Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.66 NIKDO MÉ RUCE NEUNIKNE II. ČÁST

     
                     
                       Č.66   NIKDO  MÉ  RUCE  NEUNIKNE  II. ČÁST
                                                                                     
                   Poselství Ježíše ze dne 27. února 2012 v 15:30.(MBM)
                      SVĚT VSTUPUJE DO DALŠÍ FÁZE OČISTY.
       Má drahá, milovaná dcero,
tak jako ve světě neustále vzrůstá počet ničivých událostí, tak se také přibližuje čas pro mé Boží milosrdenství.  Zatímco války a neklid se šíří všemi směry, tak víra mé církve stále slábne.  ROZKOL  V  MÉ  SVATÉ  CÍRKVI  SE  OBJEVÍ  RYCHLE.  Kněz proti knězi. Biskup proti biskupovi.  Svět brzy vstoupí do další fáze očisty.
     Hněv proti mému Otci vyvstane v každé zemi světa.  Moji následovníci budou nyní pro svou víru zakoušet taková utrpení, jako nikdy před tím.
  Bolest zakoušená těmito nebohými dušemi je odrazem bolesti, kterou Já snáším právě teď. Všichni ti, kteří jsou v jednotě se Mnou, jejich milovaným Ježíšem, budou ve svých duších vědět mimo vší pochybnost, že v nich nyní přebývá můj Duch Svatý.  Když se ve svém okolí stanou svědky hříchu, okamžitě jej poznají a budou vědět, jakou bolest Mi způsobuje.  Když uvidí války, jak postihují nevinné lidi, pocítí má muka v každé kosti svého těla. Když uvidí hřích potratů, jak se vystavuje na odiv, jako by byl bez následků, pronikne je i má bolest.  HŘÍCH  SE  STUPŇUJE  A  VÍRA  MÉ  CÍRKVE  SE  VYTRÁCÍ.   Věrnost mých posvěcených služebníků slábne.  VÍRA  V  MÉ  UČENÍ  JE   mými posvěcenými služebníky  SNIŽOVÁNA  tam,  kde   MÉMU  STÁDU  ŘÍKAJÍ  LŽI  O  ZÁVAŽNOSTI  HŘÍCHU.
     Pak jsou zde moji milovaní kněží, řádové sestry a duchovenstvo všech denominací, jež věří ve Mě a mého Věčného Otce, kteří zakouší bolest, když se musí dívat na šíření hříchu, který jako ničivý požár všude pohlcuje národy strašlivou rychlostí.
     Nezáleží na tom, jak těžké to je, musíte zůstat silní a jednotní v mém jménu. NYNÍ  je zapotřebí modlitba a  MUSÍTE  NEJMÉNĚ  HODINU  DENNĚ  STRÁVIT  V  MODLITBÁCH,   abyste zmírnili dopad událostí, jež se teď ve světě začnou odvíjet.
     SVĚTSKÉ  SKUPINY  SE  ZAMĚŘÍ  NA  KŘESŤANSKÉ  CÍRKVE  A  BUDOU  JE  SOUŽIT.  Budou se snažit potlačit všechny ty, kteří ctí Mě, jejich Božského Spasitele Ježíše Krista   a   ZNIČIT  VŠECHNY  VĚCI,  KTERÉ  MNE  PŘIPOMÍNAJÍ.  Nenávist je vkapávána do jejich duší rukou Satana.
Modlete se, modlete se nyní, aby tyto duše, které způsobují bolest a utrpení Božím dětem, mohly být zachráněny.
       Váš Jež                                                                                                                               74. Poselství Ježíše ze dne 28. srpna 2016.
                                    Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
                      BLESK UPOZORNIL MŮJ LID NA TO, CO MÁ PŘIJÍT

     TRUCHLÍM  NAD  MÝMI  POMOCNÍKY,  KTEŘÍ  SE  DALI  DO  SLUŽBY  SVOBODNÉMU  ZEDNÁŘSTVÍ,  UCHVÁTILI  MOU  CÍRKEV  A  VZALI  JI  S  SEBOU  NA   zcela   FALEŠNÉ  CESTY!   Vnutili se v této době zevnitř mého Domu a využili ji k přípravě na příchod uchvatitele.
     BĚDA  TĚM,  KDO  VYDAJÍ  MOU  CÍRKEV!!!   Prožijí nářek mého lidu a přísnost mé ruky. Oddělování pšenice od koukolu, kterou začnu provádět, způsobí těmto spojencům zla velké utrpení.  Pomocníci, kteří sami sebe nazývají věrnými Mně,  BUDOU  PLAKAT  KRVAVÝMI  SLZAMI,  ŽE  MĚ  ZAPŘELI,  PODVEDLI,   oddali se zlu   A  FALEŠNĚ  VEDLI  MŮJ  LID!
     MÁ  CÍRKEV  JE  NEMOCNÁ,   zmatená existujícím rozdělením. To není dobré, neboť jsou to znamení času, kdy   MÁ  CÍRKEV  BUDE  PROŽÍVAT  MUKA   a  pak upadne do rozkolu.
     BLESK  UPOZORNIL  MŮJ  LID  NA  TO,   CO  MÁ  PŘIJÍT   a na sílu mého lidu, a i když síly zla zamýšlejí můj lid zničit, nedokážou Mě odstranit ze srdce mých lidí. (Při  zvolení  nového  papeže  Františka  se  přehnala  bouřka  nad  Vatikánem  a  blesk  udeřil  do  kopule  chrámu  sv. Petra.)

                  728.      Poselství Ježíše ze dne 8. března 2013 v 14:05.
                                 BYL POSLÁN ROZLOŽIT MOU CÍRKEV
                                  A ROZTRHAT JI NA MALÉ KOUSKY

      Falešný prorok – který se vydává za vůdce mé církve(nový papež František, kterého všichni radostně  oslavujete) – je již připraven nosit roucha, která nebyla zhotovena pro něho.
    ZNESVĚTÍ  MOU  CÍRKEV  A  ROZDĚLÍ  JI  VE  DVÍ  A  PAK  ZNOVU  VE  DVÍ.
    BUDE  SE  SNAŽIT  ZBAVIT  ÚŘADU  VĚRNÉ  SLUŽEBNÍKY  MÉHO  MILOVANÉHO  SVATÉHO  VIKÁŘE -  papeže Benedikta XVI., jmenovaného Mnou.
  VYKOŘENÍ  VŠECHNY  VĚRNÉ  MÉMU  UČENÍ  A  PŘEDHODÍ  JE  VLKŮM.
  Až ohavnost zapustí kořeny, pak změny budou náhlé.   Jeho oznámení  O   VYTVOŘENÍ  SLOUČENÉ  KATOLICKÉ  CÍRKVE,  SPOJENÍM  VŠECH  VĚROUK  OSTATNÍCH  NÁBOŽENSTVÍ   přijde brzy poté.
     Bude stát v čele nového světového náboženství a bude panovat nad pohanskými náboženstvími. PŘIJME  ATEIZMUS  tím, že jej zbaví znamení hanby, o kterém řekne, že je spojeno s usilováním   O   TAK  ZVANÁ  LIDSKÁ  PRÁVA.
  VŠECHNO,  CO  JE  V  OČÍCH  BOHA  HŘÍCHEM  BUDE  touto novou, všezahrnující církví,   POKLÁDÁNO  ZA  PŘIJATELNÉ.
    KDOKOLIV  SE  HO  ODVÁŽÍ  ZPOCHYBNIT,  BUDE  VYHLEDÁN  A  POTRESTÁN.   KNĚŽÍ,  BISKUPOVÉ  A  KARDINÁLOVÉ,  KTEŘÍ  SE  MU  POSTAVÍ  NA  ODPOR,  BUDOU  EXKOMUNIKOVÁNI  A  ZBAVENI  SVÝCH  TITULŮ.    OSTATNÍ  BUDOU  ZASTRAŠOVÁNI  A  PRONÁSLEDOVÁNI........

                                     Lumen de Lumine
                              Zemětřesení a Boží tresty
                                     7.8.2016

    Od 24. srpna tohoto roku došlo v Itálii k sérii silných seismických otřesů, které po dva měsíce nenaznačují zmírnění. Podle seismologů bylo otřesů tisíce o různé intenzitě. Až dosud způsobily nevelký počet lidských obětí, ale  TĚŽKÉ  ŠKODY  NA  CHRÁMECH  a  veřejných budovách, a připravily desetitisíce Italů o jejich majetek a obydlí.
    Otřes 30. října, nejtěžší od srpna, byl zaznamenám v celé Itálii od Bari až k Bolzanu a za   SVŮJ  SYMBOL  MĚL  KATEDRÁLU  V  NURSII.   Zpráva o jejím zhroucení oběhla celý svět. Z chrámu postaveném na místě narození sv. Benedikta zůstala jen chatrná fasáda. Všechno zmizelo v mraku prachu. Mnohá média jako americká CCN zdůraznila symbolický charakter události a zveřejnila na svých sítích obraz zhroucené katedrály.
    Byly doby, kdy lidé byli schopni číst Boží poselství všech události, které se vymykaly jejich vůli.  VŠECHNO,  CO  SE  DĚJE  MÁ   totiž  SVŮJ  VÝZNAM  VYJÁDŘENÝ  ŘEČÍ  SYMBOLŮ.   Symbol není konvenční představa, nýbrž vyjádření hlubokého smyslu věcí. Moderní racionalismus od Descarta po Hegela, od Marxe až po scientismus, chtěl přírodu racionalizovat a nahrazoval pravdu symbolu ryze kvantitativní interpretací přírody. Dnes je racionalismus v krizi, ale postmoderní kultura, která se napájí ze stejných intelektuálních pramenů, z nominalismu a evolucionismu, stvořila nový symbolický systém, odlišný od oněch antických; nevrací se k realitě věcí, ale deformuje ji jako hru zrcadel. Symbolický kodex, který vyjadřuje všechny formy postmoderní komunikace od tweetu po talk-show, si klade za cíl vytvářet emoce a probouzet city, přičemž odmítá vzít v úvahu hluboký smysl věcí.
       KATEDRÁLA  V  NURSII  JE  např.  SYMBOLEM  umění, kultury  a  VÍRY.   Její zboření vyvolává skrze média ztrátu uměleckého dědictví v centru Itálie, ale nemůže být pro ně  OBRAZEM  ZHROUCENÍ  VÍRY  nebo  ZÁKLADNÍCH  HODNOT  KŘESŤANSKÉ  CIVILIZACE.  Pak bohužel zemětřesení využité v obecné mluvě na označení kulturního a sociálního vývoje, nemůže nikdy dospět k Božímu zásahu, protože dnes Bůh může být představován pouze jako „milosrdný“ a nikdy jako  „SPRAVEDLIVÝ“.
    Kdo mluví o Božím trestu, upadne bezprostředně do mediálního ostouzení, jak se to stalo otci Giovanni Cavalcolimu, jehož slova v Radio Maria byla definována jako útočná pro věřící a skandální pro nevěřící, jak se vyjádřil zástupce státního sekretáře mons.  ANGELO  BECCIU.   Ale skandální je právě to, co vyvolal tisk o postoji  TOHOTO  VATIKÁNSKÉHO  PRELÁTA,  KTERÝ   demonstruje, že  NEZNÁ  KATOLICKOU  TEOLOGII  A  NAUKU   PAPEŽŮ,   např. Benedikta XVI. Ten v audienci 18. května 2011, když hovořil o Abrahámově modlitbě za   SODOMU  A  GOMORU,   biblická města,  KTERÁ  BŮH  POSTIHL  ZA  JEJICH  HŘÍCHY!
     Řekl: Hospodin byl ochoten odpustit, toužil to udělat, ale města byla uzavřena v totálním a paralyzujícím zlu a neměla ani několik málo nevinných, od kterých by mohl začít proměňovat zlo v dobro. Protože právě to byla cesta spásy, o kterou Abrahám prosil: být zachráněn neznamená prostě utéci před trestem, ale být osvobozen od zla, které v nás přebývá. Není to trest, který má být vyloučen, ale  HŘÍCH,  ONO  ODMÍTÁNÍ  BOHA  LÁSKY  KTERÉ  JIŽ  V  SOBĚ  PŘINÁŠÍ  TREST.  Prorok Jeremiáš říká odbojnému lidu: Sama tvoje zloba tě trestá a tvoje vzpoury tě postihují. Uvědom si a okus, jak smutné a  HOŘKÉ  JE  OPUSTIT  PÁNA  BOHA  SVÉHO.  (Jer 2,19).
    Jak zapomenout, že mezi srpnem a zářím 2016  BYLY  V  ITÁLII SLAVENY  první oficiální  HOMO-SVAZKY?   „Všechno přebudujme“, prohlásil italský premiér Matteo Renzi. Právě 23. července tentýž Renzi připojil svůj podpis na prováděcí zákon 76//216, neboli zákon Cirinna, který  LEGALIZUJE  HOMOSEXUÁLNÍ  MANŽELSTVÍ  V  ITÁLII.  Tento zákon je morální zemětřesení, protože bourá zdi božského přirozeného zákona. Jak si představit, že tento nešťastný zákon bude zbaven následků? Kdo se nedokáže zapřít pro dobrou věc, ihned pocítí následky.  
    DNES  SE  ČLOVĚK  VZPOUZÍ  PROTI  BOHU  A  PŘÍRODA  SE  VZPOUZÍ  PROTI  ČLOVĚKU.   Nebo lépe řečeno, člověk se bouří proti přirozenému zákonu, který má svůj základ v Bohu, a zmatek v přírodě exploduje.
   Zákon Cirinna  NEBOURÁ   domy, ale  INSTITUCI  RODINY,  VYVOLÁVÁ  MRAVNÍ  A  SOCIÁLNÍ  DEVASTACI   neméně těžkou než onu materiální v zemětřesení. Kdo nám může upřít právo myslet si, že zmatek v přírodě připouští Bůh jako důsledek popření přirozeného řádu, jaké se uskutečňuje u vedoucích vrstev Západu? A protože symboly připouštějí různou interpretaci, jak nedat za pravdu tomu, kdo spatřuje ve fasádě katedrály symbol toho, co se dnes děje z lidského aspektu; zdá se, že   Z  KATOLICKÉ  CÍRKVE  ZŮSTÁVÁ  HROMADA  TROSEK.
     Prohlášení mons. Becciu, jednoho z blízkých spolupracovníků papeže Františka jsou projevy církevního světa, který je v troskách a přitahuje na sebe další zkázu. Od promulgace exhortace Amoris Laetitia k poctám vzdávaným Lutherovi v Lundu papež František jistě nepřispěl k tomu, aby se obnovil řád ve světě nacházejícím se v troskách.  PAPEŽ  OPAKUJE,  ŽE   se nesmějí stavět  ZDI,   ale  JE  TŘEBA  je  BOURAT,   dobrá, zdi tedy padají, ale   S  NIMI  SE  HROUTÍ  KATOLICKÁ  VÍRA  A  MRAVNOST,  HROUTÍ  SE  KŘESŤANSKÁ  CIVILIZACE,   která má v Nursii, vlasti sv. Benedikta, svou symbolistkou kolébku. Nuže jestliže se katedrála zhroutila, zůstala na nohou socha sv. Benedikta na protilehlém náměstí. Kolem této sochy se shromáždila skupina mnichů, sester a laiků a modlili se růženec. I to je symbolické poselství, které k nám promlouvá o jediné možné rekonstrukci: té, která se uskutečňuje na kolenou v modlitbě.
    Kromě modlitby je zapotřebí také aktivity, boje, veřejného svědectví naší víry v církev a křesťanskou civilizaci, která povstane z trosek. Fatimská Madona to slíbila. Ale před triumfem Neposkvrněného Srdce předpověděla blahoslavená Panna také trest pro celé nekající lidstvo. Je třeba mít odvahu a připomínat to.
   (Roberto de Mattei, Corispondenza Romana)

       Lumen de Lumine(pokračování)
 Na otázku, zda zemětřesení ve střední Itálii jsou následkem určité události, lze podle Cavalcoliho těžko odpovědět. Poukázal na přednášku Gotti Tedeschiho, velkého ekonoma a také filozofa, který před několika dny zdůraznil „souvislost mezi hospodářskou krizí a duchovní krizí dnešní Evropy“.
    Cavalcoli řekl doslova: "Boží trest: Při vší nezbytné opatrnosti může člověk získat dojem, že tyto útoky proti Božímu zákonu, mám na mysli  DŮSTOJNOST  RODINY  A  MANŽELSTVÍ,   nás přivádějí k myšlence, že máme co do činění s tím, co nazýváme Boží trest."
    Na to následovala reakce vatikánských médií a P. Cavalcolimu byl podkládán výrok, že zemětřesení je jistě následkem legalizace homo-svazků a Boží trest. Toto ovšem teolog vůbec nevyslovil. Radio Vatikán sdělilo, že jeho výpovědi urážejí oběti zemětřesení. Také Osservatore Romano psal v neděli o urážlivých výrocích P. Cavalcoliho. Žádné vatikánské médium tohoto teologa nekontaktovalo, ale  vedoucí Radia Maria pochopil, že je třeba, aby se  P. Cavalcoliho co nejrychleji zbavil.
     Radio Bayern 5 prohlásilo, že kritika homo-sňatků je nepřípustná a odmítlo i představu, že by Bůh mohl sáhnout k přírodním zákonům. Vatikanista Paolo Rodari v La Repubblica napsal, že určité postoje Radia Maria byly tolerovány za Benedikta XVI., nikoliv však  ZA  PAPEŽE  FRANTIŠKA. Za Františkovy éry byli z Radia Maria vyhoštěni Mario Palmaro, Alessandro Gnocchi, Roberto de Mattei a Gianpaolo Barra.  TI  VŠICHNI  SE  ODVÁŽILI  KRITIZOVAT  PAPEŽE  FRANTIŠKA!  Cavalcoli se o papeži vůbec nezmiňuje. Napadeno se však může cítit jeho „NOVÉ  MILOSRDENSTVÍ".   Cesta  k  „přizpůsobení“  novému  učení  je  v  tomto  případě  dlážděna   PROPOUŠTĚNÍM  ZASLOUŽILÝCH  SPOLUPRACOVNÍKŮ!
    P. S.: Za závažnější než neshodu s Bohem a trvalou naukou církve pokládá ovšem Bergoglio neshodu s levicovými režimy.

 P. Stefano Gobbi mystik, a zakladatel Mariánského kněžského hnutí má toto poselství od Panny Marie: „Zednářské síly skrytým a maskovaným způsobem se dostanou do církve a utáboří se právě tam, kde pracuje náměstek mého Syna, Ježíše. Pomalu se naplňuje to, co obsahuje  TŘETÍ  ČÁST  MÉHO  POSELSTVÍ  KTERÉ,  i když  NEBYLO  ZVEŘEJNĚNO,   přesto se stalo zřejmým skrze události, které musíte nyní absolvovat.“(Nezveřejněná část Fatimského tajemství, kterou církev zatajila.)

• Tvůj předchůdce, papež Pavel VI. tvrdil, že Antikrist se objeví přesně tehdy, až papež bude odstraněn: „Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas. Ta nepravost již působí, ale jen skrytě,  DOKUD  NEBUDE  ODSTRANĚN  Z  CESTY  TEN,  KDO  TOMU  BRÁNÍ.   A pak se ukáže ten zlý (...)“ (2 Te 2, 6-8)

Kardinál Wojtyla (papež Jan Pavel II.) řekl jasně před kongresem v Pensylvánii v roce 1977, že: „Stojíme před největší dějinnou konfrontací, jakou kdy lidstvo zažilo. STOJÍME  PŘED   KONEČNÝM  BOJEM  MEZI  CÍRKVÍ  A  PROTI-CÍRKVÍ,  EVANGELIEM  A  PROTI-EVANGELIEM.   Tato bitva patří do plánů Boží Prozřetelnosti a je taková výzva, kterou Církev nesmí odmítnout.
NOVÁ  CÍRKEV  POD  VEDENÍM  PROTI-PAPEŽE  BUDE  PODPOROVAT  SJEDNOCOVÁNÍ  VŠECH  NÁBOŽENSTVÍ  A  FALEŠNÝ  MÍR,   čímž splní to, co řekl Kristus, dle čehož i vyvolené bude možno poplést."

       PŘED  DVĚMA  LETY   ALBERTO VILLASANA NAPSAL DOPIS BENEDIKTU  XVI.
     Z  dopisu:
...Fatimská obměna zjevení ještě více ukazuje tím směrem, že se tam píše o Tobě, Svatý otče, jak to tak rozvíjí: „Viděli jsme biskupa oblečeného v bílém, o kterým jsme si mysleli, že je Svatý otec.“  Kdyby bylo jednoznačné, že jde o tehdy regnujícího papeže, to by bezesporu řekli. Ovšem viděli „biskupa oblečeného v bílém.“ Oni by si nikdy nemysleli, že může nastat tvoje „odstoupení“, čili opírali se o svojí „domněnku“.
    A ještě třetí, výmluvná věc: o tom stejném biskupovi v bílém, kterého dříve viděli na útěku z Říma, později potvrdili, že když viděli jak je vražděn, že se jednalo o Svatého otce.  Následně po útěku legitimního papeže, proti-papež zůstane v Římě v čele „nové církve“, a bude podporovat odpadlické sjednocení různých náboženství. Není to nic jiného, než prorokem Danielem dávno předem prorokovaná „zoufalá hrůza“, kterou postaví na svatém místě, a která spadá do období zařizování se Antikrista v potřetí znovu-postaveném jeruzalémském chrámě.[22]
     Použitím slov kardinála Luigi Cappiho, osobního teologa Jana Pavla II.: „Třetí Tajemství nám ukazuje, že ztráta víry Církve, čili  ODPAD  OD  VÍRY - APOSTAZE,  BUDE  PRAMENIT  Z  CENTRA  CÍRKVE."

                        732.     Poselství Ježíše ze dne                                                          (  Středa 13. března 2013, zvolení nového papeže Františka I.)
             JEHO TRŮN BYL UKRADEN. NE VŠAK JEHO MOC.

      Má drahá milovaná dcero,  byl jsem podruhé odsouzen k smrti.  URÁŽKA  V  ROZHODNUTÍ  V  ŘÍMĚ,   kterého jste dnes byli svědky (zvolení nového papeže Františka - falešného proroka), Mě rozsekla ve dví.
    Když jsem stál před mými katy, obžalován z kacířství, a proto, že jsem se odvážil mluvit Pravdu, moji apoštolové se rozutekli a nebyli nikde k nalezení. Ti, kteří Mě následovali a přijali mé učení, Mě zradili, když mé Slovo bylo popíráno těmi, kteří byli u moci. Začali ztrácet ve Mě důvěru a počali o Mně pochybovat.
    Někteří z mých následovníků uvěřili, a mysleli, že oprávněně, ve zločiny kacířství, ze kterých jsem byl obžalován. Tak mocní byli moji žalobci – muži ve vysokém postavení, odění do exotických rouch a chodící a hovořící se smyslem pro skutečnou autoritu – jen málokdo o nich pochyboval.
    Byl jsem vyšetřován, kritizován, zesměšňován, ponižován, posmíván a tupen, protože jsem mluvil Pravdu. Lidé padali na kolena před těmito vládci – muži s mocnými hlasy a jejichž autorita nebyla nikdy zpochybněna. Můj hlas se stal šepotem v řevu mých žalobců. "Kacíř" – křičeli. Řekli, že jsem mluvil zlým jazykem, že jsem se rouhal proti Bohu a že jsem chtěl zničit jejich církev. A tak Mě chladnokrevně zavraždili.
    Nebude to jiné, když se nyní pokusím nechat poznat můj hlas. Když se pokusím varovat všechny Boží děti před událostmi, o kterých jsem ti, má dcero, řekl během posledních pár let. S mým Slovem bude zacházeno s pohrdáním.
    MÉ  SLOVO  BUDE  ZPOCHYBŇOVÁNO!   Pochybnosti se vplíží znovu se moji apoštolové rozutečou a zanechají Mě vlkům.
    Nemylte se, Pravda vám byla odhalena. Řekl jsem vám, moji následovníci, jak   BUDETE  OKLAMÁNI.   Bude to pro vás velmi těžké, protože budete zpochybňovat toho podvodníka, jenž sedí v domě mého Otce.
      MŮJ  MILOVANÝ  PAPEŽ  BENEDIKT   XVI.   BYL  PRONÁSLEDOVÁN  A  UPRCHNUL,   jak bylo předpověděno. Já jsem neuvedl v úřad tuto osobu, která prohlašuje, že přichází v mém jménu.
      ON - PAPEŽ  BENEDIKT - POVEDE  MÉ  NÁSLEDOVNÍKY  K  PRAVDĚ.   Já jsem ho neopustil a budu ho držet blízko mého Srdce a dám mu útěchu, kterou potřebuje v tomto hrozném čase.
     JEHO  TRŮN  BYL  UKRADEN,  NE  VŠAK  JEHO  MOC!
            Váš Ježíš

                              Lumen de Lumine - 10. 9. 2016
         KDO  JE  VLASTNĚ  PAPEŽEM  A  KOLIK  JICH  JE?                               

     »Neopouštějte mě, modlete se za mne, abych ze strachu neutíkal před vlky«,  Benedikt XVI.
    Nejnovější kniha Benedikta XVI. "Poslední rozhovory" místo aby do věci vnesla jasno, jen znásobuje panující pochybnosti. Vyjdu od nejzajímavějšího detailu: Petr Seewald klade Benediktovi otázku: »Znáte proroctví Malachiáše, který sestavil ve středověku seznam budoucích papežů, předvídá je až do konce světa, nebo přinejmenším církve, a podle tohoto seznamu závěrečným pontifikátem by měl být Váš. Pokud jste opravdu poslední, měl byste představovat postavu papeže, tak jak ji doposud známe?«  Ratzingerova odpověď je překvapující: »Všechno je možné«. A pak přímo dodává: »Pravděpodobně se toto proroctví zrodilo v kruzích kolem Filipa Neriho (tzn. že je označuje za proroctví a připisuje je velkému světci a mystikovi církve). Uzavírá s gestem úlevy, ale taková byla jeho odpověď.

                                                      Zlom
     Soudí snad Benedikt XVI., že je posledním papežem (buďto pro konec světa, nebo konec církve)? Pravděpodobně nikoliv. Soudí tedy – alespoň podle názoru tazatele – že  JE  POSLEDNÍ,  KDO  VYKONÁVAL  PAPEŽSKÝ  ÚŘAD  TAK,  JAK  JSME  HO  ZNALI  DVA  TISÍCE  LET.  Snad.
I tato druhá verze však kulhá, protože je známo, že  PAPEŽSTVÍ – božské ustanovení – NEMŮŽE  BÝT  V  CÍRKVI  ZMĚNĚNO  Z  LIDSKÉ  VŮLE!Ostatně, jaká změna? Je zde zlom v nepřerušené církevní tradici?
      Další záblesk z knihy obrací pohled tímto směrem. „Cítíte se jako poslední papež starého světa, nebo jako první nového? Odpověď: » Řekl bych, že obou«.
    Ale co tím chce říct? Co znamená „starý“ a „nový“, především co znamená pro někoho, jako je Benedikt XVI., který vždy potíral interpretaci koncilu jako „zlomu“ v tradici a vždy zdůrazňoval nutnost kontinuity, bez césur v historii církve? Na straně 31 Seewald tvrdí (text revidoval a potvrdil Benedikt XVI.), "že Ratzinger provedl revoluční akt, že změnil papežství, jako dosud žádný papež moderní epochy“. Má tato věta, která evidentně naráží na instituci „emeritního papeže“ - nějakou souvislost s tím, co říká Ratzinger v této knize? Ano, na str. 39.

                                                         Záhada
     Dříve než shrnu, co zde Benedikt říká, musím připomenout, že postava „emeritního papeže“ v dějinách církve nikdy neexistovala a kanonisté vždy tvrdili, že ani existovat nemůže, protože „papežství“ není svátost jako třeba biskupské svěcení, a skutečně po dva tisíce let ti, kteří rezignovali na papežství, vrátili se do svého předchozího stavu, zatímco biskupové zůstávají biskupy, i když nemají jurisdikci v nějaké diecézi.
    Přesto všechno Benedikt XVI. v posledních dnech svého pontifikátu, navzdory všemu, co kanonisté vždy zastávali, oznámil, že bude právě „emeritní papež“.  Nevysvětlil žádný teologický profil, proto  VE  SVÉM  POSLEDNÍM  PROJEVU  PROHLÁSIL:  "Moje rozhodnutí vzdát se aktivního výkonu služby,   SE  NEVZDÁVÁ  SAMÉ  SLUŽBY."  Benedikt doprovodil tato slova rozhodnutím  SETRVAT  VE  VATIKÁNU,  NOSIT  BÍLOU  KLERIKU   a bílé solideo,  PODRŽET  SI  PAPEŽSKÝ  ZNAK  S  PETROVÝMI  KLÍČI  a titul Jeho Svatost Benedikt XVI. K tomu nechybělo otázek, co se vlastně stalo a zda skutečně opustil papežství. To jsem dělal na těchto stránkách, také proto, že mezitím kanonista Stefano Violi studoval prohlášení o rezignaci a dospěl k závěru: »BENEDIKT  XVI.  REZIGNUJE  NA  SLUŽBU,  (ministerium)  NIKOLIV  NA  PAPEŽSTVÍ,   jak je normativně stanovil Bonifác VIII.; nikoliv na munus, jak ho vymezuje kán. 332 §2, ale na ministerium, nebo jak specifikuje ve své poslední audienci: „na aktivní výkon služby“.
     V reakci na moje články vatikanista Andrea Tornielli, velmi blízký papeži Františkovi, se ptal v únoru 2014 osobně Benedikta, proč zůstává emeritním papežem, a jeho odpověď byla tato: »Setrvání v bílém oděvu a jménu Benedikt XVI. je prostá praktická věc. V dané chvíli nebyl k dispozici jiný oděv«.  Vatikanista to roznesl do všech stran světa jako elegantní Benediktův trik (že by ve Vatikánu nebylo černé kleriky?), ABY  SE  VYHNUL  OTÁZCE,  O  KTERÉ   v té době evidentně   NEMOHL  HOVOŘIT.  A skutečně i dnes říká, že to nemělo nic společného s krejčím.

                                     Vždy Otec, vždy papež
    Papež Ratzinger začíná proto právě vyšlou knihu úvahou o biskupech. Když se jedná o jejich odstoupení v 75 letech, získají titul „emeritní biskup“, proto říkají: Jsem otec a jako takový vždy zůstanu. Benedikt XVI. uvažuje, že i když otec přestává dělat otce, protože děti jsou odrostlé, nepřestává jím být, ale přenechává jim konkrétní odpovědnost. Zůstává otcem v hlubším smyslu. Analogicky papež Ratzinger stejně uvažuje o sobě jako papeži. Přestává nést odpovědnost, kterou přijal ve vnitřním smyslu, ale nekončí s funkcí.
     Toto poetické uvažování je v rovině teologické výbušné, protože znamená, že  BENEDIKT  XVI.  JE  PAPEŽEM!
Socci pak připomíná květnové interview Georga Gaensweina o aktivním a kontemplativním papeži. V červnu však nastal na Berglogliově dvoře poplach. Bergoglio torpédoval tézi o sdílení papežské služby.
     V srpnu vyšel ve Vatican Insider rozhovor Tornielliho s významným kuriálním kanonistou, ve kterém se zcela vylučuje možnost existence „emeritního papeže“.  NÁSTUPNICKÁ  PETERSKÁ  JEDNOTA  NEPŘIPOUŠTÍ  ŽÁDNOU  DUPLIKACI  FUNKCE   ani souběžnou denominaci čestnou či jinou. Neexistuje rozlišení mezi úřadem a jeho výkonem. Ovšem Benedikt ještě v plnosti svých mocí rozhodl, že zůstane papežem a zříká se jen aktivního výkonu úřadu.
        Jestliže však takové rozhodnutí je nepřípustné, tedy neplatné a nic neznamená,  NENÍ  PAK  CELÁ  JEHO  REZIGNACE  NULOVÁ?
               Antonio Socci Lo straniero

             POSELSTVÍ  PÁNA  JEŽÍŠE  20 BŘEZNA 20013
                            Luz de María Argentina

     Moji milovaní lidé:V nekonečné lásce k Mým dětem, se dávám bez odpočinku v Eucharistii se svým Tělem a Krví jako výživa z lásky ke všem
těm, kteří jsou důstojně připraveni. Moji lidé, jak moc vás miluji a jak moc jsem vás hledal!
    Moji milovaní, nezanedbávejte mé volání  PO  MODLITBĚ  ZA  INSTITUCI  MÉ  CÍRKVE  A  ZA  PAPEŽE  FRANTIŠKA.   On je můj syn. Ty, které podporoval v minulosti ho zradí, a oni budou ti, kteří povedou Moji instituci  a Mé Mystické tělo k podlehnutí.   Můj syn, papež Frantíšek, navrhl dobrá díla pro mou církev, ale oni mu nedovolí postoupit kupředu;  překážky, budou probíhat průběžně,  a budou vyžadovat   VELKÉ  ZMĚNY  OD  NĚJ  VE  VŠEM  CO  SE  TÝKÁ  LOITURGIE.    Církev je  stále rozbouřená, ale musí se vrátit k realitě.
     Je  příliš mnoho opuštěných, po léta hladomoru zbičovaných velkých kontinentů, moji maličcí umírají z hladu. Co Moje instituce Církve dělá pro to, aby rozmnožila chleby a ryby?  V  MÉM  DOMĚ:  Vatikánu,  SE  UTÁBOŘILI  VYSOCÍ  ZEDNÁŘI  A  ILUMINÁTI,   kteří nakazili jeho čistotu s jejich živelnou touhou po moci   A  PŘINESLI  NEPOŘÁDEK  A  NEMRAVNOST  DO  MÉHO  DOMU.    Moji Vikáři  odstranili tyto velké a hanebné chyby, které  znovu roztrhly Mé Srdce.
    V tomto okamžiku  ŽÁDÁM  MÉHO  SYNA  FRANTIŠKA,  papeže a římského biskupa,  ABY  OZNÁMIL  TŘETÍ  TAJEMSTVÍ,  KTERÉ  MOJE  MATKA  PŘEDALA   lidstvu  VE  FATIMĚ.   Dříve to bylo  oznámeno pouze částečně,  ale v tomto okamžiku, v němž se jeho naplňování  blíží,    Mí Lidé musí poznat pravé slovo Mé Matky, aby lidstvo vidělo realitu jako něco blízkého  a ne daleko,  a tak mohlo posílit víru, než zlo se zpřítomní, zmate a uchvatí mé lidi.  Instituce mé církve se bude potácet a   MOJI  LIDÉ  POBĚŽÍ  JAKO  OVCE  BEZ  PASTÝŘE!   V tomto okamžiku se ptáte sami sebe  a cítíte se hodni vědět,  ZDALI  FRANTIŠEK  JE  NEBO  NENÍ  DŮVĚRYHODNÝ  PAPEŽ!  MODLETE  SE,  MODLETE  SE...."PO  OVOCI  POZNÁTE  JE.."
   MODLETE  SE  ZA  ITÁLII!  Moji milovaní: Moje požehnání s vámi v těchto okamžicích agónie.  Neopustím vás, zůstávám s vámi.
      Váš Ježíš
                            NARÁŽKA  JEŽÍŠE  NA  EVANGELIUM:
  VÝROK  O  STROMU  A  OVOCI - Matouš 7,15-20: "STŘEZTE  SE  LŽIVÝCH  PROROKŮ,  KTEŘÍ  K  VÁM  PŘICHÁZEJÍ  V  ROUCHU  OVČÍM,  ALE  UVNITŘ  JSOU  DRAVÍ  VLCI.  PO  JEJICH  OVOCI  JE  POZNÁTE!  Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?
   Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce.  DOBRÝ  STROM  NEMŮŽE  NÉST  ŠPATNÉ  OVOCE  a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.
   KAŽDÝ  STROM,  KTERÝ  NEDÁVÁ  DOBRÉ  OVOCE,  BUDE  VYŤAT  A  HOZEN  DO  OHNĚ.  A tak je poznáte po jejich ovoci." ("NIKDO  MÉ  RUCE  NEUNIKNE!" - ani papež)

 
                 399. Poselství Ježíše ze dne 12. dubna 2012 v 11:27.
          PŘÍŠTÍ  PAPEŽ  MŮŽE  BÝT  ZVOLEN  PŘÍSLUŠNÍKY  CÍRKVE,
                            ALE  BUDE  TO  FALEŠNÝ  PROROK.
     Má drahá, milovaná dcero,
mnoho lidí na světě Mě stále ještě odmítá a souvisí to s veřejným míněním. Tak mnoho temnoty sestoupilo na všechny Boží děti, že jen  VELMI  MÁLO  Z  NICH  MÁ  ODVAHU  VEŘEJNĚ  HLÁSAT  MÉ  SLOVO.  Věřící se obávají slovních útoků a jízlivého výsměchu, který by museli snášet, kdyby otevřeně mluvili o mém Svatém Slovu. Dokonce i věrní následovníci  ZTRÁCEJÍ  ODVAHU  POSTAVIT  SE  A  BOJOVAT  PROTI  ZLOVOLNÝM  ZÁKONŮM   zavedených v jejich zemích,   KTERÉ  VZDORUJÍ  SLOVU  MÉHO  OTCE!
     Kněží se ostýchají postavit se otevřeně za pravdu mého učení ze strachu, že budou   o s t r a k i z o v á n i.
Nyní, více než kdy dříve, kvůli studu, který musí snášet kvůli ohavným hříchům některých z jejich vlastních řad, shledávají, že není možné, aby jejich hlasy byly slyšeny.  KDYŽ  SE  NĚKTERÝ  STATEČNÝ   posvěcený  SLUŽEBNÍK  ROZHODNE  POVSTAT  A  BRÁNIT  PRAVDU  MÉHO  UČENÍ,   pak strašně trpí.  JE  OBVINĚN  Z  NEDOSTATKU  TOLERANCE,  NEDOSTATKU  SOUCITU,  NEDOSTATKU  LÁSKY  A  ÚCTY  K  LIDSKÝM  PRÁVŮM!  Vidíte, mé děti, že   S  PRAVDOU  MÉHO  UČENÍ,   vyslovenou mými posvěcenými služebníky,   JE  ZACHÁZENO  JAKO  SE  LŽÍ!  Místo toho jsou za pravdu předkládány lži – překroucené verze pravdy, obsažené v Písmu svatém.
     Satan získal tak mnoho duší, včetně představitelů mé vlastní církve, což vede k tomu, že mnoho nevinných lidí shledává těžkým zavázat se věrností mé svaté vůli.  BYL  JSEM  OPUŠTĚN,  ODSUNUT  STRANOU   a to pak dovolilo lžím, zasazených do myslí mých posvěcených služebníků, aby byly přijaty většinou.  Tyto ohavné lži se rozšiřují daleko nad tento rámec.
     PRAVDA  MÉHO  PÍSMA,   obsažená v Knize Zjevení,  BYLA  VYSVĚTLENA   mnoha mými církvemi. S tak mnoha modifikacemi,  a   VŠECHNY  Z  NICH  ZALOŽENÝMI  NA  LIDSKÉM  VÝKLADU.
    Můj   milovaný   PAPEŽ  BENEDIKT  XVI.  JE  POSLEDNÍM  PRAVÝM  PAPEŽEM  NA  ZEMI.
  PETR   ŘÍMAN   je můj Petr, původní apoštol, který   BUDE  VLÁDNOUT  MÉ  CÍRKVI  Z  NEBE  pod velením mého Věčného Otce. Potom, až přijdu panovat za mého Druhého příchodu, bude vládnout všem Božím dětem,   až se všechna náboženství sjednotí  DO  JEDINÉ  SVATÉ  APOŠTOLSKÉ  CÍRKVE.
     Já říkám pouze pravdu, má dcero. Musím vás varovat, že nyní vystoupí mnoho nových samozvaných proroků, kteří budou protiřečit mému Svatému Slovu, které dostáváš ty, pravý prorok konce časů. Nejdříve přesvědčí věřící, že jejich slova přicházejí ode Mne.
     Jejich slova budou pozorně vybrána a jejich význam bude   NEJASNÝ  A  TROCHU  MATOUCÍ.   MNOZÍ   si  nebudou  všímat  těchto  nedostatků   a   PŘIJMOU  JEJICH  POSELSTVÍ,  PROTOŽE  SE  BUDOU  ZDÁT  V  SOULADU  S  PÍSMEM  SVATÝM.   Až bude svedeno mnoho duší, pak začne útok.
     Má dcero, oni byli posláni, aby připravili Boží děti přijmout příštího papeže, jenž přijde po mém milovaném vikáři papeži Benediktu.
  TENTO  PAPEŽ  MŮŽE  BÝT  ZVOLEN  ČLENY  KATOLICKÉ  CÍRKVE,  ALE  BUDE  TO  FALEŠNÝ  PROROK!
  JEHO  VOLIČI  JSOU  VLCI  V  ROUCHU  BERÁNČÍM  A  JSOU  ČLENY  TAJNÉ  ZLOVOLNÉ  ZEDNÁŘSKÉ  SKUPINY,  VEDENÉ  SATANEM!
  Tímto způsobem se Satan pokusí mou církev zničit.
       Žel, tento   FALEŠNÝ  PROROK  PŘILÁKÁ  MNOHO  PŘÍVRŽENCŮ.   Ti, kteří mu budou odporovat, budou pronásledováni.  Jednejte, děti, dokud můžete. Odsuďte tyto lži, které budou předkládány těmi, kteří se vás pokusí přesvědčit o pravosti falešného proroka.  BUĎTE  PEVNÍ!!!
  STŮJTE  PEVNĚ  PŘI  MNĚ,  VAŠEM  JEŽÍŠI!!   Nikdy nepochybujte o mém Svatém Slovu. Kniha Zjevení je pravdivé Boží Slovo. Nelže vám. Ne všechna tajemství v ní obsažená jsou vám známa. Všechny je odhalím prostřednictvím Marie Božího milosrdenství, i když pravda bude vášnivě  NAPADÁNA  A  POVAŽOVÁNA  ZA  KACÍŘSTVÍ. (Viz arcibiskup Graubner a podobní...)
     Nezapomeňte jednu důležitou lekci:  Mé Slovo, bylo také  POVAŽOVÁNO  ZA  KACÍŘSTVÍ,   když   JSEM  PŘIŠEL  POPRVÉ  NA  ZEM !
  Věřící, včetně mých posvěcených služebníků, kteří představují mou církev na zemi, budou mé Slovo, které dostáváte teď, za mého Druhého příchodu,  TAKÉ  POVAŽOVAT  ZA  KACÍŘSTVÍ!
     Satan obětuje mnoho duší, aby uspokojil svoji konečnou touhu způsobit co největší hoře.  Buďte ujištěni, že to bude   KATOLICKÁ  CÍRKEV,  založená Mnou a dána pod velení mého milovaného apoštola Petra, která   V  TOMTO  KONCI  ČASŮ  BUDE  NEJVÍCE  TRPĚT!   Mějte se stále na pozoru.  Prosím, modlete se modlitbu (43) z modlitební kampaně:
   ZA SÍLU K OBRANĚ MÉ VÍRY PROTI FALEŠNÉMU PROROKOVI.
  "DRAHÝ JEŽÍŠI, DEJ MI SÍLU, ABYCH SE ZAMĚŘIL NA TVOJE UČENÍ A VŽDY HLÁSAL TVÉ SVATÉ SLOVO.  NIKDY NEDOVOL, ABYCH BYL POKOUŠEN UCTÍVAT FALEŠNÉHO PROROKA, KTERÝ SE POKUSÍ VYDÁVAT ZA TEBE.  UDRŽUJ MOU LÁSKU K TOBĚ SILNOU.
  DEJ MI MILOST DARU ROZLIŠENÍ TAK, ABYCH NIKDY NEZAPŘEL PRAVDU, OBSAŽENOU V BIBLI SVATÉ, BEZ OHLEDU NA LŽI, KTERÉ MI BUDOU PŘEDKLÁDÁNY, ABYCH SE ODVRÁTIL OD TVÉHO PRAVÉHO SLOVA. AMEN."
      Pravda je zapsána v Písmu svatém.  Kniha Zjevení neodhaluje všechno, protože Já, Beránek Boží,   přicházím teprve teď,   abych před zraky  celého  světa  otevřel  knihu  zjevení.  Jakýkoliv lidský výklad ohledně 1000 let není důvěryhodný. Musíte věřit jenom Božímu Slovu.
             Váš milovaný Ježíš  


                               "PO  OVOCI  JEHO  POZNÁTE  HO!"
    PAPEŽ  FRANTIŠEK  USTANOVIL  ÚŘAD  PRO  LAIKY,  RODINU  A  ŽIVOT

     Papež František ustanovil  NOVÝ  Úřad pro laiky, rodinu a život. Jeho prefektem jmenoval Svatý otec biskupa irského původu Kevina Josepha Ferrella, který doposud stál v čele dallaské diecéze v USA. Nový úřad římské kurie přebírá od 1.září 2016 kompetence a funkce dvou papežských rad - pro laiky a pro rodinu, které přestávají samostatně existovat. V mou proprio Sedula Mater ze dne 15. srpna 2016 papež František vysvětluje, že jde o to, aby  SE  ÚŘADY  ŘÍMSKÉ  KURIE  PŘIZPŮSOBILY  SITUACI  NAŠÍ  DOBY  A  POTŘEBÁM  UNIVERZÁLNÍ  CÍRKVE.  Zejména - zdůrazňuje - "nabídnout pomoc a podporu" laikům a rodině, aby byli živým svědectvím evangeliu v naší době a  VÝRAZEM  VYKUPITELOVY  DOBROTY. Vyprošujeme Boží pomoc a požehnání Svaté rodiny, aby tento cíl byl pravdivě naplněn.
     (Podle zpráv tiskových agentur - Světlo 35/2016)

               "POSLEDNÍ  ZÁPAS  BUDE  O  MANŽELSTVÍ  A  RODINU."

     Sestra Lucie dos Santos, jedna ze tří dětí, které byly svědky mariánských zjevení ve Fatimě, zemřela v roce 2005. Ale ještě před svou smrtí předpověděla, že  POSLEDNÍ  ZÁPAS  MEZI  KRISTEM  A  SATANEM  BUDE  O  MANŽELSTVÍ  A  RODINU!  Říká to kardinál Carlo Caffara, který uvádí, že vizionářka mu poslala dopis s tímto poselstvím, když byl arcibiskupem v Bologni v Itálii.
    Vyhlášení sestry Lucie, jež vyslovila během pontifikátu Jana Pavla II., znovu uveřejnil mexický týdením "Desde la Fe" jako reakci ny výrok prezidenta Enriqueho Pe u Nieta, který  OZNÁMIL,  ŽE  BUDE  PODPOROVAT HOMOSEXUÁLNÍ  SŇATKY  V  TÉTO  ZEMI.  Mexický týdeník připomněl vyhlášení kardinála Caffara pro italský tisk z roku 2008, tři roky po smrti sestry Lucie.
    Dne 16. února 2008 italský kardinál sloužil mši u hrobu sv.Otce Pia a pak poskytl rozhovor pro "Tele Radio Padre Pio". Zeptali se ho na proroctví sestry Lucie dos Santos, jež hovoří o "posledním zápase mezi Pánem a královstvím satana". Kardinál Caffara vysvětlil,  ŽE  SV.  JAN  PAVEL II.  HO  POVĚŘIL,   ABY   ZALOŽIL   PAPEŽSKÝ   INSTITUT  PRO   STUDIUM   MANŽELSTVÍ   A   RODINY.   Na začátku této mise poslal kardinál sestře Lucii z Fatimy dopis prostřednictví jejího biskupa, když to nemohl udělat přímo. "Ačkoliv jsem neočekával, že mi odepíše, protože jsem ji žádal pouze o její modlitby, přišel mi od ní dopis s jejím podpisem, který je nyní v archivu institutu. V dopise bylo napsáno: 'Poslední zápas mezi Pánem a královstvím satana bude o manželství a rodinu. Nebojte se. Každý, kdo se bude snažit o posvátnost manželství a rodiny,  BUDE  MÍT  PROTIVNÍKY  A  OPONENTY,  PROTOŽE  TOTO  JE  ROZHODUJÍCÍ  OTÁZKA.  PANNA  MARIA  UŽ  VŠAK  ROZDRTILA  SATANOVU  HLAVU,'  dodala na závěr.."  Kardinál Caffara řekl, že poté, co "znovu hovořil s Janem Pavlem II., je přesvědčen, že rodina je jádro sporu,  JELIKOŽ  JE  NOSNÝM  PILÍŘEM  STVOŘENÍ.  JE  SKUTEČNÝM  VZTAHEM  MEZI  ŽENOU  A  MUŽEM  A  GENERACEMI!  Jakmile se zničí základový sloup, zřítí se celá budova. Toho jsme svědky v dnešní době. Právě se nacházíme v tomto klíčovém bodě a víme to."
     Kardinál dodal:"Jsem dojat, když čtu životopis Padre Pia a dozvídám se, jak velmi byla pro něho  POSVÁTNOST  MANŽELSTVÍ  A  SVATOST  MANŽELŮ  DŮLEŽITÁ,  navzdory opodstatněným úskalím."
                 (Zdroj: Catholic News Agency 8.7.2016 - Světlo 35/2016)

                                PO  OVOCI  JEHO  POZNÁTE  HO:
     ZMĚNA  SLOŽENÍ  KONGREGACE  PRO  BOHOSLUŽBU  A  SVÁTOSTI

    Papež František vyměnil všechny členy vatikánské Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, což je orgán odpovědný za liturgické otázky. Je obvyklé, že papež jmenuje několik nových členů každé vatikánské kongregace, obměňuje členy, kteří slouží již několik let. Ale 27.října 2016 Vatikán oznámil, že  PAPEŽ  FRANTIŠEK  JMENOVAL  27  NOVÝCH  ČLENŮ  KONGREGACE  PRO  BOHOSLUŽBU  A  SVÁTOSTI,  A  TÍM  ZCELA  OBMĚNIL  ČLENY  TOHOTO  ORGÁNU.
     Nově jmenovaní dají kongregaci  VOLNĚJŠÍ  CHARAKTER  a bude v ní také zastoupeno více národů. Zdá se, že tyto změny mají vyvážit práci kardinála Roberta Saraha, prefekta kongregace, který je výrazným zastáncem  UCTIVĚJŠÍ  LITURGIE  A  "REFORMY  REFORMY". Mezi prominentní nové členy kongregace patří kardinál státní sekretář Pietro Parolin, kardinál Beniamino Stella, prefekt Kongregace pro klérus, a kardinál Gianfranco Ravasi, předseda Papežské rady pro kulturu. Zřejmě nejdiskutovanějším nově jmenovaným členem je arcibiskup Piero Marini, který působil jako papežský ceremoniář v době pontifikátu Jana Pavla II. Jediným americkým duchovním jmenovaným do kongregace je biskup Arthur Serratelli z Patersonu v New Jersey, který předsedá výboru pro liturgii biskupské konference USA.
     Z kongregace byli odvoláni kardinálové Raymond Burke, Angelo Scola, George Pel, Marc Ouellet, Angelo Bagnasco a Malcolm Ranjith.
  (Z www.remonitor.cz,  Světlo 2/2017)
  Poznámka: kardinál Burke je iniciátorem modlitební akce "ÚTOK  NA  NEBE",  aby se milion lidí modlilo svatý růženec Panny Marie.

          728.      Poselství Ježíše ze dne 8. března 2013 v 14:05.
                        BYL POSLÁN ROZLOŽIT MOU CÍRKEV
                        A ROZTRHAT JI NA MALÉ KOUSKY

      Falešný prorok – který se vydává za vůdce mé církve – je již připraven nosit roucha, která nebyla zhotovena pro něho.
    ZNESVĚTÍ  MOU  CÍRKEV  A  ROZDĚLÍ  JI  VE  DVÍ  A  PAK  ZNOVU  VE  DVÍ.
    BUDE  SE  SNAŽIT  ZBAVIT  ÚŘADU  VĚRNÉ  SLUŽEBNÍKY  MÉHO  MILOVANÉHO  SVATÉHO  VIKÁŘE -  papeže Benedikta XVI., jmenovaného Mnou.
  VYKOŘENÍ  VŠECHNY  VĚRNÉ  MÉMU  UČENÍ  A  PŘEDHODÍ  JE  VLKŮM.
    Jeho činy nebudou zřejmé hned, ale příznaky budou brzy zjevné, když   SE  VYDÁ  ZÍSKAT   PODPORU  VLIVNÝCH  SVĚTOVÝCH  VŮDCŮ    a  těch, kteří jsou ve vysokých pozicích.
     Až ohavnost zapustí kořeny, pak změny budou náhlé.   Jeho oznámení  O   VYTVOŘENÍ  SLOUČENÉ  KATOLICKÉ  CÍRKVE,  SPOJENÍM  VŠECH  VĚROUK  OSTATNÍCH  NÁBOŽENSTVÍ   přijde brzy poté.
     Bude stát v čele nového světového náboženství a bude panovat nad pohanskými náboženstvími. PŘIJME  ATEIZMUS  tím, že jej zbaví znamení hanby, o kterém řekne, že je spojeno s usilováním   O   TAK  ZVANÁ  LIDSKÁ  PRÁVA.
  VŠECHNO,  CO  JE  V  OČÍCH  BOHA  HŘÍCHEM  BUDE  touto novou, všezahrnující církví,   POKLÁDÁNO  ZA  PŘIJATELNÉ.
    KDOKOLIV  SE  HO  ODVÁŽÍ  ZPOCHYBNIT,  BUDE  VYHLEDÁN  A  POTRESTÁN.   KNĚŽÍ,  BISKUPOVÉ  A  KARDINÁLOVÉ,  KTEŘÍ  SE  MU  POSTAVÍ  NA  ODPOR,  BUDOU  EXKOMUNIKOVÁNI  A  ZBAVENI  SVÝCH  TITULŮ.    OSTATNÍ  BUDOU  ZASTRAŠOVÁNI  A  PRONÁSLEDOVÁNI.   Spolu s mnoha kněžími, kteří   SE  BUDOU  MUSET  SKRÝVAT.
     Vy, moji ubozí posvěcení služebníci, kteří nyní poznáváte můj hlas, prosím slyšte Mě, když se [pokouším] vás dosáhnout, abych vám přinesl útěchu. Nikdy bych vás nežádal, abyste odmítli moji církev na zemi, neboť jsem to byl Já, váš milovaný Spasitel, kdo ji vytvořil. Nabídl jsem své tělo jako živoucí oběť, abych vás zachránil. Byla vám dána odpovědnost svědčit v mém jménu, abyste zachránili duše těch, které poučujete a vedete.
     Vše, co můžete dělat, je důvěřovat Mi a nadále Mi sloužit.   CO  NESMÍTE  UDĚLAT,  JE  PŘIJMOUT  JAKÉKOLIV  UČENÍ,  KTERÉ  VÁM  BUDE  PŘEDLOŽENO   a  o  kterém budete okamžitě vědět, že   NENÍ  V  SOULADU  S  MÝM  UČENÍM!  Musíte dělat, co vám říká vaše srdce, ale vězte toto:
     Tato doba vám způsobí hlubokou bolest, a hluboký žal, který zakusíte, až uvidíte, jak má církev bude znesvěcena, vás zanechá v pláči. Ale musíte rozpoznat lži, které vám budou nyní předloženy jako to, čím jsou – jako potupa mé smrti na kříži.
     Toto zničení může mít za následek zhroucení struktury mé církve.
    ZMĚNY  A  ÚPRAVY  BUDOU  SPOLU  S  NOVÝM  CHRÁMEM   postaveným pro novou světovou církev budou provedeny a umístěny v Římě.
  Buďte si jisti, že stejně tak jako můj chrám bude znesvěcen, že Já, Ježíš Kristus, Spasitel všeho lidstva, budu zavržen a hozen do stoky.
   Váš Ježíš

                       VIDĚNÍ  DAVIDA  WILKERSONA  Z  USA.

     V roce 1973 měl pastor David Wilkerson v USA rozsáhlé vidění o dalším vývoji ve světě. Je to velmi alarmující proroctví a zdá se, že   ZLO  SE  ROZŠÍŘÍ  DO  SVĚTA  PRÁVĚ  Z  USA,  jak mu to bylo ukázáno:

                Pátá vize - celosvětové pronásledování křesťanů:
     Smysl tohoto pronásledování je,  ABY  PRAVÍ  KŘESŤANÉ  BYLI  POVAŽOVÁNI  ZA  FALEŠNÉ. Čas prchá a evangelium musí být ještě zvěstováno všem národům dříve, než přijde Kristus. Jsme v době, kdy Duch Svatý se vylévá na tisíce.
                              Jak bude pronásledování probíhat:
     Vidím, že se dostaví pronásledování, jakým lidstvo ještě nikdy neprošlo! Bude se týkat jenom pravých věřících, kteří milují Krista. Vynoří se jako mocná obluda z moře. Začne nepozorovaně právě v době, kdy se bude zdát, že náboženská svoboda dostupuje vrcholu. Rozšíří se po Americe, Kanadě a zachvátí celý svět a rozroste se ve smršť.
  TENTO  DUCH  JE  JIŽ  V  MYSLÍCH  A  SRDCÍCH  VYSOCE  POSTAVENÝCH  OSOB  VE  VLÁDÁCH   A   TRADICIONÁLNÍCH   SYSTÉMECH   A   VEDE  K  DUCHOVNÍMU  ZLU  NA  VYSOKÝCH  MÍSTECH.  Toto duchovní zlo povede brzy k tomu, aby se zakrývalo znepokojení nejen mezi oficiálními osobnostmi, ale misionáři a duchovními. Vidím, že přichází čas, kdy bezmála všechny evangelizační a misijní společnosti, všechny programy v televizích a rádiu, misijní projekty budou tak  ZFALŠOVÁNY  A  OMEZENY  POLITICKÝMI  REŽIMY,   že budou nanejvýš opatrné a tak se budou bát, že nebudou schopny společného růstu. (To už se dnes děje i u nás, viz případ homofóbie a napadání katolíků homosexuálním profesorem v televizi. A vysoký představitel církve se ho zastává.)
     Vidím, jak se vzmáhá světová "nadcírkev", jak se rodí SVĚTOVÁ RADA CÍRKVÍ.  Vzniká sjednocení liberálních křesťanů s ekumenickými křesťany protestantskými a římsko-katolickou církví,  ABY  SE  STALA  NEJSILNĚJŠÍ  POLITICKOU  MOCÍ  NA  ZEMI.
A toto spojení vznikne jako  SPOLEČNÝ  CHARITATIVNÍ  PROGRAM  (viz neustálé kázání papeže Františka, jak se máme starat o ty nejpotřebnější - to je začátek)  A  SKONČÍ  POLITICKOU  UNIÍ.  Tato viditelná společenská nadcírkev - SUPER  WELS  KIRCHE - ponese jméno Pána Ježíše jen zdánlivě. Ve skutečnosti bude antikristovská. Tato mocná světová církev bude stroze zakotvená   V   SOCIÁLNÍ  AKTIVITĚ  S  DUCHOVNÍMI  PROGRAMY  A  SLUŽBAMI  MILOSRDENSTVÍ.   Jejich vůdčí osobnosti budou prohlašovat, že chtějí být  POMOCNÍKY  V  LIDSKÉ  BÍDĚ. Rozhýbou sociální akce, zvýší politickou angažovanost a ve světových programech budou mít stále sílící ohlas.

                                         Zednáři v církvi.
     Tu náhle dojde k podivuhodnému obratu událostí...V Bibli vidím cosi, co mocně otřásá mou duší: vidím armádu kariéristů (už sedí ve Vatikánu), kteří v nadcírkvi zaujmou vlivná místa. Budou to bezbožníci, antikristovci(svobodní zednáři), posedlí myšlenkou, že tato nadcírkev   MUSÍ  MÍT  POLITICKOU  MOC,  ABY  POTŘELA  KAŽDÉHO,  KDO  SE  JÍ  VZEPŘE!   A zatímco se v ústředí bude mluvit o zázracích, smíření a lásce, budou její zaměstnanci  ztěžovat práci   každé náboženské organizaci, která se nepodřídí.

                         Rozšíření hříchů a okultismus v církvi.
  Vidím, jak se v této "nadcírkvi" rozšíří homosexualita a lesbická láska. Vidím, jak to bude ospravedlňováno vůdci této "nadcírkve". Homosexualita bude nejen přijímána,  ale dokonce  DOPORUČOVÁNA ! (Už začínají našimi dětmi ve školkách!!!) Homosexuálové a lesbičky budou vybavováni mezi duchovními autoritou a budou propagováni jako nové voje evangelizačních pionýrů, zavádějících nové formy a pojmy lásky a evangelizace. Vidím skoro v každém větším městě v USA a v celém světě církve homosexuálů, které výhradně pečují o své vlastní duchovní touhy s plným chápáním organizovaného náboženství. Jejich nedělní školy a církevní literatura rozšiřovaná mezi dětmi bude předkládat, že homosexualita je normální potřebou.(V televizních novinách už byla zpráva, že dětem ve školkách se budou číst pohádky, jak si princ bere prince a jedou si adoptovat děti.)
  Taktéž budou v nadcírkvi zaváděny tance naháčů. Tyto tance v některých těchto sborech budou líčeny jako  NOVÁ  FORMA  BOHOSLUŽBY!!! Lidé budou stále více uctívat stvoření než Stvořitele. Bůh přenechá tento druh ctitelů následkům jejich vlastních hříchů. Tance naháčů se moc nerozšíří, ale církevními vůdci budou uznávány jako "normální" výraz bohoslužby.
  Tato světová nadcírkev bude trpět jisté  OKULTNÍ  PRAKTIKY.  Vytvoří "studijní komise", jen aby chránila satana a jeho obraz a budou říkat:"Nic se neděje, není se ho třeba obávat. V jedné nejváženější a nejzajištěnější církvi v Americe budou spiritistické seance nazývány "modlitebním shromážděním". A to se děje již dnes. Duchovní budou stále zvědavější na výroky spiritistů a satanských skupin. Až přijde den, kdy jistí duchovní, kteří byli v blízkém spojení s Ježíšem, budou velmi blízko satanovi. Ten se bude zjevovat jako   POSEL  SVĚTLA,  jen  aby   SVEDL  I  VYVOLENÉ !

                           Pravá křesťanská církev se bude skrývat.
  Vydím vystupovat do dění jinou církev, neviditelnou a nadpřirozenou. Spojení duchovně hlubokých následovníků Ježíše Krista skrze Ducha Svatého a s důvěrou v Něho a v Jeho panování. Tato nadpřirozená církev pravých křesťanů bude církví v podzemí a bude zahrnovat katolíky, protestanty a všechny denominace, jak bílé, tak i barevné, ze všech národů. A zatímco světová nadcírkev bude provozovat politickou moc, bude tato nadpřirozená církev netušeně růst duchovně! Její moc poroste pronásledováním, které sblíží všechny křesťany navzájem a přimkne je úžeji k samotnému Ježíši.  NEBUDE  SE  HLEDĚT  NA  KONFESNÍ  PŘÍSLUŠNOST,  ALE  NA  PŘÍCHOD  PÁNA  JEŽÍŠE.  Duch Svatý shromáždí v jedno všechny lidi, věřící všech směrů a ze všech tříd. A ačkoliv tato neviditelná církev již na světě existuje, bude v nadcházející době politicky  viditelná....

                  Snaha o vymazání pravých křesťanů ze společnosti.
  Liberální vůdcové v nadcírkvi brzy začnou tvořit komise k cenzuře jednotlivých programů. Stanou se poslední autoritou nad jednotlivými projevy ducha. Nyní jsou sice ještě dveře široce otevřené, ale pomalu a jistě se budou zavírat. Křesťanské rádiové a televizní stanice budou muset počítat s pronásledováním a zničením.
  Ateistické a antikristovské(zednářské) síly připravují nyní náboženský útlak. Vidím, jak se satan snaží tyto stanice strhnout do bahna pomluv a zdiskreditovat je. Používaje každé taktiky, jen aby vymazal z povědomí posluchačů každý křesťanský program.
  Poselství, které mám ke všem, kteří používají tyto prostředky k šíření evangelia, je toto: "Pracujte, dokud je den, přijde noc, kdy nebudete moci pracovat!" A toto je poselství veřejným pracovníkům: "Pronásledování přijde z Hollywoodu. Dejte pozor na Hollywood, jak se postaví proti pravému náboženství. Učiní tak se svými filmy. Film "Exorcist"(Vymítač ďábla) byl nestoudným satanským pokusem  Z E S M Ě Š N I T  všechna náboženství, jež mají něco společného s Kristovou obětí...
  Televizní komedie budu stále smělejší, jen aby potupily pravé křesťany. Miliony nevěřících budou sedět před obrazovkami, jen aby se mohly vysmívat svatým věcem. Budou předváděny takové filmy, v nichž bude ponižována Kristova krev a veleben satan...
  Satan se bude snažit vyrvat vedení škol z rukou bohabojných lidí a dát je do rukou kompromisních liberálů. Je proto zapotřebí, aby se vedení křesťanských institucí připravilo na těžké doby jak finančně tak i duchovně.

                            Zlo se bude šířit médii a zlými lidmi.
    Jsem jist, že se pronásledování uskuteční již v této generaci. Nikoliv najednou. Některé se již naplňují dnes: zlá pomluva. Vidím, jak satan vyhlásil válku každému pravému křesťanu. Nenechá netknutý žádný kámen, jen aby ho mohl vrhnout do očí každému Božímu dítku s úmyslem zničit ho.
    Duchovní a kněží, kteří se budou zpěčovat přijmout novou "morálku", (výuka sexu malých dětí a na školách, sňatky homosexuálních a lesbických párů, povolení potratů a eutanázie, atd.) a muži, kteří nebudou podvádět své ženy, budou terčem nejhorších pomluv všech dob. Satan nastrčí posměvače, aby je znepokojovali a aby jim škodili.
    Věřím, že Billy Graham a všichni věrní služebníci na celém světě se budou muset připravit na posměch. Zlá pomluva a nedorozumění   BUDOU  ZAPLAVOVAT  DENNÍ  TISK.  Každé slovo bude zkoumáno, každé tvrzení přetřásáno. Tito služebníci budou posmíváni v televizi různými komediemi. (Komedie Trošky "Slunce, seno a jahody" a další.)
    Boží služebníci, kteří se kdysi domnívali, že nemají na světě nepřátel, budou žasnout, jak se o nich mluví. Nebudou mnohdy chápat, odkud se to vzalo.  Lži, falešná tvrzení budou pršet ze všech stran jako déšť z nejhlubších pekel!   BUDE  TO  NADPŘIROZENÁ  DEMONSTRACE  DÉMONSKÝCH  SIL!   Žádný Boží služebník nebude proti tomu imunní....

                                 Bůh má všecko pod kontrolou.
     Haleluja! Celá příroda je pod Jeho kontrolou. Slyším o zemětřeseních, hladu, povodních. Drastické povětrnostní zvraty lámou rekordy. Všechno vypadá, jako by se příroda vymkla ze základu! Ale Boží slovo se naplňuje.
  B O Ž Í   H N Ě V   S E   V Y L É V Á   N A   T U T O   Z E M I   S K R Z E   B Ě S N Ě N Í   P Ř Í R O D Y !
  BŮH  VAROVAL  LIDSTVO,  ŽE  SOUD  PŘIJDE   SE  VŠEMI  PORODNÍMI  BOLESTMI!  A čím blíže jsme příchodu Jeho království, tím se dostavují větší těžkosti. Sesílá bouře na zemi.
    Boží dítě, v těchto nastávajících dnech ti Duch Svatý praví: "Neboj se běsnění přírody! Bůh je pánem každé povodně! Hledíš-li na tyto povodně a zemětřesení, pak si řekni: Toto mluví můj Pán a můj Bůh. On volá, soudí a praví ti: PŘIPRAV  SE !   Nakonec i ďábel je pod Jeho kontrolou!   SATAN  TĚ  NEMŮŽE  PŘIPRAVIT  O  VÍRU! !  Ďáblova moc je omezená! Bible praví:  VZEPŘETE  SE  ĎÁBLU  A  ON  UTEČE !   Zní to jako porážka? Nikdy! Bůh má všechno pod kontrolou."
    A nakonec: Budoucnost je pod Boží kontrolou. Bůh všecko naplánoval dopředu. Zná pravý okamžik, kdy Kristus přijde!
  SOUŽENÍ,  POSLEDNÍ  SOUD  I  ARMAGEDON,   vše  je zaneseno v Jeho kalendáři, jedno jde za druhým, po pořádku. Všemohoucí kontroluje všechno na nebi i na zemi a   PRAVÍ  VŠEM  LIDEM  NAPLNĚNÝM  DUCHEM  SVATÝM:  "NEZOUFEJTE!  DOUFEJTE!  BDĚTE!  BŮH TI ŽEHNEJ!

     POZNÁMKA DR.MRÁČKA: Dnes začíná být zřejmé, že v roce 2008 nastal v USA oficiální zlom směrem ke kurzu uváděnému ve vizi pro Davida Wilkersona. Tuto domněnku podporuje i velká naléhavost poselství Panny Marie v Medžugorji právě od konce roku 2008.
  (Z knihy Dr.Mráčka "TĚŽKÁ  LÉTA  PŘED  ŠŤASTNOU  DOBOU.")                                                                                                                                                                                              
                               JEŽÍŠ K NÁM PROMLOUVÁ:
       (Z knihy  Poselství milosrdné lásky maličkým duším - Margaritě)                  
                                                                             
    " CÍRKEV  JE,  ZŮSTÁVÁ  A  ZŮSTANE  SVATÁ.   Ona nemůže nést odpovědnost za nedostatky některých svých členů.
Církev chce mír, radost, dobro duší, triumf svaté Lásky v srdcích. Celá Církev zpívá hymnus vděčnosti ke slávě svého Stvořitele. Je obrazem moudrosti. ŽIJE  V  SRDCI  SVÉHO  BOHA.  Nic ji nemůže poskvrnit, neboť nepatří lidem. Těm jediným připadá  chyba . Svatost Církve nesmí být nikdy uvedena v pochybnost. Jenom neschopnost některých jejích nástrojů může a má být napravena.
     Je jenom jedno sídlo papežství: Ř Í M.
     JE  JENOM  JEDEN  PETRŮV  NÁSTUPCE (BENEDIKT XVI.)  A  TEN  JE  ZVOLEN  OD  OTCŮ  CÍRKVE!   S těmi,  KTEŘÍ  POPÍRAJÍ  MOC,  KTEROU  JSEM  MU  DAL,  BUDE  JEDNÁNO  JAK  SI  ZASLOUŽÍ!
     Myslí si, že všecko vědí a nevědí nic. Myslí si, že všemu rozumějí, a nerozumějí ničemu. Myslí si, že všechno řeknou, a říkají jenom prázdnoty.
Domnívají se, že všechno vysvětlují, a přitom nevysvětlují nic. Kouř a vítr vychází z jejich úst a působí jenom zmatek a úzkost.
    MÝMI  PŘIKÁZÁNÍMI  SE  POHRDÁ,  JSOU  ZAPOMENUTA,  IGNOROVÁNA;  A  PŘESTO  JSOU  A  ZŮSTANOU  AKTUÁLNÍ  AŽ  DO  KONCE  SVĚTA.
    Jejich domýšlivost je bez hranic. Aniž si to uvědomují, mají zalíbení v tom, co je příčinou jejich záhuby, poněvadž zapomínají na Boha. Ale Bůh na ně nezapomíná!  ZLOMÍ  JEJICH  PÝCHU,  NEBOŤ  JSOU  ZODPOVĚDNÍ  ZA  ZTRÁTU  DUŠÍ,  KTERÉ  JSEM  ZAPLATIL  SVOU  KRVÍ  A  KTERÉ  JSEM  JIM  SVĚŘIL, aby je vedli ke Mně.
    Zkoumají srdce podle svého pojetí, jak se dívat a chápat, a zapomínají zkoumat svá vlastní. Dívají se a neuvědomují si své zaslepení, neuznávají než svůj zákon, zákon nepravosti, soběstačnosti a pýchy.
    Říkají, že vlastní pravdu evangelia, když ji nepopírají. Proč, když ji vlastní, podle ní nežijí? Jejich zbloudilé srdce není ochotno ji přijmout. Já jsem Láska a Odpuštění. Oni jen nevraživost a hřích. Ano, hřích proti Bohu, proti Jeho přikázáním, která znají špatně a pohrdají jimi. Hanba jim!!´
    NECHTĚLI  VĚŘIT  MÉMU  SYNOVSTVÍ  BOŽÍMU.   Jejich srdce napěchovaná předsudky se neotvírala pravdě. A za svůj zločin zaplatili obdobím neporozumění a bludu. Tento blud způsobuje stále větší spoušť. Pro mnohé jsem Bohem pěkného zevnějšku, se kterým se dělá, co se chce, a který slouží hlavně k zakrytí jejich pýchy. Ano, dcero má, pýcha je nenápadná, padli jí za oběť, aniž si to uvědomují. Někteří se oddávají apoštolátu ke své vlastní slávě.
    Co dělají se staletími  SVATÉ  TRADICE? (Papež František nepřijal papežské tradice - oblečení, zlatý kříž, boty, bydlení, slavení Zeleného čtvrtku : místo umývání nohou kardinálům, jel do vězení umývat nohy vězňům...)  Chtěli by dát stranou i samotné  SRDCE  CÍRKVE!
     Ale člověk se mně beztrestně neposmívá. Nebudou-li dělat pokání, Má odpověď bude tvrdá. Pravda a nepravda se už mezi nimi nerozeznává, tak dalece už smysly překročily míru...A oni nejsou, žel, jedinými oběťmi tohoto žalostného stavu.  BLUD  ZASAHUJE  NEJHLUBŠÍ  VRSTVY  MÉHO  LIDU.  BĚDA  TĚM,  KTEŘÍ  JSOU  ZA  TO  ZODPOVĚDNI!!!  VYLOUČÍM  JE  Z  POČTU  ŽIVÝCH!
    Nenechal jsem vás sirotky. A  Moje  Eucharistická  svátost  vám  ukazuje  DOSTATEČNÉ  BLÁZNOVSTVÍ  MÉ  LÁSKY   K  VÁM!   Vrátil jsem se ke svému Otci, ale zůstal jsem přesto vaším vězněm. Co je bláznivějšího než Má Láska k vám?!
    Měj vždycky velkou úctu k  posvěceným  rukám  kněze,  ať je jakýkoliv. I kdyby měl pro své chování nést své kněžství do pekla, zůstává Mým knězem navždycky. Ale opakuji: BYLO  BY  PRO NĚHO  LÉPE,  KDYBY  SE  BYL  NENARODIL!
     VŠECHNO,  CO  EVANGELISTÉ  NAPSALI,  JE  PRAVDA!  Uzdravil ochrnutého a tolik jiných.  JEHO  MATKA  JE  NEPOSKVRNĚNÁ.  JE  PANNOU.   Vtělení je tajemstvím. Je, a vždycky byla Pannou.  NEPOCHYBUJTE   o dětství, ani o návštěvě králů, ani o jeho cestě, ani   O  NIČEM,   CO  NÁM  SVATÉ  EVANGELIUM  ZJEVUJE.   POPÍRAT  TO  JE  SKUTEČNÝM  BLUDEM  A  VELMI  TĚŽKÝM  HŘÍCHEM  PROTI  DUCHU  SVATÉMU,   skrze něhož jsou všechny věci zjeveny. Ubozí lidé, co je jejich vědění, které pochází než z jejich nicoty...."

            POSELSTVÍ  MATKY  SPÁSY  ZE  DNE  1 6.ŘÍJNA 2012
                           Nástroj Eva Nagy, Kadarkůr - Maďarsko
                                            OSUD  SVĚTA
    Mé drahé děti,
až dosud jsme vám vyprávěli o individuálním osudu člověka, nyní   BUDE  ŘEČ  O  OSUDU  SVĚTA.
    Dnešní lidstvo žije v posledních časech. Můžete být šťastní, že máte možnost účastnit se  NEJVĚTŠÍCH  UDÁLOSTÍ  VAŠICH  DĚJIN.: nový advent, nové Letnice, slavný Druhý příchod Pána Ježíše Krista a uskutečnění nového nebe a nové země.
    Teď prožíváte druhý ADVENT:  čekáte na Druhý příchod mého svatého Syna tak jako já, jeho šťastná Matka, jsem čekala jeho narození. Malý Ježíš v Betlémě přišel na svět v chudobě, tichosti a bez povšimnutí. Jeho Druhý příchod bude velkolepý a veřejný, pro každého člověka bude viditelnou, nádhernou a slavnostní událostí.
    Ale nyní, moji maličcí, žijete ještě dobu očekávání, nový advent, který znamená  PORODNÍ  BOLESTI  CÍRKVE,,  předvečer  VELKÉHO  SOUŽENÍ!
V mých zjeveních jsem vás ze své mateřské lásky marně prosila,  ABYSTE  ČINILI  POKÁNÍ,  OBRÁCENÍ  A  MODLILI SE.  Jen malý počet mých dětí poslouchá má slova. Většina z vás ke mně neobrací svou pozornost.
    Můj svatý Syn  ZAČAL  PROSTŘEDNICTVÍM  IRSKÉ  VIZIONÁŘKY  MODLITEBNÍ  KAMPAŇ,  do níž se však zapojily jen mé nejhorlivější děti. Protože se nedokážeme dotknout mas, na lidstvo  PŘIJDOU  PŘEDPOVĚZENÁ  SOUŽENÍ!  MOJE  DRAHÉ  DĚTI,  VYTRVALE  ČIŇTE  POKÁNÍ,  NEBOŤ  TREST  SE  DÁ  ZMÍRNIT,  STEJNĚ  JAKO  KATASTROFY,  PRONÁSLEDOVÁNÍ,  NAKAŽLIVÉ CHOROBY  A  VÁLKA.  Velké množství modliteb a kajícností se jen tak neztratí, mohou zmírnit a zkrátit tyto události.
    Váš nebeský Otec vám ve své nekonečné lásce a milosrdenství dá před těžkým obdobím, které vás čeká, ještě jednu velkou příležitost k obrácení - LETNICE.  Jinými slovy Seslání Ducha Svatého - VELKÉ  VAROVÁNÍ. Prvé Letnice nastaly po vystoupení mého Syna do nebe, kdy slíbil svým apoštolům, že pošle Ducha Utěšitele.  SESTOUPIL  NA  NĚ  V  OHNIVÝCH  JAZYCÍCH  a  naplnil je září, světlem, odvahou a výřečností a darem jazyků. I teď tak tomu bude, moji maličcí, během Velkého Varování.  DUCH  SVATÝ,  POMOCÍ  SVĚTLA  SVÝCH  PLAMENŮ,  PROJDE  DUŠÍ  KAŽDÉHO  ČLOVĚKA,  OSVÍTÍ  JEHO  HŘÍCHY  A  VZBUDÍ  V  NĚM  HLUBOKOU  LÍTOST.  Potom může přijít jakékoliv pronásledování, nebude ve vás strach a budete vědět, na kterou stranu se máte postavit.
    Masy lidí se budou obracet a jen velmi málo jich zůstane dál nevěřících a lhostejných.  Žel ti budou poslední oporou antikrista. Pomocí materiálních statků budou lákat ke Zlému hospodářskou krizí zchudlé a zubožené lidi, kteří se právě obrátili.
    V každém koutě země budou mé věrné a silné děti, jako vy. Budou opojení a povzbuzovaní Duchem Svatým a nově obráceným lidem udou dávat víru a sílu. To očekávám i od vás, moji drazí kajícníci. Všichni budou působit ve svém prostředí - v rodině, sousedství, u přátel, vzbudíte lásku k Bohu, moudrost a budete je učit novým poznatkům ve víře.  NEDOVOLTE,  ABY  POSLOUCHALI  PODVODNÍKA  A  COKOLIV  OD  NĚJ  PŘIJALI!
    Vysvětlete jim, že ten, kdo se postaví na stranu antikrista a  VEZME  NA  SEBE  ZNAK  ŠELMY - NECHÁ SE OČIPOVAT - TOMU  DOSLOVA  ZNIČÍ  TĚLO  I  DUŠI.  Ale ten, kdo vytrvá věrně u Krista a svátosti oltářní, papeže (Benedikta XVI.) a u mne, toho můj svatý Syn a já vezmeme pod naši ochranu   A  JEHO  DUŠE  SE  ZACHRÁNÍ.
   V tomto posledním období je pro člověka přijatelná jen tato cesta, ta druhá vede do zatracení! Probuďte v nich vědomí, že antikrist, ať bude na začátku jakkoliv laskavý a dobročinný,  JE  BUDE  CHTÍT  s pevným úmyslem  ZNIČIT!  SATAN  MU  DÁ  MOC  KONAT  ZÁZRAKY-  Ty však nebudou skutečné, ale jen podlý podvod,  ABY  UKAZOVAL  SVOU  MOC.
   Vysvětlíte jim, že jakmile papeži Benediktu XVI. bude vzat trůn,  JEHO  NÁSTUPCE  BUDE  ANTIPAPEŽ,  FALEŠNÝ  PROROK,  PRAVÁ  RUKA  ANTIKRISTA.  To budou dokazovat změny v kostelích. Jakmile ze mše svaté bude vyňata část oběti - tedy odstraněna svátost oltářní, od této chvíle už kostel nebude domem Božím: oznamujte ve vašem okolí,  ŽE  TEHDY  UŽ  NEMŮŽETE  CHODIT  DO  KOSTELA.
    Ach, děti moje,  NEBOJTE  SE!  Postaráme se o to, aby všude byli moji odvážní a v duši horliví kněží,  KTEŘÍ  BUDOU  SLOUŽIT  MŠI  SVATOU  V  ÚKRYTECH  A  PŘINÁŠET  VÁM  SVÁTOSTI.
    Příkazy nového papeže vám ozřejmí, že je falešný člověk - kněžím dá souhlas k manželství, povolí manželství osob stejného pohlaví, potraty, eutanázie a přinese mnoho dalších změn , které vytvoří prostor k šíření hříchů.  VŠECHNY  TYTO  OHAVNOSTI  BUDE  ZAVÁDĚT  VE  JMÉNU  SVOBODY.  PAK  BUDE  ODSTRANĚN  NOVÝ  ZÁKON  A v kostelích zůstane dočasně jen Starý zákon.  JMÉNO  JEŽÍŠ  ANI  NEBUDE  DOVOLENO  VYSLOVIT!
    Budou vyprávět jen o novém mesiáši, jímž bude antikrist. Ten na veřejnosti vystoupí jako  DOBROTIVÝ  ZACHRÁNCE  LIDÍ  ŽIJÍCÍCH  V  BÍDĚ...A až získá množství lidí, ukáže své zuby: násilí, podlost a krutost, neboť je pomocníkem satana a je jím posedlý. Nechá se uctívat, jako by byl Bohem a jeho úřad bude v chrámu v Jeruzalémě. Jeho sochy zaplaví svět a kdo ho nebude uctívat, toho dá zabít.
    Ale náš nebeský Otec zkrátí jeho vládu, která vyvolá i třetí světovou válku. Po třech dnech temnoty  nastane okamžitě Druhý příchod Ježíše Krista, zničení antikrista, falešného proroka a svázání satana.
    Mé drahé děti, teď nechejte otevřené jen vaše duchovní oči, vaše tělesné oči zavřete.
  (Regina 2/2017)
                                                                 
        Z KNIHY „POSELSTVÍ MILOSRDNÉ LÁSKY MALIČKÝM DUŠÍM“

    Markéta:(rozjímání)“Maria, milá jako ranní červánky. Zářivá, jako polední slunce. Něžná, jako krásný jarní podvečer. MARIA! Rychlá přispět nám ku pomoci. Maria, mocná a mateřská. Ochrano utiskovaných po celém světě! Maria! Učitelko lásky! Ó má Matko, kdo by Tě mohl nemilovat? TY JSI PŘÍMÁ CESTA K NEBI. Jemné světlo, které osvěcuje naši cestu posetou léčkami. Když nás život zraňuje a naše ústa v bolestném úpění vysloví to požehnané jméno „Maria! Maminko!“ Ty rychle odpovíš pomocí, jejíž velikost měříme v láskyplném odevzdání, které v nás zavládne po hrozné bolesti, jež nás mučila...“
    Ježíš:“Ano, Maria ryzí skvost Mého nebe! PROSTŘEDNICE MEZI MNOU A LIDMI! STRUŽKA, KTEROU VYTÉKAJÍ MÉ MILOSTI AŽ K POZEMSKÝM DĚTEM. Maria, zářící Hvězda, kralující nad všemi dušemi v nebi a na zemi! NEPŘEHLÍŽEJTE JEJÍ MOC, NEBOŤ JE NESMÍRNÁ! PRÁVĚ SKRZE NI BUDE ZLÝ DUCH PORAŽEN!
     Posuďte podle toho důležitost modlitby k Marii! Skutky lidí získávají na ceně, když jsou vykonány v Ní a skrze Ni. Mé srdce plesá radostí, když Mně svýma mateřskýma rukama nabízí vaše dary. Kdybyste lépe znali Srdce své milé Matky, tak byste si více cenili daru Mé lásky.
MILUJTE JI, ODEVZDEJTE SE JÍ. Je Mi daleko příjemnější vás přijímat jejíma rukamaDovedete si představit, že bych vás mohl odmítnout, jestliže Mne ona žádá o pomoc a přispění pro vás?
     Je Mi smutno, když vidím svou neposkvrněnou Matku tak  ZANEDBÁVANOU  dokonce i ve vašich kostelích. VZDÁVEJTE JÍ POCTU, KTERÁ JÍ PRÁVEM NÁLEŽÍ. Je Matkou Mojí i vaší. Pojítkem mezi námi. Budu milostivý k těm, kteří budou mít skutečnou lásku k té, KTERÁ NEPŘESTÁVÁ PROSIT ZA VŠECHNY! Ona je pilířem Mé církve. Nic neuniká jejímu bdělému zraku.  NEPŘÍTELI JE HROZNÁ!  SVĚŘTE  SE  MARII,  ona Mi přednese vaše bolesti, vaše starosti i radosti.  MĚJTE K NÍ DŮVĚRU!  MILUJTE  JI  TAKOVOU  LÁSKOU,  JAKOU  MILUJETE  MNE.  Nebudu pro to ani trochu žárlivý.“

                               FATIMA  A  JEJÍ  PŘEDCHŮDCE
                                 (fr. Štěpán Maria Filip OP)

     Dne 13.května 2010 ukončil těmito důraznými slovy papež Benedikt XVI. před šesti lety své kázání ve Fatimě: "Kéž těchto sedm let, která nás dělí od stého výročí zjevení, urychlí předpovídané vítězství Neposkvrněného Srdce Mariina ke slávě Nejsvětější Trojice." Nyní máme rok 2016 a od stého výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě nás tak dělí již pouhý rok.
   Tento rok vigilie - předvečeru velkého fatimského výročí je zároveň rokem třístého výročí úmrtí sv. Ludvíka Marie Grigniona z Monfortu, kněze a dominikánského terciáře, velkého ctitele Panny Marie a autora slavného díla  O  PRAVÉ  POBOŽNOSTI  K  PANNĚ  MARII,  známého také pod názvem  O  PRAVÉ  MARIÁNSKÉ  ÚCTĚ,  jež patří k nejznámějším a nejrozšířenějším knihám o Panně Marii, předchází výročí fatimskému: tak trochu jako sv. Jan Křtitel předcházel Krista.
   O Fatimě bylo právem řečeno, že mezi moderními zjeveními je bezpochyby zjevením nejvíce prorockým. Obdobně ten, kdo četl Grignionův knižní klenot "O pravé mariánské úctě", musí konstatovat, že se nejedná o pouhé zbožné čtení, ale   O  TEXT,  KTERÝ  NESE  JASNOU  PEČEŤ  CHARISMATU  PROROCTVÍ,  tedy toho zvláštního daru Ducha Svatého, kterým je proroctví.

          Prorocký pohled sv.Ludvíka Grigniona a Fatimy na současnost.
    Jaký je prorocký pohled sv.Ludvíka na přítomnost? Můžeme říci, že  JE  VELMI  KRITICKÝ  AŽ  TRAGICKÝ!  Jako nejvýraznější příklad můžeme uvést část jeho modlitby o apoštoly posledních časů, nazývané také  ŽHOUCÍ  MODLITBOU::"Je čas, Pane, abys jednal, neboť  ROZMETALI  TVŮJ  ZÁKON,  ...PŘESTUPUJE  SE  TVŮJ  BOŽSKÝ  ZÁKON,  TVÝM  EVANGELIEM  SE  POHRDÁ,  OPOUŠTÍ  SE  TVOJE  NÁBOŽENSTVÍ,  PŘÍVALY  ZVRÁCENOSTÍ  ZAPLAVUJÍ  CELOU  ZEMI  A  STRHÁVAJÍ  I  TVÉ  SLUŽEBNÍKY...OHAVNOSTÍ  JE  ZPUSTOŠENÁ  CELÁ  ZEMĚ.  BEZBOŽNOST  JE  NA  TRŮNU.  TVOJE  SVATYNĚ  JE  ZNESVĚCOVÁNA,  OHAVNOST  PRONIKLA  AŽ  NA  SVATÉ  MÍSTO.  Bože spravedlivý, Bože odplaty, necháš všechno takto zpustnout?  SPĚJE  VŠECHNO  KE  KONCI  JAKO  SODOMA  A  GOMORA?  Umlkl jsi navždy? Není už potřeba, aby se dála Tvá vůle jak v nebi tak na zemi, aby přišlo Tvé království?"  Tato Grignionova žhoucí slova plně odpovídají naší situaci.
    Jaký je pak prorocký pohled Fatimy na současnost? Ne nepodobný Grignionovu. Připomeňme si, co Panna Maria odhalila Lucii, Františkovi a Hyacintě, třem pasáčkům, při svém třetím zjevení dne 13.července 1917: Jak je známo, první tajemství odhaluje hrůzné vidění pekla - mnozí lidé žijí tak, že jako jiskry při velkém požáru  PADAJÍ  DO  PEKLA.  V druhém tajemství pak Panna Maria mluví o  URÁŽENÍ  BOHA  A  JEJÍHO  NEPOSKVRNĚNÉHO  SRDCE.
                          Grignionovo a fatimské proroctví budoucích trestů
    Toto ostré vidění současnosti je odrazovým můstkem pro proroctví ohledně budoucnosti. Podobně jako v biblických proroctvích nechybí ani v našem případě dvojí proroctví:  BUDOUCÍHO  TRESTU  A  BUDOUCÍ  SPÁSY.
    Co se týká budoucích trestů, je zvláště obsažné fatimské tajemství. Můžeme znovu připomenout  VIDĚNÍ  PEKLA,  II. SVĚTOVÁ  VÁLKA  A TO,  JAK  RUSKO  ROZŠÍŘÍ  SVÉ  KOMUNISTICKÉ  BLUDY  PO  SVĚTĚ,  BUDE  PODNĚCOVAT  VÁLKY  A PRONÁSLEDOVÁNÍ  CÍRKVE.
    Sv. Ludvík Maria Grignion mluví obdobně o  OHNI  BOŽÍHO  HNĚVU,  KTERÝ  VŠECHNO  SPÁLÍ  NA  POPEL.  Jistě, tato proroctví trestů jsou podmíněna, jako bylo podméněno proroctví Jonášovo o zničení Ninive, a zacílená ke spáse,  ABY  VYBURCOVALA  LIDI  K  POKÁNÍ.  Na rozdíl od Ninivanů se však lidé naší doby na pokání nedali, a tak se tato proroctví bohužel už plní.

                         Grignionovo a fatimské proroctví budoucí spásy
    Naštěstí poslední slovo nepatří nám, slabým a hříšným lidem, ale Bohu a jeho proroctví spásy. Obojí, jak Grignionovo tak fatimské poselství se shodují v podtržení výsadního postavení Panny Marie v těchto proroctvích spásy.
    Sv. Ludvík Maria píše o  ŠŤASTNÉ  DOBĚ  A  VĚKU  MARIINĚ,  který má vystřídat současnou dobu hříchu. Mluví tak o té "šťastné době, v níž úchvatná Maria bude ustanovena za Paní a Vládkyni srdcí, aby je plně podřídila vládě svého velikého a jedinečného Ježíše...Přijde totiž Duch Svatý, protože nalezne svou drahou Snoubenku Marii jakoby znovu vytvořenou v duších lidí.."  Důležitou úlohu zde budou hrát velcí světci,  "naplněni Duchem Svatým a zcela oddaní úctě Mariině, jejichž prostřednictvím vykoná tato přesvatá Panovnice obrovské divy ve světě, aby zde zničila hřích a na království zkaženého světa založila království Ježíše Krista, svého Syna..."
    Co se týká Fatimy, můžeme zde připomenout slova z druhého tajemství: "Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý otec mi zasvětí Rusko, které se obrátí, a světu bude dopřáno údobí míru."

                                Náš podíl na triumfu Božím a Panny Marie
   V závěrečné části naší úvahy ještě zbývá odpovědět na důležitou otázku:  CO  MÁME  DĚLAT  MY?  I zde se sv.Ludvík i Fatima shodují. Ve třetím fatimském tajemství anděl ukazuje pravou rukou na zem a silným hlasem volá: "POKÁNÍ!  POKÁNÍ!  POKÁNÍ!"  Máme tedy mít tohoto ducha pokání,  KTERÝ  NÁS  VEDE  K  LÍTOSTI  NAD  HŘÍCHY,  K  ČASTÉ  SVATÉ  ZPOVĚDI  A  K  OBĚTEM  ZA  OBRÁCENÍ  HŘÍŠNÍKŮ  a  na smír hříchů proti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie: Panna Maria zde zdůrazňuje svaté smírné přijímání o prvních sobotách v měsici.
    Sv. Ludvík Maria, mezi jehož díla patří i kniha  PODIVUHODNÉ  TAJEMSTVÍ  SVATÉHO  RŮŽENCE,  JÍMŽ  SE  PŘIČIŇUJEME  O  SVOU  SPÁSU,  i Panna Maria Fatimská, která se třem dětem zjevuje s růžencem v rukou a představuje sebe samu jako Královnu posvátného růžence,  dále  VYZDVIHUJÍ  MODLITBU  RŮŽENCE  JAKO  "MOCNOU  ZBRAŇ  VÍTĚZSTVÍ"!
    Pokud se o toto všechno snažíme, patříme podle Grignionova vyjádření k "pravým dětem a služebníkům Mariiným", a nikoliv k dětem Beliálovým - k otrokům satanovým a přátelům světa. Přispíváme tím k tomu, aby se naplnil Mariin příslib: "NAKONEC  MÉ  NEPOSKVRNĚNÉ  SRDCE  ZVÍTĚZÍ!"
 (Světlo č.35/2016)
                                  HODINA MILOSTI PRO SVĚT   
      Dne 8.prosince 1947 při zjevení v domě v Montichiari vyslovila Panna Maria toto přání:
    "Přeji si, aby se každoročně 8.prosince od 12 do 13 hodin konala  HODINA  MODLITEB  ZA  SVĚT.  Tato pobožnost zajistí mnoho duchovních i tělesných milostí. Náš Pán, můj Božský Syn, chce lidem darovat přemíru svého slitování, když se dobří budou modlit za své hříšné bratry.
     Sdělte Svatému otci, že si přeji, aby tato hodina milosti byla oznámena celému světu a po celém světě se rozšířila. Ten, kdo nemůže navštívit svůj farní kostel, ať se modlí doma v poledne a také obdrží mnoho milostí.
    Brzy poznáte velikost této hodiny milosti. Pro všechny děti, které dopřejí této prosbě sluchu a vezmou si ji k srdci, mám připravenu plnost milostí. Stále existují tiší a skrytí prosebníci a oběti za hříšné duše, kteří svolávají milosrdenství našeho Pána na tuto zem. Nyní je hodina modliteb, hodina dobrého příkladu, hodina oběti a věrnosti a odvážného přičinění.
Modlitba, oběti a pokání tak mnoha duší  ZABRAŇUJÍ  TOMU,  ABY  NA  LIDSTVO  DOPADL  SOUD  BOŽÍ  SPRAVEDLNOSTI !
HOŘÍM  LÁSKOU  A  ŽÁDÁM  MODLITBY  ZA  ZÁCHRANU  SVĚTA!
     Kdybyste věděli, jak MNOHO MÝCH DĚTÍ JDE CESTOU ZÁHUBY !  I CÍRKEV  JE  VE  VELKÉM  NEBEZPEČÍ !
Doba je stále více zlověstná. Nesu ve svém srdci utrpení mnoha nemocných a trpících, abych je přivedla k větší svatosti. Jsem Matka plná lásky ke svým dětem!
      BUDE  TO  8.  PROSINCE,  KDY  NEPOSKVRNĚNÉ  POČETÍ  ROZDRTÍ  HADOVU  HLAVU!"
               (Světlo 49/2015)

                             Z KNIHY „O PRAVÉ MARIÁNSKÉ ÚCTĚ“
                               Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu

     Maria od Boha přijala dalekosáhlou vládu v duších vyvolených. Bůh, který jí dal moc nad svým jednorozeným Synem, dal jí také moc nad svými dětmi osvojenými, a to nejen co se týče těla, ale také pokud jde o duši. Maria JE  KRÁLOVNA  NEBE  I  ZEMĚ  PROSTŘEDNICTVÍM  MILOSTÍ, STEJNĚ  JAKO  JEŽÍŠ  JE  JEJICH  KRÁLEM  SVOU  PŘIROZENOSTÍ  A  SILOU,  JÍŽ  SI  PODROBUJE  VŠECHNO.
Maria je pro lidi nezbytná, aby dosáhli posledního cíle. Maria byla nezbytná i pro Boha, a sice tzv. Podmínečnou nutností, to znamená proto, že to tak sám chtěl, tím spíše je nezbytná pro lidi.
    Nemít úctu a lásku k Panně Marii je neomylnou známkou zavržení i podle Aecolampadia a jiných bludařů. A naopak, BÝT  JÍ  ZCELA  A  OPRAVDOVĚ  ZASVĚCEN  A  UCTÍVAT  JI  JE  NEOMYLNOU  ZNÁMKOU  VYVOLENÍ.
     Učený a zbožný Suárez z Tovaryšstva Ježíšova a někteří jiní nezvratně dokazovali, že  MARIÁNSKÁ  ÚCTA  JE  KE  SPÁSE  NEZBYTNÁ! Dokazují to učení církevních Otců a dokazují to předobrazy a výroky Starého a Nového Zákona, potvrzují to mínění a příklady svatých, poučuje nás a svědčí o tom i rozum a zkušenost. Ano, i ďáblové a jejich přívrženci  byli její mocí často donuceni přiznat pravdy i proti své vůli. Mohl bych tu citovat mnoho příběhů, které dokazují tuto pravdu. Jedna událost se uvádí v letopisech svatého Dominika. Poblíž Carcassone, kde kázal růženec, byl jeden nešťastný bludař posedlý patnácti tisíci démony. Ti byli z rozkazu Panny Marie donuceni k svému zahanbení vyznat mnoho velkých a potěšujících pravd o úctě k nebeské Královně, a to s takovou silou a jasností, že když ji uctíváme aspoň trochu, nemůžeme neprolévat slzy radosti, když čteme tento věrohodný příběh obsahující  OSLAVNOU  ŘEČ,  KTEROU  MUSEL  ĎÁBEL  PROTI  SVÉ  VŮLI  PRONÉST  O  MARIÁNSKÉ  ÚCTĚ.
     Ačkoliv jsem prohledal celou objemnou sbírku citátů ze svatých Otců a Učitelů, abych dokázal tuto pravdu, uvedu jen jeden z nich, abych nebyl rozvláčný: „ÚCTA  K  TOBĚ,  POŽEHNANÁ  PANNO,  JE  V  JISTÉM  SMYSLU  ZÁRUKOU  SPÁSY,  KTEROU  BŮH  DÁVÁ  TĚM,  KTERÉ  SI  PŘEJE  SPASIT“, říká sv.Jan Damašský.
      Jediná Maria nalezla u Boha milost bez pomoci jiné stvořené bytosti. Všichni, kdo od té doby nalezli a naleznou u Boha milost, naleznou ji jen skrze Marii. Maria byla plná milostí, když Ji pozdravil archanděl Gabriel, a Duch Svatý Ji naplnil v milostí v překypující míře, když Ji nevýslovným způsobem zastínil.  BŮH  JI  TEDY  UČINIL  JEDINOU  SPRÁVKYNÍ  SVÝCH  POKLADŮ  A  ROZDAVATELKOU  SVÝCH  MILOSTÍ,  aby zušlechťovala, vyvyšovala a obohacovala ty, které chce, aby je uváděla na úzkou cestu k nebi. Jedině Marii dal Bůh klíče od sklípku božské lásky a  MOC  VSTUPOVAT  NA  NESMÍRNĚ  VZNEŠENÉ  A  TAJEMNÉ  CESTY  DOKONALOSTI  A  PŘIVÁDĚT  NA  NĚ  OSTATNÍ.
       Všichni bohatí z lidu, abych použil výrazu Ducha Svatého podle výkladu sv.Bernarda, se k Tobě budou pokorně obracet se svými prosbami po celá staletí,  A  ZVLÁŠTĚ  NA  KONCI  SVĚTA!  To znamená, že všichni světci, duše nejbohatší na milosti a ctnosti, se budou neúnavně modlit k Panně Marii, aby stále žili v Její přítomnosti, řídili se Jejím dokonalým příkladem a ZAKOUŠELI JEJÍ VELKOU POMOC!
      ŘEKL  JSEM,  ŽE  TO  NASTANE  ZVLÁŠTĚ  NA  KONCI  SVĚTA,  a to už brzy, protože Bůh se svou svatou Matkou způsobí,  ŽE  POVSTANE  MNOHO  VELKÝCH  SVĚTCŮ  A  SVĚTIC,  kteří svou svatostí převýší skoro všechny ostatní svaté, tak jako libanonské cedry převyšují keříčky. Tak to bylo zjeveno jedné svaté duši Marii des Vallées (slavná mystička , zemřela r. 1656), jejíž život popsal P.de Renty. Tyto duše budou jedinečným způsobem uctívat Pannu Marii. Jednou rukou budou přemáhat , porážet a drtit bludaře s jejich bludy, rozkolníky s jejich rozkoly, modláře s jejich modlami a hříšníky s jejich bezbožností. Druhou rukou budou stavět chrám pravého Šalamouna a tajemné Boží město, to znamená Pannu Marii, kterou svatí Otcové nazývají chrámem Šalamounovým a Tajemným městem Božím. Slovem i příkladem  BUDOU  VŠECHNY  LIDI  PŘITAHOVAT  K  PRAVÉ  MARIÁNSKÉ  ÚCTĚ.  Získají tím mnoho nepřátel, ale také mnoho vítězství a slávy samotného Boha!
      Tyto velké duše, plné milosti a horlivosti, budou vyvoleny,  ABY  SE  POSTAVILY  NA  ODPOR  BOŽÍM  NEPŘÁTELŮM,  KTEŘÍ  BUDOU  KŘIČET  ZE  VŠECH  STRAN!   SKRZE  MARII  SPÁSA  SVĚTA  ZAČALA  A  SKRZE  MARII  MÁ  BÝT  DOKONÁNA. Maria se při prvním příchodu Krista moc neprojevovala, aby lidé, ještě málo osvícení a poučení o osobě Jejího Syna, se nevzdalovali od pravdy, kdyby příliš silně lnuli k Marii. Ale při KRISTOVĚ  DRUHÉM  PŘÍCHODU  MÁ  DUCH  SVATÝ  ZPŮSOBIT,  ŽE  MARIA  BUDE  POZNÁVÁNA  A  ZJEVOVÁNA,  ABY  BYL  POZNÁVÁN  A  MILOVÁN  JEŽÍŠ  KRISTUS  a  aby se Jemu sloužilo. Už neexistuje důvod, který vedl Ducha Svatého k tomu, aby svou Snoubenku skrýval během Jejího pozemského života a aby Ji tak málo zjevoval při hlásání evangelia.
      Bůh tedy chce  V  TĚCHTO  POSLEDNÍCH  ČASECH  ZJEVIT  A  ODHALIT  TAJEMSTVÍ  PANNY  MARIE,  KTERÁ  JE  VRCHOLNÝM  DÍLEM  JEHO  RUKOU:
1. Maria se na tomto světě skrývala a ve své HLUBOKÉ  POKOŘE se považovala za méně než prach.
2. Protože Maria je vrcholným dílem Božích rukou jak v nebi svou slávou, tak milostí zde na zemi. Bůh chce být za to na zemi od lidí chválen a oslavován.
3. Protože Maria je jitřenkou, která předchází a dává zářit Slunci spravedlnosti, kterým je Kristus, musí lidé nejdříve pochopit Pannu Marii, aby poznali a pochopili Krista.
4. Protože Maria je cestou, po níž k nám Kristus přišel poprvé, bude Maria opět cestou,  AŽ  K  NÁM  KRISTUS  PŘIJDE  PODRUHÉ,  i když to nebude týmž způsobem.
5. Protože Maria je spolehlivým prostředkem a přímou a neposkvrněnou cestou, aby  LIDÉ  DOŠLI  KE  KRISTU  A  DOKONALE  HO  NALEZLI,  MUSÍ  DUŠE,  KTERÉ  MAJÍ  ZAZÁŘIT  SVATOSTÍ,  NALÉZAT  KRISTA  SKRZE  MARII.  Kdo nalezne Marii, nalezne život, to je Krista, KTERÝ  JE  CESTA,  PRAVDA  A  ŽIVOT. Ale člověk nemůže nalézt Marii, když Ji nehledá, a nemůže Ji hledat, když Ji nezná. Neboť nehledáme, to co neznáme a ani po tom netoužíme. Je tedy více než kdy jindy nutné poznávat Marii, aby byla co nejvíce oslavována Nejsvětější Trojice.
6. Maria má  V  TĚCHTO  POSLEDNÍCH  DOBÁCH  více než kdy jindy zazářit milosrdenstvím, mocí a milostí: milosrdenstvím,  ABY  PŘIVÁDĚLA  ZPÁTKY  UBOHÉ  HŘÍŠNÍKY  A  ZBLOUDILCE  a  láskyplně je přijímala, když se obrátí  a  BUDOU  SE  VRACET  DO  KATOLICKÉ  CÍRKVE.
Dále má Maria  ZAZÁŘIT  MOCÍ  PROTI  NEPŘÁTELŮM  BOŽÍM,  modlářům, rozkolníkům,  MOHAMEDÁNŮM,  ŽIDŮM  a  zatvrzelým bezbožníkům, KTEŘÍ  ROZPOUTAJÍ  HROZNOU  BOUŘI,  ABY  SVEDLY  VŠECHNY,  KDO  SE  JIM  POSTAVÍ  NA  ODPOR,  A  ABY  JE  PŘEMOHLI  SLIBY  A  HROZBAMI.  A nakonec Maria zazáří milostí, aby povzbuzovala a posilovala Kristovy udatné vojíny a věrné služebníky, kteří budou bojovat za Jeho zájmy.
7. A Maria se  MUSÍ  STÁT  PRO  ĎÁBLA  A  JEHO  SLUHY  STRAŠLIVOU  JAKO  VOJSKO  SEŘAZENÉ  K  BOJI,  ZEJMÉNA  V  TĚCHTO  POSLEDNÍCH  ČASECH.  Ďábel bude totiž dobře vědět,  ŽE  MU  ZBÝVÁ  MÁLO  ČASU,  aby uvrhl duše do záhuby, a proto každým dnem  BUDE  NÁSOBIT  SVÉ  ÚSILÍ  A  ÚTOKY.  BRZY  VYVOLÁ  KRUTÁ  PRONÁSLEDOVÁNÍ  A  BUDE  STROJIT  ZRÁDNÉ  ÚKLADY  VĚRNÝM  SLUŽEBNÍKŮM  A  PRAVÝM  DĚTEM  PANNY  MARIE,  které přemáhá obtížněji než ostatní.  TATO  POSLEDNÍ  KRUTÁ  PRONÁSLEDOVÁNÍ   ĎÁBLOVA  STÁLE  POROSTOU  AŽ  DO  NÁSTUPU  VLÁDY  ANTIKRISTOVY  a  zejména na ně se vztahuje ona první slavná Boží předpověď prokletí vynesené proti hadovi v pozemském ráji.„Nepřátelství položím mezi tebe a ženu, mezi tvé a Její semeno. Ona potře tvou hlavu, zatímco ty budeš strojit úklady její patě.“ Je vhodné, abychom zde tu předpověď vysvětlili k větší slávě Panny Marie, ke spáse Jejích dětí a k ďáblovu zahanbení.
     Bůh učinil a vytvořil pouze jediné nepřátelství, a to nesmiřitelné, které potrvá, ba poroste až do konce. Je to nepřátelství mezi Marií, Jeho důstojnou Matkou a ďáblem, mezi služebníky a dětmi Panny Marie a mezi dětmi a přívrženci Luciferovými. MARIA, SVATÁ MATKA BOŽÍ JE TEDY NEJSTRAŠNĚJŠÍM NEPŘÍTELEM, KTERÉHO BŮH POSTAVIL PROTI ĎÁBLOVI! Hned od doby pozemského ráje, i když Maria byla tehdy pouze v Boží mysli, dal Jí Bůh samotné tolik nenávisti proti tomuto prokletému nepříteli Boha, tolik důmyslu k odhalení zloby tohoto starého hada a tolik síly k přemožení, svržení a zničení tohoto pyšného bezbožníka,  ŽE  SE  JÍ  ĎÁBEL  BOJÍ  NEJEN  VÍC  NEŽ  VŠECH  ANDĚLŮ  A  LIDÍ,  ale v jistém smyslu  i  VÍCE  NEŽ  SAMOTNÉHO  BOHA.  Satan se bojí Panny Marie dokonce více než samotného Boha především proto, že ve své pýše trpí nekonečně víc, když je přemáhán a trestán nepatrnou a pokornou služebnicí Boží. Její pokora ho pokořuje víc než moc Boží.
     Za druhé je to proto, že Bůh dal Marii tak velikou moc proti ďáblům, že se Jejího jediného vzdechu pro některou duši bojí víc než proseb všech svatých a Její jediné pohrůžky více než všech ostatních muk, jak byli  ČASTO  PROTI  SVÉ  VŮLI  DONUCENI  PŘIZNAT  ÚSTY  POSEDLÝCH  OSOB.  Čeho Lucifer pozbyl pýchou, to Maria získala pokorou. Co Eva zavrhla a čeho pozbyla neposlušností, Maria zachránila poslušností. Pokorná Maria bude vítězit nad tímto pyšným satanem, a to tak velkolepě,  ŽE  ROZDRTÍ  JEHO  HLAVU,  SÍDLO  ZPUPNOSTI!  MARIA  VŽDYCKY  ODHALÍ  JEHO  HADÍ  ZLOMYSLNOST  A  ODKRYJE  JEHO  PEKELNÉ  ÚKLADY.  ZMAŘÍ  JEHO  ĎÁBELSKÉ  PLÁNY  A  AŽ  DO  KONCE  ČASŮ  BUDE   CHRÁNIT  SVÉ  VĚRNÉ  SLUŽEBNÍKY
     Avšak Mariina moc nade všemi ďábly se  ZASKVÍ  ZVLÁŠTĚ  V  POSLEDNÍCH  DOBÁCH. Tehdy satan nastrojí úklady Její patě, to znamená Jejím pokorným nevolníkům a chudým dětem, které Mari povzbudí, aby mu vypověděli válku. V očích světa budou nepatrní a ubozí a budou přede všemi poníženi jako pata. Bude se po nich šlapat a budou utlačováni. Zato však budou bohatí Božími milostmi, které jim Maria bude hojně rozdávat. Svou svatostí budou před Bohem velmi vyvýšení a velicí. Svým nadšením předčí všechny lidi a budou tak silně opřeni o Boží pomoc, že s pokorou své paty, ve spojení s Marií, ROZDRTÍ  HLAVU  PEKELNÉHO  HADA  A  NASTOLÍ  VÍTĚZSTVÍ  JEŽÍŠE  KRISTA.“
     „AŽ  SE  LIDÉ  NA  CELÉM  SVĚTĚ  BUDOU  MODLIT  SVATÝ  RŮŽENEC  PANNY  MARIE,  BUDE  SATAN  TÍMTO  ŘETĚZEM  SPOUTÁN.“
         (Úmysl kardinála Burka: útok na nebe - aby se všichni lidé modlili růženec!)

                         OSLAVIL  JSEM  SVOU  SVATOU  MATKU!
                        Poselství Ježíše dceři ANO - 26. května 2001

    Má dcero, kterou miluji, všechny mé děti, ať jsou zde v tomto místě lásky. I když se netěší přízni zjevení mé svaté Matky,  ONA  JE  PŘÍTOMNA  VŠUDE  KDE  JE  SYN.  Já jsem ve vás, mé drahé děti, v každém z vás. I když vy mě ani ji nemůžete vidět, my jsme ve vás.
    Vy, které se těšíte přízní zjevení mé svaté matky, jak jste šťastny, že cítíte její milosti. Její požehnání sestupují na vás, aby vám dala vyrůst ve mně. Vše je pro mne, ne pro její slávu. To já oslavuji svou Matku, má Matka oslavuje mne. Ona je Paní mé svaté Slávy.
    Já Ježíš vás žádám,  ABYSTE  MILOVALI  TU,  KTERÁ  DALA  SVŮJ  ŽIVOT,  ABY  VÁM  DALA  POZNAT  LÁSKU!  Láska přišla na svět skrze její ANO.  Toto Ano je slavné skrze mne. Já jsem ten, který je v jejím panenském lůně. Život mé Matky je můj Život; skrze mou přítomnost se její život stal mým ŽIVOTEM.  Já jsem Světlo světa.  PŘIŠEL  JSEM  NA  SVĚT  SKRZE  ANO  MÉ  SVATÉ  MATKY.  To ona se dává poznat bezmeznou láskou, aniž by rozlévala svou slávu, abyste poznali, že je Matkou mé svaté Přítomnosti v každém z vás. To skrze mou Matku mne znáte.  TO  SKRZE  MOU  MATKU  SE  UČÍTE  MNE  MILOVAT!  To skrze mou Matku jste v konání skutků lásky.  TO  ONA  SE  PŘIMLOUVÁ  U  DUCHA  SVATÉHO,  ABYSTE  DOSTALY  MILOSTI  LÁSKY,  které vám dávají vyrůst v lásce.
    Duch Svatý je  VŠEMOHOUCNOST.  On je tu, který ji přichází přikrýt svým stínem, aby tak Život byl počat v ní.  TICHÁ  A  POKORNÁ  SRDCEM,  MÁ  MATKA  JE  TA,  KTERÁ  OZAŘUJE  MOU  PŘÍTOMNOST  V  NÍ.  Já se v ní cítím naprosto dobře.
    Když andělé opěvují slávu mé Matky, jsou tak okouzleni její přítomností ve mně, že ji neustále chválí.  JEJÍ  SLÁVA  JE  VELKÁ!  Ona je a bude po celou věčnost  TA  NEJSLAVNĚJŠÍ  ZE  VŠECH  SVĚTIC  A  SVĚTCŮ!  Nikdo z tohoto světa nebude mít její slávu. Vše je skrze mne, jejího Slavného Syna.
    Mé děti, které miluji, vězte že má Matka - vaše Matka  JE  TA  NEJVĚTŠÍ  PANÍ  CELÉHO  SVĚTA!  Ani ten největší, ani ten nejvznešenější z mých andělů není větší než ona.  Ona je tak čistá, tak bělostná, že bělost sněhu je jen bělavá vedle její bělosti! Duše mé Matky je nade vším. Není jí nic rovného!  VELKÁ  A  SVATÁ  JE  JEJÍ  DUŠE!  Nic nemohlo pošpinit duši mé svaté a čisté Matky! Nic z celého stvoření, žádný tvor, žádný anděl, není krásný ve srovnání s krásou mé Matky! Její krása je tak dokonalá, že byste na ni mohly hledět jen s bělostí vaší duše. Jak mnoho jich vidělo mou svatou Nebeskou Matku a nemohlo popsat její krásu! Krása mé Matky je  tak velká, že duše nenachází slova a výrazy, aby o ní mohla mluvit!
    Je potřeba, aby duše žila tuto krásu, aby se jí nechala proniknout! Já, její Syn, jsem tak užaslý nad krásou mé Matky, že to rozradostňuje celou mou bytost!  JAK  BUDETE  ŠŤASTNÉ, MÉ  DĚTI,  AŽ  UVIDÍTE MOU  SVATOU  MATKU  V  CELÉ  JEJÍ  SLÁVĚ!  Žádné dítě na zemi nemohlo vidět její krásu takovou jaká je v nebi!
    Vaše Ano lásce je tak důležité. Vidíte jak velká bude odměna, mé děti? Miluji vás, já Ježíš Láska, tvůj Ježíš Láska. Amen


                    121. Poselství Ježíše ze dne 11. listopadu 2016.
                             Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko)

  ŽIJTE V NEUSTÁLÉ PŘIPRAVENOSTI, NEBOŤ NEZNÁTE DEN ANI HODINU
    Moje drahé děti, vyvolení mého srdce,
čas je krátký. Už jsem vám všechno řekl. Proroctví se již naplňují. Zanedlouho přijde velké pronásledování křesťanů a ani vy nezůstanete mimo ně (myslí se Maďarsko).
     Moje děti, teď Mě od vás oddělí skrze velké světové náboženství, skrze falešnou jednotu. Mše svaté se budou sloužit jen v úkrytech. Oficiální církev bude v kostelech vyhlašovat falešné učení. Mnozí z mých kněží se postaví na stranu antikrista, neboť chtějí s ním spolupracovat, aby si vybudovali své kariéry, a jen málo z nich věrně vytrvá u Mne. Vy za nimi nikdy nechoďte, udržujte si od nich odstup! Běda těm, kteří Mě opustí. Jsou to synové zatracení, a protože Mě před lidmi zapřou, tak i Já je zapřu před mým Otcem.
     Moji maličcí. Nepřijímejte nikdy falešné učení, přijímejte jen pravdivá, čistá evangelia, která jste až dosud poznali z Písma svatého. Tito lidé, kteří učí kacířství, a ti, kdo je následují, Mě ve svém srdci znovu poplivají, vysmějí se Mi, trním Mě korunují, zbičují a ve své duši Mě ukřižují. Velký bude jejich trest na onom světě.
     S těmi, kdo Mě milují, se rozdělím o svůj kříž. Tady na zemi jsem na kříži, kde Mě můžete najít. Tam dostanete nejvíc milostí, když se pod mým křížem chytnete ruky vaší bolestné Nebeské Svaté Matky a odevzdáte Mi svůj život, abyste se sjednotili s mým mučivým utrpením a s mou smrtí na kříži, a obětovali jste všechna vaše utrpení jako oběť k záchraně duší.
     ČAS  JE  KRÁTKÝ,  MÁ  SLOVA  SE  NAPLNÍ!  Život je nekonečný.  ČIŇTE  POKÁNÍ  A  VĚŘTE  EVANGELIU!!!  PŘICHYSTEJTE  SE  NA  ZÚČTOVÁNÍ,  JEMUŽ  SE  NIKDO  NEMŮŽE  VYHNOUT,   neboť Já každému zaplatím podle jeho skutků.
    Tak se přichystejte na Advent: myslete na velké setkání se Mnou, až budete stát přede Mnou ve Světle do Světla. Smrt neexistuje, jen vystoupíte ze svého pomíjivého těla, které je z prachu a stane se prachem, a uvidíte Mě ve slávě. Tehdy se před vámi promítne celý váš život spolu se všemi, i maličkými a zdánlivě bezvýznamnými částmi a vydáte Mi účet o svých rozhodnutích. Proto vás prosím, abyste se už teď, v každém okamžiku svého života, na toto zúčtovaní chystali a v každé životní situaci se rozhodli tak, jak bych se na vašem místě rozhodl Já a moje Nejsvětější Matka.
    Žijete-li pravdivou, čistou, nesobeckou láskou a vždy hledáte mou vůli, tak už zde na zemi můžete žít v životní svatosti a budete velmi šťastní, až se se Mnou setkáte. V Písmu svatém jsem prosil: Žijte v neustálé připravenosti, neboť neznáte den ani hodinu. Tato připravenost neznamená, že byste se zřekli štěstí života, které vám dávám Já, ale jen  PEVNÉ  ZDRŽOVÁNÍ  SE  HŘÍCHŮ.
     Já jsem Bůh Vykupitel, vaše jediná radost, ten, který jsem vás tak miloval, že jsem svým mučivým utrpením a svou smrtí na kříži vám připravil místo v království mého Otce. Proto otevřete své srdce, přijměte Mě ve vás a dovolte, abych Já byl Pán a Král vašeho života, jenž vás přivede do věčného štěstí.
     NEBOJTE  SE  MI  ODEVZDAT  VÁŠ  ŽIVOT.   Svěřte se zcela Mně, neboť jedině Já vím, co je k užitku pro vaši duši. Sami sebe očistěte ve svátosti svaté zpovědi, v pravdivém konání pokání. To je v Adventu pro Mě nejvyšším darem. Přijměte Mě ve svatém přijímání do svého čistého srdce. Jsem Králem vaší duše, a čím více otevřete přede Mnou své srdce, tím více milostí ode Mne dostanete.  AŤ  JSEM  VE  VAŠEM  ŽIVOTĚ  NEJDŮLEŽITĚJŠÍM  a pak ode Mne dostanete vše ostatní. Chtějte Mi vyhovět jedině tím, že budete znát a v skutky obracet moje učení, svaté evangelium.
    Tak vás udělám šťastnými a v ničem nebudete mít nouzi. Tak se přichystejte na velké setkání se Mnou, které je předobrazem mého příchodu. Tak si přichystejte své srdce, abych měl příbytek, který je Mě hoden, až ve svatém přijímání přijdu k vám.
    Mé děti, k tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
                   Váš Ježíš

             ZPOVĚĎ  VÁS  OSVOBOZUJE  OD  VAŠICH  CHYB
                   Poselství Ježíše dceři ANO - 19.5.2001

    Já, Ježíš,  Syn Boha živého, miluji své děti. Vše je ve Mně láska. Láska je něco tak dobrého! Můj Nebeský Otec, který je Láska, dal svého jednorozeného Syna z lásky.
    Mé děti, když se vzájemně zraňujete, jste to vy sami, kdo trpíte. Zlo je ve vás. Já, který jsem ve vás, trpím, když vidím vaši bolest. Já vás chci k sobě přitáhnout. Pojďte ke mně, abyste pochopily, že to co vás bolí je to, že jste se vzdálily ode mne. Já, mé děti, jsem Láska. Jsem to co vám chybí: vaše vnitřní láska.
     Když ke mně přicházíte, složte do m ne svá utrpení. Já do vás vleji milosti, které vám pomohou snést vaše bolesti. Beru vaše utrpení, neboť mne nemůže nic zasáhnout. Jsem Láska. Jsem od celé věčnosti. Vy sami trpíte, mé děti. Vaše utrpení je výsledek vašich vlastních omylů. Já sám vám mohu ulehčit, mé děti, od tolikerého utrpení. Jsem ten, který zemřel z lásky k vám. To pro vás se mé Tělo potilo. Získal jsem vás v potu svého Života. Dal jsem se mému Otci za vás, které trpíte. Jsem Láska, která dala mému Otci všechna vaše utrpení; ta byla očištěna mnou, Ježíšem, Spasitelem.
    Nikdo neůže přijít k mému Otci aniž by prošel skrze mne. To já jsem nesl vaše hříchy v mém Umučení. VVše bylo učiněno skrze mne. Učinil jsem   PRO  KAŽDÉHO  Z  VÁS  ČIN  LÁSKY.  Byly jste spaseny skrze mne, vašeho Osvoboditele, abyste se staly požehnanými dětmi mého Otce.
    Mé děti, vy jste poznaly otroctví. Ano, vy trpíte skrze Adama a Evu, kteří povolili pokušení satana. Vy, ubohé děti, které trpíte kvůli tomuto prvotnímu hříchu, nesete v sobě stopu tohoto prvotního hříchu a všechno způsobilo, že jste se dopustily zase dalších hříchů. Já jsem přišel k vám, abych vás zachránil. Vy jste mrtvy Životu. Já jsem přišel, abych vám jej zase dal skrze mé svátosti.
    Mé děti, vy se můžete léčit! Můžete skrze vaše ANO, dát vašemu nitru lék který je potřebný pro lásku, která byla ve vás zraněna.  JÁ  JSEM  VÁŠ  LÉKAŘ!  NEBOJTE  SE,  já jsem všechna moc, všechna láska.  JÁ  VÁS  NEODSUZUJI,  MILUJI  VÁS!  Je jen na vás, abyste se chtěly uzdravit z vašich chyb, tím, že mi řeknete:"ANO,  JÁ  CHCI!"  Já, všemohoucí, vás mohu uzdravit. Dám vám lásku která učiní, že půjdete vpřed k životu, který začal od vašeho ANO.
    Pojďte k mým oblíbeným synům upokojit vaše zranění která ve vás bolí. Vám které trpíte dávám vše. Jsem celý váš!  ZPOVĚĎ  JE  PRO  VÁS  ZDROJEM  ŠTĚSTÍ,  ne nějakého mučení.  ZPOVĚĎ  JE  SKUTEK  ZŘEKNUTÍ  SE  ZLA!  Dostanete milosti posvěcení které uzdravují a milosti radosti, které vám dávají křídla lásky. Já, který jsem za tou mřížkou,  JSEM  V  ÚSTECH  KNĚZE.  JÁ JSEM BUDOVATEL, KTERÝ VÁS OČISTÍ OD KAŽDÉHO HŘÍCHU SKRZE VAŠI  LÍTOST.  ANO MÉ DĚTI, MILUJI  VÁS, CHCI  ABYSTE  BYLY  VŠECHNY  MÉ. Žehnejte v mém jménu, děti, tuto svátost která odnímá vaše trápení a VYMAZÁVÁ  JEJ  NA  VĚKY! Já, Láska, která je Životem v každém z vás.
    Vy jste mé děti světla. V každém z vás mé světlo svítí. Ano děti, vše se ve vás vyjasňuje. Vy, vy jste mé světlo, já vy, vy já. Amen, říkám vám,  KDO  ŽIJE  VE  MNĚ,  MÁ  ŽIVOT  VĚČNÝ!

Váš  Ježíš

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář