Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.19 VYBRANÁ POSELSTVÍ SVĚTU Č. 2                                       Č.19  VYBRANÁ POSELSTVÍ Z IRSKA Č.1.

                                                      A V BOŽÍ ŠKOLE.017.                                   Poselství Ježíše ze dne 22. listopadu 2010 v 02:00.

                                                 VELKÉ VAROVÁNÍ JE DAR Z MILOSTI.

  Má milovaná dcero,
  Jsem velmi potěšen způsobem, jakým se držíš mých slov – s úplnou vírou a poslušností. Moje láska k tobě je silná – stejně jako tvoje láska ke Mně. Cítíš Mě teď velmi blízko u svého srdce. Teď jsi se Mnou jedno, má dcero.
  Dodej si odvahu a drž se stále mé ruky. Dovol Mi tě vést a skrze tvoje slova dát lidstvu možnost, konečně pochopit pravdu dříve, než přijde Velké Varování. Toto Velké Varování, jež je dáno mým dětem z milosrdenství a z lásky jako poslední dar, se stane brzy. Během tohoto   m y s t i c k é h o   z á ž i t k u   bude každému jednomu z mých dětí ukázán jeho život, jeho hříchy a zlé skutky, a také všechny jeho jednotlivé urážky, kterých se dopustilo vůči svým bratrům a sestrám a za které je odpovědné. Ani jeden muž, ani jedna žena, ani jedno dítě nebudou vynecháni.

  Někteří budou hluboce otřeseni a zarmouceni svými hříchy a okamžitě se obrátí na Mě, jejich spravedlivého soudce, čímž se zachrání. Z lásky a lítosti budou prosit o milost.

  JINÍ BUDOU NAPLNĚNI ODPOREM A TAK ŠOKOVÁNI ZPŮSOBEM, JAKÝM BYLY ODHALENY JEJICH HŘÍCHY, ŽE DŘÍVE, NEŽ BUDOU MÍT MOŽNOST PROSIT O ODPUŠTĚNÍ,   Z E M Ř O U !

  A potom tady budou ti, kteří následují mistra klamu. Ve své hrůze, když před sebou v záblesku vidění svého minulého života uvidí zlé skutky, tak utečou. Budou se snažit skrýt, ale nebudou mít kam. Budou se krčit a hroutit, ale buď přijmou to, co viděli a poprosí o odpuštění, anebo se odvrátí a budou se svíjet v hanbě a hrůze – ale nebudou prosit o milosrdenství.

  Potom je tu absolutní hříšník. Až mu jeho hříchy budou ukázány, bude se hádat a popírat, že spáchal tyto vážné urážky proti Božím přikázáním. Bude prostě zapírat pravdu a obrátí se k temnotám věčného pekla.

                                             Nikomu neodmítnu mé milosrdenství.
  Proč to moje děti nechtějí pochopit? Když ukážou skutečnou kajícnost a touhu přijít a žít se mnou na nové zemi, kde nebe a země budou jedno, proč potom neprosí o odpuštění? Každému, kdo ukáže lítost, neodmítnu mé spravedlivé milosrdenství. A přece někteří budou tak chyceni v honbě za sobeckými cíli, že nebudou schopni pochopit následky.
  Teď se všichni probuďte. Uznejte, že jste svědky změn, způsobených zlými činy lidstva a znamení, jež byla předpověděna a jež předcházejí mému návratu na zem.
                                           Dovolte Mi, abych vás vedl do ráje.
  Prostřednictvím tohoto proroka a Knihy Pravdy vás pro moji drahocennou lásku k vám všem ještě jednou prosím, vraťte se ke Mně teď, dříve než čas vyprší. Dovolte Mi, abych vás všechny držel v náručí. Dovolte, aby moje láska proudila ve vaší mysli, vašem těle a ve vaší duši. Otevřete vaše srdce a dovolte Mi vás dovést do mého ráje na zemi, kde se budete radovat z věčného života. Proč si chcete vybrat zhoubnou cestu, která nikam nevede, když vám byla odhalena pravda?
  Moje srdce se chvěje obavami a smutkem, když myslím na mé děti, které odmítají přijmout pravdu mého slibu. Ještě jednou vám říkám,   o b r a ť t e  se  ke  Mně  a   m l u v t e   s e   M n o u.  Proste Mě, abych se vrátil do vašeho srdce. Přizpůsobím se vaší duši. Dávám tento příslib dokonce i těm nejzatvrzelejším duším. Stačí říct jedno slovo. Poproste Mě, abych vám ukázal svou přítomnost těmito slovy:

     "JEŽÍŠI, CÍTÍM SE ZTRACEN. OTEVŘI MOJE SRDCE, ABYCH PŘIJAL TVOU LÁSKU A UKAŽ MI PRAVDU, ABYCH MOHL BÝT SPASEN."

  Má varující slova nejsou hrozbou. Tyto události jsou známé od doby mé smrti na kříži. Proč si myslíte, že se to nemůže stát? Pravda je napsána v Písmu, aby ji všichni pochopili. Jako Spasitel budu jednat až do té doby, dokud nepřijdu jako spravedlivý soudce, abych konečně přivedl moje děti do mé rodiny velké lásky, radosti a štěstí, kde budou všichni žít navěky v harmonii.
  Satan a jeho následovníci budou navždy uvrženi do temnoty. Moje rodina uvidí radost a Boží nebe, ke kterému by se žádný člověk neotočil zády, kdyby jen na okamžik uzřel nepatrný záblesk toho, co slibuje – čistou radost v království mého Otce.
Modlete se, modlete se za odpuštění a vstupte do království mého Otce v slávě, kde vy a vaši milovaní budete vítáni ve světle čisté lásky.
                                        Budu bojovat, abych vás všechny získal.
  Zemřel jsem za vás všechny a budu bojovat až do skutečně poslední chvíle, abych vás všechny znovu získal a přivedl zpět ke Mně, přes všechnu temnotu zla na světě.
  Dovolte Mi, prosím, ještě jednou vám ukázat, jak vás miluji. Uchopte se mé ruky, položte si hlavu na Mou hruď a vaše jemná duše se zapálí láskou, kterou jste zapomněli.
  Vaše Láska – Spasitel Ježíš Kristus.488.                              Poselství Ježíše ze dne 12. července 2012 v 10:50.
                                                          -----------------
                    VAROVÁNÍ BUDE PRO MNOHÉ DĚSIVÁ UDÁLOST, KDY SE BUDE ZDÁT, ŽE NASTAL KONEC SVĚTA !!!

  Má drahá, milovaná dcero,
A Ť   N I K D O   N E P O D C E Ň U J E   Ú Č I N E K,   který  Varování  bude  mít  na  celé  lidstvo!
  Varování  bude  p r o  m n o h é   d ě s i v á   u d á l o s t,  kdy  se  bude   z d á t,  že   n a s t a l   k o n e c    s v ě t a !
  Mnozí budou svědky toho, co budou považovat za katastrofickou událost,  kdy   d v ě   k o m e t y   se  zdánlivě  srazí  a   e x p l o d u j í   b l í z k o   p o v r c h u   z e m s k é h o.
  Plameny ohně budou vypadat, jako kdyby na obloze vybuchl vulkán, a mnozí budou naplnění úzkostí.
  P a p r s k y   r u d é h o   o h n ě,   jsou paprsky mé krve, paprsky mého milosrdenství, dávaného všem z vás jako dar takového významu, že žádný člověk nebude schopen porozumět tomu, co se děje.
  Mnozí pocítí plamen, hořící skrze jejich těla, jako kdyby je přemohl žár slunce.
  U V N I T Ř   P O C Í T Í   S P A L U J Í C Í   H O R K O, (Viz svědectví Conchity z Garabandalu.) dokud vědomí reality jim neumožní, aby byli svědky pohledu na své duše.
  Mnozí ucítí, že se země chvěje, jako při zemětřesení.
  Země se bude třást a sténat a mnozí spadnou a budou se chytat čehokoliv, aby se chránili.
  Přesto se země neotevře a nepohltí je. Neboť  to  nebude  skutečné  zemětřesení,  ale   N A D P Ř I R O Z E N É !
  Než se to stane, dojde k extrémům v počasí.
  P o   e x p l o z i   n a   n e b i   s e   o b j e v í   m ů j   k ř í ž.
  Mnozí budou plakat hořkými slzami výčitek a smutku a zakusí   b o l e s t   p o n í ž e n í   kvůli svým hříchům.
  Ostatní   b u d o u   k ř i č e t   a   k l í t,    protože kvůli temnotě svých duší nebudou schopni vydržet osvícení – Boží znamení, a budou se vzpouzet světlu mého milosrdenství.
  Budou  kvílet   b o l e s t í   p l a m e n ů   p e k l a,   když mé znamení milosrdenství jim ukáže osud, jaký je čeká, pokud se nebudou kát a nezmění své zvyky.
  Dobré duše, které Mě milují,   b u d o u   t a k é   t r p ě t,   neboť mnohé z nich budou také poskvrněné hříchem, ale dostanou okamžité rozhřešení. Také ony budou poníženy, až jim bude ukázán hřích jejich pýchy.
  Mnozí potom zůstanou několik dnů doma a budou se muset o sebe postarat, protože   B U D O U   C H Y B Ě T   S L U Ž B Y. (Obchody, úřady, voda, plyn, elektrika.)  Z   T O H O T O   D Ů V O D U   S E   M U S Í T E   P Ř I P R A V I T !
  Bude to také doba utrpení, kdy   d u š e   b u d o u   s n á š e t   b o l e s t   o č i s t c e,   až  se uskuteční jejich očista. Takto mnozí zakusí odhalení stavu svých duší a stanou se pokornými tak, jak to nikdy dříve nezažili.
  Tak mnoho lidí přijme, co se stalo, a pochopí, že jim byl dán velký dar mých milostí a mého Božího milosrdenství.
  O b r á c e n í   b u d e   c e l o s v ě t o v é   a  v  míře  nikdy  nepoznané od mé smrti na kříži.  Miliardy se obrátí k Bohu, protože pravda se stane zřejmou. Budou přesně vědět, co se stane v Den soudu, a proto, že je zahalí má láska, budou vědět,   j a k   s i   z a c h r á n i t   s v é   d u š e !
Opět naleznou plnost svého ducha, těla i duše.
  Můj kříž bude důkazem projevu mého Božího milosrdenství, slibovaného lidstvu už tak dlouho. Bude viděn na nebi po celém světě.
  Následkem tohoto Božího zásahu,  daného   B o ž í m   d ě t e m   k   p r o b u z e n í   z   j e j i c h   d ř í m o t y,   sestoupí na celou zem ticho.
  Ale padlí andělé zaútočí svou horlivou armádou na všechny Boží děti, které odmítnou můj kalich spásy.
  Tak zahořklí, se srdcem z kamene a zamoření špínou Satana, budou bojovat proti těm, kteří milují Boha. Jejich počet nedosáhne těch,  kteří  následují Pravdu, přesto  jejich  nenávist  je   p o d n í t í   o r g a n i z o v a t   z l o v o l n é   č i n y, (Pronásledování křesťanů a Židů.) které zničí tento mír a klid.
  Ti pak vymyslí plán s cílem přesvědčit svět, že tato událost byla vskutku "kosmická nehoda", o které řeknou, že ji vědci mohou dokázat. Naneštěstí   m n o z í   u v ě ř í,   že tomu tak je  a  mnohé  Boží  děti   s e   v r á t í   k e   s v ý m   h ř í š n ý m   ž i v o t ů m,   které  dříve  vedly.
  Pak začne bitva o duše a nějaký čas potrvá, než dosáhne konečného střetu, kdy můj Druhý příchod přivede zlobu ke konci.
  Moji drazí následovníci, nedovolte, aby tato odhalení vyvolala strach. Místo toho se připravte na tuto slavnou událost a dovolte vašim duším, aby ji přijaly.
  Přijměte tento nádherný Boží čin, abyste posílili vaši rozhodnost a šířili dále mou lásku mezi vaši rodinu a přátele.
  Buďte hrdí na váš svazek se Mnou, vaším Ježíšem a pomozte Mi zachránit ty duše, které odmítnou přijmout mé milosrdenství.
  Jděte. Připravte se. Radujte se,  neboť   č a s   u ž   j e   b l í z k o.
  Miluji vás.Váš Ježíš.
567.                                     Poselství Ježíše ze dne 26. září 2012 v 22:12.

                                  HŘÍCHY MOHOU BÝT ODPUŠTĚNY, DOKUD JSTE NAŽIVU. NE PO SMRTI.

  Má drahá, milovaná dcero,
dovoluji toto tvoje intenzivní tělesné utrpení, abys dnes zachránila více duší. Nabídni tuto bolest za ty vybrané duše, u nichž Mi musíš pomoci k jejich záchraně. Tato bolest nebude trvat dlouho, ale až ustoupí, věz, že mnoho duší bylo zachráněno od pekelných plamenů a nyní jsou v očistci a čekají na očistu.
  Jako smírčí duše musíš přijmout, že ti mohu poskytnout chvíle utrpení, abys mohla pomoci zachránit duše Božích dětí. Jednoho dne se s těmi dušemi budeš moci setkat a pak pochopíš, kolik radosti jsi přinesla mému Otci. Věz, že když trpíš, Já trpím s tebou, abych zmírnil tvou bolest. Nejsi sama.  Když  cítíš, že   n e m ů ž e š   d ý c h a t,   je  to  tentýž   p o c i t   d u š e n í,  který   c í t í   d u š e,  jež jsou   p o   s m r t i   v y s t a v e n y   d ý m ů m   plamenů pekla.
  Kdyby jenom lidé znali pravdu života po smrti. Duše po smrti opustí tělo a ať už je ve stavu milosti nebo ne, Satan je mučí skrze svou moc svádění. Dokonce i potom zkouší, jak by je přitáhnul k sobě. Modlitba za takové duše je velmi důležitá.
  Já přitahuji duše k mému světlu. Ale   j e n o m   t y,   k t e r é   j s o u   v e   s t a v u   m i l o s t i,  (po řádné platné zpovědi a svatém přijímání)  mohou snést sílu mého světla milosrdenství. Jestliže jejich   d u š e   n e j s o u   č i s t é,   pak musí být   o č i š t ě n y   v   o č i s t c i.
  V očistci, má dcero, je mnoho vrstev, a podle hříchů, které duše spáchaly, budou   n a p l n ě n y   o č i š ť u j í c í m   o h n ě m   Ducha Svatého.
Očistec je pro duše bolestivý a ty, které tam musí strávit nějaký čas, jej pociťují jako   t ě l e s n o u   b o l e s t,   tak jako kdyby byly ještě naživu.
  Ať nikdo nepodceňuje oběti, které jsou nutné, aby udržely duše ve stavu, v němž jsou hodny království mého Otce.
Můj Otec miluje všechny své děti,  ale  duše  si   m u s í   z a s l o u ž i t   p r á v o   být  způsobilé  ke  vstupu  do království  mého  Otce. Aby toho byly hodny, musí se samy vykoupit v očích mého Otce, zatímco   j s o u   j e š t ě   n a ž i v u.    M u s í   s e   k á t   z a   s v é   h ř í c h y   s  upřímným srdcem.
  Dokonce  i   v e   c h v í l i   s v é   s m r t i   může hříšník využít mého velkého milosrdenství tím, že   M ě   b u d e   p r o s i t,   abych mu jeho hříchy odpustil. Uchopím ho a vezmu jej do mé náruče. Pak na něj vyliju mé milosrdenství, vezmu ho za ruku a povedu k branám ráje.
  Hřích  může  být  p r o m i n u t,   d o k u d   j s t e   n a ž i v u.   Po smrti již nikoliv.
  Váš Ježíš.
486.                                 Poselství Ježíše ze dne 9. července 2012 v 23:00.

                VŠICHNI ŽIJÍCÍ LIDÉ NA SVĚTĚ UVIDÍ SVOU DUŠI A POZNAJÍ, V MNOHA PŘÍPADECH POPRVÉ, ŽE JI MAJÍ.

  Má drahá, milovaná dcero,
přeji si nyní připravit na Varování všechny mé následovníky tak, abych pomohl nejenom jim, ale také jejich milovaným.
  Nestačí projevit lítost ze strachu. Je vyžadováno pokání.
  V Š I C H N I   M O J I   N Á S L E D O V N Í C I,   P O S L Y Š T E   T E Ď   M O J E   I N S T R U K C E,   J A K   P Ř I P R A V I T   V A Š E   D U Š E   N A   V A R O V Á N Í:
  Musíte   z a č í t   r o z j í m a t   o všech špatných činech, kterými jste se provinili proti vám samým a vašim bližním.
  Katolíci mezi vámi   m u s í   p ř i j í m a t   s v á t o s t   s m í ř e n í   k a ž d é   d v a   t ý d n y,   jestli chtějí zůstat  v e   s t a v u   m i l o s t i.
  Tímto způsobem bude vaše bolest během Varování zmírněna a budete mít sílu pomoci vašim bratrům a sestrám, kteří budou trpět strašlivou bolestí a pocitem viny, až se budou pokoušet přijmout osvícení svého svědomí.
  Ti mezi vámi, kteří jste křesťané, nebo patříte k jiným věroukám, a kteří věříte v tato poselství, se musíte modlit modlitbu modlitební kampaně (24) za plnomocné odpustky k odpuštění hříchů.
  Musíte  se   t u t o   m o d l i t b u   m o d l i t   s e d m   p o   s o b ě   j d o u c í c h   d n ů    a  Já, Ježíš, vám udělím odpuštění:
"Ó, MŮJ JEŽÍŠI, TY JSI SVĚTLO ZEMĚ, JSI PLAMEN, KTERÝ SE DOTÝKÁ VŠECH DUŠÍ, TVÉ MILOSRDENSTVÍ A LÁSKA NEZNAJÍ ŽÁDNÝCH HRANIC. NEJSME HODNI OBĚTI, KTEROU JSI PŘINESL SVOU SMRTÍ NA KŘÍŽI, VÍME VŠAK, ŽE TVÁ LÁSKA K NÁM JE VĚTŠÍ NEŽ NAŠE LÁSKA K TOBĚ.
DEJ NÁM, Ó PANE, DAR POKORY, ABYCHOM SI ZASLOUŽILI TVÉ NOVÉ KRÁLOVSTVÍ, NAPLŇ NÁS DUCHEM SVATÝM, ABYCHOM MOHLI KRÁČET KUPŘEDU A VÉST TVOU ARMÁDU, HLÁSAT PRAVDU TVÉHO SVATÉHO SLOVA A PŘIPRAVIT NAŠE DRAHÉ BRATRY A SESTRY NA SLÁVU TVÉHO DRUHÉHO PŘÍCHODU NA ZEM.
UCTÍVÁME TĚ, CHVÁLÍME TĚ, NABÍZÍME SAMI SEBE, NÁŠ ZÁRMUTEK, NAŠE UTRPENÍ JAKO DAR TOBĚ K ZÁCHRANĚ DUŠÍ.
MILUJEME TĚ, JEŽÍŠI, BUĎ MILOSRDNÝ KE VŠEM SVÝM DĚTEM, AŤ UŽ JSOU KDEKOLIV. AMEN"

  Nyní vám odkazuji speciální modlitbu, také pro vás, abyste se ji modlili za ty nebohé duše, které   m o h o u   z e m ř í t   š o k e m   b ě h e m   V a r o v á n í   a   k t e r é   m o h o u   b ý t   v e   s t a v u   s m r t e l n é h o   h ř í c h u.

               Modlitba modlitební kampaně (65) za ty, kteří jsou ve stavu smrtelného hříchu:

"Ó, DRAHÝ JEŽÍŠI, SPASITELI LIDSTVA, SKRZE TVÉ BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ TĚ SNAŽNĚ PROSÍM O MILOST PRO VŠECHNY TY NEBOHÉ DUŠE V HŘÍCHU, KTERÉ MOHOU BÝT VZATY Z TÉTO ZEMĚ BĚHEM VAROVÁNÍ.
 ODPUSŤ JIM JEJICH HŘÍCHY A VE VZPOMÍNCE NA TVÉ UTRPENÍ TĚ PROSÍM, ABYS MI UDĚLIL TUTO ZVLÁŠTNÍ MILOST K ODČINĚNÍ JEJICH HŘÍCHŮ.
 JAKO POKÁNÍ TI NABÍZÍM SÁM SEBE V MYSLI, TĚLE I DUŠI, ABYS ZACHRÁNIL JEJICH DUŠE A PŘIVEDL JE K VĚČNÉMU ŽIVOTU. AMEN."

  Moji následovníci, Varování bude velkou událostí Spásy, kdy dokážu světu mé Boží milosrdenství.
  Všichni žijící lidé na světě uvidí svou duši a poznají, v mnoha případech poprvé, že ji mají.
  Času už je málo a vy se musíte začít připravovat.
  Nezapomínejte  na  mé  instrukce,  a b y s t e   m ě l i   j í d l o   a l e s p o ň   n a   d e s e t   d n ů,  p o s v ě c e n é   s v í c e   a   p ř e d m ě t y   v e   s v ý c h   d o m o v e c h. (Posvěcené obrázky, růžence, sošky, medailky, větvičky z Velikonoc.)
  Důvěřujte Mi a radujte se, protože mnoho duší bude zachráněno.
  Datum vám neodhalím, ale vy víte, co musí být uděláno.
  Až vaše hříchy budou odhaleny,  M U S Í T E   M Ě   P R O S I T   Z A   O D P U Š T Ě N Í  a   sklonit se v pokorném díkůvzdání za tento Boží dar, který je vaším cestovním pasem k věčnému životu v Novém ráji na zemi.
  Nezapomeňte,  ž e   n e n í   j e d i n ý   h ř í c h,   nezáleží na tom,  jak těžký je,  k t e r ý   n e m ů ž e   b ý t   o d p u š t ě n,   pokud  ukážete  u p ř í m n é   v ý č i t k y   s v ě d o m í.
  Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus.

                                   

507.                             Poselství Ježíše ze dne 29. července 2012 v 20:10.

               JE TO HŘÍCH POTRATŮ, KTERÝ PŘIVODÍ PÁD MNOHA NÁRODŮ, KTERÉ KVŮLI NĚMU BUDOU PŘÍSNĚ POTRESTÁNY.

  Má drahá, milovaná dcero,
odpadlictví ve světě zmátlo mnoho Božích dětí, pokud jde o existenci hříchu. Mnohé duše, když přemýšlejí o hříchu, tak je okamžitě napadnou takové nejvážnější hříchy, jako je vražda.
  Hřích má mnoho forem. Naneštěstí, protože hříchy se nyní považují za chyby nebo povahové rysy, jsou dnes prostě pokládány za přirozenou slabost. Mnozí už nevěří, že nějaký hřích existuje.
  I n t e r r u p c e   je  po  hříchu  vraždy  svého  bližního  tou   n e j v ě t š í   f o r m o u   g e n o c i d y   n a   s v ě t ě ! Přesto je nejenom tolerována, ale vaše národy přijaly zákony, které ji považují za nutnost.
  JE TO PRÁVĚ HŘÍCH   P O T R A T Ů,   KTERÝ PŘIVODÍ   P Á D   M N O H A   N Á R O D Ů,  KTERÉ  BUDOU  K V Ů L I   N Ě M U   P Ř Í S N Ě   P O T R E S T Á N Y !
  Přerušení těhotenství je opovrženíhodný čin,(rozšířený z komunistického SSSR) který vyhlazuje celé generace Božích dětí, jež se nemohou samy bránit.
                 TEN, KDO ZABIJE DÍTĚ BOŽÍ, SE NEBUDE MOCI VYHNOUT   P Ř Í S N É M U   T R E S T U !
  Ty národy, které potraty legalizovaly,   u v i d í   h n ě v   m é h o   O t c e   b ě h e m   T r e s t u.
  B u d o u   v y h l a z e n y   a  nebude jim ukázán žádný soucit, právě tak, jako neukázaly výčitky svědomí vůči tomuto smrtelnému hříchu, když omlouvaly zabíjení Božích dětí v lůně matek.
  Volám ke všem těm, kteří se vychytrale pokoušejí považovat potraty za něco, co je nutné k ochraně práv matky. K zakrytí ukrutnosti potratu se používají lži, které vzdorují Božímu zákonu.
  Pokud jde o tento hřích, tak kterýkoliv zákonodárce, lékař či jiná osoba, která jakýmkoliv způsobem přispívá k tomuto ohavnému  činu,   j e   v   o č í c h   B o h a   v i n n a   a   b u d e   t r p ě t   trestem, který ji čeká.
  Těm,  kteří  schvalují   p o p r a v y,   pravím  toto:
            Vy, kteří odsoudíte člověka k smrti, jste vinni stejným zločinem, jakým je možná vinen on.
  Jste v tomto případě vinni vraždou a to je smrtelný hřích. Nebylo vám dáno právo brát život. Ani soudit. Jenom Já, Ježíš Kristus mám právo soudit.
  Kdokoliv, jenž přispívá ke smrti vraha výkonem popravy, bude trpět v pekelných plamenech na věky, pokud nepocítí výčitky svědomí.
  Tak mnozí z vás věří v zákon: "oko za oko". Jak pošetilí jste. Cožpak nepřijímáte Přikázání mého Otce?
Nezabiješ!
  "Nezabiješ!" platí také pro agresivní armády, které vstupují do zemí, jež jim nepatří, aby je ovládly. Platí pro armády, které střílejí a zabíjejí nevinné duše. Všechno to jsou vraždy. Je to proti Zákonu mého Otce.
  Jiné hříchy, jako chamtivost, chtíč, hanobení druhých, ošizení lidí o to, co je právoplatně jejich, pomsta a pomluva, všechny vedou ke všem ostatním hříchům. Stávají se přijatelnými ve vašem dnešním světě, protože vaší největší láskou je láska k sobě samému.
  Lež, kterou vás vaši falešní učitelé donutili spolknout – sebeuspokojení – je vaší cestou k hříchu.
  Říkají vám, že váš čas musíte trávit ukojením vašeho hladu po bohatství.
  Říkají vám, že se musíte starat sami o sebe – že jste tou nejdůležitější osobou ve vašem životě. Že musíte hledat všechno, co uspokojuje vaše smysly. Všichni ostatní přijdou na řadu až po vás. To vede k hamižnosti, sobectví, smyslnosti a pak můžete být podněcováni spáchat smrtelný hřích.
  Hřích bude nyní přijímán vašimi národy jako nikdy dříve.
  Budou zavedeny zákony, které   b u d o u   l e g a l i z o v a t   s m r t e l n é   h ř í c h y   a  běda těm, kteří budou něco namítat.
  Ti, kteří budou obhajovat takovou špatnost, vám řeknou, že tyto zákony mají chránit zranitelné osoby, i když ve skutečnosti   všechno co dělají, je, že legalizují vraždy, potraty, manželství stejného pohlaví a uctívání falešných bohů.
  Dovolí pronásledování chudých a vyženou je do ulic, aby z nich udělali žebráky.
  Odhlasují zákony, kterými vás přinutí přestat praktikovat vaše náboženství. Tím, že byste je praktikovali, porušili byste zákon – a dopustili se zločinu v jejich očích.
  Jak už jsem vám řekl dříve, váš svět je tak plný nepravd, že dobro je považováno za zlo a zlo za dobro.
  Váš svět je postaven na hlavu a jako výsledek hřích jen kvete.
  Naléhám na vás, abyste se  vrátili  zpět  a   s t u d o v a l i   D E S A T E R O   P Ř I K Á Z Á N Í ! Buďte jich poslušní a žijte tak, jak se od vás očekává v očích mého Otce.
  Když porušíte přikázáni Desatera, zhřešíte. Budete-li tvrdit, že jisté hříchy jsou přijatelné, budete vzdorovat mému Otci.
  V současném světě je poslušnost k Božím zákonům křehká a upadá. Moji posvěcení služebníci neřekli dost rázně mnoha Božím dětem o následcích hříchu.
  Tolerance hříchu je ten největší hřích ze všech.
  "T o l e r a n c e"   j e   v y c h y t r a l á   lež,  zasazená  do  mysli  lidí  králem  lži,  Satanem.
  Tolerance je jinou cestou k ospravedlnění hříchu, aby vyhovoval lidské slabosti, která podléhá pokušení Satana.
  Probuďte se a přijměte hřích za to, čím je. Diskutujte mezi sebou a obhajujte hřích, jak chcete, přesto nikdy nebude přijatelný v očích mého Otce.
          A B Y S T E   M O H L I   V E J Í T   D O   R Á J E,   M U S Í T E   B Ý T   B E Z   H Ř Í C H U !
                   A B Y S T E   B Y L I   B E Z   H Ř Í C H U,   M U S Í T E   S E   K Á T !
                     Abyste se káli, musíte ze všeho nejdříve   P Ř I J M O U T   D E S A T E R O   P Ř I K Á Z Á N Í !
               P A K   M U S Í T E   U K Á Z A T   U P Ř Í M N É   V Ý Č I T K Y   S V Ě D O M Í !
                 Upřímné výčitky svědomí mohou být pocítěny jen těmi, kteří se přede Mnou pokoří.
                                       Jenom pak může být hřích odpuštěn.
  Jenom potom budou duše způsobilé vejít do království mého Otce.
  Váš Spasitel Ježíš Kristus.
                           UČENÍ JEŽÍŠOVY PRAVÉ KATOLICKÉ CÍRKVE O DESATERU BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ.
                                            ThDr.František Tomášek -1968.

                                           PŘIROZENÝ A ZJEVENÝ ZÁKON BOŽÍ.

  PŘIROZENÝ ZÁKON BOŽÍ: Bůh chce, aby každý byl spasen. Proto vložil svůj  zákon  do  duše  k a ž d é h o  člověka  S V Ě D O M Í M.  Písmo svaté o tom praví:"Jádro zákona je vepsáno v jejich srdcích. A o tom spoluvypovídá svědectví jejich svědomí, tím totiž, že se jejich myšlenky budou vzájemně obviňovati neb i obhajovati."(Římanům 2,15) To je přirozený zákon Boží.
  Není tedy od něho ani prominutí ani odvolání. I   p o h a n   je přirozenému zákonu podroben a bude také jednou podle něho  od   B o h a   s o u z e n.

  ZJEVENÝ ZÁKON BOŽÍ: Přirozený zákon Boží poznávají i pohané. Mnozí však nepoznávali tento zákon dosti jasně a zřetelně anebo   n e d b a l i   tohoto zákona. Proto Bůh svůj zákon výslovně oznámil neboli zjevil,  zvláště s hory Sinaj.  To  je   z j e v e n ý   z á k o n   B o ž í   neboli   D e s a t e r o   B o ž í c h   p ř i k á z á n í,  které je vysvětlením největšího přikázání lásky.
  Bůh dal Desatero s hory Sinaj asi roku 1500 před Kristem. Mojžíš odevzdal desatero národu izraelskému na dvou kamenných deskách.
  I my jsme   p o v i n n i   z a c h o v á v a t   d e s a t e r o,  poněvadž vysvětluje přirozený Boží zákon s největším přikázáním lásky   a   P á n   J e ž í š   v ý s l o v n ě   p o r u č i l   j e   z a c h o v á v a t: "Chceš-li vejít do života věčného, zachovávej přikázání."(Matouš 19,17) "Nepřišel jsem zákon zrušit, ale naplnit."(Matouš 5,17)

 SVĚDOMÍ: Přirozený i zjevený Boží zákon člověk poznává svým rozumem a potom ví:"To dělat nesmím a to dělat musím."
  Tento soud našeho rozumu, zdali smím nebo nesmím něco učinit, promluvit, pomyslit - je naše svědomí. SVĚDOMÍ JE ÚSUDEK ROZUMU O MRAVNÍ HODNOTĚ NAŠICH MYŠLENEK, ŽÁDOSTÍ, SLOV A SKUTKŮ.
  Svědomí   p ř e d   skutkem  se jmenuje svědomí předchozí a svědomí   p o   skutku  se jmenuje svědomí následné.
  Svědomí  p ř e d c h o z í   pobízí  nebo   v a r u j e.  N á s l e d n é  svědomí  buď  c h v á l í   nebo   v y č í t á.
  Naše svědomí však musí být  p r a v d i v é   a   j i s t é.  Někdo má svědomí   o t u p e n é   tím, že se často dopouští hříchů. Takový si z ničeho nic nedělá - říkáme, že nemá svědomí. Někdo uspává své svědomí   o p o j n ý m   n á p o j e m,   d r o g o u   a  pod.  S V É V O L N Ě   S I   S V Ě D O M Í   O T U P O V A T   J E   H Ř Í C H.
  Když někdo je v náboženství málo poučen   v l a s t n í   v i n o u (nezájmem, odmítáním) a  bloudí ve svém jednání, pak má za  to   h ř í c h.
  Jedině lidé duševně choří a dědičně zatížení nebo někdy i lidé příliš rozčilení nenesou plnou odpovědnost.
  Člověk ovšem není odpovědný ani za to, co činí ve spánku, v horečce a když bez vlastní viny neví, co dělá.

  Za své činy jsi odpovědný, neboť zákon Boží přirozený má každý člověk a  tvoje   v ů l e   j e   s v o b o d n á.  Na tvou vůli ovšem působí různé pohnutky, názory a příklady dobré i zlé, výstrahy nebo pokušení. Ke zlému jsi sice nakloněn, ne však nucen. Rozhodnout se můžeš, jak sám chceš.  Jednáš podle  s v é   v l a s t n í   v ů l e   a   jsi  za  své  činy   o d p o v ě d e n.
  Vychovávej proto své svědomí! Svědomí   v y c h o v á v á š,  když se pilně vzděláváš v náboženství, svědomitě plníš Zákon Boží, varuješ se hříchu, častěji a pravidelně se zpovídáš(aspoň jednou měsíčně), každý večer  z p y t u j e š   s v ě d o m í   a   v z b u z u j e š   l í t o s t   n a d   s v ý m i   h ř í c h y   s   předsevzetím, že se chceš opravdu  polepšit!
  Kdo se chrání i nejmenších hříchů a snaží se konat i malé povinnosti co nejlépe, o tom říkáme, že je svědomitý.
  B U Ď   S V Ě D O M I T Ý   I   T Y !  Jen tak budeš moci plnit vždy a správně zákon Boží k svému věčnému a pozemskému blahu.
                            -------------------------------------------------------------------

  Svědomí si vychováváme i dobrou četbou a dobrými filmy a dobrou křesťanskou společností, jak si to přeje Pán Ježíš v poselstvích: Bez porna, smilstva, násilných filmů a knih. Řekni mi, co čteš(na co se díváš) a já ti řeknu, jaký jsi člověk.
  Barmanka.  
                            -------------------------------------------------------------------

                                            DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ.

  První tři přikázání Boží vysvětlují lásku k Bohu, a další přikázání vysvětlují lásku k sobě a k bližnímu.
  Desatero nám dal Bůh nejen pro věčnou spásu, ale také  i  pro  pozemské  blaho  a  p r o   p o ř á d e k   v   l i d s k é   s p o l e č n o s t i.  Na silnicích se řidiči řídí silničními předpisy, aby nedocházelo ke kolizím a haváriím, i smrtelným.  O kolik lépe by bylo na světě, kdybychom všichni svědomitě plnili předpisy Boží, bez smrtelných hříchů!!!

           1.V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ.
        2.NEVEZMEŠ JMÉNA BOŽÍHO NADARMO.
           3.POMNI, ČLOVĚČE, ABYS DEN SVÁTEČNÍ SVĚTIL.
        4.CTI OTCE SVÉHO I MATKU SVOU, ABYS DLOUHO ŽIV BYL A DOBŘE SE TI VEDLO NA ZEMI.
           5.NEZABIJEŠ!
        6.NESESMILNÍŠ!
           7.NEPOKRADEŠ!
        8.NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ!
           9.NEPOŽÁDÁŠ MANŽELKY BLIŽNÍHO SVÉHO!
        10.ANIŽ POŽÁDÁŽ STATKU JEHO!


                                    1.PŘIKÁZÁNÍ: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ.


                                            VÍRA - NADĚJE - LÁSKA:

                                                  V Í R A.

 
  VÍRA V BOHA: Slovo "věřím" znamaná: Uznávám za pravdu.
  Věřím v Boha znamená: Uznávám za pravdu všechno, co je od Boha. Víra je veliký dar, který Duch Svatý vlil do duše s milostí posvěcující. Tato křesťanská víra  je   n a d p ř i r o z e n á,  od Boha do duše vlitá schopnost, abychom ochotně a rádi uznávali za pravdu všechno,  co  Bůh  zjevil   a   č e m u   u č í   k a t o l i c k á   C í r k e v.
  Za tento dar prosíme a děkujeme, prosíme o jeho zachování, proto se častěji modlíme vzbuzení víry - Credo.(Věřím v Boha...)

  V pravdy Boží máme věřit pevně, vytrvale, nebojácně a účinně. Pevně věří, kdo  n e p o c h y b u j e.
  Vytrvale věří, kdo se   n e d á   n i č í m   o d v r á t i t   od  svaté víry.
  Nebojácně věří ten, kdo  i   v e ř e j n ě   m l u v í   a   j e d n á   podle  svaté  víry  a  hrdě  se  hlásí  ke  Kristu a  k jeho Církvi.
  Účinně věří ten, kdo   v í r u   o s v ě d č u j e   d o b r ý m   ž i v o t e m.  "Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vejde do království nebeského, nýbrž ten,  k d o   p l n í   v ů l i  nebeského  Otce."(Matouš 7,21)

                                             Hříchy proti víře:
  Proti víře se prohřešuje ten, kdo ji lehkomyslně vydává v nebezpečí, kdo  dobrovolně   p o c h y b u j e   o   některé     p r a v d ě   v í r y,   kdo svou vinou v Boha   n e v ě ř í,  víru   z a p í r á   nebo  od  ní   o d p a d á.
  TĚŽKÉ HŘÍCHY: Bludařství, odpadlictví, atheismus.
  Kdo některé pravdě křesťanského náboženství tvrdošíjně věří jinak, než učí církev katolická, dopouští  se   b l u d a ř s t v í.
  Kdo odpadá od Církve, dopouští se  o d p a d l i c t v í.
  Kdo svou vinou v Boha vůbec nevěří, je nevěrec  neboli   a t h e i s t a.
  Tyto hříchy proti víře jsou   t ě ž k é.  Dále by bylo hříchem proti víře být ve víře  l h o s t e j n ý.  Člověk ve víře lhostejný říká:"Víra jako víra"..."Víra není hlavní věc"..."Každé náboženství je stejně dobré"...
  Je výslovně zapovězeno chodit na kázání a bohoslužby jinověrců, přijímat od nich svátosti. Jen v poměru k pravoslavným je to dovoleno za určitých podmínek. K jinověrcům se máme chovati s láskou bratrskou. Pro jejich víru jimi nepohrdáme, neposmíváme se jim a nepronásledujeme je. Byl by to hřích proti lásce k bližnímu. Proto praví svatý Augustin:"Bludy potírejte, bloudící milujte!" Kdo byl od malička vychováván v nepravé víře a pokládá ji pevně za pravou, nemá za to hřích,  d o k u d   n e p o z n á   v í r u   p r a v o u. (Pán Ježíš už se zjevuje nejen Muslimům, ale i Židům a volá je k sobě.)
 
                                                 N A D Ě J E.

  DOUFEJ V BOHA! Slovo "doufám" znamená: Čekám od někoho, že mi pomůže. Doufám v Boha, znamená: Pevně očekávám, že mi Bůh dá všechny prostředky k tomu, abych byl na zemi šťastně živ a pak věčně spasen. Mohu to očekávat s důvěrou,  protože   B ů h    t o   s l í b i l.  "On chce,  a b y   v š i c h n i   l i d é   b y l i   s p a s e n i."(I.Timoteovi 2,4)
  Kdo takto v Boha doufá, má křesťanskou naději. Je to veliký dar, který nám Bůh vlil do duše s milostí posvěcující   p ř i   s v a t é m   k ř t u.  Křesťanská naděje je  n a d p ř i r o z e n á,  od Boha vlitá schopnost do duše, kterou pevně,        s jistotou  a  s  hlubokým  vnitřním  přesvědčením  očekáváme   v š e c h n o,   co  nám  Bůh  slíbil  pro   z á s l u h y   J e ž í š e   K r i s t a.  Za tento dar vděčně děkujeme, prosíme za jeho upevnění a zachování. Proto se častěji modlíme vzbuzení naděje. "Ježíši v tebe věřím, v tebe doufám, tebe nade všechno miluji."
  Hřeší, kdo  spoléhá   j e n   n a   l i d s k é   s í l y   a  o  Boží  pomoc   n e p r o s í.
  Hřeší, kdo se  o p o v á ž l i v ě   spoléhá  a  říká:"Bůh je milosrdný, nemusím se o nic starat, nemusím se bát jeho trestů,  p o l e p š í m   s e   a ž   p o z d ě j i."
  Hřeší proti naději, kdo v Boha nedůvěřuje a zoufá si:"Bůh mi nemůže pomoci."  "Bůh mi nemůže odpustit."                       Člověče přičiň se a Bůh ti požehná. Když je nouze nejvyšší, pomoc Boží nejbližší.


                                                  L Á S K A.

  Slovo "miluji" znamená: Mám zalíbení v tom, koho mám rád, a  proto   c h c i   j e m u   j e n   d o b r o.
  Slovo MILUJI BOHA, znamená: Mám zalíbení v Bohu, proto chci jeho   č e s t   a   s l á v u   a   p r o   n ě h o   miluji sebe a všechny ostatní lidi jako   d ě t i   B o ž í.
  Láska  k  Bohu  je   v e l k ý   d a r,  který nám Bůh vlil do duše s milostí posvěcující  p ř i   s v a t é m   k ř t u.  Kdo miluje Boha proto, že Bůh je nejvýš dobrý, dokonalý a lásky hodný,  m á   L Á S K U   D O K O N A L O U.
  Kdo miluje Boha jen pro dobro, které od něho má, nebo očekává,  m á   L Á S K U   N E D O K O N A L O U.
  K D O   M I L U J E   B O H A   N A D E V Š E C K O,  váží si Boha víc   n e ž   v š e h o   n a   s v ě t ě   a  je  hotov  se  všeho raději vzdát než těžkým hříchem   z t r a t i t   j e h o   l á s k u !
  Kdo se prohřešuje proti lásce k Bohu? Ten, kdo  je  k  Bohu   l h o s t e j n ý,  kdo o Boha a Boží záležitosti  n e s t o j í   a  kdo  jeho přikázání   l e h k o m y s l n ě   p ř e s t u p u j e.
  Pán Ježíš praví: "Kdo mé příkazy zachovává, ten mne miluje."(Jan 14, 21) "Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden."(Matouš 10,37) Tím, že budeš vždy věrně zachovávat všechna přikázání Boží i církevní, ukážeš, že Boha opravdu miluješ. Ukazuj proto Bohu činem, jak ho miluješ.


                                            Ú C T A   K   B O H U.

  Jen Bohu se  k l a n í m e,  protože je náš Stvořitel, nejlepší Otec a nejvyšší Pán.
  Úctu Bohu prokazujeme zvláště  v n i t ř n í   m o d l i t b o u.  Poněvadž mu náležíme s duší i  s   t ě l e m,   jsme povinni ctít ho i zbožnými úkony,  k l a n ě n í m,  p o k l e k n u t í m.
  Nejvíce se Bohu  projevuje  úcta   o b ě t m i.  Boha máme ctít nejen soukromě a jednotlivě, ale i veřejně a společně. Čím je obětní   d a r   dokonalejší, tím je oběť cennější. Proto byly společné služby Boží předepisovány už ve Starém zákoně, kde se obětovala zvířata a jejich krev Bohu za naše hříchy. Dnes  obětujeme   p ř i   m š i   tu nejdokonalejší oběť - Ježíše krista.
  Kdo se prohřešuje proti úctě Boží? Kdo   z a n e d b á v á   modlitbu,  v ě d o m ě  je při ní roztržitý, kdo se   n e m o d l í   v   t ě ž k é m   p o k u š e n í,  kdo se k Bohu nemodlí z lhostejnosti alespoň ráno a večer.
  Kdo proti Bohu   r e p t á,  kdo Boha  p o s u z u j e,  kdo proti Bohu a Božímu pořádku na světě mluví  n e u c t i v ě   a s tím, co Bůh nařídil nebo zařídil,  n e n í   s p o k o j e n.

  Neúctu k Bohu projevuje i ten,  kdo  se  dopouští   p o v ě r y.  Kdo například věří, že pátek, nebo číslo 13 jsou nešťastné,  kdo věří, že bude zdráv, nezranitelný a šťasten, dokud má u sebe jisté věci(talismany), kdo věří, co mu kdo hádá z ruky, karet nebo hvězd.(věštění) Ani snům se nemá věřit, nejsou-li to sny  n a p o m í n a j í c í   člověka, aby konal pokání anebo vykonal skutek Bohu milý.

  Zvlášť   n e b e z p e č n ý   h ř í c h  je,  když někdo vyvolává duchy, aby zjevily skryté věci - spiritismus.        
Z dopuštění  Božího by se to mohlo stát s pomocí   z l é h o   d u c h a,  jenž může přeludem nebo skutečně všelicos způsobit, co  převyšuje   l i d s k é   s í l y !  Návštěva spiritistických kroužků  působí  t ě ž k é   d u š e v n í   p o r u c h y   a  podrývá   s v a t o u   v í r u !  Proto Církev přísně zapovídá věřícím se jich účastnit.

  Uráží Boha ten, kdo se dopouští   s v a t o k r á d e ž e !  Kdo zneužívá osoby,  místa  nebo  věci Bohu zasvěcené  a  kdo  p ř i j í m á   n e h o d n ě   n ě k t e r o u   s v á t o s t.  Jsou to: posvěcené osoby - kněží, řeholníci; posvěcená místa - kostel, hřbitovy; posvěcené věci - bohoslužebné předměty, obrazy, sochy, růžence, medailóny, zvony, varhany, posvátné pomníky.(Kříž u cesty, kaplička..)

  Hrubě a surově jedná ten, kdo svévolně   r u š í   s l u ž b y   B o ž í.  O velké mravní zpustlosti by svědčilo, kdo by  zlomyslně poškodil nebo jinak zneuctil místa nebo věci Bohu zasvěcené. Když se toho hříchu dopustil babylonský král Baltazar,  tím, že zneuctil bohoslužebné poháry k pití na své hostině, ukázal se na stěně "prst Boží" a napsal na stěnu:"Mené, mené, tekel ú-parsín". Král dal zavolat Daniela a ten mu vše vysvětlil:"Toto je výklad těch slov: Mené - Bůh sečetl tvé kralování a ukončil je. Tekel - byl jsi zvážen na vahách a shledán lehký. Peres - tvé království bylo rozlomeno a dáno Médům a Peršanům."

  MODLÁŘSTVÍ: se dopouští lidé, kteří  u c t í v a j í   s t v o ř e n é   v ě c i,  jako Boha. Tak se pohané klanějí slunci, hvězdám, stromům, ba i zvířatům. To je modlářství.
 Modlářům  se  podobají  ti,  kteří v í c e   n e ž   B o h u   s i   h l e d í   m a j e t k u !  Ve Starém zákoně bylo zakázáno Židům zhotovovat sochy a obrazy, že by po způsobu pohanů jim vzdávali božskou úctu. Od doby Nového zákonu tento zákaz přestal, poněvadž nebezpečí takového modlářství už nehrozí. Neklaníme se sochám a obrazům, ale jedině Bohu. Jeho dobrotu a moc oslavujeme v osobách  a  činech  světců,  j e ž   n á m   s o c h y   a   o b r a z y   ž i v ě   p ř i p o m í n a j í.


                                   2.PŘIKÁZÁNÍ: NEVEZMEŠ JMÉNA BOŽÍHO NADARMO.

  Z úcty píšeme slovo Bůh s velkým "B" a užíváme toho jména jen když se modlíme nebo když vážně o Bohu mluvíme.
  Stejně užíváme i jména Ježíš Kristus, jméno Matky Boží Panny Marie, svatého Josefa i ostatních svatých.
  Nikdy nevoláme lehkovážně:"Ježíši, Maria, Josef!"
  Je však pěkný zvyk říkat::"Pán Bůh zaplať." "Pán Bůh požehnej." "S Pánem Bohem." "Bůh vás potěš." "Pomáhej Pán Bůh." "Dá-li Pán Bůh." "Chvála Bohu." "Pochválen buď Ježíš Kristus a Panna Maria."
  Z b o ž n é   a   d ů v ě r n é   vyslovení  jména  Božího  a  svatých  je   n e j k r a t š í   m o d l i t b a.

  Mluvíme uctivě nejen o Bohu a svatých, ale také o všem, co je posvátné. V kostele při bohoslužbách slyšíme slovo "sakramentum", to znamená "svátost" a nebo slovo "krucifix", to znamená "ukřižovaný". Jsou  to   s l o v a   p o s v á t n á, proto se nemají zneužívat.

  Když někdo vyslovuje jméno Boží nebo svatých v hněvu a přitom ještě přeje někomu něco zlého, dopouští se   p r o k l í n á n í   neboli   k l e n í.

  R o u h á n í   se  dopouští ten, kdo mluví nebo píše   p o s m ě š n ě   o  Bohu, o světcích, anebo posvátných věcech.
  Kdo potupně napodobuje posvátné obřady nebo se chová potupně k posvátným věcem, dopouští se také   r o u h á n í. 
  ROUHÁNÍ JE  V E L M I   T Ě Ž K Ý   H Ř Í C H !  Ve Starém zákoně se rouhání trestalo smrtí. P o d n e s   s e   s t á v á,
  že Bůh tento hřích někdy i náhle trestá. "Nemylte se, Bůh se nenechá posmívati."(Galatským 6,7)
  Pokaždé, když uslyšíš někoho vyslovovat jméno Boží nadarmo, napomeň ho.
  Odpros Pána Boha za tuto urážku tichou modlitbou:"Budiž jméno Páně pochváleno."

                             -----------------------------------------------

  Když jsem se stala věřící a pracovala ještě ve zdravotnictví na Zahradníkově ulici v Brně, dvakrát se stalo, že po urážce Boha hned druhý den tu dotyčnou osobu Bůh potrestal.
  Jedna setřička urazila obrázek Pána Ježíše, který jsem měla u sebe. Druhý den si stěžovala, že jí v tramvaji ukradli peněženku a tisíc korun. Později urazila Pannu Marii a časopis o ní "Imaculatu" a během dvou dní si stěžovala:"Já jsem snad prokletá. Včera mi dokonce vykrali byt."
  Jiná kolegyně se v rozhovoru o dětech rouhala a tvrdila, že Bůh není a děti učí lhát, protože jinak by v dnešní společnosti nepřežily. Druhý den si nesla neschopenku, zlomila si ruku na náledí. Od té doby se za každého, kdo se rouhá, modlím k Ježíškovi, aby je netrestal. Barmanka.

                             -----------------------------------------------

                                                Přísaha a slib.

  K Ř I V Á   P Ř Í S A H A   J E   V E L M I   T Ě Ž K Ý   H Ř Í C H !  Protože Bůh je nejvýš pravdomluvný a takovou přísahou se volá za svědka lži. O křivé přísaze Bůh praví:"Do domu člověka, jenž přísahá křivě,   p ř i j d e   k l e t b a   a   u s a d í   s e   v   d o m ě   j e h o,  stráví jej s dřevem i s kamením."(Zachariáš 5,4)
  Kdo přísahá, že učiní  n ě c o   n e d o v o l e n é h o,   nesmí to učinit, protože by to byl závazek hříšný a dopustil by se   d a l š í h o   h ř í c h u !

  Slovo "PŘÍSAHÁM" znamená: "Beru Boha za svědka, že mluvím pravdu nebo že chci splnit, co slibuji.
  Slova "SLIBUJI BOHU" znamenají:"Zavazuji  se  pod   h ř í c h e m,  že vykonám..., k čemu nejsem jinak povinen."
  Přísaha se vykonává různým způsobem, např:"Bůh je můj svědek." "Jako je Bůh nade mnou." Slavnostně se přísahá pod křížem u soudu, nebo na Bibli.

  Před oltářem při oddavkách  se   p ř í s a h á   slovy:"K tomu mi dopomáhej trojjedinný Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý. Amen."

  Posvátný slib je, jestliže se k němu člověk zaváže pod hříchem. Jestliže se k tomu nezavázal pod hříchem, je to jen předsevzetí.
  Posvátný slib zavazuje jako smlouva.
 Neváže  s l i b   v y n u c e n ý,  nebo  za druhého učiněný. Děti nejsou vázány sliby rodičů nebo opačně, ani potomci slovy předků.
  Proto si dobře rozmysli, než Bohu něco slíbíš, zdali to také budeš moci splnit! Poraď se se zpovědníkem.
  Biskup může z důležitých příčin posvátný slib (manželský) prominout anebo změnit v lehčí. Prominutí některých slibů je vyhrazeno Svatému Otci.
133.                               Poselství Ježíše ze dne 6. července 2011 v 15:30.

                                 DŮLEŽITOST SVÁTOSTÍ – MANŽELSTVÍ A PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ.

  Má drahá, milovaná dcero,
pozoruj teď, jak víra mých dětí začíná růst a vzkvétat. Zatímco ve světě je mnoho temnoty, světlo mých následovníků se stává každým dnem jasnějším, v důsledku plamenů Ducha Svatého, jež sestoupily na celý svět.
  Dnes, má dcero, si přeji připomenout všem mým následovníkům důležitost modlitby ke zmírnění utrpení ve světě. Vaše modlitby nyní pomáhají odvrátit mnoho předpověděných celosvětových katastrof. Modlitba je nejmocnějším prostředkem ke zmírnění neštěstí, a když budou modleny ve prospěch jiných, pak budou vyslyšeny.
  I když jsem spokojen s těmi, jež jsou silné víry, mám starosti o ty, kteří jsou nepřátelští mému božskému světlu. PRAVDĚ! Mnoho lidí nyní bloudí ve světě jako v omámení. Nic jim nepřináší mír. Nic jim nepřináší radost. Žádné množství materiálního pohodlí nezmírní jejich bolest. Jejich prázdné duše jsou ztraceny. Prosím, modlete se za ně.
  Má dcero, prosím,  modli se za mého vikáře papeže Benedikta,  protože  J E   O B K L O P E N   Z E D N Á Ř S K Ý M I   S I L A M I, které teď všemi prostředky usilují,  A B Y   H O   S V R H L Y   Z   T R Ů N U.   Tyto zlé síly pronikly do mé církve  už  O D   D O B Y   II.VATIKÁNSKÉHO KONCILU  a rozředily mé učení. Bylo vydáno mnoho nařízení, která Mě urážejí, zejména podávání mé svaté eucharistie  l a i k y.   Nedostatek úcty ke Mně a k mému Věčnému Otci v nových zákonech, jež byly zavedeny, aby se dal prostor vaší moderní společnosti, Mě přivádějí žalem k pláči.
   N E J S V Ě T Ě J Š Í    E U C H A R I S T I E    M U S Í   B Ý T   P Ř I J Í M Á N A   N A   J A Z Y K   A   N E S M Í   B Ý T   P O Š P I N Ě N A   L I D S K Ý M A   R U K A M A ! Přesto je to přesně to,  co moji posvěcení služebníci udělali.   T a t o   n a ř í z e n í   n e b y l a   p ř i j a t a   v   m é m   d u c h u !  Moji posvěcení služebníci byli svedeni na cestu, která není v souladu s učením mých apoštolů. Mé svátosti nejsou dnes brány velmi vážně, zejména těmi, kteří se ucházejí  O   S V Á T O S T   M A N Ž E L S T V Í   A   P R V N Í H O   S V A T É H O   P Ř I J Í M Á N Í.
  Slib manželství  j e   v e l m i   v á ž n ý,  neboť nezapomeňte, že  J E   T O   S V Á T O S T   a  že  je  udělena 
 v   p ř í t o m n o s t   B o h a   O t c e !  Přesto pro mnohé jde jen o materiální a vnějškovou záležitost. Mnozí, jež přijímají svátost manželství, později neuznávají její důležitost. Mnozí velmi snadno zruší své sliby. Proč to dělají? Proč se jen naoko hlásí k tomuto  n e j s v ě t ě j š í m u   s p o j e n í,   aby se rozdělili brzy potom? To je výsměch jednomu z nejdůležitějších spojení, požehnaného rukou mého Věčného Otce. Mnoho  lidí  nevěnuje  žádnou  pozornost  vůli  mého  Otce, že  N I K D O !!!  N E M Á   P O T O M   T A K O V É   S P O J E N Í   R O Z D Ě L O V A T !  Přesto mnoho lidí se rozvádí, což   j e   z á k o n,   k t e r ý   n e b y l   u z n á n   m ý m   O t c e m !
 Rozvod je snadný způsob, jak se vyvázat z vaší odpovědnosti. Všechna manželství jsou uzavírána v nebi. Žádný člověk nemůže zničit manželství, bez toho, že by   n e u r a z i l   mého Otce.
                                                     První svaté přijímání.
  První přijímání mého těla ve svátosti eucharistie je jiný příklad toho, jak si  z e   M ě   t r o p í   p o s m ě c h ! Tak mnoho rodičů nedbá na důležitost toho, jak jejich děti chléb života přijímají. Spíše než ten zázračný dar, jež dostávají, je zajímá, jak dobře jsou jejich děti oblečené. Tento dar je vede ke spáse.
  Přece materializmus, který tuto událost obklopuje, nemá nic co dělat s jejich dušemi. Nejsmutnější částí toho pro Mě je, že těmto dětem nebylo o Mně nic řečeno. Láska, kterou chovám pro malé děti je všezahrnující. Když dostávají svatou eucharistii v plném vědomí toho, co přijímají, pak jejich  d u š e   s e   s t á v á   č i s t o u.   Čím více Mě tímto způsobem přijmou, tím silnější bude jejich víra.
  Nezapomeňte, že bez svátostí se vaše víra stane slabou. Po čase, kdy vaše duše je zbavena speciálního požehnání, se stane spící. Všechna víra ve Mě a v mého Věčného Otce časem zmizí, jenom s nepatrným zábleskem poznání, jež čas od času vzplane.     V R A Ť T E   S E   K E   M N Ě   P O M O C Í   S V Á T O S T Í.
  P R O K A Z U J T E   Ú C T U   K E   S V Á T O S T E M   T A K,    J A K   S E   O D   V Á S   O Č E K Á V Á,   A   S K U T E Č N Ě   P O C Í T Í T E   Z N O V U   M O J I   P Ř Í T O M N O S T !
  Nezapomeňte, že svátosti zde nejsou bez důvodu, že  j s o u   p o t r a v o u, kterou potřebujete  k   v ě č n é m u   ž i v o t u   d u š e.   Bez  ní  vaše  duše  zahyne!
  Miluji vás všechny. Prosím, obejměte Mě náležitým způsobem – tím, že budete respektovat svátosti, jež jsou vám dány jako dar Boha, Všemohoucího Otce.
  Váš milující Spasitel Král lidstva Ježíš Kristus.
                                3.PŘIKÁZÁNÍ: POMNI, ČLOVĚČE, ABYS DEN SVÁTEČNÍ SVĚTIL!

  Již ve Starém zákoně byl jeden den v týdnu zasvěcen Bohu. Byla to sobota.  V  Novém  zákoně,  již  od  dob  apoštolských   N E D Ě L E,  protože v neděli Ježíš   v s t a l   z   m r t v ý c h   a   v   neděli   seslal   D u c h a   s v a t é h o.
  Neděli světíme tím, že  se   z ů č a s t n í m e   c e l é   m š e   s v a t é   a   n e k o n á m e   nepotřebné  všední   p r á c e.
  Být v den sváteční na mši svaté   j e   p o v i n e n   k a ž d ý   k ř e s ť a n   p o   s e d m é m   roce  svého  věku.
  Mimo mši svatou je v den sváteční žádoucí, abychom přijali svátosti, abychom šli případně  na služby Boží i odpoledne  a   k o n a l i   m i l o s r d n é   s k u t k y.(návštěva nemocných, opuštěných a potřebných lidí)


  Stejně jako neděli světíme   i   z a s v ě c e n é   s v á t k y.  Jsou to:
     Narození Páně - 25.prosince
   Oktáva narození Páně - Nový rok 1.ledna
     Zjevení Páně neboli svatých Tří králů - 6.ledna (Vánoční svátky)
   Hod Boží velikonoční neboli Velká neděle - (velikonoční svátek - pohyblivé svátky, jsou bez datumu)
     Nanebevstoupení Páně -
   Hod Boží svatodušní -
     Svátek Božího těla -

  Zasvěcené svátky Panny Mari, Boží Matky jsou:
     Svátek jejího Neposkvrněného početí - 8.prosince
   Nanebevzetí Panny Marie - 15.srpna

  Zasvěcené svátky svatých jsou:
     Svatých apoštolů Petra a Pavla - 29.června
   Cyrila a Metoděje - 5.července
     Všech svatých - 1.listopadu

                                                   MŠE SVATÁ.

  Druhé přikázání církevní nařizuje:"Buď v neděle a zasvěcené svátky  z b o ž n ě   n a   c e l é   m š i  svaté.
  Být zbožně na mši svaté znamená: Být tam z úcty k Bohu, chovat se při ní   u c t i v ě   a  sledovat   p o z o r n ě,   co se   n a   o l t á ř i    k o n á.   Má být  ve   s l u š n é m   o d ě v u   a   n e r u š i t   ostatní přítomné. Nejlépe, když se modlíme příslušné modlitby a zbožně spíváme písně ke mši svaté.
  K D O  BY   D O B R O V O L N Ě   Z A N E D B A L   C E L O U   M Š I   SVATOU,  NEBO  HLAVNÍ  JEJÍ  ČÁST - PROMĚŇOVÁNÍ,   M Ě L   T Ě Ž K Ý   H Ř Í C H.
  Omluven je ten, kdo je nemocen, kdo je neodkladně zaměstnán (má službu v nemocnici, pomáhá při neštěstí, opatruje malé dítě nebo nemocného), nemá se jak dostat na mši pro špatné počasí,(náledí, krupobití, bouřky, nemá spojení dopravní). V takovém případě může alespoň poslouchat mši v rádiu, televizi, nebo se modlit pobožnost ke mši svaté. (v kancionálu)
  V některých kostelích je možnost navštívit mši svatou v sobotu s nedělní platností.(při turistice a výletech)

                                                 SVÁTEČNÍ KLID.

  Bůh je náš nejlepší Otec. Chce,  aby  si  člověk  odpočinul  a   n e v y č e r p a l   předčasně  své  životní   s í l y.
  Zároveň chce, aby měl každý dost  č a s u   p e č o v a t   o   s p á s u   s v é   d u š e.
  S v á t e č n í   k l i d   má  trvat  c e l ý   d e n,  od půlnoci do půlnoci.
  Sváteční klid je také důležitý   p r o   u t u ž o v á n í   r o d i n y.
  Z nutné potřeby se smí s církevním povolením v den sváteční konat všední práce z nutné potřeby: sklidit úrodu za trvalé nepohody, pomáhat při neštěstí(Hasiči, záchranáři..), konat práce, které nelze přerušit bez značné škody.
  "Jaký tvůj den nedělní, takový den   p o s l e d n í." "Neděle bez mše svaté - celý týden bez Božího požehnání."
  Pamatuj, že všechny tvé  m o d l i t b y   bez  mše svaté   n e m a j í  nikdy takovou   c e n u,  jako když se zbožně účastníš mše svaté. Proč? Při mši svaté Pán Ježíš spojuje tvé modlitby   s e   s v o u   o b ě t í,  a  proto  právě při mši svaté můžeš nejvíce Boha chválit,  jemu  děkovat,  jej   u s m i ř o v a t  a  všechno   p o t ř e b n é   si  od  něj   v y p r o š o v a t.                                 4.PŘIKÁZÁNÍ BOŽÍ: CTI OTCE SVÉHO I MATKU SVOU...

  Čtvrtým přikázáním Bůh poroučí, aby děti své rodiče   c t i l y,   m i l o v a l y   a   p o s l o u c h a l y.

                                           Povinnosti dětí k rodičům.
  Dobré dítě prokazuje svou úctu rodičům tím, že je zdraví, prosí, děkuje jim a blahopřeje k narozeninám, jmeninám  a   m l u v í   o   n i c h   u c t i v ě.
  R O D I Č Ů M   N Á L E Ž Í   Ú C T A,  I   K D Y Ž   S N A D   N Ě K D Y   C H Y B U J Í.
  Svou lásku ukazuje dobré dítě rodičům tím, že je nermoutí a nehněvá, pomáhá jim v práci  a   n e d o s t a t k u,  v nemoci a ve stáří, s radostnou vděčností jim   o d v á d í   p o v i n n é   d á v k y  a  pamatuje na ně i po smrti modlitbou a mší svatou.
  "Synu, zastaň se ve stáří otce svého a nezarmuť ho po celý život jeho. Zeslábne-li na rozumu, měj slitování a nepohrdej jím. A nezapomínej na bolest matky své!"(Sirachovec 3,14-15 a 7, 29)
  Svou poslušnost ukazuje dobře vychované dítě tím, že poslouchá na první rozkaz s jasnou tváří  a  b e z   o d m l u v.  Tak byl oddán Pán Ježíš jako dítě v Nazaretě své Matce a pěstounu Josefovi. Svému nebeskému Otci byl poslušen až k smrti na kříži.  P O S L U Š N O S T - P R V N Í   C T N O S T !

  HŘÍCH proti čtvrtému přikázání má ten, kdo se za rodiče nemodlí, v potřebách jim nepomáhá, kdo jejich napomenutí, výstrah a  rozkazu nedbá, kdo se na ně hněvá, hrubě se k nim chová, zle o nich mluví a za ně se stydí.

  POŽEHNÁNÍ RODIČŮ: Když žehná otec nebo matka dětem z plna srdce, je to   ú č i n á   m o d l i t b a   o  Boží  požehnání.

  POVINNOST RODIČŮ K DĚTEM: Rodiče jsou povinni pečovat podle svých sil o výchovu svých dětí mravní, tělesnou, náboženskou i občanskou.

                                          Poslouchej státní úřady.
  Státní úřady: Bůh, neviditelný Pán světa a celého vesmíru, vládne všem lidem. Viditelně nechává vládnout místo   s e b e   j i n é. 
  V rodině se dává zastupovat otcem a matkou.
  Ve státě se dává zastupovat vládou a státními úřady. Svatý apoštol Pavel proto napsal:"Každý ať je poddán nadřízeným vrchnostem,  n e b o ť   n e n í   v r c h n o s t i,  l e d a   o d   B o h a !..Proto kdo se vzpírá vrchnosti,  z ř í z e n í   B o ž í m u   s e   v z p í r á...Dávejte tedy všem, čím jste povinni: Komu daň,  t o m u   d a ň;  komu clo,  t o m u   c l o;  komu úctu, tomu úctu;  komu čest, tomu čest."(Římanům 13,1-7)

  Povinnosti ke státu: Občané jsou povinni svému státu   p l a t i t   d a n ě,   konat vojenskou povinnost, (ta už je zrušena)  a   v o l i t   d o b r é   p o s l a n c e.

  HŘEŠÍ tedy, kdo státu  o d p í r á  spravedlivé   d á v k y   a   povinné   s l u ž b y.

  Zákonnému presidentu a jeho vládě jsme povinni zachovávat úctu, věrnost a poslušnost. Věrnost ukládá, abychom plnili služební sliby a úřední povinnosti.

 HŘÍCHEM proti věrnosti je zrada, vzpoura  a   z p r o n e v ě r a !

  Pán Ježíš řekl Pilátovi:"Neměl bys žádné moci nade mnou, kdyby ti nebyla dána shůry."(Jan 19,11) Tedy podle slov samého Pána Ježíše mají představení svou moc od Boha. Podle toho musíme také o nich smýšlet, k nim se chovat a podle toho jednat.
Správní katoličtí křesťané proto vždy byli, jsou a budou  n e j l e p š í   o p o r o u   s t á t u.


                                   MILUJ BLIŽNÍHO SVÉHO JAKO SEBE SAMÉHO.

  Kdo je tvůj bližní? Náš bližní je   k a ž d ý   č l o v ě k,  přítel i nepřítel.  Všichni lidé jsme jako   j e d n a   r o d i n a, neboť máme jednoho praotce Adama a jednu pramáti Evu.
  Pán Ježíš vybízí k lásce k bližnímu slovy:"Přikázání nové vám dávám, abyste se  n a v z á j e m   m i l o v a l i,   jako  já  jsem  miloval  vás."(Jan 13,34)
  V Novém zákoně se stává přikázání lásky novým přikázáním v tom smyslu, že vzorem této lásky  má  nám  být  sám  Pán  Ježíš,  k t e r ý   z a   n á s   o b ě t o v a l   i   s v ů j   ž i v o t.

  Jsme   p o v i n n i   mi l o v a t   v š e c h n y   l i d i   bez  rozdílu rasy a národnosti.
  Více máme milovat lidi, kteří nám jsou bližší rodem - příbuzní, vírou, dobrodiním nebo přátelstvím, členové vlastního národa.
  
  Kdo miluje svůj národ, hlásí se k němu, zůstává mu věrným, váží si mateřské řeči, otcovské země a národních památek.
  Hledí poznat dějiny svého národa, hájí jeho práva, přispívá na jeho potřeby a modlí se zaň.
  Hledí národu prospět  p o c t i v o u   p r a c í   v  povolání.
  HŘÍCHEM  by  bylo  vlastní   n á r o d   zradit,  tupit  a   p o š k o z o v a t.
  HŘÍCHEM  je  však také záští a utiskování, výsměch a pohrdání  p r o t i   národu   d r u h é m u !

  Láska k bližnímu se má projevovat také   z d v o ř i l ý m   j e d n á n í m   ústně  i  písemně.
  Zdvořilý neuráží a není na obtíž, uctivě oslovuje a zdraví, prosí a děkuje, je ochotný, poslouží, omluví se, když pochybí.
  Je způsobný, šetrný a srdečně přívětivý.
  Je soucitný k lidem starým, postiženým tělesnou vadou a jinak ubohým.
  "Před šedivou hlavou povstaň a cti osobu starcovu," napomíná Písmo svaté.(III.Mojžíšova 19,32)
  O dobrém chování hledí se poučit na příkladě druhých a z knih o společenském chování.
  "Vaše laskavost budiž známa všem lidem."(Filipským 4,5)

                                              Milosrdné skutky.
  Bližnímu prokazujeme lásku zvláště milosrdnými skutky. "V pravdě pravím vám: Co jste učinili jednomu z nejmenších těchto   m ý c h   b r a t ř í,  m n ě   j s t e  t o   u č i n i l i", praví Pán Ježíš.(Matouš 25,40)

  Skutky tělesného milosrdenství: sytit hladové, napájet žíznivé, do domu přijímat pocestné, odívat chudé, navštěvovat nemocné, osvobozovat zajaté, pohřbívat mrtvé.
  Skutky duchovního milosrdenství: napomínat hřešící, učit nevědomé, dobře radit pochybujícím, těšit zarmoucené,  trpělivě   s n á š e t   k ř i v d y,  ochotně   o d p o u š t ě t   tomu, kdo vám ublíží,  m o d l i t   se  za živé i za mrtvé.

  Účelněji je možné konat dobré skutky v dobročinném sdružení. (Katolická CHARITA)
  Svatý Augustin řekl:"Nemáme si přáti, aby byli bídní, abychom mohli konat milosrdné skutky. Přičiň  se  však,  a b y   b í d n ý c h   n e b y l o."  Tato slova svatého Augustina ukazují, že máme pracovat na takovém uspořádání lidské společnosti,  o takový společenský   ř á d,  k t e r ý   o d s t r a ň u j e   p ř í č i n y   l i d s k é   b í d y   a   d á v á   m o ž n o s t   l i d s k y   d ů s t o j n é h o   ž i v o t a   v š e m   l i d e m.

  "A l m u ž n a   vysvobozuje od všelikého hříchu a nedopouští, aby duše přišla do temnot." (Tobiáš 9,11)
  Vykonej každý den aspoň jeden skutek milosrdenství. Čiň tak v milosti posvěcující a nashromáždíš si největší poklady - skutky záslužné   p r o   n e b e   a  vyšší stupeň   v ě č n é   r a d o s t i.
  Pán Ježíš řekl:"Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději..kradou. Ukládejte si  p o k l a d y   v   n e b i,  kde je neničí mol ani rez, a kde je zloději...nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce."(Matouš 6,19-21)


                                          Milujte své nepřátele.
  Pán Ježíš řekl:"Milujte své nepřátele, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí a modlete se za ty, kteří vás pronásledují a pomlouvají, abyste byli   d ě t m i   s v é h o   n e b e s k é h o   O t c e,  jenž velí svému slunci vycházeti na dobré i na zlé a déšť sesílá na spravedlivé i nespravedlivé."(Matouš 5,44-45)

  NEMSTI SE: Právo trestat křivdu má jenom Bůh a k tomu oprávněný úřad.
  ODPUSŤ A SMIŘ SE: K odpuštění nás Pán Ježíš vybízí v modlitbě Otče náš:.."a odpusť  nám  naše  viny, jako i  my   o d p o u š t í m e   n a š i m   v i n í k ů m.."  "Slunce nezapadej nad hněvem vaším!" (Efeským 4,26)

  DOBŘE ČIŇ I NEPŘÍTELI: Říká se:"Kdo do tebe kamenem, ty do něho chlebem."
  "Lační-li nepřítel tvůj, dej mu najíst; a žízní-li, dej mu napít...nenech se přemoci zlem,  a l e   p ř e m á h e j   z l o   d o b r e m." (Římanům 12,20-21)
 
  Pokoj v rodině, se sousedy, v obci, ve státě a mezi všemi národy je podmínkou   k r á s n é h o   s o u ž i t í,  síly, požehnání Božího a pokoje věčného. "Žijte v pokoji a Bůh pokoje a lásky bude s vámi!" (II.Korintským 13,11)
184.                                 Poselství Ježíše ze dne 4. září 2011 v 22:00.

                         MILOVAT SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SAMA SEBE JE MNOHEM TĚŽŠÍ, NEŽ SI MYSLÍTE.

  Má dcero,
přišel čas, abyste naslouchali mým instrukcím a upozornili mé děti na dobu, která přichází ve smyslu přípravy všech mých následovníků na nutnost   s e t r v á v a t   v   d e n n í   m o d l i t b ě.  Musí také   p ř i j í m a t   m é   T ě l o   ve formě svaté eucharistie a modlit se za záchranu duší.
  Mé děti věnují více pozornosti mým poselstvím, než že by se shromáždily a modlily se za všechny mé děti každý den před Varováním.
  Podívejte se na své bratry a sestry mýma očima, jež je vidí jako zázračná stvoření daná mým Věčným Otcem jako dar lidstvu. Každá jednotlivá duše je milována stejně. V pohledu mého Otce na ně nenajdete žádný rozdíl.
  Jestliže vy, moji následovníci, mě milujete, budete milovat i mého Otce. Následovně, jestliže vaše láska k mému Otci je pravá, budete milovat i své bratry a sestry. Musíte zvláště projevit lásku těm, kteří vás mohou svým chováním urážet. Někteří vás budou napadat, vysmívat se vám a ničit vaši pověst, což vás a vaši rodinu může poškozovat. Můžete je znát osobně, nebo mohou vám škodit svými činy, jež mohou zle ovlivnit vaši schopnost oblékat a živit vaše rodiny. Nezáleží na tom, nakolik vám tito lidé škodí. Prosím vás v mém jménu, abyste přijali mé vedení.  M O D L E T E   S E   Z A   N Ě,   a  zvláště  za  ty,   K T E Ř Í   V Á M   U B L I Ž U J Í !  Neboť když se za ně modlíte,  r o z p o u š t í t e   n e n á v i s t  chrlenou Satanem. Nenávist, která by mohla vytrysknout z myšlenek na pomstu.
  To je jedno z nejtěžších ze všech mých učení. Milujte své bližní, jako sebe. Je to  m n o h e m   d ů l e ž i t ě j š í,  než si myslíte. Pokud budete schopní dosáhnout  tohoto   č i n u   v e l k o d u š n o s t i,   pomůžete Mi naplnit můj plán k záchraně mnoha duší.
  Váš milovaný Učitel a Přítel Ježíš Kristus.
                                              T Ě Ž K É   H Ř Í C H Y.

  HŘÍCH je vědomé a dobrovolné přestoupení Božího zákona. Těžký hřích je pro člověka největším zlem, protože ho zbavuje milosti posvěcující   s e   v š e m i   z á s l u h a mi   p r o   n e b e   a   u v a l u j e   n a   n ě h o   t r e s t y   B o ž í   č a s n é   i   v ě č n é !!!
  Přirozené následky hříchu jsou: nepokojné svědomí, škoda, nemoc, hanba, nedůvěra u lidí, nepořádek v rodině a ve společnosti, nespokojenost, někdy pokuta a vězení.
  Daleko horší následky má hřích pro duši, pro život nadpřirozený, zvláště  T Ě Ž K Ý   H Ř Í C H !
  O tom, kdo je v těžkém hříchu, platí slova:"Máš jméno jako bys žil, ale jsi mrtev."(Zjevení 3,1)
  Kdo je v hříchu těžkém, je mrtev pro nebe. Proto  mu  také  říkáme   h ř í c h   s m r t e l n ý.
  Když se někdo častěji dopouští téhož hříchu, pak se ten hřích stává jeho zlým návykem. Jestliže některý zlý návyk tak zesílí, že se člověk stává jeho otrokem, (alkohol, sex, drogy..) pak z toho vzniká   n á r u ž i v o s t.  Kdo při tom odpírá milosti Boží,  n e c h c e   s e   p o l e p š i t  a  pokračuje dále v těžkém hříchu, stane se zaslepeným, zatvrzelým hříšníkem   a   k o n e c   t a k o v é h o   b ý v á   h r o z n ý.
  Největším nebezpečím lehkých hříchů je, že Bůh může ubrat milostí  a  následkem toho je člověk   m é n ě   c h r á n ě n   p ř e d   t ě ž k ý m   h ř í c h e m.

  HŘÍCHY DO NEBE VOLAJÍCÍ: 1.ÚMYSLNÁ VRAŽDA (potrat, sebevražda);
                           2.SODOMSKÝ HŘÍCH A SMILSTVO
                           3.UTISKOVÁNÍ CHUDÝCH LIDÍ, VDOV A SIROTKŮ;
                           4.ZADRŽOVÁNÍ NEBO UJÍMÁNÍ MZDY DĚLNÍKŮM.

  HŘÍCHY PROTI DUCHU SVATÉMU: Jsou to hříchy, které zcela zvláštním způsobem odporují milosti Ducha Svatého, a proto obyčejně   z a m e z u j í   o b r á c e n í   h ř í š n í k a.
  Jsou to: 1. hřešit úmyslně na milosrdenství Boží - lidé před potopou;
           2. zoufat nad milosrdenstvím Božím - Jidáš nevěřil, že mu Ježíš odpustí a spáchal sebevraždu;
           3. odpírat poznané křesťanské pravdě - Židé za časů Pána Ježíše;
           4. nepřát a závidět bližnímu Boží milosti - Kain;
           5. mít zatvrzelé srdce k spasitelnému naponínání - faraon v Egyptě neposlechl Boha ani po četných znameních;
           6. setrvat v nekajícnosti až do smrti - lotr po levici Pána Ježíše na kříži.

  CIZÍ HŘÍCHY jsou hříchy, na kterých je účasten ještě někdo jiný.
  CIZÍHO HŘÍCHU SE DOPOUŠTÍ: 1. kdo jinému ke hříchu radí;
                             2. kdo jinému hřích přikazuje;
                             3. kdo k hříchu druhého svoluje;
                             4. kdo k hříchu jiného navádí;
                             5. kdo k hříchu jiného mlčí;
                             6. kdo hřích jiného netrestá, ač je k tomu povinen;
                             7. kdo bere podíl na hříchu jiného;
                             8. kdo hřích jiného vychvaluje;
                             9. kdo hřích jiného hájí.

  I ty vždy pamatuj! Raději zemřít, než těžce zhřešit!
  A kdybys byl tak nešťasten, že bys přece jen upadl do těžkého hříchu, ihned  v z b u ď   d o k o n a l o u   l í t o s t   nad  tímto  hříchem,  co  n e j d ř í v e  jdi   k e   s v a t é   z p o v ě d i   a  v  budoucnosti buď opatrnější!!!
                                           5.PŘIKÁZÁNÍ BOŽÍ: NEZABIJEŠ.

  Pátým přikázáním Bůh zapovídá svévolně škodit  s o b ě   č i   j i n é m u   na  těle  nebo  na  duši!!

  HŘÍCH má, kdo bez potřeby vydává v nebezpečí své zdraví nebo život  a  kdo  si   ž i v o t   b e r e !
  HŘÍCH MÁ, kdo bez potřeby vydává v nebezpečí zdraví nebo život jiného, kdo jej úmyslně zabije, nebo zraňuje a kdo jej bezprávně usmrcuje.
 
  SRDCEM SE PROHŘEŠUJE PROTI PÁTÉMU PŘIKÁZÁNÍ, kdo se na bližního   h n ě v á,  z á v i d í   m u   n e b o   n a   n ě h o   ž á r l í !
  NENÁVIST JE TĚŽKÝ HŘÍCH: Je to velký dlouhý hněv  b e z   ú m y s l u   s e   u s m í ř i t.
  Závistí přišla smrt na svět. Ďábel záviděl Adamovi a Evě přátelstí s Bohem.
  Kain záviděl Ábelovi a zabil ho. Synové Jakubovi žárlili a záviděli Josefovi otcovu přízeň a prodali ho do otroctví.
  Bratrem  z á v i s t i v é h o   je  člověk   š k o d o l i b ý   a   ž á r l i v ý.

  HŘÍCH MÁ, kdo se slovem prohřešuje proti pátému přikázání: kdo  bližnímu   n a d á v á,   kdo mu   v y h r o ž u j e   a  kdo  jej  p r o k l í n á.
  PROKLÍNÁ: kdo ze zlosti nebo nenávisti svolává na bližního tresty Boží!

  HŘÍCH MÁ, KDO SVÉVOLNĚ ŠKODÍ  S O B Ě  NA TĚLE: Kdo si zdraví poškozuje alkoholem a kouřením, drogami a omamnými prostředky, nestřídmostí v jídle, přílišný sport nebo tanec, nevhodný oděv.
  Zvlášť hnusné   a   z á h u b n é   je  opilství(a drogy). To snižuje člověka "pod obraz Boží", hubí ho tělesně i duševně, jeho následky se přenášejí  n a   p o t o m s t v o,  a ohrožuje i jeho   v ě č n o u   s p á s u !

  Naopak JE HRDINSKÝM SKUTKEM, když z lásky k Bohu a bližnímu nasazují zdraví a život pro jeho záchranu. O takových praví Pán:"Kdo ztratí život svůj pro mne, nalezne jej.!(Matouš 10,39)
 
  VELMI TĚŽKÝ HŘÍCH JE SEBEVRAŽDA! Úmyslná sebevražda je hrozný hřích proti Bohu! Základní  příčinou  je   z t r á t a   v í r y   a   d ů v ě r y   v   B o h a !  Kdo věří, že Bůh dá každému odplatu a že nikoho neopustí, ten při zdravém rozumu za žádných okolností si na život nesáhne.
  Příčetný sebevrah hřeší proti své duši,  k t e r o u   v r h á   d o   v ě č n é   z á h u b y !  Jen Bůh je Pánem nad smrtí a životem!
  Sebevražda  V  POMATENÍ  SMYSLŮ  NENÍ  HŘÍCHEM,  ale neštěstím.

  HŘÍCH MÁ KDO SVÉVOLNĚ ŠKODÍ NA TĚLE JINÉMU: Kdo vydává zdraví a život jiného v nebezpečí. Kdo padělá potraviny, kdo zanedbává povinnou opatrnost   p ř i   j í z d ě   dopravním prostředkem, při práci, při dohledu na děti, kdo nerozumně žertuje - se zbraní, strašením, ukvapenou sázkou.

  HŘÍCH DO NEBE VOLAJÍCÍ JE  Ú M Y S L N Á   V R A Ž D A   J I N É H O: z nenávisti, ze msty, z unáhlení, v prudkém hněvu, pro peníze nebo aby odstranil nepohodlného člověka. Vraždou je i úmyslné usmrcení nemluvněte  nebo  p o t r a t.

  DVOJÍ POKUS O VRAŽDU JE SOUBOJ. Proto jej Církev vždy zapovídala.

  TĚŽKÝM HŘÍCHEM JE EUTHANASIE: Ze soucitu někdo zabije, třeba injekcí, nevyléčitelně nemocného, starého, pomateného, těžce zraněného a trpícího člověka. I kdyby si to on sám přál, musíme pamatovat,  ž e   Bůh  j e  mnohem soucitnější než člověk,  a   k d y ž   d o p u s t í   u t r p e n í,  v í   p r o č !

  NENÍ HŘÍCH, když někdo zabije ve spravedlivé obraně svého života nebo vojín  při   o b r a n ě   vlasti.

  K ŽIVÉ PŘÍRODĚ SE CHOVÁME TAKÉ UŠLECHTILE! zACHÁZÍME ŠETRNĚ S ROSTLINAMI A SOUCITNĚ SE ZVÍŘATY. Zvířata  ošetřujeme,   n e t ý r á m e   j e   a   z b y t e č n ě   n e z a b í j í m e.
  ZVÍŘATA TRÁPIT JE HŘÍCH A VEDE TO KE KRUTOSTI TÉŽ VŮČI LIDEM!!!

  Pečuj o své zdraví, život i celé tělo, je to velký dar, který ti   B ů h   k   u ž í v á n í   j e n o m   s v ě ř i l !
  Nesmíš se svým zdravím a tělem dělat, co bys chtěl. Jednou se z toho budeš Bohu odpovídat!
  Máš tedy povinnost se o svůj život, zdraví a tělo náležitě starat: správnou výživou, tělesnou čistotou, dostatečným spánkem, zdravým bydlením, vhodnou tělesnou prací a rozumným sportem.
  Přitom  pamatuj,  že   z d r a v í   d u š e   p o m á h á   v   u d r ž e n í   i   z d r a v é h o   t ě l a !


                                              POHORŠENÍ.

  Co řekl Pán Ježíš o pohoršení:"Kdo by pohoršil jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, tomu by bylo lépe, aby byl mlýnský kámen zavěšen na jeho hrdlo a aby byl pohroužen do hlubiny mořské...B Ě D A   T O M U   Č L O V Ě K U,   S K R Z E   N Ě H O Ž   P O H O R Š E N Í   P Ř I C H Á Z Í !"(Matouš 18,6-7)
  JINÉMU ŠKODÍ  N A   D U Š I,  kdo mu dává špatný příklad, kdo jej úmyslně svádí ke hříchu a kdo je jinak na jeho hříchu spoluvinen.

  POHORŠENÍ neboli špatný  p ř í k l a d   dávají někdy rodiče dětem, představení podřízeným, starší mladším, když před nimi něco zlého mluví, dělají, nebo se špatně chovají!
  Jako jiskra v popelu doutná, tak v pohoršené duši doutná špatný příklad,  a ž   s e   r o z h o ř í   v   h ř í c h.

  Ještě více HŘEŠÍ POHORŠENÍM, kdo tak veřejně mluví, píše, maluje, vystavuje takové obrazy, fotky, sochy, nebo točí filmy, které tím jiného  p ř i v á d í   k e   h ř í c h u !

  Na hříchu jiného je spoluvinen ten,  kdo   m o h l   h ř í c h u   z a b r á n i t,  ale   n e u č i n i l   t o !

  Na hříchu jiného má podíl ten, kdo dává jinému příležitost ke hříchu, například   N E S L U Š N Ý M   O D Ě V E M   N E B O C H O V Á N Í M !  Neslušný oděv, zvláště u dívek a žen,   b ý v á   p r o   m n o h é   p o h o r š e n í m.
  BŮH BUDE TRESTAT TOHO,  K D O   S E   Ž Á D O S T I V Ě   D Í V Á   I   T U,   K T E R Á   T A K O V Ý M   P O H L E D Ů M   S E   S C H V Á L N Ě   V Y S T A V U J E   NEBO  K  NIM   D Á V Á   P O D N Ě T !
  Šat má být závojem studu  a   o c h r a n o u   m r a v n í   č i s t o t y !

  Nedávej nikomu pohoršení ani ty, sviť svému okolí dobrým příkladem a vlastní duši opatruj před nákazou hříchu.
                                       6.PŘIKÁZÁNÍ BOŽÍ: NESESMILNÍŠ!

                                                    A

                            9.PŘIKÁZÁNÍ BOŽÍ: NEPOŽÁDÁŠ MANŽELKY BLIŽNÍHO SVÉHO!


  Šestým a devátým přikázáním Bůh zapovídá  n e m r a v n é   m y š l e n k y,   ž á d o s t i,   p o h l e d y,   s l o v a   a   s k u t k y.

  STUD: Bůh nám vložil do duše posvátný cit, který žádá, aby některé části našeho těla byly zakryty.
  Člověk, který je slušný a má v sobě stud, se tam bez náležité potřeby   n e o d k r ý v á,   n e d í v á,   n e d o t ý k á   a n i   n a   S O B Ě   a n i   n a   D R U H Ý C H !
  Ani  n e d o p u s t í,  a b y   s e   h o   n ě k d o   n e s t y d a t ě   D O T Ý K A L !
 
  NENÍ HŘÍCHEM, jestliže tak činíme pro očištění těla, u lékaře, co se děje z práva rodičů.

  NENÍ HŘÍCHEM, když někdo cítí  t ě l e s n é   p o d r á ž d ě n í,  ačkoliv je nechtěl a sám si je nepřivodil. V takovém případě má svou pozornost obrátit k něčemu jinému.
  Kdyby toho zavčas nenechal, ukázal by, že si to přeje a dopustil by se již těžkého hříchu  p r o t i   m r a v n í   č i s t o t ě.

  TĚŽKÝM HŘÍCHEM PROTI MRAVNÍ ČISTOTĚ, se proviňuje ten, kdo se schválně oddává takovým myšlenkám, žádostem, pohledům, četbě, kreslení, mluvení, zpívání, psaní, dotýkání sebe či jiného, obnažování a choval se k sobě nebo k jiným tak proto, aby  s e   t ě l e s n ě   d r á ž d i l.  BYLO BY TO   N E M R A V N É !
 
  Hřích proti mravní čistotě je velká opovážlivost proti Bohu Otci Stvořiteli!  NAŠE TĚLO NENÍ NAŠÍM MAJETKEM, ALE MAJETKEM BOŽÍM. Proto si s ním nemůžeme dělat, co sami chceme, ale co je vůle Boží. "Tělo není pro smilstvo, nýbrž pro Pána a Pán pro tělo!"(I.Korintským 6,13)

  Hřích proti mravní čistotě je také velká opovážlivost proti Ježíši Kristu: Katolický křesťan je údem (součástí) tajemného těla Kristova, CÍRKVE. Hříchem proti mravní čistotě tedy znesvěcujeme tělo Kristovo. A kolikrát jste byli u svatého přijímání,  tolikrát jste se   S T A L I   Ž I V Ý M I   S V A T O S T Á N K Y,  neboť byl   v   n á s   S y n   B o ž í   i   s e   s v ý m   nejsvětějším  tělem !  A jak bychom mohli znesvěcovat živý svatostánek hříchem?

  HŘÍCH PROTI MRAVNÍ ČISTOTĚ JE  VELKÁ   O P O V Á Ž L I V O S T   PROTI   D U C H U   S V A T É M U.  Bůh je všude, tedy i v nás. Jsme jako Boží svatyně.
  Kromě toho Duch svatý posvětil zvláštním způsobem naši duši milostí posvěcující a tím i naše tělo. Proto čteme v Písmě svatém:"Nevíte, že jste chrámem Božím a že Duch svatý přebývá ve vás?  Z N E U C T Í-LI   N Ě K D O   C H R Á M   B O Ž Í,   T O H O   Z N I Č Í   B Ů H,  neboť  chrám  Boží   j e   s v a t ý,   a   t í m   j s t e   v y."(I.Korintským 3, 16-17)
  Kdo tedy hřeší proti svému tělu, prohřešuje se proti živému chrámu Božímu!

  SMILSTVO: Apoštol Pavel nás napomíná:"PRCHEJTE  PŘED   S M I L S T V E M ! Každý jiný hřích, kterého se člověk dopustí, je mimo tělo,  k d o   v š a k   s m i l n í,  prohřešuje se proti svému tělu!"(I.Korintským 6,18)
  Proto Bůh  tyto  hříchy   p ř í s n ě   t r e s t á v á,  i   různými nemocemi.
  N e m o c i  zaviněné hříchy proti mravní čistotě bývají  t ě ž k o   z h o j i t e l n é   a  jejich  smutné následky  se  někdy  přenášejí  i  na   p o t o m s t v o !
  Čteme o tom výstražná slova  v Písmě svatém:"Bůh do třetího a čtvrtého kolena  stíhá   s y n y   z a   n e p r a v o s t i   o t c ů."(II.Mojžíšova 20, 5)

  Šestým a devátým přikázáním Bůh chrání velký poklad každého člověka -  S T U D   A   M R A V N Í   Č I S T O T U.

  Jen čisté mládí je šťastné a radostné. Zachovej si proto mravní čistotu. Jsi květem Církve a květem národa. Jací jste vy, mladí, takový bude náš národ a naše Církev.
  NEDOPUSŤ, ABY ČERV HŘÍCHU NAHLODAL BĚLOSTNÝ KVĚT TVÉ MRAVNÍ ČISTOTY.
  Modli se, přijímej svátosti a   v y h ý b e j   s e   k a ž d é   p ř í l e ž i t o s t i   k e   h ř í c h u !


                                                  MRAVNÍ ČISTOTA.

  Mravní čistota dává člověku pravou krásu, sílu, radost a nadšení pro všechno dobré a krásné.
  Je milá nejen lidem, ale   z v l á š ť   Pánu  Bohu.
  Pán Ježíš říká:"Blahoslavení   č i s t é h o   s r d c e,  neboť   o n i   b u d o u   v i d ě t   B o h a."(Matouš 5,8)

  Nebezpečné pro mravní čistotu je:
  1. Oddávat se zahálce a nestřídmosti.
  2. Dívat se na nemravné obrazy, filmy, číst nemravné knihy. Pozor na oči! "Zloděj oknem, hřích okem!"
  3. Lehkomyslně se scházet a přátelit s osobami druhého pohlaví bývá pro někoho mravně nebezpečné. Důvěrná známost, není-li úmyslu a vyhlídky na brzký sňatek, je obyčejně   h ř í š n á,  n e d o v o l e n á !
  4.  Chodit na neslušné zábavy, neslušná hudební a divadelní představení, oddávat se neslušným tancům a vyhledávat jakékoliv nebezpečí pro mravní čistotu. Nebezpečné je společné koupání o samotě, společné jejich potulky v přírodě a schůzky o samotě a za tmy.

  Uhas ihned jiskru proti mravní čistotě, chceš-li zabránit požáru:  P R Y Č   O D   T O H O,  C O   T Ě   D R Á Ž D Í !
  Braň se také modlitbou střelnou:"Pane Ježíši, ty jsi můj a já jsem tvůj!"
  Ráno se pomodli k Panně Marii:"Ó Paní má, ó Matko má, tobě se zcela obětuji. Zasvěcuji ti dnes svůj zrak, sluch, ústa, srdce sebe samého zcela celého, abych ti osvědčil svou oddanost. Protože náležím zcela tobě, ó dobrá Matko má, chraň a opatruj mne jako své vlastnictví. Amen."

  Pamatuj i ty: BŮH JE ZDE A DÍVÁ SE NA MNE, JAK BYCH MOHL HŘEŠIT PROTI SVÉMU bOHU?                                           7.PŘIKÁZÁNÍ BOŽÍ: NEPOKRADEŠ!

                                                       A

                                     10.PŘIKÁZÁNÍ BOŽÍ: ANIŽ POŽÁDÁŠ STATKU JEHO!

  Sedmým a desátým přikázáním Bůh zapovídá hříchy proti   p o c t i v o s t i   a   s p r a v e d l n o s t i !

  HŘÍCH MÁ: 1. kdo krade nebo loupí;
            2. kdo se dopouští lichvy (půjčuje na vysoký úrok)  nebo podvodu;
            3. kdo cizí majetek nespravedlivě zadržuje nebo poškozuje.

  OSOBNÍ MAJETEK: Všechny pozemské věci   n á l e ž e j í   B o h u.  On všechno stvořil a vším vládne!
  Co kdo   s p r a v e d l i v ě   získal pro sebe, to je jeho   o s o b n í m   m a j e t k e m.  Má právo podle zákonů Božích a lidských s ním svobodně nakládat. Ale   k a ž d ý   s e   b u d e   B o h u   z o d p o v í d a t,  jak  s  majetkem   z a c h á z e l.(Jestli chamtil jen pro sebe, nebo se rozdělil s potřebnými!)
  Podle Boží vůle správně nakládá s majetkem ten, kdo  z  něho   t ě ž í   s p r a v e d l i v ě,  zachází s ním šetrně  a užívá  ho  k  d o b r ý m   s k u t k ů m.
  Příliš velký majetek se nesmí  h r o m a d i t   jen  u některých lidí na úkor druhých tak,  že  j i n í   t r p í   n o u z í.
  Proto Pán Ježíš prohlásil:"V pravdě pravím vám: Snáze projde velbloud uchem jehly, než boháč vejde do království nebeského!"(Matouš 24)
  PENÍZE KAZÍ CHARAKTER. Proto svatý apoštol píše:"Kdož však chtějí bohatnouti, upadají  v  pokušení,  v  o s i d l o   ď á b l o v o,  a  v  mnoho pošetilých   a   z h o u b n ý c h   ž á d o s t í,  které vrhají lidi do zkázy a  z á h u b y.  Neboť  kořenem  všeho  zla   j e   c h t i v o s t   p e n ě z !"(I.Timoteovi 6,9-10)

  VEŘEJNÝ MAJETEK: Je to majetek obecní, okresní, krajský a státní. U nás máme státní dráhy pošty, spořitelny, banky, nemocnice, továrny, podniky, lesy, statky doly a jiné.
  Každý řádný občan proto zachází s majetkem veřejným šetrně, ničím jej nepoškozuje, hledí je udržovat v co nejlepším stavu svědomitou prací a také jej rozmnožovat. Je to jeho nejen občanská povinnost, ale zároveň i povinnost   k ř e s ť a n s k é   l á s k y   k   b l i ž n í m u.

  HŘÍCH PROTI SEDMÉMU PŘIKÁZÁNÍ má ten, kdo krade - odcizuje nějakou věc tajně;
        kdo loupí - odcizuje nějakou věc násilím;
        kdo lichvaří - předražuje zboží, práci nebo peníze  n e s p r a v e d l i v ý m   ú r o k e m.
        Podvodu se dopouští , kdo jiného zkracuje na majetku lstivě : neplatnými penězi, nesprávnou mírou a váhou, špatným zbožím, nepoctivou hrou, podvrženou listinou, podplácením svědků nebo úředníků, a záměrnou půjčkou - "na věčnou oplátku" - bez úmyslu vrácení.

  Nespravedlivě zadržuje majetek: kdo nevrací, co nalezl, vypůjčil, nebo má svěřeno;
                                  kdo zkracuje jiného v jeho právu (pozemky);
                                  kdo neplatí včas, co platit je povinen.(výživné na děti)
  Zadržovat mzdu dělníkům a utiskovat chudobné, zvláště vdovy a sirotky, je HŘÍCHEM DO NEBE VOLAJÍCÍM.

  Nespravedlivě poškozuje cizí majetek, kdo povinnou práci zanedbává nebo ji koná špatně;
                                        kdo cizí majetek záměrně ničí nebo poškozuje.
  Kdo poctivě nepracuje nemá práva na plnou mzdu.

  NA HŘÍCHU PROTI CIZÍMU MAJETKU  je  spoluvinen,  k d o  n e p o c t i v ý   m a j e t e k   k u p u j e,   přijímá,  nebo  p ř e c h o v á v á.

  PROTI DESÁTÉMU PŘIKÁZÁNÍ SE PROHŘEŠUJE ten, kdo touží po cizím majetku a žádá si jej přivlastnit neprávem.

  VRAŤ A NAHRAĎ všechnu škodu způsobenou ať zlomyslně nebo z neopatrnosti. Nahraď alespoň co můžeš, co nejdříve a alespoň po částech, nemůžeš-li najednou.
  Jestliže již poškozený nežije, nahraď vše jeho dědicům, pakli je nemá, dej nespravedlivý majetek chudým nebo na zbožné a dobré účely.

 "LÉPE JE MÍTI MALIČKO, ALE SPRAVEDLIVĚ, NEŽ VELKÉ PŘÍJMY, ALE NEPOCTIVĚ!"(PŘÍSLOVÍ 16,18)
                                 8.PŘIKÁZÁNÍ BOŽÍ: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ!

  Osmým přikázáním Bůh zapovídá HŘÍCHY PROTI PRAVDĚ A CTI BLIŽNÍHO.

  PROTI PRAVDĚ SE PROHŘEŠUJE, kdo lže, křivě svědčí  a   p ř e t v a ř u j e   s e !
  PROTI CTI BLIŽNÍHO SE PROHŘEŠUJE: 1. kdo bezdůvodně o něm smýšlí špatně;
                                    2. kdo vyjevuje neprávem jeho chyby nebo  j e j   p o m l o u v á;
                                    3. kdo mu donáší, co druhý o něm zlého namluvil.

  PRAVDOMLUVNOST: Bůh je nejvýš pravdomluvný.
  Kdo mluví pravdu, podobá se Bohu.
  Kdo však lže, podobá se  ď á b l u,  neboť  "ď á b e l   j e   o t e c   l ž i".(Jan 8,44)

  Jaký by to byl život na zemi, kdyby děti nemohli věřit svým rodičům, žák učiteli, přítel příteli, nemocný lékaři a soudce svědkům. Proto Bůh chce, abychom v řeči i chování  d b a l i   v ž d y   p r a v d y !

  LEŽ: Lže, kdo vědomě mluví nepravdu, aby   o k l a m a l   j i n é h o.
       Hřeší, kdo lže, aby pomohl sobě,
                       aby pomohl jinému,
                       nebo aby někomu ublížil.

  Lež kazí celou povahu člověka: mladý lhář - starý zloděj!
  Nemocnému zalhávat jeho   b l í z k o u   s m r t   by  mohlo  být   t ě ž k ý m   h ř í c h e m,  kdyby se nemocný z toho důvodu nemohl postarat o věčnou spásu své duše! (Poslední pomazání nemocných.)

  KŘIVÉ SVĚDECTVÍ: Křivě svědčí, kdo lže o někom před soudem. Někdy s tím bývá spojena křivá přísaha - další těžký hřích!

  PŘETVÁŘKA: Přetvařuje se, kdo se chová tak,   a b y   j i n é h o   o k l a m a l. 
 
  BUĎ UPŘÍMNÝ A VĚRNÝ: Zachovej svěřené tajemství, zvláště úřední
                       a plň, co dobrého jsi   s l í b i l !
  "Přijměte prsten věrnosti a buďte   s o b ě   v ě r n i", praví kněz novomanželům při oddavkách.

  Kdo mnoho mluví, snadno způsobí nepříjemnosti sobě i druhým.
  Nesluší se, a může být  h ř í c h e m,  tajemství vyzvídat, prohlížet druhému proti jeho vůli byt, zásuvky, kapsy, dopisy.

  Říká se:"Lež má krátké nohy, daleko neuteče!" Mluv vždy pravdu.
  O nikom nemluv nelaskavě, a  ani   n e p o s l o u c h e j   takové  řeči!
  Dej vždy pozor na jazyk!
    (Zatím konec katechismu.barmanka)

140.                                 Poselství Ježíše ze dne 15. července 2011 v 15:30.

                                        POPRAVY, EUTHANÁZIE, POTRATY A SEBEVRAŽDY.

  Má dcero,
tehdy, když lidé cítí lásku ve svých srdcích, tak si mohou být jisti, že Já jsem přítomen v jejich duších. Má láska bude dávat mým dětem sílu, když to budou nejméně očekávat. To je také pravdou pro zatvrzelé hříšníky, za jejichž vnější slupkou se skrývá velmi často něžné srdce.
  Každá jednotlivá osoba na zemi je dítětem stvořeným Bohem Otcem. Proto   e x i s t u j e   s v ě t l o   v   k a ž d é   t a k o v é   o s o b ě,  i  když může být velmi slabé, když jsou duše taženy do temnoty.(Tim Guernard v Příběhu neuvěřitelné dětské nouze.) Nicméně mé světlo je stále ještě přítomné. Neboť bez něj by byla úplná tma, ve které by duše nemohly být činné. Je to právě tehdy, když duše dosáhnou strašného stavu temnoty, že velmi často   s á h n o u   k   s e b e v r a ž d ě.   Je to způsobeno slabostí duše a ducha, že Satan krade jejich duše tím, že  j e   p ř e s v ě d č u j e,  aby ukončily své životy.(Pokušení k sebevraždě) Mnozí z mých následovníků nerozumí tomuto stavu, jaký taková temnota může v duši vyvolat, a tak se musí usilovně modlit za tyto děti, které jsou ve stavu  z o u f a l s t v í.
  Bůh, můj Věčný Otec je vždy milosrdný a vždy pomůže těmto duším, z nichž mnohé trpí do takové míry, že jejich mysl nemůže pracovat  v   p l n é m   s t a v u   r o z u m u.   Smrtelný hřích může být spáchán jen tehdy, kdy osoba, v plné schopnosti své duševní síly má jasné vědomí toho, že on, nebo ona vědí, že to co dělají, je špatné. Takže, prosím, nepředpokládejte, že takové duše jsou   ú p l n ě   z t r a c e n é,   neboť mnohé z nich nevědí, co dělají.
  Berte na vědomí, že na   e u t a n á s i i   se dívá můj Otec s nelibostí, a že není tolerována, neboť   č l o v ě k   n e s m í   v z í t   v ě d o m ě   ž i v o t   j i n é m u   č l o v ě k u !   Nemůže být přinesen žádný důvod, který by ji ospravedlnil ve jménu mého Otce. Tolerance může být uváděna spolu s důvodem humánního zacházení, aby ospravedlnila tento skutek, ale žádný člověk mimo Všemohoucího Otce nemůže rozhodnout o datu smrti, protože  T O   N E N Í   L I D S K É   P R Á V O !  Člověk nikdy nedostane oprávnění, aby spáchal tento  S M R T E L N Ý   H Ř Í C H.
  Všeliké omluvy jsou lidmi nabídnuty, když berou život jinému, přesto žádná z nich nebude za žádných okolností akceptovaná jako oprávněná. To  se  vztahuje  N A   P O P R A V Y,   h ř í c h   P Ř E R U Š E N Í   T Ě H O T E N S T V Í   A   E U T A N Á S I I.
 Zastavte se teď, všichni z vás, a nezapomeňte, že budete přísně souzeni, pokud byste porušili nejsvětější ze všech Přikázání mého Otce:  N E Z A B I J E Š.  Nezapomeňte, že je zde jenom jeden Bůh a jenom On může rozhodnout, kdy život má být vzat.   Porušte  toto  Přikázání  v  plném  vědomí  toho,  co  děláte  a   b u d e t e   t r p ě t   m u k a m i   p e k l a   n a  v ě k y.
  Prosím, snažně vás žádám, nepoddávejte se tlaku Satana, jenž stále podněcuje brát jinému život, takže může krást duše, jež by jinak byly určeny pro slavné království mého Otce.
  Váš Božský Spasitel Učitel a Vykupitel Ježíš Kristus
340.                                 Poselství Ježíše ze dne 9. února 2012 v 15:00.
                     
                                 SMILSTVO, PORNOGRAFIE A PROSTITUCE JSOU SMRTELNÉ HŘÍCHY.

  Má drahá, milovaná dcero,
lidé se musí odvrátit od hříchu, a to co nejdříve. Na tak mnoho hříchů už dnes není pohlíženo na takové, čím jsou.
  Tak mnoho křivd vůči mému Otci je pácháno bez pocitu jakékoliv viny.
  Děti, musíte v tom přestat. Ničíte své životy. Satan se Mi posmívá, když se vychloubá těmi dušemi, které Mi krade každou vteřinu.
  Kdybyste viděly duše,  M I L I Ó N Y   D U Š Í, jak padají do plamenů věčnosti, zemřely byste hrůzou.
  Jak to láme moje srdce, když musím vidět hrůzu, jakou musí trpět tyto duše, které žily ve strašném hříchu, když ještě byly tady na zemi.
  Hříchy, jimiž jsou vinny, nejsou vždy těmi, které pokládáte za smrtelné hříchy.
  Mluvím  o   s m i l s t v u, tak  s n a d n o   p ř i j a t é m   v  dnešním  světě, o účasti  n a   p o r n o g r a f i i a jejím sledování,  o   p r o s t i t u c i   a   o   s e x u á l n í m   z n e u ž í v á n í !
  Narážím tím na nenávist k ostatním, stejně tak jako na ty, kteří způsobují bolest a trápení těm, kteří mají méně štěstí, než oni sami.
  Pak je to také  h ř í c h   m o d l á ř s t v í,  kdy nade všechno uctíváte hmotné věci, přestože nejsou nic jiného než prach.
  Cožpak nerozumíte tomu, že když takto hřešíte, tak se každým dnem ode Mne stále více vzdalujete? Potom bude velmi těžké, abyste se sami osvobodili od sevření, kterým vás uchvátil král temnot.
  P R O B U Ď T E   S E,   D Ě T I !   Buďte si vědomi existence pekla a velice se obávejte toho, že byste vstoupili do bran věčného zatracení.
  Neříkám vám to, abych vás strašil, ale abych zajistil, že pochopíte, že  S M R T E L N Ý   H Ř Í C H   V Á S   T A M   Z A V E D E,   jestliže   se   n e o b r á t í t e   z p á t k y   k e   M n ě.
  Modlitby – a hodně jich bude třeba, abyste se navrátili ke Mně. Ale poslyšte: Jestliže ti z vás, kteří jsou zoufalí, plní zármutku a pociťují bezmoc z propasti hříchu, ve kterém se nacházejí, Mě budou prosit o odpuštění, tak Já vám odpustím.
  Musíte ale ukázat   o p r a v d o v é   výčitky  svědomí a jít nyní ke zpovědi. Jestliže nemůžete jít ke zpovědi, pak se modlete moji modlitbu z modlitební kampaně (24) za všeobecné odpustky k úplnému odpuštění hříchů po sedm následujících dní:

  "Ó, MŮJ JEŽÍŠI, TY JSI SVĚTLO ZEMĚ, JSI PLAMEN, KTERÝ SE DOTÝKÁ VŠECH DUŠÍ, TVÉ MILOSRDENSTVÍ A LÁSKA NEZNAJÍ ŽÁDNÝCH HRANIC.
  NEJSME HODNI OBĚTI, KTEROU JSI PŘINESL TVOU SMRTÍ NA KŘÍŽI, VÍME VŠAK, ŽE TVÁ LÁSKA K NÁM JE VĚTŠÍ, NEŽ NAŠE LÁSKA K TOBĚ.
  DEJ NÁM, Ó PANE, DAR POKORY, ABYCHOM SI ZASLOUŽILI TVÉ NOVÉ KRÁLOVSTVÍ, NAPLŇ NÁS DUCHEM SVATÝM, ABYCHOM MOHLI KRÁČET KUPŘEDU A VÉST TVOU ARMÁDU,  HLÁSAT PRAVDU SVATÉHO SLOVA A PŘIPRAVIT NAŠE BRATRY A SESTRY  NA  SLÁVU   T V É H O   D R U H É H O   P Ř Í C H O D U   N A   Z E M.
  UCTÍVÁME TĚ,
  CHVÁLÍME TĚ,
  OBĚTUJEME SAMI SEBE, NÁŠ ZÁRMUTEK, NAŠE UTRPENÍ JAKO DAR TOBĚ K ZÁCHRANĚ DUŠÍ.
  MILUJEME TĚ, JEŽÍŠI, BUĎ MILOSRDNÝ KE VŠEM TVÝM DĚTEM, AŤ UŽ JSOU KDEKOLIV. AMEN"

  N i k d y  se  nevzdám  hříšníků a pociťuji k nim mimořádnou náklonnost.
  Miluji je velmi zvláštním způsobem, ale jejich   h ř í c h y   j s o u   M i   o d p o r n é !!!
  Pomozte Mi vás zachránit, děti.
  N E D K L Á D E J T E   T O   N A   D O B U,  K D Y   U Ž   B U D E   P Ř Í L I Š   P O Z D Ě !
  Váš milovaný Ježíš. 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář