Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.20 POSELSTVÍ, INFORMACE A RADY Z NEBE LIDEM NA ZEMI.
                Č.20  POSELSTVÍ, INFORMACE A RADY Z NEBE LIDEM NA ZEMI.

            -----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                          Co se vlastně chystá?
                           D R U H Ý   P Ř Í C H O D   Pána Ježíše Krista na zem.

  Když Bůh stvořil svět a člověka, Adam s Evou zhřešili a propadli smrti, stali se smrtelní.
  Bůh Otec byl velice zarmoucen a zklamán, ale protože své stvoření velice miluje, ihned vymyslel plán, jak chybu člověka napravit.
  Nejen že se o své tvory staral dál, vyvolil si židovský národ, který ochraňoval a vedl, jak si každý může přečíst ve Starém zákoně. Z židovského národa pak měl přijít Spasitel lidí před věčnou smrtí z hříchu.
  Bůh Otec a Duch Svatý si vyvolili prostou a pokornou dívku Marii z Nazareta, poslali za ní anděla Gabriela, který jí oznámil její poslaní a ona se vším souhlasila. Tak se v jejím lůně s pomocí Ducha Svatého počal Ježíš Kristus Spasitel světa.
  Pak se Maria zasnoubila s Josefem a vytvořili rodinu pro narození Ježíška.
  V Betlémě ve chlévě, v naprosté chudobě, tak přišel Bůh jako človíček na svět.
  Dospěl v muže, chodil mezi lidmi, uzdravoval nemocné, křísil mrtvé, vyháněl démony z posedlých lidí, dělal zázraky a všechny své následovníky učil, jak se mají k sobě chovat. Učil je víře, naději a lásce.
  Pak se nechal obětovat tou nejhorší smrtí - ukřižováním - za všechny lidi na světě, minulé i budoucí. A stal se tak naším Králem, Pánem a Soudcem.
  Před dvěma tisíci lety Bůh přišel na svět jako miminko, bezbranné a něžné. A teď se vrátí mezi nás jako Král, Pán a Soudce.
  A my se máme na Jeho druhý příchod připravit.
  Krásné a požehnané svátky Vám všem přeje Barmanka.

              --------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                     

026.                              Poselství Ježíše ze dne 11. prosince 2010 v 09:15.

                                                       BUDOUCÍ ŽIVOT.

  Má drahá, milovaná dcero,
teď už jsi připravená se pohnout kupředu a pokračovat v úkolu dokončení mé svaté Knihy Pravdy. Má dcero, prošla jsi očistou nutnou k tomu, abys dostala sílu k této práci.
  Moje děti jsou polapeny v tomto světě dvou částí a neuvědomují si, že brzy se všechno sjednotí. Tyto dvě části zahrnují smutek a radost. Smutek existuje ve světě způsobem, jež způsobuje hluboký chaos a beznaděj. Je to smutek, jenž je odlišný od všech ostatních od vzniku země.
  Smutek, pociťovaný dnes, je založen na ztrátě, způsobené odnětím materiálních věcí. Je tu také touha po klidu těla, ducha a duše. Ten se dá dosáhnout jen pokorou, a přijetím a láskou mého Věčného Otce. Potom je tu radost. Usmívám se s láskou, když se mé děti smějí, usmívají a mají radost. To je dar ode Mne. Smích a radost jsou důležitými dary pro lidstvo, když jsou čisté a nejsou na úkor jiných.
  Moje malověrné děti, vím, že je těžké se zastavit a říct si – vracím se zpět k Bohu. Mnoho z vás si uvědomuje, kdo je Věčný Otec. Jen málokdo chápe, že On bdí nad každým z nich každý jeden den jejich života. Usmívá se, směje se a prožívá velkou radost, když jsou jeho děti šťastné. Avšak nepohlíží s laskavostí na radost těch, nebo na jejich pokus o radost, když je dosažena bez lásky v jejich srdcích.
  Stejně i Já, váš Spasitel Ježíš Kristus, vás – všechny moje děti – také miluji. Jsem jedno s mým Věčným Otcem. Usmívám se na vás všechny a doufám, že přijdete zpět ke Mně.
  Pojďte ke Mně, mé děti, v jednotě a přibližte se ke Mně s otevřeným srdcem. Poselství, jež se vztahují k mému druhému příchodu, vyvolávají v srdcích mnoha mých dětí strach. Není třeba se bát. To bude okamžik absolutní radosti, slávy a čistého štěstí, protože všechny ty, jež obrátí svoje srdce ke Mně, vezmu do svého náručí a budeme plakat slzami radosti.
  Vy věřící, prosím, prosím, modlete se za ty, jež nevěří, anebo sešli ze své cesty. Pastýř, jenž se stará o své stádo, se vždy bude neúnavně snažit najít ty ovce, které jsou ztracené. Radost z vítězství, které pociťuje, když se vrátí do jeho stáda, je podobná pocitu, jaký zakouším, když se moje ztracené děti vrátí ke Mně.
  Děti, i ve chvílích radosti a smíchu na této zemi, pamatujte prosím, na jednu věc. Není to než záblesk čistého štěstí a radosti, které budou existovat na nové zemi, až se znovu objeví ztracený ráj. Až se to stane, tak se vyvolení a všichni ti, jež žijí spravedlivý život a věří ve svého Stvořitele, se sjednotí se znovuvzkříšenými mrtvými. Tito lidé, přátelé a rodina, jež ze života odešli, se sjednotí se Mnou v této nové slavné věčnosti. Pamatujte si, děti, že je důležité nepovažovat tuto zemi za samozřejmost a ani nepředpokládat, že všechno na ní je pod vaší kontrolou.  P R O T O Ž E  T O M U   T A K   N E N Í!
 A přesto, že se i nadále oddáváte slibům, zklamáním, radostem a zázrakům, které vám poskytuje, nezapomínejte, že je jen dočasným místem. Dočasným jevištěm před vstupem do království mého Otce – nového nebe a země, které se sjednotí.
  Poslední výzva, děti moje – modlete se ke Mně vašimi vlastními slovy. Proste Mě o vedení. Proste Mě, abych vám ukázal lásku a pravdu způsobem, jemuž porozumíte. Nestrkejte stále hlavu do písku, nebo se nebudete radovat ze slávy nové země.

                                                      Prázdná cesta do nicoty.
  Děti, které se Mi vysmívají a popírají Mě, budou tvrdit, že neexistuje život po tomto životě. Nechte Mě, abych vás ujistil, že si nejen sami uzavírají přístup do ráje. Místo toho kráčejí po prázdné cestě do nicoty. V některých případech následují lež mistra klamu – Zlého – jenž se pohybuje tak tiše a s takovou smrtelnou obratností, že ti, kteří v něho nevěří, ho slepě následují do bran pekla, držíce se jeho ruky.
  Když moji věřící vidí tyto lidi, jak se arogantně vychloubají a jsou hrdí na svůj ateizmus, tak pociťují strašné utrpení. Ti, kteří na sebe vzali můj kříž, pociťují smrtelnou agónii, kterou jsem prožíval v čase mého utrpení v Getsemanské zahradě. To je místo, kde jsem poznal, že i když podstoupím dobrovolně nejvyšší oběť tím, že přijmu smrt jako prostředek k tomu, aby moje děti dostaly možnost získat místo v království mého Otce, tak některým dětem to bude lhostejné. To Mi způsobovalo nejhorší agónii, kvůli níž jsem potil krev. Hrůza, kterou jsem pociťoval kvůli těmto ztraceným duším, ve Mně přetrvává ještě i dnes.
  Těm z vás, jež se ptají – jestliže jsi Bůh nebo Ježíš Kristus, pak jistě můžeš udělat všechno? Moje odpověď je – samozřejmě. Mimo jedinou věc. N E M O H U   Z A S A H O V A T   D O   V A Š Í   S V O B O D N É   V Ů L E,   kterou jste dostali jako dar. Bude záviset na mých dětech, aby udělaly tuto konečnou volbu ze své vlastní vůle.
  Váš milující Kristus Váš Spasitel Ježíš Kristus
627.                              Poselství Ježíše ze dne 27. listopadu 2012 v 20:08.

                        MOJI KNĚŽÍ, NESMÍTE MĚ URÁŽET TÍM, ŽE MĚ BUDETE PROHLAŠOVAT                                                                    ZA LHÁŘE.

  Má drahá, milovaná dcero,
musím vám vysvětlit, že mnozí z vás, kteří tvrdě pracují na získávání stoupenců a šíření mého Svatého Slova, budou napadáni jako nikdy dříve samozvanými znalci, kteří odmítají tato poselství jako bezvýznamná.
  Jiní, kteří na vás také budou útočit, řeknou, že nejste oprávněni hlásat mé Slovo, nebo vydávat je za Pravdu.
  Nakonec vám budou hrozit jistí posvěcení služebníci mojí církve a budou požadovat, abyste přestali s touto činností, protože je vaše práce uráží. Řeknou, že tato poselství nejsou od Boha. Podezírají je, že pocházejí od zlých sil. Řeknou, že   J S O U   V   R O Z P O R U   S   U Č E N Í M   M É   C Í R K V E.  Říkám jim toto:

  Která část mých poselství vám působí takový srdcebol? Proč nemluvíte pravdu, když kritizujete mé Slovo?

  Proč se chvástáte znalostmi duchovních záležitostí, které, jak říkáte, převyšují moje znalosti?

  Mluvíte ve jménu mého Těla na zemi, mé církve? Pokud ano, tak jsem vás k tomu svým vikářem nezmocnil.

  Je vaše intenzivní kampaň, směřující k odmítnutí těchto poselství, založená na vašem vlastním úsudku a osobních názorech?

  Vyhledáváte chyby a pak hrozíte vašemu stádu, že budou-li číst mé Slovo, budou uvedeni v omyl.

  Říkáte, že mé Svaté Slovo musí být odmítnuto a pak říkáte mým následovníkům, že je jejich povinností udělat totéž.

  Proč se bojíte Krále, jemuž jste zasvětili život?

  Mě se obávat nemusíte, a přesto vám je mé Slovo nepříjemné.

  Na světě je mnoho samozvaných, nepravých proroků, kteří potřebují mnoho modliteb. Ti však, kteří jsou praví, budou vaším cílem nejčastěji. Jsou to moji praví proroci, kteří vzbuzují nevoli kněží, kteří stále si ještě nejsou jisti cílem této mé svaté mise.
  Buďte opatrní, pokud jde o toho, koho napadáte, šíříte zášť, nepravdy a vytváříte pomluvy, protože k tomu jsem vám nedal oprávnění ani Já, ani má církev.
 M O J I   K N Ě Ž Í,   N E S M Í T E   M Ě   U R Á Ž E T   T Í M,   Ž E   M Ě   B U D E T E   P R O H L A Š O V A T   Z A   L H Á Ř E !
  V den, kdy vám bude odhalena Pravda, pocítíte velkou hanbu.
  Musíte složit zbraně a vzdát se veškeré nenávisti a hněvu, které vás právě trápí. Pak se podívejte, co se vám přihodilo.   Satan vás oklamal do té míry, že vaše ústní a psané útoky na toto dílo jdou už za hranici toho, co se od vás, jako kněze, očekává.
  Proč se to stalo? Proto, aby se tato mise zdržela a lidé byli odvedeni od mých modliteb, seslaných z nebe k záchraně duší.
  To, co děláte, je pokus zastavit Mě, vašeho Ježíše, v mém plánu na záchranu lidstva.  J E       T O   V E L M I   V Á Ž N Á   U R Á Ž K A   V Ů Č I   B O H U.
  Zde je modlitba modlitební kampaně (86), jež vám pomůže odpovědět na mé volání a uvolní vás z muk pochybností:

  UVOLNI MĚ Z MUK POCHYBNOSTÍ:
  "PŘICHÁZÍM PŘED TEBE ZMATENÝ, NEJISTÝ A ROZMRZELÝ, DRAHÝ JEŽÍŠI, PROTOŽE JSEM ZNEPOKOJEN PRAVDOU, KTEROU HLÁSÁŠ V TĚCHTO POSELSTVÍCH.
  ODPUSŤ MI, JESTLI JSEM TI UBLÍŽIL.
  ODPUSŤ MI, ŽE TĚ NESLYŠÍM.
  OTEVŘI MÉ OČI A UKAŽ MI, CO POTŘEBUJEŠ, ABYCH POCHOPIL.
  ÚPĚNLIVĚ TĚ PROSÍM, DEJ MI SÍLU DUCHA SVATÉHO, ABY MI UKÁZAL PRAVDU.
  MILUJI TĚ, DRAHÝ JEŽÍŠI, A PROSÍM TĚ, ABYS MĚ OSVOBODIL OD MUK POCHYBNOSTÍ.
  POMOZ MI, ABYCH ODPOVĚDĚL NA TVÉ VOLÁNÍ.
  ODPUSŤ MI, JESTLI JSEM TĚ URAZIL A PŘIVEĎ MĚ BLÍŽE K TVÉMU SRDCI.
  VEĎ MĚ KE TVÉMU NOVÉMU KRÁLOVSTVÍ A UDĚL MI PŘÍZEŇ, ABYCH SKRZE MÉ VLASTNÍ UTRPENÍ A MODLITBY TI MOHL POMOCI ZACHRÁNIT DUŠE, TAK DRAHÉ TVÉMU NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI. AMEN."
  Váš Ježíš491.                              Poselství Ježíše ze dne 14. července 2012 v 15:15.

                      NESTAČÍ VĚŘIT V OTCE, NEBOŤ TI, KTEŘÍ ODMÍTAJÍ JEHO SYNA, ODMÍTAJÍ
                                                                         SPÁSU.
  Má drahá, milovaná dcero,
tak mnoho náboženství na světě jde špatnou cestou, čímž pro Boží děti dělá těžké, aby získaly věčný život.
  Jedině mou smrtí na kříži byl učiněn věčný život možným.
  Můj Otec, který poslal Mě, svého jediného Syna jako obětního beránka, umožnil, aby celé lidstvo získalo spásu a věčný život.
  Věčný život byl dán Adamovi a Evě jako dar. Potom, kvůli skvrně hříchu a jejich neposlušnosti, jim byl odebrán. A tak se člověk stal smrtelným, jeho tělo nečisté, jeho život ve své fyzické formě se stal nedokonalým a země se stala ubohou imitací bohaté a skvělé země, stvořené pro Adama a Evu v zahradě ráje.
  Potom Bůh, můj věčný Otec, udělil spásu těm, kteří přijali Mě, jeho jednorozeného Syna, jako cestu do jeho nového ráje.
Jedině skrze Mne můžete být přijati mým Otcem.
  Nestačí věřit v Otce, neboť ti, kteří odmítají jeho Syna, odmítají svoji spásu.
  Nezapomeňte, že je mnoho Božích dětí, které pro svou nevědomost neuznávají Mě, Spasitele lidstva. Ale díky mému velkému milosrdenství, bude jim božským zásahem odhalena pravda.
  Všechny jsou si rovné v očích mého Otce a On chce sjednotit všechny takové duše na své hrudi. Miluje je všechny.
Až uvidí důkaz, pak přijmou, že Bůh Nejvyšší jim dal dar věčného života prostřednictvím mé oběti na kříži. Tímto způsobem budou všichni uctívat jediného Boha. Neboť je jenom jeden Bůh, který stvořil každého z vás.
  Jdi nyní, má dcero, a pomoz zajistit, aby má poselství byla dána všem vyznáním víry, všem národům a každému z Božích dětí.
V to zahrnuji i pohany a ty, kteří mají kamenná srdce.
  Nevadí, že budou na tebe plivat, nebo tě odmítnou poslouchat, musíš jim poselství dát. Každý člověk, nebo následovník Mě, Ježíše Krista, který nemůže přijmout, že si přeji předat Svaté Slovo Boha všem náboženstvím, není pravým křesťanem.
  Tak mnozí odmítli tato moje poselství světu, protože Já ve své náruči objímám celé lidstvo a každé jiné náboženství, včetně ateistů.
  Nemáte právo předpokládat, že jenom vy, praví křesťané, jste milovaní Bohem, mým Věčným Otcem. Jste požehnaní a milovaní, ale bez obrácení celého lidstva můj Otec nedosáhne vítězství, které si přeje, aby sjednotil všechny své děti.
  Vy, moji následovníci, máte velkou odpovědnost kvůli daru Pravdy, který jste dostali.
  Je vaší povinností šířit mé Svaté Slovo, abyste přivedli do království mého Otce ty nebohé duše, které neví nic o mé existenci.
  Váš Ježíš.470.                                  Poselství Ježíše ze dne 21. června 2012 v 17:30.

         ČLOVĚK SE NEVYVINUL ZE ZVÍŘAT, ALE TO JE PRÁVĚ TO, CO BY LIDÉ NEVĚŘÍCÍ
                              V BOHA, CHTĚLI ABYSTE TOMU UVĚŘILI.
  Má drahá, milovaná dcero,
už od počátku věků, když svět byl stvořen mým Věčným Otcem, bylo mnoho zmatku týkajícího se původu lidské rasy.
  Když můj Otec stvořil svět tak, aby mohl mít rodinu, učinil k tomu mnoho příprav.
  Stvořil zemi, moře, rostliny, stromy, hory, řeky, zvířata, a pak, v posledním dnu, kdy všechno v ráji bylo na svém místě, stvořil člověka.
  Člověk, i když poskvrněný hříchem, je posvátné stvoření. Zvířata jsou zde, aby sloužila lidem. Člověk se nevyvinul ze zvířat, ale to je právě to, co by lidé nevěřící v Boha chtěli, abyste uvěřili.
  Evoluční teorie, které tvrdí, že člověk povstal ze zvířat, jsou lži. Nikdy nemohou být dokázány.
  Satan, jeho padlí andělé a každý ďábel, který pochází od nepřítele Boha, přesvědčili lidi o této strašné lži.
  Člověk je dítě Boha, ale Satan, aby ponížil lidské Boží dítě, chce vyvolat zmatek v srdcích lidí. Proč podporuje tyto lži falešným učením? Tímto způsobem může dokázat, že se člověk vyvinul z opic a tak přesvědčit [lidi] o tom, že nebyli stvořeni rukou mého Věčného Otce. Je to jedna z největších lží, které se ďábel dopustil, když použil duše těch lidí, kteří prohlašují, že jsou více inteligentní než zbytek jejich bratrů a sester.
  Vědci tvrdí, že člověk se vyvinul ze zvířete, ale jsou oklamáni.
  Věda selhává, když se pokouší vysvětlit pravdu o stvoření celého vesmíru. Žádný člověk nerozumí zázraku Božího stvoření.
Jestliže si člověk myslí, že na základě lidského uvažování zná všechny odpovědi vztahující se k původu lidstva, potom klame nejenom jiné nebohé duše, ale i sám sebe.
  Když v takových duších, které věří v nadřazenost lidské inteligence, není přítomná Boží láska, pak se ateizmus šíří jako plevel.
  Tento plevel, který se rozrůstá všemi směry, nakazí a zničí každou úrodu v dohledu a vyvolá chorobu.
  Jediným lékem je vyhledat pomoc u Boha pokornou modlitbou a prosit, aby pravda byla odhalena.
  Tak mnoho nepravd šířených ateisty, kteří se pokoušejí dokázat, že Bůh neexistuje, zničilo milióny duší. Jejich oběti potřebují vaše modlitby.
  Ateizmus je největším náboženstvím na světě a ti, kteří zasvětili své životy tomuto klamu, jsou ztraceni na věčnost.
Budou čelit plamenům pekla.
  Pokud se ke Mně během Varování nebo po něm neobrátí, budou snášet utrpení strašného trestu.
  Modlete se za ně.
  Váš Ježíš.

482.                                Poselství Boha Otce ze dne 5. července 2012 v 15:30.

NIKDO NEMŮŽE VYSVĚTLIT, JAK JSEM STVOŘIL VESMÍR NEBO LIDSTVO, A NEZÁLEŽÍ NA TOM, JAK SE O TO BUDOU POKOUŠET, PROTOŽE TO NENÍ  MOŽNÉ.                                             
  Má nejdražší dcero, pomoz Mi v mém žalu, kdy pláču kvůli všem těm mým dětem, které odmítají připustit, že Já existuji.
  Jak Já po nich toužím.
  Jak pláču kvůli jejich ubohým duším.
  Jsou tak inteligentní a bystré ve svém lidském způsobu uvažování a přesto neumí porozumět Pravdě toho, kdo jsem Já.
  Já jsem počátek.
  Já jsem Stvořitel všeho, co je.
  Já jsem jejich Otec, i když Mě odmítají.
  Kdyby tak jenom mohly uvidět Pravdu.
  Kdyby Mi jenom dovolily se dotknout jejich srdcí, abych jim mohl ukázat mé zázračné a nádherné plány, které je čekají.
Mnohé z těchto duší Mě, bez své vlastní viny, neznají. Těmto duším bude ukázána Pravda tak, že si zvolí mou cestu.
  Potom ty, kterým byla dána Pravda, ale které dovolily lidskému uvažování a oslavě lidské inteligence je oslepit, budou pro Mě ztraceny.
  Mnohé takové duše se obrátí, ale mnohé odmítnou tento kalich Spásy, který jim nabídnul můj milovaný Syn.
  Děti mého srdce, prosím vás, pomozte Mi zachránit mé vzácné děti.
  V tomto čase, kdy se mé slzy řinou, vás prosím, abyste Mi je přivedly prostřednictvím Božího milosrdenství mého Syna.
  Tak mnoho těchto duší, včetně mladých dětí, Mě vyzývavě a veřejně odmítají, aby ukázaly jiným, jak jsou   i n t e l i g e n t n í.
  Přehnaná úcta k lidské inteligenci je pokušením, které vkládá do duší mých dětí nepřítel.
  Šelma hltá mé děti a ony nemají ani ponětí o tom, co jim způsobuje. Tak mnoho padlých andělů přesvědčuje lidstvo, že lidská inteligence je neomylná.
  Když lidstvo věří – nebo samo sebe o tom přesvědčilo – že zná Boží zákony stvoření, pak padlo do léčky plné klamu.
  Nikdo nemůže vysvětlit, jak jsem stvořil vesmír a nezáleží na tom, jak se o to pokoušejí, protože to není možné. Kdy to pochopí? Kdy uvidí, že ty mé děti, mající čisté, jednoduché a pokorné duše, které Mě přijímají, rozumějí jednoduché pravdě?
Ty nepotřebují důkaz, protože cítí moji lásku ve svých čistých srdcích, která nechávají otevřená, a tak mohu jejich duše zaplavit božskými milostmi.
     J Á   J S E M   V Á Š   B Ů H,   V Á Š   S T V O Ř I T E L   A   V Á Š   P Ř I R O Z E N Ý   O T E C !
  Mé děti musí ke Mně přijít skrze mého milovaného Syna a ze své vlastní svobodné vůle. Nemohu je nutit.
  Vám, mé děti, byla dána síla k tomu, abyste pomohly zachraňovat jejich duše.
  Všem z vás, které odpoví na moji naléhavou prosbu zachránit vaše bratry a sestry pomocí modliteb a obětí, budou uděleny mimořádné milosti.
  Má moc je nekonečná.
  Mé zázraky, ve spojení s utrpením a modlitbami mých dětí, budou použity k záchraně ztracených duší od věčné smrti.
  Miluji vás, moje milované děti.
  Pojďte a pomozte Mi sjednotit moji vroucně milovanou rodinu a pomozte mému Synu porazit šelmu dříve, než ukradne další z mých dětí.
  Váš milující Otec Bůh Nejvyšší.032.                                Poselství Ježíše ze dne 24. prosince 2010 v 20:00.

                                                 PROČ JSEM SE STAL ČLOVĚKEM.

  Moje milovaná dcero, děkuji ti, že jsi přijala moje pozvání. S radostí komunikuji s tebou v tento mimořádný den oslav mých narozenin. Láska, jež naplňuje moje srdce tehdy, když Mi mé děti prokazují víru a oddanost, je velmi drahocenná.
  Toto je čas pro mé děti, ať jsou kdekoliv, aby uvažovaly nad mým životem na zemi. Je to čas k uvažování o tom, jaký důsledek má moje narození pro celé lidstvo. Kvůli mému narození člověk hledá spásu. Díky lásce mého Věčného Otce vůči jeho dětem jsem přinesl tuto nejvyšší oběť. To, jak se musel dívat na narození dítěte, vidět, jak roste a vyvíjí se až do dospělého věku, jasně ukazuje na jeho lásku a odhodlání, zachránit všechny své děti. On tak velice miluje všechny své děti, že Mě prosil, abych žil život jako člověk s vědomím, že Mě budou ponižovat a vysmívat se Mi. On dovolil, aby se tak stalo.
  Moje narození je pro všechny znamením toho, že Bůh, Věčný Otec, tak velice miloval své děti, že přinesl tuto velkou oběť.
Svůj soucit a touhu zachránit vás ukázal tím, že Mi umožnil přijít na svět, žít mezi vámi a dovolil moji smrt. Kdyby Mě nebyl poslal, člověk by nemohl být spasen. Ale ti, kteří Mě odmítli, jsou ještě nejistí o pravdivosti Božích zaslíbení, které dal Bůh, Věčný Otec. Stále je mnoho nejasností.
  Vše, na čem teď záleží je, aby lidstvo pochopilo příslib a realitu nového nebe a země, jež byly předurčeny všem Božím dětem. Toto je největší dar ze všech a je to dar, na němž měli mít podíl všichni, dokud jej Satan nezničil tím, že svedl Evu.
  Dnešní lidé se dívají na učení Starého a Nového zákona v mnohých ohledech jako na staré báje. Mnozí ještě nechápou, že učení, obsažené v těchto Písmech bylo, a stále je,   A U T E N T I C K É.  Pokud se v mnoha případech poukazuje na situace týkajících se duchovní sféry, zdá se lidem těžké uvěřit, že se tak stalo. K tomuto závěru došli proto, že posuzují jejich obsah logickým myšlením, jež se zakládá na hodnocení toho, co se odehrává na zemi. Ale mýlí se.
  Můj příchod na zem byl stanoven jako poslední příležitost probudit svět, aby všichni poznali, že Bůh odpouští všechno. Mojí úlohou bylo vám ukázat skrze moje učení a moji smrt na kříži cestu do nebe.
  Na Vánoce mějte na paměti, že moje narození vám mělo pomoci, abyste znovu přehodnotili vaši víru v nebe, protože vy všichni máte nárok mít na něm podíl.
  Tím, že si připomínáte můj život, se můžete teď se Mnou sjednotit v království mého Otce tím,  že   O T E V Ř E T E   S V Á   S R D C E   A   P O P R O S Í T E   M Ě,   A B Y C H   V Á S   J E Š T Ě   J E D N O U   O B E J M U L.
  Váš Božský Spasitel a spravedlivý Soudce Ježíš Kristus.

031.                                Poselství Ježíše ze dne 21. prosince 2010 v 02:40.
                                       
                                            O Vánocích trpím výrazněji.

  Má dcero, hrozně trpím za hříchy lidstva a za kruté odmítání mé existence, jež je ve světě tak běžné, že počet těch věřících, kteří se ode Mne odvracejí, vzrostl do mimořádných rozměrů.
  Bolest, utrpení a agónie jsou mnohem výraznější v době, kdy svět slaví Vánoce. Ve svém srdci vím, že i když se jedná o nejvýznamnější křesťanský svátek, moje učení není hlásáno takovým způsobem, jakým by se mělo.
  Moje milovaná dcero, musíš vytrvat ve svém utrpení mysli a duše. To tě přivede blíže k mému Svatému Srdci. Jen tehdy, když projdeš zkouškou těchto utrpení, dosáhneš sjednocení se Mnou.
  Má dcero, modli se, modli se, modli se, aby ostatní duše zmírnily agónii, kterou snáším. Ach, kdybych mohl rychle zachránit duše a zavřít je do mé milující náruče, mé srdce by se Mi zahojilo. Ale mnoho duší ke Mně nechce přijít. Musíš tvrdě pracovat, Má dcero, abys je přesvědčila o pravdě. Nikdy se nevzdávej.
  Jsi plná pochybností, avšak vím, že v hloubi svého srdce víš, že tato poselství milosrdenství, určená ke spáse duší, skutečně pocházejí ode Mne a mého Věčného Otce.
  Vytrvej, přijmi utrpení, buď pokorná, trpělivá a zachovej důstojnost, když čelíš výzvám v mém jménu.
  Jdi teď s novým elánem, láskou a silou, abys získala zpět duše mých milovaných dětí.
  Váš milující Spasitel Ježíš Kristus427.                                   Poselství Ježíše z 10. května 2012 v 20:38.

                                   PŘÍPRAVY NA MŮJ DRUHÝ PŘÍCHOD JSOU V PLNÉM PROUDU.

  Má drahá milovaná dcero, přípravy na můj druhý příchod jsou v plném proudu.
  Mnoho lidí na světě může být a bude zachráněno v důsledku modliteb mých milovaných následovníků a vybraných duší.   Mnohonásobně víc, než by jich bylo, nebýt obětí těch, kteří jsou Mi blízko.
  Toužím vzít všechny z vás do nové éry míru, Nového ráje na zemi.
  Kdyby jenom ty tvrdošíjné duše, které odmítají mé volání milosrdenství a které se samy musí vykoupit v mých očích, naslouchaly.
  Mnozí věřící jsou vlažní a nejsou způsobilí vejít do mého nového království. Jejich uzavřená a ztvrdlá srdce Mě odmítají právě teď, když k nim mluvím.
  V mé církvi se ke Mně hlásí jen na oko, přesto tvrdí, že Mě následují.
  Nyní, když k nim natahuji a rozpínám ruce mého milosrdenství, abych vzal jejich ruce do mých, odstrkují Mě zpět.
  Tak podezíraví a bez skutečného porozumění o tom, jak komunikuji se světem z nebe, tvrdí, že věří v mé božství.
  Přesto neakceptují, že mám moc mluvit k světu prostřednictvím Božích zjevení.
  Promeškají příležitost chopit se mimořádných milostí, které si přeji jim dát, abych je mohl přivést do mého Nejsvětějšího Srdce.
  Je to trochu jako vesnice trpící hladomorem, která nemá co jíst a která pomalu umírá hlady.
Přesto stojím vedle nich a mohu jim nabídnout veškerou výživu a potravu, abych je udržel pro věčný život. Ale oni Mne nemohou vidět.
  Mnozí Mě vidět nechtějí, protože pochybují, že bych s nimi nyní mohl mluvit.
  U těch ve světě, kteří nemají žádnou víru nebo zájem o jiný svět, než je tento, vy, moji následovníci, Mi musíte pomoci je zachránit a získat je zpět.
  Brzy pochopí,  Ž E   M A J Í   D U Š I.   Potom poprosím všechny z vás, abyste hlásali mé Slovo, aby tak celé lidstvo mohlo žít v mém Novém ráji.
  Prosím, rozšiřujte mé Slovo, mé modlitby, má poselství a má varování všem duším, zejména těm, které nemají žádnou víru, důvěru nebo znalost o mém zaslíbení vrátit se, abych soudil živé i mrtvé.
  Nemají mnoho času, a tak na vás naléhám, abyste se modlili za jejich duše.
  Váš Ježíš.
637.                                    Poselství Ježíše ze dne 8. prosince 2012 v 11:40.

                                    VAROVÁNÍ OČISTÍ BOŽÍ DĚTI V PŘÍPRAVĚ NA MŮJ DRUHÝ PŘÍCHOD

  Má drahá, milovaná dcero,
tak jako můj Otec připravil svět na můj První příchod, stejně tak připravuje nyní své děti na můj Druhý příchod.
  Při mém narození se radovala celá nebesa, neboť věděli, že jsem byl poslán, abych zachránil lidstvo od věčného zatracení. Nyní se hierarchie všech andělů a všech svatých raduje, neboť teď jsou v běhu přípravy, aby svět byl připraven ještě jednou přivítat Mě, Ježíše Krista, Syna člověka.
  Jenom můj Otec zná to datum, ale mohu vám říct, že se to stane nepříliš dlouho po tom, co se uskuteční Varování.
  To je okamžik, na který můj Otec trpělivě čekal. Konečně může uvrhnout do propasti šelmu a její démony, kteří chodí po zemi a souží jeho děti.
  Varování očistí Boží děti v přípravě na můj Druhý příchod. Je to nutné, protože to bude znamenat, že mnozí lidé budou hledat odpuštění za své hříchy, ale jinak by to neudělali.
  Zemětřesení, bouře, povodně a neobvyklé počasí se spojí, aby očistily zemi od jedu. Země, moře a ovzduší budou také očištěny v přípravě na Nový ráj, kdy se nebe a země spojí v jedno.
  Vše je pečlivě organizováno podle Božích plánů mého Otce. Mezi lidmi je jen velmi málo známo o Božích zákonech, které řídí království mého Otce na zemi a v nebi.
  O mnohém jste byli poučeni skrze proroky a Mé učení. Přesto vám zbývá ještě mnoho tajemství. Až vám časem budou tajemství odhalena, potom konečně pochopíte důvod lidského utrpení.
  Mnozí z vás, učených znalců Boha, dodržují, jak jen umí, zákony, které jsem ustanovil. Vězte ale, že láska, kterou Bůh chová ke svým dětem, převyšuje všechny teologické úvahy.
  Totéž platí pro jednoduché duše, které cítí ryzí lásku ke Mně, jejich milovanému Ježíši, aniž by se ptaly proč. V důvěře ve Mne a přijetím, že Má láska je milosrdná a trpělivá, také víte, že naplním zaslíbení daná Mým Otcem.
  Jeho Boží vůle bude konečně vykonána. Jenom jeho vůle může zajistit mír mezi jeho dětmi. To bude projev toho, že celé jeho stvoření Ho bude milovat, přijímat jeho lásku a jeho dary, které si přeje vylévat na své děti.
  Svět zahlédnul pouhý zlomek zázraků, vytvořených mým Otcem. Jeho děti musí ještě uvidět pravou slávu jeho království, které na ně čeká.
  Po mnoha bolestech a utrpení, způsobeným na zemi nenávistí padlých andělů vedených Satanem, bude všechno nyní rozhodnuto.
Poslední bitva bude znamenat završení zničení zla.
  Varování je Mým Otcem dovolený zázrak k zajištění, aby největší možný počet jeho dětí mohl vstoupit do Mého nového království.
  Kvůli odpadlictví a chybám v nauce, šířených svedenými posvěcenými služebníky v posledních čtyřiceti letech, je to jediný způsob, jak lidstvo rychle sjednotit.
  Vzhledem k velikosti lidské populace v současné době na světě to znamená, že díky tomuto zázraku osvícení svědomí, mohou být zachráněny miliardy lidí.
  Když teď přichází čas velkého soužení, Já, Beránek Boží, odhalím světu pravý význam obsahů Pečetí, daných Janovi.
  Kniha Pravdy je Slovo Boží, které lidstvo, až do dneška, dostalo Knihou mého Otce. Připomíná Božím dětem Pravdu, protože ji tak mnohé zapomněly.
  Také odhalí některá tajemství konce časů, jež byla dána Danielovi, aby tak všichni z vás byli připraveni vstoupit do Nového ráje z vaší svobodné vůle.
  Neodmítejte Pravdu, jak je vám nyní dávána, neboť by to bylo podobné nemocnému muži, který by odmítal léčbu své nemoci. Bez Pravdy nebudete dostatečně připraveni ke vstupu do mého Nového ráje.
  Váš Ježíš


 


033.                            Poselství Ježíše ze dne 25. prosince 2010 v 10:30.

                                            FALEŠNÍ UČITELÉ A PROROCI.

  Ježíš: Já jsem začátek a konec. Skrze Mne můj milovaný Věčný Otec stvořil svět a také Mnou se svět zakončí. Já jsem Světlo a Spasitel, jenž přivede všechny ty, kteří věří ve Mě, do slíbeného ráje. Ti, kteří navzdory celému mému učení a úsilí mých proroků Mě stále ještě odmítají, do království mého Otce nevejdou.
  Ti z vás, kteří dostali dar pravdy prostřednictvím Písma, musí teď otevřít oči a přijmout mé učení a proroctví, která jsem dal svým prorokům. Konečně je už blízko čas, kdy se vrátím na zem, abych si vzal mé milované následovníky.
  V poselství mých moderních proroků budu však naneštěstí znovu odmítnut. Vy všichni musíte naslouchat a číst má poselství, jež jsou vám dávána mým milosrdenstvím a porozumět jejich významu.

                                                Mé učení se nikdy nezměnilo.
  Musíte mít na zřeteli, že mé učení je stejné, takové, jaké vždycky bylo. Ti, kteří přijdou v mém jménu, musí být pozorně sledováni. Jestliže budou hlásat mé Slovo, pak jsou ze Světla. Jestliže naleznete mé učení změněno, ať už jakýmkoliv způsobem, jenž se vám zdá podivný, tak odejděte. Neposlouchejte. Tito nešťastníci byli pokoušeni Zlým, aby záměrně falšovali má učení a svedli vás z cesty a uvedli do zmatku.(Učení o reinkarnaci.)
  Každá doktrína, jež nemá původ v Písmu svatém, a která tvrdí, že hlásá pravdu, je lež. Je to hřích proti Mně a vážný útok na Mě a na mého Věčného Otce.

                                                      Falešný Mesiáš.
  Tito falešní učitelé se zakrátko nechají poznat všude na světě. Najdete je všude, jak křičí z plných plic. Buďte bdělí. Někteří z nich ovlivní mé děti do té míry, že dokonce moji praví následovníci budou věřit, že mají speciální božskou moc. Zvláště jeden z nich se roznítí tak, že lidé budou mylně věřit, že je to Mesiáš.
  Mé děti budou potřebovat hodně odvahy, rozhodnosti a síly, aby stály pevně při Mně a aby Mně dovolili je vést touto nebezpečnou džunglí plnou démonů. Tito démoni, uvolnění nyní Satanem, až se poslední dny začnou odvíjet, přijdou v masce mých následovníků a proroků.
  Shodnou se na tom, aby za svůj cíl si vzali mé opravdové vizionáře, lidi vidoucí a proroky. Pokusí se je svést falešnou doktrínou. Budou deformovat pravdu, aby uspokojili své nemorální záměry – které, viděno z vnějšku, bude těžké poznat.
Moji věrní následovníci, moji posvěcení služebníci a proroci budou ihned vědět, kdo jsou tito zlí lidé. Jejich prohlášení je budou bolet a zneklidňovat, ale co vyvolá hrůzu v jejich srdcích, bude skutečnost, že tolik křesťanů padne do léčky jejich klamnému šarmu. Budou tak přesvědčiví, že přitáhnou do svých zlovolných léček mé posvěcené služebníky, kteří zasvětili život Mně a mému Věčnému Otci.

                                     Volání ke křesťanům, aby jim vzdorovali.
Volám teď vás, moji horliví následovníci, požehnaní milostmi Ducha Svatého. Vezměte si svou zbraň víry a zůstaňte silní. Postavte se těm podvodníkům. Vyučujte lidi pravdě: připomínejte jim bez ustání pravdu, jež je obsažena v knize mého Otce – Knize Pravdy. Toto učení bude trvat věčně.
  Mé děti, může být pro vás těžké, abyste jim vzdorovaly a vystavily se světu. Ale rozumějte Mi dobře. Když to uděláte, pomůžete duším. Vaši bratři a sestry ve světě jsou vaše rodina. Všechny vás přivedu do ráje, který jsem slíbil všem mým dětem.
  Prosím vás, prosím vás, pomozte Mi, abych nikoho z vás neztratil.  Z L O M Í   M I   T O   S R D C E,   jestli nebudu moci zachránit všechny mé milované děti. Pomocí modlitby, obětí a vytrvalosti mých následovníků všude na světě, bude moci být má vůle poznána.
  Pijte teď z kalichu spásy v mém jménu. Následujte Mě. Nechejte Mě vás všechny vést. Dovolte Mi vás přitisknout na Mé srdce, abychom se sjednotili a zachránili lidstvo od mistra klamu.
  Nezapomeňte toto:
Miluji každého z mých dětí do té míry, že vítězství, bez toho, že bych je nepřivedl všechny do věčného života, by bylo zahořklé a zlomilo by mé srdce.
  Modlete se, modlete se. Modlete se teď všichni a mějte na paměti tato slova – Já jsem Alfa a Omega.
Váš Milovaný Spasitel Ježíš Kristus Král Země Spravedlivý Soudce všeho lidstva                               Poselství Královny míru Mirjaně v MEDJUGORJE 2.prosince 2012.

  Drahé děti!
  Mateřskou láskou a mateřskou trpělivostí vás opět zvu, abyste žili podle mého Syna, abyste žili jeho mír a jeho lásku.
  Abyste jako moji apoštolové přijali celým srdcem Boží pravdu a prosili Ducha Svatého, aby vás vedl. Tehdy budete moci věrně sloužit mému Synu a svým životem ukazovat druhým jeho lásku.
  Láskou mého Syna a svojí láskou já jako Matka se snažím dovést všechny zatoulané děti do svého mateřského náručí a   u k á z a t   j i m   c e s t u   v í r y.  Děti moje, pomozte mi v mém mateřském boji a modlete se se mnou,   a b y   h ř í š n í c i   p o z n a l i   s v o j e   h ř í c h y   a   u p ř í m n ě   s e   k á l i !
  Modlete se za ty, které můj Syn vyvolil a posvětil ve svém jménu.(Za kněze.)
  Děkuji vám.034.                           Poselství Ježíše ze dne 25. prosince 2010 v 12:30.

                                                 SLAVENÍ VÁNOC.

  Moje milovaná dcero, proč váháš? Cožpak nevíš, že jsi každý den vedená? Ve svém srdci určitě víš, že jediné, co musíš udělat, je sednout si, otevřít své srdce a brzy uslyšíš mé poselství. Důvěřuj Mi. Odevzdej se Mi. Věř, že když Mi odevzdáš svoje strachy, obavy,
starosti a otázky, že ti je odejmu a patřičně je zodpovím. Teď si musíš najít čas k tomu, aby ses mohla naplno věnovat těmto nanejvýš naléhavým poselstvím pro lidstvo. Neváhej a neodkládej tuto svatou práci.
  Moje milovaná dcero, uvědom si toto: Křesťané na celém světě vzdávají čest mému narození v Betlémě, avšak mnozí to dělají jenom z okázalého respektu, bez skutečné lásky ve svém srdci. A přesto se mnozí k mému srdci přiblíží. Jiní budou souhlasně přikyvovat, usmívat se a mluvit o důležitosti a významu této nejdůležitější doby, ve které oslavujete největší dar, jaký byl kdy od počátku udělen dětem mého Otce. Jenže když moje děti, moji oddaní následovníci, oslavují Vánoce, bývá jejich pozornost odváděna okázalostí a ceremoniemi, jež jsou spojeny se světskými věcmi.
  Kolik křesťanů vysvětlí svým dětem význam mého narození? Kolik z nich si připomene pokoru, kterou projevila moje milovaná Matka a její nejsvětější ženich, svatý Josef? Kolik z nich chápe, že jsem se stal člověkem, abych lidskou rasu zachránil od cesty do pekla? Toto jednoduché poselství bylo po staletí zastíráno okázalostí. A přece oddaní křesťané jej vnímali jako čas, kdy se zamýšleli nad věrností ke Mně, svému Spasiteli. Prosím a naléhám na vás, děti, abyste využili tento svátek k modlitbě za ty ve světě, kteří se potřebují probudit, aby pochopili, že mají dědictví. Pro každého z nich je tu v království mého Otce rezervováno osobní místo, když se rozhodnou jej přijmout.
  Moje děti jsou každou minutou dne natolik zaneprázdněny zprávami, které – i když můžou mít vliv na jejich život – nemají žádný význam pro jejich budoucí život. Děti, je už na čase, aby si každý z vás prozkoumal svoje svědomí dříve, než přijde Varování, jež bude předcházet mému druhému příchodu. Modlete se vlastními slovy a proste o Boží vedení.
  Čas pro Velké Varování je stanoven. Buďte ostražití. Mějte se na pozoru.
  Váš Božský Spasitel a spravedlivý Soudce Ježíš Kristus

035.                         Poselství Ježíše ze dne 28. prosince 2010 v 11:00.


                              VAROVÁNÍ VĚŘÍCÍM, ABY NEODMÍTALI PRAVÉ PROROKY

  Má milovaná dcero, dostáváš teď poslední poselství lidstvu v jejich souhrnu před koncem časů, kvůli záchraně jejich duší.
Teď je velké množství andělů rozeslaných po celém světě, jak to bylo předpověděno, aby připravili zemi na můj druhý příchod. Hodně z těchto andělů má lidskou podobu – a oni si zvolili tuto úlohu stejně jako ty – moje milovaná dcero. Jejich narození a jejich vývoj byl tak načasován, aby připadl na období posledního Varování na konci časů. Podobně jsou uvolnění a vypuštění i démoni z hlubin pekla. Na zemi se zpřítomňují tím, že pokoušejí a svádějí ke lži. Přitahují ty z mých dětí, jež jsou otevřeny jejich vlivu. Infikují zlem ty duše, které se už nacházejí ve tmě. Vcházejí do jejich ducha, lžou jim a přesvědčují je, že víra ve Mne a v mého Otce je nesmysl.
  Vnější projev těchto lidí ničím nenaznačuje, že by měli být spojeni s něčím, co byste vnímali jako zlo. Místo toho budou působit jako příjemní, zkušení, inteligentní a inspirující. Stejně tak budou velmi přesvědčivě hlásat to, co moje dobré děti považují za pravdu. Naneštěstí v jejich srdcích nebude přebývat láska a před jejich učením se musíte mít na pozoru.
  Teď bych se chtěl obrátit na mé věřící. Vy, moje děti, jste skrze modlitbu a víru dostali ty dary, jež jsem slíbil všem těm, kteří Mě následují. Byly vám dány rozličné dary a každý z nich je určen k tomu, aby mé Slovo bylo předáváno v jiné podobě.
  Těm, jimž dávám dar poznání, aby jim pomohl rozlišit ty, kteří přicházejí v mém jménu od těch, jež přicházejí ve jménu Satana, říkám: Prosím, buďte velmi opatrní. Je jenom správné, že se máte na pozoru před falešnými proroky. Avšak nikdy neodsuzujte ty, kteří tvrdí, že přicházejí v mém jménu bez toho, že byste důkladně neprověřili jejich poselství. Nikdy nesmíte posuzovat tato poselství jen na základě toho, jak se vám jeví navenek. Pokud někdo tvrdí, že přichází v mém jménu, nevycházejte hned z toho, že váš úsudek o něm je neomylný. Všímejte si těch proroků, kterým se dostává výsměchu, anebo kteří vzbuzují pohoršení, když tvrdí, že dostávají Božská poselství ode Mne, nebo od mé Blahoslavené Matky.
  Nepodlehněte pokušení okamžitého vynesení rozsudku nad nimi bez toho, že byste si pozorně nevyslechli to, co hlásají. Ta poselství se nebudou přímo vztahovat k mému učení, ale na moje slova, a budou plná lásky. Budou vás usměrňovat, jak máte žít vaše životy v mém jménu, abyste dosáhli spásy.
  Nikdy se neznepokojujte, když moji praví proroci tvrdí, že dostávají poselství, která se týkají budoucích událostí, do nichž jsou zasvěceni. Nepodlehněte pokušení spáchat hřích předsudku tím, že budete posuzovat tato poselství na základě toho, k jaké společenské vrstvě tito proroci náleží. Někteří nebudou vzdělaní. Naopak, jiní budou obdařeni výřečností. Mnozí z nich nebudou splňovat kritéria, jež by podle vašeho očekávání měla "svatá" osoba naplňovat.
  Avšak existuje způsob, jak si můžete být jisti jejich pravostí. Ti, kteří komunikují s mou milovanou Matkou, ve většině případů předpovídají zjevení, jejichž datum a hodina jí byly oznámeny. Mnohá z těchto zjevení budou bezprostředně pozorována svědky. V případě mých poselství pro lidstvo budou tato odevzdávána světu bez toho, že by prorok hledal slávu.
  Nakonec budou moji věřící – navzdory jejich oddanosti ke Mně – opovrhovat těmi, jež předpovídají budoucí události a hanobit ty, jež jsou požehnáni uzdravujícími silami Ducha Svatého. Zastavte se a probuďte se ze svého spokojeného spánku. Tito proroci nabourávají vaši zažitou rutinu, protože si nepřisednou pohodlně k vaší svaté skupině. Nepřizpůsobí se způsobem, jaký očekáváte. Mějte to na zřeteli. Když posuzujete tyto lidi na základě toho, co jste slyšeli, nebo na základě pomluv a skrytých narážek z "třetí ruky", dopouštíte se hříchu. Hřích vůči mým prorokům Mě hluboce uráží. Když odmítnete mé pravé vizionáře, pak se ke Mně obracíte zády.
  A toto je přesně to, co se děje v současném světě s rostoucím počtem vizionářů, vycházejících na veřejnost. Moji věřící to nemají lehké. Pamatujte na to, že dříve, než vynesete rozsudek, si musíte poselství mých proroků přečíst – a to včetně těch poselství, jež mohou vycházet od falešných proroků. Proste o vedení, když zvažujete tato poselství. Pravá poselství jsou plná lásky. A přesto neotřesitelná ve své autoritě. Poselství, jež jsou namířena proti všemu, co víte o mé nauce a nauce mých apoštolů – bez ohledu na jejich subtilnost – se dají lehce posoudit.
  Teď jděte, mé děti, a otevřete svá srdce mým prorokům. Jsou zde k tomu, aby vás ujistili, že nadešel čas, abych vás připravil mluvit v mém jménu. Pamatujte si, že sláva je dána těm mým prorokům, kteří mluví i přes ponižování a opovržení, jež musí snášet. Trest však nemine ty, jež tvrdí, že Mě následují, avšak o své víře mlčí, ale na druhé straně jsou rychlí, když hovoří proti mým pravým vizionářům. Ve svých srdcích víte, že ti, které jste odsoudili, mluví o nadcházejících událostech – a to vám přijde velmi zatěžko přijmout.
  Možná si položíte otázku, proč mluví můj Spasitel Ježíš Kristus prostřednictvím těchto osob? Konec konců – podle mých měřítek – oni nepatří mezi svaté stoupence. Ale má otázka na vás je tato: Proč si myslíte, že jen těch pár vyvolených, kteří zasvětili svůj život modlitbě, mají autoritu odmítnout ty, jež hlásají mimo jejich společenství? Cožpak jste se snad ničemu nenaučili? Nepochopili jste, že i ti, kteří tráví svůj život v modlitbách, mohou také padnout za oběť mistru klamu?
  Nezapomeňte, že Já také, dokud jsem byl na zemi, jsem byl zesměšňován, vysmíván, odmítán a starší a kněží se na Mě dívali s pohrdáním. Když nenáviděli Mě, můžete si být jistí, že moji praví proroci budou velmi nenávidění, stejně tak jako budou na jiných místech uctíváni.
  Hanba vám všem. Moji proroci nepovstanou z vašich skupin, ale navzdory tomu je musíte ctít. Budou to nejnepravděpodobnější proroci vzhledem k životům, které vedli. Někteří budou pocházet z chudobných poměrů, jiní zase z bohatších. Někteří budou méně vzdělaní a zase jiní se narodí s darem gramotnosti. To jsou moji vyvolení proroci. Poslouchejte jejich hlasy dříve, než je odsoudíte.
  Modlete se za ně. Modlete se, aby moje Slovo, dané těmto prorokům, nebylo odmítnuto. Ani vy neodmítejte moje Slovo. Nevěřící se budou vždy snažit diskreditovat tyto statečné duše, které nahlas vyhlašují moje Slovo, ale to se dá očekávat. Když moji věřící, a hlavně ti, kteří jsou v modlitebních skupinách, v klášterech a jiných službách, otevřeně odmítají mé pravé vizionáře, tehdy se láme moje srdce ve dví. Poslouchejte moje slova. Ta se nikdy neodchýlí od pravdy – o nic víc, než vy, moji milovaní následovníci, kteří si nemůžete přizpůsobit pravdu tak, aby vyhovovala vašemu názoru.
  Otevřete svoje oči. Probuďte se. Znamení se začínají zviditelňovat pro všechny. Vy, moji věřící, nemáte mnoho času.Poslouchejte. Modlete se. Spojte se a jednotně vyhlašujte mé slovo k záchraně duší dřív, než vyprší čas.
  Váš milovaný Kristus – Ježíš Spasitel a spravedlivý Soudce.149.                         Poselství Ježíše Krista ze dne 25. července 2011 v 21:00.

                             VÝZVA KE KNĚŽÍM A ŘÁDOVÝM SESTRÁM V ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVI.

  Má drahá, milovaná dcero,
slovo je teď šířeno rychle, jak bylo předpověděno, pokud jde o Varování.
  Má dcero, moji ubozí posvěcení služebníci trpí. Prosím, popros všechny, kteří čtou má poselství, aby se usilovně modlili za všechny ty posvěcené služebníky, kněze, řádové sestry, pastory a všechny ty, kteří jsou v čele křesťanských kongregací na celém světě.
  Katolická církev je pronásledovaná až za hranice své odolnosti. Satan a jeho armáda zaútočili na římskokatolickou církev tím, že ji zamořili. Jeho přáním je podkopat mou církev zkažeností kněžského zneužívání, které vedlo k této hrozné situaci.
  Ubohé děti, jež trpěly sexuálním zneužíváním, byly napadeny přisluhovači Satana, kteří byli přítomní v těch posvěcených služebnících, kteří sami sobě dovolili být svedeni Zlým.
  Satan kráčí v mé církvi, protože chce přivodit její pád. Pokud jde o mé ubohé nevinné řádové sestry a kněze, také oni jsou oběti předsudků v rukách těch, kteří je obviňují z hříchů jiných.
  Má prosba k mým milovaným kněžím, řádovým sestrám a k posvěceným služebníkům je tato: Nevzdávejte se. Nezapomeňte, že vašimi zkouškami budete pozvednuti v mých očích, jestliže budete moci snést tyto předsudky. Nechejte Mi teď otřít vaše slzy, neboť jste pronásledováni takovým způsobem, jaký má církev ještě nikdy před tím nezakusila.
  Vy, moji milovaní služebníci, jste mými apoštoly a nesmíte se nikdy poddat těmto vnějším tlakům. Nesmíte se nikdy vzdát vašeho poslání následovat Mě. Neboť nezapomeňte, že Já jsem církev. Prolévám za vás slzy velkého zármutku. Vy nyní trpíte za hříchy vašich bratří a sester, kteří podlehli Zlému. Modlete se, modlete se, modlete se za odvahu znovu povstat s důstojností a šířit mé Svaté Slovo.
  Více než jindy potřebuji vaši pomoc. Potřebuji, abyste udělovali svátosti [duchovně] hladovým a zklamaným kongregacím. Prosím, neopouštějte Mě, zejména ne v tomto čase, kdy se Satan se svými následovníky infiltroval do křesťanské církve.
  Obraťte se teď a modlete se usilovně, abyste se sami zachránili před falešným prorokem, jenž se pohybuje v kuloárech moci ve Vatikánu. Už brzy se objeví. Neobracejte se na něj, nebo budete pro Mě navždy ztraceni. To je můj slib. Poklekněte v pokoře a proste Ducha Svatého, aby osvítil vaši duši tak, abyste byli schopní rozlišit pravdu od lží, které vám bude vnucovat falešný prorok.
  Nikdy nebuďte zklamaní ze zkoušek, které snášíte. Přijměte je pro to, co vám nabídnou – sílu mysli a duše. Pak povedete mé děti ke konci časů s pokorou, důstojností a silou. Buďte teď stateční. Vedu vás. Obraťte se teď a modlete se za mimořádné milosti, aby vás posilnily ve vaší Boží misi.
  Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus
358.                                Poselství Ježíše ze dne 24. února 2012 v 21:45.
                       
                                           NIKDY NEODMÍTEJTE PROROKY PÁNA.

  Má dcero, je naprosto nutné, abys mlčela, až začne pronásledování.
  Svaté Slovo mého Věčného Otce bude odmítnuto právě těmi   p o s v ě c e n ý m i    s l u ž e b n í k y,   kteří prohlašují, že otevřeně hlásají pravdu jeho Nejsvětějšího Slova.
  K A T O L I C K Á   C Í R K E V   J E   J E D I N O U   P R A V O U   C Í R K V Í !
  Za mého Druhého příchodu se všechny církve sjednotí, aby se staly jedinou svatou a apoštolskou církví. Dokud se to nestane, každé slovo mého Otce, dané duchovně vyprahlému světu bude buď ignorováno, zpochybněno, nebo prudce napadáno.
  Ti, kdo ostře vystoupí proti mým poselstvím daným tobě, sedmému poslu na konci časů, budou rozděleni do dvou táborů.
Jednak to budou ti, kdo následují Satana prostřednictvím magie a věštěním budoucnosti v rámci hnutí New Age.
Ostatní budou patřit k těm, kteří jsou duchovně slepí, ale kteří věří, že jsou božsky inspirováni darem Ducha Svatého.
Oba tábory odmítnou Boží Slovo dané tobě prostřednictvím Nejsvětější Trojice a mé milované Matky.
  Dokonce i dobří kněží, kterým bude zakázáno tato poselství veřejně schvalovat, se budou cítit oprávněni hanobit mé Svaté Slovo před celým světem.
  S malou dávkou opravdové pokory ve svých srdcích si vytknou za cíl   p o d k o p a t   t o t o   v o l á n í   z   n e b e,  které je dáváno na pomoc lidstvu.
  Tito kněží, duchovní a ostatní samozvaní apoštolové, kteří prohlašují, že Mě znají, se budou pokoušet   p o d n ě c o v a t   d u š e   k   t o m u,   a b y   z a v r h l y   m é   S l o v o.   Nebudou mít špetku studu, neboť zpupně roztrhají moji Knihu Pravdy, tak jak bude odhalena celému lidstvu. Potom strhají obsah knihy s jedem ve svých srdcích.
  Nebudou chtít slyšet pravdu, neboť ta je zneklidní a otřese zámotkem falešné jistoty, do které sami sebe zabalili.
  Ó, jak Mě urážejí.
  Kolik škody způsobí, a přesto si to neuvědomí.
  Modlete se, aby tyto duše, slepé k pravdě vlivem mistra klamu, otevřely svá srdce a přijaly Slovo Boha tak, jak je jim dnes podáváno.
  N E M A J Í   P R Á V O,   A B Y   V E Ř E J N Ě   Z A M Í T L I   T A T O   P O S E L S T V Í   bez toho, že by je zhodnotili s čistou duší, která musí být pokorná ve všech ohledech.
  I když Bůh dovoluje svým vizionářům zakoušet utrpení na zemi, aby zajistili, že duše budou zachráněny, On nebude trpět týrání svých pomazaných proroků.
  Ty, má dcero, jsi prorok. Přijímáš utrpení jako dar Mně. Ale nejde o tebe, protože beze Mě jsi nic, a ty to víš a přijala jsi to.
  Bůh, můj Otec mluví skrze své proroky ke světu.
  Když veřejně pomlouváte jeho proroky, odmítáte jeho Slovo. Neboť v jeho očích je to hřích. Nikdy neodmítejte proroky Pána.
Nikdy neubližujte jeho prorokům a neškoďte jim, ať už jakýmkoliv způsobem.
  Jestli jste na pochybách, tak vždy zachovejte mlčení a modlete se za ně.
  Zaútočte na pravého proroka a oheň z nebe na vás vyšlehne jako trest z ruky mého Otce.
  Ž Á D N Ý   Č L O V Ě K   N E M Ů Ž E   Z A B R Á N I T,   A B Y   S L O V O   P Á N A   B Y L O   D Á V Á N O   J E H O   D Ě T E M.
  Toto je zaslíbení mého Otce, jež udělal od samého počátku. Poslouchejte jeho hlas.
  A K C E P T U J T E,   Ž E   S E   N A C H Á Z Í T E   N A   K O N C I   Č A S Ů.
  Modlete se, aby tato poselství byla slyšena tak, aby všechny Boží děti měly věčný život.
  Váš Učitel Vykupitel celého lidstva Ježíš Kristus.437.                               Poselství Panny Marie ze dne 20. května 2012 v 12:15.

                                        ZLÝ ÚTOČÍ NA TY, KTEŘÍ MILUJÍ BOHA NEJVÍCE.

  Mé dítě, právě tak, jako více Božích dětí přijímá tato svatá poselství, tak také více lidí je bude odmítat.
Všichni ti, kteří jsou mému Synu nejblíže, budou pokoušeni Zlým, aby se [od nich] odvrátili.
Ti budou trpět nejvíce a pochybnosti se stanou překážkou k pochopení pravdy.
  Zlý útočí na ty, kteří milují Boha nejvíce. Když je oslepí k poznání pravdy, pak vítězí.
  Ti, kteří uctívají mě, Matku Boha, budou také jeho cílem, kdy Zlý je odtáhne od Knihy Pravdy.
  Zlý se nikdy nevzdá, nikdy to neudělá. Těmto milujícím duším zasazuje strašná muka, aby popřely Slovo Boží.
  Snažně prosím všechny ty, kteří milují mého Syna, aby vyslechli moje volání. Musíte naslouchat, když k vám můj Syn mluví.
  Neodsuzujte příležitost k pomoci vašim bratrům a sestrám, aby získali věčný život, který jim byl přislíben.
  Nedovolte pochybnostem, které zasadil mistr klamu, aby zabránily záchraně miliónů duší.
  Je to prudký odpor, který na vás od tohoto dne bude doléhat.
  Musíte volat ke mně, vaší Matce, abych vám pomohla, vedla vás a provázela po pravé cestě.
  Vaše milovaná Matka Matka Spásy.453.                               Poselství Ježíše ze dne 4. června 2012 v 15:20.

                          PRÁVĚ TAK, JAK JSEM BYL ODMÍTNUT POPRVÉ, BUDU ODMÍTNUT
                                                                   I  PODRUHÉ.
  Má drahá, milovaná dcero,
jen velmi málo mého vyvoleného lidu, Židů, Mě přijalo jako skutečného Mesiáše, když jsem přišel do světa a zemřel za hříchy lidstva.
  Stejně tak i tentokrát jen velmi málo křesťanů si uvědomí, že jsem to Já, kdo k nim promlouvá nyní, ještě před tím, než přijdu podruhé.
  Uvěří lžím, které se budou řinout ze rtů lhářů, falešných proroků, které budou milovat, zatímco Mě odmítnou s nenávistí, což je v rozporu s jejich láskou k Bohu.
  Právě tak, jak jsem byl odmítnut poprvé, budu odmítnut i podruhé.
  Nesmíte být smutní nad způsobem, jakým se Mi posmívají, jak jsem kopán, tlučen a moje poselství jsou zesměšňována. Neboť taková nenávist vůči mému Svatému Slovu může přicházet jenom od Satana. Když se Satanův vztek stane zuřivým, tak jako je tomu teď, tak si můžete být jistí, že se obává o ty duše, které zamýšlím zachránit z jeho spárů.
  Zacpěte si uši. Dívejte se přímo před sebe a soustřeďte se jenom na Mě. Moji následovníci, budou na vás útočit a udělají všechno, aby vám bylo zabráněno Mě následovat. Jakékoliv výhrady vůči mému Slovu od těch, kteří se vychloubají svou odborností ve svatých duchovních věcech, musíte dát stranou.
  Právě oni  n e m a j í   ve svých duších  D u c h a   S v a t é h o,   vždyť Ho nejsou ani hodni,  a  to  k v ů l i   h ř í c h u pýchy.
  Tak jako jsem trpěl bičováním u sloupu, tak budu také znovu trpět, až mé Svaté Slovo bude s nenávistí trháno na kusy těmi, jejichž záměrem je a bude, aby mé Slovo bylo odmítnuto.
  Těmto duším nyní říkám: "Jestliže nepřijímáte moji ruku milosrdenství k záchraně lidstva, proč tedy ve svých srdcích chováte takovou nenávist?"
  Cožpak nevíte, že jste pokoušeni Zlým, který vás chce zaslepit vůči poznání Pravdy?
  Nenávist, pomluvy, nactiutrhání, nepřicházejí ode Mne. Když dovolíte těmto odporným hříchům, aby vás ovládly, pak Mě nemilujete.
  Vrátíte se ke Mně [jen tehdy], když přede Mnou stanete během Varování s nezbytnou pokorou a prosbou o mé odpuštění.
A proto vězte, že jestliže nyní nebudete mlčet, tak budete trpět, a vaše výčitky svědomí vás zanechají přede Mnou slabými a třesoucími.
  Jak Mě zraňujete!
  Jak Mě necháváte trpět!
  Bičujete Mě právě tak, jako jsem byl bičován poprvé. A přesto se označujete a prohlašujete za mé svaté stoupence.
Způsobujete Mi hluboký zármutek.
  Mým následovníkům říkám – nevšímejte si těchto posměšků. Neotvírejte svá ústa a nedávejte se do hovoru s těmi, na nichž je vidět hněv, nenávist, a kteří současně prohlašují, že Mě milují.
  Jak Mě můžete milovat, když neprokazujete lásku nebo trpělivost jeden k druhému. Jste pokrytečtí, když bičujete jiné v mém jménu.
  Nyní uzrál čas pro druhé odmítnutí, které nebude jiné, než to první.
  Zesměšňování bude prováděno tak, že tito samozvaní svatí stoupenci si budou tropit posměch z mých proroků tím, že je budou chytat za slovo a zpochybňovat jejich znalost Písma. Moji proroci Písmu nerozumějí a také nebudou bránit mé Slovo.
  Přesto tito tak zvaní svatí stoupenci se pokusí, stejně tak jak tomu bylo během korunování mé hlavy trním, aby moji proroci vypadali jako hloupí a nehodní.
  Potom vynaloží velké úsilí, aby je [veřejně] jmenovali a zostudili, ale současně budou hlásat, jak erudovaní jsou v mém učení.
  Zastrašování bude pokračovat, dokud neustane až po Varování, kdy tyto duše pochopí svoji chybu, které se dopustily.
Kvůli tomu budou plakat a trpět, ale já jim odpustím, protože je miluji. Mnozí se ale kát nebudou. Mým prorokům posledního času způsobí strašné utrpení a pronásledování. Ani na chvíli se nevzdají.
  Podstoupí všemožná utrpení, urážky a napadení jim budou vmetena do tváře ve jménu mém, Ježíše Krista, Syna člověka.
  Pak Mě budou odmítat kvůli mému Svatému Slovu, které jim budu dávat, až do samého konce.
  Nakonec jim bude ještě jednou dán čas, aby přijali Knihu Pravdy. Buď Mě přijmou, nebo Mě odmítnou.
  Potom shromáždím všechny ty pokorné duše, které Mě milují, a nové nebe a nová země se spojí.
  Ti, kteří Mě ještě stále budou odmítat, budou vrženi do pekelných plamenů.
  Ano, přicházím naposled, abych vás zachránil.
  Otevřete vaše srdce a pohleďte, že jsem to Já, Ježíš, kdo vás volá.
  Jestli to stále ještě nemůžete vidět, pak potřebujete hodně modliteb, abyste umožnili Duchu Svatému skutečně vstoupit do vašich duší.
  Nezapomeňte, že ti, kteří jsou požehnaní Duchem Svatým, nenapadají ostatní, nepomlouvají, nešíří nenávist vůči Božím dětem.
Nechtějí Boží děti ovládat. Neporušují Desatero přikázání.
  Váš Ježíš

454.                                 Poselství Ježíše ze dne 5. června 2012 v 22:00.

                        SATAN ZAMÝŠLÍ OTRÁVIT MYSL NĚKTERÝCH MÝCH VYBRANÝCH DUŠÍ VŮČI
                                                           TÉTO  MISI.


  Má dcero, pro ty, kteří sledují mé vizionáře po celém světě, je nemoudré, aby podlehli novému plánu Zlého. Zamýšlí totiž otrávit mysl některých mých vybraných duší vůči této misi. Obrátí jednoho proti druhému. Vyvolá mezi nimi pochybnosti vůči těmto svatým poselstvím a způsobí ti hodně žalu a starostí.
  Duchovní žárlivost vystoupí jako zvíře zdvihající se z hlubin oceánu a vylije strašnou potopu nenávisti nejenom na má poselství, ale i na tebe.
  Musíš se modlit, neboť se to stane brzy.
  Očekávej tyto události s denní modlitbou na rtech a nedovol této sérii útoků, aby tě zbavila odvahy.
  Moji následovníci musí zůstat stále bdělí, neboť až to během příštího měsíce začne, tak vy také budete v pokušení pochybovat o mém Svatém Slovu.
  Toto proroctví se odhalí před vámi a bude to zatím ten nejkrutější a nejvíce zraňující útok na tuto misi.
  Nejenom že tyto útoky vyjdou od lidí, kteří propagují poselství jiných, o nichž jsou přesvědčeni, že jsou autentičtí vizionáři a proroci moderních dnů, ale kteří budou podporovaní i některými mými posvěcenými služebníky.
  Jed otráví mnoho duší a mnozí Mě zavrhnou.
  Nevšímej si těchto útoků, má dcero. Postupuj kupředu a dávej světu má poselství tak rychle, jak jen můžeš.
  Je důležité, abys šířila mé Svaté Slovo a mé modlitby dokonce i mezi těmi, kteří Mi nechtějí naslouchat. Neboť mnozí, až budou s těmito poselstvími seznámeni, pocítí výčitky svědomí, že tak jednali a budou jim dány milosti k tomu, aby uviděli pravdu.
  Nikdy v životě nepodceňujte sílu Satanova vlivu nad vámi.
  Zaměřuje se zejména na ty duše, které potřebuji, aby Mi pomohly v mé misi zachránit lidstvo.
  Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus.
472.                               Poselství Ježíše ze dne 24. června 2012 v 17:30.

         KDYŽ ŠÍŘÍTE NENÁVIST VŮČI PROROKŮM SESLANÝM Z NEBE, PROVIŇUJETE SE HŘÍCHEM, KTERÝ MÁ NESMÍRNÉ NÁSLEDKY.

  Má drahá, milovaná dcero,
jak to láme mé Srdce, když vidím ty, kteří říkají, že jsou následovníci Boha, ale kteří opovrhují jeho zákony. Jsou to pokrytci.
  Jsou to ti, kteří říkají, že se řídí Přikázáními mého Otce a přesto si myslí, že mohou odsuzovat jiné, kteří hřeší.
Písmo svaté považují v prvé řadě za prostředek k hlásání lži tím, že podporují tak zvanou toleranci, a tím Mě velmi urážejí.
Jsou to lidé, kteří říkají, že je špatné věřit v Boží prozřetelnost.
  Jsou to lidé, kteří zpochybňují vizionáře posílané během staletí nebem a pak se pokoušejí prokazovat nesprávnost [jejich poselství] použitím mého Svatého Slova zaznamenaného v Písmu svatém.
  Každý člověk, který popírá mé Slovo, se Mi zpronevěřuje.
  Každý člověk, který se sám odděluje od svých bratrů a sester jako duchovně a intelektuálně nadřazený, musí [být] velmi opatrný.
  Každý člověk, který užívá Písmo svaté k tomu, aby předkládal pokroucenou verzi Pravdy, bude potrestán.
  Každý člověk, který povstane a bude hlásat Pravdu, přestože bude odmítat mé Slovo dávané světu v těchto posledních časech, bude Mnou odsunut stranou. Jste vinni duchovní žárlivostí, a proto budete čelit trestu.
  Když šíříte nenávist vůči prorokům seslaným z nebe, proviňujete se hříchem, který má nesmírné následky. Protože tím, že tak jednáte, nejenom že hlásáte lež, ale stavíte se do cesty Slovu Boha.
  Žádám vás, abyste teď zastavili svoji kampaň soužení a pomluv. Nikdy nemůžete docílit toho, aby mé Slovo nebylo slyšeno.
Proč se neustále pokoušíte trápit tuto misi? Cožpak už nevíte, že oheň Ducha Svatého by se nemohl rozšířit tak, jak k tomu došlo, kdyby má poselství nebyla z nebes?
  Jste využíváni Zlým, který se nezastaví před ničím, aby zabránil těmto mým svatým poselstvím, aby byla dávána světu.

                                                    Poselství duchovenstvu:
  Ti mezi vámi, kteří se zavázali slibem, jako posvěcení služebníci mé církve na zemi, slyšte Mě teď:
  Když veřejně odsoudíte má poselství a budete Mi, vašemu Ježíši, bránit v této misi za záchranu duší, dopustíte se největšího hříchu ze všech.
  Budete kvůli tomu trpět a svůj očistec budete zakoušet na zemi. Každý muž, žena a dítě budou svědky vaší urážky vůči nebi.
Váš chybný úsudek o mých prorocích vás učiní duchovně prázdnými a vaše duše vytrpí muka, jako žádná jiná.
  Jestliže jste moji posvěcení služebníci a nejste si jisti mým hlasem, když k vám teď mluvím, tak musíte mlčet. Musíte se modlit za dar rozlišení, dříve než se rozhodnete odmítnout mé Svaté Slovo.
  Tisíce mých posvěcených služebníků selžou a nepoznají mé Slovo, seslané prostřednictvím tohoto proroka posledních časů. Jak to láme mé Srdce!
  Mnozí za vlády Antikrista padnou a opustí moji církev na zemi.
  Mnozí z mých posvěcených služebníků se postaví na stranu pronásledovatelů mé církve. Svádění právě začalo.
  Jste připravováni mistrem klamu, abyste Mě odvrhli,  a   v a š e   p ý c h a   vám  to  zabraňuje  poznat.
  Mnoho z mých posvěcených služebníků nenalezne dost odvahy k tomu, aby obhájili moji církev na zemi. Mnozí budou na straně falešného proroka a odmítnou mé stádo, jehož víra mu umožní hledat Pravdu.
  Cožpak nevíte, že Já jsem církev?
  Cožpak nevíte, že církev bude trpět svým vlastním ukřižováním, stejně jako jsem jím trpěl Já? Bude mučena. Bude se zdát, že byla ukřižována a mnozí si budou myslet, že je mrtvá. Ale stejně jako Já jsem vstal z mrtvých, tak i ona bude znovu vzkříšena k životu, abyste viděli, že nemůže být zničena.
  Varuji všechny z mých posvěcených služebníků, kteří nepoznali čas, ve kterém oni i vy žijete, aby byli bdělí, protože má církev na zemi bude trpět největším pronásledováním od [samého] začátku.
  Musíte se připravit a otevřít své oči.
  Kdypak jste si mysleli, že přijdu a budu vás varovat? Mysleli jste si, že to bude někdy v budoucnosti? Že by se to nikdy nemohlo stát během vašeho života?
  Čas k mému Druhému příchodu je velmi blízko.
  Brzy oddělím dobré od zlých, poté, co bude uděláno všechno, aby byla obrácena většina lidstva.
  Máte povinnost a odpovědnost za to,  že  si   u d r ž í t e   č i s t o u   a   otevřenou  mysl,   s r d c e   i   d u š i.
  Potřebuji, abyste odpověděli na mé prosby pomoci Mi zachránit tolik duší, kolik jen budu moci.
  Následujte Mě. Je to vaše poslání. Proto jste se Mi, vašemu Ježíši, zavázali věrností. Nesložili jste vaše sliby za vašich vlastních podmínek. Musíte Mi dovolit vás vést a pomáhat vám bránit moji církev na zemi.
  Má církev utrpěla velkou škodu. Má církev zahrnuje všechny ty, kteří Mě milují, včetně všech mých posvěcených služebníků.
  Musíte být silní, stateční a věrní. Nesmíte dovolit strachu nebo šelmě, aby pohltila vaši duši.
  Naslouchejte mému Slovu, dříve než odsoudíte mé proroky.
  Nikdy neodmítejte žádné z mých poselství bez toho, že byste se modlili za dar rozlišení. A i potom musíte být opatrní, abyste neodepřeli Božím dětem dar milostí, které nyní uděluji těm nebohým duším, které hladoví po pravdě mého učení.
  Těm, kteří otevřeně odmítají mé Slovo, dávané tomuto proroku, pravím: Vězte, že Mě budete prosit o odpuštění, až vám bude odhalena pravda.
  V té době bude pro ty, kteří jsou odpovědní za to, že se duše odvrátily od mého Slova, už příliš pozdě.
  Ty duše, které jsem ztratil kvůli vašemu zlému jazyku, nebudou mít věčný život.
  Když nyní odmítnete mé Slovo, nebo odsoudíte má poselství proto, že obsahují chyby, budete odsunuti stranou.
  N E J S T E   Z P Ů S O B I L Í   V É S T   M É   S T Á D O.
  Váš Spasitel Ježíš Kristus484.                                  Poselství Ježíše ze dne 7. července 2012 v 15:30.

                                        MOHOU NEPOSLOUCHAT, ALE MUSÍ DOSTAT SLOVO BOŽÍ.

  Má drahá, milovaná dcero,
když prosím lidstvo, aby naslouchalo mému hlasu, zraňuje Mě, když ti, kteří Mě milují, říkají, že bych nikdy nemluvil takovým způsobem.
  Kdyby jenom mohli poslouchat, pak mé Srdce by se pozvedlo a mnohem více duší by bylo zachráněno.
  Přípravy na můj Druhý příchod jsou sdělovány mými božskými rty skrze tato poselství.
  Přípravy na mé narození byly také oznámeny předem proroky, aby vzbudili pozornost Božích dětí k příchodu Mesiáše.
  Proč moji stoupenci na zemi odmítají připustit, že můj Otec by poslal své proroky,  aby   O T E V Ř E N Ě   O Z N Á M I L I   M Ů J   D R U H Ý   P Ř Í C H O D ?
  Jak málo toho skutečně znají o způsobu, jakým můj Věčný Otec připravuje lidstvo na velké události.
  Moje duchovenstvo, moji posvěcení služebníci nyní musí uslyšet mé volání, protože potřebuji jejich pomoc. Přesto mnozí zklamou a neodpoví. Odmítnou Mě skrze tato poselství.
  Uvědomí si Pravdu, ale až potom, co bude příliš pozdě.
  Má dcero, nikdy se neboj publikovat má poselství, včetně těch, která se ti budou zdát podivná, nebo děsivá.
  Mohou neposlouchat, ale musí dostat Slovo Boží.
  Nepřísluší člověku, aby ti nařizoval přestat sdělovat Svaté Boží Slovo.
  Zůstaň hluchá a nevšímej si pohrdavých názorů, protože nejsou důležité.
  Těm z vás, kteří sami sebe nazývají křesťany a kteří má poselství zahrnují pohrdáním, říkám toto:
  Zničující kritikou mého Slova a tím, že je shledáváte šokujícím a že je zesměšňujete, jste přeťali pouto, které vás svazovalo s mým Srdcem.
  Nemůžete přijmout má poselství, protože si myslíte, že Mě znáte a že poznáte má slova, když jsou vyslovena. Místo toho jste se stali kořistí mistra klamu, který vás vůči Pravdě oslepil.
  Volám vás znovu, ještě jednou, abyste se obrátili na Mě, vašeho milovaného Ježíše a dovolili Mi otevřít vaše srdce.
Nechejte Mě naplnit vás mocí Ducha Svatého tak, abyste Mě mohli poznat.
  Kněžím vzkazuji – naléhám na vás, abyste pochopili, že přišel čas k odhalení proroctví Daniela a k tomu, abych Já, Beránek Boží, otevřel pečetě z Knihy Zjevení.
  Vzpomeňte si na moje zaslíbení.
  Přijdu znovu, abych soudil živé a mrtvé.
  Mé zaslíbení, že přinesu věčný život všem těm, kteří jsou věrní Mně, se chystá naplnit.
  Musíte  se  postarat  o  to,  abyste  byli   d o s t a t e č n ě   p ř i p r a v e n i   n a   t u t o   s l a v n o u   u d á l o s t !
  Váš Ježíš.
624.                                   Poselství Ježíše ze dne 23. listopadu 2012 v 11:28.

                             MOJI MILOVANÍ KNĚŽÍ A POSVĚCENÍ SLUŽEBNÍCI, NEMĚJTE STRACH

                                                                          Z  MÉHO  SLOVA.

  Má drahá, milovaná dcero,
pronásledování mých proroků a vizionářů nyní zesiluje, stejně jako roste odpor proti těmto poselstvím.
  Říkám vám, zejména mým milovaným kněžím a posvěceným služebníkům – nemějte strach z mého Slova. Strach a nejistota, kterou pociťujete, nepocházejí ode Mne. Když však nepřicházejí ode Mne, pak se musíte ptát sami sebe, odkud přicházejí?
  Mé Svaté Slovo je stále popíráno. Během mého času na zemi, tehdejší kněží, farizeové, dělali všechno, aby se mohli se Mnou přít. Při každé příležitosti se snažili chytit Mě za slovo kladením promyšlených otázek, abych protiřečil Slovu Božímu, ale neuspěli. Mlčel jsem, když se pokoušeli Mě přimět, abych odpověděl na otázky, o kterých věděli, že nejsem ochotný na ně reagovat.
  Vidíte, ačkoliv praktikovali své náboženství, účastnili se mnoha složitých ceremonií, oblečení do drahých oděvů, chyběla jim jedna věc. Neměli ani gram pokory, neboť si mylně mysleli, že kvůli své úloze posvěcených služebníků, byli vyvýšeni nad své bratry. Mluvili, kázali a vykládali na veřejných místech, jako proroci, Svaté Slovo mého Otce. Přesto však skutečně nepochopili zaslíbení mého Otce, ani lekce, které jim dal skrze proroky. Nebyli ochotni přijmout, že příchod zaslíbeného Mesiáše se uskuteční během jejich vlastního života.
  Mysleli si, že tato událost se uskuteční v budoucnosti. Cítili se zmatení mými odpověďmi, mým učením a jednoduchým životem, který jsem vedl. Přesto se cítili ke Mně přitahováni a stále přicházeli zpět, znovu a znovu, aby Mě napadali. Potom se cítili ohroženi mými znalostmi duchovních věcí, skutečností, kterou nemohli popřít. Trápili Mě. Odpovídal jsem na jejich otázky podle svaté vůle mého Otce. Když na Mě v hněvu ukazovali prstem, zůstal jsem zticha.
  Přes všechna jejich hlásání znalostí Božího Slova, upadli do pasti, nastražené mistrem klamu. Věřili, že jejich znalosti jsou lepší než mé.
  Stupňovitá hierarchie jejich církve, kterou vytvořili, se podobala královské monarchii. Panovník, kterého uctívali, nebyl Bůh, ale jejich vlastní král, jimi ustanovený. Horní stupeň byl jen málo ve styku se služebníky nižšího postavení, kteří spravovali jejich lid. A pokud jde o chudého, skromného člověka, pro něj měli jen málo času.
  Jak uráželi mého Otce! Jak Mě trýznili! Na svých rukou měli krev mnoha lidí, pořád se starali, aby v očích veřejnosti vypadali čistě.
  Kvůli svému vzdělání uvěřili, že jenom oni mohli správně vykládat Písmo svaté. Mé Slovo považovali za rouhání.
  T O   S A M É   J E   I   D N E S !   Jen málo mých posvěcených služebníků je připraveno na můj Druhý příchod. Jejich osvědčení jako svatých služebníků v mé církvi může vyvolat rozkol, který jsem nedovolil.
  Tito v teologii vzdělaní muži s dlouholetými zkušenostmi neporozuměli mému učení, proroctví, nebo způsobu, jakým hovořím.
  Vy, kteří zpochybňujete mé Slovo, nebo se pokoušíte vytvářet rozpory, srovnávajíce je s vaší vlastní špatnou znalostí Písma svatého, musíte teď přestat. Ničemu jste se nenaučili? Nepřipustíte, že času je málo a že vás [teď] připravuji?
  Nepřátel této mé svaté mise k vaší přípravě na můj Druhý příchod je mnoho.
  Útoky jsou prudké. Každou chvíli, na každém rohu, na každém kroku, který udělám skrze tato poselství, čelím překážkám.
  Když nepřijímáte můj slib, že přijdu znovu, pak si musíte sami sobě položit otázku: Jaká je moje úloha ve jménu Boha? Je to jednoduché rozdávání nejsvětější svátosti? Ne, to není jenom ta úloha, ke které jste byli povoláni.
  Když takto útočíte na má poselství, necháváte Mě plakat smutkem a zklamáním.
  Nebyli jste snad varováni, abyste byli bdělí, neboť neznáte den ani hodinu mého návratu? Je čas, abyste probudili svého ducha, četli Slovo obsažené v Knize mého Otce a pak se modlili, abych vám požehnal darem rozlišování.
  Vy, kteří Mě odmítáte, protože jste opatrní a obávající se, že to nejsem Já, váš Ježíš, kdo promlouvá, pak vám odpustím. Vím, jak je to těžké, ale časem pocítíte moji objímající lásku.
  Vy, kteří Mi odmítáte naslouchat, jste vinni hříchem pýchy.
  Vy, kteří veřejně odsuzujete mé Slovo, trháte je na kusy a prohlašujete, že má poselství přicházejí od Zlého, jste pro Mě ztracení. Jste tak vzdálení, přes vaši arogantní víru, že vaše knižní znalost duchovních věcí vás dělá více oprávněné mluvit v mém jménu, musíte vědět toto:
  Přiveďte Mi prostou duši s čistým srdcem, která Mě miluje proto, kdo jsem, a připojí se ke Mně v ráji.
  Přiveďte Mi duši plnou pýchy, která zplna hrdla křičí Slovo Boží, a Já ji zavrhnu.
  Důvěřujte Mi s pokorným srdcem a Já vás zahrnu milostmi.
  Milujte Mě bez podmínek a v tomto čase poznáte můj hlas. Jste šťastné duše. Přesto jsou duše, jež se ode Mne vzdálily, po kterých toužím a prahnu nejvíce.
  Ó,  P Ř I J Ď T E   K E   M N Ě,   M O J I   P O S V Ě C E N Í   S L U Ž E B N Í C I.  Dám vám Pravdu, protože chci, abyste obnovili vaši věrnost ke Mně. Neposlušnost k mému učení a neschopnost přiznat vaši slabost vráží mezi nás klín.
  Vy, posvěcení služebníci, kteří se dopustili těžkých hříchů těla, musíte ke Mně přijít, abych vás podepřel. Vyznejte vaše hříchy a já obnovím vaše duše tak, že budete schopni pomáhat zachraňovat jiné duše, než znovu přijdu.
  Musíte naslouchat. Jestli skutečně máte pochybnosti, přijmu je. Pokusíte-li se však uškodit mým prorokům, budete za to trpět. Bude daleko lepší, když budete mlčet. Musíte ochotně naslouchat a pokořit se před mýma očima. Jenom pak budete způsobilí zastupovat mé Tělo [církev] na zemi.
  Váš Ježíš


156.                                Poselství Naší Paní ze dne 3. srpna 2011 v 9:45.

                                POSELSTVÍ PANNY MARIE – UŽ SE VE SVĚTĚ ZJEVÍM JEN NĚKOLIKRÁT.

  Mé dítě,
není třeba, abys měla strach v této práci, protože bylo předpověděno, že obrácení se uskuteční. Naneštěstí ne všichni lidé budou, nebo budou moci být zachráněni. Ti, kteří v dnešním světě pronásledují mého Syna, jsou horší, než ti, jež Ho usmrtili během ukřižování. Protože můj Syn zemřel, aby zachránil lidstvo od hříchu, a aby se celý svět naučil lekci oddanosti mému Synu. Mnoho z těch, kteří znají pravdu, se rozhodli, že ji nebudou brát v úvahu.
  Byla jsem poslána už tolikrát, abych ve světě dodávala odvahu   K   M O D L I T B Ě   a  přesto má varování dětem byla během času zapomenuta. Dnes, když se dávám poznat v různých zemích prostřednictvím vizionářů, nejenom, že jim není věnována pozornost, ale jsou zesměšňováni. Má přítomnost a znamení, jež ukazuji na nebi a jiné projevy, jsou odmítány.  D O K O N C E   I   K N Ě Ž Í   A   B I S K U P O V É   I G N O R U J Í   M Á   V A R O V Á N Í !
  Oni také se odvrátili od víry v Boží zásah. Jak slepí jsou, že odmítají pomoc ode mne, jejich milované Matky.
  Můj Syn tolik trpí a láme mi to srdce vidět Ho dnes v agonii kvůli zlu hříchu. Mé děti nemají představu o tom, jak trpí a jaká muka musí zakoušet, když ve světě vidí krutost člověka.
  Mé dítě, připomeň mým dětem, že se ve světě zjevím už jen několikrát, protože nastal čas k poslední bitvě, kdy rozdrtím hlavu Hada.
  MÉ DĚTI MUSÍ VĚDĚT, JAK VELICE JSOU MILOVÁNY A HÝČKÁNY MÝM MILOVANÝM SYNEM. NALÉHÁM NA NĚ, ABY   O T E V Ř E L Y   S V Á   S R D C E   A   P R O J E V I L Y   M U   L Á S K U   A   S O U C I T,   J A K Ý   S I   Z A S L O Ž Í! 
  ON, VÁŠ SPASITEL, KTERÝ OCHOTNĚ PŘIJAL SMRT V TÉ NEJKRUTĚJŠÍ FORMĚ, ABY VÁS ZACHRÁNIL,   C H C E   N Y N Í   Z A C H R Á N I T   T U T O   G E N E R A C I   Z E   S P Á R Ů   S A T A N A !
  On, mistr klamu, se vysmívá mým dětem, protože ví, že se mu podařilo ukrást vzácné duše. Modlete se, modlete se, modlete se teď, aby můj Syn byl vyslyšen během Varování  a  aby  T E N T O   D A R   S P Á S Y   B Y L   P Ř I J A T   S   P O K O R O U   A   O T E V Ř E N O U   N Á R U Č Í.
  Připomínám, že jako vaše Matka budu vždy naléhavě žádat o mírnost pro mé děti. Mé slzy se řinou pro ty, jež nechtějí slyšet pravdu. Jenom pomocí vytrvalých modliteb, budou moci být tyto nešťastné duše vykoupeny.
  Vaše milovaná Matka Naše Paní Královna zármutku.160.                             Poselství Ježíše ze dne 8. srpna 2011 v 19:45.

    DĚTI, NENECHTE SE ODRADIT POVĚSTMI O ZOUFALSTVÍ, PŘED NÍMŽ LIDSTVO STOJÍ.

  Má drahá, milovaná dcero,
už je tomu několik dnů, co jsem s tebou hovořil. Bylo to proto, abych ti dal příležitost vyslechnout radu mého milovaného Otce, Boha Nejvyššího, aby ti pomohl porozumět úloze utrpení k záchraně duší.
  Počet dnů se nyní krátí, jak se čas Varování přibližuje. Všechno je už připraveno, aby plameny mé lásky zahalily celý svět najednou. Andělé, chóry v nebesích nyní očekávají den slávy, kdy se vrátím, abych dal světu poslední příležitost přijmout mou existenci a existenci mého Věčného Otce.
  Děti, nenechte se odradit zvěstmi a pohádkami o zoufalství, před nímž lidstvo stojí. Místo toho pohleďte ke Mně a svěřte Mi vaše obavy. Lidstvu bude dán takový zázračný dar. Nejenom, že se lidé se Mnou setkají tváří v tvář, ale budou překypovat radostí, když se dovědí pravdu a uvidí, jak jim bude podána přímo před jejich zraky.
  Bude to velký den v dějinách, až naděje a láska budou ukázány vám všem. Dokonce i zatvrzelí hříšníci upadnou a budou plakat slzami výčitek. Děti, toto je dobrá zpráva,  protože  V Š I C H N I   M O H O U   B Ý T   S P A S E N I,  když zanechají svou pýchu a sobectví. Všichni z vlastní svobodné vůle se musí sjednotit, aby Mi dovolili vejít do svých srdcí a nechali se Mnou vést směrem ke světlu.
  Mnoha hříšníkům ve smrtelném hříchu bude toto světlo spalovat jejich oči a duši. Bude je to bolet. Když však vydrží zděšení a uvidí to, jak Mě uráželi, pak se stanou silnými a obrátí se.
  Takže, děti mé armády, pravím vám nyní toto: Usmívejte se, protože tato událost bude tou nejneobvyklejší ve vašich životech a vaše existující láska ke Mně a k mému Věčnému Otci naplní vaše duše. Tolik lásky pronikne vaší myslí, tělem i duší, že budete obnovení navždy. Modlete se za všechny, neboť čas je krátký. Svět je teď připraven na   Varování, takže všechno bude přichystáno k přijetí mého velkého daru.
  Mé děti, pokračujte v modlitbě v tomto "Měsíci záchrany duší", protože koncem měsíce srpna budou vaším úsilím zachráněny milióny duší.
  Děti, nezapomeňte, že jsem přítomen ve vašem každodenním životě – ochraňuji vás a vedu vás. Všechny vás miluji.   Zůstaňte věrní mému přání zachraňovat mučené duše.
  Ježíš Kristus.
360.                                    Poselství Ježíše ze dne 27. února 2012 v 15:30.

                                               SVĚT VSTUPUJE DO DALŠÍ FÁZE OČISTY.

  Má drahá, milovaná dcero,
tak jako ve světě neustále vzrůstá počet ničivých událostí, tak se také přibližuje čas pro mé Boží milosrdenství.
  Zatímco války a neklid se šíří všemi směry, tak víra mé církve stále slábne.
  Rozkol v mé svaté církvi se objeví rychle. Kněz proti knězi. Biskup proti biskupovi.
  Svět brzy vstoupí do další fáze očisty.
  Hněv proti mému Otci vyvstane v každé zemi světa.
  Moji následovníci budou nyní pro svou víru zakoušet taková utrpení, jako nikdy před tím.
  Bolest zakoušená těmito nebohými dušemi je odrazem bolesti, kterou Já snáším právě teď.
  Všichni ti, kteří jsou v jednotě se Mnou, jejich milovaným Ježíšem, budou ve svých duších vědět mimo vší pochybnost, že v nich nyní přebývá můj Duch Svatý.
  Když se ve svém okolí stanou svědky hříchu, okamžitě jej poznají a budou vědět, jakou bolest Mi způsobuje.
  Když uvidí války, jak postihují nevinné lidi, pocítí má muka v každé kosti svého těla.
  Když uvidí hřích potratů, jak se vystavuje na odiv, jako by byl bez následků, pronikne je i má bolest.
  Hřích se stupňuje a víra mé církve se vytrácí.
  Věrnost mých posvěcených služebníků slábne.
  Víra v mé učení je mými posvěcenými služebníky snižována tam, kde mému stádu říkají lži o závažnosti hříchu.
  Pak jsou zde moji milovaní kněží, řádové sestry a duchovenstvo všech denominací, jež věří ve Mě a mého Věčného Otce, kteří zakouší bolest, když se musí dívat na šíření hříchu, který jako ničivý požár všude pohlcuje národy strašlivou rychlostí.
  Nezáleží na tom, jak těžké to je, musíte zůstat silní a jednotní v mém jménu.
  Nyní je zapotřebí modlitba a musíte nejméně hodinu denně strávit v modlitbách, abyste zmírnili dopad událostí, jež se teď ve světě začnou odvíjet.
  S V Ě T S K É   S K U P I N Y   S E   Z A M Ě Ř Í   N A   K Ř E S Ť A N S K É   C Í R K V E   A   B U D O U   J E   S O U Ž I T.
  Budou se snažit potlačit všechny ty, kteří ctí Mě, jejich Božského Spasitele Ježíše Krista a  Z N I Č I T   V Š E C H N Y   V Ě C I,   K T E R É   M Ě   P Ř I P O M Í N A J Í.
  Nenávist je vkapávána do jejich duší rukou Satana.
  Modlete se, modlete se nyní, aby tyto duše, které způsobují bolest a utrpení Božím dětem, mohly být zachráněny.
  Váš Ježíš.                                        VÁNOČNÍ STROM URÁŽKOU.

  Vládní úředníci v belgickém Bruselu zakázali vztyčení populárního vánočního stromu kvůli obavám, že by místní muslimské komunitě   p ř i p a d a l   u r á ž l i v ý.
  Namísto tradičního vánočního stromu a betléma je v centru města na Grand Place vystaven elektronický zimní strom.
Tato elektronická socha je 25 metrů vysoká a je složena ze sady televizních obrazovek.
  Přes den je možné se vyšplhat až na vrchol stromu, kde se naskytne panoramatický výhled na město. Po setmění se strom promění v přehlídku světel a hluků.
  Městská radní Bianca Debaetsová věří, že Brusel byl donucen vytvořit tuto světelnou sochu kvůli "nevhodnému argumentu" náboženské citlivosti. Poukazuje na skutečnost, že tato socha  v  žádném  případě   n e p ř i p o m í n á   V á n o c e. 
  "Obávám se, že odkaz  n a   k ř e s ť a n s t v í   b y l   n e j v ý z n a m n ě j š í m   f a k t o r e m   při rozhodování o nahrazení stromu," řekla novinářům.
  (Podle Res Claritatis)
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář