Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č. 71 MOC PANNY MARIE PROTI ZLÝM DUCHŮM

                 Č. 71  MOC  PANNY  MARIE  PROTI  ZLÝM  DUCHŮM !

                                     MYSTICKÁ  RŮŽE  NEBES.
                           Poselství Ježíše  D. Otaviovi Michelinimu
     "Dnes, 7.prosince, o vigilii svátku Neposkvrněného početí mé a vaší Matky, veliké slavnosti na nebi i na zemi, chci mluvit o Ní, nejkrásnějším stvořeném květu, mistrovského díla mé Moudrosti, mé Moci a mé Lásky. Je stvořen z neposkvrěné nevinnosti, je stvořen z nesrovnatelné krásy, je stvořen z lásky. Je ze Mne, Trojjedinného Boha.
     Maria, mystická růže je čistota, světlo a láska. Jako rozpálená výheň vyzařuje teplo, které se šíří na nebi i na zemi, zaplavuje a prostupuje všechno a všechny. Ale růže nemá jen květ, růže má i stonek, má listy a trny. Pevný stonek s ostny symbolizuje obranu proti každému pokusu zneužití ze strany viditelných i neviditelných nepřátel.
    Mystická růže  MÁ  SVOU  VŮNI,  která  ZAPLAVUJE  VŠECHNY  DUŠE,  KTERÉ  JÍ  DŮVĚŘUJÍ  a které  SE  JÍ  SVĚŘUJÍ.  
    I tato  VŮNĚ  JE  OBRANOU  PROTI  ÚTOKŮM  ZLA!   
    MYSTICKÁ  RŮŽE,  NEJKRÁSNĚJŠÍ  KVĚTE  NEBE  I  ZEMĚ  NIKDO  TI  NEMŮŽE  UŠKODIT !!
 JSI  TRVALÝM  A  NEMĚNNÝM  OBJEKTEM  BOŽÍ  LÁSKY,  ÚCTY  ANDĚLŮ  A  SVATÝCH!"

                         O  POZDRAVENÍ  ANDĚLSKÉM
                                   Sv. Alfons z Liguori

       "Anděl Páně zvěstoval Panně Marii a ona počala z Ducha Svatého. Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš!""
A Maria řekla: 'Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle slova tvého!' Zdrávas, Maria....
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi - a my jsme Ho ukřižovali." Zdrávas, Maria....
    Andělského pozdravu si Panna Maria nesmírně váží. Jím se jí obnovuje radost, kterou zakusila, když jí sv archanděl Gabriel zvěstoval, že se stane  MATKOU  BOŽÍ.  ZDRAVME JI  ČASTO  TÍMTO  POSELSTVÍM!  "Zdravte ji", říká Tomáš Kempenský, "pozdravem andělským, velmi ráda slyší jeho ohlas." Matka Boží sama sdělila svaté Mechtildě, že ji nikdo nemůže pozdravit lépe, než uctí-li ji pozdravem: "Zdrávas, Maria." Kdo Pannu Marii zdraví, toho zdraví i Ona. Svatý Bernard kdysi zaslechl z úst nejblahoslavenější Panny zcela zřetelně slova: "Ave, Bernarde" - Buď zdráv, Bernarde!" "Pozdravení Mariino", říká Konrád Saský, "je provázeno pokaždé nějakou milostí." Richard od sv. Vavřince dodává: "Copak tomu, kdo přichází k Panně Marii se slovy ZDRÁVAS,  MARIA, může odepřít nějakou milost?"  Svaté Gertrudě Panna Maria přislíbila, že jí pomůže tolikrát v hodině smrti, kolika Zdrávasy ji pozdraví. Alan de Rupe ujišťuje, že  PŘI  SLOVECH  ZDRÁVAS, MARIA  SE  CELÉ  NEBE  RADUJE,  PEKLO  SE  CHVĚJE  A  ĎÁBEL  PRCHÁ!  Totéž dosvědčuje Tomáš Kempenský: kdysi se mu zjevil ďábel, ale za modlitby Zdrávas, Maria zmizel.
      Uvedu zde několik příležitostí, kdy je možné modlit se Zdrávas, Maria:
 1. Ráno, když vstaneš, a večer, než se odebereš na lože, se pomodli v kleče třikrát Zdrávas, Maria  a ke každému Zdrávasu připoj tuto prosbu: "Pro své Neposkvrněné početí, ó Maria, očisti mé tělo a posvěť mou duši." Nato po vzoru svatého Stanislava  PROS  PANNU  MARII  JAKO  SVOU  MATKU  O  POŽEHNÁNÍ,  svěř se do její ochrany a vyžádej si od ní, aby tě po celý den nebo po celou noc chránila od hříchu. Uděláš dobře,  KDYŽ  SI  NAD  LŮŽKO  POVĚSÍŠ  KRÁSNÝ  OBRAZ  BLAHOSLAVENNÉ  PANNY.
  2. RÁNO,  V  POLEDNE  A  VEČER  se modliívej Anděl Páně, s obvyklými třemi Zdrávasy. Papež Jan XXII. byl první, který opatřil tuto pobožnost odpustky.(Sv. Alfons cituje Crasseta, podle něhož byl podnět k udělením odpustků div vykonaný vzýváním Panny Marie. Jeden muž byl odsouzený na hranici, ale po této modlitbě zůstal nedotčený ohněm.) Dříve, při zvuku zvonů poklekal každý a modlil se Anděl Páně, dnes tak činit  SE  MNOZÍ  STYDÍ.  Svatý Karel Boromejský se nerozpakoval sestoupit z vozu nebo z koně a modlil se Anděl Páně v kleče na ulici často blátivé. Jeden líný řeholník, který se nepomodlil Anděl Páně, uviděl, jak se při zvonění "Anděl Páně" třikrát sklonila věž, aby ho naučila zdravit Matku Boží. Podle výkladu papeže Benedikta XIV.  v sobotu večer a v neděli modlíme Anděl Páně ve stoje. V době velikonoční se místo této modlitby modlíme: "Raduj se, nebes Královno."
  3. Kdykoli uslyšíš bít hodiny, pozdrav Matku Boží Zdrávasem. Alfons Rodriguez zdravil Matku Boží každou hodinu; v noci, když bily hodiny, budili ho andělé, aby i v této době pokračoval ve své pobožnosti.
  4. Když vycházíš ven, nebo se vracíš, pomodli se Zdrávas, aby tě  PANNA  MARIA  CHRÁNILA  VENKU  I  DOMA  před hříchem. V duchu zlíbej její nohy, jak to dělají kartuziáni.
  5. Když uvidíš obraz Nejsvětější Panny, pozdrav jej Zdrávasem. Kdo může, ať ozdobí svůj dům krásnou mariánskou sochou, aby  BYLA  PANNA  MARIA  ZDRAVENA  OD  KOLEMJDOUCÍCH.  Takový pěkný zvyk je v Neapoli a ještě více v Římě. (U nás v Archlebově u Žarošic.)
  6. Církev svatá předepisuje, aby všechny části církevních hodinek začínaly a končily Pozdravením andělským. Bude dobré, když si zvykneš na začátku a na konci každé své práce se pomodlit Zdrávas, Maria. Říkám "každé práce", ať už je duchovní, jako modlitba, svatá zpověď, svaté přijímání, duchovní četba, posech Božího slova a podobně. Anebo časná, jako studium, poučný rozhovor, jídlo, práce, odpočinek atd. Požehnané jsou ty práce, které jsou obepjaty dvěma Zdrávasy. Ráno při probuzení, večer před spánkem,  V  KAŽDÉM  POKUŠENÍ,  PŘI  KAŽDÉM  VÝBUCHU  ZLOSTI  a podobně, vždy se modleme Zdrávas, Maria.
   Čiň tak, milý čtenáři, a přesvědčíš se, jak mnoho získáš! Kněz Auriemma vypravuje, že Rodička Boží slíbila sv. Mechtildě, že když se bude denně modlit tři Zdrávasy ke cti její moci, moudrosti a dobroty, že jí vyprosí šťastnou smrt. Mimo to Panna Maria sdělila blahoslavené Janě Francouzské, že je jí velmi milé, modlíme-li se k uctění jejích desíti ctností deset zdrávasů.
   Alfons se jejími ctnosti zabývá v předchozí části své knihy. Jsou to: POKORA,  LÁSKA  K  BOHU,  LÁSKA  K  BLIŽNÍMU,  VÍRA,  NADĚJE,  ČISTOTA,  CHUDOBA,  POSLUŠNOST,  TRPĚLIVOST  A  MODLITBA.
  (Světlo 47/ 2016 - Zdroj: Vznešenost Panny Marie II. díl, Sv. Alfons Maria de Liguori)

                                                                        
                                S  MARIIÍ  V  KAŽDÉ  CHVÍLI
                                            Sv. Bernard
    Když zpozoruješ, že se v tomto pozemském životě více zmítáš uprostřed vichřic a bouří, než že kráčíš po pevné zemi, neodvracej se od světla této hvězdy - Panny Marie, pokud nechceš, aby tě zavalily vlny.
     Když se strhnou vichřice pokušení, když se dostaneš mezi skály soužení, podívej se na hvězdu, volej Marii.
 Když tebou zmítají vlny pýchy, ctižádostivosti, pomluv, žárlivosti, podívej se na hvězdu, volej Marii.
     Když loďkou tvé duše otřásá hněv nebo lakomství či žádostivost těla, podívej se na Marii.
 Když tě děsí velikost výčitek, když tě leká nečisté svědomí, když se hrozíš přísného soudu a už tě chce pohltit hlubina zármutku a propast zoufalství, mysli na Marii.
     V nebezpečí, v úzkostech a v pochybnostech, mysli na Marii, vzývej Marii. Její jméno ať neopustí tvá ústa, ať nezmizí z tvého srdce.
     A abys získal její pomoc a přímluvy, nezapomínej na příklad jejího života. Následuj ji a nebudeš bloudit. Pros ji a nikdy nebudeš bez naděje. Na ni mysli a nikdy se nezmýlíš. Jí se drž a nepadneš. Pod její ochranou nepoznáš strach. Povede-li tě Ona, neunavíš se. Bude-li ti Ona milostivá, dosáhneš cíle. A tak na sobě samém zakusíš, jak správně hovoří evangelista: "Jméno té Panny bylo Maria." (Lukáš 1,27)
   (Světlo 40/2016 - Zdroj: sv.Bernard: "Homilie na Missus est", II, 17)

                                        MARIINA  DOBA

     Mnohé zkušenosti nás naučily říkat, že cesty Boží jsou nevyzpytatelné, a přece jsme vždy znovu a znovu překvapení....
    V dějinách spásy nastala doba mnoha zjevení Panny Marie, Matky Ježíšovy. Opět jeden nečekaný Boží krok... Boží lid zakoušel od počátku její  POMOC  A  MATEŘSKOU  OCHRANU.  Dalo by se říci, že církev, jako mystické tělo Kristovo, ji přijímala v té roli, jako plnila vůči lidskému - dětskému tělu Kristovu - v roli pečující Matky.
     ALE  NYNÍ  PŘICHÁZÍ  JAKO  PROROKYNĚ,  JAKO  MOCNÁ  VŮDKYNĚ.  Jsme překvapeni nečekaným Božím krokem a až v tomto překvapení se nám najednou otevírá Písmo. Tak tomu bývá vždy u nového Božího kroku v dějinách spásy - tak tomu bylo i při příchodu Syna Božího na svět. Od pradávna o něm četli v Písmu, ale když se naplnilo, když už přišel, tehdy se jim uprostřed rozpaků otevíral smysl Písma.
     Nyní přichází Maria a rovněž až nyní poznáváme její velkou roli v Božím plánu, až nyní si plně uvědomujeme, že o ní Písmo mluví od začátku. Už po prvním hříchu v ráji, v okamžiku, kdy satan získal vládu nad světem, Bůh načrtává svůj plán spásy. Říká pekelnému hadovi: "Nepřátelství položím mezi tebe a ženu, mezi tvé a její potomstvo. Ono ti  ROZDRTÍ  HLAVU  A  TY  JEJ  ZASÁHNEŠ  DO  PATY."(Gen 3,15) Zde Bůh načrtává celé dějiny spásy s konečnou porážkou satana, který bude poražen ženou a jejím potomstvem.
     Avšak Bůh tady nemyslí ženu všeobecně a její potomstvo, čili lidstvo,  jak se mnozí domnívají. Zde myslí ŽENU,  jež stojí v nepřátelství vůči satanovi. To je ta žena, kterou takto označuje samo Písmo svaté, když při zvěstování o ní říká, že "je plná milostí a Pán je s ní"- je to MARIA.  Ona a její potomstvo přemohou pekelného hada. Prvorozený z jejího potomstva, JEŽÍŠ, splnil svůj díl úkolu jako člověk a vrátil se do slávy Otcovy. Z kříže ji nazval  ŽENOU  A  SVĚŘIL  JÍ  POTOMSTVO  DĚTÍ  BOŽÍCH,  KTERÉ  VYKOUPIL. Ustanovil ji za Matku. Tím završil dílo vykoupení - svůj úkol! Hned nato řekl: "Dokonáno je!" Co je v té chvíli dokonáno, snad jeho život? Ne, potom ještě žil a řekl: "Žízním!" Ale v té chvíli bylo dokonáno dílo vykoupení, splnil Otcovu vůli, kterou On vyslovil už v ráji: ŽENA  DOSTALA  POTOMSTVO,  KTERÉ  ON,  JEŽÍŠ,  VYKOUPIL  Z  MOCI  ĎÁBLA.
    Tedy Maria má být naší  VŮDKYNÍ  V  ZÁPASE  O  SPÁSU  SVĚTA?  Ona, která je pouhým člověkem? Ano, právě proto! Copak nám Písmo nedává precedens ve zjevení o tom, jak to bylo, když v nebi bojovali andělé? Proti těm, kteří se rozhodli ve své svobodě proti Bohu, se postavili ti, kdo byli Bohu věrni. Ale ne pod vedením Božím - to by byl nerovný boj, ale pod vedením archanděla Michaela, jednoho z andělů. Tedy i v našem světě je to jedna z lidí, Maria, která mu vypověděla boj. Proto k ní se musíme hlásit, jí se zasvětit, když se chceme do tohoto boje zapojit! A že je to slabá žena, která ďábla přemůže? O to více bude pokořena jeho pýcha.
     Také další předobraz máme v Písmu - v tom, jak bylo učiněno to, co musí být odčiněno: Jako se vna prvním hříchu podílela s Adamem Eva, tak i na vykoupení se podílí s Ježíšek Maria - "tvoji duši pronikne meč" - Bůh s jejím utrpením počítá.
    Apoštolská nauka v Písmu svatém, hovoří o prvním Adamovi, který nás přivedl k smrti, a o druhé Adamovi, který nás vede ze smrti do života. Kristus svou výkupnou obětí odčinil hřích Adamův. Ale mlčí se zde o Evě. Duch Svatý v době apoštolů a pak ještě dlouho skrývá Marii v její roli Evy, protože ještě  NEPŘIŠLA  JEJÍ  HODINA.  To je strategie Boží. I Ježíš se důsledně skrýval, dokud nepřišla jeho hodina! Když apoštolům již o sobě vyjevil něco víc, vždy je prosil, aby to ještě nikomu neříkali. Takto skrýval i svoji Matku a takto ji skrýval i Duch Svatý, dokud nepřišla její hodina.
    A  JEJÍ  HODINA  PŘIŠLA!  Dějiny spásy zažily další Boží krok - přichází Maria, aby splnila svůj úkol. V celých dějinách církve Bůh směřuje k této Mariině úloze. Duch Svatý ji připravuje, zjevuje stále nové poznatky její velikosti. Až nakonec, před třemi staletími, sv. Ludvík M. Grignion z Montfortu ve svém spisu podává úžasnou vizi doby, která má přijít,  která  BUDE  DOBOU  MARIINOU.  Tehdy ona  "BUDE  PŘÍTOMNÁ  Z  ROZKAZU  NEJVYŠŠÍHO  A  VYTVOŘÍ  SI  ZE  SVÝCH  MALÝCH  A  POKORNÝCH  DÍTEK  MOCNÉ  VOJSKO,  S  KTERÝM  DEFINITIVNĚ  PŘEMŮŽE  PEKELNÉHO  HADA."  Sv.Ludvík Grignion je skutečně jakoby  PROROKEM  JEJÍHO  PŘÍCHODU!
    A nakonec přichází Maria. Dojde k několika zjevením, která mají církev navyknout na její působení, až následuje významem největší z prvních zjevení - v Lurdech! Tady se Maria představuje jako  "NEPOSKVRNĚNÉ  POČETÍ" - to není nic víc a nic méně než to, co řekl Bůh v ráji: "Nepřátelství položím mezi tebe a ženu." To je tedy ona. Bůh jí dává moc konat  ZÁZRAKY,  aby tak jako Ježíš jimi vydala svědectví, že přichází od Boha. A toto místo zůstalo majákem, kde se nevěřící svět může na vlastní oči, svým vlastním - vědeckým - způsobem  DOTÝKAT  NADPŘIROZENÝCH  UDÁLOSTÍ,  MNOHA  ZÁZRAČNÝCH  UZDRAVENÍ!
    A potom přichází Maria ve Fatimě. Zjevuje se třem dětem a opět říká, jako při všech zjeveních, abychom dělali to, co nám řekl Ježíš. Zdůrazňuje na co jsme zapomněli -  MODLITBU  A  POKÁNÍ.  Ale kromě toho přichází s poselstvím, které ji představuje jako  VELKOU  PROROKYNI  této doby, jako Vojevůdkyni, která mobilizuje svoje děti k rozhodujícímu boji. ŽÁDÁ,  ABY  SE  VŠICHNI  ZASVĚTILI  JEJÍMU  NEPOSKVRNĚNÉMU  SRDCI,  a poselství končí příslibem: "A NAKONEC MÉ  NEPOSKVRNĚNÉ  SRDCE  ZVÍTĚZÍ!"
     To jsou vskutku odvážná slova. Bůh nám dal dostatek času, aby církev toto zjevení a jeho poselství přezkoumala a nakonec přijala - Církev  přijala Marii v této roli! Avšak jen církev na skále Petrově přijala Marii v této roli, jen JI nemohly brány pekelné oloupit o to, co je potřebné pro konečné vítězství. Maria, kterou nám Ježíš dal z kříže, patří k těm jeho vykoupeným  NADPŘIROZENÝM  DARŮM,  JEŽ  NÁM  POSKYTUJÍ  NADPŘIROZENOU  POMOC  a  proti kterým satan nejvíce pracuje svojí lží, aby nás o ně oloupil.
      Život církve, mystického těla Kristova, dospěl do té chvíle, kdy Ježíš ve svém pozemském životě začal připravovat učedníky na své utrpení. Právě  TOTO  přišla Maria sdělit ve Fatimě  O  CÍRKVI. Jako Ježíš říkal učedníkům před svým utrpením, že bude vydán, ukřižová, ale vstane z mrtvých, podobně hovoří ona ve Fatimě o mystickém těle Kristově,  O  CÍRKVI - ŽE BUDE VYDÁNA  ZKOUŠCE, ALE  ŽE  NAKONEC  ZVÍTĚZÍ.  Od května do října roku 1917 postupně o tom všem říkala třem fětem. Sdělila jim, že Rusko rozšíří své bludy, mnoho nevinných bude trpět,  CÍRKEV  BUDE  PRONÁSLEDOVÁNA,  zvláště Svatý otec bude mnoho trpět. A jen několik dní poté, co se zjevila,  VYPUKLA  V  RUSKU  KRVAVÁ  REVOLUCE,  ŠÍŘÍCÍ  NÁSILNOU  ATEIZACI,  OTEVŘENÝ  BOJ  PROTI  BOHU,  zanechala miliony mrtvých a obrovské duchovní zpustošení.
   Kristovo dílo na zemi je vyfáno zkoušce. Všemohoucí Bůh a jeho Syn jakoby dali ruce za záda a řekli satanovi: "Dělej co umíš, a zkoušej, zda zvítězíš."  A on koná. Surovou silou své zloby i zákeřnou lstivostí své lži - do té míry vládne,  DO JAKÉ  MU  TO  LIDSTVO  SVOU  HŘÍŠNOSTÍ  UMOŽŇUJE.  Bůh proti tomu svou mocí nezasahuje.  JEDINĚ  MODLITBA  A  POKÁNÍ  MŮŽE  SATANOVU  MOC  UMENŠIT!  Maria, která byla pouhým člověkem, však  MŮŽE  ZASAHOVAT!
    Mystické tělo Kristovo - církev - bojuje na svém kříži za záchranu celého světa. A tak jako v Ježíšově životě přišlo po vítězství na kříži  VZKŘÍŠENÍ,  které přišlo z moci Boží, z moci vykoupení, tak tomu bude i teď: "Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí!" Bude to vítězství z moci spoluvykoupení, z moci probnutého Srdce Matky. Z Mariiny výkupné oběti, již přijala jako nová Eva k výkupné oběti svého Syna, nového Adama. Ona obětovala svoje Srdce  UTRPENÍ,  svoje Neposkvrněné Srdce. Proto ONO  bude znamením v tomto rozhodujícím boji - v části, kterou  VYBOJOVAT  BYLO  PONECHÁNO  LIDEM!
     Boj vrcholí! A "Maria je přítomná z rozkazu Nejvyššího", jak to předvídal sv. Ludvík Grignion. V tomto čase to skutečně zakoušíme! Na mnoha omilostněných místech se zjevuje nebývalým, trvalým způsobem, aby dala poznat svoji stálou přítomnost. Posiluje své věrné děti,  SHROMAŽĎUJE  SVOJE  ZBLOUDILÉ  DĚTI  A  dává mnoho znamení, aby jich co nejvíce  NAŠLO  SVOU  ZTRACENOU  VÍRU!
     PŘIŠLA  JEJÍ  HODINA  a ona je s námi nyní tak, jako když Ježíš chodil po cestách tohoto světa a promlouval k zástupům na ulicích. V dnešní době jsme se ocitli v podobné situaci, v jaké se ocitli kdysi Ježíšovi současníci: Ježíš přišel a lidé museli sami posoudit, zda je to Mesiáš, podle znaků, které o něm dalo Nebe ústy proroků. Bůh od nich očekával víru v Ježíše. Od každého očekával takovou samostatnost Božích dětí.
     A dnes přichází Maria v tak rozhodující roli, že to připomíná rozpaky z Ježíšovy doby. Jedni řekli: "Je to on, Bohem přislíbený." Jiní zase říkali: "Není!" Jedněm se rozjasňovalo, začali chápat Písmo, že skutečně hovoří o Ježíši, jiní se snažili zastavit běh dějin spásy u dosavadního zažitého poznání Boha - u židovství.
    Také dnes by mnozí chtěli zůstat při tom Božím kroku spásy, kdy Maria mlčela. Jsou to její slova! Až po ukřižování církve a jejím zmrtvýchvstání, po nových Letnicích všichni uvidí, že to byla ona, jež plnila svůj úkol Matky.
     Dějiny spásy skutečně mají onen obraz, , jak jej Bůh načrtává na jejich začátku: Žena, ustanovená k nepřátelství vůči hadovi, a její potomstvo - Neposkvrněná a její děti. Tak jako pod JJežíšovým křížem udržela zbytek jeho Dvanácti - Jana, tak i pod křížem církve ona zachová ve svém Neposkvrněném Srdci malý zbytek těch,  KDO  SE  JÍ  ZASVĚTILI,  ABY  MOHLI  BÝT  ZAPOČÍTÁNI  PRO  KONEČNÉ  BOŽÍ  VÍTĚZSTVÍ!
    Marii potřebujeme a je přítomná z rozkazu Nejvyššího  teď, když mystické tělo Kristovo - CÍRKEV,  JE  VE VEČEŘADLE  A  PŘIPRAVUJE  SE  NA  VÝKUPNOU  OBĚŤ  a kde setrvává v čase své zkoušky a zdánlivé porážky v očekávání nových Letnic. Neboť zase jen působením Ducha Svatého v přítomnosti Neposkvrněné se může zrodit celý svět k Božímu životu, jako se z Ducha Svatého v přítomnosti Neposkvrněné zrodilo Ježíšovo lidské tělo. Jako se o Letnicích z Ducha Svatého  v přítomnosti Neposkvrněné zrodilo mystické tělo Kristovo - církev, tak se ve večeřadle této doby zrodí  CELÉ  LIDSTVO  K  BOŽÍMU  ŽIVOTU - KDYŽ  BUDE  POŠLAPÁNA  HLAVA  PEKELNÉHO  HADA  ŽENOU  A  JEJÍM  POTOMSTVEM!
   A  TEHDY  MŮŽE  PŘIJÍT  KRISTUS  PODRUHÉ  NA  SVĚT  VE  SVÉ  BOŽSKÉ  SLÁVĚ,  ABY  ODEVZDAL  OTCI  KRÁLOVSTVÍ.
 (Z Máriina doba 1995, mimořádné číslo.)

                 POSELSTVÍ  KRÁLOVNY  MÍRU  MIRJANĚ - 2. 11. 2016
   "Drahé děti, přicházet k vám a projevovat se je veliká radost pro mé mateřské Srdce. Je to dar mého Syna pro vás i pro druhé, kteří přicházejí.  JAKO  MATKA  VÁS  ZVU,  MILUJTE  MÉHO  SYNA  NADE  VŠECHNO!  Abyste Ho mohli milovat celým srdcem, musíte Ho poznat.  POZNÁTE  HO  MODLITBOU.  Modlete se srdcem a city.  MODLIT  SE  ZNAMENÁ  MYSLET  NA  JEHO  LÁSKU  A  OBĚŤ.  Modlit se znamená milovat, dávat, trpět a obětovat.
    Vás, děti moje, zvu, abyste byly Apoštoly modlitby a lásky.  
   DĚTI  MOJE,  JE  ČAS  BDĚNÍ!  V tomto bdění vás zvu k modlitbě, lásce a důvěře. Když můj Syn bude hledět do vašich srdcí, moje mateřské Srdce si přeje,  ABY  V  NICH  VIDĚL  BEZPODMÍNEČNOU  DŮVĚRU  A  LÁSKU!  Sjednocená láska mých apoštolů bude žít,  VÍTĚZIT  A  ODHALOVAT  ZLO!
    Děti moje, já jsem byla Kalichem Bohočlověka, byla jsem  BOŽÍM  NÁSTROJEM.  Proto vás, apoštolové moji zvu, abyste byli kalichem pravé čisté lásky mého Syna. Zvu vás, abyste byli nástrojem, skrze který ti všichni, kteří nepoznali Boží lásku,  KTEŘÍ  NIKDY  NEMILOVALI,  pochopili  a  SPASILI  SE.  Děkuji vám, děti moje." Když Panna Maria odcházela, viděla Mirjana kalich.


             PANNA  MARIA  POMOHLA,  POSEDLÝ  BYL  OSVOBOZEN!
                                              P. Paul-H. Schmidt

    Svatý František Xaverský, SJ, je spolu se svatou Terezií od Dítěte Ježíše ochranným patronem světových misionářů. V polovině 16. století kázal národům východní Asie od Indie až po Japonsko. Z jeho života se vypráví o četných zázracích...
    Když pobýval v roce 1545 v malajské Malace, přihodila se následující událost: V tomto městě žil jeden šlechtic, jmenoval se Joao Fernandez de Liher, jeden z nejváženějších a nejbohatších obyvatel Malaky. Byl ženatý s jednou Javánkou. Měli syna Antonia, když mu bylo 17 let, onemocněl těžkou nemocí. Lékař už léčbu vzdal a také domorodé ženy, které se vyznaly v přírodním léčitelství, si nevěděly rady. Tu se obrátila matka ve své nouzi na známou kouzelnici, jež se jmenovala Nhiay Maluco a ta se vyznala v tajemných věcech. Nemocnému uvázala kolem levého zápěstí hedvábnou šňůru. Ihned se projevily znaky posedlosti. Nejen že se oči a ústa nemocnému křečovitě zkřivily, ale projevoval velký odpor vůči všemu svatému. Plival na sochy a obrazy svatých. Nakonec ztratil řeč i vědomí a ležel po tři dny jako mrtvý ve svém loži.
    Náhodou se o tom dověděla jedna domorodá žena a poradila jim, aby ihned zavolali "svatého otce", ten by mohl nemocnému pomoci! Otec nemocného poslal svého přítele ke svatému Františku Xaverskému a ten ihned přispěchal. Byla sobota večer.
    Sotva vstoupil světec do pokoje nemocného, ten, dosud ležící bez známek života, okamžitě zneklidněl. Museli ho držet násilím. František se modlil z nějaké knihy asi po dvě hodiny. Potom si nechal přinést štólu, misál, svěcenou vodu a krucifix. Pro nemocného byl ale pohled na kříž nesnesitelný. Počínal si jako divoký a byl sotva k udržení. František Xaverský ale prohlásil, že všechno se v dobré obrátí.
    Začal číst příběh utrpení. Při každém vyslovení jména "Ježíš" upadl nemocný do mdlob, plival proti kříži a chtěl se vytrhnout. Pak se začalo s exorcismem. Kněz pokropil nemocného svěcenou vodou a položil na něho relikvie, načež se mladý muž uklidnil a po nějakou dobu ležel na posteli jako mrtvý. František Xaverský tím udělal všechno, co mohl. "Ponechte teď nemocného v klidu spát," řekl jim. "Kdyby se v noci probudil, dejte mu pít kaši z mandlí. Kromě toho, ať slíbí nejblahoslavenější Panně novénu. Nedělejte si žádné další starosti. Já budu zítra ráno sloužit mši svatou ke cti Matky Boží. Váš Antonio pak bude zase mluvit a uzdraví se." František zůstal ještě do rozednění a rozloučil se. Odešel do kostela "Naší Milé Paní na Hoře", aby tam odsloužil mši svatou.
    Zatímco František Xaverský obětoval mši svatou, zůstal otec s přítelem Mendesem u lůžka nemocného. Bylo to v tom okamžiku, kdy František při mši svaté došel k evangeliu, když nemocný ze sebe vydal první hlásky. Když mše svatá skončila, mohl Antonio zase správně mluvit a po několika dnech byl úplně zdráv.
   Modlitbě Franriška Xaverského a jeho mši svaté v mariánské svatyni v Malace se obecně připisovalo uzdravení nemocných a  NA  ZÁKLADĚ  TOHOTO  ZÁZRAKU  SE  OBRÁTILO  MNOHO  POHANŮ,  také jedna v celém městě známá bohatí  ŽIDOVKA  SE  SVÝMI  TŘEMI  DĚTMI.
    Svatyně , Naší Milé Paní na Hoře, tyčící se na zeleném pahorku, tehdy poznávací znamení města Malaka, byla postavena v roce 1523 jako splnění slibu Portugalce Duarda Coelho. V roce 1521 byl Duarte obklíčen u Kantonu se svými třemi džunkami 65 nepřátelskými čínskými čluny, vzýval ve své nesnázi Matku Boží a slíbil, že když ho z tohoto nebezpečí vysvobodí, tak na její počest vystaví kapli. V roce 1549 přenechal biskup tento kostelíček jezuitům. Tady pobýval František Xaverský velmi často, aby si odpočinul a aby se modlil ve dne i v noci.
 (Z Maria heute 11/2015)

                                 CHYBÍ  NÁM  EXORCISTÉ

     V Itálii přibývá žádostí o exorcismus, ale chybí exorcisté! Půl milionu Italů ročně žádá církev o službu exorcismu, píše deník La Stampa (25. 9. 2016) s odvoláním na Italskou asociaci katolických psychiatrů a psychologů a Mezinárodní asociaci exorcistů, která působí při Kongregaci pro nauku víry. Obě tyto instituce potvrzují rostoucí trend v "poptávce po exorcistech", kterých, jak se zdá, není nikdy nazbyt.
    Jestliže žádosti o exorcismus kdysi vycházely spíše ze zaostalejšího, chudého venkovského prostředí jihoitalských krajů, dnes více než třetinu případů tvoří lidé, jejichž problémy nevyřešila psychologie, ani psychiatrie. K zamyšlení by pak měl vést další znepokojivý údaj: 20 ze 100 osob, které jsou podle svého přesvědčení vystaveny ďábelskému vlivu, jsou nezletilí.
   Současný předseda zmíněného sdružení exorcistů, P. Francesco Bamonte, při rozhovoru s Vatikánským rorzhlase řekl: "Ďábel působí dvojí činností - řádnou a mimořádnou. Jeho běžnou činností je hřích, který se týká nás všech a  VYVOLÁVÁ  V  LIDECH  VZPOURU  PROTI  BOŽÍMU  PŮSOBENÍ  A  LÁSCE!  Mimořádná démonická činnost  SE  PROJEVUJE  STÁLE  NARUŠENĚJŠÍ  OSOBNOSTÍ  dotyčného člověka, až může být  ZCELA  NAHRAZENA  ĎÁBELSKÝM  DUCHEM!  Onen člověk si pak už  NENÍ  VĚDOM  SVÝCH  ČINŮ!  Jeho jednání nese známky, které my  exorcisté umíme rozpoznat: mluví neznámými jazyky, aniž by se je kdy učil; má fyzickou sílu, která nevychází z něho; zná dosud neznámé věci  a  zakouší násilný odpor vůči všemu posvátnému To jsou základní znamení, ale mohli bychom uvést ještě další."
    "Hlavní vlastností ďábla je přimět nás k víře, že neexistuje", vysvětluje italskému listu "La Stampa" P. Ildebrando Di Fulvio, exorcista diecéze Frosinone. Do tamního cisterciáckého opatství Casamari za ním už půl století proudí zástupy domněle posedlých, převážně však psychicky nemocných lidí. Většinou trpí chronickou depresí a dalšími patologiemi, doplňuje P. Di Fulvio, ačkoli připouští, že mezi tisíciletými zdmi kláštera byl také svědkem nevýslovného utrpení. Pouze v několika desítkách ze stovek případů se jednalo o osoby  SKUTEČNĚ  POSEDLÉ  ĎÁBLEM!
    Zlý duch  ZÍSKÁVÁ  NADVLÁDU  PO  ČERNÝCH  MŠÍCH  A  SPIRITISTICKÝCH  SEDÁNKÁCH,  ANEBO  PŘIDRUŽENÍ  K  SATANISTICKÝM  SEKTÁM  A  OKULTNÍM  SPOLEČNOSTEM,  dodává P. Gianni Sini, exorcista v sardinské Olbii. Poukazuje na  případ čtyřletého Matouše,  JEHOŽ  OTEC,  hlava vážené a zámožné rodiny, o víkendu s přáteli jen tak z povyražení  VYVOLÁVAL  DUCHY.  "Nese morální zodpovědnost, protože  SE  TAK  STAL  ĎÁBLOVÝM  PROSTŘEDNÍKEM", říká kněz, který teď koná exorcismus nad dítětem, jež v kostele při bohoslužbě  PROJEVOVALO  NEVŠEDNÍ  AGRESI.  "Vyzývám satana na souboj a nemám strach - stejně vím, že vyhraju!" říká s oblibou P. Sini, který se vysluhování této svátostiny věnuje už třicet let a sledoval stovky případů. Mimo jiné muslimskou dívku, která se při exorcismu svíjí jako had a kterou původně povolaný imám svěřil katolickému knězi.
    Dnes žijeme v ateistickém světě, prožíváme  HLUBOKOU  DUCHOVNÍ  KRIZI.  Nedostatek spirituality prospívá šíření sekt a  OKULTISMU,  zejména mezi mladými lidmi, pokračuje P. Aldo Buonaiuto.
    "Nabízí se takto podmanivá forma spirituality a jako alternativa ke křesťanské víře - mladí lidé si prostřednictvím určitých románů (Harry Poter), her a filmů  OSVOJUJÍ  ESOTERICKÝ  POHLED  NA  SVĚT  A  DOSTÁVAJÍ  SE  TAK  NA  HRANU  SATANISMU!  Esoterismus je pouhé obeznámení se se  SVĚTEM  MAGIE,  ČARODĚJNICTVÍM  A  RŮZNÝMI  DRUHY  SPIRITISMU.  Od teorie se pak přechází k praktikování okultismu - tedy snaze získat moc, kterou nemáme sami od sebe. Člověk se vydává touto cestou, aby mohl dokonce  ZAKOUŠET  DÉMONICKOU  MOC,  AŽ  DOSPÍVÁ  K  SATANISMU,  což může být krajně nebezpečné!" poznamenává jeho římský kolega P. Bamonte.
     Deset milionů lidí se alespoň jednou za život obrátilo na mágy, zaříkávače, zaříkávače, vykladače karet, astrology a léčitele - většinou jsou to šarlatáni, ale mohou mezi nimi být také  SATANISTÉ.  SPOUŠTĚCÍM  MECHANISMEM  POSEDLOSTI  JE  PAK  NENÁVIST,  ZÁVIST  A  NEBO  ŽÁDOSTIVOST!  Přibývá lidí, kteří se z těchto pohnutek obracejí na mágy, aby se pak  OCITLI  V  SEKTĚ,  KTERÁ  JIM  DÁVKUJE  LSD,  A  TAK  UDRŽUJE  V  OTROCKÉM  STAVU,  ZBAVUJE  DŮSTOJNOSTI  A  MAJETKU.
    Exorcista diecéze Fabriano-Matelica, P. Aldo Buonaiuto, nicméně také zde radí k obezřetnosti, protože zmíněná závislost na LSD vede spíše k vážným psychickým problémům, než k posedlosti. Na mládež zase dopadá  PŘESNĚ  CÍLENÝ  KOMERČNÍ  DIKTÁT,  KTERÝ  VNUCUJE  ESOTERICKOU  A  OKULTNÍ  iniciaci prostřednictvím  VIDEOHER,  napříkla  POKÉMON GO, pokračuje P. Francisco Bamonte: "Když rozluštíme její smysl a předkládanou vizi světa, jehož středem jsou ony příšerky, rozhodně zjistíme, že se tu nabízí  ESOTERISMUS  A  OKULTISMUS.  Lidé mohou pokémony chytat, vycvičit si je, ze zábavy posílat do boje proti příšerkám jiného vlastníka. Musí proto vyjít na ulici, lovit příšerku, a tudíž stále sledovat displey telefonu, čímž  SE  VYSTAVUJÍ  SMRTELNÉMU  NEBEZPEČÍ  DOPRAVNÍCH  NEHOD,  jak jsme viděli v Římě. Vážnější je fakt, že pokémoni jsou vybaveni  MOCÍ,  KTEROU PŘEBÍRÁ  NA  SEBE  TEN,  KDO  JE  DOPADNE,  čímž se navozuje  MENTALITA  MOCI: Mám moc a mohu ovládat druhé, a to způsoby, které jsou  TYPICKÉ  V  OKULTISMU - PSYCHIKINEZE,  nebo uspání nepřítele spánkem, kterému nelze odolat, anebo vysíláním alfa vln, které okolí způsobuje bolest hlavy. Jsou tu pokémoni se zářícíma očima a zpívající tajemné melodie. Najdeme tu  MNOHÉ  PRINCIPY  PODOBNÉ  MAGII."
    Ruku v ruce s opojením z tohoto neviditelného světa, kde člověk může získat moc a energie, jde systematické  ZESMĚŠŇOVÁNÍ  a  mediální znevažování skutečného duchovního života,  VÍRY,  CÍRKVE  A  VŠEHO  POSVÁTNÉHO,  pokračuje P. Aldo Buonaiuto: "Chtěl bych říci, že o zlém duchu dnes mluví více laici než členové církve.  Adorátoři okultních jevů rádi mluví z různých důvodů o ďáblu a temnotách, zatímco bychom o něm měli MNOHEM  VÍCE  MLUVIT  právě  MY,  KATOLÍCI  A  ZASVĚCENÉ  OSOBY,  avšak seriózně a poučeně, jak to činí papež František. Mezi obyčejnými lidmi často slýchávám otázku,  PROČ  KNĚŽÍ  A  BISKUPOVÉ  NIKDY  NEJMENUJÍ  ĎÁBLA,  JESTLIŽE V NĚJ  JEŠTĚ  VĚŘÍ.  
    V katolických školách a univerzitách bychom se tedy měli hlouběji zabývat tímto tématem, jež známe pouze kvůli jeho mimořádným a nejzazším účinkům, kterým je modlitba exorcismu. Je ale nutné mluvit o ďáblu z celého zorného úhlu - tedy o jeho dějinách, vývoji, což jsou všechno fakta, která je potřebná znát, a to dobře!"
    "Základním  EXORCISMEM  JE  KŘEST,   TÍM   NEJMOCNĚJŠÍM   PAK  ZPOVĚĎ."   Doporučuje P. Buonaiuto a varuje před léčiteli, kteří ve svých službách nabízejí  VYMÍTÁNÍ  ĎÁBLA!  "Ovšem také kněz, který vykonává exorcismus bez pověření biskupa, to nečiní ve společenství s církví."  "Rozsah démonických jevů je dnes takový, že exorcisté nemohou  ZŮSTAT  IZOLOVÁNI,  NÝBRŽ  POTŘEBUJÍ  PROPOJENÍ",  dodává exorcista římské diecéze P. Francesco Bamonte: "Výzva, kterou církvi kladou satanistické sekty a skupiny věnující se různým formám okultismu, s sebou nese bitvu, do které lze vstoupit jedině,  KDYŽ  BUDEME  JEDNOTNÍ.  Sami exorcisté vnímají, že je zapotřebí  STÁLE  UŽŠÍ  JEDNOTY!  Jsme velmi vděční zesnulému otci Gabrielemu Amorthovi, který 16 . září ukončil svou pozemskou pouť, že nám jako dědictví předal Mezinárodní asociaci exorcistů, kterou založil v roce 1994 a již Svatý stolec oficiálně schválil a vybavil statutem o dvacet let později. Sdružení napomáhá základní a stálé formaci exorcistů, včetně univerzitní úrovně, jejich národnímu a mezinárodnímu setkávání a včleňuje tuto službu do řádné pastorační činnosti místní církve."
     Na málo známý a senzacechtivými hororovými historkami opředený posvátný obřad exorcismu v nedávné době v Itálii neupozornila jenom smrt P. Gabrieleho Amortha, který za svůj život vykonal na 50 000 exorcismů. Zajímavý pohled, přibližující tuto službu široké veřejnosti, přinesl také dokumentární film nazvaný "Liberami" (Vysvoboď mne), který získal cenu na zářijovém festivalu v Benátkách. Režisérka Federica Di Giacomo v něm z antropologického a sociologického hlediska pojednává jev ďábelské posedlosti na pozadí každodenní práce sicilského exorcisty P. Catalda. Film, který režisérka natáčela tři roky, začíná při mši svaté v sicilském Palermu, která je kolektivní propedeutikou obřadu exorcismu, a končí na římské univerzitě Regina Apostolorum, kde protagonista přednáší na každoročně konaném kurzu pro kněze-exorcisty.
                                                                                            (Z www.radiovaticana.cz,  27.9.2016                                                                     
                                                                         
                     148. Poselství Ježíše ze dne 8. prosince 2016.          
                            Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).
             VÁS, KTEŘÍ JSOU SJEDNOCENI SE MNOU, JE VELMI MÁLO

     Ponoř se do Mne. Mysli na to, že se ve Mně ztratíš jako malá kapka vody v obrovském oceánu lásky. To je nejsvětější setkání.
     Mé děti,  TEMNOTA  POKRYLA  TENTO  SVĚT.  OBLOHA  JE  ČERNÁ  OD  DÉMONŮ.  VŠICHNI  ĎÁBLOVÉ  JSOU  VYPUŠTĚNI  Z  PEKLA!  Vás, kteří jsou sjednoceni se Mnou, je velmi málo. V tomto světě záříte jako malinká světélka.  CHRAŇTE  SI  SVÉ  SVĚTLO - SVOU  VÍRU,  DŮVĚRU  A  NADĚJI  VLOŽENOU  DO  MNE  A  SVOU  LÁSKU  KE  MNĚ,   neboť je to jediná hodnota v této holé pustině, v tomto údolí slz, která se ode Mne odtrhla.
    Moji maličcí, život je krátký a čas se brzy završí. Vytrvejte vedle Mne a buďte Mi věrni až do smrti. Blízko je čas mého slavného příchodu,  KDY  DECHEM  SVÝCH  ÚST  USMRTÍM  ZLÉ  a každého budu soudit dvojsečným mečem, vycházejícím z mých úst. Meč je Slovo, učení mého Otce, které jsem přinesl dolů na Zem.  JEDINÝM  MĚŘÍTKEM  JE  EVANGELIUM   a  v  něm je hlavní příkaz  LÁSKA!  Byli jste stvořeni, abyste toužili po lásce a byli šťastní, když milujete.
    Velké přezkoušení, očištění světa, už začalo. Všichni ti, kdo chtějí vyhovět lidem, přestože jejich svědomí je varuje, že jdou po špatné cestě, budou ztraceni. Velký počet jich padne za oběť, ale ti, kdo vytrvají až do konce smrti, i když se stanou mučedníky, budou navždy zářit v mém království jako Slunce.
    Mé děti, ošklivím si každý hřích, který vidím na zemi. Nikdy se neztotožňuji ani s hříchem, ani s hříšníkem. Chci zachránit hříšnou duši, a proto ji často přiměji k svatým činům. Přivedu k ní lidi, skrze něž ji varuji, ale když opakovaně řekne ne na mé volání, tak ji opustím a nechám ji, aby ji získal ten, koho si zvolila. Žel, na světě je velmi mnoho takových lidí. Modlete se za hříšníky! Satan teď chce uvrhnout ještě více duší do zatracení, jako kdysi, během historie světa, ale díky vašim modlitbám jim dám mnoho milostí.
    Moji maličcí, vytrvejte vedle Mne až do konce smrti, neboť  JÁ  JSEM  VĚČNÝ  VÍTĚZ,   protože mou smrtí na kříži a mým zmrtvýchvstáním  JSEM  PŘEMOHL  KNÍŽETE  TOHOTO  SVĚTA!  Mé vítězství je  VĚČNÉ  VÍTĚZSTVÍ,   a ten,  KDO  VYTRVÁ  VEDLE  MNE  AŽ  DO  KONCE,   toho posadím na svůj trůn a  BUDE  PANOVAT  SE  MNOU  NA  VĚKY  VĚKŮ!!!   Žehnám vám překypující, nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
   Váš Ježíš                                      

 ZPRÁVA  ORGANIZACE "OPEN  DOORS"  O  PRONÁSLEDOVÁNÍ  KŘESŤANŮ  VE  SVĚTĚ:

   Pronásledování křesťanů ve světě stále sílí. VVíce než 215 milionů jich každodenně zakouší vážné represe. V minulém roce bylo pro svou víru zabito 1207 vyznavačů Krista a napadeno 1329 kostelů. Islámský útlak a jeho extremistická podoba zůstává hlavním zdrojem pronásledování, a to především na Blízkém východě a v severní a subsaharské Africe. Politická nestabilita se pojí s fundamentalickými uskupeními, jako je například somálské Al-Šabáb, nigerijské Boko Haram nebo takzvaný Islámský stát. Organizace Open Door upozorňuje také na nebezpečné tendence v jižní a jihovýchodní Asii. Situace tamních křesťanů se stále zhoršuje, zejména v zemích jako je Indie, Bangladéš, Laos, Bhútán nebo Vietnam.(bůh už na ně posílá tresty podle poselství - velké zemětřesení a sopka v Indonézii.)
    Ve své nové zprávě WORLD WATCH List 2017 zveřejnila organizace Open Doors, která sídlí v USA a monitoruje situaci křesťanů na celém světě, žebříček padesáti zemí, v nichž je utlačování křesťanů NEJHORŠÍ! Údaje zahrnují období od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2016 a týkají se šesti oblastí života věřících, kterými jsou: soukromí, rodina, společenství, národ, církev a násilí.
     První místo už po patnácté drží  SEVERNÍ  KOREA - V  DŮSLEDKU  KOMUNISTICKÝCH  REPRESÍ  jsou v této zemi všichni křesťané nuceni k životu pod zemí a zůstávají odříznuti od světa.
     Druhé místo zaujímá Somálsko se svým kmenovým sistémem,  KDO  SE  OBRÁTÍ  Z  ISLÁMU  NA  KŘESŤANSTVÍ, MŮŽE  ČELIT  SMRTI.
      V první desítce zemí se dále nacházejí Afghánistán, Pákistán, Súdán, Sýrie, Írák, Irán, jemen a Eritrea. Nejvíce křesťanů však trpí kvůli islamistům, a to nejen na Blízkém východě, ale také v zemích, jako je Nigerie nebo Pákistán. V Sýrii a Íráku bylo zaznamenáno méně případů útlaku oproti loňskému roku, což je ale způsobeno útěkem křesťanů před Islámským státem.

                 NALÉHAVÉ  POSELSTVÍ  PANNY  MARIE 23. 12. 2016
                                              Enoch, Kolumbie

    "Děti mého Srdce, mír mého Pána, ať je s vámi se všemi. Děti, všechna proroctví, která vám dala Nebesa. Blíží se naplnění fatimského proroctví, památné dny sta let mého zjevení v Cova da Iria. Jsem velmi smutná, protože lidstvo pokračuje ve hříchu, aniž by věnovalo pozornost mým slovům.
    RUSKO  NEBYLO  ZASVĚCENO  MÉMU  NEPOSKVRNĚNÉMU  SRDCI,  jak jsem to požadovala. Bude-li pokračovat bez zasvěcení,  RUSKO  SE  OBRÁTÍ  V  BIČ  NA  LIDSTVO!
    Děti, neustále pláči, když vidím lidstvo v nevázané zábavě, které pokračuje v překračování předpisů mého Otce, aniž by bralo v potaz následky, které se rozpoutávají, události, které způsobí,  ŽE  VELKÁ  ČÁST  LIDSTVA  SE  ZTRATÍ!  Pokračují ve své každodennosti jako za časů Noemových, aniž by věnovali pozornost výzvám nebes  A  NEOČEKÁVANĚ  JE  ZASÁHNE  POHROMA,  KDY  SE  NEBUDOU  MOCI  ZACHRÁNIT!
   Jestliže v tomto roce, který začíná, nebude Rusko zasvěceno mému Neposkvrněnému Srdci, ujišťuji vás, že budete naříkat a nebe už  NEZADRŽÍ  BIČ  KOMUNIZMU,  KTERÝ  SE  ŠÍŘÍ  JAKO  RÁNA  PO SVĚTĚ!  Komunismus je ateismus a usiluje o podrobení národů tím,  ŽE  JE  VEDE  DO  OTROCTVÍ!  Můj protivník jej využije, aby zbičoval národy. Vojska Goga a Magoga jsou jeho spojenci a budou to ony,  KDO  PŘINESOU  TOLIK  ZPUSTOŠENÍ  A  SMRT  NA  LIDSTVO!
    ÚZKOSTLIVĚ  A  NALÉHAVĚ  VYZÝVÁM  PAPEŽE  A  MÉ  KARDINÁLY,  ABY  PŘED  13.  KVĚTNEM  POČÍNAJÍCÍHO  ROKU  ZASVĚTILI  RUSKO  MÉMU  NEPOSKVRNĚNÉMU  SRDCI.  Věnujte pozornost mému volání a už neodkládejte zasvěcení tohoto národa mému Neposkvrněnému Srdci; když to neuděláte, lidstvo bude velice trpět pod satanem a zotročením, které tento národ a jeho spojenci vykonají. Prapor komunismu uvede krev do pohybu a  MNOHO  NÁRODŮ  ZTRATÍ  SVOU  IDENTITU  a změní se na otroky autoritářského režimu,  KTERÝ  SI  JE  PODŘÍDÍ  A  VNUTÍ  JIM  SVÉ  ZÁKONY  A  IDEOLOGIE,  PŘI  ČEMŽ  POTEČE  KREV!!!  Rudý drak komunismu a ateismu už se zvedá, a nezasvětí-li se Rusko, přinese  BOLEST,  SMRT,  ZPUSTOŠENÍ  A  OTROCTVÍ  MÉMU  LIDU  A  STVOŘENÍ  MÉHO  OTCE.
    DĚTI,  POMOZTE  MI  SVÝMI  MODLITBAMI,  POSTY  A  POKÁNÍM,  aby se bič ateistického komunismu dále nešířil, aby Rusko bylo co nejrychleji - jak je to jen možné - zasvěceno mému Neposkvrněnému Srdci.  Ať všechny mé věrné děti  PROSÍ  VE  SVATÉM RŮŽENCI  NA  TENTO  ÚMYSL.  Ať se mé věrné vojsko spojí v modlitbě, pokání a postu tak, že budou se mnou prosit mého Otce, aby zadržel tento bič na lidstvo! Vzpomeňte si, že  MOC  MÉHO  RŮŽENCE  ZVÍTĚZILA  VE  VELKÝCH  BITVÁCH,  modlete  se proto se mnou, abychom zadrželi rudého draka. Modlete se, aby vikář mého Syna zasvětil Rusko mému Neposkrněnému Srdci v  SOULADU  S  POKYNY,  které jsem vám přinesla prostřednictvím mých pasáčků,  NEBOŤ  NEBE  NEPŘIJALO  ZASVĚCENÍ  TAK,  JAK  BYLO UČINĚNO,  protože nebylo učiněno, tak jak jsem vám to oznámila!
    Papež musí vycestovat do Ruska ve společnosti různých kardinálů a tam provést zasvěcení národa. Jenom tak bude  možno zadržet trest, který tento národ připraví lidstvu. Počítám s vašimi modlitbami, mé děti. Ať každý růženec, který se modlíte, žádá o tuto nezbytnost! Seznamte, mé děti, celé lidstvo s mými poselstvími. Roztrhněte svá srdce,  PROTOŽE  SE  BLÍŽÍ  TRIUMFÁLNÍ  NÁVRAT  MÉHO  SYNA !
  Jsem vaše Matka, Maria z Fatimy

                       Z poselství Panny Marie ze dne 5. února 2012.
                                           MODLITBA  Č.70
( naše Paní naléhavě vyzývala k modlitbě svého svatého růžence k pomoci zachránit svůj národ)

                          MODLITBA PŘED RŮŽENCEM
    "Královno svatého růžence, ty jsi ráčila přijít do Fatimy odhalit třem dětským pastýřům poklady milostí skrytých v růženci. Vzbuď v mém srdci upřímnou lásku k této modlitbě, abych meditací o tajemstvích našeho vykoupení, které je v něm vzpomenuto, mohl být obohacen jeho plody a dosáhl mír pro svět,  OBRÁCENÍ  HŘÍŠNÍKŮ  A  RUSKA   a milostí, o které tebe prosím v tomto růženci. Žádám to pro větší slávu Boha, pro tvou vlastní čest a pro dobro duší, zejména pro mou vlastní duši a duší celé mé rodiny. Amen."

        Z   PROROCKÉHO  DOPISU  BISKUPA  SIGAUDA  Z R. 1959 !!!

                                            KOMUNISMUS
    " Komunismus je dalším nepřítelem katolické Církve. Zednářská sekta shromažďuje „buržoazii“, komunisti shromažďují „proletariát“. Cílem každé ze skupin je totéž:  SOCIALISTICKÁ  SPOLEČNOST,  RACIONALISTICKÁ,  BEZ  BOHA  A  BEZ  KRISTA.   Tato dvě hnutí mají jedno společné vedení: mezinárodní Židovstvo.

                                       NAPADÁNÍ KOMUNISMU
     Mnozí katolíci mají silné pokušení vypořádat se s komunismem stejným způsobem, jakým se Církev před stoletím vypořádávala (a stále vypořádává) s liberalismem: „S liberalismem je možné soužití.“ Liberalismus nebránil Církvi učit nauku, ani komukoliv neukládal učit liberální nauku. Liberalismus dovoloval odsuzování svých omylů. V případě komunistické vlády tomu tak však není.
     Církvi se brání šířit svou nauku. Církvi se ukládá učit omyly komunismu. Církev nesmí odsuzovat omyly komunismu. Opozice komunismu vůči katolické Církvi je zásadní, radikální, stálá a úplná.
     Když komunismus uzavře mír s Církví, je to jen přestávka v boji. Důvod této přestávky může být různý: Mezinárodní politika si tuto přestávku vyžádala. Strategie útoku na jinou zemi může zapříčinit umělý mír v sousední zemi. Slabost samotného komunismu na počátku by také mohla vysvětlit takové dočasné příměří.
     Dokonce i řezník, než zabije svou oběť, se dobře nadechne, aby udeřil silně.  SPOLUPRÁCE  S  KOMUNISMEMSMEM  VŽDY  BUDE  ZKÁZOU  CÍRKVE!  Komunismus je synem Synagogy. Dokud nebude židovský národ obrácen, bude židovská Synagoga „Synagogou Satanovou“.  A   KOMUNISMUS  BUDE  komunismem Satana.  DÍLEM  A  TVÁŘÍ  ANTIKRISTA!"

                            POSELSTVÍ  KRÁLOVNY  MÍRU  25. 1. 2017
     "Drahé děti! Dnes vás zvu, abyste se modlily za mír. Mír v lidských  srdcích,  MÍR  V  RODINÁCH  a mír ve světě!
SATAN  JE  SILNÝ  A  CHCE  VÁS  VŠECHNY  OBRÁTIT  PROTI  BOHU,  A  VRÁTIT  KE  VŠEMU,  CO  JE  LIDSKÉ,  A  V  SRDCI  ZNIČIT  VŠECHNY  CITY  VŮČI  BOHU  A  BOŽÍM  VĚCEM!  Vy, děti moje,  MODLETE  SE  A  BOJUJTE  proti materialismu, modernismu a egoismu, které vám svět nabízí.
     Děti moje,  ROZHODNĚTE  SE  PRO  SVATOST  a já se svým Synem Ježíšem se za vás přimlouvám. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu!"


                              OVOCE  DĚTSKÉHO  UTRPENÍ
                         Otřesné svědectví z období komunismu

     Bylo to před Vánocemi l976. Vypadla nám jedna hodina vyučování. Moje kamarádky šly do cukrárny, ale mě napadlo, že bych mohla jít do dětské nemocnice na návštěvu k dětem.
Přišla jsem k lůžku čtrnáctileté Janičky. Daly jsme se do hovoru. Když slyšela, že jsem katolička, našla ke mně důvěru a svěřila se mi se svým trápením.:
    "Před pěti lety jsem šla k prvnímu svatému přijímání. Připravila mě k němu babička, protože rodiče jsou v komunistické straně a nemají rádi náboženství. Tatínek je vysokým úředníkem a maminka učitelkou. Když se dověděli, že babička mě vede k Bohu, tatínek ji vyhodil z domu.
     Podařilo se mi ji najít a ukryla jsem ji ve své světničce bez vědomí rodičů. Po deseti dnech ji tatínek našel. Zbil ji ještě surověji než před tím a vyhodil ji. Bylo to právě 25. prosince. I mě strašně zmlátil a od té doby jsem více v nemocnici než doma. Babičku našli zmrzlou za kostelem. Policie nepodnikla proti mým rodičům vůbec nic. Teď mám před sebou těžkou operaci. Podívej se na moji bouli za uchem. Stále se mi zvětšuje, to mě uhodil tatínek. Ráda bych přijala svaté přijímání. Můžeš mi to zařídit?"
    Slíbila jsem jí, že jí pošlu kněze se svatým přijímáním a někdy po operaci ji navštívím. Ale mohla jsem za ní přijít až za dva týdny. Řekli mi, že Janička před třemi dny zemřela. Napsala mi před smrtí dopis. K její smrtelné posteli přišli rodiče. Ale už to nebyli bezcitní lidé. Dali jí vědět, že se změnili.
    Protože s ní již nemohli mluvit, vyňal tatínek z kapsy obrázek Ukřižovaného, který našel v jejím pokojíčku, a na druhou stranu jí napsal: 'Janičko, ty jsi náš ukřižovaný Kristus. Já už nejsem úředník a maminka už neučí. Pracuji v táboře jako dělník a maminka je prodavačka; vystoupili jsme ze strany. Děkujeme ti.'  Janička zemřela 8.ledna 1977.
    Z dopisu ze sevrního Slovenska.

    Biskup Joachim Wanke, Erfurt: "ŽIJEME  V  TEMNOTÁCH,  KDYŽ  SI  MYSLÍME,  ŽE  SE  MŮŽEME  SAMI  ZACHRÁNIT   od toho, co nás zotročuje a ohrožuje, pomocí výchovy, vzdělání a hospodářského zajištění. VYSVOBOZENÍ  JE  MOŽNÉ  jedině tehdy, KDYŽ  PŘIZNÁME  SVÉ  VINY  A  ZMĚNÍME  SVŮJ  ŽIVOT  a necháme Božskému  Světlu proniknout do naší vlastní temnoty!"

                ŽÁDNÉ  KLANĚNÍ  PŘED  BLUDY  TOHOTO  SVĚTA!
                                         P. Paul H. Schmidt

    Stepinaćovi byli zbožná rodina, jež se pilně modlila růženec. V chorvatském Krašići přišel do jejich rodiny na svět 8. května 1898 Aloysius Viktor Stepinać. Pozdější kardinál  rád připomínal, že svoji lásku k Matce Boží zdědil po své nenápadné pozemské matičce. Po dosažení maturity na gymnáziu v Záhřebu vykonal vojenskou službu. Také tady žil mladý Stepinać podle svého křesťanského přesvědčení. Bylo velmi působivé, když každou neděli konal výstup na bohoslužby po 561 schodechk mariánskému poutnímu místu na Trsatu a po stejných schodech zase sestupoval.
    V únoru 1917 se dostal na italskou frontu, kde dosáhl hodnosti poručíka. Když padl do zajetí, považovali ho doma za mrtvého, zatímco on se za ostnatým drátem věnoval studiu italštiny. Po krutých válečných zážitcích se zase vrátil do vlasti. Otec ho nutil ke studiu zemědělství a plánoval i jeho manželství. V pravém okamžiku však Stepinać poznal plány Boží a dospěl ke správnému rozhodnutí. Tak přišel na radu svých duchovních přátel na "Germanicum" v Římě a před milostným obrazem Salus Populi Romani v bazilice Santa Maria Maggiore se dopracoval ke konečnému rozhodnutí. Dne 26.října 1930 přijal v 32 letech kněžské svěcení. Za svého římského pobytu mohl Stepinać navázat mnoho cenných přátelství, také s příslušníky cizích národností. Pozdější biskup ze Spreyeru Msgre Isidor Markus Emanuel udržoval s naším Chorvatem vřelé přátelství. Stepinać se mu svěřil, že za své kněžské povolání  vděčí Matce Boží, která mu stále pomáhala a jednou ho vysvobodila z naprosto beznadějné situace.
    V létě 1931 se vrátil do své chorvatské vlasti a stal se ceremoniářem arcibiskupa Antona Bauera, byl takřka jeho pravou rukou. Na Stepinaćovo naléhání uvedl arcibiskup Charitu arcidiecéze Záhřeb, kvůli rostoucím obtížím stále se zvyšujícího počtu záhřebského obyvatelstva. Zvláštní pozornost věnoval Stepinać studentům. Od dubna 1934 byl nositelem titulu "notář duchovní rady arcidiecéze".  A potom ho překvapilo nečekané rozhodnutí jeho arcibiskupa: "Aloysi! BBudete mým koadjutorem a následovníkem!" Veškeré zdráhání vyvolenému nepomohlo, a ve věku pouhých 36 let se ujal svého zodpovědného úkolu: "Uklidněte se! Ten nedostatek, že jste příliš mladý, se bude každým dnem zmešovat!" Tak ho uklidňoval nuncius Msgre Pellegrineti. Dne 24. června 1934 následovalo biskupské svěcení.
    O několik dní později vedl nový arcibiskup-koadjutor poprvé tradiční votivní mariánskou pouť do Maria Bistrica, osobně a pěšky, po trase dlouhé 36 km. To byla novinka, celý svět ho přijímal s velkými sympatiemi. Pouť se pak každý rok opakovala až do Stepinaćova zatčení! Ihned po biskupském svěcení se snažil důkladně poznat arcidiecézi při vizitacích. ve farnostech zanechal trvalý dojem i u nekatolíků. Při udělování biřmování zdůrazňoval vždycky neléhavou prosbu: KATOLICKOU  AKCI!  Po jeho zprostředkování přišly do arcidiecéze Záhřeb nové řehole a vzniklo 22 nových farností!
   Dne 7.prosince 1937 zemřel ve věku 81 let arcibiskup Bauer. Tím se stal Stepinać  arcibiskupem nejdůležitější chorvatské diecéze. Následujícího dne, na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie, vystoupil poprvé v této funkci na veřejnosti.
    Nový vrchní pastýř šel vstříc obtížné době:  ZEMĚ  SE  ZMOCNILY  DVĚ  PO  SOBĚ  JDOUCÍ  DIKTATURY!  Chorvatsko bylo zapleteno do zmatků II. světové války a zaplatilo vysokou cenu! Po skončení německého panování  PŘIŠLI  K  MOCI  BEZBOŽNÍ  KOMUNISTÉ!  "Ničím nebyla předstižena Stepinaćova láska k Matce Boží a jeho úcta k ní", píše arcibiskupův životopisec Ernst Bauer. Tento rys vystoupil ještě výrazněji   V  LETECH  PRONÁSLEDOVÁNÍ  A  ÚTLAKU  CÍRKVE  A  POTOM  V  SAMOTĚ  UVĚZNĚNÍ.
    Matka Boží by nenechala svůj národ na pospas. "Marija Bistrica by se mohla stát velkou oporou a mohla by hrát velkou roli při duchovní obnově národa", myslel si arcibiskup a podle toho jednal. Aby prohloubil u věřících modlitbu růžence a učinil ji oblíbenější, přeložil dílo Francouze Andrého Predela  "RŮŽENEC  JAKO  ROZJÍMÁNÍ  A  ÚSTNÍ  MODLITBA".  V mariánském měsíci máji a v říjnu se Stepinać rád vydával do různých kostelů v Záhřebu, aby se zúčastnil modlitby a podpořil zbožnost lidu.
    Dne 18. září 1946 brzy ráno udeřila jeho osudná hodina - byl zatčen a byl s ním veden veřejný proces. Byl odsouzen k 16ti letům odnětí svobody a k nuceným pracem. Nejdříve byl uvězněn v trestnici Lepoglava. V roce 1951 určila komunistická vláda, aby se napříště Stepinać zdržoval ve své rodné obci Krašić. Určitá svoboda pohybu mu byla dovolena, i když pod přísnou ostrahou. Denně směl sloužit ve farním kostele mši svatou a podnikat procházky.
    Katolický svět venku na něho nezapomněl a měl účast na jeho osudu. Papež Pius XII. poctil statečného vyznavače tím, že mu udělil 28.listopadu 1952 kardinálskou hodnost. Do Říma ovšem nesměl, po celý zbytek života zůstal "kardinálem bez purpuru", to však zcela odpovídalo jeho přirozené skromnosti. Stepinać mnoho četl a mnoho se modlil. V těchto letech svého vyhnanství rozeslal přes 5000 dopisů do celého světa.
    V prvních týdnech roku 1960 se jeho zdravotní stav náhle zhoršil a rychle se dál zhoršoval.  10. února se cítil úplně vyčerpán a sláb. Okolo 14. hodiny s posledním pohledem na obraz Matky Boží zašeptal: "Dejte mi moji svíčku hromničku" , a o čtvrt hodiny později vydechl naposled.
     Celý katolický svět želel úmrtí kardinála Stepinaće. Nechali komunisté svého nepřítele  kardinála  TAJNĚ  OTRÁVIT ?  Mnoho se o tom šeptalo. Byl kardinál Stepinać světec? Chorvatská církev o tom byla stále přesvědčena a papež to potvrdil. Jan Pavel II. ho blahořečil v chorvatském mariánském poutním místě Marija Bistrica dne 3. října 1998. Žádné jiné místo by se pro to lépe nehodilo!
    Před blahořečením bylo tělo exhumováno a podrobeno důkladnému zkoumání. Přitom  NAŠLI  LÉKAŘI  V  KOSTECH  STOPY  JEDU:  JISTÝ  DŮKAZ,  ŽE  KARDINÁL  BYL  ZAVRAŽDĚN - TEDY  TAKÉ  MUČEDNÍK!  V celém svobodném světě se uctívá tento 62 letý prelát už dlouhou dobu jako jeden z nejstatečnějších mučedníků církve naší doby!

                                            
                      46. Poselství Matky Spásy ze dne 9. dubna 2016.
                                  Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
                            ZLO PŘICHÁZÍ V ROUCHU BERÁNKA

     Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, můj Syn se vzdal sám sebe pro spásu lidského pokolení, protože každé z jeho dětí je jeho skrytý poklad. Já, jako Matka všeho lidstva, vás miluji bez výhrad, dokonce i tehdy, když mě nemilujete tak, jak vás miluji já... A přijdu tam, kde mě volají mé děti, které se nacházejí se ve stavu milosti, nebo kde mě hledají s pevným přáním změnit svůj život.
     Milované děti, musíte zůstat bdělé vůči útokům zla, a proto  MUSÍTE  VĚDĚT,  CO  JE  DOBRO  A  ROZPOZNAT,  CO  JE  ZLO,   abyste je mohly s jistotou rozlišit a nepadnout do omylů, nebo zabřednout do sporů.
    Proste Ducha Svatého o rozlišení, abyste nepadly do bahna, z něhož se nemůžete pozvednout. Musíte vědět, že hřích je hřích a  že  MEZI  LEHKÝM  A  SMRTELNÝM  HŘÍCHEM  JE  JEN  KROK!   Z toho důvodu byste neměly být spokojené, pácháte-li jen lehké hříchy. Ty se stávají zvykem, který končí tím, že vám zatemní cestu a vy, aniž byste to měli v úmyslu, se ocitnete v těžkém hříchu.
     Děti, je povinností každého křesťana patřičně reagovat, nejen používáním srdce – protože srdce nemyslí – ale také používáním mysli, myšlenky a rozumu v neustálém každodenním napětí, jemuž jsou v každém okamžiku vystaveny činy a dílo člověka, jako by byl stále probodáván šipkami zla, aby ho oddělily od víry. Milované děti, víra nesmí zůstat mrtvá! Pravda není nehybná, výpověď o životě křesťanů nesmí být svědectvím bez života, jinak kdyby takové bylo, jaké svědectví byste vydali o mém Synu?  STÁLE  ŽIJTE  PRAVDU  BOŽÍHO  SLOVA  A  v  každém okamžiku  JI  UVÁDĚJTE  DO  PRAXE.  Protože můj Syn žije, musíte být zodpovědní a jistí ve víře, protože křesťanství není teorie, je to život, a život v hojnosti.
      NECITLIVÁ  STVOŘENÍ  S  CHLADNOU  MYSLÍ  SE  ZABÝVAJÍ  MYŠLENKAMI,  JAK  kritizovat,  NIČIT,  ZABÍJET,  pomlouvat  a  LHÁT,  URÁŽET  A  ZAPÍRAT... Vy, děti mého Neposkvrněného Srdce, jste láska. A jako láska mého srdce znáte cestu, která vedla mého Syna na kříž. Víte o tom, a přesto se dáváte do boje, abyste byly více z nebe a méně ze světa.
      Milovaní, svou svobodnou vůlí musíte usilovat stát se více ctnostnými, a  K  TOMU  POTŘEBUJETE  BOŽÍ  MILOST.   Ne proto, že lidská vůle nemůže ze sebe nic vykonat, ale proto, že bez Boha jsou činy a práce více tvora a tíhnou spíše k tomu, co je lidské a nebudou směřovat ve stejné míře k Bohu. Děti, je vaší povinností se začít hlouběji zabývat poznáním, aby vaše vůle mohla činit správná rozhodnutí, a vy jste se nenechaly unášet vším, co k vám přichází ze všech stran a je naprosto nedůležité.
Vy víte, že můj Syn zná celou vaši cestu, kterou jdete, kam půjdete, jak jí jdete, a dokonce i tehdy vás bude ještě milovat. Můj Syn ví vše, co potřebujete. Ví, že vše, po čem toužíte, je lidská vůle. Ale vše, co potřebujete, je vůle Boží.
     Musíte pokračovat nejen ve slovních modlitbách, ale také v modlitbách pomoci svým bližním, modlitbách oběti, modlitbách rozhodnutí, modlitbách vás samotných s Bohem, abyste mohli naslouchat Božímu hlasu. Děti, Bůh je veliký a nekonečně dobrý a milosrdný,  ALE  NEBE  NEROZDÁVÁ  ZADARMO!   MUSÍTE  SI  JE  ZASLOUŽIT  činy a prací podle Kristova učení a zákona Otce.  Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, s ohledem na dobrou zprávu o Druhém příchodu mého Syna, chce můj Syn najít důstojný a připravený lid, ne lid váhající, ale lid s moudrostí a jistotou. Proto pokračuje v sesílání svého Slova, aby vás připravil.
      Milované děti, vy cítíte tak mnoho událostí, které dobře znáte, i ty, které mají brzy přijít a které byly předem oznámeny... Čekáte na události, abyste měřili blízkost naplnění mých zjevení. Jak se mýlíte! Lidské výpočty nikdy nepřesáhnou Boží okamžik. Zapomínáte, že vše, na co čekáte, se může stát v jediném okamžiku, pokud je to Boží vůle. Taková je Pravda, kterou vlastní jen Bůh.
      Milovaní, musíte být upřímní k sobě samým a každým okamžikem se rozhodovat být lepšími, aby můj Syn dostal od svého lidu lásku, upřímnost, pokoj a  KAJÍCNOST,  které by Mu mělo dát každé stvoření.
      Události se stávají tvrdými,  ČLOVĚK  BUDE  SUROVĚJŠÍ  a bude pronikat do nemyslitelných a neproniknutelných situací s pomocí zla. Jak se tento okamžik přibližuje,  PŮSOBENÍ  ZLA  SE  STÁVÁ  VÍCE  BRUTÁLNÍ!  Člověk uvažuje podle toho, co vidí. Zapomíná, že pravda globálního obrazu je v tomto okamžiku většinou skryta.
       Mé děti, neočekávejte velkou změnu ze strany lidstva, to žije ponořeno do lhostejnosti ke všem věcem, týkajících se domu mého Syna, hledá náhradní možnosti, které mu dají více svobody bez toho, že by se k čemukoli zavázalo, i když to ohrozí duše a vede k zatracení. To proto, že učení, které poskytuje církev mého Syna o hodnotě spásy duše, je velmi skrovné, chudé a téměř žádné.  NABÍZÍ  ZAVÁDĚNÍ  NOVINEK  VĚŘÍCÍM,   kteří v tomto čase chtějí to, co je snadné, co vyhovuje světu, co zahrnuje snadnost a minimum úsilí, pokud jde o hledání milosrdného Boha. Boha, jenž odpouští všechno a dává svobodu – kterou člověk chce –  I  KDYŽ  JDE  PROTI  PSANÉMU  SLOVU  V  PÍSMU  SVATÉM.  SRDCE  NĚKTERÝCH  VAŠICH  BRATRŮ  BYLO  NAKAŽENO  a jejich rozum se domnívá, že spravedlnost musí být vzata do jejich rukou. To je vedlo k páchání nejtěžších hříchů: Hněvu, který člověka oslepuje, takže udělá velké chyby a padne, bez toho, že by byl schopen znovu vstát.
       TO  JE  JEDEN  Z  MNOHA  FRONTÁLNÍCH  ÚTOKŮ  ĎÁBLA,  kterému čelíte, aniž byste si toho byli vědomi. Děti, zlo ví, jak si vás koupit, jak vás porazit a ohrozit, abyste se už nemohly dostat z jeho kruhu, který je ovládán bezuzdnou touhou těch, kdo vedou lidstvo do velké katastrofy.  ZLO  JE  NEUSTÁLE  ŽIVENO  DOKONCE  I  TĚMI,  KTEŘÍ  SE  NAZÝVAJÍ  MÝMI  DĚTMI  A  HNĚV  JE  DRŽÍ  V  ZAJETÍ... Zlo je živeno a snadno vniká do každého lidského stvoření...
       Děti, LIDSKÝ  ORGANISMUS  BUDE  POZMĚNĚN  VELKÝMI  VÝRONY  VYCHÁZEJÍCÍMÍ  ZE  SLUNCE.   Ty budou mít vliv na psychiku člověka, jeho nervový systém tím, že zvýší napětí, v němž lidstvo žije  A  POZMĚNÍ  I  CHOVÁNÍ  PŘÍRODY.  Počasí na zemi už nebude stejné.
       ZLO  PŘICHÁZÍ  V  ROUCHU  BERÁNKA.  Řekla jsem vám o tom, avšak nevíte-li, co je zlo, jak je odhalíte?  Milované děti, zlo se rozšiřuje a mor nenávisti postupuje s ním. Bylo nelítostně prosazeno  VYMÝCENÍM  ČISTOTY,  LASKAVOSTI,  BRATRSTVÍ  A  POROZUMĚNÍ,   proto musíte vědět, jak odmítat chvíle, kdy ďábel přichází, aby vyvolal svár.
      Mé děti, ochraňujte děti láskou mého Syna, modlete se k jejich společníkům na cestě, aby je jejich andělé uchránili před zlem. Vztekem Satana jsou kojenci, protože chce zemi bez dětí.
      Modlete se, mé děti, modlete se za Kanadu. Bude trpět lidským sobectvím uprostřed terorismu a příroda ji bude bičovat....
Modlete se, mé děti, za Argentinu, zanedbala učení mého Syna a oddělila mě od života svých obyvatel. Ďábel bičuje mysl lidí; klepala jsem na dveře, ale nebyla jsem přijata. Argentina bude trpět.... Modlete se, mé děti, za Francii, bude bičována těmi, kdo žijí s nenávistí a žízní po pomstě. Neočekávané přijde do Francie za bílého dne....MODLETE  SE,  MÉ  DĚTI,  ZA  CÍRKEV  MÉHO  SYNA,  BUDE  NEČEKANĚ  TRPĚT.  SOUSTŘEDÍ  NA  SEBE  POZORNOST....Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, Španělsko bude trpět na svém území, bez toho, že by mu bylo vzato. Odevzdalo je, aniž by je skutečně dalo, a jeho lidé budou cizinci ve své vlastní zemi.
      Děti, nezapomeňte, že se musíte modlit ve vědomí, že modlitba je rozmluvou člověka s mým Synem. Nemodlete se opakovaně, proste, meditujte a čekejte, až můj Syn vám ve vhodném okamžiku pošle někoho, kdo vám pomůže ve vaší bolesti a zmatku, který přijde, nikdy před tím neviděný, ze všech světových stran. Buďte prozíraví, nepadněte do léčky zla, buďte požehnáním svých bližních, šiřte světlo kamkoli půjdete a nedovolte, aby vaše domovy byly zničeny vlivem ďáblů, kteří hnízdí na zemi a radují se z toho, že ničí rodiny.
      Jste dětmi Nejvyššího. Budou vám pomáhat myriády andělů, důvěřujete-li moci Boží vůle, a jednáte-li a pracujete v lásce, Bůh bude s vámi. Dá ochranu souženým, úlevu trpícím, pokoj ustaraným. Nikdo není sám, můj Syn je v každém ze svých dětí.
    DÍVEJTE  SE  NAHORU,  DĚTI,  DÍVEJTE  SE  NAHORU!!!  Pijte ze zdroje živé vody [Jan 4, 11-14].  Žehnám vám, miluji vás.
         Maria
                                                    
                782. Poselství Ježíše ze dne 30. dubna 2013 v 15:40.
      "Právě je psán dopis s pokyny všem, kteří jsou ve službě v katolické církvi. Všichni moji posvěcení služebníci budou brzy informováni o změnách, se sdělením, že jsou pro dobro církve.
    Nová pravidla se projeví  NOVELIZACÍ,  ČI  ÚPRAVOU  MODLITEB  BĚHEM  MŠE  SVATÉ  A  BUDOU  SE  ZDÁT  NEVINNÁ  Mnozí si nevšimnou jejich významu, ale  BUDOU  SE  VZTAHOVAT  K  NEJSVĚTĚJŠÍ  EUCHARISTII  A  MÉ  PŘÍTOMNOSTI  V  NÍ.   Bude použito slovo "připomínat si" (slavit památku) a všechny  CÍRKVE  BUDOU ZBAVENY  SVÝCH  POKLADŮ!
 
                  BYL  PAPEŽ  PAVEL  VI.  SLUŽEBNÍKEM  ZEDNÁŘŮ?
                Liturgická kontrarevoluce – „umlčený“ případ P. Calmela OP
                                                18. února  2017
     27. listopadu 1969, tři dny před osudovým datem, kdy vstoupil v platnost Novus Ordo Missae, vyjádřil P. Roger Thomas  Calmel  OP jeho  odmítnutí v jedinečném prohlášení, které publikovala revue Itineraires.
     »Setrvávám u tradiční Mše, která byla kodifikována, nikoli vyrobena, sv. Piem V. v XVI. stol. výslovně  proto, aby byla  používána po mnoho staletí. Odmítám tedy Ordo missae Pavla VI.
      Proč? Protože  VE  SKUTEČNOSTI  tento Ordo Missae  NEEXISTUJE!   To, co existuje, je všeobecná a  TRVALÁ  LITURGICKÁ  REVOLUCE,  jakou povolil a  CHTĚL  SOUČASNÝ  PAPEŽ  PAVEL  VI.,  a kterou oděl, prozatím, jako maškaru  Ordo Missae z 3. dubna 1969. Je právem každého kněze odmítnout nosit maškaru této liturgické revoluce. Pokládám za svou kněžskou povinnost odmítnout sloužit mši ve stejnojmenném ritu.
     Jestliže přijímáme  TENTO  NOVÝ  RITUS,  který  PODPORUJE  SNAHU  SMÍSIT  KATOLICKOU  MŠI  S  PROTESTANTSKOU  VEČEŘÍ – jak potvrzují dva kardinálové (Bacci a Ottaviani) a jak ukazují důkladné teologické analýzy – pak  přejdeme bez váhání od nezaměnitelné Mše (jak uznává jeden protestantský pastor)  ke  MŠI  ZCELA  HERETICKÉ   a tedy nulové. Zahájená papežem a pak od něho přenechána národním církvím  POVEDE  REVOLUČNÍ  REFORMA  MŠE  DO  PEKEL!  Jak by bylo možné ji přijmout a stát se tak jejími komplici?
     Zeptáte se mě: když setrváš vůči všem a proti všemu u Mše všech časů, víš, čemu se vystavuješ?  Jistě, vystavuji se, abych tak řekl, setrvání na cestě věrnosti mému kněžství, a tedy vydám Nejvyššímu Veleknězi, který je naším nejvyšším Soudcem, pokorné svědectví mého kněžského úřadu. Vystavuji se dále  návratu ke ztracené jistotě věřících, kteří jsou v pokušení skepticismu a tedy zoufalství. Každý kněz totiž, který zachovává věrnost ritu Mše kodifikované svatým Piem V., velkým dominikánským papežem protireformace, umožňuje věřícím účast na svaté oběti bez jakékoli možné dvojsmyslnosti, aby se zcela spojili bez jakéhokoliv rizika, že budou podvedeni, se Slovem vtěleného a obětovaného Boha, který se stal přítomným ve svatých způsobách. Naopak kněz, který se vyrovná s novým ritem, jaký poskládal z různých kousků Pavel VI., spolupracuje ze své strany na postupném zavedení lživé mše, ve které Kristova přítomnost není autentická, ale je přetvořená do prázdné památky; z toho důvodu oběť Kříže nebude nic jiného než nábožné jídlo, při kterém se sní kousek chleba a vypije trocha vína. Nic víc: jako u protestantů. Odmítnutí spolupráce  na revolučním zavedení mše stejného jména, orientované na zničení Mše, k jakým nehodám a k jakým škodám to může vést? Pán to ví: proto postačí jeho milost. Popravdě řečeno, milost Ježíšova Srdce, které přichází až k nám ze svaté Oběti a ze svátostí, docela postačí. Vždyť Pán nám říká zcela klidně: »Kdo ztratí svůj život na tomto světě pro mne, zachová ho pro život věčný«.
    Bez váhání uznávám autoritu Svatého otce. Nicméně tvrdím, že každý papež se při výkonu své autority může dopustit zneužití této autority.  TVRDÍM,  ŽE  PAPEŽ  PAVEL  VI.  SE  DOPUSTIL  ZNEUŽITÍ  VE  VELMI  ZÁVAŽNÉ  VĚCI,  KDYŽ  SESTAVIL  NOVÝ  MEŠNÍ  OBŘAD  na takovém základě,   ŽE  PŘESTÁVÁ  BÝT  KATOLICKOU  MŠÍ!!!   Ve svém Ordo Missae napsal: Mše je shromáždění Božího lidu, kterému  PŘEDSEDÁ   kněz,   "ABY  SLAVIL  PÁNOVU  PAMÁTKU".  Tato záludná definice opomíjí apriori to, co je podstatou  katolické Mše, která je odjakživa a provždy nezaměnitelná s protestantskou večeří. To je důvod, proč  SE  V  KATOLICKÉ  MŠI  NEJEDNÁ  O  JAKOUKOLIV  PAMÁTKU;  její památka  JE  takové povahy, že obsahuje reálně   OBĚŤ  KŘÍŽE,  PROTOŽE  KRISTOVO  TĚLO  A  KREV  SE  STÁVAJÍ  REÁLNĚ  PŘÍTOMNÝMI  NA  ZÁKLADĚ  DVOJÍHO  PROMĚŇOVÁNÍ.   To, co se jeví tak jasné v ritu kodifikovaném svatým  Piem V., že se nemůže jednat o podvod, to v tom, co vyrobil Pavel VI., zůstává proměnlivé a dvojznačné. Podobně   V  KATOLICKÉ  MŠI  KNĚZ  NEPROVÁDÍ  ŽÁDNÉ  PŘEDSEDNICTVÍ.   Obdařen božským charakterem, který ho uvádí do věčnosti,   JE  SLUŽEBNÍKEM  KRISTA,  který skrze něho uskutečňuje Mši; je to zcela jiná věc než přirovnávat kněze k nějakému pastorovi, kterého delegovali věřící, aby udržoval pořádek při jejich shromáždění. Takže to, co je s evidentní jistotou obsaženo v obřadu Mše stanovené sv. Piem V., je v novém ritu jen simulováno, pokud to není zcela vypuštěno.     
     Prostá důstojnost, ale nekonečně více kněžská čest ode mne žádají,   ABYCH  NEMĚL  TU  DRZOST  A  ZAPRODAL  KATOLICKOU  MŠI,   kterou jsem přijal v den svého kněžského svěcení. Jde tedy o to být čestný  a především v záležitosti božské závažnosti   NEEXISTUJE  NA  SVĚTĚ  ŽÁDNÁ  AUTORITA,   dokonce  ANI  PAPEŽSKÁ,  která by mě mohla zadržet. Ostatně první zkouška věrnosti a lásky, kterou může člověk složit před Bohem a před lidmi, je střežit poklad nekonečné ceny, který mi byl svěřen, když na mne biskup vložil své ruce. Je to především zkouška věrnosti a lásky, ze které budu souzen nejvyšším Soudcem. Skládám svou důvěru ve svatou Pannu Marii, Matku nejvyššího Velekněze, že mi  vyprosí milost, abych zůstal až do smrti věrný katolické Mši, pravé a nedvojznačné. Totus tuus sum ego, salvum me fac. (Celý jsem tvůj, spas mě.)«
     Před tímto textem takového dosahu vysloveným s tak kategorickou rozhodností, se všichni Calmelovi přátelé a dobrodinci třásli a očekávali z Říma nejtvrdší sankce. Všichni, kromě něho samotného, syna svatého Dominika, který ustavičně opakoval: „Řím neudělá vůbec nic!“  A opravdu. Řím nepodnikl skutečně vůbec nic. Před tímto mnichem dominikánem, který se bál jen nejvyššího Soudce, kterému musí složit účty ze svého kněžství, Řím zmlkl.
     Proti všem, kteří doporučovali slepou poslušnost, on poukazoval na povinnost vzpoury: Veškeré jednání sv. Jany z Arku dosvědčuje, že takto smýšlela. „Jistě, Bůh to dopouští, ale jeho vůle je, dokud mi zbývá vojsko, abych vedla dobrou válku za křesťanskou spravedlnost.“ Pak ji upálili. Odevzdat se do Boží milosti neznamená nic nedělat, naopak znamená to udělat všechno, co je v našich silách. Kdo nerozjímali o Makabejských, o Janě z Arku, o expedici Jana Rakouského, o revoltě v Budapešti, kdo se nepřipojili k vznešeným revoltám dějin, ti jenom opakují: Bůh nechce křížové výpravy. Ale to všechno je hlas lenosti.
    Pater Calmel opakoval: »Dilema, před kterým všichni stojí, není volit mezi poslušností a vírou, nýbrž mezi poslušností z víry a mezi spoluprací na zničení této víry. Všichni jsme vyzváni, abychom v mezích, které nám ukládá revoluce, udělali maximum a žili podle tradice s rozvážností a s horlivostí. Bděte a modlete se.«  P. Calmel dokonale pochopil, že ,forma´, jsou praktikuje pokoncilní církev, je zneužívání autority, které požaduje absolutní poslušnost. Té se mnozí duchovní i laici pořídili, bez jakékoliv formy odporu. Luois Sallerom řekl: »Nepřítomnost odporu se mi jeví jako tragická. Bůh nespasí křesťany bez křesťanů, ani svou církev bez ní samotné«.
      V roce 1975 P. Calmel zemřel a korunoval svou touhu po věrnosti a rezistenci. V prohlášení z roku 1969 prosil Nejsvětější Pannu, aby až do své smrti zůstal věrný katolické Mši, pravé a  nedvojznačné. Matka Boží vyslyšela jeho prosbu a tento její milovaný syn mohl odejít na věčnost, aniž by kdy sloužil novou mši,  aby zůstal věrný nejvyššímu Soudci, kterému měl skládat účty ze svého kněžství.
    I přes otevřený odpor otce Calmela proti liturgickým novotám Řím nikdy nesáhl k žádné sankci.  Dominikánova logika byla příliš jadrná, nauka příliš ortodoxní, jeho láska k církvi a věčné tradici příliš věrná, než aby se odvážili na ni zaútočit. Nezaútočili, protože nemohli. Tak se odvíjel případ v největší tichosti, takže tento dominikánský teolog zůstal ve francouzské tradiční oblasti takřka neznámý, a tak zůstal takřka neznámý v celém katolickém světě.
Současný debakl církve a panující slepota jsou mezi jiným důsledkem těžkého  deficitu milosti  a světla, a tento deficit vyplývá z deficitu opravdové Mešní oběti,  nenahraditelného zdroje milosti a spásy.
    Cristiana de Magistris,  Riscossa Cristiana

                              A  HISTORIE  SE  ZASE  OPAKUJE:

                 782. Poselství Ježíše ze dne 30. dubna 2013 v 15:40.
      "Právě je psán dopis s pokyny všem, kteří jsou ve službě v katolické církvi. Všichni moji posvěcení služebníci budou brzy informováni o změnách, se sdělením, že jsou pro dobro církve.
    Nová pravidla se projeví  NOVELIZACÍ,  ČI  ÚPRAVOU  MODLITEB  BĚHEM  MŠE  SVATÉ  A  BUDOU  SE  ZDÁT  NEVINNÁ  Mnozí si nevšimnou jejich významu, ale  BUDOU  SE  VZTAHOVAT  K  NEJSVĚTĚJŠÍ  EUCHARISTII  A  MÉ  PŘÍTOMNOSTI  V  NÍ.   Bude použito slovo "připomínat si" (slavit památku) a všechny  CÍRKVE  BUDOU ZBAVENY  SVÝCH  POKLADŮ!

                   KARDINÁL  SARAH:  REFORMA  REFORMY  PŘIJDE!
      "Reforma liturgické reformy nastane, i kdyby se přitom mělo skřípat zubama, protože na ní  ZÁVISÍ  BUDOUCNOST  CÍRKVE", říká kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro  b o h o s l u ž b u   a   s v á t o s t i.   Podle jeho přesvědčení je dnes liturgie nemocná, neuvádí člověka do Božího tajemství.

                   728.    Poselství Ježíše ze dne 8. března 2013 v 14:05
    BYL POSLÁN ROZLOŽIT MOU CÍRKEV A ROZTRHAT JI NA MALÉ KOUSKY
     Lstivý podvodník, BUDE  SE  SNAŽIT  ZBAVIT  ÚŘADU  VĚRNÉ  SLUŽEBNÍKY  MÉHO  MILOVANÉHO  SVATÉHO  VIKÁŘE   papeže Benedikta XVI., jmenovaného Mnou.
      VYKOŘENÍ  VŠECHNY  VĚRNÉ  MÉMU  UČENÍ  A  PŘEDHODÍ  JE  VLKŮM !  Jeho činy nebudou zřejmé hned, ale příznaky budou brzy zjevné.  Až ohavnost zapustí kořeny, pak změny budou náhlé. Jeho oznámení  O   VYTVOŘENÍ  SLOUČENÉ  KATOLICKÉ  CÍRKVE,  SPOJENÍM  VŠECH  VĚROUK  OSTATNÍCH  NÁBOŽENSTVÍ,   přijde brzy poté.

      A  PAPEŽ  FRANTIŠEK  UDĚLÁ  VŠE  PRO  TO,  ABY  SATAN  ZVÍTĚZIL:

      ZMĚNA  SLOŽENÍ  KONGREGACE  PRO  BOHOSLUŽBU  A  SVÁTOSTI.
    Papež František  VYMĚNIL  VŠECHNY  ČLENY  VATIKÁNSKÉ  KONGREGACE  PRO  BOHOSLUŽBU  A  SVÁTOSTI,  což je orgán odpovědný za liturgické otázky. Je obvyklé, že papež jmenuje několik nových členů každé vatikánské kongregace, obměňuje členy, kteří slouží už několik let. Ale 28. 10. 2016 Vatikán oznámil, že papež František jmenoval 27 nových členů Kongregace pro bohoslužbu a svátosti,  A  TÍM  ZCELA  OBMĚNIL  ČLENY  TOHOTO  ORGÁNU.
    Z kongregace byli odvoláni kardinálové  RAYMOND  BURKE,  MARC  OUELET,  Angelo Scola, George Pell, Angelo Bagnasco a Malcolm Ranjith.
    Nově jmenovaní dají kongregaci  VOLNĚJŠÍ  CHARAKTER - bude v ní zastoupeno více národů. Zdá se, že tyto změny mají vyvážit práci kardinála  ROBERTA  SARAHA,  prefekta kongregace, který je výrazným zastáncem uctivější liturgie a "REFORMY REFORMY".
                              KARDINÁL  OUELLET,  VĚRNÝ  UČENÍ  CÍRKVE;   KARDINÁL  BURKE,  VĚRNÝ  UČENÍ  CÍRKVE.

                       ZÁSAH  PŘÍZNAČNÝ  PRO  DESPOTU!!
                                                5. 1. 2017
        Bergoglio nařídil prefektovi Kongregace pro nauku víry, aby propustil své tři nejlepší spolupracovníky. Jedná se o jednoho Francouze, jednoho Mexičana a jednoho Američana.: „Jakožto z nejvyššího pověření žádám o jejich propuštění...“ Kněží měli být odesláni do svých domovských diecézí.
       Kardinál Müller se pokoušel toto nařízení zmírnit. Několikrát žádal u papeže o audienci. Ta byla přislíbena, ale vždy znovu odložena. Konečně došlo k setkání. Prefekt sdělil Bergogliovi, že zatím v tomto případě nic nepodnikl, protože chtěl nejdříve mluvit osobně s papežem. Jedná se o tři nejschopnější spolupracovníky, a proto by chtěl vědět, jak jim má tento přístup zdůvodnit. Bergogliova odpověď zněla: „Já jsem papež a nemusím nikomu zdůvodňovat svá rozhodnutí. Rozhodl jsem, že musí odejít, a proto odejdou.“ Nato papež okamžitě vstal a podal hostu ruku na rozloučenou. Audience byla ukončena.
    Toto propuštění představuje závažný zásah do práce kongregace. Jak zjistil vatikanista Tosatti, nejméně jeden z těchto tří se před časem vyjádřil kriticky o určitém papežově rozhodnutí. „Dobrý přítel papežova důvěrníka“ to slyšel a informoval o tom na vyšších místech“. Tosatti si položil otázku: „Nebyl to papež František, který chtěl odstranit řeči, pomluvy a klepy?“
(katholisches.info)

                          BERGOGLIO  JE  POUZE  ŠPIČKA  LEDOVCE !
                                           Lumen de Lumine
                                                4. 1. 2017
      Obhajoba Bergogliovy neústupnosti, které se ujal jeho důvěrný spolupracovník, obsahuje v podstatě všechno, co je tento falešný pastýř ochoten přiznat a na čem bude nesporně trvat jakožto na podstatném krédu své bergo-víry, s jakou byl vybrán a vyslán na Petrův stolec, aby ji zde prosadil za každou cenu. Za povšimnutí stojí tato novinka: Po vzoru svého „jubilujícího učitele“ i on si našel opěrný bod v překrouceném citátu sv. Pavla (Řím 8,35.39).
     Tato Bergogliova ideologie byla zřejmá od jeho převlečení do bílé sutany a prvního vystoupení v lodžii Sv. Petra a potvrzovala se den co den ráno v kapli sv. Marty. Je to jen základ jeho mise, k jaké se zavázal svým tleskajícím masonským souvěrcům, kteří si v něm vyhlédli a připravili svého emisara. Bergogliovo lživé namlouvání a překrucování pravdy má mnoho společného se způsobem, jakým Had v ráji obelhal naše prarodiče. Důsledky jsou katastrofální: Nejedná se o jedno či dvě heretická tvrzení, ale o celé jeho „krédo“,  KTERÉ  SVOU  PODSTATOU  A  ZAMĚŘENÍM  VŮBEC  NENÍ  KATOLICKÉ,  a to je více než povážlivé: rovněž ti, kterým imponuje a kteří si je tak či onak přisvojují, prakticky přestávají být katolíky.
      Jeho nastolení a jeho „zdomácnění“ bylo možné jen díky komplotu a politováníhodnému selhání kardinálů, a toto selhání bylo možné jen díky velké erozi, která vzešla z podvodu a zrady 2. vatikánského koncilu, hlavního zdroje panující slepoty. (Slepota k této slepotě zůstává dosud Achillovou patou i předních zastánců pravověrnosti.) BERGOGLIA  JE  TŘEBA  VOLAT  K  ZODPOVĚDNOSTI  nejen za to, co napsal, ale především  ZA  TO  CO  PODNIKL  A  PODNIKÁ  VE  SPOLUPRÁCI  SE  ZEDNÁŘI,  evangelikály a levičáky všeho druhu.
      Současné poněkud pozdní „ověření totožnosti“ falešného pastýře, které připravují čtyři kardinálové, může proto splnit svůj účel jedině tehdy, pokud tito čtyři stateční využijí této příležitosti a kriticky a nekompromisně demaskují všechny tyto souvislosti a zdůrazní nebezpečné ohrožení ukolébané církve a nezbytnost zásadního návratu církve k autentickém duchu evangelia a k věrohodným odpovědným pastýřům jako nástupcům svatých apoštolů.
     BERGOGLIA  JE  MOŽNO  OZNAČIT  ZA  ANTIPASTÝŘE  PAR  EXCELENCE !   Veškeré jeho úsilí směřuje k tomu, aby svěřené stádo vedl nikoliv k podobnosti a společenství s Otcem, který je v nebesích, ale k podobenství a totožností s tou nešťastnou částí lidstva, která odmítla Bohem stanovený cíl lidských tvorů a pokládá za své výsostné právo zvolit si život podle obrazu odvěkého Božího Nepřítele.
     Falešné Bergogliovo mesiášství si troufá vybojovat „rovnoprávnost“ pro všechny a ve všem. Počíná si, jakoby lidé, kteří propadli hříchu a musí nést jeho následky, byli tím nespravedlivě postiženi a připraveni o nárok na osvobození a nerušené pokračování ve své navyklé hříšnosti.
     Způsob, jakým žijí lidé tohoto světa, kteří Boha odmítají, nemůže být vzorem a normou pro ty, kteří se křtem svatým stali údy velké Boží rodiny povolané k věčné a nepředstavitelné blaženosti v náručí nebeského Otce. Jestliže Bergoglio pokládá za prvořadý úkol vybojovat Božím dětem neomezené právo na soulož v každém stavu a za všech okolností, vyřazuje je ve skutečnosti z Boží rodiny a povyšuje na nejvyšší hodnotu  ŽIVOT  PODLE  TĚLESNÉ  ŽÁDOSTIVOSTI.  TO  JE  POJETÍ,  KTERÉ  ODPOVÍDÁ  ISLÁMSKÉMU  NEBI.
     Křestané však křtem přijali Boží pozvání žít podle přikázání a příkladu Božího Syna a usilovat tak s pomocí jeho milosti, aby byli svatí, čistí a neposkvrnění. K tomu totiž směřuje celý proces křesťanského života se všemi jeho normami i prostředky, které Pán činí pro každého člověka dobré vůle dostupnými, aby pak byli navěky u Boha blaženi. A v tom se musí Boží děti radikálně odlišovat od lidí tohoto světa, kde hlavní slovo má Boží nepřítel a jeho spojenci.
     Těch, kteří přijali toto Boží pozvání a vytrvali v něm až do konce, jsou nesčíslné zástupy - svatých a světic, které nikdo nemůže spočítat. K takovému cíli však Bergoglio a jeho socialistické evangelium nesměřuje a vůbec mu nevadí, kolik duší přivádí do vážného nebezpečí věčné záhuby.
     Odkud vzal Bergoglio své pseudonáboženství? Odkud jinud než z „ducha!“ posledního koncilu, o kterém by si všichni jeho ctitelé měli uvědomit, že ho třeba bona fide svolal muž zasvěcený Satanově sektě, který toto zasvěcení zpečetil, když poklekl před zednářským velmistrem, aby přijal z jeho rukou biret jakožto znamení jednoho ze zaprodaných kardinálů. Ale co nejhoršího, prosadil zrádný koncil poté, co odmítl varovné poselství Panny Marie Fatimské, jehož pravý obsah církev dodnes zapírá k tragedii své i celého světa.
    -vu-
                                     TRESTAJÍCÍ  NEBESA
                                             20. 2. 2017
     "V době, kterou jsem stanovil, budu soudit podle práva. Ať se třese země a její obyvatelé, pevně držím její sloupy. Zničím veškerou drzost bezbožníků, moc spravedlivých bude povznesena." (Ž 74, 3-4.11)
     Dějiny znají chvíle, kdy Bůh trestá lidskou společnost za obzvláště těžké viny. Trest, jak je zřejmé, je kolektivní. Neváže se jednoznačně na hříchy jednotlivců, ale postihuje nevyhnutelně lid jako celek. Potvrzuje to Písmo, Otcové a tradiční magisterium. K těmto krajním lékům sahá Pán, aby učinil konec zatvrzelosti, pýše a neposlušnosti. Milosrdenství nemá žádný účinek bez pokorného přiznání vin a nezvratného rozhodnutí k nápravě ze všech sil.
     Nejhorší tresty nejsou ty materiální, nýbrž spirituální. Stačí se ohlédnout: vychladnutí víry, i když v jednotlivých zemích v různé době, začalo na Západě již na počátku XX. století, ne-li dříve. Příčiny mohou být různé: šíření modernismu, zednářská a socialistická propaganda, uvolnění mravů... V každém případě, bez rozšíření vlažnosti mezi křesťanským lidem nemohly by se zvrácené ideje zakořenit. Ve Fatimě nás Maria včas varovala a upozorňovala na nezbytnost obrácení, modlitby a pokání a poukazovala na trest, který nás postihne, jestliže neuposlechneme její slova: propukne válka, která bude horší než ta, která tehdy panovala. A jak bylo předpovězeno, propukla druhá světová válka, masakr, k jakému dosud v dějinách nedošlo, s hrůzami apokalyptických rozměrů. Ale jak se zdá, ani to nestačilo.
     Poválečná generace místo aby z událostí vyvodila ponaučení, se zápalem se zaměřila na materiální výstavbu, na iluzi demokracie s kultem práce a vidinou blahobytu, který se v šedesátých letech skutečně dostavil. Mezitím ono frenetické poblouznění postupně korodovalo a život z víry v mnoha případech zabočil u kléru do pouhé pokrytecké povrchní poslušnosti. Na přílišnou pozornost věnovanou jen pozemským zájmům odpověděl Bůh bezprecedentním duchovním trestem: dopustil, že jeho církev sešla z cesty. Nerozum svolat ekumenický koncil v té době době, nabídl vnitrocírkevním zednářům vítanou příležitost chopit se kormidla, které vytrhli z ruky zákonitého lodivoda, který ve skutečnosti nepodnikl nic, aby tomu zabránil. Říká se, že umíral se slovy: »Ukončete koncil! Ukončete koncil!« Ale jeho nástupce naopak pokračoval, a výsledky všichni známe.
     Když se průlom zdařil, hordy démonů pronikly na vinici Páně a způsobily zde spoušť. I ve společnosti, jakmile povolilo zábradlí v církvi, synové dřívějších budovatelů prohlubovali občanský, kulturní a morální rozvrat, jaký dějiny dosud nezažily. Nastal triumf nepravosti. Stejná generace pak obsadila křesla moci a myšlení a upevnila realizaci rozvratného programu okultní světové vlády. Kdo jiný podporuje sexuální zvrácenosti, ne-li intelektuálové a finančníci z bell mondo politically correct? Současná situace není nic jiného než kulminující fáze vědecky provokované rakoviny, a ti, kteří by ji měli léčit, dělají to v míře naprosto nedostačující.
     Toto všechno by nás zdaleka nemělo zbavovat odvahy, nýbrž dodat nám důvěry. Sociální, politický i právní úpadek naší doby je prostě důsledkem lidských hříchů a současně Božím trestem úměrným jejich závažnosti. Všechno však je pod přísnou kontrolou nebes. I na současný pontifikát je možno aplikovat stejný klíč. Pozemská církev z velké části nevěrná svému Ženichovi, obdržela toho, koho chtěla: někoho, kdo by ji upevnil v bludu a ospravedlnil její odpadlictví. Když se odmítá pravda a uznává nepravost, Bůh skutečně posílá klamnou sílu, aby urychlila průběh zla a postavila všechny před jasnou a nevyhnutelnou volbu. Kdo je poctivý, udělá tu správnou, a kdo ne, ten se nechá smést. Fyzická zemětřesení jsou symbolem zemětřesení duchovních. K tomu, aby to někdo popřel, nevystačí s tím, že si vynutí mlčení.
     Je sice pravda, že katastrofy, jak duchovní tak materiální, postihují bez rozdílu dobré i zlé, ale efekt zdaleka není stejný. Jedni vystaveni zkoušce rostou ve víře i v zásluhách, druzí jsou vyzváni, aby zrevidovali své způsoby a nepostihl je trest věčný. Ostatně již sám život v rozporu s Božími přikázáními je sám o sobě trestem, protože působí škody a neštěstí, ničí životy a často také lidskou mysl. Vyhrňme si rukávy a zdvojnásobme úsilí v zachovávání neměnných přikázání, zákonů života a cesty spásy. Máme k dispozici milost svátostí, abychom uspěli ve zkouškách, onu milost, která přináší ovoce jen tomu, kdo s ní spolupracuje a bojuje proti svým hříchům.
     Nikdo nás o ni nebude moci připravit, ani v případě, když by, jak se proslýchá,  ZMĚNILI  DÁLE  MŠI,  ABY  MOHLI  KONCELEBROVAT  S  ANGLIKÁNY  A  PROTESTANTY.  Těm, kteří nemají zálibu ve frašce, nikdy nebudou scházet praví kněží, kteří Svátost obnoví.  V  NEJHORŠÍM  A  NEJNUTNĚJŠÍM  PŘÍPADĚ  SE  TAK  BUDE  DÍT  V  SOUKROMÝCH  DOMECH. Ukazují to dějiny nejhorších pronásledování, také nedávných: Církev nakonec vždy povstala silnější, očištěná a obnovená. Její základ není pro nic za nic nadpřirozený. Všechny minulé vichřice, kterými prošla, posloužily Bohu k uskutečnění jeho plánů. Důležité je pochopit, kde je třeba stát a dělat správná rozhodnutí; ta pak uskutečňovat, ať to stojí co to stojí. Zbytek zařídí On.
    Ať jdeme vstříc jakýmkoliv situacím, mějme pevné kotvy, kterých se můžeme duchovně držet. Také v materiální rovině zasahuje Prozřetelnost nepředvídatelným způsobem. Příklad: Pro obnovu chrámu Božského Srdce v Tolentinu, kde se pravidelně slaví tradiční mše, uvolnila maďarská vláda půl milionu EUR. Evropská unie naopak tahá ze států peníze na podporu démonické potratové organizace, které americký prezident právem zrušil dotace mimo jiné proto, že prodávala orgány z potracených dětí. Musíme se modlit, aby skončila taková zvěrstva a aby poslanci našli také odvahu zpytovat svědomí.
   Don Elia, Chiesa e post concilio
                                                                            
                   "NEPŘÁTELSTVÍ  POLOŽÍM  MEZI  TEBE  A  ŽENU!"                     
      Zjevení ve Fatimě, v Akitě, v Amsterodamu, v Medjugorje a v Civitavecchia jsou nástrojem záchranného plánu Matky Boží v roli, kterou má naplnit v boji se Satanem: "Nepřátelství položím mezi tebou a ženou." Maria nás stále ujišťuje, že je s námi,   S  KAŽDÝM,  KDO  JI  VZÝVÁ!  (V modlitbě růžence: Svatá Maria, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.) Byla také s papežem, když jeho život skončil. Soška v Civitavecchia v té době plakala, ale nikoliv krvavými slzami. I Kristus plakal nad smrtí svého přítele Lazara, i když věděl, že ho záhy vzkřísí. Byly to slzy lidského smutku, nikoliv slzy krvavé, plynoucí z bolesti, kterou lidé Bohu působí svými hříchy.
     Několik hodin po smrti Jana Pavla II. uviděl vizionář Ivan Dragičevič z Medjugorje Matku Boží po boku Jana Pavla II., omládlého a ve zlatém šatu. Oba se usmívali. Maria řekla: "Můj drahý syn je nyní se Mnou."
     Jde o to, abychom splnili to, co od nás  Maria žádá v této zarputilé válce se Satanem: prosí nás o mnoho modliteb, růženců, o naše obrácení, pokání a o život v posvěcující milosti - křest, pravidelné zpovědi (každý měsíc), a co nejčastější svaté přijímání s účastí na mši. Jedině tak budeme ochráněni. Dále nás prosí o modlitby za kněze, její nejdražší syny, které chce Satan zničit!
     Je možno obětovat Marii svůj život. Učinil tak nejen Jan Pavel II., ale i Otec Pio z Pietrelciny, stigmatizovaný italský kněz a další stovky a tisíce věřících, kteří obětují  s v ů j   k a ž d o d e n n í   ž i v o t - své nemoci, svou bídu, pronásledování, životní těžkosti a smutek z mravního úpadku. To všechno je možné proměnit v poklad, který Maria předkládá svému Synu, aby to zapojil do svého vykupitelského díla.
       V Medjugorje řekla Panna Maria v roce 1993 významná slova. Když prosila  VŠECHNY  LIDI  O  MODLITBU  A  OBRÁCENÍ,   řekla: "KAŽDÝ  Z  VÁS  JE  DŮLEŽITÝ   v  mém plánu záchrany!  Vyzývám vás, abyste zůstali nositeli dobra a míru. Bůh vám může dát mír jen tehdy,   KDYŽ  SE  OBRÁTÍTE  A  BUDETE  SE  MODLIT!"  Jindy řekla:"Modlitba může zažehnat  VÁLKY !" (Hrozí nám ještě jedna poslední katastrofální válka, kde Satan chce použít jaderné zbraně a zničit svět! Je to v Janově Apokalypse.)
  V roce 1991 Matka Boží řekla: "Dnes vás prosím o modlitbu   JAKO  NIKDY  PŘEDTÍM !   SATAN  je silný  a  CHCE  ZNIČIT  NEJEN  LIDI,   ale  i  přírodu   a   PLANETU   na  které  žijete... Bůh mě poslal k vám, abych vám pomohla." JE  TŘEBA  SE  SPOJIT  S  MARIÍ  NA  ZÁCHRANU  SVĚTA, DOKUD  JE  ČAS !  
                                                                                                                      
                                                                                                                            
                      141. Poselství Boha Otce ze dne 15. září 2016.
                                   Nástroj: Glynda Linkous (USA).
                                                  MOUDROST

    Přeji si, aby mé děti byly moudré. PŘEJI  SI,  ABYSTE  SI  UKLÁDALI  MOUDROST  PRO  PŘICHÁZEJÍCÍ  ČASY,  DOKUD  JE  PRO  VÁS  JEŠTĚ  DOSTUPNÁ! . Přeji si, abyste měli užitek z toho, co jsem vám poskytl,  ALE  VELMI  MÁLO  MÝCH  DĚTÍ  TAK  ČINÍ!(*).
    Ve dnech, které mají přijít, mé děti, jež nyní na Mě nemají čas, pocítí velkou lítost, že Mne a mé Slovo neučinily svým přednostním zájmem. Až pak si uvědomí, proč jsem je znovu a znovu upozorňoval na tuto nutnost.
    Mé děti, nikdo vás nemůže připravit nebo ochránit, když neposloucháte. Když má slova neznamenají pro vás nic, nemohu vás uchovat v bezpečí.
    Bůh Otec
(*) Poznámka překladatele:
Bůh Otec má zřejmě na mysli,  ABYCHOM  SI  JEHO  POSELSTVÍ  VYTISKLI,  případně nechali vytisknout, nebo opsali. Může se stát, že  VLIVEM  VÝRONŮ  SLUNEČNÍ  PLAZMY  BUDE  DIGITÁLNÍ  TECHNOLOGIE  NA  ZEMI  vážně poškozena nebo  ZNIČENA.  Pak lidem, kteří nevěnovali pozornost k uchování Božích poselství na papíru, nezůstane nic.

Př 12, 15: Pošetilci zdá se, že jeho cesta je přímá, kdežto kdo poslouchá rady, je moudrý. Př 1,33: Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého. Př 1, 25-27:  Každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
 i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach, až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení a tíseň.


                                                            

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář