Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.25 INFORMACE, RADY A POSELSTVÍ Z NEBE LIDEM NA ZEMI Č.6.
           Č.25  INFORMACE, RADY A POSELSTVÍ Z NEBE LIDEM NA ZEMI Č.6.              

                          
                                                                                                                                                                      DRUHÝ PŘÍCHOD JEŽÍŠE KRISTA A BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ NA NOVÉ ZEMI JE V EVANGELIU.                        

   Úvod v evangeliu před Zjevením Janovým:
  ...Spis je možno rozčlenit na základní údaje, na úvod vidění, dále na úsek popisující současnost církve s jejími klady, nedostatky i těžkým údělem   a   n a   p o p i s   b u d o u c n o s t i,  líčení   A P O K A L Y P T I C K É H O   dramatu.
  Autor chtěl zřejmě své současníky povzbudit v těžkých situacích tím, že jim  u k a z u j e  k   p ř i c h á z e j í c í m u   o b d o b í   s l á v y   c í r k v e,  pro které byl dán základ Kristovým křížem   a   v z k ř í š e n í m.
  V Í T Ě Z S T V Í   B U D E   P A T Ř I T   B E R Á N K O V I   A   T Ě M,  K D O   S E   R O Z H O D L I   J E J   C E L E   N Á S L E D O V A T.


  ZJEVENÍ 1,4-8:
  Jan sedmi církvím v Asii: Milost a pokoj vám od...Ježíše Krista, věrného mučedníka, prvorozeného z mrtvých  a   v l á d c e   králů  z e m ě.  Jemu, jenž   n á s   m i l u j e   a   s v o u   k r v í   n á s   o b m y l   o d   h ř í c h ů   a   u č i n i l    n á s   k r á l o v s k ý m   k n ě ž s t v e m   B o h a,  svého Otce - jemu sláva i moc na věky věků. Amen
  H L E,  P Ř I C H Á Z Í   V   O B L A C Í C H !  Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest. Amen.
  Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl  A   K T E R Ý   P Ř I C H Á Z Í,  V Š E M O H O U C Í !

  ZJEVENÍ 2,7+11+26-28; 3,5-6+12-13, 19-22:
  Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: "Tomu, kdo zvítězí,  d á m  j í s t   z e   s t r o m u  ž i v o t a   v   r á j i   B o h a   m é h o."
  Kdo má uši slyš, co Duch praví církvím:"Kdo zvítězí, tomu   d r u h á   s m r t   n e u b l í ž í."
  Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce,  t o m u   d á m   m o c   n a d   n á r o d y:(na zemi) bude je pást železnou berlou, jako hliněné nádoby je bude rozbíjet - tak jako já jsem tu moc přijal od svého Otce.
  Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a  jeho  jméno  n e v y m a ž u   z   k n i h y   ž i v o t a,  nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly. Kdo má uši slyš, co Duch praví církvím.
  Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města,  n o v é h o   J e r u z a l é m a,   K T E R Ý   S E S T U P U J E   Z   N E B E   od mého Boha, i jméno své nové. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.
  Kdo zvítězí, tomu   d á m   u s e d n o u t   s e   m n o u   n a   t r ů n,  tak jako já jsem zvítězil  a usedl s Otcem na jeho trůn.  Kdo má uši slyš, co Duch praví církvím."

  ZJEVENÍ 3,1-3+7-11+15-20:
  Toto praví ten, který má sedmero duchů Božích a sedmero hvězd: "Vím o tvých skutcích - podle jména jsi živ, ale  j s i   m r t e v. (nevěřící) Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření! Neboť shledávám,  že  t v ý m   s k u t k ů m   m n o h o   c h y b í   p ř e d   B o h e m;  rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel,  z a c h o v á v e j   j e   a   č i ň   p o k á n í.  Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj, a nebudeš vědět v kterou hodinu na tebe přijdu!344.                             Poselství Ježíše ze dne 12. února 2012 v 15:00.
                                                                                                                                                                        BIBLE SVATÁ NENÍ ODSUNUTA STRANOU VE PROSPĚCH TĚCHTO POSELSTVÍ.                               

  Má drahá, milovaná dcero,
včera jsi Mi chyběla. Vzpomínáš si, že jsem tě během noci probudil? Byla jsi příliš unavená, ale jak Já jsem chtěl s tebou mluvit.
  Dnes tě musím naléhavě žádat, abys řekla světu, že  m ů ž e   v y p u k n o u t   v á l k a   a  pak, jestliže   s e   n e b u d e   m o d l i t  více  mých  následovníků, může   p ř e r ů s t   d o   a t o m o v é   v á l k y !
  Už se blíží (v roce 2013-letos) a modlitby ji mohou odvrátit spolu s rukou mého Věčného Otce.
  Potřebuji, aby více mých následovníků rozšiřovalo mé Svaté Slovo celému lidstvu pro blaho vašich duší.
  Má dcero, je na tebe útočeno těmi, kteří říkají, že svatá Kniha mého Otce je odsunuta stranou ve prospěch těchto poselství.   Není tomu tak.
  Má  D N E Š N Í   P O S E L S T V Í   M A J Í   P O S Í L I T  U Č E N Í   O B S A Ž E N É   V   B I B L I   S V A T É, protože tak mnoho lidí v dnešním světě nevědí, co obsahuje.
  Ani nepoznají varovná znamení konce časů, pokud bych je jim nyní neodhalil.
  Proč je tomu tak? Musím připravit vaše duše pro můj Nový ráj. Nikdy nemějte pocit, že se vás pokouším přivést na jinou cestu.
  Neboť je jenom jedna cesta do ráje a Já jsem ten, kdo vás povede do jeho bran.
  Řiďte se mým Slovem.
  Naslouchejte mému volání.
  Kráčejte se Mnou s hlavami vztyčenými a bez strachu ve vašich srdcích, když vedu moji armádu, abyste Mi pomohli získat zpět mé království na zemi.
   Váš milovaný Ježíš

                                
                 DRUHÝ PŘÍCHOD KRISTŮV NA ZEMI PŘEDPOVĚZENÝ V EVANGELIU:

  DRUHÝ LIST TESALONICKÝM:
  "Pavel, Silvanus a Timoteus tesalonické církvi v Bohu, našem Otci, a v Pánu Ježíši Kristu.
  Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista.
  Musíme za vás, bratři, stále Bohu děkovat, jak  s e   s l u š í,  protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší. Proto jsme na vás hrdi v církvích Božích, neboť vaše víra je vytrvalá v každém pronásledování a útisku, které snášíte...
  Tak se stanete hodni   B o ž í h o   k r á l o v s t v í,  pro něž trpíte. A je spravedlivé, že Bůh všem, kteří vás utiskují, odplatí útiskem, a vás utiskované spolu s námi vysvobodí,  A Ž   S E   Z J E V Í   P Á N   J E Ž Í Š   Z   N E B E   S E   S V Ý M I   M O C N Ý M I   A N D Ě L Y,   A B Y   V   P L A M E N I   O H N Ě   V Y K O N A L   T R E S T   N A   T Ě C H,   K T E Ř Í   N E Z N A J Í   B O H A,  A   N A   T Ě C H,   K T E Ř Í   O D P Í R A J Í   P O S L U Š N O S T   E V A N G E L I U   N A Š E H O   P Á N A.
  Jejich trestem bude věčná záhuba, daleko od Pána a slávy jeho moci,  A Ž   V   O N E N   D E N  P Ř I J D E,  A B Y   B Y L   O S L A V E N   S V Ý M   L I D E M   A   V E L E B E N   T Ě M I,   K D O   U V Ě Ř I L I...

                                            ZNAMENÍ DRUHÉHO PŘÍCHODU PÁNĚ.

  Pokud jde o příchod Pána Ježíše,  k o l e m   n ě h o ž   b u d e m e   s h r o m á ž d ě n i,  prosím vás, bratři, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řeči či listem, doměle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.
  Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane,  D O K U D   N E D O J D E   KE   V Z P O U Ř E   PROTI BO HU   A   N E O B J E V Í   SE ČLOVĚK NEPRAVOSTI,  S Y N   Z A T R A C E N Í.(ANTIKRIST)
  Ten se postaví na odpor  a  p o v ý š í   s e   n a d e   v š e c k o,  c o   m á   j m é n o   B o ž í   n e b o   č e m u   s e   v z d á v á   b o ž s k á   p o c t a.  D O K O N C E   U S E D N E   V   C H R Á M U   B O Ž Í M   A   B U D E   S E   V Y D Á V A T   Z A   B O H A.  Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás? víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve,  n e ž   p ř i j d e   j e h o   č a s.
  Ta nepravost již působí, ale  jen  skrytě,  d o k u d   n e b u d e   o d s t r a n ě n   z   c e s t y   t e n,   k d o   t o m u   b r á n í.(papež Benedikt XVI.)
  A pak se ukáže ten Zlý, kterého Pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým   s l a v n ý m   p ř í c h o d e m.
  Ten zlý přijde v moci satanově,  B U D E   K O N A T   K D E J A K Ý   M O C N Ý   Č I N,   K L A M N Á   Z N A M E N Í   A   Z Á Z R A K Y   A   V Š E M O C N O U    N E P R A V O S T Í   B U D E   S V Á D Ě T   T Y,  kdo jdou k záhubě,  n e b o ť  n e p ř i j a l i   a   n e m i l o v a l i   P R A V D U,  která by je zachránila. Proto je Bůh dává do moci klamu, aby uvěřili lži.
  Tak budou odsouzeni všichni,  K D O   N E U V Ě Ř I L I   PRAVDĚ,  A L E   N A L E Z L I   Z A L Í B E N Í   V   N E P R A V O S T I." (2 Tesalonickým 1+2)


                                       VZKAZ PÁNA JEŽÍŠE SVÝM NEVĚŘÍCÍM POMAZANÝM.

  EVANGELIUM PODLE LUKÁŠE 12,35-48:          Výzva  k  b d ě l o s t i.

  "B U Ď T E   P Ř I P R A V E N I   a  vaše lampy ať hoří. Buďte jako lidé,  k t e ř í   č e k a j í   n a   s v é h o   P á n a,  až se vrátí ze svatby, aby mu otevřeli, (své srdce) až přijde  a   z a t l u č e   n a   d v e ř e.  Blaze těm   S L U Ž E B N Í K Ů M,  které Pán, až  p ř i j d e,   z a s t i h n e   B D Í C Í.  Amen, pravím vám, že se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat.
  Přijde-li po půlnoci, či dokonce při rozednění A ZASTIHNE JE VZHŮRU, blaze jim...I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka   P Ř I J D E   V   H O D I N U,   K D Y   S E   T O H O   N E N A D Ě J E T E !!"
  Petr mu řekl:"Pane, říkáš toto podobenství jenom nám, nebo všem?"
  On odpověděl:"Když pán ustanovuje nad svým služebnictvem   S P R Á V C E,  A B Y   J I M   V Č A S   R O Z D Í L E L   P O K R M,  který správce je věrný a rozumný? Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí.
  Vpravdě pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří.
  Když si však onen služebník řekne:'Můj Pán dlouho nejde' a začne bít sluhy i služky, jíst a pít i opíjet se, tu Pán toho služebníka přijde v den,  K D Y   T O   N E Č E K Á,  A   V   H O D I N U,   K D Y   T O   N E T U Š Í,   V Y Ž E N E   H O   A   V Y K Á Ž E   M U   Ú D Ě L   M E Z I   N E V Ě R N Ý M I.
  Ten   s l u ž e b n í k,  který zná vůli svého Pána, a  přece  není  hotov  podle jeho vůle jednat,   b u d e   v e l m i   b i t ! 
  Ten, kdo ji nezná a udělá něco, zač si zaslouží bití, bude bit méně.
  Komu bylo hodně dáno, od toho se   m n o h o   očekává,  a  komu   M N O H O   S V Ě Ř I L I,  O D   T O H O   B U D O U   Ž Á D A T   T Í M   V Í C E !"

  LUKÁŠ 19,41-44:
  Když už byl blízko, a uviděl město (Jeruzalém), dal se nad ním do pláče a řekl:"Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým očím.
  Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí tě a sevřou se všech stran.  S r o v n a j í   t ě   s e   z e m í   a   s   t e b o u   i   t v é   d ě t i; nenechají v tobě kámen na kameni,   p o n ě v a d ž   j s i   n e p o z n a l o   Č A S,  K D Y   S E   B Ů H   K   T O B Ě   S K L O N I L."377.                               Poselství Ježíše ze dne 18. března 2012 v 16:00.
                                     
                               PŘIJDU V OBLACÍCH OBKLOPEN VŠEMI ANDĚLY A SVATÝMI V NEBI.

  Má drahá, milovaná dcero,
mé děti musí vědět, že důvodem, proč je svět duchovně prázdný je to, že  u ž   n e p o z n á   r o z d í l   m e z i   s p r á v n ý m   a   š p a t n ý m.  Neboť bez mého Světla, které naplňuje každou duši, včetně hříšníků, by svět přestal existovat.
  Je to mé Světlo, které udržuje svět naživu.
  Mnoho mých následovníků, kteří sami sebe zasvětili k utrpení v jednotě se Mnou, také pomáhá toto světlo udržovat naživu.
  Krátce před tím, než se vrátím,   m é   S v ě t l o   n a   s v ě t ě   n a   d o b u   T Ř Í   D N Ů  z m i z í.
  To se stane na samém konci(TŘI DNY TMY) a nesmí být zaměňováno s Varováním.
  Bude to během těchto tří dnů, kdy nastane pláč a skřípění zubů a lidé budou zmateně hledat mé světlo, přesto, že Mě odmítali.
  Bude to čas pravdy.
  Moji následovníci se nesmí obávat těchto tří dnů, neboť i když si nemusíte být vědomí mé přítomnosti, Já budu s vámi.
  Potom, po těchto třech dnech, se vrátím na zem přesně tou cestou, kterou jsem na nebesa vstoupil.

  P Ř I J D U   V   O B L A C Í C H   O B K L O P E N   V Š E M I   A N D Ě L Y   A   S V A T Ý M I   V   N E B I   V E   V E L I K É   S L Á V Ě !  

  Jak krásný a radostný bude tento den, až přijdu panovat na zem podle vůle mého Otce.
  Nikdo nebude pochybovat, že jsem to Já.
  Nebudou mít ani žádné pochybnosti o své budoucnosti.
  To bude den, kdy přijdu,  A B Y C H   S O U D I L.
  R O Z D Ě L Í M   M Ů J   L I D   N A   T Y,   K T E Ř Í   M Ě   M I L U J Í,   A   N A   T Y,   K T E Ř Í   M Ě   N E N Á V I D Í.
  Ti, kteří Mě odmítli a vzdávali hold všem možným věcem,  budou  zapuzeni  d o   v ě č n ý c h   p l a m e n ů   p e k l a.
  Zbytek půjde a spolu se vzkříšenými spravedlivými bude žít se Mnou v ráji.
  Toto je cíl, na který se všechny duše musí těšit, až přijdu znovu, jak jsem vám slíbil.
  Křesťanům pravím toto:
  Vězte, že tato velká a nádherná událost se stane brzy.
  V a š e   g e n e r a c e   b u d e   s v ě d k e m   m é h o   s l a v n é h o   n á v r a t u !
  Nikdy neodhalím den mého návratu, neboť pouze můj Otec jej zná, ale mohu vás ujistit, že čas k mému Druhému příchodu je blízko.
  Mým posvěceným služebníkům říkám:  JE VAŠÍ POVINNOSTÍ PŘIPRAVIT MŮJ LID, TY DUŠE,  Z A   K T E R É   N E S E T E   O D P O V Ě D N O S T   T A K,  ABY BYLY ZAHRNUTY DO KNIHY ŽIVOTA!
  Naléhavě vás prosím, abyste silou komunikace a modlitby usilovně pracovali a připravili svět na můj Druhý příchod.
   Váš milující Spasitel Ježíš Kristus Vykupitel všeho lidstva
108.                                Poselství Ježíše ze dne 7. června 2011 v 15:15.

                POSELSTVÍ KNĚŽÍM, BISKUPŮM A KARDINÁLŮM O FALEŠNÉM PROROKU.

  Má drahá, milovaná dcero,
trpěla jsi, protože tě mučí mistr klamu. Musíš se usilovně modlit, abys odolala jeho útokům na tebe. Vlož všechnu tvoji důvěru ve Mě a pak Mě nechej jednat. Měla bys Mi nabídnout své utrpení s radostí ve svém srdci, a ne se stávat rozmrzelou.   Když si budeš stále připomínat, že tato utrpení přicházejí, protože jsi v jednotě se Mnou a že jsi vpravdě požehnaná jako vyvolená duše, pak se budeš cítit jinak.
  Mnoho mých následovníků  začíná  nyní  chápat   c o   s e   n a   s v ě t ě   d ě j e   a   p r o s t ř e d n i c t v í m   m i l o s t í   D u c h a   S v a t é h o   p o v s t á v a j í   k   v ý z v ě   B R Á N I T   M É   S L O V O.
  Tato armáda věrných se stane nyní silnější a beze strachu povede hříšníky ke spáse.
  Můj svatý vikář, papež Benedikt, potřebuje vaše modlitby. M o d l e t e   s e   z a   n ě j   k a ž d ý   d e n,   protože potřebuje ochranu na každé úrovni, aby ho provedla trýzní, která přichází. Je důležité, aby moji následovníci  B Y L I   N A   P O Z O R U,   P Ř E D  jakýmkoliv  N O V Ý M   P A P E Ž E M,  jenž se může přihlásit, protože  N E B U D E   Z   B O H A !
   Prosím, naléhejte na všechny moje posvěcené služebníky, aby se připravili na strašné výzvy, nejvíce skličující, jimž kdy budou muset čelit ve svém úřadu.   B U D O U   P O T Ř E B O V A T   H O D N Ě   O D V A H Y,   A B Y   S E   P O S T A V I L I   Z A   P R A V D U   M É H O   U Č E N Í !
   Tak mnoho mých posvěcených služebníků je slepých k mým slibům, které jsem dal, když jsem řekl, Ž E   P Ř I J D U   Z N O V U.   K d y p a k   s i   m y s l í,   ž e    b y   s e   t o   m ě l o   s t á t ?  Jsou tak zvyklí odříkávat mé učení, že zapomněli, že  b y  m o h l i   b ý t   s v ě d k y   t ě c h t o   u d á l o s t í  kdykoliv, a možná, dokonce  i  b ě h e m   s v é h o   ž i v o t a.   Neboť to je jedna z největších výzev dneška.
  Když jsem poslal proroky do světa před tisíci roky, pak samozřejmě,  že   J E   P O Š L U   Z N O V U   V   Č A S E,  K D Y   P Ř I J D U   Z N O V U,   A B Y   N A   T O    P Ř I P R A V I L I   S V Ě T !
  Probuďte se k těm lekcím, které učíte ve svých shromážděních. Pochopte, že  J S E M   T O  JÁ,  kdo k vám nyní mluví. Mnoho jich přijde v mém jménu, ale málo jich bude mluvit pravdu.

     T O T O   P O S E L S T V Í   P Ř I C H Á Z Í   O D E   M Ě,   V A Š E H O   B O Ž S K É H O   S P A S I T E L E !

 Modlete se za schopnost rozlišení, abyste poznali můj opravdový hlas, když je vám dáván. Otevřete nyní vaše srdce a poslyšte, co vám musím říct. Přišel čas,  abych  vás  informoval,  že  P R O R O C T V Í   O B S A Ž E N Á   V   K N I Z E   Z J E V E N Í,   S E   Z A Č Í N A J Í   O D H A L O V A T   P Ř E D   V A Š I M A    O Č I M A !
  Vy, moji milovaní služebníci, musíte statečně bojovat z lásky ke Mně proti překážkám, které před vás položil mistr klamu, jenž vás bude trápit až po samou mez vaší odolnosti. Musíte si uvědomit, že falešný prorok vás  bude  svádět.  O K O U Z L O V A T   V Á S.  Přesvědčovat vás, že reprezentuje pravdu. Musíte nyní projevit věrnost Mně a mému Věčnému Otci. Prosím, nezoufejte. Neboť i když tyto události budou ve vás vyvolávat strach a rozrušovat vás, vaše věrnost a oddanost musí patřit Mně.
  Je to poprvé ve vašem úřadu, že  V A Š E   V Í R A  B U D E   nyní opravdu   Z K O U Š E N A.   Církev Petrova je moje církev. Ale když klíče budou předány  zpět Bohu Otci,  c o ž   s e   s t a n e   t e ď,   pak  c í r k e v  s e  s t a n e   č á s t í   m é h o   k r á l o v s t v í.  Já jsem pravda. Následujte pravdu v každém čase.
  Nyní se modlete ke Mně za milosti, jež jsou nutné k tomu, abyste včas překonali Satanův klam. Jinak falešný prorok svým osobním šarmem a charismatickými způsoby chytí do pasti mé milované děti. Jsou to způsoby mistra klamu, s nímž je svázán.
  Satan nad mou církví nezvítězí, jestliže moji služebníci budou obezřetní ke klamu a uvidí-li jej takový, jakým ve skutečnosti je. Ďábelskou lží, ze které – jestliže se na ní účastníte a budete přísahat věrnost této nové ohavnosti – N E N Í   C E S T Y   Z P Ě T !
  Slyšte Mě teď. Obraťte se ke Mně pro vedení a pro speciální milosti, které potřebujete, abyste vedli mé stádo zpátky ke Mně a k mému nebeskému Otci. Neboť když to uděláte, udělím vám takové milosti, že nebude trvat dlouho a pocítíte sílu k tomu, že budete hájit mé Slovo za každou cenu.
  Já vás všechny miluji a toužím po vaší podpoře během tohoto  K O N C E   Č A S Ů.
   Ježíš Kristus


653.                             Poselství Ježíše ze dne 21. prosince 2012 v 22:50.

                            MÉ SLOVO BUDE JAKO MEČ, JENŽ ROZETNE ZMATEK A LŽI.

  Má drahá, milovaná dcero,
nyní nadešel čas, aby mé svaté učení a má svatá poselství byla rozšířena do každého koutu světa.
  Zajistím, aby Kniha Pravdy, slíbená světu, byla připravena   v   k a ž d é m   n á r o d u   a   v e   v š e c h   j a z y c í c h.
  Moji stoupenci a moji posvěcení služebníci budou kázat ze všech koutů země.
  Miliardy budou sledovat mé Slovo a mnozí,  k o n e č n ě,   B U D O U   Č Í S T   S V A T É   E V A N G E L I U M.
  Kniha mého Otce, Bible svatá, bude znovu rozevřena a mé Slovo bude opět čteno.
  Moje současná poselství, obsažená v Knize Pravdy, budou potravou, jíž budou živeny Boží děti, až v budoucnosti bude pokládáno  z a   i l e g á l n í  číst svaté Boží Slovo.
  Vy, moji stoupenci,  m u s í t e   o b r á t i t   t y,   kteří Mě neznají. Jestli nebudou vědět, kdo jsem, nebudou se moci náležitě připravit na mé nové království.
  Mé slovo bude jako meč, jenž rozetne zmatek a lži. Dotkne se myslí, srdcí a duší všech.
  Někteří budou potřebovat čas, aby  s t r á v i l i  mé Slovo, ale většina světového obyvatelstva přijme Pravdu, až jim bude dána.
  Prosím, modlete se za odvahu, sílu a vůli udělat všechno, co od vás žádám. Připomeňte jim, že jsem pro ně zemřel. Řekněte jim, že čas mého návratu je blízko. Utěšte je tím, že jim povíte o velkém daru Nového ráje, který odhalím.
Řekněte jim, že přicházím, abych   j e   z a c h r á n i l   a   u k o n č i l   j e j i c h   t r á p e n í !
   Váš Ježíš


                                                 O PŘÍCHODU SYNA ČLOVĚKA.

  LUKÁŠ 17,24: "Jako když se zableskne a rázem se osvětlí všecko pod nebem z jednoho konce nebe na druhý,  T A K   B U D E   S Y N   Č L O V Ě K A   V E   S V É M   D N I."

  LUKÁŠ 21,7-19: Otázali se ho:"Mistře, kdy to nastane? A jaké bude znamení, až se to začne dít?"
  Odpověděl:"Mějte se napozoru,  a b y  s t e   s e   n e d a l i   s v é s t.  Neboť   p ř i j d o u   m n o z í   v   m é m   j m é n u   a   b u d o u   ř í k a t:'Já jsem to' a 'nastal čas'. Nechoďte za nimi.
  Až uslyšíte  o  v á l k á c h   a   p o v s t á n í c h,  neděste se: neboť to musí nejprve být, ale konec nenastane hned.
...P O V S T A N E   N Á R O D   P R O T I   N Á R O D U   a  království proti království,  budou veliká   Z E M Ě T Ř E S E N Í   a  v  mnohých krajinách  H L A D  a   M O R,  H R Ů Z Y   A   V E L I K Á   Z N A M E N Í   Z   N E B E S.
  A před tím vším na vás vztáhnou ruce  a  B U D O U   V Á S   P R O N Á S L E D O V A T...K D Y Ž   V Y T R V Á T E,   Z Í S K Á T E   S V É   Ž I V O T Y."
  B U D O U   Z N A M E N Í   N A   S L U N C I,  M Ě S Í C I   A   H V Ě Z D Á C H   a  na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít  P Ř E D   Ř E V E M   V A L Í C Í H O   S E   M O Ř E. 
  Lidé budou zmírat strachem a očekáváním z toho,  C O   P Ř I C H Á Z Í   N A   C E L Ý   S V Ě T.  Neboť mocnosti nebeské se zachvějí.

  A   T E H D Y   U Z Ř Í   S Y N A    Č L O V Ě K A   P Ř I C H Á Z E T   V   O B L A K U   S   M O C Í   A   V E L I K O U   S L Á V O U.
  Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy,  neboť  V A Š E   V Y K O U P E N Í   J E   B L Í Z K O.
  Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko   k r á l o v s t v í   B o ž í.
  N E B E   I   Z E M Ě   P O M I N O U,  A L E   M Á   S L O V A   N I K D Y   N E P O M I N O U.
 
  Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako  P A S T.  Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi.
  Buďte bdělí  A   P R O S T E   V   K A Ž D Ý   Č A S,  A B Y S T E   M Ě L I   S Í L U   U N I K N O U T   V Š E M U   T O M U,   co se bude dít,  A   M O H L I   S T A N O U T   P Ř E D   S Y N E M   Č L O V Ě K A."
395.                               Poselství Ježíše ze dne 8. dubna 2012 v 15:30

          NEBE A ZEMĚ SE SJEDNOTÍ. JEDNO NEBUDE EXISTOVAT BEZ DRUHÉHO.

  Moje drahá, milovaná dcero,
čas k mému panování na zemi se blíží a pro lidstvo zůstává jenom málo času, aby pochopilo mé milosrdenství a konalo pokání.
  Je také důležité, aby má církev připravila své stádo na věčný život a využila každou příležitost k pobízení ke smíření (k přijetí svátostí – pozn. překladatele).
  Toto je důležitý čas roku a musíte se obrátit ke Mně, vašemu Ježíši, a modlit se o milosti, které vám, mým následovníkům, zajistí sílu přesvědčivosti při šíření pravdy o mém Druhém příchodu.
  Utrpení lidstva a utrpení mého Věčného Otce a Mě, jeho milovaného Syna, přichází konečně ke konci.

  S A T A N O V A   V L Á D A   Z A N I K N E   A   J Á   P Ř E V E Z M U   M Ů J   P R Á V O P L A T N Ý   T R Ů N .

  I když má vláda v mé církvi znamenala, že můj Duch byl přítomen s velikými milostmi, které nabízel duším, které toho byly hodny, přece jenom vůle mého Otce nemůže být konečně naplněna, dokud Satan nebude spoután.
  Nikdo skutečně nechápe, co je věčný život.
  Nikdo plně nerozumí tomu, co se stane za mého Druhého příchodu.
  Vzhledem k omezenosti lidského chápání, nikdo nemůže znát mé plány k shromáždění mých dvanácti národů na zemi.
  Tak mnozí věří, že můj druhý příchod je koncem světa.
  Může to být  K O N E C   Č A S Ů,   J A K  J E   Z N Á T E,  ale je to jenom začátek nádherné budoucnosti, plánované mým Věčným Otcem pro všechny jeho děti.

                                    N E B E   A   Z E M Ě   S E   S J E D N O T Í.

  Jedno nebude existovat bez druhého. Spravedliví budou žít v mém Novém ráji a všeho bude hojnost.
  Tolik zázraků nemůže být nikdy popsáno lidskými slovy. Každá duše, která zdědí právo být částí mého království, bude pociťovat velkou radost a pokoj.
  Děti, láme mi to srdce, když vidím strach ve vašich očích, když se odkazuji na konec časů.
  Místo toho vás prosím, abyste důvěřovali v mou velikou lásku k vám všem a vězte, že můj slib znamená, že budete opravdu doma u Mě a navěky zbavení svých starostí.
  Nový ráj, který slibuji, má být odhalen lidstvu velmi brzy.
  Nemarněte ani jedinou chvíli strachem. Radujte se. Těšte se na vaši budoucnost.
  Zcela Mi důvěřujte, neboť Já vás miluji příliš, než abych vás vůbec kdy zklamal.
  Modlete se, aby všechny mé děti byly pokorné srdcem, aby mohly přijmout klíče k ráji.
     Váš Ježíš                                         O NOVÉM BOŽÍM RÁJI - NOVÝ JERUZALÉM.

  ZJEVENÍ 21,1-8:                            Nové nebe a nová země.
  A viděl jsem nové nebe a  N O V O U   Z E M I, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo.
  A viděl jsem  o d   B o h a   z   n e b e   S E S T U P O V A T  S V A T É   M Ě S T O,  nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha.
  A slyšel jsem veliký hlas od trůnu:"HLE, PŘÍBYTEK BOŽÍ  U P R O S T Ř E D   L I D Í,  B Ů H   B U D E   P Ř E B Ý V A T   M E Z I   N I M I; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí.
  A  s m r t i   již tam nebude, ani  ž a l u  ani  n á ř k u  ani  b o l e s t i  už nebude - neboť co bylo, pominulo."
  Ten, který seděl na trůnu, řekl:"Hle,  V Š E C K O   T V O Ř Í M   N O V É."
  A řekl:"Napiš: TATO SLOVA JSOU VĚRNÁ A PRAVÁ." A dodal:"Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec.
  Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé.
  Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem.
  Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt."
                                     ZÁCHRANA VĚŘÍCÍCH A ODNESENÍ DO NOVÉHO RÁJE.

  MATOUŠ 23+24: "Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni; kolikrát jsem chtěl   s h r o m á ž d i t   s v é   d ě t i,  tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod své křídla,  a   n e c h t ě l i   j s t e !  Hle, váš dům se vám ponechává pustý...
  Amen, pravím vám, že tu   n e z ů s t a n e   k á m e n   n a   k a m e n i,   v š e c k o   b u d e   r o z m e t á n o."

  Když seděli na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli:"Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude   z n a m e n í   T V É H O   P Ř Í C H O D U   A   S K O N Á N Í   V Ě K U!"
  Ježíš jim odpověděl:"Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v  m é m   j m é n u  a  budou říkat 'já jsem  M E S I Á Š'  A   S V E D O U   M N O H É.
  Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali.  M U S Í   T O   B Ý T,  ale to ještě nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království,  bude  H L A D,  M O R   A   Z E M Ě T Ř E S E N Í   na  mnoha místech. Ale to vše bude teprve   Z A Č Á T E K   B O L E S T Í.
  Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a  V Š E C H N Y   N Á R O D Y   V Á S   B U D O U   N E N Á V I D Ě T   P R O   M É   J M É N O.  A tehdy mnozí odpadnou a navzájem  se   b u d o u   z r a z o v a t   a  jedni druhé nenávidět.
  Povstanou  l ž i v í   p r o r o c i  a   m n o h é   s v e d o u   a  protože   s e   r o z m ů ž e   n e p r a v o s t,   v y c h l a d n e   l á s k a   m n o h ý c h.
  Ale kdo vytrvá až do konce,   B U D E   Z A C H R Á N Ě N.  A toto evangelium o  K R Á L O V S T V Í   bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom   P Ř I J D E   K O N E C.
  K D Y Ž   P A K   U V I D Í T E   Z N E C V Ě C U J Í C Í   O H A V N O S T,  o níž je řeč u proroka Daniele,  J A K   S T O J Í   N A   M Í S T Ě   S V A T É M,  tehdy ti, co jsou v Judsku, ať uprchnou do hor...Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška  a  N I K D Y   J I Ž   N E B U D E.  A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk, ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.
  Tehdy, řekne-li vám někdo:'Hle, tu je Mesiáš, nebo tam',  N E V Ě Ř T E   M U.  Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou   P Ř E D V Á D Ě T   V E L I K Á   Z N A M E N Í   A   Z Á Z R A K Y,  že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.  H L E,   Ř E K L   J S E M   V Á M   T O   P Ř E D E M.
  Když vám řeknou:'Hle, je na poušti', nevycházejte!
                  'Hle, je v tajných úkrytech', nevěřte tomu!
  N E B O Ť   J A K   B L E S K   O Z Á Ř Í   O B L O H U  od východu až na západ,  takový  bude   P Ř Í C H O D   S Y N A   Č L O V Ě K A.

  Tehdy se  U K Á Ž E   Z N A M E N Í   S Y N A   Č L O V Ě K A   N A   N E B I;(zářící kříž) a tu budou lomit rukama všechny čeledi země  a  U Z Ř Í   S Y N A   Č L O V Ě K A   P Ř I C H Á Z E T   N A   O B L A C Í C H   N E B E S K Ý C H   S   V E L K O U   M O C Í   A   S L Á V O U.

  O N   V Y Š L E   S V É   A N D Ě L Y   s  mohutným zvukem polnice  a  T I   S H R O M Á Ž D Í   J E H O   V Y V O L E N É  od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.
  O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.
  Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, a nic nepoznali, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noé vešel do korábu, a nic nepoznali, až  p ř i š l a   p o t o p a   a   z a c h v á t i l a   v š e c k y - TAKOVÝ BUDE I  P Ř Í C H O D   SYNA ČLOVĚKA.
  Tehdy budou dva na poli,  J E D E N   B U D E   P Ř I J A T  a druhý zanechán.
  Dvě budou mlít obilí,  J E D N A   B U D E   P Ř I J A T A (do království Božího)  a  druhá zanechána.(na pospas trestu)
  B D Ě T E   T E D Y,   P R O T O Ž E   N E V Í T E,  V   K T E R Ý   D E N   V Á Š   P Á N   P Ř I J D E !
  Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete!!!"


  1.TESALONICKÝM 4,13-18: Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch,  k d o   z e s n u l i,  abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději.
  Věříme-li, že  J E Ž Í Š   Z E M Ř E L   A   V S T A L   Z   M R T V Ý C H,  pak také víme, že Bůh ty,  k d o   z e m ř e l i   v e   v í ř e   v   J e ž í š e,  přivede spolu s ním   k   ž i v o t u.
  Toto vám říkám  p o d l e   s l o v a   P á n ě:  My živí, kteří  S E   D O Č K Á M E  příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám   P á n   s e s t o u p í   z   n e b e,  a  ti, kdo zemřeli v Kristu,   v s t a n o u   n e j d ř í v e;  potom my živí,  k t e ř í   s e   t o h o   d o č k á m e,   B U D E M E   S P O L U   S   N I M I   U C H V Á C E N I   V   O B L A C Í C H   vzhůru vstříc Pánu.  A  p a k   u ž   n a v ž d y   b u d e m e   s   P á n e m.  Těmi slovy se vzájemně potěšujme.
614.                                POSELSTVÍ JEŽÍŠE Z IRSKA ze dne 11.listopadu 2012.

                                     SLAVNOSTNĚ VÁM SLIBUJI, ŽE PŘECHOD BUDE OKAMŽITÝ.

   Má drahá, milovaná dcero
 je vždy důležité si připomínat, že když trpíte, není to jenom vaše bolest, kterou pociťujete. Je to také moje bolest, kterou snášíte. Bolest, o níž mluvím, není ta, kterou jsem snášel během svého ukřižování, ale ta, které čelím dnes, když se dívám na lidstvo a cítím jeho bolest.
  Lidé ve světě trpí kvůli temnotě své duše. Dokonce i ti, kteří žijí jednoduše a řídí se mým učením, také trpí. Cítí se bídně, když bojují, aby milovali druhé. Trpí také kvůli pochybnostem, které zakoušejí ve své víře.
  Tak mnoho jich nechápe význam věčného života, nebo skutečnost, že  Ž I V O T   N E K O N Č Í   S M R T Í   na této zemi. To je důvod, proč se mnozí nepřipravují na další život. Hodně lidí se v minulosti náležitě nepřipravili a nyní jsou buď v pekle, nebo v očistci.
  Této generaci bude dán dar, z něhož se nemohla těšit žádná jiná generace.  M N O Z Í   J E D N O D U Š E   P Ř E J D O U   Z   T O H O T O   Ž I V O T A   D O   J I N É H O   O K A M Ž I T Ě,   B E Z   T O H O,   Ž E   B Y   M O H L I   Z A K U S I T   S M R T,  jak ji znáte.
  Můj Druhý příchod sebou přinese tento mimořádný dar. A tak nemějte strach. Radujte se, neboť Já přicházím, abych vám přinesl šťastnou budoucnost. Přemýšlejte o tom takto: Když snášíte nějaké těžkosti a budete muset přihlížet způsobu, jakým bude popírána moje existence, vaše utrpení nebude trvat dlouho.
  Uvědomuji si, že mnozí z vás si dělají starosti, ale slavnostně vám slibuji, že přechod bude  O K A M Ž I T Ý.  Potom, co uvidíte Nový Jeruzalém, jak se snáší na novou zemi, Nový ráj,  B U D E T E   U N E Š E N I   V   E X T Á Z I.
  Žádná slova nemohou popsat krásu tohoto Stvoření. Mé Srdce překypuje láskou, když myslím na to, jak vy a vaši milovaní budete udiveni. K tomu dojde, až tajemství poslední smlouvy se vám stane zcela jasným. Pravdivost mého zaslíbení, že  p ř i j d u   z n o v u   bude skutečně pochopena.
  SVĚT SE STANE JEDINOU SVATOU RODINOU A BUDE ŽÍT V SOULADU A V JEDNOTĚ S BOŽÍ VŮLÍ MÉHO OTCE.
Bude to čas znovusjednocení, protože se  u s k u t e č n í   p r v n í   v z k ř í š e n í   z   m r t v ý c h.  Ti, kteří byli očištěni očistou na této zemi, se připojí k těm, kteří již byli očištěni v očistci, aby   ž i l i   v   N o v é m   r á j i.
  Mnohé se změní, ale ti, kteří Mě následují a připojí se ke Mně v mé nové éře míru, ve které   b u d u   p a n o v a t prostřednictvím mého duchovního vedení, najdou mír v duši. Utrpení, zakoušené na této zemi pod vládou Satana, už konečně nebude existovat.
  Každá bolest, každé utrpení, každá modlitba, každé úsilí, které jste snášeli, abyste shromáždili duše, které zůstávají pozadu, klopýtají a bojují celou cestu, bude stát za to.
  Nový ráj je připraven. Vše,  c o   m u s í t e   u d ě l a t   j e   p ř i p r a v i t   v a š e   d u š e   a  kráčet směrem k branám. Těm z vás, kteří se vykoupí v mých očích, budou dány klíče k otevření bran. Vytrvejte během tohoto přicházejícího soužení, neboť je to něco, co se musí stát, protože to bylo předpověděno v Knize mého Otce.
  Vaše  m o d l i t b y   z   t o h o   h o d n ě   z m í r n í   a  můj Otec zasáhne na každém možném stupni, aby zabránil zlým skutkům způsobit škodu jeho vzácným dětem.
  Váš Ježíš412.                                   Poselství Ježíše ze dne 26. dubna 2012 v 20:30.

                                     TI, KTEŘÍ JSOU VĚRNÍ MNĚ, BUDOU VZATI V MŽIKU OKA
                                            A BEZ UTRPENÍ DO NOVÉHO NEBE A ZEMĚ.

  Má drahá, milovaná dcero,
znovu musím všem Božím dětem povědět, aby si nedělaly starosti a nebály se událostí, které přijdou.
  Celé lidstvo brzy uvidí mé milosrdenství a mnozí, kteří jsou plní výčitek svědomí kvůli svým hříchům, se Mě nebudou bát.
  Místo toho jejich duše bude zaplavena mou Boží láskou. Mé Světlo bude prozařovat jejich těla a oni se budou radovat.
  Přicházející čas nové éry pokoje přinese nesmírnou radost a nadšení pro ty, kteří přijmou moji ruku milosrdenství.
  Každý jednotlivý hříšník je pozván k věčnému životu a nesmí odejít, když bude zmatený.
  Moje éra pokoje a míru bude  n o v o u   z e m í,  kde pod mým vedením bude vládnout dvanáct národů.
  Budete žít v míru, v lásce a harmonii. Přírodní okolí, které dnes na zemi vidíte, vybledne do bezvýznamnosti, když je srovnáte se světem, který leží před vámi.
  Těm, kteří mají starosti, nebo se bojí o svou rodinu, nebo o své milované, říkám: – vezměte je s sebou do mého nádherného Nového ráje.
  M o d l e t e   s e  za ně a Já jim  u d ě l í m  m i m o ř á d n é   m i l o s t i,  aby získali   s c h o p n o s t   r o z p o z n a t   m o u   l á s k u.
  To je největší přání mého Otce – uvidět úžas, radost a lásku zářit z očí jeho vzácných dětí, až jim odhalí Nový ráj.
  Budete znovu sjednoceni s vašimi milovanými, k t e ř í   z e m ř e l i   v e   s t a v u   m i l o s t i  a  kteří budou vzkříšeni z mrtvých.
  Proč byste nevěřili v takový dar? Když důvěřujete v mé zaslíbení, že přijdu znovu, tak pocítíte pokoj.
  Vše, o co vás prosím, je, abyste se pomocí modliteb připravili. Když se budete modlit za milost a za jiné, pak všechno bude dobré.
  Mé milosrdenství je tak veliké, že jenom málokterým se nepodaří rozpoznat můj božský příslib, že shromáždím všechny Boží děti a vezmu je domů, pryč od pevného spáru Satana a jeho padlých andělů.
  Pravda mého království bude viděna dokonce i ateisty, kteří budou šokováni. Ale jejich nevíra se ve většině případů promění v pokornou lásku a přijetí.
  I když před vámi leží mnoho obtížných časů, žádný nebude tak těžký, že jej nebudete moci překonat vaší láskou a oddaností ke Mně, vašemu Ježíši.
  Prosím, nedovolte strachu, aby vám stál v cestě přijmout s radostí dar mého Nového ráje.
  Ti, kteří jsou Mi věrní, budou v mžiku oka, bez utrpení vzati do nového nebe a nové země.
  Co by se vás [ale] mělo znepokojovat, jsou ti zatvrzelí hříšníci, kteří Mě nebudou prosit o odpuštění, kteří odmítnou moji ruku a kteří místo toho budou lpět na svých zkažených způsobech.
  Ti potřebují vaše modlitby.
  M O D L E T E   S E   V R O U C N Ě   Z A   S P Á S U   J E J I C H   D U Š Í.
   Váš milovaný Ježíš503.                               Poselství Ježíše ze dne 24. července 2012 v 17:39.

            PROROCTVÍ DANÁ JANOVI A DOSUD NEODHALENÁ, BUDOU NYNÍ VYLOŽENÁ,
                                                   ABY PROBUDILA SVĚT.

  Má drahá, milovaná dcero,
čas téměř nadešel, kdy poslední  t a j e m s t v í  Boha Nejvyššího   b u d o u   o d h a l e n á   c e l é m u   s v ě t u.
  Tvůj hlas, má dcero, nakonec naplní Boží plán na zemi, aby   O D H A L I L   P R A V D U   O   M É M   D R U H É M   P Ř Í C H O D U.
  Ty, má dcero, jsi  S E D M Ý   A N D Ě L   seslaný připravit Boží děti k tomu, aby obnovily svou víru a tak mohly být zachráněny. (Zj 10, 7)
  Když odhalíš   T A J E M S T V Í    S E D M É   P E Č E T Ě,   kterou  J á,  J e ž í š,  Beránek  Boží,   N Y N Í   O T V Í R Á M,   tak mnoho lidí rozzuříš.
  Kruté lži, jichž se dopouští ti,   k t e ř í   s e   v y d á v a j í   z a   s l u ž e b n í k y   m é   c í r k v e, (zrádci v purpuru ve Vatikánu)  budou odhaleny zvukem tvého hlasu.
  Každý hanebný čin, spáchaný pomocníky Satana, kteří se odvažují prohlašovat sebe za mé stoupence, bude odhalen. Každá lež bude odkryta, aby ji všichni viděli.
  Nová   f a l e š n á   c í r k e v,  vytvořená Antikristem, bude ukázána taková, jaká je.
  Teď, když boj o záchranu lidstva se stupňuje, bude zmařeno každé úsilí oklamat Boží děti.
  Rouhání, vyslovená těmi, kteří nemluví v mém svatém jménu, uslyší všichni, i když mnozí nepřijmou Boží Pravdu, když je teď dávaná světu.
  Slovo, tak dlouho skryté a zadržené až do konce,   S E   B U D E   T E Ď   Ř I N O U T   Z   M Ý C H   Ú S T.
  Nikomu nebude zabráněno Pravdu přijmout. Pravé Slovo bude odhaleno všem, zatímco Já se chystám ještě jednou zachránit lidstvo od věčného zatracení.
  Proroctví daná Janovi a dosud neodhalená, budou nyní vyložená,  a b y   p r o b u d i l a   s v ě t.
  Evangelia budou znovu, po tak dlouhé době, šířena po celém světě.
  S l e p í   budou znovu vidět.
  N ě m í   budou mluvit a Pravda se bude řinout jako med z jejich úst.
  H l u š í   budou poslouchat a Pravda jim přinese útěchu, která jim v jejich životech tak dlouho chyběla.
  Odpadlictví bude dostávat trhliny a hrubé duše, hladovějící po Pravdě, ji konečně přijmou s otevřenou náručí.
  Boží síla se nyní bude projevovat v každém koutu světa.
  Buďte si jistí, že   z p l o z e n c i   S a t a n a   a jeho pomocníci   u d ě l a j í   c o k o l i v,   aby zabránili lásce Boží dát Knihu Pravdy světu.
  Budou proti ní bezmocní, i když to tak nebude vypadat.
  Nebe nyní čeká na chvíli, kdy shromáždí celé lidstvo pro můj slavný návrat.
  Nikdy Mě neopouštějte. Vítejte Mě, když vás připravuji na můj slavný Druhý návrat.
  P Ř I V E Ď T E   V A Š I   R O D I N U   S   V Á M I   A   P O J Ď T E   D O   M É   N Á R U Č E,   když se vás připravuji obklopit   O C H R A N O U   M Ý C H   Z V L Á Š T N Í C H   M I L O S T Í   Z   N E B E.
  Vybízím vás všechny, abyste rozpoznali poslední volání dávané vám prostřednictvím mého sedmého posla,   m a j í c í h o   o p r á v n ě n í    o d h a l i t   v ý z n a m   s e d m i   p o l n i c   a   o b s a h   s e d m é   p e č e t ě , zatímco andělský chór se připravuje, aby   p r o r o c t v í   n a p l n i l.
  Váš Ježíš009.                        Poselství Ježíše ze dne 15. listopadu 2010 v 03:00.

                                                     MŮJ DRUHÝ PŘÍCHOD.

  Má dcero, velice ti děkuji, že i nadále pevně setrváváš v mé pravdě a chápeš, že má komunikace s tebou je skutečná. Pocítíš přítomnost mého Ducha ve tvém těle vždy, když k tobě budu přicházet, abych ti zjevil mé božské poselství, které lidstvo v této době potřebuje ke svému procitnutí. Přináším poselství čisté lásky, oddanosti, a věrnosti k dětem mého Otce. Tato poselství jsou zde, aby všem věřícím v Boha objasnila, že  j e   t ř e b a   n e j d ř í v e   p a d n o u t   n a   k o l e n a   a   p r o s i t   o   p o r o z u m ě n í   p r a v d y,   zjevené v Knize Zjevení sv. Jana.
  Čas k mému druhému příchodu je zde a jeho znamení se již odhalují pro ty, kteří znají proroctví, předpověděno před mnohými věky. Jen se rozhlédněte kolem – co vidíte? Cožpak snad člověk nedokáže rozpoznat děsivý příchod toho, jemuž je vydán? On se lstivě ukrývá za zlověstnými klamy a lžemi, jež pod pláštíkem pomoci a záchrany podsouvá  n i c   n e t u š í c í m   v l á  d á m,   které je přijímají.
  Slyšte Moje volání, děti Moje. Antikrist je připraven vystoupit na jeviště světa. Buďte ostražití,  o t e v ř e t e   o č i   a   v a š e   s r d c e   p r o   p r a v d u,   nebo jinak tuto dobu nepřežijete. Nebojte se, moji věrní a oddaní, neboť vy povedete mé stádo ve svatém uctívání mého Věčného Otce. Potrava pro přežití bude během nadcházejících dnů temna v dostatku pro moje věrné děti. Držte se pohromadě a mějte se navzájem v lásce. Dodávejte si navzájem sílu a odvahu, abyste se všude ve světě sjednocovali a spojovali všechny věřící, všechny rasy a vyznání víry na společné cestě směřující   d o   n e b e s k é h o   k r á l o v s t v í   m é h o  O t c e.
  Vaši úlohou bude naplňovat očekávání lidstva v Boží lásce konáním dobra, šířením naděje, pravdy a lásky. Společnou modlitbou a tím, že se zbavíte fasády pýchy a nesmělosti, vám bude propůjčena veliká síla. Společně budete mít velkou sílu.   Vaše víra ve Mě, vašeho nebeského Spasitele, vám bude nápomocná obracet nevěřící na víru. Je mnoho takových, jež bez vlastního zavinění o mé lásce nevědí. Sice znají pocit lásky k sobě navzájem, ale nevědí nic o tom, odkud tento pocit pochází. Přiveďte je do Božího světla, moje věrné Boží děti.
  J Á   J S E M   C H L É B   A   J Á   J S E M   S V Ě T L O.  Moje světlo vás všechny uchová v bezpečí. Ale naléhavě vás prosím, abyste byli velkorysí, a mysleli na ty ubohé duše, které potřebují vaše vedení. Musíte jim být příkladem a ukázat jim, jak se mají ke Mně přiblížit.   P ř i v á d ě j t e   j e   k e   M n ě   umírněnou a na soucitu založenou argumentací. Je důležité, abyste   p r o b u d i l i   t y t o   n e v ě d o m é   z duchovního spánku,   d o k u d   j e š t ě   n e n í   p o z d ě !
  Děti moje, nerozumíte snad učení v Knize mého Otce? Tato kniha (Písmo svaté), jež odhaluje znamení mého příchodu na zem, musí být studována a přijata za pravdu. Bůh, můj Otec, neklame ústy proroků, ani si neprotiřečí. Nyní můžete vidět znamení nebes, jež byla předpověděna, a proto se na ně musíte teď připravit.
  Prosím, modlete se o duchovní vedení. Věřící, připravte se nyní v mém jménu k boji a vzepřete se Antikristovi. Lidé se vám budou posmívat, když je budete upozorňovat na biblická proroctví, napsaná v knize Zjevení sv. Jana. Budou vás ironicky zesměšňovat pro vaše názory a nadávat vám pro vaše napomínání. Ignorujte to, neboť máte teď vůči Mně závazky.  M O D L E T E   S E,  A   S N A Ž T E   S E   P Ř E S V Ě D Č I T   N E V Ě Ř Í C Í,   A B Y   P Ř I J A L I   M O J E   U Č E N Í.   Nemějte strach.  Protože jsou mezi vámi takoví, jež se strachují o budoucnost svých rodin, tak musíte vědět toto:
  A Ž   N A S T A N E   P R O   T O   Č A S,   B U D E T E   V   J E D I N É M   O K A M Ž I K U   V Y Z D V I H N U T I   S P O L U   S E   M N O U   A   V A Š I M I   R O D I N A M I   S M Ě R E M   K   N E B E S Ů M.   Potom obdržíte dar věčného života, když se spojí nebe se zemí. To je to, co je označováno jako Nový ráj. Nastane nový čas Boží slávy, lásky  A   N A P L N Ě N Í   Z A S L Í B E N Í   P R O   V Š E C H N Y   M É   D Ě T I.
  Zůstaňte silní a vytrvejte! N a k r á t k o   b u d e t e   m u s e t   s n á š e t   s o u ž e n í.  Ale vaše víra vás bude posilovat. Nezapomeňte, že vás všechny miluji. Milujte i vy Mě a pomůžete Mi, abych zachránil co možná nejvíc duší.
  Vy  jste  mou  mocnou  armádou  a   N A S T A L   T E Ď   Č A S,   A B Y S T E   S E   P Ř I P R A V I L I   K   B O J I.   Všechny vás povedu do království mého Otce.
   Váš milující Spasitel Ježíš Kristus
                                          BŮH NÁM SLÍBIL NOVÝ RÁJ.

  2.KORINTSKÝM 6,14-18+7,1: Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu  s   n e v ě ř í c í m i.  Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké je spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh:
"B U D U   P Ř E B Ý V A T   A   P R O C H Á Z E T   S E   M E Z I   N I M I,   B U D U   J E J I C H   B O H E M   A   O N I   B U D O U   M Ý M   L I D E M."
  A proto "vyjděte z jejich středu a oddělte se", praví Hospodin a "ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu" a "budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů".
  Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší,  O Č I S Ť M E   S E   O D   K A Ž D É   P O S K V R N Y   T Ě L A   I   D U C H A   a  přiveďme k cíli své  P O S V Ě C E N Í   v  bázni Boží.


  1.TESALONICKÝM 2,4-12: Bůh nás uznal za vhodné svěřit nám evangelium, a proto mluvíme  tak,  a b y c h o m   s e   l í b i l i   ne  lidem,  a l e   B o h u,   k t e r ý   z k o u m á   n a š e   s r d c e.
  Nikdy, jak víte, jsme nesáhli k lichocení, ani jsme pod nějakou záminkou  n e b y l i   c h t i v í   m a j e t k u - Bůh je nám svědek!
  Ani  j s m e   n e h l e d a l i   s l á v u   ani u lidí, ani u vás, ani u jiných; ač jsme mohli   j a k o   K r i s t o v i   p o s l o v é   dát najevo svou důležitost, byli jsme mezi vámi laskaví(pokorní), jako když matka chová své děti.
  Tolik jsme po vás toužili, že  j s m e   v á m   c h t ě l i   o d e v z d a t   n e j e n   e v a n g e l i u m   B o ž í,  ale i svůj život. Tak jste se nám stali drahými!
  Jistě si, bratři, vzpomínáte na naše úsilí a námahu, jak jsme ve dne v noci pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž, když  jsme  vám   p ř i n e s l i   B o ž í   e v a n g e l i u m.  Vy i Bůh jste svědky, jak jsme se k vám věřícím zbožně, spravedlivě a bezúhonně chovali. Víte přece, že jsme každého z vás jako otec své děti napomínali, povzbuzovali a zapřísahali,  a b y s t e   v e d l i   ž i v o t   d ů s t o j n ý   B o h a,  který  V Á S   P O V O L A L   D O   S L Á V Y   S V É H O   K R Á L O V S T V Í.


  ŽIDŮM 12,14+22-29: Usilujte o pokoj a  o   s v a t o s t,  bez níž nikdo   n e s p a t ř í   Pána.
  Vy stojíte před horou Siónem a městem Boha živého,  n e b e s k ý m   J e r u z a l é m e m,  před nesčetnými zástupy andělů a slavnostním shromážděním církve prvorozených, jejichž jména jsou zapsána v nebi, a před Bohem,  s o u d c e m   v š e c h,  a před zesnulými spravedlivými, kteří již dosáhli cíle, a před Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy, a před jeho krví,  k t e r á   n á s   o č i š ť u j e,  neboť volá naléhavěji než krev Ábelova.
  V A R U J T E   S E   T E D Y   T O H O,   K D O   K   V Á M   M L U V Í.  Jestliže neunikli trestu ti, kdo odmítli tlumočníka Božích příkazů na zemi, tím spíše neunikneme my,  O D V R Á T Í M E - L I   S E   O D   T O H O,   K T E R Ý   M L U V Í   Z   N E B E.  2.LIST PETRŮV 3,1-16:  O B R A N A   V Í R Y  V E   D R U H Ý   P Ř Í C H O D.
  To už je, milovaní, druhý dopis, který vám píšu. Tímto napomínáním chci probouzet vaše čisté smýšlení, abyste pamatovali na to, co předpověděli svatí proroci, i na to, co ustanovil Pán a Spasitel skrze vaše apoštoly.
  Především vám chci říci,  ž e   k e   k o n c i   d n ů   přijdou  posměvači,  kteří  ž i j í,   j a k   s e   j i m   z a c h c e,  a budou se posmívat:"Kde je ten   j e h o   z a s l í b e n ý   p ř í c h o d ?  Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření."
  Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem Božím z vody a před vodou chráněny. Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul.
  Tím slovem jsou udržována  n y n ě j š í   n e b e s a (obloha) a   z e m ě,  dokud nebudou   z n i č e n a   o h n ě m;   B Ů H   J E   Z A N E C H A L   J E N   D O   D N E   S O U D U   A   Z Á H U B Y   B E Z B O Ž N Ý C H   L I D Í.
  Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a "tisíc let jako jeden den". Pán neotálí splnit   s v á   z a s l í b e n í,  jak si to někteří vykládají,  N Ý B R Ž   M Á   S   N Á M I   T R P Ě L I V O S T,  protože si nepřeje,  A B Y   N Ě K D O   Z A H Y N U L,  ale chce, aby   V Š I C H N I   D O S P Ě L I   K   P O K Á N Í.
  D E N   P Á N Ě   přijde jako přichází zloděj v noci. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, nebeská tělesa se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy  B U D E   P O S T A V E N A   P Ř E D   S O U D.
  Když tedy se toto všechno rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě  očekáváte   P Ř Í C H O D    D N E   P Á N Ě !  V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem.
  P O D L E   J E H O   S L I B U  čekáme nové nebe   A   N O V O U   Z E M I,  V E   K T E R Ý C H   P Ř E B Ý V Á   S P R A V E D L N O S T.
  Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se,  a b y s t e   b y l i   č i s t í   a   b e z   p o s k v r n y   a  mohli  T E N   D E N  očekávat beze strachu před  B O Ž Í M   S O U D E M.
  A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán   p o s k y t u j e   č a s   k e   s p á s e,  jak vám napsal i náš milý bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána. Mluvil tak o tom ve všech svých listech.  Některá místa jsou v nich   t ě ž k o   s r o z u m i t e l n á   a  neučení  a  n e u t v r z e n í   l i d é (ve víře)  j e   p ř e k r u c u j í,  jako i ostatní Písmo,  k   v l a s t n í   z á h u b ě.
  Ale vy, milovaní, protože to víte předem, střeste se, abyste nebyli oklamáni   s v o d e m   t ě c h t o   n e o d p o v ě d n ý c h   l i d í   a  neodpadli od vlastního pevného základu.


                                              TISÍCILETÉ KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ.

  ZJEVENÍ 20,4-6+1-3+7:
  Viděl jsem trůny a na nich seděli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží. Protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku.
  Nyní povstali  k  ž i v o t u   a  u j a l i   s e   v l á d y   S  K R I S T E M   N A   T I S Í C   L E T.
  Ostatní mrtví však nepovstanou k životu,  D O K U D   S E   T Ě C H   T I S Í C   L E T   N E D O V R Š Í.
  T O  J E   P R V N Í   V Z K Ř Í Š E N Í !   Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh Kristus je učinil svými kněžími a budou  S   N Í M   K R A L O V A T   P O   T I S Í C   L E T.

  A tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana,   N A   T I S Í C   L E T   J E J   S P O U T A L,  uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již  N E M O H L  K L A M A T   N Á R O D Y,  D O K U D   S E   N E D O V R Š Í   T Ě C H   T I S Í C   L E T.
  Až se dovrší tisíc let, bude satan propuštěn ze svého žaláře a vyjde,  A B Y   O K L A M A L   N Á R O D Y   ve všech čtyřech úhlech   S V Ě T A,  Góga i Magóga. Shromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři. Viděl jsem, jak vystoupili po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a město, které miluje Bůh. Ale sestoupil oheň od Boha a pohltil je.
  Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera,  kde  hoří  síra  a   K D E   J E   J I Ž   D R A V Á   Š E L M A   I   F A L E Š N Ý   P R O R O K.  A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.
  A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl;  P Ř E D   J E H O   P O H L E D E M   Z M I Z E L A   Z E M Ě   I   N E B E   A  U Ž   P R O   N Ě   N E B Y L O   M Í S T A.
  Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena - K N I H A   Ž I V O T A.  A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách.
  Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a  V Š I C H N I   B Y L I   S O U Z E N I   P O D L E   S V Ý C H   Č I N Ů.  A  kdo   N E B Y L   Z A P S Á N   V   K N I Z E   Ž I V O T A,   byl uvržen do hořícího jezera.  T O   J E   T A   D R U H Á   S M R T:  hořící jezero.

           


357.                                 Poselství Ježíše ze dne 24. února 2012 v 15:30.
                           
                                     V NOVÉM RÁJI NEBUDE SMRT, ANI NEMOC, ANI HŘÍCH.

  Má drahá, milovaná dcero,
nesmíš nikdy zapomenout, že přes má přísná varování lidstvu, chovám k mým dětem v mém srdci zcela výjimečnou lásku.
  Je nutné očistit zemi teď, neboť kdybych se vrátil nyní, nebyla by vhodná, abych po ní kráčel. Až bude lidstvo očištěno, tak zůstanou jenom ti, kteří milují Mě a mého Nebeského Otce. Moje vyvolená generace bude se Mnou na věky. Tento ráj vám nabídne 1000 let míru, lásky a harmonie.
  Po tomto období nastane druhé vzkříšení mrtvých. Jenom potom může být nabídnut všem duším věčný život Božím Světlem, které je bude pronikat.
  Proč váháš, má dcero? Cožpak nevíš, že tato proroctví byla předpověděna?
  Rozumějte Mi však dobře. Vám, dětem této generace bude dán dar života v ráji, jenž bude dokonce krásnější než ten, který byl připraven pro Adama a Evu.
  Stáří nebude existovat, protože člověk bude žít v míru s rodinami minulých generací.
  Tolik lásky a radosti bude každodenním zážitkem. Konečně vám bude udělen opravdu trvalý pokoj ve vašich duších.
  Proč by to nemohlo být možné? Toto je země, která byla zamýšlena  mým  Otcem, jehož   B o ž í   v ů l e   b u d e   konečně uskutečněna  j a k   n a   z e m i,   t a k   v   n e b i.
  Radujte se všichni. Nový ráj má být přivítán s rozechvěním a očekáváním.
  Nebude tam smrt, ani nemoc, ani hřích.
  B U D E   V Á M   D Á N   D A R   V Ě Č N É H O   Š T Ě S T Í.
  Modlete se za ty, kteří pro hřích a neposlušnost ztratí jakýkoliv nárok na své právoplatné dědictví, které bylo zamýšleno mým Věčným Otcem od počátku času.
   Váš milovaný Ježíš


026.                       Poselství Ježíše ze dne 11. prosince 2010 v 09:15.

                                                         BUDOUCÍ ŽIVOT.

  Má drahá, milovaná dcero,
teď už jsi připravená se pohnout kupředu a pokračovat v úkolu dokončení mé svaté Knihy Pravdy. Má dcero, prošla jsi očistou nutnou k tomu, abys dostala sílu k této práci.
  Moje děti jsou polapeny v tomto světě dvou částí a neuvědomují si, že brzy se všechno sjednotí. Tyto dvě části zahrnují smutek a radost. Smutek existuje ve světě způsobem, jež způsobuje hluboký chaos a beznaděj. Je to smutek, jenž je odlišný od všech ostatních od vzniku země.
  Smutek, pociťovaný dnes, je založen na ztrátě, způsobené odnětím materiálních věcí. Je tu také touha po klidu těla, ducha a duše. Ten se dá dosáhnout jen pokorou, a přijetím a láskou mého Věčného Otce. Potom je tu radost. Usmívám se s láskou, když se mé děti smějí, usmívají a mají radost. To je dar ode Mne. Smích a radost jsou důležitými dary pro lidstvo, když jsou čisté a nejsou na úkor jiných.
  Moje malověrné děti, vím, že je těžké se zastavit a říct si –  V R A C Í M   S E   Z P Ě T   K   B O H U.   Mnoho z vás si uvědomuje, kdo je Věčný Otec. Jen málokdo chápe, že On bdí nad každým z nich každý jeden den jejich života. Usmívá se, směje se a prožívá velkou radost, když jsou jeho děti šťastné. Avšak nepohlíží s laskavostí na radost těch, nebo na jejich pokus o radost, když je dosažena bez lásky v jejich srdcích.
  Stejně i Já, váš Spasitel Ježíš Kristus, vás – všechny moje děti – také miluji. Jsem jedno s mým Věčným Otcem. Usmívám se na vás všechny a doufám, že přijdete zpět ke Mně.
  Pojďte ke Mně, mé děti, v jednotě a přibližte se ke Mně s otevřeným srdcem.
  Poselství, jež se vztahují k mému druhému příchodu, vyvolávají v srdcích mnoha mých dětí strach. Není třeba se bát. To bude okamžik absolutní radosti, slávy a čistého štěstí, protože všechny ty, jež obrátí svoje srdce ke Mně, vezmu do svého náručí a budeme plakat slzami radosti.
  Vy věřící, prosím, prosím, modlete se za ty, jež nevěří, anebo sešli ze své cesty. Pastýř, jenž se stará o své stádo, se vždy bude neúnavně snažit najít ty ovce, které jsou ztracené. Radost z vítězství, které pociťuje, když se vrátí do jeho stáda, je podobná pocitu, jaký zakouším, když se moje ztracené děti vrátí ke Mně.
  Děti, i ve chvílích radosti a smíchu na této zemi, pamatujte prosím, na jednu věc. Není to než záblesk čistého štěstí a radosti, které budou existovat na nové zemi, až  S E   Z N O V U   O B J E V Í   Z T R A C E N Ý   R Á J.  Až se to stane, tak se vyvolení a všichni ti, jež   ž i j í   s p r a v e d l i v ý   ž i v o t   a   v ě ř í  v e   s v é h o   S t v o ř i t e l e   s e   s j e d n o t í   s e   z n o v u v z k ř í š e n ý m i   m r t v ý m i.   Tito lidé, přátelé a rodina, jež ze života odešli, se sjednotí se Mnou v této nové slavné věčnosti. Pamatujte si, děti, že je důležité nepovažovat tuto zemi za samozřejmost a ani nepředpokládat, že všechno na ní je pod vaší kontrolou. Protože tomu tak není. A přesto, že se i nadále oddáváte slibům, zklamáním, radostem a zázrakům, které vám poskytuje, nezapomínejte, že je   j e n   d o č a s n ý m   m í s t e m.  Dočasným jevištěm před vstupem do království mého Otce – nového nebe a země, které se sjednotí.
  Poslední výzva, děti moje – modlete se ke Mně vašimi vlastními slovy. Proste Mě o vedení. Proste Mě, abych vám ukázal lásku a pravdu způsobem, jemuž porozumíte. Nestrkejte stále hlavu do písku, nebo se nebudete radovat ze slávy nové země.

                                                          Prázdná cesta do nicoty.
  Děti, které se Mi vysmívají a popírají Mě, budou tvrdit, že   n e e x i s t u j e   ž i v o t   p o   t o m t o   ž i v o t ě.  Nechte Mě, abych vás ujistil, že si nejen sami uzavírají přístup do ráje. Místo toho kráčejí po prázdné cestě do nicoty. V některých případech následují lež mistra klamu – Zlého – jenž se pohybuje tak tiše a s takovou smrtelnou obratností, že ti, kteří v něho nevěří, ho slepě následují do bran pekla, držíce se jeho ruky.

                                                     Mé utrpení v zahradě Getsemanské.
  Když moji věřící vidí tyto lidi, jak se arogantně vychloubají a jsou hrdí na svůj ateizmus, tak pociťují strašné utrpení. Ti, kteří na sebe vzali můj kříž, pociťují smrtelnou agónii, kterou jsem prožíval v čase mého utrpení v Getsemanské zahradě.   To je místo, kde jsem poznal, že i když podstoupím dobrovolně nejvyšší oběť tím, že přijmu smrt jako prostředek k tomu, aby moje děti dostaly možnost získat místo v království mého Otce, tak některým dětem to bude lhostejné. To Mi způsobovalo nejhorší agónii, kvůli níž jsem potil krev. Hrůza, kterou jsem pociťoval kvůli těmto ztraceným duším, ve Mně přetrvává ještě i dnes.
  Těm z vás, jež se ptají – jestliže jsi Bůh nebo Ježíš Kristus, pak jistě můžeš udělat všechno? Moje odpověď je – samozřejmě. Mimo jedinou věc.  N E M O H U   Z A S A H O V A T   D O   V A Š Í   S V O B O D N É   V Ů L E,   kterou  jste dostali jako dar. Bude záviset na mých dětech, aby udělaly tuto konečnou volbu ze své vlastní vůle.
   Váš milující Kristus Váš Spasitel Ježíš Kristus

639.                                Poselství Ježíše ze dne 10. prosince 2012 v 22:22.

                                BUDU SOUDIT ŽIVÉ I MRTVÉ A JENOM TI, KTEŘÍ JSOU TOHO HODNI,
                                            BUDOU MOCI VEJÍT DO MÉHO KRÁLOVSTVÍ.

  Má drahá, milovaná dcero,
prosím, řekni všem, kteří následují mé učení, aby si vzpomněli na můj slib.
  Řekl jsem zřetelně,  ž e   p ř i j d u   z n o v u,   a b y c h   z a c h r á n i l   s v é   k r á l o v s t v í.
  Můj Druhý příchod je očekáván a ti, kteří tvrdí, že znají Pravdu, jež je obsažena v Knize mého Otce, budou vědět, že neobsahuje nepravdy.
  Přijdu znovu, jak bylo předpověděno, a tento čas je již téměř zde.
  Budu soudit živé i mrtvé a jenom ti, kteří jsou toho hodni, budou moci vejít do mého království.
  Bylo také předpověděno, že  Zlý  připraví  v á l k u   n a   z e m i,   a b y   b o j o v a l   s   m ý m   O t c e m   o   d u š e.
  Je to válka, kterou nemůže vyhrát, a přesto mnozí z těch, kteří své životy postavili na falešných slibech, věří, že jejich pozemský život je vše, na čem záleží. Klam, jenž ovládnul mnoho lidí, bude jejich pádem.
  Ó, jak Já toužím, aby tyto duše otevřely oči k Pravdě včas, dříve, než bude pro ně příliš pozdě.
  Má bolest a útrapy, které nyní, kdy si představuji tyto nebohé, oklamané duše, které budou pro Mne ztraceny, ještě nikdy nebyly tak silné. Proto smírčí duše, vybrané duše a ty, které jsou blízko mému Nejsvětějšímu Srdci, teď cítí takovou bolest.   Trpím skrze ně, protože čas se blíží.
  Všechny plány mého Otce  z a h a l i t   j e h o   d ě t i   a   p o k r ý t   j e   J E H O   P E Č E T Í   O C H R A N Y,  j s o u   p ř i p r a v e n y.
  Každá duše je jím vyhledána. Duch Svatý pokrývá tak mnoho duší v této chvíli dějin, aby je přivábil do mé svaté náruče.
  Prosím, neodmítejte má zaslíbení. Přijměte, že vy, tato generace, budete svědky mého Druhého příchodu.
  Je to dobrá zpráva. Můj návrat bude chvíle mého oslavení, jež obnoví všechny, kteří Mě milují a ti začnou nový život, čas velké nádhery, kde se budou radovat ve Světle a Lásce.
  Prosím, nebojte se.
  Přicházím s velkou Láskou.
  Přicházím s velkým darem.
  Budete vzati do vašeho pravého domova a budete sjednoceni s vaší vlastní rodinou.
  Všechny Boží děti, jimž se dostane omilostnění k vejití do nové nádherné existence, budou tvořit jednotu.
  Všude bude láska. Mír, radost, smích, pocit sounáležitosti, zázraky a velebení Boha, naplní každý okamžik.
  Smrt už nebude existovat. Nenávist bude mrtvá.
  Zlo bude vyhnáno.
  Celé lidstvo už nebude trpět, ba ani zakoušet bolest či nedokonalost jakéhokoliv druhu. To je můj Nový ráj. Čas pro slzy bude už pryč.
  Důvěřujte Mi, moji následovníci, neboť bolest a trápení, které zakoušíte, je už téměř u konce. Já vím,  j a k   t r p í t e   k v ů l i   n e s p r a v e d l i v ý m   r e ž i m ů m,   ve kterých musíte žít. Toto je poslední doba, neboť ruka mého Otce nyní zasáhne.
  Svět se změní. Staré bude odvrženo a nový úsvit vystoupí v Boží slávě, kdy jeho moc bude panovat, jak bylo zamýšleno od stvoření světa.
   Váš milovaný Ježíš


646.                                Poselství Ježíše ze dne 17. prosince 2012 v 12:15.

                                      MOC SMRTI NAD LIDSTVEM BUDE KONEČNĚ PORAŽENA.

  Má drahá, milovaná dcero,
 D E N,  K D Y   P Ř I J D U,  abych si vyžádal své dědictví, zaslíbené Mi mým Otcem,  P Ř I J D E   N Á H L E !
  Zatímco připravuji celé lidstvo na tuto velkou událost, ten den přijde neočekávaně. Chvíle, kdy šelma bude uvržena do propasti, je blízko, a pak se dvanáct národů bude těšit míru a jednotě.
  Během toho času  S V A T Í   V   N E B I  a všichni, kteří   Z E M Ř E L I   V E   S T A V U   M I L O S T I,  (po zpovědi a svatém přijímání)   B U D O U   V Y Z D V I Ž E N I   spolu   S E   S P R A V E D L I V Ý M I,   kteří přežijí soužení.   Všichni  B U D O U   V Z K Ř Í Š E N I  a  dostanou  dar  dokonalých  těl, jenž přemůže smrt, jak je lidstvu známa od doby hříchu Adama. Budou se těšit   p o k o j i   a   b l a h o b y t u   pod Mou duchovní vládou, dokud mé království nebude předáno mému Otci.
  To bude první  z m r t v ý c h v s t á n í  a bude následováno  t i s í c i l e t o u   v l á d o u   dokonalé harmonie podle Boží vůle mého Otce.
  Během tohoto času hříšníci, kteří Mě odmítli, budou trpět. Čas druhého vzkříšení není lidstvu známý a podrobnosti nebyly odhaleny nikomu, kromě proroků Daniela a Jana Evangelisty.
  Tato tajemství vám budou časem odhalena, neboť nyní je nemáte znát.
  Boží moc se projeví, až bude vyhrána bitva za záchranu duší. Moc smrti nad lidstvem bude konečně poražena. To je můj slib.   Naplním proroctví napsaná mým Otcem.
  Ti z vás, kteří jsou zmatení, nemějte strach. Vše je nyní v mých svatých rukou, ale buďte si jisti, že vše, na čem záleží,   j e   o d p u š t ě n í   h ř í c h ů.   K tomu dojde,  a ž   v š i c h n i   z   v á s   M ě   p o p r o s í   o   d a r   v y k o u p e n í.   Je to tak jednoduché!!
  Vaše láska ke Mně vám přinese dar života. Smrt, jak ji znáte, už vás nebude svírat, nebo mít nad vámi moc. Vaše budoucnost je něco,   c o   b y s t e   m ě l i   u v í t a t   s   r a d o s t í   v e   s v ý c h   s r d c í c h,    neboť je to největší Boží dar, a jenom těm duším, které si ho zaslouží, bude odkázáno takové bohatství. Buďte v pokoji. Důvěřujte Mi. Milujte Mě. To je vše, na čem zéleží.
   Váš Ježíš649.                            Poselství Ježíše ze dne 19. prosince 2012 v 12:30.
                                                                                                                                                                            SATAN BUDE BĚHEM MÉHO PANOVÁNÍ SPOUTÁN A NEBUDE UŽ VÍCE KLAMAT BOŽÍ DĚTI.

  Má drahá, milovaná dcero,
svět musí vědět, že éra míru bude vyvrcholením mého zaslíbení, kde budu panovat nad novým nebem a novou zemí. Bude to duchovní panování a má církev, Nový Jeruzalém, bude v míru a mé Slovo bude slyšeno všemi národy.
  Satan bude během mého panování spoután a nebude už více klamat Boží děti. Tato vláda nebude symbolická, ale vládou, kde strom života bude vydechovat lásku a mír, aby všichni, jež jsou požehnaní k radosti z Nového ráje, neutrpěli smrt, a to ani tehdy, když bude Satan uvolněn, byť na krátký čas, na konci tohoto období.
  Můj plán se shoduje s vůlí  mého  Otce  A   Ž Á D N Ý   Č L O V Ě K   N E M Á   P R Á V O   S E   S T A V Ě T   P R O T I   J E H O   V Ů L I !
  Nemylte se, musíte přijmout Boží Slovo, jež je obsaženo v Knize mého Otce, protože když to neuděláte, pak budete zklamáni, pokud jde o proroctví, která byla lidstvu dávána od počátku času.
  Jděte pouze po mé cestě. Přijměte má zaslíbení.  N E P O C H Y B U J T E   O   M N Ě,  neboť Mě tím urazíte.  B u ď   M ě  p ř i j m e t e   j a k o   v a š e h o   S p a s i t e l e   a   b u d e t e   M i   n a p r o s t o   d ů v ě ř o v a t,   nebo Mě nepřijmete vůbec.
  Mé Slovo je Pravda. Pravda, pokud bude přijata každou žijící duší, bude klíčem ke svobodě a k branám mého Nového ráje.
   Váš Ježíš011.                        Poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55.

                                         VAROVÁNÍ PRO DUCHOVENSTVO
  Má dcero,
včera jsi byla odmítnuta, když se lidé snažili do tvé mysli vnést pochybnosti. Kvůli tomu jsi trpěla. Nezoufej si, lidé budou naslouchat mému slovu. Budeš čelit překážkám, jež u tebe vyvolají rozčarování nad tímto dílem.
  Má dcero, Já tě vedu. To musíš mít na paměti a nikdy nesmíš zapomenout na můj příslib. Udělal jsem, co sis ode Mne žádala a dovolil jsem ti minulou noc pokojně spát. Teď jsi silnější. Necítíš to?
  B u ď   o p a t r n á   n a   t o,   s   k ý m   s e   s t ý k á š.  Moji následovníci, nebo ti, o kterých si myslíš, že jsou moji následovníci,  n e j s o u   v ž d y   t a k o v í,   j a c í   s e   z d a j í   b ý t !   Musíš dělat to, co ti přikazuje srdce.
  Svět se může zdát takovým, jakým vždy byl, ale je tu změna, která právě probíhá. Tato změna vede lidstvo do temnoty, jež je zahalí a jež zakalí jejich lásku ke Mně.
  Proč musí moje děti stále pochybovat o pravdě? Neřídí se mým učením, které obdrželi jako dar od mých apoštolů, jež skrze lásku ke Mně a mocí Ducha Svatého, dali světu velmi speciální dar.  D A R   P R A V D Y,  jenž byl vyučován a rozšířen všem mým dětem po celém světě. Toto vedení následovaly mé děti po celá staletí.
  Jiní, i když pravdu poznali, rozhodli se ji překroutit, aby vyhovovala jejich vlastním potřebám, touhám, žádostivostem a snaze po moci. Moji následovníci potom  n e u m ě l i   r o z l i š o v a t   m e z i  P R A V D O U   B O Ž Í H O   S L O V A   a   b l u d y,   které rozšiřovali ti, co byli uvedeni v omyl. Takto pracuje mistr klamu. Způsobuje zmatky, zoufalství a pocit beznaděje a dělá to od mé smrti na kříži. Ale teď Mě slyšte: On nezvítězí, dcero moje. Síly nebeského vedení znovu dodají mým dětem víru, ještě jednou,  p r o s t ř e d n i c t v í m   u č e n í   m ý c h   p r o r o k ů.
  Popros mé děti,   a b y   b y l y   b d ě l é   vůči změnám ve světě. Popros je,   A B Y   O T E V Ř E L Y   S V Á   S R D C E,   O Č I   A   M Y S L   A   S V Ě D Č I L Y   O   L Ž Í C H,  jež rozšiřuje Satan. (učení Jehovistů, učení New Age..) Od něj pochází síť příslibů, určených k tomu, aby moje děti byly přitahovány vnějšími zázraky a jejich leskem. Zázraky a falešná sláva jsou prázdné.
  Nezrcadlí lásku ani nenabízejí žádnou skutečnou útěchu, když je jejich prázdnota odhalena.
Síly zla nyní rostou, mé dítě. Jsou plánovány Satanem, prostřednictvím jeho armády zkažených následovníků. Tito následovníci ho svou nenasytností a sebeláskou následují oddaným zbožňováním a jsou takto vedeni do jeho prchavého ráje. Jeho příslib ráje není nic jiného, než hluboká temnota, a až to mé děti pochopí, tak čas ke spáse již uplynul.

                                                 Modlitba za spásu:
   Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči tomuto zlu, jestliže se chtějí zachránit. Moje láska jim dá stálé vedení, jestliže se ke Mně obrátí. Nikdy nesmí mít obavy Mi říct:

  "Ó, MŮJ PANE, VEĎ MNE DO TVÉHO KRÁLOVSTVÍ A OCHRAŇUJ MNE PŘED TEMNOTOU, KTERÁ BY POHLTILA MOU DUŠI.
  VYSLECHNI MĚ, NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE, A DEJ, ABY MĚ SKRZE TVOJI DOBROTU PRONIKLO SVĚTLO LÁSKY A OCHRANY. AMEN."
 
  Ty děti, které se budou modlit tuto modlitbu, budou vyslyšeny. Jejich úpěnlivá prosba za vlastní spásu a těch, které milují, bude vyslyšena. Prostřednictvím mých vizionářů, vedených mou Blahoslavenou Matkou,(Z Garabandalu, Medjugorje.) Jsem se starostlivě snažil poslat světu varování. Mnohokrát byli moji vizionáři, přes počáteční odmítnutí, nakonec přijati.     Tentokrát jim   n e b u d e   d o p ř á n o   m n o h o   č a s u   k  tomu, aby jejich poselství byla slyšena   d o s t a t e č n ý m   p o č t e m   mých následovníků.

                                           Dejte si pozor na falešné proroky
  Musím však mé děti varovat, aby si dávaly pozor na falešné proroky. Mnoho pravých vizionářů bylo uvedeno v omyl. Praví vizionáři dostanou milost a budou šířit mou pravdu takovým způsobem, že je budou provázet nadpřirozené jevy a zázraky, které nikdo nebude moci popřít.(Viz Vassula Ryden)
  Láme mi to mé srdce, když vidím, kolik z nich bylo odmítnuto mými posvěcenými následovníky. Ti samí následovníci, jež jsem vyslal, aby učili moje děti,   s e l h á v a j í   v e   s v é   ú l o z e.   Musí se teď ke Mně obrátit, abych je vedl, a musí si u Mě vyprosit milosti, potřebné k vedení mého lidu.
  Moji posvěcení služebníci jsou výjimeční a ti, kteří obdrželi svátosti, si musí vyslechnout mou prosbu. Máte vůči Mně závazek a slib věrnosti.  O b n o v t e   t e ď   s v é   s l i b y.   V ě ř t e  a  následujte moje svatá poselství. Buďte silní, neboť  j s t e   v š i c h n i   t e ď   p o v o l a n í   v y d a t   s v ě d e c t v í   O   P R A V D Ě  obsažené v Knize Zjevení  a  u z n a t,  ž e  u ž   n a d e š e l   T E N T O   Č A S.  Připravte se na tuto velikou událost. Nezapírejte Mě a neotáčejte se ke Mně zády. Nezpochybňujte moje učení a neříkejte mým následovníkům, že všechno bude v pořádku. K tomu jste nebyli povolaní.  V a š í   p o v i n n o s t í   v ů č i   M ě,  vašemu svatému Spasiteli,  j e   p o v ě d ě t   s v é m u   s t á d u   P R A V D U !
  Není možné říkat mým dětem, že všichni budou spaseni. To není pravda. Neboť jen ti, kteří u Mě hledají odpuštění a oddají se Mně a mému učení, budou spaseni.
  Proč se neřídíte učením Písma? Proč  se  vymlouváte,   s v á d í t e   n a   s c e s t í   a  přesvědčujete  mé  děti,  že  B ů h   o d p u s t í   v š e m ?   Můj  nebeský  Otec   o d p u s t í   j e n   t ě m,   k t e ř í   v e   M n e   v ě ř í   A   Č I N Í   P O K Á N Í !
  Cožpak vám moje smrt na kříži nic neříká? Zemřel jsem, abych zachránil lidstvo od šílenství Satana. Avšak vy, skrze nesprávně pochopenou toleranci, učíte děti lži. Padli jste za oběť tlaku lidstva a kamuflujete Svaté učení, pro které jste byli povoláni, abyste je hlásali.
  Nestydíte se? Jste tak chyceni v síti světských vábení, jež vám nabízí zem, že následujete falešné dogma, které vám diktuje populární tolerance, jež Satan rozšířil mezi mé děti. Tyto nebohé, svedené děti potřebují vedení. Také musí porozumět rozdílu mezi lidskou interpretací a Božími sliby, jež jsem vám dal.
  Proč moje děti nevěří v Boží zásah?  P R O Č   J E J   O D M Í T Á T E,   K D Y Ž   J E   V Á M   P R E Z E N T O V Á N ?     Moji kněží, poslyšte mou prosbu. Modlete se, aby moje poselství pravdy bylo vyslyšeno.


                                               Poselství biskupům
  Mým biskupům odkazuji toto: Svlékněte si svá roucha a obraťte se zády k bohatství, na něž jste spoléhali. H L E D E J T E   P O K O R U,  která se od vás očekává. Dodržujte teď mé slovo,  N E B O   Č E L T E   N Á S L E D K Ů M !   Máte povinnosti ke Mně a k mému Věčnému Otci. Jak slepými jste se stali. Znamení teď ohlašují vizionáři, jsou i na obloze, a   v y   j s t e   z k l a m a l i   a   n e v š í m á t e   s i   j i c h.  
  M Í S T O   T O H O   S E D Í T E   V E   S V Ý C H   P A L Á C Í C H   A   V Y S M Í V Á T E   S E   J I M.
  Tento váš hřích nebude odpuštěn. Hříchy mých, Bohu zasvěcených učedníků, jež si zvolili cestu mého následování, Mě velmi zraňují. Otevřete své oči, svá srdce a navraťte se k učení podle mé Svaté Knihy.

                                               Poselství kardinálům
  Mým kardinálům vzkazuji toto: do jakých vzdušných výšin jste se až vznesli, že jste zapomněli svátosti, nebo pravdu mého učení, které jsou zapotřebí k vedení mého stáda. Sestupte teď dolů a následujte mé vedení. Nenechejte se zmást falešností, která zachvátila lidstvo. Ani vy Mě nezapírejte.
 Všechny vás žádám, abyste se modlili za mého milovaného, vytrvalého, statečného papeže,  K T E R Ý   J E   P O S L E D N Í M   P R A V Ý M   P A P E Ž E M !   Vy, moji učedníci, jste sváděni podvodníkem. Zahnízdil se v kuloárech mé církve, a teď sám prezentuje své ďábelské cesty. Těm, kteří mají oči – bedlivě pozorujte, před sebou i za vámi. Uchvátí vaše duše, když se vydáte jeho klamu.
  Prosím, modlete se za všechny z vás.  P R O S T E   O   M O J E   V E D E N Í.   Proste úpěnlivě  O  O D P U Š T Ě N Í   a dovolte Mi, abych vás mohl znovu vést.
  Těm, kteří budou zpochybňovat tato napomenutí, vzkazuji toto: Proč bych s vámi neměl hovořit tímto způsobem? Učil jsem vás všechny prostřednictvím apoštolů, kteří pod vedením Ducha Svatého dali světu moje poselství, jež od té doby žijí dál. Teď, v tomto čase vás naléhavě žádám, abyste vyslyšeli mou prosbu.
   Váš Božský Spasitel Ježíš Kristus.
623.                              Poselství Boha Otce ze dne 22. listopadu 2012 v 19:00.

                                          NABÍZÍM VÁM NEJDOKONALEJŠÍ BUDOUCNOST

  Má drahá, milovaná dcero,
světlo mé lásky dopadá dnes na zemi v naději, že dojme srdce mých dětí.
  Vy, kteří Mě neznáte – a je vás mnoho, kteří se bojíte ke Mně přiblížit – měli byste vědět, že vás toužím vzít do království mého Syna.
  J Á   J S E M   B Ů H   L Á S K Y   a  Bůh, jenž vám odkázal   D A R   S P Á S Y.   Nesmíte odmítnout tento dar, neboť byl dán lidem, aby se mohli znovu sjednotit a těšit se z ráje, který jsem stvořil především pro ně.
  Toto je čas dne Pána, a vy, mé děti, jste připravovány na tento velký den. Čas k mému božskému zásahu, kterým budete moci být zachráněni a vstoupíte do bran království mého Syna, nastane brzy.
  Až se proroctví předpověděná v mé svaté Knize začnou uskutečňovat, přijmete konečně Pravdu. Pravda, kterou jsem vám přislíbil, je vám nyní předávána.
  Proč, můžete se ptát, potřebuji nyní opět svým dětem předávat Pravdu svého Svatého slova?
  Je to proto, že   T A K   M Á L O   z vás  v  dnešním  světě   V Ě Ř Í   V   M O J I   E X I S T E N C I.   U Ž   N E D B Á T E   M É H O   D E S A T E R A   P Ř I K Á Z Á N Í !
  A r o g a n c e   nahradila   p o k o r u  mezi mými dětmi,   V Č E T N Ě   M N O H A   P O S V Ě C E N Ý C H   S L U Ž E B N Í K Ů   P O V O L A N Ý C H   P Ř E D Á V A T   P R A V D U !   Mnozí nedbají Pravdy mého Slova a dokonce nikdy nebyli poučeni o smyslu své existence na zemi. Díky mé lásce může být nyní tak mnoho duší spaseno,  a   p r o t o   J S E M   P R O S T Ř E D N I C T V Í M   M É H O   M I L O V A N É H O   S Y N A   V Á M   D A L   I N S T R U K C E   O   T O M,   C O   J E   O D   V Á S   O Č E K Á V Á N O !
  Přijměte Pravdu. P ř i p o m e ň t e   v a š i m   b l í z k ý m   M O J I   V E L K O U   L Á S K U   K   M Ý M   D Ě T E M.   Jako každý dobrý otec   B U D U   V A R O V A T   M É   D Ě T I,  před nebezpečím, kterému čelí. Nikdy jim nedovolím, aby slepě šly do přediva klamu, které na lidstvo padlo jako rybářská síť na nic netušící hejno ryb.  N E D O V O L Í M   pokračovat těm, kteří se pokoušejí   Z A B R Á N I T,   A B Y   M É   S V A T É   S L O V O   B Y L O   S L Y Š E N O,   N E B O   těm, kteří se pokoušejí   Š K O D I T   S L O V U   M É H O   S Y N A !   Nezklamu ani v mé povinnosti varovat mé děti před tresty, kterým budou čelit, když Mě budou neustále urážet svým chováním k ostatním.
  Já jsem váš Otec. Já jsem odpovědný za opětovné shromáždění mých dětí a použiji vše, co je nutné, abych je uchránil od škod.
  Satan a jeho horliví následovníci použijí každou taktiku, každý úskok, aby vám zabránili slyšet Pravdu.
  Skutečně vám slibuji: Budete  r y c h l e   v z a t i   d o   m é   n á r u č e   a  pod ochranu velkého milosrdenství mého Syna.  B I T V A   O   D U Š E   Z A Č A L A,  i  když to nemusí být zřejmé pro mnoho z vás. Abyste se mohli těšit z mého Nového ráje na zemi, musíte přijmout moji ruku, když vám ji podávám. Nebojte se, neboť   J Á   O Z N A Č Í M   V Š E C H N Y,  K T E Ř Í   M Ě   U C T Í V A J Í,   M Ě,  svého Věčného Otce   A   M É H O  drahého  S Y N A,   M O U   P E Č E T Í.
  Dbejte mého volání. Buďte silní. Zacpěte si uši, abyste neuslyšeli šepoty šelmy, protože používá duše, které jsou poskvrněny hříchem pýchy, aby vás ode Mne odvedly.
  Nabízím vám nejdokonalejší budoucnost. Nesmíte odmítnout tento ráj, neboť je vaším dědictvím. Kolik z vás by odmítlo dědictví velkého bohatství ve světě? Velmi málo. Neudělejte chybu tím, že se k tomuto daru obrátíte zády.
  Každý, jenž se pokusí vás v tom zastavit, potřebuje vaše modlitby, neboť Já miluji všechny mé děti.
  Já, váš Otec, se postarám, že můj velký plán,  o z n a m u j í c í   D R U H Ý   P Ř Í C H O D   m é h o   S y n a,  nebude opožděn.
  Přijďte ke Mně skrze mého Syna a nic vám nebude chybět. Miluji vás. Pláču kvůli mnohým z vás, kteří jsou příliš tvrdohlaví, než aby si uvědomili,  Ž E   T O T O   J E   V S K U T K U   V O L Á N Í   Z   N E B E S,   slíbené,  aby  vás  připravilo  na  novou  éru  míru.
  Váš milovaný Otec Bůh Nejvyšší.


474.                                 Poselství Ježíše ze dne 26. června 2012 v 20:00.

                    NOVÝ RÁJ: BUDETE MÍT ČISTÁ, NEPORUŠITELNÁ TĚLA, BEZ NEMOCÍ,

                                                  FYZICKÉ SMRTI A STÁRNUTÍ.
          
  Má drahá, milovaná dcero,
Nový ráj byl nyní dokončen v plné své slávě a je připraven pro všechny Boží děti na zemi.
  Bude vám představen v celé své slávě, stejně jako ráj, který vytvořil můj Věčný Otec pro své děti na počátku.
  Jak se andělé radují a zpívají, neboť čas k odhalení této veliké nádhery nevěřícímu světu je velmi blízko.
  Bude představen Mnou, až Nový Jeruzalém sestoupí na zem za zvuku zvonů mého Druhého příchodu.
  Ty, má dcero, budeš požádána, abys to oznámila právě před tím, než se dám poznat.
  Jenom ti, kteří Mě přijmou jako Mesiáše, budou moci vejít do jeho vznešených bran.
  Z nebe bude stále voláno, aby uslyšeli všichni ti, kteří ještě odmítají můj velký dar až do zvuku skutečně poslední polnice.
  Potom už pro ty ubohé duše bude příliš pozdě. Pak už jim nebudu schopen pomoci, když Mi mé milosrdenství hodili zpátky do tváře v jednoznačném odmítnutí.
  Vše, na čem teď záleží, je varovat všechny ty, kteří jsou v nebezpečí ztráty svých duší ve prospěch Satana.
  Shromážděte je, moji následovníci. Přemlouvejte je laskavě, aby vešli do mého stáda. Nikdy nepřestávejte ve svých modlitbách za jejich záchranu.
  Ó, moji milovaní následovníci, kdybyste jen mohli uvidět Nový ráj, až nebe a země splynou v jedno, padli byste na kolena a plakali radostí a úlevou.
  Těm z vás, kteří mají strach z konce časů, kdy země, tak jak ji znáte, se změní, pravím: Musíte Mi dovolit, abych zmírnil vaše starosti.
  Vezmete své rodiny s vámi a všichni se budete radovat v naprosto čisté lásce a harmonii.
  Budete mít čistá, neporušitelná těla, zbavená nemocí, fyzické smrti a stárnutí.
  Vy všichni   b u d e t e   m í t   v l a s t n í   o b y d l í   s  trávou, stromy, horami, potoky, řekami, obklopujícími vás v jejich nádherné kráse.
  Zvířata budou krotká a budou žít v míru a harmonii se všemi Božími dětmi.
  Uvidíte vaše děti  s e   ž e n i t   a   v d á v a t,  m í t   d ě t i  a  všichni budou svědky zázraku rodin povstalých ze smrti.
  Toto zmrtvýchvstání bude takovou radostí, že si ji ani nemůžete představit.
  Budete sjednocení s vašimi milovanými, kteří v tomto životě zemřeli a odešli do nebe.
  Budete mít národy,  c e l k o v ě   d v a n á c t,   všechny odpovídající dvanácti hvězdám v koruně hlavy mé Neposkvrněné Matky a všem z nich   b u d u   v l á d n o u t   J á   s   m ý m i   a p o š t o l y   a  proroky.
  To je mé království, zaslíbené mým Otcem od doby, kdy stvořil na zemi ráj. Každý, kdo jej odmítne, zahyne.
  M O D L E T E   S E,   A B Y   V Š E C H N Y   B O Ž Í   D Ě T I   M Ě L Y   T A K   Č I S T O U   D U Š I,  A B Y   M O H L Y   P Ř I J Í T   D O M Ů,  do království mého Otce na zemi, jaké bylo na počátku, jaké je nyní a jaké bude ve světě bez konce, provždy a navždy.
   Váš Ježíš


362.                                    Poselství Ježíše ze dne 1. března 2012 v 19:55.

                        SJEDNOŤTE SE, KDYŽ BUDEME VCHÁZET DO BRAN NOVÉHO RÁJE.

  Má drahá milovaná dcero,
mnoho mých dětí bude nyní zachráněno kvůli modlitbám a utrpení mých drahých následovníků, jejichž láska ke Mně přesahuje vše, co je známo většině lidstva.
  V tomto pohnutém čase se stále spoléhám na mé následovníky, aby Mi pomohli zachránit duše.
  Mnoho z těchto duší nepřežije čin mého Božího milosrdenství a zemřou ve smrtelném hříchu.
  Tak mnoho z vás odpovědělo s takovou poslušností a velkodušností srdce na mé volání. Přinášíte Mi velkou útěchu.
  Žehnám vám, moji drazí následovníci a prosím vás, abyste pokračovali v modlitbách za duše ostatních.
  Již brzy bude celému lidstvu dán dar mého milosrdenství.
  Ani jeden z vás se nevyhne pochopení pravdy o mé existenci. Ale ne všichni budou chtít mě obejmout, i když jim bude pravda odhalena.
  Jsou to duše, pro které se trápím.
  Jsou to ty ztracené duše, pro které má milovaná Matka prolévá slzy.
  Jsou to ti hříšníci, které Mi musíte pomoci zachránit, protože chci spasit všechny Boží děti.
  Modlete se a sjednoťte se, abyste Mi pomohli přitáhnout každou jednotlivou duši, až budeme vcházet do bran Nového ráje.
  Toto je modlitba modlitební kampaně (35):

                                           ZA DUŠE, ABY VEŠLY DO RÁJE.
  "Ó, MŮJ JEŽÍŠI, DEJ, ABYCH TI POMOHL ZACHRÁNIT  ZBYTEK TVÝCH DĚTÍ NA ZEMI.
  MODLÍM SE, ABYS TVÝM MILOSRDENSTVÍM ZACHRÁNIL DUŠE OD DUCHOVNÍ TEMNOTY.
  PŘIJMI MÉ ZKOUŠKY, UTRPENÍ A ZÁRMUTEK V TOMTO ŽIVOTĚ K ZÁCHRANĚ DUŠÍ OD PLAMENŮ PEKLA.
  NAPLŇ MĚ MILOSTMI, ABYCH TI NABÍDNUL TATO UTRPENÍ S LÁSKOU A RADOSTÍ V MÉM SRDCI TAK, ABYCHOM SE VŠICHNI DO JEDNOHO SJEDNOTILI V LÁSCE K NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI A ŽILI S TEBOU V RÁJI JAKO JEDNA SVATÁ RODINA. AMEN."

  Děti, vy víte, jak velice vás miluji.
  Vy, kteří Mě znáte, porozumíte hloubce mé bolesti a utrpení kvůli počtu lidí, kteří odmítají moji ruku milosrdenství.
  Jenom vy můžete pomoci vašimi modlitbami těmto duším a přinést Mi tak útěchu, po které toužím.
  Držte se nyní blízko u Mě.
  Nebude to už dlouho trvat.
  Buďte trpěliví a modlete se.
  Uvolněte se a prociťujte moji lásku.
  V Š E C H N O   B U D E   D O B R É !
   Váš milovaný Ježíš Kristus
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář