Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.77 OBRAŤTE SE A KAJTE SE! IHNED!! II. část


                    Č.77  OBRAŤTE  SE  A  KAJTE  SE,  IHNED!
                                             II. část     


                            DRAMATICKÝ BOJ V KONKLÁVE

     K pochopení podstaty, co se vlastně děje, je asi dobré si připomenout „dramatický boj“ v církvi, o kterém před rokem mluvil na Papežské univerzitě Gregoriana mons. Gaenswein, sekretář Benedikta XVI., když hovořil na téma konkláve 2005, které skončilo volbou kardinála Ratzingera, proti kterému tehdy PROGRESISTÉ  PODPOROVALI  kardinála Bergoglia.
     Gaenswein líčil konkláve v dubnu 2005, ze kterého vyšel Josef Ratzinger po historicky nejkratší volbě a po pouhých čtyřech skrutiniích, jako dramatický boj mezi tzv. stranou „Soli země“ kolem kardinála Lópeze Trujíllo, Ruiniho, Herranze, Ruoco Varely a Mediny, a tzv. „skupinou San Gallo“ (černé "vrány")kolem kardinálů Danneelse, Martiniho, Silvestriniho a Murphy-O´Connora (…) Volba byla jistě výsledkem střetu, jehož klíč naznačil sám Ratzinger jako kardinál děkan v homilii 18. dubna u Sv. Petra; a právě tam proti „diktatuře relativismu, který neuznává nic jako definitivní a který ponechává poslední měřítko jen vlastnímu já a jeho zájmům, staví jiné kritérium: Božího Syna a pravého člověka jako míru pravého humanismu“.
     Gaenswein pak dodal, že aktuálně převažuje mentalita, kterou Benedikt XVI. odmítal jako „diktaturu relativismu, která se od určité doby prosazuje mnoha komunikačními kanály, jaké jsme si v roce 2005 ještě ani nemohli představit“. Slova, která dávají pochopit drama, jaké se dnes v církvi odehrává.
          (Z Lumen de Lumine )

              732.     Poselství Ježíše ze dne 13. března 2013 v 21:20.
             (  Středa 13. března 2013, zvolení nového papeže Františka I.)
                JEHO TRŮN BYL UKRADEN. NE VŠAK JEHO MOC.

      Má drahá milovaná dcero,  byl jsem podruhé odsouzen k smrti.  URÁŽKA  V  ROZHODNUTÍ  V  ŘÍMĚ,   kterého jste dnes byli svědky (zvolení nového papeže Františka - falešného proroka), Mě rozsekla ve dví.
    Když jsem stál před mými katy, obžalován z kacířství, a proto, že jsem se odvážil mluvit Pravdu, moji apoštolové se rozutekli a nebyli nikde k nalezení. Ti, kteří Mě následovali a přijali mé učení, Mě zradili, když mé Slovo bylo popíráno těmi, kteří byli u moci. Začali ztrácet ve Mě důvěru a počali o Mně pochybovat.
    Někteří z mých následovníků uvěřili, a mysleli, že oprávněně, ve zločiny kacířství, ze kterých jsem byl obžalován. Tak mocní byli moji žalobci – muži ve vysokém postavení, odění do exotických rouch a chodící a hovořící se smyslem pro skutečnou autoritu – jen málokdo o nich pochyboval.
    Byl jsem vyšetřován, kritizován, zesměšňován, ponižován, posmíván a tupen, protože jsem mluvil Pravdu. Lidé padali na kolena před těmito vládci – muži s mocnými hlasy a jejichž autorita nebyla nikdy zpochybněna. Můj hlas se stal šepotem v řevu mých žalobců. "Kacíř" – křičeli. Řekli, že jsem mluvil zlým jazykem, že jsem se rouhal proti Bohu a že jsem chtěl zničit jejich církev. A tak Mě chladnokrevně zavraždili.
    Nebude to jiné, když se nyní pokusím nechat poznat můj hlas. Když se pokusím varovat všechny Boží děti před událostmi, o kterých jsem ti, má dcero, řekl během posledních pár let. S mým Slovem bude zacházeno s pohrdáním.
    MÉ  SLOVO  BUDE  ZPOCHYBŇOVÁNO!   Pochybnosti se vplíží znovu se moji apoštolové rozutečou a zanechají Mě vlkům.
    Nemylte se, Pravda vám byla odhalena. Řekl jsem vám, moji následovníci, jak   BUDETE  OKLAMÁNI.   Bude to pro vás velmi těžké, protože budete zpochybňovat toho podvodníka, jenž sedí v domě mého Otce.
      MŮJ  MILOVANÝ  PAPEŽ  BENEDIKT   XVI.   BYL  PRONÁSLEDOVÁN  A  UPRCHNUL,   jak bylo předpověděno. Já jsem neuvedl v úřad tuto osobu, která prohlašuje, že přichází v mém jménu.
      ON - PAPEŽ  BENEDIKT - POVEDE  MÉ  NÁSLEDOVNÍKY  K  PRAVDĚ.   Já jsem ho neopustil a budu ho držet blízko mého Srdce a dám mu útěchu, kterou potřebuje v tomto hrozném čase.
     JEHO  TRŮN  BYL  UKRADEN,  NE  VŠAK  JEHO  MOC!
            Váš Ježíš


         TŘETÍ  FATIMSKÉ  TAJEMSTVÍ  V  NOVÉ  PODOBĚ
                   Marco Tossati, Nuova Bussola Quotidiana

      Dnes vychází ve Španělsku kniha José Marii Zavaly s titulem Tajemství nejlépe střežené ve Fatimě. Kniha má 330 stran. Rekapituluje zjevení ve Fatimě 1917 a Třetí tajemství. Autor je konvertita, ctitel P. Pia a ve Španělsku velmi známý novinář, autor třiceti děl o dějinách náboženství.
     V knize je také zajímavý rozhovor s P. Gabrielem Amorthem, který byl také velkým ctitelem P. Pia z Pietrelciny. Kniha však obsahuje také část, která, pokud se potvrdí její autentičnost, znamená zjevení otřesné pravdy.
    José Maria Zavala vypráví, že obdržel na svých stránkách anonymní email. Nebyl na něm text ani předmět, jen příloha. V emailu se objevila jako spam. Otevřel ji. Byl to rukopis v portugalštině, nadepsaný JMJ. List obsahuje 24 řádků.
    José Maria ho dal přeložit, a pak požádal o grafologickou soudní expertízu rukopisu odborníka Begona Slocker de Arce. Expertíza obsahuje 20 stran a končí slovy: »Doličný dokument (tj. ten, který byl předán k vyšetření) se vztahuje ke třetí nezveřejněné části fatimského Tajemství a provedla jej stejná ruka, která odpovídá rukopisu první a druhé části Fatimského tajemství napsané sestrou Lucií dos Santos 31. srpna 1941.
      Text začíná znamením JMJ a nese datum 1/ 4/ 1944 a pokračuje takto: "Nyní přicházím k zjevení třetího úryvku tajemství; tato  ČÁST  SE  TÝKÁ  APOSTAZE  V  CÍRKVI.   Naše Paní nám ukázala vidění jednoho individua, kterého popisuji jako „SVATÉHO  OTCE“ před velkým zástupem, který ho stále chválil. Ale byl zde rozdíl mezi skutečným Svatým otcem,  MĚL  VZHLED  DÉMONA   a měl zlé oči. Pak po malé chvíli jsme viděli stejného Papeže vstupovat do chrámu, ale tento chrám byl chrám pekla, není možné popsat ošklivost tohoto místa, jevilo se jako pevnost ze šedého cementu, s lomenými nárožími a okny jako oči, a měla na střeše jehlan. Pozvedli jsme oči k Naší Paní, která nám řekla, že vidíme  APOSTAZI  V  CÍRKVI.  Tento dopis má být zveřejněn po smrti Pia XII. a před rokem 1960.
     Za panování Jana Pavla II. úhelný kámen hrobu Petrova má být přenesen do Fatimy. Bazilika v Římě má být zbořena a postavena nová ve Fatimě. JESTLIŽE  69 týdnů poté, co tento příkaz bude zveřejněn,  BUDE  ŘÍM  POKRAČOVAT  VE  SVÉ  ŠPATNOSTI,  MĚSTO  BUDE  ZNIČENO!  Naše Paní nám řekla, že toto stojí psáno v knize Daniel 9, 24-25 a Matouš 21, 42-44."

     Tak končilo poselství. Úryvek z Matouše je tento:Matouš: "Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. Učinil to Pán a v našich očích je to divné. "
Matouš:"Proto vám říkám, vám bude Boží království odňato a dáno národu, který ponese ovoce. A kdo na ten kámen padne, ten se potluče, a na koho padne, toho rozdrtí.
        Z Daniela příslušný úryvek zní: "Sedmdesát týdnů je stanoveno tvému lidu a tvému svatému městu, než bude skoncováno s nevěrností, než budou sečteny hříchy a dojde k zproštění viny, uvedení věčné spravedlnosti, zapečetění vidění a k pomazání Svatého svatých."
     Kontaktovali jsme José Marii Zavalu emailem a požádali o vysvětlení způsobu, jakým se k němu dostal tento dokument, ale odpověděl nám, že vzhledem k delikátnosti elektronické cesty dává přednost ústní odpovědi při setkání, ke kterému dojde v příštích týdnech.
     Pokud by byl dokument autentický, vyvolal by jistě velké otazníky, který byly kladeny v minulosti vzhledem k úplnosti zjevení a k rozporům, které se v průběh let vynořily, i vzhledem ke svědectví těch, kteří četli paměti sestry Lucie.
Text knihy např. nesouhlasí s údajným jediným listem, který bylo možno vidět proti světlu v uzavřené obálce určené papeži a biskupovi v Leira Fatima Mons. Venanciovi. Je možné, že část třetího tajemství týkající se problémů víry a apostaze byla několikrát v minulých desetiletích ventilována. Je přirozeně třeba vzít v úvahu nevyřešenou kontroverzi a skutečnost, že se právě v těchto dnech oživila aktuálnost týkající se oněch prohlášení, která učinil svého času kardinál Ratzinger Ingo Dolingovi, knězi a profesorovi teologie, jednomu ze svých přátel.
     Pokud by se jednalo o falzifikát, je třeba uznat, že jde o falzifikát nejvyšší kvality. Přirozeně je třeba otevřít otázku, kdo a proč ho vytvořil, a proč ho poslal právě novináři a spisovateli, uznávanému ve Španělsku pro jeho profesionální svědectví katolické víry. Bude samozřejmě velmi zajímavé dovědět se, jaká bude eventuální reakce a odpověď Svatého stolce na otevřené otázky nového vzrušujícího vývoje fatimského příběhu. Je to potvrzení toho, co řekl Benedikt XVI. před několika měsíci v soukromém rozhovoru: „Fatima neskončila“.
   (Marco Tossati, Nuova Bussola Quotidian)

                       VIDĚNÍ  DAVIDA  WILKERSONA  Z  USA.
                                     (O falešné církvi)

     V roce 1973 měl pastor David Wilkerson v USA rozsáhlé vidění o dalším vývoji ve světě. Je to velmi alarmující proroctví a zdá se, že   ZLO  SE  ROZŠÍŘÍ  DO  SVĚTA  PRÁVĚ  Z  USA,  jak mu to bylo ukázáno:

                       Pátá vize - celosvětové pronásledování křesťanů:
     Smysl tohoto pronásledování je,  ABY  PRAVÍ  KŘESŤANÉ  BYLI  POVAŽOVÁNI  ZA  FALEŠNÉ. Čas prchá a evangelium musí být ještě zvěstováno všem národům dříve, než přijde Kristus. Jsme v době, kdy Duch Svatý se vylévá na tisíce.
                             Jak bude pronásledování probíhat:
     Vidím, že se dostaví pronásledování, jakým lidstvo ještě nikdy neprošlo! Bude se týkat jenom pravých věřících, kteří milují Krista. VYNOŘÍ  SE  JAKO  MOCNÁ  OBLUDA  Z  MOŘE.   Začne nepozorovaně právě v době, kdy se bude zdát, že náboženská svoboda dostupuje vrcholu. Rozšíří se po Americe, Kanadě a zachvátí celý svět a rozroste se ve smršť.
    TENTO  DUCH  JE  JIŽ  V  MYSLÍCH  A  SRDCÍCH  VYSOCE  POSTAVENÝCH  OSOB  VE  VLÁDÁCH   A   TRADICIONÁLNÍCH   SYSTÉMECH   A   VEDE  K  DUCHOVNÍMU  ZLU  NA  VYSOKÝCH  MÍSTECH.  Toto duchovní zlo povede brzy k tomu, aby se zakrývalo znepokojení nejen mezi oficiálními osobnostmi, ale misionáři a duchovními. Vidím, že přichází čas, kdy bezmála všechny evangelizační a misijní společnosti, všechny programy v televizích a rádiu, misijní projekty budou tak  ZFALŠOVÁNY  A  OMEZENY  POLITICKÝMI  REŽIMY,   že budou nanejvýš opatrné a tak se budou bát, že nebudou schopny společného růstu. (To už se dnes děje i u nás, viz případ homofóbie a napadání katolíků homosexuálním profesorem v televizi. A vysoký představitel církve se ho zastává.)
     Vidím, jak se vzmáhá světová "nadcírkev", jak se rodí SVĚTOVÁ RADA CÍRKVÍ.  Vzniká sjednocení liberálních křesťanů s ekumenickými křesťany protestantskými a římsko-katolickou církví,  ABY  SE  STALA  NEJSILNĚJŠÍ  POLITICKOU  MOCÍ  NA  ZEMI.  A toto spojení vznikne jako  SPOLEČNÝ  CHARITATIVNÍ  PROGRAM  (viz neustálé kázání papeže Františka, jak se máme starat o ty nejpotřebnější - to je začátek)  A  SKONČÍ  POLITICKOU  UNIÍ.  Tato viditelná společenská nadcírkev - SUPER  WELS  KIRCHE - ponese jméno Pána Ježíše jen zdánlivě. Ve skutečnosti bude antikristovská. Tato mocná světová církev bude stroze zakotvená   V   SOCIÁLNÍ  AKTIVITĚ  S  DUCHOVNÍMI  PROGRAMY  A  SLUŽBAMI  MILOSRDENSTVÍ.   Jejich vůdčí osobnosti budou prohlašovat, že chtějí být  POMOCNÍKY  V  LIDSKÉ  BÍDĚ. Rozhýbou sociální akce, zvýší politickou angažovanost a ve světových programech budou mít stále sílící ohlas.
                                                                                                
                           Rozšíření hříchů a okultismus v církvi.
    Vidím, jak se v této "nadcírkvi" rozšíří homosexualita a lesbická láska. Vidím, jak to bude ospravedlňováno vůdci této "nadcírkve". Homosexualita bude nejen přijímána,  ale dokonce  DOPORUČOVÁNA ! (Už začínají našimi dětmi ve školkách!!!) Homosexuálové a lesbičky budou vybavováni mezi duchovními autoritou a budou propagováni jako nové voje evangelizačních pionýrů, zavádějících nové formy a pojmy lásky a evangelizace. Vidím skoro v každém větším městě v USA a v celém světě církve homosexuálů, které výhradně pečují o své vlastní duchovní touhy s plným chápáním organizovaného náboženství. Jejich nedělní školy a církevní literatura rozšiřovaná mezi dětmi bude předkládat, že homosexualita je normální potřebou.(V televizních novinách už byla zpráva, že dětem ve školkách se budou číst pohádky, jak si princ bere prince a jedou si adoptovat děti.)
    Taktéž budou v nadcírkvi zaváděny tance naháčů. Tyto tance v některých těchto sborech budou líčeny jako  NOVÁ  FORMA  BOHOSLUŽBY!!! Lidé budou stále více uctívat stvoření než Stvořitele. Bůh přenechá tento druh ctitelů následkům jejich vlastních hříchů. Tance naháčů se moc nerozšíří, ale církevními vůdci budou uznávány jako "normální" výraz bohoslužby.
    Tato světová nadcírkev bude trpět jisté  OKULTNÍ  PRAKTIKY.  Vytvoří "studijní komise", jen aby chránila satana a jeho obraz a budou říkat:"Nic se neděje, není se ho třeba obávat. V jedné nejváženější a nejzajištěnější církvi v Americe budou spiritistické seance nazývány "modlitebním shromážděním". A to se děje již dnes. Duchovní budou stále zvědavější na výroky spiritistů a satanských skupin. Až přijde den, kdy jistí duchovní, kteří byli v blízkém spojení s Ježíšem, budou velmi blízko satanovi. Ten se bude zjevovat jako   POSEL  SVĚTLA,  jen  aby   SVEDL  I  VYVOLENÉ !

                                           Zednáři v církvi.
     Tu náhle dojde k podivuhodnému obratu událostí...V Bibli vidím cosi, co mocně otřásá mou duší: vidím armádu kariéristů (už sedí ve Vatikánu), kteří v nadcírkvi zaujmou vlivná místa. Budou to bezbožníci, antikristovci(svobodní zednáři), posedlí myšlenkou, že tato nadcírkev   MUSÍ  MÍT  POLITICKOU  MOC,  ABY  POTŘELA  KAŽDÉHO,  KDO  SE  JÍ  VZEPŘE!   A zatímco se v ústředí bude mluvit o zázracích, smíření a lásce, budou její zaměstnanci  z t ě ž o v a t   p r á c i   každé náboženské organizaci, která se nepodřídí.
                   Snaha o vymazání pravých křesťanů ze společnosti.
  Liberální vůdcové v nadcírkvi brzy začnou tvořit komise k cenzuře jednotlivých programů. Stanou se poslední autoritou nad jednotlivými projevy ducha. Nyní jsou sice ještě dveře široce otevřené, ale pomalu a jistě se budou zavírat. Křesťanské rádiové a televizní stanice budou muset počítat s pronásledováním a zničením.
  Ateistické a antikristovské(zednářské) síly připravují nyní náboženský útlak. Vidím, jak se satan snaží tyto stanice strhnout do bahna pomluv a zdiskreditovat je. Používaje každé taktiky, jen aby vymazal z povědomí posluchačů každý křesťanský program.
  Poselství, které mám ke všem, kteří používají tyto prostředky k šíření evangelia, je toto: "Pracujte, dokud je den, přijde noc, kdy nebudete moci pracovat!" A toto je poselství veřejným pracovníkům: "Pronásledování přijde z Hollywoodu. Dejte pozor na Hollywood, jak se postaví proti pravému náboženství. Učiní tak se svými filmy. Film "Exorcist"(Vymítač ďábla) byl nestoudným satanským pokusem  ZESMĚŠNIT  všechna náboženství, jež mají něco společného s Kristovou obětí...
  Televizní komedie budu stále smělejší, jen aby potupily pravé křesťany. Miliony nevěřících budou sedět před obrazovkami, jen aby se mohly vysmívat svatým věcem. Budou předváděny takové filmy, v nichž bude ponižována Kristova krev a veleben satan...
  Satan se bude snažit vyrvat vedení škol z rukou bohabojných lidí a dát je do rukou kompromisních liberálů. Je proto zapotřebí, aby se vedení křesťanských institucí připravilo na těžké doby jak finančně tak i duchovně.

                                 Zlo se bude šířit médii a zlými lidmi.
    Jsem jist, že se pronásledování uskuteční již v této generaci. Nikoliv najednou. Některé se již naplňují dnes: zlá pomluva. Vidím, jak satan vyhlásil válku každému pravému křesťanu. Nenechá netknutý žádný kámen, jen aby ho mohl vrhnout do očí každému Božímu dítku s úmyslem zničit ho.
    Duchovní a kněží, kteří se budou zpěčovat přijmout novou "morálku", (výuka sexu malých dětí a na školách, sňatky homosexuálních a lesbických párů, povolení potratů a eutanázie, atd.) a muži, kteří nebudou podvádět své ženy, budou terčem nejhorších pomluv všech dob. Satan nastrčí posměvače, aby je znepokojovali a aby jim škodili.
    Věřím, že Billy Graham a všichni věrní služebníci na celém světě se budou muset připravit na posměch. Zlá pomluva a nedorozumění   BUDOU  ZAPLAVOVAT  DENNÍ  TISK.  Každé slovo bude zkoumáno, každé tvrzení přetřásáno. Tito služebníci budou posmíváni v televizi různými komediemi. (Komedie Trošky "Slunce, seno a jahody" a další.)
    Boží služebníci, kteří se kdysi domnívali, že nemají na světě nepřátel, budou žasnout, jak se o nich mluví. Nebudou mnohdy chápat, odkud se to vzalo.  Lži, falešná tvrzení budou pršet ze všech stran jako déšť z nejhlubších pekel!   BUDE  TO  NADPŘIROZENÁ  DEMONSTRACE  DÉMONSKÝCH  SIL!   Žádný Boží služebník nebude proti tomu imunní....

                          Pravá křesťanská církev se bude skrývat.
    Vidím vystupovat do dění jinou církev, neviditelnou a nadpřirozenou. Spojení duchovně hlubokých následovníků Ježíše Krista skrze Ducha Svatého a s důvěrou v Něho a v Jeho panování. Tato nadpřirozená církev pravých křesťanů bude církví v podzemí a bude zahrnovat katolíky, protestanty a všechny denominace, jak bílé, tak i barevné, ze všech národů. A zatímco světová nadcírkev bude provozovat politickou moc, bude tato nadpřirozená církev netušeně růst duchovně! Její moc poroste pronásledováním, které sblíží všechny křesťany navzájem a přimkne je úžeji k samotnému Ježíši.  NEBUDE  SE  HLEDĚT  NA  KONFESNÍ  PŘÍSLUŠNOST,  ALE  NA  PŘÍCHOD  PÁNA  JEŽÍŠE.  Duch Svatý shromáždí v jedno všechny lidi, věřící všech směrů a ze všech tříd. A ačkoliv tato neviditelná církev již na světě existuje, bude v nadcházející době politicky  viditelná....

                                      Bůh má všecko pod kontrolou.
     Haleluja! Celá příroda je pod Jeho kontrolou. Slyším o zemětřeseních, hladu, povodních. Drastické povětrnostní zvraty lámou rekordy. Všechno vypadá, jako by se příroda vymkla ze základu! Ale Boží slovo se naplňuje.
    BOŽÍ  HNĚV  SE  VYLÉVÁ  NA  TUTO  ZEMI  SKRZE  BĚSNĚNÍ  PŘÍRODY!  BŮH  VAROVAL  LIDSTVO,  ŽE  SOUD  PŘIJDE   SE  VŠEMI  PORODNÍMI  BOLESTMI!  A čím blíže jsme příchodu Jeho království, tím se dostavují větší těžkosti. Sesílá bouře na zemi.
      Boží dítě, v těchto nastávajících dnech ti Duch Svatý praví: "Neboj se běsnění přírody! Bůh je pánem každé povodně! Hledíš-li na tyto povodně a zemětřesení, pak si řekni: Toto mluví můj Pán a můj Bůh. On volá, soudí a praví ti: PŘIPRAV  SE !   Nakonec i ďábel je pod Jeho kontrolou!   SATAN  TĚ  NEMŮŽE  PŘIPRAVIT  O  VÍRU! !  Ďáblova moc je omezená! Bible praví:  VZEPŘETE  SE  ĎÁBLU  A  ON  UTEČE !   Zní to jako porážka? Nikdy! Bůh má všechno pod kontrolou."
    A nakonec: Budoucnost je pod Boží kontrolou. Bůh všecko naplánoval dopředu. Zná pravý okamžik, kdy Kristus přijde!
  SOUŽENÍ,  POSLEDNÍ  SOUD  I  ARMAGEDON,   vše  je zaneseno v Jeho kalendáři, jedno jde za druhým, po pořádku. Všemohoucí kontroluje všechno na nebi i na zemi a   PRAVÍ  VŠEM  LIDEM  NAPLNĚNÝM  DUCHEM  SVATÝM:  "NEZOUFEJTE!  DOUFEJTE!  BDĚTE!  BŮH TI ŽEHNEJ!

     POZNÁMKA DR.MRÁČKA: Dnes začíná být zřejmé, že v roce 2008 nastal v USA oficiální zlom směrem ke kurzu uváděnému ve vizi pro Davida Wilkersona. Tuto domněnku podporuje i velká naléhavost poselství Panny Marie v Medžugorji právě od konce roku 2008.
  (Z knihy Dr.Mráčka "TĚŽKÁ  LÉTA  PŘED  ŠŤASTNOU  DOBOU.")                                                                                                                                                                                              
         CITACE  ZE  ZJEVENÍ  BL.  ANNY  KATEŘINY  EMMERICHOVÉ  
                           (řeholnice, přelom 18. a 19. stol.):
    "Naše Paní odhaluje, že  BUDE  EXISTOVAT  FALEŠNÁ  CÍRKEV  TEMNOTY,  zatímco bude dále existovat pravá Církev. Tato falešná církev bude církví ekumenickou. Sjednotí dohromady všechny církevní komunity a sekty. A  BUDE  ZÁROVEŇ  EXISTOVAT  FALEŠNÝ  A  PRAVÝ  PAPEŽ. (František a Benedikt XVI.)  Dokonce i nekřesťanská náboženství budou mít určitý svazek s touto velkou,   tzv. celosvětovou, univerzální církví."
     13. května 1820: "Viděla jsem silnou opozici mezi dvěma papeži, a viděla jsem, jak tragické budou důsledky falešné církve, viděla jsem, že PETROVA  CÍRKEV  BUDE  PODKOPÁNA  PLÁNEM  JEDNÉ  SEKTY.  Když se přiblíží Antikristovo království, objeví se falešné náboženství, které bude proti spojení Boha a jeho Církve. To způsobí největší schizma, jaké nikdy na světě nebylo!"

                            SATANOVA  CÍRKEV - NEW AGE

                           HLEDALA OSVÍCENÍ V NEW AGE
                                   Malgorzata Soltyková

                           Svědectví o satanově církvi:
     Moira Noonanová bydlela na Havaji a už ve 28mi letech se jí podařila závratná kariéra. Úspěšně vydávala turistický magazín, starala se o investice a nakupovala nemovitosti, vlastnila dům a skvělé auto. Měla za sebou koupi i prodej novin. Ze života jak v americkém snu, ji vyrvala havárie....
     Utrpěla závažná zranění, byla částečně ochrnutá a cítila neustálé bolesti. Po následující dva roky její tělo sotva fungovalo., takže nebyla schopná uzvednout ani kávovou lžičku. Doktoři jí dávali jen minimální naději na úplné uzdravení. Navíc vyhlídky na její podnikatelskou kariéru nenávratně zmizely. Beznadějnou situaci změnil telefonát od Moiřiny sestry,, která jí řekla o klinice, kde léčí bolesti.
     Pro Moiru žijící v neustálých bolestech a bez naděje na uzdravení to byla skvělá zpráva. Bez váhání všeho nechala a absolvovala let z honolulu do Wisconsinu do nové kliniky, která už měla renomé a jejíž metodu terapie bolesti využívali v univerzitních nemocnicích a v mnoha centrech biologické obnovy na území celého státu. Tak začala její cesta v hnutí New Age....
                                       Eroze víry.
     Moira byla vychovávaná v katolické víře, ale když v období dospívání přešla z katolické školy do světské, přestala chodit na mše svaté a do náboženství. Četla knihy o indické filosofii a chodila na koncerty indické hudby a podobné akce. Studovala na státní univerzitě, účastnila se kurzů meditace, které byly nabízeny na kdejaké nástěnce v kampusu,. Moira se rozhodla, že jednoho dne pojede do Indie, najde si vlastního guru a dosáhne osvícení. Na realizaci své touhy však musela počkat do konce studií.
     Díky intenzivní práci zvládla závěrečné zkoušky, získala diplom a dostala skvělou práci. Honba za kariérou zaměřila její touhy na úplně jinou kolej, takže se přestala zajímat o duchovní osvícení – až do zmíněné havárie, která jí znemožnila další pokračování v úspěšném oboru a otevřela před ní, poutavý SVĚT DUCHOVNÍCH ZÁŽITKŮ..

                                  Chycená na návnadu
     Když se dnes někdo Moiry zeptá, jak začalo její dobrodružství v New Age, ona odpovídá: „Přes moji pojišťovnu.“ A skutečně tomu tak bylo! Pojišťovna jí hradila náklady pobytu v rámci poúrazové terapie na klinice léčení bolesti. Paradoxně v dnešním světě, hlásajícím vládu rozumu, firma realizující pojištění zabezpečila terapii OKULTISTICKÉHO CHARAKTERU. Objasněním byla skutečnost léčby. Po pěti týdnech pobytu na klinice se Moiřin zdravotní stav značně zlepšil. Pacientka nebrala léky a její tělo běžně fungovalo. Dosáhla toho díky tomu, že prošla tréninkem myšlení v rámci systému „Nová Mysl“, zvaného autogenika. Šlo v něm o to, aby ji hlavně skrze mnoho hodin autohypnózy, přetvářením mysli adaptovali do skutečnosti, kterou člověk chtěl pro sebe stvořit.
     Podle Nové Mysli, když člověk začne myslet „nově“, osvobodí se tehdy z pocitů viny, což ho následně uvolní od bolesti. Poněvadž systém fungoval, a Moira měla dokonce několikrát neobvyklé zážitky vystoupení z těla, začala se zajímat o tuto filosofii a názory propagované na klinice.
                                 Přeprogramování světonázoru
     Náplň, kterou během kurzu „ládoval“ Moiře i dalším do mysli, byla ZCELA PROTIKŘESŤANSKÁ. Nemluvilo se o Bohu jako Stvořiteli, ale přesvědčovali je, že víra v jakéhosi Spasitele a naděje že On člověka zachrání před zlem, je ztrátou času. V rámci tréninku mysli se hlásalo, že KAŽDÝ SI MÁ POMOCI SÁM.
     Moira byla vystavena vymývání mozku a důsledkem toho bylo zničeno její dosavadní chápání světa, víry, postoj k tělu, k životu, k Bohu a k uzdravení. Na místo žido-křesťanského světového názoru jí vštěpovali víru v to, že člověk existuje mimo hmotu, není tělem, že tvoří svou vlastní skutečnos a za pomoci „dobrých „ duchovních sil – jiné přece neexistují – může mít vliv na Boží plán. Teprve po letech Moira pochopila, že ve věci takového myšlení zlý duch podněcuje lidské ego do té míry, že se ČLOVĚK SÁM ZAČÍNÁ UZNÁVAT ZA BOHA., který může všechno dělat vlastní mocí.
     Moiře nabídli udržování mysli ve stavu odpovídajícím Nové Mysli také po ukončení kurzu, aby byla i nadále osvobozena od bolesti. Když se zaptala, zda může chodit do katolického kostela pro duchovní podporu, odrazovali ji od toho. Místo toho jí nabídli účast ve skupinách Církve Jednoty, Sdružení křesťanského učení nebo dianetiku. Zásobili ji také autogenními nahrávkami a autohypnotickými a meditačními materiály.
     Cesta, na kterou Moira vešla, hnána touhou po návratu ke zdraví, ji přivedla na duchovní scestí. Po letech přiznala, že odmítnutí PRVNÍHO PŘIKÁZÁNÍ – postavením sama sebe na místo Boha – při ni znamenalo překročení i ostatních přikázání a ZPOCHYBNĚNÍ KŘESŤANSKÉ VÍRY. Moira praktikovala všechny formy modloslužby uvedené v páté knize Mojžíšově(Deut 18,9-12): věštby, kouzla, předpovídání, čarování a vyvolávání duchů zemřelých lidí. A Bůh přece JASNÝM ZPŮSOBEM VARUJE PŘED PRAKTIKAMI TOHOTO TYPU, ABY ČLOVĚKA CHRÁNIL PŘED ZLEM. Ona si však neuvědomovala ohrožení a propadala tomu čím dál víc...
                                    Ponořená do okultismu
     Moira pracovala jako kněžka hnutí Religious Science (Náboženské učení). Byla poradkyní ai médiovou terapeutkou. Se zájmem zísávala znalosti z oboru hypnoterapie, regrese do dřívějších vtělení, astrologie, kurzu zázraků, reiki, channelingu, krystalů, kultu bohyně, jasnovidectví a dalších okultistických praktik. Skrze ně UMOŽNILA ZLÝM DUCHŮM VOLNÝ VSTUP DO SVÉHO ŽIVOTA. Vcházením do médiových praktik způsobilo, že Moira viděla svět duchů. Většinu těch věcí neměla vůbec chuť spatřit, poněvadž démonický svět je hrozný! Démoni totiž nepřicházejí laskavě a nepůsobí nikdy pro dobro člověka. Moira tedy nemohla dosáhnout pokoje. Její mysl byla ve stavu zmatku. Jakoby v nekončícím filmu spatřovala vize, které se nedaly vypnout. Zoufale potřebovala pomoc!
                                      Záchrana hříšníků
     V procesu Moiřina vycházení z chaosu a temnot New Age odehrála zvlášt ní roli Matka Boží. Maria dala Moře na cestu řadu znamení. Moira šla podle nich, ačkoliv nevěděla, kam ji vedou, ani si neuvědomovala, z jak velkého zla ji vyvádějí! Byla totiž zaslepená, hluboko ponořená v různých okultistických praktikách.
     První znamení se objevilo během přestávky na kávu při soustředění New Age na Havaji. Moiře se dostal do ruky výtisk New Age Journalu, nejpopulárnějšího časopisu hnutí v Americe. Byl v něm článek Sondry Rayové, v New Age známé osobnosti. Autorka v něm vylíčila jak cestou do Indie – na setkání se svým guru Babají – zajel do Medžugorje. Zaujala ji totiž zpráva o zjeveních Matky Boží. Sondra ten pobyt shrnula slovy:“Maria Matka je bohyní Nebe, která sestoupila, aby se spojila s bohyní Země.“ Když Moira četla tento názor, cítila, že něco nesouhlasí. Článek na ni velmi silně zapůsobil, přímo zasáhl její srdce, ale navzdoty celé indoktrinaci věděla, že Maria není žádná bohyně. V Moiře se ozvala kdysi dávno zasetá Pravda, kdy chodila do katolické školy. Vzrušena tou situací Moira opustila soustředění a během procházky vnímala inspiraci k upřímné modlitbě:“Bože, jestliže se Matka Boží někde zjevuje, tak vím, že není bohyně, vím, že ten časopis nemá pravdu. Mohl bys mi ukázat pravdu?“ Ta modlitba nezůstala bez odpovědi. Další znamení se objevila už brzy...

                                 Matčino trpělivé doprovázení
     Jedno ze znamení se objevilo v průběhu spiritistické seance u pohybujícího se stolku. Moira byla mezi lidmi, kteří kladli na stůl ruce a čekali na příchod tzv. Ducha průvodce. V ten moment Moira náhle pocítila přítomnost něčeho jiného, CO SE NACHÁZELO VEDLE NÍ A BYLO VELMI KRÁSNÉ, andělské a zázračné! Okamžitě sundala ruce ze stolu a nemohla je opět zvednout, jako by byly přibité k jejímu tělu. Moira po chvíli vstala a odešla z pokoje. Kladla si otázku:“Co to je? Mohl by mi někdo povědět, co se děje?“ Nato ve svém nitru uslyšela výrazný hlas:“Jsem Královna míru.“ Moira nikdy předtím neslyšela o Královně míru, ale neměla pochyb, že to byla Matka Boží. Moira odpověděla, že se nikdy nevrátí do té společnosti, která se zabývá spiritistickými seancemi.. Zatoužila poznat Matku Boží, dozvědět se o jejím Neposkvrněném Srdci. Začala také chápat, že cesta, kterou se vydala, není dobrá.
      Za několik týdnů poté, zemřela Moiřina babička. V prázdném domě po zemřelé, kde už byly všechny její věci zbalené a vynešené, našla Moira medailonek, který babička stále nosila. Nepochopitelným způsobem byl přehlédnut a dostal se do rukou vnučky. Která tehdy ani nevěděla, čím je ta Zázračná medailka z Rue du Bac. Moira si ji pověsila na krk a od té doby ji stále nosí. Ukázalo se, že to je ta nejcennější věc, kterou ji babička mohla zanechat. Později se ještě kvůli té medailce stalo mnoho věcí.

                                      Zpověď? Okamžitě!
      Velký význam v procesu Moiřina obracení se měla zpověď. Jednou byla na mši svaté s modlitbou za uzdravení. Po skončení bohoslužby pocítila, že musí jít kr zpovědi. Začala hledat kněze. Našla ho, jak už stojí u auta a chystá se odjet. A tam, na parkovišti před kostelem, poprvé po 25 letech, se smířila s Bohem ve vyznání svých hříchů. Neotálela s přijetím milostí, NEČEKALA NA LEPŠÍ ČAS A PODMÍNKY! Odpověděla okamžitě na Boží inspiraci a shodila ze sebe zátěž všech hříchů, s kterými žila po tak dlouhou dobu. Vešla na jasnou cestu směřující ji ke skutečné víře.

                                          Obtížný proces obrácení
      Proces Moiřina obrácení by nebyl možný bez Boží milosti a posílení. Chodila proto na mše svaté, četla náboženskou literaturu, modlila se a každý týden se postila. Denně se zasvěcovala Neposkrněnému Srdci Mariinu, nepřetržitě a zbožně nosila Zázračnou medailku, vzbuzovala mariánskou úctu četbou díla sv.Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu. Naučila se také modlitby ke sv. Michaelu archandělovi, které mají oslabit satanovo působení. Moira totiž na vlastní kůži pociťovala vliv zlých sil, ke kterým se obracela v hnutí New Age.
     Tyto náboženské praktiky byly nutné, aby se v Moiře za pomoci Boží milosti uskutečnil obtížný a nezřídka bolestivý proces proměny. Jednou z výzek, ke kterým se Moira musela postavit čelem, byla změna myšlení. V New Age ji vštípili mimo jiné přesvědčení, že se člověk dokáže sám realizovat, sám sobě je bohem a spasitelem a je pro něj NEPOTŘEBNÉ ZBAVOVAT SE NĚČEHO TAKOVÉHO, JAKO JE HŘÍCH. Uznání opravdového Boha a Spasitele vůbec nebylo pro Moiru tak lehké, ale docházela k němu postupně. NEJTĚŽŠÍM PRO NI BYLO ZBAVIT SE VÍRY V REINKARNACI!
     Poslední výzvu pro ni představovalo zbavit se všech knížek s tematiko New Age a chiropraktických nástrojů. Moiřin dům byl zaplaven nesčetným množstvím okultistického vybavení v hodnotě mnoha tisíc dolarů. Moira se sama nedokázala těch předmětů zbavit. Pomohli jí s tím známí z biblického kroužku, kteří při tom dokázali snášet její nerozumné a nepřátelské reakce, nedostatek sebeovládání a křik, na které se potom většinou nepamatovala. Ta situace ukázala, že Moira se ještě neosvobodila od démonů spojených s těmi předměty. Kromě domu ještě bylo zapotřebí jednoho DŮKLADNÉHO OČIŠŤENÍ – SAMOTNÉ MOIRY!
                                      Speciální zpověď.
     Nedávno obrácená žena si nebyla vědoma, ŽE KAŽDÁ LEŽ, které věřila, A KAŽDÁ ČINNOST, se kterou se setkala, BLOKOVALY ÚPLNÉ OSVOBOZENÍ! Panna Maria, které Moira uvěřila, ji ale nenechala bez pomoci. Když byla Moira v Medžugorje, postavila se do dlouhé fronty na zpověď v angličtině. Ukázalo se, že „náhodou“ natrefila na kněze, který měl značné zkušenosti se zpovídáním lidí dostávajících se z New Age. Moiru to vybídlo říci knězi mnohem víc než o spáchání lehkých hříchů. Otec Filip Pavič vyslechl její 2 a půl hodiny trvající zpověď a kvůli dlouhé frontě lidí čekajících na zpověď ji pozval na druhý den do své kanceláře.
     Věděl, že Moira MUSÍ VYZNAT DOPODROBNA VŠECHNY OKULTISTICKÉ PRAKTIKY A ZŘÍCI SE JICH! JINAK NA NI BUDOU DÉMONI DÁLE ÚTOČIT! Setkání trvalo déle jak 14 hodin. Během té doby Moira vyznávala vše o konkrétní praktice a, NÁSLEDNĚ SE JÍ VE JMÉNU JEŽÍŠE KRISTA SLAVNOSTNĚ ZŘÍKALA, stejně jako jejích učitelů a duchů v ní pomáhajících.
     Duch Svatý daroval také P.Filipovi DAR VĚDĚNÍ a to, co Moira zapomněla kvůli uplynulému času nebo z nevědomosti, jí kněz napovídal a připomínal. Moira otevřela úplně své srdce před Bohem, aby je On mohl očistit a naplnit svou láskou a milostí. Tehdy také jasně pochopila, ŽE ZA KAŽDOU OKULTISTICKOU PRAKTIKOU STOJÍ DÉMON.
     Setkání, které vedl s Moirou o.Filip, pro ni bylo traumatickým, ale zároveň uvolňujícím zážitkem. Když skončilo, cítila se jako nově narozené Boží dítě. Odmítla veškeré zlo z minulosti a věděla, že jít dál za Kristem dokáže jenom tehdy, když SE BUDE DRŽET ZA RUKU MATKY BOŽÍ.
                                       Zachraňovat duše
     Moira se po svém návratu do katolické církve odloučila od dřívějšího života. Potřebovala nové zaměření své působnosti, modlila se tedy, aby jí Bůh ukázal, co má dále dělat. Bůh ji v odpovědi obdaroval zapálením pro evangelizaci, aby ze své minulosti mohla vyvozovat dobro. Moira začala na své cestě potkávat lidi potřebující uzdravení, potřebující skončit s okultismem, toužící po skutečné víře. Často to byli lidé z její blízkosti. Mohla tedy realizovat apoštolskou misi, anž by musela vyjíždět do vzdálených zemí. Byla poslána, aby přinášela dobrou zvěst ve svém prostředí.
     A tak, s využitím vlastních zážitků vyrvání se z hnutí New Age, Moira přivádí ztracené lidi k Bohu a DO KATOLICKÉ CÍRKVE, VE KTERÉ JE SKUTEČNĚ PŘÍTOMNÝ JEŽÍŠ KRISTUS neustále působící a obdarovávající věřící milostmi VE SVÁTOSTI EUCHARISTIE A ZPOVĚDI!
                                                                                                                                      

       JAK  POZNAT  PRAVÁ  A  FALEŠNÁ  ZJEVENÍÍ  A  UČENÍ ( náboženství)
                                            ČILI  ROZLIŠOVÁNÍ!
   Poselství Ježíše Vassule Ryden - 3.6. 1988:
    "Já jsem to.  Vassulo, nikdy neklesej na mysli, vzpomeň si, že jsem s tebou a že tě chráním. Milá duše, mám tě rád se všemi tvými slabostmi! Jsi křehká, ale dovol mému Duchu, aby tě vedl. Staň se malou ve mně, malým nic v mé síle. Rozplyň se ve mně a nech mě dělat všechno, aby viděli, že toto všechno se děje skrze mne. Nejsi nic, zůstaň ničím a dej prostor mému Duchu, aby v tobě rostl.  ANO,  DOVOL  MI  VDECHNOUT  SE  DO  TVÉ  NICOTY,  buď mým potěšením,  DOVOL  MI  POUŽÍT  TĚ  TÍMTO  ZPŮSOBEM,  ABYCH  VÁS  VŠECHNY  ZACHRÁNIL  a sjednotiil.
     V těchto dnech jsem tě učil rozlišovat  PRAVÁ  ZJEVENÍ  A  UČENÍ  na jedné straně  A  FALEŠNÁ  ZJEVENÍ,  UČENÍ  A  VIZE na straně druhé.  VŠECHNO,  CO  JE  NEPRAVÉ,  POCHÁZÍ  OD  SATANA!  Rozsévá zmatek, aby pravdu usvědčil ze lži. To se stalo v Pascaře. (Byla dána falešná předpověď zjevení.) Seje koukol mezi pšenici a všeechny mate. Zuří kvůli zjevením v Medžugorje a snaží se všechny zmást. Snaží se tvrdit, že tato božská díla nepocházejí ode mne.
    Dcero, když čteš o nějakém zjevení, které se zřejmě distancuje od mé Církve, popírá Petra, popírá Svatou Matku, pak věz, že tato poselství nepocházejí ode mne, Pána tvého Boha. Pocházejí od mého odpůrce, který se zjevuje, bere na sebe mou podobu, aby uskutečnil svůj záměr, to je aby vás co nejvíc rozděli l. Věř, že já nechci, aby se mí beránci rozptylovali. Chci je mít sjednoceny všechny kolem Petra v jednom stádě. Opakuji znovu, že Já, Ježíš Kristus, váš Pán a Spasitel, jsem vyvolil Petra, aby až do mého návratu pásl a chránil mé beránky a ovce, tohoto Petra, kterým je dnes Jan Pavel II. Slyšte, co Duch Svatý říká církvím: Vassulo,  SATAN  VÍ,  ŽE  JEHO  DNY  JSOU  UŽ  SEČTENY,  a proto se rudý drak pokouší strhnout s sebou co možná nejvíc duší.  DOSTALO  SE  MU  PŘÍSTUPU  DO  MNOHA  HLAV  A  MYSLÍ,  zrovna do těch, které by měly být naplněny duchovností a svatostí. Pronikl do nich všemi možnými odchylkami a úchylkami od pravdy a ode všeho, co je svaté.
    Rozhlédněte se kolem sebe, moji milovaní a pochopíte! Všechny  VŠECHNY  TYTO  ODCHYLKY  A  ÚCHYLKY  DAL  VÁM,  MÝM  DĚTEM,  JAKO  V  DOBÁCH  SODOMY  A  GOMORY! (genderové učení, homosexualita, pornografie aj.) Ano, aby  ZAPLNILY  VAŠEHO  DUCHA  A  NENECHALY  PROSTOR  PRO  TO,  CO  JE  SVATÉ,  ANI  KOUSEK  MÍSTA  PRO  MNE -  VAŠEHO  TVŮRCE  A  BOHA!  Ano, má Vassulo, cítím se odmítán. Cítím se zapomenutý a nemilovaný! Já, který jsem z lásky za vás zemřel na kříži!  JÁ,  KTERÝ  JSEM  DUCH  LÁSKY!  Vidíš, jak se mnou jednají? Zasloužím si to?
    VASSULO,  MODLI  SE,  MODLI  SE,  MODLI  SE  ZA  OBRÁCENÍ!!! Satan zesiluje své působení na mé tvorstvo, aby je stáhl s sebou do jámy! Ó tvorstvo, jak jsi slabé - jak strašlivě slabé!!!
    JAKÉKOLIV  ZJEVENÍ  A  UČENÍ,  KTERÉ  ODMÍTÁ  POSVÁTNOU  EUCHARISTI  A  OZNAČUJE  JI  ZA  RITUÁL (Některé církve ji nazývají "tradicí" a urážejí tím Boha: evangelíci, protestanti, letniční církve, jehovisti atd.),  NEBO  NEUZNÁVÁ  NEPOSKRNĚNÉ  SRDCE  TVÉ  SVATÉ  MATKY,  NENÍ  ODE  MNE!!!  Já Pán, vás nekonečně miluji a chtěl bych vás ještě jednou   VAROVAT  PŘED  TĚMITO  FALEŠNÝMI  PROROKY  A  UČITELI!"
:
               728.       Poselství Ježíše ze dne 8. března 2013 v 14:05.
   BYL POSLÁN ROZLOŽIT MOU CÍRKEV A ROZTRHAT JI NA MALÉ KOUSKY

  Má drahá, milovaná dcero,
Satan kypí vztekem proti mé církvi na zemi a jeho pustošení se dále rozšiřuje uvnitř jejích zdí.
  Lstivý podvodník, (NOVÝ PAPEŽ FRANTIŠEK !!!) který trpělivě čekal na svou příležitost, brzy vyhlásí svou vládu nad mými ubohými, nic netušícími, posvěcenými služebníky. Bolest, jakou [jim] způsobí, je pro Mě příliš těžká, abych ji nesl, a přesto, jeho vláda vyvrcholí v poslední očistě od zla v srdci mé církve.
  Pečlivě manévroval, aby dosáhnul své pozice, a brzy uvidíte jeho okázalé chování uprostřed jeho honosného dvora. Ze začátku bude svou pýchu, aroganci a posedlost sám sebou pečlivě skrývat před světem. Ve vnějším světě uslyšíte oddech úlevy, až zazní trubky a oznámí jeho mandát hlavy mé církve.
  Mé tělo je mou církví, ale nebude to Mně, Ježíši Kristu, komu bude přísahat svou věrnost, neboť  PRO  MĚ  NEMÁ  ŽÁDNOU  LÁSKU,  JEHO  VĚRNOST  PATŘÍ  ŠELMĚ,  a jak jen se bude smát a vysmívat se mým posvěceným služebníkům, kteří ho budou podporovat.
  On, který se odváží usednout v mém chrámu a který byl poslán Zlým, nemůže mluvit pravdu, protože nepřichází ode Mne.
  BYL  POSLÁN,  ABY  ROZLOŽIL  MOU  CÍRKEV   a roztrhal ji na malé kousky před tím, než ji vyplivne ze svých hanebných úst.
  Mé tělo je mou církví. Má církev je ještě naživu, ale jenom ti, kteří mluví Pravdu a drží se pevně mého svatého Božího Slova, mohou být částí mé církve na zemi. Nyní, kdy se ukáže poslední urážka vůči Mně, Ježíši Kristu, prostřednictvím Petrova Stolce, konečně pochopíte Pravdu.
  Kniha Pravdy, předpověděná Danielovi pro čas konce nemá být brána členy mé církve lehkovážně, neboť u mých milovaných posvěcených služebníků vyvolá její obsah nevolnost, až si uvědomí, že mluvím Pravdu.
  Falešný prorok – který se vydává za vůdce mé církve(nový papež František, kterého všichni radostně oslavujetí) – je již připraven nosit roucha, která nebyla zhotovena pro něho.
  ZNESVĚTÍ  MOU  CÍRKEV  A  ROZDĚLÍ  JI  VE  DVÍ  A  PAK  ZNOVU  VE  DVÍ!
  BUDE  SE  SNAŽIT  ZBAVIT  ÚŘADU  VĚRNÉ  SLUŽEBNÍKY  MÉHO  MILOVANÉHO  SVATÉHO  VIKÁŘE  papeže Benedikta XVI., jmenovaného Mnou. VYKOŘENÍ  VŠECHNY  VĚRNÉ  MÉMU  ÚŘADU  A  PŘEDHODÍ  JE  VLKŮM.
  Jeho činy nebudou zřejmé hned, ale příznaky budou brzy zjevné, když   SE  VYDÁ  ZÍSKAT  PODPORU  VLIVNÝCH  SVĚTOVÝCH  VŮDCŮ   a  těch, kteří jsou ve vysokých pozicích.(To samé dělal v Argentině)
  Až ohavnost zapustí kořeny, pak změny budou náhlé. Jeho oznámení  O   VYTVOŘENÍ  SLOUČENÉ  KATOLICKÉ  CÍRKVE,  SPOJENÍM  VŠECH  VĚROUK  OSTATNÍCH  NÁBOŽENSTVÍ,   přijde brzy poté.
  Bude stát v čele nového světového náboženství a bude panovat nad pohanskými náboženstvími. PŘIJME  ATEIZMUS   tím, že jej zbaví znamení hanby, o kterém řekne, že je spojeno s usilováním  O  TAK  ZVANÁ  LIDSKÁ  PRÁVA.  VŠECHNO,  CO  JE  V  OČÍCH  BOHA  HŘÍCHEM,  BUDE  touto novou,  všezahrnující církví,  POKLÁDÁNO  ZA  PŘIJATELNÉ.
  KDOKOLIV  SE  HO  ODVÁŽÍ  ZPOCHYBNIT,  BUDE  VYHLEDÁN  A  POTRESTÁN!
  KNĚŽÍ,  BISKUPOVÉ  A  KARDINÁLOVÉ,  KTEŘÍ  SE  MU  POSTAVÍ  NA  ODPOR,  BUDOU  EXKOMUNIKOVÁNI  A  ZBAVENI  SVÝCH  TITULŮ.  OSTATNÍ  BUDOU  ZASTRAŠOVÁNI  A  PRONÁSLEDOVÁNI  spolu s mnoha kněžími, kteří  SE  BUDOU  MUSET  SKRÝVAT!
  Vy, moji ubozí posvěcení služebníci, kteří nyní poznáváte můj hlas, prosím slyšte Mě, když se pokouším vás dosáhnout, abych vám přinesl útěchu. Nikdy bych vás nežádal, abyste odmítli moji církev na zemi, neboť jsem to byl Já, váš milovaný Spasitel, kdo ji vytvořil. Nabídl jsem své tělo jako živoucí oběť, abych vás zachránil. Byla vám dána odpovědnost svědčit v mém jménu, abyste zachránili duše těch, které poučujete a vedete.
  Vše, co můžete dělat, je důvěřovat Mi a nadále Mi sloužit.  CO  NESMÍTE  UDĚLAT,  JE  PŘIJMOUT  JAKÉKOLIV  UČENÍ,  KTERÉ  VÁM  BUDE  PŘEDLOŽENO  a  o  kterém budete okamžitě vědět, že  NENÍ  V  SOULADU  S  MÝM  UČENÍM!   Musíte dělat, co vám říká vaše srdce, ale vězte toto:
  Tato doba vám způsobí hlubokou bolest, a hluboký žal, který zakusíte, až uvidíte, jak má církev bude znesvěcena, vás zanechá v pláči. Ale musíte rozpoznat lži, které vám budou nyní předloženy jako to, čím jsou – jako potupa mé smrti na kříži.
  Toto zničení může mít za následek zhroucení struktury mé církve.
  ZMĚNY  A  ÚPRAVY  BUDOU  SPOLU  S  MÝM  CHRÁMEM  postaveným pro novou světovou církev budou provedeny a umístěny v Římě.
  Buďte si jisti, že stejně tak jako můj chrám bude znesvěcen, že Já, Ježíš Kristus, Spasitel všeho lidstva, budu zavržen a hozen do stoky.
   Váš Ježíš
                                              
                         NOVÉ  ZPRÁVY  Z  GARABANDALU:

     V Římě se konala Synoda o rodině ve dnech 5.-19.října 2014. Byla předpovězena už v Garabandalu Pannou Marií, že proběhne krátce před Varováním...
     Otec Rafinel říká:"Před pár lety jsem věděl o informaci, která potvrzuje konání důležité Synody před Varováním oznámené v Garabandalu. Jeden z mých čtenářů, Raymond, mi poslal video ve španělštině, kde lze slyšet Matku María García de las Nieves, která byla představenou školy v Burgosu, kde studovala vizionářka Conchita v letech 1966 a 1967. Jsou v blízkém vztahu i nyní, potvrzujíce mi tuto informaci. Toto oficiální svědectví Matky Garcii je nutno brát velmi vážně."
      Záznam z videa:
    "Otče, tady je madre Garcia, vy máte poselství ohledně Garabandalu, které nám chcete říci, že? PŘED  VAROVÁNÍM  MÁ  PŘIJÍT  SYNODA?  Můžete nám o tom něco říci?"
     Otec Rafinel:"Ano, během zjevení Panny Marie, v jednom zjevení řekla Panna Maria Conchitě, že před budoucími událostmi se bude konat Synoda, řekněme důležitá Synoda. Když teta Conchity to od ní slyšela, řekla jí:'No to se zřejmě má vztahovat ke koncilu.'(jelikož tehdy probíhal 2.Vatikánský koncil) Avšak Conchita tetě řekla:'Ne, Panna Maria mi neřekla, že se jedná o koncil, řekla mi, že bude Synoda a pro mě Synoda znamená malý koncil.'
    Není možné, aby dvanáctiletá dívka bez jakýchkoliv vědomostí či znalostí kultury osvětlila něco, co jsme ani my do nedávna nevěděli, kromě toho, jak by mohla vědět, že Synoda je definována jako malý koncil?"
    To mi sdělil otec Rafinel, a sdělil to i otci Pescerovi, který psal první knihu o Garabandalu a přednášel o tom v katedrále na universitě v pařížské Sorboně. On tvrdí, že to považuje za  ZNAMENÍ  PŘED  VAROVÁNÍM.  A v hodně dopisech, jež jsou psány ve francouzštině to považuje za tzv.  "P Ř E D V A R O V Á N Í".

           DOPLNĚK:
    Panna Maria řekla Conchitě po úmrtí papeže Jana XXIII., že budou už jen tři papežové a pak bude  K O N E C   Č A S U.  První byl papež Pavel VI., Jan Pavel II. a Benedikt XVI. "Papež" František tam už tedy nezapadá.
    Jako poctivý Garabandalista (překladatel) zde připojím pár slov, která se týkají výroku papeže Benedikta XVI., a který pronesl ve Fatimě v roce 2010. Podle mě jde o důležitý výrok: "Kéž by oněch 100 let (1917-2017), jež nás dělí od prvního zjevení urychlilo předpovězené   VÍTĚZSTVÍ   NEPOSKVRNĚNÉHO  SRDCE  PANNY  MARIE   A  SLÁVY  NEJSVĚTĚJŠÍ  TROJICE."
    Domnívám se, že kniha od Antonia Socciho by nám na to mohla odpovědět.
Socci píše:"V článku Papež Emeritní - věrný stoupenec Garabandalu - jsem popsal, jak moc byl bývalý papež od samého počátku blízko zjevením v Garabandalu a jak moc si uvědomoval    VŠECHNY  DŮLEŽITÉ  PODROBNOSTI.  Můžeme tedy předpokládat, že papež Benedikt XVI. si byl vědom už v roce 2010 načasování Garabandalských poselství, které se mají odehrát BĚHEM  NÁSLEDUJÍCÍCH  7 LET? To by vysvětlovalo i jeho výrok ve Fatimě.
    V roce 2010 též papež řekl ve Fatimě, že Třetí fatimské tajemství se dosud nenaplnilo,   ALE  USKUTEČNÍ  SE  V  NEJBLIŽŠÍ  DOBĚ.
    (A je tu otázka: Proč by ale rezignoval z úřadu o tři roky dříve, kdybychom byli už tak blízko oněm událostem? (Protože ho černé "vrány" vyštípaly z úřadu. Viz slova Pána Ježíše, jednoho zavraždili, druhého dusili a třetího připravili o trůn.)
  (Regina č.1/2018)

      "VYVÁŽENÝ  A  POZITIVNÍ  DOKUMENT"  ZE  SYNODY  O  RODINĚ:
  ...Papež František zahájil už v září kroky ke zjednodušení církevního postupu pro prohlašování neplatnosti manželství. Reforma těchto procedur by měla vést k tomu, že  JIM  UMOŽNILA  CHODIT  K  PŘIJÍMÁNÍ. katolíci budou moci snadněji ukončovat problematická manželství a uzavírat nové sňatky.  František  chce  také  prosadit,   ABY  BYLA  CÍRKEV  OTEVŘENĚJŠÍ  VŮČI  ROZVEDENÝM  MANŽELŮM  A  UMOŽNILA  JIM  CHODIT  K  PŘIJÍMÁNÍ.
 (Regina 1/2015 str.15)

                "POSLEDNÍ  ZÁPAS  BUDE  O  MANŽELSTVÍ  A  RODINU."

     Sestra Lucie dos Santos, jedna ze tří dětí, které byly svědky mariánských zjevení ve Fatimě, zemřela v roce 2005. Ale ještě před svou smrtí předpověděla, že  POSLEDNÍ  ZÁPAS  MEZI  KRISTEM  A  SATANEM  BUDE  O  MANŽELSTVÍ  A  RODINU!  Říká to kardinál Carlo Caffara, který uvádí, že vizionářka mu poslala dopis s tímto poselstvím, když byl arcibiskupem v Bologni v Itálii.
    Vyhlášení sestry Lucie, jež vyslovila během pontifikátu Jana Pavla II., znovu uveřejnil mexický týdením "Desde la Fe" jako reakci ny výrok prezidenta Enriqueho Pe u Nieta, který  OZNÁMIL,  ŽE  BUDE  PODPOROVAT HOMOSEXUÁLNÍ  SŇATKY  V  TÉTO  ZEMI.  Mexický týdeník připomněl vyhlášení kardinála Caffara pro italský tisk z roku 2008, tři roky po smrti sestry Lucie.   "POSLEDNÍ  ZÁPAS  BUDE  O  MANŽELSTVÍ  A  RODINU."

     Sestra Lucie dos Santos, jedna ze tří dětí, které byly svědky mariánských zjevení ve Fatimě, zemřela v roce 2005. Ale ještě před svou smrtí předpověděla, že  POSLEDNÍ  ZÁPAS  MEZI  KRISTEM  A  SATANEM  BUDE  O  MANŽELSTVÍ  A  RODINU!  Říká to kardinál Carlo Caffara, který uvádí, že vizionářka mu poslala dopis s tímto poselstvím, když byl arcibiskupem v Bologni v Itálii.
    Vyhlášení sestry Lucie, jež vyslovila během pontifikátu Jana Pavla II., znovu uveřejnil mexický týdením "Desde la Fe" jako reakci ny výrok prezidenta Enriqueho Pe u Nieta, který  OZNÁMIL,  ŽE  BUDE  PODPOROVAT HOMOSEXUÁLNÍ  SŇATKY  V  TÉTO  ZEMI.  Mexický týdeník připomněl vyhlášení kardinála Caffara pro italský tisk z roku 2008, tři roky po smrti sestry Lucie.

              655.     Poselství Ježíše ze dne 23. prosince 2012 v 15:30.             
              RODINA  A  JEJÍ  ZNIČENÍ  BUDE  U  KOŘENE  VŠEHO
                          
     Má drahá, milovaná dcero,
mnoho z mých posvěcených služebníků bude čelit strašné výzvě. Ta je donutí, aby si vybrali jednu z dvou rozdílných cest. Bude záležet na každém z nich, na jejich svobodné vůli, kterou cestu si budou muset vybrat. Neboť ohavnost se už brzy sama oznámí.
Mnozí z mých posvěcených služebníků si nebudou zpočátku vědomi toho, co se děje. Teprve potom, co budou číst dopisy od těch, kteří zaujímají vysoká postavení, setkají se s těžkostmi.
  Ti, kteří prosazují mé svaté Slovo, dané člověku darem Bible svaté, budou vyzváni, a bude na ně naléháno, aby přijali pozměňovací doplňky. Tyto doplňky jim budou dány a bude od nich očekáváno, že je spolknou a přijmou je jako Pravdu. Bude z nich plynout toto:
  BUDOU  VYBÍZET  MÉ  SVATÉ  POSVĚCENÉ  SLUŽEBNÍKY,  ABY  PŘIJALI  TOLERANCI  HŘÍCHU.
  Bude jim řečeno, že Bůh je vždy milosrdným Bohem a že miluje každého. Ano, tato část je pravdivá. Ale potom jim budou dány pokyny, aby schvalovali zákony, které jsou ohavností v mých očích. Rodina a její zničení budou u kořene všeho.
  Od jiných  BUDE  POŽADOVÁNO,  ABY  PŘIJALI  NOVÝ  DRUH  OBŘADU,  JENŽ  NAHRADÍ  MŠI  A  PŘÍTOMNOST  MÉ  NEJSVĚTĚJŠÍ  EUCHARISTIE.  Bude to považováno za vše zahrnující  KROK  K  SJEDNOCENÍ  VŠECH  KŘESŤANŮ  A  JINÝCH  NÁBOŽENSTVÍ  V  JEDNO  JEDINÉ!  To bude začátek konce.
  Den, kdy každodenní oběti mše budou přerušeny, bude začátkem všech událostí, které se začnou uskutečňovat, jak bylo předpověděno Janu Evangelistovi. Bude to čas vzestupu šelmy a její vliv bude velký. Zvítězí nad srdci a dušemi mnoha kněží.   Jejím cílem je zrušit všechny mše a znesvětit nejsvětější eucharistii. Šelma to již činí skrze černé mše, sloužené v mnoha katolických kostelech. Jádro nevěrných služebníků spřádá komplot proti mé církvi a mnohé uvedou v omyl.
  BUĎTA  BDĚLÍ!  MĚJTE  OČI  OTEVŘENÉ  a proste Mě o sílu, kterou budete potřebovat, abyste se postavili proti tomuto hanebnému a podlému plánu.
  Boj v mé církvi na zemi bude urputný. Kněz proti knězi. Biskup proti biskupovi. Kardinál proti kardinálu.
Moji posvěcení služebníci, nechť je známo mezi těmi z vás, kteří Mě znají a milují Mě, že vás povedu. Budu vás provázet. Dám vám sílu k tomu, abyste si poradili s nepřáteli Boha. Nejste sami.
  Nikdy nesmíte naslouchat lžím, dávaným, nebo předkládaným vám v mém svatém jménu. Jenom vy znáte Pravdu ve svých srdcích. Poslouchejte vaše srdce. ZŮSTAŇTE  VĚRNÍ  VŠEMU,  CO  VÁM  BYLO  ŘEČENO,  ŽE  JE  BOŽÍM  ZÁKONEM!
  Jestli vám bude předloženo cokoliv, co se zdá, že je v rozporu s mým učením, pak se k tomu musíte obrátit zády.
   Váš Ježíš

                 PŘEDMANŽELSKÝ  SEX  JE  TĚŽKÝM  HŘÍCHEM:
                              MUSÍME  TRVAT  NA  POKÁNÍ
                     (Mons.Charles Pope - Washington, DC)
  Žijeme v době, ve které mnozí označují za dobré, nebo říkají, že "o nic nejde", o tom, o čem Bůh říká, že je hříšné. To platí zejména v oblasti sexuality, kde mnozí z naší společnosti nejen tolerují, ale i oslavují sexuální praktiky, které Písmo nazývá závažnými a hříšnými a které povedou do pekla, pokud se z nich nezačne konat pokání.
  Skutky smilstva, předmanželský sex a homosexuální jednání, nemůže považovat za přijatelné žádný katolík či osoba, která upřímně přijímá Písmo jako Boží slovo. A dokonce i ti, kteří nesdílejí naši víru, mohou jasně rozpoznat, jak velké škody způsobují skutky smilstva a homosexuální skutky: šíří závažné onemocnění, škodí manželství a rodině, vedou k potratu anebo odsuzují děti, které potratu uniknou, na život jen s matkou. Takovým dětem pak scházejí otcové a nemají tak to nejoptimálnější prostředí, jaké jim náleží.
  Dnes se chcme zaměřit na hrozný a smrtelný hřích smilstva a přednést proti němu jasné biblické učení. Je smutné, že mnoho katolíků tvrdí, že se o těchto otázkách na jejich kazatelnách  a v jejich třídách mlčí. Doufám, že tento příspěvek odprezentuje zvučnou a hlasitou výzvu Písma k čistotě. Ta v nás s ohledem na hříšnost sexu před manželstvím nenechává vůbec žádnou pochybnost. Písmo je jasné: SMILNÍCI  NEZDĚDÍ  BOŽÍ  KRÁLOVSTVÍ.  To znamená, že  SMILSTVO  JE  SMRTELNÝ  HŘÍCH   a  ti,  KDO  SE  Z  NĚJ  NEBUDE  KÁT,  PŮJDOU  DO  PEKLA!!!
  Aplikujme obvyklé podmínky na to, aby byl nějaký hřích smrtelným hříchem (závažnost věcí - a tím smilstvo je, dostečné vědomí a plný souhlas). Neměli bychom snad dojít k závěru, že tyto podmínky jsou všechny splněny jen zřídka. Setkal jsem se s mnoha páry, které se připravují na manželství, jsou sexuálně aktivní a žádný z nich nebyl překvapen, že jsem je za to káral.   VĚDĚLI,  ŽE  JE  TO  ŠPATNÉ!  Boží hlas se v jejich svědomí ještě stále ozýval. A pokud jde o souhlas vůle, je možné připustit, že někteří občas padnou ve slabé chvilce. Ale  ŽÍT  VE  SMILSTVU  A  NEČINIT  ŽÁDNÉ  OPATŘENÍ, aby se mu předešlo, to není slabost,  TO  JE  HŘÍŠNÉ  ZANEDBÁNÍ  OPATRNOSTI  A  ZDRAVÉHO  ROZUMU!
  Žijeme v hříchem zmateném kulturním prostředí, ve kterém mnozí buď oslavují anebo dělají jen málo, aby se zabránilo tomu, co Bůh nazývá velmi vážným hříchem. Církev nemůže být nejasná a kazatelny a třídy o tom často mlčí. Takové mlčení vedlo k tomu, že i samotní rodiče mlčí.  A  MLČENÍ  SE  BERE  JAKO  SOUHLAS.
  Smilstvo nelze schválit. Je hříšné a u zatvrzelých hříšníků může snadno způsobit, že se nedostanou do nebe. Naše láska k duším nás musí donutit,  ABYCHOM  SE  K  TOMU  VYJADŘOVALI  ZCELA  JASNĚ  VZHLEDEM  K  TĚŽKÉ  HŘÍŠNOSTI  PŘEDMANŽELSKÉHO  SEXU  A  SPOLUŽITÍ!
  Obraťme svoji pozornost na biblický text. Následující citace z pasáží Nového zákona jasně odsuzují smilstvo a jiné nečisté skutky. Opět platí, že smilstvo je nejčastějším biblickým slovem pro předmanželský sex. Závažnost a jasnost těchto odsouzení je užitečná proto, že nám pomáhá vzít tyto věci vážně a vyhýbat se jim. Takové odsouzení by se však nemělo vnímat odděleně od Božího milosrdenství. BŮH  nikdy nezklame a  ODPUSTÍ  TĚM,  KDO  K  NĚMU  PŘICHÁZEJÍ  S  POKORNÝM  A  ZKROUŠENÝM  SRDCEM.  Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníka a je vůči němu plný milosrdenství a soucitu. Ale k této milosti se člověk musí dostat skrze pokání.
  Myslíce na to, přečtěte si následující pasáže Nového zákona, které odsuzují smilstvo a jiné formy sexuální nečistoty.

                    O tom, že existuje všeobecné nařízení o čistotě:
  "Pokud jde o smilstvo, o nečistotu v jakékoliv podobě nebo také o chamtivost, ať mezi vámi není jejich jméno ani vyslovováno: tak to přísluší svatým. Stejně je tomu s hrubostmi, hloupými řečmi, vtipkováním: to vše je pramálo vhodné; dávejte zaznívat spíše díkůvzdáním. Dobře si totiž buďte vědomi tohoto: ani smilník, ani prostopášník, ani chamtivec - což je modloslužebník - nemají právo na dědictví v Kristově a Božím království. Ať vás nikdo nemate zbytečným vysvětlováním: právě podobné nepořádky přivolávají Boží hněv na ty, kdo Bohu vzdorují. Nemějte tedy s nimi nic společného."(Efezkým 5,3-7)

              O tom, že zatvrzelí smilníci jsou vyloučeni z Božího království:
  A ten, jenž sedí na trůně, prohlásil:"Hle, všechno tvořím nové. Piš! Tato slova jsou spolehlivá a pravdivá. Já jsem Alfa i Omega, Začátek a Konec; tomu, kdo má žízeň, dám já z pramene vody života zdarma. To bude vítězův podíl; a já budu jeho Bůh a on bude můj syn. Ale zbabělci, odpadlíci, zvrhlíci, vrazi, nestoudníci(cizoložníci), čarodějové, modláři, zkrátka všichni lháři, naleznou svůj úděl ve žhnoucím jezeře ohně a síry: to je ta druhá smrt."(Zjevení 21,5-8)
  "Blahoslavení, kteří si perou šaty; budou mít právo užívat stromu Života a branami vcházet do toho Města. Venku zůstanou psi, čarodějové, smilníci, vrazi, modláři a všichni, kdo se zalíbením konají zlo! Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby u vás vyhlásil toto zjevení o církvích. Já jsem výhonek Davidova rodu, zářící jitřní Hvězda."(Zjevení 22,14-16)

                 O tom, že tělesné hříchy ničí ducha, který je v nás:
  A říkám: dejte se vést Duchem, a nebude vám hrozit, že byste uspokojovali tělesnou žádostivost. Neboť tělo dychtí proti duchu a duch proti tělu; stojí proti sobě, takže vy neděláte to, co byste chtěli. Ale povzbuzuje-li vás Duch, nejste pod Zákonem. A je dobře známo, co vše působí tělo: smilstvo, prostopášnost, nečistotu, modloslužbu, čarodějnictví, nenávisti, nesvár, žárlivost, prchlivost, hádky, různice, roztržky, závistivost, hýření, nezřízené hodování a podobné věci - a upozorňuji vás, jak jsem to již učinil, že kdo se dopouštějí takových provinění, nezdědí Boží království! (Galatským 5,16-21)

               O tom, že dokonce i naše myšlení je povoláno k čistotě:
  "Slyšeli jste, že bylo řečeno: Nezcizoložíš. Já vám však říkám: Kdokoli žádostivě pohlíží na nějakou ženu, už s ní ve svém srdci zcizoložil. Svádí-li tě tvé pravé oko ke hříchu, vyrvi je a odhoď je od sebe: neboť je pro tebe lepší, aby zahynul jeden jediný z tvých údů a aby celé tvé tělo nepřišlo do pekla."(Matouš 5, 27-30)
  "Ze srdce totiž vystupují zlé záměry, vraždy, cizoložství, prostopášnosti, krádeže, křivá svědectví, pomluvy. Takové věci poskvrňují člověka; ale pokud se jí neomytýma rukama, to člověka neposkvrňuje."(Matouš 15,19-20)
  "Neboť zevnitř, z lidského srdce, vycházejí zvrhlé záměry: prostopášnosti, krádeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnosti, lest, necudnost, závist, pomluva, pýcha, pošetilost. Všechny tyto špatné věci vycházejí zevnitř a poskvrňují člověka,"(Marek 7, 21-23)
        O tom, že sexuální nečistota je formou modloslužby a světskosti:
  Umrtvujte tedy své pozemské údy: smilstvo, nečistotu, hříšnou vášeň, zlou žádost a chamtivost, která je modloslužbou; to právě přivolává Boží hněv na ty, kdo vzdorují.(Koloským 3,5-6)

       O tom, že moje tělo mi nepatří a že s ním nemohu dělat, co se mi zlíbí:
  Nevíte snad, že nespravedliví nebudou dědici Božího království? Nemylte se v tom! Ani nestoudníci, ani modloslužebníci, ani cizoložníci, ani zvrhlíci, ani muži hanebných mravů, ani zloději, ani chamtivci a také ani opilci,(i ti, co berou drogy), nactiutrhači nebo hrabivci nezdědí Boží království....Což nevíte, že vaše těla jsou Kristovými údy? A mám vzít Kristovy údy a udělat z nich údy nevěstčiny? Nikdy! Nebo snad nevíte, že kdo se spojuje s nevěstkou, je s ní jediné tělo? Vždyť je řečeno:"Ti dva budou jediným tělem." Kdo se však spojuje s Pánem, je s ním jediný duch. PRCHEJTE  PŘED  SMILSTVEM!  Každý hřích, který člověk může spáchat, zůstává vně jeho těla; kdo smilní, hřeší proti svému vlastnímu tělu. Nebo snad nevíte,   ŽE  VAŠE  TĚLO  JE  CHRÁMEM  DUCHA  SVATÉHO,  JENŽ  JE  VE  VÁS  A  JEHOŽ  MÁTE  OD  BOHA?   A   ŽE  NEPATŘÍTE  SAMI  SOBĚ?  Byli jste zkrátka a dobře koupeni! OSLAVUJTE  TEDY  BOHA  VE  SVÉM  TĚLE!(1 Korintským 6,9-11,15-20)

      O tom, že povolání k čistotě není jen lidským názorem, ale Bohem vyhlášenou pravdou.
             Sexuální hřích je tedy formou nespravedlnosti:
  Konečně vás, bratři, prosíme a v Pánu Ježíši vybízíme: obdrželi jste od nás poučení a způsobu života, jenž se líbí Bohu, a vy už tak žijete; nadále se v tom zlepšujte. Dobře víte, jaké jsme vám dali pokyny od Pána Ježíše. A hle Boží vůle je toto: vaše posvěcení;  to znamená, abyste se zdržovali necudnosti,   ABY  KAŽDÝ  Z  VÁS  DOKÁZAL  UŽÍVAT  TĚLA,  JEŽ  MU  NÁLEŽÍ,  SE  SVATOSTÍ  A  ÚCTOU,  aniž by se dal unést vášní, jak to činí pohané, kteří neznají Boha; nikdo ať v této věci nezkracuje a nepodvádí svého bratra. Za to vše se mstí Pán, už jsme vám to řekli a dosvědčili.  VŽDYŤ  BŮH  NÁS  NEPOVOLAL  K  NEČISTOTĚ,  ALE  K  POSVĚCENÍ.  A tak kdo toto odmítá, neodmítá člověka, nýbrž Boha, jeho, který vám dává darem svého Svatého Ducha.(1 Soluňským 4,1-8)

          Smilstvo a jiné sexuální hříchy se počítají mezi závažnější hříchy:
  Zajisté víme, že Zákon je dobrý, jestliže ho někdo náležitě užívá, a přitom je si dobře vědom, že nebyl ustanoven pro spravedlivého, ale pro vzpurníky a buřiče, bezbožníky a hříšníky, svatokrádežníky a znesvěcovatele, otcovrahy a matkovrahy, vražedníky, smilníky a homosexuály, obchodníky s lidmi, lháře, křivopřísežníky a pro vše, co se příčí zdravému učení, takovému, jež je v souladu s evangeliem sláva blahoslaveného Boha, které mi bylo svěřeno.(1 Timoteovi 1,8-11)

                       Smilstvo a cizoložství potupuje manželství:
  Manželství ať je ode všech ctěno a manželské lože budiž bez poskvrny. Neboť Bůh bude soudit smilníky a cizoložníky.(Židům 13,4)

  ZÁVĚR:
  Proto se nenechejte oklamat:   SMILSTVO  JE  TĚŽKÝ  HŘÍCH -  JE  TO  SMRTELNÝ  HŘÍCH!!!
  Je to těžký hřích,  který  vylučuje  z nebe toho,   KDO  SE  Z  NĚHO  NEKAJE!  Uráží Boha, poškozuje děti a rodinu, šíří nemoci, podporuje potrat, je nespravedlností vůči dětem a společnosti, zneucťuje manželství a zasluhuje si velký trest, jak to vyhlašuje Boží slovo.
  Nepřestávejte doufat v Boží milosrdenství, čiňte však pokání. Milosrdenství lze dosáhnout jen skrze pokání. Je však třeba říci ještě něco. Smilnit je špatné.

  Č I Ň T E   P O K Á N Í !   A to hned a bez odkladu!
(Z LifeSiteNews, 16.září 2014)

         BERGOGLIŮV  DOMINO  EFEKT  SE  ÚSPĚŠNĚ  ROZJEL!
                                      24. 1. 2018
     Biskupové oblasti Emilia Romagna povolují znovusezdaným rozvedeným přístup ke svátostem. 23. ledna byly zveřejněny směrnice pro aplikaci osmé kapitoly AL. Vyjadřují se ještě zřetelněji a jednoznačněji než argentinští biskupové. Bergogliem nastavený proces se rozvíjí jako domino efekt.
                                                                                  Tichá revoluce
     V červnu 2017 byl tichnou cestou v Acta Apostolicae Sedis zveřejněn soukromý Bergogliův dopis, odeslaný 5. září 2016 biskupům v Buenos Aires. Tak se ze soukromého dopisu rázem stal dokument učitelského úřadu. Tím byl nastaven směr, kterým se má církev pohybovat.
     Zveřejnění v AAS bylo ovšem oznámeno teprve po několika měsících. Takovými neobvyklými, tichými, doslova kradmými kroky se dala do pohybu požadovaná „revoluce“. Její promotoři se to naučili tak, že po desetiletí probouzeli žízeň, která musela propuknout, když nejdříve narazili na skálu římské církve.
     Od té doby hledali cestu bez konfrontace, protože ta se jim projevila jako nebezpečná. Odpor byl stále hodnocen jako velký. Byla proto nastoupena cesta malých a především zakuklených krůčků, napomáhajících zapírat projektovanou změnu tak dlouho, dokud není požadovaný zlom pod střechou.
     Podle pokrokového smýšlení dá se pak revoluce samovolně do pohybu. Tím se vysvětluje, proč se neusiluje o ustanovení platná pro celou církev. To by vyprovokovalo konfrontace, a těm je třeba předejít. Proto se pod heslem „decentralizace“ rozhodují samostatně jednotlivé diecéze a jednotlivé biskupské konference. Jestliže Němci chtějí prosadit rozvod, ať si ho mají. Když to Poláci a velká část USA odmítají, je to jejich věc. Tak to již před synodami narýsoval kardinál Kasper.
     Tato strategie má za úkol hledat škvíry ve zdi, jimiž by zlom mohl vniknout dovnitř. Pokrok pak bude vyvolávat přitažlivost, která strhne i ty země a diecéze, které prozatím odporují. Je to jen otázka času a nových generací biskupů, kněží a věřících; pak i v takových zemích, jako jsou některá místa Kanady, nakonec tyto zdi padnou.
                                    Další „jezuitský“ tah
        To, co se již uskutečňuje v oblasti rozvodu a druhého „manželství“, to nyní přichází na řadu a připravuje se v oblasti kněžství. 9. září 2017 volal František v Kolumbii k věřícím: Nechoďte za mnou s nějakým příběhem toho druhu: „Jistě není mnoho povolání pro tuto zvláště zasvěcenou službu, protože to je důsledek této krize, kterou prožíváme...“ Víte, co to je? Pohádky. Jasné? Papež dává takovou odpověď, jakou odpůrci celibátu, jako je rakouský misijní biskup Erwin Kuenstler, neradí slyší, ale jaká ladí jeho zastáncům: „I uprostřed krize Bůh stále povolává.“
     Jasné? Samozřejmě, že ne. Věci se ve skutečnosti mají zcela jinak, neboť zatím se už rozběhla příprava na změkčení celibátu. Nejbližší papežovi spolupracovníci už o tom mluví otevřeně, jako třeba kardinál Stella, prefekt kongregace pro klérus, který je ve svém úřadě jen jako držitel papežova místa, ale bez vlastní iniciativy. Podobně Bruno Forte, zvláštní sekretář synody o rodině zlehčoval pokyn nezmiňovat se v závěrečném dokumentu o rozvedených a znovu sezdaných, jako by šlo jen o nějaký typicky jezuitský zvyk, ačkoliv to byla taktika, aby to nevyvolalo předčasný odpor.
                      Demokraticky a antidiskriminačně
     Strategie postupovat „demokraticky“ a „antidiskriminačně“ bude stejně tak použita i k likvidaci celibátu. „Jen“ v případě stavu nouze a „jen“ starší, ctihodné ženaté muže připustit ke kněžskému svěcení a „jen“ v amazonském pralese. A na vzdálených jižních ostrovech. A v Kongu a... také ... v džungli velkoměst. Možnost k návštěvě mše je s odvoláním na 2VK totiž „právo“, jehož odepření znamená diskriminaci. Tak argumentuje v těchto dnech biskup Kreutler s pathosem emancipačního levicového politika pro amazonské domorodce. Ale co platí pro indiány v pralese, musí tedy platit i pro věřící v Kocourkově, kteří kvůli vysychajícímu proudu povolání nemají žádného faráře.
     Tak nebo podobně to uslyšíme v budoucích dvou letech. Praxe bude nakonec taková, že každá diecéze a každá biskupská konference vyhlásí svůj nouzový stav a bude požadovat „výjimečná opatření“. A hle, z výjimky se stane pravidlo. Tak je to naplánováno. A papež František bude přitom až do jara 2020 zarytě mlčet o ženatých kněžích a o postupném odbourávání celibátu, doku se to nestane hotovou věcí. On nic, on mzikant.
     Vnější formy jsou jasné, rozsah vnitřních důsledků pro církev a Boží lid je netušený. Každý poukaz na pravověrnou církev je z historických a kulturních důvodů zbytečný. Zlom v katolické církvi nebude požadován z důvodů ortodoxních, nýbrž odvozován z ducha protestantismu a částečně ze západního relativismu.
                               Jako kameny domina
     Papež mluví o procesech, které chce naťuknout, aby pak jen dodal, že mají být nezvratné. Za tím vším však stojí spuštění domino efektu, jak se to už zcela jasně projevuje v případě AL.
      Kardinál Schönborn, který Františkovi zachránil biskupskou synodu, udal při prezentaci AL směr. A František ho za to pochválil. O půl roku později padl další kámen – biskupové z Buenos Aires řekli totéž, jenže zřetelněji než Schönborn. A nyní biskupové z Emilia-Romagna to říkají znovu, ale ještě zřetelněji. Takticky zvolená a zahalená slova byla opuštěna a nyní už se rýsuje jistota, že bude následovat celá vlna padajících kamenů.
     Co Jan Pavel II. ve Familiaris consortio 87 označuje za povinnost rozvedených sezdaných, kteří se nechtějí odloučit ze závažných důvodů, totiž žít jako bratr a sestra, zní po dvou synodách pod papežem Františkem a po jeho postsynodálním spisu AL a po dlouhé hře na kočku a myš zcela jinak: Biskupové z Emilia-Romagna nemluví ve svých směrnicích o „povinnosti“, ale o „možnosti“, kterou je navíc třeba uvádět jen zdrženlivě. Píšou doslova:
     Na tuto volbu je možno se dívat jako na jednu z možností, protože nový svazek, a tedy i blaho dětí, by mohl být při absenci pohlavního styku vystaven ohrožení.
     Co bylo dosud nezbytným požadavkem, to je nyní jen možnost a jedna z voleb. To, co církev dříve požadovala, to je nyní označeno jako možné ohrožení. Biskupové z Emilia-Romagna tím přijímají a potvrzují, co církvi nepřátelské kruhy již dávno tvrdí: církevní nauka lidi „ohrožuje“, „utlačuje“ a „poškozuje“.
     Biskupové severoitalské oblasti se odvolávají na dokument Gaudium et spes a převádějí výrok koncilní konstituce, který se vztahuje na řádné manžely, zkrátka a dobře na všechny páry, i na civilně sezdané, nebo sezdané po rozvodu. Neexistuje žádné rozlišování, a to nikoliv náhodou. Když GS ukončení manželského soužití označuje za možné ohrožení, vidí v tom tito biskupové potvrzení, že rozvedení musí v pohlavním životě pokračovat... Začarovaný kruh otevírá dokořán brány nemanželskému pohlavnímu soužití, neboť zdůvodňuje jeho oprávněnost.
                           Za kardinála Caffarry nemyslitelné
     Takové směrnice by byly za kardinála Caffarry nemyslitelné. Je to důsledek nástupu „kněží z ulice“, které Bergoglio dosazuje na biskupské stolce. Takovým knězem nahradil v Boloni Caffarru a Luigi Negriho ve Ferraře. Tři Bergogliem nově jmenovaní nejvíce ovlivnili biskupy z této oblasti. Podobné „směrnice“ chystají také v Lombardii, ačkoliv kardinál Scola vydal již v Miláně pokyny opačného charakteru. Domino efekt je již nezadržitelný.
     Už víte, proč Bergoglio  neodpovídá na žádná dubia ani na dopisy s tisíci podpisy?  Proč by odpovídal? Všechno mu funguje, jak si to naplánoval. A to je stále teprve začátek!
    (Katholisches)                                                        

                 LÁSKA  JE  KOŘENEM,  JÁ  JSEM  KOŘEN!
                          Poselství Ježíše Vassule - 26.8.1988
     Vassula vypráví:"Byla jsem pozvána, abych se setkala s několika horlivými muslimy včetně obou jejich imámů a jednoho šejka. Když jsem tam přišla s jedním přítelem teologem, brzy jsme si všimli, že to celé bylo zinscenováno, aby mě odsoudili a mohli mě v tajnosti  ZAŘÍKÁVAT,  a to také dělali. Když ve mně nenašli žádného zlého ducha, přestali se ovládat a  STALI  SE  VELMI  AGRESIVNÍMI, zvláště když jsem přijala poselství pro ně -  POSELSTVÍ  LÁSKY!  A protože viděli, že jsem úplně klidná, zuřili ještě víc. Obviňovali mě ze lži a klamu; říkali, že tento "můj Bůh" není Bůh Lásky. M§j průvodce i já jsme klidně vstali a šli od nich. Kdyby to nebylo ve Švýcarsku,  BYLI  BY  NÁS  SNAD  ZABILI!"
    Ježíš to komentuje:"Má Vassulo, na prvním místě je láska. Já jsem Bůh Lásky. Pamatuješ si, jak jsem tě poučoval, že  LÁSKA  JE  KOŘENEM?  Dal jsem vám podobenství o dobrém stromu, který přináší dobré ovoce. Tento strom je dokonalý, neboť jeho kořenem je Láska. Jeho větvemi jsou všechny ctnosti a, a všechny jsou dobré. Bez kořenů lásky, by tento strom neměl ctnosti, nenesl by tedy plody. Vidíš-li strom, který je neplodný, nebo jehož ovoce je shnilé, pak věz, mé dítě,  ŽE  JEHO  KOŘENEM  JE  NEJHORŠÍ  ZLO!!!
     Prohlašuji slavnostně, že kořen všech ctností se jmenuje  "LÁSKA"!  Já jsem Láska.  JSEM  KOŘEN,  KTERÝ  TĚ  VYŽIVUJE  A  KTERÝ  TĚ  ČINÍ  KRÁSNOU.  POJĎ  A  BUĎ  VE  MNĚ  A  BUDEŠ  ŽÍT  NA  VĚKY!"

      KRIZE  CÍRKVE: JAK  BY  MOHL  MÍT  KATOLÍK  ÚCTU  K  ISLÁMU?
           Sv. František z Assisi - Ignác Pospíšil - DUŠE  A  HVĚZDY

     Moje srdce krvácí, když čtu blahopřání muslimům ke svátku Íd al-Fitr, které sepsal papež František.  A zároveň musím žasnout nad tím, že se papež ve své gratulaci odvolává zrovna na sv. Františka z Assisi, protože mi to připadá jako  STRAŠLIVÁ  DRZOST  A  ZNEUŽITÍ  TOHOTO  SVĚTCE!  Máloco je totiž tak jisté, že sv. František by nikdy nic takového nenapsal – a ani nepodepsal…
    SVATÝ  FRANTIŠEK  Z  ASSISI  BYL  totiž své víře  VĚRNÝ  KATOLÍK,  KTERÝ  NEODDĚLOVAL  uměle  VÍRU  A  LÁSKU  JAKO  TO  DĚLÁ   občas nenápadně  DNEŠNÍ  PAPEŽ.  Byl sice „bratrem všech“, ale právě proto by  NIKDY  BY  NEVYJÁDŘIL  ÚCTU  FALEŠNÉMU  NÁBOŽENSTVÍ (nota bene islámu, který je náboženstvím vyloženě antikřesťanským). Právě proto mu velice leželo na srdci přivedení muslimů ke katolické víře, právě  PROTO  RISKOVAL  SVŮJ  ŽIVOT,  KDYŽ  SE  SNAŽIL  OBRÁTIT  EGYPTSKÉHO  SULTÁNA  NA  KŘESŤANSTVÍ!  A nejde jen o toto, pořád se musím ptát, jak si vůbec mohl papež vybrat jméno podle sv. Františka z Assisi, když svými činy a výroky den co den popírá téměř vše, co tento velký světec dělal a považoval za důležité.
     KATOLÍK  přece musí mít v úctě nejen všechny druhé lidi, ale i Boha a Pravdu. Láska k bližnímu a povinnosti ke Kristu jej mají vést k tomu, aby měl obavu o spásu těch, co byli svedeni špatnou vírou, a snažil se je přivést k Pravdě. A proto  MŮŽE  A  MÁ  VYJADŘOVAT  ÚCTU  MUSLIMŮM   jakožto svým bližním,   ALE  NIKDY   JEJICH  FALEŠNÉMU  A  ZLOČINNÉMU  NÁBOŽENSTVÍ!!!   Náboženství, jehož posvátné texty nejenže hlásají četné falešné pravdy a hodnoty, nejenže na vícero místech velice tvrdě urážejí křesťanskou víru a křesťany, ale  DOKONCE  NAŘIZUJÍ  MUSLIMŮM,  ABY  NEMUSLIMY  zotročovali či  POBÍJELI,  KDE  JEN  MOHOU!   Což rozhodně není myšleno obrazně, jak se vytrvale pokouší tvrdit propagátoři tzv. „umírněného islámu“, protože sám „prorok“ Mohamed (jinak též pouštní lupič a masový vrah) toto dělal velice pilně, velice často a s ohromným potěšením.
    Nesmyslnost a vnitřní nelogičnost papežova blahopřání, tak bezostyšně míchajícího nanejvýš správnou úctu k druhým lidem s nanejvýš nepřijatelnou úctou k islámu, vyniká v této větě: „Je jasné, že při projevování úcty k náboženskému vyznání druhých a při blahopřejných projevech u příležitosti náboženského svátku se jednoduše snažíme sdílet radost, aniž bychom zmiňovali obsah jejich náboženského přesvědčení.“ Copak lze nějak smysluplně mluvit o svátku, aniž bychom (byť implicitně) zmínili jeho obsah? Copak lze nějak vyjádřit úctu nějaké víře, aniž bychom ji (byť implicitně) podpořili? Domýšlí vůbec papež František to, co říká?
     A nejen papež – čtu komentář kardinála Taurana a s úžasem se musím ptát, jestli je ten člověk vůbec příčetný, když je schopen prohlásit, že „dokázali jsme zabránit střetu kultur, snažme se nyní zabránit střetu zapříčiněnému neznalostí.“ Každý inteligentní člověk s rozhledem, pokud tedy není zaslepen nějakou hodně silnou ideologií, vidí, že střet kultur a náboženství zuří ve světě plnou silou. Mezi křesťany a ateisty, mezi muslimy a ateisty a rovněž mezi muslimy a křesťany (a to se soustředím jen na nejbližší konflikty a vynechávám další silné hráče, jako jsou např. hinduisté). Všude má podobu kulturního boje, zatím jen někde má podobu otevřených válek či krvavého pronásledování. A to, že to  NEJVYŠŠÍ  PŘEDSTAVITELÉ   „velkoryse přehlíží“, znamená jen a jen to, že   ZRAZUJÍ  KRISTOVU  VĚC  A  TY  SVÉ  KŘESŤANSKÉ  BRATRY  A  SESTRY,  KTEŘÍ  jsou V  TOMTO  BOJI  JIŽ  zainteresováni a  PLATÍ  ČASTO  I  NEJVYŠŠÍ  CENU  ZA  TO,  ŽE  SE  ODMÍTAJÍ  VZDÁT  SVÉ  VÍRY   a hodnot, které jsou její součástí.
 (Web:  DUŠE  A  HVĚZDY)
Advertisements

                                         ZPRÁVY:
          NĚMECKO:
     Iránská katolická konvertitka žijící v Německu v exilu, která z obavy o život nechce zveřejnit své jméno, napsala mimo jiné:“Vy Evropné potřebujete všichni základní kurz o islámu neboť nemáte nejmenší ponětí o tomto „náboženství“! - MUSLIM VĚŘÍ, ŽE MU NÁLEŽÍ CELÝ SVĚT, tak mu to slíbil Mohamed. PŘITOM MÁ POVOLENO POVRAŽDIT VŠECHNY JINAK VĚŘÍCÍ – to je v islámu legitimní legitimní nauka a praxe!“
     (Glaube und Kirche – 10/2017)

       PÁKISTÁN:
     15tiletý katolík Arslan Masik, žák 9. třídy základní školy, diskutoval se spolužáky, kteří ho nutili hrozbami použití fyzického násilí ŘÍCI SE KRISTA A UZNAT MOHAMEDA Z HLAVNÍHO PROROKA. Když se nedal zastrašit a odmítl, zavolali policii a obvinili ho „z rouhání se proroku Mohamedovi“. POLICISTÉ HO UBILI K SMRTI!
     (Katholisches.info. 11.10.2017)

          VELKÁ BRITÁNIE:
     Ve skotské katolické diecézi Paisley tamní biskup John Keenan VYZVAL VĚŘÍCÍ K DENNÍ MODLITBĚ RŮŽENCE na úmysl zákazu potratů. Připomenul v této souvislosti slova papeže sv. Pia X.: „KDYBYCH MĚL ARMÁDU KATOLÍKŮ MODLÍCÍCH SE RŮŽENEC, DOBYL BYCH SVĚT!“
     (Nasz Dziennik, 5.10. 2017)

               LIBANON:
     Vtéto blízkovýchodní zemi vzrůstá počet konverzí muslimů ke Katolické církvi maronitského obřadu. Během posledních šesti let to bylo více než 300 osob, a to i přes to, že muslimové jim hrozí zabitím!
     (pch.24.pl. 16.10.2017)

             FILIPÍNY:
     Na ostrově Balut na jihu země místní muslimové, potomci indonéských přistěhovalců ze 40. let 20. století, MASOVĚ KONVERTUJÍ KE KATOLICISMU, během posledních let už tak učinilo 10% vyznavačú islámu. Zásluhu na tom mají především společný život katolíků a muslimů vedle sebe v jedné obci a dobré sousedské vztahy.
    (pch24.pl. 11.10.2017)

                       FATIMA – ZNAMENÍ KONCE ČASU

     Publicistická činnost služebníka Božího arcibiskupa Fultona J. Sheena, tohoto mimořádného kněze, který evangelizoval miliony Američanů prostřednictvím televizního programu, jehož sledovanost válcovala i sledovanost koncertů Franka Sinatry, zažívá v posledních letech nefalšovanou renesanci. V jeho knize, vydané v roce 1953, „První láska světa“, nalezneme tuto neobyčejnou intuici:
    „Ačkoliv to politici stále ještě neberou na zřetel, stále zde existuje reálná hrozba, že islám znovu nabere dech a vrátí se v plné síle zpět. Ruku v ruce s tím přijde nebezpečí, že přemůže Západ, který přestal být křesťanský a upevní své pozice coby velké protikřesťanské světové síly.Jsem neochvějně přesvědčen, že se tyto obavy týkající se muslimů nakonec nevyplní, ale že naopak MUSLIMOVÉ KONVERTUJÍ KE KŘESŤANSTVÍ a že se to stane způsobem, který se vymyká předsavám dokonce i misionářů.. VĚŘÍM, ŽE SE TO STANE SKRZE VÝZVU MUSLIMŮM K UCTÍVÁNÍ MATKY BOŽÍ. Maria je pro ně pravá Sajjída čili Paní. Její jedinou eventuální sokyní v jejich vyznání víry by pro ni mohla být Fatima, avšak po její smrti napsal Mohamed: 'Budeš v ráji nejblahoslavenější – hned po Marii.'
    Proč se Maria zjevila v nenápadné vísce, aby ji následující generace znaly jako PANNU MARII FATIMSKOU? Poněvadž platí, že VŠE, CO PŘICHÁZÍ Z NEBE, JE PODIVUHODNÝM ZPŮSOBEM VYPRACOVÁNO DO NEJMENŠÍHO DETAILU, jsem přesvědčen, že si Matka Boží vybrala jméno Panna Maria Fatimská coby znamení pro muslimy a coby ujištění, že ti, KDO JÍ PROKAZUJÍ TAK VELIKOU ÚCTU, JEDNOHO DNE UZNAJÍ I JEJÍHO BOŽSKÉHO SYNA. V neposlední řadě se spojitost muslimů s Fatimou prokázala v entuziastickém přijetí sochy Panny Marie Fatimské vyznavači islámu během jejího putování Afrikou a Indií. Misionáři budou v příštích letech lépe rozumět tomu, že úspěch jejich apoštolátu mezi muslimy bude odviset od toho, JAK ČASTO A JAK MOC BUDOU HOVOŘIT O PANNĚ MARII FATIMSKÉ. V každém apologetickém úsilí je nejlépší začít tím, co již lidé vzali za své. Jelikož muslimové chovají úctu k Panně Marii, měli by naši misionáři šířit mariánskou zbožnost a očekávat,, ŽE PANNA MARIA PŘIVEDE MUSLIMY KE SVÉMU SYNU!“

                                   ISLÁM O PANNĚ MARII
    Maria, arabsky Marjam, zaujímá v islámu specifické postavení. Je to jediná žena, kterou Korán zmiňuje jmenovitě. Řeč je o ní v této knize hned 34x ! Vedle Fátimy a Chadidži, první Mohamedovy ženy, je jednou z nejuctívanějších žen a ZTĚLESNĚNÍM IDEÁLU - Panna poslušná Bohu, vedoucí zbožný a spravedlivý život, vyplněný mlčením, modlitbou a posty.
    Islám potvrzuje panenské početí Ježíšovo, když Matku Boží nazývá Marjam al-Azra, tj. Marií Pannou. V Koránu můžeme číst i o Zvěstování 3.súra, verš 42: „Marie, Bůh si tě věru vyvolil a čistou tě učinil a vyznamenal tě mezi ženami lidstva veškerého!“ Korán zdůrazňuje, že Maria si uchovala své panenství, které spolu s její čistotou představuje pro muslimy výjimečnou hodnotu! Vyjadřují to formulací „Ježíš – Syn Mariin (Isa Ibn Marjam), jež se tolik odlišuje jinak tradičně užívaných patriarchálních formulací odkazujících na otce.
    „Maria je mostem spojujícím obě náboženství,“ nepochybuje egyptský jezuita a znalec islámu Samir Khalil Samir. „Muslimové putují do Mariánských svatyní: do Lurd, Fatimy, Harisy, Samalutu či Zeitunu, a její kult se těší zvláště popularitě obvzláště mezi ženami. V Libanonu slaví křesťané spolu s muslimy Zvěstování Páně.

                                       VÍTĚZSTVÍ
    Ještě před sto lety si katolík od Tibery Seiny či Rýnu nespojoval slovo „Fatima“ vůbec s ničím. Zato muslimové toto jméno znali velice dobře. Věděli, že Fátima, která zemřela r. 632 byla nejmladší dcerou Mohamedovou a jeho první manželky Chadidži, je pokládána za jednu z nejdokonalejších žen islámu a nadto za Sajjidu čili za paní všech žen v ráji!
    „V celé západní Evropě existuje jen jediné takto pojmenované místo! PROČ SE PANNA MARIA ZJEVILA PRÁVĚ TAM? V TĚCHTO ZÁLEŽITOSTECH SE NIC NEDĚJE NAHODILE,“ píše novinář Vittorio Messori. „Není přitom bez zajímavosti, že Mohamedova dcera je v muslimském světě SPJATA S APOKALYPTICKÝMI UDÁLOSTMI KONCE SVĚTA – TAK JAKO MARIA - A PLNÍ ROLI SPOJENOU S MILOSRDENSTVÍM.“
    Šíité jsou dodnes přesvědčeni, že Fátima je posvátným místem, jež katolíci muslimům uzmuli! Říkají:“Zjevuje-li se Paní ve Fátimě, chce hovořit k muslimům, nikoliv ke kžesťanům!“
    Salesián P. Dominik Chmielewski vzrušeně říká:“Zarážející je fakt, že již v samotném pojmenování vísky je skryto poselství o vítězství! V době, kdy muslimové ovládli pyrenejský poloostrov, došlo k dosti velké události: Dcera jednoho z vůdcú jménem Fátima se provdala za křesťanského rytíře, portugalského vojevůdce Gonzala Herminguese. Mladá Maurka přijala svátost křtu, na němž obdržela jméno Oureana. Po té, co zesnula, milující manžel pak přijal hábit cisterciáků v opatsví Alcobaca. A místo v Cova da Iria, kde se usadili, dostalo název podle jejího jpůvodního jména Fátima. T je pro mne čitelné poselství – LÁSKA NAKONEC ZVÍTĚZÍ! Věřím, že v nejvypjatějším okamžiku konfrontace s islámem PŘIJDE INTERVENCE MATKY BOŽÍ, která bude znamenat zlom a změní tok dějin.“
    „Shora nařízený výběr“ výběr vesnice nesoucí jméno Mohamedovy dcery prostě nemohl být náhodný! Jaká je role Panny Marie v konfrontaci se světem islámu? Nevíme, těžko však nepřiznat pravdu V. Messorimu jen napsal, „ŽE V TĚCHTO ZÁLEŽITOSTECH SE NIC NEDĚJE NÁHODILE“...t
    (Imacculáta 5-6 2017)

   353. POSELSTVÍ  ZBYTKU - MATKY  SPÁSY  8.ledna 2018                             
                    Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
          NESMÍTE SE PŘIPOUTAT K FALEŠNÝM IDEOLOGIÍM

      Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, síla modliteb mých dětí udržuje pohled Věčného Otce na Zemi, jenž posílá své archanděly, aby pomáhali mým dětem. Moji milovaní, jsem mateřská láska pro všechny, kdo mě tak vítají. Nesmíte se vzdálit od spirituality, nesmíte být připoutáni k falešným ideologiím. Vidím vás, jak hledáte cestu k mému Synu, ale jdete špatnými cestami, které vás oddělují od Pravdy a přivádějí do spárů Zlého. Používáte nebezpečné cesty a riskantní praktiky, otevírající vaši mysl, aby byla napadena spojenci ďábla. MÉHO  SYNA  MŮŽETE  NAJÍT  UVNITŘ  SEBE,  a co  MUSÍTE  udělat, je,  BÝT  VNITŘNĚ  TIŠÍ  A  USMÍŘIT  SE  S  MÝM  SYNEM.
     Vyzývám vás, abyste se modlili svatý růženec: PŘI  KAŽDÉM  "zdrávas Maria", KTERÉ  VYSLOVÍTE,  a jste si vědomi, co v sobě obsahuje,  JE  ĎÁBEL  ZASAŽEN  PAPRSKEM  MÉHO  mateřského  SVĚTLA  a cítí, že kvůli tomu umírá – NEMŮŽE  SNÉST  TOTO  VZÝVÁNÍ,  KTERÉ  U  NĚJ  VYVOLÁ  POCIT  ŽE  HOŘÍ  A  DUSÍ  SE.  Vzpomeňte si, že tato Matka lidstva rozdrtí jeho hlavu. Démon ví, že jeho dny se krátí a kvůli tomu se rozhodl, že  SE  ZMOCNÍ  DUŠÍ  OSLABENÝCH  HŘÍCHEM  a posedne je, aby vyvolal a podpořil velká zla, která v tomto čase lidstvo prožívá a později bude jimi trpět.
     Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, jsou některá díla a činy, kvůli nimž se Zlý rozhodne zaútočit, ale pak znovu uteče: Poslušnost Boží vůli, která posiluje člověka, aby v naplňování Božího Zákona našel podporu, když čelí lidským katastrofám. Dítě, které zná svého Pána a Boha – takové dítě je duchovním válečníkem, kterého ďábel snadno nepodvede, protože znalost a víra dává rozlišování a rozlišování plodí jednotu mezi Trojičnou láskou a lidským stvořením. Ti, kdo naplňují Přikázání a přijímají svátosti, jejichž praktikování je vědomé a od srdce, jsou překážkou, aby ďábel otřásl mými dětmi a porazil je. Pokora, dobročinnost a odpuštění jsou ctnosti, které vlastní ti, kdo vítají volání mého Syna a uvádějí do praxe Písmo svaté a skrze ně rozpoznávají Boží vůli vůči člověku. Taková lidská stvoření jsou pokořením pro ďábla.
     Ti, kdo chovají mého Syna ve svém srdci a na své cestě životem Ho stále vyznávají, přijímají Ho a posilují se Jím v nejsvětější eucharistii a v lásce k bližnímu a zůstávají v pokoji se svými bratry, uctívají mého Syna ve svých činech a práci pro své vlastní dobro a dobro svých bratrů a přinášejí svědectví v každém okamžiku svého života – takoví jsou šipkami, které zasahují ďábla.
     Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, MODLETE  SE  SVATÝ  RŮŽENEC.  Tím, že se jej budete modlit a rozjímat o svatých tajemstvích, přibližujete se k mému Synu a prožíváte spolu s mým Synem a s touto Matkou Lásku a bolest Lásky, která neoslabí lidské stvoření, ale vede je k stoupání do výšek. Na své duchovní cestě musíte zachovat jasnost. Život každého z vás musí být soustředěn na Krista. Proto se musíte smířit s mým Synem a konat pokání, aby po přijetí nejsvětější eucharistie vás posílil, osvítil vás, naplnil vás Láskou, která přesahuje lidskou lásku.
     Obrácení je dlouhá cesta, na kterou se musíte připravit. Není to jen procházka růžovým sadem, musíte být silní, abyste jí mohli jít, ale především, ať nikdo z vás nemá v úmyslu zvětšovat břímě svého bratra. Toto požehnání, které tím dáte svému bratru, vás povede k životu v pokoji, lásce, trpělivosti, dobročinnosti a posílí vaši víru. Vyzývám vás k zahájení odčinění každé třetí pondělí každého měsíce během devíti měsíců tohoto roku, k obětování naším trpícím Nejsvětějším Srdcím: (*)
–  kvůli kacířství,
–  kvůli pohanství,
–  kvůli smrti nevinných,
–  kvůli nedbalosti v dodržování konsekračních slibů některými mými knězi,
–  kvůli nedostatku lásky člověka ke svým bližním.
Měli byste začít toto odčinění i pro mé předešlé prosby s modlitbou Kréda, pak modlitbou svatého růžence a přijmout mého Syna v eucharistii, připravení vědomě v srdci a v duši, se silami duše a smyslů, aby toto odčinění přineslo následující milosti pro ty, kteří nabízejí tuto oběť:
–  budu se přimlouvat za pokoj v každém okamžiku života toho, kdo vykoná tuto oběť,
–  budu útěchou v okamžicích bolesti,
–  budu se přimlouvat, abyste neskrývali své hříchy, ani nebyli nástroji zla,
–  zůstanu pozorná a vyženu každý náznak pýchy,
–  pomohu vám, abyste dosáhli daru pokory,
–  budu stále žehnat vaše domovy,
–  svým kněžím zaručím ochotou Nejsvětější Trojice ctnost služby mému Synu se vší jejich silou, aby tímto způsobem byli těmi, kdo pomohou duším být ochotné odevzdat se mému Synu, být opravdovými pastýři, kazateli, liturgisty a v lásce mého Syna, učiteli lidu.
     Milované děti, jak mnoho z vás se ptá sebe samých se zvědavostí, co se stane v tomto čase! Tato generace uráží každým okamžikem stále víc naše Nejsvětější Srdce. V jedné chvíli žijete v duchovní euforii, a když se vrátíte do každodenního života, padáte do jednání a činů, které tvoří část světského života. Žijete svým "já", "já jsem" a nikoli "BŮH JE TEN, KTERÝ JE".
    Milované děti, Itálie bude trpět, Řím bude překvapen a mé děti budou prolévat slzy. Velké zmatení vpadlo v tomto čase do mystického Těla, které je v chaosu....Země se stále silně třese – příroda chce, aby člověk splnil úlohu, pro kterou byl stvořen: Být zbožňovatel Nejsvětější Trojice....Čas se stává krutým pro mé děti. Novoty jsou matoucí pro mystické Tělo mého Syna, proto vás vyzývám, abyste znásobili nejen modlitby, ale i praktikování věrného života ve víře, naději, dobročinnosti a úsilí....Dostanete novinky, přicházející z vesmíru....Voda bude příčinou bojů v různých zemích kvůli její kontaminaci.
     Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,  OBRAŤTE  SE,  NEČEKEJTE!  BUĎTE  VĚRNÉ  MÉMU  SYNU,  PRAKTIKUJTE  POVINNOSTI  DOBRÉHO  BOŽÍHO  DÍTĚTE,  BUĎTE  BRATRSKÉ  A  DOBROČINNÉ.
      Přijměte mé mateřské požehnání, jste mé milované děti, na něž naléhám, abyste se neztratily. Miluji vás.
          Matka Maria


                                            

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář