Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č. 70 PŘIJDU VE SLÁVĚ !

 
                                      Č. 70  PŘIJDU  VE  SLÁVĚ !


                       KRISTOVO  VÍTĚZSTVÍ  NAD  ANTIKRISTEM

     Evangelium Zjevení 19,11-21:  A viděl jsem nebesa otevřená, a hle, bílý kůň, a na něm seděl ten, který má jméno Věrný a Pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě. Jeho oči plamen ohně a na hlavě množství královských korun; jeho jméno je napsáno a nezná ho nikdo, než on sám. Má na sobě plášť zbrocený krví a jeho jméno je  SLOVO  BOŽÍ.  Na plášti a na boku má napsáno jméno:  KRÁL  králů  A  PÁN  pánů. Za ním nebeská vojska na bílých koních, oblečená do bělostného bílého kmentu.
    Z jeho úst vychází dvousečný meč, aby jím pobíjel národy;  BUDE  JE  PÁST  ŽELEZNOU  BERLOU.  On bude tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího!
    A viděl jsem jednoho anděla, jak stojí na slunci a volá mocným hlasem na všechny ptáky letící středem nebes: "Pojďte, slétněte se k veliké hostině Boží! Budete se sytit těly králů a vojevůdců a bojovníků i koní a jezdců; těly všech pánů i otroků, slabých i mocných."
     A viděl jsem dravou šelmu a krále země i její vojska shromážděná, aby vytrhly do boje proti jezdci a jeho vojsku.  A  ŠELMA  BYLA  ZAJATA  A  S  NÍ  I  FALEŠNÝ  PROROK,  který k její cti  ČINIL  ZÁZRAČNÁ  ZNAMENÍ  A  SVEDL  JIMI TY,  KDO  PŘIJALI  CEJCH  ŠELMY  A  KLEKALI  PŘED  JEJÍM  OBRAZEM.  ZA  ŽIVA  BYLA  ŠELMA  I  JEJÍ  PROROK  HOZENI  DO  OHNIVÉHO  JEZERA  HOŘÍCÍ  SÍROU.  Ostatní byli pobiti mečem vycházejícím z úst jezdce. A všichni ptáci se nasytili jejich těli.
     Zjevení 20, 1-3: A tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz.  ZMOCNIL  SE  DRAKA,  toho dávného hada,  TOHO  ĎÁBLA  A  SATANA,  NA  TISÍC  LET  JEJ  SPOUTAL,  UVRHL  DO  PROPASTI,  uzamkl  ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn.

               731.  Poselství Boha Otce MBM ze dne 12. března 2013 v 14:38.
               NYNÍ ZUŘÍ BITVA MEZI MOU HIERARCHIÍ A PANSTVÍM ŠELMY
     Má nejdražší dcero,
nebesa pláčou žalem v tento strašný den, předpověděný už tak dávno.(Nad Římem se v tu dobu strhla hrozná průtrž mračen a všichni lidé, co na Svatopetrském náměstí čekali na volbu papeže museli utéct - další Boží znamení. Při odstoupení papeže Benedikta se strhla bouře nad Vatikánem a blesk sjel do kopule její budovy - také znamení Božího hněvu. Copak je v Římě ještě čeká?)   Celé lidstvo bude nyní čelit největšímu podvodu ze všech, spáchaných šelmou.  Slzy mého Syna, jehož smrt na kříži dala mým dětem svobodu, padají nyní na celý svět, v tomto čase v agonii.  
    Můj hněv je v tomto čase  zadržován,  ale   MÁ  ZUŘIVOST  JE  VELKÁ !   Velmi brzy se klam stane jasným všem, kteří byli mým Synem ustanoveni, aby vedli jeho stádo na zemi.
     Nyní zuří bitva mezi mou hierarchií a panstvím šelmy. Bude bolestivá, ale  BRZY  TREST,   který přijde po krutém pronásledování, chystaném tajně nepřítelem a jeho kohortami,  V Y M E T E   H N I L O B U.
    Volám všechny mé děti,  ABY  SE  OBRÁTILY  K  MÉMU  SYNU  A  VLOŽILY  V  NĚHO   v tomto čase   VŠECHNU  SVOU  DŮVĚRU !  Buďte stateční, moji maličcí, neboť tato bolest bude krátká. Těm, kteří následují šelmu a falešného proroka, bude silou mé ruky dáno poznání, aby je přivedlo zpět do srdce mého Syna. Když odmítnou tento dar, pak jsou ztraceni a budou trpět stejná muka, kterým  čelí podvodník,  JENŽ  BUDE  VRŽEN  DO  PROPASTI  NA  VĚČNOST!
    KORUNOVÁNÍ  FALEŠNÉHO  PROROKA  BUDE  SLAVENO,   ve všech koutech světa,  ZEDNÁŘSKÝMI  SKUPINAMI,  které plánují konečnou fázi pronásledování všech mých dětí.
    Ti, kteří budou oslavovat s ním, bez toho, že by věděli, oč jde, pocítí časem ještě větší bolest než ti, kteří již Pravdu znají. Čekejte nyní s odvahou a nadějí, neboť  TO  VŠE  SE  MUSÍ  STÁT,  než přijde slavná vláda mého Syna.
  MUSÍTE  PŘÍSAHAT  VĚRNOST  MÉMU  MILOVANÉMU  SYNU  ZA  VŠECH  OKOLNOSTÍ  A  ODMÍTNOUT  PŘIJÍMAT  LŽI!
  Jestli – a když budete vyzváni, abyste se účastnili  NOVÉ  "MŠE",  pak vězte, že   TO  BUDE  TA  NEJVĚTŠÍ  KLETBA  UVALENÁ  SATANEM  NA  MÉ  DĚTI!  (NECHOĎTE TAM!)
  Vězte, že nebe vás povede a tím, že přijmete bolest s důstojností, pomůžete mému Synu naplnit poslední smlouvu.
   Váš milovaný Otec Bůh Nejvyšší

                       146. Poselství Ježíše ze dne 25. ledna 2017.
                           Nástroj: Luz de Maria (Argentina)                                          MÉ DĚTI NEŽIJÍ ZEVNĚJŠKEM, ALE TÍM, CO NESOU V SRDCI
     Moji milovaní lidé,
vy dobře znáte svého Pána, proto víte, že má trpělivost s těmi, kdo jsou moji, je nekonečná. Varuji vás, abyste se probudili, ne snad proto, abyste ztratili naději v mé milosrdenství, ale abyste se rozhodli vzdát se hříchu a vnitřně se obnovili se šlechetným duchem. Potřebuji, abyste byli duchovně bdělí. Mé děti nežijí zevnějškem, ale tím, co nesou v srdci. Proto lidské stvoření, které není sjednocené se Mnou, nebude schopno sdílet to, co ve skutečnosti nemá, nežije a nechová ve svém srdci.
    Můj milovaný lide, zlo se nezastaví... Mé děti nesmí přestat v boji proti zlu, které přichází zvenčí. Mé děti nesmí polevit v bitvě, kterou nesou v sobě a která se neustále šíří skrze lidské ego a dává mu pocit převahy. Nezapomeňte, že existuje a  BUDE  EXISTOVAT  MALÝ  SVATÝ  ZBYTEK  A  ŽE  JSTE  TO  VY,  KTERÉ  VOLÁM,   abyste byli částí této malé skupiny mých pravých dětí.
     DĚTI,  ZŮSTÁVEJTE  BDĚLÉ,  se svými lampami rozsvícenými, uchovávejte mé Slovo,  NEPODLÉHEJTE  VŠEOBECNÉMU  ODPADLICTVÍ je to jen předehra   K  MÉMU  KONEČNÉMU  VÍTĚZSTVÍ,   nikoli k porážce Toho, kdo je všemocný. Zůstaňte ostražité, nedovolte, aby vás vnější zdání uvedlo do omylu, neboť ti, kdo žijí vnějším zdáním, Mě nemilují, a přijdou protiřečit mému Slovu.
     Jak často jsem už zmiňoval svého anděla pokoje, abyste se důvěrně seznámili s tím, kdo přijde dát můj dech mému lidu a bude se zcela odlišovat od zla! Zaprvé, protože se objeví až po příchodu antikrista, zadruhé, protože je znamením mé Lásky a zatřetí, protože v jeho očích uvidíte mou Matku, když se na něj podíváte. Tento anděl pokoje zůstane s vámi.
Modlete se za ty, kdo budou stát vedle mého anděla pokoje. Povolám je, aby byli zbaveni všech sobeckých sklonů, a mému andělu pokoje odstraním všechny překážky před jeho příchodem.
     Zlo přichází mým dětem vstříc a snaží se je zastavit, přivádí je myslet jen na sebe tím, že bere jen malou hrst písku do svých drápů, aby se mé děti udusily v zdánlivé hoře písku. Ach, mé děti, jak snadno vrávoráte před lidským egem! Přiznejte, že nevynakládáte nejvyšší možné úsilí, přiznejte, že jste slabé a pyšné, přiznejte, že myslíte na sebe víc, než vaši bližní na vás.
     Moji milovaní lidé,  NĚKTEŘÍ  SE  DÍVAJÍ  S  HRŮZOU,  STRACHEM  NEBO  LHOSTEJNOSTÍ  NA  VŠE,  CO  SE  DĚJE  V  MÉ  CÍRKVI,  přesto jdete dál, aniž byste přezkoumali, nebo  SE  PODÍVALI  NA  SOUČASNÉ  UDÁLOSTI  Z  BLÍZKA!  Někteří často říkají, že náboženské pronásledování existovalo vždy, stejně jako události v přírodě... Jsou slepí, nejen svýma očima, ale duchovně slepí!... Tato stvoření, připoutaná k peklu, se rozhodla neotevřít svá srdce, aby neporozuměla, že v každé generaci jsou okamžiky, předcházející očistu těch, kteří se bouří proti Mně. Jsou slepí ti, kdo s největší lhostejností nechávají projít skrytou a temnou práci zla, které vždy pronikalo do mé církve, aby ji umlčelo.
     JE  TO  PRÁVĚ  TENTO  OKAMŽIK  PŘED  OČISTOU – tento okamžik a žádný jiný,  V  NĚMŽ  SE  SATAN  s velkou lstivostí a s předstihem  SOUSTŘEĎUJE,  ABY  ZAÚTOČIL  NA  MŮJ  LID  SKRZE  HIERARCHII  MÉ CÍRKVE!   Ale v tomto rozhodujícím okamžiku si  PEKELNÉ  ZLO   vybralo novou strategii – zamořit mou církev tím, že tvrdošíjně  PRONIKALO  DO KNĚŽSKÝCH  SEMINÁŘŮ,  ABY  VYBUDOVALO  FALEŠNOU  CÍRKEV  VE  SLUŽBÁCH  TEMNOTY   a ve vzpouře proti principům našeho Božího Zákona.
     Moji milovaní,  JSEM  PŘÍTOMEN  VE  SVATÉ  OBĚTI  NA  OLTÁŘI,  KDE  JE  SE  MNOU  ZACHÁZENO  S  VELKOU  LHOSTEJNOSTÍ,  S  NEÚCTOU  A  S  POHRDÁNÍM... Někdy Mě uhodí, když Mě při proměňování pozvednou a bez nejmenší vážnosti a důstojnosti Mě nechají spadnout na oltář. Děti, není to podstatný díl krize, v níž se nachází má církev? Nesvědčí to o nedůvěře v mou skutečnou přítomnost v posvěcené hostii? Není to znamení, že v jistých případech  JE  KNĚŽSTVÍ  POVAŽOVÁNO  ZA  ZAMĚSTNÁNÍ  jako každé jiné, jako prostředek...  A  NE  ZA  DAR?
     To je důvod, pro který moji lidé žijí uprostřed rozporuplnosti a duchovně nerostou, protože nedostávají náležitou potravu ze Slova, které je vede k růstu a dává život. Otevřete oči, nejen oči těla, ale ducha, a PODÍVEJTE  SE,  JAK  EUCHARISTICKÁ  SLAVNOST  pozvolna  ZTRÁCÍ  SVOU  HODNOTU  a můj lid si zvyká, že už Mě nepotřebuje, ani Mě nevidí jako ohnisko mé církve. MÉ  DĚTI  VĚŘÍ,  ŽE  NEPOTŘEBUJÍ  SVÉHO  BOHA !
     Moji lidé, probuďte se dříve, než ti, kdo chtějí oslavit sami sebe, a  S  OHAVNOSTÍ  DUCHA  VLAŽNOSTI  PŘIJMOU  ZLÉHO  JAKO  SVÉHO  BOHA.  TI,  KDO  NEMILUJÍ  A  NERESPEKTUJÍ  MOU  MATKU  A  NEZACHOVÁVAJÍ  PŘIKÁZÁNÍ,  vstupují do mého Domu a  URÁŽEJÍ  MNE!   Ti, kdo nejsou v souladu s Boží vůlí, budou uvedeni do velkého zmatku. Budou neustále přihlížet událostem, ale budou lhostejní a popírat, že znamení jsou Znamení a tvrdit mému lidu, že je všechno v pořádku. S málo věrohodným výrokem, velká většina lidských stvoření dovolí, aby střed bratrské, svátostné jednoty a potravy mého lidu, kterým je  MŠE  SVATÁ  VÁM  BYLA  VZATA  ÚPRAVOU  TÉTO  šlechetné  SVÁTOSTI  zavedením jiných ideologií.
    Nepřikázal jsem, aby mé Slovo bylo překrouceno...
    Nepřikázal jsem, aby se ke Mně chovali s pohrdáním, ani aby se rouhali mému Duchu Svatému...
    Zákon člověka je krutost hloupého člověka.
    Velké odpadlictví vzrůstá lhostejností mých kněží, služebníků mého lidu.  ZLO  PRONIKLO  DO  MÉ  CÍRKVE  RUKAMA  MÝCH  VLASTNÍCH  SLUŽEBNÍKŮ,   které jsem varoval, aby nebyli zmateni a skrze toto zmatení se nestali pronásledovateli mého lidu, v němž jsou moji služebníci, proroci, jimž jsem svěřil mé Slovo, aby bylo předáno mým vlastním tak, aby mé Slovo nebylo překrouceno.
     Má Matka střeží mé věrné proroky ve svém srdci.  VLCI  V  ROUCHU  BERÁNČÍM  BUDOU  PRONÁSLEDOVATELI  mých nástrojů   ŘEKNOU  MÝM  LIDEM,   ABY  JE  NEPOSLOUCHALI,   aby  nevědomost  mohla  vládnout  mezi  mými  vlastními,   A  TAK  NEMOHLI  BÝT  VAROVÁNI!
     Zapomínáte, že přijdu jako zloděj v noci. A co najdu? Ďábla, dosazeného na trůn a zbožňovaného... Mé chrámy znesvěceny a mé děti umlčeny... Třetí tajemství z Fatimy je obsaženo v mém Slovu, bylo vám dáno s přísností, aby se můj lid probudil a prožil nový úsvit a nepokračoval v nevědomosti a nebyl veden do potupy úpadku...
      Ticho, můj lide, ticho!... Kdo se odvážil schovat Slovo mé Matky? Ticho neplatí pro můj lid, proto vysvětluji mé Slovo a Slovo mé Matky mému lidu dříve, než noc obklopí nevědomostí ty, které miluji. Má Matka nebude mlčet, bude v tomto čase pokračovat s větším důrazem v obhajobě mého lidu, protože je Žena oděná Sluncem, která vede mé vlastní ke Mně.  
      Modlete se, mé děti, modlete se za Německo, bude brzy bičováno. Z této země vyjde jedno z mnoha spiknutí proti mým věrným.... Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, vystupňují konflikty ve zdánlivém klidu. Příroda bičuje tento národ..
Modlete se, mé děti, modlete se za Indonésii, rozechvěje národy kvůli velké sopečné erupci....Modlete se za Španělsko, lidé se bouří. Naříká kvůli přírodě.
     Tato generace zažije, co minulé generace neprožily. Hřích tohoto nynějšího lidstva přesahuje hříchy minulých generací. Osudný omyl:  POPÍRÁNÍ  HŘÍCHU,  POPÍRÁNÍ  EXISTENCE  ZLA  JE  PŘEDÁNÍM  SVOBODY  PROSTOPÁŠNÍKŮM,   kteří zamořují ty, kdo zůstávají nerozhodní, nebo slabí, kteří jsou zaslepeni tím, co je světské.
    Můj milovaný lide, přicházím pro vás! Mějte strach z mého Slova, z mých oznámení... Mějte svatý strach z třikrát svatého Pána nebeských zástupů.
    Nezapomínejte, že zkažené ovoce nakazí ostatní plody. Nezapomínejte, že každý, kdo rozpozná, že se musí změnit, aby se vrátil na cestu obrácení, si zaslouží sedět u Stolu a očekávat věčnou hostinu. Já jsem milosrdný, mé děti, jsem spravedlivý, a má dokonalost je nekonečná jak v milosrdenství, tak ve spravedlnosti. Přicházím, abych vás povolal k odškodnění za urážky, jichž jste se dopustily proti naší Trojici. Pojďte ke Mně, čekám vás s věčnou láskou. Žehnám vám.
   Váš Ježíš

              PROROCTVÍ SVATÉHO MALACHIÁŠE O PAPEŽÍCH.

  108. Flos florum, tj. "Květ květů", Pavel VI.(1963-1968).
  109. De medietate Lunae, tj. "Z půlměsíce", Jan Pavel I.(1987-vládl jen pár dní, než byl tajně zavražděn ve Vatikánu).
  110. De labore solis, tj. "Z práce slunce", blah. Jan Pavel II.(1978-2005).
  111. Gloria olivae, tj. "Sláva olivy", Benedikt XVI.(2005-2013)
  112. Petr II. Římský, "kterýžto při posledním pronásledování Církve římské bude pást ovečky za mnohých trápení, po kterých město   s e d m i p a h r b k o v é  bude zbořeno    a    OBÁVANÝ  SOUDCE  BUDE  SOUDIT  SVŮJ  LID."

 P. Paul Kramer říká: „Proti-papež a jeho společníci, kteří popřeli svou víru, jak to řekla Lucie, budou stát na straně čerta, takoví, kteří budou pracovat v zájmu zlého bez jakékoliv bázně.“

Následně po útěku legitimního papeže, proti-papež zůstane v Římě v čele „nové církve“, a bude podporovat odpadlické sjednocení různých náboženství. Není to nic jiného, než prorokem Danielem dávno předem prorokovaná „zoufalá hrůza“, kterou postaví na svatém místě, a která spadá do období zařizování se Antikrista v potřetí znovu-postaveném jeruzalémském chrámě.[22]

Použitím slov kardinála Luigi Cappiho, osobního teologa Jana Pavla II.: „Třetí Tajemství nám ukazuje, že ztráta víry Církve, čili odpad od víry (apostaze) bude pramenit z centra Církve.“


                712.         Poselství Ježíše ze dne 17. února 2013 v 19:00.
                      FALEŠNÝ PROROK PŘEVEZME ŘÍMSKÝ STOLEC

  Falešný prorok nyní převezme Římský Stolec   A  S  MÝM  SLOVEM,  takovým, jaké bylo v čase mého pobytu na zemi,  BUDE  ZACHÁZENO  JAKO  S  HEREZÍ!  Nemylte se, neboť až bude podvod předložen světu, jako kdyby nové vedení reprezentovalo Pravdu, ty, má dcero, stejně jako proroci, kteří přišli před tebou, budete strašně trpět.
  Moji následovníci musí zůstat klidní a modlit se za spásu všech mých posvěcených služebníků, kteří budou polapeni touto ohavností. Volám k nim, aby odpověděli následovně:
      ŘIĎTE   SE   I   NADÁLE  MÝM  UČENÍM!  NIKDY  SE  NEZŘEKNĚTE  BOŽÍHO  SLOVA !
      ZŮSTAŇTE  VĚRNI  VAŠIM  SVATÝM  POVINNOSTEM  A  PODÁVEJTE  SVATÉ  SVÁTOSTI  TAK,  JAK  JSEM  VÁM  ULOŽIL!
     Učení katolické církve, jejíž základy byly utvářeny mým apoštolem Petrem, zůstává neomylné. Nyní se to změní, až základy budou otřeseny přicházejícími změnami.     
                                 
                   BUDOU  Z  NÁS  VŠECH  PROTESTANTI?
                                  Lumen de Lumine

     V době protestantizace církve založené naším Pánem Ježíšem Kristem, není zde jiné cesty, než modlitba a četba stránek, které mohou v srdci od základu ozdravit víru v jediného Boha, který nás může spasit: onoho katolického.
      6. června při návratu z cesty do Arménie řekl papež František: »MYSLÍM,  ŽE  ZÁMĚRY  MARTINA  LUTHERA  NEBYLY  MYLNÉ:  byl to reformátor (…) Vytvořil „lék“ pro církev, pak se ten lék konsolidoval do stavu jako jeden způsob, jak věřit, jeden způsob konání, jeden způsob liturgie. Ale nebyl přitom sám: byl zde také Zwingli, Kalvín...«
      Reformátor, který vytvořil pro církev "lék", řekl o Ježíši Kristu: »Dopustil se cizoložství nejdříve se ženou, kterou potkal u studnice Jakubovy, o které svatý Jan napsal: „Právě tehdy se vrátili jeho učedníci a divili se, že mluví se ženou. Přesto však se ho nikdo nezeptal: „Co jí chceš“, nebo „Proč s ní mluvíš?“ Po ní to byla Maria Magdaléna, pak žena přistižená při cizoložství, které Kristus velkodušně odpustil. Tedy Ježíš, i když byl tak spravedlivý, provinil se cizoložstvím, dříve než zemřel.«
      Není jistě povinností papeže, aby znal Lutherovy spisy. To, co by mělo být pro něho závazné a jeho primárním úkolem - STŘEŽIT  POKLAD  VÍRY  tak, jak byla předána,  A  MLUVIT  PRAVDU a nikoliv vytvářet nějakou novou. Jistě v tomto úsilí, které je ve skutečnosti tím nejkrásnějším, co může konat – totiž zachraňovat duše od pekla – číst spisy těch, kteří v minulých staletích studovali tzv. luterskou reformaci, může pomáhat k rozšiřování pochopení. Mluvíme především o světcích.  SPISY  MNOHA  Z  NICH  BY  MĚLY  BÝT  RYZÍM  PRAMENEM  PRO  HOMILIE,  KATECHEZE,  POZDRAVY,  ODPOVĚDI  NOVINÁŘŮM A  DOKONCE  PRO  ENCYKLIKY.  Tedy jiní, než jsou don Antonio Spadaro nebo Victor Fernández.
      Jeden příklad: Svatý František Saleský, jeden z největších duchovních učitelů posledních staletí, který formoval svou klasickou a filozofickou kulturu ve velké škole jezuitů – těch z XVI. století – 2. července 1619 se v jednom listě obrací k jedné paní a píše: »Je svatosvatou pravdou, že Písmo svaté obsahuje s velkou jasností nezbytnou nauku ke spáse; nikdy jsem si nemyslel něco opačného. Je pravdou, že nejlepší metodou, jak interpretovat Písmo, je srovnávat ho jeden krok za druhým a redukovat všechno na analogii víry: i to jsem vždy připouštěl. Ale věřím s největší jistotou a tvrdím, i přes obdivuhodnou a vznešenou jasnost Písma ve věcech nezbytných pro spásu, že lidský duch nenachází vždy jeho pravý smysl, dokonce se může mýlit a skutečně chybuje ve výkladu úseků velmi jasných a nezbytných pro víru.«
       Komu to píše František Saleský? Těm, kteří podle papeže Františka vytvořili nový lék pro církev založenou Ježíšem Kristem. Dodává totiž: »Dokazují to bludy a knihy otců reformace ze XVI. století; luteráni a kalvinisté, kteří setrvali v nesmiřitelném rozporu ve výkladu slov z Poslední večeře; a jak jedna tak druhá sekta se vychvalují, že s největší pilností a věrností »prozkoumali smysl oněch slov, srovnali je s jinými slovy Písma a aplikovali v analogii víry, nicméně trvají na opačném smyslu u slov tak důležitých.«
        Svatí žili v pravdě, jak to chce Ježíš Kristus, a tuto pravdu šířili. Neskrývali ji, aby dosáhli světských cílů, protože věděli, že duch světa je nepřítelem pravdy. František Saleský vysvětloval: »Písmo samo o sobě je ve slovech jasné; ale lidský duch je zatemněn a jako sova nemůže spatřit jasnost. Zmíněná metoda je velmi dobrá, ale člověk ji neumí používat. Je to Boží Duch, který nám dal Písmo, a on sám mu dává pravý smysl, a dává jej jen skrze svou církev, „sloup a základ pravdy“ (1 Tim 3,15). Skrze službu církve božský Duch střeží pravdu, tj. pravý smysl svého Slova napříč staletími.«
       Po čtyřech staletích církev, sloup a základ pravdy je rozkolísaná, bombardována den co den vnějšími silami, které jsou nepřátelské a mají za svůj cíl ji zničit, v plném souladu se záměry a s širokou účastí svých sil vnitřních, které ukazují, že již nechtějí učit o dobru a zlu podle Božího Ducha. Ale vždy tu bude někdo, kdo bude porážet tento Satanův dým, protože – jak uzavírá svatý František Saleský, »jenom církev se těší neklamné asistenci Ducha, aby nacházel neklamnou pravdu v Božích slovech. Kdo hledá tuto pravdu mimo církev, která je její strážkyní, nikdy ji nenajde. A kdo myslí, že zná jiný způsob než skrz službu církve,  MÍSTO  PRAVDY  PŘEDLOŽÍ  MARNOST  a místo za bezpečnou jasností Slova  PŮJDE  ZA  ILUZEMI  FALEŠNÉHO  ANDĚLA,  který se vydává za anděla světla (2 Kor 11,14).  TAK  TO  DĚLALI  HERETICI,  KTEŘÍ  VŠICHNI  PŘEDSTÍRALI,  ŽE  POROZUMĚLI  PÍSMU  LÉPE,  A  CHTĚLI  REFORMOVAT  CÍRKEV  TÍM,  ŽE  HLEDALI  PRAVDU  MIMO  NI.
   (Danilo Quinto, Chiesa e postconcilio)

                           DOPIS  PAPEŽI  BONIFÁCOVI IV.  - AD 613.
                                            Sv. Kolumbán, opat,

     "Je to tvoje vina, papeži, jestliže jsi sešel z cesty, která Ti byla svěřena, a zanedbal jsi prvotní víru; pravdu mají tvoji podřízení, jestliže ti odporují a nejsou ve společenství s tebou, dokud nebude smazána a odkázána do zapomenutí i vzpomínka na zvrácené heretiky.
     Jak slyším, přičítá se vám, že přijímáte heretiky! Nechce se mi ani uvěřit, že tomu tak bylo, je, nebo bude!
Jestliže takové obvinění je pravdivé a nikoliv smyšlené, vyměňte si nezájem své role: tvoji synové přišli, aby se ocitli v čele, a ty na konci, to je třeba říct; proto tvými soudci budou ti, kteří zachovávají neporušenou víru, ať je to kdokoliv, i když se zdají být níže postavení; neboť to jsou praví a autentičtí katolíci, kteří nikdy nepřijali a nehájili heretiky ani nikoho z hereze podezřelého, nýbrž zachovali horlivost pro pravou víru. (…)
     Proto tak, jak je velká tvoje čest jako k učiteli důstojnosti, tak musíš s velkou péčí dbát, abys svou důstojnost neztratil z důvodů nějaké zvrácenosti. Máš totiž autoritu právě k tomu, abys setrval ve správné nauce.
     Ve skutečnosti pravým klíčníkem Božího království je ten, kdo díky své autentické nauce otevírá toto království těm, kteří jsou toho hodni, a nikoliv těm, kteří jsou toho nehodni, a jestliže jedná jinak, nebude moci ani otevírat ani zavírat.
     A proto věz, že tvoje moc před Pánem bude menší, už když tak smýšlíš ve svém srdci. Neboť zdrojem jednoty moci byla na celém světě vždy jednota víry a od prvního primátu (petrského): kdekoliv se všem poskytuje svoboda ve věci pravdy, otevírá se současně všem cesta k bludu, proto je posláním pravdy dát privilegium Držitele klíčů jen pravému učiteli nás všech.
     K důstojnosti římské církve se nehodí tato zvěst o narůstajícím nedostatku pevnosti, takže ji může kdejaká síla připravit o solidnost pravé víry, pro kterou tolik mučedníků prolilo svou krev, a raději zemřeli, než aby se stali odpadlíky. (…)
Proto abys nebyl, papeži, připraven o čest, jaká přísluší nástupcům apoštolů, střež apoštolskou víru, potvrzuj ji svým svědectvím, posiluj ji svými spisy (…).
     A  VY,  BISKUPOVÉ,  PRO  POKOJ  CÍRKVE,  PŘISPĚJTE  NA  POMOC  SVÝM  OVCÍM,  které už tak vylekané strachem z vlků bojí se ještě více vás samotných a  JSOU  PLNÉ  ZMATKŮ,   protože jsou hnány z jednoho ovčince do druhého. A tak váhají: trochu přicházejí, trochu se vzdalují, jak přicházejí, tak odcházejí a vždy jsou kořistí strachu a zmatku. (…)
Nejedná se totiž o ojedinělou hrozící vlnu, nýbrž vzedmutí celého moře, které se opravdu zvedá a zmítá  A  TAK  HROZÍ,  ŽE  MYSTICKÁ  LOĎ  ZTROSKOTÁ ! Proto v obavách se odvažuji volat:  BDĚTE!   Protože voda se již pronikla do církve a loď je v nebezpečí!
     Jsme totiž učedníky sv. Petra a Pavla a všichni tito učednici, kteří sepsali božský kánon z podnětu Ducha Svatého, my všichni Irové, obyvatelé z konce světa, nepřijímáme zvenčí evangelijní a apoštolskou nauku, nebyl mezi námi žádný heretik, žádný žid, žádný schizmatik, naopak jsme neoddělitelní od katolické nauky, tak jak byla na počátku předána vám, pravým nástupcům Svatých Apoštolů. Vyzývám vás, proto, moji otcové a ochránci, zažeňte zmatek, který zavládl mezi vašimi syny a učedníky, kteří kvůli vám jsou dezorientovaní, a co je ještě důležitějšího,  VYZÝVÁM  VÁS,  OSTRAŇTE  Z  KATEDRY  SV. PETRA  MLHU  PODEZŘENÍ.  Svolejte tedy shromáždění, abyste se ospravedlnili z toho, z čeho jste obviňováni. Nenacházíte se totiž před obyčejným zápasem,  ALE  PŘED  FINÁLNÍ  BITVOU !
  (Sv. Kolumbán, opat, Dopis papeži Bonifácovi IV. AD 613.)


                                  NÁBOŽENSTVÍ,  A  KTERÉ?

    Žádné  jiné náboženské  poznání nedává tak ucelenou koncepci celosvětového dění na poli duchovna,  JAKO  BOŽÍ  ZJEVENÍ  V  BIBLI!  Žádné nedává tak jasné poznání příčin a smyslu všeho, co se děje, a můžeme pozorovat jak se naplňuje průběh dějin - od předpovědi vzniku národa, o němž jediném se už dříve vědělo, že bude, než byl. O tom, že z tohoto národa  VZEJDE  SPASITEL.  O tom, co se bude dít potom a co všechno se skutečně tak uskutečňuje,  JAK  BIBLE  PŘEDPOVÍDÁ!
    Ba i přirozeným, vědeckým poznáváním lze  KŘESŤANSKÉ  NÁBOŽENSTVÍ  POVAŽOVAT  ZA  NEJDOKONALEJŠÍ  ZE  VŠECH!  Francouzský sociolog a psycholog Ignác Lepp, původně bojovný ateista, který se po svém obrácení stal horlivým křesťanem, ve svém díle "Psychoanalýza současného ateismu" vyvozuje zajímavý zácěr o tom, proč právě na půdě křesťanství vznikl novodobý ateismus. Vždy v dějinách se stavělo jedno náboženství proti druhému, nikdy to nebyl ateismus proti náboženství. Ale křesťanství je mezi ostatními náboženstvími tak vysoko, že jeho protějškem, který se mohl proti němu postavit, už nemohlo být nic jeného,  NEŽ  ÚPLNÉ  ODMÍTÁNÍ  BOHA - ATEISMUS!
     Křesťanské náboženství poznává Boha ze zjevení, kterým  SE  ON  SÁM  ZJEVIL. A z toho zjevení známe i důvod, proč jsou btady i nepravá poznání Boha. Existuje totiž také Boží  NEPŘÍTEL,  KTERÝ  SE  SNAŽÍ  LŽÍ  ZASTŘÍT  VŠECHNU  PRAVDU,  A  TAK  BOHU  ULOUPIT  JEHO  STVOŘENÍ!  Tedy ačkoliv se Bůh může přiblížit k duši každého člověka  a  DÁT  SE  MU  POZNAT,  není možné spoléhat se jen na toto! Neboť stejně tak se může duši přiblížit jeho nepřítel v přestrojení za Boha a dát člověku svoje lživé poznání. A to také dělá, proto se nesmíme divit, že jsou mnozí(budhisté, hinduisté, islamisté..) přesvědčeni, že jejich nepravé náboženství je od Boha. Protože Boží nepřítel k nim promlouvá takovým způsobem, jakým i Bůh hovoří ke svým prorokům, jako vyvolenému národu dával své zjevení, předpovídal spásu, kterou skrze jejich národ dá celému světu.
    Spása, kterou Bůh takto sliboval, to bylo jeho Slovo, které dá světu. Ano, když jeho nepřítel může takto k lidem lživě promlouvat,  MUSÍ  BŮH  DÁT  JASNÉ  SLOVO,  KTERÉMU  MŮŽEME  VĚŘIT,  s  kterým můžeme všechno konfrontova  A  ODHALOVAT  LŽI  JEHO  NEPŘÍTELE.  A tento svůj slib, opakovaný po staletí, Bůh také splnil: "SLOVO  SE  STALO  TĚLEM  A  PŘEBÝVALO  MEZI  NÁMI!"(Jan 1,14)
    Bůh sám přišel na svět. Bůh se stal člověkem. Bůh ve svém Synu, Ježíši Kristu, přišel na tento svět a  ŘEKL  NÁM  JASNĚ  VŠECHNU  POTŘEBNOU  PRAVDU  O  BOHU  A  VŠECH  JEHO  ZÁMĚRECH  A  DÍLECH,  DO  NICHŽ  NÁS  CHCE  ZAPOJIT  JAKO  SVÉ  PARTNERY.
    Bůh se neodvrací od svého stvoření,  OBĚTUJE  SE  a získává tak právo, dát nám svoje Slovo. Znovu se Bůh vyslovil - dává nám  SVÉ  EVANGELIUM.  Říká: JE  POTŘEBA  VODA  KŘTU;  CHLÉB  A  VÍNO  JAKO  CHLÉB  ŽIVOTA,  dávající účast na jeho oběti;  CÍRKEV  POSTAVENÁ  NA  SKÁLE,  jež dává záruku(Matouš 16,18). Jako nemusíme uvažovat, proč by člověk nemohl jíst v ráji ze zakázaného stromu,, tak není nutné přemýšlet, zda je skutečně potřebné, co Ježíš řekl. Opět nejde o nic jiného než o to,  KOMU  UVĚŘÍME?  Bohu, nebo starému hadovi?
     V temnotách knížete tohoto světa zazářilo Boží světlo! Zářivé, jako zářivé je Slovo. Stejně jako dal Bůh svému nepříteli vyzkoušet prvotní jasné poznání pravdy prvních lidí, když se toho domáhal,  TAK  DÁVÁ  VYZKOUŠET  jasné  POZNÁNÍ  JEHO  SLOVA,  KTERÉ  NÁM  DAL  V  EVANGELIU.  
     A znovu se dostává ke slovu satan, aby vyzkoušel, komu uvěříme teď! Přichází se svjí lží a přesvědčuje,  ŽE  JE  TO  DOBRÉ  JINAK,  NE,  JAK  TO  ŘÍKAL  JEŽÍŠ!  A roztrhal křesťanství na mnohá společenství a postavil je proti sobě. Tak  ZNEMOŽNIL,  ABY  VELKÉ  NEKŘESŤANSKÉ  NÁRODY  MOHLY  PŘIJMOUT  KŘESŤANSTVÍ.  Ptají se: "A které?"
     Takto oslabené křesťanství ďábel podrobuje svému dalšímu útoku - ATEISMUS!  Ateismus se téměř nedotkl nekřesťanských náboženství. Vlna ateismu, satanovo dílo, je zaměřeno na to,  ABY  LIDÉ  PUSTILI  Z  RUKOU  BIBLI  A  ZESLÁBLO  TO  SVĚTLO,  KTERÉ  NÁM  PŘINESLO  SLOVO  BOŽÍ!  A ono skutečně zesláblo! Křesťanské země najednou přijímají buddhismus a jiná pohanská náboženství, která při plném poznání křesťanství jsou tak chudá, že skutečně nemohou s křesťanstvím soupeřit. A pak se ďáblova taktika mění téměř ze dne na den: Když se ještě nedávno zdálo tak pochybné,  ŽE  BY  NĚCO  NADPŘIROZENÉHO  VŮBEC  MOHLO  EXISTOVAT,  najednou je tu tolik duchovna, tolik nadpřirozeného dění! Novodobé pohanství!  Ateismus není pohanství. V ateismu se satan nemůže stát bohem,  PROTOŽE  ATEISMUS  NEVĚŘÍ  V  ŽÁDNÉHO  BOHA!  POHANSTVÍ  NENÍ  NEVÍRA - JE TO  VÍRA  V  NEPRAVÉ  BOHY!  Ateismus byl pouze prostředkem k oslabení zářivého Slova, které nám Bůh dal. Když ateismus splnil svůj úkol, mizí. Sami jsme zakusili, jak vymizel, jakoby sám od sebe, z čehož lze poznat, že byl skutečně  SATANOVÝM  DECHEM!
    Když jeho pomocí zastínil Boží světlo, přichází satan S  NOVODOBÝM  POHANSTVÍM.  Předkládá svoji "pravdu", parazituje na Božím díle - napodobuje. Jako Ježíš přišel se znameními Boží moci, s nadpřirozenou divotvornou mocí, také on s ní přichází.  JEŽÍŠ  NÁM  TO  PRO  TUTO  DOBU  PŘEDPOVĚDĚL!  A kdo dnes ví, že nám to předpověděl?
    Satanovým  cílem  JE  JEHO  NÁBOŽENSTVÍ!  ON  CHCE  BÝT  BOHEM!  Satan sahá po svém největším vítězství,  CHCE  SE  POSADIT  NA  TRŮN  BOŽÍ - NA STOLEC  JEHO  SYNA!  Připravuje velký odpad předpovězený v Bibli!, když se navenek zřejmě ukáže,  CO  PŘIPRAVOVAL  UVNITŘ  SAMOTNÉ  KRISTOVY  CÍRKVE!
    Šíří  se rovněž otevřený kult ďábla - SATANISMUS!  Představuje se pod maskou něčeho "pozitivního, kulturního". Pro ty, kdo otevřený kult ďábla nejsou schopni přijmout, má ďábel na výběr mnoho možností,  LÁKAVÝCH  EXOTICKÝCH NÁBOŽENSTVÍ,  která jsou - některá víc, některá méně - jeho. Dokonce i v Kristově církvi  vytváří pro ty, kdo by se od ní nikdy neodtrhli, své skupiny, které jdou za jeho mámením! Zdá se že navenek všechno směřuje k jeho konečnému vítězství.
    Ale Bůh je Nejvyšší! Satan ve své pýše nevidí,  ŽE  NAD  NÍM  NEMŮŽE  NIKDY  ZVÍTĚZIT!  Lež je silná, ale Pravda, Dobro a Láska jsou mocnější, nakonec dosáhnou vítězství.  BIBLE  JASNĚ  PŘEDPOVÍDÁ  KONEČNÉ  VÍTĚZSTVÍ  BOHA  A  JEHO  VĚRNÝCH!  Bůh postaví proti síle pyšných  SÍLY  SVÝCH  MALIČKÝCH - ŽENU  A  JEJÍ  POTOMSTVO!
    Všechny ty  mocné  New  Age  a jemu podobné proudy,  KTERÉ  CHTĚJÍ  OVLÁDNOUT  SVĚT,  se v jedné chvíli ztratí jako pára nad hrncem, když  BŮH  pro věrnost svých maličkých  VÁNKEM  SVÉHO  DUCHA  ODVANE  DÝM  SATANOVY  LŽI  A  ZAZÁŘÍ  ZDE  POZNÁNÍ  JEHO  PRAVDY!


            DOPIS  DONA  ELIA  BERGOGLIOVI  K  OSMDESÁTINÁM:
                            Kdo vstupuje dveřmi, je pastýř ovcí
    "Velevážený,
ať je Vaše reálné postavení před Bohem jakékoliv, cítíme ve svědomí povinnost obrátit se na Vás z důvodů pozice, jakou zaujímáte alespoň před lidmi. Nejsme žádní extrémní ultratradicionalisté, jak nás tisk na Vaše přání klasifikuje, nýbrž prostě katolíci, kteří prošli různými zkušenostmi, spojeni zkušeností, že jsou předmětem Božího milosrdenství a touží jedině zůstat katolíky, a tedy neztratit nenahraditelný dar věčného života, který si chceme s pomocí Boží milosti zasloužit.
    Víme, jak málo příjemné jsou naše postřehy, ale naše drama, abych to vyjádřil stručně, spočívá v tom, že nejsme schopni rozeznat ve Vašem hlasu hlas jediného Pastýře. Disonance je tak silná, že ho nemůžeme slyšet, a tím méně následovat: Váš hlas zní nevyhnutelně cize. Jako by nestačilo, že ve Vašich slovech pozorujeme pravidelně zaujaté nepřátelství vůči těm, kdo usilují kráčet počestně po cestě, kterou církev dvě tisíciletí vytrvale ve jménu Kristově ukazovala. Náš dojem (a jak bychom si přáli, abychom se mýlili!) je,  ŽE  JSTE  NEVSTOUPIL  DVEŘMI,  které  PODLE  SVATÉ  TRADICE  zde byly mnohem dříve než Vy  a  KTERÉ  NENÍ  NIKOMU  DOVOLENO  OBCHÁZET!
     Není pravda, že jsme osoby, které uvázly v rigidních přesvědčeních nebo stereotypních zvycích, necitelní k osudu těch, které vyloučili farizejští moralisté. Jsme hříšníci, kteří byli mnohokrát přijati na milost a zakusili vpád milosti. Známe proto z vlastní zkušenosti moc přetvářejícího evangelia. Nevidíme důvod, proč by se měla tato obdivuhodná zkušenost uzavírat před jinými,  PŘENECHÁVAT  JE  V  JEJICH  HŘÍŠÍCH  A  NAMLOUVAT  JIM,  ŽE  V  NICH  MOHOU  NADÁLE  S  BOŽÍM  POŽEHNÁNÍM  SETRVÁVAT.  Pán jistě miluje všechny v jejich podmínkách, ale právě  PROTOŽE  JE  MILUJE,  NEMŮŽE  JE  NECHÁVAT  V  SITUACI,  KTERÁ  JE  MŮŽE  PŘIVÉST  DO  VĚČNÉ  ZÁHUBY,   nýbrž  TOUŽÍ  PO  JEJICH  OBRÁCENÍ  A  VYKOUPENÍ!
    Hlas Dobrého Pastýře se vždy vyznačoval vlídnou pevností, s jakou volá bloudící z cesty, která je vede do propasti, a nikoliv svádějícím laskáním, které je utvrzuje ve zlém.  TO  NENÍ  MILOSRDENSTVÍ,  ALE  NEJVYŠŠÍ  PODLOST,  jakou by byla podlost lékaře, který by ujišťoval nemocného rakovinou, že se těší nejlepšímu zdraví. Ať je choroba jakkoliv těžká, náš Lékař je tak schopný, že mu žádná nemoc nemůže vzdorovat, a proto i my jsme připraveni dělat všechno, co je v naší moci, abychom opustili hřích. To je to, co chceme slyšet od dobrého pastýře,  NIKOLIV  TO,  ŽE  PRODLUŽOVÁNÍM  KONKUBINÁTU  JE  MOŽNO  DOSÁHNOUT  MILOSTI  SVÁTOSTNÉHO  MANŽELSTVÍ:  hřích se staví proti milosti jako nemoc proti zdraví.
     Hlas Pastýře totiž potvrzuje, že hřích je přestoupení Božích přikázání (srov. 1 Jan 3,4). V důsledku toho nevidíme, jak by bylo možné žít v trvalém cizoložství bez smrtelného hříchu. Že by si Pastýř mohl protiřečit? Nebo Duch Svatý otočil Boží zákon? O jakého ducha by se v takovém případě jednalo? Může se snad zjistit nějaká evoluce Boží vůle ve svědectví Písma, Tradice a učitelského úřadu? Máme tedy opustit jednohlasnou nauku tolika papežů, Otců a světců ve jménu „nového“ pojetí zjevené pravdy, které ji de facto anuluje? To se může líbit nevěřícímu světu, který bojuje proti církvi, zatvrzelým hříšníkům, kteří odmítají se obrátit, politicky korektní diktatuře, ale jistě ne tomu, kdo si díky Boží milosti zachoval autentickou víru.
     Pravděpodobně nám namítnete, že většina katolíků ve všech částech světa souhlasí s Vašimi pohledy. Ale je tomu skutečně tak? Jak je možno hodnotit efektivní soudržnost disentu, který nemá hlas, ale jen svou síť? A o těch, kteří Vás oslavují, je o nich možno opravdu říct, že mají víru? Co vědí o křesťanské nauce? To, co se naučili z katechismu nebo slyšeli na kázáních posledních padesát let? My, kteří žijeme uprostřed lidu, Vám můžeme zaručit, že to velmi často nemá s autentickou katolickou vírou nic společného:  ČINNOST  KNĚŽÍ  A  BISKUPŮ,  KTEŘÍ  ZTRATILI  VÍRU  NA  FAKULTÁCH  NEBO  V  SEMINÁŘÍCH  UPROSTŘED  STOLETÍ  SYSTEMATICKÉ  DEMOLICE  VÍRY,  ZNIČILA  TAKÉ  VÍRU  VĚŘÍCÍCH!   Skutečnost v dnešní církvi překračuje všechnu fantazii: Kolik žen se podle Vás zpovídá z potratu? Mně se to stalo dvakrát za dvacet let kněžské služby, a přece statistiky jsou zdrcující. Kolik rozvedených a sezdaných reálně touží smířit se s Bohem, aby mohli přijímat svátosti? Jediný obřad, který rodiče ještě vyžadují, je pohřeb, ale to už je příliš pozdě. Na druhém břehu, kolik je luteránů, kteří ještě v něco věří a praktikují nějakou formu modlitby? Nebo muslimů, kteří mají upřímný náboženský cit a vedou mravně přijatelný život? Ať už uvažujeme o dnešní církvi tak či onak, vyplatí se tyto ireálné a zbytečné spekulace?
     Jak rádi bychom slyšeli nový hlas Pastýře, onen hlas sladký i přísný, aby nás včas uzdravil, napravil a povzbudil, a podporovali bychom ty, kteří jsou ochotní mu naslouchat! Hle přicházejí dny – praví Pán – kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení Hospodinových slov (Am 8, 11).
     Nenamítejte nám, prosím, že Vaše slova kárají tvrdá srdce a mocné tohoto světa, protože jsou tak matná, že si každý o nich může myslet, že patří tomu druhému, zatímco ti, kteří mají moc, jdou vždy s vřelým souhlasem s Vámi. Jsou to jen řeči. Neuchvátí nás všeobecné odsudky potratů nebo slova o ideologické kolonizaci, která jsou v přímém rozporu s Vaším jednáním. Tentokrát není možno přičítat novinářům, že přeslechli papežovy záměry a deformovali jeho nauku. Oni nedělají nic jiného, než že vykládají, co jste jim napověděl,  PROTOŽE  NIKDY  NENÁSLEDUJE  ŽÁDNÁ  OPRAVA  ANI  DEMENTI.
      Bylo by možno dlouze pokračovat, ale podstatné je, že poctivě řečeno ve Vašem hlasu nemůžeme rozpoznat Kristův hlas.  CÍRKEV  VÁM  NEPATŘÍ,  Velevážený, a nikdo není oprávněn, aby v ní cokoliv předělával na něco jiného. Dovolujeme si tedy pokračovatv hypotéze, kterou jste sám formuloval: že zde může být více než jeden emeritní papež. Bylo by to ku prospěchu celé církve, kdyby nám Pán dopřál Pastýře. Dobu milosrdenství není možno podle libosti protahovat: Přichází den, kdy se musíme dostavit před Soudce. U příležitosti Vašich osmdesátých narozenin tedy podle modelu parrhesía sv. Atanáše z Alexandrie, sv. Bernarda z Clairveaux a sv. Kateřiny Sienské osmělujeme se obrátit se na Vás ve jménu Ježíše Krista s výzvou:   ODEJDĚTE!"

   Kniha Simona Biallowonse - František. Papež z druhého konce světa:
    Slova Jorge Bergoglia, která jsou zde citovaná: "ČLOVĚK  ZŮSTÁVÁ  BEZ  VÍRY,  KDYŽ  stejně jako tradicionalisté nebo fundamentalisté  LPÍ  NA  SLOVECH.  Věrnost  je vždy změnou, klíčením, růstem.   PÁN  ZPŮSOBUJE  ZMĚNU  V  TOM,  KTERÝ  JE  MU  VĚRNÝ."

                                                                                                                   Slovenský  teológ  na  uvedenú správu z Vatikánu súkromne reagoval :
    “Sledujem intenzívne   KROKY  A  REČI  NOVÉHO  PAPEŽA,  i keď sú niektoré veci povzbudivé, predsa len niektoré vzbudzujú isté rozpaky.  Správa  ako  je  táto, je presne takáto. Zaiste, že puritáni boli protestanti, ktorí pestovali špeciálne pokrytectvo, zvlášť ohľadom morálky. Dnes, keď je to už všetko zamorené morálnym bahnom a nepovedať k tomuto nie, ale iba áno, neviem, neviem. Ktovie, čo nám budúcnosť prinesie. Zdá sa, že SA  TO  UŽ  VŠETKO  MENÍ  A  ŽE  UŽ  ASI  NIČ  NEBUDE  TAK,  AKO  BOLO.  Možno predsa len Benedikt mal ešte zostať, slabo sme za zaň modlili. Nuž, ale je to všetko v Božích rukách.”

                                      
             731.  Poselství Boha Otce MBM ze dne 12. března 2013 v 14:38.
             NYNÍ ZUŘÍ BITVA MEZI MOU HIERARCHIÍ A PANSTVÍM ŠELMY
MUSÍTE  PŘÍSAHAT  VĚRNOST  MÉMU  MILOVANÉMU  SYNU  ZA  VŠECH  OKOLNOSTÍ  A  ODMÍTNOUT  PŘIJÍMAT  LŽI!
  Jestli – a když budete vyzváni, abyste se účastnili  NOVÉ  "MŠE",  pak vězte, že   TO  BUDE  TA  NEJVĚTŠÍ  KLETBA  UVALENÁ  SATANEM  NA  MÉ  DĚTI!  (NECHOĎTE TAM!)

                  782. Poselství Ježíše ze dne 30. dubna 2013 v 15:40.
      "Právě je psán dopis s pokyny všem, kteří jsou ve službě v katolické církvi. Všichni moji posvěcení služebníci budou brzy informováni o změnách, se sdělením, že jsou pro dobro církve.
    Nová pravidla se projeví  NOVELIZACÍ,  ČI  ÚPRAVOU  MODLITEB  BĚHEM  MŠE  SVATÉ  A  BUDOU  SE  ZDÁT  NEVINNÁ  Mnozí si nevšimnou jejich významu, ale  BUDOU  SE  VZTAHOVAT  K  NEJSVĚTĚJŠÍ  EUCHARISTII  A  MÉ  PŘÍTOMNOSTI  V  NÍ.   Bude použito slovo "připomínat si" (slavit památku) a všechny  CÍRKVE  BUDOU ZBAVENY  SVÝCH  POKLADŮ!

                   KARDINÁL  SARAH:  REFORMA  REFORMY  PŘIJDE!

      "Reforma liturgické reformy nastane, i kdyby se přitom mělo skřípat zubama, protože na ní  ZÁVISÍ  BUDOUCNOST  CÍRKVE", říká kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro  b o h o s l u ž b u   a   s v á t o s t i.   Podle jeho přesvědčení je dnes liturgie nemocná, neuvádí člověka do Božího tajemství, byla připravena o posvátný charakter. Ochuzován je tím především Boží lid, obyčejní lidé, kterým se bere možnost vstupovat do společenství s Bohem.  JE  NALÉHAVĚ  POTŘEBNÉ,  VRÁTIT  LITURGII  JEJÍ  KRÁSU  A  POSVÁTNOST,  objevit její božský původ", zdůrazňuje prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti.
     Kardinál Sarah rozvádí tyto úvahy v knižním rozhovoru, který v těchto dnech vyšel ve Francii. Kniha nese titul "La Force du silence" - tedy "Síla ticha". Právě na tento aspekt liturgie se africký kardinál zaměřuje nejvíce, vycházejíce z trefné diagnózy  KARDINÁLA  DANNEELSE,  který už před mnoha lety konstatoval, že západní liturgie  "je  příliš  upovídaná".  Kardinál Sarah proto poukazuje na význam tiché adorace v liturgii v rámci eucharistické modlitby. Nezústává však pouze při tom...
     Ve své knize se guinejský kardinál Sarah opakovaně odvolává k záměrům posledních papežů: Pavla VI., Jana Pavla II., Benedikta XVI. a rovněž Františka, protože právě  ON  MU  SVĚŘIL  ÚKOL  POKRAČOVAT  V  REFORMNÍM  DÍLE  započatém papežem Benediktem XVI.  Kardinál Sarah se odvolává na Františkovu autoritu zejména v pasážích, kde popisuje situaci prostých lidí, kteří se stali obětí arogance těch, kteří se považovali za "osvícené", a byli ochuzeni o tajemství Boha.
   (Zdroj: www.radiovaticana.cz, 7. 10. 2016)

                                    SPOR  O  LITURGII
                 Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

    Některé časopisy ochotně informovaly o přednášce kardinála Roberta Saraha, v níž vyzývá biskupy a kněze, aby se při mši svaté obrátili k východu, ke Kristu, aby častěji sloužili latinsky a věřící aby přijímali Eucharistii v kleče. Má se prý začít od letošního adventu (Světlo 2. 10. 2016).
    Nemám problém celebrovat zády k lidu po většinu všedních dní, protože v biskupské kapli není místo na oltář tváří k lidu. Některé části mše svaté říkám vždycky latinsky, protože jsem se je česky ani nenaučil. Mám však problém  něco měnit v liturgii podle novinářských informací. Pan kardinál Sarah je prefektem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. On jediný je kompetentní  VYDAT  SE  SCHVÁLENÍM  SVATÉHO  OTCE  ZÁVAZNÉ  ROZHODNUTÍ  PRO  CELOU  CÍRKEV.  Když ho vydá, poslechnu ho a budu to vyžadovat i od kněží. Dělat ale změny v liturgii jen na základě novinových zpráv či rozhovorů, byť s prefektem Kongregace pro liturgii, považuji za nepřípustné a ohrožující liturgickou kázeň,  KTEROU  CÍRKEV  PEČLIVĚ  STŘEŽILA  OD  APOŠTOLSKÝCH  DOB.   
     Rozumím těm, kteří jsou pohoršeni liturgickými výstřelky některých kněží, i když v naší zemi se téměř nevyskytují. Snahu některých věřících navrátit se k tridentské mši však považuji za nedomyšlenou. Pokud bychom chtěli mít opravdový užitek z jejího slavení, museli bychom přijmout i další tehdejší pravidla. Nejde totiž jen o latinu a kněze zády k lidu, či přijímání Eucharistie v kleče u mřížky. Připomeňme jen, že před svatým přijímáním byl  PŘÍSNÝ  PŮST OD  PŮLNOCI  A  PŘED  KAŽDÝM  PŘIJÍMÁNÍM  SE  DOPORUČOVALA  ZPOVĚĎ.  Proto většina lidí chodila k přijímání jen jednou za rok, což bylo minimum, aby se člověk nedopustil těžkého hříchu  NEÚCTY  K  EUCHARISTII  A  ZANEDBÁNÍ  SVÉHO  DUCHOVNÍHO  ŽIVOTA!  Tato náročnost tehdy přinesla obnovu náboženského života, jak můžeme číst například u sv. Františka Saleského v jeho knize "Úvod do zbožného života", kde kromě jiného radí, jak se od večera duchovně připravovat na ranní mši svatou v rozjímání a tichu, aby v nás rostla touha po Kristu. Když se časem duchovní náročnost oslabila, docházelo k úpadku a zbožní kněží a věřící volali po obnově, jak si ještě musí pamatovat i naše starší generace.
     Současná liturgie přinesla velkou duchovní obnovu tam, kde byla přijata s požadovanou náročností, protože současná obnova není uvolněním, jak si někteří myslí, ale prohloubením. Dnes  MÁME  PŮST  PŘED  SV.  PŘIJÍMÁNÍM  SICE  JEN  JEDNU  HODINU, protože často jdem na mši večerní brzy po práci, ale máme  JÍT  NA  MŠI  SE  VŠEMI  SMÍŘENÍ  a s připraveným duchovním darem, který dáme na obětní misku. Nejsme za zády kněze, ale spolu s ním tvoříme svaté společenství církve a žádá se od nás, abychom očima víry viděli v knězi Krista, protože on jedná v Kristově jménu, když proměňuje chléb v Kristovo tělo. On přece neříká "toto je Kristovo tělo", ale "toto je moje tělo".
    Žádá se od nás, abychom viděli Krista v každém účastníku bohoslužby a milovali ho jako Pána Ježíše Krista. Žádá se od nás, abychom nezůstávali ve svém jménu, ve svých názorech, ale byli v Ježíšově jménu a přijímali Boží slovo tak, že umřímně chceme to, co chce Kristus, jemu dáváme přednost před sebou. Pak tvoříme živé společenství, které oslavuje Ježíše uprostřed nás, protože On slíbil, že bude uprostřed  těch, kdo jsou v jeho jménu.
    Ba máme jít ještě dál. Církev učí sama o sobě, že je tajemné Kristovo tělo. Já i ti druzí  jsme  součástí  tajemného  Kristova  těla. I k tomu je třeba být v Kristově jménu, vyjít ze sebe. V praxi je náročnější vidět očima víry Krista přítomného uprostřed nás, než symbolicky hledět k východu.(Začátek magie?) Ale Kristus, který nás vykoupil - koupil si nás za cenu vlastní krve, má právo to od nás žádat. On se nám daruje v podobě chleba, aby nás jako Boží děti krmil božským pokrmem. Za to očekává, že  HO  NECHÁME  VYZAŘOVAT  ZE  SVÉHO  ŽIVOTA,  že budeme jako společenství církve viditelným znamením jeho přítomnosti pro svět.
    Po tridentském koncilu byla celá Evropa křesťanská, i když od reformace rozdělená.  TEHDY  BYLI  VŠICHNI  VĚŘÍCÍ.  Dnes je situace jiná. Mají-li se dnešní nevěřící setkat s Kristem, musí toto setkání zprostředkovat církev, která je jeho tělem. Nesmíme se uzavřít do sebe a utíkat ze světa,  ANI  SE  SVĚTU  PŘIZPŮSOBIT,  připodobnit. Jako církev máme být  viditelným znamením Krista, nástrojem, který umožňuje Kristu oslovit svět, nabídnout zkušenost Božího království, které je v nás,  KDYŽ  V  SOBĚ  NECHÁVÁME  ŽÍT  KRISTA!  Nejde jen o hlásání, které je  NAŠÍ  POVINNOSTÍ,  ale o zkušenost s Bohem přítomným v církvi.
    Církvi dává život Duch Svatý. On je Láska mezi Otcem a Synem. Když my milujeme bratry ne pro sympatie a jenom tehdy, když je to lehké, ale když milujeme i ty, kteří si lidskou lásku nezaslouží, nebo o ni nestojí, dáváme jim Boha.
    Aby toto všechno mohla církev plnit, musí žít z liturgie, která je výsostným projevem života církve, ale také pramenem jejího života.
    Souhlasím se všemi, kteří volají po prohloubení liturgického slavení, ale prohloubení není v návratu k starým formám, nýbrž v náročnosti a pravdivosti, v jednotě slavení a života, v ponoření se do tajemství Kristova mystického těla a otevření se Duchu Svatému. Jen On z nás tvoří Kristovo tělo.
    Zbožná soustředěnost jednotlivců je velká věc, ale společenství církve můžeme zakoušet jen tehdy, když si  NAVZÁJEM  DÁVÁME  LÁSKU  DUCHA  SVATÉHO.  Jako působením Ducha se proměňuje chléb a víno, tak i jeho působením se mění zástup věřících ve svaté společenství církve.
    Určitá nechuť či neschopnost ztratit svou individualitu a raději ty ostatní při liturgii nevnímat, může odpovídat idividualismu světské společnosti, která se však rozpadá, a chce-li mít naději při pohledu do budoucnosti,  POTŘEBUJE  ZNOVU  OBJEVIT  HODNOTU  RODINY  A  SPOLEČENSTVÍ.  Kdo jiný jí to má ukázat či ji to naučit, než církev, k jejíž podstatě společenství patří?
   + Jan Graubner  (Světlo 39/2016)

                 508.       Poselství Ježíše ze dne 30. července 2012 v 01:00.
                MOJE KATOLICKÁ CÍRKEV BYLA ROZTRHÁNA NA KUSY,
            PŘESTO DUŠE MÉ CÍRKVE NEBUDE NIKDY UCHVÁCENA, NEBO POZŘENA SATANEM.

     On, Zlý, již způsobil strašný hřích zkaženosti mé církve a teď, když přibíjí moji církev na kříž, chce zatlouct poslední hřeb a hodit do pekla ty mé posvěcené služebníky, jednoho po druhém, kteří  ZNESVĚCUJÍ  SLOVO  TÍM,  ŽE  USNADŇUJÍ  PŘIJETÍ  HŘÍCHU  MEZI  BOŽÍMI  DĚTMI !
      Jejich hřích - že Mě bijí do tváře tím, že přede Mnou vystavují na odiv necudnosti, o kterých tvrdí, že jsou Bohem přijímané a tolerované, bude přísně potrestán. Opovažují se, skrze hřích pýchy a klamu, svádět duše z cesty a vést je do jámy temnoty, bez toho, že by pochopili, že je tím odsuzují do ohnivého jezera.

                KARDINÁL  OUELLET,  VĚRNÝ  UČENÍ  CÍRKVE:
    "Amoris laetitia - nedovoluje svaté přijímání rozvedeným žijícím v novém svazku, pokud jejich první manželství bylo platné. V situacích, kdy o manželství není pochyb  a  někdo uzavřel nový svazek, je jeho život v rozporu s tajemstvím svátosti manželství.  JE  TU  HRANICE,  KTEROU  NELZE  PŘEKROČIT!  Nelze tedy říkat, že v tomto smyslu došlo k otevření a že nyní rozvedení, kteří žijí v novém svazku, mohou projít cestou jakéhosi pokání a posléze znovu přistupovat ke svatému přijímání. To nelze říci! Nebylo by to v souladu s dokumentem ani se synodálním procesem," zdůrazňuje kardinál Marc Ouellet, prefekt kongregace pro biskupy. Dne 14. října se kanadský kardinál zůčastnil debaty na téma papežské exhortace ve francouzské katolické televizi KTO. Francouzští kněží, kteří se debaty s kardinálem Ouelletem zúčastnili, zdůrazňovali, že doprovázení párů žijících v takovéto situaci bylo vždy velmi obtížné...Nyní, po ohlášení posynodální exhortace je to ještě složitější, protože  DOKUMENT  MLUVÍ  POUZE  V  NÁZNACÍCH,  což si žádá interpretaci, a některé  Z  NABÍZENÝCH  INTERPRETACÍ  JSOU  V  ROZPORU  S  UČENÍM CÍRKVE.  Kardinál Ouelet v tomto kontextu označil za velmi důležité, aby si věřící uvědomovali, že přináležitost do společenství církve se nevyjadřuje pouze přistupováním ke svátostem. Společenství se buduje také jiným způsobem a kromě toho  EXISTUJE  TAKÉ  MOŽNOST  TZV.  DUCHOVNÍHO  PŘIJÍMÁNÍ.
  (Zdroj: www.radiovaticana.cz,  20. 10. 2016)
 
                      KARDINÁL  BURKE,  VĚRNÝ  UČENÍ  CÍRKVE:
     Ve dnech 12.-15. října 2016 navštívil Českou republiku americký kardinál Raymond Burke, známý obhájce tradiční nauky katolické církve. Redakce Světla měla možnost položit otci kardinálovi několik otázek:
    Veronika Smutná: "Vaše eminence, jaký je vztah mezi milosrdenstvím a spravedlností?"
     Raymon Burke: "Spravedlnost je ve skutečnosti základem pro milosrdenství. ..Například Bůh, k nápravě pádu, aby obnovil spravedlnost, seslal svého jednorozeného Syna, aby zemřel na kříži....Tak i způsob, jak milosrdenství praktikuje církev, rozlišuje především to, že  PODLE  SPRAVEDLNOSTI  JSME  HŘÍŠNÍCI  a musíme litovat svých vin!  A  MÁME  NAPRAVIT,  TO, CO  JSME  UDĚLALI!  A když nám Bůh ve svém milosrdenství nabízí svou lásku, musíme tento postoj uznat. Jinými slovy,  milosrdenství není něco jako  "Bůh nás miluje  A  HOTOVO!"  Vyžaduje to odpověď z naší strany, kterou je  LÍTOST  ZA  VINY  A  ODHODLÁNÍ  JIŽ DÁL NEHŘEŠIT."
      V.S.: "Mám dotaz ohledně přípravy snoubenců na manželství. Co je podle vás nezbytnou součástí?"
      R.B.: "Tím nejdůležitějším by mělo být, aby pár chápal podstatná dobra manželství, jmenovitě  VĚRNOST.  Jinými slovy, když milujete svého manžela celým srdcem, nejsou jiné osoby, které byste  MILOVAL  TÍM  SAMÝM  ZÁZRAČNÝM  ZPŮSOBEM  jako tohoto jediného člověka. Pak v touze po trvalosti lásky nemilujete tohoto člověka celým svým bytím, ale i tak dlouho, dokud žijete. A za třetí to je plodnost, tedy že láska mezi mužem a ženou v manželství má tu jedinečnou vlastnost, že součástí její přirozenosti  JE  ZPLOZENÍ  NOVÉHO  ŽIVOTA.  Nejdůležitější je pomoci snoubencům k porozumění těmto třem podstatným dobrům manželství: jednotě, věrnosti související s touhou po trvalosti a poté plodnosti....Proto je v přípravě na manželství důležité pomáhat manželům  POROZUMĚT  ZLŮM  ANTIKONCEPCE  a zároveň je učit chápat, jak při plánování narození svých dětí respektovat jeden druhého.
  (Světlo 43 - 30. 10. 2016)

                   728.            Poselství Ježíše ze dne 8. března 2013 v 14:05
        BYL POSLÁN ROZLOŽIT MOU CÍRKEV A ROZTRHAT JI NA MALÉ KOUSKY

 Má drahá, milovaná dcero,
Satan kypí vztekem proti mé církvi na zemi a jeho pustošení se dále rozšiřuje uvnitř jejích zdí.
  Lstivý podvodník,
BUDE  SE  SNAŽIT  ZBAVIT  ÚŘADU  VĚRNÉ  SLUŽEBNÍKY  MÉHO  MILOVANÉHO  SVATÉHO  VIKÁŘE   papeže Benedikta XVI., jmenovaného Mnou.
  VYKOŘENÍ  VŠECHNY  VĚRNÉ  MÉMU  UČENÍ  A  PŘEDHODÍ  JE  VLKŮM !
  Jeho činy nebudou zřejmé hned, ale příznaky budou brzy zjevné.
  Až ohavnost zapustí kořeny, pak změny budou náhlé. Jeho oznámení  O   VYTVOŘENÍ  SLOUČENÉ  KATOLICKÉ  CÍRKVE,  SPOJENÍM  VŠECH  VĚROUK  OSTATNÍCH  NÁBOŽENSTVÍ,   přijde brzy poté.
  Bude stát v čele nového světového náboženství a bude panovat nad pohanskými náboženstvími. PŘIJME  ATEIZMUS   tím, že jej zbaví znamení hanby, o kterém řekne, že je spojeno s usilováním  O  TAK  ZVANÁ  LIDSKÁ  PRÁVA!
  VŠECHNO,  CO  JE  V  OČÍCH  BOHA  HŘÍŠNÉ,  BUDE  touto novou,  všezahrnující církví,  POKLÁDÁNO  ZA  PŘIJATELNÉ
 
                                 A  ŠUP  S  NIMI  VEN !

    ZMĚNA  SLOŽENÍ  KONGREGACE  PRO  BOHOSLUŽBU  A  SVÁTOSTI.

    Papež František  VYMĚNIL  VŠECHNY  ČLENY  VATIKÁNSKÉ  KONGREGACE  PRO  BOHOSLUŽBU  A  SVÁTOSTI,  což je orgán odpovědný za liturgické otázky. Je obvyklé, že papež jmenuje několik nových členů každé vatikánské kongregace, obměňuje členy, kteří slouží už několik let. Ale 28. 10. 2016 Vatikán oznámil, že papež František jmenoval 27 nových členů Kongregace pro bohoslužbu a svátosti,  A  TÍM  ZCELA  OBMĚNIL  ČLENY  TOHOTO  ORGÁNU.
    Z kongregace byli odvoláni kardinálové  RAYMOND  BURKE,  MARC  OUELET,  Angelo Scola, George Pell, Angelo Bagnasco a Malcolm Ranjith.
    Nově jmenovaní dají kongregaci  VOLNĚJŠÍ  CHARAKTER - bude v ní zastoupeno více národů. Zdá se, že tyto změny mají vyvážit práci kardinála  ROBERTA  SARAHA,  prefekta kongregace, který je výrazným zastáncem uctivější liturgie a "REFORMY REFORMY".
    Mezi nové prominentní nové členy kongregace patří kardinál státní sekretář Pietro Parolin, kardinál Beniamino Stella, prefekt Kongregace pro klérus, a kardinál Gianfranco Ravasi, předseda papežské rady pro kulturu. Zřejmě nejdiskutovanějším nově jmenovaným členem je arcibiskup Piero Marini, který působil jako papežský ceremoniář v době pontifikátu Jana Pavla II. Jediným americkým duchovním jmenovaným do kongregace je biskup Arthur Serratelli z Patersonu, v New Jersey, který předsedá výboru pri liturgii biskupské konference USA.
  (Z www.rcmonitor.cz, Zdroj: CC, 3. 11. 2016)

               399.      Poselství Ježíše ze dne 12. dubna 2012 v 11:27.
      PŘÍŠTÍ PAPEŽ MŮŽE BÝT ZVOLEN PŘÍSLUŠNÍKY KATOLICKÉ CÍRKVE,
                         ALE BUDE TO  FALEŠNÝ  PROROK.
  Má drahá, milovaná dcero,
mnoho lidí na světě Mě stále ještě odmítá a souvisí to s veřejným míněním.
  Tak mnoho temnoty sestoupilo na všechny Boží děti, že jen velmi málo z nich má odvahu veřejně hlásat mé Slovo.
  Věřící se obávají slovních útoků a jízlivého výsměchu, který by museli snášet, kdyby otevřeně mluvili o mém Svatém Slovu.
Dokonce i věrní následovníci ztrácejí odvahu postavit se a bojovat proti zlovolným zákonům zavedených v jejich zemích, které vzdorují Slovu mého Otce.
  Kněží se ostýchají postavit se otevřeně za pravdu mého učení ze strachu, že budou     o s t r a k i z o v á n i.
Nyní, více než kdy dříve, kvůli studu, který musí snášet kvůli ohavným hříchům některých z jejich vlastních řad, shledávají, že není možné, aby jejich hlasy byly slyšeny.
Až bude svedeno mnoho duší, pak začne útok.
  Má dcero, oni byli posláni, aby připravili Boží děti přijmout příštího papeže, jenž přijde po mém milovaném vikáři papeži Benediktu.
  TENTO  PAPEŽ  MŮŽE  BÝT  ZVOLEN  ČLENY  KATOLICKÉ  CÍRKVE,  ALE  BUDE  TO  FALEŠNÝ  PROROK !
  JEHO  VOLIČI  JSOU  VLCI  V  ROUCHU  BERÁNČÍM  A  JSOU  ČLENY  TAJNÉ  ZLOVOLNÉ  ZEDNÁŘSKÉ  SKUPINY,  VEDENÉ  SATANEM.
  Tímto způsobem se Satan pokusí mou církev zničit.
  Žel, tento   FALEŠNÝ  PROROK  PŘILÁKÁ  MNOHO  PŘÍVRŽENCŮ.   Ti, kteří mu budou odporovat, budou pronásledováni.
  Jednejte, děti, dokud můžete. Odsuďte tyto lži, které budou předkládány těmi, kteří se vás pokusí přesvědčit o pravosti falešného proroka.  Buďte pevní!


                     O dlouhodobé přípravě volby papeže Bergoglia
                              Dannels a Bergoglio - 25.9.2015
     Kardinál Godfried Danneels patří mezi účastníky říjnové synody, které si osobně povolává papež Bergoglio. Bylo tomu tak již v loňské první části. Papež má k tomu v tomto případě zvláštní důvody.
    Tento někdejší primas Belgie emeritní arcibiskup se při prezentaci svého životopisu od Jürgena Mettepenningena a Karima Schelkense v Bruselu přiznává, že jako člen Gruppo di san Gallo pracoval dlouhodobě na zvolení argentinského kardinála Bergoglia na papežský stolec. Tato skupina vznikla ve švýcarském Sankt Gallen a jejím iniciátorem byl milánský arcibiskup Carlo Maria Martini. Patřili k ní také němečtí preláti Walter Kasper a Karl Lehman, anglický Basil Hume a Ital Achile Silvestrini.  TATO  "MAFIE"  SE  SNAŽILA  OVLIVŇOVAT  VATIKÁNSKÉ  DĚNÍ.   Její stěžejní problémy byly: „Kdo bude nástupcem Jana Pana II.?“ „Jak dosáhnout, aby se papežem nestal Ratzinger?“
    Při konkláve 2005 jen tak tak, že zakryli své velké rozčarování. Absenci nadšení sváděli na únavu. Ale od své analýzy, že Vatikán potřebuje generální inovaci, neustoupili. Ratzingerův pontifikát se podle nich projevil jako spoušť (sic) a církev sténala. PODLE  NOVÉHO  ŽIVOTOPISU  SE  VOLBA  BERGOGLIA  PŘIPRAVOVALA  10 LET,   aby učinila konec období „temna“. 13. března 2013 stanul po boku Františka Godfried Danneels oficiálně jako „děkan kardinálů – kněží“, ve skutečnost však působil skrytě  jako  creator regis – tedy jako ten,  KDO  OSNOVAL  NÁSTUP  PAPEŽE  schopného dát „své“ církvi novou podobu .
    Má to být podoba podle vzoru belgické církve, která je zcela na dně?
 (Lumen de Lumine)

                            MILOSRDENSTVÍ?  JAK  PRO  KOHO!

      Přísnost vůči jedněm a shovívavost vůči druhým - Bergoglio se dovolává lidu jubilea proti hierarchii také v rámci svého očistného úsilí proti zneužívání nezletilých příslušníky kléru.
      Prohlašuje o sobě, že je neoblomný vůči biskupům, kteří kryjí takové zlořády, a skutečně některé z nich odvolal. Ale současně se projevil jako velice milosrdný vůči kardinálovi, který byl jeho velkým voličem v konkláve. Jedná se o belgického kardinála Godtfrieda Danneelse, který se v roce 2010 snažil zatušovat sexuální delikty tehdejšího biskupa z Brugg Rogera Vangheluwe s vlastním nezletilým synovcem, kterého však kardinál navedl, aby mlčel. Skandál nicméně pronikl na veřejnost, ale papeži Františkovi to nijak nevadilo a nevadí, naopak, dvakrát povolal tohoto kardinála osobně do řad synodních otců na znamení velké úcty a slíbil kardinálský biret pro jeho nového arcibiskupa v Bruselu.
       O ještě větší rozruch se Bergoglio postaral v Chile. Jmenoval biskupem v Osorno Juana de la Cruz Barros Madrida, ačkoliv tři oběti sexuálního maniaka, kněze Fernado Karadimy dosvědčily, že byl jeho komplicem. Karadima byl suspendován a odsouzen Svatým stolcem k doživotnímu pokání. Jmenování kompromitovaného vyvolalo v Chile velké pobouření, ale Bergoglio prohlásil, že si je jistý biskupovou nevinností, a obvinil levicové politiky z šíření pomluvy. V listopadu požádal Nejvyšší soud v Chile oficiálně Svatý stolec, aby předložil kopie všech dokumentů, na jejichž podkladě zakládá papež svá tvrzení.
 (Sandro Magister, l´Esspresso)                                                                   

                           SETKÁNÍ  PAPEŽE  FRANTIŠKA  S  PUTINEM

     Když byl president Putin 12. 6. 2015 na návštěvě u papeže Františka, požádal ho o zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, jak si to sama žádá, ale papež diskusi o tom odmítl.
     V posledním poselství Panny Marie v Kolumbii, dne 23. 12. 2016 řekla: "ÚZKOSTLIVĚ  A  NALÉHAVĚ  VYZÝVÁM  PAPEŽE  A  KARDINÁLY,  ABY  PŘED  13. KVĚTNEM  2017  ZASVĚTIL  RUSKO  MÉMU  NEPOSKVRNĚNÉMU  SRDCI!"
     Je to velmi alarmující, neboť pak Rusko(bez Putina) způsobí světu velké utrpení, jak je to předpovězeno ve III. fatimském tajemství. V tomto poselství ukazuje Panna Maria, i když nám dává  VAROVNOU  ZPRÁVU, velkou lásku k nám, a přeje si,  ABYCHOM  SE  SVOBODNĚ  ROZHODLI  PRO  OBRÁCENÍ,  pro mír ve světe v oblasti duchovní i válečné.
    ABYCHOM  MĚLI  BOŽÍ  OCHRANU,  JE  POTŘEBA  SE  SNAŽIT  V  TÉTO  KRITICKÉ  DOBĚ  MODLIT  SE  A  POSTIT!  Když se budeme modlit srdcem, nebudeme pomlouvat, kritizovat, nenávidět, závidět a klamat lidi - lhát - z toho bude pramenit Boží požehnání a síla k řešení problémů. Ať nás povzbuzuje naděje, že během několika málo roků  NASTANE  DRUHÝ  PŘÍCHOD  KRISTŮV  NA  ZEM  A  TEDY  KRÁLOVSTVÍ  BOŽÍ  NA  ZEMI !  Snažme se a pomáhejme druhým a Panna Maria se za nás bude přimlouvat u svého Syna Ježíše.  TENTO  ROK  2017  JE  ROZHODUJÍCÍ,  jak je patrno z uvedeného poselství 23. 12.!
 (Regina 3/2017)

• Bartolomé Holzhauser, zakladatel společnosti světských kněží v 18. století: „Bůh dovolí, aby Církev se dostala do velkých nesnází: nečekaně a jako překvapení tam vniknou, zatímco kněží a biskupové spí. Dostanou se do Itálie a rozvrací Řím, pálí kostely, a všechno zničí.“

• Matce Aiello, známé stigmatizované daná vize, se kterou Pius XII. často konzultoval: „Itálií zatřese velká revoluce (…) Rusko bude dobývat národy, zvláště Itálii a vztyčí rudou vlajku nad kopulí Baziliky svatého Petra.“

• Elena Leonardi, jejíž duchovní vůdce byl páter Pio: „Vatikán podmaní komunističtí povstalci. Zradí papeže. V Itálii bude velký převrat a dojde k očistě velkou revolucí. Rusko vtáhne do Říma a papež bude ve velkém nebezpečí.“

• Enzo Alocci: „Papež zmizí na přechodnou dobu, a to se stane tehdy, když se rozvine velká revoluce v Itálii.“

• Blahoslavená Ana Maria Taigi: „Náboženství bude pronásledováno, kněze budou vyvražďovat. Svatý otec bude nucen opustit Řím.“

• Maria Steiner mystička: „Budou pronásledovat Církev, Řím zůstane bez pastýře.“


                 V   145.Poselství Matky Spásy ze dne 22. ledna 2017.
                                   Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
                   ČLOVĚK NEŽIJE JEN POZNÁNÍM, ALE TAKÉ LÁSKOU
  Děti mého Neposkvrněného Srdce, čas už není časem, blízkost meteoritu je brána s lhostejností, člověk žije, jako kdyby události, o kterých jsem se zmínila, neměly nastat. Je to tvrdohlavost člověka, který se nemění, aby přinejmenším šířil lásku k přírodě, aby ho tím lépe chránila....VENEZUELA  žije ve stínu a   V  TOMTO  STÍNU  JE  ARZENÁL  ZBRANÍ,  přinášející nebezpečí PRO  AMERIKU!  KOMUNISMUS  NEBYL  PORAŽEN,   ale rozšířil svou moc zbraní po celém světě  A  MÁ  VĚTŠÍ  VLIV,  NEŽ  SI  LIDSTVO  MYSLÍ!
    Děti, nechť každé z vás je skutečným zrcadlem a odráží práci a jednání mého Syna, abyste mohly jednat tak, že budete vyzařovat lásku, kterou velká část lidstva vyhnala. Nezoufejte, můj Syn a tato Matka vás neopustí...
Jsme láskou každému lidskému stvoření a můj Syn je nekonečné milosrdenství. Žehnám vám.
   Matka Maria


                 734.   Poselství Panny Marie ze dne 15. března 2013 v 22:30.
         MODLETE SE MŮJ RŮŽENEC ZA VŠECHNY, KTEŘÍ VLÁDNOU V ŘÍMĚ
    Mé drahé dítě,
toto je čas velkého zármutku, nejenom pro tebe, ale pro všechny, kteří milují mého Syna.
    Musím vás naléhavě prosit, drahé děti, abyste zůstali silné a věrné svatému Božímu Slovu kvůli mému Synu. On, můj milovaný Syn, věší svou hlavu v agonii,  KDYŽ  POZORUJE  HRŮZU,  JAK  SE  PŘED  NÍM  JEHO  CÍRKEV  HROUTÍ !
    Prosím, modlete se za naději a modlete se můj svatý růženec za všechny, kteří vládnou v Římě. Prosím, zahrňte do vašich modliteb i člověka,  JENŽ  SEDÍ  NA  PETROVĚ  STOLCI,  neboť vaše modlitby velice potřebuje.
    Modlete se, aby přijal Pravdu smrti mého Syna na kříži a tak otevřel své srdce prosbám mého Syna o milosrdenství pro všechny Boží děti.
  Nezáleží na tom, jak jsou tyto časy v římskokatolické církvi těžké, zlo nemůže zvítězit, a také  NEZVÍTĚZÍ  NAD MOCÍ BOHA!
    Má úloha Prostřednice všech Milostí bude brzy naplněna, a jako ženě, která je vybrána, aby byla oděna v paprscích slunce (*),   PŘICHÁZÍ  MŮJ  ČAS,  abych pomohla mému Synu v jeho konečném plánu spásy.
    Miluji všechny Boží děti, včetně těch, které Mu přinášejí velké zahanbení a zármutek. Modlete se, aby mé modlitby, které vezmu k mému Synu a předložím Mu je ve vašem jménu, mohou pomoci zmírnit utrpení, které leží před katolickou církví.
    Drahé děti, má láska jako Matky všech Božích dětí je všezahrnující a nikdy neustanu v mém úsilí přinášet vám naději.
    Vaše modlitby budou v nebi slyšeny a nikdy se nesmíte vzdát naděje, protože milosrdenství mého Syna je větší, než můžete vědět.
    Boží láska je všemohoucí. Proste a dostanete velké požehnání, protože přípravy jsou dokončeny a vše je již hotovo k Velkému dni Pána.
    Vytrvejte s trpělivostí, láskou a důvěrou, neboť všechny tyto zkoušky budou brzy minulostí, a potom se nové nebe a nová země spojí v jednotu. To je vše, o co se máte starat – O  PŘÍPRAVU  VAŠÍ  DUŠE  A  DUŠÍ  TĚCH,  KTEŘÍ  POTŘEBUJÍ  VAŠE MODLITBY  NEJVÍCE!  Jenom pak budete schopni přijmout Světlo Boha a vstoupit do Nového ráje na zemi.  Buďte v míru a soustřeďte se jenom na mého Syna a na jeho jedinečnou touhu zachránit duše všech žijících stvoření.
   Vaše milovaná Matka Matka Spásy
 (*) Zj 12, 1-2 – poznámka překladatele.

                                                                                                            
                    149. Poselství Ježíše ze dne 29. ledna 2017.
                               Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
                                   JSEM ZRAŇOVÁN TĚMI,
                  KDO Z KAZATELEN POPÍRAJÍ MÁ POSELSTVÍ
     Můj milovaný lide,
jako svítí slunce v poledne, tak vám osvětluji cestu, aby se nikdo neztratil. Uprostřed nepolevujícího šílenství, v němž člověk žije, se vám nepodaří, abyste Mě uviděli. Vedu vás k našemu Domu, ale vy, zabraní do neustálého pobíhání sem a tam nevnímáte, jak blízko jsem ke každému z mých dětí. Chodíte mimo, díváte se na to, co vám nepřinese žádný duchovní užitek a nevyužíváte čas tak, jak vám ukázal náš Dům. Ach, kdybyste jen byli poslušní, život by se změnil v pramen požehnání a vy, s novýma očima a obnoveným srdcem, byste vyzařovali mou lásku, mou trpělivost a lásku k bližnímu...
    Vidím tak mnoho vás, jak o Mně mluvíte a zdůrazňujete, jak milujete Mě a mou Matku, ale pak, když se vaši spolubližní na vás nedívají, vůči vašim bližním panuje neláska a bezbožnost, zejména ve vašich rodinách...
    Trápí Mě, že mé děti jsou tak pokrytecké a zrádné! Trápí Mě, že se obracíte ke svým bližním s arogancí a velkým sobectvím!
Moji lidé opět rozdmychávají nadřazenost muže nad ženou a ženy jsou ve velkém počtu trýzněny, je s nimi špatně zacházeno a jsou zabíjeny rukama těch, kdo jsou jejich rodiče, manželé, bratři, a další... Tato generace Mi působí smutek... Jsem zahanben velkým počtem lidí, kteří tvrdí, že Mě následují...
    Počítáte s pomocí mého Domu, ale přesto ji odmítáte s velkým pohrdáním. Nevíte, že jsem poprosil mou Matku, aby byla ochráncem mého lidu a že je připravena vám pomáhat. Má Matka vás povede k tomu, co není konečné: ke slávě věrnosti ke Mně.
    Musím vám říct následující:
    Má Matka a velká většina jejích dcer, byly schopny šířit a rozvíjet Lásku našeho Domu po celé zemi, zúrodňovat půdu, aby ovoce mohlo rychle uzrát. Žena bude obhajovat ženu v doprovodu mé Matky.
     Moji milovaní lidé, tolikrát jsem vás varoval, abyste se smířili s mým Domem, ale vy jste Mi nedůvěřovali, naopak, ponořili jste se do naprosté zběsilosti. Drogy bičují rodinu a společnost, člověk ztrácí svou svobodnou vůli...
    Moji milovaní lidé, nevíte, co chci pro každého z mých vlastních, podléháte nákaze duše tím, co je světské, ale Já vás miluji jako otec své děti celým svým srdcem. Miluji vás tolik, že jsem dal svou krev za všechny, bez rozdílu.
    Svět se svými intrikami pohrdá těmi, kdo Mě následují, zejména když usilují naplňovat své povinnosti každého mého Božího dítěte.  V  TOMTO  ČASE,   více než kdy jindy,   JE  SVOBODNÉ  ZEDNÁŘSTVÍ  NA  SVÉM  VRCHOLU.  Už neproniká,  ALE  OVLÁDÁ,  CO  JE  MOJE !!!  Může v tomto okamžiku rozhodovat jak ovládnout můj lid a připravit velké otřesy mého lidu, aby jej přivedl jako ovci na jatka. Nebojí se Mě, zbavují se mého lidu, zapomínají, že přijdu v mém Druhém příchodu, abych je vyzval k zúčtovávání za jejich činy, a budu je soudit mou spravedlností. Přísně...
    ZEDNÁŘSTVÍ  PŘEKRUCUJE  MÉ  SLOVO,  NIČÍ  PŘIKÁZÁNÍ,  UTLAČUJE  MOU  CÍRKEV  A  PŘEBÍRÁ  MOC,   ABY  skrze nevědomost  PŘIVEDLA  MÉ  DĚTI  K  POHRDÁNÍ  NAŠÍM  BOŽÍM  SLOVEM.  Zednářství se připravuje představit velkého podvodníka lidstvu, antikrista, a vy, protože o něm nevíte nic, se k němu vrhnete, jako bych to byl Já. Nechá mé děti trpět tím nejstrašnějším pronásledováním.  NENÁVIDÍ  TY,  KTEŘÍ  MĚ  MILUJÍ,  POSLOUCHAJÍ MĚ  A  NAPLŇUJÍ  BOŽÍ  VŮLI.
    Můj milovaný lide, Varování se blíží a vaše srdce nejsou pohnuta pro nedostatek šíření znalosti o tomto činu mého milosrdenství pro můj lid.
   JSEM  ZRAŇOVÁN  TĚMI,  KDO  Z  KAZATELEN  POPÍRAJÍ  MÁ  POSELSTVÍ!
   Jsem zraněn těmi, kdo pokračují v prohlašování, že Já nejsem Bůh katastrof, a proto by mé děti neměly vědět o všem, před čím je varuji.  PROČ  NEOZNAMUJÍ,  že Já jsem Láska,  a  ŽE  Z  LÁSKY  K  MÝM  LIDEM  JIM  ŘÍKÁM,  CO  SE  STANE,  NEBUDOU-LI  SE  VČAS  KÁT?  Mé zájmy by měly být vašimi. Místo toho, dříve než je duše ztracena,  MĚLI  BYSTE  DŮRAZNĚ  VYKŘIKNOUT:  JAK  ZTRACENÉ  JE  LIDSTVO!!!  Tímto způsobem by někteří mí lidé byli probuzeni.
    Budu tvrdý s těmi, kdo nevarují mé vlastní před událostmi, které se blíží... Nebo je to tím, že nevěříte mé Matce?
   Já nepotřebuji zábavná představení nebo podívanou, "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14].
    Moji milovaní, neprožívejte vaše dny jako hlupáci, kteří žijí ponořeni do lidských potěšení, protože ta, pro všechny bez rozdílu, skončí. Vzhledem k oslabení Země,  BUDOU  VŠECHNY  SOCIÁLNÍ  VRSTVY  OHROŽENY  HLADEM...ROZDÍL  BUDE  VE  SKUTEČNOSTI,  ŽE  MŮJ  LID  BUDE  ŽIVEN  MÝMI  ANDĚLY!
    Moji milovaní lidé, těm, kdo se připravili kdykoli uprchnout ze Země,(do vesmíru) se to nepodaří. Zapomněli, že Já jsem Pán všeho, co existuje. Mé Slovo je pravdivé... Jsem milosrdný a odpouštím těm, kdo se ze srdce kají a napravují své cesty.
     Děti,  TI,  KDO  PATŘÍ  KE  STRANĚ  ANTIKRISTA,  v tichosti pracovali na tak zvaném "rychlém občerstvení"  A  PŘIDALI  K  TĚMTO  POTRAVINÁM,   které nedodávají lidskému tělu, co potřebuje,  LÁTKY,  KTERÉ  ZVYŠUJÍ  ÚROVEŇ  HNĚVU,  PODKOPÁVAJÍ  SEBEKONTROLU  ČLOVĚKA,  OSLABUJÍ  HO,  ABY   v banálních situacích reagoval s větším hněvem, ztrácel svou rozvahu, a se zkalenými myšlenky  SE  CHOVAL  HŮŘ  NEŽ  ZVÍŘE !!!
     Děti, stále dostáváte různé podněty od všeho, co vás obklopuje a způsobuje, že nevíte, jak se rozhodnout, co je dobré a co zlé. Zvažujete své činy a jednání? Přemýšlíte, když jednáte impulzivně? Připustíte si, že pravost těch, kdo Mě uznávají jako Boha, vás převyšuje, protože jsou zodpovědní za své skutky a jednání?
    Lidstvo se nachází v rychle se měnících časech, a proto používá slovo "odpuštění" s velkou lehkostí, abyste omluvili své zlé činy, a Já vás pozoruji a vím, že dokud se nerozhodnete s pevným úmyslem se změnit, tak slovo "odpuštění" je jen prostředek k zakrytí řetězu nepřiznaných omylů. Existuje u vás nedostatek vnitřního poznání, ten pravdivý pohled do vašeho nitra, abyste převzali zodpovědnost za činy, které jste spáchali.  PRO  KAŽDÉHO  JE  NUTNÉ,  ABY  SE  ZEPTAL: "JAKÝ  JSEM?  JAK  SE  CHOVÁM  K  BLIŽNÍMU?  V  CO  VĚŘÍM?"  Mé děti, ti, kdo manipulují lidmi, vytvoří každý možný scénář, abyste jasně nepochopily, co vám teď říkám. Musíte reagovat s vaším vlastním přáním přiblížit se ke Mně, protože víte, že jen Já vás vedu ke spáse.
    Právě tak, jak je člověk zmatený a jde po špatných cestách, aniž by znal sám sebe, také příroda uviděla, jak je lidstvo bezohledné v zacházení s ní a jak ji ničí. Lidské sobectví dospělo k neoprávněnému zásahu do Stvoření a zpustošilo je. V tomto čase, člověk – agresivní, krutý, zraňující, nízký, zbavený lásky a odlidštěný – není Stvořením uznáván. Vzhledem k tomuto neuznání Stvořením, lidstvo zesiluje své utrpení. Přírodní síly se sjednocují, aby Mě člověk hledal, uznal Mě a vrátil se ke Mně. PROTO  Z  VESMÍRNÉHO  PROSTORU  PŘICHÁZÍ  TO,   co u člověka vyvolá strach a nechá ho   VZÝVAT  MÉ  JMÉNO  BEZ  PŘESTÁNÍ !
    Modlete se, mé děti, modlete se za Chile, země se pohybuje....Modlete se, mé děti, modlete se za Indii, její půda se třese...
Modlete se, děti, modlete se za mé kněze, světskost je velkým pokušením.
   Moji milovaní lidé: Nepokračujte v omylu, zkoumejte sami sebe. Až každý pozná, jaký je, pak začne změna a návrat ke Mně.
Mé srdce a srdce mé Matky vás čekají. Přijměte mé požehnání a buďte pozorní k tomu, co nepřichází ode Mne.
   Váš Ježíš                                                          

                    JAK  MŮŽE  ČLOVĚK  POZNAT  STAV  SVÉ  DUŠE?
                                               Marie Verenne

    Křesťané, stává se, že se sami sebe ptáte,  ZDA  JE  S  VÁMI  BŮH  SPOKOJEN?  Jak můžeme poznat, že žijeme podle evangelia? Jsou prostředky, kterými bychom mohli vyhodnotit   STAV  SVÉ  DUŠE  a svoji pozici na cestě spásy?
       VE  SVĚTLE  TŘÍ  CTNOSTÍ  -  VÍRY,  NADĚJE  A  LÁSKY!
   "Sami sebe zkoumejte, zda-li jste ve víře."(2 Korint 13, 5)
    Pokusme se vytvořit "návod k obsluze" pro zkoumání našeho duchovního rozpoložení, které spočívá na božských ctnostech, jež mají za cíl Boha: na víře, naději a lásce. Kdyby byl člověk přirovnán k automobilu, byla by jeho  VÍROU  GPS a volant;  NADĚJÍ  by bylo samotné auto a  LÁSKOU  jeho motor.
    Víra nám dává orientaci a vede nás k Bohu;
    Naděje, v níž se nacházíme - jako v autě - nás udržuje navzdory útrapám na cestě ke spáse;
    Energie lásky nás žene kupředu směrem k nebi.
                       PRVNÍ  CTNOST - VÍRA:
    "Pro svou víru chápeme, že světy byly stvořeny Božím slovem."(Židům 11, 3)
     Věřit znamená především uznat, že jsme stvořením živého a jednajícího Boha, jenž mi daroval bytí, utvořil mě, vdechl mi život a který mě neustále povzbuzuje láskou. Jsem schopný rozpoznat, nebo lépe, pociťovat všudypřítomnost Trojjedinného Boha, který drží vesmír ve své ruce a nikdy nás nespouští z očí? Jsem schopný rozpoznat jeho Ducha ve všech stvořených věcech a jeho všemohoucnost považovat za dobro všech dober? Mám pochyby o jeho lásce, dobrotě, působení nebo jeho absolutním vědění? Jsem přesvědčen, že jeho slovo je jediným opravdovým pokladem, že jeho přikázání jsou dokonalá a že poslušnost jeho zákona je jediná správná cesta?
    "A ten, kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm, podle tohoto víme, že on v nás zůstává: podle Ducha, kterého nám dal."(1 Janův 3, 23)
     Poté, co jsme odpověděli na tyto otázky, se chceme zeptat, zda máme potřebu rozmlouvat s Bohem, a pokud ano, jak často: jednou týdně při nedělní mši svaté, krátce každý den, nebo nepřetržitě? Tak můžeme ohodnotit stupeň našeho vnitřního důvěrného setkávání s Bohem, když víme, že bytí přesvědčeného křesťana je plně ponořeno v Bohu. Svatí mají jen myšlenky na Boha, ve dne v noci; jejich život je neustálá "modltba" lásky, uctívání, velebení a úpěnlivá prosba. To se nazývá "OPRAVDOVÝ  ŽIVOT  V  BOHU".
                                DRUHÁ  CTNOST - NADĚJE:
     "Bůh je větší než naše srdce a zná vše." (1 Janův 3, 20) "Milovaní, už nyní jsme Božími dětmi...Víme, že až se zjeví, budeme se mu podobat, protože ho uvidíme takového, jaký je. Kdokoliv chová tuto naději v něho, stává se čistým, jakoje čistý on."(1 Janův 3, 2-3)
     Zaobírejme se nyní druhým bodem: Budu nesen ctností naděje? Naději v Boží prozřetelnost, na milosrdenství a na zmrtvýchvstání? Také zde je pro nás užitečný příklad svatých. Usilují o nebe, doufají ve vše od Krista a Panny Marie - nejen pro věčnost, ale i pro dočasný život. Tato naděje je neotřesitelná, je zdrojem duchovní radosti, která je charakterizuje  a která jim umožňuje překonat největší obtíže.
     "Ať vás bratrská láska spojuje..v horlivosti, bez ledabylosti, ve vroucnosti ducha, ve službě Pánu, v naději se radujte, buďte vytrvalí v útrapách, neúnavní v modlitbě..."(Římanům 12, 10-12)
     Skutečně vědí, že vše, co se jim přihodí, je Bohem předurčeno; bdí nad nimi a neustále jim odpouští jejich hříchy, když upřímně litují. Zcela se oddali jeho láskyplnému plánu, a proto se nebojí svých vlastních slabostí ani budoucnosti. Jsou si jistí jeho něžností a očekávají onen podivuhodný den, kdy budou konečně osvobozeni z těla z masa, spojeni s nevěstou jejich duše.
     "Přijď nám na pomoc se svým milosrdenstvím a ochraň nás před zmatkem a hříchem, abychom plni důvěry očekávali příchod našeho Spasitele Ježíše Krista..."
     Mám také tuto trojí naději? Jsem především přesvědčen o tom, že Bůh zasahuje osobním způsobem v mém životě a že vypátrá i ta nejmenší znamení mé pozornosti? Živí má duše sálající touhu důvěryplně  se jemu oddat a nechat ho působit, nebo patřím k těm, kteří chtějí sami dát svému životu nějakou podobu?
     "Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám..., vede mě k vodám, kde mohu odpočívat, tam mi posilňuje duši...I kdybych procházel temnou roklí, žádného zla se nebojím, vždyť tys mi nablízku."(Žalm 23, 1-4)
      Jak je to potom s mou důvěrou v Boží odpuštění? Je dostatečně velká, abych se pravidelně zpovídal ze svých hříchů, spolu s předsvzetím se s jeho milostí a s jeho podporou zlepšit? Nebo patřím k těm, kteří jsou kvůli svým vlastním slabostem zbaveni odvahy, pochybují o Boží prozřetelnosti a vzdali se boje za své protříbení?
      "Pro mne je životem samozřejmě Kristus a smrt znamená zisk...Toužím odejít a být s Kristem, což by bylo lepší, mnohem lepší." (Filipským 1, 21, 23)
     Je má naděje na spásu dostatečně silná, aby plynutí času nebylo nadále příčinou strachu, nýbrž naopak motivem nejopravdovější radosti? Závisím na tomto životě a jeho iluzorních statcích, nebo jsem porozuměl tomu, že běh pozemských věcí je jen nutnou zkouškou pro můj vstup do nebe, kde mne Bůh očekává s planoucím srdcem? Pochopil jsem, že co má cenu na světě, je to, co mě připravuje na tuto grandiózní hodinu?
    Jsem proti Bohu, když mladý člověk zemře, nebo jsem šťastný, že měl to privilegium tak časně opustit toto slzavé údolí, aby se navrátil do domu nebeského Otce? Souhrnně se zeptám: Jsem člověk "tohoto světa", který jen myslí jako tento svět, nebo jsemv exilu? Dychtím po nadpřirozenu? Prahnu po svém nebeském domově?
                             TŘETÍ  CTNOST - LÁSKA:
    "Nejsou ze světa, jako ze světa nejsem já." (Jan 17, 16) "A na to vše oblečte lásku, která váže pouto dokonalosti." (Koloským 3, 14) "Nemám-li lásku, nemám nic." (1 Korint 13, 2)
     Třetí cnost láska, je taková ctnost, která nás přivádí do souladu s nebem, kde je vše láskou. Čím více milujeme bez vlastního prospěchu, tím více se podobáme Kristu; čím více jsme schopni odpouštět, tím více patříme nebi, neboť odpuštění je znakem zapomenutí na sebe. Naše láska je naší pozorností vůči druhým, naší schopností sebezáporu, službou, nasloucháním, obětavostí sebe samého - za cenu našeho ega.
    Táhne mě domýšlivost k rozdmýchávání mých špatných pocitů, nebo jsem dostatečně pokorný, abych pěstoval odpuštění? Jsem velkorysý a úslužný? Mám srdce na dlani, nebo mám tendenci nejprve myslet na sebe a na své potěšení? Stává se, že se něčeho vzdám, abych druhému pomohl?, aniž bych se proto stal pyšným nebo se dělal důležitým?
    "Když tedy dáváš almužnu, ne abys to vytruboval; tak to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; vpravdě vám říkám, svou odměnu už mají...Ať tvá levice neví, co dělá tvá pravice, aby tvá almužna byla skrytá." (Matouš 6, 2-4)
     V jaké míře jsem nakloněn naší individualistické kultuře, jejímž základním pilířem je zábava? A abychom se zde dobrali jasnosti, postačí zauvažovat nad velkým sloganem naší doby: "Člověk musí využít život!" Rozumějte tomu tak, jak jen je možné před tím, než přijdou stáří a smrt. Pociťujete lítost a hořkost, když nedostanete to, co jste si vytoužili? Nebo akceptujete to, co se vám přihodí a obětujete svá příkoří Ježíši k dobru duší na zemi a v očistci?
     Jsou vašimi hlavními starostmi finanční zajištění, pracovní kariéra, zábava, světské smýšlení, povyražení a cestování?
    "To všechno jsou věci, po nichž se pídí pohané." (Matouš 6, 32)
Nebo znamená oproti tomu ve vašich očích "využít život", abyste využili každý den k záchraně duší, když se modlíte, dosvědčujete a pokoušíte se posvětit se ctí Boží? Zdá se vám čas, tento nebeský dar, jako drahocenný prostředek, abyste se účastnili na Pánově spasitelném díle? Všímáte si naléhavosti situace, ve které se svět nachází kvůli nedostatku víry?
     Pro koho ráno vstáváte? Pro koho žijete? Pro sebe, nebo pro Boha? Proč jednáte? Pro vlastní prospěch, nebo ze zájmu o nebe?
    Jakým směrem orientujete svůj život? Co je vaším kompasem? A co je vaším cílem? Uznání člověka kvůli společenskému úspěchu, nebo útěcha Ukřižovaného a láskyplné spojení s ním na věčnosti?
     Tímto způsobem si můžete ohodnotit "stupeň vaší duchovní svatosti". Jste na správné cestě? Není to nic velkého; vyvarujte se proto ješitnosti: "Až uděláte vše, co vám bylo přikázáno, řekněte: 'Jsme neužiteční služebníci; udělali jsme, co jsme udělat měli." (Lukáš 17, 10)
     Zmýlili jste se, zhřešili jste? Pak zavolejte Pána beze studu nebo strachu, neboť  "v nebi bude víc radosti nad jedním hříšníkem, který se dá na pokání, než nad devětadevadesáti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují." (Lukáš 15, 7)
     Když se budete namáhat v pokoře rozvíjet tyto tři ctnosti - víru, naději, lásku, můžete si být jisti, že odpovídáte očekávání Pána.  VAŠE  VYZAŘOVÁNÍ  BUDE  LIDEM  PŘINÁŠET  SVĚTLO  a budete šířit ve svém okolí svaté semeno božské harmonie. Ve své smrtelné hodince uslyšíte: "Správně, dobrý a věrný služebníku, nad málem jsi byl věrný, nad mnohým tě ustanovím; vejdi do radosti svého Pána." (Matouš 25, 21)
    Pak si řeknete: Můj život se vydařil - ne tak, jak tomu rozumí svět, nýbrž tak,  JAK  TOMU CHCE  BOŽÍ  MOUDROST,  neboť jsem překonal svou smrt! Nyní jsem tedy v nekonečném údivu. "Veselme se a radujme se, vzdávejme čest Bohu, neboť Beránkova svatba je tady a jeho Nevěsta se okrášlila: směla se obléci do běloskvoucího plátěného šatu...Blahoslavení, kdo jsou pozváni na Beránkovu svatební hostinu." (Zjevení 19, 7-9)
  (Z Maria heute 10/2016)

                    33. Poselství Ježíše ze dne 1. května 2016.                          
                            Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).             
                          MODLETE SE ZA MÉ SVATÉ KNĚZE

Když jsme se u mě doma modlili růženec Božího milosrdenství, Pán Ježíš mi řekl: "S touto modlitbou zachráníte svět. Za tuto modlitbu, která je určena pro vaši spásu, dám vše. Uhasím žízeň, dám vám sebe samého jako pokrm a budu vaším společníkem na vaší pozemské pouti. Vaše cesty a mysl osvítím v tomto tmavém údolí slz, které je bez Boha plné příšer, nebezpečenství a vede do zatracení. Jen se Mnou, svým Vykupitelem, jste v bezpečí. Vždy se držte daleko od každého hříchu, každého pokušení.  ČIŇTE  DOBRÉ  SKUTKY,  chopte se každé příležitosti,  ABYSTE  BOHATLI  V  JEJICH  KONÁNÍ,  DOKUD  TRVÁ  KRÁTKÝ  ČAS  ZÍSKÁVÁNÍ  ZÁSLUH.   Život je krátký. Tady a teď musíte přinést hojnou úrodu, neboť  JEN  TYTO  POKLADY  SI  DOKÁŽETE  VZÍT  DO  VĚČNÉHO  ŽIVOTA!
    Ve věčném domově se ztotožníte se Mnou v té míře, v jaké jste projevili hrdinskou lásku, nebo duševní a tělesné mučednictví a kolik lásky jste nesobecky a čistě darovali vašim bližním ve víře, neboť vaše rodiny jsou v první řadě ti, jimiž jsem vás obdaroval, abyste tvořili jedno společenství ve Mně a se Mnou. Milujte Mě spolu jedním srdcem, neboť jste mým prostřednictvím jedno v přijímání svaté eucharistie, a proto tvoříte jednu rodinu.
    Moji maličcí, jste jeden druhému bratry, protože na vás září má Krev. Moje vykupitelská Krev vás vysvobodila z pout, z řetězů vašich hříchů. Moje Krev září na vašem čele. Můj Otec Mě na vás vidí, proto vás přijme za své děti. Vše, co se děje s vámi, se děje skrze Mne a pro Mne. Kvůli Mně vám můj Otec daruje všechno dobro. Moje přímluva u Něho za vás je vaším největším pokladem. Proto mé děti,  DRŽTE  VE  VELKÉ  ÚCTĚ  MŠI  SVATOU,  KDY  VSTUPUJI  DO  VAŠICH  SRDCÍ.   Připravte si své duše s horoucí láskou v pokání, a když je to zapotřebí, ve svaté zpovědi. Neboť přijímáte největší poklad, samotného Boha, do příbytku své duše.
    Mé děti,  MODLETE  SE  ZA  MOJE  SVATÉ  KNĚZE,   neboť jediný svatý kněz dokáže učinit celé město svatým.  MÁ  CÍRKEV  A  SVĚT  MÁ  NEJVĚTŠÍ  NOUZI  O  SVATÉ  KNĚZE!  PRO  KNĚZE  JE  NEJDŮLEŽITĚJŠÍ  MODLITBA,  KTEROU  SE  ZA  NĚJ  MODLÍTE!   Tu nic nenahradí, i když je nutné obětování utrpení, oběť a sebezapření, sjednocené s věčnými zásluhami mých mučivých utrpení.
   Mé děti, znovu vám říkám, modlete se za mé svaté kněze, neboť můj protivník je stokrát víc pokouší než jediného laika. Ještě před tím, než byste je kritizovali kvůli špatným činům, myslete na to, že pro mého protivníka jsou velkými rybami, které chce chytit, protože ví, že když velitel padne v boji, tak strhne celé vojsko s sebou.
    Proto vám říkám, vidíte-li na nich chyby a hříchy, modlete se za ně. Každá modlitba, kterou se za moje kněze modlíte, je obvazování mých bolestných, krvácejících ran, setřením mých krvavých slz. Mým kněžím věřím nejvíc, když jim získám sebe samého v učení, ve mši svaté, v proměňování a přijímání. Proto oni stojí u Mě nejblíže, neboť jsem jim tolik věřil, že jsem je povolal k tomuto svatému poslání.
   Ačkoli jsem věděl předem, který z nich bude svatý a který Mě zradí, potřebuji dělníky, kteří budou žnout a posbírají úrodu, kteří ji shromáždí do stodol a zničí plevy ve svátosti pokání, aby zachránili duše od věčného zatracení. Moji kněží budou muset vydat počet o všem, neboť dostali nejvíc talentů. Vy, kteří stojíte blízko nich a jste jejich spolupracovníci, pozvedněte je k svatosti života tím, že jim vzdáte úctu, která jim patří, a budete s nimi hovořit jen o svatých věcech. Tím jim pomůžete, aby se stali svatými. Každý můj věřící, který tak činí, má v mém království podíl ve velké zásluze, neboť nejúčinnějším nástrojem v záchraně duší je to, když někdo   VYMODLÍ  SVATÉHO  KNĚZE  pro církev a pro věřící.
   Přijměte mé ze srdce vycházející a posilňující požehnání, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
                  Váš Ježíš

                                           

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář