Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.35 CÍRKEV SI UŽ VYBRALA PAPEŽE...


 

                                Č.35    CÍRKEV SI UŽ VYBRALA PAPEŽE...

                                     A JEŠTĚ TROCHU O BOŽÍ LÁSCE...


399.                                 Poselství Ježíše ze dne 12. dubna 2012 v 11:27.

        PŘÍŠTÍ PAPEŽ MŮŽE BÝT ZVOLEN PŘÍSLUŠNÍKY KATOLICKÉ CÍRKVE, ALE BUDE TO
                                                    FALEŠNÝ  PROROK.
  Má drahá, milovaná dcero,
mnoho lidí na světě Mě stále ještě odmítá a souvisí to s veřejným míněním.
  Tak mnoho temnoty sestoupilo na všechny Boží děti, že jen velmi málo z nich má odvahu veřejně hlásat mé Slovo.
  Věřící se obávají slovních útoků a jízlivého výsměchu, který by museli snášet, kdyby otevřeně mluvili o mém Svatém Slovu.
Dokonce i věrní následovníci ztrácejí odvahu postavit se a bojovat proti zlovolným zákonům zavedených v jejich zemích, které vzdorují Slovu mého Otce.
  Kněží se ostýchají postavit se otevřeně za pravdu mého učení ze strachu, že budou     o s t r a k i z o v á n i.
Nyní, více než kdy dříve, kvůli studu, který musí snášet kvůli ohavným hříchům některých z jejich vlastních řad, shledávají, že není možné, aby jejich hlasy byly slyšeny.
  Když se některý statečný posvěcený služebník rozhodne povstat a bránit pravdu mého učení, pak strašně trpí. Je obviněn z nedostatku tolerance, nedostatku soucitu, nedostatku lásky a úcty k lidským právům.
  Vidíte, mé děti, že s pravdou mého učení, vyslovenou mými posvěcenými služebníky, je zacházeno jako se lží.
Místo toho jsou za pravdu předkládány lži – překroucené verze pravdy, obsažené v Písmu svatém.
  Satan získal tak mnoho duší, včetně představitelů mé vlastní církve, což vede k tomu, že mnoho nevinných lidí shledává těžkým zavázat se věrností mé svaté vůli.
  Byl jsem opuštěn a odsunut stranou a to pak dovolilo lžím, zasazených do myslí mých posvěcených služebníků, aby byly přijaty většinou.
  Tyto ohavné lži se rozšiřují daleko nad tento rámec.
  PRAVDA  MÉHO  PÍSMA,  obsažená v Knize Zjevení,   BYLA  VYSVĚTLENA   mnoha mými církvemi. S tak mnoha modifikacemi,  a  VČECHNY  Z  NICH  ZALOŽENÝMI   NA  LIDSKÉM  VÝKLADU.
  Můj   milovaný   PAPEŽ  BENEDIKT  XVI.  JE  POSLEDNÍM  PRAVÝM  PAPEŽEM  NA  ZEMI.
  P E T R   Ř Í M A N   je můj Petr, původní apoštol, který   BUDE  VLÁDNOUT  MÉ  CÍRKVI  Z  NEBE  pod velením mého Věčného Otce. Potom, až přijdu panovat za mého Druhého příchodu, bude vládnout všem Božím dětem,  AŽ  SE  VŠECHNA  NÁBOŽENSTVÍ  SJEDNOTÍ  DO  JEDINÉ  SVATÉ  APOŠTOLSKÉ  CÍRKVE. 
  Já říkám pouze pravdu, má dcero.
  Musím vás varovat, že nyní vystoupí mnoho nových samozvaných proroků, kteří budou protiřečit mému Svatému Slovu, které dostáváš ty, pravý prorok konce časů.
  Nejdříve přesvědčí věřící, že jejich slova přicházejí ode Mne.
  Jejich slova budou pozorně vybrána a jejich význam bude nejasný a trochu matoucí.    M N O Z Í   si  nebudou  všímat  těchto  nedostatků   a   P Ř I J M O U   J E J I C H   P O S E L S T V Í,   P R O T O Ž E    S E   B U D O U   Z D Á T   V   S O U L A D U    S   P Í S M E M   S V A T Ý M.
  Až bude svedeno mnoho duší, pak začne útok.
  Má dcero, oni byli posláni, aby připravili Boží děti přijmout příštího papeže, jenž přijde po mém milovaném vikáři papeži Benediktu. 
  T E N T O   P A P E Ž   M Ů Ž E   B Ý T   Z V O L E N   Č L E N Y   K A T O L I C K É   C Í R K V E,   A L E   B U D E   T O   F A L E Š N Ý   P R O R O K !
  J E H O   V O L I Č I   J S O U   V L C I   V   R O U C H U   B E R Á N Č Í M   A   J S O U   Č L E N Y   T A J N É   Z L O V O L N É    Z E D N Á Ř S K É   S K U P I N Y,   V E D E N É   S A T A N E M !
  Tímto způsobem se Satan pokusí mou církev zničit.
  Žel, tento   F A L E Š N Ý   P R O R O K   P Ř I L Á K Á   M N O H O   P Ř Í V R Ž E N C Ů.  Ti, kteří mu budou odporovat, budou pronásledováni. (Vzpomeňte si, co se dělo v Argentině - únosy, zatýkání, mučení, vraždění nepohodlných..)
  Jednejte, děti, dokud můžete. Odsuďte tyto lži, které budou předkládány těmi, kteří se vás pokusí přesvědčit o pravosti falešného proroka.
  Buďte pevní.
  S T Ů J T E   P E V N Ě   P Ř I   M N Ě,   V A Š E M   J E Ž Í Š I !   Nikdy nepochybujte o mém Svatém Slovu.
  Kniha Zjevení je pravdivé Boží Slovo. Nelže vám.
  Ne všechna tajemství v ní obsažená jsou vám známa. Všechny je odhalím prostřednictvím Marie Božího milosrdenství, i když pravda bude vášnivě  N A P A D Á N A   A   P O V A Ž O V Á N A   Z A   K A C Í Ř S T V Í.
  Nezapomeňte jednu důležitou lekci:  Mé Slovo, bylo také  považováno  Z A   K A C Í Ř S T V Í,  když  J S E M   P Ř I Š E L   P O P R V É   N A   Z E M !
  Věřící, včetně mých posvěcených služebníků, kteří představují mou církev na zemi, budou mé Slovo, které dostáváte teď, za mého Druhého příchodu,  T A K É   P O V A Ž O V A T   Z A   K A C Í Ř S T V Í.(viz arcibiskup Graubner)
  Satan obětuje mnoho duší, aby uspokojil svoji konečnou touhu způsobit co největší hoře.
  Buďte ujištěni, že to bude   k a t o l i c k á   c í r k e v,   založená Mnou a dána pod velení mého milovaného apoštola Petra, která v tomto konci časů  b u d e   n e j v í c e   t r p ě t.
  Mějte se stále na pozoru.
  Prosím, modlete se modlitbu (43) z modlitební kampaně:

                                 ZA SÍLU K OBRANĚ MÉ VÍRY PROTI FALEŠNÉMU PROROKOVI.
  "DRAHÝ JEŽÍŠI, DEJ MI SÍLU, ABYCH SE ZAMĚŘIL NA TVOJE UČENÍ A VŽDY HLÁSAL TVÉ SVATÉ SLOVO.
  NIKDY NEDOVOL, ABYCH BYL POKOUŠEN UCTÍVAT FALEŠNÉHO PROROKA, KTERÝ SE POKUSÍ VYDÁVAT ZA TEBE.
  UDRŽUJ MOU LÁSKU K TOBĚ SILNOU.
  DEJ MI MILOST DARU ROZLIŠENÍ TAK, ABYCH NIKDY NEZAPŘEL PRAVDU, OBSAŽENOU V BIBLI SVATÉ, BEZ OHLEDU NA LŽI, KTERÉ MI BUDOU PŘEDKLÁDÁNY, ABYCH SE ODVRÁTIL OD TVÉHO PRAVÉHO SLOVA. AMEN."

  Pravda je zapsána v Písmu svatém.
  Kniha Zjevení neodhaluje všechno, protože Já, Beránek Boží,   přicházím teprve teď,   abych  P Ř E D   Z R A K Y   C E L É H O   S V Ě T A   O T E V Ř E L   K N I H U   Z J E V E N Í.
  Jakýkoliv lidský výklad ohledně 1000 let není důvěryhodný.
  Musíte věřit jenom Božímu Slovu.
   Váš milovaný Ježíš


                                   PROROCTVÍ SVATÉHO MALACHIÁŠE O PAPEŽÍCH.

  Velmi významné pro apokalyptiku je poselství sv.Malachiáše o papežích. Svatý Malachiáš byl arcibiskupem v Irsku. Toto proroctví obsahuje celkem 112 papežských symbolů čili význačných jejich charakteristik od roku 1143. Svatý Malachiáš zemřel z  druhého na třetí listopad roku 114. O jejich pravosti se vedly dlouhé a učené spory mezi dějepisci a bohoslovci. Podle nynějších historických pramenů se o nich nedá bezpečně pronést jakýkoliv soud. Protestant profesor Harnack, ač jinak odpůrce proroctví napsal:"Ať už kdo smýšlí o pravosti či podvrhu Malachiášových symbolů jakkoliv, vždy tyto symboly, často s velmi dobrou charakteristikou jednotlivých dějinných období a přímo s neuvěřitelně vhodnou věrností časových poměrů za vlády posledních papežů, neztrácejí na své zajímavosti, ať už spisovatel jednotlivých symbolů čerpal z hlubokého proniknutí do smyslu  Písma  svatého   J E D N A J Í C Í H O   O   B U D O U C N O S T I   C Í R K V E,  anebo z téměř intuitivní předtuchy poměrů, či ze skutečně  V Y Š Š Í H O   S D Ě L E N Í."
  Uvedu pár symbolů: Inimicus expulsus, tj. "Vyhnaný nepřítel". Byl to papež Lucius II.(1144-1145) z italského rodu Caccianemici, což česky znamená vyhnaný nepřítel.
  De rure albo, tj. "Z bílého venkova". Byl to Hadrian IV.(1154-1159) Angličan, rodilý na venkovském statku u sv.Albana (Albus=bílý).
  Corvus schismaticus, tj. "Schismatický(rozkolný) havran". Byl jím vzdoropapež Mikuláš V.(1328-1330), mající ve znaku pět havranů.
  Angelus nemorosus, tj. "Lesní anděl", Pius V.(1566-1572). Žil svatě a pocházel z osady Boschi - Lesíka...atd.,atd.
  Celkem 112 papežských symbolů včetně dnešní doby: Pastor angelicus,tj. "Andělský pastor", Pius XII.(1939-1958)
  107. Pastor et nauta,tj. "Pastýř a plavec", blahosl. Jan XXIII.(1958-1963).
  108. Flos florum, tj. "Květ květů", Pavel VI.(1963-1968).
  109. De medietate Lunae, tj. "Z půlměsíce", Jan Pavel I.(1987-vládl jen pár dní, než byl tajně zavražděn ve Vatikánu).
  110. De labore solis, tj. "Z práce slunce", blah. Jan Pavel II.(1978-2005).
  111. Gloria olivae, tj. "Sláva olivy", Benedikt XVI.(2005-2013)
  112. Petr II. Římský, "kterýžto při posledním pronásledování Církve římské bude pást ovečky za mnohých trápení, po kterých město   s e d m i p a h r b k o v é  bude zbořeno    a    O B Á V A N Ý   S O U D C E   B U D E   S O U D I T   S V Ů J   L I D."


739.                              Poselství Ježíše ze dne 19. března 2013 v 20:45.

                             POSTUPNĚ SE JEJICH ZLÉ ÚMYSLY STANOU ZŘEJMÉ, AŽ SAMI KLOPÝTNOU

  Má drahá milovaná dcero,
mé svaté Slovo se v tomto čase šíří skrze tato poselství jako mocný vichr celým světem.
  Mnozí uslyší můj hlas, ať chtějí, nebo ne, neboť bude znít jako hrom před bouří. Někteří rozpoznají Ducha Svatého, jak uchvacuje jejich duše. Jiní, na neštěstí, nikoliv, ale těm říkám: Slyšeli jste můj hlas. Pohnul vaší duší, a přesto se Mi uzavíráte. Přesto se ke Mně obracíte zády. Možná se bojíte mého hlasu, protože může být zdrcující, ale jedinou věc, kterou učinit nemůžete, je ignorovat Mě.
  Můj Duch Svatý je tak mocný, že se dotkne vašich duší, ať si to přejete, nebo ne. Vy, kteří utíkáte, skrýváte se a děláte, jako bych nebyl přítomen – měli byste vědět, že nebudete schopni popřít moji přítomnost, a nesejde na tom, jak silně se o to pokoušíte.
  Někteří z vás se budou stavět proti Pravdě, protože vám chybí víra v můj slib nabídnout vám věčný život. Mnozí z vás shledávají tento slib hrozivým a dali by přednost si myslet, že Velký den Pána nepřijde během jejich života. A tak zavíráte oči, zacpáváte si uši a hledáte útěchu v jiných věcech.
  Jistota, kterou pociťujete, když se pokoušíte nalézt pokoj tam, kde jej [ještě] nalézt můžete, bude mít krátké trvání. Brzy vám bude Boží Slovo odepřeno. Slova, která jste byli zvyklí slýchat, zmizí z kázání a dopisů vašich biskupů a kardinálů, které pronášejí k vám a ke všem mým nic netušícím následovníkům.
  Z E D N Á Ř S K É   S E K T Y   P R O N I K A J Í   D O   C Í R K V E   V   Ř Í M Ě.  Nemylte se – v rozpětí jednoho života může být pouze jeden papež.
  Mnozí z mých následovníků nyní odmítnou mé svaté Slovo, Pravdu, právě tak, jak to udělali během mého soudu na zemi. Ty, má dcero, budeš odmítnuta jako kacíř, budou se ti posmívat a zesměšňovat tě. Falešnému proroku se staneš trnem v oku. Ale brzy všichni uvidí lstivé činy a mazaná gesta těch falešných podvodníků, kteří ovládají můj trůn v Římě, neboť se rovnají svatokrádeži.
  Postupně se jejich zlé úmysly stanou zřejmé, až sami klopýtnou a ti, požehnaní vhledem, jenž jsem jim udělil, si uvědomí ohavnost, která se tak projeví.
  Šelma je nyní připravena a vytváří laický okruh, zahrnující některé ze světových vůdců v jednotě se vším co je proti Božímu království.   D É M O N I Č T Í   D U C H O V É,   kteří   O B S A Z U J Í   T Y T O   U B O H É   D U Š E   se   K V Ů L I   S V É   P Ý Š E   A   A R O G A N C I   sami ukážou, aby je všichni viděli,   S K R Z E   J E J I C H   G E S T A,   která budou pečlivě zkoumána a analyzována, dokud těm, kteří jsou požehnaní darem rozlišování, nezačnou svítat konečné odpovědi.
  Důvěřujte Mi. Důvěřujte tomuto daru víry. Nechejte Mě vás podpírat a vést vás skrze džungli zlých stvoření, které chtějí pozřít vaše duše.
   Váš Ježíš

                          OTEVŘENÝ DOPIS BISKUPŮM: CHCEME CÍRKEV BEZ ZEDNÁŘSTVÍ

                              iDNES.cz > blog.iDNES.cz > bostlova.blog.iDNES.cz > Nezařazené
                             

  Vážení otcové biskupové českých a moravských diecézí, vážená Česká biskupská konference, dne 28.12.2012 jsem napsala a zveřejnila text: http://bostlova.blog.idnes.cz/c/313150/Zednari-infiltrovana-Cirkev-V-praxi.html a zároveň oslovila vedení naší drahé katolické Církve tímto dopisem:

/Jelikož se jedná o velmi závážné církevní téma, dovolím si zde jeho obsah zopakovat/

    “Odesílatel: Petra Bostlova
    Odesláno: 28. prosince 2012 17:38
    Komu: Arcibiskupství pražské; Biskupství litoměřické
    Předmět: Pro otce kardinála D. Duku, pro otce biskupa J. Baxanta, po p. generálního vikáře S. Přibyla
    Pro váženého otce kardinála a arcibiskupa Dominika Duku, pro váženého otce biskupa Jana Baxanta, pro váženého pana generálního vikáře Stanislava Přibyla:
    Vážený otče kardinále, vážený otče biskupe, vážený pane generální vikáři,
v nejhlubší úctě a pokoře se na Vás obracím s naléhavou prosbou o Pastýřský list pro všechny diecéze a farnosti v ČR varující před zednářstvím a zednářství odsuzující. Katolická církev je jím (a jimi, zednáři) velmi infiltrovaná, dokonce i mezi knězi!
    V největším úděsu jsem se zhrozila, když letos v Adventu jsem se setkala v katolickém kostele, místo adventních věnců a na nich zapalovaných svící, se svobodozednářskými pyramidami (!) - a na nich zapalovanými svícemi, dokonce vedle obětního stolu!
    Z katolických kostelů jsou nyní odstraňovány sochy Panny Marie!
    Na hlavním oltáři nejsou při mši zapalovány svíce! Dokonce na hlavní mši Božího hodu vánočního, na slavnost Narození Božího Syna, nebyly zapálené!
    ve velké bázni o naši víru, o naši Církev, abych zalarmovala katolickou obec z letargie, co se kolem nás děje! Nesmí se toto nebezpečí zaspat, nesmí se k němu mlčet.
    Snažně Vás prosím o takový Pastýřský list. Farníci ve svých farnostech jsou neskutečně neinformovaní o nebezpečí zednářství, které se kolem nás všech stahuje svou smyčkou. Aby mohli říct tomu NE - potřebují o něm vědět, že existuje, že Církev jej už dávno, v roce 1738, odsoudila, že žádný katolík být zednářem nesmí (!), že tím přestává být automaticky katolíkem, natož pak katolický kněz! (- Který pak vede na zhoubné zcestí celou svoji farnost!)
     Doufám a hluboce věřím ve Vaši aktivitu tímto směrem.
    S hlubokou úctou. Sláva Kristu!
       Petra Bostlová” (adresa a kontakty přiloženy)

    Jelikož odpověď, kterou jsem nedávno obdržela, za kterou otci Badalovi velmi děkuji, obsahuje důležité informace pro nás všechny, kterým není lhostejné, co se v naší Církvi děje, s podněty, jak se v takových chvílích zachovat, co dělat, zvláště pak s instrukcemi, že se máme v takových případech obrátit na příslušného diecézního biskupa, zveřejňuji tuto odpověď pro všechny nás katolí:
    Věc: zednářství
    Vážená paní Bostlová!
    Pan kardinál děkuje za Váš podnět, i když dost dobře nerozumí tomu, kde k Vámi uvedeným skutečnostem došlo. Jistě jste zašla za správcem farnosti a vše si s ním v přátelském rozhovoru vyjasnila. Někdy se může stát, že vidíme různé symboly tam, kde je ten druhý ani nevnímá, bylo by škoda, aby došlo k nějakému nedorozumění. Je tedy potřebné v prvé řadě se informovat u správce farnosti a vše s ním vyjasnit.
    Z dokumentů a prohlášení Vatikánu vyplývá stále stejný postoj k zednářství, tedy jeho nepřijatelnost. Zvláště kněz nemůže být v žádném takovém spolku členem, vedlo by to k automatické exkomunikaci. Pokud je Vám něco takového známo, je třeba se jmenovitě obrátit na místního biskupa. V této chvíli nám není znám žádný případ, že by kterýkoliv katolický kněz byl v naší zemi organizován jako zednář.
    Díky tedy za veškerou péči a podněty, ať Vám na přímluvu Matky Boží Panny Marie Bůh žehná.
      P. Norbert M. Badal O.P., poradce arcibiskupa”


    Ano, jistě se obrátím, ve vší lásce, pokoji a pokoře, na otce biskupa. Velmi děkuji. A totéž velmi doporučuji, ba přímo úpěnlivě prosím, všechny drahé farníky z farnosti Letohrad, ohledně kostela na Orlici (a všechny ostatní, kteří se nacházejí v podobné situaci):
                   http://kronika.ecclesia-tv.cz/2013/01/03/promena-kostela-na-orlici-farnost-letohrad/

     A zda, očividně, nepomohlo (?) obrátit se v tomto konkrétním případě na místního otce biskupa, obraťte se, milí farníci, na otce arcibiskupa. Drazí farníci, nenechte se tímto nejhrubším zásahem zavléci do urážení a hanobení Krista! Podílíte a účastníte se tím na znevážení Nejsvětější Kristovy Oběti!!
     Drazí otcové biskupové, příklady, které uvádím v dopise a textu blogu, příklad, který můžete vidět v kostele na Orlici (!), zdaleka nejsou příklady ojedinělými! Jak sami můžete zjistit pouhým prolistováním diskuze farníků pod textem v odkazu výše, co v našich kostelích probíhá a se v současnosti děje. Znovu Vás tak v pokoře žádám o to samé (co již ve zmíněném dopise a blogu): O Pastýřský list, v němž důrazně, jasně a zřetelně odsoudíte zednářství a před ním budete varovat všechny kněze a farníky. Tedy to, o co žádá církevní hierarchii již papež Lev XIII. ve své zásadní encyklice Humanum genus:   "Ž Á D Á M E,   A B Y S T E   S E   P Ř E D E V Š Í M   S N A Ž I L I   S T R H N O U T   Z E D N Á Ř Ů M   M A S K U   A   U K Á Z A T   J E J I C H   P R A V O U   T V Á Ř !   P O U Č U J T E   V   P A S T Ý Ř S K Ý C H   L I S T E C H   O   O H A V N O S T I   J E J I C H   T R I K Ů   A   S K U T K Ů."

     Nežádám Vás tedy o nic nového ani jiného než náš drahý papež Lev XIII. Pevně věřím, že mé volání již vyslyšíte a zednářství odsuzující Pastýřský list, důrazně před zednářstvím a všemi jeho projevy varující, s vážností vší Vaší apoštolské autority, se rozletí po všech chrámech, kostelích i kapličkách v naší vlasti.
     Nedám si klidu, dokud zednářství z naší drahé katolické Církve v ČR nebude vymeteno z posledního kouta.
     (A vyřešení tristního stavu v kostele na Orlici a uvedení do původního stavu – před tímto zhanobením - bude z Vaší strany určitě samozřejmostí. O to velmi prosím.)
     Děkuji Vám mnohokrát. Chvála Kristu!
     S úctou, vděčností a pokorou
         Petra Bostlová
     V Děčíně dne 29.1.2013, na svátek Svaté Zdislavy
710.                                       Poselství Ježíše ze dne 14. února 2013 v 18:00.

              TOTO JE POSLEDNÍ BITVA. MŮJ VIKÁŘ PADL. MÁ CÍRKEV PADNE, ALE BRZY
                                                     SE ZNOVU POZVEDNE
  Má drahá, milovaná dcero,
bitva mezi královstvím mého Otce a říší Satana konečně vstoupila do své poslední fáze.
  Jak jenom Zlý oklamal děti mého Otce, včetně těch, kteří se řídí pravdou mého učení. Nic není takové, jak se zdá. Moc zednářství vzrostla a zamořila nejenom politický svět, ale i Boží dům, mé tělo na zemi.
  Katolickou církví je opovrhováno víc, než jakoukoliv jinou církví na zemi, která hlásá mé Slovo. To proto, že byla vedena Mnou a držela se mých instrukcí daných lidstvu od chvíle, kdy jsem prohlásil, že můj apoštol Petr měl založit mou církev na zemi.
  Moje církev na zemi byla v hledáčku Zlého, který během staletí rozdělil mou církev a bičoval všechny, kteří praktikují mé nejsvětější svátosti.
  Ani jednou Zlý neustoupil ve svém plánu pronásledovat mou církev. On, podvodník, vychytralý, lstivý, arogantní, vychloubačný a plný sebeuspokojení, věří, že jeho moc je všemocná. Vždy se zaměřuje na ty, jimž byla svěřena odpovědnost vést Boží děti k věčnému životu.
  Moje katolická církev už dost dlouho strašně trpěla rukou Satana. Ani jednou nebyla ponechána, aby v míru plnila svou svatou povinnost ke Mně. Potom aby zajistil, že on, Zlý, mohl způsobit ještě větší škodu, infiltroval mé posvěcené služebníky tím, že  P O S L A L   S V É   V L A S T N Í   S L U Ž E B N Í K Y,   A B Y   S E   V M Í S I L I   M E Z I   N Ě.  Tehdy ohavnost zla vstoupila do mé církve.
  Když byl hřích spáchán těmi, kteří byli ustanoveni živit duše, byl jsem to Já, Ježíš Kristus, kdo byl obviněn a poslán na lavici obžalovaných.
  Největším klamem ze všech bylo, když Zlý lidi přesvědčil, že jsem to byl Já, Ježíš Kristus, hlava církve na zemi, kdo lidstvo zradil. Lidstvo bylo zrozeno s hříchem a lidé budou hřešit až do času mého Druhého příchodu. Když zavrhnete Mě, vašeho Spasitele světa, kvůli hříchům lidí, včetně těch, kteří mají odpovědnost za duše, jež byly svedeny na scestí, bude to váš pád.
  Místo Pravdy jste dovolili lžím šelmy, aby zkazila vaše srdce. Nyní jste pod vládou zla v mé církvi a mnozí padnou za kořist lžím, které vám budou předkládány jako pravda.
  P R A V D A   M É H O   U Č E N Í   B U D E   B R Z Y   P R O H L Á Š E N A   Z A   B E Z V Ý Z N A M N O U   A   L Ž I V O U.   Hněv mého Otce nad tímto zamořením mé církve na zemi bude brzy pocítěn mezi jeho služebníky v mé církvi v Římě. Toto je poslední bitva.   M Ů J   V I K Á Ř   P A D L.   M Á   C Í R K E V   P A D N E,   ale brzy se znovu pozvedne.
   Váš Ježíš


715.                                      Poselství Ježíše ze dne 20. února 2013 v 19:30.

       TOTO VELKÉ OSVÍCENÍ SVĚDOMÍ SE USKUTEČNÍ POTOM, CO MŮJ SVATÝ VIKÁŘ
                                                     OPUSTÍ ŘÍM
  Má drahá, milovaná dcero,
i když se může zdát nespravedlivé, že Boží děti musí trpět pod vládou falešného proroka a Antikrista, vězte však toto: Všechny duše na světě musí v jisté míře snášet bolest odmítnutí a utrpení, které jsem snášel Já, aby byly očištěny.
  Já, skrze mé velké milosrdenství zajistím, že tato očista proběhne rychle. Pak vzroste počet mých následovníků, kteří jsou připraveni na můj Druhý příchod. Můj Otec s velkou něhou v Srdci dohlédne na všechny zkoušky, které pocítí všechny jeho děti. Zasáhne, když zlovolné činy pronásledování, způsobené křesťanům, přesáhnou, co je dovoleno a zničí takové zlé lidi.
  Nyní musíte očekávat můj Boží čin milosrdenství, neboť oddělí dobré od zlých. Toto   V E L K É   O S V Í C E N Í   S V Ě D O M Í   S E   U S K U T E Č N Í   P O T O M,   C O   M Ů J   S V A T Ý   V I K Á Ř (Benedikt XVI.)  O P U S T Í   Ř Í M.
  Připravte se zachránit vaše duše. Tvrdohlavým duším mezi vámi bude dán  V E L M I   K R Á T K Ý   Č A S,  aby v pokoře padly na kolena a prosily Mě o milosrdenství. A pak se rozezní polnice, (*) a proroctví vedoucí ke konci budou odhalena, jak bylo předpověděno.
   Váš Ježíš

(*) Zj 8, 6-13; 9, 1-21; 11, 15-19; – poznámka překladatele.732.                                    Poselství Ježíše ze dne 13. března 2013 v 21:20.

                                            JEHO TRŮN BYL UKRADEN. NE VŠAK JEHO MOC.

  Má drahá milovaná dcero,
byl jsem podruhé odsouzen k smrti.  U R Á Ž K A   R O Z H O D N U T Í   V   Ř Í M Ě,   kterého jste dnes byli svědky (zvolení nového papeže Františka - falešného proroka), Mě rozsekla ve dví.
  Když jsem stál před mými katy, obžalován z kacířství, a proto, že jsem se odvážil mluvit Pravdu, moji apoštolové se rozutekli a nebyli nikde k nalezení. Ti, kteří Mě následovali a přijali mé učení, Mě zradili, když mé Slovo bylo popíráno těmi, kteří byli u moci. Začali ztrácet ve Mě důvěru a počali o Mně pochybovat.
  Někteří z mých následovníků uvěřili, a mysleli, že oprávněně, ve zločiny kacířství, ze kterých jsem byl obžalován. Tak mocní byli moji žalobci – muži ve vysokém postavení, odění do exotických rouch a chodící a hovořící se smyslem pro skutečnou autoritu – jen málokdo o nich pochyboval.
  Byl jsem vyšetřován, kritizován, zesměšňován, ponižován, posmíván a tupen, protože jsem mluvil Pravdu. Lidé padali na kolena před těmito vládci – muži s mocnými hlasy a jejichž autorita nebyla nikdy zpochybněna. Můj hlas se stal šepotem v řevu mých žalobců. "Kacíř" – křičeli. Řekli, že jsem mluvil zlým jazykem, že jsem se rouhal proti Bohu a že jsem chtěl zničit jejich církev. A tak Mě chladnokrevně zavraždili.
  Nebude to jiné, když se nyní pokusím nechat poznat můj hlas. Když se pokusím varovat všechny Boží děti před událostmi, o kterých jsem ti, má dcero, řekl během posledních pár let. S mým Slovem bude zacházeno s pohrdáním.
  M É   S L O V O   B U D E   Z P O C H Y B Ň O V Á N O.   Pochybnosti se vplíží znovu se moji apoštolové rozutečou a zanechají Mě vlkům.
  Nemylte se, Pravda vám byla odhalena. Řekl jsem vám, moji následovníci, jak budete oklamáni. Bude to pro vás velmi těžké, protože budete zpochybňovat toho podvodníka, jenž sedí v domě mého Otce.
  Můj milovaný papež Benedikt XVI. byl pronásledován a uprchnul, jak bylo předpověděno. Já jsem neuvedl v úřad tuto osobu, která prohlašuje, že přichází v mém jménu.
  On, papež Benedikt, povede mé následovníky k Pravdě. Já jsem ho neopustil a budu ho držet blízko mého Srdce a dám mu útěchu, kterou potřebuje v tomto hrozném čase.
  Jeho trůn byl ukraden. Ne však jeho moc.
   Váš Ježíš

(*) Středa 13. března 2013, zvolení nového papeže Františka I. – pozn. překladatele.
zpět


712.                                     Poselství Ježíše ze dne 17. února 2013 v 19:00.


                                             FALEŠNÝ PROROK PŘEVEZME ŘÍMSKÝ STOLEC


  Má drahá, milovaná dcero,
budete svědky rozkolu v katolické církvi, jak bylo předpověděno, a uvidí jej celý svět. Odchod mého drahého a milovaného svatého vikáře, papeže Benedikta XVI., označuje začátek konce. Více než dva poslední roky jsem se pokoušel skrze tebe, mého vybraného proroka, připravit moji církev na zemi na tuto smutnou událost.
  Z E D N Á Ř S K Á   E L I T A   U C H O P I L A   K O N T R O L U   N A D   M O U   C Í R K V Í   A   O K L A M E   K A T O L Í K Y   T Í M   N E J P O D L E J Š Í M   Z P Ů S O B E M.   Klíče Říma jsou nyní v mých rukou, poté, co Mi je předal můj Otec. Budu řídit všechny mé následovníky, aby Pravda mohla být zachována a mé svaté Slovo zůstalo nedotčeno.
  Falešný prorok nyní převezme Římský Stolec a s mým Slovem, takovým, jaké bylo v čase mého pobytu na zemi, bude zacházeno jako s herezí. Nemylte se, neboť až bude podvod předložen světu, jako kdyby nové vedení reprezentovalo Pravdu, ty, má dcero, stejně jako proroci, kteří přišli před tebou, budete strašně trpět.
  Moji následovníci musí zůstat klidní a modlit se za spásu všech mých posvěcených služebníků, kteří budou polapeni touto ohavností. Volám k nim, aby odpověděli následovně:
  Ř I Ď T E   S E   I   N A D Á L E   M Ý M   U Č E N Í M.
  N I K D Y   S E   N E Z Ř E K N Ě T E   B O Ž Í H O   S L O V A.
  Z Ů S T A Ň T E   V Ě R N Í   V A Š I M   S V A T Ý M    P O V I N N O S T E M   A   P O D Á V E J T E   S V A T É   S V Á T O S T I   T A K,   J A K   J S E M   V Á M   U L O Ž I L.
  Učení katolické církve, jejíž základy byly utvářeny mým apoštolem Petrem, zůstává neomylné. Nyní se to změní, až základy budou otřeseny přicházejícími změnami.
  Zkrátka, už více nepoznáte mou církev a budete se cítit velmi nepříjemně, až uvidíte, jak je mé Slovo pozměňováno.
   Váš Ježíš


728.                                    Poselství Ježíše ze dne 8. března 2013 v 14:05.

                      BYL POSLÁN ROZLOŽIT MOU CÍRKEV A ROZTRHAT JI NA MALÉ KOUSKY

  Má drahá, milovaná dcero,
Satan kypí vztekem proti mé církvi na zemi a jeho pustošení se dále rozšiřuje uvnitř jejích zdí.
  Lstivý podvodník, (NOVÝ PAPEŽ FRANTIŠEK !!!) který trpělivě čekal na svou příležitost, brzy vyhlásí svou vládu nad mými ubohými, nic netušícími, posvěcenými služebníky. Bolest, jakou [jim] způsobí, je pro Mě příliš těžká, abych ji nesl, a přesto, jeho vláda vyvrcholí v poslední očistě od zla v srdci mé církve.
  Pečlivě manévroval, aby dosáhnul své pozice, a brzy uvidíte jeho okázalé chování uprostřed jeho honosného dvora. Ze začátku bude svou pýchu, aroganci a posedlost sám sebou pečlivě skrývat před světem. Ve vnějším světě uslyšíte oddech úlevy, až zazní trubky a oznámí jeho mandát hlavy mé církve.
  Mé tělo je mou církví, ale nebude to Mně, Ježíši Kristu, komu bude přísahat svou věrnost, neboť  P R O   M Ě   N E M Á   Ž Á D N O U   L Á S K U.   J E H O   V Ě R N O S T   P A T Ř Í   Š E L M Ě,   a jak jen se bude smát a vysmívat se mým posvěceným služebníkům, kteří ho budou podporovat.
  On, který se odváží usednout v mém chrámu a který byl poslán Zlým, nemůže mluvit pravdu, protože nepřichází ode Mne.
  B Y L   P O S L Á N,   A B Y   R O Z L O Ž I L   M O U   C Í R K E V   a roztrhal ji na malé kousky před tím, než ji vyplivne ze svých hanebných úst.
  Mé tělo je mou církví. Má církev je ještě naživu, ale jenom ti, kteří mluví Pravdu a drží se pevně mého svatého Božího Slova, mohou být částí mé církve na zemi. Nyní, kdy se ukáže poslední urážka vůči Mně, Ježíši Kristu, prostřednictvím Petrova Stolce, konečně pochopíte Pravdu.
  Kniha Pravdy, předpověděná Danielovi pro čas konce nemá být brána členy mé církve lehkovážně, neboť u mých milovaných posvěcených služebníků vyvolá její obsah nevolnost, až si uvědomí, že mluvím Pravdu.
  Falešný prorok – který se vydává za vůdce mé církve(nový papež František, kterého všichni radostně oslavujetí) – je již připraven nosit roucha, která nebyla zhotovena pro něho.
  Z N E S V Ě T Í   M O U   C Í R K E V   A   R O Z D Ě L Í   J I   V E   D V Í   A   P A K   Z N O V U   V E   D V Í.
  B U D E   S E   S N A Ž I T   Z B A V I T   Ú Ř A D U   V Ě R N É   S L U Ž E B N Í K Y   M É H O   M I L O V A N É H O   S V A T É H O   V I K Á Ř E   papeže Benedikta XVI., jmenovaného Mnou.
  V Y K O Ř E N Í   V Š E C H N Y   V Ě R N É   M É M U   U Č E N Í   A   P Ř E D H O D Í   J E   V L K Ů M.
  Jeho činy nebudou zřejmé hned, ale příznaky budou brzy zjevné, když   S E   V Y D Á   Z Í S K A T   P O D P O R U   V L I V N Ý C H   S V Ě T O V Ý C H   V Ů D C Ů   a  těch, kteří jsou ve vysokých pozicích.(To samé dělal v Argentině)
  Až ohavnost zapustí kořeny, pak změny budou náhlé. Jeho oznámení  O   V Y T V O Ř E N Í   S L O U Č E N É   K A T O L I C K É   C Í R K V E,   S P O J E N Í M   V Š E C H   V Ě R O U K   O S T A T N Í C H   N Á B O Ž E N S T V Í,   přijde brzy poté.
  Bude stát v čele nového světového náboženství a bude panovat nad pohanskými náboženstvími. P Ř I J M E   A T E I Z M U S   tím, že jej zbaví znamení hanby, o kterém řekne, že je spojeno s usilováním  O   T A K   Z V A N Á   L I D S K Á   P R Á V A.
  V Š E C H N O,   C O   J E   V   O Č Í C H   B O H A   H Ř Í C H E M,  B U D E   touto novou,  všezahrnující církví,   P O K L Á D Á N O   Z A   P Ř I J A T E L N É.
  K D O K O L I V   S E   H O   O D V Á Ž Í   Z P O C H Y B N I T,   B U D E   V Y H L E D Á N   A   P O T R E S T Á N.
  K N Ě Ž Í,   B I S K U P O V É   A   K A R D I N Á L O V É,   K T E Ř Í   S E   M U   P O S T A V Í   N A   O D P O R,  B U D O U   E X K O M U N I K O V Á N I   A   Z B A V E N I   S V Ý C H   T I T U L Ů.
  O S T A T N Í   B U D O U   Z A S T R A Š O V Á N I   A   P R O N Á S L E D O V Á N I   spolu s mnoha kněžími, kteří  S E   B U D O U   M U S E T   S K R Ý V A T.
  Vy, moji ubozí posvěcení služebníci, kteří nyní poznáváte můj hlas, prosím slyšte Mě, když se pokouším vás dosáhnout, abych vám přinesl útěchu. Nikdy bych vás nežádal, abyste odmítli moji církev na zemi, neboť jsem to byl Já, váš milovaný Spasitel, kdo ji vytvořil. Nabídl jsem své tělo jako živoucí oběť, abych vás zachránil. Byla vám dána odpovědnost svědčit v mém jménu, abyste zachránili duše těch, které poučujete a vedete.
  Vše, co můžete dělat, je důvěřovat Mi a nadále Mi sloužit.   C O   N E S M Í T E   U D Ě L A T,   J E   P Ř I J M O U T    J A K É K O L I V   U Č E N Í,   K T E R É   V Á M   B U D E   P Ř E D L O Ž E N O  a  o  kterém budete okamžitě vědět, že   N E N Í   V   S O U L A D U   S   M Ý M   U Č E N Í M !   Musíte dělat, co vám říká vaše srdce, ale vězte toto:
  Tato doba vám způsobí hlubokou bolest, a hluboký žal, který zakusíte, až uvidíte, jak má církev bude znesvěcena, vás zanechá v pláči. Ale musíte rozpoznat lži, které vám budou nyní předloženy jako to, čím jsou – jako potupa mé smrti na kříži.
  Toto zničení může mít za následek zhroucení struktury mé církve.
  Z M Ě N Y   A   Ú P R A V Y   B U D O V   S P O L U   S   N O V Ý M   C H R Á M E M   postaveným pro novou světovou církev budou provedeny a umístěny v Římě.
  Buďte si jisti, že stejně tak jako můj chrám bude znesvěcen, že Já, Ježíš Kristus, Spasitel všeho lidstva, budu zavržen a hozen do stoky.
   Váš Ježíš
             

                                                  Papež Washingtonu?
                               Kardinál Jorge Mario Bergoglio a „Špinavá válka“Argentiny
                                Prof. Michel Chossudovsky( více o autorovi > )15.3.2013

  Vatikánská konkláve zvolila kardinála Jorge Maria Bergoglio za papeže Francise I
  Kdo je Jorge Mario Bergoglio?
  V r. 1973 byl jmenován argentinským „provinciálem“ Tovaryšstva Ježíšova.
  V této funkci byl Bergoglio nejvýše postaveným jezuitou v Argentině během vojenské diktatury vedené generálem Jorge Videlou (1976-1983) (historicky opakovaně potvrzované tíhnutí a rovnítko mezi katolickou církví a fašismem je vskutku pozoruhodné – p.p.)
  Později se stal biskupem a arcibiskupem Buenos Aires. Papež Jan Pavel II ho povýšil a udělil mu titul kardinála v r. 2001.
  Když se vojenská junta vzdala v r. 1983 moci, řádně zvolený prezident Raul Alfonsin vytvořil Komisi pravdy zabývající se zločiny tvořícími základ „Špinavé války“ (La Guerra Sucia).
  Vojenská junta byla tajně podporována Washingtonem.
  Americký ministr zahraničí Henry Kissinger působil při vojenském puči v r. 1976 za jeho oponou.
  Kissingerův hlavní zástupce pro latinskou Ameriku, William Rogers, mu dva dny po puči řekl, že „musíme v Argentině očekávat poměrně hodně represí, pravděpodobně spoustu krve a po dlouhou dobu“. … (archiv Národní bezpečnosti, 23. března 2006)
  Je ironické, že v Buenos Aires byl 5. března 2013, týden před udělením papežského titulu kardinálovi Bergoglio, zahájen velký soudní proces. Probíhající soud v Buenos Aires má: „posoudit celkový počet zločinů spáchaných v rámci operace Kondor, koordinované kampaně různých USA podporovaných latinsko-amerických diktatur v 70. a 80. letech, jejímž cílem bylo chytit, mučit a zavraždit desítky tisíc oponentů těchto režimů“.
  Další podrobnosti viz Operace Kondor: Soudní řízení ve věci latinsko-amerického programu tajného věznění a vražd, Carlos Osorio a Peter Kornbluh, 10. března 2013.
  Vojenská junta vedená generálem Jorge Videlou (foto níže) byla zodpovědná za bezpočet vražd, včetně vražd kněží a jeptišek, stavících se proti vojenské vládě po CIA zorganizovaném puči z 24. března 1976, při kterém byla svržena vláda Isabel Peron:
  „Videla patřil ke generálům usvědčeným ze zločinů proti lidskosti, včetně „zmizení“, mučení, vražd a únosů. V r. 1985 byl Videla odsouzen na doživotí ve vojenské věznici Magdalena.“
Wall Street a neoliberální ekonomická agenda
  Jedním z klíčových jmenování vojenské junty bylo jmenování (na pokyn Wall Street) ministra hospodářství Jose Alfreda Martinez de Hoz, člena argentinské podnikatelské elity a blízkého přítele Davida Rockefellera.
  Neoliberální makroekonomický balíček přijatý za Martineze de Hoz byl „kopírákovou kopií“ balíčku uvaleného v říjnu 1973 v Chile Pinochetovou diktaturou na radu „Chicagských hochů“, po státním puči z 11. září 1973 a zavraždění prezidenta Salvadora Allende.
  Okamžitě byly, dekretem, zmrazeny mzdy. Reálná kupní síla se po vojenském puči z 24. března 1976 propadla během tří měsíců o více než 30%. (Odhad autora, Cordoba, Argentina, červenec 1976). Obyvatelé Argentiny byli ožebračeni (Češi po „barevném“ puči v 89 ještě víc – p.p.).
  Pod vedením ministra hospodářství Jose Alfredo Martinez de Hoz byla monetární politika centrální banky z velké části určována Wall Street a MMF. Měnový trh byl manipulován. Peso bylo záměrně nadhodnoceno, což vedlo k nezdolatelnému vnějšímu zadlužení. Celá národní ekonomika byla uvržena do bankrotu.

                                             Wall Street a hierarchie katolické církve
  Wall Street stál pevně za vojenskou juntou, která vedla z jeho pověření „Špinavou válku“. Katolická církev a její hierarchie pak hrála ústřední roli v udržování legitimity vojenské junty.
  Tovaryšstvo Ježíšovo – které představovalo konzervativní, avšak nejvlivnější frakci v katolické církvi, úzce napojenou na argentinskou ekonomickou elitu – stálo pevně za vojenskou juntou, proti tak zvaným „levičákům“ v Peronistickém hnutí.

                              „Špinavá válka“: Obvinění proti kardinálovi Jorge Mario Bergoglio
  V r. 2005 právnička věnující se lidským právům, Myriam Bregman, podala žalobu na kardinála Jorge Bergoglio, kdy ho obvinila z konspirace s vojenskou juntou při únosu dvou jezuitských kněží v r. 1976.
  Bergoglio, který byl v té době „provinciálem“ Tovaryšstva Ježíšova, nařídil dvěma „levičáckým“ jezuitským kněžím, aby „zanechali své pastýřské práce“ (tj. dostali padáka), poté, co došlo k rozkolu v Tovaryšstvu Ježíšovu ohledně role katolické církve a jejích vztahů s vojenskou juntou.
  Odsuzování vojenské diktatury (včetně porušování lidských práv) bylo v katolické církvi tabu. Zatímco vrchní kádry církve vojenskou juntu podporovaly, běžní členové byli silně proti nastolení vojenské vlády.
  V r. 2010 přeživší „Špinavé války“ obvinili kardinála Jorge Bergoglio ze spoluúčasti a spoluviny na únosu dvou členů Tovaryšstva Ježíšova, Francisca Jalics a Orlando Yorio (El Mundo, 8. listopadu 2010).
  Během procesu zahájeného v r. 2005 „se Bergoglio dvakrát dovolával svého práva zaručeného argentinskými zákony na odmítnutí stanout veřejně před soudem, a když nakonec v r. 2010 svědčil, jeho odpovědi byly vyhýbavé“:
  „Bergoglio byl zapleten nejméně do dvou případů. Jedna kauza se týkala mučení dvou jeho jezuitských kněží – Orlando Yorio a Francisco Jalicsa – kteří byli uneseni v r. 1976 ze slumů, kde hlásali teologii osvobození. Yorio obvinil Bergoglia z toho, že je prakticky vydal eskadrám smrti… tím, že odmítl režimu říct, že schvaluje jejich práci. Jalics to odmítl probírat, poté, co se uchýlil do ústraní v Německém klášteře.“ (Los Angeles Times, 1. dubna 2005).
  Obvinění vznesená proti Bergoglio týkající se únosu dvou jezuitských kněží jsou pouhou špičkou ledovce. Za vojenskou juntou stála celá katolická hierarchie. Podle právničky Myriam Bregman: „Vlastní Bergogliovy výroky dokázaly, že církevní představitelé od počátku věděli, že junta mučí a vraždí občany, a přesto diktátory veřejně podporovali. Diktatura by bez jejich klíčové podpory tímto způsobem fungovat nemohla.“ (Los Angeles Times, 1. dubna 2005).
  Katolická hierarchie se mlčky spolupodílela na mučení a masovém vraždění, kdy jen v letech 1976 až 1978 podle odhadů zmizelo nebo bylo zabito 22,000 lidí. … Tisíce dalších obětí byly zavražděny v letech 1978 až 1983, kdy pak byla armáda nucena vzdát se moci. (archiv Národní bezpečnosti, 23. března 2006).
Katolická církev: Chile versus Argentina
  Stojí za zmínku, že bezprostředně po vojenském puči v Chile 11. září 1973 kardinál Santiago de Chile, Raul Silva Henriquez, otevřeně kritizoval vojenskou juntu vedenou generálem Augusto Pinochetem. Jako výrazný kontrast v porovnání s Argentinou pomohl tento postoj katolické církve omezit vlnu politických vražd a porušování lidských práv, namířených proti stoupencům Salvadora Allende a oponentům vojenského režimu.
  Pokud by Jorge Mario Bergoglio zaujal podobný postoj jako kardinál Raul Sivla Henriquez, byly by zachráněny tisíce životů.

                                               „Operace Kondor“ a katolická církev
  Volba kardinála Bergoglio vatikánskou konkláve do funkce papeže, jako Francise I, bude mít bezprostřední dozvuky v probíhajícím soudním procesu týkajícím se „operace Kondor“ v Buenos Aires.
  Církev podporovala vojenskou juntu. To je něco, co vyjde během soudního líčení najevo. Není pochyb, že dojde k pokusům roli katolické hierarchie a nově jmenovaného papeže Francise I, který působil během vojenské diktatury jako hlava argentinského Jezuitského řádu, zastřít.
                                     Jorge Mario Bergoglio: „Papež Washingtonu ve Vatikánu“?
  Zvolení papeže Francise I má široké geopolitické dopady pro celý region latinské Ameriky.
  V 70. letech podporoval Jorge Mario Bergoglio USA dosazenou vojenskou diktaturu.
  Katolická hierarchie v Argentině podporovala vojenskou vládu.
  Zájmy Wall Street byly prosazovány prostřednictvím Jose Alfredo Martineze de Hoz na ministerstvu hospodářství.
  Katolická církev v latinské Americe je politicky vlivná. Také pevně ovládá veřejné mínění. To je architektům americké zahraniční politiky známo a je to jimi chápáno.
  V latinské Americe, kde se nyní řada vlád staví proti americké nadvládě, lze očekávat – vzhledem k Bergogliově historii – že nový papež Francis I, coby vůdce katolické církve, bude hrát de facto diskrétní „tajnou“ politickou roli ve prospěch Washingtonu.
  S Jorge Bergoglio, coby papežem Francisem I, ve Vatikánu (který věrně sloužil americkým zájmům ve zlatých letech generála Jorge Videly) může být hierarchie katolické církve v latinské Americe opět účinně manipulována tak, aby podkopávala „pokrokové“ (levicové) vlády, a to nejen v Argentině (vládu Cristiny Kirchner), ale v celém regionu, včetně Venezuely, Ekvádoru a Bolívie.
  K dosazení „proamerického papeže“ došlo týden po smrti prezidenta Hugo Chaveze.

                                             Ve Vatikánu papež Washingtonu a Wall Street?
  Americké ministerstvo zahraničí běžně tlačí na členy Rady bezpečnosti OSN, aby tak ovlivnilo hlasování o rezolucích Rady bezpečnosti.
  Americké tajné operace a propagandistické kampaně jsou běžně používány k ovlivnění národních voleb v různých zemích po celém světě.
  Pokusila se americká vláda ovlivnit volbu nového papeže? Jorge Mario Bergoglio byl preferovaným kandidátem Washingtonu.
  Prováděl Washington v katolické církvi tajný nátlak, přímo nebo nepřímo, na 115 kardinálů, kteří jsou členy vatikánské konkláve, aby byl zvolen papež, který bude věrně sloužit americkým zahraničně-politickým zájmům v latinské Americe?

                                                            Poznámka autora
  Od příchodu vojenského režimu k moci v r. 1976 jsem působil jako hostující profesor na Institutu sociální politiky Universidad Nacional de Cordoba v Argentině. Hlavním předmětem mého výzkumu v té době bylo zkoumání sociálních dopadů smrtících ekonomických reforem přijatých vojenskou juntou.
  Učil jsem na Universitě Cordoba během počáteční vlny vražd, jejichž cílem byli i pokrokoví obyčejní členové katolického kléru.
  Průmyslové město Córdoba na severu země bylo centrem hnutí odporu. Byl jsem svědkem toho, jak katolická hierarchie aktivně a běžně podporovala vojenskou juntu a vytvářela atmosféru zastrašování a strachu v celé zemi. Všeobecným pocitem té doby bylo, že Argentinci byli horními kádry katolické církve podvedeni.
  Tři roky předtím, v době vojenského puče v Chile 11. září 1973, který vedl ke svržení vlády Lidové jednoty prezidenta Salvadora Allende, jsem působil jako hostující profesor na Ekonomickém institutu Katolické univerzity Chile v Santiago de Chile.
  Bezprostředně po puči v Chile jsem byl svědkem toho, jak se kardinál Santiaga, Raul Silva Henriquez – jednající jménem katolické církve – postavil vojenské diktatuře.
  (přeložil Zvědavec)

Otevřené články je možno dále šířit s podmínkou,
že bude uveden odkaz na původní zdroj a autor.  W3C  XHTML 1.0   RSS  0.92   RSS  1.00  webdesign Vendys graphi


  Nový papež František chce chudou církev a církev pro chudé. Hlava katolické církve to uvedla při sobotním setkání s novináři ve Vatikánu. Nový papež současně potvrdil, že si jméno zvolil na počest Františka z Assisi, který se vzdal pozemských statků.

                                 Papež František na setkání s novináři
                                          Dnes 11:56 - Vatikán

  Hned po zvolení mu jeden z jeho přátel mezi preláty řekl: "Nezapomeň na chudé." Nový papež v této souvislosti okamžitě pomyslel na Františka z Assisi, který vstoupil do jeho srdce i jako "člověk míru".
  "František z Assisi byl člověkem chudoby, člověkem míru, člověkem, který miluje a ochraňuje stvoření. V tuto chvíli nemáme nejlepší vztahy s těmito pojmy," poznamenal papež. "Přál bych si, aby i celá církev byla církví chudých, církví pro chudé," zdůraznil.
  František také prozradil, že po jeho zvolení zazněly i návrhy, aby si zvolil jméno Hadrián či Klement.

                                          Další odkrývání papežovy minulosti

                               Papež věděl o únosech dětí za diktatury, tvrdí publicista

  Nový papež František věděl o odebírání dětí narozených politicky nepohodlným ženám ve vězení za dob vlády vojenské junty v Argentině dříve, než tvrdí. Uvádí to kniha Mlčení publicisty Horacia Verbitského.
  Na to, že papežovu minulost poznamenalo potýkání se s diktátorským režimem, během něhož zmizelo v Argentině na 30 000 lidí, upozornily s odkazem na Verbitského knihu agentury už ve čtvrtek. Tehdejší představený jezuitského řádu v Argentině a nynější hlava katolické církve Jorge Mario Bergoglio měl v minulosti odmítnout chránit dva jezuity, kteří pak skončili ve vězení, kde je mučili.
  Bergoglio to ve své autorizované biografii popřel a naopak tvrdil, že ve prospěch vězněných intervenoval a vůbec pomáhal disentu a často ukrýval lidi, kterým hrozilo zatčení. [celá zpráva]
  Verbitského kniha však hovoří o pravém opaku. Tvrdí, že Bergoglio pomohl ukrýt příslušníky argentinského námořnictva před inspektory Meziamerické rady pro lidská práva a odmítal žádosti o pomoc lidí před terorem vlády, uvedl britský list The Guardian.
                                    Prosili jsme ho o pomoc, tvrdí rodina
  Mezi těmi, kdo se na Bergoglia obrátili, byla podle agentury AP i rodina Eleny de la Cuadra, která zmizela v roce 1977, když byla v pátém měsíci těhotenství. Elena byla po porodu ve vězení zabita. Kromě ní zemřeli během diktatury ještě čtyři její příbuzní.
  Bergoglio před soudem v roce 2010 uvedl, že se o případech odebírání dětí politicky nepohodlným ženám dozvěděl teprve v roce 1985, tedy dva roky po konci vojenské vlády. Rodina však tvrdí, že ho kontaktovala a prosila o pomoc už v době zmizení Eleny.
  Podle Eleniny sestry Estely Bergoglio otci rodiny odvětil, že jeho dcera porodila holčičku Anu, „dítě je vychováváno v dobré rodině“ a „situace je nezvratná“.
  Únosy novorozenců argentinskými státními úřady a jejich adopce rodinami napojených na režim byly systematickou praxí, uvedla organizace IJCentral při Mezinárodním trestném soudu (ICC) v Haagu. Římskokatolická církev se v roce 2000 sama omluvila za to, že k vojenské vládě nezaujala odmítavý postoj.

                                                    Vatikán nařčení popřel
  Vatikán v pátek popřel nařčení, že papež František během vlády vojenské junty v Argentině o porušování lidských práv mlčel.
  „Nikdy proti němu nebylo vzneseno věrohodné, konkrétní obvinění,“ prohlásil mluvčí Federico Lombardi. Dodal, že za nařčením stojí „antiklerikální levicové elementy, které běžně na církev útočí“.
508.                      Poselství Ježíše ze dne 30. července 2012 v 01:00.

                     MOJE KATOLICKÁ CÍRKEV BYLA ROZTRHÁNA NA KUSY,
  PŘESTO DUŠE MÉ CÍRKVE NEBUDE NIKDY UCHVÁCENA, NEBO POZŘENA SATANEM.

  Má drahá, milovaná dcero,
když jsem v zahradě Getsemanské prožíval agonii, největší hrůzou, kterou mi ukázal Satan, byla  n e v ě r n o s t  katolické a apoštolské   c í r k v e   v   p o s l e d n í c h   č a s e c h !
  Tehdy Satan, který Mě mučil vizemi budoucnosti, Mi ukázal   v l a ž n é   služebníky církve v těchto vašich časech.
  Ovládnutí svou   t o l e r a n c í   k   h ř í c h u   dovolili pýše a zdánlivým pravdám, aby  J E   O S L E P I L Y   V Ů Č I   P R A V D Ě   B O H A. ("naředěné učení" z evangelia)
  Jejich oddanost   s v ě t s k ý m   a k t i v i t á m   způsobila, že mnozí z mých posvěcených služebníků už nemají ve svých duších   s o u c i t   a   p o k o r u   nutnou k tomu, aby vedli mé následovníky ke svatosti, která je vyžadována, aby jejich duše byly zachráněny. Tak mnozí se obrátili proti Mně, i když říkají, že milují děti Boží.
  Tím, že ve jménu Božím podporují toleranci, předkládají  f a l e š n o u  d o k t r í n u,   která maskuje Pravdu.
  Tito rozkolníci v mé církvi na zemi, kteří tvrdí, že vytvářejí nový typ stoupenců ve jménu katolické církve, ale kteří popírají mé učení, jsou pokoušeni Satanem, který chce mou církev zničit.
  On, Zlý, již způsobil strašný hřích zkaženosti mé církve a teď, když přibíjí moji církev na kříž, chce zatlouct poslední hřeb a hodit do pekla ty mé posvěcené služebníky, jednoho po druhém, kteří  Z N E S V Ě C U J Í   S L O V O   T Í M,   Ž E   U S N A D Ň U J Í   P Ř I J E T Í   H Ř Í C H U   M E Z I   B O Ž Í M I   D Ě T M I !
  Jejich hřích - že Mě bijí do tváře tím, že přede Mnou vystavují na odiv necudnosti, o kterých tvrdí, že jsou Bohem přijímané a tolerované, bude přísně potrestán.
  Opovažují se, skrze hřích pýchy a klamu, svádět duše z cesty a vést je do jámy temnoty, bez toho, že by pochopili, že je tím odsuzují do ohnivého jezera.
  Hodně z mých posvěcených služebníků bylo svedeno a nevědí o tom. Přesto mnoho takových služebníků, pokud jsou sami k sobě čestní, je zmateno.
  Pak jsou zde ti,  K T E Ř Í   P Ř E D S T Í R A J Í,  že jsou moji posvěcení služebníci, ale přicházejí z jiné strany.  O T R O C I   Š E L M Y,  kteří se záměrně sami vydávají za moje pomazané kněze.
  Způsobují Mi strašné útrapy. Nejenom tím, že kazí duše, ale také proto, že  V Ě D O M Ě   U Z A V Ř E L I   P A K T   S E   S A T A N E M,   který je pohltí.
  Na mých oltářích, před nejsvětější svátostí,  p r o v á d ě j í   o d p o r n é   č i n y,   ale jen málo z nich ví, co dělají.  Přesto,   j a k   J á   j e n   t o u ž í m   p o   j e j i c h   d u š í c h !
  Moje katolická   c í r k e v   b y l a   r o z t r h á n a   n a   k u s y, (evangelíci, protestanti, pravoslavní...) přesto duše mé církve nebude nikdy uchvácena nebo pozřena Satanem. Ale služebníci mé církve mohou být svedeni a zničeni šelmou.
  Je čas, abych zasáhnul a pomohl jim překonat tato strašná muka. Potřebuji vás, mé následovníky a ty posvěcené služebníky mezi vámi, kteří chápou, co se děje, aby se modlili tuto modlitbu modlitební kampaně (70):

                             Modlitba za duchovenstvo, aby zůstalo pevné a věrné svatému slovu boha.
  "Ó, DRAHÝ jEŽÍŠI, POMOZ TVÝM POSVĚCENÝM SLUŽEBNÍKŮM POZNAT ROZKOL V TVÉ CÍRKVI, AŽ SE ODHALÍ.
  POMOZ TVÝM POSVĚCENÝM SLUŽEBNÍKŮM, ABY ZŮSTALI PEVNÍ VE VÍŘE A VĚRNÍ TVÉMU SVATÉMU SLOVU. NIKDY NEDOVOL SVĚTSKÝM CTIŽÁDOSTEM, ABY ZAKALILY JEJICH ČISTOU LÁSKU K TOBĚ.
  DEJ JIM MILOSTI, ABY ZŮSTALI ČISTÍ A POKORNÍ PŘED TEBOU A CTILI TVOU NEJSVĚTĚJŠÍ PŘÍTOMNOST V EUCHARISTII. POMÁHEJ JIM A VEĎ VŠECHNY TY POSVĚCENÉ SLUŽEBNÍKY, KTEŘÍ MOHOU BÝT VLAŽNÍ VE SVÉ LÁSCE K TOBĚ, A ZNOVU ZAŽEHNI OHEŇ DUCHA SVATÉHO V JEJICH DUŠÍCH.
  POMOZ JIM, ABY ROZPOZNALI POKUŠENÍ KLADENÉ PŘED NĚ, ABY JE ROZPTYLOVALO. OTEVŘI JEJICH OČI TAK,  A B Y   V Ž D Y   V I D Ě L I   P R A V D U.
  POŽEHNEJ JIM, DRAHÝ JEŽÍŠI V TOMTO ČASE A POKRYJ JE TVOU VZÁCNOU KRVÍ, ABYS JE OCHRÁNIL OD ÚHONY.
  DEJ JIM SÍLU, ABY ODOLALI SVODŮM SATANA, KDYBY JE ZNEPOKOJOVALA CHUŤ  K  P O P Í R Á N Í  EXISTENCE  H Ř Í C H U. AMEN."   

  Moji posvěcení služebníci jsou páteří mé církve. Jsou první linií, která v tomto čase čelí strašnému náporu a útoku ze strany Satana.
  Pomozte Mi je uvést na cestu záchrany zbytku mé církve, která směřuje k rozkolu, jenž bude už brzy vyvolán falešným prorokem.
  Shromážděte se a modlete se za jednotu mých posvěcených služebníků, kteří musí udržet mou církev silnou ve dnech, které leží před vámi.
   Váš Ježíš.


679.                               Poselství Panny Marie ze dne 18. ledna 2013 v 19:30.

         ODSTRANĚNÍ VŠECH SYMBOLŮ MÉHO SYNA BUDE ZNAMENAT ZAČÁTEK KONCE.

  Mé děti, dochází k obratu, protože hřích se stále všude rozšiřuje. Jak se hřích stává přijatelným v srdcích lidí, země bude naříkat v agonii pod tíhou temnoty.
  S V Ě T O V Á   V Á L K A   J E   N Y N Í   I N S C E N O V Á N A  a  brzy odhalí svou ohyzdnost, jež leží v srdcích světových vůdců, kteří jsou spojeni jako pupeční šňůrou. Jeden živí druhého, ale brzy žádný nezůstane vůdcem ve svých národech, protože budou poslouchat jenom jednoho pána, Antikrista.
  Mnohým může svět připadat stejný, ale není. Kvůli zlu, vyvolanému vtělenými démony, kteří se potulují v kuloárech moci, bude trpět celé lidstvo. Moc, držená těmito otroky zlých vůdců způsobí, že   O B Č A N S K Á   P R Á V A   Z A N I K N O U. Příznaky jsou již zjevné. Brzy budou všechna zrušena a budete muset důvěřovat a odevzdat se mému Synu, abyste dokázali přestát bezpráví, kterému budete muset být svědky.
  O D S T R A N Ě N Í   V Š E C H   S Y M B O L Ů   M É H O   S Y N A  B U D E   Z N A M E N A T   Z A Č Á T E K   K O N C E.   Až se to stane, budete vědět, že čas Druhého příchodu je blízko.
  Musíte setrvat v modlitbách, děti, a pokračovat v modlitbách modlitební kampaně, neboť jsou velmi mocné a pomohou zmírnit utrpení, které je plánováno skupinou zla.
  Z E M Ě   S E   B U D E   N Y N Í   O T Ř Á S A T,   K D E   S Í D L Í   T I T O   V Ů D C I   ovlivnění démonem.
  R U K A   Boha Nejvyššího   U D E Ř Í   Z E M I, ale mnoho těch, kteří vedou hříšné životy, mohou být zachráněni vašimi modlitbami.
  Vliv Zlého je nyní pociťován v církvích a těmi, kteří hlásají svaté Boží Slovo. Jsou prvořadým cíly Zlého a Antikrist nepoleví ve svém úsilí   Z N I Č I T   V Š E C H N Y   K Ř E S Ť A N S K É   C Í R K V E.
  Modlete se, modlete se, modlete se za Kristovu armádu, aby zůstala klidná a v míru. Jenom tehdy, když budete plně důvěřovat mému Synu a tím, že se vzdáte vaší svobodné vůle, se stanete silnými. Pak budete moci vydržet tyto zkoušky.
   Vaše milovaná Matka Matka Spásy692.                                    Poselství Ježíše ze dne 28. ledna 2013 v 21:15.

 BRZY BUDE PŘIJAT ZÁKON, KTERÝ UČINÍ NEZÁKONNÝM PRAVÝ VÝZNAM SLOVA ROUHÁ
                                                                       NÍ.
  Má drahá, milovaná dcero,
pověz mým stoupencům, že se nikdy nesmí vzdát své oddanosti k mému svatému Slovu.
  Vzrůst ateismu způsobí, že pouhá zmínka o Bohu, nebo zákonech Jím daných, vyvolá rozhořčení. Jakoby pouhá zmínka o smyslu Boha ve vašich životech se stala rouháním.
  Brzy bude přijat zákon, který učiní nezákonným význam slova rouhání, aby zlikvidoval jakékoliv veřejné vyznání věrnosti Bohu. Vy, moji ubozí následovníci, shledáte těžkým pozvednout své hlasy v mém jménu. Budou vás urážet a prohlašovat o Mně hrozné věci, ale nebudete schopni se Mě zastat.
  Lidem v křesťanských zemích, kteří Mne uctívají, nebude dovoleno hlásit se k jejich křesťanství kvůli tvorbě zákonů, které budou vzdorovat mému učení.
  Tak mnozí Mě nechtějí poznat. Vy, kteří chcete, budete pronásledováni. Myslím tím, že vždy, když budete zkoušet se ke Mně modlit, bude vaše soukromí narušeno. Pokaždé, když se pokusíte přijmout svátosti, stanou se těžko přístupné.
  Potom co ustavíte modlitební skupiny, řeknou vám, abyste s tím přestali. Každá skupina se nejenom setká s odporem v jistých kruzích, ale také se do nich pokusí vniknout podvodníci, aby zkazili jejich ovoce, které bude mít výsledky. Setkáte se s dosud nevídaným odporem pro vaši oddanost ke Mně, k mým modlitebním skupinám nebo k mým poselstvím.
  Mnoho kněží a duchovních reagují rychle na mé volání, protože Mě znají a poznávají můj hlas. Mnozí, k nimž bude stále voláno, s prosbou o přípravu jim svěřených duší, budou reagovat.
  Ale jak jejich počet poroste, jiní z jejich stáda povstanou v pobouření a s odsouzením. Budou trpět kvůli své lásce ke Mně. Jejich nepřátelé budou z těch, kteří Mě milují, ale byli svedeni těmi, jimž se zavázali věrností. Jiní budou pokoušeni duchem zla, aby Mě odsoudili. Udělají to, aby překazili můj plán naplnit vůli mého Otce zachránit duše a přijmout všechny Boží děti v jeho Novém ráji.
  Musíte odolat takovým snahám, ale za všech okolností vždy zůstaňte důstojní. Stále se modlete za ty posvěcené služebníky, kteří jako Jidáš před nimi, Mě líbají na tvář, zatímco Mě zrazují.
  Budu stát při vás během těchto muk, neboť dokonce i vy budete otřeseni jedovatostí, která bude vycházet z úst těch, kteří tvrdí, že jsou moji stoupenci.
   Váš Ježíš


663.                       Poselství Ježíše ze dne 1. ledna 2013 v 19:20.

                          BOŽÍ CHRÁM BUDE ZNESVĚCEN K NEPOZNÁNÍ.

  Má drahá, milovaná dcero,
vzešel nový úsvit a započaly změny v přípravě na můj Druhý příchod.
  V á l k y   na Středním východě   s e   n y n í  v y s t u p ň u j í   a   m n o z í   z e m ř o u   r u k a m a   s k u p i n y   z l a.  Avšak rukou mého Otce, ti v této skupině zla, budou zastaveni. Každý z nich bude sražen, protože jsou tím největším nebezpečím pro Boží děti.
  Mé plány se již projevují a ti mezi vámi, vybraní Mnou k vedení zbytku mé církve, rychle vybudují základny po celém světě. To budou místa, kam Mě budete chodit uctívat, v pokoji, až vaše kostely vás už nebudou vítat tak, jak by měly.
  Vaše  K O S T E L Y   S E   S T A N O U   P O U H Ý M I   M Í S T Y   Z Á B A V Y,   kde pohanské rituály a hudba budou inscenovány do složitých obřadů. Budou vydávány za uctívání Boha. Ve skutečnosti však budou vytvářet idoly z hříšných skutků a prohlašovat je za odpovídající mému učení.
  Brzy se jich hodně představí jako noví služebníci Boží. Mnozí nebyli nikdy připravováni v křesťanské církvi a nebudou proto schopní předávat svátosti Božím dětem.  B U D O U   T O   P O D V O D N Í C I.  Všem budou diktovat pravdu o tom, co je, jak říkají, Boží učení v dnešním světě. Jejich lži dosáhnou sluchu lidí celého světa.
  Mnozí budou přitahováni k tomu, co budou vnímat jako nový, "svěží" přístup k mému učení a k Boží lásce. Všechno bude hrozná lež. Mnozí budou oklamáni k přijetí  N O V É H O   J E D I N É H O   S V Ě T O V É H O   N Á B O Ž E N S T V Í.
  Tak jako falešná církev poroste a bude přitahovat mnoho celebrit, média a politické vůdce, moje zbylá církev bude vzrůstat. Mnoho z mých posvěcených služebníků Mi budou nevěrní a připojí se k novému světovému náboženství, kde budou přivítáni s otevřenou náručí.
  Tito podvodníci způsobí křesťanům všude strašné strádání, pokud nepřijmou tuto novou, politicky podporovanou organizaci, jež nazve sama sebe církví Boží.
  Zatímco   k ř e s ť a n é   b u d o u   h l a v n í m   c í l e m   n e n á v i s t i,  Dům Izraele bude také v hledáčku a Ž i d é   b u d o u   u č i n ě n i   o b ě t n í m i   b e r á n k y    v této válce o duše.
  Nic, co budete zpočátku pozorovat, vám nebude připadat navenek rozdílné. Brzy ale V  Ř Í M Ě   U V I D Í T E   H O N O S N O U   A   I M P O Z A N T N Í   B U D O V U,    která se stane místem setkávání. Všechna náboženství zde budou vítána, dokud nebudou přinucena spolknout lži, předložené jim novým světovým řádem.
  Časem se stane nepřijatelným, aby některé   k ř e s ť a n s k é   o b y č e j e   b y l y   k o n á n y   n a   v e ř e j n o s t i.
  To bude zahrnovat   S V Á T O S T   K Ř T U   A  S V A T É H O   P Ř I J Í M Á N Í. (využijte té možnosti dokud ještě můžete) V moderním a laickém světě budou považovány za nepřijatelné a shledáte, že nebude možné je obdržet. Svátost manželství bude změněna a manželství bude dostupné v jiné formě. Jedinou cestou k přijetí pravých svátosti v tom čase bude skrze  z b y l o u   c í r k e v.
  Moji posvěcení služebníci, kteří budete trpět v mém jménu, až budete bojovat za udržení svátostí a mše svaté, vězte toto:
  Jste Mi zavázáni skrze vaše svaté sliby a nikdy nesmíte být v pokušení odchýlit se od Pravdy. Bude na vás vykonáván nátlak, abyste opustili cesty Pána. Váš hlas se stane jenom šepotem, až se nepřítel pokusí přehlušit Pravdu Božího Slova.
  Shromážděte se. Sjednoťte se. Neboť již brzy bude Boží chrám znesvěcen k nepoznání. Vše, co máte udělat, je následovat Mě,   P O S L O U C H A T   V A Š E   S R D C E   A   V A Š E   S V Ě D O M Í.  Buďte vždy připraveni na tuto těžkou cestu ležící před vámi. Budete potřebovat všechnu svou odvahu, sílu a vytrvalost.
  Vězte, že na konci této cesty budu čekat Já,  a b y c h   v á s   v z a l   d o   s v é   n á r u č e   a  d o   bezpečného přístavu mého  N o v é h o   r á j e.
   Váš Ježíš


731.                    Poselství Boha Otce ze dne 12. března 2013 v 14:38.

                NYNÍ ZUŘÍ BITVA MEZI MOU HIERARCHIÍ A PANSTVÍM ŠELMY

  Má nejdražší dcero,
nebesa pláčou žalem v tento strašný den, předpověděný už tak dávno.(Nad Římem se v tu dobu strhla hrozná průtrž mračen a všichni lidé, co na Svatopetrském náměstí čekali na volbu papeže museli utéct - další Boží znamení. Při odstoupení papeže Benedikta se strhla bouře nad Vatikánem a blesk sjel do kopule její budovy - také znamení Božího hněvu. Copak je v Římě ještě čeká?)
  Celé lidstvo bude nyní čelit největšímu podvodu ze všech, spáchaných šelmou.
  Slzy mého Syna, jehož smrt na kříži dala mým dětem svobodu, padají nyní na celý svět, v tomto čase v agonii.
  Můj hněv je v tomto čase  zadržován,  ale   M Á   Z U Ř I V O S T   J E   V E L K Á.   Velmi brzy se klam stane jasným všem, kteří byli mým Synem ustanoveni, aby vedli jeho stádo na zemi.
  Nyní zuří bitva mezi mou hierarchií a panstvím šelmy. Bude bolestivá, ale  B R Z Y   T R E S T,   který přijde po krutém pronásledování, chystaném tajně nepřítelem a jeho kohortami,  V Y M E T E   H N I L O B U.
  Volám všechny mé děti, aby se obrátily k mému Synu a vložily v Něho v tomto čase všechnu svou důvěru.
  Buďte stateční, moji maličcí, neboť tato bolest bude krátká. Těm, kteří následují šelmu a falešného proroka, bude silou mé ruky dáno poznání, aby je přivedlo zpět do srdce mého Syna. Když odmítnou tento dar, pak jsou ztraceni a budou trpět stejná muka, kterým čelí podvodník, jenž bude vržen do propasti na věčnost.
  K O R U N O V Á N Í   F A L E Š N É H O   P R O R O K A   B U D E   S L A V E N O   ve všech koutech světa   Z E D N Á Ř S K Ý M I   S K U P I N A M I,   které plánují konečnou fázi pronásledování všech mých dětí.
  Ti, kteří budou oslavovat s ním, bez toho, že by věděli, oč jde, pocítí časem ještě větší bolest než ti, kteří již Pravdu znají.
  Čekejte nyní s odvahou a nadějí, neboť  T O   V Š E   S E   M U S Í   S T Á T,   než přijde slavná vláda mého Syna.
M U S Í T E   P Ř Í S A H A T   V Ě R N O S T   M É M U   M I L O V A N É M U   S Y N U   Z A   V Š E C H   O K O L N O S T Í   A   O D M Í T N O U T   P Ř I J Í M A T   L Ž I !
  Jestli – a když budete vyzváni, abyste se účastnili nové mše, pak vězte, že   T O   B U D E   T A   N E J V Ě T Š Í   K L E T B A   U V A L E N Á   S A T A N E M   N A   M É   D Ě T I ! (NECHOĎTE TAM!)
  Vězte, že nebe vás povede a tím, že přijmete bolest s důstojností, pomůžete mému Synu naplnit poslední smlouvu.
   Váš milovaný Otec Bůh Nejvyšší
734.              Poselství Panny Marie ze dne 15. března 2013 v 22:30.

        MODLETE SE MŮJ RŮŽENEC ZA VŠECHNY, KTEŘÍ VLÁDNOU V ŘÍMĚ

  Mé drahé dítě,
toto je čas velkého zármutku, nejenom pro tebe, ale pro všechny, kteří milují mého Syna.
  Musím vás naléhavě prosit, drahé děti, abyste zůstali silné a věrné svatému Božímu Slovu kvůli mému Synu. On, můj milovaný Syn, věší svou hlavu v agonii, když pozoruje hrůzu, jak se před ním jeho církev hroutí.
  Prosím, modlete se za naději a modlete se můj svatý růženec za všechny, kteří vládnou v Římě. Prosím, zahrňte [do vašich modliteb] i člověka, jenž sedí na Petrově Stolci, neboť vaše modlitby velice potřebuje.
  Modlete se, aby přijal Pravdu smrti mého Syna na kříži a tak otevřel své srdce prosbám mého Syna o milosrdenství pro všechny Boží děti.
  Nezáleží na tom, jak jsou tyto časy v římskokatolické církvi těžké, zlo nemůže zvítězit, a také nezvítězí nad mocí Boha.
  Má úloha Prostřednice všech Milostí bude brzy naplněna, a jako ženě, která je vybrána, aby byla oděna v paprscích slunce (*), přichází můj čas, abych pomohla mému Synu v jeho konečném plánu spásy.
  Miluji všechny Boží děti, včetně těch, které Mu přinášejí velké zahanbení a zármutek. Modlete se, aby mé modlitby, které vezmu k mému Synu a předložím Mu je ve vašem jménu, mohou pomoci zmírnit utrpení, které leží před katolickou církví.
  Drahé děti, má láska jako Matky všech Božích dětí je všezahrnující a nikdy neustanu v mém úsilí přinášet vám naději.
  Vaše modlitby budou v nebi slyšeny a nikdy se nesmíte vzdát naděje, protože milosrdenství mého Syna je větší, než můžete vědět.
  Boží láska je všemohoucí. Proste a dostanete velké požehnání, protože přípravy jsou dokončeny a vše je již hotovo k Velkému dni Pána.
  Vytrvejte s trpělivostí, láskou a důvěrou, neboť všechny tyto zkoušky budou brzy minulostí, a potom se nové nebe a nová země spojí v jednotu. To je vše, o co se máte starat – o přípravu vaší duše a duší těch, kteří potřebují vaše modlitby nejvíce. Jenom pak budete schopni přijmout Světlo Boha a vstoupit do Nového ráje na zemi.
  Buďte v míru a soustřeďte se jenom na mého Syna a na jeho jedinečnou touhu zachránit duše všech žijících stvoření.
   Vaše milovaná Matka Matka Spásy

  (*) Zj 12, 1-2 – poznámka překladatele.

                                                 O POKUŠENÍ.
             Katecheze Benedikta XVI. při generální audienci 13.února 2013.
 
  Drazí bratři a sestry, začínáme liturgickou dobu postní, čtyřicet dnů přípravy na slavení Velikonoc. Je to doba zvláštního úsilí na naší duchovní cestě. Číslo čtyřicet se v Písmu svatém vyskytuje několikrát. Odkazuje zvláště na čtyřicet let putování Izraele pouští. Bylo to dlouhé období formace Božího lidu, ale také dlouhé  p o k u š e n í   n e v ě r n o s t i   s m l o u v ě   s   P á n e m.  Čtyřicet dní také trvala pouť proroka Eliáše, než došel k Boží hoře Choreb, jakož i čas, který strávil na poušti Ježíš před zahájením svého veřejného působení a během něhož   b y l   p o k o u š e n   ď á b l e m. V této katechezi bych se chtěl zastavit právě u tohoto momentu pozemského života Syna Božího.
  Poušť, kam se Ježíš odebral, je především místo   t i c h a   a   n o u z e,  kde je člověk zbaven materiální opory a stojí před zásadními otázkami bytí, je nucen jít k podstatě, a právě proto  se   m ů ž e   s n a d n ě j i   s e t k a t   s   B o h e m.   Poušť je však také místem smrti, protože tam, kde není voda, není ani život; je místem samoty, kdy člověk více vnímá pokušení. Ježíš jde na poušť a je vystaven pokušení sejít z cesty vyznačené Bohem Otcem a vydat se na snadnější a světské stezky. (Lukáš 4,1-13) Bere tak na sebe naše pokušení, nese naši ubohost, aby přemohl zlého a otevřel nám cestu k Bohu,  c e s t u   k   o b r á c e n í.
  Zamyslet se nad pokušeními, jimž byl Ježíš vystaven, je pro každého z nás pozváním k odpovědi na zásadní otázku: n a  č e m   o p r a v d u   z á l e ž í   v   m é m   ž i v o t ě ?
  V prvním pokušení ďábel nabízí Ježíšovi, aby proměnil kámen na chleba, aby utišil hlad. Ježíš odvětí, že člověk žije také chlebem, ale  n e   p o u z e   c h l e b e m.  Bez odpovědi na hlad po Pravdě,  h l a d   p o   B o h u,  nemůže být člověk  s p a s e n.
  Ve druhém pokušení ďábel nabízí Ježíšovi cestu moci. Vede jej vzhůru a nabízí  mu   p a n o v á n í   n a d   s v ě t e m.  Není to však cesta Boží: Ježíšovi je jasné, že svět nebude spasen světskou mocí, nýbrž   m o c í  k ř í ž e,   p o k o r o u   a   l á s k o u.
  Ve třetím pokušení ďábel nabízí Ježíšovi, aby se vrhl z vrcholu Jeruzalémského chrámu  a   n e c h a l   s e   z a c h r á n i t    B o h e m   a   j e h o   a n d ě l y,  aby vykonal něco senzačního,   a b y   v y s t a v i l   samotného  B o h a   z k o u š c e.   Odpovědí je, že Bůh není nějakým jevem, jemuž  klademe  svoje  podmínky,  n ý b r ž   P á n e m   v e š k e r e n s t v a.
  Co je jádrem všech tří pokušení, kterým je podroben Ježíš? Je to nabídka   m a n i p u l o v a t   B o h e m,   užívat jej pro vlastní zájmy, svoji slávu a svůj úspěch, tedy v podstatě vlastně   s t a n o u t   n a   m í s t ě   B o ž í m,  odstranit Boha ze svého života a jednat tak, aby se zdál zbytečným. Každý z nás by se tedy měl ptát: Jaké místo má Bůh v mém životě?  J E   P Á N E M   O N,   A N E B O   J Á ?
  Překonat pokušení podřizovat Boha sobě a svým zájmům anebo Jej postavit do kouta a namísto toho se obrátit ke správnému pořadí priorit. Klást Boha na první místo je cesta, kterou se musí ubírat každý křesťan stále znovu. Výzvu "k obrácení" uslyšíme během postní doby několikrát a znamená následovat Ježíše takovým způsobem, aby Jeho evangelium bylo konkrétním vodítkem života; znamená   U Z N A T,   Ž E   J S M E   S T V O Ř E N I   A   Z Á V I S Í M E   N A   B O H U   A   J E H O   L Á S C E,   A   J E D I N Ě   Z T R Á T O U   S V É H O   Ž I V O T A   "V   N Ě M"   M Ů Ž E M E   J E J   Z Í S K A T.
  To vyžaduje, abychom přijímali svá rozhodnutí  ve   s v ě t l e   B o ž í h o   S l o v a.  Dnes nemůžeme být křesťany jen v důsledku prostého faktu, že žijeme ve společnosti, která má křesťanské kořeny. I ten, kdo se narodí v křesťanské rodině a je vychován nábožensky,  m u s í   d e n n ě   o b n o v o v a t   r o z h o d n u t í   b ý t   k ř e s ť a n e m,  dávat Boha na první místo tváří v tvář pokušením, která mu nepřetržitě nabízí sekularizovaná kultura, a čelit kritickým úsudkům mnoha současníků.
  Z K O U Š K Y,   K T E R Ý M   N Y N Ě J Š Í   S P O L E Č N O S T   V Y S T A V U J E   K Ř E S Ť A N A,   jsou totiž četné a dotýkají se osobního i sociálního života.  NENÍ  SNADNÉ  BÝT  VĚRNÍ  KŘESŤANSKÉMU  MANŽELSTVÍ,  PRAKTIKOVAT  MILOSRDENSTVÍ  V  KAŽDODENNÍM  ŽIVOTĚ,  DÁT  PROSTOR  MODLITBĚ  A  VNITŘNÍMU  ZTIŠENÍ;  NENÍ  SNADNÉ  VEŘEJNĚ  SE  POSTAVIT  NA  ODPOR  ROZHODNUTÍM,  KTERÁ  MNOZÍ  POKLÁDAJÍ  ZA  SAMOZŘEJMÁ,  JAKO  JSOU   I N T E R R U P C E  V  PŘÍPADĚ  NECHTĚNÉHO  TĚHOTENSTVÍ,   E U T A N Á Z I E   V  PŘÍPADĚ  VÁŽNÝCH  ONEMOCNĚNÍ  ANEBO   S E L E K C E   E M B R Y Í   JAKOŽTO  PREVENCE  PROTI  DĚDIČNÝM  CHOROBÁM.
  Pokušení odložit stranou vlastní víru je stále přítomno, a obrácení se stává odpovědí Bohu, kterou je třeba v životě potvrzovat mnohokrát.
  Existují  p ř í k l a d y   a  podněty   v e l k ý c h   k o n v e r z í   jako u svatého Pavla cestou do Damašku nebo svatého Augustina. Ale také v dnešní době, kdy je zatemněn smysl pro posvátno je Boží milost činná a působí divy v životě mnoha lidí.  P Á N   N E Ú N A V N Ě   K L E P E   N A   D V E Ř E   K   Č L O V Ě K U   v  sociálních a kulturních kontextech, které jsou zdánlivě pohlceny sekularizací, jako se to stalo pravoslavnému Rusovi Pavlu Florenskému. Po naprosto agnostické výchově, kdy sám projevoval opravdovou nevraživost vůči náboženské výuce, které se mu dostávalo ve škole, dospěl vědec Florenskij k prohlášení: "Ne, nelze žít bez Boha!" a naprosto změnil svůj život - stal se mnichem.
  Myslím také na postavu Etty Hillesum, mladé Holanďanky židovského původu, která zemřela v Osvětimi. Zpočátku byla Bohu vzdálena, ale objevila jej v hlubině svého nitra a napsala: "V mém nitru je velmi hluboká studna. A v ní je Bůh. Někdy se mi daří jej dosáhnout, většinou je zasut kameny a pískem: Bůh je pohřben. Je třeba, abych jej znovu vyhrabala."(Deník, 97)
  Ve svém neklidném a roztěkaném životě objevuje Boha právě uprostřed velké tragédie 20.století, Šoá. Tato křehká a nespokojená dívka je proměněna vírou a přetvořena v ženu plnou lásky a vnitřního pokoje, takže je schopna tvrdit: "Žiji v nepřetržité  d ů v ě r n o s t i   s   B o h e m."
  Schopnost odporovat ideologickému lichocení své doby, rozhodnout se hledat pravdu a otevřít se objevu víry dosvědčující další ženu naší doby, Dorothy Day ze Spojených států amerických. Ve své autobiografii otevřeně vyznává, že upadla do pokušení řešit všechno politikou, když přijala marxistickou nabídku: "Chtěla jsem jít manifestovat, jít do vězení, psát, ovlivňovat druhé a zanechat světu svůj sen. Kolik ambicí a hledání mne samotné bylo za tím vším!" Cesta k víře v tak sekularizovaném prostředí byla obvzláště obtížná, ale přesto v ní, jak sama zdůrazňuje,   p ů s o b i l a   M i l o s t: "Je jisté, že jsem   č a s t o   c í t i l a   p o t ř e b u    j í t   d o   k o s t e l a,  p o k l e k n o u t   a   s k l o n i t   h l a v u   k   m o d l i t b ě.  Slepý instinkt, dalo by se říci, proto jsem si neuvědomovala, že se modlím, ale šla jsem a vstoupila do atmosféry modlitby..." Bůh ji přivedl k vědomému přilnutí k církvi životem zasvěcený vyděděncům.
  V naší době není málo konverzí pojatých jako návrat těch, kteří se po křesťanské, možná povrchní výchově vzdálili na celé roky víře a potom opětovně objevili Krista a jeho evangelium. V knize Zjevení čteme: "H L E   S T O J Í M   U   D V E Ř Í   A   K L E P U.  K D O   U S L Y Š Í   M Ů J   H L A S   A   O T E V Ř E   D V E Ř E,   K   T O M U   V E J D U   A   B U D U   J Í S T   U   N Ě H O   A   O N   U   M Ě."(Zjevení 3,20) Náš vnitřní člověk se musí připravit na návštěvu Boha, a právě proto se nesmí nechat zahltit iluzemi, zdáním a materiálními věcmi.
  V této postní době  R O K U   V Í R Y   obnovme svoje úsilí   k r á č e t   c e s t o u   o b r á c e n í,  abychom překonali tendenci uzavřít se v sobě samých, a na místo toho dát prostor Bohu a dívat se na každodenní realitu jeho očima. Mohli bychom říci, že alternativa mezi uzavřeností v našem sobectví a otevřeností k lásce Boha i druhých odpovídá alternativě Ježíšových pokušení. Je to alternativa mezi lidskou mocí a láskou Kříže, mezi vykoupením viděném pouze v materiálním blahobytu a vykoupením jakožto dílem Boha, kterému dáváme ve svém životě primát.
  O B R Á T I T   S E   Z N A M E N Á   neuzavřít se do hledání vlastního úspěchu, vlastní prestiže a vlastního postavení, ale   J E D N A T   T A K,  A B Y   K A Ž D Ý   D E N   V   M A L Ý C H   V Ě C E C H   B Y L A   P R A V D A,   V Í R A   V   B O H A   A   L Á S K A   T Í M   N E J D Ů L E Ž I T Ě J Š Í M.
 (Časopis Světlo 9/2013)                              -----------------------------------------------------------------

  A toto je význam oběti mše svaté, která se po celé zemi v církvi slouží každý den za hříchy světa. Beze mše svaté, řekl Otec Pio, už by země dávno neexistovala.
  Proto si Ježíšek přeje, abychom se jí zbožně účastnili, neboť jsme při ní pod ochranou Krve Ježíškovy. Každá mše nás celý den ochraňuje. Jak často se jí účastníme, tak mocně jsme chráněni od pokušení pekla. barmanka

                              ------------------------------------------------------------------


                        PROSBA BOŽÍHO SYNA K OTCI, ABY UŠETŘIL LIDI:

  "Mne, který jsem podle Tvého nařízení vzal na sebe šat těla, trápí, že moje údy, především ty, které byly se mnou spojeny   k ř e s t n í   k o u p e l í,   se mně   z ř í k a j í   a  propadají výsměchu ďábelské pohany,  k d y ž   p o s l o u c h a j í   a   u c t í v a j í   s y n a   z á h u b y.
  Já přesto opět vyjímám z nich ty a přijímám k sobě ty, kteří jen uklouzli; ale buřiče a ty, kteří   s e t r v á v a j í   v e   z l é m,   Z A V R H U J I !
  Otče, protože jsem Tvůj Syn, pohleď na Mě ve své lásce, s jakou jsi Mě poslal na svět, uvaž moje rány, skrze které jsem na tvůj příkaz lidi vykoupil. Ukazuji Ti je, aby ses smiloval nad těmi, které jsem vykoupil, nedopusť, aby byli vymazáni z knihy života.
 P R O   K R E V   Z   M Ý C H   R A N,   P Ř I V E Ď   J E   Z P Ě T   K   L Í T O S T I,  aby ten, který pohrdá mým vtělením a mým utrpením,  n e p a n o v a l   n a d   n i m i   z k á z o u !
  Proto nyní, vy všichni lidé,  k t e ř í   t o u ž í t e   o p u s t i t   H a d a   a   v r á t i t   s e   k   s v é m u   S t v o ř i t e l i,   dejte pozor na to, že Já,  S y n   B o h a   a   Syn člověka,  u k a z u j i   z a   v á s   s v é m u   O t c i   s v é   r á n y.(PŘI MŠI SVATÉ) Proto na kolena, která jste skláněli před pýchou malomocného Odpůrce, padněte v čistotě víry před svým Otcem, který vás stvořil a vdechl do vás dech života.
  V Y Z N E J T E   Z   C E L É H O   S R D C E   V Š E C H N Y   S V É   H Ř Í C H Y,  aby  vám, kteří jste v tělesné či duševní trýzni, podal svou nepřemožitelnou ruku a vytrhl vás od ďábla a ode všeho zlého."
  Tak mluví Syn k Otci a doporučuje Mu své údy.  B e r e   j e   v   o c h r a n u,  aby skutečně náleželi ke své Hlavě a nepohltila   je   z h o u b a   první i poslední   z k á z y.  Neboť kdykoliv   se   p r o b u d í   z l ý m i   s k u t k y   l i d í   O t c ů v   H N Ě V,  ukazuje mu Syn své rány,  a b y   k v ů l i   n i m   l i d i   u š e t ř i l.
  On sám neušetřil své tělo, aby ovce, které ztratil, byly skrze jeho Krev přivedeny zpět. Proto  také   j e h o   r á n y   z ů s t a n o u   t a k   d l o u h o   o t e v ř e n é,  d o k u d   b u d e   s v ě t   t r v a t   a   h ř e š i t !
  PROTO TAKÉ BOŽÍ SYN ŽÁDÁ OD LIDÍ, ABY PADLI NA KOLENA PŘED VŠEMOHOUCÍM OTCEM,  K D Y K O L I V   Z A S L U H U J Í  J E H O   O R T E L,  ABY VZHLEDEM K RANÁM, KTERÉ SYN UTRPĚL NA SVÉM TĚLE A NA KTERÉ SE OTEC   U S T A V I Č N Ě   D Í V Á,  BYLI OSVOBOZENI ODE VŠEHO ZLÉHO.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Papež

Jaroslav M, 14. 4. 2016 10:43

Dobrý den,mě by zajímalo zda jste měla od Pána toto vidění,proroctví?Podle čeho usuzujete?Jsem tomu docela i přikloněn.Tedy hlavně tomu,že v Římě jsou zednáři.Samozřejmě měli by jsme žít a čerpat pouze z přítomnosti a denně vítat Pána do našeho srdce ale tohle mě zajímá z toho hlediska,že když byl papež zvolen skutečně se na obloze objevil blesk.Můžeme se nějak zkontaktovat?Proto je třeba modlit se za papeže a kardinály.

Re: Re: Papež

Jaroslav M, 15. 4. 2016 12:14

Tak to jste napsala velmi upřímně a z celého srdce.Co se tedy může stát za tohoto papeže?Soudný den?Vpodstatě Vy jste měla vidění skrze našeho Pána Ježíše Krista.Pokud se tedy jedná o Svatokrádež stolce dává to smysl proč byl Bohem milovaný vikář Benedikt donucen rezignovat.Víte i proč tomu zřejmě věřím?Protože jsem se od Velikonoc začal o hodně víc modlit a prosit Pána aby mně nějakým způsobem pomohl najít Pravdu.Nejprve jsem narazil na jedno video,později Vám o něm napíši a posléze jsem náhodně přišel na Vaše Svědectví.Jsem přesvědčen,že tohle není náhoda,nýbrž Boží úděl mně sdělený prostřednictvím těchto svědectví a křesťanských videí.

Ta stanice se nazývá SID ROTH.Je to obrácený Žid,který uvádí pořad TO JE NADPŘIROZENÉ.
Když jsem úpěnlivě prosil Pána aby mně pomohl najít tu Pravdu dovedl mě k tomuto,
SID ROTH-ZJAVENIE ZIJEME V POSLEDNYCH CASOCH.
Můžete se na to podívat.

Na druhou stranu k tomu Papeži.Nikdy ho neodsuzujme nýbrž se za něho spíše modleme,za jeho činy.
Pokud je to tedy tak co potom ty 2 miliony lidí co jednou na celosvětové setkání mládeže do Krakova?Jede tam i spousta mých známých.

Re: Re: Re: Papež

Jaroslav M, 15. 4. 2016 13:14

Jan Pavel l se nepočítá?

Re: Re: Re: Re: Papež

jituskarybicka@seznam.cz, 15. 4. 2016 21:56

Já myslím že ne, protože nevládl ani měsíc a zabili ho. Nestihl vládnout.

Re: Re: Re: Re: Papež

Jaroslav M, 16. 4. 2016 0:59

Šla jste s Vaším svědectvím za nějakým knězem?Pokud ano jaký měl k tomu postoj?Jste si naprosto jistá,že je to sdělení od Boha?Určitě ovšem věřím tomu,že do Říma vstupují zednáři.

Re: Re: Re: Re: Re: Papež

Jaroslav M, 16. 4. 2016 1:45

Když se člověk modlí a zve Boha do svého srdce budou jeho prosby vyslyšeny.Mě přivedl k této stránce,otázkou zůstává co mi tím chtěl sdělit.Myslíte,že mě tím chce varovat?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Papež

jituskarybicka@seznam.cz, 16. 4. 2016 7:32

A před čím Vás má Bůh varovat? Vy jste kněz? A jakou cestou jste se dostal na můj blog? Náhodou? Mám nezvyklý název. barmanka

Re: Re: Re: Re: Re: Papež

jituskarybicka@seznam.cz, 16. 4. 2016 7:37

S knězi jsem o tom mluvila, dokonce s několika, ale všichni mají k irským poselstvím negativní postoj a jeden mi dokonce doporučil, abych se vyzpovídala z toho, že "pomlouvám papeže Františka", což jsem z poslušnosti k Církvi učinila. Jestli je to na 100% Boží vnuknutí, se dozvím až umřu. Pak teprve člověk pozná Pravdu o všem, co dělal. barmanka

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Papež

Jaroslav M, 16. 4. 2016 8:18

Ne nejsem kněz.Vy si skrze růženec povídáte s Bohem.Já tomu věřím.Něco Vám i zjevuje nebo ho pouze slyšíte?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Papež

Jaroslav M, 16. 4. 2016 8:36

Pán Ježíš Kristus je ta jediná Cesta,Pravda a Život přesně jak píšete.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Papež

Jaroslav M, 16. 4. 2016 18:48

Dnes jsem se bavil s knězem po mši Svaté,a sdělil mi,že je to v poslední době PODEZŘELÉ.Tak nevím přesně co tím měl namysli,bavili jsme se v souvislosti s křesťanským pořadem SID ROTH,který jsem Vám doporučil.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Papež

Jaroslav M, 16. 4. 2016 18:55

Nevšimla jste si něčeho?V poslední době se mnohem více káže Zjevení Jana.Zrovna nyní kněz probírá toto Evangelium.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Papež

jituskarybicka@seznam.cz, 16. 4. 2016 22:04

Bůh nás upozorňuje ze všech stran! Už se určitě něco z nebe chystá. Panna Maria v Medžugorje nás starostlivě nabádá už pár posledních roků, ať si připravíme duši, ať milujeme Boha, ať se často zpovídáme a přijímáme Eucharistii. Ať se často zúčastňujeme mší a denně se modlíme růženec. Já jsem teď doma, tak mám čas se celý den modlit všechny čtyři růžence. Modlím se i s Proglasem a posloucháme s přítelkyní mše i na Noe. Takže mám teď díky Noe a Proglasu mši téměř každý den, kromě soboty. Tam mi chybí. Sestra mi často posílá z internetu poselství od různých vizionářů, kde se všude už upozorňuje na konec času a tresty, které nás už určitě neminou, protože lidé nechtějí nic slyšet ani o Bohu, ani o kostele, mši a zpovědi. Vidím to i ve své rodině. Púlka z nás jsou nevěřící. Já jsem vlastně věřící jen díky Boží milosti, kdy se mi Bůh dal poznat a dovedl mě během pár let až do své náruče. Nikdo by mi nevěřil, jak je nádherná Boží láska!!! Ani sestra mi to nechce věřit. Ale teď mi Ježíšek dal další svá poselství, kde o tom píše. Jednu půlku už jsem dala do blogu a drhá bude taky krásná. Bůh nás chce opravdu všechny MILOVAT! A to tak krásně, že si to nikdo neumí představit.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Papež

jituskarybicka@seznam.cz, 16. 4. 2016 21:50

No my se domlouváme všelijak, přes Bibli, vnuknutí, nebo vzkazy. Zrovna nedávno mi Ježíšek vnukl, abych se zbavila všeho majetku. Nebyla jsem si jistá, zda to opravdu chce, tak jsem sáhla po Evangeliu a otevřela prstem v místě z Pavlova dopisu, kde psal, "ať naším jediným bohatsvím je Bůh, láska a dobré skutky," Nebo tak nějak a během pár dní byla u mě kamarádka a brala si propagační sešitek od televize Noe a vypadl jí odtud lístek, kde byl citát od Benedikta XVI.:"Svobodu může nalézt člověk jedině tehdy, když se jeho bohatstvím stane sám Bůh." To mě velice potěšilo a hned jsem na syna převedla všechen náš majetek, takže už opravdu mám jen osobní věci a Ježíška - můj nejsladší Poklad.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Papež

Jaroslav M, 17. 4. 2016 18:17

Určitě Já tomu pevně věřím.Už z toho důvodu co se ve světě děje.Nyní jsem četl jeden křesťanský časopis a píší tam-Bývalý bruselský arcibiskup Godfried Danneels prezentoval svůj vlastní životopis a při této příležitosti zveřejnil přiznání,podle něhož byl po léta členem "mafiánského" klubu Sankt Gallen s cílem vytvořit opozici proti papeži Benediktovi,s kardinály Kasprem a Martinim.Skupina plánovala drastickou reformu Církve.Jejich kandidátem na papeže se stal kardinál Bergoglio.
Je to podle Vás pravda??

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Papež

Jaroslav M, 17. 4. 2016 19:36

Jeden hodně vzdělaný pan říkal,že tento Papež je skutečně reformní.Čímž by to Paní potvrzovalo Vaše Svědectví a dokazovalo by to rezignaci Bohem milovaného vikáře Benedikta.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Papež

jituskarybicka@seznam.cz, 18. 4. 2016 10:27

Já osobně si myslím, že to pravda bude, podle irských proroctví "Varování", tam Pán Ježíš toto všechno předpověděl. Ťukněte si na "Varování Ježíš Kristus", tam je web, kde jsou všechna proroctví z Irska od nějaké omilostněné duše. A je tam i modlitba, kterou mi Ježíšek poslal ještě před tím, než jsem se o irských poselstvích vůbec dozvěděla od sestry, která jim zase už nevěří, ale já ano. Ta modlitba je zakázaná arcibiskupem Graubnerem, na to reaguji v mém blogu "Všem, co brání Duchu Svatému", nebo tak nějak.Ona věří, že papež František je svatý. Já se hodně o jeho chování dozvěděla na webu Lumen de Lumine. Je to web bývalého pracovníka křesťanského časopisu Světlo. Moc ráda jsem četla jeho sloupek "Na slovíčko". Nevím, jestli odešel a je už v důchodě, nebo ho propustili kvůli názorům. Píše o Církvi co si myslí. A já s tím souhlasím. Věří také irským poselstvím. Na tom jejich webu mají i "diskusi", tak tam mrkněte.barmanka

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Papež

Jaroslav M, 18. 4. 2016 20:48

To je vskutku těžko,má-li to být Boží úděl stejně k tomu dojde ať už za pár let nebo za 100 let.Musíme být neustále připraveni.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Papež

Jaroslav M, 19. 4. 2016 23:20

A pozor.Otázka je, zda si to pouze myslíte a na základě toho něčemu věříte a nebo je to vnuknutí.A věřte,že Bůh nás nechce strašit.Přečtěte si modrou knihu.New Age,se jim tady nepodaří zavéct,to by byla taková válka,že bysme se z toho nezpamatovali ač ona bude i tak.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Papež

Jaroslav M, 19. 4. 2016 23:33

A pozor.Otázka je,zda si to pouze myslíte a na základě něčeho tomu věříte a nebo je to Boží vnuknutí.A věřte,Bůh nás nechce strašit,nýbrž nás neustále nabádat k tomu aby jsme činili pokání a věřili evangeliu.Jako praktiky New Age,to mi přijde jako sektařina sektářská,to se jim nepodaří,to byste viděla tu válku.Ač ta válka prý bude i tak.
A není ani trochu divu.