Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.56 NAJDĚTE CESTU K PRAVDĚ 2.ČÁST

 
                                        

                 Č.56  NAJDĚTE  CESTU  K  PRAVDĚ  2.ČÁST

                         POSELSTVÍ  VASSULE  RYDEN

  31.8.1987
  Ježíš:"Vassulo, přijdu v tichu noci. Hodina je blízko. Nejsi sama. Zdá se, že svět zapomněl na Mou přítomnost. Jsem Bůh, ale kolik lidí na Mne myslí? Docela málo."
  Viděla jsem noc plnou hvězd, všechno zahaleno mlčením, ale za těmi hvězdami jsem cítila Boží oči nad námi.
  Ježíš:"Zůstaň bdělá, neboť  s e s t o u p í m   v   t i c h u   n o c i.  Teď si odpočiň, milovaná. Chci tě pozvednout k sobě a  n ě c o   t i   u k á z a t.
  1.9.1987
  Ježíš:"Miluji věrnost. Vassulo, dám ti vidění a vyzvednu tě k sobě. Chci ti ukázat, jak bude vypadat nebe."
  Bylo mi ukázáno nebe. Podobalo se hvězdné noci, pak se změnilo. Vypadalo jako barvy na obraze, jako paleta malíře. Ale jedna barva převládala nad ostatními: č e r v e n á.  Byla sytá a stále jí přibývalo, jako kvasnic, které přetékají.(vidění, jaké měla i dcera Ano)

  9.9.1987
  Ježíš:"Vassulo, chci, aby slova, která ti teď řeknu, vešla ve známost. Přeji si, aby to bylo známo všude. 'Já, Pán, žehnám svým dětem z  G A R A B A N D A L U.'
  Vassulo, otevřu ti nebe a ukážu ti, co ještě žádné oko nevidělo. Budu nad tebou bdít, naslouchej Mi:
  Od počátků časů jsem miloval své tvorstvo. Stvořil jsem je ale také proto,  a b y   M ě   m i l o v a l o   a   u z n á v a l o   j a k o   s v é h o   B o h a !  Od počátků času jsem posvětil všechno, co utvořily Mé ruce. Jsem Bůh Lásky, Jsem Duch vznešené Lásky.
  Tvorstvo, od počátku časů jsem osvědčil lidstvu svou lásku, ale ukázal jsem i svou spravedlnost. Pokaždé,  když  se  tvorstvo  b o u ř i l o   p r o t i   M n ě   a   M é m u   z á k o n u,  zatvrdilo se Mé Srdce a bylo zarmouceno jejich zpupnými činy.
  P Ř I Š E L   J S E M   J I M   P Ř I P O M E N O U T,   ŽE  JSEM  BŮH  LÁSKY  A  ŽE  I   O N I   J S O U   D U C H O V É.
Přišel jsem, abych jim připomenul, že na zemi nejsou nic než prchavý stín,  s t í n   z   p r a c h u !  Mé první kapky vody, které na ně padnou, je odplaví,  n e z ů s t a n e   p o   n i c h   s t o p y!  Vdechl jsem do nich svůj dech tím, že jsem jim dal život.  S V Ě T   M Ě   N E P Ř E S T Á V A L   U R Á Ž E T !  Já ze své strany jsem nepřestával připomínat Svou existenci a to, jak moc  j e   m i l u j i.  KALICH  SPRAVEDLNOSTI  JE  PLNÝ,  TVORSTVO!
  Má spravedlnost na vás spočívá jako těžké břemeno!!! Spojte se   a   o b r a ť t e   s e   k e   M n ě,   C T Ě T E   M Ě,   T V O R S T V O!  Když to budete konat, nadlehčím i Já břemeno Mé spravedlnosti. Můj křik se rozléhá a otřásá celým nebem, Moji andělé se třesou před tím,  C O   S E   S T A N E !  Jsem Bůh spravedlnosti a Mé oči už unavuje dívat se stále na pokrytectví, bezbožnost a nemravnost! Mé tvorstvo se ve svém úpadku stalo opakováním Sodomy. Otřesu vámi svou spravedlností, jako jsem otřásl Sodomity!
  V Z B U Ď   L Í T O S T,  TVORSTVO,  D Ř Í V   N E Ž   P Ř I J D U !  Varoval jsem vás často, ale nepřijali jste Má naučení. Povolal jsem svaté,  a b y   v á s   v a r o v a l i,  ale Má dcero, oni zavřeli svá srdce. Mé tvorstvo dává přednost   Ž I V O T U   V E   S M I L S T V U   A   R O Z K O Š Í C H   A   I G N O R U J E   M Ě.  Dal jsem vám znamení, abych vás vyburcoval!
  Vychoval jsem na zemi služebníky a učitele, aby je poučili. (kněží) Měli vzbuzovat lítost, měli se vrátit ke Mně a litovat.  DÁVAL JSEM JIM   Z N A M E N Í   V  TOKU  ČASU (Fatima, La Saletta, Garabandal, Turzovka...), ALE ODMÍTALI JE  a tvrdili, že  nepřicházejí ode Mne. Varoval jsem je prostřednictvím slabých a ubohých duší, ale oni pochybovali o mém slovu. (Dozulé, Escorial, Litmanová..) Odmítli všechny tyto milosti a tím Mě zarmoutili. Ó lidé se srdcem z kamene! Ó lidé s malou vírou! Kdybyste měli víc srdce, okamžitě bych vám přišel na pomoc! Vyburcoval jsem je z jejich spánku, ale jak často zavřeli oči a znovu do něho upadli?"
  Vassula:"Ale proč neseznámili svět s Tvými znameními, když jim je dáváš?"
  Ježíš:"Někteří tak činí, ale většina Mých kněžských duší uzavřela své srdce pochybnostmi a strachem. Mnoho z nich má strach. Vassulo, vzpomínáš si na farizeje? Dovol, abych ti řekl, že velký počet kněžských duší se svými pochybnostmi a obavami jsou jako  f a r i z e o v é   r a n ě n í   s l e p o t o u   ve své marnosti a licoměrnosti. Vzpomínáš, jak často jsem jim dával znamení(nakrmení davů lidí, vzkříšení Lazara, uzdravení posedlých, uzdravení malomocných...) Víc než stokrát jsem jim dal znamení a co z toho udělali? Časy se nezměnily! Mnoho Mých kněžských duší je přesně totéž,  k o p i e   farizeů! Dal jsem jim znamení,..ale oni chtějí důkazy! Všechno, co jim dám, jsi ty, Mé dítě."
  Najednou mi Ježíš připomněl sen, který se mi zdál minulou noc, a na který jsem zapomněla. Odpovídal vizi, kterou jsem měla, ale ve snu to bylo ještě horší. Vzpomínám si na onen červený předmět, který se k nám blížil z nebe jako obrovská vlna. Pokoušela jsem se utéci a schovat se, i když jsem věděla, že je to nemožné.
  Ježíš:"Poslouchej: ukázal jsem ti ve snu tuto vizi, abych ti dal   pocítit  události.  N E,  N E N Í   V Ý C H O D I S K A !
 Jsem znám jako Bůh Lásky a stejně tak jako   B Ů H   S P R A V E D L N O S T I !  Ode   v š e c h   od   v á s   se teď žádá  H O R L I V É   P O K Á N Í.  Spojte se a buďte zajedno. Milujte se navzájem, věřte ve Mne, věřte v Má Božská díla, neboť   J S E M   M E Z I   V Á M I   S T Á L E.
  Vassulo, Garabandal je pokračování zázraků. Mezitím jsem dal mnoho jiných znamení. Napiš některé z nich: Lurdy, pak Fatima. A chci, abys teď napsala Garabandal v San Sebastianu. Oslavuj Mě. Pamatuj si, že jsem Světlo světa. Garabandal je následek jiných znamení.  G A R A B A N D A L S K Á   Z J E V E N Í   J S O U   P R A V Á !  Věřte vy všichni, kdo jste je neviděli, věřte, věřte!
  Má dcero, použil jsem tě, abych se skrze tebe mohl dát poznat. Má Matka se zjevila  Mým vyvoleným duším.  Z   J E J I C H   Ú S T   V Y Š L A   P R A V D A !  Ale mnozí z Mých kněží označili tato zjevení  z a   p o c h y b n á,   někteří je úplně popřeli. Zjevuji se tvým prostřenictvím, abych rozptýlil tuto pochybnost o Garabandalu.  T A M N Í   Z J E V E N Í   J S O U   P R A V Á !  Mé děti skutečně viděly Mou Matku  a   S L Y Š E L Y   J E J Í   P O S E L S T V Í !
  Vassulo, budeš muset podstoupit ještě větší zkoušku, která učiní kříž na tvých ramenou ještě těžším a ještě víc naplní pohár Mé spravedlnosti.  V A R O V A L   J S E M   S V Ě T !  Mé kněžské duše svými pochybnostmi negují Má Božská díla. Se svými zatvrzelými srdci   z t r a t i l i   s v o u   d u c h o v n o s t !  Ranění svou slepotou hledají beze světla a bez moudrosti. Všechna Má díla byla vždy dána prostým dětem, nikdy ne učencům. Má díla jsou zahalena očím učenců. Dávám svou skrytou moudrost pokorným a prostým dětem.
  Má dcero, jsem Duch a přiblížil jsem se ti, že jsem svým Duchem poučoval tvého ducha. Mé poučky ti byly dány v Duchu. Vassulo, uvědom si, co se stane, neboť osoba, která není duchovní, nepřijme tato díla jako přicházející od Ducha Božího. Budou je dráždit, neboť přesahují jejich chápání. To lze pochopit jen prostřednictvím Ducha. Já, Pán, vím, co si myslí učení.
  Vassulo, když Mě Mé kněžské duše přijmou a nebudou Mě popírat, pak neuplatním svou spravedlnost. Varoval jsem je, ale oni uchovávají Moje varování v tajnosti.(Proto nám Bůh dává Varování z Irska)  Zdá se, že zapomněli na   M o u   v š e m o h o u c n o s t   a na Má bohatství. Snaží se jen o jedno: budou věřit teprve, až uvidí! Nestaví na Mých požehnáních a to Mě rmoutí.     TVORSTVO!     T V O R S T V O !  Oživ Mou Církev, Vassulo, cti Mě.  Č A S   J E   B L Í Z K O !  Láska se vrátí zpět jako Láska."

  7.9.1987
  Ježíš:"Moci věřit je milost. Mít víru je také milost. Vidět, slyšet a chápat Má Božská díla je také milost, všechny přicházejí ode Mne. Vassulo, pracoval jsem s tebou, cti Mě Má dcero. Teď slyš slova Mé Matky."
  Maria:"Vassulo, mé dítě, neboj se. Jsem s tebou. Ježíš ti dal milost věřit. Učil tě moudrosti. Vassulo, ve skutečnosti jsi věřila slepě."
  Vassula:"Skutečně?"
  Maria:"Ano, jinak bys neměla onu horlivost, abys k nám přišla a psala. Když jsi to učinila, dokázala jsi, že slepě věříš. Proto se Bůh těší, tvá víra je veliká. A tak chce Ježíš  p o u č i t   ostatní, aby též  měli  víru  a   s l e p ě   věřili  B o ž s k ý m   dílům.  B U Ď  nevinná, B U Ď   J A K O   D Ě T I,  z nichž má Bůh radost."
  Vassula:"A když nevěří, svatá Matko?" Mariin tón se náhle změnil a stal se velice vážným.
  Maria:"Dítě, lidé mají sklony k takovému smýšlení. Nezapomínej na to, co jsi se naučila. Ježíš chce, aby se Jeho díla poznala podle  m i l o s t i.  Ježíš bude trpět a Jeho utrpení budou vidět na tobě.
  Má dcero, chci ti říci ještě něco. Boží Spravedlnost se snáší nad lidstvem.  K A L I C H   J E   U Ž   P L N Ý !  Odpovím ti na otázku, kterou nosíš v hlavě: Když stále ještě nebudou chtít věřit,  zvětší se Boží hněv. Kalich Jeho spravedlnosti se naplní jako ve vizi, kterou ti Bůh ukázal. Oslavuj Boha, jsem tvá  svatá  Matka, věř mi, nikdy neumdlévej v boji, modli se, čiň pokání,  N E B O Ť   K O N E C    Č A S Ů   J E   B L Í Z K O !"

=============================================================================================================================

                  ČÁST 2.- P O Z N E J   P R A V D U   O   S O B Ě

 

                                  ZLO  JE  VYSTAVOVÁNO

    Poselství Ježíše skrze dceru Ano 14.4.2001
  Mé milované mé radosti, tento svět hledá zábavu! Nedokáže chápat čistý svět. Tento svět je ve vleku mého nepřítele. Já, Bůh, Syn věčného Otce, u kterého vše je bělost, u kterého zlo neexistuje, já jsem Světlo světa. Já osvítím tento svět, neboť duch zla zaplavil zemi, aby ji naplnil svými omyly. Tento svět zakouší vládu zla, je pod jeho vlivem.
  Mé děti, vy jste na pospas Zloducha. On je tak sprostý. Vy, mé děti, které ho necháváte ve vás působit, vy nemáte v úctě tělo které jsem vám dal, jste oběti jeho vlivu. Řekněte "NE" násilí, chtivosti, pohoršení. Uvidíte, že váš život pozná dobro; najdete ho v sobě a nebudete moct přát nikomu nic zlého.
  S V Ě T   F I L M O V É H O   U M Ě N Í  poznal obrat ve svém filmování. Už nemá žádnou kontrolu. Je to Satan  který ho skoro  Ú P L N Ě   O V L Á D Á.  Mé děti, svět filmového umění   J E   S V Ě T   S A T A N Ů V.   Naplnil ho svou   N E N Á V I S T Í,   svou   Z V R Á C E N O S T Í,  aby ho tak učinil přitažlivější skrze jeho obrazy NA  K T E R Ý C H   SE   V Y S T A V U J E. 
  V Z B U Ď T E   S E !!!  Vzbuďte se vy, kteří milujete dobro, vy kteří máte odpor ke lži! Vy se necháváte obývat Zrádcem, který vám chce ubližovat. Neukazujte mu, že se jím necháváte ovládat. Postavte se mu na odpor; on má strach z toho že by se mu odporovalo.
  Mé děti, dejte mi své slabosti a já vám dám sílu potřebnou k tomu abyste   P Ř E M O H L Y   V A Š E   Z L É   Z V Y K Y.  Mé děti, na co čekáte? Stěžujete si, že všechno jde špatně a vy, co děláte? Pohodlně se roztahujete v křesle a díváte se na zlo na vašich televizních obrazovkách.
  Začněte tím, že vyprázdníte vaše hlavy od těchto obrazů, které Zloduch vymýšlí,  A B Y   N A D   V Á M I   M Ě L   K O N T R O L U !  Nenechávejte se ovládat těmito obrazovkami které jsou ve vašich domovech. Jestli jste slabí,  Z A Č N Ě T E   M O D L I T B O U   a najděte sílu vypnout tuto obrazovku zla. Získáte tím jen dobro. Mé děti, čím rychleji si uvědomíte zlo, které tato obrazovka ve vás činí, tím rychleji najdete odvahu   H L E D A T   J I N D E   V A Š E   Š T Ě S T Í.  Což si neuvědomujete, že ve vás je láska? Rozhodněte se. Vy sami si můžete dát šanci poznat to, co je ve vás:  L Á S K A.
  Vše je ve vás. Jsem Láska která chce pro vás jen dobro. Miluji vás. Milujte toho, který se za vás vydal.
 Č E K Á M   N A   V Á S   mé  drahé  děti, já, který pro vás chci jen dobro. Miluji vás, Já Ježíš Nazaretský, ten Čistý, ten Spravedlivý, Syn Živého Boha.
  Jdi, mé dítě, dávej dobrý pozor na obrazovku, kterou máš ve svém domově. Děkuji ti, že jsi ji vypnula.   O P A T R U J   M N E   V   S O B Ě,  má sladká ráno mých utrpení. Miluji tě, miluj mne. Udělej kříž, má sladkosti. Amen.

 

                                    OBRÁCENÍ  PORNOHVĚZDY

  V médiích proběhla zpráva o obrácení slavné pornoherečky Brittni Ruizové. Ve věku 18 let vstoupila dnes 26letá Brittni Ruizová do "sexuálního průmyslu". Zpočátku se cítila krásná a doceněná, ale postupně se tyto pocity změnily na beznaděj a sebeopovrhování.
  Vícekrát se pokoušela vzít si život, ale díky víře mohla změnit svůj život. Říká:"Našla jsem Boží lásku. Dokážu už sebe samu milovat a respektovat. Pocítila jsem, že Ježíš dokáže vyplnit můj pocit prázdnoty." Server xxxchurch.com s ní přinesl rozhovor, který zde uvádíme v českém překladu.

  Můžete našim čtenářům přiblížit prostředí, ve kterém jste vyrůstala?

  B.R.: Vyrostla jsem v rozvrácené rodině. Doma se nikdy o Ježíši nemluvilo, zkrátka jsme jej neznali. Byla jsem nejstarší ze tří dětí a matka na mě byla přirozeně nejpřísnější. Abych se vyhnula problémům, stalo se ze mě velmi snaživé, "perfekcionistické" dítě. To způsobilo, že jsem postupně začala trpět depresemi a anorexií. V šestnácti letech jsem strávila nějaký čas na psychiatrii, abych se "uzdravila" z poruchy příjmu potravy. Mé dětství bylo bouřlivé. Jako malá dívka jsem často usínala s pláčem.

  Jak jste poznala Ježíše?

  B.R.: Měla jsem za sebou tříleté působení v pornografickém průmyslu, když jsem poprvé po dvanácti letech zašla do kostela. Šla jsem tam, protože jsem byla zvědavá, a také proto, že tam chodil můj dědeček. Předtím jsem byla v kostele 10-15 krát, když mi bylo jedenáct.
  V době mé návštěvy kostela jsem byla úplně na dně, naprosto zlomená a měla jsem chuť se zabít. Navenek byste to nezpozorovali, protože ve své "práci" jsem byla na prvních místech žebříčků oblíbenosti. Své pocity jsem před lidmi skrývala, jak jen to šlo.
  Podle údajů na internetu se jeden čas moje   h o d n o t a   odhadovala  na 5,5 miliónu dolarů. Erotický časopis pro muže "Maxim" mě zařadil mezi 10 nejlepších pornohvězd. Zvnějšku se můj život ostatním jevil jako dokonalý. Ve skutečnosti jsem se strašně nenáviděla a začala jsem hledat způsoby, jak svou bolest otupit - v drogách, v alkoholu a v sebepoškozování.(Viz případ Marylin Monrou v kapitole"Vyber si život nebo smrt". barmanka) To vše mě ale nakonec úplně zničilo a přivedlo na mizinu. Když jsem z pornografického průmyslu odcházela, mohla být má "hodnota" tak 5 dolarů.
  Když jsem přišla do kostela, šla jsem k oltáři a pomodlila se za své obrácení. Nevěděla jsem pořádně, co dělám, ale toužila jsem po lásce, o které lidé říkali, že ji Ježíš nabízí. Nejúžasnější na mé tříleté cestě bylo (než jsem se úplně osvobodila od pornografického průmyslu a než jsem byla uzdravena ze svých zranění), jak si Ježíš používal lidí v mém životě, aby mě postupně  přiváděl  k  sobě.   P R O    B O H A   N E E X I S T U J Í   Ž Á D N É   P Ř E K Á Ž K Y !  Bůh používá cokoliv a kohokoliv, aby uskutečnil svůj plán. Ten den před oltářem  J S E M   D A L A   B O H U   SVOLENÍ,  aby začal působit v mém životě, a od té chvíle nepřestal za mě bojovat.
  Bůh si použil mého tehdejšího přítele, který se nedlouho poté, co jsme spolu začali chodit, stal mým pasákem, aby mi daroval mou první Bibli. Během pár měsíců jsem přečetla celý Nový zákon a pořád mi to bylo málo. Nerozuměla jsem všemu, ale pokaždé, když jsem Bibli četla, pociťovala jsem zvláštní mravenčení po těle. Během následujících tří let přicházely další události, které mě přivedly až tam, kde jsem dnes. Když vzpomínám na svou minulost, zpětně vidím,  J A K   B Ů H   Č E K Á   N A   N A Š E   R O Z H O D N U T Í,   K T E R É   M U   D O V O L Í   P Ů S O B I T   V   N A Š I C H   Ž I V O T E C H,  pokud to chceme.

  Kdy jste se poprvé setkala s pornografií?

  B.R.: Poprvé jsem viděla pornografické obrázky, když mi bylo asi jedenáct. Točit pornografické filmy jsem začala v osmnácti.

  Kdy jste zjistila, že je čas s tím skončit?

  B.R.: Chtěla jsem z pornografického průmyslu odejít asi už po roce a půl, ale nevěděla jsem, jak to udělat. Měla jsem strach, protože mě pronásledovaly negativní myšlenky, jak například "Kdo si mě najme?", "Budu vůbec schopna udělat něco se svým životem?", "Kde budu bydlet?". Navíc jsem cítila velkou vinu a měla pocit, že jsem zatracena kvůli tomu, co dělám, a že si ani nic nezasloužím.

  Plánujete, jak využít Váš příběh ve službě ostatním ženám v pornografickém průmyslu?

  B.R.: Ano, Bůh mi otevírá dveře a dává příležitosti, které bych si nikdy nedokázala představit! Poté, co jsem svůj příběh sdílela na videu, které vytvořil tým XXX Church (nezisková webová křesťanská stránka, která pomáhá lidem závislým na pornografii) oslovili mě z ranní televizní talk shou "The View", ve které jsem se objevila v přímém přenosu. Dostalo se mi tak příležitosti hovořit o Ježíši v televizi, jejímž prostřednictvím mé svědectví vyslechly miliony lidí. Strašně ráda s každým sdílím to, co Bůh vykonal v mém životě, a jak může změnit život - a on jej změní - každého, kdo jej hledá. Při každé příležitosti, která se mi naskytne, cítím velké požehnání, že mohu sdílet Ježíšovu lásku s těmi, kteří jej neznají, a že mohu lidem připomínat, že  J E Ž Í Š   N Á S   V Š E C H N Y   S K U T E Č N Ě   M I L U J E,   B E Z   O H L E D U   N A   N A Š E   H Ř Í C H Y.  Když svého jednání skutečně litujeme a přijmeme Ježíše do svého života, znamená to nový začátek!
  Momentálně pracuji na knize, ve které budu líčit podrobnosti ze svého života a ve které chci odhalit mnoho věcí, o kterých vím, že lidi osloví. Chci hovořit o celém svém životě, od dětství až po působení v pornografickém průmyslu, o prostituci, drogách, pokusech o sebevraždu a dokonce o tom, jak jsem byla svědkem vraždy svého bývalého přítele. Mám za sebou skutečně temnou minulost. Radikální změna, která se udála v mém životě, se dá popsat jedině jako   "Z Á Z R A Č N Á"  v prav=m významu toho slova. Chci dát lidem naději, chci hovořit o Ježíši,  k t e r ý   j e   s k u t e č n ý   a který ti může pomoci nezávisle na tom, jaké těžkosti právě prožíváš.

  Můžete s námi sdílet některé z Vašich oblíbených biblických veršů, které Vás zasáhly, když jste se obrátila ke Kristu?

  B.R.: Ty verše si opakuji dodnes, každý den.
  Filipským 4,13:"Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu."
  Římanům 8,37:"Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval."

  Co byste poradila mladým dívkám, které mají potíže se závislostí na pornografii nebo uvažují o tom, že se stanou pornoherečkami?

  B.R.: Rada dívkám, které mají závislost na pornografii: Zapojte se do společenství věřících ve vašem okolí a někomu důvěryhodnému o své závislosti povězte. Musí to být člověk, který vás bude posilovat a bude se za vás modlit. Svou závislost neskrývejte, jinak ji bude nepřítel využívat, aniž byste o tom věděli, jako svou pevnost ve vašem životě. Prvním krokem je připustit si, že máte problém. Mluvte pravdu a pravda vás osvobodí.
  Rada dívkám, které uvažují o tom, že by vstoupily do pornografického průmyslu: Máš o tolik větší cenu, než si vůbec dokážeš představit! Jsi krásná. Radím ti, abys to nedělala. Prosím, nedělej to. Vidím všechny ty dívky jako své sestry a chtěla bych jim říct, aby se poučily z mých chyb. Není to žádná zábava. Celá oblast pornografie je velice temným místem.
  Budeš se svlékat, abys sdílela svou intimitu s množstvím mužů, a nakonec zůstaneš beznadějně zlomená a prázdná. Dobře si vzpomínám, jak strašně jsem se nenáviděla. Neměla jsem ani špetku úcty sama k sobě. Nikdo v pornografickém průmyslu ti nepodá ruku, aby ti pomohl. Budou jen pozorovat, jak se propadáš a nakonec tě odkopnou. Hledej jiné cesty. Zjistila jsem, že toužím po naplnění, po přijetí, po radosti, klidu a lásce v Ježíši. Vím, že i ostatní ženy mohou nalézt to, co jsem nalezla já. Podej Ježíši ruku, vykroč ve víře a zachyť se ruky, kterou ti podává On.

  Uchvátil mě úsměv, který se vám objevil na tváři, když jste téměř vykřikla, jak jste objevila svou hodnotu v Ježíši. Tolik z nás po většinu života hledalo prázdné náhražky za Ježíše. Co to pro vás dnes znamená a co byste vzkázala dívkám, které hledají svou hodnotu ve světě?

  B.R.: Sedm let jsem se snažila vyplňovat svou prázdnotu sexem, drogami, zasazováním řezných ran do svého zápěstí...Co jsem z toho všeho měla? Promarnila jsem sedm let svého života hledáním lásky a spokojenosti na špatných místech. Po celou tu dobu byl odpovědí na mé hledání Ježíš.
  Ježíš nás nikdy neopustí, ani na nás nezapomene. Miluje nás stále stejně včera, dnes i navěky. Jak se píše v žalmu 27,10:"I kdyby mě opustil můj otec i moje matka, Hospodin se mě vždy ujme."
  Raduji se a mám v srdci pokoj, protože vím, že Jeho slovo je skutečné a pravdivé. Miloval mě stejně když jsem byla prostitutka na dně, i pornohvězda se sklony k sebevraždě. Nikdy mě neopustil. Na mě jen bylo, abych udělala krok víry; stačilo jen natáhnout ruku. Jsem  tak   v d ě č n á,   že   j s e m   J e ž í š e   n a š l a !  Chci povzbudit všechny lidi, aby udělali krok víry a vstoupili do církve. Aby otevřeli Bibli. Ať k vám Bůh začne promlouvat. Možná vám to nedává smysl a myslíte si:"Jak uslyším Boha?" Slibuji vám, že ho naleznete.
  Jak píše evangelista Matouš (7,7):"Proste, a bude vám dáno; hledjte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřno!" Přeji si, aby lidé na celém světe poznali,  J A K   M O C   J E   B Ů H   M I L U J E.  Chce pro tebe to nejlepší. Uvěř a dej Bohu šanci, aby v tvém životě začal mocně působit.
 (Zdroj: www.xxxchurch.com - Immaculáta 6/2013)

 

                VAŠE  SKUTKY  VÁS  BUDOU  NÁSLEDOVAT

                  Poselství Ježíše skrze dceru Ano 15.4.2001
  Má milovaná dcero, to že se mé rány objevily v tobě neznamená že tam dříve nebyly. Já jsem  b y l   v   t o b ě,  má milovaná. Má Krev vytryskne až já budu chtít. Já jsem ten, jenž rozhoduje o tom okamžiku.
  Ty, mé dítě buď v mé škole lásky. Jsi příliš křehká kvůli ztrátě svého manžela. Jsou na tebe vylity milosti pro tvou duši. Musíš vyrůstat v milosti. Miluji tě. Jak bych byl rád kdyby mi mé drahé děti také naslouchaly! Kolik dobrodiní by pro svoji duši obdržely!  J E N   K D Y B Y   Ř E K L Y   P O U H É  "A N O".  
  Mé Srdce překypuje láskou k vám, mé děti. Já, který vás vidím daleko ode mne, trpím, když vás vidím ve vašich zaměstnáních beze mne. Žádné vaše skutky, které činíte,   N E N E S O U   O V O C E   když  v nich nejsem. Ovoce jsou   m i l o s t i,  které živí vaši duši. Vše co je dobré pochází ode mne. Jestliže činíte vaše skutky aniž byste mi je daly, neshromažďujete nic, co by vám dalo milosti;  v a š e   s k u t k y   j s o u   n e p l o d n é.  Jednoho dne se vám pobyt na zemi skončí a jaké skutky mi budete moci předložit? Mé děti, uvědomujete si, že vaše skutky budou ve vaší váze? Vy sami budete vážit váhu svých skutků.
  Mé děti lásky, vy které Otec vybral, aby žily na zemi, vaše skutky vás budou soudit. Z nich se skládá vaše cesta ve vašem životě,  KDE   M U S Í   K R A L O V A T   D O B R O !  Nečiňte chybu ubližujíce vašemu bližnímu. Váš bližní je první osoba která je u vás. Podpořte ji! Pomoc je velice důležitá a bude vám to stokrát vráceno.
  Mé děti, jak je vše krásné,   KDYŽ  SE  DÁVÁME,  ANIŽ  BYSME  ZA  TO  NĚCO  OČEKÁVALI.  Vše je ve vašem dosahu. Proč hledat jinde štěstí, které je ve vás. Vaše štěstí je úsměv, pozdrav, pomoc někomu, kdo to potřebuje. Vy jste bytosti lásky. Láska je cit, který jen já vám mohu dát. Jsem z lásky,   J S E M   L Á S K A.   Jak je vše jednoduché!   DEJTE  MI  VAŠE E  "ANO"  a já vás přetvořím v bytosti plné lásky, mé lásky.
  Proč chcete zůstat bezvládné v mrtvých tělech plných nenávisti, násilí, závisti, hrabivosti, materialismu, sobectví? Což váš život ve vašich očích nemá žádnou cenu, mé děti? Já jsem ten, kdo, jestliže chcete, může dát smysl vašemu mrtvému životu.
  J S E M   Ž I V O T.  Vše žije ve mně!  J Á   J S E M   V E   V Á S.  Nenechte se zemřít,  nenechte zemřít Život, který je ve vás!
  Miluji vás, mé drahé děti.  L á s k a   j e   z b r a ň   proti smrti. Je to zbraň tak pevná,  Ž E   J I   N I C   N E M Ů Ž E   U S M R T I T !  Tato zbraň je ve vás.
  V Z B U Ď T E   S E,   M É   D Ě T I !  Nenechávejte ubíhat čas, aniž byste něco dělaly! Jednoho dne předstoupíte přede mne. Co mi předložíte?   NIC  Z    T O H O,   CO   JSTE   SI   NASHROMÁŽDILY   NA   ZEMI   S  VÁMI NEPŮJDE !  Vy sami předstoupíte s tím, co jste nahromadily ve vás, vy, mé děti lásky.
  Láska je tu, čeká na vás, chce vám dát jen lásku. Pojďte, láska je vaše. TAK   N A P L N Í T E   V A Š E   Ž I V O T Y   S K U T K Y   L Á S K Y,  mé lásky. Mé děti, čekám na vás! Já, Láska na vás čekám. Miluji vás. Láska vás miluje. Udělej kříž má milovaná. Amen.


       MATOUŠ 6,19-20:O zabezpečení života. Tu otevřel Ježíš ústa a učil je:
  "Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají  a  nekradou.   NEBOŤ   K D E   J E    T V Ů J    P O K L A D,   T A M   B U D E   I   T V É   S R D C E !"

 
                      KOLIK  BOHATSTVÍ  MÁTE  V  NEBI?
 
  Jeden milionář zemřel a zaklepal na nebeskou bránu. Otevřel mu svatý Petr a vedl ho nebe, kde stály překrásné paláce ve kterých bydlely duše zemřelých. Milionář se zaradoval: "V jakém krásném přepychu tu budu bydlet." Ale svatý Petr ho vedl dál do nebe, kde v jiné části stály prosté domky a vilky, kde také bydlely duše zemřelých. Milionář si pomyslel:"No, co se dá dělat, i v tom se dá žít." Ale ani tentokrát se svatý Petr nezastavil a pokračoval dál až na okraj nebe. Tam byla pustá příroda a stála tam dřevěná chatrč sbitá z desek, byla samá díra a neměla ani kus střechy. Tu se svatý Petr zastavil a řekl Milionáři: "Tady budeš přebývat, to je tvoje obydlí, které se nám podařilo sbít z tvých dobrých skutků."

 

                               NON  POSSUMUS! - NEMŮŽEME!
                      (Církev vůči homosexuální ideologii - P.Dariusz Oko)

  Proč Církev - při veškerém milosrdenství a úctě k člověku - jasně, zásadně a rozhodně odporuje homosexuální lobby? Vyplývá to z její podstaty, jinak by totiž popřela samu sebe.
  Především je nutno principiálně stanovit, čím je homo s e x u a l i s m u s:  Tady si konkurují dvě koncepce.
  Ta první říká, že jde o jednu z oprávněných forem lidské existence a rozdíl mezi homosexuálem a heterosexuálem je podobný jako mezi brunetem a blondýnem.
  Ta druhá tvrdí, že   j e   j e d n o u   z   t i s í c e   p o r u c h,  jež zasahují z různých důvodů tu a tam   n a š e   t ě l o   i   n a š e h o   d u c h a.
  Přijmeme-li první koncepci, hlásanou   h o m o l o b b y,  pak není o čem diskutovat a je nutno přiznat všem lidem s homosexuálními sklony tatáž práva jako heterosexuálům. Uznáme-li ale za správnou tu druhou koncepci, již zastávají hlavně katoličtí křesťané, pak je třeba snažit se maximálně pomoci lidem s těmito poruchami, zvláště v dospělosti, kdy osamoceni a vystaveni různým nakažlivým chorobám sbírají neblahé plody svých skutků.
  Na homosexualitu  nutno pohlížet jako na jednu  z  tisíce   p o r u c h   a   ZVRÁCENOSTÍ,   k t e r é   B ů h    d o p o u š t í   jako důsledek stavu dědičného hříchu a  jejichž   l é č e n í m   se zabývá   r e p a r a t i v n í   t e r a p i e.  S tím souvisí i neúnavný boj s homoideologií, která se stala opiem nahrazujícím víru.
  Tento boj zahájil sám Kristus, když vedl válku s podvody farizeů. Ve prospěch této druhé koncepce mluví důvody biblické, teologické i lékařské.

                                             Důvody biblické:
  Již v první knize Mojžíšově v kapitole 18 čteme o tom, jak Bůh zničil Sodomu a Gomoru pro hříšný život jejich obyvatel. Tak se také dovídáme o  h o m o s e x u a l i s m u   jako   o b v z l á š ť   t ě ž k é m   a   H o s p o d i n a   u r á ž e j í c í m   h ř í c h u !  Podobnou historii nacházíme i v knize Soudců v 19.kapitole. V Novém zákoně potom píše sv.Pavel:"Nemylte se! Ani lidé nečistí, ani modláři, ani cizoložníci, ani změkčilci, ani  c h l a p c o m i l c i...nebudou mít účast v Božím království..."(1 Korintským 6,9)

/Cmd+V

                                              Důvody teologické
  Pro Církev má neodvolatelnou průkaznost nauka hlásaná vždycky a všude. Tou je mimo jiné i odsouzení   a k t i v n í h o   homosexualismu. O tom mluví i Katechismus Katolické církve v bodech 2357-9 a 2396. Tam se hlásá, že samotné nezaviněné homosexuální sklony nejsou hříchem, ale zkouškou, výzvou, aby homosexuál s nimi   b o j o v a l   tak, jako každý člověk musí bojovat   s e   z l ý m i   n á k l o n n o s t m i.(alkoholismus, drogy, pornografie, prostituce, cizoložství) HŘÍCHEM  JE  TEPRVE  TEHDY,  KDYŽ  JIM  PODLEHNE.  Církev vyzývá pomoci homosexuálům pomoci soucitem, laskavostí a podáním pomocné ruky v boji se svými pokušeními.
  Blahoslavený papež Jan Pavel II. byl tady velmi zásadový. Pseudohomomanželství označoval vždycky jako "politováníhodnou  zvrácenost". Roku 1999 se otevřeně postavil Evropskému parlamentu, který vyzýval k legalizaci takových svazků:"Evropský parlament neoprávněně poskytl právní základ  z v r á c e n é m u   chování,  jež   o d p o r u j e   B o ž í m   z á m ě r ů m...NENÍ  DOVOLENO  FALŠOVAT  PRÁVNÍ  NORMY ! (L´Osservatore Romano č.199) A v dokumentu Kongregace pro nauku víry r.2003 Jan Pavel II. s kardinálem Ratzingerem společně napsali:"Jestliže věřící mají povinnost odporovat legalizaci homosexuálních svazků, tak katoličtí politici jsou k tomu zavázáni zvláštním způsobem v rovině, která je jim vlastní..." A blahoslavená Matka Tereza tvrdí:"Musíme žít ve shodě s plánem, podle něhož jsme byli stvořeni: homosexualismus   n e n í   p ř i r o z e n ý."
  Církev zde postupuje podobně jako Kristus s cizoložnou ženou. Brání důstojnost člověka, chrání ho před nenávistnými útoky, ale na konci říká tak jako On:"Jdi, a od této chvíle již nehřeš!" Církev chrání a brání prostitutky, narkomany, alkoholiky a gaye, zakládá pro ně terapeutická centra, ale říká jim:"Už  n e h ř e š t e,  nechoďte dále touto cestou,  TOTO   J E   CESTA   S M R T I..."

                                                Důvody lékařské
  Aktivní homosexuálové statisticky 44x častěji propadají  d e p r e s í m,  5x častěji nikotinismu, 6x častěji   s e b e v r a ž e d n ý m   úmyslům. Žijí v průměru - v závisloti od intenzity své homosexuální aktivity - o 8-20 let méně než ostatní muži.
  Gayové představují v Německu 60%, v Kanadě 70%, v Indii 86%, všech nemocných na AIDS, ačkoliv tvoří pouhá 4% populace. Pravděpodobnost onemocnění touto nevyléčitelnou chorobou je u nich 73-85x vyšší než u ostatních. Podobně je tomu i s jinými nakažlivými chorobami.
  N e p o t v r d i l a   se  také  teorie,  že  homosexualita   je   GENETICKY  PODMÍNĚNA.   Navzdory intenzivnímu bádání nebyl nalezen gen homosexualismu. Prostým vyvrácením této teorie je fakt, že z jednovaječných dvojčat - a tudíž geneticky  identických - jedno může tyto sklony mít a druhé nikoliv.  N e j d e    t u   t e d y   o   g e n y !  Místo toho terapeuti gayů tvrdí, že neznají mezi svými pacienty takové, kteří by měli dobré vztahy se svými otci. Otec v jejich rodinách byl v principu nepřítomen, ať už fyzicky nebo duchovně (byl slabý). Matka tak přebírala obě rodičovské role a tím se stala pro syna někdy příliš hrozná a citově vzdálená. Tím v chlapci narůstal strach před ženami, nechuť k nim a zároveň touha po opravdovém mužském otci. Homosexualismus ve svých počátcích je proto často hledáním otce, a když potom je chlapec zneužit gayem, tyto první zkušenosti se u něho mohou ustálit na celý život. Jedná se tedy DISFUNKCI  OSOBNOSTI,   vyplývající z disfunkce rodiny.
  Druhým důležitým činitelem jsou pravděpodobně hormonální poruchy v těhotenství. Příliš mnoho ženských hormonů neumožní u chlapce dostatečný vývin mužských vlastností. Tato převaha ženských hormonů je často důsledkem  a n t i k o n c e p c e,  zejména, kdy ji žena bere, aniž ví, že je už těhotná.

                                                 Homoideologie
  Program zformulovaný hlavními gay aktivisty na shromáždění v americké Virginii roku 1988 stanoví tuto strategii pro změnu postoje společnosti vůči homosexualismu:
  1. ZNECITLIVĚNÍ: Společnost je nutno zahrnout maximem progayovských publikací a získat převažující prostor ve vlivných médiích. Společnost po počátečním odporu nakonec otupí a postupně si osvojí postoj, že je to vlastně něco normálního a přirozeného.
  2. MANIPULACE: Gayové mají být představováni výlučně pozitivně jako lidé šťastní, šlechetní, plni zásluh a úspěchů.
  3. PŘEVRÁCENÍ  HODNOT: To, co bylo dosud zatlačeno na patologický okraj společenského života, má být nyní postaveno do centra jako hodné nejvyšší úcty. Místo toho kritici homoideologie mají být odsunuti na okraj společnosti do kategorie ignorantů, nenávistníků, homofobů a bigotů. Nutno také postupně zvyšovat procentní účast homosexuálů na vedoucích místech a ve vlivných zaměstnáních.
  4. ZNEŠKODNĚNÍ  PROTIVNÍKŮ: Ti, kteří často hlasitě křičí o toleranci, ji nechtějí dopřát jiným, když se dostanou k moci. Známý italský filozof a přítel Jana Pavla II. Rocco Buttiglione se nesměl stát komisařem EU kvůli názorům odmítajícím ideologii homosexualismu. Švédský protestantský  pastor Akel Green za jedno kázání, v němž citoval  biblické výroky proti homosexualismu, dostal měsíc vězení. Známý vědec Paul Cameron nesměl pronést svoji přednášku na Univerzitě kardinála Wyszyňského ve Waršavě, neboť je známý svým kategorickým odmítáním homosexualismu.
  Jak je vidět, protivníky třeba zastrašovat a umlčovat bráněním v profesní kariéře nebo hrozbou vězení či dokonce smrti. Pžadavek tolerance a rovnosti se rychle převrací v pronásledování křesťanů. Operuje se především hesly, křikem, ne argumenty.  Nic divého, neboť pro to, co je vnitřně špatné, nelze nalézt  d o b r é   zdůvodnění, leda jen zdání.
  Homoideologie je prostě další   a t e i s t i c k o u   i d e o l o g i í,   která zaujala místo po zkompromitovaném   k o m u n i s m u.  Protože tato nauka se nemůže realizovat ekonomicky, ateistická levice se v posledních desetiletích s tím větší vervou zaangažovala v  o b l a s t i   m r a v n í - a tady hledá důvod své existence.
  (Immaculata 6/2013)

                                BŮH  MŮŽE  VŠECHNO  ODPUSTIT
                                          (Pravdivé  svědectví)

  Ať jsi prožil jakkoli veliké hříchy do dnešního dne, Bůh ti může všechno odpustit. Protože co udělal pro mne, může udělat pro každého z vás!
Je mi dvacet sedm let a již deset let jsem v komunitě Blahoslavenství. Pocházím z katolické rodiny. Byla jsem u prvního svatého přijímání, u zpovědi, u biřmování a všichni si mysleli, že s Bohem mám všechno v pořádku. Pro mne byl Bůh ten, kdo stvořil svět a to bylo všechno
  Když jsem se dostala do období adolescence, zanechala jsem všeho, co se dá nazvat praktikování víry. Mojí jedinou záchranou byl sport. Sportovala jsem tři až čtyři hodiny denně. Chtěla jsem, aby se stal mou profesí, žila jsem jen pro to. A to mne vzdálilo od Pána. Říkám to kvůli sportovcům. protože tréninky obyčejně připadají na neděli a neděle je den Páně.
  V období adolescence jsem prožila životní krizi. Nejdříve jsem zpřetrhala všechny vztahy se svými rodiči. Vše jsem odmítala cokoli mi chtěli dát, a přirozeně všechnu lásku a city, které mi věnovali, i když mi přáli jen lásku a dobro. Měla jsem rodiče, kteří byli křesťané, matka chodila často do kostela a já jsem stejně všechno odmítala.
  Ve mně byla strašná touha, abych byla milována a abych milovala. To přání je v každém z nás. Protože povolání každého člověka a zvláště každé ženy, je milovat a být milován. Jestli vám chybí jedno nebo druhé, když nemilujete, nebo se necítíte být milováni, je ve vás neštěstí, prázdnota, kterou začnete naplňovat. A já jsem v sobě posiťovala ten nedostatek, protože jsem se cítila být nemilovaná.
  Hledala jsem lásku všude. A tak jsem ji začala hledat i v alkoholu i v drogách. A to byl tobogán, který vedl stále níž. Protože mým jediným cílem byl sport, bylo těžké žít tyto dvě věci současně.
  Tak to, co bylo cílem mého života, úplně padlo. Ptala jsem se sama sebe: Jaký je smysl tvého života? Proč jsi vlastně na světě? Což nemáš i ty právo na štěstí. Přála jsem si zemřít. Byla jsem rozpolcená. Jako když mě někdo táhne k smrti, ale bylo ve mně ještě něco jiného, co mi říkalo:: Musíš žít a musíš bojovat!
  Hledala jsem někoho. Když je člověk adolescent, musí mít někoho, na koho se může obrátit, komu se může svěřit. A proto říkám, že je důležité, když někoho hledáte, komu byste se svěřili, prosím vás, nechoďte ke komukoliv! Já jsem všechnu svou důvěru dala jedné osobě, která využila moji slabost, která ve mně vycítila nějakou citovou závislost, a tak jsem poznala svět homosexuality.
  Bylo mi tenkrát teprve patnáct a půl roku. Byla to pro mne zkáza. Každé ráno, když jsem se podívala do zrcadla, nemohla jsem se ani vidět! Měla jsem jen jediné přání, a to zemřít! To bylo skutečně dno dna. A tak jsem žila rok, rok a půl.
Něco ve mně mi říkalo: To není možné. Nebyla jsi stvořena, abys takhle žila!
  Měla jsem mámu, která se za mne modlila. To jsem věděla. Modlitba má velkou sílu. Ona prosila karmelitánky, piaristky, aby se za mne modlili, kontemplativní řády. Ona je žádala, aby se za mne sloužily i mše svaté. A tak, když mi bylo sedmnáct a půl roku, navrhla mi, abych se zůčastnila jednoho festivalu mládeže. Dovedla mne do domu komunity Blahoslavenství. Tenkrát jsem měla milost oslepení, protože jsem už tři roky odpovídala na všechno jen "NE", a tenkrát jsem prvně řekla ANO.
Myslela jsem, že jde o nějaké shromáždění hippies. Všimla jsem si na pozvánce jen jednoho: Vezměte s sebou své hudební nástroje. Kdybych byla viděla, že si mám vzít Bibli, jistě bych tam nešla. A tak jsem se dostala na festival mládeže.
  Když jsem tam přišla, byla jsem fyzicky bez života, nebylo na mně nic k zamilování. A přitom první sestra, která mne přijímala, mne objala, jako bych byla její dítě. Poprvé v životě jsem pocítila, že mne milují svobodně. Ne proto, že jsem měla peníze a že jsem měla drogy v kapse. Cítila jsem, že mne milují takovou, jaká jsem byla - s mým hříchem. To mne úplně obrátilo. Říkala jsem si: tak přece bůže být člověk milován bezpodmínečně, ne kvůli něčemu. Později mi bylo hůř, když jsem pchopila, kam jsem přišla, když jsem viděla, že jsem někde, kde se žije skoro jako v klášteře. Kromě toho jsem viděla, že o kousek dál je diskoklub.
 V té době to bylo veliké pokušení pro mladé. A tam to nebyl žádný velký festival. Já byla jediná, kdo uměl hrát na kytaru, a toho si brzo všimli. Sestra, která se starala o zpěv, mi řekla, že když umím hrát na kytaru, musím hrát po celou dobu. Hrála jsem při přednáškách, při mši. Mohu vám říci, že jsem toho měla nad hlavu. Ale něco z toho, co jsem slyšela mne oslovilo. Stále říkali: Bůh je láska. Ježíš tě miluje..Věřte mi, to jsem slyšela mockrát, ale vždycky ve mně byla nějaká vzpoura. Jak mi mohou říkat, že mě Bůh miluje, když každý den prožívám peklo. Bylo to pro mne velmi těžké. Do samého konce setkání mladých ve mně ta vzpoura byla. Nakonec navrhli, že se budou modlit za ty, kdo si to budou přát. Říkali, že modlitba bude trvat přibližně tři hodiny, tak jsem radši šla opačným směrem, než byla kaple. Naneštěstí jsem potkala tu sestru, která se zabývala hudbou, a ta mi hned řekla:"Jak se budeme modlit za mladé, ty musíš při tom hrát na kytaru, tak přijď." Tak jsem to tedy dostala za úkol a šla jsem tam.
  Když nastala chvíle modlitby nad mladými, řekla jsem si: Když už jsi tady, nemáš co ztratit. Věděla jsem, že zítra už festival končí a já se vrátím domů. Budu zase ve stejné situaci. Vrátím se ke všem svým problémům, ke svému peklu. Řekla jsem si, že něco se musí změnit. Možná se vyplatí hrát tu hru až do konce. Budu se tedy modlit a nechám je, aby se modlili nade mnou.
  Při té příležitosti nám řekli, že se můžeme vyzpovídat. A já si řekla: Musím si nejdříve udělat pořádek. Šla jsem tedy k jednomu knězi, ale nevěděla jsem, jak mu to všechno vypovím. V tolika věcech jsem byla podvedená, tolik ran jsem v sobě měla, že jsem nemohla najít slova, abych to vyjádřila. A ten kněz první, co mi řekl, bylo:"Jsou v tobě místa, která jsou příliš zraněná, ty je nemůžeš ani vyslovit. Dobře, já se budu za tebe modlit a ty to nejdříve řekni Pánu. Až to budeš schopná říci knězi, bude to lepší, ale uvědom si, že už dnes ti Pán odpustil."
  To pro mne bylo již osvobození skrze tuto svátost. Já jsem šla říci bratřím a sestrám, aby se za mne modlili. Myslela jsem si, že nemusím nic říct, ale když jsem k nim přistoupila, sestra se mne hned zeptala:"Co žádáš od Pána?" Nevěděla jsem, co řeknu, ale pak jsem začala křičet a řekla jsem všechno, všechno:"Bože, jestli jsi, jak říkají, dej se mi poznat! Jestli jsi Láska, jak říkají, chci to poznat! Jestli jsi Bůh milosrdenství, jak mi říkají, dej mi to poznat, chci to pocítit!" A pak se bratr a sestra nade mnou modlili.
  Netrvalo to dlouho - asi dvě nebo tři minuty. Já jsem se vrátila na svoje místo, začala jsem plakat, vzlykala jsem, fyzicky jsem se zhroutila. Všechno to těžké, co jsem nosila ty celé roky, všechny ty masky, které jsem nosila, jako by to puklo, všechno to ze mne spadlo v jediném okamžiku, plakala jsem tak, že jsem ani nevnímala, že modlitba skončila. Cítila jsem se jako nějaká hráz, za níž stála stará špinavá voda pokrytá množstvím nánosů, a jako když tu hráz náhle někdo otevře, stará špinavá voda vyteče a přiteče nová, čistá, úplně průzračná voda. A v jednom okamžiku jsem pocítila Boží přítomnost. Mohla jsem se rukou dotknout Jeho dobroty, Jeho milosrdenství, jako by mně Bůh všechno odpustil, jako když už zapoměl na moji minulost. A všechna něha, všechna láska, jakoby zaplavila svět!
Konečně jsem ji našla!!!
 Boží něha je konkrétní, to není nějaká abstrakce. Boží láska je konkrétní a Boží milosrdenství je konkrétní! Já jsem to prožila, dotkla jsem se toho svojí rukou a věděla jsem, že mne Pán už nikdy neopustí. Slyšela jsem, jako by mi řekl:"Nikdy, nikdy tě neopustím."
  A mohu vám říci: od toho dne do dnes, i když přirozeně, život v komunitě není vždycky nejrůžovější, ale já vás ujišťuji, ta láska Boží a to štěstí mne neopustilo ani na jediný okamžik!
  Jela jsem domů a musela jsem velmi radikálně a rychle změnit můj život. Za čtyři dny jsem se vrátila a zůstala jsem v komunitě natrvalo...
  Vždy prožívejte lásku Boží. Jestli myslíte na něco jiného, někde v hloubi vaší bytosti chybí něco podstatného. A proto vás prosím, odevzdejte se jedině Pánu. Jestli se potřebujete na někoho vázat, pak jenom na Něho a na nikoho jiného! Amen
  (Svědectví sestry Jael z komunity Blahoslavenství.)


  Matka Tereza z Kalkaty:"Musíš se k Bohu přiblížit jako malé dítě. Dítě bez obtíží, prostými slovy, která jsou tak výmluvná, říká, co cítí. Co dává rozmluva s Bohem? Takovou Boží blízkost, že je těžké si to představit. Aby modlitba přinášela ovoce, musí tryskat ze srdce a dotýkat se Božího Srdce."


                KAMKOLI  SE  MÉ  OČI  OBRÁTÍ,  VIDÍ  PRORADNOST!

  Poselství Boha Otce Vassule 16.6.1992:
  Bůh Otec:"Vassulo, Já, Hospodin, tě miluji. Vzpomeň si, jak jsem byl zarmoucen, když jsem ti tehdy říkal o svých dětech,které Mě opouštějí. Vassulo, jsem tvůj Abba, dovol Mi říci ti: Na začátku jsi žila jen pro jedno, žila jsi pro sebe, sloužila jsi své marnivosti. Formoval jsem tě, abys nežila pro sebe, ale abys žila pro Mne. Učil jsem tě, Mé dítě, oč větší je sloužit Mému domu než své marnivosti. Teď prožívej svůj život se Mnou, to je tvůj životní úděl v této době   v e l k é h o   o d p a d l i c t v í;  proto ať ti navrhnu jakoukoliv práci, dělej ji z celého srdce a s jediným cílem - k Mé oslavě!
  Svět je ospalý a velice riskuje, protože neví, co na něj přijde; pro jejich hříchy jim jejich odpad   z p ů s o b í   s m r t.  Nikdo nemůže říci, kdy přijde  M Ů J   D E N;  tato hodina na ně přijde z nenadání. Dnes jsem vykonal velké věci k vaší záchraně, všude jsem vysázel vinohrady, z pouští jsem udělal zahrady a sady. Jsem Otec postižený předčasným smutkem, protože vidím, jak tento svět je mnohem víc ochoten zabíjet než milovat; každý den propuká  v e l k é   v r a ž d ě n í   d ě t í !  Ať se Mé oči obrátí kamkoliv, vidí vraždy, zradu, zkaženost, cizoložství, klam, nepořádek v manželství, lidi, kteří se pošklebují náboženství, poskvrnění duší, křivopřísežnictví, hříchy proti vší přirozenosti; jak tedy mohu mlčet?
 P R O T O   S P R A V E D L N O S T   U D E Ř Í   N A   T E N T O   DAV !
  Tady mluvím otevřeně jako Otec, úzkostlivý, ale uražený a zarmoucený. Můj hlas  s t é n á   z   n e b e s,  slyšte Mne:  je mezi vámi nějaký spravedlivý člověk? Jak dlouho budu ještě urážen tím, že   n e n a s l o u c h á t e ?  Křičet "LITUJTE" do vašich uší, generace, a vy nebudete slyšet?
  Jestliže dnes svět odmítá Mého Svatého Ducha  m i l o s t i   a  posmívá se Mu , když Ho nazývá zlým či pošetilým, bude Jím nalezen v nekajícnosti, až přijde Můj den. Vy, kteří jste jednou dostali podíl na Mém Svatém Duchu a odpadnete od milosti, nebudete  obnoveni  podruhé. Jak   byste  mohli,  když   n e b u d e t e   s c h o p n i   u p ř í m n ě   l i t o v a t,  a Já přijdu, a vy budete ještě pořád nekající, se srdcem tvrdým jako kámen, vyprahlým a bez plodů..?(Ježíš se náhle přerušil, pak velice vážně řekl následující slova:) BUDU  VÁS  MUSET  ODSEKNOUT  A  HODIT  KE  SPÁLENÍ!
  Proto, vpravdě, říkám vám, otevřte svá srdce a pochopíte, jak Můj Svatý Duch vane, kudy se Mu zlíbí a svobodně dýchá do Mých vyslanců. Rozpoznejte je po jejich ovoci a nebuďte otroky své mysli.
  Každá duše by měla vědět, jak posměch, řevnivost, žíravá kritika, posuzování a pomluvy odporují Svatému Duchu pravdy. Měli byste   b d í t   a   m o d l i t   s e,  abyste nebyli pokoušeni. Říkám vám to dnes: kdyby vaše rty měly být příčinou hříchu, postěte se raději svými rty(slib mlčení), než se nechat svými rty odsoudit a svou   d u š i   p á l i t.(v očistci) Musíte milovat bližního jako sebe. Teď Mi řeknete: ale toto přikázání nám jsi už dal. Ano, dal, ale řídili jste se jím? Modlete se proto o Mého Svatého Ducha, ať   p ř i j d e   a   s p o č i n e   n a   v á s !

                    

                             VIZE  PEKLA  A  OČISTCE

                           Z deníčku Faustyny Kowalské:
  Helena Kowalská, sestra Faustyna, pocházela z chudé rodiny, vzdělání neměla žádné, sotva se naučila číst a psát, přesto byla obdařena dary Ducha Svatého: rozumem, moudrostí, radou. Občas dovedla číst v cizích myšlenkách, poznávala stav duše člověka, zda je nebo není ve stavu posvěcující milosti. Když byl ve stavu těžkého hříchu, trpěla velkými bolestmi na rukou, nohou a v boku.
  Měla charismatické dary:
a) nadpřirozená vidění smyslová,
b) vnitřní vidění Pána Ježíše, posetého ranami, Dítěte Ježíše, vícekrát viděla Matku Boží, Svatou Rodinu, sv.Barboru;
c) měla prorocké sny, ve snu viděla a slyšela především sv. Terezii;
  Když se jednou modlila křížovou cestu, posteskl si Spasitel na nedostatek lásky u duší vyvolených, řeholních a kněžských. "Dopustím," řekl, "aby byly ničeny kláštery i kostely." S údivem namítla sestra Faustyna:"Ježíši, přece tolik duší tě oslavuje v klášterech?" Na to Ježíš:"Veliké hříchy světa jsou jako povrchní rány pro mé Srdce, ale hříchy duší vyvolených pronikají mé Srdce naskrz." Tu se sestra rozplakala. "Neplač! Je mnoho duší, které mě milují, mé Srdce však touží po lásce všech. Poněvadž má láska je veliká, proto musím hrozit i trestem."
  Jednou uslyší hlas:"Polsko jsem si zvlášť zamiloval a pokud zůstane poslušné mé vůli, pozvednu je v moci i svatosti.
 Z  NĚJ  VYJDE  JISKRA,  KTERÁ   PŘIPRAVÍ   SVĚT   NA    M Ů J    P Ř Í C H O D." (Polský papež Jan Pavel II.)
  Vyznačovala se velikou láskou k bližním, potřebným, hodně se modlila za duše v očistci trpící. Žila stále v přítomnosti Boží. Od chvíle, kdy zatoužila po řeholním životě, prožila všechny stupně mystického života od vzletů až po duchovní noc - až po sám vrchol. Na vzdálenost poznávala umírající a jejich potřeby a pak jim modlitbou pomáhala. Ukazovaly se jí duše v očistci a prosily o pomoc. Snažili se ji znepokojovat zlí duchové, kteří se jí zjevovali v různých podobách.
  V roce 1936 prožívala v Krakowě strašné vidění pekla:
  "Dnes jsem byla v doprovodu anděla v hlubinách pekla. Je to obrovské místo, místo   V Ě Č N Ý C H   T R E S T Ů,  trápení duší zavržených: první je ztráta Boha;
  druhé ustavičné výčitky svědomí;
  třetí vědomí, že tomu tak bude na věky;
  čtvrté trápení je oheň, který proniká duši, ale nezničí ji.
  Další muka jsou ustavičná temnota, strašný dusící zápach. Přes temnoty satani a duše se vzájemně vidí, vidí zlo své i zlo cizí.
  Trápením pro duše je přítomnost satanova, obrovským utrpením  je   S T R A Š N É   Z O U F A L S T V Í,  nenávist Boha, ustavičné proklínání a rouhání. Jsou to muka   S P O L E Č N Á   V Š E M.
  K těm však přicházejí ještě muka osobní,   M U K A   S M Y S L Ů:  Čím duše hřešila, tím je i trápena způsobem, který se nedá vylíčit!!!
  AŤ  SI  TEDY  KAŽDÝ  HŘÍŠNÍK  UVĚDOMÍ,   Ž E   Č Í M   N A   Z E M I   H Ř E Š I L,  T Í M   B U D E   T R E S T Á N   N A  V Ě Č N O S T I !
  Toto píši z Božího rozkazu, aby se žádná duše nevymlouvala,  ŽE  PEKLO  NENÍ,  NEBO  ŽE  TAM  NIKDO  NEBYL  a proto nemůže vědět, jak to tam vypadá. Já, sestra Faustyna jsem v pekle byla  A  MÁM  ROZKAZ  O TOM  NAPSAT, ne mluvit.
  Když jsem se vzpamatovala z tohoto strašného vidění, začala jsem se ještě více modlit za hříšníky a  ještě  více   S E   V Y S T Ř Í H Á M   VEŠKERÉHO   H Ř Í C H U !"
  Po nějaké době mladá kandidátka onemocněla a představená ji poslala do filiálky ve Skolimově, aby pookřála. Zde se Heleně dostává prvního mystického vidění očistce. Sama o tom napsala:
  Uviděla jsem anděla strážného, který mi pokynul, abych jej následovala. Po chvíli jsem uviděla zamlžené místo, naplněné ohněm a v něm celé množství trpících duší. Tyto duše se vroucně modlily,  a l e   b e z   u ž i t k u   p r o   s e b e.  Jenom my jim můžeme pomáhat. Plameny, které je pálily, se mne nedotkly. Anděl strážný ani na chvíli ode mne neodtupoval. Zeptala jsem se jich, co je nejvíce trápí a ony mi odpověděly:"Touha po Bohu."
  Viděla jsem Matku Boží, navštěvující očistec. Duše ji nazývají "Hvězdou mořskou", neboť jim přináší úlevu...Když jsme očistec opustili, Ježíš mi řekl:"Mé milosrdenství to nechce, ale nařizuje spravedlnost." Od té chvíle více obcuji s trpícími dušemi.
(Z knihy Služebnice Boží SESTRA FAUSTYNA  apoštolka Božího milosrdenství - Mons.Miloslav Klisz)
=============================================================================================
 Stanice se nazývá SID ROTH.Je to obrácený Žid,který uvádí pořad: TO JE NADPŘIROZENÉ. SID ROTH - Návštěva pekla
Když jsem úpěnlivě prosil Pána aby mně pomohl najít tu Pravdu dovedl mě k tomuto,
SID ROTH-ZJAVENIE ZIJEME V POSLEDNYCH CASOCH.

   

Byla v pekle i v nebi – online video

Mary K. Baxter tvrdí, že byla v pekle jako duch 30 nocí, každou noc zde strávila 3 hodiny. Měl se jí zjevit Ježíš Kristus, aby jí ukázal peklo. Ježíš jí říkal, že je to poselství pro celý svět.

Mary K. Baxter o pekle tvrdí:

  • Peklo je uprostřed Země a má tvar ležícího lidského těla ležícího na zádech.
  • Peklo má rozličné stupně mučení.
  • Do pekla se lidé dostávají přes bránu pekla.
  • Ježíš tam hovořil s hříšníky.
  • Je tam zvláštní místo pro homosexuály.
  • V pekle není žádná milost, z pekla není ani návratu.
  •  

                                NÁSLEDOVÁNÍ  KRISTA
                                     sv.Tomáš Kempenský

                                  O soudu a trestech za hříchy
  1.Při všem pamatuj na konec, na to, jak staneš před přísným soudcem, jemuž  n e n í   n i c   s k r y t o,  jejž nelze usmířit dary, jenž nepřijímá výmluv, ale který bude soudit podle  s p r a v e d l n o s t i !  Přeubohý a pošetilý hříšníče, co odpovíš Bohu, který   z n á   v š e c h n y   t v é   š p a t n o s t i,  když se někdy bojíš i tváře rozhněvaného člověka? Proč se nezajistíš pro den soudu, kdy nikdo nemůže být omluven nebo obhájen jiným, ale každý bude sám sobě těžkým břemenem? Nyní je tvá námaha užitečná, pláč Bohu příjemný, lkání může být vyslyšeno, bolest může být zadostiučiněním a očištěním.
  2.Veliký a spasitelný očistec má zde trpělivý člověk, který i tehdy, když zakouší bezpráví, se více rmoutí nad zlobou bližního, než pro svou křivdu; který se rád modlí za protivníky a ze srdce odpouští viny; který neváhá prosit jiné za prominutí; který se spíše smiluje než rozhněvá; který si často činí násilí a snaží se úplně podrobit tělo duchu.
  Lépe je nyní se očišťovat od hříchu a zbavovat se chyb, než je ponechávat až budoucímu očišťování. Klameme opravdu jen sami sbe, když nezřízeně milujeme své tělo.
  3.Co bude onen   o h e ň   s t r a v o v a t   jiného, než tvé hříchy? Čím více se nyní šetříš a hovíš tělu, tím krutěji potom budeš pykat a tím více látky chystáš ke spálení. Čím člověk hřešil, za to bude trestán. Tam budou LÍNÍ    pohánění žhavými ostny, NENASYTNÍ  trápeni nesmírným hladem a žízní. Tam SMILNÍCI  a  milovníci rozloší budou ponořeni do hořící smůly a smrduté síry a ZÁVISTIVÍ  budou výt jako vzteklí psi.
  4.Každý hřích bude mít svá vlastní muka. Tam PYŠNÍ  budou zahrnováni veškerou hanbou a LAKOMCI  budou trpět nejnuznější bídou. Tam bude jediná hodina trestu těžší, než zde sto let v nejtužším pokání. Tam nebude pro zavržené žádného odpočinku ani potěšení; zatímco zde přece jen člověk ustává od práce a těší se s přáteli
  Zde se nyní trap pro své   h ř í c h y   a   l i t u j   j i c h,  abys v den soudu byl bezstarostný s blaženými. Tehdy totiž budou stát spravedliví s velikou jistotou proti těm, kteří je utlačovali. Tu povstane jako soudce ten, kdo nyní se trpělivě podrobuje lidským soudům. Zde bude pln důvěry chudý a pokorný, kdežto pyšný bude ze všech stran obklíčen strachem.
  5.Tehdy se ukáže, že byl na tomto světě moudrý, kdo se naučil být pošetilý a   o p o v r ž e n ý   p r o   K r i s t a.  Tehdy se stane potěšením každé trpělivé snášení útrap a všechna nespravedlnost zavře ústa. Tehdy se budou radovat všichni zbožní a bezbožníci všichni truchlit. Tehdy zajásá umrtvené tělo víc, než kdyby se ustavičně živilo rozkošemi. Tehdy se zaskví chatrný šat, a nádherné roucho ztratí lesk.
  Tehdy dojde chvály chudobný domek, před pozlaceným palácem...Tehdy více prospěje statečná trpělivost, než všechna moc světa...Tehdy bude více povýšena prostá poslušnost, než všechno světské chytračení.
  6.Tehdy více potěší čisté svědomí, než učená moudrost. Tehdy bude více vážit pohrdání bohatstvím, než všechny poklady země. Tehdy budeš mít větší požitek z nábožné modlitby, než z vybrané hostiny. Tehdy budou více platit svaté skutky, než mnoho krásných slov. Tehdy ti bude větší slastí přísný život a tuhé pokání, než všechny světské rozkoše.
  Uč se snášet menší útrapy nyní, abys potom mohl být osvobozen od větších a těžších. Dokaž nejdříve zde, nač stačíš potom. Jestli nyní vydržíš tak málo, jak budeš moci snášet   v ě č n á   m u k a ?  Jestliže tě už nepatrná soužení činí tak netrpělivým, co teprve s tebou udělá   p e k l o ?  Je tomu vskutku tak, že se nemůžeš těšit z obojího: veselit se tady na světě a později vládnout s Kristem.
  7.Co by ti to prospělo, kdybys žil až do dneška v ustavičných poctách a rozkoších, a náhle musel v tuto chvíli zemřít? Všechno tady je   n i c o t n o s t,  kromě lásky k Bohu a služby jemu jedinému. Kdo totiž  m i l u j e   Boha   z  celého srdce, nebojí se ani smrti, ani trestu, ani soudu, ani pekla, neboť   d o k o n a l á   l á s k a  zjednává   b e z p e č n ý   p ř í s t u p   k   B o h u !  Koho však dosud těší hřešit, není divu, že ten se bojí smrti a soudu.
  Přesto je dobré, aby tě od zlého zdržoval aspoň strach z pekla, když tě od toho neodvrací láska k Bohu. Neboť kdo nedbá Boží bázně, nedokáže dlouho vytrvat v dobrém, nýbrž velmi rychle spadá do ďáblových osidel.                               

           ROZHOVOR  S  EXORCISTEM  KNĚZEM  GABRIELEM  AMORTHEM    O  SATANOVÝCH  LÉČKÁCH

Denně se potýkáte s ďáblem. Co bylo jeho největším úspěchem?

AMORTH: Vytvořit víru, že neexistuje. A to se mu téměř podařilo. I uvnitř církve. NÁŠ  KLÉRUS  A  NÁŠ  EPISKOPÁT  PŘEVÁŽNĚ  NEVĚŘÍ  V  ĎÁBLA  ANI  V  EXORCISMY   a v neuvěřitelné utrpení, které může ďábel způsobit, A  TAKÉ  NEVĚŘÍ  V  SÍLU,  KTEROU  POUŽÍVAL  JEŽÍŠ  K  VYHÁNĚNÍ  DÉMONŮ.
V posledních třech stoletích se latinská církev na rozdíl od pravoslavných církví a také některých protestantských denominací namnoze vzdala úřadu exorcisty. A protože exorcismy se nekonají, nestudují a nikdo je neviděl, přestal v ně klérus věřit. Jsou celé episkopáty, které jsou proti exorcismům. Jsou celé národy, které nemají vůbec exorcisty: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Španělsko, Portugalsko.  J E  T O    Ú D Ě S N Ý   S T A V  NOUZE !   Z celé stovky francouzských exorcistů jen pět provádí exorcismy, ostatní posílají všechny, kteří u nich hledají pomoc, aby šli k psychiatrovi.

REP:Má biskup povinnost jmenovat exorcistu?

AMORTH: Ano. Existuje článek kanonického práva, který mu propůjčuje moc jmenovat exorcisty. To minimum, na co se můžeme zeptat biskupa, je, zda se někdy účastnil exorcismu. Každopádně musí udělat závažné rozhodnutí. Bohužel, téměř se to neděje. Jestliže se však k němu dostane žádost, která samozřejmě nepochází od psychicky nemocného, a on na tuto žádost nedbá, dopouští se těžkého provinění. A je odpovědný za všechno strašlivé utrpení dotyčné osoby. Je to utrpení, které může trvat celá léta, ba i celý život.

REP: Jedná se pak o úplnou katolickou víru, jestliže někdo nevěří v existenci Satana?

AMORTH: Řeknu vám jednu příhodu. Když jsem jednou potkal slavného exorcistu Dona Pellegrina Ernettiho, který 40 let působil v Benátkách, řekl jsem mu: »Kdybych mohl mluvit se Svatým otcem, řekl bych mu, že jsem potkal velmi mnoho biskupů, kteří nevěří v ďábla.« Odpoledne nato mě vyhledal P. Ernetti a řekl mi, že ho ráno přijal Svatý otec. »Svatý otče,« řekl mu, »pater Amorth by vám chtěl říct, že zná mnoho biskupů, kteří nevěří v ďábla.« »Kdo nevěří v ďábla, nevěří evangeliu,« odpověděl Jan Pavel II. To byla jeho odpověď a já ji zde chci zopakovat.

REP: Znamená to tedy, že by mnoho biskupů a kněží nebylo katolíky?

AMORTH: Řekněme to tak: O N I   N E V Ě Ř Í   N A   P R A V D U   E V A N G E L I A !   V každém případě bych je obvinil, že rozšiřují herezi. Ale rozumějte mi správně: dokonalým heretikem je někdo, kdo byl obviněn z bludu a dále na něm trvá. Dnes se nikdo neodváží obvinit biskupa, že nevěří v ďábla a v posedlost nebo že odmítá jmenovat exorcistu. Mohu vám jmenovat celou řadu biskupů a kardinálů, kteří jakmile se ujali vedení diecéze, zakázali exorcistům provádět exorcismy. To je bohužel škodlivý vliv některých biblistů, a mohl bych vám jmenovat některé velmi význačné osobnosti. My, kteří jsme s ďáblem denně ve styku, víme dobře, že  MÁ  PRSTY  I  V  NĚKTERÝCH  LITURGICKÝCH  REFORMÁCH.

REP: Například?

AMORTH: II. vatikánský koncil doporučil, aby se některé texty přepracovaly. Ale na to se nedbalo. Místo toho se vytvořily texty úplně nové. Vůbec se při tom nepomyslelo na to, že se tak věci nemohou zlepšit, nýbrž jen zhoršit. V této mánii bylo mnoho ritů, které vznikly v minulosti, odhozeno, jako by nás církev až do dneška podváděla a klamala a teprve nyní nastal čas velkých géniů a superteologů, superbiblistů a superliturgiků, kteří přesně vědí, čeho je církvi třeba. To je lež. Koncil chtěl pouze přepracovat některé texty a nikoliv všechny zavrhnout. I ritus exorcismu měl být korigován, nikoliv však znovu napsán. Každý z nás, který ad interim zkoušel nový ritus, musí dosvědčit, že  NOVÉ  MODLITBY  JSOU  NEÚČINNÉ.  Pavel VI. veřejně protestoval proti tomu, že byl vypuštěn exorcismus z křestního obřadu. I z žehnání  BYLA  VYPUŠTĚNA  ZMÍNKA,  ŽE  NÁS  MÁ  PÁN  CHRÁNIT  PŘED ĎÁBLEM.  I Ježíš nás učil modlit se: Zbav nás od Zlého. V italštině je to chybně přeloženo: Zbav nás od zla. Nemáme být zbaveni od zla, jehož původ nikdo nezná, ale od konkrétní osoby, která nám škodí: od Satana.

REP: Co můžete říct jako očitý svědek o satanismu? Šíří se?

AMORTH: Ano, a velice. Když zmizí víra, uvolňuje se prostor pro pověru. V biblické řeči bych řekl, že   S E   L I D É   O D K L Á N Ě J Í   O D   B O H A   A   U P I S U J Í   S E   M O D L O S L U Ž E B N I C T V Í.   V moderní řeči bych řekl, že se odklánějí od Boha a přecházejí   K   O K U L T I S M U.   Otřesná  ZTRÁTA  VÍRY  v celé katolické církvi   V  EVROPĚ  působí, že se lidí vydávají na pospas čarodějům, kartářkám a satanské sekty slaví velkou konjunkturu. Kult Satana se šíří takovými typy, jako je Marilyn Manson, mezi celými masami skrze satanský rock. Nezastaví se to ani před dětmi: časopisy a komiksy je učí čarodějnictví a satanismu.(Harry Potter)
  Není žádný rozdíl mezi bílou a černou magií. POKUD  MAGIE  FUNGUJE,  JE  TO  VŽDYCKY  SATANOVO  DÍLO.  Všechny formy okultismu stejně jako   obrovský   zájem   o   ORIENTÁLNÍ    N Á B O Ž E N S T V Í     S  ESOTERICKÝM  OBSAHEM   jsou   o t e v ř e n y   p r o   p ů s o b e n í   ĎÁBLA.   A toho není třeba dlouho prosit.
  V případě zavražděné sestry v Chiavenně a mladého páru Ligure jsem ihned řekl, že tu máme co do činění se zásahem ďábla a že se tito mladí upsali satanismu. Policie pak skutečně potvrdila v obou případech, že se jednalo o ctitele ďábla, kteří vlastnili satanské knihy.

REP: Jak se ďáblu podaří svést člověka?

AMORTH: Používá monotonní strategii. To jsem mu také řekl, a on mi to potvrdil. Vzbuzuje víru, že peklo neexistuje, že hřích nic není, že je to jen zkušenost, kterou je třeba každopádně vyzkoušet.(nové učení katolické Církve) Žádostivost, úspěch a moc jsou tři velké vášně, které stavějí na Satanovi.

REP: Kolik případů posedlosti jste již řešil?

AMORTH: Po první stovce jsem je přestal počítat.

REP: Jaké fenomény je možno při exorcismu pozorovat?

AMORTH: Vzpomínám si na jednoho sedláka, který neuměl ani číst, ani psát, a při exorcismu začal mluvit jen anglicky, takže jsem si musel obstarat tlumočníka. Někteří jsou vybaveni neobyčejnou silou, jiní se vznášejí nad zemí a není je možno ani násilím udržet na židli. Ale o ďáblově přítomnosti mluvíme jen za zvláštních podmínek.

REP: Vám ďábel nikdy neublížil?

AMORTH: Když mě kardinál Poletti prosil, abych se ujal exorcismů,  ZASVĚTIL  JSEM  SE  MATCE  BOŽÍ:  »Zahal mě svým pláštěm a budu v bezpečí.«   Ďábel mi často vyhrožoval, ale nezpůsobil mi žádnou újmu.

REP: Jak se dívají na exorcisty uvnitř dnešní církve?

AMORTH: Všeobecně se s námi nakládá špatně. Naši kněžští kolegové, kteří byli pověřeni tímto choulostivým úkolem, bývají považováni za pomatené a exaltované. Dokonce samotní biskupové, kteří je jmenovali, je často snášejí jen s námahou a jako z nouze.
  Uspořádali jsme v blízkosti Říma mezinárodní kongres exorcistů a prosili jsme, abychom mohli být přijati papežem. Abychom mu ušetřili námahu připojovat k programu audiencí ještě jednu další, prosili jsme prostě o to, abychom byli přijati při veřejné středeční audienci na náměstí Svatého Petra. Ani jsme nežádali, aby nás zvláště jmenovitě pozdravil. Ale v den před audiencí nám oznámil Mons. Paolo de Nicolo, i když mu to bylo zřejmě nepříjemné a bylo vidět, že to není jeho rozhodnutí, že nebudeme k audienci připuštěni. 150 exorcistů z pěti kontinentů, kněží, které jejich biskupové jmenovali v souladu s církevním právem, tedy kněží modlitby a vysokého vzdělání a nejlepší pověsti, opravdu to nejlepší, co může dát klérus k dispozici, BYLI   prostě  VYHOZENI   z účasti na veřejné papežské audienci. Dr. Nicolo mi řekl: »Přirozeně vám slibuji, že dostanete list, kde budou vysvětleny důvody tohoto rozhodnutí.«  Mezitím uplynulo 5 let a na dopis dodnes jen čekám.
  Přirozeně že to nebyl Jan Pavel II., kdo nás odmítl. Ale že bylo zakázáno 150 kněžím účastnit se veřejné papežské audience na náměstí Svatého Petra, ukazuje,  KOLIK  BALVANŮ  SE  HÁŽE  EXORCISTŮM  DO  CESTY  UVNITŘ  CÍRKVE,  jak zle se na ně dívá řada církevních autorit.

REP: Jak to půjde dál, když se satanismus šíří a exorcismy jsou neúčinné, a nesmíte se účastnit papežské audience?

Amorth: Satanův dým se tlačí všude. Všude! Snad jsme byli při papežské audienci proto nežádoucí, protože byly obavy, že by se tak velkému počtu exorcistů na jednom místě  MOHLO  PODAŘIT   SPOUTAT  SATANSKÉ  LEGIE,  KTERÉ  SE  USADILY  VE  VATIKÁNU.

REP: To žertujete?

AMORTH: Možná že to zní jako vtip, ale já to myslím vážně. Nemám nejmenších pochybností o tom, že  ĎÁBEL  SE  POKOUŠÍ  PŘEDEVŠÍM  O  ŠPIČKY  STEJNĚ  TAK  V  CÍRKVI,  JAKO  V  POLITICE  A  V  HOSPODÁŘSTVÍ!

REP: Chcete tím říct, že i zde, jako ve válce, chce Satan strhnout generály protivníka na svou stranu?

AMORTH: To je strategie, která vždy funguje. Především tehdy, když se druhá strana jen málo chrání. V tom nedělá Satan žádné výjimky. Ale Bohu díky, je zde také Duch svatý, který chrání Církev: Brány pekelné ji nepřemohou. I přes všechny odpady. A přes všechny zrady. Ďábel už nemá, čím by překvapil.  P r v n í   z r á d c e   b y l   z   ř a d   a p o š t o l ů,   kteří stáli Ježíši nejvíce nablízku. Ale církev jde stále svou cestou. Satanovo úsilí mu může vynést jen dílčí úspěchy. Ďábel může vyhrát některé bitvy. I velmi významné. Ale nikdy ne válku.

 

                                CO  SE  DĚJE  ZA  NAŠIMI  ZÁDY?

  Kanadský kazatel Brian Stiller Global Ambassador of the World Evangelical Alliance (WEA) je jedním z dobrých přátel papeže Františka.
  Když si tuto osobnost vyhledáte na inetrnetu, zjistíte, že tento „vyslanec světové evangelikální aliance“ uplatňuje svou „globálnost“ tak, že systematicky kontaktuje všechny možné náboženské společnosti a nejrůznější "globalizační agentury" a intenzivně pracuje na jejich spojení do univerzální církve. Františkova „soukromá“ jednání je možno charakterizovat podobně jako jednání velmocí před Mnichovem: NEMLUVÍ  S  NÁMI  O  NICH,  PROTOŽE  ZA  NAŠIMI  ZÁDY  VE  SKUTEČNOSTI     NAŠI    KATOLICKOU    C Í R K E V     Z A P R O D Á V Á    Ď Á B L U !
  Po shromáždění v Casertě Stiller s radostí oznámil: "Papež František výslovně zdůraznil, že nechce, aby se evangelikálové obrátili na katolickou víru." (T o n y   P a l m e r   c h t ě l   k o n v e r t o v a t   d o   k a t o l i c k é   c í r k v e,   a l e   B e r g o g l i o   m u   t o   z a k á z a l !)
   Papež mluví o ekumenismu „jednoty v různosti“ , tedy o určitém druhu světové církve. Jednou její tváří má být církev katolická, zatímco dalšími rovnocennými tvářemi mají být ostatní křesťanské denominace. Jak chce František tuto novou „vizi“ realizovat, (DNES  UŽ  TO  VÍME  Z  MEMORANDA) není zatím známo. Především je nutné převzít protestantské pojetí ekumenismu.   František vyhledává ostentativně kontakty s evangelikály, zatímco tyto sekty zintenzivňují svá setkání s židovskými představiteli. Většina Františkových setkání je neformálních. Nejsou oznamována v seznamu audiencí a dovídáme se o nich až dodatečně. Konají se nejčastěji v domě Svaté Marty. Při setkání v Casertě poprvé sám papež vyhledal evangelikální sekty.
Zvláštním komunikačním kanálem mezi papežem a schizmatiky jsou videoposelství, jaká používají kazatelé pro televizní propagandu.
  Obsah těchto papežových videoposelství není uveřejněn v žádném oficiálním církevním kanálu. Zřejmě nestojíme papeži za to. Pokud se s nimi setkáme, pak je to díky příjemcům, kteří je s nadšením šíří po internetu.


 
             VIDEOPOSELSTVÍ  FRANTIŠKA  Z  ÚNORA  A  ŘÍJNA  2014:
 
  K poslednímu setkání papeže s nejvlivnějšími zástupci evangelikálů došlo v době konání synody o rodině. Papež přijal vdovu po Tony Palmerovi a několik dalších představitelů střešní organizace Communion of Evangelical Episcopal Churches (CEEC).
   T o n y   P a l m e r,   který se sám označil za biskupa,   z a h y n u l   20. června   p ř i  d o p r a v n í   n e h o d ě,   takže se nemohl účastnit setkání v Casertě, které sám připravoval.( A   t a k   F r a n t i š e k    z a s e    z í s k a l    p e k l u   j e d n u   d u š i.)  Při jedné návštěvě u papeže zaznamenal jeho videoposelství pro konferenci vedoucích evangelikálů USA. Organizátorem konference byl televizní kazatel Kenneth Copeland, jeden z nejvlivnějších evangelikálů. Copeland prezentuje „teologii prosperity“, nazývanou někdy „teologie blahobytu“.
  První videoposelství trvá čtyři minuty. Druhé bylo zaznamenáno v domě Sv. Marty při setkání v říjnu.            
  Když si prohlížíme snímky Františka z těchto jeho „externích záletů“ a srovnáme je se snímky pořízenými „doma“, neubráníme se dojmu, jakoby se uvnitř své církve necítil právě dobře, zatímco mezi evangelikály je skutečně ve svém živlu.
 (Z webu "Lumen de lumine)

Papežský ekumenismus za zavřenými dveřmi

Zatímco Benedikt XVI. usnadnil návraty těch anglikánů, kteří se nesmířili s „liberálním zvratem“ ve svém společenství, František upřednostňuje, aby zůstali tam, kde jsou.

Když byla v Yorku uvedena do úřadu první biskupka anglikánské církve, vyvolalo to ostré protesty v těch kruzích, které spatřují v levicovém zvratu výprodej křesťanství. Reakce byly tak ostré, že to oživilo zájem o novou vlnu, která směřuje k jednotě s katolickou církví. Tyto zájemce přijímají personální ordinariáty zřízené podle apoštolské konstituce Anglicanorum coetibus Benedikta XVI. z roku 2009. Zatím existují tři tyto ordinariáty: pro Anglii a Wales, pro USA a pro Austrálii.

Tento „ekumenismus návratu“ přijala anglikánská církev po počátečním odporu nakonec s pochopením, takže vyhlášení konstituce se uskutečnilo v roce 2009 současně v Římě a v Canterbury, sídle hlavy anglikánské světové církve.

V roce 2012 přijal anglikánský arcibiskup z Canterbury Rowan Williams pozvání Benedikta XVI. a slavili spolu nešpory v římském klášterním chrámě sv. Ondřeje a Řehoře na Monte Celio. Převorem tohoto kláštera byl konvertita, bývalý anglikán Australan John Hughes. Z tohoto benediktinského kláštera zahájil sv. Augustin z Canterbury r. 597 svou misijní cestu na britské ostrovy.

František chce, aby anglikáni, kteří touží po návratu, zůstali tam, kde jsou

Ale není řečeno, že tito anglikáni najdou u Františka pochopení. Je známo, že Jorge Mario Bergoglio jako arcibiskup v Buenos Aires konstituci Anglicanorum coetibus Benedikta XVI. odmítl. Prozradili to dva Bergogliovi dobří přátelé.

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

          G. J.Venables                                             Tony Palmer

První z nich je argentinský anglikánský biskup Gregory James Venables, primas Iglesia Anglicana del Cono Sur de América, anglikánského společenství jihoamerických států Argentiny, Bolívie, Chile, Paraguaye, Peru a Uruguaye.

Druhým byl Tony Palmer, biskup Communion of Evangelical Episcopal Churches (CEEC), které nespadá pod primase v Canterbury, ale hlásí se k anglikánskému společenství. Jeho styky s Bergogliem začaly v roce 2006 na setkání charismatiků v Buenos Aires a nabyly na intenzitě po Bergogliově volbě papežem.

Palmera, jehož žena je katoličkou, odradil papež František od konverze do katolické církve. Tento jeho přítel brzy nato zahynul při dopravní nehodě v červenci roku 2014.                                           

Dalšími „nekatolickými“ přáteli Bergoglia jsou židovský rabín Argentinec Abraham Skorka a muslimský imám Omar Abboud, kteří ho doprovázeli na jeho cestě do Svaté země, kde uskutečnili u Zdi nářků bratrské objetí „abrahámovských světových náboženství“.

                                              

Zvláštní „papežský vyslanec“ k anglikánské biskupské ordinaci

Na podzim 2014 došlo k další epizodě, která demonstruje „velmi osobitý způsob, jakým František realizuje ekumenismus“. 9. října byl v Atlantě uváděn do úřadu arcibiskup a primas anglikánské Anglican Church in North America (ACNA). Tato ACNA se v roce 2009 odloučila od episkopální církve USA, když tato zvolila svým biskupem praktikujícího homosexuála. Nový primas ACNA Foley Beach se zasazuje za právo na život, za křesťanské manželství a rodinu a bojuje proti potratům, eutanazii a homosňatkům. Jeho uvedení do úřadu se účastnili četní anglikánští biskupové z Afriky a Asie, kteří jsou v kolizi se současným liberálním kurzem v Canterbury.

Na intronizaci nebyla zastoupena ani katolická církev ani delegace Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů. Byl však přítomen anglikánský biskup Venables, Bergogliův přítel, jako zvláštní „papežský“ vyslanec.

Venables vyprávěl účastníkům, že obdržel od Františka nejdříve telefonát, čemuž ani nejdříve nemohl uvěřit, ale pak dokonce vlastnoručně napsaný papežův dopis. V něm hlava katolické církve vyjádřila „svým jménem“ novému anglikánskému arcibiskupovi své osobní blahopřání a ujištění o „svých modlitbách a své podpoře nyní i v budoucnosti v tomto důležitém okamžiku nového počátku a nové misie“.

katholisches.info

 

 

         František řekl novinářům, že jeho pontifikát bude krátký. Smrti se nebojí, bojí se utrpení.

  František: »Smrt je svátek, protože toho, kdo má víru, čeká Otec v nebi.«
  Reportér:»A kdo víru nemá?«
  František:»Jestli miluje druhé aspoň jako sebe (pokud možno více), Otec ho přijme. Víra pomáhá, ale není to prvek, který se posuzuje. Rozhodující je život. Hřích je součást života. Také lítost je jeho součást, i výčitky, pocit viny, touha po vykoupení, opuštění egoismu.«
  Kdo poznal Františka, ví, že egoismus je nejnebezpečnější nepřítel člověka. Jestliže egoismus převýší lásku, uhasí božskou jiskru, která je uvnitř a sám sebe odsoudí.
  Reportér:»Co se stane s takovou duší, když zemře? Bude potrestána? Jak?«
  Františkova odpověď je čistá a jasná: »Ž Á D N Ý   T R E S T   N E N Í,  jen anulování oné duše. Ostatní mají účast na blaženosti v přítomnosti Otce. Anulované duše účast nemají, s tělesnou smrtí je pro ně všechno skončeno.  TO  JE  MOTIVACE  MISIJNÍ  CÍRKVE.«  
    Ž Á D N É   P E K L O   N E N Í  -  A  J E  T O !  barmanka


         Kázání, které pronesl biskup George Eder v Altötingu 21. června 2003
                            při pouti sdružení „Pro Sancta Ecclesia“

„Oltář otočený k lidu“ bude stále častěji prázdný. Ale Ježíš nás neopouští. Zůstává přítomen ve Svátosti oltářní „jako Bůh a člověk s tělem a krví“. Musíme se opět přiklonit k Svátosti oltářní, otevřít svatostánky, rozsvítit všechny svíce. Modlitba musí být stále naléhavější: „Pane, zůstaň s námi. Neopouštěj nás, i když my tě opouštíme. Daruj nám tolik času, abychom se mohli obrátit.“
  Drazí bratři a sestry, „Ecclesia de Eucharistia (vivit)“, Církev žije z Eucharistie. Kněz žije z Eucharistie. Naše víra žije z Eucharistie. Adorujeme: „Ave verum corpus natum de Maria Virgine.“ (Buď pozdraveno opravdové tělo narozené z Marie Panny.) A ona, ano, ona, naše Paní z Altötingu, ona je naše naděje. Buď zdráva, Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše! Buď zdráva!
   (30giorni 6/2001 Překlad -lš-)

                                            VIZE  OČISTCE

   Stále více lidí je přesvědčováno, že očistec není a všichni přijdeme rovnou do nebe. Ale   O Č I S T E C   J E   A  JE  ČASTO  KRUTÝ  A  DLOUHÝ.
  Otec James Manjackal (indický katolický kněz), se kterým se v naší vlasti setkaly tisíce lidí, prožil v roce 2012 komatický stav extáze. V nich mu Ježíš ukázal nebe, peklo i očistec. Měl více vizí o očistci a v této souvislosti byl hodnocen jeho život a životy známých lidí tak, jak je hodnotí Ježíš na konci našeho života...
                                                   
                                        Zjevení mých hříchů
  Hlas z kříže opět promluvil: "Ukážu ti tvoje hříchy, hříchy tvých spolubratrů a lidí, i následky tvých hříchů."
Byl jsem obviněný, že jsem v minulosti během svých zpovědí skrýval své hříchy. Když jsem to slyšel,  m ě l   j s e m   p ř e d   s e b o u   v e l m i   z ř e t e l n ě   s v o j i   m i n u l o s t.  Jako mladý a dokonce i později jsem se ze svých hříchů nemorálnosti kvůli hanbě a strachu nevyzpovídal jasně anebo úplně. Zvykl jsem si říci o tom hříchu obecně, jako například:"Měl jsem špatné myšlenky a představy, páchal jsem neslušnosti atd." Náhle jsem pocítil ve svém srdci vinu, že jsem spáchal cizoložství, protože hlas citoval slova Bible:"Já vám však říkám: K d o k o l i   ž á d o s t i v ě   p o h l í ž í  na   n ě j a k o u   ž e n u,   u ž   s  n í   v e   s v é m   s r d c i   z c i z o l o ž i l."(Matouš 5,28)
  Když jsem byl mladý, ještě předtím, než jsem byl knězem, a dokonce i potom, jak jsem se jím stal, díval jsem se na hodně žen s touhou. Někdy jsem hleděl na určité části jejich těla žádostivě a nikdy jsem se nevyzpovídal z těchto hříchů jako   d u c h o v n í h o   c i z o l o ž s t v í.  Úplně jsem se z těchto hříchů vyzpovídal při většině svých zpovědí, ale byly časy, kdy jsem jejich vyznání zanedbával. V srdci jsem cítil velikou vinu za to, že jsem své hříchy při zpovědi zamlčel. Tak jako při mém obrácení, které bylo před 38 roky, jsem opakovaně slyšel hlas Pána, že jsem obětoval mše svaté a modlil se s  n e č i s t ý m   s r d c e m   a   n e č i s t ý m a   r u k a m a.  Hlas Pána mi zřetelně řekl, že jsem vrah, i když jsem nikoho nezabil. Potom mi jasně přišlo na mysl Slovo Boží:"Kdokoli nenávidí svého bratra, je vrah; a vy víte, že vrah nemá věčný život, jenž by v něm zůstával."(1.Janův 3,15)
  V minulosti jsem uchovával hlubokou nenávist a hněv vůči několika lidem, dokonce vůči kněžím a biskupům. Uděloval jsem svátosti a modlil se, aniž bych se s nimi usmířil. Pán mě obvinil z mých hříchů zanedbávání a neposlušnosti. Byl jsem velmi nedbalý v souvislosti se svými modlitbami, umírněností a postem. Několikrát jsem byl neposlušný vůči Církvi, vůči kongregaci a svým představeným.
  Pán mi ukázal konkrétní hřích, o kterém jsem si nemyslel, že by mohl být hříchem. Byl to hřích úplatkářství. V roce 2003 při pouti do Svaté země jsme s Gábi navštívili Večeřadlo, kde Ježíš sloužil poslední večeři se svými učedníky. Dali jsme 80 dolarů stráži, aby nás tam nechala odsloužit soukromou mši svatou.
  Brzy ráno, než přišli turisté, jsem na tomto místě odsloužil mši svatou a Gábi pořídila několik fotografií, které jsou vyvěšené, na mých webových stránkávh. Bylo to pravděpodobně výjimečné slavení mše svaté, na místě, které je v ruckách Izraelského státu. Radovali jsme se z tohoto privilegia a vyprávěli mnoha lidem a ukazovali jim fotografie. Teď ale Pán promluvil:"Účel neospravedlňuje prostředky. Dal jsi stráži úplatek, aby ses tam dostal a slavil mši svatou."
  V jednom okamžiku mi byly zjeveny hříchy, které kněží ve svém životě páchají, jako je pokrytectví, nepoctivost, nesprávná manipulace s penězi, hříchy nemorálnosti, hříšné vztahy se ženami a dětmi, svatokrádež, hříchy nenávisti a neodpuštění, obžerství, alkoholismus a drogy, spojení s ezoterikou, a dokonce pochybnosti ve víře v Krista a jeho svátosti. Ježíš mi ukázal některé kněze a biskupy, kteří byli členy Svobodného zednářství a žili dvojím životem, protože zroveň slavili mše svaté a udělovali svátosti. Slyšel jsem, jak hlas Pána hovoří:  "K v ů l i   t ě m t o   k n ě ž í m   j e   m o j e   c í r k e v   z a m o ř e n á."
  Cítil jsem velký smutek a proléval slzy. Celou dobu jsem se modlil:"Pane, smiluj se nad námi!"
  V těchto okamžicích jsem byl schopen rozpoznat tváře některých kněží a lidí, kteří skutečně páchají tyto hříchy a pokračují v hříšném životě bez kajícnosti. Za jejich hříchy jsem cítil ve svém srdci velký zármutek. Věděl jsem, že teď netrpím jen za své vlastní hříchy, ale také za hříchy svých bratrů - kněží a těch, kteří se účastnili mých duchovních cvičení...

                              Hříchy popírání Boha a odpadnutí od víry:

  Potom zazvonilo v mém srdci Boží slovo z knihy proroka Izaiáše 1,2-4: "Slyšte, nebesa, země, naslouchej, neboť mluví Hospodin. Vychoval jsem děti, dal jsem jim vyrůst a oni se však proti mně vzbouřily. Vůl zná svého majitele a osel jesle svého pána, Izrael nezná, můj lid nechápe. Běda, hříšný národe, provinilý lide! Plemeno zločinců, zvrácení synové! Opustili Hospodina, pohrdli Izraelovým Svatým, odvrátili se od něho!"  Před sebou jsem viděl   v e   s p a l u j í c í m   o h n i   velký počet lidí, kteří zatratili Boha, nebo opustili Církev a všichni hlasitě křičeli:"Zachraň mě! Zachraň mě! Měli znetvořené tváře a byli škaredí!
  Některé z nich jsem poznal i tak, protože to byli známí racionalisté nebo ateisté, kteří hovořili a psali o tom, že Bůh neexistuje! Další, které jsem poznal, byli ti,  kteří  na  mých  duchovních  cvičeních   o d m í t l i   m é  p r o s b y    p ř i j m o u t   J e ž í š e   jako   j e d i n é h o   P á n a   a   S p a s i t e l e.  Viděl jsem lidi, kteří byli satanisté, svobodní zednáři a ezoterici. Mnoho z nich bylo potetováno a na svých tělech měli piercing. Někteří byli v minulosti křesťané, ale s osobních důvodů se vzdali víry.

                                        Hříchy nemorálnosti:

  Následující scéna byla naprosto ohavná: viděl jsem tabuli, která visela nad vchodem do prašného místa, kde opět duše ve spalujícím ohni plakaly a prosily o Boží pomoc a slitování. Na tabuli bylo napsáno: LIDÉ,  KTEŘÍ  PÁCHALI  HŘÍCHY  NEMORÁLNOSTI  PROTI  BOŽÍM  PŘIKÁZÁNÍM,  JAKO  JE  CIZOLOŽSTVÍ,  SMILSTVO,  PROSTITUCE,  INCEST,  HOMOSEXUALITA,  LESBISMUS. Viděl jsem, jak části jejich těla, kterými páchali své hříchy, byly spalované a trýzněné. Někteří z nich jasným hlasem volali: "Pane, je mi líto, že jsem zneužíval svoje tělo a měl sexuální žádostivosti. Svojí smrtí na kříži mi odpusť, Pane!"
  Mnoho dalších hlasitě vyznávalo své hříchy:"Páchal jsem cizoložství, byl jsem nevěrný v manželství, používal jsem pornografii, měl jsem sex se stejným pohlavím a dokonce se zvířaty, trénoval jsem zvířata, aby měli sex s lidmi", atd.
  Viděl jsem mladé lidi, kteří praktikovali sexualitu před uzavřením manželství, ale před svatbou nečinili pokání nebo se ze svého smilstva nevyzpovídali. Pán mi ukázal neskutečné utrpení těch, kteří vedli motely pro prostitutky a podniky pro zneužívání dětí. Také jsem viděl ty, kteří vlastnili obchody s erotickými pomůckami, sexshopy a pornografií. Plakal jsem a prosil Ježíše, aby na nich projevil své milosrdenství.
  Drazí bratři a sestry, ať jste v jakémkoli stádiu života, prosím, vynaložte veškeré úsilí na to, abyste žili život v cudnosti. Je čas, aby každý na světe zastavil všechny druhy pornografie, erotické obchody, centra prostituce a všechny druhy perverzností! Z Bible známe, že Sodoma a Gomora, tehdy dvě nejvyspělejší města, byla zničena ohněm a sírou, kvůli sexuální perverznosti jejich obyvatel.(Jud 1,7) Proto žijme všichni život v   s e x u á l n í   č i s t o t ě   a   c u d n o s t i   a povzbuzujme ostatní, aby se o to také snažili.

                                         Hříchy vražd a potratů:

  Potom jsem byl přiveden na další místo, v němž lidé trpěli kvůli vraždám. Měl jsem možnost vidět ty, kteří spáchali chladnokrevně vraždy probodnutím, zastřelením, otrávaním atd. Viděl jsem některé světové vůdce, kteří spáchali genocidu, když byli při moci.
  Slyšel jsem pláč mnoha žen, které hlasitě volaly:"Potratila jsem děti, smiluj se nade mnou, ó Pane!" Byly mi zjeveny mnohé kliniky, kde se děly potraty, a nemocnice, kde se denně uskutečňovalo tisíce potratů. Viděl jsem též zdravotní sestry a doktory, jak povzbuzovali k potratům, a prodávali antikoncepční prostředky, aby zabránili početí. I oni plakali a prosili o smilování. Byl tu silný pach lidského masa. Chvíli jsem se za ně modlil a prosil Boha o milosrdenství, a potom jsem uslyšel Pánův hlas:"Jamesi, vždy když kážeš a poučuješ lidi, pověz jim, aby už  n i k d y   n e p r o v á d ě l i   p o t r a t y,  vysvětli jim, jak je jejich provinění závažné, a pověz jim o   B o ž í m   h n ě v u,  protože   T O   J E   S T U D E N Á   K R V A V Á   V R A Ž D A !"

                                            Hříchy lží a krádeží:

  Opět jsem byl veden do různých částí tohoto rozlehlého místa utrpení, které snad mohou nazývat očistcem, kde byly duše, které spáchaly hřích nenávisti, násilí, krádeže, lží a podobně. Viděl jsem lidi, kteří lhali a kradli, jak velmi hlasitě a v bolestech volají Pána, a někteří z nich otvírali svoje ústa, aby mi ukázali, jak jim v nich  h o ř í   o h e ň.  Vzpomněl jsem si na Ježíšova slova:"A říkám vám: lidé budou z každého neopodstatněného slova, které pronesou, skládat v den soudu účet."(Matouš 12,36-37)
  Potom jsem si vzpomněl na příběh z Bible o celníku Zacheovi, který posvém obrácení řekl, že chce dát polovinu svého bohatství chudým a čtyřnásobek každému, koho ošidil.(Lukáš 19,1-10)
  Také jsem viděl skupinku lidí, kteří šířili pomluvy a pomlouvali druhé. Mnoho z nich řeklo, že šířili falešné příběhy, podezření a pomluvy o chování kněží a řeholních sester. Pro jejich ostré a zlomyslné jazyky si několik zasvěcených lidí vytrpělo hanbu a ponížení před druhými. Někteří dokonce opustili kněžství a nebo zasvěcený život. Další přiznávali, že jejich zlé jazyky přinesly podezření a neshody mezi manželské páry, přičemž některé skončily i rozvodem.

                                             Hříchy mezi manžely:

  V jednom koutě jsem našel veliký počet lidí, kteří porušili svůj manželský slib tím, že se odloučili a rozvedli. Někteří z nich ke mně přišli a přiznali, že nebrali závazek manželského slibu vážně a že měli během manželství nemorální vztahy s několika lidmi opačného pohlaví. Jeden z nich přišel a řekl mi, že snáší utrpení, protože si vyměnil ženu s manželkou svého přítele a měli spolu sexuální vztah. Nikdy toho nelitoval ani se nevyzpovídal, protože se domníval, že to není hřích, když se spolu ústně domluvili.
  Většina těch, kteří trpěli v tomto koutě, byli ti, kteří se rozvedli a začali žít v cizoložství s jinými lidmi. Našel jsem tam také několik lidí, kteří porušili po zasnoubení svůj slib. Když jsem jim sliboval své modlitby a mše, někteří mi řekli:"Prosím, povězte těm, co jsou na zemi, aby se se svým partnerem nerozváděli, ať se děje co se děje, ale aby  s p o l u   n a d á l e   ž i l i   i  napříč rozdílům a těžkostem."

                                               Hříchy vůdců:

  Potom jsem byl zaveden na rozsáhlou plochu, kde křičeli o pomoc světoví politici a guvernéři. Bylo mezi nimi mnoho prezidentů, premiérů a králů. Podle Božích přikázání měli pomocí dobré morálky a správných životních hodnot povinnost dopomáhat lidem k prosperitě, ale selhali, a tak konali pokání za své hříchy.
  Během své vlády byli zodpovědní za potraty, homosexuální unie, eutanázii a podobně.
KAŽDÁ  AUTORITA  PŘICHÁZÍ  OD  BOHA  A  TI,  KTEŘÍ  MAJÍ  ZODPOVĚDNOST  NA  ZEMI,  BY  MĚLI  VĚŘIT  V  BOHA  A  NÁSLEDOVAT  BOŽÍ  PŘIKÁZÁNÍ.  Nikdo by neměl zneužívat zodpovědnost, která mu byla dána od Boha.

                                    Hříchy duchovních a teologů:

  Následující scéna se týkala především kněží, biskupů a teologů, kteří nevedli podle Božích přikázání a učení Církve stádo, které jim bylo svěřeno. Zde jsem také některé z nich poznal podle tváře, protože jsem je už v minulosti viděl. Nikdy bych nepředpokládal, že by se mohli nacházet v tomto stádiu utrpení. Když jsem viděl, v jakých byli otřesných podmínkách, a slyšel jejich nářky, na mysl mi přišla slova z proroka Ezechiela:"Její kněží porušili můj zákon a znesvětili mé svatyně; nedělali rozdíl mezi posvátným a všedním  a   n e u č i l i   j e   r o z l i š o v a t   n e č i s t é   o d   č i s t é h o..  Odvrátili oči od mých sobot a já jsem mezi nimi byl zneuctěn."
  Viděl jsem   v e   s p a l u j í c í m   o h n i   kněze, kteří nevyučovali a nekázali Slovo Boží správně. Byli obviněni  z  lenosti  a  zanedbávání povinností   u č i t   l i d i   o   z l ý c h   s k u t c í c h   a   o   h ř í c h u.
  V tuto chvíli jsem zkoumal svoje vlastní chování kněze, pastýře a teologa, zda jsem plnil dobře své povinnosti. Uvědomil jsem si, že také já se musím změnit. Někdy jsem se zdráhal napomínat své blízké, protože jsem se bál, aby se neurazili. Utrpení těchto lidí bylo hrozné. Měl jsem pro ně velký soucit, protože to byli moji bratři ve stejném knězství, jako jsem byl já. Někteří byli moji přátelé a spolubratři.

                                      
                                                   

                        O  DŮVĚRNÉM  PŘÁTELSTVÍ  S  JEŽÍŠEM
                           (Tomáš Kempenský - Následování Krista)

  1.Když je s námi Ježíš, všechno je dobré a nic se nezdá těžké; kdežto není-li s námi Ježíš, všechno je trpké. Nehovoří-li v našem nitru Ježíš, je všechna útěcha bezcenná; promluví-li však jediné slovo, pocítíme velkou útěchu. Což nepovstala Marie Magdalena ihned zmísta, kde plakala, když jí Marta řekla:"Mistr je tu a volá tě"?
  Šťastná hodina,  k d y ž   t ě   z a v o l á   J e ž í š  od pláče k duchovní radosti! Jak jsi bez Ježíše vyprahlý a tvrdý! Jak pošetilý a bláhový, žádáš-li si něčeho jiného než Ježíše! Což to není větší škoda, než kdybys ztratil celý svět?
  2.Co ti může dát svět bez Ježíše? Být bez Ježíše je kruté peklo; být s Ježíšem je sladký ráj! Bude-li s tebou Ježíš,  n e u š k o d í   t i   ž á d n ý   n e p ř í t e l !  Kdo najde Ježíše, najde poklad dobrý, ba dobro nad všechna dobra. A kdo ztratí Ježíše, ztratí příliš mnoho, ba víc než celý svět! Nejchudší je ten, kdo žije bez Ježíše; a nejbohatší, kdo je s Ježíšem zadobře!
  3.Je velké umění, dovést rozmlouvat s Ježíšem; a umět si Ježíše udržet je velká moudrost. Buď pokorný a pokojný a Ježíš bude s tebou. Buď zbožný a tichý a Ježíš zůstane s tebou. Snadno můžeš zapudit Ježíše a ztratit jeho  m i l o s t,  jestliže se přikloníš k vnějším věcem. A když Ho vypudíš a ztratíš, ke komu se utečeš? Koho si pak vyhledáš za přítele? Bez přítele nemůžeš dobře žít; a nebude-li Ježíš tvým přítelem přede všemi, budeš nesmírně smuten a opuštěn.
  Pošetile tedy jednáš, jestliže důvěřuješ někomu jinému, nebo se s ním raduješ. Lépe je si znepřátelit celý svět,   n e ž   u r a z i t   J e ž í š e !  Ze všech milých buď tedy Ježíš tvým  n e j m i l e j š í m !
  4.Každého miluj pro Ježíše, Ježíše však pro něj samého. Zvláštní lásky je hoden jen Ježíš Kristus, který jediný je ze všech přátel dobrý a věrný. Pro něho a v něm nechť jsou ti milí jak přátelé, tak nepřátelé.; a za  v š e c h n y   je třeba se k němu   m o d l i t,  aby ho poznali a milovali.
  Nikdy si nežádej zvláštní chvály a lásky, neboť to náleží jedině Bohu, který nemá sobě rovného. A nechtěj, aby se tebou někdo zabýval ve svém srdci, ani ty se nezaujmi láskou k někomu; ale v tobě a v každém dobrém člověku přebývá Ježíš sám.
  5.Buď v nitru čistý a svobodný a s žádným tvorem se nezapleť. Musíš být všeho prosta, přinést Bohu  č i s t é   s r d c e,   chceš-li poznat a vidět,   j a k    s l a d  k ý   j e   P á n.  A toho jistě nedosáhneš, nebude-li tě jeho milost předcházet a táhnout, abys všechno opustil a spojil se jenom s Ním. Neboť jen když zavítá k člověku Boží milost, nabývá člověk síly ke všemu; a když ta se vzdálí, stává se člověk ubohým a slabým, a jako by byl vydán samým útrapám. Ani tu však nesmíme malomyslnět a zoufat, nýbrž  o d e v z d a t   s e   d o   B o ž í   v ů l e   a všechno, co se přihodí, snášet k chvále Ježíše Krista. Vždyť po zimě přijde léto,   p o  n o c i   s e   v r a c í   d e n   a po bouři veliké jasno!


                           POSELSTVÍ  JEŽÍŠE  VASSULE  RYDEN:

  "Nejdražší přátelé, přišel jsem k vám až z nebe, abych vám zpíval Můj nový chorál lásky(Knihy "Opravdový život v Bohu") a připomněl vám všem   s v o u   v ě r n o u   L á s k u:  JSEM  VÁŠ  NEJLEPŠÍ  PŘÍTEL,  VÁŠ  NEJDRAŽŠÍ  SVATÝ  PRŮVODCE.
  Jsem stále s vámi a přestože jsem byl mnohokrát ignorován, zůstal jsem s vámi, abych vám dal pocítit svou přítomnost. Pokaždé, když jste se proti Mně chtěli bouřit, Já, Pán plný soucitu jsem vás uchopil za ruku, abych vás vtáhl do svého Srdce a ukázal vám svou nekonečnou lásku. Požehnaní Mé duše! Nejste sami; jsem stále s vámi, abych vás těšil a střežil vás, jako se střeží zřítelnice oka.
  Neříkejte "všude kolem mne je tma", jsem vám blízko, abych   v á s   v y v e d l   z   t é t o   t e m n o t y,  stačí, když řeknete: "P Ř I J Ď,  P A N E !", a budu k tobě spěchat, Mé dítě.
  Dnem i nocí čekám na vaši oddanost,  n e o t á l e j t e;  odevzdejte se Mi cele, abyste mohli být v Mém světle. Když Mě milujete, dovolíte Mi dělat, co pro vás považuji za nejlepší. Nebojte se, nabídněte Mi své srdce a Já je vlžím do svého svatého Srdce, aby je přijalo. Já jsem vám své Srdce nabídl. Nabídnete Mi na oplátku to své? Jestli Mě milujete, budete zpívat národům Můj nový chorál lásky, abyste Mě oslavili a v každé duši probudili nový život.
  Říkám vám: modlete se bez přestání, ať posvětíte svou vlastní duši i duše ostatních;  m o d l e t e   s e   s r d c e m,  ať   d é m o n   p r c h n e.  Buďte spojeni se Mnou a nikdo a nic vás ode Mne neodloučí;   P Ř I Š E L    Č A S,    K  D Y   U Ž   N E S M Í T E   V Á H A T.  Vzývejte Mne z celého srdce a budu k vám spěchat,..JSEM  VÁŠ  PŘÍTEL!  Jsem ten, který vás nejvíc miluje; jsem ze všech nejvěrnější. Učil jsem vás neodmítat laskavost, ať vás o ni prosí kdokoli; odmítnete vytáhnout trny, které bodají do Mého Srdce? K tomu potřebuji  u š l e c h t i l é   d u š e.  Je mezi vámi ještě nějaká citlivá duše? Kdo z vás Mne přitiskne na svou duši jako pečeť? Čí láska, koho z vás, je silnější než smrt?  JEŠTĚ  JSTE  NEPOCHOPILI,  J A K   J S E M   N E M O C E N   L Á S K O U   K   T O M U T O   P O K O L E N Í ?
Otevřte mi dokořán svá srdce, Má sestro, Můj bratře, Moji milovaní, protože Má ústa jsou sušší než pergamen kvůli tomuto nedostatku lásky! Odevzdejte se Mi. Proč se bojíte podřídit se? budete se podřizovat svému Svatému, tomu, o kterém říkáte, že Ho milujete.  DEJTE  MI  CELÉ  SVÉ   SRDCE   A    J Á    Z    N Ě J    U D Ě L Á M   N E B E,  aby mě oslavovalo, svého Krále.
  ZASVĚŤTE  SE  MÉMU  SVATÉMU  SRDCI  A  OSLAVUJTE  MĚ.  Všichni patříte do Mého domu a nechci, aby  s e   n ě k d o   z t r a t i l.  Když zůstanete ve Mně, budete žít! Pokračujte, Má jehňátka, seznamujte své bratry a sestry se zasvěcením  MMému  Svatému  Srdci  i  Neposkvrněnému  Srdci  své  Matky. Žehnám vám všem a zanechávám na vašem čele vzdech své lásky."


                POSELSTVÍ  PANNY  MARIE  VASSULE  PRO  NÁS:

  "Milované děti, dělejte, co vám Ježíš říká; vzdávejte díky Jeho jménu pro Jeho věrnou lásku; pozvedněte hlavu k Bohu a rozzáříte se. Mé ubohé děti. Dívám se shůry do vašich měst, kde není klidu, a kde je tolik zvratů; hledím, ale nemohu najít dost lásky ani velkodušnosti.  P o t ř e b u j i    v í c    m o d l i t e b,   v í c    š t ě d r o s t i   a   l á s k y,  a b y c h    v á m   p o m o h l a.  Je vás tak málo, kdo podporují mé modlitby!
  Zřekněte se všech svých zlých cest a žijte svatě; potřebuji vaše modlitby, jako žíznivá země potřebuje déšť, abych vám pomohla a zkrášlila vás pro svého Syna.  U ž   n e n í   m o ž n o   d á l   o t á l e t !  Nepřítel se rozhodl nelítostně zabíjet a   d á l   v y h á n ě t   l i d i   z   j e j i c h   v l a s t n í   z e m ě.  Viděla jsem hrůzy a srdce ve mě puká, ale mohu obnovit zemi a obnovit mír mezi bratry, jedině, když budete dbát mých proseb  o   m o d l i t b y   a mého volání   k   o b ě t e m.  Ztráta dětí, vdovství, to hned skončí. Vezměte si tentokrát Naše poselství k srdci. Nabídněte se Bohu a On vás vezme za ruku a bude vás utvářet; bude se ve vás zrcadli jako božský obraz. S Ním poznáte, že utrpení je božské, umrtvování uspokojením v očích Božích, poslušnost Ho těší. Přejte si to, co svět nejvíc odmítá: Jeho Kříž. Žehnám vám všem s mateřskou láskou.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář