Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. 8. 2013

Č.41 MNOZÍ BUDOU PLAKAT + VIDĚNÍ DAVIDA WILKERSONA

                 

      Kapitola 41.   A  MNOZÍ  BUDOU  PLAKAT...
      +   VIDĚNÍ  DAVIDA  WILKERSONA.

      BĚDA  NEVĚŘÍCÍM  MĚSTŮM!
  Evangelium Matouš 11,20-24:
  Tehdy počal Ježíš kárat města, ve kterých se stalo nejvíc mocných skutků, že  N E Č I N I L A   P O K Á N Í:  "Běda ti, Chorazin, běda ti, Betsaido! Kdyby se v Týru a Sidónu dály takové mocné skutky jako u vás, dávno by byli oblékli žíněný šat, sypali se popelem a činili pokání. Ale pravím vám: Týru a Sidónu bude lehčeji v den soudu nežli vám.
  A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? AŽ  DO  PODSVĚTÍ  KLESNEŠ!  Neboť kdyby se byly v Sodomě udály takové mocné skutky jako u vás, stála by podnes. Ale pravím vám: Zemi sodomské bude lehčeji v den soudu nežli tobě!"
                                                                                    

520.      Poselství Ježíše ze dne 11. srpna 2012 v 20:10.

   DEŠTĚ,   ZÁPLAVY   A   ZNIČENÍ   PŘÍŠTÍ   ÚRODY   BUDOU   VÝSLEDKEM   TRESTU   Z   NEBE.                          

  Má drahá, milovaná dcero,
deště, které budou padat na celý svět, představují potopu slz, které se řinou z mých očí, když pozoruji Boží děti, jak bloudí, tak daleko od cesty věčné spásy.
  Deště, záplavy a zničení příští úrody budou výsledkem trestu z nebe.
Údolí slz se vynoří všude a jako příčina budou udávány klimatické změny a globální oteplování. Ale není tomu tak.
  Tak mnoho lidí na světě nevěří v Boha. Neuctívají Mě, jeho milovaného Syna. Místo toho jsou pohlcení nutkavou vášní k falešným bohům.
  Co tím myslím? Tito lidé vytvářejí hrdiny a idoly ve světě televize, módy, hudby a sportu. Potom je povyšují na lidské idoly a vzdávají jim čest. Pak si z nich udělají modly způsobem, který poškozuje nejen je samé, ale i osobu, kterou takto vynesli.
  Věří, že tyto idoly jsou posvátné a dělají vše, co můžou, aby napodobili jejich životní styl, jejich způsob oblékání, jejich osobnost, a dokonce i jejich fyzický vzhled.
                        T O   S E   R O V N Á   P O H A N S T V Í !
  Má dcero, to všechno bylo předpověděno.
  Svět bude zbožňovat falešné bohy.
  Tito lidé jsou plní lásky ke svým tělům, k sobě samým a ve svých ztvrdlých srdcích mají jen málo soucitu nebo lásky ke svým bližním.
  Jejich srdce se změnila v kámen. Oni Boha nemilují. Místo toho byli očarování Satanem, který jim vložil tyto představy a myšlenky do jejich mysli.
          U Ž   N E N Í   Ú C T A   K   L I D S K É M U   T Ě L U !
  Tělo je stvořeno Bohem a jako takové je chrámem, jenž byl postaven, aby v něm sídlila Boží přítomnost.
  Když Satan pokouší lidstvo, tak se zaměřuje na tělo a na potěšení, které člověk hledá prostřednictvím smyslů.
  Z toho důvodu dnes lidé milují svá vlastní těla do té míry, že je staví na piedestal.
  Nikdy nejsou spokojení s tím, jak bylo tělo utvářeno Bohem, neustále hledají jak zlepšit, změnit a opravit lidské tělo tak, aby vyhovovalo jejich představě dokonalosti.
  Způsob, jakým zejména ženy mění svá těla a nemorálně je ukazují světu, Mě znechucuje.
  Takové ženy, které necítí žádný stud při odhalování svých těl, páchají hřích, i když si to nemusí uvědomovat. Myslí si, že je přípustné zneužívat tělo, se kterým byly narozeny a stavět je na odiv způsobem, který může být příčinou hříchu.
  Jejich sebeláska je jedním z nejtěžších hříchů pýchy. Potom přesvědčují mladé dívky, že je přijatelné, aby takovým způsobem předváděly svá těla na veřejnosti.
  Tak mnohé hříchy těla jsou ve světě dávány na odiv a pokládány za přijatelné.
  Přesto všechny po smrti podléhají trestu. Nejenom proto, že hřích je spáchán, ale že je považován za dobrý čin.
      C I Z O L O Ž S T V Í   J E   D N E S   P Ř I J A T E L N É   A   SKLÍZÍ  POTLESK !
  V R A Ž D A   U Ž   N E Š O K U J E   A   NENÍ  UŽ  ÚCTA   K   LIDSKÉMU  ŽIVOTU !
     S E X U Á L N Í   N E M O R Á L N O S T   BEZUZDNĚ  VZRÚSTÁ  A  JE   O S P R A V E D L Ň O V Á N A !
     DNY  TAKOVÉHO   H Ř Í Š N É H O   C H O V Á N Í   SE  BLÍŽÍ  KE  SVÉMU   K O N C I !
  Dokud lidstvo nepřipustí, že hřích bude vždy hříchem, ztratí právo vejít do bran ráje. Neboť pro každý hřích, kterým jste vinni – ta   Č Á S T   T Ě L A,   kterou jste použili při páchání hříchu,   B U D E   P Á L E N A   A   Č I Š T Ě N A   V   O Č I S T C I !
  V   P Ř Í P A D Ě   S M R T E L N É H O   H Ř Í C H U   budete navěky cítit bolest ohně, trhající tu část vašeho těla, kterou jste použili při spáchání hříchu.   N E B U D E   K O N E C   T A K O V Ý M   M U K Á M !
  Proč, proč nenaslouchají svým srdcím. Tak mnoho lidí ví, že to, co dělají, je špatné, ale neohlížejí se na to a hřeší dál, protože je to přijatelné v očích světa.
  Průmysl médií a zábavy vytvořil falešný příznivý ohlas takového chování, a mnoho nevinných duší bylo zkaženo lží.
Jenom Pravda je nyní může zachránit. Je jim dávána Kniha Pravdy, ale budou naslouchat? Satan a jeho padlí andělé udělají všechno, aby se postarali, že slyšet nebudou.
  Až tehdy, kdy z nebe bude ukázán trest, budou muset odložit své prázdné, zbytečné a nechutné zvyky. Protože budou příliš zaměstnaní snahou o přežití a hledáním chleba do svých úst.
  Žel, jenom takovým trestem může být lidstvo na této zemi očištěno.
  TÍM,  ŽE  JE  JIM  DÁN   D A R   O Č I S T Y   JEŠTĚ  ZA  JEJICH  ŽIVOTA,   JE  JIM  DÁNA  PŘÍLEŽITOST,  ABY  SE  VYHNULI  JEZERŮM  OHNĚ.
   Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus

488.     Poselství Ježíše ze dne 12. července 2012 v 10:50.
       VAROVÁNÍ BUDE PRO MNOHÉ DĚSIVÁ UDÁLOST, KDY SE BUDE ZDÁT,  ŽE NASTAL KONEC SVĚTA
  Má drahá, milovaná dcero,
ať nikdo nepodceňuje účinek, který Varování bude mít na celé lidstvo.
Varování bude pro mnohé děsivá událost, kdy se bude zdát, že nastal konec světa.
Mnozí budou svědky toho, co budou považovat za katastrofickou událost, kdy dvě komety se zdánlivě srazí a explodují blízko povrchu zemského.
  Plameny ohně budou vypadat, jako kdyby na obloze vybuchl vulkán, a mnozí budou naplnění úzkostí.
Paprsky rudého ohně jsou paprsky mé krve, paprsky mého milosrdenství, dávaného všem z vás jako dar takového významu, že žádný člověk nebude schopen porozumět tomu, co se děje.
  Mnozí pocítí plamen, hořící skrze jejich těla, jako kdyby je přemohl žár slunce.
  Uvnitř pocítí spalující horko, dokud vědomí reality jim neumožní, aby byli svědky pohledu na své duše.
  Mnozí ucítí, že se země chvěje, jako při zemětřesení.
  Země se bude třást a sténat a mnozí spadnou a budou se chytat čehokoliv, aby se chránili.
  Přesto se země neotevře a nepohltí je. Neboť to nebude skutečné zemětřesení, ale nadpřirozené.
  NEŽ  SE  TO  STANE,  DOJDE   K   E X T R É M Ů M   V   P O Č A S Í !
  P O   E X P L O Z I   N A   N E B I   S E   O B J E V Í   M Ů J   K Ř Í Ž.
  M N O Z Í   B U D O U   P L A K A T   hořkými slzami výčitek a smutku a   Z A K U S Í   B O L E S T   ponížení   K V Ů L I   S V Ý M   H Ř Í C H Ů M !
  Ostatní budou křičet a klít, protože kvůli temnotě svých duší nebudou schopni vydržet osvícení – Boží znamení, a budou se vzpouzet světlu mého milosrdenství.
  B U D O U   K V Í L E T   B O L E S T Í   P L A M E N Ů   P E K L A,  když   M É   Z N A M E N Í   MILOSRDENSTVÍ   J I M   U K Á Ž E   O S U D,   J A K Ý   J E   Č E K Á,   P O K U D   S E   N E B U D O U   K Á T   a  nezmění své zvyky.
  Dobré duše, které Mě milují, budou také trpět, neboť mnohé z nich budou také poskvrněné hříchem, ale dostanou okamžité rozhřešení. Také ony budou poníženy, až jim bude ukázán hřích jejich pýchy.
  Mnozí potom zůstanou několik dnů doma a budou se muset o sebe postarat, protože budou chybět služby. Z tohoto důvodu se musíte připravit.
  BUDE  TO  TAKÉ  DOBA  UTRPENÍ,   K D Y   D U Š E   B U D O U   S N Á Š E T   B O L E S T   O Č I S T C E,  až se uskuteční jejich očista. Takto mnozí zakusí odhalení stavu svých duší a stanou se pokornými tak, jak to nikdy dříve nezažili.
  Tak mnoho lidí přijme, co se stalo, a pochopí, že jim byl dán velký dar mých milostí a mého Božího milosrdenství.
  Obrácení bude celosvětové a v míře nikdy nepoznané od mé smrti na kříži.
  Miliardy se obrátí k Bohu, protože pravda se stane zřejmou. Budou přesně vědět, co se stane v Den soudu, a proto, že je zahalí má láska, budou vědět, jak si zachránit své duše. Opět naleznou plnost svého ducha, těla i duše.
  Můj kříž bude důkazem projevu mého Božího milosrdenství, slibovaného lidstvu už tak dlouho. Bude viděn na nebi po celém světě.
  Následkem tohoto Božího zásahu, daného Božím dětem k probuzení z jejich dřímoty, sestoupí na celou zem ticho.
  Ale padlí andělé zaútočí svou horlivou armádou na všechny Boží děti, které odmítnou můj kalich spásy.
  Tak zahořklí, se srdcem z kamene a zamoření špínou Satana, budou bojovat proti těm, kteří milují Boha. Jejich počet nedosáhne těch, kteří následují Pravdu, přesto jejich nenávist je podnítí organizovat zlovolné činy, které zničí tento mír a klid.
  Ti pak vymyslí plán s cílem přesvědčit svět, že tato událost byla vskutku kosmická nehoda, o které řeknou, že ji vědci mohou dokázat. Naneštěstí mnozí uvěří, že tomu tak je a mnohé Boží děti se vrátí ke svým hříšným životům, které dříve vedly.
Pak začne bitva o duše a nějaký čas potrvá, než dosáhne konečného střetu, kdy můj Druhý příchod přivede zlobu ke konci.
  Moji drazí následovníci, nedovolte, aby tato odhalení vyvolala strach.
  Místo toho se připravte na tuto slavnou událost a dovolte vašim duším, aby ji přijaly.
  Přijměte tento nádherný Boží čin, abyste posílili vaši rozhodnost a šířili dále mou lásku mezi vaši rodinu a přátele.
  Buďte hrdí na váš svazek se Mnou, vaším Ježíšem a pomozte Mi zachránit ty duše, které odmítnou přijmout mé milosrdenství.
  J D Ě T E !   P Ř I P R A V T E   S E !   R A D U J T E   S E,   N E B O Ť   Č A S   U Ž   J E   B L Í Z K O !
   Miluji vás. Váš Ježíš

844.     Poselství Boha Otce ze dne 10. července 2013 v 15:41.
   KRMÍ VÁS LŽEMI O VAŠÍ EKONOMICE, S ÚMYSLEM VÁS OKLAMAT

  Má nejdražší dcero,
války propuknou na celém Středním východě a můj milovaný Izrael bude brzy trpět strašnou ohavností. Životy budou v této části světa ztraceny v obrovském rozsahu, jak duch zla pohltí životy a v mnoha případech i duše mých dětí.
  Vzájemná nenávist mých dětí se přelije do jiných zemí, až bitva u Armageddonu zesílí a vzroste, dokud nezachvátí celý svět. Nenávist, způsobená jako důsledek napadení Satanem a jeho démony, se stane znamením natolik zřejmým, že jen málo duší, lhostejno zda věřící ve Mne, Stvořitele všeho co je, nepocítí ducha zla, šířícího se jako smrtící virus.
  Války, mnoho válek, včetně bitev v rámci vlád všech národů, vzplanou všechny najednou. Ačkoliv mé ruce již sestoupily s mírnými tresty, vězte, že rozdrtím ty, kteří ubližují mým dětem. Tehdy bitva o duše zesílí a rozšíří se mnoha způsoby.
  Krmí vás lžemi o vaší ekonomice, s úmyslem vás oklamat a obrat o vše co máte. Modlete se, modlete se, modlete se, abych zastavil ty, kteří kontrolují vaše měny, aby vám vzali všechno, co vlastníte. Vězte, že zatímco moje pravá ruka vrhá tresty na zlé, má levá ruka vás pozvedne a vezme pod mou ochranu a Já se o vás postarám.
  Změny, předpověděné v mé svaté Knize, se nyní představují světu. Budou zuřit bitvy, životy budou ztraceny, země budou trpět  ekologickým chaosem, úroda nesplní očekávání, a mnozí budete pronásledováni svými vládami. Nejhorší bitva bude ale duchovní, kde bude vynaloženo veškeré úsilí obrátit vás proti Mně.
   Váš Otec Bůh Nejvyšší


848.       Poselství Ježíše ze dne 17. července 2013 v 11:40.
  NEMŮŽETE MĚ SKUTEČNĚ NÁSLEDOVAT, ANIŽ BYSTE NESLI BOLEST KŘÍŽE

  Má drahá, milovaná dcero,
jak jen Mě modlitby všech mých milovaných následovníků v této době povzbuzují. Jsem v jejich srdcích a duších a jejich duše jsou privilegované. Musím je poprosit, aby strpěli posměch, kterému budou čelit kvůli následování mé cesty a kvůli mému kříži, který nesou, neboť časem pochopí, proč tomu tak musí být.
  Nemůžete Mě skutečně následovat, aniž byste snášeli bolest kříže. Jestli Mě milujete, ve vaší duši bude přítomné Světlo. Toto čisté Světlo je jako magnet, přitahující to nejhorší v ostatních lidech. Dobře smýšlející duše jsou často napadány duchem zla, aby zranil každého, kdo následuje Pravdu mého učení.
  Když hlásáte Pravdu Boží, budete nenáviděni těmi, kteří Boha nemilují. Když následujete Mě, třeba i v tichosti, budete snášet stejnou bolest. Tato bolest je způsobena obvykle těmi, které máte rádi a respektujete je, kteří na vás útočí, protože Mě milujete, a jste věrní mému učení.
  Nadešel pro vás čas, kdy musíte jít ven a mluvit o mých poselstvích. Avšak pro kněze to bude těžké, protože musí zůstat poslušní ke svým nadřízeným. Mnozí v mé církvi budou mít strach přinášet svědectví o mých poselstvích, ale to neznamená, že nemohou bránit pravdu mého svatého Slova. Slovo, dané mým apoštolům, žije dál, i když mnozí se je pokoušejí zabít. Všimnete si, jak málo jsem na veřejnosti uctíván – skoro vůbec.
  Mé učení už nehraje důležitou úlohu ve vaší společnosti. Musíte trvat na tom – ať už patříte k jakékoliv křesťanské církvi – aby moji služebníci nezapomněli zmínit mé jméno, když mluví o dobru, neboť dobro nemůže pocházet z kamene. Může přijít jenom od Boha.
   Váš Ježíš


162.       Poselství Ježíše ze dne 10. srpna 2011 v 23:00.
  STRACH Z VELKÉHO VAROVÁNÍ NENÍ NĚCO, K ČEMU BYCH VÁS NABÁDAL

  Má drahá, milovaná dcero,
jak bylo předpověděno, rychlost globálních událostí vedoucích k Varování se neustále zvyšuje. Modlitby, mé děti, jsou důležité teď, kdy moji následovníci na celém světě, naplněni milostmi Ducha Svatého, se snaží vytvořit mou armádu. Tato armáda je zatím docela malá, protože mnoho mých následovníků musí ještě porozumět tomu, že každý z nich má důležitou úlohu dokonce právě teď, v budoucnu poroste a povede mé děti k úplnému konci.
  Všechny mé děti ať Mě teď poslouchají: Při každé krutosti, způsobené v těchto časech člověkem proti člověku, se musíte v každém případě modlit za pachatele. Modlitby za hříšníky jsou teď nejvíce zapotřebí. Modlitbou můžete vyvolat Ducha Svatého, aby přinesl Boží světlo těmto ubohým duším. Mnozí z nich jsou tak slepí k pravdě lásky mého Otce, že bezcílně bloudí a noří se do jedné krize za druhou, takže kdokoliv se s nimi setká, je jimi zraněn. Jestliže více z vás bude prosit o mé milosrdenství pro tyto hříšníky, pak působení Zlého bude značně zeslabeno. Mé děti, toto je tajemství oslabení Satanovy zloby, kterou chrlí jako oheň z dračí tlamy, aby pohltil svět do par své nenávisti.
  On, mistr klamu, a jeho démoni jsou všude. Protože víra mých dětí v globálním měřítku je tak slabá, Satanovy zlé skutky uchvátily lidstvo do neřestí, z nichž není snadné se vymanit. Kdyby mé děti všude věřili v existenci Boha, Věčného Otce, toto by se nemohlo stát. Pak by Satanovo sevření bylo slabší, zvláště kdyby mé děti se modlily o pomoc a žádaly milosrdenství mého Otce.
  Modlitba, děti, je vaše výzbroj mezi nynějším časem a příchodem Varování. Používejte modlitbu k záchraně duší, které tápou v temnotě. Po Výstraze budou vaše modlitby zapotřebí, aby pomohly mým dětem udržet svou věrnost k mému Věčnému Otci a ke chvále jeho slávy.
  TRPĚLIVOST,   T I C H Á   K A Ž D O D E N N Í   M O D L I T B A,    UTVÁŘENÍ  MODLITEBNÍCH  SKUPIN,   D E N N Í  MODLITBA  RŮŽENCE    B O Ž Í H O   M I L O S R D E N S T V Í,  SPOLU   S   PŮSTEM  A  SVATÝM   R Ů Ž E N C E M   K   MÉ  MILOVANÉ  MATCE  PŮSOBÍ  JAKO  DOKONALÝ  NÁVOD   K   Z Á C H R A N Ě   D U Š Í.
  Strach z Varování není něco, k čemu bych vás nabádal. Modlete se teď za sebe a za ostatní duše pomocí činu osobní oběti ještě dříve, než se setkáte tváří v tvář se Mnou, s vaším milovaným Spasitelem.
  Usmívám se radostí a štěstím, když myslím na okamžik, kdy tento velký dar mého milosrdenství bude odhalen mým dětem. Je to návrat domů a to, jak bude vypadat, je nepopsatelné. Neboť takto budete prožívat, až vaše srdce budou naplněny mou božskou láskou. Vaše duše budou konečně osvíceny v přípravě na Nový ráj na zemi. Potom, až se sjednotíte se Mnou, Já vám přinesu útěchu, která vám dosud chyběla.
  Nezapomeňte, děti, na důvod, proč teď hovořím k světu. Je to mé přání zajistit, aby všechny mé děti byly zachráněny ze spárů Satana. Je to také má hluboká a nezměrná láska ke každému jednomu z vás, že vám musím podat mou ruku, abyste se mohli ke Mně připojit, a připravit se na nový příchod domů, do vašeho právoplatného domova.
  Strach nepřichází ode Mne. Miluji vás, děti. Přináším vám tento nádherný dar z mé lásky. Radujte se, usmívejte se a přivítejte Mě,  AŽ  SE  ZNAMENÍ  O B J E V Í   N A   O B L O Z E.  ZVEDNĚTE  SVÉ  RUCE  A  VZDEJTE  CHVÁLU  BOHU  OTCI,  Ž E   M I   D O V O L I L   VÁM  DÁT  TUTO   POSLEDNÍ   P Ř Í L E Ž I T O S T   K   Z Á C H R A N Ě. 
   Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus Král milosrdenství

843.     Poselství Panny Marie ze dne 10. Července 2013 v 15:26.
   LIDÉ TAK SNADNO PŘIJÍMAJÍ NOVÉ ZÁKONY, O KTERÝCH TVRDÍ, ŽE JSOU DOBRÉ

  Mé dítě,
tvé modlitby jsou vyslyšeny a můj Syn zasáhne ve tvém zvláštním úmyslu. Musíš se modlit za všechny na světě, kteří jsou svedeni k tomu, aby uvěřili, že zlo je dobro. Tato pavučina klamu pokryla lidstvo do té míry, že mnozí už více nedokážou rozlišovat mezi zákony Boha a zkažeností Zlého, když se projevuje mezi vámi.
  Lidé tak snadno přijímají nové zákony, o kterých tvrdí, že jsou dobré – pro dobro všech – kdy ve skutečnosti zastírají v očích Boha smrtelný hřích. (Viz schválení potratových tabletek RU-486 bývalým ministrem zdravotnictví Hegrem.)
  Mezi těmi, kdo dodržují Boží zákony a těmi, kdo je znesvěcují, zuří bitva. Ti, kdo veřejně podporují Boží zákony, jsou démonizováni a prohlašováni za kruté a zlé. Klam a lži, které naplňují ty, kteří říkají, že lidstvo milují, jsou zřetelně vidět, když veřejně ospravedlňují smrtelný hřích. Jak jen prohnaný je Zlý. A jen málo lidí rozumí jeho vlivu ve svých životech, nebo jak deformuje jejich myšlení.
  Buďte klidné, drahé děti, s vědomím, že já, Matka Spásy, mohu porazit Zlého ve vašem středu. Musíte ke mně volat pokaždé, když se budete cítit přemoženi mocí, kterou vykonává ve vašich národech. Zničím jeho vliv, když mi předložíte vaši prosbu.
  Prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně (113):

                                              Za porážku zla ve vaší zemi
  "Ó, Matko Spásy, přijď mezi nás a pokryj naši zemi svou ochranou. Rozdrť hlavu šelmy a znič její zlobu šířící se mezi námi.
Pomoz svým ubohým ztraceným dětem povstat a mluvit Pravdu, když jsme obklopeni lžemi.
  Prosím, ó Matko Boží, ochraňuj naši zemi a udržuj nás silné, abychom dokázali zůstat věrní tvému Synu, v čase našeho pronásledování. Amen."

  Nesmíte nikdy přijmout důvody umožňující vznik špatných zákonů, které vám předpisují, jak máte žít vaše životy v souladu s Božím Slovem. Když tyto zákony proniknou do vašich zemí, zničí duše.
  Důvěřujte mi, Matce Spásy, a pomozte zachránit duše těch, které milujete a mezi nimiž působíte. Volejte ke mně a já slibuji, že pokryji váš národ mým nejsvětějším pláštěm.
   Vaše milovaná Matka Matka Spásy

839.     Poselství Boha Otce ze dne 4. července 2013 v 18:40.
        VÍM, ŽE PLÁN POTRATŮ JE NA CELÉM SVĚTĚ ŘÍZEN

  Má nejdražší dcero,
nadešel pro Mne čas, abych ve světě mocně zasáhl ve chvíli vážného hříchu proti Mně.
  Má trpělivost je zkoušena a hněv je rozdmýchán, když vidím nejtěžší urážky, které jsou proti Mně páchány.
  J A K O   S T V O Ř I T E L   V Š E H O   Ž I V É H O   JSEM  PŮVODCE  ŽIVOTA.
  T V O Ř Í M   J E J,   J A K   J Á   C H C I   A   KONČÍM  JEJ  PODLE  SVÉ  SVATÉ  VŮLE. (popravy, potraty, eutanázie,  děti ze zkumavky...)
 Když se člověk pokouší zasahovat do mé vůle, oplatím ránu, neboť takovou ukrutnost nebudu trpět.
  Vy, kteří zabijete kterékoliv z mých dětí, vězte, že váš život skončí. Vezmu vám život, nejen těla, ale i ducha.
  Ž Á D N Ý   V Ě Č N Ý   Ž I V O T   V Á M   N E B U D E,   a ani nebude moci být   U D Ě L E N !   Život, který odnímáte, bude váš pád. Oko za oko bude váš trest.
  Mějte se na pozoru, vy, kteří pokračujete v ničení života v každé jeho formě. Vím, co děláte. Vím, že plán potratů je na celém světě řízen jednou skupinou. Vím, že země, které spěchají prostřednictvím nemravného zákonodárství ospravedlnit potraty, jsou spíše loutkami. Jsou drženy na provázcích, jak tančí podle not skupiny Jednotného Světového Řádu, která poslouchá jen jediného pána. Jejich věrnost náleží šelmě, jejíž největší plán – zničit stovky miliónů životů – dosáhl úspěchu skrze hřích potratů. Nenarozený je snadným terčem v jejich očích. Používají potraty, aby zasahovali do mých zákonů a do velkého daru, který jsem odkázal člověku – do daru života.
  Arogance lidí, těsně spjatá se šelmou a těmi, které oklamala, se Mi hnusí. Moje láska je mocná, ale váš zlovolný záměr zničit, co je moje, bude přiveden k tak náhlému konci, že budete křičet o svůj život.
  Nezavoláte-li  mě  nyní  skrze  dar  smíření,   BUDE  VÁM  PROKÁZÁNO  JEN  MÁLO  MILOSRDENSTVÍ!
  NEBOŤ  KAŽDÝ  Z  VÁS,  KDO  TIŠE   SCHVALUJE,  PROSAZUJE   NEBO  SE  JAKKOLIV  PODÍLÍ   N A   O D N Í M Á N Í   Ž I V O T A   nenarozenému, bude trpět stejným trestem. Zničte ty nevinné životy a váš vlastní život bude vzat.   Už dlouho jsem ve strašné bolesti přihlížel, jak jste Mě uráželi.
  V Á Š   Č A S   J E   U   K O N C E,   N E B O Ť   B U D E T E   P Ř Í S N Ě   P O T R E S T Á N I   za tyto závažné činy proti mému Božství.
  NEZAPOMEŇTE,   ŽE  MÁTE  JEN   M Á L O   Č A S U,   ABYSTE  UPUSTILI   O D   S C H V A L O V Á N Í   P O T R A T Ů !
  Můj hněv se brzy vylije do všech koutů země. Je to kvůli hříchu potratů, že člověk podstoupí nejhorší trest.
  ANI  JEDINÁ  ZEMĚ   N E B U D E   V Y L O U Č E N A   Z   T Ě C H T O   T R E S T Ů !
  Jenom ti, kteří nepovolují potraty, budou ušetřeni od této strašné bolesti, kterou uvalím na svět.
  Nikdo nemá právo jít proti Mně, Původci života. Nikdo. Ten, kdo se Mi opovažuje vzdorovat, napodobujíce Mě v odebrání života, bude zbaven všeho života.
   Váš Otec Bůh Nejvyšší

842.      Poselství Ježíše ze dne 8. července v 17:00.
        DESET PŘIKÁZÁNÍ, KTERÁ DAL SVĚTU MŮJ OTEC PROSTŘEDNICTVÍM PROROKA MOJŽÍŠE,   JSOU  PŘEPISOVÁNA  ČLOVĚKEM
                                               
  Má drahá, milovaná dcero,
Kdykoliv se ti zdá, že je jen málo naděje pro hříšníky, prosím, vzpomeň si, že moje milosrdenství je neustávající. Na světě není ani jediná duše, kterou bych nechtěl obejmout a přinést jí dar spásy. Miluji vás všechny. Odpouštím všem, kteří Mě budou snažně prosit o dar spásy, ale to neznamená, že nepotrestám ty, kteří páchají těžké hříchy.
  Deset přikázání, která dal světu můj Otec prostřednictvím proroka Mojžíše, jsou přepisována člověkem. Byla rozebrána na části, překroucena a byl jim dán nový význam, aby člověk mohl tolerovat hřích.
  Zbožňujete falešné bohy a ospravedlňujete to. Žijete ve strašné lži, když takto urážíte mého Otce, a přesto, když bude Pravda ukázána pohanům, budou se kát a Já budu čekat, abych je mohl sevřít v náruči.
  Zabíjíte jeden druhého a říkáte, že jen prokazujete milosrdenství, když to děláte.
  UZÁKOŇUJETE   V R A Ž D U,   P O P R A V U,   E U T A N Á Z I I   A   P O T R A T   A   Ř Í K Á T E,   Ž E   J S O U   T O   D O B R É   V Ě C I ! 
  T O   J E   Z L O   V E   S V É   N E J H O R Š Í   P O D O B Ě,  když provokujete Původce všeho života – Stvořitele nebes a země – KDYŽ  SI  ZAHRÁVÁTE  S  BOŽÍMI  ZÁKONY   B O H A.
  Přesto, když ukážete skutečné výčitky svědomí, také budu čekat, abych vás obejmul v mé náruči.
  Loupíte, co vám nepatří, a okrádáte chudé, abyste uspokojili vaši chtivost. Pácháte strašné hříchy těla, které jsou pod důstojnost člověka a chováte se jako divoká zvířata, vypuštěná do jámy. Vaše ubohost je odporná v očích Boha, ale přesto, budete-li Mě volat a prosit Mě o milosrdenství, budu tam trpělivě čekat. Když zneuctíváte Boha tím, že odmítáte uznat, že existuje a pak se pokoušíte vzít jeho děti s sebou do propasti se šelmou, budu ještě čekat, až se obrátíte a poprosíte Mě, abych se vám dal poznat.
  Vy, kteří Pravdu přijímáte, si už nenajdete čas, abyste Mě uctívali ve dni Sabatu, protože kladete vaše vlastní potřeby přede Mne. Tím Mě velmi zraňujete, protože již víte, že jste děti Boží. Opustili jste Otcův dům a budete chtít přijít zpět, jenom až nebudete mít střechu nad hlavou. A Já budu čekat, abych vás přivítal zpátky.
  Vaše láska k Bohu zeslábla, jako vaše láska a úcta k vašim rodičům. Vaše srdce ztvrdla natolik, že se k nim nechováte s takovou úctou a péčí, jak byste měli.
  Každý den se rouháte Bohu a klejete použitím mého jména tím nejneuctivějším způsobem, ale nemluvíte se Mnou tak, jak si přeji. Když pomlouváte ostatní, pomlouváte Mě. Když ničíte pověst jiné osoby, ničíte mou lásku. A přesto vám odpustím, když projevíte výčitky svědomí.
  Nemáte žádnou úctu k instituci manželství a nemyslíte si příliš mnoho o zneužití této nejsvětější svátosti. Dále urážíte Boha, když se stále domáháte požehnání manželství, kdy je neuznává, nebo je uznat nemůže. Přesto Ho stále urážíte.
  Jste tak posedlí vyhledáváním světských statků a tak zamoření nezdravými tužbami, že ničíte lidi, kteří vám přijdou do cesty. I přesto vám projevím milosrdenství, vrátíte-li se zpátky ke Mně.
  Žádný hřích, s výjimkou rouhání proti Duchu Svatému, není tak zlý, aby nemohl být odpuštěn. Prosím vás všechny naléhavě, abyste přezkoumali vaše svědomí a smířili se se Mnou ještě jednou.
  Jsem trpělivý. Jsem Láska. Jsem vaše spása. Čekám. Prosím, přijďte ke Mně brzy, neboť vás miluji s nezměrnou vášní. Neodpočinu si, dokud vás všechny nezachráním.
   Váš Ježíš

837.      Poselství Ježíše ze dne 3. července 2013 v 13:30.
       BRZY DOJDE K MOHUTNÝM ZEMĚTŘESENÍM V RUSKU A ČÍNĚ
            A USKUTEČNÍ SE JEDNO ZA DRUHÝM

  Má drahá, milovaná dcero,
jak Mi jenom chyběl tvůj čas a jak se raduji, že duchovní temnota, která tě pokryla na celé dny, se nyní zdvihla. Musíš vytrvat v modlitbě nejsvětějšího růžence, aby ses ochránila, a všechno bude dobré.
  Země se bude otřásat, jak bylo předpověděno, a jedna třetina z ní bude sežehnuta, jako přímý důsledek hříchu člověka. Modlitba může zmírnit mnoho z těchto plamenů, které budou vylity na ty části světa,   K D E   B E Z B O Ž N É   Z Á K O N Y   R O Z L Í T I L Y   M É H O   O T C E.
  Hřích proti Božím zákonům bude tolerován, pokud ti, kteří znají Pravdu a přijímají Slovo Boha, Ho uctívají. Ale nyní ti, které jste dosadili do mocenských postavení, se k Bohu obrátili zády. Za to budou potrestáni ekologickým chaosem. Očista je jediným prostředkem k procitnutí lidstva, aby vzbudilo výčitky svědomí ve svých duších. Jiné prostředky, vytvářející obrácení, už nestačily. Lidé bude trpět velkou řadou trestů, když budou i nadále přijímat pohanství a navzájem se vraždit.
  Boží zásah je nezbytný. Bez něj byste byli ztraceni.
  B R Z Y   D O J D E    K    M O H U T N Ý M   Z E M Ě T Ř E S E N Í M   V   R U S K U   A    V   Č Í N Ě   A   U S K U T E Č N Í   S E   J E D N O   ZA    D R U H Ý M.
  Uvidíte   E X T R É M N Í   P O Č A S Í   a náhlé změny teplot z chladu do velkého horka.(Jako teď, na Šumavě -1°C, zamrzly jim ráno okýnka u aut a odpoledne 35°C.) Roční období už nebudou taková, jaká byla v minulosti.
  Záplavy a mořské bouře poznají části světa, které je až dosud nikdy nezažily. V zemích, kde byly schváleny špatné zákony proti Bohu, zemětřesení zalomcují jejich půdou a ti, kteří Mě znají, budou vědět, proč k nim dochází.
  Až se tresty uskuteční, dojde k druhému strašnému potrestání, které postihne falešné církve, které záměrně blokují Pravdu. Neboť budou trpět nejvíce kvůli duším, které Mi ukradly.
  Tím, že odhaluji více o proroctvích, která jsou obsažena v Pečetích, člověk nakonec pozná Pravdu. A je-li Bůh Láska a je-li spravedlivý, budou jeho tresty pršet na lidstvo, aby je zbavily jeho marnivosti, sebevědomí a sebelásky, aby se tak člověk mohl stát hodným vstoupit do jeho Nového ráje. JENOM  TĚM  S  ČISTÝM  A  POKORNÝM  SRDCEM  BUDE  DÁN  TENTO  DAR.
   Váš Ježíš

      POSELSTVÍ  PANNY  MARIE  V  MEDJUGORJI  2.ÚNORA  2012  MIRJANĚ:
 
   "Drahé děti! Jsem s vámi tak dlouho a už tak   d l o u h o   v á m   u k a z u j i   B o ž í   p ř í t o m n o s t   a   jeho bezmeznou lásku, a přeji si, abyste ji všichni poznali. Ale vy, děti moje? Vy jste  nadále  h l u š í   a   s l e p í !   A zatímco hledíte na svět kolem sebe, nechcete vidět, kam bez mého Syna jde.   Neprosíte Svatého Ducha,  a b y   v á s   o s v í t i l !
  Děti moje - z a v l á d l a   p ý c h a.  Já vám ukazuji pokoru. Děti moje, zapamatujte si:
  J E N   P O K O R N Á   D U Š E   Z Á Ř Í   ČISTOTOU  A  KRÁSOU,  NEBOŤ  POZNALA   B O Ž Í   L Á S K U !
  Jen pokorná duše se stává Rájem, neboť   v   n í   j e   m ů j   S y n !
  Opět vás prosím, modlete se za ty, které můj Syn vyvolil, to jsou vaši pastýři. Děkuji vám!"

    JEŽÍŠOVO  POSELSTVÍ  P. OTTAVIOVI  MICHELINIMU  R.1975: 

  "Přišel jsem do tohoto pozemského života. Moji andělé to nešli oznámit mocným a bohatým této země, ale pastýřům,  p o k o r n é m u   a   č i s t é m u   l i d u,  spravedlivému a počestnému. Pastýři přicházejí, aby Mě pozdravili a darovali Mi svou lásku. Jelikož jsem se narodil v úkonu nekonečné pokory, chtěl jsem mít kolem sebe  LIDI  PROSTÉ,  POKORNÉ,  Č I S T É H O   S R D C E.  Takoví mají být moji biskupové, moji kněží a moji věřící se tak stanou očištěnou Církví.
   Můj Otec Mi dal jako pěstouna Josefa, muže spravedlivého. Co to znamená, muž spravedlivý? Muž svatý, který uskutečňuje spravedlnost, muž pokorný, muž čistý.
    Kdyby moji biskupové a kněží chtěli trochu přemýšlet, museli by pochopit jasně,   c o   B ůh   o d   n i c h   ž á d á !  Stačilo by rozjímat a učit se. Mezi mými apoštoly byl jeden obvzlášť milovaný, Jan. A byl mezi nimi i jiný, s pyšným srdcem a nečistou duší, který navzdory mému milosrdenství skončil jako   z o u f a l e c   v   p e k l e !  Nechtěl přijímat podněty mé lásky a mého milosrdenství. A kdo pak byli světci? Byli to moji praví přátelé.
  Již jsem ti řekl, že   V Í R U - N A D Ě J I - L Á S K U   není možno nikdy oddělovat. Jsou tak trochu jako osoby v Trojici, rozličné, ale spojeny v jedno všechny tři.  J s o u   t o   n a d p ř i r o z e n é   c t n o s t i,  které uděluje duši každého křesťana sám Bůh, aby se tak   k ř e s ť a n   s t a l   B o ž í m   d í t ě t e m,  spoluúčastníkem Božské přirozenosti a tedy podobným Bohu.
  Ubohé moje děti, ubozí kněží, jak ubohý je váš život: neznáte LÁSKU ! Jak smutný je váš život: neznáte hlavní hybnou sílu vaší radosti, NADĚJI. Neznáte VÍRU, sílu, která vám dává zvítězit nad zkouškami a těžkostmi! Jak porušená je vaše přirozenost! Proč jste tak nepokojní a odbojní? Protože tam, kde není láska, tam je odpor, který degeneruje nezřídka i u mých služebníků, k NENÁVISTI!
  NE, MOJI SYNOVÉ, NEJSOU ŽÁDNÉ NEUTRÁLNÍ ZÓNY! Kdo není v pásmu nekonečné Boží lásky, je v pásmu nepřítele Boha i člověka, v pásmu Satana!!!
  Proto nevěřit a také pochybovat o nesčetných zásazích mých a mé Matky ve prospěch lidstva, zásahy, které se vždy děly  p o d l e   p o t ř e b y   d o b y,   je totéž, jako popírat,   že   B ů h   j e   L á s k a,  a popírat skutečnost Květu nejkrásnějšího na nebi i na zemi, jakým je Neposkvrněné Srdce mé Matky!   T A K O V Í, jako je moje Matka - je vzorem všech ctností,  B Y   M Ě L I   B Ý T   V Š I C H N I   M O J I   B I S K U P O V É   A   K N Ě Ž Í !
  Kolik času a kolik duší se ztratilo pro nespravedlivé   p ř e k á ž k y   n a š i m   z á s a h ů m !   
  J A K   S T R A Š N Á   J E   T O   O D P O V Ě D N O S T ! ! !"                   
                ================================


                VIDĚNÍ  DAVIDA  WILKERSONA  Z  USA.

  V roce 1973 měl pastor David Wilkerson v USA rozsáhlé vidění o dalším vývoji ve světě. Je to velmi alarmující proroctví a zdá se, že   ZLO  SE  ROZŠÍŘÍ   D O   S V Ě T A   P R Á V Ě   Z   USA,  jak mu to bylo ukázáno ve vizi ze dne 25.února 1993. Napsal:
  "V měsíci dubnu 1973 jsem měl vidění, jež bylo tak hrozné, že jsem se obával, že přijdu o rpzum. Chtěl jsem na ně zapomenout, ale nemohu.
  V dřívějším životě jsem měl již dvě vidění. První bylo před deseti roky. Vedlo mě do ulic New Yorku a každá podrobnost tohoto vidění se splnila. Žil jsem až do této chvíle ve strachu, zda mám toto vidění tlumočit veřejnosti. Bylo to z obavy, že budu nazván fantastou. Avšak tentýž Duch, který mě před lety donutil sdělit vizi "Dýka a kříž", nutí mne až do této chvíle, abych vám tlumočil i toto vidění.
  V   TÉTO  VIZI  JSE  SPATŘIL   P Ě T   V E L K Ý C H   KATASTROF  PŘICHÁZEJÍCÍCH  NA  CELÝ  SVĚT, ALE   PŘEDEVŠÍM  NA  AMERIKU !

  1./ Nastane celosvětová krize, způsobená hospodářským chaosem.
  2./ Viděl jsem přírodu jakoby v porodních bolestech.
  3./ Ameriku zaplaví proudy mravní špíny a smyslnosti.
  4./ Vzpoura dětí proti rodičům v rodinách.
  5./ Smršť pronásledování skutečných křesťanů, kteří milují Ježíše.

                   První vize - hospodářská krize:
  Spatřil jsem několik po sobě rychle jdoucích let a pak hospodářský zmatek, který ochromí standart celého světa. Hospodářští odborníci budou bezradní a nebudou moci vysvětlit, oč se vlastně jedná, jak tomu čelit. Začne to v Německu, přeskočí do Japonska a nakonec do Ameriky...
  Jedno z nejjasnějších poselství, jež jsem od Boha obdržel, spočívá v tomto: Využijte příznivá léta na přípravu na tuto krizi. Dejte do pořádku své domy, protože přijdou zlé časy, kdy na to už nebudou čas ani prostředky.

                                          Druhá vize - přírodní katastrofy:
  Nadpřirozená znamení a změny, jež nebude možné rozumově vysvětlit.  KATASTROFY,  POSTIHUJÍCÍ  ŠIROKÉ  OBLASTI  SVĚTA,  SE  BUDOU  STÁLE  STUPŇOVAT,  ČÍM  VÍCE  SE  BUDE  BLÍŽIT  P Ř Í C H O D   B O Ž Í H O   K R Á L O V S T V Í.
  Viděl jsem, jak na Ameriku přicházejí velká zemětřesení, jež bude následovat hlad, zvláště v Číně, Indii a v Rusku.
  Viděl jsem zcela vyčerpané zásoby na celém světě a milióny umírajících.
  Viděl jsem druh   K O S M I C K É   B O U Ř E,   H U R I K Á N Y   A   P O V O D N Ě   jak zpustoší zemi v takové míře,  ŽE  VŠECHNO  LIDSTVO  BUDE  MUSET  UZNAT,  ŽE  SVĚT  JE  SEVŘEN  NADPŘIROZENÝMI  MOCNOSTMI.

                                          Třetí vize - úpadek veškeré morálky:
  Vidím, jak se naplňuje Nahumovo proroctví:'Vyleju na tebe nevypravitelnou nečistotu.' To jakoby rentgenové paprsky prosvítily půlnoční život. Stránky novin budou zaplavovány takovým mravním bahnem, že Playboy Magazin bude vypadat jako puritánský plátek.
  Sexuální výchova   V E   Š K O L Á C H    bude používat příkladů a   N A F I L M O V A N É   P O H L A V N Í   S T Y K Y ! Pak bude zřejmé, že boj proti veškeré nevázanosti bude úspěšný jen zdánlivě, a právě, když se bude zdát, že nejvyšší instituce zahájily úporný boj proti pornografii, tu náhle se otevřou stavidla a satan bude vynášet z říše temnosti ten nejvyšší hnus! Bude tomu jako v době Lotově a před potopou světa.

                     Čtvrtá vize - vzpoura proti rodičům v rodinách:
  Vidím jako problém číslo jedna otázku mládeže, a to jak v Americe, tak i na celém světě, jež spočívá v nenávisti vůči rodičům.
  Pravím to i nyní s třesením, abych nezamlčel ani slovo z toho, co jsem viděl. Musel jsem si to napsat.  
    N E J L Í T Ě J Š Í     N E P Ř Í T E L    Č L O V Ě K A     B U D E    P R Á V Ě     V E     V L A S T N Í C H   R O D I N Á C H !
  Děti se budou stavět proti rodičům. Rodiče budou obelháváni a dojde k tisícům vražd rodičů rukama vlastních dětí (a naopak dětí vlastními rodiči), které pohrdly vlastními rodiči. Budou milióny těch, kteří budou opouštět domov vzdor tomu, že jim rodiče všechno dají, jen aby je udrželi doma. Děti nebudou respektovat přání rodičů, aby s nimi žily pod jednou střechou. Někteří sice s nimi budou žít pospolu, ale budou jako váleční nepřátelé se zbraněmi v rukou.
  To bylo nejstrašnější vidění, jaké jsem kdy měl! Tento problém bude dokonce horší než užívání drog, sexuální problémy nebo alkoholismus či jiné neřesti mládeže...

            Pátá vize - celosvětové pronásledování křesťanů:
  Smysl tohoto pronásledování je,  A B Y   P R A V Í   K Ř E S Ť A N É   B Y L I   P O V A Ž O V Á N I   Z A   F A L E Š N É.  Čas prchá a evangelium musí být ještě zvěstováno všem národům dříve, než přijde Kristus. Jsme v době, kdy Duch Svatý se vylévá na tisíce.
                                             Jak bude pronásledování probíhat:
  Vidím, že se dostaví pronásledování, jakým lidstvo ještě nikdy neprošlo! Bude se týkat jenom pravých věřících, kteří milují Krista. Vynoří se jako mocná obluda z moře. Začne nepozorovaně právě v době, kdy se bude zdát, že náboženská svoboda dostupuje vrcholu. Rozšíří se po Americe, Kanadě a zachvátí celý svět a rozroste se ve smršť.
  T E N T O   D U C H   JE  JIŽ  V  MYSLÍCH  A  SRDCÍCH  VYSOCE  POSTAVENÝCH  OSOB E,   V E   V L Á D Á C H   A   TRADICIONÁLNÍCH   SYSTÉMECH   A  VEDE  K  DUCHOVNÍMU  ZLU  NA  VYSOKÝCH  MÍSTECH.  Toto duchovní zlo povede brzy k tomu, aby se zakrývalo znepokojení nejen mezi oficiálními osobnostmi, ale misionáři a duchovními. Vidím, že přichází čas, kdy bezmála všechny evangelizační a misijní společnosti, všechny programy v televizích a rádiu, misijní projekty budou tak zfalšovány a omezeny politickými režimy, že budou nanejvýš opatrné a tak se budou bát, že nebudou schopny společného růstu. (To už se dnes děje i u nás, viz případ homofóbie a napadání katolíků homosexuálním profesorem v televizi. A vysoký představitel církve se ho zastává.)
  Vidím, jak se vzmáhá světová "nadcírkev", jak se rodí SVĚTOVÁ RADA CÍRKVÍ.  Vzniká sjednocení liberálních křesťanů s ekumenickými křesťany protestantskými a římsko-katolickou církví,  ABY  SE  STALA  NEJSILNĚJŠÍ  POLITICKOU  MOCÍ  NA  ZEMI.
A toto spojení vznikne jako  S P O L E Č N Ý   C H A R I T A T I V N Í   P R O G R A M  (viz kázání papeže Františka, jak se máme starat o ty nejpotřebnější - to je začátek)  A  SKONČÍ  POLITICKOU  UNIÍ.  Tato viditelná společenská nadcírkev - SUPER  WELS  KIRCHE - ponese jméno Pána Ježíše jen zdánlivě. Ve skutečnosti bude antikristovská. Tato mocná světová církev bude stroze zakotvená   V  SOCIÁLNÍ  AKTIVITĚ  S  DUCHOVNÍMI  PROGRAMY  A  SLUŽBAMI  MILOSRDENSTVÍ. Jejich vůdčí osobnosti budou prohlašovat, že chtějí být  POMOCNÍKY  V  LIDSKÉ  BÍDĚ. Rozhýbou sociální akce, zvýší politickou angažovanost a ve světových programech budou mít stále sílící ohlas.

                                                Zednáři v církvi.
  Tu náhle dojde k podivuhodnému obratu událostí...V Bibli vidím cosi, co mocně otřásá mou duší: vidím armádu kariéristů (už sedí ve Vatikánu), kteří v nadcírkvi zaujmou vlivná místa. Budou to bezbožníci, antikristovci(svobodní zednáři), posedlí myšlenkou, že tato nadcírkev   MUSÍ  MÍT  POLITICKOU  MOC,  ABY  POTŘELA  KAŽDÉHO,  KDO  SE  JÍ  VZEPŘE !   A zatímco se v ústředí bude mluvit o zázracích, smíření a lásce, budou její zaměstnanci  z t ě ž o v a t   p r á c i   každé náboženské organizaci, která se nepodřídí.

             Rozšíření hříchů a okultismus v církvi.
  Vidím, jak se v této "nadcírkvi" rozšíří homosexualita a lesbická láska. Vidím, jak to bude ospravedlňováno vůdci této "nadcírkve". Homosexualita bude nejen přijímána,    ale dokonce  D O P O R U Č O V Á N A. (Už se to děje ve Vatikánu, homo drogo orgie hned naproti bytu papeže Františka a Vatikán vše ututlal. ) Homosexuálové a lesbičky budou vybavováni mezi duchovními autoritou a budou propagováni jako nové voje evangelizačních pionýrů, zavádějících nové formy a pojmy lásky a evangelizace. Vidím skoro v každém větším městě v USA a v celém světě církve homosexuálů, které výhradně pečují o své vlastní duchovní touhy s plným chápáním organizovaného náboženství. Jejich nedělní školy a církevní literatura rozšiřovaná mezi dětmi bude předkládat, že homosexualita je normální potřebou.(V televizních novinách už byla zpráva, že dětem ve školkách se budou číst pohádky, jak si princ bere prince a jedou si adoptovat děti.)
  Taktéž budou v nadcírkvi zaváděny tance naháčů. Tyto tance v některých těchto sborech budou líčeny jako  NOVÁ  FORMA  BOHOSLUŽBY!!! Lidé budou stále více uctívat stvoření než Stvořitele. Bůh přenechá tento druh ctitelů následkům jejich vlastních hříchů. Tance naháčů se moc nerozšíří, ale církevními vůdci budou uznávány jako "normální" výraz bohoslužby.
  Tato světová nadcírkev bude trpět jisté  OKULTNÍ  PRAKTIKY.  Vytvoří "studijní komise", jen aby chránila satana a jeho obraz a budou říkat:"Nic se neděje, není se ho třeba obávat. V jedné nejváženější a nejzajištěnější církvi v Americe budou spiritistické seance nazývány "modlitebním shromážděním". A to se děje již dnes. Duchovní budou stále zvědavější na výroky spiritistů a satanských skupin. Až přijde den, kdy jistí duchovní, kteří byli v blízkém spojení s Ježíšem, budou velmi blízko satanovi. Ten se bude zjevovat jako   P O S E L   S V Ě T L A,  jen  aby   SVEDL  I  VYVOLENÉ !

              Pravá křesťanská církev se bude skrývat.
  Vydím vystupovat do dění jinou církev, neviditelnou a nadpřirozenou. Spojení duchovně hlubokých následovníků Ježíše Krista skrze Ducha Svatého a s důvěrou v Něho a v Jeho panování. Tato nadpřirozená církev pravých křesťanů bude církví v podzemí a bude zahrnovat katolíky, protestanty a všechny denominace, jak bílé, tak i barevné, ze všech národů. A zatímco světová nadcírkev bude provozovat politickou moc, bude tato nadpřirozená církev netušeně růst duchovně! Její moc poroste pronásledováním, které sblíží všechny křesťany navzájem a přimkne je úžeji k samotnému Ježíši.  NEBUDE  SE  HLEDĚT  NA  KONFESNÍ  PŘÍSLUŠNOST,   A L E   N A   P Ř Í C H O D   P Á N A   J E Ž Í Š E.   Duch Svatý shromáždí v jedno všechny lidi, věřící všech směrů a ze všech tříd. A ačkoliv tato neviditelná církev již na světě existuje, bude v nadcházející době politicky  viditelná....

       Snaha o vymazání pravých křesťanů ze společnosti.
  Liberální vůdcové v nadcírkvi brzy začnou tvořit komise k cenzuře jednotlivých programů. Stanou se poslední autoritou nad jednotlivými projevy ducha. Nyní jsou sice ještě dveře široce otevřené, ale pomalu a jistě se budou zavírat. Křesťanské rádiové a televizní stanice budou muset počítat s pronásledováním a zničením.
  Ateistické a antikristovské (zednářské) síly připravují nyní náboženský útlak. Vidím, jak se satan snaží tyto stanice strhnout do bahna pomluv a zdiskreditovat je. Používaje každé taktiky, jen aby vymazal z povědomí posluchačů každý křesťanský program.
  Poselství, které mám ke všem, kteří používají tyto prostředky k šíření evangelia, je toto: "Pracujte, dokud je den, přijde noc, kdy nebudete moci pracovat!" A toto je poselství veřejným pracovníkům: "Pronásledování přijde z Hollywoodu. Dejte pozor na Hollywood, jak se postaví proti pravému náboženství. Učiní tak se svými filmy. Film "Exorcist"(Vymítač ďábla) byl nestoudným satanským pokusem  Z E S M Ě Š N I T  všechna náboženství, jež mají něco společného s Kristovou obětí...
  Televizní komedie budu stále smělejší, jen aby potupily pravé křesťany. Miliony nevěřících budou sedět před obrazovkami, jen aby se mohly vysmívat svatým věcem. Budou předváděny takové filmy, v nichž bude ponižována Kristova krev a veleben satan...
  Satan se bude snažit vyrvat vedení škol z rukou bohabojných lidí a dát je do rukou kompromisních liberálů. Je proto zapotřebí, aby se vedení křesťanských institucí připravilo na těžké doby jak finančně tak i duchovně.

                       Duchovní probuzení na východě.
  Vidím však také duchovní probuzení za železnou a bambusovou oponou. Zatímco svobodné národy budou prožívat pronásledování, prodělají země na východě krátké probuzení. Ti, kteří žili pod komunizmem v hrozném náboženském útlaku, prožijí krátký čas svobody. Duch Svatý protrhne železnou a bambusovou oponu a vyhledá hladová srdce v Rusku, Číně a ve Východní Evropě...Bude to neobyčejné hnutí vyvolané Duchem Svatým. Je to podivuhodná ironie, že zatímco se budou zavírat brány na jedné straně "železné opony", budou se brány na druhé straně otevírat a po krátkém čase duchovní svobody a probuzení se však budou i tam náhle zavírat a národy budou vrženy do hrozného pronásledování.(Už to začíná i u nás.)

               Zlo se bude šířit médii a zlými lidmi.
  Jsem jist, že se pronásledování uskuteční již v této generaci. Nikoliv najednou. Některé se již naplňují dnes: zlá pomluva. Vidím, jak satan vyhlásil válku každému pravému křesťanu. Nenechá netknutý žádný kámen, jen aby ho mohl vrhnout do očí každému Božímu dítku s úmyslem zničit ho.
  Duchovní a kněží, kteří se budou zpěčovat přijmout novou "morálku", (výuka sexu malých dětí a na školách, sňatky homosexuálních a lesbických párů, povolení potratů a eutanázie, atd.) a muži, kteří nebudou podvádět své ženy, budou terčem nejhorších pomluv všech dob. Satan nastrčí posměvače, aby je znepokojovali a aby jim škodili.
  Věřím, že Billy Graham a všichni věrní služebníci na celém světě se budou muset připravit na posměch. Zlá pomluva a nedorozumění   BUDOU  ZAPLAVOVAT DENNÍ  TISK.  Každé slovo bude zkoumáno, každé tvrzení přetřásáno. Tito služebníci budou posmíváni v televizi různými komediemi. (Komedie Trošky "Slunce, seno a jahody" a další.)
Boží služebníci, kteří se kdysi domnívali, že nemají na světě nepřátel, budou žasnout, jak se o nich mluví. Nebudou mnohdy chápat, odkud se to vzalo.  Lži, falešná tvrzení budou pršet ze všech stran jako déšť z nejhlubších pekel!   B U D E   T O   N A D P Ř I R O Z E N Á   DEMONSTRACE  DÉMOSKÝCH  SIL.  Žádný Boží služebník nebude proti tomu imunní....

              Bůh má všecko pod kontrolou.
  Haleluja! Celá příroda je pod Jeho kontrolou. Slyším o zemětřeseních, hladu, povodních. Drastické povětrnostní zvraty lámou rekordy. Všechno vypadá, jako by se příroda vymkla ze základu! Ale Boží slovo se naplňuje.
  B O Ž Í   H N Ě V   S E   V Y L É V Á   NA  TUTO  ZEMI  SKRZE  BĚSNĚNÍ  PŘÍRODY !
  B Ů H   V A R O V A L   L I D S T V O,   Ž E   SOUD  PŘIJDE   SE  VŠEMI  PORODNÍMI  BOLESTMI!  A čím blíže jsme příchodu Jeho království, tím se dostavují větší těžkosti. Sesílá bouře na zemi.
  Boží dítě, v těchto nastávajících dnech ti Duch Svatý praví: "Neboj se běsnění přírody! Bůh je pánem každé povodně! Hledíš-li na tyto povodně a zemětřesení, pak si řekni: Toto mluví můj Pán a můj Bůh. On volá, soudí a praví ti: P Ř I P R A V   S E !   Nakonec i ďábel je pod Jeho kontrolou!   S A T A N   T Ě   N E M Ů Ž E   P Ř I P R A V I T   O   V Í R U !  Ďáblova moc je omezená! Bible praví:  VZEPŘETE  SE  ĎÁBLU  A  ON  UTEČE !   Zní to jako porážka? Nikdy! Bůh má všechno pod kontrolou."
  A nakonec: Budoucnost je pod Boží kontrolou. Bůh všecko naplánoval dopředu. Zná pravý okamžik, kdy Kristus přijde!
  S O U Ž E N Í,   P O S L E D N Í   S O U D   I   A R M A G E D O N,   vše  je zaneseno v Jeho kalendáři, jedno jde za druhým, po pořádku. Všemohoucí kontroluje všechno na nebi i na zemi a   PRAVÍ  VŠEM  LIDEM  NAPLNĚNÝM  DUCHEM  SVATÝM: "NEZOUFEJTE !  DOUFEJTE! !  BDĚTE !"
  BŮH TI ŽEHNEJ!

  POZNÁMKA DR.MRÁČKA: Dnes začíná být zřejmé, že v roce 2008 nastal v USA oficiální zlom směrem ke kurzu uváděnému ve vizi pro Davida Wilkersona. Tuto domněnku podporuje i velká naléhavost poselství Panny Marie v Medžugorji právě od konce roku 2008.
  (Z knihy Dr.Mráčka "TĚŽKÁ  LÉTA  PŘED  ŠŤASTNOU  DOBOU.")                                      

============================================================================================================================
============================================================================================================================

      840.       Poselství Ježíše ze dne 5. července 2013 v 14:10.
    JEDNOTNÝ SVĚTOVÝ ŘÁD JE NEJVĚTŠÍM VÝSMĚCHEM PRAVÉMU TROJJEDINÉMU BOHU

  Má drahá, milovaná dcero,
existuje náboženství, které Mi působí největší trýzeň, a sice falešné náboženství, které zbožňuje šelmu. Jednotný Světový Řád je největším výsměchem pravému trojjedinému Bohu, a ti, kteří náleží domu Satana, potřebují mnoho modliteb. Jsou jim předkládány lži, aby věřili, že existuje jiný Bůh, který je miluje. Bylo jim řečeno, že Nejsvětější Trojice je klam a že můj milovaný Otec je zlo. Nepřijímají, že je stvořil a hlavy mají tak plné lží, že nikdy neotevřou svou mysl Pravdě. Kvůli své oddanosti temnotě jsou zapleteni do satanských sil, které pohltily jejich duše, plné nenávisti, nejen vůči Bohu, ale vůči všem Božím dětem.
  Milují jenom sami sebe a jejich dychtivost po slasti je naplňuje neukojitelnou touhou po dalších zážitcích. Žádné množství světských rozkoší je neuspokojí, a to je důvod, proč prahnou po dalších oplzlostech. Mají potěšení v odnímání života a postrádají jakýkoliv pocit viny v duších z brutálního zabíjení, jímž jsou vinni. Jejich vliv se šíří po celé zemi ve všech národech a přívrženci ďábla jsou mezi boháči, předními obchodníky, ve vládách, královských rodech, organizacích, včetně médií a vymáhání práva, justici a církvi.
  Prosím, nepodceňujte jejich moc. I když jich není mnoho a nepronikli do každé vrstvy vaší společnosti, budou stále ještě působit strašlivé škody. Nejenom že prodali své duše ďáblu, ale zavlečou další nevinné duše do propasti s šelmou a jejími démony.
  Dávám všem, kteří Mě milují, milosti k vítězství nad touto zlověstnou a mocnou skupinou, která Mě proklíná každou vteřinu dne, budete-li se modlit tuto krátkou modlitbu modlitební kampaně (112):

               O milost spásy

  "Volám k Tobě, nejdražší Ježíši, abys pokryl svou mimořádnou milostí spásy duše těch, kteří byli zamořeni Satanem.
  Osvoboď jejich ubohé duše od zlého zajetí, ze kterého nedokážou uniknout. Amen."

  Tyto ubohé duše budou první, které si šelma bude nárokovat za své vlastnictví a které budou padat na své tváře v uctívání Antikrista. Musíte se všichni usilovně modlit, aby byla zlomena moc, kterou nad nimi má Satan a jejich srdce se otevřela mému velkému milosrdenství.
   Váš Ježíš728.        Poselství Ježíše ze dne 8. března 2013 v 14:05.
      BYL POSLÁN ROZLOŽIT MOU CÍRKEV A ROZTRHAT JI NA MALÉ KOUSKY

  Má drahá, milovaná dcero,
Satan kypí vztekem proti mé církvi na zemi a jeho pustošení se dále rozšiřuje uvnitř jejích zdí.
  Lstivý podvodník, který trpělivě čekal na svou příležitost, brzy vyhlásí svou vládu nad mými ubohými, nic netušícími, posvěcenými služebníky. Bolest, jakou jim způsobí, je pro Mě příliš těžká, abych ji nesl, a přesto, jeho vláda vyvrcholí v poslední očistě od zla v srdci mé církve.
  Pečlivě manévroval, aby dosáhnul své pozice, a brzy uvidíte jeho okázalé chování uprostřed jeho honosného dvora. Ze začátku bude svou pýchu, aroganci a posedlost sám sebou pečlivě skrývat před světem. Ve vnějším světě uslyšíte oddech úlevy, až zazní trubky a oznámí jeho mandát hlavy mé církve.(Nový papež František.)
  Mé tělo je mou církví, ale nebude to Mně, Ježíši Kristu, komu bude přísahat svou věrnost, neboť pro Mne nemá žádnou lásku. Jeho věrnost patří šelmě, a jak jen se bude smát a vysmívat se mým posvěceným služebníkům, kteří ho budou podporovat.
  On, který se odváží usednout v mém chrámu a který byl poslán Zlým, nemůže mluvit pravdu, protože nepřichází ode Mne. Byl poslán, aby rozložil mou církev a roztrhal ji na malé kousky před tím, než ji vyplivne ze svých hanebných úst.
  Mé tělo je mou církví. Má církev je ještě naživu, ale jenom ti, kteří mluví Pravdu a drží se pevně mého svatého Božího Slova, mohou být částí mé církve na zemi. Nyní, kdy se ukáže poslední urážka vůči Mně, Ježíši Kristu, prostřednictvím Petrova Stolce, konečně pochopíte Pravdu.
  Kniha Pravdy,(POSELSTVÍ Z IRSKA) předpověděná Danielovi pro čas konce nemá být brána členy mé církve lehkovážně, neboť u mých milovaných posvěcených služebníků vyvolá její obsah nevolnost, až si uvědomí, že mluvím Pravdu.
  Falešný prorok – který se vydává za vůdce mé církve(nový papež František, kterého všichni radostně oslavujete) – je již připraven nosit roucha, která nebyla zhotovena pro něho.
    Z N E S V Ě T Í   M O U   C Í R K E V   A   R O Z D Ě L Í    J I   V E   D V Í   A   P A K     Z N O V U   V E   D V Í.
  B U D E   S E   S N A Ž I T   Z B A V I T   Ú Ř A D U   V Ě R N É   S L U Ž E B N Í K Y   M É H O   M I L O V A N É H O   S V A T É H O   V I K Á Ř E   papeže Benedikta XVI., jmenovaného Mnou.
  V Y K O Ř E N Í   V Š E C H N Y   V Ě R N É   M É M U   U Č E N Í   A   P Ř E D H O D Í   J E   V L K Ů M.
  Jeho činy nebudou zřejmé hned, ale příznaky budou brzy zjevné, když   S E   V Y D Á   Z Í S K A T   P O D P O R U   V L I V N Ý C H   S V Ě T O V Ý C H   V Ů D C Ů   a  těch, kteří jsou ve vysokých pozicích.
  Až ohavnost zapustí kořeny, pak změny budou náhlé.   Jeho oznámení  O   V Y T V O Ř E N Í   S L O U Č E N É   K A T O L I C K É   C Í R K V E,   S P O J E N Í M   V Š E C H   V Ě R O U K   O S T A T N Í C H   N Á B O Ž E N S T V Í,   přijde brzy poté.
  Bude stát v čele nového světového náboženství a bude panovat nad pohanskými náboženstvími. P Ř I J M E   A T E I Z M U S   tím, že jej zbaví znamení hanby, o kterém řekne, že je spojeno s usilováním   O   T A K   Z V A N Á   L I D S K Á   P R Á V A.
  V Š E C H N O,   C O J E   V   O Č Í C H   B O H A   H Ř Í C H E M,  B U D E   touto novou, všezahrnující církví,   P O K L Á D Á N O   Z A   P Ř I J A T E L N É.
    K D O K O L I V   S E   H O   O D V Á Ž Í   Z P O C H Y B N I T,    B U D E   V Y H L E D Á N   A   P O T R E S T Á N.    K N Ě Ž Í,   B I S K U P O V É   A   K A R D I N Á L O V É,   K T E Ř Í   S E   M U   P O S T A V Í   N A   O D P O R,     B U D O U   E X K O M U N I K O V Á N I   A   Z B A V E N I   S V Ý C H   T I T U L Ů.
  O S T A T N Í   B U D O U   Z A S T R A Š O V Á N I   A   P R O N Á S L E D O V Á N I   spolu s mnoha kněžími, kteří  S E   B U D O U   M U S E T   S K R Ý V A T.
  Vy, moji ubozí posvěcení služebníci, kteří nyní poznáváte můj hlas, prosím slyšte Mě, když se [pokouším] vás dosáhnout, abych vám přinesl útěchu. Nikdy bych vás nežádal, abyste odmítli moji církev na zemi, neboť jsem to byl Já, váš milovaný Spasitel, kdo ji vytvořil. Nabídl jsem své tělo jako živoucí oběť, abych vás zachránil. Byla vám dána odpovědnost svědčit v mém jménu, abyste zachránili duše těch, které poučujete a vedete.
  Vše, co můžete dělat, je důvěřovat Mi a nadále Mi sloužit.   C O   N E S M Í T E   U D Ě L A T,    J E   J A K É K O L I V   U Č E N Í,   K T E R É   V Á M   B U D E   P Ř E D L O Ž E N O  a  o  kterém budete okamžitě vědět, že   N E N Í   V   S O U L A D U   S   M Ý M   U Č E N Í M !   Musíte dělat, co vám říká vaše srdce, ale vězte toto:
  Tato doba vám způsobí hlubokou bolest, a hluboký žal, který zakusíte, až uvidíte, jak má církev bude znesvěcena, vás zanechá v pláči. Ale musíte rozpoznat lži, které vám budou nyní předloženy jako to, čím jsou – jako potupa mé smrti na kříži.
  Toto zničení může mít za následek zhroucení struktury mé církve.
  Z M Ě N Y   A   Ú P R A V Y   B U D O V   S P O L U   S   N O V Ý M   C H R Á M E M   postaveným pro novou světovou církev budou provedeny a umístěny v Římě.
  Buďte si jisti, že stejně tak jako můj chrám bude znesvěcen, že Já, Ježíš Kristus, Spasitel všeho lidstva, budu zavržen a hozen do stoky.
   Váš Ježíš

  ==========================================================================================================================
  Čau, Maruško
  No a dnes jsem si nahrála další mši z Vatikánu, papež tam uděloval biřmování 44 mladým z různých konců světa. Po bohoslužbě si tam se všema potřepával rukama, děcka byly nadšení, mnozí mu líbali ruku, a jeden hoch dokonce během rozmluvy s ním třikrát poklekl a políbil mu ruku.
  Už jsem začínala být načatá, že máš snad pravdu, že je svatý, když ho všichni tak uctívají a obdivují, klaní se mu a líbají ruce, když v tom tam ukázali plakát těch mladých a mně hned zatrnulo, neboť na něm byl nakreslený obrázek o naší špatné budoucnosti. Bylo na něm navrchu nakreslené žluté zářící světlo s paprsky a nápisem IHS, k němu kráčel papež otočený zády k průvodu mladých,   K T E Ř Í   Š L I   V Š I C H N I   Z A   N Í M,  J A K   D Ě T I   V P O H Á D C E   "O  PIŠTCI",  KTEŘÍ   Š L I   V Š I C H N I   Z A   H L A S E M   J E H O   P Í Š Ť A L K Y.  A uvědomila jsem si všechna ta varování, co už jsem psala o tom, jak svede mnoho duší do satanovi náruče, fuj, a hned jsem vystřízlivěla!!!
 Co říká Ježíšek Marii Julii Jaheny:- "Varuji vás. Učedníci, kteří nejsou Mého evangelia, nyní tvrdě pracují, aby dle svých idejí a pod vlivem nepřítele duší, přepracovali mši, která bude obsahovat slova, jež jsou z mého pohledu odporná.
   ..Vidím, že mnozí vstupují do tohoto nového  n á b o ž e n s t v í,   které otřásá zemí,...vstupují do něho také biskupové. Vidím, jak jdou s hrdě vztyčenou hlavou, ale v srdci nemají myšlenky pro mne a pro duše, které pláčou v opuštěnosti. Když vidím tyto biskupy, a je jich mnoho, velmi mnoho, a za nimi jde stádo, celé stádo a bez rozmyslu se vrhají do záhuby a do pekla. Moje Srdce je hluboce zraněno a umírá jako v době mého umučení. Moje bolest je ještě větší, protože jsem pro spásu těchto duší a pro všechny duše tolik vytrpěl, a nyní vidím, že více než polovina je ztracena. Zůstává jich tak málo, že kdybych vám řekl jejich počet, vaše srdce by nebyla k utišení.
  Toto   N O V É   N Á B O Ž E N S T V Í   se   V Š U D E   Š Í Ř Í   A   V Š E C H N Y   U C H V A C U J E.  Pro velkou část mého lidu se stane prestižní záležitostí. Dětem se nedostane té cti, aby zakusily rozkoše pravé víry Církve.  V Š E C H N A   M L Á D E Ž   B U D E   Z K A Ž E N A !  Ztratím mnoho kněží, ti věrní raději zemřou, než aby přijali toto   h a n e b n é   n á b o ž e n s t v í.   Církev zůstane po mnoho měsíců bez vedení..."

 Před smrtí svolal sv. František (Assiský) své bratry a povzbudil je k vytrvalosti v budoucích bouřích a útrapách, řekl jim „Bratři, jednejte mužně, buďte silní a vytrvalí. Moc zlých duchů se netušeně rozpoutá, naše neposkvrněná čistota i jiných řádů bude znečištěna a jen málo křesťanů zůstane věrná papeži a římské Církvi.  P A P E Ž   B U D E   Z V O L E N   N E S P R Á V N O U   V O L B O U   A   V  TOM  BOUŘLIVÉM  ČASE  BUDE  PODÁVAT  MNOHÝM  FALEŠNÉ  A  SMRTONOSNÉ  SVÉ  UČENÍ. 
  Rozmnoží se pohoršení a náš řád bude rozdvojen, mnozí budou ztraceni, protože nebudou odporovat bludu, ale s ním souhlasit."
 barmanka
=============================================================================================================================
    855.    Poselství Panny Marie ze dne 22. července 2013 v 20:17.
             POSLEDNÍ TAJEMSTVÍ Z FATIMY BYLO TAK STRAŠNÉ, ŽE NEBYLO ODHALENO

  Mé dítě,
klam, kterému bude čelit svět, bude tak těžké rozpoznat, že jenom ti, kteří se odevzdají Bohu a vloží veškerou svou důvěru v mého Syna, budou schopni snést zkoušky, které přicházejí.
  SVĚTU  JSEM  DALA  PROROCTVÍ  V  ROCE  1917,   ALE  poslední  TAJEMSTVÍ  Z  FATIMY  NEBYLO  ODHALENO,    TAK   BYLO   HROZNÉ   P R O   T Y   V   K A T O L I C K É   C Í R K V I !
  Poslední fatimské tajemství ještě zůstává Božím dětem neznámé, ačkoliv část z něj vám byla odhalena 26. ledna 2012. (*) Velmi málo lidí v katolické církvi je o tom informováno. Nyní musí být odhalena další část posledního fatimského tajemství, abych mohla varovat lidstvo před důsledky přehlížení mého zásahu na pomoc k záchraně duší.
  Církev byla v nitru zamořena nepřáteli Boha.   Oni – JE  JICH  DVACET,  KTEŘÍ  JI  OVLÁDAJÍ  ZEVNITŘ – vytvořili ten největší klam. Zvolili muže nikoliv z Boha, zatímco Svatý otec, hodný údělu Petrovy koruny,(Benedikt XVI.) byl pečlivě odstraněn.
  Zjevila jsem podrobnosti, že   V   KONCI  ČASU  BUDOU  PETROVU  KORUNU  NOSIT  DVA  MUŽI.
  Jeden bude trpět v důsledků lží, smyšlených k jeho znevážení a  KTERÉ  Z  NĚHO  UČINÍ  FAKTICKÉHO  VĚZNĚ.
  Druhý zvolený  PŘIVODÍ  ZNIČENÍ  NEJEN  KATOLICKÉ  CÍRKVE,   ale všech církví, které uctívají mého Otce a přijímají učení mého Syna, Ježíše Krista, Spasitele světa.
  Může existovat pouze jedna hlava církve na zemi, zmocněná mým Synem, která  MUSÍ  ZŮSTAT  PAPEŽEM  AŽ  DO  SVÉ  SMRTI!   Kdokoliv jiný, kdo prohlašuje, že sedí na Petrově stolci,   J E   P O D V O D N Í K !
  TENTO  PODVOD  MÁ  jediný smysl – PŘEVÉST  DUŠE  K  LUCIFEROVI   a pro takové duše bude málo času k jejich záchraně, nebudou-li moudřejší.
  Děti, nyní musíte dbát jediného varování. Neodchylujte se od učení mého Syna. Zpochybňujte každou novou doktrínu, která vám může být předložena a která hlásá, že pochází z pozemské církve mého Syna. Pravda je prostá. Nikdy se nezmění. Odkaz mého Syna je velmi jasný. Nedovolte nikomu zastřít vaši soudnost.
  Fatimská proroctví budou brzy dávat smysl. Vše se nyní uskutečňuje před nevěřícím světem, žel, jen nemnozí porozumí, než bude příliš pozdě.
  MODLETE  SE,  MODLETE  SE,   M O D L E T E   S E   M Ů J   N E J S V Ě T Ě J Š Í   R Ů Ž E N E C   tak často, jak je to jen možné,  K A Ž D I Č K Ý   D E N,   A B Y   S E   Z M Í R N I L   V L I V   Z L A,   K T E R É   V Á S   O B K L O P U J E !
   Vaše milovaná Matka Matka Spásy

(*) Viz poselství č. 324 – poznámka překladatele.

    324.     Poselství Ježíše ze dne 26. ledna 2012 v 21:40.
          POSLEDNÍ  TAJEMSTVÍ  Z  FATIMY  ODHALUJE  PRAVDU  O   ZLÉ  SATANOVĚ  SEKTĚ,   KTERÁ  PRONIKLA  DO  VATIKÁNU
          
  Má drahá, milovaná dcero,
nadešel čas, aby celá pravda o tajemstvích z Boží Říše byla odhalena světu.
  Po určitý čas byla pravda skrytá. Uznání Mé Boží intervence na světě prostřednictvím zázraků, zjevení a Boží komunikace s vyvoleným dušemi, byla Mou církví po mnoho let odsouvána stranou.
  Proč Má církev pociťovala potřebu utlumit pravdu, která byla zapotřebí k posílení víry Mých dětí všude na světě, je známo pouze jí.
  Každý pravý vizionář, náležící Mně a Mé Blahoslavené Matce, byl od počátku ignorován a Má církev s ním zacházela s pohrdáním. (I u nás-viz arcibiskup Graubner?)
  Má dcero, dokonce i poslední tajemství z Fatimy nebylo dáno světu, protože by odhalilo pravdu o Satanově zlé sektě, která se vetřela do Vatikánu.
  Poslední část tajemství nebyla odhalena, aby byla ochráněna zlovolná sekta, která od doby zjevení Mé Matky na svatém místě ve Fatimě pronikla ve velkém počtu do Vatikánu.
  Má dcera Lucia byla umlčena silami, které kontrolují část Vatikánu a nad níž Moji ubozí milovaní papeži mají jen málo moci.
Pohleďte, jak nejenom pokřivili pravdu Mého učení, ale [také] zavedli nové metody katolické bohoslužby, které uráží Mě a Mého Věčného Otce.(Obrácení oltářů, podávání na ruku...)
  KATOLICKÁ  CÍRKEV  JE  TOU  PRAVOU  CÍRKVÍ  a jako taková je prvořadým cílem Satana a jeho zlovolné sekty.
  Pravda přichází ode Mě.
  Pravdu pociťuje lidstvo nepříjemně, protože může být spojena s osobní obětí.
  Pravda v některých případech budí pohoršení a mnohdy je považována za kacířství.
  Přesto jenom pravda vás může osvobodit od lží. Lží, které přicházejí od Satana a které zatěžují vaši duši jako těžké břemeno.
  Nadešel čas, aby ve světě, který je plný lží, byla pravda odhalena.
  Má dcero, tak mnoho lží bylo podáno Mým dětem falešnými náboženstvími, falešnými bohy, falešnými církevními vůdci, falešnými politickými vůdci a organizacemi, stejně jako falešnými sdělovacími prostředky.
  Tak mnoho pravdy je skryto. A přesto, kdyby pravda o tom, co se ve světě děje byla dnes odhalena, velmi málo lidí by ji přijalo.
  Totéž platí o Desateru přikázání Mého Otce. Ta jsou pravidly, která ustanovil Můj Věčný Otec a odevzdal Svému proroku Mojžíšovi.
  Pravda se nikdy nemění a jedno, jak dalece se lidstvo snaží ji pozměnit.
  Přikázání Mého Otce už nejsou více akceptována, dokonce ani mezi křesťanskými církvemi.
  "Nezabiješ!" - znamená, že nemůžete zabít jinou lidskou bytost. Nevztahuje se na sebeobranu, ale platí za každých jiných okolností.            
  Nikdo nemůže ospravedlnit vraždu – potrat, popravu nebo eutanazii. Nikdo.
  Je to smrtelný hřích a trestem je věčný život v pekle.
  Má dcero, akceptují to Mé děti? Nikoliv. Ony dokonce přijímají zákony, které vraždu dělají nejenom přijatelnou, ale i omluvitelnou v Božích očích. Ale tak tomu není.
  Každé z Desatera přikázání je dennodenně porušováno.
  Přesto Má církev nikdy nekáže o závažnosti hříchu. Nikdy lidem neřekne, že přijdou do pekla, pokud by spáchali smrtelný hřích a nepocítili výčitky svědomí.                    
  Mé Srdce je hluboce zraněno.
  Mé církve všude na světě, nekážou pravdu.
  Mnoho z Mých posvěcených služebníků už více nevěří ve skutečnost pekla a očistce.
  Neakceptují Přikázání Mého Otce. Omlouvají každý hřích.
  Hovoří o milosrdenství Mého Otce, ale už nedokážou vysvětlit následky smrti ve stavu smrtelného hříchu. Když neplní své povinnosti, pro které byli určeni, tak Mě velice urážejí.
  V mnoha případech jsou proto odpovědní za ztrátu tak mnoha duší.
  Probuďte se k pravdě, všichni z vás, kteří tvrdí, že jsou věřící v Boha, Všemohoucího Otce, Stvořitele všech věcí a vězte následující:
        J E   J E N O M   J E D N A   P R A V D A ! ! !
   Nemůže být více, než jedna pravda.
  Cokoliv jiného než pravda je lež a nepochází od Mého Nebeského Otce, Boha Stvořitele všech věcí.
   Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus

     847.      Poselství Ježíše ze dne 15. července 2013 v 17:52.
   KNĚŽÍM: DEN, KDY BUDETE VYZVÁNI POPŘÍT MÉ BOŽSTVÍ, NENÍ DALEKO

  Má drahá, milovaná dcero,
musím dosáhnout k mým kněžím, kteří si nyní začínají uvědomovat, že to Já v tomto čase mluvím k světu skrze tato poselství.
  Musíte být opatrní. Musíte se držet pravidel mé církve na zemi, dokud zůstávají taková, jaká byla, a nejsou změněna. Nebuďte sklíčení, neboť jste byli obohaceni darem Ducha Svatého. Až budete vyzvání, abyste se mě zřekli, bude to učiněno nenápadným, ale smrtícím způsobem. Budete požádáni přijmout učení všech náboženství stojících mimo křesťanství. Řeknou vám, že je to pro dobro všech a že tento nový, všezahrnující přístup je prostředkem k dosažení konečného cíle – kdy lidstvo může být konečně sjednoceno mírovými prostředky.
  Všechna ostatní náboženství, vyznání, věrouky a učení, která uctívají mého Otce, ale která neuznávají Mě, Ježíše Krista, budou vzata pod křídla antipapeže. Vy, skrze moc šelmy – podle jejího zvyku – budete přesvědčováni k přijetí těchto vašich bratrů a sester. Bude vám řečeno, že všechny víry, které uctívají Boha, jsou v Božích očích sjednocené jako jedna. Když budete mít námitky, bude vám spíláno. Když jim vyložíte, že jediná cesta k Bohu, mému milovanému Otci, je skrze Ježíše Krista, řeknou vám:
  "Nerozumíte tomu, že Bůh miluje všechny své děti, takže neprokážete-li lásku a soucit k jeho církvi tím, že je přijmete – včetně jejich věr – pak jste pokrytec."
  Nyní, vězte toto: Pokud přijmete, že všechna náboženství musí být spojena do jediného – že musíte ustoupit stranou, abyste všem těmto věroukám, které neuznávají Syna člověka, prokázali úctu – pak budete vinni strašným hříchem. Budete Mě pak popírat.
  Vy, kteří můžete být uvedeni do tohoto klamu, vězte, že se objeví další příznaky, které budou naznačovat jedinou věc – že mé Božství už nebude dále hlásáno.
  Vaše kostely uvidí, jak se objeví nové kříže, kde hlava šelmy bude do nich pevně zasazena; vaše oltáře budou změněny a budou Mě zesměšňovat. Pokaždé, když uvidíte nový a neobvyklý symbol v mé církvi, dívejte se pozorně, protože šelma je arogantní a dává okázale najevo svou zkaženost vystavováním znamení, která ji uctívají.
  Ti nepozorní z vás budou oklamáni, sami sebe vtáhnou do praktik, kdy Mě už nebudou uctívat. Budou skrývat pravý záměr, kterým bude uctívání Satana a jeho zlých duchů.
  Znamení se již objevila. Skutky, o nichž mluvím, mají teprve přijít, ale den, kdy budete vyzváni zapřít mé Božství, není daleko. Musíte mít oči otevřené, neboť ti, kdo říkají, že přicházejí v mém jménu, ale místo toho uctívají šelmu, již rozevřeli svá křídla. Panují ve vašem středu, ale mnozí z vás ještě nedokážou uvidět tuto ohavnost. Ale milujete-li Mě, udělím vám milosti vidět Pravdu, neboť Já vás nikdy neopustím. Ten čas se blíží a vy se musíte připravit, neboť brzy sestoupí temnota. Vy, kteří jste požehnaní Božím Světlem, budete trpět v rukou mých nepřátel.
  Pamatujte na následující slova, modlete se je a Já vám odhalím Pravdu skrze dar Ducha Svatého.

   Modlitba modlitební kampaně (114): Za kněze k přijetí daru Pravdy
  "Můj Pane, otevři mé oči. Dovol mi uvidět nepřítele a zavři mé srdce před klamem. Odevzdávám všechno Tobě, drahý Ježíši.
  Věřím ve tvé milosrdenství. Amen."
   Váš Ježíš


851.      Poselství Ježíše ze dne 19. července 2013 v 20:54                          JEHO PLÁNEM JE VLÁKAT DUŠE DO SÍTĚ KLAMU TÍM,  ŽE SE BUDE DOTÝKAT JEJICH SRDCÍ

  Má drahá, milovaná dcero,
chci ti vysvětlit něco, co se týká mé armády zbytku. Armáda zbytku roste v tomto čase po celém světě. Mnozí, kteří nevědí o těchto poselstvích, se již seskupují, protože jádro mé církve na zemi je v nebezpečí, že bude rozhlodáno.
  Mnozí znají Pravdu a mohou vidět pokusy konané k oslabení mého nejsvětějšího Slova. Všichni obdaření Světlem Ducha Svatého poznají ducha zla, jak se zmocňuje mé církve.  DUCH  ZLA  PŘICHÁZÍ  V  MASCE  SKROMNOSTI. Jeho plánem je  VLÁKAT  DUŠE  DO  SÍTĚ  KLAMU  tím, že  SE  BUDE  DOTÝKAT  JEJICH  SRDCÍ.
  Pamatuj, že plánem Satana je krást duše. Uvědom si, které duše hodlá polapit v první řadě. Bude se vždy pokoušet zničit ty, kteří Mě milují. Nebude si všímat těch, které již napadl, neboť je již zničil.
  Nemyslete si, že se zlo zjevně předvede.  TENTO  DUCH  ZLA  ZLÁKÁ  DUŠE  PŘEDVÁDĚNÍM  POKORY,  MÍRNOSTI  A  STAROSTLIVOSTI,  neboť jak jinak lze dobré duše přimět věřit lžím?
  Já jsem Spasitel lidstva a nyní zasahuji, abych vám přinesl Pravdu. Nic Mě nezastaví, ale této misi k záchraně světa od zkázy bude proveden každý myslitelný podlý čin.
  Právě tak, jako vy, moji milovaní následovníci, jdete vpřed, budete vláčeni zpátky těmi, kdo věří, že se rouháte Božímu Slovu. Poté, co se v tichosti vyvlečete z pádu do nastražených démonských léček, podněcujících vás bránit mé Slovo, sklidíte jejich posměch.
  Milosti, dané mé armádě zbytku budou sotva patrné, ale mocné, a s pomocí Matky Spásy, zabijí šelmu i její stoupence.
  Bitva o duše nebude příjemná, proto se nedejte zmýlit, pravé barvy Božích nepřátel, říkajících, že přicházejí v jeho jménu, časem vyjeví, co jsou zač. Bohužel  MNOZÍ,  slepí k Pravdě,  SE  BUDOU  v té době  ÚČASTNIT  SATANSKÝCH  RITUÁLŮ,  ANIŽ  BY  O  NICH  COKOLIV  TUŠILI,  TAK  PEČLIVĚ  BUDOU  ZAMASKOVANÉ!
  Můj hlas bude burácet a hřmět mezi vámi, neboť Já se nikdy nezastavím v mém plánu vám přinést věčný život. Ať je kolik chce lidských argumentů, jejichž závěrem je odsouzení mého Svatého Slova v těchto poselstvích, nemohou oslabit Boží moc.
  Vaše nenávist ke Mně bude narůstat a hněv, který bude hltat vaše duše, pochází od Satana, ale vy uvěříte, že pochází od Boha. Jak můžete být tak slepí? Jaká hniloba ve vás kvasí, že se pokoušíte ubližovat druhým? Modlete se, abyste neodtrhli svého bližního ode Mne.
  MODLETE  SE,  ABYSTE  NAŠLI  PRAVDU  DŘÍVE,   N E Ž   Ď Á B E L   P O S E D N E   V A Š E   D U Š E !    JE   VELMI   MOCNÝ   A   TI,   JEJICHŽ   DUŠE   B Y L Y   O S L A B E N Y   H Ř Í C H E M   P Ý C H Y,  SE  STANOU  OCHOTNÝMI  NÁDOBAMI,  VE  KTERÝCH  BUDE  SÍDLIT  SATAN  A  JEHO  PADLÍ  ANDĚLÉ!
  Probuďte se, vy všichni. Nastal čas, aby Kniha Pravdy byla otevřena. Musíte otevřít nejenom její stránky, ale také svá srdce.
   Váš Ježíš

      Z  KATECHEZE  PAPEŽE  FRANTIŠKA  24. DUBNA  2013:
   
"...Ježíš během svého veřejného působení častokrát mluvil o svém druhém příchodu...Doba čekání na jeho druhý příchod je čas bdění; čas, v němž máme mít rozžaté lampy víry, naděje a lásky a ve kterém máme mít  S R D C E   O T E V Ř E N É   D O B R U,  kráse a pravdě; čas k životu podle Boha, poněvadž neznáme ani den, ani hodinu Kristova návratu...čekání na Pánův návrat je doba činnosti...Je to čas, ve kterém máme Boží dary zužitkovat nikoli pro sebe, nýbrž pro Něho, pro církev,  P R O   D R U H É;  ČAS  USTAVIČNÉ  SNAHY  DÁVAT  RŮST  DOBRU  V E   S V Ě T Ě.  Tedy zvláště dnes v době krize je důležité neuzavírat se do sebe - nezakopávat hřivny - tedy svoje duchovní, intelektuální i materiální bohatství, všechno to, co nám Pán daroval, ale otevřít se,     B Ý T   S O L I D Á R N Í   A   P O Z O R N Í   K   D R U H Ý M.  Nezakopávejte hřivny!! Vsaďte na velké ideály, na takové, které rozšiřují srdce,  N A   I D E Á L Y   S L U Ž B Y,  jež vám umožní zužitkovat vaše hřivny...buďte velkomyslní! Život nám nebyl dán, abychom jej žárlivě střežili pro sebe, nýbrž proto, abychom jej darovali!...Evangelista  použil obraz pastýře, který odděluje ovce od kozlů. Po pravici stjí ti, kteří jednali podle Boží vůle a   P O M O H L I   B L I Ž N Í M U,  HLADOVÉMU,  ŽÍZNIVÉMU,  CIZINCI,  NEODĚNÉMU,  NEMOCNÉMU,  VĚZNĚNÉMU.  Zmínil jsem cizince a myslím na mnoho cizinců, kteří jsou tady v římské diecézi:  CO  PRO  NĚ  DĚLÁME?"....

    852.    Poselství Panny Marie ze dne 20. července 2013 v 15:45.
     V DŮSLEDKU UDÁLOSTÍ V ŘÍMĚ BUDOU MNOZÍ SVEDENI NA SCESTÍ

  Mé dítě,
i když se chaos v křesťanské víře zvětšuje, budou stále ještě existovat věrní mému Synu, kteří silou své víry budou střežit a chránit svaté Boží Slovo.
  V důsledku událostí v Římě budou mnozí svedeni na scestí a nevědomky se odvrátí od mého Syna, Ježíše Krista. Upadnou v omyl, protože přijmou nová učení, která nepocházejí od Boha. Modlete se, modlete se, modlete se za ty v křesťanských církvích, kteří se chytí do pasti přijetím lží od těch, kteří předstírají, že byli vybráni mým Synem hlásat jeho Slovo.
  VŠECHNY  TYTO  VĚCI  BYLY  PŘEDPOVÍDÁNY  VIZIONÁŘI  PO  STALETÍ,  A  PŘESTO  MNOZÍ  Z  VÁS  ODMÍTAJÍ  TATO  PROROCTVÍ  PŘIJMOUT!
  Varovala jsem lidstvo před těmito přicházejícími temnými dny, protože můj Syn chce, abyste byli ve střehu před padlými anděly, kteří zamoří jeho církev na zemi. Mé slzy se řinou v proudech, protože tak mnoho posvěcených služebníků v církvi popírá má zjevení.
  TATO  ZJEVENÍ  BYLA  SCHVÁLENA  BOHEM,  A B Y   S I   LIDSTVO    U V Ě D O M I L O   N E B E Z P E Č Í,   K T E R Ý M   Č E L Í   DUŠE,   KDYBY   J I M   N E B Y L A   D Á N A   P R A V D A   P Ř E D E M ! (I v Bibli, viz proroctví Daniel, Izaiáš, Apokalypsa o "Konci časů".)
  PROROCTVÍ,  KTERÁ  VÁM  BYLA  DÁNA  V  LA  SALETTĚ  A  FATIMĚ,  JSOU   V E L M I   D Ů L E Ž I T Á!
  Proč tak mnozí, kteří tvrdí, že milují mě, svou matku, nevěnují pozornost tomu, co jsem řekla světu. Neposlouchali jste a nechali jste se oklamat.
  J E   Č A S   P Ř I P O M E N O U T,   že temnota, obklopující církev mého Syna na zemi, je způsobena Zlým, který mnohé svedl. Tato temnota nemůže pocházet od mého Syna, a proto jeho mystické tělo – jeho církev – zůstává nedotčeno. Ti, kteří zůstávají věrní jeho mystickému tělu, se od Pravdy neodchýlí. Ti, kteří zradí církev mého Syna a odmítnou jeho učení přijetím nových praktik, které Ježíše urážejí, se sami oddělí od jeho milosrdenství.
  Musíte vědět, že  A Ž   K Ř Í Ž   M É H O   S Y N A   BUDE  POZMĚNĚN,  aby vypadal jinak, a   A Ž   V E   J M É N U   M O D E R N O S T I   BUDE   U P R A V E N   Z P Ů S O B   O B Ě T I   M Š E,   pak uvidíte neúctu k mému Synu ve způsobu, jakým vám tyto věci budou předloženy.
  Nesmíte nikdy zradit mého Syna. Už tolik trpěl, a ještě někteří z vás v jeho vlastní církvi upadnou v omyl a ukřižují Ho znovu.
A Ž   U V I D Í T E   T Y T O   U D Á L O S T I,   POZNÁTE,  ŽE  ČASY  SE  MĚNÍ   A   Ž E   P O S L E D N Í   B I T V A   MEZI  BOHEM  A  ŠELMOU  JIŽ  PROBÍHÁ !
   Vaše milovaná Matka Matka Spásy


853.        Poselství Ježíše ze dne 21. červenec 2013 v 18:05.

       NYNÍ PŘIPRAVUJÍ ANTIKRISTA NA JEHO MAJESTÁTNÍ VSTUP

  Má milovaná dcero,
mám důležité poselství světu, i těm, kteří věří ve Mě, těm, kteří nevěří, těm kteří nesmí věřit v mého Otce, stejně jako těm, kteří nepřijímají, že všechny věci pocházejí ode Mne.
  Když šelma tajně připravovala proti Mně spiknutí, vytvořila ďábelský plán pro konec časů, který je navržen k oklamání světa tou největší lží, aby mohla vzít duše spolu s sebou do ohňů pekla.
  Vězte, že jsem už světu odhalil tento plán, ale je jedno tajemství, které potřebuje být vyjeveno, abyste rozuměli pravdě. Jako v každé bitvě, nepřítel zaujímá pozici, a ta je obvykle plánována velmi důkladně, proto se vše děje v tajnosti, aby cíl útoku nevěděl, kde stojí jeho nepřátelé.
  V této poslední bitvě o duše Satan se svými kohortami zaujal pozici proti dvěma Božím svědkům. Přípravy zabraly mnoho let, ale Boží děti musí nejdříve vědět, kdo jsou tito dva svědci, předtím než pochopí, jak byl tento plán navržen.
  Nepřítel nyní zaujal pozici v mé církvi. Dělá to jako nepřítel ukrytý v trojském koni. Nepřítel – a nezapomeňte, že je jich mnoho a všichni vzdávají hold šelmě – se také uchytil na Středním Východě. Skutečným cílem je Izrael, domov druhého svědka.
  Ti dva svědci jsou křesťané a Dům Izraele. Křesťanství je první cíl, protože pochází ode Mne. Izrael je druhým cílem, protože Já jsem se narodil jako Žid a je to země vyvoleného Božího lidu – domov Jeruzaléma.
  Není náhodou, že Satan chce zničit tyto dva, protože je nenávidí a vymazáním všech stop po nich učiní to největší prohlášení – že je víc než Bůh. Jak jen tito dva svědci budou trpět pro Boží jméno. Nezemřou, ale budou se zdát jako zbavení veškerého života.
  Svátosti budou zničeny jako první – potom mše svatá – pak Bible a všechny stopy Božích Slov. Během těchto časů budou mnozí bojovat, aby hlásali Boží Slovo. V této době budou mé milosti všude vylévány skrze moc Ducha Svatého, aby Bůh nebyl nikdy zapomenut.
                   Antikrist
  Velmi brzy Antikrist sám sebe bude dělat známým jako mírotvorce, který vytvoří velmi ctižádostivý mírový plán na Středním Východě.
  Nyní připravují Antikrista na jeho majestátní vstup. Mezitím pokračuje ďábelský plán k oklamání nevinných tím, že je učí lži v mém jménu. Vy, kteří nepřijímáte Pravdu, vězte, že tento čas nastává. Nedokážete-li přijmout Pravdu teď, ale milujete-li Mě skutečně, tak vám dám milosti k rozlišování.
  Tak mnozí nejsou schopni vidět tento děsivý, velmi pečlivě skrývaný plán, který se ale odvíjí před vašima očima, jak bylo předpověděno. Písmo svaté nikdy nelže. Mé Slovo je Pravda. Pravda je vaším záchranným lanem ke spáse. Přijmete-li lži dávané vám v mé církvi těmi, kteří nepřicházejí v mém jménu, tak padnete do velké temnoty a budete pohlceni takovou bezbožností, že pokud se budete podílet na takových okultních praktikách – předkládaných vám v mém jménu – budete pro Mě ztracení.
  Velmi brzy, až bude vytvořen falešný mír, započnou plány k vyhlazení Židů. Zatímco šelma se vrhne na Izrael, falešný prorok odhodí mou přítomnost a podvede nejenom katolíky, ale i všechny křesťany, všechna náboženství uctíváním šelmy pod rouškou Jednotného Světového Náboženství.
  Pokud toto poselství vyvolá ve vašich duších strach, pak vězte, že vám nechci skrývat něco, co by vás mohlo zničit. Vše, co je důležité, je, abyste zůstali věrní mému učení, modlili se a prosili o mou ochranu. Odevzdáte-li se Mně, vašemu Ježíši, a poprosíte-li Mě, abych vás vedl, tak bude všechno v pořádku.
  Budu vás chránit – všechny, kteří se neodchýlíte od Pravdy.
   Váš Ježíš
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Pomoc v pravý čas

Marcela, 1. 4. 2016 11:47

Rozhodla jsem se, reagovat na komentáře níže. Nevzdávejte to. To, že Bůh hned neodpoví, neznamená to, že Vás nevyslyšel.Je velmi důležité prosit i Pannu Marii, která je královnou nebes a nejvyšší naší přímluvkyní. Jsem žijícím důkazem toho, že jsem byla vyslyšena. Podělím se s vámi o svůj příběh. Mé těhotenství probíhalo normálně, ale ke konci, pořád porod nepřicházel. Začala jsem mít divný strach. Usilovně jsem se modlila k Bohu a k Panně Marii, aby mi ochránili mé nenarozené dítě. Říkala jsem si, že jsem v péči lékařů a ti přeci ví, co a jak. Tak jsem chodila na kontroly, ale pořád se neměli k tomu, aby mi vyvolali porod, přestože jsem již moc nevnímala pohyby a jim jsem to také řekla. Nedbali na to. O to víc jsem prosila matku Marii, aby vše dobře dopadlo. Tak nastal osudný den. Šla jsem opět na kontrolu,ale řekli mi opět, abych přišla, až za dva dny. Co jsem mohla mohla dělat?Byli to odborníci.Nyní vím, že byli naprosto k ničemu. Vydala jsem se tedy chodbou z oddělení, ale pak se to stalo. Chtěla jsem projít dveřmi,ale cosi mi bránilo. Nedokážu to vysvětlit. V hlavě jsem pak uslyšela ten hlas, který mě nabádal, abych neodcházela a už se nenechávala odbýt. Abych to zařídila jak chci, ale musím porodit a to ještě dnes. Tak jsem se do toho opřela a lékaři řekla, že neodejdu, dokud mi nevyvolá porod. Nakonec vztekle souhlasil. Porodila jsem. Malý byl celý modrý.Měl dvakrát obmotanou pupeč. šnůru kolem krku. Po dlouhé době propleskávání, teprve přišel k sobě. Za dva dny jsem se dozvěděla, že placenta již byla nefunkční a byla v ní zásoba kyslíku na 24h. Kdybych bývala přišla za ty dva dny co mi řekl lékař, malý by byl už mrtvý. Udusil by se. Vím komu vděčím. Ne lékařům, kteří zanedbali svojí péči, ale Bohu a Panně Marii, ke které jsem se ustavičně modlila za přímluvu, aby vše dobře dopadlo. Proto nyní říkám, že zázraky se nemusí stát hned, ale neznamená to, že se nestane. V mém případě se stal. V případě, kdy šlo skutečně o život. Po příchodu domů, jsem vzala malého do kostela. K soše naší krásné Panny Marie. Poklekla a zasvětila malého jí. Řekla jsem jí, že já si ho vymodlila, ale ona mi ho vyprosila. Děkuji Bohu, Matce a všem strážným andělům a svatým, za jejich pomoc. Toto je můj příběh, o který jsem se s vámi chtěla podělit a ukázat vám, že i prostým lidem v dnešní době, se zázraky skutečně mohou dít. JEN JE NUTNO SE MODLIT A NÁSLEDNĚ UMĚT NASLOUCHAT.