Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.82 VZKAZ DUCHA SVATÉHO PRO VŠECHNY SLUŽEBNÍKY BOŽÍ

                                                      
                                              
     Č.82  VZKAZ  DUCHA  SVATÉHO  PRO  VŠECHNY  SLUŽEBNÍKY  BOŽÍ,  KTEŘÍ  OODMÍTAJÍ  BOŽÍ  SLOVO. (Obnovená kapitola)
          Reakce na odmítavý postoj arcibiskupa Graubnera k irským poselstvím a zákazu kněžím světit modlitbu "Pečetě živého Boha."

======================================================================================================
                  DOPIS  ČTENÁŘŮM  BLOGU  NEKTAR  PRO  DUŠI!
   Milí přátelé, je vidět, že se někteří čtenáři mého blogu obracejí k Bohu, protože satan začíná řádit! Jak jsem zjistila, odstraňuje mi  některé kapitoly a videa, která jsem vám nabízela. Jako film "Garabandal" a video o zázračné vodě a její paměti. Prý si na mě stěžovala třetí strana, tak mi správce internetu odstranil videa a kapitolu "VZKAZ  DUCHA  SVATÉHO  PRO  VŠECHNY  SLUŽEBNÍKY  BOŽÍ,  KTEŘÍ  ODMÍTAJÍ  BOŽÍ  SLOVO!" Jak jsem později zjistila, zablokoval mi správce internetu tuto kapitolu úplně neoprávněně, protože si prý "někdo stěžoval, že tam mám bez povolení některá poselství." Ale když jsem celou kapitolu pozorně prohledala, nebylo tam z těch poselství ani slovíčko. Takže vracím ztracenou kapitolu  NA  POKYN  DUCHA  SVATÉHO, KTERÝ  MI  ŘEKL,  ŽE  UŽ  JE  ČAS  JI  OPĚT  ZVEŘEJNIT.  Kapitola je doplněna  o nové důkazy, že irská poselství jsou pravá a jediné, co je  BLUDNÉHO,  je názor arcibiskupa Graubnera  a  "ďábelský"  je papež František a kardinálové z Vatikánu, kteří se zaprodali Bafonetovi a zednářům! vaše barmanka
======================================================================================================
     374. Poselství Ježíše MBM ze dne 13. března 2012 v 18:30.
     JISTÁ ČÁST V MÉ CÍRKVI VYVINE SPOLEČNÉ ÚSILÍ, ABY TĚ UMLČELA.
     Má drahá, milovaná dcero,
dnes sis konečně uvědomila, jak velice je mé Nejsvětější Slovo potlačováno, ale jak je také jistými členy v mé církvi odmítáno.
Ti, kteří nejsou schopní padnout k mým nohám a prosit o slitování,  PROHLAŠUJÍ  SAMI  SEBE  ZA  HODNY  SOUDIT  MOJE  SVATÁ  SLOVA  DÁVANÁ  LIDSTVU  K  ZÁCHRANĚ  DUŠÍ.
     Já jsem Bůh plný milosrdenství, plný touhy zachránit všechny mé děti a jsem pomalý v hněvu.
Dnes byla zkoušena moje trpělivost, když byl učiněn další útok, tentokrát od člověka, který prohlašuje, že mluví v mém jménu,s cílem diskreditovat tato poselství.(TAKŽE NEJEN V NAŠÍ CÍRKVI)
     Ty, má dcero, se od tohoto dne nesmíš nechat zatáhnout do rozhovoru s jakýmkoliv takovým reprezentantem bez toho, že by sis nejdříve vyžádala mé svolení. Existuje nyní společné úsilí  v  JISTÉ ČÁSTI  UVNITŘ  MÉ  CÍRKVE,   s cílem tě umlčet.
Mé děti, toto je čas, kdy víra mých nejhorlivějších následovníků, včetně příslušníků mé církve bude vydána zkoušce, jaká nebyla viděna od doby mého ukřižování.
      Právě tak, jako bylo se Mnou zlovolně zacházeno a jak jsem byl odsouzen k smrti proto, že JSEM  SE  ODVÁŽIL  ŘÍKAT  PRAVDU,  když jsem přišel poprvé na zem, tak také stejné zacházení bude vyměřeno mým prorokům v době, která povede k mému Druhému příchodu. Budou haněni, zesměšňováni a pokládáni za blázny, když budou šířit mé slovo. Budou obžalováni z kacířství těmi, kteří hlásají mé učení, ale kteří nerozpoznali mé Slovo dávané světu dnes.
        Strachujte se ti z vás, kteří se pokoušíte uzavřít cestu, kterou Já teď pokládám před vás, abych zachránil lidstvo.
BUDETE  POTRESTÁNI !  Budete se muset odpovídat Mně za nespravedlnost, kterou způsobujete těm, kteří byli posláni, aby  HLÁSALI  BOŽÍ  SLOVO  V  TOMTO  KONCI  ČASŮ!
      Odmítněte proroky Pána a tím odmítnete Slovo Pána.  Vaše  zpupnost  vás dělá slepými k pravdě   a   NEMÁTE  PRÁVO  MĚ  ZASTUPOVAT!  Velice Mě urážíte a vaše odmítnutí mého Svatého Slova Mě hluboce zraňuje.
      Pláču kvůli vašemu krutému odmítání, kterého se Mi dostává, zatímco současně  KÁŽETE  OSLABENOU  VERZI  PRAVDY  MÉHO  UČENÍ.  Musíte nyní strávit čas v eucharistické adoraci ještě dříve, než se Mnou budete moci komunikovat, abyste Mi umožnili vést vás na cestě k poznání.
      PŘEZKOUMEJTE DŮVODY, PRO KTERÉ JSTE ODMÍTLI MÁ SLOVA V TĚCHTO POSELSTVÍCH!!!
      Je to proto, že  NECHCETE  SLYŠET  PRAVDU  O  SCHIZMATU,   které má sevřít katolickou církev?
     Je to proto, že   NEPŘIPUSTÍTE,  ŽE  CÍRKEV  BYLA  INFIKOVÁNA  MISTREM  KLAMU?
Nechápete, že toto všechno bylo předpověděno? (V Janově Zjevení.)
Musíte se modlit, abyste uviděli pravdu a přišli ke Mně, abych vás vedl ještě dříve, než bude příliš pozdě.
     Váš Ježíš Vykupitel celého lidstva

 

     DLOUHÝ OČISTEC PRO KNĚZE ZA PODÁVÁNÍ EUCHARISTIE NA RUKU

Podle svědectví duší z očistce jsou biskupové a kněží velmi  DLOUHO  V  OČISTCI  kvůli  PODÁVÁNÍ  SVATÉHO  PŘIJÍMÁNÍ  NA  RUKU. Podívejme se na následující úryvky z knihy Marie Simmy "Dostaňte nás odtud!"  Rozhovor Marie s Nicky Eltzem:

str.89: Nicky: Marie, zjevil se vám někdy nějaký biskup?

Marie: Ano, několik. Zjevil se mi americký, italský, ale jejich jména jsem nezjistila. Potom mě duše informovala o jednom německém kardinálovi, který je dost blízko nás. Němec a Ital musí zůstat v očistci až do dne, kdy bude v jejich diecézích podávání na ruku zrušeno a Američan tam musí zůstat, dokud se tak nestane v celých Spojených státech a dokud nebude obnoveno podávání svatého přijímání na jazyk. Co se týče německého kardinála od o.Matta jsem se dozvěděla, že na smrtelné posteli řekl, že udělal velkou chybu, když prosazoval přijímání na ruku. Jak se často stává, tato fakta se nikde nezveřejňují a tak vznikne škoda. Můžeme jim očistec ulehčit, ale neůžeme je zatím odtud vysvobodit.

str.100:Nicky: Jsou v očistci i kněží?

Marie: Ano, je tam velmi mnoho kněží. Samozřejmě, nemohu vám říci přesné procento, nebo počet určitých hříchů, ale nejrychleji mi přišlo na mysl neposlušnost Svatému Otci, nedostatek lásky ke svaté mši, nedostatek lásky k modlitbě a k půstu, zanedbávání modlitby breviáře a znovu - svaté přijímání na ruku.

str.101:Nicky: Asi víte lépe než já, že svaté přijímání na ruku je velice kontroverzní. Proč to tak je?

Marie: Veřejnost se nedozvěděla o této věci vše a musí se dobře informovat. Ubohé duše mi řekly, že  ANI  JEDEN  PAPEŽ NEBYL DO DNŠNÍHO DNE PRO PŘIJÍMÁNÍ  NA  RUKU.  ALE  ŽE  TO  POLITICKY  PROTLAČILA  SKUPINA  KARDINÁLŮ A  BISKUPŮ. Starší kněží a biskupi to vědí, ale většina o tom veřejnosti neřekla. Proto jsou to oni, kteří nesou největší zodpovědnost. Na druhé straně všichni papeži věděli velmi dobře, že PŘIJÍMÁNÍ  NA  RUKU  JE PROTI  HLUBOKÉ  ÚCTĚ  VŮČI  NEJSVĚTĚJŠÍMU  ZE  SVATÝCH, a náš dnešní papež Jan Pavel II. nedává svaté přijímání do rukou lidí. Samozřejmně za těchto podmínek není to hřích pro přijímajícího, když přijímá na ruku (ale teď už je, když to ví), ale naléhavě lidi prosím, aby POSLOUCHALI  PAPEŽE (přijímali do úst). Takto se umožňují četné současné svatokrádeže; prosím, buďte si vědomi toho, že ČARODĚJNICE PLATÍ  VELIKÉ PENÍZE ZA TO, ABY MOHLY  JEŽÍŠE  ZRAŇOVAT  PŘÍMO  Z  PROMĚNĚNÝMI  HOSTIEMI,  KTERÉ SE ČASTO TAJNĚ VYNESOU Z KOSTELA. Musíme přestat s přijímáním na ruku, aby neměly tak lehký přístup k Největějšímu ze svatých. Je to velmi vážná věc!  KDYBY  SE  VŠICHNI  DNEŠNÍ  KNĚŽÍ  MODLILI  K  DUCHU  SVATÉMU  A  RŮŽENEC, POTOM  BY  ANI  JEDEN  V  TÉTO  OBLASTI  NEZABLOUDIL ! Dnes to však tak často a lehce dělají. Kdyby se starší biskupové a kněží zeptali svých farníků ve věku, řekněme, nad 40 let, zda by raději přijímali svaté přijímání v kleče, pak by to z lásky ke svým bratrům a sestrám přijali a umožnili by, aby to velká většina věřících  DĚLALA,  JAK  JE  TO  SPRÁVNÉ. Nikdo nemůže říci, že by před dvěmi generacemi bylo méně modliteb než dnes, protože opak je pravdou.  NÁVRATEM  K  VĚTŠÍ  POKOŘE  A  MODLITBĚ,  BY  SE  MLADÍ  RYCHLE  NAUČILI  HODNOTĚ  POKORY,  postavení  KAJÍCNÍKA  před Nejsvětějším ze svatých. Dokonce jsem viděla, že kněz schválně obešel klečící jen proto, že klečeli. (Mě se to stalo také v Žarošicích na pouti, při přijímání jsem si klekla a kněz se u mě zastavil, podíval se a šel dál. Až jsem povstala, teprve mi přijímání do úst dal. Potom už jsem měla před cizím knězem strach si kleknout, abych mohla dostat Ježíška v Eucharistii. V Archlebově byl pan farář Kopecký rád, když jsme klečeli a přijímali hostii do úst,  ještě nás k tomu vyzval, když nám tenkrát oznamoval, že to biskupové u nás v republice povolili, kvůli cizincům. Ale on s tím nesouhlasil a žádal nás, abychom to po něm nikdy nechtěli. Zkrátka někteří kněží Boha opravdu milují a slouží Bohu s láskou a někteří už dělají všechno jen z rutiny a nepřemýšlí.)  Potom jsem viděla i děti, kterým kněží řekli, že musí při přijímání stát, i když rodiče i prarodiče proto trpěli. TOTO  VŠECHNO  JE  SATANOVA  PRÁCE  a velmi mě zarmucuje. A když potom lidé řeknou, že se přizpůsobí davu z bratrské lásky, já říkám  NE!!!  Protože když naše bratrská láska jde proti naší pokorné úctě vůči Nejsvětějšímu ze svatých a proti božské lásce našeho Boha, potom tato naše povolnost není od Boha. Také si pamatuji, jak se naši němečtí biskupové zúčastnili a  PROTLAČILI  A  ODSOUHLASILI  PŘIJÍMÁNÍ  NA  RUKU  BEZ  SOUHLASU  PAPEŽE. A byli to Američané, kteří první řekli, že s tím nesouhlasí,  PROTOŽE  TO  BYLO  PROTI  PŘÁNÍ  PAPEŽE. Ale podívejte se, co se dnes děje!!! Kolik kněží jsme ztratili, protože  JEJICH  SVĚDOMÍ  TO  NEDOKÁZALO  SNÁŠET!  MNOHO!

str.102: Nicky: Někteří lidé říkají:"Ježíš rozdával chléb do rukou svých učedníků při Poslední večeři, proto je v pořádku, když kněží dělají dnes to samé." Co byste jim na to řekla?

Marie: TO  NENÍ  PRAVDA! Dvě snad největší německé mystičky, Kateřina Emmerichová i Terezie Neumannová, měli dovoleno vidět Poslední večeři Páně a v obou případech Ježíš rozdával posvěcený chléb  DO  ÚST  SVÝCH  APOŠTOLŮ. A prosím, dobře mě pochopte a důvěřujte mi. Nejsem jediná, kdo to tvrdí. Tak jako v mnohých podobných věcech, o kterých se nejvíce diskutuje v nejvyšších církevních kruzích vím,  ŽE  I  V  TOMTO  JEŽÍŠ  ZVÍTĚZÍ,  i kdyby ten chaos měl trvat ještě dlouho.

str.103-104: Nicky: Marie, dovolte mi vyslechnout všechny zorné úhly o kterých víte, protože mnozí dobří lidé, které znám, hledají  SPRÁVNOU  ODPOVĚĎ.

Maria: V městečkách zjevení, jako je Medžugorie, Schio, Garabandal a jiné, které si Panna Maria vybrala, zjevila se mimo městečka. Vezmite si například Medžugorie. Tam se často zjevila, nebo se zjevuje na jednom nebo druhém kopci. Při těchto zjeveních tam najdete od malých skupinek lidí v době tuhé zimy, až po velkých skupin i 5000 lidí na velké svátky v době teplé sezóny. Každý, kdo tam přijde ať je počasí jakékoliv, bez jediného zaváhání kráčí a šlape, když je třeba i po blátě po ostrých kamenech, nechá se zraňovat ostrými trny keřů a klekne si, když je Panna Maria mezi námi. Každému to přijde přirozené, a také by mělo; Ale jen 2-3 hodiny předtím, dole v kostele,  KDYŽ  PŘIJÍMALI  SAMÉHO  JEŽÍŠE  V  EUCHARISTII,  KAŽDÝ  STÁL PYŠNĚ  jako voják. Chce od nás Panna Maria něco takového? Klečet před Ní a ne před jejím božským Synem? NE,  TO  NECHCE ! Dobří lidé musí  POSLOUCHAT  A  NÁSLEDOVAT  SVOJE  VLASTNÍ  SVĚDOMÍ,  a nedělat něco jen proto, že to dělají jiní! (V našem svědomí k nám promlouvá Bůh. Proto se i lidé nevěřící chovají podle Božího zákona.) I Matka Tereza propagovala přijímání vkleče a na jazyk, a proto tato forma je jediná, která je povolená v její kongregaci. Vidíte, že přijímání na ruku se v Církvi jen toleruje, ale není to to, co Církev chce.

str.106: Nicky: Kolik kněží a biskupů jste měla možnost vysvobodit pro nebe od II.Vatikánského koncilu svými modlitbami, svatou mší a utrpením?

Marie: No neřeknu vám to přesně, ale jsem si jistá, že takových 40-50 jich bylo.

Nicky: A kolik z nich bylo v očistci kvůli modernizaci spojené se svatou mší?  Marie: Téměř všichni a většina z nich  KVŮLI  NUCENÍ  VĚŘÍCÍCH  PŘIJÍMAT  NA  RUKU.

str.210: Nicky: Či od živých, nebo za duše je nějaká oblast nebo hřích, za který jste musela nejvíce trpět? A jestliže je, co je tou oblastí nebo za jaký hřích?

Marie: Od živých i od zesnulých by to bylo přijímání na ruku.

Nicky: Uvažovala jste někdy, že o tom nebudete moc informovat?

Marie: Ne, Bůh mi uložil za povinnost, vyprávět lidem o očistci a je též mou povinností, zahrnout do toho pravdivě všechno, co mi ubohé duše o stavu Církve řeknou. Jak bych mohla vynechat věci jenom proto, abych si zpříjemnila život,  KDYŽ  STAV  CÍRKVE,  jak mi duše velmi často vyprávěly,  JE  NEJHORŠÍ  OD  JEJÍHO  ZALOŽENÍ?  To bych pak nebyla opravdovou přítelkyní duší. Nedávno mě jedna farnost pozvala na přednášku. Když mi kněz volal, řekl mi, že nechce, aby se o jednom tématu diskutovalo. Když jsem se ho na to zeptala, řekl: "Jde  O  PODÁVÁNÍ  EUCHARISTIE  NA  RUKU". Když jsm se pak dušiček zeptala, co mám dělat, odpověděly:"Bez úplné pravdy nebude přednáška." A tak jsem to potom řekla i tomu knězi.

str.73-74: Nicky: Řekly duše něco i o laickém podávání Eucharistie?

Marie: Ano, za normálních okolností mohou EUCHARISTII  PODÁVAT JEN POSVĚCENÉ  RUCE  KNĚZE.  Zákon Církve stanovuje, že se to musí vždy dodržovat. Je to přípustné, jedině tehdy, když jsou "mimořádné okolnosti", například kněz náhle onemocní. "Mimořádný" neznamená, když se kněz opozdí a zhromáždění čeká na svaté přijímání dvě nebo deset minut.  Vždy se musíme v modlitbě připravit na přijetí Ježíše v Eucharistii, a lidé, kteří tlačí na to, dostat všechno co nejrychleji, nemají ani představu,  JAKÉ  OBROVSKÉ  PRIVILÉGIUM,  Z D R O J   MILOSTÍ   A   OCHRANY  PŘIJÍMAJÍ   V  JEŽÍŠI.

Jstli někdo potřebuje důkaz, že ani podávání laikem, který hostii podává místo kněze, jak se to v dnešní době v Církvi prosazuje, není Bohem schváleno, mohu mu vyprávět příběh, který se stal tady nedávno a nedaleko odtud. Před časem zemřela jistá žena, která podávala svaté přijímání a také k tomu přemlouvala další ženy. Znala jsem ji krátkou dobu a hodně jsem o ní slyšela. Před pohřbem byla otevřená rakev, aby se s ní příbuzní mohli rozloučit. Pak rakev zavřeli. ale během hodiny opožděně přicestoval ještě jeden příbuzný a prosil kněze,  aby mu rakev ještě na chvilku otevřeli, a mohl se s ní rozloučit a vidět ji jako ostatní. Kněz souhlasil a s jedním, nebo dvěma svědky víko z rakve sundali a podívali se dovnitř. Tato malá skupinka uviděla něco, co před hodinou ještě nebylo vůbec vidět: RUCE  ZESNULÉ  BYLY  ABSOLUTNĚ ČERNÉ. To bylo pro mne i ostatní důkazem, Božím potvrzením, že neposvěcené ruce  NEMOHOU  ROZDÁVAT  JEŽÍŠE  VE SVATÉM  PŘIJÍMÁNÍ.

   (WEB nakolenách.sk/3 Dlhý očistec pre kňazov)


     REAKCE  ARCIBISKUPA  GRAUBNERA  NA  IRSKÁ  POSELSTVÍ  MBM:

                             VELKÉ VAROVÁNÍ JEŽÍŠE KRISTA
    Na různé dotazy laiků i kněží na tak zvané "Velké varování Jažíše Krista", které se šíří po internetu a někde také rozdává v kostelích ve formě brožurky, odpovídá olomoucký arcibiskup Jan Graubner následujícím sdělením:
    Tato poselství o velkém Božím varování pocházejí z údajných   SOUKROMÝCH  ZJEVENÍ   nejmenované irské vizionářky.  NEMAJÍ  SCHVÁLENÍ  ŽÁDNÉ  CÍRKEVNÍ  AUTORITY. (To je lež, místí biskup v Irsku je schválil.)
    Přestože obsahují modlitby k Božímu milosrdenství, vyzývají ke zpovědi a svěcení "pečetí" knězem,  OBSAHUJÍ  ŘADU  VYJÁDŘENÍ,  KTERÁ  NEJSOU  V  SOULADU  S  NAUKOU  KATOLICKÉ  CÍRKVE. (S tou pravou, nebo tou upavenou?)  BIBLICKÉ  ÚRYVKY  JSOU  VYKLÁDÁNY  SVÉVOLNĚ  A  V  ROZPORU  S  CÍRKEVNÍ  NAUKOU. (Že by Bůh nevěděl, co pro nás napsal v Bibli? Pan arcibiskup je zřejmně lépe informován.)
     Sama Bible přitom říká: "Buďte si vědomi toho, že  ŽÁDNÝ  VÝROK  PÍSMA  NENÍ  PONECHÁN  NIČÍMU  SOUKROMÉMU VÝKLADU" (2 Petrův 1,20)
      Poselství vybízí, aby si lidé jako záruku ochrany proti ďáblovi pořídili "pečeť živého Boha" tím, že si ji stáhnou z internetu a najdou kněze, který jim ji posvětí.  UPOZORŇUJI  KNĚZE,  ŽE  NA  TAKOVÉ  VĚCI  NESMĚJÍ  SPOLUPRACOVAT,  ŽE  BY  ŠLO  O  HŘÍCH  ZPRONEVĚRY  SVÉMU  KNĚŽSKÉMU  POSLÁNÍ  A  PODPORU  VZNIKAJÍCÍ  SEKTY. (Katolická církev je sekta???)
     Věřící vyzývám, aby se nepodíleli na šíření těchto   BLUDAŘSKÝCH  POSELSTVÍ.  (Pán Ježíš vzkazuje:"Nedělejte ze mě lháře!)
     Na ty, kdo by po tomto upozornění dále spolupracovali na jeho šíření,(Na internetu jim to povolil, četla jsem to.) se vztahují slova sv. Pavla: "Divím se tomu, že se od toho, který vás povolal v Kristově milosti, tak rychle uchylujete k JINÉMU  EVANGELIU. Ale to naprosto není nějaké jiné evangelium! To jen  JISTÍ  LIDÉ (prohnilí kardinálové a biskupové na vysokých postech, kteří už spolupracují s antikristem  a  HLAVNĚ  PAPEŽ  FRANTIŠEK)  VÁS  MATOU  A  RÁDI  BY  PŘEKROUTILI  EVANGELIUM   KRISTOVO.   Ale i kdybychom my sami nebo anděl z nebe vám hlásal evangelium  ODCHYLNÉ   od toho, které jsme vám hlásali,  BUĎ  PROKLET !( A je to, už je celá nevěrná církevní špička z Vatikánu prokletá)...Snažím se teď, abych si získal přízeň u lidí? Anebo u Boha? Což se ucházím o to, abych byl pěkný u lidí? Kdybych ještě  teď chtěl být pěkný u lidí, nebyl bych Kristův služebník." (Galatským 1,6-8.10)
    Podobně se šíří i různé předpovědi o konci světa. K těm připomínám Ježíšovo slovo: "O tom dni a té hodině nikdo neví, ani nebeští andělé, ani Syn, jenom sám Otec...Buďte tedy bdělí, protože nevíte, který den Pán přijde."(Matouš 24,36.42)
Pro nás není důležité, jestli se setkáme s Bohem při konci světa, či ve chvíli smrti, která může přijít kdykoliv.
DŮLEŽITÉ  JE,  ABYCHOM  BYLI  PŘIPRAVENI  NA  BOŽÍ  SOUD,  NA  SETKÁNÍ  S  PRAVDOU.   Jediná správná reakce na všechna poselství tohoto druhu  JE  POKÁNÍ  podle výzvy Jana Křtitele: "NAPLNIL  SE  ČAS  A  PŘIBLÍŽILO  SE  KRÁLOVSTVÍ   BOŽÍ.   ČIŇTE  POKÁNÍ  A  VĚŘTE  EVANGELIU." (Marek 1,15) (Zdá se, že to pan arcibiskup četl, neboť nám káže to samé, co tato Ježíškova poselství.)
     Protože: "Pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu."(1 Korintským 15,22), je třeba budovat  PEVNÉ  A   DŮVĚRNÉ  PŘÁTELSTVÍ  S  KRISTEM.  Protože Ježíš říká: "Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život a nepodléhá soudu, ale už přešel ze smrti do života"(Jan 5,24), a jinde: "Žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky"(Jan 11,26), je třeba   PŘIJÍMAT  BOŽÍ  SLOVO  S  OPRAVDOVOU  VÍROU  A  ŽÍT  PODLE  NĚHO.  Protože Ježíš říká: "Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den"(Jan 6,54), je třeba přistupovat ke svatému přijímání Krista v eucharistii,  ale být k tomu náležitě připraven,  protože: "Kdo by jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně"(1 Korintským 11,27)
    S plným vědomím pastýřské povinnosti upozorňuji všechny věřící na tato nebezpečí a zároveň je prosím, aby věrni evangeliu usilovali   o svatý  život  ve  společenství  církve. (Ale pouze té pravé, založené Ježíšem. Od té falešné, která už se buduje v Německu i v jiných státech, se máme distancovat. A to si pan arcibiskup špatně přečetl, nepochopil a prohlásil tu pravou církev, která se bude muset skrývat, za SEKTU!)
     Ty, kteří snad uvěřili  BLUDNÝM  NAUKÁM, (O druhém příchodu Krista na zem? O rozkladu katolické církve? O novém ráji na zemi? O znamení kříže na nebi? O probuzení svědomí a malým soudem před Ježíškem? Které bludy asi pan arcibiskup má na mysli? Nebo snad už tušil, co napíše za bludy papež František o tři roky později?), prosím, aby se  POKORNĚ  VRÁTILI  K   NAUCE  EVANGELIA  A  KATOLICKÉ  CÍRKVE!
   Všechny zahrnuji do svých modliteb a provázím svým požehnáním.
          Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

 DISKUSNÍ FÓRUM O PRAVOSTI "IRSKÝCH" POSELSTVÍ A VAROVÁNÍ          POTVRZENÍ PRAVOSTI JEŽÍŠOVÝCH POSELSTVÍ – NÁZOR KATOLICKÉHO TEOLOGA.
      Odpověď Dr. Kelly Bowringa  na oněch 7 bodů, které sestavil Mark Miravalle proti poselstvím Marie Divine Mercy (Maria Božího Milosrdenství, dále jen MBM) 1.7.2013  Asi si ještě všichni pamatujete na velkou kampaň proti poselstvím MBM, když i "Maďarský kurýr" (maď. noviny) uveřejnil článek profesora Miravalle, který byl proti poselstvím MBM. Žel, katolické kněžstvo se s radostí odvolává na tisk, ale mám za to, že neznají poselství, nezajímají se o to, jakoby nepřemýšleli o své zodpovědnosti. I z tohoto důvodu pro toho, kdo tento článek četl, nechť si přečte článek jiného velice významného teologa.
     Ale co je realita? Tady je jedna dobrá reportáž (pozn. admina - žiaľ na tej stránke bol ten článok odstránený - asi bol pre "niekoho" príliš nepohodlný, takže tento link je už "neplatný"): http://catholicmom.com/2013/07/09/the-great-battle-has-begun
      Tento článek je reportáž s jedním velice významným teologem, ve kterém se proberou i body ohledně prof. Marka Miravalle. Jinýma očima, napraví jeho omyly. Stejným způsobem to kdysi dělal i otevřený dopis Fr. F. Elsingeera.
     Tento článek je velice důležitý pro katolíky, kteří nejsou v lehké situaci, protože sice vidí vykreslování známých poselství, přeci je základní otázkou pro ně věrnost římskokatolické Církvi. Co lze v tuto chvíli dělat? Všichni se můžeme uklidnit. Abychom neprodlužovali, níže je překlad reportáže:
     Autor reportáže je Cheryl Dickow, (zajímá se hlavně o Fatimu, a jiná proroctví z minulého století i dřívějších let, a tak se dostal i ke knize dr. Bowringa, a proto s ním navázal kontakt a udělal 9.7.2013 reportáž).
     Dr. Bowring je katolický teolog, spisovatel, a populární řečník. Svůj doktorát získal na římské kněžské univerzitě Sv. Tomáše Aquinského, kvalifikaci získal v Dominikánském řádu a v Ústavu Jana Pavla II. (Washington D. C.) v čase, kdy pracoval v americké biskupské kanceláři. Má také mistrovský diplom ze Steubenvilleské (Ohio) Františkánské Univerzity. Disponuje Církevním mandátem v teologickém učení. Dr. Bowring byl děkanem, předsedou a je teologem na semináři sv. Karla, katolické univerzitě Southern a na univerzitě Ave Maria v kollégiu Svaté Marie. Se svou manželkou Dianou vychovávají osm dětí v jejichatlantském domově.                                                   
                                            Reportáž:
                              Autor Cheryl Dickow, dále CHD
                                Dr. Kelly Bowring, dále KB

     CHD: Dr. Bowring, byl byste tak laskav a zodpověděl na těch 7 bodů, které sestavil Mark Miravalle proti poselstvím MBM, počínaje volbou zvoleného papeže po Benediktovi? ( Pozn.: ohledně dalších otázek doporučujeme navštívit stránky:http://twoheartspress.com ).
     KB: Miravalle píše o papeži Františkovi toto: "Zpráva vysloveně protiřečí katolickému učení, podle kterého je platně zvolený papež legitimní". Toto jednoduše není pravda. "Cum ex Apostolatus Officio" papežská bula papeže Pavla VI. učí to, že POKUD  NĚKDO  HLÁSAL  KACÍŘSKÉ  NÁZORY  PŘED  VOLBOU  ZA  PAPEŽE,  TEN  NEMŮŽE  BÝT  PLATNÝM  PAPEŽEM,   i když ho biskupové zvolí platně a jednomyslně. Stejně o tom vypovídá i 188.4 kánon (Kanonické právo, kód 1917), ztrátu hodnosti podle tohoto pravidla, a to bez jakéhokoli odůvodnění. Což ovšem nepotvrzuje správnost zprávy MBM, ale potvrzuje přijatelnost jejich zpráv, a tím hodnocení Miravalleho lze předem od začátku zamítnout.
     CHD: Druhý bod Miralvalleho je to, že poselství MBM obsahují kacířství
     KB: Miravalle píše, že "poselství hlásají kacířské zprávy založená na tzv. Millenarismu". Toto je pravda, že Církev odsoudila kacířství známé pod jménem Milenarismus, tedy tu víru, podle které se má Pán Ježíš vrátit fyzicky na tento svět a vládnout tisíc let. Ovšem ve Zjevení Janově (20,1 ) je vzpomenuto jedno tisícileté období na konci časů. Těchto "tisíc let" je symbolických, v biblické řeči to znamená jedno dlouhé období, nedá se doslovně překládat jako přesně tisíc let. Druhý příchod Krista, bude "vrácením se", přičemž On se ukáže tomuto světu ve slávě a založí nové Eucharistické Království, přinášejíce jeho vůli a kralování dokonalejším způsobem, které bude spirituální, nikoli fyzické. Poselství MBM do tohoto přesně zapadají a v tomto bodě jsou pravdivá (pozn.: citát z Bible)" Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz.
Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana. Na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn.  Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let.  Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší.   Ostatní mrtví však ... tisíc let nedovrší."
      CHD: Podle dalších dvou Miravalleho bodů jsou poselství falešná, protože postrádají schválení církve, a proto, že vizionářka zůstala v anonymitě. Prosím, povězte nám o těchto dvou názorech.
      KB: Poselství nemluví o tom, že církevní schválení není důležité, spíše říkají opak, ale jestlipak to církev vůbec schválí, to není podstatné kvůli tomu, protože se již tato poselství vynořují a naplňují, dříve než trvá Církvi jejich ocenění, ohodnocení a schválení. To v žádném případě nemůže znamenat to, že jsou poselství falešná.
      Je všeobecně známé, že MBM žije v Irsku a je ve styku s příslušným biskupem, který ví, kdo je ona a ví, co ona dostává. Vzhledem k vážnosti poselství a velkého vlivu na věřící, pochopitelně ani jeden z irských biskupů (do jehož oblasti bezprostředně spadá odsouhlasení důvěryhodnosti MBM) či CDF (který disponuje všeobecným právem) nevydal jasné a jednoznačné veřejné stanovisko ve vztahu k odsouzení poselství. TÍM  PÁDEM  TO,  ŽE  ZVOLILI  TUTO  MOŽNOST,  TÍM  POVOLILI  VĚŘÍCÍM,  ABY  NADÁLE  MOHLI  POSELSTVÍ  ČÍST  A  ROZŠIŘOVAT  JE!
      Ovšem to, že podle současného stavu nejsou poselství MBM zamítnuta některým z církevních úřadů disponujícími právem k odsouzení, neznamená to samozřejmě, že je to církevně odsouhlaseno (což zabírá mnohokrát více času). Ale realita je, že nejsou (zamítnuta), a tak katolická víra umožňuje jejich čtení, rozšiřování, i přestože některé katolické komentáře (včetně některých biskupů) mají na ně negativní názor.
      Na druhou stranu  HODNĚ  PROROCTVÍ  SE  NAPLNILO  A  TATO  POSELSTVÍ  JSOU  VE  SHODĚ  S  JINÝMI  UZNANÝMI  PROROCTVÍMI,   které se vztahují na tyto časy. Souhrnně vzato katoličtí věřící mohou číst a rozšiřovat poselství sdělená MBM a  MOHOU  SE  MODLIT  SKRZE  NÍ  PŘEDANÉ  MODLITBY.
     CHD: Jaký je stav ohledně teologických chyb, o kterých se zmiňuje Miravalle?
     KB: Pokud by to byla pravda, tak by postačil argument důkazu teologických chyb pro zamítnutí věrohodnosti MBM. Ovšem Miravalle se mýlí ohledně konstatováním chyb zásadních aktuálních příkladů. Přečetl jsem všechna poselství a  ANI  JEDNU  CHYBU  JSEM  NENAŠEL   v uveřejněných poselstvích.
       CHD: Ale je tady jedno poselství z r. 2011, ve kterém je zmíněno časové období, a to se nesplnilo.
       KB: Problémem toho je to, že v hodnocení není dokázána "chyba", ani zjištěna "faleš". Tento výraz "několik měsíců" nemá přesné ohraničení, ponechává tímto způsobem otevřenou možnost pro vyjádření neurčitého časového úseku. Bylo-li by uvedeno konkrétní datum a nebo ohraničený časový úsek, který by uplynul, než by se proroctví naplnilo, pak by kdokoli mohl namítat, že se stala chyba. Ale toto není ten případ. A navíc pamatujme i na to,  ŽE  PROROCTVÍ  ZNĚJÍ  V  PODMÍNĚNÉM  ZPŮSOBU,    takže nosí v sobě i možnost, že se jejich naplnění odročí, případně odpadnou (nebudou se konat) kvůli Božímu Milosrdenství.
     CHD: Jedna věc mě velice zaujala s ohledem na Miravalleho argumentaci kvůli svému výzkumu z před několika let, a sice "absence jednotného křesťanského ovoce, duševní mír, důvěra, odpuštění, namísto toho strach, obavy a negativní dominance". Prosím, povídejte o tom.
     KB: Jaký je váš názor na sérii dramatických proroctví z La Salette, Garabandalu a nebo Medjugorje (týkající se 10 tajemství)? Mohl by Miravalle vyjmenovat uveřejněná jiná poselství podobná s takovou váhou? Samozřejmě nikoli. Poselství předána MBM, jsou- li pravdivá, jsou poslední, a  TAK  JSOU  pochopitelně  NEJPODROBNĚJŠÍ  A  NEJZÁVAŽNĚJŠÍ  ZE  VŠECH  BOŽÍCH  VAROVÁNÍ,   které kdy Bůh dal lidstvu pro tyto časy, v nichž nyní žijeme. Jsou-li tato varování poslední, jak to říkají, pak vyvolávají ten pocit, protože jsou nejpodrobnější a zároveň nejzávažnější (nejserióznější). Já sám jsem všechna poselství MBM přečetl a nejenom že jsem je shledal seriózními, ale jsou tak precizní, že souhrnně vzato, ano, je v nich duševní pokoj, radost, důvěra a milosrdenství.
      CHD: Děkuji vám za pro nás strávený čas a prosím vás o to, abyste se na závěr podělil s námi o Váš názor a podle mne nejvíce diskutovaný - dá se říci poselství, jako výbušnina - poselství MBM ohledně papeže zvoleného po Benediktovi.
      KB: Musíme být opatrní a následovat rozpoznání pomocí modlitby, učením Církve a Duchem Svatým. ČAS  UKÁŽE  VĚCI   ohledně tohoto citlivého tématu, zda si poselství MBM zaslouží odmítnutí, protože se zakládají na zásadních chybách, nejsou jednotná a nakonec je Církev odmítne (po důkladném prozkoumání příslušným úřadem).V opačném případě proroctví bude pokračovat a   ZÍSKAJÍ  UZNÁNÍ  TÍM,  ŽE  SE  SAMI  NAPLNÍ!  Do té doby si církevní právo přeje od věřících, aby předpokládali, že máme platného papeže, nevyjádří-li se vyšší církevní úřad (jakým způsobem, to je zatím v mlze, vždyť na toto ještě nebyl precedens). Nabízí se tedy i taková možnost, že  PLATNÉ  KONKLÁVE  ZVOLILO   JEDNOHO  potenciálního   ANTI-PAPEŽE,    ale to ještě není výsledkem toho, že by se někdo dostal do stavu "falešného" nebo "kacíře" jako katolík. Tímto způsobem je možné, aby věřící zůstal věrný Církvi. A poselství MBM nechť taky sleduje jako autentická, a může věřit, že je papež falešný prorok, i Církev samotná to může vyhlásit, že TOTO je pravděpodobně možné, a pak ještě stále zůstává věrný Církvi.
       CHD: Poté, co Dr. Bowring odpověděl na všechny mé otázky, požádala jsem ho, aby okomentoval řádky Jimmy Aikena "lpění na jejich (MBM) proroctvích má za následek smrtelný hřích a provinění z roztržení církve podle kanonického práva". Dr. Bowring mi odpověděl následovně:
        KB: Jimmy Aiken to přehnal, je to falešné a velice zavádějící (dokonce potenciálně i škodlivé a nebezpečné). Podívejme se na scénář: kritici odmítnou MBM se slovy, že způsobují roztržku, přičemž to nezpůsobují. Mezitím oni sami vydají falešné a zavádějící výroky, které skutečně způsobí roztržky. Aiken obviňuje ze smrtelného hříchu katolíky, kteří se zájmem sledují poselství MBM, "podílením se na roztržení církve", co je falešná a velice škodlivá řeč. Někteří kritici se usilují přesvědčit Církev až přehnaným způsobem o to, aby zastávala stanovisko odmítnutí, až téměř tak, jakoby stáli nad Církví. Dosud ohledně sdělení (ohledně ani nepřijetí ani ne odmítnutí) vyjádření jednotlivců, jako MBM, jsou shlížena opatrně jako doporučené, přičemž zbožnost je povolena. Ohledně role rozhodnutí o věrohodnosti v případě MBM v Církvi není ještě vynesen rozsudek. Kritici by skutečně potřebovali více zodpovědnosti (dobré vůle), když vyjadřují své názory.
      Pravda je ta, že rozjímání nad poselstvími zprostředkovanými MBM a jejich rozšiřování polevilo. To je jednoduchý jev, v opozici proti všem protikladným názorům… To říkám jako teolog s dobrou pověstí. A je ku prospěchu katolíků jak vyposlechnutí, tak i šíření těchto zpráv.
      Když k nám Bůh promluví prostřednictvím soukromého vyjádření, a v souladu s učením Církve si nepřejeme to vyposlechnout, i přesto je to užitečné pro nás, pokud tak uděláme. BOHU  SE  LÍBÍ  TO,  KDYŽ  HO  POSLOUCHÁME,  když Mu odpovídáme, když Mu pomáháme v tom, v čem jsme schopni,  KDYŽ  MU  POMŮŽEME  ZACHRAŇOVAT  DUŠE  A   ŠÍŘÍME  JEHO  POSELSTVÍ.  Toto se Bohu líbí. Toto nás činí (a zkrze nás i další) o hodně lepšími. A to i tehdy, kdy se nakonec určité nebeské poselství na základě příslušného církevního úřadu bude považovat za falešné (a bude veřejně ohlášeno), i v tom případě...
     Žijme slovy Papeže Urbana VIII: "V tom případě, když je soukromé vyjádření problematické, je lepší uvěřit, než neuvěřit, protože když jsi to přijal s vírou a ukáže se, že to bylo pravdivé, budeš šťastný, žes uvěřil, přičemž i Svatá Matka prosila o to taky. Když jsi v to věřil a vysvitne, že to byla lež, dostane se Ti stejně všechna požehnání stejně tak, jako kdyby to byla pravda, protože Ty jsi věřil, že je to pravda".
      Čtěte poselství a realizujte to v praxi, prosby v nich obsažené, pak budete skutečně šťastni, Bůh zas bude spokojený.
                                       
                              ZÁVĚR:  KONEČNÉ  SLOVO  MÁ  BŮH!
     " Ty, má dcero, budeš jediná, která v tomto čase bude mluvit pravdivé Boží Slovo, aby je slyšel celý svět. Jsou také jiní Boží proroci, ale jejich mise jsou rozdílné. Bude od tebe vyžadováno říkat Pravdu, ale  PRAVDA  BUDE  ŠOKOVAT,  stejně jako zachraňovat duše.
     Vy, kteří tvrdíte, že Mě znáte, nemyslíte si, že by Můj Otec neposlal posledního proroka,  ABY  VÁS  PŘIPRAVIL  SKRZE  MOC  DUCHA  SVATÉHO,  PŘED  MÝM  DRUHÝM  PŘÍCHODEM?  Neznáte Ho? Nevíte, jak velká je jeho láska? Neznáte rozsah jeho soucitu? Jestli ano, pak  BUDETE  NASLOUCHAT  TĚMTO  POSELSTVÍM  Z  NEBES.  Tato poselství budou poslední, která vám budou dána před Velkým dnem, kdy přijdu soudit. Ti, kdo žijí své životy podle Božího Slova a nevědí o těchto poselstvích, se nemají čeho bát. Ti, kdo přijímají tato poselství a varování, nepřijímají nějakou jinou doktrínu než tu, danou světu Mnou, Ježíšem Kristem, se nemají čeho bát, neboť jejich bude království v mém Novém ráji.
     Těm, kdo odmítnou moji ruku milosrdenství, kdo zbloudí daleko ode Mne a kdo zničí své duše uctíváním satana a všech jeho prázdných slibů místo svého Boha a Stvořitele, bude odepřen věčný život, ledaže by prosili o mé milosrdenství. Je ještě před vámi čas, abyste si nově uspořádali své životy. Je to velmi jednoduché. Přijďte ke Mně a Já vás ochráním. TATO  PROROCTVÍ  SE   vztahují k budoucnosti a  USKUTEČNÍ  se. ODMÍTNĚTE  JE  JAKO  NESMYSL  A  BUDETE  HOŘCE  LITOVAT   dne, kdy jste se odvrátili od Pravdy, která vám byla slíbena jako drahým Božím dětem.
     Váš Ježíš


                 POSTOJ  BENEDIKTA  XVI. K "SOUKROMÝM  ZJEVENÍM"
                                     Alois S. 18.12.2012
    Chvála Kristu! Vážení drazí a milovaní bratři a sestry v Kristu.
Jaký je postoj Církve, papeže Benedikta XVI., blahoslaveného Jana Pavla II. a ostatních papežů k tzv. "soukromým zjevením" a k proroctvím a prorokům dnešní doby? Jaký je hlavní důvod, proč si většina dobrých kněží udržuje odstup ode všech zpráv o zjeveních, vnuknutích, vizích, o plačících a pohybujících se sochách a o poselstvích mystiků, nebo jsou vůči tomu dokonce nepřátelští?
     Tento postoj je v rozporu s učením Církve prohlášené papežem nynějším i dřívějšími! Benedikt XVI. to vyjádřil a nádherně a jasně vyložil a dokázal ještě než se stal papežem, když byl jakožto kardinál Ratzinger prefektem Kongregace pro nauku víry, v Interview o křesťanském proroctví, kde jasně ukazuje, že  DUCH  SVATÝ, o němž vyznáváme, že "... mluvil ústy proroků", mluvil ústy proroků během celých dějin Církve a MLUVÍ  I  DNES  ÚSTY  SOUČASNÝCH  PROROKŮ.

     Toto interview podává v šesti jazycích na svých webových stránkách dánský teolog Niels Christian Hwidt, který o toto interview požádal Kardinála Ratzingera, protože sám důkladně pracoval na těchto věcech a vydal vědeckou publikaci o křesťanském proroctví, k níž napsal předmluvu sám nynější papež ještě jako kardinál Ratzinger těsně před tím, než se stal papežem. V té předmluvě krásně a jasně stručněji shrnul to, co vyložil ve svém interview. Předmluva je v knize uváděna v anglickém překladu i v německém originálu.
     Protože zatím nemáme překlad toho interview do slovenského i českého jazyka, přečtěme si zatím nejdříve velice pozorně v českém jazyku svědectví dvou kněží, jak je to uveřejněno v desátém svazku díla Vassula Ryden "Opravdový život v Bohu" na konci svazku po poselstvích, je to na pěti stránkách:
                 VŠEOBECNÉ  ZJEVENÍ  A  SOUKROMÉ  ZJEVENÍ:
       P Desmond O‘Sullivan, C.S.S.p a P. James Fannan, PIME
 Úvod:  Když jsme v kněžském semináři studovali teologii a zabývali se všemi obory potřebnými pro kněžství, bylo nám poskytnuto rozlišení mezi všeobecným (veřejným) zjevením a soukromým zjevením. Tak nám říkali, že všeobecné zjevení spočívá na Bibli, na Slově Božím, na tradici a neomylném učitelském úřadu Církve, pokud jde o výklad Bible. Soukromé zjevení oproti tomu bylo označeno jako charisma, dané jednotlivým osobám k jejich vlastnímu povznesení a k dobru Církve, pokud je učitelský úřad Církve nakonec uzná za pravé.
     To nás, budoucí kněze, nutně ovlivnilo, abychom se drželi pevného základu všeobecného zjevení, a také nás to naučilo držet se zpátky od nebezpečných případů soukromých zjevení. To je hlavní důvod, proč si většina dobrých kněží udržuje odstup ode všech zpráv o zjeveních, vnuknutích, vizích, o plačících a pohybujících se sochách a o poselstvích mystiků, nebo jsou vůči tomu dokonce nepřátelští.

                        Chybné pojetí soukromých zjevení:
     Stálo mě to nejcennější část mého života, než jsem přišel na to, že mé vzdělání v této věci bylo nedostačující. Odpovídalo to sice pravdě, ale ne celé pravdě. Například jsem byl značně zaujatý proti tomu, abych věřil, že zjevení v Medžugorje jsou pravá. Mé vzdělání a k tomu skutečnost, že MÍSTNÍ  BISKUP  tomu všemu ODEPŘEL  VĚROHODNOST,  mi stačily k tomu, abych  i ostatní  odrazoval  věřit  tomu.
     Tak to zůstalo, dokud jsem nečetl knihu P. Michaela O‘Carrolla o skutečnostech v Hercegovině (problém zcela podobný tomu, když se františkáni nasazovali pro irské vojáky bojující za vlast a víru, zatímco postoj biskupů byl opačný, podporovali britskou vládu jako vlastní autoritu v zemi). To mi dalo poznat druhou stránku zjevení v Medžugorje. Nakonec jsem se rozhodl tam jet, abych  SE  DÍVAL  VLASTNÍMA  OČIMA  A  UDĚLAL  SI  ÚSUDEK  VLASTNÍ  a podle toho jednal.
     Za ta léta jsem už Medžugorje navštívil mnohokrát a věřím, že Panna Maria v Medžugorje iniciovala, obnovila a ovlivnila po celém světě víc Modlitebních skupin, než kterékoli jiné veřejné zjevení Matky Boží v naší době.
                       PO  OVOCI  JEJICH  JE  POZNÁTE!

                                  Písmo sv. a "hebrejský faktor":
      Dalším objevem, který rozšířil horizont mého chápání soukromých zjevení, přišel ze studia Písma. Četl jsem v Makenzieho biblickém slovníku, jak hebrejská mentalita chápala vždycky slovo Boží jako mluvené slovo, a ne jako psané slovo.
Bylo to slovo stvořitelské, doporučující, ale také nařizující.
      Cituji: "Hebrejové měli stejně jako většina lidí semitského světa víru v jasnou skutečnost mluveného slova jako dynamické jednoty... Síla slova má své kořeny v osobnosti toho, kdo je říká. Hebrejština užívá "slovo" tam, kde my říkáme "věc" nebo "čin"... Slovo Boží přichází k prorokům jako dynamická jednota..."
      Dějiny jsou proces probíhající pod vedením slova Hospodina, nebo: dějiny jsou spíše Slovo Boží, realita, plnost, v níž se Bůh vyslovuje. Dále biblisté mezitím připouštějí skutečnost, že tento "hebrejský faktor" byl v poslední době při rozvoji exegetického studia úplně přehlížen.
      Clifford Hill říká v lednu 1993 v "Prophetie heute": "Dnes se všeobecně uznává, že 19. století byla doba, kdy se studium dějin stalo oficiální vědeckou disciplínou. Tento vliv postupně proměnil celý přístup křesťanských vědců ke studiu Bible. Středověcí teologové ještě uplatňovali to, co je známo jako 'alegorická metoda', zatímco reformátoři později rozvinuli metodu gramatickou. Dnes se stáváme svědky, jak se stále víc přijímá 'historická metoda'." Historická metoda se snaží objevit dějinné poměry a kulturu, za nichž byly psány pasáže Písma. Tato metoda však dnes vrcholí rozsáhle akceptovaným poznáním, že základem jádra biblické víry je to, co proroci vyzvedávali jako zachraňující Boží jednání v dějinách. HLÁSALI  OSOBNÍHO  BOHA  KTERÝ   PŮSOBIL  V  DĚJINÁCH,   a který se svému lidu projevoval tím, co pak skutečně vykonal. Boží aktivita, projevující se v patřičné době, je jedním z významných prvků, který v minulém století nebo ještě déle v teologii chyběl.
     Stačí číst knihy jako "Maria a obrana Evropy" (jen v angličtině) kontraadmirála Michaela Bergera, abychom si ujasnili, jak Bůh jedná, aby SVOU  NAPADANOU  CÍRKEV  VE  VŠECH  DOBÁCH   ZACHRAŇOVAL  SOUKROMÝM  ZJEVENÍM  A  ZBOŽNOU   ÚCTOU. (viz sv. František z Assisi, zjevení Panny Marie po celém světě...) Je pravda,  ŽE  SI  V  TOMTO  MARIÁNSKÉM   STOLETÍ  PŘEJE  UPLATNIT  MARII,  ABY  JEJÍMI  ZJEVENÍMI  A  POSELSTVÍMI  ZACHRÁNIL  CÍRKEV!
     Tedy to, čemu říkáme "soukromé  zjevení",  není  vůbec  soukromé .  JE  TO  STÁLE  AKTIVNÍ  SLOVO  BOŽÍ,  KTERÉ  K   NÁM  MLUVÍ  DNES: "Obraťte se, království Boží je blízko." Maria je prorokyní naší doby, poslanou Bohem. Kdo se zdráhá jí naslouchat (na ni dbát), směřuje k odmítání Božího slova a též k nesení s tím spojených  NÁSLEDKŮ!

                            Stejné závěry z různých premis:
      O tomto mylném názoru na soukromá zjevení jsem mluvil s přítelem, teologem velkého semináře v Bangladéši. Řekl, že má písemný dokument zabývající se právě tímto tématem, a poslal mi kopii. V něm tuto všeobecnou opozici vůči "soukromým zjevením" vyvrátil z premis, které se lišily od mých.  VYVRACEL  JE  SPISY  STARÝCH  CÍRKEVNÍCH  OTCŮ (tradicí), a dokonce UČENÍM  II. VATIKÁNSKÉHO KONCILU O CHARISMATECH  dávaných laikům PRO  DOBRO  CELÉ  CÍRKVE. (Že by to pan arcibiskup Graubner nečetl?) Cituji z tohoto dokumentu jen několik úseků.
      Jako kněz jsem byl napřed hned pro, když šlo o to rozhodně se postavit proti spisům Vassuly Ryden (řeckopravoslavné vdané ženy a matky, která se cítila vyvolená šířit poselství o "Opravdovém životě v Bohu", aby sjednotila všechny křesťanské církve). Viděl jsem tato poselství v jejich syrové neuveřejněné formě, když mi je v r. 1986 přinesla jako údajná Ježíšova poselství. Ale kromě Boží milosti bylo hlavním důvodem, že jsem konečně nahlédl svůj omyl, především to, že jsem postupně poznával,          

S  JAK  HLUBOKOU  VĚRNOSTÍ  APOŠTOLSKÉMU  UČENÍ  JE  TO  PSANÉ!
      S pokračujícím časem jsem též začal zjišťovat, že jisté body jejích spisů, které mi dopomohly k novým vhledům, nebyly vlastně nic jiného, než připomínky věcí, které se najdou už v raných písmech  C í r k v e. Poprvé a pak stále častěji jsem při prohlížení jejích spisů poznával klasické poučky  CÍRKEVNÍCH  OTCŮ,  které dosud úplně unikaly mé pozornosti.
Pro mne bylo jedním z nejvýraznějších příkladů toho jejich učení o  NADCHÁZEJÍCÍM   "KRISTOVĚ  KRÁLOVÁNÍ."
Mé pátrání o tom, co Otcové říkali o přicházejícím Kristově království, vyvolali  k r i t i k o v é  Vassuly, kteří ji obvinili z "HEREZEMILENIARISMU".
      Na základě svých vlastních zkušeností teď mohu konstatovat, že jsem – stejně jako všichni ostatní kněží i laici – vyrostl s velmi zjednodušeným (a mylným) názorem, že musíme – od seslání Ducha svatého – jen prostě vytrvat až do konce světa, až pak Ježíš opět přijde a všechno ukončí POSLEDNÍM  SOUDEM.
     Přiznávám, že ze zaslíbení Panny Marie ve Fatimě jsem měl pochopit, že jsme v očekávání něčeho zcela mimořádného, a to krajního rozhodnutí. Ale zmínit se vůbec o něčem takovém jako je Fatima znamená nastolit téma, o němž si mnozí myslí, že je mimo jakékoliv seriózní teologické diskuse nebo nutně patří do mystické teologie. Soukromá zjevení jsou tím vyloučena z oblasti, kterou  JSME  OCHOTNI  SE  ZABÝVAT.
     Podíváme-li se na církevní praxi, musíme se ptát, zda je to skutečně možné, že takové věci, jako je úcta k Ježíšovu Srdci, růženec či slavení liturgických svátků, konaných právě ve dnech POŽADOVANÝCH  PRÁVĚ  V  SOUKROMÝCH  ZJEVENÍCH, (viz Faustyna), zda je to pro naši křesťanskou víru pouhá náhoda? Myšlenka striktně soukromého zjevení totiž mnohým připadá v přímém protikladu k učení Koncilu o povaze církevních charismat. Je však úplně jasné, že v nejrůznějších dobách byli jistí mystikové posouzeni Církví jako praví, a tím Církev potvrdila i jejich charisma jako pravé.

                 Jaké je obecné učení Církve o těchto charismatech?
      Krátce řečeno, něco jako  STRIKTNĚ  SOUKROMÉ  ZJEVENÍ   VŮBEC  NEEXISTUJE,  NEBOŤ  CHARISMA  JE  PRÁVĚ  SVOU  POVAHOU  VEŘEJNÉ!!!
      Svatý Boží lid se též podílí na Kristově prorockém úřadu, šířením svého živého příkladu, především životem ve víře a lásce...
Svatý Duch posvěcuje kromě toho Boží lid svátostmi a službami, vede jej a obohacuje ctnostmi, ale též "uděluje každému, jak sám chce" (1 Kor 12,11) své dary a uděluje věřícím každého stavu také z v l á š t n í   m i l o s t i. Těmi je činí vhodnými a ochotnými, aby převzali různé práce a služby pro obnovu a plný rozvoj Církve podle slov "Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu" (1 Kor 12,7). Takové dary milosti, ať jsou mimořádně zářivé či prosté a obecně rozšířené, musíme přijímat s díkem a radostně, protože jsou pro potřeby Církve mimořádně vhodné a prospěšné (LG 12).
     Ke konci svého dokumentu říká P. James Fannan: "Dá se tedy předpokládat, že koncilní texty, jak jsou shora uvedeny, poukazují na to, jaké riziko na sebe bereme a  JAK  NEPŘESNOU  A  NEDOKONALOU  SE  STÁVÁ  TEOLOGIE,  KDYŽ  JI   ZAKLÁDÁME  JEN  NA  BIBLI!  Neznamenalo by to nic jiného, než že jsme přistáli přesně u onoho "Sola scriptura", jehož   PŘEDSTAVITELEM  BYL  LUTHER,   které však CÍRKEV  JASNĚ  ODMÍTLA! (kromě nového papeže Františka)
     S touto teologickou preambulí však docházíme k tomu, že předmětem naší pozornosti se stanou věci konkrétního významu, totiž objevování se KRISTOVA  KRÁLOVSTVÍ, jakési druhé Letnice neboli OBNOVA  CÍRKVE  PŮSOBENÍM  SVATÉHO   DUCHA.   Lze to najít jak  v   t r a d i c i,  tak  i  v  P í s m u, (viz Janovo Zjevení 20, 1-15) a přesto to zůstává úplně ukryté zájmu současné křesťanské vědy, a jen díky mystikům (tzn. prorokům) naší doby se to objevilo – a mimořádným způsobem ve spisech a v prorocké službě Vassuly Rydén".
                                           Závěr:
      Doufáme, že shora uvedené zásady, poznané jak z tradice, tak i z učitelského úřadu a charismat, ostatním pomohou vidět, jak tvořivě a osvěživě Bůh působí a v nás pracuje. Jeho láska a jeho  SPÁSNÝ  PLÁN  SE  KAŽDÝ  DEN  CHYSTÁ  K  USKUTEČNĚNÍ  V  NÁS   a kolem nás. NEKLAĎME  JEHO  KONÁNÍ  ODPOR  tím, že bychom je omezovali jen na minulost či jen na Bibli. Kéž bychom správně odpověděli na Jeho otcovský pokus přiblížit se k nám, abychom stále víc rostli ve vděčnosti a lásce.
      Jednou z největších překážek pro působení Svatého Ducha, který obnovuje tvář země, je podle mého mínění to, že aktivní Boží působení klasifikujeme jako "SOUKROMÉ  ZJEVENÍ"  A  IGNORUJEME  JE!
      Takový postoj, i když je v mnoha případech omluvitelný, přesto brání Božímu plánu spásy a působí třenice a nelásku mezi laiky s jejich projevy zbožnosti a jejich pastýři. Svatý apoštol Jan má pro nás všechny perfektní lekci ve své 5. kapitole, o níž bychom měli přemýšlet. Ježíš jim odpověděl: "MŮJ  OTEC  PRACUJE  BEZ  PŘESTÁNÍ,  I  JÁ  TAK  BUDU  ČINIT."  A končí svou odpověď slovy: "Zkoumáte Písma, protože si myslíte, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o Mně! Ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život." (Jan 5,17-39).
     (P Desmond O‘Sullivan, C.S.S.p a P. James Fannan, PIME)

          JSEM  ŽIVÝ  A  BUDU  JEDNAT. ČAS   UŽ  SKORO  VYPRŠEL!
                                 Poselství Ježíše - 4.5.1988

     Já jsem to, přijmi můj pokoj. Já jsem to, Pán, neboj se! Cti mě, miluj mě! Můj svatý kříž v Medžugorje je plný života, je plamenem. Požehnal jsem tomuto kousku země a rozdávám své milosti prostřednictvím své Matky, která je pečetí mého Božského díla. Slyš mne, docela brzo ohnu na této hoře kolena nevěřících. Můj svatý kříž je živým plamenem, který bez přestání hoří. Vassulo, velká doba je tak blízko, tak blízko!!!
    Ó, pojďte ke mně, milovaní! Já jsem Cesta, Pravda a Život. Pojďte ke mně teď, když je ještě čas, tráva je ještě zelená a květiny kvetou. Ó, POJĎTE  PŘECE! (Ježíš, náš Spasitel, o to přímo žebral.)  MILUJI  VÁS  NADE  ŠECHNO! Vždycky jsem vás miloval, i přes vaši zlobu a zvrácené jednání. TVORSTVO,  PROČ  SE  TAK  OCHOTNĚ  VRHÁŠ  K  NOHÁM  SATANOVI!?  Tvorstvo, vrať se ke mně, teď, dokud ještě vanou jarní větry a  JE  ČAS  NA  OBRÁCENÍ!  Ach, Vassulo, ten čas už je skoro pryč! (když Ježíš říkal tato slova, viděla jsem vnitřním zrakem horský, jedovatý, ostrý vítr, který všude působil smrt. Všechno, čeho se dotknul, zanechal mrtvé.)
     Všechno, co musí přijít, je už velice blízko vás. Jsi mou poselkyní, na níž spočívá mé slovo. To slovo je živé!  Jak si lidé mohli namlouvat,  ŽE  BY  MOHLI  POHŘBÍT  MÉ  SLOVO?  VÍRA  BYLA  TAK  ZNETVOŘENA, ŽE VYPADÁ  JAKO  ZMRZAČENÝ   NETVOR.  Ano, tak ji prezentují! Všechno, co je tu živoucí a božské,  BYLO  PŘEKROUCENO!   Představujete ji tak špatně, že od ní každý utíká a dostává  strach.. Proč chcete, aby váš Bůh byl potichu a mlčel?  JSEM  PŘECE  ŽIVÝ  A  JAKO  ŽIVÝ  BUDU   PŮSOBIT!
     Církevní vrchnosti budou zjevení bez výjimek zamítat! Byl jsem odmítnut farizeji, protože byli přesvědčeni, že mají moc a autoritu. Zapoměli, že nemohou konat nic bez moci a autority s hůry. A dnes tito synové Kainovi zapomínají znovu, že by nemohli dělat vůbec nic, kdybych jim nedal já moc a autoritu.  JÁ  JSEM  AUTORITA,  BYL  JSEM  JÍ  A  BUDU  JÍ  NAVĚKY! Teď je tomu ale tak, že ti, kdo popírají a odmítají má díla Prozřetelnosti jsou zaslepeni vlastní ješitností. Jsou to opět titíž vůdcové, kteří opakují stejný omyl.  ZVENKU  SE  ZDÁ  VŠECHNO  ČISTÉ  A  V  POŘÁDKU,  ALE  UVNITŘ  JE  ZKAŽENOST,  HNILOBA  A  PRÁCHNIVÉ  KOSTI!
                                              7.5.1988
     MARIA: "Vždycky tě budu těšit, když zuřivá slova vlka zraňují tvou duši. Tiš žízeň mého Syna, mírni jeho neuhasitelnou žízeň po lásce. Modleme se k Otci: Otče, slitování, vzývám Tě u tvých nohou. V Tebe věřím, v Tebe doufám, Tebe miluji nade všecko. Amen." (Opakovala jsem to.) "Vassulo, milovaná dcero, můj Syn a já tě nikdy neopustíme. Teď naslouchej mému Synu."
    Ježíš: "Já, Ježíš, tě miluji, duše." Vassula: "Miluji Tě, Pane. Pane, co budeme dělat?" Ježíš: "Všechno se bude dít skrze mne. Jsem jedna jediná čistá svatá Církev. Modli se  o tuto jednotu, modli se za duše, které odmítají vás, mé milované. Miluji vás, jsem s vámi po všechny dny. Pojďte ke mně, když se vám svírá srdce z běsnění loupeživých vlků!
    Slyšte mne: Petře, mé království je mezi vámi. Petře mého Srdce, Petře mých beránků! To je celé jméno, které jsem mu dal: Petr mých beránků.  ALE  KAINOVÉ  HO  ODMÍTLI,  UKRADLI  MU  KORUNU,  KTEROU  JSEM  HO  POCTIL. JÁ,  PÁN  HO   MILUJI,  NEBOŤ  JE  TO  NEJMILOVANĚJŠÍ  Z  MÝCH  SYNŮ. Vrátím mu korunu, kterou mu ukradli Zruším falešná království, která zpustošila mé tělo - jsou to kolísající království, království bez kořenů. Ve svém Světle, zářícím jako pochodeň zbuduji své pravé království a Petrovi opět svěřím jeho trůn, aby vládl jako pastýř. Dám mu do ruky železné žezlo,  přenesu na něho moc, aby vládl jako pastýř. Shromáždím své rozptýlené beránky, (ve vizi jsem uviděla anděly, jak se snažili sehnat beránky do stáda) a když to bude hotovo, obejmu toto stádo svými pažemi a žádný, vůbec nikdo, ani Zlý nebude schopen ukrást jediné jehňátko. Obestřu je svým ochranným pláštěm a budu je chránit svým teplem. Petrovi vrátím, co jsem mu dal, když žil na zemi jako člověk.  ŽÁDNÝ  ČLOVĚK  NEPŘEKROČÍ  HRANICE  MÉ  VŮLE,  neboť toto všechno dnešní dění v mé Církvi není z mé vůle! Oškliví se mi anarchie a vzpoura proti mně! Milovaní! Bratři! Žehnám každému vašemu kroku! Já, Pán, kterého hledáte přijdu znenadání do chrámu! Stojím u vašich dveří a klepu.  PUSTÍTE  MĚ?  Přináším svůj plán spásy.
     Můj pergamenový svitek je popsán a teď je připraven ke svinutí. Je třeba říci, že jsem nově koncipoval svůj plán míru a lásky, aby Petrův stolec byl náležitě ctěn. Přicházím mu vrátit jeho korunu pastýře. Přibliž se, Petře... Přibliž se, Petře... Přibliž se svému Pánu..."

 

  POSELSTVÍ,  KTERÁ  SE  NELÍBÍ  ARCIBISPUPU  GRAUBNEROVI  A  JINÝM
         399.    Poselství Ježíše ze dne 12. dubna 2012 v 11:27.
   PŘÍŠTÍ PAPEŽ MŮŽE BÝT ZVOLEN PŘÍSLUŠNÍKY KATOLICKÉ CÍRKVE,  ALE BUDE TO  FALEŠNÝ  PROROK.
  Má drahá, milovaná dcero,
mnoho lidí na světě Mě stále ještě odmítá a souvisí to s veřejným míněním.
  Tak mnoho temnoty sestoupilo na všechny Boží děti, že jen velmi málo z nich má odvahu veřejně hlásat mé Slovo.
  Věřící se obávají slovních útoků a jízlivého výsměchu, který by museli snášet, kdyby otevřeně mluvili o mém Svatém Slovu.
Dokonce i věrní následovníci ztrácejí odvahu postavit se a bojovat proti zlovolným zákonům zavedených v jejich zemích, které vzdorují Slovu mého Otce.
  Kněží se ostýchají postavit se otevřeně za pravdu mého učení ze strachu, že budou     o s t r a k i z o v á n i.
Nyní, více než kdy dříve, kvůli studu, který musí snášet kvůli ohavným hříchům některých z jejich vlastních řad, shledávají, že není možné, aby jejich hlasy byly slyšeny.
  Když se některý statečný posvěcený služebník rozhodne povstat a bránit pravdu mého učení, pak strašně trpí. Je obviněn z nedostatku tolerance, nedostatku soucitu, nedostatku lásky a úcty k lidským právům.
  Vidíte, mé děti, že s pravdou mého učení, vyslovenou mými posvěcenými služebníky, je zacházeno jako se lží.
Místo toho jsou za pravdu předkládány lži – překroucené verze pravdy, obsažené v Písmu svatém.
  Satan získal tak mnoho duší, včetně představitelů mé vlastní církve, což vede k tomu, že mnoho nevinných lidí shledává těžkým zavázat se věrností mé svaté vůli.
  Byl jsem opuštěn a odsunut stranou a to pak dovolilo lžím, zasazených do myslí mých posvěcených služebníků, aby byly přijaty většinou.
  Tyto ohavné lži se rozšiřují daleko nad tento rámec. PRAVDA  MÉHO  PÍSMA,  obsažená v Knize Zjevení,   BYLA   VYSVĚTLENA   mnoha mými církvemi s tak mnoha modifikacemi,  a  VČECHNY  Z  NICH  ZALOŽENÝMI   NA  LIDSKÉM   VÝKLADU.
  Můj   milovaný   PAPEŽ  BENEDIKT  XVI.  JE  POSLEDNÍM  PRAVÝM  PAPEŽEM  NA  ZEMI.
  Petr  Říman  je můj Petr, původní apoštol, který   BUDE  VLÁDNOUT  MÉ  CÍRKVI  Z  NEBE  pod velením mého Věčného Otce. Potom, až přijdu panovat za mého Druhého příchodu, bude vládnout všem Božím dětem,  AŽ  SE  VŠECHNA  NÁBOŽENSTVÍ  SJEDNOTÍ  DO  JEDINÉ  SVATÉ  APOŠTOLSKÉ  CÍRKVE.   Já říkám pouze pravdu, má dcero.
  Musím vás varovat, že nyní vystoupí mnoho nových samozvaných proroků, kteří budou protiřečit mému Svatému Slovu, které dostáváš ty, pravý prorok konce časů.
  Nejdříve přesvědčí věřící, že jejich slova přicházejí ode Mne.  Jejich slova budou pozorně vybrána  A  JEJICH  VÝZNAM  BUDE  NEJASNÝ  A  TROCHU  MATOUCÍ (jak to dělá papež František, jeho řeč je dvojznačná)    MNOZÍ   si  nebudou  všímat  těchto   nedostatků   a   přijmou  jejich  poselství,  protože se bude zdát v souladu s Písmem svatým. Až bude svedeno mnoho duší, pak začne útok.
  Má dcero, oni byli posláni, aby připravili Boží děti přijmout příštího papeže, jenž přijde po mém milovaném vikáři papeži Benediktu.
  TENTO  PAPEŽ  MŮŽE  BÝT  ZVOLEN  ČLENY  KATOLICKÉ  CÍRKVE,  ALE  BUDE  TO  FALEŠNÝ  PROROK.  JEHO  VOLIČI   JSOU  VLCI  V  ROUCHU  BERÁNČÍM  A  JSOU  ČLENY  TAJNÉ  ZLOVOLNÉ  ZEDNÁŘSKÉ  SKUPINY,  VEDENÉ  SATANEM!
  Tímto způsobem se Satan pokusí mou církev zničit.
  ŽEL,  TENTO  FALEŠNÝ  PROROK  PŘILÁKÁ  MNOHO  PŘÍVRŽENCŮ.  Ti, kteří mu budou odporovat, budou pronásledováni. (Vzpomeňte si, co se dělo v Argentině - únosy, zatýkání, mučení, vraždění nepohodlných...viz Don Luigi Villa)
  Jednejte, děti, dokud můžete. Odsuďte tyto lži, které budou předkládány těmi, kteří se vás pokusí přesvědčit o pravosti falešného proroka.
  Buďte pevní.  STŮJTE  PEVNĚ  PŘI  MNĚ,  V A Š E M   J E Ž Í Š I !   Nikdy nepochybujte o mém Svatém Slovu.
  Kniha Zjevení je pravdivé Boží Slovo. Nelže vám.
  Ne všechna tajemství v ní obsažená jsou vám známa. Všechny je odhalím prostřednictvím Marie Božího milosrdenství, i když pravda bude vášnivě napadána a považovaná za kacířství.
  Nezapomeňte jednu důležitou lekci:  Mé Slovo, bylo také  považováno  za kacířství,  když jsem přišel poprvé na zem !
  Věřící, včetně mých posvěcených služebníků, kteří představují mou církev na zemi, budou mé Slovo, které dostáváte teď, za mého Druhého příchodu,  TAKÉ  POVAŽOVAT  ZA  KACÍŘSTVÍ.(viz arcibiskup Graubner)
  Satan obětuje mnoho duší, aby uspokojil svoji konečnou touhu způsobit co největší hoře.
  Buďte ujištěni, že to bude   KATOLICKÁ  CÍRKEV,   založená Mnou a dána pod velení mého milovaného apoštola Petra, která v tomto konci časů  BUDE  NEJVÍCE  TRPĚT.
  Mějte se stále na pozoru.
  Prosím, modlete se modlitbu (43) z modlitební kampaně:

       ZA SÍLU K OBRANĚ MÉ VÍRY PROTI FALEŠNÉMU PROROKOVI.
  "DRAHÝ JEŽÍŠI, DEJ MI SÍLU, ABYCH SE ZAMĚŘIL NA TVOJE UČENÍ A VŽDY HLÁSAL TVÉ SVATÉ SLOVO.
  NIKDY NEDOVOL, ABYCH BYL POKOUŠEN UCTÍVAT FALEŠNÉHO PROROKA, KTERÝ SE POKUSÍ VYDÁVAT ZA TEBE.
  UDRŽUJ MOU LÁSKU K TOBĚ SILNOU.
  DEJ MI MILOST DARU ROZLIŠENÍ TAK, ABYCH NIKDY NEZAPŘEL PRAVDU, OBSAŽENOU V BIBLI SVATÉ, BEZ OHLEDU NA LŽI, KTERÉ MI BUDOU PŘEDKLÁDÁNY, ABYCH SE ODVRÁTIL OD TVÉHO PRAVÉHO SLOVA. AMEN."

  Pravda je zapsána v Písmu svatém.
  Kniha Zjevení neodhaluje všechno, protože Já, Beránek Boží,   přicházím teprve teď,   abych  před zraky celého světa otevřel knihu Zjevení.
  Jakýkoliv lidský výklad ohledně 1000 let není důvěryhodný.
  Musíte věřit jenom Božímu Slovu.
   Váš milovaný Ježíš                                                                                                                 

               353. Poselství Ježíše ze dne 21. února 2012 v 19:45.
   PROČ ODMÍTÁTE MÁ VAROVÁNÍ, KTERÁ VÁS MAJÍ PŘIPRAVIT NA MŮJ DRUHÝ PŘÍCHOD?

    Má drahá, milovaná dcero,
jak trpíš ve jménu mém a ve jménu mého milovaného Otce. Musíš být silná, protože tato poselství vyvolají v jistých kruzích pohoršení, i když pro jiné duše budou inspirací a budou jim dávat sílu.
    Během mého času na zemi bylo mé Svaté Slovo učenci odmítáno. Kněžími a těmi, kteří tvrdili, že jsou svatí muži,  JSEM  BYL   ZAVRŽEN  JAKO  PODVODNÍK.  Mají pravdu ti z vás, kteří říkají, že zacházení, které Mi bylo vyměřeno, bylo barbarské.
Také mají pravdu, že lidé, kteří žili v oněch dnech, byli nevzdělaní, hrubí a zlí. Že byli krutí ve svém zacházení se Mnou, jejich milovaným Spasitelem. Někteří mohou říct, že byli nevzdělaní a nevěděli nic o Písmu svatém. Ale není to pravda. Protože ti,   KTEŘÍ  ŽIJÍ  V  DNEŠNÍM  SVĚTĚ,   ačkoliv jsou vzdělanější a erudovanější,  NEJSOU  JINÍ!  Ti z nich, zcela zběhlí v Bibli svaté, o nichž byste předpokládali, že budou probuzení k učení, které obsahuje, jsou k pravdě slepí. Neboť při veškerém jejich porozumění svaté Knihy mého Otce   SELHALI  V  TOM,  ABY  SE  PŘIPRAVILI  NA  ČAS,  KDY  PŘIJDU  ZNOVU.
     Kdypak si mysleli, že jim tento čas bude poskytnut? Čas mého Druhého příchodu na zem se již velmi přibližuje. Přesto se lidstvo nepřipravilo na můj příchod. DOKONCE  I  MOJI  POSVĚCENÍ  SLUŽEBNÍCI  NEKÁŽOU  O  DÚLEŽITOSTI  TÉTO   NEJSLAVNĚJŠÍ  UDÁLOSTI!!!  Proč je tomu tak?
     Cožpak jste se ničemu nenaučili? Co bych ještě měl udělat? Kdy si myslíte, že bych mohl přijít a proč si myslíte, že tento čas není blízko? Co je to, co vás zaslepuje a vaše uši zacpává k zvuku mého hlasu?
    ODHOĎTE  VAŠE  ZLATÉ  PLÁŠTĚ,  STŘÍBRO  A  BLAHOBYT  A  PŘIJMĚTE,  ŽE  BEZE  MĚ  JSTE  NIČÍM!  Bez mých milostí nemůžete připravit své duše na můj slavný návrat. Můj milovaný OTEC  VŽDY  POSÍLÁ  PROROKY,  ABY  PŘIPRAVILI  JEHO   DĚTI.  DĚLAL  TO  OD  POČÁTKU.  PROČ  TEDY  ODMÍTÁTE  MÁ  VAROVÁNÍ,  ABYSTE  SE  PŘIPRAVILI  NA  MŮJ  DRUHÝ   PŘÍCHOD?!
     Velmi vás prosím, poslouchejte Mě: Já vám nemohu přikázat, abyste poslouchali, neboť vám byl dán dar svobodné vůle. Nikdy vás nemůžu nutit, nebo vám dát příkaz, abyste něco vykonali. Neboť to není možné. Můj Otec nikdy nebude zasahovat do vaší svobodné vůle. Ale nikdy nebude váhat, aby vás varoval, vás vedl a zaplavil vaše duše milostmi, aby vás udělal silnými.
A těm s otevřeným srdcem – jim dá dar Ducha Svatého.
     TI,  KTEŘÍ  JSOU  VINNI  PÝCHOU,  NÁBOŽENSKÝM  SNOBSTVÍM  A  AROGANCÍ,   shledají, že není možné, aby otevřeli svá srdce, protože jim chybí ta nejdůležitější vlastnost ze všech – P O K O R A.   Bez pokory a ušlechtilosti srdce se nemůžete přiblížit mému Svatému Srdci. Pojďte ke Mně, děti. Nechejte Mě, abych vás vzal do mého stáda a mohl vás vést jako dobrý pastýř do bezpečí.
    Váš Ježíš Vykupitel lidstva

       VÝŇATEK  Z  IRSKÉHO  POSELSTVÍ  z 16.11.2010

    Poselství biskupům
Mým biskupům odkazuji toto: Svlékněte si svá roucha a obraťte se zády k bohatství, na něž jste spoléhali.  HLEDEJTE   POKORU,   která se od vás očekává. Dodržujte teď mé slovo, nebo čelte následkům. Máte povinnosti ke Mně a k mému Věčnému Otci.  JAK  SLEPÝMI  JSTE  SE  STALI !!! Znamení teď ohlašují vizionáři, jsou i na obloze, a   VY  JSTE  ZKLAMALI   a    NEVŠÍMÁTE  SI  JICH!  MÍSTO  TOHO  SEDÍTE  VE  SVÝCH  PALÁCÍCH  A  VYSMÍVÁTE  SE  JIM.  Tento váš hřích nebude odpuštěn. Hříchy mých, Bohu zasvěcených učedníků, jež si zvolili cestu mého následování, Mě velmi zraňují. Otevřete své oči, svá srdce   A  NAVRAŤTE  SE  K  UČENÍ  PODLE  MÉ   Svaté  Knihy.

 

 NORMY PRO POSTUP PŘI ROZLIŠOVÁNÍ ÚDAJNÝCH VIDĚNÍ A ZJEVENÍ PODLE KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY: Předmluva k oficiálnímu vydání NOREM v národních jazycích z 14.prosince 2011 obsahuje mimo jiné slova Benedikta XVI. z apoštolského listu "Verbum Domini":
"Synod proto doporučil  POMÁHAT  VĚŘÍCÍM  DOBŘE  ROZLIŠOVAT  BOŽÍ  SLOVO  OD  SOUKROMÝCH  ZJEVENÍ,  jejichž úlohou není doplňovat Kristovo definitivní zjevení,   NÝBRŽ  NAPOMÁHAT  TOMU,  ABY  SE  Z  TOHOTO  ZJEVENÍ  V   URČITÉM  HISTORICKÉM  OBDOBÍ  PLNĚJI  ŽILO.(KKC 67)
Hodnota soukromých zjevení je podstatně odlišná od jediného veřejného zjevení,  KTERÉ  ŽÁDÁ  NAŠI  VÍRU.  V něm k nám totiž prostřednictvím lidských slov a živého společenství Církve  MLUVÍ  BŮH  SÁM. KRITÉRIEM  PRAVDY  SOUKROMÉHO  ZJEVENÍ  JE  JEHO  ORIENTACE  NA  KRISTA.  KDYŽ  NÁS  OD  NĚHO  VZDALUJE,   PAK  ZAJISTÉ  NEPŘICHÁZÍ  OD  DUCHA  SVATÉHO,  JENŽ  NÁS  VEDE  V  RÁMCI  EVANGELIA  A  NIKOLI  MIMO  NĚJ.
Soukromé zjevení je pro tuto víru pomocí a svou věrohodnost ukazuje právě tím, že odkazuje k jedinému veřejnému zjevení.
Církevní schválení soukromého zjevení je tedy podstatným ukazatelem toho, že dotyčné poselství NEOBSAHUJE  NIC,  CO  BY   PROTIŘEČILO  VÍŘE  A  DOBRÝM  MRAVŮM;  JE  DOVOLENO  ZVEŘEJNIT  JE  A  VĚŘÍCÍ  JSOU  ZMOCNĚNI  ROZVÁŽNĚ  JE  PŘIJMOUT."

                                                                                 
            324.    Poselství Ježíše MBM ze dne 26. ledna 2012 v 21:40.
     POSLEDNÍ TAJEMSTVÍ Z FATIMY ODHALUJE PRAVDU O ZLÉ SATANOVĚ SEKTĚ,  KTERÁ PRONIKLA DO VATIKÁNU.
     Má drahá, milovaná dcero,
nadešel čas, aby celá pravda o tajemstvích z Boží Říše byla odhalena světu.
  Po určitý čas byla pravda skrytá. Uznání Mé Boží intervence na světě prostřednictvím zázraků, zjevení a Boží komunikace s vyvolenými dušemi, byla Mou církví po mnoho let odsouvána stranou.
  Proč Má církev pociťovala potřebu utlumit pravdu, která byla zapotřebí k posílení víry Mých dětí všude na světě, je známo pouze jí.
 KAŽDÝ  PRAVÝ  VIZIONÁŘ,   náležející  Mně a Mé Blahoslavené Matce,  BYL  OD  POČÁTKU  IGNOROVÁN  a  Má   církev s ním zacházela s pohrdáním.
  Má dcero, dokonce   i   POSLEDNÍ  TAJEMSTVÍ  Z  FATIMY  NEBYLO  DÁNO  SVĚTU,  PROTOŽE  BY  ODHALILO  PRAVDU   O  ZLÉ  SATANOVĚ  SEKTĚ,  KTERÁ  SE  VETŘELA  DO  VATIKÁNU!
  POSLEDNÍ  ČÁST  TAJEMSTVÍ  NEBYLA  ODHALENA,  ABY  BYLA  OCHRÁNĚNA  ZLOVOLNÁ  SEKTA,  KTERÁ  OD  DOBY   ZJEVENÍ  MÉ  MATKY  NA  SVATÉM  MÍSTĚ  VE  FATIMĚ  PRONIKLA  VE  VELKÉM  POČTU  DO  VATIKÁNU!  
  Má dcera Lucia byla umlčena   SILAMI,  KTERÉ  KONTROLUJÍ  ČÁST  VATIKÁNU  a nad níž Moji ubozí milovaní papeži mají jen málo moci.
  Pohleďte, jak  NEJENOM  POKŘIVILI  PRAVDU  MÉHO  UČENÍ,  ALE  TAKÉ  ZAVEDLI  "NOVÉ"  METODY  KATOLICKÉ   BOHOSLUŽBY,   které uráží Mě a Mého  Věčného Otce. (obrácení oltářů zády ke svatostánku, odstranění klekátek a přijímání na ruku ve stoje...) Katolická církev je tou pravou církví a jako taková je prvořadým cílem Satana a jeho zlovolné sekty. Pravda přichází ode Mě. Pravdu pociťuje lidstvo nepříjemně, protože může být spojena s osobní obětí. Pravda v některých případech budí pohoršení a mnohdy je považována za kacířství. Přesto jenom pravda vás může osvobodit od lží. Lží, které přicházejí od Satana a které zatěžují vaši duši jako těžké břemeno.
      Nadešel čas, aby ve světě, který je plný lží, byla pravda odhalena. Má dcero, tak mnoho lží bylo podáno Mým dětem falešnými náboženstvími, falešnými bohy, falešnými církevními vůdci, falešnými politickými vůdci a organizacemi, stejně jako falešnými sdělovacími prostředky. Tak mnoho pravdy je skryto. A přesto, kdyby pravda o tom, co se ve světě děje byla dnes odhalena, velmi málo lidí by ji přijalo.
     Totéž platí o Desateru přikázání Mého Otce. Ta jsou pravidly, která ustanovil Můj Věčný Otec a odevzdal Svému proroku Mojžíšovi.  PRAVDA  SE  NIKDY  NEMĚNÍ  a  je  jedno, jak dalece se lidstvo snaží ji pozměnit.
      Přikázání Mého Otce už nejsou více akceptována,  DOKONCE  ANI  MEZI  KŘESŤANSKÝMI  CÍRKVEMI!  "Nezabiješ!" - znamená, že   NEMŮŽETE  ZABÍT  JINOU  LIDSKOU  BYTOST!   Nevztahuje se na sebeobranu, ale platí za každých jiných okolností.
 NIKDO  NEMŮŽE  OSPRAVEDLNIT  VRAŽDU - POTRAT,  POPRAVU  NEBO  EUTANAZII,  NIKDO!!!  Je to smrtelný hřích a trestem je věčný život v pekle.
      Má dcero, akceptují to Mé děti? Nikoliv. Ony dokonce přijímají zákony, které vraždu dělají nejenom přijatelnou, ale i omluvitelnou v Božích očích. Ale tak tomu není!
   KAŽDÉ  Z  DESATERA PŘIKÁZÁNÍ  JE  DENODENNĚ PORUŠOVÁNO.
     PŘESTO  MÁ  CÍRKEV  NIKDY  NEKÁŽE  O  ZÁVAŽNOSTI  HŘÍCHU !
     Nikdy lidem neřekne,  ŽE   PŘIJDOU   DO   P E K L A,   POKUD  BY  SPÁCHALI  SMRTELNÝ  HŘÍCH  A  NEPOCÍTILI   VÝČITKY  SVĚDOMÍ!!!
      Mé Srdce je hluboce zraněno.  Mé církve všude na světě, nekážou pravdu.  MNOHO  Z  MÝCH  posvěcených  SLUŽEBNÍKŮ   UŽ  VÍCE  NEVĚŘÍ  VE  SKUTEČNOST  PEKLA  A  OČISTCE!  Neakceptují Přikázání Mého Otce.   OMLOUVAJÍ  KAŽDÝ   HŘÍCH. (viz poselství donu Ottaviovi Michelinimu)  HOVOŘÍ  O  MILOSRDENSTVÍ  Mého Otce, ale už nedokážou vysvětlit   NÁSLEDKY  SMRTI  VE  STAVU  SMRTELNÉHO  HŘÍCHU!  Když neplní své povinnosti, pro které byli určeni, tak Mě velice urážejí. V mnoha případech   JSOU  PROTO  ODPOVĚDNI  ZA  ZTRÁTU  TAK  MNOHA  DUŠÍ!!!
     Probuďte se k pravdě, všichni z vás, kteří tvrdí, že jsou věřící v Boha, Všemohoucího Otce, Stvořitele všech věcí a vězte následující: 

J E   J E N O M   J E D N A   P R A V D A !  Nemůže být více, než jedna pravda.  Cokoliv jiného než pravda je lež a  NEPOCHÁZÍ  OD  MÉHO  NEBESKÉHO  OTCE,   Boha Stvořitele všech věcí.
   Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus


    POSLEDNÍ  ODHALENÍ  TŘETÍHO  FATIMSKÉHO  POSELSTVÍ
    POTRVRZENÍ  PRAVDIVOSTI  IRSKÝCH  POSELSTVÍ  OD  MBM.

  V květnu 2017, těsně před 100. výročím zjevení Panny Marie ve Fatimě, vyšla ve Španělsku kniha novináře Josého Marii Zavaly s

titulem  TAJEMSTVÍ  NEJLÉPE  STŘEŽENÉ  VE  FATIMĚ.  Kniha má 330 stran. Rekapituluje zjevení ve Fatimě 1917 a Třetí tajemství. Autor je konvertita, ctitel pátera Pia a ve Španělsku velmi známý novinář, autor 30. děl o dějinách náboženství.
    Kniha však obsahuje také šokující část, která po potvrzení její autentičnosti odhaluje zjevení otřesné pravdy:

        PRAVÉ  ZJEVENÍ  VE  FATIMĚ  TŘEM  PASÁČKŮM
              ( Z dopisu sestry Lucie - co nám církev zatajila)
   Text začíná znamením JMJ a nese datum 1.4.1944 a pokračuje:
   "Nyní přicházím k zjevení třetího úryvku tajemství;  TATO  ČÁST  SE  TÝKÁ  APOSTAZE  V  CÍRKVI.  Naše Paní nám ukázala vidění jednoho církevního hodnostáře, kterého popisuji jako  "SVATÉHO  OTCE",  před velkým zástupem,  KTERÝ  HO  STÁLE  CHVÁLIL.  Ale byl zde rozdíl mezi skutečným Svatým otcem - měl vzhled démona a měl zlé oči.
    Pak po malé chvíli jsme viděli stejného papeže vstupovat do chrámu, ale tento chrám  BYL  CHRÁMEM  PEKLA;  není možné popsat ošklivost tohoto místa, jevilo se jako pevnost ze šedého cementu, s lomenými nárožími a okny jako oči, a měl na střeše jehlan.(znak zednářů) Pozvedli jsme oči k Naší Paní, která nám řekla,  že  VIDÍME  APOSTAZI  V  CÍRKVI.  TENTO  DOPIS  MÁ  BÝT  ZVEŘEJNĚN  PO  SMRTI  PIA XII.  A  PŘED  ROKEM  1960. (Před papežem Pavlem VI. a reformou mše svaté na II.vatikánském koncilu. Pokus o zprotestantizování mše, o což se znovu pokoušejí kardinál Kasper, papež František a klaka zednářských kardinálů v Církvi.) Novinář vypráví, že obdržel mejl s rukopisem v portugalštině, nadepsaný JMJ a obsahoval 24 řádků. José Maria ho dal přeložit a pak požádal o grafologickou soudní expertízu rukopisu odborníka Begona Slocker de Arce. Expertíza obsahuje 20 stran a končí slovy: "Doličný dokument se vztahuje ke třetí nezveřejněné části fatimského tajemství a  PSALA  JEJ  STEJNÁ  RUKA,  KTERÁ   ODPOVÍDÁ  RUKOPISU  PRVNÍ  A  DRUHÉ  ČÁSTI  FATIMSKÉHO  TAJEMSTVÍ  NAPSANÉ  SESTROU  LUCIÍ  SANTOS  31. SRPNA 1941.

  EXORCISTÉ  POSELSTVÍ  POTVRZUJÍ:  "PŘEJI  SI,  ABY  JEDNOHO  DNE  BYL  VE  VATIKÁNU  PROVEDEN  VELKÝ  EXORCISMUS!"
                                                                                 
     Zesnulý exorcista P. Gabriele Amorth byl silně kritizován, když několikrát mluvil o tom, ŽE  VE  VATIKÁNU  SÍDLÍ   SATANSKÉ  SEKTY.    P. Amorth byl 30 let exorcistou diecéze Řím. V lednu 2008 řekl pro týdeník Spiegel: "Ve Vatikáně jsou satanské sekty.  NENÍ  JE  VIDĚT,  ALE  JSOU  TAM!"
      Nyní po jeho smrti v září loňského roku byla jeho slova potvrzena jiným exorcistou. Je jím Don Antonio Fortea, který řekl pro španělské vydání Newsweek: "Přeji si, aby jednoho dne byl ve Vatikánu proveden velký exorcismus." Don Fortea sám provedl několik velkých exorcismů. Jednoho z nich se účastnil také jeden kardinál.
    Don Antonio Fortea se stal knězem 1994 v diecézi Alcalá de Henares. V dalších letech se zabýval démonologií. Studium teologie a církevních dějin na Facultad de Teología de Comillas zakončil prací: „Exorcismus v naší době“. Když byl v průběhu pastorační činnosti jako farář sám konfrontován s problémy démonismu, prohloubil své studium na Papežském  Athaeneu   Regina Apostolorum a zakončil je dizertační prací Teologické problémy exorciční praxe.
    Vypracoval zvláštní  FORMU  VELKÉHO  EXORCISMU,  KTERÝ  JE  ZAMĚŘEN  PROTI  PŘÍTOMNOSTI  DÉMONŮ  NA   URČITÝCH  MÍSTECH,  BUDOVÁCH  NEBO  CELÝCH  MĚSTECH.  Tato forma nebyla zatím Vatikánem aprobována. Důležité však je, že nebyla ani Vatikánem ani jinou církevní autoritou zakázána. Jednoho takového velkého exorcismu se účastnil jeden z kardinálů. Je na čase, aby tato forma byla na příslušných místech akceptována.
   (KI)                                                   

       ZLÉ  PLÁNY  VE  VATIKÁNU  KE  ZNIČENÍ  KATOLICKÉ  CÍRKVE.
      Mé dítě,
to, co v tomto čase odpadlictví ve světě všechny Boží děti potřebují nejvíce, je vytrvalost.
    Tak málo jich věří ve svého Božského Stvořitele, Mého Otce, Nejvyššího Boha.
    Už brzy uvidí pravdu, ale přesto budou mnozí ještě potom tvrdit, že žádný Bůh není.  Děti,   JE  TŘEBA  JEŠTĚ  MNOHO   MODLITEB !
    Zlá sekta spřádá úklady proti papeži Benediktu XVI. v jeho vlastních kuloárech.
O této sektě je známo, že existuje mezi posvěcenými služebníky ve Vatikánu, přesto jsou tam bezmocní proti této  ZLOVOLNÉ   SKUPINĚ,  KTERÁ  INFILTRUJE  KATOLICKOU  CÍRKEV  UŽ  PO  STALETÍ.  
    To oni jsou odpovědní za překroucení pravdy učení mého Syna. Tak málo se ví o nich, nebo o jejich hanebné práci.
    To oni vypudili  p r a v d i v é   u č e n í   z katolické církve   a   NAHRADILII  JE  VLAŽNOU  ROZŘEDĚNOU  VERZÍ,  KTEROU   BYLI  KATOLÍCI  KRMENI  V  POSLEDNÍCH  ČTYŘICETI  LETECH!
    Tolik zmatku bylo rozšířeno touto zkaženou, nicméně skrytou sektou, že mnohé mé děti z pravé církve odešly.
    Modlete se, aby se papeže nezbavili.
    Modlete se, aby   FALEŠNÝ  PROROK  NEOBSADIL  STOLICI  SVATÉHO  OTCE  A  MOHL  TAK  ROZŠIŘOVAT  LŽI !
    Modlete se, aby posvěcení služebníci ve Vatikánu byli dost silní, aby odolali tomuto zlému spiknutí, které je plánováno tak, aby zničilo katolickou církev.
  PLÁNUJÍ  NAHRADIT  SVATÉHO  VIKÁŘE  papeže Benedikta XVI., DIKTÁTOREM  LŽÍ,  jenž ve spolupráci  S  ANTIKRISTEM  A  JEHO  SKUPINOU  VYTVOŘÍ  NOVOU  CÍRKEV,  ABY  OKLAMALI  SVĚT! (Už se stalo v roce 2013 papež Benedikt XVI. byl donucen odstoupit a byl v březnu zvolen papež František.)
    Naneštěstí, mnoho z mých dětí budou ve své věrnosti ke katolické víře slepě následovat tuto falešnou doktrínu, jako beránci jdoucí na jatka.
    Děti, probuďte se k pravdě.  TENTO  OHAVNÝ  PLÁN  JIŽ  V  BĚHU  LET  ZMĚNIL  ZÁKLADNÍ  PRAVOST  KATOLICKÉ   DOKTRÍNY!  URÁŽÍTE  MÉHO  SYNA,  KDYŽ  PŘIJÍMÁTE  SVATOU  EUCHARISTII  DO  RUKOU !   To  bylo  jejich  dílo!
    URÁŽÍTE  MÉHO  SYNA,  KDYŽ  NEVYHLEDÁVÁTE  SVÁTOSTI  PRAVIDELNĚ !   Přesto ti, na které jste v tomto ohledu odkázáni, nezajišťují vaše duchovní blaho, protože   NEPONECHÁVAJÍ  SVÁTOSTI  DOSTUPNÉ  VŠEM..
    Mé děti, velké zlo, po staletí skryté v kuloárech Svatého stolce se brzy vynoří, aby je uviděl celý svět. Ty z mých dětí, na kterých spočívá Duch Svatý, uvidí pravdu, až tato odporná lež bude představena světu.  Jiní půjdou slepě do temné uličky.
     V  ŘADÁCH  KNĚŽÍ,  BISKUPŮ,  arcibiskupů  a  KARDINÁLŮ  DOJDE  K  VELKÉMU  ROZDĚLENÍ !  Jedna strana bude stát proti druhé.
    Praví stoupenci se budou muset skrývat a kázat soukromě,  JINAK  BUDOU  ZABITI !
    Pravá církev bude tak skrytá, že opravdoví věrní budou muset pobývat pospolu, aby mohli praktikovat svou věrnost mému Věčnému Otci.
    ZEMĚ  SE  BUDE  TŘÁST  V  KAŽDÉM  KOUTU  SVĚTA  HNĚVEM  MÉHO  NEBESKÉHO  OTCE  KVŮLI  TÉTO  POHANĚ!!     Mé dítě, oni nemohou vyhrát. Víra a odvaha zbytků křesťanství způsobí, že ve výsledku budou tito zkažení podvodníci zničeni navždy.
    Čekejte teď a připravte se na to, že katolická církev ohlásí tyto změny. Tehdy poznáte pravdu, o které mluvím.
    M o d l e t e   s e,   M O D L E T E   S E,   MODLETE  SE   za papeže Benedikta a jeho opravdové stoupence.
   Vaše milovaná Matka Matka Spásy

                   POTVRZENÍ  O  ROZKOLU  V  CÍRKVI:
  POTVRZENÍ  ZMĚNY  MŠE  K  HORŠÍMU  PANNOU  MARIÍ  Z  TURZOVKY:

  Praha 8.8,1966:
    Karle, můj milý synu, chtěla bych ti dnes něco povědět o mých zjeveních.  MOJE  ZJEVENÍ  JSOU  VŽDY  VÝSTRAHOU  PRO   ČLOVĚKA.  Jimi se snažím upozornit na věci, o kterých nepřemýšlí,  NA  ZLO,  KTERÉ  HO  OHROŽUJE
ŠKODA  VAŠÍ  ZEMĚ!  ŠKODA  TOHOTO  kdysi tak zbožného  LIDU,  KTERÝ  JE  TEĎ  ÚPLNĚ  V  PASTI  ĎÁBLA!  Moje poslední zjevení nepřineslo zatím žádoucí účinek, a to  HLAVNĚ  PROTO,  ŽE  JE  MOJI  SLUŽEBNÍCI - KNĚŽÍ - VĚTŠINOU   ZAMÍTLI,  dokonce varovali věřící a vyhrožovali jim!

                     Boj s ďáblem a Konec času v tomto století.
                                                9.11.1987:
V minulých dobách bojovali nepřátelé Boha spíše fyzickými útoky, zatímco nyní se stále více skrývají  ZA  RŮZNÉ  IDEOLOGIE   A  FALEŠNÉ  VIDINY  KRÁSNÉ  BUDOUCNOSTI  BEZ  BOHA.  (to chce zavést papež František - sociální demokratický svět bez Boha - církev člověka!) A to je mnohem nebezpečnější, protože si to mnoho lidí neuvědomí. Jakmile si člověk postaví ve svém životě za cíl cokoliv jiného než Boha, ztrácí půdu pod nohama a řítí se do duchovního neštěstí.
     Bohužel to bude v příštích letech,  A  ZVLÁŠŤ  V  PŘÍŠTÍM  STOLETÍ,  JEŠTĚ  MNOHEM  HORŠÍ.  ĎÁBLOVA  MOC  BUDE   VRCHOLIT  A  MNOHO,  MNOHO  DUŠÍ  ZAHYNE!  Proto také budu stále častěji zachraňovat, co ještě není ztraceno!

                                      O  KNĚŽÍCH  A  KONCILU
                                              listopad 1980
      Víš, Karle, moji služebníci jen velmi neradi přiznávají nebo uznávají moje zjevení, a to buď proto, že žárlí na ty prosté duše, kterým svěřuji svá poslání, anebo se obávají, že některá poselství by veřejnost nepřijala, a pak by se jim lidé vysmáli.. Bohužel je i mnoho těch, kteří v má zjevení vůbec nevěří a nedají se přesvědčit ani důkazy mého milosrdenství.
     ZATVRZELOST  JE  Z  VNUKNUTÍ  ĎÁBLA  A  PRAMENÍ  Z  PÝCHY  ČLOVĚKA!
 Oznam, mé dítě, všem kněžím, se kterými se setkáš, aby byli zanícení pro Pána! Nejvíc je to vidět, jak slouží mši svatou...Musí z nich vanout  DUCH  SVATOSTI,  protože jej na ně vdechl Bůh při přijímání svátosti kněžství. Jsou to moji služebníci na zemi a moji nejdražší synové. Ať se co nejvíce podobají mému nejdražšímu  JEŽÍŠI  V  POKOŘE,  LÁSCE,  POSLUŠNOSTI  A  ODDANÉ   SLUŽBĚ.  MAJÍ  NEPŘEDSTAVITELNOU  MOC,  kterou jim svěřil Bůh, ale také NEPŘEDSTAVITELNOU  ZODPOVĚDNOST  ZA  DUŠE  JIM SVĚŘENÉ!  NESMĚJÍ  BÝT  ZBABĚLÍ  A  NESMĚJÍ  PODLEHNOUT  SVODŮM  ZLÉHO  DUCHA,  který zvláště o ně usiluje. Ať se sdružují pod mým jménem, budou vzájemně silnější a já je budu jako Matka ochraňovat.
     Do naší svaté církve , můj synu,  PRONIKLY  V  DOBĚ  TRVÁNÍ  KONCILU (II.Vatikánský koncil v r. 1963)  NĚKTERÉ  ŽIVLY,   KTERÉ  ODMÍTAJÍ  JAKOUKOLIV  OBĚŤ.  Dokonce i oběť Eucharistie,  PROTO  SE  SNAŽÍ  JI  ZNESVĚTIT  A  POLIDŠTIT  NA   ÚROVEŇ  PŘIJÍMÁNÍ  CHLEBA  BEZ  PŘÍTOMNOSTI  MÉHO  SYNA.  Jsou to prvky orientální, které neznají a neuznávají pojem hřích, lítost, odpuštění. Bude trvat dlouho,  NEŽ  OD  NICH  BUDE  MOJE  CÍRKEV  OČIŠTĚNA!


           712.   Poselství Ježíše MBM ze dne 17. února 2013 v 19:00.
              FALEŠNÝ PROROK PŘEVEZME ŘÍMSKÝ STOLEC
     Má drahá, milovaná dcero,
budete svědky  ROZKOLU  V  KATOLICKÉ  CÍRKVI,   jak bylo předpověděno, a uvidí jej celý svět. Odchod mého drahého a milovaného svatého vikáře, papeže Benedikta XVI.,   OZNAČUJE  ZAČÁTEK  KONCE.   Více než dva poslední roky jsem se pokoušel skrze tebe, mého vybraného proroka, připravit moji církev na zemi na tuto smutnou událost.
    ZEDNÁŘSKÁ  ELITA  UCHOPILA  KONTROLU  NAD  MOU  CÍRKVÍ  A  OKLAME  KATOLÍKY  TÍM  NEJPODLEJŠÍM   ZPŮSOBEM!   Klíče Říma jsou nyní v mých rukou, poté, co Mi je předal můj Otec. Budu řídit všechny mé následovníky, aby Pravda mohla být zachována a mé svaté Slovo zůstalo nedotčeno.
    FALEŠNÝ  PROROK(papež František)  nyní převezme Římský Stolec a  S  MÝM  SLOVEM,  s takovým, jaké bylo v čase mého pobytu na zemi,  BUDE  ZACHÁZENO  JAKO  S  HEREZÍ.   Nemylte se, neboť  až bude podvod předložen světu, jako kdyby nové vedení reprezentovalo Pravdu, ty, má dcero, stejně jako proroci, kteří přišli před tebou, budete strašně trpět.
    Moji následovníci musí zůstat klidní a modlit se za spásu všech mých posvěcených služebníků, kteří budou polapeni touto ohavností. Volám k nim, aby odpověděli následovně:
    ŘIĎTE  SE  I  NADÁLE  MÝM  UČENÍM.
    NIKDY  SE  NEZŘEKNĚTE  BOŽÍHO  SLOVA!
    ZŮSTAŇTE  VĚRNI  VAŠIM  POVINNOSTEM  A  PODÁVEJTE  SVATÉ  SVÁTOSTI  TAK,  JAK  JSEM  VÁM  ULOŽIL!
Učení katolické církve, jejíž základy byly utvářeny mým apoštolem Petrem, zůstává neomylné. Nyní se to změní, až základy budou otřeseny přicházejícími změnami.
    Zkrátka, už více nepoznáte mou církev a budete se cítit velmi nepříjemně, až uvidíte, jak je mé Slovo pozměňováno.
       Váš Ježíš


                       PAPEŽ  BERGOGLIO  SE  UJÍMÁ  VLÁDY       
                         Synoda pod diktátem - 25. 10.2015

     Jak jsem předvídal. Diktát synodě. I když Bergoglio prohrál 5:0 na bojišti, přiznal si vítězství od zelného stolu. Jestliže nyní bude pokračovat ve zkáze, postihne ho stejné odsouzení jako papeže Honoria ( který způsobil mnohem méně zlého)?
Italský tisk pokryl olověným příkrovem a uniformní propagandou  BERGOGLIOVU  VLÁDU  NAD  VATIKÁNEM.
     Jinde tomu tak není. Nejvýznamnější zahraniční listy vysvětlují  KATASTROFÁLNÍ  DŮSLEDKY  RÁNY,  KTEROU   ZASADILA  KATOLICKÉ  CÍRKVI  BERGOGLIOVA  PĚST!  Např. na stránkách „Washington Post“ umístil Steve Skojec článek, který má tento výmluvný titul: Synoda byla fraška. Katoličtí předáci věrní (nauce) měli opustit synodní aulu. CÍRKEV  UČINILA   NEBEZPEČNÝ  OBRAT  K  HEREZI,   pokud jde o postoj k rozvodu a homosexualitě.
     Ve skutečnosti bergogliovským progresistům pramálo záleží na znovusezdaných rozvedených, ale argument je použit k tomu,  ABY  BYLA  DESTABILIZOVÁNA  KATOLICKÁ  CÍRKEV,   tak jak jsme ji znali dva tisíce let.

                                   Opravdový komplot
     Editorial Rossa Douthata o synodě v New York Times byl publikován pod titulem: „Komplot za změnu katolicismu“.
Z podnětu vatikánského establishmentu označila domácí italská média za komplotisty  TŘINÁCT  KARDINÁLŮ,  KTEŘÍ  řádně napsali papeži soukromý dopis, ve kterém  VYJÁDŘILI  SVÉ  OBAVY.   Ale stejná média pomlčela o komplotu, který New York Times označuje jako komplot za změnu katolicismu.
      Podle Douthata prvním konspirátorem je sám PAPEŽ. Františkův cíl je prostý:  PODPORUJE  návrhy liberálních kardinálů, tj.  ZMĚNU  NAUKY!  Změna nauky znamená  POPŘENÍ  EVANGELIA,   ačkoliv k tomu nikdo v církvi nemá moc ani oprávnění,  ANI  PAPEŽ,  protože  NENÍ  NADŘAZEN  BOŽÍMU  ZÁKONU  A  BOŽÍMU  SLOVU,   kterému má naopak sloužit a hájit je.
Právě proto zastává v průběhu synody revoluční ideje Bergoglia jen menšina, i když je vatikánský establishment a pochlebující média podporují.
    Tyto ideje sklidily třikrát porážku. Bergogliovy téze o znovusezdaných rozvedených a homosexuálních svazcích utrpěly třikrát nezdar. Poprvé v konzistoři v únoru 2014, pak v mimořádné synodě v říjnu 2014 a nakonec v této poslední synodě. I přes takový debakl – v dějinách církve zcela ojedinělý – Bergoglio klidně zneužíval svou moc po způsobu jihoamerických jezuitů, aby „řídil“ podle svého církevní události k závěrům, které si sám usmyslel.
     V konzistoři 2014 vystoupil jediný relátor, a to  právě Kasper, a prohlásil, že je možno reformovat nezměnitelnou nauku církve, která se zakládá na Božím slovu.
     V synodě 2014 byly tři téze o sezdaných rozvedených, homosexuálech a svazcích de facto zamítnuty a navzdory pravidlům, které Bergoglio sám stanovil, byly zařazeny do Instrumentum laboris 2015.
     V této právě ukončené synodě se všechny opět vrátily a Bergoglio s použitím veškeré moci, z členů synody, které si sám najmenoval, sestavil komisi svých lidí, aby sepsali Relatio finalis. Když se však ukázalo, že by pro ně hlasovala jen menšina, po četných protestech je dal přepracovat. O všech těchto krocích referoval New York Times. Psal také o tom, jak Bergoglia bombardují katolíci, kteří se stavějí proti Kasperovi, a Bergoglio je označil za „učitele zákona a farizeje“, ačkoliv evangelium říká něco zcela opačného, protože oni farizeové právě horovali pro rozvod, který Ježíš zcela zamítl.
    Navzdory tomuto těžkému nátlaku spojenému s neblahým působením médií byly bergogliánské téze odmítnuty potřetí během dvou let, protože z konečné zprávy zmizely všechny zmínky o kontroverzních tézích, které chtěl Bergoglio v církvi zavést, od přijímání pro rozvedené, po homosexuály a homosexuální páry.

                              Podvodné šejdířství
     Železným ramenem prosadil Bergoglio formulace, které, i když nemluví přímo o eucharistii, vpouštějí oknem to, co bylo dveřmi vyhozeno (tak jak to udělal ve svém Motu Proprio, které de facto zavádí rozvod). A tak svou prohru 5:0 označil od zeleného stolíku jako vítězství.
     Jako šejdíř použil Bergoglio citát z Familiaris Consortio Jana Pavla II., který vytrhl z kontextu tak, jakoby Jan Pavel II. schvaloval sv. přijímání rozvedených znovusezdaných, ačkoliv tento papež výslovně zdůrazňuje, že toto přijímání je nepřípustné, jak předepisuje Písmo svaté. Tuto část výroku totiž Bergoglio rafinovaně zamlčel! Je to neuvěřitelná operace! Něco podobného jako odvolávat se na Bibli s tvrzením: „Bůh neexistuje“. Celá věta totiž zní: „Blázen praví: Není Boha“. Tedy zcela nepřípustná manipulace.
    A tak podle podlé jezuitské kazuistiky, kterou demaskoval již Pascal v XVII. st., byly zavedeny koncepty „rozlišování“ a „případ od případu“, které budou představovat  TRIUMF  RELATIVISMU!!!  Je to něco podobného, jako bychom zavedli: 2+ 2 = 4, ale v konkrétním případě, kdy má inženýr zbudovat most nebo budovu, může podle okolností použít 2+2 =6 nebo 8. Takový nesmysl zavádí Bergoglio jen díky synodálům, které si sám najmenoval.
      Synoda de facto ukazuje, jakému souhlasu se těší Bergoglio a  KAM  SE  PROPADÁ  CÍRKEV!  New Yorker v minulých dnech napsal: Kdyby se dnes konalo konkláve, Bergoglio by byl rád, kdyby získal deset hlasů. Bergoglio na synodě prohrál, i když  si   pomáhal použitím  DVOJZNAČNÝCH  PASÁŽÍ,  které,  s podporou úslužných médií, mohou vystupovat jako vítězství. Ve svém závěrečném proslovu nedokázal skrýt svou podrážděnost a agresivitu člověka, který prohrál, ale s tvrdošíjností chce setrvat na své cestě.  POKUD  BUDOU  POKRAČOVAT  JEHO  OTŘESY  CÍRKVÍ,  HROZÍ  NEBEZPEČÍ,  ŽE  TA  SE  OCITNE  V   TROSKÁCH.
                                 Ve šlépějích Honoria?
    Je tu jeden precedent papeže, který hájil své ideje proti Božímu zákonu a magisteriu církve a byl odsouzen na III. cařihradském koncilu. Papež Lev II. potvrdil odsouzení Honoria I. a napsal: „... neměl v úctě apoštolskou církev a její nauku podle apoštolské tradice, a  DOVOLIL,  ABY  ZRADOU  BYLA  POŠPINĚNA  NEPOSKVRNĚNÁ  VÍRA...
    (Antonio Socci 25. října, Il Libero)
=====================================================================================================

             782. Poselství Ježíše ze dne 30. dubna 2013 v 15:40.
      "Právě je psán dopis s pokyny všem, kteří jsou ve službě v katolické církvi. Všichni moji posvěcení služebníci budou brzy informováni  O  ZMĚNÁCH,  se sdělením, že jsou  PRO  DOBRO  CÍRKVE.
    Nová pravidla se projeví  NOVELIZACÍ,  ČI  ÚPRAVOU  MODLITEB  BĚHEM  MŠE  SVATÉ  A  BUDOU  SE  ZDÁT  NEVINNÁ   Mnozí si nevšimnou jejich významu, ale  BUDOU  SE  VZTAHOVAT  K  NEJSVĚTĚJŠÍ  EUCHARISTII  A  MÉ  PŘÍTOMNOSTI  V  NÍ.   Bude použito slovo "připomínat si" (slavit památku) a všechny  CÍRKVE  BUDOU ZBAVENY  SVÝCH  POKLADŮ!

                 A  UŽ  JDE  DO  TUHÉHO,  JDE  O  VŠECKO!
            PAPEŽ  FRANTIŠEK  SE  SNAŽÍ  O  ZMĚNU  MŠE:

                  OSOBITÉ  BERGOGLIOVO  MAGISTERIUM:
                                  26.10.2017
       Dopis, kterým v minulých dnech papež František odporoval HRUBĚ  PONÍŽIL  KARDINÁLA  Roberta Saraha,  prefekta Kongregace pro  POSVÁTNÉ  OBŘADY,   patří k četným dokladům o tom, jak tento papež uskutečňuje své magisterium.
Když chce František zavést nějakou novotu, nikdy o tom nemluví jasně a zřetelně. Přednost dává tomu provokovat diskuze, dát do pohybu „procesy“ a novota se postupně prosadí. Nejnápadnějším příkladem je Amoris laetitis, ze které vzešly protikladné interpretace a aplikace, v nichž stojí celé episkopáty na jedné, či na druhé straně fronty. A když se objeví žádost o vyjasnění, papež to odmítne. Tak tomu bylo v případě pěti dubií, jež předložili čtyři kardinálové, kteří mu nestáli ani za odpověď.
     Když pak kardinál Sarah v souladu se svou funkcí a kompetencí zasáhne, aby dal papežskému motu proprio jedinou liturgii odpovídající korektní interpretaci a vystupuje tedy jako člen kongregace, jejímž je prefektem, František nemlčí, ale ostře reaguje na obranu těch pasáží motu proprio, které jsou všechno možné jen ne jasné a obsahují náběh k liberalizacím, pro kterých dychtí.
     Přesně toto se stalo v uplynulých dnech. Krátká rekapitulace: 9. září zveřejnil František motu proprio Magnum principium, KTERÉ  SE  TÝKÁ  ÚPRAV  A  PŘEKLADŮ  LITURGICKÝCH  TEXTŮ  DO  NÁRODNÍCH  JAZYKŮ.  Při vymezení role, jakou má přitom sehrávat kongregace pro obřady vůči biskupským konferencím a při předkládání textů ke schválení Svatým stolcem, motu proprio rozlišuje „recognitio“ a „conformatio“, tedy mezi revizí a schválením. Rozlišení však není náležitě vysvětleno. A hned se se vytvořily mezi experty dvě fonty. Jedni chápou „recognitio“ tj. předběžnou kontrolu ze strany Říma jen pro případy dodatků, zatímco překlady má Svatý stolec pouze potvrdit, a to stačí.
    A jsou zde druzí, kteří požadují,  ABY  PROVEDL  ŘÍM  V  PŘÍPADĚ  PŘEKLADŮ  PŘED  SCHVÁLENÍM  PEČLIVOU  REVIZI.    Je to praxe, která se dosud praktikovala, protože NĚKTERÉ  NOVÉ  PŘEKLADY   v minulosti  BYLY  CHYBNÉ,   jak tomu bylo v USA, Velké Británii a Irsku, a některé dosud čekají na schválení: ve Francii, v Itálii a Německu. Zvláště nový překlad německého misálu byl předmětem kritiky Benedikta XVI., který v roce 2012 napsal svým soukmenovcům dopis, aby je přesvědčil,  ŽE   KONSEKRAČNÍ  SLOVA  JE  TŘEBA  PŘELOŽIT  VĚRNĚ: za mnohé. zatím se stále používá výraz "za všechny")
     Pokud jde o motu proprio Magnum principium, TO  BYLO  REDIGOVÁNO  BEZ  ÚČASTI  KARDINÁLA  SARAHA,   v jehož dikasteriu  BYLY  VYMĚNĚNY  PAPEŽEM  FRANTIŠKEM  KÁDRY  a ty se staví proti svému prefektovi.  30. září napsal Sarah papeži Františkovi děkovný dopis spolu s podrobným komentářem a interpretací spíše restriktivní, pokud jde právě o dvojznačné formulace. Podle Strahova názoru „recognitio“ a „confirmatio“ jsou ve skutečnosti „synonyma“, která vyjadřují odpovědnost Svatého stolce, jehož úkolem je překlady před schválením revidovat.
    Několik dní poté se tento komentář objevil na různých webech, které konstatovaly, že kongregace pro posvátné obřady jednala podle svého poslání.  TO  VELMI  POBOUŘILO  PAPEŽE  FRANTIŠKA,   který 15. října podepsal dopis  S  HRUBÝM   ZNEUZNÁNÍM  KARDINÁLA  SARAHA.
      Dopisem přiznává papež biskupským konferencím  SVOBODU  A  OPRÁVNĚNÍ  ROZHODOVAT  O  SVÝCH   PŘEKLADECH,   které římská kongregace  POUZE  POTVRDÍ!   V každém případě – dodává papež – bez jakéhokoli „ducha vměšování“ do biskupských konferencí ze strany římského dikasteria, a to i pokud jde o liturgické texty „zjevené“,  JAKO   KONSEKRAČNÍ  FORMULE,   Credo, či Pater noster. (Takže každý biskup si už může změnit slova mše podle svého přání!)
      »Vzhledem k tomu, že „Komentář“ byl publikován na některých webech a mylně přisuzován vaší osobě, žádám zdvořile, abyste publikoval tuto moji odpověď a zaslal ji na všechny biskupské konference a členům a poradcům tohoto dikasteria.«
     Jaká je to propast mezi tímto Františkovým dopisem a vroucími slovy úcty ke kardinálu Sarahovi, která před několika měsíci napsal „emeritní papež“ Benedikt XVI. a  VYJÁDŘIL  PŘI  TÉ  PŘÍLEŽITOSTI  SVÉ  PŘESVĚDČENÍ,  ŽE  U  SARAHA  JE   "LITURGIE  V  DOBRÝCH  RUKOU,   a proto musíme být vděčni papeži Františkovi, že   HO  JMENOVAL  NA  TOTO  MÍSTO   a do čela kongregace odpovědné za slavení liturgie v církvi“.
      Je zbytečné zdůrazňovat, že předmět sporu mezi Františkem a kardinálem Sarahem se týká samých základů církve podle prastarého hesla: „Lex orandi, lex credendi“.  PROTOŽE  "PROCES",  KTERÝ  CHCE  FRANTIŠEK  UVÉST  DO  POHYBU,   SLEDUJE  ZÁSADNÍ  ZMĚNU  A  DECENTRALIZACI  CÍRKVE,  ZE  KTERÉ  SE  MÁ  STÁT  FEDERACE  NÁRODNÍCH  CÍRKVÍ,    každá s vlastní autentickou věroučnou autoritou.
    Tento cíl byl vyhlášen již posledními slovy Františkovy programové encykliky Evangelii gaudium z roku 2013.
       Sandro Magister

                Z  PROROCTVÍ  Marie-Julie Jahenny na Vendée
    - Měla vidění rozhovoru mezi Naším Pánem a Luciferem, který řekl: „Zaútočím na Církev. Svrhnu Kříž, zdecimuji lid, zasadím velikou ochablost víry do srdcí. Také bude veliké odmítání víry. Na čas budu pánem všeho, vše bude pod mou kontrolou, dokonce i Tvůj chrám a všechen Tvůj lid.“
    - Svatý Michael říká, že Satan bude mít na čas všechno ve svém vlastnictví a bude vládnout naprosto nad vším, a že všechno dobro, víra, náboženství bude pohřbeno do hrobu... Satan a jeho blízcí se štěstím zvítězí, ale po tomto vítězství naopak Pán shromáždí Svůj vlastní lid a bude vládnout a zvítězí nad vším zlem a vzkřísí z hrobu pohřbenou Církev, povalený Kříž...“
    - Marie-Julie viděla, že „nezůstane jakýkoliv pozůstatek po Svaté oběti, žádná patrná stopa víry. Všude bude zmatení...“
    - Všechna díla uznávaná neomylnou Církví v dnešní podobě  PŘESTANOU  NA  ČAS  EXISTOVAT.  V tomto smutném zničení se na zemi projeví zářivá znamení. Když bude Svatá církev kvůli špatnosti lidí v temnotách, sešle také Pán temnotu, která zastaví špatné v jejich vyhledávání špatnosti...“
    - 27. listopadu 1902 a 10. května 1904 Náš Pán a naše Paní mluvili  O  EXISTENCI  SPOLČENÍ  A  VYTVOŘENÍ  „nové mše“:
    - ´Varuji vás. Učedníci, kteří nejsou Mého evangelia, nyní tvrdě pracují, aby dle svých idejí a  POD  VLIVEM  NEPŘÍTELE   DUŠÍ,  PŘEPRACOVALI  MŠI,  KTERÁ  BUDE  OBSAHOVAT  SLOVA,  JEŽ  JSOU  Z  MÉHO  POHLEDU  ODPORNÁ!´
    - ´Když přijde ta osudová hodina, kdy víra mých kněží bude podrobena zkoušce, budou to (tyto texty), které budou celebrovány v onom druhém období... První období je obdobím mých kněží, které existuje od Mé doby. Druhé období je obdobím pronásledování, kdy nepřátelé víry a Svatého náboženství zavedou své formulace do knihy druhého celebrování. Tito neblazí duchové jsou ti, kdo mě ukřižovali, a očekávají království nového mesiáše.´
    - Marie-Julie ohlásila tři dny temnoty, během nichž budou odpoutány pekelné mocnosti a zahubí všechny nepřátele Boha. „Krize vypukne náhle, tresty budou sdílet všichni a jeden bude bez přestání stíhat druhý..“ (4. ledna 1884).
    - „Tři dny temnoty budou ve čtvrtek, pátek a v sobotu. Ve dnech Nejsvětější svátosti oltářní, Kříže a Naší Paní... ...tři dny a dvě noci.“
    - „Země bude pokryta temnotou“, říká Naše Paní 20. září 1882, „a peklo bude vypuštěno na zemi. Hřmění a blesky způsobí, že ti, kdo nemají žádnou víru v Mou moc, umřou strachy.“
    - „Během těchto tří dnů děsivé temnoty se nesmí otevírat okna, protože nikdo nebude moci vidět zemi a její úděsné zabarvení, aniž by ihned nezemřel...“
    - „Obloha bude v ohni, země se rozštěpí... V těchto třech dnech temnoty ať všude hoří posvěcené svíce, žádné jiné světlo nebude svítit...“
    - „Nikdo mimo přístřeší... nepřežije. Země se bude chvět jako při /Posledním/ soudu a bude veliký strach. Ano, budeme naslouchat modlitbám vašich přátel, ani jeden nezahyne. Budeme je potřebovat, aby veřejně hlásali slávu Kříže...“ (8. prosinec 1882).
    - „Jedině svíce z posvěceného vosku budou během této hrůzné temnoty svítit. Jediná svíce postačí po celé trvání této pekelné noci... V domovech bezbožníků a rouhačů tyto svíce nebudou svítit.“
    - „A Naše Paní oznamuje: Vše se bude chvět kromě kusu nábytku, na němž bude hořet posvěcená svíce. Ten se chvět nebude. Vy všichni se shromáždíte okolo s krucifixem a mým svatým obrázkem. To bude /od vás/ držet onu hrůzu dál.“
    - „Během této temnoty na sebe ďáblové a bezbožníci vezmou nejohavnější podoby..
.JAKO  KREV  RUDÉ  MRAKY  BUDOU  PLOUT  PO  OBLOZE.  Hřmění bude otřásat zemí a hrozivé blesky budou protínat nebesa. Země se bude chvět až do základů. Moře se vzedme, jeho ohromné vlny se budou přelévat přes kontinent...“
    - „Země bude jako obrovský hřbitov. Těla bezbožníků i spravedlivých budou pokrývat zemi.“
    - „Třetina obyvatelstva země přestane existovat. Polovina obyvatelstva Francie bude zničena.“ (Marquis de la Franquerie, Marie-Julie Jahenny)

                     PROROCTVÍ SVATÉHO FRANTIŠKA Z ASSISI
       Před smrtí svolal sv. František (Assiský) své bratry a povzbudil je k vytrvalosti v budoucích bouřích a útrapách, řekl jim „Bratři, jednejte mužně, buďte silní a vytrvalí. Nastanou velké útrapy a svízele, kdy nastane mnoho tělesných i duchovních bouří a rozbrojů, kdy ochladne láska mnohých a nabude převahy hřích a neřest. Moc zlých duchů se netušeně rozpoutá, naše neposkvrněná čistota i jiných řádů bude znečištěna a jen málo křesťanů zůstane věrná papeži a římské Církvi.  PAPEŽ  BUDE  ZVOLEN  NESPRÁVNOU  VOLBOU  A  V  TOM  BOUŘLIVÉM  ČASE  BUDE  PODÁVAT  MNOHÝM  FALEŠNÉ  A   SMRTONOSNÉ  SVÉ  UČENÍ.
      Rozmnoží se pohoršení a náš řád bude rozdvojen, mnozí budou ztraceni, protože nebudou odporovat bludu, ale s ním souhlasit. Bude tolik mínění a bludných rozkolů v lidu, u řeholníků a duchovních, že kdyby tyto dny nebyly zkráceny, dle slov evangelia, byli by do bludu strženi i vyvolení, kdyby je neřídilo v tom zmatku nesmírné Boží milosrdenství. Na naši řeholi a náš život budou mnozí krutě útočit a přijdou nesmírná pokušení.
      Kdo však tehdy obstojí, ten obdrží korunu života. Běda těm kdo ztratí důvěru ve svůj řád a nebudou pevně stát proti pokušením, která jsou seslána na zkoušku vyvolených. Ti pak co zůstanou věrní zbožnosti a zachovají si plamen lásky, budou pronásledováni a tupeni jakožto neposlušní a rozkolníci. Jejich pronásledovatelé, oklamáni zlým duchem, se budou domnívat, že slouží Bohu, když je zabijí a vyhubí ze země.
      A tehdy bude Pán útočištěm trpících a spasí je, budou-li v něj doufat. Aby se stali podobnými Pánu, dá jim sílu, že zůstanou věrní a získají za život časný život věčný, poslechnou-li více Boha než lidi. Než souhlas s klamem a lží, raději podstoupí smrt. V tom čase bude od některých kazatelů pravda zahalena mlčením, od jiných zase zapřena a zavržena. Svatost života bude mnohým pro smích, právě proto jim Pán Ježíš Kristus nesešle hodného pastýře, ale velikého škůdce. Více zde: http://terciariserafinsti.webnode.cz/news/prorocka-slova-sv-frantiska-z-asissi/

                  Sestra Elena Aiello (20. století, Itálie)
    Byla zakladatelkou náboženského řádu, svatou jeptiškou, obětovanou duší a stigmatičkou.
    - 22. srpna 1960 se jí zjevila Blahoslavená Panna Maria a řekla jí: „...jestliže se lidé...nevrátí k Bohu se skutečně křesťanským životem, přijde od východu na západ další strašná válka. Rusko se svými tajnými armádami bude bojovat s Amerikou, obsadí Evropu. Rýn bude přeplněn mrtvými těly a krví. Itálii bude také trápit veliká revoluce a papež bude strašně trpět.“
    - V letech 1959-1961 jí Blahoslavená Panna Maria ukázala další vidění: „Ach, jaké strašlivé vidění spatřuji! V Římě se odehrává veliká revoluce! Oni vstupují do Vatikánu. Papež je úplně sám, modlí se. Drží papeže. Berou ho silou. Srážejí ho na zem. Svazují ho. Ach, Bože! Ach, Bože! Kopou do něj. Jaká strašlivá scéna! Jak úděsné!“
    - „Přibližuje se Naše požehnaná Matka. Mrtvá těla těch zlých lidí padají na zem. Naše Paní pomáhá papeži na nohy, bere ho za paži, zahaluje ho svým pláštěm a říká: Neboj se!“
    - „Rusko bude pochodovat přes všechny národy Evropy, zvláště Itálii, a vztyčí svou vlajku nad Svatopeterským dómem. Itáliebude těžce zkoušená velikou revolucí a Řím bude očištěn v krvi pro množství svých hříchů, zvláště hříchů /sexuální/ nečistoty.Stádo bude rozptýleno a papež bude velmi trpět.“ (Albert J. Hebert, Prophecies! the Chastisement and Purification!)

 


                                                                               

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář