Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.62 VLÁDA ZEDNÁŘŮ, ILUMINÁTŮ...ANTIKRIST

        Č.62  VLÁDA   ZEDNÁŘŮ,  ILUMINÁTŮ  A  KOMUNISTŮ.
                              VLÁDA  ANTIKRISTA

                    17. Poselství Ježíše ze dne 2. dubna 2016.                  
                          Nástroj: Luz de Maria (Argentina).                    
         JÁ, VÁŠ BŮH, VÁM ŽEHNÁM A NABÍZÍM SVÉ MILOSRDENSTVÍ
    Moji milovaní lidé,
mé Nejsvětější Srdce vás volá, abyste se do něj zahloubali a čerpali tak pro sebe dobro, dary a ctnosti, které v tomto okamžiku potřebujete k boji s náklonností ke zlu. Moji milovaní, podstatné je, abyste má slova nebrali na lehkou váhu, vzhledem k tomu, jak snadno bylo lidstvo přiváděno k přijetí všeho, co se týká mého Domu. Dobro najdete jen směřujete-li ke Mně, cokoli jiného vás ode Mne oddělí. Nemám rád hřích, odsuzuji jej, vytýkám jej, pokud se nekajete a trpím jím. Hřích ke Mně nepatří; je vším, co vám můj Otec odevzdal v Přikázáních. Kdo Mě nemiluje, není poslušen Zákona a nekaje se, přebývá se zlem.
    LIDSTVO  PŘEVLÉKLO  ZLO  DO  TISÍCE  PODOB,  DO  FALEŠNÝCH  NÁVYKŮ  A  KLAMNÝCH  IDEOLOGIÍ,   do falešných spojenectví a temných tužeb   K  NALEZENÍ  OBECNÉHO  BLAHA.  Mé děti, zmatené zesvětštěním, které postihlo mou církev, upadly do zhýralosti – Satanova díla, vedoucího mé děti do pohyblivých písků,   ABY  JE  POLAPIL  V  TOUZE  BÝT  SOUČÁSTÍ  MODERNÍHO  BYTÍ!
    Už se nepatří milovat Boha nade vše a milovat svého bližního jako sebe sama? Nebo už neodpovídá toto přikázání této generaci a není vhodné pro mé děti této doby?
   Mé milované děti, můj lide, cítíte se tak vyspělí ve všech vědách, těšíte se velkému pokroku v každém ohledu, a přesto jste neodhalili, že zlo používá vše, o čem jsem se zmínil,   ABYSTE   byli každým okamžikem více světštější   a   PŘIJÍMALI  EXISTENCI  JAKÉKOLI  IDEOLOGIE  A  BEZBOŽNOST!   Satan našel v této generaci úrodnou půdu – půdu, která byla zúrodněna Pravdou mého Slova a nezbytnou přísností danou velkou očistou, kterou již zažíváte a odmítáte přijmout – k zamaskování za dobro to, co můj Dům jako dobro nepřijímá.  HLEĎTE  JAK  HLAVA  SATANA  A  JEHO  CHAPADLA  SE  JIŽ  NEMILOSRDNĚ  A  BEZ  VÁHÁNÍ  VRHLA  NA  MŮJ  LID.   Nevíte, jaké to je čelit zlu, když se skrývá za "údajně" dobrými úmysly, prací, jednáním, nebo poslušností. Pro můj lid není snadné odhalit zlo, protože neznají mé Slovo a vyhnali Mě ze svého života, abych jim nepůsobil žádné potíže.
    BUDU  DÁL  ODHALOVAT  ZLO,  ZAPOUZDŘENÉ  V  MÉ  CÍRKVI,  ABY  MŮJ  LID,  MÉ  MYSTICKÉ  TĚLO  POZNALO  PRAVOU  SVATOST,   K  NÍŽ  VÁS  STÁLE  VOLÁM.
   Urážejí Mě, když zavádějí satanismus do mých kostelů, maskovaný za přitažlivou hudbu, na oltáře postavené k posvěcení chleba a vína a pro Mne, kde se obětuji z lásky během mého proměňování.  MÉ  OLTÁŘE  JSOU  ZNECVĚCOVÁNY  SE  SVOLENÍM  TĚCH,  KTEŘÍ  MĚ  REPREZENTUJÍ  NA  ZEMI!  Ach…Strašná bolest, která mi rve srdce, a znovu Mě korunují! Kde je hierarchie, která Mě zastupuje? Kde je Kristova autorita v jeho vlastním domě, kde pronikavá hudba s obscénními texty je vítána v mých kostelích,   ABY  SE  MÁ  CÍRKEV  NAZÝVALA  MODERNÍ?   Má církev, která nemá začátek, ani konec!
    Moji lidé, co by se z vás stalo, kdybych vám zcela odňal mé Slovo, které vám v této chvíli vysvětluji?
      JÁ JSEM BŮH LÁSKY, POKOJE, RADOSTI A ŠTĚSTÍ; NEJSEM BŮH ZÁBAVNÝCH PŘEDSTAVENÍ A PODÍVANÉ. TAKOVÝ JE SATAN, NE JÁ.
    Vysvětluji vám své Slovo,  ABY  MOJI  LIDÉ  CHÁPALI  ZÁVAŽNOST  ČASU,   ve kterém žijí,   PŘESTO  JSEM  IGNOROVÁN  A  ODMÍTÁN!Zapomínáte, že   VIDÍM  VŠE,  CO  SE  DĚJE  V  ŽIVOTĚ  KAŽDÉHO  Z  VÁS   A  PŘED  LIDSTVEM  NAZVU  ROUHAČEM  TOHO,  KDO  ZTRÁCÍ  MÉ  OVCE   a  vede je na jinou pastvinu, otrávenou nenávistí, lhostejností, nemravností, nedostatkem spravedlnosti,   PŘEKÁŽENÍM  MÉ  PRAVDĚ  A  PRONÁSLEDOVÁNÍM  MÝCH  PROROKŮ,   které jsem poslal zachraňovat duše, duše, které byly předem varovány mou Matkou ve všech jejích zjeveních, abyste měli příležitost již předem rozlišovat mezi dobrem a zlem.
   Moji milovaní lidé,   ZTRATILI  JSTE  SCHOPNOST  ROZLIŠOVAT,  ROZHODUJETE  SE  LEHKOVÁŽNĚ,  JSTE  VLEČENI  VLNOU,  KTERÁ  JE  SILNĚJŠÍ  NEŽ  VÍRA,   o níž tvrdíte, že ji máte, a silou, která nutí můj lid přijímat zlo, protože neznají Pravdu. Z toho důvodu přijímáte nepřítele mého lidu, jako bych to byl Já, a vzdáváte mu čest, kterou tvorstvo dluží Mně a tím vyvoláváte nejkrvavější pronásledování mých věrných a dětí mé Matky, těch, kteří jsou pevní a přesvědčení, těch, kteří chtějí dosáhnout svatosti.
    Děti, tolik  ZASTÍRANÝCH  ZJEVENÍ,  KTERÉ  MÁ  MATKA  ODKÁZALA  LIDSTVU,  ABY  BYLO  PŘIPRAVENO,   způsobilo, že   DÝM  PEKLA  DOSÁHL  MOU  CÍRKEV,    KDE  SVOBODNÉ  ZEDNÁŘSTVÍ  BYLO  JIŽ  PŘEKONÁNO  SATANISMEM!
   ČLOVĚK  ZPŮSOBUJE  NESMÍRNOU  BOLEST  SVÉMU  BOHU  A  MÝM  ANDĚLŮM,  KTEŘÍ  PLÁČOU,  PROTOŽE  POHRDÁTE  MNOU  I  MOJÍ  MATKOU!
   ZLO  JE  HORLIVÉ   a houževnaté, zvolna   A  S  VELKOU  ZÁLUDNOSTÍ  SE  VRHÁ  PROTI  TĚM,  CO  JSOU  MOJI,  zaujímá místo dobra, ale bez toho, že by se podvolilo mým Zákonům. Proto Mě moji lidé musí znát, aby Mě jasně poznávali, bez lakování na růžovo. Já jsem láska a milosrdenství, odpouštím těm, kdo ke Mně přicházejí kajícní a s pevným úmyslem se polepšit, ale současně jsem spravedlivý soudce, před kterým ani jediný hříšník neprojde bez náležité lítosti nad způsobeným zlem.
    Tento čas je rozhodující pro mé děti, rozhodující pro jejich spojení se Mnou, aby ze své svobodné vůle, Mě přijali jako svého Boha  a  Spasitele. Jednám se svými dětmi velmi opatrně; Já dobře vím, že nazvu-li je mými "oblíbenci" před jejich bratry, nedostatek pokory v nich zabere Mé místo. Proto nechávám toho, kdo Mě více naplňuje uspokojením, jako posledního z mých sluhů a nechválím ho před jeho bratry. Všichni lidé procházejí životem; obdrží konečnou cenu před Nejsvětější Trojicí.  NEZNAJÍ-LI  NIC  O  VĚRNOSTI  ČLOVĚKA  K  ČLOVĚKU,  PROTOŽE  NEVĚŘÍ  MNĚ,   KTERÝ  JSEM  JEJICH  BOHEM,  K  ČEMU  JSOU  JIM  POCTY  PŘED  LIDMI?  "Dávejte, co je císařovo, císaři a co je Boží, Bohu." [Lk 20, 25].
    Nechci, abyste Mi nabízeli oběti, které nedojdou naplnění. Nechci dlouhými posty zmírající děti, když jim mysl ode Mne vzdálila srdce. Nechci prázdné modlitby, ani velké proslovy s chudým obsahem a bez poučení pro můj lid.
    Děti, člověk se vydal cestou urážek a provokací. Brzy nezůstane jen u urážek nebo provokací a lidstvo všeobecně pozná, co člověk vlastníma rukama dokáže způsobit svým bratrům.
    Jste radostí mých očí a Já vás neopustím. V každé eucharistii vás oději vírou, v každé modlitbě vám dá má Matka útěchu své lásky a vaši souputníci vám v případě potřeby pomůžou při ochraně mého Domu.
   Vy, moji milovaní lidé, vy, kdo se obracíte a světské necháváte stranou, vy, kdo činíte rozhodnutí patřit spíše Mně než světu, vy, kteří neúnavně hledáte stát se více lidmi mého Domu a být lepšími dětmi, vy, kteří Mnou pohrdáte a ignorujete mé volání, vy kdo nevěříte, vy, kdo jste naplněni nenávistí, vy, kdo Mě nepřijímáte a pohrdáte mou Matkou, vy... vy, kteří čtete tato má slova,   JÁ, VÁŠ BŮH, VÁM ŽEHNÁM A NABÍZÍM SVÉ MILOSRDENSTVÍ.
            Váš Ježíš                                     

                                      
                   JAKÉ  JSOU  PLÁNY  KE  ZNIČENÍ  KŘESŤANSTVÍ?

    První plán je z roku 1962, ale zde uveřejníme ve stručnosti plán z roku 1996:
 1.) Odstraňte jednou provždy sv.Michaela ze všech pobožností a modliteb mše svaté, s tvrzením, že rozptyluje pozornost od adorace Krista.
 2.) Odstraňte kající praxi předvelikonočního půstu, jako je bezmasý půst v pátek, nebo dokonce újma v jídle; bra%nte každému skutku sebezáporu. Místo nich se musí upřednostnit skutky štěstí, radosti a lásky k bližnímu. (propagace již papežem Františkem) Musíte říkat:"Kristus nám již zasloužil ráj" a "každé lidské úsilí je zbytečné."
 3.) Šiřte pochybnosti o skutečné přítomnosti Krista v Eucharistii...
 Obviňujte kohokoliv, kdo věří v reálnou přítomnost Krista v Eucharistii, jako podvratného a neposlušného vůči Církvi....Zakazujte latinskou mešní liturgii, adoraci a chvalozpěvy, protože zprostředkovávají tajemný a uctivý cit.... Povzbuzujte ženy, aby si v kostele nezakrývaly vlasy závojem - vlasy jsou sexy... Odrazujte věřící v přijímání Svátosti oltářní vkleče....
  4.) Zaveďte v kostele kytaru, brumle, bubny, podupávání a zábavu...Pořádejte kolem oltářů liturgické tance se vzrušujícím oblečením, divadlo a koncerty...Odstraňte všechnu posvátnou povahu písní k Matce Boží a sv.Josefovi. Naznačujte, že jejich uctívání je modlářství( to už tvdí jehovisti, evangelíci a protestanti)...Ujišťujte se, že při každé mši existuje aspoň jedna promluva,, při níž není zmíněn Ježíš, a místo toho se mluví jen o lásce k lidem.(papež František už začíná) Mladí lidé budou nadšení...
  5.) Nedávejte žádný svatostánek na oltáře, oltář musí vypadat jako stůl kuchyňský. Musí být přenosný, aby to vypadalo, že vůbec není posvátný...Kněz nesmí během mše nikdy klečet  ani poklekat.(papež František se jen uklání)...Při čtení evangelia vynechejte slovo "svatý". Například namísto "Evangelium podle svatého Jana", prostě řekněte jen "Evangelium podle Jana"...Zařiďte, aby zmizely všechny knihy o osobní zbožnosti a zničte je...
  6.) Zrušte malé exorcismy k vyhánění ďábla: pracujte ne tom a prohlašujte, že démoni neexistují(už se ve Vatikánu stalo, jak to potvrdil exorcista otec Amort, který letos zemřel)...Opakujte, že peklo není nic jiného než vzdálení se Bohu(už jsme to slyšeli od papeže Františka)...Učte, že Ježíš byl jen člověk, který měl bratry a sestry(učení protestantů, jehovistů a evangelíků a východních náboženství) a který nenáviděl lidi, kteří měli moc Vysvětlujte jim, že miloval společnost prostitutek, zvláště Marie Magdaleny...Pamatujte, že můžete přivést jeptišky ke zradě svého povolání, jestliže se budete odvolávat na jejich marnivost, přitažlivost a krásu...
  7.) Spalte všechny katechismy. Řekněte učitelům náboženství, aby učili, že se má milovat Boží stvoření namísto Boha samotného....Učiňte, že se termín "sex" stane každodenním termínem při vašich hodinách náboženství. Učiňte ze sexu nové náboženství. Zaveďte do hodin náboženství sexuální obrázky, abyste děti naučili realitě. Ujistěte se, že jsou tyto obrázky zřetelné...Povzbuzujte, aby se školy staly pokrokovými mysliteli v oblasti sexuální výchovy. Zaveďte sexuální výchovu skrze biskupskou autoritu, aby rodiče nemohli proti tomu nic říci...
  8.) Vychvalujte kněze, kteří se kvůli lásce k ženě opustili vše a vykreslete je jako hrdiny....Buďte tolerantní k homosexualitě mezi duchovenstvem. Říkejte lidu, že kněží trpí samotou...Používejte komise laiků a kněží, kteří jsou slabí ve víře a kteří budou odsuzovat a bez obtíží kárat každé zjevení Panny Marie a zjevené zázraky...Odstraňte zpověď před svatým přijímáním pro žáky druhé a třetí třídy tím, že pro ně nebude důležitá, dokud nepůjdou do čtvrté, páté třídy a vyšších ročníků...
  9.) Dejte papeži(vzdoropapeži) maximum moci vybrat si své zástupce.(to už p.František také učinil)..Nařiďte pod trestem exkomunikace všem, kteří milují Boha, nosili znamení šelmy, ale neříkejte jim, "že je to znamení šelmy"...Nesmí se činit znamení kříže, ani jej nesmí lidé používat, ani jím nikdo nesmí být žehnán. Činit znamení kříže bude označeno za modlářství a neposlušnost...Prohlašte za falešná všechna předešlá dogmata s výjimkou papežské neomylnosti...Prohlašte Ježíše Krista za neúspěšného revolucionáře(to už je v některých filmex)...Nařiďte všem papežovým podřízeným bojovat ve svatém křížovém tažení za rozšíření jediného světového náboženství...Satan ví, kde je všechno ztracené zlato...
  10.) Podrobte si bez lítosti svět! To vše přinese lidstvu to, po čem lidstvo vždy toužilo: "zlatou epochu míru"
(Z knihy Těžká léta před šťastnou dobou III.díl - převzato z australské organizace Magnificat Meal Movemement)
                                                                   

             34. Poselství Ježíše ze dne 18. června 2016                                            (Nástroj Luz Maria Argentina                                                                                                                                                   V TOMTO ČASE MUSÍTE MÍT ODVAHU, VŮLI A ROZHODNOST.
   Moji milovaní lidé
 si udržují záměr poslouchat naši vůli. V tomto čase ale nestačí úmysl mého lidu pokračovat v postupu uprostřed spirituální nechápavosti, jíž je lidstvo obtíženo. Vyzývám vás být více duchovní, aby vám tato síla pomáhala ke změně pro dobro duše. V tomto čase pošetilých skutků a jednání lidstva, loupících mu rozum a vedoucích je do okovů zla, musí můj lid duchovně zesílit. Mé děti musí být odolné vůči přitažlivému působení světa, bezuzdné a veřejně neodsuzované nemorálnosti, netečnosti a špatnému chování. To se vám nepodaří, pokud Mi odepřete stát se pro Mne lepšími dětmi, nemodlíte-li se a neuvádíte modlitbu v činy, i když jste si vědomi, co se děje po celém světě, a pokud se nebudete vzájemně posilovat a přijímat Mě v eucharistii.
   MUSÍTE  ZACHRÁNIT  SVOU  DUŠI  TÍM,  ŽE  ZŮSTANETE  SILNÍ  UPROSTŘED  TOLIKA  FALEŠNÝCH  UČENÍ,  TOLIKA  NÁZORŮ,  KTERÉ  VÁS  VEDOU  K  POCHYBNOSTEM  A  VÁHÁNÍ,  POKUD  JDE  O  MÉ  SLOVO.   Člověk je v těchto časech brutální, arogantní a odmítá pokoj. Nevěřte, že Stvoření (Vesmír) bude snášet všechny kruté činy, které pácháte.
    Děti, v tomto okamžiku se musíte soustředit na mou lásku, musíte si udržet víru a v neustálém zrání Mě poznávat, uctívat Mě a i nadále se pevně držet mé lásky. Musíte pochopit, že se Mnou vás spojuje Láska. Jako rozumná stvoření, jimiž jste, svazuje vás láska se Mnou a s vaším bližním. Proto je nutné, abyste na tento zákon nezapomněli, aby se zlo neradovalo, že vás přivedlo k nesvornosti. Zůstaňte bdělí vůči sebemenší ztrátě pokoje, zastavte se, zkoušejte se a nedovolte, aby vás zlo přivedlo do sporu.  BUĎTE  CHYTŘÍ  A  ROZPOZNEJTE,  ŽE  TO  JE  PRÁCE  ZLÉHO!   Bude vás udržovat v hádkách, nejednotě, nedorozumění, aby rozbíjel mezilidské vztahy, a mé děti budou rozptýleny a bratrstvím budou pohrdat.
    Lidstvo, žijící konáním svobodné vůle, se mýlí, když ji uplatňuje, aniž by ji umístilo do naší Boží vůle, a to je důvod, proč se ve většině případů stává hříchem.   MOJI  LIDÉ,  VYBÍZÍM  VÁS  KE  CVIČENÍ  V  MODLITBĚ  A  STÁT  SE  PŘEMÝŠLIVÝMI,  ABYSTE  SI  UDRŽELI  KLID  A  NACHÁZELI  PRAVDU,  KTERÁ  SPOČÍVÁ  V  KAŽDÉM  Z  VÁS.   Jinak budete žít jako slepé nástroje svých bližních, ať už je jejich dílo či jednání správné, nebo ne.
    Člověk věří, že je pánem svého života, myslí si, že svou cestou životem jde velmi dobře, věří, že je představitelem života. V tomto čase člověk udržuje ve svém okolí zvrácenost – slovo rakovina se dá použít na lidské ego u velké části mých dětí. Požadavky lidského ega ničí domovy, když bažení po moci uvnitř rodin jedním z jejich příslušníků je vytrvale prováděno s přemírou utrpení pro jiné členy rodiny.
   Moji lidé, dokud se sami pravdivě nepřezkoumáte, neodhodíte své masky, nebudete schopni vidět své vlastní nedostatky, ani jak tyto nedostatky ovlivňují vaše vlastní zlo a prostor, který obýváte. Dokud se neuvidíte takoví, jací jste,  BUDE  TO  DÉMON,  JENŽ  S  VÁMI  BUDE  MANIPULOVAT   podle své vůle jako s pěšáky a pracovat i jednat s vámi strašným způsobem. Nerozpoznáte-li své omyly, nebudete nikdy moci překonat své vlastní tužby, nebudete schopni přemoci své pohodlí ani své zlé úmysly.
    Můj lide, není-li lidské stvoření schopno samo sebe reflektovat, přivolá na své bratry neštěstí, způsobující jim hluboké rány, zahrnující i pohrdání těmi, kdo se tímto způsobem chovají. JÁ JSEM, KTERÝ JSEM [Ex 1, 14] a znám každé mé dítě a žádám vás, chcete-li se vidět takoví, jací jste a vidět dobro, které učiníte, nebo škody, které můžete způsobit, abyste byli pokorní a pohlíželi na sebe očima, které nejsou oslepeny vaším lidským egem.
Milovaní, pýcha vás přivádí k víře, že jste nepostradatelní, uděluje vám moc snažit se podmanit ty, kdo vám stojí v cestě až do doby, kdy vás ovládne samota a bezmoc dá lidskému egu lekci, že vaši bližní odcházejí. Lidské stvoření pochopí, že je jen jedním mezi těmi, které mám k dispozici, aby se účastnili VELKÉHO DÍLA.
  Děti, v tomto čase ďábel vrhá své šipky na lidské ego s cílem vnést intoleranci do rodin. Ďábel ví, že společnost bez rodinné struktury skončí v chaosu.
Lidé ve své dychtivosti vyniknout nad svými bratry mají zkaženou a padlou spiritualitu. Ďábel toho využil, aby mocně zaútočil a způsobil, že se vrhají do záhuby vědomě i nevědomě, nebo z neznalosti. V duchovní sféře ti, kteří pokračují v konání zla, byli připraveni "konat zlo" zatímco mé děti ustrnuly a zůstávají v takovém duchovním stavu, v němž je těžké okamžitě reagovat proti pokušením, proti tomu, co je nevhodné, proti hříchu.
Lidská bytost se oddala vědění bez mé podpory a to způsobilo, že se ego naplnilo lidskými znalostmi, aniž by ponechalo prostor pro dokonalejší vědění působením Ducha Svatého.
    Ačkoli zlo je omezeno, protože může zajít jen tak daleko, kam až to dovolím, neudrželi jste si správnou duchovní rovnováhu, aby zlo už ve vás nepracovalo. Nechci fanatické děti, ani slepé děti, ani netrpělivé děti. Chci, aby vás duchovní rovnováha vedla k udržení správného sjednocení s naší Boží vůlí. Dobro člověka jde tak daleko, kam mu to člověk sám dovolí.
    Nezapomeňte, že ďábel potřebuje k vykonávání zla stoupence, kteří si nejsou vědomi, že se špatně chovají a izolují se v této negativní oblasti, pracují a jednají ve zlu, bez toho, že by si to ujasnili. Musíte se přiblížit ke Mně, protože beze Mne nezískáte věčný život.
   Moji lidé, kolikrát jsem vás varoval, abyste se připravili, a přesto vidím jen několik vás, kteří se věnují vysvětlování mého Slova! Stvoření reaguje v blízkosti událostí a člověk, nepřející si, abych ho vedl, ponechává má varování stranou.
    Modlete se, mé děti, modlete se, každým okamžikem. Zlý získává své stoupence, uchvacuje duše skrze nenávist, nesvornost a domýšlivost.Moji lidé, buďte Mi věrni; Já jsem věrný a spravedlivý soudce. Můj lid bude zkoušen v ohni, ale nebude nikdy poražen, i když Zlý přinese mým dětem utrpení. Pak dám mému lidu svou lásku a bez zbraní vyrobených člověkem, budou moji lidé silní a Mi věrní. Budou razit svou cestu, probouzet spící, uvidí nebeskou klenbu a budou vědět, že Já je vidím v každém stvořeném živlu, ve všech věcech, které je obklopují, v tichu a ve Slovu.
Nepřítel duše nezvítězí, zachráním vás od věčné smrti. Vy jste můj lid, zřítelnice mého oka. Žehnám vám, miluji vás.
            Váš Ježíš

                  36. Poselství Matky Spásy ze dne 21. června 2016.                                                        Nástroj: Luz de Maria (Argentina).                                
                   UŽ TOHO BYLO DOST! TEĎ SE ZASTAVTE! NECHCI,
                                    ABYSTE BYLI ZTRACENI...
    Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
není třeba, abyste přestaly přemýšlet o sobě. Každý se potřebuje na své cestě zastavit, podívat se na sebe a vyhodnotit duchovní stav, ve kterém se nachází. Jako Matka lidstva vám musím říct: Už toho bylo dost! Teď se zastavte! Nechci, abyste byli ztraceni... Nacházíte se v nejnebezpečnějším okamžiku, kdy můžete ztratit svou duši. Otřesy lidstva zaplavují mysl člověka, jeho myšlenky a srdce. Tyto otřesy byly naplánovány, aby se staly v tomto konkrétním okamžiku, byly programovány předem jako část těch, které vyústí v nastolení antikrista, úchylného podvodníka, znesvětitele všeho, co patří k Domu mého Syna.
    Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, lidské ego je požehnáním pro každého, jenž ví a rozpoznává, že je lidským stvořením, lišící se od svého bližního. Člověk, jako svobodná bytost zneužil své jedinečné lidské ego, aby v tomto čase svobodně učinil rozhodnutí vzdorující Boží vůli. Přijde okamžik, kdy děti mého Syna se vydají špatnou cestou a padnou do propasti. Žijí v hříchu, a tím posilují moc ďábla, toho, jenž uchvátí mysl nevinných, mladých i dospělých, aby bojoval o svůj cíl: Aby se lidé v tomto čase vzájemně nemilovali jako spolubližní, mající jednoho společného Boha, ale snažili se zkazit jeden druhého.
     Lidské "já" nepřinese lidem dobro. Člověk ví, že má své lidské ego a nechal je zamořit svými zlými činy... Mé děti, lidské ego se živí negativními pocity, negativními touhami, arogancí, zneužíváním svých bližních a pomstou... Lidské ego se živí myšlenkami, city, touhami a činy každého z vás. Čím více je stvoření sobecké, tím více prosazuje své ego, aniž by se staralo o bratra, který má cítění, citlivost, myšlenky, mysl a srdce. Lidské ego může vytvořit velkého člověka... nebo může učinit člověka svým velkým otrokem.
    Mé děti, to je chvíle, kdy musíte rozpoznat, jak dary, které jste dostali, se rozvíjejí ve vašem životě, aby vás přivedly k mému Synu, a jak jsou rozmnoženy Duchem Svatým. Proto vás nebesa drží za ruku, abyste nechybovali a každý z vás se poznal a viděl skutečně takovým, jakým je, aby vás ďábel neoklamal.
   Člověk nemůže růst, dokud poctivě nepozná způsob, jakým se chová...Neboť dokud člověk si zapírá své špatné chování nebo sklony, nebude schopen vystoupit z temnoty a vystavuje se nebezpečí, že patří více lidskému egu, než bratrství, k němuž ho volá můj Syn.
     Každé slovo této výzvy je pro tebe, mé dítě, abys ho četlo, abys nad ním rozjímalo a nenechalo bez povšimnutí, jako by bylo pro jiné lidské stvoření. Každý člověk má své lidské "já" a má i zodpovědnost poznat, jaké je jeho lidské ego, aby nešel proti Boží vůli. V této chvíli je pro člověka nutné dát své "já" na patřičné místo, aby prostor, střed, byl dán mému Synu, aby mohl být vše ve všem [1 Kor 15, 28]. Jen tímto způsobem bude můj Syn schopen pomoci svým dětem jednat a pracovat na jeho Božích cestách.
    Jako Matka nechci děti, které neuvažují... Ale nechci ani lidi, jejichž rozum zatvrzuje jejich srdce. Napravte vaše zavrženíhodná jednání a činy. To je dosaženo velkými lidmi, velkými dětmi Boha, které vědí, že přichází čas sklízet úrodu a že budou buď na straně pšenice, nebo na straně plevele. Tento okamžik si zasluhuje konání dobra a toto cvičení začíná uvnitř člověka. Neočekávejte, že váš bližní se změní, naopak, změna se musí stát u vás samých, a to usnadní vašemu bratru být lepším synem Boha a lepší lidskou bytostí. Opravdový křesťan ví, že není povinností ostatních, aby přizpůsobili svá jednání a činy jeho požadavkům, které mohou být navíc chybné. Žít v Boží vůli začíná láskou k Bohu a k bližnímu, a ne na bitevním poli v pokusu vyniknout.
    Děti, nezneužívejte inteligenci pro svůj osobní zisk. Za chvíli budete čelit Velkému Varování a najdete se v okamžiku, kdy všechna vaše nečestná jednání a práce budou stát před vámi v tichu této chvíle, kdy každý bude stát před sebou samým. Ticho, v němž osobně přezkoušíte své svědomí, ticho osobního rozsudku, bude největším tichem, které jste kdy poznali. Osamělost, v níž nejmenší čin bude pociťován na osobní váze, ať už v dobrém nebo zlém, se bude zdát nekonečná. VAROVÁNÍ je Boží milost, bude-li se po něm lidské stvoření kát a nebude naslouchat hlasům těch, kteří, plní zkaženosti, odmítnou přijmout to, co uviděli v sobě a vzbouří se proti Bohu.
   Děti mého Neposkvrněného Srdce, vy odmítáte tak mnoho otázek ducha! Někteří nerozpoznávají existenci Zlého, jiní nevědí, že mají ducha, jenž žije v lidském těle. Satan pracuje mazaně, zasahuje jednoho po druhém, posílá své legie útočit na určená lidské stvoření. Je na vás rozlícený, mé děti, protože se snažíte být jinými, než jste byli dříve, usilujete být lepšími každým okamžikem, v blížícím se naplnění Božího Slova. V této chvíli nejste těmi, kdo věří, že to, co žijete v tomto okamžiku, bylo vždy takové, a že potom vše zase půjde tak jako dřív.
  ĎÁBEL  VSKUTKU  POZNÁVÁ,  ŽE  MU  ZBÝVÁ  MÁLO  ČASU,  ABY  VZAL  DUŠE  DO  PEKLA!   V tom má výhodu před těmi, kdo nevěří, že tento okamžik nadešel. Ďábel ví, že musí jednat energicky, aby lidi zkazil, oddělil je od mého Syna a vedl je k lásce ke zlu a k touze po zlu. Satan ví, že v tomto okamžiku má velký problém.  ANO,  DĚTI,  SATANŮV  PROBLÉM  JSTE  VY,  PROTOŽE  STÁLE  MILUJETE  MÉHO  SYNA,  STÁLE  PŘIJÍMÁTE  JEHO  TĚLO  A  KREV,  stále milujete bratrství a stále překonáváte nedostatky, které vás oddělují od věčného života. Mé děti, vy jste Satanův velký problém. Proto musíte být prozíravé, abyste ho rozpoznali a neupadli do pokušení.
   Mé děti,  MNOŽSTVÍ  SVĚTOVÝCH  KATASTROF  BUDE  NARŮSTAT.  LIDÉ  SE  OBRÁTÍ  SPÍŠE  KE  ZLOČINŮM,   aby působili škody.  LIDSKÁ  MYSL  BUDE  POSEDLÁ  ZLÝMI  ÚMYSLY  – zabíjet bližního, trhat malé dětičky (potraty) a vyvolávat teror a nejistotu.
    Nebojte se, mé děti, modlete se, řiďte se přikázáními Božího zákona, buďte milosrdní, uctívejte mého Syna v Duchu a Pravdě. Neodevzdáme vás do rukou nepřítele.  VŠICHNI  PŘIVOLÁVEJTE  BOŽÍ  OCHRANU  V  PLNÉM  VĚDOMÍ!
    Modlete se, mé děti, modlete se. Pákistán... tento lid bude plakat sám nad sebou.  Modlete, mé děti, modlete za Čínu, konflikt tohoto národa se v okamžiku rozšíří po celé zemi. Modlete se, mé děti, modlete se za Francii, slzy budou téct jako řeky žalu. Modlete se, mé děti, země se bude stále otvírat a člověk nenajde řešení. Modlete se, mé děti a dívejte se na oblohu, váš úžas bude velký. Příroda zasáhne zemi s větší silou a uvolní svou zlobu proti hříchu. Slunce vezme lidi do zajetí, už není spojencem člověka. Ekvádor trpí, jeho lid trpí, naříká a pláče. Indonésie pozoruje sílu sopek se strachem, když se třese zem. Argentina, země pokoje, zanechá nářek na své půdě. Odmítáte mého Syna, zbožňujete Satana a jeho pokušení...
    Mé oblíbené děti musí být silné ve svých kázáních. Bojujte o duše! Ti, kdo se přibližují k Satanovi, mu předávají vládu nad svými smysly.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, tento čas je skutečně důležitý.  ZEDNÁŘSKÉ  SÍLY   neplýtvají časem,  SÍLY  ILUMINÁTŮ  VYDALY  ROZKAZY  SVÝM  ELITÁM.  JEJICH  ZÁMĚREM  JE  VYHLAZENÍ  VELKÉ  ČÁSTI  SVĚTOVÉ  POPULACE! Velké světové organizace jsou pod jejich kontrolou a jejich cílem je lidská degenerace, aby se lidé sami odevzdali zlu.
    Církev mého Syna bude zdrojem velké kritiky. Vy, mé děti, neztrácejte víru. Prezident [jedné země] přijde o život rukama svých odpůrců.
Nikaragua je zemí podporující komunismus; kdo mlčí, bude vlastnit kořist...
    Děti, nemeškejte a pokračujte v cestě, buďte dětmi pozornými k našemu volání, tomuto vysvětlení Božího Slova. Zůstávejte bdělé vůči tomuto požehnání, které dostáváte z ruky Boha Otce. Děti, modlete se a uvádějte modlitbu v život. Neplodná modlitba je mrtvá. Probuďte své spící bratry, nebojte se. Čekejte trpělivě. Otcův Dům neopouští svůj lid. Žehnám vám, děti, zůstaňte v loďce mého srdce. Miluji vás.
                     Matka Maria

                           38. Poselství Ježíše ze dne 30. června 2016.                       
                                       Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
            MŮJ LID SE NAUČIL MILOVAT POHODLNOU NEVĚDOMOST

   Můj milovaný lide,
chvíle v naší božské lásce jsou pokladem, který naše Trojice nabízí každé lidské bytosti... Každý okamžik je pro vás plodem našeho milosrdenství.
Tolik nedůvěry lidí k našim voláním a Božím zákonům silně přitahuje zlo na zemi! Každý z vás je vysílač i přijímač všeho, co žije ve vašem nitru, ať už je to skrze slova, gesta, pocity nebo myšlenky, které v bližním vytvářejí vůči vám reakci. Musíte pracovat takovým způsobem, aby v okamžiku, v němž jste přijímačem nebo vysílačem, jste nebyli zatíženi emocemi.
     Můj lide, dramatické změny, ve kterých žijete, vás ničí jak fyzicky, tak duchovně. Musíte pochopit, že každodenní život vás ode Mne neodděluje. Co vás ode Mne vzdaluje je, že se zříkáte mé pomoci, poslušnosti a mé lásky. Odmítat mou Pravdu je znamením neznalosti, do níž Zlý nechal padnout můj lid, i duchovní nevzdělanosti, kterou jste převzali od mé církve v dřívějších časech, a nyní podrobené nové, zesílené a reformované nevědomosti těmi, kdo vedou mé děti nesprávným směrem. Můj lid nebyl usměrňován k prožívání opravdového duchovního života, ani k touze po spirituálním růstu.  MŮJ  LID  SE  NAUČIL  MILOVAT  POHODLNOU  NEVĚDOMOST,  S  NÍŽ  HODLÁ  OSPRAVEDLNIT   HŘÍCH,  DOMÝŠLIVOST  A  NADVLÁDU  LIDSKÉHO  EGA  V  KAŽDÉM  Z  VÁS.
     Tolikrát jsem vás volal, abych vás ujistil, že žiji uvnitř těch, kdo jsou moji, ale omezenost vám zabránila, abyste se hlouběji ponořili do mé Pravdy. Nehledáte Mě, ani nedychtíte po mých záležitostech...NESU  TOLIK  KŘÍŽŮ  A  JE  TAK  MÁLO  DĚTÍ,  KTERÉ  MI  POMÁHAJÍ  NÉST  MÉ  BŘEMENO!...MÉ  DĚTI,  OZNAMUJI  SKRZE  MÉ  PROROKY!....Pranýřuji skrze mé proroky...
     Lidstvo vidím v poli, které je vyprahlé, odmítané, rozjitřené každodenními okamžiky, divoké, bez cíle nebo bez touhy po spáse. Hierarchie mé církve musí zůstat pevná a zůstat věrná Božímu zákonu, aby neztratila ještě více duší, a povzbuzovat je, aby se v duchu připravily a přišly ke Mně.
     Děti, v tomto okamžiku nemůžete vidět léčky, které po vaší cestě nastražil Zlý, protože jsou početné a ve většině případů je nezpozorujete, protože díla, nebo činy se nezdají být zlé, nebo těžkými hříchy...Moji lidé, v tomto okamžiku je zcela nepostradatelný vnitřní pokoj. Kdyby každý mohl pochopit hodnotu pokoje, mohli byste učinit opatření proti lidskému egu, aby netrápilo ducha. Toto je okamžik, kdy nevidíte sami sebe, zapomněli jste se pozorovat, jací skutečně jste, a reagujete nepřiměřeně v nečekaných situacích. Soudíte, aniž byste museli, díváte se na ego bližního – takové, jak se jeví vám, o němž si myslíte, že je poznáváte. Děti, pokoj je ochucením všeho, co děláte, pokoj vylepšuje vaše činy, a ti, kolem vás – a dále, než si můžete představit – jsou jím prostoupeni. Ozvěna pokoje ve vaší vůli má nekonečné odezvy.
    Můj lide, ekonomika, spolu s touhou lidí po moci, vyvolává u člověka starosti a způsobuje, že vstupuje do neustálého soupeření. Člověk chce nakonec vždy vlastnit a touto touhou se stává strašnějším než šelma. Kvůli ekonomickému ovládání byla země mými dětmi rychle zničena a změnila se v místo téměř neslučitelné s lidským životem. Nakonec bude můj lid následovat běh světa a jednat nesprávně pod vlivem tajného plánu nepřítele duší.  Zlo je zmatek, rozdělení, nepořádek, nedokonalost, neláska, pýcha a této reality užívá se silou proti člověku – například, když lidé říkají, že zlo neexistuje. A tak se člověk nebojí urážet naše božství. Přesvědčení, že ďábel neexistuje, člověka nezneklidňuje, protože si nevšímá, že ďáblovo vábení přichází bez povšimnutí a to způsobí, že uzavře s ďáblem pakt, aby vlastnil, co mu ďábel nabízí.
    Děti, kdo popírá existenci zla ve světě, je otrokem téhož zla. Přišel čas, kdy se člověk cítí blízko Satana. To je politováníhodné jednání mých dětí, které se přibližují zlu, až samy, z vlastní zkušenosti zjistí, že Satan má jen otroky, se kterými jedná a používá je, jak se mu zlíbí. Člověk jedná pod vládou Zlého, jemuž dal svou lidskou vůli a moje přítomnost je zrušena a nežádoucí. Nejsem přítomen v životě mých dětí, a tak se ocitnou ve velkém nebezpečí, že se samy oklamou a půjdou dál do propasti.
    Člověk miluje výšky; čím výše se shledává lidské ego, tím silnější je myšlenka chtít, aby na něj jeho bližní vzpomínali. Zapomíná ale, že ten, kdo věří, že je první, bude poslední ze všech [Mk 9, 35]. Můj lide, jen ti, kdo jsou pokorní, jsou si toho vědomi a chci, aby toto vědomí měli moji lidé, které učím poslušnosti dřív, než je zkouším.
    Nevěřícnost bije v tomto okamžiku do očí a ničí můj lid, jako předehra k blízkosti všeho, co jsem vám oznámil, obzvláště Varování. Můj lide, těm kdo Mě následují, je neustále ztrpčován život, dělají si z nich legraci a zesměšňují je. Stále jsou před ně umisťovány léčky a je na ně pohlíženo s opovržením těmi, kteří říkají, že jsou jejich bližní. Děti, nezapomeňte, že je mnoho těch, kdo navazují kontakt s mými věřícími, aby je přivedli ke klopýtnutí, zkoušejíce jejich trpělivost a víru.
    Děti, živíte svůj fyzický organismus a zapomínáte na duchovní organismus...Přitahujte své bratry, aby Mě hledali a byli živeni mým Tělem a Krví a byli si vědomi mé skutečné přítomnosti v eucharistii.
    Člověk je na zemi duchovně zmatený, a to kvůli proudům, které jitří mysl a srdce lidí. Můj Zákon je jeden, mé Slovo je jedno... Jsou věčně přítomné.
Můj milovaný lide, strategií Zlého je vyvolat zmatek, a pak rozdělit. Po rozdělení přijdou spory, v nichž někteří zahynou. Nesmíte vstupovat do sporů. Mé Slovo je jedno. Můj lid musí uchovat jednotu, a v ní žít v mé lásce. Modlete se, mé děti, modlete se, abyste vnitřně zesílily a vzájemně si pomáhaly. Nechci chladné modlitby, které nenesou ovoce a nehýbou svědomím. Od svých dětí chci modlitby, které chytnou za srdce a chvějí se, hnány vnitřním pohybem mého Ducha Svatého.
   Modlete se, modlete se za Itálii, její nářek bude zaznívat všude. Dokonce i půda bude vydechovat bolest. Zasáhnou ji mnohá pochybení. Bude silně otřesena, sopky nechají o sobě vědět. Terorismus (komunisti z Ruska) chce zničit obrazy a památky na můj milovaný kříž, a proto vás vyzývám: Chraňte je!
    Modlete se, mé děti, modlete se za Anglii, bolest se bude šířit za bílého dne a smutek naplní srdce. Déšť bude neúprosný.
Modlete se, mé děti, modlete se, Argentina uklouzne se zlem v ruce. Přijdou zrady. Mé děti trpí. Řeka se stane mořem.
   Modlete se, děti, modlete se; Spojené státy budou stát tváří v tvář bolesti, kterou nečekaly, ani na ni nemyslely. Tento stát bude trpět nepředstavitelnou silou přírody. Hřích křičí o očistu.
    Modlete se, mé děti, modlete se, Japonsko bude stále trpět, Rusko si pospíší.
Modlete se, ekonomika ukáže světu, že je v rukou několika lidí.
    Můj lide, země naříká, někteří z mých to slyšeli. Naříká nejen kvůli hříchu, který lidstvo na ní zanechalo, ale také kvůli nevědomosti, se kterou lidé jednají, v naprostém pohrdání Přikázáními, svátostmi a skutky milosrdenství v nesmyslném popření všeho, co jim připomíná mou Lásku, Lásku mé Matky a vše, co je svaté. Skupiny, které nevěří na naši Trojici, nastoupí, aby zbořily většinu míst, která křesťanství zachovalo na památku oběti mučedníků, a kde jsou uchovávány relikvie mé oběti na zemi. Ďábel nechce, aby na zemi existovaly pozůstatky mého božství. Proto se vrhá proti mým lidem, kteří jsou nevinní a jsou si vědomi mé přítomnosti v každém z nich.
    Moji lidé, probuďte se, protože čelíte krutosti, ke které míří tato chvíle. Výhrůžky mezi mocnostmi vyvolají čin.
  DÍVEJTE  SE  NAHORU,  NEČEKANÝ  ASTEROID  BUDE  PŘEKVAPENÍM  PRO  LIDSTVO!
    Sopky se budou i nadále probouzet a Střední Amerika se bude třást. Země se otvírá a voda se vynoří v hledání očisty Země.
Můj lide, lidstvo nežije v mém pokoji, ale vy si uchováváte můj pokoj...Lidstvo žije v šílenství, bez morálky, vy žijete ve Mně...Lidstvo se Mne zříká, vy Mě milujete a uznáváte...
    MILUJTE  MOU  MATKU,  MODLETE  SE  SVATÝ  RŮŽENEC!  Neopustím vás a má Matka prosí, abyste se svěřili do její ochrany. Nebojte se, moji milovaní, pozvednu vás z trosek a zavolám mé apoštoly, abyste nemlčeli, ale byli lampami s nejlepším olejem a zářili mezi temnotou vyvolanou probuzením vulkánu. Moji lidé nebudou bloudit pouští. Sešlu mého anděla, aby vás ochránil...Ukládám vám, abyste se vzdělávali, milovali a uctívali Mě, živili se Mnou...Vzděláváte-li se bez mého Slova, nejste v Pravdě...
    Olejem mé Lásky žehnám mé děti, ty, které dávají život tomuto vysvětlování mého Slova. Nehledejte Mě, abyste uspokojili svou zvědavost, hledejte Mě, protože Mě milujete. Žehnám vám zvláštním způsobem na začátku tohoto času.
      Váš Ježíš


                          39. Poselství Ježíše ze dne 22. dubna 2016.                           
                                Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).                   
       MOJI MALIČCÍ, NOSÍM VÁS VE SVÉM SRDCI, U MĚ JSTE V BEZPEČÍ
    Moje drahé děti,
bděte! Jak už jsem vám řekl, i sem dorazí terorismus, útoky, vyvolávání strachu. Satan se dostal do celé Evropy pomocí svých nástrojů, pomocí islámu. Moje děti, tomuto druhu útoku můžete čelit jen modlitbou, sebezapřením a půstem.
    Mé drahé děti, modlete se za svou vlast, za to malé území, abych je ochránil od každého vlivu Satana. Ani si neumíte představit, jak hrozná a rafinovaná pokušení obklopují na každé cestě, v noci i za dne, nic netušící a hlavně nevěřící lidí, jejichž pád lehce způsobí nepřítel, neboť nerozpoznají přítomnost Satana, nemají víru, nemodlí se a nepřistupují k svátostem. Takoví lidé jsou zcela vystaveni svému útočníkovi. Jsou jako bezbranná batolata, která nedokážou rozpoznat dobro od zla. Nerozeznají svou pravou ruku od levé. Proto mé děti, vy, které jste dostaly velmi mnoho milostí, zasévejte semena mých talentů, nejprve svými životními příklady v prostředí, v němž se setkáváte, kde na vás čekají. Moji maličcí, toto je čas modlitby a s modlitbou plné víry dokážete všechno změnit. Ale když se nemodlíte, zmocní se vás zloba a hřích.
    Ale když vykonáte to, oč vás prosím, tak můj nepřítel utrpí porážku a vy zůstanete stát. Tento současný stav se podobá tomu, kdy synové Izraele vítězili, dokud se Mojžíš modlil se zdviženýma rukama. Ale když jeho ruce ztěžkly a spustil je dolů, nepřítel nad syny Izraele vítězil. Proto ostatní pomohli Mojžíšovi, drželi jeho ruce a spolu s ním se modlili. Ale nyní je síla ve vaší jednotě. Nesmíte přestat v modlitbě plné víry, která je silou vaší i vaší krajiny, protože dostanete milost k modlitbě batolete, čisté, věřící duše. Vězte, že svět ještě stojí díky modlitbě takových smýšlením jednoduchých a pokorných kojenců.
    Mé děti, nebojte se! Když se budete držet mých zákonů a neustále se modlit, tak se nemáte čeho bát. Tak naplníte můj věčný svatý plán pro vás.
Moji maličcí, nosím vás ve svém srdci, u Mě jste v bezpečí. Věřte ve Mne a v mou všemohoucí, starostlivou lásku. Tak nebudete nikdy zahanbeni.
   MÉ  DĚTI,  KDYŽ  PŘESTO  UDEŘÍ  HODINA  A  NĚKTEŘÍ  BUDOU  MUSET  OBĚTOVÁNÍM  SVÉHO  ŽIVOTA  VYDAT  O  MNĚ  SVĚDECTVÍ,  VYDEJTE  JE  ODVÁŽNĚ,  NEBOŤ  SE  OCITNETE  V  MÉ  OBJÍMAJÍCÍ  PAŽI,  AŽ  DUŠE  VYJDE  Z  VAŠEHO  UNAVENÉHO,  ROZBITÉHO  A  NEMOCNÉHO  TĚLA,  A  JÁ  SI  VÁS  VEZMU  S  SEBOU   do slávy krajiny mého Otce, jenž vám setře všechny slzy z očí. Mé děti, důvěřujte Mi! Váš věčný, šťastný a dokonalý život začne jen potom, v krajině mého Otce. "Oko nevidělo, ucho neslyšelo, lidské srdce nedokáže pochopit, co Bůh připravil pro ty, co Ho milují". K posílení vaší věrnosti a vytrvalosti vám žehnám svou vše převyšující láskou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
    Váš Ježíš

                   KAREL GOTT TVRDÍ: „BĚH SVĚTA ŘÍDÍ ILUMINÁTI,
                         LÓŽE A MYTICKO-OKULTNÍ ORGANIZACE.“

    Zlatý slavík přemítá o krizi moderní společnosti a předpovídá brzký příchod nové totality. Odhaluje, že státům nevládnou politici, ale někdo úplně jiný. Když už se Karel Gott rozhodne vyjádřit veřejně jiným způsobem než písní, stojí to rozhodně za to. Hovořit s ním o historii 20. století nebo globalizaci je silný zážitek. Matador české pop-music na chvíli odloží svůj charakteristický úsměv a vypráví například o tom, že  VŠICHNI  JSME  JEN  POUHÝMI  FIGURKAMI,  KTERÝMI  MANIPULUJÍ  TAJEMNÉ  SKUPINY  MOCNÝCH  FINANČNÍKŮ  A  OKULTISTŮ.   Muž, jenž za své poslání považuje "přivádět publikum do  meditativní polohy, v níž se přenese do fiktivního světa příjemných pocitů", varuje, že se řítíme vstříc nové orwellovské totalitě.

     RED: Nelákalo vás někdy opustit dráhu zpěváka a přejít do politiky?
           K.G.: "Opravdu nelákalo. Neumím si představit, že bych mohl nalézt většího uplatnění, naplnění a radosti v jiné profesi, než v té, které se posledních čtyřicet let věnuji. Navíc pro politickou kariéru je potřeba úplně jiný druh talentu. V případě neúspěchu by návrat do showbyznysu s tím, že jsem si to rozmyslel a budu zase zpívat, byl směšný."
    RED: Čeho se podle vás nedostává dnešním politikům?
          K.G.: "Některým se nedostává talentu a mnohým voličů, a zejména takových, jaké by si představovali. Ideální volič je člověk důvěřující a zcela ovladatelný.  Většina voličů je však neukázněných a zlobivých a ti nikdy nebudou souhlasit s tím, že předají politikům bezmeznou důvěru, hraničící až s vazalskou oddaností, a na celé čtyři roky oslepnou a ohluchnou a budou dělat jen zdvořilé "kyvy".
     RED: Chodíte k volbám?
            K.G.: "Jdu, protože volit se má, a naštěstí znám politiky, kteří jsou konkrétní a ne tajnosnubní a dokáží mě přesvědčit, aniž bych na to potřeboval čtyři roky."
     RED: Dokáží se voliči poučit ze svých omylů?
              K.G.: "Jsem přesvědčený, že zvlášť v posledních stoletích nejde o žádné omyly, naopak politika se odvíjí podle přesných scénářů, nic se neděje náhodou, i to nejhorší jako války.  VŽDY  JE  O  VÍTĚZSTVÍ  ROZHODNUTO  DÁVNO  PŘEDTÍM.   Stejné banky podporovaly toho, kdo je rozpoutal, a vyjednávaly s tím, kdo byl napaden. Domlouvaly se, čím budou platit, až jim budou posílat zbraně.  BĚH  SVĚTA  ŘÍDÍ  tyto vysoké nadstátní kruhy, tzv.  ILUMINÁTI  nebo osvícenci, a také svaté řády a lóže až po mysticko-okultní organizace."
     RED: Mohl byste to nějak upřesnit?
           K.G.: "Jde o osoby které tím pádem určují, kdo bude dělat politiku, a to ostatní už je jenom velké divadlo."
       RED: Není to poněkud vykonstruované ? To by znamenalo, že jedinec, dokonce ani skupina nemá šanci cokoliv ovlivnit...
            K.G.: "Dal bych několik příkladů z historie. Pět synů jednoho slavného frankfurtského bankéře si rozdělilo sféry vlivu - jeden zůstal v domě svého otce, druhý odešel do Londýna, třetí do Paříže, další do Vídně a poslední do Neapole a financovali všechny znepřátelené strany v napoleonských válkách.  Posílali si zprávy o situaci na bitevním poli po poštovních holubech, protože ti byli rychlejší než kurýři. A tak jen vyvolení byli správně informovaní,  že u Waterloo byl Napoleon definitivně poražen. Jen oni mohli dělat výhodné finanční operace a ostatní utřeli nos.
    Anebo takové vítězství proletariátu, který vedla ruská inteligence, placená nejvyššími západními finančními a průmyslovými kruhy. Zakladatel Rudé armády Lev Trockij a jeho soudruzi byli vycvičeni na území Standard Oil v New Jersey a vysláni prezidentem newyorské banky Jacobem Schiffem do Petrohradu s podporou pro revoluci ve výši dvaceti milionů dolarů ve zlatě. Němečtí průmysloví magnáti a poradci císaře zase vybavili Lenina a jeho apoštoly z Curychu, aby pak Rusko muselo podepsat brestlitevský mír a oni mohli opustit východní frontu, kde měli zbytečné ztráty. Lenin byl vynikající spoluhráč a německý agent, Trockij zase špatný herec z Brooklynu, ale výborný řečník. Tihle hoši uměli všechno velmi dobře vyložit lidem a v jakékoliv době. Ovšem když se bolševismus nebo jiné "revoluce" rozmontují, najednou spatříte lidi, kteří vypadají stejně jako Trockij a zjistíte, že jste zase za blbce."
        RED: Zažil jste vy sám někdy nečekané překvapení takového druhu?
             K.G.: "Když jsem poprvé odjel na Západ, zmínil jsem se o našich poměrech a byl jsem kritizován, že to špatně vidím. Všichni byli levicoví, měli Che Guevaru a mleli, že je třeba myslet na většinu. Těšil jsem se do svobodného světa, že se konečně nadechnu, a místo toho jsem koukal jako blázen, kde to jsem. Chápal jsem tyto po stoje v Americe v souvislosti s válkou ve Vietnamu, vždyť tam posílali umírat své kluky. Logicky proti každé akci, která se vede, vzniká protireakce. Nemohl jsem ale s nimi diskutovat, byli strašně radikální, nesmiřitelní až zlí, ale poučil jsem se z toho."
        RED: V jakém smyslu byli radikální a zlí?
             K.G.: "Oni neměli tu zkušenost a tím, že já měl příležitost poznat oba systémy, mohl jsem si věci dávat do souvislostí. Nabyl jsem přesvědčení, že komunistický systém ve východní Evropě vlastně Západu vyhovuje. A my jsme byli takové pokusné terárium. Zamezilo se velké imigraci z Východu, který si sám a ochotně tu zeď postavil."
         RED:Je podle vás velmocensky rozdělen i současný svět?
               K.G.: "Bipolarita Západ - Východ už skončila, druhá strana byla totiž rozebraná. Vznikla stejně jako výsledek uspořádání světa po druhé světové válce, za to my nemůžeme,  BYLI  JSME   diplomatickými manipulacemi   ODSOUZENI  STÁT  SE  SOVĚTSKÝM  SATELITEM.   Západ s Východem si ale nikdy neublíží, to už mně bylo jasné dávno. Tady bezvadně fungoval efekt rovnováhy a vzájemného zastrašování, to byla perfektní vojenská strategie - obě strany si vzájemně hlásily a kontrolovaly i schvalovaly každý vojenský krok, jako ten u nás v roce 1968. Studená válka tedy skončila, ale  NARŮSTÁ  EKONOMICKÁ  NEROVNOVÁHA  MEZI  KŘESŤANSKÝM  A  ISLÁMSKÝM  SVĚTEM."
        RED: Nejčastější slovo, které padá při diskusích o stavu a vývoji dnešního světa, je globalizace. Co si o tomto jevu myslíte vy?
             K.G.: "Tady asi nebudu poslem dobrých zpráv - jak mě přátelé kdysi charakterizovali. Obávám se, že celosvětové dění směřuje k   TOTÁLNÍ   GLOBALIZACI,  KTERÁ  VYÚSTÍ  V  JEDNU  TOTALITNÍ  SVĚTOVLÁDU.  Časem všechny malé banky padnou - už to pomalu začíná, bankovní giganti budou fúzovat,  až nakonec zbude jediný bankovní dům, který bude všem diktovat.  VZNIKNE  JEDNA  SVĚTOVÁ  MĚNA,  KTERÁ  BUDE  VŠECHNO  ŘÍDIT,  a pak už je jen krůček k bezhotovostnímu platebnímu systému pomocí  MIKROČIPŮ  a laserových neviditelných kódů - nejspíš  JE  BUDEME  MÍT  ZABUDOVANÉ  V  TĚLE.   A tím bude možné z jednoho vládního centra získat o každém informaci  A  KAŽDÉHO KONTROLOVAT.  Už si na to zvykáme, vnímáme to jako samozřejmost – TA  IDENTIFIKAČNÍ  ČÍSLA  JSOU  KREDITNÍ  KARTY!  Zatím je to velmi příjemné a i další vývoj v tomto směru nám bude připadat praktický, výhodný a hlavně pohodlný, ale  ČASEM  ZJISTÍME,  ŽE  JSME  SE  STALI  OBJEKTEM  NEJENOM  KONTROLY,  ALE  I  MANIPULACÍ  S  MYŠLENÍM!"
       RED: To zní poněkud jako orwellovská utopie...
             K.G.: "Ani ne. Bojím se toho, že se nakonec naplní všechny orwellovské vize, které při svém vzniku vypadaly tak neskutečné. Napadlo mě, že možná přijde  doba, třeba se jí ještě dožiji, kdy budeme nostalgicky vzpomínat na minulé totality. V každém případě, když už se tehdy nedalo dělat vůbec nic, tak si aspoň lidé mohli pro sebe nechat své myšlenky a názory."
         (zdroj: Prop.sk)

                                    III.  SVĚTOVÁ  VÁLKA
                            (Putin varuje před svobodnými zednáři)

     Ilumináti plánují použít islámu k zažehnutí 3.světové války
Chtějí, abyste nadále ignorovali pravdu o tom, že ilumináti využívají islámu k dosažení svého konečného cíle – ke zničení Západu tak, jak jej známe, a k zavedení Nového světového řádu (New World Order). Odvážný Vladimir Putin je odhodlaný zničit Ilumináty, přičemž zničení této nejnepostižitelnější organizace tohoto světa popisuje jako ‚nejdůležitější odkaz‘, který by za ním mohl možná zůstat, a podle kremelských zdrojů chápe i roli islámu v plánech Iluminátů na zahájení 3. Světové války.
     V Rusku je staré přísloví, které lze nahrubo přeložit jako: ‚Když nerozumíš minulosti, nebudeš schopen porozumět ani přítomnosti nebo utvářet budoucnost.‘ Putin žije tímto rčením. Podle zdrojů studuje historii Iluminátů, aby byl schopen rozumět jejich plánům a zničit tuto invazivní organizaci, než se její kořeny a větve nerozlezou po světě příliš rozsáhle a široce, že už bude pozdě.
    Seriál Alberta Pika předpovídající tři světové války ho v tom zvláště zajímá. Albert Pike byl vrcholný iluminátský Velký čaroděj, notorický Luciferián a generál Konfederace v Americké občanské válce. Ten v 80. letech 19. století otevřeně konstatoval, že ústřední složkou 3. Světové války bude islám, a že Ilumináti přivedou islám do přímé konfrontace se Západem.
    A my už jsme viděli, co Nový světový řád (New World Order) s islámem už páchal. Využili jej k rozdmýchání krize a střetu civilizací. Nenechte se mýlit, to Ilumináti používají islámu, aby dosáhli svých cílů. Je zadokumentováno, že Albert Pike napsali v roce 1871 příteli dopis nastiňující největší ze tří světových válek – III. světovou válku.
   Putin podle svého blízkého přítele věří, že tento dopis je daleko více než prostá korespondence mezi přáteli. Věří, že slouží jako předloha, která přesně formuluje, co se v poslední válce stane, a Ilumináti podle ní postupují až do dnešních dnů.
    Albert Pike v tomto svém neblaze proslulém dopise (předloze) zapsal tvrzení, že jeho vojenský program by mohl trvat 100 let nebo trochu déle, než bude dosaženo dne, kdy ti přímí konspirátoři na vrcholu korunují svého vůdce Krále-despotu celého světa a uvalí Luciferiánskou totalitní diktaturu na to, co zbyde z lidské rasy.
    Vypadá to, jako by Pike poukazoval na konspiraci k zahájení války tak, aby mohl Antikrist vystoupat do svého postavení jako vládce světa.  Pikův dopis rovněž podrobně s děsivou přesností specifikuje první dvě světové války: „I. světová válka musí být vyvolána, aby Iluminátům umožnila svrhnout moc carů v Rusku a přetvořila tuto zemi v pevnost ateistického komunismu.“  „Druhá světová válka bude vybojována ze dvou důvodů. Ke zřízení Státu Izrael a k rozšíření komunistické kontroly nad Evropou.“  „III. světová válka se musí rozdmýchat za využití rozkolů mezi politickým Sionismem a vůdci Islámského světa.“
    Podle Pika bude islám při úpadku Západu ústředním faktorem. Islám pak bude sám zdecimován, aby umožnil rozšíření nového náboženství Luciferianismu po zemi. Všichni muslimové padnou do tohoto systému. Podle Pikových historických proroctví, není žádného muslima na této zemi, který by nepodlehl náboženství Nového světového řádu.
    Islám je jen pomůckou Iluminátů ke zničení Západu. Postupovali podle Pikovy předlohy, když   V  ROCE   2001   ZNIČILI  SVĚTOVÉ  OBCHODNÍ  CENTRUM  A  OBVINILI  Z  TOHO  MUSLIMY.   Ta krize, co pak následovala, byla naplněním dávno očekávaných proroctví. Jak předpovídal Albert Pike, stal se islám náboženstvím využitým k rozdmýchání krize.  A jak všichni víme, od toho okamžiku se situace jen zhoršila. Co je společným jmenovatelem pokaždé, když spatříte krizi? Kdo je za tím? Islám.
    A Ilumináti chtějí, abyste uvěřili, že to je z podstaty problém s islámem. Chtějí, abyste nadále ignorovali pravdu: že to oni tohoto náboženství využívají k dosažení svého konečného cíle – zničení Západu tak, jak ho známe, a k zavedení Nového světového řádu (New World Order).
    Všechno to už bylo zmapováno. Viděli jsme, co dělají s migrační krizí a s teroristickými útoky atd. Využívají islámu, aby přiživovali ten požár. Jen přes pochopení historie Iluminátů můžeme potenciálně pochopit současný stav světa a zajistit, že Ilumináti mu nebudou utvářet budoucnost
     (zdroj: yournewswire.com)

              HROZÍ NÁM III. SVĚTOVÁ VÁLKA?
                 Chystá NATO Barbarossu 2?
    Zpráva tedy potvrzuje varování, jež přicházela od nezávislých komentátorů s ohledem na NATO a jeho pohyb v Pobaltí již celý loňský rok. Sám jsem v několika dalších esejích na toto téma konstatoval, že NATO nepochybně bude chtít provést několik hybridních operací pod falešnou vlajkou. Analýza z dílny NATO, zaštítěné “centrem” Brenta Snowcrofta podobné domněnky podporuje už tím, že volá po tom, aby “si k zabránění narušování pobaltského území ze strany Ruska NATO v Pobaltí vybudovalo stálou přítomnost… aby zabránilo možnosti bleskové války provedené Ruskem…”
Celý elaborát je zaměřen na jediné sdělení: nepřítelem je Rusko. Sepsalo jej několik expertů na vojenské analýzy z již zmíněných zemí, ale obsahuje jen propagandu, která se dá shrnout jednoduše: Evropa je zranitelná a brzy podlehne zběsilým ruským hordám.
Zdá se, že pánové “experti” očekávají, že je jejich publikum dosti hloupé - protože dokument je už na první pohled buď výplodem choré fantazie, nebo zločinného úmyslu. Jakýkoli inteligentní člověk, který si podobnou zprávu přečte, ji okamžitě zahodí do popelnice. Ještě inteligentnější člověk ji pak ovšem zase vytáhne a přečte si ji znovu. Ne proto, aby se dozvěděl, co udělá Rusko - ale co udělají autoři sami a ti, kdo za nimi stojí.
Posilování přítomnosti NATO především ve východní Evropě má totiž zcela zjevně jisté společné prvky s pohyby, které předcházely nacistickému pokusu o dobytí Ruska, nazvanému operace Barbarossa. V zásadě sledujeme Barbarossu 2.
                              “MLUV  A  BOJUJ“  POBALTSKÝ  GAMBIT
    Nejnovější zpráva z dílny NATO podporuje mou teorii, že se bude právě NATO snažit v Pobaltí vyvolávat nebezpečné situace, z nichž posléze obviní Rusko. Není vůbec náhodné, že byla vydána právě v okamžiku, kdy mělo vstoupit v platnost syrské příměří.  SPOJENÉ  STÁTY,   které zjevně intelektuálně, strategicky i vojensky podlehly Syřanům, Rusům, Íráncům a jejich spojencům v Sýrii, byly donuceny příměří akceptovat. Už teď ale  MLUVÍ  O  SVÉM  PLÁNU  B - POKUSU  SÝRII  ROZPARCELOVAT,  COŽ  MĚLY  V  ÚMYSLU  UŽ  OD  ZAČÁTKU.
Můžeme očekávat, že budou dělat vše pro to, aby křehké příměří nevydrželo. Jde o taktiku “mluv a bojuj”, která bude udržovat Rusko stále zaměstnané: dosud se tak dělo v Sýrii, rozdmýcháváním napětí na Donbase i obtěžováním ruských spojenců, především Číny a Íránu. Teď ale můžeme očekávat otevření další fronty, té v Pobaltí. Nevíme ještě přesně, jaký druh otevření hry NATO na této šachovnici zvolí, jisté ale je, že půjde o tah, známý od té doby jako Pobaltský gambit.
                            JSME  NA  POČÁTKU  SVĚTOVÉ  VÁLKY?
   Znovu zopakuji - podobné činy jsou v rozporu s mezinárodním právem, přesněji Chartou Organizace spojených národů, která předepisuje závazný postup pro urovnávání sporů. Podle Římského statutu by se “analýza” z dílny NATO, o níž jsem hovořil, dala považovat za důkaz proti jejím autorům v soudním řízení, jehož předmětem by bylo  SPIKNUTÍ  ZA  ÚČELEM  SPÁCHÁNÍ  VÁLEČNÉHO  ZLOČINU.  Ale vsadím se, že si vrchní žalobkyně při Mezinárodním trestním soudu nevyžádá kopii a NEPODÁ ŽALOBU. Koneckonců se vše děje přímo před jejíma očima už dlouho - a zatím neudělala nic.
   Nejděsivějším momentem zprávy ale je ta část, která volá po jaderné “modernizaci” - čili novém vyzbrojení a zvýšení produkce nukleárních zbraní - těmi samými zeměmi, které již dlouhé měsíce verbálně napadají Severní Koreu, že se snaží o totéž. Člověk musí uznat, že naše elity mají pro strach uděláno. Problém pro nás všechny ostatní je, že mají té odvahy trochu moc - až se zdá, že docela zešílely.
Co může Rusko dělat? Koneckonců  SE  MU  PODAŘILO  ODHALIT  AMERICKÝ  PODVOD  V  SÝRII,   tak proč nezapojit stejnou taktiku? Svět nikdy nebude mít mír, pokud bude jiná cesta, jak prosazovat zájmy velkých hráčů. Jedinou zárukou míru, kterou si dokážu představit, je eliminace jaderných zbraní, protože pak si národy navzájem nejsou takovou hrozbou. Francouzská část zprávy přitom vesele žvatlá o tom, jak protijaderné občanské iniciativy ve Francii slábnou a už se ani neobtěžují protestovat. Platí to nejen ve Francii, ale na celém světě.
Kdyby Rusko hodilo Spojeným státům rukavici a začalo volat po oboustranném odzbrojení, Amerika by to jistě odmítla.  PAK  BY  ALE  BYLO  JASNÉ, KDO  JE  SKUTEČNĚ  AGRESOREM.  Jenže pokud se to nestane - bude stejně jistě následovat Pobaltský gambit. A vše ostatní, co po prvním tahu ve válce následuje.
    Christopher Black je odborník na mezinárodní trestní právo z kanadského Toronta. Je členem Law Society of Upper Canada a je proslulý řadou materiálů na téma lidská práva a válečné zločiny. Píše především pro magazín New Eastern Outlook.
 (zdroj: protiproud.parlamentnilisty.cz)

                                                                                          
                                  VYMÍRÁME A SLÁBNEME
                 (Rozhovor s podplukovníkem Otakarem Foltýnem)

   Kdo je Otakar Foltýn?
Podplukovník Otakar Foltýn je důstojníkem českého generálního štábu. Je expertem na otázky mezinárodněprávních aspektů vojenských operací. Účastnil se vojenských misí v Kosovu (KFOR) a Afghánistánu (ISAF). Angažuje se také v neziskových organizacích na ochranu přírody.
Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a externě přednáší předměty právo ozbrojeného konfliktu a teorie ozbrojených konfliktů. Jeho odpovědi v tomto rozhovoru jsou soukromým názorem souvisejícím s jeho publikační činností. Spolu s předními českými historiky, archeology, energetiky či klimatology vydal ceněnou a diskutovanou knihu "Povaha změny aneb bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace".

   Opakovaně varujete, že jsme zranitelní, protože jsme nenažraní, rozmazlení, a že na to doplácejí především ti slabí. Ani v tomto případě nepřeháníte?

   O.F.: " Ne. Proč? Nedávno jsem se pohádal s kolegy v diskusi o úrovni spotřeby evropské populace. Když se podíváte na křivku růstu populace, která je v Evropě minusová, je třeba ji vnímat v celosvětovém kontextu. Od druhé poloviny dvacátého století tahle populační křivka až neskutečně strmě roste. A my nejsme ostrov. Plyne z toho jednoduché poselství:  VELKÁ  ČÁST  VÁLEK  JE  VEDENA  O  ZDROJE  ČI  BUDOUCÍ  PŘÍSTUP  KE  ZDROJŮM.  Například i k vodě. Při strmě rostoucí populaci a spotřeby narazím dříve či později na limity zdrojů, které mám k dispozici. A my jsme na tyto limity mnohdy už narazili a nemusí nám v tom pomoci ani inovace. Říkám to i přes to, že lidé mají až neskutečnou schopnost regenerace, jak přežít. Bude je to ale bolet. Stejně jako ty, kteří léta přežívali i v obklíčeném, denně bombardovaném a zcela zhrouceném Sarajevu."
     
      Ale kdo je vlastně tím slabým? Státy bez zdrojů, ale s obrovským populačním růstem? Anebo vymírající bohaté země se zdroji?

   O.F.: "Extrémně nízká porodnost v evropském civilizačním prostoru je samozřejmě znakem slabosti. A Evropa se s tím bude muset vyrovnat i šikovným zvládnutím migrační politiky. Což ale určitě není to, co se děje teď. Dnes je ale slabším ten, kdo aktuálně ztrácí svou pozici. Pozice evropského civilizačního okruhu je ekonomicky mimořádně silná. Nikde jinde neexistuje civilizační okruh s tak vysokou životní úrovní. Problém Evropy je ovšem ten, že zpohodlněla, má dlouhodobě mimořádně vysokou spotřebu, což je udržitelné právě jen při rychlém zavádění špičkových inovací. I v tom však začíná Evropa mimochodem ztrácet.
    ZEMĚ SEVERNÍ AFRIKY ČI BLÍZKÉHO A STŘEDNÍHO VÝCHODU TRPÍ naopak NEDOSTATKEM ZDROJŮ, VYSYCHÁNÍM, HLADEM, avšak také paradoxně POPULAČNÍ EXPLOZÍ. Následky tohoto rozporu si už nesou a poneseme je nepochybně i my. Změnit se musí i Aliance."

    Varujete jinými slovy před kolapsem evropské civilizace? A pokud máte pravdu, tak jak mu předejít?

   O.F.: "Většina mých kamarádů jsou euroskeptici. Já si ale i při všech problémech a někdy až neuvěřitelné byrokracii Evropské unie, nehledě na její momentální neschopnost čelit migrační krizi, myslím, že právě členství v ní nás může ochránit od nejhoršího - ekonomicky i politicky.
Je nejvyšší čas, aby se začala naplno orientovat na společnou bezpečnostní politiku. Bez bezpečnosti není prosperity. A uvědomují si to naštěstí i někteří politici, kteří přiznávají, že méně Evropy se rovná více Ruska.
   Ekonomika ale šlape zatím stále dobře. Jsme velmi bohatí, a máme tudíž na to, abychom si zaplatili budoucí bezpečnostní problémy. Jiná věc je, že na to není připravena struktura (bezpečnostní politika Unie v podstatě existuje jen na papíře, skutečná vůbec) a nejsme na to připraveni ani mentálně. Makáme zkrátka jen na ekonomice, obchodu (a jde nám to), ale zapomněli jsme na svou bezpečnost. Určitě i proto, že v Evropě je poprvé v historii tak dlouho klid.
    Zapomněli jsme už na to, jak obrovským úspěchem bylo, že Evropané spolu po druhé světové válce konečně přestali válčit. Až do té doby to v podstatě byl téměř permanentně válčící a velmi násilný kontinent. A najednou to přestalo, pomineme-li lokální války na Balkáně či teď na Ukrajině.
Neexistuje ale jediný důvod, že tomu tak už musí být navždy. Někdy si říkám: ještě že tu máme NATO. Aliance ale vznikla v roce 1949 - tedy ve zcela jiné době. I ona se bude muset změnit. Její nepřítel - velký Sovětský svaz - se rozpadl, ale nových bezpečnostních problémů tu máme doslova přehršel."

   Překvapilo vás prohlášení generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga, že NATO posílí své pozice ve východní Evropě?

   O.F. "Ne. Dalo se očekávat. Odstrašení je stále základ toho, jak předcházet konfliktům na mezinárodní úrovni. Znovu tedy připomínám zásadu starých Římanů: Doufáš-li v mír, připravuj se na válku.
    Ale pokud jste naopak slabí a nedeklarujete odhodlání se bránit, tak jen přitahujete problémy. A nemusí jít zrovna o masivní tankový útok směrem na Rýn z dob Varšavské smlouvy. Dnes se může jednat o zmíněné hybridní útoky, které lidé často ani jako válku nechápou.
   Pokud tedy nyní NATO deklaruje ochotu, připravenost a chuť investovat do své obrany, tak jen odstrašuje potenciálního protivníka.
Naše slabost spočívá i v tom, že jsme si zvykli od státu jen brát. Když se ale ocitne v nouzi, tak se najednou divíme, že bychom ho měli bránit.
Ale stát - to jsme přece především my. To, jak vnímali svůj stát například takoví hrdinové druhé světové války, jako byli Fajtl, Peřina anebo Jaroš... tak tento jejich vztah k vlasti a ochotu ji bránit my dnes nemáme."
     (zdroj: zpravy.aktualne.cz)

         679.          Poselství Panny Marie ze dne 18. ledna 2013 v 19:30.
                            ODSTRANĚNÍ VŠECH SYMBOLŮ MÉHO SYNA
                                  BUDE ZNAMENAT ZAČÁTEK KONCE.

    Mé děti, dochází k obratu, protože hřích se stále všude rozšiřuje. Jak se hřích stává přijatelným v srdcích lidí, země bude naříkat v agonii pod tíhou temnoty.
    SVĚTOVÁ  VÁLKA  JE  NYNÍ  INSCENOVÁNA   a  brzy odhalí svou ohyzdnost, jež leží v srdcích světových vůdců, kteří jsou spojeni jako pupeční šňůrou. Jeden živí druhého, ale brzy žádný nezůstane vůdcem ve svých národech, protože budou poslouchat jenom jednoho pána, Antikrista.
    Mnohým může svět připadat stejný, ale není. Kvůli zlu, vyvolanému vtělenými démony, kteří se potulují v kuloárech moci, bude trpět celé lidstvo. Moc, držená těmito otroky zlých vůdců způsobí, že   OBČANSKÁ  PRÁVA  ZANIKNOU.   Příznaky jsou již zjevné. Brzy budou všechna zrušena a budete muset důvěřovat a odevzdat se mému Synu, abyste dokázali přestát bezpráví, kterému budete muset být svědky.
   ODSTRANĚNÍ  VŠECH  SYMBOLŮ  MÉHO  SYNA  BUDE  ZNAMENAT  ZAČÁTEK  KONCE.   Až se to stane, budete vědět, že čas Druhého příchodu je blízko.
    MUSÍTE  SETRVAT  V  MODLITBÁCH,  DĚTI,  A  POKRAČOVAT  V  MODLITBÁCH  MODLITEBNÍ  KAMPANI,  NEBOŤ  JSOU  VELMI  MOCNÉ  A  POMOHOU  ZMÍRNIT  UTRPENÍ,   které je plánováno skupinou zla.
    ZEMĚ  SE  BUDE  NYNÍ  OTŘÁSAT,  KDE  SÍDLÍ  TITO  VŮDCI   ovlivnění démonem.
    RUKA   Boha Nejvyššího   UDEŘÍ  ZEMI,   ale mnoho těch, kteří vedou hříšné životy, mohou být zachráněni vašimi modlitbami.
    Vliv Zlého je nyní pociťován v církvích a těmi, kteří hlásají svaté Boží Slovo. Jsou prvořadým cíly Zlého a Antikrist nepoleví ve svém úsilí   ZNIČIT  VŠECHNY  KŘESŤANSKÉ  CÍRKVE.
    Modlete se, modlete se, modlete se za Kristovu armádu, aby zůstala klidná a v míru. Jenom tehdy, když budete plně důvěřovat mému Synu a tím, že se vzdáte vaší svobodné vůle, se stanete silnými. Pak budete moci vydržet tyto zkoušky.
         Vaše milovaná Matka Matka Spásy


                   715.     Poselství Ježíše ze dne 20. února 2013 v 19:30
         TOTO  VELKÉ  OSVÍCENÍ  SVĚDOMÍ  SE  USKUTEČNÍ  POTOM,
                               CO  MŮJ  SVATÝ   VIKÁŘ  OPUSTÍ  ŘÍM
    Má drahá, milovaná dcero,
i když se může zdát nespravedlivé, že Boží děti musí trpět pod vládou falešného proroka a Antikrista, vězte však toto: Všechny duše na světě musí v jisté míře snášet bolest odmítnutí a utrpení, které jsem snášel Já, aby byly očištěny.
    Já, skrze mé velké milosrdenství zajistím, že tato očista proběhne rychle. Pak vzroste počet mých následovníků, kteří jsou připraveni na můj Druhý příchod. Můj Otec s velkou něhou v Srdci dohlédne na všechny zkoušky, které pocítí všechny jeho děti. Zasáhne, když zlovolné činy pronásledování, způsobené křesťanům, přesáhnou, co je dovoleno a zničí takové zlé lidi.
    Nyní musíte očekávat můj Boží čin milosrdenství, neboť oddělí dobré od zlých. Toto  VELKÉ  OSVÍCENÍ  DUŠÍ  SE  USKUTEČNÍ  POTOM,  CO  MŮJ  SVATÝ  VIKÁŘ (Benedikt  XVI.)  OPUSTÍ  ŘÍM.
    Připravte se zachránit vaše duše. Tvrdohlavým duším mezi vámi bude dán  VELMI  KRÁTKÝ  ČAS,   aby v pokoře padly na kolena a prosily Mě o milosrdenství. A pak se rozezní polnice,  a proroctví vedoucí ke konci budou odhalena, jak bylo předpověděno.
      Váš Ježíš

                   663.      Poselství Ježíše ze dne 1. ledna 2013 v 19:20.
                      BOŽÍ CHRÁM BUDE ZNESVĚCEN K NEPOZNÁNÍ.
  Má drahá, milovaná dcero,
vzešel nový úsvit a započaly změny v přípravě na můj Druhý příchod.
  VÁLKY   na Středním východě   SE  NYNÍ  VYSTUPŇUJÍ  A  MNOZÍ  ZEMŘOU  RUKAMA  SKUPINY  ZLA.  Avšak rukou mého Otce, ti v této skupině zla, budou zastaveni. Každý z nich bude sražen, protože jsou tím největším nebezpečím pro Boží děti.
  Mé plány se již projevují a ti mezi vámi, vybraní Mnou k vedení zbytku mé církve, rychle vybudují základny po celém světě. To budou místa, kam Mě budete chodit uctívat, v pokoji, až vaše kostely vás už nebudou vítat tak, jak by měly.
  Vaše  KOSTELY  SE  STANOU  POUHÝMI  MÍSTY  ZÁBAVY,   kde pohanské rituály a hudba budou inscenovány do složitých obřadů. Budou vydávány za uctívání Boha. Ve skutečnosti však budou vytvářet idoly z hříšných skutků a prohlašovat je za odpovídající mému učení.
  Brzy se jich hodně představí jako noví služebníci Boží. Mnozí nebyli nikdy připravováni v křesťanské církvi a nebudou proto schopní předávat svátosti Božím dětem.   BUDOU  TO  PODVODNÍCI.   Všem budou diktovat pravdu o tom, co je, jak říkají, Boží učení v dnešním světě. Jejich lži dosáhnou sluchu lidí celého světa.
  Mnozí budou přitahováni k tomu, co budou vnímat jako nový, "svěží" přístup k mému učení a k Boží lásce. Všechno bude hrozná lež!!! MNOZÍ  BUDOU  OKLAMÁNI  K  PŘIJETÍ  NOVÉHO  JEDINÉHO  SVĚTOVÉHO  NÁBOŽENSTVÍ!
  Tak jako falešná církev poroste a bude přitahovat mnoho celebrit, média a politické vůdce, moje zbylá církev bude vzrůstat. Mnoho z mých posvěcených služebníků Mi budou nevěrní a připojí se k novému světovému náboženství, kde budou přivítáni s otevřenou náručí.
  Tito podvodníci způsobí křesťanům všude strašné strádání, pokud nepřijmou tuto novou, politicky podporovanou organizaci, jež nazve sama sebe církví Boží.
  Zatímco   KŘESŤANÉ  BUDOU  HLAVNÍM  CÍLEM  NENÁVISTI,   Dům Izraele bude  TAKÉ   v hledáčku a   ŽIDÉ  BUDOU  UČINĚNI  OBĚTNÍMI  BERÁNKY   v této válce o duše.
  Nic, co budete zpočátku pozorovat, vám nebude připadat navenek rozdílné. Brzy ale  v  Římě uvidíte honosnou a impozantní budovu,   která se stane místem setkávání. Všechna náboženství zde budou vítána, dokud nebudou přinucena spolknout lži, předložené jim novým světovým řádem.
  Časem  SE  STANE  NEPŘIJATELNÝM,  ABY  některé   KŘESŤANSKÉ  OBYČEJE  BYLY  KONÁNY  NA  VEŘEJNOSTI.
  To bude zahrnovat   SVÁTOST  KŘTU  A  SVATÉHO  PŘIJÍMÁNÍ.  (využijte té možnosti dokud ještě můžete) V moderním a laickém světě budou považovány za nepřijatelné a shledáte, že nebude možné je obdržet. Svátost manželství bude změněna a manželství bude dostupné v jiné formě. Jedinou cestou k přijetí pravých svátosti v tom čase bude skrze   ZBYLOU  CÍRKEV.
  Moji posvěcení služebníci, kteří budete trpět v mém jménu, až budete bojovat za udržení svátostí a mše svaté, vězte toto:
  Jste Mi zavázáni skrze vaše svaté sliby a nikdy nesmíte být v pokušení odchýlit se od Pravdy. Bude na vás vykonáván nátlak, abyste opustili cesty Pána. Váš hlas se stane jenom šepotem, až se nepřítel pokusí přehlušit Pravdu Božího Slova.
  Shromážděte se. Sjednoťte se. Neboť již brzy bude Boží chrám znesvěcen k nepoznání. Vše, co máte udělat, je následovat Mě,   POSLOUCHAT  VAŠE  SRDCE  A  VAŠE  SVĚDOMÍ.   Buďte vždy připraveni na tuto těžkou cestu ležící před vámi. Budete potřebovat všechnu svou odvahu, sílu a vytrvalost.
  Vězte, že na konci této cesty budu čekat Já,   ABYCH  VÁS  VZAL  DO  SVÉ  NÁRUČE  A  DO    bezpečného přístavu mého   NOVÉHO  RÁJE.
       Váš Ježíš

                                 ANTIKRISTŮV  PODVOD  NA  ŽIDY
                     (Podle proroctví sv.Hildegardy, svatých otců a evangelia)
     Nejvíce a nejzajímavější vize o Antikristovi měla svatá Hildegarda. Tato světice řekla:"Až povyroste, vystoupí antikrist jako zakladatel nového náboženství, bude vychytrale bojovat proti Kristu a jeho věrným a dospěje k takové moci, že se odváží vzlétati výše, než plují mraky. Bůh dopustí, že se ďábel v posledních dobách povznese a v antikristovi, synu svém, bude volati: "Jsem vykupitelem světa," a antikrist se bude v posledních dnech snažiti být rovný Synu Božímu."
   Svatí Otcové jednohlasně učí, že si antikrist bude činiti nároky na poctu jenom Bohu patřící. Sv.Ireneus píše:"Antikrist jako odpadlík a loupežník bude si činit nároky, aby jako Bůh byl ctěn a jako bůh bude vystupovat."
  Suarez píše, že antikrist sám nebude věřit tomu, co druhé bude učit. "Bude chtít Židy přesvědčit, že je zaslíbeným a od Boha poslaným Mesiášem, přivede je k víře, že zákon Mojžíšův je pravdou, jež zachovávána býti má a musí. Bude to vše konati z pouhé přetvářky,   ABY  ŽIDY  OKLAMAL   a dosáhl nejvyšší moci.  POZDĚJI  ZÁKON  MOJŽÍŠŮV  ZAVRHNE  A  BOHA,  jenž jej dal,  POPŘE.   Z tohoto důvodu věří mnozí, že toliko ze lsti rozmetá modloslužbu, aby Židy oklamal.
  Budou tedy hlavní zásady bludů antikristových tyto: Ježíš z Nazareta není Kristus, není od Boha proroky zaslíbený Vykupitel, není Synem Božím, jenž se stal člověkem, ale je podvodníkem, jenž se za Syna Božího jen vydával. Jeho dílo, katolická církev, s celou její naukou, přikázáními a svátostmi je pošetilá pověra,  klam a mam. Pravý Kristus, jenž přijíti má, přišel v osobě toho, jenž Bible nazývá antikristem, jejž však správně se nazývá Kristem.
   Jest zajisté známo, že si Židé představovali odpradávna Mesiáše jako osvoboditele z cizí nadvlády, jako obnovitele  jejich národní moci a slávy,  v důsledku obojího předcházejícího jako vítězného panovníka světského. Proto antikrist využije těchto mesiánských nadějí k tomu, aby Židy oklamal.    Jako šťastný bojovník zableskne se v čele znovu upevněné a rozšířené říše turecké a  ZALOŽÍ  SVĚTOVOU  ŘÍŠI.  HLAVNÍM  SÍDLEM  JEJÍM  BUDE  JERUZALÉM,   jenž se tím rázem stane velkoměsto prvního řádu.  VŠICHNI  ŽIDÉ  PŘIPOJÍ  SE  K  TÉTO  NOVÉ  ŘÍŠI.  TAKÉ  TISÍCE  NEVĚRCŮ,  KTEŘÍ  SE  S  KŘESŤANSTVÍM  ROZEŠLI,  SE  K  NÍ  PŘIDAJÍ. "
    Ale to nebude vše, čím si k sobě antikrist přivábí nepřehledné zástupy stoupenců. Pán Ježíš, sv.Pavel Zjevení Janovo a sv. Hildegarda  říkají, že s pomocí satana vykoná veliké množství neuvěřitelných a neslýchaných zdánlivých zázraků, čímž si získá neuvěřitelné množství obdivovatelů a svých "věřících", kteří budou zase lákat jiné, aby uvěřili v božskou důstojnost a slávu antikrista. Z toho pak je již více než patrné, že skutky antikristovy ZPŮSOBÍ  MNOHO  ODPADU  OD  CÍRKVE   a kruté pronásledování všech, kdo jí věřit nepřestanou.
  Sv. Hildegarda píše: " Tato nestvůra,  antikrist, provraždí ty, kdož mu neuvěří, spojí se s králi a knížaty, s boháči a mocnými světa, aby pokoru smetl, pyšná učení hlásal a ďábelským kouzelnictvím si podrobil celý svět.
   Vždyť jeho moc ovládne všecky živly tak, že zdánlivě bude působiti bouře, nechá padat oheň z nebes, vyvolá blesky, hrom a kroupy, vyvrátí hory, vysuší řeky. A takovéto podobné podvody bude vyváděti ve všech živlech, na vodě, rostlinách a na zemi.
  Zdánlivě ze zdravých lidí učiní nemocné a z nemocných zdravé. Bude ďábly vymýtati a mrtvé křísiti.  TOTO  BUDE  SE  DÍTI  TÍM  ZPŮSOBEM,,  ŽE  DUŠI  NAVĚKY  ODSOUZENOU  POŠLE  DO  MRTVÉHO  TĚLA,  ABY  JÍM,  JAKO  ZAŽIVA,  POHYBOVALA.
   Při spatření takových věcí jedni k němu odpadnou, druzí sice zůstanou věřícími, ale budou se báti jeho nemilosti....Potom ti, kdož poznáním Božím pohrdli,   OBRÁTÍ  SE  K  ĎÁBLU  A  BUDOU  OD  BOHA  ZAVRŽENI!
  Co ovšem tento bezbožník působiti bude, bude činit násilně, pyšně a krutě, poněvadž nebude znát ani pokory, ani milosrdenství. Lid bude zastrašovati mocí a smrtelnými hrůzami, že mu uvěří. TÍM  SI  ZÍSKÁ  NEUVĚŘITELNÉ  ZÁSTUPY  STOUPENCŮ   a naučí je jednati podle tělesných choutek. NEBUDE   JE  TRÁPIT  POSTY,    ani nočním bděním. Budou míti povinnost milovati toliko boha, jímž však bude on sám, a tím prý budou zbaveni pekla a dojdou života věčného. Bude hlásati:"KDO   SE  KE  MNĚ  OBRÁTÍ,  toho hříchy budou smazány a  BUDE  SE  MNOU  ŽÍTI NAVĚKY!"  "..... V  PEKLE!!!
    Svatá Hildegarda doslova praví:"Antikrist se bude tvářit, jako by byl k vykoupení svého lidu zabit, do hrobu položen a pak vstal z mrtvých. Řekne svým nejvěrnějším, aby ho mečem zabili a až do zmrtvýchvstání v čisté plátno zabalili. Přitom je oklame tak důkladně, že opravdu se budou domnívati, že ho zabili a jeho rozkaz do posledního písmene, vykonali. Potom bude se tvářiti, jakoby z mrtvých vstal, přinese  ZNAMENÍ  NEJHORŠÍCH  ROUHÁNÍ,  JÍMŽ   PRÝ   VYSVOBODIL  DUŠE.  Dá svým přívržencům toto rozeznávací  znamení  vtisknout a nakáže jim, aby se mu jako Bohu klaněli. Znamení dá svým přívržencům vtisknout na čelo, jímž jim vleje do duše všecku nepravost a tak dalece je do svých kouzel zaplete, že se odřeknou svatého křtu a křesťanského jména, aby více nemohli se od něho odtrhnouti, a že budou se po něm jmenovati, jako kdysi křesťané jméno obdrželi podle Krista.
  Znamení  toto není nikde sepsáno ze známých řečí, neboť Lucifer sám je vynalezl a bude je skrývati až do dne, až se mu podaří lidi od poznání Stvořitele odvésti, a přivésti k tomu, aby ničemu jinému se neklaněli, než tomu, co on jim řekne.
  Znamení však, které Duch Svatý při křtu dává, nezhyne Jakmile tedy antikrist započne lživým znamením své přívržence ve všech národech označovati, (čipy pod kůži) budou svatí a spravedliví zachváceni velikou hrůzou. Bude-li se křesťan z lásky k Bohu znamení antikristovo přijmouti, bude za strašných muk jím usmrcen." (Tak jako vraždí islamisté křesťany a všechny, kteří nechtějí přijmout islám.)

                       84. Poselství Matky Spásy ze dne 15. září 2016.
                                   Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
 NEMĚLI BYSTE HLEDAT VE SVĚTĚ, CO ŽIJE UVNITŘ KAŽDÉHO ČLOVĚKA

    Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
mé mateřské požehnání vás provází, protože Matka stojí na straně svého děťátka. Volám vás, abyste znovu objevily pravdivé tajemství, které žije a pulsuje ve vás. Pravé tajemství je můj Syn, On žije ve vás...
    Neměli byste hledat ve světě, co žije uvnitř každého člověka. Pocity člověka jsou nesčetné a city srdce tak nepředvídatelné, dokud touha změnit svou cestu se nestane prvořadým cílem.
    Můj Syn vás volá, abyste se obnovili, to znamená: SJEDNOTIT  SE  S  NÍM  V  PLNÉM  ROZSAHU  TOHOTO  SLOVA!   Lidské ego zůstává spící v mých dětech. V  JEDNOM  OKAMŽIKU  SE  ROZHODNE  ZŮSTAT  S  MÝM  SYNEM   A   V   DALŠÍM   UŽ   NE!   ...Ego ovládá člověka natolik, že se nerozhodne ani ano, ani ne,   ZŮSTÁVÁ  VLAŽNÝ   a dovolí tomu, co ho vede jednat a pracovat pro dobro, aby bylo ovlivněno okolnostmi chvíle a příležitostmi, které pokládá za prospěšné.  (Uvěří  antikristovi a  jeho  zázrakům.)
    Moji milovaní, v této chvíli se hřích stal v člověku zvykem. Vyzývám vás, abyste v sobě učinili zvykem milost, která se dokáže hříchu postavit. Milost vede k jednotě, překonává člověka a osvěcuje ho. Lidstvo neustále zvětšuje zlo, které spáchalo dříve. Zlo, které člověk způsobil, ho dosud drží jako zločince, který člověka samotného překonává velkou nelaskavostí vůči svým vlastním bratrům. Myslíte si, že tyto nepředstavitelné činy okamžiku budou neopakovatelné. Není tomu tak.  TATO  GENERACE  BY  MĚLA  BÝT  PŘIPRAVENA  K  BOJI  PROTI  ZLU   a vědět, že v této chvíli se v ní rozvinuly chapadla zla, rozšířily se po Zemi a vzaly do zajetí mé děti, aby některé z nich fyzicky ubližovaly svým bratrům, jiné zraňovaly srdce, jiné smysly, jiné podváděly lidstvo a jiné přímo bojovaly proti církvi mého Syna.
     ZLO  UCHVÁTILO  MÉ  DĚTI  S  VELKOU  RYCHLOSTÍ,  DANOU  SPĚCHEM  OVLÁDNOUT  SVĚT! (V roce 2017 vyprší 100 leté výročí od zjevení Panny Marie  ve Fatimě  a  satanův  čas  zlikvidovat  víru  a  církev.) Ti, kteří slouží zlu, věří tomu, co jim zlo dá poznat, a proto mé děti nevěří, že tento okamžik je rozhodující, protože je popírán v nitru mých kněží. Zlo není fantasie... Ti, kdo milují mého Syna, se musí sjednotit a poznat jeden druhého, být zakořeněni v Božím zákonu, neboť každý se musí rozhodnout být mluvčím pro svědectví lásky mého Syna. Zlo pracuje s jedem lži, lež je částí jednání a práce člověka, který ji není schopen odhalit a pokračuje v tom, co je nesprávné a hříšné.
     Probuďte se, mé děti! Můj Syn krvácí kvůli malomyslnosti, které je vystaven jeho lid, z krutosti s jakou jsou pronásledováni křesťané... a vy jste se ještě nerozhodli vyhledat obrácení. Milované děti, pronásledování se všude rozšíří, nedívejte se z dálky na to, co k vám může přijít, aniž byste na to myslely, nebo hledaly. Ďábel se zmocnil mysli, srdce, rozumu, myšlenek, lidského ega, lidského intelektu, touhy lidí a všeho, co může uchvátit, aby mu lidé dovolili je ovládnout a vést je k páchání nejneuvěřitelnějších činů, které provedou některé z mých dětí. Ďábel vede lidi, aby opakovali činy jeho zlých duchů, a jako výsledek duchovní nezodpovědnosti mých dětí, odmítají zpověď, pokání, přinášení svědectví víry, odmítají říct ne hříchu, žijí vlažným duchovním životem, bez závazků a nejsou si vědomi, co eucharistie ve skutečnosti je.
     Satan není mocnější než můj Syn...Je to člověk, kdo se odevzdává zlu, a především mu odevzdává svůj život. Potom zlo, které se stává v člověku zvykem, ho vede ke ztrátě jeho duše, pokud se neprobudí tváří v tvář škodám, které působí.
    Já, jako Matka celého lidstva, vás volám, abyste se nebáli přinést svědectví víře v Nejsvětější Trojici. Nebojte se, že jste mé děti, nebojte se, že poznáváte lásku mého Syna, která ve vás přebývá. Pravá síla člověka přichází z dobra, zbytek není pravdivý. Hledání Pravdy je namáhavé a nenajdete ji snadno, nejste-li připraveni být neúnavnými hledači Věčného Boha.
    Děti,   ZDÁNLIVÍ  KŘESŤANÉ  JSOU  V  TOMTO  OKAMŽIKU  VE  VELKÉM  NEBEZPEČÍ,  pokud se neprobudí a nepřevezmou kontrolu své svobodné vůle, aby ji vedli k věčné spáse. Lidé se stali zvrácenými, jejich stav je dramatický, nejvážnější v historii lidstva. Proto vám neustále oznamuji očistu, které čelíte.  OHEŇ  JE  OČISTNÝ,   a posílá signály lidem, že   OČISTÍ  VŠECHNY.  SOPKY ,   které se zdály spící,   SE  PROBOUZEJÍ.  OHEŇ  VYJDE  ZE  ZEMĚ,  BUDE  ÚMORNÉ  HORKO,   až se země otevře na několika místech a vyvrhne ven horko, které držela uvnitř.
     SLUNCE  VYŠLE  SVÉ  ERUPCE  K  ZEMI,   některé   OVLIVNÍ  VĚDECKÝ  POKROK (NIC NEBUDE FUNGOVAT: ELEKTŘINA, POČÍTAČE, MOBILY, VŠE, CO JE ŘÍZENO POČÍTAČI - PLYN, TEPELNÉ A VODNÍ ELEKTRÁRNY, ZDRAVOTNICTVÍ...)  a jiné Zemi, zaplaví planetu horkem   A  ČLOVĚK  SE  BUDE  MUSET  VRÁTIT  KE  STAROBYLÝM  A  NEMYSLITELNÝM  NÁSTROJŮM  A  PROSTŘEDKŮM  PŘEŽITÍ.  (Vařit na ohništi, svítit svíčkami a loučemi, ohřívat se v kožešinách...atd. Nezapomeňte si včas udělat zásoby!) Země se bude intenzivně otřásat...
    Modlete se, děti, modlete se za Chile, bude trpět velkým zemětřesením. Modlete se, děti, modlete se za Ekvádor, země se bude třást. Modlete se, děti, modlete se za Japonsko, znovu rozšíří znečištění, bude se třást.
Modlete se za Itálii, bude znovu trpět....Modlete se za Spojené státy, přijetí zla je jejich vlastní pohromou, budou otřeseny....MODLETE  SE  ZA  SEVERNÍ  KOREU,  BUDE  RUKOU,  KTERÁ  UDEŘÍ....Zejména volám lidi Argentiny, aby znovu uvážili své činy. Násilí nebude mít hranice, nebudou-li v jednotě mých dětí. Tito lidé zakusí bolest, neomezí-li agitaci, jíž je vystaven tento národ....V tomto okamžiku jsou lidé rozrušováni, aby nepokoje panovaly po celém světě.
    Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,  BUDETE  ŽÍT  TO,  CO  JSTE  ZASELY...Vnitřní stav člověka se odráží v tom, co prožíváte v tomto okamžiku. Naplňujte učení mého Syna každý týden.  OČISTĚTE  SVÉ  SMYSLY,  ABY  UCTÍVALY  BOHA  NADE  VŠE  A  MILUJTE  SVÉ  BLIŽNÍ,   jako můj Syn vás všechny miluje. Mé požehnání je s vámi všemi, drahé děti.
       Matka Maria

                              85. Poselství Ježíše ze dne 25. března 2016.
                                      Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).
                                      NADEJDE ČAS SPRAVEDLNOSTI
    Moje drahé děti, vyvolení mého srdce!
Už nadejde hodina, kdy vás budou kvůli Mně zabíjet. Přichystejte se! Zanedlouho nastane velké krvavé pronásledování křesťanů, které uvidíte všude. Nebojte se. Přichystejte se, přichystejte si své duše. Myslete na to, že budete-li připraveni, můžete za okamžik vstoupit do mé slávy, kde z vašich očí setřu všechny slzy. Tam je jen štěstí a radost, milost a láska. Za mé obrovské dílo vykoupení Mi budete vzdávat díky celou věčnost.
    Mé děti, ani si nedokážete uvědomit, kolik jsem toho vytrpěl za vaši duši. Litujte všech svých hříchů a vyzpovídejte se z nich. A tehdy před vámi otevřu bránu mé vlasti. I když v očistci musíte odčinit své hříchy, činíte to k očištění své duše, které netrvá věčně. Když jich však nebudete litovat a budete dál sloužit mému nepříteli, budete navždy zatraceni. Přijměte a obraťte v činy má varování!
    Moji maličcí, nadejde čas spravedlnosti. To znamená, že   KAŽDÝ  HŘÍCH  DOSTANE  SVŮJ  TREST!   TENTO  SVĚT  JE  UŽ  V  SOUDU!  Proto je všude tolik zla, neboť lidé se nechtějí obrátit, nemodlí se, nedrží se mého pláště milosrdenství, i nadále hromadí hřích na hřích. Důvěřují svým penězům a zbraním, i když Já stojím nade vším a stát se může jen to, co dovolím.
                      MODLITBOU  A  PŮSTEM  MŮŽETE  PŘEMOCI  SATANA  A  I  VÁLKY  SE  JIMI  DAJÍ  ZASTAVIT!  Moje děti, věřte Mi.
 Držte se mého pláště milosrdenství,  PROSTE  ZA  SEBE,  ZA  SVOU  VLAST  A  ZA  CELÝ  SVĚT  O  MOJI  OCHRANU  MOU  SVATOU  KRVÍ,   kterou jsem prolil za vás. Má svatá Krev vás ochrání od všeho zlého a každé nemoci. Kde je moje svatá Krev, odtamtud uteče Zlý. Když na vás můj Otec uvidí moji svatou Krev, jeho srdce se naplní hlubokým soucitem a láskou ke Mně a zmírní se jeho oprávněný hněv, jejž jste u Něj vyvolali.
   MODLETE   SE,   modlete se, modlete se   PRÁVĚ  TEĎ,  DOKUD  NENÍ  POZDĚ!!!  Je možné, že v následujícím okamžiku budete navždy ztraceni.
     Moji maličcí, velice, nadevšechno, vás miluji. Nechci vaše zatracení. Svou neposlušností sami sebe vrháte do věčného zatracení. Já chovám v úctě vaši svobodnou vůli. Nebudu vědět co dělat, odmítnete-li mé milosrdenství. Žehnám vám svým posilňujícím požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
     Ježíš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář