Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.28 INFORMACE, RADY A POSELSTVÍ Z NEBE LIDEM NA ZEMI Č.9.

        Č.28   INFORMACE, RADY A POSELSTVÍ Z NEBE LIDEM NA ZEMI Č.9.

                                          
                                                       
                                         
                   PANNA MARIA, KRÁLOVNA NEBE I ZEMĚ SESTUPUJE Z NEBE NA ZEMI.

 
                                                 Zjevení 12: Poražený nepřítel.

  A ukázalo se veliké znamení na nebi: Ž E N A   O D Ě N Á   S L U N C E M,  s měsícem pod nohama  a  S  K O R U N O U   D V A N Á C T I   H V Ě Z D   K O L E M   H L A V Y.
  Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina.
  Tu se ukázalo na nebi jiné znamení:  V E L I K Ý   O H N I V Ý   D R A K   s  deseti rohy a sedmi hlavami, a na každé hlavě měl královskou korunu. Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem.
  A drak se postavil před ženu,  A B Y   P O H L T I L   J E J Í   D Í T Ě,  jakmile se narodí. (Herodes vyvraždil děti do věku dvou let v Betlémě, aby Ježíška zahubil.)
  Ona porodila dítě, SYNA,  K T E R Ý   M Á   Ž E L E Z N O U   B E R L O U   P Á S T   V Š E C H N Y   N Á R O D Y;  ale dítě bylo přeneseno k Bohu  a   J E H O   T R Ů N U.
  Žena pak uprchla na poušť,(země bez víry v Boha) kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam   o   n i   bylo postaráno po tisíc dvě stě šedesát dní.(tři a půl roku?)
  A   S T R H L A   S E   B I T V A   N A   N E B I:  Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili a nebylo už pro ně místo v nebi.
  A veliký  D R A K,  T E N   D Á V N Ý   H A D,  zvaný Ďábel a Satan,  K T E R Ý   S V Á D Ě L   C E L Ý   S V Ě T,   b y l   s v r ž e n   n a   z e m   a   s   n í m   i   j e h o   a n d ě l é.
  A slyšel jsem  mocný hlas v nebi:"Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha  i   v l á d a   j e h o   M e s i á š e;  neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili   P R O   K R E V   B E R Á N K O V U  a  pro slovo svého svědectví.  N e m i l o v a l i   s v ů j   ž i v o t   t a k,  aby se zalekli  s m r t i.  Proto jásejte nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte!
  B Ě D A  však zemi i moři,  N E B O Ť   S E S T O U P I L  K  V Á M   Ď Á B E L,  p l n ý   z l o s t i,  protože ví,  jak   m á l o   č a s u   m u   z b ý v á."
  Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna. Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě  r o k   a   d v a   r o k y   a   p o l o v i n u   r o k u. (tři a půl roku soužení)
  Had za ní vychrlil ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji smetl. Ale země přispěchala ženě na pomoc, otevřela ústa a pohltila tu řeku, kterou drak vychrlil.
  D R A K   V   H N Ě V U   V Ů Č I   T É   Ž E N Ě   R O Z P O U T A L   V Á L K U   P R O T I   O S T A T N Í M U   J E J Í M U   P O T O M S T V U (všichni děti Boží - církev),  proti těm,  K D O   Z A C H O V Á V A J Í   P Ř I K Á Z Á N Í  B O Ž Í   a  drží se svědectví Ježíšova.
  A drak se postavil na břeh moře.


                              

                  POSELSTVÍ PANNY MARIE V KÉRIZINEN - FRANCIE,29.KVĚTNA 1948:

  "Blíží se další válka s těžkými následky. Francii bude souzeno, aby byla přepadena a okupována, a právě tehdy bude církev a dobří lidé trpět   p e r z e k u c e m i   ze   s t r a n y   b e z b o ž n ý c h.  Věnujte však konečně pozornost tomu,  O Č   V Á S   Ž Á D Á M,  a  já vás od těchto strašlivých nepřátel ochráním,  N E B O Ť   S E S T U P U J I,  abych vás ušetřila mnoha běd a zmírnila mnoho zla.
  S E S T U P U J I,  abych Francii pozvedla a zachránila. Po jistém čase jí dám velikého vůdce, krále. Tehdy Francie dozná nový vzestup a její duchovní vliv si ve světě získá opět převahu.
  S e s t u p u j i   v š a k   o b z v l á š t ě   K V Ů L I   V A Š I M   D U Š Í M,  kvůli hříšníkům a chci právě prostřednictvím Bretaně, jež mi zůstala nejvěrnější,  o b n o v i t   k ř e s ť a n s k o u   F r a n c i i;  až se navrátí zpět ke Kristu, svou zbožností se opět stane světlem pro pohanské národy.
  Za jistý počet let po válce(2.světové) P R O Ž I J E T E   D A L Š Í,  ale po té se věrní služebníci Kristovi  budou těšit sladkému a spravedlivému míru;  T O   B U D E   V L Á D A   K R I S T O V A  skrze mé Neposkvrněné Srdce.
  P Ř E S T O   T Y T O   V Á L K Y   M O H O U   B Ý T   O D V R Á C E N Y,   N A P R A V Í - L I   S E   S V Ě T  A   V R Á T Í - L I   S E   K   B O H U."
 

                                            POSELSTVÍ V KÉRIZINEN 24.KVĚTNA 1958:

  MARIA PROMLOUVÁ:"Sami víte, že válka nerozřeší žádný problém.(právě vypukla revoluce v Alžíru) A navíc, její účinky nabyly takového rázu, že riskujete nejen  d e s t r u k c i   c i v i l i z a c í,  na něž jste tak hrdi,  A L E   I   S V Ě T S K Ý   K O N E C   L I D S T V A.  Vkládejte tedy svou důvěru   V   B O H A   a  ne  v  lidi.
  Ano, ponechána sama sobě, lidská historie by dokázala dospět jen   K   C E L O S V Ě T O V É M U   Z N I Č E N Í !
  Bylo však  d o   n í   z a s e t o   s e m e n o,   k t e r é   v z k l í č í  mimo časnost a ze kterého vyroste  ú r o d a   p r o   v ě č n o s t. (Boží království) Tváří v tvář nebezpečí   N E P Ř E S T Á V E J T E   D Ů V Ě Ř O V A T,  vždyť jste nablízku   K O N C E   A   D O V R Š E N Í.
  Udeří-li Bůh, je to proto,  ž e   c h c e   O Č I Š Ť O V A T  a  rozdílet velká dobrodiní. Udeří-li silně, je to proto, že je bude chtít rozdílet rychle. Všechny   s t r a s t i,   které se na vás  n a h r n o u,  j s o u  jen prostředky  n á t l a k u,  aby vás přiměly   k   n á v r a t u   k   B o h u   a  aby bylo dosaženo tolik očekávaného, tolik touženého   z a s v ě c e n í   našim dvěma sjednoceným a spojeným  S R D C Í M.
  Neboť všechny naděje zůstávají otevřeny, jestliže ubohý svět,  A B Y   U N I K L  P O T O P Ě   O H N Ě   A   K R V E,  se uteče do našich Božských Srdcí a předloží svá utrpení Otci, připojí je k utrpení jeho Syna, a tak se připojí k věčné modlitbě Slova za  P Ř Í C H O D   S V A T É H O   D U C H A, (opět Druhé Letnice)  jediné konstruktivní síly  proti  D E S T R U K C Í M,  J E Ž   O H R O Ž U J Í   S V Ě T.
  Právě prostřednictvím Svatého Ducha se rozlila ctnost Kristovi krve a jedině jeho sestoupením bude možno z této krve čerpat opravdový užitek. Svatý Duch však  D O S U D   N E S E S T O U P I L,  neboť zaslepenost lidí, tak tělesných, je taková, že by ho ani nedokázali rozpoznat!
  Duch proto   j e d n á   m ý m   p r o s t ř e d n i c t v í m,  neboť  j á   j s e m   j e h o   N e v ě s t o u  a  stala jsem se   r o z d ě l o v a t e l k o u   jeho   m i l o s t í,  tak jak On sám je rozdělovatelem  K r i s t o v ý c h   z á s l u h.
  Má hodina tedy udeřila současně s hodinou mého Syna,  H O D I N A,  J E Ž   P A T Ř Í   S V A T É M U   D U C H U.
  Jeho dílo? - P R O Č I š Ť O V A T   A   P R O M Ě Ň O V A T !  Sděluje se jako  O H E Ň,  vše v mžiku objímající. Och, zázraky, které způsobí, a které už působí, když přeměňuje duše a srdce, když přeměňuje nenávist a pomstychtivost v lásku a milosrdenství, zázraky, které nakonec naplní lidstvo radostí a rozkoší a církev nádherou !"
                                   POSELSTVÍ V KÉRIZINEN Z 18.ÚNORA 1961 !!!
                             (SPECIÁLNÍ PRO PANA ARCIBISKUPA GRAUBNERA:)
 
  MARIA PROMLOUVÁ:"V  Boží církvi existovala proroctví  o d j a k ž i v a.  Starý a Nový zákon jich obsahuje mnoho a jsou důvěryhodná. Ano,  P R O R O C K Ý   D U C H   je  s  katolickou církví   s o u p o d s t a t n ý !
  Nevěříte-li proroctvím a zjevením,  v č e t n ě   m o d e r n í c h,  O D M Í T Á T E   B O H U   P R Á V O   P R O M L O U V A T   A   P R O J E V O V A T   S E !
  Proroctví jsou vždycky  M I L O S T M I,  neboť vás poučují o božských hrozbách a vzápětí vás i utěšují, protože vám dovolují nahlédnout do činnosti Prozřetelnosti. Neoznámil Bůh prostřednictvím svých poslů potopu, požár Sodomy, babylonské zajetí a podobně i zničení Jeruzaléma a rozptýlení židovské rasy?
  Dnes, aby předem ospravedlnil  Ú D E R Y   H N Ě V U   před  Posledním soudem, považuje za nutné,

    A B Y   V Á M   P Ř E D   P Ř Í C H O D E M   V E L K Ý C H   T R E S T Ů   D A L   V Ý S T R A H U !

  Proroctví o neštěstích jsou ovšem vždycky podmíněná, jsou jen otcovskými Božímy hrozbami, jež vás chtějí přimět, abyste se  K   B O H U   P R O S T Ř E D N I C T V Í M   S V A T É   H R Ů Z Y   O P Ě T   N A V R Á T I L I.
  Právě proto byste si, (pane arcibiskupe Graubnere),  š í ř e n í   p r o r o c t v í   m ě l i   v z í t   k   s r d c i,  neboť je to vynikající prostředek ke konverzím, vždyť bázeň z Boha je  p r o   h ř í š n í k y   p o č á t k e m   m o u d r o s t i,   c t n o s t i   a   s p á s y.
  N E C H Ť   S I   O B Z V L Á Š T Ě   K N Ě Ž Í   A   B I S K U P O V É   U V Ě D O M U J Í,  Ž E   J S O U   S T R Á Ž C I   B O Ž Í H O   L I D U   a  poukazování na  B O U Ř I   B O Ž Í    S P R A V E D L N O S T I   B Y   S E   M Ě L O   S T Á T   V Ě C Í   J E J I C H   S V Ě D O M Í. (Pokud jsou ještě svatí a svědomí k nim promlouvá...) Nad bezbožnými národy dřív nebo později určitě propukne, neboť národy nejsou věčné, a proto budou potrestány viditelně zde dole.
  Poddalo se však lidstvo, navzdory  V E L K Ý M   V Ý S T R A H Á M   M I N U L É H O   S T O L E T Í,  více  BOHU?  Je pobožnější a lepší?
 K D E P A K !  A ví-li se přitom - och jak strašné - Ž E   D V Ě   T Ř E T I N Y   L I D S T V A   Ž I J Í   V E   S T A V U   S M R T E L N É H O   H Ř Í C H U,  můžete si být morálně jisti, že se veliký úder dostaví přinejmenším ve formě upřímného a veřejného obrácení;  ovšem za předpokladu, že   B Ů H   N E Z T R A T Í   čekáním   T R P Ě L I V O S T   A   Ž E   V Á M   P O S K Y T N E   Č A S   K   P O K Á N Í,  jako některým umírajícím. (proto se za ně máme modlit korunku Božího Milosrdenství)
  Neváhejte  proto:  N E B E S K É   V Ý S T R A H Y   B E R T E   S E   V Š Í   V Á Ž N O S T Í,  O D P O V Í D A J Í C Í   B O Ž S K É M U   P O S E L S T V Í.  Čtěte je pozorně,  R O Z Š I Ř U J T E   J E   K O L E M   S E B E  s  takovým zaujetím a oddaností, aby se duše vzrušily a  v y s t o u p i l y   z e   s v é  l e t a r g i e   a   S T A L Y  S E   L E P Š Í M I,  T Ř E B A  I   S V A T Ý M I."144.                                Poselství Ježíše ze dne 20. července 2011 v 23:00.

                         NYNÍ JSTE VE STŘEDU SOUDU – DRUHÁ POLOVINA ROKU 2012.

  Má dcero,
ty jsi, jak sama víš, ta nejneuvěřitelnější vizionářka, protože ti chybí znalost svatých věcí. Přesto jsi vyvoleným poslem.   Musíš pochopit, že nebudeš schopná bránit má poselství s jakoukoliv skutečnou autoritou, takže proto mlč, budeš-li vyzvána, abys vysvětlovala má poselství.
  Budeš provokována a vyzývána, aby ses angažovala v náboženských a zejména v eschatologických sporech, avšak nesmíš v nich nadále odpovídat, ani podávat své vlastní výklady daných otázek. Protože tak budeš jednat, nebudou tě mít rádi. Mezi mými následovníky, zejména mezi teology a těmi, kteří studovali Písmo po celý svůj život, vyvstane duchovní žárlivost. Takže buď mlčenlivá, neboť nemáš znalosti a jak už jsem ti řekl dříve, ani autoritu, abys to dělala.
  Jednoduše následuj mé instrukce a nechej si je pro sebe. Všemi prostředky reaguj na prosby modliteb a pomáhej shromažďovat mé následovníky a stoupence, kteří se zavázali podporovat toto dílo.
  Čas je už teď krátký. V Š E C H N O   S E   S T A N E   R Y C H L E.   Výstraha se již velmi přiblížila a tak už nezbývá mnoho času modlit se za ty nebohé duše, jež budou ztraceny. Když se budete modlit růženec Božího Milosrdenství, který je zasvěcen takovým duším, mnoho miliónů duší bude zachráněno.
  Vy jste teď, mé děti,  u p r o s t ř e d   t o h o,   co je zváno  S O U D E M,  jak bylo předpověděno v mé svaté Knize. Druhá část Velkého soudu začne, jak jsem již řekl, před koncem roku 2012. Nemíním v tobě vzbudit strach, Má dcero, ale uvědom si, že je naléhavé, aby se mé děti modlily za mou pomoc.
  Už díky modlitbám mých vizionářů po celém světě, se moc Nového světového řádu, hnaná zednářskými silami, začíná rozmělňovat a trhat před vašima očima. Mnoho z těchto globálních organizací, hladových po moci, bude sraženo na kolena v pokoře, až se budou odpovídat nejenom Bohu Otci za svou zkaženost, ale i těm, jimž jsou odpovědní tady na zemi.
  Pozoruj, jak shluky mocných skupin se snaží předstihnout jedna druhou, zakrýt své vlastní hříchy a skrýt pravdu před vysoce postavenými lidmi, jichž se bojí. Mé děti, toto dokáže přinést modlitba. Bůh Otec nyní udeří, aby potrestal tyto lidi dříve, než budou moci uskutečnit svůj ďábelský plán, jejž připravují, aby ovládli mé děti.
  Je to bolestivý čas, děti, neboť   S A T A N Ů V   V L I V   N I K D Y   N E B Y L   T A K   S I L N Ý,   J A K O   V   P O S L E D N Í C H   D N E C H   J E H O   V L Á D Y   N A   Z E M I !   Bojujte s jeho ďábelskými způsoby – všichni z vás.   Jen se podívejte na zmatek, který způsobuje, když obrací bratra proti bratru, zemi proti zemi,   V Y T V Á Ř Í   N E N Á V I S T   mezi vámi všemi  A  vzájemnou  N E Ú C T U   K   Ž I V O T U   V Š E C H.   A pak, je to čirá nenávist, kterou vštěpuje mým dětem ke Mně, jejich milovanému Spasiteli. Nenávist, kterou rozdmychává proti mému Otci, dosáhla epidemických rozměrů. Nejsilnější formou nenávisti vrženou proti mému Otci je to, že  Č L O V Ě K   P O P Í R Á,   Ž E   O N   E X I S T U J E !
  Jakou trýzeň musíte cítit, děti, když musíte čelit dnešnímu světu. Nikdo nemůže přejít bez povšimnutí hluboký znepokojující neklid podněcovaný  S A T A N E M   A   M I L I Ó N Y   J E H O   D É M O N Ů,  kteří pronikli celým světem. Moje láska vám bude nyní dokázána, vám všem.
  Díky mému Varování přijdu ještě jednou, abych vás zachránil milosrdenstvím Boha Otce. Věřte ve Mě a v mého Věčného Otce a nemusíte se ničeho obávat. Když budete lhostejní vůči tomu, co se děje, pak se vám nepodaří náležitě se připravit.
   Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus
428.                              Poselství Panny Marie ze dne 12. května 2012 v 10:00.                             

                                    DĚTI, JDĚTE A OTEVŘETE SVÉ OČI A POSLOUCHEJTE,
                ZKOUMEJTE A ZVAŽUJTE VŠECHNO, CO SE VÁM PŘEDKLÁDÁ V BOŽÍM JMÉNU.

  Mé dítě, musím varovat Boží děti, aby teď otevřely své oči, když se řev Satana a jeho démonů stává hlasitějším a jejich intenzivní křik proniká do nebe.
  Podívejte se kolem sebe, a co vidíte?  Neklid, hádky, beznaděj a boj. A to všechno zažehnuto zlými duchy obklopujícími lidstvo.
  Jsou uvolněni z pekla a jejich počet je veliký. Ani na okamžik nepolevují ve své ukrutnosti, kterou ve své nenávisti chrlí na všechny Boží děti.
  Když můj Otec, Bůh Nejvyšší, stvořil lidstvo a vesmír, tito padlí andělé byli zachváceni žárlivostí. Jejich pýcha a odpor vedly k jejich pádu a byli uvrženi do pekla.
  Vedeni Satanem, jejich nenávist se projevila, když jsem přivedla na svět Syna člověka, Spasitele světa. Jejich nenávist vůči mně přesahuje všechno, co je lidstvu známo.
  Když jsem se stala  K r á l o v n o u   v š e c h   a n d ě l ů,   vyvolalo to u nich rozrušení. Pochopili, že už nebude návratu do této Boží hierarchie.
  Aby zranili Boha, mého milovaného Otce,  C H T Ě J Í   Z N I Č I T   T O,   C O   J E   B L Í Z K O   J E H O   S R D C I -  J E H O   D R A H É   M I L O V A N É   D Ě T I !   Kradou duše tím, že pokoušejí jeho děti, aby je svedli k hříchu.
  Můj Otec už nebude tolerovat tuto zkaženost a blíží se čas, kdy tito padlí andělé budou konečně vrženi do pece ohnivé. Oni to vědí.
  Pod vedením Satana zintenzivňují nyní své plány a každou vteřinu dne způsobují ve světě spoušť.
  Boží děti musí vědět, že v jejich plánu je polapit cokoliv, co je drahé Bohu, Všemohoucímu Otci.
  To je důvod, že jejich   P R V O Ř A D Ý M   C Í L E M   J E   J E H O   S V A T Á   C Í R K E V.
  Když proniknou do Božích církví, tak  P R O N I K N O U   I   D O   B O Ž Í C H   D Ě T Í.
  Probuďte se, děti a pozorujte, co se děje před vašima očima.  M U S Í T E   B Ý T   S T Á L E   B D Ě L É !
  Modlete se, modlete se, modlete se, abyste byly požehnané milostmi a rozpoznaly zlo, když je vám předkládáno jako část Božích plánů, i když tomu tak není.
  Bude třeba,  A B Y S T E   M Ě L Y   S I L N O U   V Í R U   A   P Ř I J A L Y   P R A V D U   O B S A Ž E N O U   V   T Ě C H T O   P O S E L S T V Í C H   Z   N E B E S   a  mohly tak stát na pravdivé cestě   K   V Ě Č N É M U   Ž I V O T U.
  Věčný život musíte přivítat a nikdy nesmí být odmítnut kvůli falešným slibům. Tyto falešné sliby jsou v tomto čase předkládány světu těmi, kteří vedou vaše národy a mohou být ovlivněni králem lží.
  Děti, jděte a otevřete své oči a poslouchejte, zkoumejte a zvažujte všechno, co se vám předkládá v Božím jménu.
   Vaše milovaná Královna pokoje Matka Spásy
                                     ZJEVENÍ V AMSTERODAMU IDĚ PEEDERMANOVÉ.

  11.února 1951. Jasné, oslňující světlo předcházelo před Paní. Přišla a řekla::
   "JSEM   P A N Í,   M A R I A,   M A T K A   V Š E C H   N Á R O D Ů.  Můžeš říci: PANÍ VŠECH NÁRODŮ nebo Matka všech národů, jež PŮVODNĚ BYLA MARIA.
  Přicházím dnes, v tento určitý den, abych ti řekla, že chci být známa právě takto. Děti lidí všech národností  v  o n e n   d e n   n a   k o n c i   ú č t o v á n í   B U D O U   J E D N O."
  Pronikavě na mne pohlédla a řekla:"Celý svět je ve varu; nejhorší však na tom je, že lidé tohoto světa jsou podněcováni, aby všechno zpřevraceli."
  Pak se zeměkoule pod jejíma nohama začala otáčet. Vypadalo to, jakoby Paní kráčela po světě. A zrovna jsme byly nad Itálií. Vatikán. Papež. Kolem papeže plno kardinálů a biskupů.
  Paní říká:"Pohleď; TO JSOU BISKUPOVÉ ZE  V Š E C H   Z E M Í."
  A před papežem náhle leží tlustá kniha. "Poslouchej dobře, mé dítě," říká Paní, "už dochází ke změnám. Další jsou připravovány. Mezitím chci přinést od Syna poselství. - Doktrína je správná,  Z Á K O N Y  by však měly být změněny. Říkám ti to dnes, protože svět je v zajetí velkého zmatku. Už se neví, na kterou stranu se obrátit. P R Á V Ě   P R O T O   M Ě  S Y N   P O V Ě Ř I L   P O S E L S T V Í M."
  Náhle se přede mnou objevuje veliký kříž. Hledím na něho a v tom mě sevřou hrozné, nesnesitelné bolesti. Svaly paží se mi tak stahují, že se mi sevřou ruce se zaťatými pěstmi. Má hlava jakoby se mi chtěla v okamžiku rozletět. Lomcuje mnou horečka. Tolik bolesti už nemohu vydržet.(utrpení Kristovo na kříži) Pláču a prosím Paní, aby mi v mém utrpení ulehčila. Ještě okamžik přetrvává, pak všechna bolest zmizí.
  "N E C H Ť   S E   V Š I C H N I   N A V R Á T Í   Z P Ě T   K E   K Ř Í Ž I,  teprve potom opět zavládne mír a klid."
  Kříž je stále zde vztyčen. Paní říká:"Opakuj po mně před křížem tuto modlitbu:

  PANE JEŽÍŠI KRISTE, SYNU OTCE, ROZLEJ TEĎ SVÉHO DUCHA PO ZEMI.
  ZABYDLI SVATÉHO DUCHA V SRDCÍCH VŠECH NÁRODŮ, ABY BYLY   C H R Á N Ě N Y   P Ř E D   Z K A Ž E N Í M,   P O H R O M A M I   A   V Á L K O U.
  NECHŤ PANÍ VŠECH NÁRODŮ, KTERÁ BYLA MARIÍ, JE NAŠÍ ZASTÁNKYNÍ. AMEN."
 
  A opakovala jsem před křížem všechna slova modlitby tak, jak je Paní vyslovovala. A teď ta slova vidím napsaná velikými písmeny.
  "Mé dítě, modlitba je tak jednoduchá a tak krátká, že ji každý může říci ve svém jazyku   p ř e d   s v ý m   k ř í ž e m.  A kdo nemá kříž, ať ji říká sám před sebou.
  V tento den přináším takovéto poselství: Právě teď přicházím říci, že   C H C I   Z A C H R A Ň O V A T   D U Š E.
  K É Ž   B Y S T E   N A   T O M T O   V E L I K É M   D Í L E   V Š I C H N I   S P O L U P R A C O V A L I !
  Ach, kdyby to každé lidské dítě chtělo napodobit!"
  Paní zvedá prst:"Především v tom, v čem spočívá   p r v n í   z á k l a d n í   p ř e d p i s (desatera): L Á S K A !"
  A slovo "Láska" se okamžitě objevilo utvořeno z velkých písmen. "Nechť tedy začínají tímto." A Paní dodává:"Malí tohoto světa řeknou, co můžeme, my ostatní, změnit, když všechno pochází od velkých? Malým odpovídám: M I L U J T E   S E   M E Z I   S E B O U,  chovejte se k sobě  s e   v š e m o ž n o u   n ě h o u,  a velcí už nebudou mít příležitost, aby činili zlo.
  Utíkejte se ke   s v é m u   k ř í ž i;  Ř Í K E J T E   M O D L I T B U,  jíž jsem vás naučila, a  Syn vás  v y s l y š í.
  O P Ě T   P Ř I J D O U   V E L I K É   P Ř Í R O D N Í   P O H R O M Y !
  V E L C Í   T O H O T O   S V Ě T A   B U D O U   D Á L   P O K R A Č O V A T   V E   S V Ý C H   S P O R E C H !
  Lidé budou hledat východisko na všech stranách.  M Y S L I   N A   P R O R O K Y.  Hledej a pros opravdového  D u c h a    S v a t é h o,  jen jeho samotného.
  Co se v tu chvíli odehrává,  je  ideologická   V Á L K A  -  V Á L K A   O   D U C H A.   Už se nejedná o konflikty mezi národy a rasami,  ale  O   B O J   D U C H A !  Rozuměj tomu dobře."


  4.března 1951: Objevilo se zářivé světlo. Ze středu světla bylo slyšet hlas:"Jsem opět zde." A viděla jsem Paní, vztyčenou  ve světle. Řekla: "Dívej se dobře a poslouchej, co ti řeknu. Mé dítě, prosím tě o to, sděl moje poselství. Vtento čas nechci nic jiného, než aby byla známa vůle mého Syna. Rozuměj dobře: ty sama jsi jen nástrojem."
  A Paní přichází přede mne, aby se jakoby dobře ukázala. Říká: "Pohleď na můj obraz. Dobře si ho prohlédni. Nuže, všechno si to uchovej v paměti. Pohleď: Stojím na zeměkouli. Mé nohy jsou na ní pevně postaveny. Jasně rozeznáváš mé ruce, obličej, vlasy a závoj, ale všechno ostatní je mlhavé. Povšimni si dobře toho, co přečnívá nad mou hlavou a po každé straně ve výšce mých ramen." Říkám: "To je kříž." Vidím, že po obou stranách přesahují vodorovná ramena a nad hlavou svislé břevno. Paní říká: "Viděla jsi dobře. Ukázala jsem ti, že má hlava, ruce a nohy se podobají lidským. Zbytek: T O   J E   D U C H.
  Dáš dělat tento obraz.  B U D E Š   H O   R O Z Š I Ř O V A T   S P O L U   S   M O D L I T B O U,  kterou jsem ti dala. Takové je dnes moje přání. Nechť je modlitba přeložena do mnoha jazyků. To jako odpověď tvému zpovědníkovi. Mé dítě, trvám na tom:  J E   N U T N É,  A B Y   B Y L O   T O T O   V Š E C H N O   U Č I N Ě N O.  Je velmi důležité, aby sis v tom ty, dítě lidí,  N E N E C H A L A   N I K Ý M   Z A B R A Ň O V A T !  Bude ti dána síla, jež ti umožní, abys vytrvala."
  Říkám "Já se však cítím tak slabá. A pak, uvěří mi?"  Paní řekla: "výslovně tě žádám, abys učinila jen to, co jsem ti řekla. Nepožaduji nic jiného. Ale přeji si, aby to bylo vykonáno. Ty, dítě lidí, význam toho všeho nepochopíš. I toto řekni svému rádci.
  C H C I   B Ý T   P A N Í   V Š E C H   N Á R O D Ů.  Chci  to   V   T O M T O   Č A S E !  Právě proto žádám, aby modlitba s obrazem byla rozšířena v nejběžnějších jazycích a aby  B Y L A   Ř Í K Á N A   K A Ž D O D E N N Ě !  A ty se neboj."
  Paní se odmlčí, stojí nehnutě, Vidím nad ní všechno s velkou jasností. A nyní opět hovoří: "Řeknu ti, proč se představuji v této podobě: J S E M   P A N Í   S T O J Í C Í   P Ř E D   K Ř Í Ž E M.  Hlava, ruce a nohy jsou podobné lidským; zbytek těla je však svědectvím Ducha. Protože Syn přišel z Otcovy vůle a

   P R O T O Ž E   J E   T O   D U C H,   K D O   M Á   P Ř I J Í T   N A   S V Ě T. (OHLÁŠENÉ  D R U H É  L E T N I C E !)

  A já přicházím, abyste se za to  m o d l i l i.  Stojím na zeměkouli,  N E B O Ť   S E   T O   T Ý K Á   C E L É H O   S V Ě T A."


  31.května 1951. Paní je zde. Říká: "Přicházím, zde stojím a je to proto, abych ti řekla, že chci být Maria, Paní všech národů. Pohleď a viz: Stojím vzpřímená před křížem Spasitelovým: má hlava, mé ruce, mé nohy jako u člověka, Syna člověka, mé tělo příslušející k řádu Ducha.
  Mé nohy  J S O U   P E V N Ě   P O L O Ž E N Y   N A   Z E M I,  protože Otec a Syn mě chce v této době   P O S L A T   D O   S V Ě T A   v  hodnosti  SPOLUVYKUPITELKY,  PROSTŘEDNICE  A  ZASTÁNKYNĚ. Toto bude předmětem nového a posledního mariánského dogmatu. Dogmatu bude předcházet obraz. O dogma bude vedeno mnoho sporů - ale BUDE PROHLÁŠENO.
  Trvala jsem na těchto věcech, protože je třeba, aby byly jasně definovány; vracím se k nim ještě jednou, abys je TY SAMA mohla sdělit svému zpovědníku a teologům.
  Teď pozoruj a sděluj, co vidíš: jsou to poslední pokyny, jež ti dávám ve věci obrazu. Dívej se dobře. Stojím na zeměkouli. Myslela jsi, mé dítě, že kolem zeměkoule vidíš oblaka. Teď se dobře dívej, abych ti je mohla ukázat."  A já vidím, jak se z oblaků stávají ovce. Vpravo, vlevo, obklopujíce zeměkouli, jako by vystupovaly z hlubin. Tu a tam vidím mezi bílými ovečkami přimíchány i ovečky černé. U zeměkoule leží jehňátka. Ovce přibíhají; některé se přibližují, pasouce se při tom, většina však zvedá hlavu a upřeně hledí na Paní a kříž. Hledí i ty ležící se vztyčenými hlavami.
  "Mé dítě, musíš si vtisknout tento obraz do paměti, abys ho mohla věrně sdělit dál. Stádo oveček  p ř e d s t a v u j e   n á r o d y   c e l é h o    s v ě t a,  které nenajdou odpočinek, dokud neulehnou a nebudou  m í r u m i l o v n ě   p a t ř i t   n a   k ř í ž,  centrální bod tohoto světa. A teď pohleď na mé ruce a přesvědči se, co vidíš?"  A vidím, že uprostřed Paniných dlaní jako by byly rány, z nichž vyzařují   t ř i   p a p r s k y,  a ty paprsky   z a s a h u j í   o v c e.  Paní se usmívá. Říká: "Ty tři paprsky jsou paprsky  M I L O S T I,   S P Á S Y   A   M Í R U.
  Prostřednictvím milosti mého Pána a Mistra,  Otce  z  lásky  k  lidstvu   P O S L A L   N A   Z E M  svého  jediného  Syna,   S P A S I T E L E.
  O B A   D V A   C H T Ě J Í   S E S L A T   S V A T É H O   A   P R A V É H O   D U C H A.  Jedině ON může přinést mír. Tedy:  MILOST - SPÁSA - MÍR.
  Otec a Syn chtějí  V   T O M T O   Č A S E  poslat Marii, Paní všech národů, jako  SPOLUVYKUPITELKU, PROSTŘEDNICI A ZASTÁNKYNI.
  Teď jsi tedy o významu obrazu poučena zcela přesně. Obraz je takto úplný. Ty, mé dítě, jsi nástrojem, pouhým nástrojem určeným ke sdělení těchto věcí. Pečuj velmi o to, aby modliba - J E   K R Á T K Á,   Z A T O   V Š A K   M O C N Á - žádající o seslání Pravého a Svatého ducha,  b y l a   r o z š í ř e n a   c o   n e j r y c h l e j i !

  Opakuj po mně před křížem tuto modlitbu:
  PANE JEŽÍŠI KRISTE, SYNU OTCE, ROZLEJ TEĎ SVÉHO DUCHA PO ZEMI.
  DEJ, AŤ DUCH SVATÝ PŘEBÝVÁ V SRDCÍCH VŠECH NÁRODŮ, ABY BYLY CHRÁNĚNY PŘED ZKAŽENÍM, POHROMAMI A VÁLKOU.
  NECHŤ PANÍ VŠECH NÁRODŮ, KTERÁ BYLA MARIÍ, JE NAŠÍ ZASTÁNKYNÍ. AMEN.

  Řekni svému rádci a všem,  kdo   s p o l u p r a c u j í   n a   t o m t o   d í l e,  ž e   s l i b u j i   u d í l e t   m i l o s t i   d u š í m   a   t ě l ů m   v š e c h,  kdo v souladu se Synovou vůlí, modlíce se před obrazem,  b u d o u   p r o s i t   M a r i i,   P a n í   v š e c h   n á r o d ů.
  Nepovažuj tyto věci za záležitost místního významu, neboť jsem PANÍ  V Š E C H  NÁRODŮ. Obraz bude putovat od národa k národu, od města k městu.  C Í L E M   J E   D Í L O   S P Á S Y.(Já už se ji modlím deset let každý den, co mi ji někdo dal.)
  Nyní se obracím na tvého rádce a na další spolupracovníky: U V Ě D O M T E   S I   S V O J I   P O V I N N O S T   A   N E V Á H E J T E   P O D N I K N O U T,   C O   Ž Á D Á M !
  Opakuji, slibuji, že každého, kdo činí mou vůli, jež  j e   v ů l í   O t c o v o u,   O C H R Á N Í M   V  N O U Z I   D U C H O V N Í   N E B O   T Ě L E S N É."
  Paní se odmlčí, hledí do dály a opět mluví: "Vy teologové, nebudete mít žádných obtíží, uvážíte-li, že Pán a Mistr předurčil Paní k oběti. Neboť už tehdy byl připraven meč. Už tehdy bylo ostří meče namířeno  n a   M a t č i n o   S r d c e.  Toto říkám, abych ukázala, že jsem vždycky na cestě  d u c h o v n í h o   i   t ě l e s n é h o   u t r p e n í   s v é h o   S y n a   p ř e d c h á z e l a.
  A teď se obracím  K  Ž E N Á M  tohoto světa: Ženy, víte, co znamená být ženou? To znamená: O B Ě T O V A T! Odhoďte proto všechen egoismus a všechnu marnivost. Snažte se vést k centrálnímu bodu,  K E   K Ř Í Ž I,  V Š E C H N Y   D Ě T I   A   V Š E C H N Y,   K D O   S E   T O U L A J Í   P O   S V Ě T Ě,  sbírajíce to i ono.  O B Ě T U J T E   S E  přece se mnou i vy.
  A teď se obracím   K   M U Ž Ů M  tohoto světa a říkám: Muži, od vás musí přicházet  s í l a   a   v ů l e   v é s t   k   J E D I N É M U   K R Á L I   tohoto světa, k Pánu Ježíši Kristu.
  A ty, mé dítě, ty víš, co moje poselství znamená pro svět, neboť jsem ti to vysvětlila. Jednej tedy tak, podporována svým rádcem a ostatními, aby se toto poselství dostalo do světa. Toto žádám pro tuto chvíli, neboť je třeba, abych byla uznána za Paní všech národů. Jednej patřičně a  u ž i j   k   t o m u   m o d e r n í c h   p r o s t ř e d k ů."
  A zatímco se vidění ztrácí, slyším hlas, který ještě říká:                     
                         "T E N T O   Č A S   J E   N A Š Í M   Č A S E M !"

  31.května 1955. (Zjevení se výjimečně odehrává při mši svaté v kostele sv, Tomáše v Amsterodamu.)
  "Přicházím a všechny národy vyzývám,  A B Y   B Y L Y   N A   S T R Á Ž I.  Satan bude  n y n í   v y h n á n !
  N Á R O D Y,  S T Ř E S T E   S E   F A L E Š N Ý C H   P R O R O K Ů !
  Řekla jsem: Opět přijdu a bude to veřejně. Nuže, národy, tento nástroj (vizionářka) naslouchá Paninu hlasu, aby její slova mohla být sdělena.
  Ne, Satan  n e n í   v y h n á n.  TEĎ  PANÍ  VŠECH  NÁRODŮ  D O S T A L A   M O C,  A B Y   P Ř I Š L A   A   S A T A N A   V Y H N A L A.  Paní přichází a je to proto,  A B Y   O H L Á S I L A   D U C H A   S V A T É H O. (opět druhé letnice)
  T E Ď,  a právě   J E D I N Ě   T E Ď,  M Á  S V A T Ý   D U C H   P Ř I J Í T   N A   T U T O   Z E M !
  Modlete se mou modlitbu, molitbu, již jsem dala světu.
  Každý den, v každém okamžiku myslete na modlitbu, již Paní všech národů  D A L A   V   T O M T O   Č A S E   světu.
  Ach, jak mocná je vláda Satanova! Jen Bůh to ví! Ano, vám, všem národům,  p o s í l á   s v o u   M a t k u,  Paní všech národů.  T E Ď   JI  POSÍLÁ.
  P A N Í   N A D   S A T A N E M   Z V Í T Ě Z Í,  J A K   B Y L O   P Ř E D P O V Ě Z E N O.  P O L O Ž Í   S V É   N O H Y   N A   H L A V U   S A T A N O V U.
  Chystá se příchod  v e l k ý c h   u d á l o s t í.  Vy, mladí, budete svědky velikých změn; říká vám to Paní všech národů. Ochrání vás. Bude mezi vámi v ten čas (v Medjugorji)... V tomto čase, na tomto světě, jako Paní všech národů.
  Nyní přichází čas velkých vynálezů. Některé budou tak udivovat, že pastýři z toho budou zmateni. Budou říkat: Už tomu nerozumíme! Vy se však rozpomeňte na slova, která Paní 31.května pronesla:
    O T E C   V Š E C H N O   V Í   A   V Š E C H N O   D O V O L U J E,   C O   N A   T E N T O   S V Ě T   P Ř I J D E !
  Svatý Duch je blíže než kdy jindy, vězte to!  A  přesto  Svatý  Duch   p ř i j d e   j e n   t e h d y,  B U D E T E - L I   S E  Z A  T O   M O D L I T.
  Byl už od samého počátku.  A L E   T E Ď   P Ř I Š E L   Č A S.
  sVĚT NEVÍ, KAM ANI JAK SE ŘÍDIT. Nuže národy, mějte důvěru ve svou Matku. Copak někdy své děti opustila? Má moc, aby přišla s novým titulem:  SPOLUVYKUPITELKA,  PROSTŘEDNICE  A  ZASTÁNKYNĚ.
  Až začne po Svatém Otci požadovat toto dogma, tehdy Paní splní svůj slib a přijde opravdový mír. Národy, tímto  OPRAVDOVÝM MÍREM  je  V L Á D A   B O Ž Í. (tisícileté království Boží v Novém ráji) Je blíže než kdy jindy. Rozumějte dobře těmto slovům. Je to opravdu a pravdivě Matka, Paní všech Národů, kdo vám to říká.
  A teď vás napomínám: N E N A S L O U C H E J T E   F A L E Š N Ý M   P R O R O K Ů M,(nový papež)  ale poslouchejte své pastýře, své svaté. Poslouchejte hlas svého svědomí - P O S L O U C H E J T E   N E J V Y Š Š Í   B Y T O S T. Mluvím-li takto, je to pro ty, kteří nejsou z  o p r a v d o v é   c í r k v e.
  Vy, lidé římské církve, uvědomte si svoje  VELIKÉ,  V E L I K É   Š T Ě S T Í !  Uvědomte si, co to znamená,  N Á L E Ž E T   Ř Í M S K É   C Í R K V I.  Ale jednáte tak, jak by bylo zapotřebí?
  Řekla jsem: Paní příjde a bude mluvit ke svým apoštolům. Národy, Paní se nejdříve obrací na vás. Podporujte své apoštoly a nestěžujte jim úkol. P Ř I V E Ď T E   A   Z A S V Ě Ť T E   S V É   D Ě T I   P Á N U.(nechte je pokřtít)
  Apoštolové Pána Ježíše Krista, vaše Paní vám rozumí. Vaše Paní bude vaší ochranou. Proste v jejím jméně Otce, Syna i Ducha Svatého; DUCH teď přijde dřív než kdy jindy.
  Boží Království je blíž než kdy jindy. Lidé, uvědomujete si, co ta slova znamenají?  LIDÉ, UVĚDOMUJETE SI,  Ž E   J S T E   O D P O V Ě D N I !!!
  Vůdcové tohoto světa,  n e o k l a m á v e j t e   s v o j e   d ě t i !  Jste  O D P O V Ě D N I   P Ř E D   S V Ý M   P Á N E M   J E Ž Í Š E M   K R I S T E M !"  A přitakávajíc opakuje: "J S T E   O D P O V Ě D N I !"
  "Před chvílí jsem řekla: U S K U T E Č N Í   S E   Z N E P O K O J U J Í C Í   V Y N Á L E Z Y.(ATOMOVÉ BOMBY, BIOZBRANĚ, ČIPY, SATELITY) B Ů H   T O   D O V O L Í. Vy, národy, můžete učinit, aby to nebylo ke zlému.
  Národy, prosím vás o to,  P A N Í   V Á S   O   T O   P R O S Í,  poslouchejte dobře! Matka Boží vás ještě  N I K D Y   T A K T O   N E P R O S I L A"...Odmlčela se, jako by chtěla dát více síly do slov, co pronese: "Národy, abyste nedospěly až k oněm znepokojujícím věcem, P A N Í   V Á S   P R O S Í   N Y N Í,  DNES:  VZÝVEJTE OTCE I SYNA I DUCHA SVATÉHO, aby  ochraňoval svůj lid, aby znovu vytvořil jednotu svého lidu.
  Právě jednoty musí dosáhnout jeho lid. Jednota a nad jednotou Paní všech Národů. Jediné společenství národů. Trvám na těchto slovech: J E D I N É   S P O L E Č E N S T V Í.  M Y S L E T E   N A   B U D O U C N O S T !  (Jo, národy se spojily, ale pod Satana - Nový Světový Řád - proto Panna Maria tak zoufale tenkrát naléhala!)
  Rozumějte, proč v ten veliký den chci přijít. Ten veliký den vyvolil pro Paní všech národů sám Bůh. Neboť právě Ona obdržela tu moc, sjednotit své národy do jednoho jediného velikého společenství, právě k tomu by tento čas a tento svět měly směřovat, jak jsem už mnohokrát oznámila.
  Tento čas jsem oznamovala neustále, i když zastřeně; nuže, národy  T E N T O   Č A S  P Ř I Š E L !
  Satan není dosud vyhnán. Národy římské církve, TENTO ÚKOL PŘIPADÁ VÁM.  V A Š E   S V Á T O S T I   D O S U D   E X I S T U J Í:  Rozpomeňte se na ně!
  Především však se snažte uskutečňovat jednotu mezi národy, právě  T O   V Á M   P A N Í   D N E S   P Ř I Š L A   Ř Í C I.
  N E Z A P O M E N E M E   N A   V Á S.  V této chvíli ještě nepochopíte docela význam těchto slov. Řekla jsem vám, že v mých slovech   J S O U   Z A P E Č E T Ě N A   Z N A M E N Í.  Vaše Matka vás utěší.
  Až nastane  Č A S  Pána Ježíše Krista, přesvědčíte se,  že  f a l e š n í   p r o r o c i,   v á l k a,   n e s o u l a d,   h á d k y   se  vytratí a zmizí. Ten čas už přijde brzo. Právě to vám oznamuje Paní všech národů."  Paní zmizela.


  31.května 1959. Náhle se něco stalo, co mi způsobilo veliký úlek. Byli jsme v místnosti s oknem vedoucím na Wandelweg. Vykřikla jsem ukazujíc na nebe: "Och, pohleďte...tam!" Bylo tam světlo, ale tak intenzívní, že nebylo možné do něho pohlédnout. Zaclonila jsem si oči rukama. Přesto, jakoby přinucena, jsem se podívala.. A  B Y L O   T O,   J A K O B Y   S E   O B L O H A   R O Z T R H L A...Ano, to je ono - T R H L I N A.  A v této nebeské trhlině náhle Paní! Byla obklopena slávou přímo oslňující. Dosud nikdy jsem ji tak neviděla, nevýslovně nebeskou, důstojnou, oslavenou. Naše ubohá slova jsou bezmocná, mají-li popsat tolik nádhery!
  Neviděla jsem ani ovce, ani zeměkouli, ani kříž. Uprostřed této nesmírné slávy byla Paní sama. Pojednou jsem byla nutkána, abych pohlédla na její hlavu. A spatřila jsem korunu. Až do této chvíle se mi dosud Paní nikdy nezjevila korunována. Byla to koruna, opravdová koruna, ale její diamanty a zlato byly ze samého světla.. Ostatně Paní byla celá tak zářivá a opakuji, tak slavnostní a tak nebeská - což je vše, co o tom dokáži říci.
  Za touto vizí nádhery obloha: obvyklá obloha, jasná a modrá. A dole: zeměkoule, horní část zeměkoule.  Z E M Ě K O U L E   B Y L A   Č E R N Á !
  Paní potřásá hlavou a hrozí prstem na znamení nesouhlasu a výstrahy proti tomuto tak   č e r n é m u   s v ě t u.  Slyším:
 "Č I Ň T E   P O K Á N Í !"
  Pak se udála zvláštní věc. Z temné zeměkoule se ve velikém počtu vynořily lidské hlavy. A z hlubin pozvolna vystupovali lidé všeho druhu. A tu jsem náhle viděla, jak jsou všichni shromážděni na povrchu zeměkoule. A říkala jsem si, pozorujíc to: Jak je to možné, že je tolik odlišností, tolik ras mezi lidmi!
  Pak Paní nad všemi těmi zástupy roztáhla ruce, jako by jim žehnala. Smutek zmizel z její tváře. Slyšela jsem: "Veřejně Ho odproste." Paní náhle zmizela a na jejím místě se najednou objevila nesmírná hostie.  O B R O V S K Á   H O S T I E,  z  nekvašeného chleba, podobná těm, jež vídáme v kostele.
  Potom před hosii předstoupil kalich. Byl z překrásného zlata. Kalich se ke mně převrhl. Vyprýštila z něho záplava krve.
  Z Á P L A V Y   K R V E. Krev se rozlila po zeměkouli a tekla po zemi. To všechno trvalo dosti dlouhou dobu. A krev tekla nepřetržitými proudy. Zmocnila se mě hrůza.
  Náhle vidění zmizelo, či spíše se přeměnilo ve vidění jediné svaté hostie, ale tak zářícím světlem, že jsem si musela znovu zaclonit rukama oči. I tentokrát jsem však musela pohlédnout do oslepujícího jasu. Upřela jsem oči na hostii. Připadala mi jako obvyklý oheň, ale bílý. Uprostřed bylo cosi, jako by malý otvor - prohloubenina, nevím, jak bych to popsala.
  Pojednou mi připadalo, jakoby se hostie rozvíjela. Vystoupila z ní tvář. Jedna vznášející se Osoba. N ě k d o.  Jeho vzezření bylo tak vznešené, vystupovalo z Něho tolik síly, tolik majestátu, že v náhlé bázni jsem se ani neodvažovala dívat.
  Zatímco jsem pozorovala toto   B Y T Í,  něco v mém nitru mě bez ustání nutkalo, abych si myslela - a přesto jsou   D V A ! Ale já jsem viděla jen jednoho. Pokud vidění trvalo, trvalo  i upozorňování, a přece jsou dva. A teď uprostřed nich zazářilo světlo. A   U P R O S T Ř E D   N I C H, ano, nepředstavitelné světlo a v tom světle  H O L U B I C E. Rychle jako blesk se rozplynula   K   Z E M Ě K O U L I, (seslání Ducha Svatého na lidstvo) v nevýslovném záření takového jasu, že jsem si musela po třetí zaclonit oči rukama.
  Přestože jsem byla oslepena a oči mě bolely, musela jsem se opět podívat. Jaká sláva, jaká síla ze všeho vystupovala!  Na jedné  straně  ON - O N I,  tvář vznášející se v záři vznešeného majestátu, na druhé straně svět, teď  o z á ř e n ý.  Rozlehl se hlas. Slyšela jsem:
  "K D O   M Ě   J Í   A   P I J E,  P Ř I J Í M Á   V Ě Č N Ý   Ž I V O T   A   D O S T Á V Á   P R A V D I V É H O   D U C H A !"
  Potom, když už to vše už trvalo určitou dobu, se opět zjevila Paní ve slávě jí vlastní, v úchvatné slávě, na niž jsem patřila od samého počátku vidění. A teď jsem viděla, rozeznávala jsem rozdíl mezi její slávou a tou druhou slávou, slávou BYTÍ ve vznášející se tváři.
  Po tváři Panině byla rozlita radost a něžně z dálky řekla: "S B O H E M."  Vidění se pozvolna rozplynulo a já jsem plakala.
 (Z knihy "Maria..Mariánská zjevení a poselství lidem 20.století"- František Press)
 093.                                  Poselství Ježíše ze dne 23. května 2011 v 14:30.

                                             BĚHEM VAROVÁNÍ BUDE NEBE OTEVŘENO.

  Má drahá, milovaná dcero,
trpíš teď muka, která Já musím snášet pro hříchy člověka. Je ti tak, jako Mně. Nyní jsi ale zahlédla jenom nepatrnou část mého utrpení, jemuž musím čelit každou minutu tvého dne. Pokud jde o Varování, nemusíš se ničeho obávat.

                                             Varování bude dramatická událost.
  Mnoho lidí na světě bude šokováno, protože to bude dramatická událost, kdy nebesa budou otevřena, a plameny mého milosrdenství budou šlehat napříč světem. Mnozí lidé nebudou chápat, co se děje. Budou tak šokováni, že si budou chybně myslet, že jsou svědky konce světa. Řekni jim, aby se radovali,   A Ž   U V I D Í   M O U   S L Á V U,  neboť to bude, pokud budete vhodně připraveni, tím nejpozoruhodnějším příkladem mého milosrdenství ode dne mého ukřižování. To bude, mé děti, vaší zachraňující milostí, a zabrání vstupu do hlubin pekla těm, kteří by jinak k němu byli odsouzeni.
  Všechny mé děti, ať už jsou kdekoliv, musí varovat ztracené duše před tím, co mají očekávat. N a b á d e j t e  j e,  a b y   h l e d a l y   S M Í Ř E N Í   S   B O H E M   v y z n á n í m  s v ý c h   h ř í c h ů   u ž   t e ď.  Je důležité, aby tolik lidí, kolik jen bude možné, bylo ve stavu milosti už předem, jinak důsledkem šoku nemusí přežít tuto událost. Je ale daleko lepší zakusit nejdříve tuto neobyčejnou božskou událost, než být nepřipravený ve dnu Posledního soudu.
  Zůstaňte pevní, všichni z vás. Radujte se, jestliže  j s t e   o d d a n í   n á s l e d o v n í c i,  N E B O Ť   V Á M   B U D E   U K Á Z Á N   L E T M Ý   P O H L E D   N A   M O U   B O Ž Í   P Ř Í T O M N O S T, kterou vaši předkové během svého života nikdy neviděli. Modlete se za zbytek mých dětí. Řekněte jim pravdu nyní, dokud ještě můžete. Nevšímejte si jejich výsměchu, protože když se nyní rozhodnou k modlitbě za odpuštění svých hříchů, budou vám pak děkovat, potom, až se tento velký zázrak uskuteční.
  Nyní jděte v pokoji. Nebojte se. Modlete se za ty duše, jež jsou bez víry, aby nezemřely ve smrtelném hříchu.
   Váš Božský Spasitel Ježíš Kristus


                                  VIDĚNÍ BOHA, KTERÉ OBRÁTILO ANDRÉ FROSSARDA:

                  
                                   B Ů H   E X I S T U J E !  J Á   J S E M   H O   P O T K A L !                      

  Potkal jsem ho nečekaně - řekl bych náhodou, kdyby v takovém dobrodružství existovala náhoda - s úžasem chodce, který za rohem pařížské ulice spatří znenadání místo známého náměstí nebo křižovatky, jak se před ním táhne do nekonečna moře a bije o přízemí domů.
  Byla to chvíle ohromného úžasu, který trvá dosud. Ještě jsem si nezvykl na existenci Boha!
V sedmnáct deset jsem vstoupil do kaple v Latinské čtvrti (v Paříži) a v sedmnáct patnáct jsem odtud odešel doprovázen  P Ř Í T E L E M,  který nepochází z tohoto světa. Vstoupil jsem tam jako skeptik a ateista, ten nejlevicovatější, ba ještě víc než ateista a skeptik, jako člověk lhostejný, který se zabývá docela něčím jiným než Bohem; toho jsem už ani nepopíral, na tolik jsem ho při počítání zisků a ztrát lidského neklidu a lidské nevědomosti už dlouho považoval za věc  překonanou, a za několik minut jsem vyšel jako  k a t o l i c k ý   a p o š t o l s k ý   ř í m s k ý   k ř e s ť a n,  pozdvižen, uchvácen a unášen vlnou nevyčerpatelné radosti.(André šel hledat přítele do kaple a potkal Boha.)

  Zadní část kaple je dost jasně osvětlena. Nad hlavním oltářem, celém v bílém, je rozsáhlá konstrukce z rostlin, sloupů, ozdob a velkým kovovým křížem; ve svém středu nese matně bílý kotouč.
  Chodíval jsem do kostelů z lásky k umění, ale nikdy jsem neviděl vystavenou monstranci a ani asi hostii. Přehlížím skutečnost, že jsem před Nejsvětější svátostí, k níž stoupají dvě řady hořících svící. Význam toho všeho mi uniká, tím spíše, že mi na něm nezáleží.
  Stojím u dveří a hledám přítele, ale nemohu ho mezi klečícími postavami poznat. Můj pohled jde ze stínu do světla, přechází bez jakéhokoliv zájmu po přítomných a pak se upíná, nevím proč, na druhou svíci, která hoří po levé straně kříže...V tom je uvedena do pohybu řada zázraků; jejich neúprosná prudkost zboří v okamžiku nesmyslnou bytost, jímž jsem byl, a vyvede do oslnivého světla dítě, jaké jsem nikdy nebyl.
  Hned na začátku jsou mi vnuknuta slova: d u c h o v n í   ž i v o t...
Nebyla mi řečena, netvořím je sám, slyším je, jako by byla tiše vyslovena blízko mne někým, kdo vidí, co já ještě nevidím. Jakmile dosáhla poslední slabika této zašeptané předehry břehu mého vědomí, začíná obrácený příval. Neříkám, že se otevírá nebe, neotvírá se; z této kaple, kde by to nikdo nečekal, a kde je uložen tajemný obsah, náhle vyšlehne záblesk...
  Jak jej popsat těmi rezignovanými slovy, která odmítají své služby a hrozí, že zadrží mé myšlenky a odloží je do skladiště chimér. Čím by vystihl malíř dosud neznámé barvy, jak by je barevně vyjádřil? Je to nezničitelný křišťál, nekonečně průhledný, téměř nesnesitelně světelný(o stupeň zářivější už by mne zničil), namodralý, jiný svět, tak třpytivý a hutný, že zahání náš svět do prchavých stínů nedokončených snů.
  Existuje realita, existuje pravda, vidím ji z temného pobřeží, kde jsem dosud zdržován. Existuje řád ve vesmíru a na jeho vrcholku, za tím závojem třpytivé mlhy, je   s k u t e č n o s t   B O H A,  skutečnost, která se stala přítomností, která se stala OSOBOU TOHO, kterého jsem před okamžikem popíral, kterého křesťané oslovují "Otče" a o němž zjišťuji,  ž e   j e   s l a d k ý   s l a d k o s t í,  jíž se žádná jiná sladkost nepodobá; není pasivní hodnotou, jak si člověk pod tím pojmem představuje, je to sladkost aktvní, prudká jako příboj, přesahující každou prudkost, schopná roztříštit nejtvrdší kámen i něco ještě tvdšího než kámen, totiž  l i d s k é   srdce !
  Jeho prudký vpád je doprovázen radostí, která není ničím jiným než jásotem zachráněného, radostí trosečníka, jemuž bylo poskytnuto přístřeší, s tím rozdílem, že ve chvíli, kdy jsem vytahován, abych byl spasen,  s i   u v ě d o m u j i   b a h n o,   v   n ě m ž   j s e m   b y l   p o n o ř e n,  aniž jsem o tom věděl, a když jsem ještě po pás v něm, ptám se sám sebe, jak jsem v něm mohl žít a dýchat?
  Zároveň dostávám novou rodinu - Církev - dostala za úkol vést mne tam, kam mám jít, protože jsem se dověděl, že proti očekávání mi zbývá urazit ještě jistou vzdálenost, kterou překonám jen tak, že pominu gravitaci.
  Všechny tyto zážitky, které se snažím převést do nepřiměřeného jazyka myšlenek a obrazů, jsou současné, obsažené v sobě navzájem a jejich obsah nikdy nevyčerpám.
  Všechno je ovládáno přítomností vně i uprostřed obrovského shromáždění, přítomností  T o h o,  jehož jméno nebudu moci nikdy napsat ze strachu, že urazím jeho laskavost, neboť jsem dítě přijaté na milost, které procitlo, aby poznalo, že  v š e c h n o   j e   d a r !

  Venku bylo stále ještě hezky, mně bylo "pět let" a tento svět už dávno vystavený z kamení a asfaltu byl velkou zahradou, kde mi bude dovoleno hrát si ještě tak dlouho, jak se nebi zlíbí.
  Přítel Willemin, který šel vedle mne a který patrně viděl na mé tváři něco zvláštního, mě pozoroval se zájmem lékaře. "Co se ti stalo?" "Jsem katolík", a protože jsem se bál, že to není dost jasné, dodal jsem:"apoštolský a římský", aby mé vyznání bylo úplně jasné. "Ty máš rozšířené oči!" - "Bůh existuje a všechno je pravda." "Ne, to se ti zdálo?" "Ne, nezdálo se mi to." Byl jsem sova za plného poledne po právě získané zkušenosti se sluncem...
  Za pět minut na terase kavárny na náměstí Saint-André-des-Arts jsem svému příteli všechno vyprávěl. Všechno, co jsem v zápase s nevyslovitelným dovedl říci  o   t o m   S v ě t l e,  které se náhle rozlilo, o té jiskřící skutečnosti, která bez hluku zbořila dům mého dětství a mé krajiny proměnila v páru..
  Zem zasypaly trosky mých předchozích záměrů. Pozoroval jsem chodce, kteří chodili bez vidění, a myslel jsem na úžas, který by se jich zmocnil, kdyby na své cestě zažili takové setkání jako já. Byl jsem jistý, že takové setkání je potká dříve nebo později, a už předem jsem se bavil představou překvapení nevěřících a těch, kteří pochybovli, aniž měli o něčem ponětí. Jeden z nás dvou si vzpomněl na divadelního diktátora, který poskytl nebi dvě minuty, aby ho zasáhlo bleskem, a když se tak nestalo, domníval se, že může veřejně tvrdit, že nebe je prázdné; nesmyslnost výzvy vržené do nekonečna tímto zrnkem prachu nás bláznivě rozesmála...

B ů h   b y l,   d o k o n c e   b y l   t a d y,   z j e v e n ý    a   z a h a l e n ý   v   t o m   p o s e l s t v í   S V Ě T L A   j e ž   b e z   m l u v e n í   a   o b r a z ů   d a l o   v š e c h n o   p o c h o p i t   a   v š e c h n o   m i l o v a t !

  Vím, že taková tvrzení mohou vypadat přemrštěně, ale co mám dělat, když křesťanství je pravé,  k d y ž   j e   v   n ě m   p r a v d a,  a když tato pravda   j e   O S O B O U,  k t e r á   n e c h c e   b ý t   n e p o z n a t e l n á.

  Zázrak trval měsíc. Každé ráno jsem u vytržení nacházel toto S V Ě T L O,  před kterým bledl den, tuto  S L A D K O S T,  na kterou nikdy nezapomenu a v níž spočívá celé mé teologické vědění.
  Nutnost prodloužit si život na této planetě, když nebe bylo téměř na dosah ruky, se mi nezdála už tak zřejmá, přijímal jsem ji spíš s vděčností než z přesvědčení.  S v ě t l o   a   s l a d k o s t   ubraly všem dnům z jejich intenzity. Nakonec zmizely, ale já jsem ještě nebyl zcela připraven na život bez nich. Pravda mi bude dána jinak, musím ji hledat, když jsem ji už našel.
  Otec od Svatého Ducha se uvolil, že mě připraví na křest, že mě poučí o náboženství, o němž už nemohu tvrdit, že nic nevím. Co mi o křesťanském učení řekl, to jsem čekal a s radostí přijal:
U č e n í   C í r k v e   b y l o   s p r á v n é   d o   p o s l e d n í   č á r k y !  Každou větu jsem sledoval s dvojnásobným hlasitým souhlasem, jako bývá pozdravován zásah do cíle. Jediná věc mne překvapila:
                                          E U C H A R I S T I E !                                         
Ne, že by se mi zdála neuvěřitelná; ale že Boží láska zvolila tento neslýchaný prostředek,  a b y   s d ě l o v a la   S e b e,   že si k tomu zvolila chléb, což je potrava chudého a přednostní strava dětí, to mě naplňovalo úžasem. Ze všech darů, které přede mnou křesťanství rozhodilo, byl ten nejkrásnější!

                 Lásko, abys mohla být vyjádřená slovy, na to bude i věčnost krátká!                

  Vcházím, Bože, do tvých opuštěných chrámů, dívám se na blikající lampičku v přítmí před oltářem a vzpomínám na svou radost.  J a k   b y c h   m o h l   z a p o m e n o u t !   Jak bych mohl zapomenout na den, kdy se mezi zdmi kaple, rozčísnutým náhlým světlem, ukázala   n e t u š e n á   L á s k a,   v    n í ž   d ý c h á m e,   jež nám dala poznat,   ž e   n e j s m e   s a m i,   ž e   n á s   o b k l o p u j e,   p r o n i k á,   ž e   n a   n á s   č e k á   n e v i d i t e l n á    B y t o s t,   že nezávisle na našich smyslech a představivosti   e x i s t u j e   j i n ý    s v ě t,   vedle něhož tento hmotný svět, byť sebekrásnější a sebedotěrnější, je jenom prchavá pára a vzdálený odraz krásy, která ho stvořila. Neboť je jiný svět!
  Neříkám to jako hypotézu ani jako výsledek rozumové úvahy, neslyšel jsem o tom vyprávět - m l u v í m   z e   z k u š e n o s t i...(Z knihy:Bůh je, já jsem ho potkal-André Frossard)                                                                  588.                                   Poselství Boha Otce ze dne 18. října 2012 v 18.00.

                 MŮJ SYN BUDE BRZY POSLÁN, ABY ODHALIL PRAVDU O STVOŘENÍ LIDSTVA.

  Má nejdražší dcero,
je velmi blízko čas, kdy znovu pošlu mého jediného Syna, Ježíše Krista, aby shromáždil všechny mé děti do mého Srdce.
  Mé Srdce, zřídlo všeho života, se otevře, aby sjednotilo do jednoho všechny mé děti. Můj slib, a to zachránit všechny mé maličké, je již téměř naplněn.
  Mým největším přáním je odhalit sám Sebe všem a každému z vás, včetně těch, kteří nerozumí tomu, proč nebo jak byli stvoření mou rukou.
  Můj Syn bude brzy poslán, aby odhalil Pravdu o stvoření lidstva. Tento den byl připravován po tak mnoho desetiletí. Nemohl se však až dosud uskutečnit, neboť ztráta tak mnoha mých dětí by byla příliš velká.
  Mým dětem bude brzy ukázána Pravda o jejich stvoření, jejich existenci a o nesmrtelnosti jejich duší. I když v mnohých z nich tato událost vyvolá velkou naději a radost, pro jiné to budou muka, která nebudou moci snášet.
  Zřídlo mé lásky a milosrdenství se má vylít na celé lidstvo prostřednictvím mého Syna, Ježíše Krista.
  Po této události   P Ř I J D E   V E L K É   R O Z D Ě L E N Í,  kdy   D U Š E,   K T E R É   O D P O V Í   na jeho milosr  denství,  B U D O U   V Z A T Y   S T R A N O U.
  Zbylým duším bude poskytnuta každá příležitost, aby uslyšely moje volání z nebe.
  Já, jejich Otec, se nechám poznat   S I L O U   Ž I V L Ů   P O Č A S Í.   Poznají mou ruku, až uchopím každé z mých dětí, abych je zachránil od smrti.
  Mé volání bude vyslyšeno, ale nikoliv všemi. Těmto duším bude ukázána má láska prostřednictvím mých proroků v posledním pokusu přitáhnout je do mého Srdce.
  Nebesa se otevřou a stáhnou se zpátky. Svinou se jako svitek, dokud znamení z nebe nebudou odhalena. Zvuk [polnic] mých andělů bude vábit tyto nebohé duše až do samého konce.
  Nyní slibuji, že mé zřídlo lásky pokryje celou zemi, jakmile sjednotím mé Srdce se srdci všech mých dětí.
  Můj božský zásah uvidí miliardy a mnozí poběží s úlevou do mé svaté náruče. Pravda mého Božího plánu a tajemství života na zemi budou odhaleny všem. Jenom potom přijme člověk Pravdu o existenci věčného života.
  Konec utrpení na zemi je blízko. Poslední pronásledování, kdy Zlý bude panovat nad Mými dětmi, končí.
  Potom svoboda, moje děti, po které jsem toužil od začátku, bude konečně vaše.
  Děti, spoléhejte se na Mě, vašeho milovaného Otce, neboť vás držím ve svých rukou. Přicházím prostřednictvím mého Syna, abych vás vzal do mého nového království na zemi.
  To je dědictví, které jsem zaslíbil mému Synu. To je mé zaslíbení všem mým dětem.
  Čas k tomuto velkému zázraku se již velmi přiblížil.
  Žehnám vám všem, každému jednotlivému z mých dětí.
  Miluji vás.
  Ochraňuji vás a sjednocuji s mým Srdcem.
   Váš Otec Bůh Nejvyšší043.                                    Poselství Ježíše ze dne 28. ledna 2011 v 00:15.

                                         PŘIPRAVTE SE NA VAROVÁNÍ – OSVÍCENÍ SVĚDOMÍ.

  Moje milovaná dcero,
dnes večer jsi dostala milosti, které tě posilní, abys mohla pokračovat v tomto posvátném díle. Oddaností mých drahých a vroucně milovaných následovníků, kteří se za tebe vytrvale modlili, dcero moje, urychlíš svou práci a dokončíš Knihu Pravdy.   Bez ohledu na míru tvé nesoustředěnosti shledáš, že ti bude těžké odmítnout tvou povinnost vůči Mně. To Mě těší, ale nemáme mnoho času.
  Moje dcero, svět dostává mimořádný dar – Knihu Pravdy – abych mým dětem ukázal, co musí udělat, aby se připravili na Varování, jež představuje osvícení svědomí, dávanou lidstvu jako pomoc, aby se mohlo náležitě připravit na můj Druhý příchod.
  Ti, kteří ve Mě nevěří, musí ještě dostat příležitost, aby si přečetli pravdu. Když se tato událost, potom co svět dostane tato poselství, stane, lidé uvěří v pravost mých slov, jež ty, má dcero, předáváš dál k záchraně lidstva.

                                 Mystickou událost zažijí všichni ve věku nad 7 let.
  Ať tě nebolí, má dcero, když lidé odmítají tato poselství. Buď jen vděčná, že dostávají tento dar. Pravdu těchto poselství pochopí po této mystické události, kterou zažijí všechny moje děti ve věku nad 7 let na celém světě. Ti, kteří budou žít po této události, budou obezřetnější ve svých úsudcích, pokud jde o obsah této svaté knihy. Bude pro ně těžké ji ignorovat, dokonce i tehdy, když bude jejich víra slabá. Ostatním, jež nechtějí poznat pravdu, je třeba i nadále připomínat obsah této knihy.
  Nikdy se nevzdávej, mé dítě, když jde o to, zachránit duše. Všechny moje drahé děti se narodily z lásky mého Věčného Otce. I když sešly ze své cesty, na věci to nic nemění. Bůh – můj Věčný Otec – i nadále miluje každé jedno ze svých dětí.
  Víra, dítě moje, může znovu vzplanout skrze víru těch, jež jsou požehnaní Duchem Svatým. Moje vyvolené děti, jež jsou vyslány do světa, aby šířily moje slovo, mají schopnost přivést k slzám radosti ty ubohé duše, jež zoufale křičí v touze najít směr ve svých prázdných a zmatených životech.

                                          Dívejte se na každého mýma očima.
  Vždy se dívejte na vaše přátele, rodinu, sousedy a kolegy v práci mýma očima. Vždy na nich hledejte dobré stránky. Prokažte jim lásku a oni pocítí moji přítomnost. Budete je přitahovat a oni nebudou vědět proč.
  Napodobujte Mě skrze můj příklad a tím Mi pomůžete přivádět k víře moje ztracené děti. Vytrvalou modlitbou za ně je můžete přitáhnout blíže ke Mně. Obětí a přijetím utrpení ve spojení se Mnou můžete zachránit duše. To zahrnuje ty duše, které ještě neopustily tuto zemi, stejně jako ty,   n a  k t e r é   č e k á   s o u d   v   o č i s t c i.
  Dovolte Mi, abych vám připomněl, že máte dvě možnosti. Věřte ve Mě tím, že se váš duch otevře pravdě, jež je obsažená v evangeliu. Když jste úplně ztratili víru, tak si přečtěte nějakou část z mého učení. Potom Mě proste, abych vám ukázal pravdu ve vašich srdcích. Pak budete vědět, která cesta vás zavede ke Mně do nebe. Druhá alternativa spočívá v tom, že budete mít oči zavřené a odmítnete poslouchat. Potom vám může pomoci jenom modlitba věřících. M O D L I B A  mých následovníků ve spojení s růžencem Božího Milosrdenství, jenž byl darován ve 20. století Sestře Faustině,  M Ů Ž E   V A Š E   D U Š E   Z A C H R Á N I T   V   Č A S E   S M R T I.

                                       Modlete se růženec Božího Milosrdenství.
  Modlete se, modlete se, modlete se teď můj růženec Božího Milosrdenství za vaše vlastní duše   a  z a   d u š e   n e v ě ř í c í c h.  Modlitební skupiny pomohou šířit pravdu a dodají víru těm, kteří ztratili jakýkoliv smysl pro to, kdo jsou a odkud přišli. To poslouží jako prostředek k podnícení šíření evangelizačního osvícení, jež je teď pociťováno ve všech částech světa, protože se přibližuje čas, kdy se začnou naplňovat proroctví, související s mým Druhým příchodem na zem, jemuž bude předcházet série celosvětových událostí.
  Buďte připraveny, děti, v kterémkoliv čase.  U D R Ž U J T E   S E   V E   S T A V U   M I L O S T I   a  mějte svoje srdce otevřené mému učení lásky a pokoje na zemi. Kdyby všechny moje děti následovaly moje učení, potom by nebyly ve světě války, chamtivost, nenávist, nebo bída. Potřebujete se v klidu posadit a rozjímat, každý jeden z vás, byť i jen na půl hodiny každý den.
  Přečtěte si žalmy a podobenství a zeptejte se sama sebe: Vztahuje se toto učení na můj život v tomto světě? Víte, že odpověď samozřejmě zní – ano. Modlete se o sílu změnit vaše postoje a názory na život po smrti. Pamatujte si tuto důležitou lekci –  Ž E   Z E M Ě   J E   P R O S T Ě   J E N   K R Á T K Ý   Ú S E K   V   Č A S E !  Jediné skutečné štěstí a věčný život je se Mnou v nebi, ráji – království mého Otce.
   Váš milující Spasitel Ježíš Kristus486.                                 Poselství Ježíše ze dne 9. července 2012 v 23:00.

                                  VŠICHNI ŽIJÍCÍ LIDÉ NA SVĚTĚ UVIDÍ SVOU DUŠI A POZNAJÍ,
                                         V MNOHA PŘÍPADECH POPRVÉ, ŽE JI MAJÍ.

  Má drahá, milovaná dcero,
přeji si nyní připravit na Varování všechny mé následovníky tak, abych pomohl nejenom jim, ale také jejich milovaným.
  Nestačí projevit lítost ze strachu. Je  vyžadováno   P O K Á N Í !
  V Š I C H N I   M O J I   N Á S L E D O V N Í C I,   P O S L Y Š T E   T E Ď   M O J E   I N S T R U K C E,   J A K   P Ř I P R A V I T   V A Š E   D U Š E   N A   V A R O V Á N Í:
  Musíte   z a č í t   r o z j í m a t   o všech špatných činech, kterými jste se provinili proti vám samým a vašim bližním.
  Katolíci mezi vámi   m u s í   p ř i j í m a t   s v á t o s t   s m í ř e n í   k a ž d é   d v a   t ý d n y,   jestli chtějí zůstat  v e   s t a v u   m i l o s t i.
  Tímto způsobem bude vaše bolest během Varování zmírněna a budete mít sílu pomoci vašim bratrům a sestrám, kteří budou trpět strašlivou bolestí a pocitem viny, až se budou pokoušet přijmout osvícení svého svědomí.
  Ti mezi vámi, kteří jste křesťané, nebo patříte k jiným věroukám, a kteří věříte v tato poselství, se musíte modlit modlitbu modlitební kampaně (24) za plnomocné odpustky k odpuštění hříchů.
  Musíte  se   t u t o   m o d l i t b u   m o d l i t   s e d m   p o   s o b ě   j d o u c í c h   d n ů    a  Já, Ježíš, vám udělím odpuštění:
"Ó, MŮJ JEŽÍŠI, TY JSI SVĚTLO ZEMĚ, JSI PLAMEN, KTERÝ SE DOTÝKÁ VŠECH DUŠÍ, TVÉ MILOSRDENSTVÍ A LÁSKA NEZNAJÍ ŽÁDNÝCH HRANIC. NEJSME HODNI OBĚTI, KTEROU JSI PŘINESL SVOU SMRTÍ NA KŘÍŽI, VÍME VŠAK, ŽE TVÁ LÁSKA K NÁM JE VĚTŠÍ NEŽ NAŠE LÁSKA K TOBĚ.
DEJ NÁM, Ó PANE, DAR POKORY, ABYCHOM SI ZASLOUŽILI TVÉ NOVÉ KRÁLOVSTVÍ, NAPLŇ NÁS DUCHEM SVATÝM, ABYCHOM MOHLI KRÁČET KUPŘEDU A VÉST TVOU ARMÁDU, HLÁSAT PRAVDU TVÉHO SVATÉHO SLOVA A PŘIPRAVIT NAŠE DRAHÉ BRATRY A SESTRY NA SLÁVU TVÉHO DRUHÉHO PŘÍCHODU NA ZEM.
UCTÍVÁME TĚ, CHVÁLÍME TĚ, NABÍZÍME SAMI SEBE, NÁŠ ZÁRMUTEK, NAŠE UTRPENÍ JAKO DAR TOBĚ K ZÁCHRANĚ DUŠÍ.
MILUJEME TĚ, JEŽÍŠI, BUĎ MILOSRDNÝ KE VŠEM SVÝM DĚTEM, AŤ UŽ JSOU KDEKOLIV. AMEN"

  Nyní vám odkazuji speciální modlitbu, také pro vás, abyste se ji modlili za ty nebohé duše, které   m o h o u   z e m ř í t   š o k e m   b ě h e m   V a r o v á n í   a   k t e r é   m o h o u   b ý t   v e   s t a v u   s m r t e l n é h o   h ř í c h u.

                                        Modlitba modlitební kampaně (65) za ty,
                                         kteří jsou ve stavu smrtelného hříchu:

"Ó, DRAHÝ JEŽÍŠI, SPASITELI LIDSTVA, SKRZE TVÉ BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ TĚ SNAŽNĚ PROSÍM O MILOST PRO VŠECHNY TY NEBOHÉ DUŠE V HŘÍCHU, KTERÉ MOHOU BÝT VZATY Z TÉTO ZEMĚ BĚHEM VAROVÁNÍ.
 ODPUSŤ JIM JEJICH HŘÍCHY A VE VZPOMÍNCE NA TVÉ UTRPENÍ TĚ PROSÍM, ABYS MI UDĚLIL TUTO ZVLÁŠTNÍ MILOST K ODČINĚNÍ JEJICH HŘÍCHŮ.
 JAKO POKÁNÍ TI NABÍZÍM SÁM SEBE V MYSLI, TĚLE I DUŠI, ABYS ZACHRÁNIL JEJICH DUŠE A PŘIVEDL JE K VĚČNÉMU ŽIVOTU. AMEN."

  Moji následovníci, Varování bude velkou událostí Spásy, kdy dokážu světu mé Boží milosrdenství.
  Všichni žijící lidé na světě   U V I D Í   S V O U   D U Š I   a  p o z n a j í,  v mnoha případech poprvé, ŽE JI  M A J Í.
  Času už je málo a vy se musíte začít připravovat.
  Nezapomínejte  na  mé  instrukce,  a b y s t e   m ě l i   j í d l o   a l e s p o ň   n a   d e s e t   d n ů,  p o s v ě c e n é   s v í c e   a   p ř e d m ě t y   v e   s v ý c h   d o m o v e c h. (Posvěcené obrázky, růžence, sošky, medailky, větvičky z Velikonoc.)
  Důvěřujte Mi a radujte se, protože mnoho duší bude zachráněno.
  Datum vám neodhalím, ale vy víte, co musí být uděláno.
  Až vaše hříchy budou odhaleny,  M U S Í T E   M Ě   P R O S I T   Z A   O D P U Š T Ě N Í  a   sklonit se v pokorném díkůvzdání za tento Boží dar, který je vaším cestovním pasem k věčnému životu v Novém ráji na zemi.
  Nezapomeňte,  ž e   n e n í   j e d i n ý   h ř í c h,   nezáleží na tom,  jak těžký je,  k t e r ý   n e m ů ž e   b ý t   o d p u š t ě n,   pokud  ukážete  u p ř í m n é   v ý č i t k y   s v ě d o m í.
  Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus.122.                            Poselství Ježíše ze dne 25. června 2011 v 01:30.

         LIDÉ NEVĚDÍ, CO JE JEJICH DUŠE – ODPOVĚĎ JE JEDNODUCHÁ.                                    
  Má drahá, milovaná dcero,
tvůj hlas je konečně slyšen mými posvěcenými sluhy na celém světě, ale v těch kruzích, kde si nejsou vědomi existence Boha, Všemohoucího Otce, utichá.
  Můžeš říct, že oni neposlouchají – ale oni nemohou poslouchat, protože neslyší. Buď nyní statečná, promlouvej k tolika lidem, jak je to jen možné. Žádej lidi, aby publikovali zprávy o mém Slovu. Volej je. Žádej je. Vysvětli jim, že dříve než odmítnou má poselství, musí je číst. Neboť pouze až budou cítit sílu, která přichází z mých božských rtů, kdy můj duch přitáhne jejich ducha, pak konečně pochopí, že jsem to Já, kdo mluví k světu.
Jsem smutný, má dcero, z hlubokých překážek a rozdělení, jež   B L O K U J Í   K A Ž D Ý   P O K U S   M É  B L A H O S L A V E N É    M A T K Y   I   M N E,   jejího drahého Syna,   M L U V I T   P R O S T Ř E D N I C T V Í M   V I Z I O N Á Ř Ů   K E   S V Ě T U !   V minulosti byla pokora o něco více rozšířená. Dnes tato důležitá vlastnost zmizela. Na jejím místě je svět, kde cokoliv, co vyzařuje lidská inteligence, šarm, nebo fyzická přitažlivost, je přijato jako přednostní cíl v životech lidí. Jejich spiritualita zemřela. Oni jsou, má dcero, spíše prázdné skořápky. Takové skořápky, když se rozbijí, nejsou ničím. Bytí duše je to, o co musí mé děti usilovat. To je pro mnoho lidí těžké, zejména pro ty, jejichž mysl je plná lidské moudrosti, kde zbývá jen málo místa pro duchovní moudrost.
  Takový je  n e d o s t a t e k   s p i r i t u a l i t y,  podněcovaný mocí Satana, že   m u   l i d é   padli za kořist a  n e c h a l i   s v é   d u š e   o t e v ř e n é   k   p á c h á n í   h ř í c h ů.  Nedostatek spirituality nebo   v í r y   v   B o h a   vydá duši ke znečištění mistrem klamu. Král klamu vede duše k víře, že jenom mysl a tělo jsou propleteny, aby tvořily celek. Žel, bez vaší duše nemůžete být úplní.

                                                     Co je to duše?
  Mnoho lidí  N E V Í,   C O   J E  jejich   D U Š E.  Jak ji pociťovat, nebo jak ji poznat. Je to vaše mysl? Vaše svědomí? Odpověď je jednoduchá:   V A Š E   D U Š E   J S T E   V Y !
  Je to ten, kdo jste.
  Vaše svědomí.
  Vaše přesvědčení.
  Vaše porozumění tomu, zda toto reprezentuje pravdu takovou jaká je, nebo pravdu, o které chcete věřit, že jí je. Není to vaše oddělená část, drahé děti.
  J E   T O   N Ě C O,   C O   P A T Ř Í   J I N É M U   S V Ě T U !
  J E   P Ř Í T O M N A   U V N I T Ř   K A Ž D É   B Y T O S T I !
  O vaši duši se můžete starat tak, že budete následovat  m é   u č e n í.  Může být zanedbaná hříchem, jemuž je velmi těžké se vyhnout. Ale může být doplněná  z p o v ě d í,  nebo vyjádřením  v ý č i t e k   a    N O V Ý M   Z A Č Á T K E M.
  Nebo může být zničená. Někteří dobrovolně zničí své duše hříchem pro rozkoše nebo neřesti tohoto světa, v plném vědomí toho, co dělají.
  Jiní odmítají, že nějakou duši mají. Jejich zpupnost je přesvědčuje, že rozumí všemu. Že život začíná a končí na této zemi.
  A pak jsou zde ty mladé duše, které ne z vlastní viny byly rodiči vychovány v časech hojnosti, kdy v materiálním smyslu se nemusely o nic starat. Jejich víra je založena na materiálním zisku. Usilováním o stále více podnětů jejich ctižádost neustále roste, až nakonec už není nic, o co by usilovaly, dokud je nepotká smrt.   P a k   j s o u   z t r a c e n i.    Bezradní. Zmatení. S hluboce znechuceným pocitem uvnitř vědí, že něco je špatně. Duše jim to říká, ale oni nevědí, jak reagovat. T O   J S O U   T Y,   K T E R É   P O T Ř E B U J Í   Z A C H R Á N I T !
  Já volám všechny mé následovníky, ať už jsou kdekoliv, aby mi pomohli zachránit všechny mé ubohé děti. Vím, že žádám o mimořádný čin vaší šlechetnosti. Je to obrovská odpovědnost. Ale když poslechnete moji nejsvětější vůli, pomůžete Mi zachránit velkou část světa ze spárů Satana a od teroru, jež způsobuje.
  Jděte teď vpřed, moji následovníci, všichni z vás, a rozšiřujte mé Slovo otupělému, svedenému a zklamanému světu. Moje milosti budou vylity na každého z vás, byť i pro jediné obrácení. Pro jedinou duši, jež může uniknout hrůzám pekla.
  Miluji vás všechny. Objímám vás, moji následovníci, moje drahé děti, ať už jste kdekoliv. Jakou úlevu Mi denně přinášíte.   Jak Mě utěšujete. Nyní Mi přineste více duší.
   Váš Božský Vykupitel Spasitel všeho lidstva Ježíš Kristus077.                                 Poselství Ježíše za dne 30. dubna 2011 v 20:45.
                                     
                                     LIDÉ NA CELÉM SVĚTĚ MAJÍ STEJNÉ POVAHOVÉ RYSY.

  Dnes večer se raduji, má milovaná dcero, ze způsobu, jakým Mě posloucháš. Tvoje poslušnost   v   ú č a s t i   n a   k a ž d o d e n n í   m š i   a   p ř i j e t í   e u c h a r i s t i e   Mě těší. Stáváš se teď silnější v mysli a duchu a odpovídáš rychle na moji nejsvětější vůli. Máš stále ještě hodně práce, abys připravila svou duši, má dcero, k dokonalosti, jež od tebe vyžaduji. Nikdy neměj strach, protože Já vedu na této cestě každý tvůj krok.
  Má dcero, jak já miluji hříšníky. Jak toužím po jejich věrnosti ke Mně. Pozoruji  a   v i d í m   l i d i,   s přáteli a rodinou, jak   s e  v e   s v ý c h   d o m o v e c h   š ť a s t n ě   s m ě j í,  a  jsem naplněn radostí,   P R O T O Ž E   M Ů J   D U C H   J E   S   N I M I   P Ř Í T O M E N.
  Pak se dívám do jiných domovů a vidím nesoulad, smutek, hněv a v některých případech   z l o   v e   f o r m ě   š p a t n é h o   z a c h á z e n í !   A pláču. Protože vím, že  V   T A K O V É M   D O M O V U   J E   P Ř Í T O M E N   S A T A N !   Pak pozoruji a vidím skupiny přátel, jak ve svých každodenních životech pracují spolu pro dobro ostatních a těším se z toho. Pak pohlédnu najinou skupinu horečně pracujících ke svému vlastnímu prospěchu s jediným záměrem –  v y t v o ř i t   o b r o v s k é   m n o ž s t v í   m o c i   a   b o h a t s t v í.   Jejich činnost   m á   j e d i n ý   c í l - s t a r a t   s e   o   s e b e !  A to obvykle na úkor ostatních. Pak roním slzy, protože vím, že  j s o u   v   t e m n o t ě.   A pak s ohromením pozoruji inteligentní, vzdělané skupiny, jež chtějí přesvědčit svět, že Bůh, můj Věčný Otec, neexistuje. Vášnivě křičí a předkládají vysoce rozvinuté argumenty, když také Mě arogantně popírají. Láme Mi srdce, když vidím věřící vlažné víry, jak jsou vtahováni do tohoto hnízda temnoty. Tak mnoho, mnoho skupin s různými zájmy, cíli, záměry. Velmi málo je těch, které   i n v e s t u j í   č a s   d o   k o m u n i k a c e   s   B o h e m,   Věčným Otcem.
  Víra opustila milióny lidí v dnešním světě. Ve výsledku se mnoho lidí cítí zmateno a nevědí, k jakému cíli mají směřovat, ani hledat vedení od mých posvěcených služebníků.
  Tento vír zmatenosti bude pokračovat,  D O K U D   M É   D Ě T I   M Ě   N E Z A V O L A J Í,   A B Y C H   J I M   P O M O H L. 
  Modlete se za mé děti všude na světě. Podívejte se kolem sebe a uvidíte, že lidé na celém světě jsou stejní. Mohou být různých národností, mluvit různými jazyky a mít různou barvu kůže. Avšak sdílejí podobné povahové rysy. Někteří jsou šťastní, jiní trpí, jiní jsou plní lásky, zatímco ostatní jsou rozhněvaní a násilní. Většina lidí má smysl pro humor a používají jej v různých obdobích svého života. Když se podíváte na svou vlastní rodinu a přátele, budete pozorovat vskutku ty samé podobnosti.
  Když pociťujete potřebu modlit se za ty, jež jsou vám nejbližší, pak Já vás naléhavě žádám, abyste si všímali vašich bratrů a sester v každém koutu světa. Všichni z vás jste moje děti. Moji následovníci,   M O D L I B O U   R Ů Ž E N C E   Božího Milosrdenství za všechny mé děti, ať už jsou kdekoliv,   M Ů Ž E T E   Z A C H R Á N I T   L I D S T V O   Z   T E M N O T   P E K L A !
  M O C   T É T O   M O D L I T B Y   Z A R U Č Í,   Ž E   M É   M I L O S R D E N S T V Í   O B E S T Ř E   K A Ž D É H O   N A   S V Ě T Ě !
  Nechejte Mě vás vzít všechny do mého ráje. Uchraňte Mě utrpení, že bych musel někoho z vás zanechat v rukou Satana.
  Modlete se,  M O D L E T E   S E   můj růženec Božího Milosrdenství   K A Ž D Ý  jednotlivý  D E N   ve 3 hodiny odpoledne a můžete spasit svět.
   Váš vždy milosrdný Ježíš Kristus


567.                                     Poselství Ježíše ze dne 26. září 2012 v 22:12.

                HŘÍCHY MOHOU BÝT ODPUŠTĚNY, DOKUD JSTE NAŽIVU.  NE PO SMRTI.

  Má drahá, milovaná dcero,
dovoluji toto tvoje intenzivní tělesné utrpení, abys dnes zachránila více duší. Nabídni tuto bolest za ty vybrané duše, u nichž Mi musíš pomoci k jejich záchraně. Tato bolest nebude trvat dlouho, ale až ustoupí, věz, že mnoho duší bylo zachráněno od pekelných plamenů a nyní jsou v očistci a čekají na očistu.
  Jako smírčí duše musíš přijmout, že ti mohu poskytnout chvíle utrpení, abys mohla pomoci zachránit duše Božích dětí. Jednoho dne se s těmi dušemi budeš moci setkat a pak pochopíš, kolik radosti jsi přinesla mému Otci. Věz, že když trpíš, Já trpím s tebou, abych zmírnil tvou bolest. Nejsi sama.  Když  cítíš, že   n e m ů ž e š   d ý c h a t,   je  to  tentýž   p o c i t   d u š e n í,  který   c í t í   d u š e,  jež jsou   p o   s m r t i   v y s t a v e n y   d ý m ů m   plamenů pekla.
  Kdyby jenom lidé znali pravdu života po smrti. Duše po smrti opustí tělo a ať už je ve stavu milosti nebo ne, Satan je mučí skrze svou moc svádění. Dokonce i potom zkouší, jak by je přitáhnul k sobě. Modlitba za takové duše je velmi důležitá.
  Já přitahuji duše k mému světlu. Ale   j e n o m   t y,   k t e r é   j s o u   v e   s t a v u   m i l o s t i,  (po řádné platné zpovědi a svatém přijímání)  mohou snést sílu mého světla milosrdenství. Jestliže jejich   d u š e   n e j s o u   č i s t é,   pak musí být   o č i š t ě n y   v   o č i s t c i.
  V očistci, má dcero, je mnoho vrstev, a podle hříchů, které duše spáchaly, budou   n a p l n ě n y   o č i š ť u j í c í m   o h n ě m   Ducha Svatého.
Očistec je pro duše bolestivý a ty, které tam musí strávit nějaký čas, jej pociťují jako   t ě l e s n o u   b o l e s t,   tak jako kdyby byly ještě naživu.
  Ať nikdo nepodceňuje oběti, které jsou nutné, aby udržely duše ve stavu, v němž jsou hodny království mého Otce.
Můj Otec miluje všechny své děti,  ale  duše  si   m u s í   z a s l o u ž i t   p r á v o   být  způsobilé  ke  vstupu  do království  mého  Otce. Aby toho byly hodny, musí se samy vykoupit v očích mého Otce, zatímco   j s o u   j e š t ě   n a ž i v u.    M u s í   s e   k á t   z a   s v é   h ř í c h y   s  upřímným srdcem.
  Dokonce  i   v e   c h v í l i   s v é   s m r t i   může hříšník využít mého velkého milosrdenství tím, že   M ě   b u d e   p r o s i t,   abych mu jeho hříchy odpustil. Uchopím ho a vezmu jej do mé náruče. Pak na něj vyliju mé milosrdenství, vezmu ho za ruku a povedu k branám ráje.
  Hřích  může  být  p r o m i n u t,   d o k u d   j s t e   n a ž i v u.   Po smrti již nikoliv.
   Váš Ježíš.


478.                             Poselství Ježíše ze dne 1. července 2012 v 15:45.

   SVÁTOSTI SVATÉ ZPOVĚDI, KŘTU, MANŽELSTVÍ A SVATÉ EUCHARISTIE MUSÍ BÝT ZACHOVÁNY.

  Má drahá milovaná dcero, jak Mě v této chvíli hříchy drtí a jak trpím mukami odmítání. Moje hlava je pohmožděná jako byla trny v mé koruně, stejně jako hlava mé církve, můj   S V A T Ý   V I K Á Ř   N A   Z E M I,   trpí bolestí pronásledování, které zakouší rukou svých nepřátel.
  Má církev na zemi a moje tělo na zemi je jedním tělem.
  Ukřižování se připravuje. Tak jako mé učení na zemi bylo roztrháno na kusy farizeji a těmi, kteří si mysleli, že znají Slovo mého Otce lépe než Já sám, tak i učení mé církve bude také brzy roztrháno na kusy. Všichni se musíte modlit za moji církev na zemi. Nikdy nesmíte zapomenout, že neexistuje žádné jiné učení než to, které jsem hlásal během svého času na zemi.   Všechno co je Pravdou nebude nikdy změněno, protože kdyby bylo, byli byste nuceni spolknout lež. Má dcero, nikdy nedovol těm, kteří v tomto čase pokračují v odmítání mého Slova, aby tebe, nebo mé následovníky zbavili odvahy Mi pomáhat zachránit moji církev na zemi. Neboť až nepřítel zaútočí na moji církev, musíte se sjednotit a zajistit, aby Evangelia byla šířena až na konce světa.
 Svátosti s v a t é   z p o v ě d i,   k ř t u,   M A N Ž E L S T V Í   a   s v a t é   e u c h a r i s t i e   musí být zachovány, i když bude těžké mít k nim přístup. Moji posvěcení služebníci, kteří Mě milují, se musí nyní začít připravovat. Velmi brzy vám bude zakázáno nabízet takové dary Božím dětem.
  Čas k přípravám započal. Dovolte Mi, abych vám dával instrukce, vedl vás a pomáhal vám přivést můj zbytek církve k branám ráje.
   Váš milovaný Ježíš


                                           NEŘEDĚNÉ UČENÍ Z EVANGELIA:


                                                     O KŘTU.
  Jedenáct apoštolů se pak(po Ježíšovu vzkříšení) odebralo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim:"Je mi  d á n a   v e š k e r á   m o c   n a   n e b i   i   n a   z e m i.  Jděte ke všem národům a   z í s k á v e j t e   m i   u č e d n í k y.  K Ř T Ě T E   J E  ve  jméno  Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je,  a b y   z a c h o v á v a l i   V Š E C K O,   C O   J S E M   V Á M   P Ř I K Á Z A L !
  A hle, já jsem s vámi po všecky dny až   d o   s k o n á n í   t o h o t o   v ě k u."(je s námi Slovem, Duchem a v Eucharistii)

  Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho  p o k ř t í t.  Ale Jan mu bránil a říkal:"To já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?" Ježíš mu odpověděl:"Připusť to nyní; neboť tak je třeba,  abychom  n a p l n i l i   v š e c k o,   C O   B Ů H   Ž Á D Á."


                                                  O ZPOVĚDI.
  Ježíš dechl na své učedníky a řekl jim:"Přijměte Ducha Svatého.  K O M U   O D P U S T Í T E   H Ř Í C H Y,   T O M U   J S O U   O D P U Š T Ě N Y,  komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou."
  To všechno je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, a b y c h o m   s l o u ž i l i   t o m u t o   s m í ř e n í.  Jsme tedy posly Kristovými.
  Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově  v á s   p r o s í m,  D E J T E   S E   S M Í Ř I T   S   B O H E M!
  V Y Z N Á V E J T E   S V É   H Ř Í C H Y  jeden druhému   a   M O D L E T E   S E   J E D E N  Z A   D R U H É H O, abyste byli uzdraveni.
  Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolen a vzácný. I vy buďte  ž i v ý m i   k a m e n y,  ze kterých se   s t a v í   d u c h o v n í   d ů m (Kristova církev), abyste byli svatým kněžstvem (všichni lidé v církvi - nejen kněží) a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista.                                               O SVATÉ EUCHARISTII.
  Když jedli, vzal Ježíš chléb,(nekvašený!) požehnal, lámal a dával svým učedníkům se slovy:"Vezměte, jezte, toto JEST MÉ TĚLO." Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy:"Pijte z něho všichni.(nám už kněží nedávají, jen výjimečně!) NEBOŤ TOTO JEST MÁ KREV, KTERÁ  Z P E Č E Ť U J E   N O V O U   S M L O U V U   A  PROLÉVÁ SE ZA MNOHÉ  N A   O D P U Š T Ě N Í   H Ř Í C H Ů.
  JÁ  JSEM  TEN  C H L É B   Ž I V Ý,  který sestoupil z nebe,  k d o   j í   z   t o h o t o   c h l e b a,   Ž I V   B U D E   N A   V Ě K Y !  A chléb, který já dám, je mé tělo dané za život světa.
  Amen, amen, pravím vám, nebudete-li   j í s t   t ě l o   Syna  člověka   a   p í t   j e h o   k r e v,  N E B U D E T E   M Í T   V   S O B Ě   Ž I V O T.
  Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a  j á   h o   v z k ř í s í m   v   p o s l e d n í   d e n.  Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev je pravý nápoj, kdo jí mé tělo a pije mou krev,  Z Ů S T Á V Á   V E   M N Ě   A   J Á   V   N Ě M !
  Tak jako mne poslal živý Otec, a já mám život z Otce, tak i   t e n,  k d o   m n e   j í,   b u d e   m í t   ž i v o t   z e   m n e.
  Zůstaňte ve mně a já ve vás. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou,  H O D Í   D O   O H N Ě   A   S P Á L Í !
  Zachováváte-li   m á   p ř i k á z á n í,  zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce."

  Boží slovo, tajemství, které po celá pokolení bylo skryto, ale nyní je zjeveno jeho svatému lidu..J E   T O   K R I S T U S   M E Z I   V Á M I. Jeho zvěstujeme , když se vší moudrostí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli  p ř i v é s t   p ř e d   B o h a  j a k o   d o k o n a l é   v  Kristu.
  Bůh je věrný, nedopustí, aby jste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám dá i východisko a  d á   v á m   s í l u,  abyste  m o h l i   o b s t á t.
  Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi z vlastní síly, ale z  m o c i   D u c h a,  jestliže   v e  v á s   B o ž í   D u c h   p ř e b ý v á.   Kdo nemá (v sobě) Ducha Kristova (svaté přijímání), ten není jeho.
  Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste hřešili, ale Duch dává život. Vždyť žijete-li podle vlastní vůle, spějete ke smrti: J E S T L I Ž E   V Š A K   M O C Í   D U C H A   U S M R C U J E T E   H Ř Í Š N É   Č I N Y,   B U D E T E   Ž Í T !  Ti, kdo se  d á v a j í   v é s t   B o ž í m   D u c h e m,   jsou  s y n o v é   B o ž í.
  Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše,  O B Ž I V Í   I   V A Š E   S M R T E L N Á   T Ě L A   D U C H E M,  který ve vás přebývá.
  Tak Boží Duch dosvědčuje, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové - dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme spolu  S  N Í M   Ú Č A S T N I   B O Ž Í   S L Á V Y !
 


                                                  O MANŽELSTVÍ.
  Ježíš se odebral z Galileje  do krajin judských za Jordán. Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho:"Je dovoleno propustit manželku z jakékoli příčiny?"
  Odpověděl jim:"Nečetli jste, že Stvořitel od počátku - muže a ženu učinil je-? A řekl:'Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce a  b u d o u   t i   d v a   j e d n o   t ě l o';  takže již nejsou dva, ale   j e d e n !  A  proto  c o   Bůh   s p o j i l,  č l o v ě k   n e r o z l u č u j." Namítnou mu:"Proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový lístek?"
  Odpoví jim:"Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to tak však nebylo. Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a  v e z m e   s i   j i n o u,  C I Z O L O Ž Í !"

  Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi; když však muž zemře, je zproštěna zákona manželství. Pokud je   t e d y   j e j í   m u ž   n a ž i v u,  bude prohlášena  z a   c i z o l o ž n i c i,   o d d á - l i   s e   j i n é m u   m u ž i.
  Jestliže však manžel zemře, je svobodná od zákona, takže nebude cizoložnicí, když se oddá jinému muží.
  V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým: ženy svým mužům jako Pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve. Ale jako je církev podřízena Kristu, tak ženy ve všem mají být podřízeny svým mužům.
  Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil křtem vody a slovem..., aby byla svatá a bezúhonná.
  Proto i muži mají milovat své ženy jako své tělo. Kdo miluje svou vlastní ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o svou církev; vždyť jsme údy jeho těla.
  "Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti   d v a   j e d n o   t ě l o."  Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. A tak i každý z vás bez vyjímky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu.
  Konečně vás, bratří, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši, abyste vždy více prospívali v tom, co jste od nás přijali co už také činíte:  ž i j t e   t a k,   a b y s t e   s e   l í b i l i   B o h u.  Vždyť víte, které příkazy jsme vám dali od Pána Ježíše. Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste   s e   z d r ž o v a l i   n e c u d n o s t i   a  každý  z vás  aby uměl   ž í t   s e   s v o u    V L A S T N Í   ž e n o u   S V A T Ě   A   S   Ú C T O U.  Ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha.
  Ať nikdo v této věci nevybočuje z mezí a neklame svého bratra, protože   P á n   z t r e s t á   t a k o v é   j e d n á n í,  jak jsme vám už dříve řekli a dosvědčili.
  Vždyť Bůh nás  n e p o v o l a l   k   n e č i s t o t ě,  nýbrž k posvěcení. Kdo tím pohrdá, nepohrdá člověkem, ale Bohem,  jenž vám  d á v á   s v é h o   S v a t é h o   D u c h a.
  Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. "Cti otce svého i matku svou" je přece jediné přikázání, které má zaslíbení: "aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi."
  Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.


                                                   O CIZOLOŽSTVÍ.
  Slyšeli jste, že bylo řečeno:"Nezcizoložíš." Já však vám pravím, že každý, kdo  h l e d í   n a   ž e n u   c h t i v ě,   j i ž   s   n í   z c i z o l o ž i l   v e   s v é m   s r d c i.
  Jestliže tě svádí tvé pravé oko,  v y r v i   j e   a   o d h o ď   p r y č,  neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo   b y l o   u v r ž e n o   d o   p e k l a.
  Také bylo řečeno:"Kdo propustí svou manželku, ať jí dá rozlukový lístek!" Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku,  m i m o   p ř í p a d   s m i l s t v a,   uvádí ji do   c i z o l o ž s t v í !  A kdo by se s propuštěnou oženil,   c i z o l o ž í !


                                                   O ZACHOVÁNÍ ČISTOTY.
  Učedníci mu řekli:"Jestliže je to s mužem a ženou takové (bavili se o cizoložství), pak je lépe se neženit."
  Ježíš jim odpověděl:"Ne všichni pochopí to slovo; jen ti, kterým je to dáno.
  Někteří nežijí v manželství,(jsou eunuchové) protože k tomu jsou od narození nezpůsobilí;
  jiní nežijí v manželství, protože je nezpůsobilými učinili lidé;
  a někteří nežijí v manželství, protože se ho  z ř e k l i   p r o   k r á l o v s t v í   n e b e s k é.  Kdo to může pochopit, pochop."

  A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce. To jsou ti, co nikdy neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici, Ti následují Beránka, kamkoli jde, Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a Beránkovi.


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář