Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.42 NENECH MNE ZEMŘÍT V MÝCH HŘÍŠÍCH-


                          

                     Kapitola 42.   NENECH  MNE  JEDNOU  ZEMŘÍT  V  MÝCH  HŘÍŠÍCH
                                                                               +
                                   ZJEVENÍ  V  SAN  DAMIANU  A  NOVÁ  NA  TURZOVCE

                                       465.                               Poselství Ježíše ze dne 16. června 2012 v 19:40.

                                 OBLOHA BUDE STAŽENA, JAKO KDYBY SE OTEVŘELA STŘECHA

  Má drahá, milovaná dcero,
mé Slovo bude na celém světě slyšeno milióny, když [teď] připravuji všechny Boží děti na mé Boží milosrdenství.
Jsou zde takoví, kteří, požehnaní Duchem Svatým, při četbě mých poselství okamžitě poznají, že vycházejí z mých Božích rtů.
  Ti, kteří říkají, že mě znají, ale kterým se nepodařilo Mě poznat, přesto nemohou odolat, aby dále četli mé Slovo, i když proti Mně bojují.
  Zavrhují Mě, a přesto jsou mými poselstvími přitahováni. Cožpak si neuvědomují, že je to Duch Svatý, který, i když v jejich duších spí, je přesto táhne ke Mně?
  Říkám jim toto: Nadešel čas, kdy vaše nevraživost vám bude brzy během Varování ukázána. Vaše nenávist k mému Slovu vám bude odhalena a pak poznáte Pravdu.
  Až se to stane, musíte se připojit k vašim bratrům a sestrám a bojovat za právo bránit mou církev na zemi.
 OBLOHA  BUDE  STAŽENA,  JAKO  KDYBY  SE  OTEVŘELA  STŘECHA,  A B Y   O D H A L I L A   O H E Ň   A   P L A M E N Y   M É H O   B O Ž Í H O   M I L O S R D E N S T V Í.
  Z E M Ě   S E   B U D E    O T Ř Á S A T    S    T A K O V O U   S I L O U,    Ž E   Ž Á D N Ý   Č L O V Ě K   N E U N I K N E   M Ý M   O Č Í M,   M É M U   D U C H U,   N E B O   M É M U   D A R U !
  Mnozí se budou chvět strachem, protože to bude jenom pak, kdy mnozí poprvé v životě se stanou vědomí si svých duší.
Poznají, že jejich láska k vlastním tělům, ke všem smyslům, kterým se snažili obstarávat potravu, je nicotná.
  Uvidí každou část své duše, ale nebude to skrze jejich vlastní oči, ve kterých ji uvidí. Budou pohlížet na své duše mýma očima.
  BUDE  JIM  NEVOLNO  A  BUDOU  SE  CÍTIT  ZLE  TAK  JAKO  JÁ,  KDYŽ  VIDÍM  OŠKLIVOST  JEJICH  ODPORNÝCH  ZLÝCH  SKUTKŮ!
  UVIDÍ,  JAK  PODLÉ  BYLO  JEJICH  CHOVÁNÍ  VŮČI  OSTATNÍM  A  ZLO,  KTERÉ  ČINILI  SVÝM  BLIŽNÍM,  JEJICH  BRATRŮM  A  SESTRÁM. 
  TEHDY  UVIDÍ  SVOU  LÁSKU  K  SOBĚ  SAMÝM,  SVOU  MARNIVOST  A  LÁSKU  K  FALEŠNÝM  IDOLŮM,  A   P O Z N A J Í,    J A K   M Ě   U R Á Ž E J.
  Neboť ti, jejichž hříchy jsou tak černé, se budou cítit špatně, v bolestech a nebudou schopní snést zděšení z toho, na co se budou muset dívat. Budou potřebovat veškerou sílu, aby vydrželi očistu, která je nutná, aby jim umožnila přežít a jít po cestě Pravdy.
  Je důležité, abyste pochopili, že Varování je zde nyní právě proto. Přicházím, abych upozornil Boží děti, že jejich hříchy mohou být a budou odpuštěny.
  P Ř I C H Á Z Í M,   A B Y C H   J I M   U K Á Z A L,   J A K Ý   B U D E   D E N   S O U D U !
  To bude znamenat, že ti, kteří v tomto bodu poprosí o vykoupení, budou zachráněni.
  Těm, kteří Mě ještě budou odmítat, bude dán čas k pokání, ale už ne příliš mnoho. A jestliže přesto pohrdnou mou rukou milosrdenství, pak se budu muset od nich odvrátit.
  Potom oddělím spravedlivé na jednu stranu a nespravedlivé na druhou. Ještě jedna příležitost k hledání vykoupení [jim bude dána]  A   T I,   K T E Ř Í   M O J I   R U K U   L Á S K Y   A   M I L O S R D E N S T V Í   O D M Í T N O U,   B U D O U   V R Ž E N I   D O   P E K L A !
  Toto proroctví bylo předpověděno již od počátku.
  Vezměte si k srdci Varování a spaste vaše duše,  D O K U D   M Ů Ž E T E !
   Váš Ježíš       VŠICHNI, KTEŘÍ SE BĚHEM VAROVÁNÍ BUDOU NACHÁZET VE STAVU SMRTELNÉHO    HŘÍCHU  BUDOU V DUŠI CÍTIT PEKELNÝ OHEŇ A BOLEST ZATRACENÝCH DUŠÍ!


                 NALÉHAVÁ VÝZVA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE BOŽÍM DĚTEM

  Dítka Mého srdce, Boží pokoj vám všem.
  Ten den, kdy budete Mému Otci skládat účty za všechny vaše činy a skutky v tomto světě,  j e   b l í z k o ! 
  Dítka, zasvěťte se Mému Neposkvrněnému Srdci, aby váš přechod do věčnosti byl snesitelnější. Všichni Moji oddaní mohou počítat s přímluvou a pomocí Matky, když se ocitnou v přítomnosti Nejvyššího. V době velkého soužení budu Svým pláštěm zahalovat ty Své děti, které se zasvětily Mému Neposkvrněnému Srdci. Toto zasvěcení bude vaším štítem, proto nikdo z Mých zasvěcených se neztratí, žádná ďábelská moc mu nebude moci ublížit. Toto je Můj slib ochrany a pomoci v tomto světě i na věčnosti pro všechny Mé děti zasvěcené Mému Neposkvrněnému Srdci.
  Dítka, ti z vás, kteří jste se ještě nezasvětili Mému srdci, učiňte tak co nejdříve, protože   Č A S   V E L K É H O   V A R O V Á N Í   J E   V E L M I   B L Í Z K O !   Už víc neodkládejte své zasvěcení a nezapomeňte je rozšířit i na své příbuzné, aby se také oni dostali pod Mou ochranu.
  Ty z vás, kteří jste již zasvěceni, nyní žádám, abyste je obnovili, a tím zvýšili svou ochranu a zesílili své prosby.
  Děti, mnoho duší nevydrží přechod do věčnosti, modlete se za ně, aby mohly činit pokání už v tomto světě a nalezly slitování, když budou zavolány do přítomnosti Boží. Pro jiné duše bude přechod na věčnost velmi bolestivý, protože nepřistoupily k důkladné zpovědi ze svého života. Pro drtivou většinu lidstva, které je vzdálené od Boha, bude průchod do věčnosti jako jejich nejhorší noční můra.
  Všichni, kteří se během varování budou nacházet ve stavu smrtelného hříchu, budou v duši cítit pekelný oheň a bolest zatracených duší! Navštíví peklo a dostanou se na to místo utrpení, které by jim přináleželo, kdyby v daném okamžiku zemřeli.(Viz líčení pekla svatou Faustýnou a svatou Terezií z Avily.)   Poznají, jaká je bolest duše, kterou působí nepřítomnost Boha, a budou trýzněni démony, kteří jsou příčinou jejich neštěstí.   Ubohé duše, nevědí, co je čeká ve věčnosti! A nadále pokračují ve svém šíleném pachtění se za zhýralostí a hříchem tohoto světa, pak přijde Boží volání, a ony budou navždy ztraceny.
  Přemýšlejte nad tím, vzpurné děti, navraťte se k Bohu, co nejdříve, teď, dokud ještě stále máte život! Přijďte k některému z Mých vyvolených a vyznejte všechny své hříchy, z hloubi svého srdce čiňte pokání, abyste dosáhli milosrdenství a nemuseli pak naříkat, když nastane čas vašeho soudu.
  POSPĚŠTE  SI  A  DEJTE  DO  POŘÁDKU  VŠECHNY  SVÉ  ÚČTY,  PROTOŽE   S O U D   N Á R O D Ů   J E   B L Í Z K O !
  UŽ  NEODKLÁDEJTE  SVOU  SPÁSU,  MĚJTE  NA  PAMĚTI,  ŽE  MNOZÍ  SE  UŽ  NEVRÁTÍ  NA  TENTO  SVĚT,  A  V Y   M Ů Ž E T E   B Ý T   M E Z I   N I M I.
  Znovu vám říkám,   U Č I Ň T E   D Ů K L A D N É   Ž I V O T N Í   D O Z N Á N Í (zpověď), aby vás Boží spravedlnost mohla ospravedlnit (shledat nevinnými) a abyste po návratu mohli být součástí vyvoleného Božího lidu.
  Dítka, přijďte Mě navštívit do Mých svatyní,(kostel a Mariánské poutní místo..) v nichž můžete obdržet hojné milosti, které vám zítra poslouží při vašem vstupu do věčnosti. Za každou návštěvu, kterou vykonáte v některé z Mých svatyní, obdržíte plnomocné odpustky, které vám poslouží pro vaši spásu. Jako Vaše Matka budu ráda, když vás tam uvidím, a poděkuji vám; když pak sami předstoupíte před Nejvyšší soud,  B U D E   V Á M   T O   P Ř I P O Č Í T Á N O   K   D O B R U.
  Čekám na vás ve svých svatyních, ve vaší společnosti Mé srdce poskočí radostí.
  Dávejte ve známost Má poselství, dítka Mého srdce.
   Miluji vás, Neposkvrněné Srdce vaší Matky Marie.                                         EVANGELIUM  MATOUŠE  13,24-30:
                                     Podobenství o pleveli mezi pšenicí:

  Ježíš jim předložil jiné podobenství:"S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel.
  Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu:'Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel?' On jim odpověděl:'To udělal nepřítel.' Sluhové mu řeknou:'Máme jít a plevel vytrhat?' On však odpoví:'Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici.
  Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a včas řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.

                                              MATOUŠ  13,36-43:
                                         Výklad podobenství o pleveli:
  Potom opustil zástupy a vešel do domu. Učedníci za ním přišli a řekli mu:"Vylož nám to podobenství o plevelu na poli!" On jim odpověděl:"Rozsévač, který rozsévá dobré semeno na poli je Syn člověka a pole je tento svět. Dobré semeno, to jsou synové království, plevel jsou synové toho zlého; nepřítel, který je nasel, je ďábel. Žeň je  s k o n á n í   v ě k u   a  ženci jsou andělé.
  Tak,  jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm,  tak bude i při skonání věku.   S y n   č l o v ě k a   p o š l e   s v é   a n d ě l y,   t i   v y b e r o u   z   j e h o   k r á l o v s t v í   k a ž d é   p o h o r š e n í   a   k a ž d é h o,   k d o   s e   d o p o u š t í   n e p r a v o s t i   a   h o d í   j e   d o   o h n i v é   p e c e;  tam bude pláč a skřípění zubů.
  TEHDY  SPRAVEDLIVÍ  ZAZÁŘÍ  JAKO  SLUNCE  V  KRÁLOVSTVÍ  SVÉHO  OTCE. Kdo má uši, slyš!"                                      MODLITBA  SVATÉHO  IGNÁCE  ANTIOCHIJSKÉHO:

    "Nezasévej mne, smrti, do svého pole, dokud jsem se nestal dobrým pšeničným zrnem.
  Nedávej mi, Pane, předstoupit před tvou tvář, dokud nejsem svatý.
    Od okamžiku k okamžiku mne pohánějí stovky větrů, chvíli se vznáším a hned jsem zase v propasti.
  Tu jsem pánem své duše a hned zas otrokem svého těla, jejího druha;
  tu jsem král nesoucí diadém, hned zas ubohý žebrák.
    Jako když se kolo otočí, tak neustále se měním.
  Býlí je smíšeno s mým obilím a Tvé zrno dusí trní na poli Tvého sluhy.
  Nikomu, jen Tobě, Bože, vypravuji o své bídě.
  Vždyť jedině k Tobě a k Tvému velkému milosrdenství směřuje má touha.
    Ty, jemuž jsou stejně podrobeni živí i mrtví,  N E N E C H   M N E   JEDNOU   Z E M Ř Í T   V   M Ý C H   H Ř Í Š Í C H !
  Nejdříve proměň, Pane, mé klasy v chléb, pak teprve ať ke mně přistoupí žnec.
  Nejprve nalej mé hrozny vínem a teprve pak ať přijde vinař.
    Pro svou dokonalou milost mi dej dosáhnout spásy, o to Tě prosím. Amen."709.                                 Poselství Panny Marie ze dne 13. února 2013 v 20:10.

                                  AROGANCE A PÝCHA LIDÍ JSOU URÁŽEJÍCÍ PRO PŘÍTOMNOST BOHA

  Můj svatý plášť pokrývá všechny z vás, kteří volají mě, vaši Nebeskou Matku, během těchto časů trestu. Jak se hněv mého Věčného Otce zvyšuje, vy, mé drahé děti, se musíte vroucně modlit, abyste zmírnili utrpení, které vzkypí, jako příval vod, přes celou zemi.
  Musíte se stále soustřeďovat na to, co vám říká můj Syn a zůstat jednotní v modlitbě, aby tak hřích mohl být odpuštěn.
  MRAK  POŽITKÁŘSTVÍ, JENŽ  VISÍ  NAD  ZÁPADNÍ  ČÁSTÍ  SVĚTA,  KTERÁ  SE  MÉMU  SYNU  VYHÝBÁ,  HOUSTNE  KAŽDÝM  DNEM!
  Arogance a pýcha lidí jsou urážející pro přítomnost Boha. Jejich prázdné duše jsou jako prázdné nádoby a jsou plné bezcenného bohatství, vytvořeného rukou člověka. Ve svých žádostivých srdcích už nemají místo pro pravou lásku, lásku k Bohu. Bez lásky k Bohu nejsou schopni milovat nikoho jiného, než sami sebe. To znamená, že lidé trpí více, než by měli, protože láska není sdílena.
  Jestli se jenom staráte o sebe, nemůžete poskytnout útěchu, nebo zmírnit utrpení těch, kteří jsou odkázáni na druhé.
  P R O B U Ď T E   S E   D Ě T I !  Jenom tehdy, když otevřete svá srdce k Pravdě, budete moci získat milosrdenství mého milovaného Syna.
   Vaše milovaná Matka Matka Spásy                                  Poselství Panny Marie ze San Damiano 17.května 1968

                                     NECHALA JSEM HO ZEMŘÍT, ABYCH VÁS ZACHRÁNILA!


  29.září 1961, o svátku sv. Michaela archanděla, v malé vesničce San Damiano v severní Itálii navštívila Panna Maria Rosu Quattrini(1909-1981). Rosa byla prostá venkovanka, vdova a matka tří dětí. Po posledním porodu u ní nastaly zdravotní komplikace a musela podstoupit chirurgický zákrok. Následujících devět let se rány nehojily, Rosa střídavě žila doma a v nemocnici. 24.září 1961 byla propuštěna z nemocnice jako nevyléčitelná.
  Při zmíněném zjevení krásné Paní(Panny Marie) byla požádána o příspěvek do sbírky pro otce Pia. Bylo jí sděleno, že pokud má víru v otce Pia, on ji uzdraví. Rosa dostala slib, že bude moci navštívit otce Pia, že bude uzdravena. Pak se spolu Rosa a Panna Maria pomodlily.
  Na jaře 1962 podnikla Rosa pouť do San Giovanni Rotondo, při modlitbě růžence se opět setkala s Pannou Marií, která se jí představila:"Jsem Matka útěchy a sužovaných. Po mši svaté tě doprovodím k otci Piovi a on ti dá úkol." Otec Pio Rose řekl, že musí po nějaký čas pečovat fyzicky i duchovně o nemocné. Tak se i stalo.
  Od 16.října 1964 až do své smrti 1981 měla Rosa další zjevení. Nejprve ke zjevením docházelo, když se Rosa v kleče modlila pod rozkvetlou hrušní, která rozkvetla při prvním zjevení  n a   D Ů K A Z,   Ž E   Z J E V E N Í   J E   P R A V É.   V září 1968 jí to   M Í S T N Í   B I S K U P   Z A K Á Z A L.   Rosa poslechla a od té doby zjevení probíhala v Rosině domě, každý pátek, v některé svátky, každý první pátek a první sobotu v měsíci a na všechny mariánské svátky.
  Rosa přijímala, zapisovala a šířila vzkazy Naší Paní, a to až do 31.května 1970, kdy jí opět  M Í S T N Í   B I S K U P   Z A K Á Z A L   V Z K A Z Y   Š Í Ř I T !   Rosa poslechla, ale soukromě si všechny vzkazy zaznamenávala.
  (ZAKÁZANÁ) POSELSTVÍ  PANNY  MARIE  NÁS  POVZBUZUJÍ  K  MODLITBĚ  A  POKÁNÍ,  K  MODLITBĚ  RŮŽENCE,  PŘIJETÍ  KŘÍŽE  A  NÁSLEDOVÁNÍ  JEŽÍŠE,  K  ÚČASTI  NA  MŠI  SVATÉ,  K  ČASTÉMU  PŘIJÍMÁNÍ  EUCHARISTIE,  K  MODLITBĚ  ZA  CÍRKEV  A  ZA  PAPEŽE,  K  PROHLOUBENÍ  ODDANOSTI  SVATÉMU  SRDCI  JEŽÍŠOVU  A  ZARMOUCENÉMU  A  NEPOSKVRNĚNÉMU  SRDCI  MARIINU  A  K  MODLITBĚ  ZA  SVORNOST  RODIN  A  ZA  MLADÉ  LIDI.
  POSELSTVÍ  VARUJÍ  TAKÉ  PŘED   V E L K Ý M   O Č I Š Ť O V Á N Í M   A   T R E S T Y,   P Ř E D   V E L K O U   V Á L K O U,   KTERÁ  PŘIJDE,  KDYŽ  LIDÉ  NEBUDOU  POSLOUCHAT  POSELSTVÍ  NAŠÍ  PANÍ.  Některé Rosiny předpovědi se už potvrdily.
  Mnoho lidí podalo zprávu, že mělo vidění, když byli v San Damiano, někteří viděli "tanec slunce", jiní cítili nebeskou vůni a slyšeli nebeské hlasy.(Tak jako i v Medžugorji se to děje, kde se obrátil můj švagr. A nemusíme jezdit ani daleko, neboť vše se děje i u sousedů na Turzovce, kam stále jezdí zájezdy věřících i nevěřících. barmanka) Byla hlášena duchovní obrácení a fyzická uzdravení. Byly zhotoveny a uchovány fotografie Panny Marie a jiných obrazů přirozeně nevysvětlitelných.
  Z J E V E N Í   N E B Y L A   U Z N Á N A   C Í R K E V N Í   A U T O R I T O U !  Je však třeba říci, že je brali vážně například sestra Lucie dos Santos (vizionářka z Fatimy) a otec Pio.
  A   Z Á Z R A K Y   V   P O U T N Í M   M Í S T Ě   S A N   D A M I A N O   S E   D Ě J Í   I   D N E S !

  "Moje děti, cítím tolik radosti, když jsem obklopena svými syny, kteří mě milují a kteří milují mého Syna ve svaté Eucharistii. Vyrůstejte stále více ve víře a v lásce. Buďte stále poddajní, pokorní, trpěliví ke všem.  O B Ě T U J T E   V Š E C H N O   Z A   O B R Á C E N Í   H Ř Í Š N Í K Ů,   aby mohli být všichni zachráněni a milovali mě, Matku lásky a útěchy.
  Modlete se,  M O D L E T E   S E,   M O J E   D Ě T I !  Už tak dlouho chodím jako poutnice po této zemi, abych své děti zachránila, abych jim darovala mnoho víry a abych je posilovala na cestě k mému Synu Ježíši.
  Modlete se k věčnému Otci a obětujte všechno, aby On všem odpustil a vás zachránil. Modlete se ve spojení s anděly a svatými. Můžeme konat všechno, víra bude v mých synech růst.
  M A T K Y,   M O D L E T E   S E  M N O H O   Z A   S V É   D Ě T I,   Z V L Á Š T Ě   K D Y Ž   S E   Ú Č A S T N Í T E   M Š E   S V A T É.  A když kněz pozvedá kalich, aby jej obětoval věčnému Otci, tehdy máte věčného Otce prosit, aby vás s pomocí svého Božského Syna očistil a posvětil pro nebe.
  Modlete se za moje zvláště milované syny, (kněze) aby šli cestou svatosti a mohli povolat všechny ty syny, které jim Ježíš svěřil, aby je na cestě ctnosti připravili s velkou pokorou a láskou k Bohu a k bližnímu. Můj Syn Ježíš je tak nekonečně milosrdný! Když kráčel po této zemi přicházel k mladým a dětem. Laskavě s nimi zacházel, daroval jim tolik lásky a dobroty. Také vy, moji zvláště milovaní synové, máte to dělat jako Kristus: Otevřete svoji náruč, mluvte laskavě, volejte všechny moje syny a přivádějte je do bezpečného přístavu spásy.  P R O D L É V E J T E   P Ř E D   E U C H A R I S T I C K Ý M   J E Ž Í Š E M   A   N O S T E   H O   U L I C E M I,  A B Y   P Ř I N Á Š E L   D O   S R D C Í   M Í R   A   L Á S K U   A   V Y K O Ř E N I L   P Ý C H U   A   Z L O B U.   M Á   B Ý T   J E N O M   L Á S K A,   M O D L I T B A   A   M Í R...M Í R...M Í R !
  Modlete se mnoho k věčnému Otci, aby otevřel brány nebe,   P Ř I Š E L   S   J A S N Ý M   S V Ě T L E M   a  mohl zachránit moje syny.
  Posílám  stále  do  vaší  blízkosti  anděly  strážné,  aby  V Á S   O S V Í T I L I   A   V N U K A L I   V Á M   S T Á L E   D O B R O   A   K Ř E S Ť A N S K O U   L Á S K U.  Ale jenom málokteří mne poslouchají! Odpůrce znepokojuje duše, dusí je a ony už nerozumí, co je dobré a co je zlé. On to všechno dělá, on!
  Pláču tak velice! Modlete se k Duchu Svatému, moje děti, aby vás osvítil, abyste si vzájemně porozuměly. Nebuďte domýšlivé, pyšné, nemějte žádnou zlobu, ale jen lásku a buďte vytrvalé až do smrti,   P R O T O Ž E   V Š E C H N O   N A   S V Ě T Ě   P O M I N E.  Všechno, co jste dobře vykonaly,   B U D E   Z A P S Á N O   V   K N I Z E   Ž I V O T A,  a když stanete před Božím soudem, budou vaši andělé strážní a vaše nebeská Matka vypovídat, co jste vykonaly. Já jsem Matka všech. Budu prosit svého Božského Syna, aby měl slitování, aby vás zachránil a přivedl do ráje.
  Moje děti, zpívejte přes den hymny a chvály na Ježíše, děkujte mu za všechno, co pro vás vykonal, a za velké milosrdenství, které vám prokazuje. Vrhněte se k jeho nohám a proste o smilování, vždť Ježíš je Král králů a může vám dát všechno.  
  Z A S V Ě Ť T E   S E   J E M U   T Ě L E M   A   D U Š Í,   darujte se Jemu s tělem a duší,   D A R U J T E   S E   J E M U   Ú P L N Ě - T A K É    V Š E C H N Y   V A Š E   H Ř Í C H Y,    K T E R É   J E Ž Í Š    Z N I Č Í   A   Z A P Á L Í   V A Š E   S R D C E   S I L N O U   L Á S K O U.
  Obejměte kříž a následujte Ježíše, vždyť já jsem byla na Jeho straně a při Něm na křížové cestě, která byla tak bolestná kvůli tvrdým ranám, bičováním, urážkám a políčkům. Přivedli Ho do politováníhodného stavu...nebyl k poznání, jestli je to ještě člověk! Tolik jsem trpěla, když jsem viděla Ježíše v tomto stavu, ale nechala jsem Ho zemřít, abych vás zachránila, moje děti, a vy byste se měly kvůli vaší spáse modlit, obětovat a trpět.
  Pod mým pláštěm budete schopny nést svůj kříž až do nebe, kde já otevřu brány, a vy vstoupíte slavně a triumfálně. Poslouchejte mě, moje děti, poslouchejte moje volání matky, která tolik trpí. Modlete se, modlete se a důvěřujte mi. Já nechám sestoupit déšť milostí a podpořím vás  v životě a zvláště   v e   v a š í   p o s l e d n í   h o d i n ě.
  Žehnám vám, moje děti, které máte   h l u b o k o u   v í r u,   s i l n o u   l á s k u   a   jste  sjednoceny v mé náruči. Spočiňte všichni na mém mateřském srdci!"

  (Světlo-23/2013)


                                            SAN  DAMIANO - ITÁLIE:

                                    Vizionář: Rosa Quattrini-zvaná Mamma Rosa.
 
  San Damiano je docela obyčejná vesnice o 200 obyvatelích asi 18 km od Piacenzy, obchodního centra majícího necelých 1000 obyvatel. Krajina je fádní rovina pádské nížiny s vinicemi, obilnými a rýžovými poli a v blízkosti je i mezinárodní letiště.
  Vizionářka je stará žena, vdova, matka tří dětí - Rosa Quattrini, zvaná Mamma Rosa. Malá, obtloustlá, drsného, ale milého obličeje; prostá, naprosto nevzdělaná, ale počestná a upřímná a dobrá katolička. Její tři sestry se staly řeholnicemi.
  Příběh zde začal dne 29.září 1961, ve svátek svatého Archanděla Michaela. Rosa Quatrini byla právě přivezena ambulancí domů po několika násobné velmi těžké operaci perforovaného zánětu pbřišnice ve stavu, který byl pokládán lékaři za beznadějný. Ležela na posteli a nemohla se hýbat. Přítomna byla pouze její teta Adéla.
  Náhle dovnitř vstoupila neznámá návštěvnice, mladá, krásná, ale prostě oblečená žena, a prosila Rosinu tetu o 5OO lir k zakoupení svící pro San Giovanni Rotondo, sídlo otce Pia, jak tehdy kdekdo věděl. Teta se omlouvala, že mají všeho všudy tisíc lir a ty si beztak vypůjčily na to nejnutnější.
  Nato se neznámá návštěvnice obrátila k Rose Quattrini, bezmocně ležící v posteli a oslovila ji: "Vzhůru, odvahu! Co je s tebou?"  "Jsem úplně rozpáraná," odpověděla Rosa, přivezli mě sem domů z nemocnice, protože je to už se mnou beznadějné." Neznámá řekla:"Pojď, vstávej! Podej mi ruku." Rosa ji návštěvnici podala, ale vstát nemohla. Návštěvnice ji tehdy řekla: "Podej mi obě ruce. Pojď, vstávej!" Rosa ji podala obě ruce a vzápětí pocítila velký otřes. Rosa opravdu vstala a začala volat, že je uzdravena. V té chvíli bylo slyšet polední zvonění. Neznámá jí řekla, aby mlčela a raději se ihned pomodlila na záměry otce Pia. Rosa tak učinila, načež jí neznámá položila ruce na rány a ty se okamžitě uzavřely. Pak neznámá podotkla: "Musíš jít za otcem Piem." Rosa namítla, že nemá peníze, aby mohla podniknout takovou cestu.(Byla to cesta 600 km dlouhá.) Neznámá jí řekla, aby na to teď nemyslela.
  Za krátkou dobu dostala Rosa balík s oblečením a nepodepsaný dopis s penězi na cestu. V San Giovanni Rotondo ji před chrámem čekala neznámá a po mši ji uvedla k otci Piovi. Otec Pio Rose uložil, aby se zasvětila tělesné i duchovní péči o nemocné; toto poslání skutečně Rosa přijala a konala ho dva a půl roku v Piacenze. Pak ji otec Pio odvolal a poslal ji domů do San Damiana, aby očekávala   v e l k o u   u d á l o s t.
  Zde je: 16.října 1964, právě když zvony zvonily Ave a Rosa Quattrini se modlila Anděl Páně, zaslechla, jak ji zvenčí někdo volá. Vyšla ven, nikoho však nespatřila. Zato na nebi uviděla veliký bílý oblak, posetý mnoha zlatými a stříbrnými hvězdami a růžemi různých barev. Z oblaku se vynořil červený globus a sastoupil až nad hrušeň rostoucí poblíž domu. V globu se zjevila Panna Maria zalitá velikým světlem a s hvězdnou korunou na hlavě; oslovila Rosu: "Má dcero, přicházím z veliké dálky. Oznam světu, nechť se všichni modlí, neboť Ježíš už nemůže déle nést kříž.  C H C I,  A B Y   B Y L I   Z A C H R Á N Ě N I   V Š I C H N I,   D O B Ř Í   I   Z L Í.   Jsem Matkou Lásky, Matkou všech.   V Š I C H N I    J T E   M Ý M I   D Ě T M I.  Právě proto chci, aby všichni byli zachráněni. Právě proto přicházím, abych přiváděla svět k modlitbě,   N E B O Ť   T R E S T Y   J S O U   N A B L Í Z K U.  Budu přicházet každý pátek a budu ti sdělovat poselství a ty je budeš rozšiřovat po světě!"
  Rosa pokorně namítla, že je pouhou slabou a docela nevzdělanou ženou, Maria jí však dodala odvahy: "Neboj se, ponechám ti teď zde znamení. Uvidíš, tento strom rozkvete."
  A skutečně, hrušeň, v tu dobu obtěžkána plody, příštího dne rozkvetla a současně i jedna větev sousední švestky. Tyto nevídané fenomény, přilákaly četné zvědavce a byly mnohokrát vyfotografovány. Vždyť stromy kvetly v polovině října po dobu sedmnácti dnů navzdory nepříznivému počasí!
  Ke zjevením zprvu docházelo vždy v pátek, později téměř každý den. Rosa ve svých vizích vídala i Ježíše, Ducha Svatého ve formě holubice, svatého archanděla Michaela, četné světce i některé Mariiny vizionáře. Od roku 1969 Maria Rose svěřila postupně mnohá poselství. Tato poselství Rosa vždy oznamovala jasným a srozumitelným hlasem přítomným poutníkům. Někdy se jisté části poselství týkaly pouze přítomných a často se rozvinul i dialog mezi Marií a duchovními. Všechno, co zde bylo řečeno, bylo zachycováno magnetofonem, přepisováno, překládáno do různých jazyků a rozšiřováno v různých zemích. (Poselství ze San Damiana patří k nejznámějším a nejhojněji rozšiřovaným Mariánským poselstvím. Dnes o nich existuje rpzsáhlá literatura a byla vydána na pokračování ve švýcarském mariánském časopise Stella Maris.)
  Na rozdíl například od dětí z Garabandalu Mamma Rosa během svých zjevení však neupadá do extáze, ale zůstává zcela v obvyklém pozemském stavu; od hmotného světa ji naprosto nic neodděluje - zjevení vidí svýma pozemskýma očima a popisuje je svým obvyklým vyjadřovacím způsobem. Její nebeská Matka má na sobě často plášť, o němž často mluvívá jako   o  P L Á Š T I   O C H R A N N É M,  o  plášti  LÁSKY,  MILOSRDENSTVÍ  A  ODPUŠTĚNÍ. Je veliký jako celý svět, neboť je určen k tomu, aby pod sebou ukryl všechny Mariiny děti.
  Zjevení jsou provázena mnoha nadpřirozenými vizuálními fenomény, viditelnými většinou i přítomným poutníkům, často vyfotografovány a dnes rozšířenými po celém světě. Zpravidla jsou to silné záře na nebi, vycházející ze světelného ohniska podobnému slunci ve formě výrazných paprsků, někdy jsou tyto paprsky zformovány do tvaru kříže. Na Mariin pokyn byla poblíž hrušně a švestky vykopána studna, jejíž  V O D A   M Á   U Z D R A V U J Í C Í   Ú Č I N K Y !  Tento malý prostor Rosa Quattrini obehnala dvojitým plotem a upravila jako růžovou zahradu - nazvala ho Malý ráj. Je to kousek posvěcené země, kam podle Mariiných slov až do skonání světa nevkročí démon! A právě zde se Maria Rose Quattrini zjevovala živá a tělesná, pro ostatní poutníky však neviditelná.
  Přesto toto místo bylo několikrát ohroženo: jednou v noci neznámí vandalové téměř podřezali hrušeň, strom však byl vzpřímen a dodnes žije bez úhony. Podobně o něco později byla v noci podřezána švestka obtížená plody. Strom spadl na zem, přičemž kmen k pařezu držel jen úzkou třískou. Byl s nesnázemi zvednut zpět a podepřen. Zdálo se, že už není naděje, aby byl zachráněn, přesto po několika týdnech ožil, listí mu neopadalo a plody dozrály.
  Nevzdělanost a prostota Rosy Quatrini každého přímo bila do očí; přesto Mamma Rosa tlumočila poselství, jejichž formulace odpovídají intelektuální úrovni zkušeného teologa. Maria sama k tomu při vizi 8.listopadu 1968 podotkla: "Uvažujte, mé děti, uvažujte! Nevidíte, že můj nástroj patří k nejnevědomějším na světě? Takové věci přece nemůže říkat, vždyť nezná nic,  v š e c h n a   s l o v a,   k t e r á   ř í k á,  d o s t á v á   o d e   m n e,  to já jí je inspiruji...Ano, je nevzdělaná, ale plná lásky!"
  Mamma Rosa zůstala nevzdělanou prostou ženou až do konce života,  z a t o   o b d r ž e l a   d a r y   n a d p ř i r o z e n é: měla schopnost pronikat dušemi a jejich svědomím a předvídat budoucnost.
  Na tomto světě však měla jen utrpení a byla postihována častými zkouškami; největšího příkoří se jí dostalo   o d    b i s k u p a   z   P i a c e n z y,   KTERÝ  JEJÍM  ZJEVENÍM  NEUVĚŘIL  A  NADTO  ZAKÁZAL  JAKOUKOLIV  VEŘEJNOU  MANIFESTACI.(Zase další biskup, kterého nevede Duch Svatý a nepoznal tak Boží působení. Tak jako u nás.) Nicméně přesto na místě samotném jsou projevy četných duchovních i tělesných uzdravení. K tělesnému uzdravení dochází většinou   P O   P O Ž I T Í   V O D Y   Z E   S T U D N Y,  mnohých duchovních konverzí je dosahováno   P R O S T Ř E D N I C T V Í M   B Í L Ý C H   K A P E S N Í K Ů,  K T E R É   P O Ž E H N A L   V  MARIINĚ  PŘÍTOMNOSTI   S Á M   K R I S T U S.  Maria k nim řekla: "Všichni, kdo si jimi otřou oči,   O B D R Ž Í   S V Ě T L O   N E B E S;  P O C H O P Í,   Ž E   J E Ž Í Š   J E   V O L Á,  P O C H O P Í,   Ž E   S E   M A J Í   P Ř I P R A V I T   N A   P O K Á N Í   A   P R O S I T   O   O D P U Š T Ě N Í."
  Vlastní Mariina poselství se obsahově zaměřují na odpadlé a zbloudilé lidstvo, neschopné samo opět vystoupit vzhůru po svahu, po němž se sesouvá do propasti. MARIA  UPOZORŇUJE,  KOLIK  DUŠÍ  ŽIJE  V  BLÁTĚ  A  KOLIK  DUŠÍ  ODCHÁZÍ  Z  TOHOTO  SVĚTA  VE  STAVU  SMRTELNÉHO  HŘÍCHU,  SE  SVĚDOMÍM  ZATÍŽENÝM  MNOHA  BEZBOŽNOSTMI,  TAKŽE  POČET  ZATRACOVANÝCH  DNES  PŘEVYŠUJE  MNOHONÁSOBNĚ  POČET  SPASENÝCH.
  Maria říká: "Nikdo už nechce trpět, nikdo už nechce milovat! Pouze užívat rozkoší a mít se na světě dobře ve   s p o l e č n o s t i   d é m o n o v ě !  Och, onen hřích  n e č i s t o t y,  onen hřích nečistoty, mé děti! V divadlech, kinech, na večírcích, na tolika místech! Jakou spoušť tento hřích za sebou zanechává!"
  Lidé si už navzájem nerozumějí, nemají se rádi, jedni druhé ponižují, drtí, často zabíjejí! Není už míru v srdcích, rodinách, národech, ale jen pýcha, domýšlivost a zloba, klam a podvod. Nikdo už nedokáže rozpoznat dobro od zla, není už víry ani odevzdanosti. Na jedné straně jedni myslí jen na požitky, přepych, bohatství a postavení, druzí, často nevinní, trpí ve vězeních a koncentračních táborech vinou ostatních. Je třeba jim přinášet slova posily, aby byli schopni dát svůj život za spásu duší, jež je daly uvěznit.
  Jak jsme přitom Bohu vděční, za všechny dary, jimiž nás, moderní lidi, zahrnul? A co jsme s těmi dary učinili, jak jich užíváme? Bůh nám dal tolik inteligence a vědění a my si za to na Něho ani nevzpomeneme. Všechnu   i n t e l i g e n c i   a  všechnu   V Ě D U   U Ž Í V Á M E   J E N   K E   Z L É M U,  zatímco bychom mu měli děkovat a tím více Ho milovat.
  Maria říká: "Čím dále se vědci dostávají se svou vědou,  T Í M   H L O B Ě J I   S E   P O N O Ř U J Í   D O   T E M N O T:  nenalézají už pokoje a lásky.(Chladnokrevně zabíjejí embrya při umělém oplodnění, která se jim nehodí, vyrábějí z jedu na krysy potratové tabletky RU 486..atd.) Vstupuje do nich jen pýcha, nadřazenost a zloba. Jak to mne a mého Syna bolí! Chtějí jednat sami, ale kdepak by mohli jednat sami! Moc je od Boha, velikost je od Boha, milosrdenství je od Boha, láska je od Boha. A odpuštění dává jen Bůh!"
  Maria bez ustání připomíná, že hodnoty, kterým dnes věříme, jsou jen hodnotami zdánlivými.   P Ř E D E V Š Í M   J E   P O T Ř E B A   Z A C H R Á N I T   D U Š I,  na tělo a ostatní hmotné věci se má myslet až v druhé řadě: "Vypěstujte si nevinnou a čistou duši a modlete se, modlete se, modlete se, říkejte růženec, modlete se ho společně v rodinách. K čemu jsou požitky a bohatství světa, ztratíte-li duši? Zanechejte všeho, jezte třeba jen jednou denně, ale  MODLETE  SE,  MODLETE,  VEĎTE  SVOJE  DĚTI  K  MODLITBĚ!  Ale kdepak vy! Neznáte než televizi a zábavu, ty však jen způsobují rozruch a drásají srdce. Ale to všechno bude jednou pohlceno!
  NEZABÝVEJTE  SE  TOLIK  HMOTNÝMI  VĚCMI,  K  ČEMU  VÁM  TO  JE,  CHODIT  DO  ZAMĚSTNÁNÍ  ZA  TOLIKEROU  PRACÍ,  D O P O U Š T Í T E-L I,  Ž E   S E   V A Š E   M L Á D E Ž   Z A T R A C U J E !   Zanechte všeho neužitečného, vždyť nejdůležitější je teď zachránit zem! Modlete se za zem a vypusťte z hlavy všechno neužitečné. Modlete se, přijdou-li pokušení. Jděte stále po cestě dobra a myslete na to, že máte duši, již je třeba zachránit, a modlete se. Modlitbou se získá všechno, modlitbou všechno přemůžete,   J E D I N Ě   M O D L I T B A   V Á S   M Ů Ž E   Z A C H R Á N I T.
  K čemu je tělo a co na tom záleží, je-li s ním tvrdě zacházeno. Vždyť přece duše má triumfálně vystoupit do nebeské slávy.
A mlčte, přestaňte s věčným řečněním, setřeste ze sebe  T O L I K   N E U Ž I T E Č N Ý C H   S L O V,   TOLIK   U R Á Ž E K,  TOLIK   P O M L U V !   Vy si ve světě stále jen povídáte a nemáte ani pomyšlení na to, že vás vaše nebeská Maminka přichází zachránit! A  MODLETE  SE,  PRACUJTE,  TRPTE  A  NABÍZEJTE  SE,  A  ZMLKNĚTE,  JE-LI  ČAS  K  MLČENÍ."
  Maria se často obrací k matkám a otcům a upozorňuje je  NA  DRASTICKÉ  DŮSLEDKY  Š P A T N É   V Ý C H O V Y   D Ě T Í ! 
A jak výstražně o dětech a mládeži mluvila zrovna v květnu roku 1968, kdy se právě Paříž zmítala ve studentských bouřích:
  "Kdysi nikdo z mladých do dovršení patnáctého roku nepřicházel do očistce, zatímco dnes tam trpí už tolik desetiletých dětí, neboť jejich rodiče je nevychovali u nohou jejich nebeské Matky.
  Přivolávejte své děti k sobě, tak jako přivolávám já vás. Přivolávejte je láskou a modlitbami. Až opustíte tuto zemi, jakou bolest pocítíte při pomyšlení na to, v jeké bouři jste je zanechali!
 Mládež sice hodně studuje, ale  V   Ž I V O T Ě   S E  N E Ř Í D Í   S L O V Y  J E Ž Í Š O V Ý M I   A   M A R I I N Ý M I.  J E   V   B L Á T Ě   A   N E Č I S T O T Ě. Trpí a vzdychá, je plna rozruchu a ničemu již nerozumí,   J E   P O N O Ř E N A   D O   T E M N O T Y ! 
  VAŠI  SYNOVÉ  UŽ  NEMAJÍ  LÁSKU  ANI  PRO  VÁS,  ANI  PRO  MNE,  ANI  PRO  MÉHO  SYNA  JEŽÍŠE!
  Š L A P O U   P O   N Ě M   A   U R Á Ž E J Í   H O !
N E N E C H Á V E J T E   J E,   A B Y   S E   T A K T O   Z A T R A C O V A L I,  Z A C H R A Ň U J T E   J E   S L O V E M,   M O D L I T B O U,   A L E   T A K É   S I L O U;  DŮLEŽITÉ  JE  JEN  JEDNO - ABY  BYLI  ZACHRÁNĚNI." (Ohýbaj ma mamko, pokial' som já Janko, až já budem Jano, neohneš ma, mamo!-lidové přísloví)
  Maria vyčítá matkám, že obětují všechno pro přepych, pro požitky světa, ale vůbec nemyslí na to, že by   M Ě L Y   Z A C H R Á N I T    S V O U   D U Š I   A   D U Š E   S V Ý C H   D Ě T Í !
  "Mé dcery, proč jste tak nepokojné? Proč jste tak rozrušené? Proč se nespoléháte na mne a mého Syna Ježíše? Hovoříte s kdekým ve světě, ale nikdo pro vás přece nemůže nic učinit, není-li to s mou pomocí. Záleží jen na vás, mé dcery, spolehněte se na mne a já vám dám vše: lásku i mír ve vašich rodinách.
  Utíkejte se k nohám svatostánku,  utečte se k patriarchovi svatému    J O S E F O V I,    K T E R Ý   J E   O C H R Á N C E M   R O D I N,  a  modlete  se:   P R Á V Ě    M O D L I T B A    U M O Ž Ň U J E   N É S T   K Ř Í Ž   A   P Ř I J Í M A T   O B Ě T I,   které Ježíš požaduje.
  Slibte,  Ž E   S E   B U D E T E   V   R O D I N Á C H   M O D L I T   R Ů Ž E N E C,   V Ž D Y Ť   P R Á V Ě   O N   J E   N E J M O C N Ě J Š Í    Z B R A N Í   K   V A Š Í   S P Á S E !
  S L I B T E,   Ž E   S V O J E   D Ě T I   V Y C H O V Á T E   V   K Ř E S Ť A N S K É   L Á S C E !   Vždyť když se dostavují k sňatku, neumějí ani říct Zdrávas! V den ženitby každému vkládá Ježíš na ramena kříž. Musí ho nést s odevzdaností a velkou láskou. Láskou jednoho ke druhému a se vzájemnou snášenlivostí!
  S Ň A T E K   J E   P O S V Á T N Ý,   S Ň A T E K   J E   S V A T Ý.  Ustanovil ho sám Ježíš, sňatek má být pro celý život!
  Maminky se mají za své děti modlit v okamžiku, kdy kněz pozdvihuje kalich, nabízeje ho nebeskému Otci."
  A mladým neustále připomíná: "Jak vás miluji! A můj Syn Ježíš vás, mladé také tolik miluje, to vy máte být spásou světa...Modlitbou, vírou, láskou a odpuštěním. Chci hodně slibů nových kněží. Připravím mnoho srdcí ke službě Bohu pro novou Kristovu vládu."
  Maria oslovuje i kněze, své zaslíbené syny: "Proč tolik přepychu? Ježíš byl chudobný. Nedbejte o zem, o vášně, o peníze, ani o bohatství,  D B E J T E   O   C H U D O B U   A   M I L O S R D E N S T V Í !"
  Vyzývá je, aby zachraňovali všechny duše a opět se stali opravdovými apoštoly,  N E B O Ť   U Ž   P Ř E S T A L I   C H Á P A T   P O S L Á N Í,   J E Ž   J I M   J E Ž Í Š   S V Ě Ř I L !  Maria odhaluje skandální situaci v církvi, zejména neposlušnost kněžstva vůči papeži: "Proč ho neposloucháte? Proč neposloucháte jeho rady? Kdo jeho poslouchá, mne poslouchá. Kdo jeho ohrožuje, mne ohrožuje. Respektujte jeho osobu otce plného lásky, neboť představuje Petra,  hlavu církve na zemi,   P Ř E D S T A V U J E   J E Ž Í Š E   N A   Z E M I !   Je synem, jehož miluji ze všech nejvíce."
  Maria kněze žádá, aby byli čistí, pokorní, dobří svatí, aby činili pokání,(Kvůli tomu asi biskupové v církvi neuznali toto zjevení za pravé, protože po nich žádá nemožné - A B Y   B Y L I   Č I S T Í   A   S V A T Í !) modlili se a oblíbili si růženec: "Všude, kam jdete, vždycky mějte v ruce růženec."
  Chce po nich, aby navštěvovali nemocné, přinášeli jim uspokojení, odevzdanost a mír srdce a připravovali je na přijímání obětí, jež žádá Ježíš. Kněží mají v kalichu skrýt všechny duše, dobré i špatné ovečky, a Ježíš je omyje svou krví, očistí je a připraví jim cestu do nebe.
  MY  SE  NA  PŘIJÍMÁNÍ  MÁME  PŘIPRAVOVAT  VZÝVÁNÍM  ANDĚLŮ,  SVATÝCH  I  SAMOTNÉ  MARIE,  ABY  NÁS  DOPROVODILI  K  OBĚTNÍMU  STOLU.  Takto do našeho srdce vstoupí nebeská Matka a pro nás v něm přijme Ježíše: "Když jste Ježíše přijali,   N E O D C H Á Z E J T E   H N E D !   N E O D C H Á Z E J T E,   D O K U D   J E Ž Í Š   N E V S T O U P Í   D O   V A Š E H O   S R D C E,   J I N A K   J E Ž Í Š E   U R Á Ž Í T E;  P A K   T E P R V E   D O S T Á V Á T E   M I L O S T I,   P O Ž E H N Á N Í   A   U S P O K O J E N Í.  Teprve potom můžete odejít."
  Prostřednictvím růžence, přítomností na mši a přijímáním lze  o b d r ž e t   v š e !  Ale obzvlášť radost, víru a uklidnění, abychom mohli nést svůj kříž - všechny problémy i nemoci, které nás postihnou.
  "Nechť jsou vaše duše čisté a bílé jako sníh. Některé dny se i postěte. A posvěcujte se, posvěcujte se. Toto jsou léta milostí pro všechny, kdo se chtějí posvětit. Ve chvíli, kdy kněz obětuje, proste nebeského Otce, aby prostřednictvím svého Syna očistil a posvětil vaši duši a připravil ji pro nebe, neboť časy jsou bolestné...
  Modlete se za všechny. Copak netušíte,    Ž E   H O D I N A   S M R T I   J E   S T R A Š N Á ?   ŽE  DÉMON  DĚLÁ  VŠECHNO  MOŽNÉ,  JEN  ABY  DUŠI  UCHVÁTIL?  ODCHÁZÍ-LI  DUŠE  ROZRUŠENA  A  VE  HŘÍCHU,  KDYŽ  PŘEDSTOUPÍ  PŘED  BOŽÍ  TRIBUNÁL,  ZBÝVÁ   U Ž   J E N   O H E Ň,  ZBÝVÁ  UŽ  JEN  STRAŠLIVÁ  ÚZKOST  A   D U Š E   P L Á Č E   V   B E Z N A D Ě J I,  PROTOŽE  ROZSUDEK  JE  TVRDÝ,  JE  SPRAVEDLIVÝ - J E   P R A V D A   S A M A!"
  Maria nás proto často   U P O Z O R Ň U J E,   Ž E   P E K L O   E X I S T U J E   A   Ž E   E X I S T U J E   I   O Č I S T E C. Musíme se proto modlit za duše zemřelých, aby mohly z očistce vyjít: "Největším darem, který vám mohu dát, je osvobození duše z očistce, neboť v nebi se taková duše  z a   v á s   mnoho,  mnoho   n a m o d l í !"
  Vedle velkých naučení objasňujících a často podrobněji vysvětlujících základní pravdy katolické víry z nového, dosud nezřejmého hlediska, nás Maria upozorňuje na drobnější, d n e s   č a s t o   z a n e d b á v a n é  ú k o n y   a služby křesťanské víry; patří sem úcta projevovaná zasvěceným měsícům kalendářního roku: měsíci svatého Josefa, měsíci Mariinu (květen), měsíci Božského Srdce(červen) i úcta projevovaná dnům zasvěceným Srdci Ježíšovu a Mariinu. Nemáme zanedbávat ani úctu k prvním mariánským sobotám v měsíci: "Tak jako Ježíš chce, abyste Ho uctívali po devět prvních pátků v měsíci, i já požaduji, aby mí synové uctívali devět prvních sobot, a zachráním mnoho duší z mnoha nebezpečí a zachráním je od   n e p ř e d v í d a n é   s m r t i.
  UCTÍVEJTE JE,  MÉ  DĚTI,  UCTÍVEJTE  DEVĚT  PÁTKŮ  A  DEVĚT  SOBOT  NA  POČEST  MÉHO  SRDCE  A  SRDCE  MÉHO  SYNA  JEŽÍŠE.   V   R O D I N Á C H   Z A V L Á D N E   K L I D,   V   N Á R O D E C H   Z A V L Á D N E   K L I D   A   S O U L A D   A   M É   S R D C E   B U D E   T R I U M F O V A T   P O   C E L É M   S V Ě T Ě.   OBDAŘÍM  VÁS  JAKOUKOLIV  MILOSTÍ,  HMOTNOU  I  DUCHOVNÍ.   UCHRÁNÍM  VÁS  OD  MNOHA  NEBEZPEČÍ  A  SLIBUJI  VÁM  SVATÝ  RÁJ.   N E B U D E T E   O P U Š T Ě N I   A N I   Z A   S V É H O   Ž I V O T A   A N I   V E   S M R T I !  KROK  ZA  KROKEM  VÁS  POVEDU  K VĚČNOSTI,  DO  VĚČNÉ  RADOSTI,  ABYSTE  MOHLI  ZPÍVAT  SPOLU  S  ANDĚLY  A  SVATÝMI.
   Z A Č N Ě T E,   Z A Č N Ě T E   M É   D Ě T I,   D E V Ě T   P R V N Í C H   S O B O T   A   V A Š E   S R D C E   S E   R O Z H O Ř Í   L Á S K O U !"
  Velké místo v Mariiných poselstvích zaujímají andělé. Maria posílá četná poselství po archandělu Michaelovi a výzývá nás,  A B Y C H O M   S E   K   N Ě M U   M O D L I L I   touto invokací:
             Svatý archanděli Michali, svým světlem nás osvětluj.
               Svatý archanděli Michaeli, svými křídly nás ochraňuj.
             Svatý archanděli Michaeli, svým mečem nás braň.
  Maria nám tak oživuje svět, který "moderní" lidé, a to i křesťané, hromadně opustili - svět, V   N Ě M Ž   S T O J Í M E   BOK  PO  BOKU   S E    S V Ě T C I   A   A N D Ě L Y.   Maria nám připomíná, že právě společně s nimi se máme pustit do boje proti nepříteli!
  Máme dbát i více svých vlastních strážných andělů, vždyť to právě oni nám dodávají síly k plnění rodinných povinností a k modlitbě, právě oni nás mohou utěšovat.  MÁME  JE  PROTO  VZÝVAT,  HOVOŘIT  K  NIM,  POSÍLAT  JE  S  POSELSTVÍMI  TŘEBA  NA  KRAJ  SVĚTA:  matky za svými dětmi, věřící za dušemi ponořenými do hříchu - ke křesťanům i nekřesťanům, neboť všichni se mají obrátit: heretici, schismatici, nevěřící, pohané, lidé všech ras, všichni mají dospět k Ježíšovi. Jeho Matka chce shromáždit pod svůj ochranný plášť celé lidstvo a nechce při tom ztratit ani jediné dítě!
  A pak jsou zde poselství prorocká, pokračující v duchu poselství vyslovených na jiných místech mariánských zjevení.  Připomeňme si prorocká poselství z Garabandalu,  která nás upozorňují na   P Ř Í C H O D   V E L I K É   V Ý S T R A H Y,   Z Á Z R A K U   A   T R E S T U !
  Zjevení v Garabandalu a San Damianu začala v roce 1961 a pokračovala souběžně; lze tedy mít zato, že se vzájemně doplňují.
  V roce 1967 Maria ústy Rosy Quattrini oznámila, že výstraha už začala; je třeba porozumět, že je začátkem strašlivé záplavy  úzkostí a strachu: "Pokud jde o ty, kteří mne urážejí a kteří nevěří,  TĚM  BŮH  SEŠLE  DO  SRDCÍ  TAKOVOU  ÚZKOST,  TAKOVÉ  VÝČITKY  A  TOLIK  PLÁČE,  ŽE  UŽ  NEBUDOU  MÍT  VÍCE  POKOJE!"
  Velmi často se proroctví zmiňují   O   V E L I K É M   S V Ě T L E,   J E Ž   P Ř I J D E   N A   S V Ě T   spolu se Svatou Pannou.  Zde si připomeňme její amsterodamská poselství o seslání Ducha Svatého,  jenž je  zároveň   V E L I K Ý M   S V Ě T L E M.  V San Damianu jako by pokračovala v započatém hovoru:"Slibuji vám, že přijdu s velikým světlem,  ale   N A P Ř E D   S V Ě T L O   V   S R D C Í C H,  potom světlo po celém světě.
 JEDNOHO  DNE  SPATŘÍTE  NA  NEBI  VELIKOU  ZÁŘI,  KTERÁ  SE  ROZŠÍŘÍ  VŠUDE  A  CELÝ  SVĚT  JI  UVIDÍ.  PŘIJDU  MEZI  VÁS  S  TOUTO  HVĚZDOU.  S touto hvězdou dám světlo celému světu. Všichni, kteří uvěří, najdou ve svém srdci mnoho radosti a útěchy a   M N O H O   D U Š Í   S E   O B R Á T Í.(osvícení svědomí Duchem Svatým) Zachrání se a dosáhnou spásy a míru. Hvězda přinese světlo všude a její paprsky pošlu do srdcí kněží i všech duší!  V  ONĚCH  DNECH  PŘED  SVÝM  PŘÍCHODEM  UČINÍM  MNOHO  ZNAMENÍ  NA  OBLOZE,  MĚSÍCI,  SLUNCI,  HVĚZDÁCH  A  MNOHÝCH  MÍSTECH.
  Přijdu brzo, abych vám dala veliké světlo. Mnoho z vás se obrátí, mnoho.  A L E   Z Á R O V E Ň   P Ř I J D O U   I   T V R D É   Z K O U Š K Y!"
  I v San Damianu nás Maria varuje před trestem, hovoříc o pohromách, rozruchu a utrpení.
N E B U D E M E - L I   S E   M O D L I T,   C E L Ý   S V Ě T   V Z P L A N E  J E D I N Ý M   P O Ž Á R E M(Celosvětová atomová válka!); nastanou neštěstí, pohromy, zemětřesení, katastrofy! Lidstvo opět pozná strašné epidemie včetně moru, hlad! Po jedné veliké epidemii přijdou vlastní tresty: mnoho měst se zhroutí, zmizí, bude pohlceno. Nastanou války a perzekuce - krev poteče proudem! Součástí trestu budou  i  T Ř I   D N Y   T E M N O T Y,   za níž budou hořet jen posvěcené svíčky v domě věřících. A opět Maria zdůrazňuje, že   V Š E   J E   P O D M Í N Ě N O   a  že intenzita a rozsah trestu jsou plně závislé na lidstvu a jeho postoji k Bohu! Za dnešní situace se však pro lidstvo jako celek jeví trest nevyhnutelným; zvrhlost lidstva dosahuje rozměru, od něhož přirozenou cestou těžko můžeme očekávat obrat k dobrému, svět se řítí nezadržitelnou rychlostí do zkázy a naslouchá jen své vlastní posedlosti plné rozpoutaných vášní a nenávisti: ano, jeví se, že řád na naší zemi nebude moci být nastolen jinak, než Božím zásahem:
  "Záleží jen na vás, mí synové, abyste nebyli potrestáni! Shromážděte se zde v mé přítomnosti s modlitbami a obětmi, s díly milosrdenství a přijímajíce   d e n n ě   J e ž í š e.
  Nebude mnoho těch, kdo přežijí.  T O L I K   D U Š Í   O P U S T Í   T U T O   Z E M I !  Tolik duší! Bohatých i chudých, vědců, biskupů, kněží, kardinálů! Ale ti, kteří zůstanou, vykonají mnoho velkých věcí pro tuto zem. Pozvedne se mnoho světců. Čisté duše se událostí trestu nemusí obávat!! Až přijdou tyto dny smutku, vezměte do ruky kříž, přitiskněte si ho na prsa a nebeská maminka zde bude vedle vás, aby vás ochránila!"
  Všechna prorocká poselství od roku 1830 nás ujišťují, že na lidstvo, nepolepší-li se, přijdou strašlivé pohromy, ale po těchto pohromách má přijít veliký mír, kdy Kristovo Evangelium bude hlásáno po celém světě. Přímo programově Maria o této vládě míru a pokoje hovoří hlavně v Amsterodamu, označujíc ji jako  KRISTOVO  KRÁLOVSTVÍ. Tuto vládu Boží Maria spojuje ve svých poselstvích v San Damianu s Kristovým příchodem přímo na zem.
  I poslední papežové sami blízkost druhého Ježíšova příchodu tuší a mluví o něm.(Jen arcibiskup Graubner nechce tušit.) Tak už papež Pius XII. ve svém proslulém velikonočním poselství světu dne 21.4.1957 prohlásil: "Přijď, Ježíši Kriste! JE  TOLIK  ZNAMENÍ,  ŽE  TVŮJ  NÁVRAT  JE  NEDALEKO!"
  Dále připomeňme, že papež Jan XXIII. si vzal své jméno po Janu Křtiteli, aby "jako on připravoval pro Pána jeho lid" - vánoce 1958.
  Podobně se vyjádřil papež Pavel VI., když zhdnocoval význam II. vatikánského koncilu: "Smyslem koncilu bylo probudit, omladit církev...a současně zrychlit její pochod k finálnímu otevřenému setkání s Ježíšem  PŘI  JEHO  NÁVRATU."(11.9.1968)
  A jindy: "Pouť církve napříč staletími dospívá k výslednému, slavnému a věčnému setkání s Ježíšem Kristem. Církev cítí, že toto dovršení je blízké, téměř imanentní, a právě proto při této pouti si v hloubi srdce říká - "Och ano, přijď Pane Ježíši!"(13.5.1979)
  V San Damianu dne 15.prosince 1967 Ježíš Rose Quattrini sdělil zcela jasně a otevřeně: "JÁ  SÁM  PŘIJDU  NA  TUTO  ZEMI  S  MNOHA  ANDĚLY,  MNOHA  SVATÝMI,  MNOHA  PATRIARCHY,  MNOHA  PROROKY  A  SE  VŠEMI  APOŠTOLY."
  A Maria s určitostí říká: "V Š I C H N I   H O   U V I D Í !"
  Nebeská Matka mluví přímo o založení   N O V É   V L Á D Y   A   N O V É H O   K R Á L O V S T V Í.   Toto Kristovo království bude ve znamení míru, vznešené prostoty, dobroty a štěstí a rozleje do srdcí svých synů žhavou lásku k bližnímu, vyhladí vechny hereze, hřích, všechno zlo a uvrhne do hlubin propasti všechny démony.
  A co máme dělat my, tváří v tvář těmto závratným sdělením. Maria odpovídá: "Avanti!" Kupředu! Maria často opakuje toto italské slovo, volajíc nás do boje a vybízejíc nás: "Mluvte, mí synové, mluvte ke všem, mluvte ke světu.. .A  mluvte  mnoho  o  mně!  Pište,   R O Z Š I Ř U J T E   M Á   S L O V A,   M O D L E T E   S E,   JEDNEJTE   A   PODNIKEJTE   VŠECHNO,   A B Y S T E   O   M É   P Ř Í T O M N O S T I   M E Z I   V Á M I   U V Ě D O M O V A L I   C E L Ý   S V Ě T !
  Oznamujete, že vás vaše nebeská Maminka přichází zachránit.
  Oznamujte celému světu můj příchod a příchod Ježíšovy vlády na tuto zem, vždyť to musíte vědět všichni!
  Jen vy mi umožníte, abych mohla triumfovat, vy musíte mluvit, vy musíte rozšiřovat slova své Matky!
  A L E   V Y   N E M L U V Í T E !
  V Y   N E D Ě L Á T E   Z H O L A   N I C !
  N E M Ě L I   B Y S T E   T A K T O   U P A D A T   D O   S P Á N K U !
  C H C I   V Í R U,  mé děti, chci vaši víru!
  C H C I   V E L I K O U   V Í R U,  neboť s vírou se přenášejí hory, mé děti!
  Démon se vrhne proti vám,  budete-li se však modlit,  budete-li mít v srdci Ježíše a mou pomoc,   N I K D O   S E   V Á S   N E B U D E   M O C I   D O T K N O U T !
  Vrhněte se do světa beze strachu! Nebojte se, nebojte, mé malé děti. V bojích budete silnějšími, neboť pod mým pláštěm všechno najde své uskutečnění. Mé Srdce bude triumfovat uprostřed bouří a rozruchu.
  S vírou a Ježíšem v srdci budete mít vše, nikdy se nezachvějete!
  Vaše Maminka vás neopustí!
  Avanti! Avanti!"

  Rosa Quattrini opustila svou tělesnou schránku 5.září 1981, do jejího Malého ráje však přicházejí stále větší davy poutníků.
  Rozpomeňme se ještě na jednu věc:  v kostele sv.Damiana v Assisi Ježíš vyzval Františka, aby opravil jeho kostel - církev. A František to ve vší pokoře učinil. Ve stejnojmenné vesnici nás Maria vyzvala po 800 letech ke stejnému apoštolátu. A my...?
  Zvláštní význam San Damiana, ležícího v těsné blízkosti mezinárodného letiště, byl zdůrazněn Ježíšem i Marií, předpovídajícími, že jednoho dne sem připutuje celý svět. San Damiano se stane mezinárodním centrem obklopeným růžemi a žijícím ve znamení růží; bude zde postaven největší svatostánek světa s patnácti oltáři zasvěcenými patnácti růžencovým mystériím.
  A v roce 1968 nás Maria ujistila: "Přijde den, kdy zvony San Damiana se svátečně rozezní a budou vzdávat slávu mně i Ježíšově vládě!"

  (Z knihy F.Presse "Maria - mariánská zjevení a poselství lidem 20.století")                                           EVANGELIUM  MATOUŠE  12,33-37:
                                               O závažnosti slov:
  "Zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude špatné. Strom se pozná po ovoci.
  Plemeno zmijí: Jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí?  Č Í M   S R D C E   P Ř E T É K Á,   T O   Ú S T A   M L U V Í. Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré; zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé.
  PRAVÍM  VÁM,   ŽE   Z   KAŽDÉHO  PLANÉHO  SLOVA,  JEŽ  LIDÉ  PROMLUVÍ,   B U D O U   S K L Á D A T   Ú Č T Y   V   D E N   S O U D U.  Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen."


                        NOVÁ POSELSTVÍ  Z  TURZOVKY PRO NÁŠE BRATRSKÉ NÁRODY:

                                                                              Turzovka

                                                                11. 9. 2013, 20:00:12

Dátum: 01.09.2013
Vložil:   admin Peter
Titulok: Posolstvo Matky Božej na hore Živčák

Posolstvo Matky Božej "malému bratovi" v Kristu na hore zjavenia Živčák pri Turzovke, dané 30.1.1994 medzi 18. - 19. hodinou

          ZJAVENIE:
  Celkom blízko toho oltárika so sochou Matky Božej som spozoroval dvanásť apoštolov. Po mojej pravej strane sa na tomto mieste ukázal svätý archanjel Michael. Je veľmi veľký a jeho krídla sú také veľké, že zakrývajú celú túto horu. Keď sme sa modlili ruženec, svätý Michael jednou rukou vrhol svoj meč na zem a ten meč sa zabodol do zeme neďaleko od toho oltárika.
  Na tomto mieste veľmi vysoko na nebi sa otvorilo nebo a zjavila sa ARCHA, vysoká drevená Archa. Z nej vyšlo veľké svetlo, ktoré utvorilo svetelný kríž a cez ten kríž prišla Matka Božia. Prišla Panna Mária. Mala oblečené biele šaty, no mala tmavočervený plášť. Vpredu na hrudi vidím jej srdce, ktoré je prebodnuté siedmimi mečmi.
  Teraz som spozoroval aj iných anjelov, ktorí sem prichádzali a niesli v rukách biele sviece, veľké sviece, ktoré osvecovali celé toto miesto.  A Matka Božia schádzala nadol.  J E   S M U T N Á !   V I D Í M   S L Z Y   V   J E J   O Č I A C H.  Slzy stekajú nadol. Tu okolo tohto miesta stoja tiež anjeli, ktorí držia meče, ale držia ich vytasené tak, ako by ochraňovali toto miesto. Matka Božia zastala a žehnala nás: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Matka Božia má ruky zložené k modlitbe. V tejto chvíli som spozoroval okolo jej ramena ruženec. Teraz som urobil znak kríža so svojim krížikom a Matka Božia hovorí posolstvo:
  "Moje drahé deti a moje drahé dieťa, priviedla som vás sem, zavolalo vás moje Nepoškvrnené srdce, lebo vám chcem povedať, že toto miesto je naozaj sväté, lebo ja som sa tu skutočne zjavila, pretože som chcela dať svojim deťom záchranu! JA SOM TU VŽDY PRÍTOMNÁ SO SVOJIM SYNOM! JA ČAKÁM NA VAŠE MODLITBY. ALE TAK MÁLO MOJICH DETÍ SEM PRICHÁDZA! JA SI ŽELÁM, ABY SEM PRICHÁDZALO MNOHO PÚTNIKOV!
  Zjavila som sa na tejto hore, moje sladké deti,  a b y s t e   p r i c h á d z a l i   k u   m n e,  aby ste išli sem, aj keď neľahkou cestou, lebo čaká tu na vás moja milosť, čaká tu na vás moja láska!
  Moje drahé deti, moje drahé dieťa, toto miesto zjavenia je posvätené mojou prítomnosťou, ale toto miesto je tiež posvätené mojimi slzami! Lebo moje deti sa nechcú modliť, zabúdajú na mňa, zabúdajú na môjho Božského Syna!
  0, aké ste nerozumné, moje najmilšie deti! Ja vám chcem pomôcť. Ja rozprestieram nad vami svoje ruky, aby som vás privinula. Rozprestieram svoj plášť nad vami,   n o   v y   n a   t o   n e d b á t e !   Nedbáte na moje slová. Moje srdce je zranené!
  P R I Š L A   S O M   S E M,   M O J E   D R A H É   D E T I,   P L N Á   B O L E S T I   A   S M Ú T K U   kvôli mojim deťom. Moje srdce je preplnené bolesťou ,  ubité,   pretože   V I D Í M,   Ž E   M O J E    D E T I    N E C H C Ů    P O Č U Ť   môj materinský hlas. Ony nechcú, aby som ich viedla! Ony samé to nechcú! Chce sa mi plakať.
  Moje drahé deti, ako dlho mi ešte kážete prichádzať - volať k pokániu!? Keď vy tak veľmi urážate môjho Syna! Ako dlho budete ešte urážať nebeského Otca?! Plačem nad vami. Vylievam svoje slzy len preto, lebo vás milujem, lebo mi záleží na každom z vás!
  Ó, ako potrebujem vaše modlitby! Želám si všetkých vás privinúť na svoje srdce, ale tak veľa detí nechce prísť ku mne!
  Moje drahé dieťa, toto miesto má nesmierny význam, ale sem musia prichádzať moje deti! Musia sa modliť na tomto mieste. Preto by som chcela poukázať na to, že cesta k môjmu Synovi nie je ľahká. Ale každý, kto chce, kto ozaj chce, prejde tou cestou, no treba na to veľa odvahy, veľa síl. A tak vás všetkých túžobne pozývam sem, na toto miesto!
  Pozývam vás, vyvolené deti tohto milovaného národa! Nezanedbávajte toto miesto, lebo skrz toto miesto môže prísť záchrana pre vás, keď mi budete dôverovať, keď sa budete modliť!
  Pamätajte si, že toto je sväté miesto, lebo ja som sem prišla. Modlite sa, aby sem prichádzalo veľa mojich detí, aby sa navracali a robili pokánie za svoje hriechy,   L E B O    V O   V E Ĺ M I    B L Í Z K E J    B U D Ú C N O S T I    TÁTO HORA BUDE VYZDVIHNUTÁ DO VEĽKEJ SLÁVY A MOJE NEPOŠKVRNENÉ SRDCE TU ZVÍŤAZÍ!
  Preto vás prosím, moje sladké deti, prijmite do svojich sŕdc moje dnešné slová. Prijmite ich a uvažujte o nich, lebo čas nápravy je naozaj krátky a chcem vám povedať, moje milé slovenské deti, že som vašou Kráľovnou a Matkou. Dôverujte mi a ja vám pomôžem!
  To, čo teraz cítite, moje drahé deti, to nie je dážď, to sú moje slzy, ktoré vylievam, lebo som veľmi smutná, lebo mnohé moje deti hynú!
  Milujem vás - moje sladké deti - a žehnám vás: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého."

    POSOLSTVO PÁNA JEŽIŠA DANÉ "ŽIVÉMU PLAMEŇU" 31.1.1994 (v Šarbelovom dome):

  "Moje milé deti, Ja, Ježiš Kristus, druhá Božská osoba Najsvätejšej Trojice, spolu s Bohom Otcom a Duchom Svätým vás žehnám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
  Ja potvrdzujem, že všetko, čo moja požehnaná Matka včera povedala, je v poriadku. Diabol vás tiež chcel vyrušiť. Anjeli však, ktorých si videl s tými mečmi, vás ochraňovali a aj to miesto.
  Ž E L Á M   S I,   A B Y   T O   V Č E R A   D A N É   P O S O L S T V O   P O Z N A L I   T I E   D V A   N Á R O D Y:
  Č E S K Ý   A   S L O V E N S K Ý.
  Mnohé duše Ma ešte veľmi zarmucujú. Želám si, aby ste vy potešovali moje ubolené srdce!
  Moje milé slovenské deti, milujem vás vrele, počúvam vaše modlitby s láskou, ale viac ľudí sa má modliť za kňazov, za ich svätosť!   U Ž   Č O S K O R O   S A   Z J A V Í   V E Ĺ K É   Z N A M E N I E   P R E   V Á Š   N Á R O D ! To bude jedno z posledných znamení pre obrátenie vášho národa. Mnohí z vás to nepochopia a ani to nevyužijú.
  Milujem vás, moje milé deti svetla a žehnám vás všetkých zo svojho vrelého srdca. Nezabúdajte Mi dôverovať!"

  Viac tu: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/diskusne-prispevky/

895.                             Poselství Matky Spásy ze dne 28. srpna 2013 v 20:00.

                        ZA ÚSVITU POSLEDNÍHO DNE, MOCNÝ HLAS POLNICE BUDE SLYŠET PO CELÉM SVĚTĚ

  Mé děti dovolte mi, abych vás objala, protože nadále trpíte pro urážky mého Syna, kterých jste svědky.
  Když slyšíte tato svatá poselství a učíte se jim porozumět, mnoho z vás pak vyráží kupředu s velkou odvahou, varovat svět o blížících se časech, aby Bůh mohl připravit svoje děti na Nový ráj.
  Musíte pochopit, že budete nenáviděni pro vaši práci pro mého Syna. Mnohými nebudete přijati a jako výsledek zakusíte bolest a ponížení. Na každém kroku budete čelit nějaké překážce, protože kráčíte ve stopách mého Syna.
  Nikdo z vás to nebude mít lehké, dokud s klidnou odevzdaností nepřijmete, že se to dá čekat. Dokonce i ti, kteří následují mého Syna, ale nepřijmou tato poselství, vám budou bránit a pronásledovat vás v jeho jménu. Neuvědomují si, že když se chovají s takovou nenávistí, urážejí mého Syna.
  Musíte přijmout, že když můj Syn dá o sobě vědět, jeho slova budou napadena a přispějí tak k velkému rozdělení. Když pochopíte, proč čelíte takovým útokům a proč jste trestáni za promlouvání k světu jeho jménem, pak vám přijde tato práce jednodušší.
  Pronásledování bude, bohužel, pokračovat až do dne jeho druhého příchodu. Prosím, pro Něho, přijměte tyto zkoušky z lásky k Němu a vzdáte tak tímto utrpením velkou poctu Bohu. Žádná část tohoto utrpení se nepromarní, protože když bude přijata s láskou k Ježíši, poráží Zlého, protože oslabuje jeho plán na zničení lidstva.
  Odpusťte prostým duším, které zabraňují této misi. Ignorujte krutosti, které musíte vydržet ve jménu mého Syna. Přijměte, že pokud vás nenávidí, protože milujete mého Syna, že jste ve velké Boží přízni.
  O D P U S Ť T E   P O S V Ě C E N Ý M   S L U Ž E B N Í K Ů M,   K T E Ř Í   V Á M   N E D O V O L U J Í   H O V O Ř I T   O   K N I Z E   P R A V D Y.   Nechápou závažnost Božího plánu, připravit lidstvo na nový začátek,   P R O T O Ž E   O N I   S A M I   N E J S O U   P Ř I P R A V E N I ! Mnozí z nich dělají, to co dělají, pro lásku k mému Synovi. Nechtějí ublížit. Prostě nevidí, protože vidět nemohou.
  Modlete se, modlete se, modlete se, aby mně, vaší Matce, byla dána moc pomoci vám vydržet tuto cestu, aniž byste se vzdali, až do příchodu Posledního dne. Za úsvitu Posledního dne, mocný hlas polnice bude slyšet po celém světě. Zazní přesně tak, jak byste čekali, že bude znít a bude následován zpěvem sboru andělů. Bude slyšen v každé zemi, v každém městě, městečku, vesnici – všude. Potom ty, mé dítě, jako sedmý anděl, prohlásíš, že přišel můj Syn. Obloha zezlátne a brzy nato spatří zázrak každý muž, žena a dítě – každý hříšník. Můj syn se zjeví v oblacích, stejně tak jak odešel. Pak z nebe sestoupí Nový Jerusalem - nový začátek, pro všechny, kdo přijali Boží milost.
   Vaše milovaná Matka Matka Spásy

897.                                  Poselství Ježíše ze dne 30. srpna 2013 v 20:24.

                                       VELKÁ RADOST ZAVLÁDNE VŠUDE. POTRVÁ 100 DNÍ.


  Má drahá milovaná dcero,
prosím, postarej se, aby má proroctví slyšel každý národ a mohl se připravit na zázračnou, obnovenou zemi - Nový ráj. Každé Boží dítě má právo na své dědictví a musíte začít plánovat na tento velký den, jako byste se připravovali na velikou svatbu.
  Volám k židům, muslimům a křesťanům, stejně jako ke každému jinému vyznání, aby Mě nyní poslouchali. Nikdo z vás nebude nedotčen zkažeností Antikrista. Ale připravíte-li se teď, přijetím Pečeti živého Boha a jejím držením ve vašich domovech, stanete se imunní vůči utrpení, která uvalí na svět.
  Když je vám Slovo Boží, Slovo Pravdy, dáváno na vědomí, musíte se zastavit a naslouchat, protože vás povede k branám nového nebe a nové země. Nový ráj čeká a bude domovem miliardám duší, včetně těch, kdo zůstávají v očistci a v nebi. Sjednotím všechna srdce, která jsou otevřená vedení Boha, která cítí lásku mého milosrdenství.
  Prosím, nebojte se toho dne, protože vám přinese velké štěstí, mír a radost. Mé království vás ohromí svou neuvěřitelnou krásou. Mnoho z vás se bojí mých poselství, protože jste přesvědčeni, že druhý příchod znamená smrt - konec. Ale to by byla nesprávná domněnka.
  Vy, kteří ke Mně přijdete bez podmínek, s pokorou a láskou, nezakusíte bolest fyzické smrti. Místo toho se v mžiku oka najdete ve vašem novém okolí. To vás nejdříve vyleká a rychle se rozhlédnete kolem, abyste našli své milované. Zachráním tak mnoho duší, že budete se svými rodinami, včetně těch, které milujete a kteří jsou právě se Mnou v nebi a těch, které propustím z ohňů očistce.
  Velká radost zavládne všude. Potrvá 100 dní. Můj Nový ráj bude mít jen jedno náboženství, Nový Jeruzalém, kde budu denně uctíván. Všichni budou v jednotě se svatou vůlí mého Otce. Bude zde dvanáct národů, ale jen jeden jazyk, protože nedovolím rozdělení.
  Ustanovím vůdce, a v každém národu bude dostatek jídla, vody, domovů nebo života. Nebude zde smrt, protože daruji všem, kdo vejdou, věčný život. Všechny národy budou spolupracovat v šíření Božího Slova, a štěstí, které není možné dosáhnout dnes na zemi, bude jeden z největších darů, které vám nabídnu. Budete velmi milováni a vy budete milovat Mě, stejně jako já miluji vás.
  Mnoho z vás potká generace vašich rodů, jdoucí staletí do minulosti. Generace budou pokračovat a tak uvidíte jak se vaše synové a dcery žení a vdávají a přináší na svět dokonalé Boží děti - každé obdařené velkými milostmi. Bude ustanovena hlava mé církve a její jméno je Petr, protože jsem slíbil, že zformuje mou církev na zemi. A tak v Novém ráji bude v čele mé církve.
  Ó, kdybych vám jen mohl ukázat, co je před vámi, vytryskly by vám slzy radosti a rvali byste se k branám. Takže vás prosím, všechny, ignorujte pokusy vás zastavit ve snaze o věčný život. Ignorujte ty, kdo vám tvrdí, že neexistuji. Nevěřte těm, kdo používají mé svaté Slovo, aby vás přesvědčili, že to nejsem Já, kdo k vám hovoří skrze tato poselství.
  Musíte bojovat za všechny, aby vám bylo dáno toto nádherné dědictví, protože nikdo nemá právo upřít jinému toto velké dědictví, které náleží každému, bez ohledu na to, jak zčernalé mohou být jejich duše. Dávám vám tyto nástroje, abyste Mi přivedli duše na celém světě, abychom společně mohli zničit dílo Satana a rychle se přemístili do nového světa.
  Můj pokoj budiž s vámi.
   Váš Ježíš913.                                  Poselství Ježíše ze dne 14. září 2013 v 15:00.

          UČENÍ TEMNOT – VELKÉ ODPADÁNÍ OD BOHA, KTERÉ BUDE PRAMENIT Z LŮNA MÉ CÍRKVE,   SESTOUPÍ JAKO VELKÁ, HUSTÁ MLHA

  Má drahá, milovaná dcero,
Já jsem hlas zprostřed vás, kdo se pokouší být slyšen mezi vůdci, kteří šíří odpadlictví a vládnou ve čtyřech koutech světa.
  U Č E N Í   T E M N O T - velké odpadání od Boha, které bude pramenit z lůna mé církve,   S E S T O U P Í   V E L M I   B R Z Y   J A K O   V E L K Á,   H U S T Á   M L H A   N A   V Š E C H N Y   D Ů V Ě Ř I V É   K Ř E S Ť A N Y.
 Plán na potlačení Pravdy už začal a překroucené verze mého svatého učení budou brzy jasné mnohým z vás. Ale zatímco vymění Pravdu za lži, Duch Svatý povstane proti mým nepřátelům. Mé světlo bude stále viditelné ve všem tom zmatku, který vůdci největšího odpadlictví ze všech přinášejí na svět. Budou neúnavní, dokud se svět nestane pohanským, bez žádné lásky pro Mě, Ježíše Krista.
  Laický svět bude považován za jediný pravý, kde bude každý člověk vybízen k naplnění svých choutek a tužeb. Bude učiněn každý pokus utlumit přítomnost Ducha Svatého. Popřou mé utrpení na kříži a důležitost potřeby získat spásu, i když bude dána každému, kdo se přede Mnou vykoupí a požádá o mou milost. Budou nejen násilně krmit Boží děti lžemi o Mně a mém učení, budou pronásledovat ty, kteří zpochybní tyto lži.
  S těmi, zevnitř církve, kdo vůdce mé církve zpochybní, se bude zacházet nemilosrdně a bez nejmenšího soucitu. Vám, kteří přijmete falešné nauky od těch, co říkají, že reprezentují mou církev, a v srdci poznáte, že nemohou být ode Mne, vám potom pomůžu. Utěším vás, když vás povedu. Nesmíte nikdy popřít Pravdu, nebo podlehnout těm, jejichž touha po moci znamená, že budou lhát v mém jménu, chtějí-li si zachovat dobré jméno u mých nepřátel. Vaše víra bude opravdu zkoušena.
  Přicházím k vám nyní, abych vám přinesl Pravdu, jen proto, že vám bude Pravda odepřena. Až se tak stane, nebude vám dovoleno hlásat Pravdu ostatním duším, které bez ní nedokážou přežít.
  Modlete se o milosrdenství pro vaše vlastní duše a za ty, kteří budou mými nepřáteli uvedeni do smrtelného omylu.
   Váš Ježíš


901.                                     Poselství Ježíše ze dne 2. září 2013 v 18:45.

            NEVÍTE, ŽE JE MI V TOMTO ČASE VZDÁLENÁ CELÁ GENERACE MLADÝCH LIDÍ?

  Má drahá, milovaná dcero,
jak narůstá zloba proti těmto mým proroctvím, daných světu k přípravě vás všech na můj Druhý příchod, věz toto. Tato mise má jeden cíl. Tím je záchrana všech duší – všech, kteří dnes žijí. Nezáleží na tom, jak hrubá je úroveň kritiky vystupňovaná proti tobě, má dcero, protože Já směřuji kupředu, neúnavně, dokud nebude můj úkol dokončen. Žádný člověk Mě nezastaví od záchrany duší, protože rozdupu všechny, kdo si troufnou postavit se Mi do cesty, abych mohl zachránit ty duše, které ztratily mou přízeň.
  Nevíte, že kvůli pohanství, které zachvacuje zemi, a slabosti víry mezi věřícími, je Mi v tento čas vzdálená celá generace mladých lidí? Má mise se soustředí na takto postižené mladé duše, kterým bylo ve většině případů odepřeno jakékoli povědomí o Mě, Ježíši Kristu. Protože je jich tak mnoho, v každém národu, musím je oslovit jakýmkoli způsobem, který co nejlépe získá jejich pozornost.
  Pamatujte, že křesťané mezi vámi, kteří byli od malička živení Slovem Božím, jsou požehnaní. Proto máte povinnost modlit se za ztracenou generaci. Prosím, žádám vás, abyste se modlili za tyto mladé duše tuto modlitbu modlitební kampaně:

                        Modlitba modlitební kampaně (118): Za ztracenou generaci mladých duší

  "Drahý Ježíši, dovolávám se Tvého slitování pro ztracenou generaci mladých duší. Ty, kdo Tě neznají, zahrň darem vidět.
Ty, kdo Tě znají, ale ignorují, přitáhni zpět ke tvému milosrdenství.
  Prosím, dej jim brzy důkaz tvé existence a přiveď je k těm, kteří jim mohou pomoci a povedou je k Pravdě. Naplň jejich mysl a duše touhou po Tobě.
  Pomoz jim rozpoznat prázdnotu, která v nich je, protože necítí tvou přítomnost. Prosím Tě snažně, drahý Pane, neopouštěj je a daruj jim ve své milosti věčný život. Amen."
  Jak toužím oslovit tyto mladé duše a obejmout je svými svatými pažemi, abych jim pošeptal do uší slova útěchy a dal jim pokoj duše. Jsou moji a bez nich by byl Nový ráj bez těch, po kterých prahnu nejvíce. Pomozte Mi je zachránit.
   Váš Ježíš902.                                     Poselství Ježíše ze dne 3. září 2013 v 16:45.

             VÁŠ ŽIVOT JE JEN POUHÝ LETMÝ OKAMŽIK CELÉHO VAŠEHO BYTÍ. JSTE V EXILU.

  Má drahá, milovaná dcero,
mou největší touhou je oslovit všechny lidi po celém světě, kteří Mě vyjmuli ze svých životů, aby se ke Mně vrátili. Mnoho duší, které se nechaly svést představou, že Bůh možná skutečně neexistuje, se rozhodlo zapomenout na Mě, svého milovaného Ježíše. Trápím se pro tyto ubohé, zmatené lidi, protože je vroucně miluji a chybí mi jejich společnost.
  Pokud jste ode Mne zbloudili a je pro vás obtížné skloubit vnímání moderního rychle plynoucího světa s prostou vírou ve Mě, Ježíše Krista, pak Mi dovolte vám pomoci to pochopit. Jste ode Mne odděleni hříchem. Jakmile hřích zkazí vaši duši, snáší se na ni temnota a ta ztěžuje přijetí Božího Světla. Když se to stane, vaše srdce ztvrdne. Pak se zapojí váš intelekt a tehdy chybně uvěříte, že by Bůh nemohl existovat, protože logika říká, že nemůže.
  Váš život je jen pouhý letmý okamžik vašeho bytí. Jste v exilu. Pravda leží v budoucnosti, kdy konečně přijdete domů k Bohu ve svém přirozeném stavu. Vím, jak je těžké pro člověka zůstat mi nablízku, když čelí tolika rozptýlením, pokušením a temnotě na zemi.
  Když cítíte, že nejste schopni vnímat mou přítomnost nebo lásku, chci, abyste se modlili tuto modlitbu modlitební kampaně (119): 
                                                  Cítit Ježíšovu lásku
  "Ježíši pomoz mi, jsem tak zmatený. Mé srdce není schopné se Ti otevřít. Mé oči Tě nedokážou vidět. Má mysl Ti je uzavřena.
Má ústa Ti nedokážou vyslovit slova útěchy. Má duše je zahalena temnotou.
  Prosím, slituj se nade mnou, ubohým hříšníkem. Jsem bezmocný bez tvé přítomnosti.
  Naplň mě svými milostmi, abych měl odvahu oslovit Tě a prosit o tvé slitování.
  Pomoz mi, svému ztracenému učedníku, který Tě miluje, který už ale necítí lásku pohnout své srdce, abych pochopil a přijal pravdu. Amen."
 
  Není lehké být se Mnou v jednotě. Musíte vytrvat, dokud neucítíte moji přítomnost ve své duši. Zavolejte Mě a Já přiběhnu a obejmu vaši ubohou, nešťastnou duši a vezmu vás a povedu vás k vaší věčné spáse. Bez ohledu na vaše činy se nesmíte nikdy bát Mě zavolat. Odpovím každému hříšníkovi, nehledě na to, kdo jsou. Ani jeden jediný z vás není beze skvrny hříchu. Očekávám vaše zavolání.
   Váš Ježíš 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

San Damiano

Daniel, 23. 2. 2016 14:13

Ohladom San Damiana (Piacenza) su tu, v opise, niektore male nepresnosti. V nedelu som sa rozpraval so synom Rosy Quattrini Piergiorgio-m. Jednoduchy pokojny pan je to. Treba tam ist, aby clovek pochopil o co sa jedna.