Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.26 INFORMACE, RADY A POSELSTVÍ Z NEBE LIDEM NA ZEMI.Č.7


         Č.26   INFORMACE, RADY A POSELSTVÍ Z NEBE LIDEM NA ZEMI.Č.7.


                             ANTIKRIST, ŠELMA A FALEŠNÝ PROROK VLÁDNOU ZEMI.                  
                       
     "A ĎÁBEL, JAKO LEV ŘVOUCÍ, OBCHÁZÍ KOLEM  A  VYHLÍŽÍ, KOHO BY POZŘEL!"                

  ZJEVENÍ 12,7-12:
  A   S T R H L A   S E   B I T V A   N A   N E B I:  Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili a nebylo už pro ně místo v nebi.
  A veliký  D R A K,  T E N   D Á V N Ý   H A D,  zvaný Ďábel a Satan,  K T E R Ý   S V Á D Ě L   C E L Ý   S V Ě T,   b y l   s v r ž e n   n a   z e m   a   s   n í m   i   j e h o   a n d ě l é. (démoni)
  A slyšel jsem  mocný hlas v nebi:"Nyní přišlo spasení, moc a království  našeho  Boha  i   v l á d a   j e h o   M e s i á š e; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili  P R O   K R E V   B E R Á N K O V U  a  pro slovo svého svědectví.  N e m i l o v a l i   s v ů j   ž i v o t   t a k,  aby se zalekli  s m r t i.  Proto jásejte nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte!
  B Ě D A  však zemi i moři,  N E B O Ť   S E S T O U P I L   K   V Á M   Ď Á B E L,  p l n ý   z l o s t i,  protože ví,  jak   m á l o   č a s u   m u   z b ý v á."

368.                              Poselství Ježíše ze dne 7. března 2012 v 15:40.

                                        PRVNÍ PEČEŤ PŘEDSTAVUJE ODPADLICTVÍ.

  Má drahá milovaná dcero,
řekni mým dětem, že nikdo nemá takové znalosti, nebo kompetenci, aby odhalil pravdu, obsaženou v Knize Zjevení.
  Nezáleží na tom, za jak učené se mohou sami sebe považovat, jsem to jenom Já, Ježíš Kristus, Spasitel a Vykupitel lidstva, kdo je hoden odhalit světu to, co je obsaženo v Knize Pravdy. Jenom Já, Beránek Páně, mám právo přinést pravdu, danou mému učedníku Janu Evangelistovi, nástroji pravdy, dnešnímu světu.
  První pečeť představuje   o d p a d l i c t v í,   které můžete vidět nejenom mezi nevěřícími, ale i mezi těmi, kteří tvrdí, že Mě znají a těmi, kteří veřejně hlásají svou lásku ke Mně.
  Toto je čas,  kdy   p r a v d a   víry   b u d e   p ř e k r o u c e n a,   kdy  vám,  mé děti, bude předávána oslabenou věroukou, která je urážkou mého učení. Říkám vám, mé děti, až uvidíte, jak se rozmáhají nové falešné víry a náboženské doktríny, budete vědět, že nyní nadešel čas, aby první pečeť byla světu odhalena.
  Podívejte se kolem sebe, a co vidíte? Náboženství, která uctívají   n o v é   b o h y, (Aštar a spol..) o kterých jste nikdy neslyšeli. Náboženství založená   n a   s c i - f i,   která se rovnají nesmyslu a  jež  jsou  vyprázdněná z podstaty.   D u c h o v n í   b y t o s t i,   které nejsou z tohoto světa, ale o kterých mnozí věří, že zastupují nebeskou říši mého Otce.
  Uvědomte si, že žijete ve světě fantazie. Žádná z těchto metafyzických věr nepředstavuje pravdu.
  Každá doktrína, která vás učí, jak je důležité, abyste   s a m i   s e b e   postavili před všechno ostatní, je doktrínou pocházející   o d   S a t a n a.
  N E P O S L O U C H E J T E   T O !   Odvraťte se od tohoto krutého podvodu.
Ti z vás, kteří vyhledávají falešné bohy a zasvěcují své životy jejich zbožňování, jsou pro Mě ztraceni. Pokud s tím nepřestanete a nebudete Mě prosit o vedení, nemohu vás zachránit.
  Vám a všem, kteří se nyní vědomě vzdálíte od krále temnot, bude dán dar rozlišení, jestliže Mě o něj budete prosit v této modlitbě z modlitební kampaně (36):
                                      "Pomoz mi uctívat pravého Boha."
  "JEŽÍŠI, POMOZ MI, NEBOŤ JSEM ZTRACEN A ZMATENÝ. NEZNÁM PRAVDU ŽIVOTA PO SMRTI. ODPUSŤ MI, JESTLIŽE JSEM TĚ ZRANIL UCTÍVÁNÍM FALEŠNÝCH BOHŮ, KTEŘÍ NEJSOU PRAVÝM BOHEM.ZACHRAŇ MĚ A POMOZ MI, ABYCH JASNĚ UVIDĚL PRAVDU A ZACHRAŇ MĚ Z TEMNOTY MÉ DUŠE. POMOZ MI, ABYCH VEŠEL DO SVĚTLA TVÉHO MILOSRDENSTVÍ. AMEN."

  Je pouze  J E D E N   B Ů H,   Otec, Syn a Duch Svatý V jediné   N E J S V Ě T Ě J Š Í   T R O J I C I.  Jakýkoliv jiný bůh přichází od Satana a nezáleží na tom, v jak přitažlivé podobě.
  Prosím, nepromarněte váš věčný život slibem věrnosti těmto vírám, které ctí praktiky hnutí New Age včetně reiki, yogy, meditace New Age, tarotových karet, jasnovidectví, psychického čtení a uctíváním andělů spojeným s povznesenými mistry.
Pomalu ale jistě jsou tyto  O K U L T N Í   P R A K T I K Y  přijímány nejenom vaší společností, ale i katolickou církví a [ostatními] křesťanskými církvemi.
  Tyto falešné náboženské doktríny se rozšiřují tak rychle, že pohltily milióny Božích dětí, které našly mezi nimi tolik falešné útěchy, že již více neuznávají existenci jediného pravého Boha.
  Váš Ježíš.274.                                 Poselství Ježíše ze dne 5. prosince 2011 v 15:15.

                                         ČAS MÉHO DRUHÉHO PŘÍCHODU JE JIŽ TÉMĚŘ ZDE.

  Má nejdražší dcero,                                                                     
přípravy k Mému Varování, abych přichystal lidstvo, jsou uzavřeny.
  Chci poděkovat Mým vzácným následovníkům, kteří svou láskou ke Mně, pomohli zachránit tak mnoho miliónů duší.
  Čas Mého Druhého Příchodu je již téměř tady. Přesto tolik jich ještě není připraveno, ale Mé milosrdenství je bude chránit.
  Můj příchod bude slavnou událostí a muži, ženy a děti klesnou na kolena v radosti, úžasu a s láskou ve svých srdcích ke Mně, jejich Božskému Spasiteli.
  Mnozí zakusí naprostou úlevu, neboť  l i d é   n e m o h o u   p ř e ž í t   t r ý z e ň,   kterou jim přináší   S a t a n   a   m i l i ó n y   j e h o   t e m n ý c h   a n d ě l ů,   kteří se ukrývají ve všech částech světa a způsobují jim strašnou bolest.
  Oni, Satanovi démoni, kteří jsou mnoha Mými dětmi ignorováni, protože prostě nevěří, že existují, způsobují zoufalý smutek ve světě.
  Vytvářejí  N E N Á V I S T   mezi lidmi,  Z Á V I S T,   Ž Á R L I V O S T   A   T O U H U   Z A B Í J E T.  Už jim nezbývá moc času, děti, protože Já, váš Spasitel, se vrátím brzy, jak jsem slíbil.
  Modlete se všichni, abyste zachránili všechny duše na světě, aby také byly připraveny pro Nový Ráj na zemi.
   Váš Spasitel Ježíš Kristus


079.                                   Poselství Ježíše ze dne 4. května 2011 v 20:45.

    SATAN ZPŮSOBUJE VE SVĚTĚ HROZNOU SPOUŠŤ, ALE JEHO DNY BUDOU KRÁTKÉ.

   Má drahá, milovaná dcero,
je to právě teď, kdy s velkou naléhavostí musí svět a všichni ti, jež jsou ospalí k pravdě mého učení naslouchat mému Svatému Slovu. Protože zmatek ve světě bude stále vzrůstat, musíte se teď zastavit a rozjímat o Písmu – o tom, co vám bylo řečeno o změnách, které na zemi uvidíte, jestliže hřích na zemi bude pokračovat.
  Dokonce ti z vás, kteří pochybují o existenci Boha, Věčného Otce, nebo o existenci mé, vašeho Božského Spasitele,   u v i  d í   h ř í c h,   j a k   j e   d e n n ě   p á c h á n   p ř e d   v a š i m a   o č i m a.  Je těžké jej nevidět, ať už se s ním setkáváte během vašich osobních setkání v každodenním životě, v tisku, v médiích nebo v internetu. Dokonce i ti z vás, kteří jsou tolerantní ve svém nazírání na hřích,  j s o u   š o k o v a n í   n a d   ú r o v n í   z k a ž e n o s t i,   na kterou se musí dívat.
  Co vidíte? Co vás šokuje nejvíc?  J e   t o   b r u t á l n í   n á s i l í,   do něhož jste zasvěcováni   v   t e l e v i z i,   na níž se díváte z pohodlí vašeho domova?  V r a ž d y,   jež jsou páchány a omlouvány vládami  v e   j m é n u   s p r a v e d l n o s t i ? Nebo je to   n e ř e s t   z o b r a z e n á   v   o b s c é n n í   p o r n o g r a f i i,  která je vám předkládaná jako umění? Jsou to lži, hlásané podvodníky, kteří v zákulisí legálních systémů si mohou dovolit koupit svou svobodu místo trestu? Mohla by to být   n e n á v i s t  lidí  v ů č i   c i z i n c ů m,   které potkávají na ulici? Je to   t e r o r,  pociťovaný obyčejnými občany  z   r u k o u   jejich  v l a s t n í c h   v l á d ?   J E   T O L I K   P Ř E S T U P K Ů   proti  Mojžíšovým  zákonům,  P R O T I   D E S A T E R U   P Ř I K Á Z Á N Í,   které se nyní dělají, že není možné je všechny pojmout, natož si je všechny najednou představit.
  Z Á K O N   A   P O Ř Á D E K   Z M I Z E L Y.  Láska a velkomyslnost prokazovaná sousedem sousedovi rychle mizí. Dokonce i moji věrní služebníci, kteří jednají ve jménu Božím, už více nevedou své stádo.
  P Ř Í Č I N O U   C H A O S U   J E   král klamu,  S A T A N,   Zlý, jenž se velmi snaží ukrývat svou identitu před lidstvem. Zbabělec, pracuje tak, že využívá svou moc svádět. Nemylte se, protože on má moc, kterou užívá ke zničení lidstva. Obrací člověka proti člověku. Bratra proti bratru. Souseda proti sousedu. A všechno s jediným cílem – rychle způsobit hrozné zpustošení v tak krátkém čase, jak je jen možné. Nikdy vás nepřestane mučit, mé děti. Čelte této realitě. Akceptujte jeho existenci. Nevěřícím pravím: Jenom až porozumíte pravdě o Satanově existenci, tak pravdu konečně pochopíte. A také to, že Bůh, Věčný Otec, skutečně existuje.
  Nezapomeňte, že Satanovy dny jsou sečteny. Nenechte ho vyhrát. Modlete se za všechny na světě, aby neupadli do léčky nenávisti, kterou líčí, aby polapil Boží děti. Nedělá to, že by nenáviděl jenom vás, mé děti, ale kvůli nenávisti, kterou pociťuje vůči Mně, Ježíši Kristu a mému Věčnému Otci. N E P Ř E S T A N E,   D O K U D   N E Z P Ů S O B Í   M A X I M Á L N Í   Š K O D U !
  Modlete se, modlete se, modlete se, aby se jeho síla zmenšila.
 Z V L Á Š Ť   S V A T Ý   R Ů Ž E N E C,   N E B O Ť   T O   J E   M O D L I T B A,   J E Ž   S A T A N A   R O Z D R T Í !
  Až se vrátím na zem, nezapomeňte: Bude jenom jedna cesta do věčnosti, a je to ta, kterou musíte kráčet ke Mně.
   Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus069.                          Poselství Ježíše ze dne 19. dubna 2011 v 23:50.
                                                                              
                                 SEXUÁLNÍ NEMORÁLNOST VÁS PŘIVEDE DO PEKLA.
  Má dcero,
i když je svět rozdělen na mnoho skupin lidí – ty, jež žijí jednoduše a spořádaně, někteří v bohatství a míru, jiní, jež jsou postiženi chudobou a nemocí, nebo ti, jež jsou obětí války, nebo ti, kteří vládnou – všichni budou v údivu svědky přicházejících událostí.
  Mnozí poznají v ekologických katastrofách prst Boží. Jiní řeknou, že jsou znamením konce časů, zatímco ostatní budou říkat, že to všechno má něco společného s globálním oteplováním. Ale co je v tomto čase nejdůležitější, je porozumět tomuto: Hřích, pokud zesílí do nebývalé míry, v každém případě způsobí destrukci ve vašich řádných životech. Ale když vzroste do běžných úrovní, které všichni z vás zakoušíte a vidíte v dnešním světě, tak si můžete být jisti, že takové katastrofy budou dílem Boží ruky.
  Bůh, Věčný Otec, již tímto způsobem reagoval a jednal. Nyní, když se blíží čas ke zničení Satana a jeho následovníků, B ů h  ve svém milosrdenství  u v o l n í   d a l š í   e k o l o g i c k ý   n e k l i d.   Udělá to, aby překazil plány Satana a jeho zkažených lidských loutek, jež slintají ve výhledu na bohatství a slávu, kterou jim slíbil dát, pomocí své psychologické moci.
  Satan vkládá zlé myšlenky a činy do dostatečně slabých duší, aby je vystavil své panovačné moci. Takoví lidé mají společné rysy.   J S O U   S E B E S T Ř E D N Í,   P O S E D L Í   S V Ě T S K Ý M I   A M B I C E MI   A   B O H A T S T V Í M   A   J S O U   P R O P A D L Í   S E X U Á L N Í M   Ú C H Y L K Á M   A   Z Á V I S L Í   N A   M O C I.   Všichni skončí v pekle, jestliže budou pokračovat v oslavování Antikrista, jenž se brzy nechá poznat světu.(NAŠI POLITICI ?)
  Mnoho nevinných lidí nevěří v Satana, Antikrista, nebo v Boha, Otce Všemohoucího. A tak zavírají oči. Přesto se diví, proč se celá společnost, ve které žijí, zhroutila. Nerozumí té úzkost budící rychlosti,  s  j a k o u   s e   z h r o u t i l a   T R A D I Č N Í   J E D N O T K A   R O D I N Y.   Připisují to nemocem moderní společnosti. Co ale nevědí, že je to Satan, jenž se zaměřil na rodinu jako na svou prioritu. To proto, že ví, že   S   P Á D E M   R O D I N Y   N A S T A N E   I   P Á D   S P O L E Č N O S T I!   Mnozí to vědí, protože se to v dnešním světě stává stále zřejmějším.
  Podívejte se na sexuální nemorálnost. Sami se tážete, proč je společnost tak strašně infikována touto nepravostí. A zase, co si neuvědomíte, je, že Satan je odpovědný za každý jednotlivý čin obscénní nemravnosti ve světě. Zatímco ti z vás, pohlcení světem promiskuity, sexuálních úchylek a zneužíváním ostatních, budou argumentovat, že tyto činy jsou zdrojem zábavy a v některých případech i formy příjmu – si musí uvědomit, že to  B U D E   V Á Š   P A S   D O   V Ě Č N Ý C H   P L A M E N Ů   P E K L A !
  Neboť na každém mravně zkaženém sexuálním aktu, jehož jste se účastnili, se podílelo i vaše tělo, a tak přesto, že budete v duchu, budete hořet jako v těle na věky.  K A Ž D Á   Č Á S T   V A Š E H O   T Ě L A,   kterou jste zneužili smrtelným hříchem,  B U D E   T R P Ě T   T O U   N E J V Ě T Š Í   B O L E S T Í   V   P L A M E N E C H   P E K L A !  Mnoho z mých dobře to myslících posvěcených služebníků církve už dlouho nezdůrazňovali toto učení. Hanba jim. Pláču pro jejich trýzeň, protože mnozí z nich ve skutečnosti sami v peklo nevěří. Takže jak mohou kázat o hrůze, jakou peklo je? Nemohou. Protože mnoho z nich zvolilo pohodlnou odpověď: "Bůh je milosrdný, nikdy by vás neposlal do pekla, že ne?"
  Odpověď je: ne – neposlal. To je pravda, protože On se nikdy neodvrací od svých dětí.
  Avšak skutečnost je taková, že mnoho, mnoho duší, uzavřených ve smrtelném hříchu, k jehož páchání byly podněcovány, se stalo na něm závislými a činí jej znovu a znovu. Víc a víc. Jsou v takové temnotě – pohodlné v jejich vlastní nemorálnosti – že si vybraly v něm pokračovat, dokonce i po své smrti. Pak nemohou být zachráněny. Vybraly si tuto cestu ze své vlastní svobodné vůle – daru Boha, kterou nemůže ovlivňovat. Ale Satan může. A dělá to.
  Vyberte si takový život, jaký chcete. Cestu života směrem k Bohu, Věčnému Otci, do nebe, nebo k Satanu, mistru klamu, do plamenů věčného pekla. Není už jasnější způsob, jak bych vám mohl vysvětlit výsledek, mé děti. Je to kvůli mé lásce a soucitu, že vás musím učit pravdě.
  Toto poselství je míněno tak, aby ve vás někde trochu vzbudilo úzkost, protože bez toho, že bych vám neukázal, co vás čeká, bych vám nemohl ukázat moji pravou lásku k vám všem.
  Je již čas, abyste čelili budoucnosti nejenom pro sebe samé, ale zvláště pro vaše přátele, rodinu a vaše milované, jež jste ovlivnili svým vlastním chováním. Chování plodí chování. V případě nevinného a bezelstného jste ho nevědomostí také mohli bezděčně vést a přivést na cestu do věčných temnot.
  S T A R E J T E   S E   O   S V É   D U Š E !  Je to Boží dar.  J E   T O   V Š E C H N O,   C O   S I   V E Z M E T E   D O   P Ř Í Š T Í H O   Ž I V O T A !
   Váš Spasitel Ježíš Kristus.104.                                  Poselství Ježíše ze dne 4. června 2011 v 17:00.

                        SATAN ZÍSKÁVÁ MLADÉ LIDI PROSTŘEDNICTVÍM POPKULTURY.
                                     
  Má drahá, milovaná dcero,
obrácení, jako přímý výsledek mých poselství dávaných tobě, se teď šíří po světě. Raduj se, neboť jsem ti řekl, že mé slovo, až bude čteno, roznítí duše po celém světě, včetně vlažných hříšníků. Když jsem před tisíci lety dal mé Slovo k světu mým milovaným apoštolům, měly na lidstvo hluboký dopad. Dnes, nepřihlížíme-li k následovníkům Boha, Věčného Otce a Mne, jeho Syna Ježíše Krista, většina toho, co bylo učeno, bylo, žel, zapomenuto.
  Mojí komunikací skrze tebe, má dcero, se pokouším zjednodušit mé učení. Ještě důležitější ale je, že důvod, pro nějž mluvím, je připomenout vám, učit vás a vlévat do vaší mysli mé Nejsvětější Slovo, abyste mohli být zachráněni ze spárů Satana.
  Má dcero, naplnil jsem tvoji duši, prostřednictvím daru Ducha Svatého, schopností rozlišení. Tato moc je ti dána nejenom proto, abys mohla pochopit tato poselství, ale zvláště aby ti odhalila zlo hříchu. Nyní, když vidíš hřích, cítíš se špatně do té míry, že tě to rozruší. Dávám ti teď příchuť toho, co musím vytrpět Já, když vidím, jak mé děti jsou zamořeny hříchem.
  Z mnoha lidí, které vidíš ve svém každodenním životě prostřednictvím médií, filmů a v TV jsi zmatená. Hřích, když je přítomen v duších, se manifestuje takovým způsobem, že jej v jeho jistých projevech můžeš jasně vidět. Ty, má dcero, prostřednictvím mých milostí, můžeš nyní okamžitě v někom hřích rozlišit.  P R V N Í   P Ř Í Z N A K,  který můžeš pozorovat,    J E   A R O G A N C E   A   P Ý C H A,   kdy člověk považuje sebe za důležitějšího, než ostatní. Jiná znamení, která vidíš, vyrůstají z hříchu pýchy   a   C H T I V O S T I.
  Jedním z nejvíce rozbujelých hříchů v dnešním světě je  S E X U Á L N Í   Z V R Á C E N O S T.   Když je prezentovaná světu, je vždy zamaskovaná humorem. Je to chytrá cesta, jak se pokusit přesvědčit ostatní, že je to přirozená část vaší lidské povahy. Víš, má dcero, kdokoliv na zemi se rád směje a potřebuje smysl pro humor, jenž je Božím darem. Takže když je propagováno sexuálně deviantní chování, obyčejně je předkládáno tak, že vás rozesměje. To není jenom v případech, kdy jsou ponižovány ženy, ale také když jsou ovlivňováni mladí lidé, aby přijali zlé dekadentní chování jako normální kulturní projev.
Satan rád získává mladé lidi. A tak používá moderní prostředky, aby se zaměřil na tyto moje vzácné beránky. Ony, mé malé děti, budou nevědomky napodobovat toto odpudivé chování, jež bude dále podněcováno a šířeno tlakem jejich skupin.

                                              Varování těm v hudebním průmyslu.
  Varuji nyní všechny v hudebním, filmovém a uměleckém průmyslu. Jestliže budete pokračovat v kontaminování mých dětí, budete přísně potrestáni. Vy, mé svedené děti, jste loutkami v Satanově zbrojnici. Používá vás tak, že nejdříve vás svede přitažlivostí bohatství, věhlasu a okázalosti. Pak obsadí vaši duši.  P o t o m   v á s   p o t á h n e   d o   h l u b i n   m r a v n í   z k á z y,   K D Y   J E H O   D É M O N I   V N I K N O U   D O   V A Š E H O   T Ě L A,   takže budou moci vyjádřit svou vlastní strašnou chlípnost a sexuálně zkažené činy. Celou tu dobu si budete myslet, že jde o neškodnou zábavu. Cožpak nevíte, že vám vaše duše byly ukradeny? Nevadí vám to? Nechápete,  že  K D Y Ž   P Á C H Á T E   T Y T O   Č I N Y   O B S C É N N Í    S E X U Á L N Í   Z K A Ž E N O S T I,   Ž E    B U D E T E   N A V Ž D Y   Z T R A C E N I ?   Když se chtivě dožadujete další dávky smyslného vzrušení, když to minulé už vás neuspokojuje, stanete se nenasytnými. Potom zničíte sami sebe.
  Proč si myslíte, že tak mnoho z vás, jež žijí pod falešnou fasádou kultu celebrit,   P Á C H A J Í   S E B E V R A Ž D U ? 
  Nebo se předávkují? 
  Že se cítí deprimovaní?  
  Že beznaděj trhá jejich srdce? 
  Nevíte, že Satan chce vaše duše rychle?
  Č Í M   D Ř Í V E   Z E M Ř E T E   V E   S M R T E L N É M   H Ř Í C H U, tím rychleji   S A T A N   M Ů Ž E   U K R Á S T   V A Š I   D U Š I   B O H U,   Všemohoucímu Otci, vašemu Stvořiteli.
  Je těžké pro moje děti, které jsou chyceny do této lži, aby tomu porozuměly. Ale přemýšlejte o tom takto: I když jste v hříchu, pořád je ještě ve vás přítomné Boží světlo. Mnoho hříšníků a ateistů si to neuvědomuje. Pokračují v pohybu na své sestupné spirále hříchu blíže k peklu. Přesto zůstávají v dobrém duševním zdraví, protože je v něm udržuje Boží světlo. Bez Božího světla by tato země byla v temnotách. Tato temnota, kdybyste ji zakusili, by vás zachvátila hrůzou. Vaše hříšné činy by vám byly nejen odporné, ale chtěli byste utéct a schovat se. Neboť i když pak Boží světlo by se náhle objevilo, nebyli byste schopni vydržet jeho záři a moc.
  B e z   B o ž í h o   s v ě t l a   n a s t á v á   t o t á l n í   z n i č e n í   d u š e.  Protože vy, mé děti, jste nikdy nebyly bez tohoto světla, nebyly byste schopny přežít, jestliže – a když by toto světlo vyhaslo.

                       Pečujte o svou duši, protože je vším, co si vezmete sebou do dalšího života.
  Varování vám dá zakusit, jaký by byl tento pocit. I kdybyste byli během Varování ve smrtelném hříchu, nemějte strach, protože je jenom tím, čím je – Varováním. Žel, vaše hříchy budou tak šokující, až je uvidíte v jejich surovém a ohavném stavu, že na vás mohou zapůsobit fyzicky otřesem. Nečekejte, až se tak stane. Udělejte něco pro svůj duchovní život teď. Zvažte důstojnost vaší duše.  P E Č U J T E   O   V A Š I   D U Š I,   protože je vším, co si vezmete sebou do dalšího života. Na vašem těle vůbec nezáleží. Avšak jestli používáte vaše tělo, jež vám bylo dáno Bohem, Všemohoucím Otcem jako dar hříšným způsobem tak, že svedete k hříchu ostatní, pak to bude vaše tělo, které způsobí pád vaší duše.
  Myslete, mé děti, na své budoucí štěstí. Neboť váš čas tady   N A   Z E M I   J E   J E N   Z L O M K E M   Č A S U   jež zakusíte ve své existenci. Nezdar v péči o vaši duši vám zaručí, že budete sami,  O P U Š T Ě N I   V   P E K L E,  ve kterém není jiného života než   V Ě Č N É   B O L E S T I   A   M U K A !

                                 Každý den se milióny duší rychle ženou k branám pekla.
  Každý den se milióny duší, ve chvíli smrti, rychle ženou k branám pekla. Mocní lidé, vůdcové, chudí, bohatí, zpěváci, herci, teroristé, vrazi, násilníci a ti, kteří měli potrat. Společným jmenovatelem, který všichni sdílejí je toto:
   N I K D O   Z   N I C H   N E V Ě Ř Í,   Ž E   P E K L O   E X I S T U J E !
    Váš milující Spasitel a Učitel Ježíš Kristus
177.                               Poselství Ježíše Krista ze dne 28. srpna 2011 v 17:00.
                            
                                         MNOHO DUŠÍ ZAHYNE KVŮLI HŘÍCHU PORNOGRAFIE.

  Má drahá, milovaná dcero,
slyš mé Nejsvětější Slovo, kterým naléhavě varuji lidstvo, aby prosilo mého Otce o odpuštění svých hříchů.
  Čas je nyní krátký, když Varování je už téměř u vás. Nikdy neodkládejte na zítřek, co můžete udělat dnes. Výčitky svědomí kvůli vašim hříchům jsou rozhodující, než budete žádat, aby vaše hříchy byly odpuštěny. Protože bez opravdové kajícnosti je to zbytečné.
  Má dcero, Já vidím tak mnoho zčernalých duší ve vašem světě. Je tam málo světla, a byla bys ohromena, kdybys mohla poznat hloubku, do jaké člověk padl. Tak mnoho miliónů mých dětí denně klesá do propasti hříšné zkaženosti, ze které – jak sami shledají – je nemožné se dostat, pokud se za ně nebudete modlit. Jsou slepí k pravdě, a i když by jim mé světlo bylo nyní ukázáno, ošívali by se a schovali by se přede Mnou. Modlete se za ně.
  Mé děti, jež se provinily nějakým zavrženíhodným hříchem, se radují ze skutečnosti, že na jejich hříšné chování je pohlíženo jako na zábavu, zasluhující potlesk.   P O R N O G R A F I E   S E   V K R Á D Á   D O   T A K   M N O H A   D O M O V Ů   N A   S V Ě T Ě   T E L E V I Z N Í M I   K A N Á L Y,   jež reprezentují tyto ďábelské krutosti jako neškodný, humorný, žert. Jsou to tytéž kanály, jež odmítají vyslovit mé jméno.  N Á S I L Í   se  glorifikuje  nejenom  V   T E L E V I Z I,   A L E   I   V   H R Á C H,   jež se tak stávají všeobecně přijatelnými, takže  l i d é (DĚTI)  n y n í   p o h l í ž e j í   n a   č i n y   n á s i l í   j a k o   N A   P Ř I R O Z E N O U   V Ě C !
  Satanovi démoni, když vstupují do duší, se začínají manifestovat v lidském těle, takže jejich činy se stávají jasně viditelné mým následovníkům, kteří se choulí hrůzou z toho, čeho musí být svědky. Lidská těla, infikovaná démony Satana, se chovají groteskním způsobem. Jejich tělesné pohyby jsou pokřivené  a   n a p o d o b u j í   s a t a n s k á   p o s e l s t v í   vyžadovaná Zlým, aby svedl podobně smýšlející slabé lidi. Slabé duše, v nichž není láska k Bohu, budou k nim přitahovány a případně je budou napodobovat, aby také oni oslavili Satana a všechno, co představuje ve způsobu, jakým se chovají.
  Děti, cožpak nemůžete vidět, jak Satan pracuje? Moji následovníci, musíte říct těm, kteří nerozumí tomu, jak působí v pornografickém byznysu. K tomu dochází, když si Satan vytkne za cíl duše zničit a stáhnout účastníky do věčného ohně. Ti, jež jsou vinni sexuálně deviantním chováním a ti, jež svá těla dávali na odiv obscénním, nemorálním způsobem, budou trpět nesnesitelnou bolestí celou věčnost.
  Pomozte je nyní zachránit, děti, protože oni si nedovedou představit, jak Mě jejich nemorální nečistota znechucuje. Jsou pokryti temnotami. Přineste Mi je, aby mé světlo je mohlo obejmout a zachránit je od ohňů pekla.
  H Ř Í C H Y   T Ě L A   S E   M I   H N U S Í !   Tak mnoho duší   H Y N E   V   P E K L Ehyne v pekle pro  H Ř Í C H   P O R N O G R A F I E   A   S E X U Á L N Ě   D E V I A N T N Í C H   Č I N Ů ! (homosexualita !)  Dejte jim vědět, jaký bude jejich osud, jestliže neprojeví lítost.
   Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus
100.                                Poselství Ježíše ze dne 30. května 2011 v 22:00.

                        VAROVÁNÍ TĚM, KTEŘÍ BYLI VTAŽENI DO SATANSKÝCH KULTŮ.
                                 
  Má dcero,
stáváš se teď mnohem silnější a skrze tvou poslušnost k mé nejsvětější vůli můžeš upozornit svět na to, co leží před ním.
  Když jsem mluvil o hříchu, neodhalil jsem odporné hříchy, jež jsou páchány a které dokonce i vyložení hříšníci by si těžko dovedli představit. Tyto hnusné praktiky, prováděné tak zvanými sofistikovanými západními společnostmi za zavřenými dveřmi, by vámi otřásly až do morku kostí.
  Ďábelské ukrutnosti, kdy   J S O U   D Ě T I   R I T U Á L N Ě   V R A Ž D Ě N Y   Z   Ú C T Y   K   S A T A N O V I,  jsou v dnešním světě   R E A L I T O U !   Ale to jsou jen některé z intenzivně ďábelských činů, jež jsou páchány lidmi, ovlivněnými Satanem. Jestliže zajdete až tak daleko, mé děti, pak shledáte, že už je nemožné, abyste se vrátily ke Mně. Jiné činy, jež lámou moje srdce, zahrnují  T Ě L E S N É   Z N E U Ž Í V Á N Í   Z V L Á Š T Ě   M L A D Ý C H,  N E V I N N Ý C H   D Ě T Í.
  Nechejte Mě objasnit druh hříchů, které by mnoho z vás velice rozrušily, kdybych je měl popsat do detailu. Satanovi následovníci jsou ve svých kultech nelítostní a krutí ve svém chování k lidské bytosti,  k e   k t e r é   n e m a j í   ž á d n o u   ú c t u.   Oběti, včetně lidských obětí, rouhání, proklínání a činy znesvěcující Mě, mého Věčného Otce a mou milovanou Matku, jsou pravidelnými rituály. Tak málo studu mají tito Satanovi uctívači, že se  v e ř e j n ě   v y c h l o u b a j í   svou neúctou prostřednictvím  h u d b y,   f i l m ů,  t e l e v i z e   a   u m ě n í.
  Ti, kteří jsou vinni takovou   S V A T O K R Á D E Ž Í,   budou čelit   V Ě Č N É M U   Z A T R A C E N Í,  kde budou hořet navěky v pekle.
  Toto je jedno z posledních varování, jež dostáváte ode Mě, vašeho Spasitele Ježíše Krista. Je to také moje poslední žádost,   A B Y S T E   S E   Z A C H R Á N I L I,   D O K U D   M Ů Ž E T E !!!
  Já, Ježíš Kristus, nedělám plané hrozby. Udělám cokoliv, abych vás zachránil. Ale za jistým bodem už není nic, co bych mohl udělat, abych vás zastavil v hledání falešné útěchy, o které si myslíte, že vám bude nabídnuta Zlým. Odemkněte Satanovy okovy, jimiž vás připoutal, a utečte teď ke Mně. Já vás zachráním, ale musíte Mě prosit, abych vám prominul,  D O K U D   J S T E   J E Š T Ě   N A Ž I V U   v   t o m t o   ž i v o t ě.
  Nezapomeňte, že volba je vaše.   N E B E   nebo   P E K L O !   Vybíráte si vy, dokud jste ještě naživu na této zemi. Protože až přejdete do dalšího života, už to nebudete schopni udělat.
   Váš vždy trpělivý a milující Ježíš Kristus497.                                 Poselství Panny Marie ze dne 18. července 2012 v 18:15.                                 

                         VAŠE TAK ZVANÁ TOLERANTNÍ SPOLEČNOST SE DÍVÁ S NEVOLÍ,
                                           KDYŽ NĚKDO ŘÍKÁ, ŽE VĚŘÍ V JEŽÍŠE KRISTA.

  Mé dítě, pláču v tomto čase kvůli tomu, že děti Boha mají strach nebo se cítí trapně, když mají otevřeně projevit svou lásku k jeho Synu, Ježíši Kristu.
  Tak mnozí v dnešním světě, kteří milují mého Syna, jsou na rozpacích, mají-li  n a   v e ř e j n o s t i   v y s l o v i t   j e h o   j m é n o   ze  strachu, že budou pokáráni.
  Vaše dnešní tak zvaná tolerantní společnost se dívá s nelibostí, když říkáte, že věříte v Ježíše Krista, Syna člověka a že věříte jeho učení.
  Přesto se mnozí nerozmýšlejí použít jeho svaté jméno mnohokrát za den, když mluví rouhavě. Jeho jméno je vyslovováno velmi často, ale ne takovým způsobem, jakým by mělo být.
  Tak mnozí se bojí mluvit otevřeně o své lásce k mému Synu ve světě, který je ke křesťanství nevraživý.
  D V Ě   T Ř E T I N Y   S V Ě T A   K Ř E S Ť A N S T V Í M   O P O V R H U J Í.
  Křesťané jsou šikanováni, je jimi pohrdáno  a   j s o u  často  p r o n á s l e d o v á n i  tak, jako tomu není u žádného jiného náboženství na světě.
  Vyvolený lid Boží,  Ž i d é,  také  trpí  a   b y l i   p r o n á s l e d o v á n i   t í m   n e n e l i d š t ě j š í m   z p ů s o b e m   kvůli tomu, čím jsou – v y b r a n o u   r a s o u.   Brzy budou obráceni a tentokrát, podruhé, Mesiáše přivítají, i když poprvé Ho nepřijali.
  Děti, nikdy nesmíte mít strach otevřeně projevit svou lásku k mému Synu. Když vyjádříte svou lásku k Němu otevřeně a nebojácně, lidé budou naslouchat. A pak, čím více budete hlásat jeho Svaté Slovo, tím sebejistější se stanete.
  Potom dostanete více milostí, aby vám daly sílu k dalšímu kroku.
  Zanedlouho už vám nebude záležet na tom, co si ostatní o vás myslí. Přesto na ně uděláte dojem svou upřímností a mnozí se budou chtít dovědět více o mém Synovi.
  N Y N Í   J E   Č A S,   A B Y S T E   Ř E K L I   O   M I L O S R D E N S T V Í   M É H O   S Y N A   T A K   M N O H A   L I D E M,   K O L I K A  J E N   M Ů Ž E T E !
  Musíte jim říct o jeho Božím milosrdenství, o největším daru – Varování, který bude viditelné po celém světě. Potom, později, budou znát pravdu a mnohem více jich bude chtít slyšet tato poselství z nebes.
  Děkuji ti, mé dítě, že jsi odpověděla na mé volání.
   Vaše milovaná Matka v nebi Matka Spásy347.                                  Poselství Ježíše ze dne 16. února 2012 v 20:00.
                        
    ZLOVOVLNÉ SKUPINY PÁCHAJÍ NEJVĚTŠÍ LEŽ, ABY SE ZMOCNILY VLÁDY NAD ZEMĚMI.

  Má drahá, milovaná dcero,
musíš říct mým dětem, všem mým následovníkům, aby se propojili a v modlitbě utvořili ochranný řetěz.
  Když se spojíte jako bratři a sestry v modlitbě za tyto ztracené duše, které bloudí a hledají lásku ke Mně, ale nemohou dojít pokoje ve svých duších, můžete je zachránit.
  Oni vás potřebují, abyste se za ně modlili, protože Varování tyto nebohé duše neobrátí.
  Vy, moji věrní následovníci, Mi přinášíte útěchu, kterou potřebuji, když vidím strašnou bolest a útrapy, které teď snášejí Mé děti téměř v každém koutu světa.
  Tato zlovolná skupina,  T V O Ř E N Á   Z   N Ě K T E R Ý C H   N E J M O C N Ě J Š Í C H   L I D Í   A   E L I T   N A   S V Ě T Ě,   páchají největší lež tím, že záměrně osnují spiknutí s cílem  Z M O C N I T   S E   V L Á D Y   N A D   Z E M Ě M I   S T Ř E D N Í H O   V Ý C H O D U,   E V R O P Y   A   S P O J E N Ý C H   S T Á T Ů !
Jejich plán se odhaluje před vašima očima. Cožpak to nevidíte?  T e n   p l á n   b y l   p ř i p r a v o v á n   c e l á   d e s e t i l e t í.
  Každé z mých dětí musí být neustále bdělé.
  Nedovolte jim, aby uchvátili vaše země. Vzdorujte jim.
  Jejich zbraní klamu   j s o u   p e n í z e.  Zhroucení  vašeho  bankovního  systému   B Y L O   Z Á M Ě R N É !   Teď chtějí zakončit příští fázi svého plánu.
  Vy, děti, můžete tento vývoj zastavit vašimi modlitbami.
  Můj Otec už jim také klade překážky do jejich cesty.
  Moji následovníci jsou v mnoha zemích. Nyní se musíte sjednotit v modlitbách,  A B Y S T E   Z A S T A V I L I   E V R O P S K É   V Ů D C E,   z nichž někteří svým vlastním způsobem budou původci strašných útrap, které přinesou nevinným lidem.
  Naléhavě vás prosím, abyste se modlili tuto modlitbu z modlitební kampaně (31), "Za zastavení vůdců, přivádějících do nouze nevinné lidi."
  "Ó, MŮJ JEŽÍŠI, DEJ, AŤ MÁ MODLITBA PŘIVOLÁ TVÉHO DUCHA SVATÉHO, ABY SESTOUPIL NA TY VŮDCE, KTEŘÍ JSOU HNÁNI CHTIVOSTÍ, HRABIVOSTÍ, LAKOTOU A PÝCHOU A ZASTAVIL PRONÁSLEDOVÁNÍ TVÝCH NEVINNÝCH DĚTÍ.
  PROSÍM TĚ, NEDOVOL, ABY CHUDOBA, HLAD A VÁLKA POHLTILY TVÉ DĚTI, A PROSÍM, ABY TITO EVROPŠTÍ VŮDCI OTEVŘELI SVÁ SRDCE K PRAVDĚ TVÉ LÁSKY. AMEN."

  Má dcero, řetěz modliteb se rozprostře široko a daleko a moc Ducha Svatého pomůže zastavit počínání těchto lidi, jež mají pravomoc ukončit toto utrpení.

                                   Šiřte mé Slovo, abyste rozšiřovali obrácení.
Čas k mému příchodu a vládě je už blízko. Ale nebude tak dost času k záchraně všech duší.
Dělejte pro Mě vše, co můžete, pro vašeho Ježíše, který vás všechny miluje a hýčká.
Děti, musíme spolupracovat v zájmu celého lidstva v našem boji, abychom zastavili Antikrista a zabránili mu uskutečnit jeho hrozné podvodné plány.
Naděje, láska a modlitby. To je to, co od vás, děti, očekávám.
Děkuji vám za všechnu vaši věrnost a poslušnost.
Neviděli jste, a přesto jste uvěřili. Jakmile jste uslyšeli v těchto poselstvích můj hlas, poznali jste Mě.
Byli jste to schopni udělat, protože Duch Svatý panuje ve vašich duších.
Musíte sdílet tento velký dar, abyste mohli přivést všechny vaše milované s vámi do mého Nového ráje na zemi.
Miluji každého jednoho z vás. Přinášíte Mi tolik útěchy a radosti.
Váš milovaný Ježíš
135.                                 Poselství Ježíše ze dne 8. července 2011 v 15:30.
                                       
  VĚČNÝ OTEC ZABRÁNÍ NOVÉMU SVĚTOVÉMU ŘÁDU, ABY PRONÁSLEDOVAL JEHO DĚTI.

  Má drahá, milovaná dcero,
uvědomuji si, že tato práce si na tobě vybrala svou daň a že budeš potřebovat si odpočinout ještě další týden, ale poslyš, co ti musím říct.
  Řekni mým dětem, aby se teď probudily a pohlédly na zmatek ve světě,  v   n ě m ž   b u j í   f i n a n č n í   k r i z e.   Řekni jim, že zatímco za jejich pád do dluhů je částečně odpovědná lidská chtivost, bankovní krize   b y l a   a l e   z á m ě r n ě   p l á n o v á n a   Novým světovým řádem.
  Mnozí, kdo čtou toto poselství, se budou usmívat a pochybovat o této skutečnosti, ale měli by také vědět, že jestliže se nevzchopí a nebudou hájit svá práva, pak budou přinuceni  p ř i j m o u t   z n a č k u   š e l m y,   a b y   s e   d o s t a l i   k e   s v ý m   p e n ě z ů m !

                                         Nová světová měna bude představena nevěřícímu světu.
  Tato měna Nového světového řádu, jež bude předložena nevěřící veřejnosti, je zamýšlena tak, aby vás ovládala. Potom, co se to stane, pokusí se vám odepřít potravu. Jestliže si teď mé děti neuvědomí tuto skutečnost,  B U D O U   B E Z B R A N N Í,   až budou pod vládou Nového světového řádu,  vedenou   Z E D N Á Ř S K Ý M I   S I L A M I.
  Připravte se teď, mé děti. I když Velké Varování obrátí milióny, včetně těch, kteří patří k Novému světovému řádu, nebude to stačit k zastavení těchto ďábelských otroků Satana a Antikrista. Až ovládnou vaše peníze, pak shledáte, že bude pro vás těžké uhájit vaše práva na vlastnictví, potravu a zdraví, tyto tři věci, na které budou dozírat, jestliže nezačnete už teď hlasitě manifestovat svůj odpor.   Z A S T A V T E   V A Š E   V Ů D C E  v  jejich  postupu. Nenechejte se jimi zastrašovat. Jestliže dostatečný počet z vás budou bdělí k těmto obludným plánům, pak budete moci varovat ostatní.

                                               Plánujte vaše potravinové zdroje už teď.
  Plánujte vaše potravinové zdroje už teď. K u p t e   s e t b u   a   pěstujte  ji,  to vás udrží naživu.  Kupujte  s t ř í b r n é   m i n c e   n e b o   z l a t o,   abyste si mohli opatřit, co budete nezbytně potřebovat. Ale co je nejdůležitější ze všeho, nalezněte místa, kde se jako skupina můžete setkat, abyste nechali sloužit svatou oběť mše. Neboť v tom čase  V A Š E   K O S T E L Y   B U D O U   V Y P Á L E N Y   D O   Z Á K L A D Ů!

                                     Satanovi nohsledi se rozmnoží tisícinásobně, jako mravenci.
  N I K D Y   N E P Ř I J M Ě T E   Z N A Č K U,  čip   Š E L M Y !!!   Modlete se, modlete se, aby se vašemu domovu dostalo zvláštního požehnání, aby vás uchránilo od armády, jež se pokusí vás vystěhovat. Satanovi pomahači jsou jako mravenci. Jejich počet se za hodinu zvětší tisíckrát. Vy, mé děti, se musíte teď modlit a potlačit tuto sérii ukrutností, jež je plánována Novým světovým řádem, jenž už slintá nad výhledem, že ovládne svět. Naplánujte si  M Í T   V E   V A Š I C H   D O M O V E C H   P O S V Ě C E N É   S V Í C E.   Udělejte si jich zásobu, neboť vás budou udržovat ve světle ochrany. Jestliže nechcete, abyste se staly otroky té ohyzdné doktríny, musíte plánovat už teď.
  NAKUPTE:  plynové vařiče, přikrývky, potraviny jak sušené, tak v konzervách, tablety na čištění vody, svíčky, spolu s votivními obrázky,   A B Y S T E   P Ř E Ž I L Y   V Y   A   V A Š E   R O D I N Y   d o b u   V e l k é h o   t r e s t u,   jež bude následovat Velkém Varování.
  Modlitby už zmírnily dopad Velkého trestu, ale vy, mé děti, musíte být stále bdělé. Když budete pečlivé ve svých přípravách, budete schopny přežít   V E L K É   B O M B A R D O V Á N Í,   jež bude zorganizováno a které bude horší než to, co se stalo Židům během vlády Satanova stoupence Hitlera.
  Posuzujte toto varování s klidnou myslí. Neboť když se připravíte předem, ušetříte sami sebe pobouření, se kterým Nový světový řád počítá a plánuje je. Ti, kteří se zapletli s Novým světovým řádem, slyšte Mě teď: Proste o odpuštění. Dbejte na   Velké Varování kvůli tomu, co vám nabízí – příležitost ukázat záda Satanovi a plamenům pekla.

                                              Rada služebníkům církve.
  Mé posvěcené služebníky musím informovat o tomto: Nespouštějte ze Mě své oči a modlete se k Duchu Svatému, aby vás udržel ve střehu, abyste poznali falešného proroka, jakmile se ukáže ve vašem středu. Potom se budete potřebovat shromáždit do skupin, abyste zabezpečili,   ž e   m é   d ě t i   b u d o u   m o c i   d o s t á v a t   n e j s v ě t ě j š í   e u c h a r i s t i i   i   b ě h e m   p e r z e k u c e.
  Ruka mého Otce je teď připravena, aby s velkou silou dopadla na ty zkažené,  Z P U P N É   V Ů D C E   B A N K   A   Z Á P A D N Í C H   I   V Ý C H O D N Í C H   M O C N O S T Í,  jež v skrytu plánují svůj záměr, jak vás všechny
ovládnout. Můj Věčný Otec zničí všechno, co stojí za nimi, aby jim zabránil v posledním pronásledování, jež plánují proti jeho dětem. Už to nebude tolerovat. Nezapomeňte, děti, Bůh, Věčný Otec chce ochránit vás všechny. Jeho trpělivost nakonec došla. Do poslední minuty bude přijímat ty, kteří se na Něj obrátí s prosbou o odpuštění. Avšak nyní musí zastavit ty zlovolné režimy, jež přivádějí hrůzu na zbytek jeho stvoření.
  Dělá to z lásky ke svým dětem. Ti, kteří říkají, že Bůh Otec nemůže být rozzloben, protože všechny miluje, vězte toto: Ano, je rozzloben a jeho hněv je spravedlivý kvůli zlovolné nespravedlnosti, jež dopadá na jeho drahou rodinu. Ještě jednou sjednotí své děti, aby konečně žily v míru po celou věčnost.
  Nezapomeňte, děti, se dívat na znamení kolem sebe, na množství válek, nedostatek peněz, nedostatek potravin, nedostatek zdravotní péče a připusťte, že je to dílo Zlého. Není to dílo Boha, Věčného Otce. On už déle nedovolí takové chování. Buďte vděční,   Ž E   P R Á V Ě   Z A Č Í N Á   J E D N A T,  protože nechce, aby jeho stvoření bylo zničeno. Nedovolí, aby se to stalo.
  Váš milovaný Ježíš Spasitel lidstva Vykupitel světa.
552.                               Poselství Ježíše ze dne 15. září 2012 v 18:55.

                                  KOMUNIZMUS, TAK DLOUHO OBÁVANÝ V ZÁPADNÍM SVĚTĚ,
                                     JE NYNÍ TAJNĚ ORGANIZOVÁN GLOBÁLNÍ ALIANCÍ.

  Má drahá, milovaná dcero,
mám v úmyslu vzít utlačované křesťanské země do mé svaté náruče, abych jim dal sílu. Ony trpí kvůli útlaku, jenž je na ně vyvíjen, aby Mě zapřely.
  Jejich křesťanská víra bude prudce napadena způsobem, který žádné jiné náboženství nebude muset snášet.
  Jiná náboženství nebudou pronásledovaná takovým způsobem, jakým budou muset trpět moji následovníci.
  Pravda křesťanství může být zpochybňována. Může být na ni útočeno a bude cenzurována, ale jedna věc se nikdy nezmění:
  Je jenom jedna cesta do domu mého Otce.  T O U T O   C E S T O U   J S E M   J Á,   Ježíš Kristus, Spasitel lidstva.
  Nemůžete jít k mému Otci bez toho, že byste přijali moji existenci.
  Pravda nemůže být změněna, bez ohledu na to, jak silně se ji pokusíte popírat.
  Velmi brzy budou lži viděny jako takové, čím jsou. Všechna náboženství se sjednotí, až uvidí Pravdu.
  Smlouva mého Otce poslat Mě, svého jediného Syna, abych ještě jednou přivedl celé lidstvo do království mého Otce, bude nyní naplněna.
  Právě když se Pravda bude stávat zjevnou, všichni ti, kteří jsou ještě na pochybách, budou v pokušení se od ní odvrátit.
  A tak, moji stoupenci, prosím vás, řekněte jim nyní pravdu.
  Možná, že nebudou poslouchat, ale po Varování poslouchat budou.
                             Právě nyní začne zuřit proti křesťanství nesmlouvavá bitva.
  Volám proto všechny křesťany, aby bránili své právo ukázat věrnost Mně, jejich Ježíši. Když to neuděláte, budete potlačeni a donuceni spolknout lež komunizmu.
  K O M U N I Z M U S   tak dlouho obávaný v západním světě,  J E   nyní  T A J N Ě   organizován   G L O B Á L N Í   A L I A N C Í   mezi vládami všude na světě.
  Ti, kteří ve vašich národech vykřikovali svůj odpor k tomu, co nazývali režimem zla, nyní komunizmus přijmou s otevřenou náručí.
  T E H D Y   B U D O U   K O N T R O L O V A T   V Š E C H N O:  co děláte, co jíte, kolik vyděláváte, zda máte, nebo nemáte kde bydlet, a zda praktikujete, nebo ne, vaše náboženství.
  Nikdy se nepoddávejte. Nikdy se nevzdávejte naděje. Během tohoto útlaku bude důležitá vaše odolnost. Vaší zbraní bude modlitba a pomůže vám vytrvat.
  Všichni vy, kteří jste mými následovníky, Mi musíte důvěřovat. Nenechám vás trpět dlouho. Budu vás podporovat, a toto těžké období rychle skončí.
   Váš Ježíš


365.                               Poselství Ježíše ze dne 4. března 2012 v 15:30.
                  
                     KATOLICKÁ CÍRKEV A DŮM IZRAELE BUDOU PRONÁSLEDOVÁNY.

  Má drahá, milovaná dcero,
čas k otevření pečetí je již téměř zde, a povede k tomu, že  o t e v ř e š   s e d m o u   p e č e ť.
  Vaše modlitby odvrátily mnoho otřesů.
  Vy, moji následovníci přijímáte můj kříž a až budete kráčet k mému nádhernému království, sjednotíte se Neposkvrněným Srdcem mé Matky.
  Jak se bude stupňovat nepravost a mravní zkáza světa, tak také vzroste víra těch, kteří povedou moji armádu.
  Církve, a zejména katolická církev a Dům Izraele budou pronásledovány.
  Mnozí budou mít z toho radost.  T A T O   D V Ě   N Á B O Ž E N S T V Í   B U D O U   M U Č E N A   A   V E Š K E R É   Ú S I L Í   B U D E   V Y K O N Á N O  -  J A K   Z V E N Č Í,   T A K   Z E V N I T Ř,   A B Y   P O   N I C H   N E Z Ů S T A L O   A N I   S T O P Y.(Jako za vlády Hitlera a komunismu.)
  Až padnou, tak ve světě bude panovat velké veselí a radovánky.
  Mnozí usoudí, že byly zničeny. Lidé si pak nebudou všímat jejich mrtvých těl.
  Ale to by bylo pošetilé. Neboť ony se znovu pozvednou, aby vytvořily novou zemi a nová nebesa, až brány mého ráje budou otevřeny.
  NIKDO NEMŮŽE ZNIČIT,  A  A N I   N E Z N I Č Í  MŮJ VYVOLENÝ LID NA ZEMI !
  Můžou jim způsobit bolest, muka, smrt a dokonce strhnout každou budovu a chrámy, postavené jimi ke cti mého Otce. Ale ony pak povstanou a znovu si vyžádají své právoplatné trůny, až budou se Mnou v ráji panovat.
  Nikdy   n e o d m í t e j t e   B o h a !
  Nikdy  n e o d m í t e j t e   j e h o   c í r k v e !
  Neboť když to uděláte, vydáte se na cestu klamu do věčného zatracení.
   Váš Spasitel Ježíš Kristus

626.                             Poselství Ježíše Krista ze dne 21.listopadu 2012.

        TI, KTEŘÍ SE BUDOU ŘÍDIT BOŽÍMI ZÁKONY, BUDOU DÉMONIZOVÁNI A BUDE PO NICH PÁTRÁNO

  Má drahá, milovaná dcero,
moji stoupenci si musí uvědomit, že zkoušky, které snášejí v mém jménu, je učiní silnějšími.
  Všem následovníkům těchto svatých poselství pravím – nikdy se nesmíte nechat zdeptat útoky jiných lidí.
A i když se jim to podaří a budou po vás dupat a potom kopat, až budete bezbranně ležet, vězte, že vás znovu pozdvihnu. Pokaždé budete silnější a váš strach menší.
  Modlete se za tyto lidi, protože to není jejich vina. Byli využiti mistrem klamu, aby vás odvrátili od této mise.
  Nyní vám musím oznámit, že  M É   M I L O S R D E N S T V Í   B U D E   B R Z Y   V Y L I T O   N A   L I D S T V O   J A K O   P L A M E N   O H N Ě   A   Z A P L A V Í   D U Š I   K A ž D É H O   Č L O V Ě K A. (DRUHÉ LETNICE ohlášené Pannou Marií v Amsterodamu Idě Pedermanové.)  Až se to stane, svět se změní v pokojnější místo. Mnoho lidí se obrátí, a to je dobré.   Ale Antikrist přijde jako noční bouře a odstraní tento pocit míru. Naruší životy lidí, i když si zpočátku ničeho nevšimnou.   Stane se velmi   m o c n ý m   s v ě t o v ý m   v ů d c e m   a   N E S M Í T E   S E   M U   N I K D Y   D Í V A T   D O   O Č Í !!!  Sklopte oči. Vložte veškerou vaši důvěru ve Mě a modlete se, aby ti,  J E Ž   I N F I K O V A L,  mohli být zachráněni.
  Tak jako na každou blížící se bouři, o které víte, musíte se dobře připravit.  N E N E C H E J T E   Ž Á D N O U   Č Á S T   V A Š E H O   D O M U   B E Z   O C H R A N Y !  Připravte se na zlé časy. Chraňte sebe a svou rodinu před zlem. Šelma dala tomuto muži mnohé schopnosti, a tak se musíte před ním chránit, neboť by byl schopen poskvrnit vaši duši.
  Svou zkaženost bude před vámi pečlivě skrývat a vy byste mohli, pokud nebudete připraveni, padnout do jeho pasti.
  Bitva mezi dobrem a zlem se uskuteční souběžně na zemi, i mimo ni.
  Problém této války je v tom, že ti na straně Antikrista a falešného proroka, budou vnímáni jako strůjci velkého dobra ve světě.
  Ti,   k t e ř í   s e   b u d o u   ř í d i t   B o ž í m i   z á k o n y,   budou démonizováni a  b u d e   p o   n i c h   p á t r á n o.  Budete muset uprchnout do mých úkrytů. Mé Nejsvětější Srdce vylije na vás do poslední kapky svou krev pro vaši ochranu.
  Nikdy nebuďte zklamaní. Nikdy se neciťte opuštěni. Spojil jsem vás všechny dohromady skrze tuto a jiné mise. Časem všichni, kteří se řídí pokyny, které dávám skrze všechny pravé proroky a vizionáře, pomohou zachránit miliardy duší.
  Necelých dvacet miliónů z vás může svou vytrvalostí, zkouškami, utrpením a modlitbami zachránit většinu lidstva. To vám slibuji.
  Modlete se, modlete se, modlete se za všechny vaše bratry a sestry. Neboť sjednoceni, staneme se všichni částí mého nového království, a všechno bude dobré.
  Nepochybujte o tom, avšak musí být ještě vykonáno mnoho pro obrácení lidské rasy.
  Nebude to snadný úkol, ale moc a milosti, které udělím této misi, zajistí, aby svatá vůle mého Otce mohla být naplněna tak, jak má být.
  Váš Ježíš401.                             Poselství Ježíše ze dne 16. dubna 2012 v 18:00.

            JÁ, VÁŠ MILOVANÝ JEŽÍŠ, BYCH NIKDY NEMOHL UŠKODIT SVÉ VLASTNÍ CÍRKVI.

  Má drahá, milovaná dcero,
volám ke všem Božím dětem a ujišťuji vás, že Já, váš milovaný Ježíš, bych nikdy nemohl uškodit mé vlastní církvi.
  Avšak nebudu stát stranou a dívat se, jak má církev je rozkládána rukou jedné určité sekty, která nemá právo, aby ve Svatém stolci hrála nějakou úlohu.
  Neboť to je přesně to, co falešný prorok a podvodníci, kteří zbožňují Satana, se pokoušejí udělat. Chtějí svrhnout katolickou církev a rozbít ji na kusy.
  Moje děti, takto bude Satan klást odpor v poslední vzpouře proti Bohu, Stvořiteli všech věcí.
  Tento ničemný plán zničit moji církev je v běhu již 100 roků, ale od roku 1967 nabyl na síle.
  Mnoho podvodníků, kteří jsou členy této zlovolné sekty, kteří uctívají Satana, vstoupili do kněžských seminářů, aby získali pevnou pozici ve Vatikánu.
  Jejich moc, i když dovolená Bohem Otcem, byla až dosud omezená. To se nyní změní, když se teď blíží konec časů.
  Tato zlovolná sekta nyní uvolní všechnu [svou] sílu, aby zajistila, že  zvolí   n o v o u   n á h r a d u   z a   m é h o   s v a t é h o   v i k á ř e   papeže  Benedikta XVI.
  Všichni ti, kteří znají mé učení, uvidí   z m ě n y   v   r i t u á l u   m š e   s v a t é.
  Budou zavedeny   n o v é   s v ě t s k é   z á k o n y,   které budou potupou mé smrti na kříži.
  Mnoho mých věrných následovníků to uvidí a budou se cítit uražení. Jejich názory budou odmítnuty a mnoho svátostí se přestane udělovat.
  Proto je třeba mnoha příprav.
  Těm katolíkům, kteří se budou cítit uražení a zděšení, říkám: Prosím, nezapomeňte, že Já jsem zde.
  Volejte ke Mně, vašemu milovanému Ježíši a vězte, že se nesmíte obávat hlásat pravdu mého učení.
  Nesmíte se obávat obrátit se zády ke kacířství.
  Budu vás vést a ochraňovat na vaší cestě a budete vedení mocí Ducha Svatého.
   Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus                                                                                             
622.                                Poselství Ježíše ze dne 21. listopadu 2012 v 23:30.      

          JEDNA POLOVINA SE OD PRAVDY NEODCHÝLÍ. DRUHÁ POLOVINA JI PŘEKROUTÍ.

  Má drahá, milovaná dcero,
při každém tvrdém poselství, které dávám všem Božím dětem, si pokaždé připomeňte, že moje láska je vždy milosrdná.
  Moje trpělivost snese všechno a zachráním všechny, kdo volají k mému milosrdenství, bez ohledu na závažnost jeho hříchů.
Jak toužím všechny vás vysvobodit z drápů mistra klamu, který každou svedenou duši stále pevněji svírá, až jsou mnohé proti jeho síle bezmocné.
  Nepochybujte však o tom, že pokud jste svoji duši Satanovi dobrovolně zaprodali, nenechá vás svobodně odejít. Jenom Já vás mohu osvobodit.
  Když se duše, které jsou pro Mne ztraceny kvůli svému hříšnému životu, pokouší své životy změnit, budou také muset se šelmou bojovat. Neboť je plná zášti a krutosti.
Pro mnohé, dokonce i pro ty, kteří jsou Mně, jejich Ježíši, oddaní, se stane šelma čas od času trnem v boku. Nic ji neuspokojí, dokud nepodlehnou jejím svodům, které se liší od jednoho k druhému.  Protože úplně každý z vás je hříšník, a bude jím, dokud se od hříchu neočistí, přijměte hřích jako skutečnost,  A L E   B O J U J T E   S   N Í M !
  Vy, kteří Mě znáte důvěrně – vy víte, že můžete vždy důvěřovat mému milosrdenství.
  Vy víte   O   D Ů L E Ž I T O S T I   K A Ž D O D E N N Í   K O M U N I K A C E   S E   M N O U.  Může být jednoduchá, jako   k d y ž   s i   s e   M n o u,   během pracovního dne,   p o v í d á t e.   Je to také vhodný čas nabídnout Mi malé oběti.
  Když vám někdo ublíží, nabídněte Mi tuto zkoušku, neboť  d í k y   t o m u   m o h u   z a c h r á n i t   d u š e.
Když jste rozrušení zápasy, kterým čelíte, a které nezvládáte, musíte Mi dovolit, abych vám vaše břímě odejmul.
  Mnozí lidé těžce pracují dlouhé hodiny doma, nebo mimo domov. Vše o co prosím je, abyste se ve svých myšlenkách obrátili ke Mně, když potřebujete povzbuzení a pomoc, neboť Já vyslyším vaše modlitby.
  Nikdy neudělejte tu chybu, abyste si mysleli, že se Mnou můžete rozmlouvat jenom v kostele, nebo před či po přijímání nejsvětější svátosti. Já jsem zde v každém okamžiku dne. Odpovím na každou vaši prosbu, pokud je v souladu s mojí svatou vůlí.
  Moji milovaní stoupenci, vy všichni jste Boží děti. Sjednotím vás, národ s národem, abych mohl přinést mír a jednotu do chaosu, který přijde.
  Dovolte Mi vás přivést do mé svaté rodiny a budete posíleni. Pak povstanete v rozmachu, obnoveni a s novým elánem, abyste vedli mou armádu, která ještě v mnoha zemích nebyla zformována. Buďte věrní mým pokynům.
  Prosím, V Š U D E   R O Z Š I Ř U J T E   P E Č E Ť   Ž I V É H O   B O H A.  Nesmí být prodávána! Musí být dostupná všem. Předávejte její kopie všem, kteří potřebují být ochraňováni.                    --------------------
  Rozkol mezi věrnými následovníky, kteří přijímají Knihu mého Otce, Bibli svatou a těmi, kteří chtějí změnit Pravdu, se prohlubuje.
  Jedna polovina se neodchýlí od Pravdy. Druhá polovina Pravdu překroutí. Udělají to pro své vlastní osobní a politické zájmy, které však budou skryté za vybranou řečí. Pravda bude brzy prohlášena za lež a vina bude kladena Bohu. Neuctivě prohlásí, že zákony ustanovené mým svatým vikářem jsou staromódní a nehodí se už do moderní společnosti.
  Každý jejich mazaný důvod bude v přímém rozporu s Božími zákony, což bude znamenat toto:
  Tito lidé   C H T Ě J Í   Z A V É S T   Z Á K O N Y,   K T E R É   L E G A L I Z U J Í   H Ř Í C H.  Oni Boha nemilují. Říkají, že ano, ale mnozí z nich, kteří podporují takové zákony, jsou ateisté, a neodhalují svoje pravé přesvědčení. Mnohé z jejich plánů obsahují zákaz křesťanských zákonů.
  Na jedné straně tolerují zákony, které dovolují ženám potraty dětí, kvůli životnímu stylu, jejž si vybraly. Používají argumenty svobodné volby, ale tato volba se vztahuje na potřeby matky a ne na potřebu dítěte.
  Mnoho žen se bude trápit potom, co takto zničí život dítěte. Mnohé pocítí ztrátu, protože ve svých srdcích budou vědět, že život, který zničily, byl stvořen Bohem.
  Každý důvod pro zavedení zákonů o potratech bude formulován silným a přesvědčujícím způsobem. Každá lest bude použita ke shromáždění podpory, vedoucí k zavedení potratů pro všechny.
                  K V Ů L I   T O M U T O   H Ř Í C H U   R O Z V R Á T Í M   J E J I C H   Z E M Ě !
  Hřích potratů působí mému Otci velkou bolest a nedovolí, aby tento stav pokračoval.
  N Á R O D Y,  které se neustále pokoušejí  U M O Ž N I T   P O T R A T Y  stále více ženám a prohlašují je za dobrou věc,   B U D O U   O D S T R A N Ě N Y   a  podstoupí trest, ze kterého se už nevzpamatují. Budou vinny hříchem vraždy a budou jednou z prvních skupin, které   B U D O U   T R P Ě T   B Ě H E M   V A R O V Á N Í !
  Bůh vám nedovolí dotýkat se životů, které stvořil. Jeho trest vám bude  vyměřen   V   P O D O B Ě   Z E M Ě T Ř E S E N Í   a mnohé národy budou stíhány trest za trestem až do dne Pána.
  Potraty a vraždy budou dva hříchy, kvůli nimž můj Otec uvrhne na svět přísný trest.
  Hřích, moji stoupenci, je něco jako skvrna, která každodenně kazí vaše duše. Když  jste  ale   v e   s t a v u   m i l o s t i,   h ř í c h   s e   z m e n š u j e.   Čím více se účastníte na svátostech smíření a přijímání, tím více milostí dostanete.
  Vám, kteří   s e   d e n n ě   ú č a s t n í t e   m š e,   jsou dány velmi mimořádné milosti. Neboť vy, moji oddaní následovníci,   p r o j d e t e   b r a n a m i   mého  ráje   r y c h l e !
  Jděte teď a věnujte Mi o trochu více času. Povídejte si se Mnou. M Á M   R Á D   N E N U C E N Ý   R O Z H O V O R,  který Mě přivádí blíže k vám. Toužím po vás. Toužím po důvěrnosti, abych vás mohl přivést blíže k Sobě.
  Můžete si se Mnou vytvořit nádherný vztah prostě tím, že se nejdříve stanete mým přítelem. Pak naše láska poroste až do chvíle, kdy vaše srdce bude překypovat láskou ke Mně a moje láskou k vám.
  Není to komplikované. Začít nový, svěží začátek k přípravě na mé království – začněte hned. Volejte Mě.
  Jestli Mě milujete, budete Mi brzy důvěřovat a to vás povede k očistě vaší duše. Budete šťastnější, v pokoji a nic z vnějšího světa nebude mít význam, kromě bolesti hříchu, kterou budete zakoušet.
  Jsem zde. Čekám na vás. Přeji si, aby lidstvo bylo schopné Mě náležitě poznat.
  Miluji vás.499.                               Poselství Ježíše ze dne 20. července 2012 v 17:46.              

                                SVĚTU BUDE BRZY PŘEDLOŽENA NEJPODLEJŠÍ LEŽ,

                                    KTERÉ LIDSTVO V TÉTO CHVÍLI NEMŮŽE ROZUMĚT.

  Má drahá, milovaná dcero,
TŘI A PŮL ROKU, PERIODA   V E L K É H O   S O U Ž E N Í,   Z A Č N E   V   P R O S I N C I   2012.
  To je doba, ve které  A N T I K R I S T   V Y S T O U P Í   J A K O   V Á L E Č N Ý   H R D I N A.  Jeho duše byla předána Satanovi, který vlastní každou její část.
  Mocí, kterou bude vládnout, způsobí, že časem bude na něj pohlíženo nejen jako na mírotvorce, ale lidé si budou myslet, že jsem to Já, Ježíš Kristus, Spasitel lidstva. Časem také uvěří, že Antikrist byl poslán, aby oznámil [můj] Druhý příchod.
Proto tak mnoho nebohých duší s ochotou přijme jeho značku, znamení šelmy.
  Neboť on je v každém ohledu šelmou, kvůli způsobu, jakým se sám Satan bude v jeho těle projevovat.
    U K U T E Č N Í   N A   O B L O Z E   Z Á Z R A K Y !   B U D E   U Z D R A V O V A T   L I D I.
  B u d e   h l a v o u   n o v é h o   s v ě t o v é h o   n á b o ž e n s t v í.  Spolu  s   F A L E Š N Ý M   P R O R O K E M (novým papežem),   který bude stát v čele vnějšího obalu katolické církve na zemi, budou těsně spolupracovat, aby oklamali všechny Boží děti.
  Světu bude brzy předložena nejzrádnější lež, kterou lidstvo, jako takovou, v této chvíli nemůže poznat. Neboť ti z vás, kterým byla dána Kniha Pravdy, tato svatá poselství, aby varovala lidstvo o těchto věcech, slyšte toto:
  Jejich plán bude tak vychytralý, že mnoho lidí bude oklamáno milujícím lidským zevnějškem, ve kterém svůj ohavný plán představí světu.
  Antikrist a falešný prorok mezi nimi již dokončují své plány na své zlovolné panství a první věc, ke které dají podnět, bude   E S K A L A C E   V Á L K Y   n a   S t ř e d n í m   V ý c h o d ě.
  Antikrist bude hlavní osobou tahající nitky v pozadí. Pak vystoupí a nechá se poznat jako zprostředkovatel mírového plánu.
  A to bude ta chvíle, kdy svět jím bude okouzlen.
  M e z i t í m   f a l e š n ý   p r o r o k   u c h v á t í   m o c   u v n i t ř   c í r k v e.
  Ta bude velmi brzy vtažena do nového světového náboženství, zástěrky k uctívání Satana.
  Základním cílem této ohavnosti bude zbožňování sama sebe, a zavedení zákonů, které budou zahrnovat dvě věci:  Z R U Š E N Í   S V Á T O S T Í   A   Z R U Š E N Í   H Ř Í C H U !
  Pravé svátosti budou dostupné jenom od těch kněží a jiného křesťanského duchovenstva, kteří zůstali věrní Mně. Tyto svátosti budou nabízet ve zvláštních nouzových kostelech.
 Zrušení hříchu bude zavedeno schválením zákonů, které budou vypadat, že hájí toleranci. Ty zahrnou potraty, eutanazii a sňatky párů stejného pohlaví. Kostely budou přinuceny povolit manželství párů stejného pohlaví a kněží budou přinuceni je požehnat v mých očích.
  V tomto čase budou sloužit svou vlastní verzi mše svaté. Jejich oběť svaté eucharistie, kdy hostii znesvětí, se bude konat v katolických kostelech.
  Při takových mších přítomen nebudu, a budu také chybět v samotných kostelech, kde Mě budou takto zneuctívat.
  Pro mé následovníky budou všechny tyto skutečnosti velmi děsivé. Už více nebudete moci mít užitek ze svátostí, s výjimkou od kněží ze zbytku mé církve na zemi.
  Z tohoto důvodu vám nyní dávám dary, jako plnomocné odpustky k odpuštění vašich hříchů. Pro katolíky to ale neznamená náhradu svaté zpovědi. To bude způsob, jakým budete moci zůstat ve stavu milosti.
  Ačkoliv miliardy lidí se během Varování obrátí, tato proroctví se přesto uskuteční. Ale mnoho z toho může být zmírněno modlitbou, aby se zmenšilo utrpení a oslabilo pronásledování.
  Vy, moji následovníci, nezapomeňte na to,  Ž E   J S T E   V Ž D Y   O C H R A Ň O V Á N I   P E Č E T Í   Ž I V É H O   B O H A ! 
   M U S Í T E   R O Z Š Í Ř I T   T U T O   P E Č E Ť   A   D Á T   J I   T A K   M N O H A   L I D E M,  jak je to jen možné.
  Prosím, pochopte, že vám říkám o těchto věcech, abych vás připravil na to, abyste mohli zabránit co nejvíce duším přijmout značku šelmy.
  Satan v těch duších, které si vezmou jeho značku, použije svou moc,   A B Y   J E   P O S E D N U L,  a pak bude velmi těžké je zachránit.
  Moji následovníci, prostřednictvím této mise vám budu dávat instrukce na každém stupni této cesty. Nesmíte dovolit, aby do vašich srdcí vnikl strach, neboť to budu Já, kdo vás naplní odvahou, silou, odolností a důvěrou povstat s hlavami vztyčenými, až budete kráčet v mé armádě.
  Nezapomeňte, že Satan nemůže tuto bitvu vyhrát, neboť to se nikdy nemůže stát.
  J E N O M   T I,   K T E Ř Í   J S O U   O B D A Ř E N Í   P E Č E T Í   Ž I V É H O   B O H A   A   T I,   K T E Ř Í   Z Ů S T A N O U   V Ě R N Í   A   P E V N Ě   O D D A N Í   B O H U,   M O H O U  Z V Í T Ě Z I T ! ! !
   Váš Ježíš625.                              Poselství Ježíše ze dne 25. listopadu 2012 v 17:25.

                   NENASADÍ MI KORUNU ZE SMARAGDŮ, NEBO VZÁCNÝCH KAMENŮ

  Má drahá, milovaná dcero,
Já jsem Kristus, Spasitel lidské rasy a brzy si vezmu svou korunu, abych konečně vládnul nad zemí.
  Avšak trnová koruna stále ještě zůstává nasazena na mé svaté hlavě, tak dlouho, dokud nepřijde velký den, kdy se konečně posadím na trůn, který Mi slíbil můj Otec.
  Já jsem jediný pravý Král, jediný pravý Bůh, přesto nosím trnovou korunu, tak krutě nasazenou rukama nevděčných lidí.
  Nenasadí Mi korunu ze smaragdů, nebo vzácných kamenů. Dokonce ani dnes. Ne, místo toho Mě ještě stále zraňují krutým odmítnutím spásy, kterou jsem pro ně dosáhl, když Mě ukřižovali.
  Čekal jsem a čekal, že lidstvo pozvedne své oči a otevře je, aby uvidělo Pravdu.
  Přesto tak málo křesťanů následuje mé učení. Jsou oslabeni vnějšími tlaky a mlčí, když svět přijímá hřích jako nějaké dobro.
  Má koruna byla připravena a Já přijdu ve slávě. Každý Mě uvidí, až sestoupím z nebe.
  Tato událost se stane během několika hodin a bude třeba mužů silné víry, aby Mě s jásotem přivítali a radovali se.
  Mnozí budou zahanbeni a vystrašeni, až Mě uvidí. Dokonce i potom, když Mě poprosí o odpuštění, udělám to bez váhání, až do skutečně poslední vteřiny.
  Dejte pozor na ty, kteří budou tvrdit, že jsou "JÁ". To je velmi důležité, neboť Já přijdu v tomto jediném dnu.
  Nebudu kráčet po zemi jako člověk, neboť to můj Otec nedovolil. Nenechejte se takovým mužem oklamat.
  Má vláda je blízko a nechť vědí všichni, kteří nedovedli uznat Mě, moji existenci, nebo proroctví obsažená v Knize mého Otce, že ji nic nemůže zastavit.
  Satan a ti, kteří ho následují, nemají nade Mnou žádnou moc. Jediná moc, na které záleží, je moc Boha, který miluje všechny své děti.
  Připravujte se na mé nové království a radujte se. Těšte se na tento den, neboť to bude den, kdy navždy skončí všechno lidské utrpení.
  Jenom ti, kteří následují mé učení, poznají můj Nový ráj.
  Moji stoupenci musí utvořit modlitební kruh pro záchranu duší těch, kteří dokonce ani v poslední den ke Mně nepřijdou.
  Prosím, modlete se modlitbu modlitební kampaně (litanie 2) za milost ochrany před plameny pekla pro ty, kteří nemají sílu si sami pomoci.
   Váš Ježíš


339.                                    Poselství Ježíše ze dne 8. února 2012 v 20:45.
                                      
                   VELMI BRZY PŘIJDE MUŽ, KTERÝ BUDE PROHLAŠOVAT, ŽE JSEM TO JÁ.

  Má drahá, milovaná dcero,
už nebude trvat dlouho, než všechna předpověděná proroctví budou odhalena před nevěřícím světem.
  Dokonce i ty nečisté duše, které se vyhýbají Mně, svému Božskému Spasiteli a mému Věčnému Otci, si nebudou moci toho nevšimnout. Budou se divit, proč se to děje a poprvé si konečně uvědomí, že nemají kontrolu nad svým osudem.
  Přes všechna svá pošetilá přesvědčení a své zdánlivé právo na soukromý zisk, si brzy uvědomí pravdu.
  Má dcero, pokračujte v modlitbách za tyto duše, i když se ode Mne odloučily, aby nepodlehly přitažlivosti Antikrista a falešného proroka.
  Velmi brzy  P Ř I J D E   M U Ž,   který  B U D E   P R O H L A Š O V A T,   že   J S E M  T O  "JÁ".   Ale samozřejmě tak to být nemůže, neboť Já nepřijdu dříve, než k samému konci.
  Přesto bude mít všechny vlastnosti, jimiž oklame nebohé duše, které uvěří, že jsem to Já.
  Bude dělat zázraky, vykoná velké skutky pro mír, bude provádět humanitární činnost a skutky veřejné služby.
  Bude uctíván jako idol a   J E H O   M O C   B U D E   P O C H Á Z E T   O D   S A T A N A,   krále temnot.
  Bude natolik přesvědčivý, že když ukáže svá znamení ve spojitosti s velkými svatými, tak mnoho mých posvěcených služebníků mu v pokoře padne k nohám.
  Mé slovo, dané tobě, pravému proroku konce časů, bude zavrženo a odbyto jako kacířství.
  Dávám ti nyní, má dcero, mnoho varování, aby pokud možno všem mým dětem mohla být dána pravda dříve, než se tak stane.
  Nikdy se nenechej podvést těmi, kteří se jako svatí vynášejí v tvých očích. Nikdy nepovažuj humanitární činy za takové, jako by vždy přicházely ode Mne.
  Zlý je lhář. Je vychytralý a občas bude prezentovat láskyplný a dobročinný zevnějšek.
  Dávejte   p o z o r   n a   t y   o r g a n i z a c e,   v   j e j i c h ž   č e l e   b u d o u   b o h a t í   j e d i n c i,   kteří se budou vychloubat svým úsilím pro záchranu lidstva. Mnoho z nich v tajnosti pracuje na kritice a odsouzení mého Slova.
  Tento typ klamu bude užívat Antikrist, aby získal dobře smýšlející, ale důvěřivé a naivní následovníky.
  Jestli se necháte svést, tak budete v pasti. Pak vás  L S T Í   P Ř I N U T Í   P Ř I J M O U T   Z N A Č K U   Š E L M Y,   které se musíte   V Y H N O U T   Z A   K A Ž D O U   C E N U,   jinak budete pro   M Ě  N A V Ž D Y   Z T A C E N I !!!
  Buďte stále ve střehu.
  Váš úkol je jednoduchý. Nezapomeňte, že je jenom jeden Bůh, tři božské osoby v Nejsvětější Trojici – Bůh Otec, Syn a Duch Svatý.
  Cokoliv jiného, co vám bude předloženo, neexistuje.
   Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus
661.                                 Poselství Ježíše ze dne 3. prosince 2012 v 17:50.

                                    MOCÍ OKULTNÍCH SIL VZBUDÍ ZDÁNÍ, ŽE NALEZNUL LÉK

                                               K UZDRAVENÍ NEVYLÉČITELNĚ NEMOCNÝCH.

  Má drahá, milovaná dcero,
chci ti říct, že změny, které připraví svět na můj Druhý příchod, uvidí celý svět.
  V á l e č n é   k o n f l i k t y   na  Středním východě se zrychlí a   r o z š í ř í.   Budou v nich zapojeny Západ i Východ. Chaos ukončí muž míru, šelma,   A n t i k r i s t.   Postupem času mnozí uvěří, že je Bůh, Mesiáš, tak mocný bude připadat. Jeho moc mu bude propůjčena otcem zla, Satanem.
  Mocí okultních sil vzbudí zdání, že naleznul lék k uzdravení nevyléčitelně nemocných.  Ze  svých  nemocí   b u d o u   v y l é č e n i  D O Č A S N Ě   a  lidé uvěří, že jeho moc pochází z nebe. Že je Já, Ježíš Kristus. Uvěří, že přichází, aby připravil svět na novou éru a že Druhý příchod se uskutečňuje před jejich očima.
  Bude předvádět i jiné  z á z r a k y,   ale bude to   p o u h á   i l u z e.  Někteří moji posvěcení služebníci před ním padnou na kolena a budou ho zbožňovat. Političtí vůdci mu budou otevřeně tleskat. Bude vnímán jako   d o b r ý   a   p o k o r n ý   "m e s i á š"   a   n a p o d o b í   v š e c h n y   m é   v l a s t n o s t i.   Žel, oklame mnoho lidí.
  Moji stoupenci, snažně vás prosím,   V A R U J T E   L I D I,   Ž E   Já, Ježíš Kristus,   N E P Ř I J D U   V   T Ě L E !   Tak to být nemůže. Já jsem již na zem v těle přišel a to se už podruhé nemůže stát. Až přijdu znovu, bude to stejným způsobem, jakým jsem odešel, a pak zlí budou vykázáni a můj Nový ráj nahradí zemi.
  Nenechejte se oklamat. Buďte ostražití. Budu vás i nadále varovat před Antikristem a lžemi, jež bude předkládat světu. Tímto způsobem Mi můžete pomoci zachránit ty ubohé duše,  K T E R É   H O   B U D O U   O T R O C K Y   N Á S L E D O V A T   D O   H L U B I N   P E K L A.
   Váš Ježíš360.                                    Poselství Ježíše ze dne 27. února 2012 v 15:30.

                                               SVĚT VSTUPUJE DO DALŠÍ FÁZE OČISTY.

  Má drahá, milovaná dcero,
tak jako ve světě neustále vzrůstá počet ničivých událostí, tak se také přibližuje čas pro mé Boží milosrdenství.
  Zatímco války a neklid se šíří všemi směry, tak víra mé církve stále slábne.
  Rozkol v mé svaté církvi se objeví rychle. Kněz proti knězi. Biskup proti biskupovi.
  Svět brzy vstoupí do další fáze očisty.
  Hněv proti mému Otci vyvstane v každé zemi světa.
  M O J I   N Á S L E D O V N Í C I   B U D O U   N Y N Í   P R O   S V O U   V Í R U   Z A K O U Š E T   T A K O V Á   U T R P E N Í,   J A K O   N I K D Y   P Ř E D T Í M!
  Bolest zakoušená těmito nebohými dušemi je odrazem bolesti, kterou Já snáším právě teď.
  Všichni ti, kteří jsou v jednotě se Mnou, jejich milovaným Ježíšem, budou ve svých duších vědět mimo vší pochybnost, že v nich nyní přebývá můj Duch Svatý.
  Když se ve svém okolí stanou svědky hříchu, okamžitě jej poznají a budou vědět, jakou bolest Mi způsobuje.
  Když uvidí války, jak postihují nevinné lidi, pocítí má muka v každé kosti svého těla.
  Když uvidí hřích potratů, jak se vystavuje na odiv, jako by byl bez následků, pronikne je i má bolest.
  H ř í c h   s e   s t u p ň u j e   a   v í r a   m é   c í r k v e   s e   v y t r á c í.
  V Ě R N O S T   M Ý C H   P O S V Ě C E N Ý C H   S L U Ž E B N Í K Ů   S L Á B N E.
  Víra v mé učení je mými posvěcenými služebníky   S N I Ž O V Á N A   T A M,  k d e   mému stádu  ř í k a j í   l ž i   o  z á v a ž n o s t i   h ř í c h u.
  Pak jsou zde moji milovaní kněží, řádové sestry a duchovenstvo všech denominací, jež věří ve Mě a mého Věčného Otce, kteří zakouší bolest, když se musí dívat na  Š Í Ř E N Í   H Ř Í C H U,  který jako ničivý požár všude   P O H L C U J E   N Á R O D Y   S T R A Š L I V O U   R Y C H L O S T Í !
  Nezáleží na tom, jak těžké to je, musíte zůstat silní a jednotní v mém jménu.
  Nyní je zapotřebí modlitba  a  M U S Í T E   N E J M É N Ě   H O D I N U   D E N N Ě   strávit   V   M O D L I T B Á C H,   abyste zmírnili dopad událostí, jež se teď ve světě začnou odvíjet.
  S V Ě T S K É   S K U P I N Y   S E   Z A M Ě Ř Í   N A   K Ř E S Ť A N S K É   C Í R K V E   A   B U D O U   J E   S O U Ž I T.
  Budou se snažit potlačit všechny ty, kteří ctí Mě, jejich Božského Spasitele Ježíše Krista a  Z N I Č I T   V Š E C H N Y   V Ě C I,   K T E R É   M Ě   P Ř I P O M Í N A J Í.
  Nenávist je vkapávána do jejich duší rukou Satana.
  Modlete se, modlete se nyní, aby tyto duše, které způsobují bolest a utrpení Božím dětem, mohly být zachráněny.
   Váš Ježíš.655.                                 Poselství Ježíše ze dne 23. prosince 2012 v 15:30.

                                        RODINA A JEJÍ ZNIČENÍ BUDE U KOŘENE VŠEHO.                                    


  Má drahá, milovaná dcero,
mnoho z mých posvěcených služebníků bude čelit strašné výzvě. Ta je donutí, aby si vybrali jednu z dvou rozdílných cest. Bude záležet na každém z nich, na jejich svobodné vůli, kterou cestu si budou muset vybrat. Neboť ohavnost se už brzy sama oznámí.
  Mnozí z mých posvěcených služebníků si nebudou zpočátku vědomi toho, co se děje. Teprve potom, co budou číst dopisy od těch, kteří zaujímají vysoká postavení, setkají se s těžkostmi.
  Ti, kteří prosazují mé svaté Slovo, dané člověku darem Bible svaté, budou vyzváni, a bude na ně naléháno, aby přijali pozměňovací doplňky. Tyto doplňky jim budou dány a bude od nich očekáváno, že je spolknou a přijmou je jako Pravdu. Bude z nich plynout toto:
  Budou vybízet mé svaté posvěcené služebníky, aby   P Ř I J A L I   T O L E R A N C I   H Ř Í C H U.
  Bude jim řečeno, že Bůh je vždy milosrdným Bohem a že miluje každého. Ano, tato část je pravdivá. Ale potom jim budou dány pokyny, aby   S C H V A L O V A L I   Z Á K O N Y,   K T E R É   J S O U   O H A V N O S T Í   V   M Ý C H   O Č Í C H.  R O D I N A   A   J E J Í   Z N I Č E N Í   budou u kořene všeho.
  Od jiných bude požadováno, aby přijali nový druh obřadu, jenž  N A H R A D Í   M Š I  a  P Ř Í T O M N O S T   M É   N E J S V Ě T Ě J Š Í   E U C H A R I S T I E.
  Bude to považováno za vše zahrnující   K R O K   K   S J E D N O C E N Í   V Š E C H   K Ř E S Ť A N Ů   a  jiných nábo ženství v jedno jediné. To bude začátek konce.
  Den, kdy každodenní   O B Ě T I   M Š E   B U D O U   P Ř E R U Š E N Y,   bude začátkem všech událostí, které se začnou uskutečňovat, jak bylo předpověděno Janu Evangelistovi. Bude to   Č A S   V Z E S T U P U   Š E L M Y   a  její vliv bude velký. Zvítězí nad srdci a dušemi mnoha kněží. Jejím cílem je potlačit všechny mše a znesvětit nejsvětější eucharistii.
  Šelma to již činí skrze   č e r n é   m š e,   s l o u ž e n é   v   m n o h a   K A T O L I C K Ý C H   K O S T E L E C H.  Jádro nevěrných služebníků spřádá komplot proti mé církvi a oni mnohé uvedou v omyl.
  Buďte bdělí. Mějte oči otevřené a proste Mě o sílu, kterou budete potřebovat, abyste se postavili proti tomuto hanebnému a podlému plánu.
  Boj v mé církvi na zemi bude prudký. Kněz proti knězi. Biskup proti biskupovi. Kardinál proti kardinálu.
  Moji posvěcení služebníci, nechť je známo mezi těmi z vás, kteří Mě znají a milují Mě, že vás povedu. Budu vás provázet.   Dám vám sílu k tomu, abyste si poradili s nepřáteli Boha. Nejste sami.
  Nikdy nesmíte naslouchat lžím, dávaným, nebo předkládaným vám v mém svatém jménu. Jenom vy znáte Pravdu ve svých srdcích. Poslouchejte vaše srdce. Zůstaňte věrní všemu, co vám bylo řečeno, že je Božím zákonem.
  Jestli vám bude předloženo cokoliv, co se zdá, že je v rozporu s mým učením, pak se k tomu musíte obrátit zády.
   Váš Ježíš489.                                  Poselství Ježíše ze dne 13. července 2012 v 16:25.

                                          PO SVĚTOVÉ VÁLCE PŘIJDE HLAD A PAK POHROMY.
                                             PŘESTO MODLITBY MOHOU ZMÍRNIT TREST.

  Má drahá, milovaná dcero,
moji následovníci musí znát sled událostí, neboť jeho pochopením budou nadáni znalostí, aby mohli pomoci zmírnit trest.
  Varování bude uskutečněno mým Věčným Otcem jako poslední záchrana, aby vnořil  B O Ž Í   S V Ě T L O, světlo Pravdy,   D O   S R D C E   L I D Í.
  Bez toho by většina lidí byla uvržena do pekla, neboť by nebyli hodni království mého Otce.
  Je to Boží čin velkého milosrdenství – vyrvat všechny Boží děti Zlému a vzít je do jejich právoplatného dědictví.
  Kvůli   v e l k é   t e m o t ě,  která v této chvíli   p o k r ý v á   z e m i,(viz vidění Idy Pedermanové v Amsterodamu) kde světlo Boží už jen slabě žhne, je tento čin Boha nutný.  O d d ě l í   d o b r é   od  těch, kteří  se   u t á p í   v   h ř í c h u   a  jež budou tvrdohlavě lpět na šelmě a na vší slávě, kterou jim slibuje na zemi. Pro takové nebohé duše je to ztrátou času, protože musí vědět, že jejich čas na zemi je krátký.
  Z E M Ě   B U D E   N A H R A Z E N A   Novým rájem, do kterého jim nebude dovoleno vejít, jestliže odmítnou můj čin  lásky  a  milosrdenství.
Mnozí zůstanou v temnotě. Mnozí se okamžitě obrátí. J E S T L I   S E   V Ě T Š I N A   L I D S T V A   B U D E   K Á T,   T A K   V E L K É   S O U Ž E N Í   N E B U D E   T A K   T Ě Ž K É.
  Světová válka nebude mít stejný dopad, jestliže většina lidí se po Varování bude kát.
Po světové válce  přijde   h l a d   a   p o h r o m y.  Přesto, modlitby mohou zmírnit trest.
  Modlete se hodně, aby válka a trest, který ji bude následovat, mohly být zmírněny a odvráceny. Jenom víra lidstva a jeho věrnost ke Mně, k vašemu Božskému Spasiteli, může toho dosáhnout.
  Má dcero, nejsem to Já, váš Ježíš, kdo vyvolá toto strašné hoře. Bude  z p ů s o b e n o   z l ý m i   h ř í c h y   č l o v ě k a,   jehož touha po moci, penězích a vládě nad světem pro jeho vlastní zisk je neukojitelná.(viz příklad v naší vládě!)
  Zatímco mnoho mých následovníků bude trpělivě a dychtivě čekat na můj Druhý příchod, dojde k dalšímu zmatku. Mnozí vystoupí a budou prohlašovat, že jsou Mnou, Mesiášem, a lidé budou oklamáni. Vzpomeňte si, že jsem vám řekl, že se na zem vrátím zrovna tak, jak jsem ji opustil,  s k r z e   o b l a k a.
  Nevšímejte si nikoho,  K D O   J E   V   T Ě L E   a  tvrdí, že je "Já", neboť to se nestane.
  Moji následovníci budou silní díky lásce ke Mně a musí se zaměřit na jedinou tužbu, která, pokud bude vyplněna, Mi přinese radost a úlevu. Bude to mise pro záchranu duší, všech duší,  d ř í v e,  N E Ž   P Ř I J D U   Z N O V U!
  Nezapomeňte, že věrnost ke Mně bude klíčem ke spáse a k budoucímu světu, který nebude mít konce, neboť bude Novým rájem, jenž každému z vás nabídne  v ě č n ý   ž i v o t !
   Váš milovaný Ježíš.


301.                                Poselství Panny Marie ze dne 2. ledna 2012 v 12.00.

                      ČAS VÍTĚZSTVÍ MÉHO NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE NENÍ DALEKO.

  Mé dítě,
čas vítězství mého Neposkvrněného Srdce není daleko.
  Jak Satanova moc slábne, stává se krutějším ve své honbě za dušemi.
  Dokonce i silné duše budou považovat toto období za těžké, až jejich víra bude testována do krajnosti.
  Mé dítě, když je víra mých dětí zkoušena takto krutým způsobem, pak nesmí kolísat, ale být ve střehu. Musí si stále uchovat čisté srdce.
  Musí také zůstat tiché, když pocítí závist ve svých duších. Závist a žárlivost vedou k nenávisti. Závist mezi vybranými dušemi se nyní stupňuje, dokonce i mezi těmi, které milují mého Syna.
  Děti, nikdy nesmíte podlehnout tomuto pokušení, které do vašich srdcí vložil Zlý.
  Žárlivost všech vizionářů a svatých poslů na světě, tak široce rozšířená, nyní vzroste. To bylo předpověděno, neboť tito jsou mezi mnoha svatými konce časů.
  Jejich úděl je těžký a budou velmi trpět kvůli úkolu, jenž jim byl svěřen.
  Mé děti, volám všechny ty, které uctívají mě, svou Blahoslavenou Matku, aby se ke mně modlili za ochranu vizionářů a proroků posledních časů.
  Oni potřebují vaše modlitby. I když máte pochybnosti o těchto duších, které byly vybrány, aby předaly pravdu světu, tak se přesto za ně modlete.
  Všichni jste Boží stvoření. Musíte prokazovat lásku jeden k druhému. Hlásejte svaté slovo mého Syna, ale nikdy tak, že byste uráželi jiné Boží děti.
  Urážky nepocházejí z lásky. Ty přicházejí od Mistra klamu, jehož nenávist k lidstvu nezná hranic.
  Jestliže milujete mého Syna a najdete na jiné duši chybu, tak si musíte zapečetit rty (musíte mlčet – pozn. překladatele).
  Nikdy nepomlouvejte jiného ve jménu mého Syna. Jakoby mé srdce probodával meč, když vidím duše zasvěcené mně, Svaté Matce Boha, jak vylévají opovržení na vizionáře, kteří byli vybráni, aby pomohli zachraňovat duše.
  Modlete se, modlete se, modlete se za vizionáře, jež v dnešním světě vybral Bůh Otec.
  Buďte ujištěni, že jsou to právě ti, jež mluví ve jménu mého Syna, kteří trpí největšími urážkami.
  Těmi, jejichž poselství jsou zuřivě zpochybňována, odsuzována a trhána na kusy, jsou obvykle vybrané duše.
  Právě ony jsou prvotním cílem Zlého, jenž prostřednictvím ostatních, bude podněcovat věřící, aby odmítli tyto vizionáře.
  Nezapomeňte, že tito poslové reprezentují mého Syna a Jeho Svaté Slovo.
  K D Y Ž   O D M Í T N E T E   O P R A V D O V É H O   V I Z I O N Á Ř E,   P A K   O D M Í T N E T E,  P A K   O D M Í T N E T E   S L O V O   M É H O   D R A H É H O   S Y N A.
  V Ž D Y   S E   M O D L E T E   Z A   D A R   R O Z L I Š E N Í !   Nikdy však se nesmíte veřejně vysmívat těmto Božím poselstvím, které byly dány lidstvu, aby zachraňovaly duše před plameny pekla.
  Když se postavíte proti práci těchto vizionářů, postavíte se proti spáse duší.
   Vaše milovaná Matka Královna Nebes Matka Spásy510.                                Poselství Ježíše ze dne 31. července 2012 v 20:00.               

                   DOVOLTE MI POZVEDNOUT VÁS ZE VŠEHO ZLA A PŘIVÉST VÁS DO BEZPEČÍ, DALEKO OD ANTIKRISTA.

  Má drahá, milovaná dcero,
slyš Mě teď, kdy tě informuji, že můj čas je už skoro nad světem.
  Váš čas je už krátký, protože dny temnoty ubývají a nový úsvit, nový začátek přichází.
  Všechny vaše slzy strachu a útrap jsou už skoro pryč a zbývá už jen málo času, než přijde nádherná éra míru.
  Obnova mého království na zemi se zakrátko uskuteční a má vláda nad všemi Božími dětmi nahradí obléhání Satanem.
  Moji následovníci, váš zmatek, pokud jde o pravost mého volání k vám, se rozplyne.
  Všechno se stane jasné, jako krystalicky čistá voda ze zdroje z mého nebeského těla, která tryská, aby strávila srdce všech Božích dětí.
  Světlo Pravdy zapálí svět přes stále rostoucí temnotu, která se jako hnisavá choroba usadila v každém koutu země.
  Brzy vás Pravda osvobodí, odstraní všechny vaše pochybnosti, vaše úzkosti a zanechá ve vás pocit jasu v mysli i duši. Potom, naplnění mým Duchem Svatým, se uskuteční celosvětové obrácení.
  Budou obnoveni ti, jejichž víra je slabá a pravda nové křesťanské armády uvidí světlo dne.
Naděje, láska a modlitba vám budou dávat sílu, zatímco povedu svět k novému dědictví, které vám bylo slíbeno už před tak dlouhým časem.
  Těm z vás, kteří mají z mých poselství strach, pravím – připomínejte si prostě toto:
  SVĚT, KTERÝ VÁS ČEKÁ, JE VELKÝM DAREM PRO VÁS A VAŠI RODINU. JE T O RÁJ,   P O    K T E R É M   B Y S T E   M Ě L I   T O U Ž I T,  PROTOŽE NIC NA ZEMI,  J A K   J I   Z N Á T E,   SE MU NEMŮŽE ROVNAT!
  Když Mě milujete, pak věřte v mou dobrotu, mou Lásku, mé zaslíbení přivést vás do slavného dědictví,  p r o   k t e r é   j s t e   s e   z r o d i l i !
  V Z D E J T E   S E   N Y N Í   V Š E C H   S T A R O S T Í   A   O B A V.
  Dovolte Mi pozvednout vás ze všeho zla a přivést vás do bezpečí, daleko od Antikrista.
Modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně (71):

                                        Modlitba za ochranu před pronásledováním.
  "Ó, JEŽÍŠI, ZACHRAŇ BOŽÍ DĚTI PŘED ANTIKRISTEM. OCHRAŇUJ NÁS OD PLÁNŮ KE KONTROLE ZEMĚ. PANE, ZACHRAŇ NÁS OD PRONÁSLEDOVÁNÍ.
  OCHRAŇUJ TEMNÉ DUŠE PŘED ANTIKRISTEM TAK, ABY MOHLY BÝT VE TVÝCH OČÍCH VYKOUPENY.
  POMOZ NÁM V NAŠÍ SLABOSTI. POSILNI NÁS V DUCHU, ABYCHOM SE VZPŘÍMILI A VEDLI JEDEN DRUHÉHO, AŽ BUDEME KRÁČET VE TVÉ ARMÁDĚ K BRANÁM RÁJE.
  POTŘEBUJI TĚ, DRAHÝ JEŽÍŠI,
  MILUJI TĚ, DRAHÝ JEŽÍŠI,
  OSLAVUJI TVOU PŘÍTOMNOST NA ZEMI.
  VYHÝBÁM SE TEMNOTĚ.
  ZBOŽŇUJI TĚ A VZDÁVÁM SE TI TĚLEM I DUCHEM, ABYS MI MOHL ODHALIT PRAVDU TVÉ PŘÍTOMNOSTI, ABYCH MĚL VŽDY DŮVĚRU VE TVÉ MILOSRDENSTVÍ PO VŠECHNY ČASY. AMEN."

  Jděte teď a připravte vaše duše, aby   Mi  zůstaly   věrné  a  silné, zatímco vás povedu k věčnému životu.
   Váš Ježíš.
604.                                Poselství Ježíše ze dne 1. listopadu 2012 v 18:00.

                                            BYLA VÁM DÁNA VÝZBROJ. POUŽIJTE JI.

  Má drahá, milovaná dcero,
musíte nyní povstat a spojit se v lásce k přípravě na těžké časy, které leží před vámi.
  Vy, má mocná armáda,  j s t e   p o ž e h n a n í   a   c h r á n ě n í   P e č e t í   m é h o   O t c e,  P e č e t í   ž i v é h o   B o h a.
  Při všem, co na vás bude vrháno ze všech stran, pamatujte, že jsem s vámi.
  K mnoha událostem, včetně přírodních otřesů, válek, rozkolu v mé církvi na zemi, diktatur v každém z vašich národů – ve svém jádru propojených – d o j d e   n a j e d n o u.
  Tak mnoho rozvratů vyvolá mnoho slz a skřípění zubů, ale jedna věc zůstane nedotčená. Tou bude moc Boží a jeho láska ke všem jeho dětem.
  Tato bitva se rozpoutá před světem a vy, moje armádo, se nesmíte chvět strachem. V mém království je všechno v pořádku a vaše místo je tam zajištěno. Jsou to ostatní lidé, o které se teď musíte zajímat.
  Byla vám dána výzbroj. Použijte ji. Modlitby mé modlitební kampaně pomohou zmírnit mnohé z hrůz zaviněné hříchy lidstva.   Prosím, modlete se tuto modlitbu za zmírnění trestů (83).

                                               MODLITBA ZA ZMÍRNĚNÍ TRESTŮ:
  "Ó, DRAHÝ OTČE, OTČE NEJVYŠŠÍ, MY, TVOJE NEBOHÉ DĚTI, SE VRHÁME PŘED TVŮJ SLAVNÝ TRŮN V NEBI.
  PROSÍME TĚ VROUCNĚ, ABYS ZBAVIL SVĚT ZLA.
  ÚPĚNLIVĚ PROSÍME O TVÉ SLITOVÁNÍ NAD DUŠEMI TĚCH, KTEŘÍ ZPŮSOBUJÍ TĚŽKÉ STRÁDÁNÍ TVÝM DĚTEM NA ZEMI.
  PROSÍME, ODPUSŤ JIM.
  PROSÍME ODSTRAŇ ANTIKRISTA, JAKMILE SE DÁ POZNAT.
  PROSÍME TĚ, DRAHÝ PANE, ZMÍRNI SVOJI TRESTAJÍCÍ RUKU.
  MÍSTO TOHO TĚ PROSÍME, ABYS PŘIJAL NAŠE MODLITBY A NAŠE TRÁPENÍ, ABYS ULEHČIL UTRPENÍ TVÝCH DĚTÍ V TOMTO ČASE.
  DŮVĚŘUJEME TI.
  UCTÍVÁME TĚ.
  DĚKUJEME TI ZA VELKOU OBĚŤ, KTEROU JSI UČINIL, KDYŽ JSI POSLAL TVÉHO JEDINÉHO SYNA, JEŽÍŠE KRISTA, ABY NÁS ZACHRÁNIL OD HŘÍCHU.
VÍTÁME TVÉHO SYNA, ZNOVA, JAKO SPASITELE LIDSTVA.
PROSÍME, OCHRAŇUJ NÁS. NEDEJ NÁM UBLÍŽIT. POMOZ NAŠIM RODINÁM. SLITUJ SE NAD NÁMI. AMEN."

  Vy, moje armáda, jste na vše připraveni. Všechno, co musíte udělat, je věřit ve Mne.
  Když Mi budete plně důvěřovat, budete schopní odevzdat všechnu vaši lásku, vaše trápení, vaše starosti a vaši bolest Mně, vašemu Ježíši.
  Když se tak stane, potom musíte všechno ponechat v mých svatých a milosrdných rukou.
  Děkuji, že jste odpověděli na mé volání.
   Váš Ježíš                               N E Ř E D Ě N É   U Č E N Í   Z   E V A N G E L I A:


  A Ježíš jim řekl:"Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho navyženu ven, neboť jsem sestoupil z nabe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal; a jeho vůle jest,  abych   n e z t r a t i l   n i k o h o   z   t ě c h,   k t e r é   m i   d a l,   a l e   v z k ř í s i l   j e   v   p o s l e d n í   d e n.
  Neboť to je vůle mého Otce,  a b y   k a ž d ý,  kdo vidí Syna a  V Ě Ř Í   V   N Ě H O,  m ě l   ž i v o t   v ě č n ý.
  Amen, amen, pravím vám, já jsem  D V E Ř E  pro ovce. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet  a   n a l e z n e   p a s t v u. Já jsem  D O B R Ý   P A S T Ý Ř.  Dobrý pastýř  P O L O Ž Í   S V Ů J   Ž I V O T   Z A   O V C E.
  Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince (z Židů). I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, a jeden pastýř. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám   v ě č n ý   ž i v o t;  nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve.
  Můj Otec, který mi je dal,  je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky.  J Á   A   O T E C   J E D N O   J S M E.  Otec  je  ve  mně  a já  v  Otci. A kdo vidí mne, vidí toho, který mne poslal.
  Já jsem přišel na svět jako  S V Ě T L O,  aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě.  Kdo slyší má  slova   a   n e z a c h o v á v á   j e,  toho já nesoudím.  Nepřišel jsem, abych soudil svět,  A L E   A B Y C H   S V Ě T   S P A S I L.
  Kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, má kdo by jej soudil: Slovo, které jsem mluvil,   t o   j e j   b u d e   s o u d i t   v   p o s l e d n í   d e n.  Neboť jsem nemluvil sám za sebe, ale Otec, který mě poslal, přikázal mi, jak mám mluvit a co říci. A vím, že jeho   P Ř I K Á Z Á N Í   J E   V Ě Č N Ý   Ž I V O T !
  J Á   J S E M   C H L É B   Ž I V O T A.  Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe;  K D O   J Í   Z   T O H O T O   C H L E B A,  Ž I V   B U D E   N A V Ě K Y.  A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa.
  Amen, amen, pravím vám,  N E B U D E T E - L I   J Í S T   T Ě L O   Č L O V Ě K A   A   P Í T   J E H O   K R E V,   N E B U D E T E   M Í T   V   S O B Ě   Ž I V O T.
  Kdo jí moje tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.
  Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne.  C O   D Á V Á   Ž I V O T,   J E   D U C H !"
 
  Ježíš jim řekl:"Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak i já posílám vás." Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy,  t o m u   j s o u   o d p u š t ě n y,  komu je neodpustíte,   t o m u   o d p u š t ě n y   n e j s o u.
  Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky,  K Ř T Ě T E   J E   V E   J M É N O   O T C E   I   S Y N A   I   D U C H A   S V A T É H O   A   U Č T E   J E,   A B Y   Z A C H O V Á V A L I   V Š E C K O,   C O   J S E M   V Á M   P Ř I K Á Z A L.
  Jděte do celého světa   A   K A Ž T E   E V A N G E L I U M  všemu stvoření.  K D O   U V Ě Ř Í   A   P Ř I J M E   K Ř E S T,   B U D E   S P A S E N;  kdo však neuvěří   B U D E   O D S O U Z E N.
  Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém   B U D O U   V Y H Á N Ě T   D É M O N Y  a  budou mluvit novými jazyky...; na choré  B U D O U   V K L Á D A T   R U C E   A   U Z D R A V Í   J E.

  A   H L E,   J Á   J S E M   S   V Á M I   P O   V Š E C K Y   D N Y   A Ž   D O   S K O N Á N Í   T O H O T O   V Ě K U !"
                                                                               ---------------------------------------------
  Když jim to Pán řekl, byl vzat  V Z H Ů R U   D O   N E B E.
  Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval  znameními.(zázraky)

  První knihu jsem napsal o všem, co Ježíš učinil a učil od samého počátku až do dne, kdy v Duchu Svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu; jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit   a   u č i l   j e   o   k r á l o v s t v í   B o ž í m.
  Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma:"Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli.
  Jan křtil vodou, vy však budete  p o k ř t ě n i   DUCHEM  SVATÝM, až uplyne těchto několik dní." Ti, kteří byli s ním, se ho ptali:"Pane, už v tomto čase chceš  o b n o v i t   k r á l o v s t v í   pro  Izrael?"
  Řekl jim:"Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; ale dostanete  s í l u   D u c h a   S v a t é h o,  K T E R Ý   N A   V Á S   S E S T O U P Í, (první Letnice), a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země."
  Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli:"Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe,  Z N O V U   P Ř I J D E  P R Á V Ě   T A K,  J A K   J S T E   H O  V I D Ě L I   O D C H Á Z E T."
  Když přišli do města, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry. Pak se modlili:"Ty, Pane, znáš srdce všech lidí; ukaž koho z těch dvou sis vyvolil, aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil a odešel tam, kam patří." Potom jim dali losy a los padl na Matěje; tak byl připojen k jedenácti apoštolům.
  Když nastal den  L E T N I C,  byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl  h u k o t   z   n e b e,  jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.
  A ukázaly se jim jakoby  O H N I V É   J A Z Y K Y,  rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden;  V Š I C H N I   B Y L I   N A P L N Ě N I   D U C H E M   S V A T Ý M  a  začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.
  V Jeruzalémě byli zbožní lidé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se:"Což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči?: Partové, Médové.., z Pontu a Asie, Egypta a krajů Libye, Římané, židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové; všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích  o  v e l i k ý c h   s k u t c í c h   B o ž í c h!"
  Žasli a v rozpacích si říkali jeden druhému:"Co to má znamenat?" Ale jiní říkali s posměškem:"Jsou opilí!"
  Tu vystoupil Petr s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je:"Muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, poslouchejte mě pozorně: Tito lidé nejsou opilí, jak se domníváte, vždyť je teprve devět hodin ráno. Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele: 'A stane se v POSLEDNÍCH DNECH, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny.
  I na své služebníky a služebnice v oněch dnech sešlu svého Ducha, a  b u d o u   p r o r o k o v a t.  A učiním  d i v y   nahoře  n a   n e b i   a   z n a m e n í   dole   n a   z e m i: krev a oheň a oblaka dýmu.
  Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než   P Ř I J D E   D E N   P Á N Ě,  velký a slavný; a každý  K D O  V Z Ý V Á   J M É N O P Á N Ě,  B U D E   Z A C H R Á N Ě N.'
  Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale  B Ů H   H O   V Z K Ř Í S I L;  vytrhl jej z bolesti smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci. David o něm praví: 'Viděl jsem Pána stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal; proto se mé srdce zaradovalo a jazyk můj se rozjásal, nadto i tělo mé odpočine v naději, neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš,  A B Y   S E   T V Ů J   S V A T Ý   R O Z P A D L   V   P R A C H.'
  Bratří, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl phřben...Byl to však prorok a věděl o přísaze, kterou se mu Bůh zavázal,  ž e  j e h o   p o t o m k a   n a s t o l í   n a   j e h o   t r ů n.;  viděl do budoucnosti a mluvil tedy o vzkříšení Kristově, když řekl, že nezůstane v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne v prach.
  Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha Svatého, kterého Otec slíbil; nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte. Ať tedy všechen Izrael ví s jistotou, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh   P Á N E M   A   M E S I Á Š E M. David sám říká:'Řekl Hospodin mému Pánu: U S E D N I   P O   M É   P R A V I C I,  D O K U D   T I   N E P O L O Ž Í M   N E P Ř Á T E L E   P O D   N O H Y.'"
  Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi a apoštolům:"CO MÁME DĚLAT?" Petr jim odpověděl:"OBRAŤTE SE, ČIŇTE POKÁNÍ A KAŽDÝ Z VÁS AŤ PŘIJME KŘEST VE JMÉNU JEŽÍŠE KRISTA NA ODPUŠTĚNÍ SVÝCH HŘÍCHŮ, A DOSTANETE DAR DUCHA SVATÉHO. NEBOŤ TO ZASLÍBENÍ PLATÍ VÁM I VAŠIM DĚTEM I VŠEM DALEKO ŠIROKO, které si povolá Pán, náš Bůh. Zachraňte se z tohoto  Z V R Á C E N É H O   P O K O L E N Í!"
  A ještě jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal. Ti, kteří přijali jeho slovo,  B Y L I   P O K Ř T Ě N I  a  přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí, Vytrvale  poslouchali učení apoštolů, byli spolu,  L Á M A L I   C H L É B   A   M O D L I L I   S E.(první mše)
  Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne  POBÝVALI SVORNĚ V CHRÁMU, po domech LÁMALI CHLÉB a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všem lidem milí.
  A PÁN DENNĚ PŘIDÁVAL K JEJICH SPOLEČENSTVÍ TY, KTERÉ POVOLÁVAL KE SPÁSE. 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář