Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.60. HROZÍ NÁM ISLÁMSKÝ TEROR ?

                          Č.60 HROZÍ NÁM ISLÁMSKÝ TEROR ?

=====================================================================

Milí čtenáři, jelikož mi na dva dny zablokovali správci e-mailu mé stránky z důvodů „nebezpečných textů“. Jak jsem se později dozvěděla, někdo si stěžoval, že v kapitole“CO DUCH SVATÝ VZKAZUJE TĚM, CO BRÁNÍ IRSKÝM POSELSTVÍM“, opisuji poselství z Vassuly Ryden, což je prý zakázané, musela jsem tuto kapitolu odstranit a posléze mi blog zase odblokovali. I když jsem to psala z knih Opravdový život v Bohu, kterých vlastním 10 dílů a nikde v nich jsem nenašla, že je zakázáno něco z nich opisovat a šířit, spíš si myslím opak, že Bůh si přeje, aby se Jeho poselství šířila co nejvíce. Musím udělat jistá opatření a nebudu poselství citovat doslovně. Děkuji za pochopení. A později jsem kapitolu zkontrolovala a zjistila, že v ní není ani jediné slovo z Vassuly Ryden, takže ji později obnovím, neb byl o ni dost zájem, přečetlo ji několik tisíc čtenářů. Myslím si, že někomu vadí, že jsem v ní kritizovala počínání arcibiskupa Graubnera. barmanka

=======================================================================

 

                           HROZÍ NÁM ISLÁMSKÝ TEROR?

ZPRÁVY Z ITÁLIE:2.12.2015: 4 osoby byly zatčeny kvůli propagaci džihádu. Rozšiřovali letáky vyhrožující mj. i papeži Františkovi. Na nich byly nakresleny mj. vlajky ISIS nad Vatikánem a pod tím text:"DOSTANEME VÁS V ŘÍMĚ ZNIČÍME VAŠE KŘÍŽE A – JESTLI DOVOLÍ ALLÁH - UDĚLÁME Z VAŠICH ŽEN NAŠE OTROKYNĚ!"

(Immaculata 2.12.2015)
=======================================================================

SVĚDECTVÍ POLSKÉHO TURISTY VE SVOBODNÉM RÁDIU

(vysíláno 27.6.2016 Studio Beta „Nad dopisy posluchačů“.)

Kamarádka mě upozornila na zajímavý pořad Svobodného rádia, o kterém psal některý účastník pořadu Fórum na webu Varování Ježíš Kristus na 28. stránce. Turista líčí na mejlu, jak museli stát tři hodiny na italsko-rakouských hranicích z důvodů několika tisícovek imigrantů – muslimů, většinou mladých mužů, HLUČNÝCH  A  NEUVĚŘITELNĚ  AGRESIVNÍCH, kteří se dožadovali průchodu do Německa. Devastovali autobusy, auta, francouzskému autobusu násilím pootvírali zavazadlové prostory a všechno okamžitě rozkradli, házeli své exkrementy do oken dopravních prostředků, řvali, vyhrožovali a rozkývávali dopravní prostředky. Nakonec se musel polský zájezd vrátit zpět do Itálie, protože přes tu lidskou hrůzu se nemohli dostat. A na závěr se vyjádřil, že je hrozně rád, že si ta agresivní masa islámských občanů nevybrala za cíl Polsko.

Co k tomu dodat? Jen si pozorně přečtěte tuto kapitolu, „o národu hlučícím jako mnoho vod a nejkrutějším ze všech“, jak jej popisuje Pán Ježíš v následujících poselstvích. barmanka

======================================================================


                              POSELSTVÍ JEŽÍŠE

Ježíš:"Nepodléhej zmatku, Mé dítě. Nediv se tomu, co jsem ti dal napsat, protože BYLO PŘEDPOVĚZENO, že ve vašich dobách BUDE MÁ CÍRKEV ZRAZENA ČLOVĚKEM, KTERÝ PATŘIL K MÝM VLASTNÍM, právě tak jako JIDÁŠ, A JEJÍ ODPADLICTVÍ VYJDE Z NÍ SAMOTNÉ! Budu zrazen těmi, kdo se Mnou seděli za stolem, kdo ke Mně patřili, kdo se Mnou pili a jedli. Ale teď už brzy bude odhaleno všechno, co je skryto, a bude objasněno, co jsem řekl v metaforách a podobenstvích. Chudým odhalím svá přísloví a přirovnání. Dříve, než pomine tato generace, Svou mocí a slávou svrhnu falešného proroka. VŠECHNO, CO ŘÍKAJÍ PÍSMA SE MUSÍ SPLNIT DO PÍSMENE, PROTO JSEM VŠECHNO NAPSAL, ABYSTE PO PROZKOUMÁNÍ TĚCHTO POSELSTVÍ POCHOPILI PRAVOST KAŽDÉHO PÍSMENE A ŽE JSOU TO MÁ VLASTNÍ SLOVA, DANÁ Z MÉ MILOSTI VÁM VŠEM.
Přišel jsem oživit skomírající plamínek lásky, než HO FALEŠNÝ PROROK ÚPLNĚ SFOUKNE. (Ježíš plakal) Ano, pláči. Bydlí v Mém domě, a místo, aby Mi podával vonné dary a oběti, nahrazuje je vším možným zlem, které mu podává Zlý: nečistotou, promiskuitou, nespravedlností, neposlušností Mého zákona, zkažeností a opojením krví Mých proroků, Mých vlastních.
Bez přestání posílají jeho ústa chvástání a rouhání do všech čtyř světových stran, falešná požehnání a pravé kledby vycházejí z týchž úst. Vím o něm všechno, ZNÁM JEHO NITRO a říkám vám, nikdy nedojde na místo pokoje. Já, Pán, ti dám, Mé dítě, vizi toho, kdo má na sobě krev mnohých, a těch, kdo ho uctívají. Zůstaň bdělá, modli se po všechen čas o sílu, abys Mi zůstala věrná.
Slyš Mne: Hříchy tohoto rebela dosáhly až k nebi vyburcovaly celou Mou spravedlnost, následovanou nekonečným hořem Mé duše, ŽE JEJ MUSÍM ODSOUDIT (zatratit) A CELÝ JEHO KLAN. Můj Otec je stvořil s radostí a velkou láskou a Já jsem je miloval a obětoval jsem se, abych vykoupil nejen spravedlivé. Dal jsem za ně svůj život, ale ON A JEHO KLAN SE OBRÁTILI PROTI MNĚ S PLNÝM VĚDOMÍM, ŽE ZNIČÍ SVOU VÍRU (Ježíš opět plakal) a zrušíl Mou smlouvu na věky. Jeho úmyslem JE PŘEKROUTIT PÍSMO OD ZAČÁTKU DO KONCE a udělat z Mého slova, pravdy, moudrosti a z řeči Mého kříže řinčící cimbál, ROZUMOVOU TEORII, FILOZOFICKOU TEORII, opičí moudrost a těmito prázdnými naukami živit dav A VÉST JEJ NA SMRT!

Chlubivými ústy pitvoří radostnou zvěst, Mé Zmrtvýchvstání a celé Mé božství! Ach! Doba vašeho obchodování už skoro končí, kupci, kteří vám dodávali zboží nejlepší kvality, klesnou ke dnu, a lidé budou zděšeni vaším osudem. Dcero, čti Ezechiela 28:
"Nadutý pýchou jsi řekl:'Jsem Bůh, sedím na božském trůnu obklopen moři'. Ale jsi člověk, a ne Bůh, považuješ se za rovného Bohu. Jsi moudřejší než Daniel, žádný jiný mudrc není jako ty. Svou moudrostí a rozumností jsi nashromáždil velké bohatství, zlato a stříbro máš ve svých pokladnicích. Obratným obchodováním stále rostlo tvé bohatství, a tím zpyšnělo tvé srdce. Protože se považuješ za rovného Bohu, dobrá, PŘIVEDU NA TEBE CIZINCE, N E J K R U T Ě J Š Í   Z   N Á R O D Ů.   V Y T A S Í   M E Č  proti tvé ušlechtilé moudrosti, pošpiní tvou slávu, svrhnou tě do jámy A  ZEMŘEŠ NÁSILNOU SMRTÍ uprostřed moří. Budeš se ještě PŘEDVÁDĚT JAKO VELEKNĚZ oděný do stříbra a zlata? Budeš ještě říkat 'jsem Bůh, prorok' tváří tvář svým vrahům? Ne jsi člověk, a ne Bůh, ve spárech svých vrahů! A zemřeš jako bezbožník rukou cizinců.

Byl jsi kdysi vzorem dokonalosti, plný moudrosti, dokonale krásný. Byl jsi v Edenu, v zahradě Boží, v srdci Mé svatyně, ale tvé čilé obchodování tě naplnilo násilím a hříchem. Zkazil jsi svou moudrost pro svou nádheru. Množstvím svých vin, nepoctivostí svého obchodování jsi znesvětil Mou svatyni."
Pak čti Zjevení 18. Teď je vynášen rozsudek nad tímto světem. Kníže tohoto světa bude brzy svržen, druhá šelma neboli FALEŠNÝ PROROK "V E L E K N Ě Z", kopí, šakalové všechno jedno a totéž. To je on, kdo se po zuby ozbrojil, aby válčil proti Mému zákonu a proti Mým prorokům.(proti Mojžíšovi a Eliášovi) On a jeho klan jsou šakalové, o nichž jsem mluvil v předchozích poselstvích. Už Mě to unavuje, on a celý jeho klan, a nemám zálibu v trestání. Chtěl jsem je spasit, adoptovat je za své syny, ale nechali se koupit bohatými kupci (Ilumináti a zednáři), kteří padnou spolu s nimi. Vnímej Můj smutek, vnímej Můj žal, vnímej Mou bolest, jsou to modloslužebníci peněz!"
Vassula:"Můj Bože, pojď a odpočiň si v srdcích svých Áeblů, těch, kteří Tě doopravdy milují. Možnánje jich jen několik málo, ale jsou to Tvoji svatí, kteří obstojí ve zkouškách, jsou to lidé, kteří Tě milují, jsou to ti, kteří jsou věrní ve víře, jsou to Tví přátelé, jsou Tvým prvním ovocem a lež nikdy nepřešla přes jejich rty. Obětuji Ti je, aby sis v nich mohl odpočinoutt."
Ježíš:"Složím svou hlavu v srdcích Svých oddaných dětí - svatých vaší doby. Pjď, miluj Mne, utěš Mé srdce a konej dostiučinění za ty, kdo odvádějí celé národy od Mé lásky tím, že stavějí zeď mezi Mnou a Mými dětmi. Nikdy jsem žádné duši neodepřel svou lásku. Modli se. Má dcero, bez přestání! Mnozí budou modlitbou očištěni, mnozí budou zachráněni oběťmi a postem. Neotálej, č a s   n a l é h á ! Dobrořeč Mi více, odstraňuj zkaženost světa tím, že Mi budeš prokazovat víc lásky. Ach, Má dcero, těš Mne a říkej Mi tato slova:
JEŽÍŠI, UČ MĚ MILOVAT TĚ NĚŽNĚ. DEJ TUTO MILOST TĚM KDO TĚ NEMILUJÍ A NEZNAJÍ STRAVUJÍCÍ OHEŇ TVÉHO SRDCE."

                 =========================================

     Z KNIHY „POSELSTVÍ MILOSRDNÉ LÁSKY MALIČKÝM DUŠÍM“:

Ježíš:“Je třeba církvi navrátit její posvátný charakter. Církev musí přijímat svět duší s něhou a laskavostí matky, NESMÍ SE STÁT za žádných okolností ČÁSTÍ SVĚTA. Co pochází z Boha, zůstává z Boha. Co pochází ze světa, zůstává ze světa.

Duše plné úzkostí už nenacházejí svého Boha, poněvadž jim byl Bůh odňat. BĚDA TĚM, KTEŘÍ JSOU ZODPOVĚDNI ZA TOTO POHORŠENÍ!

Prosil jsem ty, kteří jsou Mi zasvěceni, aby se starali o Můj lid, aby ho vedli k nebi. Duše, které jsou jim svěřené, JSOU MI DRAHÉ! Duše lnou bez rozvahy k tomu, co se jim předkládá jako učení. A čemu je učí? Smyslu pro Boha a Jeho spravedlnost, pro Jeho lásku? Žel, NIKOLIV! A tolik duší je pokoseno ve svém výstupu k nebi, poněvadž jim CHYBÍ NEBESKÁ STRAVA.

Kde je Bůh pro svět? A čím bude svět zítra? Nepřišel jsem poděsit tvé srdce. JSOU-LI BRÁNY PEKLA OTEVŘENY DOKOŘÁN, ABY PŘIJALY ZTRACENÉ DUŠE, TY NIKDY NEPOCHYBUJ O MÉM MILOSRDENSTVÍ!

Neustanu volat ke světu lásku, kterou k němu chovám! VŠECHNO SE ZDÁ ZTRACENO A PROPAST SE OTVÍRÁ POD JEHO NOHAMA. A světlo se zdá být v srdcích vyhaslé... Slíbil jsem, že zachráním Své dědictví, vás, Mé malé děti, za které jsem vylil Svou krev. VRÁTÍM SE !

Vracím se, abych vás zachránil! Vše se zdá ztraceno a přece jsem tu ještě. A jsem hotov k největším bláhovostem, abych vás zachránil!

Ty, Má dcero,(Markéta), dávej Mou lásku těm, kteří mají hlad a žízeň po spravedlnosti a pravdě. Buď něžně Ježíšem kolem sebe.

A vy, kteří Mne čtete, dívejte se očima víry na dno své duše a posuďte, jak je důležité, ABYSTE SE PŘEMÁHALI. NAPRAVUJTE SVÉ CHYBY! OČIŠŤUJTE SVÉ SKUTKY! Vaše úzkost se dotýká Mého Srdce. Chci vás zachránit od zkaženosti. TOLIK LHOSTEJNOSTI, KTERÁ MĚ ZRAŇUJE!! A MOJE LÁSKA ÚPĚNLIVĚ PROSÍ! Jsem plný soucitu, jsem Dobrota a Láska sama. Je třeba tolik lásky k vítězství nad zlem, tolika milosrdenství!

Modlete se, utišil Můj hněv! Modlete se, aby byla v šachu udržována Má spravedlnost! Modli se, Mé dítě, zpívej lásku a její moc! Buď láskyplná sama k sobě a ke svým bližním!

Spoj se s lidmi, kteří mají zodpovědnost! NEPŘESTÁVEJ JE UVĚDOMOVAT O MÉM HNĚVU A O MÉ BOLESTI! UŽ DÁVNO PŘEKROČILI MÍRU!!

Modli se a žádej modlitby za církev a ZA ZRÁDCE VÍRY. MODLI SE ZA ZBLOUDILÉ. MODLI SE V NÁHRADU ZA NEDOSTATEK ÚCTY V KOSTELÍCH. MODLI SE V NÁHRADU ZA URÁŽKY A PONIŽOVÁNÍ, KTERÝCH SE DOSTÁVÁ TVÉMU BOHU. Modli se, aby vzešlo světlo a aby se stín ZNIČENÍ VZDÁLIL ZE SVĚTA SKRZE JEHO POKÁNÍ!“

 

POSELSTVÍ KRÁLOVNY MÍRU MEDŽUGORJE – 25.4.2016:

„Drahé děti! Moje mateřské srdce krvácí, když vás vidím ve hříchu a hříšných zvyklostech. Zvu vás, VRAŤTE SE K BOHU A K MODLITBĚ, ABY VÁM BYLO DOBŘE NA ZEMI! Bůh vás skrze mne zve, aby vaše srdce byla nadějí a radostí pro všechny ty, kteří jsou daleko. Má výzva nechť vám je balzámem pro duši i srdce, abyste SLAVILI BOHA STVOŘITELE, KTERÝ VÁS MILUJE A VYZÝVÁ PRO VĚČNOST.

DĚTI MOJE, ŽIVOT JE KRÁTKÝ, VYUŽIJTE TENTO ČAS, ABYSTE KONALI DOBRO! Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.“

 


                       POSELSTVÍ JEŽÍŠE - 1991

Ježíš:"Vassulo, pokoj s tebou. OD DOB FATIMY AŽ PO DNES NEBYLO RESPEKTOVÁNO ŽÁDNÉ Z MÝCH VAROVÁNÍ! Jestli se země bude třást přímo před jejich očima, bude to proto, že přestoupili Můj zákon, který spočívá na lásce, porušili všechna Má přikázání. Přes opakované zásahy Vaší svaté Matky a přes všechna Má varování, od časů Fatimy až po dnešní dobu žádné z Mých varování nebylo r e s p e k t o v á n o ! Hodiny letí, b l í ž í   s e   m o c n ý   z á s t u p, jakého svět nikdy neviděl a neuvidí! M á l o   l i d í   z ů s t a n e ! Jak křičím, abych prolomil jejich hluchotu! NÁROD   HLUČÍCÍ   JAKO   ŘEV   MNOHA   VOD   ZNOVU   ZAPLAVÍ   ZEMI   OHNĚM   A   SÍROU.“  ( "Od ústí  řeky  Eufrat  anděl  zhoubce  vyšle  oheň  na  celý  svět." - proroctví Nostradama?)

                               ==========================

ILUMINÁTI PLÁNUJÍ POUŽÍT ISLÁMU K ZAŽEHNUTÍ 3. SVĚTOVÉ VÁLKY

Chtějí, abyste nadále ignorovali pravdu o tom, že ilumináti využívají islámu k dosažení svého konečného cíle – ke zničení Západu tak, jak jej známe, a k zavedení Nového světového řádu (New World Order). Odvážný Vladimir Putin je odhodlaný zničit Ilumináty, přičemž zničení této nejnepostižitelnější organizace tohoto světa popisuje jako ‚nejdůležitější odkaz‘, který by za ním mohl možná zůstat, a podle kremelských zdrojů chápe i roli islámu v plánech Iluminátů na zahájení 3. Světové války.

            ============================================
                  ROZLIŠUJME MEZI MIGRANTY A UPRCHLÍKY

                                    (Kardinál Veglió)

V souvislosti s dohodou mezi Evropskou unií a Tureckem, která má zamezit dalšímu přílivu migrantů do Evropy, kriticky pohlíží na přemisťování migrantů zpět do Turecka kardinál Antonio Maria Veglió, předseda Papežské rady pro migranty: „Vyvolává ve mně mnohé pochybnosti, protože těmto lidem téměř odpírá právo na migraci. Chtěli kupříkladu do Německa, a najednou se ocitnou zpět v Turecku – a s jakými zárukami? Dobře víme, jaké Turecko je, tedy žádný vzor velkorysosti a demokracie. Navíc si Turecko tímto jednáním ekonomicky polepší – což je pochopitelné – a hlavně udělá vše pro to, aby vstoupilo do Evropské unie.“

 

Zaznívají kritické hlasy, že se s migranty nakládá jako se zbožím.

 

„Už došlo k věcem, které by se nikdy neměly přihodit, protože z Turecka jsou každý den

vyhošťovány skupiny migrantů do Sýrie. Kdo to kontroluje? Dobře chápete, že je to velmi závažné! Člověk přijde sem, do Evropy, pak se ocitne v Turecku a za týden či měsíc je zpět ve své vlasti, ze k t e r é u t e k l ! Jak se to bohužel děje, protože tu není žádný kontrolní orgán.

Druhým bodem je slučování rodin. Jak k němu za stávajícího systému může docházet? Tato dohoda tedy vzbuzuje řadu rozpaků. Migranti a uprchlíci totiž nejsou poštovní balíky nebo zboží na váhu, ze kterého někam pošleme osmdesát kilo. Jsou to přece lidé!“

Co byste tedy navrhoval?

„Není to jednoduché! Problém migrantů a uprchlíků tu skutečně je a týká se především Evropy. Myslím, že stát by se k němu měl postavit velice lidsky, protože tu jde o lidi. PAK JE TŘEBA ZŘETELNĚ ROZLIŠOVAT MIGRANTY A UPRCHLÍKY. V souvislosti s uprchlíky existuje mezinárodní úmluva, kterou podepsaly nejrozvinutější státy a ve které se zavazují k vytvoření životních podmínek mimo zemi, odkud tito lidé uprchli.

Migrantovi z ekonomických důvodů bychom snad mohli říci, ačkoliv to není pěkné a evangelní:'Přišel jsi, ale není tu pro tebe práce. Bude vhodnější, když se vrátíš do své země, a my ti v ní pomůžeme.

Ale uprchlíci – kromě toho, že nejsou poštovní balíky – jsou lidé, se kterými je třeba jednat v rukavičkách,“ komentuje předseda Papežské rady pro migranty současnou situaci.

(Zdroj www.radiovaticana.cz)


ZPRÁVY Z NĚMECKA:30.9.2015: v internačních táborech uprchlíků z muslimských zemí jsou křesťané podle zpráv listu Welt am Sonntag od muslimů biti, šikanováni a ponižováni, kradou se jim věci a vyhrožuje smrtí, jestli nekonvertují k islámu. Zároveň list uvádí svědectví křesťanského uprchlíka Saida z Íránu, který byl šikanován ve své vlasti a proto uprchl do Německa, kde však v internačním táboře zjistil, že nesmí vůbec říkat, že je křesťan, jinak by mohl být zabit!
                  =================================

                  ZAČÍNÁ BRUTÁLNÍ ISLAMIZACE EVROPY

Martin Koller, vojenský analytik ukazuje, že   PLÁNOVANÝ    příchod muslimů do Evropy má pro Evrpskou společnost těžké životní důsledky i v náboženské oblasti, které si dosud, zejména v naší vlasti neuvědomujeme. Ale v Německu, kde je milion utečenců, se podle zkušeností ukazuje, že téměř všichni utečenci – tak jak jim bylo slibováno – očekávají pomoc bez práce a jsou velmi pohoršení, když se tak neděje.

Otevření hranic s islámským Tureckem s 80 miliony obyvatel, vesměs s nižší životní úrovní ve srovnání i s nejchudšími zeměmi EU, je prvním krokem k praktické realizaci prvního programu EuroMed. Ten je součástí Lisabonské smlouvy a umožní příchod do Evropy až 150 milionům muslimů ze zemí kolem Středozemního moře. Zásadní je NEGATIVNÍ NÁBOŽENSKO-IDEOLOGICKÝ A POLITICKÝ DOPAD POSILOVÁNÍ TENDENCE K ISLAMIZACI PŮVODNÍCH OBYVATEL S ROSTOUCÍM POČTEM MUSLIMŮ. Budou se spojovat rodiny a zabydlovat celé příbuzenské kmeny o stovkách členů. Vzhledem k vysokému počtu dětí v muslimských rodinách, které v EU samozřejmě využívají veškerou sociální podporu, se můžeme v průběhu několika desítek let dočkat reálného vítězství muslimské většiny v legálních volbách a ZAVEDENÍ ISLÁMU A PRÁVA ŠARÍA JAKO OFICIÁLNÍ DOKTRÍNY V ZEMÍCH EU. Přitom naprostá většina muslimů bude volit jako jeden blok na rozkaz z mešity, včetně jinak do značné míry bezprávných žen.

 

Přispívejte na charitu, Alláh vám to vrátí

 

Dohoda je výhodná pouze pro ilegální a ekonomické (jak a pro koho ekonomicky výhodné) migranty, kteří se zajímají především o bezplatné dávky z evropského sociálního systému, dále pro různé zločinné obchodníky a pašeráky migrantů, kteří údajně vydělali kolem 300 miliard EUR, dále

samozřejmě pro spekulanty s výstavbou ubytoven pro migranty a pro různé neziskovkáče, kteří na nich a především na okolní společnosti a státní kase parazitují víc, než všichni takzvaně nepřizpůsobiví. První pokusy o stavbu ubytování pro migranty se již objevily v západních Čechách. Rozsáhlá migrace muslimů do Evropy bude vytvářet další rozsáhlé prostory s početnými uzavřenými paralelními komunitami nepřátelskými k okolí a tvořícími základnu pro islámské extrémisty a teroristy.

Naopak pro naprostou většinu křesťanů pronásledovanou Islámským státem, ale rovněž ostatní muslimy v Sýrii a Iráku, jsou možnosti omezené. Křesťanský uprchlík ze saláfistického muslimského světa je vyjímkou. Rovněž nejcivilizovanější muslimové, alávité ze Sýrie se mezi uprchlíky nevyskytují. Již to je dokladem ŘÍZENÉ A VÝBĚROVÉ ISLAMIZACE EVROPY!

 

Schengen přestává de facto existovat

 

Následky bezvízového styku s Tureckem jsou podstatně horší, než kdyby například USA otevřely svoje hranice s Mexikem, spíše to lze přirovnat k otevření hranic Jižní a Severní Koreje z iniciativy Jihu, nebo nejlépe k otevření hranic Izraele do oblastí ovládané palestinskými teroristy.

Vzhledem k tomu, že jsme chudá země, můžeme čekat dopady opožděně až po Německu, Švédsku a jiných bohatších zemích, kam budou směřovat hlavní proudy ekonomických migrantů, nejen z Turecka, toužících po vysokých sociálních dávkách a bezpracném životě.

Podle šéfa německé kontrarozvědky Massena je KAŽDÝ STÝ MIGRANT TERORISTA ROZHODNUTÝ ZABÍJET, tedy z milionu je to 10 000 bojovníků. A nemusí se jednat jen o migranty, jak ukazují atentáty z Paříže a Bruselu. Migranti především posilují islámskou komunitu, která je základnou terorismu.

Schengen přestává existovat de facto – současná armáda bude do jisté míry zbytečná, protože VÁLEČNOU ZÓNOU ISLÁMSKÉ HYBRIDNÍ VÁLKY A TERORISMU BUDE CELÁ EVROPA OD MYSU TORMENTOSO V PORTUGALSKU PO RUSKÉ HRANICE. Enormně vzroste potřeba policie a četnictva v zemích EU.

Především se jedná o rostoucí tlak na uznání práva šaría jako paralelního práva pro muslimy a konvertity k islámu v zemích EU. Právo šaría je jedním z pilířů islámu. PŘITOM ŠARÍA JE PODLE TŘÍ ROZSUDKŮ EVROPSKÝCH SOUDŮ NESLUČITELNÁ S EVROPSKÝM PRÁVEM A MŮŽEME ŘÍCI ROVNOU, ŽE JE NESLUČITELNÁ S CIVILIZACÍ!

 

Bezpečnostní dopady

 

Důležité jsou bezpečnostní dopady ve formě volného a nekontrolovatelnému pohybu teroristů a islámských extrémistů po Evropě. Dokladem jsou právě atentáty v Paříži a Bruselu. Podle oficiálních informací je provedla skupina 30 teroristů, z nihž jen několik provedlo přímý útok.

Méně viditelné, ale o to razantnější, jsou bezpečnostní dopady ve formě rozšíření obchodu s drogami a s lidmi, což jsou jedny z hlavních finančních zdrojů terorismu. Mimo to daně 10% z každého halal kebabu a přímé podpory ze Saúdské Arábie. V praxi se jedná o mnohamiliardový černý byznys sloužící KE KORUPCI EVROPSKÝCH POLITIKŮ, STÁTNÍ SPRÁVY A MÉDIÍ. Nemůžeme se proto divit, že česká dívka spáchala PODLE OFICIÁLNÍ POLICEJNÍ ZPRÁVY na návštěvě u muslimského narkomafiána SEBEVRAŽDU TŘINÁCTI RANAMI NOŽEM!

Bezpečnostní dopad zvýšeným ohrožením žen a dětí přímou agresí ze strany muslimů je prozatím viditelný především v zahraničí. To vidíme bez ohledu na politicky korektní snahy mnohých evropských politiků a médií o zatajování reality především v Německu a Švédsku.

Obecně lze předpokládat nárůst kriminality v oblastech vražd, znásilnění, loupeží a krádeží za rok 2015 o zhruba 250 000 případů. Přitom objasněnost v Německu je kolem 50%, takže se jedná reálně o půl milionu závažných trestných činů navíc ve srovnání s rokem 2014. V přepočtu a naši republku by to byl nárůst o zhruba 40 000 vražd, znásilnění, loupeží a krádeží za rok.

 

Penězotoky neziskovkám

 

Negativní finanční dopad vznikne dalším růstem penězotoků ze státní kasy pro různé humanitární, ideologické a multikulturní neziskovky zabývající se humanitou a integrací neintegrovatelných. O vše na úkor etnických Evropanů, školství, zdravotnictví, socálního a důchodového systému. Můžeme mluvit o bezúčelně vyhozených penězích pro ty, kteří sami žádné příjmy státní kase nevytvářejí.

V oblasti zaměstnanosti lze předpokládat negativní hospodářský dopad nabídkou levnějších pracovních sil ochotných pracovat za stále levnější mzdy v otrockých podmínkách (u nás například severní Korejci, Mongolové, dříve Ukrajinci) s rostoucí nezaměstnaností domácích. Výsledky jsou a budou propady v příjmech státu. Z levnější práce novodobých migrantských otroků (pokud někteří budou chtít vůbec pracovat) se budou získávat nižší nebo žádné daně. To povede ke zhoršení sociální obsluhy všech obyvatel z důvodů nedostatku financí na opravy komunikací a rozvodu vody a propadu příjmů sociálního systému, méě peněz na školství, zdravotnictví a důchody.

Negativní dopad lze předpokládat i v oblasti služeb, kde dojde k odmítání služeb prováděných ženami – například holičky a kadeřnice, ale i servírky v restauracích – muslimskými muži.

 

Exotičtí paraziti

 

Rozšíří se nebezpečný zdravotní dopad cestou nositelů nemocí vymýcených v Evropě, růt počtu nositelů exotických nemocí a parazitů. Vše zaplatí občané EU, počínaje základním vyšetřením každého migranta, až po operace za desítky milionů.

Migranti pohltí značné částky ze zdravotního a sociálního pojištění, do nějž nepřispěli a mnohdy ani nebudou přispívat s následkem celkového zhoršení podfinancované zdravotní péče. Nakonec budou dostávat i důchody.

Islamizace přinese celkově nižší hygienický a společenský standard, počínaje špinavými městy po vzoru Blízkého a Středního východu. Dokladem jsou Vídeň nebo Paříž. To byla podle Evropanů, kteří tam žijí, kdysi klidná a čistá města. Dokladem je praxe vojáků, diplomatů a jiných odborníků pracujících v islámských zemích.

V Evropě se BUDE STÁLE VÍCE PROSAZOVAT NEGATIVNÍ VZOR PRIMITIVNÍ STŘEDOVĚKÉ KMENOVÉ RODINY S NÁSILÍM A UZÁKONĚNOU PONÍŽENOU A PODŘÍZENOU POZICÍ ŽENY.

Vzroste pravděpodobnost rozšíření ilegálního transferu zbraní ze severní Afriky a Blízkého a Středního východu do Evropy. Při rostoucím objemu dopravy mezi Tureckem a Evropou takový transfer nelze ani sledovat natož zastavit. VEDENÍ EU SE ZÁROVEŇ CHYSTÁ SVOJE OBČANY ODZBROJIT!!! Jak jinak se v EU objevují ilegální automatické zbraně?

Islamizace znamená postupně zhoršení společenského a právního postavení žen a jejich posun do pozice občanů druhého řádu, zvláště při zavedení práva šaría, byť oficiálně jen lokálně.

Islamizace posílená masivní migrací muslimů do EU znamená KONEC ŽENSKÉHO SPORTU, pokud by jej sportovkyně nezvládly v tradičním muslimském oděvu.

Islamizace bude znamenat tlak NA ODSTRANĚNÍ VŠECH PSŮ Z VEŘEJNOST - podle Koránu nečistých zvířat – což se již děje v Británii, kde muslimům vadí i slepečtí vodící psi. Chovatelé se mají na co těšit, možná ne zítra, ale za pár let.

ISLAMIZACE BUDE ZNAMENAT POSTUPNÝ ZÁKAZ TRADIČNÍCH SVÁTKŮ KŘESŤANSKÝCH, TYPU VELIKONOC A VÁNOC, což se již děje s podporou domácích politiků v Belgii, Francii a Británii.

 

Státní příspěvky muslimským náboženským obcím

 

Islamizace bude znamenat tlak na právní podporu islámu a jeho zařazení mezi civilizovaná náboženství s možností rizikového vstupu muslimů do armády, policie a vězeňství. To jim postupně

umožní dostat se ke zbraním, v některých zemích i k jaderným, ale rovněž i ke strategickým zásobám atd.

Navýšení statutu islámu jako náboženství vyznávané velkou částí obyvatel umožní získávat státní příspěvky muslimským náboženským obcím. Ve Francii dostává každá jednotlivá náboženská obec 400 000 EUR ročně. Ve velkém městě mohou být takových obcí desítky. V Německu se jedná

o 150 000 EUR ročně. Ilegálové v Německu už organizují pilně vznik muslimských obcí. Kolik by dostávali u nás?

Islamizace bude znamenat STAVBU MEŠIT A PŘEDEVŠÍM MINARETŮ, ODKUD VÁS BUDOU V NOCI RUŠIT ŘEVEM K MUSLIMSKÝM MODLITBÁM. PODLE ISLÁMU NAVÍC VEŠKERÉ ÚZEMÍ, KTERÉ LZE OBHLÉDNOUT Z MINARETU PATŘÍ ALLÁHOVI, TEDY MUSLIMŮM, což myslí zcela vážně!

 

Nepotrestané zlo kvete

 

Součástí prosazování islámu a práva šaría budou rovněž teroristické útoky a jiné formy násilí k zastrašení evropské veřejnosti, zvláště poté, co SILOVÉ SLOŽKY v Německu, Británii, Francii, Švédsku i jinde nejsou schopny nebo NESMÍ ADEKVÁTNĚ REAGOVAT. Viděli jsme to nejčerstvěji v Belgii. NEPOTRESTANÉ ZLO KVETE!!!

Řešením je především zrušení Lisabonské smlouvy s možností vetovat rozhodnutí vedení EU kterýmkoliv státem, tedy možnost samostatného rozhodování ve strategických otázkách, zrušení programu Euro Med, případně odchod z EU. Takovou otázku, jako multikulturalismus v jeho evropské rasistické formě islamizace, by měl schvalovat každý stát v referendu. Jedná se o zásadní životní otázku, stejně jako transatlantická smlouva TTIP.

Pokud se podíváme na čísla, tak do EU víc přispíváme, než odtamtud dostáváme. A představa, že EU zastaví naráz ekonomickou spolupráci s odpadlickými zeměmi, je pouze strašení. Kdo by na Německé panstvo dělal v montovnách aut a jiného materiálu za třetinu jejich platů, kdo by jim dodával zemědělské výrobky, odkud by brali elektřinu s jejich zlodějskými solárními a větrnými programy, které nestačí ani na osvětlení domácností? Jejich blahobyt by se bez kolonií na východě zhroutil. I na tu islamizaci jdou daně odváděné cizími firmami na našem území.

 

Jde doslova o všechno!

 

Neoddávejte se iluzím, že naši politici jsou hloupí a pouze nevidí, co se děje! ONI TO VĚDÍ MOC DOBŘE A VĚTŠINA SE NA ISLAMIZACI EVROPY A NAŠÍ ZEMĚ AKTIVNĚ PODÍLÍ, SAMOZŘEJMĚ NIKOLI ZADARMO! Jen někteří si vymýšlejí větší či menší výmluvy a lži, počínaje potřebou údajně nedostatkových pracovních sil. Stačilo by zaměstnat užitečnou činností většinu neziskovkářů, nadbytečných umělců, kteří se nedokáží uživit bez státních dotací, všechny nezaměstnané a důchodce, kteří chtějí pracovat a DÁT JIM SLUŠNÉ PLATY, z nichž se dá civilizovaně žít, NIKOLIV ŽIVOŘIT! Pracujících by bylo nadbytek!

Nezapomínejte na to PŘI VOLBÁCH! Jde doslova o všechno!!!

ISLAMIZACE ŘÍZENÁ Z BRUSELU A BERLÍNA ZNAMENÁ DOBU TMÁŘSTVÍ A OTROCTVÍ! NENECHME SI VZÍT PRÁVA A SVOBODY VYBOJOVANÉ NAŠIMI PŘEDKY. NEZTRAŤME ČEST V USTRAŠENÉM BRBLÁNÍ V KOUTĚ NEBO V HOSPODĚ! NEPOSLOUCHEJTE OFICIÁLNÍ PROPAGANDU, POLITICKÉ LHÁŘE A PODVODNÍKY, kteří vykládají v médiích, že bojují za občany a jsou proti migraci – a přitom podporují rasistickou multikulturní islamizaci, sociální parazitování, EVROPSKOU TOTALITU, otrokářské kšefty s levnou pracovní silou a cizácké zájmy tipu smlouvy TTIP ! Jde o civilizovanou budoucnost! MYSLETE VLASTNÍ HLAVOU, nikoliv „českou“ televizí a dalšími protinárodními médii! Myslete na svoje rodiny, děti, příbuzné, přátele a známé! NEBOJTE SE OBHAJOVAT SVOJE ZÁJMY! Obětujte patnáct minut svého času a jděte VOLIT VLASTENECKÉ STRANY! KDO NEPŮJDE K VOLBÁM, PODPORUJE TY, KTEŘÍ VLÁDNOU DNES!!!

Čtvrthodinka pro bezpečnou a civilizovanou budoucnost!

(Světlo květen 2016)

 

ZPRÁVY Z FRANCIE: Sdružení francouzských starostů (AMF) vydalo tzv. „Vademecum laicismu“, v němž požaduje jako „obranu“ před islamistickým terorem „více laicismu“: NEINSTALOVAT NA NÁMĚSTÍCH O VÁNOCÍCH JESLIČKY, NEŽEHNAT SE NA VEŘEJNOSTI KŘÍŽEM, nepodporovat NÁBOŽENSKÉ KONCERTY a neúčastnit se jich. Každý důraz na KŘESŤANSTVÍ a jejich hodnoty PRÝ MUSLIMY DRÁŽDÍ A PROTO JE NUTNÉ DŮSLEDNĚ POTÍRAT JAKOUKOLIV JEHO PŘIPOMÍNKU NA VEŘEJNOSTI.

(Immaculata 24.11.2015)

==========================================================
POČET UPRCHLÍKŮ V LIBANONU PŘESÁHL DVA MILIONY

Patriarchové východních církví se shromáždili v Bkerké, aby hovořili o nejnaléhavějších otázkách země, totiž o prezidentské volbě v Libanonu a zastavení exodu křesťanů.Hlava státu chybí od května 2014, kdy skončil mandát Michela Suleimana a jednotlivé frakce parlamentu se nedokáží dohodnout na jeho nástupci. Politická stabilita v zemi je podmínkou k řešení aktuální ekonomické a sociální krize, ke které se připojuje také NESMÍRNÉ ZATÍŽENÍ PŘÍLIVEM UPRCHLÍKŮ, jejichž počet už přesáhl dva miliony.
"Libanon nemá kapacity k přijímání syrských, palestinských a iráckých uprchlíků," píší patriarchové v závěrečné zprávě ze svého setkání a vybízejí k politickému řešení v rámci mezinárodního společenství, které by umožnilo NÁVRAT  BĚŽENCŮ DO JEJICH ZEMÍ.

Exodus křesťanů z Iráku a Sýrie dosáhl ROZMĚRŮ GENOCIDY srovnatelné s tou, která byla spáchána na Arménech na sklonku OSMANSKÉ ŘÍŠE, konstatovali východní patriarchové shromáždění v sídle kardinála Béchary Raie.
(www radiovaticana.cz 5.4.2016)


ZPRÁVY Z LYBIE:2.12.2015: Dva křesťané koptského vyznání Wasfy a Falny (37 a 27 let) byli zavražděni bojůvkami islámského státu. Přišli do Lybie z Egypta, aby tam pracovali jako stavební dělníci. Protože se nevrátili z práce, policie je hledala a nalezla v poušti s prostřelenou hlavou. U mrtvých těl byly nalezeny černé rukavice a verše z Koránu - což je znak ISIS.
(Kath.net)

 

ZPRÁVY ZE SÝRIE:15.12.2015: Islámský stát zabíjí postižené děti, především ty s Downovým syndromem. Saudskoarabský muftí Abu Šarda nad dětmi vyhlásil fatwu, tj.klatbu, protože prý jejich choroba jim neumožňuje být bojovníky ISIS, proto prý NEMAJÍ PRÁVO NA ŽIVOT. ISIS tento názor akceptuje a takto i jinak postižené děti vraždí.
(pch24.pl)

ZPRÁVY Z VELKÉ BRITÁNIE:15.12.2015: 78letý pastor James McConnel v Severním Irsku stanul před soudem pro údajnou urážku jiného náboženství, jíž se měl dopustit tím, že v kázání ř e k l, ž e i s l á m j e p o h a n s k ý a s a t a n s k ý. Soud mu uložil, aby se veřejně omluvil. Omluvit se musel i premiér severoirské autonomní vlády Peter Robinson, který pastora slovně bránil.
(Katholisches.info)

ZPRÁVY Z VELKÉ BRITÁNIE:26.9.2015: Vláda odmítá poskytovat azyl křesťanům z Pákistánu s odůvodněním, že "jsou sice pronásledováni, ale nepatrně". Přitom samotné bezpečnostní služby Pákistánu varují křesťany před terorem sympatizantů islámského státu, kteří se netají svými plány p á k i s t á n s k é k ř e s ť a n y v y v r a ž d i t. Podobný přístup ke křesťanským imigrantům z Pákistánu jako Británie zaujaly též Thajsko, Malajsie, a Srí Lanka.

======================================
 

ZÁSAH USA V SÝRII BYLA FRAŠKA !

 

Biskup Abu Khazen:“Ruský zásah v Sýrii demaskoval komedii údajných operací Spojených států amerických. Když bombardovali Američané a jejich spojenci, Islámský stát expandoval. Když začali bombardovat Rusové, začal se Islámský stát konečně stahovat. Možná by bylo vhodné zamyslet se NAD ÚLOHOU SPOJENÝCH STÁTŮ V SÝRII!...“ Katolický biskup Aleppa Mons. George Abu Khazen, již několik měsíců mluví na rovinu o frašce amerických vojenských operací a veřejně chválí ofenzívu syrského vojska, která po pěti letech přináší Syřanům naději.

„Před ofenzívou zabíjely bomby více než deset civilistů denně, Aleppo se ocitlo na měsíce bez elektřiny a vody. Nyní se vše vrací do normality“, uvedl Biskup Khazen pro italský list Il Giornale(7.4.2016)

Tzv.Islámský stát zaujímal v době AMERICKÉHO vojenského zásahu VÍCE NEŽ 50% SYRSKÉHO ÚZEMÍ. Po dvou měsících RUSKÉ operace však jeho VELKOU ČÁST OPUSTIL. Nejdůležitějším důsledkem ruské intervence je nicméně podle biskupa Khazena zahájení mírového procesu. Apoštolský administrátor Aleppa zároveň vyvrací mnohá tvrzení evropského tisku, který kupříkladu mnluví o obsazení města Asadovým vojskem:“Syrská armáda nám přináší osvobození, kam vstoupí, vrací se život. V mnoha vesnicích děti nechodily tři nebo čtyři měsíce do školy. Ihned po příchodu vojska se vrátily ke studiu. Takovou „okupaci“ vítám.“

Evropa prohlašuje, že ruský zásah zvýšil počet uprchlíků, nicméně aleppský biskup tvrdí opak:“Měli byste se trochu lépe informovat. Lidé před vojskem neutíkají, nýbrž se vracejí do svých vesnic.“ Sýrie navíc v minulosti uprchlíky spíše přijímala, než vyvážela, zdůrazňuje Mons.Khazen. Pokud si teda Evropa přeje zastavení uprchlické vlny, měla by se zasadit o mír v Sýrii. Konkrétně to znamená, ŽE VLÁDY, KTERÉ PODPORUJÍ OZBROJENÉ SKUPINY V SÝRII, JE MUSÍ POŽÁDAT O UKONČENÍ ČINNOSTI, vysvětluje syrský biskup.

Na dotaz, zda tedy křesťané stojí na straně Bašára Asada, Mons. George Abu Khazen odpovídá:“Nestojíme za Asadem, nýbrž za hodnotami pokojného soužití a tolerance, které ze Sýrie činily jedinečnou blízkovýchodní oázu ryzího pluralismu tím, že zajišťovaly spolubytí třadvaceti náboženských a etnických skupin. Vy Evropané vždy dáváte přednost jenom jedné barvě? A jaké – černé?“ Ptá se apoštolský administrátor syrského Aleppa.

(www.radiovaticana.cz 1.5.2016)

 

BIBLE SE DOSTALA V USA NA SEZNAM „LIBRI PROHIBITI“:

Asociace amerických knihoven, která každoročně vyhodnocuje ohlasy na knihy, jejich popularitu, čtenost, prodejnost, ale i kritiku a stížnosti, v letošním sestaveném rejstříku knih na indexu zařadila mezi prvních 10 i Bibli, a to na šestém místě. Za rok 2015 bylo na Bibli 275 stížností. Bible se tak ocitla mezi NEDOPORUČENÝMI KNIHAMI, A JE ADEPTEM NA CENZUROVÁNÍ A VYŘAZENÍ Z VEŘEJNÝCH A ŠKOLNÍCH KNIHOVEN.

Mezi první desítku zakázaných knih „libri prohibi“ se tradičně dostávají knihy s vulgárním jazykem, zvrácenostmi, násilím a hrubým sexuálním obsahem znásilňujícími lidskou morálku, mentalitu a psyché. Jak tiskové agentuře Associated Press sděll James LaRue z Asociace amerických knihoven, někteří občané se domnívají, že je porušována zásada oddělení církve od státu, když je školní knihovna vybavena výtiskem Bible. Zdůraznil, že jeho svaz tento názor nesdílí. Bible je částí veřejnosti vnímána jako naléhavě postulující a vnucující své náboženské pohledy na svět. Na Korán se sešlo stížností daleko méně.

(Podle zpráv tiskových agentur)

 

 

PĚT LET NEHORÁZNÝCH LŽÍ O SÝRII.
Otevřený list belgického řeholníka belgickému ministru zahraničí.

 

Excelence, jsem Belgičan žijící v Sýrii a obracím se na Vás, ctihodného ministra naší milované vlasti, abych Vám podal informace o svojí situaci a požádal Vás o další spolupráci na ochraně své i syrského lidu.

V roce 2010 jsem já, otec Daniel Maes, premonstrátský kněz z vlámského opatství Postel-Mol, přišel sloužit do syrské řeholní komunity Mar Yakub v Qára. Přicházel jsem s mnoha předsudky a podezřeními. Kontakt s touto zemí a s místními obyvateli mi však způsobil kulturní šok.

Je pravda, že individuální a politické svobody v Sýrii nebyly příliš rozvinuté a nebyly ani tak důležité. Na druhé straně tu byla harmonická společnost SLOŽENÁ Z MNOHA NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ A ETNIK ŽIJÍCÍCH PO CELÁ STALETÍ V MÍRU. Kromě toho zde existovala východní velkorysá pohostinnost a TAK VYSOKÁ MÍRA BEZPEČNOSTI, kterou jsem ve své vlasti nikdy nezakusil! Krádeže a násilí se tu prakticky nevyskytovaly! Země nebyla zadlužená a nebyl tu žádný bezdomovec! Naopak, byly zde přijaty stovky tisíc uprchlíků z okolních zemí a bylo o ně postaráno stejně jako o zdejší občany. Každodenní život byl navís velice ekonomický, potraviny laciné. Školy, univerzity a nemocnice byly zadarmo i pro nás, cizince patřící k syrské mnišské komunitě, jak jsme sami zakusili.

Mezitím vypukla strašná válka. Na vlastní oči jsme viděli, jak CIZINCI – NIKOLIV SYŘANÉ – ORGANIZOVALI MANIFESTACE, KTERÉ BYLY FILMOVÁNY KATARSKOU TELEVIZÍ „AL JAZEERA“ A POTOM VYSÍLÁNY DO CELÉHO SVĚTA S FALEŠNÝM VÝKLADEM, ŽE SE SYRSKÝ LID BOUŘÍ PROTI DIKTATUŘE. Tito cizinci pak lákali mladé lidi z naší vesnice, aby se k nim připojili. Pak došlo k atentátům a vraždám v v sunnitských a křesťanských kruzích, což vyvolávalo dojem, že jde o jakési projevy msty podobné občanské válce.

Navzdory těmto pokusům vyvolat nenávist a chaos, zůstar syrský lid sjednocen. Jako jedna rodina protestovali Syřané proti ZAHRANIČNÍM TERORISTICKÝM SKUPINÁM A ZEMÍM, KTERÉ JE PODPORUJÍ. Stovky tisíc nevinných lidí bylo zabito, včetně mnoha vládních vojáků a příslušníků bezpečnostních složek. Nemocnice, školy a infrastruktura byly srovnány se zemí. Několik milionů občanů uteklo do zahraničí. Většina jich však našla útočiště v těch částech země, které JSOU POD OCHRANOU ARMÁDY. Vláda se totiž rozhodla, že nebude chránit svoje ropná ložiska v poušti, a její absolutní prioritou se stala ochrana obyvatelstva.

V listopadu 2013 jsme se i my stali cílem ozbrojených útoků. Útoky a ostřelování kolem nás desítkami tisíc ozbrojenců byly tak masivní, že lidsky vzato neexistovala žádná možnost, jak uniknout smrti a zkáze. Díky Bohu byla celá naše komunita zázračně zachráněna a dodnes zůstala nedotčena spolu s obyvatelstvem v Qára díky armádě.

Včasný ruský zásah na žádost syrské vlády vedl ke hluboké proměně a RÁZNĚ POTŘEL VŠECHNY TYPY TERORISTICKÝCH SKUPIN, za což je syrský lid hluboce vděčný. Je tu naděje. Nicméně tisíce zahraničních ozbrojených, vycvičených a placených džihádistů nadále přichází do Sýrie, aby se znovu pokusili zlomit houževnatý odpor národu.

Nyní zakoušíme největší humanitární krizi po druhé světové válce. Naše komunita zorganizovala tři střediska: v Damašku, Tartousu a tady v klášteře, odkud pomoc vychází. Před dvěma týdny jsme mohli také nabídnout pomoc Aleppu, nejvíce postiženému syrskému městu. Můžeme pokračovat v této pomoci jedině díky velkodušné podpoře četných dobrodinců, některých mezinárodních organizací a zemí, jako je Nizozemsko, které jsou ochotny nás podporovat v poskytování pomoci těm nejpotřebnějším bez ohledu na jejich náboženský nebo etnický původ..

S velkou důvěrou se obracíme na Vás s prosbou, abyste se NENECHAL KLAMAT MEDIÁLNÍMI LŽEMI A MANIPULACEMI a naopak odvážně uznal to, co se tu v Sýrii skutečně děje. Nezapomínejme na nedávné tragické příklady. Na základě HRUBÝCH LŽÍ BYLY JIŽ ZMASAKROVÁNY CELÉ NÁRODY A STÁTY! NĚKTERÉ VELKÉ MOCNOSTI SE CHTĚLY ZMOCNIT ROPY, ZLATA, BANK, SKLADŮ ZBRANÍ. Také naše belgická vlast přispěla k destabilizaci určitých zemí, kde nyní vládne totální chaos. Byly to akce ilegální a nelidské. Proč k nim došlo?

Sýrie je svrchovaná země, kolébka nejstarších civilizací i drahocenné křesťanské víry. Sýrie má legitimní vládu a prezidenta, který je legitimně zvolený drtivou většinou lidu a různými jeho náboženskými a etnickými složkami. ŽÁDNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁKON NEMŮŽE OSPRAVEDLNIT ZAHRANIČNÍ INTERVENCI V SÝRII. Rozhodnutí o budoucnosti a vládě v Sýrii patří pouze samotným Syřanům. Budete na základě nehorázných lží spolupracovat na ZABÍJENÍ A DALŠÍ DEVASTACI ZDEJŠÍHO LIDU v rozporu s veškerým mezinárodním právem i lidské důstojnosti? Mají se uprchlické tábory ještě rozšířit? Chcete uvrhnout celý národ do beznadějné bídy jenom proto, ŽE ZDE SUPERVELMOCI CHTĚJÍ POSTAVIT ROPOVOD, ZMOCNIT SE ROPY, ZEMNÍHO PLYNU A DALŠÍHO PŘÍRODNÍHO BOHATSTVÍ A DOBÝT SYRSKÉ ÚZEMÍ kvůli jeho výhodné strategické pozici? Pokoj a bezpečnost tohoto lidu vyžadují uznání svrchovanosti jeho území, jeho nezávislosti, národní a kulturní jednoty. Má snad být dočasné křehké příměří přerušeno novými ilegálními vojenskými intervencemi?

Excelence, řádný a zdatný státník připravuje budoucnost; řádný a zdatný státník respektuje mezinárodní právo a svrchovanost jiných zemí; řádný a zdatný státník chce, aby i jeho vlastní země byla respektována a slouží svému lidu – latinské slovo „minister“ znamená „služebník“.

Excelence, buďte odvážný a kontaktujte syrskou vládu, obnovte diplomatické vztahy a neprodleně zrušte všechny sankce proti syrskému lidu, protože nejsou ničím jiným než ekonomickým terorismem, nabídněte jménem belgického lidu velkoryse svoji pomoc a podporu. KDO TOTIŽ SLOUŽÍ ZÁJMŮM CIZÍCH MOCNOSTÍ, ABY JINÉ NÁRODY UVRHL DO NEJHLUBŠÍ BÍDY, JE TERORISTICKÝM LEADREM A NENÍ HODEN TOHO, NAZÝVAT SE STÁTNÍKEM! Můžeme Vás požádat, abyste se nestavěl na stranu vrahů, nýbrž na stranu nevinných obětí? Právě to od Vás žádáme my, syrský lid a obrovské množství lidí dobré vůle v Belgii i jinde. Za to Vám budeme vděčni, zapíšete se do dějin a budete ctěn jako řádný státník.Přijměte nejenom naše znepokojené volání, ale i náš uctivý pozdrav.

Otec Daniel Maes(z Postel-Mol) V Deir Mar Yakub, Qára,

Sýrie, 11.března 2016

(Z italského znění listu zveřejněného na blogu Ora pro Siria. - Www.radiovaticana.cz)

                    ==================================

                               MÁME  DVA  PAPEŽE

ZPRÁVY Z OSN – 9.4.2010: Právník OSN chce pohnat papeže Benedikta XVI. před mezinárodní soud. Vysoký právník OSN Geoffrey Robertson 2.dubna vyzval britskou vládu, aby papeže během jeho návštěvy Británie zadržela a postavila ho před Mezinárodní trestní tribunál(ICC) za „zločiny proti lidskosti“. Mělo by jít o tutéž proceduru jako v případě Slobodana Miloševiče. Papež je podle Robertsona odpovědný za zneužívání dětí katolickými kněžími. Robertson je jedním z pěti vybraných právníků vnitřního soudního systému OSN, který soudí zaměstnance OSN pro korupci a špatný management. Jeho článek vyšel jak ve Spojených státech, tak v Británii. Zprávu o něm přinesla Associated Press. Profesor Hurst Hannum z Fletcherovy školy na Tuftově univerzitě sdělil na dotaz Katolického institutu pro rodinu a lidská práva, že Robertsonův návrh není příliš schůdný, protože jurisdikce ICC platí především pro zločiny spáchané za války.

Robertson a jemu podobní experti by spíše mohli využít princip „univerzální jurisdikce“, takže by mohli papeže zadržet národní soudy po celém světě, jakmile vstoupí na jejich půdu. Robertson však trvá na tom, že ICC lze využít, pokud bude zrušena papežova imunita; to by bylo možné na základě toho, že zneužívání bylo „rozsáhlé a systematické“, podobně jako u dětských vojáků v Sierra Leone a obecně u případů sexuálního zotročování. Jeden z právníků zaměřených na lidská práva řekl, že Robertsonův článek bude součástí širší kampaně. Robertson se UŽ DELŠÍ DOBU SNAŽÍ ZBAVIT SVATÝ STOLEC postavení stálého pozorovatele v OSN.

(Res Claritatis, c-fam 9.4.2010)

 

VLÁDNÍ ZPRÁVA USA: Zpráva státního departementu USA o zločinech pohlavního zneužívání v zemi za rok 2008 uvádí jejich statistiku, podle níž více než 64% těchto zločinů je na dětech spácháno jejich známými, příbuznými či přímo rodiči, tedy v rámci rodinnýh vztahů. Ve školách dochází k 10% a 0,03% případů pohlavního zneužití spáchali kněží.

(RaVat 8.4.2010)

 

ŠPANĚLSKO: Španělský židovský literát hájí papeže. Španělský básník a esejista, Jon Juaristi uveřejnil v deníku ABC článek, v němž říká: „Člověk nemusí být katolíkem, aby viděl, kam cílí mediální kampaň proti Benediktu XVI. a katolické církvi. Tato kampaň CHCE JEN PRODÁVAT A VYTLAČIT KATOLÍKY Z VEŘEJNÉHO PROSTORU. Jde jim o to, ABY PAPEŽ ODSTOUPIL. A přitom je to jenom papež a jeho církev, KDO BERE TÉMA ZNEUŽITÍ VÁŽNĚ. Já sám nejsem katolík,“ řekl Juaristi, „ale opakovaně jsem vnímal MORÁLNÍ FORMÁT PAPEŽE BENEDIKTA XVI. tváří v tvář současné štvavé kampani. Cílem kampaně nejsou kněží-pederasti ani biskupové, kteří je kryli, ale papež sám...On se jeví jako morální síla, která stojí proti neschopnosti progresistů obrátit sebekritiku proti sobě samým.“

(Res Claritatis, Kathnet 7.4.2010)

 

ŠVÝCARSKO: Čestný president Mezinárodní konference vyznavačských společenství profesor Peter Beyerhaus (konzervativní protestant) ocenil prvních pět let pontifikátu Benedikta XVI. Označil papeže ZA NEJVÝZNAMĚJŠÍHO TEOLOGA MEZI KATOLICKÝMI VŮDCI POSLEDNÍHO STOLETÍ ! Podle Beyerhause není důvod zpochybňovat papežovo ekumenické zaujetí. JDE MU SPÍŠ O PROPOJENÍ VĚŘÍCÍCH NEŽ O INSTITUČNÍ JEDNOTU CÍRKVÍ. Poslední vlnu protipapežských útoků označil za kampaň mířící nejen na papeže, ALE NA KŘESŤANY VŮBEC. Připomněl také, že Benedikt XVI. nadchl miliony mladých lidí.

(Res Claritatis, Kathnet 26.4.2010)

 

                                   MÁME DVA PAPEŽE:

Papež Benedikt XVI. je stále papežem. Máme dva papeže. Papež František je papežem akčním a Benedikt XVI. mu pomáhá jako papež přes duchovní záležitosti. Přiznal to v rozhovoru s novináři. Proto si ponechal bílé oblečení i nadále.

                  CÍRKEV SE NESMÍ ŘÍDIT DUCHEM DOBY

Prefekt papežského domu, arcibiskup Georg Gänswein, varuje katolickou církev, aby se nesnižovala na ÚROVEŇ DUCHA DOBY. „Církev se nesmí řídit tím, co právě letí, nýbrž má hlásat to, NA ČEM ZÁLEŽÍ“, uvedl osobní sekretář Benedikta XVI. pro německý zpravodajský magazín „Focus“ 13.3.2016. Námitku, že CÍRKEV NEJDE S DOBOU, považuje Mons. Gänswein za bezdůvodnou a nepodloženou. Církev totiž bude vždy „zastaralá“, či „nemoderní“, jinak by ZRADILA BOŽÍ SLOVO, které na člověka působí jako „troufalost byť léčivá“. Ježíš Kristus se také nepřizpůsoboval době, nýbrž je nadčasový a stále AKTUÁLNÍ, podotýká devětapadesátiletý arcibiskup, KTERÝ SLOUŽÍ ÚŘADUJÍCÍMU I EMERITNÍMU PAPEŽI.

(Podle www.radiovaticana.cz)

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Téma

Jeroným, 22. 8. 2016 23:09

Dobrý den,kdy se to podle Vás stane?Je rok milosrdenství.

Re: Téma

jituskarybicka@seznam.cz, 8. 9. 2016 6:03

Teror islamistů už běží pět let v jiných státech a nikdo jim nepomůže, protože jde zase o politiku velkých států, kteří to uměle vyvolávají. Všechno má v moci banda Iluminátů, která chce ovládnout svět, to už je příprava na příchod Antikrista. Jestli to postihne i náš stát nevím, ale asi tresty přijdou, protože vláda schvaluje všechny perverznosti proti Desateru Božího přikázání od potratů k homosexuálním svazkům a církev se nebrání. barmanka

Re: Re: Téma

Jeroným, 14. 9. 2016 22:05

Uvidíte,že brzy bude varování,jedna paní řekla,že snad možná kolem Vánoc.

Re: Re: Re: Téma

Jeroným, 30. 9. 2016 14:59

Budou podle Vás tyto Vánoce probíhat zcela normálně?

Re: Re: Re: Téma

jituskarybicka@seznam.cz, 23. 10. 2016 16:48

Jo, možná už opravdu brzo. Mě se udělalo znamení na třešni v podobě červené komety. Jedna větev na vršku zrudla listím ve tvaru padající hvězdy s ohonem. Vydržela čtrnáct dní a teď už je zase vše normální, celá začíná žloutnout a oranžévět.

Téma

Jeroným, 24. 8. 2016 13:40

Tak už to začíná,slyšela jste o tom zemětřesení u Říma?

Re: Téma

jituskarybicka@seznam.cz, 8. 9. 2016 6:10

Zemětřesení v Itálii je jen začátek. V únoru 2016 Pán Ježíš dal Vassuli poselství pro nás, že už přijdou tresty, Bohu už došla trpělivost. V dubnu proběhlo obří zemětřesení po ostrovech v moři a seismologové předpověděli, že se začnou pohybovat desky a vyvolají obří zemětřesení po celé zeměkouli, takže se máme na co těšit. Možná to zasáhne i náš stát. Nějaká zemětřesení jsem před lety pocítila i u nás doma.Mám obavy o jadernou elektrárnu poblíž našich hranic Jaselské Bohunice. Tam se zjevuje Panna Maria už pár roků a varuje nás, abychom se obrátili, dokud je čas.barmanka

Re: Re: Téma

Jeroným, 14. 9. 2016 22:09

Samozřejmě,tohle Bůh zjevil přece Davidu Wilkersonovi.Za tohle všechno si může lidstvo samo.Jako to,že u nás mají probíhat od tohoto září adopce dětí pro homosexuály je už moc!!Buďme bdělí a připraveni.

Re: Re: Re: Téma

Jeroným, 10. 10. 2016 15:40

Zatím by to všechno sedělo na Trumpa podle mě, oba dva jak Bergoglio tak i Trump jsou z amerického kontinentu.A papež chce už teď spojovat náboženství.Stalo se to právě v New Yorku!