Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.29 INFORMACE, RADY A POSELSTVÍ Z NEBE LIDEM NA ZEMI Č.10.


 
       Č.29 INFORMACE, RADY A POSELSTVÍ Z NEBE LIDEM NA ZEMI č.10.                


                                           PÁD BABYLÓNU - SOUD NAD NEVĚSTKOU.


  ZJEVENÍ JANOVO 17+18:
  Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm nádob, a promluvil ke mně:"Pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou, usazenou nad vodami, se kterou se spustili králové světa a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé země."
  Anděl mě odvedl ve vytržení ducha na poušť. Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé šelmě nachové barvy, plné rouhavých jmen, o sedmi hlavách a deseti rozích. Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokami a perlami; v ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty smilství země, a na čele měla napsáno jméno - je v něm tajemství: "BABYLÓN VELIKÝ, matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi."(evropská unie) Viděl jsem tu ženu, zpitou krví svatých a Ježíšových mučedníků.
  Velice jsem užasl, když jsem ji viděl. Ale anděl mi řekl:"Čemu se divíš? Já ti odhalím tajemství té ženy i té sedmihlavé a desetirohé šelmy,(Antikrist) která ji nese. Ta dravá šelma, která ji nese, byla a není; vystoupí ještě z propasti, ale půjde do záhuby.
  A užasnou ti obyvatélé země, jejichž jméno není od založení světa zapsáno v knize života, až uvidí, že ta dravá šelma byla a není, a zase bude. Ať pochopí ten, komu je dána moudrost. Sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena sedí, a také sedm králů: pět jich padlo, jeden kraluje, jeden ještě nepřišel. Až přijde, bude smět zůstat jen na krátko.
  A ta dravá šelma, která byla a není, je osmý král, a přece jeden z těch sedmi; jde však do záhuby.
  Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří se ještě vlády neujali, ale v jedinou hodinu přijmou královskou moc spolu se šelmou. Budou zajedno ve svých úmyslech a svou sílu i moc dají té šelmě. Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní."


  A řekl mi:"Vody, které jsi viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky. A těch deset rohů, které jsi viděl, i  t a   š e l m a,  p o j m o u   n e v ě s t k u   v   n e n á v i s t,   oberou ji o všecko až do naha  a   b u d o u   r v á t   j e j í   t ě l o   a   s p á l í   j i   o h n ě m. (Čína a Rusko)
  Neboť Bůh jim vložil do srdce, aby provedli jeho záměr, řídili se jedním úmyslem a odevzdali šelmě svou královskou moc, dokud se nedokoná, co Bůh řekl. - Ta žena, kterou jsi viděl,   j e   v e l i k é   m ě s t o,   panující nad králi země."(EU)

  Potom jsem viděl jiného anděla, jak s velikou mocí sestupuje z nebe; a země byla ozářena jeho slávou. Zvolal mohutným hlasem:"P A D L,  P A D L   V E L I K Ý   B A B Y L Ó N   A   S T A L   S E   D O U P Ě T E M   D É M O N Ů,
 S K R Ý Š Í   V Š E C H   N E Č I S T Ý C H   D U C H Ů   a  každého zlověstného a nenáviděného ptáka; neboť vínem Božího hněvu pro smilství té nevěstky  b y l y   o p o j e n y   v š e c k y   n á r o d y,  králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu."
  A slyšel jsem jiný hlas z nebe: "V Y J D I,   L I D E   M Ů J,   Z   T O H O   M Ě S T A,  N E M Ě J T E   Ú Č A S T   N A   J E H O   H Ř Í Š Í C H,  A B Y   V Á S   N E S T I H L Y   J E H O   P O H R O M Y !
  Neboť jeho hříchy se  n a v r š i l y   a ž   k   n e b i   a  Bůh nezapomněl na jeho viny.
  Odplaťte po zásluze té nevěstce, dvojnásob jí odplaťte za její činy!
  V  P O H Á R U,  K T E R Ý   P Ř I P R A V O V A L A,  připravte pro ni dvojnásob; kolik si užila slávy a hýření, tolik jí dejte teď trýzně a žalu. Protože si namlouvá:'Trůním jako královna, vdovou nejsem a neokusím smutku' - proto v jediném dni dopadnou na ni pohromy:  S M R T   I   Ž A L   A   H L A D,  A   B U D E   Z N I Č E N A   O H N Ě M.
  Neboť mocný je Hospodin, Bůh, který ji odsoudil."
  Pak budou naříkat nad ní a bědovat králové světa, kteří s ní smilnili a hýřili, až uvidí dým hořícího města; z hrůzy nad jeho zkázou neodváží se přiblížit a budou naříkat:"Běda, běda, ty veliký Babylóne, město tak mocné, jak v jedinou hodinu byl nad tebou vykonán soud!"
  A bohatí kupci země naříkají a bědují nad ním, protože už nikdo nekoupí jejich zboží: náklady zlata a stříbra, drahokamů a perel, kmentu a purpuru, hedvábí a šarlatu, cedrového dřeva a předmětů ze slonoviny ze vzácných dřev, náklady mědi, železa a mramoru, skořice a indického koření, voňavek, mastí a vykuřovadel, vína a oleje, mouky a obilí, dobytčat a ovcí, koní a vozů a otroků a lidských duší.
  Plody, které jsi dychtivě sklízelo, jsou pryč, všechen lesk a nádhera zašly a není po nich památky. Kupci, kteří s tím vším obchodovali a z toho města bohatli, z hrůzy nad jeho zkázou neodváží se přiblížit a budou plakat a naříkat:"Běda, běda, tak veliké město, které se oblékalo do   k m e n t u,   p u r p u r u   a   š a r l a t u,  které se zdobilo zlatem, drahokamy a perlami - v jedinou hodinu je zničeno takové bohatství!"
  A všichni velitelé lodí, dopravci zboží, námořníci a kdokoliv se živí plavbou, neodváží se přiblížit a budou volat, až uvidí dým toho hořícího města:"Co se mohlo rovnat tomu velkému městu!" A sypou si prach na hlavu a v pláči a nářku křičí:"Běda, běda, tak veliké město, na jehož blahobytu zbohatli majitelé námořních lidí - a v jedinou hodinu bylo zpustošeno!"
  Raduj se, nebe a svatí, apoštolové i proroci, protože Bůh vynesl nad tím městem rozsudek, jaký   O N O   V Y N E S L O   N A D   V Á M I.
  A jeden silný anděl pozvedl balvan, těžký jako mlýnský kámen, vrhl jej do moře a zvolal:"Tak rázem bude svržen Babylón, to veliké město, a nebude po něm památky. Nikdy už v tobě nezazní hudba, neozve se harfa, píšťala ani trubka, nikdy už v tobě nebude řemeslník ani umělec, nikdo už v tobě neuslyší zvuk mlýnků, nikdy už v tobě nezasvitne světlo lampy, nikdo už v tobě  nezaslechne hlas ženicha a nevěsty.
  Tvoji obchodníci vládli světem a tvé čarovné nápoje mámily celé národy;  v e   t v ý c h   z d e c h   t e k l a   k r e v   p r o r o k ů   a   s v a t ý c h   a   v š e c h   z a v r a ž d ě n ý c h   n a   z e m i."
  Potom jsem slyšel mocný hlas jakoby obrovského zástupu na nebi:"Haleluja! Spasení, sláva i moc patří Bohu našemu, protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy! Vždyť odsoudil tu velikou nevěstku, která přivedla zemi do záhuby svým smilstvím, spravedlivě ji potrestal za krev svých služebníků, která lpí na jejich rukou."
  A znovu volali:"Haleluja! Na věky věků vystupuje dým z toho hořícího města."
  Tehdy těch čtyřiadvacet starců spolu se čtyřmi bytostmi padlo na kolena; klaněli se před Bohem sedícím na trůnu a volali:"Amen, haleluja." A od trůnu zazněl hlas:"Zpívejte Bohu našemu všichni jeho služebníci, kteří se ho bojíte, malí i velcí


350.                                     Poselství Ježíše ze dne 19. února 2012 v 03:00.

                                              ŠELMA S DESETI ROHY JE EVROPSKÁ UNIE.

  Má drahá, milovaná dcero,
nesmíš být vyděšená těmito poselstvími. Neboť jsou dávána světu z lásky, kterou chovám k celému lidstvu.
  Znalost událostí, které mají přijít, pomůže připravit mé děti, aby mohly bránit pravdu. Má varování mohou pomoci rozšířit obrácení a umožní mým dětem, ještě jednou, potvrdit pravdu mého zaslíbení, že se znovu vrátím.
  Děti, můj Druhý příchod se uskuteční  J E Š T Ě   Z A   V A Š E H O   Ž I V O T A.  Vy, z této vyvolené generace, budete sklízet zázraky mého oslaveného panování na zemi.
  Mezi vás, moje vybrané děti, zahrnu i ty, které se ke Mně obrátili zády a popírají existenci mého milovaného Otce, Boha Nejvyššího.
  Má láska zahalí ty, kteří Mnou opovrhují. Časem se obrátí.
  Uznání mých poselství, která jsem dal tobě, mému  p r o r o k u   p o s l e d n í h o   č a s u,  ti dávají odpovědnost k otevření sedmi pečetí, nebude to však všechno.
  Na čem skutečně záleží, je spása všech tvých bratrů a sester na světě.
  Dva spojenci, Rusko a Čína, spojí své síly. To se stane, až vystoupí šelma s deseti rohy, aby ovládla svůj dlouho trpící nevinný lid.
  Šelma s deseti rohy je   E V R O P S K Á   U N I E,   má dcero, označovaná  v  Knize  zjevení  jako   B A B Y L O N.
  B A B Y L O N   P A D N E   A   B U D E   O V L Á D N U T   velkým rudým drakem, Čínou a jeho spojencem medvědem, Ruskem.
  Až se to stane,  Z A V L Á D N E   K O M U N I S M U S   A   B Ě D A   komukoliv, kdo  B U D E   V I D Ě N   P R A K T I K O V A T   S V É   N Á B O Ž E N S T V Í   v  jejich  přítomnosti.
  Všechna náboženství budou zakázána, ale  největším  pronásledováním  budou  trpět   k ř e s ť a n é.
  Římští katolíci nebudou vůbec tolerováni a budou muset se účastnit mší v tajnosti.
  Děti, všichni moji následovníci, přišel čas, abyste začali plánovat svou budoucnost.
  Stále vás budu vést.
  Začněte se připravovat teď, protože vám bude dán čas, abyste to udělali.
  Znovu vám říkám, modlitby – a hodně modliteb, oslabí sílu šelmy, medvěda a rudého draka.
  B U D O U   V L Á D N O U T   J E N O M   K R Á T K Ý   Č A S.  Protože potom budou zničeni.
   Váš milovaný Spasitel  Vykupitel lidstva  Ježíš Kristu202.                                 Poselství Boha Otce za dne 23. září 2011 v 21:30.

                                             ANTIKRIST A NOVÁ SVĚTOVÁ MĚNA.

  Má dcero,
i když se svět může obávat Varování, musí přijmout skutečnost, že proroctví z Knihy Zjevení jsou zde. Svatý církevní stát - V a t i k á n –  je zrovna tak v nebezpečí, jako stát  I z r a e l.   Proroctví se začnou odvíjet, až svět bude pod vládou Antikrista, jenž se vás pokusí ovládnout pomocí nové světové měny. Když — a jestliže — budete ovládnuti touto cestou, pak budete kontrolováni každým jiným způsobem.
  Velké Varování zastaví tyto a jiné hrůzné činy, jež jsou plánovány globálními mocnostmi a jež jsou mimo chápání mých dětí všude na světě. Vy, nevinní pěšáci ve hře, kterou jste nevyvolali, budete chráněni rukou mé spravedlnosti.
  Povstaňte, mé děti a  B O J U J T E   M O D L I T B O U   se sérií tohoto zla. Globální vláda a perzekuce, jež jsou právě v této chvíli   t a j n ě   p l á n o v á n y, (nesmíme přijmout eura!!!) mohou být zastaveny pomocí modlitby. Ne všichni z vás můžete být, nebo budete zachráněni, neboť takové už je sevření Antikrista kterému budete vystaveni.
  Mé děti, Satan nikdy nezvítězí. Nebyla mu propůjčena [taková] síla, a když se jeho sevření již začíná uvolňovat, stáhne tolik duší, kolik bude moci, do hlubiny pekla spolu se sebou. Pláču v hlubokém zármutku za moje překrásné stvoření, a za ty moje vzácné duše. Ó,  kdyby  jenom  naslouchaly  P R A V D Ě !
  Vědecké hodnocení je nesmysl, neboť žádná věda nenahradí realitu mého Božího království. Nikdo na zemi nemůže obsáhnout krásu a zázraky, jež vás všechny očekávají, neboť lidskými slovy jsou nepopsatelné.
  Brzy porozumíte plánům, které mám [připraveny] k záchraně světa z rukou mistra klamu.
  Miluji všechny z vás a budu chránit mé následovníky v každé fázi jakékoliv plánované perzekuce.
  Svůj pohled směřujte na Mně. O T E V Ř E T E   S V O U   N Á R U Č   A   D O V O L T E   M I, abych všechny z vás držel a   O C H R A Ň O V A L.
  Mé děti, které věří ve Mě, se nemají čeho bát.
   Váš milující Stvořitel Bůh Nejvyšší  Bůh Otec


078.                                  Poselství Ježíše ze dne 1. května 2011 v 21:00.

                                             RUSKO A ČÍNA ZPŮSOBÍ ROZTRŽKU.
                                                                  
  Má drahá, milovaná dcero,                                                                          
řekni světu, že nyní jsou v běhu přípravy, jež připraví duše na Nový ráj na zemi, který jsem vám slíbil.
  Datum mého druhého příchodu vám znát nepřísluší. Přesto buď ujištěna, že mé sliby budou vždy splněny. Nikdo nemůže zastavit můj veliký čin milosrdenství pro spásu lidstva. S A T A N  nemá tuto moc. On, mistr klamu,  M Á   B Ý T   Z N I Č E N,   má dcero, a nebude moci přežít. Jeho čas je nyní velmi krátký. Varuji všechny, jež ho následují skrze hřích, že budou mít už jen málo příležitostí k tomu, aby se sami zachránili. Jestliže chtějí být zachráněni,  M U S Í   S E   N Y N Í   O D   H Ř Í C H U   O D V R Á T I T.   Mým následovníkům, kteří mohou mít člena rodiny, nebo blízkého přítele, jenž je na cestě hříchu, říkám: Je vaší povinností pokusit se mu otevřít oči pravdě.

                           Připravte se teď, abyste se vyhnuli být označeni znamením šelmy.
   Mnoho událostí je nyní v běhu, jak na zemi, tak v nebi, jež změní běh historie. Připravte se všichni během tohoto času. Řekl jsem vám už dříve, že peněz bude nedostatek, tak prosím,  p o k u s t e   s e   p ř i p r a v i t   s v é   r o d i n y   n a   p ř e ž i t í,  A B Y S T E   N E M U S E L I   P Ř I J M O U T   Z N A Č K U. (čip)  Prosím, neignorujte mé prosby.
  Modlitební skupiny jsou nyní životně důležité, abyste ochránili sebe a zachránily svět od pronásledování od globální politiky, bankovnictví a tak zvaných   o r g a n i z a c í   p r o   l i d s k á   p r á v a. (OSN)  Jejich cílem je moc a vláda nad vámi, mé děti, i když mnoho z vás to teď nemůže zpozorovat. Ale časem uvidíte. A ten čas je blízko. Začněte se připravovat na vaše budoucí přežití už dnes a setrvejte v modlitbách, neboť nabídnu mé speciální milosti k ochraně vám všem.   Prosím, nemějte strach, neboť na čem skutečně bude záležet, je vaše věrnost a poslušnost vůči Mně.
  AŽ N O V Ý   S V Ě T O V Ý   Ř Á D   P Ř E V E Z M E   V L Á D U   N A D   S T Ř E D N Í M   V Ý C H O D E M,   budete udiveni, jak mnoho zemí bude pod jeho kontrolou. Jak mnoho nevinných duší bude věřit, že tyto nové režimy jim přinesou svobodu. Ale to se nestane.
  Pozorujte, jak   R U S K O   A   Č Í N A   S E   S T Á V A J Í   T Ř E T Í   E N T I T O U,   Z P Ů S O B U J Í C Í   R O Z T R Ž K U.  Ti z vás, jež dali vládu nad svými zeměmi skupinám bez tváře, ( EU a NSŘ ) jež s vámi zacházejí jako s loutkami, brzy uvidí ty zlověstné skupiny, ty politické síly, jež nejsou od Boha, jak se vám pokouší diktovat, jak máte žít. Braňte se modlitbou. Každý den a každou hodinu budu zmenšovat vaše utrpení.   P Ř I J Í M E J T E   M Ě   V E   S V A T É   E U C H A R I S T I I   a  získáte  sílu, jež vás udrží na mimořádné úrovni během tohoto pronásledování.
  Já, Ježíš Kristus, si nepřeji způsobit paniku ve vašich životech. Ale nemohu stát stranou a nevarovat vás před těmito událostmi. Z mého milosrdenství vám dávám příležitost, abyste se připravili nejenom na váš spirituální rozvoj, ale také na   Z A J I Š T Ě N Í   Ž I V O B Y T Í   P R O   V A Š E   R O D I N Y.  Připravte se důkladně, abyste se vyhnuli přijetí značky.
  Varování nesporně zmírní jakákoliv taková pronásledování, protože velké množství lidí se obrátí. Modlete se, modlete se nyní za globální obrácení a za zmírnění jakýchkoliv muk, jež přijdou během vlády Antikrista a falešného proroka.
   Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus333.                            Poselství Ježíše ze dne 4. února 2012 v 10.55.                                                 
                               DOJDE K VZÁJEMNĚ PROPOJENÝM VÁLEČNÝM KONFLIKTŮM,
                               DO NICHŽ BUDE VTAŽEN IRÁN, IZRAEL, EGYPT A SÝRIE

  Má drahá, milovaná dcero,
tvoje oddanost ke Mně je vystavena zkouškám každý den. Tak mnozí se tě pokoušejí zastavit ve tvé práci pro Mě, a přesto se jim to nepodaří, protože ti byla poskytnuta svatá ochrana z nebe. Ti, kteří se pokouší ti způsobit bolest, utrpení a špatně s tebou zacházejí, budou potrestáni. Takové jednání nebudu tolerovat.
  Nezapomeň, že bylo předpověděno, že nikdo nemůže zastavit plamen Ducha Svatého, jenž se bude z mých nejsvětějších poselství vylévat na celé lidstvo.
  Proto tě prosím, aby sis nadále nevšímala překážek, kladených ti do cesty a ignorovala nenávist, která přichází od Satana.
Když se zapleteš s nenávistí, rozšíří se. Když si jí nebudeš všímat, tak ustane, protože nebude moci najít potravu, kterou potřebuje, aby rostla a rozmáhala se.
  Nyní vám chci říct, mé děti, že události předpověděné v Knize zjevení se ve světě začínají odvíjet.
  Mé děti se nesmí polekat, protože jejich víra a jejich modlitby pomohou zmírnit následky války, genocidy, hladu a odpadlictví od víry.
  Vyvstanou války, které zasáhnou Irán, Izrael, Egypt a Sýrii. Všechny se stanou vzájemně provázané.
  Také   I t á l i e   b u d e   p o s t i ž e n a   negativním dopadem, ve spojitosti s příchodem falešného proroka a jeho společníka Antikrista.
  Modlete se usilovně, aby nebyly všechny země vtaženy do globální struktury moci, která bude kontrolovat vaše peníze. Neboť kdyby se tak stalo, bylo by to [pro vás] velmi těžké.
  Modlete se k Bohu Otci, aby mohl odvrátit takové ukrutnosti.
  Modlitby za duše ostatních, zachrání vaše vlastní duše. To je vše, o co vás prosím – o modlitby.
  Modlete se také za obrácení ostatních.
  Má dcero, už nebude dlouho trvat a všechny věci začnou dávat smysl. Všechno se zlepší, jakmile po Varování dojde k obrácení.
  Teď jdi a řekni mým dětem, aby se nikdy nebály hlásat mé Slovo. Budu stát při nich. Jestliže se jim budou vysmívat, pak si mohou být jisté pravdou mého Nejsvětějšího Slova.
   Váš milovaný Ježíš


074.                            Poselství Ježíše ze dne 26. dubna 2011 v 20:10.

                                  ARABSKÉ POVSTÁNÍ ZPŮSOBÍ GLOBÁLNÍ NEKLID

  Moje drahá, milovaná dcero,
slzy, které prolévám za všechny mé milované děti, jež jsou na světě mučeny a jež jsou oběťmi násilí a zneužívání, nikdy nekončí. Mé ubohé, vzácné děti trpí všude na světě a zejména v arabském světě. Jak jsem plný úzkosti z jejich utrpení. Ty ubohé, bezbranné duše. Prosím, modli se za ně, má dcero, nabídni pro ně své vlastní utrpení.
  Ukrutnosti, jež jsou páchány v arabském světě, budou naneštěstí pokračovat, až více arabských národů bude zapleteno do série konfliktů.   Č A S   P R O   P R V N Í   V R A Ž D U,   o které jsem mluvil v únoru,   N A S T A N E   B R Z Y.   Povstání v arabském světě způsobí nepřímo neklid v každém koutu světa.
  I T Á L I E   P Ř I S P Ě J E   K   N E D O R O Z U M Ě N Í,   jež povede k   Z A P O J E N Í   G L O B Á L N Í C H   M O C N O S T Í   D O   V Á L K Y !   všechny tyto události jsou nevyhnutelné, avšak modlitba může zmírnit utrpení. Modli se, má dcero, aby se lidé ke Mně obrátili a žádali Mě o pomoc a vedení v těchto časech zmatků.
  Nechci se dívat, jak mé děti trpí. Nicméně budou trpět, dokud pravda během Varování nebude odhalena. Modli se za ony svedené diktátory, kteří zabíjejí nevinné duše.
  Vyzývám mé posvěcené sluhy na celém světě,   A B Y   P Ř I P U S T I L I, že proroctví zapsaná v Knize Zjevení, se nyní naplňují. Rozšiřujte  pravdu  mého  učení  a   Z A C H R A Ň T E   V A Š E   S T Á D O   D Ř Í V E,   N E Ž   Č A S   V Y P R Š Í ! 
  Jděte teď. Dělejte, co je vaší povinností ke Mně.
  Vyzývám všechny, jež rozmělňují a změkčují mé učení, aby ihned přestali. Pohleďte do svých srdcí a  Ř E K N Ě T E   M É M U   L I D U   P R A V D U.  Že nemohou být, a  N E B U D O U   S P A S E N I,   D O K U D   N E B U D O U   H L E D A T   O D P U Š T Ě N Í   Z A   S V É   H Ř Í C H Y.   Musí se pokořit v mých očích a žádat Mě, abych jim dal dar vykoupení.
  Vy, moji posvěcení sluhové, nyní musíte hrát roli, pro kterou jste byli vybráni. Buďte stateční.
  K A Ž T E   P R A V D U !
   Váš milující Spasitel Ježíš Kristus.

048.                                     Poselství Ježíše ze dne 17. února 2011 v 23:45.

                      REVOLTA ARABSKÉHO SVĚTA - TŘI SVĚTOVÍ VŮDCI BUDOU ZAVRAŽDĚNI.
  Má drahá, milovaná dcero,
dnes jsem naplněn radostí, neboť tato důležitá série poselství, určených celému lidstvu, je teď připraveno k vydání (tiskem).   Už brzy zjistíš, že všechny země se o těchto poselstvích dovědí. Neznepokojuj se o svou bezpečnost, neboť Já vždy ochráním tebe a tvou rodinu. Přestože jsem plný lásky k tobě, mé dítě, moje srdce je zlomeno hlubokým zármutkem pro utrpení, způsobovaného zákeřnými společnostmi, jež se spiklenecky zmocňují různých zemí.
  Provedou to tak, že lstivě  O D S T R A N Í   V Ů D C E*.  Potom   N A B Í D N O U   P O M O C.   Pak   S I   B U D O U   K U P O V A T   P Ř Á T E S T V Í   N O V Ý C H   R E Ž I M Ů,   D O K U D   J E   N E D O S T A N O U   P O D   S V O U   K O N T R O L U.  Tato nová kontrola bude horší, než samotní mocichtiví diktátoři, jež byli svrženi ve jménu svobody.
  Všímej si, s jakou rychlostí se teď   B U D E   A R A B S K Ý   S V Ě T   S J E D N O C O V A T   P R O T I   mému  Ž I D O V S K É M U   N Á R O D U.   Pozoruj, jak všichni jeho spojenci od něj odpadnou a ponechají jej bez ochrany.
  Moje dcero, až k Varování dojde, tak se potom bude, když dojde k obrácení, s větší ochotou naslouchat mému slovu. Tehdy  N A S T A N E   Č A S  pro mé svaté následovníky,  A B Y   S E  jednotně   P O S T A V I L I   N A   O D P O R   P R O T I   T Y R A N I I,   která zavládne v západním světě,   P Ř E D E V Š Í M   V   E V R O P Ě !  
  B O J U J T E   Z A   V A Š E   P R Á V O   K   M O D L I T B Ě !  Když to neuděláte, tak to nebude nábožensky motivovaná válka, ale   V Á L K A   V Y H L A Z O V A C Í !
  Už   B R Z Y   B U D O U   krátce po sobě   Z A V R A Ž D Ě N I   T Ř I   S V Ě T O V Í   V Ů D C I.  Pamatuj si, že každý jeden z nich bude zavražděn spikleneckou ďábelskou skupinou, patřící k organizacím, jež náleží k subkulturám, existujících v každém národě, i když se ze zbabělosti nezviditelňují. Ale nebudou se dlouho schovávat. Až si zabezpečí moc, budou se snažit upoutat vaši pozornost a vyžadovat respekt.
  Varování pomůže zachránit všechny moje děti, ať už jsou kdekoliv. Obrácení, které je mým darem, bude umožněno dokonce i těm, jež kují spiklenecké plány  K   U C H O P E N Í   M O C I   N A D   Z E M Í,   K T E R Á   P A T Ř Í   B O H U !  Kdyby jen mohli pochopit, že tato moc jim nikdy nebude patřit, tak by se zastavili. Oni jsou však zaslepení.
  Vícero mých andělů**, kteří jsou teď na zemi přítomní jako lidské bytosti, pomohou ukázat těmto ubohým, zbloudilým duším pravdu. Mnozí se obrátí, jiní však ne.
  Moje dcero, jdi a rychle rozšiřuj toto slovo. Máš jenom týdny. Využij každý prostředek, který máš k dispozici. Ukaž odvahu. Udělej skutečně všechno, co můžeš, aby všechny moje děti – všechny národy – mohly pochopit význam mého výjimečného daru, když se má ruka natáhne z nebe, aby zachránila jejich duše.
  Ti, kteří se zpočátku neobrátí, tak udělají před pronásledováním, kdy se víc a víc duší bude ke Mně obracet. Bude to velmi těžká doba pro všechny. Ale buďte trpěliví, neboť před vámi je dobré období, až se mír vrátí na zem. Po tomto varovném volání uvidí moje děti lásku, jež k nim chovám, a poběží zpět do mého náručí. Potom, co se to stane, má paže zformuje moje království a ochrání je před mistrem klamu, jehož vláda bude velmi krátká.
  Tato událost představuje mezník v dějinách lidstva, děti. Už zakrátko to pochopíte. Pokud budete mít jakékoliv pochybnosti i v čase do Varování – potom, co se Varování uskuteční, otevřou se vaše srdce k pravdě.
Má dcero, jdi teď v míru a lásce ke všem lidem.
   Ježíš Kristus – Král Židů

(*) Vizionářka by ráda dala světu jasně najevo, že vzhledem k respektu k rodinám těchto vůdců, a aby se vyhnula nepatřičné tísni, nemůže oznámit jména těchto vůdců, z nichž dva jsou z arabského světa a jeden z kontinentální Evropy. Nicméně dala toto poselství jistému počtu kleriků a médiím a dovolila jim je publikovat, jakmile se vraždy stanou.(už to víme MUAMMAR KADDÁFÍ)
(**) Podle pochopení vizionářky se vztahuje tento odkaz na anděly, jež jsou posly, kteří byli ve světě vybráni, aby předávali Boží poselství a pomohli tak šířit konverze.


226.                               Poselství Ježíše ze dne 20. října 2011 v 15:15
                              
                                        SMRT MÉHO SYNA MUAMMARA GADDAFI.
                                                  
  Má drahá, milovaná dcero,
všechny zbývající pochybnosti, týkajících se mých Nejsvětějších Slov, jež jsi čas od času mohla mít, se nyní zmenšily.
  Odhaluji proroctví, abych dokázal světu, že jsem to Já, Ježíš Kristus, Spasitel všeho lidstva, který všude v tomto čase komunikuje se svými dětmi.
  Mým záměrem není vytvářet senzace, ale ujistit vás, že každý z vás může slyšet mé nejvýš naléhavé volání k světu a nikdo z něj není vyloučen.
  Smrt mého syna Muammara Gaddafi, za jehož duši jste se vy a vaši blízcí modlili v posledních měsících, je jedno z prvních proroctví, které   D O K Á Ž E   S V Ě T U   P R A V O S T   M Ý C H   P O S E L S T V Í.   Je to mé znamení tobě, má dcero, aby ses zbavila pochybností, jež ještě zůstávaly ve tvé mysli. [Detaily o dvou dalších vůdcích, kteří budou zavražděni spolu s časovým plánem těchto ukrutností, byly vizionářce znovu oznámeny. Původní poselství bylo sděleno v únoru 2011].
  Ty, má dcero, byla jsi vybrána, přesto, že tě to hodně přemáhá, abys připravila lidstvo na můj nový věk pokoje. To je ta doba, jež jednou, po Varování, bude následovat.
  Jdi a připrav se na další část tvého svatého poslání, abys pomohla zachraňovat duše po Varování. Jsou ti dávány milosti, které tě udrží silnou. V Š U D E   N A   S V Ě T Ě   B U D O U   M É   D Ě T I   konečně   S L Y Š E T   M O J E  V O L Á N Í   K   O B R Á C E N Í !
  Nikdy neukazuj strach v této práci, protože se není čeho bát. Nikdy nekolísej a nedovol, aby nezdary, nebo slovní posměšky zpomalily tvoji práci pro Mě. Já jsem, má dcero, vždy na tvé straně. Nezapomeň na to. V případě, že budeš napadena kvůli mému Svatému Slovu, tak mlč. Na mé Svaté Slovo se bude vždy útočit.
  Ti, kteří Mě zraňují nejvíce, jsou posvěcené duše, jež ze strachu a z opatrnosti budou naneštěstí první, kteří Mě budou kvůli těmto poselstvím urážet. Satan ví, že jsou to moji vybraní a oddaní následovníci, kteří, když se ke Mně obrátí zády, se stávají těmi, jež Mě zraňují nejvíce.
  Ty, má dcero, začínáš teď pociťovat fyzickou bolest mého utrpení, ale nyní jsi připravena, v jednotě se Mnou, ji přijmout. Tyto zkoušky nebudou trvat dlouho, ale během jejich trvání budeš cítit přesně stejná muka jako Já, když vidím hřích. To je, jak už jsem ti řekl dříve, dar, který dostalo jen velmi málo duší. I když tě chvílemi přepadne strach, musíš si uvědomit, že tvé utrpení tě nejenom přivádí blíže do mého Svatého Srdce, ale že také zachrání milióny duší během Varování.
  Toto utrpení se bude stávat stále silnějším, až se Varování bude blížit. Snášej je v tichosti, protože je to způsob, jakým Mi pomůžeš zachránit vzácné duše, jež by jinak byly polapeny mistrem klamu.
  Řekni mým dětem, že se raduji z jejich silné víry, kterou projevují. Řekni jim, že přicházejí blíže k mému Svatému Srdci.   Řekni jim, že jim nyní žehnám a uděluji milosti, které jim dají sílu a které budou potřebovat, až budou následovat mé vedení prostřednictvím těchto svatých poselství. Budou potřebovat sílu, jelikož   P R O   M É   D Ě T I   N E B U D E   S N A D N É   Z V L Á D N O U T   N E S M Í R N É   M N O Ž S T V Í   Z M Ě N,   K T E R É   T E Ď   N A   S V Ě T   P Ř I J D O U.
  Modlete se a sjednoťte se jako jeden.  V Z H L Í Ž E J T E  spolu   K   N E B I  jako malé děti   S   P R O S T O U   D Ů V Ě R O U   K   B O H U   O T C I.   Proste Ho v mém svatém jménu, aby vás sjednotil do slavné armády jdoucí k vítězství věčné spásy.
  Žehnám vám, děti, celou mou božskou láskou.
   Váš Ježíš631.                              Poselství Ježíše ze dne 30. listopadu 2012 v 22:20.

                 NEPŘÁTELÉ ŽIDŮ VE VŠECH NÁRODECH SE SPOJÍ, ABY ROZDRTILI IZRAEL.

  Má drahá, milovaná dcero,
čas proroctví předpověděných ve Starém zákonu vztahujících se k osudu Židů, se brzy stane očividný.
   Židé, kteří odmítli smlouvu s Bohem ustanovenou Mojžíšem, budou trpět, jako trpěli po staletí. J E J I C H   M O C   N A D   Z E M Í   J E J I C H   P Ř E D K Ů   J I M   B U D E   O D Ň A T A   a  jediné  řešení  bude  P O D P I S   S M L O V Y,   J Í Ž   S E   S T A N O U   O T R O K Y   A N T I K R I S T A.   Můj vyvolený národ bude trpět stejně jako Já a dostane se jim jen málo soucitu.
  S E   Ž I D Y   B U D E   Z A C H Á Z E N O   H Ů Ř,  N E Ž   T O M U   B Y L O   B Ě H E M  G E N O C I D Y   Z A   D R U H É   S V Ě T O V É   V Á L K Y !
  Soužení, jak bylo předpověděno, bude v Izraeli jasně viditelné.
  Kvůli Izraeli se válečné konflikty vystupňují ve chvíli, kdy se stane obtížné určit, kdo je skutečný nepřítel.
  Mírová smlouva bude podepsána brzy potom a mírotvorce vystoupí na jeviště světa.

                                            Evropská unie potlačí všechny stopy Boha
  Š E L M A   S   D E S E T I   R O H Y,   K T E R O U   J E   e V R O P S K Á  U N I E,   P O T L A Č Í   V Š E C H N Y   S T O P Y   B O H A.  Nyní je čas připravit se na jejich krutost, která bude neslýchaná, až  D O J D E   K   Z Á K A Z U  K Ř E S Ť A N S T V Í.
  Jak budou pyšní, když   T E N   M A L Ý, (Snd ne malý stát, že by my?)  s c h o v a n ý   m e z i   n i m i,  p o v s t a n e   a   b u d e   s e   v y c h l o u b a t   s v o u   m o c í. Budou tleskat ustanovenému vůdci nové církve (že bysme měli svého papeže?) a jeho moc se rozšíří do celého světa.
  Bude se to vyvíjet rychle a vy, moji posvěcení služebníci, kteří nepřijímáte pravdu tohoto proroctví, musíte vědět následující:
  Pokud se přizpůsobíte novým zákonům Říma, městu, kterého se zmocní lhář a služebník Antikrista, stanete se zajatci nového režimu. Až uvidíte, jak je svátost nejsvětější eucharistie upravována a změněna k nepoznání, pak vězte, že to bude vaše příležitost odvrátit se od tohoto zkaženého režimu.
  Má církev je neomylná. Zůstane neomylná. Avšak když ostatní uvnitř mé církve se vzepřou mému učení a pozmění nejsvětější svátost, budou z mé církve vyvrženi. Nový režim, jenž nepochází z Boha, bude omylný, neboť nebude reprezentovat Pravdu.   Křesťané se mohou držet pouze mého učení.
  Jestli budete následovat umělé náboženství, nebudete moci sami sebe nazývat křesťany. Každý, kdo říká, že má církev je neomylná, má pravdu.
  Každý, kdo prohlašuje, že patří k nové církvi, kde moje učení bylo změněno a mé svátosti zakázány, bude žít ve lži.
  Bude to velmi těžký čas pro mé posvěcené služebníky, neboť se musí řídit zákony ustanovenými mou církví. Říkám vám nyní, že v tom musíte pokračovat. Jakmile však mé svátosti budou znesvěceny, následujte jenom moji pravou církev. Potom už pouze služebníci, kteří následují Pravdu, mohou tvrdit, že vedou můj lid podle pokynů ustanovených Mnou během mého pobytu na zemi.
  Vzestup pohanství se rozšíří po celé zemi a bude vzbuzovat falešný pocit míru. Potom uvidíte vzrůst nekritického obdivu k celebritám a fanatickou zanícenost spiritualitě hnutí New Age a satanského kultu,  maskovaného  jako   m o d e r n í   p s y c h o l o g i c k á   t e r a p i e. Tehdy bude zbožňování sama sebe nejdůležitějším rysem hodným následován
  Potraty a vražda budou tak běžné, že mnozí se stanou neteční k jakémukoliv pocitu soucitu k těm, kteří jsou zranitelní.
  V této době bude moje armáda neochvějně pokračovat ve své misi za záchranu duší. Nic ji nemůže zastavit a každá hodina jejích modliteb zmírní mnoho utrpení ve světě.
  Židům říkám toto: Trpěli jste, protože jste selhali a neposlouchali Boží Slovo od proroků. Brzy však konečně přijmete Pravdu Mesiáše. Potom se také vy připojíte k mé armádě, v pochodu k vítězství nad Antikristem.
  Budete trpět právě tak jako Já, jak bylo předpověděno. Davidův dům bude mít svůj den vítězství v den, kdy pozvednu Nový Jeruzalém z popela. Až vyvstane mé nové království, král pohanského světa a jeho služebníci budou obráceni v prach.
  Můj slib, že přijdu a dovedu vás do království mého Otce, je blízko naplnění. Dávám vám moji láskou a mou věrnost jako váš zaslíbený Mesiáš, slíbený vám už tak dávno.
  To je vaše dědictví. Když jsem byl ukřižován, neodmítli jste Mne, vašeho Ježíše. Odmítli jste Boha.
  Já jsem Bůh. Já jsem cesta, po které vstoupíte do Nového ráje. Přijměte moji ruku, neboť vás miluji a odpouštím vám. Vy jste můj lid a Já přicházím pro vás.
   Váš Ježíš


346.                           Poselství Boha Otce ze dne 14. února 2012 v 18:00.           
                                    
      EVROPA BUDE PRVNÍM CÍLEM RUDÉHO DRAKA, NÁSLEDOVANÁ SPOJENÝMI STÁTY.

  Má dcero,
Moji volbu vhodného okamžiku k mému Trestu a k Varování vám znát nepřísluší.
  Není třeba, abyste si dělali starosti s mým Božím načasováním, neboť to bude odpovídat jenom mé svaté vůli.
  Ale vězte toto:  R U D Ý   D R A K, (komunistická Čína)  o kterém jste byli zpraveni už dříve, nyní pozvedl svou hlavu, znenáhla a nesměle, ale  S E  S M R T Í C Í M   Z Á M Ě R E M   P O Z Ř Í T   K Ř E S Ť A N Y   N A   C E L É M   S V Ě T Ě !
Potom, co tak dlouho trpělivě čekal,  S E   N Y N Í   S N E S E   S T Ř E M H L A V   A   O H N Ě M   Z E   S V É   T L A M Y   Z N I Č Í   V Š E C H N O,  C O   P Ř E D S T A V U J E   U C T Í V Á N Í   MĚ,  B O H A  NEJVYŠŠÍHO  A MÉHO MILOVANÉHO SYNA   J E Ž Í Š E   K R I S T A.
  E v r o p a   b u d e   j e h o   p r v n í m   c í l e m   a   p o t o m   S p o j e n é   s t á t y   a m e r i c k é.
  B U D E   Z A V E D E N   K O M U N I S M U S   a běda těm, kteří se postaví proti vládě Rudého draka.
  Má dcero, Já si uvědomuji, že nejnovější Boží poselství, které jsi dostala, jsou matoucí, ale pravda musí být odhalena.
  Jedině tím, že proroctví budou odhalena, bude moci být obnovena víra. Z toho důvodu jsou má proroctví dávána mým dětem teď, aby rozpoznali pravdu mého učení.
  Všechna proroctví, která byla dána mým prorokům, Danielovi a Janovi, se vrstva po vrstvě odhalí.
  Má dcero, budou ti dány detaily, abys pomohla vybudovat zbytek mé církve na zemi. Mým dětem musí být dána těmito mými poselstvími lásky útěcha a Já jim skrze ně dám znovu jistotu. Opřete se o Mě, děti, o vašeho milovaného Otce a já vám dám milosti, které potřebujete, abyste nepřítele porazily.
  Oni nemohou vyhrát  a   J E J I C H   M O C   B U D E   N E J E N O M   K R Á T K Á,   ale Rudý drak a jeho slepí spojenci B U D O U   V R Ž E N I  D O   P L A M E N Ů   V Ě Č N É H O   Z A T R A C E N Í.
  Modlete se za jejich duše, protože svými modlitbami za jejich záchranu jim můžete pomoci.
  Varování bude znamenat jen málo pro následovníky Satana, Rudého draka a jeho armády.
  Tak ztvrdlá jsou jejich srdce, že se záměrně postaví na stranu Zlého. Jejich věrnost bude náležet falešnému ráji, který jim slíbil. (muslimským sebevražedným atentátníkům slibují, že po smrti budou "v ráji" obklopeni dvanácti pannami)
  Právě tak, jako  V Y B R A N Ý M   D U Š Í M   J E   D Á N   D A R   Z J E V E N Í ( B Ě H E M   V A R O V Á N Í )  nebo jako ve tvém případě  D A R   V I D Ě T   M Ě   A   M É H O   M I L O V A N É H O   S Y N A,   Ježíše Krista,  budou jistým duším (které budou ve stavu smrtelného hříchu)   U K A Z O V Á N Y   V I Z E   S A T A N A   a  jeho padlých andělů.
  Jejich závazek ke Zlému je tak těsný, že mnoho následovníků Satana by raději zemřelo, než by uznalo Mě, jejich Všemohoucího Otce.
  Toto je můj slib, děti:
  Ochráním všechny mé děti, které mají pečeť mé lásky vtištěnu do svých duší.(každodenní modlitba Boží pečetě)
  Budete ušetřeni pronásledování a tak zůstanete pevní, abyste se se vší vaší silou modlili za tyto zlé lidi.
  To pomůže  z m í r n i t   h r ů z u   a   O D V R Á T I T   V Á L K U,   H L A D O M O R   A   N Á B O Ž E N S K O U   P E R Z E K U C I.
  Do vašich denních modliteb musí být nyní zahrnuta speciální modlitba modlitební kampaně (30) ke Mně, vašemu Otci:

  Ó, MŮJ VĚČNÝ OTČE, BOŽE, STVOŘITELI UNIVERZA, VE JMÉNU TVÉHO DRAHÉHO SYNA PROSÍME TĚ ÚPĚNLIVĚ, ABYCHOM TĚ MOHLI JEŠTĚ VÍCE MILOVAT.
  POMOZ NÁM, ABYCHOM PŘED KAŽDÝM PROTIVENSTVÍM STÁLI STATEČNÍ, NEBOJÁCNÍ A SILNÍ.
  PŘIJMI NAŠE OBĚTI, UTRPENÍ A ZKOUŠKY JAKO DAR PŘED TVŮJ TRŮN K ZÁCHRANĚ TVÝCH DĚTÍ NA ZEMI.
  OBMĚKČI SRDCE NEČISTÝCH DUŠÍ.
  OTEVŘI JEJICH OČI K PRAVDĚ TVÉ LÁSKY, ABY SE MOHLY PŘIPOJIT KE VŠEM TVÝM DĚTEM V RÁJI NA ZEMI, KTERÝ JSI PODLE TVÉ BOŽÍ VŮLE LÁSKYPLNĚ PRO NÁS STVOŘIL. AMEN."

  Prosím, děti, nebuďte nevšímaví k mému nebeskému zásahu do vašich dnešních životů. Neboť ti z vás s hlubokou láskou ke Mně, vašemu Otci, vědí, že vás musím připravit na tuto důležitou cestu.
  Nesplnil bych moji povinnost jako váš milující Stvořitel a Otec, kdybych s vámi nekomunikoval během tohoto konce časů, tak jak jej teď na zemi znáte.
  Těm, kteří možná budou vystrašení mým Nejsvětějším Slovem – nechejte Mě vás utěšit tím, že vám řeknu, že  to  N E Z N A M E N Á   K O N E C   S V Ě T A.  Protože tomu tak není.
  Je to jednoduše   K O N E C   V L Á D Y   S A T A N A   N A   Z E M I,   což byste, děti, měly uvítat.
  Čas už se blíží, aby můj Syn převzal svůj právoplatný trůn, až přijde podruhé, aby vládnul nad Novým, dokonalým rájem na zemi.
  Děti, mé srdce kypí radostí, když vám říkám o nové zemi, kterou jsem pro vás připravil.
  M É   D Ě T I   B U D O U   Ž Í T    1000   R O K Ů   V   R Á J I,   který jsem stvořil pro Adama a Evu.
  Bude tam mír, láska, harmonie a nebude vám nic chybět.
  Lidé se budou ženit, budou mít děti a květiny, řeky, moře, hory a jezera vám budou brát dech.
  Zvířata budou žít s Mými dětmi v harmonii a vy budete spravováni s láskou pod vládou mého Syna, Ježíše Krista.
  Jenom pak má svatá vůle bude vykonána, jak v nebi, tak i na zemi.
   Váš milující Otec Bůh Stvořitel celého lidstva Bůh Nejvyšší583.                                   Poselství Ježíše ze dne 13. října 2012 v 16:10.

                PAK DOJDE K ZAVEDENÍ CELOSVĚTOVÉHO OČKOVÁNÍ, KTERÉ VÁS ZABIJE,
                                                     KDYŽ JE PŘIJMETE.

  Má drahá, milovaná dcero,
proroctví předpověděná ve Fatimě se nyní začínají projevovat všude ve světě.
  Jediná světová vláda, vytvořená v těch národech, které neúnavně pracují spolu, téměř ukončila svou práci, kterou brzy představí světu.
  V jejich projektech bude jediné celosvětové náboženství, které je ohavností v očích mého Otce.
  Moje církev byla zamořena nepřáteli zevnitř, ti pak jsou jako vlci v rouchu beránčím. Oklamou všechny, s nimiž přijdou do styku.
  Pak dojde k zavedení  C E L O S V Ě T O V É H O   O Č K O V Á N Í,   K T E R É   V Á S   Z A B I J E,   když je přijmete.
  Toto je čas, kdy jenom modlitby – a hodně modliteb – mohou zmírnit dopad této strašné ukrutnosti, vytvořené elitní skupinou lidí u moci.
 Ti jsou v každém oboru vašich vlád a lidé, kteří s nimi  d e n n o d e n n ě  t ě s n ě   s p o l u p r a c u j í,  V Ě D Í,   C O   D Ě L A J Í !
  Jsou tak lstiví, že vám budou předkládat každý   N I Č E M N Ý   S K U T E K,  J A K O   V E L K O U   V Ě C,  jako velkou   s l u ž b u   l i d s t v u.  Udělají všechno, co budou moci, aby mohli zneuctít cokoliv, co má něco společného s Bohem.
  Budou rozšiřovat a prosazovat pohanství. Boží děti, které přijmou jejich zákony a jejich učení, budou nakaženy jejich zlovůlí.
  Musíte se modlit za vaši ochranu, ale především se musíte modlit za tyto duše. Neboť můj Otec je zamýšlí potrestat. Vybere si je, jednoho po druhém, a zničí je. Bez vašich modliteb budou ztraceni a uvrženi do ohnivého jezera.
   Váš Ježíš

                                                ČIPY PŘINÁŠEJÍ SMRT.

                               Znamení posledních časů  a o přístroji s názvem mikročip.

  Rozměry počítačového přístroje, který známe pod jménem "biočip", "mikročip" se podobají rozměrem zrnku rýže. Má v sobě transpondér a článek s lithiem, s možností samostatného dobíjení se pomocí termopárového obvodu, který vyrábí elektrický proud vlivem teplotních změn v lidském těle.
  Existují dvě vlivná místa na lidském těle, kam se dá vsadit "biočip" - na hlavě, v oblasti, kde nad čelem začíná oblast růstu vlasů a na zápěstí, přesně řečeno na pravé ruce.
  Přišli na to, že kdyby byl čip na kartičce, nastal by nespočet problémů. Čip by se dal odříznout a bylo by možné ho uschopnit na výměnu za falešné informace. Bylo by možné manipulovat s hodnotami, mohl by být předmětem krádeží, nebo ztrát. Nakonec kartička by se vyčerpala po roce a přestala by fungovat. Závěrem, peněžní hotovost by byla nejistá v obchodě.
  Je jen jedno řešení, následovat MOTOROLU, vložit biočip do pravé ruky nebo do čela, kde s ním nelze hnout.
Kdyby ho někdo zkoušel odstraňovat chirurgicky, malá kapsle by se zranila, pukla a lidské tělo by se muselo dotknout lithia a mikrobakterií, které byly uvnitř, což by způsobilo vznik bolestivého vředu. Dále poplašný systém GPS (Global Positioning System) družicový polohovací naváděcí systém by okamžitě dával znamení pro výkonný úřad té či oné oblasti, že došlo k manipulaci s čipem.
  Pamatuj si! M O N D E X  znamená:"Peníze jsou na tvé ruce"  MON = Monetary - peníze. DEX = Dexter - pravá ruka.
  Každý, kdo sděluje tyto informace, má pocit, že je třeba své čtenáře upozorňovat,  A B Y   J E   D Á V A L I   D Á L !
  Možná zrovna takto zachrání své příbuzné, přátele, své známé, svou rodinu...atd. Je třeba mít v sobě pocit zodpovědnosti.
 
                                                SVĚDECTVÍ Dr.CHARLESE SANDERSE:

  Dr.Charles Sanders pracoval jako výzkumný pracovník speciálně v oblasti počítačových mikročipů (computer micro chip). Byl šéfem výzkumného týmu. Tato skupina dostala zakázku od zdravotnictví, aby vypracovala takový čip, který se dá zabudovat do lidského těla, a je vhodný pro pomoc lidem s problémy pohybu. Na tento vývoj vydali 1,5 milionů dolarů.
  Výzkum byl úspěšný, vyvinuli mnoho variant, které se daly zužitkovat v různých oblastech. Všimli si, že některé jsou schopny   o v l i v n i t   f u n k c i   n e r v o v é h o   s y s t é m u   d o t y č n é h o,  pozměňovat jeho chování, diktovat mu nejrůznější nálady. To vše bylo samozřejmě jen stupeň jejich průzkumů.
  "V pokročilejším stavu se čip stával dokonalejším i v jemných nuancích, a samozřejmě i komplikovanějším. Pak jsme se dostali do fáze, kdy jsme zjistili, že hranatý čip nechce fungovat v těle. Proto jsme museli vyvinout čip, který se podobá  svým tvarem zrnku rýže. Takový čip se dnes běžně užívá pro označení   d o m á c í c h   z v í ř a t.  Například v Los Angeles je podnikatelská skupina, která tvrdí, že jsou schopni mít pod dohledem jeden bilión zvířat a přesně sledovat jejich pohyby.
  P R O T O   S   V Á M I   M L U V Í M   O   T Ě C H T O   V Ě C E C H,  Ž E   T Y T O   Z Á L E Ž I T O S T I   U Ž   J S O U   S K U T E Č N O S T Í,  a rychle se kráčí dopředu k realizaci  o z n a č o v á n í   o s o b   m i k r o č i p e m,  systémem "microchip pozitiv indentification".
  Uvnitř mikročipu je 250000 částeček a mezi nimi i zmíněný lithiový článek. Z mé strany při řešení úkolu byla jedna záležitost, která mě velice zneklidňovala, a to   l i t h i u m   v   č l á n k u.  Věděl jsem, že v tomto materiálu jsou nepředvídatelná nebezpečí, která mohou v budoucnu způsobit jisté problémy. Proto jsem se snažil volit jiný materiál, ale   m o j i   n a d ř í z e n í   m i   t o   n e d o v o l i l i !  Až později, když Bůh položil svou ruku na můj život, teprve jsem začal studovat svaté Písmo a tehdy jsem pochopil, kde se vzal ve mně ten neklid.
  Když jsem si přečetl Zjevení 13,16, řekl jsem si: Bože, jsem tak rád, že jsem to neučinil. Nepodílel jsem se na tom, abych někomu vtiskl takovou pečeť. Ovšem, Bůh řekl:"Podívej se na slova "známka" a "značení", co znamenají v řečtině."  V řečtině slovo "znamení"-"chiragma", foneticky psáno znaší "škrábnutí", jedno znamení, jedna známka či jedno říznutí. Předcházející slovo nás zavede k dalšímu slovu "charges" foneticky, což znamená předmět s ostrou špicí, předmět na vpíchnutí pod něco.
  Co Jan viděl, když mu Ježíš ukazoval záležitosti popsané v knize Zjevení? Nebylo to nic jiného, než taková jehla, která se nyní používá k vložení mikročipu vpíchnutím do lidského těla.
  Na těch konferencích jsem se zůčastnil v Luxemburgu, v Londýně, v San Francisku a na jiných místech, celkem na sedmnácti takových setkáních, na kterých se zabývali myšlenkou "nového světového řádu" - "New Word Order". V pozadí všech setkání visela otázka vypracování nového systému  D O K O N A L E   S L E D O V A T E L N É   T O T O Ž N O S T I.
  To nebude jakýsi čárkový kód -"Bar Code", kterým se dnes značí zboží, protože do Bar Code nedokážeš uložit a schraňovat dostatečné množství údajů. Věřím, že pro vyřešení totožnosti lidí je nejvhodnější prostředek počítačový mikročip pod kůži.(computer microchip).
  Rád bych se zmínil o tom, že v kostele, kde jsme dnes ráno byli na bohoslužbě, přišel za mnou muž, který pracuje jako státní zaměstnanec. Řekl mi, že byl na jedné schůzi, kde bylo prohlášeno, že všichni státní zaměstnanci v klíčových pozicích budou dostávat mikročipy.
  Bůh mi ukázal i něco jiného v knize Zjevení 13,15-18 ve spojitosti s významem čísla Antikrista, čili čísla 666. V průběhu svých pátrání jsem pochopil, že řecky chápaný význam čísla nás zavede ke slovu "STIGMA", což znamená v rozvedeném vysvětlování, že něco probít, propíchnout, vpíchnout  z n a k   za účelem   o z n a č e n í   a   r o z p o z n á n í   m a j e t k u. (značkování dobytku)
   V Bibli Bůh praví:"Ty, lidský synu, slyš. Ustanovuji tě strážcem izraelského domu. Uslyšíš-li z mých úst slovo, vyřídíš jim mé varování. Řeknu-li svévolníkovi :'Svévolníku, zemřeš', a ty bys nepromluvil a nevaroval ho před jeho cestou, aby se od ní odvrátil, ten svévolník zemře za svou nepravost, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe.
  Jestliže budeš svévolníka varovat před jeho cestou, aby se od ní odvrátil, ale on se od ní neodvrátí, zemře pro svou nepravost, ale ty jsi svou duši vysvobodil."(Ezechiel 33,7-9)
  Bratři, proto jsem zde, povídat s vámi o těchto věcech a varovat, poněvadž v našich dnech věci souvisejí v mnoha formách mezi sebou. Jsou děti ve Floridě, v družinách, kde již dostávají označení mikročipem. Tento způsob je používán na mnoha místech. Dávají ho nemocným, kteří ztrácí orientaci v důsledku nějaké nemoci, lehce se zatoulají, ztratí se a pomocí čipu je lehko najdou.
  Chci poukázat na další věc, o které jsem se vám už zmínil. Bojoval jsem proti používání lithia v mikročipech, ale byl jsem přemožen. Takže se zůstalo u lithia. Tehdy jsem se bavil s jedním lékařem z "Medical Center" v Bostonu, a ptal jsem se ho na jeho názor ohledně používání  koncentrovaného lithia v mikročipech. Co se stane, když se rozlije v těle z čipu lithium? Lékař byl ateista. Řekl, že způsobí velice bolavou ránu - vřed. Potom jsem četl v knize Zjevení 16,2...Rád bych vás upozornil na slovo "vřed". Podívejte se, že tam je psáno v jednotném čísle. Neštěstí se ve vředech, ale ve vředu. Věřím, že až přijde doba Božího soudu, pod vlivem událostí popsaných v Bibli, ty mikročipy puknou, prasknou, a lithium se dotkne živého těla a na těch, kteří ho přijali - znak Antikrista, znak uznávající a potvrzující   m a j e t e k   A n t i k r i s t a,  na těchto lidech se objeví   b o l a v ý   v ř e d .
  Víme, že Bůh je všude, je všemohoucí, vševědoucí. Co může dělat Antikrist? On musí využít veškerou přístupnou technologii k tomu, aby lidi, které získal měl pod svým dohledem. A také že vše využije!
  Přinesl jsem vám jedno poselství, a to, že technologii máme už nad hlavou. Jsou to družice, 23 družic, které jsou schopné přečíst text na poštovní známce ležící příkladně na některém tenisovém hřišti. Domníváš-li se, že zatajíš svůj příchod do tohoto kostela, mýlíš se. Družice každou minutu je schopna přečíst značku tvého auta. Technologie je zde.
  Před třemi týdny hlásili výskyt nových družic Low Eart, Orbaining Sattelites = nízko létajících, zemský povrch pátrající družice, před kterými nikdo neunikne, neschová se. Nyní mnozí řeknou, to co má přijít, my se tomu vyhneme. Musím vás upozornit, že tyto záležitosti se už dějí! Mohu vám říci, že systém jde dopředu s obrovskou rychlostí k vytvoření  s p o l e č n o s t i   b e z   p e n ě z.  Funkci úvěrových karet přeberou takzvané "chytré karty". V Americe se plánuje ve vyšších kruzích, na patřičných místech, že takové karty budou mít všichni, včetně dětí. Do těchto karet bude možno vkládat vše o člověku stejným způsobem, jako do počítačových mikročipů, které mají být vsazeny pod kůži na čele nebo na ruce. Údaje, informace, na těchto kartách lze elektronicky přidávat, nebo vymazávat. Jak vidíte, systém je dokonale hotový, připravený na označování lidí.
  Jdeme rychlým tempem tímto směrem. V Americe se velkou měrou zneužívá sociální podpora, která ochuzuje sociální pokladnu o 500 milionů dolarů čtvrtletně. Příslušná osoba se nechala slyšet v televizi v rámci jednoho inerview, že za chvíli tomu udělají konec, protože provedou dokonalou značku osobní totožnosti,  i d e n t i f i k a c i   k l i e n t ů. (pozitive identifikacion). Redaktor se ho ptal na způsob. Odpověď byla: "Electronic media pod kůži." President Spojených států má moc, vydat úředné příkaz ohledně toho, a využít takový systém k zajištění označení osobní totožnosti, jaký sám uzná za vhodné!
  Jsou lidé, kteří se ptají, a co když v srdci nesouhlasím s přijetím známky, ale okolnosti mě k tomu nutí? Nemám jinou odpověď, než to, co je psáno v knize Zjevení 14,9-12: Za ním letěl třetí anděl a volal mocným hlasem:"Kdo kleká před šelmou a její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo nebo na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem. A jeho muka neuhasnou  na věky věků a dnem i nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem(televize) a nechal si vtisknout její jméno.
  Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši."
  Znovu mohu říci jen tolik:  N E B E R   T O ! To není věc, se kterou by sis mohl zahrávat. J E S T I   T O   V E Z M E Š,   N E M Ů Ž E Š   T O   O D V O L A T !609.                                Poselství Boha Otce ze dne 6. listopadu 2012 v 22:45.

            VŠICHNI ANDĚLÉ NEBESKÉ HIERARCHIE SE V TOMTO ČASE SHROMAŽĎUJÍ
                                                 VE VŠECH KOUTECH ZEMĚ.

  Má drahá, milovaná dcero,
všichni andělé nebeské hierarchie se v tomto čase shromažďují ve všech koutech země. Připravují se nyní na příval trestů, které budou dopuštěny na lidstvo.
  Všechny tyto události se musí stát – b o u ř e,   v á l k y,   h l a d o m o r   a   d i k t a t u r y    postihnou zemi, když bitva začíná, jak bylo předpověděno.
  Země se bude otřásat na všech čtyřech světových stranách a mnozí budou šokováni, neboť uvidí dosud nevídaný zmatek a vřavu odvíjející se před nimi.
  Vy, mé děti,  ž i j e t e   v   p o s l e d n í c h   č a s e c h   a  doba, která leží před vámi, bude těžká. Ty z vás, které jsou Mi věrné a které vkládají veškerou svou důvěru ve Mě,  o d o l a j í   t ě m t o   o t ř e s ů m.
  Ve světě nyní vypuknou mnohé změny a vy, kteří znáte Pravdu, buďte vděční. Poznáte, že i když to bude znamenat konec časů tak, jak jste je dosud znali, bude to také čas, jak bylo předpověděno, který bude znamením   n o v é h o   p o č á t k u.
  Nového startu.
  Nového ráje na zemi.
  Bude to znamenat svobodu, děti. Budete uchváceny do mé náruče v očekávání nových příbytků, které jsem pro vás všechny s péčí vytvořil.
  Pro mnohé z vás bude těžké tyto časy snést, ale jenom ti, kteří přijmou Pravdu, vytrvají a bude se jim dařit, neboť budou ochraňováni.
  M O J I   P E Č E Ť   M U S Í T E   S D Í L E T.  Má láska musí být oznámena každému mému dítěti všech náboženství a vyznání, zejména však těm, které Mě neznají, stejně jako těm, které odmítají moji existenci.
  Já připravuji  mou   a r m á d u   v   n e b i,  stejně tak jako připravuji  mou  a r m á d u   n a   z e m i.
  Spolu   p o r a z í m e   z l o,   které se vkrádá do všech národů na bezmocný lid.
 P O K U D   P O V S T A N E T E   A   O D M Í T N E T E   P Ř I J M O U T   Z N A M E N Í   Š E L M Y,   O C H R Á N Í M    V Á S !
  Náhle se objeví střediska, organizovaná mými  proroky  už   c e l é   r o k y.   Každé z nich bude jako oáza na poušti. Zde se budete moci zavázat slibem věrnosti ke Mně, vašemu Otci. Zde se budete moci shromáždit k modlitbě za duše těch, kteří budou ztraceni pod vládou Antikrista.
  Modlete se, modlete se, modlete se. Váš čas byl vyměřen a Druhý příchod mého Syna se uskuteční brzy.
Jenom Já, váš milovaný Otec, znám toto datum. Dokonce ani můj drahý Syn, Ježíš Kristus, je nezná. Ale vězte toto:
Zatímco vy jste připravováni touto a jinými misemi, které budou náhle oznámeny, pro mnohé však už bude příliš pozdě, aby se obrátili. Místo toho utečou.
  Buďte silné, mé děti.  M ý m   p l á n e m   j e   z n i č i t   š e l m u   a   z a c h r á n i t   k a ž d é   z   v á s. Vaše modlitby Mi pomáhají zachránit každou vzácnou duši.
   Bůh Nejvyšší


213.                                         Poselství Ježíše ze dne 5. října 2011 v 21:00.

                                                  GLOBÁLNÍ SKUPINY VE SFÉŘE ANTIKRISTA.

  Má drahá, milovaná dcero,
Jsem potěšen tím, jak jsi zvýšila počet hodin v adoraci ke Mně. Je to dobré, protože mé milosti, které ti dávám během tohoto zvláštního času, posílí tvou vůli, abys i nadále rozšiřovala má poselství.
  Teď, když mnoho mých dětí si uvědomuje, že atmosféra ve světě se jak politicky, tak ekonomicky změnila v míře mimo jejich chápání, tak brzy uvidí pravdu. Globální vůdcové, o kterých jsem mluvil, se zbaběle schovávající tam, kde je nemůžete vidět, stupňují své úsilí v plánech   n a   g l o b á l n í   v l á d u.
  B U D U J Í   A R M Á D Y,   V Y R Á B Ě J Í   Z B R A N Ě  A   J E D O V A T É   L Á T K Y   S   J E D I N Ý M   C Í L E M   ve své mysli –  Z N I Č I T   M É   D Ě T I.   Tam, kde ostře vidoucí pozorovatelé zveřejňují pravdu, tam jsou konspirační teorie stále odsuzovány. Musíte pochopit, že tyto mocné skupiny, sjednocující se do jediného šiku pod pláštěm úctyhodnosti a serióznosti, M O H O U   O V L I V N I T   P R A V D U  A   S K R Ý T   J I   P Ř E D   Z R A K Y   V E Ř E J N O S T I.
  Připusťte děti, že tyto ďábelské skupiny povstávají k bitvě proti mým vlastním následovníkům a představitelům v církvi. Podařilo se jim dokonce infiltrovat moji církev zevnitř. Chrlí svůj jed jako proud, plynoucí a stříkající ve všech směrech. Existuje plán nejenom jak vás oklamat, ale také jak vás získat pro jejich způsob myšlení. Navenek se budou jevit jako ti, kteří nabízejí záchranu světu pod rouškou  h u m a n i t á r n í h o   ú s i l í.   Jejich tvůrčím řešením k tomu, aby udělali váš život snadnějším, bude formou   s j e d n o c e n í   v a š i c h   m ě n,  v a š í   s t r a v y,   vašeho   z d r a v o t n í h o   s y s t é m u,  vaší prosperity  a  v a š e h o   n á b o ž e n s t v í   v   j e d n o ! Všechno pod jednou vládou. Pod vládou Antikrista.
  Prosím, odmítněte pokusy těchto zlých lidí, aby vás vtáhli, mé nevinné děti, do svých ďábelských plánů. Chtějí, pomocí   V A Š E H O   vlastního   S O U H L A S U,  A B Y S T E   Z A V R H L I   B O H A,   mého Všemohoucího Otce. Když už vás ovládnou, jste ztraceni. Budou kontrolovat to, co jíte, na jakých náboženských úkonech se účastníte a jaká lékařská péče je vám poskytována. (viz čipy v těle)
  Modlete se, modlete se k Bohu Otci, aby nyní zastavil jejich ďábelské ukrutnosti a proste Ho, aby vykoupil jejich duše během Varování. Ze všeho nejvíc potřebují vaše modlitby a nezáleží na tom, jak vychytralé plány mají. Jsou to Satanovy loutky, a  o n y,  n e b o h é   a   s v e d e n é   d u š e,   v   m n o h a   p ř í p a d e c h   n e v ě d í,   c o   d ě l a j í,  ani čí příkazy poslouchají.
  Modlete se každý den můj růženec Božího Milosrdenství za tyto duše, tak často, jak jen můžete. Pomozte Mi je zachránit.
   Váš Ježíš575.                              Poselství Boha Otce ze dne 4. října 2012 v 14:55.

                  MÁ RUKA SPRAVEDLNOSTI ČEKÁ NA OKAMŽIK, KDY POTRESTÁ TY VLÁDY,
                                    KTERÉ KONSPIRUJÍ, ABY UŠKODILY MÝM DĚTEM.

  Má nejdražší dcero,
přeji si, abys věděla, že až svět snad bude muset snášet velkou očistu, která nemusí být příjemná, moje milosrdenství bude veliké.
  Já jsem oceán milosrdenství a zavedu velké změny, abych zajistil, že všechny mé děti budou zachráněny před  katastrofou.   K A T A S T R O F A,   o které mluvím, zahrnuje práci   U Z A V Ř E N É   S K U P I N Y,   zlých sil ve světě, která   S E   P O K O U Š Í   O V L Á D N O U T   K A Ž D Ý   N Á R O R   K V Ů L I  svému vlastnímu mrzkému   Z I S K U !(ilumináti-NSŘ)
  Tak mnoho duší odmítá milosrdenství mého milovaného Syna. Tak mnoho Jej neuznává. Stále uvalují bezohledná utrpení na ty, kterým vládnou a nepřipouští si, že jejich hříchy neujdou povšimnutí. Mohou bojovat proti moci mé ruky, ale ta na ně náhle dopadne a zničí je.
  Časem poznají Boží moc, ale pro mnohé z nich bude příliš pozdě.
  Každý můj čin, a to včetně velkých zázraků, (v Garabandalu) spatří vbrzku celé lidstvo. Ve svém velkém milosrdenství uskutečním vše, co budu moci. Ono se vylije na celé lidstvo jako veliký oceán, aby je zachránilo. Nikdo nezůstane nedotčen mými dary.
  Až se tak stane, vyhledám ty lidi, kteří Mě odmítají, i když vědí, kdo Já jsem.  p o t o m   t i   s v ě t o v í   v ů d c i,   kteří nezavedou mé Boží zákony a kteří budou pustošit zemi s velkou krutostí k mým dětem,   b u d o u   s r a ž e n i   k   z e m i. Potom jim nedovolím, aby unikli mé Boží spravedlnosti.
  V   t o m t o  p o s e l s t v í   j s o u   n a b á d á n i,   a b y   s e   n y n í   z a s t a v i l i !  Musí se modlit o vedení, jestliže cítí obtíže, nebo  J S O U   P O D   T L A K E M   N U C E N I   V   N Á R O D E C H   Z A V Á D Ě T   Z Á K O N Y,   K T E R É   J I M   Z P Ů S O B U J Í   N O U Z I !(MODLETE SE ZA NAŠI VLÁDU.)
  Dávám jim nyní tento čas, aby zastavili své současné konání a prosili Mě, abych jim pomohl postavit se proti zlovolným režimům, které jsou plánovány proti jejich vlastním spoluobčanům. Oni vědí, o čem mluvím.
  Já jsem Stvořitel lidské rasy. Znám každé mé dítě. Vím, co ono vidí. Co cítí. Jak myslí. Také znám ty mezi nimi, kteří neústupně stáli za svými činy, které způsobují hrozné utrpení lidem po celém světě.
  Moje ruka milosrdenství čeká, aby vás vzala zpět do bezpečí mého království.
  Má ruka spravedlnosti čeká na okamžik, kdy potrestá ty vlády, které konspirují, aby uškodily mým dětem.
  N E B U D E   V Á M   D O V O L E N O   Z P Ů S O B I T   T O T O   U T R P E N Í !
  N E B O Ť   J A K M I L E   Z A V E D E T E   Z Á K O N Y  vytvořené k ovládnutí těch, kterým  S L O U Ž Í T E   a které se Mi příčí,   S E Š L U   T A K O V Ý   T R E S T,   že nikdo nebude ponechán na pochybách o jeho příčině.
  Jste moje děti a jsem to Já, ke komu se musíte obrátit a prosit o ochranu. Bez mé ochrany budete vydáni na milost Satanovi.
Nezapomeňte – on, Satan, vás všechny nenávidí. A přesto kvůli jeho mocným a vychytralým způsobům následujete jeho honbu za mocí jako otroci.
  V Y B E R T E   S I   M O C   N A   T É T O   Z E M I,  která vás může povznést a přinést vám uznání mimo cesty Pána   a   B U D E T E   Z A V R Ž E N I !
  Toto varování je vám dáváno, abyste pochopili, že je pouze jeden Stvořitel. Jenom jediný, který stvořil lidstvo. Jenom jediný, který má moc přivést ke konci všechno, co na zemi existuje.
   Bůh Nejvyšší


036.                                        Z POSELSTVÍ JEŽÍŠE Z 1.1.2011

                                       Tajemství Fatimy. Spojení s budoucností.
  Tak mnoho z vás, nevinných a důvěřivých duší, nepochopilo, že zlo se právě nyní odhaluje. Mé děti – počítám k vám ty, jež čtou tato poselství poprvé, a jež, ze zvědavosti, mohou cítit mezeru ve svém spirituálním vývoji – teď poslouchejte:
    V Y   A   V A Š I   B L I Ž N Í,   J S T E   N Y N Í   V T A H O V Á N I   D O   S V Ě T A,   jenž  je   o v l á d á n   s k u p i n o u,   p ř e d p o v ě d ě n o u   v   P O S L E D N Í M   T A J E M S T V Í M   Z   F A T I M Y,  do  kterého   N E J S T E   Z A S V Ě C E N I !(Církev to utajila.)   V tomto světě brzy zjistíte následující:

1. Vaše peníze budou bezcenné a jediný způsob jak obchodovat, bude směnou stříbra a zlata.
2. Budete se muset modlit ve skupinách, a budete si muset nalézt posvěceného služebníka odvážného natolik, aby odolával pronásledování.
3. Musíte naleznout útulky, kde se budete moci modlit, protože vaše  C H R Á M Y   B U D O U  P R O D Á N Y  P R O   Z I S K.
4. Držte se Písma, i když jste ho nikdy před tím nečetli. Buďte ujištěni, že jeho výtisky si v budoucnu nebudete moci koupit.
5. Organizujte modlitební skupiny, aby se modlily za spásu lidstva. Za tři roky porozumíte, proč je to důležité.


020.                            Poselství Ježíše ze dne 26. listopadu 2010 v 03:00.

       GLOBÁLNÍ PLÁN K REDUKCI SVĚTOVÉ POPULACE A SVRŽENÍ SVĚTOVÝCH VŮDCŮ.

  Moje milovaná dcero,
brzy dostaneš vedení od svého duchovního rádce. Pamatuj si ale, že jsem povolal mnoho mých následovníků, ale ne všichni to přijali. Jak sama víš, nemohu zasahovat do svobodné vůle člověka, do daru lidstvu. Bez ohledu na to je teď důležité pokračovat v této naléhavé práci, aby moje děti naslouchaly a byly spaseny.
                                                              Znamení
  Nemyl se, změna se chystá a brzy bude tolik znamení, že jen málo lidí na této planetě nebude schopno je rozpoznat. Znamení, o nichž hovořím, jsou ta, jež byla dána mými vizionáři prostřednictvím zjevení mé milované Blahoslavené Matky v Evropě. Mnoho lidí, kteří otevřou svou mysl a osvobodí své uvězněné duše, pochopí,  že tato oznámení pocházejí z nebe.  Když  moje  děti   u v i d í   z á z r a č n á   z n a m e n í,   j e ž   b u d o u   v i d i t e l n á   p ř e s   s l u n c e,   pochopí pak pravdu.
  Nevšímej si opovržení, výsměchu a nenávisti, kterou zakusíš, až lidé budou číst obsah tohoto rukopisu. Totéž se stalo mým apoštolům, kteří darem Ducha Svatého tvořili své dílo. I tobě, má dcero, byl dán tento dar. Nikdy jej neodmítej, ani o něm nepochybuj. Je skutečný, a to teď víš. Konečně tvé pochybnosti začaly ochabovat.
  Jak jsem ti řekl, pošlu ti pomoc. Zřejmost tohoto slibu se již začíná ukazovat. Stejně tak ti dám informace, týkající se budoucnosti, jež musíš oznámit všem, i nevěřícím. Vždyť co na tom záleží, když ti nebudou hned věřit. Protože, až  se   u d á l o s t i   z a č n o u   o d v í j e t,   nebudou  mít  jinou  možnost  než   u z n a t   P R A V D U.
                                                   Plán k vyvolání války.
  Zlomyslný plán k vyvolání války, konspirovaný světovými velmocemi, je na cestě – jeho záměrem je redukce světové populace. Modlete se, modlete se, abyste pomohli odvrátit velikost škody, kterou tito zlí lidé chtějí způsobit na zemi. Jejich hloupá oddanost mistru klamu znamená, že s pomocí satanských sil, jež dostávají jeho vlivem, jsou rozhodnutí uskutečnit tento cíl za každou cenu.
                                               Plán ke svržení papeže Benedikta.
  Stejně tak plánují převzetí vlády nad církvemi a různými vyznáními, včetně Vatikánu. Můj papež, můj milovaný Benedikt, je obklopen těmi, jež tajně osnují jeho pád. Jiní světoví vůdci, kteří již nevědí nic o spodních silách, skrývajících se v jejich vlastních řadách, budou také jejich cílem, kromě několika, kteří je svrhnou.
  Mé děti, probuďte se a bojujte. Toto je velmi skutečná válka, nepodobná žádné jiné na zemi. Toto je válka proti vám, proti každému jednotlivému mému dítěti. Cílem jste vy. Problémem je, že nemůžete vidět nepřítele. V srdci jsou zbabělí, nemají odvahu se sami odhalit.
                                                      Tajná setkání.
  Posedlí sami sebou, setkávají se v tajnosti v rámci vaší vlastní obce a jsou infiltrováni do každé životní oblasti. Najdete je nejen v kuloárech vaší vlády, ale i v justičním systému, u policie, v obchodních společnostech, ve vzdělávacím systému a v armádě.(VŠUDE BUJÍ KORUPCE, I U NÁS)
  Nikdy nedovolte, aby vám tito lidé diktovali, jak se máte modlit. Dávejte pozor na to, jak se budou snažit řídit váš život a začněte se už teď připravovat na to, co vás čeká.
                                                   Varování před globálním očkováním.
  Především se modlete ve skupinách. Modlete se za ty lidi, kteří jsou horlivými stoupenci Satana. Modlitbou pomůžete odvrátit některé z těchto katastrof. Dejte si pozor na krutosti, jež se vám pokusí zasadit prostřednictvím očkování.   Nedůvěřujte náhlé globální iniciativě zaměřené na očkování, jež se ve svém záměru může zdát soucitná. Mějte se na pozoru. Země za zemí se tajně dohodly ovládat co nejvíce lidí.
  Nebojte se, protože budu chránit ty mé následovníky, kteří se ke Mně modlí. Modlete se i za ty odvážné duše, mezi vámi, jež se rozhodly šířit pravdu. Mnoha takovým lidem se vysmívají, ale oni ve většině případů mluví pravdu.
                                              Začněte si dělat zásoby potravin.
  Nespoléhejte se na dodavatele potravin. Připravte se na budoucnost teď. Z A Č N Ě T E   S H R O M A Ž Ď O V A T   P O T R A V I N Y  a pěstovat vlastní. Dělejte si takové zásoby, jako by měla vypuknout válka. Ti, kteří to dělají, dělají dobře. Modlitby a oddanost posilní vaše duše a zachrání vás od zlovolných způsobů těchto lidí. Nikdy jim nedovolte, aby ovládli vaši mysl nebo víru, a to zavedením zákonů, jejichž cílem je zničení rodin. Budou se pokoušet   R O Z B Í T   R O D I N Y,  protože budou podporovat rozluku, včetně prosazování rozvodu, sexuální a náboženské svobody.
                                                    Vražda světových vůdců.
  Budou podporovat nenávist mezi národy, zavraždí světové politiky a lidem odejmou svobodu tím, že je budou nutit spoléhat se na jejich diktaturu.
  Boží hněv se však brzy ukáže, protože On už nebude déle tolerovat jejich hanebnost, pokud se tito lidé, jež se rozhodli následovat své satansky ovlivňované organizace, neodvrátí od této ďábelské ukrutnosti. Modlete se za ně.
  Buďte opatrní,  P R O   J A K É   L I D I   V E   V A Š Í   Z E M I   H L A S U J E T E. (už jsme to podělali) Sledujte, jakými slovy se prezentují. Naslouchejte těm, kteří se vás snaží varovat. Důrazně vás prosím, abyste se modlili za ty, jež tak nejednají, aby se mohli obrátit a mohli být také zachráněni.
  Tyto události, o nichž mluvím, se začnou brzy odehrávat. Držte pohromadě, mějte své zásoby připraveny, snažte se pěstovat vaši vlastní zeleninu a všechno ostatní, potřebné k přežití. Tato válka je proti vám, i když se to nebude tak zdát. Mějte se na pozoru.
                                                  Církve budou zakázány.
  Ti z vás, kteří najdou odvahu vrátit se ke své církvi, nikdy nemějte strach, když se modlíte, nebo veřejně ukazujete svou víru. Ti, kteří považují moji církev za samozřejmost, to však nedělají. Až potom, co vám tento velký dar, jenž reprezentuje vaši víru navenek, vám bude odňat, až tehdy vám začne svítat pravda. A to vás rozzlobí.
  Má dcero, pověz  l i d e m,  a b y   n e p o d l é h a l i   p a n i c e.   M O J I   N Á S L E D O V N Í C I   B U D O U   Z A C H R Á N Ě N I   A   P O Z D V I Ž E N I   S E   M N O U   D O   O B L A K,   k d e   b u d o u   č e k a t   n a   N o v ý   R á j. Budou si užívat mého Nového ráje a v tomto novém věčném životě budou sjednoceni se zesnulými členy svých rodin.   Musíte zůstat silní, musíte se modlit a projevovat si vzájemnou lásku. Modlete se, modlete se, modlete se, hlavně za ztracené a podvedené duše, které nemají zdání o tom, jaký význam bude mít jejich jednání pro jejich budoucnost v následujícím životě.
                                             Ti, kteří mají vlažnou duši.
  Stejně tak se modlete za mé další děti, ty, jež mají vlažnou duši. Musí se navrátit ke Mně – a to brzy. Děti, pro vaši vzájemnou lásku, neváhejte varovat tyto lidi o pravdě. Svým příkladem jim ukažte důležitost modlitby, aby ani oni nebyli ztraceni.
  Zůstaňte silní. Nikdy nepodléhejte armádě mistra klamu. Nikdy!!! Stůjte si za tím, v co věříte. Ochraňujte teď svoji rodinu. Vraťte se ke Mně.   K A Ž D Ý   D E N   S E   M O D L E T E   K O R U N K U   K   M É M U   M I L O S R D E N S T V Í   – všude ať se křesťané modlí růženec. Dovolte mé Matce, aby vás prostřednictvím její přímluvy přivedla zpátky ke Mně.
  Moje děti, pláču za vás, za všechny, a potřebuji teď mé následovníky, aby se v síle se Mnou shromáždili proti Zlému.          M O D L I T B A   J E   O D P O V Ě D Í.
  Váš milující Spasitel Ježíš Kristus.

068.                                        Poselství Ježíše ze dne 17. dubna 2011 v 19:00.

                                                 BOŽÍ HNĚV PADNE NA NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD.

  Má drahá, milovaná dcero,
s velkým zármutkem ti musím oznámit, že   E K O L O G I C K É   K A T A S T R O F Y,   H R O Z Í C Í   V   A S I I,   V   E V R O P Ě,   V   R U S K U   A   V E   S P O J E N Ý C H   S T Á T E C H,   budou mít za následek   O B R O V S K É   Z T R Á T Y   N A   Ž I V O T E C H !
  H N Ě V   B O H A,  mého Věčného Otce,   P A D N A   R Y C H L E   N A   T U T O   GLOBÁLNÍ  ALIANCI,  jež tajně vytváří podzemní organizace se záměrem   P Ř I N É S T   N A   S V Ě T   S M R T   P R O   S V Ů J   vlastní   Z I S K !
  J S O U   O D P O V Ě D N É   Z A   V Y T V Á Ř E N Í   bohatých společností  a   N O V Ý C H   T E C H N O L O G I Í,   které by vás udivily, kdyby   N E B Y L Y   T A K   Z H O U B N É   V   J E J I C H   R U K Á C H !
  T I T O   L I D É  Z  KAŽDÉ ZEMĚ PRVÉHO, PRŮMYSLOVÉHO SVĚTA   jsou   B O H A T Í,   M O C N Í,   talentovaní  A   O V L Á D A J Í   B A N K Y,   O Z B R O J E N É   S Í L Y,   světové   H U M A N I T Á R N Í   organizace,(OSN)  P O L I C E J N Í   S Í L Y,   V L Á D Y,   dodavatele   E N E R G I Í   A   M É D I A. 
  N I K D O   N E M Ů Ž E   U N I K N O U T   Z   J E J I C H   S P Á R Ů,   pokud vám neřeknu jak.
  Modlitba, zvláště   M O D L I T B A   R Ů Ž E N C E   B O Ž Í H O   M I L O S R D E N S T V Í,   rozšíří obrácení ke Mně a   M O D L I T B A   S V A T É H O   R Ů Ž E N C E   rozmělní dílo těchto zlých parazitů, jejichž idolem je  S A T A N.    Zajímavá věc je tato: Mnoho z těchto fanatiků, chycených do této klamné pavučiny, věří, že jsou jenom ambiciózní lidé, s přirozenou touhou po bohatství a že nepatří k žádné náboženské víře. To, co nevědí je, že jsou klamáni Satanem a že jsou jím každodenně ovlivňováni ve svých myšlenkách, aspiracích, slovech a skutcích.   Jak slepí jsou!!!
   K D E K O L I V   S E   S H R O M A Ž Ď U J Í,   T A M   T A K É   D O P A D N E   B O Ž Í   H N Ě V   S E   S T R A Š L I V O U   S I L O U !
   To se již připravuje. Budou zastaveni, ale zabere to trochu času. Boží hněv je nezastaví zcela, ale zmírní dopad jejich činů, jenž by jinak byl hrozný.  N E J S V Ě T Ě J Š Í   T R O J I C E   J E   N Y N Í   Č I N N Á   V   K O M U N I K A C I   S   V Y B R A N Ý M I   D U Š E M I   P O   C E L É M   S V Ě T Ě.(svědectví Dr.Charlese Sanderse o čipech)   Věřící si toho už všimli. Ti, jež nevěří v Boha Otce, si o těchto lidech myslí, že jsou nejspíš excentričtí podivíni zaměstnaní soudným dnem. I když mnoho lidí na tomto světě může dělat falešná prohlášení, prosím, neignorujte je bez toho, že byste nejdříve vyslechli, co říkají. Vždy se modlete za vedení v těchto obtížných časech plných zmatků. Soustřeďujte svoji pozornost v každém čase na Mě, vašeho Božského Spasitele. Budu vás držet za ruku a budu vaší oporou v těchto zkouškách.
  Mnoho lidí, až uvidí, že tato proroctví se začínají naplňovat, budou podléhat panice a v mnoha případech budou otřeseni. Ale není zde důvod ke strachu, protože tato perioda bude krátká. A pak přijde nová země a nová nebesa, kde budete všichni žít v míru dlouhé blažené životy v jednotě se Mnou.
  Čím více lidí se obrátí a požádá Boha Otce o vedení, tím menší dopad bude mít zlá vláda plánovaná Novým světovým řádem.   Jděte nyní v pokoji. Modlete se, aby se vaše víra ve Mě posílila.
   Váš milosrdný Spasitel a spravedlivý Soudce Ježíš Kristus                                       POSELSTVÍ PANNY MARIE DONU GOBIMU Z ITÁLIE:

  "Nemravnost se šíří jako potopa a podporují ji masovokomunikační prostředky, zejména film, tisk a televize - jí se do každé rodiny vkrádá promyšlená a ďábelská taktika korupce a svodů.  O B Ě T Í   J S O U   Z E J M É N A   D Ě T I   A   M L A D I S T V Í, kteří se mohou nejméně bránit...T E L E V I Z E   J E   B Ů Ž E K,   O   K T E R É M   S E   M L U V Í   V   A P O K A L Y P S E,  vytvořený proto,  A B Y   S E   M U   K L A N Ě L Y   V Š E C H N Y    N Á R O D Y   Z E M Ě,   a  kterému ďábel dává formu a pohyb, aby se v jeho rukách stal strašným prostředkem svodů a zvrhlosti...
  Nemravnost, která rozkládá svědomí jako zhoubná rakovina, dezorientace mladých, kteří se stávají obětí drog a neřestí a násilností,  rozpad tolika rodin...
  Byl legalizován   n e č i s t ý   h ř í c h   homosexuality   p r o t i   p ř í r o d ě,   zevšeobecnělo používání prostředků  b r á n í c í c h   v z n i k u   ž i v o t a...
  Dny, které prožíváte jsou zlé, neboť srdce lidí jsou vyhaslá a chladná, uzavřená do egoismu a neschopná milovat...
L I D S T V O   S E   U B Í R Á   C E S T O U   V Z P O U R Y   P R O T I   B O H U    A   Z A R Y T É   P E R V E R Z I T Y. Tak zlé je to ovoce, které dnes sklízíte. Je to ovoce násilí a nenávisti, korupce a bezbožectví, nečistoty a modloslužby! 
T Ě L O   B Y L O   P O V Ý Š E N O  N A   I D O L  A   P O Ž I T E K  P L A T Í   J A K O   N E J V Y Š Š Í   H O D N O T A.
  Zábavní lokály, zejména kina, diskotéky se staly místy veřejného zhanobení vlastní lidské a křesťanské důstojnosti...
  P R V N Í   M E T L O U   J E   C H O R O B A   AIDS, která postihuje především mé ubohé děti, které jsou obětí  d r o g,   n e ř e s t í   a   n e č i s t ý c h   h ř í c h ů   p r o t i   p ř í r o d ě."


592.                                  Poselství Ježíše ze dne 21. října 2012 v 10:05.

                  KDYŽ SE V MÝCH CÍRKVÍCH POKUSÍ Z OHAVNOSTI VYTVOŘIT SVÁTOST,
                         ŘEKNOU, ŽE JE TO KVŮLI PRÁVŮM STEJNOPOHLAVNÍCH PÁRŮ.

  Má drahá, milovaná dcero,
vize duší uvržených do pekla, kterou jsem ti dovolil ukázat, nebyla zde proto, aby tě vystrašila. Byla tu proto, aby ti ukázala skutečnost. Nyní chápeš, jak každý den trpím, když se dívám na duše, klesající do hlubin pekla.
  Ó, kdyby lidé jenom znali hrůzu pekla a způsob, jakým šelma hltá takové duše, vyhnuli by se hříchu za každou cenu.
Tytéž duše mohou být ještě zachráněny, má dcero, modlitbou za milost ochrany (Litanie 2). Moji stoupenci, tím, že se ji budete modlit, přinesete Mi útěchu od této strašné, srdcervoucí pohromy.
  Ti, kteří umírají ve smrtelném hříchu, jsou určeni do plamenů pekla. Mnozí páchají tyto hříchy ve víře, že když Bůh skutečně existuje, pak je milosrdný. A tak stále hřeší, dokud si neospravedlní své hříchy tak, že se nakonec v jejich očích stanou bezvýznamnými.
  Řeknou, že neměli na výběr, protože jejich hřích byl nutný pro dobro jiných.
  U hříchu  V R A Ž D Y   řeknou, že to byla pomsta za smrt jiného.
  U hříchu  P R O S T I T U C E   řeknou, že pomáhali uživit své rodiny.
  U hříchu  P O T R A T U   řeknou, že to bylo ve prospěch matky a k usnadnění jejího života.
  V případě S E X U Á L N Í   D E V I A C E   řeknou, že to byla jenom přirozená věc.(To už se veřejně preferuje.)
  Ti, kteří se podílí na praktikách   O K U L T I S M U,   řeknou, že to byla jen neškodná zábava, přestože tím uctívali šelmu.
  Když pronásledují jiné a ničí nejen jejich jméno, ale i jejich živobytí, řeknou, že to byl nutný trest za hříchy jiných.
  Když zničí mysl, tělo a duši jiné osoby diktátorským režimem, tak řeknou, že to bylo pro jejich vlastní dobro.
  Když  se  v  mých  církvích   P O K U S Í   Z   O H A V N O S T I   V Y T V O Ř I T   S V Á T O S T   řeknou,  že  je  to   K V Ů L I   P R Á V Ů M   S T E J N O P O H L A V N Í C H   P Á R Ů,  které mají stejná práva jako ostatní.
  Když zničí moji církev zevnitř, řeknou, že všechny církve jsou si rovny. Použijí záminku, že je jenom jeden Bůh, aby tak   M O H L I   Z A V É S T   P O H A N S K O U   C Í R K E V.
  Tito hříšníci jsou ztracené duše, o kterých mluvím.
  Abyste jim pomohli, musíte se jim nejprve podívat do očí. Přistupte k nim jako ke svým dětem, nebo jako k vašim bratrům nebo sestrám. Dívejte se na ně očima Boha. Pak pocítíte lásku. Ale zaplaví vás pocit zděšení, protože ve vašem srdci víte o hrůze, jaké budou čelit.
  Jak usilovně se budete muset modlit, aby uviděli Pravdu co nejdříve!
  Jak usilovně se budete muset modlit za záchranu těchto duší!
  Každé dítě Boží je milováno, včetně těch, jejichž duše jsou černé.
  Jejich hříchy musí být zničeny dříve, než se všechny Boží děti budou moci sjednotit jako jedna rodina v mém Novém království.
  Tobě, má dcero, byly dány všechny milosti a munice ke zničení hříchu a k záchraně nejenom tvé vlastní duše, ale i duší ostatních.
  Děkuji ti, má dcero, že jsi odpověděla na mé volání.
  Máš nyní hodně práce.
   Váš Ježíš

340.                                 Poselství Ježíše ze dne 9. února 2012 v 15:00.
                     
                        SMILSTVO, PORNOGRAFIE A PROSTITUCE JSOU SMRTELNÉ HŘÍCHY.

  Má drahá, milovaná dcero,
lidé se musí odvrátit od hříchu, a to co nejdříve. Na tak mnoho hříchů už dnes není pohlíženo na takové, čím jsou.
  Tak mnoho křivd vůči mému Otci je pácháno bez pocitu jakékoliv viny.
  Děti, musíte v tom přestat. Ničíte své životy. Satan se Mi posmívá, když se vychloubá těmi dušemi, které Mi krade každou vteřinu.
  Kdybyste viděly duše,  M I L I Ó N Y   D U Š Í, jak padají do plamenů věčnosti, zemřely byste hrůzou.
  Jak to láme moje srdce, když musím vidět hrůzu, jakou musí trpět tyto duše, které žily ve strašném hříchu, když ještě byly tady na zemi.
  Hříchy, jimiž jsou vinny, nejsou vždy těmi, které pokládáte za smrtelné hříchy.
  Mluvím  o   s m i l s t v u, tak  s n a d n o   p ř i j a t é m   v  dnešním  světě, o účasti  n a   p o r n o g r a f i i a jejím sledování,  o   p r o s t i t u c i   a   o   s e x u á l n í m   z n e u ž í v á n í !
  Narážím tím na nenávist k ostatním, stejně tak jako na ty, kteří způsobují bolest a trápení těm, kteří mají méně štěstí, než oni sami.
  Pak je to také  h ř í c h   m o d l á ř s t v í,  kdy nade všechno uctíváte hmotné věci, přestože nejsou nic jiného než prach.
  Cožpak nerozumíte tomu, že když takto hřešíte, tak se každým dnem ode Mne stále více vzdalujete? Potom bude velmi těžké, abyste se sami osvobodili od sevření, kterým vás uchvátil král temnot.
  P R O B U Ď T E   S E,   D Ě T I !   Buďte si vědomi existence pekla a velice se obávejte toho, že byste vstoupili do bran věčného zatracení.
  Neříkám vám to, abych vás strašil, ale abych zajistil, že pochopíte, že  S M R T E L N Ý   H Ř Í C H   V Á S   T A M   Z A V E D E,   jestliže   se   n e o b r á t í t e   z p á t k y   k e   M n ě.
  Modlitby – a hodně jich bude třeba, abyste se navrátili ke Mně. Ale poslyšte: Jestliže ti z vás, kteří jsou zoufalí, plní zármutku a pociťují bezmoc z propasti hříchu, ve kterém se nacházejí, Mě budou prosit o odpuštění, tak Já vám odpustím.
  Musíte ale ukázat   o p r a v d o v é   výčitky  svědomí a jít nyní ke zpovědi. Jestliže nemůžete jít ke zpovědi, pak se modlete moji modlitbu z modlitební kampaně (24) za všeobecné odpustky k úplnému odpuštění hříchů po sedm následujících dní:

  "Ó, MŮJ JEŽÍŠI, TY JSI SVĚTLO ZEMĚ, JSI PLAMEN, KTERÝ SE DOTÝKÁ VŠECH DUŠÍ, TVÉ MILOSRDENSTVÍ A LÁSKA NEZNAJÍ ŽÁDNÝCH HRANIC.
  NEJSME HODNI OBĚTI, KTEROU JSI PŘINESL TVOU SMRTÍ NA KŘÍŽI, VÍME VŠAK, ŽE TVÁ LÁSKA K NÁM JE VĚTŠÍ, NEŽ NAŠE LÁSKA K TOBĚ.
  DEJ NÁM, Ó PANE, DAR POKORY, ABYCHOM SI ZASLOUŽILI TVÉ NOVÉ KRÁLOVSTVÍ, NAPLŇ NÁS DUCHEM SVATÝM, ABYCHOM MOHLI KRÁČET KUPŘEDU A VÉST TVOU ARMÁDU,  HLÁSAT PRAVDU SVATÉHO SLOVA A PŘIPRAVIT NAŠE BRATRY A SESTRY  NA  SLÁVU   T V É H O   D R U H É H O   P Ř Í C H O D U   N A   Z E M.
  UCTÍVÁME TĚ,
  CHVÁLÍME TĚ,
  OBĚTUJEME SAMI SEBE, NÁŠ ZÁRMUTEK, NAŠE UTRPENÍ JAKO DAR TOBĚ K ZÁCHRANĚ DUŠÍ.
  MILUJEME TĚ, JEŽÍŠI, BUĎ MILOSRDNÝ KE VŠEM TVÝM DĚTEM, AŤ UŽ JSOU KDEKOLIV. AMEN"

  N i k d y  se  nevzdám  hříšníků a pociťuji k nim mimořádnou náklonnost.
  Miluji je velmi zvláštním způsobem, ale jejich   h ř í c h y   j s o u   M i   o d p o r n é !!!
  Pomozte Mi vás zachránit, děti.
  N E D K L Á D E J T E   T O   N A   D O B U,  K D Y   U Ž   B U D E   P Ř Í L I Š   P O Z D Ě !
   Váš milovaný Ježíš.


179.                                 Poselství Boha Otce ze dne 29. srpna 2011 v 14:30.

                                     MÁ RUKA DOPADNE NA NÁRODY, JEŽ LEGALIZUJÍ POTRATY.

  Přicházím ve jménu mého Syna Ježíše Krista. Já jsem Alfa a Omega, Bůh Nejvyšší. Přeji si dnes dát mým dětem ve světě toto poselství:
  Pro sílu modliteb se moje ruka ještě zdráhá potrestat člověka za spáchané hříchy. Avšak pokud se neodvrátí od hříchu vraždy a přerušení těhotenství, pak sešlu [na svět] přísný trest. Už jste, mé děti, viděly můj hněv v zemětřeseních, záplavách, tsunami a v dalších ekologických zmatcích. Musím vás kárat, děti, neboť se nemůžete vyhnout potrestání za vaše zločiny proti vašemu bližnímu.
  Tyto hříchy potratů budou potrestány, až má ruka dopadne s velkou silou na ty národy, jež trpí tuto ohavnost. Nebude vám dovoleno vraždit moje bezmocná stvoření, a jestliže vaše vláda bude vydávat zákony, jež podporují tyto zbabělé praktiky, uvidíte, že můj hněv sestoupí [na vás] s takovou silou, že budete prosit o smilování. A i přesto potom nepřestanete přemýšlet, jak vzít život nenarozenému.
  Vražda nebude Mnou dále tolerována. Budete zastaveni, a to brzy. Modlete se za tyto bezmocné bytosti a proste o spásu.   Nepřijímejte takové zákony, vydávané vašimi vládami, jež jsou řízeny pohany, nemající žádnou úctu k životu.
  M Ů J   T R E S T   Z E M Í M,   V I N N Ý C H   Z   L E G A L I Z A C E   P O T R A T Ů,   V Y H L A D Í   C E L É   N Á R O D Y !   Vaše země budou rozděleny na malé části a pohltí je oceán. Vaše hanebné kliniky a nemocnice, kde provádíte tyto praktiky, budou zavřeny a vy, viníci mezi vámi, budete uvrženi do ohňů pekla, za vaše strašlivé zločiny.
  Přicházím, abych vám nyní dal toto varování.  N I K D Y   N E O M L O U V E J T E   P Ř E R U Š E N Í   T Ě H O T E N S T V Í !   P O S T A V T E   S E   N A   O D P O R  ve vašich zemích a bojujte, abyste zamezili pokračování této globální genocidy. Jestliže budou vaše vlády pokračovat svými hrůznými činy v zásazích mému stvoření, pak budete mít co dělat   S   M O C N Ý M   P O K Á R Á N Í M !
  T O T O   M É   V A R O V Á N Í   J E   J E D N Í M   Z   N E J V Á Ž N Ě J Š Í C H,   D A N É   L I D S K É   R A S E !      Řiďte se jím.
  V E Z M E T E - L I   Ž I V O T   N E N A R O Z E N É M U,   P A K   J Á   V E Z M U   T E N   V Á Š !
  Modlete se vytrvale, děti, za víru všech mých dětí, které pokračují v ignorování učení, jež vám bylo dáno od počátku času.
   Bůh Otec
                            

311.                                  Poselství Ježíše ze dne 12. ledna 2012 v 15:30.
                                         
                                          MODLETE SE ZA DUŠE VE SMRTELNÉM HŘÍCHU,
                                         KTERÉ NEMUSÍ DOSTAT PŘÍLEŽITOST KE SPÁSE.

  Má drahá, milovaná dcero,
je třeba, aby se teď každý z vás celým srdcem modlil za duše, které nemusí přežít šok, až budou svědky Varování a Mého Velkého Milosrdenství.
  Některé z těchto nebohých duší ve smrtelném hříchu nemusí dostat příležitost k vyhledání spásy a tak prosím, zajistěte, aby za takové duše byly obětovány vaše modlitby.
  Je naléhavě zapotřebí, abyste se modlili za tyto duše v temnotě. Jsou ve své zkaženosti tak rozhodnuté zničit lidstvo měnovou, nebo jinou kontrolou, že Varování pocítí jako  H R O Z N Ý   Š O K !
  Já potřebuji, aby jim byla dána příležitost k pokání, ale mnohé Mi budou odporovat. Prosím, modlete se za tyto mučené duše.
  Nakonec bych rád požádal všechny Mé následovníky, aby se při každé příležitosti modlili růženec Božího Milosrdenství, protože čas Mého Velkého Varování se nyní přibližuje.
  Všem těm věřícím, kteří odmítají připustit, že Jsem to Já, Ježíš Kristus, jejich Spasitel, kdo mluví prostřednictvím těchto poselství, musím teď říct toto:
  Nebuďte jako ty ubohé duše, které žily v čase proroka Noe a jež se mu posmívaly. Otevřete svou mysl a věnujte jim velkodušně váš čas v modlitbě. To je vše, o co vás teď prosím. Vy, Mé děti, budete plakat slzami výčitek, až si uvědomíte svou chybu. A ano, Já vám odpustím, i když jste se Mě velmi dotkly.
  Vaše urážky Mě zranily.
  Vaše posměšky jsou jak nůž, jenž Mě rozřezává uvnitř, protože si myslíte, že Mě znáte, ale není tomu tak.
  Vaše mysl je uzavřená Mému pravému hlasu, který je jako hlas volajícího na poušti.
  Vaše povznešenost Mě uráží.
  Musíte přijmout skutečnost, že teď plánuji cestu pro Můj Druhý Příchod.
  Možná, že Mě nyní neposloucháte, když vás naléhavě prosím, abyste se modlili za duše, které by jinak pro Mě byly ztraceny.   Ale nakonec slyšet budete, když po této velké události [Varování] vám vše bude dokázáno.
  Neboť pak budu od vás očekávat, že Mě budete následovat a vytvoříte zbytky Mé církve. Potom se všichni sjednotíme, abychom zvedli zanechané zbytky, až půjdeme do Mého Nového Ráje.
   Váš milovaný Ježíš Kristus Spasitel a Vykupitel všeho Lidstva364.                              Poselství Panny Marie  z 3.března 2012.                                                                                                                                                     
                                           PROBUŤE SE, DĚTI. MUSÍTE PŘIJMOUT PRAVDU.

  Mé dítě, utrpení mého Syna je dnes stejné, jaké bylo v době, kdy byl na zemi.
  Bolest, kterou tehdy vytrpěl a která mu způsobovala největší muka, nebylo jeho ukřižování, ale to, jak byl odmítnut.
  Jeho  slovo  j e   d n e s   o d m í t á n o   právě  tak, jako bylo tehdy. Dnes se Mu vysmívají takovým způsobem, že to přináší slzy a utrpení nejenom mně, jeho milované Matce, ale i jeho oddaným následovníkům na zemi.
  Jak zraňující je muset se dívat, jak mnoho Božích dětí se odvrátilo od posvátných svátostí a učení církve. Tak mnoho duší zabloudilo!!! Děti, úpěnlivě vás prosím, abyste zvedli kříž mého Syna a šli příkladem. Obejměte mého Syna s prostým srdcem.
  Děti, milovat mého Syna a uctívat mého Věčného Otce je velmi jednoduché. Nikdy neanalyzujte slovo mého Syna. Prostě následujte jeho učení, které se nikdy nezměnilo.
  Naslouchejte slovům mého Syna, když k vám nyní mluví z nebes. Volá vás, abyste připravili své duše na jeho Druhý příchod.
  Když s vámi nyní mluví, dělá to ze své lásky k lidstvu. Jeho Svaté Slovo bude živit vaše duše a udělá je znovu silné.
  Neodmítejte teď jeho volání k vám.
  On  chce  zachránit  každou  jednotlivou  duši. Ale aby to mohl udělat,  musí  vám  p ř i p o m í n a t   r o z d í l  mezi   d o b r e m   a   z l e m.
  T O L I K   Z   V Á S   N E N Í  V E D E N O   K   P O Z N Á N Í,  N E B O  I N F O R M O V Á N O   O   Z Á V A Ž N O S T I   H Ř Í C H U !
  Tolerance ve vaší společnosti a v církvích znamená, že to, co mnozí z vás považují za bezvýznamné, může naopak být v očích Boha závažným hříchem.
  Církev se v tomto čase nalézá ve velké temnotě a už mnoho let je cílem mistra klamu.
  Nyní, kdy  už  brzy   d o j d e   k   r o z k o l u   v   c í r k v i,  můj  Syn  musí  zasáhnout  a  vést  vás.
  Probuďte se, děti. Musíte přijmout pravdu.
  Svět se teď změní k nepoznání.
  V minulosti vám bylo posláno mnoho poslů, aby vás připravili na tuto událost.
   T O T O   J S O U   P O S L E D N Í   V A R O V Á N Í   D Á V A N Á   L I D E M,  aby jim umožnila se připravit na Velké milosrdenství (Varování) mého Syna.
  Po jeho Božím milosrdenství, kdy otevře oči celému lidstvu,   a b y   u v i d ě l o   s v é   h ř í c h y,   dá mu ještě trochu více času, aby hledalo vykoupení.(Od "varování" bude do roka "Zázrak", od "Zázraku" přijde do roka "Trest", kdy Bůh dopustí zničení země a hříšníků, kteří se neobrátí. Poselství z Garabandalu.)
  Potom  vám  budou   d á n y   p o k y n y   k  přípravě  vašich  duší  na  Druhý  příchod  Krista,  mého milovaného Syna, který znovu přijde ve slávě, jak bylo předpověděno.
   Matka Spásy.


679.                             Poselství Panny Marie ze dne 18. ledna 2013 v 19:30.

        ODSTRANĚNÍ VŠECH SYMBOLŮ MÉHO SYNA BUDE ZNAMENAT ZAČÁTEK KONCE.

  Mé děti, dochází k obratu, protože hřích se stále všude rozšiřuje. Jak se hřích stává přijatelným v srdcích lidí, země bude naříkat v agonii pod tíhou temnoty.
  Světová válka je nyní inscenována a brzy odhalí svou ohyzdnost, jež leží v srdcích světových vůdců, kteří jsou spojeni jako pupeční šňůrou. Jeden živí druhého, ale brzy žádný nezůstane vůdcem ve svých národech, protože budou poslouchat jenom jednoho pána, Antikrista.
  Mnohým může svět připadat stejný, ale není. Kvůli zlu, vyvolanému  V T Ě L E N Ý M I   D É M O N Y,  k t e ř í   s e   p o t u l u j í   v   k u l o á r e c h   m o c i, bude trpět celé lidstvo. Moc, držená těmito otroky zlých vůdců způsobí, že   o b č a n s k á   p r á v a   z a n i k n o u.   Příznaky jsou již zjevné. Brzy budou všechna zrušena a budete muset důvěřovat a odevzdat se mému Synu, abyste dokázali přestát bezpráví, kterému budete muset být svědky.
 O D S T R A N Ě N Í   V Š E C H   S Y M B O L Ů   M É H O   S Y N A   B U D E   Z N A M E N A T   Z A Č Á T E K   K O N C E! Až se to stane, budete vědět, že čas Druhého příchodu je blízko.
  Musíte setrvat v modlitbách, děti, a pokračovat v modlitbách modlitební kampaně, neboť jsou velmi mocné a pomohou zmírnit utrpení, které je plánováno skupinou zla.
  Země se bude nyní otřásat  T A M,   K D E   S Í D L Í   T I T O   V Ů D C I,   ovlivnění démonem. Ruka Boha Nejvyššího udeří zemi, ale mnoho těch, kteří vedou hříšné životy, mohou být zachráněni vašimi modlitbami.
  Vliv Zlého je nyní pociťován v církvích a těmi, kteří hlásají svaté Boží Slovo. Jsou prvořadým cíly Zlého a Antikrist nepoleví ve svém úsilí zničit všechny křesťanské církve.
  Modlete se, modlete se, modlete se za Kristovu armádu, aby zůstala klidná a v míru. Jenom tehdy, když budete plně důvěřovat mému Synu a tím, že se vzdáte vaší svobodné vůle, se stanete silnými. Pak budete moci vydržet tyto zkoušky.
   Vaše milovaná Matka  Matka Spásy657.                                 Poselství Ježíše ze dne 25. prosince 2012 v 19:20.

           PŘIJDE VELKÁ ZÁPLAVA. UVIDÍTE TAKÉ MENŠÍ POVODNĚ NAPŘÍČ JINÝMI ZEMĚMI.

  Má drahá, milovaná dcero,
můj plán spásy začal v mém čase, dne 22. prosince 2012.
  Tento čas ve světě je mým časem, kdy shromáždím všechny Boží děti dohromady, neboť velká bitva začíná.
  Toto období velkého soužení bude nějaký čas trvat. Válečné konflikty budou narůstat až do vyhlášení velké války a svět se bude měnit.
  Všechny národy budou svědky změn. Musíte na ně být připraveni a přijmout je, neboť to všechno se musí stát před mým Druhým příchodem.
  Dojde k velké záplavě. Uvidíte také menší povodně napříč jinými zeměmi. (*)(OBYVATÉLÉ V OKOLÍ ŘEK,  O B R A Ť T E   S E   A   M O D L E T E   S E. U nás už jsou legalizovány potraty,  homosexuální partnerství, teď se jedná "tiše" o zlegalizování potratové pilulky, a ještě chybí eutanázie a trest smrti a budeme tu mít smrtící hurikány jako v USA.  L I D I,  P R O B U Ď T E   S E !)
  Podnebí se začne měnit a počasí bude natolik jiné, že vám bude připadat zvláštní.
  To je čas pro všechny ty, kteří otevřeli oči k Pravdě, aby si naplánovali svou cestu ke Mně, abych je mohl přivítat v mé svaté náruči.
  Nemějte strach, neboť má láska mnoho z toho oslabí a vaše modlitby mohou zmírnit, a také zmírní, mnohé z těchto událostí, stejně jako ukrutnosti plánované šelmou.
   Váš Ježíš
 (*) Poznámka překladatele: the flood: povodeň, záplava, ale i příval vod.155.                                     Poselství Boha Otce ze dne 2. srpna 2011 20:15.

                                     JEDNO Z NEJNALÉHAVĚJŠÍCH POSELSTVÍ BOHA OTCE LIDSTVU.

  Přicházím ve jménu mého Syna Ježíše Krista. Jsem Bůh Otec a přeji si mluvit k celému světu. Je v mém úmyslu zmírnit dopad závažnosti Velkého trestu tak, abych dal lidstvu příležitost otevřít svá srdce pravdě o mé existenci. Mé vzácné děti musí vědět, že Já jsem nejdříve Bůh milosrdenství a  A Ž   P A K   B Ů H   S P R A V E D L N O S T I !
  Mé milosrdenství bylo mimořádně rozšířeno. Kvůli síle modliteb zadržím v milosrdenství mou ruku tak, aby člověk mohl zmírnit nenávist, jež se projevuje v tolika duších po celém světě.
  Dejte pozor, mé děti, když vás varuji,  že   K D Y Ž   N E Z A S T A V Í T E   Š Í Ř E N Í   H Ř Í C H U,  D O P A D N E   N A   V Á S   T R E S T,   J E N Ž   Z N I Č Í   V E L K O U   Č Á S T   L I D S T V A !  Takový trest nebyl na zemi viděn od dnů potopy, která zničila svět za času Noe.
  Už déle nedovolím mým nevděčným dětem ničit ty, jež Mi ukázali poslušnost a věrnost. Ani se nebudu držet zpátky, abych dovolil   N o v é m u   s v ě t o v é m u   ř á d u   pošpinit mé stvoření. Mé děti. Moji zemi.
  Dbejte nyní toho, že lidstvu bylo teď dáno jedno z posledních varování. Odvraťte se nyní od cesty hříchu a budete zachráněni. Odvraťte se od vašeho slepého uctívání pokušení Satana a jeho svůdných kouzel, jež vás přitahují prostřednictvím sebelásky a materiálních zázraků. J E S T L I Ž E   B U D E T E   P O K R A Č O V A T   V   Z N E S V Ě C O V Á N Í   T O H O T O   K R Á S N É H O   S V Ě T A   stvořeného z lásky k vám, tak jak to dosud děláte,   P A K   Z   N Ě J   N E Z Ů S T A N E   N I C,   abyste mu nemohli dále škodit.
  Já jsem Bůh lásky, pomalý v hněvu, ale má trpělivost se vyčerpává. Ti, kteří budou pokračovat v mrzačení a ničení mých dětí válkou a vládou nad světovými financemi ať vědí, že jejich dny jsou sečteny. Teď budete mít poslední příležitost k vykoupení.   Pokud neodpovíte patřičným způsobem během mého velkého daru milosrdenství, jímž je Varování, pak vy a vaši přisluhovači budou zničeni.
  M Á   S L Á V A   B U D E   Z J E V E N A   K A Ž D É M U   M U Ž I,   Ž E N Ě   A   D Í T Ě T I.  Ti, jež si vybrali cestu do mého království, budou mít nikdy nekončící život. Ti, kteří si ji nezvolí, zakusí temnotu, jakou si nikdy nemohou představit a ani chtít.
  Stoupenci Satana, vědomě se klanící jeho zkaženosti, slyšte nyní můj slib: Vám, mým ztraceným dětem, bude nabídnuta ještě jednou ruka lásky a míru během Varování. Chopte se jí a bude to vaše cesta zpátky do lůna mé lásky. Ignorujte mé prosby a budete trpět věčně a nikdy se nevrátíte do středu mé vroucně milované rodiny.
  Toto je nyní, má dcero, jedno z nejdůležitějších varování k záchraně tvých bratrů a sester od mučivých ohňů věčného zatracení.
   Král Nejvyšší Bůh-Všemohoucí Otec
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář