Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.32 DALŠÍ PROROCTVÍ SE PLNÍ. UKŘIŽOVÁNÍ.

                       Č.32   D A L Š Í   P R O R O C T V Í   S E   P L N Í  !
                                                                               

                   NEJVĚTŠÍ  ČIN  BOŽÍHO  MILOSRDENSTVÍ  A  LÁSKY:
                                             U K Ř I Ž O V Á N Í !


                             MILUJ  HOSPODINA  CELÝM  SVÝM  SRDCEM!

  "ŠEMA" je nejstarší prvek židovské liturgie.
  "Šema Israel Adonaj (JHVH) Elohenu Adonaj aechad..."
  "Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. Budeš milovat Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci.
  Budeš je vštěpovat svým synům a rozmlouvat o nich, když budeš sedět doma, když půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. Uvážeš si je na ruku jako znamení a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány."


                                                ŽALM  Č. 91:
  Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu:"Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž  d o u f á m." 
  Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
  Nelekej se hrůzy noci, ani šípu, který létá ve dne, moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
  Byť jich po tvém boku padlo tisíce, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
  Na vlastní oči to spatříš, zříš odplatu jež stihne svévolníky.
  Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
  On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
  Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil, po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.
  "Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.
  Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,
  dopřeji mu do sytosti nejdelších časů, ukážu mu svoji spásu..."


                                   Z knihy "Poselství milosrdné Lásky maličkým duším."

  Ježíš Markétě: "V Ě Ř,   Ž E   N E N Í   V Ě T Š Í   P O H R O M Y   N E Ž   Z T R A T I T   P Ř Á T E L S T V Í   S V É H O   B O H A !  Čím více se k Němu pozvedáš, tím více se odpoutáváš od země a jejích marností.
  Utěšuj se jistotou Mé lásky. Jsem v tobě a tvá bolest se ztrácí ve Mně.
  Moje děti, nemějte přílišnou touhu po ničem, leda po vítězství Mé slávy a Mého království ve světě. Věnujte se s horlivostí inspirovanému dílu. Úpadek myslí vyžaduje obnovení lásky ke Mně.
  P O S Í L Á M   V Á M   S V É   P O S E L S T V Í   L Á S K Y,  A B Y C H   L I D E M   P Ř I P O M E N U L   T U T O   S T Á L E   N O V O U   P R A V D U ! (Druhé Boží přikázání:Miluj Boha nade všechno!) Prohlubujte jeho učení a žijte jím!
  Dceruško, nedal jsem ti život, abych ti ho zase vzal. Ať se stane naopak pokračováním Mé lásky k vám. Nepochybuj. Jako ty jsem byl označován za snílka. Vidíš, velcí duchové vždycky nechápou  s l a d k o s t i  Mého důvěrného přátelství v duších.
  Ale svět maličkých má anténky, které chytají a neklamou.  N E V Y Č E R P A T E L N Ý   Z D R O J   N Ě H Y,   K T E R Ý   U N I K Á   Z   M É H O   O T E V Ř E N É H O  S R D C E   S E  R O Z L É V Á   N A   V Š E C H N Y   B E Z   R O Z D Í L U."

 

334.                                 Poselství Boha Otce ze dne 4. února 2012 v 15:00.

                                        SVĚT PODSTOUPÍ TREST – MŮJ ZÁSAH JE NUTNÝ.

  Má dcero, svět se chystá podstoupit trest, jenž je následkem strašného hříchu, páchaného lidstvem. I když hodně z tohoto trestu bylo odvráceno, má ruka nyní dopadne na zlo, které je nyní pácháno v každém koutu světa. Tolik nenávisti vůči Mně, Bohu Otci, musí být zastaveno, jinak mé děti budou trpět ještě větší hrůzou.
  Nyní připravuji svět na změny, které jsou nutné, aby  Z E M Ě   B Y L A   O Č I Š T Ě N A   tak, jak je to v mém plánu pro záchranu lidstva.
Tak mnoho duší je mučeno hříchem.
  Já jsem Bůh všeho stvoření a nebudu se držet zpátky a přihlížet, jak se mé děti navzájem ničí. Má dcero, existuje zlovolný plán ke zničení velké části lidstva válkou.  T Y T O   V Á L K Y   N E J S O U   N Á H O D N É !  Viděla jsi, jak mnoho je  jich všude, v tak mnoha národech? Jsou způsobeny rukou Antikrista, který trpělivě čeká na svou chvíli slávy na zemi. Až národy budou na kolenou, tak přijde a vytvoří svůj vlastní falešný a vychytrale vykonstruovaný mír, který bude jen maskou klamu.
  Můj trest bude uvolněn a D O P A D N E   N A   T Y   N Á R O D Y,  které  budou   M Í T   Ú Č A S T   na  tomto  velkém podvodu   S   C Í L E M   O V L Á D N O U T   S V Ě T  uchvácením národů.
  Buď silná, má dcero, neboť tato doba, kdy se země bude otřásat, nebude trvat dlouho. Je ale nutná, aby se mé děti probudily. Ony, mé děti, byly varovány, ale můj hlas je jim odporný.
  Mé nebohé děti, které žijí dobré životy a dívají se se zděšením na zlo v jejich světě, musí pochopit, že můj zákrok je nevyhnutelný.
K D Y B Y C H   N E Z A S T A V I L   T O,   C O   S E   P R Á V Ě   D Ě J E,  T A K   B Y   V E L K Á   Č Á S T   L I D S T V A   B Y L A   Z N I Č E N A !
  Modlete se, aby se mé děti ve vašich zemích   M O D L I L Y   Z A   M Í R.
  Nikdy se neobávejte hlásat mé Slovo, i když budete pronásledováni. Neboť i jediná duše, která hlasitě potvrdí svou víru, bude stačit na stovky obrácení.
  Jděte v pokoji.  Č A S  pro Mě, Boha Otce  N A D E Š E L,   abych dal souhlas  K   R O Z L O M E N Í   P E Č E T Í.  Jenom pak lidé připustí, že jsou bezmocní. Nemají nad světem kontrolu, protože ji mít nemohou.
  Jenom Stvořitel všeho lidstva  M Á   M O C   N A D   S A T A N E M   a  Já nyní uvalím trest na ta chladná srdce a temné duše, které se mu zavázaly věrností.
  P O S L E D N Í   E T A P Y   O Č I S T Y   Z A Č N O U   T E Ď !
   Bůh Otec
                                          

                                          VZTYČENÝ BOŽÍ PRST NAD LIDSTVEM!

                        Hlavní stránka Aktuality Svět Meteorit spadl, asteroid minul Zemi
                                                  15.2.2013

  Rusko a jeho obyvatelé byli dnes ráno vystrašeni rojem padajících meteoritů, které zasáhly některé oblasti. Obyvatelé ruských měst Čeljabinsk, Jekatěrinburg a Ťumeň dnes padající meteorit nejen vyděsil, ale jeho padající úlomky dokonce zranily spoustu lidí.
                                          Ruská protivzdušná obrana zasahovala
  Viděna byla série výbuchů na obloze a následný pád úlomků na zem. Podle dosud neověřených informací se na obloze nad Uralem objevil jeden velký meteorit, který byl vzápětí „rozstřelen“ místní jednotkou protivzdušné obrany na spoustu menších úlomků, které padaly a zranily více než tisíc lidí, z toho více než dvě sta dětí. Na svém portálu to uvádí sovětská stanice RT. Hlášeno bylo 22 hospitalizovaných.
  O pohotové reakci protivzdušné ruské obrany svědčí také ruská tisková agentura Regnum, která v souladu s armádními zdroji uvedla, že kondenzační stopa doprovázející zasažený meteorit nasvědčuje zasažení raketou země-vzduch.
  Kvůli popraskaným okenním tabulkám lidé vykoupili veškeré plastové folie pro vyplnění rozbitých oken, protože teploty vzduchu klesají až 14 stupňů pod nulu.
  Hlášená událost nemá nic společného s nejtěsnějším průletem asteroidu 2012 DA 14 kolem Země, který byl očekáván právě dnes. Jmenovaný asteroid minul Zemi bez jakékoliv hrozby.
  Share
  Sledujte náš oficiálny twitter účet na twitter.com/velkaepocha.


                                            NASTALO UŽ OBRÁCENÍ RUSKA?

  Panna Maria ve Fatimě při svém zjevení 13.7.1917 mimo jiné předpověděla druhou světovou válku, hlad, pronásledování Církve a Svatého Otce. Dále řekla:"Aby se tomu zabránilo, chci vás prosit, aby Rusko bylo zasvěceno mému Neposkvrněnému Srdci a aby bylo zavedeno smírné svaté přijímání na první sobotu v měsíci. Budou-li mé prosby splněny, Rusko se obrátí a nastane mír. Jestli ne, Rusko své bludy ve světě ještě více rozšíří, to vyvolá nové války, pronásledování Církve a mnohé národy budou zničeny, dobří budou mučeni a Svatý Otec bude mnoho trpět. Nakonec ale bude mé Neposkvrněné Srdce triumfovat, Svatý Otec mi zasvětí Rusko, které se obrátí a  d a r u j i   s v ě t u   o b d o b í   m í r u   a   p o k o j e."
  Rozpad komunismu v Sovětském svazu a dalších zemích bývalého východního bloku by mohl vést k doměnce, že tím automaticky nastává ono slibované obrácení Ruska, o němž mluví Matka Boží. Ano, smírné svaté přijímání na první sobotu v měsíci se stalo faktem, papež Jan Pavel II. skutečně zasvětil Rusko v roce 1984 Neposkvrněnému Srdci Mariinu, i když je s ohledem na existenci komunistickému mocenskému bloku a nebezpečí ještě krutější protináboženské perzekuce výslovně nejmenoval. Jenže aby toto zasvěcení se neminulo účinkem, bylo zapotřebí, aby se k němu připojili biskupové celého světa a také katolická Církev jako celek. Vizionářka Lucie, jedno ze tří dětí z Fatimy, si však ve svých dopisech, citovaných Gonzagou da Fonsecou v jeho knize "Fatima", stěžuje, že přání Matky Boží, a to nejen ta, která se týkají Ruska, nýbrž i ta, jež vyzývají   k   m o d l i t b ě   a   o b r á c e n í,   zůstávají značnou částí lidstva   n e p o v š i m n u t a.
  S E K U L A R I Z A C E(zesvětštění) a bludařský   n e o m o d e r n i s m u s  uvnitř samotné Církve na přelomu 20. a 21. století ještě více vzdalují duchovenstvo a věřící smyslu fatimského poselství. Za těchto podmínek je opravdu nepravděpodobné, že by nastávalo slibované obrácení Ruska, o němž mluví Matka Boží. Naopak se zdá, že Rusko šíří své bludy ve světě ještě více než kdy jindy.
  Panna Maria mluví o bludech v množném čísle. Nelze tedy usuzovat, že jediným bludem šířeným z Ruska byl dnes už překonaný marxismus -leninismus. Ten představoval jen teoretický základ.  M n o h e m   z á v a ž n ě j š í   j s o u  v š a k   j e h o   b l u d y  a   j e j i c h   d o p a d y   v   r e á l n é m   ž i v o t ě.  Uveďme pár konkrétních údajů:
  Sovětský svaz   J A K O   P R V N Í   S T Á T   S V Ě T A   U Z Á K O N I L   V  r.1920   B E Z T R E S T N Ý  P O T R A T.
JEHO PŘÍKLADU NÁSLEDOVALA DO KONCE STOLETÍ VĚTŠINA STÁTŮ SVĚTA!
  Nejhorším však na tom je,  že  tyto  legalizované  V R A Ž D Y  jsou ve jménu demokracie a svobody vydávány za svaté a nezcizitelné   p r á v o   ž e n y   rozhodnout o svém těhotenství. Bolševičtí vůdcové: Lenin, Dzeržinskij a Trockij založili  P R V N Í   V Y H L A Z O V A C Í   T Á B O R Y   N A   S V Ě T Ě.  Jejich příkladem se řídilo nacistické Německo a dnes se s koncentráky v hojném počtu setkáváme v rozvojových zemích, kde slouží k fyzické likvidaci celých etnik.
  Rozpad komunismu jako politického systému proběhl v Rusku v režii KGB, která  v e   v ý v o z u   m o r á l n í c h   b l u d ů   p o k r a č u j e, ne sice už pod marxisticko-leninskou hlavičkou, nýbrž s teoriemi o svobodném trhu a volném podnikání, za to však tím nebezpečněji. Dnes tolik diskutované nemravnosti jako vykrádání bank a podniků, zvané  t u n e l o v á n í,  neplacení dluhů a daní a nevyplácení mezd zaměstnancům, což bývalo u bývalých generací neznámým pojmem, se překvapivě staly hrůznou skutečností; navíc fakticky  b e z t r e s t n o u.  Málokdo ví, že také toto je import z Ruska. Tam tyto trestné činy začaly už na konci Gorbačovovy perestrojky a později se rozrostly do obludných rozměrů.
  Rusko tedy šíří své bludy dál do světa, konkrétně jde  o   r o z k l a d   dosud platných a nezpochybnitelných   m o r á l n í c h   h o d n o t.
  K O M U N I S M U S   P O L O Ž I L   Z Á K L A D Y   K   A T E I S M U   A   O D V E D L   L I D I   N E J E N   O D   B O H A,   A L E   I   O D   D E S A T E R A.  To se rozvíjí i potom, co komunismus jako ekonomický a sociální systém zkrachoval.  Nicméně v této noci se již oběvují první červánky. Katolíci jsou v Rusku nadále utiskovaní, úřady jim odmítají vrátit kostely zabavené bolševickým režimem a ztěžují všemožným způsobem činnost zahraničních misionářů, mnohé ani nepustí do země, nebo jiné vypovídají. Přesto však katolíci mají možnost ve větším rozsahu než dříve se účastnit mše svaté, existuje pravidelná katecheze a náboženský tisk. Mnozí pravoslavní duchovní i laici navzdory nepřízni oficiální hierarchie projevují upřímný zájem o ekumenické kontakty s katolíky a také o fatimské poselství Panny Marie. To je cesta k obrácení Ruska, které Panna Maria slibuje. Není snadná. My víme, že poselství Matky Boží z Fatimy se do písmene plní. Druhá světová válka doopravdy vypukla. Tajemná záře, která ji měla podle předpovědi za pontifikátu Pia XI. předznamenat, se skutečně na obloze objevila v únoru roku 1938, krátce před vstupem německých vojsk do Rakouska.
  Portugalsko, které podle výroku Matky Boží mělo být uchráněno válečných hrůz, uniklo jako neutrální stát obsazení nacistickým Německem a prožilo tato léta v míru.
  Plní se i ta předpověď, že Rusko rozšíří své bludy po světě. Proto nelze pochybovat, že se uskuteční i její předpovídané   o b r á c e n í   Ruska  a  s ním dlouhotrvajícího období míru a pokoje. To ovšem neznamená, že se tato záležitost stane bez naší spolupráce. Modlitbou, zvláště svatého růžence, naším obrácením celého svého "já" k Trojjedinému Bohu, zasvěcením se Mariinu Neposkvrněnému Srdci a smírným svatým přijímáním  o prvních sobotách v měsíci můžeme napomoci urychlení celého tohoto blahodárnému procesu. Fatima je pro nás tedy výzvou a šancí!
  (Z časopisu "Immaculata"/2000)

 
                                      POSELSTVÍ PÁNA JEŽÍŠE VASSULI RYDEN 30.8.+3.9.1991.

                                              RUSKO PROTI MNĚ REBELOVALO
  Vassula:"Pane, Otče a Mistře našich životů, neopouštěj nás nyní ani ve dnech soužení. Pane, pomoz Rusku růst v Tvém Duchu. Probodl jsi rudého draka (komunismus), který je ovládal. Vysvoboď nás od rebela, který je stále ještě mezi námi."
  Ježíš:"Ach, Mé dítě, všechny vás budu  U Č I T   S V Ý M   O Č I S T N Ý M   O H N Ě M,  počkej a uvidíš. Slyš Mě teď a piš, Mé dítě: Donedávna by většina národů nechtěla věřit, že nepřítel, rudý drak, tak náhle ztratí svou moc v Rusku. Vassulo, jestli tvá sestra Rusko proti Mně bouřila, bylo to pro hříchy světa a jeho zločiny. Tyranie přichází z dola."
  Vassula:"Ale jak bylo jejím dětem, mučedníkům, kteří patří Tobě?"
  Ježíš:"Jak mohu popsat, co trpěly její děti, k čemu je mohu přirovnat, dcero? Celá nebesa naříkala nad jejími dětmi! Její synové leželi bez pomoci, ale kdo byl nablízku, aby pro ně naříkal? Byl někdo z nich dost silný, aby probodl draka? Ne, když se jim krabatila kůže na kostech. Její děti žebraly o chleba, utlačované nepřítelem, klesaly pod svým břemenem. Když tajně prchaly, aby se utekly do Mé náruče, byly krutě trestány, nebylo jim dovoleno ukázat svou horlivost pro Mne. Jejich pronásledovatelé byli bystřejší než zmije, hlídali každý jejich krok, a když měli podezření, že je pod matrací schovaná kniha života (Bible), byly Mé děti týrány, špehovány a pak zatýkány.
  Ach, dcero, Mé oči nepřestaly plakat, když viděly tento národ mečem přinucený k mlčení, kněze a proroky uvězněné a nucené pobývat ve tmě. Mnozí z nic  B Y L I  N E L Í T O S T N Ě   Z A V R A Ž D Ě N I  P Ř Í M O   P Ř E D   M Ý M A   O Č I M A !
  Národ, který Mě dříve veřejně ctil a velebil, zářící jako safír, pevnost, která byla Mým potěšením, se pro hříchy a zločiny světa stal bezvodou zemí, suchopárem.
  Říkám ti, Má dcera, Rusko, tvá sestra, vám ještě neukázala, čeho dosáhne v Mém jménu!
  S L A V N Ý   D E N   M Á   T E P R V E   P Ř I J Í T,  A  J A K   S I   P Ř E J I,  A B Y  U Ž   T U   B Y L !
  Modli se, modli se o tento slavný den."

 
  30.8.Ježíš: "JÁ JSEM. Mlčení je nejlepší zbraní po modlitbě. B R Z Y   B U D U   Š L A P A T   P O   S V Ý C H   N E P Ř Á T E L Í C H.
  Vassulo, slyš Mne: Tvůj Svatý křísí Rusko, aby z něho byl ušlechtilý národ. Rusko bude dokonalé v náručí svého Ženicha. Já, Pán, je zdokonalím. Což jsem ti neříkal, Mé dítě, že kladu svou ruku na jeho studené srdce a zahřívám je? A přijde den, kdy Má nevěsta otevře oči a uvidí Mne, svého Ženicha stát vedle sebe, uvidí a pochopí, co vykonaly Mé ruce, a od té chvíle, Rusko,  Má  nevěsta bude  V E Ř E J N Ě   Z A C H O V Á V A T   M É   J M É N O  V E   S V A T O S T I   A   V Š I C H N I   K L A M N Í   Z L Í   D U C H O V É   Z   N Í   P R C H N O U ! Řekl jsem vám všechny tyto věci předem, abyste věřili, že jsem to Já, Všemohoucí, kdo vás vede.
  Slyšte Mne: Nebudu tajit své plány. Jsou lidé v pokušení tajit Mé plány, Já svou vlastní rukou odhalím   V Š E C H N O  před vámi přede všemi,  D Ř Í V E,  N E Ž   S E   T O   S T A N E. (Irská poselství.) Svatý vás varoval a varuje. Nehrozím nikomu z vás.
  Paprsek světla z nebe přijde do prostřed Mého těla (církve) a změní tvář této země a přinese mír bratrům (tady jsem pochopila, že Pán míní jednotu církví), to bude odměna modliteb, obětí, pokání, vytrvalosti a víry svatých mučedníků. Nebojte se, až přijde hodina velkého soužení,  pokud jste byli stálí a zachovali svou víru:  P R O T O Ž E   T A T O   H O D I N A   M U S Í   P Ř I J Í T,  A B Y   P R O M Ě N I L A   T V Á Ř N O S T   T É T O   Z E M Ě.  Tak se splní všechno, co bylo řečeno ve Fatimě. Otec vás všechny miluje a nikoho nesoudí.  Ž N E C   U Ž   P R A C U J E !
  Otcova díla vás všechny uvedou v úžas. A ty, Mé dítě, podívej se zpátky do Mých poselství. Neřekl jsem, že Já, Pán, jsem pro vás udělal mnoho zázraků a ještě udělám další v těchto příštích dnech? (Bůh mluví o svém poselství z 23.7.1991, předpověď  týkající se pádu komunismu v Rusku.) Vidíš, jak se Mé předpovědi plní?
  A teď vám říkám,  Ž E   B R Z Y   S E   N E B E S A   R O Z P L Y N O U   P Ř I   M É M   P Ř Í C H O D U   K   V Á M.
  M Ů J   O H E Ň   B U D E   V R Ž E N   N A   T U T O   Z E M I,   A B Y   S P Á L I L   J E J Í   Z L O Č I N Y,  nebudu zadržovat svou ruku. 
  M É   S V A T É   J M É N O   J E   D E N N Ě   Z N E S V Ě C O V Á N O   A   M Á   P Ř I K Á Z Á N Í   J S O U   V Y S M Í V Á N A,  to proto, aby se splnila slova Písma - piš: "V tu hodinu začalo veliké zemětřesení, desetina měst se zřítila a v zemětřesení zahynulo sedm tisíc lidí. Těch, kdo přežili, se zmocnil strach a vzdali čest Bohu na nebesích.(Zjevení 11,13)
  Z B Ý V Á   U Ž   J E N   V E L M I   M Á L O   Č A S U !  Odpusťte svému bližnímu, dokud máte ještě čas. Dělejte pokání,  p o s t ě t e   s e.  Jsi-li hříšník, který rozsévá svár mezi přáteli,  l i t u j   t o h o.  Pro  Mé  svaté jméno,  v r a ť t e   s e   k e   M n ě !  Jste pány své vůle, ale ne Mých záměrů  a  n a l é h a v ě   v á s   ž á d á m,  abyste se podřídili! Satan mezi vás neustále posílá své vyznavače,  p r o t o   b u ď t e   o s t r a ž i t í   v í c e   n e ž   k d y   p ř e d t í m,  jeho vláda se chýlý ke konci. Proto se chce ještě naposledy vrhnout na tuto zemi,  D O U F Á,   Ž E   S M E T E   C O   N E J V Í C   D U Š Í !
  Proto musíte být stálí a věrní, protože se tomu můžete vyhnout, nebo dokonce satana zastavit. Odvahu dcero, zvedni hlavu a opři se o Mne. Budu ti i dál pomáhat."


                           MODLITBA ZA ZÁCHRANU LIDSTVA OD JEŽÍŠE VASSULI:
  "Otče nejmilostivější, dej ať ti, kdo stále znovu poslouchají, ale nikdy nechápou,  t e n t o k r á t   u s l y š í   T v ů j   h l a s,  a   p o c h o p í,   ž e   j s i   t o   TY,  Svatý svatých.
  Otevři oči těch, co se dívají  a znovu dívají, ale nikdy nevnímají, aby tentokrát viděli svýma očima Tvou svatou tvář a Tvou slávu.
  Dotkni se prstem svým jejich srdce,  a b y   s e   j e j i c h   s r d c e   o t e v ř e l a   a  pochopila Tvou věrnost. Modlím se a prosím o všechny tyto věci, spravedlivý Otče,  a b y   s e   v š e c h n y   n á r o d y   o b r á t i l y   a   b y l y   u z d r a v e n y   r a n a m i   T v é h o   m i l o v a n é h o   Syna,  Ježíše  Krista. Amen."041.                                  Poselství Ježíše ze dne 16. ledna 2011 v 15:00.

                                                     NÉST MŮJ KŘÍŽ.

  Ano, má milovaná dcero, jsem to Já! Tvoje učení bylo jako dlouhá klikatá cesta a i nadále budeš živená poznáním pravdy skrze Ducha Svatého, kterým se naplní tvoje duše.
  Dcero moje, postarej se, aby tato poselství, jež  jsou  směsí  v a r o v á n í,   p r o r o c t v í   a   m é h o   u č e  n í,  byla šířena do každého koutu světa. Je mimořádně důležité, aby moje děti pochopily, jakým způsobem mají připravit své duše, aby mohly být v očích mého Otce spaseny.

                                          Duchovní obnova, která probíhá v dnešním světě.
  V současném světě vzrůstá ve světě úcta a oddanost ke Mně, mému Věčnému Otci, k Duchu Svatému a k mé milované Matce. I když to doposud není zjevné, tato silná duchovní obnova pomůže ochránit moje děti, dokonce i ty, jež se všude ode Mne odvracejí, ať už jsou kdekoliv. Evangelium bude znovu "navštěvováno", neboť lidé budou pociťovat hlad po pravdě. Jak se bude očistný proces rozšiřovat po celém světě a nabírat na intenzitě, tak také budou přibývat i duše, doposud prázdné na moji lásku, které znovu otevřou svá srdce.
  Protože se láska šíří světlem mých následovníků, bude účinek působení Zlého a těch, jež má v područí, oslaben. To u Zlého vyvolá odvetu.


                                                  Satanovy dny jsou spočítány. 
  Protože se jeho dny na zemi z hodiny na hodinu krátí, pokusí se nadělat co nejvíce škody. Jeho stoupenci okamžitě povstanou a urychlí svoje aktivity, aby všude šířili zlo. Jejich aktivity – i když bude strašné být jejich svědkem, neboť se budou odvíjet před vašima užaslýma očima, potrvají jen krátce.
  Víra, moje děti, posilňovaná pravidelnou denní modlitbou, udusí tyto ukrutnosti. Vraťte se, moje děti a znovu objevte moje učení. Navraťte Mě do vašich životů. Opět Mě přijměte do vašich srdcí, abych vás mohl držet ve svém náručí. Dovolte Mi, abych vás vedl k duchovní dokonalosti, abyste byli připravení na věčný život, až se nebe a země spojí v jedno.
  Napodobujte Mě, děti moje, ve vašem každodenním životě. Vezměte můj kříž, i když se vám jeho břímě bude zdát těžké. Nikdy se nebojte přijmout můj kříž, neboť vám dám nést jenom tolik, kolik jste schopni unést.

                                                  Smysl utrpení v tomto životě.
  Když v tomto životě trpíte, potom nesete můj kříž. Máte dvě možnosti. Buď odmítnete můj kříž, vzdychajíce v zatrpklosti a následkem toho se vaše utrpení ještě zvětší. Na druhé straně, když přijmete kříž a svoje utrpení Mi nabídnete jako oběť k záchraně duší, potom to pro Mě představuje nádherný dar. Když přijmete utrpení, zkoušky a trápení s radostí, potom se vaše břemeno stane lehčím. Já vám jej pomůžu nést. Bolest potom ustoupí a ve vás zavládne pokoj, láska, radost a čiré štěstí.

                                                   Žijte jednoduchým životem.
  Děti, žijte jednoduchým životem a dělejte všechno s mírou. Když jíte, pijete, spíte, odpočíváte anebo relaxujete, tak se ujistěte, že to děláte s mírou. Jakmile jsou vaše fyzické potřeby uspokojeny, neměli byste dále pokračovat, protože to oslabuje vašeho ducha.  P O K Á N Í,  děti moje, je nanejvýš důležité, abyste se Mi přibližovali. Tím mám na mysli osobní oběť. Půst je jeden ze způsobů pokání. V čase mého působení na zemi jsem hlásal důležitost půstu. To dělal i můj drahý prorok Jan Křtitel.
  Tím, že jsem zachoval 40 dní půst, ukázal jsem vám příklad. Je to jenom  p ů s t, děti, jenž  v á m   p o m ů ž e   v y h n a t   Z l é h o.
  Moje drahé děti, máte tak mnoho před sebou. Ještě nechápete, co se bude od vás očekávat v následujících letech. Mezitím je důležité, abyste se ke Mně těsněji přimkly a  p ř i p r a v i l y   s e   n a   z k o u š k y,  jež stojí před křesťany celého světa.
  Jděte v pokoji.
   Váš milující Spasitel Ježíš Kristus

                                                                                                   
 č.188                             Poselství Ježíše ze dne 7. září 2011 ve 23:45

                                  NEOBÁVEJTE SE "VAROVÁNÍ", ALE OČEKÁVEJTE JE S RADOSTÍ!

  Hle, čas už je blízko pro vás, abyste oznámili světu, že  B O Ž Í   S P R A V E D L N O S T   D O P A D N E   N A   T Y,   K D O   M Ě   O D M Í T A J Í ! (Teď asteroid zasáhl Rusko, které je většinou komunistické a chystá válku. Kdo bude příští terč? Čína, USA nebo Evropa?)  Avšak Moje Milosrdenství k těm, kteří následují pravdu Mého utrpení na kříži, nezná hranic.
  Země je v tomto čase v hluboké duchovní temnotě. Moji následovníci trpí mnoho spolu se Mnou, když hledí na zem plnou hříšníků,  K T E Ř Í   S E   O B R A C E J Í   Z Á D Y   k Mému nebeskému Otci,   A L E   I   K E   M N Ě,   J E N Ž   J S E M   V Y T R P Ě L   V E L I K O U   O B Ě Ť,  abych je zachránil od zatracení.
  J s e m   v   h l u b o k é m   ž a l u   a   c í t í m   s e   v   z o u f a l é   o p u š t ě n o s t i,   jež zakouším od mých milovaných hříšníků,   z a   n ě ž   j s e m   p o l o ž i l   s v ů j   p o z e m s k ý   ž i v o t !
  Zoufám si a pláču hořké slzy zklamání a smutku nad způsobem, kterým jsem byl už podruhé odmítnut.
  J E Š T Ě   J E   Č A S   P R O   H Ř Í Š N Í K Y   K O N A T   P O K Á N Í !
  T O T O   P O K Á N Í   M U S Í   V Y J Í T   Z E   S R D C E   K A Ž D É H O.
  M u s í   z e   s e b e   s e t ř á s t  l h o s t e j n o s t   k   m o d l i t b ě   a   S P O J I T  S E   S E  M N O U.
  Křesťané, muslimové, hinduisté,  židé   a   V Š E C H N Y   ostatní  V Í R Y   O D V O Z E N É   S E L H Á V A J Í C Í M   D U C H E M   L I D S T V A,   naposledy vás všechny vyzývám, abyste otevřeli  oči   P R O   P R A V É   S L O V O   B O H A,   jež vám poslal své Boží Slovo prostřednictvím svých proroků.
  P R A V D A   B Y L A   N A P S Á N A   a dokumentována   V E   S V A T É M   S L O V Ě   S V A T É H O   P Í S M A,   v němž nikdo nemá právo něco překrucovat, přidávat, nebo pozměňovat.
        E X I S T U J E   J E N   J E D E N   B Ů H !!!
  VYZÝVÁM VÁS VŠECHNY,  A B Y S T E   S L O Ž I L I   S V É   Z B R A N Ě,  OTEVŘELI SVÉ OČI A NÁSLEDOVALI MĚ DO VĚČNÉHO ŽIVOTA!
  Má milovaná dcero, řekni Mým dětem, že se nemusí Varování bát, očekávejte je s radostí. Já projdu každým z vás, budete Mě vidět a cítit ve svém srdci a v duši. Mnozí pocítí úzkost a to je pochopitelné.
 M Á   P Ř Í T O M N O S T   Z A P L A V Í   V A Š E   D U Š E   N E J Č I S Š Í   L Á S K O U   A   S O U C I T E M. Konečně Mě uvidíte a vaše duše bude obklopena láskou a rozechvěním.
  Pokud jde o hříšníky a nevěřící, tak většina z nich pocítí ulehčení, že Já existuji, neboť jejich prožitek Mé Svaté Přítomnosti bude tou krví, jež potřebují aby proudila jejich dušemi a poskytla jim  výživu, která už jim tak dlouho chyběla.
  M N O Z Í   B U D O U   P O C I Ť O V A T   M U K A,   J A K Á   J S E M   Z A K O U Š E L   J Á,   až uvidí své hříchy, jak se před nimi odvíjejí. Budou nešťastní k smrti,   A Ž   U V I D Í,   J A K   M Ě   U R Á Ž E L I    a   budou  Mě  prosit o  odpuštění. Dokonce i ti nejzatvrzelejší hříšníci neuniknou tomu, že budou poznamenáni touto nadpřirozenou událostí. Pro Mé děti není snadné připustit Mou existenci a existenci Věčného Otce. Bez důkazu materiálního charakteru Mne nechtějí poznat.   Mnozí nemají zájem nebo víru v nebe a pokračování života. Tato událost jim otevře oči pro jednoduchou skutečnost,  ž e   ž i v o t   n a   z e m i   n e k o n č í,   a l e   p o k r a č u j e   n a v ě k y ! 
  P R O T O   S I   M U S Í   P Ř I P R A V I T   S V É   D U Š E !
  Varování jim ukáže, co musí udělat, aby napravili všechny své nedostatky! Nezapomeňte, děti, že Já jsem váš Spasitel! Miluji vás všechny takovým způsobem, že je to mimo vaše chápání. S velkou láskou ve Svém Srdci očekávám ten čas, kdy budu moci vylévat své milosrdenství na každého z vás po celém světě. V minulosti tak mnoho duší zemřelo v těžkém hříchu! Je to ta chvíle, kdy později pochopíte,   J A K É   M Á   V A Š E   G E N E R A C E   Š T Ě S T Í !
  Jak byste nemohli nepoznat milosrdenství, jež je ukazováno lidstvu.
  N Y N Í   V Š I C H N I   H Ř Í Š N Í C I   P O Z N A J Í   K O N E Č N Ě   P R A V D U !!!
  Očekávejte Můj příchod s láskou a klidnou trpělivostí.
  N e o b á v e j t e   s e   d r a m a t i c k é   p o d í v a n é   n a   n e b i,  ani barvy paprsků, jež se budou všude šířit,  a b y   o z n á m i l y   M ů j   p ř í c h o d !   T O   V Á S   M Á   P Ř I P R A V I T   na  tuto  velkou  chvíli.
  Prosím modlete se, aby všichni lidé cítili ve svých srdcích radost, neboť tato chvíle bude znamenat spásu v takové velikosti, že zachrání velký počet duší, které mohou vstoupit do Nového Ráje na zemi.

  Lidé, kteří jednoduše žijí to, co považují za bezstarostný život s honbou za zábavou a za sebeuspokojením, při příchodu k branám pekla jsou zaskočeni osudem, který je očekává. Nemohou přijmout fakt, že hrůzu, které teď budou čelit, si zavinili svým vlastním jednáním! Svobodu, jež jim byla na zemi dána, zneužili ke všemu, čím urážejí Boha.
  Ateisté, kteří si na smrtelné posteli myslí, že jejich utrpení skončí posledním výdechem, slyšte Mě teď: Pro ty, kteří popírají existenci Boha na zemi, přestože za vašich životů vám Pravda byla odhalena, vaše utrpení v plamenech pekla bude začátkem vašeho zatracení! Vy, Moje ubohé duše, že jste Mě ze své svobodné vůle odmítly, provinily jste se těžkým hříchem -místo Mě, vybraly jste si Satana! Po vaší smrti vás bude očekávat. Potom už bude příliš pozdě, abych vám ukázal své milosrdenství. Já už tam nebudu nikde k nalezení!
   M O D L E T E   S E,   M O D L E T E   S E   V Š I C H N I   Z   V Á S,   A B Y C H O M   Z A C H R Á N I L I   T Y T O   D U Š E,   D O K U D   J E Š T Ě   Ž I J Í   N A   Z E M I !
   Vá milovaný Spasitel Ježíš Kristus


385.                                    Poselství Ježíše ze dne 29. března 2012 v 13:15.

                                          JEŽÍŠ ODHALUJE PODROBNOSTI SVÉHO UKŘIŽOVÁNÍ.

  Má drahá, milovaná dcero,
můj čas k dalšímu utrpení přijde, až bude vzpomínáno na mé umučení na kříži.
  Nikdo nechápe rozsah mého utrpení během mého ukřižování, nebo způsobu, jakým jsem byl bičován.
  Mé bičování bylo nejhorší. Byl jsem brutálně bit deseti muži a  k a ž d ý   p a l e c   m é h o   t ě l a   b y l   r o z s e k á n.
  M a s o   na mých zádech  b y l o   r o z t r h á n o   a  bylo vidět mé lopatky.
  Sotva jsem se mohl udržet na nohou  a  j e d n o   o k o   j s e m   m ě l  podlité krví a  r o z d r c e n é.
  Mohl jsem vidět jenom mým levým okem.
  V čase, kdy Mě předvedli před Pontia Piláta a nasadili Mi korunu z trní na hlavu, jsem sotva mohl stát.
  Vysvlékli Mě do naha, než Mi nasadili krátké rudé roucho přes mou hlavu a pak Mi dali palmovou ratolest do mé pravé ruky.
  Každý trn byl jako jehla, tak byl ostrý. Jeden z těchto trnů  také   p r p í c h n u l   m é   p r a v é   o k o,   takže jsem sotva mohl vidět.
  Z t r a t i l   j s e m   t o l i k   k r v e,   ž e   j s e m   z v r a c e l  a  měl jsem takovou závrať, že když jsem začal můj výstup na Kalvárii, nemohl jsem udržet kříž.
  S p a d l   j s e m   t o l i k r á t,  že  to  zabralo hodiny, než jsem dosáhnul vrcholu kopce.
  B y l   j s e m   b i č o v á n   a   š l e h á n   n a   k a ž d é m   k r o k u   c e s t y !
  Mé tělo bylo celé zkrvavené a pokryto silnou vrstvou potu, vyvolaného palčivým sluncem.
  N ě k o l i k r á t   j s e m   u p a d n u l   d o   m d l o b.
  Mnoho toho bylo bolestivé, mučivé, nejděsivější ze všeho byla nenávist ke Mně, projevovaná nejenom dospělými podél cesty, ale malými dětmi,  k t e r é   d o   M ě   k o p a l y,  protože následovaly příklad svých rodičů.
  Křik, který vycházel z jejich úst a jejich nenávist nebyly ničím, ve srovnání se strachem, který ze Mě měli.
  Protože za tím vším vězelo, že si stále ještě nebyli jistí, zda jsem skutečně byl, nebo nebyl Mesiáš, kterého očekávali tak dlouho.
  Bylo tedy snadnější Mě nenávidět, spíše Mě odsoudit, než Mě přijmout, protože to by znamenalo, že by bývali museli změnit své způsoby.
  Moje nejtrýznivější chvíle nastala, když jsem ležel na zemi na mém boku, kdy Mě znovu kopali do zad,  a   v i d ě l   j s e m   m o j i   m i l o v a n o u   M a t k u,  j a k   s e   n a   M ě   d í v á.
  M ě l a   z l o m e n é   s r d c e   a  musela být podpírána dvěma mými stoupenci.
  Mohl jsem ji vidět jenom mým zbývajícím okem  a   n e m o h l   j s e m   s n é s t   d í v a t   s e   n a   j e j í   m u k a !
  Posměšné poznámky, křik a rámus davu stovek lidí byl cítit ze země, kde jsem ležel, a bylo třeba šesti set vojáků, aby organizovali a dohlíželi na ukřižování Mé a dalších šesti.
  Byl jsem hlavním středem jejich pozornosti a ostatní netrpěli tolik, jako Já.
  Když mé zápěstí, tam kde začínají palce,  b y l y   p ř i b í j e n y   n a   k ř í ž,   už jsem nemohl více cítit.
  Mé tělo bylo tak zbité a pohmožděné,   ž e   j s e m   u p a d l   d o   š o k u.
  M o j e   r a m e n a   b y l a   v y k l o b e n a   a  M é   r u c e   b y l y   v y t r ž e n y   z   k l o u b n í c h   j a m e k.
  Nejhorší fyzická újma byla mému tělu způsobena před tím, než jsem byl přibit ke kříži.
  Nekřičel jsem.
  Neprotestoval jsem.
  Jenom jsem šeptal.
  To rozběsnilo mé katy, kteří chtěli nějakou reakci, aby uspokojili své vášně.
  Vůbec jsem se jimi nezabýval, protože udělat to by znamenalo, že bych musel vejít do konfliktu se Satanem a jeho démony, kteří zamořili jejich duše.
  Proto byla jejich zloba vůči Mně tak silná.
  B Y L   J S E M   P O V Ě Š E N   N A   K Ř Í Ž I   P Ě T   H O D I N !
  Slunce bylo palčivé, bez mraků, které by pomohly zmírnit pálení mé kůže.
  Jakmile jsem vydechnul naposledy,   M Ů J   O T E C   S E S L A L   Č E R N É   M R A K Y  A   T A K É   H R O M   A   B L E S K Y. (Také nad Vatikánem proběhla bouře pro "ukřižování" Svatého Otce, neodešel dobrovolně!)
  Bouře, která se přihnala, byla takové hrozivé síly a tak náhlá, že moji diváci nebyli ponecháni v tomto okamžiku na pochybách,  že   J Á   J S E M   B Y L   V S K U T K U   S P A S I T E L,   který byl poslán Bohem Otcem.
  Odhaluji ti to, má dcero, jak dar tobě na oplátku, za nesmírný čin utrpení, jejž jsi Mi nabídla.
  Řekni mým dětem, že nelituji mého utrpení na kříži.
  C O   S K U T E Č N Ě   L I T U J I   J E,   Ž E   M Á   O B Ě Ť   B Y L A   Z A P O M E N U T A    A    Ž E   T A K   M N O Z Í   P O P Í R A J Í,   Ž E   M É   U K Ř I Ž O V Á N Í   S E   S T A L O !
  Mnozí nemají žádnou představu o tom, co jsem musel vytrpět, protože mnozí z mých apoštolů nebyli svědky mého výstupu na Kalvárii.
  Co Mě dnes zraňuje je to, že   T A K   M N O Z Í   M Ě   S T Á L E   J E Š T Ě   O D M Í T A J Í.
  Moje prosba k vám,  moji  následovníci  je:   N E D O V O L T E,   A B Y   M É   U K Ř I Ž O V Á N Í   P Ř I Š L O   N A Z M A R !
  Zemřel  jsem  za  V Š E C H N Y  H Ř Í C H Y,   včetně těch, spáchaných dnes.
  Chci a musím zachránit dokonce i ty, kteří Mě popírají i dnes.
   Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus276.                             Poselství Panny Marie ze dne 8. prosince 2011 v 21:10.             
                 
                                            ZAKOUŠELA JSEM STEJNÉ UTRPENÍ.

  Mé dítě,
když jsem přivedla na svět Ježíše Krista, Vykupitele všeho lidstva, byla jsem jako každá jiná matka. Má láska k tomuto dítěti byla tak nesmírná, že jsem plakala slzami veliké radosti, když jsem poprvé uviděla jeho krásnou tvář. Přesto jsem věděla, že úloha, kterou jsem přijala, nebude snadná, i když jsem si tehdy neuvědomila, j a k   t ě ž k á   t o   c e s t a   b u d e !
  Když jsem pohlédla do nádherné tváře mého vroucně milovaného dítěte, nic nebylo důležité, jenom má touha Ho stále chránit za každou cenu.
  Mé srdce bylo tehdy spojeno se srdcem mého Syna stejně tak, jako je dnes. To samé srdce trpělo v jednotě s Jeho srdcem každý okamžik Jeho života na zemi.
  Každou radost, kterou cítil On, jsem také mohla pocítit. Jeho smích přinesl úsměv na mou tvář. Jeho smutek mě hluboce bolel.
  J e h o   m u k a   b ě h e m   u k ř i ž o v á n í   j s e m   c í t i l a   v   k a ž d é   k o s t i   m é h o   t ě l a!  Každý hřeb, který pronikl Jeho tělo, pronikl také moje tělo. Každý kopanec a každou ránu, kterou dostal rukama svých pronásledovatelů, jsem také pocítila.
  Zakusila jsem stejné utrpení, přesto, že jsem u většiny mučení, jež musel podstoupit, nebyla přítomná, protože bylo skryto mně i Jeho učedníkům.
  D n e s   t r p í m   s   m ý m   S y n e m   z r o v n a   t a k,   jako tehdy. Když si z Něj v dnešním světě tropí posměch,  k d y ž   j e   v e ř e j n ě   z e s m ě š ň o v á n,  na jevišti a v médiích, zejména ateisty,   p l á č u   s l z a m i   h o ř k o s t i !
  Když vidím mého drahého Syna ronit slzy nad hříchy, jež pozoruje každý den, také já pláču s Ním.
  J Á    V I D Í M,    C Í T Í M    A     Z A K O U Š Í M   J E H O    P O K R A Č U J Í C Í    U T R P E N Í   Z A   L I D S T V O!
  Ježíš Kristus, Spasitel Lidstva   T R P Ě L   Z A   K A Ž D É H O   Z   V Á S,  ale každého z vás velmi miluje.
  Udělám cokoliv, co budu moci, abych vyplnila   J E H O   N E J D R A Ž Š Í   P Ř Á N Í   Z A C H R Á N I T   K A Ž D O U   J E D N O T L I V O U   D U Š I   N A   Z E M I   ze  spárů  Zlého.
Jestliže se tato mise podaří, pak, a jenom tehdy, se budu moci radovat v konečném pokoji, až se mé děti svorně sjednotí v Novém Ráji.
  Modli se, mé dítě, za všechny, kteří se modlí za záchranu duší, aby ani jedna duše nebyla vyloučena.
  Jdi v pokoji a pokračuj v této nanejvýš důležité misi pro mého milovaného Syna.
  Budu tě chránit v každém čase.
   Tvoje milovaná Matka Královna Nebes.                             POZNÁMKY PANA FARÁŘE VACKA - JEŽÍŠKOVI UŠTĚDŘENÁ FACKA:


/11    DŘÍVE BÝVALO  v kostelích  D V A N Á C T   O B R A Z Ů   Z E   Ž I V O T A   J E Ž Í Š O V A – „Písmo svaté pro chudé“.
K ř í ž o v é   c e s t y   byly budovány v přírodě, vždyť jsou cestou na popraviště. Až v baroku se ocitly v kostele – jenže  Z  K O S T E L A   Č I N Í   M O R D O V N U, nejen děti to cítí.
K Večeři Páně nepřicházíme na popravu a pohřeb, ale na svatební  H O S T I N U.
V orlickém kostele jsou navíc obrazy příliš veliké a příliš natěsnané, i svou velikostí  N Á S   P S Y C H I C K Y   U T I S K U J Í. 
/15    P A N   B I S K U P   D U K A   P R A V I L: „Obrazy křížové cesty bych nazpět  N E D Á V A L.  A oltář tam necháš?“
/16    V ý s t a v y   s o u č a s n é h o   u m ě n í   v  kostele mají větší význam a dosah než „noc kostelů“. Přicházejí i školní třídy. Jinak je kostel otevřen především v neděli od 9.45 do 12 hod. (bohoslužba začíná v 10.15 h.) Řada zájemců o výstavu přichází i na bohoslužbu, ta může být zážitkem i pro nekostelové lidi.                                       JEŽÍŠOVO  UKŘIŽOVÁNÍ  PODLE  EVANGELIA:

  O svátcích měl vladař ve zvyku propouštět zástupu jednoho vězně, kterého si přáli. Velekněží a starší však přiměli zástup, aby si vyžádali Barabáše, a Ježíše zahubili. Když se zástupy shromáždily, řekl jim Pilát: "Koho vám mám propustit, Barabáše nebo Ježíše, zvaného Mesiáš?" Věděl totiž, že mu ho vydali  z e   z á š t i.  Oni volali: "Barabáše!"  Pilát jim řekl: "Co tedy mám učinit s Ježíšem zvaným Mesiáš?" Všichni volali: "U k ř i ž o v a t !"
  Když Pilát viděl, že nic nepořídí, ale že pozdvižení je čím dál větší, omyl si ruce před očima zástupu a pravil: "Já  n e j s e m   v i n e n   k r v í   toho spravedlivého člověka; je to vaše věc: "A všechen lid  mu odpověděl: "K R E V   J E H O   N A   N Á S   A   N A   N A Š E   D Ě T I !"
  Tu jim propustil Barabáše,   J e ž í š e   d a l   z b i č o v a t   a  vydal jim ho, aby byl ukřižován. Vladařovi vojáci dovedli Ježíše do místodržitelství a svolali na něj celou setninu. Svlékli ho a oblékli mu nachový plášť, upletli korunu   z   t r n í   a   p o s a d i l i   m u   j i   n a   h l a v u,  do pravé ruky mu dali rákos, klekali před ním a posmívali se mu: "Buď zdráv, židovský králi!" Plivali na něj, brali tu  hůl  a   b i l i   h o   p o   h l a v ě.  Když se mu dost naposmívali, svlékli mu plášť a oblékli ho zase do jeho šatů a odvedli ho k ukřižování.
  Když přišli na místo zvané Golgota, to znamená "Lebka", dali mu napít octa smíchaného se žlučí; ale když je okusil, nechtěl pít. Ukřižovali ho a losem si rozdělili jeho oděv, pak se tam posadili a střežili ho. Nad hlavu mu dali nápis o jeho provinění: "To je Ježíš, král židů." Kolemjdoucí ho uráželi; potřásali hlavou a říkali: "Když chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit, zachraň sám sebe; jsi-li syn Boží, sestup z kříže!" Podobně se mu posmívali i velekněží spolu se zákoníky a se staršími. Říkali: "Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je král izraelský - ať nyní sestoupí s kříže a uvěříme v něho! Spolehl na Boha, ať ho vysvobodí, stojí-li o něj. Vždyť řekl: Jsem Boží Syn!" Stejně ho tupili i povstalci spolu s ním ukřižovaní.
  V poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin. Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: "Eli, Eli, lema sabachtani?", to jest: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?" Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, co tu sláli: "On volá Eliáše." Ostatní však říkali: "Nech ho, ať uvidíme, jestli přide Eliáš a zachrání ho!" Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal.
  A hle, chrámová opona se roztrhla od shora až dolů,  z e m ě   s e   z a t ř á s l a,   s k á l y   p u k a l y,   h r o b y   s e   o t e v ř e l y  a  mnohá těla zesnulých svatých byla   v z k ř í š e n a ...vstoupili do města a mnohým se zjevili. Setník, a ti, kdo střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dálo kolem, velmi se zděsili a řekli: "O N   B Y L   O P R A V D U   B O Ž Í   S Y N !"  Zpovzdálí přihlíželo mnoho žen, které provázely Ježíše z Galileje, aby se o něj staraly...
  Když nastal večer, přišel zámožný člověk z Arimatie, jménem Josef, který také patřil k Ježíšovým učedníkům. Ten přišel k Pilátovi a požádal jej o Ježíšovo tělo. Pilát přikázal, aby mu je dali.   J O S E F   T Ě L O   P Ř I J A L,  Z A V I N U L   J E   D O   Č I S T É H O   P L Á T N A   a  položil je do svého nového hrobu, který měl vytesán ve skále; ke vchodu do hrobu přivalil veliký kámen a odešel. (Evangelium podle Matouše 27)

                                                  PRÁZDNÝ HROB.

  První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je odvalen. Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu, a nevíme, kam ho položili." Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu. Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první. Sehnul se a  V I D Ě L   T A M   L E Ž E T   L N Ě N Á   P L Á T N A,  ale dovnitř nevešel. Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu.  U V I D Ě L   T A M   L E Ž E T   L N Ě N Á   P L Á T N A,  ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív;  S P A T Ř I L   V Š E   A   U V Ě Ř I L.  D O S U D   T O T I Ž   N E V Ě D Ě L I,   Ž E   P O D L E   P Í S M A   M U S Í   V S T Á T   Z   M R T V Ý C H!
  Oba učedníci se pak vrátili  domů. (Evangelium podle Jana 20)


                                        TURÍNSKÉ PLÁTNO - SVĚDEK MUK A ZMRTVÝCHVSTÁNÍ!

  TURÍNSKÉ PLÁTNO je historicko-vědeckým unikátem. Boží Prozřetelnost nám uchovala do dnešních dnů neocenitelnou relikvii, aby vědecký výzkum tohoto neobvyklého a mlčenlivého svědka   V Y Z V A L   L I D S T V O   K   O B R Á C E N Í !
  Přísná vědecká metodologie potvrzuje, že  L N Ě N É   P L Á T N O,  jakým je Turínský rubáš je s naprostou  j i s t o t o u   p o h ř e b n í m   p l á t n e m   z   K r i s t o v ý c h  d o b,  že v něm bylo zavinuto mrtvé tělo  n e o b y č e j n é   k r á s y   a   f y z i c k é   d o k o n a l o s t i,  a  že na tom těle   B Y L   P R O V E D E N   V Ý R O K   O   U K Ř I Ž O V Á N Í,   T A K   J A K   T O   P O P I S U J Í   E V A N G E L I A.
  Vědci je začali zkoumat poté, když byla pořízena jeho první fotografie v r.1898. Tehdy se zjistilo, že obraz ukřižovaného člověka na plátně  J E   D O K O N A L Ý M   F O T O G R A F I C K Ý M   N E G A T I V E M.
  Každý, kdo upřímně hledá pravdu, když se seznámí s výsledky vědeckých výzkumů Turínského plátna, si nutně klade otázku týkající se osoby Ježíše Krista. Tímto způsobem mnoho vědců, kteří zkoumali Turínské plátno,  u v ě ř i l i   v   J e ž í š e   K r i s t a.


                                                   Pyl ukazuje cestu plátna.
  Proslulý kriminolog z Zurychu, Max Frei, který zkoumal rostlinný pyl, podle něho určil velmi podrobně cestu, po které se Turínské plátno pohybovalo během staletí. Zjistil, že zcela jistě bylo v Palestině v době, kdy žil Kristus. Výzkum prováděl tak precizně, že objevil také pyl rýže, která byla pěstována v dávných dobách jenom v oblasti Vercelli, kde bylo plátno uchováváno na zámku sabaudských knížat.
  Max Frei byl protestantem. Když začínal s výzkumem, byl přesvědčen, že Turínské plátno je falzifikát a jeho uctívání je pověrou a nástrojem Antikrista, kterým je papež. V průběhu výzkumu jeho předpojatost ustupovala a jeho nitro naplňovala tajemná jistota a hluboká úcta k této mimořádné relikvii.

                                                    Důkaz zmrtvýchvstání.
  Tým amerických vědců, který přiletěl do Turína letadlem naloženým moderními přístroji, objevil, že obraz na plátně  j e   t r o j r o z m ě r n ý   a   V Z N I K L   V   D Ů S L E D K U   E X P L O Z E   M O H U T N É   E N E R G I E,  která vyhasla ve zlomku vteřiny. Není to znamení, které nám ukazuje na  Z M R T V Ý C H V S T Á N Í ?  Během chvilky, když se navrátil život do mrtvého těla, byl jeho obraz zachycen na plátně pomocí neznámé energie, která vypálila obraz na jeho povrchu.
  Z vědeckého hlediska je snadnější uznat pravost Turínského plátna, než je považovat za  f a l s i f i k á t,  protože  t e h d e j š í   hypotetický   p a d ě l a t e l   b y   m u s e l   b ý t   g é n i e m,   který  p ř e d s t i h l   s o u č a s n o u   v ě d u,  a to je zcela nemožné!
  Pierluigi Bollone, profesor soudního lékařství z Turína, proslulý vědec mezinárodního měřítka, který se také  o b r á t i l   když zkoumal Turínské plátno nám potvrzuje věrohodnost popisu Kristova umučení v evangeliích. Profesor Bollone říká, že tvrzení odpůrců Turínského plátna se nikdy nezakládají na vědeckých výzkumech, ale pocházejí z ideologických předsudků. Pokud by se jednalo o plátno kupříkladu Julia Cézara a ne Ježíšovo, pak by už snad nebyl nikdo na světě, kdo by si o tom dovolil pochybovat. Ježíš je a zůstane znamením, "kterému se bude odporovat"(Lukáš 2,34). Protože uznat autenticitu Turínského plátna vyžaduje zároveň   P Ř I J E T Í   J E Ž Í Š E  A   U Z N Á N Í   H O   Z A   B O H A !  A to nese ssebou ohromné životní důsledky: O B R Á C E N Í   A   Z M Ě N U   Ž I V O T A !
  To je důvod, pro který zůstávají mnozí objektivní jen ve svých slovech, ale ve skutečnosti podléhají svým předsudkům. "Pokud někdo, kdo se seznámil s výsledky vědeckého bádání tvrdí, že nevěří v pravost Turínského plátna, pak to svědčí jen o tom, že se už na začátku rozhodl,  Ž E   V   N I   N E U V Ě Ř Í.  Důkazy o tom, že je Turínské plátno falzifikát prostě neexistují," říká profesor Bollone.
 
                                             Krev na plátně je lidská.
  Mezinárodní odborníci soudní medicíny, patologické anatomie a kriminologie jednoznačně potvrdili, že do plátna byla zavinuta lidská mrtvola. Člověk, který byl zavinut, b y l   j i ž   m r t v ý.  V letech 1978-1982 byly v krvavých skvrnách plátna objeveny produkty biochemického rozpadu  hemoglobinu lidské krve skupiny AB. Pozornost zasluhuje objevení krevního séra, jež tvoří aureolu kolem stop sraženin (důsledek scvrkávání sraženiny), kterou není vidět pouhým okem. Byla odhalena teprve po použití ultrafialového záření, ve kterém krevní sérum samovolně svítí žlutou barvou. To dokazuje, že tělo bylo zavinuto krátce po tom, co bylo zraněno.
  Na rozdíl od krve na jiných starodávných plátnech nejsou skvrny na Turínském plátně temně hnědé, nýbrž mají barvu vybledlého slézu (bledý karmín s fialovorůžovým odstínem). To je způsobeno přítomností aloe, myrhy a bilirubinu. Podle profesora L.Gonelliho musely rány na Ježíšově těle obsahovat částečky mechanicky rozbitých červených krvinek. Osoba, která krvácela takovým způsobem, musela být   u k r u t n ě   b i č o v á n a   d ů t k a m i,  jaké používali Římané.
  Krvavé skvrny na plátně mají zcela zřetelné obrysy, jsou čisté a nerozmazané. To znamená, že plátno nebylo z těchto ran strženo, ale bylo odděleno   "i d e á l n í m   z p ů s o b e m".  To nám napovídá nadpřirozený jev   z m r t v ý c h v s t á n í,  při kterém   O S L A V E N É   T Ě L O   P R O N I K L O   P Ř E S   P L Á T N O,  které pak kleslo na náhrobní lavici.  (To tam uviděl sv.Jan a  U V Ě Ř I L.)

                                            Svědectví Ježíšova utrpení.
  Vzhled ukřižovaného Vykupitele  na Turínském plátně je originálním dokumentem utrpení Páně, jak je známe z popisu evangelistů. Sakrální umění středověké Evropy se pokoušelo představit si ukřižovaného Ježíše podle skoupých podrobností obsažených v evangeliích a podle fantazie umělců. Vytvořila se například představa trnové koruny v podobě věnce podle vzoru korun evropských králů, dlaních proražených hřeby, probodeného levého boku nebo dřevěné stupačky pod nohama ukřižovaného. Skutečné podrobnosti Kristova ukřižování mohly být odhaleny teprve v našem století na základě Turínského plátna.

                                             Který se krví potil.
  Kristovo utrpení začalo již v Getsemanské zahradě. Evangelista Lukáš informuje:"Ježíš upadl do smrtelné úzkosti a modlil se ještě usilovněji; jeho  p o t   s t é k a l   n a   z e m   j a k o   k r ů p ě j e   k r v e."(Lukáš 22,44)
  Podle názoru lékařů krvavý pot mohl být důsledkem stresového duševního utrpení mladého člověka. Ježíš prožil tzv."histamínový otřes", který vyvolává zvýšení propustnosti stěn krevních cév, které hustě oplétají potní žlázy, a to způsobilo pronikání krve do potu. Byl to duševní proces trvající kolem dvou hodin, ve kterém se střídaly stavy stresu a relaxace. V období stresu krev odtékala z hlavy do břišní krajiny a vyvolávala mdloby; ve chvílích relaxace se krev prudce tlačila do hlavy a vyvolávala jev "pronikání" červených krvinek do potních žláz a odtud se spolu s potem vylučovala na povrch kůže.
  Tak Bůh z lásky ke každému člověku bez vyjímky "vzal na sebe naše nemoci...byl proklán pro naši nevěrnost a zmučen pro naši nepravost".(Izaiáš 54,4-5)

                                               Který pro nás bičován byl.
  Mezi zajetím a bičováním byl Kristus bit při různých příležitostech především pěstí do tváře. B i t í   a   p l i v á n í   d o   t v á ř e   bylo u Židů hanebným způsobem ponižování člověka za rouhání. Podle jejich názoru se Ježíš dopustil největšího rouhání, protože jako pravý člověk tvrdil, že je pravý Bůh. Především po výslechu u Anáše byl na zbytek noci uvržen do žaláře v Kaifášově paláci, kde zakusil velká ponižování, fyzické týrání a posměch.
  Římské bičování - flagrum romanum - bylo trestem tak krutým, že římské právo zakazovalo použít je u římských občanů. Bičování buď předcházelo ukřižování, nebo bylo trestem samo o sobě. Odsouzencům byly vyměřeny desítky ran, přičemž mnoho z nich exekuci nepřežilo a na místě zemřeli. Pokud mělo následovat ukřižování, byl počet ran omezen asi na dvacet, aby odsouzenec mohl dojít s křížem na místo popravy.
  Pilát, který choval k Ježíši určitou, byť lhostejnou náklonnost, nechtěl jeho smrt a řekl: "Dám jej zbičovat a pak jej propustím."(Lukáš 23,16) Tím byl vlastně Ježíš odsouzen na   n e j h o r š í  d r u h   b i č o v á n í,  tzv. stacionární, na vězeňském dvoře Antoniovy pevnosti a po něm měl být propuštěn.
  Rozkaz k bičování obdržel setník, který tím pověřil kohortu syrofenických a samařských žoldáků. Byli to zavilí nepřátelé Izraele. Ježíš byl tedy bit nejen jako běžný odsouzenec, ale s umocněnou nenávistí jako představitel vyvoleného národa, který tito vojáci nenáviděli. Kovové důtky s dvěma nebo třemi řemeny   p r o r á ž e l y   s v a l s t v o   a ž   n a   k o s t   a  d r t i l y   k r e v n í   o b ě h   m e z i   ž e b r y.  To mělo za následek   č e t n á   z r a n ě n í   h r u d n í k u   a   z m ě n y   v   d u t i n ě   p l i c n í   a   s r d e č n í.  Po tomto bičování utrpěl Ježíš těžký poúrazový šok a značné krvácení, což také urychlilo jeho smrt na kříži.
  Ježíše, přivázaného k nízkému sloupu bili vojáci. Celkový počet ran na Turínském plátně je asi 120. Rány dopadaly na celé tělo od šíje přes záda až k patám. Na přední straně těla je ran méně, výrazně méně je jich kolem srdce. Lékaři se shodují, že kdyby se rány tomuto místu nevyhýbaly, Ježíš by zakrátko zemřel na zánět osrdí. Bičovatelé však neměli zájem na předčasné smrti odsouzence.

                                                 Který pro nás trním korunován byl.
  Po bičování vojáci zvedli Krista ležícího v kaluži krve a posadili ho, aby jej mohli urážet. Narazili mu na hlavu trnovou korunu upletenou z trnových větví. Koruna měla tvar turbanu a připomínala mitry východních králů.
  Korunování odsouzenců nebylo obyčejem ani u Římanů ani u Židů.  J e   t o   o j e d i n ě l ý   p ř í p a d   z a p s a n ý   v   e v a n g e l i u.  Rány po  K O R U N O V Á N Í   jsou patrné na Turínském plátně. V žádném jiném popisu křižování nic podobného nenacházíme. Turínské plátno dokazuje kolem sedmdesáti silně zakrvácených kulatých ran na hlavě. Na zátylku je vidět 8 ran, z nichž stékaly potoky krve a slepily prameny vlasů. Krvavé rány je vidět i na spáncích a na čele.
  Po rouhavé korunovaci následovalo bití Spasitele po hlavě a tváři. Jeho obličej na Turínském plátně vykazuje četné otekliny, zvláště na pravé tváři a vytržení části vousů.
  Lékaři od začátku století se zabývali velkou kontuzí nosu a pravé licní kosti. Teprve trojrozměrná reprodukce obličeje, provedená fyziky z NASA v roce 1977, pomocí počítače ukázala, že  n o s   b y l   o d t r ž e n  o d   n o s n í   k o s t i,   což mohlo být podle názoru chirurgů způsobeno silným úderem tupého předmětu.

                                                 Který za nás nesl těžký kříž.
  Zbičovaný a trním korunovaný Ježíš se musel zachvět, když mu na bedra vložili kříž. Kříž byl zhotoven z kmene stromu. Kláda měla kruhový průřez. Váha klády byla 30-50 kg. Cestou na Golgotu bil Ježíš dále bit, ale břemeno přesahovalo jeho síly. Na bedrech Spasitele jsou široké pruhy odřenin od klády kříže. Zvláště na levé pleci je odřenina, která musela být velice bolestivá.
  Jelikož Ježíš musel být ve stavu úplné vyčerpanosti, musel upadnout mnohokrát. Každý pád byl nesmírně bolestný. Lékařská zpráva otisků nohou vykazuje  v e l k o u   z h o ž d ě n i n u   l e v é h o   k o l e n a,  kterým Ježíš jakoby brzdil tíži břemene během mnoha pádů na kamennou dlažbu. Koleno pak již nebylo schopno plnit svou funkci. Po každém pádu nutili vojáci kopanci Ježíše, aby se zvedl. Jeho stav v okamžiku pádu a neschpnost povstat mohly vyvolat obavy, že vojáci a zástup přijdou o podívanou na umírání samozvaného krále na kříži. Proto byl nakonec k nesení přinucen "nějaký Šimon Cyrénský". Cestou také Ježíš pravděpodobně potkal svou plačící matku s jeruzalémskými ženami.

                                                  Který byl za nás ukřižován.
  Na Golgotě byl z něho stržen oděv. To obnovilo opětovné krvácení ran přischlých k tunice. Poprava na kříži byla nejukrutnějším a nejponižujícím trestem otroků a vzbouřenců za nejhorší zločiny. Ke křižování se používaly provazy nebo hřeby, kterými   s e   p r o r á ž e l o   z á p ě s t í   v mezikostí Destonově skulině. Hřeb tak přetrhl nervus medianus, nerv, díky kterému můžeme pohybovat prsty. Poškození tohoto   n e r v u   z p ů s o b u j e   b o l e s t   a ž   k   z e š í l e n í,  vyvolá bezvládnost ruky a zkroutí palec dovnitř dlaně. Na otiscích Turínského plátna vidíme jen po čtyřech prstech, palce jsou skrčeny dovnitř za nimi. To středověcí umělci nemohli vědět, proto zobrazují proražené dlaně Ukřižovaného.
  Po přibití rukou ke kládě byly   p ř i b i t y   o b ě   n o h y   tak,  že zůstaly lehce pokrčeny, aby se umírající mohl vzpírat a tak se nadechnout. Hřeb prošel mezi druhou a třetí kostí chodidla. Na Turínském plátně na otisku pravé nohy je vidět stopa místa, kudy pronikl hřeb, a kolem velkou krvavou ránu. Levou nohu není vidět, je patrný jen fragment paty, protože levou nohu nesl nárt pravé nohy a v této pozici ztuhla po Ježíšově smrti.
  V oceánu utrpení se Spasitel vzpíral každou chvíli vzhůru, aby   s e   m o h l   n a d e c h n o u t.  Musel při tom prožívat bolest  p r o r a ž e n ý c h   z á p ě s t í   i   n o h o u   a   k r u t ý m i   k ř e č e m i   s y s t é m u   s v a l s t v a.  K d y ž   k l e s l   d o l ů,  d u s i l   s e  pro nedostatek vzduchu a to hrozilo brzkým úmrtím. Jedině když se pozvedl vzhůru, mohl něco říci. Stopy ran a krve na rukou ukazují výrazně odlišné zatížení obou paží. Dokazuje to, že Ježíš se mohl pozvedávat jen na pravé ruce a pravé noze.
  Příčinu Ježíšovy smrti již mnoho let analyzují experti lékařských věd. Popisy evangelií a výsledky průzkumu Turínského plátna potvrzují, že Ježíš zemřel při vědomí a agónie netrvala dlouho. V současné době vyslovují specialisté názor, že smrt byla následkem úrazů, které utrpěl hrudní koš při bičování. Soudí se, že Ježíš v okamžiku skonu byl v hlubokém nádechu, který podmiňoval vědomí a možnost promluvit.
  V okamžiku posledního vzepření Ježíš zvolal:"Dokonáno jest!" a při vědomí ještě poručil svou duši Otci. Posmrtné ztuhnutí uchovalo toto držení těla, naklonění hlavy a lehce pokrčené nohy.

                                              "A uvidí, koho probodli!"
   Ukřižovaným odsouzencům byly nakonec přeraženy nohy, aby se nemohli nadechnout a zemřeli. Podle evangelia svatého Jana Ježíšovi nohy nezlámali, protože byl již mrtev, ale setník mu kopím probodl bok, což bylo jeho povinností, aby se ujistil, že, odsouzenec smrt nepředstírá.
  Nejodvážnější z apoštolů, svatý Jan, byl očitým svědkem všeho dění a zapsal nám své dojmy: "Ihned vyšla krev a voda."(Jan 19,34) Dodává, že mluví pravdu. Ježíš skutečně zemřel  a   z a k u s i l   l i d s k o u   s m r t.  Řečeno jazykem medicíny, z proraženého boku vytékala vodě podobná krevní plazma, která je lehčí než masa červených krvinek.
  Ježíšův pohřeb se odbyl ve spěchu, protože právě nastávala sobota, židovský svátek paschy. Podle svatého Jana tedy vzali tělo, zavinuli je s myrhou a aloí do plátna, jak mají Židé ve zvyku pohřbívat. (Jan 19,40)
  Světově proslulí fyzici, chemici a lékaři se domnívají, že  J e ž í š o v o   o s l a v e n é   t ě l o   p r o n i k l o   p ř e s   p l á t n o, (v evangeliu dosvědčují učedníci, že k nim chodil Ježíš přes zavřené dveře)  k t e r é   z ů s t a l o   v   h r o b ě   t a k,  jak do něho Jan, Maria a Josef z Arimatie Ježíše v pátek zavinuli.
  Když v neděli přišel Jan s Petrem do hrobu, našli ho prázdný, a když nahlédli dovnitř viděli plátno, ze kterého   t ě l o   n e b y l o   v y b a l e n o,   n ý b r ž   z e   k t e r é h o   z á z r a č n ě   v y š l o.  -  "J A N   U V I D Ě L   A   U V Ě Ř I L." (Jan 20,8)
  Prázdný hrob a Turínské plátno jsou navzdory očekávání Ježíšových nepřátel historickými doklady jeho  S M R T I   A   Z M R T V Ý C H V S T Á N Í - V Í T Ě Z S T V Í M   N A D   S M R T Í,   P E K L E M   A   S A T A N E M !
    (Světlo 28/99 - Mgr.Ing.J.Dolega)

 

                                                      TAJEMSTVÍ SPÁSY.
                       
  Úvod a 15 modliteb k uctění ran Spasitelových, které zjevil sv.Brigitě náš Pán v kostele sv. Pavla v Římě a k nimž obdržela přislíbení.
  Když si svatá Brigita žádala dlouhou dobu zvědět počet ran, jež Spasitel vytrpěl při svém umučení, zjevil se jí Pán a řekl: "Moje tělo bylo ztrýzněno 5480ti ranami. Chceš-li je uctít, modli se denně po celý rok 15x Otče náš a Zdrávas Maria s 15ti modlitbami, jímž tě naučím. Tak do roka pozdravíš všechny Mé rány."
  A dodal přislíbení:
  "Kdo bude tuto pobožnost denně vykonávat po celý rok, obdrží následující milosti:
 1. Vysvobodí z očistce 15 duší svého rodu.
 2. 15 hříšníků z jeho rodu bude obráceno.
 3. 15 spravedlivých z jeho rodu bude utvrzeno v milosti.
 4. Modlící se tuto pobožnost dosáhne 1.stupně dokonalosti.
 5. 15 dní před jeho smrtí mu dám své drahocenné Tělo, aby skrze Mne věčně nelačněl, a svou drahocennou Krev, aby věčně nežíznil.
 6. Předtím mu udělím hořké slzy zkroušenosti a lítosti nad všemi jeho hříchy a jejich dokonalé poznání.
 7. Postavím před něho znamení svého vítězného kříže k pomoci a ochraně proti léčkám a útokům nepřátel.
 8. Před smrtí přispěchám se svou milou Matkou, abych dobrotivě pohlédl na jeho duši.
 9. Ve svém náručí přivedu do věčných radostí jeho duši, kde jí dám pít ze studnice svého Božství, čehož neposkytnu v takové míře těm, kteří nekonali tuto pobožnost.
 10. Kdokoli žil 30 i více let  v e   s m r t e l n é m   h ř í c h u   a  učiní předsevzetí, že bude tuto pobožnost vykonávat a skutečně tak učiní, tomu   o d p u s t í m   všechny jeho hříchy.
 11. Budu ho hájit proti pokušením jeho pěti smyslů.
 12. Nedopustím, aby  z e m ř e l   n á h l o u   smrtí a jeho duši zbavím všech trestů.
 13. Zjednám mu vše, oč bude moji Matku prosit.
 14. Žil-li dosud dle své vlastní vůle, a měl by zítra umřít, prodloužím mu jeho život, aby vše napravil.
 15. Kdo by této pobožnosti naučil jiné a ji rozšířil, toho radost a zásluha bude bez konce.
 16. Kde se budou modlit tyto modlitby, tam  b u d u   p ř í t o m e n   s v o u   m i l o s t í.

                                                       ÚVODNÍ MODLITBA:
  Náš nebeský Otče, předstupujeme před zmučenou Tvář Tvého Syna, našeho Spasitele, abychom rozjímavou modlitbou uctili po vzoru svaté Brigity rány, které On přijal za nás hříšníky.
  Přispěchej nám s Matkou Marií, sv.Brigitou, Otcem Piem a se všemi našimi ochránci na pomoc, aby naše mysl nebyla ospalá a srdce vlažná, ale  r o z h o ř e l a   s e   T v o u   l á s k o u   a  touhou po spáse hříšníků, za které by Ti přinášela prostřednictvím Panny Marie  o b ě t i   T o b ě   m i l é. Amen.

    1.Kristovo utrpení na Olivetské hoře až po jeho korunování trním.
  Ó Ježíši Kriste, věčná   S l a s t i   t ě c h,   k t e ř í   T ě   m i l u j í,   B l a ž e n o s t i   převyšující jakoukoli radost a žádost. Spáso a   M i l o v n í k u   hříšníků. Ty jsi dosvědčil, že   T v o u   r o z k o š í   j e   b ý t i   s e   s y n y   l i d s k ý m i.  Pro člověka učinil ses člověkem při naplnění času.
  Rozpomeň se na všechny úzkostné předtuchy a zármutek, jejž si vytrpěl v lidském těle, když nastával čas Tvého spasitelného umučení, v Božském Srdci předem stanovený. Vzpomeň na smutek a hořkost, které podle Tvého vlastního svědectví naplňovaly Tvou duši, když jsi při poslední večeři myl nohy svým učedníkům, dal jim své Tělo a svou Krev, laskavě je těšil a předpověděl jim své bolestné umučení.
  Vzpomeň na svůj strach a úzkost i bolest, jejž jsi ve svém Božském těle vytrpěl před mukami kříže. Když jsi po trojí modlitbě v krvavém potu byl od Jidáše, svého učedníka, zrazen, od vyvoleného lidu jat, křivými svědky obžalován, třemi soudci  n e s p r a v e d l i v ě   souzen, ve vyvoleném městě o Veliké noci v kvetoucí   m l a d o s t i   nevinně   o d s o u z e n,  ze svého roucha svlečen, potupným pláštěm oděn, políčkován, na očích a na tváři zahalen, k sloupu přivázán, krutě, nelítostně bičován, trním korunován, třtinou do hlavy bit a jinými nesčíslnými potupami drásán.
  Pro tato před svým ukřižováním vytrpěná muka dej nám, Pane Bože, vroucně prosíme, před naší smrtí  p r a v o u   z k r o u š e n o s t,   p r a v d i v é   v y z n á n í,  dostatečné  z a d o s t i u č e n í   a  všech našich hříchů   o d p u š t ě n í.  Amen.

    Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé.Buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od Zlého. Amen.
    Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš,- KTERÝ BYL ZBIČOVÁN A ODSOUZEN,- svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.


    2.Kristovo zesměšnění.
  Ó Ježíši, pravá radosti, Svobodo andělů, Rozkoši ráje, vzpomeň na truchlivost a hrůzu, které jsi zakoušel, když všichni Tvoji nepřátelé jako nejdravější lvi Tě obstoupili, políčkováním, pliváním a ostatními neslýchanými trýzněními Tě trápili.
  Pro toto trýznění a pro potupné nadávky a rouhání, jimiž Tě Pane Ježíši, všichni Tvoji nepřátelé trápili, prosíme Tě, vysvoboď nás ode všech našich nepřátel, viditelných i neviditelných a dej nám ve stínu Tvých křídel dospěti dokonalosti  a   s p a s e n í   věčného. Amen.

    Otče náš...,  Zdrávas Maria..., který byl posmíván...


    3.Kristovo přibití na kříž.
  Ó Ježíši, Stvořiteli světa, Jehož nic nezmění a neobsáhne, jenž svou rukou řídíš svět, vzpomeň na přehořkou bolest, kterou Jsi vytrpěl, když Židé nejdříve ruce Tvé tupými hřeby na kříž přibili a pak prorážejíce Tvé nohy bolest na bolest k ranám Tvým přidávali a tak ukrutně rozpjali Tvé svaté Tělo na délku  i  šíři  Tvého  kříže,  že   s e   v y m k l y   k l o u b y   T v ý c h   ú d ů.
  Pro památku této přesvaté a hořké bolesti na kříži, prosíme Tě, naplň  n á s   b á z n í   a dej nám svou lásku. Amen.

    Otče náš..., Zdrávas Maria..., který byl krutě přibíjen na  kříž...


    4.Kristova modlitba za jeho katy.
  Ó Ježíši, nebeský Lékaři, rozpomeň se na mdlobu a zsinalost, kterou jsi vytrpěl při vztyčení kříže, rozdrásán na všech svých údech, z nichž žádný nezůstal ušetřen, že nebylo a není bolesti, jež by byla podobna Tvé. Neboť od chodidla nohou až do temene hlavy nebylo na Tobě zdravého místa. A přece, nedbaje všech bolestí, modlil ses za své nepřátele k svému Otci:"Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí."
  Pro toto milosrdenství a na památku této bolesti dopřej nám, aby tato připomínka Tvého přehořkého umučení přispěla nám  k   o d p u š t ě n í   všech našich   h ř í c h ů. Amen.

    Otče náš..., Zdrávas Maria..., který nás učí milovat nepřátele...


    5.Kristovo milosrdenství ke kajícím hříšníkům.
  Ó Ježíši, Zrcadlo věčného lesku, pomni oné truchlivosti, kterou jsi pocítil, když jsi spatřil v zrcadle své Nejjasnější Velebnosti předurčení vyvolených, kteří zásluhami Tvého umučení budou spaseni a zavržení zlých, kteří pro své hříchy budou zavrženi.
  Pro hlubinu své slitovnosti, jíž se Ti zželelo nás, ztracených a zoufalých hříšníků, kterou jsi projevil kajícímu lotru na kříži slovy: "Ještě dnes budeš se Mnou v ráji!" Prosíme Tě, milovaný Ježíši, uděl   n á m   své   m i l o s r d e n s t v í   v  hodině  naší   s m r t i.  Amen.

    Otče náš..., Zdrávas Maria..., který je plný slitování a milosrdenství...


    6.Kristův odkaz na kříži.
  Ó Ježíši, m i l o v á n í    h o d n ý   a   ž á d o u c í   Příteli všech, vzpomeň si na onen zármutek, který jsi pocítil, když nahý a zbědovaný pněl jsi na kříži a všichni Tvoji přátelé a známí Tě opustili. Neměl jsi nikoho, kdo by Tě potěšil, jen svou milovanou Matku, která  v  n e s m í r n é   b o l e s t i   své  duše  při Tobě stála nejvěrněji, a kterou jsi odporučil svému učedníku slovy: "Hle, matka tvá."
  Prosíme Tě, přelaskavý Ježíši, pro meč bolesti, který tenkrát pronikl její duši, slituj se nad námi ve všech našich souženích a trápeních tělesných i duševních  a  d e j   n á m   ú t ě c h u   v  č a s e  soužení a útrap, zvláště v hodinu  n a š í   s m r t i. Amen.

    Otče náš..., Zdrávas Maria..., který Tě ustanovil naší Matkou...


    7.Kristova žízeň.
  Ó Ježíši, Studnice nevyvážné dobroty, Ty jsi v nesmírné lásce zvolal na kříži: "Žízním!" po spasení lidského pokolení.
  Prosíme, rozněť žádost našich srdcí po všem, co je dokonalé  a   u h a s   v nás  úplně  ž í z e ň   h ř í š n é    tělesné  ž á d o s t i v o s t i   a  žár zálib světských. Amen.

    Otče náš..., Zdrávas Maria..., který touží po naší spáse.


    8.Kristův nápoj.
  Ó Ježíši,  S l a d k o s t i   srdcí a nesmírná  L a h o d o   duší, pro hořkost octa a žluči, jež jsi okusil pro nás, dopřej nám, abychom v hodině smrti přijali Tělo a Krev Tvou pro útěchu  a   u z d r a v e n í   svých   d u š í. Amen.


    9.Kristův výkřik úzkosti na kříži.
  Ó Ježíši, Moci královská a Radosti mysli, vzpomeň bolesti a úzkosti, jež jsi vytrpěl, když z hořkosti smrti za posměšného spílání Židů zvolal jsi hlasem velikým: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil!" Pro tuto úzkost žádáme snažně, abys nás neopouštěl v našich úzkostech, Pane a Bože náš. Amen.

    Otče náš..., Zdrávas Maria..., který v opuštěnosti trpěl za nás...


   10.Kristovy četné rány.
  Ó Ježíši, Alfo a Omego, Živote a Sílo každého času, vzpomeň si, že od hlavy až k nohám pohroužil ses pro nás do tůně utrpení. Pro šíři i délku svých ran,  n a u č   n á s,  tonoucí příliš v hříších,   p l n i t i   v celé šíři a s pravou láskou  T v á  p ř i k á z á n í. Amen.

    Otče náš..., Zdrávas Maria..., který se stal mužem bolesti...


    11.Kristovi hluboké rány.
  Ó Ježíši, nejhlubší Propasti milosrdenství, prosíme Tě, pro hloubku Tvých ran, jež pronikly až do dřeni Tvých kostí a útrob,   a b y s   n á s,   tonoucí příliš v hříších, vynesl  a   u k r y l   v skrýši svých ran, Pane,  až  by  s e   u t i š i l   Tvůj   h n ě v. Amen.

    Otče náš..., Zdrávas Maria..., v jehož hlubokých ranách je naše spása...


    12.Kristovy krvácející rány.
  Ó Ježíši, Zrcadlo pravdy, Znamení jednoty a Pouto lásky, pomni nesčetných Tvých ran, jimiž jsi byl od hlavy až k nohám poset a nesvětější Krví svou zbarven. Jaké nezměrné bolesti jsi za nás na svém přečistém Těle vytrpěl! Milosrdný Ježíši, co jsi měl ještě učinit a neučinil jsi?
  Prosíme Tě, vpiš své rány svou nejdražší Krví do  n a š i c h   s r d c í,  abychom v nich četli Tvou bolest a Tvou smrt,  a b y c h o m   s t á l e,  až do konce života,  t r v a l i   v   d í k ů č i n ě n í.  Amen.

    Otče náš..., Zdrávas Maria..., který nepřestává být zraňován...


    13.Kristova poslední úzkost.
  Ó Ježíši, Lve nejsilnější, Králi nesmrtelný a nepřemožitelný, vzpomeň na bolest, kterou jsi vytrpěl, když všechny síly těla i Srdce Tvého Tě úplně opustily a když nakloniv hlavu jsi řekl: "Dokonáno jest." Pro tuto úzkost a bolest smiluj se nad námi při dokonání našeho posledního zápasu, když duše každého z nás bude sklíčena a duch zarmoucen. Amen.

    Otče náš..., Zdrávas Maria..., který na kříži dokonal naše vykoupení...


    14.Kristova smrt.
  Ó Ježíši, jednorozený Synu Nejvyššího Otce, Záře a Obraze Jeho podstaty, pomni oné naprosté oddanosti, v níž jsi svému Otci odevzdal svého ducha slovy: "Otče, v ruce Tvé poroučím svého ducha!" A s tělem rozdrásaným a Srdcem  p u k a j í c í m   s  velkým výkřikem otevřels útroby svého milosrdenství. Za naše vykoupení jsi vypustil duši.
  Pro tuto nejdražší smrt Tě prosíme, Králi svatých, posilni nás k odporování ďáblu, světu, tělu, abychom   s v ě t u   o d u m ř e l i,  Tobě  ž i v i   byli  a v poslední hodině našeho skonání   p ř i j m i   d u c h a   každého  z  nás   j a k o   p o u t n í k a   k  Tobě se  v r a c e j í c í h o.  Amen.

    Otče náš..., Zdrávas Maria..., který byl poslušný až k smrti...


    15.Kristovo poslední a úplné vylití krve.
  Ó Ježíši, pravý a plodný vinný Kmeni, rozpomeň se na přetékající vylitou Krev, kterou jsi přehojně prolil jako hrozen v lisu. Z boku kopím probodeného, vycedil jsi nám Krev a Vodu k napojení, že v Tobě ani kapky nezůstalo, a posléze jako kytička myrhy visel jsi na kříži mezi nebem a zemí. Tělo Tvé jakoby pomizelo, vlhkost Tvých útrob vyschla, dřeň Tvých kostí zvadla.
  Pro toto hořké umučení a vylití Tvé drahocenné Krve, prosíme Tě, dobrotivý Ježíši,  p ř i j m i   d u š i   k a ž d é h o   z   n á s   v   z á p a s e   s m r t i.  Amen.

    Otče náš..., Zdrávas Maria..., z jehož probodeného Srdce vytryskly prameny milosrdenství...


    Závěrečná modlitba.
  Ó sladký Ježíši,  z r a ň   n a š e   s r d c e,  aby   s l z y   k a j í c n o s t i   byly nám chlebem ve dne i v noci a obrať nás zcela k Tobě, aby naše srdce Ti byla milá a příjemná a skonání života takové, abychom si po smrti zasloužili Tebe chválit se všemi svatými na věky.
  Prosíme Tě, Bože, přijmi naše modlitby a skutky a dej, aby spolu s obětí Tvého Syna na kříži a ve mši svaté, přispěly k obrácení hříšníků a k vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Amen.

  Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Srdce našeho Krále, miluji Tě tvou láskou za sebe i za celý svět. Můj Ježíši, Tvému Srdci s důvěrou svěřuji tuto duši (záležitost)...
  Shlédni na ni a učiň, k čemu Tě Srdce Tvé pobádá. Nechť Ono samo jedná. Spoléhám na Tebe, ó Ježíši, svěřuji se Ti, úplně se Ti odevzdávám. Jsem jist, že mě nezklameš.
   Nejsvětější Srdce Ježíšovo, věřím, že mne miluješ!
   Nejsvětější Srdce Ježíšovo, v Tebe důvěřuji!
   Nejsvětější Srdce Ježíšovo, přijď Království Tvé!
   Amen.


386.                                Poselství Ježíše ze dne 30. března 2012 v 15:00.

                                       NALÉHAVĚ VÁS PROSÍM – NEKŘIŽUJTE MĚ ZNOVU.

  Má drahá, milovaná dcero,
je důležité, aby všechny Boží děti pochopily, proč jsem zemřel – A B Y C H   Z A C H R Á N I L   S V Ě T  O D   V Ě Č N É H O   Z A T R A C E N Í !
  Satan, který od pádu Adama a Evy opanoval srdce lidí, si myslel, že úspěšně ukradnul duše.
  Většina lidí by neakceptovala Slovo Boží, zejména ne přikázání, které jim dal Mojžíš.
  B Y L   J S E M   P A K   P O S L Á N, abych zajistil, že  L I D S T V U   B U D E   D Á N A   P R A V D A  v naději, že ji svět přijme a navrátí se zpět k Otci.
  I když mnozí přece jen přijali mé Nejsvětější Slovo, většina odmítla Mě za Mesiáše přijmout.
  Pravda je taková, že by nepřijali nikoho, včetně proroků,  p r o t o ž e   b y l i   s p o k o j e n i   ž í t   v   h ř í c h u,  který chytil do pasti jejich duše.
  Kdyby Mě bývali přijali, byl bych na zemi vládnul a celé lidstvo by se mohlo těšit věčné spáse.
  Místo toho jsem byl odmítnut.
  Židé, můj vlastní lid, Mnou pohrdli.
  Farizeové se na Mě dívali s vrchu, a přesto když slyšeli mé Svaté Slovo, nemohli Mě jednoduše ignorovat.
  To proto, že mé Slovo zažehlo v jejich duších světlo, které jim bylo těžké odmítnout.
  A tak přicházeli zpátky ke Mně, znovu a znovu, aby Mi kladli otázky.
  Totéž platí i dnes. Ti z vás, kteří prohlašují, že odmítají mé Slovo, dávané mými proroky, nemohou jednoduše odejít.
  Přes vaše tvrzení, že mé Slovo odmítáte, přicházíte zpět znovu a znovu.
  Časem přijmete mé Slovo, které vám dnes dávám.
  Nesmíte udělat tu stejnou chybu, kterou udělali ti, kteří Mě nejenom odmítli, ale kteří Mě i ukřižovali.
  N A L É H A V Ě   V Á S   P R O S Í M,   N E K Ř I Ž U J T E   M Ě   Z N O V U !
  Dovolte Mi, abych vás vedl ke spáse tím, že Mi budete naslouchat, když vás volám z nebe, abych vás připravil ke spáse a na můj Nový ráj.
   Váš milovaný Ježíš


                                           DALŠÍ PROROCTVÍ NEBE SE NA ZEMI PLNÍ !!!
                                              ZDVIŽENÁ BOŽÍ PĚST NAD EVROPOU !

512.                                   Poselství Boha Otce ze dne 2. srpna 2012 v 20:06.

             TAK JAKO MŮJ SYN BYL UKŘIŽOVÁN, TAK TAKÉ JEHO CÍRKEV NA ZEMI BUDE UKŘIŽOVÁNA.
                       
  Má nejdražší dcero, zkouška církve mého Syna na zemi právě začala.
  Bičování, pronásledování, se brzy ukážou.
  Tak, jako můj Syn byl ukřižován, tak také jeho církev na zemi bude ukřižována. Zkouška nyní probíhá.
  Můj Syn byl poslán, aby zachránil lidstvo od plamenů pekla. Jeho smrt na kříži, strašná a bezcitná krutost, byla Mnou dovolena jako prostředek nabídnout budoucnost mým dětem.
  Tělo mého Syna se stalo jeho církví na zemi. Jeho kněží a posvěcení služebníci zaujali místo jeho apoštolů.
  Nyní, kdy se vrací znovu, aby vykoupil lidstvo a vznesl nárok na mé vzácné děti, aby mohly vejít do mého ráje, se historie bude opakovat.
  Můj Syn kázal Pravdu a shromáždil hodně lidí, kteří se řídili jeho učením a kteří o jeho Slovu nepochybovali.
  Pak byl zrazen těmi, kteří Mu byli blízko a kteří, v řadách jeho stoupenců, Mu byli oddaní.
  Jeho církev, katolická církev, byla také zrazena zevnitř, ze svých vlastních řad.
  To způsobilo Satanovo pokušení a za smrt mého Syna bylo odpovědné velké zlo.
  Umírání jeho dnešní církve začalo už před nějakým časem. Jako tomu bylo u mého Syna, mnoho následovníků věrných Svatému Slovu, ustanoveného Mnou, Ho nyní také opustilo.
  Potom začal soud, ve kterém byl můj Syn obviněn z kacířství. A tak také církev mého Syna bude trpět stejným osudem.
  Kvůli zkaženým mezi těmi, kteří spáchali těžké zločiny proti lidstvu, mnozí věrní následovníci opustili církev.
  Jeden po druhém opustili mého Syna a odmítli jeho učení. Soud nad církví mého Syna na zemi přiměl jeho kněze k mlčení, když měli bránit učení mého Syna. Mají strach, že pohorší ty, kteří odmítají mého Syna kvůli hříchům těch, kteří jsou mezi nimi.
  Církev mého Syna čelí největší zkoušce ze všech, dosud nikdy neviděné od ukřižování mého milovaného Syna.
  Jeho církev je nemilosrdně zesměšňována, nejenom jejími vnějšími nepřáteli, ale jejími nepřáteli zevnitř.
  T R N O V Á   K O R U N A   B U D E   N Y N Í   N A  R A Ž E N A   N A   H L A V U   C Í R K V E (papeže)  M É H O   S Y N A   a jen málo jeho stoupenců bude stát při Něm.
  Tak jako apoštolové mého Syna, s výjimkou Jana, Ho opustili během jeho soudu a popravy, tak také ti, kteří zaujímají vysoká místa ve Vatikánu, opustí mého svatého vikáře.
  Jako hlava katolické církve bude nucen kráčet strašlivou cestou nemilosti,   P Ř E S T O Ž E   N A   N Ě M   N E L E Ž Í   Ž Á D N Á   V I N A !
  Když bude mrskán, zesměšňován a opovrhován, nebude to proti němu, na něhož zaměří svoji zlost. Bude to proti Pravdě církve, křesťanské církve, zformované díky oběti mého Syna, na kterou budou vylévat svoji nenávist.
  K Ř E S Ť A N S T V Í   B U D E   B I Č O V Á N O   P O   C E L É M   S V É M   T Ě L E,   v každé zemi, na každém místě bohoslužeb, dokud nepadne vyčerpáním.
  Když bude vedeno cestou na Kalvárii, právě tak, jako byl veden můj Syn, bude spoutáno a zajištěno provazy, aby se mu znemožnilo uniknout mukám.
  Potom, až bude stoupat na pahorek, bude po něm házeno kameny, pliváno a posměšně pokřikováno po celou cestu na vrchol.
Pak bude přibito na kříž.
  Ti, kteří obviňují církev za její hříchy proti nevinným, projeví jenom málo soucitu, až odsoudí hlavu církve, mého Syna.
  O B V I N Í   J E J   Z A   H Ř Í C H Y   J I N Ý C H,   způsobené pokušením Satana.
  Až přibijí církev mého Syna na kříž, pošlou stovky stráží, podobně jako šest set vojáků, kteří stáli na Kalvárii, aby zajistili, že ani kousek masa neunikne trestu.
  Ani jeden služebník jeho církve, který k ní veřejně vyzná věrnost, nebude moci uniknout.
  Až církev bude ukřižována, postarají se, aby byla zbavena potravy a vody až do jejího posledního výdechu.
  Všichni její stoupenci, stejně tak, jako to bylo s apoštoly mého Syna, nebudou nikde vidět.
  Budou se schovávat ze strachu z odvety.
  V tom, co se bude zdát jako její poslední výdech, všechno zmlkne, dokud jásot těch, kteří církev ukřižovali, neohluší celý svět svou falešnou doktrínou.
  Hlas nové hlavy církve, podvodníka, falešného proroka, se bude rozléhat.
  Všichni s úlevou padnou na tvář v díkůvzdání ke Mně, Bohu Nejvyššímu. Neboť se to bude podobat novému začátku.
  To bude čas, kdy oltáře v této církvi už nebudou ozdobeny přítomností mého Syna, protože tomu tak být nemůže.
  To bude čas, kdy dopadne má ruka, aby přinesla trest.
  To bude čas, kdy začne bitva u Armageddonu.
  To bude čas, kdy prostřednictvím mého Syna přijdu Já, abych zachránil duše.
  Neodmítejte toto proroctví.
  Neukrývejte se za falešné jistoty, neboť ten den musí přijít.
  K ukřižování církve mého Syna musí dojít kvůli Poslední smlouvě.
  Ale potom slavné vzkříšení mé církve, nového Jeruzaléma, osuší všechny slzy a nechá zapomenout na všechno utrpení a tehdy,  přijde nová éra.
  Za všech časů důvěřujte mému Synu.
  Nikdy se nebojte, neboť Já jsem váš Otec a přijdu, abych obnovil zemi a shromáždil všechny mé děti v tomto posledním zázraku, předpověděnému v knize Daniel.
  Děti, Kniha Pravdy je vám nyní zjevena, jak bylo slíbeno.
  Neodmítejte můj Boží zásah, neboť Já říkám Pravdu.
   Bůh Nejvyšší


342.                                Poselství Ježíše ze dne 11. února 2012 v 11:30.

                      MŮJ NEBOHÝ SVATÝ VIKÁŘ, PAPEŽ BENEDIKT XVI, BUDE VYPUZEN ZE SVATÉHO STOLCE V ŘÍMĚ.

  Má drahá, milovaná dcero,
válečné konflikty se všude stupňují a velmi brzy ruka mého Otce zasáhne, aby toto zlo zastavila.
  Neměj strach, protože plány k záchraně lidstva jsou již dokončeny a teď už nebude trvat dlouho a moje Velké milosrdenství bude dáno každému z vás.
  Nikdy se nebojte práce Antikrista, protože vy, drahé děti, ve vašich modlitbách nesete moc k oslabení jeho sevření světa.
  Jiní světoví vůdci budou brzy zabiti a můj nebohý svatý vikář, papež Benedikt XVI.,  B U D E   V Y P U Z E N   ze  Svatého stolce v Římě.
  V minulém roce, má dcero, jsem ti řekl o spiknutí v kuloárech Vatikánu.
  P L Á N   K E   Z N I Č E N Í   M É H O   S V A T É H O   V I K Á Ř E   byl v tajnosti vypracován 17. března 2011 a nyní došlo k jeho uskutečnění, neboť to bylo předpověděno.
  Rozšiřuj nyní mé Svaté Slovo do každého koutu světa a zařiď, aby také tištěné verze mých poselství se rozšířily do co nejvíce zemí.
  Jsi vedena a tak musíš dělat to nejlepší. Pros Mě v modlitbě, abych ti poslal pomoc, a bude ti dána.
   Váš Ježíš


                                   PRAVDA VYŠLA NAJEVO - KOMPLOT ZEDNÁŘŮ PROTI PAPEŽI.
  
              Z MEJLOVÁNÍ MEZI KŘESŤANSKOU PUBLICISTKOU PETROU BOSTLOVOU A    ČLENY ČESKÉ ZEDNÁŘSKÉ LÓŽE:

  PETRA:
  Zednářská pyramida se hroutí. Rychle, ale přece.
  Závratné odhalení, jak je to vlastně (doopravdy) s Pozitivní evolucí (Karla Janečka), jeho firmou RSJ a českým zednářstvem obecně.
  Stačilo tak málo. Jeden jediný mail: (Doručeno včera)

 ČLENKA ZEDNÁŘSKÉ LÓŽE, Patricie:
  „Milá Petro, jsem členkou ryze ženské lóže Trinity, kde vzýváme vedle Všehomíra také Hospodina. Jak vidíš ctíme náboženskou pluralitu a ekumenický přesah. V pracovním životě jsem asistentkou generálního ředitele RSJ pana Karla Janečka. Měla bych spíše napsat bývalého ředitele, protože byl s účinností k dnešnímu dni odvolán ze své pozice přímo majitelem společnosti sirem Evelynem Rothschildem, majitelem nejvýznaměnšjích investičních bank ve Světě. Sir Rothschild se velmi zajímá o úspěch naší mise a proto po neúspěších Karla Janečka s vaší pacifikací ho definitivně odvolal z vedení společnosti a všech ostatních veřejných aktivit. Dnes je nikdo a byl mu zakázán přístup do společnosti na přímé přání sira Rothschilda. Uvědomte si, jak mocný člověk to je, cožpak vy se neklaníte jeho schopnostem?
  Petro, děláte si to však ještě horší. Co byl hodný Karel Janeček, dnes zkrachovalý a odejitý správce aktivita našeho drahého sira, když novým mluvčím Pozitivní evoluce se stane nenápadný Náchodský učitel Tomáš Magnusek, který proslul trilogií filmů ze školského prostředí Bastardi. Tomáše Magnuska milují tisíce učitelů a miliony žáků a studentů po celé republice a vy se s ním nemůžete měřit, jen se podívejte na jeho slávu http://www.filmbastardi.cz/
  Vždyť on vás převálcuje jako buldozer, má na to váhu, odvahu a něco již dokázal. Rovněž převezme řízení společnosti RSJ a Pozitivní evoluce.
  Chci vás proto požádat, abyste sejmula z bratra kancléře tíhu vašich blogů, smazala poslední blog, (pozn. Má na mysli tento: http://bostlova.blog.idnes.cz/c/321091/Hradni-kancler-co-skoncil-driv-nez-li-zacal-Nastesti-pro-nas.html ) protože jestli docílíte jeho odvolání, já vám za celou ženskou lóži garantuju, že tam přijde jiný velvyslanec, který se v minulosti osvědčil a my si narozdíl od vás můžeme vybírat, jestli Ivana Bušniaka, Alexandra Slabého nebo Alenu Prouzovou a ty už nepřeválcuješ. Tak nebuď hloupá a dělej věci po našem, poslouchej lóži a neprotiv se Všehomírovi.
  Patricie“

  PETRA:
  Tak to je bomba, že? Tušili jste jen, že nitě RSJ (a celé Pozitivní evoluce) jdou přímo tam? (Nejspíš ano. :) Doufám tak, že tato infomace odradí i ty poslední zbytečky důveřivších, kteří do Pozitivní evoluce vkládali snad jakés naděje společenského obratu k lepšímu. Nebo snad chceme tu mít revoluci pod taktovkou páně Rothschilda?! (A s Nadačním fondem proti korupci se to má bez dvou za dvacet.)

 PAN JANEČEK:
„Právě jsem byl potvrzen v čele Pozitivní evoluce na zkušební lhůtu a tlustej kolega byl jmenován mým zástupcem, nikoli obráceně, jak se snažili! Bylo to o hlas, bratr Martin (pozn. Hausenblas) sice zradil, ale podpořil mě Jan Ruml“

  PETRA:
  Z tohoto rozhodnutí nejvyšší zednářské rady či jakéhotož čerta se paní(Patricie) očividně polekala, a zanedlouho dorazil její mail: (kromě spršky jejích mailů včerejších, kde mě nabízeli finanční sumy - za stažení blogu o dnes již neexistujícím budoucím hradním kancléři)
 
  PATRICIE:
  „Ženská nechám vás zavřít a beru zpět svá slova na pana Karla Janečká, zmýlila jsem se, je to dobrý šéf, měl kvůli vám akorát nepříjemnosti. Zkusila jste se někdy pomilovat se ženou?“

  PETRA:
  Síla. Tedy pro představu by těch informací bylo už ažaž. (A „žehlit“ se svůj předchozí mail snaží „pěkně“. Akorát mi tyto informace mezitím potvrdilo hned několik lidí od nich.) Jako přídavek přikládám od téže autorky, pro představu, jak zednářský satanismus v České republice v těchto kruzích jen „kvete“:

  ZEDNÁŘSKÁ LÓŽE:
    Dne 2013-02-11 15:34, pati.kousalikova@.... napsal:
    http://zpravy.idnes.cz/papez-oznamil-rezignaci-0wr-/zahranicni.aspx?c=A130211_115708_zahranicni_hro

    Vy jste si opravdu myslela, že naše světové kruhy nenahlodávají ten váš trůn? FCo vám celou dobu psali moji bratři? Pořád vám psali o černém papežovi http://zpravy.idnes.cz/pristi-papez-by-mohl-byt-cerne-pleti-d7n-/zahranicni.aspx?c=A130211_145113_zahranicni_tss

    Vidíte, že jsme nelhali, dotlačili jsme toho nebožáka(papeže Benedikta XVI.) přes vatikánské kruhy, aby rezignoval, ačkoli je zbožným katolíkem a nastolíme si svého černého papeže, jak se o něm píše ve starobabylonských knihách. teď teprve zažijete satanismus na půdě Vatikánu. Budeme po vás metat kříže, budeme před nima souložit a nezastavíme se před žádnou bezbožností.
  Tolik vám bratři poslední půlrok psali o černém papeži a byla jste slepá, nechápala jste! Teď máte odpověd, s čím jste si zahrávala.
  Moc dobře víme, že vám sílu dává Duch Svatý a jeho spojení se Svatým Otcem na Zemi. Tohle vykořeníme a Satan usedne na váš trůn. Bostlová, budete ovce bez podpory! Všechno ovládneme a vy jste se dožila nastolení satanského papeže!
  To máte jako odplatu za to, že jste nestáhla článek a uvedla bratra velvyslance v hrozný, ale hrozný pád. Pan prezident už mu oznámil, že se s ním nepočítá. Pomstíme se ti na Vatikánu. od rána jedeme černé modlitby, snad tě to bolí, jak Ďábel olizuje brány Vatikánu! Jsme uvnitř, skutečná bezbožnost právě začíná!
   Ave Satanas 666“
 
  PETRA:
    (- omlouvám se, ale nechávám z důvodu autenticity)
   Pán žehnej našemu milovanému Svatému otci Benediktovi XVI.
   Milosrdenství Boží pro všechny poblouzněné duše...


                                                Dátum: 18.02.2013

                                 Titulok: Prečo bol Svätý Otec Benedikt XVI.vyhnaný?
                                                VLOŽIL: brat Vlado

  Drahí bratia a sestry prikladám Vám článok uverejnený na stránke http://dolezite.sk, kde sú rozobrané možné dôvody abdikácie Svätého Otca Benedikta XVI. z ktorých jasne vyplýva aký komplot je voči nemu zosnovaný a prečo z akých dôvodov je vyhnaný a prečo sa bude musieť skrývať, tak ako je uvádzané v posolstvách MBM.(z Irska)
na tejto stránke je uvedené:
                                    „ Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?
  Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude.

       Tiskové prohlášení Mezinárodního tribunálu pro zločiny církve a státu (ITCCS) v Bruselu:

  Historicky bezprecedentní rezignace Josefa Ratzingera na úřad papeže tento týden byla vynucena krokem evropské vlády, dle kterého má na Velikonoce vydat zatykač na Ratzingera a veřejný požadavek na vatikánský majetek a aktiva.
Čítajte viac: http://dolezite.sk/Papez_abdikoval_aby_se_vyhnul_zatceni_35.html#ixzz2LFnRs2GH

  Ústřední výbor ITCCS v Bruselu je vzhledem k náhlé abdikaci papeže Benedikta nucen odhalit následující detaily:
  1. V pátek 1. února 2013 na základě důkazů poskytnutých naším přidruženým Soudním dvorem náš Ústřední výbor uzavřel dohodu se zástupci evropského národa a jeho soudů k zajištění zatykače na Josefa Ratzingera, jinak papeže Benedikta, za zločiny proti lidskosti a řízení zločinného spiknutí.
  2. Tento zatykač měl být doručen papežské „Svaté stolici“ v Římě v pátek 15. února 2013. Zatykač umožňoval zmíněnému státu zadržet Ratzingera jako podezřelého ze zločinu, pokud vstoupí na jeho výsostné území.
  3. Vládou zmíněného národa byla vydána diplomatická nóta adresovaná vatikánskému státnímu tajemníku kardinálu Tarcisio Bertonemu v pondělí 4. února 2013, v níž byl Bertone informován o nadcházejícím zatykači a jeho úřad vyzván, aby vyhověl. Kardinál Bertone ani jeho úřad nezaslal žádnou odpověď, ale o 6 dní později papež Benedikt rezignoval.
  4. Dohoda mezi naším Tribunálem a zmíněným národem zahrnovala další ustanovení o vydání obchodního  p o ž a d a v k u   skrze soudní dvůr   n a   v l a s t n i c t v í   a   m a j e t e k   ř í m s k o   k a t o l i c k é   c í r k v e   s počátkem na velikonoční neděli 31. března 2013. Tento požadavek měl být doprovázen veřejnou a globální „Velikonoční reklamační kampaní“,   P Ř I   N Í Ž   M Ě L   B Ý T   O B S A Z E N   M A J E T E K   K A T O L I C K É   C Í R K V E   a občané měli požadovat, aby se ho církev vzdala podle mezinárodního práva a římského statutu Mezinárodního soudu pro zločiny.
  5.Je rozhodnutím našeho Tribunálu a vlády zmíněného státu, aby při ukončení úřadu římského pontifika byl Josef Ratzinger zatčen na základě obvinění ze zločinů proti lidskosti a ze zločinného spiknutí.
  6. Naším dalším rozhodnutím je po obvinění a zatčení Josefa Ratzingera provést totéž s jeho nástupcem a posílit komerční požadavek a vést „Velikonoční reklamační kampaň“ proti římskokatolické církvi jak bylo plánováno.
  Na závěr náš Tribunál potvrzuje, že spoluvina papeže Benedikta na kriminálních aktivitách Vatikánské banky (IOR) donutila nejvyšší představitele Vatikánu k jeho konečnému propuštění. Ale podle našich zdrojů státní sekretář Tarcisio Bertone si vynutil rezignaci Josefa Ratzingera okamžitě a jako přímou reakci na diplomatickou nótu týkající se zatykače, která mu byla předána vládou zmíněného národa 4. února 2013.
  Vyzýváme všechny občany a vlády, aby pomohly při našich snahách zákonně a přímo zrušit podporu Vatikánu, Inc., zatknout jeho hlavní úředníky a duchovenstvo, kteří mají spoluvinu na zločinech proti lidstvu a na probíhajícím zločinném spiknutí, aby byly děti ochráněny před mučením a obchodem s nimi.
  Další dokumenty o událostech Velikonoční reklamační kampaně budou vydány naším úřadem tento týden.
   Issued 13 February, 2013 by  t h e   B r u s s e l s   C e n t r a l    O f f i c e

  Bratia sestry, keď si pozriete internetovú stránku Medzinárodného tribunálu pre zločiny cirkvi a štátu (ITCCS) http://itccs.org/ – je len v anglickom prevedení, tak tieto a ešte aj iné informácie sú tam podrobne rozobraté spolu s ich zámermi a iniciatívou. Musíme sa veľa modliť za Svätého Otca nakoľko sily zla už začali svoje ťaženie proti Svätému Otcovi Benediktovi XVI

  Viac tu: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.s

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář