Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.45 PRAVDA UŽ SE ZJEVUJE 1. ČÁST    
 
                                              Č.45. PRAVDA  UŽ  SE  ZJEVUJE 1.DÍL


1031.                             Poselství Ježíše ze dne 26. ledna 2014 v 15:00.

                    PLÁN NA ODSTRANĚNÍ VŠEHO, CO SOUVISÍ SE MNOU, BYL ZAHÁJEN

  Má vroucně milovaná dcero,
nedej se nikdy ovlivnit názory lidí s hořkostí v srdci vůči tomuto dílu, k nerozhodnosti v mé misi za duše.
  Co záleží na tom, zavrhují-li tebe i mé věrné duše, odmítající odchýlit se od Božího Slova? Či záleží na tom, zda vámi pohrdají nebo ne? Jejich lidské názory, popírající Slovo, jsou bez vlivu na vaše úsilí o věčnou spásu. Když Mě velebíte a ctíte mé Boží Slovo, budete pokoušeni ze všech stran, abyste se ode Mne odvrátili.
  Tak mnozí budou odmítat tuto misi, dokud jim strašná pravda nezačne svítat,  AŽ  BUDOU  SVĚDKY  ROUHÁNÍ, KTERÉ  POŘINE  Z  ÚST  FALEŠNÉHO  PROROKA.  Pokud se někdo, kdo popírá existenci Svaté Trojice, opovažuje nosit roucho velekněze pod střechou mé církve a pak se snaží přesvědčit vás, že co jste dosud znali jako pravdu, už neplatí, pak budete vědět,   Ž E   D U C H   Z L A   P O H L T I L   M O U   C Í R K E V   Z E V N I T Ř !
  AŽ  BUDETE  OBKLOPENI  NOVÝMI  IDEOLOGIEMI,  NOVÝM  UČENÍM  A  AŽ  VÁM  ŘEKNOU,  ŽE  LIDSKÁ  RASA  SI  V  SOUČASNOSTI VYŽADUJE  TYTO  ZMĚNY,  bude to čas, kdy se na Boží přání už nebude reagovat. Místo toho, až lidmi vymyšlená učení, plná omylů a nedostatků, vyhlásí,  ŽE   H Ř Í C H   U Ž   N E E X I S T U J E,   B U D E   pro  Mne   B L Í Z K O   Č A S   K E   Z N I Č E N Í   M Ý C H   N E P Ř Á T E L,  jak bylo předpověděno.
  Mnohem víc se vás probere k Pravdě a strašlivé potupě, která bude vržena na Mne, Ježíše Krista, v mé církvi na zemi. Věrní služebníci poznají hanebnost, a pak mnozí z nich uprchnou. Ale až přijde čas a až tato volba bude postavena před vás všechny, mnozí, žel, Mě opustí a přijmou účast na pohanských praktikách.
  P L Á N   N A   O D S T R A N Ě N Í   V Š E H O,   C O   S O U V I S Í   S E   M N O U,   B Y L   Z A H Á J E N !
  PRAVDA  MÉHO  SLOVA   B U D E   V Y P U Z E N A   Z   V A Š I C H   Ú S T A V (NEZABIJEŠ!-schválení potratů,NESESMILNÍŠ!-rozvody, propagace homosexuality a jejich svazků),  Š K O L (BŮH VŠECHNO STVOŘIL!-Darwinova teorie, učení už ve školkách o sexu, homosexualitě - HŘÍCH PROTI ČISTOTĚ!),   DOKUD   NAKONEC   NEBUDE    O D S O U Z E N A   V   M É   V L A S T N Í   C Í R K V I ! (zavedené změny vztahující se k menší úctě k Eucharistii: podávání bez vína, aby se mohlo podávat na ruku, odstranění klekátek, aby se mohlo podávat v stoje...) Vy, kdo věříte, že se to nikdy nemůže stát – že Bůh by nikdy nepřipustil takové věci – se mýlíte.
  TYTO  UKRUTNOSTI  BYLY  DOVOLENY   P Ř I   K O N E Č N É   O Č I S T Ě   L I D Í   PŘED  MÝM  DRUHÝM  PŘÍCHODEM.     NEZŮSTANETE-LI   B D Ě L Í,   bez ohledu na to, jak moc Mě milujete,   B U D E T E   V E D E N I   K   Ú Č A S T I    N A    Ř A D Ě    O B Ř A D Ů,    K T E R É    N E B U D O U   V Z D Á V A T   P O C T U   B O H U !
  Neuctívají-li Mne, pak se musíte sami sebe tázat, proč je tomu tak. Proč byly tyto změny učiněny, a proč tak náhle? Odpověď je: čas – neboť ho málo zbývá.
  Zápas o získání duší povede na obou stranách k zuřivé bitvě. Jedna strana vás bude přesvědčovat, abyste odmítli Boží Slovo ve prospěch ohavných praktik, které budou zbožňovat Satana. Oklamou dokonce i ty, kteří se dobře vyznají v mém Slovu,  TAK  LSTIVĚ  BUDE  PŘEDSTAVENA  JEJICH  VĚC,  A B Y   M Ě   O D S T R A N I L I   Z   M É   C Í R K V E !  Druhá strana bude trpět, kvůli své věrnosti, ne právě k těmto poselstvím samotným, ale k pravému Božímu Slovu, danému světu v Knize mého Otce.
   Váš Ježíš

    "NAVZDORY PRONÁSLEDOVÁNÍ A UTRPENÍ NEZTRÁCEJTE NADĚJI A TRPĚLIVOST.
                                                     JSEM STÁLE S VÁMI."
                                                           (Urs Keuch)

  Na začátku minulého století byl v ruském klášteře blažený Nektarij, který tam žil jako mnich v pověsti svatosti. V době revoluce proti církvi se věřící křesťané, kteří byli krutě vražděni a pronásledováni, obraceli na Nektarije s otázkou:"Přichází teď Antikrist? Přichází už konec světa?" A blažený Nektarij jim odpověděl:"Je mnoho lidí, kteří se zabývají  znameními konce světa,  ALE  O  SVOJI  VLASTNÍ  DUŠI  SE  NESTARAJÍ.  Vždyť člověku není zapotřebí znát dobu druhého příchodu. Ježíš nám říká:'Buďte bdělí a modlete se'(Mat 26,41) To znamená, že není nutné dopředu hádat události.
V  P A T Ř I Č N O U   D O B U   B U D E   V Ě R N Ý M   S L U Ž E B N Í K Ů M   B O Ž Í M   V Š E C H N O   Z J E V E N O!"
  Tato odpověď svatého osvíceného muže je platná stejně dnes jako tenkrát před sto lety. My lidé chceme vědět, co se stane v budoucnosti, ale o svoje vlastní duše se nestaráme...U mnoha zbožných křesťanů je dnes rozšířená nálada "konce světa", která tak protiřečí křesťanskému "duchu naděje". Celosvětově se dnes lidé odvracejí pohrdavě od Krista (viz vidění Idy v Amsterodamu jak se všichni odvrací od kříže) nebo proti křesťanství jako "největšímu neštěstí lidstva". Ale to všechno je nám v Bibli předpovězeno, k naší útěše, k našemu povzbuzení, a proto  NEMÁME  DŮVOD  K  PANICE,  STRACHU,  PESIMISMU,  který mají ti, kteří jsou bez NADĚJE! Ani na jedné stránce Bible není napsáno, že budeme mít tady na zemi pohodlný život, když  BUDEME  NÁLEŽET  KE  KRISTU!
  Naopak se tam píše, že až se čas bude schylovat ke konci, moc satanova poroste, aby boj proti Kristu zesílil ve společnosti i v Církvi. Katechismus velmi dobře shrnuje ve stručnosti, co o tom Bible říká:
  "PŘED  KRISTOVÝM  PŘÍCHODEM  MUSÍ  CÍRKEV  PROJÍT  ZÁVĚREČNOU  ZKOUŠKOU,  KTERÁ  OTŘESE  VÍROU  MNOHÝCH  VĚŘÍCÍCH. Pronásledování, které provází její putování po zemi, odhalí "TAJEMSTVÍ  NEPRAVOSTI" V  PODOBĚ  N Á B O Ž E N S K É H O   P O D V O D U,  přinášejícího lidem zdánlivé řešení jejich problémů  ZA  CENU   O D P A D N U T Í   O D   P R A V D Y.
  NEJVĚTŠÍM  NÁBOŽENSKÝM  PODVODEM  JE  ANTIKRISTŮV  PODVOD,  TO  JE  FALEŠNÉ  MESIÁŠSTVÍ,  JÍMŽ  ČLOVĚK   O S L A V U J E   S Á M   S E B E   M Í S T O   B O H A   A   J E H O   M E S I Á Š E,  který přišel v těle."(KKC 675) "Příchod oslaveného Mesiáše je totiž v každé chvíli dějin pozastaven, až jej  "UZNÁ  CELÝ  IZRAEL, jehož část se zatvrdila v nevěře vůči Ježíšovi."(KKC 674)
  Tyto čtyři věty musíme mít stále před očima. Můžeme z toho odvodit, že pronásledování Církve ve 20.století s miliony mučedníků bylo částí "závěrečné zkoušky", ale co nás čeká, to je nám skryto.
  Starec Nektarij se jednou vyjádřil takto:"Naše nejhlubší zármutky se podobají komářímu píchání  V   P O R O V N Á N Í   S   M A L O U   Č Á S T Í   B U D O U C Í H O   T I S Í C I L E T Í!"
  Že se dnes na Západě jenom málo křesťanů hlásí celým srdcem k Církvi jako ke Světlu Kristovu a k matce naší radosti, je denní zkušeností. Jinak by faráři na venkově neškrtali mše v pracovních dnech, protože nikdo nepřijde.
  Že se na celém světě  PROSAZUJE DUCH  ANTIKRISTA: duch lži, zdánlivého svatouškovství, nepřítomnosti radosti v myšlení a přemýšlení lidí, vlád, teologií, v mnoha částech   Z E S V Ě T Š T Ě L É   L I D O V É   C Í R K V E - to může vidět každý, kdo má oči. A co se týká budoucnosti, co  OPRAVDU  VĚDET  MUSÍŠ,   T O   T I   B U D E   V Č A S   O Z N Á M E N O   DUCHEM   PÁNOVÝM..."ON  TOTIŽ  NEBUDE  MLUVIT  SÁM  ZA  SEBE,  ALE  BUDE  MLUVIT,  CO  USLYŠÍ   A   O Z N Á M Í   V Á M,   C O   M Á   P Ř I J Í T."(Jan 16,19) "Mějte se však na pozoru, ať vaše srdce není zatíženo omamnými opojeními a pozemskými starostmi, aby  ONEN  DEN  vás nezastihl z nenadání jako léčka...Proto buďte bdělí a  M O D L E T E   S E   P O  V Š E C H E N   Č A S,  abyste všemu tomu, co se má stát, mohli uniknout a obstát před Synem člověka."(Luk 21,34-36)
  POMOZ,  MATKO,  NAŠÍ  VÍŘE!  OTEVŘI  NAŠE  UŠI  SLOVU,   A B Y C H O M   R O Z P O Z N A L I   H L A S   B O Ž Í   A   J E H O   V O L Á N Í...
Pomoz nám, abychom Jemu plně důvěřovali, věřili v Jeho lásku především v okamžicích sklíčenosti a kříže...
  Připomeň nám: K D O   V Ě Ř Í,  N E N Í   N I K D Y   S Á M !  Poučuj nás, abychom viděli očima Ježíšovýma, aby On byl světlem na naší cestě. A aby toto světlo víry v nás neustále rostlo, až přijde tento den bez konce, Ježíš Kristus sám, tvůj Syn a náš Pán!
  (Z Vision 2000)
============================================================================================================================
                                             MADONA V LURDECH VZKAZUJE:

  Maria je sice nepřítelem hříchu, ale přítelkyní hříšníků, ne ovšem těch, kteří se hříchem chlubí (někteří geyové, kteří chodí v průvodech), ale těch, kteří   j s o u   j í m   s k l í č e n i !  Maria přichází na svět, který se vrací k pohanství,   v o l á   n á s   k   o b r á c e n í,  k   m o d l i t b ě   a   p o k á n í.   Chce nám připomenout, že veškerá zloba světa pochází od základního zla,   j í m ž   j e   h ř í c h ! 
  Ježíš řekl:"Abyste věděli, že Syn Boží má moc odpouštět hříchy, vstaň, vezmi své lože a choď!"  I  Lurdy  nám  připomínají,  ž e   B o ž í   m i l o s t   m ů ž e   u z d r a v i t   d u š i   i   t ě l o. 
  Všimli jste si, že všechna důležitá zjevení se stala ne v sobotu, která je zasvěceným dnem Panně Marii, ale ve čtvrtek, ve výroční den ustanovení Eucharistie. A bylo to právě   ž e h n á n í   m o n s t r a n c í   s   Kristovým Tělem, které vedlo u tolika nemocných v Lurdech  k   z á z r a č n é m u   u z d r a v e n í.
  Stále častěji sem chodí poutníci víc za zdravím duševním než tělesným. Stále víc vstupují zástupy pod dobrým vedením na cestu modlitby, klidu a míru. To jsou cíle, k nimž nás v Lurdech vede nebeská Paní. K tomu účelu nám předkládá tři prostředky:   P R A M E N   O Ž I V U J Í C Í   V O D Y,  M O D L I T B U   A   P O K Á N Í !

============================================================================================================================
                                              MADONA V LA SALETTĚ OZNAMUJE:

 "Melánie, to, co vám teď řeknu, nebude vždycky tajemstvím; můžete ho zveřejnit v roce 1858.   K N Ě Ž Í,  SLUŽEBNÍCI MÉHO SYNA,  S V Ý M   Š P A T N Ý M   Ž I V O T E M,  SVOU NEÚCTOU A BEZBOŽNOSTÍ PŘI SLAVENÍ SVATÝCH MYSTÉRIÍ, SVOU LÁSKOU K PENĚZŮM A POCTÁM, LÁSKOU K POŽITKŮM,  S T A L I   S E   S T O K A M I   N E Č I S T O T Y !  Ano, kněží si  ž á d a j í   o   p o m s t u !  A pomsta už se vznáší nad jejich hlavami! Běda kněžím a osobám zasvěceným Bohu, kteří svými zpronevěrami a špatným životem znovu křižují mého Syna!
 H Ř Í C H Y   O S O B   Z A S V Ě C E N Ý C H   B O H U   V O L A J Í   D O   N E B E S   A   P Ř I V O L Á V A J Í   P O M S T U   a  hle, pomsta už je přede dveřmi, neboť už není k nalezení nikdo, kdo by byl hoden nabídnout Věčnému VE  PROSPĚCH  SVĚTA  OBĚŤ  BERÁNKA  BEZ  POSKVRNY!
  Bůh udeří způsobem, který nemá obdoby!  B Ě D A   O B Y V A T E L Ů M   Z E M Ě !
  Bůh rozleje svůj hněv a tolika spojeným zlům  SE  NEBUDE  MOCI  NIKDO  VYHNOUT !
H L A V Y   A   V Ů D C O V É   B O Ž Í H O   L I D U   Z A N E D B A L I   M O D L I T B U   A   P O K Á N Í   A   D É M O N   Z A T E M N I L   J E J I C H   I N T E L I G E N C I;  staly se z nich bludné hvězdy, jež starý ďábel strhne svým ohonem do záhuby. Bůh dovolí starému hadu, aby  ZASEL  ROZBROJE  MEZI  VLÁDCE,  VE  VŠECH  SPOLEČENSTVECH  A  VE  VŠECH  RODINÁCH!     Lidé zakusí fyzické i morální bolesti; Bůh ponechá lidi jim samotným a sešle tresty, které budou za sebou následovat po dobu delší třiceti pěti let.
  Společnost stojí před nejstrašlivějšími pohromami a největšími událostmi; NECHŤ  ČEKAJÍ  NA  T O,  Ž E   J I M   B U D E   V L Á D N U T O   Ž E L E Z N Ý M I   D Ů T K A M I   A   Ž E   B U D O U   P Í T   K A L I C H   B O Ž Í H O   H N Ě V U !
 Itálie bude potrestána za svou ctižádost, když bude chtít setřást břímě Pána pánů; bude také vydána válce; krev poteče na všech stranách: kostely budou zavírány a profanovány; kněží i řeholníci budou vyháněni a zabíjeni krutou smrtí. Mnozí  opustí  víru  a   v e l k ý   p o č e t   k n ě ž í   a   ř e h o l n í k ů   s e   o d l o u č í   o d   p r a v é h o   n á b o ž e n s t v í;  mezi těmito osobami budou i biskupové. (Vznikly evangelické a luteránské církve, Svědkové Jehovovi a plno nových církví; a pravá Ježíšova Církev se rozdvojila na Řesko a Římsko katolickou. V dnešní době Pán Ježíš žádá přes Vassulu Ryden, aby se sjednotili, ale zatím nebylo jeho proseb vyslyšeno. Takže přijdou další tresty.)
  Nechť se má papež na pozoru před  strůjci  zázraků,  neboť   p ř i c h á z í   č a s,   k d y   s e   n a   z e m i   i   v   o v z d u š í   u s k u t e č n í   n e j ú ž a s n ě j š í   d i v y!
  V roce 1864 bude z pekla vypuštěn Lucifer  s   v e l k ý m   p o č t e m   d é m o n ů: budou postupně ničit víru i v osobách zasvěcených Bohu. Zaslepí je natolik, že s vyjímkou obvzláštní milosti tyto osoby přijmou ducha zlých andělů; četné řeholní domy ztratí úplně víru a ztratí mnoho duší. Na zemi se rozhojní špatné knihy a duchové temnot všude způsobí všeobecnou ochablost, co se týká služby Bohu; budou mít velikou moc nad přírodou; budou chrámy, kde se bude sloužit duchům.(V roce 1847, tedy pouhý rok po lasaletském zjevení, začalo hnutí spiritismu; jeho iniciátorky byly sestry Foxovy v Hydervillu v USA. Také stojí za povšimnutí, že o rok později byla v Londýně Marxem založena Internacionála.)
  Osoby budou těmito duchy přenášeny z místa na místo, a to i kněží, protože se nebudou řídit dobrým duchem Evangelia, který je Duchem pokory, milosrdenství a horlivosti pro slávu Boží. Tito démoni, kteří budou pod podobami lidí, kteří zemřeli, budou lidi svádět, budou hlásat jiné Evangelium, opačné od pravého Evangelia Ježíše Krista, popírajících i existenci nebe a zavržených duší.(Východní učení o reinkarnaci.)
  Na všech místech se budou odehrávat neobyčejné zázraky a divy, opravdová víra uhasne a svět bude ozařovat falešné světlo. Běda knížatům Církve, která budou zaměstnána jen hromaděním majetku, zabezpečováním své autority a pyšnou panovačností.
  Náměstek mého Syna bude muset mnoho vytrpět, neboť po určitou dobu bude Církev vydána velkým perzekucím: to bude čas temnot; Církev projde strašlivou krizí.(V době francouzské revoluce, za fašismu i komunismu,  v  dnešní  době  neustálé vraždění  křesťanů  v muslimských zemích.)
  Svatá víra Boha bude zapomenuta  a   k a ž d ý   j e d i n e c    s e   b u d e   c h t í t   ř í d i t   s á m   s e b o u   a  bude se nadřazovat svým bližním. Civilní i církevní moc bude zrušena; všechen pořádek a spravedlnost budou pošlapány; bude vidět jen vraždy, nenávist, žárlivost, lež a nesoulad bez lásky k vlasti a k rodině.
  Svatý Otec bude mnoho trpět. Budu s ním až do konce, abych přijala jeho oběť. Zlí budou usilovat o jeho život, aniž by mu však mohli uškodit.
  Všecky   o b č a n s k é   v l á d y   b u d o u   s l e d o v a t   jeden  cíl:    z r u š e n í   a    v y h l a z e n í   jakéhokoliv   n á b o ž e n s k é h o   p r i n c i p u,  aby tak bylo  dáno  místo   m a t e r i a l i s m u,   a t e i s m u,  s p i r i t i s m u   a   v š e m   d r u h ů m   n e ř e s t í. 
  V roce 1865 dojde k mravnímu spuštění na svatých místech; v klášterech zhnijí květiny církve a démon se jakoby stane králem srdcí. Nechť všichni, kdo jsou v čele řeholních komunit dávají pozor, koho přijímají, neboť démon použije všechnu svou zlobu, aby do duchovních řádů uvedl osoby oddané hříchu,  neboť  nepořádky  a   l á s k a   k   t ě l e s n ý m   p o ž i t k ů m   b u d e   r o z š í ř e n a   p o   c e l é m   s v ě t ě.(A nic se za sto let nezměnilo, viz pedofilní knězi a homosexualita v řadách i zasvěcených osob Bohu!)
  Francie, Španělsko, Itálie a Anglie budou ve válce; krev poteče po ulicích; pak   b u d e   v š e o b e c n á   v á l k a,  jež  bude strašlivá! Zlí rozpoutají všechnu svou zlobu k zabíjení a vzájemnému masakrování až do domů. Paříž bude spálena, Marseille pohlcena; četná velká města budou vyvrácena zemětřesením;  b u d e   v i d ě t   j e n o m   s a m o u   v r a ž d u,  slyšet třeskot zbraní a samé proklínání; bude se zdát všechno ztraceno!
  Spravedliví mnoho vytrpí; jejich modlitby, pokání a slzy vystoupí do nebe, všechen Boží lid bude prosit o smilování, o mou pomoc a přímluvu. Tehdy Ježíš v hnutí spravedlnosti a velkého milosrdenství vůči spravedlivým nařídí svým andělům, aby všichni nepřátelé byli usmrceni.  V š i c h n i   p r o n á s l e d o v a t e l é   C í r k v e   J e ž í š e   K r i s t a   a   v š i c h n i   l i d é   o d d a n í   h ř í c h u   n á h l e   z a h y n o u   a země se bude zdát být pouští. Tehdy nastane mír - smíření Boha s lidmi. Ježíši Kristu se bude sloužit, bude uctíván a oslavován, všude rozkvete milosrdenství.
  Země bude postižena všemožnými ranami; vedle všeobecného moru a hladu budou strašlivé války až k válce poslední, již povede deset králů antikristových, jež budou chtít vládnout světu. Ale ještě než se toto všechno stane, ve světě bude panovat jakýsi nepravý mír; všichni se budou chtít jen bavit, zlí se oddají všemožným hříchům. Děti svaté Církve však zůstanou věrni, porostou v lásce a ve cntostech, které jsou mi nejdražší. Šťastné   d u š e   p o k o r n ý c h   v e d e n é   S v a t ý m   D u c h e m !  Budou s nimi bojovat až dojdou v plnost věku.
  Příroda si žádá  o  p o m s t u   n a   l i d e c h   a  vzdychá  hrůzou  v  očekávání,  c o   m á   p ř i j í t   n a   z e m,   poskvrněnou zločiny.
  Řím ztratí víru a stane se sídlem antikristovým. Démoni vzduchu budou na zemi a ve vzduchu konat velké divy a lidé budou stále zvrácenější.Evangelium bude kázáno už po celém světě a všechny národy budou seznámeny s pravdou.
  Obracím se na zemi   s   n a l é h a v o u   v ý z v o u: vyzývám opravdové učedníky Boha živého a kralujícího na nebesích; vyzývám opravdové následovatele Krista, jenž se stal člověkem,  j e d i n é h o   a   o p r a v d o v é h o   S p a s i t e l e   l i d s t v a;  vyzývám své děti, své opravdové ctitele, všechny, kdo se mi odevzdali, abych je vedla ke svému Synu; vyzývám apoštoly posledních časů, věrné učedníky Ježíše Krista, kteří žijí v opovržení světa a sebe samotných, v chudobě a pokoře, v opovržení a mlčení, v modlitbě a umrtvování, v cudnosti a ve spojení s Bohem.  J E   Č A S,  A B Y   V Y S T O U P I L I   A   O S V Í T I L I   Z E M I !  Jděte a ukažte se jako moje děti, aby tak vaše víra byla světlem,   j e ž    v á s    b u d e    o z a ř o v a t    v    t y t o    d n y   b ě d.  Bojujte, děti světla, vy, malého počtu, kteří vidíte, neboť čas časů, konec konců je zde!
  Církev bude ponořena do temnot (v prosinci 2012, něco bude ve Vatikánu, pak začne tři a půl leté období soužení-viz "Varování-Ježíš Kristus" na internetu.), svět bude v ohromení. Ale tu přijdou z nebe Henoch a Eliáš, naplněni Božím Duchem; budou usilovně kázat Boží slovo, budou dosahovat velkých úspěchů prostřednictvím Svatého Ducha a odsoudí ďábelské bludy antikristovi."
                                              V LA SALETTĚ 19.ZÁŘÍ 1846:
  "Běda obyvatelům země! Nastanou krvavé války a hlad; vypukne mor a nakažlivé choroby; nastanou deště s nejhrůznějším krupobitím živočichů: hromobití, které vyvrátí města; zemětřesení, které pohltí některé země; v ovzduší budou slyšet hlasy; lidé budou bít hlavou o zeď, budou přivolávat smrt, ale smrt jim současně bude mukou; krev poteče na všech stranách...
  Kdo bude moci zvítězit, nezkrátí-li Bůh čas zkoušek?  K r v í,  s l z a m i   a   m o d l i t b a m i   s p r a v e d l i v ý c h   s e   B ů h   n e c h á   o b m ě k č i t.
  Henoch a Eliáš budou vydáni na smrt; pohanský Řím zmizí; oheň nebes padne na města a stráví je; celý svět bude zasažen hrůzou a mnozí se nechají svést,
 N E B O Ť   N E U C T Í V A L I   P R A V É H O    K R I S T A,    Ž I V É H O    M E Z I    V Á M I.        ( v eucharistii.)
  Už je na čase; slunce se zatmívá; jedině víra bude žít!
  Zde je ten čas;  P R O P A S T   S E   O T V Í R Á - zde přichází král králů temnoty. Zde přichází šelma se svými poddanými, sama sebe nazývající spasitelem světa. Pyšně se pozvedne do vzduchu, aby dosáhla samotných nebes; bude však zadržena dechem svatého Archanděla Michaela. Zřítí se  a  země,  k t e r á   u ž   p o   t ř i   d n y   s e   b u d e   z m í t a t   v   u s t a v i č n ý c h   p ř e v r a t e c h,   o t e v ř e   s v ů j   k l í n   p l n ý   o h n ě;  navždy bude šelma pohlcena věčnými propastmi pekla i se všemi svými. Tehdy voda a oheň očistí a stráví dílo lidské pýchy a všechno bude obnoveno. Bůh bude uctíván a oslavován a lidé mu budou sloužit..."
 

456.                                  Poselství Ježíše ze dne 7. června 2012 v 20:00.                                

                   600.000 PADLÝCH ANDĚLŮ BYLO MINULÝ ROK UVOLNĚNO Z JAM PEKLA.
                                         DALŠÍCH PĚT MILIÓNŮ BYLO UVOLNĚNO NYNÍ.

  Má drahá, milovaná dcero,
je čas chopit se zbraní v nebeském boji, který znovu zuří se Satanem a jeho padlými anděly.
  Nyní, kdy byli v každém národu uvolněni, Satanova armáda andělů a jejich oddaných stoupenců na zemi všemožným způsobem trápí Boží děti.
  Jsou zde i viditelná znamení. Krize v mé církvi, katolické církvi, byla způsobena silami zla, jejichž prvořadým cílem bylo srazit ji na kolena. To  jim  ale  nestačilo,  síly  zla  chtějí  z n i č i t   s v a t o u  e u c h a r i s t i i   t í m,  že ji znesvětí!
  V Satanově plánu bylo zničit víru mých následovníků tím, že  d e m o r a l i z u j e   moji  církev  na  zemi.
  Mnoho z mých následovníků už neuctívá Mě, svého Spasitele, protože kladou vinu za hříchy těm, kteří Mne reprezentují v církvi. Jak Mě zraňuje, že Mě opouštějí tak rychle.
  Odpadlictví v dnešním světě bylo také plánováno Satanem tím, že bude svádět Boží děti, aby zapíraly svou víru.
  Místo ní užívá nové náboženství, známé jako náboženství   N e w   A g e.   Místo oslavení Boha, Věčného Otce, oslavují lidské bytosti jako duchovně nadřazené a vládnoucí.
  Tak jako Lucifer, který chtěl být nejenom jako Bůh, ale chtěl se stát Bohem, tento rychle se rozvíjející kult chce přesvědčit Boží děti, že mají vládu nad svým osudem.(UČENÍ REINKARNACE)
  Že všechno může být kontrolováno falešnou vírou v metafyzický svět, který neexistuje.
  Víra ve falešné bohy, jakým je i Buddha, také uškodila mnoha lidem a přivedla je do temného světa, který se na první pohled zdá třpytivý, ale který nemůže zažehnout čistou lásku jednoho k druhému.
  Místo toho tato náboženství New Age a jim podobná, směřují k jediné věci. K posedlosti sebou samým a k lásce sama sebe na úkor jiného.
  V á l k y,   k t e r é   r o z d m ý c h á v a j í   S a t a n o v y   z e d n á ř s k é   ř á d y,   s e   j i ž   r o z m á h a j í   a  největší skupina ze všech chce organizovat  k o n t r o l u   n a d   S t ř e d n í m   v ý c h o d e m   p o m o c í   m a s a k r ů.
  V Evropě chtějí organizovat  z a v e d e n í   n o v é   s v ě t o v é   m ě n y,  aby vás zotročily.
  Satanovo sevření je tak silné, že bude třeba  H O D N Ě   M O D L I T E B,  aby svrhly moc, kterou třímá. Pak přijde pokušení odvrátit Boží děti od Pravdy.
  On,  Satan,  může narušit vaši mysl.  I když nemá moc k tomu,  aby věděl,  co si myslíte,   m ů ž e   d o   v a š í   m y s l i   v k l á d a t   m y š l e n k y   a   p o c h y b n o s t i.
  Když mu zpočátku budete odporovat tím, že se budete modlit za milosti, abyste se ochránili, tak zesílí svou činnost.
  Satan sesílá své padlé anděly k věřícím a mučí je. Kdybyste je mohli vidět, otřáslo by to vámi. Dva nebo tři vás mohou obklopit a vyvést vás z míry, způsobit, že se stanete zmatenými, mrzutými, a vaši mysl naplnit nemilosrdnými myšlenkami vůči jiné osobě.
  Cokoliv, co má společného s Bohem, jeho církví, jeho dětmi a těmi, kteří Ho na zemi reprezentují, je jeho prvořadým cílem.
  Pak   s e   z a m ě ř u j e   n a   t y,   kteří jsou   v y s o c e   p o s t a v e n í  (naše vláda)  a mají kontrolu nad životy miliónů. Pokouší je   k o r u p c í,   z n e u ž i t í m   m o c i   a   z a v e d e n í m   š p a t n ý c h   z á k o n ů, (interrupce, homosexuální partnerství, vysoké daně aj. Dejte si pozor, koho volíte!) připravených tak, aby vyvolaly bolest a nouzi. A pak rozdmychává války.
      D Ě T I,   N E I G N O R U J T E   T E N T O   B O J,   P R O T O Ž E   J E   S K U T E Č N Ý !
  600.000 padlých andělů bylo minulý rok uvolněno z jam pekla.
  Dalších pět miliónů bylo uvolněno nyní. Pro Boží armádu v nebi nastal čas ke zničení Satana. Pro mou armádu na zemi také přišel čas, aby shromáždila zbraně.
  Času je málo a máme mnoho práce.
  M O D L I T B A   J E   Z B R A N Í   A   O B R Á C E N Í   J E   C Í L E M.   Já mohu dosáhnout záchrany duší jenom tehdy, když můj hlas bude nyní slyšen.
  Satan to ví. Vynesl klatbu nad touto misí a bude od ní odvádět mnoho Božích dětí. Přesto nemůže vyhrát. Neboť nikdo nemůže zabránit, aby Kniha Pravdy byla odhalena, neboť jsem to Já, Ježíš Kristus, kdo to udělá.
  Přesto mnoho nebohých duší bude přesvědčeno, aby se dívaly jinam, když oznamuji Pravdu, aby ji viděl celý svět, jak bylo předpověděno v Knize Zjevení.
  Nikdy nedovolte, aby se s vámi utkal. Můžete to udělat odmítnutím odpovídat na urážky, nebo posměšky, jimiž vás budou zahrnovat ostatní, když budete hlásat mé Svaté Slovo. Neboť když se s ním utkáte,  d o d á t e   m u   m u n i c i, (hněvem)kterou potřebuje, aby vás zlomil.
   Váš milovaný Ježíš Spasitel lidstva

===========================================================================================================================
                                ZJEVENÍ MADONY VE FATIMĚ - anděl učí úctě k Eucharistii:
                                                                 
  Celé léto trávily děti na pastvinách. Jednoho dne se opět octly ve skalách Cabeca, poobědvaly tam, pomodlily s růženec a modlitby, které je naučil anděl. Jakmile skončily, zalil je veliký jas a opět stál před nimi anděl; tentokrát držel kalich a hostii, z níž do kalichu kapala krev. Pak pustil kalich i hostii, které zůstaly ve vzduchu na svém místě,  P O K L E K L   a třikrát se pomodlil následující vzývání, jež děti napodobily, jak uměly:"Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý, hluboce se vám klaním a nabízím vám drahocené Tělo a Krev, Duši a Božství našeho Pána Ježíše Krista,  p ř í t o m n é h o   v e   v š e c h   s v a t o s t á n c í c h   s v ě t a,  za nápravu urážek, svatokrádeží  a   l h o s t e j n o s t i,  kterými je urážen. Prostřednictvím nekonečných zásluh jeho Svatého Srdce a Neposkvrněného  Srdce  Mariina  vás  prosím   o   o b r á c e n í   u b o h ý c h   h ř í š n í k ů."
  Potom anděl povstal, vzal hostii, dal přijímání Lucii a obsah kalichu rozdělil mezi obě mladší děti se slovy:"Vezměte Tělo a Krev Ježíše Krista  s t r a š l i v ě   u r á ž e n é h o   n e h o d n ý m i   l i d m i.  Napravte jejich hříchy a utěšte svého Boha." Anděl znovu poklekl, třikrát se pomodlil předchozí modlitbu a zmizel.
  Takto byly tři malí pasáčkové v roce 1916 připraveni k přijetí mariánského poselství.

                                                  MADONA VE FATIMĚ PROSÍ:

 Potom přešla k hlavnímu bodu svého poselství. Hluboký smutek zastínil její tvář, když úpěnlivým hlasem žádala:
  "A Ť   L I D É   U Ž   N E U R Á Ž E J Í   P Á N A,   K T E R Ý   J E   U Ž   D O S T   U R Á Ž E N Ý !"
"Ó, Ježíši, to je z lásky k Tobě, za obrácení hříšníků a za nápravu hříchů spáchaných proti Neposkvrněnému Srdci Mariinu."
  Jak říkala tato poslední slova, rozevřela ruce stejně jako v předchozích měsících. Záblesk z jejích rukou pronikl zemí a my jsme spatřili   o c e á n   o h n ě.  V tomto ohni byli ponořeni démoni a duše zatracených. Ty byly jako průsvitné řeřavé uhlíky, černé nebo spálené a měly lidskou podobu. Vznášely se v tomto požáru, pozvedány plameny, které vystupovaly z nich samotných s mračny dýmu a na všech stranách padaly zase zpátky, podobny jiskrám při velkých požárech, bez tíhy a rovnováhy, s velkým křikem   a   ř e v e m   b o l e s t í   a   z o u f a l s t v í,  který naháněl strach a hrůzu. Démoni se od lidí odlišovali hrůznými a odpuzujícími podobami neznámých a zvláštních živočichů, ale přitom průhledných a podobajících se řeřavým uhlíkům.
  Poděšeni a jakoby prosíce o ochranu, pozvedli jsme oči k naší Paní, která nám s dobrotivostí a smutkem řekla:"V i d ě l i   j s t e   p e k l o,  k a m   j d o u   d u š e   u b o h ý c h   h ř í š n í k ů.  To k jejich záchraně chce Bůh na světě založit uctívání mého Neposkvrněného Srdce!  B U D E T E-L I   K O N A T,  C O   V Á M   Ř E K N U,   M N O H O   D U Š Í   S E   Z A C H R Á N Í   A   B U D E T E   M Í T   M Í R !  Válka se schyluje ke konci. Nepřestanete-li však urážet Boha, za pontifikátu Pia XI. začne další a horší.  Až spatříte  n o c   o z á ř e n o u   n e z n á m ý m   s v ě t l e m,  vězte, že to je  ono   v e l k é   z n a m e n í,  že Bůh hodlá potrestat svět za jeho zločiny válkou, hladem a  PRONÁSLEDOVÁNÍM CÍRKVE A SVATÉHO OTCE." Na závěr jim řekla:"Modlete se,  m n o h o   s e   m o d l e t e   a   p ř i n á š e j t e   o b ě t i   z a   h ř í š n í k y.  Vězte,  že mnozí jdou do pekla,  protože  se  za  ně   n i k d o   n e m o d l í   a   n e p ř i n á š í    o b ě t i !"
  Lucie v roce 1948 sepsala třetí tajemství a v zalepené obálce je svěřila svému biskupovi s tím, že obálka může být otevřena až v roce 1960. Biskup zemřel v roce 1957 a v roce 1960 si ji vyžádal papež Jan XXIII. Od těch dob je o osudu tajemství mnoho dohadů. Říká se, že papež odložil publikaci dokumentu, aby jeho obsah   n e v y v o l a l   s v ě t o v o u   p a n i k u.
  Jedna německá revue svého času přinesla údajný obsah tajemství, které prý mělo být dáno na vědomí presidentu Kenedymu, předsedovi rady ministrů Chruščovovi a prvnímu ministru Macmillanovi a že hrálo velkou roli při   u z a v í r á n í   s m l o u v y   o   n e p o u ž i t í   a t o m o v ý c h   z b r a n í !  Časopis ještě upozornil, že v druhé polovině 20.století  d o p a d n e   n a   l i d s t v o   s t r a š l i v ý   t r e s t,  c í r k e v   s t i h n o u   t ě ž k é   z k o u š k y   atd., tedy věci, které už byly předpovězeny i na dalších místech mariánských zjeveních a postupně vešly ve známost.
  Řím se k těmto věcem dlouho nevyjadřoval. Až v roce 1980 papež Jan Pavel II. pozvedl růženec a řekl:  "T o t o   j e   l é k   p r o t i   t o m u t o   z l u !    M o d l e t e   s e !     M o d l e t e    s e   a  více  se neptejte. Všechno ostatní svěřte Matce Boží!"
  Jaké zlo měl papež na mysli, vysvítá ze zásvětné modlitby po atentátu 25.března 1984:"Od atomové války, od nekontrolovaného sebezničení, od každého druhu války, vysvoboď nás, Pane..."
  Na další otázku, jak to půjde v církvi dále, odpověděl: "Musíme se co nejdříve dobře připravit  n a   v e l i k é   z k o u š k y,   které po nás mohou žádat, ano,  i   n a s a z e n í   v l a s t n í h o   ž i v o t a   p r o   K r i s t a   a  naprostou oddanost Kristu!  Mohou být zmírněny modlitbami,   ale   n e m o h o u   u ž   b ý t   o d v r á c e n y,  neboť jen tak může dojít ke SKUTEČNÉ OBNOVĚ CÍRKVE. Už tolikrát došlo k obnově církve krví a ani tentokrát to nebude jinak. Buďme silní a připravme se a důvěřujme Kristu a jeho Svaté Matce." Třetí část měla být zveřejněna   n e j p o z d ě j i   v  roce  1960.
  Když Svatá Panna říkala dětem, ať se modlí za papeže, že bude velice trpět. A papež Jan Pavel II. dosvědčil, že se v třetím tajemství mluví o "nasazení vlastního života pro Krista", tak víme, že to proroctví se zase splnilo. Už je jisté, že předchůdce papeže Jana Pavla II., kterým byl Jan Pavel I., ve Vatikánu zavraždili. Byl papežem pouhý měsíc. To, že se satan dostal na vrchol církve už řekla Svatá Panna a papež Pavel VI. přiznal, že do Vatikánu se "dostal Satanův dým". O tom, že byl papež zavražděn budu ještě psát v "Eričiných viděních".

 ==========================================================================================================================
                                           MADONA  V  AMSTERODAMU  VARUJE:

 25.února 1946. Nejprve zde bylo zářivé světlo. Pak jsem spatřila Paní. Shora, kde byla, mi dala znamení, abych pohlédla dolů, pod sebe. Spatřila jsem Evropu. Paní vrtí odmítavě hlavou. U jejích nohou jsou malí andílci. Zakrývají si tváře křídly. Jak shlížím dolů k zemi, vidím,  ž e   v š e c h n o   j e   č e r n é; čím víc hledím, tím je vše černější.
  Oběvují se slova: "VÍRA" a vpravo čtu:"LÁSKA." Ukazuje mi to všechno a říká:  "J D Ě T E    A    R O Z Š I Ř U J T E !"  Paní učiní nové gesto k oblouku:  "Toto  přijde;  z d á n l i v ě   to  zde  je;   v e   s k u t e č n o s t i   t o   z d e   n e n í."
  Jak to říká, její obličej vyjadřuje   n e s m í r n ý   ž a l.  A vtom jsem nucena říci: "K A L A M I T Y   Z A   K A L A M I T A M I,   P Ř Í R O D N Í   P O H R O M Y!"
 Pak se objevila slova:"H L A D,  POLITICKÝ CHAOS." Paní řekla:"Nejen ve tvé zemi, ale po celém světě."
 Do předního plánu vystupuje   a n g l i c k á   c í r k e v.
  Pohlížejíc na biskupy říkám:"Tihle jsou z naší církve?" Zatímco pozoruji tyto preláty, Š K R T Á   J E   V E L K É   "X".(angličtí zednáři?)
Paní se usmívá. Dítě na jejích nohou vyrostlo. Stojí a drží kalich.  Paní říká:  "N Á B O Ž E N S T V Í   P O V E D E   T V R D Ý   B O J.  BUDOU USILOVAT O JEHO ZNIČENÍ. (Anglikánští zednáři)
  B U D O U   T O   K O N A T   S   T A K O V O U   R A F I N O V A N O S T Í,  Ž E   T É M Ě Ř   N I K D O   S I   T O H O   N E P O V Š I M N E! (změny v přijímání hostie ve stoje a na ruku, odstranění exorcismů ze svěcení vody, křtu...)
  M Ě J T E   S E   N A   P O Z O R U !"  Její tvář je vážná. Ukazuje na kalich a říká:"CHRISTUS REGNUM."
  Nyní je přede mnou Jeruzalém.  O D E H R Á V Á   S E   T A M   B O J.  Přicházejí arménští kněží. Zvedám dva prsty.
  Opět vidím Paní na trůně. Je tam anglická církev i ruská církev, arménská církev a mnoho jiných církví. A to všechno se otáčí, zauzluje a míchá, jakoby ve víru. Paní to  s t a r o s t l i v ě   pozoruje. Pak, zatínajíc pěst, slabikuje slova vyslovujíc:"Ř Í M E,   B D Ě T E !"  A pojednou mizí. (A Řím nebděl!)

                                        ZJEVENÍ PANNY MARIE V AMSTERODAMU.
                                               O III.světové válce
                                (Pokračování zjevení budoucnosti Idě Pedermanové)

  26.prosince 1947. Náhle veliké světlo a v mé ruce bolest. Moje ruka je jakoby zraněny svazkem paprsků. A teď ve světle Paní. Říká:"B R Z O   P Ř I J D O U   P O H R O M Y.  Bude to od severu na jih, od jihu na západ a od západu na východ."        Objevují se obrysy dómu. Zdá se mi, že je to v Jeruzalémě. Slyším:"Kolem Jeruzaléma a v jeho blízkosti  d o j d e   k   t v r d ý m   b o j ů m."
  Náhle Káhira.(Egypt) A ve mně podivný pocit nevolnosti. Zde přicházejí národy východu, Peršané, Arabové atd.(Irán, Írák?) Paní říká:"Svět bude roztržen jako ve dví." A připadá mi, že se svět trhá ve dva. Husté mraky se válejí nad zemí.
  Paní říká:"Bude mnoho neštěstí a bídy." A pociťuji zážitek neštěstí a bídy.
  Před mýma očima míjí Orient. Vidím vesnice s plochými  a bílými střechami. Do ruky se mi vtiskuje něco těžkého. Dívám se a vidím, jak se utváří kříž. Musím ho vztyčit na zemi. Kříž je těžký; kolísá a balancuje, nebezpečně se vykyvuje zprava do leva, zepředu dozadu. Užuž padá...Ne, opět se vztyčuje, upevňuje se, konečně se důkladně upevňuje v zemi. Připadá mi, že se stal lehčím.
  Hledím k patě kříže a   v i d í m   p ř i l b y   r o z s e t é   m e z i   k o s t m i.  Do mé ruky je mi vložen velký klíč. Vyklouzne mi a padá mezi kosti a přilby. Přibližuje se pochodující útvar. Jsou to mladí vojáci. Slyším:"Podpořte přece naše mladé lidi duchovní pomocí!"  Vynořují se hroby, jsou bílé. Vynořují se malé kříže: jsou bílé.
  Opět bolest v mé ruce. Vidím bok po boku Evropu a Ameriku. Načrtnou se slova:"EKONOMICKÁ VÁLKA - BOJKOT - DEVIZY - POHROMY." Rychle se objevují a opět mizí různé symboly. Vzpomínám si na pochodně. Rozlévaly svoje světlo jen na třech stranách: na západě, severu a východě. Viděla  jsem  i   s t ř í d a j í c í   s e   p r u h y - modré a bílé. Pak to byly   h v ě z d y.(izraelská vlajka?)
  Teď přichází   s r p   a   k l a d i v o.(Rusko-komunizmus?)  Kladivo se odpoutává od srpu a oba se noří do víru. A teď do toho vstupuje   s l u n c e   a   m ě s í c   ve  své půli. Zvíře kozel nebo velbloud skáče přes tyto neuspořádané věci a zatímco se ve zmatku všechno propadá, vlevo se utváří kruh, v jehož středu se otáčí zeměkoule.
  Pojednou  v e l i k é   s l u n e č n í   h o d i n y.  Slyším:"Sluneční hodiny   s e   p ř e v r á t i l y."
  Sluneční hodiny mizí. Nahrazuje je jiný obraz, ale tak rychle, že ho jen ztěží zachytím, neboť předmět letí a míjí mne.
  Je to jakýsi   d r u h   d o u t n í k u   n e b o   t o r p é d a,  který jako by byl z hliníku.  Ta  věc   v y b u c h u j e   a  v  tom okamžiku zažívám strašlivé pocity. Především je to naprosté ochromení: jsem zároveň živá i mrtvá. Načež se představují tváře - veliké tváře,  p o k r y t é   h r o z n ý m i   v ř e d y.  A teď zde pociťuji předsmrtné úzkosti  n e s n e s i t e l n ý c h   n e m o c í.
  V ovzduší se vznášejí malé černé "stroje", Nicméně nevidím přímo svýma očima: abych je rozeznala, musím hledět jakoby skrze něco. (mikroskop) A tak rozeznávám tyto malé stroje ve zvětšení, jak létají v bílých nádherných prostorách. Říkám: "B A C I L Y?"  Paní říká: "TO JE  I N F E R N Á L N Í."(pekelné, ďábelské - biologické zbraně)
  Moje tvář   n a t é k á,  m o j e   z b y t n ě l á   h l a v a   t u h n e.  Nemohu se hýbat.
  Paní říká: "A   T O H L E   P R Á V Ě   V Y N A L É Z A J Í..." (Zde se hlas docela ztumí).."R u s o v é,  a l e   t i   o s t a t n í   t a k é."
  Dodává: "N Á R O D Y,   M Ě J T E   S E   N A   P O Z O R U !" Zmizela. (A národy zase spí...)
   29.července 1945. Rozlehne se hlas:

                             "Y A H V E H   V O L Á   S V Ů J   L I D   K   B D Ě L O S T I !"

===========================================================================================================================
                                           MADONA V GARABANDALU VZKAZUJE A UČÍ:

  "JE TŘEBA ČINIT MNOHO OBĚTÍ, JE TŘEBA ČINIT MNOHO POKÁNÍ, NAVŠTĚVOVAT ČASTO SVATOSTÁNEK. ALE PŘEDEVŠÍM JE TŘEBA, ABYCHOM BYLI VELMI DOBRÝMI. NEBUDEME-LI TO ČINIT,   P Ř I J D E   T R E S T !   POHÁR SE NAPLŇUJE,   NEZMĚNÍME-LI SE,  P Ř I J D E   N A   N Á S   O B R O V S K Ý   T R E S T !"
 Modlila se růženec s námi, aby nám ukázala, jak se máme správně modlit. Když jsme růženec ukončily, řekla nám, že už půjde.
"Můžete lidem poradit, jak se na tuto událost mají připravit?"
   M-L:"Konat hodně pokání, přinášet oběti, nakolik je to možné denně navštěvovat Nejsvětější Svátost a každý den se modlit růženec."


                DŮLEŽITOST DĚNÍ V GARABANDALU: NEBE NÁS UČÍ.
                                                  O svatém přijímání.
 Naše setkání s Ní by nás mělo povzbudit ke spasitelnému  O B R Á C E N Í   S E   K   J E Ž Í Š O V I   A   O P R A V D O V É M U    S E T K Á N Í   S   N Í M.
  Nepochopíme tajemství Garabandalu, neuvědomíme-li si jeho základní rozměr:"c e s t a   k   J e ž í š o v i   s k r z e   M a r i i".   Ovšem Ježíš je pro nás zvláštním způsobem přítomen v Eucharistii, v Nejsvětější Svátosti Oltářní. A tedy proto v Garabandalu od 18.června 1961, čili od samého počátku mimořádných událostí, se nevyskytlo zjevení nebo extáze bez spojení nebo odkazu na tuto nesmírnou přítomnost Pána v Eucharistii.
 "J E   T Ř E B A   Č A S T O   N A V Š T Ě V O V A T   N E J S V Ě T Ě J Š Í   S V Á T O S T."
  Eucharistie se neomezuje jenom na   r e á l n o u   a   u s t a v i č n o u   J e ž í š o v u   p ř í t o m n o s t    m e z i   n á m i.
   J E   T O   T A K É   P Ř E D E V Š Í M   "C H L É B   Ž I V O T A",   kterým by se   DUŠE  MĚLY  SYTIT!  Z toho důvodu také byla pozornost vizionářek velmi záhy upoutána na svaté přijímání. V něm totiž dochází k ničím nenahraditelnému, osobnímu setkání s Kristem Spasitelem."
 Dnes už jim anděl podal svaté přijímání v pět hodin ráno. Viděli jsme, jak VYSTRČILY  JAZYK  a potom, jak polykaly Hostii. Potom se modlily 6x Otčenáš, Zdrávas a Sláva Otci...Na závěr: Ať je veleben Ježíš v Nejsvětější Svátosti. Ať je Ježíš chválen a milován ode všech. - Po celou dobu byly v extázi..."

                                 Anděl učí dívky, jak správně a s úctou přijímat v kleče do úst.
  A také tato podávání svaté hostie měla vliv na odchylky v podávání hostie, které se už rozšiřovaly po celém světě. Garabandal opět uvedl vše na pravou míru.
  Přijímání Nejsvětější Svátosti z rukou anděla se někdy stávalo příležitostí k vyučování dívek. Jacinta nikdy nezapomene na to, co se událo na začátku. Jednou  KLEČELA mezi dvěma dalšími dívkami, připravena přijmout Pána Ježíše. Všimla si, že ji anděl vynechal. Se slzami v očích na něj tázavě pohleděla a dostala odpověď, že jí anděl upřel svaté přijímání kvůli jízlivosti, které se dopustila vůči mamince. "Nepodával mi svaté přijímání tak dlouho, dokud jsem  SE  NEVYZPOVÍDALA." (Čtvrté Boží přikázání z Desatera je: Cti otce svého i matku svou...)
  Ráno na lačno:Je  to   p ů s t  podle dávných zásad, to  znamená   n i c    n e j e d í    a n i    n e p i j í    o d    p ů l n o c i.   Anděl nejprve vyzval dívky  ke  krátkému  zamyšlení  nad  tím,  K o h o   z a   c h v í l i   p ř i j m o u..., potom následovala   k a j í c í   s e   m o d l i d b a  "Vyznávám  se"... k  OČIŠTĚNÍ  DUŠE  a  teprve pak přijímaly Eucharistii  V KLEČE  DO ÚST. Nakonec anděl vyžadoval  d í k ů v z d á n í,   které končilo zbožnou recitací:("Duše Kristova posvěť mě, Tělo Kristovo spasiž mne, Krvi Kristova opoj mne, Vodo z boku Kristova obmyj mne, umučení Kristovo posilni mne, ó, dobrý Ježíši, vyslyš mne, ve své rány ukryj mne, nedopusť, abych se od Tebe odloučila. V hodině smrti mé navštiv mě, přijíti k Tobě přikaž mně, abych Tě chválila v nebesích se všemi svatými. Amen"),  aby se moc rychle nerozešly. VŠE  TRVALO  ZPRAVIDLA  ČTVRT  HODINY.
 Toto noční bdění se už dost protahovalo. Kolem půlnoci Conchita odešla v extázi z domu a obešla uličky obce. Modlila se růženec  a   d á v a l a   k   p o l í b e n í   k ř í ž.  Nestávalo se často, že by základní  p ř á n í   z   F a t i m y: "Č i ň t e   p o k á n í,   m o d l e t e   s e,  p r o s t e   o   o d p u š t ě n í   p r o   h ř í š n í k y.." nacházelo tak příznivou odezvu. 
"K D Y Ž   P Ř E D S T O U P Í Š   P Ř E D   B O H A,    M Ě L A    B Y S    M U    U K Á Z A T    R U C E    P L N É    D O B R Ý C H    S K U T K Ů,   K T E R É   J S I   U Č I N I L A   P R O   S V É   B L I Ž N Í   a  ke  slávě  samotného Boha...Nyní jsou ještě prázdné."
                                            Poslední poselství
"Úplně jsem se vyděsil, když jsem viděl Conchitu, že pláče; že pláče, tak, jako nikdy předtím." Napsal P.Luna ze Saragossy. "Z jejích očí kanuly obrovské slzy a slyšel jsem, jak říkala hlasem přerušovaným hlubokými vzdechy:'Ne, ne...ještě ne...odpuštění...milosrdenství!' A potom strašně ustaraně:'Kněží? Biskupové?..' "
  Nazítří byly písemně zveřejněny hlavní body poselství, předaného svatým archandělem Michaelem. Archanděl řekl:"Jelikož jste nenaplnili a nevzali dostatečně na vědomí moje poselství z 18.října, chci říct, že toto poselství je již poslední.
  "D Ř Í V E   S E   K A L I C H   B O Ž Í H O   H N Ě V U   P L N I L,   N Y N Í   P Ř E T É K Á !  MNOZÍ KNĚŽÍ, BISKUPOVÉ A KARDINÁLOVÉ  J D O U   P O   C E S T Ě   D O   Z Á H U B Y   A  STRHÁVAJÍ ZA SEBOU   M N O H O   D U Š Í !   S T Á L E   M E N Š Í   V Ý Z N A M   S E   P Ř I K L Á D Á   E U C H A R I S T I I ! 
  Musíte se vynasnažit tím, že se stanete  l e p š í m i,  abyste se   v y h n u l i   B o ž í m u   h n ě v u,  který na vás doléhá. Odpustí vám, poprosíte-li ho upřímně za odpuštění. Já, vaše Matka vám chci říci, abyste   s e   p o l e p š i l i !"
  "Panna Maria nám řekla, že  m y   s i c e   T R E S T   n e o č e k á v á m e,  ale  že  trest   u r č i t ě   p ř i j d e,   n e b o ť   s v ě t   s e   n e z m ě n i l !   Varovala nás  u ž   d v a k r á t,  ale my jsme tomu nevěnovali svou pozornost! Protože svět je čím dál víc horší,   j e   t ř e b a,   aby se   v e l i c e   z m ě n i l,  ale svět se zatím v ničem nezměnil!!!    P Ř I P R A V T E   S E,   V Y Z P O V Í D E J T E   S E,  N E B O Ť   T R E S T   P Ř I J D E   U Ž   V E L I C E   B R Z Y."
  Conchita o vizi trestu vypověděla:"Když jsem to viděla, pocítila jsem obrovský děs, přestože jsem současně viděla Svatou Pannu. Spatřily jsme,  j a k   v o d y   ř e k   s e   z m ě n i l y   v   k r e v....j a k   z   n e b e s   p a d a l   o h e ň...A ještě něco horšího, než kdybychom byli zaplaveni ohněm; horší, než kdybychom měli pod nohama oheň a na hlavě řeřavé uhlí, ale to v této chvíli nemohu odhalit. Nechť se všichni katolíci před trestem vyzpovídají; nechť se všichni ostatní napraví ve svých chybách. Ježíš nám nehrozí trestem proto, aby nás vyděsil, ale aby nám pomohl a kárá nás,  ž e   o   N ě h o   v ů b e c   n e d b á m e.  Trest se odehraje až po zázraku."
  Tuto výpověď doplňuje Loli:"V onu noc strachu jsme viděli množství lidí strašně trpících a křičících ve velkých úzkostech. Panna Maria nám vysvětlila, že tento velký rozruch   n e b y l   j e š t ě   t r e s t e m,  přijde, protože nastane okamžik, kdy  PAPEŽ ZMIZÍ Z VATIKÁNU, CÍRKEV BUDE TÉMĚŘ PŘED ZÁNIKEM - podstoupí strašlivou zkoušku!
  Dále Loli svěřila, že trest přijde přímo od Boha; stroje a motory nebudou fungovat, dostaví se velká vlna horka a žízeň, kterou nebude možno uhasit, zoufalství a boje. Právě prostřednictvím těchto událostí lidé pochopí, že je dovolil sám Bůh.
  Loli ve vizi ještě spatřila dav ponořený do plamenů; lidé prchali a nořili se do moří a jezer, ale voda jakoby vřela a zdálo se, že plameny ještě povzbuzovala, místo aby je hasila.
 V červnu téhož roku zemřel papež Jan XXIII. Když matka Conchity slyšela zvonit hrana z kostelíčku v Garabandalu, poznamenala:"To je jistě za papeže."  "Určitě", odpověděla Conchita,  "U Ž   Z B Ý V A J Í   J E N   T Ř I." (Pavel VI., Jan Pavel II. a Benedikt XVI. Takže irská poselství mají o papeži PRAVDU?) Conchita dodatečně vypověděla, že jí Svatá Panna řekla, že po třetím papeži   N A S T A N E   K O N E C   Č A S Ů !(A Benedikt XVI. byl už třetím papežem od té doby.) 
 Děvčátka, dnes už dávno provdané ženy, a s výjimkou Jacinty, se po období pochybností a nevíry opět vrátily k víře v pravdivost svých vidění. Jsou dnes pevně přesvědčeny, že všechno se skutečně odehrálo a že to nebyly jen sny a halucinace a podrážděná fantazie, jak se je komise snažila zmanipulovat.
A všechny jsou přesvědčeny, že jak jim bylo oznámeno,  L I D S T V O   S T O J Í   P Ř E D   V Ý S T R A H O U,   V E L K Ý M   Z Á Z R A K E M   A   T R E S T E M !
                                               Církev zjevení neuznala.
  Katolické církvi nebylo nikdy připraveno tak široké pole k bezprostřednímu pozorování nadpřirozených fenoménů, které samy o sobě sice byly mnohokrát viděny a popsány u četných světců, ale to se zpravidla odehrávalo v ústraní a za výjimečných okolností; přesto biskupova vyšetřující komise k těmto zaregistrovaným fenoménům zůstala naprosto lhostejná, potvrzujíc tak, že   k d o   n e c h c e   v i d ě t   a   s l y š e t,   n e v i d í   a   n e s l y š í.


        PÁN  JEŽÍŠ  VYSVĚTLUJE  CONCHITĚ  Z  GARABANDALU  SVÁ  ZNAMENÍ:

                                         Můj kříž na nebi (30.1.1965)
  "Ano, moje dcero, dobře jsi to pochopila. Můj kříž, zářící kříž, který nebe osvítí, bude všem obyvatelům Země znamením. Pro některé bude znamením trestu, pro mnohé znamením světla a pro ostatní znamením brzké blaženosti. Je znamením, že poslední události jsou již přede dveřmi.
  Tento kříž připomene celému světu moje strašná muka, neboť, jak jsem již řekl častokrát, nebudu trestat, aniž bych předem varoval. Poskytnu všem obyvatelům Země dostatek času, aby porozuměli smyslu kříže na nebi. Bude to znamení, že spravedlnost mého Otce je již v bezprostřední blízkosti.
  Všichni lidé budou mít možnost tento kříž vidět. Ani jediná duše nebude moci říci, že tento kříž neviděla. Všem vám připomenu krvavý a potupný   k ř í ž   s v é h o   u t r p e n í   a  lásky k dětem, aby všechny zachránil.  Pro  některé,   j e s t l i ž e   s e   n e o b r á t í,   bude představovat spravedlnost, jiným připomene utrpení jejich Boha Lásky a bude v nich   b u d i t   t o u h u   z a   p r o m i n u t í   s v ý c h   h ř í c h ů.
  "Počínaje objevením se kříže na obloze rozešlu své pozemské anděly všemi směry, aby mé světlo a mé milosti přinášely všem těm, kteří je potřebují.
  Tato doba bude dobou konce (konec vlády satana), doba předpověděná proroky, při které ti, které vyšlu, budou činit zázraky mým jménem, jménem Nejsvětější Trojice a jménem Svatých Srdcí. Tato doba bude plná slávy pro vašeho Ježíše.Celou zemí se budou ozývat chvály pro tak  d o b r é h o   B o h a,  kterého tolik duší zná tak špatně.
 Některé, má dcero, jsou tak poškozené na této zemi, o tom tě ujišťuji, tak nešťastné a tak chudé v každém směru!! Přijdu a všechny trosky opět postavím.  O d s t r a n í m   k a ž d é h o,  k d o   j e   p ř í č i n o u   t o h o   z l a !
  Tato po určitou dobu nešťastná planeta, zaujme opět své místo, které jí náleží mezi miliardami planet. Tato Země bude první, neboť pouze ona má ve vesmíru tu výsadu být napájena BOŽSKOU KRVÍ svého STVOŘITELE. Zázrak bude EUCHARISTICKÝM ZÁZRAKEM, neboť   K Ř Í Ž  a  H O S T I E   jsou neoddělitelné. Svět bude rodinou radosti a lásky k bližním.  S t a r é   č a s y   p o m i n o u,  aby uvolnily místo  v ě č n é   L á s c e   n a   z e m i.  Jak jsem vám již často říkal, Duch Svatý vyzbrojí svět nebeskými dary.Budete žít ve zcela novém světě  a  v dobách nikdy nepoznaných ... v přípravě na věčnost. Naše láska vás učiní svatými. Budete se podílet na blaženosti vyvolených. Všichni, kdo   t e n t o   č a s   p ř e ž i j í,   uslyší má slova, aby následovali svého PASTÝŘE a došli ke SVĚTLU BOŽÍMU mého OTCE.
  Budete se podílet na zvláštním zásahu BOŽÍM, působením DUCHA SVATÉHO BOŽÍHO mého OTCE. Stanete se konečně mými apoštoly a podle mého Srdce v ráji pozemském.
 Má dcero, ty víš, že jsem tuto hodinu očekával před 2000 lety. Z hloubky   s v a t o s t á n k u,   kde jsem měl po staletí   s v é   s í d l o,  jsem myslel na všechny, kteří trpěli a mě milovali. Můj den přišel a má hodina přišla. Má dcero, jak velký den pro Srdce tvého Božského Vykupitele, neboť konečně mohu své nevyčerpatelné poklady otevřít. Otřít slzy těm, kteří pláčí, nemocným vrátit opět zdraví. Přinést vzkříšení a věčný život i mrtvým, pomoci potřebným.Po zázračné přeměně rozšířím blažensot mého věčného kázání. Dnes tyto blaženosti uskutečním. Mé děti, buďte šťastné, které očekáváte v úzkosti můj triumfální návrat, ačkoliv zatím nevidíte nic z toho, co přichází. Budete tak blažené, až obdržíte mé dary z lásky k vám. Děti, které   m n e   o p r a v d u   m i l u j e t e,   opakuji vám znova:  n e m ě j t e   ž á d n ý   s t r a c h   při posledních událostech, konce těchto   s t r a š n ý c h   v i d i t e l n ý c h   ú k a z ů,  které nastanou   a    p o d ě s í   v á s !   Váš Ježíš vás tolik miluje, slibuje vám, že  v á s   b u d e   c h r á n i t    s v ý m i   a n d ě l y.  Každý anděl má již určený svůj úkol v této poslední hodině, který dokonale splní, neboť vše to přichází z nebe a proto je to dokonalé.
                                              Budu bičovat zemi (4.6.1965)
                                                ( Apokalyptické vidění )
  Má dcero, nastane hodina, kdy budu bičovat zemi,
  jaký zmatek to bude pro všechny obyvatele země,  až   m o ř e   b u d e   v y s t u p o v a t    a   v z d u c h   v   j e d n o m   o k a m ž i k u   v z p l a n e,  jaký děs pro všechny mé nepřátele, pro nevěřící, pro bezbožné a pyšné, kteří od Boha ničeho nepotřebují, a pro všechny, kteří tvrdí, že Bůh není a nemůže být, až uvidí poslední události konce, které se naplní. Jaké strašné zděšení pro ty, kteří popírají vzkříšení, až uvidí, jak mrtví vstávají z hrobů. Jaký zmatek to bude na zemi!
  Všichni nepřátelé mého Otce poznají nepopsatelnou úzkost. Kam se poděje jejich pýcha v tu hodinu! Nářek za nářkem se bude ozývat ze všech stran.
  Ale oni zahynou při burácení všeho druhu, při zdvihnutí se bouře a blesku, které značně vzrostou z údivu vod, které pohltí vše, co musí být zničeno.
  Strašné vidění předpověděné již v Apokalypse. Ano, tato hodina je   h o d i n o u   p r ů c h o d u   h n ě v u   a   s p r a v e d l n o s t i   m é h o   O t c e.  Je to Boží spravedlnost, která tyto proměny provede ku štěstí mých dětí, tak jako slunce opět zasvítí po strašné bouři.
musím tak učinit, abych splnil rozsudek svého Otce. Jako kdykoliv předtím, tak i dnes spočívá spravedlnost mého Otce na jeho Synu.
  Tentokrát   b u d e   s v ě t   s o u z e n   a  vše, co bylo předpověděno se splní! Mými ranami bude svět zachráněn a i tento svět pozná, jaké utrpení jsem musel podstoupit. Stejně jako já, bude muset svět podstoupit všechna utrpení, než dosáhne milosrdenství a vzkříšení. Mé děti, připomeňte si hodinu, ve které   S p a s i t e l   s v ě t a   i  váš   z e m ř e l   n a   k ř í ž i.   Úder této hodiny se ozve znovu a bude slyšitelný po celé zeměkouli!!! Již jsem ti řekl, že má hodina není vaší hodinou, a že překvapí všechny mé děti.
  Zničím všechny, ať jsou kdokoliv, kteří budou odporovat mé vůli. Ten, kdo se domnívá, že prosadí svou vůli proti vůli Boží, ať již svým pyšným jednáním, nebo z jiných špatných pohnutek, bude přísně potrestán.   K d o   b y   se  chtěl   m ě ř i t   s   nepochopitelným   m o c n ý m   B o h e m ?
  Co může očekávat duše, která z pošetilé pýchy by  s e   c h t ě l a   r o v n a t    B o h u ?   Co se stane s duší, která   o d m í t á   m o u   N e j s v ě t ě j š í   M a t k u   a  příčí se tím vůli Boží? 
 MOJE MATKA BYLA POSLÁNA NA ZEM, ABY PŘINÁŠELA BLAHO LIDEM!!! Duše ta bude potrestána a zneškodněna - rozdrcena spravedlností mého Otce.
  STRAŠNÉ  POTRESTÁNÍ  SE  DOSTANE  TĚM,  KTEŘÍ  ODMÍTAJÍ  FATIMU,  KTEŘÍ  ZABRAŇOVALI,  ABY  JEJÍ  POSELSTVÍ  BYLO  VŠEOBECNĚ  ROZŠIŘOVÁNO!  Přirozeně, když tyto   d u š e,   k t e r é   m n e   b u d o u   p r o s i t    i   v   posledním  okamžiku  o   p r o m i n u t í,   zachráním je, neboť jsem nekonečné   M i l o s r d e n s t v í.  Avšak ztratí navždy svou vinou nesmírné milosti, dary a ostatní dobrodiní.
  Úděs a zděšení se zmocní mých nepřátel a jejich pokoření před ostatními. Není možno, aby nebyl potrestán výsměch Bohu. Není možno, aby byla ustavičně odmítána má Nejsvětější Matka, aniž by Všemohoucí Bůh zasáhl a viníky potrestal.
  V hodinu odplaty nebudou moci nepřátelé mé Matky, naší milé Paní z Fatimy, nalézti žádnou výmluvu před svým soudcem. V určenou hodinu můj Otec rozhodne a všichni budou potrestáni. Vaše planeta se bude otřásat až do svých základů. Mrtví budou vstávat a nastane hrozná bouře.
  Hromy a blesky proniknou tuto zemi, naplněnou hříchy. Lidé této země budou zachváceni strašným zděšením  a  můj   O t e c   b u d e   t ř í d i t   d o b r é   o d   š p a t n ý c h !

============================================================================================================================

                                           SVATÝ KNĚZ PIO A GARABANDAL:
  Pater Pio psal dětem z Garabandalu dopis:"Drahé děti, dnes ráno v devět hodin mě Panna Maria požádala, abych vám řekl: 'Ó blažené dívky ze San Sebastian de Garabandal! Slibuji vám, že budu s vámi  až  d o   k o n c e   č a s ů,  a vy budete se mnou na konci světa. Potom se se mnou spojíte ve slávě Nebe.' Za toto Mariino poselství Otec Pio připsal:"Posílám vám kopii modlitby fatimského růžence, jak mě o to žádala Panna Maria. Tento růženec nadiktovala sama Nejsvětější Panna a má se rozšiřovat ke spáse hříšníků  a  k  záchraně lidstva   p ř e d   n e j s t r a š n ě j š í m i   t r e s t y,  kterými nám hrozí dobrotivý Bůh. Dávám vám jenom jednu radu:  M O D L E T E   S E   A   P O V Z B U Z U J T E   K   M O D L I T B Ě   D R U H É,   P R O T O Ž E   S V Ě T   S T O J Í   N A   P O K R A J I   Z K Á Z Y !.  Nevěří vám, nevěří vašim rozhovorům s Pannou Marií... U V Ě Ř Í,   A Ž   B U D E   V E L M I,   V E L M I   P O Z D Ě...."
   Páter Pio viděl velký zázrak, který má být v Garabandalu, ještě před svou smrtí, tak jako kněz Luis Andreu v noci 8.srpna 1961 u borovic.
  A přesto Církev zjevení v Garabandalu neuznala!!!
           
==========================================================================================================================

                   POSELSTVÍ PANNY MARIE MIRJANĚ V MEDJUGORJE 2.ČERVNA 2012:

  "Drahé děti!  N e u s t á l e   j s e m   m e z i   v á m i,  protože svou bezmeznou láskou vám chci   u k á z a t   b r á n u   R á j e !
  Chci vám říci, jak se otvírá:  D O B R O T O U,   M I L O S R D E N S T V Í M,   L Á S K O U,   P O K O J E M   A   M Ý M   S Y N E M.  
  Proto, děti moje, neztrácejte čas marnostmi - zachránit vás může jen poznávání lásky mého Syna. Tou spasitelskou láskou a Duchem Svatým On vyvolil mne - a já, spolu s Ním volím vás, abyste byli apoštoly jeho lásky a vůle.
  Děti moje, veliká je vaše odpovědnost! Přeji si, abyste vy, svým příkladem, pomohli hříšníkům prohlédnout, obohatili jejich ubohé duše a navrátili je do mé náruče.
  Proto se modlete, MODLETE SE, POSTĚTE A PRAVIDELNĚ ZPOVÍDEJTE.  Je-li   p ř i j í m á n í   m é h o   S y n a (ve svaté hostii)   S T Ř E D E M   V A Š E H O   Ž I V O T A,   PAK SE NEBOJTE, můžete všechno. Já jsem s vámi.
  KAŽDÝ  DEN  SE  MODLÍM  ZA  PASTÝŘE  A  OD  VÁS  OČEKÁVÁM  TOTÉŽ,  neboť, děti moje,  BEZ  JEJICH  VEDENÍ  A  POSILNĚNÍ  SKRZE  POŽEHNÁNÍ   N E M Ů Ž E T E   N I C !  Děkuji vám."
 

                               POSELSTVÍ PANNY MARIE MIRJANĚ V MEDJUGORJI 2.KVĚTNA 2012:

  "Drahé děti! S mateřskou láskou vás prosím: dejte mi své ruce, dovolte mi, abych vás vedla. Já, jako Matka, vás chci zachránit od nepokoje, zoufalství a věčného vyhnanství. Můj Syn svou smrtí na kříži ukázal, jak   v e l i c e   v á s   m i l u j e,  obětoval se kvůli vám a vašim hříchům.  N E O D M Í T E J T E   J E H O   O B Ě Ť,  neobnovujte svými hříchy jeho utrpení,  n e z a v í r e j t e   s i   b r á n u   r á j e !
  Děti moje,  N E Z T R Á C E J T E   Č A S !  Nic není důležitějšího než jednota v mém Synu.
  Já vám pomohu,  protože  MĚ  N E B E S K Ý   O T E C   P O S Í L Á,  abychom mohli ukázat cestu milosti a spásy  t ě m,  k t e ř í   H o   n e z n a j í.   Nebuďte tvrdého srdce, důvěřujte mi  a   K L A N Ě J T E   S E   M É M U   S Y N U.
  Děti moje, nezapomínejte na  NA  SVÉ  PASTÝŘE, AŤ  JSOU  KAŽDÝ  DEN  VE  VAŠICH  MODLITBÁCH.  Děkuji, že jste přijali mou výzvu.

 V roce 1991 Matka Boží řekla:"Dnes vás prosím o modlitbu  j a k o   n i k d y   p ř e d t í m !   Satan je silný  a   c h c e   z n i či t   nejen   l i d i,   ale i přírodu a   p l a n e t u,   na které žijete... Bůh mě poslal k vám, abych vám pomohla."(VÁLKA V PERSKÉM ZÁLIVU?)
  ==========================================================================================================================

                                             PÁN JEŽÍŠ AMPARO BARDENASOVÉ - ESCORIAL 1982:

  ..."ŽIJETE POSLEDNÍ VTEŘINY PŘED KATASTROFOU! Pro Mne jsou to pouhé vteřiny. Právě proto vám vaše Matka přináší poselství, vy ho však neberete na vědomí! Trest zasáhne a zničí dvě třetiny lidstva a přesto přese všechno to nechcete brát na vědomí. Nechť každý z vás v tichosti  s v é h o   s r d c e   p r o s í   B o h a   o   m i l o s t,  po které touží;  j e š t ě   d n e s   v á m   b u d e   d á n a !
  NEBOŤ MŮJ OTEC JE JEN DOBRO!  O d p u s t í   i   n e j v ě t š í m   h ř í š n í k ů m  v  posledním  okamžiku jejich života...Říkejte umírajícím, že čím větší je jejich   h ř í c h,   tím větší je   M o j e   M i l o s r d e n s t v í !
   U Ž   V   T O M   O K A M Ž I K U,  K D Y   D U Š E   O P O U Š T Í   T Ě L O,   S E   O C I T Á   V   O N O M   N Á D H E R N É M   S V Ě T L E !  Povězte jim slova Ježíšova..."

============================================================================================================================

                                             PAPEŽI  A  MARIÁNSKÁ  ZJEVENÍ:
                               
  PAPEŽ  FRANTIŠEK  PROHLÁSIL,  že poselství máme brát opatrně a  ŽE  PANNA  MARIA  NENÍ  ŽÁDNÝ  POŠTOVNÍ  ÚŘAD,  ABY  NÁM  MUSELA  NOSIT  VZKAZY  Z  NEBE! (Že by papež František nectil Pannu Marii a neuznával její poselství?)
                                        ============================================
  Již zemřelý katolický kardinál Hans Urs von Balthazar řekl už v 80-letech minulého století, že  MNOHÁ  "SOUKROMÁ  ZJEVENÍ" zejména od roku 1830 jsou určena pro celé lidstvo  A  ZCELA  PŘESAHUJÍ  SOUKROMÝ  CHARAKTER!
                                        ============================================
  Joseph Ratzinger - BÝVALÝ  PAPEŽ  BENEDIKT XVI. podává logické argumenty k tématu prorokování  JAKO  PROTIKLAD  K  NELOGICKÝM  NÁMITKÁM  TĚCH,  KTEŘÍ  ZNEVAŽUJÍ  FUNKCE  A  POTŘEBNOST  SOUKROMÝCH  ZJEVENÍ  PRO  LIDSTVO,  vysvětluje logičnost a nutnost existence vizionářství v čase před druhým příchodem Ježíše Krista a uvádí na pravou míru, jak je to s ukončeností Božího zjevení:
  "Skutečná událost zjevení sestává ze skutečnosti, že jsme zahrnuti do onoho "tváří tvář" s Bohem. Zjevení není nic jiného než Bůh, který se nám dává, který s námi vytváří dějiny a který nás shromažďuje a sdružuje v jeden celek. Je to událost setkání, která s sebou nese také komunikativní rozměr a poznávací strukturu, která v sobě zahrnuje také poznávání pravdy zjevení.
  On je plně mezi námi a Bůh nám nemůže dát ani říct nic většího než sám sebe. Ale právě tato celistvost Božího odevzdání se - čili že On, Logos, je přítomen v těle - znamená také, že máme dál pronikat do tohoto tajemství. To nás odkazuje ke struktuře naděje.
  Jsem přesvědčen, že pneumatologická christologie Ježíšova proslovu na rozloučenou v Janově evangeliu, kde mluví o příchodu Ducha Svatého, je velmi důležitá pro naše téma, jelikož Kristus vysvětluje, že jeho příchod v těle byl pouze první krok. Efektivní příchod se uskutečňuje, jakmile už Kristus není poután k jednomu místu nebo jednomu místu omezenému tělem, nýbrž jako Vzkříšený přichází v Duchu ke všem, způsobujíc, že také vstoupení do pravdy vyžaduje stále více hloubky. Tak se otevřel nový způsob, jak uvést člověka do celé pravdy. Podle mě je evidentní že právě tato pneumatologická christologie určuje čas Církve, myslím čas, ve kterém k nám Kristus přichází v Duchu - prvek proroctví, jako prvek naděje, nemůže přirozeně chybět ani mizet.
 U Pavla je zvláště zřejmé, že jeho apoštolát, který je univerzální, určen celému pohanskému světu, zahrnuje také prorocký rozměr: jeho setkání se vzkříšeným Kristem nám odkrývá zmrtvýchvstání a uvádí nás do hloubky Evangelia. Díky tomuto setkání on rozvíjí nové chápání Kristova Slova, zvýrazňuje aspekt naděje a ukazuje jeho zlomový potenciál.
  Otázka, na kterou se tedy ptáme, je, co se děje v čase Církve po skončení apoštolské doby.  K jejímu zodpovězení je velmi důležitá pasáž z druhé kapitoly Pavlova listu Efezanům, ve které píše:"Církev je postavena na  APOŠTOLECH  A  PROROCÍCH."   Moderní exegeze nám říká, že pojetí "apoštola" je třeba chápat v širším smyslu a pojetí "proroka" by mělo ukazovat na proroky v Církvi.
  Prorocký prostor je především prostor, KTERÝ  SI  REZERVUJE  BŮH,  ABY  OSOBNĚ  A  VŽDY  ZNOVU  ZASÁHNUL,  PŘEBÍRAJÍC  INICIATIVU.  Myslím, že by měl pokračovat pod dvojí formou, jako to ostatně bylo v celé historii Církve.
  Co se týče prvního způsobu, v apoštoské škole by vždy měl být uznáván prorocký nárok, tak jako samotní apoštolové byli svým způsobem také proroky.(Sv.Pavel a jeho setkání s Duchem Krista na cestě do Damašku, sv.Jan a jeho vidění Apokalypsy a Nového Jeruzaléma a budoucnosti Církve..) Takto se v Církvi nezdůrazňuje jen přítomnost, ale také to, že  SAMOTNÝ  DUCH  SVATÝ  MÁ  VŽDY  MOŽNOST  JEDNAT!
  Druhý způsob počítá s tím, že SI  BŮH  SKRZE  CHARISMATA  NÁROKUJE  PRÁVO  ZASÁHNOUT  PŘÍMO  V  CÍRKVI,  ABY  JI  PROBUDIL,  VAROVAL,  VYVÝŠIL  NEBO  POSVĚTIL. Myslím, že tyto prorocko-charizmatické dějiny prostupují celý čas Církve.
  Vzpomeňme například na zrod mnišství, když opat Antonín odchází na poušť. Právě mniši zachránili christologii od arianismu a nestorianismu.
  Není těžké následně v hnutí žebravých řádů uvidět charizmatický původ. Dominik ani František neprorokovali ohledně budoucnosti, pochopili však, že pro Církev nastal moment, kdy se má osvobodit od feudálního systému a  ZNOVU  VYZDVIHNOUT  UNIVERZALITU  A  CHUDOBU  EVANGELIA  A  TAKÉ  APOŠTOLSKÝ  ŽIVOT!  Tímto způsobem vrátili Církvi její pravou tvář, Církve animované Duchem Svatým a vedené samotným Kristem. Dominik a František znamenají nový začátek a dali tak podnět k reformě církevní hierarchie.
  Dalšími příklady jsou Kateřina Sienská a Brigita Švédská. Považuji za velmi důležité zdůraznit, že  VE  CHVÍLÍCH  ZVLÁŠTĚ  TĚŽKÝCH  PRO  CÍRKEV,  jako byla avignonská   K R I Z E   A   S C H I Z M A,   jež následovalo, vyvstaly ženské postavy,  ABY  VYZDVIHLY  POŽADAVEK  KRISTA,  Krista, který žije a trpí ve své Církvi.
  Právě v Marii se přesně definuje, co to je prorokování:  JE  TO  TA  INTIMNÍ  SCHOPNOST  NASLOUCHAT,  VNÍMAT  A  CÍTIT,  KTERÁ  DOVOLÍ  ČLOVĚKU  VYTUŠIT  ÚTĚCHU  DUCHA  SVATÉHO,  PŘIJMOUT  JEJ  V  SEBE,  UDĚLAT  PLODNÝM  A  PŘIVÉST  PLODNĚ  NA  SVĚT. Církevní otcové vždy viděli Marii jako prototyp křesťanského proroka, od ní se odvíjí prorocká línie, která  PAK  VSTUPUJE  DO  DĚJIN  CÍRKVE. K této linii patří také sestry velkých svatých, kteří své bratry vedli na duchovní cestu, jako svatý Ambrož, Basil, Řehoř Naziánský a také svatý Benedikt.
  Později, v pozdním středověku, narazíme na  VELKÉ  ŽENSKÉ  OSOBNOSTI,  z nichž musím zmínit Františku římskou a v 16.století  sehrála Terezie z Avily klíčovou roli pro Jana od Kříže!   A obecněji též  PRO  CELKOVÝ  VÝVOJ  VÍRY  A  ZBOŽNOSTI.
  Ženská prorocká línie měla velký význam v dějinách Církve: Kateřina Sienská a Brigita Švédská nám mohou být příkladem.
  O B Ě    M L U V I L Y   K    C Í R K V I,  V   N Í Ž   H R O Z I L   Ú P A D E K   K V Ů L I   V N I T Ř N Í M   B O J Ů M.
  ONY  CÍRKEV  ZNOVA   PROBUDILY   A   OBNOVILY   HODNOTU   EVANGELIJNÍ   JEDNOTY,  P O K O R Y,  O D V A H Y   A   E V A N G E L I Z A C E!(Regina 2+3/2014-zkráceno)
========================================================================
  Také v dnešním čase, kdy se schyluje k veliké destrukci Církve, víry a svatosti Božích služebníků a odpadu od víry mnoha křesťanů, volá nás nebe ústy proroků a četných vizionářů k návratu k Ježíši, Církvi a svaté Eucharistii - k její úctě - která je pro nás "chlebem života". barmanka

============================================================================================================================                                
                                     084. Poselství Ježíše ze dne 13. května 2011 v 22:45.
                            PROČ BŮH, VĚČNÝ OTEC, POSÍLÁ NA SVĚT NOVÉ PROROKY.

  Moje drahá, milovaná dcero,
pochybovačům, zvláště mým posvěceným služebníkům, jež mohou odmítat mé Slovo v těchto poselstvích, bych rád řekl toto:  
 Pozvedněte svou víru ve Mě přiznáním, že mé Slovo bylo dáno světu nejenom za mého času na zemi, ale prostřednictvím Ducha Svatého i potom.
  Již   o d   p o č á t k u   č a s u   Bůh, můj Věčný Otec,   k o m u n i k o v a l   s   l i d s t v e m   p r o s t ř e d n i c t v í m   p r o r o k ů.  Tímto způsobem bylo učení Pravdy oznámeno lidem, aby zajistilo, že jejich víra zůstane silná.
  Jiná odhalení a lekce pravdy byla dána lidem prostřednictvím apoštolů, jiných oddaných následovníků a prostřednictvím proroka Jana Evangelisty. Potom Mé Slovo, Mé učení a všechno, co člověk potřebuje ke své nutné spáse, bylo takové, jaké mělo být.
  Nyní, kdy svět čelí největšímu posunu ve své historii, Bůh, můj Věčný   O T E C,   P O S L A L    D O    S V Ě T A    N O V É    P R O R O K Y.  Tito proroci, nemylte se,   n e p ř i n á š e j í   n o v é   u č e n í,  protože to není třeba. Jsou však posláni ze tří důvodů:
1. PŘIPOMENOUT LIDSTVU PRAVDU, OBSAŽENOU V KNIZE ZJEVENÍ.
2. VYBURCOVAT LIDI A UPOZORNIT  J E   N A   Č A S,   V E   K T E R É M   Ž I J Í,   aby si mohli znovu probudit svou víru.
3. Aby  P O M O H L I   R O Z Š Í Ř I T   O B R Á C E N Í,  takže moji následovníci mohou zformovat největší armádu ze všech, aby zachránili duše.
  Já komunikuji s tímto a s jinými proroky,  aby mé Slovo bylo slyšeno   V E   V Š E C H   K O U T E C H   S V Ě T A.
  Vzpomeňte si na moji absolutní lásku a soucit!
  Pozorně naslouchejte všem těmto poselstvím, jež nejenom hlásají mé Slovo, jak ho znáte, ale která vám odhalují moji absolutní lásku a soucit pro každého jednoho z vás. Vzpomeňte si také na mé veliké milosrdenství. Všem hříšníkům bude odpuštěno, jestliže požádají o vykoupení.
  Satan povstane prostřednictvím svých ubohých svedených následovníků, jež odvedl ode Mne – jejich jediné naděje k věčné spáse – avšak jen na krátkou dobu. To bude, musím vás přesto varovat, strašné období pronásledování vedené rudým drakem a těmi politickými entitami, které nejsou od Boha. Sílu vytrvat během těchto zkoušek naleznete v modlitbách a ve svátostech.
  Všechny tyto události byly předpověděny a musí se stát, aby zlo bylo konečně ze světa vymýceno. Je tedy nutné, aby se tato očista a série trestů uskutečnily. Protože jenom pak bude svět připraven na Nový ráj na zemi.
  NIKDY  NEIGNORUJTE  MÉ  VOLÁNÍ ! Až uvidíte, že proroctví vám odhalené prostřednictvím mých vyvolených poslů se začínají uskutečňovat, budete s jistotou vědět, že jsem to Já, kdo s vámi hovoří.
   Váš Božský Spasitel Ježíš Kristus
============================================================================================================================
                                             NÁZORY  SVATÝCH  NA  SOUKROMÁ  ZJEVENÍ:

 Arnold Jansen, který byl v Církvi před deseti lety svatořečen, je velkou postavou misijního vzepětí církve 19.století. Jeho bezbřehá důvěra ve vládu božské Prozřetelnosti, mu umožnila zvěstování evangelia v mnoha národech a kulturách. Pracoval na "jednotě křesťanů", podporoval "apoštolát modlitby". Příležitostně řekl:"Kdybychom se tolik modlili za protestanty, kolik na ně nadáváme, dávno by se stali katolíky!"
  Vybudoval misijní domy po celém světě: v Slezsku, v Sársku, u Salzburku. Dále šly sna Arnolda Jansena do Toga, do Severní a Jižní Ameriky, na Novou Guineu, do Japonska, do USA - myslel na celý svět!
  Arnold Jansen byl fascinován stigmatizovanou ženou, která v té době vzbuzovala v celém münsterském kraji velkou úctu, Annou Kateřinou Emmerichovou. I když zemřela roku 1824, zůstala mezi lidem živá až do dnešních dnů. Její vize se pilně četli. V časopisu "Malý posel Srdce Ježíšova" šířil její poselství. Spolupráce s ní se nemohl vzdát ani takový apoštol, jakým byl Arnold Jansen, přičemž základ spočíval v tom:
  1./Nikdo není zavázán věřit, co se tam vypráví...
  2./Nikdo nesmí tato sdělení klást na roveň s Písmem svatým!
  3./Pravá "soukromá zjevení" se mají mít v největší vážnosti, má se předpokládat, že skutečně přicházejí od Boha a nejsou lidským slovem.
  Platí 2000 let stará slova Písma svatého:"Dar z promlouvání z vnuknutí nepodceňujte! Všecko zkoumejte, a co je dobré, toho se držte!"(1 Sol 5,20-21) ANO,, BYLO  BY  MNOHEM  LÉPE  NA  SVĚTĚ,  KDYBY  SE  LIDÉ  DRŽELI  TOHOTO  SLOVA!
  Ve Vídni si dal poradit od zde žijící mystičky Magdaleny Leitnerové. Držel se při tom slova Písma svatého:"Nepohrdejte prorockým darem!"
  Papež Pavel VI.při Jansenově blahořečení pronesl 19.října 1975 tato slova:"Velké misijní dílo, které vybudoval Arnold Jansen téměř bez lidských prostředků, je vzácným plodem jeho apoštolského působení a neochvějné důvěry v Boží vůli a prozřetelnost. Byl to muž neustávající modlitby a horlitel apoštolátu modlitby. Zvláště uctíval Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Boží slovo a Ducha Svatého..."
  (Světlo 32/2013-zkráceno)
=============================================================================================================================
                      VYJÁDŘENÍ  NA  SOUKROMÁ  BOŽÍ  POSELSTVÍ  NAŠEHO  ARCIBISKUPA:
                      Vyjádření arcibiskupa Graubnera k šíření tzv."Velkého varování Ježíše Krista".
   Na různé dotazy laiků i kněží na tak zvané "Velké varování Jažíše Krista", které se šíří po internetu a někde také rozdává v kostelích ve formě brožurky, odpovídá olomoucký arcibiskup Jan Graubner následujícím sdělením:
  Tato poselství o velkém Božím varování pocházejí z údajných   S O U K R O M Ý C H   Z J E V E N Í C H   nejmenované irské vizionářky.   N e m a j í   s c h v á l e n í   ž á d n é   c í r k e v n í   a u t o r i t y.
  Přestože obsahují modlitby k Božímu milosrdenství, vyzývají ke zpovědi a svěcení "pečetí" knězem,   O B S A H U J Í   Ř A D U   B L U D Ů   A   N E J S O U   V   S O U L A D U   S   N A U K O U   K A T O L I C K É   C Í R K V E.  Věřící vyzývám, aby se nepodíleli na šíření těchto   b l u d a ř s k ý c h   p o s e l s t v í.  Jediná správná reakce na všechna poselství tohoto druhu  J E   P O K Á N Í   podle výzvy Jana Křtitele:
   "N A P L N I L   S E   Č A S   A   P Ř I B L Í Ž I L O   S E   K R Á L O V S T V Í   B O Ž Í.   Č I Ň T E   P O K Á N Í   A   V Ě Ř T E   E V A N G E L I U."(Marek 1,15)  Je třeba   p ř i j í m a t   B o ž í   s l o v o   s   o p r a v d o v o u   v í r o u   a   ž í t   p o d l e   n ě h o.
 S plným vědomím pastýřské povinnosti upozorňuji všechny věřící na tato nebezpečí a zároveň je prosím, aby věrni evangeliu usilovali   o   s v a t ý   ž i v o t   v e   s p o l e č e n s t v í   c í r k v e.
 Ty, kteří snad uvěřili bludným naukám prosím, aby se   P O K O R N Ě   V R Á T I L I   K   N A U C E   E V A N G E L I A   A    K A T O L I C K É   C Í R K V E.
  Všechny zahrnuji do svých modliteb a provázím svým požehnáním.
       Jan Graubner, arcibiskup olomoucký


                                            BEZ  POKORY  NELZE  ROZUMĚT  BOŽÍM  TAJEMSTVÍM!
                                         (Homílie Benedikta XVI. při mši svaté 1.prosince 2009)

  Drazí bratři a sestry, Pánova slova z evangelia, která jsme právě vyslechli, jsou  VÝZVOU  PRO  NÁS  TEOLOGY,  nebo možná lépe řečeno,  POZVÁNÍM  KE  ZPYTOVÁNÍ  SVĚDOMÍ: Co je to teologie? Co jsme my, teologové? Jak pěstovat dobře teologii? Pán chválí Otce za to, že ukryl velké tajemství Syna, tajemství Trojice, kristologické tajemství před moudrými a chytrými. Oni je nepoznali, ale zjevil je maličkým, kteří nejsou učení, kteří nemají vznešenou kulturu. Pán jednoduše popisuje okolnosti  z vlastního života. Zákoníci dovedou říci mudrcům z Východu, že se Mesiáš narodí v Betlémě, avšak nepovažují za potřebné tam jít: zůstává jim jen akademické poznání, které se nedotýká jejich života!
  Během celého Pánova veřejného života vidíme totéž. Pro učence je nepřijatelné, že by "neučený Galilejec" mohl být skutečně Synem Božím. Zůstává pro ně nepřijatelným, že by jediný a vznešený Bůh nebe i země mohl být přítomen v tomto člověku! Vědí všechno, znají také Izaiáše, kapitolu 53, všechna velká proroctví, ale tajemství jim zůstává skryto. Je však zjeveno maličkým, počínaje Matkou Páně až k rybářům Galilejského jezera. Oni poznají a také římský setním pod křížem:"Toto je Syn Boží."
  Podstatná fakta Ježíšova života už nepatří jen do minulosti. Jsou přítomná různými způsoby ve všech generacích. Je tomu tak i v naší době. Existují velcí znalci, velcí specialisté, velcí teologové, kteří se učí víře a kteří nás naučili spoustu věcí.
PRONIKLI DO DETAILŮ PÍSMA SVATÉHO, DĚJIN SPÁSY. NEMOHLI VŠAK SPATŘIT SAMO TAJEMSTVÍ, PRAVÉ JÁDRO: že tento Ježíš byl skutečně Božím Synem, že Trojjedinný  BŮH  VSTUPUJE  DO  NAŠICH  DĚJIN, v člověku jako my. Podstatné jim zůstalo skryté.
  Vzniká tak otázka: Proč je tomu tak? Je křesťanství náboženstvím hlupáků? Hasne víra tam, kde se probouzí rozum? Jak je to?
  Podíváme-li se do všech staletí, platí to, co říká Ježíš. A ještě jeden postřeh: Člověk, který uznává, kým je, uznává svou míru a velikost Boží,  OTEVÍRÁ  SE  V  POKOŘE  PRO  NOVOST  BOŽÍHO  JEDNÁNÍ. A právě tak uznáním své malosti stává se "maličkým", takovým, jaký je,  A  DOSTÁVÁ  SE  MU  PRAVDY! TADY JSOU MOUDROST A ROZUMNOST DARY DUCHA SVATÉHO, které spočívají na Mesiáši Kristu.
  Zdá se, že existuje dvojí způsob užití rozumu a dvojí způsob, jak být moudrými nebo maličkými.
  Je tu autonomní způsob užití rozumu, který se staví nad Boha, v celém spektru věd, počínaje přírodními vědami, kde je metoda vhodná ke zkoumání matérie zevšeobecněna. V této metodě není pro Boha místo. Bůh tedy neexistuje.
  A stejně tak v teologii: LOVÍ SE VE VODÁCH PÍSMA  ZA  POMOCI  SÍTĚ,  KTERÁ  UMOŽŇUJE CHYTAT JEN  "URČITOU  VELIKOST  RYB", A  TY,  KTERÉ  SE  VYMYKAJÍ  TÉTO  MÍŘE,  CHYTIT NELZE,  A   T U D Í Ž   N E M O H O U   E X I S T O V A T !
   A tak se velké tajemství Ježíše, Syna, který se stal člověkem, redukuje na jakéhosi historického Ježíše, skutečně tragickou postavu,..kdo zůstal v hrobě, rozpadl se a je SKUTEČNĚ MRTEV. Tato metoda dovede chytit určité ryby, ale vylučuje velké tajemství, protože ČLOVĚK  SÁM  ZE  SEBE  ČINÍ  MÍRU,  P O D L É H Á   P Ý Š E,  která je současně velkou hloupostí, jež absolutizuje určité metody , které nejsou vhodné na velké skutečnosti. Upadá do téhož akademického cítění, jaké jsme viděli u zákoníků, kteří odpovídají mudrcům: mne se to netýká...SPECIALIZACE,  KTERÁ  VIDÍ  VŠECHNY  DETAJLY,  ALE  UŽ  NEVIDÍ  CELEK!
  Nicméně, zůstává určitý druh maličkých, kteří jsou současně učení. Pod křížem stojí Matka Páně, pokorná služebnice Páně a vznešená žena  O S V Í C E N Á   B O H E M.   A stojí tam též Jan, rybář od Galilejského jezera, onen Jan, který bude právem církví nazván TEOLOG, PROTOŽE  SKUTEČNĚ  DOVEDL  VIDĚT  TAJEMSTVÍ  BOHA  A ZVĚSTOVAT  JE.
  Takto se Pán po svém vzkříšení na cestě do Damašku dotýká také Šavla,  KTERÝ  JE  JEDNÍM  Z  UČENÝCH,  KTEŘÍ  NEVIDÍ.  On sám se ve svém prvním listě Timotejovi navzdory svému vědění nazývá  I G N O R A N T E M. Zmrtvýchvstalý se jej však dotýká a velký učenec se stává maličkým a právě tak vidí bláznovství Boží, která je moudrostí, jež je větší než všechno lidské poznání....
  Chceme nyní prosit, aby nám Pán dal  TUTO  PRAVOU  POKORU.  Kéž nám dá milost být maličkými, abychom byli  SKUTEČNĚ  MOUDRÝMI,  kéž nás osvítí, dá nám uzřít svoje tajemství radosti Ducha Svatého,  POMŮŽE  NÁM  BÝT  OPRAVDOVÝMI  TEOLOGY,  protože byli zasaženi v hloubce svého srdce, svého bytí. AMEN. (Světlo 52/2009)
(Modleme se za pokoru našich biskupů!)
============================================================================================================================
                                    399. Poselství Ježíše ze dne 12. dubna 2012 v 11:27.

  S T Ů J T E   P E V N Ě   P Ř I   M N Ě,   V A Š E M   J E Ž Í Š I !   Nikdy nepochybujte o mém Svatém Slovu.
  Kniha Zjevení je pravdivé Boží Slovo. Nelže vám.
  Ne všechna tajemství v ní obsažená jsou vám známa. Všechny je odhalím prostřednictvím Marie Božího milosrdenství, i když pravda bude vášnivě  N A P A D Á N A   A   P O V A Ž O V Á N A   Z A   K A C Í Ř S T V Í.
  Nezapomeňte jednu důležitou lekci:  Mé Slovo, bylo také  považováno  Z A   K A C Í Ř S T V Í,  když  J S E M   P Ř I Š E L  P O P R V É   N A   Z E M !
  Věřící, včetně mých posvěcených služebníků, kteří představují mou církev na zemi, budou mé Slovo, které dostáváte teď, za mého Druhého příchodu,  T A K É   P O V A Ž O V A T   Z A   K A C Í Ř S T V Í.(viz arcibiskup Graubner)
  Satan obětuje mnoho duší, aby uspokojil svoji konečnou touhu způsobit co největší hoře.
  Buďte ujištěni, že to bude   k a t o l i c k á   c í r k e v,   založená Mnou a dána pod velení mého milovaného apoštola Petra, která v tomto konci časů  b u d e   n e j v í c e   t r p ě t.
 Tak mnoho temnoty sestoupilo na všechny Boží děti, že jen velmi málo z nich má odvahu veřejně hlásat mé Slovo.
Tyto ohavné lži se rozšiřují daleko nad tento rámec.
  P R A V D A   M É H O   P Í S M A,   obsažená v Knize Zjevení,   B Y L A   V Y S V Ě T L E N A   mnoha mými církvemi. S tak mnoha modifikacemi,  a  V Š E C H N Y   Z   N I C H   Z A L O Ž E N Ý M I   N A   L I D S K É M   V Ý K L A D U.
  Můj milovaný   P A P E Ž   B E N E D I K T  XVI.  J E   P O S L E D N Í M   P R A V Ý M   P A P E Ž E M    N A   Z E M I.
  P E T R   Ř Í M A N   je můj Petr, původní apoštol, který   B U D E   V L Á D N O U T   M É   C Í R K V I   Z   N E B E  pod velením mého Věčného Otce. Potom, až přijdu panovat za mého Druhého příchodu, bude vládnout všem Božím dětem,   a ž    s e   v š e c h n a   n á b o ž e n s t v í   s j e d n o t í   d o   j e d i n é   s v a t é   a p o š t o l s k é  c í r k v e.
 Mějte se stále na pozoru.
============================================================================================================================
                             
                                     POSELSTVÍ  JEŽÍŠOVO  P. OTTAVIOVI  MICHELINIMU  R. 1975:

  Přišel jsem do tohoto pozemského života. Moji andělé to nešli oznámit mocným a bohatým této země, ale pastýřům,  p o k o r n é m u   a   č i s t é m u   l i d u,  spravedlivému a počestnému. Pastýři přicházejí, aby Mě pozdravili a darovali Mi svou lásku. Jelikož jsem se narodil  v  úkonu nekonečné pokory,  chtěl jsem mít kolem sebe lidi prosté,  pokorné,   č i s t é h o   s r d c e.  Takoví mají být moji biskupové, moji kněží a moji věřící se tak stanou očištěnou Církví.
  Můj Otec Mi dal jako pěstouna Josefa, muže spravedlivého. Co to znamená, muž spravedlivý? Muž svatý, který uskutečňuje spravedlnost, muž pokorný, muž čistý.
  Kdyby moji biskupové a kněží chtěli trochu přemýšlet, museli by pochopit jasně,   c o    B ůh   o d    n i c h    ž á d á !  Stačilo by rozjímat a učit se. Mezi mými apoštoly byl jeden obvzlášť milovaný, Jan. A byl mezi nimi i jiný, s pyšným srdcem a nečistou duší, který navzdory mému milosrdenství skončil jako   z o u f a l e c   v   p e k l e !  Nechtěl přijímat podněty mé lásky a mého milosrdenství. A kdo pak byli světci? Byli to moji praví přátelé.
  Již jsem ti řekl, že   V Í R U - N A D Ě J I - L Á S K U   není možno nikdy oddělovat. Jsou tak trochu jako osoby v Trojici, rozličné, ale spojeny v jedno všechny tři.  J s o u   t o   n a d p ř i r o z e n é   c t n o s t i,  které uděluje duši  každého  křesťana  sám  Bůh,  aby  se  tak   k ř e s ť a n   s t a l   B o ž í m   d í t ě t e m,  spoluúčastníkem Božské přirozenosti a tedy podobným Bohu.
  Ubohé moje děti, ubozí kněží, jak ubohý je váš život: neznáte LÁSKU ! Jak smutný je váš život: neznáte hlavní hybnou sílu vaší radosti, NADĚJI. Neznáte VÍRU, sílu, která vám dává zvítězit nad zkouškami a těžkostmi! Jak porušená je vaše přirozenost! Proč jste tak nepokojní a odbojní? Protože tam, kde není láska, tam je odpor, který degeneruje nezřídka i u mých služebníků, k NENÁVISTI!
  NE, MOJI SYNOVÉ, NEJSOU ŽÁDNÉ NEUTRÁLNÍ ZÓNY! Kdo není v pásmu nekonečné Boží lásky, je v pásmu nepřítele Boha i člověka, v pásmu Satana!!!
  Proto nevěřit a také pochybovat o nesčetných zásazích mých a mé Matky ve prospěch lidstva, zásahy, které se vždy děly  p o d l e   p o t ř e b y   d o b y,   je totéž, jako popírat , že    B ů h    j e    L á s k a,  a popírat skutečnost Květu nejkrásnějšího na nebi i na zemi, jakým je Neposkvrněné Srdce mé Matky! Takoví, jako je moje Matka - je vzorem všech ctností, by měli být všichni moji biskupové a kněží.
  KOLIK  ČASU  A  KOLIK  DUŠÍ  SE  ZTRATILO  PRO  NESPRAVEDLIVÉ  PŘEKÁŽKY  NAŠIM  ZÁSAHŮM!
       J A K   S T R A Š N Á   J E   T O   O D P O V Ě D N O S T ! ! !
                                                   Ani dnes nevěří.
  Já, Ježíš, jednorozený Boží Syn, jedno s Otcem i Duchem Svatým, během tří let svého veřejného působení jsem několikrát jasně a přesně ukázal apoštolům a učedníkům,  že   j e   n u t n é,  aby zrno bylo vloženo do země,  a b y   u m ř e l o   a   mohlo přinést hojné plody. Ale nikdo z nich to nechtěl pochopit. Nikdy nepochopili důvod mé smrti  a   m é h o   s t r a š n é h o   u t r p e n í;  a kolikrát jsem o tom mluvil, vždy bez výsledku. Uskutečňoval jsem svůj plán lásky pro spásu lidí a oni nechápali, protože nechtěli přijmout strašnou hodinu temnot. Můj plán začal v mém   POKOŘENÍ  A  CHUDOBĚ,  V  POSLUŠNOSTI  A  UTRPENÍ,  V  USTAVIČNÉ  MODLITBĚ.  Já jsem připravoval svou Církev na "klíčení" v pronásledování od velkých a mocných, ale nenacházel jsem pochopení u svých nejmilejších.
  Pouze jedna bytost měla naprostou jistotu o nevyhnutelnosti hodiny temnot, která doléhala na svět: moje Matka.
  C e l ý  ž i v o t   b y l o   j e j í   S r d c e   p r o b o d e n é   vizí mého umučení a smrti!
  Můj synu, dnes jsou věci stejné jako tehdy, toto zvrácené pokolení, které odmítá Boha Satanovým  hříchem  pýchy,  ZŮSTÁVÁ  N E K A J Í C Í   A   N E V Ě Ř Í   M Ý M   S L O V Ů M !
  Nehovořila moje Matka jasně a s láskou  v   L U R D E C H,   ve   F A T I M Ě   a  na tolika nesčetných místech? A  KNĚŽÍ  N E U V Ě Ř I L I !  A Já jsem mluvil(Poselství pro Vassulu Ryden...),  A   N E U V Ě Ř I L I !
  Před dvěma tisíci lety muselo Zrno zemřít, aby se zrodil mocný a životný výhonek. Hlava rodící se Církve musela obětovat sama sebe ve zničení pro všeobecnou spásu, aby   z a p l a t i l a   nezaplatitelný   d l u h   b o ž s k é   S p r a v e d l n o s t i !
  Dnes celé Mystické tělo, které se stalo neplodným fíkovníkem pro démonické zamoření ateismem,  m á   b ý t   v r ž e n o   d o   z e m ě   jako obilné zrno,  aby   u m ř e l o   a  znovu se zrodilo v plodném božském životě. To odpovídá přesně   n e o d v r a t n ý m   p o ž a d a v k ů m   m é   s p r a v e d l n o s t i   a mého milosrdenství.
 Aktem nekonečného Milosrdenství a Spravedlnosti je tajemství   V Y K O U P E N Í .
 Aktem Milosrdenství a Spravedlnosti  je   H O D I N A   O Č I Š Ť O V Á N Í !
                                              Uzdravím svou Církev.
  Vykoupení pokračuje, uskutečňuje se. Moje Milosrdenství vyžaduje vaši spásu, moje Spravedlnost vyžaduje  Z A D O S T I U Č I N Ě N Í  za dluhy, které jste nadělali jako živé údy, svobodné a rozumné,   s c h o p n é   c h t í t   n e b o   o d m í t a t   d o b r o   a   z l o,  tedy odpovědné za své jednání.
  Nelekej se, můj synu. Milosrdenství požaduje,  a b y    v š i c h n i    b y l i    v a r o v á n i    j a k   v n i t ř n í m  (osobní soud před Bohem),   t a k   v n ě j š í m i   z n a m e n í m i.(Proměnění Hostie v Ježíškovo Srdce, Kříž na obloze, zázrak v Garabandalu.)
  Kdo chce porozumět, ať pochopí;  ALE  KDO  ZACHVÁCEN  PÝCHOU  A  TVRDOŠÍJNĚ  TRVÁ  NA TOM,  ŽE  CHCE  ZAHYNOUT  JAKO  SATAN,  AŤ  ZAHYNE!
  Jaká je to slepota a zatvrzelost! Pokolení zvrácené a nevěřící,  c o   j s e m   j e š t ě   m o h l   u d ě l a t,  a b y c h   t ě   u c h r á n i l   h o d i n y   t e m n o t,  h o d i n y   k r v e   a   s m r t i,  k t e r á   s e   u ž   b l í ž í !?  Co jsem ti mohl dát a nedal jsem ti?
  Dal jsem ti svoji lásku, své otevřené Srdce! Dal jsem ti lásku mé i tvé Matky!   M n o h o k r á t   p ř i š l a   n a   z e m,  aby burcovala vaši ospalost, aby vám připomněla velké skutečnosti víry, aby vám ukázala správnou cestu, po které je třeba jít.
  Uzdravím národy, uzdravím Církev. Už nebude teologů, kteří zatemněni pýchou Satana, místo aby byli světlem, stali se temnotou a rozšířili zmatek a dezorientaci   n e z d r a v ý m   u č e n í m !  Já jsem Bytost naprosto jednoduchá, zatímco mnozí z nich jsou komplikovaní. Nediv se, že nepřijímají tato poselství, že je s pohrdáním odmítají. Jako kdysi učení farizeové v chrámě - nikdy nepřipustí pravdu, která nepochází od nich, protože oni pravdě už nepatří!
  Neboj se. Odvahu! Ať se tvoje duše nestrachuje, odměním tvou učenlivost, budu tě chránit, i když tě neušetřím utrpení. Zachovej Mi lásku!
                                                    Nikdy nespí.
  Je na čase strhnout závoj,  jímž  Satan před vámi zakryl pravdu.   M u s í t e   p ř i p u s t i t   j e h o   e x i s t e n c i !   Vy jste mu však přenechali možnost zatemňovat vaši mysl a ochromovat vaši vůli.  J e   n e z b y t n é   s e   p r o b u d i t !
  Nepřítel nikdy nespí. Všude vás sleduje, ale nic proti vám nezmůže,  j e s t l i ž e   j s t e   v e   s p o j e n í   s e   M n o u,  s   J e ž í š e m.  Musíte být přesvědčeni, že s pomocí   B o ž í   m i l o s t i   můžete Satana vždy porazit.
  Bůh, který je LÁSKA, je vaší pomocí, vaší spásou! V Božím jménu jediným kamínkem porazil David mocného Goliáše, vy pak ve jménu Boha a jeho nejsvětější Matky můžete porazit Giganta království temnot, kdykoliv se ocitnete v jeho ohrožení.
 J E   P O T Ř E B N Á   M O D L I T B A   A   P O K Á N Í,  mnoho modliteb a mnoho pokání! Jen tímto způsobem je možno zajistit, abyste vyšli vítězně ze všech zápasů se zlem.
 Můj synu, vím, kolik odvahy je třeba, aby pastýř duší vykonal toto gesto pokory, ale stal by se tak velkým před Bohem a před Církví. Často se odívají do pokory ve svých projevech a homiliích, ale kdyby se pak někdo odvážil říct jim to, co sami říkají, následoval by výbuch nevole. To znamená, že nehledají duše, ale sami sebe, setrvávají v omylu. Reagují negativně na moje výzvy a potvrzují tak svoji nevyléčitelnou slepotu, nepřipravenost na poslání, tak potřebné pro dobro duší, ale   s t a r a j í   s e   o   s v é   v l a s t n í   z á j m y,  to znamená o svou vlastní pýchu.

                                              Na co ještě čekají?
  Dnes se peklo nebojí biskupů ani kněží, až na výjimky, protože ti nemají na paměti, že základním problémem Církve  j e   s p á s a   v a š i c h   d u š í   a  boj proti těm, kdo chtějí jejich záhubu. Reagují negativně na tyto duchovní skutečnosti i přes moje výstrahy. To znamená, že nehledají duše, ale sami sebe, setrvávají v omylu.
  A nyní dávej pozor. Představ si obrovský počet válečníků, velmi dobře vyzbrojených, kteří zaujali své pozice s přesně připraveným plánem, propracovaným do každé podrobnosti.
  Toto kolosální vojsko, silné navíc svou povahou a svou organizací,  z a h a j u j e   ú t o k   p r o t i   C í r k v i (Jak už řekl biskup Milingo, že ve Vatikánu  jsou satanisté, kteří organizují odboj proti papeži a Eucharistii.) a  proti lidské společnosti, které sice mají značný počet vojáků, důstojníků a generálů, ale neuvědomují si, že mají proti sobě vyzbrojeného  nepřítele,   p l n é h o   n e n á v i s t i,  a proto nepomýšlejí na obranu. Vysmívají se dokonce těm, kteří by chtěli obranu organizovat. Obviňují je, že jsou náboženští maniaci a blázni.
  Mohou za těchto nesnází biskupové ještě čekat, místo aby vystoupili ze svých trůnů, vyšli z paláců, vzali do rukou otěže velení a vedli své vojsko do protiútoku?
  Biskupové a kněží ať se snaží uskutečňovat reformy, které vyhlásil 2.vatikánský koncil, ale které kvůli zásahům a pletichám pekla byly aplikovány nedokonale. (To by si potřebovali přečíst všichni, kdo přijímají na ruku, vysvěcují ženy za kněze a v Německu všichni, kdo tvoří "Církev jsme my".)
  Jestliže se rozhodnou konečně nastoupit na správnou cestu - a bezpečnou Cestou jsem JÁ - budu s nimi a Církev omládne a brzy pozná nevídaný rozkvět.
  Na co se ještě čeká? Pryč s předsudky!
Ať se modlí, aby světlo ozářilo cestu, po které se mají vydat. Projev dobré vůle vás může přivést na správné místo. Na krajní zlo krajní prostředky! Dobře, tímto krajním prostředkem je pro biskupa   r o z h o d n u t í   s v o l a t   s v é   k n ě z e   a  říci jim:"Moji synové, byli jsme oklamáni. Dali jsme se zaskočit svými nenapravitelnými duchovními nepřáteli. Podařilo se jim narušit naši péči, naši bdělost a pozornost k životnímu problému naší pastorace. Musíme realisticky odpovídat na potřeby a zájmy duší.
  Já, pastýř duší, budu nyní na blízku těm, kteří trpí kvůli temným silám pekla, budu bdít a bránit je a moje stádo před jejich úklady, budu používat ty prostředky, které božský Mistr ukázal svými slovy a svým příkladem."

                                                           Hodina změny.
  Nyní víš, že Církev se nachází v těžkých podmínkách, nikoliv z Boží viny, nikoliv proto, že by chybělo obranných prostředků,  ale  protože  se   n e r e a g u j e   n a   ú t o k y,   n a   n á s t r a h y,  n a   p o k u š e n í,  která na ni doléhají.
  Když si vezmete do rukou evangelium, můžete konstatovat, jak jsem postupoval: Mým prvním zaměstnáním bylo poznávat nemocné,  přiblížit se k nim, uzdravit je z nemoci, odpustit jim hříchy, osvobodit posedlé zlým duchem.
Není třeba hledat příčinu u tolika pastýřů spíše  v  n e d o s t a t k u   v í r y   a   p o k á n í ?  Ať zpytují moji biskupové svědomí v těchto dvou bodech a poznají důvody, proč se tak vzdálili od solidní pastorační práce.
  Tento obraz Církve jsem poskytl tobě, ale ty jsi nástrojem zvoleným k tomu,  a b y s   j e j   p ř e d a l   v š e m.  Nedej se odradit, nedej se zastrašit. Všichni, pastýři a kněží, vědí,  Ž E   U D E Ř I L A   H O D I N A   Z M Ě N Y.
 Musí revidovat všechnu pastorační činnost, aktuálně vedenou po špatné koleji.
  P O K U D   T O   N E U D Ě L A J Í   S A M I,  B U D O U   P Ř I N U C E N I,   A B Y   T O   U D Ě L A L I !
  Ať vezmou do rukou evangelium a rozjímají o mojí pastorační činnosti. Jaké jiné pokyny bych mohl ještě dát?  Neztrácejte čas!!!  Tolik  lidských  hříchů  a  tolik  svatokrádeží  u   z a s v ě c e n ý c h   o s o b,  odrážejících lhostejnost křesťanů, TO JE  UŽ  NESNESITELNÉ!
============================================================================================================================
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář