Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.61 VAROVÁNÍ SE USKUTEČŇUJE - NWO ZA DVEŘMI

                Č.61   VAROVÁNÍ  SE  USKUTEČŇUJE - NWO  ZA  DVEŘMI
                                     (NWO - Nový světový řád)


  JEŽÍŠ V IRSKÝCH POSELSTVÍCH OZNAMUJE:  068. Poselství Ježíše ze dne 17. dubna 2011 v 19:00.  
                          BOŽÍ HNĚV PADNE NA NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD.                 
  Má drahá, milovaná dcero,
s velkým zármutkem ti musím oznámit, že ekologické katastrofy, hrozící v Asii, v Evropě, v Rusku a ve Spojených státech, budou mít za následek obrovské ztráty na životech. Hněv Boha, mého Věčného Otce, padne rychle na tuto globální alianci, jež tajně vytváří podzemní organizace se záměrem přinést na svět smrt pro svůj vlastní zisk. Jsou odpovědné za vytváření bohatých společností a nových technologií, které by vás udivily, kdyby nebyly tak zhoubné v jejich rukách. Tito lidé z každé země prvého, průmyslového světa jsou bohatí, mocní, talentovaní a ovládají banky, ozbrojené síly, světové humanitární organizace, policejní síly, vlády, dodavatele energií a média. Nikdo nemůže uniknout z jejich spárů, pokud vám neřeknu jak.
  Modlitba, zvláště modlitba růžence Božího Milosrdenství, rozšíří obrácení ke Mně a modlitba svatého růžence rozmělní dílo těchto zlých parazitů, jejichž idolem je Satan.  K d e k o l i v   s e   s h r o m a ž ď u j í,   t a m   t a k é   d o p a d n e   B o ž í   h n ě v   s e  s t r a š l i v o u   s i l o u.
 Mnoho lidí, až uvidí, že tato proroctví se začínají naplňovat, budou   p o d l é h a t   p a n i c e   a v mnoha případech budou   o t ř e s e n i.  Ale není zde důvod ke strachu, protože tato perioda bude krátká. A pak přijde nová země a nová nebesa, kde budete všichni žít v míru dlouhé blažené životy v jednotě se Mnou.
  Č Í M   V Í C E   L I D Í   S E   O B R Á T Í   a požádá Boha Otce o vedení,   T Í M   M E N Š Í   D O P A D   B U D E   M Í T   Z L Á   V L Á D A   plánovaná Novým světovým řádem. Jděte nyní v pokoji. Modlete se, aby se vaše víra ve Mě posílila.
   Váš milosrdný Spasitel a spravedlivý Soudce Ježíš Kristus.


 INFORMACE  NA WEBU "VAROVÁNÍ" - FÓRUM:
16.04.2016 at 21:56
Admin Peter

Hrozivé plány NWO sa začnú uvádzať do života už od tohto roka

Dávam do vašej pozornosti závažné informácie týkajúce sa utajovaných cirkevných materiálov odhaľujúcich zradu najvyšších predstaviteľov svetových cirkví (predovšetkým v osobách pápeža Františka a patriarchu Kirilla) tajne spolupracujúcich so satanskými elitami tohto sveta pri realizácií ich dehumánných démonických plánov tzv. Nového svetového poriadku (NWO), ktoré sa majú začať uvádzať do našich životov už od tohto roka. Vypočujte si k tomu nasledovný MP3 audio záznam prevzatý zo Svobodného rádia, ktorý bol odvysielaný 12.03.2016:

    Svobodné rádio 12.03.2016 o mimoriadne závažných informáciách realizácie agendy NWO

Jedná sa o archívny záznam svobodného rádia bez koncovej časti relácie s telefonickými volaniami poslucháčov. Kliknutím ľavou myšou na link sa vám zobrazí audioprehrávač s možnosťou priameho počúvania audiozáznamu. Kliknutím pravou myšou a voľbou kontextu “uložiť odkaz ako…” si môžete tento MP3 záznam o veľkosti 31 MB stiahnúť na váš počítač, je dostupná na youtube:

    Svobodné rádio 12.03.2016 – Studio Beta – Mimořádně závažné informace o nástupu NWO

Obsiahle textové informácie o utajovanom memorande:

    Obsah tajného cirkevného memoranda

D O D A T O K pridaný 18.04.2016:

Pridávam zvukový záznam z archívu svobodného rádia zo 16.03.2016 s podrobnými informáciami o zvrhlom pláne hlavných vodcov popredných cirkví (najmä FP Františka a patriarchu Kirilla) pri zavádzaní satanskej agendy NWO, ktoré v relácii svobodného rádia poskytli dvaja bizantskí biskupi Timotej a Metodej. Biskup Metodej v ňom vydáva krásne svedectvo našej kresťanskej viery a spolu s biskupom Timotejom správne vysvetľujú pozadie skutočných príčin vzniku a zavádzania Nového svetového poriadku vo svete ako aj analýzu príčin kolaborácie popredných svetových cirkevných predstaviteľov so satanskými elitami tohto sveta. Predstavitelia hlavných svetových cirkví týmto nehoráznym zločinom zrádzajú nielen samotného Ježiša Krista, ktorému sľúbili svoju vernosť až po hrob, ale aj nás veriacich kresťanov a celé ľudstvo.
 Youtube verzia tohto archívneho záznamu vyžaduje cca. 150 MB objemu prenesených dát a je voľne dostupná tu:

    Svobodné rádio 16.03.2016 – Studio Beta – Bizantští biskupové Timotej a Metoděj o zvrhlém plánu církví a NWO
originál lze googlem automaticky přeložit z:
apokalypsisnow.blogspot.cz/2015/04/blog-post.html

Memorandum v oblasti vzdělávání
čl. 1: Zavedení multikulturního vzdělávání ve všech vzdělávacích institucích ve státě (od 11.9.2016)
čl. 2: Zrušení všech křesťanských i národních svátků ve všech vzdělávacích institucích (od 11.9.2017)
čl. 3: Likvidace přináležnosti studentů k církvi (od 11.11.2016)
čl. 4: Povinné navštěvování synagogy a islámské mešity žáky základních i studenty středních škol (od 11.11.2016)
čl. 5: Zavedení hodin sexuální výchovy do školních osnov prvních stupňů základních škol (od 11.9.2016) a bezplatné poskytování prezervativů všem žákům, počínaje od prvních tříd základních škol (od 11.10.2016)
čl. 6: Zrušení hodin řeckého dějepisu… (od 12.11.2018)
čl. 7: Praktická realizace hodin sexuální výchovy na všech stupních školního vzdělávání (od 11.12.2017)
čl. 8: Zrušení národních svátků a přehlídek (od 16.10.2016)
čl. 9: Zavedení dnů životního prostředí ve všech vzdělávacích institucích (od 17.10.2016)
čl. 10: Zrušení bohosloveckých fakult na univerzitách (od 16.10.2016) a jejich převedení na katedry religionistiky v rámci filosofických fakult. Vyřadit křesťanské vzdělávání na všech úrovních vzdělávání (od 11.9.2016) a zavedení religionistiky (od 12.9.2016)
čl. 11: Propuštění mnoha profesorů na různých stupních vzdělávání a zavedení internetu (od 1.1.2017)
čl. 12A: Zavést promítání slajdů na hodinách sexuální výchovy (od 19.9.2016)
12B: Zavést elektronickou identifikaci studentů (od 20.9.2017)
12C: Zavedení elektronických bezpečnostních čárových kódů na všech školách a univerzitách a zavedení karty bezpečnosti pro studenty i pedagogy ve školách i univerzitách. (pozn.: nejde o bezpečnost, ale o kontrolu)
12D: Exkurze vzdělávacích institucí a univerzitních kateder na místa sexuální svobody (od 17.9.2017)
12E: Sexuální svoboda žáků (od 16.9.2016)

Memorandum v oblasti církve:
čl. 1A: Reforma církevních bohoslužeb, konkrétně času a rozpisu. Zimní sezóna: bohoslužby v neděli od 10-11:30 ráno. Letní sezóna: bohoslužby od 19:30 do 21:00. Reforma započne 17.10.2017
1B: Odstranit ikonostasy z chrámů (od 26.10.2017)
1C: Zavést ikony renesančního typu – záměna byzantské mentality (od 3.1.2017)
1D: Zavést do chrámů hudební nástroje (od 3.1.2017)
čl. 2A: Zrušit povinné nošení reverend a hábitů mimo chrámy (od 15.8.2017)
2B: Odstranění plnovousu a vlasů u duchovenstva (od 5.1.2017)
čl. 3: Zrušit bdění v chrámech a klášterech (od 14.8.2018)
čl. 4: Odstranit ty světce, kteří byli antisemité (od 15.8.2016)
čl. 5: Zavést antirasistický směr kázání pro veškeré duchovenstvo a všechny stupně kněžství (od 15.9.2016)
čl. 6: Odstranit antisemitské zpěvy ze všech křesťanských chrámů (od 16.9.2016).
čl. 7A: Odstranit utreňu (tj. ranní chvály) z křesťanských pravoslavných chrámů (od 16.9.2016)
7B: Zavést nový liturgický řád ve všech křesťanských církvích (od 16.9.2017)
7C: Zavést dny životního prostředí 5. června i 21. prosince, věnovaných Matce zemi, a také 14. dubna, začátek reformy 20.9.2016
7D: Zavedení svátku židovského holocaustu s ustanovením zvláštních obřadů pro všechny křesťanské církve. Svátek se bude slavit třikrát do roka, především 27. ledna, 21. dubna a neděli po Velikonocích (neděle sv. Tomáše). Počátek reformy 1.7.2016
7E: Zrušit všechny národní svátky všech křesťanských církví (od 15.7.2017)“

Citace Memoranda – ohledně církve
10D: Zrušit ženám zákaz vstupu na mnišskou svatou horu Athos (od 6.1.2017)
11B: Uvedení katolických mnichů a katolických řádů … na Svatou horu Athos (od 20.11.2017 do 18.8.2018).
11C: Zavést na Svaté hoře Athos lanovku, smart systém, antické kultovní sochy, přeměnit Athos v ekologickou archaicko-byzantskou společnost – stát s nezávislou správou, proměnit Athos v nové centrum nového křesťanského směru, nové centrum nového náboženského směru a nové církevní hudby (od 4.1.2018)
14A: Organizovat ekologická sympózia, konference a mezinárodní fóra na Řeckých ostrovech, ale také na Kypru a na Athosu.
Memorandum – část: administrativní reformy
7E: Vybudování klášterů s mnichy a mniškami všech konfesí a všech religií v EU i na Svaté hoře Athos od 17.3.2018.
11F: Založení regionální středomořské asociace se všemi sjednocenými zeměmi středomoří (od 13.7.2017). Evropský koordinační orgán bude mít své ústředí na Svaté hoře Athos (od 17.12.2017).
Citace čl.7E: „Vybudování klášterů s mnichy a mniškami všech konfesí a všech religií v EU i na Svaté hoře Athos (od 17.3.2018).“
Odpověď: Memorandum diktuje přeměnu Svaté hory Athos na nový model New Age! Jde o pilotní projekt k totální likvidaci křesťanství. Ptáme se: To budou v jedné budově společně mniši a mnišky všech konfesí a všech religií? Babylon! Sodoma-Gomora! Centrum satanismu! Odpadlými katolickými mnichy a mniškami spolu s buddhistickými mnichy a sakrálními hinduistickými prostitutkami a různými šamany voodoo a jiných pohanských kultů zde budou přinášeny oběti démonům spojené se sexuálními zvrácenostmi a oběťmi satanu? Synagoga satanova! Jak si může dovolit Štrasburk projektovat satanizaci Athosu? Jak to, že ji schvalují zástupci patriarchů Kirilla a Bartoloměje?! Svatá hora Athos je pro pravoslavné křesťany duchovním centrem s daleko větší autoritou, než byl pro katolíky Vatikán.

Citace čl.11C: „Zavést na Svaté hoře Athos lanovku, smart systém, antické kultovní sochy, přeměnit Athos v ekologickou archaicko-byzantskou společnost – stát s nezávislou správou, proměnit Athos v nové centrum nového křesťanského směru, nové centrum nového náboženského směru a nové církevní hudby (od 4.1.2018).“
Odpověď: Vnutit mnichům na Athosu smart systém je horší, než jim vnutit televizi. Proč musí mniši, kteří se věnují modlitbě, přijmout systém, který jim znemožní jejich duchovní život, a tím zničí jejich duchovní identitu? To je duchovní terorismus a omezování občanských i náboženských svobod. Je to zároveň duchovní rasismus, který pronásleduje jinak smýšlející, než jak nadiktuje NWO.
Citace: „…antické kultovní sochy…“
Odpověď: Svatá Hora Athos má být podle Štrasburského Memoranda zamořena pohanskými demoralizačními kulty a násilným vnucováním pohanství.

Citace: „… přeměna Athosu v ekologickou archaicko-byzantskou společnost – stát s nezávislou správou.“
Odpověď: Architekti NWO neplánují nezávislý křesťanský stát, ale antikristovský stát.

Citace: „… proměnit Athos v nové centrum nového křesťanského směru.“
Odpověď: Tento tzv. nový křesťanský směr je ve skutečnosti náboženstvím antikrista s duchem New Age.
Citace: „(Athos) nové centrum nového nábožensého směru a nové církevní hudby (od 4.1.2018).“
Odpověď: Jde o nový náboženský směr New age, který likviduje křesťanství v kořenu a je bezpečnou cestou do pekla.
Co si pod termínem nové církevní hudby autoři Memoranda představují? To bude rocková hudba, metal či heavy metal, techno, trance, či hudba New Age, za kterou je duch pohanství? Rocková hudba má své kořeny v satanském voodoo a je spojena s nečistotou, okultismem, cynismem, narkotiky, a dokonce lidskými oběťmi.
Patriarcha Kirill už dovolil znesvětit katedrálu Božského Spasitele v Moskvě rockovým koncertem.
Již dříve došlo k pokusu zlikvidovat Svatou horu, a to z iniciativy patriarchy Bartoloměje, který k tomu zneužil i řeckou vládu. Rovněž tuto vládu zneužil, aby zlikvidovala pravověrného jeruzalémského patriarchy Ireneje.

Citace Štrasburského memoranda: (apokalypsisnow.blogspot.ru/2015/04/blog-post.html )
„čl. 8A: Reformování všech křesťanských svátků křesťanských církví.
čl. 8B: Zavedení nových svátků do křesťanských církví.
čl. 8D: Vstup v OSN, které bude řídit sjednocenou křesťanskou církev (od 15.7.2017).“

Komentář: Ptáme se: Jak může vedení OSN řídit sjednocenou křesťanskou církev? Taková neexistuje. Mezi křesťany patří katolíci, pravoslavní a několik desítek protestantských denominací. OSN prosazuje globalizaci křesťanství s pohanstvím v New Age. Upřednostňuje pohanství s cílem zániku pravdivého křesťanství. Jak může být řídícím orgánem? Jaký rozvoj křesťanství, když OSN je pod vládou architektů NWO? Jejich nejvyšší kasta – ilumináti – uctívají satana. Křesťanská církev pod takovou vládou OSN přestává být křesťanskou a stává se synagogou satana. Jde tu o likvidaci křesťanství prostřednictvím OSN. Zatím zednáři organizovali tuto likvidaci skrytě, skrze zrádce v křesťanských církvích. Lobbistické kruhy je prosazovaly na klíčová místa a skrze ně konaly toto sebezničení. Příkladem je papež František, patriarcha Bartoloměj i patriarcha Kirill. Tito všichni jsou zajedno s programem zednářů i OSN – likvidovat pravdivé křesťanství a převést ho do antikristovského systému New Age.
Citace čl. 8E: „Jeruzalém se stane hlavním duchovním městem (od 5.1.2017).“
Odpověď: Jeruzalém nebude centrem pravdivého křesťanství, ale centrem synagogy satanovy. V Jeruzalémě náš Pán Ježíš Kristus zemřel na kříži a vstal z mrtvých. Tato místa jsou posvátná pro všechny křesťany. V současné době si tam chce postavit svůj trůn antikrist.
Citace čl. 8F: „Zrušit Jeruzalémský patriarchát, Antiochijský patriarchát, Alexandrijský patriarchát a Slovanské patriarcháty kromě moskevského.“
čl. 8G: „Zůstanou pouze 3 patriarcháty – křesťanské sjednocené církve – a to je Ruský patriarchát, Římský patriarchát a Konstantinopolský patriarchát“.
Odpověď: Delegáti Kirilla, Bartoloměje i Františka podepsali předem naplánovaný program této likvidace.
Citace čl. 8H: „Proměna církevních škol ve všech křesťanských církvích na religionistické školy (od 17.7.2017).“
Odpověď: Religionistika je dnes největším propagátorem pohanství v rámci středního i vyššího vzdělávání. Degraduje křesťanství na stejnou rovinu s pohanstvím, a navíc pohanství preferuje. Proměna církevních škol na religionistické školy znamená zničení mladé křesťanské generace. Takové školy ničí křesťanství více než státní školy.
Citace čl. 9B: „Řecká církev přebírá zodpovědnost za udržování muslimských modlitebních domů, a to z vlastních prostředků a prostředků EU.“
Odpověď: Je vrcholné absurdum zavázat řeckou církev povinností starat se o udržování muslimských center! Navíc z vlastních prostředků! Řekové jsou v ekonomické krizi zaviněné vedením EU. Nyní mají ze svých osobních financí přispívat na likvidaci pravoslaví. EU se tímto ve spojení se zrádnými církevními hierarchy nedopouští vůči pravoslavným v Řecku pouze diskriminace, ale cílevědomé likvidace. Neexistuje ale ani jeden dokument ze Štrasburku, který by zavazoval muslimy nebo buddhisty, aby zabezpečovali křesťany. Naopak, statistiky ukazují na vyvražďování křesťanů a demolice jejich chrámů.
Citace čl. 9C: „Rovněž řecká církev přebírá starost o buddhistické modlitební domy a vůbec o domy všech náboženských vyznání (od 1.9.2016).“
Odpověď: Pokud má řecká církev podporovat buddhismus a destruktivní sekty v Řecku, je to přijetí programu sebevraždy. Křesťanství má povinnost hlásat Kristovo evangelium pravdy a spásy lidem, a ne prosazovat učení, které křesťanství ničí. Bohužel, tento model sebelikvidace začal už v katolické církvi fungovat, a to po II. vatikánském koncilu. Dnes v osobě papeže Františka přináší zjevné ovoce morální i věroučné sebevraždy. A o to právě usiluje Štrasburk ve spojení se zrádnými hierarchy pravoslavné církve, kteří tento program sebezničení už sami podepsali.
Citace čl. 9D: „Vzdělávací kurzy pro všechny věřící všech náboženských vyznání ve všech centrech všech křesťanských církví (od 20.9.2016).“
Odpověď: Církev je povinna hlásat Kristovo evangelium spásy a svědčit o Kristu i za cenu mučednické smrti. Svoje struktury dát k systematické formaci a výuce pohanství je církevní zrada. Jsou to zločiny proti křesťanství. Katolická církev je začala realizovat už po II. vatikánském koncilu. Své školy, kláštery, vzdělávací centra využívá k propagaci pohanství. Křesťané v tomto systému už nemohou hlásat pravdu a ani svědčit o Kristu jako jediném Spasiteli!
Prosím napište zde Váš komentář.
Note  henta made a reference: Půl miliardy Evropanů v rukou zločineckého gangu: Převaděči sídlí v Bruselu, Berlíně i v Praze. ….
Note  Libor Halik made a reference: Gloria.TV News on the 1st of April 2016.
Svobodné rádio 14.03.2016 Senátor Doubrava [More]

 

1031.    Poselství Ježíše ze dne 26. ledna 2014 v 15:00.

PLÁN NA ODSTRANĚNÍ VŠEHO, CO SOUVISÍ SE MNOU, BYL ZAHÁJEN

  Má vroucně milovaná dcero,
nedej se nikdy ovlivnit názory lidí s hořkostí v srdci vůči tomuto dílu, k nerozhodnosti v mé misi za duše.
  Co záleží na tom, zavrhují-li tebe i mé věrné duše, odmítající odchýlit se od Božího Slova? Či záleží na tom, zda vámi pohrdají nebo ne? Jejich lidské názory, popírající Slovo, jsou bez vlivu na vaše úsilí o věčnou spásu. Když Mě velebíte a ctíte mé Boží Slovo, budete pokoušeni ze všech stran, abyste se ode Mne odvrátili.
  Tak mnozí budou odmítat tuto misi, dokud jim strašná pravda nezačne svítat, až budou svědky rouhání, které pořine z úst falešného proroka. Pokud se někdo, kdo popírá existenci Svaté Trojice, opovažuje nosit roucho velekněze pod střechou mé církve a pak se snaží přesvědčit vás, že co jste dosud znali jako pravdu, už neplatí, pak budete vědět, že duch zla pohltil mou církev zevnitř.
  AŽ  BUDETE  OBKLOPENI  NOVÝMI  IDEOLOGIEMI,  NOVÝM  UČENÍM  A  AŽ  VÁM  ŘEKNOU,  ŽE  LIDSKÁ  RASA  SI  V  SOUČASNOSTI VYŽADUJE  TYTO  ZMĚNY,  bude to čas, kdy se na Boží přání už nebude reagovat. Místo toho, až lidmi vymyšlená učení, plná omylů a nedostatků, vyhlásí,  ŽE   H Ř Í C H   U Ž   N E E X I S T U J E,   BUDE  PRO  MNE  BLÍZKO  ČAS  KE  ZNIČENÍ  MÝCH  NEPŘÁTEL,  jak bylo předpověděno.
  Mnohem víc se vás probere k Pravdě a strašlivé potupě, která bude vržena na Mne, Ježíše Krista, v mé církvi na zemi. Věrní služebníci poznají hanebnost, a pak mnozí z nich uprchnou. Ale až přijde čas a až tato volba bude postavena před vás všechny, mnozí, žel, Mě opustí a přijmou účast na pohanských praktikách.
  P L Á N   N A   O D S T R A N Ě N Í   V Š E H O,   CO  SOUVISÍ  SE  MNOU,  BYL  ZAHÁJEN !
  PRAVDA  MÉHO  SLOVA   BUDE  VYPUZENA  Z  VAŠICH  ÚSTAV  (schválení potratů, homosexuality a jejich svazků),  Š K O L (učení už ve školkách o sexu, homosexualitě),  DOKUD  NAKONEC  NEBUDE   ODSOUZENA  V  MÉ  VLASTNÍ  CÍRKVI ! (zavedené změny vztahující se k menší úctě k Eucharistii: podávání v stoje, bez vína, aby se mohlo podávat na ruku...) Vy, kdo věříte, že se to nikdy nemůže stát – že Bůh by nikdy nepřipustil takové věci – se mýlíte.
  TYTO  UKRUTNOSTI  BYLY  DOVOLENY  PŘI  KONEČNÉ  OČISTĚ  LIDÍ  PŘED  MÝM  DRUHÝM  PŘÍCHODEM.     NEZŮSTANETE-LI   BDĚLÍ,   bez ohledu na to, jak moc Mě milujete,   BUDETE  VEDENI  K  ÚČASTI  NA  ŘADĚ   O B Ř A D Ů,   K T E R É   N E B U D O U   VZDÁVAT     P O C T U   B O H U !
  Neuctívají-li Mne, pak se musíte sami sebe tázat, proč je tomu tak. Proč byly tyto změny učiněny, a proč tak náhle? Odpověď je: čas – neboť ho málo zbývá.
  Zápas o získání duší povede na obou stranách k zuřivé bitvě. Jedna strana vás bude přesvědčovat, abyste odmítli Boží Slovo ve prospěch ohavných praktik, které budou zbožňovat Satana. Oklamou dokonce i ty, kteří se dobře vyznají v mém Slovu, tak lstivě bude představena jejich věc, aby Mě odstranili z mé církve. Druhá strana bude trpět, kvůli své věrnosti, ne právě k těmto poselstvím samotným, ale k pravému Božímu Slovu, danému světu v Knize mého Otce.
   Váš Ježíš

                          MADONA V AMSTERODAMU OZNAMUJE:

 25.února 1946. Nejprve zde bylo zářivé světlo. Pak jsem spatřila Paní. Shora, kde byla, mi dala znamení, abych pohlédla dolů, pod sebe. Spatřila jsem Evropu. Paní vrtí odmítavě hlavou. U jejích nohou jsou malí andílci. Zakrývají si tváře křídly. Jak shlížím dolů k zemi, vidím,  ž e   v š e c h n o   je   č e r n é; čím víc hledím, tím je vše černější.
  Objevují se slova: "VÍRA" a vpravo čtu:"LÁSKA." Ukazuje mi to všechno a říká:"J D Ě T E   A   R O Z Š I Ř U J T E !" Paní učiní nové gesto k oblouku: "Toto  přijde;  z d á n l i v ě   to  zde  je;   v e   s k u t e č n o s t i   t o   z d e   n e n í."
  Jak to říká, její obličej vyjadřuje   n e s m í r n ý   ž a l.  A vtom jsem nucena říci: "K A L A M I T Y   Z A   K A L A M I T A M I,   P Ř Í R O D N Í   P O H R O M Y!"
 Pak se objevila slova:"H L A D,  POLITICKÝ CHAOS." Paní řekla:"Nejen ve tvé zemi, ale po celém světě."
 Do předního plánu vystupuje   a n g l i c k á   c í r k e v.
  Pohlížejíc na biskupy říkám:"Tihle jsou z naší církve?" Zatímco pozoruji tyto preláty, Š K R T Á   J E   V E L K É   "X".
Paní se usmívá. Dítě na jejích nohou vyrostlo. Stojí a drží kalich. Paní  říká:  "N Á B O Ž E N S T V Í   P O V E D E   T V R D Ý   B O J.  BUDOU USILOVAT O JEHO ZNIČENÍ. (Anglikánští zednáři)
  BUDOU  TO  KONAT  S  TAKOVOU  RAFINOVANOSTÍ,  ŽE  TÉMĚŘ  NIKDO   S I   T O H O   N E P O V Š I M N E!
  M Ě J T E   S E   N A   P O Z O R U !"  Její tvář je vážná. Ukazuje na kalich a říká:"CHRISTUS REGNUM."
  Nyní je přede mnou Jeruzalém.  ODEHRÁVÁ  SE  TAM  BOJ.  Přicházejí arménští kněží. Zvedám dva prsty.
  Opět vidím Paní na trůně. Je tam anglická církev i ruská církev, arménská církev a mnoho jiných církví. A to všechno se otáčí, zauzluje a míchá, jakoby ve víru. Paní to  s t a r o s t l i v ě   pozoruje. Pak, zatínajíc pěst, slabikuje slova vyslovujíc:"Ř Í M E,   B D Ě T E !"  A pojednou mizí. (A Řím nebděl!)

                                 /Cmd+V
                      ZJEVENÍ PANNY MARIE V AMSTERODAMU.
                                         O III.světové válce
             (Pokračování zjevení budoucnosti Idě Pedermanové) 26.prosince 1947. Náhle veliké světlo a v mé ruce bolest. Moje ruka je jakoby zraněna svazkem paprsků. A teď ve světle Paní. Říká:"B R Z O   PŘIJDOU  POHROMY.  Bude to od severu na jih, od jihu na západ a od západu na východ."  Objevují se obrysy dómu. Zdá se mi, že je to v Jeruzalémě. Slyším: "Kolem Jeruzaléma a v jeho blízkosti  d o j d e   k   t v r d ý m   b o j ů m."
  Náhle Káhira.(Egypt) A ve mně podivný pocit nevolnosti. Zde přicházejí národy východu, Peršané, Arabové atd.(Irán, Írák?) Paní říká:"Svět bude roztržen jako ve dví." A připadá mi, že se svět trhá ve dva. Husté mraky se válejí nad zemí.
  Paní říká:"Bude mnoho neštěstí a bídy." A pociťuji zážitek neštěstí a bídy.
  Před mýma očima míjí Orient. Vidím vesnice s plochými  a bílými střechami. Do ruky se mi vtiskuje něco těžkého. Dívám se a vidím, jak se utváří kříž. Musím ho vztyčit na zemi. Kříž je těžký; kolísá a balancuje, nebezpečně se vykyvuje zprava do leva, zepředu dozadu. Užuž padá...Ne, opět se vztyčuje, upevňuje se, konečně se důkladně upevňuje v zemi. Připadá mi, že se stal lehčím.
  Hledím k patě kříže a   v i d í m   p ř i l b y   r o z s e t é   mezi  kostmi.  Do mé ruky je mi vložen velký klíč. Vyklouzne mi a padá mezi kosti a přilby. Přibližuje se pochodující útvar. Jsou to mladí vojáci. Slyším:"Podpořte přece naše mladé lidi duchovní pomocí!"  Vynořují se hroby, jsou bílé. Vynořují se malé kříže: jsou bílé.
  Opět bolest v mé ruce. Vidím bok po boku Evropu a Ameriku. Načrtnou se slova:"EKONOMICKÁ VÁLKA - BOJKOT - DEVIZY - POHROMY." Rychle se objevují a opět mizí různé symboly. Vzpomínám si na pochodně. Rozlévaly svoje světlo jen na třech stranách: na západě, severu a východě. Viděla  jsem  i   s t ř í d a j í c í   s e   p r u h y - modré a bílé. Pak to byly hvězdy. (izraelská vlajka?)
  Teď přichází   s r p   a   k l a d i v o.(Rusko -komunizmus?)  Kladivo se odpoutává od srpu a oba se noří do víru. A teď do toho vstupuje  slunce    a   m ě s í c   ve  své půli. Zvíře kozel nebo velbloud skáče přes tyto neuspořádané věci a zatímco se ve zmatku všechno propadá, vlevo se utváří kruh, v jehož středu se otáčí zeměkoule.
  Pojednou  v e l i k é   s l u n e č n í   h o d i n y.  Slyším:"Sluneční hodiny se    p ř e v r á t i l y."
  Sluneční hodiny mizí. Nahrazuje je jiný obraz, ale tak rychle, že ho jen ztěží zachytím, neboť předmět letí a míjí mne.
  Je to jakýsi   d r u h   d o u t n í k u   n e b o   t o r p é d a,  který jako by byl z hliníku.  Ta  věc   v y b u c h u j e   a  v  tom okamžiku zažívám strašlivé pocity. Především je to naprosté ochromení: jsem zároveň živá i mrtvá. Načež se představují tváře - veliké tváře,  p o k r y t é   h r o z n ý m i   v ř e d y.  A teď zde pociťuji předsmrtné úzkosti  n e s n e s i t e l n ý c h   n e m o c í.
  V ovzduší se vznášejí malé černé "stroje", Nicméně nevidím přímo svýma očima: abych je rozeznala, musím hledět jakoby skrze něco. (mikroskop) A tak rozeznávám tyto malé stroje ve zvětšení, jak létají v bílých nádherných prostorách. Říkám: "B A C I L Y?"  Paní říká: "TO JE  INFERNÁLNÍ."(pekelné, ďábelské - biologické zbraně)
  Moje tvář   n a t é k á,  m o j e   z b y t n ě l á   h l a v a   t u h n e.  Nemohu se hýbat.
  Paní říká: "A  T O H L E   P R Á V Ě   V Y N A L É Z A J Í..." (Zde se hlas docela ztumí).."R u s o v é,  a l e   t i   o s t a t n í   t a k é."
  Dodává: "N Á R O D Y,   M Ě J T E   S E   N A   P O Z O R U !" Zmizela. (A národy zase spí...)
   29.července 1945. Rozlehne se hlas:  "Y A H V E H   VOLÁ  SVŮJ  LID  K  BDĚLOSTI !"


              431.  Poselství Ježíše ze dne 16. května 2012 v 03.00                                    
                         DRUHÁ PEČEŤ: TŘETÍ SVĚTOVÁ VÁLKA.

  Moje vroucně milovaná dcero, musím tě informovat, že ve světě se chystá vypuknout   T Ř E T Í   S V Ě T O V Á   V Á L K A !
  Jak můžeš vidět, toto ráno Mi tečou slzy.
  Brzy bude otevřena druhá pečeť, jak bylo předpověděno Janem Evangelistou v Knize Zjevení. Začne to v Evropě.
Příčinou toho bude váš bankovní systém a Německo bude zase znovu zataženo do této tragédie, tak jako tomu bylo v minulosti již dvakrát.
  Když to začne, bude to mít hodně co dělat se záchranou ekonomiky a katastrofa postihne Řecko se značným dopadem ve Francii.
Do konfliktu bude vtažen i Střední východ s Izraelem a Iránem ve válce a Sýrie sehraje důležitou úlohu při pádu Egypta.
  Má dcero, probudil jsem tě, abych ti to pověděl, ale nikoliv, abych vás vystrašil, ale abych na vás naléhal, abyste se v tomto čase modlili více za Evropu.
  Kvůli válce a nedostatku peněz bude ztracena většina úrody a to povede k otevření třetí pečetě, která znamená hlad.
  Toto je důvod, proč naléhám na všechny Boží děti, aby se pokusily udělat si zásobu sušených a nekazících se potravin, aby uživily své rodiny. Je důležité vypěstovat si svoji vlastní úrodu, pokud je to možné.
  Avšak nezapomeňte, že modlitba může zmírnit mnoho z tohoto utrpení.
  V důsledku této války dojde k tomu, že má katolická církev na zemi bude ve jménu sjednocení vtažena do jediné světové církve.
  Toto sjednocení, neboli falešný mír, se stane skutečností, až se objeví Antikrist, aby sjednal falešný mír a takzvaný konec této války.
  Tento mírový pakt zahrne západní svět, dokud se Čína a Rusko nezapojí do světových záležitostí.
  Tyto dva státy budou představovat hrozbu "šelmě s deseti rohy" – Evropě, a porazí ji, aby nastolily   K O M U N I S M U S.
  "Rudý drak" – Čína, již získává silnou pozici ve světě kontrolou světových financí. Rudý drak a "Medvěd", kterým je Rusko, Boha nemilují.
  Jsou vedeni Antikristem, který je z Východu a jenž se skrývá za zavřenými dveřmi.
  Až se tato proroctví naplní, celý svět uvěří těmto poselstvím. Potom už nebudou žádné pochybnosti.
  Prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně (54), protože pomůže zmírnit dopad těchto událostí.

                 Modlitba k Otci, aby zmírnil dopad třetí světové války.
  "Ó Nebeský Otče, ve jménu tvého milovaného Syna, Ježíše Krista, jenž nesmírně trpěl za hříchy lidstva, prosíme Tě, pomoz nám v těchto těžkých časech, kterým čelíme.
Pomoz nám přežít pronásledování, které plánují chamtiví vládci a ti, kteří chtějí zničit tvé církve a tvé děti.
Drahý Otče, úpěnlivě tě prosíme, abys nám pomohl uživit naše rodiny a zachránit životy těch, kteří budou nuceni jít do války proti své vůli.
Milujeme Tě, drahý Otče.
Prosíme Tě, abys nám pomáhal v čase naší nouze.
Zachraň nás ze spárů Antikrista.
Pomoz nám přežít jeho značku, značku šelmy tím, že ji odmítneme přijmout.
Pomoz těm, kteří Tě milují, aby vždy zůstali věrní tvému Svatému Slovu, abys nám tak mohl seslat milosti k přežití v těle i v duši. Amen.

  Má dcero, uvědomuji si, že tato zpráva může přijít jako šok, ale nezapomeň, že modlitba a pečeť živého Boha modlitby (33) z modlitební kampaně, ochrání mé následovníky.
  Vy, moje děti, zbytek mé církve, přežijete, i když to nebude snadné.
  Kvůli vašemu křesťanství budete zastrašováni, ale nikdy Mě nezapřete, ani nezavrhnete.
  K tomu vám budou uděleny dary.  M Ů J   D A R   P E Č E T Ě   Ž I V É H O   B O H A   V Á S   U D Ě L Á   N E V I D I T E L N Ý M I   P R O   V A Š E   N E P Ř Á T E L E.
  M O D L E T E   SE   O D   N Y N Ě J Š K A   T U T O   M O D L I T B U   K A Ž D Ý   D E N.   M Ě J T E   J I   P Ř E D   S E B O U   V E   V A Š I C H   D O M O V E C H   A   N E C H T E   S I   J I   P O Ž E H N A T   K N Ě Z E M. (Až pan arcibiskup odvolá zákaz žehnání pečetě.)
  Začněte s vašimi přípravami brzy,   neboť   d e n   p á d u   E v r o p y   u ž   n e n í   d a l e k o.
   Váš Ježíš
  (*) Když Marie Božího milosrdenství psala toto poselství, z fotografie Ježíše před ní se skutálela mokrá slza.                          

                                   ZEDNÁŘI  V  NAŠÍ  CÍRKVI

  Odesláno: 28. prosince 2012 17:38
    Komu: Arcibiskupství pražské; Biskupství litoměřické
    Předmět: Pro otce kardinála D. Duku, pro otce biskupa J. Baxanta, po p. generálního vikáře S. Přibyla

 Pro váženého otce kardinála a arcibiskupa Dominika Duku, pro váženého otce biskupa Jana Baxanta, pro váženého pana generálního vikáře Stanislava Přibyla:
  Vážený otče kardinále, vážený otče biskupe, vážený pane generální vikáři,  v nejhlubší úctě a pokoře se na Vás obracím s naléhavou prosbou o Pastýřský list pro všechny diecéze a farnosti v ČR varující před zednářstvím a zednářství odsuzující. Katolická církev je jím (a jimi, zednáři) velmi infiltrovaná, dokonce i mezi knězi!
  V největším úděsu jsem se zhrozila, když letos v Adventu jsem se setkala v katolickém kostele, místo adventních věnců a na nich zapalovaných svící, se svobodozednářskými pyramidami (!) - a na nich zapalovanými svícemi, dokonce vedle obětního stolu!
  Z katolických kostelů jsou nyní odstraňovány sochy Panny Marie! Na hlavním oltáři nejsou při mši zapalovány svíce! Dokonce na hlavní mši Božího hodu vánočního, na slavnost Narození Božího Syna, nebyly zapálené!
  Tento text jsem napsala ve velké bázni o naši víru, o naši Církev, abych zalarmovala katolickou obec z letargie, co se kolem nás děje! Nesmí se toto nebezpečí zaspat, nesmí se k němu mlčet.
  Snažně Vás prosím o takový Pastýřský list. Farníci ve svých farnostech jsou neskutečně neinformovaní o nebezpečí zednářství, které se kolem nás všech stahuje svou smyčkou. Aby mohli říct tomu NE - potřebují o něm vědět, že existuje, že Církev jej už dávno, v roce 1738, odsoudila, že žádný katolík být zednářem nesmí (!), že tím přestává být automaticky katolíkem, natož pak katolický kněz Vacek (- Který pak vede na zhoubné zcestí celou svoji farnost!)
Doufám a hluboce věřím ve Vaši aktivitu tímto směrem. S hlubokou úctou. Sláva Kristu!  Petra Bostlová”

                             
                       VIDĚNÍ  DĚTÍ  Z  FATIMY

 Jednou Lucie s Františkem hledali med divokých včel a Jacinta zůstala sama u studny. Najednou zaslechli Jacintu, jak volá:"Lucie, Lucie, vidělas Svatého Otce?"  "Ne."  "Já nevím, jak se to stalo, ale mně se zjevil v jednom velikém domě, klečel u stolku, měl zakrytou tvář rukama a plakal! Venku byl dav lidí, mnozí házeli kamení, nadávali a křičeli škaredá slova. Ubohý Svatý Otec!"
  Když se jednou modlili v jeskyni "andělovu modlitbu", Jacinta najednou vyskočila a volala:"Podívej se...nevidíš ty ulice, cesty a pole plné lidí, co hladem pláčí a nemají co jíst? A Svatého Otce, jak se v kostele modlí před Neposkvrněným Srdcem Panny Marie a mnoho lidí, kteří se modlí spolu s ním?.." Potom se Lucie tázala, jestli o tom smí někomu říct, že viděla Svatého Otce, ale Lucie ji od toho odradila. Tak by byla prozrazena jedna část tajemství.

                       MADONA V GARABANDALU VZKAZUJE A UČÍ:

  JE TŘEBA ČINIT MNOHO OBĚTÍ, JE TŘEBA ČINIT MNOHO POKÁNÍ, NAVŠTĚVOVAT ČASTO SVATOSTÁNEK. ALE PŘEDEVŠÍM JE TŘEBA, ABYCHOM BYLI VELMI DOBRÝMI.  NEBUDEME-LI  TO  ČINIT,    PŘIJDE  NA  NÁS  TREST !   POHÁR SE NAPLŇUJE,   NEZMĚNÍME-LI SE,  PŘIJDE  NA  NÁS   O B R O V S K Ý   T R E S T !
 Modlila se růženec s námi, aby nám ukázala, jak se máme správně modlit. Když jsme růženec ukončily, řekla nám, že už půjde. Mari Loli:"Můžete lidem poradit, jak se na tuto událost mají připravit?"
   Maria: "Konat hodně pokání, přinášet oběti, nakolik je to možné denně navštěvovat Nejsvětější Svátost a každý den se modlit růženec."


              DŮLEŽITOST DĚNÍ V GARABANDALU: NEBE  NÁS  UČÍ                                       O svatém přijímání.
 Naše setkání s Ní by nás mělo povzbudit ke spasitelnému  Obrácení  se  K   J E Ž Í Š O V I   A   OPRAVDOVÉMU  SETKÁNÍ  S  NÍM.
  Nepochopíme tajemství Garabandalu, neuvědomíme-li si jeho základní rozměr:  "c e s t a   k   J e ž í š o v i   s k r z e   M a r i i".   Ovšem Ježíš je pro nás zvláštním způsobem přítomen v Eucharistii, v Nejsvětější Svátosti Oltářní. A tedy proto v Garabandalu od 18.června 1961, čili od samého počátku mimořádných událostí, se nevyskytlo zjevení nebo extáze bez spojení nebo odkazu na tuto nesmírnou přítomnost Pána v Eucharistii.
 "J E   T Ř E B A   Č A S T O   N A V Š T Ě V O V A T   N E J S V Ě T Ě J Š Í   S V Á T O S T."
  Eucharistie se neomezuje jenom na   r e á l n o u   a   u s t a v i č n o u   J e ž í š o v u   p ř í t o m n o s t    m e z i   n á m i.
   J E   T O   T A K É   P Ř E D E V Š Í M   "C H L É B   Ž I V O T A",   kterým by se   DUŠE  MĚLY  SYTIT!  Z toho důvodu také byla pozornost vizionářek velmi záhy upoutána na svaté přijímání. V něm totiž dochází k ničím nenahraditelnému, osobnímu setkání s Kristem Spasitelem."
 Dnes už jim anděl podal svaté přijímání v pět hodin ráno. Viděli jsme, jak VYSTRČILY  JAZYK  a potom, jak polykaly Hostii. Potom se modlily 6x Otčenáš, Zdrávas a Sláva Otci...Na závěr: Ať je veleben Ježíš v Nejsvětější Svátosti. Ať je Ježíš chválen a milován ode všech. Po celou dobu byly v extázi..."

         Anděl učí dívky, jak správně a s úctou přijímat V  KLEČE  A  DO  ÚST.
  A také tato podávání svaté hostie měla vliv na odchylky v podávání hostie, které se už rozšiřovaly po celém světě. Garabandal opět uvedl vše na pravou míru.
  Přijímání Nejsvětější Svátosti z rukou anděla se někdy stávalo příležitostí k vyučování dívek. Jacinta nikdy nezapomene na to, co se událo na začátku. Jednou  KLEČELA mezi dvěma dalšími dívkami, připravena přijmout Pána Ježíše. Všimla si, že ji anděl vynechal. Se slzami v očích na něj tázavě pohleděla a dostala odpověď, že jí anděl upřel svaté přijímání kvůli jízlivosti, které se dopustila vůči mamince. "Nepodával mi svaté přijímání tak dlouho, dokud jsem  SE  NEVYZPOVÍDALA." (Čtvrté Boží přikázání z Desatera je: Cti otce svého i matku svou...)
  Ráno na lačno:Je  to   p ů s t  podle dávných zásad, to  znamená   n i c   n e j e d í   a n i   n e p i j í   o d   p ů l n o c i.  Anděl nejprve vyzval dívky ke krátkému zamyšlení nad tím,  K o h o   z a   c h v í l i   p ř i j m o u..., potom následovala   k a j í c í   s e   m o d l i d b a  "Vyznávám  se"... k OČIŠTĚNÍ  DUŠE  a  teprve pak přijímaly Eucharistii  V KLEČE  DO ÚST. Nakonec anděl vyžadoval  d í k ů v z d á n í,   které končilo zbožnou recitací:("Duše Kristova posvěť mě, Tělo Kristovo spasiž mne, Krvi Kristova opoj mne, Vodo z boku Kristova obmyj mne, umučení Kristovo posilni mne, ó, dobrý Ježíši, vyslyš mne, ve své rány ukryj mne, nedopusť, abych se od Tebe odloučila. V hodině smrti mé navštiv mě, přijíti k Tobě přikaž mně, abych Tě chválila v nebesích se všemi svatými. Amen"),  aby se moc rychle nerozešly. VŠE  TRVALO  ZPRAVIDLA  ČTVRT  HODINY.
 Toto noční bdění se už dost protahovalo. Kolem půlnoci Conchita odešla v extázi z domu a obešla uličky obce. Modlila se růženec  a   d á v a l a   k   p o l í b e n í   k ř í ž.  Nestávalo se často, že by základní  p ř á n í   z   F a t i m y: "Č i ň t e   p o k á n í,   m o d l e t e   s e,  p r o s t e   o   o d p u š t ě n í   p r o   h ř í š n í k y.." nacházelo tak příznivou odezvu.  
K D Y Ž   P Ř E D S T O U P Í Š   P Ř E D   B O H A,  M Ě L A   B Y S   M U   U K Á Z A T   R U C E    P L N É   D O B R Ý C H    S K U T K Ů,    K T E R É    J S I   U Č I N I L A   P R O   S V É   B L I Ž N Í   a  ke  slávě  samotného Boha...Nyní jsou ještě prázdné.
                                            Poslední poselství
"Úplně jsem se vyděsil, když jsem viděl Conchitu, že pláče; že pláče, tak, jako nikdy předtím." Napsal P.Luna ze Saragossy. "Z jejích očí kanuly obrovské slzy a slyšel jsem, jak říkala hlasem přerušovaným hlubokými vzdechy:'Ne, ne...ještě ne...odpuštění...milosrdenství!' A potom strašně ustaraně:'Kněží? Biskupové?..' "
  Nazítří byly písemně zveřejněny hlavní body poselství, předaného svatým archandělem Michaelem. Archanděl řekl:"Jelikož jste nenaplnili a nevzali dostatečně na vědomí moje poselství z 18.října, chci říct, že toto poselství je již poslední.
  D Ř Í V E   S E   K A L I C H   B O Ž Í H O   H N Ě V U   P L N I L,   N Y N Í   P Ř E T É K Á !  MNOZÍ KNĚŽÍ, BISKUPOVÉ A KARDINÁLOVÉ  J D O U   P O   C E S T Ě   D O   Z Á H U B Y   A  STRHÁVAJÍ ZA SEBOU   M N O H O   D U Š Í !   S T Á L E   M E N Š Í   V Ý Z N A M   S E   P Ř I K L Á D Á   E U C H A R I S T I I !  
  Musíte se vynasnažit tím, že se stanete  l e p š í m i,  abyste se   v y h n u l i   B o ž í m u   h n ě v u,  který na vás doléhá. Odpustí vám, poprosíte-li ho upřímně za odpuštění. Já, vaše Matka vám chci říci, abyste   s e   p o l e p š i l i !
  "Panna Maria nám řekla, že  m y   s i c e   T R E S T   n e o č e k á v á m e,  ale  že  trest   u r č i t ě   p ř i j d e,   n e b o ť   s v ě t   s e   n e z m ě n i l !   Varovala nás  u ž   d v a k r á t,  ale my jsme tomu nevěnovali svou pozornost! Protože svět je čím dál víc horší,   j e   t ř e b a,   aby se   v e l i c e   z m ě n i l,  ale svět se zatím v ničem nezměnil!!!  P Ř I P R A V T E   S E,   V Y Z P O V Í D E J T E   S E,  N E B O Ť   T R E S T   P Ř I J D E   U Ž   V E L I C E   B R Z Y."
 Conchita o vizi trestu vypověděla:"Když jsem to viděla, pocítila jsem obrovský děs, přestože jsem současně viděla Svatou Pannu. Spatřily jsme,  j a k   v o d y   ř e k   s e   z m ě n i l y   v   k r e v....j a k   z   n e b e s   p a d a l   o h e ň...A ještě něco horšího, než kdybychom byli zaplaveni ohněm; horší, než kdybychom měli pod nohama oheň a na hlavě řeřavé uhlí, ale to v této chvíli nemohu odhalit. Nechť se všichni katolíci před trestem vyzpovídají; nechť se všichni ostatní napraví ve svých chybách. Ježíš nám nehrozí trestem proto, aby nás vyděsil, ale aby nám pomohl a kárá nás,  ž e   o   N ě h o   v ů b e c   n e d b á m e.  Trest se odehraje až po zázraku."
  Tuto výpověď doplňuje Loli:"V onu noc strachu jsme viděli množství lidí strašně trpících a křičících ve velkých úzkostech. Panna Maria nám vysvětlila, že tento velký rozruch   n e b y l   j e š t ě   t r e s t e m,  přijde, protože nastane okamžik, kdy  PAPEŽ ZMIZÍ Z VATIKÁNU, CÍRKEV BUDE TÉMĚŘ PŘED ZÁNIKEM - podstoupí strašlivou zkoušku!
  Dále Loli svěřila, že trest přijde přímo od Boha; stroje a motory nebudou fungovat, dostaví se velká vlna horka a žízeň, kterou nebude možno uhasit, zoufalství a boje. Právě prostřednictvím těchto událostí lidé pochopí, že je dovolil sám Bůh.
  Loli ve vizi ještě spatřila dav ponořený do plamenů; lidé prchali a nořili se do moří a jezer, ale voda jakoby vřela a zdálo se, že plameny ještě povzbuzovala, místo aby je hasila.
 V červnu téhož roku zemřel papež Jan XXIII. Když matka Conchity slyšela zvonit hrana z kostelíčku v Garabandalu, poznamenala:"To je jistě za papeže."  "Určitě", odpověděla Conchita,"už zbývají jen tři." (Pavel VI., Jan Pavel II. a Benedikt XVI. Takže irská poselství mají o papeži PRAVDU?) Conchita dodatečně vypověděla, že jí Svatá Panna řekla, že po třetím papeži   N A S T A N E    K O N E C    Č A S Ů !(A Benedikt XVI. byl už třetím papežem od té doby.)  
 Děvčátka, dnes už dávno provdané ženy, a s výjimkou Jacinty, se po období pochybností a nevíry opět vrátily k víře v pravdivost svých vidění. Jsou dnes pevně přesvědčeny, že všechno se skutečně odehrálo a že to nebyly jen sny a halucinace a podrážděná fantazie, jak se je komise snažila zmanipulovat.
A všechny jsou přesvědčeny, že jak jim bylo oznámeno,  LIDSTVO  STOJÍ PŘED  V Ý S T R A H O U,  V E L K Ý M   Z Á Z R A K E M   A  TRESTEM!
                                          Církev zjevení neuznala.
  Katolické církvi nebylo nikdy připraveno tak široké pole k bezprostřednímu pozorování nadpřirozených fenoménů, které samy o sobě sice byly mnohokrát viděny a popsány u četných světců, ale to se zpravidla odehrávalo v ústraní a za výjimečných okolností; přesto biskupova vyšetřující komise k těmto zaregistrovaným fenoménům zůstala naprosto lhostejná, potvrzujíc tak, že   k d o   n e c h c e   v i d ě t   a   s l y š e t,   n e v i d í   a   n e s l y š í. (Nebo už pracuje pro nepřítele.)

                   
                                 SVATÝ KNĚZ PIO A GARABANDAL:
 Pater Pio psal dětem z Garabandalu dopis:"Drahé děti, dnes ráno v devět hodin mě Panna Maria požádala, abych vám řekl: 'Ó blažené dívky ze San Sebastian de Garabandal! Slibuji vám, že budu s vámi  až  d o   k o n c e   č a s ů,  a vy budete se mnou na konci světa. Potom se se mnou spojíte ve slávě Nebe.' Za toto Mariino poselství Otec Pio připsal:"Posílám vám kopii modlitby fatimského růžence, jak mě o to žádala Panna Maria. Tento růženec nadiktovala sama Nejsvětější Panna a má se rozšiřovat ke spáse hříšníků a k záchraně lidstva   před   n e j s t r a š n ě j š í m i   t r e s t y,  kterými nám hrozí dobrotivý Bůh. Dávám vám jenom jednu radu:  M O D L E T E   S E   A   P O V Z B U Z U J T E   K   M O D L I T B Ě   D R U H É,   P R O T O Ž E    S V Ě T    S T O J Í    N A    P O K R A J I   Z K Á Z Y !.  Nevěří vám, nevěří vašim rozhovorům s Pannou Marií... U V Ě Ř Í,   A Ž   B U D E   V E L M I,   V E L M I   P O Z D Ě...."
   Páter Pio viděl velký zázrak, který má být v Garabandalu, ještě před svou smrtí, tak jako kněz Luis Andreu v noci 8.srpna 1961 u borovic.

              Pán Ježíš vysvětluje Conchitě z Garabandalu svá znamení.

                              Můj kříž na nebi (30.1.1965)
  "Ano, moje dcero, dobře jsi to pochopila. Můj kříž, zářící kříž, který nebe osvítí, bude všem obyvatelům Země znamením. Pro některé bude znamením trestu, pro mnohé znamením světla a pro ostatní znamením brzké blaženosti. Je znamením, že poslední události jsou již přede dveřmi.
  Tento kříž připomene celému světu moje strašná muka, neboť, jak jsem již řekl častokrát, nebudu trestat, aniž bych předem varoval. Poskytnu všem obyvatelům Země dostatek času, aby porozuměli smyslu kříže na nebi. Bude to znamení, že spravedlnost mého Otce je již v bezprostřední blízkosti.
  Všichni lidé budou mít možnost tento kříž vidět. Ani jediná duše nebude moci říci, že tento kříž neviděla. Všem vám připomenu krvavý a potupný   k ř í ž   s v é h o   u t r p e n í   a  lásky k dětem, aby všechny zachránil. Pro některé,   j e s t l i ž e   s e   n e o b r á t í,   bude představovat spravedlnost, jiným připomene utrpení jejich Boha Lásky a bude v nich   b u d i t   t o u h u   z a   p r o m i n u t í   s v ý c h   h ř í c h ů.

  "Počínaje objevením se kříže na obloze rozešlu své pozemské anděly všemi směry, aby mé světlo a mé milosti přinášely všem těm, kteří je potřebují.
  Tato doba bude dobou konce (konec vlády satana), doba předpověděná proroky, při které ti, které vyšlu, budou činit zázraky mým jménem, jménem Nejsvětější Trojice a jménem Svatých Srdcí. Tato doba bude plná slávy pro vašeho Ježíše.Celou zemí se budou ozývat chvály pro tak  d o b r é h o   B o h a, kterého tolik duší zná tak špatně.

 

                                 17. Poselství Ježíše ze dne 2. dubna 2016.
                                       Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

               JÁ, VÁŠ BŮH, VÁM ŽEHNÁM A NABÍZÍM MÉ MILOSRDENSTVÍ
  Moji milovaní lidé,
mé Nejsvětější Srdce vás volá, abyste se do něj ponořili a vzali si z něj pro sebe dobro, dary a ctnosti, které v tomto okamžiku potřebujete, abyste bojovali s náklonností ke zlu.
  Moji milovaní, je zásadní, abyste má slova nebrali na lehkou váhu, vzhledem k snadnosti, s jakou lidstvo bylo přivedeno k tomu, aby spolklo vše, co se týká mého Domu(Církvi). Dobro najdete jen na cestě ke Mně, cokoli jiného vás ode Mne oddělí.
  Nemám rád hřích, zavrhuji jej, soudím jej, pokud se nekajete a trpím jím. Hřích není částí Mne; je vším, co vám můj Otec oznámil v Přikázáních. Kdo Mě nemiluje, není poslušen Zákona a nekaje se, přebývá se zlem.
  Lidstvo převléklo zlo do tisíce podob, do falešných stereotypů a klamných ideologií, do falešných spojenectví a nešťastných přání, aby hledalo obecné blaho. Mé děti, zmatené zesvětštěním, které postihlo mou církev, padly do zhýralosti – díla Satana, který vede mé děti do pohyblivých písků, aby je polapil v touze účastnit se moderního díla.
  Není snad běžné milovat Boha nade vše a milovat svého bližního jako sebe sama? Nebo toto přikázání už není ve shodě s touto generací a není platné pro mé děti této doby?
  Mé milované děti, můj lide, cítíte se tak zběhlí ve všech vědách, těšíte se velkému pokroku v každém ohledu, a přesto jste neodhalili, že zlo používá vše, o čem jsem se zmínil, abyste se v každém okamžiku stávali více světští a přijímali existenci jakékoli ideologie a bezbožnosti. Satan našel v této generaci úrodnou půdu – půdu, která byla zúrodněna Pravdou mého Slova a tvrdou přísností velké očisty, kterou již žijete a odmítáte přijmout – aby nasazoval masku dobra na to, co můj Dům jako dobro nepřijímá. Proč nevidíte, jak hlava Satana a jeho chapadla se již nemilosrdně a bez výhrad vrhla na můj lid?
  Nevíte, jaké to je čelit zlu, když se skrývá za údajně dobrými úmysly, prací, jednáním nebo poslušností. Pro můj lid není snadné odhalit zlo, protože neznají mé Slovo a vyhnali Mě ze svého života, abych jim nepůsobil žádné potíže.
  Budu stále odhalovat zlo, zapouzdřené v mé církvi, aby můj lid, mé mystické tělo, poznal skutečnou svatost, tu, k níž vás v každém okamžiku volám.
  Urážejí Mě, když zavádějí satanismus do mých kostelů, maskovaný za přitažlivou hudbu, na oltáře postavené pro Mne k posvěcení chleba a vína, kde se obětuji z lásky během mého proměňování. Mé oltáře jsou znesvěcovány se schválením těch, kteří Mě reprezentují na zemi... Ach, strašná bolest, která trhá mé srdce, a korunují Mě znovu! Kde je hierarchie, která Mě zastupuje? Kde je Kristova autorita v jeho vlastním domě, kde pronikavá hudba s obscénními slovy je vítána v mých kostelích, aby se má církev nazývala moderní? Má církev, která nemá začátek ani konec!
  Moji lidé, co by se z vás stalo, kdybych vám zcela odňal mé Slovo, které vám v této chvíli vysvětluji? Já jsem Bůh lásky, pokoje, radosti a štěstí, ale nejsem Bůh zábavných představení a podívané. To je Satan, ne Já.
  Vysvětluji vám své Slovo, aby moji lidé porozuměli času, v němž žijí a jeho vážnost, přesto jsem ignorován a odmítán. Zapomínáte, že vidím vše, co se děje v životě každého z vás a před lidstvem nazvu rouhačem toho, kdo ztrácí mé ovce a vede je na jinou pastvinu, otrávenou nenávistí, lhostejností, nemravností, nedostatkem spravedlnosti, překážením mé Pravdě a pronásledováním mých proroků, které jsem poslal, aby zachraňovali duše. Duše, které byly varovány v předstihu mou Matkou ve všech jejích zjeveních, abyste měli příležitost již předem rozlišovat mezi dobrem a zlem.
  Moji milovaní lidé, ztratili jste schopnost rozlišovat, rozhodujete se lehkovážně, jste vlečeni vlnou, která je silnější, než víra, o níž tvrdíte, že ji máte, a silou, která nutí mé lidi přijímat zlo, protože neznají Pravdu.
  Z toho důvodu přijímáte nepřítele mého lidu, jako bych to byl Já, a vzdáváte mu čest, kterou stvoření dluží Mně a tím vyvoláváte nejkrvavější pronásledování mých věrných a dětí mé Matky, těch, kteří jsou pevní a přesvědčení, těch, kteří chtějí dosáhnout svatosti.
  Děti, tolik zastírání zjevení, které má Matka odkázala lidstvu, aby bylo připraveno, způsobilo, že dým pekla dosáhl mou církev, kde svobodné zednářství bylo překonáno satanismem. Člověk působí nesmírnou bolest svému Bohu a mým andělům, kteří pláčou, protože se vysmíváte Mně a mé Matce.
  Zlo je horlivé a houževnaté, padá zvolna na ty, kdo jsou moji s velkou záludností, zaujímá místo dobra, ale bez toho, že by se podvolilo mým Zákonům. Proto Mě moji lidé musí znát, aby Mě poznali v plnosti, bez lakování na růžovo.
  Já jsem láska a milosrdenství, odpouštím těm, kdo ke Mně přicházejí kajícní a s pevným záměrem se napravit, ale současně jsem spravedlivý soudce, před kterým ani jediný hříšník neprojde bez náležité lítosti zla, které způsobil.
  Tento čas je rozhodující pro mé děti, rozhodující pro jejich spojení se Mnou, aby s použitím své svobodné vůle Mě přijali jako svého Boha a Spasitele. Chovám se k mým dětem velmi pozorně; Já dobře vím, že nazvu-li je mými "oblíbenci" před jejich bratry, jejich nedostatek pokory vystoupí a zaujme mé místo. Proto nechávám toho, kdo Mě více naplňuje uspokojením, jako posledního z mých sluhů a nechválím ho před jeho bratry.
  Všichni lidé procházejí životem; a vy obdržíte konečnou cenu před naší Nejsvětější Trojicí. K čemu jsou vám dobré pocty v očích lidí, když nevíte nic o věrnosti člověka k člověku, protože nejste věrní Mně, který jsem vaším Bohem? "Dávejte, co je císařovo, císaři a co je Boží, Bohu." [Lk 20, 25].
  Nechci, abyste Mi nabízeli oběti, které nejste schopni vykonat. Nechci děti, umírající dlouhotrvajícím půstem, když mysl odvedla jejich srdce daleko ode Mne. Nechci prázdné modlitby, ani velké proslovy s chudým obsahem a bez poučení pro můj lid.
  Moji milovaní lidé, Země změnila svůj stálý pohyb a to vyvolá posun velkých tektonických poruch kolem zemského globu. Kvůli hříchům lidí se Stvoření bude silně třást.
  Modlete se, mé děti, proste za Indonésii, bude se třást.
  Modlete se, mé děti, proste za Spojené státy, člověk je bude bičovat a příroda je očistí.
  Modlete se, děti, za Rusko, modlete se, přinese bolest mým dětem.
  Modlete se, děti, proste za Chile a Brazílii, člověk a příroda k nim tvrdě promluví.
  Moji milovaní lidé, bůh lidstva přestane být bohem před udiveným pohledem mých dětí. Propadnou panice a nejistotě, protože Mi nesvěřili své bezpečí.
  Univerzální měna přijde rychle ve spojení s vládami, které do těl svých občanů zavedou čip. Mé děti budou kvůli tomu trpět. Neměli byste zapomenout, že poskytuji potravu ptákům a že jídlo pro můj lid pochází z téže ruky.
  Děti, člověk se vydal na cestu urážek a provokací. Brzy to už nebudou urážky nebo provokace, lidstvo bude všeobecně vědět, co člověk svýma rukama může způsobit svým vlastním bratrům.
  Jste radostí mých očí a Já vás neopustím. V každé eucharistii vás oději vírou, v každé modlitbě vám dá má Matka útěchu své lásky a vaši společníci na cestě vám pomůžou při ochraně mého Domu.
  Vy, moji milovaní lidé, vy, kdo se obracíte a světské necháváte stranou, vy, kdo činíte rozhodnutí patřit spíše Mně než světu, vy, kteří neúnavně hledáte stát se více lidmi z mého Domu a být lepšími dětmi, vy, kteří Mnou pohrdáte a ignorujete mé volání, vy kdo nevěříte, vy, kdo jste naplněni nenávistí, vy, kdo Mě nepřijímáte a pohrdáte mou Matkou, vy... vy, kteří čtete tato má slova,
  Já, váš Bůh, vám žehnám a nabízím mé milosrdenství.  Váš Ježíš


                  LIDSKÉ  POKOLENÍ  MĚ  SUŽUJE  AŽ  K  SMRTI !

  Poselství Ježíše Vassule 29.7.1991:(poselství skupině na Rhodosu)
  Moje horlivost kázat jim převyšuje lidské chápání, a proto je Moudrost přede dveřmi jejich srdce. Nikdo není hoden Mé moudrosti, a přesto je Otec ve své nevýslovné štědrosti ochoten dát moudrost bezvýznamným dětem. Ach...Moji milovaní, všichni jste Mé ratolesti, stali jste se ubožáky a pořád jimi jste, ale který otec by si nevšímal svého dítěte v jeho bídě nebo je odehnal, aby   p o k r a č o v a l o   ve své  n e m o r á l n o s t i,  dokud je smrt neudolá? Nezasáhne rychle, aby je zachránil? Teď, když jsem vás vytáhl z jámy, upřete svůj pohled na Mne, vaše oči spatří  D o k o n a l o s t.   D o v o l t e   m i   h o s p o d a ř i t   s   v á m i,   nebudete litovat...Já, Pán, žehnám každému z vás. Buďte nádobami světla pro druhé, které se potloukají jako poskvrněné nádoby, neschopni rozeznat pravou ruku od levé, a přiveďte je ke Mně, dám vám svou sílu. Nebojte se, lidské pokolení Mě sužuje až k smrti,  a   M é   S r d c e   p u k á,  když vidím tolik nepravostí a hříchů ve světě. Vy, vy jste slyšeli Mé nářky, protože jsem k vám přišel blízko.    S l y š e l i   jste  M ů j   h l a s,  radujte se! Radujte se a buďte šťastní, že jsem uzdravil vaše oči, které byly zamlžené, vaše srdce, které onemocnělo nezákonností. S V O U  M I L O S T Í   J S E M   V Á S   P Ř I V E D L   Z P Ě T  K   S O B Ě   a teď Mi dovolte použít vás všech pro svůj božský plán, mladé stejně jako staré. Modlete se a proste o Mé vedení,  j s t e   p r o   M n e   d r a h o c e n n í.  Modlete se bez přestání, protože to bude vaše potrava.
  Mé dítě, nepřišel jsem tak jen pro tebe, ale i pro všechny své další děti, říci vám, abyste  Ž I L I   S V A T Ě   a odvrátili se od svého   š p a t n é h o   způsobu   ž i v o t a. Nechte Mě naplnit vaši naději!  P ř i j d u   a  navštívím všelikou ubohost na tomto světě a osvobodím vás od hříchu.   JÁ  JSEM  JE   MÉ   JMÉNO    A   J S E M   S V A T Ý,  proto chci, abyste žili svatě!  P O S V Ě C U J T E   S V É   Ž I V O T Y   a obraťte se ke Mně.  Zlý nemá  žádnou moc nad těmi,  k d o   b d í   a   b e z   p ř e s t á n í   s e   m o d l í.  
OTEVŘETE  SVÁ  SRDCE,  ABYCH  DO  VÁS  V S T O U P I L,  a udělal si ve vás svůj domov. Mějte Můj pokoj.

      PŘITISKNI  NAŠE  DVĚ  SRDCE  NA  SVÉ  SRDCE  JAKO  PEČEŤ

              Poselství 2.8.1991 modlitební skupině:
  Vassula:"Ježíši, můj Pane, buď požehnáno Tvé jméno. Ať je Tvé svaté jméno slaveno na věky věků. Kéž nás Tvá svatá ruka vede k pravdě a jen k jediné pravdě. Ať mě nic neodloučí od této  p r a v d y,  kterou jsi nám dal Ty sám."
  Ježíš:"Mé svaté jméno je slavné a vždycky bude slavné. Přišla jsi ke Mně prázdná a odcházela jsi naplněná. Nikdy jsem se nebál velikosti ani síly. Sám jsem naplnil tvá ústa svou moudrostí, aby se učila a neupadala do omylu. Dal jsem ti své pokyny, aby byly tvou obranou. Slyš tedy a chápej: PŘITISKNI  NAŠE  DVĚ  SRDCE  JAKO PEČEŤ  NA  SVÉ  SRDCE.
  Neposkvrněné srdce tvé Matky bude tvou záštitou a Mé vlastní Srdce tvým   d o m o v e m.  Tato pečeť na tvém srdci pochytá lišky pustošící Mou vinici, která právě přináší úrodu. Vy, Moji maličcí, jste Naším vinohradem dvou srdcí.
  Pojďte děti, a naslouchejte: kdo z vás se raduje z věčného života? Klanějte se Mi tedy v nádheře Mé svatosti.  BUĎTE  STÁLÍ  VE  SVÝCH  MODLITBÁCH, Satan bude  s p o u t á n   r ů ž e n c e m ! Vytrvale se  z p o v í d e j t e,  děťátka, abyste Mě mohli co nejčastěji  p ř i j í m a t  v Mé svaté  E u c h a r i s t i i.  P o s t ě t e   s e  dva  dny  v  týdnu  jako  p o k á n í   a   o b ě ť.  Nedívejte se ani na pravo ani na levo, dívejte se před sebe, kde jsem Já. Kamkoli půjdu, půjdete i vy, kde žiji Já, budete žít i vy toto jsou, Moji milovaní, Mé zásady.
  M é   s l o v o   je třeba brát jako váš denní chléb, je to váš   c h l é b   n e b e s k ý,  je to váš  ž i v o t.
  Přicházejte ke Mně často a zasvěcujte se Mému Svatému Srdci, a Já na vás dechnu a přivlastním si vás, abyste šířili Mé slovo do všech čtyř světových stran. A pamatujte si: ať jsou vaše myšlenky Mými myšlenkami, vaše přání Mými přáními: napodobujte Mě. Blahoslavení jste vy, kdo Mě nevidíte a přece věříte, zanechávám vám na čele  v z d e c h   s v é   lásky.
  Dobrořečte Mi a milujte Mě.
  Řekni jim, Vassulo,   J A K   C T Í M   P O K O J Í K,  KDE  JSEM  BYL  POČAT." (to znamená Mariino srdce)

 

                                          

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář