Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.36 UKŘIŽOVÁNÍ CÍRKVE ZAČÍNÁ.
                                 Č.36  UKŘIŽOVÁNÍ CÍRKVE ZAČÍNÁ.


  

731.                                   Poselství Boha Otce ze dne 12. března 2013 v 14:38.

                                      NYNÍ ZUŘÍ BITVA MEZI MOU HIERARCHIÍ A PANSTVÍM ŠELMY

  Má nejdražší dcero,
nebesa pláčou žalem v tento strašný den, předpověděný už tak dávno.
  Celé lidstvo bude nyní čelit největšímu podvodu ze všech, který byl spáchán šelmou.
  S L Z Y   M É H O   S Y N A,   jehož smrt na kříži dala mým dětem svobodu,   P A D A J Í   N Y N Í   N A   C E L Ý   S V Ě T    v tomto čase v agonii. (V den volby nového papeže se nad Římem strhla průtrž mračen, a všechny lidi, kteří čekali, že budou zvoleného papeže oslavovat a vítat, rozehnala z Náměstí Svatého Petra.)
  Můj hněv je v tomto čase zadržován, ale má zuřivost je velká. Velmi brzy se klam stane jasným všem, kteří byli mým Synem ustanoveni, aby vedli jeho stádo na zemi.
  Nyní zuří bitva mezi mou hierarchií a panstvím šelmy. Bude bolestivá, ale brzy trest, který přijde po krutém pronásledování, chystaném tajně nepřítelem a jeho kohortami, vymete hnilobu.
  Volám všechny mé děti, aby se obrátily k mému Synu a vložily v Něho v tomto čase všechnu svou důvěru.
  Buďte stateční, moji maličcí, neboť tato bolest bude krátká. Těm, kteří následují šelmu a falešného proroka, bude silou mé ruky dáno poznání, aby je přivedlo zpět do srdce mého Syna. Když odmítnou tento dar, pak jsou ztraceni a budou trpět stejná muka, kterým čelí podvodník, jenž bude vržen do propasti na věčnost.
  Korunování falešného proroka bude slaveno ve všech koutech [světa] zednářskými skupinami, které plánují konečnou fázi pronásledování všech mých dětí.
  Ti, kteří budou oslavovat s ním, bez toho, že by věděli, oč jde, pocítí časem ještě větší bolest než ti, kteří již Pravdu znají.
  Čekejte nyní s odvahou a nadějí, neboť to vše se musí stát, než přijde slavná vláda mého Syna.
  Musíte přísahat věrnost mému milovanému Synu za všech okolností a odmítnout přijímat lži. Jestli – a když budete požádáni, abyste se účastnili nové mše, pak vězte, že to bude ta největší kletba uvalená Satanem na mé děti.
  Vězte, že nebe vás povede a tím, že přijmete bolest s důstojností, pomůžete mému Synu naplnit poslední smlouvu.
    Váš milovaný Otec Bůh Nejvyšší732.                                  Poselství Ježíše ze dne 13. března 2013 v 21:20.

                                         JEHO TRŮN BYL UKRADEN. NE VŠAK JEHO MOC.


  Má drahá milovaná dcero,
byl jsem podruhé odsouzen k smrti. Urážka rozhodnutí v Římě, kterého jste dnes byli svědky(*), Mě rozsekla ve dví.
  Když jsem stál před mými katy, obžalován z kacířství a proto, že jsem se odvážil mluvit Pravdu, moji apoštolové se rozutekli a nebyli nikde k nalezení. Ti, kteří Mě následovali a přijali mé učení, Mě zradili, když mé Slovo bylo popíráno těmi, kteří byli u moci. Začali ztrácet ve Mě důvěru a počali o Mně pochybovat.
  Někteří z mých následovníků uvěřili, a mysleli, že oprávněně, ve zločiny kacířství, ze kterých jsem byl obžalován. Tak mocní byli moji žalobci – muži ve vysokém postavení, odění do exotických rouch a chodící a hovořící se smyslem pro skutečnou autoritu – jen málokdo o nich pochyboval.
  Byl jsem vyšetřován, kritizován, zesměšňován, ponižován, posmíván a tupen, protože jsem mluvil Pravdu. Lidé padali [na kolena] před těmito vládci – muži s mocnými hlasy a jejichž autorita nebyla nikdy zpochybněna. Můj hlas se stal šepotem v řevu mých žalobců.
  "Kacíř" – křičeli. Řekli, že jsem mluvil zlým jazykem, že jsem se rouhal proti Bohu a že jsem chtěl zničit jejich církev. A tak Mě chladnokrevně zavraždili.
  Nebude to jiné, když se nyní pokusím nechat poznat můj hlas. Když se pokusím varovat všechny Boží děti před událostmi, o kterých jsem ti, má dcero, řekl během posledních pár let. S mým Slovem bude zacházeno s pohrdáním. Mé Slovo bude zpochybňováno. Pochybnosti se vplíží znovu se moji apoštolové rozutečou a zanechají Mě vlkům.
  Nemylte se, Pravda vám byla odhalena. Řekl jsem vám, moji následovníci, jak budete oklamáni. Bude to pro vás velmi těžké, protože budete zpochybňovat toho podvodníka, jenž sedí v domě mého Otce.
  Můj milovaný papež Benedikt XVI. byl pronásledován a uprchnul, jak bylo předpověděno. Já jsem neuvedl v úřad tuto osobu, která prohlašuje, že přichází v mém jménu.
  On, papež Benedikt, povede mé následovníky k Pravdě. Já jsem ho neopustil a budu ho držet blízko mého Srdce a dám mu útěchu, kterou potřebuje v tomto hrozném čase.
  Jeho trůn byl ukraden. Ne však jeho moc.
   Váš Ježíš

(*) Středa 13. března 2013, zvolení nového papeže Františka I. – pozn. překladatele.
zpět                                    Svědectví hlavního Vatikánského exorcisty

  Společenství pro Ježíše:
  Amorth vysvětluje, že někdy prý je zapotřebí až šesti nebo sedmi asistentů na udržení posedlé osoby pod kontrolou. Lidé posedlí ďáblem často řvou a plivou hřebíky či kusy skla, Amorth je má schované. "Z úst jim může jít cokoliv - kusy železa, dlouhé jako prst, ale také okvětní lístky růže.
      

                 Hlavní vymítač ďábla kněz Gabriele Amorth: "Ďábel žije i ve Vatikáně !"

   Skandály týkající se sexuálního zneužívání obětí katolickými kněžími jsou důkazem, že "ve Vatikáně aktivně působí ďábel", konstatuje hlavní vymítač ďábla u Svaté stolice.
   Kněz Gabriele Amorth (85), který je hlavním vymítačem ďábla ve Vatikáně už 25 let a řešil 70 000 případů posedlosti ďáblem, tvrdí, že důsledkem ďáblova vlivu ve Vatikáně jsou tamější mocenské boje, "kardinálové, kteří nevěří v Ježíše, a biskupové, kteří propadli ďáblu".
   "Když hovoříme o Satanově kouři ve svatyních, je to všechno pravda - včetně nejnovějších případů násilí a pedofilie."
Amorth tvrdí, že jedním z případů ďáblova díla bylo r. 1998 ututlání smrti Aloise Estermanna, tehdejšího velitele švýcarské gardy, jeho manželky a desátníka Cedrika Tornaye, kteří byli všichni zastřeleni. Tehdejší spěšné vyšetřování ve Vatikáně dospělo k závěru, že Tornay zastřelil svého velitele a jeho manželku a pak sebe, protože nebyl odměněn medailí. Avšak kolem případu kolovaly nepotvrzené zvěsti, že šlo o homosexuální skandál a že do věci byla zapletena blíže neurčená čtvrtá osoba.
   Otec Amorth právě vydal své Memoáry vymítače ďábla. Tvrdí v nich, že atentát na papeže Jana Pavla II. v roce 1981 byl také útokem ďábla, stejně jako incident o posledních Vánocích, kdy se na začátku vánoční půlnoční mše na papeže vrhla jedna duševně nemocná žena a strhla ho k zemi.
   Amorth řekl deníku La Repubblica, že ďábel je "čistý duch, je neviditelný. Ale projevuje se rouháním a postihuje osoby, které jsou jím posedlé. Dokáže se skrýt, hovořit různými jazyky, proměňovat se, anebo být atraktivní. Občas si ze mě dělá legraci."
   Amorth vysvětluje, že někdy prý je zapotřebí až šesti nebo sedmi asistentů na udržení posedlé osoby pod kontrolou. Lidé posedlí ďáblem často řvou a plivou hřebíky či kusy skla, Amorth je má schované. "Z úst jim může jít cokoliv - kusy železa, dlouhé jako prst, ale také okvětní lístky růže.
   Amorth uvedl, že doufá, že dříve nebo později bude mít vymítače ďábla každá diecéze. Podle církevního kanonického práva může vymítat ďábla každý kněz, ale v praxi ďábla vymítají jen ti kněží, kteří na to dostali zvláštní školení.
   Amorth se domnívá, že Hitler a Stalin byli posedlí ďáblem. Byl jedním z činitelů ve Vatikáně, kteří varovali, že knihy J. K. Rowlingové o Harrym Potterovi činí "falešný rozdíl mezi černou a bílou magií".
   V roce 2001 Amorth protestoval proti zavedení nové verze vymítačského rituálu. Stěžoval si, že nový rituál, který nahradil staletí staré modlitby, je "tupý meč" a že nikdo předem vymítače ďábla nekonzultoval. Vatikán pak uvedl, že vymítači ďábla mohou i nadále používat staré modlitby.
 (Článek s poděkováním převzat z Britských listů.)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Je pravděpodobné, že 40% kardinálů ve Vatikáně, kteří se účastní volby papežů, je pod vlivem zednářské lóže. Nově zvolený papež František získal již při volbě minulého papeže Benedikta XVI. 40% hlasů a umístil se na druhém místě. Minule jim to neprošlo. Letos ano. barmanka
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------512.                                  Poselství Boha Otce ze dne 2. srpna 2012 v 20:06.

                                                     TAK JAKO MŮJ SYN BYL UKŘIŽOVÁN,
                                       TAK TAKÉ JEHO CÍRKEV NA ZEMI BUDE UKŘIŽOVÁNA

  Má nejdražší dcero, zkouška církve mého Syna na zemi právě začala. Bičování, pronásledování, se brzy ukážou. Tak, jako můj Syn byl ukřižován, tak také jeho církev na zemi bude ukřižována. Zkouška nyní probíhá.
  Můj Syn byl poslán, aby zachránil lidstvo od plamenů pekla.
  Jeho smrt na kříži, strašná a bezcitná krutost, byla Mnou dovolena jako prostředek nabídnout budoucnost mým dětem.
Tělo mého Syna se stalo jeho církví na zemi. Jeho kněží a posvěcení služebníci zaujali místo jeho apoštolů.
  Nyní, kdy se vrací znovu, aby vykoupil lidstvo a vznesl nárok na mé vzácné děti, aby mohly vejít do mého ráje, se historie bude opakovat.
  Můj Syn kázal Pravdu a shromáždil hodně lidí, kteří se řídili jeho učením a kteří o jeho Slovu nepochybovali.  Pak byl zrazen těmi, kteří Mu byli blízko a kteří, v řadách jeho stoupenců, Mu byli oddaní.
  Jeho církev, katolická církev,  B Y L A    T A K É   Z R A Z E N A   Z E V N I T Ř,  ze svých vlastních řad.
To způsobilo Satanovo pokušení a za smrt mého Syna bylo  odpovědné velké zlo.
  Umírání jeho dnešní církve začalo už před nějakým časem. Jako tomu bylo u mého Syna, mnoho následovníků věrných Svatému Slovu, ustanoveného Mnou, Ho nyní též opustilo.

  Potom začal soud, ve kterém byl můj Syn obviněn z kacířství. A tak také církev mého Syna bude trpět stejným osudem.
Kvůli zkaženým mezi těmi, kteří spáchali těžké zločiny proti lidstvu, mnozí věrní následovníci opustili církev.  Jeden po druhém opustili mého Syna a odmítli jeho učení.
  Soud nad církví mého Syna na zemi   P Ř I M Ě L   J E H O   K N Ě Z E   K   M L Č E N Í,  když měli bránit učení mého Syna.
Mají strach, že pohorší ty, kteří odmítají mého Syna   K V Ů L I   H Ř Í C H Ů M   T Ě C H,   K T E Ř Í   J S O U   M E Z I   N I M I.
  Církev mého Syna čelí největší zkoušce ze všech, dosud nikdy neviděné od ukřižování mého milovaného Syna.
Jeho církev je nemilosrdně zesměšňována, nejenom jejími vnějšími nepřáteli, ale jejími nepřáteli zevnitř. Trnová koruna bude nyní naražena na hlavu církve mého Syna a jen málo jeho stoupenců bude stát při Něm.
  Tak jako apoštolové mého Syna, s výjimkou Jana, Ho opustili během jeho soudu a popravy, T A K   T A K É   T I, kteří zaujímají vysoká místa ve Vatikánu,   O P U S T Í   M É H O   S V A T É H O   V I K Á Ř E.(Benedikta XVI.)
  Jako hlava katolické církve bude nucen kráčet strašlivou cestou nemilosti, přestože na něm neleží žádná vina.
  Když bude mrskán, zesměšňován a opovrhován, nebude to proti němu, na něhož zaměří svoji zlost. Bude to proti Pravdě církve, křesťanské církve, zformované díky oběti mého Syna, na kterou budou vylévat svoji nenávist.
  Křesťanství bude bičováno po celém svém těle, v každé zemi, na každém místě bohoslužeb, dokud nepadne vyčerpáním.
  Když bude vedeno cestou na Kalvárii, právě tak, jako byl veden můj Syn, bude spoutáno a zajištěno provazy, aby se mu znemožnilo uniknout mukám.
  Potom, až bude stoupat na pahorek, bude po něm házeno kameny, pliváno a posměšně pokřikováno po celou cestu na vrchol.
  Pak bude přibito na kříž.

  Ti, kteří obviňují církev za její hříchy proti nevinným, projeví jenom málo soucitu, až odsoudí hlavu církve, mého Syna.
O B V I N Í   J E J   Z A   H Ř Í C H Y   J I N Ý C H, způsobené pokušením Satana.
  Až přibijí církev mého Syna na kříž, pošlou stovky stráží, podobně jako šest set vojáků, kteří stáli na Kalvárii, aby zajistili, že ani kousek masa neunikne trestu.
  Ani jeden služebník jeho církve, který k ní veřejně vyzná věrnost, nebude moci uniknout.
  Až církev bude ukřižována, postarají se, aby byla zbavena potravy a vody až do jejího posledního výdechu.
  Všichni její stoupenci, stejně tak, jako to bylo s apoštoly mého Syna, nebudou nikde vidět.
  B U D O U   S E   S C H O V Á V A T   Z E   S T R A C H U   Z   O D V E T Y.
  V tom, co se bude zdát jako její poslední výdech, všechno zmlkne, dokud jásot těch, kteří církev ukřižovali, neohluší celý svět svou falešnou doktrínou.
  Hlas nové hlavy církve, podvodníka, falešného proroka,(papeže Františka) se bude rozléhat.
  Všichni s úlevou padnou na tvář v díkůvzdání ke Mně, Bohu Nejvyššímu. Neboť se to bude podobat novému začátku.
  To bude čas, kdy oltáře v této církvi už nebudou ozdobeny přítomností mého Syna, protože tomu tak být nemůže.
  To bude čas,   K D Y   D O P A D N E   M Á   R U K A,   aby přinesla trest.
  To bude čas, kdy začne bitva u Armageddonu.
  To bude čas, kdy prostřednictvím mého Syna přijdu Já, abych zachránil duše.

  Neodmítejte toto proroctví.
  Neukrývejte se za falešné jistoty, neboť ten den musí přijít.
  K ukřižování církve mého Syna musí dojít kvůli Poslední smlouvě.
  Ale potom slavné vzkříšení mé církve, nového Jeruzaléma, osuší všechny slzy a nechá zapomenout na všechno utrpení a tehdy, [konečně], přijde nová éra.
  Za všech časů důvěřujte mému Synu.
  Nikdy se nebojte, neboť Já jsem váš Otec a přijdu, abych obnovil zemi a shromáždil všechny mé děti v tomto posledním zázraku, předpověděnému v knize Daniel.
  Děti, Kniha Pravdy je vám nyní zjevena, jak bylo slíbeno.
  Neodmítejte můj Boží zásah, neboť Já říkám Pravdu.
   Bůh Nejvyšší


708.                                    Poselství Ježíše ze dne 13. února 2013 v 11:20.

       ZEDNÁŘSTVÍ  PRONIKLO  DO  MÉ  CÍRKVE  A  SCHIZMA,  JAK  BYLO  PŘEDPOVĚDĚNO,
                BRZY  VYTVOŘÍ  ROZDĚLENÍ  A  NEKLID  MEZI  MÝMI  VĚRNÝMI  SLUŽEBNÍKY

  Má drahá milovaná dcero,
v tomto čase   J E    N E B E    P L N É    H N Ě V U, (při abdikaci papeže Benedikta XVI. se nad Římem strhla bouře a blesk sjel přímo do kopule ve Vatikánu) když trnová koruna sestupuje, aby rozdrtila mé tělo, katolickou církev na zemi.
  Toto proroctví, podané vám velmi podrobně v posledních dvou letech, se vyplňuje. Nyní, až se má ostatní odhalení brzy uskuteční, jen velmi málo z mých posvěcených služebníků si bude moci nevšimnout mých výzev k lidskému rodu v této bezbožné hodině vašeho času.
  Oni, zlá skupina, začali svou kampaň, aby odstranili ze země Pravdu mého učení. Můj svatý vikář byl k tomuto činu donucen a následkem toho bude velmi trpět.   Z E D N Á Ř S T V Í   P R O N I K L O   M O U   C Í R K E V   na zemi a rozkol, jak bylo předpověděno, brzy způsobí rozdělení a vyvolá neklid mezi mými věrnými služebníky.
  Mnozí nemají ponětí o podvodu, který jim bude předložen. Ani nevědí, že základy mé církve, katolické církve, byly rozdrceny na prach.   N A   J E J Í M   M Í S T Ě   P O V S T A N E   O H A V N O S T   a  Já  zasáhnu a sešlu znamení, abych varoval každou duši o důležitosti modlitby, aby tak mohli rozlišit Pravdu od smyšlenky.
  Není to zhroucení katolické církve, které se brzy stane zřejmé, jež rozdělí svět. Bude to jejich   Ú Č A S T   N A   T V O R B Ě   N O V É   S V Ě T O V É   C Í R K V E, jediného světového náboženství, které   Z A V E D E   P O H A N S T V Í   A   M O D L Á Ř S T V Í.
  Falešný prorok se dobře připravil a jeho čas přichází. Ve spolupráci s Antikristem přivedou svět na kolena.  N E B U D E   T O   B Ů H,   J E H O Ž   B U D O U   U C T Í V A T,  bude to šelma.
  Naléhavě prosím všechny mé stoupence, mé křesťanské následovníky po celém světě, aby zůstali klidní. Modlete se za mír a dovolte Mi, vašemu Ježíši, vás vést v tomto čase.
  V Y Z Ý V Á M   V Š E C H N Y   mé kardinály, mé biskupy a mé posvěcené služebníky,   A B Y   sjednotili své stádo  a   Z Ů S T A L I   V Ě R N Í   M É M U   U Č E N Í.  Dávejte velmi pozor na to, o co vás budou žádat, abyste kázali, neboť se to změní. Vaše kázání budou vymyšlena a napsána pro laický svět a budou bezobsažná.
  V záměru, jenž   M Á   V Y P A D A T   J A K O   M O D E R N I Z A C E   K A T O L I C K É   C Í R K V E,   bude vám předloženo toto: podpora   V Š E Z A H R N U J Í C Í   S P O L E Č E N S T V Í  – všechna náboženství svinutá do jediné, tak zvané Sjednocené křesťanské církve. (Viz učení zednářů a rotariánů) Všechny vnější znaky se mohou, na začátku, zdát stejné, ale to je jenom to, co máte vidět. Pomalu, časem, už nepoznáte má svatá Písma, neboť vám budou předložena nová slova, nové výrazy a   N O V É   D R U H Y   P O D Á V Á N Í   "S V Á T O S T Í".
  Dojde k panice mezi mými opravdu věrnými konzervativními knězi, kteří budou znepokojeni novou moderní formou, kterou církev přijme, až uvede na scénu   N O V Ý   T Y P   M O D E R N Í,   A L T E R N A T I V N Í   C Í R K V E.
  S Í T Í    Z E D N Á Ř S T V Í,   které proniklo do každého koutu katolické církve, vlád a médií,   B U D E   T A T O   O H A V N O S T   P R E Z E N T O V Á N A   J A K O   V E L K Á   N O V I N K A !
  To je začátek konce.  M O J E   P Ř Í T O M N O S T    B U D E   V   N O V É M   O B Ř A D U    M Š Í   V   T I C H O S T I    Z A K Á Z Á N A.
  Veškerá okázalost a obřady budou maskovat prázdný svatostánek, neboť má přítomnost už mým Otcem nebude více dovolena.
  Jste-li katolíci, musíte zůstat jednotní a pokračovat v každodenní účasti na mši a svatém přijímání. Neboť všichni křesťané musí vědět, že oni také budou lákáni do nového světového náboženství, zosnovaného národy, které jsou spolčeny se zrádci mé katolické církve. Chtějí vytvořit   L A I C K É   H U M A N I S T I C K É   Z D Á N Í – zdání, jež maskuje zlo, které budou důmyslně prosazovat.(Viz učení zednářů a rotariánů, kterým začíná papež František připravovat své "ovečky" na změny v církvi.)
  Bitva již začala, ale vy, moji milovaní následovníci, jste silnější, než si myslíte. Já jsem stále tady. Připravil jsem vás dobře. Abyste přežili, musíte se modlit tuto modlitbu modlitební kampaně (100):

                                                 Za přežití křesťanství

  "Ó, drahý Ježíši, prosíme Tě, dej nám schopnost přežít zkoušky, kterým nyní čelíme, když poslední pravý papež končí svou misi pro Tebe.(Benedikt XVI.)
  Pomoz nám odolat strašnému zlu, kterému nyní budeme muset čelit kvůli zhroucení církve, o kterém jsme již věděli.
  Nikdy nás nenechej se odchýlit od Pravdy tvého Božího Slova.
  Pomáhej nám zůstat klidnými, až na svých ramenou poneseme váhu útoků, které nás mají svést, abychom se k Tobě a ke svátostem, jež jsi dal světu, obrátili zády.
  Pokryj tvou armádu jako štítem mocnou láskou, kterou potřebujeme, abys nás ochránil před falešným prorokem a Antikristem.
  Pomáhej tvé církvi na zemi se rozšířit a zmnohonásobit, abychom se mohli pevně držet Pravdy a pomáhat Ti vést naše bratry a sestry po cestě Pravdy, abychom se náležitě připravili na tvůj Druhý příchod. Amen."

  Netrapte se, moji následovníci. Vše je v mých svatých rukou. Buďte trpěliví. Neospravedlňujte žádný z vašich činů v mém jménu, neboť když to děláte, bráníte mé Slovo, zatímco vše, co dělat musíte, je hlásat mé Slovo.
   Váš Ježíš


                                                 KOUSEK poselství č. 49.
  Budete velmi zmatení.
                                               Falešný prorok a Antikrist
  Jen sledujte s jasnýma očima falešného proroka, jenž se pokusí vést moji církev, protože ten nepochází z Domu mého Věčného Otce. Bude vzbuzovat dojem, že pochází. Ale to bude jen lež. Stejně tak si všímejte přátelství, které bude navenek projevovat k Antikristovi, neboť tito dva budou nejzrádnější přívrženci Satana, odění do beránčího roucha.   B U D O U   M Í T   M O C,   J E Ž   S E   P R O J E V Í   Z Á Z R A K Y,   podobným těm z dávné doby, avšak tato moc bude satanská. Musíte neustále setrvávat ve stavu milosti, abyste bránili svoji víru. Modlete se za mé posvěcené služebníky, kteří jsou vlažní ve své víře, neboť oni budou vtahováni do náruče mistra klamu.
  On je bude přitahovat, protože jim bude nabízet vzrušení, vášeň a takzvanou lásku, jež bude egoistická, přičemž bude těžké odolávat   J E H O   C H A R I Z M A T I C K É M U   Z J E V U.  Když se vy, moji posvěcení služebníci vydáte touto cestou, tak budete pro Mne ztraceni navždy.
  Možná se ptáte, proč by měly tyto události přinášet takové těžkosti. Budete se divit, proč dopustím, aby se tyto události staly. Určitě by Ježíš ve svém milosrdenství nedopustil takové překážky? Ale Já je musím dopustit, neboť jen skrze tyto výzvy se může odehrát konečná bitva mezi mým Věčným Otcem a Zlým. Bez této konečné konfrontace nemůže být on, Satan, uvržen konečně do propasti věčného pekla.
  Mějte se na pozoru před tímto podvodem. Nedovolte, aby tímto způsobem byly ztraceny vaše duše. Modlete se, modlete se, modlete se za milost schopnosti rozpoznat a vidět falešného proroka takového, jakým je.
  J E   T O   D É M O N   V Y S L A N Ý   Z   H L U B I N   P E K L A,   A B Y   V Á S   Z M Á T L !   Buďte vděčni, že jste jeho cílem.  Kvůli vaší oddanosti ke Mně     B U D E T E    P O D R O B E N I   ultimativní zkoušce – Z K O U Š C E   V Í R Y.   Nikdy více nebudete muset čelit takové zkoušce. Tak buďte připraveni. Vy všichni, moji posvěcení služebníci, obraťte se ke Mně dřív, než bude příliš pozdě.
   Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus


733.                                     Poselství Ježíše ze dne 14. března 2013 v 18:00.


     TO   B E Z B O Ž N É   G E S T O   BĚHEM  SVATÉHO  TÝDNE  UVIDÍ TI,  KTEŘÍ  MAJÍ  OČI
                                                                     OTEVŘENÉ.
  Má drahá milovaná dcero,
jaké utrpení zakoušejí moji milovaní posvěcení služebníci blízcí mému srdci, kteří znají pravdu a kteří budou muset být svědky   o h a v n o s t i    v    m é    c í r k v i   na zemi.
  D O J D E   K   M I M O Ř Á D N É    U R Á Ž C E,   kterou  způsobí  mému  jménu   V E   S N A Z E   M Ě   Z H A N O B I T   B Ě H E M   S V A T É H O   T Ý D N E.   T O T O   B E Z B O Ž N É   G E S T O   U V I D Í   během Svatého týdne ti, kteří   M A J Í   O Č I   O T E V Ř E N É,   a bude to jedno ze znamení, podle nichž poznáte, že podvodník, jenž sedí na trůnu v mé církvi, nepřichází ode Mne.
  Moji následovníci,  musíte  vědět,  že  proroctví  daná  světu – varování  před  časem,   K D Y   M O C   V    M É   C Í R K V I    B U D E   U C H V Á C E N A   T Ě M I,     K T E Ř Í   J S O U   V Ě R N I   Š E L M Ě – je nad vámi. Tento čas je TEĎ.
Vzpomeňte si, že ti,   K T E Ř Í   P Y Š N Ě   U K A Z U J Í   Z N A K Y   P O K O R Y,(papež František se na Velkopátečním obřadu před očima všech položil na zem, vlastně na dva obří polštáře, na "znamení pokory") jsou vinni pýchou. Pýcha je hřích.
  Ti, kteří říkají, že má církev musí obnovit svou tvář, aktualizovat své učení a kteří říkají, že tím,   Ž E   J I   Z M O D E R N I Z U J Í,   bude přijímána více lidmi, nechť vědí toto:
  Ti z vás, kteří říkáte, že se řídíte mým učením, ale chcete změnit zákony, aby tolerovaly činy, které jsou hříšné v mých očích,   O D E J D Ě T E   T E Ď   Z   M É   C Í R K V E.   Nejste moji. Obrátili jste se ke Mně zády a nejste hodni vstoupit do mého domu. Přesto se toto stane. Vy a všichni, kteří požadujete změny, které jsou přijímány laickým světem, budete spokojeni, neboť falešný prorok vás přivábí do své přízně a vy mu budete tleskat každou chvíli jeho krátkého panování. Ale nebudu to Já, Ježíš Kristus, koho budete následovat. Budete následovat falešné učení, které není od Boha.
  Tak mnozí přijmou vládu falešného proroka a s radostí ve svých srdcích   M Ě   D A J Í   S T R A N O U.  Potom, až omyly jeho jednání se stanou zřejmé, moji ubozí posvěcení služebníci nebudou mít kam se obrátit.  J E J I C H   Ž A L   S E   Z M Ě N Í   V   S T R A C H   A   J E J I C H   S T R A C H   S E   O B R Á T Í   V   B E Z N A D Ě J I.  Nebudou vědět komu věřit, ale musí pochopit toto: Mé tělo, má církev může být bičována a znesvěcena, ale můj Duch nemůže být nikdy dotčen, neboť nemůže nikdy zaniknout.
  Žehnám těm, kteří nyní odmítají mé Slovo a Pravdu, jež je jim dávána z nebe jako speciální dar. Budu i nadále na vás vylévat mé milosti, dokud se ke Mně nevrátíte. Nikdy se nevzdám, dokud budu moci zachránit vaše zubožené duše.
  Má církev, kde mé učení a svátosti zůstanou nedotčeny, bude žít a nikdy nemůže zahynout. Nepotřebuje budovy a stavby, aby přežila, neboť jsem to Já, Ježíš Kristus, jehož tělo je církev. Vy, moji věrní, milovaní kněží, posvěcení služebníci a následovníci, jste částí Mne.  J S T E   S J E D N O C E N I   S   M Ý M   T Ě L E M,   A B Y S T E   V Y T V O Ř I L I   M O U   C Í R K E V   N A   Z E M I.  A tak se musíte učit být silní, odvážní a věrní mému svatému Slovu, bez ohledu na důvody, které jsou vám předloženy, aby dokázaly opak.
  Čas k odhalení rozkolu je blízko a již teď je v Římě pociťováno strašné znepokojení. Až se Duch Svatý střetne s duchem zla, dělicí čára rozdělí střed a vystoupí dvě strany.   K   V E L K É M U   R O Z D Ě L E N Í   D O J D E   R Y C H L E.  Potom mnozí z těch, kteří byli oklamáni lhářem, budou utíkat do mé svaté náruče, aby našli ochranu.
  Povedu vás během těchto smutných časů a prosím, abyste Mi všichni předali své slzy, a Já vás v duchu utěším.
  Žehnám vám. Přináším vám do srdce pokoj. Ochraňuji vás.
   Váš milovaný Ježíš

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Milá Maruško, dívám se na Velkopáteční bohoslužbu, papež František už podruhé dal najevo, že se nebude držet starých věcí a nebude "kráčet ve stopách církve a předchozích papežů", jak nám to sděluje Ježíšek v poselství, které ti následně posílám. Při promluvě Rainiera Cantalamesy, papežského kazatele a mnicha, jsem si uvědomila, proč si nový papež dal jméno "František"; když Cantalamesa řekl:"František uslyšel hlas:'Jdi, Františku a oprav můj dům, moji církev...' " Došlo mi, že je to symbolické jméno svatého Františka z Assisi, který také "upravoval" církev. A teď se uvidí,   K   J A K É   Z M Ě N Ě   N Á S   P A P E Ž   P O V E D E.  Už si získal obdiv mnohých, ale já mu na to neskočila. Ve čtvrtek šel slavit bohoslužbu do vězení pro mladistvé a   N E P Ř Á L   S I   K A M E R Y.   Ale večer ve zprávách bylo jediné, co tam mohli natočit,  J A K   U M Ý V Á   M L A D I S T V Ý M   V Ě Z Ň Ů M   N O H Y   A   L Í B Á   J E,  zvláště když tam byly dvoje mladých žen. Je to všechno komedie. Však ta sestra Němcová, co komentuje a překládá mše na Noe včera řekla při křížové cestě v Coloseu:"Nový papež František má   V E L I K O U   L Á S K U   K E   V Š E M   L I D E M", taky se nechala nachytat. Když někdo něco přehání, hned se mám na pozoru, začne ve mně blikat varovné červené světýlko. A při páteční bohoslužbě zase, už po druhé, dal najevo, že bude zavádět novoty a "opravovat" Boží církev. Udělal obří gesto pokory a přede všemi se tam položil na zem, vlastně ne na zem úplně, měl tam připravené dva obří polštáře, takže měl na zemi jen své nožičky v sutaně. Takže se země ani nedotkl, ale bylo to obří znamení "pokory" na obřích červených polštářích!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

739.                               Poselství Ježíše ze dne 29. března 2013 v 00:15.

     DNES BUDE MÁ CÍRKEV NA ZEMI UKŘIŽOVÁNA. DNEŠNÍ DEN OZNAČÍ ZAČÁTEK ZMĚN.
                                              Poselství k Velkému pátku 1

  Má drahá, milovaná dcero,
dnes bude má církev na zemi ukřižována.
  D N E Š N Í   D E N   O Z N A Č Í   Z A Č Á T E K   Z M Ě N,  které budou rychlé a které přivodí změnu tváře katolické církve ve světě.
  V jejich proudu dojde  ke sloučení všech učení,  které   B U D E   V I D I T E L N É   V   K A Ž D É M   V E Ř E J N É M   G E S T U   A   Z Á M Ě R N Ě   U K A Z O V Á N O, (viz záběry mytí nohou mladistvým ve vězení a znamení "pokory" na polštářích), aby to veřejnost viděla.
  Pozorujte nyní, jak vše, co jsem vám řekl, vyjde na světlo. Vyzývám vás, abyste odmítli tu strašnou "pravdu", až budete přinuceni spolknout lež.
  Vy, moji následovníci,  M U S Í T E   C H R Á N I T   M É   S V Á T O S T I   A   B Ý T   B D Ě L Í.  Vy, moji posvěcení služebníci, budete brzy zkoušeni, až mé Božství bude zpochybněno. Boží zákony budou přizpůsobeny, a jakmile má nejsvětější eucharistie bude pozměněna, ruka Boží sestoupí s takovou silou, že budete okamžitě vědět, že má poselství přicházejí z nebe.
Můj žal se stane vaším žalem.  Váš  zármutek, kvůli vaší znalosti Pravdy,   V Á M   Z N E M O Ž N Í   P Ř I J M O U T   S V A T O K R Á D E Ž, k jejímuž přijetí budete nabádáni.
  Když ale ani potom nepřijmete mou prorokyni a Slova, která jí dávám, dám vám ještě čas. Neboť velmi brzy budete těmito vůdci mezi vámi požádáni,  A B Y S T E   O B N O V I L I   V A Š E   S L I B Y.   Budete požádáni, abyste   P Ř Í S A H O U   S V Ů J   Ž I V O T   Z A S V Ě T I L I   P O H A N S K Ý M   Z Á K O N Ů M.  Jestli to uděláte, budete pod vlivem Zlého a povedete boj s Bohem.
  Musíte vytrvat a zůstat Mi věrní a musíte Mě snažně prosit o vedení v čase,  K D Y   M U Ž,   S E D Í C Í   N A   P E T R O V Ě   S T O L C I,   K T E R Ý   O D M Í T Á   J Í T   V   J E H O   Š L É P Ě J Í C H,   N E B O   N O S I T   J E H O   B O T Y, (zavádí novoty v obřadech) chce zničit vaši věrnost Bohu.
  Když jste nyní svědky ukřižování mé církve na zemi, volám vás, abyste hlásali Boží Pravdu. Budu vás stále volat, abych vás ochránil. Postarám se, aby má církev, ta, která se drží mého učení, mých svátostí a Božího Slova, stále žila skrze zbytek, který Mě nikdy neopustí.
  Dnes mezi vámi budou takoví, kteří Mě zradí. Jiní brzy odsoudí mé svátosti, protože budou příliš slabí, aby bránili Slovo Boží. Vy, kteří již podezíráte "pravdu" a kteří se pokoušíte šířit mé Slovo, budete trpět, protože nebudete mít odvahu se za Pravdu postavit. Přesto Mi zůstanete věrní, protože víte, že bez mé lásky nemůžete žít.
  Naslouchejte mému hlasu. Opřete svou unavenou hlavu o má ramena a dovolte Mi v tomto čase vás vzít do náruče. Vždy vás budu chránit.
   Váš Ježíš750.                                   Poselství Ježíše ze dne 29. března 2013 v 08:45.

       MŮJ MILOVANÝ PAPEŽ BENEDIKT BRZY POVEDE BOŽÍ DĚTI Z MÍSTA SVÉHO EXILU
                                                  Poselství k Velkému pátku 2


  Má drahá, milovaná dcero,
dnešek vejde do historie. Když mé utrpení bude [dnes] připomínáno, bude to v pravdě představovat ukřižování katolické církve.
  Ve dnech, vedoucích ke zradě na Mně v čase mého pobytu na zemi, tehdejší kněží bojovali každým možným způsobem, aby se Mě pokusili obvinit a dokázat, že jsem byl vinen kacířstvím.
  Vzali to, co jsem učil – Slovo Boží a překroutili je. Pověsti, které pak šířili, obsahovaly lži a říkali, že jsem se pokoušel odtáhnout lid od pravého učení [tehdejší] církve. Kázali v chrámech, aby varovali lid, aby se ke Mně nepřibližovali, jinak že urazí velekněze. Byli varováni, že jestli budou pokračovat v šíření mých poselství, budou vyhnáni, jako nakažení leprou, ze svatého chrámu. V některých případech mým stoupencům bylo řečeno, že budou trpět fyzickým trestem a že budou zatčeni.
  Ačkoliv se rouhali proti Duchu Svatému – popírali, že jsem mluvil Pravdu a řekli, že mé Slovo bylo od Satana – i nadále uctívali Boha v chrámu. Oblečeni v rouchu králů, bojovali o svá místa před oltářem v chrámu. Všechny nižší služebníky nechávali hodiny stát, zatímco sami seděli v křeslech, které byly určeny pro krále. Oltář byl tak plný vůdců církve, že obyčejní lidé byli zmatení. Byli povinni prokazovat čest Bohu, zatímco   B Y L I   N U C E N I   U C T Í V A T   N E J V Y Š Š Í   B O Ž Í   S L U Ž E B N Í K Y.  Tito velekněží vyžadovali respekt od těch, kteří navštívili chrám.
  N A V E N E K   U K A Z O V A L I   všechny znaky   L Á S K Y   A   P O K O R Y,  které byly od nich očekávány a přesto se oblékali  a   C H O V A L I   J A K O   P Á N I   v domě mého Otce,  A   N E   J A K O   S L U H O V É,  jimiž měli být.
  Lidé měli strach urazit farizeje, když Mě následovali. Kněží byli zastrašováni a varováni, že pokud nezastaví šíření mého Slova, budou zbaveni svých titulů. Obyčejní lidé věděli, že jestli budou chyceni při šíření mého učení, že jejich vlastní osud bude mnohem horší.
  Ukřižování mého těla na zemi naplnilo první část smlouvy s mým Otcem o záchraně lidstva.
  Ukřižování mého mystického těla – mé církve na zemi – zahajuje dnes počátek posledního pronásledování, když zednářský plán znesvětit můj dům se stane nyní zřejmý všem, kteří znají Pravdu.
  Historie se nyní bude opakovat, ale Pravda nebude popřena. Ti, kteří Mě zapřou, se časem ke Mně obrátí. Ti, kteří vědí, že předpověděná proroctví – že moje církev bude konečným cílem v odstranění všech stop Mne, Ježíše Krista ze světa – se nyní uskutečňují, Mě budou následovat v mé armádě zbytku. Zůstanou věrní mému učení až do konce času.
  Nikdo nemůže zastavit šíření pravého Božího Slova. Nikdo. Vláda v domě Petra bude krátká a můj  milovaný   P A P E Ž   B E N E D I K T   B R Z Y   P O V E D E   B O Ž Í   D Ě T I   Z   M Í S T A   S V É H O   E X I L U.
  P E T R (ŘÍMSKÝ- předpovězený biskupem Malachiášem), můj apoštol, zakladatel mé církve na zemi, ho povede v těchto posledních těžkých dnech, kdy má církev bojuje o svůj život.
   Váš Ježíš


751.                                   Poselství Ježíše ze dne 29. března 2013 v 19:00.

                NEPADNOU K MÝM NOHÁM. NEBUDOU TO MOJE NOHY, KTERÉ POLÍBÍ,
             ALE NOHY MÝCH SLUŽEBNÍKŮ, MÝCH NÁSLEDOVNÍKŮ, MÝCH HŘÍŠNÍKŮ.
                                                  Poselství k Velkému pátku 3

  Má drahá, milovaná dcero,
když Jidáš Iškariotský Mě zradil, držel mou hlavu a políbil Mě na tvář. Když ti, kteří vedou mou církev, říkají, že Mě milují a pak Mě zrazují, jasně vidíš jejich polibek zrady.
  Nepadnou k mým nohám.   N E B U D O U   T O   M O J E   N O H Y,   K T E R É   P O L Í B Í,  ale nohy mých služebníků, mých následovníků,   M Ý C H   H Ř Í Š N Í K Ů.
  Ukázat starost o potřeby vašich bližních je obdivuhodné.   Ale   K D Y Ž   P R O S A Z U J E T E   P O T Ř E B Y   T Ě L E S N É H O   B L A H A   L I D Í   V Í C E,   N E Ž   J E J I C H   P O T Ř E B Y   D U C H O V N Í,  nejsem to Já, Ježíš Kristus, koho následujete.
  H U M A N I Z M U S   N E N Í   K Ř E S Ť A N S T V Í.  Být křesťanem znamená odevzdat vše Mně, vzdát se sebe ve vší pokoře u mých nohou. Znamená to dovolit Mi, abych vás vedl. Znamená to   P O S L U Š N O S T   K   M Ý M   Z Á K O N Ů M   a udělat vše, co můžete, abyste ukázali příklad mé lásky k vám všem.  D N E S   J S E M   B Y L   Z R A Z E N.
  Už více nebudete moci být, a ani nebudete klamáni, neboť když je na Boží dům zaútočeno zevnitř, nemůže následovat nic než zmatek. Musíte pozvednout svůj kříž a následovat Mě, neboť brzy vám budou oči zavázány a vy klopýtnete v temnotě a padnete.
  Bez Božího světla nebudete moci vidět.
   Váš Ježíš

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Milá Maruško, dnes mi Duch Svatý vysvětlil to "bezbožné gesto, které uvidí všichni, co mají otevřené oči", jak říká Ježíšek v předešlém poselství. Vysvěcení služebníci, kardinálové, biskupové a kněží jsou vlastně zástupci Krista na zemi. Tím, že papež František odmítl s nimi poslední večeři a umývání   J E J I C H   nohou, a raději se šel zase veřejně předvádět do věznice pro mladistvé, tím dal Ježíškovi najevo své opovržení a hrozně Ho urazil. Než by myl nohy Ježíškovi, radši je myl vězňům a dokonce líbal, a to taky jediné nechal v televizi z celého čtvrtečního obřadu zveřejnit. Ježíšek musí být z něho hrozně nešťastný. A to ještě není všemu konec. Sledovala jsem všechny velikonoční obřady a všude, ve všech svých projevech, nám papež František podsouvá myšlenky na nové změny v církvi. Poznámky typu:"Nebojte se nového, neuzavírejte se ve starých bezpečných zvycích...Věnujte svoji pozornost těm nejchudším a nejubožejším..." ty už ukazují, kam směřuje. Chce nás zavést do náruče zednářů. Nedávno jsem četla učení rotariánských klubů, které jsou hodně už rozšířené i u nás. Píše se o nich na netu.   Rotariáni jsou "školkou" zednářů. Připravují si tam nově příchozí oběti, které pak předhodí zednářům. Koukni, co tam o nich píší:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Václav Havel, dramatik, spisovatel a poslední český president se narodil 5.října 1926 v Praze. Vyrůstal ve známé intelektuálsko - podnikatelské rodině. Jeho otec Václav M. Havel byl architekt, stavitel a   R o t a r i á n.   Část svého prvního desetiletí trávil v domě, který postavil jeho dědeček ve Žďárci u Tišnova...

                                           KDO JSOU "ROTARIÁNI"? (Otec Václava Havla)

  Odznakem je zubaté kolo se šesti paprsky a nápisem „Rotary International“. Vykládají jej takto:
a) protože se mají shromažďovat členové každý týden u jednoho podle turnu;
b) protože má semknout v jedno jednotlivce, obce i národy;
c) je to vývoj zednářského trojúhelníku.
  Ale pravděpodobně naznačuje účel sdružení, jímž je utvoření jediné silné, rozsáhlé organizace, a tou povznést společnost lidskou.
  Italský vyslanec v Londýně, baron Chiaramonte Bordonaro, vystihl účel klubu v sezení Rotary klubu londýnského takto: „Je to druh Společnosti národů, větší než tato, ač nepracuje navenek; jejím účelem hlavním je, aby se národ s národem co nejúžeji spojil v každém oboru lidské působnosti, inteligence a vědy.“

  Podle italského advokáta Omero Ranelletti, sekretáře Rotary klubu v Římě, bylo za deset let po založení Rotary 15 tisíc členů, dnes pak, t. j. v roce 1928, čítá se jich 132 tisíc, sdružených ve 2630 klubech, jež   n á l e ž e j í   42   c i v i l i z o v a n ý m    n á r o d ů m.

  „Náš plán,“ praví advokát Harris, „vylučuje skoro úplně Credo, oslavuje činnost, a je přístupný protestantům, katolíkům, židům, křesťanům i budhistům. Máme zůstat zpět, či postupovat s dobou? Velký účel, jejž jsme si vytkli, a jehož chceme s nadšením dosáhnout, je usilovat o dohodu a šířit ji, snažit s e o d o b r o u v ů l i v š e c h a o b e c n ý m í r.“
  „Rotariánská morálka“ připojuje Herman Dons, „nemá národnosti,  a n i    n á b o ž e n s t v í,  nepatří ke žádné straně politické, je podivuhodné a stoicky    n e u t r á l n í   v  nejširším slova smyslu a nejvýš blahodárném; kromě toho  je    u n i v e r z á l n í   a  tím směřuje k mezinárodní propagaci a činnosti.“
  „Rotary“, říká advokát Ranelletti, „má úplnou a absolutní autonomii v programu, v myšlení i v činnosti, je prosta každého pouta, každého    p ř e d s u d k u    i    r á z u    n á b o ž e n s k é h o,   politického a jiného. Jsme a budeme žárlivě na stráži nad touto autonomií.“
  Podle této filozofie jsou    v š e c k a    n á b o ž e n s t v í    s t e j n á,   a  její morálka je zvláštní  a   S T O J Í    N A D    M O R Á L K O U    V Š E C H    N Á B O Ž E N S T V Í.

  „Osservatore Romano“ líčí, jak se konají schůze rotariánů v Americe (a i jinde): Přijímají se členové každého náboženství; obyčejně pozvou do schůze protestantského pastora i kněze katolického. Všichni členové jsou povinni účastnit se schůze jednou za týden, jež se koná obyčejně v poledne. Obědvají, každý za své. Zpívají se různé písně; jeden přednáší o nějakém předmětu, jenž zajímá všecky. Vládne mezi nimi duch bratrství a rovnosti. Jmenují se křestním jménem. Katolických laiků je při Rotary málo; spíše jen ti, kteří jsou závislí na protestantech nebo s nimi v obchodním spojení.   B O H U Ž E L   I    K N Ě Ž Í    S E    Ú Č A S T N Í,   ač jen výjimkou.  A    B Ý V A J Í   velmi často   K O M P R O M I T O V Á N I,   ježto ráz zábavy, řeči a skutky při tom   J S O U    V E L M I    K L U Z K É    A    L E H K O M Y S L N É.
  Proto nechápe „Osservatore“, jak mohou být kněží členy Rotary;  jistě    o    t o m    d u c h o v n í    ú ř a d y    n e v ě d í.   Význační členové Rotary nosí při schůzích odznaky na stuze, podobné odznakům zednářským.

  Jaké je katolické hledisko k této otázce rotariánské? Především je jisté, že zakladatel Rotary, advokát Harris, byl zednářem, zednáři byli i první členové, vrchní ředitelé Rotary nejsou-li sami zednáři, stoji pod jejich vlivem, ba mnozí jsou otevřenými zednáři.
  Celý program Rotary je velmi podobný programům jiných spolků, založených zednáři. Tyto se snaží sdružit  a   p o d    p ř í m ý    v l i v   z e d n á ř s t v a    p ř i v é s t   různé stavy a třídy společnosti: jinochy, dívky, ženy i muže. „Wiener Freimauer Zeitung“ nazývá je „odnože amerického zednářství“ a praví, že mnohé už zapustily velmi dlouhé kořeny.
  Pro organizaci mužů byly utvořeny „kluby“ rozmanitých typů.
Rotary Cluby jsou nejen svým původem, ale i svými projevy, svými vztahy i svou činností zednářské. V   M e x i k u   sdružily se s vládou Callesovou   k e   k r u t é m u    p r o n á s l e d o v á n í    c í r k v e    k a t o l i c k é   a vyvinuly čilou propagandu protestantskou. Arcibiskup ze Santiaga vydal pro své věřící tuto instrukci: „Hle konkrétní přiklad metody Rotary Clubu: mexická Y. M. C. A. (YMCA) organizovala před rokem velikou sbírku půl milionu pessos na podporu protestantské propagandy. Sjezdu spisovatelů předsedal metodistický biskup Mojžíš Saenz, podtajemník ministerstva vyučování. Katoličtí poddaní byli donuceni vydržovat vlastními penězi protestantskou propagandu! A mezi hlavními činiteli, pověřenými sbírkou na tyto fondy protestantské Y. M. C. A (YMCA)., byli a veřejně vystupovali mexičtí rotariáni.“ (Ord. list. Arcib. Santiago z 31. března 1927.)

  „Wiener Freimauer Zeitung“, orgán Velké lože vídeňské (1928), tvrdí, že v Londýně je velmi kvetoucí zednářská lože, jejímiž členy mohou být jen rotariáni.
  V jiných krajích, kde by otevřené stanovisko zednářské Rotary Clubu bylo nepříznivě přijato,  P O Č Í N A J Í   S I   V E L M I    C H Y T Ř E !   Rádi přijímají za členy  i   d o b r é    k a t o l í k y,   k n ě z e,    B A    I    B I S K U P Y,   kteří jistě neznají jejich úmysly, a mluví o náboženství ve svých listech dosti uctivě. Tak se dělo hlavně ve Španělsku, kde chtěli odklidit prudkou polemiku tisku o povaze Rotary.
  Ano, jejich bulletin uveřejnil, ovšem    v y m y š l e n o u,  zprávu o audienci, kterou prý povolil Pius XI. skupině rotariánů po mezinárodním kongresu Rotary v Ostende 1927. Také proběhla zpráva španělskými novinami, že národní kongres rotariánů, jenž se konal v květnu 1928 v Barceloně, zahájen byl zpěvem: Veni Creator. Bylo to psáno pro oklamání veřejnosti.
„E1 Siglo futuro“ dne 12. června přinesl pravdu: kongresisté po banketu v Manserrato navštívili tamější slavnou svatyni, a jejich dámy, jež je provázely, zazpívaly tam mariánskou píseň! To bylo vše.
719.                                  Poselství Ježíše ze dne 25. února 2013 v 23:00.

     BUDE VELMI BLÍZKÝM SPOJENCEM FALEŠNÉHO PROROKA A NEMĚJTE ILUZE O TOM,
                                                  KÝM JE – SYNEM SATANA

  Má drahá, milovaná dcero,
nadcházející časy vyburcují svět z jeho dřímoty, a nebude záležet na tom, jaké náboženství, pokud vůbec, lidé vyznávají, neboť hlas malého rohu připoutá pozornost celého světa.   S E D Í C Í    N A    P E T R O V Ě    S T O L C I,    T E N T O    P O D V O D N Í K    B U D E    H L A S I T Ě   A   H R D Ě    O Z N A M O V A T    S V É    Ř E Š E N Í,  J A K    S J E D N O T I T    V Š E C H N Y    C Í R K V E    D O    J E D I N É.  Oslavován jako moderní novátor,  B U D E   laickým  světem   O D M Ě N Ě N    P O T L E S K E M,   P R O T O Ž E    B U D E    P Ř E H L Í Ž E T    H Ř Í C H.
  Z A V E D E    N O V É    Z Á K O N Y,   které budou nejenom protiřečit učení katolické církve, ale které    P Ů J D O U    P R O T I    V Š E M    K Ř E S Ť A N S K Ý M    Z Á K O N Ů M.  Kněží, kteří se staví proti těmto poselstvím, budou nuceni je znovu zvážit, až hrozná pravda bude odhalena. Pravda mého Slova, dávaná tobě, má dcero, jim začne konečně pomalu svítat. Jak budou plakat v zármutku, až si uvědomí, že jsem to Já, Ježíš Kristus, jenž s požehnáním mého Otce, vám odhaluje v každém detailu proroctví posledního času.
  Potom budou hltat každé slovo z mých svatých úst, až odhalím příchod více událostí, abych připravil lidstvo. Je podstatné, že lidé naslouchají a odpovídají na mé volání, takže mohu zachránit každého ze sevření šelmy.
  Falešný prorok, i když bude zaměstnán svými vznosnými ambicemi,   A B Y    U D Ě L A L    D O J E M    N A    K A T O L Í K Y    V E    S V Ě T Ě,   bude na chvíli odsunut stranou, protože   A N T I K R I S T,  jak bylo  předpověděno,   V Y S T O U P Í    N A    J E V I Š T Ě    S V Ě T A !  Až uslyšíte, že média podávají zprávy o novém, slibném,   Z K U Š E N É M    V Y J E D N A V A Č I    O    M Í R U,  budete vědět, kdo to je. Bude velmi blízkým spojencem falešného proroka a nemějte iluze o tom, kým je – synem Satana.
  Nezapomeňte, že bez ohledu na to, jak hrozivé to může být, že Já, Ježíš Kristus jsem Král. Žádný člověk, žádný nepřítel nemá větší moc, než Bůh. Ale bitva o duše musí být vybojována, jak bylo předpověděno. Šířením mého Slova, mých poselství a mých modliteb (modlitební kampaň na webu:"Ježíš Kristus - varování)   M I    P O M Ů Ž E T E    Z A C H R Á N I T    D U Š E,  které potřebuji, aby můj Nový ráj mohl být naplněn všemi Božími dětmi.
  Vždy Mi důvěřujte, vašemu Ježíši, protože vás povedu a budu ochraňovat během této ohavnosti na zemi. Slibuji, že tato doba bude krátká.
   Váš Ježíš


706.                                Poselství Ježíše ze dne 11. února 2013 v 12:30.

                                    MNOZÍ VĚŘÍ, ŽE PEKLO JE POUZE MÍSTO Z POHÁDEK


  Má drahá, milovaná dcero,
touhou mého Srdce je zachránit lidi, kteří páchají strašné hříchy, od muk pekla.
  Pro každý spáchaný smrtelný hřích bolest ohně rozsápe duši, jako kdyby skutečně ještě měla maso.  V Ý K Ř I K Y   H R Ů Z Y    A T R Ý Z N Ě   takových duší, když jsou taženy do hlubin pekla,  L Á M O U    M É    N E J S V Ě T Ě J Š Í    S R D C E !
  Řeže Mi to Srdce a cítím strašnou bolest kvůli těmto ubohým duším. Mnoho lidí, žijících v tomto čase na zemi, je ve strašném nebezpečí. To proto, že tak mnozí věří, že smrtelný hřích je spíše málo významnou chybou a proto jej omlouvají. A potom   P O K R A Č U J Í    V    C E S T Ě    S E B E Z N I Č E N Í.   Pokud by nemohli poznat, jak vážných omylů se dopouštějí, budou trpět zatracením, kde budou hořet v nesnesitelných mukách na věčnost.
  Tak málo lidí věří v existenci pekla. Mnozí věří, že peklo je pouze místem z pohádek. Mnozí nevěří, že Bůh by mohl dovolit, aby takové místo existovalo a že všechny hříchy, a nezáleží na tom jak těžké, jsou odpuštěny. Přičítám to omylům, jichž se dopustili ti posvěcení služebníci, kteří celá desetiletí podléhali tlaku laického světa.   T E N T O    K L A M    Z P Ů S O B I L    Z T R Á T U    M I L I A R D    A    M I L I A R D    D U Š Í !   A i když pro tyto duše je už příliš pozdě, stále   J E    J E Š T Ě    Č A S    P R O    T Y,   K T E R É   J S O U   D N E S    P O Z N A M E N Á N Y    S K V R N O U    S M R T E L N É H O    H Ř Í C H U,  aby byly zachráněny.
  Musíte se modlit, aby tito lidé mohli být ochráněni před zlým vábením Satana, který se raduje z vyhlídky na jejich osud. Mé světlo může být a bude na ně vylito jen tehdy, když otevřou své oči k pravdě hříchu. I když Mě mučí svou zkažeností, není mezi nimi ani jeden, který necítí stísněnost nebo beznaděj kvůli svým hříchům. I když mnozí znají příčinu takového neklidu, neudělají proti tomu nic a pokračují v přehlížení a omlouvání svých hříchů. Někteří to dělají, protože jsou obklopeni temnotou lží, které jsou zakotveny v jejich kultuře. Takové lži podporují přijatelnost hříchu.
  Pomozte Mi je zachránit touto litanií (5):

                            Litanie Ježíš lidstvu za záchranu těch, kteří jsou ve smrtelném hříchu

  "Ježíši, uchraň všechny hříšníky od plamenů pekla.
  Odpusť zčernalým duším.
  Pomoz jim, aby Tě poznaly.
  Pozvedni je z temnoty.
  Otevři jejich oči.
  Otevři jejich srdce.
  Ukaž jim Pravdu.
  Zachraň je.
  Pomoz jim slyšet.
  Zbav je pýchy, chtivosti a závisti.
  Ochraňuj je před Zlým.
  Slyš jejich volání o pomoc.
  Uchop jejich ruce.
  Přitáhni je k sobě.
  Zachraň je od klamu Satana. Amen."

  Pomozte jim, moji následovníci, tím, že Mě každý den budete prosit, abych jim odpustil urážky, které Mi vrhli do tváře.
   Váš Ježíš


 748.                                    Poselství Ježíše ze dne 28. března 2013 v 09:30.

             BUDE VÁM UKÁZÁNO NEBEZPEČÍ PRO EXISTENCI NEJSVĚTĚJŠÍ EUCHARISTIE

   Má drahá, milovaná dcero,
 nyní chápeš, jak tato mise znechucuje Zlého. Avšak musíš překonat kruté překážky, kladené před tebe, aby zpomalily mé dílo.
   Nebezpečí pro existenci nejsvětější eucharistie vám ukáže arogance těch v mé církvi, jejichž plán změnit Pravdu již vážně započal.
   Nezáleží na tom, že mnozí z vás se posmívají mé misi připravit vaše duše na velký Den. Časem poznáte, že jsem to vskutku Já, Ježíš Kristus, který k vám přichází, aby vám sloužil.
  Já jsem váš Pán a váš Sluha. Moji posvěcení služebníci, musíte si vzpomenout na vaši úlohu a nikdy na ni nezapomenout. Jako služebníci, nemůžete být také pány. Neboť když jste pánem, nemůžete Mi sloužit. Mnozí z vás v mé církvi zapomněli, čemu byli učeni. Zapomněli jste Slovo Boží.
  Mým slibem je zabezpečit vám chléb života – mé tělo a krev – a přesto Mě, ještě jednou, zapřete. Uděláte to tím, že odstraníte nejsvětější eucharistii z Božího chrámu a nahradíte ji mrtvolou. Výměna bude rafinovaná a bude chvíli trvat, než budete moci odkrýt zlý čin, který vám bude podstrčen.
  Protože mé tělo, skrze nejsvětější eucharistii, vás živí, smrt mého těla, mé církve, přinese smrt duším těch, kteří Mě odhodili.
  Čas ohavnosti je již velmi blízko. Čas k tomu, abyste si vybrali moji cestu, nebo cestu falešného proroka, je již téměř nad vámi. Dívejte se nyní, jak bude Pravda pokroucena podvodníkem. Hleďte, jak  B U D E   V Y N Á Š E T   S Á M   S E B E   N A   M É M   M Í S T Ě,  ale odmítne kráčet po cestě Pravdy jako sluha Boží.
     Váš Ježíš459.                                      Poselství Ježíše ze dne 10. června 2012 v 15:30.

                                       FALEŠNÝ PROROK PŘEVEZME NEJEN VEDENÍ KATOLICKÉ CÍRKVE,
                                          ALE BUDE DIKTOVAT VŠEM KŘESŤANSKÝM CÍRKVÍM
  Má drahá, milovaná dcero,
volám ke všem mým následovníkům, aby v tomto čase prokázali odvahu.
  Toto není čas, abyste klesli a plakali. Je to čas k boji za vaši spásu.
  Volám ke všem mým křesťanským církvím, k mému duchovenstvu a ke všem, kteří zasvětili své životy Mně, svému Ježíši, aby vyslechli mé prosby.
  N I K D Y   S E   N E V Z D Á V E J T E   P R A V D Y   M É H O   U Č E N Í.
  N I K D Y   M Ě   N E O P U S Ť T E.
  N I K D Y   N E O P U S Ť T E   M O U   C Í R K E V.   Neboť Já jsem církev.
  Nikdy neopusťte mé Tělo,   N E B O Ť   J Á   J S E M   C H L É B   Ž I V O T A.
  Nikdy nepřijímejte lži, které budou brzy zasety mezi vás, aby jejich nositelé odstranili moji církev na zemi.
  Teď je čas, abyste se připravili.
  Brzy vás nechají spolknout nové, lidmi vytvořené náboženství.
  Brzy budete přinuceni se živit tím, co se bude zdát jako svatá eucharistie, ale nebude to mé Tělo. Stane se prázdnou, pustou a neposkytne vám skutečný život.
  Jediná svatá eucharistie, která existuje, je taková, v níž moje přítomnost je oznámena ve svaté oběti mše, tak jako je tomu dnes.
  N I K D Y   S E   O D   T O H O   N E O D C H Y L T E,  dokonce ani tehdy ne, když vás pohané, kteří převezmou vedení mých křesťanských církví, budou nutit to udělat.
  Oni znesvětí mé církve a    P R O M Ě N Í   J E   v nic víc, než  V   M Í S T A   Z Á B A V Y   A   S O C I Á L N Í C H   A K T I V I T. (V Praze už takové existují)
   M U S Í T E   S E   V Ž D Y   D R Ž E T   P O S T U P U,   K T E R É M U   J S E M   U Č I L   M É   A P O Š T O L Y   U   P O S L E D N Í   V E Č E Ř E.
  Nyní se musíte postarat, aby vše bylo připraveno dříve, než začne útok.
  Neboť brzy shledáte, že bude nemožné vyznávat falešné učení, které vám bude vnuceno skandálem, který leží před vámi.
  Falešný prorok převezme nejenom vedení katolické církve, ale bude diktovat všem křesťanským církvím, které sloučí do jediné.
  Nebudu to ale Já, Ježíš Kristus, na němž bude budován Nový chrám. Bude to chrám, který má nahradit Svatý stolec k oslavě šelmy.
  Dbejte mých slov, neboť brzy uvidíte pravdu.
  Těm, kteří jsou dost stateční, aby se postavili proti perzekuci vaší víry, pravím: Musíte teď plánovat.
  Těm, kteří nemají dost síly, aby bojovali proti vládě Antikrista a falešného proroka, říkám: Padněte na kolena a proste Mě, abych vám pomohl.
  Povedu vás prostřednictvím mých nových vůdců, kteří mezi vámi vyvstanou, vedeni mými Dvěma svědky (*).
Enoch a Elijáš, přítomní v mých křesťanských církvích na zemi a v Domu Izraele, brzy ovlivní kázání evangelií po celém světě.
  Nic nezastaví učení Pravdy.
  Tento čas bude těžký, ale povstaňte a následujte mou armádu na zemi, a bude zachráněno více duší. Neopouštějte stádo, které jsem vám předal, abyste je vedli.
  Nemějte strach, protože jenom následováním mé cesty k věčnému životu můžete být zachráněni.
  Když půjdete cestou falešného proroka, pak nejenom že budete pro Mě ztraceni, ale povedete nevinné duše po cestě směrem do pekla.
  Buďte stateční, moji posvěcení služebníci.
  Připusťte, že čas k mému návratu se blíží. Už nemáte čas, abyste jej promarnili.
   Váš Ježíš

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


                    Libor Halik: Co a kdy čeká budoucího papeže a svět dle předpovědí světců:

  Sv. Pius X. - „Viděl jsem jednoho ze svých nástupců utíkat přes těla svých bratří. V přestrojení kdesi najde útočiště a po krátkém odpočinku zemře krutou smrtí. Současná špatnost světa je jen počátkem trápení, která se musí udát před koncem světa.“ Yves Dupont, Catholic Prophecy, Tan Books and Publishers, 1973 http://www.vendee.cz/texty/proroctvi_svetcu.html Převzato a přeloženo z The End Days.

  112. papež od Celestina II. r.1143 z proroctví sv. Malachiáše irského: "Během extrémního pronásledování svaté římské církve bude sedět na stolci "Petrus Romanus", který bude pást své stádce uprostřed mnoha soužení; po jejich skončení bude město na sedmi pahorcích zničeno a obávaný Soudce bude soudit svůj lid. Konec."

  Fatimské 3. tajemství: „..bíle oděný biskup – měli jsme dojem, že je to Svatý otec. Další biskupové, kněží, řeholníci a řeholnice vystupovali na strmou horu, na jejímž vrcholu byl velký kříž z hrubě osekaných kmenů a korkový strom s loďkou, než tam Svatý otec došel, procházel velkým zpola rozbořeným městem a chvějíc se, zasažen bolestí a žalem, modlil se za duše mrtvých, jež cestou míjel. Když dorazil na vrchol, byl zabit kleče u paty velkého kříže skupinou vojáků, kteří po něm stříleli kulkami a šípy a stejným způsobem tam umírali jeden po druhém biskupové, kněží, řeholnice a řeholníci i různí laici z různých postavení a pozic. Pod dvěma rameny kříže byli dva andělé, každý s křišťálovou kropenkou do níž sbírali krev mučedníků a kropili s ní duše odcházející k Bohu."

  Dle blahoslavené Taigi: „Bůh bude trestat svět dvojím způsobem. Na zemi to budou války a revoluce. Druhý trest přijde z nebe...." Marino Parodi: Anna Maria Taigi, žena, matka, mystička (*29. května 1769 – † 9. června 1837) Světlo (týdeník Matice cyrilometodějské) č.15, rok 2012

  Dle vizionářek z Garabandalu 1962: "Papež pojede do Ruska, do Moskvy. Jakmile se vrátí do Vatikánu, nepřátelství vypukne v různých částech Evropy. Přijde náhlé a neočekávané soužení od komunismu pod vedením Ruska, které bude mít dopad na celý svět a které nastane před Božím varováním pro veškerou lidskou rasu." Tento málo známý detail z proroctví připomněl starý katolický jáhen John Giglio z diecéze Brooklyn v New Yorku: https://plus.google.com/105758564965175541197/postsZ velkého množství často citovaných proroctví katolických světců a známých vizionářů a mystiků z dávných i nynějších století, které máme k dispozici, vybíráme jen několik, jež jsou relevantní pro náš záměr.

I. Bratr Jan z Cleft Rock (14. století)

- „Ke konci světa despotové a nepřátelské davy oloupí Církev a duchovní o všechno jejich vlastnictví, a budou je soužit a mučit pro víru. Ti, kteří duchovním způsobí největší ponížení, budou vysoce považováni.“

- „V té době bude muset papež se svými kardinály uprchnout z Říma za smutných okolností na místo, kde budou neznámí. Papež zemře krutou smrtí ve svém vyhnanství. Utrpení Církve budou mnohem větší než v kterékoliv předešlé době v její historii. Ale Bůh vyzdvihne svatého papeže a andělé se budou radovat. Tento muž osvícený Bohem znovu obnoví skoro celý svět skrze svoji svatost. Každého povede k pravé víře. Všude zavládne bázeň Boží, ctnost a dobré mravy. On přivede všechny chybující ovce zpět do stáda a na zemi bude jedna víra, jeden zákon, jediné pravidlo pro život a jediný křest. Všichni lidé se budou navzájem milovat a všechny spory a války ustanou.“ (Yves Dupont, Catholic Prophecy, Tan Books Publishers, 1973).

II. Ctihodný Bartoloměj Holzhauser (17. století, Německo)

- „V tomto období bude mnoho lidí zneužívat poskytnutou jim svobodu svědomí. O takových lidech apoštol Juda mluvil, když řekl: ´Tito lidé se rouhají všemu, čemu nerozumí a zkazí cokoliv, co znají od přirozenosti, stejně jako to dělají nerozumná zvířata... Hodují bez omezení, krmí se, věčně reptají, žijí podle svých chtíčů, jejich ústa mluví pyšné věci, obdivují lidi kvůli bohatství, sváří se - smysloví lidé, kteří nemají ducha.´“

- „Během tohoto nešťastného období se nebude dbát Božích ani lidských zásad. Kázeň bude strádat. Posvátná pravidla se budou zcela ignorovat a duchovní nebudou respektovat církevní zákony. Každý bude stržen a veden k tomu věřit a dělat to, co se mu líbí v souladu s tělesnými chtíči.“

- „Budou zesměšňovat křesťanskou prostotu, budou jí nazývat pošetilostí a hloupostí, ale budou si vysoce cenit vyspělého vědění a techniky, s pomocí nichž budou zastřeny axiomy zákona, morální zásady a posvátná pravidla a náboženská dogmata nesmyslnými otázkami a spletitými argumenty. V důsledku toho nezůstane vůbec žádný zákon, jakkoliv posvátný, nefalšovaný, starobylý a určitý může být, uchráněn před cenzurou, kritikou, falešnými výklady, úpravami a omezeními člověkem.“

- Budou to zlé časy, století plné nebezpečí a pohrom. Všude je hereze a stoupenci hereze jsou u moci skoro všude. Biskupové, preláti a kněží říkají, že konají svou povinnost, že jsou bdělí, a že žijí, jak se sluší na jejich stav. Všichni proto podobným způsobem hledají výmluvy. Ale Bůh dopustí veliké zlo proti Své Církvi – heretici a despotové přijdou náhle a neočekávaně, vtrhnou do Církve, zatímco biskupové, preláti a kněží budou spát. Vstoupí do Itálie a zpustoší Řím, spálí kostely a všechno zničí.“ (Yves Dupont, Catholic Prophecy, Tan Books and Publishers, 1973).

III. P. Nectou, S.J. (18. století)

- „Zmatení bude tak všeobecné, že lidé nebudou schopní správně myslet, jako by Bůh odepřel lidstvu Svou Prozřetelnost, takové, že během nejhorší krize bude nejlepší zůstat tam, kam nás Bůh umístil, a setrvat ve vroucích modlitbách... V té době bude taková krize, že lidé budou věřit, že přišel konec světa. V mnoha velkoměstech poteče krev. Samotné základy se budou otřásat. Bude to jako malý Poslední soud.“

- „Velké množství lidí ztratí v těch časech pohrom své životy, ale zlí nezvítězí. Skutečně se pokusí zničit celou Církev, ale nebude jim poskytnuto dost času, protože ta strašlivá krize bude mít krátké trvání. Když se vše bude považovat za ztracené, bude vše zachráněno. Pohroma přejde krátce poté, co moc Anglie začne upadat. To bude znamením. Jako když fíkovník začne rašit a mít listí, je to jistým znamením, že léto je blízko. Anglie ve svém vývoji zakusí strašnější revoluci než Francie. Francie bude mít dostatek času znovu obnovit svou moc, pak pomůže Anglii znovu nastolit mír a řád.“

- „Během této revoluce, která bude skoro všeobecná a ne omezená jen na Francii, bude tak naprosto zničena Paříž, že dvacet let poté, až se budou otcové procházet se svými dětmi jejími ruinami, budou jimi dotazováni, co to bylo za místo. A oni jim budou odpovídat: ´Mé dítě, tohle bylo veliké město, které Bůh zničil kvůli jeho zločinům.´“ (Yves Dupont, Catholic Prophecy, Tan Books and Publishers, 1973).


IV. Blahoslavená Anna Maria Taigi (19. století, Itálie)

  Papežové a kardinálové mluvili o této svaté ženě jako o jedné z největších světic všech dob. Při svém blahořečení 20. května 1920 byla papežem Benediktem XV. velebena jakožto příkladná žena a matka uprostřed chudoby a těžkých poměrů. Často bývala ve vytržení, činila zázračná uzdravení, četla v srdcích, předpovídala úmrtí a měla vidění budoucích událostí. Předpověděla první dvě světové války v tomto století. Osmnáct let po její smrti zůstalo její tělo ve stavu dokonalé neporušenosti, jako by bylo pohřbeno právě včera. Toto je její proroctví o třech dnech temnoty:

- „Bůh sešle dva tresty – jeden bude ve formě válek, revolucí a jiných hrůz, ten bude mít původ na zemi. Druhý bude seslán z nebes. Na celou zemi přijde veliká temnota trvající tři dny a tři noci. Nic nebude vidět a vzduch bude obtěžkán smrtící nákazou, která si bude nárokovat především nepřátele náboženství, ale nejen je. Během této temnoty nebude možné použít jakékoliv člověkem zhotovené osvětlení, kromě posvěcených svící. Ten, kdo ze zvědavosti otevře okno, aby vyhlédl ven, nebo opustí svůj domov, padne na místě mrtvý. Během těchto tří dní by měli lidé zůstat ve svých domovech, modlit se růženec a úpěnlivě prosit Boha o slitování.“

- Všichni nepřátelé Církve, ať známí, nebo nepoznaní, budou během této všeobecné temnoty hynout po celé zemi, s výjimkou několika, které Bůh brzy obrátí. Vzduch bude nakažen démony, kteří se objeví ve všech druzích ohavných podob.“

- Náboženství bude pronásledováno a kněží hromadně zabíjeni, kostely budou uzavřeny, ale jen na krátko. Svatý Otec bude nucen opustit Řím.“ (Yves Dupont, Catholic Prophecy, Tan Books and Publishers, 1973).


V. Marie-Julie Jahenny z La Fraudais (19. století, Francie)

  Měla pět ran Našeho Pána. Kvůli tomu byla nazývána „Bretaňská stigmatička“. Měla úžasný dar rozeznávat eucharistický chléb od obyčejného chleba, předměty, které byly posvěcené a ty, které nebyly, rozpoznávat relikvie a to, odkud pocházejí, a konečně také rozumět chvalozpěvům a liturgickým modlitbám v několika jazycích. V pětiletém období od 28. prosince 1875 žila jen ze Svátosti oltářní. Jak Dr. Imbert-Gourbeyre zaznamenal, během tohoto pětiletého období nevylučovala žádné tekuté nebo pevné exkrementy. Během svých vytržení naprosto nevnímala bolest nebo pronikavé světlo. Některá z těchto vytržení byla doprovázena levitací a při vytržení z ní vycházelo světlo.


Marie-Julie Jahenny na Vendée >

- Měla vidění rozhovoru mezi Naším Pánem a Luciferem, který řekl: „Zaútočím na Církev. Svrhnu Kříž, zdecimuji lid, zasadím velikou ochablost víry do srdcí. Také bude veliké odmítání víry. Na čas budu pánem všeho, vše bude pod mou kontrolou, dokonce i Tvůj chrám a všechen Tvůj lid.“

- Svatý Michael říká, že Satan bude mít na čas všechno ve svém vlastnictví a bude vládnout naprosto nad vším, a že všechno dobro, víra, náboženství bude pohřbeno do hrobu... Satan a jeho blízcí se štěstím zvítězí, ale po tomto vítězství naopak Pán shromáždí Svůj vlastní lid a bude vládnout a zvítězí nad vším zlem a vzkřísí z hrobu pohřbenou Církev, povalený Kříž...“

- Marie-Julie viděla, že „nezůstane jakýkoliv pozůstatek po Svaté oběti, žádná patrná stopa víry. Všude bude zmatení...“

- Všechna díla uznávaná neomylnou Církví v dnešní podobě přestanou na čas existovat. V tomto smutném zničení se na zemi projeví zářivá znamení. Když bude Svatá církev kvůli špatnosti lidí v temnotách, sešle také Pán temnotu, která zastaví špatné v jejich vyhledávání špatnosti...“

- 27. listopadu 1902 a 10. května 1904 Náš Pán a naše Paní mluvili o existenci spolčení k vytvoření „nové mše“:

- ´Varuji vás. Učedníci, kteří nejsou Mého evangelia, nyní tvrdě pracují, aby dle svých idejí a pod vlivem nepřítele duší, přepracovali mši, která bude obsahovat slova, jež jsou z mého pohledu odporná.´

- ´Když přijde ta osudová hodina, kdy víra mých kněží bude podrobena zkoušce, budou to (tyto texty), které budou celebrovány v onom druhém období... První období je obdobím mých kněží, které existuje od Mé doby. Druhé období je obdobím pronásledování, kdy nepřátelé víry a Svatého náboženství zavedou své formulace do knihy druhého celebrování. Tito neblazí duchové jsou ti, kdo mě ukřižovali, a očekávají království nového mesiáše.´

- Marie-Julie ohlásila tři dny temnoty, během nichž budou odpoutány pekelné mocnosti a zahubí všechny nepřátele Boha. „Krize vypukne náhle, tresty budou sdílet všichni a jeden bude bez přestání stíhat druhý..“ (4. ledna 1884).

- „Tři dny temnoty budou ve čtvrtek, pátek a v sobotu. Ve dnech Nejsvětější svátosti oltářní, Kříže a Naší Paní... ...tři dny a dvě noci.“

- „Země bude pokryta temnotou“, říká Naše Paní 20. září 1882, „a peklo bude vypuštěno na zemi. Hřmění a blesky způsobí, že ti, kdo nemají žádnou víru v Mou moc, umřou strachy.“

- „Během těchto tří dnů děsivé temnoty se nesmí otevírat okna, protože nikdo nebude moci vidět zemi a její úděsné zabarvení, aniž by ihned nezemřel...“

- „Obloha bude v ohni, země se rozštěpí... V těchto třech dnech temnoty ať všude hoří posvěcené svíce, žádné jiné světlo nebude svítit...“

- „Nikdo mimo přístřeší... nepřežije. Země se bude chvět jako při /Posledním/ soudu a bude veliký strach. Ano, budeme naslouchat modlitbám vašich přátel, ani jeden nezahyne. Budeme je potřebovat, aby veřejně hlásali slávu Kříže...“ (8. prosinec 1882).

- „Jedině svíce z posvěceného vosku budou během této hrůzné temnoty svítit. Jediná svíce postačí po celé trvání této pekelné noci... V domovech bezbožníků a rouhačů tyto svíce nebudou svítit.“

- „A Naše Paní oznamuje: Vše se bude chvět kromě kusu nábytku, na němž bude hořet posvěcená svíce. Ten se chvět nebude. Vy všichni se shromáždíte okolo s krucifixem a mým svatým obrázkem. To bude /od vás/ držet onu hrůzu dál.“

- „Během této temnoty na sebe ďáblové a bezbožníci vezmou nejohavnější podoby...jako krev rudé mraky budou plout po obloze. Hřmění bude otřásat zemí a hrozivé blesky budou protínat nebesa. Země se bude chvět až do základů. Moře se vzedme, jeho ohromné vlny se budou přelévat přes kontinent...“

- „Země bude jako obrovský hřbitov. Těla bezbožníků i spravedlivých budou pokrývat zemi.“

- „Třetina obyvatelstva země přestane existovat. Polovina obyvatelstva Francie bude zničena.“ (Marquis de la Franquerie, Marie-Julie Jahenny)


VI. Sv. Pius X. (20. století, Itálie)

Sv. Pius X. na Vendée >

- „Viděl jsem jednoho ze svých nástupců utíkat přes těla svých bratří. V přestrojení kdesi najde útočiště a po krátkém odpočinku zemře krutou smrtí. Současná špatnost světa je jen počátkem trápení, která se musí udát před koncem světa.“ (Yves Dupont, Catholic Prophecy, Tan Books and Publishers, 1973)


VII. Sestra Elena Aiello (20. století, Itálie)

Byla zakladatelkou náboženského řádu, svatou jeptiškou, obětovanou duší a stigmatičkou.

- 22. srpna 1960 se jí zjevila Blahoslavená Panna Maria a řekla jí: „...jestliže se lidé...nevrátí k Bohu se skutečně křesťanským životem, přijde od východu na západ další strašná válka. Rusko se svými tajnými armádami bude bojovat s Amerikou, obsadí Evropu. Rýn bude přeplněn mrtvými těly a krví. Itálii bude také trápit veliká revoluce a papež bude strašně trpět.“

- V letech 1959-1961 jí Blahoslavená Panna Maria ukázala další vidění: „Ach, jaké strašlivé vidění spatřuji! V Římě se odehrává veliká revoluce! Oni vstupují do Vatikánu. Papež je úplně sám, modlí se. Drží papeže. Berou ho silou. Srážejí ho na zem. Svazují ho. Ach, Bože! Ach, Bože! Kopou do něj. Jaká strašlivá scéna! Jak úděsné!“

- „Přibližuje se Naše požehnaná Matka. Mrtvá těla těch zlých lidí padají na zem. Naše Paní pomáhá papeži na nohy, bere ho za paži, zahaluje ho svým pláštěm a říká: Neboj se!“

- „Rusko bude pochodovat přes všechny národy Evropy, zvláště Itálii, a vztyčí svou vlajku nad Svatopeterským dómem. Itálie bude těžce zkoušená velikou revolucí a Řím bude očištěn v krvi pro množství svých hříchů, zvláště hříchů /sexuální/ nečistoty. Stádo bude rozptýleno a papež bude velmi trpět.“ (Albert J. Hebert, Prophecies! the Chastisement and Purification!)


VIII. Matka Elena Leonardi (20. století, Itálie)

Od svých devíti let měla zvláštní vedení od známého stigmatika Padre Pia z Pietrelciny (Itálie). Byla obětovanou duší, vyvolenou Bohem na usmíření za kněze a hříšníky. Věčný Otec, Náš Pán, Panna Maria a Padre Pio se jí zjevovali ve viděních a v letech 1973 až 1983 jí předali mnoho důležitých poselství:

- „Nenadálý oheň sestoupí na celou zemi a bude zničena velká část lidstva. Bude to čas beznaděje pro bezbožné – budou s řevem a satanským rouháním úpěnlivě prosit, aby je skryly hory, a budou se snažit nalézt útočiště v jeskyních, ale marně. Ti, kteří přežijí, naleznou Boží slitování v mé moci a ochraně, zatímco ti, kteří se odmítnout kát za své hříchy, zahynou v ohnivém moři!“

- „Požehnaní jsou ti, o nichž se v této době dá říci, že jsou upřímně oddáni Marii! Mé jméno je uzavřeno ve tvém srdci, má dcero...Rusko bude takřka úplně spáleno.“ (Albert J. Herbert, The Three Days' Darkness)  Sestra Mariana de Jesús Torres – Quito. Dne 20. ledna 1610 se jí opět zjevila Matka Boží a řekla mimo jiné: „Věz, že konec 19., a zvláště století 20., bude ve znamení exploze náruživosti a dojde k úplnému zničení morálky. Protože satan tehdy bude celkově panovat skrze zednářské sekty. Aby k tomu mohlo dojít, soustředí se zejména na děti. Běda dětem v těchto časech! Demoralizovaní duchovní, jež pohorší křesťanský lid (L: např. homosexuální pedofilové), vyvolají nenávist vlažných věřících a ti spolu s nepřáteli římské apoštolské Církve se obrátí proti kněžím všem. http://www.michaelsa.cz/?p=197
Sv. papež Pius X. r.1909 měl vidění: „Papež opustí Řím a při útěku z Vatikánu bude muset překračovat mrtvá těla kněží!“ R.1914 spatřil papeže Pia, který klopýtal přes těla spolubratří a pak byl zabit.
http://www.ceskapozice.cz/zahranici/svetove-udalosti/kdy-se-dozvime-proc-benedikt-xvi-rezignoval?page=0,3

> Osobnosti a světci / Proroctví katolických světců a mystiků

    * © 2009-2011 Vendée


  Od těchto až hrozných kompromisů bude katolický lid, dle mého chápání křesťanských proroctví, vysvobozen v době papeže 112. a 113. od doby proroka sv. Malachiáše irského. Nebude to bezbolestná operace, jak je vidět z proroctví sv. Malachiáše. O 113. papeži mluví proroctví ctihodného polského arcibiskupa Jana Cieplaka: http://cs.gloria.tv/?media=409675 Ve svatém hlavním městě tajné dokumenty že 113. papež vytáhne ze skříně. (L: jiný překlad: papež vyjme ze 113. skříně) V Římě začne znovuzrození světa. Bůh otřese zemí, popadají domy. Když začne končit velmi krutá zima, od Boha bude dáno viditelné znamení....7.3.2013 22:07:24
 Share Save 


  Protestanti mylně věří, že Antikrist bude světovládcem hned po 3.světové válce, která je před námi a že oni se jí vyhnou nanebevzetím i s tělem na nebesa. Pravoslavní Řekové a Rusové spolu s katolickými Poláky, Španěly, Francouzi, Rakušany - proroctvími jejich světců a ctihodných věří, že před nástupem Antikrista musí být duchovně morálně obnovena Církev, která je dnes v duchovních troskách (viz strašná nevíra a homosexualita řady biskupů a kněží od 60.let 20.století). K obnově Církve dojde po 3.světové válce až nový papež přesně dle pokynů z Fatimy zasvětí doslova Rusko neposkvrněnému srdci Panny Marie. Rusko pak dostane doslova svatého cara křesťana a bude křesťanským státem, nikoliv sekulárním jako dnes. Tím se dle mého názoru naplní tajemství z 10.kapitoly Zjevení sv. apoštola Jana. Dle mého názoru je dnešní Církev jako církev v Sardách Zj 3,1 "podle jména jsi živ, ale jsi mrtev". Po 3.světové válce a zasvěcení Ruska bude Církev jako ve Filadelfii Zj3,7-13


Veľké Varovanie - Posolstvo z Garabandalu Libor Halik — 7.3.2013 22:36:38:

  Z poselství Garabandalu: Až papež navštíví Moskvu a vrátí se, začne pronásledování Katolické církve v Evropě. Kněží budou vražděni a kostely uzamčeny. Mše se budou sloužit tajně. Ruská komunistická armáda dobyje Evropu. Když bude nejhůř dá Bůh na nebi i vnitřně každé duši zázračné VAROVÁNÍ. Do roka po varování dá Bůh i zázračná uzdravování a trvalé znamení ve španělském Garabandalu. Když se ani poté lidé nenapraví a nenavrátí k Bohu, přijde zázračný Boží trest (pravděpodobně ty 3 dny a 3 noci bez světla, kdy zemře většina lidí, jak o tom prorokovala blahoslavená Taigi, sv. Pio stigmatizovaný -Nejspíš to bude r.2017 - prý to předpověděla sv. Matrona Moskevská).
                                               PROROCTVÍ SVATÉHO FRANTIŠKA Z ASSISI

   Před smrtí svolal sv. František (Assiský) své bratry a povzbudil je k vytrvalosti v budoucích bouřích a útrapách, řekl jim „Bratři, jednejte mužně, buďte silní a vytrvalí. Nastanou velké útrapy a svízele, kdy nastane mnoho tělesných i duchovních bouří a rozbrojů, kdy ochladne láska mnohých a nabude převahy hřích a neřest. Moc zlých duchů se netušeně rozpoutá, naše neposkvrněná čistota i jiných řádů bude znečištěna a jen málo křesťanů zůstane věrná papeži a římské Církvi.  P A P E Ž   B U D E   Z V O L E N   N E S P R Á V N O U   V O L B O U   A   V   T O M   B O U Ř L I V É M   Č A S E   B U D E   P O D Á V A T   M N O H Ý M   F A L E Š N É   A   S M R T O N O S N É   S V É   U Č E N Í. 
  Rozmnoží se pohoršení a náš řád bude rozdvojen, mnozí budou ztraceni, protože nebudou odporovat bludu, ale s ním souhlasit. Bude tolik mínění a bludných rozkolů v lidu, u řeholníků a duchovních, že kdyby tyto dny nebyly zkráceny, dle slov evangelia, byli by do bludu strženi i vyvolení, kdyby je neřídilo v tom zmatku nesmírné Boží milosrdenství. Na naši řeholi a náš život budou mnozí krutě útočit a přijdou nesmírná pokušení.
  Kdo však tehdy obstojí, ten obdrží korunu života. Běda těm kdo ztratí důvěru ve svůj řád a nebudou pevně stát proti pokušením, která jsou seslána na zkoušku vyvolených. Ti pak co zůstanou věrní zbožnosti a zachovají si plamen lásky, budou pronásledováni a tupeni jakožto neposlušní a rozkolníci. Jejich pronásledovatelé, oklamáni zlým duchem, se budou domnívat, že slouží Bohu, když je zabijí a vyhubí ze země.
  A tehdy bude Pán útočištěm trpících a spasí je, budou-li v něj doufat. Aby se stali podobnými Pánu, dá jim sílu, že zůstanou věrní a získají za život časný život věčný, poslechnou-li více Boha než lidi. Než souhlas s klamem a lží, raději podstoupí smrt. V tom čase bude od některých kazatelů pravda zahalena mlčením, od jiných zase zapřena a zavržena. Svatost života bude mnohým pro smích, právě proto jim Pán Ježíš Kristus nesešle hodného pastýře, ale velikého škůdce. Více zde: http://terciariserafinsti.webnode.cz/news/prorocka-slova-sv-frantiska-z-asissi/

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář