Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.23 INFORMACE, RADY A POSELSTVÍ Z NEBE LIDEM NA ZEMI Č 4. HRŮZY ŠESTI POLNIC.
           Č.23  INFORMACE, RADY A POSELSTVÍ Z NEBE LIDEM NA ZEMI Č.4
                                O HRŮZÁCH KONCE ČASU V EVANGELIU.

                                                Sedmá pečeť a andělé s polnicemi:
  A když Beránek rozlomil pečeť sedmou, nastalo na nebi mlčení téměř na půl hodiny. Potom jsem viděl, jak sedmi andělům, stojícím před Bohem, bylo dáno sedm polnic. Jiný anděl předstoupil se zlatou kadidelnicí před oltář; bylo mu dáno množství kadidla, aby je spolu s modlitbami všech posvěcených položil na zlatý oltář před trůnem.
  A vystoupil dým kadidla spolu s modlitbami posvěcených z ruky anděla před Boží tvář. Tu vzal anděl kadidelnici, nahrnul do ní oheň z oltáře a vrhl ji dolů na zem; a nastalo burácení, hřímání, blesky a zemětřesení.
  A sedm andělů s polnicemi se připravilo, aby začali troubit.


                                               Hrůzy šesti polnic.
  ZATROUBIL PRVNÍ ANDĚL: Nastalo  k r u p o b i t í   a   n a   z e m   z a č a l   p a d a t   o h e ň   smíšený s krví.
Třetina země, třetina stromoví a veškerá zeleň   b y l a   s e ž e h n u t a.

  ZATROUBIL DRUHÝ ANDĚL; a jakoby mohutná hora hořící ohněm byla vržena do moře. Třetina moře se obrátila v krev a zahynula třetina mořských tvorů a byla zničena třetina lodí.

  ZATROUBIL TŘETÍ ANDĚL, a   z ř í t i l a   s e   z   n e b e   v e l i k á   h v ě z d a   hořící jako pochodeň, padla na třetinu řek a na prameny vod. Jméno té hvězdy je  P E L Y Ň E K.
  Třetina vod se změnila v pelyněk  a   m n o ž s t v í   l i d í   u m ř e l o   z   t ě c h   v o d,   protože byly   o t r á v e n y.

  ZATROUBIL ČTVRTÝ ANDĚL, a  b y l a   z a s a ž e n a   t ř e t i n a   s l u n c e,  t ř e t i n a   m ě s í c e   a   t ř e t i n a   h v ě z d,  takže ze třetiny   p o t e m n ě l y,  a den i noc byly o třetinu temnější.
  A viděl jsem a slyšel, jak středem nebeské klenby letí orel a volá mocným hlasem:"BĚDA, BĚDA, BĚDA OBYVATELŮM ZEMĚ, AŽ ZAZNĚJÍ POLNICE TŘÍ ANDĚLŮ,KTEŘÍ JEŠTĚ NETROUBILI!"

  ZATROUBIL PÁTÝ ANDĚL. A viděl jsem, jak hvězdě,  k t e r á   s p a d l a   z   n e b e   n a   z e m (Lucifer), byl dán klíč od jícnu propasti;  o t e v ř e l a   j í c e n   p r o p a s t i  a  vyvalil se dým jako z obrovské pece, a tím dýmem se   z a t m ě l o   s l u n c e   i   v š e c h n o   o v z d u š í.  Z dýmu se vyrojily   k o b y l k y (démoni) n a
 z e m;  byla jim dána moc, jakou mají pozemští škorpióni.
  Dostali rozkaz neškodit trávě na zemi ani žádné zeleni a stromoví,  j e n o m   l i d e m,   k t e ř í   n e j s o u   O Z N A Č E N I   B O Ž Í   P E Č E T Í   N A   Č E L E.(biozbraně ?)
  Ale nebyla jim dána moc, aby lidi zabíjely, nýbrž aby je po pět měsíců trýznily; byla to trýzeň, jako když škorpion bodne člověka. V ty dny budou lidé hledat smrt, ale nenajdou ji, budou si přát zemřít, ale smrt se jim vyhne.
  Ty kobylky vypadaly jako vyzbrojená válečná jízda; na hlavách měly něco jako zlaté věnce, tvář měly jako lidé, hřívu jako vlasy žen, ale zuby měly jako lvi. Měly jakoby železné pancíře a jejich křídla hřmotila, jako když množství spřežení se řítí do boje. A měly ocasy jako škorpióni a v nich žihadla, aby jimi trýznily lidi po pět měsíců.
  Nad sebou měly krále,   a n d ě l a   p r o p a s t i,  hebrejským jménem Abaddon - to znamená  H U B I T E L.
  První běda pominulo , a hle, už jsou tu dvě další!

  ZATROUBIL ŠESTÝ ANDĚL. Uslyšel jsem jakýsi hlas od čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Bohem. Ten hlas nařídil šestému andělu, držícímu polnici:"Rozvaž ty čtyři anděly, spoutané při veliké   ř e c e   E u f r a t u!"(teče u Íránu a Íráku)
  Tu byli rozvázáni ti čtyři andělé, připraveni na hodinu, den, měsíc a rok,  K D Y   M A J Í   P O B Í T   T Ř E T I N U   L I D Í.  A jejich jízdních oddílů bylo dvěstě miliónů - slyšel jsem jejich počet.
  A ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce:  P A N C Í Ř E   M Ě L I   O H N I V É,  R U D Ě   Z Á Ř Í C Í   A   Ž H N O U C Í   S Í R O U; (jezdec 3.světové války) hlavy koňů byly jako hlavy lvů a z jejich tlam šlehal oheň, dým a síra.
  Touto trojí pohromou - ohněm, dýmem a sírou ze svých tlam - usmrtili třetinu lidí. Vražedná moc těch koňů je v jejich tlamách a jejich ocasech; jejich ocasy  j s o u   j a k o   h a d i   a   h l a v y   t ě c h   h a d ů   p ř i n á š e j í   z h o u b u.
  A přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů svých rukou;  N E P Ř E S T A L I   S E   K L A N Ě T   D É M O N Ů M   A   M O D L Á M   Z E   Z L A T A,   S T Ř Í B R A,   M Ě D I,   K A M E N E   A   D Ř E V A,   které jsou slepé a hluché a nemohou se pohybovat;   N E O D V R Á T I L I   S E   A N I   O D   S V Ý C H   V R A Ž D   A N I   Č A R O V Á N Í,   M Í C H Á N Í   J E D Ů,   N E C U D N O S T I   A N I   K R Á D E Ž Í. (Zjevení 8+9)

021.                             Poselství Ježíše ze dne 26. listopadu 2010 v 24:00.

                                                 KNIHA ZJEVENÍ.

  Moje milovaná dcero,
dnes je den, kdy nepokoj a hluboká bída ve světě láme moje srdce. V zoufalství sleduji, jak se svět v hněvu staví proti sobě.   Hodně z tohoto smutku pramení z vědomí, že se tato proroctví   z a č n o u   o d v í j e t,  a přece   n e b u d o u   pro mnohé   l i d i   p o n a u č e n í m.

                                Modlete se za Rusko, aby bylo zasvěceno mé Blahoslavené Matce.
  Ještě stále odmítají přiznat, že tyto události jsou předpověděny v Knize Janově. Mnozí, tak mnozí budou trpět kvůli nedostatku víry. M O D L E T E   S E  teď,   A B Y   R U S K O  konečně polevilo a  D O V O L I L O   S E B E   Z A S V Ě T I T  ve jménu mé Blahoslavené Matky. Modlete se, modlete se, modlete se, aby se tak stalo, protože prostřednictvím modlitby bude možné toto velké vítězství. A když se tak stane, budou zachráněny milióny duší.  N E B E Z P E Č Í   Č Í H Á   V   K O M U N I S T I C K Ý C H   S I L Á C H, jež   P O V S T A N O U   S   H A D E M,   S J E D N O T Í   S E,   aby  vás, moje děti, zanechaly bezmocné.
  Podívejte se na rychlost, s jakou národy povstávají do boje. Rychlost celosvětových událostí způsobí hodně zděšení, jak narůstá jejich intenzita a s jakou se odvíjejí. Moji přívrženci, musíte poslechnout.
 M O D L I T E B N Í   S K U P I N Y   B U D O U   N E V Y H N U T E L N É  při šíření obrácení   a  P Ř I   R O Z P T Y L O V Á N Í   T Ě C H T O   K A T A S T R O F I C K Ý C H   U D Á L O S T Í !   Dokonce i ti z vás, jež žijete samolibě a považujete všechno za samozřejmé, nebudete schopni moci déle tyto události ignorovat. Musíte přiznat a akceptovat, že tyto události nastávají tak,  J A K   B Y L Y   P Ř E D P O V Ě D Ě N Y   V   K N I Z E   Z J E V E N Í.
  Vzepněte teď ruce k modlitbě. A i když ve svých srdcích chováte byť i jen jiskérku náklonnosti ke Mně, poproste Mě, abych vás podržel a mohl ve vás zapálit a posilnit vaši víru.

  Budu bojovat až do posledního konce, abych vás přitáhl blíže k mému srdci, nezávisle na tom, zda jste dítětem, dospívajícím, mladým dospělým, či středního, nebo staršího věku – v Mých očích jste všichni rovnocenní. Jste mou věrnou milovanou rodinou – každý jeden z vás. Nikdo není z ní vyloučen, dokonce ani ti ne, kteří nechtějí uznat, že existuji, dokonce ani ti mezi vámi, jež Mě nenávidí – všechny vás miluji.  M á   l á s k a   j e   v á š n i v á   a  pro vás nepochopitelná a já udělám všechno, co je v mé moci, abych vás přivedl zpět do mého stáda. Nevzdám se tak lehce vašich duší.
  Prosím, obraťte se na Mě – nezávisle na tom, kolik máte pochybností – a nechejte Mě naplnit vaše srdce mojí božskou láskou. Už jen příchuť této lásky vám pomůže, abyste se mohli připravit   N A   V Ě Č N Ý   Ž I V O T   se Mnou, mým Věčným Otcem a s vašimi bratry a sestrami   V   R Á J I.   T O   J E   V A Š E   D Ě D I C T V Í,   vaše právoplatné dědictví.
  Nepromrhejte tuto příležitost k záchraně. Když váš život na zemi dospěje ke konci, budete mít pro další život jen dvě možnosti. Nebeský ráj, nebo hlubiny pekla se Satanem, který vás vezme s sebou kvůli hříchům, k nimž vás svedl, abyste je na zemi spáchali. Otevřete teď své oči a mějte na paměti, že  S M R T   N A   Z E M I   M Ů Ž E   P Ř I J Í T   K T E R Ý K O L I V   D E N   A   V   K A Ž D O U   H O D I N U,   a  když to budete nejméně očekávat.
  Prostřednictvím tohoto poselství vás prosím, abyste viděli pravdu dříve, než přijde den Posledního soudu. Mějte vždy na paměti, že vás miluji nezávisle na tom, jak těžce jste zhřešili. Když  S E   O B R Á T Í T E   K E   M N Ě   A   Z   H L O U B K Y   S R D C E   M Ě   P O P R O S Í T E   O   O D P U Š T Ě N Í,  tak   V Á M   B U D E   O D P U Š T Ě N O.  Dokonce  i  během  v a š e h o   p o s l e d n í h o   v ý d e c h u.
   Váš milující Spasitel Ježíš Kristus
084.                                      Poselství Ježíše ze dne 13. května 2011 v 22:45.

                                         PROČ BŮH, VĚČNÝ OTEC, POSÍLÁ NA SVĚT NOVÉ PROROKY.

  Moje drahá, milovaná dcero,
pochybovačům, zvláště mým posvěceným služebníkům, jež mohou odmítat mé Slovo v těchto poselstvích, bych rád řekl toto:   Pozvedněte svou víru ve Mě přiznáním, že mé Slovo bylo dáno světu nejenom za mého času na zemi, ale prostřednictvím Ducha Svatého i potom.
  Již   o d   p o č á t k u   č a s u   Bůh, můj Věčný Otec,   k o m u n i k o v a l   s   l i d s t v e m   p r o s t ř e d n i c t v í m   p r o r o k ů.  Tímto způsobem bylo učení Pravdy oznámeno lidem, aby zajistilo, že jejich víra zůstane silná. Jiná odhalení a lekce pravdy byla dána lidem prostřednictvím apoštolů, jiných oddaných následovníků a prostřednictvím proroka Jana Evangelisty. Potom Mé Slovo, Mé učení a všechno, co člověk potřebuje ke své nutné spáse, bylo takové, jaké mělo být. Nyní, kdy svět čelí největšímu posunu ve své historii, Bůh, můj Věčný  O T E C,  P O S L A L   D O   S V Ě T A   N O V É   P R O R O K Y.  Tito proroci, nemylte se,   n e p ř i n á š e j í   n o v é   u č e n í,  protože to není třeba. Jsou však posláni ze tří důvodů:
1. PŘIPOMENOUT LIDSTVU PRAVDU, OBSAŽENOU V KNIZE ZJEVENÍ.řipomenout lidstvu pravdu, obsaženou v Knize Zjevení.
2. VYBURCOVAT LIDI A UPOZORNIT  J E   N A   Č A S,   V E   K T E R É M   Ž I J Í,   aby si mohli znovu probudit svou víru.
3. Aby  P O M O H L I   R O Z Š Í Ř I T   O B R Á C E N Í,  takže moji následovníci mohou zformovat největší armádu ze všech, aby zachránili duše.
  Já komunikuji s tímto a s jinými proroky, aby mé Slovo bylo slyšeno   V E   V Š E C H   K O U T E C H   S V Ě T A.
  Vzpomeňte si na moji absolutní lásku a soucit
  Pozorně naslouchejte všem těmto poselstvím, jež nejenom hlásají mé Slovo, jak ho znáte, ale která vám odhalují moji absolutní lásku a soucit pro každého jednoho z vás. Vzpomeňte si také na mé veliké milosrdenství. Všem hříšníkům bude odpuštěno, jestliže požádají o vykoupení.

                                Důležitost svatého růžence a růžence Božího Milosrdenství.
  Až   U D E Ř Í   P Ř Í R O D N Í   N E Š T Ě S T Í,  mějte na paměti, že  M O D L I T B A,   včetně svatého růžence a růžence Božího Milosrdenství,  J I C H   P O M Ů Ž E   M N O H O   O D V R Á T I T.   Nezapomeňte, moje hýčkané děti, že vy, jež věříte ve Mě a v mého Věčného Otce a držíte se mých instrukcí, se nemáte čeho bát.
  Nechejte Mě vám také připomenout, že v důsledku dvou velikých činů milosrdenství, jež jsem vám dal – daru Ducha Svatého, jenž se rozhořel nad celým světem před několika dny a přicházejícím Velkým Varováním, budou milióny lidí obráceni k Pravdě. To bude velký zázrak, a takový, jenž přinese radost davům lidí.

                                   Pronásledování rudým drakem a těmi, jež nejsou od Boha.
  Satan povstane prostřednictvím svých ubohých svedených následovníků, jež odvedl ode Mne – jejich jediné naděje k věčné spáse – avšak jen na krátkou dobu. To bude, musím vás přesto varovat, strašné období pronásledování vedené  R U D Ý M   D R A K E M (komunisté)  a těmi politickými entitami, které nejsou od Boha. Sílu vytrvat během těchto zkoušek naleznete v modlitbách a ve svátostech.
  Všechny tyto události byly předpověděny a musí se stát, aby zlo bylo konečně ze světa vymýceno. Je tedy nutné, aby se tato očista a série trestů uskutečnily. Protože jenom pak bude svět připraven na Nový ráj na zemi.
  Nikdy neignorujte mé volání. Pouze tehdy, až uvidíte, že proroctví vám odhalené prostřednictvím mých vyvolených poslů se začínají uskutečňovat, budete s jistotou vědět, že jsem to Já, kdo s vámi hovoří.
   Váš Božský Spasitel Ježíš Kristus

  OSUD.CZ   

  Zlatý věk nastane až poté, co bude zcela zničena Praha (proroctví Slepého pastýře)
                                              SLEPÝ PASTIER Z PRAHY  (1320-1356)
 
 
 
 
        Ako jedno z najdôležitejších proroctiev platí aj proroctvo mladého českého pastiera, ktoré kolujú už takmer 650 rokov v priestoroch čiech a moravy. Vety, s ktorými si nikto dlho nevedel poradiť a nájsť pravý zmysel, zrazu dostali v roku 1914 nejakú jasnejšiu podobu, pretože okolnosti, ktoré viedli k I. Svetovej vojne, tento pražský jasnovidec celkom presne popísal a vyznievali zarážajúco. O pôvode a osobnosti tohoto jasnovidca vieme len velmi málo.
  V roku 1922 sa pokúsil farár Emanuel Jungmann predpovede tohoto slepého mladíka z Prahy zverejniť, ale narazil na odpor českej "cenzúry". V roku 1924 sa objavilo už 2. Vydanie, ale tie pasáže, ktoré sa cenzurantom nepáčili, vynechali. Farár Jungmann snoril a študoval v českých bibliotékach pričom došiel k presvedčeniu, že proroctvá slepého mladíka boli po česky sádzané do tlače už v roku 1559. V roku 1602 sa dal nájsť ešte jeden exemplár vo Wiedenskej dvornej bibliotéke. V roku 1678 bolo rozširovanie týchto videní zakázané cirkevnou pospolitosťou.
  Už za svojho života tento pražský mladík predpovedal pre rok 1347 velké zomierania. V čechách skutočné zúril v tom roku mor. Vtedajšiemu českému panovníkovi Václavovi, synovi Jána Lucemburského, pozdejšiemu královi Karolovi IV., napokon cisárovi Karolovi IV. predpovedal korunováciu na nemeckého cisára samotným pápežom. V roku 1356 doviedli slepéhpastiera, či slepého madíka pred cisára, ktorí bol týmito proroctvami velmi ovplyvnený a hlboko dojatý.

                                                    Proroctvá jednotlivo.:
  1./ Jeden čas a ešte jeden čas a ešte pol času, bude nad čechami panovať cudzí panovník.
 2./ V jednej dobe, keď panovník nad čechmi bude dlhšie panovať ako 60 rokov, bude zavraždené knieža a vznikne velká vojna (Tu sa jedná o cisára Františka Jozefa, ktorý vládol 68 rokov a 28.7.1914 bol rakúsky nástupca    trónu Ferdinand zavraždený, čo vyústilo do Prvej svetovej vojny. Toto bol medzník zistenia významov týchto predpovedí, pretože až teraz "sadlo" jedno z proroctiev, ktoré mohlo mať rozhodujúci význam výrokov tohoto mladíka).
  3./ Potom padnú korunovaný pohlavári ako zrelé jablká zo stromu (Éra Habsburgovcov sa skončila).
 4./ Český lev už nebude nikdy poddaným ( Od 28.10.1918 panovali už len českí panovníci).
  5./ Dva národy budú žiť v čechách ( Nemecký usadlíci a češi).
 6./ Časť vládnucého národa bude bažiť po živote toho druhého a nedožičí mu žiadnu slobodu ( vládnucim národom sa rozumie národ český).
  7./ Pokial nepríde velký mocnár ( Adolf Hitler - 1938, ktorému šlo o moc).
 8./ Potom pražský páni vyhodia druhému národu slobodu von oknom, ale bude príliš pozde (Prezident Hodža ponúkol sudetským nemcom autonómiu, ale to už bolo velmi neskoro).
  9./  Príde opäť k velkej vojne medzi všetkými národmi zeme ( prišla druhá svetová vojna).
 10./ Nemecko bude jedna velká hromada zrúcanín a ušetrené zostanú len oblasti modrých kameňov ( 2. Svetová vojna nás stála 25 miliónov obetí, z toho 7 miliónov len židov).
  11./ Táto velká vojna sa bude končiť, keď budú kvitnúť čerešne (V Máji 1945 práve kvitli čerešne).
 12./ Pokial dozrievajú čerešne, nechcel by som byť žiadny nemec ( Symbol dozrievajúcich čerešní poukazuje na rýchlí spád udalostí ako skutočne v 1945 došlo k ukončeniu vojny, tak 1946 na vyhnanie sudetských nemcov, keď počas dozrievania čeršní došlo k hromadným odsunom).
  13./ Keď sa čeršne oberú, nechcel by som byť žiadnym čechom ( tu sa zdôrazňuje moment obdobia - konca čerešní, ktoré je nielen prekrásnym ročným obdobím, ale aj koncom určitých dianí v dejinách. Tu slepí pražský mladík vypovedal túžbu nebyť čechom práve vtedy, keď sú čerešne činné. K velkému prekvapeniu prídu tie čerešne ešte raz v prorockej vízii k slovu).
 14./ Dvakrát bude Česká zem preosievaná.: prvý krát sa zvýši len tolko nemcov, kolko sa vzmestí pod jeden košatý dub (Odsunutím boli sudetský nemci velmi decimovaný).
  15./ Opäť bude panovať český lev v Čechách, ale jeho lesk je na konci.
 16./ V Čechách bude žiť už iba jeden národ (...národ slovanský).
  17./  Vypukne jedna nová vojna, ktorá bude najkratšia ( "Vypukne", znamená neočakávane rýchlý začiatok, pričom "nová" môže znamenať nový druh vedenia vojny, ale to už hovoríme o tej velmi obávanej III. ).
 18./ Český národ bude touto vojnou zničený a všetko v krajine bude zasypané (Táto predpoveď sa celkom zhoduje s predpoveďou Aloisa Irlmaiera a nieto čo dodať).
  19./ Dvakrát bude Česká zem preosievaná.: druhý krát sa zvýši len tolko čechov, kolko sa vzmestí len na jednu dlaň ruky.
 20./ Ale nebude mier skôr v Európe, pokial z Prahy nezostanú len zrúcaniny.
  21./ Zasa bude Praha zničená počas kvetu čerešní (Čerešne do tretice, ale dokonca aj nejaká "inotaj" - alegória, že nikto s tým nepočíta, pretože vonkajšie symptomy, znamenia a predzvesti, tak nečakaný vstup tejto udalosti nedajú pripustiť, nieto ešte predpokladať).
 22./ Spadne na zem slnko a zem sa bude triasť.
  23./ Tá pomsta prišla sponad velkej vody ( ...To neznamená že je to z Ameriky).
 24./ Keď čerešne budú dozrievať nasledujúci krát (teda o presrok), vrátia sa vyhnanci z Čiech smutný znovu ku svojmu Pánovi, ku svojim krosnám (tkalcovská stolica) a ku svojim poliam.(znovu nás prorok upozorňuje na čas dozrievania čerešní, ako keby to mal  byť  pre  český  národ  nejaký   f e n o m e n á l n y   č a s. (třešinky mají komunisté na propagačních letácích)
 Ku "krosnám", teda k tkalcovskému stolu - k ručnej práci, vráti sa stredovek).
  25./ Ale bude ich len velmi málo.
 26./ A títo "málo" sa budú vzájomne opytovať.: Kde si bol zastrčený? A kde ty?
  27./ Sedliaci budú za pluhom práskať bičom a pritom budú hovoriť.: tu stála Praha.
 28./ Na svet príde   N O V Ý   V E K,   budú ho volať "ZLATÝ" ( To tvrdí aj Alois Irlmaier).
 
 


                                                                                            
037.                                   Poselství Ježíše ze dne 2. ledna 2011 v 21:45.

                                                  VAROVÁNÍ JE DAREM LIDSTVU

                                      Proč tato poselství ve vás vyvolávají strach?
  Má milovaná dcero, až lidé uslyší tato poselství, tak je budou zpochybňovat, protestovat proti nim a odmítat je. Navíc budou jimi i opovrhovat a ptát se, proč tato poselství nemluví více o radosti a o štěstí? Proč jsou tak děsivá? Takový způsob komunikace se světem určitě nepochází od Ježíše Krista. Ježíš Kristus určitě hlásá lásku a ne teror. Moje odpověď na tyto otázky je jednoduchá. Je to proto, že vás všechny miluji a těmito poselstvími vám prokazuji mé milosrdenství. Nejdříve jsem pro všechny přišel jako Spasitel, abych vás osvobodil, aby tak každý mohl získat podíl na spáse. Má smrt na kříži vám poskytla druhou příležitost, abyste mohli vstoupit do království mého Otce. Tentokrát   S E   V R Á T Í M   J A K O   S P R A V E D L I V Ý   S O U D C E.   Nejdříve však, kvůli mé lásce k vám, ukážu vám všem moje milosrdenství. Toto milosrdenství dostanete formou předchozího Varování,  A B Y S T E   S I   D A L Y   S V É   Ž I V O T Y   D O   P O Ř Á D K U  ještě dříve, než přijdu znovu v Den soudu.
  Je to z mého soucitu vůči každému jednomu z vás, že vám teď dávám ještě poslední příležitost otevřít svoje srdce a žít svůj život tak, jak bylo zamýšleno.

                                Radost na zemi nemůže být porovnávána s radostí v nebi.
  O D V R A Ť T E   S E   O D   H Ř Í C H U,   K O N E J T E   P O K Á N Í  a  dejte  modlitbě  opět  místo  ve  vašem  životě. Je to z milosti, že vás teď musím varovat o pravdě. Když se vám zdá, že v mých poselstvích chybí radost, tak je to proto, neboť se lidstvo odvrátilo od pravé radosti. Radost, prožívaná v nebi, je nesrovnatelná s tzv. radostí, jakou zakoušíte tady na zemi. Pozemská radost, jež vychází ze skutečné lásky, bude čistá. Radost, jež pochází z pozemských věcí, je bezvýznamná.
  Moje děti, radost, kterou bych měl pociťovat, když se na vás dívám, trvá, naneštěstí, jen krátce, vzhledem k tomu, čeho j s e m   d n e s   n a   z e m   s v ě d k e m.  Všechno, co je pro vás drahé, pochází ze světských věcí, nebo z uznání ostatních, kteří vás chválí. Jen málo času obětujete  k  p ř í p r a v ě   n a   b u d o u c í   ž i v o t !

                                            Varování je dar.
  Mé milosrdenství je vám dáváno jako dar. Přijměte jej. Vychutnejte si jej. Sáhněte po Mně, vy všichni. Jsem váš záchranný      Č L U N   V   O H N I V É M   M O Ř I  P L N É M   N E O Č E K Á V A N Ý C H   P R O U D Ů   A   E R U P C Í !  Zachraňte se teď, nebo budete čelit tomu, že budete vtaženi do mohutného proudu a rozhodnete-li se dostat do člunu až v poslední chvíli, nebudete mít dostatek sil, abyste se do něj vyšplhali.

                                           Očista ve světě pokračuje.
  Děti, jsem unaven. Bez ohledu na to, jak velice se snažím s vámi navázat kontakt,   s t á l e   z ů s t á v á t e   h l u  c h é.   Dokonce  A N I   M O J I   K N Ě Ž Í   N E D B A J Í   N A   M É   V O L Á N Í,   když chci zjevit mé milosrdenství. Vzhledem k tomu, že očista ve světě nadále pokračuje a nabírá na rychlosti, je teď čas, děti, abyste Mě volaly.

                                     Zemětřesení a jiné globální katastrofy.
  Nikdy nemějte strach z bouří, zemětřesení, tsunami, povodní, sopek a vlny veder, jež přijdou na svět, aby pomohly zastavit Antikrista a jeho ruku. Moji následovníci budou v bezpečí ve vědomí toho, co je očekává v Novém ráji, když se nebe a zem spojí v jedno. Tyto věci se musí stát. Nemohou být zastaveny, protože byly předpověděny. Ale tyto události, děti moje, budou mít jen krátké trvání.
  Vy, moji věřící, budete za svou víru a vytrvalost, čelíce tváří v tvář obrovské opozici, odměněni. Ta radost – potom – bude pro mé děti těžko pochopitelná. Ti, kteří jsou ze světla, budou obklopeni slávou a láskou, jež je očekává.  T I,   K T E Ř Í   S E   N A C H Á Z E J Í   V   T E M N O T Ě ,  N E B U D O U   S C H O P N I   S N É S T   S V Ě T L O !  Možná, že si jej budete přát, ale to světlo vám bude způsobovat takovou bolest, že se před ním budete muset schovat. Ale mimo temné hlubiny, jež spravuje sám král temnoty – Satan,   N E B U D E T E   M Í T   K A M   J Í T !  To je to, co chcete?

                                          Jak Satan působí prostřednictvím lidí.
  Chápete teror, který mistr klamu představuje? Neuvědomujete si, že se skrývá za každým jednotlivým skutkem sobectví, chamtivosti a sebelásky? Zatím, co si žijete své životy, domnívajíce se, že jsou plné vzrušení a zábavy, vynakládajíce prostředky na jídlo, marnivé oblečení a neustále se honíce za dalšími atrakcemi, jste v blažené nevědomosti o tom, co se za vaším jednáním všechno skrývá.
  Tajemný hlas, který nemůžete slyšet, ale jen cítit jako nutkání, jenž vás nabádá, abyste znovu a znovu – neustále – hledali stále více zábavy, napětí a vzrušení – ten hlas pochází od Zlého. Nezáleží na tom, zda vaše činy vám přinášejí úsměv, smích, nebo nadšený potlesk. To není podstatné. Tyto silné touhy jsou vymyšleny jen k tomu, abyste neustále hledali sebeuspokojení.   K čemu je to dobré? Cítíte se snad lépe, když to už přešlo? Samozřejmě, že ne. Když se zastavíte a zeptáte se sami sebe, co bude, až všechny tyto věci nebudete moci dělat – co pak? Je to důležité? Zpočátku ano – možná, že to bude frustrující. Avšak teprve až budete zbaveni všeho, jenom pak se budete muset zaměřit na to, abyste se udrželi naživu.
  Potrava se stane důležitější než zábava naplněná materiálními věcmi.  A Ž  tehdy, jenom když spotřebujete všechny potraviny   a   B U D E T E   H L A D O V Í,   si uvědomíte, že na žádné z bývalých atrakcí už nebude záležet.
        T O T O   J E   O Č I Š Ť O V Á N Í,   J E Ž   T E Ď   R Y C H L E   P O S T I H N E   C E L Ý   S V Ě T !    Prostřednictvím této očisty, jež je formou očišťování – se opět uzdravíte. A až potom, a jen tehdy, budete ochotni akceptovat pravdu.
                                        Jak Satan ve vás zanechává pocit prázdnoty.
  Moje děti, vy nevidíte, jak Satan pracuje. Nemůžete ho vidět, jak celý svůj čas tráví snahou, aby Mě o vás připravil. Způsobuje vám obrovské bolesti. Staví vám do cesty všechna pokušení, využívající světskou přitažlivost peněz, krásy, vlastnictví a talentu, které doslova hltáte, nucení vlastní chtivostí a touhou. Myslíte si, že když jste nashromáždily všechny tyto věci, potom jste plnohodnotní. Žel, není to pravda. Je to lež, jež Satan používá, aby vás polapil. Když ti z vás, kteří dosáhnou vysoký stupeň bohatství, náhle zjistí, že o všechno přišli – a je jedno, jakým způsobem – potom buďte za to vděční. Protože jen tehdy, až budete zbaveni všeho pozemského majetku, Mně skutečně dovolíte, abych vešel do vašeho srdce.

                                                     Poselství bohatým.
  Ti, kteří máte bohatství, neodsuzuji vás. I když máte materiální pohodlí, to ještě neznamená, že nejste na správné cestě. Avšak  M Á T E   Z O D P O V Ě D N O S T   dělit se  a   P O S T A R A T   S E   O   T Y,   jimž   S E   D O S T A L O   M É N Ě   štěstí, než vám. Je to vaše povinnost. Bohatství a materiální pohodlí jako takové není odsouzeníhodné. Také to neznamená, že radost a smích, jež prožíváte, když se těšíte ze života, by byly špatné. Když se vám ale stanou posedlostí a vaše touha po životě v přepychu dostane přednost před vaší vlastní vírou a před blahem ostatních, pak tím způsobíte pohoršení v očích mého Otce.
  Vaše bohatství, domy, oděvy a majetky, jsou jako mračna plynoucí po obloze. V jednu chvíli jsou zde a v další už ne. N E M Ů Ž E T E   S I   J E   V Z Í T   S E B O U   N A   O N E N   S V Ě T.  Je to   D U Š E,    která půjde s vámi.  S T A R E J T E   S E   O   S V O J I   D U Š I,    prokazujte jeden druhému lásku, a i těm, kteří vám v tomto světě způsobují utrpení.  N á s l e d u j t e   m o j e   u č e n í.   P r o s t e   o   m o j e   m i l o s r d e n s t v í.   Jen tak se připojíte ke Mně, v nové zemi, která bude rájem.   N E P R O M A R N Ě T E   V A Š E   D Ě D I C T V Í   a  vaše místo v království mého Otce.
   Váš milovaný Ježíš Kristus
                                             ZJEVENÍ PANNY MARIE V AMSTERODAMU.

                                     (Pokračování zjevení budoucnosti Idě Pedermanové)

  26.prosince 1947. Náhle veliké světlo a v mé ruce bolest. Moje ruka je jakoby zraněny svazkem paprsků. A teď ve světle Paní. Říká:"B R Z O   P Ř I J D O U   P O H R O M Y.  Bude to od severu na jih, od jihu na západ a od západu na východ."        Objevují se obrysy dómu. Zdá se mi, že je to v Jeruzalémě. Slyším:"Kolem Jeruzaléma a v jeho blízkosti  d o j d e   k   t v r d ý m   b o j ů m."
  Náhle Káhira. A ve mně podivný pocit nevolnosti. Zde přicházejí národy východu, Peršané, Arabové atd. Paní říká:"Svět bude roztržen jako ve dví." A připadá mi, že se svět trhá ve dva. Husté mraky se válejí nad zemí.
  Paní říká:"Bude mnoho neštěstí a bídy." A pociťuji zážitek neštěstí a bídy.
  Před mýma očima míjí Orient. Vidím vesnice s plochými  a bílými střechami. Do ruky se mi vtiskuje něco těžkého. Dívám se a vidím, jak se utváří kříž. Musím ho vtyčit na zemi. Kříž je těžký; kolísá a balancuje, nebezpečně se vykyvuje zprava do leva, zepředu dozadu. Užuž padá...Ne, opět se vztyčuje, upevňuje se, konečně se důkladně upevňuje v zemi. Připadá mi, že se stal lehčím.
  Hledím k patě kříže a   v i d í m   p ř i l b y   r o z s e t é   m e z i   k o s t m i.  Do mé ruky je mi vložen velký klíč. Vyklouzne mi a padá mezi kosti a přilby. Přibližuje se pochodující útvar. Jsou to mladí vojáci. Slyším:"Podpořte přece naše mladé lidi duchovní pomocí!"  Vynořují se hroby, jsou bílé. Vynořují se malé kříže: jsou bílé.
  Opět bolest v mé ruce. Vidím bok po boku Evropu a Ameriku. Načrtnou se slova:"EKONOMICKÁ VÁLKA - BOJKOT - DEVIZY - POHROMY." Rychle se objevují a opět mizí různé symboly. Vzpomínám si na pochodně. Rozlévaly svoje světlo jen na třech stranách: na západě, severu a východě. Viděla jsem i   s t ř í d a j í c í   s e   p r u h y - modré a bílé. Pak to byly   h v ě z d y.
  Teď přichází   s r p   a   k l a d i v o.  Kladivo se odpoutává od srpu a oba se noří do víru. A teď do toho vstupuje   s l u n c e   a   m ě s í c   ve  své půli. Zvíře kozel nebo velbloud skáče přes tyto neuspořádané věci a zatímco se ve zmatku všechno propadá, vlevo se utváří kruh, v jehož středu se otáčí zeměkoule.
  Pojednou  v e l i k é   s l u n e č n í   h o d i n y.  Slyším:"Sluneční hodiny   s e   p ř e v r á t i l y."
  Sluneční hodiny mizí. Nahrazuje je jiný obraz, ale tak rychle, že ho jen ztěží zachytím, neboť předmět letí a míjí mne.
  Je to jakýsi   d r u h   d o u t n í k u   n e b o   t o r p é d a,  který jako by byl z hliníku. Ta věc   v y b u c h u j e   a  v  tom okamžiku zažívám strašlivé pocity. Především je to naprosté ochromení: jsem zároveň živá i mdrtvá. Načež se představují tváře - veliké tváře,  p o k r y t é   h r o z n ý m i   v ř e d y.  A teď zde pociťuji předsmrtné úzkosti  n e s n e s i t e l n ý c h   n e m o c í.
  V ovzduší se vznášejí malé černé stroje, Nicméně nevidím přímo svýma očima: abych je rozeznala, musím hledět jakoby skrze něco. (mikroskop) A tak rozeznávám tyto malé stroje ve zvětšení, jak létají v bílých nádherných prostorách. Říkám: "B A C I L Y?"  Paní říká: "TO JE  I N F E R N Á L N Í."(pekelné, ďábelské)
  Moje tvář   n a t é k á,  m o j e   z b y t n ě l á   h l a v a   t u h n e.  Nemohu se hýbat.
  Paní říká: "A  T O H L E   P R Á V Ě   V Y N A L É Z A J Í..." (Zde se hlas docela ztumí).."R u s o v é,  a l e   t i   o s t a t n í   t a k é."
  Dodává: "N Á R O D Y,   M Ě J T E   S E   N A   P O Z O R U !" Zmizela. (A národy zase spí...)

067.                                  Poselství Ježíše ze dne 17. dubna 2011 v 09:00.

          PLÁN NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU KE KONTROLE VAŠICH PENĚZ A POTRAVIN.
                                
  Moje milovaná dcero,
řekni světu, že brzy uvidí  ř a d u   e k o l o g i c k ý c h   k a t a s t r o f.   Nastanou v těch nejneobvyklejších a nejneočekávanějších místech a budou ve své intenzitě vážné.   Z P Ů S O B I L   J E   Č L O V Ě K   S V Ý M   H Ř Í Š N Ý M   C H O V Á N Í M !   K o n e j t e   p o k á n í   a   nezapomeňte, že tato klimatická neštěstí vás probudí z vaší slepé dřímoty a nedostatku víry.
  Dojde k nim také proto, aby zmírnily dopad zlých skupin globálních aliancí v jejich zlovolných a hloupých aktivitách. Tyto skupiny, jež Já označuji názvem   N o v á   s v ě t o v á   v l á d a   v  přípravě, plánují nyní vystoupit pod vedením Antikrista. Tytéž skupiny   z p ů s o b i l y   k o l a p s   b a n k o v n í h o   s y s t é m   a nyní zničí   m ě n y   všude na světě,  aby   v á s   m o h l y   o v l á d n o u t   a   k o n t r o l o v a t !
  Má dcero, když jsem ti poprvé před několika měsíci poslal toto poselství, myslela sis, že toto poselství se zdá být divné, ale přesto jsi napsala, co jsem ti řekl. Tyto ohavné, ďábelské plány těchto hadů, následovníků Satana, už byly tajně zosnovány dříve. Některé z jejich lstivých plánů už byly odhaleny, a přesto mnoho lidí věří, že svět prostě prochází další finanční krizí.
  Probuďte se teď všichni. Podívejte se kolem a dívejte se vlastníma očima. Přestaňte se pokoušet naznačovat, že svět je prostě uprostřed deprese způsobené stagnací v ekonomice.  P R O T O Ž E   T O   N E N Í   P R A V D A !!!  Tito lidé budou kontrolovat každého z vás prostřednictvím   G L O B Á L N Í   M Ě N Y   a  zadlužení  vaší  země.  Žádná země se nevyhne jejich spárům. Prosím, dbejte mých slov. Vaše peníze budou bezcenné. Váš přístup k potravě a k jiným nezbytnostem bude možný jenom pomocí značky, identifikace, o níž jsem již mluvil.  P R O S Í M,  P R O S Í M,   N E P Ř I J Í M E J T E   T U T O   Z N A Č K U,   P R O T O Ž E   T A K   B U D E T E   P R O   M Ě   Z T R A C E N I !!!  Tato značka vás zabije, ne právě fyzicky, ale duchovně. Zůstaňte mimo tuto jurisdikci.
  Z A Č N Ě T E   P L Á N O V A T   Z Á S O B U   P O T R A V I N,   P Ř I K R Ý V E K,   S V Í C Í   A   V O D Y  - T E Ď - když se chcete vyhnout označení značkou.   Z N A M E N Í M   Š E L M Y -  666.
  On, Antikrist, jenž bude vést Novou světovou vládu, věří,   ž e   u k r a d n e   d u š e   l i d s k é   r a s y.   To se ale nestane. Tak jako mnozí padnou do jeho vlivu, tak také moji následovníci zůstanou neotřesitelně věrní Mně, svému Božskému Spasiteli.
  Všichni z vás, kdo   s e   b u d o u   v y s m í v a t   t ě m t o   p r o r o c t v í m,  poslyšte:  Upadnete-li do vlivu této globální moci,  B U D E T E   Z T R A C E N I !!!
 Budete potřebovat silnou víru, abyste přežili. Modlitby, jimiž budete prosit, budou vyslyšeny. Během této strašné periody na zemi vás budu ochraňovat. Připravte se teď na společná setkání ve skupinách, kde se budete moci modlit v klidu a v tajnosti.   Oni, Nový světový řád [NWO - New World Order, pozn. překladatele], se budou také modlit ve svých vlastních ohavných kostelích. Tyto kostely existují všude, ačkoliv byly zřízeny v tajnosti. Uctívají svůj idol, Satana a obětují mu. Tyto kulty se nyní rozbujely a všechny sdílejí jediný absurdní cíl – kontrolu lidstva.
  Provedou to pokusem kontrolovat vaše peníze, přísun potravin a energie. Bojujte s nimi nejlepším vám možným způsobem, pomocí modlitby a šířením obrácení. Modlete se také za tyto oklamané lidi, jimž bylo slíbeno velké bohatství, technologie, dlouhý život a zázraky. Jak velice se mýlí. Byli skutečně oklamáni. Až poznají pravdu, budou již uvrženi do hlubin pekla a pak bude příliš pozdě.
  Modlete se, modlete se všichni  M Ů J   R Ů Ž E N E C   B O Ž Í H O   M I L O S R D E N S T V Í   a   M Ů J   N E J S V Ě T Ě J Š Í   R Ů Ž E N E C   K A Ž D Ý   D E N   A   T A K   Č A S T O,   J A K    J E N   M Ů Ž E T E,   abyste zmírnili dopad tohoto vychytralého a démonického plánu. Modlete se také za ty duše, které budou ztraceny   V   B E Z P R O S T Ř E D N Í C H   E K O L O G I C K Ý C H   N E Š T Ě S T Í C H,   jež přinese ruka Boha Otce. Potřebují vaše modlitby. Prosím, vezměte si k srdci mé prosby za vaše modlitby, neboť budou vyslyšeny.
   Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus

                          
                                                                                         
466.                                 Poselství Ježíše ze dne 17. června 2012 v 20:15

                 JEJICH ZLOVOLNÉ PLÁNY ZAHRNUJÍ TAKÉ NOVÉ GLOBÁLNÍ OČKOVÁNÍ,
                                          KTERÉ VYVOLÁ NEMOC PO CELÉM SVĚTĚ.

  Má drahá, milovaná dcero,
plány zednářských skupin ovládnout světové měny se blíží k dokončení.
  Jejich zlovolné plány také zahrnují  N O V É   G L O B Á L N Í   O Č K O V Á N Í,  které vyvolá nemoc po celém světě a způsobí utrpení v míře nikdy předtím nevídané.
  Vyhněte se jakémukoliv takovému, náhle oznámenému, globálnímu očkování, protože  v á s   z a b i j e.
  Tyto ďábelské projekty by šokovaly všechny ty nevinné duše, které nemají ani ponětí o tom, jakou mocí vládnou tito lidé.
  Hnáni žízní po moci, bohatství a touhou být podobní Bohu ve všem, co dělají, věří, že jsou neporazitelní.
  K O N T R O L U J Í   B A N K Y,   V L Á D Y   a  J S O U   O D P O V Ě D NÍ  za vyvolání teroru na Středním východě.
  Kontrolují velkou část  S V Ě T O V Ý C H   S D Ě L O V A C Í C H   P R O S T Ř E D K Ů   a pravda o jejich zkaženosti je skryta za tak zvanými   H U M A N I T Á R N Í M I   O R G A N I Z A C E M I.
  Žel, velmi málo Božích dětí ví o jejich plánech.
  Vězte, že ruka mého Otce dopadne náhle a rychle na ty národy, které chrání takové zlé vůdce.
  Budou postiženy  v l n a m i   t s u n a m i   a   z e m ě t ř e s e n í m i   o  takové  velikosti, že   b u d o u   s r o v n á n y   s e   z e m í !
  Ti, kteří věří, že jsou tak mocní, uvidí krátce před mým Druhým příchodem   o h e ň   p a d a j í c í   z   n e b e.(erupce na slunci?)
  Moře se stanou jezery ohně a oni sotva najdou úkryt před rukou trestu, který se vylije na ty zlé duše, které odmítnou můj kalich.
  Vzdorné až do konce, budou bojovat s mým Věčným Otcem a se silami nebes.
  Protože stojí na straně Antikrista a skupin, ze kterých vzešel, uvědomí si omyl svého jednání, až když bude pro ně příliš pozdě.
  Mnohé z těchto skupin, včetně  p ř e d s t a v i t e l ů   b a n k,   v l á d   a   v e l k ý c h   o b c h o d n í c h   s p o l e č n o s t í – všech vzájemně propojených a pracujících spolu na vytváření chudiny z běžných, obyčejných lidí, se po Varování obrátí. Tak to je dobře.
  Čas pro Mě už není daleko, kdy oddělím tyto duše, které Mě milují od těch, které jsou na straně Zlého.
  Buďte varováni. Bude dáno jen tolik času, kolik je na obrácení třeba. Ty duše, které mé milosrdenství nejvíce potřebují, patří k těm zlovolným skupinám, které nemají žádný respekt k Božím zákonům.
  Musíte se modlit, aby uviděly Pravdu.
  Musíte se modlit, aby přestaly způsobovat útrapy prostřednictvím hrozných zákonů, které zamýšlejí uvést v platnost.
  Musíte se modlit, aby zastavili   G E N O C I D U,  kterou plánují, která bude horší než ta, jakou provedl Hitler v druhé světové válce.
  Tato skupina, počtem největší od svého vzniku ve středověku, je Satanova armáda. Její příslušníci budou vedeni Antikristem.   Plánovali zavést svou kontrolu bank již celé desítky let.
  Plánovali zavedení   Z N A Č K Y   Š E L M Y,  p o č í t a č o v é h o   č i p u,   který každý muž a žena budou přinuceni si nechat   i m p l a n t o v a t   d o   s v ý c h   t ě l,   aby měli přístup k potravě na patnáct let. * (to se vztahuje na minulých patnáct let, ve kterých toto bylo plánováno).
  Nyní, když pro ně nadešel čas, aby odhalili plán na svou  n o v o u   s v ě t o v o u   m ě n u,   vězte, že modlitba – a hodně modliteb – mohou pomoci zmírnit mnoho z jejich záměru.
  Zde je modlitba modlitební kampaně (61) "Za odvrácení jediné celosvětové nadvlády":

  "Ó, DRAHÝ NEBESKÝ OTČE, VE VZPOMÍNCE NA UKŘIŽOVÁNÍ TVÉHO MILOVANÉHO SYNA JEŽÍŠE KRISTA, PROSÍM TĚ, ABYS OCHRÁNIL NÁS, TVÉ DĚTI, OD UKŘIŽOVÁNÍ, KTERÉ PLÁNUJE ANTIKRIST A JEHO PŘISLUHOVAČI KE ZNIČENÍ TVÝCH DĚTÍ.
  DEJ NÁM MILOSTI, KTERÉ POTŘEBUJEME, ABYCHOM ODMÍTLI  Z N A Č K U   Š E L M Y   A  POSKYTNI NÁM POMOC, KTERÉ JE NÁM TŘEBA K BOJI PROTI ZLU VE SVĚTĚ, JEŽ ŠÍŘÍ TI, KTEŘÍ JDOU PO CESTÁCH SATANA.
  ÚPĚNLIVĚ TĚ PROSÍME, DRAHÝ OTČE, ABYS OCHRÁNIL VŠECHNY TVÉ DĚTI V TÉTO STRAŠNÉ DOBĚ A UČINIL NÁS DOST SILNÝMI K TOMU, ABYCHOM SE POZVEDLY A VŽDY HLÁSALY TVÉ SVATÉ SLOVO. AMEN.

  Má dcero, jsem zarmoucen, že musím odhalit tyto věci. Avšak moji následovníci potřebují porozumět tomu, co se děje.
  Ti, kteří nevěří těmto poselstvím, bezpochyby věřit budou, až se Antikrist představí, jak jsem předpověděl.
  Musíte se v modlitbě spojit do skupin po celém světě. Čím více mých následovníků to udělá, tím silnější bude přítomnost Ducha Svatého a tím slabší bude Satanova armáda.
  Pokuste se nebýt ustrašení, neboť takovému pronásledování můžete čelit jen beze strachu.
  Až se dobře připravíte tím, že se budete řídit mými pokyny a pravidelnou denní modlitbou, bude čas ubíhat rychle.
  Vždy Mi důvěřujte.
  Nezapomeňte, že jsem zemřel za vaše hříchy. Je jenom vhodné a přiměřené, že Mi dovolíte vás v těchto časech vést k novému království na zemi.
  Jenom Já, Ježíš Kristus, vás můžu vést. Nezapomeňte, že beze Mě jste ničím.
   Váš Ježíš
449.                                Poselství Ježíše ze dne 1. června 2012 v 20:15.

   666 BUDE SKRYTÉ ČÍSLO VLOŽENÉ DO ČIPU, KTERÝ BUDETE PŘINUCENI PŘIJMOUT,
                                            STEJNĚ TAK JAKO RŮZNÁ OČKOVÁNÍ.

   Má drahá, milovaná dcero,
Antikrist již připravuje svůj mírový plán, který navrhne brzy potom, co se  v á l k y  na Středním východě široce   r o z š í ř í   a bolest a nevýslovná trýzeň budou nasvědčovat tomu, že už není žádná známka naděje.
  Pak se náhle objeví a  s á m   s e b e   o h l á s í   s v ě t u   j a k o   M U Ž   M Í R U,  jako zářivý drahokam, jenž se bude třpytit uprostřed temnoty.
  Když vystoupí,  b u d e   p o v a ž o v á n   z a   j e d n o h o   z   n e j c h a r i z m a t i č t ě j š í c h   p o l i t i c k ý c h   v ů d c ů   v   d ě j i n á c h.  Jeho pěkná, přitažlivá a humánní osobnost zmate většinu lidí.
  Bude "vyzařovat" lásku a soucit a lidé ho budou považovat za křesťana. Časem přitáhne mnoho následovníků, kteří počtem vzrostou tak, že se stane podobný Mně, Mesiáši.
  Jak všichni uvidí, bude prosazovat jednotu mezi národy a bude milován v téměř všech zemích na světě. Pak si lidé všimnou, že   M Á   N A D P Ř I R O Z E N É   S C H O P N O S T I.  Mnozí uvěří, že byl poslán mým Otcem, a  Ž E   J E   M N O U, Ježíšem Kristem,   S P A S I T E L E M   S V Ě T A.
  Lidé se k němu budou modlit, milovat ho, vzdávat se pro něj svých životů a on se bude smát a vysmívat se jim, když ho nebudou moci vidět.

B U D E   T O   T E N   N E J V Ě T Š Í   P O D V O D   V Š E C H   Č A S Ů   S   P L Á N E M   J AK   U K R Á S T   V A Š E   D U Š E   A   V Z D Á L I T   V Á S   O D E   M N E.

  O N   A   F A L E Š N Ý   P R O R O K,   který bude sedět jako král  n a   P e t r o v ě   s t o l c i,   budou tajně spřádat spiknutí s cílem   z a v é s t   j e d i n é   s v ě t o v é   n á b o ž e n s t v í.
  To se bude jevit jako druh křesťanského náboženství, který bude prosazovat lásku. Avšak nebude prosazovat lásku k bližnímu, která pochází od Boha. Místo toho bude zdůrazňovat věrnost k Antikristu a lásku soustředěnou na sama sebe.
  Tato ohavnost se zde ale nezastaví, neboť až svedou Boží děti, pak [teprve] začne útok.
  Náhle všichni budou požádáni, aby přijali   c e l o s v ě t o v o u   z n a č k u   s o u n á l e ž i t o s t i.   Sounáležitosti k sjednocenému světu, na kterém se všichni lidé budou muset podílet. Touto značkou (čipem – pozn. překladatele) bude kontrolovat vaše peníze, váš přístup k potravě a to, jak žijete.
  Nařízení – a bude jich mnoho, způsobí, že se stanete zajatci. Klíč k vaší cele, která vás bude držet pod jejich kontrolou, bude značka šelmy. 666  b u d e   s k r y t é   č í s l o   v l o ž e n é   d o   č i p u,   který budete přinuceni přijmout, právě tak, jako různá očkování.
  Když už bude jednou zaveden do těla, otráví nejenom vaši mysl a duši, ale i vaše tělo. Neboť   V Y V O L Á   M O R,   K T E R Ý   B Y L   U M Ě L E    P Ř I P R A V E N   T A K,   A B Y   V Y H L A D I L   V E L K O U   Č Á S T   L I D S K É   P O P U L A C E.
  N E S M Í T E   P Ř I J M O U T   tuto  značku. Místo toho vám dám instrukce, co máte dělat.
  Mnozí značku přijmou, protože se budou cítit bezmocní.
  Pečeť živého Boha, moje modlitba z modlitební kampaně (33), je vaším záchranným lanem.
  Když obdržíte moji pečeť ochrany, kterou vám dá můj Věčný Otec, nebudete muset přijmout značku.
  Nebude se vás to týkat.   V Á Š   D O M O V   N E B U D E   V I D Ě N,  hledán, ani se nestane cílem, protože v očích Satanovy armády   S E   S T A N E   N E V I D I T E L N Ý M.
  B U D E T E   S I   M U S E T   S K R Y T Ě   U S C H O V A T   P O T R A V U   N A   D O B U,   K T E R Á   P O T R V Á    N Ě K O L I K   L E T.   M U S Í T E   S I   P A K   P Ě S T O V A T   V L A S T N Í    Ú R O D U,    M Í T    Z Á S O B U   V L A S T N Í   V O D Y   A   O B K L O P I T   S E   S V A T Ý M I   P Ř E D M Ě T Y   A   P Ř I P R A V I T   S I    P O S V Ě C E N É   S V Í Č K Y   N A   D N Y   T E M N O T Y. (tři dny tmy)
  Moje zbytková církev poroste, také se rozšíří a bude vám dán útulek, bude-li to zapotřebí.

                                                 Budete muset nyní hodně plánovat.
  Ti, kteří se tomu, co děláte nebo říkáte, smějí slovy: "Opravdu by Ježíš požadoval, abyste to dělali? Cožpak se nepostará o potravu všem svým následovníkům v čase jejich nouze?"
  I jenom jediný bochník chleba a jediná ryba mohou být  r o z m n o ž e n y.   Takže nezáleží na tom, jestli máte trochu potravy, neboť Já vás ochráním a budete v bezpečí.
  Modlete se vytrvale za ty duše, které se nebudou moci vyhnout značce šelmy.
Ty nevinné duše,  které budou   V E   S T A V U   M I L O S T I   v  čase, kdy budou přinuceny přijmout čip,  B U D O U   Z A C H R Á N Ě N Y !
  Zbytek z vás musí plánovat, jak ochránit svou rodinu a vaši věrnost k nejsvětější eucharistii a ke mši svaté.
  Až Antikrist pohltí všechna náboženství, pak jedinými zbraněmi, proti kterým bude bezmocný, budou mše svatá a proměnění chleba a vína v mé tělo a krev v nejsvětější eucharistii.
  M É   M Š E   S V A T É   M U S Í   P O K R A Č O V A T !   Ti z vás, kteří to vědí, se nyní musí shromáždit do skupin a začít v přípravách.
  Č í m   d ř í v e   se připravíte,  t í m   vám bude dáno   v í c e   m i l o s t í,   aby se vaše řady rozrostly po celém světě.
  Skála (na které stojí církev – pozn. překladatele) bude obtížena novou budovou, o které se bude říkat, že to bude "můj" nový chrám. Ale toto není pravda.
  Ale když pronásledování skončí, má zbytková církev a můj vyvolený lid budou mít chrám znovu postaven, a   m ů j   N o v ý   J e r u z a l é m   s e s t o u p í   z   n e b e.
  Sestoupí ve slávě. Polnice budou slyšet současně v nebi i na zemi.
  A pak přijdu Já. Ty, má dcero, oznámíš můj příchod a mnozí padnou na kolena a budou plakat úlevou, v extázi radosti a lásky. Protože konečně přišla chvíle, na kterou tak dlouho čekali. Nebesa budou osvětlena, hrom bude dunět a chóry andělské budou zpívat ve sladké jednotě,  a ž   B o ž í   d ě t i   b u d o u   v í t a t   o p r a v d o v é h o   M E S I Á Š E.
  Já, Ježíš Kristus, přijdu, abych soudil. A nebesa a země se sjednotí.
  Obnovená země povstane v mé nové skvělé nádheře a Nový ráj obejme všechny ty, jejichž jména jsou v Knize živých, kteří se sjednotí v úplné jednotě.
  A i když stará země, potřísněná skvrnami hříchů, půjde ke svému konci, nová éra teprve započne.
  To je to, o co musíte usilovat. To je to, na co máte právo a co tvoří část vašeho přirozeného dědictví.
  Soustřeďte se jenom na záchranu všech duší.
  Z tohoto důvodu si nesmíte všímat překážek, které jsou vám kladeny. Pronásledování. Bolest. Hrůza zla působená rukama jiných. Vše, na čem záleží, je záchrana duší.
   Váš Spasitel Ježíš Kristus


                                                   

450.                           Poselství Panny Marie ze dne 2. června 2012 v 11:00.

   ODHALILA JSEM TYTO UKRUTNOSTI MALÝM DĚTEM MELÁNII A MAXIMINU V LA SALETTĚ.

  Mé dítě, je důležité, aby všichni ti, kteří milují mého Syna, se v tomto čase modlili za milosti síly a vytrvalosti.
Děti, poznání, které je vám prostřednictvím těchto poselství odhalováno, má vám pomoci se připravit.
  Nikdy nemějte pocit, že jako Boží armáda nebudete schopní vydržet zlovolný režim, který se už brzy objeví na světě.
Vždy si připomínejte   M O C   M É H O   S V A T É H O   R Ů Ž E N C E.  Nikdy nezapomeňte, že moc mého Otce, je největší mocí ze všech.
  Ž Á D N Á   M O C   N E N Í   T A K   V E L I K Á,   A B Y   M O H L A   P O R A Z I T   N E J S L A V N Ě J Š Í   M O C
                                                        B O H A !  
  Když jste skutečné Boží dítě, když přicházíte k Otci skrze mého Syna, tak budete ochraňováni.
  Neznámé způsobuje strach, ale ten může být také vyvolán odhalením Pravdy. Dovolte milostem, které jsou vám dávány prostřednictvím modlitební kampaně, aby vám poskytly klid mysli a duševní sílu k [dalšímu] postupu k záchraně duší.
  Čím více duší bude obráceno k lásce k mému Synu, tím silnější bude vaše modlitební kampaň.
  Milujte jeden druhého a sjednoťte se v modlitbě, abyste pomohli zachránit Boží děti před Antikristem.
  Modlete se, modlete se, modlete se, aby každá duše byla natolik statečná, aby odmítla  j e h o   j e d o v a t o u   z n a č k u.
  Odhalila jsem tyto ukrutnosti malým dětem Melánii a Maximinovi v la Salettě už tak dávno. Čas, kdy se tato proroctví uskuteční, přijde brzy.
  Těmto dětem byly oznámeny ďábelské plány a ony přijaly, co jsem jim řekla. Nyní vy, děti, musíte přijmout skutečnost, že se tyto události musí stát. Musíte se vytrvale modlit, abyste oslabily a zmírnily hodně této bolesti, kterou lidstvo bude muset vytrpět.
  Buďte statečné, děti.
  Důvěřujte mému Synu a poskytněte Mu volnost k tomu, aby vás vedl tak, jak musí, aby duše mohly být zachráněny ze spárů šelmy.
  Vaše milovaná Matka Matka Spásy.
612.                               Poselství Ježíše ze dne 9. listopadu 2012 v 21:00.

                                   TOTO OČKOVÁNÍ BUDE JEDEM, KTERÝ BUDE PŘEDSTAVEN
                                      V RÁMCI CELOSVĚTOVÉHO ZDRAVOTNICKÉHO PLÁNU.
                                                                                            
  Má drahá, milovaná dcero,
za pouhé dva roky trvání této mise byly obráceny a zachráněny miliony duší. Tvoje vlastní utrpení zachránilo deset miliónů duší, jak jsem ti slíbil. Přesto, že se soužení světa zdá narůstat, mnoho duší je zachraňováno vašimi modlitbami.
  Utrpení v mém jménu je vždy obtížnější a stává se tak bolestivé, že je jen těžko snesitelné. Dosahuje nejvyšší intenzity, protože Satan běsní. Jeho zuřivost nyní roste, a proto jsou jeho útoky na vás tak mučivé. On a jeho démoni vás obklopují, ale nemohou vám fyzicky ublížit, neboť ruka mého Otce vás ochraňuje. To neumenšuje utrpení, které snášíte v tomto čase druhého výročí této mise. Ale vězte toto:
  Největší utrpení musíte snášet tehdy, když mise, tedy práce smírčích duší, je úspěšná. Jak roste počet zachraňovaných duší, tak narůstá brutalita útoků Zlého. Jeho působení ve světě je stále zřejmější. On, který usilovně skrývá svou existenci, působí na ducha těch nebohých lidí, kteří se mu sami otvírají svou žádostivostí světských rozkoší a láskou k moci.
  Satanova moc spočívá v jeho schopnosti oklamat lidstvo přesvědčením, že je pouze symbolem používaným křesťany, aby vysvětlili rozdíl mezi dobrem a zlem.
  Satan zná nebezpečí odhalení své přítomnosti. Kdyby to udělal, pak by více lidí připustilo, že Bůh existuje.
  Nechce to udělat, a tak vytváří povědomí o své existenci mezi těmi, kteří mu vzdávají poctu. Tito lidé, kteří přijímají existenci Satana, ho uctívají stejně jako lidé při mších v katolických kostelech nebo v kostelech konají služby k Boží chvále.
  Tak mnoho duší bylo ukradeno. Bůh, můj Věčný Otec, zamýšlí získat je zpět jeho Varováním a tresty, které zasáhnou ty, kteří se shromažďují k uctívání šelmy.
  Můj Otec odhalí Satanovy následovníky, kteří poskvrňují jeho církve.
  Ti jsou terčem jeho trestů, a pokud dobrovolně nezastaví svoji činnost, budou sraženi rukou Boha.
  Vzestup těchto   s a t a n s k ý c h   s k u p i n,   které se samy představují světu prostřednictvím   o b c h o d n í c h   a   n a d n á r o d n í c h   o r g a n i z a c í,  narůstá.
  Jsou všude; projektují, pořádají shromáždění, komplotují a vymýšlejí zlé plány ke zničení miliónů nevinných lidí.
  Zavedou jistou formu   G E N O C I D Y  prostřednictvím  P O V I N N É H O   O Č K O V Á N Í   V A Š I C H   D Ě T Í,   ať už s vaším svolením, nebo bez něj.
  Toto očkování bude jedem, který bude představen v rámci celosvětového zdravotnického programu.
  Své plány nyní uvedly ve skutek a začaly je již zavádět. Některé z jejich plánů v jedné evropské zemi byly zastaveny mým Otcem pro modlitby smírčích duší.
  Buďte nanejvýš obezřelí. Dívejte se pozorně na zdánlivě nevinné zákony zaváděné ve vašich zemích a připravených tak, abyste věřili, že slouží ke zlepšení vašich životů. Mnohé z nich vás prostě zotročí tím, že vás nechají vzdát se vašich práv v rámci něčeho, co se bude zdát jako demokratické zákony.
  D E M O K R A C I E   B U D E   N A H R A Z E N A   D I K T A T U R A M I, (už teď nám vládci z Bruselu diktují nesmyslné zákony, např. o velikosti výběhu pro slepice...) přesto nebudou národům představeny jako takové. Až se milióny vzdají všech svých práv ve jménu nových, tolerantních zákonů, pak bude příliš pozdě. Stanete se zajatci.
  Hlavní světoví vůdci spolupracují, aby uskutečnili tyto své nové plány. Jsou součástí elity, jejímž  C Í L E M   J E   Z I S K,   B O H A T S T V Í,   V L Á D A   A   M O C !  Nepřijímají moc Boha. Nevěří, že moje smrt na kříži je zachránila od plamenů pekla.
  Musím jim ukázat, jak se mýlí. Nadešel pro Mne čas, abych jim dokázal mé milosrdenství a moji lásku k nim.
  Prosím, modlete se modlitbu modlitební kampaně (84), aby osvítila duše elit, které vládnou světu:

  "Ó, DRAHÝ JEŽÍŠI, PROSÍM TĚ, ABYS OSVÍTIL DUŠE ELIT, KTERÉ VLÁDNOU SVĚTU.
  UKAŽ JIM DŮKAZ SVÉHO MILOSRDENSTVÍ. POMOZ JIM, ABY OTEVŘELY SVÁ SRDCE A PROKÁZALY SKUTEČNOU POKORU V POCTĚ TVÉ VELKÉ OBĚTI SMRTI NA KŘÍŽI, KDY JSI ZEMŘEL ZA JEJICH HŘÍCHY.
  POMOZ JIM, ABY POZNALY, KDO JE JEJICH SKUTEČNÝ STVOŘITEL A NAPLŇ JE MILOSTMI, ABY UVIDĚLY PRAVDU.
  PROSÍM, ZABRAŇ JIM V USKUTEČNĚNÍ JEJICH PLÁNŮ UBLÍŽIT MILIÓNŮM LIDÍ SKRZE OČKOVÁNÍ, NEDOSTATEK POTRAVY, NUCENÉ ADOPCE NEVINNÝCH DĚTÍ A ROZDĚLENÍ RODIN.
  UZDRAV JE. POKRYJ JE TVÝM SVĚTLEM A PŘIVIŇ JE NA TVÉ SRDCE, ABYS JE ZACHRÁNIL Z OSIDEL ZLÉHO. AMEN."
   Váš Ježíš


613.                               Poselství Ježíše ze dne 10. listopadu 2012 v 23:45.

            CELOSVĚTOVÉ OČKOVÁNÍ: JEDNA Z NEJDĚSIVĚJŠÍCH FOREM GENOCIDY
                                               OD DOB ZABÍJENÍ ŽIDŮ ZA HITLERA.

  Má drahá, milovaná dcero,
jak vás Pravda může šokovat! Ačkoliv přijímáte mé svaté Slovo, je to jen tehdy, když vám moje poselství odhalují, co se uskuteční, kdy chápete vážnost této mise pro záchranu lidstva.
  Zavedení  g l o b á l n í   v a k c i n a c e   p r o   k o j e n c e   a   m a l é   d ě t i,   bude jednou z těch nejděsivějších forem genocidy   o d   d o b   z a b í j e n í   Ž i d ů   za  Hitlera.
  Tento ďábelský plán bude možný jen proto, že mnoho z vašich vlád donutilo svůj lid přijmout změny v legislativě, dávající jim moc prosadit zákony nebezpečné pro vaše nevinné děti.
  Nezapomeňte, že jedinou věcí, která zabránila mému Otci přivést tento svět ke konci, je jeho láska k jeho věrným služebníkům, kteří jsou mezi vámi.
  Můj Otec kvůli své lásce ke každému dítěti a ke všemu jeho stvoření, zadržel svou ruku. Nyní pro Něj nadešla chvíle na konečnou proměnu času, aby svět Jím stvořený z lásky a podle Jeho Božské vůle mohl dále pokojně plynout.
  Nyní zničí ty, kteří páchají tuto ukrutnost na jeho dětech. Nebude už dále trpět toto zlo  a   J E H O   R U K A   N Y N Í   D O P A D N E   K   T R E S T U.
  Jeho hněv se nyní projeví ve světě, který se zděsí mohutností trestu, jenž udeří na zem.
  Ti mezi vámi, kteří jsou odpovědní za strašné utrpení způsobené vašim krajanům a spoluobčanům, ať vědí toto:
  Nakonec budete   S T I Ž E N I   P O H R O M O U   N E M O C I   a  potom vy a ti, kteří   J S O U   O D D A N Í   S K U P I N Ě   N O V É H O   S V Ě T O V É H O   Ř Á D U,   B U D E T E   S M E T E N I   ještě před bitvou u Armagedonu.
  Už nebudete Mým Otcem tolerováni a nedovolí vám, abyste dále soužili jeho děti.  B Ě D A   V Á M   a těm mezi vámi, kteří nyní probouzíte jeho hněv.
  Přišel čas pro mého Otce, aby vám dokázal, že jeho moc potrvá navždy. Vaše mylné teorie o stvoření vám budou konečně ukázány jako takové, čím jsou. Pravda, oznámená proroku Danielovi, vám bude konečně odhalena, jak vám bylo slíbeno v Knize Pravdy.
  Tak mnoho lidí je netečných vůči Boží Pravdě. Mnohé dobře smýšlející duše nehledají ve svých životech nic jiného, než vzrušení. Mnozí marní čas, který jim byl udělen na zemi, neboť neznají Pravdu o Boží existenci.
  Nyní bude pravda předložena. Čas zúčtování nadešel.
  Můj Otec učiní svět konečně pozorným k Pravdě. Ti, kteří budou   P R A V D U   I G N O R O V A T,  si sami sobě odepřou přístup do mého nového království na zemi.
  M Í S T O   T O H O,  A B Y   Ž I L I   V Ě Č N Ý   Ž I V O T,  P L N Ý   N Á D H E R Y,   Z Á Z R A K Ů,   R A D O S T I   A   P R O S P E R I T Y,   B U D O U   O D H O Z E N I,  A B Y   Z H N I L I   V   H L U B I N Á C H   P E K L A ! ! 
  Prosím naléhavě všechny Boží děti, aby věnovaly pozornost tomuto varování.
  Může to být drsné. Mnozí, kteří říkáte: "To nepochází od Boha, neboť je milosrdný", věnujte pozornost následujícímu:

  P Ř I Š E L   Č A S,   O D D Ě L I T   P L E V Y   O D   Z R N A !  Tento den je velmi blízko. Ať už člověk udělá jakoukoliv volbu, bude to  J E H O   K O N E Č N Á   V O L B A !
  Můj Otec bude ctít vaši svobodnou vůli až do posledního dne.   D N E   S O U D U !!!
   Váš Ježíš
175.                               Poselství Ježíše ze dne 25. srpna 2011 v 20:00.
                            
                                      MNOHO ZEMÍ BUDE ZAKOUŠET KLIMATICKÝ CHAOS.

  Má drahá, milovaná dcero,
požádej všechny mé bojovníky modlitby, aby se modlili za ostatní. Ti zahrnují nevěřící a ty, jež jsou chyceni do pasti násilí a nenávisti. Beznadějně bloudí a pokouší se ve svých životech najít lásku a mír a shledávají, že to není možné. Musíte se za ně vytrvale modlit, protože bez vašich modliteb klesnou do plamenů pekla. Kdyby mohli být i jenom trochu povzbuzeni, aby udělali krůček ke Mně a byli připraveni naslouchat mým slovům, pak by jim byly dány milosti tak, abych je mohl vzít do mé náruče.
  Má dcero,  S V Ě T   S E   T E Ď   M U S Í   Z A S T A V I T   A   V Ě N O V A T   M I   P O Z O R N O S T !
  Velmi brzy budete svědky   s é r i e   z e m ě t ř e s e n í   a   z á p l a v.   Mnohé země zakusí chaos, vyvolaný   k l i m a t i c k ý m i   k a t a s t r o f a m i.  Jsou to tresty, vržené mým Otcem na lidstvo.   H Ř Í C H   B U D E   P O T R E S T Á N,   má dcero, a ty země, jež jsou vinny podporováním umělého přerušení těhotenství, neuniknou trestající ruce mého Otce. Modlitby odvrátily mnoho takových trestů, přesto však člověk pokračuje v hříchu a uráží mého Otce ohavnými a nechutnými činy člověka proti člověku, včetně zabíjení nevinných dětí v lůně.
  Naléhavě vás prosím, abyste se modlili za mé děti v těch zemích, které neuniknou tomuto trestu. Můj Otec se hněvá. Už nebude stát stranou a dívat se, jak člověk ničí lidstvo. Země  by   i m p l o d o v a l a, (opak exploze - zánik)  kdyby člověk nebyl zastaven. On, můj milovaný Otec, pozdrží mnoho trestů,   d o k u d   n e p ř i j d e   V a r o v á n í.  Potom, i přes nastalá obrácení ke Mně, se člověk znovu navrátí k hříchu. Tyto vyměřené tresty mají ukázat, jak tvrdý může můj Otec být. On miluje všechny své děti, ale   O n  s t v o ř i l   s v ě t   a   č l o v ě k u   prostě   n e d o v o l í,  a b y   j e j   z n i č i l !
Modlete se, mé děti, za všechny vaše bratry a sestry.
   Ježíš Kristus Král lidstva


                                                                       
270.                                Poselství Panny Marie ze dne 1. prosince 2011 v 23.00.
(*)
                                       PŘIJDE TREST! PANNA MARIA PŮL HODINY PLAKALA !

  Mé dítě, můj zármutek nad tak viditelnou zkažeností ve světě láme mé srdce, když vidím ty ztracené duše, nořící se hlouběji do propasti temnot, ze které není návratu.
  Satan si tropí posměch z mých dětí, když teď rychle krade ty duše, které nemají lásku k Bohu ve svých srdcích. Je to hrozné, mé dítě, že právě tyto duše nemají ani ponětí, čemu budou čelit po smrti.
  Mé slzy smutku se řinou do nekončící řeky zármutku, když se dívám na hotová muka a utrpení, která právě teď můj Syn musí snášet.
  Ruka Mého Nebeského Otce je nyní připravena dopadnout v trestu v jistých částech světa. Ty národy, které plánují strašlivé ukrutnosti, aby zničily jiné národy, budou přísně potrestány. Už nemohu udržet ruku Mého Otce, tak veliká je síla Jeho hněvu.
M  odlete se za ty, kteří budou čelit přísnému trestu. Modlete se za jejich duše. Jejich jednání musí být zastaveno, jinak smete životy miliónů mých nebohých dětí. Jejich ďábelské akce nemohou být dovoleny, protože  M A J Í   Z A   C Í L   S T R A Š L I V É   Z P U S T O Š E N Í   T Ě C H   N Á R O D Ů,   které považují za své nepřátele.
  Modlete se, modlete se, modlete se ještě před trestem, abyste  z m í r n i l i   u t r p e n í   n e v i n n ý c h.
   Vaše milovaná Matka Královna zármutku

* Poznámka: toto poselství bylo přijato po zjevení, které trvalo 30 minut, během něhož Blahoslavená Panna Marie nepřetržitě plakala, k velkému rozrušení vizionářky Marie Božího milosrdenství, která pravila, že bylo srdce zničující tomu přihlížet.
111.                                   Poselství Ježíše ze dne 11. června 2011 v 15:30.

                      MÉ DUCHOVNÍ VEDENÍ ZABRÁNÍ SATANOVI V ČINECH DESTRUKCE.

  Má milovaná dcero,
minulý týden byl další testovací dobou, kdy mé Slovo bylo jednak přijato tak mnoha lidmi, zatímco současně bylo jinými odmítnuto jako vyložený podvod. Cožpak nečetli ti, jež odmítají mé Slovo, pravdu?  P R A V D U   O B S A Ž E N O U   V   M É   S V A T É   K N I Z E ? (Bibli)   Kniha Zjevení byla dána všem mým dětem proto, aby jim pomohla porozumět zmatku, jenž bude   v y v o l á n   n a   K O N C I   Č A S Ů  š í ř e n í m   l ž í,   jejichž původce je Satan a jeho démoni. Bez toho, že byste porozuměli pravdě obsažené v Knize Zjevení, jak byste mohli rozumět poselstvím, která vám přináším dnes?
  Myslíte si, že bych se k vám obrátil zády a nechal vás na milost a nemilost Satanovi a jeho ďábelské armádě? Neuvědomili jste si, že bych se vás pokusil varovat a pak vám pomoci?
  Mé velké milosrdenství zničí vliv, který má Satan nad mými dětmi. Přicházím ještě jednou, abych vás zachránil z jeho spárů.   Můj dar Varování zmírní teror, jenž by jinak pokračoval, až by dosáhnul síly, kdy Varování by už nemohlo přijít.
  Komunikuji s vámi nyní nejenom proto, abych vás připravil na celý tento velký čin mého milosrdenství, ale  A B Y C H   V Á S   P R O V E D L   B L U D I Š T Ě M   D E S T R U K C E,   plánované   ď á b e l s k o u   s k u p i n o u,   jejímž králem je Zlý. Můj spirituální vliv významně zablokuje Satanovy činy destrukce. Slyšte mé Slovo. Řiďte se mými instrukcemi. Veďte a podporujte se vzájemně ve vaší víře a bude vám dána pomoc nutná k tomu, abyste šli rychle cestou ke slibům, jež jsem vám dal.
  Mnoho z vás, Mé drahé děti, bude vystrašeno, ale prosím, nenechejte strach, aby se postavil do cesty pravdě. Satan použije strach, aby   v á m   z a b r á n i l   p ř i j m o u t   m á   p o s e l s t v í   l á s k y.  Mnoho z toho, co vám nyní sděluji, je pro vás velmi těžké pochopit. Ale rozumějte: Kdybych nyní nepřišel a neukázal vám pravdu, tak byste byli ztraceni. Shledali byste, že by bylo velmi těžké takovou dobu přežít. Zrovna tak, jako jsem vás připravoval pomocí mých
proroků dříve, tak vás budu připravovat dnes pomocí  t o h o t o   p o s l a   č a s u,   kdy přijdu znovu.
  Toto je dar, zrozený v hlubině Mé lásky ke všem mým dětem, aby si poradili s přicházející vládou Antikrista a jeho spojence, podvodného falešného proroka, který svede mou církev na zemi.
  Přestaňte se bránit.  O T E V Ř E T E   S V É   O Č I   P R O   P R A V D U. Mé slovo je dnes dáváno jednoduše, aby vám připomnělo pravdu mého učení. Mé Svaté Písmo je pravdou. Pravda se odráží v mém Písmu svatém. Jestliže vám dnes připomínám sliby, jež jsem vám dal dříve a cestu ke spáse, pak je to jenom opakování mého Svatého Slova. Pravda zůstane vždy stejná.   Nemůže být nikdy změněna, nebo upravena tak, aby vyhovovala lidstvu. Vždy zůstane stejná.
  Nechejte Mě, abych vám pomohl v porozumění toho, co se děje teď. Nekrčte se ve strachu. Děti, miluji vás všechny a chci vás jenom držet za ruce a chránit vás. Mým cílem je zajistit, aby každý z vás žil život se Mnou v Novém ráji na zemi.
   Váš vždy milující Spasitel Ježíš Kristus079.                               Poselství Ježíše ze dne 4. května 2011 v 20:45.

      SATAN ZPŮSOBUJE VE SVĚTĚ HROZNOU SPOUŠŤ, ALE JEHO DNY BUDOU KRÁTKÉ.

  Má drahá, milovaná dcero,
je to právě teď, kdy s velkou naléhavostí musí svět a všichni ti, jež jsou ospalí k pravdě mého učení naslouchat mému Svatému Slovu. Protože zmatek ve světě bude stále vzrůstat, musíte se teď zastavit a rozjímat o Písmu – o tom, co vám bylo řečeno o změnách, které na zemi uvidíte, jestliže hřích na zemi bude pokračovat.
  Dokonce ti z vás, kteří pochybují o existenci Boha, Věčného Otce, nebo o existenci mé, vašeho Božského Spasitele, uvidí hřích, jak je denně páchán před vašima očima. Je těžké jej nevidět, ať už se s ním setkáváte během vašich osobních setkání v každodenním životě, v tisku, v médiích nebo v internetu. Dokonce i ti z vás, kteří jsou tolerantní ve svém nazírání na hřích, jsou šokování nad úrovní zkaženosti, na kterou se musí dívat.
  Co vidíte? Co vás šokuje nejvíc?   J E   T O   B R U T Á L N Í   N Á S I L Í,  do něhož jste zasvěcováni v televizi, (zprávy na TV NOVA) na níž se díváte z pohodlí vašeho domova? Vraždy, jež jsou páchány a omlouvány vládami ve jménu spravedlnosti? Nebo je to neřest zobrazená v obscénní pornografii, která je vám předkládaná jako umění? Jsou to lži, hlásané podvodníky, kteří v zákulisí legálních systémů si mohou dovolit koupit svou svobodu místo trestu? Mohla by to být nenávist lidí vůči cizincům, které potkávají na ulici?  J E   T O   T E R O R,   pociťovaný obyčejnými občany   Z   R U K O U   J E J I C H   V L A S T N Í C H   V L Á D?   Je tolik přestupků proti Mojžíšovým zákonům, proti Desateru přikázání, které se nyní dělají, že není možné je všechny pojmout, natož si je všechny najednou představit.
  Z Á K O N   A   P O Ř Á D E K   Z M I Z E L Y.   Láska a velkomyslnost prokazovaná sousedem sousedovi rychle mizí. Dokonce i moji věrní služebníci, kteří jednají ve jménu Božím, už více nevedou své stádo.
  Příčinou chaosu je král klamu, Satan, Zlý, jenž se velmi snaží ukrývat svou identitu před lidstvem. Zbabělec, pracuje tak, že využívá svou moc svádět. Nemylte se, protože on má moc, kterou užívá ke zničení lidstva.
  Obrací člověka proti člověku.
  Bratra proti bratru.
  Souseda proti sousedu.
  A všechno s jediným cílem – rychle způsobit hrozné zpustošení v tak krátkém čase, jak je jen možné. Nikdy vás nepřestane mučit, mé děti. Čelte této realitě. Akceptujte jeho existenci. Nevěřícím pravím: Jenom až porozumíte pravdě o Satanově existenci, tak pravdu konečně pochopíte. A také to, že Bůh, Věčný Otec, skutečně existuje.
  Nezapomeňte, že Satanovy dny jsou sečteny. Nenechte ho vyhrát. Modlete se za všechny na světě, aby neupadli do léčky nenávisti, kterou líčí, aby polapil Boží děti. Nedělá to, že by nenáviděl jenom vás, mé děti, ale kvůli nenávisti, kterou pociťuje vůči Mně, Ježíši Kristu a mému Věčnému Otci. Nepřestane, dokud nezpůsobí maximální škodu.
  Modlete se, modlete se, modlete se, aby se jeho síla zmenšila. Zvláště svatý růženec, neboť to je modlitba, jež Satana rozdrtí.
  Až se vrátím na zem, nezapomeňte: Bude jenom jedna cesta do věčnosti, a je to ta, kterou musíte kráčet ke Mně.
   Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus


                                                    

602.                                 Poselství Ježíše ze dne 29. října 2012 v 15:30

          JEHO VELKÉ TRESTY, SVOU MOHUTNOSTÍ VE SVĚTĚ DOSUD NIKDY NEVÍDANÉ,
                                                          MOHOU BÝT ZMÍRNĚNY.

  Má drahá, milovaná dcero,
jak jsem již řekl, vlna změn započala, a tak   t r e s t a j í c í   r u k a    mého Otce dopadá nyní nejenom na USA, ale i na jiné země.
  Všechny tyto přírodní otřesy budou pokračovat po celém světě,  D O K U D   L I D S T V O   N E B U D E   O Č I Š T Ě N O !
  Musíte se modlit, aby ty   d u š e,   k t e r é   o d m í t a j í   B o h a,  mohly být zachráněny  p ř e d   p e k e l n ý m i   p l a m e n y šlechetností ostatních, a to pomocí jejich modliteb.
  Tato znamení mají lidstvu ukázat, že časy se vskutku změnily. Nic nebude, ba ani nemůže být stejné, dokud země nebude očištěná, aby   M O H L O   D O J Í T   K   M É M U    D R U H É M U   P Ř Í C H O D U.
  V této chvíli,   k d y   j e   p u s t o š e n a   h ř í c h e m,   země   n e n í   h o d n a   přijmout  M E S I Á Š E.
  T O T O   J S O U   Z N A M E N Í   K O N C E   Č A S Ů,   moji následovníci, a vy na ně musíte   p ř i p r a v i t   v a š e   d u š e.
  Velmi brzy bude jen málo lidí, včetně ateistů i s jejich kamennými srdci, kteří budou schopni přehlížet ruku mého Otce.
  Avšak jeho   V E L K É   T R E S T Y,  svou mohutností ve světě dosud nikdy nevídané,   M O H O U   B Ý T   Z M Í R N Ě N Y   A   O S L A B E N Y   V A Š I M I   M O D L I T B A M I.
  Nicméně tresty budou pokračovat,   d o k u d   l i d s t v o   n e p ř i j m e   P R A V D U !
  Den Pána, den jeho Druhého příchodu, se blíží, i když nejdříve musí dojít k mnoha událostem.
  B u d e   t o   t ě ž k á   d o b a   p r o   v š e c h n y   B o ž í   d ě t i,  včetně těch, které mají silnou víru. Přesto mnohé z těch, které Mně, svému Ježíši, prokazují lásku a věrnost, budou klidné, neboť vědí,   Ž E   P Ř I C H Á Z Í M,   A B Y C H   J E   V Z A L   D O   M É H O   N O V É H O   R Á J E.
  Musíte hledat štěstí tohoto nového království a musíte toužit po tomto velkém daru. Buďte silní a důvěřujte Mi. Musíte pochopit, že můj Otec je nucen potrestat ty, kteří plánují strašné činy. Slíbil přece, že zastaví jejich činnost, a že budou smeteni.
  Již brzy budou tato znamení viditelná v každém koutu země, to proto, aby lidstvo nebylo ponecháno na pochybách, čí je ta působící moc.
  T a k o v o u   m o c í   v l á d n e   p o u z e   B ů h ! A proto jakákoliv jiná moc bude mít pouze krátké trvání.  M O C   B O Ž Í   J E   V Š E M O C N Á   a  žádný člověk nikdy nepřekoná Stvořitele a Tvůrce všeho viditelného a neviditelného.
   Váš Ježíš                                

468.                              Poselství Panny Marie ze dne 20. června 2012 v 7:46.                              

                                SPOLU S MÝM SYNEM VÁM MOHU DÁT MILOSTI A OCHRANNÝ KRUH,
                                      KTERÝ ŽÁDNÝ PADLÝ ANDĚL NEMŮŽE PŘESTOUPIT.

  Mé dítě, jak můj Syn v tomto čase trpí a jak mé vlastní utrpení je svázáno s jeho. Ti, kteří způsobují utrpení druhým, přibíjejí mého Syna na kříž.
  Když páchají strašné činy, způsobující nouzi, bolest a smrt Božím dětem, obnovují utrpení mého Syna na kříži.
  Ti, kteří jdou cestou mistra klamu, jsou každou vteřinu pokoušeni padlými anděly, vedenými Satanem. Mnozí z nich to nevědí, proto se musíte za ně modlit.
  Mnozí z nich nechápou, že jsou používáni Zlým k dosažení jeho záměru – zničit lidskou rasu. Velmi brzy budou Satanem odhozeni, jakmile už mu nebudou k žádnému dalšímu užitku.
  Můj Syn bude čekat, aby přivítal takové hříšníky zpátky ve své svaté náruči, až tak je milosrdný.
  Zlé plány, které spřádá Satan, neviditelný všem, mají přinést zármutek mému Věčnému Otci. Tím, že zraňují vaše bratry a sestry, zraňují tito zatvrzelí hříšníci Boha.
  Nikdy nevěřte, že dosáhnou všeho, co měli v úmyslu udělat.
  Mně, Matce Boha, Spoluvykupitelce a Prostřednici, byly dány milosti ke zničení hada.
  Děti, když mě požádáte o pomoc, mohu vám nabídnout ochranu před strachem. Mohu vám, spolu s mým Synem dát milosti a ochranný kruh, který žádný padlý anděl nemůže přestoupit.
  S A T A N   N E M Ů Ž E   U Š K O D I T   T Ě M,   N E B O   N A P A D N O U   T Y,   K T E Ř Í   S E   K A Ž D Ý   D E N   M O D L Í   M Ů J   S V A T Ý   R Ů Ž E N E C !
  Když  s e   p o m o d l í t e   t ř i,   nebo více růženců,   m ů ž e t e   r o z š í ř i t   t u t o   o c h r a n u   n a   j i n é !   Kdyby jen sto lidí to mohlo udělat, mohli by zachránit svůj národ od nákazy, šířené Zlým.
  Děti,   m u s í t e   s e   s c h á z e t   a   m o d l i t   s e,   abyste ochránili sami sebe.
  Musíte být velkodušní srdcem a modlit se za své nepřátele, neboť mnozí z nich nechápou, co činí.
  Když budete mému Synu zcela důvěřovat a přijmete jeho dary, které vám teď přináší skrze své učení a proroctví, můžete se zbavit všeho vašeho strachu.
  S a t a n   kořistí  a  ž i v í   s e   s t r a c h e m.   Obraťte se k Pravdě a používejte modlitbu, abyste zmírnili zlé plány, které jsou v již běhu a jež vytvořily ty zlovolné skupiny, které   C H T Ě J Í   Z N I Č I T   L I D S T V O !
  Přijímejte lásku mého Syna tím, že   M u   o t e v ř e t e   s v á   s r d c e.   Předejte mi, Matce Spásy vaše starosti a já je vezmu k mému Synu.
  P o t o m   v á s   p ř i k r y j i   m ý m   n e j s v ě t ě j š í m   p l á š t ě m   a  vy pocítíte sílu, jaká může přicházet pouze z nebes.
  Jenom pak budete naplněni pokojem, odvahou a rozhodností, abyste se stali částí Boží armády. Tato armáda, která se již formuje, je vytvářena množstvím lidí napříč všemi národy.
  Budou kráčet až ke konci a nebudou moci být poraženi.
  Děkuji ti, mé dítě, že jsi odpověděla na mé volání.
   Vaše milovaná Matka Matka Spásy

                                    Z poselství Panny Marie ze dne 5. února 2012.

                                           MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 26.

 
   V poselství Marii Božího Milosrdenství 5. února 2012, Naše Paní naléhavě vyzývala k modlitbě svého svatého růžence k pomoci zachránit svůj národ.
  "Nikdy nezapomeňte na důležitost mého nejsvětějšího růžence, protože když se jej modlíte každý den, můžete pomoci zachránit váš národ.
  Když se modlíte můj růženec, je Satanova moc oslabena. Utíká pryč ve velkých bolestech a stává se bezmocný. Nejdůležitější ale je – a nezáleží na tom, k jaké křesťanské víře patříte – abyste se jej modlili nejméně jednou denně."

                                                   MODLITBY RŮŽENCE:
    Modlitba před růžencem:
  Královno svatého růžence, ty jsi ráčila přijít do Fatimy odhalit třem dětským pastýřům poklady milostí skrytých v růženci. Vzbuď v mém srdci upřímnou lásku k této modlitbě, abych meditací o tajemstvích našeho vykoupení, které je v něm vzpomenuto, mohl být obohacen jeho plody a dosáhl mír pro svět, obrácení hříšníků a Ruska a milostí, o které tebe prosím v tomto růženci. [Zde zmíníte svou žádost]. Žádám to pro větší slávu Boha, pro tvou vlastní čest a pro dobro duší, zejména pro mou vlastní duši. Amen.
  OTČE NÁŠ:
  Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé; Přijď království tvé; Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi; Chléb náš vezdejší dej nám dnes; A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům; A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
  ZDRÁVAS MARIA:
  Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami-a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
  SLÁVA OTCI:
  Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
  FATIMSKÁ VLOŽKA:
  Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
  APOŠTOLSKÉ KRÉDO:
  Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé.  Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
  ZDRÁVAS KRÁLOVNO:
  Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči, a Ježíše, požehnaný plod života tvého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!
 Oroduj za nás, ó svatá Matko Boží, abychom směli být hodni zaslíbením Kristovým.
  MODLITBA PO RŮŽENCI:
  Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci Blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
158.                                    Poselství Ježíše ze dne 4. srpna 2011 v 21:40.

                 ŘEKNI OSTATNÍM, ABY VĚDĚLI, CO OČEKÁVAT - KONEC ZOUFALSTVÍ A BÍDY.
                                      
  Má drahá, milovaná dcero,
svět každým dnem upadá do hlubšího rozkladu. Mezi mými dětmi vládne směs naděje, obav, hněvu a zoufalství kvůli válce a nedostatku peněz k přiměřenému nasycení a oblečení jejich rodin. Ale dbejte na toto: Už se nebudete muset dlouho o sebe obávat, protože velmi brzy, po Varování, bude na světě vládnout pozitivnější cítění světla a lásky. Všechno není ztraceno, má dcero.
  Modlete se za ty, kteří se během Varování obrátí ke Mně, aby zůstali na cestě pravdy. Modlete se, aby láska ke Mně a k mému Věčnému Otci u mých následovníků, kteří již znají pravdu, se stala silnější.
  Jakmile mé děti přijmou dar Varování, nemusí se ničeho obávat.
  Ale ti, kteří nestojí na cestě a ti, jež se vrátí k hříšným cestám, se mají toho hodně obávat. Můj Otec jim nedovolí, aby zamořili jiné svými svévolnými a zkaženými způsoby. Budou zastaveni. Naneštěstí, mnoho se jich odvrátí od pravdy a pokusí se i nadále vykonávat moc a kontrolu nad zbytkem mých dětí.
  Modlete se, aby Trest byl zmírněn. Vaše modlitby pomohou obrátit duše a odvrátit takové situace. Toto je teď čas čekání. Čas modlitby. Čas přípravy a zajištění, že tolik lidí, jak je to jen možné, se dovědí, co mají očekávat.
  Děti, tento měsíc srpen, je "Měsícem spásy duší" a je tak důležitý. Prosím, vytrvejte tento měsíc ve své zbožnosti, neboť zachráníte duše ve velkém počtu. Nebe se raduje nad láskou a velkomyslností srdcí a duší všech mých následovníků, jež učinili tento závazek, vzácný dar pro Mě, takže lidé budou během Varování zachráněni.
  Jdi nyní, má dcero, a rozšiřuj mé slovo. Jdi teď v míru a v lásce.
   Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus
501.                                 Poselství Ježíše ze dne 22. července 2012 v 19:00.
           
                                 V TOMTO BOJI ZA DUŠE ZVÍTĚZÍTE A NEBUDE TRVAT DLOUHO,
                                          NEŽ SE OBJEVÍ NOVÝ SVĚT BEZ KONCE.

  Má drahá, milovaná dcero,
mnoho mých vybraných duší snáší v této chvíli velké utrpení, kdy se jejich srdce kvůli pohromám hříchu spojují s mým utrpením.
  Toto sjednocení utrpení, které nyní zakoušejí mnozí vizionáři, proroci a smírčí duše má zachránit duše těch, kteří zemřou během Varování ve smrtelném hříchu.
  Je to utrpení jako žádné jiné a pomůže porazit nepřítele během Varování.
  Má dcero, musíš pokračovat v uveřejňování mých poselství, i když tě to teď zraňuje.
  Neklid ve světě bude rychle vzrůstat a vypuknou nejenom války, ale globální bankovní systém se pokusí zmocnit kontroly nad většinou světových měn.
  Bude panovat chaos a přírodní katastrofy budou přibývat, až ruka mého Otce dopadne, aby potrestala lidstvo za jeho slabost a otročení hříchu.
  Moji následovníci, vaše modlitby zažehnaly mnohá neštěstí, která by zničila města a země.
  Nesmíte se nikdy přestat modlit. Vytrvalostí a věrností vůči Mně, vašemu Ježíši, se situace stane snesitelnější.
  Musíte zůstat silní během této doby konfliktů, protože velmi brzy se všechno změní.
  Přes zlobu Satanovy armády, rostoucí víra mé armády se postaví před ně a zastaví je v jejích pokusech zničit moji církev.
  Nikdy nepociťujte zklamání v této práci, i když se to někdy bude zdát beznadějné. Moje milosrdenství je veliké. Má láska pokrývá všechny Boží děti.
  V tomto boji o duše zvítězíte a nebude trvat dlouho, kdy se objeví nový svět bez konce.
  To je vaše budoucnost, budoucnost světa, o který musíte usilovat.
  Satanovy dny jsou již téměř u konce.
  Radujte se, protože utrpení bude brzy zapomenuto.
   Váš Ježíš469.                                Poselství Ježíše ze dne 21. června 2012 v 12:05.
                           
                              POJĎTE KE MNĚ VŠICHNI, KTEŘÍ SE CÍTÍTE NEHODNÍ. ČEKÁM NA VÁS.
                                                             
  Má drahá, milovaná dcero,
moji následovníci musí pochopit, že jako kterýkoliv dobrý rodič, budu pro ně chtít vždy to, co je pro ně nejlepší.
  Nikdy jim nedám všechno, oč prosí, pokud to nebude v souladu s mou nejsvětější vůlí.
  Nikdy je nenechám sejít z cesty Pravdy, bez toho, že bych je přemlouval, aby se vrátili ke Mně.
  Vždy se budu pokoušet je uchránit od všech škod.
  Budu je také trestat za všechna provinění. Mohu být rozzloben, a také se hněvat budu, jestli budou působit zlo jiným.
Odpustím jim, když se proviní, jestli budou opravdu litovat svých chyb.
  Jsem trpělivý. Nepohorším se snadno a nikdy nebudu – ani bych nemohl – k nikomu chovat zášť. Z toho důvodu dokonce i ti, kteří zabloudili a cítí se uvnitř prázdní, by Mě měli poprosit, abych je držel v náručí, miloval je a přinesl jim Boží lásku, která jim dá opravdový pokoj.
  Tak mnoho lidí zbloudilo a zapomněli na Mě.
  Mnozí kvůli svým hříšným životům, které vedli, se zdráhají vrátit se ke Mně. Cítí se v rozpacích, nevědí, jak se mají modlit a myslí si, chybně, že je pro ně příliš pozdě. Jak se mýlí. Nesmí nikdy zapomenout, že jsem obětoval svůj život na zemi pro každého jednotlivého z vás.
  Nevzdávám se duší tak snadno. Miluji všechny ty, kteří svou činností, skutky a myšlenkami, překračují Boží zákony.
  Jste Mně drazí. Miluji vás, stejně jako miluji všechny Boží děti.
  Nikdy si nemyslete, že jste milováni méně, protože hřešíte. Hřích, i když se mi hnusí, je skvrnou, se kterou jste se narodili.
  Je téměř nemožné pro jakoukoliv duši na zemi nehřešit.
  Nikdy si nemyslete, že bych vám nikdy nemohl pomoci, nebo přivítat vás v mé náruči.
  Když se obrátíte ke Mně, budete stát v první řadě, abyste vešli do mého Nového ráje na zemi, který potrvá 1000 let.
  Všechno, o co vás prosím je, abyste mluvili ke Mně těmito slovy:

                      Modlitba modlitební kampaně (62): Za ztracené a bezmocné hříšníky.
  "Ó, JEŽÍŠI, POMOZ MI, NEBOŤ JSEM HŘÍŠNÍK, ZTRACENÝ A BEZMOCNÝ A V TEMNOTĚ. JSEM SLABÝ A CHYBÍ MI ODVAHA, ABYCH TĚ HLEDAL. DEJ MI SÍLU, ABYCH TĚ NYNÍ ZAVOLAL, ABYCH SE MOHL ZBAVIT TEMNOTY V MÉ DUŠI.
  PŘIVEĎ MĚ DO SVÉHO SVĚTLA, DRAHÝ JEŽÍŠI A ODPUSŤ MI. POMOZ MI, ABYCH SE ZNOVU UZDRAVIL A VEĎ MĚ KE TVÉ LÁSCE, POKOJI A VĚČNÉMU ŽIVOTU.
  PLNĚ TI DŮVĚŘUJI A PROSÍM TĚ, ABYS MĚ PŘIJAL, KDYŽ SE ODEVZDÁVÁM TVÉMU BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ MYSLÍ, TĚLEM I DUŠÍ. AMEN.

  Pojďte ke Mně všichni, kteří se cítíte nehodní. Čekám na vás. Všechno, co musíte udělat, je natáhnout vaši ruku a podat mi ji.
  Poslouchám. Vidím. Pláču. Miluji vás.
  Nikdy se nevzdám, dokud nespočinete v mé náruči a mé Boží milosrdenství nezaplaví vaši duši.
  Brzy konečně uvidíte Pravdu mého Božího milosrdenství. Vaše pochybnosti, jako vnější slupka odplynou a odhalí se vaše duše naplněná světlem a vy poběžíte ke Mně.
  Čekám na tento den s velkou nadějí a radostí.
  Jenom kdyby každá nebohá zbloudilá duše věděla, že jenom Já, Ježíš Kristus, je může zachránit, bylo by mé srdce uzdraveno.
  Nezapomeňte, Já můžu odsoudit hřích, ale miluji každého hříšníka a nezáleží na tom, co udělal.
  Nikdy se nebojte ke Mně přijít, mluvit ke Mně, neboť Já vás příliš miluji, než abych vás odmítnul, když ukážete opravdové výčitky svědomí.
   Váš milovaný Ježíš


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Téma

Jaroslav M, 4. 6. 2016 23:16

Věřím tomu,ovšem pokud se do roku 2020 nic vážného neuděje,nebude to pravda.To znamená 3.5 roku.K té světové válce to nasvědčuje.

Re: Téma

jituskarybicka@seznam.cz, 6. 6. 2016 11:56

Omlouvám se, že jsem Vám hned neodpověděla. Rozbil se mi počítač a musela jsem počkat, až mi syn sežene jiný. Já věřím, že válka k nám dorazí. Ale modlím se, aby rychle skončila. A mají nás také ničit asi muslimové. V poselství Ježíše Vassule Ryden se píše, že se národy nechtějí obrátit k Bohu, tak Bůh na nás sešle "národ hlučící jako mnoho vod", který spustí i jadernou válku. To poselství bude brzy v blogu, až to dopíšu. barmanka

Re: Re: Téma

Pavel, 9. 6. 2016 1:47

Měl jsem o Vás strach.Nic se neděje Paní,to se mně kdysi také stalo s počítačem a jsem moc rád,že si už zase píšeme.Ano máte pravdu se vším,zkrátka národy jsou neponaučitelné.Teď trochu přeskočím téma.K Boží lásce.Bůh je JEDNOTA,tedy je muž ale i vášnivě krásná rozkošná ŽENA.Protože vášeň přece pochází od ženy.Co vy na to?Já například s Bohem rozmlouvám jako se ženou,v Knize Zjevení je přece psáno, kdo zvítězí dostane toto vše,já mu budu Bohem(ženou) a on mi bude synem(mužem).MILUJU Boha nade všechno Paní. :)

Re: Re: Re: Téma

Pavel, 9. 6. 2016 2:31

Dokonce se domnívám,že Adam měl milovat vášnivě Boha nikoliv Evu.Oba dva je stvořil přece zaráz ale Eva měla udržovat Adamovu Víru a lásku v Boha.Aby jsme si špatně nerozuměli,žena jako taková tedy Eva měla jiný úkol,měla v Adamovi udržovat Víru.Bůh se Adamovi hned nenabídl,dal mu vůli a čekal jak se rozhodne sám.Bůh není sebepovýšivý ani namyšlený.Adam se zachoval samozřejmě špatně.Nejenom,že zatoužil po moci tak jako Satan,ten dávný had ale dokonce se chtěl vyrovnat Bohu.
Já na jeho místě tak si vyberu Boha(ženu) a uspokojoval bych Boha překrásného a ne žádnou moc a vládu,to je největší pitomost.Bůh mě přitahuje tím,že u něj platí zákon LÁSKY.Vy jste to tady překrásně napsala.Moje láska je vášnivá a pro vás nepochopitelná,z toho logicky vyplívá,že vášeň pochází od ŽENY.Takže Bůh je muž ale hlavně i Žena.Co vy na to? :)
PS:Panna Maria je přece druhá nová Eva.

Re: Re: Re: Téma

jituskarybicka@seznam.cz, 10. 6. 2016 11:07

Já myslím, že Bůh je muž, jako Pán Ježíš, ale Panna Maria je žena, velice krásná a plná lásky, aspoň to tvrdí vizionáři, co ji viděli, tak si můžete povídat s Ní. Bůh bude moc rád, že ji milujete a ctíte. Ona vás povede a bude vás chránit. barmanka

Re: Re: Re: Re: Téma

Pavel, 10. 6. 2016 19:56

To ano ale řekl bych,že už jenom proto jaká je Boží láska má i ženský vzhled.Řekl bych,že Bůh je muž i žena pod obojí.Pannu Marii bych si přál velmi milovat,určitě jedinou věc,kterou bych si od Boha v Nebesích přál,aby mně dal Pannu Marii,protože jsem muž,chci ženu a ne muže pochopitelně.Myslíte,že vyslyší moje přání?Jsem totiž stále panic a panicem chci zůstat kvůli Panně Marii.Věřím tomu,že všichni panicové zasvěcení Panně Marii ji v Nebesích vášnivě milují ale nikoliv takovou pozemskou láskou,(obyčejnou láskou) jako tomu dochází v podobě sjednocení muže a ženy,nýbrž mnohem vznešenější láskou.Co Vy na to?Chtěl jsem Vás o něco poprosit,nemohla byste o mně a o mém bráchovi sdělit Panně Marii a Ježíškovi,že je milujeme celým srdcem?Třeba Vám něco sdělí,víte přál bych si vědět jak to všechno doopravdy bude.Modlíme se k Bohu ale Vy s ním máte hezký vztah.Kdo je podle Vás Paní tedy Bůh?Jeden svědek tvrdí,že viděl Boha ale ne přímo Jeho tvář.Všimnul si jak z Ježíška jakoby vychází druhá nějaká osoba avšak byli za Jedno.Otec i Syn.Často jsem si pokládal otázku,kdo je to vlastně Boží služebník?

Re: Re: Re: Re: Re: Téma

jituskarybicka@seznam.cz, 10. 6. 2016 20:44

Odpověď máte v evangeliu v Janovi, kde Pán Ježíš říká:"Kdo vidí mne, vidí mého Otce." Tak pochybuji, že je Bůh žena. Ale milujte ho dál. barmanka

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Téma

Pavel, 10. 6. 2016 23:33

To ano já si myslím,že budeme naplnění Jeho věčnou Láskou a že ji budeme šířit mezi druhé.Budeme jako takové světlušky poletující v nesčetných zástupech.V Nebi už samozřejmě neexistuje manželství.To znamená,že jakmile dojde k Druhému Příchodu,tak započne nová éra.Manželství už nebude zapotřebí.Bůh si namnoží lidi ze své Lásky a my budeme Jeho služebníci.Já si myslím Paní,že budeme navěky hledět na Jeho Božskou tvář jako andělé.Nečetla jste někde náhodou o tom zda jsou Adam a Eva v Nebi?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Téma

Pavel, 10. 6. 2016 23:40

Zajímalo by mě,jak budou vypadat naše těla po proměně.Víte co pořád nechápu?Jaktože to jsem já,beru to jako zázrak.Já si někdy říkám,jak to udělal??Jsem to já,dýchám,mluvím,vidím.Myslíte,že mám štěstí?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Téma

Pavel, 11. 6. 2016 2:00

Tak už to konečně chápu,vím jak to bude Paní.V každém člověku v Nebi uvidím vyobrazeného Ducha Svatého,který je tou nejkrásnější realitou.Je to osoba a uvidím ji i ve Vás i Vy ve mně Paní.Tak proto se budeme v Nebi milovat,protože to bude v Duchu Svatém,v té nejčistší a nejkrásnější osobě.Ve všech uvidíme pouze a jenom Ducha Svatého.Ani nevíte jak mě to dojalo,když jsem se to dozvěděl,rozplakal jsem se.Takhle to mělo být od počátku.Měli se milovat v Duchu Svatém s ním a v Něm.Měli vidět pouze Ducha Svatého a takto se rozmnožovat.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Téma

Pavel, 11. 6. 2016 2:03

Myslíte,že osoba Ducha Svatého je tím Božím Tajemstvím?Já bych řekl,že ano.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Téma

Pavel, 11. 6. 2016 2:43

A taky Adam a Eva poznali,že jsou nazí,protože je Duch Svatý opustil.Je možné,že Duch Svatý je to krásné Něžno jež není ani muž ani žena,něco mnohem nepochopitelně krásnějšího. :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Téma

Jaroslav M, 12. 6. 2016 1:02

Nebudete mně to Věřit,můj bratr vyhrál soutěž v Kulturistice(svalstvo)!!Je mistr světa.Včera jsem se za něho pomodlil a odevzdal ho Bohu.Měl jsem s Bohem takovou krásnou dohodu,máli to být ať Pavlovi snese hodně štěstí a Požehná mu.Zároveň jsem ho ze Srdce prosil(Mého Milovaného Boha),aby mi prostřednictvím jeho výhry,máli to tak být,dokázal,že je Něžnou Osobou(Bůh).Prosil jsem za to a hle bratr skutečně vyhrál!! :)
Poslední dobou jsem měl velmi krásné sny o těch Vám zatím neřeknu.Zůstávám tedy u Víry v Boha jako Něžnou bytost,podobnou spíše Ženě.Neboť jeden kněz mně řekl,že dokonce ani prý Ježíšek neví jak Bůh skutečně vypadá Paní.Ježíšek vypráví apoštolům o Jeho něžné lásce,nikde v Bibli není ale zmíňka o tom, jak Bůh vypadá.Četla jste knihu CHATRČ? :) Pán Ježíš je muž ale Bůh není muž(buď má něco jak z muže tak i z ženy a nebo spíše je podobný ve své Lásce Ženě),neboť Jeho vznešenost je NĚŽNÁ.Tak mně to řekl i ten kněz.Boha chci milovat a zkoumat Ho,jelikož jedině v Něm je pravý Smysl Života,jaký na to máte názor Vy?Mám Vás velmi rád a Bůh mně sdělil,že jste pro mne Darem.S tím bratrem Pavlem, nechtěl jsem tomu ani věřit.Přečtěte si knihu CHATRČ,je doporučovaná i naší komunitou Emmanuel.Přeji Požehnaný den.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Téma

Jaroslav M, 12. 6. 2016 1:59

Úryvky z Bible:JEŽÍŠEK o sobě říkal,že je Boží Syn,ne Všemohoucí Bůh.V Bibli je o Něm řečeno,že i po své smrti a vzkříšení zůstává Bohu podřízen.Apoštol Pavel napsal,že Bůh je nadřazený Kristu.Chtějme milovat Boha,neboť je dobrý a jeho vzhled je tajemstvím,nikdo to neví doposud až po Druhém Příchodu se to všichni dozvíme a budeme jásat a žít už jenom pro Boha. :)
On je ten Smysl,pro který žijeme.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Téma

Jaroslav M, 13. 6. 2016 15:50

12 kapitola Knihy Zjevení:A UKÁZALO se veliké znamení na Nebi:Žena oděná sluncem,s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.
Podle mě díky zdokonalení Církve a Víry v Boha se ta Žena může ukázat na Věky v plné své sluneční záři a Kráse.Tou Ženou je bezpochybně myšlena CÍRKEV,protože 12 hnězd kolem hlavy je 12 Apoštolů,proto si myslím,že Bůh může být ženou(CÍRKEV).Bible říká,že Bůh je Duch ale Jeho ztělesněním je CÍRKEV,zní to skoro až pohádkově ale doslova si přeji,aby to tak bylo.Čím více bude krásnější CÍRKEV zevnitř,tím více bude ta Žena krásnější a nebude ohrožena Drakem(to můžou být KOMUNISTÉ,kteří jsou pro naši Církev hrozbou).
Chtěl jsem se Vás zeptat,kdy dopíšete ten další Blog? :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Téma

Pavel, 11. 6. 2016 2:25

Proto zpíváme:Všichni jsme Jedno Tělo,spojil nás Ježíš.Ve všech uvidíme pouze Ducha Svatého,tu nejkrásnější realitu,která se stane díky našim tělům ještě o mnoho reálnější.Zatím Vám nebudu říkat jak jsem to zjistil,jednoduše to vím je to neskutečně skutečné. :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Téma

Jaroslav M, 13. 6. 2016 16:13

Nebo je to podle Vás Panna Maria ta žena oděná sluncem s měsícem pod nohama?Velmi mě to zajímá.