Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.64 HLEDEJTE PRAVDU V MINULOSTI


                          Č.64   HLEDEJTE  PRAVDU  V  MINULOSTI
==============================================================================================================
                          BETLÉMSKÁ  HVĚZDA  A  RUDÁ  KOMETA!
    Co mají společného? Obě oznamují Boží příchod na zemi. Než se Ježíšek v Betlémě narodil, Bůh poslal zářící kometu po obloze, aby králům a mudrcům z východu ohlásila příchod Boha na zemi v podobě bezbranného novorozeněte -  svého Syna.
  Teď posílá rudou kometu, aby se všichni lidé připravili znovu na Boží příchod na zemi. A tentokrát nepřijde jako bezbranné děťátko, ale jako  KRÁL  A  SOUDCE  celého lidstva. Nepřijde jako novorozenec někam ve stáji, ale přijde z nebe s celou slávou a doprovázen anděly v oblacích nebeských, abychom poznali, kdo je a projevili mu úctu jako Králi nebe i země. A kdo se mu nepokloní a neuzná jeho královskou moc nad sebou i celým vesmírem, ten bude svržený do pekelné jámy i se satanam a jeho služebníky.
   Bůh nás miluje, i když jsme zlí a hříšní a posílá nám své proroky i v dnešní době, aby jsme už konečně pochopili, že Bohu vděčíme za všechno, že jsme se narodili, že pro nás stvořil celý vesmír, který mu patří a poslouchá Ho, abychom zde mohli žít a uctívat Ho, milovat Ho a poslouchat Ho, protože je Láska sama a přeje si, abychom Ho milovali a byli Jeho dětmi a přáteli. barmanka
===============================================================================================================

  Jeremiáš: 38, 4-6,8-10: Prorok Jeremiáš varoval jeruzalémský lid před Božím trestem, ale královští úředníci všechno překroutili a řekli králi, že vede špatné řeči a nechali ho shodit do prázdné cisterny na vodu, aby tam hladem zemřel. Ale Bůh ho odtud vysvobodil.
  Lukáš 12,49-53: Ježíš řekl svým učedníkům:"Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul!...Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám vám, ale rozdělení. Od nynějška bude totiž rozděleno pět lidí v jednom domě...otec proti synovi, matka proti dceři..."

                                 NEZBYTNÁ  PROTIVENSTVÍ  V  CÍRKVI
                                              Rozjímání bratra Amadea

  Zpráva o krutostech, s jakými se lidé dokážou obracet proti Božím poslům, tě má připravit na překvapující Ježíšova slova, která jakoby ani nepatřila do radostné zvěsti o příchodu Božího království. Čím větší je lidská zatvrzelost, tím důraznější musí být Boží varování. Není proto divu, že se proroci setkávají s nevolí a záští. Oni jsou Božím hlasem, který ti oznamuje věci naléhavé, ale i nepříjemné.
  Proč mluví Ježíš o ohni, který přišel vrhnout na zem? Protože hořet Ježíšovým plamenem znamená také prorokovat, hlásat jeho poselství.  Ježíšova pravda je oheň, který pálí a stravuje, ale současně také očišťuje a proměňuje. Odstraňuje všechno uschlé a neužitečné, ale ono se často houževnatě brání. To je tedy důvod, proč Pánův oheň nutně vede k rozdělení. To jsou důsledky rozdílného a často protichůdného vztahu k němu a k jeho slovu. Již sama skutečnost, že Ježíšův oheň výrazně svítí a sálá, může být na obtíž těm, kteří si libují v šeru a v chladu. To působí bolest, protože dochází k nepochopení, nepřátelství a pronásledování, a to tím více, když se tak děje nikoliv od cizích, ale od vlastních lidí. Ale ani Ježíši se nevedlo lépe. Přišel mezi vlastní a oni ho nepřijali. Pověsili ho na kříži jako největšího nepřítele.
  Vždyť doba proroků zdaleka neskončila. Moudrost Boží řekla:"Pošlu k nim proroky a posly, z nich některé budou pronásledovat a zabíjet." Od samého počátku zde byli věříci, kteří předvídali z podnětu Ducha svatého. ČÍM  VÍCE  SE  PŘIBLIŽUJE  NEPŘÍTEL,  TÍM  NALÉHAVĚJŠÍ  JE  JEJICH  VAROVÁNÍ.  A tak hlasy, jimiž Duch Svatý promlouvá k světu, setkávají se s protichůdným ohlasem a tak vzniká rozdělení.
  POCIŤUJEŠ-LI  NECHUŤ  K  TAKOVÝM  PROROCTVÍM,  NECHÁPEJ  TO  HNED  JAKO  DŮVOD,  ABYS  JE  ODMÍTAL!   Uvážlivě zkoumej, proč jsou ti proti srsti. Odkud máš jistotu, že v každém rozdělení stojíš vždy na správné straně?  NEZÁVIDÍŠ  DRUHÝM  PRÁVĚ  TO,  ŽE  VÍC  VÍ,  VÍC  SVÍTÍ  A  HŘEJÍ?  NEPONOUKÁ  TĚ  SVATÝ  ZÁPAL  TVÉHO  BLIŽNÍHO,  ABYS  HLEDAL  DŮVODY  K  JEHO  ZLEHČOVÁNÍ,  ODMÍTÁNÍ  A  ODSUZOVÁNÍ?   Nejsi nakonec sám v sobě rozdělen?
  JEDINÁ  SÍLA,  KTERÁ  TI  POMŮŽE  JE  POKORA,  ta tě vrátí na správné místo. POKLEKNI  PŘED  PÁNEM   a přiznej upřímně a otevřeně:  JSEM  JEN  CHUDÁK  A  UBOŽÁK.  TY  JSI  MŮJ  ZACHRÁNCE.   Nauč mě dívat se na druhé Tvýma očima.  NAUČ  MĚ  PŘEMÁHAT  MOU  VLASTNÍ  NEVOLI  A  POVÝŠENOST,   ABYCH  BYL  SCHOPEN  ROZEZNÁVAT  TVŮJ  HLAS  A  TVOU  VŮLI  V  TĚCHTO  POSELSTVÍCH,  která pro mé dobro vkládáš do úst druhých lidí.  VYTÁHNI  MĚ  Z  JÁMY  ZKÁZY,  DO  KTERÉ  SÁM  UPADÁM  PRO  SVOU  PÝCHU!   Na skálu postav mé nohy,   ABYCH  NEKOLÍSAL,  KDYŽ  KE  MNĚ  PROMLOUVÁ  TVÁ  LÁSKA."
  (Světlo 32/2016 mírně zkráceno)

                          67. Poselství Ježíše ze dne 23. června 2016.                     
                                Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).
              MÁ CÍRKEV SE PODOBÁ LODI NA ROZBOUŘENÉM MOŘI
  Mé drahé děti, pronásledování už začalo. Satan nyní mele z posledního, chce teď vyvrátit církev z jejích krajin tím, že se objeví antikrist. Vy se ale nebojte, neboť se může stát jen tolik, kolik mu dovolím. Má církev se podobá lodi na rozbouřeném moři, kdy v ní praská a skřípe před tím, než se potopí. Nyní se naplní sen Dona Bosca, kdy církev zachrání jen dva sloupy – Nejsvětější Svátost oltářní a úcta k Panně Marii.
   Mé děti, na kříži jsem vám dal svou Matku Marii, skrze niž jsem se ve světě narodil a bez níž by spása nebyla dokonána.  MOJE  SVATÁ  MATKA  JE  PROSTŘEDNICE  MEZI  HŘÍŠNÍKEM  A  MNOU,   její přímluva je obrovskou milostí, neboť Já jí nedokážu v ničem odmítnout. Proto chcete-li dostat rychlou a účinnou pomoc, přineste přede Mne každou vaši modlitbu skrze vaši Nebeskou Matku. Nádherným příkladem je v Písmu svatém svatba v Káni, kde jsem vykonal svůj první zázrak na domluvu mé svaté Matky, i když ještě nenadešel pro Mě čas ke konání zázraků. Když jsem proměnil vodu na víno, bylo to předobrazem eucharistie, v níž jsem poslední večer proměnil víno v mou svatou Krev. A jako při mém prvním zázraku má svatá Matka orodovala, abych jej vykonal, také při Vykoupení stála pod mým křížem a modlila se za církev a obětovala Mě jako nejsvětější oběť Otci za záchranu hříšníků, za vykoupení světa. Proto jí patří z vaší strany největší úcta. Nebojte se ji milovat a uctívat, neboť tím nezmenšujete mé uctívání a lásku ke Mně. Dokonce je ještě prohloubíte, neboť prvním uctívačem mé svaté Matky byl Nebeský Otec, jenž ji vyvolil, aby byla mou svatou Matkou. Sestoupil na ni Duch Svatý, skrze něhož jsem byl počat. Ona je nevěstou Ducha Svatého. A Já, Syn Boha, jsem ji miloval a uctíval již v jejím čistém svatém lůně. Potom, co jsem se narodil na tento svět, zahrnul jsem ji tak velkou láskou, že byla nejšťastnější matkou na světě.
   Mé děti, Satan moji církev roztrhl a Satan je tím, kdo vloží strach do srdce těmto odtrženým členům, že uctíváním mé Matky zmenšují mou slávu. ZNOVU  VÁM  ŘÍKÁM,  NEBOJTE  SE  CELÝM  SRDCEM  UCTÍVAT  A  MILOVAT  MOU  MATKU,   která je toho nejvíc hodna a sjednoceni s ní, zbožňujete Nejsvětější Trojici.
   Vedle mé svaté Matky tam byl i svatý Josef, bez něhož by se také nemohlo uskutečnit dílo Vykoupení, neboť kdyby nepřijal otcovství, tak by, podle židovských zákonů, byla má Matka ukamenována.   JEN  TAK  JSME  BYLI  V  BEZPEČÍ,  POD  OCHRANOU  SVATÉHO  JOSEFA,  ve svaté rodině. Má Matka a Já jsme byli zaštítěni jeho starostlivou a ochrannou láskou.  PROSTE  O  JEHO  PŘÍMLUVU!  UCTÍVEJTE  A  MILUJTE  HO!   Neboť vám pravím: Já jsem ho miloval nejvíce, uctíval jsem ho jako svého pozemského otce, jenž se o Mě postaral, všude Mě provázel a vychovával.
   Moje drahé děti, nyní se vrátím zpět k pronásledování, rozkolu v církvi, k vichřici, která zuří nad mořem a chce potopit církev jako loď.
Mé děti, mou církev zachrání vaše modlitby. Vy, moji maličcí, nemocní, padlí, nositelé kříže, držíte mou církev a svět nad vodou, neboť   VAŠE  MODLITBA  PRONIKNE  NAHORU  KE  MNĚ  A  NA  MOU  CÍRKEV  SEŠLE  MILOST.   Nyní se hlavně   MODLETE  ZA  SVATÉ  KNĚZE,  které jsem pověřil úkolem, aby v úkrytech mé nadcházející podzemní církve i nadále nabízeli nejsvětější oběť, mši svatou, kterou brzy odstraní. Mé pravé věřící, kteří se nyní zúčastňují mše svaté, prosím, aby nechodili tam, kde odstraní nejsvětější oběť. Tam nemáte co hledat. Zůstaňte v úkrytech a vzdejte dík, že se můžete účastnit pravé mše svaté a můžete Mě adorovat v oltářní svátosti.
   Mé děti, nepotrvá to dlouho, neboť dny Satana jsou sečteny. Já jsem věčný vítěz a budu triumfovat nad ďáblem. Shromážděte se, držíce se ruky vaší Nebeské Matky, pod její mateřský plášť. Tak Mě proste o milosrdenství a ji proste o milost, aby vás přinesla do mého milosrdného a láskou hořícího srdce. Já si vás vyhradím pro sebe, ukryji vás s ochranou mé svaté Krve před zlými pekelnými hordami a budete požívat mou zvláštní ochranu.
   Moji drazí maličcí, čas se krátí. Všechno, co jsem vám řekl, se brzy vyplní, ale nebojte se, radujte se, že vaše jméno je zapsáno do Knihy života. Já jsem s vámi každý den až do konce světa. Mé požehnání, které vám dávám svým srdcem překypující láskou, vás posilní a doprovodí do věčného života ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
     Váš Ježíš
                       65. Poselství Ježíše z 21.června 2016                                                            
                       Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko)
                    ROZHODNUTÍ JE VE VAŠICH RUKOU

    Moje drahé děti, žijte jeden s druhým vždy v míru a lásce! Modlete se za to, abyste to dokázali, protože beze Mne nemůžete nic učinit. Moje drahé děti, pokoj a láska, které ze Mne pramení, léčí duši i tělo. Z těchto dvou pramenů prýští třetí největší lék – radost. Radost dává smysl životu, veselí je lékem pro duši a tělo. Snažte se žít vesele a nikdy nedovolte, aby  vám Satan ukradl veselí z vašeho srdce. Podle toho poznáte, jste-li napadeni pokušením, veselí se okamžitě ztratí. Místo něho nastoupí smutek, nepokoj, podrážděnost. Tím se ale nezabývejte. Zcela se svěřte Mně. Největším políčkem pro ďábla je, když Mě okamžitě, jako malé dítě zavoláte, tiše se Mi svěříte a z celého srdce poprosíte: Otče můj, ať se stane tvá vůle.  SATAN  jenž byl neposlušný, a proto byl svržen z nebe,  NESNÁŠÍ  POSLUŠNOST  A  POKORU  neboť  BYL  NEPOSLUŠNÝ  KVŮLI  SVÉ  PÝŠE.  VY ale  NÁSLEDUJTE  MŮJ  PŘÍKLAD  A  PŘÍKLAD  mého největšího následovníka,  MÉ  SVATÉ  MATKY.  ŽILI  JSME  V  ÚPLNÉ  POSLUŠNOSTI  K  OTCI  A  V  NEJHLUBŠÍ  POKOŘE  PŘED  LIDMI,   kteří nás oba tak hluboce zhanobili a ponížili, že žádný člověk nebyl takto ponížen víc než Já na kříži a má Matka pod křížem.
   Moje děti, oblečte si na sebe svatou lhostejnost, jako to činili svatí před vámi, mimo jiných i  SVATÝ  JAN  VIANNEY (farář Arský).  Když jednoho dne vybral ze své poštovní schránky dopisy, tak polovina z nich byla obsahem hanobící, káravá a druhá polovina zase velebila svatost jeho života a jeho povolání. Potom, co je přečetl, odložil je a jen řekl:  "PANE  JEŽÍŠI,  JSEM  JENOM  TO,  CO  JSEM  PŘED  TEBOU - PRACH,  POPEL,  NIC,   neboť  BEZ  TEBE  NEJSEM  NIC!"
      Netrápil se kvůli výtkám a neradoval se z pochval, ale v hluboké pokoře se sklonil k mým nohám a prosil Mě, aby vždy rozpoznal mou vůli a chtěl Mě jen vroucně milovat a přijmout vše z mé ruky. Za zlo Mi děkoval stejně jako za dobro a říkával, že  JEDINĚ  BŮH  VÍ,  CO  JE  DOBRÉ  PRO  JEHO  SPÁSU.
   Učte se od toho mého svatého kněze, jenž svou vytrvalou modlitbou ke Mně přitáhl obrovské množství duší. Ne k sobě, ale ke Mně, neboť ve vědomí své nicoty Mě dal věřícím a ve své hluboké pokoře Mě vždy oslavoval a velebil. Když kázal, mnohokrát zmlkl jeho hlas. Jeho slzy dojetí tekly potom, co ukázal na tabernákl a jen řekl: "On je zde".  TO  JE  NEJKRÁSNĚJŠÍ  SVATÉ  KÁZÁNÍ,   abyste  SI  VY,   I   VŠICHNI,  UVĚDOMILI,  ŽE  JÁ  JSEM  MEZI  VÁMI,  JÁ  JSEM  PŘÍTOMNÝ,  JÁ  JSEM  BŮH,   kterého nemůžete pochopit. Ale stal jsem se člověkem, abych trpěl a zemřel, neboť jsem vzal na sebe všechny vaše hříchy, abych vás spasil.
   VY,  MOJI  KNĚŽÍ,  VŽDY  HLÁSEJTE  MOJI  PŘÍTOMNOST  VE  SVÁTOSTI  OLTÁŘNÍ  A  V  SLOVU,  NEBOŤ  JÁ  JSEM  BOŽÍ  SLOVO.   Jsem ten, kdo přinesl na zem učení mého Otce, ale hlavně vyzařujte a žijte lásku! Neboť u prvých dvou je třeba věřit, ale když Mě milujete, u toho to není třeba a lidé zakusí, že skrze vás chodím mezi nimi. Pěkné slovo, úsměv, povzbuzení zapálí blikající lampičku, narovná zlomenou třtinu, posilní víru a může bytost zformovat do svatosti.
   MOJI  KNĚŽÍ,  synové moji, mé děti,  DO  VAŠICH  RUKOU  JSEM  DAL  SPÁSU  VAŠICH  VĚŘÍCÍCH.   Je na vás, aby ke Mně vzplanuli ještě větší láskou, anebo, způsobíte-li jim zklamání, se ode Mne odvrátili.  DÁVEJTE  JIM  DOBRÝ  PŘÍKLAD,  ŽIJTE  VE  SVATOSTI  ŽIVOTA,   neboť příklady táhnou. Když uvidí vaši svatost, budete mít podíl v mnohé úctě a následování. Budou i takoví, kteří se vám budou smát, ale těmi se nezabývejte.
   Moji kněžští synové,  BUĎTE  VŽDY  POKORNÍ,  POSLUŠNÍ  A  NÁSLEDUJTE  MĚ  AŽ  NA  KONEC  KŘÍŽOVÉ  CESTY,   neboť životní cesta svatých je následováním Krista, sebezapřením a nesením kříže. Milujte Mě vroucí láskou, toho, který zemřel za vaše hříchy, aby spasil duše. Osobně jsem to všechno učinil pro vás. Takto pohlížejte na Mne, na kříž, na mé umírající tělo, krvácející za vás, na mé probodnuté srdce! Takto  ROZJÍMEJTE  NAD  MÝM  UTRPENÍM.   Čiňte to často, podle možností každý den, a můžete-li, i vícekrát. Máte-li jen okamžik času, který vám budu vždy dávat,  DOVOLTE  VZLÉTNOUT  SVÉ  DUŠI  KE  MNĚ   a řekněte Mi: "Můj Ježíši, miluji Tě, děkuji Ti za všechno, co jsi pro mě učinil." Skloňte svou hlavu na mé srdce,  PONOŘTE  SE  DO  NEKONEČNĚ  MILUJÍCÍHO  OCEÁNU  MÉHO  SRDCE   a okuste moji  S  NIČÍM  NESROVNATELNOU  SLADKOU  LÁSKU.  DÁM  JI  VŠEM,  KTEŘÍ  MĚ  UPŘÍMNĚ  A  ČISTĚ  MILUJÍ,  LNOU  KE  MNĚ,  DODRŽUJÍ  MÉ  ZÁKONY  A  JSOU  MĚ  POSLUŠNÍ.   Nikdy se neptají "Proč"? Zastihne-li je zklamání, nebo když je těžké plnit mou vůli, spolu se Mnou se modlí moji modlitbu, která zazněla v Getsemanské zahradě:   "OTČE  MŮJ,  AŤ  TO  NENÍ,  JAK  CHCI  JÁ,  ALE  JAK  TY  CHCEŠ!"
   Tuto poslušnost si vyprošuji u vás, moji kněžští synové, a u všech, kteří Mě chtějí následovat. Jejím prostřednictvím se dostanete ke svatosti života. Prosím o tu neochvějnou víru, k níž dala příklad moje svatá Matka. Když jsem zemřel, a mé ochablé tělo bylo položeno do jejího klína, věřila neochvějně, že třetí den vstanu z mrtvých. Věřila, neboť věřila mým slovům, která jsem jí řekl, a učinil slib, věřila archandělu Gabrielovi, jenž jí přinesl poselství, že její dítě bude počato Duchem Svatým a jeho království nebude nikdy konec.
   Děti moje, vy všichni, kteří žijete ve vylití Ducha Svatého, neboť Duch Svatý se už 2000 let neustále vylévá a kde Ho prosí, kde Ho volají, tam je činný, snáší dolů božské milosti a modlí se za vás nevyslovitelnými slovy. Jedině On zná vůli Boha vztahující se na vás a jeho věčný, svatý plán a pomůže vám, abyste jej naplnili.
    Moje děti, obraťte se ještě dnes, neboť nevíte, zda vám zítřek bude ještě k dispozici, nebo ne.
  Přijměte moje posilující požehnání nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
         Váš Ježíš

                                          ZBRAŇ  POKORY

    Tak jako byla pýcha příčinou první rebelie v nebi a v ráji příčinou prvotního hříchu, pro který se rozpadl důvěrný vztah člověka k Bohu,  TAK  JE  POKORA  CTNOSTÍ,  KTERÁ  TUTO  RÁNU  UZDRAVUJE.  V  DUCHOVNÍM  BOJI  JE  NEJSILNĚJŠÍ  ZBRANÍ!  
    Slovo pokora vyvolává u mnohých nedobrý pocit, poněvadž ji spojujeme s představou o člověku, který nemá žádné sebevědomí, vlastní mínění, zahanbeně se stáhne a na položenou otázku odpovídá váhavě. Anebo nám přijdou na mysl příklady o nelidských ponižujících pokořeních. Avšak toto všechno vůbec nesouvisí  S  KŘESŤANSKOU  POKOROU.
    POKORA  POTŘEBUJE  ODVAHU!  Odvahu sloužit a být malým. Naším příkladem je samotný Pán. Blahoslavený Charles de Foucauld(1858-1916) o něm píše:"Ježíš se narodil, žil a zemřel v nejhlubším ponížení, v největší potupě, a tím jednou provždy zaujal poslední místo tak, že nikdy nikdo nemůže být níž než On."
    Z lásky k nám se Bůh stal člověkem, aby nám znovu navrátil ztracenou jednotu s Bohem. Proto Ježíšova pokora není jednoduše otrockým podřízením, poddáním se, ale nejhlubším vyjádřením jeho lásky. Pro nás slabé lidi znamená pokora jednoduše přiznání pravdy, že bez Boha nic nezmůžeme. Je-li si pokorný člověk vědom svých hranic, chyb a své neschopnosti,  OČEKÁVÁ  JAKO  DÍTĚ  VEŠKEROU  SÍLU  OD  BOHA.  TAK  BUDE  VÍTĚZIT  V  KAŽDÉM  DUCHOVNÍM  BOJI,  i když navenek vypadá jako slaboch, poražený a hlupák. (David proti Goliášovi) Zažili to i mnozí svatí, jako například svatá Faustyna (1905-1938). Sama píše:"Když jsem se loučila se sestrami a už jsem měla odjet, jedna sestra mě velmi odprošovala, že mi tak málo pomáhala při povinnostech a nejen že mi nepomáhala, ale že se mi je vždy snažila ztěžovat. Avšak já jsem ji v duši považovala za velikého dobrodince, neboť mě cvičila v trpělivosti; cvičila mě tak, že jedna starší sestra se vyjádřila, že sestra Faustýna je buď hloupá nebo svatá, protože průměrný člověk by opravdu nesnesl, aby mu pořád někdo takto dělal naschvály. Avšak já jsem se na ni VŽDY  OBRACELA  S  LASKAVOSTÍ."(Deníček, 632)
    Faustyna se naučila od samého Ježíše, co znamená  NÁSLEDOVAT  HO  V  JEHO  POKOŘE: "Snaž se, aby se tvé srdce stalo podobné mému pokornému a tichému Srdci.  NIKDY  SE  NEDOVOLÁVEJ  SVÝCH  PRÁV.  Všechno,  co  tě  potkává  snášej s velikým pokojem a trpělivostí; nebraň se, když na tebe bude neprávem dopadat všechna hanba; nech ostatní triumfovat. Nepřestaň být dobrá, když zjistíš, že tvoji dobrotu zneužívají;  BUDE-LI  TO  POTŘEBA,  SÁM  SE  TĚ  ZASTANU.  I za sebemenší mou milost buď vděčná,  NEBOŤ  TA  VDĚČNOST  MĚ  ZAVAZUJE  UDÍLET  TI  NOVÉ  MILOSTI."(Deníček, 1701)
    Není i náš každodenní život plný situací, ve kterých často reagujeme ještě příliš "lidsky"? Chceme-li mít vždy pravdu, rozčilujeme se, když něco neodpovídá našim představám, nebo ctižádostivě bojujeme o pozice a potom zklamaní, frustrovaní a nepokojní večer uléháme ke spánku. Docela jinak probíhá náš den, když si vezmeme příklad z Ježíšova Srdce a v síle modlitby  PŘIJÍMÁME  VŠECHNO,  CO  NA  NÁS  BOŽÍ  PROZŘETELNOST  DOPUSTÍ;  i tehdy, když jsme utrápení, když nás urazili, nebo když jsme zůstali nepovšimnutí.  KAŽDÝM  POKOŘENÍM  NAŠE  POKORA  ROSTE.  Nenechejme se zlým vyprovokovat a svést k tomu, abychom rebelovali, když Bůh na nás dopustí utrpení!
    Následujme Ježíše, potom nás nemůže nic znechutit! Dokonce ani utrpení nám nebude moci vzít klid.
    Svatý Antonín (zemřel v roce 356), nazývaný také Antonín Veliký, je považován za otce křesťanského mnišství. Zanechal nám velmi povzbuzující vizi o pokoře. Žil po desetiletí jako poustevník v egyptské poušti, kde ve své snaze žít evangelium musel snášet nespočet duchovních bojů, jak to v jeho biografii popisuje svatý Atanáš, biskup z Alexandrie.
    O jedné ze svých vizí vypráví pouštní otec sám: "Jednou jsem v duchu viděl všechny sítě zlého ducha rozprostřené po celé zemi. Srdce mi sevřel strach a povzdychl jsem si: 'Kdo bude schopen uniknout všem těmto sítím?' V tom zazněl z nebe has: 'POKORA!'"
    V některých případech, jako například při osočování či šikanování na pracovišti se může stát, že jsme už vyčerpali všechny duchovní prostředky, které se nabízejí - modlili jsme se, postili jsme se, žehnali atd. - a přece se zdá, že nás protivenství chtějí zničit. Tehdy nám vždy ještě zbývá pokora.. Pán to v jedné vizi ukázal svaté Mariam Baouardyové (Malá Arabka-1846-1878). Stigmatizovaná mystička, která založila první karmelitánský klášter v Betlémě, si někdy připadala, jakoby bojovala proti nepřemožitelnému obrovi. Marně  se  bránila všemi možnými zbraněmi, ani ty nejsilnější údery ho ve skutečnosti vůbec neoslabovaly. Zcela vyčerpaná se ptala Pána: "Co mám dělat, můj Bože? Použila jsem všechny prostředky, i ty nejsilnější zbaně, abych ďábla zahnala, ale ničeho jsem nedosáhla."  "Ještě jsi nepoužila všechny zbraně," odpověděl jí Ježíš. "Musíš použít jednu malou sekeru, kterou jsi přehlédla. Dotkni se touto sekerou satanova čela a on padne." Mariam vidí sekeru, bere ji do ruky a kráčí k nepříteli. Jen co se dotkla touto malou zbraní jeho čela, padl na zem jako mrtvý. "Pane," zvolala, "co je to za malou sekeru, která má tak velikou moc?"  "To je  SEKERA  POKORY," odpověděl jí Pán.
    Především tehdy, když nás svěřený kříž tlačí k zemi, může nám pomoci jen pokora,  KTERÁ  PŘI   VĚDOMÍ  VLASTNÍ  NESCHOPNOSTI,  OČEKÁVÁ  VŠECHNO  OD  BOHA.  Bez ní člověk rebeluje, anebo sklíčený upadá do deprese. Také tuto skutečnost viděla Mariam v jednom názorném přirovnání. Byla ještě novickou, když v jedné vizi viděla okřídleného mravence a obra. Mravenec, symbol pokory, radostně nesl tíhu jednoho celého domu, přičemž obr, obraz pýchy, vzdychal pod tíhou jednoho stébla. Hlas řekl: "Miluji tohoto mravence, neboť je malý; a proto na něm buduji velký dům." A Mariam mimoděk zvolala: "Nevím, kdo je ten mravenec, ale chi být jako on!"
    Můžeme tedy odložit všechny předsudky o pokoře a upřímně   TOUŽIT  PO  STÁLE  POKORNĚJŠÍM  SRDCI.  MŮŽEME  SE  SNAŽIT  BÝT  JAKO  DÍTĚ,  KTERÉ   především v pokušení a těžkostech  OČEKÁVÁ  VŠECHNU  SÍLU  A  POMOC  OD  NEBESKÉHO  OTCE.  Plodem takové pokory bude  HLUBOKÝ  POKOJ  A  NADPŘIROZENÁ  RADOST,  kterou tento svět dát nedokáže!
  

          Č.68  POSELSTVÍ JEŽÍŠE ZE DNE 16.SRPNA 2016                                                                                                                                                                                                                                                                     CO  VIDÍM Z NEBE?
   Planetu v agonii, rozervanou rukama lidí, jejichž úkolem byl udržet ji v perfektním stavu...Vidím ničení přírody. Stromy byly a jsou odstraňovány, aniž byste pomysleli na jejich nahrazování novými. Voda se na zemi stává vzácnou, kde se dříve hojně vyskytovala, dnes chybí. Lidé budou o vodu bojovat ve válce, stejně jako se nyní snaží mít kontrolu nad ropou.
   Kolik jen lidí slouží v mých chrámech s úmyslem získat nepatrnou důležitost ve společnosti! Ale nemají úctu ke Mně, ani Mě nemilují, jak si přeji, aby Mě tyto duše milovaly.
   Vidím, jak moji posvěcení služebníci svěřili při předávání eucharistie tyto úkoly, které mají zůstat výhradně mým kněžím, svým pomocníkům. Dělají to, protože Mi neslouží s dostatečnou vírou. Je se Mnou zacházeno nedbale, aniž by moji posvěcení služebníci žárlivě střežili mou skutečnou přítomnost v eucharistii. Vidím to,  a mé srdce pociťuje bolest při tak závažném jednání.
   Vidím nedostatek modliteb mezi některými mými posvěcenými služebníky. Z toho povstává duchovní deformace, která je vede k tomu, že zabřednou do pokleslosti, do rutiny. Mnohá kázání jsou chudá, postrádají mé Slovo, některým z jejich kázání chybí motivace a síla probouzet můj lid.
Má církev musí vytrvale dohlížet na plnění Přikázání. Bez toho, že by opomíjela byť jediné, musí respektovat s vyrovnanou horlivostí vše, co diktují Zákony naší Boží vůle.
   Naneštěstí někteří z mých posvěcených služebníků vstoupili do politiky. Tento čin je ovlivňuje tak, že nejsou nezaujatí v ochraně mých vlastních.
Mé pověření pro každého posvěceného služebníka je pást mé ovce, najít ty, které zabloudily, nazývat hřích hříchem a zlo zlem. Z vlažnosti se Mi dělá špatně, svrhává mé děti do náruče Satana, aby se ztratily.
   SVOBODNÉ  ZEDNÁŘSTVÍ  SPOLU S  ILUMINÁTY   a jinými sektami,  ZAUJALO  VYSOKÉ  POZICE  V  MÉ  CÍRKVI  A  OCHUDILO  PRAVDU,   kterou chci, aby ji znal můj lid.  TYTO  SEKTY  OVLÁDAJÍ  KLÍČOVÉ  FUNKCE  UVNITŘ  MÉHO  DOMU,  ABY  POZMĚNILY  ZÁKON,   který můj Otec seslal svému lidu rukama Mojžíše, aby byl dodržován ve všech časech a na všech místech.
   Zlý, maskován falešností, pronikl do mého Domu, dým Satana oslepil některé z mých posvěcených a ti neviděli jak se démonický had lstivě plazí do mého Domu a vnáší jed zla mezi mé představitele. Někteří z teologů píší publikace o těchto těžkých časech, aniž by ten čas popsali.
   Čas je pokaždé čas mých dětí, čas je lidstvo samo, poněvadž každá generace sama definuje čas, v němž žije. TATO  GENERACE  SE  ODPOUTALA  OD  VŠEHO,  CO  JE  BOŽÍ,   od mé svaté Matky... Tato generace se vyslovila proti Mně. A tak  TAKOVÝ  BUDE  ČAS,   V  NĚMŽ  ŽIJE:  KATASTROFY,  NEMOCI,  PŘÍRODNÍ  POHROMY,  VELKÉ  ROZVRATY,  VZPOURY    lidí proti lidem,  MASAKRY NEVINNÝCH,   PORUŠENÍ  BOŽÍCH  ZÁKONŮ,   ZNEVÁŽENÍ  SVÁTOSTÍ  A  JINÝCH  PRAKTIK  ZBOŽNOSTI.
   Mezi některými mými dětmi můj kříž nevisí na jejich hrudi z lásky, ale je záležitostí módy a mnohdy posměchu.
   SATAN  JE  VZÝVÁN,  ABY  PŘEVZAL  KONTROLU  NAD  LIDSTVEM...Nevědí o skutečnosti, že vše pomine, ale má slova nepominou. K Luciferově vzpouře dochází znovu u některých mých   DĚTÍ,  KTERÉ  SE  V  TÉTO  DOBĚ  BOUŘÍ  PROTI  NAŠÍ  NEJSVĚTĚJŠÍ  TROJICI,  OPOVRHUJÍ  MOU  MATKOU  KVŮLI  LÁSCE  K  LIDSKÉMU  EGU,  KVŮLI  NEKONTROLOVANÉ  LÁSCE  K  TĚLU.  To je, čím dnes trpí můj věrný lid. Trpí kvůli těm, kdo mají radost z bezbožnosti, kvůli těžkým urážkám vůči mé Matce a Matce Nebes a Země.
   Já jsem nekonečné milosrdenství a bdím nad svými dětmi.  TRPĚLIVĚ  ČEKÁM,  AŽ  SE  HŘÍŠNÍCI  POZNAJÍ  JAKO  HŘÍŠNÍCI  A  BUDOU  MĚ  HLEDAT  A  SMÍŘÍ  SE  SE  MNOU... Tak  NEKONEČNÁ  JE  MÁ  LÁSKA,   a přesto   JSEM  STEJNĚ  SPRAVEDLIVÝ  A  PŘIJDU  ODDĚLIT  ZRNO  OD  PLEV!
            CITACE  ZE  ZJEVENÍ  BL.  ANNY  KATEŘINY  EMMERICHOVÉ  
                                   (řeholnice, přelom 18. a 19. stol.):
    "Naše Paní odhaluje, že bude existovat falešná církev temnoty, zatímco bude dále existovat pravá Církev. Tato falešná církev bude církví ekumenickou. Sjednotí dohromady všechny církevní komunity a sekty. A  BUDE  ZÁROVEŇ  EXISTOVAT  FALEŠNÝ  A  PRAVÝ  PAPEŽ.   Dokonce i nekřesťanská náboženství budou mít určitý svazek s touto velkou,   tzv. celosvětovou, univerzální církví."
     13. května 1820: "Viděla jsem silnou opozici mezi dvěma papeži, a viděla jsem, jak tragické budou důsledky falešné církve, viděla jsem, že PETROVA  CÍRKEV  BUDE  PODKOPÁNA  PLÁNEM  JEDNÉ  SEKTY.  Když se přiblíží Antikristovo království, objeví se falešné náboženství, které bude proti spojení Boha a jeho Církve. To způsobí největší schizma, jaké nikdy na světě nebylo."

               FARNOSTI  NOVÉHO  TYPU  V  BISKUPSTVÍ  LIMBURG
                                                 
    Z Bible a dalších zjevení je známo, že křesťanství stojí před nejtěžší zkouškou v souvislosti s  BRZKÝM  PŘÍCHODEM  ANTIKRISTA  A  NEPRAVÉHO  PROROKA.  Ale většina křesťanů dosud nevěří, že by v nejtěžší době tři a půl roku mohla  BÝT  ZAKÁZÁNA  KRISTOVA  MŠE  SVATÁ.  Ovšem k tomu určitě dojde. Na tom se zejména v Německu  INTENZIVNĚ  PRACUJE  POD  OCHRANOU  NĚKTERÝCH  PADLÝCH  BISKUPŮ  A  KARDINÁLŮ.  Z takové mše bylo už vypuštěno všechno o Kristu a tato se bere pouze jako   SPOLEČENSKÁ  UDÁLOST.  Je to z důvodů, že se Kristu nepřikládá Jeho vykupitelský charakter, protože On i sv. Pavel ve svých učeních "nevěděli, jaká bude doba, a že jejich učení bude jednou  ZASTARALÉ  A  TEDY  NEPLATNÉ".  O tom více v následujícím článku.
   V městské hale v Hofheimeru představilo biskupství Limburg unikátní projekt "farnost nového typu" jako  promyšlený nábor, který má věřící nadchnout pro "NOVOU  CÍRKEV",  která se zde již dokonale zabydlela! Prominentní osobností pro jeho prezentaci byl sám nový biskup Bätzing, bývalý generální vikář diecéze Trevír, kde biskup Ackermann se svými věrnými s velkým elánem už nějakou dobu buduje NOVOU CÍRKEV.
    Podle názorů tvůrců  "JE  NOVÁ  CÍRKEV  NEZBYTNOU  ODPOVĚDÍ  NA  NOVÉ  SPOLEČENSKÉ  ZMĚNY,  které historicko-kriticky čtené Písmo svaté ještě nemohlo anticipovat,  A  TÍM  TAKÉ  ODPOVĚDÍ  NA  VÝROKY  PAVLOVÝCH  LISTŮ  O  HOMOSEXUALITĚ,  KTERÉ  V  KONFRONTACI  SE  SOUČASNOU  VĚDOU  NEOBSTOJÍ!"  Oficiální církevní vedení si proto namnoze všech homo-lobby nejen cení, ale promněňuje homosexuální praktiky v rozporu se svatým Pavlem na něco zcela pozitivního. K tomu se pojí další praktiky jako vzdouvající se požadavky  KNĚŽSKÉHO  SVĚCENÍ  ŽEN.
    Vyplývá to, jak se vyjádřil hamburský biskup Jaschke,  Z  EMANCIPACE  ŽEN  A  ROVNOSTI  POHLAVÍ,  O  JAKÉ  NEMOHL  MÍT  JEŽÍŠ  KRISTUS  A  JEHO  SOUČASNÍCI  PŘEDSTAVU.  Tato rovnost stejně jako demokratická spoluúčast na řízení se stala v západní civilizaci nedotknutelným paradigmatem,  KTERÉMU  ODPORUJE  SOUČASNÉ  HIERARCHICKÉ  USPOŘÁDÁNÍ  CÍRKVE.  Kněží už nemohou jen samostatně rozhodovat a blokovat tak samostatnost grémií.
    Za slibným názvem "farnosti nového typu" se skrývá organizační forma, která je v souladu s protestantizovanou církví:   JE  TO  CÍRKEV,  KTERÁ  VE  SVÁTOSTECH  KŘTU,  BIŘMOVÁNÍ  A  EUCHARISTIE  SPATŘUJE  JEN  SYMBOLICKÉ  ÚKONY,  A  ZPOVĚĎ  A  POMAZÁNÍ  NEMOCNÝCH  SE  MĚNÍ  NA  FORMU  PSYCHOTERAPIE  S  MOŽNÝM  "PLACEBO"  EFEKTEM.  Nejnápadnější je přestavba eucharistie.  STALA  SE  Z  NÍ  SLAVNOSTNÍ  HOSTINA  podle  protestantského vzoru,  VE  KTERÉ  NEKRVAVÁ  OBĚŤ  JEŽÍŠE  KRISTA  přinášená skrze kněze  NEMÁ  MÍSTO,  protože úřední církev již dávno zcela opustila  VÍRU  V  REÁLNOU  PŘÍTOMNOST  KRISTA  V  EUCHARISTII.  Bez víry v Kristovo božství nemá samozřejmě oběť na kříži žádný smysl. Z  EUCHARISTIE  ZBÝVÁ  TEDY  DESAKRALIZOVANÝ  RITUÁL.  Podle zobecnělé praxe nikdo není z přijímání vylučován a může k němu přistupovat bez výjimky každý návštěvník. Také této praxi zcela odporují slova sv. Pavla v 1.Korintským 11,27-29. Tomu také odpovídá změna konsekračních slov "za všechny".
    Kněz vysvěcený biskupem v apoštolské posloupnosti, který  SE  TAK  STAL  BOŽÍ  MILOSTÍ  "KNĚZEM  NA  VĚKY",  PROSTŘEDNÍKEM  MEZI  BOHEM  A  LIDMI,  který jako Kristův zástupce může přinášet nekrvavou oběť kříže, je v této nové církvi jen rušivým faktorem. Nová církev pokládá za štěstí, zdůvodněné nedostatkem kněží, že může kněžské svěcení odbourat a učinit tak poslední rozhodující krok k protestantizaci.  KNĚZ  jako člen pastoračního týmu  SE  STÁVÁ  SOCIÁLNÍM  TERAPEUTEM,  KTERÉMU  SE  NEJEDNÁ  O  SPÁSU  DUŠÍ,  NÝBRŽ  O  VYDAŘENÝ  POZEMSKÝ  ŽIVOT  JEMU  SVĚŘENÝCH  OSOB;  jde tedy o ryze sociologické pojetí, které spatřuje v náboženství pouze instituci na zprostředkování hodnot, které mají význam pro společenské soužití a které jsou žádoucí, protože fungování společnosti závisí také na předpokladech, které sekulární stát není schopen zajistit.
    Tento sociologický pohled na náboženské zprostředkování funguje jen potud, pokud jsou věřící přesvědčeni o obsahu víry svého náboženství. Se ztrátou víry se ani těmto hodnotám nedostává přijetí a uznání. Stratégové nové církve proto věnovali mnoho práce, aby se co nejvíce kněží opravdu cítilo  JAKO  SOCIÁLNÍ  INŽENÝŘI,  takže v oblečení, životním stylu a v řeči se od církve Kristovy vědomě distancují. Jako kněží nejsou na veřejnosti k rozeznání a se svými nároky na dovolenou, volné dny a způsobem zábavy se neliší od běžných úředníků. Na otázky týkajících se víry odpovídají spíše jen skrytým úsměvem. Kněz, který se cítí jako sociální terapeut a zajišťuje symbolické úkony, nemůže něco takového chápat. Mladý muž, který cítí jako opravdové povolání, aby v kněžství následoval Krista,  MUSÍ  NUTNĚ  V  TÉTO  CÍRKVI  SVÉ  POVOLÁNÍ  ZRADIT.  Takové kněze ostatně tato církev už nepotřebuje.
    Náborový materiál je jediným nadutým a sebevědomým podnikatelským gejzírem, už nemá, co by řekl o udělování svátostí jako prostředku milostí, v nové církvi si osvojil něco zcela vlastního, co nemá nic společného s církví jakožto  TĚLEM  KRISTOVÝM,  jako spíše s velkou organizací s přidruženým jáhenským velkokoncernem, který se pod křesťanským logem utíká k organizačnímu aktivismu, aby zachránil v nové církvi to,  Z  ČEHO  SE  DOBŘE  ŽIJE  DÍKY   DOSTATEČNÉMU  MNOŽSTVÍ  FINANČNÍCH  PROSTŘEDKŮ.
    Docela prorocky se tento text zabývá otázkou zhodnocení již nepoužívaných nemovitostí, jmenovitě mnoha kostelů. Zde se pohled obrací k Holandsku a Belgii a všímá si, jak se zde tato otázka řeší:  BUDOU  Z  NICH  MUZEA,  RESTAURACE,  GALERIE,  SPORTOVNÍ  ZAŘÍZENÍ  A  konečně, nesmí se zapomínat,  ŽE  POTŘEBA  MEŠIT  JE  VELKÁ  A  PROSTŘEDKY  ISLÁMSKÝCH  SPOLEČENSTVÍ  JSOU  díky  saudským  a  tureckým  finančním  zdrojům  takřka  NEVYČERPATELNÉ!  A tak se samotná sebedestrukce odpadem od víry směrem k nové církvi stává alespoň  dobrým obchodem.
    Z poselství o Kristu jako Bohu který znovu přijde, aby všechny soudil, o jeho obtížných nárocích zbývá jen ezoterická nádivka o jednom muži jménem Ježíš.
          (Regina 11, 12/2016)

               394. Poselství Ježíše ze dne 7. dubna 2012 v 10:00.
        JÁ  JSEM  CÍRKEV.  CÍRKEV  BYLA  ZALOŽENA  MNOU  A  NIKDY  NEMŮŽE  ZANIKNOUT.

    Má drahá, milovaná dcero, rozkol v katolické církvi, o kterém jsem mluvil, započal.  MÉ  UČENÍ,   které se nikdy nezměnilo od doby, kdy mé Písmo svaté bylo ukončeno Knihou Zjevení,   JE  NYNÍ  ZPOCHYBŇOVÁNO.
    Během staletí došlo k mnoha námitkám, názorům a teologickým posuzování mého Svatého Slova. Mnoho učených mužů  ZPOCHYBŇOVALI   instrukce   A  UČENÍ,   které jsem odevzdal lidstvu.  Některá z mých učení byla dána stranou, jiná byla analyzována, hledaly se nové interpretace, které pak byly přijaty. Přesto to nebylo nutné. Neboť   PRAVDA  BYLA  DÁNA  LIDEM  PROROKY,   kteří přišli přede Mnou, a pak   MNOU  SAMÝM,  BĚHEM  MÉHO  ČASU  NA  ZEMI.  PRAVDA  SE  NIKDY  NEZMĚNILA!  Pravda je jednoduchá.
     Jiné informace, které nebyly obsaženy v Písmu svatém, byly   DÁNY  LIDSTVU  VYVOLENÝMI  DUŠEMI,   jako dar jenom z jediného důvodu. Aby vám pomohly rozjímat o mé oběti za lidstvo a ukázat a připomenout vám lásku, kterou chovám ve svém srdci ke všem Božím dětem.
    JAKÁKOLIV  BOŽÍ  ZJEVENÍ,  dávaná světu  DNES,  VÁM  MAJÍ  POMOCI  V  PŘÍPRAVĚ  NA  VĚČNÝ  ŽIVOT.
    Moje učení, uctívané svatou katolickou a apoštolskou církví, bude nyní napadáno jako první z mnoha požadavků, které vyústí do rozdělení církve.
Budou zavedeny   NOVÉ  ZÁKONY,  ABY  VYHOVOVALY  MODERNÍM  NÁZORŮM,   a to tak, že budou příjemné těm, kteří s pýchou ve svém srdci cítí potřebu lidstvo uchlácholit, spíše než ukázat poslušnost k učení církve.
     JÁ  JSEM  CÍRKEV!  Církev byla založena Mnou a nikdy nemůže zaniknout. Mnozí, včetně těch uvnitř, stejně jako i vně církve, se pokusí její strukturu zbořit.  Modlete se, aby můj svatý vikář papež Benedikt XVI. zůstal silný uprostřed odporu, kterému teď čelí. Je to záměrný pokus těch, kteří jsou spojeni s falešným prorokem,   ABY  VYTVOŘILI  NOVOU  CÍRKEV!
    Tito lstiví lidé vás nechají uvěřit, že to bude ta samá církev, ale tak tomu nemůže být.  Jak může má církev s novými zákony, překroucenými verzemi pravdy, kterou jsem dal světu, reprezentovat Mě? Nemůže. Proto  MŮJ  OTEC  BUDE  ŘÍDIT  SVOU  CÍRKEV,   opravdové věrné věřící,  Z  NEBE.
Podrží si klíče až do mého Druhého příchodu, kdy z popela povstane Nový Jeruzalém, jediná opravdová katolická církev, aby byla znovu vyžádána zpět všemi Božími dětmi   všech  náboženství,  všech  věrouk,  jako  CÍRKEV  JEDINÁ. Takovým způsobem byla zamýšlena – v úplné a konečné jednotě v nové éře míru na zemi.
         Váš milovaný Ježíš

                          90. Poselství Ježíše ze dne 8. října 2016.
                               Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).
                           ZANEDLOUHO  ZAVŘOU  MÉ  KOSTELY,
                         BUDOU  HLÁSAT  FALEŠNÁ  A  CIZÍ  UČENÍ
    Moje drahé děti,
už žijete v době, kdy se stane všechno, co jste ode Mne slyšely. Nebe a země pominou, ale má slova k vám nikdy nepominou. Jako déšť, který padá z nebe, se nevrátí, dokud nezalije zem a nevyklíčí rostliny, tak i moje proroctví se naplní ve svém čase, kdy se projeví všechno, co jsem pro vás stanovil v mém věčném plánu.
    Moje děti, tato zem se teď tak zkazila, tak se rozmohl hřích, že to přivolává zadostiučinění. Všechna vaše slova a skutky mají následky. Následkem hříchu je trest. Dobré skutky a zachovávání Božích Zákonů zasluhují věčnou odměnu, věčnou radost v nebi. Mé děti, teď žijete hodinu velké zkoušky. Teď, ve vašich dnech, oddělím hříšníky od spravedlivých. Dávejte pozor, jak žijete. Buďte stále připraveny na smrt, neboť velmi náhle udeří smrt na ty, kteří oddalují svoje obrácení a cítí se dobře v kaluži hříchu, jako prase v mléku.
    Moje děti, očistěte si duši ve svátosti zpovědi. Přistupujte ke Mně, kdy jsem ještě přítomen ve svátosti oltářní, neboť pravím vám, zanedlouho zavřou mé kostely, budou hlásat falešná a cizí učení. Moji věrní a praví kněží budou odvlečeni a zabiti. Moji praví a věrní věřící se stanou mučedníky. Ale to všechno se musí stát, protože se ukáže, kdo je pravý a věrný, a kdo ne.
    Moji maličcí, čas nadešel a hodina je zde.  UŽ  SE  HLÁSÁ  FALEŠNÉ  UČENÍ.   Vláda Satana se na zemi tak rozšířila, že kdyby to bylo možné, tak i vyvolení by byli svedeni. Proto, moji maličcí, všechno prozkoumejte, porovnejte s evangeliem a přijímejte jen to, co se s ním shoduje, a vše jiné odvrhněte, i kdyby to říkal kdovíkdo. Teď přijdou tak těžké časy, že kdybych je nezkrátil, ještě i vyvolení by upadli do omylů a opustili by Mě. O vaše duše se teď vede hrozná duchovní válka. Tady na zemi se to hemží všemi démony a ďábly pekla, kteří doslova hledají, koho by zhltli. Buďte silní ve víře a postavte se jim!  Posilněte si svou duši mým vzácným svatým Tělem a mou vzácnou Krví ve svatém přijímání.
     Moje děti, dal jsem vám všechno.  SVĚŘIL  JSEM  VÁM  NESMÍRNÝ,  největší  POKLAD – sebe samého. JSTE  NOSITELI  BOHA!
   Moje děti, nesnižujte se ke zlým duším, ať k vám nedosáhne útok protivníka. Důvěřujte Mi zcela, neboť Já jsem věčný vítěz a Satan může jen tolik učinit, kolik mu dovolím pro užitek vaší duše, abych vás vedl ke spáse. Moji maličcí, čas už nadešel. Už žijete v konečném velkém boji, po němž bude následovat vítězství Neposkvrněného Srdce mé svaté Matky.  NYNÍ  ZUŘÍ  BOJ  MEZI  CÍRKVÍ  A  ANTICÍRKVÍ,  MEZI  EVANGELIEM  A  ANTIEVANGELIEM!   Teď se rozhodne o vašem věčném osudu v závislosti na tom, ke komu se přidáte – k Bohu, nebo k Satanu. Nelpěte tady na zemi na nikom a na ničem. Vzdalte se od mamonu, od těla, moci a od každého hříchu, který je jen falešným leskem a vede do pekla. Ponořte se do mé vroucí lásky!  MÁ  LÁSKA  JE  JAKO  HOROUCÍ  OCEÁN  PLAMENŮ,  KTERÝ  HOŘÍ,  ALE  NEPÁLÍ.  JE  HEBKÝ,  MĚKKÝ  A  JE  ÚŽASNÝM  SVĚTLEM,  RADOSTÍ,  VĚČNÝM  ŠTĚSTÍM.   Moje děti, ponořte se v Boha, v Němž žijete, pohybujete se a existujete. V Boha, do věčné nekonečné lásky, jenž je Trojičný, a přece jeden. V Otce, který svého nejdražšího jednorozeného Syna dal za vás, aby ten, kdo v Něho věří, se neztratil, ale aby měl věčný život. Aby měli věčný život v Duchu Svatém, jenž vás učí všemu, co vám řeklo vtělené Slovo. On je ten, kdo dokončí dílo vykoupení. Ten, kdo vaše srdce naplní horoucí láskou Boha a kdo se za vás modlí podle zalíbení Boha. Ach, moji maličcí, kdybyste jen pochopili, jak velký poklad vlastníte, celý svět byste pokládali za odpad, jímž, vzhledem k Bohu, také je.

                                                                                                
                       PROROCTVÍ:  Bl. Anna Maria Taigi:
   "Náboženství bude pronásledováno a  KNĚŽÍ  HROMADNĚ  ZABÍJENI,   KOSTELY  BUDOU  UZAVŘENY,   ale jen na krátko.
 SVATÝ  OTEC  BUDE  NUCEN  OPUSTIT  ŘÍM."

            Papež sv. Pius X. měl dvě vidění, která byla podobná třetímu fatimskému tajemství sestry Lucie.
V roce 1909 měl sv. Pius X. během audience se členy františkánského řádu vidění o budoucím papeži prchajícím z Říma.  Řekl: „To, co jsem viděl, je děsivé! Budu jím já, nebo to bude můj nástupce? Jisté je, že papež opustí Řím a až bude opouštět Vatikán, bude kráčet přes mrtvá těla svých kněží!“
           Těsně před smrtí měl papež sv. Pius X. další podobné vidění, v němž  VIDĚL  BUDOUCÍHO  PAPEŽE  STEJNÉHO  JMÉNA  prchajícího přes těla svých bratří,  NEŽ  BUDE  SÁM  ZABIT:  „Viděl jsem jednoho z mých nástupců stejného jména, který prchal přes mrtvá těla svých bratří. Nalezne útočiště na nějakém skrytém místě, ale po krátkém oddechu  ZEMŘE  KRUTOU  SMRTÍ.  Současná špatnost světa je jen počátkem trápení, která se musí udát před koncem světa.“
           Sv. Pius X. se občansky jmenoval Giuseppe Sarto. Což je česky Josef. A jak se jmenuje Benedikt XVI.? Zkuste se zamyslet - Josef Ratzinger
 
                                   Zveřejněné třetí fatimské tajemství:
   Po dvou částech, které jsem již vyložila, jsme uviděli po levici Naší Paní, trochu výše, anděla s ohnivým mečem v levé ruce; jiskřil a vyšlehovaly z něho plameny, které, jako by měly zapálit svět; avšak vyhasínaly jakmile se dotkly záře, která vycházela z pravé ruky Naší Paní směrem k němu: anděl ukázal pravou rukou na zem a silným hlasem řekl: 'Pokání! Pokání! Pokání!'  V oslnivém světle, kterým je Bůh, jsme viděli „podobně, jako když se lidé vidí v zrcadle, kolem kterého procházejí“, bíle oblečeného biskupa „vytušili jsme, že je to Svatý otec“. Další různí biskupové, kněží, řeholníci a řeholnice vystupovali na strmou horu, na jejímž vrcholku byl velký kříž z hrubých kmenů, jako z korkového dubu s kůrou; dříve než sem Svatý otec dospěl, procházel velkým polorozbořeným městem, rozechvělý, s kolísavým krokem, zkroušený bolestí a trýzní se modlil za duše mrtvol, které na cestě potkával; když došel na vrchol hory a padl na kolena u paty velkého kříže, byl zabit skupinou vojáků, kteří na něho vystřelili několik ran z pušek, několik šípů; stejně tak zemřeli jeden za druhým ostatní biskupové i kněží, řeholníci, řeholnice a různé světské osoby, muži i ženy různých tříd a postavení. Pod dvěma rameny kříže stáli dva andělé, každý s křišťálovou nádobou v ruce, zachycovali krev mučedníků a zalévali jí duše, které se přibližovaly k Bohu.
 
                715.             Poselství Ježíše ze dne 20. února 2013 v 19:30.
    TOTO  VELKÉ  OSVÍCENÍ  SVĚDOMÍ  SE  USKUTEČNÍ  POTOM,
                           CO  MŮJ  SVATÝ  VIKÁŘ  OPUSTÍ  ŘÍM
  Má drahá, milovaná dcero,
i když se může zdát nespravedlivé, že Boží děti musí trpět pod vládou falešného proroka a Antikrista, vězte však toto: Všechny duše na světě musí v jisté míře snášet bolest odmítnutí a utrpení, které jsem snášel Já, aby byly očištěny.
  Já, skrze mé velké milosrdenství zajistím, že tato očista proběhne rychle. Pak vzroste počet mých následovníků, kteří jsou připraveni na můj Druhý příchod. Můj Otec s velkou něhou v Srdci dohlédne na všechny zkoušky, které pocítí všechny jeho děti. Zasáhne, když zlovolné činy pronásledování, způsobené křesťanům, přesáhnou, co je dovoleno a zničí takové zlé lidi.
  Nyní musíte očekávat můj Boží čin milosrdenství, neboť oddělí dobré od zlých. Toto   VELKÉ  OSVÍCENÍ  SVĚDOMÍ  SE  USKUTEČNÍ  POTOM,  CO  MŮJ  SVATÝ  VIKÁŘ  OPUSTÍ  ŘÍM. (Benedikt XVI.)
  Připravte se zachránit vaše duše. Tvrdohlavým duším mezi vámi bude dán  VELMI  KRÁTKÝ  ČAS,    aby v pokoře padly na kolena a prosily Mě o milosrdenství. A pak se rozezní polnice,  a proroctví vedoucí ke konci budou odhalena, jak bylo předpověděno.
   Váš Ježíš

               ALBERTO VILLASANA NAPSAL DOPIS BENEDIKTU  XVI.
www.kredo.sk/bforum/topic.asp
    Svatý otče,
Kardinálové Herranz, Tomko a De Giorgi předali Tvé svatosti výsledky šetření, ke kterému jsi je poprosil 17. prosince 2012. To ve spojitosti s důvěrně schraňovanými dokumenty, které se pak staly všeobecně známými pod jménem „Vatileaks“, respektive zvláště ve spojitosti tou výhrůžkou smrti vůči tvé osobě, která se prosákla pro noviny s názvem „Il Fatto Quotidiano“, a o kterém, Svatý otče, jsi byl informován prostřednictvím kardinála Daria Castrillóna.
    Když, Tvoje svatost, jsi zjistil, že uvnitř vatikánských kruhů ti, kteří patří k zednářství, opravdu se rozhodli tě ohrozit na životě, rozhodl jsi se odstoupit. Během několika dnů jsi sdělit svému bratru, otci Georgu Ratzingerovi, že opustíš křeslo Svatého Petra, vždyť nikdy tě ani nenapadlo, že bys jednou mohl poznat „tuto tvář tvé církve“. Již před vánocemi jsi přijal toto rozhodnutí ohledně tvého odstoupení, i když veřejně jsi nedal prohlášení až do 11. února 2013.
    Ne, že by jsi měl strach se rozloučit se svým životem, vždyť při jmenování kardinálem, jsi dal slib, že jsi připraven dát svůj život pro Krista. Skutečně jsi svůj počin mířil k prospěchu církve, zohlednil jsi tak to, že kdyby atentát mířený vůči tobě byl opravdu úspěšný, tak tvá smrt by zapůsobilo jako zemětřesení, které díky vnitřním sporům v kurii by rozpoutalo boj v podsvětí, který by zapříčinil snahy o získání vlivu a možnost provádění nejrůznějších machinací ve spojitosti s nástupnictvím.
    Nebyl jsi veden strachem ze smrti, nýbrž tvé rozhodnutí plynulo ze snahy vyhnout se případným škodám způsobeným církvi; věděl jsi, že je lépe stát stranou, abys zneutralizoval vyhrůžku a tak dal impulz k mírovému řešení. To jsi úspěšně docílil.
    Jedno hlášení z pera jezuitského otce, Arnalda Zentena, které zveřejnili 9. dubna 2013 na grupobasesfys.blogspot.mx stránce, líčí, že když čerstvě zvolený papež František tě navštívil v Castel Gandolfu, totéž jsi mu sdělil, že jeden z důvodů, které rozhodovaly o tvém odstoupení, byla vyhrůžka proti tobě, když jsi musel uvědomit, že proti tobě plánují atentát.
    V tomto ohledu, Svatý otče, i když jsi učinil prohlášení, že odstupuješ „ze své vlastní vůle“, situace je taková, že více či méně jsi byl k tomu donucen, právě pod tíhou zmíněného tlaku. Z toho vyplývaje, tvoje svobodné rozhodnutí na základě kanonické doktríny od samých základů („in radice“) se zpochybnilo. Sice tvé rozhodnutí o tvém odstoupení jsi pronesl podle kanonického práva, které ti toto právo dává, činil jsi to pod tlakem morálního donucení, což, Svatý otče, od samých základů zneplatní toto tvoje rozhodnutí a koneckonců i to úřední prohlášení, které jsi dal.
    Je nutné uznat, že i když Církev považovala za svatý a nedotknutelný ten zákon, že volba jednoho papeže je platná doživotně („ad vitam“), je přece pozitivum, že Kanonické právo počítá s tou eventualitou, že papež může odstoupit v nějaké krajnosti, jako je například vyhnanství, pronásledování, či jiné pádné důvody. Z tohoto hlediska 332. kanon v Kanonickém kodexu o právu na odstoupení, slouží jako takový „nouzový východ“, a je žádoucí, aby byl zajištěn, zvláště proto, že toto pomohlo tvé Svatosti abys neutralizoval hrozbu proti tobě a proti Církvi.
    Situace je ta, Svatý otče, že tudíž tvoje odstoupení díky tomuto mravnímu násilí již v základech neobstojí, z kanonicky-právního hlediska se nestalo. Potažmo, papežské křeslo se nestalo prázdným a i časem vykonané konkláve na volbu papeže v celé šíři bylo neplatné.
    Z tohoto zpitvořeného a zmateného konklávu, jakože jsi Ty nikdy nepřestal být náměstkem Kristovým, vznikl proti-papež, který si dal jméno František.
    Prohlášení, že Bergoglio je proti-papež, neznamená, že by nezbytně měl být zlý člověk, nebo že by měl mít zlé úmysly. V průběhu dějin církve bylo 38 proti-papežů. To ukazuje jen na to, že ON  NENÍ  NÁMĚSTEK  KRISTŮV  NA  ZEMI,  a tím ani nedisponuje charismou papežské neomylnosti.
    To potvrzuje i skutečnost, že  OD  TÉ  DOBY  PADL  DO  MNOŽSTVÍ  OMYL, které jsou kvalifikovány jako  BLUDY  a nezapadají do tradice církve. Takové jsou například pronášení docedistických bludů, podle čehož Kristus nebyl opravdu rozlobený, nýbrž jen se tak tvářil, nebo mojžíšský zákon Bůh nikdy nesmazal, který protiřečí Sněmu florentskému a učení mnoha papežů, jakož i popohánění, že „chudí potřebují chudou Církev“, přičemž náš Pán nás učil, že Církev má být všech, chudých i bohatých zároveň.
    Dále, sem patří i vetování Tridentské mše, kterou zavedl svatý Pius V., kterou Ty, Svatý otče, jsi dříve povolil pro více náboženská i laická společenství; nebo obřad poslední večeře na zelený čtvrtek, kdy umyl nohy dvou musulmánských žen a ne dvanácti kněží, jak jsi to konal ty a tvoji předchůdci vždy; přeci tuto tradici založil sám Spasitel umytím nohou dvanácti apoštolů. Mylný mezináboženský dialog, který může mít zhoubné následky na víru božího lidu, nemluvě o neustálém překračování liturgie a tradice, které svědčí o tom, jak málo si váží František papežský úřad.
    Stále více kněží se baví mezi sebou o těchto akcích, na které nelze najít výklad. Tak například otec Paul Kramer, odborník na fatimská zjevení, zašel až tak daleko, že veřejně vystoupil pro odstoupení papeže Františka – čímž následoval doktrínu světců jako svatý Robert Belarmino, svatý Maria Alfonso de Liguori, svatý Antonín, papež Inocenc III., kteří učili, že když se ukáže, že nějaký papež je bludař, tím automaticky ztrácí titul papeže a více se nemůže považovat za katolíka: „Kdo není členem, nemůže být vůdcem.“ Svatý František jehož jméno si vybral papež František, předem řekl, že jednou přijde papež, který „nebude zvolen kanonickou cestou“, a který „nebude opravdový pastýř, nýbrž bude rozbourávat Církev“.
    Víme, Svatý otče, že až do současnosti jsi chtěl se halit do dobře promyšleného, opatrného ticha, při pohledu na ty „špatné trefy“, ve snaze získat sílu, jak to dělal i Kristus, když odešel do pouště před svým utrpením a svou smrtí. Ovšem pak musíš zvednout svůj hlas, jak budou zkoušet zfalšovat Svátost oltářní, aby ji zbavili svátostní podstaty a aby z ní udělali pouhý symbol, jak je to charakteristické u protestantů, aby víckrát nerušil lidi jiných vyznání. V ten den, který je již blízko, nebudeš dusit v sobě své rozhořčení a veřejně odsoudíš tuto svatokrádež. Bohužel do té doby bude hodně popletených a hodně se jich vzdálí od své víry. V tomto ohledu, Svatý otče, začne se naplňovat bolestný rozkol církve, což předem prorokovalo hodně svatých a mystiků, rozdělení na církev odpadu a církev věrnou ve víře.
     Proroctví nám ukazují, že se to stane ve stejné době s nečekaným dobýváním Evropy Ruskem, který zapadne do proroctví proroka Ezechiela o válce (Ez 38) a Třetí světové válce. Tehdy, legitimního papeže, tebe, Svatý otče, zradí, budou tě pronásledovat, a musíš utéct na daleké neznámé místo z Říma, přičemž proti-papež bude stále řídit církev a podporovat falešný mír, se svatokrádežným sjednocováním různých náboženství. Tento falešný mír bude náboženskou oporou světovládě Antikrista. To bude poslední a největší zkouška, kterou musí protrpět pravá Církev.
   Tehdy proti-papež zradí víru tím, že přijme tuto koalici mezi všemi vyznáními a náboženstvími a tím zapře samu katolickou identitu. Tebe, Benedikta XVI. budou pronásledovat až do krajnosti a dle vize papeže Pia X. zemřeš krutou mučednickou smrtí pro eucharistii, což napsala i sestra Lucie ve třetím fatimském poselství na základě své vize.
    František z Assisi řekl: „Bude papež zvolený ne kanonickou cestou, který zapříčiní velký rozkol“. Blahoslavená Kateřina Emmerická zapsala: „Viděla jsem velký rozkol mezi dvěma papeži, a viděla jsem jaké smutné následky bude mít falešná církev (…) To zapříčiní takový rozkol, jaký svět ještě neviděl.
Následně po útěku legitimního papeže, proti-papež zůstane v Římě v čele „nové církve“, a bude podporovat odpadlické sjednocení různých náboženství. Není to nic jiného, než prorokem Danielem dávno předem prorokovaná „zoufalá hrůza“, kterou postaví na svatém místě, a která spadá do období zařizování se Antikrista v potřetí znovu-postaveném jeruzalémském chrámě.[22]
    Použitím slov kardinála Luigi Cappiho, osobního teologa Jana Pavla II.: „Třetí Tajemství nám ukazuje, že ztráta víry Církve, čili odpad od víry (apostaze) bude pramenit z centra Církve.“
    Svatý otče, rádi bychom, abys věděl, bez přestání se modlíme za Tebe, aby tvá víra se nikdy neoslabovala, a aby Bůh Ti dal patřičnou sílu, abys dal svědectví, že z lásky k němu jsi ochoten přivinout k sobě i martyrium. Stále nám zní v uších to, co jsi řekl naposled z křesla svatého Petra: „Vy zůstanete při mne, i když před světem budu skrytý.“ (řeč k římskému kléru, 14. února 2013) Jsme při Tobě, Svatý otče, a budeme i nadále při Tobě, ať pro Tebe schovává Prozřetelnost Boží cokoliv.
(Zdroj - www.masodikeljovetel.hu Původní článek: Carta a Benedicto XVI.)

                   PROROCTVÍ  SVATÉHO  FRANTIŠKA  Z  ASSISI:
         Před svou smrtí řekl: „Bratři, jednejte mužně, buďte silní a vytrvalí. Nastanou velké útrapy a svízele, kdy nastane mnoho tělesných i duchovních bouří a rozbrojů, kdy ochladne láska mnohých a nabude převahy hřích a neřest. Moc zlých duchů se netušeně rozpoutá, naše neposkvrněná čistota i jiných řádů bude znečištěna a jen málo křesťanů zůstane věrná papeži a římské Církvi.
PAPEŽ   bude zvolen nekanonickou volbou a   V  TOM  bouřlivém  ČASE  BUDE  PODÁVAT  mnohým  FALEŠNÉ  A  SMRTONOSNÉ  SVÉ  UČENÍ.   Rozmnoží se pohoršení a náš řád bude rozdvojen, mnozí budou ztraceni, protože nebudou odporovat bludu, ale s ním souhlasit. Bude tolik mínění a bludných rozkolů v lidu, u řeholníků a duchovních, že kdyby tyto dny nebyly zkráceny, dle slov evangelia, byli by do bludu strženi i vyvolení, kdyby je neřídilo v tom zmatku nesmírné Boží milosrdenství.
     Na naši řeholi a náš život budou mnozí krutě útočit a přijdou nesmírná pokušení. Kdo však tehdy obstojí, ten obdrží korunu života. Běda těm kdo ztratí důvěru ve svůj řád a nebudou pevně stát proti pokušením, která jsou seslána na zkoušku vyvolených. Ti pak co zůstanou věrní zbožnosti a zachovají si plamen lásky, budou pronásledováni a tupeni jakožto neposlušní a rozkolníci. JEJICH  PRONÁSLEDOVATELÉ,   oklamáni zlým duchem, SE  BUDOU  DOMNÍVAT,  ŽE  SLOUŽÍ  BOHU,  KDYŽ  JE  ZABIJÍ   a  vyhubí  ze  země.
     A tehdy bude Pán útočištěm trpících a spasí je, budou-li v něj doufat. Aby se stali podobnými Pánu, dá jim sílu, že zůstanou věrní a získají za život časný život věčný, poslechnou-li více Boha než lidi. Než souhlas s klamem a lží, raději podstoupí smrt. V tom čase bude od některých kazatelů pravda zahalena mlčením, od jiných zase zapřena a zavržena. Svatost života bude mnohým pro smích,   PRÁVĚ  PROTO  JIM  PÁN  JEŽÍŠ  KRISTUS  NESEŠLE  HODNÉHO  PASTÝŘE,  ALE  VELIKÉHO  ŠKŮDCE!"
(Spisy a myšlenky sv. Františka z Assis, 1915)
 
                                 VÝROKY  PAPEŽE  FRANTIŠKA
    Františkova podivná vyjádření 09.08.2013 21:07 Rozhovor po odletu z Ria de Janiera
               František:
   „O homosexuální lobby se hodně píše, ale zatím jsem ve Vatikánu nenarazil na nikoho, kdo by to, že je gay, měl uvedeno v občanském průkazu. Myslím, že musíme rozlišovat mezi takovým člověkem a tendencí vytvářet lobby. Pokud je někdo homosexuál, hledá Pána a má dobrou vůli – kdo jsem pak já, abych ho mohl soudit?
Katechismus katolické církve to pěkně vyjadřuje, když říká, že  TITO  LIDÉ  NEMAJÍ  BÝT  NESPRAVEDLIVĚ  DISKRIMINOVÁNI   Tedy problém není mít tyto sklony, pokud je tu nějaký problém, tak je to utváření zájmových skupin, ať se již jedná o lobby gayů, lakomců, politiků, zednářů či mnohé jiné. To je pro mne  větší problém. A moc děkuji za tuto otázku.“

        Za pontifikátu Benedikta XVI., konkrétně v roce 2005,
      vydala Kongregace pro katolickou výchovu instrukce, v nichž se praví:

   „NENÍ  MOŽNÉ  PŘIJMOUT  DO  SEMINÁŘE  A  PŘIPUSTIT  KE  SVÁTOSTNÉMU  SVĚCENÍ  TY,  KDO  PRAKTIKUJÍ  HOMOSEXUALITU!  Kdo projevují hluboce zakořeněné homosexuální sklony, nebo podporují takzvanou gayovskou kulturu. Zmíněné osoby se totiž nacházejí v situaci, která závažně brání správným vztahům k mužům a ženám.
    V žádném případě nelze zanedbávat negativní důsledky, které mohou vyplynout ze svěcení lidí s hluboce zakořeněnými homosexuálními sklony. Pokud by oproti tomu šlo o homosexuální sklony, které jsou pouze výrazem přechodného problému, například problém neukončeného procesu dospívání, i ty musejí být jasně překonány minimálně tři roky před udělením jáhenského svěcení.“

                                    Františkovo kázání 15.6.2013
 2013-06-15 Vatican Radio:  "Křesťanský život není koupelová léčba, dokud se nedostaví nebe, ale vyzývá nás, abychom šli do světa a ohlašovali, že Ježíš se stal hříšníkem, aby smířil člověka s Otcem....
    ...Co je to smíření? Vezmeme jednoho odtud, druhého odtamtud a dáme je dohromady: Nikoliv, to je pouze část, ale... Pravé smíření spočívá v tom, že  BŮH  V  KRISTU   vzal naše hříchy   a  SÁM  SE  STAL  HŘÍŠNÍKEM  pro nás. A když se jdeme zpovídat, není tomu tak, že my řekneme o jaký jde hřích a Bůh nám odpustí. Ne, tak tomu není! Přicházíme za Ježíšem Kristem a říkáme mu: ´Tohle je tvoje,  JÁ  Z  TEBE  ZNOVU  DĚLÁM  HŘÍCH'.   A jemu se to tak líbí, poněvadž právě to bylo jeho posláním:   STÁT  SE  PRO  NÁS  HŘÍŠNÍKEM,   aby nás osvobodil."
 ( Zdroj: http://www.news.va/en/news/pope-the-christian-life-proclaims-the-road-to-reco)


                 827. Poselství Boha Otce ze dne 23. června 2013 v 18:18.
      Bůh Otec odpověděl na tato slova:    POVAŽOVAT MÉHO SYNA ZA HŘÍŠNÍKA JE NEJHORŠÍ ROUHÁNÍ
    Až budete čelit lžím,  POŘINOU  SE  Z  ÚST  PODVODNÍKŮ  VE  ZMATENÉ  SMĚSICI  NESMYSLŮ!   Tyto lži, které již začaly, jsou jakoby pokorná řeč, ale  SKRÝVAJÍ  NEJVĚTŠÍ  LŽI  PROTI  UČENÍ  CÍRKVE.   Uvědomte si, co jsou zač – poslané vás lichocením přivést ke spáchání hříchu. Je-li můj Syn považován za hříšníka,  vězte, že je to nejhorší rouhání, protože tak tomu nemůže být.
    Poslal jsem mého Syna jako člověka v těle a podobného vám všem s jedinou výjimkou. BYL  ZROZEN  BEZ  HŘÍCHU,  A  PROTO  NEBYL  SCHOPEN  HŘEŠIT.   Každý,  KDO   užívá  PRAVDU   a pak ji  PŘEKROUTÍ,   aby dal nový význam ukřižování mého Syna,   JE  LHÁŘ!  NEPŘICHÁZÍ  ODE  MNE  A  JE  NEPŘÍTELEM  MÉHO  SYNA!
     Moje dětičky, pozorujte nyní, jak šelma a démoni, které poslal, aby mi vás vzali, se potulují mezi vámi. Musíte být silní. Nesmíte nikdy zapomenout, že   MŮJ  SYN   vám předal Pravdu, když chodil po zemi a zemřel pro vaše hříchy. Obětoval své tělo, aby vás vykoupil, ale   NIKDY  SE  NESTAL  HŘÍŠNÍKEM,   neboť není jedním z vás.

                    828. Poselství Ježíše ze dne 23. června 2013 v 18:37.
                           PRAVDA VÁS OSVOBODÍ. LŽI VÁS ZNIČÍ.
    Má drahá, milovaná dcero,
jak je zdrcené mé Srdce z trápení mých ubohých milovaných služebníků, kteří již začínají vidět zmatek, který se projevuje v mé církvi. Pravím jim: Zůstaňte a konejte co je třeba ve službě Mně pod střechou mojí církve. Zůstaňte pevní v mém učení. NEPŘIJÍMEJTE  NOVÁ  A  TAKZVANÁ  TEOLOGICKÁ  VYSVĚTLENÍ   pokud jde o to, kdo jsem Já, co jsem učinil pro lidstvo, nebo jak se vrátím, abych si vyžádal všechny Boží děti, které přijmou mé milosrdenství. DŮVĚŘUJTE  POUZE  MÉMU   Svatému  SLOVU,  DANÉMU  VÁM  mými apoštoly a  NEJSVĚTĚJŠÍ  BIBLÍ!   Cokoliv, co se liší od svatých svátostí, nebo co  vám řekli o potřebě spásy – nepřijímejte to.

 
                                  Františkovo kázání 22.5.2013:
(Pozn.: nepodařilo se najít celý originál kázání, proto zde uvádíme vyjádření běžného média. Je možné, že došlo k určitému zkreslení:)
     "Ano, jsou lidé, kteří tvrdí, že jsou ateisté a že nevěří v Boha. Ale pokud ve svém životě konají dobro, tak je třeba se i k nim chovat dobře," uvedl papež ve svém kázání při eucharistické slavnosti v kapli Domu sv. Marty, v níž vyzval ke spolupráci lidi všech vyznání, včetně ateistů.  TAKÉ  ATEISTÉ,  POKUD  KONAJÍ  DOBRO,  MOHOU  BÝT  podle papeže  SPASENI  STEJNĚ  JAKO  VĚŘÍCÍ  KŘESŤANÉ
       ( Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/papez-ateiste-frantisek-0wr-/zahranicni.aspx?c=A130524_144436_)
                                                                                                                  
 
                               Ježíš komentoval tato slova takto:

                        813. Poselství Ježíše ze dne 3. června 2013 v 21:50.
             VAŠE  POHANSKÉ  PRAKTIKY  VÁS  PŘIVEDOU  DO  PEKLA
     Jiná forma pohanství spočívá ve vyznávání ateizmu. VY,  KTEŘÍ  jste pyšní na svůj ateizmus a kteří   MOŽNÁ  ŽIJETE  DOBRÉ  ŽIVOTY,   v nichž jste laskaví a milující k ostatním a chováte se s úctou k vašim sousedům,  VĚZTE,  ŽE  NEBESKÉ  KRÁLOVSTVÍ  NENÍ  VAŠE.  (Nejdůležitější Boží přikázání z Desatera: MILUJ  SVÉHO  BOHA  NADE VŠECKO,  POMNI  ČLOVĚČE,  ABYS  DEN  SVÁTEČNÍ  SVĚTIL!  Kdo je nedodržuje, má smrtelný hřích.) Nemohu vás nikdy přijmout do mého království, potom, co naposledy vydechnete, jakkoliv to bude lámat mé srdce. Když Mě nepoprosíte, abych vás přijal, a to ještě před tím, než zemřete, pak vám nemohu pomoci, neboť nemohu zasahovat do vaší svobodné vůle
  KAŽDÝ,  KDO  VÁM  ŘEKNE,  ŽE  NA  ATEIZMU  NEZÁLEŽÍ,  JE  LHÁŘ!!!  Pravdou je, že jenom ti, kteří Mě přijímají a kteří uznávají Boha, mohou vejít do mého království.
     Vaše pohanské praktiky vás přivedou do pekla. Váš ateizmus vás ode Mne odloučí. JENOM  KAJÍCNOST  VÁS  MŮŽE  ZACHRÁNIT.  Poslouchejte a přijměte Pravdu, jakkoliv nepříjemná vám může připadat, a bude vám dán dar věčného života – života, po kterém toužíte právě nyní, ale který nebude nikdy váš, jestli budete pokračovat ve zbožňování falešných bohů a odmítat Mě, Ježíše Krista. Volba je jenom na vás. Nikdo jiný tuto volbu nemůže udělat, neboť  Bůh vám dal svobodnou vůli, abyste volili mezi dobrem a zlem, a nikdy vám ji nevezme, i když si zvolíte špatnou cestu.
    Váš Ježíš

         Kniha Simona Biallowonse - František. Papež z druhého konce světa:
    Slova Jorge Bergoglia, která jsou zde citovaná: "ČLOVĚK  ZŮSTÁVÁ  BEZ  VÍRY,  KDYŽ  stejně jako tradicionalisté nebo fundamentalisté  LPÍ  NA  SLOVECH.  Věrnost  je vždy změnou, klíčením, růstem.   PÁN  ZPŮSOBUJE  ZMĚNU  V  TOM,  KTERÝ  JE  MU  VĚRNÝ."

                    782. Poselství Ježíše ze dne 30. dubna 2013 v 15:40.
     Právě je psán dopis s pokyny všem, kteří jsou ve službě v katolické církvi. Všichni moji posvěcení služebníci budou brzy informováni   O  ZMĚNÁCH  SE  SDĚLENÍM,  ŽE  JSOU  PRO  DOBRO  CÍRKVE.
   Nová pravidla se projeví novelizací, či úpravou modliteb během mše svaté a budou se zdát nevinná. Mnozí si nevšimnou jejich významu, ale budou se vztahovat k nejsvětější eucharistii a mé přítomnosti v ní. Bude použito slovo "připomínat si" (SLAVIT  PAMÁTKU) a všechny církve budou brzy zbaveny svých pokladů.....

       Slovenský  teológ  na  uvedenú správu z Vatikánu súkromne reagoval :

    “Sledujem intenzívne  kroky i reči nového pápeža, i keď sú niektoré veci povzbudivé, predsa len niektoré vzbudzujú isté rozpaky.  Správa ako je táto, je presne takáto. Zaiste, že puritáni boli protestanti, ktorí pestovali špeciálne pokrytectvo, zvlášť ohľadom morálky. Dnes, keď je to už všetko zamorené morálnym bahnom a nepovedať k tomuto nie, ale iba áno, neviem, neviem.  Ktovie, čo nám budúcnosť prinesie. Zdá sa, že sa to už všetko mení a že asi už nič nebude tak, ako bolo. Možno predsa len Benedikt mal ešte zostať,  slabo sme za zaň modlili. Nuž, ale je to všetko v Božích rukách.”

                                                                              
                                      JEŽÍŠ K NÁM PROMLOUVÁ:
            (Z knihy  Poselství milosrdné lásky maličkým duším - Margaritě)
                                                                             
     CÍRKEV  JE,  ZŮSTÁVÁ  A  ZŮSTANE  SVATÁ.   Ona nemůže nést odpovědnost za nedostatky některých svých členů.
Církev chce mír, radost, dobro duší, triumf svaté Lásky v srdcích. Celá Církev zpívá hymnus vděčnosti ke slávě svého Stvořitele. Je obrazem moudrosti. ŽIJE  V  SRDCI  SVÉHO  BOHA.  Nic ji nemůže poskvrnit, neboť nepatří lidem. Těm jediným připadá  chyba . Svatost Církve nesmí být nikdy uvedena v pochybnost. Jenom neschopnost některých jejích nástrojů může a má být napravena.
     Je jenom jedno sídlo papežství: Ř Í M.
JE  JENOM  JEDEN  PETRŮV  NÁSTUPCE (BENEDIKT XVI.)  A  TEN  JE  ZVOLEN  OD  OTCŮ  CÍRKVE!   S těmi,  KTEŘÍ  POPÍRAJÍ  MOC,  KTEROU  JSEM  MU  DAL,  BUDE  JEDNÁNO  JAK  SI  ZASLOUŽÍ!
Myslí si, že všecko vědí a nevědí nic.
Myslí si, že všemu rozumějí, a nerozumějí ničemu.
Myslí si, že všechno řeknou, a říkají jenom prázdnoty.
Domnívají se, že všechno vysvětlují, a přitom nevysvětlují nic.
Kouř a vítr vychází z jejich úst a působí jenom zmatek a úzkost.
    MÝMI  PŘIKÁZÁNÍMI  SE  POHRDÁ,  JSOU  ZAPOMENUTA,  IGNOROVÁNA;  A  PŘESTO  JSOU  A  ZŮSTANOU  AKTUÁLNÍ  AŽ  DO  KONCE  SVĚTA.
    Jejich domýšlivost je bez hranic. Aniž si to uvědomují, mají zalíbení v tom, co je příčinou jejich záhuby, poněvadž zapomínají na Boha. Ale Bůh na ně nezapomíná!  ZLOMÍ  JEJICH  PÝCHU,  NEBOŤ  JSOU  ZODPOVĚDNÍ  ZA  ZTRÁTU  DUŠÍ,  KTERÉ  JSEM  ZAPLATIL  SVOU  KRVÍ  A  KTERÉ  JSEM  JIM  SVĚŘIL, aby je vedli ke Mně.
    Zkoumají srdce podle svého pojetí, jak se dívat a chápat, a zapomínají zkoumat svá vlastní. Dívají se a neuvědomují si své zaslepení, neuznávají než svůj zákon, zákon nepravosti, soběstačnosti a pýchy.
    Říkají, že vlastní pravdu evangelia, když ji nepopírají. Proč, když ji vlastní, podle ní nežijí? Jejich zbloudilé srdce není ochotno ji přijmout. Já jsem Láska a Odpuštění. Oni jen nevraživost a hřích. Ano, hřích proti Bohu, proti Jeho přikázáním, která znají špatně a pohrdají jimi. Hanba jim!!´
    NECHTĚLI  VĚŘIT  MÉMU  SYNOVSTVÍ  BOŽÍMU.   Jejich srdce napěchovaná předsudky se neotvírala pravdě. A za svůj zločin zaplatili obdobím neporozumění a bludu. Tento blud způsobuje stále větší spoušť. Pro mnohé jsem Bohem pěkného zevnějšku, se kterým se dělá, co se chce, a který slouží hlavně k zakrytí jejich pýchy. Ano, dcero má, pýcha je nenápadná, padli jí za oběť, aniž si to uvědomují. Někteří se oddávají apoštolátu ke své vlastní slávě.
Co dělají se staletími  SVATÉ  TRADICE? (Papež František nepřijal papežské tradice - oblečení, zlatý kříž, boty, bydlení, slavení Zeleného čtvrtku : místo umývání nohou kardinálům, jel do vězení umývat nohy vězňům...)  Chtěli by dát stranou i samotné  SRDCE  CÍRKVE!
Ale člověk se mně beztrestně neposmívá. Nebudou-li dělat pokání, Má odpověď bude tvrdá. Pravda a nepravda se už mezi nimi nerozeznává, tak dalece už smysly překročily míru...A oni nejsou, žel, jedinými oběťmi tohoto žalostného stavu.  BLUD  ZASAHUJE  NEJHLUBŠÍ  VRSTVY  MÉHO  LIDU.  BĚDA  TĚM,  KTEŘÍ  JSOU  ZA  TO  ZODPOVĚDNI!!!  VYLOUČÍM  JE  Z  POČTU  ŽIVÝCH!
    Nenechal jsem vás sirotky. A  Moje  Eucharistická  svátost  vám  ukazuje  DOSTATEČNÉ  BLÁZNOVSTVÍ  MÉ  LÁSKY   K  VÁM!   Vrátil jsem se ke svému Otci, ale zůstal jsem přesto vaším vězněm. Co je bláznivějšího než Má Láska k vám?!
    Měj vždycky velkou úctu k  posvěceným  rukám  kněze,  ať je jakýkoliv. I kdyby měl pro své chování nést své kněžství do pekla, zůstává Mým knězem navždycky. Ale opakuji: BYLO  BY  PRO NĚHO  LÉPE,  KDYBY  SE  BYL  NENARODIL!
VŠECHNO,  CO  EVANGELISTÉ  NAPSALI,  JE  PRAVDA!  Uzdravil ochrnutého a tolik jiných.  JEHO  MATKA  JE  NEPOSKVRNĚNÁ.  JE  PANNOU.   Vtělení je tajemstvím. Je, a vždycky byla Pannou.  NEPOCHYBUJTEN   o dětství, ani o návštěvě králů, ani o jeho cestě, ani   O  NIČEM,   CO  NÁM  SVATÉ  EVANGELIUM  ZJEVUJE.   POPÍRAT  TO  JE  SKUTEČNÝM  BLUDEM  A  VELMI  TĚŽKÝM  HŘÍCHEM  PROTI  DUCHU  SVATÉMU,   skrze něhož jsou všechny věci zjeveny. Ubozí lidé, co je jejich vědění, které pochází než z jejich nicoty.

     Malachiáš 3,19-20:: "Hle, přijde den, který plane jako pec,  SLÁMOU  SE  STANOU  VŠICHNI  ZPUPNÍ,  VŠICHNI,  KDO  SE  DOPOUŠTĚJÍ  BEZBOŽNOSTI;  DEN,  KTERÝ  PŘIJDE,  JE  SPÁLÍ - praví Hospodin zástupů - že po nich nezůstane kořen ani větev.  ALE  VÁM,  KDO  CTÍTE  MÉ  JMÉNO,  VZEJDE  SLUNCE  SPRAVEDLNOSTI,  KTERÉ  MÁ  ZÁCHRANU  NA  SVÝCH  KŘÍDLECH."
==============================================================================================================

       VZKAZ  DUCHA  SVATÉHO  PRO  VŠECHNY  SLUŽEBNÍKY  BOŽÍ,
                                    KTEŘÍ  ODMÍTAJÍ  BOŽÍ   SLOVO.
   Reakce na odmítavý postoj arcibiskupa Graubnera k irským poselstvím a zákazu kněžím světit modlitbu "Pečetě živého Boha."

                   374. Poselství Ježíše ze dne 13. března 2012 v 18:30.
   JISTÁ ČÁST V MÉ CÍRKVI VYVINE SPOLEČNÉ ÚSILÍ, ABY TĚ UMLČELA.
    Má drahá, milovaná dcero,
dnes sis konečně uvědomila, jak velice je mé Nejsvětější Slovo potlačováno, ale jak je také jistými členy v mé církvi odmítáno. Ti, kteří nejsou schopní padnout k mým nohám a prosit o slitování,   PROHLAŠUJÍ  SAMI  SEBE  ZA  HODNY  SOUDIT  MOJE  SVATÁ  SLOVA  DÁVANÁ   LIDSTVU  K  ZÁCHRANĚ  DUŠÍ.
    Já jsem Bůh plný milosrdenství, plný touhy zachránit všechny mé děti a jsem pomalý v hněvu. Dnes byla zkoušena moje trpělivost, když byl učiněn další útok, tentokrát od člověka, který prohlašuje, že mluví v mém jménu,   S  CÍLEM  DISKREDITOVAT  TATO  POSELSTVÍ.
    Ty, má dcero, se od tohoto dne nesmíš nechat zatáhnout do rozhovoru s jakýmkoliv takovým reprezentantem bez toho, že by sis nejdříve vyžádala mé svolení. Existuje nyní společné úsilí  v  jisté části   UVNITŘ  MÉ  CÍRKVE,   s cílem tě umlčet.
      Strachujte se ti z vás, kteří se pokoušíte uzavřít cestu, kterou Já teď pokládám před vás, abych zachránil lidstvo.  BUDETE  POTRESTÁNI !
Budete se muset odpovídat Mně za nespravedlnost, kterou způsobujete těm, kteří byli posláni, aby hlásali Boží Slovo v tomto konci časů.
Odmítněte proroky Pána a tím odmítnete Slovo Pána.  VAŠE  ZPUPNOST  VÁS  DĚLÁ  SLEPÝMI  K  PRAVDĚ  A  NEMÁTE  PRÁVO  MĚ  ZASTUPOVAT!  Velice Mě urážíte a vaše odmítnutí mého Svatého Slova Mě hluboce zraňuje.
      Pláču kvůli vašemu krutému odmítání, kterého se Mi dostává, zatímco současně  KÁŽETE  OSLABENOU  VERZI  PRAVDY  MÉHO  UČENÍ.
Musíte nyní strávit čas v eucharistické adoraci ještě dříve, než se Mnou budete moci komunikovat, abyste Mi umožnili vést vás na cestě k poznání.
PŘEZKOUMEJTE DŮVODY, PRO KTERÉ JSTE ODMÍTLI MÁ SLOVA V TĚCHTO POSELSTVÍCH!!!
       Je to proto, že  NECHCETE  SLYŠET  PRAVDU  O  SCHIZMATU,   které má sevřít katolickou církev?  (UTAJENÉ  FATIMSKÉ  POSELSTVÍ)
       Je to proto, že   NEPŘIPUSTÍTE,  ŽE  CÍRKEV  BYLA  INFIKOVÁNA  MISTREM  KLAMU?  Nechápete, že toto všechno bylo předpověděno? (V Janově Zjevení.) Musíte se modlit, abyste uviděli pravdu a přišli ke Mně, abych vás vedl ještě dříve, než bude příliš pozdě.
   Váš Ježíš Vykupitel celého lidstva

                            VELKÉ VAROVÁNÍ JEŽÍŠE KRISTA.

    VYJÁDŘENÍ  ARCIBISKUPA  GRAUBNERA   k šíření tzv."Velkého varování Ježíše Krista". Na různé dotazy laiků i kněží na tak zvané "Velké varování Jažíše Krista", které se šíří po internetu a někde také rozdává v kostelích ve formě brožurky, odpovídá olomoucký arcibiskup Jan Graubner následujícím sdělením:
    Tato poselství o velkém Božím varování pocházejí z údajných   SOUKROMÝCH  ZJEVENÍ   nejmenované irské vizionářky.  NEMAJÍ  SCHVÁLENÍ  ŽÁDNÉ  CÍRKEVNÍ  AUTORITY. (To je lež, místí biskup v Irsku je schválil.)
    Přestože obsahují modlitby k Božímu milosrdenství, vyzývají ke zpovědi a svěcení "pečetí" knězem,   OBSAHUJÍ   ŘADU  BLUDŮ   A   NEJSOU    V  SOULADU  S  NAUKOU  KATOLICKÉ  CÍRKVE. (S tou pravou, nebo tou upavenou?)  BIBLICKÉ  ÚRYVKY  JSOU  VYKLÁDÁNY  SVÉVOLNĚ  A  V  ROZPORU  S  CÍRKEVNÍ  NAUKOU. (Že by Bůh nevěděl, co pro nás napsal v Bibli? Pan arcibiskup je zřejmně lépe informován.)
Sama Bible přitom říká:"Buďte si vědomi toho, že žádný výrok Písma není ponechán ničímu soukromému výkladu.(2 Petrův 1,20)
Poselství vybízí, aby si lidé jako záruku ochrany proti ďáblovi pořídili "pečeť živého Boha" tím, že si ji stáhnou z internetu a najdou kněze, který jim ji posvětí.  UPOZORŇUJI  KNĚZE,  ŽE  NA  TAKOVÉ  VĚCI  NESMĚJÍ  SPOLUPRACOVAT,  ŽE  BY  ŠLO  O  HŘÍCH  ZPRONEVĚRY  SVÉMU  KNĚŽSKÉMU  POSLÁNÍ  A  PODPORU  VZNIKAJÍCÍ  SEKTY. (KATOLICKÁ CÍRKEV JE SEKTA???)
     Věřící vyzývám, aby se nepodíleli na šíření těchto   BLUDAŘSKÝCH  POSELSTVÍ.  (Pán Ježíš vzkazuje:"Nedělejte ze mě lháře!)
Na ty, kdo by po tomto upozornění dále spolupracovali na jeho šíření,(Na internetu jim to povolil, četla jsem to.) se vztahují slova sv.Pavla:"Divím se tomu, že se od toho, který vás povolal v Kristově milosti, tak rychle uchylujete k jinému evangeliu. Ale to naprosto není nějaké jiné evangelium!(Ano, já to taky říkám, že je to evangelium stejné!) To jen  JISTÍ  LIDÉ (prohnilí kardinálové a biskupové na vysokých postech, kteří už spolupracují s antikristem)  VÁS  MATOU  A  RÁDI  BY  PŘEKROUTILI  EVANGELIUM  KRISTOVO.   Ale i kdybychom my sami nebo anděl z nebe vám hlásal evangelium odchylné od toho, které jsme vám hlásali,  BUĎ  PROKLET !...Snažím se teď, abych si získal přízeň u lidí? Anebo u Boha? Což se ucházím o to, abych byl pěkný u lidí? Kdybych ještě  teď chtěl být pěkný u lidí, nebyl bych Kristův služebník."(Galatským 1,6-8.10)
    Podobně se šíří i různé předpovědi o konci světa. K těm připomínám Ježíšovo slovo:"O tom dni a té hodině nikdo neví, ani nebeští andělé, ani Syn, jenom sám Otec...Buďte tedy bdělí, protože nevíte, který den Pán přijde."(Matouš 24,36.42)
Pro nás není důležité, jestli se setkáme s Bohem při konci světa, či ve chvíli smrti, která může přijít kdykoliv.
DŮLEŽITÉ  JE,  ABYCHOM  BYLI  PŘIPRAVENI  NA  BOŽÍ  SOUD,  NA  SETKÁNÍ  S  PRAVDOU.   Jediná správná reakce na všechna poselství tohoto druhu  JE  POKÁNÍ  podle výzvy Jana Křtitele: "NAPLNIL  SE  ČAS  A  PŘIBLÍŽILO  SE  KRÁLOVSTVÍ  BOŽÍ.   ČIŇTE  POKÁNÍ  A  VĚŘTE  EVANGELIU." (Marek 1,15) (Zdá se, že to pan arcibiskup četl, neboť nám káže to samé, co tato Ježíškova poselství.)
Protože: "Pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu."(1 Korintským 15,22), je třeba budovat  PEVNÉ  A  DŮVĚRNÉ  PŘÁTELSTVÍ  S  KRISTEM.  Protože Ježíš říká:"Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život a nepodléhá soudu, ale už přešel ze smrti do života"(Jan 5,24), a jinde:"Žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky"(Jan 11,26), je třeba   PŘIJÍMAT  BOŽÍ  SLOVO  S  OPRAVDOVOU  VÍROU  A  ŽÍT  PODLE  NĚHO.  Protože Ježíš říká:"Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den"(Jan 6,54), je třeba přistupovat ke svatému přijímání Krista v eucharistii,  ale být k tomu náležitě připraven,  protože:"Kdo by jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně"(1 Korintským 11,27)
    S plným vědomím pastýřské povinnosti upozorňuji všechny věřící na tato nebezpečí a zároveň je prosím, aby věrni evangeliu usilovali   o svatý  život  ve  společenství  církve. (Ale pouze té pravé, založené Ježíšem. Od té falešné, která už se buduje v Německu i v jiných státech, se máme distancovat. A to si pan arcibiskup špatně přečetl, nepochopil a prohlásil tu pravou církev, která se bude muset skrývat, za SEKTU!)
Ty, kteří snad uvěřili  BLUDNÝM  NAUKÁM, (O druhém příchodu Krista na zem? O rozkladu katolické církve? O novém ráji na zemi? O znamení kříže na nebi? O probuzení svědomí a malým soudem před Ježíškem? Které bludy asi pan arcibiskup má na mysli?)  prosím, aby se  POKORNĚ  VRÁTILI  K  NAUCE  EVANGELIA  A  KATOLICKÉ  CÍRKVE. (DOKUD  JEŠTĚ  EXISTUJE!)
   Všechny zahrnuji do svých modliteb a provázím svým požehnáním.
          Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

                       Výňatek z irského poselství z 16.11.2010
                                POSELSTVÍ  BISKUPŮM:  
     "Mým biskupům odkazuji toto: Svlékněte si svá roucha a obraťte se zády k bohatství, na něž jste spoléhali.  HLEDEJTE  POKORU,   která se od vás očekává. Dodržujte teď mé slovo, nebo čelte následkům. Máte povinnosti ke Mně a k mému Věčnému Otci.  JAK  SLEPÝMI  JSTE  SE  STALI!!! Znamení teď ohlašují vizionáři, jsou i na obloze, a   VY  JSTE  ZKLAMALI   a   NEVŠÍMÁTE  SI  JICH!  MÍSTO  TOHO  SEDÍTE  VE  SVÝCH  PALÁCÍCH  A  VYSMÍVÁTE  SE JIM.  Tento váš hřích nebude odpuštěn. Hříchy mých, Bohu zasvěcených učedníků, jež si zvolili cestu mého následování, Mě velmi zraňují. Otevřete své oči, svá srdce a navraťte se k učení podle mé Svaté Knihy."

                          UČENÍ  KATOLICKÉ  CÍRKVE
   Bible je kniha nejcennější - je to kniha knih.
   Duch Svatý pomáhal pisatelům Bible, že je k tomu povzbuzoval, aby psali, osvěcoval jejich rozum, aby věděli, co mají psát, a tak je při psaní stále vedl, aby   NAPSALI  BEZ  OMYLU  PRAVDY,  O  KTERÝCH  BŮH  CHTĚL,  ABY  BYLY  VĚRNĚ  LIDEM  ZJEVENY.
   STARÝ ZÁKON obsahuje pravdy, které  BŮH  OZNAMOVAL  SKRZE  PATRIARCHY  A  PROROKY.  PROROCI  byli svatí mužové,  KTEŘÍ  LIDEM  OZNAMOVALI,  CO  JIM  BŮH  ULOŽIL.
      Z  VNUKNUTÍ  BOŽÍHO  TAKÉ  PŘEDPOVÍDALI  O  VYKUPITELI,  O  KONCI  ČASŮ,  O  ODSOUZENÍ  IZRAELSKÉHO  NÁRODA.
Velcí proroci jsou: Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel a Daniel. Ten předpověděl   VELKÉ  SCHIZMA  V  CÍRKVI  NA  KONCI  ČASŮ.
Posledním prorokem je svatý Jan Křtitel.


NORMY PRO POSTUP PŘI ROZLIŠOVÁNÍ ÚDAJNÝCH VIDĚNÍ A ZJEVENÍ PODLE KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY:

Předmluva k oficiálnímu vydání NOREM v národních jazycích z 14.prosince 2011 obsahuje mimo jiné slova Benedikta XVI. z apoštolského listu "Verbum Domini":
"Synod proto doporučil  POMÁHAT  VĚŘÍCÍM  DOBŘE  ROZLIŠOVAT  BOŽÍ  SLOVO  OD  SOUKROMÝCH  ZJEVENÍ,  jejichž úlohou není doplňovat Kristovo definitivní zjevení,   NÝBRŽ  NAPOMÁHAT  TOMU,  ABY  SE  Z  TOHOTO  ZJEVENÍ  V  URČITÉM  HISTORICKÉM  OBDOBÍ  PLNĚJI  ŽILO.(KKC 67)
Hodnota soukromých zjevení je podstatně odlišná od jediného veřejného zjevení,  KTERÉ  ŽÁDÁ  NAŠI  VÍRU.  V něm k nám totiž prostřednictvím lidských slov a živého společenství Církve  MLUVÍ  BŮH  SÁM.
KRITÉRIEM  PRAVDY  SOUKROMÉHO  ZJEVENÍ  JE  JEHO  ORIENTACE  NA  KRISTA.  KDYŽ  NÁS  OD  NĚHO  VZDALUJE,  PAK  ZAJISTÉ  NEPŘICHÁZÍ  OD  DUCHA  SVATÉHO,  JENŽ  NÁS  VEDE  V  RÁMCI  EVANGELIA  A  NIKOLI  MIMO  NĚJ.
Soukromé zjevení je pro tuto víru pomocí a svou věrohodnost ukazuje právě tím, že odkazuje k jedinému veřejnému zjevení.
Církevní schválení soukromého zjevení je tedy podstatným ukazatelem toho, že dotyčné poselství NEOBSAHUJE  NIC,  CO  BY  PROTIŘEČILO  VÍŘE  A  DOBRÝM  MRAVŮM;  JE  DOVOLENO  ZVEŘEJNIT  JE  A  VĚŘÍCÍ  JSOU  ZMOCNĚNI  ROZVÁŽNĚ  JE  PŘIJMOUT.

   Jaký je postoj Církve, papeže Benedikta XVI., blahoslaveného Jana Pavla II. a ostatních papežů k tzv. "soukromým zjevením" a k proroctvím a prorokům dnešní doby? Jaký je hlavní důvod, proč si většina dobrých kněží udržuje odstup ode všech zpráv o zjeveních, vnuknutích, vizích, o plačících a pohybujících se sochách a o poselstvích mystiků, nebo jsou vůči tomu dokonce nepřátelští?
Tento postoj je v rozporu s učením Církve prohlášené papežem nynějším i dřívějšími!
     Benedikt XVI. to vyjádřil a nádherně a jasně vyložil a dokázal ještě než se stal papežem, když byl jakožto kardinál Ratzinger prefektem Kongregace pro nauku víry, v Interview o křesťanském proroctví, kde jasně ukazuje, že Duch svatý, o němž vyznáváme, že "... mluvil ústy proroků", mluvil ústy proroků během celých dějin Církve a mluví i dnes ústy současných proroků
    Přečtěme si zatím nejdříve velice pozorně svědectví dvou kněží: P Desmond O‘Sullivan, C.S.S.p a P. James Fannan, PIME Všeobecné zjevení a soukromé zjevení.   

                     
                       
                 VŠEOBECNÉ ZJEVENÍ A SOUKROMÉ ZJEVENÍ:                                                                                                                   
    Když jsme v kněžském semináři studovali teologii a zabývali se všemi obory potřebnými pro kněžství, bylo nám poskytnuto rozlišení mezi všeobecným (veřejným) zjevením a soukromým zjevením. Tak nám říkali, že všeobecné zjevení spočívá na Bibli, na Slově Božím, na tradici a neomylném učitelském úřadu Církve, pokud jde o výklad Bible. Soukromé zjevení oproti tomu bylo označeno jako charisma, dané jednotlivým osobám k jejich vlastnímu povznesení a k dobru Církve, pokud je učitelský úřad Církve nakonec uzná za pravé.
     To nás, budoucí kněze, nutně ovlivnilo, abychom se drželi pevného základu všeobecného zjevení, a také nás to naučilo   DRŽET  SE  ZPÁTKY  OD  NEBEZPEČNÝCH  PŘÍPADŮ  SOUKROMÝCH  ZJEVENÍ.
     To je hlavní důvod, proč si většina dobrých kněží udržuje odstup ode všech zpráv o zjeveních, vnuknutích, vizích, o plačících a pohybujících se sochách a o poselstvích mystiků, nebo jsou vůči tomu dokonce nepřátelští.

                               Chybné pojetí soukromých zjevení:
    Stálo mě to nejcennější část mého života, než jsem přišel na to, že mé vzdělání v této věci bylo nedostačující. Odpovídalo to sice pravdě, ale ne celé pravdě. Například jsem byl značně zaujatý proti tomu, abych věřil, že zjevení v Medžugorje jsou pravá. Mé vzdělání a k tomu skutečnost, že  místní  biskup tomu všemu  ODEPŘEL  VĚROHODNOST,   mi stačily k tomu, abych i ostatní odrazoval věřit tomu.   
    Tak to zůstalo, dokud jsem nečetl knihu P. Michaela O‘Carrolla o skutečnostech v Hercegovině (problém zcela podobný tomu, když se františkáni nasazovali pro irské vojáky bojující za vlast a víru, zatímco postoj biskupů byl opačný, podporovali britskou vládu jako vlastní autoritu v zemi). To mi dalo poznat druhou stránku zjevení v Medžugorje. Nakonec jsem se rozhodl tam jet, abych se díval vlastníma očima  a  UDĚLAL  SI  SVŮJ   VLASTNÍ  ÚSUDEK   a podle toho jednal.
     Za ta léta jsem už Medžugorje navštívil mnohokrát a věřím, že Panna Maria v Medžugorje iniciovala, obnovila a ovlivnila po celém světě víc modlitebních  skupin,  než kterékoli jiné veřejné zjevení Matky Boží v naší době. PO  OVOCI  JEJICH  JE  POZNÁTE!

                            Písmo sv. a "hebrejský faktor":
    Dalším objevem, který rozšířil horizont mého chápání soukromých zjevení, přišel ze studia Písma. Četl jsem v Makenzieho biblickém slovníku, jak hebrejská mentalita chápala vždycky slovo Boží jako mluvené slovo, a ne jako psané slovo. Bylo to slovo stvořitelské, doporučující, ale také nařizující.
Cituji: "Hebrejové měli stejně jako většina lidí semitského světa víru v jasnou skutečnost mluveného slova jako dynamické jednoty... Síla slova má své kořeny v osobnosti toho, kdo je říká. Hebrejština užívá "slovo" tam, kde my říkáme "věc" nebo "čin"... Slovo Boží přichází k prorokům jako dynamická jednota..."
     Dějiny jsou proces probíhající pod vedením slova Hospodina, nebo: dějiny jsou spíše Slovo Boží, realita, plnost, v níž se Bůh vyslovuje.
Dále biblisté mezitím připouštějí skutečnost, že tento "hebrejský faktor" byl v poslední době při rozvoji exegetického studia úplně přehlížen.
Clifford Hill říká v lednu 1993 v "Prophetie heute": "Dnes se všeobecně uznává, že 19. století byla doba, kdy se studium dějin stalo oficiální vědeckou disciplínou. Tento vliv postupně proměnil celý přístup křesťanských vědců ke studiu Bible. Středověcí teologové ještě uplatňovali to, co je známo jako 'alegorická metoda', zatímco reformátoři později rozvinuli metodu gramatickou. Dnes se stáváme svědky, jak se stále víc přijímá 'historická metoda'." Historická metoda se snaží objevit dějinné poměry a kulturu, za nichž byly psány pasáže Písma. Tato metoda však dnes vrcholí rozsáhle akceptovaným poznáním, že základem jádra biblické víry je to, co proroci vyzvedávali jako zachraňující Boží jednání v dějinách. HLÁSALI  OSOBNÍHO  BOHA,  KTERÝ  AKTIVNĚ  PŮSOBIL  V  DĚJINÁCH,   a který se svému lidu projevoval tím, co pak skutečně vykonal. Boží aktivita, projevující se v patřičné době, je jedním z významných prvků, který v minulém století nebo ještě déle   V  TEOLOGII  CHYBĚL!
      Stačí číst knihy jako "Maria a obrana Evropy" (jen v angličtině) kontraadmirála Michaela Bergera, abychom si ujasnili, jak Bůh jedná, aby SVOU  NAPADANOU  CÍRKEV  VE  VŠECH  DOBÁCH   ZACHRAŇOVAL  SOUKROMÝM  ZJEVENÍM  A  ZBOŽNOU  ÚCTOU. (viz sv. František z Assisi, zjevení Panny Marie po celém světě...) Je pravda, že si v tomto   MARIÁNSKÉM  STOLETÍ   přeje uplatnit Marii,   ABY  JEJÍMI  ZJEVENÍMI  A  POSELSTVÍMI  ZACHRÁNIL  CÍRKEV.
    Tedy to, čemu říkáme "soukromé  zjevení",  není  vůbec  soukromé .  JE  TO  STÁLE  AKTIVNÍ  SLOVO  BOŽÍ,  KTERÉ  K  NÁM  MLUVÍ  DNES: "Obraťte se, království Boží je blízko." Maria je prorokyní naší doby, poslanou Bohem.  KDO  SE  ZDRÁHÁ  JÍ  NASLOUCHAT,  (na ni dbát),  SMĚŘUJE   k odmítání Božího slova a též  K  NESENÍ  s tím spojených  NÁSLEDKŮ!

                      Stejné závěry z různých premis:
      O tomto mylném názoru na soukromá zjevení jsem mluvil s přítelem, teologem velkého semináře v Bangladéši. Řekl, že má písemný dokument zabývající se právě tímto tématem, a poslal mi kopii. V něm tuto všeobecnou opozici vůči "soukromým zjevením" vyvrátil z premis, které se lišily od mých.  VYVRACEL  JE  SPISY  STARÝCH  CÍRKEVNÍCH  OTCŮ (tradicí),   a   dokonce    UČENÍMU  II. VATIKÁNSKÉHO   KONCILU   O CHARISMATECH  dávaných laikům  PRO  DOBRO  CELÉ  CÍRKVE. (Že by to pan arcibiskup Graubner nečetl?) Cituji z tohoto dokumentu jen několik úseků.
    Jako kněz jsem byl napřed hned pro, když šlo o to rozhodně se postavit proti spisům Vassuly Ryden (řeckopravoslavné vdané ženy a matky, která se cítila vyvolená šířit poselství o "Opravdovém životě v Bohu",  aby sjednotila všechny křesťanské církve). Viděl jsem tato poselství v jejich syrové neuveřejněné formě, když mi je v r. 1986 přinesla jako údajná Ježíšova poselství. Ale kromě Boží milosti bylo hlavním důvodem, že jsem konečně nahlédl svůj omyl, především to, že jsem postupně poznával,  S  JAK  HLUBOKOU  VĚRNOSTÍ  APOŠTOLSKÉMU  UČENÍ  JE  TO  PSANÉ!
     S pokračujícím časem jsem též začal zjišťovat, že jisté body jejích spisů, které mi dopomohly k novým vhledům, nebyly vlastně nic jiného, než připomínky věcí, které se najdou už v raných písmech  C í r k v e.  Poprvé a pak stále častěji jsem při prohlížení jejích spisů poznával klasické poučky  CÍRKEVNÍCH  OTCŮ,  které dosud úplně unikaly mé pozornosti.
     Pro mne bylo jedním z nejvýraznějších příkladů toho jejich učení o  NADCHÁZEJÍCÍM   "KRISTOVĚ  KRALOVÁNÍ."
Mé pátrání o tom, co Otcové říkali o přicházejícím Kristově království, vyvolali kritikové Vassuly, kteří ji obvinili z "herezemileniarismu".
     Na základě svých vlastních zkušeností teď mohu konstatovat,  ŽE  JSEM – stejně jako všichni ostatní kněží i laici –  VYROSTL  S  VELMI  ZJEDNODUŠENÝM  A  MYLNÝM  NÁZOREM,   že musíme – od seslání Ducha svatého – jen prostě vytrvat až do konce světa, až pak Ježíš opět přijde a všechno ukončí  POSLEDNÍM  SOUDEM.
    Přiznávám, že ze zaslíbení Panny Marie ve Fatimě jsem měl pochopit,  ŽE  JSME  V  OČEKÁVÁNÍ  NĚČEHO  ZCELA  MIMOŘÁDNÉHO,   a to krajního rozhodnutí. Ale zmínit se vůbec o něčem takovém jako je Fatima znamená nastolit téma, o němž si mnozí myslí, že je mimo jakékoliv seriózní teologické diskuse nebo nutně patří do mystické teologie. Soukromá zjevení jsou tím vyloučena z oblasti, kterou  JSME  OCHOTNI  SE  ZABÝVAT.
     Podíváme-li se na církevní praxi, musíme se ptát, zda je to skutečně možné, že takové věci, jako je úcta k Ježíšovu Srdci, růženec či slavení liturgických svátků, konaných právě ve dnech POŽADOVANÝCH  PRÁVĚ  V  SOUKROMÝCH  ZJEVENÍCH, (viz Faustyna), zda je to pro naši křesťanskou víru pouhá náhoda? Myšlenka striktně soukromého zjevení totiž mnohým připadá v přímém protikladu k učení Koncilu o povaze církevních charismat. Je však úplně jasné, že v nejrůznějších dobách byli jistí mystikové posouzeni Církví jako praví, a tím Církev potvrdila i jejich charisma jako pravé.
                 Jaké je obecné učení Církve o těchto charismatech?
     Krátce řečeno, něco jako  STRIKTNĚ  SOUKROMÉ  ZJEVENÍ   VŮBEC  NEEXISTUJE,  NEBOŤ  CHARISMA  JE  PRÁVĚ  SVOU  POVAHOU  VEŘEJNÉ!!!
    Svatý Boží lid se též podílí na Kristově prorockém úřadu, šířením svého živého příkladu, především životem ve víře a lásce...Svatý Duch posvěcuje kromě toho Boží lid svátostmi a službami, vede jej a obohacuje ctnostmi, ale též "uděluje každému, jak sám chce" (1 Kor 12,11) své dary a uděluje věřícím každého stavu také  ZVLÁŠTNÍ  MILOSTI.   Těmi je činí vhodnými a ochotnými, aby převzali různé práce a služby pro obnovu a plný rozvoj Církve podle slov "Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu" (1 Kor 12,7). Takové dary milosti, ať jsou mimořádně zářivé či prosté a obecně rozšířené, musíme přijímat s díkem a radostně, protože jsou pro potřeby Církve mimořádně vhodné a prospěšné (LG 12).
      Ke konci svého dokumentu říká P. James Fannan: "Dá se tedy předpokládat, že koncilní texty, jak jsou shora uvedeny, poukazují na to, jaké riziko na sebe bereme a   JAK  NEPŘESNOU  A  NEDOKONALOU  SE  STÁVÁ  TEOLOGIE,  KDYŽ  JI  ZAKLÁDÁME  JEN  NA  BIBLI!   Neznamenalo by to nic jiného, než že jsme přistáli přesně u onoho "Sola scriptura", jehož   PŘEDSTAVITELEM  BYL  LUTHER,  které však  CÍRKEV  JASNĚ  ODMÍTLA.
S touto teologickou preambulí však docházíme k tomu, že předmětem naší pozornosti se stanou věci konkrétního významu, totiž objevování se  KRISTOVA  KRÁLOVSTVÍ,  jakési druhé Letnice neboli  OBNOVA  CÍRKVE  PŮSOBENÍM  SVATÉHO  DUCHA.  Lze to najít jak   V  TRADICI,  TAK  I  V  PÍSMU, (viz Janovo Zjevení 20, 1-15) a přesto to zůstává úplně ukryté zájmu současné křesťanské vědy, a jen díky mystikům (tzn. prorokům) naší doby se to objevilo – a mimořádným způsobem ve spisech a v prorocké službě Vassuly Rydén".

                                                                                                                              Závěr:
    Doufáme, že shora uvedené zásady, poznané jak z tradice, tak i z učitelského úřadu a charismat, ostatním pomohou vidět, jak tvořivě a osvěživě Bůh působí a v nás pracuje. Jeho láska a   JEHO  SPÁSNÝ  PLÁN  SE  KAŽDÝ  DEN  CHYSTÁ  K  USKUTEČNĚNÍ  v  nás  a  kolem  nás.  NEKLAĎME  JEHO  KONÁNÍ  ODPOR   tím, že bychom je omezovali jen na minulost či jen na Bibli. Kéž bychom správně odpověděli na Jeho otcovský pokus přiblížit se k nám, abychom stále víc rostli ve vděčnosti a lásce.
Jednou z největších překážek pro působení Svatého Ducha, který obnovuje tvář země, je podle mého mínění to, že aktivní Boží působení klasifikujeme jako "SOUKROMÉ  ZJEVENÍ"  A  IGNORUJEME  JE!  Svatý apoštol Jan má pro nás všechny perfektní lekci ve své 5. kapitole, o níž bychom měli přemýšlet. Ježíš jim odpověděl:  "MŮJ  OTEC  PRACUJE  BEZ  PŘESTÁNÍ,  I  JÁ  TAK  BUDU  ČINIT". (Jan 5,17-39).
     P Desmond O‘Sullivan, C.S.S.p a P. James Fannan, PIME

              353. Poselství Ježíše ze dne 21. února 2012 v 19:45.
     PROČ  ODMÍTÁTE  MÁ  VAROVÁNÍ,  KTERÁ  VÁS  MAJÍ  PŘIPRAVIT
                                NA  MŮJ  DRUHÝ  PŘÍCHOD?
      Má drahá, milovaná dcero,
jak trpíš ve jménu mém a ve jménu mého milovaného Otce.
Musíš být silná, protože tato poselství vyvolají v jistých kruzích pohoršení, i když pro jiné duše budou inspirací a budou jim dávat sílu.
    Během mého času na zemi bylo mé Svaté Slovo učenci odmítáno.  Kněžími a těmi, kteří tvrdili, že jsou svatí muži,  JSEM  BYL  ZAVRŽEN  JAKO  PODVODNÍK.  Mají pravdu ti z vás, kteří říkají, že zacházení, které Mi bylo vyměřeno, bylo barbarské. Také mají pravdu, že lidé, kteří žili v oněch dnech, byli nevzdělaní, hrubí a zlí. Že byli krutí ve svém zacházení se Mnou, jejich milovaným Spasitelem.
     Někteří mohou říct, že byli nevzdělaní a nevěděli nic o Písmu svatém. Ale není to pravda. Protože ti,  KTEŘÍ  ŽIJÍ  V  DNEŠNÍM  SVĚTĚ,   ačkoliv jsou vzdělanější a erudovanější,   NEJSOU  JINÍ!
    Ti z nich, zcela zběhlí v Bibli svaté, o nichž byste předpokládali, že budou probuzení k učení, které obsahuje, jsou k pravdě slepí. Neboť při veškerém jejich porozumění svaté Knihy mého Otce   SELHALI  V  TOM,  ABY  SE  PŘIPRAVILI  NA  ČAS,  KDY  PŘIJDU  ZNOVU. Kdypak si mysleli, že jim tento čas bude poskytnut? Čas mého Druhého příchodu na zem se již velmi přibližuje. Přesto se lidstvo nepřipravilo na můj příchod. DOKONCE  I  MOJI  POSVĚCENÍ  SLUŽEBNÍCI  NEKÁŽOU  O  DŮLEŽITOSTI  TÉTO  NEJSLAVNĚJŠÍ  UDÁLOSTI!   Proč je tomu tak? Cožpak jste se ničemu nenaučili? Co bych ještě měl udělat?Kdy si myslíte, že bych mohl přijít a proč si myslíte, že tento čas není blízko? Co je to, co vás zaslepuje a vaše uši zacpává k zvuku mého hlasu?
   ODHOĎTE  VAŠE  ZLATÉ  PLÁŠTĚ,  STŘÍBRO  A  BLAHOBYT  A  PŘIJMĚTE,  ŽE  BEZE  MĚ  JSTE  NIČÍM!
    Bez mých milostí nemůžete připravit své duše na můj slavný návrat.  MŮJ  MILOVANÝ  OTEC  VŽDY  POSÍLÁ  PROROKY,  ABY  PŘIPRAVILI  JEHO  DĚTI.  DĚLAL  TO  OD  POČÁTKU.
     PROČ  TEDY  ODMÍTÁTE  MÁ  VAROVÁNÍ,  ABYSTE  SE  PŘIPRAVILI  NA  MŮJ  DRUHÝ  PŘÍCHOD?
Ti, kteří jsou vinni   PÝCHOU,  NÁBOŽENSKÝM   SNOBSTVÍM   A   AROGANCÍ   shledají, že není možné, aby otevřeli svá srdce, protože jim chybí ta nejdůležitější vlastnost ze všech – P O K O R A.  Bez pokory a ušlechtilosti srdce se nemůžete přiblížit mému Svatému Srdci.
    Pojďte ke Mně, děti. Nechejte Mě, abych vás vzal do mého stáda a mohl vás vést jako dobrý pastýř do bezpečí.
      Váš Ježíš Vykupitel lidstva


                                                                           

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář