Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.24 INFORMACE, RADY A POSELSTVÍ Z NEBE LIDEM NA ZEMI Č.5
              Č.24  INFORMACE, RADY A POSELSTVÍ Z NEBE LIDEM NA ZEMI Č.5.


                                       TŘETÍ SVĚTOVÁ VÁLKA.  KONEC ČASU A SOUD.

                                              


630.                              Poselství Ježíše ze dne 30. listopadu 2012 v 15:55.

                    JAKMILE BUDE SVOBODA SLOVA ZRUŠENA, PRAVDA BUDE UTAJENA.

  Má drahá, milovaná dcero,
nyní se naplňují proroctví, ve kterých svoboda národů, dovolující jim mluvit bez omezení, končí.
  V mém poselství ze dne 1. ledna 2011, jsem vám řekl, že hlas lidu prostřednictvím médií bude lidstvu utajen a odebrán.(Poselství č.036: Cenzura médií)
  Až svobodný hlas médií bude umlčen, pak budete vědět, že  Ž I J E T E   V   D I K T A T U Ř E.
  Mnohé změny budou národům vnuceny prostřednictvím kontroly médií. Jakmile bude svoboda slova zrušena, Pravda bude utajena.   Potom národy, jeden za druhým, budou krmeny lžemi, diktovanými pohany.(Jako za komunismu)
  K N I H A   P R A V D Y   J E   D Á N A   S V Ě T U,  aby lidé pocítili Boží lásku, byli vedeni k Pravdě a našli tak svobodu.
  Svoboda vlastní volby je vám právě odebírána elitní skupinou. Jste jako beránci jdoucí na jatka a mnozí z vás budou zavedeni na scestí a stanete se slepí k Pravdě.
  Svoboda je darem, který dostal každý člověk od Boha, jenž respektuje svobodnou vůli svých dětí.
  Vaší svobodnou vůlí činíte mnohá rozhodnutí. Na některé z nich se dívá můj Otec s nelibostí, přesto se však   d o   v a š í   s v o b o d n é   v ů l e   nikdy   n e v m ě š u j e,   nebere ji vám, a také ji vám vzít nechce.
  Otroci Satana budou vždy útočit na vaši svobodnou vůli. Provádí to tak, že pokoušejí národy, aby vzaly svobodu těm, nad nimiž vládnou. Dělají to z mnoha důvodů.
  Prvním z důvodů je   U D Ě L A T   Z   V Á S   O T R O K Y pro svůj vlastní sobecký prospěch.
  Tím   druhým   je  K O N T R O L A   R Ů S T U   J E J I C H   P O P U L A C E.  Třetím důvodem je  O D S T R A N I T   V Š E C H N Y   S T O P Y   B O H A.
  Od mé smrti na kříži byl tento plán uskutečněn v mnoha zemích. Přesto se západnímu světu podařilo, aby zůstal od diktatur svobodný tak, jak to bylo jen možné. To vše se nyní změní.
  Každý národ bude ovládnut jiným. Budou bojovat mezi sebou o moc. Mnoho národů   Z A Č N E   Z A V Á D Ě T   Z Á K O N Y,   K T E R É   S M Ě Ř U J Í   K E   K O M U N I S M U.
  Pak přijde doba, kdy   R U D Ý   D R A K (Čína)   A   M E D V Ě D (Rusko)   V Š E C H N Y   O V L Á D N O U,  ale mnoho lidí si to neuvědomí, protože velká část této diktatury bude veřejnosti skryta.

  Vězte toto: až pokusy k odstranění Božího jména zapustí kořeny a vy  se stanete  otroky  lží,   P A K   U D E Ř Í   R U K A  M É H O   O T C E !   J E D N A   T Ř E T I N A   S V Ě T A   B U D E   S R O V N Á N A   S E   Z E M Í   A   B O Ž Í   Z Á S A H Y   B U D O U   T R V A T   A Ž   D O   P O S L E D N Í H O   D N E. (HENOCHOVA VIZE ?)

  Ke zmírnění dopadu zlovolných zákonů, které budou zavedeny ve vašich zemích, kde vám Pravda bude utajena, musíte se modlit tuto modlitbu modlitební kampaně (87), za ochranu národů od zla.

                                    OCHRAŇUJ NÁŠ NÁROD OD ZLA.
  "Ó, OTČE, VE JMÉNU TVÉHO SYNA,  Z A C H R A Ň   N Á S   P Ř E D   K O M U N I S M E M.
  ZACHRAŇ NÁS PŘED DIKTATUROU.
  OCHRAŇUJ NÁŠ NÁROD PŘED POHANSTVÍM.
  NEDEJ UBLÍŽIT NAŠIM DĚTEM.
  POMOZ NÁM UVIDĚT BOŽÍ SVĚTLO.
  OTEVŘI NAŠE SRDCE K UČENÍ TVÉHO SYNA.
  POMOZ VŠEM CÍRKVÍM ZŮSTAT VĚRNÉ BOŽÍMU SLOVU.
  SNAŽNĚ TĚ PROSÍME, ABYS UCHRÁNIL NAŠE NÁRODY OD PRONÁSLEDOVÁNÍ.
  NEJDRAŽŠÍ PANE, POHLÉDNI NA NÁS S MILOSRDENSTVÍM, BEZ OHLEDU NA TO, JAK JSME TĚ URAZILI.
  JEŽÍŠI, SYNU ČLOVĚKA, POKRYJ NÁS TVOU VZÁCNOU KRVÍ.
  VYSVOBOĎ NÁS Z PASTI ZLÉHO.
  ÚPĚNLIVĚ TĚ PROSÍME, DRAHÝ BOŽE, ZASÁHNI A ZASTAV ZLO, KTERÉ SE NYNÍ CHYSTÁ POHLTIT SVĚT. AMEN."

  Modlete se, modlete se, modlete se, neboť Srdce mého Otce je zlomeno  R Y C H L O S T Í,   s jakou jsou   H Ř Í Š N É   Z Á K O N Y   V   T O M T O   Č A S E   Z A V Á D Ě N Y   V   K A Ž D É M   N Á R O D U   N A   Z E M I !
  Doufejte. Modlete se a důvěřujte Mi, aby toto zpustošení mohlo být zmírněno.
  Modlete se, abyste vy, stejně jako většina Božích dětí udrželi oči stále otevřené a abyste zůstali věrní Pravdě mého učení.
   Váš Ježíš269.                           Poselství Ježíše ze dne 1. prosince 2011 v 12:00.

                                         JE ORGANIZOVÁNA STRAŠNÁ VÁLKA.

  Má dcero,
velký trest padne na svět, aby byl ochráněn nevinný.
  Nyní je organizována velká, zlá ukrutnost, která by mohla vyvolat strašnou světovou válku.
Ruka Mého Otce dopadne, aby potrestala duše, polapené Satanem. Nebude jim dovoleno, aby uskutečnili svůj ďábelský plán.
  Děti, jen málo z vás víte, co se ve skutečnosti děje.
  Tyto skupiny jsou tak opatrné, že to, co vidíte se před vámi odehrávat, když se národy vzájemně napadají, není přesně to, co se zdá být.
  J E   T O   Z Á M Ě R N Ě   P Ř I P R A V E N Ý   P O K U S   V Y V O L A T   V Á L K U,   A B Y   B Y L Y   Z A B I T Y   M I L I Ó N Y. (snížení populace)
  Můj Otec nemůže stát stranou. Musí zasáhnout.
  Modlete se, modlete se, modlete se, děti, za záchranu duší.
   Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus


 
                                        VIDĚNÍ ALOISE IRLMEIERA (1894-1959)
 
 
         Z povolania hľadač vody a studniar, bol jednoduchý a prostý muž z Freilassingu, nie práve svätuškár, ale správneho kresťanského zmýšľania, dobromyseľný a ustavične ochotný pomôcť. Tí, čo ho bližšie poznali, sa domnievali, že nebol až tak nadaný, aby svoje vízie a videnia mohol len tak vymyslieť. Jeho fantázia bola skutočne obmedzená a bol vždy všetko iné ako prefíkaný a lišiacky trhnutý. Ale mal veľký dar : bol hľadač vodných prameňov a našiel každý podzemný tok spodnej vody.
       Už v jeho období chlapčenskej mladosti zistil skúsenosťou, že mohol vystopovať spodnú vodu. Keď sa ocitol v blízkosti zdroja prameňa alebo podzemnému toku, tak mu začali vybrovať prsty. Na rukách mu vystúpili tučné žily a prútik v rukách sa začal vzpierať na znak existencie podzemnej žily vody, že ani cudzia ruka by nemohla zabrániť pohybu prútika. K tejto mimoriadnej schopnosti  potom dostal ešte ďalšiu : Predvídať udalosti.(To může být i od satana a pak to nemusí být všechno pravda.)
 
         Aj čo sa budúcnosťi týka mal Irlmaier mnoho vízií. Videl  T R E T I U   S V E T O V Ů   V O J N U   a  ešte  mnoho iných vecí vopred:
  "Všetci volajú MIER, Schalom! (židovský pozdrav)  A tu a vtedy sa to stane. Zrazu vzplanie nové ohnisko vojny   n a   b l í z k o m   v ý c h o d e,  velké flotyly bytevných lodí stoja   v  s t r e d o z e m n o m   m o r i   proti sebe a situácia je velmi napnutá.
  Ale táto plamenná iskierka je vlastne vhodená do sudu s pušným prachom na Balkáne.  Vidím "Veľkého" padať, krvavá dýka je položená vedľa.(první vražda) -  Potom to ide jedna rana za druhou. Mohutné vojská pochodujú do Belehradu od východu a posunú sa až po Taliansko. Hneď na to vyrazia tri pancierové šíky severne od Dunaja bleskovým prepadom do západného Nemecka v smere Rýn  - bez akejkoľvek výstrahy. Stane sa to tak nečakane, že obyvateľstvo bude v divej panike utekať smerom na západ.
  Mnoho áut upchá ulice, keď obyvatelia predsa len zostali doma, alebo zutekali polnými cestami! Čo na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách prekážka rýchlopostupujúcim pancierovým jednotkám je prevalcované tankami.  Povyše Regensburgu nevidím už žiadny most cez Dunaj. Z velkého Frankfurtu nezostalo takmer nič. Porýnie bude spustošené, ale viac zo vzduchu.   Bleskovo prichádza pomsta  c e z   v e l k ů   v o d u. (USA?)   Hneď nato, prepadá  Ž L T Ý   D R A K (Čína)  Aljašku a Kanadu. Ale nedostane sa ďaleko.
        Dvaja muži  z a v r a ž d i a   jedného vyššie postaveného. Sú podplatený inými ľuďmi. Jeden z vrahov je černoch menšej postavy, ten druhý je vyšší svetlejších vlasov.  Myslím,  že  je  to  n a   B a l k á n e,  neviem to presne povedať.   A stala sa   t r e t i a   v r a ž d a. Potom je VOJNA. (Na inom mieste povedal Irlmeier: Východom slnka prichádza vojna a ide to strašne rýchlo.)
        Vidím prichádzať tri útočné línie.:
  Ten spodný "červ" sa ťahá od Čiech cez les. Pater Norbert Backmund doplnil predpoveď, - ich ciel je Porýnie, po ústne sprostredkovanej výpovedi Irlmeiera.:Dunaj nepriatel neprekročí, ale uhýba smerom na severozápad, v údolí Naab (Naabtal) v Oberpfalzi vidí Irlmeier ich hlavný stan. Mesto Landau an der Isar ťažko trpí jednou "zablúdenou Bombou".
  Ten druhý "červ"  tiahne direkt cez Sachsen na západ, ten tretí "červ" sa tiahne od severovýchodu k juhovýchodu. Rusi tiahnu deň a noc, ich cielom je Porýnie, kde sa nachádza tak vela vysokých pecí a stojí vela komínov.
  Ale potom vidím našu Zem ako guľu, na ktorej predomnou lietajú biele holuby, množstva ako piesku. A potom prší žltý prach v jednej línii. Zlaté   m e s t o ( P r a h a)   b u d e   z n i č e n é   a  tu sa to začne. Ako žltá čiara - línia sa tiahne hore až k mestu v zátoke. Bude jasná noc, keď ju začnú vrhať. Pancierové vozidlá ešte stále idú, ale tí, čo v nich sedia, celkom očerneli. Tam,   k d e   t o   s p a d n e,  N E Ž I J E  vôbec nič, žiadny strom, žiadny krík, žiadna tráva a žiaden dobytok. Všetko zvädne a sčerná. Domy ešte stoja. Čo to je, neviem a neviem o tom nič povedať. Je to velmi dlhá línia a kto sa snaží cez ňu prejsť, zomrie. Všetci, čo sú tam, nad líniou, nemôžu ísť sem, a všetci, čo chcú ísť tam, nemôžu. Potom tam vo vedení armády niečo zlyhalo a všetci musia utekať na sever. Všetko čo mali pri sebe odhadzovali. Žiadny z nich sa nevráti späť už nikdy.
 
  Vo verzii podla Athura Huebschera povedal Irlmeier.: Ide to velmi rýchlo. Od Dunaja až k morskému pobrežiu panuje hrôza a zdesenie. Dvom velkým sprievodom uprchlíkov sa ešte podarilo prekročiť rieku. Tretí sprievod je stratený a je nepriateľom obklúčený, potom prišli tie  B I E L E   H O L U B Y   a zrazu začal padať z neba  Ž L T Ý   D Á Ž Ď.   Je to jedna velmi dlhá línia. Od Zlatého mesta (Praha) až hore k velkej vode k jednej zátoke. V tomto pásme línie   p o š l o   v š e t k o. Tam, v tejto línii je jedno mesto len kopou kamenia. Meno mesta nesmiem povedať.

  V ďalšej výpovedi Irlmeiera.: Roj holubov vzlieta z piesku. Dve svorky dosiahli priestor bojov zo západu na juhozápad...  Eskadra sa obracia na sever a odrezala tretiemu "červu" postup. Od východu sa to hemží pásakmi (tankami). Ale v pásakoch   s ú   u ž   v š e t c i   m ŕ t v y,  aj napriek tomu pásaky rolujú ďalej a po čase sa sami zastavujú a ostávajú stáť. Aj tu zvrhli letci svoje   č i e r n a   s k r i n k y.  E x p l o d o v a l y   skôr ako sa dotkli zeme a   r o z p r s k l y   ž l t ý,   a l e b o   z e l e n ý   d y m,   č i   p r a c h.   Čo bolo pod tým, všetko pošlo, či človek, zviera, alebo rastlina. Jeden rok nesmie nikto do tohoto priestoru vstúpiť, beztoho, aby sa nevystavoval životnému nebezpečiu. Na Rýne bol útok bezpodmienečne odrazený. Z tých troch vojnových ťahov, sa už nevráti žiaden vojak domov.
  Ďalej Irlmeier hovorí.: Na hlavný vojenský stan zhodili niečo dole, vidím na nejakom kopci kostol, ktorého oltár pozerá na sever a ten kostol horí. Juhovýchodné Bavorsko bude chránené pod rúškom ochrankine Frau Altoetting.(Panna Maria z Altoettingu) Tu sa nedostane žiadny. Mešťania utekajú na vidiek k usadlíkom, aby si vzali kravku z maštale od tých, čo nie sú žiadny polnohospodári a nemajú žiadne pracovné sily k hospodáreniu.
  Vidím zánik troch miest. Jedno na juhu kleslo do bahna, iné na severe pošlo dolu pod vodu a tretie je nad vodou. Mesto so železnou vežou  (P a r í ž), j e   z n i č e n é,   vlastný obyvatelia ho zapálili. V krajine čižmy (Taliansko) vypukla revolúcia. Myslím, že je to  n á b o ž e n s k á   v o j n a,   lebo povraždili vela duchovných. Za pápežom vidím jeden zakrvavený nôž. Len velmi málo zostane z tých, čo nestihnú utiecť.  P á p e ž   i m   a l e   u n i k n e   a  utečie preoblečený za vodu. Po krátkom čase sa ale navráti, keď sa obnoví pokoj. Pásmo Álp bude zo severu a z juho čiastočne zatiahnuté do konfliktu, ale východná časť je v pokoji. Kraje na severnom pobreží až po Belgiu sú ťažko skúšané vodnými príbojmi. More je velmi nepokojné   a   v l n y   s ú   a ž   d o   v ý š k y   d o m u,  vzniká pena, ako keby voda vrela.   O s t r o v y   pred pobrežím   z m i z n ú   z   p o v r c h u   a  klíma sa zmení.  Č A S Ť   A N G L I E   Z M I Z N E    keď spadne   t á   v e c   do mora, ktorú tam zhodí ten letec. Čo to je, ja neviem. Počas, alebo na konci tejto vojny vidím na nebi znamenie,   U K R I Ž O V A N É H O   S   R A N A M I   A   V Š E T C I   T O   B U D Ú   V I D I E Ť !   Ja som to videl už tri krát, príde to, určite.
  Na jar 1959 vypovedal Irlmeier toto.:  Tma bude jedného dňa počas vojny.  Potom   s a   s p u s t í   k r u p o b i t i e   ĺ a d o v c a   s  hromami a bleskami  a  z e m e t r a s e n i e   bude lomcovať Zemou. Vtedy nechoďte von z domu!  Svetlá nebudú svietiť okrem sviečok, elektrický prúd prestane fungovať. (TŘI DNY TMY)  Kto sa nadýcha toho prachu, dostane kŕč a zomrie. Neotvárejte okná a zastrite ich čiernym papierom. Všetká voda vystavená tomuto prachu bude otrávená a všetká nezabezpečená strava, ktorá nie je v uzavretých konzervách. Žiadna potrava v pohároch a flašiach, nevydržia to. Nepite žiadne mlieko. Kúpte si pár konzeriev, ryžu a strukoviny.Chlieb a múka vydržia, vlhké splesnie, ako mäso - okrem zabaleného v plechovkách. Vonku zúri smrtelný prach a zomiera velmi veľa ľudí. Rieky a toky budú mať tak málo vody, že sa bude dať ľahko prejsť na druhú stranu. Domáce zvieratá kapú, tráva zožlkne a vyschne, mŕtvy ľudia celkom ožlknú a sčernajú.  P O   T R O C H   D Ň O C H   je po všetkom. Vietor odoženie tieto oblaky smrti smerom na východ. Ale hovorím ešte raz.: Nechoďte von, nepozerajte von oknom, nechajte horieť posvätené sviečky, alebo voskovice. A modlite sa. P O Č A S   T E J T O   T M Y(noci)  Z O M R I E   V I A C   ľ u d í,   ako v oboch svetových vojnách dohromady.
  V Rusku vypukne revolúcia a občianska vojna. Mŕtvol je tak veľa, že už  sa  nedajú  odpratávať z ulíc.  K R Í Ž   S A   B U D E   Z N O V U   C T I Ť.  Ruský národ znovu verí v Boha.  T Í  N A J V Y Š Š Í   medzi politickými stranami S P Á C H A J Ů   S E B E V R A Ž D Y (Satan si je vezme)  a krvou bude zmytá vina. Vidím červenú masu, zmiešanú so žltými tvárami,(komunisti v Číně) to je všeobecná vzbura a hrozné vraždenie.

  Ďalšia Irlmeierova výpoveď.: Tá trojdňová tma je stále bližšie. Vidím tri deviatky, no neviem povedať čo to znamená. Tretia deviatka prinesie mier. Potom sa bude Kríž znovu ctiť. Keď sa to všetko skončí, príde mier a dobré časy. Tie zákony, ktoré prinášajú deťom smrť (prerušenie tehotenstva) prestanú platiť po ich zrušení. Vidím chudého vyciveného starého dedka ako nášho kráľa. Na lúkach kvitnú kvety, keď sa vráti pápež z vyhnanstva (exilu).
  Keď sa zjesenieva, schádzajú sa ľudia v pokoji. Najprv trpia hladom, ale potom sa im dostane tolko poživne, že budú všetci najedený. Ľudia bez pozemkov sa sťahujú znovu do prírody na vidiek, kde vznikla vyprahlá púšť a každý môže sídliť kde sa mu krajina zapáči, kolko stačí obrobiť. Ľudí je málo, a Kramár (obchodník) stojí predo dvermi a hovorí.: Kúp si niečo, bo zahyniem.
  Vplyvom zmeny klímy budú u nás sadené vinice a budú rásť južné ovocia, je ovela teplejšie ako teraz. Po tej velkej katastrofe, príde jedno dlhé a šťastné obdobie. Kto to zažil, tomu sa vodí dobre.
  Prostredníctvom katastrofy, alebo niečoho podobného tiahnu tí Rusi zrazu na sever.
  Okolo Kolína sa rozohní posledný boj. Po víťazstve bude korunovaný cisár prchajúcim Pápežom.
  Ako dlho to všetko trvá? Vidím tri čiarky, ale či sú to tri dni, tri týždne či tri mesiace - neviem.
  Vidím tri deviatky, tá tretia deviatka prináša MIER.
  Ľudia musia znovu začínať tam, kde začínali ich starý otcovia.

199.                                 Poselství Ježíše z 21. září 2011 v 23:30.

                                         VYKLÁDÁNÍ BUDOUCNOSTI NENÍ ODE MNE.

  Má dcero,
tato cesta se ti nyní stane obtížnější. Jsi připravena více, než si kdy budeš myslet. Neboj se, protože tvoje mise pomůže zachránit hodně lidí. Tvá úloha byla předpověděna a je řízena z nebe. Ty jsi nástroj. Já jsem Mistr.
  Budeš mít úspěch v tomto nejsvětějším úkolu, neboť nemůže ztroskotat a neztroskotá. Chvílemi se můžeš cítit velmi sklíčená, osamělá a bez odvahy. Přijmi to. Tvoje utrpení vede vzácné duše ke Mně v okamžiku jejich smrti. Tyto duše se teď modlí za tebe. Raduj se, neboť kdybys viděla lásku, již vyzařují pro tebe, plakala bys radostí.
  Moji   s v a t í   v   n e b i   t ě   v e d o u   a   o c h r a ň u j í   od Zlého a tím jsou ti zajištěny milosti, jež tě překvapují a těší. Nikdy neváhej ve svém úkolu. Je to jedna z největších misí mé práce na zemi. Buď silná, odvážná a sebejistá, ale za každou cenu   z ů s t a ň   p o k o r n á.  Jeviště je připraveno. Události, o kterých jsem mluvil, se teď rozvinou. Až se to stane, tak se ti také navrátí důvěra, protože budeš mít všechny důkazy, které potřebuješ. Ano, Satan se při několika příležitostech vmísil do tohoto díla. Dovolil jsem to, protože to zajistí, že vždy zůstaneš pokorná.
  Nezveřejňuj datum událostí. Netaž se, co přinese budoucnost lidem, kteří k tobě vznášejí dotazy.   V Y K L Á D Á N Í   B U D O U C N O S T I   N E P O C H Á Z Í   O D E   M N E.  Jediná budoucnost, kterou odhaluji, je spojená  s  d u c h o v n í m   p r o s p ě c h e m   m ý c h   d ě t í.   Buď vděčná, že ti byl dán tento velmi speciální dar. I když sis to nikdy vědomě nepřála, byla jsi formována k této práci už od tvého prvního nadechnutí a naplníš mé Nejsvětější Slovo až do posledního výdechu.
  Jdi vpřed v mém jménu a pomoz Mi zachránit duše celého lidstva s láskou a radostí ve svém srdci.
  Miluji tě, má drahá dcero. Raduji se z tvé vroucí lásky ke Mně a k mé milované Matce.
   Tvůj Ježíš
048.                              Poselství Ježíše ze dne 17. února 2011 v 23:45.

                         REVOLTA ARABSKÉHO SVĚTA: TŘI SVĚTOVÍ VŮDCI BUDOU ZAVRAŽDĚNI.

  Má drahá, milovaná dcero,
dnes jsem naplněn radostí, neboť tato důležitá série poselství, určených celému lidstvu, je teď připraveno k vydání (tiskem).   Už brzy zjistíš, že všechny země se o těchto poselstvích dovědí. Neznepokojuj se o svou bezpečnost, neboť Já vždy ochráním tebe a tvou rodinu. Přestože jsem plný lásky k tobě, mé dítě, moje srdce je zlomeno hlubokým zármutkem pro utrpení, způsobovaného   Z Á K E Ř N Ý M I   S P O L E Č N O S T M I,  jež se spiklenecky zmocňují různých zemí.
  Provedou to tak, že lstivě odstraní vůdce*. Potom nabídnou pomoc. Pak si budou kupovat přátelství nových režimů, dokud je nedostanou  p o d   s v o u   k o n t r o l u.  Tato nová kontrola bude horší, než samotní mocichtiví diktátoři, jež byli svrženi ve jménu svobody.
  Všímej si, s jakou rychlostí se teď  b u d e   s j e d n o c o v a t   p r o t i   m é m u   ž i d o v s k é m u   n á r o d u.   Pozoruj, jak všichni jeho spojenci od něj odpadnou a ponechají jej bez ochrany.
  Moje dcero, až k Varování dojde, tak se potom bude, když dojde k obrácení, s větší ochotou naslouchat mému slovu. Tehdy nastane čas pro mé svaté následovníky, aby se jednotně postavili na odpor proti tyranii, která zavládne v západním světě,  P Ř E D E V Š Í M   V   E V R O P Ě.  Bojujte za vaše právo k modlitbě. Když to neuděláte, tak to nebude nábožensky motivovaná válka, ale  V Á L K A   V Y H L A Z O V A C Í !
  Už brzy budou krátce po sobě zavražděni tři světoví vůdci. Pamatuj si, že každý jeden z nich bude zavražděn spikleneckou ďábelskou skupinou, patřící k organizacím, jež náleží k subkulturám, existujících v každém národě, i když se ze zbabělosti nezviditelňují. Ale nebudou se dlouho schovávat. Až si zabezpečí moc, budou se snažit upoutat vaši pozornost a vyžadovat respekt.
  Varování pomůže zachránit všechny moje děti, ať už jsou kdekoliv. Obrácení, které je mým darem, bude umožněno dokonce i těm, jež kují spiklenecké plány k uchopení moci nad zemí, která patří Bohu. Kdyby jen mohli pochopit, že tato moc jim nikdy nebude patřit, tak by se zastavili. Oni jsou však zaslepení.
  Vícero mých andělů**, kteří jsou teď na zemi přítomní jako lidské bytosti, pomohou ukázat těmto ubohým, zbloudilým duším pravdu. Mnozí se obrátí, jiní však ne.
  Moje dcero, jdi a rychle rozšiřuj toto slovo. Máš jenom týdny. Využij každý prostředek, který máš k dispozici. Ukaž odvahu. Udělej skutečně všechno, co můžeš, aby všechny moje děti – všechny národy – mohly pochopit význam mého výjimečného daru, když se má ruka natáhne z nebe, aby zachránila jejich duše.
  Ti, kteří se zpočátku neobrátí, tak udělají před pronásledováním, kdy se víc a víc duší bude ke Mně obracet. Bude to velmi těžká doba pro všechny. Ale buďte trpěliví, neboť před vámi je dobré období, až se mír vrátí na zem. Po tomto varovném volání uvidí moje děti lásku, jež k nim chovám, a poběží zpět do mého náručí. Potom, co se to stane, má paže zformuje moje království a ochrání je před mistrem klamu, jehož vláda bude velmi krátká.
  Tato událost představuje mezník v dějinách lidstva, děti. Už zakrátko to pochopíte. Pokud budete mít jakékoliv pochybnosti i v čase do Varování – potom, co se Varování uskuteční, otevřou se vaše srdce k pravdě.
  Má dcero, jdi teď v míru a lásce ke všem lidem.
   Ježíš Kristus –  K r á l   Ž i d ů
020.                               Poselství Ježíše ze dne 26. listopadu 2010 v 03:00.

      GLOBÁLNÍ PLÁN K REDUKCI SVĚTOVÉ POPULACE A SVRŽENÍ SVĚTOVÝCH VŮDCŮ.

  Moje milovaná dcero,
brzy dostaneš vedení od svého duchovního rádce. Pamatuj si ale, že jsem povolal mnoho mých následovníků, ale ne všichni to přijali. Jak sama víš, nemohu zasahovat do svobodné vůle člověka, do daru lidstvu. Bez ohledu na to je teď důležité pokračovat v této naléhavé práci, aby moje děti naslouchaly a byly spaseny.

                                                         Znamení
  Nemyl se, změna se chystá a brzy bude tolik znamení, že jen málo lidí na této planetě nebude schopno je rozpoznat. Znamení, o nichž hovořím, jsou ta, jež byla dána mými vizionáři prostřednictvím   Z J E V E N Í  m é   B l a h o s l a v e n é   M a t k y   v   E v r o p ě.   Mnoho lidí, kteří otevřou svou mysl a osvobodí své uvězněné duše, pochopí, že tato oznámení pocházejí z nebe. Když moje děti uvidí   Z Á Z R A Č N Á   Z N A M E N Í,   jež   b u d o u   v i d i t e l n á   p ř e S    S L U N C E,  pochopí pak pravdu.
  Nevšímej si opovržení, výsměchu a nenávisti, kterou zakusíš, až lidé budou číst obsah tohoto rukopisu. Totéž se stalo mým apoštolům, kteří darem Ducha Svatého tvořili své dílo. I tobě, má dcero, byl dán tento dar. Nikdy jej neodmítej, ani o něm nepochybuj. Je skutečný, a to teď víš. Konečně tvé pochybnosti začaly ochabovat.
  Jak jsem ti řekl, pošlu ti pomoc. Zřejmost tohoto slibu se již začíná ukazovat. Stejně tak   T I   D Á M   I N F O R M A C E,   T Ý K A J Í C Í   S E   B U D O U C N O S T I,   J E Ž   M U S Í Š   O Z N Á M I T   V Š E M,  I   N E V Ě Ř Í C Í M !    Vždyť co na tom záleží, když ti nebudou hned věřit. Protože, až se události začnou odvíjet, nebudou mít jinou možnost než uznat pravdu.

                                                Plán k vyvolání války.
  Zlomyslný plán k vyvolání války, konspirovaný světovými velmocemi, je na cestě – jeho  záměrem  je   R E D U K C E   S V Ě T O V É   P O P U L A C E.  Modlete se, modlete se, abyste pomohli odvrátit velikost škody, kterou tito zlí lidé chtějí způsobit na zemi. Jejich hloupá oddanost mistru klamu znamená, že  s  p o m o c í   s a t a n s k ý c h   s i l,   jež dostávají jeho vlivem, jsou rozhodnutí uskutečnit tento cíl za každou cenu.

                                                 Plán ke svržení papeže Benedikta.
  Stejně tak plánují  p ř e v z e t í   v l á d y   n a d   c í r k v e m i    a  různými vyznáními,  VČETNĚ  VATIKÁNU.  Můj papež, můj milovaný Benedikt, je obklopen těmi, jež tajně osnují jeho pád. Jiní světoví vůdci, kteří již nevědí nic o spodních silách, skrývajících se v jejich vlastních řadách, budou také jejich cílem, kromě několika, kteří je svrhnou.
  Mé děti, probuďte se a bojujte. Toto je velmi skutečná válka, nepodobná žádné jiné na zemi. Toto je válka proti vám, proti každému jednotlivému mému dítěti. C Í L E M   J S T E   V Y !(naše duše)  Problémem je, že nemůžete vidět nepřítele. V srdci jsou zbabělí, nemají odvahu se sami odhalit.

                                                         Tajná setkání.
  Posedlí sami sebou, setkávají se v tajnosti v rámci vaší vlastní obce a  J S O U   I N F I L T R O V Á N I   D O   K A Ž D É   Ž I V O T N Í   O B L A S T I.  Najdete je nejen v kuloárech vaší vlády, ale  i  v  j u s t i č n í m   s y s t é m u,   u   p o l i c i e,   v obchodních společnostech, ve vzdělávacím systému  a   v   a r m á d ě.
  Nikdy nedovolte, aby vám tito lidé diktovali, jak se máte modlit. Dávejte pozor na to, jak se budou snažit řídit váš život a začněte se už teď připravovat na to, co vás čeká.

                                              Varování před globálním očkováním.
  Především se modlete ve skupinách. Modlete se za ty lidi, kteří jsou horlivými stoupenci Satana. Modlitbou pomůžete odvrátit některé z těchto katastrof. Dejte si pozor na krutosti, jež se vám pokusí zasadit prostřednictvím O Č K O V Á N Í ! ! !   Nedůvěřujte náhlé   g l o b á l n í   i n i c i a t i v ě   z a m ě ř e n é   n a   o č k o v á n í,   jež se ve svém záměru může zdát soucitná. Mějte se na pozoru. Země za zemí se tajně dohodly ovládat co nejvíce lidí.
  Nebojte se, protože   b u d u   c h r á n i t   t y  mé následovníky,   k t e ř í   s e   k e   M n ě   m o d l í.  Modlete se i za ty odvážné duše, mezi vámi, jež se rozhodly šířit pravdu. Mnoha takovým lidem se vysmívají, ale oni ve většině případů mluví pravdu.

                                              Začněte si dělat zásoby potravin.
  Nespoléhejte se na dodavatele potravin. Připravte se na budoucnost teď.  Z A Č N Ě T E   S H R O M A Ž Ď O V A T   P O T R A V I N Y   A   P Ě S T O V A T   S I   V L A S T N Í.  Dělejte si takové zásoby,   j a k o   b y   m ě l a   v y p u k n o u t   v á l k a.  Ti, kteří to dělají, dělají dobře. Modlitby a oddanost posilní vaše duše a zachrání vás od zlovolných způsobů těchto lidí. Nikdy jim nedovolte, aby ovládli vaši mysl nebo víru, a  t o   z a v e d e n í m   z á k o n ů,  jejichž cílem   j e   z n i č e n í   r o d i n.  Budou se pokoušet rozbít rodiny, protože budou podporovat rozluku, včetně prosazování rozvodu, sexuální a náboženské svobody.

                                                  Vražda světových vůdců.
  Budou podporovat nenávist mezi národy,   z a v r a ž d í   s v ě t o v é   p o l i t i k y   a  lidem odejmou svobodu tím, že je budou nutit spoléhat se na jejich diktaturu.
  Boží hněv se však brzy ukáže, protože On už nebude déle tolerovat jejich hanebnost, pokud se tito lidé, jež se rozhodli následovat své satansky ovlivňované organizace, neodvrátí od této ďábelské ukrutnosti. Modlete se za ně.
  Buďte opatrní,  P R O   J A K É   L I D I   V E   V A Š Í   Z E M I   H L A S U J E T E. (NEVOLTE NIKOHO, KDO NÁS TÁHNE DO EU !) Sledujte, jakými slovy se prezentují. Naslouchejte těm, kteří se vás snaží varovat. Důrazně vás prosím, abyste se modlili za ty, jež tak nejednají, aby se mohli obrátit a mohli být také zachráněni.
  Tyto události, o nichž mluvím, se začnou brzy odehrávat. Držte pohromadě, mějte své zásoby připraveny, snažte se pěstovat vaši vlastní zeleninu a všechno ostatní, potřebné k přežití. Tato válka je proti vám, i když se to nebude tak zdát. Mějte se na pozoru.

                                                    Církve budou zakázány.
  Ti z vás, kteří najdou odvahu vrátit se ke své církvi, nikdy nemějte strach, když se modlíte, nebo veřejně ukazujete svou víru. Ti, kteří považují moji církev za samozřejmost, to však nedělají. Až potom, co vám tento velký dar, jenž reprezentuje vaši víru navenek, vám bude odňat, až tehdy vám začne svítat pravda. A to vás rozzlobí.
  Má dcero, pověz lidem, aby nepodléhali panice.  M O J I   N Á S L E D O V N Í C I   B U D O U   Z A C H R Á N Ě N I   A   P O Z D V I Ž E N I   S E   M N O U   D O   O B L A K,   kde budou čekat na Nový ráj na zemi. Budou si užívat mého Nového ráje a v tomto novém věčném životě budou sjednoceni se zesnulými členy svých rodin. Musíte zůstat silní, musíte se modlit a projevovat si vzájemnou lásku. Modlete se, modlete se, modlete se, hlavně za ztracené a podvedené duše, které nemají zdání o tom, jaký význam bude mít jejich jednání pro jejich budoucnost v následujícím životě.

                                               Ti, kteří mají vlažnou duši.
  Stejně tak se modlete za mé další děti, ty, jež mají vlažnou duši. Musí se navrátit ke Mně – a to brzy. Děti, pro vaši vzájemnou lásku, neváhejte varovat tyto lidi o pravdě. Svým příkladem jim ukažte důležitost modlitby, aby ani oni nebyli ztraceni.
  Zůstaňte silní. Nikdy nepodléhejte armádě mistra klamu. Nikdy. Stůjte si za tím, v co věříte. Ochraňujte teď svoji rodinu. Vraťte se ke Mně. Každý den se modlete růženec k mému Božímu milosrdenství – všude se křesťané modlí růženec. Dovolte mé Matce, aby vás prostřednictvím její přímluvy přivedla zpátky ke Mně.
  Moje děti, pláču za vás, za všechny, a potřebuji teď mé následovníky, aby se v síle se Mnou shromáždili proti Zlému.   M O D L I T B A   J E   O D P O V Ě D Í.
   Váš milující Spasitel Ježíš Kristus
 355.                          Poselství Panny Marie ze dne 23. února 2012 v 16:00.
                           
                           MODLETE SE, ABY MOHLA BÝT ODVRÁCENA ATOMOVÁ VÁLKA V IRÁNU.

  Mé dítě, nastal čas pro mé děti, aby se v úctě a poslušnosti k mému drahému Synu spojily do jednoty tak, aby atomová válka v Iránu mohla být odvrácena.
  Tato válka je velmi blízko a musíte se vroucně modlit, abyste ji zastavili, protože by zabila milióny Božích dětí.
  Satan a jeho démoni pracují na tom, aby způsobili strašnou zkázu.
  Jestliže zabijí duše dříve, než jim bude dána příležitost vykoupit se v očích Mého Syna, pak budou ztracené.
  Takový je plán Zlého. Hledá, jak by tak mnoha duším zabránil, aby vstoupily do království mého Otce.
  Děti, můj svatý růženec může – když se budete modlit všechna tajemství v jedné modlitbě – zabránit válce.
  Sjednoťte se na jeden den a modlete se můj svatý růženec, abyste zastavili atomovou válku, která je právě plánována.
  Modlete se za ty ubohé duše, nejenom v Iránu, ale i v zemích, které se do války bezděčně zapletou.
  Modlete se za ty nebohé země, které jsou využity jako pěšáci ve zlovolné hře lží plánované skupinami, které nejsou od Boha, mého Věčného Otce.
  Jděte nyní, mé děti a přiveďte spolu všechny mé děti, aby se modlily za zmírnění této strašlivé ukrutnosti proti lidskosti.
   Vaše milovaná Matka Matka Spásy
074.                           Poselství Ježíše ze dne 26. dubna 2011 v 20:10.

                                   ARABSKÉ POVSTÁNÍ ZPŮSOBÍ GLOBÁLNÍ  NEKLID.                                                      
  Moje drahá, milovaná dcero,
slzy, které prolévám za všechny mé milované děti, jež jsou na světě mučeny a jež jsou oběťmi násilí a zneužívání, nikdy nekončí. Mé ubohé, vzácné děti trpí všude na světě a zejména v arabském světě. Jak jsem plný úzkosti z jejich utrpení. Ty ubohé, bezbranné duše. Prosím, modli se za ně, má dcero, nabídni pro ně své vlastní utrpení.
  Ukrutnosti, jež jsou páchány v arabském světě, budou naneštěstí pokračovat, až   v í c e   a r a b s k ý c h   n á r o d ů   b u d e   z a p l e t e n o   d o   s é r i e   k o n f l i k t ů.
  Čas pro první vraždu, o které jsem mluvil v únoru, nastane brzy. Povstání v arabském světě způsobí nepřímo neklid v každém koutu světa.
  Itálie přispěje k nedorozumění, jež povede  k   z a p o j e n í   g l o b á l n í c h   m o c n o s t í   d o   v á l k y  – všechny tyto události jsou nevyhnutelné, avšak modlitba může zmírnit utrpení. Modli se, má dcero, aby se lidé ke Mně obrátili a žádali Mě o pomoc a vedení v těchto časech zmatků.
  Nechci se dívat, jak mé děti trpí. Nicméně budou trpět, dokud pravda během Varování nebude odhalena. Modli se za ony svedené diktátory, kteří zabíjejí nevinné duše.
  Vyzývám mé posvěcené sluhy na celém světě, aby připustili, že proroctví zapsaná v Knize Zjevení, se nyní naplňují.   Rozšiřujte pravdu mého učení a zachraňte vaše stádo dříve, než čas vyprší. Jděte teď. Dělejte, co je vaší povinností ke Mně.   Vyzývám všechny, jež rozmělňují a změkčují mé učení, aby ihned přestali. Pohleďte do svých srdcí a řekněte mému lidu pravdu. Že nemohou být, a nebudou spaseni, dokud nebudou hledat odpuštění za své hříchy. Musí se pokořit v mých očích a žádat Mě, abych jim dal dar vykoupení.
  Vy, moji posvěcení sluhové, nyní musíte hrát roli, pro kterou jste byli vybráni. Buďte stateční. Kažte Pravdu.
   Váš milující Spasitel Ježíš Kristus.112.                                     Poselství Ježíše z 11. června 2011 v 22:00.

                             "OSVOBODITELÉ" NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ BUDOU CHTÍT

                                                    OVLÁDNOUT ŽIDOVSKÝ NÁROD.

  Má drahá milovaná dcero,
dnes večer s tebou mluvím s láskou, protože velmi brzy se více a více mých drahých následovníků sjednotí jako jeden muž v boji proti mistru klamu. Právě teď on a vlivné, majetné skupiny, za které se schovává, konspirují, aby získali větší kontrolu nad vámi všemi, ale vy to nemůžete vidět.
  Budou zastaveni dříve, než si myslí. Mnoho z nich se obrátí během Varování. To oslabí Satanovu skupinu Nového světového řádu do té míry, že mnozí z nich budou tak zmateni, že se budou ptát sami sebe, jakou cestou jít dál. Mnozí se pak vrátí ke Mně, děti, neboť budou hledat spásu.
  P O M S T A,   K O N T R O L A,   M O C   A   N E N Á V I S T   ruku v ruce vytváří největší   H R O Z B U   L I D S K É M U   P Ř E Ž I T Í.   V š e c h n y   v á l k y,   jež nyní vidíte na Středním východě i dále,  B Y L Y   U M Ě L E   V Y T V O Ř E N Y.  Není to náhoda. Pochopte, že tolik zemí nepovstane z vlastní iniciativy najednou. Pomohla jim   Ď Á B E L   S K Á   S K U P I N A,   P Ř Í T O M N Á   V E   V Š E C H   V L Á D Á C H.   V těch vládách, jež mají kontrolu nad světem. Vůdcové zemí na Středním východě jsou nyní sesazováni, aby udělali cestu "OSVOBODITELŮM", kteří budou hlásat spravedlnost a mír, aby pomohli mým dětem. Ale to ve skutečnosti není jejich záměr. Jejich záměrem je ovládnout můj milovaný lid,   Ž I D Y,   kteří jsou nyní ohrožováni ze všech stran.
  Všechny tyto události   B U D O U   P Ř E R U Š E N Y   V A R O V Á N Í M.   Všichni, kteří se zapletli do tohoto globálního zla, Mi také budou muset čelit, jeden po druhém, až jim ukážu, jak mě urážejí. Mnozí z nich padnou na kolena a budou prosit o spásu.
  To, mé děti, je velmi důležité, protože čím více hříšníků po celém světě, a zejména ti, jež kontrolují vaše živobytí, se vrátí ke Mně, tím větší bude mé milosrdenství. Modlete se, aby všichni ti, kteří uvidí pravdu, když během varování poznají, že je miluji, se obrátili.
  Modlitba, mé děti, je velmi mocná. Když se modlíte k Bohu Otci v mém jménu za spásu těchto a jiných duší, On vás neodmítne.
  Vaše věrnost ke Mně a denní modlitba jsou naléhavě zapotřebí, aby se uvolnil spár, který Satan drží kolem mých dětí, jež patří právoplatně Mně.
   Váš každému milosrdný Spasitel Ježíš Kristus

310.                                 Poselství Ježíše ze dne 11. ledna 2012 v 15:00.

          NEJVĚTŠÍ OHAVNOST OD DOBY HOLOKAUSTU JE OSNOVÁNA PROTI ŽIDŮM.
                             
  Má drahá, milovaná dcero,
pozoruj nyní, jak   G L O B Á L N Í   M O C   V Y V Í J Í   Ú S I L Í,   jež není ze světla, které se pokouší organizovat kampaň  P R O T I   M É M U   L I D U.
  T O   S E   T Ý K Á   K Ř E S Ť A N Ů   A   M É H O   V Y V O L E N É H O   Ž I D O V S K É H O   N Á R O D A !
  Ničemné plány jsou osnovány  k   v y m ý c e n í   k ř e s ť a n s k ý c h   z v y k ů    a  obyčejů skrytým, ale důmyslným způsobem. Začne to  z m ě n a m i   v   ú s t a v á c h   z e m í   v š u d e   v   z á p a d n í m   s v ě t ě.
  Každý pokus bude učiněn ke vznášení podlých nároků proti Mým křesťanským církvím. Moji posvěcení služebníci se pomalu stáhnou do ústraní a zanechají Můj lid jen s malou duchovní podporou. Všechny tyto zákony budou mít vychytralý plášť tolerance.
  Mé děti, vaše víra bude podrobena takové zkoušce, jako nikdy dříve.
  Jakýkoliv pokus veřejně hlásat křesťanství a Mé jméno bude potlačen. Na jeho místě se objeví prázdná doktrína, které lidi zmate. Budou si myslet, že toto učení je dobrá a správná náhrada za pravdu, avšak ve skutečnosti to bude lež.
  Tato zlá skupina je tak mocná, že jen velmi málo lidí vědí, že existuje. Přesto její příslušníci jsou všude a tahají za nitky. Mé děti jsou jako loutky.
  Můj vyvolený lid, Židé, budou muset znovu čelit strašné perzekuci. Plány k jejich zničení jsou v běhu.
  Protože ti, o kterých si myslí, že jsou jejich přátelé, jsou jejich nepřátelé.
  B U D O U   T R P Ě T   T A K O V O U   N O U Z Í   A   S T R Á D Á N Í M,  Ž E   J Á   V Y Z Ý V Á M   C E L É   L I D S T V O,   A B Y   S E   M O D L I L O   Z A   I Z R A E L !!!
  Největší ohavnost od doby holocaustu je osnována proti Mému lidu.
  Modlete se, modlete se, aby této Antikristově skupině bylo zabráněno uskutečnit tyto zlovolné činy.
  Tyto temné duše potřebují vaše modlitby, aby během Varování rozpoznaly své zločiny. Modlete se, aby složily své zbraně a prosily o Mé Milosrdenství.
  Jestliže to udělají, pak války a neklid v Izraeli mohou být zmírněny.
  Mnoho proroctví se nyní odhalí před vašima očima. Těm, kteří jsou slepí k Mým zaslíbením, musí být dáno světlo Mého Milosrdenství, aby znovu prozřeli.
  Děti, nenechte se zmást. To, co se vnějškově zdá dobré, není vždy takové, jak vypadá. Mírové sbory, z nichž mnoho je tvořeno pěšáky, jsou obelhány.
  Nikdy nemějte strach, neboť Mé Milosrdenství bude mít důležitý vliv na  t u t o   S e k t u,   která spřádá plány   p r o t i   M é   c í r k v i   už po staletí.
  Oni nemohou vyhrát a nevyhrají.   A L E   Z P Ů S O B Í   O B R O V S K Ý   T E R O R,  jestliže modlitby neoslabí jejich zlé vedoucí postavení.
  Modlete se v Nové modlitební kampani (18), abyste zastavili Antikrista a jeho skupinu, o které mluvím.

  "ó, DRAHÝ JEŽÍŠI, ZACHRAŇ SVĚT PŘED ANTIKRISTEM. OCHRAŇ NÁS OD KRUTÝCH NÁSTRAH SATANA. ZACHRAŇ POSLEDNÍ ZBYTKY TVÉ CÍRKVE OD ZLA. DEJ VŠEM TVÝM CÍRKVÍM SÍLU A MILOSTI, JAKÉ POTŘEBUJÍ, ABY NÁS HÁJILY PŘED VÁLKAMI A PRONÁSLEDOVÁNÍM, JEŽ PLÁNUJE SATAN A JEHO ARMÁDA   T E R O R I S T Ů !  AMEN."

   Váš milovaný Ježíš Spasitel a Vykupitel všeho lidstva


 
                                                                                                   
054.                                   Poselství Ježíše ze dne 18. března 2011 v 00:00.

                                           ZEMETŘESENÍ V EVROPĚ A SVĚTOVÁ VÁLKA.

  Má drahá, milovaná dcero,
přicházím tento večer, abych s tebou mluvil s velikou láskou, protože znám tvá muka, která prožíváš. Utrpení, jež jsi nabídla za duše, znamená, že by jinak musely čelit zatracení, kdybys to neudělala s radostí.
  Má dcero, tato poselství jsou pravá, ale musíš se Mnou komunikovat během modlitby, nebo po ní. Je to důležité, protože mistr klamu se někdy může pokusit komunikaci zachytit, pokud nejsi se Mnou v tiché modlitbě.

                                                         Světová válka.
  Má dcero, proroctví, o kterých jsem mluvil, se brzy naplní. Mému milovanému vikáři ve Vatikánu už nezbývá mnoho času, vzhledem k událostem, které se staly v březnu. Jiné události, jichž lidstvo bude svědkem, včetně zemětřesení v Evropě, bude mnohé šokovat. Ale tato očista pomůže lidi sjednotit a bude pro dobro všech. Jiné globální události, včetně vulkanických erupcí, se přihodí nyní (detaily byly proroku sděleny) – z a t í m c o   d o   v á l k y   n a   S t ř e d n í m   v ý c h o d ě   s e   z a p o j í   j i n é   n á r o d y. Tyto jiné národy ze Západu  v y v o l a j í   r e a k c i   R u s k a   a   Č í n y.   V Š E C H N O   V Y Ú S T Í   D O   T Ř E T Í   S V Ě T O V É   V Á L K Y !!!

                                        Modlitby mohou zmírnit tvrdost těchto událostí.
  Varování se uskuteční už brzy. To vyvolá obrácení ke Mně. Obrácení zmírní pomocí modliteb rozsah a tvrdost těchto událostí.
Utrpení přinese pokoru – pokora zachrání duše.
  Má dcero, až svět bude zakoušet tyto znepokojivé události, pak ti, kdo trpí, budou poníženi. Pokorou mohou být zachráněni. To vše je nutné, abych připravil svět na můj druhý příchod. Tento čas už není příliš daleko. Tento den, má dcero, bude pro věřící dnem veliké slávy.
  Udržuj si myšlenku na tento den v popředí ve své mysli, protože jakékoliv předešlé utrpení, jež jsi zakusila pro mé jméno, bude pak zapomenuto.
  Všechna proroctví, předpověděná v Knize Zjevení, se nyní odhalují světu. Těm, kteří skutečně rozumí významu těchto událostí: Prosím, prosím, vysvětlete jejich důležitost ostatním, o potřebě žádat Boha o slitování, nutného k očistě jejich duší.
                                                Zpochybňování mých poselství.
  Má dcero, vždy, vždy naslouchej mým poselstvím svým srdcem. Ty víš, že pocházejí ode Mne, Božského Spasitele, i když ostatní tě někdy budou přesvědčovat, že tomu tak není. To Mě velice zraňuje. Rozumím mnoha tvým vlastním pochybnostem, jež vychází ze starosti, že bys nerada svedla lidi na scestí. Musíš se nyní konečně zbavit všech takových myšlenek.

                                                   Odevzdej Mi svou vůli.
  Ty, mé dítě, bys byla silnější, kdyby se ti dostalo potřebné duchovní podpory od kněze. Žel, ani jeden nechce přijmout můj kalich náležitým způsobem – a to je skutečnost, kterou považuji za hluboce urážlivou. Takže teď Mi musíš úplně důvěřovat.   Úplně Mi odevzdej svoji vůli a všechno se bude zdát mnohem jasnější. Každý den se modli můj růženec Božího Milosrdenství tak, jak jsem to žádal dříve a stejně tak i svatý růženec. Také alespoň jednou týdně se účastni adorace v kostele. Všechny tyto malé dary pro Mě tě přivedou blíže ke Mně. Čím blíže budeš, o to lehčí a jednodušší se stanou tvoje úlohy.

                                                   Obhajuj tato poselství.
  Měj v úctě toto Nejsvětější Písmo. Obraňuj je. Akceptuj, že bude napadáno a trháno ve dví hlavně těmi, jež tvrdí, že jsou experty a kteří v něm budou vyhledávat ty pasáže, jež podle nich, odporují mému učení. Jediný protiklad bude v jejich vlastní chybné interpretaci mého učení. Tedy tam, kde překroutili a nesprávně interpretovali moje Svaté Slovo, protože jim vyhovuje, aby to tak dělali.

                                           Důležitost zůstávat ve stavu milosti.
  Má dcero, ze srdce jsi Mi chyběla, a také tvá blízká komunikace se Mnou. Pros Mě o milosti, abys zůstala silná, a budou ti dány. Mám s tebou plány, má dcero. Jsou velmi důležité. To je i důvod, proč je nevyhnutelné, aby byla tvoje duše očištěná a  A B Y S   V   K A Ž D É M   Č A S E   S E T R V Á V A L A   V E   S T A V U   M I L O S T I.   Budeš trpět, má dcero, dokud se nezavrší tvoje transformace ke konečné duchovní dokonalosti. Já tě však na ni připravím. Názory jiných by se tě neměly dotýkat. Ti, kteří nejsou ve světle a způsobují ti rozrušení, těch si nevšímej. Modli se za ně. Buď si však vědomá toho, že tě mohou ode Mne vzdálit až natolik – bez toho, že by sis to uvědomovala – že časem zavřeš pro Mne své srdce.
  Svatý Augustin a svatý Benedikt s tebou oba spolupracují. Přivolej si je na pomoc a shledáš, že všechno bude pro tebe lehčí.   Je těžké konat mou práci a plnit ty úlohy, o které tě žádám. Každý úsek této cesty bude provázen pokusem vyvést tě z míry. Hněv, rozčarování a hádky vyvstanou kolem tebe a stanou se intenzivnějšími. Všechny jsou určeny k tomu, aby oslabily tvoji vůli, když to dovolíš.
  Musíš vysvětit svůj domov a stále sebou nosit růženec, Benediktinský kříž a také svěcenou vodu. Buď statečná. Úplně Mi důvěřuj. Tak už pojď a daruj Mi teď svou svobodnou vůli a Já ti udělím všechny milosti, jež jsou zapotřebí, abys přivedla mé dílo k dokonalosti.
 Miluji tě, moje vyvolená dcero. I nadále tě budu dělat silnější, než jsi. Budu tě vést. K tomu, aby to bylo skutečně účinné,   M U S Í Š   M I   P Ř E N E C H A T   S V É   T Ě L O,   M Y S L   I   D U Š I.   Ale tato oběť  m u s í   v y j í t   o d   t e b e   a  musí Mi  být  dána jako vzácný  dar. Já si ji nemůžu od tebe jen tak vzít, protože   t v o j e   s v o b o d n á   v ů l e   j e   v y j í m e č n ý m   d a r e m   B o h a,  mého Věčného Otce.
  Jdi teď v pokoji, má dcero. Přenechej Mi svoje starosti a obavy. Osvoboď svou mysl, tělo i duši. Tehdy, kdy Mi odevzdáš svoji svobodnou vůli, se konečně se Mnou sjednotíš. Tento dar pro mě zajistí, že moje Slovo bude ještě účinněji slyšeno po celém světě.
   Váš milovaný Spasitel lidstva Ježíš Kristus, spravedlivý Soudce

304.                                    Poselství Ježíše ze dne 4. ledna 2012 v 19:20.

                                            SNAHA O ATOMOVOU VÁLKU NA VÝCHODĚ.

(Výňatek z přijatého poselství, jehož větší část tvořilo osobní poselství Marii Božího Milosrdenství)
  Má drahá, milovaná dcero,
slyš Mě pozorně teď, kdy informuji svět, že  n á r o d y   n a   v ý c h o d ě   s e   z a č n o u   p o k o u š e t   s e   n a v z á j e m   n i č i t.
  Je zapotřebí mnoho modliteb, aby se zajistilo, že tato atomová válka a jiné ukrutnosti budou odvráceny. Nikdy nezapomeň, že modlitba je mocná a že může zmírnit mnoho zlých událostí.
  Musím vám připomenout Mé přání, abyste se modlili za záchranu duší.
  Má dcero, Já potřebuji více duší, zvláště těch, jejichž údělem bude smrt během Varování.
  Teď už musíte vědět, že to je Moje největší přání a že to budou modlitby Mých následovníků, které mohou přinést spásu těmto duším.
  Naléhavě prosím modlitební skupiny po celém světě, aby se nyní vytrvale modlily za takové duše.
  Bůh, Můj Věčný Otec, odpoví přiměřeně vašim prosbám a nabídne těmto ubohým duším záchranné lano.
  Jsi nyní unavená, Má dcero. Jdi v pokoji. Odpočiň si.
   Váš Ježíš
323.                              Poselství Panny Marie ze dne 25. ledna 2012 v 13:50.
                                     
                                    TAJNĚ SE PLÁNUJE ATOMOVÁ VÁLKA, ZAHRNUJÍCÍ IRÁN.

  Mé dítě,
mnoho se děje ve světě právě teď, kdy Satanova armáda všude pokračuje v šíření chaosu.
  Zkouší převzít kontrolu nad všemi finančními institucemi, aby mohla Mým dětem způsobit strašné ukrutnosti.
  Oni, zlovolná skupina hnaná touhou po moci se také pokouší  v y v o l a t   a t o m o v o u   v á l k u   v   I r á n u.
  Vy, Mé děti, se musíte modlit, aby Bůh Otec, ve svém velkém milosrdenství otevřel jejich srdce, aby zabránil těmto věcem, aby se staly.
  Nikdy neztrácejte naději, děti, protože vaše modlitby jsou účinné.
  V E L K Á   Z L A,   V Č E T N Ě   P O T R A T Ů,  E U T A N A Z I E,   P R O S T I T U C E   A   S E X U Á L N Í C H   Z V R Á C E N O S T Í,  Z A Č Í N A J Í  teď  ve  světě   S L Á B N O U T.
  Děti, modlete se, modlete se, modlete se můj svatý růženec všude  a   p o k u d   m o ž n o   v e   s k u p i n á c h.
  Satan rychle ztrácí svou moc, když  m á   p a t a   z a č í n á   d r t i t   h l a v u   h a d a.
  Nyní už to nebude dlouho trvat do příchodu mého Syna na zem.
  Nejdříve vám dá poslední příležitost k obrácení.
  Potom rychle připraví svět na svůj Druhý příchod.
  Č A S U   U Ž   J E   M Á L O !
  Děti, modlitba je zbraní k zastavení Satanovy armády před posledním pronásledováním, které plánuje proti lidem.
  Nezapomeňte, že můj Věčný Otec svou láskou a soucitem ochrání všechny z vás, kteří v Něho věříte.
  Modlete se, modlete se, modlete se za záchranu těch, kteří budou setrvávat v neposlušnosti k Němu a budou popírat pravdu o existenci Mého milovaného Syna.
  Už je čas. Otevřete svá srdce k Božímu milosrdenství mého Syna.
  Obloha se nyní začne měnit a pak všichni uvidí, jak se tento velký zázrak před nimi odhalí.
  Buďte připraveni.
  Připravte vaše domovy (posvěcené svíčky a předměty, pečeť živého Boha, potraviny, vodu atd.) a modlete se můj svatý růženec při každé příležitosti, abyste uvolnili sevření spáru Zlého.
   Vaše milovaná Matka Matka Spásy
 
336.                                        Poselství Ježíše ze dne 6. února 2012 v 20:15.                                    
                      MODLETE SE, ABY MOHLA BÝT ODVRÁCENA ATOMOVÁ VÁLKA,

                                                  KTERÁ BY SMETLA TŘETINU LIDSTVA.

  Má drahá, milovaná dcero,
moji následovníci se musí sjednotit jako jedna rodina a zůstat silní.
  Poskytnu všem mým milovaným a věrným následovníkům takové milosti, aby zůstali klidní uprostřed bouře.
Zatímco pokračují všemožné otřesy země, vaše modlitby Mi v tomto čase poskytují útěchu.
  Jak Mi láme srdce dívat se, jak jsou zabíjeni nevinní ve válkách na Středním východě. Tyto ubohé duše jsou bičovány a trpí tak, jako jsem trpěl Já.
  Zloba, kterou vidím, bude zmírněna a ruka mého Otce pozdrží, ale nezastaví tyto země od vzájemného zabíjení.
  Má dcero, pečetě byly rozlomeny a válečné konflikty rychle vyvstanou.
  Modlete se, aby  G L O B Á L N Í   U K R U T N O S T   A T O M O V É   V Á L K Y,   K T E R Á   B Y   S M E T L A   T Ř E T I N U   L I D S T V A,   B Y L A   O D V R Á C E N A !
  Potřebuji více modliteb, děti. Uvědomuji si, jak intenzivně se modlíte, ale prosím, úpěnlivě vás prosím, vybídněte co nejvíce modlitebních skupin, přátele a rodiny,   A B Y   S E   M O D L I L I   Z A   M Í R.
  Nyní vám dám novou modlitbu do modlitební kampaně (27).
                                                       Modlitbu za mír na světě:

  "Ó, MŮJ JEŽÍŠI, SNAŽNĚ TĚ PROSÍM O MILOSRDENSTVÍ PRO TY, KTEŘÍ TRPÍ STRAŠNÝMI VÁLKAMI
  PROSÍM, ABY BYL DÁN MÍR TĚM ZMUČENÝM NÁRODŮM, KTERÉ JSOU SLEPÉ K PRAVDĚ O TVÉ EXISTENCI.
  PROSÍM, POKRYJ TYTO NÁRODY MOCÍ DUCHA SVATÉHO, ABY ZASTAVILI SVOJI HONBU ZA NADVLÁDOU NAD NEVINNÝMI DUŠEMI.
  MĚJ MILOSRDENSTVÍ SE VŠEMI TVÝMI ZEMĚMI, KTERÉ JSOU BEZMOCNÉ PROTI ĎÁBELSKÝM UKRUTNOSTEM, KTERÉ POKRÝVAJÍ CELÝ SVĚT.AMEN."

  Má dcero, naléhavě tě prosím, abys byla trpělivá, neboť už to nebude dlouho trvat, než dojde k vyznání hříchů [k Varování – pozn. překladatele]. Jakmile se uskuteční, všechno se stane klidnější.
  Jděte v míru a v lásce. Vložte všechnu vaši důvěru do vašeho milovaného Ježíše.
   Váš Spasitel Ježíš Kristus

372.                               Poselství Ježíše ze dne 10. března 2012 v 15:30.

                                AŽ SE VÁLKY ROZŠÍŘÍ, PŘIJDE ČAS K OTEVŘENÍ DRUHÉ PEČETĚ.
                             
  Má drahá, milovaná dcero,
jakmile se války rozšíří a zintenzivní, nastane čas k otevření druhé pečetě.(ohnivý jezdec - války)
  Temný anděl pomsty přichází z jednoho místa, má dcero, a všechny tyto války spolu souvisí.
  Nevznikly z regionálního neklidu,   b y l y   p l á n o v á n y   z á p a d e m !
  Tyto války byly úmyslně vyvolány se záměrem ovládat, a mnoho národů těchto zemí jsou líčeny jako démonické, spolu se lžemi, šířenými o jejich politických vůdcích.
  Děti, tyto války byly vychytrale zosnovány, všechny najednou,  s   c í l e m   o d s t r a n i t   j e d n o h o   v ů d c e   z a   d r u h ý m.
  Budou představena a nadšeně doporučována mírová řešení, ale ta budou falešná.
  Vy, mé děti, budete podvedeny.
  Zvěsti o válce jsou právě jenom – zvěsti. Jak zvěsti vznikají? Kdo je vytváří a proč?
  Proč si myslíte, že tak mnoho zemí bylo současně zapleteno do těchto válek?
  To nebyla náhoda.
  Je to plán organizovaný Antikristem ke kontrole a ovládnutí těch národů, které jsou bohaté na přírodní zdroje.
  Až tyto země ovládnou, stanou se velmi mocní.
  Jakmile se tyto války rozšíří a stanou se obtížnými, pak se Antikrist sám dá poznat jako mírotvorce.
  Jenom málo z vás zná pravdu, protože Antikrist a jeho organizace udržují kontrolu nad světem komunikací.
  Modlete se nyní, abyste učinily jejich plány neúčinnými, protože války se začnou rozrůstat.
  Vězte, že Izrael, tak ovlivněný západem,   b u d e   S p o j e n ý m i   s t á t y   odmítnut  a  z r a z e n,   když to bude nejméně očekávat.
  Pak dojde k tomu,   Ž E   H O L O C A U S T,   o kterém mluvím,   S E   U S K U T E Č N Í.
  Modlete se, modlete se, modlete se za lid Izraele, který  b u d e   i   n a d á l e   t r p ě t   z a   s v é   h ř í c h y     až do mého Druhého příchodu.
     Váš milovaný Ježíš446.                             Poselství Ježíše ze dne 29. května 2012 v 17:42.

         MODLITBY MOHOU ZABRÁNIT UKRUTNOSTEM, KTERÉ JSOU PLÁNOVÁNY

                             VE SPOJENÍ S NALÉHÁNÍM NA POUŽITÍ ATOMOVÝCH BOMB.

  Má drahá, milovaná dcero,
moji proroci, moji poslové a všichni skuteční vizionáři na světě se v duchu sjednocují, aby v tomto čase hlásali mé Svaté Slovo.
  Ti, kteří jsou vybráni pro těžkou misi, aby zajistili, že duše celého lidstva budou připraveny na můj Druhý příchod, jsou nyní instruováni, aby hlasitě volali do celého světa.
  Budou brzy vyzývat k naléhavým modlitbám, aby pomohli těm, kteří budou trpět v přicházejících válkách.
  Je již blízko čas, kdy vypuknou války a mnoho nevinných duší se stane oběťmi v těchto nenávistí naplněných hrůzách proti Božím dětem.
  Mnozí budou v těchto válkách rozprášení do různých směrů a na Středním východě dojde k mnoha zmatkům.
  Vystupňuje se tak mnoho malých válek. Tak mnoho frakcí, původně v mnoha ohledech rozštěpených, se sjednotí do jenom malého počtu stran.
  Potom do válečných konfliktů budou zataženy větší armády, za účasti mnoha národů.
  Jak pláču nad tímto strašným zlem, vyvolaným vlivem Satana, který chce zabít tolik lidí, a tak rychle, jak je to jen možné.
  Modlete se, aby tyto války byly zmírněny.
  Modlete se, aby Boží děti pomocí svých modliteb mohly zabránit ukrutnostem, které jsou plánovány ve spojení s naléháním na použití atomových bomb.
  Moje nejdražší dcero, Satan udělá tentokrát cokoliv, co je v jeho moci, aby podnítil  k a t o l i c k o u   c í r k e v,   a b y   t ě   o d s o u d i l a   a   prohlásila   tato  poselství   z a   k a c í ř s t v í.
  Nesmíš si všímat těchto útoků. Všichni ti, kteří následují mé učení, musí jenom následovat svá srdce, neboť bude pro ně snadné rozlišit pravdu.
  Kdyby mým prorokům nebyly dány  m i l o s t i   z   n e b e  k   t o m u,   a b y   v y d r ž e l i   t a k o v o u   p e r z e k u c i,   potom by mé Slovo, mé pokyny k přípravě všech Božích dětí   n a   m ů j   D r u h ý   p ř í c h o d,   by nebyly slyšeny.
  Kdyby nebylo tvrdohlavé neústupnosti všech Božích proroků a poslů od počátku času, pak by Boží děti zůstaly v nevědomosti.
  Když už je vám, moji drazí následovníci, jednou dáno poznání, nesmíte mít nikdy strach, neboť vy jdete po cestě k věčnému životu. Každá jiná cesta, bez ohledu na nádherná, ale bezcenná pokušení, vtahující vás do vnější okázalosti světa, vás nepřivede ke Mně.
  Neboť když   s e   z a č n o u   o b j e v o v a t   l ž i   o   m é   s v a t é   e u c h a r i s t i i,   musíte být stateční a odejít pryč.
  Modlete se za sílu, rozhodnost a odvahu, abyste Mě následovali na konečné cestě ke spáse.
   Váš milovaný Ježíš
018.                                Poselství Ježíše ze dne 23. listopadu 2010 v 03:00.

                                               VAROVÁNÍ PŘED ATOMOVOU VÁLKOU.

  Moje dcero, trpíš, protože pracuješ v mém jménu. Tma, kterou pociťuješ, pochází od mistra klamu, jenž každou hodinu bije jiné lidi, které znáš, aby ti pak na tebe, skrze jeho temnotu, zaútočili. Přes tvé pocity zoufalství jsi ochraňována. Jak jsem ti řekl, mistr klamu neublíží tvé duši. Musíš i nadále  p o k r a č o v a t   v   m o d l i t b ě   s v a t é h o   r ů ž e n c e,   a b y s   m ě l a   n e u s t á l o u   o c h r a n u   proti  mučení. Když se budeš modlit touto formou úcty k mé Blahoslavené Matce, uvidíš rozdíl.
  Dílo, které se snažíš v mém jménu dokončit, není lehké, avšak ty, má dcero, musíš zůstat silná. Toto dílo, až bude zjeveno světu, přinese pokoj a spokojenost mým dětem.
  Když moje děti pochopí pravdu, budou vědět, že nejsou ani odhozeny, ani zapomenuty svým Stvořitelem. Útěchu, kterou zakusí poznáním, které jim chci darovat touto knihou, je přitáhne blíže ke Mně.

                                                      Plán pro válku
  Neboj se, má dcero, jsi v bezpečí, i když máš pocit bezmoci a nejistoty. Svět, včetně tvé vlastní země, zakusí více bolesti v důsledku globální vlády, jež udělá lidi bezmocnými. Proto je důležité se teď připravit.
Už jsem ti dříve pověděl, abys řekla mým dětem, že dříve, než začne tato hrůzu nahánějící   g l o b á l n í   v á l k a,   musí začít s plánováním. Válka, o které mluvím,  j e   n y n í   O R G A N I Z O V Á N A   R U D Ý M   D R A K E M. (Komunisti v Číně) Drak, energie nového světa teď spřádá intriky a chce zničit města na Západě. Čas je blízko. Modlete se, modlete se za obrácení, protože toto zlo nemůže být zastaveno, jestliže nebude dost modliteb, aby jí zabránilo. Modli se za ty duše, jež v této válce zahynou.

                            Z b ý v a j í   t ř i   r o k y,   než se spiknutí uskuteční...(v roce 2013!!!!)
  Modli se za tyto duše teď. Až globální moc převezme vládu – jemně a se zrádným soucitem, potom, má dcero, bude jejich cílem ovládnout vaši svobodu žít, jíst a modlit se. Proto můj lid se musí snažit, aby se stal soběstačným. Vypěstujte si vaše potraviny. Najděte si včas útulky, kde se můžete setkávat, abyste vzdali čest vašemu Božskému Vykupiteli. Buďte silní.   Neříkejte mnoha lidem, proč to děláte.   B u d e   t o   t r v a t   j e n   t ř i   r o k y,   než se toto spiknutí odhalí před vašimi zraky. Do té doby se vaše plány rozvinou do jisté formy pomoci, o které snad budete pochybovat a čas od času si myslet, že je podivná.   P ě s t u j t e   s i   v l a s t n í   p o t r a v i n y.   Pořiďte si teď semena, která v budoucnu už nebude možné koupit. Takto budete živit vaše rodiny, až nastane globální hlad.
  Teď jděte a připravte se.
   Váš milující Spasitel Ježíš Kristus.


432.                             Poselství Panny Marie ze dne 16. května 2012 v 09:00.

          MÝM VIZIONÁŘŮM NA SVĚTĚ BUDE DÁN POKYN, ABY SE MODLILI ZA ODVRÁCENÍ

                                     NEBEZPEČÍ SPOJENÝCH SE SVĚTOVOU VÁLKOU.

  Mé dítě, pokus se zůstat silná v této práci pro mého Syna.
Je důležité, aby všichni ti, kteří věří  v  P r a v d u   S v a t é h o   S l o v a,  dávané v tomto čase světu, setrvali v klidu.
  Vaší povinností je reagovat na instrukce mého milovaného Syna. Modlitba a důvěra v mého Syna vás přivedou k vaší spáse.
D A R   P E Č E T Ě   Ž I V É H O   B O H A   B U D E   V A Š Í   N E J V Ě T Š Í   O C H R A N O U   V   Č A S E   V Á L K Y   N E B O   K O N F L I K T Ů.
  Když se zavážete věrností Bohu Otci přijmutím tohoto nezištného daru, tak zůstanete svobodní.
  Nikdy nezapomeňte na  S Í L U   M O D L I T B Y  a  na  to, jak může   z m í r n i t   d o p a d   t a k o v ý c h   u d á l o s t í !
  Na neštěstí mnoho z těchto událostí se musí stát, protože byly předpověděny.
  Děti, volám ke všem, kteří uctívají mě, vaši Blahoslavenou Matku, aby pochopili, že toto je volání z nebes.
  Všem mým vizionářům ve světě bude dán pokyn, aby se modlili za odvrácení nebezpečí spojených se světovou válkou.
  Musíte vydržet ve vašem utrpení a nabídnout je jako dar Bohu Otci.
  V tomto čase je důležitá  K A Ž D O D E N N Í   M O D L I T B A  mého svatého  R Ů Ž E N C E   a nezáleží na tom, k jaké křesťanské církvi patříte.
  Musíte se jej modlit, protože   N A B Í Z Í   O C H R A N U   T Ě M   N Á R O D Ů M,   K T E R É   S E   J E J   M O D L Í   D E N N Ě   A   V E   V E L K É M   P O Č T U. (Proto ty modlitební skupiny. Čím víc lidí, tím silnější moc ochrany.)
  Modlete se, modlete se,   M O D L E T E   S E   V   T O M T O   Č A S E   Z A   E V R O P U   a  obraťte se na mého Syna a proste Ho o sílu, odvahu a vytrvalost, které potřebujete, abyste si uchovali důvěru v Boha.
  Vaše milovaná Matka Královna nebe a země Matka Spásy

367.                                  Poselství Ježíše ze dne 6. března 2012 v 15:20.

                                     POZORUJTE, JAK SE ČLOVĚK MÍRU SÁM PŘEDSTAVÍ SVĚTU.
                                       
  Má drahá, milovaná dcero,
musíš pokračovat v plnění mých svatých instrukcí a nedovolit nikomu, aby tě zastavil v této misi, i když na tebe budou neustále útočit ze všech stran.
  Nikdy nepochybuj o mém Slovu, a to ani tehdy, když nechápeš, co má poselství znamenají.
  Má dcero,   V Š E C H N O,   C O J E T I   D Á V Á N O,   aby svět uslyšel,  B Y L O   P Ř E D P O V Ě D Ě N O !
  Lidstvo nutně potřebuje porozumět tomu, co   J E   O B S A Ž E N O   V   K N I Z E   J A N O V Ě. (APOKALYPSA)
  Všechny předpověděné věci se musí stát.
  Pozoruj nyní, jak člověk míru se sám představí světu.
Uvidíte ho,   j a k o   m í r o t v o r c e   n a   S t ř e d n í m   v ý c h o d ě.(Konečně se dovíme, kdo je ANTIKRIST.)
Bude to falešný mír a bude rouškou lži, kterou představí, aby zakryl skutečný důvod pro špatnost, které se dopustí.
  Modlete se za mého svatého vikáře, papeže  Benedikta  XVI., neboť  bude  čelit  strašnému   p r o n á s l e d o v á n í.   Tento čas je nyní blízko.
  Modlete se všichni, protože vaše modlitby zeslabí tvrdost těchto časů, které tak mohou být zmírněny.
  Má dcero, o konci časů není mnoho známo. Mnozí jsou vystrašení, a měli by takoví být, ale jenom tehdy, když   J E J I C H   D U Š E   J S O U   N E Č I S T É !
  Těm z vás, kteří jste  v   B o ž í m   S v ě t l e,   pravím:  Máte se na mnoho těšit, protože to bude znamenat, že hřích bude ze země vyhoštěn. Konečně svět vstoupí do nového začátku, naplněného mým Božím Světlem.
  Už není mnoho času, než se tyto věci stanou. Všechno na čem záleží je, aby všechny Boží děti uviděly pravdu včas a obrátily se. Jinak nebudou mít účast na nové zemi a novém nebi, které se spojí, aby se staly jednotou.
   N E B O Ť   P A K   P Ř I J D U,   A B Y C H   S O U D I L !
  A tak jen ti, kteří uznají Mě, svého Spasitele, Ježíše Krista a mého Věčného Otce budou mít život.
  Modlete se za všechny vaše duše. To je vše, na co se právě teď potřebujete soustředit a zcela Mi důvěřujte.
    Váš Ježíš.

                                                         


043.                                Poselství Ježíše ze dne 28. ledna 2011 v 00:15.

                                     PŘIPRAVTE SE NA VAROVÁNÍ – OSVÍCENÍ SVĚDOMÍ.

  Moje milovaná dcero,
dnes večer jsi dostala milosti, které tě posilní, abys mohla pokračovat v tomto posvátném díle. Oddaností mých drahých a vroucně milovaných následovníků, kteří se za tebe vytrvale modlili, dcero moje, urychlíš svou práci a dokončíš Knihu Pravdy.   Bez ohledu na míru tvé nesoustředěnosti shledáš, že ti bude těžké odmítnout tvou povinnost vůči Mně. To Mě těší, ale nemáme mnoho času.
  Moje dcero, svět dostává mimořádný dar – Knihu Pravdy – abych mým dětem ukázal, co musí udělat, aby se připravili na Varování, jež představuje osvícení svědomí, dávanou lidstvu jako pomoc, aby se mohlo náležitě připravit na můj Druhý příchod.
  Ti, kteří ve Mě nevěří, musí ještě dostat příležitost, aby si přečetli pravdu. Když se tato událost, potom co svět dostane tato poselství, stane, lidé uvěří v pravost mých slov, jež ty, má dcero, předáváš dál k záchraně lidstva.

                                 Mystickou událost zažijí všichni ve věku nad 7 let
  Ať tě nebolí, má dcero, když lidé odmítají tato poselství. Buď jen vděčná, že dostávají tento dar. Pravdu těchto poselství pochopí po této mystické události, kterou zažijí všechny moje děti ve věku nad 7 let na celém světě. Ti, kteří budou žít po této události, budou obezřetnější ve svých úsudcích, pokud jde o obsah této svaté knihy. Bude pro ně těžké ji ignorovat, dokonce i tehdy, když bude jejich víra slabá. Ostatním, jež nechtějí poznat pravdu, je třeba i nadále připomínat obsah této knihy.
  Nikdy se nevzdávej, mé dítě, když jde o to, zachránit duše. Všechny moje drahé děti se narodily z lásky mého Věčného Otce. I když sešly ze své cesty, na věci to nic nemění. Bůh – můj Věčný Otec – i nadále miluje každé jedno ze svých dětí.
  Víra, dítě moje, může znovu vzplanout skrze víru těch, jež jsou požehnaní Duchem Svatým. Moje vyvolené děti, jež jsou vyslány do světa, aby šířily moje slovo, mají schopnost přivést k slzám radosti ty ubohé duše, jež zoufale křičí v touze najít směr ve svých prázdných a zmatených životech.

                                           Dívejte se na každého mýma očima.
  Vždy se dívejte na vaše přátele, rodinu, sousedy a kolegy v práci mýma očima. Vždy na nich hledejte dobré stránky. Prokažte jim lásku a oni pocítí moji přítomnost. Budete je přitahovat a oni nebudou vědět proč.
  Napodobujte Mě skrze můj příklad a tím Mi pomůžete přivádět k víře moje ztracené děti. Vytrvalou modlitbou za ně je můžete přitáhnout blíže ke Mně. Obětí a přijetím utrpení ve spojení se Mnou můžete zachránit duše. To zahrnuje ty duše, které ještě neopustily tuto zemi, stejně jako ty, na které čeká soud v očistci.
  Dovolte Mi, abych vám připomněl, že máte dvě možnosti. Věřte ve Mě tím, že se váš duch otevře pravdě, jež je obsažená v evangeliu. Když jste úplně ztratili víru, tak si přečtěte nějakou část z mého učení. Potom Mě proste, abych vám ukázal pravdu ve vašich srdcích. Pak budete vědět, která cesta vás zavede ke Mně do nebe. Druhá alternativa spočívá v tom, že budete mít oči zavřené a odmítnete poslouchat. Potom vám může pomoci jenom modlitba věřících. Modlitba mých následovníků ve spojení s růžencem Božího Milosrdenství, jenž byl darován ve 20. století Sestře Faustině, může vaše duše zachránit v čase vaši smrti.

                                        Modlete se růženec Božího Milosrdenství.
  Modlete se, modlete se,  m o d l e t e   s e   teď  můj   r ů ž e n e c   B o ž í h o   M i l o s r d e n s t v í   za vaše vlastní duše a za duše nevěřících. Modlitební skupiny pomohou šířit pravdu a dodají víru těm, kteří ztratili jakýkoliv smysl pro to, kdo jsou a odkud přišli. To poslouží jako prostředek k podnícení šíření evangelizačního osvícení, jež je teď pociťováno ve všech částech světa, protože se přibližuje čas, kdy se začnou naplňovat proroctví, související s mým Druhým příchodem na zem, jemuž bude předcházet série celosvětových událostí.
  Buďte připraveny, děti, v kterémkoliv čase.   U D R Ž U J T E   S E  V E   S T A V U   M I L O S T I   a  mějte svoje srdce otevřené   m é m u   u č e n í   l á s k y   a   p o k o j e   na zemi. Kdyby všechny moje děti následovaly moje učení, potom by nebyly ve světě války, chamtivost, nenávist, nebo bída. Potřebujete se v klidu posadit a rozjímat, každý jeden z vás, byť i jen na půl hodiny každý den.
  Přečtěte si žalmy a podobenství a zeptejte se sama sebe: Vztahuje se toto učení na můj život v tomto světě? Víte, že odpověď samozřejmě zní – ano. Modlete se o sílu  z m ě n i t   v a š e   p o s t o j e   a   n á z o r y   n a   ž i v o t   p o   s m r t i.  Pamatujte si tuto důležitou lekci – Ž E   Z E M Ě   J E   P R O S T Ě   J E N   K R Á T K Ý   Ú S E K   V   Č A S E.  Jediné skutečné štěstí a věčný život je se Mnou v nebi, ráji – království mého Otce.
   Váš milující Spasitel Ježíš Kristus
506.                              Poselství Ježíše ze dne 27. července 2012 v 18:30.

            AŽ MÁ ARMÁDA DOSÁHNE 20 MILIÓNŮ, ZNÁSOBÍM TENTO POČET NA MILIARDY.

  Má drahá, milovaná dcero,
mé přání sjednotit všechny mé následovníky pomocí těchto poselství do jediné armády, už přináší plody.
  Moje armáda se již zformovala a sjednotila mocí Ducha Svatého, který se šíří jako požár napříč světem.
  Ti z vás, kteří přijali mé instrukce – i když si možná myslíte, že spolupracujete v malých skupinách, musíte vědět, že teď má armáda sestává z více než 25 000 obětavých bojovníků, kteří dostávají mé modlitby modlitební kampaně každý den.
  Vaše oddanost ke Mně, vašemu milovanému Ježíši, Mi přináší tolik útěchy a radosti, neboť vaše modlitby zachraňují každou vteřinu každého dne milióny a milióny duší.
  Kdybyste jen viděli jejich vděčnost, nikdy byste se nepřestali modlit, taková je síla vašich modliteb.
  Satan kvůli této misi trpí a udělá všechno, co je v jeho moci, aby ji překazil.
  Z tohoto důvodu nesmíte dovolit vnější zastrašování těmi, kteří vás obviňují z kacířství, aby vás zdrželi v rozšiřování mých poselství.
  Jestliže dovolíte jiným, kteří se pokoušejí vás ponížit, nebo se posmívat vaší víře, aby vás zmátli, pak bude moci být zachráněno méně duší.
  Berte tuto misi tak, jako kdybyste pracovali v agentuře zahraniční pomoci, jako skupiny lidí, kteří jdou do zpustošených zemí, aby zachraňovali životy těch, kteří trpí hladomorem.
  Je životně důležité, abyste překonali všechny překážky a poskytli pomoc obětím. Jedna hodina zpoždění může rozhodnout o životě a smrti. Totéž platí o této misi.
  Dívejte se vpřed, nevšímejte si vměšování těch, kteří se budou pokoušet vás vrátit zpět, a kráčejte kupředu.
  Shromažďujte po cestě ostatní a veďte je k vítězství, k vítězství spásy.
  Vaše armáda se rozrůstá každým dnem. Držte se pevně mé ruky, dokud armáda nedosáhne 20 miliónů, jak si přeji, které budou razit cestu v boji proti Antikristovi.
  Až má armáda dosáhne 20 miliónů, znásobím tento počet na miliardy. A když se to stane, tak bude šelma konečně zničena.
  To je můj slib. Neboť velký počet dětí Boha, naplněných jeho Boží láskou, porazí zlo.
  Nezapomeňte, že láska je silnější než nenávist. Jenom láska v nadbytku může vyhladit zlo.
   Váš Ježíš029.                                 Poselství Ježíše ze dne 20. prosince 2010 v 10:00.

                                                        VELKÝ SOUD.

  Má dcero, dbej na toto:
těmito poselstvími je lidstvo varováno před  S E K E R O U,  jež dopadne na ty, kteří vytrvale odmítají mého Věčného Otce.
  Čas se již těsně přibližuje k příchodu Velkého soudu.
  Tato událost začne koncem roku 2012 a nesmí být směšována s časem, nebo s datem mého Druhého příchodu na zem.
  V těchto poselstvích není můj Druhý příchod předpověděn. Kdokoliv, kdo se pokouší dát mým dětem datum mého Druhého příchodu je lhář a ne skutečný prorok.
  Nicméně, Já, prostřednictvím tohoto proroka odhaluji roky, ve kterých se stanou specifické události, vedoucí k mému Druhému příchodu.

                     Bůh nedovolí, aby se uskutečnil plán ke zmenšení lidské populace ve světě.
  Velký soud, jak již bylo předpověděno už dávno, se nyní odvine před zraky nevěřícího světa. A bude to tehdy, až meč spravedlnosti udeří všude. Můj Věčný Otec není připraven nedělat nic a dovolit, aby se realizoval ďábelský plán, zamýšlející zmenšit světovou populaci, jež se právě teď připravuje za zavřenými dveřmi.
  Tato ďábelská skupina oddaných následovníků Satana se v minulosti už pokusila způsobit genocidu dětí Mého Otce. Neuspěli. Zkouší to znovu. Zase nebudou úspěšní, ale ještě před tím způsobí strašnou destrukci.

                                                     Věřící se nemusí bát.
  Můj Věčný Otec ve svém milosrdenství bude muset zasáhnout, aby je zastavil, přesto, že Ho bolí, že bude muset uvolnit globální neštěstí, jež leží před námi. Věřící ať se nebojí o sebe a o své rodiny. Jste ochraňováni. Ale prosím, prosím, modlete se stále růženec a růženec Božího Milosrdenství, abyste pomohli zmírnit a odvrátit  N Ě K T E R É   Z   T Ě C H T O   K A T A S T R O F.
  Začněte už teď plánovat. Lidé, jež se pokoušejí ovládnout vaše peníze, vaše zdraví, vaši potravu a dokonce vaši víru, musí být poraženi. Postavte se jim a použijte modlitby, abyste ochránili sebe a vaše rodiny. Vzývejte všechny svaté, jež uctíváte, aby vám pomohli jako přímluvci u mého Věčného Otce.

                                                    Udeří globální katastrofy.
  Tato globální neštěstí začnou dramatickými změnami v charakteru počasí – jež už v mírné formě začaly – a bude na ně nahlíženo jako na výsledek globálního oteplování. Vskutku, lidstvo poškodilo zemi velmi nebezpečným způsobem, ale tyto katastrofy nebudou mít co dělat se změnami klimatu.
  Můj Věčný Otec by mohl, kdyby se tak rozhodnul, složit ruce v klín a neudělat nic. Jenže potom tyto zlé, po moci bažící skupiny mocných a vlivných lidí, by zvítězily. Stáhly by pak mé nevinné děti do léčky  h y p n o t i c k é   p o s l u š n o s t i   k   S a t a n o v i,   tomu Zlému, a kradly by duše. Toto nebude dovoleno.

                                               Výzva ke sjednocení všech náboženství
  Nyní nastal čas pro děti mého Otce a následovníky, stejně jako pro všechny, jež věří ve vyšší bytost, kterou je Bůh, tvůrce a Stvořitel všech věcí, aby spojili své síly. Bez ohledu na to, jakou cestou jdete k Bohu, nebo zda věříte ve Mě, jeho jediného milovaného Syna, stůjte spolu, jako jeden muž. Bojujte se skupinou, jež reprezentuje Zlého. On je váš nepřítel, jestliže věříte v Boha, Věčného Otce.
  Pokouší se vás zastavit na vaší cestě do ráje a lže svým následovníkům, že on také je vezme do stejně krásného božského ráje. Tito nebozí oklamaní a hodnověrní následovníci nemohou prohlédnout tento podvod, protože jsou oslepeni leskem materialistické nádhery.

                                               Proroctví v Knize Janově se odhalují.
  Modlete se, modlete se, modlete se všichni z vás, každý jednotlivý den. Velmi brzy porozumíte pravdě Písma svatého. Konečně všichni porozumíte, že učení, obsažené v Knize mého Otce jsou přesná. Ona nelžou. Proroctví, předpověděná v minulosti se odhalují.
            P R O R O C T V Í,   O B S A Ž E N Á   V   K N I Z E   J A N O V Ě    S E   N A P L Ň U J Í !
 Proroctví daná této vizionářce  M A J Í   P Ř I P R A V I T   M É   D Ě T I,   aby vstoupily do království mého Otce.
Jděte nyní rozšiřovat mou pravdu. Pomozte zachránit jeden Druhého ze spárů mistra klamu, než bude příliš pozdě.
  Váš milující Spasitel Ježíš Kristus483.                                Poselství Ježíše ze dne 6. července 2012 v 16:15.

         TŘETINA ZEMĚ BUDE ZNIČENA, AŽ ANDĚLÉ VYLIJÍ OHEŇ ZE ČTYŘ STRAN NEBES.
  Má drahá, milovaná dcero,
byl vám rezervován čas, aby tato moje svatá poselství světu  byla  slyšena   k a ž d o u   d u š í,   mladou i starou všude   v   k a ž d é m   n á r o d ě.
  Mnoho mých Božích dětí se posadí   a   B U D O U   V Ě N O V A T   P O Z O R N O S T   M Ý M   I N S T R U K C Í M,   když jim bude umožněn přístup k těmto poselstvím.
  Vězte nyní, že již začaly změny, které byly předpověděny, že plodiny nevydají svou úrodu jako dříve a že roční období už nebudou nadále stejná.
  Tyto změny jsou vyvolány rukou mého Věčného Otce, když teď zavádí na zem nové zákony, které neujdou pozornosti žádného člověka.
  Nic,  co  se  ve  světě  řídí   z á k o n y   p ř í r o d y,   nezůstane  stejné  jako  kdysi.
  M O Ř E   S E   P O Z V E D N O U,  V O D Y   S E   V Y L I J Í,   Z E M Ě   S E   B U D E   O T Ř Á S A T   A   P Ů D A   S E   S T A N E   N E P L O D N O U.
  Můj Otec [na vás] uvalí velký trest, aby zastavil šíření hříchu, který je zdrojem jeho velkého žalu.
  Ty národy, které budou vzdorovat jeho zákonům, budou velmi trpět. Brzy pochopí, že jejich hříchy už nebudou dále tolerovány a že budou potrestány.
  Jejich trest jim má zabránit nakazit jiné duše, a pokud nezmění své zkažené způsoby, budou k tomu přinuceny Božím zásahem.
  Má dcero, musíš teď  rozšiřovat  mé  Slovo   r y c h l e,   protože  se  Varování   b l í ž í.
  Mnohým národům musí být dána Kniha Pravdy, aby se mohly připravit na můj Druhý příchod.
  Čas k mému Druhému příchodu přijde po Velkém Varování.
  Tresty, seslané anděly z nebe na příkaz Mého Otce, začaly v etapách. Ty se budou stupňovat v té míře, jak se hřích bude dále rozmáhat.
  Bitva již začala a její první etapy můžete pozorovat již v mnoha zemích.
  Všichni budete svědky   k l i m a t i c k ý c h   k a t a s t r o f,   které postihnou zemi, která sténá v bolestech, kvůli ponížení hříchem.
  O t ř e s y   b u d o u   n a b ý v a t   n a   s í l e   a  národ  za  národem  bude  trpět podle skvrny hříchu, která kazí jejich nitro.
  V ů d c o v é,   kteří budou následovat Antikrista, neuniknou oku mého Otce   a   b u d o u   z n i č e n i.
  Můj Otec potrestá ty, kteří nyní vedou zlovolné vlády, aby zachránil své děti z jejich krutého sevření. Nebude stát stranou a přihlížet, jak tito vůdcové, kteří následují Antikrista, který v tomto čase zůstává skrytý, ničí jeho děti.
  J e d n a   t ř e t i n a   z e m ě   b u d e   z n i č e n a,   když andělé vylijí oheň ze čtyř stran nebes [Zj. 8, 7-13]. Potom si mnozí uvědomí, že něco není v pořádku a že příčinou je hněv mého Otce. Přesto mnozí se nepoučí. Po Varování se mnozí obrátí. Přesto to mnozí neudělají, i když jim bude podán důkaz o stavu jejich duše.
  Budou se stále oddávat falešnému vábení, o kterém si myslí, že jim je země musí nabídnout. Jenom tentokrát jejich smyslnost a ty materiální idoly, které zbožňují, se stanou ještě více obscénní a zkažené. Všechny jejich hříchy, viditelné těm, kteří je mohou vidět, jako takové čím jsou, budou tak ohavné, že jenom málo Božích dětí snese se na ně dívat.
  Každý odporný hřích bude veřejně ukázán s pohrdáním vůči Bohu.
  Každý takový čin sníží hříšníky do takových hloubek, že se budou chovat jako zvířata.
  Všechna   ú c t a   k   l i d s k é m u   t ě l u   z m i z í  a  jakýkoliv ďábelský chtíč bude [lidmi] vystaven na odiv světu, bez jakéhokoliv studu v jejich duších. To jsou Satanovi zajatci. Všichni z nich jsou děti Boží, ale ztrácí své duše ve prospěch šelmy.
  Tresty jsou částí Božích plánů vyčistit zemi, aby očistily jak hříšníka, tak půdu, po které kráčí.
  Jenom tehdy, až země bude očištěna, se může můj Druhý příchod uskutečnit.
  Moji následovníci, modlete se za odvahu a statečnost, abyste se s těmito tresty vyrovnali.
  Nikdy se jich nesmíte bát, neboť vy, moje armáda, se budete modlit za tyto [hříšníky] a jejich národy a pomáhat v očistě, které je třeba k obrácení lidstva.
  P E Č E Ť   Ž I V É H O   B O H A   bude chránit každého jednoho z vás. Je to z lásky, kterou můj Otec chová ke všem svým dětem, že je musí trestat. Protože kdyby to neudělal, kráčely by nevědomky vpřed, k branám pekla.
  Váš Ježíš

                                       MODLITBA: PEČEŤ ŽIVÉHO BOHA.

  Prosba za Pečeť živého Boha:"Ó můj Bože, můj milující Otče,  přijímám s láskou a vděčností   T v o u   B o ž s k o u   p e č e ť   o c h r a n y.  Tvé Božství zahrne mé tělo a duši navěky.
  Skláním se v pokorném díkůvzdání a nabízím Ti moji hlubokou lásku a věrnost Tobě, můj milovaný Otče. Prosím Tě snažně, abys   o c h r á n i l   m ě   i   m é   m i l o v a n é   Tvou mimořádnou pečetí a zavazuji se dát svůj život do Tvé služby provždy a navždy.
  Miluji Tě, drahý Otče. Utěšuji Tě v těchto časech, drahý Otče. Obětuji Tí Tělo a Krev, Duši i Božství Tvého nejmilejšího Syna, Ježíše Krista, na smír za hříchy světa  a   p r o   s p á s u   v š e c h   T v ý c h   d ě t í.

                                ------------------------------

                                              OHLÁŠENÍ SOUDU A BITVA U ARMAGEDONU:

   Zjevení Janovo 14,1+6-7+14-20: Ohlášení soudu.

  A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch,  K D O   M A J Í   N A   Č E L E   N A P S Á N O   J M É N O  J E H O   I   J M É N O   J E H O   O T C E. (pečeť živého Boha)
  Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu.(Irská vizionářka) Volal mocným hlasem:"B O J T E   S E   B O H A   A   V Z D E J T E   M U   Č E S T,   N E B O Ť   N A S T A L A   H O D I N A   S O U D U;  P O K L E K N Ě T E   P Ř E D   T Í M,  kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod!"
  A viděl jsem, hle, bílý oblak, a na   O B L A K U   S E D Í   N Ě K D O   J A K O   S Y N   Č L O V Ě K A,  N A   H L A V Ě   M Á   K O R U N U   Z E   Z L A T A   a  v  ruce ostrý srp.
  Vtom vyšel z chrámu další anděl a mocným hlasem zavolal na toho, který seděl na oblaku:"Pošli svůj srp a začni žeň, protože nastala hodina žně a úroda země dozrála." A ten, který seděl na oblaku, hodil svůj srp na zem a země   b y l a   p o ž a t a.
  A další anděl vyšel z nebeského chrámu a také on měl ostrý srp.
  A jiný anděl vyšel od oltáře a ten měl  m o c   n a d   o h n ě m.  Zvolal mocným hlasem na toho, který měl ostrý srp:"Pošli svůj ostrý srp  a  skliď  hrozny  na   v i n i c í c h   z e m ě, (církev Boží) neboť víno dozrálo."
  Tu hodil ten anděl svůj srp na zem a sklidil víno země  a  u v r h l  j e   d o   v e l i k é h o   l i s u   B o ž í h o   h n ě v u.   A  v  lisu za městem byly hrozny stlačeny  a   v y t é k a j í c í   k r e v   d o s a h o v a l a   a ž   p o   u z d y   k o n í   na vzdálenost sto šedesáti mil.

   Zjevení Janovo 15,1-8: Sedm andělů s nádobami pohrom.

  A viděl jsem na nebi jiné znamení, veliké a podivuhodné: sedm andělů, kteří přinášeli   s e d m   p o s l e d n í c h   p o h r o m - JIMI SE ZAVRŠÍ  B O Ž Í   H N Ě V.
  Viděl jsem jakoby jiskřící moře, planoucí ohněm, a viděl  jsem   TY,  K T E Ř Í   Z V Í T Ě Z I L I   N A D   D R A V O U   Š E L M O U,  NESKLONILI SE PŘED JEJÍM OBRAZEM   A   N E N E C H A L I   S E   O Z N A Č I T   Č Í S L I C Í   J E J Í H O   J M É N A. (Čip s číslem 666) Stáli na tom jiskřícím moři, měli Boží loutny a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu: "Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů.
  Kdo by se nebál tebe, Pane a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo."
  Potom jsem viděl, jak se otevřela svatyně stánku svědectví v nebi a vyšlo sedm andělů, přinášejících sedm pohrom; byli oděni kněžskými rouchem, čistým a zářícím, a kolem prsou měli zlaté pásy.
  Jedna ze čtyř bytostí před Božím trůnem podala těm sedmi andělům sedm zlatých nádob naplněných hněvem Boha, živého na věky věků. Svatyně byla naplněna oblakem slávy a moci Boží, takže nikdo nemohl vstoupit do svatyně, dokud se nedokoná   s e d m e r o   p o h r o m,  které přináší těch sedmero andělů.

   Zjevení Janovo 16,1-21: Hrůzy sedmi nádob.

  A slyšel jsem mocný hlas ze svatyně, jak praví sedmi andělům:"Jděte a vylejte těch sedm nádob Božího hněvu na zem!"
  PRVNÍ ANDĚL šel a vylil svou nádobu na zem: A  z l é   z h o u b n é   v ř e d y   p a d l y   n a   l i d i   o z n a č e n é   z n a m e n í m   d r a v é   š e l m y (očkování s čipem)  a   k l e k a j í c í m   p ř e d   j e j í m   o b r a z e m.
  DRUHÝ ANDĚL  vylil svou nádobu do moře: změnilo se v krev jako krev zabitého   a   v š e c h n o   ž i v é   v   m o ř i   z a h y n u l o.
  TŘETÍ ANDĚL  vylil svou nádobu na řeky a prameny vod:  a   z m ě n i l y   s e   v   k r e v.  Tu jsem slyšel, jak praví anděl, co má moc nad vodami:"Spravedlivý jsi, Bože, svatý, který jsi a kterýs byl, že jsi vynesl tento rozsudek:  t ě m,   k d o   p r o l i l i   k r e v   s v a t ý c h,  d a l   j s i   p í t   k r e v;  stalo se jim po zásluze!" A od oltáře jsem slyšel hlas:"Ano, Pane Bože všemohoucí, pravé a spravedlivé jsou tvé soudy."
  ČTVRTÝ ANDĚL vylil svou nádobu na slunce:  a   b y l a   m u   d á n a   m o c   s p a l o v a t   l i d i   s v o u   v ý h n í.(obří sluneční erupce) Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami,  a l e   n e o b r á t i l i   s e,  a b y   m u   v z d a l i   č e s t.
  PÁTÝ ANDĚL  vylil svou nádobu na trůn šelmy:  a  v   j e j í m   k r á l o v s t v í   n a s t a l a   t m a, (tři dny tmy), lidé se bolestí hryzali do rtů a trýzněni vředy rouhali se nebeskému Bohu, ale  n e o d v r á t i l i   s e   o d   s v ý c h   č i n ů.
  ŠESTÝ ANDĚL  vylil svou nádobu na  v e l i k o u   ř e k u   E u f r a t:  a  j e j í   v o d a   v y s c h l a,  aby  byla připravena cesta králům od východu slunce.
  A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám.
  Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha.
  "Hle,  p ř i c h á z í m   n e č e k a n ě   j a k o   z l o d ě j!  Blaze tomu,  k d o   b d í   a   s t ř e ž í   s v ů j  š a t,  aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!"
  Shromáždili ty krále na místo, zvané hebrejsky  H A R M A G E D O N.
  SEDMÝ ANDĚL  vylil svou nádobu do ovzduší a z chrámu od trůnu zazněl mocný hlas:"Stalo se!"
  A rozpoutaly se  b l e s k y,  h ř m ě n í   a   b u r á c e n í   a   N A S T A L O   H R O Z N É   Z E M Ě T Ř E S E N Í,   jaké nebylo, co je člověk na zemi;  tak silné bylo to zemětřesení.  A  t o   v e l i k é   m ě s t o (Evropa)
  s e   r o z t r h l o   n a   t ř i   č á s t i   a   m ě s t a   n á r o d ů   s e   z ř í t i l a.
  Bůh se rozpomenul na velký Babylón a dal mu pít z poháru vína svého  t r e s t a j í c í h o   h n ě v u.
  V š e c h n y   o s t r o v y   z m i z e l y,  p o   h o r á c h   n e z ů s t a l o   s t o p y,  na lidi padaly z nebe   k r o u p y   t ě ž k é   j a k o   c e n t;  a lidé proklínali Boha za pohromu krupobití, protože ta pohroma byla strašná.

458.                                     Poselství Boha Otce ze dne 9. června 2012 v 15:45.

                                                                                     
                       VYBOJUJI BITVU U ARMAGEDDONU SPOLU S NEBESKOU HIERARCHIÍ.


  Moje drahá dcero, věř Mi, že Já, váš Nebeský Otec, udělám všechno, co je v mé moci, abych zachránil všechny mé děti na zemi.
  I když musím respektovat dar svobodné vůle, udělený Mnou jako největší dar, abych zajistil, že lidstvo Mě bude milovat dobrovolně a ne z donucení, způsobím divy a udělám zázraky, abych přivedl mé děti ke Mně domů.
  Jako Bůh spravedlnosti bych nikdy nemohl schvalovat nebo přijímat zlo, ale odpustím všem těm, kteří se obrátí k mému Synu a budou hledat vykoupení, až poznají obsahy Knihy Pravdy.
  Vybojuji bitvu u Armageddonu spolu s nebeskou hierarchií a slibuji, že porazím nepřítele a ďábly, vzešlých z ruky Lucifera.
  Blíží  se  čas,  kdy   S A T A N   B U D E   V Y K Á Z Á N   N A   1000  L E T,  A   B Ě D A   Č L O V Ě K U,   K T E R Ý   S E   H O,  nebo jeho zloby,  N E Z Ř E K N E !!!
  Všem bude ukázána pravda mé Boží Lásky a mé touhy, aby všichni měli účast na mém nádherném království, na mém ráji.
  Moji proroci udělají všechno, abych je přitáhnul do náruče mého Syna.
  Mé děti, neopouštějte Mě, vašeho milujícího Otce.
  P O J Ď T E,   P O S L Y Š T E   M O J E   V O L Á N Í !
  Neodmítejte vaše dědictví.
  Čelíte nyní největší krizi od stvoření lidské rasy, neboť vám nadešel čas, abyste udělali konečnou volbu.
  Buďte si vědomi toho, že Satan a jeho ďáblové použijí každou lež, každé pokušení hledat útěchu v jejich náruči, aby vám ukradli vaše duše.
  Jenom ti, kteří vynaloží čas  N A   O C H R A N U   S V É   V Í R Y   P O M O C Í   M O D L I T E B   A   S V Á T O S T Í,   budou dostatečně silní, aby odolali jejich moci.
  Nezapomeňte, že   S a t a n   n e m ů ž e   z v í t ě z i t,  protože  k  tomu  n e m á   m o c !  Nyní zaútočí na všechny, dokonce i na svaté duše, aby odmítly Mě a mého milovaného Syna.
  Vtáhne vás do propasti temna a zmatku a budete chyceni do komplikované sítě klamu, ze které se nebudete schopni vyprostit.
  Slyšte Mě teď. Poslední bitva začala. Neudělejte tu chybu, že odmítnete toto volání vycházející z nebes, neboť to bude znamenat, že   b u d e t e   z t r a c e n i   n a   v ě k y !
  Ó, kdybyste mohli uvidět tragédii duší, které odmítnou číši spásy. Bezmocně klesnou spolu se Satanem do hlubin pekla, ze kterého není návratu.
  Jako váš Otec, musím vás upozornit na nebezpečí, kterým čelíte.
  P R O Č   N E C H C E T E   N A S L O U C H A T ?
  Když ve Mě věříte, tak vězte, že jsem vyslal mé proroky,  a b y   v á s   v a r o v a l i.
  Nedělal jsem to již dříve? A poslouchali je? Ne, mnozí neposlouchali, a pak se proroctví odhalilo před jejich nevěřícíma očima. (potopa světa, zničení Sodomy a Gomory ohněm..)
  Tentokrát přicházím, abych vám oznámil, že čas pro mého Syna, skutečného Mesiáše, aby přišel znovu, je již blízko.
  Satan to ví. Jeho nenávist ke Mně je tak silná, že udělá všechno, aby Mi vyrval mé děti.
  Já jsem váš Bůh, začátek a konec.
  Já jsem na počátku stvořil svět a stane se to také mou rukou, že svět, jak jej znáte, skončí.
  Ale vás, mé milované děti, které odmítnou Satana, očekává nový svět, Nový ráj na zemi, v celé své nádheře.  Neobracejte se k němu zády.
  Nedovolte nedokonalému lidskému uvažování, aby odvrátilo vás a vaše milované od vstupu do tohoto velkolepého ráje, kde vám nebude nic chybět.
  Vyberte si můj ráj lásky, radosti a krásy, mimořádné místo, kde budete žít v dokonalé harmonii v mysli, těle a duchu.
  Bez zkaženosti. Bez hříchu. Jenom láska, a kde budete žít v jednotě s mou Boží vůlí.
   Váš milující Nebeský Otec Bůh Nejvyšší

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář