Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.22 INFORMACE, RADY A POSELSTVÍ Z NEBE LIDEM NA ZEMI Č.3

                Č.22   INFORMACE, RADY A POSELSTVÍ NEBE LIDEM NA ZEMI č.3.

                                       Důkazy událostí z irských poselstvích se shodují

                                s informacemi od Panny Marie z jejích zjevení po světě:


                            La Saletta, Fatima, Garabandal, Turzovka, Amsterodam, Kérizinen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      
  Dnes mi bylo vnuknuto, že je čas napsat o zjevení Panny Marie v Amsterodamu v roce 1945. Když jsem to přečetla, byla jsem ztuhlá hrůzou z toho, co už bylo předpovězeno před takovou dobou a co nám teď potvrzuje irské poselství.
  Takže čtěte   h o d n ě   p o z o r n ě   a   s k l á d e j t e   s i   z   n á s l e d u j í c í c h   i n f o r m a c í   n a š i   h r o z n o u   b u d o u c n o s t,  JESTLIŽE SE NEBUDEME MODLIT A NEOBRÁTÍME SE ! ! !
  barmanka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
102.                                     Poselství Ježíše ze dne 31. května 2011 v 15:30.z Irska
                                                                                           
                                        PROROCTVÍ Z GARABANDALU SE NYNÍ STÁVÁ SKUTEČNOSTÍ.

  Má drahá, milovaná dcero,
ušli jsme dlouhou cestu v tak krátkém čase. Nebylo to bez důvodu. Byl to čas, jenž byl celý zapotřebí, abych sdělil mé Nejsvětější Slovo světu, žíznícímu po mé lásce. Ale lidé stále ještě neposlouchají. Protože nechtějí vědět. Zatímco mnoho mých věrných následovníků je nyní pozorných vůči změnám, které přicházejí, tolik ostatních nemá vůbec žádný zájem o varování, až dosud dávaná světu mou milovanou Matkou. Proroctví z Garabandalu se nyní stávají skutečností. Připravte se na tuto událost,  P R O T O Ž E   V Á M   Z B Ý V Á   J E N   P Á R   M Ě S Í C Ů,   abyste připravili vaše duše.
  Prosím, neměj strach, má dcero, neboť Já vím, že tyto události tě rozesmutňují, protože myslíš na budoucnost svých dětí. Velké Varování změní všechno. Ale bude také znamenat, že cesta se rozdvojuje. Lidstvo, až bude probuzeno k pravdě o existenci Boha, si samo ze své vůle zvolí jednu z cest. Cestu ke spáse, nebo cestu k zatracení.

                                                  Trest vymete většinu světa.
  Usilovně se modlete, aby si lidé vybrali první cestu. Pokud se tak nestane, tak svět bude podroben nejpřísnějšímu trestu, jenž jej z větší části vymete. Proč by si to mé děti měly přát? A přesto, kvůli sklonu ke hříchu, lidé si naneštěstí vyberou, že nebudou brát v úvahu moje zaslíbení, a raději budou následovat cestu mistra klamu.
  Řekl jsem vám, že vám nedám datum pro Velké Varování, neboť to ví jenom pár vyvolených duší. Neboť kdyby toto datum bylo zveřejněno, lidé by byli v pokušení hledat vykoupení z pocitu falešné pokory. Důvěřujte Mi. Všechno bude dobré, děti. Jste požehnané, že vám byl dán tento zázračný dar Zjevení. Nyní, v nadcházejících měsících vedoucích k Varování, se svět bude zdát klidnější a trochu cizí. Neboť až se to stane, tak přesto, že   n a   n e b i   b u d o u   v i d i t e l n é   neobyčejné a dramatické  j e v y,   vaše mystická zkušenost bude klidná, abyste byly lépe připraveny  pro  toto  t i c h é   s e t k á n í   s   v a š í m   s v ě d o m í m.
  Nezapomeňte, že čím více lidí bude o této události varováno předem, tím více duší bude zachráněno. Modlete se, modlete se růženec mého Božího Milosrdenství za ty duše, jež zemřou během Varování. Potřebují vaše modlitby.
   Váš milující Spasitel Ježíš Kristus.
464.                                 Poselství Ježíše ze dne 14. června 2012 v 18:15.

                  I KDYŽ NENÍ TŘEBA SE VAROVÁNÍ OBÁVAT, ZPŮSOBÍ BOLEST TĚM,

                                  KTEŘÍ   N E J S O U   VE STAVU MILOSTI.

  Má drahá, milovaná dcero,
Já, tvůj milovaný Ježíš, si přeji, abys požádala všechny mé následovníky, aby dbali mých pokynů.
  Všímejte si každého člena vaší vlastní rodiny, těch mezi vámi, kteří se neřídí mým učením. Hledejte mezi vámi ty duše, které jsou pro Mě ztracené, které Mě navenek odmítají. Pak vás vyzývám, abyste se za ně v tomto čase usilovně modlili.
  Musíte prosit o milosrdenství pro jejich duše. Vaše modlitby a oběti je mohou uchránit od strašlivého utrpení během očisty při Varování.
  I když není třeba se Varování obávat, a musí být přivítáno jako můj mimořádný dar, způsobí bolest těm, kteří nejsou ve stavu milosti.
  Připravte vaše duše předem, neboť pro zdravé duše bude Varování radostnou událostí. Nebudou trpět, protože budou ve stavu milosti, zejména když se pravidelně účastní na svátosti vyznání hříchů.
  Jejich síla pomůže těm, kteří budou muset po Varování projít bolestí očistce.
  Těm, kteří neposlouchají, pomozte každodenní modlitbou mého růžence Božího milosrdenství.
  Nabídněte Mně, vašemu Ježíši, oběť k odčinění hříchů vašich rodin.
  Prokážu milosrdenství každému, kdo přijme černý stav své duše, až budou lidem ukázány během Varování jejich hříchy.
  Jenom těm s upřímnou pokorou a čistým srdcem bude odpuštěno.
  Pokud jde o ty, kteří Mě opustili, včetně dětí, ti mají velmi naléhavou potřebu vašich modliteb.
  Zde je modlitba, kterou se musíte modlit za jejich obrácení během Varování.

                      Modlitba modlitební kampaně (60) za obrácení rodin během Varování:
  "Ó, PŘEDRAHÝ, MILOVANÝ JEŽÍŠI, PROSÍM O MILOSRDENSTVÍ PRO DUŠE MÉ RODINY. (jmenujte je zde) NABÍZÍM TI MÁ UTRPENÍ, MÉ ZKOUŠKY A MÉ MODLITBY K ZÁCHRANĚ JEJICH DUŠÍ OD DUCHA TEMNOTY.
  NECHŤ ANI JEDNO Z TĚCHTO TVÝCH DĚTÍ TĚ NEODSOUDÍ, NEBO NEODMÍTNE TVOU RUKU MILOSRDENSTVÍ.
  OTEVŘI JEJICH SRDCE, ABY SE TĚSNĚ PŘIMKLY K TVÉMU NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI TAK, ABY MOHLY NAJÍT ODPUŠTĚNÍ, KTERÉ POTŘEBUJÍ K ZÁCHRANĚ PŘED PEKELNÝMI PLAMENY.
  DEJ JIM PŘÍLEŽITOST K NÁPRAVĚ TAK, ABY MOHLY BÝT OBRÁCENY PAPRSKY TVÉHO BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. AMEN."

  Děti Boží,   n a   V A R O V Á N Í   s e   p ř i p r a v u j t e   k a ž d ý   d e n,   protože může přijít kdykoliv.
   Váš Ježíš


                                ZJEVENÍ PANNY MARIE V AMSTERODAMU V ROCE 1945

                                                               IDĚ PEEDERMANOVÉ.

  Dne 25.března 1945 ve svátek Zvěstování se jisté čtyřicetileté ženě, jež si přála být veřejností nepoznána, (Další tehdy "nejmenovaná vizionářka", och, jak to má církev těžké, poznat PRAVDU.) v Amsterodamu zjevila Svatá Panna a oznámila zde, podobně jako předtím v roce 1917 ve Fatimě, že válka brzo skončí. Ukázala přitom  n a   s v ů j   r ů ž e n e c   a  dodala:
"To je díky tomuto.  V y t r v e j t e !  J E   T Ř E B A,  A B Y   B Y L A   R O Z Š I Ř O V Á N A   M O D L I T B A."
 
  Vizionářka nedlouho před svou smrtí vystoupila z anonymity. Je to Ida Peedermanová, narodila se 13.srpna 1905 a zesnula 12.února 1967. Byla to prostá žena, která žila se svými dvěma sestrami; byly zveřejněny pouze její fotografie, bližší životopisné údaje nebyly rozšiřovány.
  K většině zjevení došlo v jejím bytě - moderním nájemním domě na předměstí Amsterodamu v Nizozemí.(Holandsko) Obdržela celkem 56 poselství, první těsně před koncem druhé světové války 25.března 1945, poslední 31.května 1959.
  Jejím mnohaletým zpovědníkem a duchovním vůdcem, otcem Frehem, a některými bezprostředními svědky byl postupně sestaven soubor dokumentů a odevzdán harlemskému  b i s k u p o v i. O autenticitě textů  N E B Y L O   P O C H Y B O V Á N O ! 
K prvnímu otištění došlo v holandském originále v roce 1955. Každoročně pak docházelo k dalšímu vydání, obohacenému vždy o  nová poselství.
  V Amsterodamu Svatá Panna rozvádí svoje předcházející poselství(z La SSaletty), do složité mozaiky konkrétních vizí z celého světa. Tyto   p r o r o c k é   v i z e  jsou vyjadřovány zkratkovitými narážkami a symboly a jakoby "bleskovými filmovými záběry"   b u d o u c í c h   u d á l o s t í,   na které se opět naráží a navazuje v dalších vizích.
  Ve všech poselstvích se však stále více odhaluje základní plán - rozhodný boj za   N o v ý   s v ě t   ve znamení   j e d i n é h o   o v č i n c e   v e d e n é h o   j e d i n ý m   PASTÝŘEM.  Tento Nový svět(Že by  Nový  ráj  na   z e m i?) je podmíněn   s e s l á n í m   S v a t é h o   D u c h a. Jeho seslání je však podmíněno námi, lidmi - totiž  N A Š I M I   M O D L I T B A M I  za  jeho příchod. Zvláště speciální modlitbou, kterou nám dala Svatá Panna - Paní všech národů - v Amsterodamu.
  Poprvé se v poselstvích objevují   N A R Á Ž K Y   N A   D R U H Ý   P Ř Í C H O D   S A M O T N É H O   J E Ž Í Š E   S P O L U   S E   S V A T O U   P A N N O U   S E M   K   N Á M   N A   T U T O   H M O T N O U   Z E M !!
  Poselství však nezachycují jen sled budoucích událostí   s v ě t a,  n á r o d ů   a   C í r k v e,  ale přichází i s požadavky  n a   m r a v n í   o d p o v ě d n o s t   k ř e s ť a n ů   a   j e j i c h   a p o š t o l s k é   p o v i n n o s t i   v   moderním zkaženém světě. Předpokládají  tak  i   h l u b o k ý   v n i t ř n í   p ř e r o d   C í r k v e   a  mezníky, které k němu povedou - tak zejména 2.vatikánský koncil, který v těchto poselstvích patrně nalezl nejednu inspiraci.
  Zde je výběr z nejdůležitějších poselstvích, většinou doložených v mírném zkrácení.


  29.července 1945. Rozlehne se hlas:"Yahveh volá svůj lid k bdělosti."
  A vidím obětní oltář z dávných dob. Kolem se plazí dým. Hlas ještě říká:"Zůstaňte věrni. Rozptýlili mé beránky."
  Na obětním oltáři vztyčuje Paní kříž. Kolem oltáře stojí nesmírný zástup - zdá se mi, že vidím celý svět. Mnozí se však se sklopenou hlavou od kříže odvracejí. Slyším:"Přistupte, věrní." Vidím, jak v zástupu obíhá kalich. Ale..."Pro část je to nadarmo." Zvedám oči a vidím Paní. Usmívá se. Rozevírá náruč:"Pojď." Před sebou teď máme zástup všelijakých lidí,  z l ý c h   i   d o b r ý c h,  i   m n o h o   č e r n ý c h, všichni jsou smícháni dohromady.
  Paní zve zástup, aby ji následoval.  U k a z u j e   c e s t u.  Vidím tu cestu před sebou, dlouhou, obtížnou, na jejím konci však   z á ř í   j a s n é   s v ě t l o.  Širokým gestem Paní nutí všechny lidi k tomu, aby se dali cestou, kterou jim ukazuje:"Tudy!"
  Postup je strastný, vyčerpávající. Po stranách se lidé oddělují, klopýtají. Paní je pozoruje s mateřským soucitem a usmívá se nad jejich námahou. Utváří se nápis. Čtu:"Nanovo kráčejme životem   s   K r i s t e m."  Závoj smutku padá na Paninu tvář. Říká:"Anglie mě opět nalezne, a také Amerika." Vidím, jak se nad světem vznáší podivný mrak. A Paní pak zvolna odchází.

  25.února 1946. Nejprve zde bylo zářivé světlo. Pak jsem spatřila Paní. Shora, kde byla, mi dala znamení, abych pohlédla dolů, pod sebe. Spatřila jsem Evropu. Paní vrtí odmítavě hlavou. U jejích nohou jsou malí andílci. Zakrývají si tváře křídly. Jak shlížím dolů k zemi, vidím,  ž e   v š e c h n o   j e   č e r n é; čím víc hledím, tím je vše černější. Zvedám oči k Paní, která stojí nahoře v jasném světle, ale Ona mě s přísnou tváří nutí znovu pohlédnout k zemi. Utváří se slovo, zeširoka vytištěné přes temnoty:"P R A V D A". Opět zvedám oči k Paní. U jejích nohou vidím anděly, kteří si stále zakrývají tvář.
  Paní říká:"Upozorni!" A "PRAVDA" zmizela! Říkám si pro sebe: Jak bych to já mohla učinit?..."J d ě t e   a   r o z š i ř u j t e",  říká Paní. A jak to praví, ukazuje na svět. Rozeznávám matně kněžstvo, kostely, je jich mnoho. "Hledej, hledej a podívej se zda HO můžeš najít?" Hledám...hledám...jsem zmatena. Zmocňuje se mě taková bolest!
  Hle, vidím, jak před Paní sestupuje veliký kříž a zdá se, že je vlečen. Ale nevidím, kdo ho táhne. vidím pouze kříž. Kříž vykonává dlouhou cestu vedoucí shora dolů, k zemi. A pojednou je kříž vztyčen, zpříma zasazen v ústředním bodě světa. Paní říká :"Pohleď." Vidím postupovat dlouhý průvod, jsou to asi poutníci. Hledím, jak Paní kreslí nad světem oblouk. Na oblouku se oběvují slova:"VÍRA" a vpravo čtu:"LÁSKA." Ukazuje mi to všechno a říká:"J D Ě T E   A   R O Z Š I Ř U J T E !" Paní učiní nové gesto k oblouku:"Toto přijde;  z d á n l i v ě   to  zde je;  v e   s k u t e č n o s t i   t o   z d e   n e n í."
  Jak to říká, její obličej vyjadřuje   n e s m í r n ý   ž a l.  A vtom jsem nucena říci: "K A L A M I T Y   Z A   K A L A M I T A M I,   P Ř Í R O D N Í   P O H R O M Y!"
  Pak se objevila slova:"H L A D,  POLITICKÝ CHAOS." Paní řekla:"Nejen ve tvé zemi, ale po celém světě."
  Zachvacuje mě strašná bolest. Říkám:"To jsou dny bolesti a útlaku na světě."
  Vynoří se slova:"B E Z   V Ý C H O D U !"  Náhle však zazáří světlo. Paní učiní pohyb, jako by   c h t ě l a   s e s t o u p i t.(Turzovka, Kérizinen, Garabandal, Medjugorje) Ukazuje mi tři slova:"P r a v d a,  V í r a,  L á s k a."  Usmívá se a říká:"Bude však třeba, abyste   s e   n a u č i l i   m n o h a   v ě c e m!"

  29.března 1946. Paní se zjevuje, držíc na rukou dítě. A pak, jako by náhle sestoupila, stojí zde na zeměkouli. A globus se pod jejíma nohama otáčí. Paní na mě hledí a říká:"Pojď, následuj mě!" Jdu za ní. A je to, jako bychom prošly celou zeměkoulí.
  Paní se ke mně obrací, ukazujíc na dítě:"To jeho chci znovu přivést světu." Jak to říká, bez ustání vrtí hlavou. Prohlíží si dítě; už to však není dítě; z dítěte se stal kříž.
  Kříž padá na zem a tříští se. Vidím svět - je pokryt temnotami. Paní říká:"Znovu ho noste ve světě." Ukazuje na kříž. Kříž je vztyčen v centrálním bodě světa. Obklopuje ho dav. Jsou to lidé všeho druhu; ale všichni se od kříže odvracejí. Jsem zachvácená nevýslovnou únavou.
  A teď: Paní mi připadá, jako by seděla v jakémsi křesle a dítě, z něhož vyzařuje veliké světlo, spočívá na jejích kolenou.
Paní říká:"Především se vrátit k NĚMU. Jen tak přijde  O P R A V D O V Ý   M Í R."  Paní zdůrazňuje slovo "Opravdový".
  Utvářejí se slova, z nichž se nad Paní kreslí jakoby oblouk. Mám nutkání číst nahlas. Čtu:"PRAVDA, vlevo SPRAVEDLNOST, vpravo LÁSKA K BLIŽNÍMU." Pak u Paniných nohou vidím jakoby kamenného lva, jehož hlava je obklopena aureolou. Za křeslem, kde sedí Paní se nyní rýsují zvonice, kostely. Do předního plánu vystupuje   a n g l i c k á   c í r k e v.
  Pohlížejíc na biskupy říkám:"Tihle jsou z naší církve?" Zatímco pozoruji tyto preláty, Š K R T Á   J E   V E L K É   "X".
Paní se usmívá. Dítě na jejích nohou vyrostlo. Stojí a drží kalich. A teď se právě naproti ukazuje žebřík. Mám po něm vystoupit. Když jsem dospěla až docela nahoru, vidím znamení. Jedno "X" přepsané jedním "P". Paní říká: "N Á B O Ž E N S T V Í   P O V E D E   T V R D Ý   B O J.  BUDOU USILOVAT O JEHO ZNIČENÍ. (Anglikánští zednáři) BUDOU TO KONAT S TAKOVOU RAFINOVANOSTÍ, ŽE TÉMĚŘ NIKDO SI TOHO NEPOVŠIMNE.  M Ě J T E   S E   N A   P O Z O R U !"  Její tvář je vážná. Ukazuje na kalich a říká:"CHRISTUS REGNUM."
  Nyní je přede mnou Jeruzalém.  O D E H R Á V Á   S E   T A M   B O J.  Přicházejí arménští kněží. Zvedám dva prsty.
  Opět vidím Paní na trůně. Je tam anglická církev i ruská církev, arménská církev a mnoho jiných církví. A to všechno se otáčí, zauzluje a míchá, jakoby ve víru. Paní to  s t a r o s t l i v ě   pozoruje. Pak, zatínajíc pěst, slabikuje slova vyslovujíc:"Ř Í M E,   B D Ě T E !"  A pojednou mizí. (A Řím nebděl!)
                                                            
485.                           Poselství Ježíše ze dne 8. července 2012 v 17:                 


         MĚJTE SE NA POZORU. NOVÉ SVĚTOVÉ NÁBOŽENSTVÍ SE BUDE ZDÁT NAVENEK
                            DOBROU  A SVATOU ORGANIZACÍ, PLNÉ LÁSKY A SOUCITU.

  Má drahá, milovaná dcero,
velké odpadlictví, o kterém jsem mluvil, se nyní ve světě stále více projevuje.
  V této chvíli se rozšiřuje jako závoj nad mou svatou církví a zastírá její zrak jako hustá mlha.
  Přišel čas k velkému rozdělení mé církve na dva tábory. Na jedné straně budete mít mé milované věrné služebníky, kteří se řídí mým učením a kteří se od něj nikdy neodchylují. Na druhé straně budou ti kněží a ostatní vůdci mých křesťanských církví, kteří jsou ovlivnění moderním životem a kteří znesvětí mé zákony.(už se to děje v Německu)
  Skloní se pod tlaky lidí, kteří žádají, aby ve jménu Boha ukázali toleranci změnou Božích zákonů tak, aby vyhovovaly lidským požadavkům.
  Jsou plní pýchy, arogance a světských ambicí. Nebude jim záležet na tom, jestli pozmění nejsvětější svátosti tak, aby se hodily do jejich hříšného programu.
  A nejen to, usnadní provádění ohavných činů v kostelích mého Otce, všechny ve jménu občanských práv a tolerance.
  Budou mlčky přehlížet hřích a urážet Mě vystavováním takových hříchů na odiv před mými posvátnými svatostánky a při tom očekávat, že přijmu takové ohavné činy.
  B R Z Y   Z R U Š Í   S V Á T O S T I   Ú P L N Ě,   aby vyhověli všem.
  Na jejich místě budou slaveny večírky, oslavy a jiné formy zábavy.
  Na  T O M T O   Z Á K L A D Ě   V Y R O S T E   N O V Á   S V Ě T O V Á   C Í R K E V, která se bude vychloubat velmi působivou  b u d o v o u   v   Ř í m ě,  a l e   k t e r á   n e b u d e   c t í t   B o h a !!!
  Ta bude postavena   s   t a j n ý m i   S A T A N S K Ý M I   S Y M B O L Y,   které  budou  na  očích  všem,  A   B U D E   Z B O Ž Ň O V A T   Š E L M U !!!
  Každý   h ř í c h,   odporný mému Otci,   b u d e   v e ř e j n ě   c t ě n    a  milióny lidí přijmou jejich zákony zpustlých mravů, jako důstojné očí mého Otce.
  Moji posvěcení služebníci, kteří zůstanou věrní Mně, budou  m u s e t   s l o u ž i t   m š e   v   t a j n o s t i,  nebo čelit uvěznění.
  Budou nabírat na síle, a naplnění Duchem Svatým nepřestanou živit Boží děti pokrmem života.
  M u s í   z a j i s t i t,   aby  všem,  kteří  budou  vést,  B Y L A   P O S K Y T N U T A   O C H R A N A   P E Č E T Ě   Ž I V É H O   B O H A !
  Čas ke stavbě nového chrámu na počest šelmy je už velmi blízko. Ten bude postaven za diktatury Antikrista, který už brzy vstoupí na scénu světa jako mírotvorce.
  Shromážděte se, všichni moji následovníci, co možná nejdříve.
  Vy, moji kněží, kteří poznáte můj hlas, musíte začít s přípravami, abyste zajistili, že má církev na zemi může s odolností snášet přicházející pronásledování.
  Časem budou pro vás připravena útočiště, abyste je použili, neboť už před nějakou dobou jsem dal pokyny mým následovníkům, aby zajistili, že budou sloužit vašim potřebám.
  Toto pronásledování bude krátké a vy je překonáte, i když bude bolestivé.
  Mějte se na pozoru. Nové světové náboženství se bude zdát navenek jako dobrá a svatá organizace, plná lásky a soucitu.
  Bude vyzařovat velkolepý obraz   T O L E R A N C E   a  bude  V E L E B I T   K A Ž D Ý   H Ř Í C H   známý  Bohu. Přizpůsobí každý hřích tak, aby se zdál přijatelný v očích Boha.
  Ale musíte vědět, že taková ohavnost Mě znechucuje a běda těm, kteří jdou po této nebezpečné cestě k věčnému zatracení.
  H Ř Í C H   b u d e   V Ž D Y   H Ř Í C H E M   v  mých  očích.
  Čas na tom nic nezmění. Nová pravidla, která mají uspokojit lidskou touhu po hříšné činnosti, nebudou Mnou nikdy akceptována.
  Připravte se nyní na tento velký podvod, neboť  s e   u s k u t e č n í   v e l m i   b r z y !
   Váš Ježíš

493.                         Poselství Boha Otce ze dne 15. července 2012 v 15:45.                             

       SROVNÁM SE ZEMÍ JEJICH FALEŠNÉ KOSTELY, JEJICH BEZBOŽNÉ KULTY,

                  JEJICH FALEŠNÉ IDOLY, JEJICH MĚSTA A JEJICH NÁRODY.

(Obdrženo během adorace svaté eucharistie).
  Má nejdražší dcero, pro mé děti je těžké zůstat bez hříchu,   k v ů l i   k l e t b ě,   kterou nad nimi vynesla   r u k a   h a d a.
  Mé děti, nikdy neočekávám, že budete stále zcela bez hříchu, neboť to není možné.
  Je důležité,  a b y   k a ž d ý,   kdo zná učení církve mého Syna na zemi,  h l e d a l   p o k á n í   z a   s v é   h ř í c h y   tak často, jak je to jen možné.
  Prostřednictvím pokání bude lehčí zůstat ve stavu milosti, a to vytvoří hradbu před dalším pokušením.
  Mé děti, brzy uvidíte ve světě velké a trvalé změny. Přijdou potom, co se uskuteční Varování.
  I když mnozí si nebudou všímat těchto poselství z nebes, přesto je důležité, aby se připravili ti, kteří je přijímají jako Slovo Boží.
  Vy jste článek řetězce v mé zbroji proti nepříteli a díky vaší víře vás pozvednu a ochráním před pronásledováním.
  Díky vaší lásce k mému Synu, Ježíši Kristu, Spasiteli univerza, budu moci zachránit ty děti, které nebudou moci snést Boží Světlo.
  V A Š E  P O S V Ě C E N Í   L Á S K O U,  U T R P E N Í M   A   M O D L I T B A M I,   B U D E   J E J I C H   Z A C H R A Ň U J Í C Í   M I L O S T Í  p ř e d   p e k e l n ý m i   p l a m e n y.
  Neobávejte se o sebe, ale o ty, kteří nejenom nedokážou vidět, ale kteří odmítají vidět časy, ve kterých dnes žijete.
Přípravy jsou u konce a čas je zralý k tomu, aby změny začaly, neboť nedovolím šelmě krást duše.
  K tomuto zásahu (Varování – pozn. překlad.), slibovanému lidstvu už tak dlouho, dojde velmi brzy a pak začne boj za záchranu mých dětí.
  Neobávejte se mé ruky, neboť až dopadne, bude použita k potrestání těch, kteří se pokouší zničit mé děti.
Zastavím je v tom, aby klamali duše.
  Zastavím je   v   j e j i c h   V R A Ž E D N É M   Z Á M Ě R U  a  srovnám se zemí jejich falešné kostely, bezbožné kulty, jejich falešné idoly, jejich města a jejich národy, jestli budou i nadále odmítat ruku, která je živí.

                                            B Y L I   V A R O V Á N I ! !

  Vy, mé milované děti, pomůžete mému Synu je zachránit.
  Nikdy nemějte strach, protože   T I,   K T E Ř Í   N E S O U   P E Č E Ť   Ž I V É H O   B O H A,   j s o u   n e j e n o m   O C H R A Ň O V Á N I,  a l e   j s o u   j i m   d á n y   M I L O S T I   k   o b r a n ě   Božího Slova tak, aby co možná nejvíce duším byl udělen dar života.
   Váš milovaný Otec Bůh Nejvyšší                                      POSELSTVÍ PANNY MARIE V LA SALETTĚ 19.ZÁŘÍ 1846:

  "Běda obyvatelům země! Nastanou krvavé války a hlad; vypukne mor a nakažlivé choroby; nastanou deště s nejhrůznějším krupobitím živočichů: hromobití, které vyvrátí města; zemětřesení, které pohltí některé země; v ovzduší budou slyšet hlasy; lidé budou bít hlavou o zeď, budou přivolávat smrt, ale smrt jim současně bude mukou; krev poteče na všech stranách...
  Kdo bude moci zvítězit, nezkrátí-li Bůh čas zkoušek?  K r v í,  s l z a m i   a   m o d l i t b a m i   s p r a v e d l i v ý c h   s e   B ů h   n e c h á   o b m ě k č i t.
  Henoch a Eliáš budou vydáni na smrt; pohanský Řím zmizí; O H E Ň   N E B E S   P A D N E   N A   M Ě S T A   A   S T R Á V Í   J E;  celý svět bude zasažen hrůzou a mnozí se nechají svést, neboť neuctívali   p r a v é h o   K r i s t a,  ž i v é h o   m e z i   v á m i.( v eucharistii.) Už je na čase; slunce se zatmívá; jedině víra bude žít!
  Zde je ten čas;  p r o p a s t   s e   o t v í r á .  Zde přichází král králů temnoty. Zde přichází šelma se svými poddanými, sama sebe nazývající spasitelem světa. Pyšně se pozvedne do vzduchu, aby dosáhla samotných nebes; bude však zadržena dechem svatého Archanděla Michaela.  Zřítí  se   a   země,  k t e r á   u ž   p o   t ř i   d n y   s e   b u d e   z m í t a t   v   u s t a v i č n ý c h   p ř e v r a t e c h,   o t e v ř e   s v ů j   k l í n   p l n ý   o h n ě;(TŘI DNY TMY)  navždy bude šelma pohlcena věčnými propastmi pekla i se všemi svými. Tehdy voda a oheň očistí a stráví dílo lidské pýchy a všechno bude obnoveno. Bůh bude uctíván a oslavován a lidé mu budou sloužit..."


  Zde krásná Paní, jež mne tak uchvacovala, chvíli setrvala, aniž bych ji slyšela; přesto jsem viděla, že pohybuje svými spanilými rty, jako by mluvila. To Maxim obdržel svoje tajemství. Pak se Svatá Panna obrátila ke mně a sdělila mi tajemství:
  "Melánie, to, co vám teď řeknu, nebude vždycky tajemstvím; můžete ho zveřejnit v roce 1858.   K N Ě Ž Í,  SLUŽEBNÍCI MÉHO SYNA,  S V Ý M   Š P A T N Ý M   Ž I V O T E M,  SVOU NEÚCTOU A BEZBOŽNOSTÍ PŘI SLAVENÍ SVATÝCH MYSTÉRIÍ, SVOU LÁSKOU K PENĚZŮM A POCTÁM, LÁSKOU K POŽITKŮM,  S T A L I   S E   S T O K A M I   N E Č I S T O T Y !  Ano, kněží si  ž á d a j í   o   p o m s t u !  A pomsta už se vznáší nad jejich hlavami! Běda kněžím a osobám zasvěceným Bohu, kteří svými zpronevěrami a špatným životem znovu křižují mého Syna!  H Ř Í C H Y   O S O B   Z A S V Ě C E N Ý C H   B O H U   V O L A J Í   D O   N E B E S   A   P Ř I V O L Á V A J Í   P O M S T U   a  hle, pomsta už je přede dveřmi, neboť už není k nalezení nikdo, kdo by byl hoden nabídnout Věčnému   v e   p r o s p ě c h   s v ě t a   o b ě ť   B e r á n k a   b e z   p o s k v r n y!
  Bůh udeří způsobem, který nemá obdoby!  B Ě D A   O B Y V A T E L Ů M   Z E M Ě !
  Bůh  rozleje  svůj  hněv  a   t o l i k a   s p o j e n ý m   z l ů m   s e   n e b u d e   m o c i   n i k d o   v y h n o u t !
  H L A V Y   A   V Ů D C O V É   B O Ž Í H O   L I D U   Z A N E D B A L I   M O D L I T B U   A   P O K Á N Í   A   D É M O N   Z A T E M N I L   J E J I C H   I N T E L I G E N C I;  staly se z nich bludné hvězdy, jež starý ďábel strhne svým ohonem do záhuby. Bůh dovolí starému hadu,  a b y   z a s e l   r o z b r o j e   m e z i   v l á d c e   v e   v š e c h   s p o l e č e n s t v e c h   a   v e   v š e c h   r o d i n á c h;  lidé zakusí fyzické i morální bolesti; Bůh ponechá lidi jim samotným a sešle tresty, které budou za sebou následovat po dobu delší třiceti pěti let.
  Společnost stojí  před   n e j s t r a š l i v ě j š í m i   p o h r o m a m i  a  největšími  událostmi;  N E C H Ť   Č E K A J Í   N A   T O,  Ž E   J I M   B U D E  V L Á D N U T O  Ž E L E Z N Ý M I   D Ů T K A M I   A   Ž E   B U D O U   P Í T   K A L I C H   B O Ž Í H O   H N Ě V U !
  Nech náměstek mého Syna, papež Pius IX., už neopouští po roce 1859 Řím; nechť je pevný a statečný, neboť bojuje zbraněmi víry a lásky; budu s ním. (Papež Pius IX. byl v roce 1859 zbaven větší části církevního státu a v roce 1870 i Říma.)
  Nechť nedůvěřuje Napoleonovi; jeho srdce je dvojaké a bude chtít být současně papežem i císařem, Bůh se od něho odvrátí: je oním orlem, který chtěje stále výš a výš, dopadne na meč, kterým si chtěl posloužit, aby přiměl národy k svému povýšení.
  Itálie bude potrestána za svou ctižádost, když bude chtít setřást břímě Pána pánů; bude také vydána válce; krev poteče na všech stranách: kostely budou zavírány a profanovány; kněží i řeholníci budou vyháněni a zabíjeni krutou smrtí. Mnozí opustí víru  a   v e l k ý   p o č e t   k n ě ž í   a   ř e h o l n í k ů   s e   o d l o u č í   o d   p r a v é h o   n á b o ž e n s t v í;  mezi těmito osobami budou i biskupové. (Vznikly evangelické a luteránské církve, Svědkové Jehovovi a plno nových církví; a pravá Ježíšova Církev se rozdvojila na Řecko a Římsko katolickou. V dnešní době Pán Ježíš žádá přes Vassulu Ryden, aby se sjednotili, ale zatím nebylo jeho proseb vyslyšeno. Takže přijdou další tresty.)
  Nechť se má papež na pozoru před strůjci zázraků, neboť   p ř i c h á z í   č a s,   k d y   s e   n a   z e m i   i   v   o v z d u š í   u s k u t e č n í   n e j ú ž a s n ě j š í   d i v y!
  V roce 1864 bude   z   p e k l a   v y p u š t ě n   L u c i f e r   s   v e l k ý m   p o č t e m   d é m o n ů: budou postupně ničit víru i v osobách zasvěcených Bohu. Zaslepí je natolik, že s vyjímkou obvzláštní milosti tyto osoby přijmou ducha zlých andělů; četné řeholní domy ztratí úplně víru a ztratí mnoho duší. Na zemi se rozhojní špatné knihy a duchové temnot všude způsobí všeobecnou ochablost, co se týká služby Bohu; budou mít velikou moc nad přírodou;   B U D O U   C H R Á M Y,  K D E   S E   B U D E   S L O U Ž I T   D U C H Ů M (V roce 1847, tedy pouhý rok po lasaletském zjevení, začalo hnutí spiritismu; jeho iniciátorky byly sestry Foxovy v Hydervillu v USA. Také stOjí za povšimnutí, že o rok později  byla    v   L O N D Ý N Ě   Marxem založena Internacionála,  Z Á K L A D   K O M U N I S T I C K É H O   U Č E N Í !)
  Osoby budou těmito duchy přenášeny z místa na místo, a to i kněží, protože se nebudou řídit dobrým duchem Evangelia, který je   D u c h e m   p o k o r y,   milosrdenství a horlivosti pro slávu Boží. Tito démoni, kteří  B U D O U   P O D   P O D O B A M I   L I D Í,   K T E Ř Í  Z E M Ř E L I,   budou lidi svádět, budou hlásat jiné Evangelium, opačné od pravého Evangelia Ježíše Krista, popírajících i existenci nebe a zavržených duší.(Východní učení o reinkarnaci.)
  Na všech místech se budou odehrávat neobyčejné zázraky a divy,  O P R A V D O V Á   V Í R A   U H A S N E   a  svět  bude ozařovat falešné světlo.
  B Ě D A   K N Í Ž A T Ů M   C Í R K V E,   K T E R Á   B U D O U   Z A M Ě S T N Á N A   J E N   H R O M A D Ě N Í M   M A J E T K U,   Z A B E Z P E Č O V Á N Í M   S V É   A U T O R I T Y   A   P Y Š N O U   P A N O V A Č N O S T Í !
  Náměstek mého Syna bude muset mnoho vytrpět, neboť po určitou dobu bude Církev vydána velkým perzekucím: to bude čas temnot; Církev projde strašlivou krizí.(V době francouzské revoluce, za fašismu i komunismu, v dnešní době neustálé vraždění křesťanů v muslimských státech, další v blízké budoucnosti.)
  S v a t á   v í r a   B o h a   b u d e   z a p o m e n u t   a   k a ž d ý   j e d i n e c    s e   b u d e   c h t í t   ř í d i t   s á m   s e b o u   a  bude se nadřazovat svým bližním. Civilní i církevní moc bude zrušena; všechen pořádek a spravedlnost budou pošlapány; bude vidět jen vraždy, nenávist, žárlivost, lež a nesoulad bez lásky k vlasti a k rodině.
  Svatý Otec bude mnoho trpět. Budu s ním až do konce, abych   P Ř I J A L A   J E H O   O B Ě Ť. (Má být zavražděn.) Zlí budou usilovat o jeho život, aniž by mu však mohli uškodit.
  Všecky   o b č a n s k é   v l á d y   b u d o u   s l e d o v a t   jeden cíl:   z r u š e n í   a   v y h l a z e n í   jakéhokoliv   n á b o ž e n s k é h o   p r i n c i p u,  aby tak bylo dáno místo   m a t e r i a l i s m u,   a t e i s m u,  s p i r i t i s m u   a   v š e m   d r u h ů m   n e ř e s t í. 
  V roce 1865 dojde k mravnímu spuštění na svatých místech; v klášterech zhnijí květiny církve a démon se jakoby stane králem srdcí. Nechť všichni, kdo jsou v čele řeholních komunit dávají pozor, koho přijímají, neboť démon použije všechnu svou zlobu, aby do duchovních řádů uvedl osoby oddané hříchu, neboť  nepořádky   a   l á s k a   k   t ě l e s n ý m   p o ž i t k ů m   b u d e   r o z š í ř e n a   p o   c e l é m   s v ě t ě.(A nic se za sto let nezměnilo, viz pedofilní knězi a homosexualita v řadách i zasvěcených osob Bohu!)
  Francie, Španělsko, Itálie a Anglie budou ve válce; krev poteče po ulicích; pak   b u d e   v š e o b e c n á   v á l k a,  jež  bude strašlivá! Zlí rozpoutají všechnu svou zlobu k zabíjení a vzájemnému masakrování až do domů. Paříž bude spálena, Marseille pohlcena; četná velká města budou vyvrácena zemětřesením;  b u d e   v i d ě t   j e n o m   s a m o u   v r a ž d u,  slyšet třeskot zbraní a samé proklínání; bude se zdát všechno ztraceno!
  Spravedliví mnoho vytrpí; jejich modlitby, pokání a slzy vystoupí do nebe, všechen Boží lid bude prosit o smilování, o mou pomoc a přímluvu. Tehdy Ježíš v hnutí spravedlnosti a velkého milosrdenství vůči spravedlivým nařídí svým andělům, aby všichni nepřátelé byli usmrceni.  V š i c h n i   p r o n á s l e d o v a t e l é   C í r k v e   J e ž í š e   K r i s t a   a   v š i c h n i   l i d é   o d d a n í   h ř í c h u   n á h l e   z a h y n o u   a země se bude zdát být pouští. Tehdy nastane mír - smíření Boha s lidmi. Ježíši Kristu se bude sloužit, bude uctíván a oslavován, všude rozkvete milosrdenství.(Nový Ráj na zemi - KRISTOVO KRÁLOVSTVÍ)
  Země bude postižena všemožnými ranami; vedle všeobecného   M O R U, (naočkovaného moru) a hladu budou strašlivé války až k válce poslední, již  p o v e d e   d e s e t   k r á l ů   a n t i k r i s t o v ý c h,   jež budou chtít vládnout světu. Ale ještě než se toto všechno stane, ve světě bude panovat jakýsi nepravý mír; všichni se budou chtít jen bavit, zlí se oddají všemožným hříchům. Děti svaté Církve však zůstanou věrni, porostou v lásce a ve cntostech, které jsou mi nejdražší. Šťastné   d u š e   p o k o r n ý c h   v e d e n é   S v a t ý m   D u c h e m !  Budou s nimi bojovat až dojdou v plnost věku.
 Příroda si žádá  o  p o m s t u   n a   l i d e c h   a  vzdychá hrůzou v očekávání,  c o   m á   p ř i j í t   n a   z e m,   poskvrněnou zločiny.
  Ř Í M   ztratí víru a stane se sídlem  A N T I K R I S T O V Ý M.  D é m o n i   vzduchu  b u d o u   n a   z e m i   a  v e   v z d u c h u   k o n a t   V E L K É   D I V Y   a  lidé  budou stále zvrácenější.Evangelium bude kázáno už po celém světě a všechny národy budou seznámeny s pravdou.
  Obracím se na zemi   s   n a l é h a v o u   v ý z v o u: vyzývám opravdové učedníky Boha živého a kralujícího na nebesích; vyzývám opravdové následovatele Krista, jenž se stal člověkem,  j e d i n é h o   a   o p r a v d o v é h o   S p a s i t e l e   l i d s t v a;  vyzývám své děti, své opravdové ctitele, všechny, kdo se mi odevzdali, abych je vedla ke svému Synu; vyzývám  a p o š t o l y   p o s l e d n í c h   č a s ů,   věrné učedníky Ježíše Krista, kteří žijí v opovržení světa a sebe samotných, v chudobě a pokoře, v opovržení a mlčení, v modlitbě a umrtvování, v cudnosti a ve spojení s Bohem.  J E   Č A S,  A B Y   V Y S T O U P I L I   A   O S V Í T I L I   Z E M I !  Jděte a ukažte se jako moje děti, aby tak vaše víra byla světlem,  j e ž   v á s   b u d e   o z a ř o v a t   v   t y t o   d n y   b ě d.  Bojujte, děti světla, vy, malého počtu, kteří vidíte, neboť  č a s   č a s ů,  k o n e c   k o n c ů   J E   Z D E !
  Církev bude ponořena do temnot (To má nastat v prosinci 2012, něco bude ve Vatikánu, pak začne tři a půl leté období soužení.Viz "Varování-Ježíš Kristus" na internetu.), svět bude v ohromení. Ale tu přijdou z nebe Henoch a Eliáš, naplněni Božím Duchem; budou usilovně kázat Boží slovo, budou dosahovat velkých úspěchů prostřednictvím Svatého Ducha a odsoudí ďábelské bludy antikristovi."(Dále pokračuje poselství napsané na začátku.)
  "Modlíte se dobře, mé děti?" Oba dva jsme odpověděli:"Och ne, Paní, moc ne." "Och, mé děti, je zapotřebí, abyste se modlily ráno a večer, řekněte alespoň Otčenáš a Ave Maria, až budete mít čas, řeknete toho více.
  Na  m š i   s v a t o u   c h o d í   j e n   p á r   s t a r š í c h   ž e n,  ostatní celé léto pracují i v neděli a v zimě, když nemají co dělat, jdou na mši jen aby se posmívali náboženství. V postní dny chodí k řezníkovi jak psi.
  Nuže, mé děti, oznamte to všemu mému lidu."
  Překrásná Paní překročila potok a my ji sledovali, neboť nás k sobě přitahovala svou září a svou dobrotou, která mě opájela a zdálo se, že rozpouští mé srdce. Dva kroky od potoka opakovala ještě jednou, aniž by se k nám obrátila:      "N U Ž E,   M É   D Ě T I,   O Z N A M T E   T O   V Š E M U   M É M U   L I D U !" Pokračovala v chůzi, její nohy se dotýkaly jen vrcholků trávy, aniž ji ohýbala.343.                                  Poselství Panny Marie ze dne 12. února 2012 v 10:30.
                                  
                           OSTATNÍ ZEMĚ BUDOU NÁSLEDOVAT ANGLII V ZÁKAZU VEŘEJNÉ
                                                                   MODLITBY.


  Mé dítě, jak pláču, když vidím, jak mnozí se pokouší potlačit uctívání mého milovaného Syna.
Už jsem ti řekla dříve, že bitva začala.  V  Anglii  se  již  začaly  uplatňovat   P L Á N Y   K   Z Á K A Z U   V E Ř E J N É   M O D L I T B Y   K   B O H U   O T C I   A   k  jeho  drahému  S Y N U,   J E Ž Í Š I   K R I S T U.
  To je jenom začátek. Velmi brzy to bude platit ve školách a na jiných veřejných místech, až se nakonec stane nezákonným modlit se v kostelech zasvěcených mému Synu, Ježíši Kristu.
  Nenávist mezi lidmi a mezi těmi ve vysokých funkcích vůči mému Synu znamená, že udělají všechno, co budou moci, aby zakázali veřejné praktikování křesťanské víry.
  Ti, kteří nenávidí mého Syna, říkají, že v mého Syna nevěří. Ale jak mohou projevit takovou nenávist k někomu, v něhož nevěří?
  Jejich pohrdání mým Synem  se  stane  zřetelnějším,  A Ž   A N G L I I   B U D O U   N Á S L E D O V A T   D A L Š Í   Z E M Ě  v  zákazu  veřejného  praktikování   K Ř E S Ť A N S K É   V Í R Y. (Celá Evropská únie je pod vládou satana.)
Uctívání mého Syna se stane trestným činem.
  Jiná náboženství, která věří v Boha Otce, budou také trpět.
  Avšak nebudou trpět tolik, jako římskokatolická církev a jiní křesťané. Jejich utrpení bude velké.
  Děti, modlete se, abyste odvrátili hodně z tohoto zla, když se nyní stává více zřejmým.
  Neboť až dosud ti, kteří prohlašují, že v mého Syna nevěří, zůstávali skrytí. Nyní vystoupí se sebedůvěrou a budou pronásledovat mého Syna skrze utrpení, které způsobí jeho následovníkům.
  Modlete se vytrvale, děti, abyste ochránili vaši víru a zachovali si vaše právo uctívat mého Syna veřejně bez toho, že byste se museli cítit zahanbení.
  Prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně (29) za ochranu veřejného vyznávání křesťanské víry.

 "Ó, MŮJ PANE JEŽÍŠI KRISTE, ÚPĚNLIVĚ TĚ PROSÍM, VYLIJ DUCHA SVATÉHO NA VŠECHNY SVÉ DĚTI.
  PROSÍM TĚ, ODPUSŤ TĚM, KTEŘÍ VE SVÝCH DUŠÍCH K TOBĚ CHOVAJÍ NENÁVIST.
  MODLÍM SE, ABY ATEISTÉ BĚHEM TVÉHO VELKÉHO MILOSRDENSTVÍ OTEVŘELI SVÁ ZTVRDLÁ SRDCE, A ABY TVÉ DĚTI, KTERÉ TĚ MILUJÍ, TĚ MOHLY UCTÍVAT S DŮSTOJNOSTÍ A PŘEKONAT VEŠKERÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ.
  PROSÍM, NAPLŇ VŠECHNY TVÉ DĚTI DAREM TVÉHO DUCHA, ABY MOHLY S ODVAHOU POVSTAT A VÉST TVOJI ARMÁDU DO KONEČNÉ BITVY PROTI SATANOVI, JEHO DÉMONŮM A VŠEM TĚM DUŠÍM, KTERÉ JSOU OTROKY JEHO FALEŠNÝCH SLIBŮ. AMEN."

  Jdi v pokoji, mé dítě, a řekni světu, aby se připravil na tuto velkou nespravedlnost.
  Děkuji ti, že jsi odpověděla na moji dnešní výzvu.
   Marie Královna všech andělů Matka Spásy409.                              Poselství Ježíše ze dne 23. dubna 2012 v 20:00.

                VÍCE NÁRODŮ SE SJEDNOTÍ A VÍCE BOŽÍCH DĚTÍ BUDE OVLÁDÁNO JEDINOU
                                                                   INSTITUCÍ.

       
  Moje vroucně milovaná dcero,
právě nastává čas ke změnám ve způsobu, jakým vlády na celém světě budou vládnout ve svých zemích.
  Více národů se sjednotí a více Božích dětí bude ovládáno jedinou institucí.
  Přišel čas, abyste měli oči zeširoka otevřené a pozorovali jakékoliv změny v zákonech, které vás budou zbídačovat.
  Bojujte proti zákonům, které budou kontrolovat vaše zásobování potravinami.
  Bůh, můj Věčný Otec, potrestá ty zlovolné skupiny, pokud by se pokusily vyhladovět jeho děti.
  Moji následovníci, toto je čas k odhalení třetí pečetě.
  Ačkoliv ještě nějaký čas nebude otevřena, řeknu vám to [už teď], abyste se mohli pokusit zabezpečit vaši potravu vypěstováním své vlastní a skladováním potravin tak, aby se nezkazily.
  Časem bude vaše potrava omezena, stejně tak jako přístup k pitné vodě.
  Tato skupina, i když je oslabená silou vašich modliteb, zamýšlí vyhladovět  a  o t r á v i t   mnoho nevinných lidí v pokusu   s n í ž i t   světovou populaci. Budou tvrdě pracovat, aby toho dosáhli.
  Pokud budou pokračovat v uvalování teroru na Boží děti, můj Věčný Otec přivodí přírodní tresty, které smetou milióny těchto zlých lidí z povrchu země.
  Změny v charakteru počasí budou pokračovat. Časem to ovlivní schopnost obchodovat, takže globální mocnosti budou zastaveny v uskutečňování svých ohavných plánů.
  V průběhu všech těchto krizí, vy, moje armáda, se musíte modlit k Bohu Otci, aby vás ochránil od těchto lidí a o to, aby otevřeli svá ztvrdlá srdce pravdě Božího milosrdenství.
  Říkám vám to, abyste se mohli připravit.
  Tyto události se nestanou okamžitě a mnoho těchto plánů může být odvráceno nebo zmírněno vašimi modlitbami a oběťmi.
  Zlo nepochází od Boha. Povstává z chtivosti, sebelásky a hladu po moci a kontroly. Všechny tyto slabosti jsou plozeny Satanem a kladeny do cesty světovým vůdcům, aby je pokoušely a ti pak mohli působit škodu Božím dětem.
  Nenechejte Satanovy síly ovládnout vaše země.
  Modlete se, modlete se, modlete se, abyste měli sílu odporovat nařízením, která jsou zamýšlena tak, aby vás uvrhla do chudoby, závislosti a na milost a nemilost těm, kteří ovládnou vaše země. Svou činnost budou vykonávat pod globálními mocnostmi, k nimž patří Velká Británie, USA,  E v r o p s k á   u n i e,  Čína a Rusko.
  Já váš Ježíš, vám pomůžu se vyhnout perzekuci, ale nezapomeňte, že modlitba bude vaší hlavní zbraní.
  Modlitba může zastavit tyto zkažené lidi, aby převzali vaši schopnost obstarat si jídlo, pití, oblečení a možnost navštěvovat křesťanské kostely.
  Bojujte v mém jménu a Já budu stát v každém čase vedle vás.
   Váš milovaný Ježíš
384.                           Poselství Panny Marie ze dne 27. března 2012 v 18:00.
                                                                      ---------------
                                  POŽÁDEJ MÉ DĚTI, ABY SE NA VLEKÝ PÁTEK POSTILY,

                                   A TAK ODVRÁTILY ZAVEDENÍ JEDINÉ SVĚTOVÉ MĚNY.
                          
  Mé dítě, tvoje utrpení, spolu s jinými vybranými dušemi, zesílí během Svatého týdne.
  Je to týden, kdy mistr klamu zraní tolik Božích dětí, kolik jen bude moci, válkami, pronásledováním a násilím.
  V tomto čase, přinese velké utrpení, právě takové, jaké vytrpěl můj drahý Syn během svého utrpení na kříži.
  Mé dítě, musíš říct všem těm, kteří povzbuzovali duše na celém světě, aby se modlily můj svatý růženec každý pátek až do Velikonoc, že jsem nanejvýš spokojena.
  Tyto modlitby, spolu s utrpením jejich vlastních národů, pomohly těmto duším, které jsou takto zachraňovány.
  Láska mého Syna je nyní, v čase velkého utrpení, pociťována více lidmi po celém světě.
  On zmírňuje jejich bolest speciálními milostmi a uklidňuje jejich duše mocí Ducha Svatého.
  Děti, vaše modlitby, které jsou s takovou láskou prezentovány vámi v nebi, jsou slyšeny.
  Musíte vždy hledat pomoc mého Syna a mého Věčného Otce. Každá jednotlivá modlitba, nezáleží jak malá, je slyšena a vyslyšena podle vůle Boha Nejvyššího.
  Mé dítě, popros mé děti, aby se jeden den na Velký pátek postily a tak  odvrátily   Z A V E D E N Í   J E D I N É   S V Ě T O V É   M Ě N Y.
  Vaše modlitby a půst to můžou udělat.
  Jakmile se během vašeho půstu budete tuto modlitbu modlit, můj Věčný Otec nedovolí těmto lidem vyvolat nouzi, kterou plánují, aby vás mohli ovládat.
  Ti samí lidé   c h t ě j í   z r u š i t   k ř e s ť a n s t v í,   a  tak je důležité, abyste vašimi speciálními oběťmi předešli, aby se to stalo.

                                          Modlitba modlitební kampaně (42):
                          Modlitba daru půstu k odvrácení zavedení jediné světové měny.
  "Ó BOŽE NEJVYŠŠÍ, NABÍZÍM TI MŮJ DAR PŮSTU, ABYS ZASTAVIL SEVŘENÍ ZLÉHO VE SVĚTĚ, KDE PLÁNUJÍ ODEPŘÍT POTRAVU MÉ ZEMI, VČETNĚ CHLEBA ŽIVOTA.
  PŘIJMI MÉ UTRPENÍ A NASLOUCHEJ MÝM PROSBÁM ZA JINÉ NÁRODY, ABYS ZABRÁNIL UTRPENÍ, JEŽ PLÁNUJE ANTIKRIST.
  UCHRAŇ NÁS, DRAHÝ PANE OD ZKAŽENOSTI A OCHRAŇUJ NAŠI VÍRU, ABYCHOM TĚ MOHLI CTÍT VE SVOBODĚ, KTEROU POTŘEBUJEME, ABYCHOM TĚ MOHLI MILOVAT A VELEBIT PROVŽDY A NAVŽDY. AMEN"

  Mé dítě, jeden den půstu na Velký pátek přinese hodně svobody národům od Zlého a těch, kteří následují jeho zlovolné touhy kontrolovat finance všech národů.
  Vaše milovaná Matka Matka Spásy Matka Boží
  (Panna Marie v Medjugorji vyzývá věřící k půstu v pátek a ve středu. Pracující a nemocní si mohou polepšit bezmasou polévkou. A můžete si odříkat i kouření, televizi a jiné věci, na kterých jste závislí. Kdo má slabou vůli, ať se modlí o pomoc k Ježíškovi a Panně Marii a zatím začne s odříkáním třeba cukrovinek. Jinak se drží půst o chlebu a vodě, nebo čaji.
  barmanka)277.                            Poselství Ježíše ze dne 9. prosince 2011 v 23:28.
                    
                                      POKUS ZAVÉST SVĚTOVOU MĚNU V EVROPĚ.

  Má drahá, milovaná dcero,
jak velmi bych si přál, aby Mé děti, zvláště ty, které trpí útlakem v Evropě, se prostě obrátily k Mému Otci o pomoc.
  Zlá skupina, o které jsem se čas od času zmiňoval, pokročila ve svých pokusech kontrolovat všechny Mé chudé děti v této části světa.
  Ony, nevinní pěšáci v bezohledném plánu zavést světovou měnu ke kontrole celé Evropy, se musí nyní vroucně modlit za pomoc Boha, Věčného Otce.
  Děti, nikdy se nevzdávejte pronásledování, které bylo připraveno za zavřenými dveřmi. Modlete se, abyste zmírnili tyto okolnosti. Proste Boha Otce v Mém jménu Jeho milovaného Syna Ježíše Krista, aby odvrátil tuto krizi a říkejte:

  "BOŽE OTČE, VE JMÉNU TVÉHO MILOVANÉHO SYNA JEŽÍŠE KRISTA TĚ PROSÍM, ABYS ZASTAVIL TUTO OHAVNOST, SLOUŽÍCÍ KE KONTROLE TVÝCH DĚTÍ. PROSÍM, OCHRAŇUJ VŠECHNY TVÉ DĚTI V TÉTO HROZNÉ DOBĚ TAK, ABYCHOM MOHLI NAJÍT POKOJ A DŮSTOJNOST A ŽÍT SVÉ ŽIVOTY SVOBODNÍ OD ZLÉHO. AMEN."

  Má dcero, tato modlitba může přivést, a také přivede, tyto neblahé plány ke konci.
  Bůh Věčný Otec, jak už jsem řekl, potrestá ty, kteří jsou zodpovědní za toto ďábelské spiknutí, jestliže se nevrátí zpět k víře ve svého Všemocného Stvořitele.
  Důvěřujte Mi. Důvěřujte Mému Věčnému Otci a modlete se, aby tento útlak byl zastaven ještě před tím, než by skutečný plán ke zničení, kontrole a ke škodě těchto duší byl nakonec zveřejněn.
   Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus202.                             Poselství Boha Otce za dne 23. září 2011 v 21:30.

                                         ANTIKRIST A NOVÁ SVĚTOVÁ MĚNA.
  Má dcero,
i když se svět může obávat Varování, musí přijmout skutečnost, že proroctví z Knihy Zjevení jsou zde. Svatý církevní stát (Vatikán – pozn. překladatele) je zrovna tak v nebezpečí, jako stát Izrael. Proroctví se začnou odvíjet, až svět bude pod vládou Antikrista, jenž se vás pokusí ovládnout pomocí nové světové měny. Když — a jestliže — budete ovládnuti touto cestou, pak budete kontrolováni každým jiným způsobem.
  Velké Varování zastaví tyto a jiné hrůzné činy, jež jsou plánovány globálními mocnostmi a jež jsou mimo chápání mých dětí všude na světě. Vy, nevinní pěšáci ve hře, kterou jste nevyvolali, budete chráněni rukou mé spravedlnosti.
  Povstaňte, mé děti a bojujte modlitbou se sérií tohoto zla. Globální vláda a perzekuce, jež jsou právě v této chvíli tajně plánovány, mohou být zastaveny pomocí modlitby. Ne všichni z vás můžete být, nebo budete zachráněni, neboť takové už je sevření Antikrista kterému budete vystaveni.
  Mé děti, Satan nikdy nezvítězí. Nebyla mu propůjčena taková síla, a když se jeho sevření již začíná uvolňovat, stáhne tolik duší, kolik bude moci, do hlubiny pekla spolu se sebou. Pláču v hlubokém zármutku za moje překrásné stvoření, a za ty moje vzácné duše. Ó, kdyby jenom naslouchaly pravdě.
  Vědecké hodnocení je nesmysl, neboť žádná věda nenahradí realitu mého Božího království. Nikdo na zemi nemůže obsáhnout krásu a zázraky, jež vás všechny očekávají, neboť lidskými slovy jsou nepopsatelné.
  Brzy porozumíte plánům, které mám k záchraně světa z rukou mistra klamu.
  Miluji všechny z vás a budu chránit mé následovníky v každé fázi jakékoliv plánované perzekuce.
  Svůj pohled směřujte na Mně. Otevřete svou náruč a dovolte Mi, abych všechny z vás držel a ochraňoval.
  Mé děti, které věří ve Mě, se nemají čeho bát.
   Váš milující Stvořitel Bůh Nejvyšší Bůh Otec349.                                 Poselství Ježíše ze dne 18. února 2012 v 16:00.

                         EVROPSKÉ ZEMĚ PODLEHNOU DIKTATUŘE O NIC LEPŠÍ,

                                                   NEŽ BYLA ZA DNŮ HITLERA.
                 
  Má drahá, milovaná dcero,
je v mém úmyslu ochránit většinu mých následovníků, až ruka mého Otce brzy dopadne, aby potrestala lidstvo za jeho zkaženost a zabránila, aby hříšníci, kteří chtějí zničit mnoho národů, spáchali strašlivé ukrutnosti.
  Všichni z vás budou ochraňováni, ale budete mít odpovědnost k ostatním.
  Pozorujte nyní,  jak   e v r o p s k é   z e m ě   p o d l e h n o u   d i k t a t u ř e,  která  nebude  o  nic  lepší,   n e ž   z a   d n ů   H I T L E R A !
  S v ě t o v á   s k u p i n a  (ILUMINÁTI A ZEDNÁŘI) připravila plány k převzetí každé země v Evropě.
  Babylon se zhroutí, jak bylo předpověděno.
  Medvěd a rudý drak půjdou do války tak, jak bylo prorokováno.
  Řím se stane sídlem zlého řádu a jeho vlády.
  Itálie se rozpadne.
  Řecko bude katalyzátorem, který přivodí záminku k pádu Babylonu.
  Všechno bude nyní oznámeno světu.
  Modlitby mohou zmírnit muka mých ubohých dětí, které   b u d o u   n u c e n y   ž e b r a t   o   j í d l o  do svých úst.
  Bude s nimi zacházeno jako s dětmi, ale budou pošlapány, až budou zotročeny globální skupinou, která spolupracuje s evropskými vůdci.
  Jsou to zrádci, všichni z nich, nejenom vůči těm, kterým slouží, ale vůči Bohu, mému Všemohoucímu Otci.
  Jeho jméno je nenáviděno touto skupinou, která   M u   v e   s v ý c h   z e m í c h   z a k á z a l a   p r o k a z o v a t   u c t í v á n í.
  Proto budou trpět. Budou potrestáni a bude jim zabráněno ve splnění jejich zlovolné mise.
  Hněv mého milovaného Otce nyní dosáhl nebývalé výše teď, když vystoupení velkého rudého draka je už velmi blízko.
  Tolik ničení, děti.
  Tolik chtivosti po moci a vládě.
  Tolik nenávisti ke Mně, jejich Božskému Spasiteli.
  Čtyři Satanovi poslové sestoupili a pracují nyní uvnitř těchto skupin.
  Tito zlovolní a mocní vůdci   j s o u   p o d   k o n t r o l o u   A N T I K R I S T A,  jenž je nyní velmi aktivní.   A N T I K R I S T   V E D E   V E L M I   V E L K O U   O R G A N I Z A C I !
  Jsou tak vychytralí, že jen málo lidí chápe, co ve skutečnosti dělají.
  Mé děti, pokusí se převzít moc a bude se zdát, že se všechny jejich plány rozvinuly. Ale bude to právě tehdy, kdy můj Otec zasáhne.
  Běda těm, kteří budou čelit hněvu mého Otce. Nebude jim dána ani příležitost, aby se před Ním třásli, jestliže se okamžitě nebudou kát.
  Jenom velmi málo z vás, děti,  zná  pravdu,  protože  M N O H O   Z   T Ě C H T O   L I D Í   K O N T R O L U J Í   Z P R Á V Y,   které považujete za pravdivé.
  Nemáte žádné jiné prostředky poznat, co se ve světě děje.
  Neboť ty organizace, které považujete za odpovědné se starat o národy, jsou ve skutečnosti skupiny, vedené Antikristem.
  Národy, které považujete za ničemné, jsou ve skutečnosti obětí a použity jako pěšáci tak, aby vypadaly jako zlotřilé pro okolní svět.
  Nesmíte vždy věřit tomu, co je vám prezentováno ve jménu spravedlnosti.
  Modlete se usilovně za vaše bratry a sestry, kteří budou těmito lidmi pošlapáni.
  Modlete se, aby Varování pozdrželo jejich aktivity a modlete se, aby byl zmírněn dopad jejich plánu, jenž je zosnován ke zrušení vašich práv na vaše  p e n í z e,   na vaši   s t r a v u   a na vaše   p r á v o   vyznávat křesťanství a jiná náboženství, která uctívají mého Otce.
   Váš milovaný Ježíš Kristus Spasitel lidstva431.                                 Poselství Ježíše ze dne 16. května 2012 v 03:00.                                             
                                              DRUHÁ PEČEŤ: TŘETÍ SVĚTOVÁ VÁLKA.

  Moje vroucně milovaná dcero, musím tě informovat, že ve světě se chystá vypuknout   T Ř E T Í   S V Ě T O V Á   V Á L K A !
  Jak můžeš vidět, toto ráno Mi tečou slzy. (*)
  Brzy bude otevřena druhá pečeť, jak bylo předpověděno Janem Evangelistou v Knize Zjevení. Začne to v Evropě.
Příčinou toho bude váš bankovní systém a Německo bude zase znovu zataženo do této tragédie, tak jako tomu bylo v minulosti již dvakrát.
  Když to začne, bude to mít hodně co dělat se záchranou ekonomiky a katastrofa postihne Řecko se značným dopadem ve Francii.
Do konfliktu bude vtažen i Střední východ s Izraelem a Iránem ve válce a Sýrie sehraje důležitou úlohu při pádu Egypta.
  Má dcero, probudil jsem tě, abych ti to pověděl, ale nikoliv, abych vás vystrašil, ale abych na vás naléhal, abyste se v tomto čase modlili více za Evropu.
  Kvůli válce a nedostatku peněz bude ztracena většina úrody a to povede k otevření třetí pečetě, která znamená hlad.
  Toto je důvod, proč naléhám na všechny Boží děti, aby se pokusily udělat si zásobu sušených a nekazících se potravin, aby uživily své rodiny. Je důležité vypěstovat si svoji vlastní úrodu, pokud je to možné.
  Avšak nezapomeňte, že modlitba může zmírnit mnoho z tohoto utrpení.
  V důsledku této války dojde k tomu, že má katolická církev na zemi bude ve jménu sjednocení vtažena do jediné světové církve.
  Toto sjednocení, neboli falešný mír, se stane skutečností, až se objeví Antikrist, aby sjednal falešný mír a takzvaný konec této války.
  Tento mírový pakt zahrne západní svět, dokud se Čína a Rusko nezapojí do světových záležitostí.
  Tyto dva státy budou představovat hrozbu "šelmě s deseti rohy" – Evropě, a porazí ji, aby nastolily   K O M U N I S M U S.
  "Rudý drak" – Čína, již získává silnou pozici ve světě kontrolou světových financí. Rudý drak a "Medvěd", kterým je Rusko, Boha nemilují.
  Jsou vedeni Antikristem, který je z Východu a jenž se skrývá za zavřenými dveřmi.
  Až se tato proroctví naplní, celý svět uvěří těmto poselstvím. Potom už nebudou žádné pochybnosti.
  Prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně (54), protože pomůže zmírnit dopad těchto událostí.

                                Modlitba k Otci, aby zmírnil dopad třetí světové války.
  "Ó Nebeský Otče, ve jménu tvého milovaného Syna, Ježíše Krista, jenž nesmírně trpěl za hříchy lidstva, prosíme Tě, pomoz nám v těchto těžkých časech, kterým čelíme.
Pomoz nám přežít pronásledování, které plánují chamtiví vládci a ti, kteří chtějí zničit tvé církve a tvé děti.
Drahý Otče, úpěnlivě tě prosíme, abys nám pomohl uživit naše rodiny a zachránit životy těch, kteří budou nuceni jít do války proti své vůli.
Milujeme Tě, drahý Otče.
Prosíme Tě, abys nám pomáhal v čase naší nouze.
Zachraň nás ze spárů Antikrista.
Pomoz nám přežít jeho značku, značku šelmy tím, že ji odmítneme přijmout.
Pomoz těm, kteří Tě milují, aby vždy zůstali věrní tvému Svatému Slovu, abys nám tak mohl seslat milosti k přežití v těle i v duši. Amen.

  Má dcero, uvědomuji si, že tato zpráva může přijít jako šok, ale nezapomeň, že modlitba a pečeť živého Boha modlitby (33) z modlitební kampaně, ochrání mé následovníky.
  Vy, moje děti, zbytek mé církve, přežijete, i když to nebude snadné.
  Kvůli vašemu křesťanství budete zastrašováni, ale nikdy Mě nezapřete, ani nezavrhnete.
  K tomu vám budou uděleny dary.  M Ů J   D A R   P E Č E T Ě   Ž I V É H O   B O H A   V Á S   U D Ě L Á   N E V I D I T E L N Ý M I   P R O   V A Š E   N E P Ř Á T E L E.
  M O D L E T E   SE   O D   N Y N Ě J Š K A   T U T O   M O D L I T B U   K A Ž D Ý   D E N.   M Ě J T E   J I   P Ř E D   S E B O U   V E   V A Š I C H   D O M O V E C H   A   N E C H T E   S I   J I   P O Ž E H N A T   K N Ě Z E M. (Až pan arcibiskup odvolá zákaz žehnání pečetě.)
  Začněte s vašimi přípravami brzy, neboť  d e n   p á d u   E v r o p y   u ž   n e n í   d a l e k o.
   Váš Ježíš
  (*) Když Marie Božího milosrdenství psala toto poselství, z fotografie Ježíše před ní se skutálela mokrá slza.


417.                               Poselství Ježíše ze dne 1. května 2012 v 20:00.

                             SLYŠTE MÉ VOLÁNÍ A PŘIPRAVTE SE NA VYLITÍ DUCHA 

                                                                     SVATÉHO.                                    
  Má drahá, milovaná dcero,
moje láska k vám všem znamená, že ještě jednou vyliju Ducha Svatého na lidstvo, abych je povzbudil otevřít svá srdce.
  Mnohé duše už velmi brzy pocítí moc Ducha Svatého, jak se vylévá na jejich mysl, tělo a duši. Je to nezbytné, aby se všechny Boží děti probudily k přijetí pravdy.
  Někteří lidé teď uvidí svět jinak.
  Začnou všechno zpochybňovat. Už nebudou chtít nadále zůstat otroky pánů, jejichž jediným cílem je ovládnout je pro svůj osobní zisk.
  Nikdo si nebude moci nevšimnout tohoto vlivu Ducha Svatého.
  Celá nebesa očekávají, že okamžik osvícení způsobí nový úsvit, nový začátek.
  Lži, s nimiž jste konfrontováni, zakrývají hlavní plán, zrozený  v e   s v ě t o v é   a l i a n c i   a   u r č e n ý   k   o v l á d n u t í   v š e c h   v a š i c h   z e m í.
  Jestliže necháte vaši zemi v závislosti na obrech (světové velmoci, nadnárodní společnosti – pozn. překladatele), abyste uživili vaše rodiny, stanete se otroky. Už teď   v á m   b e r o u   v š e c h n o,   c o   v l a s t n í t e,   ale vy jste k tomu slepí.
  Nyní s darem Ducha Svatého, milióny prohlédnou tuto masku klamu a budou odporovat těmto ničemným skupinám,  K O N T R O L O V A N Ý C H   Z E D N Á Ř I.
  Tento dar vám dá nyní výzbroj, kterou potřebujete, abyste odvedli tuto armádu z cesty,   v e d o u c í   k   v a š í   z á h u b ě !
  Slyšte mé volání a připravte se na vylití mého Ducha Svatého.
   Váš milovaný Ježíš
  (Najděte si na internetu "Ilumináti" a dozvíte se víc. barmanka)                                     POSELSTVÍ PANNY MARIE: ZRUŠENÍ EUCHARISTIE.

                        RONÍM SLZY ZÁRMUTKU PRO KNĚZE V KATOLICKÉ CÍRKVI,

                                             KTEŘÍ V TOMTO ČASE STRAŠNĚ TRPÍ.

  Mé dítě, můj Syn, Ježíš Kristus se nyní, před příchodem Varování, připravuje zachránit tolik duší, kolik je to jen možné. Neboť po Varování nezbude mnoho času do slavného návratu mého Syna.
  Roním slzy zármutku kvůli kněžím v katolické církvi, kteří v tomto čase strašně trpí. Tito čistí, ztracení a bloudící služebníci jsou chyceni uprostřed rozdělení, ze kterého se nemohou vymanit.
  Kvůli hříchům jiných zakoušejí muka, když vidí, jak věrnost k mému milovanému Synu je odsouvána stranou.
  Tato zlá rozdělení, způsobená zednářskými skupinami, jsou úmyslná. Hříchy těch, kteří jsou vinni zločiny na nevinných duších, jsou užívány jako výmluva ke změně zákonů, jimiž je řízena církev.
  Mnozí budou uvedeni v omyl z falešného pocitu věrnosti k Božím dětem.
  Jak trpím, když vidím, jak zdi katolické církve jsou rozebírány cihla po cihle, aby byla vytvořena cesta pro novou církev.
  Nová církev, která brzy vyvstane, nebude pro mého Syna přijatelná.
  Zruší přítomnost [mého Syna] ve svaté eucharistii a můj Syn vytrpí ještě jednou bolest svého ukřižování. Oběť, kterou přinesl, aby světu předal tento dar, bude brzy ignorována a odmítnuta.
  Místo toho oni, tato nová církev, neřeknou Božím dětem, že ve svaté eucharistii je skutečná přítomnost Ježíše, mého Syna.
Vytvoří novou interpretaci svaté eucharistie a už nebudou sesílat přítomnost mého Syna (proměňovat – pozn. překl.). Pokrm života bude mrtvý. Boží děti už nebudou živeny skutečným tělem a krví mého Syna.
  Jejich duše se stanou zplanělé a prázdné bez přítomnosti mého Syna a milostí, které uděluje těm, kteří Ho přijímají.
  Je povinností na straně kněží, aby hájili svatou eucharistii. Musí být silní a nikdy nesmí snížit tento vzácný a svatý dar.
  Můj Syn miluje katolickou církev a ví, jak právě teď trpí. Cítí její bolest.
  Mé Neposkvrněné Srdce je trháno ve dví, když v bolesti musí hledět, jak tento svatý chrám je záměrně ničen.
  Modlete se, modlete se, modlete se k Otci ve jménu jeho milovaného Syna, aby prokázal milosrdenství těm ve Svatém stolci, kteří chtějí církev rozdělit a Boží děti rozptýlit v propasti bezútěšnosti.
  Prosím, modlete se modlitbu modlitební kampaně (53):

                                                    Za katolickou církev:
  "Ó, BOŽE OTČE, VE JMÉNU TVÉHO MILOVANÉHO SYNA TĚ PROSÍM, ABYS DAL SÍLU A POTŘEBNÉ MILOSTI NA POMOC KNĚŽÍM, ABY ODOLALI PRONÁSLEDOVÁNÍ, KTERÉ BUDOU ZAKOUŠET.
  POMOZ JIM, ABY SETRVALI V PRAVDĚ UČENÍ TVÉHO SYNA, JEŽÍŠE KRISTA A NIKDY NAZAKOLÍSALI, NEZESLÁBLI, NEBO NEPODLEHLI NEPRAVDÁM  O  S K U T E Č N É   P O D S T A T Ě   S V A T É   E U C H A R I S T I E. AMEN."

   Vaše milující Matka Královna země Matka Spásy


456.                                  Poselství Ježíše ze dne 7. června 2012 v 20:00.                                 

                     600.000 PADLÝCH ANDĚLŮ BYLO MINULÝ ROK UVOLNĚNO Z JAM PEKLA.
                                        DALŠÍCH PĚT MILIÓNŮ BYLO UVOLNĚNO NYNÍ.

  Má drahá, milovaná dcero,
je čas chopit se zbraní v nebeském boji, který znovu zuří se Satanem a jeho padlými anděly.
  Nyní, kdy byli v každém národu uvolněni, Satanova armáda andělů a jejich oddaných stoupenců na zemi všemožným způsobem trápí Boží děti.
  Jsou zde i viditelná znamení. Krize v mé církvi, katolické církvi, byla způsobena silami zla, jejichž prvořadým cílem bylo srazit ji na kolena. To jim ale nestačilo, síly zla chtějí  z n i č i t   s v a t o u  e u c h a r i s t i i   t í m,  že ji znesvětí.
  V Satanově plánu bylo zničit víru mých následovníků tím, že  d e m o r a l i z u j e   moji  církev  na  zemi.
  Mnoho z mých následovníků už neuctívá Mě, svého Spasitele, protože kladou vinu za hříchy těm, kteří Mne reprezentují v církvi. Jak Mě zraňuje, že Mě opouštějí tak rychle.
  Odpadlictví v dnešním světě bylo také plánováno Satanem tím, že bude svádět Boží děti, aby zapíraly svou víru.
  Místo ní užívá nové náboženství, známé jako náboženství   N e w   A g e.   Místo oslavení Boha, Věčného Otce, oslavují lidské bytosti jako duchovně nadřazené a vládnoucí.
  Tak jako Lucifer, který chtěl být nejenom jako Bůh, ale chtěl se stát Bohem, tento rychle se rozvíjející kult chce přesvědčit Boží děti, že mají vládu nad svým osudem.
  Že všechno může být kontrolováno falešnou vírou v metafyzický svět, který neexistuje.
  Víra ve falešné bohy, jakým je i Buddha, také uškodila mnoha lidem a přivedla je do temného světa, který se na první pohled zdá třpytivý, ale který nemůže zažehnout čistou lásku jednoho k druhému.
  Místo toho tato náboženství New Age a jim podobná, směřují k jediné věci. K posedlosti sebou samým a k lásce sama sebe na úkor jiného.
  V á l k y,   k t e r é   r o z d m ý c h á v a j í   S a t a n o v y   z e d n á ř s k é   ř á d y,   s e   j i ž   r o z m á h a j í   a  největší skupina ze všech chce organizovat  k o n t r o l u   n a d   S t ř e d n í m   v ý c h o d e m   p o m o c í   m a s a k r ů.
  V Evropě chtějí organizovat  z a v e d e n í   n o v é   s v ě t o v é   m ě n y,  aby vás zotročily.
  Satanovo sevření je tak silné, že bude třeba  H O D N Ě   M O D L I T E B,  aby svrhly moc, kterou třímá. Pak přijde pokušení odvrátit Boží děti od Pravdy.
  On, Satan, může narušit vaši mysl. I když nemá moc k tomu, aby věděl, co si myslíte,  m ů ž e   d o   v a š í   m y s l i   v k l á d a t   m y š l e n k y   a   p o c h y b n o s t i.
  Když mu zpočátku budete odporovat tím, že se budete modlit za milosti, abyste se ochránili, tak zesílí svou činnost.
  Satan sesílá své padlé anděly k věřícím a mučí je. Kdybyste je mohli vidět, otřáslo by to vámi. Dva nebo tři vás mohou obklopit a vyvést vás z míry, způsobit, že se stanete zmatenými, mrzutými, a vaši mysl naplnit nemilosrdnými myšlenkami vůči jiné osobě.
  Cokoliv, co má společného s Bohem, jeho církví, jeho dětmi a těmi, kteří Ho na zemi reprezentují, je jeho prvořadým cílem.
  Pak   s e   z a m ě ř u j e   n a   t y,   kteří jsou   v y s o c e   p o s t a v e n í  (naše vláda)  a mají kontrolu nad životy miliónů. Pokouší je   k o r u p c í,   z n e u ž i t í m   m o c i   a   z a v e d e n í m   š p a t n ý c h   z á k o n ů, (interrupce, homosexuální partnerství, vysoké daně aj. Dejte si pozor, koho volíte!) připravených tak, aby vyvolaly bolest a nouzi. A pak rozdmychává války.
           D Ě T I,   N E I G N O R U J T E   T E N T O   B O J,   P R O T O Ž E   J E   S K U T E Č N Ý !
  600.000 padlých andělů bylo minulý rok uvolněno z jam pekla.
  Dalších pět miliónů bylo uvolněno nyní. Pro Boží armádu v nebi nastal čas ke zničení Satana. Pro mou armádu na zemi také přišel čas, aby shromáždila zbraně.
  Času je málo a máme mnoho práce.
  M O D L I T B A   J E   Z B R A N Í   A   O B R Á C E N Í   J E   C Í L E M.   Já mohu dosáhnout záchrany duší jenom tehdy, když můj hlas bude nyní slyšen.
  Satan to ví. Vynesl klatbu nad touto misí a bude od ní odvádět mnoho Božích dětí. Přesto nemůže vyhrát. Neboť nikdo nemůže zabránit, aby Kniha Pravdy byla odhalena, neboť jsem to Já, Ježíš Kristus, kdo to udělá.
  Přesto mnoho nebohých duší bude přesvědčeno, aby se dívaly jinam, když oznamuji Pravdu, aby ji viděl celý svět, jak bylo předpověděno v Knize Zjevení.
  Nikdy nedovolte, aby se s vámi utkal. Můžete to udělat odmítnutím odpovídat na urážky, nebo posměšky, jimiž vás budou zahrnovat ostatní, když budete hlásat mé Svaté Slovo. Neboť když se s ním utkáte,  d o d á t e   m u   m u n i c i, (hněvem)kterou potřebuje, aby vás zlomil.
   Váš milovaný Ježíš Spasitel lidstva
068.                                     Poselství Ježíše ze dne 17. dubna 2011 v 19:00.  

                                                BOŽÍ HNĚV PADNE NA NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD.                 

  Má drahá, milovaná dcero,
s velkým zármutkem ti musím oznámit, že ekologické katastrofy, hrozící v Asii, v Evropě, v Rusku a ve Spojených státech, budou mít za následek obrovské ztráty na životech. Hněv Boha, mého Věčného Otce, padne rychle na tuto globální alianci, jež tajně vytváří podzemní organizace se záměrem přinést na svět smrt pro svůj vlastní zisk. Jsou odpovědné za vytváření bohatých společností a nových technologií, které by vás udivily, kdyby nebyly tak zhoubné v jejich rukách. Tito lidé z každé země prvého, průmyslového světa jsou bohatí, mocní, talentovaní a ovládají banky, ozbrojené síly, světové humanitární organizace, policejní síly, vlády, dodavatele energií a média. Nikdo nemůže uniknout z jejich spárů, pokud vám neřeknu jak.
  Modlitba, zvláště modlitba růžence Božího Milosrdenství, rozšíří obrácení ke Mně a modlitba svatého růžence rozmělní dílo těchto zlých parazitů, jejichž idolem je Satan. Zajímavá věc je tato: Mnoho z těchto fanatiků, chycených do této klamné pavučiny, věří, že jsou jenom ambiciózní lidé, s přirozenou touhou po bohatství a že nepatří k žádné náboženské víře. To, co nevědí je, že jsou klamáni Satanem a že jsou jím každodenně ovlivňováni ve svých myšlenkách, aspiracích, slovech a skutcích. Jak slepí jsou.
  K d e k o l i v   s e   s h r o m a ž ď u j í,   t a m   t a k é   d o p a d n e   B o ž í   h n ě v   s e  s t r a š l i v o u   s i l o u.  To se již připravuje. Budou zastaveni, ale zabere to trochu času. Boží hněv je nezastaví zcela, ale zmírní dopad jejich činů, jenž by jinak byl hrozný. Nejsvětější Trojice je nyní činná v komunikaci s vybranými dušemi po celém světě. Věřící si toho už všimli. Ti, jež nevěří v Boha Otce, si o těchto lidech myslí, že jsou nejspíš excentričtí podivíni zaměstnaní soudným dnem. I když mnoho lidí na tomto světě může dělat falešná prohlášení, prosím, neignorujte je bez toho, že byste nejdříve vyslechli, co říkají. Vždy se modlete za vedení v těchto obtížných časech plných zmatků. Soustřeďujte svoji pozornost v každém čase na Mě, vašeho Božského Spasitele. Budu vás držet za ruku a budu vaší oporou v těchto zkouškách.
  Mnoho lidí, až uvidí, že tato proroctví se začínají naplňovat, budou   p o d l é h a t   p a n i c e   a v mnoha případech budou   o t ř e s e n i.  Ale není zde důvod ke strachu, protože tato perioda bude krátká. A pak přijde nová země a nová nebesa, kde budete všichni žít v míru dlouhé blažené životy v jednotě se Mnou.
  Č Í M   V Í C E   L I D Í   S E   O B R Á T Í   a požádá Boha Otce o vedení,   T Í M   M E N Š Í   D O P A D   B U D E   M Í T   Z L Á   V L Á D A   plánovaná Novým světovým řádem. Jděte nyní v pokoji. Modlete se, aby se vaše víra ve Mě posílila.
   Váš milosrdný Spasitel a spravedlivý Soudce Ježíš Kristus.                                                             
025.                               Poselství Ježíše ze dne 7. prosince 2010 v 03:15.
          
                                                 VELKÉ VAROVÁNÍ LIDSTVU.

  Ano, má milovaná dcero, jsem zpátky. Napiš následující. Ty, má dcera, mi teď pomůžeš vést můj lid ke světlu, ke světlu a pravdě.
  Žádný člověk už nebude moci zapřít, že jsem mu nedal příležitost vidět Boží Pravdu. Lidé obdrží milosrdenství darem důkazu mé existence. Tento dar jim bude udělen až během Velkého Varování, kdy konečně poznají pravdu. Naneštěstí, dokonce i za těchto okolností se ne všichni obrátí ani ke Mně – ani k věčnému království mého Otce.
  Má dcero, už několik dnů jsem s tebou nekomunikoval. Bylo to záměrně. Čas, který jsem ti poskytnul, ti dovolil, aby sis důkladně promyslela obsah mých poselství.
  Od té chvíle budete vědět, že tato poselství pocházejí ode Mne a že  S E   V Š E C H N A   T Ý K A J Í   V E L M I   D Ů L E Ž I T Ý C H   O T Á Z E K.  Budete takto moci rozlišit mezi pravdou mého učení a učením, které vzešlo z vaší imaginace. Má dcero, ty teď můžeš vidět a vnímat bolest a úzkost, kterou Já nyní zakouším: skoro každý den jsi svědkem mého utrpení a utrpení mého Otce nad přístupem tohoto smutného, prázdného a nevěřícího světa.
  Nejenom že nevěřící jsou příčinou tvého trápení, ale prostřednictvím darů a milostí, které jsem ti dal, vidíš také, jak se objevuje zmatek dokonce i v duchu mých stoupenců. Také oni nejsou přesvědčeni o pravdě, přesto, že je jim dána jako dar mé lásky prostřednictvím mých proroků.
  Jak dlouhá a křivolaké je cesta mých dětí, jež se snaží dosáhnout pravdy a zaslíbení, která jsem jim dal. Každý den pozoruji mé děti, v osobách, na ulici, u televize, v médiích a mezi vašimi sousedy – pohlédněte na ně teď mýma očima. Co vidíte?   T O T Á L N Í   Z A P O M E N U T Í   D U C H O V N Í H O   S V Ě T A   a  nepřítomnost opravdového cíle v jejich životě. Pocit beznaděje, přes všechnu svůdnost činností v tomto světě.

                                                  Očista duší!
  Mé děti to dnes ještě nevědí, ale jdou k očistě. Tato očista, během níž pronikavě pocítí svou prázdnotu prostřednictvím nedostatku materiálních prostředků, byla Mnou dovolena. Přesto všechno způsobila chtivost lidstva. Teď, když nechávají lidi se chovat podle jejich libosti, podněcovatelé a původci zhroucení světového bankovního systému pokračují ve svých pletichách a ve svých podvodech.
  Dovolil jsem, aby můj lid, nevědomá oběť,  s e   p o d r o b i l   t é t o   o č i s t ě.  Je velmi důležité, aby to tak bylo, protože obtíže, které bude snášet, pomohou k očistě duší.
  Velmi brzy, až hmotné statky se stanou vzácnými a obtížně dosažitelnými, uvidí život v hlubším smyslu. Jednoduchost dovolí otevřít jejich oči k pravdě, k tomu, co je skutečně podstatné. Bez této očisty, ke které jsem dal svolení, aby jí mé děti trpěly pro dobro svých duší, by nemohly a ani by nechtěly, přijít blíže k mému srdci.
  Zbaveny materiálních statků, pro které měly v minulosti takovou modloslužebnou posedlost, vrátí se znovu k pravdě. Uvidí jasně lásku v druhých duších. Stejně tak rychle uvidí zlo, v celé své fantastické ošklivosti v těch, kteří budou následovat přitažlivost posedlostí sebou samými a chtivostí.
  Pak uvidí ty, jimž je nyní v médiích věnováno tolik pozornosti a věrohodnosti – jelikož je třeba se na ně dívat a obdivovat je – tak, jako je vidím Já: v totální beznaději, v totálním smutku.
  Jdi teď, má dcero, a chop se svého úkolu s otevřenýma očima. Teď už víš pravdu. Už nemůžeš pochybovat.
  R O Z Š I Ř   P R A V D U   S P Á S Y   C O   N E J R Y C H L E J I,   A B Y S   D A L A   L I D E M   M O Ž N O S T   K   Z Á C H R A N Ě   J E Š T Ě   P Ř E D   V E L K Ý M   V A R O V Á N Í M !
   Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      (P R O S Í M   Č T E N Á Ř E  T O H O T O   B L O G U,   A B Y   S   N Í M   S E Z N Á M I L I   C O   N E J V Í C E   Z N Á M Ý C H   A   P Ř Í B U Z N Ý C H. Děkuji, barmanka)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
                                                

024.                            Poselství Ježíš ze dne 30. listopadu 2010 v 12:00.

                          OSN, JEDEN Z PŘEDNÍCH MOCENSKÝCH NÁSTROJŮ

                                               NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU.

  Moje milovaná dcero, soustřeď se a poslyš, co ti musím říct. Nacházíš se v procesu přechodu, jenž se započal v okamžiku, kdy jsi přijala první poselství, až po současné poselství. Pochop prosím, že tato poselství pocházejí ode Mne a už přestaň pochybovat. Umožní ti to lépe se koncentrovat na práci, pro kterou jsi byla povolána.

  Vzhledem k záležitostem, které se objevují ve světě, je dnem ze dne jasnější, co se snaží nastolit ten ďábelský světový pořádek. O rganizace S pojených N árodů, jeden z předních mocenských nástrojů Nového světového řádu, usiluje odstranit celé moje učení,  K   D O S A Ž E N Í   Č E H O Ž   P O U Ž I J E   J A K O U K O L I V   S M R T Í C Í   Z B R A Ň,    kterou má k dispozici.
  Nebojte se, protože moji věřící budou houževnatě bojovat a nezapřou Mě, hlavně ne v těch zemích, které jsou Mi zasvěcené a jež mají oddanou a neotřesitelnou víru. Nebudou stát v pozadí a toto nedovolí. Avšak mnohé země budou bezmocné kvůli nákladům k zabezpečení toho, aby jejich děti byly vedeny v pravém světle.
  Jak už bylo uvedeno dříve, hněv mého Věčného Otce se brzy zviditelní na zemi, protože lidstvo se pokouší stále víc a víc ode Mne vzdálit.
  Svět se zdá být stejný. Lidé se zdají být stejní. Svět televize ve svém iluzorním růžovém nátěru se zdá být stejný. Lidé strkají své hlavy do písku. Myslí si, že svět zůstane i nadále takovým, jakým je. Žel, mýlí se. Moje povinnost k mým dětem je zachránit je. Zabránit vám, abyste se i nadále nechali vtahovat do prázdnoty slibů, prázdných snů a zrádných ambicí. To jsou radovánky, jimž jste se oddávali po celé roky. Bez vlastní viny jste podlehli slibům, jak se seberealizovat k vlastnímu prospěchu a k sebeuspokojení. Byly vám dávány rady, abyste se starali jen o své vlastní prvenství bez ohledu na to, za jakou cenu. A že vy jste těmi na prvním místě. A vy, s vašimi ambicemi – chamtivostí po bohatství pro sebe a vaše děti – chcete být lepší, než vaši bratři a sestry, jenomže ve vašem neustálém bezohledném hledání vlastního sebeuspokojení jste byli podvedeni.
  Tyto tužby v jejich matoucím lesku a kouzlu byly mým dětem vštěpovány mistrem klamu. (Různé soutěže za peníze a slávu -TALENTMÁNIE, MIS, aj.) Mnoho mých dětí se bude smát nad tímto poselstvím a říkat, že toto není pravda. Naneštěstí Odpůrce skutečně existuje, ale většina Mých dětí nepřijímá jeho existenci.
  Ukrývá se velmi rafinovaně za věcmi, lidmi, jednáním a poutavými stimuly. Jeho svádění se projevuje například i v tom, že kdybyste se dnes zeptali nějaké osoby, co by zvolila raději – peníze, nebo mít možnost se spojit se svými ztracenými rodinami – by si zvolila peníze. Zeptejte se lidí, zda by pro hmotný zisk podvedli svého bratra nebo sestru. A odpověď bude znít – ano. Zeptejte se malého dítěte, zda by vyměnilo svůj jednoduchý život za život plný zázraků a vzrušení a odpověď bude znít – ano.
  Proč potom moje děti tak těžko chápou, že jakmile vyhrají velkou výhru, mají pocit, že potřebují ještě víc? Bohatý člověk, jenž jednou dosáhnul zisku, bude chtít zase získat ještě víc. Důvodem je to, že Satanovy dary zanechají ve vašem nitru skličující pocit prázdnoty. Takto pokračujete dále ve snaze dosáhnout maximální vzrušení, což se zpravidla děje na úkor vašeho bližního. Žádný člověk nezíská velké bohatství bez toho, aby nezpůsobil do určité míry utrpení jiným lidem, které na cestě k tomuto bohatství potká. Žádná osoba, která získá slávu, se k ní nedostane bez toho, aby se jí někdo jiný nemusel zříct. Člověk, který se nepodělí o své bohatství, selže. Osoba, jež nevlastní nic, je spíše ochotná podělit se než ti, jež byli požehnáni materiálním blahobytem.
                                                   Moje učení není možné ředit!
  Proč moje děti ignorují učení, jež učili moji apoštolové od doby napsání Nového zákona? Proč nedodržují principy, na nichž je postaveno? Myslí si, že moji apoštolové jej napsali, aby jej lidé nedodržovali? Toto učení se nezměnilo od časů, kdy jsem opustil tuto zem. Toto učení má svoje opodstatnění. Můžete změnit jeho výklad, zředit jej, přiřadit mu nový význam, nebo
vymazat z něj některé pasáže, avšak jedna věc vždy zůstane – a to je  P R A V D A.  Pravda zůstane vždy stejná. Nemůže být a ani nebude změněna, i když člověku nevyhovuje. Teď pozorně poslouchejte a mějte na zřeteli toto: Nemůžete i nadále pokračovat po této cestě a současně vejít do království mého Otce. Mnozí ospravedlňují bohatství a slávu, ke kterým přišli, připisujíce je štěstí. Přitom si ale neuvědomí, že   T Í M   Z A P R O D A L I   S V É   D U Š E   S A T A N O V I !
  Některé z mých dětí vědí přesně, že se dopustily těžkého hříchu, a přece si z toho nic nedělají. Jiné z mých dětí jsou skutečně přesvědčené, že jednoduše dělají jen to nejlepší pro sebe a své rodiny. Musí ale pochopit, že finanční jistota je přípustná, ne však bažení po luxusu a bohatství.
  Skutečnost je taková, že velká bohatství se dají získat jen hříchem. Bohatství, i když možná získané bez hříchu, povede opět k hříchu.
  Přes učení církví mého Otce po celém světě, lidé toto učení ještě stále nepřijímají. Bohatí lidé, kteří usilují o materiální zisk, mají jediného boha. Chudobní lidé, usilující o bohatství, mají jediného boha.  U  o b o u   j e  to tentýž – P E N Í Z E !   Peníze jsou zbytečné, když byly získány nepoctivě a když ti, jež jsou méně majetní, nemohou mít z této zkušenosti užitek.
  Peníze, materiální bohatství a všechny nabyté statky těmi lidmi, jež se sami pokládají za bohaté, musí být sdíleny s těmi, kteří je potřebují. Záslužným není ani to, když se peníze dají na charitu jen kvůli vzbuzení pozornosti nebo slávy.
  Buďte si jisti, že se zlem, jež je teď ve světě naplánováno, a když se záměr, ponechat vás s prázdnými kapsami stane skutečností, tak až potom poznáte, jak malou hodnotu peníze mají.
  A Ž   ZLOVĚSTNÉ ORGANIZACE   P Ř E V E Z M O U   V A Š E   P E N Í Z E   A   V Y   S   N I M I   N E B U D E T E   M O C I   B E Z   S O U H L A S U   S   P O D M Í N K A M I,(a čipu se satanovým znamením - 666)  K T E R É   V Á M   T Y T O   ORGANIZACE   B U D O U   D I K T O V A T,   D I S P O N O V A T,   až potom konečně pochopíte, že si musíte zvolit jinou cestu k dosažení štěstí.
  Vaše peníze budou bezcenné. Pro přežití bude platit   z á k o n    d ž u n g l e.  Ti, kteří mají instinkt přežití, to budou mít lehčí, než ti, kteří si nikdy nemuseli při práci dřít kolena. Osivo a semena k výsevu plodin budou mít větší hodnotu, než milión dolarů. Jednoduchý plod rostliny bude mít pro vás větší hodnotu, než luxusní auto. Až tehdy, kdy vám bude všechno vzato, budete volat po svém Stvořiteli. A až tehdy zjistíte, že jediný význam má jen láska ve vašich srdcích, protože bez lásky nemůžete růst a ani vstoupit do království mého Otce.
  Zamyslete se teď. Buďte opatrní ve své honbě za bohatstvím. Zastavte se dřív, než bude pozdě. Sdílejte a rozdělujte své bohatství a následujte moji cestu. Toto je tvrdá lekce pro moje děti, které mají pocit nejistoty.
   Váš milující Spasitel Ježíš Kristus

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Další hrůzy z Amsterodamu a Kérizinen v příští kapitole. Ještě to neskončilo. barmanka
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář