Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.40 VAROVÁNÍ PŘICHÁZÍ SKRZE PROROKY IV.DÍL - PĚT ANDĚLŮ SAMUELA DOKTORIANA - ZÁVĚR

       
                             Kapitola 40.   VAROVÁNÍ  PŘICHÁZÍ  SKRZE  PROROKY  IV. DÍL
                                              PĚT  ANDĚLŮ  SAMUELA  DOKTORIANA


   Sestra Judith Clare Phillips ve Wilmingtonu 2.5.1993 o poselstvích Ježíše Vassule Ryden: "Ježíšovo Srdce k nám přichází jako žebrák, snaží se ze všech sil, jako by měl získat naši lásku jediným úžasným závěrečným úsilím. Jestli lidstvo neodpoví, Boží svrchovaná laskavost ustoupí všezahrnující Boží   S P R A V E D L N O S T I.
   Jediný pohled, ať kolem sebe ve vzdálenějším světě nebo ve svém vlastním společenství, nám řekne, že už nemůžeme dlouho  pokračovat  tak  jako  dosud.   Z K A Ž E N O S T,  NEJEDNOTNOST,  JEŠITNOST  A   R O Z M Ě L Ň O V Á N Í   K Ř E S Ť A N S K Ý C H   H O D N O T  -  VĚRNOST,  POKORA,  POSLUŠNOST,  ČISTOTA,  TRPĚLIVOST,  STÁLÁ  MODLITBA  -  UVNITŘ  I  VNĚ  CÍRKVE,   N E B U D E   B Ů H   V Ě Č N Ě   P Ř E H L Í Ž E T !  Vassulina poselství nás ujišťují, že milující Ježíšovo Srdce připravuje záchrannou misi, která daleko předčí naše nejdivočejší sny."

  Vassula: "Pane, vezmi mou duši a mé srdce a vlož je do svého svatého Srdce."
  Ježíš: "Ach, Mé dítě, jak jsem toužil slyšet tě znovu říkat Mi tato slova! 
  J A K   T O U Ž Í M   S L Y Š E T   T A T O   S L O V A   Z E   S R D C E   K A Ž D É H O !
  vassulo, jsem to Já, Ježíš Kristus, miluji tě.(To platí každému z nás!) Pokud by nějaké poselství obsahovalo obviňování nebo příkrá slova, věz, že není ode Mne. Já jsem   L Á S K A,   L Á S K A,   L Á S K A.  Mé Srdce je propastí lásky...Dcero, toužil jsem mít tě blízko Sebe, jak jsem toužil, abys Mě milovala!  J A K   T O U Ž Í M   P O   S V Ý C H   D A L Š Í C H   M I L O V A N Ý C H   D Ě T E C H,   A B Y   M Ě   M I L O V A L Y,   V O L Á M   J E,   TRÁVÍM  DNY  I  NOCI  U  JEJICH  DVEŘÍ,  ČEKÁM,  DOUFÁM  V  JEJICH  ODPOVĚĎ.   S T Á L E   N A D   N I M I   B D Í M,  Mé  oči je nikdy neopouštějí...
  Posílám svého posla, aby mi připravil cestu, a právě to dělá Má Matka, která je i vaší Matkou...
  S L I B U J I   V Á M,  V Á M,   K T E Ř Í   M N E   M I L U J E T E,   Ž E   V   O N Ě C H   D N E C H   T E M N O T Y,   K T E R Á   P Ř I J D E   N A   C E L Ý   S V Ě T,   V Á S   Z A C H O V Á M   V   B E Z P E Č Í   A  UZAMKNU  VÁS  V  HLUBINÁCH  SVÉHO  SVATÉHO  SRDCE!
  Dny už jsou sečteny, dny, do  C H V Í L E   V A Š E H O   T Ř Í B E N Í !  Slyšel jsem ty, kdo se modlili ke Mně o obnovu Mé Církve. Slibuji vám, že Já, Pán, obnovím Svou Církev...Budu docela blízko vaším srdcím, budete Mě moci vnímat.
  M I L U J T E   M Ě  a budu vám dál vylévat poklady Svého svatého Srdce, všechno to bohatství, které bylo vahraženo   P R O   V A Š I   D O B U.  Řekl jsem kdysi, že Svým svatým Srdcem   N A   K O N C I   Č A S Ů   V Y K O N Á M   D Í L A,   N A D   N I M I Ž   U Ž A S N E T E,  díla, jako nikdy před tím, která zjeví zářivou slávu Mého Svatého Srdce. Slíbil jsem, že úplně odhalím Své Svaté Srdce, aby zapálilo vaše srdce, protože Má slova jsou sladší než med!"

  Panna Maria: "Mnozí z vás viděli četná znamení, tato znamení je třeba pozorovat,  J S O U   T O   Z N A M E N Í   K O N C E   Č A S Ů,  nejsou to znamení konce světa, jsou to znamení konce jedné éry. Ježíš a já vás   P Ř I P R A V U J E M E,   ABYSTE  VSTOUPILI  DO  ÉRY  LÁSKY  A  MÍRU - N O V Á   N E B E S A   A   N O V Á   Z E M Ě,  to už vám bylo slíbeno hodně dávno!"
084.                             Poselství Ježíše ze dne 13. května 2011 v 22:45.

                                PROČ BŮH, VĚČNÝ OTEC, POSÍLÁ NA SVĚT NOVÉ PROROKY
  Moje drahá, milovaná dcero,
pochybovačům,  ZVLÁŠTĚ  MÝM  POSVĚCENÝM  SLUŽEBNÍKŮM,  jež mohou odmítat mé Slovo v těchto poselstvích, bych rád řekl toto:   Pozvedněte svou víru ve Mě přiznáním, že mé Slovo bylo dáno světu nejenom za mého času na zemi, ale prostřednictvím Ducha Svatého i potom.
  Již od počátku času Bůh, můj Věčný Otec, komunikoval s lidstvem prostřednictvím proroků. Tímto způsobem bylo učení Pravdy oznámeno lidem, aby zajistilo, že jejich víra zůstane silná. Jiná odhalení a lekce pravdy byla dána lidem prostřednictvím apoštolů, jiných oddaných následovníků a prostřednictvím proroka Jana Evangelisty. Potom Mé Slovo, Mé učení a všechno, co člověk potřebuje ke své nutné spáse, bylo takové, jaké mělo být. Nyní, kdy svět čelí největšímu posunu ve své historii, Bůh, můj Věčný Otec, poslal do světa nové proroky. Tito proroci, nemylte se, nepřinášejí nové učení, protože to není třeba. Jsou však posláni ze tří důvodů:
  1. Připomenout lidstvu pravdu, obsaženou v Knize Zjevení.
  2. Vyburcovat lidi a upozornit je na čas, ve kterém žijí, aby si mohli znovu probudit svou víru.
  3. Aby pomohli rozšířit obrácení, takže moji následovníci mohou zformovat největší armádu ze všech, aby zachránili duše.
  Já komunikuji s tímto a s jinými proroky, aby mé Slovo bylo slyšeno ve všech koutech světa. Vzpomeňte si na moji absolutní lásku a soucit.
  Pozorně naslouchejte všem těmto poselstvím, jež nejenom hlásají mé Slovo, jak ho znáte, ale která vám odhalují moji absolutní lásku a soucit pro každého jednoho z vás. Vzpomeňte si také na mé veliké milosrdenství. Všem hříšníkům bude odpuštěno, jestliže požádají o vykoupení.

                             Důležitost svatého růžence a [růžence] Božího Milosrdenství
  Až udeří přírodní neštěstí, mějte na paměti, že modlitba, včetně svatého růžence a růžence Božího Milosrdenství, jich pomůže mnoho odvrátit. Nezapomeňte, moje hýčkané děti, že vy, jež věříte ve Mě a v mého Věčného Otce a držíte se mých instrukcí, se nemáte čeho bát.
  Nechejte Mě vám také připomenout, že v důsledku dvou velikých činů milosrdenství, jež jsem vám dal – daru Ducha Svatého, jenž se rozhořel nad celým světem před několika dny a [přicházejícím] Velkým Varováním, budou milióny lidí obráceni k Pravdě. To bude velký zázrak, a takový, jenž přinese radost davům lidí.

                                 Pronásledování rudým drakem a těmi, jež nejsou od Boha
  Satan povstane prostřednictvím svých ubohých svedených následovníků, jež odvedl ode Mne – jejich jediné naděje k věčné spáse – avšak jen na krátkou dobu. To bude, musím vás přesto varovat, strašné období pronásledování vedené rudým drakem a těmi politickými entitami, které nejsou od Boha. Sílu vytrvat během těchto zkoušek naleznete v modlitbách a ve svátostech.
  Všechny tyto události byly předpověděny a musí se stát, aby zlo bylo konečně ze světa vymýceno. Je tedy nutné, aby se tato očista a série trestů uskutečnily. Protože jenom pak bude svět připraven na Nový ráj na zemi.
  Nikdy neignorujte mé volání. Pouze tehdy, až uvidíte, že proroctví vám odhalené prostřednictvím mých vyvolených poslů se začínají uskutečňovat, budete s jistotou vědět, že jsem to Já, kdo s vámi hovoří.
   Váš Božský Spasitel Ježíš Kristus

-==========================================================================================================================

                             PĚT  ANDĚLŮ  DR. SAMUELA   DOKTORIANA - pokračování

                                                 ČTVRTÝ  ANDĚL  AFRIKY.

  Teď půjdeme do Afriky. Viděl jsem čtvrtého anděla jak letí nad Afrikou, v ruce měl meč, mohutný meč, a spatřil jsem celou cestu od Kapského Města na jihu až po Káhiru na severu. Viděl jsem všechny země, více než padesát.
  Náhle jsem uslyšel, jak řekl: "nevinná krev byla vylita. Rozkol mezi lidmi. Generace jsou vzdálené od Pána, tisíce se vzájemně vyvraždily. Viděl jsem všechny věřící děti v Africe a   V Š E C H N Y   V Ě Ř Í C Í   N A   A F R I C K É M   K O N T I N E N T U   O D M Ě N Í M.  Požehnám jim bohatě. Budu řídit počasí. Slunce bude v některých částech horké a bude pálit. Velké řeky vyschnou a milióny lidí zemřou hlady. V jiných částech budou záplavy. Základy budou otřeseny. Můj meč bude soudit   N E S P R A V E D L I V É   A   K R V E L A Č N É.  Budou mnohá zemětřesení, mnoho měst bude zaplaveno."
  Viděl jsem padat velké kameny z nebe na různé části Afriky. "Země se bude chvět, jak tomu nebylo od vzniku světa. Nikdo neunikne Hospodinovu meči." Viděl jsem, jak Nil vyschl. Je to bůh Egypta. Velká část střední Afriky bude pokryta vodou, milióny lidí zemřou.
  "Pane," řekl jsem, "to všechno jsou špatné zprávy, všechno je zmar. Jsou nějaké dobré zprávy?" Pán řekl: "Poslední den nastal. Je tu den soudu.   O D M Í T L I   M O U   L Á S K U   A   N A S T A L   K O N E C."  Třásl jsem se a myslel jsem, že to neunesu.

                                        

                                               VAROVÁNÍ  PRO  EGYPT:
                                      =============================

                                      PANNA MARIA SE ZJEVUJE V KÁHIŘE
                                          Káhira, 28. 12. 2009 (kath. net)

  Světelná zjevení Matky Boží Panny Marie na střeše kostela v egyptském hlavním městě Káhiře vzrušují tisíce obyvatel i některá média. Podle místních zpráv je toto zjevení viditelné na střeše koptského kostela zasvěceného Panně Marii každý večer už od 11. prosince – a to skutečně každému, kdo toto místo navštíví.
  První zjevení Panny Marie, trvající dobré tři hodiny, bylo nafilmováno a fotografováno mnoha přítomnými. Zdá se absurdní, že média celého světa zaznamenala tak výjimečnou událost, strhující tisíce lidí a trvající celé tři hodiny, že dokonce mohla být nafilmována a fotografována – pouze sporadickým krátkým článkem. Na západě se o této události vůbec nemluvilo.
  To, že se nejedná o nějakou organizovanou oslavu (světelné efekty) koptské ortodoxní církve při kostelu sv. archanděla Michaela v káhirské chudinské čtvrti Al Warraq, věnovaném Panně Marii, nám sděluje oficiální prohlášení biskupa Anba Theodosia z Gizy:
  Gizská diecéze sděluje, že Panna Maria se zjevila v kostele jí zasvěceném ve Warraq al--Hadar v Gize v pátek 11. prosince 2009 kolem 1 hodiny ráno. Objevila se celá postava Panny Marie v zářícím bílém šatu, přepásaném modrým pásem, nad centrální kupolí kostela. I kříže na kupolích a věži kostela zářily. Svatá Panna se pohybovala mezi kupolemi a nad bránou kostela. Místní obyvatelé měli možnost vše pozorovat. Zjevení trvalo od 1.00 do 4.00 hodin pátečního rána a bylo zachyceno fotografickými aparáty a mobilními telefony. Na cestě před kostelem se shromáždilo přibližně 3000 lidí z místní čtvrti a blízkého okolí a další návštěvníci, aby vše viděli. Od pátku početný dav lidí shromážděných v blízkosti kostela mohl sledovat, jak létají zářivé holubice kolem kostela, a vícekrát v průběhu noci i objevující se hvězdy, které potom znovu zase mizely. Lidé stojící okolo kostela nepřestávali zpívat chvály a prosby k Neposkvrněné Panně.
  Je to velké požehnání pro Církev a pro všechny obyvatele Egypta. Kéž požehnání a přímluvy Panny Marie nám všem pomáhají.
generální biskup z Gizy Anba Theodosius

  Svědkem této události byla celá městská čtvrť, jak informuje arabský křesťanský vysílač CTV. Nyní se každý večer shromažďují tisíce lidí v Al Warraq, dělnické čtvrti Káhiry, jak hlásí Yahoo-News.
  Pokud máme možnost sledovat uskutečněné videozáznamy, je možné kategoricky vyloučit, že by se jednalo o organizovanou událost místní diecéze. Musíme se zmínit, že místo, kde dochází k nebeským úkazům, není nové. Stačí vzpomenout zjevení postavy Madony v bílém šatu nad kupolemi kostela v jiné čtvrti Káhiry, v Zeitunu dne 2. dubna v roce 1968. Prvními, kdo si jí tehdy všimli, byli muslimští mechanici a kolemjdoucí, kteří se v prvním okamžiku domnívali, že ta dívka má v úmyslu skočit ze
střechy kostela. Křičeli, aby neskákala, aby počkala. Vezměme v úvahu, že pro normálního člověka by nebylo snadné, ba bylo by přímo nemožné pohybovat se vestoje po kupolích.
  Proto ti, kteří si tuto skutečnost záhy uvědomili, pochopili, že se nejedná o nějakou sebevražedkyni, a začali vykřikovat: „Panna Maria, Panna Maria!“ Zjevení se přemístilo na jiné místo na kupoli, sehnulo se a pokleklo před křížem. Následkem této události provoz ve čtvrti okamžitě zkolaboval a před kostelem se shromáždil početný dav lidí. Madona lidem požehnala. Zjevení tohoto rázu v Zeitunu pokračovala až do 28. května 1972 a byla potvrzena milióny osob. Leckdy se během jedné noci sešlo až 250 000 křesťanů, židů, muslimů a nevěřících.

  Od srpna do listopadu 1982 se Panna Maria zjevovala nad jiným jí zasvěceným kostelem ve městě Edfu.

  Další zjevení Panny Marie v Shentena Al-Hagar v roce 1997 v srpnu až listopadu bývala předznamenávána červeným světlem a poletujícími bílostříbrnými částicemi.

  Ještě v srpnu 2000 a lednu 2001 v Assiutu ve střední části Egypta došlo k zjevením podobného rázu.

  Dne 12. července v roce 2002, stále v diecézi Giza Omrania Gharbia, byla zaznamenána zjevení zářící postavy a holubic kolem ortodoxního kostela zasvěceného Panně Marii. Událost, která se stala v pátek 11. prosince 2009 v čtvrti Al Warraq, má tudíž mnohem hlubší kořeny. Jde o zjevení uskutečněná ne jednotlivým vizionářům, ale celým davům, často trvají měsíce a roky a téměř vždy jsou zachycena fotografickým materiálem.
  Začátek zjevení v Al Warraq se překrývá se začátkem slavení koptského měsíce kiakh, známějšího jako „Mariin měsíc“, jehož oslavy končí 7. lednem 2010.
  Prvním, kdo zjevení uviděl, byl muslim Hassan sedící v baru, když kolem 20.30 hod. zpozoroval, jak vychází silné světlo z kostela. „Říkal, že první den o půl deváté večer uviděl z kostela vycházet silné světlo, vyfotografoval to a potom tyto neobvyklé obrázky rozdával. Světlo viděli i další lidé, jakož i ptáka, který kroužil nad kostelem. Asi ke druhé hodině v noci se potom zjevila postava Boží Matky Marie,“ informuje P. Fishay, kněz tohoto kostela.
  Biskup Sarahbamos, opat kláštera Anba Beschoy, na stanici CTV označil zjevení Panny Marie za „velké požehnání pro celý Egypt“, které „zjevuje lásku Marie k této zemi“.
  Koptský patriarcha Alexandrie Shenouda III., oznámil, že v nejbližších dnech svolává komisi, aby tyto události blíže přezkoumala a vydala písemné prohlášení.

  I velké protestantské společenství v Egyptě vydalo oficiální pozitivní stanovisko na své stránce www.kdec.net. Hlavní pastor Dr. Sameh Morrece dne 21. prosince napsal:
  „Naše církev vidí v této velkolepé události napomenutí, aby se nekonalo proti jednání Boha, který se zjevuje ve Svatém písmu. Když Ježíš zvolal na kříži a vydechl ducha, vyšli svatí z hrobu a vstoupili do Svatého města a zjevili se mnohým. (Mt 27,52–53) Proto děkujeme Bohu za tuto úžasnou událost a modlíme se k Pánu, aby se zjevil ve všech církvích naší milované země Egypta.“

  Církev „Kasr el Doubara“ v Káhiře, založená roku 1940, je největším evangelikálním společenstvím v Egyptě, s několika tisíci členů. Mezitím se vyskytlo i první uzdravení, jak informuje portál www.freecopts.net. Koptská křesťanka Christin Kawab  Monir utrpěla před patnácti lety silné krvácení oční sítnice, způsobené cukrovkou. Byla slepá na obě oči až na 90 % a lékaři neshledávali žádnou naději na zlepšení. Putovala na místo zjevení, uviděla zjevení Panny Marie a okamžitě se jí znovu vrátil zrak. Její oční lékař Dr. Safwat Schaker, šéf oční kliniky v nemocnici Nil-Hospital v Káhiře, který ji šest roků ošetřoval laserem, ji po této události důkladně vyšetřil a potvrdil úplné nabytí zraku. Toto absolutně nečekané uzdravení si nedokáže vysvětlit a 17. prosince 2009 napsal lékařskou zprávu, ve které toto uzdravení doslova připisuje „Bohu a jeho svatým“.
  V tomto případě, i ve dnech hned potom následujících, jak částečně potvrzuje také oficiální prohlášení diecéze Giza, se jednalo o sérii událostí souvisejících s předešlými zjeveními.
  Některá z nich se často vykazují stejnými prvky:

   holubice – na rozdíl od normálních holubů tyto jsou schopné létat i v noci. Často bývají zářivé, větší a létají, aniž by mávaly křídly;
   hvězdy – jsou mnohem větší než normální hvězdy na obloze, často mívají sférickou podobu, snášejí se nad kostel, kde se má uskutečnit zjevení, a následně zase mizí;
   světla – různých barev od oranžového odstínu po nebeskou modř, která obklopují kostel a utváří jakoby duchovní auru;
   zářící kříže na kostelech – případně bílý kříž nad hlavou Madony;
   vůně – příjemná vůně šířící se kolem;
   oblaka – i zářící oblaka objevující se na místech zjevení, která se později přemění v postavu Panny Marie;
   zázračná uzdravení.

  „Důvod zjevení Panny Marie nemůžeme poznat, ale bylo by možné, že chce přivést lidi k víře, a mohla by pomoci ukončit jejich problémy,“ říká P. Fishay podle Yahoo-News. Vyjádřil naději, že se tím mají přivést blíže křesťané a muslimové a že se ukončí terorismus, a dodal: „Možná nám přináší zpět odpuštění, tak jak to bylo v Egyptě kdysi.“
  Koptští křesťané jsou v muslimském Egyptě menšinou (10 %) a často trpí diskriminací. Mnozí lidé se nyní cítí těmito zjeveními posilněni, především v období přípravy na koptské vánoční svátky, které slaví 7. ledna 2010. Tak např. Rafat, jako mnozí jiní, chodí každou noc ke kostelu, ale odchází dřív, aby mohl jít ráno do práce. Jeho manželka Mariam se čtyřmi dětmi zůstává déle a říká: „Školy jsou zavřeny pro prasečí chřipku, takže není důvod, proč bychom nemohli být dlouho vzhůru a čekat na Pannu Marii.“

  Prameny:
  http://progettohorizon.forumcommunity.net/?t=34177256
  kath.net


                                           VAROVÁNÍ  PRO  RWANDU:
                                         ===========================


                          VAROVÁNÍ  PANNY  MARIE  V  KIBEHO  VE  RWANDĚ - AFRIKA

  V osmdesátých letech dochází v mariánských zjeveních k jevu dosud nevídanému a přesahujícímu jakoukoliv představivost:
 M A R I A   P Ř I C H Á Z Í   O P R A V D U   K   L I D E M   C E L É H O   S V Ě T A !
  Zjevuje se už nejen v zemích západní a vychodní Evropy, dokonce i na Ukrajině, v severní, střední a jižní Americe, v Asii, Austrálii a poprvé i v černé Africe.
  Těchto míst je dnes na světě tolik, že ani není možné si o všech opatřit řádnou dokumentaci.   M A R I A   T E D Y   D O S L O V A   B U R C U J E   C E L Ý   S V Ě T !
  všechna zjevení přicházejí vlastně jen s jedinou, všude stejně opakovanou   V Ý Z V O U   K   N Á P R A V Ě   L I D S T V A   A   Z D Ů R A Z Ň U J Í   M O D L I T B U,   P O K Á N Í   A   P Ů S T !

                                                    KIBEHO.

  Dne 28.listopadu 1981 se Maria zjevila v černé Africe. Zvolila si k tomu vesničku Kibeho, ležící v savanách státu Rwanda. Zjevovala se v místní škole šesti dívkám ve věku od 16 do 20 let a jednomu čtrnáctiletému chlapci. Zjevení skončila přesně za osm let - v listopadu 1989.
  Je zajímavé, že tamní duchovenstvo zjevení přijímalo od samého počátku sice kriticky, ale zásadně kladně; biskup dal místu zjevení aprobaci k veřejnému kultu.
  Maria se zde představila jako Matka Slova, tedy Božího Syna, který je zároveň i Božím Slovem. VVyslovila mnoho poselství jak naučně výchovného, tak prockého rázu: předpověděla bratrovražednou válku mezi rodem tutsiů a hutuů. Hlavní vizionářem se stala dvacetiletá Alfonsina Mumureke, část poseltsví obdržel chlapec Ségastahya, dnes už dospělý muž, který příležitostně putuje od města k městu po celé Africe a rozšiřuje poselství o   B L Í Ž Í C Í M   S E   D R U H É M    J E Ž Í Š O V Ě   P Ř Í C H O D U.  Je pozoruhodné, že v době zjevení byl naprosto negramotným pohanem, od Boha však obdržel    c h a r i s m a t i c k ý   d a r   snadného  ovládání  cizích  jazyků, takže dnes se ke svým posluchačům obrací v jejich místním nářečí.
  Mariánská zjevení měla kladný vliv na celou Rwandu, zem v podstatě katolickou a v roce 187 zasvěcenou Svaté Panně. Lid se zde hromadně navrátil k modlitbě a svátostem, v čem mu byl příkladem sám prezident.
  Je pozoruhodné, že v zemi chudé na přírodní bohatství, neexistuje na rozdíl od ostatních afrických zemí ona příslovečná bída; půda je totiž rozdělena na drobná rodinná vlastnictví samoživitelů.
  Význam Kibeho jako mariánského centra brzo přerostl Afriku a stal se celosvětový. Bylo by možno ho přirovnat k popularitě MMedžugorje. Je zajímavé, že v obou lokalitách docházelo ke zjevením souběžně, ale v Medžugorji pokračují dále.


                                               Genocida v Rwandě

  Krvavý masakr, který si vyžádal téměř 1 000 000 lidských obětí. Dodnes Rwanda obviňuje Francii z vyzbrojování a cvičení milicí Hutuů a neochoty spolupracovat při vyšetřování genocidy. Francie v minulosti opakovaně jakoukoliv vinu odmítla.
   

  Masové vyvražďování rwandských etnik Tutsiů a Hutuů na jaře 1994. Vše začalo smrtí prezidentů Habyrimany a Cypriena Ntaryamiry 6. dubna 1994. Jejich letadlo bylo sestřeleno. Právě tento incident byl rozbuškou, která rozdmýchala tříměsíčního zabíjení. Krvavý masakr, který si vyžádal téměř 1 000 000 lidských obětí. Dodnes Rwanda obviňuje Francii z vyzbrojování a cvičení milicí Hutuů a neochoty spolupracovat při vyšetřování genocidy. Francie v minulosti opakovaně jakoukoliv vinu odmítla. Její vojáci prý v rámci mise OSN pomáhali civilisty chránit. Ostatně právě OSN se stala předmětem rozsáhlé kritiky pro svoji neschopnost zabránit masakrům. Jednotky OSN ve Rwandě byly špatně vyzbrojené a nedokázaly tak obyvatele ochránit.   OSN byla kritizována za to, že v době nejostřejších střetů stáhla své vojáky z oblasti. Generálporučík Roméo Alain Dallaire byl jediným člověkem, který se snažil vraždám zabránit. Musel se vzepřít rozkazům od nadřízených. Přitom by člověk myslel, že mírové sbory OSN jsou tady právě kvůli ochraně obyvatel.


  31.5.1982: Panna Maria žádala od Marie Kláry, jedné z vizionářek v Kibeho, aby šířila tuto modlitbu růžence:
  "To, co od vás žádám, je  P O K Á N Í.  Budete-li se modlit tento růženec a rozjímat o něm, budete mít sílu k lítosti. Dnes velmi mnoho lidí   N E U M Í   P R O S I T   O   O D P U Š T Ě N Í.  Znovu posílají mého Syna na kříž. Proto jsem chtěla přijít a připomenout vám to, především vám zde ve Rwandě,    protože   Z D E   J S O U   J E Š T Ě   L I D É   P O K O R N Í,   K T E Ř Í   N E J S O U   P Ř I P O U T A N Í   K   B O H A T S T V Í   A   K   P E N Ě Z Ů M.  P R O S Í M   T Ě,   N A U Č   T E N T O   R Ů Ž E N E C   C E L Ý   S V Ě T."

  9.srpna Panna Maria plakala a vizionářky plakaly s ní, protože jim ukázala znepokojující budoucnost: hrozné boje,(bratrovražednou válku mezi rodem Tutsiů a Hutuů) řeky krve, opuštěné mrtvoly a otevřenou propast...


                                         RŮŽENEC SEDMIBOLESTNÉ PANNY MARIE:
  Modlí se na růženci, který má 7x7 kuliček a mezi nimi 1 kuličku na Otčenáše.

  Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen.
  Bože přijď a zachraň mne. Pane, pospěš mi na pomoc.
  Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako bylo na počátku i nyní i vždycky na věky věků. Amen.
  Můj Bože, obětuji Ti tento růženec bolesti k Tvé slávě a ke cti Tvé Matky. Budeme rozjímat o jejich bolestech a sdílet je.
  Maria, prosím Tě pro slzy, které jsi v těchto chvílích prolévala, vypros mně a všem hříšníkům lítost nad našimi hříchy.
  Modlitbou tohoto růžence ti děkujeme za to, že jsi nám dala vykupitele, kterého bohužel denně přibíjíme na kříž. Modlíme se tento růženec a myslíme na smrt Pána Ježíše a prosíme za odpuštění našich hříchů.

  Věřím v Boha, Otce všemohoucího...

  PRVNÍ BOLEST: Stařec Simeon oznamuje Panně Marii, že její duši probodne meč bolesti.
  Simeon ho blahoslavil a řekl jeho Matce: "On bude k pádu a povstání mnohým v Izraeli, na znamení, kterému se bude odporovat. A tvou vlastní duši pronikne meč." (Lukáš 2,33-35)
  Otče náš...
  7x Zdrávas Maria...
  Matko plná milosrdenství, připomínej mému srdci Ježíšovy bolesti a utrpení.

  DRUHÁ BOLEST: Maria prchá s Josefem a Ježíšem do Egypta před vražděním dětí v Betlémě.
  Anděl řekl ve snu Josefovi: "Vstaň, vezmi dítě a jeho matku a uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu." Vstal tedy, vzal v noci dítě i jeho matku a odešel do Egypta. (Matouš 2,13-15)
  Otče náš...
  7x Zdrávas Maria...
  Matko plná milosrdenství...

  TŘETÍ BOLEST: Ježíšova ztráta na pouti v Jeruzalémě.
  Když ho uviděli, celí se zarazili a jeho matka mu řekla: "Dítě, proč jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali." (Lukáš 2,48)
  Otče náš...
  7x Zdrávas Maria...
  Matko plná milosrdenství...

  ČTVRTÁ BOLEST: Maria potkává zmučeného Ježíše s křížem na ramenou.
  Za ním šel velký zástup lidu a ženy, které nad ním plakaly. (Lukáš 23,27)
  Otče náš...
  7x Zdrávas Maria...
  Matko plná milosrdenství...

  PÁTÁ BOLEST: Maria stojí pod křížem, na němž v hrozných bolestech umírá její Syn.
  U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku, a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce: "Ženo, to je tvůj syn." Potom řekl učedníkovi: "To je tvá matka." Od té chvíle ji ten učedník vzal k sobě. (Jan 19,25-27)
  Otče náš...
  7x Zdrávas Maria...
  Matko plná milosrdenství...

  ŠESTÁ BOLEST: Maria přijímá na klín mrtvé tělo svého Syna a smáčí jeho krev svými slzami.
  Josef z Arimatie, který byl Ježíšovým učedníkem, požádal potom Piláta, aby směl sejmout Ježíšovo mrtvé tělo, a pilát mu to dovolil. Vzali tedy Ježíšovo tělo a zavinuli ho s vonnými věcmi do pruhů plátna. (Jan 19, 38-40)
  Otče náš...
  7x Zdrávas Maria...
  Matko plná milosrdenství, připomínej mému srdci Ježíšovy bolesti a utrpení.

  ZÁVĚR: Modleme se: Bože, v jehož utrpení podle Simeonova proroctví probodl sladkou duši Panny Marie meč bolesti, dopřej nám, abychom pro zbožnou úctu k jejím bolestem dosáhli ovoce tvého utrpení. Jenž žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
060.                                  Poselství Ježíše ze dne 13. dubna 2011 v 23:00.

                MÁ BOLEST JE DNES JEŠTĚ VĚTŠÍ, NEŽ BYLA BĚHEM MÉHO UKŘIŽOVÁNÍ
  Má drahá, milovaná dcero,
dnes večer pláču s velkým smutkem nad hříchy lidstva, které rostou s velkou intenzitou, zatímco se čas ve světě blíží k oslavám mého utrpení na kříži. Má bolest je ještě větší, než byla během mého ukřižování. Znovu prožívám agonii, jíž jsem trpěl, když hříchy lidstva pronikaly mé srdce jako meč, jež je teď delší, ostřejší a bolestivější.
  S L Y Š T E   M Ů J   N Á Ř E K !  S L Y Š T E   M Ů J   P L Á Č !  Všichni z vás. Utěšte Mě v hluboké agonii, kterou musím snášet.  D E N N Ě   M U S Í M   Z A K O U Š E T   H L U B O K Ý   S M U T E K,   B O L E S T   A   M U Č E N Í,  J E Ž   Z P Ů S O B U J E   Č L O V Ě K   Č L O V Ě K U !  Č L O V Ě K   D Ě T E M ! (Bůh je v naší duši a cítí úplně všechno, co cítíme my. Proto Ho mučíme každým zlem, které uděláme bližním nebo sobě. Proto nám může každé zlo ukázat při našem soudu!)   Tito vrahové netrpí výčitkami, tak infikovány jsou jejich temné duše Satanem, mistrem klamu. On nemá soucit se žádným z vás,   P R O T O Ž E   N E M Á   D U Š I.   Přesto lidé, jako slepí bláhově podlehnou jeho pokušení. Tak otrocky se nechají vtáhnout do jeho strašných temnot, že   M U S Í M   S P O L É H A T   N A   V Á S,   V Ě Ř Í C Í,  Ž E   S E   B U D E T E   U S I L O V N Ě   M O D L I T   Z A   S P Á S U   T A K O V Ý C H   D U Š Í.
  Má bolest se denně stupňuje. Hřích není lidmi poznán jako takový, čím ve skutečnosti je. V podstatě je to láska sebe sama. Ve své nejhorší formě je to láska všech věcí, které jiným způsobí škodu nečestností, násilím, zneužitím a vraždou. Proč lidé zavírají oči, když jsou svědky takových ukrutností? Ty oběti jsou zrovna takoví lidé jako vy sami. Modlete se usilovně za tyto pachatele,   P R O T O Ž E   J S O U   T A K É   O B Ě T I.  Oni, mé děti, se zapletli do osidel mistra klamu, přestože mnoho z nich ani nepřipouští, že existuje.
  Čas se nyní naplňuje, aby mé Slovo bylo znovu na zemi skutečně slyšeno. Prosím, prosím, vysvětlete všem, že budou svědky mého milosrdenství, jež přijde na zem během mystické události. Je důležité,   A B Y S T E   Ř E K L I   tolika   L I D E M, jak je to jen možné,   A B Y   P R O S I L I   B O H A,   Věčného Otce,   A B Y   P R O M I N U L   jednomu   K A Ž D É M U   Z   V Á S   H Ř Í C H Y,   J E Ž   J S T E   v  minulosti   S P Á C H A L I !
  U D Ě L E J T E   T O   P R Á V Ě   T E Ď -  A   R Y C H L E !  Zachraňte duše vaše a těch ostatních. I když obrácení se budou šířit,   N Ě K T E R É   nešťastné   D U Š E   T E N   Š O K   N E P Ř E Ž I J Í !
   M O D L E T E   S E,   modlete se,   modlete se,   A B Y   N E Z E M Ř E L Y   V E   S M R T E L N É M   H Ř Í C H U !
  Prosím, myslete během postního času na mé utrpení a zvažujte oběť, kterou jsem dobrovolně přinesl pro všechny z vás, abyste mohli být zachráněni.  Potom porozumíte,  že   V A R O V Á N Í,   K T E R É   J E   O S V Í C E N Í   S V Ě D O M Í,   J E   M Ů J   D A L Š Í   D A R   M I L O S R D E N S T V Í   L I D S T V U.
  Rozšiřujte všude obrácení.
  P O M O Z T E   P O R A Z I T   Z L É H O   M O D L I T B O U   R Ů Ž E N C E    Božího Milosrdenství,   A B Y S T E   Z A C H R Á N I L I   D U Š E.
  Důvěřujte Mi teď a přineste Mě zpátky do vašich srdcí. Spojte se vzájemně, abyste zachránili lidstvo láskou.
   Váš Božský Spasitel Ježíš Kristus Syn Boha, Všemohoucího Otce, Stvořitele a Tvůrce všech věcí


                   

============================================================================================================================

                                             PĚT  ANDĚLŮ  SAMUELA  DOKTORIANA 

                                                          PÁTÝ  ANDĚL  AMERIKY:

  Viděl jsem posledního pátého anděla, jak letí přes Severní a Jižní Ameriku, od Severního pólu až do Argentiny, od východu Spojených států až do Kalifornie. Viděl jsem, že měl v ruce misku. Anděl řekl, že na tyto země vylije soudy, které jsou v misce.
  Pak jsem slyšel, jak anděl řekl: "Ž Á D N Á   M O R Á L K A,   Ž Á D N Á   S P R A V E D L N O S T,   Ž Á D N Á   S V A T O S T.   UCTÍVÁNÍ  MODEL,  MATERIALISMUS,  OPILSTVÍ,  SVÁZANOST  HŘÍCHEM.  PROLÉVÁNÍ  NEVINNÉ  KRVE - MILIÓNY  DĚTÍ  JSOU  ZABÍJENY,  NEŽ  SE  NARODÍ.  RODINY  JSOU  ROZBÍJENY.  C I Z O L O Ž N Á   G E N E R A C E !   JE  TO  JAKO  ZA  DNŮ  NOEMA.  Falešní kazatelé, falešní proroci.  ODMÍTÁNÍ  MÉ  LÁSKY - M N O Z Í   Z   N I C H   N A P O D O B U J Í   N Á B O Ž E N S T V Í,  O D M Í T A J Í   V Š A K   S K U T E Č N O U   M O C !"
  Když jsem to všechno slyšel, poprosil jsem anděla: "Nemůžeš ještě trochu počkat? Nevylévej to. Dej jim možnost k pokání."
  Anděl řekl: "Bůh často ušetřil a promluvil,  A L E   O N I   N E S L Y Š E L I !  MILUJÍ  PENÍZE  A  ROZKOŠ  VÍCE  NEŽ  MNE.  H L E,   N A S T A L   Č A S !"
  Jakmile začal anděl vylévat misku, kterou měl v ruce, viděl jsem, jak tají mohutné ledovce. Když to nastalo, spatřil jsem záplavy v celé Kanadě a Severní Americe - všechny řeky vystoupily z břehů, všude byla zkáza. viděl jsem, jak anděl vylévá misku nad Mexikem a oba oceány se spojily, Atlantik a Pacifik. Velká část Brazílie byla pokrytá vodou, Amazonka se proměnila ve veliké jezero. Lesy byly zaplaveny a zničeny. Jakmile anděl začal vylévat, nastala v Chile a v Argentině velká zpustošení, jako nikdy předtím. Celá země se třásla. Slyšel jsem, jak světový trh se zhroutil a mrakodrapy v New Yorku se velkým zemětřesením zřítily. Velká města v Brazílii byla zničena, na mnohých místech byla zemětřesení.
  Viděl jsem, jak se lodi v moři potápějí. Slyšel jsem výbuchy nad celou severní Amerikou. Potom jsem slyšel, jak anděl řekl: "T O   S E   B U D E   D Í T   V E   V E L M I   K R Á T K É   D O B Ě !" Řekl jsem: "Nemůžeš to oddálit? Nevylévej tyto věci na zem."

  A najednou jsem viděl, jak pět andělů stálo kolem zeměkoule, pozvedli ruce k nebi a řekli: "Všechna sláva buď Pánu nebes a země. Teď nastal čas a On oslaví svého Syna.   V Z N I K N E   N O V É   N E B E   A   N O V Á   Z E M Ě !  Bůh navždy zničí ďáblovo dílo. Ukážu svou moc tím, jak   S V É   D Ě T I   V   T É T O   Z K Á Z E   O C H R Á N Í M. 
    B U Ď   P Ř I P R A V E N   P R O   D E N,   K D Y   P Á N   P Ř I J D E !"                                                  VAROVÁNÍ  PRO  USA
                                              ==========================

   V roce 1973 měl pastor David Wilkerson v USA rozsáhlé vidění o dalším vývoji ve světě. Je to   V E L M I   A L A R M U J Í C Í   P R O R O C T V Í   a  zdá se, že   Z L O   S E   R O Z Š Í Ř Í   D O   S V Ě T A   P R Á V Ě   Z   USA. (Budu psát příště.)


                                   VAROVÁNÍ   JEŽÍŠE  USA  11.září 1991
                                                vizionář Vassula Ryden
 
  Vassula:"Pane, vzhlížím k nebi a hledám nebeské věci. Hledám Tvou svatou tvář, abych pocítila mír a mohla se radovat."
  Ježíš:"A Já se dívám dolů na dnešní svět, hledám národ za národem, zkoumám jednu duši po druhé, hledám trochu tepla, trochu štědrosti a trochu lásky,  A L E   J E N   V E L I C E   M Á L O   S E   J I C H   T Ě Š Í   M É   P Ř Í Z N I.  VELMI  MÁLO  SE  JICH  SNAŽÍ  ŽÍT   S V A T Ě:  A dny letí a hodiny   U Ž   J S O U   S P O Č Í T A N É   D O   C H V Í L E   V E L K É   O D P L A T A.  Má města(naše duše) se stala městy nevěstek - bez lítosti! Útočiště zmijí a štírů! Jak bych mohl nevrhnout na tyto odpadlíky Svůj očistný oheň? Země se bude třást a chvět   A   K A Ž D É   Z L O   Z A B U D O V A N É   D O   V Ě Ž Í   S E   Z Ř Í T Í   D O   H R O M A D Y   S U T I N    A   B U D E   P O H Ř B E N O   V   P R A C H U   V I N !
  Nahoře se budou chvět nebesa a základy země se budou viklat! Modlete se, aby na vás Otcova ruka neudeřila v zimě. Ostrovy, moře a kontinenty navštívím nečekaně hromem a ohněm. (Přesně za deset let 11.září 2001 se zřítily "dvojčata" v New Yorku, pýcha Ameriky. V dnešní době je celá Amerika postižena bouřemi a tornády a lidé při nich umírají.)
  N A S L O U C H E J T E   P O Z O R N Ě   M Ý M   P O S L E D N Í M   S L O V Ů M   V A R O V Á N Í,   N A S L O U C H E J T E   T E Ď,   D O K U D   J E   J E Š T Ě   Č A S !  Čtěte naše poselství a přestaňte být ironičtí nebo hluší,   K D Y Ž   M L U V Í   N E B E !  Neušetřím nikoho, kdo se rouhá Duchu Svatému. Spravedlnost je pošle dolů, do podsvětí. Všichni pozvedněte svou tvář a hledejte nebe. Zvedněte své oči k nebi a nezahynete.  L I T U J T E   A   P R O S T E   O T C E   O   S L I T O V Á N Í !  BRZY, TEĎ  UŽ  VELICE  BRZY,  S E   O T E V Ř E   N E B E   A   U V I D Í T E   S O U D !"


  24.listopadu 1991:
  Panna Maria: "Mé dítě, jsem jediná Matka lidstva, každý z vás je mým dítětem. Nikdy, mé dítě, se nepřestávej modlit za obrácení světa; chápej,   Č Í M   V Í C E   M O D L I T E B   Z Í S K Á M,   T Í M   M É N Ě   P O K R O Č Í   Z L O !
  Modlete se o slitování Boží. Nevíte, co Bůh vyhradil pro toto zlé pokolení, ale mějte na paměti, jak ve vzpurných dobách dopadla Jeho ruka na hříšníky.(potopa světa, zničení Sodomy a Gomory, potrestání židovského národa, deset ran na Egypt...) Jeho spravedlnost odplatí z Jeho svatého příbytku podle vin této generace.  P Ř I J D E   S   O H N Ě M,   B O U Ř Í,   H U R I K Á N E M   A   S T R A V U J Í C Í M   P L A M E N E M,   A B Y   S P Á L I L   Z L O Č I N Y   T O H O T O   S V Ě T A !
  ZNAMENÍ  JE  VŠUDE  KOLEM  VÁS,  ALE  MÁLOKDO  JE  VIDÍ  NEBO  SI  JICH  VŠÍMÁ. Nevinná krev mých synů a dcer je obětována jako holokaust Zlému. Satanovým plánem je zbavit tento svět tvorstva, všechny vás zničit a pohltit ve svých plamenech! Chce jen velký holokaust vás všech.
  K Ř I Č Í M,   P L Á Č U,   P R O L É V Á M   K R V A V É   S L Z Y,  A L E   S O T V A   K D O   S I   V Š I M N E !
  V A Š E   M O D L I T B Y   M O H O U   Z M Ě N I T   S V Ě T !  Vaše modlitby mohou získat Boží milosti pro   o b r á c e n í   h ř í š n í k ů,   a čím více bude konverzí, tím víc bude modliteb vyslyšených pro další konverze, chápeš? Modlitby jsou mocné, proto na vás naléhám, abyste nepřestávali se svými modlitbami a svými oběťmi, (odříkání si jídla, zábavy, kouření, alkoholu, snášet trpělivě příkoří a nemoci a vše obětovat Bohu za obrácení duší...), je jich dnes potřeba víc než kdy jindy. Bůh bude pamatovat na všechny vaše oběti, mé nejdražší děti, milujte Ho a oslavujte Ho. Ekklesia oživne v celé své slávě."


 
                                      Poselství Boha Otce ze dne 17. srpna 2012.
                              Vizionář: Jabez (USA), http://www.jabezinaction.blogspot.cz/

                                            PROČ MI ODMÍTÁTE DÁT VAŠI LÁSKU?
  Děti mého Božího Srdce,
Já Jsem, který Jsem. Já jsem Alfa a Omega. Já Jsem. Chtěl bych přebývat ve vás. Otevřete Mi vaše srdce. Odevzdejte se Mi v lásce. Dovolte Mi přetvořit vás k mé slávě. Moji maličcí, vyzývám vás k životu odříkání, oběti a lásky.
  Prosím, poslechněte Mě. Musíte dát zájmy ostatních nad zájmy vaše. Modlete se, modlete se bez přestání. Modlete se za mou svatou církev, za dorost, a aby se jim dařilo v jejich poslání. Mé děti, přijďte ke Mně v adoraci. Budu mluvit k vašim srdcím. Budu šeptat do vašich uší a přitáhnu vás blíž. Věnujte modlitbě tolik času, kolik jen můžete. Události se teď budou stupňovat a mnoho duší je každý den ztraceno. Satan plánuje uloupit Mi milióny duší. Nedovolte, aby se to stalo.
  Toužím po tom, aby všechny mé děti byly se Mnou v ráji. Přijmout ztrátu jediné duše je pro Mě těžké. Nesmírně trpím strádáním a bolestí pokaždé, když je jedna duše pro Mě ztracená. Děti, stvořil jsem vás k mé slávě. Proč stále odmítáte udělat Mě šťastným? Proč odmítáte dát Mi vaši lásku? Nabízím vám všechny věci, všechna zvířata, mé celé stvoření je vám k dispozici a přesto Mě stále odmítáte. Toužím po vaší přítomnosti.
  Čekal jsem na vás už tak dlouhý čas. Prosím, odpovězte na moji výzvu ke svatosti. Odpovězte na mé volání k lásce, jakou Já miluji vás. Byli jste stvoření s tímto záměrem v mé mysli. Děti, doufám ve vás. Vždy od vás očekávám velké věci. Už Mě více nezklamte. Volám vás k životu služby, k duchovnímu životu, k životu mravní integrity. Pojďte se Mnou. Slibuji vám, že vám požehnám, jakmile se stanete poslušnými. Dodržujte mé přikázání lásky. Udržujte vaši duši bez poskvrny. Vyhledávejte mé posvěcené syny a buďte se mnou v souladu. Každý den žijte tak, jako by byl váš poslední.
  Připravte se na to, že se se Mnou setkáte. Váš čas na zemi není nic ve srovnání s věčností blaženosti, kterou jsem naplánoval. Udělali byste dobře, kdybyste si na to vzpomněli. Vaše smrt je jenom vchodem do existence mého zaslíbení. To by měl být váš konečný cíl: být se Mnou, s vaším Otcem v nebi, celou věčnost.


                                           Poselství Ježíše ze dne 2. ledna 2012.
                                    Vizionář: John Leary (USA), http://www.johnleary.com
                                             NEJVĚTŠÍ PODVODNÍK BUDE ANTIKRIST
  Můj lide,
sv. Jan Křtitel je posledním z poslů a proroků Starého zákona z doby před Mým posláním. On byl tím hlasem, volajícím na poušti, jak uvedl Izajáš.
  Tito proroci o Mě prorokovali jako o přicházejícím Vykupiteli kvůli Mému utrpení na kříži, jímž bude celé lidstvo osvobozeno od svých hříchů, jestliže bude hledat Mé odpuštění.
  Moji apoštolové a misionáři, jako sv. Pavel, rozšiřovali Mé Slovo a obraceli lidi na Mé následovníky – křesťany.
  Během staletí jsem vám všem žehnal prostřednictvím proroků, abych vám ukázal cestu do nebe.
  Dokonce ještě dnes máte mnoho lidí, kteří dostávají poselství a zjevení.
  Přesto musím varovat Mé věrné, aby rozlišovali v duchu pravdivost daných slov, protože přijdou také falešní proroci.
  Největším podvodníkem bude Antikrist a Já jsem již popsal, jak svede lid svou schopností sugesce.
  Nedívejte se do jeho očí a neposlouchejte jeho hlas.
  Vyhněte se dokonce i četbě jeho slov, jež by mohla způsobit, že byste ho zbožňovali.
  Zaměřte se na Mě a na Mé svaté proroky a budete uchráněni od zlého v Mých útulcích.
  Můj lide, žádal jsem vás, abyste si udělali rodinnou zásobu semen, abyste mohli pěstovat zeleninu ve vašich útulcích.
S geneticky nemodifikovanými semeny byste mohli zasít část vaší úrody pro příští rok. Jestliže žijete v severnějším klimatu, mohli byste postavit skleníky a vyhřívat je, abyste je udrželi nad bodem mrazu.
Mohli byste natřít skleněné, nebo plastikové části tak, abyste neměli přímé sluneční světlo, které by mohlo být v létě příliš silné.
  Skleníky vám umožní prodloužit vaši vegetační sezónu a mohou být školkou sazenic pro začátek vaší plantáže.
  Všechny potraviny, které vypěstujete, budou rozmnoženy, budete-li mít hodně lidí ve svých útulcích.
  Když se takto zásobujete zeleninou, můžete mít dobře vyváženou stravu spolu s chlebem, a zvěřinou, nebo s jakýmikoliv chovnými zvířaty, která budete mít.
  Důvěřujte v Mou pomoc a v Mou ochranu a budete mít vše, co potřebujete k přežití v Mých útulcích.
   Ježíš

   
                                            Poselství Ježíše ze dne 19. února 2012.
                                      Vizionář: John Leary (USA), http://www.johnleary.com

                                      TATO ZKUŠENOST POMŮŽE LIDEM PŘIPRAVIT JEJICH FYZICKÝ
                                    A DUCHOVNÍ ŽIVOT V DOBĚ SOUŽENÍ, ZA ZLÉ VLÁDY ANTIKRISTA
  Můj lide,
vidíte, jak události vedou k hodině, kdy se Antikrist sám prohlásí. Dříve než se zmocní vlády, pošlu každému na zemi moji zkušenost Varování a všichni ji prožijí současně. Já miluji svůj lid a dám každému příležitost, aby se zachránil.
  Toto osvícení svědomí vás jako zářící světlo přivede všechny ke Mně. Potom všem lidem sdělím bilanci všech jejich činů. Zaměřím se na neodpuštěné hříchy a na konci přehledu jejich života bude malý soud: nebe, peklo, nebo očistec.
  Mnozí budou mít velmi silný pocit smutku kvůli tomu, že Mě urazili a budou si přát se vyzpovídat. Tato zkušenost pomůže lidem připravit jejich duchovní a tělesný život na to, co přijde v době soužení, za zlé vlády Antikrista.
  Využijte postní doby, abyste si udělali pořádek ve vašem duchovním životě, abyste měli duchovní odvahu uskutečnit moji misi a přivést mé věrné do mých ochranných útulků (*). Moji andělé vám pomohou ochránit vás od zlých a přinesou vám každodenní svátost přijímání, potravu a vodu pro vaše potřeby.
  Nebojte se Zlého, kterého porazím a uvrhnu do pekla. Buďte věrní vašim každodenním modlitbám, každodenní mši, pokud můžete a pomáhejte vašim bližním v jejich fyzických a duchovních potřebách. Události teď půjdou rychle, a ještě více po mém Varování.
  Miluji vás všechny a chci, aby můj lid miloval všechny – včetně vašich nepřátel a těch, kteří vás pronásledují. Vaše vytrvalé modlitby budou nutné k tomu, aby vaše rodiny a vaši přátelé se vrátili k víře ve Mě.
Konec poselství.
(*) poznámka překladatele: o ochranných útulcích se zmiňují pouze vizionáři v USA.


594.                                  Poselství Ježíše ze dne 23. října 2012 v 20:30.
                         VYZÝVÁM VŠECHNY DĚTI VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH,
                                                ABY SE MODLILY ZA SVOU VÍRU
  Má drahá, milovaná dcero,
přeji si vyzvat všechny Boží děti ve Spojených státech amerických, aby se modlily za svou víru.
  Tak jako v jiných křesťanských zemích bude vaše víra napadena a bude uděláno všechno, aby byly vymazány veškeré stopy svědčící o Mně, vašem Ježíši.
  Musíte utvořit tolik modlitebních skupin, kolik jen budete moci, abyste – sjednocení v mém Nejsvětějším Srdci, obdrželi milosti, které vám dovolí vydržet takové pronásledování.
  Křesťanská víra bude časem zakázána, spolu s ostatními náboženstvími, které uctívají mého Otce.
Vy, moji milovaní následovníci, budete ochraňováni z nebe, ale musíte se modlit o sílu, neboť posun v demokratickém zřízení je obrátí naruby.
  Jako největší národ na světě, jenž prostřednictvím demokracie hlásá svobodu, budete brzy zbaveni práva být křesťany.
Toto právo, i když vám bude odepřeno, bude považováno za pokrok v demokracii. Tyto nové zákony, které mají být ve vašem národu brzy zavedeny, budou považovány za základní, aby každý byl ochráněn pod jediným celosvětovým náboženstvím.
  Tyto zákony znesvětí mé svaté jméno, ale Já vás neopustím. Dám vám veškerou pomoc, kterou budete potřebovat. Všechno, co budete muset udělat, je, prosit Mě o ni.
  Bdím nad vámi a ochraňuji vás, protože čas ke svržení křesťanských církví je blízko.
Mohou zavřít kostely, mé děti, pozměnit mé svátosti tak, aby je udělali zbytečnými, zbavit odvahy mé posvěcené služebníky a zastrašovat vás, ale bude to marné. Jejich moc nebude stačit na jednoduchost vaší víry, pokoru duše a lásku ke Mně, vašemu Ježíši.
   Váš milovaný Spasitel  Ježíš Kristus
                                              VAROVÁNÍ  PRO  KANADU:
                                          ==============================

                                      Vizionář: Theresa Malletová z Montrealu.
 
  Z dalších vizionářů, jimž Ježíš a Panna Maria předali pro nás naléhavá poselství už v roce 1987, jmenujme aspoň Theresu Malletovou. Maria zde upozorňuje: "Váš svět je zaplněn démony. Nebo si snad myslíte, že svět je normální? Ne, mé děti,   S T Á H N Ě T E   S E   Z   T O H O T O   S V Ě T A,   K A M   M Ů J   S Y N   P Ř I J D E   P O T R E S T A T   T Y,   K D O    H O   Z R A D I L I.  Buďte hrdi na to, že jste dětmi Božími."
  I zde hovoří o trestech, které na nevděčné lidstvo dopadnou a už dopadají: jedním z trestů je i choroba AIDS, proti které nebude nalezen žádný lék.
  Prostřednictvím vizionářky nás Bůh vyzývá i k tomu, abychom   P Ř E S T A L I   S E   S V Ý M I   O H A V N Ý M I   "Z K U M A V K O V Ý M I   D Ě T M I",  které nejsou součástí Boží tvorby a které ve skutečnosti patří Satanovi.
  Ježíš 9.dubna 1987 slibuje svým budoucím vojínům, kteří mají postupovat stále vpřed beze strachu,  S E  V Z T A Ž E N Ý M I   R Ů Ž E N C I:  "Království je pro vás, zatímco vy ostatní, kteří pracujete jen pro peníze, budete velmi brzo překvapeni. Uvidíte, že nemělo význam se pro peníze znepokojovat. Brzo jich nebude! Světová kontrola, světové peníze a vy sami budete kontrolováni počítači, uvidíte! Ano! Domníváte se, že počítače jsou moderní. Mé děti, raději řekněte, že jsou spíš koncem! Důvěřujete počítačům, ale ty vám seberou všechen váš majetek...Ano, mé děti: to vy budete fungovat podle počítače. Každý obdržíte číslo a toto číslo bude vaší identitou."(ve fašistických koncentrácích byli lidé také číslováni, už to nebyli lidé, ale pouhá čísla k likvidaci...)
  A Ježíš shrnuje 25.listopadu 1987: "Takto tedy končí toto století neřesti a hříchu! Ano, mé děti, dávejte si pozor na nepřítele, který se toulá po světě. Všichni musíte být ve střehu. Musím vás upozornit na to, co na vás nyní dolehne: budou přicházet stále větší pohromy. Do svých kostelů vrhnu oheň, který pohltí vše, co mým očím není čisté. Přijdu opět a ze svých kostelů vyženu zloděje a obchodníky. Nejprve však přijde onen den, kdy přijde falešný Kristus. Je mezi vámi, Mé děti. Ovládne vás stejně snadno, jako vy ovládáte své loutky. Ano! Budete oslněni jeho nepravými zázraky, jeho nepravou krásou. Ale to všechno bude jen falešné zdání. Vím, že ztratím plno svých duší, a ubozí ti z vás, kteří budete patřit vlkům. Ale vy, moji milovaní, setrvejte upřímně pod Mou standardou Kristových vojínů. Beďte připraveni čelit pekelnému nepříteli, mému nepříteli. Sešlu vám milosti, abyste dokázali projít temnými dny, ale nebuďte pyšní, nemyslete si, že jste sami dostatečně silní, abyste nepříteli čelili! Proste nebeské vojsko o pomoc(modlitba k Archandělu Michaelu) a pomoc vám bude seslána. Buďte, Mé děti, světlem, které osvětluje cestu těm, kdo vás potřebují. Takto budete patřit k vyvoleným Mého Srdce."
                                                   VAROVÁNÍ  PRO  COLUMBII.
                                                  ==========================
                                       

                                    Poselství Boha Otce ze dne 8. července 2012 v 15:45.
                              Vizionář: Enoc (Kolumbie), převzato z http://apparitionsmariales.org

                                      OHEŇ MÉ SPRAVEDLNOSTI UŽ NABRAL SMĚR K ZEMI
  "Můj lide, moji dědici, budiž mír s vámi.
Nebeský oheň, který očistí mé stvoření a mé tvory se už blíží. Má země bude sténat jako rodící žena, hvězdy budou v ohromení a planety utvoří nebeský obrazec, jaký ještě žádné oko nevidělo. Mé děti, moji dědici, už není cesta zpět. Moje božská spravedlnost přichází, aby znovu nastolila zákon a řád. Lidstvo pozná moji existenci a žádný smrtelník nebude moci pochybovat ani o Mně, ani o mých slovech.
  Ó, lidstvo, kvůli tobě jsem obětoval mého jediného Syna, abych ti dal spásu a oslavil mé jméno prolitou krví, ale vy jste odmítli tajemství lásky, které jeho oběť představovala. Uplynulo už více než dva tisíce let a vy stále obracíte záda k Bohu, jenž je láska a milosrdenství. Pohár mého spravedlivého hněvu přetekl, vaše hříchy a vaše lhostejnost rozbila kód lásky, který řídí univerzum a otevřely dveře mé spravedlnosti, kterou brzy okusíte kvůli všem vašim hříchům, vaší necitelnosti a vaší nespravedlnosti.
  Celé stvoření se obrátí proti vám, protože jste jediní, kteří jste destabilizovali rovnováhu stvořených věcí. Následkem toho poznáte moji spravedlnost, která všechno očistí a všechno obnoví. Vesmír se již započal chvět, oheň nebes, který vás probudí z vašeho duchovního spánku je na své dráze a nechá vám poznat moji existenci jako jediného a skutečného Boha. Mé jméno je zapomenuto a pokřiveno velkou většinou lidstva, vašich bohů je tolik, jako vašich měst, a jako ulice v Jeruzalému jsou početné mrzké oltáře, které jste postavili, abyste podkuřovali Bálovi. Ujišťuji vás, že vaši bozi vás nezachrání ve dni vaši nouze!
  Mé stvoření se již brzy promění a všechno bude takové, jako na počátku. Všechny mé děti budou udržovat rovnováhu lásky a už nebude ani nespravedlnost, ani hřích. Vše bude svěřeno mému vyvolenému lidu a má vůle bude učiněna jak v nebi, tak na zemi, jak je psáno.
Buďte připraveni na hodinu mé spravedlnosti, která je už blízko, protože oheň mé spravedlnosti již nabral směr k zemi, a tak oblečte pytlovinu kajícníků a čiňte pokání. Nechť Boží pokoj přebývá ve vašich srdcích, lidé dobré vůle.
   Váš Otec, Jahve, Pán všech národů."


                        Poselství Panny Marie svým malým dětem ze dne 24. července 2012 v 13:30.
                          Vizionář: Enoc (Kolumbie), převzato z http://apparitionsmariales.org

   BRZY BUDOU POLNICE ZNÍT ZNOVU, A TENTOKRÁT SILNĚJI. BUDOU ZNÍT JAKO VÝZVA
                                       LIDSTVU,  ABY SE PŘIPRAVILO NA PŘÍCHOD VAROVÁNÍ.
  "Dětičky mého srdce, pokoj Boží ať je s vámi.
Brzy budou polnice znít znovu a tentokrát silněji. Budou znít jako výzva lidstvu, aby se připravilo na příchod Varování. Je čas, dětičky, abyste byly připraveny ve svých domovech a abyste se pohroužily do modlitby, protože kdykoliv se všechno může změnit.
  Nemyslete si, že proto, že se dosud nic nestalo, se nic nestane. Nezapomeňte, že co je psáno ve svatém Slově Boha se doslova uskuteční. Očista stvoření a tvorů se naplní tak, jak je psáno.
   Dětičky, můj Otec mě už s láskou žádal, abych Ho ponechala konat jeho svatou vůli a jako Matka se stále přimlouvala za spásu duší, a především těch, které se Bohu příliš vzdálily.
  Děti, nepřimlouvejte se už o prodloužení času milosrdenství, přimlouvejte se jenom za záchranu duší. V Boží vůli je čas milosrdenství již uzavřen. Chybí už jen nutné probuzení svědomí (Varování – pozn. překladatele), aby tento čas byl zcela naplněn. Buďte připravení, neboť mír ve vesmíru bude brzy zničen a všechno se začne měnit.
  Chybí jenom velmi málo, aby se ruka mého Otce úplně uvolnila. K rozštěpení církve může dojít v každém okamžiku, a až se toto proroctví naplní, uskuteční se ihned řada jiných událostí. A tak dětičky, musíte být připraveny, neboť neznáte ani dne, ani hodiny, kdy to všechno začne. Jsem zaplavena smutkem, protože vím, že mnoho duší bude ztraceno, jelikož nechtěly brát na vědomí výzvy, které jim dávalo nebe, aby našly útočiště v Božím milosrdenství. Místo toho pokračují ve své šílené honbě za prostopášností a hříchem.
  Až se probudí ze svého duchovního spánku a budou chtít mít užitek z Božího milosrdenství, bude pro ně už příliš pozdě, protože Boží spravedlnost je oddělí od stáda mého Syna a tak už nebudou vyslyšeny.(*)
  Dětičky, stvoření právě sténá až v hlubinách svého lůna. Oheň vytryskne ze země na mnoha místech, vody moře zaplaví města, země bude otřesena a otevře se, aby nechala slyšet svůj nářek. Ó, tvorové, vraťte se k Bohu co nejrychleji, neboť čas milosrdenství je u svého konce!
  Nechejte zaznít chvalozpěvy a modlete se, aby Boží spravedlnost udělala věci snesitelnější, a vy jste mohli čelit těmto dnům zkoušek s vírou a nadějí, neboť pravím vám, dětičky, až přijde čas Boží spravedlnosti, budete zkoušeni tak, jako se čistí zlato ohněm. Modlete se svatý růženec se mnou, mé malé děti a modlete se za spásu duší, které jsou Bohu nejvíce vzdálené, aby uměly využít milosrdenství Varování. Buďte štědří k vašim bratrům a pomáhejte jeden druhému.
  Zůstaňte jednotní, abyste mohli kráčet se mnou. Vezměte mě za ruku a budete moci přejít poušť vaší očisty v bezpečí. Pojďte, mé děti, čas už je blízko, ale nemějte strach. Nedávejte z ruky váš růženec, abyste se neodchýlili z cesty. Můj růženec je kompasem, který vás povede až do bran nového stvoření.
  Mějte důvěru ve vaši maminku, která vás miluje a neopustí, jestliže vy neopustíte ji. Odvahu, mé děti. Buďte odvážné, najděte útočiště v mém Neposkvrněném Srdci a všechno půjde snadno! Miluji vás, Vaše Matka, Marie posvěcující
Rozšiřujte má poselství, děti mého srdce.
(*) Tady naše Paní nahlíží asi na celou dobu soužení a trestu, končící Druhým příchodem.                                      Poselství Panny Marie ze dne 22. srpna 2012 v 00:35.
      Vizionář: Enoc (Kolumbie), http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/english.html

         DĚTI, VRAŤTE SE DO OTCOVA DOMU. JE JENOM JEDINÝ PRAVÝ TROJJEDINÝ BŮH,
                            KTERÝ MILUJE CELÉ SVÉ STVOŘENÍ A VŠECHNY SVÉ TVORY
  Dětičky mého srdce, pokoj Boží ať je s vámi.
Mé srdce je bezútěšné a smutné ze ztráty tolika duší. Čas Boží spravedlnosti je stále blíž. Ó, lidé, co je to s vámi! Proč nechcete poslouchat tuto Matku, která vynakládá veškeré své úsilí z lásky k vám! Nevrážejte už další trny do mého bolavého srdce, vzpamatujte se a litujte svých hříchů dříve, než udeří hodina Boží spravedlnosti. Říkám vám, vy nevíte, čemu budete čelit.
  Dětičky, až přijde hodina svaté Boží spravedlnosti, pak už nebudete mít čas se kát. Nebuďte tak tvrdohlavé, uvědomte si, že všechno může začít každým okamžikem a přitom velká většina lidstva si ještě hoví v hříchu. Nezapomeňte, že Bůh vás miluje, ale váš hřích se mu protiví, už přestaňte hřešit, protože čas už není časem! Berte v úvahu poslední údery zvonů milosrdenství, protože už velmi brzy to bude spravedlnost, která k vám přijde.
  Dětičky, volám k vám z tohoto vybraného města k celému lidstvu, bez rozdílu víry, rasy, nebo náboženství. Vraťte se do domu Otce. Je jenom jeden opravdový Bůh, Trojjediné božství, které miluje celé své stvoření a své tvory. Neklaňte se žádným jiným bohům, ani neuctívejte bohy vzešlé z rukou lidí, protože to vás odděluje od lásky jediného pravého Boha.
  Dětičky, pohleďte, jak milosrdný je Otec, který, i když ví, že mnozí z vás se k Němu obracejí zády a řídí se doktrínami cizích bohů, přesto zůstává věrný a dává vám svou lásku a doufá, že bude uznán jako univerzální Bůh.
  Ó, národy, připravte se na probuzení svědomí, během kterého si uvědomíte existenci jediného pravého Boha, Pána celého viditelného i neviditelného stvoření, Boha bohů a Pána pánů. Toho, který byl, který je a bude navěky. Volám k vám, dětičky, které zbožňujete cizí bohy, přivítejte lásku a milosrdenství Boha Otce Jahve.
  Nemějte strach, můj Otec, který je také váš Otec, vás miluje a jeho milosrdenství bude největší během Varování. Protože až se znovu vrátíte do tohoto pozemského života (potom co prožijete zkušenost Varování), uznáte Ho jako jediného pravého Boha a připojíte se k jeho stádu, aby mohlo být jedno stádo pod dohledem jednoho pastýře.
  Mé děti, můj Otec se připravuje ukázat vám pravdu, nemyslete si, že vás potrestá, nemyslete si, že vás zahrne výčitkami. Ne, děti, můj Otec je láska svou podstatou a čeká na vás s otevřenou náručí, abyste se k němu mohly vrátit jako marnotratní synové do jejich rodičovského domova.
  Proud jeho milosrdenství se rozšíří na celé lidstvo a všechny národy Ho budou zbožňovat a uznají Ho jako jediného pravého Boha. A tak připravte vaše duše, dětičky, neboť hodina jeho velkého milosrdenství již přichází. Pokoj Boží ať je s vámi a moje mateřská ochrana vám pomáhá.
   Vaše Matka, Marie Mystická Růže


                                         Poselství Panny Marie ze dne 13. října 2012.
                Vizionář: Enoc (Kolumbie), http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/

                                       JEZDEC HLADU PŘIJÍŽDÍ, ABY VYLIL SVOU MISKU NA ZEM
  Dětičky mého srdce, nechť je mír Boží s vámi!
Jezdec hladu přijíždí, aby vylil svou misku na obyvatele země. Znovu vám říkám, mé děti, buďte připraveny s nekazícími se potravinami a množstvím vody, protože čas nedostatku a sucha přichází. Nebuďte tvrdohlavé, uvědomte si, že přijde hladomor.   Mnoho z vás se chová tak uvolněně, jako kdyby se nic nemělo stát.
  Děti, všechno, co jsme oznámili, se do písmene stane. Přijde to v čase, který určila vůle mého Otce. Dbejte toho, dětičky, protože je to pro vaše dobro! Zásobte se jídlem a mějte dostatečnou rezervu vody, protože dny hladu na celém světě se blíží. Mnozí budou litovat, že nedbali na má volání a zítra budou hledat trochu potravy a vody, kterou nenajdou.
  Mé děti, neodkládejte tuto moji výzvu, pospěšte si nakoupit jídlo a udělejte si rezervu vody, a tak když tyto dny přijdou, budete mít zásoby a budete moci uživit sebe a vaše rodiny. Udělejte to tak, jako Josef v Egyptě, skladujte trvanlivé jídlo a udělejte si zásobu vody, takže budete moci čelit blížícímu se času velkého hladu.
  Hleďte, upozorňuji vás předem na to, co se stane, a tak zítra neříkejte, že jste nebyly varovány. Hladomor je jednou z ran, které udeří zemi a bude částí vaší očisty. Mnozí přijdou hladem a žízní o rozum a prolijí krev svých bratrů pro trochu jídla a vody. Hlad zanechá stopu smrti a zpustošení v mnoha částech světa. Dětičky, čtěte Jeremiášův nářek v kapitole 4., abyste mohli lépe porozumět tomu, co tato Matka říká, a abyste nezpochybňovaly to, co prohlašuji.
  Děti, neplýtvejte potravou, jezte jen co je nutné, neboť to, co proplýtváte dnes, bude vám zítra chybět. Vzdejte dík Nebeskému Otci za to málo, nebo za tolik, co vám každý den přinese. Proste o chléb života a za potravu pro tělo modlitbami Pána, tak jak vás učil můj Syn.
  Proto se připravte, mé děti. Zásobte se potravou a vodou, abyste si poradili během dnů velkého hladu. Nechť mír Boží je s vámi a ať moje mateřská ochrana vám pomáhá.
   Vaše Matka Marie Mystická Růže.
Oznamte toto poselství lidem tak rychle, jak je to jen možné.


                                      Poselství Ježíše ze dne 2. listopadu 2012 v 08:15.
      Vizionář: Enoc (Kolumbie), http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/english.html

                                               JÁ JSEM BŮH ŽIVÝCH A NE MRTVÝCH!
  Mé děti, můj pokoj ať je s vámi.
Má slova jsou životem a nadějí pro můj lid. Duch mého dědictví naplní má slova radostí. Má slova jsou živou vodou, která utiší žízeň těch, kteří Mě hledají s upřímným srdcem.
  Já jsem živá voda, a kdokoliv pije tuto vodu, už nebude žíznit. Já jsem živé Slovo a kdokoliv Mi bude naslouchat a řídit se Mnou, dosáhne věčného života. Já jsem život, který chci vlévat do vás, mé věrné děti.
  Následujte Mě, nebojte se Mě, a Já vás povedu do věčného ráje, kde vám nikdo neuchvátí vaši radost. Pojďte se Mnou a přebývejte ve Mně a nikdo vám nevezme můj pokoj.
  Ovce mého stáda, zvykněte si žít s tím, co je nezbytné, nedychtěte po pokladech bohatých tohoto světa, neboť vše se přihodí brzy. Hledejte váš poklad, kterým jsem Já, a naleznete věčný život.
  Mé děti, to, čemu říkáte peníze, se bude brzy válet po zemi a s nimi i bůh tohoto světa spolu se všemi těmi, kteří jej zbožňovali. Pád idolů se uskuteční brzy a bozi vytvoření lidskou rukou se změní v prach. Mrtví budou pohřbívat své mrtvé a ti, kteří se dnes ke Mně obrátili zády, Mě budou hledat a nenajdou Mě.
  V úzkosti budou křičet: Kde je náš Bůh, který se od nás odvrátil?  Pane, Pane, slyš nás! – A nebude Boha, jenž by jim odpověděl. Protože jste nebyli milosrdní se Mnou, s mou Matkou a se seslanými, když si nevzpomenete na sirotky a vdovy, nebo jinak – když jste nepomáhali bezmocným, nebo neutišili žízeň žíznivých, nemůžete být mými dětmi a moje odpověď bude: Jděte pryč ode Mě.
  Mé děti, ovce mého stáda, nedůvěřujte mrtvým věcem, spíše hledejte živého Boha ve vašich bratřích. Já jsem vdova a sirotek, chudý, bezmocný, ten, se šlechetným srdcem, bohabojný, a ten, kdo se řídí jeho přikázáními. Já jsem Bůh živých a ne mrtvých.
  Ještě jednou vám říkám, napřimte vaše cesty, vzdorovité děti, ať nepláčete a nenaříkáte v hodině mé spravedlnosti, jejíž čas brzy přijde. Nelpěte na mrtvých věcech, nepřipoutávejte se k ničemu, neboť jediná věc, kterou byste měli vlastnit, je láska. Hlavně láska, a ještě více lásky k vašemu Bohu a k vašim bratrům. Neboť v pravdě pravím vám: Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. Vše, co jsem řekl v mých slovech, bude vyplněno do písmene. Kéž není příliš pozdě pro mnohé z vás.
  Znovu klepu na vaše dveře, vzpurné děti, chystám se odejít, nenechejte bez povšimnutí moje poslední volání. Otevřete Mi! Chci s vámi povečeřet.
   Já jsem váš Mistr a Pastýř, Ježíš Nazaretský.

============================================================================================================================

                                   POSELSTVÍ PANNY MARIE V NAJU JULII KIM

16.2.2003 (2)
   Přišla jsem domů chviličku po 18. hodině. Nemohla jsem ovládat své tělo kvůli bezmezným bolestem, a proto jsem si lehla. Zatímco jsem rozjímala o vidění a o dnešním Pánově poselství, viděla jsem další vizi.
   Pohár hněvu Boha Otce chtěl právě sestoupit dolů na tento svět kvůli neobyčejně hroznému a nesmírnému hříchu světa, na který by se člověk ani nemohl dívat s otevřenýma očima. V tom okamžiku se Blahoslavená Matka, která vzývala Boha Otce prolévajíc slzy a slzy krve, držela Jeho ruky. Ale protože pohár kolísal, malé množství tekutiny z poháru hněvu bylo vylito.   V těch místech, kam tekutina klesla, se vznášely nahoru okamžitě prudké plameny ohně, i lidé, kteří tam hlasitě křičeli. Někteří byli spálení na smrt a jiní byli krutě poranění. Byla to ubohá scéna z pekla. V té chvíli začala Blahoslavená Matka mluvit laskavým, ale smutným hlasem.
   Blahoslavená Matka: "Má milovaná dcero! PROTOŽE  DĚTI  VE  SVĚTĚ   N E H L E D A J Í   S L O V A   O D   M É H O   S Y N A   J E Ž Í Š E   A N I   O D E   M N E,   ale zaneprazdňují se neužitečnými věcmi,  a   T A K   P R A C U J Í   P R O   S V O J I   Z K Á Z U,   tento svět se stal již pokrytý černými mraky a pohlcený jakoby v nějaké bouři. Ano, ony si to neuvědomují, a způsobují tím Mamince bolest jejího Srdce, jež je roztrháváno na kusy. Říkala jsem jim tak častokrát, opakovala stejná slova znovu a znovu a ukazovala četná a nevídaná zázračná znamení jako pomoc proti četným pohromám, které se nyní vyskytují na mnoha místech světa, ale... (Blahoslavená Matka zarmouceně štkala.) Jak je to možné, že jsou tak slepí, a neschopní vidět, a tak hluší, a neschopní pochopit?
   Všechny děti na světě! Ani můj Syn Ježíš ani Já nejsme od vás nijak daleko vzdálení, ani od vás na vzdálenost pokřiku, ale přímo po vašem boku. Proto tedy, nekalkulujte už dál lidským myšlením, ale   O T E V Ř E T E   S V Á   S R D C E   D O Š I R O K A   A   N A V R A Ť T E   S E   K   M É M U   S Y N O V I   J E Ž Í Š I   A   K E   M N Ě.  Potom nebudou kladeny otázky na vaši minulost, a sestoupí na vás pohár požehnání od Boha Otce namísto poháru Jeho hněvu a vaše smutné, naléhavé křičení bude proměněno na radost.
   Mé milované děti, které jste byly povolané jako malé duše! Intenzivním rozjímáním o tom, že váš Pán krvácí den po dni kvůli nesmírně zkaženým hříšníkům, se staňte ostražitějšími a modlete se i za ty zlé lidi s lidskými tvářemi, ale ohavnými srdci, aby mohli být zachráněni. Nyní: pokud se budete každý den a v každém okamžiku po zbytek vašeho života obracet k modlitbám, obětovat nahoru oběti a náhrady, žít zasvěcený život, snažit se o dosažení jednoty v Nejsvětější Trojici a s radostí se sjednocovat se svatými, ukazovat energičtěji moc lásky a nabízet nahoru hrdinněji věrnost, aby svět mohl být zachráněn, ďáblové, kteří naplňují oblohu a zemi, aby vás rozdělovali a sváděli, budou vyhnáni, a tento svět se bude dívat do tváře času vítězství Nejsvětějšího Srdce.
   Mé milované malé duše, které jste byly povolané za apoštoly Nejsvětějšího Srdce! Ano, nastala již ta doba, kdy pohár Božího hněvu sestoupí dolů. Alespoň vy, kdo již víte, že už není žádný další čas k odkládání nebo rozpakování se, si jasně uvědomte jednoduchou pravdu, že i předměty jako světlo jako ptáci nebo jako chmýří mohou padat a plout, jestliže se jich dost nahromadí (smysl je ten, že jestliže je množství spojení sjednocuje, mohou udělat velké věci), a nikdy se nestaňte znechucenými nebo frustrovanými při následování Mého Syna Ježíše a Mě, neboť brzy uvidíte úsvit Nového Nebe a Nové Země, přijmete a budete nosit vavřínovou korunu pravdy a těšit se z věčného štěstí."

                  

                                             Poselství Ježíše Vassuli Ryden 19.dubna 1992.

  Vassula: "Města povstávají jediným požehnáním Tvých úst, oltáře, které byly v troskách, se znovu budují Tvým pohledem a mrtví ožívají Tvým jediným dechnutím, aby chválili Tvé svaté jméno, a všichni, na které padla Tvá zářící rosa, se s Tebou smířili, ale ústa zkažených všechno ničí."
  Ježíš: "Dobře jsi to řekla, dcero. Cena vítězství je ve vás všech,  Z D V O J N Á S O B T E   S V É   M O D L I T B Y,   SVÉ  OBĚTI   A   P O S T Y !   U K Á Z N Ě T E   S V Á   P Ř I R O Z E N Á   P Ř Á N Í   T Ě L A !   ZACHÁZEJTE  TVRDĚ  SE  SVÝM  TĚLEM  A  NEDOVOLTE  MU  PODLÉHAT  JEHO  CHOUTKÁM,   P O R O U Č E J T E   S V É M U   T Ě L U !
  B U Ď T E   V   N E U S T Á L É   M O D L I T B Ě   K E   M N Ě,  a  ať se vydáte kamkoliv,  M Ě J T E   M Ě   N A   MYSLI!
  JÁ  JSEM  VÁŠ  BŮH!
  Modlete se za své bratry a sestry, kteří vyznávají   F A L E Š N É   N Á B O Ž E N S T V Í   jako jsou sekty svědkové Jehovovi, New Age, Moonova sekta a další - to je falešný obraz Mne! Ďábel vztekle sestoupil na vaši generaci, tyto sekty byly předpovězeny v Písmu. Vassulo, tato falešná náboženství se rozrostla v Mé Církvi (my všichni jsme Jeho Církev, všechny duše) jako rakovina v těle; tyto sekty jsou rakovinou Mého těla. Říkají, že v nich lze nalézt pravou moudrost, ale Satan se snaží oklamat, pokud možno, celý svět, dokonce i vyvolené! Tvrdošíjné odmítání lítosti přivedlo svět k jeho omylu. Tvé pokolení Mne znalo a přesto Mě nechtělo uznat. Raději ve své zatemnělé mysli sledovalo Satanovu doktrínu.
  Nabídl jsem Svůj pokoj, ale svět odmítl Můj pokoj, místo toho nahradil Mou slávu lží. N A H R A D I L   M O U   V Ě Č N O U
  O B Ě Ť   O H A V N O U   Z P U S T L O S T Í:  DUCHEM  VZPOURY  DANÝM  ODPŮRCEM!  Svět zaměnil Mé božství za bezcennou náhražku: smrtelného člověka. Opustil božskou pravdu kvůli lži; ale bylo řečeno, že na konci časů se satan pustí do díla a bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kteří jdou k záhubě, neboť nepřijmou lásku a pravdu, která by je zachránila.(2 Tesal 2, 9-12) Proto je vydávám do moci klamu, aby uvěřili lži, aby byli odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.(Satan, který se opičí po Bohu, může dát dokonce i stigmata, jako je dal komusi ze sekty New Age.)
  Moc rebela (svobodného zednářství) je tak velká, že se teď bez bázně objevuje přede všemi, je to ten, o kterém mluvil prorok Ezechiel(28,1), ten, který je nabubřelý pýchou, prohlašuje o sobě, že je Bůh, ten, který pitvoří pravdu, který se považuje za rovného Mně a říká, že sedí na Mém trůně. Rebel je skutečně nepřítel Mé Církve, Antikrist, člověk, který popírá Nejsvětější Trojici. Což jste nečetli: "Muž, který popírá, že Ježíš je Kristus, je lhář, je to Antikrist a popírá Otce stejně jako Syna, protože nikdo, kdo má Otce, nemůže popírat Syna, a uznat Syna znamená mít i Otce."(1 Janův 2, 22-23)
  T Y T O   S A T A N O V Y   D O K T R Í N Y   V Á S   U Č Í   V Ě Ř I T   V   R E I N K A R N A C I (převtělování),  ale   N E E X I S T U J E   Ž Á D N Á   R E I N K A R N A C E !  Oni zachovávají  VNĚJŠÍ  ZDÁNÍ  NÁBOŽENSTVÍ,  ALE  ZAVRHLI  JEHO  VNITŘNÍ  SÍLU - SVATÉHO  DUCHA  A   S V A T É   P Ř I J Í M Á N Í,  Mé dítě. Satan přichází převlečen za anděla světla, aby oklamal mnohé, a spolu s rebelem udělí velké pocty těm, kdo ho uznají, svěří jim (zednářům) zemi za vysokou cenu.(Daniel 11,39) Ale Já vám říkám, že brzy se otevře nebe  A   PADNE  NA  NĚ  MŮJ  OHEŇ  A  STRÁVÍ  JE !
   VĚRNÝ  A  PRAVÝ  JÁ  JSEM!
   SOUDCE  A  NEPORUŠENOST  JÁ  JSEM!
   SLOVO  BOHA  JÁ  JSEM!
   KRÁL  KRÁLŮ  A  PÁN  PÁNŮ  JÁ  JSEM!
   A  OPAKUJI  VÁM  SVŮJ  SLIB:  O P R A V D U   B U D U   B R Z O   S   V Á M I !"                POSLEDNÍ  POSELSTVÍ  KRÁLOVNY  MÍRU  MIRJANĚ  Z  MEDJUGORJE.
                                                        2.4.2013

  "Drahé děti!
  Zvu vás, abyste v duchu byly jedno s mým Synem.
  Zvu vás,   abyste se skrze modlitbu  a  mši svatou,     K D Y Ž   M Ů J   S Y N   S E   S   V Á M I   Z V L Á Š T N Í M   Z P Ů S O B E M   S J E D N O C U J E,   snažily být jako On,   vždy připraveni  p l n i t   B o ž í   v ů l i  - a ne, abyste se snažily, aby se naplnila vaše vůle.
  P R O T O Ž E,  děti moje,  S K R Z E   B O Ž Í   V Ů L I   J S T E  -  E X I S T U J E T E, ale bez Boží vůle  N E J S T E   N I C !
  Já, jako Matka vás žádám, abyste   S V Ý M   Ž I V O T E M  mluvily o slávě Boží, neboť tím oslavíte podle jeho vůle i sebe.  U K A Z U J T E   V Š E M   P O K O R U   A   L Á S K U   K   B L I Ž N Í M. 
  T O U T O   P O K O R O U   A   L Á S K O U   V Á S   M Ů J   S Y N   S P A S I L  a  otevřel vám cestu k nebeskému Otci.
  Já vás prosím, abyste otevírali cestu k nebeskému Otci všem těm, kteří Ho nepoznali a neotevřeli svá srdce jeho lásce.
  Svým životem otevřete cestu všem těm, kteří ještě bloudí při   H L E D Á N Í   P R A V D Y.
  Děti moje, buďte mi apoštoly, kteří nežili nadarmo.
  N E Z A P O M E Ň T E,  Ž E   P Ř I J D E T E   P Ř E D   N E B E S K É H O   O T C E   A   B U D E T E   M U   O   S O B Ě   V Y P R Á V Ě T. (Osvícení svědomí)  B U Ď T E   P Ř I P R A V E N I !
  Opět vás upozorňuji, modlete se za ty, které můj Syn povolal,     P O Ž E H N A L   J E J I C H   R U C E   a  daroval vám je.
  MODLETE  SE,  MODLETE  SE,   M O D L E T E   S E   Z A   V A Š E   P A S T Ý Ř E !  Děkuji vám."

  (Modlete se za arcibiskupa Graubnera, aby ho osvítil Duch Svatý, aby uviděl Pravdu a odvolal zákaz kněžím světit Pečetě živého Boha. Já se modlím celou dobu. Děkuji.barmanka)174.                                   Poselství Ježíše ze dne 24. srpna 2011 v 16:38.
                                    PROROCTVÍ PŘEDPOVĚDĚNÁ TÍMTO PROROKEM SE NYNÍ NAPLŇUJÍ
  Má drahá, milovaná dcero,
každý národ na světě se bude snažit číst moje poselství, které jsem ti odevzdal. Neboť až zakusí Varování, pak budou hledat mé vedení, abych jim dal sílu.
  Nyní, kdy utrpení vzrůstá, jsi unavená, má dcero, ale za pár dnů ti bude dán oddech. To vše je po tobě požadováno, protože Já potřebuji utrpení, které Mi pomáhá spasit lidi ve strašném hříchu. Snaž se vidět užitek, který to přináší, a jednoho dne se budeš se Mnou radovat, až budeš svědkem plodů, jež tato práce přinesla.
  Jděte vpřed, Mé děti, v síle, neboť až proroctví předpověděná tímto prorokem se nyní naplní, pak vy také uvěříte v pravost této internetové stránky.
  Modlete se teď, mé děti, aby moje armáda vzrůstala počtem a sjednoťte se jako jeden muž k boji v duchovní bitvě, jež je před vámi.
   Váš milující Spasitel Ježíš Kristus


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář