Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.48 A NEBE NÁS NEPŘESTÁVÁ VAROVAT

                                                                                         

                                      Č.48   A  NEBE  NÁS  NEPŘESTÁVÁ  VAROVAT!!!

                                        ZDVIŽENÁ  BOŽÍ  PĚST  NAD  EVROPOU !

002.                                      Poselství Ježíše ze dne 9. listopadu 2010 v 00:30.
                                          PRVNÍ POSELSTVÍ OD NAŠEHO SPASITELE JEŽÍŠE KRISTA

  Hle, čas je už blízko, pro vás, abyste oznámili světu, že spravedlnost padne na ty, jež Mě odmítají. Avšak moje milosrdenství k těm, kteří následují pravdu mého utrpení na kříži, nezná hranic.
  Vyzývám vás všechny, abyste složili své zbraně, otevřeli oči a následovali Mě do věčného života. Všechny vás tak nesmírně miluji, že jsem pro vás obětoval svůj vlastní život. Už jste na to zapomněli? Pro mé Boží milosrdenství vás všechny naposledy žádám, abyste se ke Mně navrátili. Skrze moje milosrdenství se vrátím na zem, abych se pokusil vám pomoci nahlédnout do vašich srdcí a hledat v nich pravdu. Nedovolte mistru klamu a podvodníkovi, aby vás zničil. Hledejte pravdu. Láska – čistá láska – je tou pravou cestou do říše mého nebeského Otce.
  Prosím, prosím, nezapomeňte na mé Boží milosrdenství. Já miluji bez rozdílu každého jednoho z vás.
  PROSTE  TEĎ  O  ODPUŠTĚNÍ. PODEJTE  MI  SVÉ  RUCE  A  NECHTE  MĚ,  ABYCH  VÁS  VEDL  DO  KRÁLOVSTVÍ  MÉHO  OTCE.
  Vrátím se už brzo na zem, jak to bylo předpověděno. Ten čas mého druhého příchodu přijde už tak brzo, že mnozí na to nebudou připraveni. Tak mnozí tím budou šokováni a zaskočeni, že nebudou chtít věřit, že se to děje.
  MÝM  PROROKŮM  UŽ  NEZBÝVÁ  MNOHO  ČASU,  ABY  LIDSTVO  PŘIPRAVILI  NA  TUTO  VELKOU  UDÁLOST !
  Věřící, apeluji na vás všechny, abyste si vzali moje VAROVÁNÍ k srdci a šířili všude na světě tuto pravdu.
  N A P O M Í N E J T E   L I D I,   A B Y   P R O S I L I   O   M É   M I L O S R D E N S T V Í.   Budu se snažit zachránit každou jednotlivou duši, jež prokáže lítost, byť by to bylo i v jejím posledním výdechu.
  Avšak nemohu a nikdy nebudu zasahovat do vaší svobodné vůle. Napomínám vás, abyste poslechli tato moje slova a vzali si je k srdci. Všechny vás miluji a prosím vás, abyste se modlili   Z A   O B R Á C E N Í   P Ř E D   K O N C E M   Č A S U,   KTERÝ   N Y N Í   P Ř I C H Á Z Í !   Nepřeji si vylekat mé následovníky, ale vás všechny s naléhavostí úpěnlivě prosím, abyste teď zachraňovali duše. Musíte všem připomínat naléhavost odpoutat vašeho ducha od všech pozemských marnivostí. Místo nich hledejte ctnosti jednoduché pokory zbavené ega a uctívání model.
  Obyčejní lidé budou muset být těmi, kteří budou šířit pravdu o mém druhém příchodu. Pro rychle se rozmáhající duchovní temnotu, šířenou ateizmem, a pro masivní nárůst kultu satanizmu v dnešním smutném a nevděčném světě jsou to právě tyto jednoduché duše – praví věřící – kteří budou muset převzít tuto úlohu.
  Modlete se teď za lidstvo, protože   S V Ě T   S M Ě Ř U J E   D O   V E L K É H O   S O U D U,   jak to bylo předpověděno v Písmu svatém. Je to věc svobodné vůle lidí, zda budou připraveni hledat odpuštění svých hříchů, nebo ne. Má láska je vždy milosrdná.
   Váš Spasitel Ježíš Kristus
===========================================================================================================================

                                       BŮH  JIŽ  NĚKOLIKRÁT  ODLOŽIL  III.SVĚTOVOU  VÁLKU.

  Podle zápisků sestry Lucie, které nám Vatikán tajil, měla být III.světová válka již v roce 1985 iniciovaná ze Sovětského svazu(tehdejšího). Avšak papež Jan Pavel II. zasvětil celý svět i s Ruskem Panně Marii a na její přímluvu a modlitby lidí Bůh zasáhl. Rusům vybuchl sklad zbraní, kde měli umístěny rakety s dalekým doletem, takže o ně přišli. Následně zemřeli dva nejnebezpečnější komunisté Andropov a Černěnko, takže válka byla zažehnána.
  Druhá příležitost byla během války v Perském zálivu, která také pomocí modliteb byla zažehnána. Panna Maria v Medžugorji nás vyzývala, abychom se hodně modlili, že chce satan zničit naši planetu.
  Třetí příležitost byla opět odložena, když už válka loni na Středním východě byla na spadnutí, papež František ve Vatikánu v září vyzval lidstvo, aby se modlili za zažehnání atomové války. Takže ji Bůh opět odložil.
  Tady vidíme, jak modlitby jsou opravdu mocné a mohou zažehnat i válku. barmanka
============================================================================================================================


                                             PRVNÍ  POSELSTVÍ  PANNY  MARIE  MARIOVI
                                                V  BRINDISI V ITÁLII 5.8.2009.

  MARIO: Zatímco jsem u domku plel záhon, viděl jsem tři světelné koule, které vířily okolo olivového stromku nablízku. Byl jsem tímto jevem přitahován a šel jsem blíže. Viděl jsem, že se tři koule spojily do jediné zářivé koule. Krátce nato se rozprskla a ozářila přitom olivovník a v tomto nesmírně zářícím světle se zjevila velmi krásná žena, která nestála na zemi, ale na jednom oblaku. Byla oděna bílým šatem, přes něj měla nebesky modrý oděv se zlatým lemem. V pasu měla zlatou stuhu a na hlavě bílý, zářící závoj, který sahal až k jejím nohám, ozdobenými zlatými růžemi. Levou ruku měla položenu na svém srdci a pravou mi podávala. V ní držela růženec se zlatým křížem a perly se podobaly malým sluncím. Políbila kříž, udělala znamení kříže a sklonila se. Potom řekla velmi dobrotivým a uklidňujícím hlasem:
  "Neměj strach. Jsem Matka Boží, Prostřednice všech milostí. Synu,  S V Ě T   S E   V Z D A L U J E   den za dnem   S T Á L E   V Í C E   O D   C E S T   P Á N A,   A B Y   N Á S L E D O V A L   S T O P Y   O D P Ů R C E.  Č I Ň   P O K Á N Í   A   M O D L I   S E   za obrácení hříšníků, abys usmiřoval těžká rouhání mnoha lidí,   A   M O D L I   S E   Z A   M Í R   V E   V E L M I   O H R O Ž E N É M   S V Ě T Ě !
  Obětuj se Bohu za svého bratra a buď jeho nástrojem lásky. Modli se a snaž se, aby se hodně modlilo, zvláště můj milý růženec. Moje dítě, v budoucnu budeš mým tlumočníkem a důvěrníkem. Musíš být silný a svoji důvěru vkládat jedině v Ježíše, našeho Pána.
  Následovníci Hada se na tebe zaměří a budou tě pronásledovat, ale nebudou v tom úspěšní, protože můj Syn a já tě vždycky ukryjeme ve svém Srdci. Poselství, která ti dá nebe, máš šířit k dobru duší a k jejich záchraně. Budou to poselství života a naděje pro lidstvo. Skrze ně dojde k veliké duchovní obrodě na Zemi.
  J Á,   N E B E S K Á    M A T K A,    P Ř I J D U    S E M,    A B Y C H    L I D S T V O    P O V O L A L A   K   L Í T O S T I,   D Ř Í V E   N E Ž   B U D E   P O Z D Ě !
  Přikazuji ti, abys na tomto svatém místě přijímal věřící, kteří budou přicházet zvláště každý pátek, a chtěla bych, aby se modlili růženec u kořene tohoto olivovníku, který dnes prohlašuji za svatý.  Zde sestupuje bezmezná milost živého Boha a bude poskytnuta všem,  kteří přijdou s vírou a v duchu pokory. Toto místo, požehnaná zahrada mého Syna Ježíše, bude mým stanovištěm na zemi a ti lidé, kteří sem přijdou, dostanou milost a útěchu. Toto zjevení bude zjevením všech zjevení. Žehnám ti ve jméno Otce i Syna i DDucha Svatého. Ať je pochváleno Božské jméno mého Syna Ježíše."
  Požehnala mě a udělala přitom znamení kříže do vzduchu. Dříve, než zmizela se svým nekonečným světlem, něžně mě objala a já jsem pocítil velký mír a klid...


                                                   MALÝ  MARIO  OD  KŘÍŽE

  Christian Parmantier: Začátkem června 2012 jsme se vydali do Contrada Santa Teresa, které leží necelý kilometr od letiště Brindisi v Itálii, abychom se setkali s Mariem D'Ignazio. Od 5.srpna 2009 ho obdarovává Panna Smíření soukromými nebo veřejnými zjeveními, která se nyní uskutečňují každého 5.v měsíci.
  Také Ježíš navštěvuje Maria (kterého nazývá "Malý Mario od Kříže"), většinou ale ne v nějaký pevně stanovený okamžik, někdy dokonce ve stejnou dobu, kdy se zjevuje Madona, jak tomu bylo např.5.června 2012, k ročnímu žehnání vody, kterou si lidé přinesli ke vzpomínce na křest.

                                                Návštěva u rodiny D'Ignazio
  Ve dvoře, proti velkým posuvným kovovým dveřím, kde je vchod, byl na Ježíšovu prosbu postaven 25.dubna 2011 kříž.
  Svůj příchod jsme neoznámili. Paní nás srdečně přijala a vedla nás k Madoně před malé oratorium pod jediným olivovým stromem, který roste uprostřed dvora a je teď chráněný kvetoucí korunou jasmínového keře, z něhož vychází nádherná vůně. Dvůr je vzadu uzavřen domem. Na ochranu před nepřízní počasí byla napnuta látková střecha. Na levé straně odděluje malá zábrana oblast, která je poutníkům přístupná, od velké zeleninové zahrady, zkrášlené několika stromy.
  Potom se paní D'Ignazio dozvěděla, s jakým úmyslem přicházíme a zavolala svého syna Maria, který hned přišel domů za námi pod divoký olivovník, kde se mu Madona zjevuje. Svěřili jsme jí toto setkání. Vlastně jsme chtěli vyjednat termín pro rozhovor, ale Mario byl ihned připraven odpovídat na naše otázky.

  Mario, můžeš se nejprve představit?
  Mario: Narodil jsem se 4.února 1984. Vedl jsem vždycky jednoduchý život. Jsem mladý muž jako tolik jiných. Žil jsem stejně jako moje rodina, jako praktikující katolík. Věřil jsem vždycky v Boha, protože jsem byl vychován ve víře. Ale nemyslel jsem si, že by se Ježíš a Maria mohli tak blízko ukázat, že by se mohli zviditelnit, že by se mohli stát tak aktuálními v mém životě a že by mohli se mnou tímto způsobem mluvit!
  Před tímto kontaktem s Bohem jsem byl jak ostatní lidé. Věřil jsem, že Bůh a Madona existují, prosil jsem je o pomoc, o jejich požehnání pro můj život, zdraví, sílu...

  Objevila se ve vašem dětství předznamenání nebo zvláštní dary?
  Mario: Žádné zvláštní dary, ale když jsem byl malý, byl jsem Madonou uzdraven. Když mi bylo sedm let, měl jsem vysokou horečku, která nechtěla klesnout. Moji rodiče byli u mě a pokoušeli se vysokou horečku srazit a jedné noci jsem byl uzdraven. Viděl jsem v ložnici nějaké světlo, a myslel jsem, že to rodiče rozsvítili, ale pak jsem viděl v rohu pokoje malou, velmi krásnou paní, celou bílou od světla. Mlčela. Začal jsem plakat a volat, že v pokoji je paní. Tu se moji rodiče probudili a viděli, jak světlo, které se stále zmenšovalo, zmizelo úplně a horečka náhle klesla. Nevím, jestli to byla Madona, ale je to velmi pravděpodobné. Tiché zjevení jako příprava. Zdá se mi, že to bylo poselství:"Uzdravuji tě a jednoho dne nám budeš sloužit."
  Když později začala zjevení, všechno se změnilo. Ve skutečnosti působí Bůh v životě každého člověka a v dějinách dnešní společnosti.
  První zjevení začalo přesně zde, 5.srpna 2009 v Contrada Santa Teresa okolo 16.hodiny u tohoto planého olivovníku. Právě jsem plel. Moji pozornost upoutaly zářící koule. Tyto světelné koule se sjednotily v jednu a v jejich vnitřku se zjevil velmi krásný nebeský obraz nějaké mladé ženy, která nebyla starší než 18 let. Měla tmavou pleť, bílé šaty, zlatou stuhu okolo pasu a nad tím modrý oděv a bílý závoj. Na každé z jejích bosých nohou byla zlatá růže. V pravé ruce držela růženec. Její závoj a tělo zářily, viděl jsem zářící paní, která vyzařovala světlo.
  První slova, která Madona řekla, byla:"Neměj strach, jsem Matka Boží, Prostřednice všech milostí." Tato slova mi dala hluboký mír. Cítil jsem se hned jistý a uvědomoval si přítomnost.
  Pak mi Paní řekla:"Já jsem Panna Smíření, chtěla bych být uctívána jako Panna Smíření, Královna a Matka naděje, Prostřednice všech milostí a tento obraz má být všude rozšiřován."

  Mario, co jste pociťoval v tom okamžiku?
  Mario: Vnitřní otřes. Myslel jsem si:"Teď zemřu. Madona přišla, aby mě vzala s sebou." Věděl jsem, že když lidé zemřou, Matka Boží a Ježíš je odvedou a jejich duše vezmou s sebou.

  Jak jste Matku Boží ve světle viděl?
  Mario: Ve světle byla Madona zcela jasná a bledá! Na začátku byla zahalena velmi bledým světlem. Mohl jsem vidět její siluetu, potom její divukrásný obličej, celý ebenový, oválný a její překrásné, dobrotivé oči. Tak jsme ji na tom obrazu namalovali, s hlavou lehce nakloněnou doprava. Madona přichází vždycky s hlavou lehce nakloněnou, hlavu nikdy nezvedá. Ve své pokoře sklání hlavu vždycky na znamení respektu před Bohem, před svými dětmi a celým lidstvem."Já jsem před vámi, protože ve vás bydlí živý Bůh. Ve vás našel Věčný svůj příbytek."
  V činech a slovech Panny Marie je stále obsažena hluboká teologie. To jsem pochopil v průběhu času, když jsem meditoval o jejím chování, jejích pohybech, o barvě jejích šatů. Postupně jsem tomu všemu věnoval velkou pozornost. Poselství je slovo, ale nejenom pouhé slovo. Je to také způsob, jak se Matka Boží vyjadřuje a ukazuje během zjevení. Zdůrazňuji při všech zjeveních, jak je Madona oblečena, co dělá, znamení kříže na začátku, úklonu, její pozdrav. Používám všechny svoje schopnosti, abych zprostředkoval, co se v tomto okamžiku děje, aby si ji lidé mohli dobře představit. Jde o to, říci co lidé nevidí, ale mají na to právo, aby to věděli, když přišli, aby se modlili a Madonu o něco prosili. Říci, jak vypadá a co řekla.
  Jsou lidé, kteří se mne ptají:"Proč všechno popisuješ, jak je oblečená a co dělá?" Říkají mi:"Napiš poselství, to stačí." Ale já jim pak říkám, že pozorní lidé chtějí znát všechno, že psát a popisovat musím. První otázka, kterou mi lidé kladou, zní:"Jak Madona vypadá?"

  Jak jste její obraz převedl do skutečnosti?
  Mario: Tento obraz byl vytvořen s pomocí jednoho kněze, který mi na začátku zjevení stál nablízku. Řekl mi:"Musíme obraz Madony udělat tak, jak se zjevuje." Našel jednoho umělce, který Madonu maloval. Já jsem mu dal popis a on ji namaloval. Obraz se ihned rozšířil, a když jej lidé viděli, byli dojatí a říkali:"Je velmi mladá a skutečně velmi krásná. Dává mi mír." Zásvětná modlitba, kterou jsme otiskli na rubové straně, byla zjevena Madonou.

  Na zobrazení je také vidět holubici před Mariinými ňadry.
  Mario: Tato holubice je ze světla, vychází ze zlatých paprsků. Od prvního zjevení je ta holubice vždycky tady. Je to, jako by vycházela ze Srdce Matky Boží a potom se okolo ní třepotala.

  Je tedy úplně živá?
  Mario: Tato holubice ze světla není žádný obraz, je opravdu živá. Někdy medituji o významu této holubice. Co to znamená, že tato holubice kolem Marie poletuje? Je to Duch Svatý, který objímá církev, Maria reprezentuje církev.

  Krásný obraz: Holubice vychází ze srdce Panny Marie! A Maria nám daruje Ducha Svatého!
  Mario: Nedávno jsme slavili Letnice a v evangeliu nám Ježíš řekl:"Nezanechám vás jako sirotky." Toto slovo mě dojalo. A kněz říkal v jednom kázání, že Pán nám zanechal svoji Matku a Ducha Svatého. Tu jsem si řekl:"Teď se mi význam toho obrazu odhalil." Pán nás osvěcuje především slovy kněží.

  Předtím jste tomu neporozuměl?
  Mario: Přiznávám se, že teprve teď, o Letnicích, jsem porozuměl. To je pravda. Madona se zjevuje jako osoba, ale proč se Duch Svatý zjevuje jako holubice? Pán nám řekl:"Nezanechámvám vás jako sirotky; Maria, moje Matka a vaše Matka, působí jako nevěsta s Duchem Svatým." To je také obraz pro nové Letnice. Duch Svatý by rád sestoupil a obnovil církev a svět a On chce sestoupit vždycky skrze Marii, jak tomu bylo ve večeřadle, když se církev zrodila. Existuje tedy velmi úzké spojení s evangeliem.

  Jaký symbolický význam má zlatá stuha?
  Mario: Zlatá barva označuje královskou hodnost Mariinu. Ona je královna nebe. Bílá znamená čistotu a nevinnost. Světlo Madony není světlo, které vychází z ní, nýbrž to, které vychází z Trojice. Je to Boží světlo. Madona nezáří vlastním světlem, ale světlem Nejvyššího.

  A ta záře, která ji obklopuje?
  Mario: Záře je bílé světlo Pána. Během vize je vždycky vidět záři ze světla.

  Je držení rukou stále stejné?
  Mario: V průběhu zjevení mění držení. Její ruce mohou být složené nebo otevřené, tak jako u člověka, který se při hovoru pohybuje.. Někdy mi stiskla ruku, dala políbení na čelo, objala mě. Cítil jsem vždy pevnost jejího bytí. Toto dotýkání ve mně upevnilo představu, že je to skutečnost. Není to žádná fantazie. Fantazie je něco jiného. Je to opravdu fyzická přítomnost, která všechno potvrzuje.

  Jaké to bylo, když se vás dotýkala?
  Mario: Bylo to něco pomíjivého, rychlého. Pociťoval jsem vždycky velkou radost, která mě pokaždé provází. S Madonou začínáš obětovat všechno Pánu, dokonce duševní nebo tělesné utrpení, jako by to už ani nebylo břemeno. Všechno je s Madonou klidné, i utrpení. Cítíš, že je to Ona, kdo tě podepírá, která tě neopustí, která tě vede. Mám absolutní důvěru v Marii. Mějte k ní velkou důvěru. Tato velká důvěra mi dává útěchu, mír a radost.

  Co se stalo, když se vám začala zjevovat?
  Mario: Po zjevení jsem to hned vyprávěl své rodině. Řekl jsem jim, co jsem viděl, a všichni z toho byli zmatení:"Co?! Co nám to říkáš?!" Na začátku byli užaslí. A toho 5.srpna mi Madona řekla, že se bude zjevovat každý pátek. Moje rodina přišla tedy se mnou a modlila se po deset měsíců každý pátek se mnou. Byli zjevení přítomni. Madona se zjevovala vždy u olivového stromu.

  V kolik hodin?
  Mario: Začínali jsme s modlitbou v 16 hodin. Pro zjevení není žádný přesný časový údaj. Okolo 17.hodiny se Madona zjevila během modlitby růžence. Modlili jsme se všechna tajemství čtyř růženců. Modlíme se, zpíváme, čteme poselství. Je to velmi krásné. Ptom viděli, že sestoupila velká Hostie, nad ní bylo nakresleno Srdce Ježíšovo, potom Madona ze své světelné záře jakoby Hostii lámala. Pak mě viděli jíst a uviděli stigmata.

  Všechno vždycky jenom s rodinou?
  Mario: Jenom poprvé. Pak se ta novina rozšířila a přicházelo mnoho lidí ze sousedních obcí. Já jsem mluvil se svými rodiči, moji rodiče to řekli příbuzným, přátelům...pak přicházely místní noviny, fotografovali a psali o tom zjevení. Za okamžik sem putovaly davy lidí.

  Kdy přesně?
  Mario: Po více měsících. Byla to doba přípravy a bylo to tak dobře, protože jinak bych nevěděl, jak se mám chovat. Byl jsem nezkušený, neměl jsem zkušenosti s valkými zástupy lidí, ale časem jsem dostal jistotu a milost. Madona mi ji dala, abych ji rozvinul. Neuměl jsem ani mluvit, ani se dobře vyjadřovat. Byl jsem uzavřený, plachý, neměl jsem s nikým kontakt. Bylo pro mě nemyslitelné, že bych mohl mluvit k velkému davu lidí.
  S poselstvím u mne postupně docházelo k vnitřnímu růstu. Madona zlepšovala moji řeč. Byl to také intelektuální růst, tím jsem si jistý. Říkal jsem si:"Já mluvím, ale jak to dělám?" Jak jsem mohl říkat tyto věci, které jsem nestudoval a které jsem neznal? Žasl jsem sám nad sebou. Je to pěkná věc.

  Jaké vzdělání jste měl?
  Mario: Navštěvoval jsem odbornou hotelovou školu. Vzdělání orientované na praxi. Je pěkné, že naše Milá Paní si vybírá do služby jednoduché, praktické lidi, úplně normální lidi, stejně jako Pán vyvolil apoštoly a potom si je získal. Uschopnil je vydávat svědectví, aby se mohli dotknout prostých lidí. Toto nebeské poselství je výzva k obrácení a ke smíření s Bohem.

  Byla zjevení doprovázená znameními?
  Mario: Madona ukázala nejprve jevy na slunci. Během modlitby bylo vidět, jak se slunce zvětšuje, pak pulsovalo a otáčelo se okolo sebe sama a měnilo při tom barvy. Lidé říkali:"Podívejte se na slunce! Podívejte se na ty barvy!!" A viděli něco, co vypadalo jako kruhy. Někteří upadali do bezvědomí.

  Bylo to během zjevení?
  Mario: Ano, lidé viděli tato znamení, když jsem měl zjevení. Místní noviny o tom podávaly zprávy.

  Psaly o těchto událostech pravdivě?
  Mario: Ano, absolutně. Říkali, že ten mladý muž měl zjevení a že Panna Maria řekla toto... a že bylo vidět stovky slunečních jevů.

  Byla ještě jiná znamení?
  Mario: Jiná znamení - přijal jsem vícekrát svaté přijímání. Bylo mi podáno 13.listopadu 2009. Byla to velká zářící Hostie a všechny přítomné osoby viděly, jak se opatrně položila na moje ruce. Byla to Madona, která ji přinesla. (Velká Hostie nemohla být položena na jazyk, musela se nejdříve zlomit.) Vyzařovala velké světlo. Tak jsem se mohl živit od Ježíše. Všichni viděli, jak sestoupila a položila se na můj jazyk. Toto přijímání se opakovalo 30.dubna 2010 a naposledy 5.února 2012. Tyto Hostie byly menší a podával mi je Ježíš. Existuje také fotografie tohoto zázraku.
  Lidé říkají:"Ale Eucharistie je přítomna v kostele, Ježíš je přítomný v chrámě!" Madona řekla, že přinesla proměněné Hostie ze svatostánku na místo zjevení! Myslel jsem si toto: Madona přináší přijímání a dovoluje, aby docházelo k velkému eucharistickému uctívání. Lidé viděli Hostii několik vteřin a poklekli. Plakali, prosili o odpuštění. Uctívali a velebili Nejsvětější svátost oltářní.
  Cožpak to není zázrak a přesvědčivé poselství Madony, že dala pochopit, že Eucharistie je Ježíš? Když Madona mluví o Ježíši, vztahuje se to vždycky k Eucharistii. Pro Madonu je Eucharistie Bůh. Z tohoto důvodu říká neustále:"Uctívejte mého Syna v Eucharistii. Navštěvujte proto večer Ježíše ve svatostánku." Eucharistie stojí vždy ve středu, jako bychom stále ještě nerozuměli, kdo je Eucharistie. Redukovali jsme ji na symbol, "je to tělo mého Syna". Je to, jako by měla Madona velký plán, dokonce bych řekl - PROTIÚTOK  NA  AKCE  ZLÉHO,  KTERÉ  SMĚŘUJÍ  K  TOMU,  ZNIČIT  HODNOTU  EUCHARISTIE  a následkem toho hodnotu církve. Madona je velmi zarmoucená z toho, co se právě děje.
  Eucharistii se nerozumí.
  Potom soška Madony potila krev. Univerzita v Bari podle odborné analýzy krve z této sochy Naší milé Panny z Fatimy vydala prohlášení, že je to lidská krev.
  V této lunule (malé schránce) můžete vidět čtyři kapky zaschlé krve. Madona řekla, že tato vyroněná krev představuje její srdce, které se "rozlámalo na kousky" kvůli od víry odpadlému lidstvu.
  5.března 2011 projevila Madona svoji velkou bolest. 11.března bylo velké zemětřesení a tsunami v Japonsku. Tato velká katastrofa byla  ZDE  OHLÁŠENA 5.LEDNA  2011, když Madona ukázala zemětřesení a úplně zničené město a oznámila, že vznikne atomové nebezpečí.
  Ježíš podal v následujících dnech v poselstvích vysvětlení:"Ta krev, která vychází z čela, je upomínka na korunování trním a pot krve v Getsemanech." Maria, Spoluvykupitelka, říká:"Vizte, já jsem trpěla tak, jako trpěl Ježíš. Ve svém srdci jsem pociťovala tuto bolest." A Ježíš ukázal skrze Marii svou bolest. Matka a Syn jsou tedy spojeni vjedno zvláštní láskou.
  Další znamení: Socha Matky Boží ve Fatimě, která byla v květnu 2010 postavena v malé kapli, vylučovala 4.července 2010 v průběho modlitební noci voňavý olej. Také ještě při pozdějších nočních bděních 5.dne toho měsíce potila olej. Poslední vylučování oleje se datuje 4.května 2012. Intenzívně vonící olej byl zachycován do malých kousků plátna a darován poutníkům. Růžence věřících jím byly nasáklé. Tento olej je pomazání Boží pro nás.


                                              PRVNÍ  ZJEVENÍ  JEŽÍŠE  KRISTA  MARIOVI.
  13.srpna 2009 v 19.00 hodin:
  Světlo, provázené intenzívní vůní kadidla, ozářilo světnici. Najednou se zjevil bíle oděný muž s modrým pláštěm lemovaným zlatou obrubou. Stál na oblaku. Eucharistie byla uprostřed na jeho hrudi. Vlasy mu padaly na ramena. Jeho oči byly jasné a jeho pohled pronikavý. Majestátním hlasem řekl:"Můj malý, můj malý služebníku, jsem to já, Syn živého Boha, Ježíš, Pán. Chci tě naplnit svým pokojem a svým božským požehnáním, abys mohl splnit poslání, které ti moje Matka uložila.
  Obětuj se vždycky mému milujícímu Srdci. Konej ke cti mého svatého Jména, aniž bys měl z někoho strach, protože je to Bůh, kdo tě ponese, abys působil pro jeho svaté království. Chci tě povzbudit k Eucharistickému smíření.
  Můj synu, jsou velmi početná pohanění a svatokrádeže, které se dějí den za dnem před mým svatým oltářem.
  Můj synu, říkám ti: Když moji věřící zůstanou spojeni v mé bezmezné lásce, když moji lidé všude, kam půjdou, budou vydávat svědectví, když se nebudou stavět na odpor mému Svatému Duchu, pak bude Eucharistie triumfovat a víra zapálí svět.
  Můj synu, nebude trvat dlouho a já ti dám účast na svém utrpení a své smrti na kříži: Vtisknu ti své rány jako dar své lásky. Ty smíří mnohé hříchy a tisícinásobné urážky Nejsvětější Trojice. Tyto rány se budou bez vysvětlení otevírat a zavírat, protože přicházejí od Boha, a všechno, co přichází od Boha, je člověku nepochopitelné a nesrozumitelné.
  Říkám ti, že můj kříž spočine na tobě. Od této chvíle tě povolávám z nebe, aby ses věnoval šíření svatých poselství života, svědectví a evangelizaci. Má to svůj význam, že tě někteří pronásledují. Jsou to spolupracovníci Šelmy. Buď více oproštěný ode všeho. "Della Quercia" znamená "od Kříže", protože kříž tě bude provázet na celé spásonosné cestě.
  Žehnám ti svým božským jménem."
  Pozvedl svoji pravou ruku a požehnal mě třemi prsty a dělal při tom znamení kříže proti modrému nebi. Kříž mě zaplavil svými zlatými paprsky a naplnil mne vnitřním klidem. Pak všechno zmizelo, jako když zhasne světlo.

(Z Maria heute 497/2012 - vytištěno v časopise Světlo 24/2013)


                                         POSELSTVÍ PANNY MARIE MARIOVI 5.SRPNA 2012
                                                v požehnané zahrádce.

  Během krásného procesí se sochou Panny Smíření začalo slunce na nebi tančit a měnit své barvy, aby ohlásilo návštěvu blahoslavené Matky Boží.
  Matka Boží přišla po třech blescích. Měla stejné oblečení jako při prvním zjevení. Byla obklopena jasnými světly a drželi ji bíle odění andělé. Nebeská Matka byla dojata a její oči se leskly slzami. Po znamení kříže začala na nás mluvit. "Ať je pochválen můj božský Syn!" Po mírné úkloně začala mluvit a dívala se přitom na shromážděný zástup lidí.
  "Milé děti, o tomto zvláštním dnu, kdy jste se mnoho modlili a velebili věčnou Trojici, vás žehnám jako společná Matka a dávám na vás spočinout mé mnohé milosti. Poslouchám stále modlitby těch, kteří se s důvěrou obracejí k mému Srdci.
  Moje děti, chtěla bych vám dát mír svého Syna Ježíše, lásku svého Ježíše a radost svého Ježíše. Dovolte mi vstoupit do vašich srdcí, vždyť vás chci naplnit vrchovatě Boží láskou.
  Milé děti, žijte v Duchu Svatém. Duch Svatý je Bůh. Vyproste si dary Ducha Svatého od Pána. Můj Syn vás nenechal o samotě, On vám zanechal svoji Matku a Ducha Svatého. My oba působíme společně.
  Velebte Pána, že vás vyzval k obrácení v mém domě. Posílám vám také mnoho andělů, aby vás na vašich cestách chránili.  
  V Z Ý V E J T E   S V A T É H O   A R C H A N D Ě L A   M I C H A E L A !
  Moje děti, děkuji vám, že jste začaly s modlitbou mého milého růžence."
  Matka Boží se usmála a zmizela ve svém světle.


                       MARIO Z BRINDISI A ZJEVENÍ ARCHANDĚLA MICHAELA 27.7.2010

  Vmém pokoji zazářilo světlo. Zjevila se mladá osoba s černými kadeřavými vlasy. Byla oblečena jako válečník a držela v pravé ruce jiskřící meč. Vypadala velmi mocně!
  "Jsem svatý archanděl Michael, stojím na straně Boží a ochraňuji Pánův lid tím, že potírám nástrahy Lucifera. Mario, Mario,služebníku spojených svatých Srdcí Ježíše a Marie, my - Gabriel, Rafael a já sám - hlídáme místo tvé svaté Matky, my, archandělé Páně.
  Kráčej vpřed ve vědomí, že tě povolal nebeský Otec a že jsi odpověděl. Odpůrce a všichni jeho bojovníci tě nenávidí do krve, ale oni tě nezničí, PROTOŽE HO ZNIČÍ MOJE SVĚTLO! Moje světlo je světlem nebe.
  Řekni svým bratřím, že svatý archanděl Michael stojí na jejich straně a nedopustí, aby byli ztraceni. Pros mě o moji podporu a přiměj své bratry, aby mne vzývali a můj obraz nosili u sebe. Zavolejte o moji pomoc a uvidíte, jak velká a silná je moje svatá ochrana.
  Chvála buď věčnému Otci a věčnému Synu, věčnému Duchu lásky."
  Najednou vycházely z jeho meče jiskřící světelné kužely, které protínaly tmu a které byly viditelné okolo modrého globusu.

  Další zjevení Michaela 30.dubna 2011:
  Svatý archanděl Michael se zjevil oblečen jako voják a nesl velký meč a štít.
  "Já jsem velký ochránce tohoto místa, ochránce požehnané zahrady Nejsvětější Marie a nepřítel se na tomto kousku země nikdy neprosadí, protože moje přítomnost mu nahání strach a s ním dostanou strach všichni jeho otroci.
  Buď silný a věz, že plán Neposkvrněného Srdce Mariina se uskuteční v jeho plnosti. V TÉTO DOBĚ, V NÍŽ JE VE SVATÉM DOMĚ bOŽÍM VIDITELNÝ ODPAD OD VÍRY, SE UKÁŽU NA MNOHA MÍSTECH NA ZEMI a budu vzývat k modlitbě za vítězství Neposkvrněné nad jejím a naším nepřítelem. Na ta místa, kam přijdu, přijde nesčíslné množství andělů a postaví se proti nástrahám nepřítele.
  Dovolávej se mé pomoci, když pocítíš únavu ve svém působení ke cti Boží, a já přijdu, abych tě posílil a zahalil světlem Trojice, které ti přinesu.
  Modli se po celý měsíc květen, který je věnován Marii, s velkou láskou růženec se svícemi, které byly posvěceny Matkou Boží. Posvěcené svíce působí mocně proti každé akci Odpůrce Božího.
  Modli se a vzývej po celý měsíc k modlitbě se svícemi svaté Matky. Tato Panna, Spoluvykupitelka, Přímluvkyně a Prostřednice všech milostí zajistí přebohaté milosti.
  Chvála a čest budiž věčné Trojjedinosti lásky."

  Zjevení 16.června 2011:
  Od vysokých borovic starého opuštěného dvorce, který leží vedle požehnané zahrady, jsem viděl přicházet k domu intenzivní světlo, v němž se pomalu objevovala postava svatého archanděla Michaela s velmým mečem a stříbrnou zbrojí.
  "Volej o mé přispění, aby tma byla rozptýlena, protože přijdu s mnoha anděly a přemůžeme tisíc démonů, kteří ničí víru v duších. V domech a kostelech se mají vystavit sochy a obrazy s mým vyobrazením, protože moje obrazy zahánějí zlého odpůrce na útěk. Chtěl bych, aby se za každým desátkem růžence modlila tato modlitba: SVATÝ ARCHANDĚLI MICHAELI, KNÍŽE NEBESKÉHO VOJSKA, PROS ZA NÁS. Budu všechny svoje věrné velmi mocně ochraňovat. Bůh vládne vždycky a všude.
  Malý, milovaný služebníku Ježíšův, já, svatý archanděl Michael, jsem s tebou a chráním tě před každým útokem Odpůrce. PROS MĚ O MOJI PODPORU A PŘIMĚJ SVÉ BRATRY, ABY MNE TAKÉ VZÝVALI A NOSILI MŮJ OBRAZ U SEBE. Já jsem anděl míru. Bůh vládne. On je vládcem v tomto koutě ráje."

===========================================================================================================================

                                               Z KATECHISMU ANDĚLŮ: Špatní andělé.
    Nabádá nás ďábel vždy ke zlu?
  Někdy nás ďábel pokouší pod zdáním dobra. Jeho záměrem je, abychom se dopouštěli činů, které, i když jsou samy o sobě dobré, nejsou dobré pro nás, činů, které například vybočují z naší stavovské povinnosti, tedy z toho rámce, ve kterém můžeme konat dobro plodným způsobem. Bude proto přesvědčovat mnicha v klauzuře, aby kázal na cestách; otce rodiny, aby trávil čas na schůzích "nadmíru důležitých" místo toho, aby se zabýval svou manželkou a dětmi; matematika, aby vyučoval teologii; studenta, aby opustil svá studia a věnoval se tisícům aktivit; člověka, aby neustále měnil své zaměstnání. To všechno slouží ďáblovi k tomu, aby vybízel konat dobro, pro které nemá někdo milost stavu. Je často nesnadné rozpoznat, zda naše dobré skutky jsou od ďábla, od naší přirozenosti nebo pocházejí od Boha. Potřebujeme duchovního rádce, rozvážného a zbožného. Jak říká svatý Bernard: ten, kdo sám sebe ustanovil svým učitelem, stává se žákem hlupáka.

    Jaké věci ďábel nenávidí, nebo naopak, ve kterých má zálibu?
  Ďábla rozzuří vyznávání víry, což se ukazuje když se při exorcismu recituje Krédo svatého Atanáše. Je také zvláště zuřivý, když se v malém exorcismu Lva XIII. vyznává neporušitelnost Církve a uvádějí se Ježíšova slova, že ji brány pekelné nepřemohou. Velmi často také hýbe posedlým, když se ve stejném exorcismu připomíná tajemství Neposkvrněného početí Panny Marie, která rozdrtila jeho hlavu, a to i tehdy, když se tento exorcismus provádí v latině nebo hlasem neslyšitelným pro posedlého.
  Lucifer má nesmiřitelnou nenávist ke svatému   A R C H A N D Ě L U   M I C H A E L O V I,  K T E R Ý   J E   J E H O   P O S T R A C H E M   stejně jako ostatní andělé. Je nepřítelem modlitby, hlavně žalmů a mezi žalmy těch bojovných, kdy se během exorcismů jasně ukazuje, že "nepřítelem" z těchto žalmů je on. Zřejmě oceňuje ty, kteří se staví proti exorcismu.
  Jeden italský exorcista (Udine: Segno 1992 La catechesi di Satana) měl nápad vypracovat seznam toho, o čem mu ďábel během exorcismu přiznal, že se mu hnusí: zpověď, přijímání, eucharistická adorace, modlitba růžence, Panna Maria, poslušnost papeži.
  Zaznamenal také to, o čem ďábel řekl, že se mu líbí: kněží, kteří popírají jeho existenci, kteří zastírají jeho identitu, kteří jsou zapsáni u svobodných zednářů, potrat, rozvod, televize, diskotéky, krátké sukně, drogy a přijímání na ruku, poněvadž usnadňuje odcizení hostie pro černé mše.

   Jak můžeme přemáhat tak inteligentní duchy?
  Bylo by pro nás nemožné přemoci tyto ryzí duchy, pokud bychom neobdrželi od Boha milost velmi mocných prostředků.
  ŽIVOTEM V MILOSTI BOŽÍ JSME JAKOBY ZAHALENI KŘÍDLY BOŽÍMI. Ostatné, abychom spolupracovali s Božím působením v nás, disponujeme celým souborem nadpřirozených prostředků, jako jsou MODLITBY, SVÁTOSTI, ÚČAST NA MŠI, POKÁNÍ - PŮST. Připomeňme si, že někteří ďáblové se nevyženou jinak "než modlitbou a postem"(Marek 9,29) a mimořádně bohatou růzností SVÁTOSTIN.

   Co je svátostina?
  Svátostiny jsou posvátná znamení, kterými jsou na prosbu Církve znamenány a získávány především duchovní účinky. Podle svatého Tomáše Akvinského nás připravují na svátosti. Naši předkové užívali v hojnosti SVĚCENOU VODU a žehnali se s ní pokaždé, když vycházeli ven z domu nebo se vraceli. Jako všeho, co je exorcisováno: sůl, olej, či MEDAJLKA  svatého Benedikta. I svěcené vody se ďábel bojí obzvláště. Podle svaté Terezie z Avily dokonce více než ZNAMENÍ KŘÍŽE.
  Ale podle svědectví exorcitů z různých míst zeměkoule voda svěcená podle NOVÉ FORMULE, KTERÁ JIŽ NEOBSAHUJE EXORCISMUS, není tak proti ďáblovi účinná. To znamená, že svátostiny působí podle stupně svého znamenání. Samotné EXORCISMY jsou svátostiny.
                          
===========================================================================================================================


                            NOVÁ POSELSTVÍ Z TURZOVKY PRO NÁŠE BRATRSKÉ NÁRODY:Dátum: 01.09.2013
Vložil:   admin Peter
Titulok: Posolstvo Matky Božej na hore Živčák

Posolstvo Matky Božej "malému bratovi" v Kristu na hore zjavenia Živčák pri Turzovke, dané 30.1.1994 medzi 18. - 19. hodinou

                                                              ZJAVENIE:

Celkom blízko toho oltárika so sochou Matky Božej som spozoroval dvanásť apoštolov. Po mojej pravej strane sa na tomto mieste ukázal svätý archanjel Michal. Je veľmi veľký a jeho krídla sú také veľké, že zakrývajú celú túto horu. Keď sme sa modlili ruženec, svätý Michal jednou rukou vrhol svoj meč na zem a ten meč sa zabodol do zeme neďaleko od toho oltárika.

Na tomto mieste veľmi vysoko na nebi sa otvorilo nebo a zjavila sa ARCHA, vysoká drevená Archa. Z nej vyšlo veľké svetlo, ktoré utvorilo svetelný kríž a cez ten kríž prišla Matka Božia. Prišla Panna Mária. Mala oblečené biele šaty, no mala tmavočervený plášť. Vpredu na hrudi vidím jej srdce, ktoré je prebodnuté siedmimi mečmi.

Teraz som spozoroval aj iných anjelov, ktorí sem prichádzali a niesli v rukách biele sviece, veľké sviece, ktoré osvecovali celé toto miesto. A Matka Božia schádzala nadol. Je smutná! Vidím slzy v jej očiach. Slzy stekajú nadol. Tu okolo tohto miesta stoja tiež anjeli, ktorí držia meče, ale držia ich vytasené tak, ako by ochraňovali toto miesto. Matka Božia zastala a žehnala nás: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Matka Božia má ruky zložené k modlitbe. V tejto chvíli som spozoroval okolo jej ramena ruženec. Teraz som urobil znak kríža so svojim krížikom a Matka Božia hovorí posolstvo:

"Moje drahé deti a moje drahé dieťa, priviedla som vás sem, zavolalo vás moje Nepoškvrnené srdce, lebo vám chcem povedať, že toto miesto je naozaj sväté, lebo ja som sa tu skutočne zjavila, pretože som chcela dať svojim deťom záchranu! JA SOM TU VŽDY PRÍTOMNÁ SO SVOJIM SYNOM! JA ČAKÁM NA VAŠE MODLITBY. ALE TAK MÁLO MOJICH DETÍ SEM PRICHÁDZA! JA SI ŽELÁM, ABY SEM PRICHÁDZALO MNOHO PÚTNIKOV!

Zjavila som sa na tejto hore, moje sladké deti, aby ste prichádzali ku mne, aby ste išli sem, aj keď neľahkou cestou, lebo čaká tu na vás moja milosť, čaká tu na vás moja láska!

Moje drahé deti, moje drahé dieťa, toto miesto zjavenia je posvätené mojou prítomnosťou, ale toto miesto je tiež posvätené mojimi slzami! Lebo moje deti sa nechcú modliť, zabúdajú na mňa, zabúdajú na môjho Božského Syna!

0, aké ste nerozumné, moje najmilšie deti! Ja vám chcem pomôcť. Ja rozprestieram nad vami svoje ruky, aby som vás privinula. Rozprestieram svoj plášť nad vami, no vy na to nedbáte! Nedbáte na moje slová. Moje srdce je zranené!

Prišla som sem, moje drahé deti, plná bolesti a smútku kvôli mojim deťom. Moje srdce je preplnené bolesťou, ubité, pretože vidím, že moje deti nechcú počuť môj materinský hlas. Ony nechcú, aby som ich viedla! Ony samé to nechcú! Chce sa mi plakať.

Moje drahé deti, ako dlho mi ešte kážete prichádzať - volať k pokániu!? Keď vy tak veľmi urážate môjho Syna! Ako dlho budete ešte urážať nebeského Otca?! Plačem nad vami. Vylievam svoje slzy len preto, lebo vás milujem, lebo mi záleží na každom z vás!

  Ó, A K O   P O T R E B U J E M   V A Š E   M O D L I T B Y !
  Želám si všetkých vás privinúť na svoje srdce, ale tak veľa detí nechce prísť ku mne!

Moje drahé dieťa, toto miesto má nesmierny význam, ale sem musia prichádzal moje deti! Musia sa modliť na tomto mieste. Preto by som chcela poukázať na to, že cesta k môjmu Synovi nie je ľahká. Ale každý, kto chce, kto ozaj chce, prejde tou cestou, no treba na to veľa odvahy, veľa síl. A tak vás všetkých túžobne pozývam sem, na toto miesto!

Pozývam vás, vyvolené deti tohto milovaného národa! Nezanedbávajte toto miesto, lebo skrz toto miesto môže prísť záchrana pre vás, keď mi budete dôverovať, keď sa budete modliť!

Pamätajte si, že toto je sväté miesto, lebo ja som sem prišla. Modlite sa, aby sem prichádzalo veľa mojich detí, aby sa navracali a robili pokánie za svoje hriechy, lebo vo veľmi blízkej budúcnosti TÁTO HORA BUDE VYZDVIHNUTÁ DO VEĽKEJ SLÁVY A MOJE NEPOŠKVRNENÉ SRDCE TU ZVÍŤAZÍ!

Preto vás prosím, moje sladké deti, prijmite do svojich sŕdc moje dnešné slová. Prijmite ich a uvažujte o nich, lebo čas nápravy je naozaj krátky a chcem vám povedať, moje milé slovenské deti, že som vašou Kráľovnou a Matkou. Dôverujte mi a ja vám pomôžem!

To, čo teraz cítite, moje drahé deti, to nie je dážď, to sú moje slzy, ktoré vylievam, lebo som veľmi smutná, lebo mnohé moje deti hynú!

Milujem vás - moje sladké deti - a žehnám vás: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého."


                        POSOLSTVO PÁNA JEŽIŠA DANÉ "ŽIVÉMU PLAMEŇU" 31.1.1994 (v Šarbelovom dome):

"Moje milé deti, Ja, Ježiš Kristus, druhá Božská osoba Najsvätejšej Trojice, spolu s Bohom Otcom a Duchom Svätým vás žehnám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Ja potvrdzujem, že všetko, čo moja požehnaná Matka včera povedala, je v poriadku. Diabol vás tiež chcel vyrušiť. Anjeli však, ktorých si videl s tými mečmi, vás ochraňovali a aj to miesto. Želám si, aby to včera dané posolstvo poznali tie dva národy:
                                           Č E S K Ý   A   S L O V E N S K Ý.
 Mnohé duše Ma ešte veľmi zarmucujú. Želám si, aby ste vy potešovali moje ubolené srdce!

Moje milé slovenské deti, milujem vás vrele, počúvam vaše modlitby s láskou, ale viac ľudí sa má modliť  Z A   K Ň A Z O V   A   Z A   S V Ä T O S Ť !   Už čoskoro sa zjaví veľké znamenie pre váš národ! To bude jedno z posledných znamení pre obrátenie vášho národa. Mnohí z vás to nepochopia a ani to nevyužijú.

Milujem vás, moje milé deti svetla a žehnám vás všetkých zo svojho vrelého srdca. Nezabúdajte Mi dôverovať!"

Viac tu: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/diskusne-prispevky

============================================================================================================================


                                                    POSELSTVÍ  Z  LITMANOVÉ:

   Rok 1991

   1. ledna 1991 - "Moje drahé děti! Všechny vás žehnám a byla bych ráda, kdybyste v novém roce měli pevnou víru, čistá srdce a milovali Mě a mého Syna, protože můj Syn je ta pravá cesta."
   6. ledna - další zjevení, na hoře bylo asi 5 tisíc lidí.
   13. ledna - "…mým příchodem jsem požehnala celou horu."
   20. ledna - Maria byla velmi smutná kvůli tomu, že Její děti se navzájem zabíjejí. Dále řekla, že tato válka (v Perském zálivu) není z Boží vůle, ale že je to moc satana, protože už několik let vládne nad světem.
Znovu Matka upozornila na  N E B E Z P E Č Í   V E L K É   P O H R O M Y,   K T E R Á   O H R O Ž U J E   S L O V E N S K O !
   "Když budete, děti moje, očekávat katastrofu, tak přijde. Ale když se tomu vzepřete, odhodláte se a úplně se oddáte do Božích rukou a budete se modlit 'Staň se vůle Boží!', tak vás neštěstí obejde, protože Já přijdu v pravý čas."


===========================================================================================================================

                               DALŠÍ  VAROVÁNÍ  Z  NEBE  V  DECHTICÍCH  NA  SLOVENSKU.Pokud jste už slyšeli o mariánských zjeveních na Slovensku, víte, že se Panna Maria zjevovala padesátých letech a později v Turzovce, v první polovině 90tých let na hoře Zvir u obce Litmanová. Rok před jejich ukončením začala zjevení Panny Marie v Dechticích – malé obci poblíž Trnavy.(A také  J A D E R N É   E L E K T R Á R N Y  Jaselské Bohunice.)

                                                 Dechtice u Trnavy
       
Martin Gavenda(foto uvidíte na webu:http://www.avemaria.sk/dechtice/?page=mgd

Martin Gavenda
Narodil sa 10.2.1979 v Trnave. Navštevoval ZŠ v Dechticiach. V štúdiu pokračoval na Odbornom učilišti obchodnom, ktoré úspešne ukončil. Jeho terajšia práca je starostlivosť o chorých. Býva v Dechticiach.

    Aké bolo Tvoje prvé stretnutie s Pannou Máriou?

  MARTIN: Keď sa mi Panna Mária po prvýkrát zjavila, bolo to 4. decembra 1994. Trochu som sa vtedy preľakol, pretože som to vôbec nečakal, ale Ona ma láskavo upokojila. Povedala: „Martin neboj sa....“ A to sa mi na Panne Márii najviac páči. Ako mama vie, čo prežívam. Vidí mi do srdca. Od tohto prvého stretnutia ma učí „používať“ srdce.

    Aké sú dnešné stretnutia s Pannou Máriou, ako ich vnímaš teraz?

    MARTIN: Zo začiatku som Pannu Máriu viac pozoroval - čo robí, aké má gestá, ako sa tvári. Potom som si uvedomil, že hoci je veľmi krásna, jej duchovná krása je omnoho krajšia. Panna Mária ma učila vnímať svojím srdcom.
         Tak ako Panna Mária prichádzala na začiatku, prichádza aj teraz. Láska, ktorou nás miluje, je stále rovnaká. Panna Mária nás stále rovnako miluje, a tak to ostane navždy.

    Ako vyzerá Panna Mária, ako ju počuješ, vnímaš?

    MARTIN: Keď Panna Mária prichádza, vidím najprv tri záblesky svetla. Potom z neba začne padať svetlo - ako padajúca hviezda. Toto svetlo sa rozprskne na veľkú žiaru a z tohto svetla vyjde Panna Mária, ktorá žiari ešte silnejším svetlom.
         Panna Mária je neopísateľne krásna. Má oblečené bielo-modré šaty. Na hlave má biely závoj, ktorý jej siaha až po päty. Tento závoj je lemovaný zlatom. Taktiež aj šaty sú pri krku a na rukávoch lemované zlatom. Vždy stojí bosá na oblaku. V pravej ruke drží ruženec z bielych perál. Okolo hlavy má korunu z dvanástich hviezd.
         Vek Panny Márie odhadujem na 16 až 17 rokov. Je veľmi krásna. Má modré oči a spod závoja sú vidieť čierne vlasy. Má veľmi jemné a nežné pohyby. Jej fyzická krása je nádherná, ale duchovná krása je oveľa, oveľa krajšia.
         Panna Mária nás nekonečne miluje a to všetkých rovnako. Jej čisté srdce sa nevie hnevať alebo nenávidieť. Jej láska je čistá a rovnako milujúca. Miluje nás všetkých rovnako, pretože všetci sme jej deti. Nikdy nerobí rozdiely a nikdy nikoho od seba neodvrhne. Z Panny Márie silne vyžaruje pokoj, najmä z jej očí a potom radosť. Silne cítim ako je Panna Mária prežiarená Duchom Svätým a ako z nej vyžarujú všetky jeho dary.

    Na aký úmysel sa modlíš s Pannou Máriou?

    MARTIN: S Pannou Máriu sa denne modlím za uzdravenie chorých. V tejto modlitbe s Pannou Máriou odovzdávame Ježišovi všetky choroby a zranenia ľudí, ktorí ma o to poprosili. S Pannou Máriou sa modlím najmä za duchovné uzdravenie, pretože je najdôležitejšie. A keď sa uzdraví duša, uzdraví sa aj telo. Preto ma Panna Mária prosí, aby som hovoril ľudom, aká dôležitá je svätá spoveď.

    Aký vplyv mali (majú) stretnutia s Pannou Máriou na Tvoj život, na Tvoje rozhodnutia?

    MARTIN: Neviem si predstaviť môj život bez Panny Márie. Hoci kvôli jej príchodom musím čeliť rôznym prekážkam, nikdy by som nechcel iný život. Vďaka Panne Márii je môj život plný požehnania. Vo svojom srdci cítim, že šírenie jej posolstva je mojím poslaním.

© Združenie AVE, august2013
webhosting by: WebSupport.sk

                                     POSELSTVÍ  PANNY  MARIE  V  DECHTICÍCH:


                                     1994-12-29 - prostredníctvom Martina

  "Moje drahé deti!
  Ďakujem vám, že ste sem prišli. Som rada, že sa tu deti modlia ruženec. Prosím vás, modlite sa ho častejšie. Prichádza Nový rok. Buďte takí v novom roku, ako si to želám ja a môj Syn. Často to tak býva, že Boh si žiada iné ako ľudia. Zmeňte sa! Milujem vás, moje milované deti."


                                     1995-01-05 - prostredníctvom Martina

  "Moje drahé deti!
  Hoci je už nový rok, veľa ste na sebe nespravili. Som smutná, pretože ste sa o nič nepokúsili. PRICHÁDZAM PRETO, ABY SOM POPROSILA MALÉ DĚTI, LEBO ONI VYPROSIA VEĹMI VEĹA. Pánov veľký deň prichádza a vy si z toho nič nerobíte. Moje milované deti. Chcem vám pomôcť, ale musíte sa snažiť aj vy. Som vaša Matka. Prosím vás, zmeňte sa."


                                     1996-11-01 - prostredníctvom Martina

  "Drahé dieťa,
  je práve rok, čo som ti ukázala peklo, očistec a nebo. Ľudia sa vôbec neboja hriechu a nemajú strach z pekla. Som s toho smutná, pretože vás milujem a chcem vám pomôcť, aby ste nikdy neokúsili muky hrozného utrpenia."

 
                                    1996-11-17 - prostredníctvom Lucie

  "Drahé deti!
  Dnes som poslaná od Pána, priamo z neba, aby som vám zverila toto posolstvo:
  Deti, TENTO SVET SA CELÝ RÚTI DO ZATRATENIA  a preto ma sem môj jediný Syn a váš Pán Ježiš Kristus poslal, aby som vás cez všetky posolstvá, ktoré vám od neho, prostredníctvom mojich drahých detičiek vravím, odtrhla od satana, ktorý vám zabraňuje, aby ste si zlepšili svoj život a potom sa po smrti dostali do náručia Nebeského Otca, ktorý kraľuje spolu aj so svojim milovaným Synom v nebi. Deti, už toľko krát som vám vravela, aby ste sa modlili, žili podľa týchto posolstiev a zachovali si vo svojich srdciach pokoj a lásku, ktorú tak veľmi potrebujete pre seba, ale aj pre svojich blížnych a vôbec pre všetkých ľudí, s ktorými sa stretávate. Ale vy nechcete počúvať vašu Matku, ktorá chce pre svoje deti len a len dobre. Deti, vy máte svoje srdcia veľmi tvrdé a svoje oči zakryté závojom neviditeľnosti, a preto nevidíte, čo pre vás s Pánom Ježišom robíme. Deti, znovu vás chcem pozvať, aby ste sa zmenili. Zmeňte sa, zmeňte sa, zmeňte sa a potom zistíte, že vaša pravá vlasť je v nebi, kde sa stretnete s Bohom, ktorý tam už teraz na vás čaká."


                                           1997-01-02 - prostredníctvom Martina

  "Drahé deti!
  Tak veľmi ste mi všetky milé. Chcem vám všetkým povedať, že túto farnosť, chcem stále viesť. A preto vás dnes pozývam, aby ste sa stali svetlom a soľou života pre tento svet. Preto živte a svieťte všetkým svojím príkladom, ktorý som vo vás vypestovala. Toto dosiahnete vytrvalou modlitbou. Preto sa modlite, aby ste uzdravili mnohým ducha modlitby. Som šťastná, že ste sa rozhodli žiť moje posolstvá.
   Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie."


                                            1997-06-24 - prostredníctvom Lucie

  "Moje deti!
  Deti, Pán Ježiš vás tak veľmi miluje a vy ho aj napriek jeho veľkej láske, ktorú vám preukazuje, každý deň toľko krát urazíte. Každým skutkom, ktorý nekonáte podľa Božej vôle, ho zraníte. On z lásky za vás položil svoj život a vy sa mu za to odplácate tým, že ho za deň mnohokrát urazíte. Deti, keby ste svojho Stvoriteľa a Vykupiteľa naozaj milovali, tak by ste ho nedokázali zraniť ani tým najmenším hriechom, pretože človek, ktorý dokáže niekoho milovať, tak sa snaží, aby tomu človekovi robil radosť a nie aby ho zraňoval.
  Deti, mnohé z vás si kladiete otázku. Prečo sa dejú na svete také časté zjavenia? Pán celého ľudstva vás chce uchrániť od zloby tohto sveta, lebo vás veľmi miluje a preto ma sem poslal, aby ste sa skrze posolstvá, ktoré vám hovorím, obrátili a začali žiť svoj život podľa Kristovho evanjelia."


                                            1997-09-11 - prostredníctvom Martina

  "Moje deti!
  Ďakujem vám, že ste sa odhodlali a vložili ste sa do mojej dôvery, na ktorú som vás pozvala predchádzajúci štvrtok. A preto vás dnes pozývam, aby ste túto dôveru čím viac a viac utvrdzovali. Deti, chcem, aby sa celá farnosť osobitným spôsobom zasvätila môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. No zasväcujte i tých, ktorí sem prichádzajú a všetkých tých, s ktorými sa stretávate. Toto je vaša úloha do nasledujúceho posolstva, deti moje. Uvidíte, že vaše zasväcovanie sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu sa odrazí na vašom živote. Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie."


                                            1997-09-18 - prostredníctvom Martina

  "Moje deti!
  Mám takú radosť, že s takou láskou a radosťou prijímate moje posolstvá. Milujem vás. Tak vás veľmi milujem, že toto slovo by som chcela, aby ste ho počuli stále vo svojom srdci. Dnes vám chcem povedať, aby ste dnes mysleli na svojich bratov a sestry vôkol seba. Neproste za seba, ale za svojich blížnych. Každý osobne proste za blížnych Nebeského Otca o polepšenie. Obetujte modlitby, pôsty, pomáhajte si navzájom dobrými skutkami a prejavujte vždy lásku. Nech v každom srdci láska zvíťazí.
  Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie."                                              1997-10-16 - prostredníctvom Márie

  "Moje deti!
  Dnes prichádzam a prinášam vám lásku, ktorú ste pre tvrdosť vášho srdca nepochopili. Deti, ešte vždy máte zatvrdnuté srdcia, pretože máte srdcia plné nenávisti a zloby. Milujem vás. Otvorte svoje srdcia a budete chápať, prečo som sem prišla. Pán Ježiš je vždy a všade medzi vami prítomný i ja vaša Matka, ktorá vás veľmi milujem a prinášam lásku a pokoj - to, čo najviac potrebujete, lebo ste zaslepení majetkom a tým, čo vám prinesie iba dočasné potešenie. Deti, keby ste nevideli iba mamonu, ktorá vás obklopuje, tak všetko pochopíte a dokážete prijať lásku a pokoj. Chcem, aby ste žili moje posolstvá, aby ste držali pôst o chlebe a o vode, o ktorý vás i dnes žiadam.
  Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie."                                              1998-05-07 - prostredníctvom Martina

  "Moje deti,
  z celého srdca a z celej duše ďakujem tým, ktorí sa snažia prijať do svojho života moje posolstvá. I dnešný deň vám chcem povedať, aby ste nabádali k modlitbe svätého ruženca tých, ktorí sa ho nemodlia, alebo nevedia modliť. Staňte sa šíriteľmi a učiteľmi svätého ruženca a pozývajte všetkých k spoločnej modlitbe.
  Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie."                                                1998-07-16 - prostredníctvom Lucie

  "Moje drahé deti!
  I dnes som prišla do tejto farnosti, aby som sa vám prihovorila prostredníctvom tohto posolstva: Deti, z dôvodu, že sa zaoberáte celý deň iba prácou, tak ste zabudli na Nebeského Otca a jeho Syna. Vaše srdcia sa vzrušujú nad množstvom práce, ktorú musíte urobiť. Sú nepokojné. Nemáte dostatok síl na vykonanie svojej práce. Ste slabí a veľmi často klesáte od veľkej únavy. Hovorím vám, odhoďte od seba všetko. Venujte sa aj Nebeskému Otcovi a jeho Synovi. Nájdite si čas na modlitbu. Prostredníctvom nej sa rozprávajte so svojím Otcom i jeho Synom. Proste ich, aby vám zoslali silu potrebnú na vykonanie svojej práce. Ak ich budete prosiť s pokorou, dôverou a vierou, tak vám s radosťou udelia všetko, o čo ich vo svojej modlitbe poprosíte.
  Deti, chcem vám povedať, aby ste s radosťou každý deň prichádzali do Božieho chrámu na slávenie obety svätej omše. Nech vaše srdcia plesajú radosťou z toho, že ste sa cez svätú omšu mohli stretnúť s Pánom Ježišom. Vždy načerpajte zo svätej omše silu do nasledujúceho celého dňa. Chráňte sa hriechu, aby ste mali čisté srdcia a mohli pristupovať k svätému prijímaniu. Pristupujte k svätému prijímaniu čo najčastejšie. Prijímajte môjho Syna s láskou a On vám bude za vašu všetku lásku, ktorú mu preukážete vo svojich srdciach, vždy vo všetkom pomáhať.
  Ďakujem vám, dietky moje drahé, že ste i dnes počuli moje volanie."                                               1998-09-03 - prostredníctvom Adriany

  "Moje drahé deti!
  Deti, už viackrát, mnohokrát a mnoho ráz som vás prosila, aby ste žili moje posolstvá. Deti, žiadam, prosím, aby ste sa neskrývali ale začnite bojovať. Pod týmto slovom bojovať nemyslím, aby ste sa navzájom bili, ale aby ste začali bojovať proti satanovi. Preto potrebujete prostriedky, ktoré vám môžem dať iba ja. Tým prostriedkom je môj svätý ruženec. Modlite sa za pokoj vo vašich srdciach, v rodinách, medzi susedmi, v štátoch a na celom svete. Preto, deti, neskrývajte sa, pretože sa priblížila vaša hodina - váš čas boja.
  Ďakujem vám, drahé deti, že ste počuli moje volanie."


                                               1998-12-24 - prostredníctvom Martina

  "Moje deti!
  V tento vianočný čas opäť otvárate svoje srdcia aby sa Ježiš v nich narodil. Ďakujem vám, že ste si dali záležať na tom, aby ste ich mali čisté a pripravené pre môjho Syna. Môj Syn sa narodil v chudobe. Priblížil sa chudobným a jednoduchým ľuďom. Preto deti aj vy, keď uvidíte biedneho, chudobného človeka pomôžte mu. Rozdávajte lásku nielen počas Vianoc, ale cez celý rok. Prajem si, aby vaše srdcia, ktoré teraz dovolili sa narodiť môjmu Synovi vo vás, dovolili sa mu narodiť počas celého roka, aby ste ho tak nosili stále v čistom srdci. Kiež by ste na túto moju prosbu nezabúdali.
  Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie."


                                                1999-07-29 - prostredníctvom Martina

  "Deti moje!
  Aj dnes prichádzam, aby som vám odovzdala posolstvo: Tí, ktorí prijímajú moje posolstvá a žijú podľa nich, šíria svojim životom Ježišovo evanjelium. Aj dnes vás chcem, deti moje, vyzvať, aby ste s láskou, pomocou modlitby, pomohli nájsť Boha tým, ktorí ho hľadajú, no nemôžu ho nájsť. Ich srdcia sú nepokojné a oči zatvorené. Hľadajú Boha tam, kde ho nikdy nemôžu nájsť. Sú príliš vzdialení mysľou a srdcom od neho a nevedia, že on je celkom blízko nich. Preto vás, deti, prosím o modlitbu za nich, aby pozdvihli svoje oči, mysle a srdcia a prekonali bariéru duchovnej slepoty a konečne mohli objaviť Boha, ktorého tak dlho hľadali.
  Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie."

                                                  1999-12-30 - prostredníctvom Lucie

  "Moje drahé deti!
  Aj dnes prichádzam do tohto chrámu, lebo vám chcem zveriť toto posolstvo: O niekoľko hodín sa tento rok skonči. Využite jeho posledné hodiny na taký účel, že sa zamyslíte, ako ste ho prežili. Zamyslite sa, čo ste konali správne a čo nesprávne. Zo všetkého, čo ste konali správne majte vo svojich srdciach úprimnú a jasavú radosť. Všetko, čo ste konali nesprávne, oľutujte a poproste Pána Boha, aby vám to odpustil. Veľmi by ma potešilo, keby ste vo veľkom počte išli do chrámu Božieho na sklonku tohto pomíňajúceho sa a nastávajúceho Nového roku. Kľaknite si pred vystavenú Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu a poďakujte sa Ježišovi Kristovi za jeho veľkú lásku, ktorú vám počas tohto celého roku preukázal. Poďakujte mu za všetky dobrodenia, ktoré vám v tomto roku preukázal. Poproste ho, aby s vami vkročil do nového roku, ktorý stojí pred vami. Nech vás obdarí veľkou silou a odvahou. Nech vám v ňom všetko pomáha znášať. Nech vás požehná a daruje vám svoju milosť potrebnú na konanie dobrých skutkov. Nech je pre vás celý nastávajúci rok rokom Božieho požehnania, pokoja, lásky a milosti.
     Ďakujem vám, deti moje, že ste počuli moje volanie."


                                                  2000-03-11 - prostredníctvom Lucie

  "Moje deti!
  Deti, pretože sa zajtra začnete modliť deviatnik k svätému Jozefovi, chcem vám povedať:
  Celých deväť dní sa k nemu modlite úprimne a s radosťou. Zintenzívnite k nemu svoje modlitby aj po celý rok. Nezabúdajte na neho. On čaká, že sa k nemu vo svojich modlitbách prihovoríte. Chce, aby ste ho prijali za svojho ochrancu a on vás bude ochraňovať tak, ako ochraňoval mňa i môjho Syna. Nás mu do ochrany zveril Nebeský Otec, lebo vedel, že to dokáže aj v tých najťažších situáciách, ktoré nás zastihli. Nebojte sa teda do jeho ochrany odporučiť sa i vy. Svätý Jozef čaká a chce, aby ste mu dôverovali. Modlievajte sa k svätému Jozefovi častejšie a dôverujte v jeho pomoc vo všetkých svojich ťažkých životných situáciách."


                                                   2001-12-20 - prostredníctvom Lucie

  "Moje milované deti!
  Deti, ešte máte pár dní z adventného času na prípravy, aby ste s úprimnou radosťou a láskou prežívali veľké tajomstvo Ježišovho príchodu na tento svet. Ja tento krátky čas využijem tak, že vám poviem tieto slová: Deti, keď sa blíži deň spomienky na vaše narodenie, máte veľa práce, lebo pripravujete rozličné pokrmy na tento deň. Chcete, aby ste všetkého mali dostatok. Všetkým prípravám na tento deň venujete veľmi veľa času. Nechcete pochopiť, že všetko, čo sa deje a čo je na tomto svete, nemá trvácnosť, ale raz všetko pominie. Deti, všetci sa pripravujete na oslavu narodenia Ježiša iba po materiálnej stránke. Pripravujete mnohé pokrmy. Máte veľmi veľa práce. Chcem vám ale povedať, aby ste sa zastavili. Venujte svoju pozornosť aj potrebám vašich duší a sŕdc. Nezabúdajte, že tak ako vaše telá každý deň potrebujú pokrm a nápoj, tak aj vaše duše a srdcia potrebujú pokrm a nápoj, a tým pokrmom a nápojom je modlitba, rozjímanie nad niektorým tajomstvom viery, pristupovanie k sviatosti zmierenia a k svätému prijímaniu. O niekoľko dní budete mať v tejto farnosti spoločnú svätú spoveď k Vianociam. Chcem vás povzbudiť a zároveň aj pozvať, aby ste k nej všetci pristúpili. Keď vás niekto úprimne niekde pozve a povie vám, že vás bude čakať, a ak vám na tom človeku skutočne záleží, zvyčajne neodmietnete a idete, kam ste pozvaní.   Neodmietnite moje pozvanie a nesklamte Nebeského Otca, ktorý čaká na každého jedného z vás. Tak ako si pripravujete a dôkladne čistíte svoje domovy, tak sa svedomite pripravte na svätú spoveď a choďte na ňu. Zdôverte sa Nebeskému Otcovi úplne so všetkým. Oľutujte všetky svoje hriechy. Nebeský Otec vám všetky vaše hriechy odpustí, lebo je bezhranične láskavý. Nech sa po svätej spovedi vaše duše a srdcia trblietajú ako najčistejšie zrkadlá.
  Ježiš sa pred mnohými rokmi v Betleheme narodil vo veľkej chudobe. Veľa ľudí ho s radosťou čakalo a privítalo, ale mnoho ľudí ho aj odmietlo. Vy si každý rok Ježišovo narodenie pripomínate. Keď príde deň, v ktorom si budete pripomínať a prežívať jeho narodenie, majte svoje duše a srdcia plné úprimnej radosti a lásky. Chcem, aby ste pristupovali k svätému prijímaniu, ale s čistými dušami a srdciami. Prijmite Ježiša do svojich duší a sŕdc a dovoľte mu, aby si v nich mohol urobiť svoj príbytok, ktorý si vystelie teplou láskou, ktorú v nich nájde. Dovoľte, aby sa v nich zohrial. Prežite tohtoročné Vianoce s novonarodeným Ježišom vo svojich dušiach a srdciach. Ježiš vám chce darovať mnoho Božích milostí. Božie milosti sú oveľa cennejšie ako všetky hmotné dary, prijmite ich od neho.
  Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie."

                                                   2001-12-06 - prostredníctvom Lucie

  "Moje drahé deti!
  Deti, v dnešný deň som prišla do Božieho chrámu, lebo vám chcem povedať: Pred niekoľkými dňami sa pred vami otvorili dvere, ktorými ste vkročili do adventného obdobia. Svätá Cirkev vám každý rok určí toto obdobie, aby ste sa dobre pripravili na narodenie môjho Syna.
  Vy ale neviete správne prežívať adventný čas. Neuvedomujete si, čo v sebe skrýva. Tento čas máte všetci prežívať vo veľkej a úprimnej radosti. Zaumieňte si, že prežijete adventný čas v modlitbe. Utiahnite sa a hlbšie rozjímajte nad tajomstvami radostného ruženca. Keď sa budete tento svätý ruženec modliť, dovoľte, aby vám veľké pravdy z Ježišovho života, ktoré sú doň vložené, celkom prenikli vaše srdcia. Keď tieto veľké skutočnosti hlboko prežijete, budete oveľa úprimnejšie a radostnejšie čakať príchod môjho Syna. Hlbšie sa zamyslite nad tým, koho to očakávate.
  Nebeský Otec vám chce v adventnom čase darovať mnoho Božích milostí, ale je potrebné, aby ste otvorili svoje srdcia a boli schopné ich prijať. Deti, úprimne sa rozhodnite, že začnete hlbšie prežívať tajomstvá viery v Ježiša Krista. Viera v sebe skrýva veľa pokladov. Deti, nezabúdajte, že vás veľmi milujem.
  Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie."


                                                   2002-05-02 - prostredníctvom Lucie

  "Moje deti!
  Deti, v dnešný deň vám chcem povedať: Deti, už nespočetne mnoho ráz som vám povedala posolstvá o modlitbe. Hovorím vám ich preto toľko práve o modlitbe, lebo chcem, aby ste spoznali hĺbku a krásu modlitby. Aj dnes by som vám chcela povedať posolstvo o modlitbe.
  Deti, keď sa idete modliť, najprv sa snažte upokojiť svoje myšlienky. Máte ich počas modlitby veľmi rozbúrené. Nemodlite sa naraz dlho, lebo potom sa vám iba pohybujú ústa, ale nevnímate, čo vyslovujete. Nebeský Otec by mal oveľa radšej krátku modlitbu, v ktorej by ste rozmýšľali nad každým jedným slovom.
  Často sa vám stane, že vás modlitba unaví, ba dokonca nebaví. To sa vám stáva preto, lebo neviete preniknúť do hĺbky modlitby. Keby ste sa o to usilovali a podarilo by sa vám to, potom by ste sa na každú modlitbu veľmi tešili. Chcem, aby ste pochopili, že modlitba je rozhovor s nebeským Otcom. Zamyslite sa, či nebeský Otec netúži byť s vami v priateľskom vzťahu. So svojím priateľom sa dokážete rozprávať veľmi dlho úplne o všetkom, nikdy sa v jeho spoločnosti nenudíte a nechce sa vám od neho odísť. Zvyknite sa nebeskému Otcovi so všetkým zdôveriť. Buďte si istí, že nebeský Otec vás nikdy neodvrhne, nech by ste boli akíkoľvek. U neho vždy nájdete pomoc, oporu i lásku. Po čase sa presvedčíte, že na svete niet dôvernejšieho priateľa.   Deti, ešte raz vám hovorím, aby ste sa začali modliť úprimnejšie. Úprimnejšia modlitba si vyžaduje viac námahy, ale dá sa úprimnejšie modliť. Úprimná modlitba v sebe ukrýva veľkú krásu a vznešenosť. Modlievajte sa radi. Vaša pravidelná modlitba vás veľmi posilní v každodenných ťažkostiach. Nech ani v jednom vašom dni modlitba nechýba.
  Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie."


                                                 2002-01-03 - prostredníctvom Simony

  "Moje deti,
  milujem vás. Deti, nastal Nový rok. Chcela by som vám povedať, aby ste s úprimným srdcom poďakovali Bohu za uplynulý rok, aby ste mu poďakovali za to, že vám pomáhal, aby ste mu poďakovali za každú udalosť a za každého človeka, ktorý vstúpil do vášho života a taktiež chcem, aby ste mu už vopred poďakovali za každého človeka, s ktorým sa stretnete, a aby ste mu dôverovali. Deti, je veľmi dôležité, aby ste sa naučili za všetko ďakovať.
  I ja vám ďakujem, že ste počuli moje volanie."


                                                  2002-05-16 - prostredníctvom Lucie

  "Moje deti!
  Deti, dnes opäť zostupujem z nebies, aby som vám povedala: Každú významnú udalosť z Ježišovho života si svätá Cirkev pripomína každý rok. V nedeľu bude sviatok zoslania Ducha Svätého. Toto je veľký sviatok. Stále neviete preniknúť do hĺbky tajomstiev viery v Ježiša Krista. Nesnažíte sa tajomstvá viery v Ježiša Krista skutočne a hlboko prežívať. Viete, že sa pred časom vo svätej Cirkvi udialo, že Pán Ježiš svojim apoštolom udelil Ducha Svätého. Veríte, že sa také niečo udialo, ale že by slová Duch Svätý znamenali niečo viac pre vás každého jedného, to už nie.
  Modlite sa každý deň, aby aj vám Pán Ježiš udelil svojho Svätého Ducha. Veľmi ho v týchto časoch potrebujete, aby ste pod jeho vedením spoznali, k akému životnému cieľu ste povolaní. Duch Svätý má vo vás stále prebývať a riadiť vás, aby ste vedeli, ako máte konať, zmýšľať, správať sa. Keby boli všetci ľudia na celom svete pod vplyvom Ducha Svätého, nebolo by vo svete toľko nenávisti, nevraživosti, nepokoja a nelásky často aj pre maličkosti. Modlite sa úprimne za to, aby vám Pán Ježiš udelil Ducha Svätého. S jeho pomocou ľahšie zvládnete ťažkosti každodenného života.
  Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie."
 ========================================================================================================================   

                                     NOVÝ  KNĚZ  V  MEDŽUGORJI: O  MODLITBĚ  A  ADORACI

  Páter Marinko Sakota se stal v listopadu 2012 farářem v Medžugorji po smrti patera Petara.
  REPORTÉR:"Jaké pocity to ve vás vyvolalo, když jste byl jmenován farářem v Medžugorje?
  P.SAKOTA:"Takovou službu jsem si nepřál, ale někdo ji po smrti patera Petara převzít musel. To je důležité a také je důležité, aby se tato služba konala v duchu Gospy...Je to sice poměrně hodně práce, ale jde to. Jde to, protože to všechno konám s láskou a v duchu Gospy a protože prosím o její pomoc.
  Matka Boží jednou řekla:'Vy jste nádoby a ty nádoby se musí plnit.' Musíme se tedy  STÁLE ZNOVU  V  MODLITBĚ  NECHAT  NAPLŇOVAT  BOŽÍ  LÁSKOU. MODLEME  SE  O  VÍRU,  O  LÁSKU  BOŽÍ,  O  DAR  DUCHA  SVATÉHO! Pak přijde všechno, pak se najdou řešení. Matka Boží chce nejdříve modlitbu a potom teprve akci. Nejprve se musíme naplnit. Matka Boží říká:'Modlete se, pak uvidíte, co máte dělat!'
  A jak se máme modlit? Srdcem, to znamená s důvěrou a láskou. Též děkovat je důležité! A také  ABYCHOM  V BOŽÍ  LÁSKU  VĚŘILI!  VĚŘ,  ŽE  ON  TĚ  MILUJE,  ŽE  BŮH  TĚ  PŘIJÍMÁ  TAKOVÉHO,  JAKÝM  JSI!
  Modleme se o lásku, abychom i v ostatních lidech mohli vidět dobro. Všechno ostatní přijde! Když se odevzdáte Bohu, mění se vnitřní založení.
  Modlit se srdcem znamená: více naslouchat než mluvit, věřit, děkovat a existuje ještě mnohem více. Ale  MODLITBA  SRDCEM   M Ě N Í   Č L O V Ě K A,  formuje člověka v průběhu času. PAK  SE  ČLOVĚK  MĚNÍ,  ANIŽ  BY  TO  POZOROVAL!

  REPORTÉR:"Co pro vás znamená eucharistické klanění?"
  P.SAKOTA:"Eucharistické klanění je milostiplná doba,  VE  KTERÉ  MŮŽEŠ  BÝT  S  JEŽÍŠEM.  Tam se můžeš mnoho naučit. Tam jsi spolu s malých Chlebem. Bůh začíná s malými. Například s malým národem izraelským, s malou Marií, s malým Josefem. S malými proroky, s tebou, se mnou. To je ten CHLÉB - TĚLO  KRISTOVO. Pavel říká:'Vy jste tělo Kristovo.'
  Ve svatém přijímání přijímám Tělo Kristovo, abych mohl pochopit, že já jsem tělo Kristovo, že ty jsi tělo Kristovo, a že všichni jsme tělo Kristovo! Ale důležité je, být jednoduše s Ježíšem.  A  HLEDĚT  NA  NĚHO!  Jak říká svatá farář z Arsu:'Já se dívám na Něho a ON se dívá na mě!', nebo svatá Terezie z Avily říká:'Dívám se, jak ON se dívá na mě!' JE  TO  PATŘENÍ  V  LÁSCE!
  Být pro Něho okem i uchem. Být tu celý pro Něho. V tom se musíme cvičit.  K  TOMU  NÁM  POMŮŽE  TICHO!  V Medžugorji se pořádá eucharistické uctívání s texty, písněmi a tichem, což je pro mnohé nové. Ale když jste sami před Nejsvětějším, pak si ponechejte mnoho času ke ztišení. Přitom můžete opakovat krátká slova:'Ježíši, miluji Tě!' 'Ježíši, děkuji Ti!'  Nebo svatý Tomáš říkal:'Můj Pán a můj Bůh!'  Nebo jenom s láskou a touhou:'Ježíši!' Pak pocítíš,  JAK  TO  VYCHÁZÍ  ZE  SRDCE  A  JAK  SE  DO  JEŽÍŠE  ZAMILOVÁVÁŠ!
  Matka Boží říká: 'ZAMILUJ  SE  DO  NEJSVĚTĚJŠÍ  SVÁTOSTI  OLTÁŘNÍ!'
  Když se zamiluji,  PAK  BUDU  RÁD  PŘICHÁZET  DO  KOSTELA.
  PAK  BUDU  NASLOUCHAT! 
  PAK  SE  NECHÁM  UTVÁŘET!"
  (Zčasopisu Světlo 40/2013 - zkráceno)

=======================================================================
                                                    Lumen de Lumine

                                                Předchuť pekla a nebe
                                                 Michal Piotrowski
             Zpráva o?pořadu, který opakovaně vysílala celosvětová katolická síť EWTN matky Angeliky

  Howard Storm se narodil v roce 1946 ve státě Massachusetts. Více než dvacet let byl profesorem umění na univerzitě Northern Kentucky. Jako bezvěrec byl přesvědčen, že smrt je definitivní konec člověka. Jeho ateismus se však rozplynul jako mýdlová bublina po zkušenosti, kterou prodělal během těžké nemoci a klinické smrti v čase prázdninového pobytu v Paříži v roce 1985.

                                              Tváří v tvář utrpení a smrti

  V létě 1985 pobýval profesor Howard Storm spolu se svou ženou a skupinou studentů v Evropě a navštěvovali nejvýznamnější centra umění. Poslední etapou byla Paříž. Den před odletem do USA navštívili výstavu současného umění v centru Georgese Pompidoua. Byl to jeden z nejdůležitějších bodů jejich evropského programu. Další den pocítil Howard Storm prudkou bolest v žaludeční krajině, jako by byl zasažen nábojem. Bolest byla tak strašná, že doslova vyl jako pes. Přivolaný lékař konstatoval prasklý dvanácterník, dal mu morfiovou injekci a poslal ho na okamžitou operaci.
  Po nástupu hospitalizace rentgen potvrdil, že na dvanácterníku je velký otvor pravděpodobně jako následek vředů. Aby se předešlo smrti, byla nezbytná okamžitá operace. Postupem času morfium přestávalo účinkovat. Během čekání na operaci profesor Storm intuitivně vycítil, že jsou to poslední chvíle jeho života. Zoufale prosil nemocniční personál o pomoc. Protože to bylo v době prázdnin, řada lékařů byla na dovolené a Storm musel na operaci čekat několik hodin. V důsledku nesnesitelné bolesti se minuty zdály dlouhé jako hodiny.
  Byl zoufalý z nezájmu a lhostejnosti personálu. Kladl si otázku, co bude s jeho ženou, se dvěma dětmi, s jeho obrazy, domem, zahradou a vším, co měl tak rád, jestliže umře. Myšlenka na smrt ho děsila. Bylo mu teprve 38 let a měl před sebou slibnou kariéru. Chtěl žít za každou cenu, ale rychle mu ubývalo sil. Dýchal jen s obtížemi a takřka nebyl schopen zvednout hlavu a promluvit.
  Po 10 hodinách pobytu mu ošetřovatelka sdělila, že chirurg už musel odejít domů a k operaci může dojít až ráno. Tato informace zněla Howardovi jako ortel smrti. Byl přesvědčen, že noc nepřežije. Se slzami v očích se začal loučit se svou ženou a řekl jí, že ji velice miluje. Objala ho a se slzami v očích políbila. Storm si byl jist, že smrt znamená konec vědomí a existence člověka. V Boha nevěřil, tím méně v nebe a peklo.

                                                     Předchuť smrti

  Zmožený návaly bolesti zavřel oči a pomalu ho začala obklopovat temnota. Cítil, že se propadá do propasti zmaření. V určitém okamžiku však s údivem konstatoval, že žije dále a má obdivuhodně jasné vědomí a vnímání skutečnosti, která ho obklopuje. Byl si vědom svých problémů se žaludkem, ale bolest již necítil, jen si na ni živě pamatoval. S úžasem se zorientoval, že stojí vedle svého lůžka, na kterém leží jeho bezvládné tělo. Vedle seděla jeho žena Beverly se schýlenou hlavou. Chtěl s ní promluvit, ale marně, protože vůbec nereagovala, jen se bez pohybu dívala do země. Nemocniční místnost mu připadala jako jasně osvětlená, všechno viděl do nejmenších podrobností tak ostře, jako dosud nikdy. Byl z toho velice zmatený, že nemůže komunikovat se svou ženou. V určitém okamžiku slyšel jasně slova: Vyjdi odtud a pospěš si. Dávno už čekáme na tebe, abychom ti pomohli. Cítil, že jestliže ten pokoj opustí, již nikdy se sem nevrátí.
  Tajemné hlasy naléhaly: Nebudeme ti moci pomáhat, jestliže odtud neodejdeš. Rozhodl se, že je poslechne. Měl dojem, že se nachází někde jako ve velké zamlžené hale, která podvědomě budila úlek. Neviděl podrobnosti, ale zdálo se mu, že prochází nějakým tajemným prostorem. Spatřil opodál nevýrazné postavy, které připomínaly lidi. Byli bledí a jejich šat měl šedivou barvu. Chtěl se k nim přiblížit, ale zjistil, že je to nemožné, protože se od něho ustavičně vzdalovali. Byl si vědom, že musí okamžitě podstoupit operaci a že ti cizí lidé jsou jeho jediná naděje. Ustavičně mu opakovali, že jestliže půjde s nimi, všechny jeho problémy přestanou.
  Jak plynul čas, temnota se prohlubovala a počet zlověstných postav, které kroužily kolem něho, byl stále větší. Jejich přítomnost ho naplňovala rostoucí hrůzou, protože z nich vyzařovala nenávist, podlost a klam. Storm se ohlédl a viděl jako v dálce svoje lůžko a vedle něho svou ženu. Měl pocit, že pro něho čas skončil, a to, co prožívá, je nějaký strašný sen, který je nicméně plný hrozné skutečnosti. Tajemné postavy, které ho obklopovaly a odváděly k neznámému cíli, začaly vyslovovat strašné kletby a lži, které byly adresovány jemu. Mluvily s jízlivým smíchem, že již brzy budou na místě.
  Howard si uvědomil, že se nachází v děsném prostředí plném hrůzy. Postavy měly strašné vzezření. Byly stále více agresivní a vystavovaly ho různému týrání. Byly naprosto bezcitné, ovládané nenávistí a nevídanou krutostí. Storm pochopil. že jsou to zatracení, kteří během pozemského života odvrhli Boha a stali se stoprocentními egoisty. Bezvýsledně se pokoušel před nimi bránit, ale to vyvolávalo u nich ještě větší agresivitu a jízlivost. Vzhledem k utrpení a zarážející beznaději byla situace pro Storma tak strašná, že něco podobného nikdy nezažil. V určitém okamžiku uslyšel vnitřní hlas, který ho vyzýval k modlitbě, aby prosil Boha o pomoc. Zpočátku tu myšlenku zaháněl, ale výzva k modlitbě byla stále naléhavější. Storm se celý svůj dospělý život nikdy nemodlil a nevěděl, jak se to dělá. Vzpomněl si však na úryvky otčenáše a jiné prosté věty z dob dětství a začal je opakovat. Ke svému údivu zjistil, že když se pokoušel modlit, odporné postavy začaly kvapem prchat.   Křičely s velkým vztekem, že se zbytečně modlí, protože ho stejně nikdo neslyší, neboť Bůh neexistuje. Strašily, že teprve teď s ním zatočí, a vyslovovaly přitom strašné kletby proti Bohu a Matce Boží. Storm ustavičně opakoval modlitby a ověřoval si, jak velkou mají moc, když viděl, jak většina zlých duchů zděšeně prchá pryč od něho. Pochopil, že kdyby se přestal obracet na Ježíše, ihned by se vrátili a hrůza by začala znovu. Ta byla tak strašná, že všechny fyzické bolesti, jaké zakoušel v nemocnici, byly proti tomu ničím.

                                                    Soud nad sebou

  Když Storm opakoval slova modlitby, uviděl a zhodnotil sám sebe, co bylo v jeho dosavadním životě dobré a co zlé, a konstatoval, že celý svůj život stavěl pomník svému největšímu božstvu a tím byl jeho egoismus. Úplně soustředěn na sebe chtěl se za každou cenu stát slavným, aby jeho obrazy byly obdivovány na celém světě. Nyní pochopil, že jeho vztah k vlastním dílům sochařským a malířským, které vlastnil ve své sbírce, i jeho vztah k rodině byl nesprávný a celý systém jeho hodnot byl jen prodloužením jeho egoismu. Tato soustřednost na sebe mu nyní působila neobyčejné utrpení. Všechno, čeho si dosud tak velice cenil a co dávalo smysl jeho životu, nemělo pojednou vůbec žádný význam. Zaplavil ho velký stud a lítost nad dosavadním vztahem k Bohu a k lidem. Nebyl zlodějem, nikoho nezabil, respektoval i nepsaná práva civilizovaného života, ale to bylo málo, aby žil životem důstojným člověka. Jeho hlavní náboženskou i životní normou byl egoismus, bezohledný individualismus, přičemž soucit s druhými pokládal za projev slabosti. Uvědomil si, že celý život nosil v sobě skrytý hněv a neochotu odpustit svému otci a že choval nepřátelský postoj ke všemu, co nemohl kontrolovat.
  Nyní byl zcela bezradný a slabý. Pochopil, že mu chybělo docela málo, aby se stal stoprocentním egoistou jako oni zavrženci planoucí nenávistí a musel by se připojit navěky k jejich počtu.

                                                     Světlo naděje

  Vědomí zmařeného života vyvolalo u Howarda velkou lítost nade vším, co zlého myslel a vykonal, co vyplývalo z jeho egoismu a co ho ještě více utápělo. A právě tehdy uslyšel jeden svůj zpěv z doby dětství. Byl to stále se opakující refrén – Ježíš mě miluje, la la la. Jako dítě to zpíval v mateřské škole. V té úděsné temnotě, která ho nyní obklopovala, velice zatoužil po společnosti někoho, kdo by se ho ujal. Zpěv Ježíš mě miluje se stal jeho modlitbou a největší touhou celé jeho bytosti. Cítil, že v této beznadějné situaci je Ježíšova láska jedinou záchranou a spásou. Díky této modlitbě se v něm začalo probouzet světlo naděje. Poprvé ve svém dospělém životě vroucně toužil, aby se ukázalo, že je to pravda, že Ježíš ho miluje, a proto volal z celého srdce: Ježíši, zachraň mě!
  V určitém okamžiku zpozoroval v obklopující temnotě malé světélko, jakoby sotva viditelnou hvězdu, která se stávala stále jasnější a větší. Světlo budilo dojem, že se k němu přibližuje s velkou rychlostí. Fascinován jeho září nemohl od něho odtrhnout zrak. Nakonec bylo toto světlo jasnější než slunce a krásnější než cokoliv, co kdy viděl. Když k němu dospělo, uvědomil si, že to není hvězda, nýbrž živá osoba, ze které vyzařuje světlo lásky. Byl to zmrtvýchvstalý Ježíš Kristus, Spasitel a Pán vesmíru. Howard Storm byl zaplaven jeho láskou. V jeho světle spatřil hrůzu svých hříchů, všechno zlo způsobené jeho ateismem, ale vedle bolesti, která vyplývala z poznané pravdy o sobě, cítil, že je jako marnotratný syn milován láskou, která odpouští všechny hříchy, léčí všechny rány a vrací ztracenou důstojnost Božího dítěte. Pochopil, že jedinou nevyhnutelnou podmínkou, aby se tak mohlo stát, je naděje, důvěra a souhlas člověka.
  Howard zakusil Boží milosrdenství způsobem tak intenzivním, že nenacházel vůbec slov a přirovnání, aby mohl své prožitky vyslovit lidským jazykem. Plakal jak radostí, tak také lítostí nad svými hříchy. Cítil, že je milován a přijímán, že Ježíš ho bere do své náruče, aby ho vynesl z chmurné skutečnosti, která vedla přímo do pekla. Storm měl dojem, jako by Spasitel překonal nekonečnou vzdálenost, která odděluje světlo od temnot, lásku od nenávisti, pravdu od lži, svobodu od zotročení. V této nové nepředstavitelné skutečnosti, ve které je život láskou, cítil se velice zahanben stavem svého lidství. Cítil se před tváří Boží svatosti jako odporný hadr, který je nutno vyhodit na smetiště. Mnohokrát ve svém životě Boha nejen popíral, ale tropil si posměch z pravdy, že Bůh existuje a že je láska. Tisíckrát užíval jméno Boží jako kletbu. Chtěl být sám jediným středem všehomíru a sám rozhodovat o tom, co je dobré a co je zlé, a řídit se při tom svým egoismem. Uvědomoval si tyto a jiné hříchy, kterých se dopouštěl, zdálo se mu, že se zde nachází omylem.
  A tehdy uslyšel Ježíšův hlas: To není omyl, právě zde je tvoje místo. Musíš se ještě připravit, dozrát, očistit. Na Ježíšovu prosbu se objevily jasné postavy, ze kterých vyzařovala radost a láska. Byli to čistí duchové, andělé, kteří se dorozumívali bezprostředně myšlenkami. Cokoliv si Storm pomyslel, oni ihned věděli. Jeho bezprostřední opatrovník, anděl strážný, mu oznámil, že se má vrátit do pozemského života, že není ještě hotov, aby mohl vejít do věčnosti. Sdělil mu také, že Bůh obdařil všechny lidi schopností přijmout nebo zamítnout jeho lásku, která je zcela svobodným a nezištným darem, proto je možno ji přijmout jedině v plné svobodě důvěryplnou a upřímnou modlitbou. Právě z toho důvodu mají lidé povinnost se modlit.
  Anděl strážný oznámil Stormovi, aby za lásku neočekával nějakou odměnu nebo prospěch, nýbrž aby toužil jen po jediném: aby lásku svobodně přijímal a plnil Boží vůli, protože tak se stane Božím dítětem a vykročí nejpřímější cestou k nebi.

                                                 Zcela nový život

  Když anděl strážný domluvil, uvědomil si Howard, že leží na lůžku, je po operaci a ošetřovatelka umývá jeho pooperační ránu teplou vodou.
  Tento zážitek na hranici smrti zcela změnil Stormův život, celou jeho dosavadní hierarchii hodnot a způsob myšlení. Z ateisty se stal člověk horlivé modlitby. Howard Storm dodnes vydává svědectví, že člověk může být svobodným a schopným nezištné lásky jen tehdy, když věří v Boha a důvěřuje mu. Kdo se s Bohem sjednocuje ve víře, dosahuje opravdového štěstí a stává se svatým, jde tedy po cestě, která vede do nebe.

(Z Miłujcie się 4/2004 přeložil -lš-)

   


 1029.                                Poselství Matky Spásy ze dne 24. ledna 2014 v 20:05.

                                   TATO ZJEVENÍ ZAČNOU LETOS NA JAŘE, JAK MI ULOŽIL MŮJ SYN

  Mé drahé dítě,
nechť  je  známo,    že   S E    J E Š T Ě   J E D N O U   Z J E V Í M    N A    V Š E C H   M A R I Á N S K Ý C H   M Í S T E C H,   které byly uznány církví mého Syna v běhu staletí.
  Dám se poznat na svatých místech, kterými jsou Lurdy, Fatima, La Salette a Guadaloupe. Zjevím se i v Garabandalu.
  T A T O   Z J E V E N Í   Z A Č N O U   L E T O S   N A   J A Ř E,  jak mi uložil můj Syn.
  Vyvolené duše mě uvidí se sluncem za mojí hlavou. Dvanáct hvězd bude obepínat a proplétat trnovou korunu, kterou nesl můj Syn během svého ukřižování, vloženou na mou hlavu, jako znamení všem k následování mého příkladu. Mou úlohou je vést všechny Boží děti cestou Pravdy až k mému Synu.
  Až se tato zjevení uskuteční, nebude už pochyb, zvláště mezi těmi, kdo mě uctívají, že mluvím Pravdu, když říkám, že již brzy poslední cestou, kterou v tomto konci časů dojdete k mému Synu, bude cesta Knihy Pravdy.
  Budete-li následovat mě, svou Matku, vezmu vás a povedu k mému Synu. Můj Syn přislíbil mnoho zázraků, aby vám mohl otevřít oči k proroctvím, která dal světu prostřednictvím mé vlastní mise. Mnozí neberou, že jsem se objevovala na těchto zvláštních místech zjevení a nepřipouštějí jejich význam ke spáse duší.
  Až se na těchto místech zjevím naposledy a představím se jako Matka Spásy, podle toho poznáte, že tato mise je mou poslední a že všechna zjevení vedou k tomuto závěrečnému, aby přinesla světu spásu, která je přirozeným právem každé osoby.
  Radujte se, neboť tyto dny jsou blízko, a až uslyšíte o těchto věcech, pak vězte, že toto proroctví, až se vyplní, může pocházet jen ode mne, vaší milované Matky, Matky Spásy, Matky Boží.
   Vaše milovaná Matka, Matka Spásy


1030.                                     Poselství Ježíše ze dne 24. ledna 2014 v 20:19.

                            ÚLOHA MÉ MATKY JAKO SPOLUVYKUPITELKY BUDE KONEČNĚ DOBŘE A OPRAVDU POCHOPENA

  Má vroucně milovaná dcero,
až se má Matka naposledy zjeví všude v místech mariánských zjevení, musíte vědět, že svět se obrátí a poběží konečně ke Mně. Prostřednictvím mé milované Matky tak bude ke Mně přivedeno více duší. Její úlohou bylo vždy sloužit Mně pro dobro lidí. A nyní, úloha mé Matky jako Spoluvykupitelky bude konečně dobře a opravdu pochopena.
  Každé duší dám příležitost být svědkem mého mocného zásahu, abych je mohl obrátit. Skrze obrácení mohu zachránit milióny. Dal jsem slib spásy a naplnil ho svou smrtí na kříži. Nyní shromáždím duše, přitáhnu si je k sobě touto misí a všude rozšířím Pravdu mého Slova.
  Těm, kterým nikdy nebyla Pravda dána, bude představena úplně poprvé. Těm, kterým Pravda byla dána, ale zapomněli ji, bude připomenut můj slib. Ti, kdo Pravdu znají, ale změnili ji podle svých přání, budou upozorněni, že Pravda může být jen jedna.
  Přináším lidem Pravdu v čase zmatení jejich myslí, duší rozervaných pochybnostmi – Já však zmírním jejich obavy. Jedině Já, Ježíš Kristus, jejich Spasitel, mám moc tak zasáhnout. Jenom Já mám tu moc přinést jim pokoj a dát jim spásu, která jim právem náleží.
  Všechny prvky této mise spolu vytvářejí určitý vzor. Poté, co se různé částečky sestaví dohromady jako dílky skládanky, až všechny dílky začnou splývat, se výsledný obraz stane jasným. Pak objevíte moji všudypřítomnost – spojenou s každou pravou svatou misí, světu danou mým Otcem, až bude nakonec celá Pravda jasná všem.
  Můj Otec slíbil, že světu odhalí Pravdu skrze Knihu Pravdy, jak předpověděl prorokům Danielovi a Janu Evangelistovi. Můj Otec vám nyní, v tomto čase, přináší Pravdu, ale činí tak kousek po kousku, pozvolna, dokud poslední část nevytvoří celek. Teprve potom bude Kniha Pravdy dávat smysl. Teprve potom budou překonány poslední překážky, kdy většina lidstva bude zpívat a radovat se v očekávání mého Druhého příchodu. Teprve až má mise bude dokončena, bude světu oznámen Velký den.
  Jděte v pokoji a vězte, že   VLOŽÍTE-LI  VEŠKEROU  SVOU  DŮVĚRU  VE  MNE, že  BUDU  MOCI  dokončit poslední část smlouvy mého Otce  a  VZÍT  VÁS  DO  ŘÍŠE  JEHO  VŠEMOCNÉHO  KRÁLOVSTVÍ.
   Váš Ježíš


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář