Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.21 INFORMACE, RADY A POSELSTVÍ Z NEBE LIDEM NA ZEMI Č.2         Č.21   INFORMACE,  POSELSTVÍ  A  RADY  Z  NEBE  LIDEM  NA  ZEMI Č. 2

                                          Důkazy o všem z irského poselství v Bibli.
356.                                 Poselství Boha Otce ze dne 23. února 2012 v 16:42.

                    VOLÁNÍ KE KATOLICKÉ CÍRKVI, ABY PŘIJALA NOVOU ÉRU MÍRU NA ZEMI.

  Já jsem Bůh, Všemohoucí Otec, Stvořitel všech věcí, Bůh Nejvyšší.
  Má dcero, je důležité, aby ti, kteří následují učení římskokatolické církve, přijali milénium tak, jak bylo zaslíbené všem mým dětem.
                  S L O V A,   O B S A Ž E N Á   V   M É   S V A T É   K N I Z E,   N E L Ž O U !

  Mé zaslíbení je také obsaženo  v e   S k u t c í c h   a p o š t o l ů.
Jan Evangelista byl také zpraven o slavném návratu mého milovaného Syna, až   B U D E   P A N O V A T   N A   1000  L E T   V   N O V É   É Ř E   P O K O J E   A   M Í R U !
  Proč ti, kteří tvrdí, že rozumí mému Svatému Slovu, odmítají jednu část z něho přijmout a druhou ne?
  Těmto mým posvěceným služebníkům teď říkám, aby si otevřeli Knihu Pravdy.
  Máte povinnost otevřeně hlásat pravdu.
  Nesmíte naslouchat těm ve vašich řadách, kteří překrucují pravdu ve vztahu k nové éře míru na zemi.
  Co motivuje vaše bratry v mé římskokatolické církvi, kteří odmítají pravdu?
  Uvedli jste mé děti ve zmatek.
  Kvůli jejich věrnosti k jediné pravé církvi, římskokatolické církvi, jim upíráte příležitost, aby připravili své duše na panování mého Syna v Novém ráji na zemi.
  Vaší povinností je, abyste informovali mé děti o pravdě.
  Nesmíte nikdy odpírat mým dětem pravdu, obsaženou v Bibli svaté, jež obsahuje pravdivé Slovo.
  Vy, mé děti, musíte přijmout zaslíbení, která učinil můj Syn po svém slavném zmrtvýchvstání.
                                  Ř E K L,   Ž E   P Ř I J D E   Z N O V U !
  Tento čas druhého příchodu mého Syna na zem se blíží.
  Jestliže věříte v zaslíbení mého Syna, pak také víte, co mínil tím, co řekl.
  Až přijde znovu, přijde, aby panoval a převzal svůj právoplatný trůn v Novém ráji, který jsem stvořil na zemi pro všechny z vás.
  Nikdy nepochybujte o slovech z božských úst mého milovaného Syna, Ježíše Krista.
  Vězte, že Já, váš milovaný Otec chci, abyste se všichni spojili jako jedna rodina s mým Synem v ráji.
  Přijměte pravdu. Nepřekrucujte ji, ani si ji nepřizpůsobujte, aby vyhovovala vaší chybné interpretaci.
  Já jsem Pravda.
  Nemůžete změnit Mě, nebo to, kdo jsem.
  Pravda vás osvobodí.
   Váš milovaný Otec Bůh Nejvyšší654.                                Poselství Ježíše ze dne 22. prosince 2012 v 20:36.

                                       DNES NA VÁS VYLIJI TOTO MIMOŘÁDNÉ POŽEHNÁNÍ

  Má drahá, milovaná dcero,
první den Vánoc je mým darem lidstvu. Díky tomuto dni se pro smrtelného člověka stal možný věčný život.
  Já Ježíš Kristus, Spasitel světa, vítám vás, všechny Boží děti, do království, které Mi zaslíbil můj Otec.
  Přišel jsem do světa téměř nepoznán. Moje narození změnilo budoucnost. Moji následovníci přijali můj slib. Věděli, že přijdu znovu, ale vůbec nevěděli kdy. Naslouchali mému učení, přestože mnozí z nich nebyli vzdělaní muži. Byli chudí a vedli jednoduchý život. Přesto byli těmi, kteří Mě přivítali.
  Totéž bude platit nyní, kdy vás připravuji na můj Druhý příchod. Budou to duše s jednoduchou láskou ke Mně, které otevřou svá srdce k mému volání. A budou to ti z vás, mající   p o k o r n é   s r d c e   a   č i s t o u   d u š i, kteří se stanou mými nynějšími stoupenci.   Bude to skrze vás,  právě tak,  jako tomu bylo tehdy,  když jsem chodil po zemi,  že  mé  Slovo  bude  slyšeno  a  bude  mu   u v ě ř e n o.
Dnes na vás vyliji toto mimořádné požehnání. Velmi si přeji, abyste přijali mé požehnání ochrany touto modlitbou modlitební kampaně (90), abyste Mě, vašeho Mesiáše přivítali, až odhalím mé nové království:

                                  Díkůvzdání za tvůj nejslavnější Druhý příchod
  Ó, MŮJ JEŽÍŠI, NABÍZÍM TI CHVÁLU A DÍKŮVZDÁNÍ ZA TVŮJ NEJSLAVNĚJŠÍ DRUHÝ PŘÍCHOD. TY, MŮJ SPASITELI, SES NARODIL, ABYS MI DAL VĚČNÝ ŽIVOT A OSVOBODIL MĚ OD HŘÍCHU.
  NABÍZÍM TI MOJI LÁSKU, MÉ DÍKY A MÉ ZBOŽŇOVÁNÍ, ZATÍMCO PŘIPRAVUJI MOU DUŠI NA TVŮJ VELKÝ PŘÍCHOD.
 
  Jděte teď a připravte se. Neboť času je málo a musí být toho hodně uděláno pro záchranu všech duší.
  V tomto mimořádném dni vám přináším pokoj, lásku a radost.
  Váš Ježíš
641.                                   Poselství Ježíše ze dne 11. prosince 2012 v 21:16.

              LIDSKÉ MYŠLENÍ JE NEDOSTATEČNÉ VE SNAZE POPSAT VĚČNÝ ŽIVOT.

  Má drahá, milovaná dcero,
když slavíte advent, volám k mým věrným stoupencům, aby připomenuli ostatním  v ý z n a m   m é h o   n a r o z e n í   n a   z e m i.
  Mé narození oznámilo nepředstavitelnou lásku, kterou můj Otec cítí ke svým dětem. Obětoval ochotně Mne, Beránka Božího, aby každý z vás mohl mít  v ě č n ý   ž i v o t.  Tento dar, který způsobil nesmírnou bolest a utrpení všem Mně blízkým, byl lidstvu udělen s radostí.
  Byl to jediný způsob  k   v y k o u p e n í    l i d s t v a   z  beznaděje, které bylo vystaveno. Mé jméno, má přítomnost je známa všem, ale jen málo lidí na světě věří v moji existenci. Má smrt na kříži, barbarské a ukrutné ukřižování, dokonce i podle norem vyměřených zločincům tehdejší doby, přináší vám svobodu – dokonce i dnes.
  Každému z vás byl dán, k poctě vašeho zrození, klíč ke svobodě, k věčnému životu v mém nádherném ráji. Mnozí z vás si neuvědomují, co to znamená. Je to kvůli tlaku, kterému jste vystaveni, abyste Mě veřejně zapřeli. Kolik z vás se bojí říct, že věří ve Mne? Kdybyste byli vyzváni přiznat vaši víru otevřeně, stáli byste při Mně a prokázali Mi svou věrnost?
  Mnozí z vás říkají, že Mě neznají, ale věří, že  existuji.   V ě ř í t e,  ž e   e x i s t u j e   ž i v o t   p o   t o m t o   ž i v o t ě   n a   z e m i,  k t e r ý   v á m   b y l   d á n   m ý m   O t c e m ? (ŽÁDNÁ REINKARNACE !) Cožpak nevíte, že tím, že se ode Mne odvracíte, se sami zříkáte práva na mé království?
  Lidské myšlení je nedostatečné ve snaze popsat věčný život, protože vám nebyla dána znalost nezbytná k poznání tajemství stvoření mým Otcem. Avšak prostřednictvím mého učení jste dostali mé Slovo, které je vším, co potřebujete, abyste byli Mnou přijati do života věčného pokoje, lásky a štěstí. Tento nový život je váš a díky Boží lásce je zde pro vás, s očekáváním,    Z D A   O D P O V Í T E   N A   M É   V O L Á N Í.
  Já,  váš  milovaný  Ježíš,  v á š   S p a s i t e l   a   K r á l   s e   n y n í   c h y s t á m    z j e v i t   s e     v á m,  až přijdu, abych si vás všechny vyžádal zpět.
  Má láska je přítomná v každém z vás. Pohleďte  do  svého  nitra  a  p o p r o s t e   M ě,   a b y c h   r o z n í t i l   o h e ň   l á s k y,   který potřebujete, právě tak jako potřebujete kyslík, k životu v Novém ráji. Není to nic, čeho byste se měli obávat. Musíte Mě přivítat  s   r a d o s t í,  neboť přicházím, abych vám přinesl věčné štěstí. Volám k vám,
 A B Y S T E   P Ř I J A L I   M Ů J   D R U H Ý   P Ř Í C H O D   S   R A D O S T Í   V E   S V Ý C H   S R D C Í C H.
  Váš Ježíš                                                                                               

089.                                      Poselství Ježíše ze dne 20. května 2011 v 10:00.
                                                                                                
                                              ZMATEK, POKUD JDE O MŮJ DRUHÝ PŘÍCHOD.

  Má drahá, milovaná dcero,
mnozí lidé se ptají, co druhý příchod ve skutečnosti znamená a tak Mě to nechej vysvětlit.
  P O P R V É   J S E M   P Ř I Š E L   N A   S V Ě T, abych vykoupil lidstvo z věčných temnot, aby se mohlo těšit věčnému životu.(Oslava Vánoc - narození Ježíška.)  Bůh, Všemohoucí Otec, ze svého milosrdenství poslal Mě, aby všechny jeho děti měly život. Neboť až dosud, následkem hříchů Adama a Evy by to nebylo bývalo možné. Já přijdu znovu, tentokrát abych odměnil všechny ty, kteří Mě následovali.
  Ve světě je mnoho zmatku, pokud jde o tuto událost. Mnoho lidí  v ě ř í,   že  můj  d r u h ý   p ř í c h o d    z n a m e n á   k o n e c   s v ě t a.  TO OVŠEM NENÍ PRAVDA! Místo toho to bude  Z N A M E N A T   K O N E C   Č A S Ů,   K D Y   S A T A N   a jeho následovníci, kteří vytvořili na světě nevyslovitelnou bídu,  B U D O U  Z E   Z E M Ě   V Y K Á Z Á N I   N A   1000  L E T.(tisíciletá říše v evangeliu)

                                                     O Novém ráji na zemi
  Tento nový ráj, jejž jsem vám slíbil, přijde až nebe a země se spojí v jedno. Tento nový život, který přináším všem mým oddaným následovníkům, je životem lásky a nádhery. Vy, moji následovníci, budete nicméně muset snést mnoho trápení, až se tento přechod začne uskutečňovat. Abych pomohl připravit svět na tuto velikou událost, přináším už předem velký dar mého milosrdenství.  V e l k é   V A R O V Á N Í,   které každému jednomu z vás dá příležitost uvidět své hříchy a jak Mě tyto hříchy urážejí, vám umožní uvidět pravdu. Až pochopíte skvrnu hříchu, která existuje ve vás, jenom potom skutečně porozumíte smutku, jejž cítím.

                                           Pohled na to, co se stane při Posledním soudu.
  Tím, že vám všem dovolím zakusit tento velký čin mého milosrdenství,  B U D E   V Á M   D Á N   opravdový letmý   P O H L E D   N A   T O,   C O   S E   S T A N E   V E   D N U   P O S L E D N Í H O   S O U D U.  Tímto způsobem je vám dávána poctivá příležitost, abyste se vrátili ještě jednou ke Mně. Vidíte, Já všechny z vás miluji tak hlubokou a trvalou vášnivou láskou, Ž E   U D Ě L Á M   C O K O L I V,   abych vás zachránil ze spárů mistra klamu.
  Přesto vás varuji. Satan nyní zvýší svou aktivitu prostřednictvím vašich bratrů a sester, aby vás přesvědčil, abyste se obrátili ke Mně zády dokonce i potom, co tato událost stane. Musíte teď otevřít svou mysl, nechat všechno lidské uvažování stranou, abyste přijali pravdu o své existenci na zemi. Bude vymyšlena jakákoliv lež, formulovaná lidským vědeckým a logickým myšlením, aby vám zabránila přijmout pravdu.
  Satan nechce, abyste vy, mé děti, přišli ke Mně. Jeho neřest, podobná drápu, musí být zlomena, ale to může být provedeno jenom s vaší pomocí. Nedovolte mu, aby jeho lži zakalily váš úsudek. Bude pro vás velmi obtížné nevšímat si jeho argumentů, provokací a posměšků. Neboť to je způsob, jakým pracuje.

                            Satan bude pracovat prostřednictvím jiných lidí, aby vás zbavil odvahy.
  Mnoho z vás neví, že Satan takto pracuje pomocí jiných lidí, jejichž názorů si vážíte. Ale to je přesně způsob, jakým pracuje. Bude komunikovat pomocí těchto ubohých duší, jež jsou přitahovány temnotou. Zajistí, že jejich mysl bude blokována k pravdě mé slávy a přesvědčí je, že na věčný život mají právo. Nikdy, v žádném případě nedovolte, aby jeho vliv ovlivnil vaši lásku ke Mně. A nezapomeňte – protože Satan tuto bitvu nevyhraje, tak tyto ubohé duše, které ho následují, budou hozeny do pekla spolu s ním. Jestliže toužíte po věčném životě, pak využívejte tohoto času na zemi k odsouzení Satana, dokud ještě můžete.
                                            Budu na zemi vládnout 1000 let.
  Má dcero, Já budu vládnout na zemi 1000 let. Nemyl se, neboť jsem to Já, kdo nyní řídí události, jež se teď ve světě odhalují. Připravil jsem nyní cestu pro mé nové království na zemi a ten čas je blízko. Mnohem blíže, než si mnozí uvědomují. Raduj se, protože tato novina bude všemi uvítána. Přivede ke konci všechno trápení na světě. Zažehne pramen lásky a nádhery, aby všechny mé děti měly na něm podíl.
  Tento Nový ráj bude mimo vaše chápání. Ale poslyš toto: Tento nový život nabídne všem mým následovníkům život bez starostí. Nebudete toužit po ničem.  V Š E C H N O   V Á M   P O S K Y T N U   J Á. Každý jeden z vás, kdo  si vybral toto nádherné království, bude udiven vzácným klenotem, jenž vás očekává. Modlete se nyní, aby vaši bratři a sestry otevřeli své oči k pravdě slibů, které jsem vám dal, aby také oni mohli vstoupit do tohoto nového života na zemi.
   Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus
648.                                Poselství Ježíše ze dne 18. prosince 2012 v 19:30.

                       PLAMENY MÉHO MILOSRDENSTVÍ JAKO OHNIVÉ JAZYKY SESTOUPÍ

                                                                 BRZY NA KAŽDOU DUŠI.

  Má drahá, milovaná dcero,
je čas, aby každý z mých následovníků pochopil, že mé milosrdenství musí být přijato bez strachu.
  Nepřicházím, abych během Varování Božím dětem ublížil, nebo je soudil. Přicházím pouze, abych  je  připravil  tím,  že  o d h a l í m   p r a v d u   v   j e j i c h   s r d c í c h.   Jenom důvěrou v moji lásku a Božství můžete pocítit skutečnou radost a pokoj. Jestli dovolíte strachu, aby sevřel vaše srdce,   n e b u d e t e   s c h o p n i   p ř i j m o u t   m ů j   d a r.  Radujte se, neboť miluji každého z vás.
  Čas k oslavě mého narození je důležitý, protože stále méně národů toleruje mé jméno. Když oslavujete mé narození, vyjadřujete vděčnost za vaši vlastní spásu.
  Dal jsem vám dar svobody. Sdílejte nyní Pravdu s jinými bez strachu ve svých srdcích.
  Až přijde čas, kdy celý svět bude svědkem veřejné události mého Druhého příchodu, budete  l i t o v a t,  že jste nešířili mé Slovo ztraceným duším.
  Prosím, připravte vaše srdce a duše tak, aby mohly být očištěny v očekávání mého slibu, že zase přijdu.
  Využijte tento čas k modlitbám. Buďte spolu s rodinou a těmi, kteří jsou vám blízcí. Pomozte těm, kteří mají tělesná i duševní trápení.
  Plameny mého milosrdenství jako ohnivé jazyky sestoupí brzy na každou duši. Nesmíte se zastavit ve strachu nebo úzkosti. Všechno, oč vás prosím, je,   a b y s t e   b y l i   s t á l e   p ř i p r a v e n i.
  Váš Ježíš
640.                    Poselství Panny Marie ze dne 11. prosince 2012 v 17:00.

                         ON, TAK POKORNÝ, PŘIJDE VE VELKÉ SLÁVĚ A NÁDHEŘE

                                         A JEHO MILOSRDENSTVÍ ZAPLAVÍ ZEMI.

  Moji drazí maličcí, mé Srdce jásá, protože   v l á d a   mého  Syna  je  už  v e l m i   b l í z k o.
Přes všechno jeho utrpení, jeho odmítání nevděčnými lidmi a odpadnutí od víry, které pokrývá zemi, přinese lidstvu velkou slávu.
  Přijde na velkém oblaku a jeho majestát přemůže každičkou duši, které uchváceny padnou k jeho nohám.
  On, tak pokorný, přijde ve velké slávě a nádheře a jeho velké milosrdenství zaplaví zemi.
  Děti, musíte se připravit, neboť budete potřebovat velkou sílu k tomu, abyste  se  Mu  odevzdaly.  M U S Í T E   P R O K Á Z A T   P O K O R U  a  prosit  Ho,  aby   z a c h r á n i l   vaše  duše, abyste mohly uvidět světlo Pravdy.
  Mnozí z vás se chopí jeho velkého milosrdenství. Avšak jiní budou ignorovat jeho přítomnost a jeho velký dar, který přinese.
  Modlete se, modlete se, modlete se za ty, kteří odmítnou přijmout existenci věčného života, neboť tito lidé potřebují vaši pomoc. Přinese velkou radost, jestli dokážete ve svém srdci prosit Mého Syna, aby  tyto   d u š e   z a c h r á n i l.
  Vy, mé děti, brzy uvidíte konec vašeho utrpení, protože můj Syn, ve svém milosrdenství, má velké plány s každou osobou, která dnes žije na zemi.
  Buďte vděční za dar života, jenž vám byl dán, když jste se narodili.
  Buďte vděční za dar věčného života, který můj Syn brzy nabídne světu. Tento dar je určen pro každého jednotlivého hříšníka. Bude záležet na vaší svobodné vůli, zda jej přijmete, nebo ne.
  P O J Ď T E   K E   M N Ě,   D Ě T I,(Modlete se růženec Panny Marie)   A   J Á   V Á S   V E Z M U   D O   Ú T O Č I Š T Ě   M É H O   N E P O S K V R N Ě N É H O   S R D C E   A   P Ř I P R A V Í M   V Á S   T A K,   A B Y C H   V Á S   M O H L A   V Z Í T   K   M É M U   S Y N U   J I Ž   P Ř I P R A V E N É   N A   J E H O   D R U H Ý   P Ř Í C H O D !
  Vaše milovaná Matka,Matka Spásy.634.                                   Poselství Ježíše ze dne 3. prosince 2012 v 19:05.

               VOLÁM LIDSTVO, ABY SE PŘIPRAVILO NA MÉ VELKÉ MILOSRDENSTVÍ.

  Má drahá, milovaná dcero,
celou tvou silou a odvahou volám lidstvo, aby se připravilo na mé velké milosrdenství.
  Vyzývám ty z vás, mající   č i s t é   s r d c e   a   p o k o r n o u   d u š i,   aby se modlili za duše těch, kteří zemřou během Velkého Varování.
  J A K   J Á   J E N   P O T Ř E B U J I   V A Š E   M O D L I T B Y !   J A K   J Á   J E N   P O T Ř E B U J I   V A Š E   U T R P E N Í !   Oba tyto dary, které Mi věnujete, pomohou zachránit ty, kteří nemohou být zachráněni z jejich vlastní svobodné vůle.
  Až se plameny mého milosrdenství vylijí na celou zemi, budou se mnozí radovat, ale pro hříšníky nastane čas bolesti, neboť oni Mě kvůli své pýše nebudou schopni prosit o odpuštění. Jejich očista bude bolestivá a budou muset hodně trpět, aby se v mých očích vykoupili.
  Srdce bezbožných lidí budou rozervána a mnozí v hrůze ve svých duších padnou přede Mnou v agonii. Dejte jim vědět, že i když podstoupí hodně útrap, miliardy z nich se stanou čistými srdcem i duší. Potom budou plně připraveni na velký den mého příchodu.
  Má dcero, zkoušky mých následovníků budou před Varováním narůstat a budou těžší.
  Když Mi nabídnete tato utrpení, zachráním milióny duší. Prosím, nevěnujte Mi soužení neochotně, protože navzdory všemu budou velké zázraky dány těmto nevděčným lidem beze studu v jejich srdcích nad hanebnostmi, jimiž jsou vinni.
  N I K D O   N E B U D E   U Š E T Ř E N   P O H L E D U   N A   S T A V   S V É   D U Š E,   T A K   J A K   S E   J E V Í   M Ý M   O Č Í M !
  Až uvidí politováníhodný stav svých duší, budou hluboce zahanbeni. Těm, kteří budou upřímně litovat svých urážek proti Bohu, bude odpuštěno. Bude třeba, aby  podstoupili   o č i s t u,   kterou   m u s í   p ř i j m o u t    s   p o k o r o u.
  Mnoho, mnoho duší přijme moji ruku milosrdenství, přesto duše, které se dopustily smrtelného hříchu, budou tak zatvrzelé, že se budou mému milosrdenství vyhýbat. V době po Varování se musíte za tyto duše modlit tuto modlitbu modlitební kampaně (88):
                                                  Za duše po Varování
  "Ó, NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE JEŽÍŠOVO, PROKAŽ MILOSRDENSTVÍ NÁM VŠEM UBOHÝM HŘÍŠNÍKŮM.
  OSVIŤ ZKAMENĚLÁ SRDCE, TAK ZOUFALÁ V JEJICH TOUZE PO VEDENÍ. ODPUSŤ JIM JEJICH NEPRAVOSTI.
  POMOZ JIM, SKRZE TVOU LÁSKU A MILOSRDENSTVÍ, NALÉZT V JEJICH SRDCÍCH ZPŮSOB, JAK UCHOPIT TVŮJ VELKÝ DAR SPÁSY.
  ÚPĚNLIVĚ TĚ PROSÍM, ODPUSŤ VŠEM DUŠÍM, KTERÉ ODMÍTAJÍ PRAVDU BOHA.
  POKRYJ JE TVÝM SVĚTLEM, DRAHÝ JEŽÍŠI, ABY JE OSLEPILO VŮČI ZLOBĚ A LÉČKÁM ĎÁBLA, KTERÝ BUDE ZKOUŠET ODDĚLIT JE OD TEBE NA VĚKY.
  SNAŽNĚ TĚ PROSÍM, ABYS DAL VŠEM BOŽÍM DĚTEM SÍLU BÝT VDĚČNÝMI ZA TVOJE VELKÉ MILOSRDENSTVÍ.
  PROSÍM TĚ, ABYS OTEVŘEL DVEŘE DO SVÉHO KRÁLOVSTVÍ VŠEM ZTRACENÝM DUŠÍM, JEŽ BLOUDÍ PO ZEMI VE STAVU BEZMOCI A BEZNADĚJE.   AMEN."

  Jděte, moji stoupenci  a   d r ž t e   s e   m ý c h   p o k y n ů   k  přípravě vašich duší na mé Boží milosrdenství.
   Váš Ježíš
376.                               Poselství Ježíše ze dne 16. března 2012 v 22:20.

                         MANŽELSTVÍ OSOB STEJNÉHO POHLAVÍ JE TĚŽKÝM HŘÍCHEM.
                               
  Má drahá, milovaná dcero,
utrpení a bolest mých ubohých následovníků, kteří musí bezmocně přihlížet, jak nové zákony odporují mému učení, dosahuje ve světě nebývalé úrovně.
  Nejenom že musíte být svědky hříchu, děti, ale musíte se ještě dívat, jak je vám hřích předkládán, kdy jste jej nuceni přijmout tak, jako by to bylo něco přirozeně lidského.
  Narážím zvláště na jeden hřích – M A N Ž E L S T V Í   O S O B   S T E J N É H O   P O H L A V Í,   které je prezentováno jako přirozené právo.
  Pak se od vás očekává, abyste přijali tuto   o h a v n o s t,   když je postavena před trůn mého Otce v kostele. Těmto lidem nestačí omlouvat manželství osob stejného pohlaví v očích zákona, oni chtějí ještě nutit Boha Otce, aby jim dal své požehnání, což by nikdy nemohl udělat, protože   v  J E H O   O Č Í C H   J E   T O   T Ě Ž K Ý   H Ř Í C H !
  Jak se opovažují tito lidé myslet, že je přijatelné vystavovat na odiv tento ohavný čin v chrámech mého Otce?
  Děti, Já miluji každou duši. Miluji hříšníky. Ošklivím si jejich hřích, ale hříšníky miluji.
  S E X U Á L N Í   J E D N Á N Í   O S O B   S T E J N É H O   P O H L A V Í   N E N Í   P Ř I J A T E L N É   V   O Č Í C H   M É H O   O T C E.
  Modlete se za tyto duše, protože je miluji, ale nemohu jim dát milosti, po kterých touží.
  Musí vědět, a nezáleží na tom, jak velice se pokouší omlouvat manželství osob stejného pohlaví, že nejsou oprávněni mít účast na svátosti manželství.
  Svátost musí přicházet od Boha. Pravidla k přijetí svátostí musí vycházet z učení mého Otce.
  Nemůžete nutit mého Otce, Boha Nejvyššího, aby vám dal své požehnání, nebo dovolil přistoupit k jeho svátostem, když nejsou uctívána způsobem, jaký jim náleží.
  Hřích je nyní prezentován ve světě jako dobrá věc.
  Jak už jsem řekl dříve, svět je postaven na hlavu.
  Dobro je prezentováno jako zlo a ti lidé, kteří se pokoušejí žít podle zákonů Boha Otce, jsou zesměšňováni.
  Zlo, a nezáleží na tom, jak je vykrášlíte, se nemůže v očích mého Otce změnit v ctnost.
  M Ů J   O T E C   P O T R E S T Á   T Y,   K T E Ř Í   N E P Ř E S T A N O U   V Y S T A V O V A T   P Ř E D   N Í M   N A   O D I V   S V É   H Ř Í C H Y !
  D b e j t e   tohoto   v a r o v á n í,   neboť vaše hříchy,  jichž  se  dopouštíte,  když   o d m í t á t e   p o s l o u c h a t   B o h a,   nebudou moci být,   a   N E B U D O U   O D P U Š T Ě N Y !
  To proto, že odmítáte přijmout hřích za to, čím je.
  Váš Spasitel Ježíš Kristus                                   SVĚDECTVÍ  B Ý V A L É H O   HOMOSEXUÁLA.

  Mladý Američan Nathanael Flock vyrostl v křesťanské rodině. Jako chlapec se cítil přitahován k mužům, tajil to však před okolím. Po dosažení dospělosti odešel z domu a zapojil se do homosexuálního hnutí. Stal se úspěšným diskjockeyem a hodně vydělával. Liboval si v tom a tvrdil, že toto mu křesťanství nikdy nenabídlo.
  V prostředí, v jakém se pohyboval, se hojně   k o n z u m o v a l y   d r o g y.  Nathanael jim také propadl. Protože však byly drahé a jeho, i když nadprůměrný plat na jeho koupi nestačil,  přividělával  si   h o m o s e x u á l n í   p r o s t i t u c í.
  Po několika letech se však před ním za radostnou fasádou náhle   o t e v ř e l a   p r á z d n o t a,   vynořily se pochybnosti. Říká o tom:
"Každý se pokouší vypadat navenek jako šťastný, i když realita je často úplně jiná. Já jsem poznal, že většina těchto mužů byla velice nešťastná a neustále střídala partnery ve snaze   n a j í t  konečně   n ě k o h o,  k d o   b y   j e   n a p l n i l."
  Během té doby několikrát pocítil, že Bůh ho chce zase přitáhnout k sobě, ale jeho "životní styl" jej   p e v n ě   d r ž e l   v   s e v ř e n í.
  Jednou měl hrozný sen: Ležel opilý a obtáčel ho obrovský škaredý šnek. Propadl zoufalství. Tu uviděl v dáli kříž, začal se modlit - a šnek zmizel. Byl zachráněn. Po procitnutí ihned pochopil,  k d e   j e   p r o   n ě h o   v y s b o z e n í.  Poznal, že musí radikálně změnit svůj život.
  Vrátil se zase k rodičům, začal znovu chodit do kostela   a   p r o s i l   B o h a   o   o d p u š t ě n í.  Jeho homosexuální náklonnost mu však zůstala. Marně se pokoušel zbavit se jí.
  T E P R V E   K D Y Ž   B O H U   V Y Z N A L   S V O U   L I D S K O U   N E S C H O P N O S T   P O M O C I   S I   S Á M   A   S P O L E H L   S E   P L N Ě   N A   N Ě H O,  pocítil náhle touhu po ženě a po dětech. Homosexuální sklony   z c e l a   z m i z e l y.  Jak sám říká: Ježíš ho uzdravil.
  Dnes je ženatý a čeká se svou paní dítě. Reportérce internetového portálu kath.tube-video řekl:"Pán mne ve své lásce vyrval moci zla a ukázal mi, že On je někdo,   k o m u   l z e   v ž d y c k y   d ů v ě ř o v a t,  koho se vyplatí vždycky následovat. On na mne čekal,  a ž   s e   k   N ě m u   z a s e   v r á t í m.  Jsem mu tolik vděčný   z a   j e h o   t r p ě l i v o s t   a   z a   j e h o   m i l o s t."
 (Z časopisu Immaculata 6/2012)
644.                                  Poselství Ježíše ze dne 15. prosince 2012 v 21.45.

                         JÁ JSEM VŠEODPOUŠTĚJÍCÍ BŮH, PŘIPRAVENÝ OSVOBODIT VÁS

                                                       OD HŘÍCHŮ, KTERÉ VÁS ZAJALY.

  Má drahá, milovaná dcero,
toužím dosáhnout až k vám, kteří se ve svých životech nyní soužíte.
  Volám k vám, kteří   v ě z í t e   h l u b o k o   v   h ř í c h u   a  jste  zoufalí ze stálého hledání útěchy kvůli bolesti ve vás. Možná jste vinni smrtelným hříchem jako je  v r a ž d a,   p o t r a t,  n á s i l í,   s e x u á l n í   z v r á c e n o s t   nebo jste se možná zapletli  s   o k u l t i s m e m.   Nevíte snad,   Ž E   V Š E,   C O   M U S Í T E   U D Ě L A T,   J E   O B R Á T I T    S E   K E   M N Ě   A   P R O S I T   O   P O M O C ?
  Já jsem všeodpouštějící Bůh, připravený udělit vám svobodu od hříchů, které vás zajaly. Tyto hříchy mohou být odstraněny z vašeho života. Chce to jen odvahu. Pamatujte, že není hříchu, kromě rouhání se Duchu Svatému, kterého bych vás nemohl zbavit.
  Není to kvůli tomu, že hříšníci nemohou zůstat dlouho ve stavu milosti, co vám brání vyhledat mé odpuštění. Je to spíše myšlenka, že bych vám nikdy nemohl odpustit, která vás drží ode Mne daleko.
  Mé milosrdenství je tak velké, že bude dáno těm, kteří o ně poprosí.
  Volám ke všem, kteří si nejsou jisti, že existuji. Prosím, věřte Mi. Důvěrou ve Mne, rozmluvami a prosbami o odpuštění obdržíte odpověď, po které tak prahnete.
  Já odpovím a pocítíte to v srdci při modlitbě modlitební kampaně (89) za milosrdenství mého slitování pro ubohé hříšníky:

                                                        Za ubohé hříšníky
  "DRAHÝ JEŽÍŠI, POMOZ MI, UBOHÉMU A ZKROUŠENÉMU HŘÍŠNÍKOVI, PŘIJÍT K TOBĚ S LÍTOSTÍ V DUŠI.
  OČISTI MĚ OD HŘÍCHŮ, KTERÉ ZNIČILY MŮJ ŽIVOT.
  DEJ MI DAR NOVÉHO ŽIVOTA BEZ OKOVŮ HŘÍCHU A SVOBODU, KTEROU MI MÉ HŘÍCHY ODPÍRAJÍ.
  OBNOV MĚ VE SVĚTLE TVÉHO MILOSRDENSTVÍ.
  OBEJMI MĚ VE TVÉM SRDCI.
  DEJ MI POCÍTIT TVOU LÁSKU, ABYCH SE TI PŘIBLÍŽIL A VZPLÁLA TAK MOJE LÁSKA K TOBĚ.
  MĚJ SE MNOU SLITOVÁNÍ, JEŽÍŠI, A ZADRŽUJ MĚ OD HŘÍCHU.
  UČIŇ, ABYCH BYL HODEN VSTOUPIT DO TVÉHO NOVÉHO RÁJE. AMEN."

  Pamatujte, že duše obdrží dar usmíření nikoliv proto, že by byly hodny vstoupit do mého království. Je to proto, že Moje milosrdenství je tak velké, že   J á   m o h u   z a c h r á n i t   k a ž d i č k é h o   h ř í š n í k a,   pokud najdou potřebnou odvahu prosit Mě o pomoc.
  Stále  vás   v š e c h n y   v á š n i v ě   m i l u j i !  Nikdy neodmítejte moji lásku, nebo milosrdenství, protože bez nich budete dále klesat do hříchu a zůstanete pro Mě ztracení.
  Když se budete modlit tuto modlitbu, odpovím vám takovým způsobem, že shledáte velmi těžkým se ode Mne znovu odvrátit.
   Váš milovaný Ježíš
495.                               Poselství Ježíše ze dne 17. července 2012 v 16:00.

                MLADÉ DUŠE JSOU MI DRAHÉ A PLÁČU NAD TÍM, ŽE MNOHÉ Z NICH

                                                     NIKDY NEBYLY UČENY PRAVDĚ.

  Má drahá, milovaná dcero,
tvá mise musí zahrnout všechny Boží děti.  Zejména    t o u ž í m   p o   d u š í c h   m l a d ý c h   l i d í   a   t ě c h,   k t e ř í   d o v o l i l i    lidské inteligenci   z a c p a t   j e j i c h   u š i   v ů č i   p r a v d ě   o   m é   e x i s t e n c i.
  Mladé duše jsou Mi drahé a Já pláču nad tím, že mnohé z nich nebyly nikdy učeny Pravdě.
  Svými rodiči, z nichž mnozí v Boha nevěří, byly přivedeny do propasti temnoty.
  Světlo, které hledají, je to, co jim nabízí falešný lesk všeho, co se třpytí. Jsou   s v e d e n i   h u d b o u,   o b l e č e n í m,   z á b a v o u,  a to všechno je navrženo a uděláno tak, aby to   d r á ž d i l o   jejich smysly.
  Oni Mě neznají. Mnozí nikdy neslyšeli o Mně, nebo o naději, jakou představuji v jejich hledání budoucího štěstí.
  L u c i f e r,  padlý anděl z vysoké serafínské hierarchie mého Otce,  b y l   t a l e n t o v a n ý   h u d e b n í k.
Jako   S a t a n   v dnešním světě   p o k o u š í   h u d b o u   mé mladé, citlivé duše.
  Hudba je jeho ničivou zbraní a používá jakýkoliv její druh, aby stáhnul malé, nevinné duše do své sítě klamu.
  Hudba je velikým Božím darem. Je ale také používána k maskování ohavné poslušnosti ke Zlému prostřednictvím lyrických textů,  k t e r é   u c t í v a j í   š e l m u !  Velmi málo mladých duší chápe sílu hudby, nebo její zneužití nesprávným způsobem.
  Prosím, naléhám na vás, pomozte Mi zachránit jejich malé duše.
  Přiveďte Mi je.  N I K D Y   J E   N E N U Ť T E.  Místo toho Mi zasvěťte malé děti touto modlitbou modlitební kampaně (67):

                                          UDRŽUJ MÉ DĚTI V BEZPEČÍ OD KRÁLE LŽÍ
  "PROSÍM TĚ, DRAHÝ JEŽÍŠI, ABYS DRŽEL MÉ DĚTI V BEZPEČÍ OD KRÁLE LŽÍ. ZASVĚCUJI TI TYTO DĚTI(zde uveďte jejich jména)TVÉMU NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI A PROSÍM, ABYS SKRZE PLÁŠŤ TVÉ DRAHÉ KRVE OSVÍTIL JEJICH DUŠE A VZAL JE DO BEZPEČÍ TVÉ MILUJÍCÍ NÁRUČE, ABY MOHLY BÝT UCHRÁNĚNY OD VEŠKERÉ ŠKODY.
   PROSÍM TĚ, OTEVŘI JEJICH SRDCE A ZAPLAV JEJICH DUŠE TVÝM DUCHEM SVATÝM V ČASE  O S V Í C E N Í   S V Ě D O M Í   TAK, ABY BYLY OČIŠTĚNY OD KAŽDÉ NEČISTOTY. AMEN."

                                          MODLITBA ZA ATEISTY BĚHEM VAROVÁNÍ.
  Ti z vás, kteří říkáte, že jste ateisty, slyšte teď můj slib: Miluji vás a nikdy se nevzdám mého boje, abych vás zachránil ze sevření mistra klamu, Satana, který vás dělá slepým vůči Pravdě.
  Až přijde čas a během Varování uvidíte vaše hříchy před vašima očima, prosím, říkejte tato slova:

  "JEŽÍŠI, UKAŽ MI PRAVDU A ZACHRAŇ MĚ OD ZLÉHO. JE MI OPRAVDU LÍTO MÝCH HŘÍCHŮ A PROSÍM TĚ, ABYS MĚ NYNÍ VZAL A UKÁZAL MI SVĚTLO TVÉHO MILOSRDENSTVÍ. AMEN."

  Když se budete modlit tuto modlitbu, nikdy už nebudete znovu zmatení. Z vašeho srdce spadne tíha a najdete skutečný mír a pokoj.
  Vzpomeňte si na ta slova, až ten den přijde.
  Já vás neopustím. Podržím vás a ucítíte moji lásku, jak proniká vaše tělo a pak vám bude dán důkaz, po kterém jste tak dlouho toužili.
   Váš Ježíš647.                              Poselství Panny Marie ze dne 18. prosince 2012 v 18.45.

             VŠICHNI, KTEŘÍ PROSAZUJÍ POTRATY A JSOU ODPOVĚDNÍ ZA JEJICH ZAVÁDĚNÍ,   

                                                         JSOU VINNI SMRTELNÝM HŘÍCHEM!
                                 (Platí pro všechny ve vládě a kdo se účastní na potratech!)

  Mé drahé dítě, nejposvátnější stvoření mého milovaného Otce, život děťátek v lůně jejich matek, má být ničen po miliónech na celém světě.
  Zlý ovlivnil vlády ve všech částech světa, aby zajistil, že potraty jsou nejen přijímány, ale že budou chápány jako něco dobrého. Jak mnoho slz je nyní proléváno v nebi? Všichni andělé a svatí sklánějí své hlavy v zármutku. Boží děti budou ničeny ve velkém počtu ve chvíli, kdy začíná čas velkého soužení.
  Války, hladomor, vraždy a sebevraždy budou narůstat. Avšak je to   H Ř Í C H   P O T R A T Ů,  jenž přivolává   H N Ě V    M É H O   O T C E   více  než  téměř jakýkoliv jiný hřích.
  Státy, které mlčky schvalují potraty, budou velmi trpět rukou Boha. Jejich země budou plakat, až uvidí svůj trest. Všichni zodpovědní za zavedení takových odporných činů budou potřebovat mnoho modliteb.
  Mé dítě,  J E   D Ů L E Ž I T É,   A B Y   S E   K A Ž D Ý   M O D L I L   M Ů J   S V A T Ý   R Ů Ž E N E C   K A Ž D Ý   P Á T E K   a ž   d o   p o s l e d n í h o   t ý d n e   v   l e d n u   2013,   aby se šíření potratů zastavilo.
  Každé dítě zavražděné v lůně matky se stane andělem v království mého Otce. Modlí se každý den za každou matku, která vědomě a bez váhání zasáhla, aby ukončila život svého dítěte v ní. Jejich modlitby jsou použity k záchraně duší jejich matek.
  Všichni, kteří prosazují potraty a jsou odpovědní za jejich zavádění, jsou vinni smrtelným hříchem.
  Modlete se, modlete se, modlete se za takové hříšníky, protože velmi potřebují Boží milosrdenství.
  Vaše milovaná Matka
   Matka Spásy


               FILIPÍNY OPĚT ČELÍ POKUSU ZAVÉST LEGISLATIVU POTÍRAJÍCÍ

                                                            LIDSKÝ ŽIVOT V ZÁRODKU.

  Církev se modlitbou a postem postavila na odpor návrhu zákona o tzv."reprodukčním zdraví". Pod tímto termínem se skrývá legalizace interrupcí, sterilizací, abortivních(potratových) antikoncepcí a dalších opatřeních namířených proti lidskému životu v jeho   n e j k ř e h č í m   s t a d i u. 
  Návrh zákona má podporu prezidentky Beningo Aquino,   třebaže  je  v   r o z p o r u   s   f i l i p í n s k o u   ú s t a v o u.   Prezidentka vyzvala poslance, aby návrh schválili zvláštní parlamentní procedurou během jednoho týdne, což předseda senátu zamítl jako nezákonný postup.
  Církev na Filipínách proto vyzvala k užití zbraní   m o d l i t b y   a   p o s t u   proti plánu filipínské prezidentky Aquinové, která se již druhý rok snaží zmíněný zákon prosadit.
 (Z čas. Regina - 12/2012)                                                                           
351.                               Poselství Boha Otce ze dne 20. února 2012 v 12:20.
              
                    NYNÍ POVSTAŇTE A PŘIJMĚTE MOJI PEČEŤ, PEČEŤ ŽIVÉHO BOHA.

  Má drahá, milovaná dcero,
Moje srdce se vzdouvá zármutkem pro hříchy mých dětí.
  Jako každému milujícímu otci jejich vzájemná strašná nenávist trhá moje srdce ve dví. Je to jako meč, který neustále probodává mé srdce.
  Já jsem Bůh Nejvyšší, který kvůli svobodné vůli, kterou jsem dal všem mým dětem, bude muset trpět neustálou bolestí tak dlouho, dokud se na zemi nerozvine Nový ráj. Potom se vy, mé děti, sjednotíte v souladu s mou Nejsvětější vůlí.
Dokud se tak nestane, nemůže být na zemi žádný mír. Jenom až Zlý a ti, kteří otrocky následují jeho lživé sliby, budou konečně zničeni, může svět dojít klidu.
  Má dcero, řekni mým dětem, že Mě netěší myšlenky na potrestání mých dětí, protože je miluji. Patří Mně, k mému hýčkanému stvoření. Dívat se, jak Zlý zkazil jejich duše, je neustálou trýzní pro Mě, jejich milovaného Otce.
  Přeji si, abych vzal všechny mé milované děti, které znají a chápou moji lásku k nim, do mého překrásného Nového ráje na zemi.
  Slibuji vám, že pronásledování bude krátké a že budete ochraňováni.
  Neboť nyní vám zanechávám pečeť mé lásky a ochrany.
  S ní uniknete pozornosti těch, kteří způsobí strádání a útrapy ve vašich zemích.
  Má pečeť je mým zaslíbením Spásy. Touto pečetí bude má moc proudit skrze vás a nic zlého se vám nepřihodí.
  Děti, je to zázrak, a jenom ti, kteří se skloní přede Mnou, svým Pánem a Stvořitelem všech věcí, jako malé děti s láskou ve svých srdcích ke Mně, mohou být požehnáni tímto Božím darem.
  P O V S T A Ň T E   T E Ď   A   P Ř I J M Ě T E   M O J I   P E Č E Ť,   pečeť živého Boha.
  Modlete se modlitbu z modlitební kampaně (33), abyste potvrdili moji pečeť a přijali ji s láskou, radostí a vděčností.

                                               PEČEŤ ŽIVÉHO BOHA:
  Ó, MŮJ BOŽE, MŮJ MILUJÍCÍ OTČE, S LÁSKOU A VDĚČNOSTÍ PŘIJÍMÁM TVOU BOŽSKOU PEČEŤ OCHRANY.
  TVÉ BOŽSTVÍ OBKLOPUJE MÉ TĚLO A DUŠI NAVĚKY.
  SKLÁNÍM SE V POKORNÉM DÍKŮVZDÁNÍ A NABÍZÍM TI SVOU HLUBOKOU LÁSKU A VĚRNOST K TOBĚ, MÉMU MILOVANÉMU OTCI.
  ÚPĚNLIVĚ TĚ PROSÍM, OCHRAŇUJ MĚ A MÉ MILOVANÉ TOUTO MIMOŘÁDNOU PEČETÍ A JÁ SE ZAVAZUJI, ŽE SVŮJ ŽIVOT ZASVĚTÍM TVÉ SLUŽBĚ NA VĚKY VĚKŮ.
  MILUJI TĚ, DRAHÝ OTČE.
  UTĚŠUJI TĚ V TĚCHTO ČASECH, DRAHÝ OTČE.
  OBĚTUJI TI TĚLO A KREV, DUŠI I BOŽSTVÍ TVÉHO MILOVANÉHO SYNA NA SMÍR ZA HŘÍCHY SVĚTA A ZA SPÁSU VŠECH TVÝCH DĚTÍ. AMEN

  Jděte, mé děti, a nebojte se. Důvěřujte Mi, vašemu milovanému Otci, který s láskou stvořil každého z vás.
  Já znám každou jednotlivou duši, každá vaše část je Mi známa. Ani jeden z vás není milován méně, než druhý.
  Proto nechci ztratit jednu duši. Ani jedinou.
  Prosím, pokračujte každý den v modlitbě mého růžence Božího Milosrdenství.
  Jednoho dne pochopíte, proč je tato očista zapotřebí.
   Váš milující Otec v nebi Bůh Nejvyšší
352.                              Poselství Boha Otce ze dne 21. února 2012 v 00:30.                      

                                  BUĎ JSTE SE MNOU, NEBO PROTI MNĚ. JE TO VAŠE VOLBA.

  Já jsem Bůh Otec, Stvořitel všech věcí. Mluvím s tebou dnes v noci ve jménu Nejsvětější Trojice.
  Má dcero, nadešel čas k rozlomení první z pečetí – a jak Mě to zarmucuje.
  Slíbil jsem, že dříve, než se tak stane, nabídnu   M O J I   O C H R A N N O U   P E Č E Ť   N A   Č E L A   V Š E C H   těch,  kteří   V E   M Ě   V Ě Ř Í.
  Nyní vám dávám, děti, poslední příležitost, abyste povstali a rozhodli se. Buď jste se Mnou, nebo proti Mně. Volba je vaše.
  Vy, kteří odmítají mé Svaté Slovo, dávané tomuto proroku posledních časů, musíte Mi teď naslouchat, když mluvím.
  Dávám vám proroky, aby vás vedli.
  Proč odmítáte moji lásku?
  Proč dovolujete pochybnostem, aby vás zaslepily k pravdě?
  Přesto, že vás velmi miluji, je už málo času a budou vám dány vteřiny, abyste rozhodli o vašem vlastním osudu. Protože časem se moje trpělivost vyčerpá.
  Ignorujte mé volání a bude pro vás těžké Mě najít v pustině, která přichází.

K D Y Ž   P Ř I J M E T E   M O J I   P E Č E Ť   L Á S K Y,  B U D E T E   V   K A Ž D É M   Č A S E   P O D   M O U   O C H R A N O U !   T A T O   O C H R A N A   P O K R Y J E   I   V A Š E   R O D I N Y.

  To je mé poslední volání s nabídkou mé pečetě lásky.
  Potom budete muset čelit bezútěšnosti Velkého soužení bez ochrany, sami a bez opory, na kterou byste se mohli spolehnout.
  Děti, nikdy vás nebudu nutit, abyste Mě milovaly. Je to vaše vlastní volba, a samozřejmě, láska může vycházet jenom ze srdce. Nyní k vám napřahuji moji ruku lásky. Jestliže Mě znáte, tak Mě i poznáte.
  Jestliže říkáte, že Mě znáte, ale odmítáte mé gesto lásky a ochrany, pak Mě ve skutečnosti vůbec neznáte.
  Mé děti, držte se nyní těsně u Mě, neboť první pečeť byla konečně otevřena. Země se bude všude otřásat v různých částech světa a potom už nebudete pochybovat.
  Protože vás miluji, budu potom očekávat vaši odpověď.
  Nikdy neodmítejte mé proroky, neboť pak odmítáte Mě.
  Když uškodíte mým prorokům, nebo je pomluvíte, totéž uděláte Mně.
  Neboť je to můj hlas z nebe, který urazíte.
  Když jste na pochybách,  je  daleko  lepší,   k d y ž   n e b u d e t e   ř í k a t   v ů b e c   n i c   a   b u d e t e   m l č e t !
  Teď přišel čas, aby pravost proroctví byla dokázána.
  Mnozí padnou na kolena v hanbě a v lítosti až uvidí, jak jejich odmítnutí mých poselství daných mými proroky posledních časů Mě trhalo ve dví.
  Jak jejich odsudek a výsměch zbavil důvěryhodnosti mé Svaté Slovo.
  Jak pravda byla pro ně příliš hořká, aby ji strávili a jak lži falešných proroků a věštců jim daly povrchní útěchu, kterou hledali.


                   M É   D Ě T I,   J A K   D A L E K O   J S T E   O D E   M N E   O D P A D L Y !
                                              J A K   N E V D Ě Č N É   J S T E !

  Ti, kteří Mě znají a  P Ř I J M O U   M O J I   P E Č E Ť,   vězte, že budete mít věčný život.
  Vy jste nikdy nepochybovali o mém slovu, protože vaše pokora a dětská láska ke Mně znamenala, že jste nedovolili intelektuálnímu uvažování ucpat své uši k slyšení pravdy.
  Tak mnoho mých opravdových proroků,  K T E R É   J S E M   K   V Á M   V   M I N U L Ý C H   D V A C E T I   L E T E C H   P O S L A L,   bylo zesměšněno, zneužito, mučeno a vytlačeno do ústraní.
  Ti z vás, kteří jste pomluvili má poselství – měli byste se stydět.
  Místo toho jste uctívali falešné proroky a klaněli jste se jim.
  Vás se ptám – kterému Bohu jste se klaněli?
  Vy víte, kdo jsem. Přišel čas pro vás, abyste čelili pravdě. Neboť buď jste pro Mě, nebo proti Mně. Jestliže Mě nedokážete poznat, tak jste ztraceni.
  Těm, kteří slyší můj hlas, následují Mě a pomáhají Mi budovat zbytek mé církve na zemi: Provedu vás skrze zmatek, který způsobí Antikrist.
  Nebudete trpět trýzní, která padne na ty, kteří odmítnou zavrhnout falešné idoly, chamtivost, materializmus a touhu po moci.
  Vyzývám všechny mé děti, aby naslouchaly.
  Prosím vás, abyste otevřely vaše oči dříve, než bude příliš pozdě.
   Váš milovaný Otec Bůh Nejvyšší                                                                                         

361.                               Poselství Ježíše ze dne 1. března 2012 v 17:30.

                              NEVĚDĚLI JSTE, ŽE DUCH SVATÝ NEMŮŽE VSTOUPIT

                                             – A NEVSTOUPÍ DO DUŠÍ TĚCH,


                                               KTEŘÍ MAJÍ ZATVRZELÁ SRDCE?

  Má drahá, milovaná dcero,
časový plán vůle mého Otce ti znát nepřísluší.
  Moji následovníci musí být trpěliví, protože všechno na světě se odvine tak, jak bylo předpověděno v Knize mého Otce.
Všechny z těchto událostí budou záviset na načasování mého Otce a na účinku, jaký  v a š e   m o d l i t b y   budou mít   n a   o d v r á c e n í   g l o b á l n í c h   v á l e k !
  Nebude trvat dlouho, co všechny mé sliby budou splněny.
  Vy, moji následovníci, musíte Mi důvěřovat, vašemu milovanému Ježíši.
  Modlete se za duše a ponechte všechno v mých rukách.
  Nikdy nezapomínejte  s e   m o d l i t   tak často,  j a k   j e n   m ů ž e t e   k  mému Otci za pečeť živého Boha, aby ochránil vás a vaše rodiny.
  Přijměte s láskou, radostí a vděčností modlitbu (33) z modlitební kampaně:

                                        Prosba za pečeť živého Boha:
  "Ó, MŮJ BOŽE, MŮJ MILUJÍCÍ OTČE, PŘIJÍMÁM S LÁSKOU A VDĚČNOSTÍ TVOU BOŽSKOU PEČEŤ OCHRANY.
  TVÉ BOŽSTVÍ OBKLOPÍ MÉ TĚLO A DUŠI NA VĚČNOST.
  SKLÁNÍM SE V POKORNÉM DÍKŮVZDÁNÍ A NABÍZÍM TI MOJI HLUBOKOU LÁSKU A VĚRNOST TOBĚ, MŮJ MILOVANÝ OTČE.
  PROSÍM TĚ SNAŽNĚ, ABYS OCHRÁNIL MĚ A MÉ MILOVANÉ TVOU MIMOŘÁDNOU PEČETÍ A ZAVAZUJI SE DÁT SVŮJ ŽIVOT DO TVÉ SLUŽBY PROVŽDY A NAVŽDY.
  MILUJI TĚ, DRAHÝ OTČE.
  UTĚŠUJI TĚ V TĚCHTO ČASECH, DRAHÝ OTČE.
  OBĚTUJI TI TĚLO A KREV, DUŠI A BOŽSTVÍ TVÉHO NEJMILEJŠÍHO SYNA NA SMÍR ZA HŘÍCHY SVĚTA A PRO SPÁSU VŠECH TVÝCH DĚTÍ. AMEN."

  Postarejte se také, že budete povzbuzovat ostatní, aby se modlili sedm dní modlitbu 24 z modlitební kampaně:

                                       Za vykoupení z vašich hříchů:
  "Ó, MŮJ JEŽÍŠI, TY JSI SVĚTLO ZEMĚ, JSI PLAMEN, KTERÝ SE DOTÝKÁ VŠECH DUŠÍ, TVÉ MILOSRDENSTVÍ A LÁSKA NEZNAJÍ ŽÁDNÝCH HRANIC.
  NEJSME HODNI OBĚTI, KTEROU JSI PŘINESL SVOU SMRTÍ NA KŘÍŽI. VÍME VŠAK, ŽE TVÁ LÁSKA K NÁM JE VĚTŠÍ, NEŽ NAŠE LÁSKA K TOBĚ.
  DEJ NÁM, Ó PANE, DAR POKORY, ABYCHOM SI ZASLOUŽILI TVÉ NOVÉ KRÁLOVSTVÍ, NAPLŇ NÁS DUCHEM SVATÝM, ABYCHOM MOHLI KRÁČET KUPŘEDU A VÉST TVOU ARMÁDU, HLÁSAT PRAVDU TVÉHO SVATÉHO SLOVA A PŘIPRAVIT NAŠE BRATRY A SESTRY NA SLÁVU TVÉHO DRUHÉHO PŘÍCHODU NA ZEM.
  UCTÍVÁME TĚ.
  CHVÁLÍME TĚ.
  NABÍZÍME SAMI SEBE, NAŠE BOLESTI, NAŠE TRÁPENÍ JAKO DAR TOBĚ K ZÁCHRANĚ DUŠÍ.
  MILUJEME TĚ, JEŽÍŠI, BUĎ MILOSRDNÝ KE VŠEM TVÝM DĚTEM, AŤ UŽ JSOU KDEKOLIV. AMEN."

  Ti, kteří zpochybňují tento zvláštní dar modlitby, ve které nabízím úplné odpuštění hříchů, musí vědět následující:
  Já jsem Ježíš Kristus,  Syn  člověka   a   B Y L A   M I   D Á N A   M O C   K   O D P U Š T Ě N Í   V Š E C H   H Ř Í C H Ů.
  Mým  posvěceným   k n ě z ů m   byla  také  dána   m o c   o d p u s t i t   h ř í c h  prostřednictvím  svátosti  vyznání hříchů.(svaté zpovědi)
  Vyzývám vás, abyste přijali můj dar odpustků ve prospěch těch, kteří nemohou dostat svátost vyznání hříchů a těch, kteří nejsou příslušníky  ř í m s k o k a t o l i c k é   C í r k v e.
  Odepřeli byste snad těmto vzácným duším právo na můj dar?
  Proč byste se měli pokoušet odrazovat ty duše, které přijímají mé Slovo, od přijetí odpustků? Nechtěli byste spíše, aby se v mých očích nevykoupily?
  Musíte prokazovat lásku k vašim bratrům a sestrám a být šťastní, že je jim dáván tento zvláštní dar Mnou, jejich milovaným Ježíšem.
  I když má poselství, dávaná tobě, má dcero, nikdy nečetli, přesto všichni hříšníci mají právo Mě prosit, abych jim odpustil, když ukážou opravdové výčitky svědomí ve svých duších.
  Otevřete svá srdce  a   m o d l e t e   s e   z a   d a r   p o k o r y.
  Nevěděli jste, že  D U C H   S V A T Ý   nemůže  vstoupit – a   N E V S T O U P Í   D O   D U Š Í   T Ě C H,   kteří mají  Z A T V R Z E L Á   S R D C E ?
   Váš Božský Spasitel Ježíš Kristus


 
433.                            Poselství Ježíše ze dne 16. května 2012 v 17:38.

                 VYTVÁŘEJTE MODLITEBNÍ SKUPINY, ZASVĚCENÉ JAKO "JEŽÍŠ LIDSTVU".              
                            (Panna Maria v Medjugorji také zakládá modlitební skupiny.)
  Má drahá, milovaná dcero,
musím zdůraznit všem těm, kteří věří ve Mě, že je důležité, aby se modlili za každý ze svých národů.
  Aby vaše modlitby byly účinné, musíte utvořit modlitební skupiny zasvěcené jako "Ježíš lidstvu".
  V těchto skupinách se modlete všechny modlitby modlitební kampaně, které jste dostali.
  Má dcera Marie se postará o to, aby byly uspořádány takovým způsobem, který vám dovolí je vytisknout, ať už se nacházíte na světě kdekoliv.
  Prosím, rozšiřujte mé Svaté Slovo všem příslušníkům duchovenstva.
  N ě k t e ř í   m á   p o s e l s t v í   o d m í t n o u.
  Jiní je přijmou s láskou ve svých srdcích.
  Avšak ve většině případů budete zesměšnění a v mém svatém jménu odmítnuti.
  Budete trpět tak, jako trpěli moji apoštolové, a v některých kruzích mé církve na zemi budete terčem posměchu. Tyto slovní a hanlivé urážky budou silné a zraní vás. Ale říkám vám toto: Nezapomeňte, že nenávist, která je namířena vůči vám, dokazuje, že jsem to vskutku Já, váš Ježíš, který k vám mluví z nebe.
  Pokaždé, když budete kvůli tomuto utrpení sraženi k zemi, vás vždy znovu a znovu zvednu. Pozvednu vás a udělám vás silnějšími než dříve.
  Proč to dělám? Dělám to proto, abyste   s e   s t a l i   s c h o p n í   a   s i l n ě j š í   k šíření mého Svatého Slova. Neboť jenom pak budete moci obdržet větší dary, které vám dám prostřednictvím mého Ducha Svatého.
  Takže povstaňte   a   d e j t e   s e   d o   p ř í p r a v y   v a š e h o   n á r o d a,   aby mohl obdržet zbroj, kterou potřebuje k tomu,   a b y   s e   v y h n u l   z n a č c e   š e l m y. (očkování čipem).
                         NIKDY NEZAPOMEŇTE NA DŮLEŽITOST PEČETĚ ŽIVÉHO BOHA!
  Nabídne  vám  a  vaší  rodině   o c h r a n u   nejenom   d u c h o v n í,   ale  také   f y z i c k o u.
  Jste požehnaní, že dostáváte pečeť  a  je  vaší  povinností   s e   p o s t a r a t,   A B Y   J I   D O S T A L O   V Š U D E   C O   N E J V Í C E   B O Ž Í C H   D Ě T Í !
  Nezapomeňte, že stojím u všech mých následovníků každou minutu, a když vykonají moji práci,   o b d r ž í   m i m o ř á d n é   m i l o s t i,   které je udělají statečnými, silnými a rozhodnými k záchraně duší každého muže, ženy a dítěte na světě.
Váš milovaný Ježíš434.                               Poselství Panny Marie ze dne 17. května 2012 v 08:50.

                                       TATO PEČEŤ BYLA PŘEDPOVĚDĚNA V KNIZE JANOVĚ.

  Mé dítě, Boží děti budou moci ochránit svou víru, svou odvahu a své bezpečí během jakékoliv války tím, že se budou stále modlit modlitbu "Pečeť živého Boha" z modlitební kampaně.

  To   J E   J E D N A   z posledních  a  Z   N E J V Ě T Š Í C H   P E Č E T Í   O C H R A N Y  seslaných z nebe  a   Z E   V Š E C H   M O D L I T E B,   které byly dány lidstvu.
 M Á   V Á M   P O M O C I   U D R Ž E T   V Á S   V Š E C H N Y   N A Ž I V U   B Ě H E M    J A K É H O K O L I V    B U D O U C Í H O   P R O N Á S L E D O V Á N Í,  Z E J M É N A   V   Č A S E CH    C I Z Í   N A D V L Á D Y   A   V Á L K Y !

  Tato pečeť byla předpověděna  v   K n i z e   J a n o v ě (Janovo zjevení - apokalypsa) a je s ní svázáno mnoho božských sil.
  Važte si jí a užívejte ji k ochraně nejen vaší, ale i vašich rodin.
  Tato připomínka je v tomto čase nutná.
  Jděte v pokoji.
   Vaše milovaná Matka Matka Spásy370.                                  Poselství Boha Otce ze dne 8. března 2012 v 19:52.

          MOJE PEČEŤ OCHRANY JE PŘEDPOVĚDĚNA PŘI ROZLOMENÍ DRUHÉ PEČETĚ.
            
  Moje nejdražší dcero, na tento okamžik svět čekal dva tisíce let.
Někteří se strachem ve svých srdcích, jiní s očekáváním a se zvědavostí, kdy tato chvíle přijde – a nyní je zde.
  Je to čas, kdy posílám tebe, Marie, mého proroka posledního času, aby konečně představil Knihu Pravdy, která odhaluje obsah Knihy Zjevení (Zjevení apoštola Jana – pozn. překladatele).
  Já jsem Bůh, ke kterému všechny mé děti hlasitě volají v těchto strašných časech. Jsem to Já, ke komu, mé utrápené děti, musíte teď volat.
  V tomto čase shromažďuji svoji rodinu tak, abychom se mohli sjednotit v závěrečném boji za zničení draka, který mučil zemi už tak dlouho.
  Děti, nebojte se. K žádné újmě nepřijdou ti, kteří nesou moji pečeť, pečeť živého Boha.
  Satan a jeho padlí andělé, kteří v této době zamořili svět, nemají žádnou moc nad těmi, kteří mají značku živého Boha.
  Děti, musíte Mi naslouchat a přijmout moji pečeť, neboť zachrání nejenom vaše životy, ale také vaše duše.
  Modlete se každý den modlitbu za obdržení mé pečetě.
  Postarejte se, aby každý člen vaší rodiny a vaši milovaní porozuměli důležitosti mé pečetě.
  Vaše láska ke Mně, vašemu Nebeskému Otci, bude vaší zachraňující milostí a dá vám sílu, kterou potřebujete.
  Moje pečeť ochrany je předpověděna při rozlomení druhé pečetě.
  Jezdec na rudém koni je temný anděl pomsty, který zahubí mé děti v mnoha válkách, jež přijdou [Zj 6, 3-4]. Ale který mine ty z mých dětí, které mají moji pečeť na svých čelech.
  Připravte se teď, neboť tyto války jsou již v běhu a [ještě] více jich je plánováno v každém koutu světa, zejména na Středním východě a v těch zemích, v nichž můj drahý Syn, Ježíš Kristus, putoval během jeho času na zemi.
   Váš milovaný Otec Bůh Nejvyšší
   (Ve Starém zákoně si prchající lidé židovského národa označovali veřeje svých domů krví zabitého beránka. Když procházel anděl zhoubce egyptskou zemí, pozabíjel všechno prvorozené ve všech domech a palácích, které nebyly označeny krví. Židů se ani nedotkl. barmanka)


                                    
                                                HRŮZY ŠESTI PEČETÍ.
                                            (Zjevení Janovo 6,1-17+7,1-3)

  Tu jsem viděl, jak Beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí řekla hromovým hlasem: "Pojď!" A hle, bílý kůň, a na něm jezdec s lukem; byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval.
  Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: "Pojď!" A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír, aby se všichni navzájem vraždili; byl mu dán veliký meč.
  Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla:"Pojď!" A hle, kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy. A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu jen tři mírky ječmene. Olej a víno však nech."
  Když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!" A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce SMRT, a svět mrtvých zůstával za ním.
                             Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili
              D R A V Ý M I   Š E L M A M I,   M E Č E M,   H L A D E M   A   M O R E M.
  Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali. A křičeli velikým hlasem: "Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?"
  Tu jim bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratři, kteří budou zabiti jako oni.(pronásledování křesťanů a Židů v dnešní době)
  A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jak smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody, nebesa zmizela, jako když se svine svitek a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě.
  Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči i mocní - jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách, a volali k horám a skalám:"Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!" Neboť přišel veliký  DEN  JEHO  HNĚVU - kdo bude moci obstát?
 
                                                ZÁCHRANA VYVOLENÝCH.

  Potom jsem viděl, jak čtyři andělé se postavili do čtyřech úhlů země a bránili všem čtyřem větrům, aby žádný z nich nevál na zemi ani na moři ani na jakékoliv stromoví.
  A hle, jiný anděl vystupoval  od východu slunce; v ruce držel pečetidlo živého Boha a mocným hlasem volal na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno škodit zemi i moři:"Neškoďte zemi ani moři ani stromoví, dokud   n e o z n a č í m e   s l u ž e b n í k y   n a š e h o   B o h a   n a   j e j i c h   č e l e c h!"414.                              Poselství Panny Marie ze dne 29. dubna 2012 v 10:00.

                                 MÉ DÍTĚ, PRO TY, KTEŘÍ MILUJÍ MÉHO SYNA, SMRT UŽ NEBUDE.

  Mé dítě,
nikdy si nesmíš myslet, že vzhledem k osamocenosti tohoto [tvého] zvláštního poslání, že obrácení se neuskutečňují.
  Tvou misí, schválenou mým Věčným Otcem,  je   r o z š í ř i t   p r a v d u   o   D r u h é m   p ř í c h o d u   m é h o   S y n a   v š e m   B o ž í m   d ě t e m.
  Je důležité, aby těm dětem,  k t e r é   n e v ě n u j í   s v ů j   č a s   z b o ž n o s t i   k   m é m u   S y n u   a   k  jeho  uctívání,  bylo  řečeno,   C O   S E   M Á   S T Á T.
Všechny Boží děti mají být zahrnuty ve všech vašich modlitbách, neboť On, můj Otec, miluje všechny.
  Dokonce i těm duším,  k t e r é   z a t v r d i l y   s v á   s r d c e   v ů č i   m é m u   O t c i,  a   n e c h t ě j í   u z n a t   m é h o   S y n a,   musí být dán věčný život.
  Až se dar Varování uskuteční, pak mnoho hříšníků bude osvíceno a obrátí se k mému Synu, žadoníce o jeho milosrdenství.
Jenom potom bude chtít lidstvo naslouchat těmto důležitým poselstvím, která jsou dávána mým Synem tvým prostřednictvím.
  Až  si  uvědomí   P R A V D U,   Ž E   Č A S   K   J E H O   N O V É M U   P A N O V Á N Í   M Á   Z A Č Í T,   budou hltat jeho Svaté Slovo.
  Mnoho Božích dětí je zmateno, pokud jde o existenci nebe a země. Mnohé jsou příliš ustrašené, než aby přemýšlely o životě po smrti.
  Mé dítě, pro ty, které milují mého Syna, smrt už nebude. Místo toho budou vzaty do Nové éry pokoje a do ráje, který byl zaslíben mým Otcem všem jeho dětem.
  M U S Í T E   S E   M O D L I T   Z A   V Š E C H N Y   T Y   T O U L A V É   A   Z T R A C E N É   D U Š E,  aby našly svou cestu zpátky do milujícího náručí mého drahého Syna, neboť jinak nebudou schopné vejít do bran Nového ráje.
  Vaše milovaná Matka Matka Spásy.
402.                                      Poselství Ježíše ze dne 17. dubna 2012 v 18:30.

                    MOJE POSELSTVÍ JSOU DÁVANÁ VŠEM NÁBOŽENSTVÍM A VÍRÁM,

                                           VČETNĚ TĚCH, KTERÉ V BOHA NEVĚŘÍ.

  Moje drahá, milovaná dcero, věz, že má poselství, dávaná tobě, jsou určená celému světu.
  Jsou dávaná všem náboženstvím, všem vírám, včetně těch, které nevěří v existenci Boha, Věčného Otce, Stvořitele celého světa.
  Děti, protože vám byla dána Pravda Trojjediného Boha, Nejsvětější Trojice, která je tvořena Otcem, Synem a Duchem Svatým, máte odpovědnost hlásat mé Svaté Slovo celému světu.
  Ať už věříte, nebo ne, že skrze tato poselství k vám mluvím Já, musíte pomoci těm nebohým duším, které potřebují moji ochranu, aby mohly být zachráněny.
  Je mnoho otázek, proč tato poselství se tak často odkazují na Satana. Má odpověď je tato: Satan a jeho padlí andělé se potulují po zemi, hledajíce lidské bytosti, které by zamořili. Útočí na ně zejména skrze smysly a podněcují je páchat hříchy těla. Vkládají jim do jejich myslí myšlenky, aby páchaly ohavnosti, které urážejí mého Otce.
  V případě, že duše jsou již v hříchu, mohou   p o s e d n o u t   t ě l o. (viz kapitola o démonech)  Když se to stane, tak tyto ubohé posedlé duše vytvářejí kolem sebe spoušť.
  Jestliže jsou v pozicích moci, mohou způsobit strašlivé nespravedlnosti mezi těmi, nad nimiž vládnou.
  Zavádějí zákony, které vzdorují Desateru přikázání, ustanovené Bohem Otcem. V jiných případech způsobují velké útrapy v životech lidí.
  Negativita je způsobena Satanem a jeho démony. Ta nepřichází od Boha. Od Boha může přijít jen pokoj a láska.
  Všem těm, kteří chtějí zbavit své životy negativních myšlenek a pocitů, pravím – vše, co potřebujete, je oddanost ke Mně, jejich milovanému Ježíši Kristu.
  Stačí modlitba, jednoduchá rozmluva. Poproste Mě vašimi slovy, abych vám pomohl.
  Pokud půjdou od srdce, odpovím okamžitě a pomohu vám přijít těsněji k mému Nejsvětějšímu Srdci.
  Prosím, děti, dovolte Mi vás držet blízko Mě a dát vám útěchu, po které toužíte ve světě plném neštěstí, nespravedlnosti, krutosti a nenávisti.
  Já jsem vaše záchranné lano. Jenom Já vám mohu pomoci. Prosím, volejte Mě v této modlitbě modlitební kampaně (45):

 "Ó, JEŽÍŠI, VÍM TOHO O TOBĚ VELMI MÁLO, ALE PROSÍM TĚ, POMOZ MI OTEVŘÍT MÉ SRDCE A NECHAT TĚ VEJÍT DO MÉ DUŠE TAK, ABYS MĚ UZDRAVIL, UTĚŠIL A NAPLNIL MĚ TVÝM POKOJEM.
  POMOZ MI POCÍTIT RADOST, ZVÍTĚZIT NAD NEGATIVNÍMI MYŠLENKAMI A NAUČ MĚ CHÁPAT JAK TI DĚLAT RADOST TAK, ABYCH MOHL VEJÍT DO TVÉHO NOVÉHO RÁJE, KDE MOHU ŽÍT S TEBOU ŽIVOT LÁSKY, RADOSTI A NÁDHERY NA VĚKY VĚKŮ. AMEN."

  Miluji všechny z vás, drahé děti, bez ohledu jaké víry jste, bez ohledu na to, jak hodně jste hřešily, či způsobily zranění nebo škodu ostatním.
  Jenom Já mohu změnit způsob, jakým žijete.
  Jedinou cestou, jak osvobodit sebe sama od těžkého života, jaký vedete, je volat Mě, abych vám pomohl.
  Váš milovaný Ježíš
380.                                    Poselství Ježíš ze dne 21. března 2012 v 20:30.

                            ŘEKNI LIDEM, ŽE NYNÍ JE VŠE V MÝCH NEJSVĚTĚJŠÍCH RUKÁCH.

  Přicházím k tobě tento večer, má drahá, milovaná dcero, abych řekl lidem, že nyní je vše v mých nejsvětějších rukách.
  Poukazuji na plány globálních skupin, které chtějí kontrolovat vaši měnu, váš systém zdravotnictví a vaši suverenitu.
  Děti, nebude jim dovoleno, aby vás kontrolovali, a ruka mého Otce dopadne okamžitě, jestliže se vám pokusí ublížit.
  Všichni věřící, kteří mají  O C H R A N N O U   P E Č E Ť   M É H O   V Ě Č N É H O   O T C E,  pečeť živého Boha, neutrpí žádnou škodu.
  Proto se musíš ty, má dcero, postarat, aby co největšímu počtu Božích dětí byl dán okamžitý přístup k tomu (k těmto poselstvím – pozn. překladatele) v každém koutu země.
  Děti, vaše modlitby byly velmi mocné a zvláště modlitby těch z vás, kteří se každý den modlíte moje modlitby z Modlitební kampaně, můj růženec Božího Milosrdenství a svatý růženec.
  Již oddálily a zabránily  a t o m o v é   v á l c e,  z a c h r á n i l y   milióny duší  o d   p l a m e n ů   p e k l a,   stejně jako  z a b r á n i l y   m n o h a   z e m ě t ř e s e n í m.
  N I K D Y   N E Z A P O M E Ň T E,   Ž E   J S O U   T O   V A Š E   M O D L I T B Y,     K T E R É   J S O U   N E J S I L  N Ě J Š Í   Z B R A N Í   P R O T I   Z L U !
  Vaše láska ke Mně, Ježíši Kristu, se rozšířila díky vaší věrnosti ke Mně.
  Vy, děti, jste moji stoupenci moderních dnů a nyní vám byla dána autorita a dar Ducha Svatého šířit mé Nejsvětější Slovo.
  K tomu, abyste dostali moc Ducha Svatého, musíte prosit o mou pomoc, abyste mluvili vždy pravdu, když hlásáte mé Svaté Slovo.
  Modlitba modlitební kampaně (39) je vám nyní darována, abyste mohli kráčet mezi všemi Božími dětmi a pomohli jim připravit jejich duše na Nový ráj a na můj Druhý příchod.

  "Ó, JEŽÍŠI, MŮJ MILOVANÝ SPASITELI, PROSÍM TĚ, POKRYJ MĚ TVÝM DUCHEM SVATÝM TAK, ABYCH MOHL HLÁSAT S AUTORITOU TVÉ NEJSVĚTĚJŠÍ SLOVO K PŘÍPRAVĚ VŠECH BOŽÍCH DĚTÍ NA TVŮJ DRUHÝ PŘÍCHOD.
  ÚPĚNLIVĚ TĚ PROSÍM, PANE JEŽÍŠI, O VŠECHNY MILOSTI, KTERÉ POTŘEBUJI, ABYCH OSLOVIL VŠECHNA NÁBOŽENSTVÍ, VYZNÁNÍ VÍRY A NÁRODNOSTI, KAMKOLIV PŮJDU.
  POMOZ MI, ABYCH MLUVIL TVÝMI ÚSTY, UTĚŠIT NEBOHÉ DUŠE TVÝMI RTY A MILOVAT VŠECHNY DUŠE MIMOŘÁDNOU BOŽSKOU LÁSKOU, KTEROU VYLÉVÁŠ Z TVÉHO NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE.
  POMOZ MI ZACHRÁNIT DUŠE TAK BLÍZKÉ TVÉMU SRDCI A UTĚŠIT TĚ, DRAHÝ JEŽÍŠI, KDYŽ ZTRACENÉ DUŠE BUDOU STÁLE ODMÍTAT TVÉ MILOSRDENSTVÍ.
  JEŽÍŠI, BEZ TEBE NEJSEM NIC, ALE S TVOU VELKORYSOU POMOCÍ BUDU BOJOVAT VE TVÉM JMÉNU, ABYCH POMOHL ZACHRÁNIT CELÉ LIDSTVO. AMEN."

  Má armáda, která vyvstala z těchto mých svatých poselství, již dosáhla počtu sedmi set tisíc duší.
  Pomozte Mi obrátit více Božích dětí tak, aby ani jedna duše nebyla ztracena ve prospěch Satana v čase Soudu.
  Děti, budu vás udržovat silnými ve veškeré vaší práci pro Mě.
  Miluji tě, můj drahý zbytku církve.
   Váš milovaný Ježíš
042.                                 Poselství Ježíše ze dne 24. ledna 2011 v 21:50.

                                                  JAK LEHKÉ JE ZHŘEŠIT.

  Dnes, milovaná dcero, jsi konečně pochopila nebezpečí, přicházející od mistra klamu, když ochabneš v bdělosti. Modlitba k mému Věčnému Otci prostřednictvím růžence Božího Milosrdenství je důležitá k posvěcení tvé duše.
  Moje milovaná dcero, vyhnout se hříchu je těžké. Těžší je obdržet moje zvláštní milosti, než se vyhnout hříchu v jakékoliv formě. Když jste byli povoláni k této posvěcené práci, budete vždy cílem útoku Zlého, jenž se při každé příležitosti bude snažit vytvářet negativitu ve vašem životě. Jako prostředek ke svému útoku použije ty, jež jsou okolo vás, proto se musíte mít před ním neustále na pozoru. Nikdy mu nedovolte vyhrát, protože   t e h d y   s e   d o k á ž e   v k r á s t   d o   d u š í   a  způsobuje strašnou  b o l e s t,   ú z k o s t   a   u t r p e n í !   Způsobuje rozpad přátelství, zmatek a zoufalství a vkládá do myslí těch, které si vybral za cíl, falešné a zlé myšlenky. Tehdy, kdy se moje děti cítí být provinilé kvůli svým vlastním slabostem, neboť podlehly pokušení, tak zažívají pocit vlastní ubohosti, jež do jejich životů vnáší zoufalství, soužení a rozervanost.
  Děti moje,  V Ž D Y   B U D E T E   P O K O U Š E N I   K   H Ř Í C H U !   Je mimořádně těžké dosáhnout dokonalosti pro vaše duše a vyžaduje si to z vaší strany velmi silnou disciplínu a rozhodnost.   K D Y Ž   padnete za oběť Zlému a   Z H Ř E Š Í T E,  O K A M Ž I T Ě   S E   M U S Í T E   Z E   S R D C E   M O D L I T    A    P R O S I T   O   O D P U Š T Ě N Í.
  Pravidelná zpověď je svátostí, jež je velmi špatně chápána. Jen týdenním přistupováním ke svátosti smíření, zůstane vaše duše ve stavu milosti. Jen když se takovým způsobem duše, a také každodenní modlitbou, posvěcuje,   j e n o m   t e h d y   s i   d o k á ž e   u d r ž e t   m i s t r a   k l a m u   o d   s e b e.

                                                          Vina hříchu
  Když trpíte pocitem viny z hříšného činu, tak se netrapte, i kdyby byl váš přestupek v očích mého Otce velmi těžký. Obraťte se, otevřete své srdce a poproste o odpuštění. Vina je negativní pocit. I když je užitečná, aby řídila vaše svědomí,  N E N Í   Z D R A V É,   A B Y S T E   V   T O M T O   S T A V U    S E T R V Á V A L I.  Modlitbou proste o milost k dosažení čistoty duše, jež je potřebná k tomu, abyste Mi mohli sloužit. Důležitá je trpělivost. Nikdy nedovolte hříchu, aby vás ode Mě odváděl. Vina nesmí nikdy stát v cestě při hledání spásy.
  Pamatujte si, děti, že  k v ů l i   d ě d i č n é m u   h ř í c h u   b u d e t e   v ž d y   p a d a t   z a   o b ě ť   p o k u š e n í   Z l é h o. 
   M O D L I T B O U,   P Ů S T E M,   A   Ú C T O U   K   S V A T É   E U C H A R I S T I I   S E   K E   M N Ě   V Í C E   P Ř I B L Í Ž Í T E.  To však vyžaduje čas, jenž je zapotřebí si k tomu vyhradit.
  Teď jděte, děti moje, a pamatujte si jednu věc – N I K D Y   N E M Ě J T E   S T R A C H   obrátit  se  na  Mě,  když jste zhřešily. Nikdy se nezdráhejte prosit o odpuštění, když jste plní výčitek. Ale také si pamatujte, že když to neuděláte, vždy znovu přitáhnete mistra klamu   a   v a š e   d u š e   s e   v n o ř í   d o   t e m n o t y !  Tma  přitahuje  tmu.  Světlo přitahuje světlo. Já jsem světlo.
  Obraťte se teď ke Mně a dovolte mé lásce, aby prozářila vaše hříšné, zbloudilé duše. Tak vás velice miluji, děti moje, že když obrátíte vaše srdce ke Mně – bez ohledu na váš pocit osamělosti – nikdy vás neodmítnu.
  Jděte v pokoji a v lásce.
   Váš Božský Spasitel Ježíš Kristus051.                                      Poselství Ježíše ze dne 5. března 2011 v 10.00.

         VŠICHNI KŘESŤANÉ – KONEJTE TEĎ POKÁNÍ, KATOLÍCI – MODLETE SE ZA PAPEŽE

                                                                         BENEDIKTA.

  Moje milovaná dcero,
opět jsme spolu sjednoceni. V těchto posledních dnech jsi byla zaneprázdněná. Všimla sis, že tě posiluji dvojím způsobem – ve víře i na těle? Je to proto, že Mě tvoje práce tak těší. Když pokračuješ ve zveřejňování těchto poselství, prosím, povzbuď tolik lidí, kolik znáš, aby   s e   r y c h l e   s n a ž i l i   o   s m í ř e n í   z a   s v o j e   h ř í c h y.  Nezáleží na tom, jakého křesťanského vyznání jsou. Musí ukázat svoji pokoru a věrnost ke Mně skrze hledání spásy.
  Tento jednoduchý úkon je posilní během události, kterou označuji pojmem   V A R O V Á N Í !  Všichni konejte pokání, abyste zachránili svoje duše. Připravte se ihned na Varování, protože   T I   Z   V Á S,   K T E Ř Í   N E J S O U   V E   S T A V U   M I L O S T I,   T O   N E M U S Í   P Ř E Ž Í T.
  Moje milovaná dcero, chci od tebe, abys pokračovala v rychlém šíření těchto poselství. Už předtím jsem ti vysvětlil, že musí být předána v nejkratším čase co možná nejvíce lidem. Až se toto Varování přiblíží, tak se  t a k é   s e   p ř i b l í ž í   u d á l o s t i,   t ý k a j í c í   s e   s v a t é h o   V a t i k á n u.
  Pros každého, aby se modlil za mého milovaného svatého vikáře papeže Benedikta, neboť je obklopen nepřáteli mého Věčného Otce. Modlete se za ty kněze, kteří nikdy nezakolísali ve své víře ke Mně, nebo k mému Věčnému Otci.

                                                     Vzestup falešného proroka
  Je zapotřebí, se teď intenzivně modlit, neboť se všichni stanete svědky důsledků tohoto útoku na mého svatého vikáře. Modlete se, modlete se, modlete se, aby byl falešný prorok rozpoznán jako ten, čím je. Sledujte jeho chování, jak se snaží upoutávat na sebe pozornost v denních událostech, jakož i to, jakým způsobem mu budou moji posvěcení služebníci v bázni padat k nohám. Potom pozorně poslouchejte, co bude říkat. Jeho pokora bude falešná. Jeho záměry jsou zlomyslné a všechna jeho láska se bude týkat jen jeho samého. Bude se jevit jako inovativní, dynamický – přinášející závan čerstvého vzduchu. I když je činorodý a energický, jeho síly nebudou pocházet od Boha, Věčného Otce. Pocházejí od Satana, od Zlého.
  Modlete se, modlete se, modlete se děti moje, neboť musíte být ostražité. Potřebujete Mě, abych vás teď vedl teď, když jsou tato poselství odhalována lidstvu. Buďte silné. Věrné mému učení. Modlete se ve skupinách. Modlete se svatý růženec, abyste měly ochranu před Zlým.
  Pamatujte si jedno. Moje učení se nikdy nemění. Je stále tím samým, jakým vždycky bylo. Jak už jsem řekl dříve, když zjistíte, že je pozměněno, oslabeno, nebo – což se stane – překrouceno do té míry, že se bude zdát divné, nebo nebude souhlasit s mým učením, odvraťte se od něj a poproste Mě, abych vás vedl.
   Váš Božský Spasitel Ježíš Kristus                                                                                       
103.                                 Poselství Ježíše ze dne 1. června 2011 v 11:00.

                                       PAPEŽ OPUSTÍ VATIKÁN JEŠTĚ PŘED VAROVÁNÍM.

  Má drahá, milovaná dcero,
byla jsi právě zase znovu zkoušena v mém nejsvětějším jménu, aby ses odchýlila od pravdy. To se bude stávat pravidelně, neboť nemine den, aby mistr klamu se nepřestal pokoušet znovu tě odvést od tvé práce zaséváním pochyb do tvé mysli.
  Nesmíš se dívat na poselství jiných vizionářů, nebo naslouchat jiné osobě, jež prohlašuje, že přichází v mém jménu a dává ti poselství, jež je v rozporu se slovem, které dostáváš ode Mne.
  Moje proroctví jsou přesně předávaná tobě, má dcero. Satan tě nepřestane otesávat a zraňovat tě, když to budeš nejméně očekávat. Takže měj se stále na pozoru. Dny mého milovaného Vikáře jsou sečteny.  B U D E   M U S E T   O P U S T I T   V A T I K Á N,   J E Š T Ě   N E Ž   P Ř I J D E   V A R O V Á N Í.  Důvěřuj Mi. Poslouchej Mě. Vedeš si nyní dobře, ale nikdy ze Mě nespouštěj oči.
  Avšak neboj se žít svůj život jako obvykle, pokud modlitba a oddanost ke Mně budou jeho nedílnou a důležitou součástí. Chystám se zajistit, že od nynějška nebudeš sama v této práci a že jenom ti, kteří budou vedení Mnou, budou mít vliv na tvou soudnost.
  Věř Mi, když říkám, že Satan nebude sabotovat mé Slovo, ani kontaminovat tato poselství, jež ode Mě dostáváš. To se v tomto případě nestane, protože tato mise je prvořadá a je ti poskytnuta veškerá ochrana, má dcero. Jestliže se budeš nějakým poselstvím cítit znepokojena, pak Mě prostě požádej o odpověď a Já ti ji dám. Neptej se nikoho dalšího na jejich názor, protože nejsou kvalifikovaní, aby komentovali mé Boží Slovo.
  Nikdy se nezabývej poselstvími jiných vizionářů. To je velmi důležité, neboť by to poškodilo tvou práci.
Teď už víš, že Já, váš Spasitel a král lidstva zde rozhoduji. Žádný člověk nesmí znečistit mé Slovo. V žádném případě. Buď vděčná, že ti byl poskytnut dar proroctví a vždy Mě poslouchej. Nikdy Mě neurážej pochybnostmi. Tyto časy jsou už dávno za tebou. Vyhledávej Mě s pokorou ve svém srdci. Když mé Slovo bude zesměšňováno, útočeno na ně, popíráno, protiřečeno a zpochybňováno, tak mlč, neboť není na tobě, abys odpovídala za Mě. Naučíš se mnohem víc ode Mne, má dcero, když si sedneš a budeš Mi naslouchat. Naplním tvoji mysl darem rozlišení. Přijmi tento dar. Nepochybuj. Raduj se se Mnou.
  Toto je velmi důležitá mise, nepodobná žádné, jakou jsem lidstvu poslal od dob prvních proroků. Z tvé strany bude vyžadovat sílu, lidsky řečeno. Právě teď je důležité to, že budeš se Mnou komunikovat prostřednictvím modlitby, adorace a požehnanými svátostmi. Všechno ostatní musí být dáno stranou. Tvoje rodina je vždy velmi důležitá. Všechno mimo tyto dvě věci spadají do mnohem nižší kategorie. Zkus se uvolnit a cítit mou lásku. Nepromarňuj vzácný čas starostmi. Připoj se ke Mně v plné jednotě a budeš uchráněna od škod. Miluji tě, má dcero a důvěřuji ti.
  Tvůj věrný Spasitel a Učitel Ježíš Kristus.
106.                                     Poselství Ježíše ze dne 6. června 2011 v 10:30.

                    KLÍČE ŘÍMA BUDOU TEĎ PŘEDÁNY BOHU, VŠEMOHOUCÍMU OTCI.

  Má drahá milovaná dcero,
buď teď silná. Obsah mých poselství tobě u tebe vyvolává strach, jemuž nesmíš podlehnout. Někdy se cítíš tak osamocená v této práci, přestože stojím u tebe každý den a nejsem daleko od tvého boku. Moje poselství, jak už jsem ti řekl dříve, nepřinesou vždy do duší radost.  Věřící  nicméně  porozumí,   ž e   t r e s t   j e   n u t n ý,   a b y   p o m o h l   o č i s t i t   s v ě t.
  Vím, že je někdy těžké strávit obsah poselství, ale musíš vložit veškerou svou důvěru ve Mě. Znovu ti dávám pokyn, aby ses nedávala do diskusí s lidmi, mými věřícími, kteří zpochybňují, analyzují nebo poukazují na mezery v mém Svatém Slovu. Protože ani ty, ani tyto duše, nemají oprávnění k tomu, aby to dělaly. Nyní musíš poslouchat Mě. Nechej ty, kteří nepřestávají zesměšňovat a odsuzovat mé Slovo, protože se tě to už netýká. Ano, ovšem, budeš kritizována, až budeš hlásat mé Slovo.   Nevšímej si těch, jež se nyní budou pokoušet zatáhnout tě do rozhovoru s tebou. Času je příliš málo, než aby mohl být vyplýtván takovým rozptylováním. Lidé, jimiž by ses měla zabývat, jsou moje nebohé děti, jimž chybí víra, nebo ti, kteří neznají Mě, nebo mého Věčného Otce. To jsou ti, kteří Mi dělají velkou starost.
  A tak zatímco ti dobře smýšlející křesťané, kteří se budou vždy pokoušet porozumět mému Slovu, zasvěcují svůj čas k analýze, místo toho, aby prostě následovali mé učení a modlili se za své nebohé bratry a sestry, je promarňován cenný čas.
  Má dcero, řekni  světu,  že  P Ř E D P O V Ě Z E N É   P Ř Í R O D N Í   K A T A S T R O F Y   N Y N Í   Z A S Á H N O U   Z E M I.   Všechny začnou teď. T A K   M N O H O   J I C H   J E   A   P Ř I J D O U   T A K   R Y C H L E !  A všechno kvůli slepým očím hříšníků, zahrabaných ve svém semeništi hříchu, kteří nevidí Slovo Boha Otce.

                                                   Věřící, nemějte strach.
  Věřící, modlete se teď. Nemějte strach. Vždy vám nabídnu moji Boží ochranu, dokonce i tehdy, když budete zesměšňováni v mém jménu. Modlitby vám dají sílu a odvahu, když teď Zlý a jeho nohsledi vylévají svůj jed na mé děti. Až se jejich nenávistné činy ve válce proti lidstvu začnou stupňovat terorismem, zavedením monopolu světové měny a úmyslným zamořením země, tak slyšte: Hněv Boha Otce nyní dopadne, a dopadne rychle. Modlitby musí být vedeny ve skupinách po celém světě, protože to pomůže odvrátit některé z těchto událostí.
  Modlete se za mého milovaného papeže Benedikta. Je obklopen velmi mocnými nepřáteli Boha. Nenasytové, bažící po moci a vládě v mé církvi.  M o d l i t b y   p o m o h o u   o d l o ž i t   j e h o   b l í ž í c í   s e   o d c h o d,   k d y   b u d e   m u s e t   o p u s t i t   V a t i k á n,  jak bylo předpověděno. Modlete se, modlete se, modlete se za tuto dobu, která bude nejtemnější, jaká kdy postihla mé posvěcené služebníky, biskupy, kardinály a všechny mé opravdové následovníky. Klíče Říma budou teď předány zpět Bohu, Všemohoucímu Otci.
  Přišel čas k velké bitvě proti Satanovi a jeho zlým následovníkům. Jejich pokusům uškodit lidstvu bude čeleno s největší přísností, neboť budou muset snášet velké utrpení za své ďábelské činy.
  Povstaňte teď, mé děti. Všechnu vaši víru, důvěru a oddanost ke Mně dejte na přední místo.  D E N N Í   M O D L I T B A,   M Š E   A   E U C H A R I S T I E   p o m ů ž e   Mně a mému Otci   p o t l a č i t   t o t o   z l o.   Následujte Mě. Pozvedněte moji číši. Protože když to uděláte, budete mít účast na věčném životě.
   Váš milující Spasitel Král lidstva Ježíš Kristus
                                                                                 
369.                                  Poselství Ježíše ze dne 7. března 2012 v 20:30.
                             
                            MÉMU DRUHÉMU PŘÍCHODU NEMŮŽE BÝT ZABRÁNĚNO,

                                                  ANI NEMŮŽE BÝT ZASTAVEN.

  Má drahá, milovaná dcero,
budu tě chránit zvláštními milostmi, které jsou třeba, aby ti daly sílu k tomu, aby sis poradila se silami zla, které se chystají zastavit tuto svatou misi.
  Je důležité pochopit, že lidské mínění není důležité. Všechno na čem záleží, je mé Nejsvětější Slovo.
  Mé Slovo je pravda. Já jsem pravda. Každý, kdo vám říká, že tato poselství nejsou v souladu s mým učením je lhář.
  Oni Mě neznají. Možná si myslí, že ano, ale znát Mě mohou jenom tehdy, když zůstanou v srdci pokorní.
  Ti, jejichž názor je v rozporu s mým Slovem   j s o u   v i n i   h ř í c h e m   p ý c h y. Pýcha zaslepuje dokonce i mé posvěcené služebníky k pravdě mého Svatého Slova.
  Má zaslíbení lidstvu, že znovu přijdu ve slávě, abych soudil živé i mrtvé, se musí stát. Tomuto mému Druhému příchodu nemůže být zabráněno, ani nemůže být zastaven.
  Má varování lidem, která jsou jim dávána proto, že miluji každou duši, jsou důležitá. Musím náležitě připravit všechny Boží děti na tuto nejslavnější událost.
  Mnozí se ti pokusí postavit do cesty. Mnozí budou zkoušet zdiskreditovat mé Svaté Slovo a mnozí se budou pokoušet ti uškodit, aby zabránili, aby mé slovo bylo slyšeno.
  Všechny tyto pokusy budou marné.
  Jenom Já, Ježíš Kristus, mám moc poskytnout věčnou spásu celému lidstvu.
  Jenom Já mám moc, abych připravil duše celého lidstva na jejich dědictví v ráji.
  Nikdo, dokonce ani Satan, král temnoty nebo jeho přisluhovači, nemůžou zabránit, aby se to stalo.
  Nikdy nezapomeň, že Já ochráním všechny ty, kteří se drží mého Svatého Slova.
  Můžete být vyděšeni globálními událostmi,  až  S Í L Y   Z L A   Z A H A L Í   V A Š E   Z E M Ě.
  Události vás rozruší, ale nikdy nesmíte mít strach, neboť Já vás vezmu sebou do mého nového království na zemi.
  Všechno, o co vás žádám je, abyste Mi důvěřovali. Nechejte Mě, abych vás vedl.
  Dovolte Mi, abych vám ukázal, jak očistit vaše duše pomocí modlitební kampaně, kterou vám dávám.
  Potom všechno svěřte Mně.
  Nezapomeňte, že Moje láska k vám všem je tak velká, že nikdo nemůže nikdy oslabit tuto čistou lásku a soucit, který chovám v mém Nejsvětějším Srdci ke každému z Božích dětí.
   Váš milovaný Ježíš Vykupitel lidstva
382.                              Poselství Ježíše ze dne 24. března 2012 v 11:45.

                                    NEMÁTE MNOHO ČASU, NEŽ PŘIJDU, ABYCH SOUDIL.

  Přicházím k tobě dnes, moje drahá, milovaná dcero, abych informoval svět o mém velkém milosrdenství.
  Také si přeji informovat svět o mé spravedlnosti.
  Děti, nemáte mnoho času, než přijdu, abych soudil.
  Je to právě toto časové období mezi dneškem a mým Dnem soudu, který nastane při mém Druhém příchodu, jež musíte užít moudře, abyste připravily vaše duše.
  Jako váš Božský Spasitel, je mojí povinností vás vést, dávat vám poučení a odhalovat cesty, pomocí nichž můžete zabezpečit, že budete schopni vejít do mého ráje.
  Neodmítejte mé proroky. Týká se to zejména mých, Bohu zasvěcených, služebníků.
  Musíte Mě prosit s pokorou a čistotou duše, abych vás pokryl mým Duchem Svatým, abyste obdrželi schopnost rozlišení.
  Když to uděláte, odhalím vám pravdu mého Nejsvětějšího Slova, dávaného vám nyní tímto prorokem.
  Potom bude vaší povinností se postarat, aby všem těm duším, které u vás hledají vedení, byla poskytnuta pomoc tak, aby se připravily na můj Druhý příchod.
  Nikdy se neobávejte pronést větu "Druhý příchod Krista", neboť mnozí z mého stáda nevědí, co to znamená.  Tak málo z nich bylo poučeno o této velké a slavné události, nebo o důležitosti přípravy jejich duší tak, aby byly ve stavu milosti.
  Nikdy se neobávejte  K Á Z A T   O   E X I S T E N C I   O Č I S T C E   A   P E K L A.  Je to na vaší odpovědnosti říci mým lidem pravdu.
  Hledejte u Mě vedení skrze modlitbu modlitební kampaně (40):

                             "Modlitba duchovenstva za přípravu duší na druhý příchod."
  Ó, MŮJ JEŽÍŠI, NEJSEM NEŽ POKORNÝ SLUŽEBNÍK A POTŘEBUJI TĚ, ABYS MĚ VEDL TAK, ABYCH MOHL PŘIPRAVIT DUŠE NA TVŮJ SLAVNÝ DRUHÝ PŘÍCHOD.
  POMOZ MI OBRÁTIT DUŠE A PŘIPRAVIT JE PODLE TVÉ SVATÉ VŮLE TAK, ABY BYLY SCHOPNÉ VSTOUPIT DO NOVÉHO NEBE A ZEMĚ, KTERÉ JSI ZASLÍBIL CELÉMU LIDSTVU SKRZE TVOU SMRT NA KŘÍŽI.
  UDĚL MI MILOSTI, KTERÉ POTŘEBUJI, ABYCH MOHL OZNAMOVAT TVÉ SLOVO ŽÍZNIVÝM DUŠÍM A ABYCH NIKDY NEZANEDBÁVAL MÉ POVINNOSTI K TOBĚ, DRAHÝ JEŽÍŠI, JEMUŽ JSEM SE ZAVÁZAL VĚRNOSTÍ MÝMI SVATÝMI SLIBY. AMEN.

  Jdi teď, můj posvěcený služebníku a přijmi úlohu, pro kterou jsi byl vybrán. Výzva k přípravě duší pro můj Druhý příchod je největší ze všech ve tvém úřadu a musíš ji přijmout s láskou a radostí ve tvém srdci.
  Přijmi také dar, že jsi byl vybrán jako posvěcený služebník v tomto konci časů, kdy nové nebe a země se sjednotí do mého Nového ráje.
  Jste požehnaní, že žijete v těchto časech.
  Ale když budete pomáhat zachraňovat mé duše na zemi, budete trýzněni a na každé části vaší cesty vám bude klást překážky mistr klamu a všichni ti, kteří vás budou svádět, abyste své srdce odvrátili ode Mne, svého Božského Spasitele.
  Nikdy se nevzdávejte vaší svaté mise a vězte, že Já, váš Ježíš, vás budu doprovázet na každém kroku vaší cesty.
   Váš milovaný Ježíš445.                                  Poselství Ježíše ze dne 28. května 2012 v 20:45.

  VĚZTE, ŽE 1000 LET, ZMIŇOVANÝCH V KNIZE ZJEVENÍ, ZNAMENÁ PRÁVĚ JEN TO.                          
  Má drahá, milovaná dcero,
když člověk pochybuje o učení obsažené v Bibli svaté, je to normální projev lidské přirozenosti. Když člověk   p ř e k r u c u j e   u č e n í   B i b l e   s v a t é,   aby vyhovovalo jeho zájmům, tak Mě to uráží.
  Ale když moji posvěcení služebníci odmítají části Bible svaté a dávají je stranou, jako kdyby na nich nezáleželo, tak popírají Mě, Syna člověka.
  Cokoliv je obsaženo v Bibli svaté, přichází od mého Věčného Otce, který schválil každé jednotlivé slovo, prostřednictvím svých pomazaných služebníků.
  Věřte, že v Knize mého Otce je obsaženo Svaté Slovo Boha, že ani jediné slovo není lež.
  Proč tedy ti, kteří tvrdí, že jsou učenci a znalci Pravdy, obsažené v Bibli svaté, zpochybňují mé Svaté Slovo, když je vám v těchto poselstvích předkládám?
  Má Pravda je vám ještě jednou dávána, aby osvěžila vaši paměť, aby vám připomněla učení  v ní obsažené.
  Moje děti na zemi, vězte, že proroctví, obsažené v Knize Daniel a v Knize Zjevení se teprve musí stát.
  Vězte, že 1000 let, o kterých se zmiňuje Kniha Zjevení, znamená právě jen toto.
  Kdyby to znamenalo něco jiného, pak by byl uveden jiný čas.
  Moje církev, katolická církev, neoznámila o tom své mínění ve smyslu věrouky, protože to ještě neudělala.
  Zbytek mé církve, zbývající výhonky mé katolické církve na zemi, porozumějí skutečnému významu mé éry míru a pokoje na zemi.
 N A C H Á Z Í T E  S E  V   Č A S E C H   K O N C E,  A L E   Z E M Ě   B U D E   O B N O V E N A !
  Volám k vám všem z vás, moji posvěcení služebníci. Můj hlas je [již] ochraptělý, jak vás prosím, abyste odpověděli na moje svaté volání z nebes.
  Já, váš milovaný Spasitel, jsem až dosud poslal k vám mnoho proroků a vizionářů.(Vassula Ryden) Ti pomohli otevřít vaši mysl k událostem, které mají ještě přijít.
  Čekal jsem až do nynějška, abych světu oznámil konečná odhalení. Nyní posílám mého posledního posla, Marii Božího milosrdenství, sedmého posla, aby  p ř i p r a v i l a   p o s l e d n í   k a p i t o l u,    která je vám teď odhalována.
  Můj hlas je jako burácení hromu. Bude stále slyšen po celé zemi. Nepřestane do dne, kdy přijdu soudit.
  Možná, že Mě nyní neposloucháte.  M n o z í   z   v á s   o d m í t a j í   m é   S l o v o   s   a r o g a n c í,  která Mě hluboce zraňuje.
  Jiní Mě budou kvůli strachu   i g n o r o v a t, neboť to pro ně ta je nejsnadnější cesta.
  A L E   B R Z Y   S E   S T A N O U   V Ě C I,   O  K T E R Ý C H   M L U V Í M.   Potom vám začne svítat Pravda.
  Volám vás teď a pravím vám následující: Očekávám vaši odpověď, ať už nyní, nebo v budoucnosti.
  Č E K Á M ! Budu stále čekat, trpělivě, až do dne, kdy přiběhnete ke Mně a budete hledat u Mě ochranu.
  Nikdy se nevzdám mých vybraných služebníků, těch, které jsem volal nejdříve.
  Vzpomínáte si, kdy jsem vás volal poprvé? Cítili jste můj hlas hovořící k vaší duši a naléhající na vás, abyste se sjednotili se Mnou. Můžete Mě nyní slyšet?
  Poproste Mě, abych vám odhalil, že jsem to Já, váš Ježíš, prosící, abyste přišli, povstali a následovali Mě na této namáhavé cestě k věčnému životu. Nemějte strach z mého volání. Věřte Mi a modlete se tuto modlitbu, prosíce Mě, abych vám dovolil uslyšet mé volání.

                                       Modlitba modlitební kampaně (57):
                             Modlitba pro duchovní – Ježíši, dovol mi uslyšet tvé volání.
  " Ó, MŮJ DRAHÝ JEŽÍŠI, OTEVŘI MÉ UŠI K ZVUKU TVÉHO HLASU.
  OTEVŘI MÉ SRDCE KE TVÉMU MILUJÍCÍMU VOLÁNÍ.
  NAPLŇ MOJI DUŠI DUCHEM SVATÝM TAK, ABYCH TĚ MOHL POZNAT V TOMTO ČASE.
  NABÍZÍM TI MOJI POKORNOU VĚRNOST KE VŠEMU, CO ODE MĚ VYŽADUJEŠ.
  POMOZ MI POZNAT PRAVDU, ABYCH POVSTAL, ODPOVĚDĚL A NÁSLEDOVAL TVŮJ HLAS TAK, ABYCH TI MOHL POMOCI ZACHRÁNIT DUŠE CELÉHO LIDSTVA.
  TVÁ VŮLE JE MI ROZKAZEM. DEJ MI ODVAHU, ABYCH SE NECHAL TEBOU VÉST TAK, ABYCH POZVEDNUL ZBROJ, KTERÉ JE TŘEBA K VEDENÍ TVÉ CÍRKVE DO NOVÉHO KRÁLOVSTVÍ. AMEN."

  Mějte na paměti, že Já, Ježíš Kristus, nikdy nedovolím mým posvěceným služebníkům sejít z cesty Pravdy. Budu stát na každém rohu, na každé ulici a ukazovat vám správný směr.
  Občas se vám to bude zdát skličující. Můžete být zmatení. Možná, že nebudete chtít slyšet Pravdu. Můžete mít strach. Ale vězte toto:
  Budu vás vždy milovat. Budu vždy na vaší straně.
  N I K D Y   V Á S   N E O P U S T Í M.
   Váš milovaný Ježíš057.                                Poselství Ježíše ze dne 4. dubna 2011 v 19:00.

                              RUKA MÉHO OTCE TEĎ DOPADNE NA TENTO NEVDĚČNÝ, SLEPÝ SVĚT.

  Má drahá, milovaná dcero,
čas už nepracuje pro nás. Protlač, protlač tato poselství do světa tak daleko, jak jen můžeš. Čas Varování je už velmi blízko. Řekni mým následovníkům,  aby  z  víry  ke  Mně   p o m o h l i   o b r á t i t   n e v ě ř í c í   a   p ř i p r a v i l i   j e   n a   V A R O V Á N Í !
  Má dcero, pokud se ještě zabýváš myšlenkami o pravosti těchto poselství, tak ztrácíš drahocenný čas. Mé milované duše, jež touží po spáse, už nemají čas. Hřích, má dcero, bují a šíří se jako virus do každého koutu světa. Satan uvádí lidstvo do zmatku. On je všude. Trápí dobré duše, stejně jako ty, jež jsou pro Mě ztraceny. Musí být zastaven. Při tom pomůže modlitba a šíření mého slova. Pověz mým následovníkům, jak Satan zamořil lidstvo. Nejenom, že je přítomen v globálním neklidu, ale zamořuje ty, jež se domnívají, že jednají v zájmu spravedlnosti. Je dokonce přítomen v mladé, bezstarostné společnosti, v její hudbě a v kultu celebrit.
  Zachraňujte teď tyto duše   M O D L I T B O U   r ů ž e n c e   B o ž í h o   M i l o s r d e n s t v í.  Rozšíření této modlitby je věcí   m i m o ř á d n é   d ů l e ž i t o s t i.   Pocit paniky, hrůzy, neklidu a hořké nenávisti, jenž je nyní rozšířen po celém světě, je hluboce prociťován Mnou, Božským Spasitelem, jenž prolévá nekonečný proud slz pro tyto ztracené duše.
  Cožpak může lidstvo nevidět tuto nenávist vůči nim, přítomnou úplně všude? Cožpak nevíte, že  J E   T O   S A T A N,  mistr klamu,   K D O   J E   U   D Í L A ?   (Zprávy v TV NOVA o vraždách v rodinách, kdy děti vraždí své příbuzné a rodiče vraždí své děti!!!) Jak se tato ďábelská nenávist a odporné krutosti rozšiřují jako požár, tak také ruka mého Věčného Otce nyní dopadne na tento nevděčný, slepý svět. Tak jako  b u d o u   p o k r a č o v a t   z v ě r s t v a   l i d í,   kdy se vzájemně terorizují a vraždí, tak  také   b u d e   p ř i b ý v a t   p ř í r o d n í c h   k a t a s t r o f   jako trest za hřích člověka proti svému bližnímu.   T E N T O   T R E S T   T E Ď   D O P A D N E   N A   S V Ě T.

                                               Bitva za záchranu duší začala.
  Bitva za záchranu duší začala. Modlete se usilovně za sebe a za vaše rodiny. Neboť mnoho nevinných duší bude zastiženo tímto neštěstím. Nemějte strach, protože ti, kteří zůstanou věrní Mně a mému Věčnému Otci, budou zachráněni. Kdyby můj Věčný Otec nyní nezasáhnul, tak  by  člověk  způsobil   g e n o c i d u   takového rozsahu, (atomovou válkou, očkováním) že by lidská populace byla zmenšena v obrovských proporcích.

                                                   Boží milosrdenství
  Všichni se pevně držte vaší víry, protože bez vaší víry by bylo těžké snášet vaše utrpení. Pochválen buď můj Otec, že Mi poskytnul dar Božího milosrdenství. Mé milosrdenství nezná hranic, a to vám bude, všem z vás, nyní dokázáno. Tento oceán čisté, nezředěné lásky bude vylit na všechny z vás, mé děti, aby vás pomohl zachránit od nenávisti a zla, jež rozšiřuje Zlý.   Umyjte si teď vaše duše v mé lásce, protože čas se již krátí.
  Nezapomeňte, že vás všechny miluji. Můj dar milosrdenství je pro všechny, dokonce i pro hříšníky ve smrtelném hříchu. Těm bude dána příležitost k pokání. K porážce Satana. K tomu, aby se sjednotili se Mnou a vešli do mého vždy milosrdného království. Dívejte se k nebi. Nechte Mě vás vzít a všechny obejmout v mém náručí.
   Váš milující Spasitel Vždy milosrdný Soudce Ježíš Kristus

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář