Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.63 RUDÁ KOMETA SE BLÍŽÍ - PŘIPRAVTE SE!

            Č.63  RUDÁ  KOMETA  SE  BLÍŽÍ...PŘIPRAVTE  SE

          POSELSTVÍ BOHA OTCE ZE DNE 8.ČERVENCE 2012.
                                    Vizionář: Enoc - Kolumbie

  "Nebeský oheň,   KTERÝ  OČISTÍ  MÉ  STVOŘENÍ  A  MÉ  TVORY  SE  UŽ  BLÍŽÍ!   Má země bude sténat jako rodící žena, hvězdy budou v ohromení  a   PLANETY  UTVOŘÍ  NEBESKÝ  OBRAZEC,   jaký ještě žádné oko nevidělo!
  BUĎTE  PŘIPRAVENI  NA  HODINU  MÉ  SPRAVEDLNOSTI,    která je už blízko,   protože  

         OHEŇ  MÉ  SPRAVEDLNOSTI  JIŽ  NABRAL  SMĚR  K  ZEMI !
  A  tak  oblečte  pytlovinu  kajícníků   A   ČIŇTE  POKÁNÍ !  Nechť Boží pokoj přebývá ve vašich srdcích, lidé dobré vůle."

==============================================================================================================
   9.10 2016 se mi na třešni před oknem objevilo znamení rudé komety, která letí směrem k zemi. Celá třešeň byla ještě zelená, jen jedna z vrchních větví zbarvila podivuhodně své listí rudou barvou ve tvaru padající hvězdy s ohonem. Nejníže bylo červené kolečko z listí a za ním se táhly větve červeného listí jako ocas komety. Napřed jsem si toho moc nevšímala, myslela jsem, že nějaký  velký pták větev ulomil, tak začala schnout dříve. Ale kometa na mě koukala z třešně pár dní a nijak se neměnila. Stále byla rudá. Začala jsem se nad ní zamýšlet a přišlo mi, že se asi už opravdu blíží a že mi Bůh dává znamení, abych o tom napsala do blogu. Navíc už příští rok 17.října bude sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Takže to asi bude nějak spolu souviset. Zřejmě už kometa přiletí kolem toho datumu v příštím roce.
  Stáhla jsem si další poselství zbytku z Varování a tam jsem dostala odpověď, že je to opravdu tak - kometa se blíží. Vypisuji zde přehled poselství o kometě a trestech, které na nás budou dopadat.   Vaše barmanka
===========================================================================================================
      MODLITBA  PANNY  MARIE  Z  MEDŽUGORJE  DANÁ  NÁM  UŽ  PŘED  DVACETI  ROKY:

  "Bože náš, Otče náš, věříme, že nás zachráníš před věčnou záhubou. Prosíme,  ZACHRAŇ  ZEMI,  na kterou jsi poslal svého jediného Syna, Pána našeho - Ježíše Krista.
   Bože, Otče náš všemohoucí, pohleď na hříšníky jako na zbloudilé dcery a syny. Jsi naše naděje, Lásko věčná! Smiluj se, prosím Tě vroucně, neboť nevidíme žádné jiné východisko ze zmatku našeho času a  NEBEZPEČÍ,  KTERÁ  HROZÍ  NAŠÍ  PLANETĚ  A  CELÉMU  LIDSTVU!  Pomož laskavou všemohoucností! Otevři svou milující náruč, zažeň stín satanův. Amen.
   Bože, Otče, buď milosrdný k nevěře tohoto století. Bože, smiluj se nad maličkými, kteří za nic nemohou, a kteří přišli do světa lží a klamů. Svou Pravdou jim zasviť do srdce a do duše.
  Žehnám všem, kteří uposlechnou: Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého.
   Vaše Matka Maria."
                                                                                     ==========================================================

"VARUJTE  SVÉ  BRATRY  PŘED  DOBOU,  V  NÍŽ  ŽIJETE !  Někteří vám uvěří, jiní vás odmítnou. Nevzdávejte se, ale pokračujte ve varování svých bratrů, aby se vrátili na cestu evangelia.  Mé děti, neočekávejte od organizací, určených pro ochranu Země, že vás budou varovat před hrozbami blížící se z vesmíru.  ZEMĚ  JE  OHROŽENA  z meziplanetárního prostoru   ASTEROIDEM!    NESNAŽTE  SE  ZACHRÁNIT  TĚLO,  ALE  DUŠI!"

                                                                                       
   70. Poselství Matky Spásy ze dne 21. srpna 2016. (POSELSTVÍ ZBYTKU)
      Děti, vy máte duši a duše podporuje tělo. Je to právě duše, kterou musíte zachránit, abyste se mohli radovat v nebi. Tím, že budete živit svou duši, dosáhnete víry v Nejsvětější Trojici. Děti, vy nevíte, že máte duši! Zapomněly jste to... Ráda bych vám to v těchto časech připomněla.
     Vyzývám vás, abyste na sebe pohlédly zevnitř, utišily smysly, a naplnily srdce, rozum, mysl a myšlení velikostí a potřebou Nejsvětější Trojice.  
     MNOHO  Z  MÝCH  DĚTÍ  UCHVÁTIL  ĎÁBEL,  JSOU  POSEDLÉ,  ÚTOČÍ  NA  VŠE,  CO  JIM  PŘIPOMÍNÁ,  NEBO  REPREZENTUJE  MÉHO  SYNA  A  MĚ.  Nikdo by neměl věřit, že zná všechno. Nebuďte z těch, kdo cítí, že jsou mimořádní. Pokora dává lidské bytosti rodokmen být Božím dítětem.  POKORNÝ  ČLOVĚK  VÍ,  JAK  BÝT  LÁSKOU,  DOBROČINNOSTÍ,  ODPUŠTĚNÍM - JE  MOUDRÝ.  Pokora dává lidské bytosti, co nedávají ani knihy, ani tituly, ani zkušenosti, protože vše právě zmíněné je zabarveno pýchou, která znečišťuje a ničí, co našla na své cestě.
      Drahé děti,  NECHOVEJTE  SE  PYŠNĚ.   Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,  CELÝM  VESMÍREM  PROUDÍ  ENERGIE.  KAŽDÉ  Z  MÝCH  DĚTÍ  VYZAŘUJE  ZEVNITŘ  DOBRO,  NEBO  ZLO  V  PROSTORU  A  ČASE.   To dobro, nebo zlo je ve svém rozhodujícím okamžiku. V tomto čase  SE  ZLO  ROZMÁHÁ  A  PŘITAHUJE  VÁŽNÁ  NEBEZPEČÍ,  KTERÁ  SE  BLÍŽÍ  Z  VESMÍRNÉHO  PROSTORU.   ZEMĚ   samotná je na svém bodu varu a   POKOUŠÍ  SE  ZBAVIT  ZLA,  KTERÉ  NA  NI  LIDSTVO  POLOŽILO – přijde utrpení, smutek, teror...
   ČLOVĚK  JEDNÁ  PROTI  BOŽÍ  VŮLI.   Proto volám mé děti, aby byly duchovně silné, zahloubaly se do poznávání Božího díla a činů, aby duše v každém okamžiku chtěla být podobnější mému Synu a méně světu. Svaté...  ANO,  CHCI  VÁS  SVATÉ!
   Děti, modlete se   ZA  NĚMECKO,   modlete se, tento lid   BUDE  TRPĚT  PŮSOBENÍM  ZLA,  bude utrápený a vyděšený.  Děti, modlete se   ZA  MAĎARSKO,   PŘÍRODA  JE  BUDE   divoce   BIČOVAT...  Děti, modlete se za Chile, bude se otřásat s velkou prudkostí. Děti, modlete se jeden za druhého,   EPIDEMIE   se šíří a vzrůstá napříč zemí.
      Pochopte, děti, že čím víc je bytost duchovní, tím blíž je Nejsvětější Trojici.  Buďte láskou, která poutá pohled mého Syna k Zemi.  Přijměte mé požehnání.
             Matka Maria
                        74. Poselství Ježíše ze dne 28. srpna 2016.
                                  Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
                      BLESK UPOZORNIL MŮJ LID NA TO, CO MÁ PŘIJÍT
     Můj milovaný lide,
  shromažďuji můj lid z celého světa, aby sjednoceni v mé lásce, jste byli silou dobra, která se rozšíří do celého Stvoření, do celého vesmíru. Někteří se mohou ptát: "Jak se máme setkat?" V setkání, které má každá bytost se Mnou: v modlitbě, v našem setkání v eucharistii, v rozjímání o mém utrpení, v rozjímání o sedmi bolestech mé Matky, v rozjímání svatého Trisagionu, ve zpovědi, v lásce k bližnímu, v lásce v rodinném kruhu, v naplnění Božích Zákonů, v obětech, v poslušnosti, naději, a dobročinnosti, ve víře, a tím, že jste opravdovými křesťany v Duchu a Pravdě. Síla mých lidí zůstane, nezmenší se, moji lidé jsou věrní a praví.
     Kvůli tomu   VYZÝVÁM  SVÉ  MILOVANÉ  KNĚZE,   aby se necítili být v nebi už předem, ale byli hodni svého důstojného úřadu, v každém okamžiku   S  POKOROU  SLOUŽILI  MÉMU  LIDU,   sdíleli s lidstvem právo na věčnou spásu.   MOJI  BISKUPOVÉ  MAJÍ  ŽÍT  V  POKOŘE,   neměli by žít v palácích: s dobrými způsoby, ale bez výstředností, neměli by vlastnit přepychové věci, ale   MĚLI  BY  POMÁHAT  CHUDÝM  A  POTŘEBNÝM.
   TRUCHLÍM  NAD  MÝMI  POMOCNÍKY,  KTEŘÍ  SE  DALI  DO  SLUŽBY  SVOBODNÉMU  ZEDNÁŘSTVÍ,  UCHVÁTILI  MOU  CÍRKEV  A  VZALI  JI  S  SEBOU  NA   zcela   FALEŠNÉ  CESTY!   Vnutili se v této době zevnitř mého Domu a využili ji k přípravě na příchod uchvatitele.
BĚDA  TĚM,  KDO  VYDAJÍ  MOU  CÍRKEV!!!   Prožijí nářek mého lidu a přísnost mé ruky. Oddělování pšenice od koukolu, kterou začnu provádět, způsobí těmto spojencům zla velké utrpení.  Pomocníci, kteří sami sebe nazývají věrnými Mně,  BUDOU  PLAKAT  KRVAVÝMI  SLZAMI,  ŽE  MĚ  ZAPŘELI,  PODVEDLI,   oddali se zlu   A  FALEŠNĚ  VEDLI  MŮJ  LID!   Nepřijmu smyslnost, výstřednosti, okázalost, aroganci, nedostatek křesťanské lásky, popření toho, co jsem svému lidu výslovně oznámil, a běda mým služebníkům, kteří nejsou oddaní mé Matce!
     MÁ  CÍRKEV  JE  NEMOCNÁ,   zmatená existujícím rozdělením. To není dobré, neboť jsou to znamení času, kdy   MÁ  CÍRKEV  BUDE  PROŽÍVAT  MUKA   a  pak upadne do rozkolu.
     BLESK  UPOZORNIL  MŮJ  LID  NA  TO,   CO  MÁ  PŘIJÍT   a na sílu mého lidu, a i když síly zla zamýšlejí můj lid zničit, nedokážou Mě odstranit ze srdce mých lidí. (Při  zvolení  nového  papeže  Františka  se  přehnala  bouřka  nad  Vatikánem  a  blesk  udeřil  do  kopule  chrámu  sv. Petra.)
    Naše vůle pověřila mou Matku velením nebeských legií, aby to byla ona, která rozdrtí hlavu Satana a jako Královna celého Stvoření, převezme duchovní vedení v boji, který lidstvo v tomto čase prožívá. Z toho plyne souvislost s modlitbou svatého růžence, neboli důležitost uvědomění si modlitby svatého růžence a významu každého slova a činu dokonaného v této oběti. Nenoste růženec kolem krku, pokud si nejste vědomi jeho významu, jinak Mě urážíte.  VLASTNÍTE  ZBRAŇ,  KTERÉ  SE  ĎÁBEL  OBÁVÁ  S  HRŮZOU  A  STRACHEM:   Je to zbraň svatého růžence, avšak bez bezduchého odříkávání, ale vědomě rozjímaný.
    Bude se zdát, že  ZLO   vyhraje, ale  NIKDY  NEZVÍTĚZÍ.   Velké množství mých dětí se prohlásilo za mé nepřátele, nejhorší a největší nepřátele, kteří jsou ochotni sloužit Satanovi ve všem, co si přeje, a nevědí, že   PO  VYKONÁNÍ  JEHO  ZÁMĚRU  JE  POŠLE  DO  VĚČNÝCH  PLAMENŮ!!!
    JÁ  VÁS  VARUJI,  MÁ  MATKA   VAROVALA  LIDSTVO,   a člověk tomu nevěnuje pozornost a popírá odporný stav své duše..., jste tvrdošíjní. Mé Slovo už není dáváno, abyste uviděli zlo, jako něco, s čím mé děti žijí a neustále konají, což způsobuje, že   MÉ  UČENÍ  JE  ZAPOMENUTO  A  VYPUZENO!   Tvrdošíjní se nedokážou změnit, dokud si neuvědomí, že jsou-li daleko od svátostí,  JSOU  JIŽ  PŘÍLIŠ  VZDÁLENI,  NEŽ  ABY  JIM  MILOST  POMOHLA   na cestě  K  OBRÁCENÍ.
   Moji lidé,   NĚKTEŘÍ  Z  VÁS   jsou tvrdší než ostatní, jste rozhodnuti Mě neposlouchat, zavrhnout Mě,  a   KVŮLI  SVÉ  PÝŠE  JDETE  DÁL  PO  CESTĚ  DO  ZATRACENÍ!  Nedostatek pokory této generace je Satanovou zbraní.  ZAPOMNĚLI  JSTE  NA  POKORU,  všichni si myslíte,   ŽE  JSTE  MOUDŘÍ.
     Moji milovaní lidé,   PŘICHÁZÍM,  ABYCH  OČISTIL  TUTO  GENERACI  OHNĚM!   Máte dvě cesty: dobro, nebo zlo, mezi tím není nic. Držte se mého Slova!
     Modlete se, mé děti, modlete se za SPOJENÉ  STÁTY,   jsou i nadále očišťovány,  OHEŇ SE  VYNOŘÍ  SE  STRAŠNÝM  BURÁCENÍM  VELKÉHO  VULKÁNU.  Z přírody a člověka vychází bolest... Modlete se, mé děti, modlete se  ZA  INDII,  BUDE  BIČOVÁNA  PŘÍRODOU... Modlete se, mé děti, modlete se  ZA  CHILE,   země se hýbe ve svém lůně, se silou  OTŘESE  MOŘEM... Modlete se, mé děti,   ŠPANĚLSKO  BUDE  TRPĚT,  ITÁLIE  bude trpět   JEŠTĚ  VÍC!    Modlete se, mé děti,  LIDSTVO  NA  SEBE  PŘIVOLALO  OČISTU,   a ta už mu není odpírána...ZEMĚ   NA  POBŘEŽÍ  BUDOU  TRPĚT  A  DO  VELKÝCH  MĚST  PŘIJDE  HLADOMOR...Člověk se svým hněvem je prostředkem, který rozdmýchal zlo.
   ARGENTINA  BUDE  TRPĚT   zmatkem. Modlete se za Argentinu,   NEPOSLECHLA  VAROVÁNÍ  MÉ  MATKY.  
    Moji lidé, Satan je mazaný, bude se zdát, že zvítězí.  NEŘÍKEJTE,  ŽE  JSTE  ZACHRÁNĚNI  TÍM,  ŽE  JSTE  POKŘTĚNI!  Tento čas je těžký, na tento čas pro můj opravdový lid bude pohlížet celé Stvoření, jehož prvky mají sklon pomáhat věřícím. Úroveň lidstva se pozvedla proti stvoření, které tím trpí, což vyvolává   CHAOS,   který  ZASAHUJE  CELÝ  VESMÍR.  Vesmír se chvěje a žasne nad neposlušností člověka.
   Mnozí budou pohoršeni a vzájemně se budou zrazovat a nenávidět, "Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen [Mt 24, 13]. Mé požehnání je s těmi, kteří se snaží překonat své lidské ego a vystoupat k mému Domu. Mé milosrdenství je připraveno je přijmout. Miluji vás.
                                      Váš Ježíš

                    18. Poselství Ježíše ze dne 6. března 2016.                                   
                            Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).    
                      TEĎ OČISTÍM SVĚT A V NĚM MOU CÍRKEV
    Mé drahé děti,
PŘIJDOU  K  VÁM  VELMI  SMUTNÉ  UDÁLOSTI.   Nedělejte si žádné plány! Žel,   CO  PŘIJDE,  SE  MUSÍ  STÁT,   už se to nedá více oddalovat: Teď očistím svět a v něm mou církev. Mé děti, žádám od vás pouze jeden životní program – neustálou připravenost.  ŽIJTE  PŘIPRAVENI  NA  SMRT,   pokud by vás vzala v kterémkoli okamžiku vašeho života,   ABYSTE  DOVEDLI  OBSTÁT  PŘED  MOU  SOUDNOU  STOLICÍ   a abych vás mohl vzít do svého věčného příbytku. Mé děti,  ČIŇTE  DOBRO,   především svým spolubratrům ve víře, aby kvůli vám velebili mé jméno, pokud k tomu dostanete čas. Nebuďte smutní a nevzpírejte se těmto vážným a tragickým událostem, které už stojí na prahu, aby se uskutečnily.   DOVOLÍM  TO  VŠECHNO,  NEBOŤ  JEN  VE  ZKOUŠKÁCH  SE  PROJEVÍ,  KDO  JE  VĚRNÝ  A  KDO  NE.
    Mé děti, během pronásledování se zhroutí a rozvrátí stávající pořádek. Zůstane jen jeden řád – posvěcující milost Ducha Svatého, který zapíše do srdcí a duší mé zákony a každý, kdo se jich bude držet, bude spasen.  ŽIJTE  PŘIPRAVENI  NA  SMRT,  NEBOŤ  DODRŽENÍM  MÝCH  ZÁKONŮ  A  SVATÉ  ČISTOTY  VÁS  DOKÁŽU  ZACHRÁNIT!   I když jsem všemohoucí, mám v úctě vaši svobodnou vůli. Když budete tak žít, naplníte můj věčný svatý plán pro vás, a ani jedna milost ve vás se nestane marnou, což o sobě je již svatost života.
    Mé děti, připravujte se, neboť všechna tato proroctví se brzy vyplní. Přijde tisíciletá vláda pokoje a lásky. Tehdy se naplní slova Písma svatého a nebude již třeba se učit znalosti o Bohu, protože sám Duch Svatý je vryje do vašeho srdce a mysli. Já vám budu Bohem a vy zase mými dětmi. Tak se lidé seznámí s nekonečnou, starostlivou láskou Boha, když se jim dovolí, aby si odpočali, zůstal jim čas k modlitbám a k prokazování lásky.
Moje děti, bude to úplně nový svět, který zná jen velmi málo lidí, jen malá skupina, jež se shromažďuje kolem Mne. Skupina, která přijímá a obrací v činy má poselství a evangelium, Mnou vám ohlašované, již 2000 let. Ti, kdo budou žít v tomto novém světě, nebudou trpět pokušením, neboť velkého pokušitele, mého protivníka, svážu do řetězů v pekle na 1000 let. Tehdy se každý naplní Duchem Svatým a v duši budete mít neustálou radost, pokoj a lásku. V srdci lidí, i mezi nimi, zavládne pokoj. To už samo bude předsíní nebe. Odtud je do nebe už jen krok, a přejdete tam všichni.
     Mé děti,   MODLETE  SE,   aby se to všechno stalo brzy skutečností, která se naplní, protože je v Písmu. Nyní, pokud ještě stojí tento svět a spolu s ním i pokušení,   PROSTE  O  ZÁCHRANU  HŘÍŠNÍKŮ,   proste o zastavení hříchu,   ABY  SE  pokud je to možné,  NIKDO  NEZTRATIL,   a před tím,    NEŽ  BY  HŘÍŠNÍCI  ZEMŘELI,  ABY  SE  OBRÁTILI  A  BYLI  SPASENI!   Moji drazí, k tomu přijměte mé posilňující požehnání, které s mým srdcem překypujícím láskou vám dávám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
    K posilnění z Písma svatého: Ef 5, 16-17: Dobře využijte tohoto času, protože žijeme ve zlých dobách. Nechovejte se tedy nerozumně, nýbrž mějte na mysli, jaká je vůle Páně.
                Váš Ježíš

                    78. Poselství Ježíše ze dne 9. října 2016.                                     
   SATAN  CÍTÍ,  ŽE  MÁ  MÁLO  ČASU  A  MELE  Z  POSLEDNÍHO.   Ve svém hněvu, kdy už ztrácí rozum, je schopen každého prostředku, aby co nejvíce duší uvrhl do zatracení.
   Dosud sledoval tři hlavní směry: Panovačnost, hříchy těla a touhu vlastnit. Ale teď si podmaňuje ostatní, nebezpečnější oblasti – mou církev trhá na kusy,   FALŠUJE  EVANGELIUM  a způsobí, že se moje krotké, jednoduché děti stanou oběťmi kacířství. Já se za vás modlím před mým Otcem, aby zachránil maličké, aby se nenachytali na falešnosti a lži, protože mezi těmi,   KTEŘÍ  NEZNAJÍ  EVANGELIUM,   budou takoví, kteří   UVĚŘÍ  TOMUTO  FALEŠNÉMU  MILOSRDNÉMU  ANTIEVANGELIU. (Viz proroctví Davida Wilkersona o "sociální církvi", která se bude starat o blaho lidu, místo o duše.)
    Moje drahé děti, to vše dovolím proto, neboť skrze vaši, až do smrti trvající věrnost a lásku ke Mně, se chci ve vás oslavit před mým protivníkem, který si ode Mne vyžádal mou církev na sto let. Tuto univerzální katolickou církev, založenou na mém svatém Těle, mé svaté Krvi a mém svatém Slovu brány pekla nemohou přemoci.
   To máte chápat v duchovním pohledu.  NEBOŤ  PŘIJDE  ČAS,  KDY  VE  VATIKÁNU  NEZŮSTANE  KÁMEN  NA  KAMENI,   což je předobraz Jeruzaléma, kde nepoznali čas svého navštívení, kde Mne, svého Vykupitele, ukřižovali na kříži. Teď Mě stejně tak zradí a ukřižují na kříži představitelé anticírkve a antievangelia. Proto jejich trest bude vykonán a bude ohromující. Ale všechny duše, které spolupracují s mou milostí a čtou MÁ  POSELSTVÍ,  KTERÁ  JIM  DÁVÁM  PROTO,  ABY  ROZPOZNALY  UDÁLOSTI  SOUČASNÉ  DOBY,   VYTRVAJÍ  V  PRAVDĚ   a dají za Mne svůj život. V nich se oslavím a oni budou rozsévači mé obnovené církve.
    Mé děti, tato éra se zanedlouho uzavře.  ĎÁBEL  MŮŽE  UČINIT  JEN  TOLIK,  KOLIK  MU  DOVOLÍM.  BRZY  SE  OBJEVÍ  ANTIKRIST,   jehož čas – tři a půl roku – je znám z Písma svatého.  POTOM  SE  VRÁTÍM  ZPĚT  V  MÉ  SLÁVĚ  A  DECHEM  SVÝCH  ÚST  ZLÉHO  ZAHUBÍM.   Přikážu mému svatému andělu, aby hlavního padlého anděla svázal na tisíc roků a hodil na dno pekla do ohnivého jezera síry. Tehdy si svět oddychne a začne tisíciletá vláda pokoje.
    MOJI  MALIČCÍ,  VYTRVEJTE  AŽ  DO  KONCE  SMRTI.   Proste pro sebe milost věrnosti, víry a lásky, duchovní síly a vytrvání až do konce smrti. Slibuji, že všichni, kdo o to u Mě prosí, zakusí moji trvalou pomáhající přítomnost a budou mít podíl na mé slávě ve věčném štěstí.
    Moji drazí maličcí, všechna má slova se vyplní. Dodržujte, co je v nich zakotveno, má varování, která jsem vám dal ke spáse všech, berte smrtelně vážně. Každý den se pomodlete modlitbu svatého Michaela archanděla a aspoň jednu modlitbu k Panně Marii "Pomoz mi teď"(Maria, pomoz!)

  ČESKÁ  VERZE:

MARIA,  POMOZ,  přišel čas, milostná Matko, slyš náš hlas. V nebezpečí a strádání, přímluva Tvá nás ochrání. Lidská kde síla bezmocná, Tvá kyne ruka pomocná. Neoslyš proseb dítek svých, vroucně tak k Tobě lkajících. Matkou se ukaž laskavou, sešli nám v nouzi pomoc svou. Maria, pomoz, přišel čas, milostná Matko slyš náš hlas. Amen.(modlitba z pouti ze Žarošic)


 SVATÝ  ARCHANDĚLI  MICHAELI,  braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým.  Nechť Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme. Ty pak, kníže vojska nebeského,  svrhni Božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří ke zkáze duší světem obcházejí!    

                                                               
                 62. Poselství  Ježíše  zbytku  ze dne 27. února 2016.
    Mnohokrát jsem vám řekl, že   PŘIJDE  VELKÉ,  KRVAVÉ  PRONÁSLEDOVÁNÍ  KŘESŤANŮ.   Od té doby uplynuly roky. Tento čas jste dostali pro vaše obrácení. Ale teď se čas trpělivosti uzavře a proroctví se naplní.  PŘICHYSTEJTE  SE!!!   K vašemu zničení je už všechno připraveno, připravte se v duši! Modlete se, modlete se, modlete se!   PROSTE  MĚ  O  POSILNĚNÍ  VAŠÍ  VÍRY,   neboť to potřebujete nejvíce. Jen ti, kteří mají silnou víru, vytrvají do konce, až do smrti. Vyproste pro sebe   OCHRANU  MOU  SVATOU  KRVÍ   a to, abych stál mezi vámi a vašimi pronásledovateli. Tak blízko k vám se Satan dostat nedokáže a pro vás se naplní můj svatý věčný plán.
    Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, ale nic jiného nedokážou učinit. Radujte se a plesejte, neboť až vaše duše vyjde z vašeho těla, tehdy vás moji svatí andělé doprovodí do Domu mého Otce, kde z vašich očí setřu všechny slzy, a budete se radovat, neboť získáte věčný život.
    Moje děti, už k vám nebudu dlouho mluvit. Dám vám každou milost, abyste se spasili.   
   ČAS  NADEŠEL  A  MÁ  PROROCTVÍ  SE  TEĎ  NAPLNÍ.  ŽIJTE  V  NEUSTÁLÉ  PŘIPRAVENOSTI!  Proměňte má poselství v činy! K tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.  Váš Ježíš

           58. Poselství Ježíše zbytku  ze dne 7. června odpoledne 2016.
    Moje drahé děti,   BERTE  JAKO  VELKOU  VÝSADU,  ŽE  JSEM  JEŠTĚ  MEZI  VÁMI  V  OLTÁŘNÍ  SVÁTOSTI!   Berte jako velkou milost, že vstupuji do vašeho srdce, neboť pravím vám: Můj nepřítel vás chce o Mne připravit. Plán k tomu, jak vás o Mne obrat, je už připraven.   NA  STOLE  BUDE  SICE  CHLÉB  A  VÍNO,   ale nebude proměněno na mé Tělo a Krev, ale jen – jako u protestantů –   SE  SNÍŽÍ  JEN  NA  SYMBOL.   To je obrovský pád: Ze svátosti jen na všední věc, z milosti na náboženský zvyk.
     Moje děti,   MODLETE  SE,   ABY   v podzemní církvi, jež se teď v skrytu vytváří,   BYLI  VŽDY  MOJI,  SVATÝ  ŽIVOT  ŽIJÍCÍ  KNĚŽÍ,   kteří i za cenu riskování svého života představí nejsvětější oběť, mši svatou, kdy vás budou živit   MÝM  SKUTEČNÝM  TĚLEM  A   mou skutečnou  KRVÍ.
     Moji maličcí,   MŮJ  NEPŘÍTEL  MÁ  V  PLÁNU  VELKÉ,  KRVAVÉ  PRONÁSLEDOVÁNÍ  KŘESŤANŮ.   Všechno už připravil.  PROPUKNE  NÁHLE  A  MNOHO  LIDÍ  SE  STANE  JEHO  OBĚŤMI.   Vše se rozhodne v nebi, protože stát se může jen to, co dovolím. Mám také DĚTI,  KTERÉ  JSEM  od věčnosti  URČIL  ZA  MUČEDNÍKY  a  jsou i takoví, které ještě udržím na své vinici, neboť potřebuji jejich práci.
   Moji maličcí, proste jen o to, abyste beze zbytku splnili můj svatý věčný plán pro vás. Vždy vám dám do srdce svatou touhu, abyste poznali, že plníte mou svatou vůli. Když cítíte svatou touhu po svatém přijímání, Já vytvořím příležitost k tomu, abych vstoupil do vašeho srdce.  CÍTÍTE-LI  SVATOU  TOUHU  PO  TOM,  ABYSTE  ŠLI  DO  KOSTELA,  NEBO  ABYSTE  O  MNĚ  VYPRÁVĚLI  JINÉMU  ČLOVĚKU  PRO  JEHO  OBRÁCENÍ,  TUTO  TOUHU  VÁM  DÁVÁM  VNUKNUTÍM.  PŘED  TÍM,  NEŽ  MOJI  MUČEDNÍCI  ZA  MNE  DAJÍ  ŽIVOT,  DÁM  JIM  DO  SRDCE  SILNOU  TOUHU,  ABY  SE  TAK  STALO   a  oni Mě pak uvidí ze Světla do Světla.
   Moji drazí maličcí,  SMRTI  SE  NEBOJTE,  ta chodí spolu s pozemským životem,   OD  NÍ  NEMŮŽE  UTÉCI  ANI  JEDEN  ŽIJÍCÍ.   Svůj čas si předem dobře promyslete. Nehoňte se za požitky tohoto světa, ale soustřeďte se jen na trvalé věci, neboť vše zůstane tady. Jen tady dokážete získat spásu své duše a jen tady můžete jiné duše zachránit. Na soud nesete jen vaše skutky a Mě, jako jedinečný a drahocenný poklad můžete nést s sebou na protilehlý břeh. Já totiž, kterého přijmete do svého srdce, jsem Věčný a Všemohoucí.
    KAŽDÉ  SVATÉ  PŘIJÍMÁNÍ  JE  POČÁTKEM  NEBE,   jeden schod do štěstí věčného života a s každým svatým přijímáním budete více schopni k rozhovoru se Mnou ve věčnosti. Z každého svatého přijímání pramení ve vaší duši věčné štěstí, jako potůček, vlévající se do mohutného oceánu Lásky, kterou jsem Já sám. Když Mě uvidíte ze Světla do Světla, budete mít z toho největší radost, že jste Mě přijali do srdce s čistou duší. Totiž to je také pro Mne největší radostí, kterou dám pocítit všem, kteří Mi tuto radost poskytnou.
   MOJE  DĚTI,  VEDLE  KAŽDÉHO  ČLOVĚKA  STOJÍ  DÉMON,  KTERÝ  MU  ŠKODÍ,  PODRÁŽÍ  MU  NOHY  A  CHCE  JEJ  VLÁKAT  DO  HŘÍCHU.  PODAŘÍ  SE  JIM  ZPŮSOBIT  PÁD  VĚTŠINY  LIDÍ,  KTEŘÍ  SE  NEMODLÍ  A  NEVĚŘÍ,  A  UVRHNOUT  JE  DO  ZATRACENÍ.   Ale  vy, které jsem si vyvolil,  a z mé milosti věříte a modlíte se, vás nedokáže porazit, neboť jsem vedle vás,  ZVLÁŠTĚ  VEDLE  TĚCH,  KTEŘÍ  SE  SJEDNOTÍ  SE  MNOU  VE  SVATÉM  PŘIJÍMÁNÍ!   Zářím ve vaší duši a toto vyzařování vidí ve vás, proto se všechny hordy démonů odklidí, neboť nevydrží oslepující světlo, které mým prostřednictvím z vás vyzařuje.  PROTO  JSEM  TU  ZŮSTAL  MEZI  VÁMI   v nejsvětější svátosti oltářní, abych vás posilnil na vaší pozemské pouti a v sjednocení se Mnou,   ABYSTE  PORAZILI  SATANA.

         59. Poselství Matky Spásy zbytku ze dne 29. července 2016.
     Ďáblu se podařilo podnítit zlovůli a roztržku v církvi mého Syna.  CÍLEM  ZLÉHO  JE  ROZDĚLIT  CÍRKEV  MÉHO  SYNA,   rozštěpit ji,   ABY  SI  ULEHČIL  PŘEVZETÍ  MOCI  A  CÍRKEV  PŘIVEDL  DO  ROZKOLU.    V tomto čase musí být mé děti bdělé. Toto je chvíle poznání, absolutní víry, bezpodmínečné lásky vůči Nejsvětější Trojici. V   TÉTO  CHVÍLI  JSOU  VLAŽNÍ  VE  VELKÉM  NEBEZPEČÍ!    Pro některé z mých kněží se stala slavnost eucharistie rutinou a transsubstanciace, která činí mého Syna přítomného v eucharistii z lásky k těm, kteří Ho s vírou přijímají, byla zapomenuta.
   MÉ  DĚTI,  NEMĚLY  BYSTE  ZAPOMÍNAT,  ŽE  POKUD  PŘIJÍMÁTE  TĚLO  A  KREV  MÉHO  SYNA,   ANIŽ  BYSTE  POCÍTILY  LÍTOST  NAD  SPÁCHANÝMI  ČINY,  S  PEVNÝM  ZÁMĚREM  ODČINIT  ŠKODY,  PAK  KAŽDÉ  PŘIJÍMÁNÍ  MIMO  STAV  MILOSTI  NAPOMÁHÁ  VAŠEMU  VLASTNÍMU  ZATRACENÍ.
     Jako Matka vás musím varovat. Hry, které nyní hrajete prostřednictvím technologie, kterou stále držíte ve svých rukou, z vás dělají roboty, odvádějí vás od reality a vstřebávají váš zájem do té míry, že způsobí, že se stanete těmi, kdo naplňují přání démona. Není zde jednota. Dar řeči byl ztracen. Každé z mých dětí si vytvořilo svůj vlastní svět, bez lásky k bližnímu, jen pro sebe. Každodenní život je spíše filmem, který sdílejí se všemi, kteří jej chtějí vidět, bez ohledu na následky. Lidé této generace padají do propasti pohrdání svobodou a pohroužili se do zhýralosti v každém ohledu. Děti, to je plod zla, je to, co si přeje Zlý, aby jeho následovníci se nezastavili a vykonali svou práci a činy na vás, kteří se jim bezdůvodně otvíráte.
     Hluboce se rmoutím tím, co dospělí udělali dětství.  OTEVŘELI  CESTU   k bezuzdnému sexu,  SEXUÁLNÍM  ÚCHYLKÁM,   POHLÍŽENÍ  NA  NEMORÁLNÍ  JAKO  NA  PŘIROZENÉ,(homosexualita)   přijali jako část života vše, co je velkým přiblížením ke zlu. Modlete se, mé děti, modlete se za církev mého Syna, rozkol se blíží mílovými kroky, zmatek se rozšiřuje a ďábel využívá této chvíle.
     Modlete se, mé děti, modlete se   ZA  RUMUNSKO,   bude udoláno bolestí,   PŘÍRODA  JÍM  OTŘESE  A  VODA  JE  ZAPLAVÍ.
     MODLETE  SE,  MÉ  DĚTI,  ZLO  SE  SNÁŠÍ  NAD  NÁRODY  A  PŘIPRAVUJE  SVÉ  ČINY  POD  OCHRANOU  TEMNOTY.  CÍLEM  TEMNOTY.  CÍLEM  ZLA  JE  UTRPENÍ.   TERORISMUS  ŽIJE   tím, že se v každém okamžiku živí plody svých činů.

                      61. Poselství Ježíše zbytku  ze dne 1. srpna 2016.
     Člověk zahynul potopou a bezbožní zahynou novou potopou ohně.Zapomněli jste na utrpení těch neposlušných dětí, které se ze své naprosto svobodné vůle vydaly trestu za své hříchy.(Sodoma a Gomora) Trestu, ovoci svých neustálých hříchů, i přes varování naší Trojice.  Chlípnost vládne.   VŠE,  CO  JE  POTVRZENO  V  PÍSMU  SVATÉM,  A  NA  CO  VÁS  MÁ  MATKA  PŘEDEM  UPOZORNILA  VE  SVÝCH  NALÉHAVÝCH  VÝZVÁCH,  JE  IGNOROVÁNO  A  JE  TERČEM  POSMĚCHU,   a tak se moji lidé nebojí. To není má vůle, ale je pravda, že ne všichni, kdo tvrdí, že šíří mé Slovo, jsou praví.
     TVRDĚ  KRITIZUJETE  MÉ  NÁSTROJE,  KDYŽ  JÁ,  NEBO  MÁ  MATKA  VÁS  VARUJEME  A  VYSVĚTLUJEME  VÁM,  CO  ŽIJETE  A  CO  BUDETE  ŽÍT   pro napravení svých chyb. Člověk zahynul potopou a  BEZBOŽNÍ  ZAHYNOU  NOVOU  POTOPOU  OHNĚ.    Minulé omyly, urážky a hříchy se všude znásobily, urážky jsou větší, stejně jako vynalézavost hříchů.  V této chvíli ďábel předvádí svou lstivost, více než v předchozích časech...V tomto okamžiku si Satan stanovil svůj cíl a svůj konečný záměr rozšířit svou zlobu a nechat ji u lidí růst.
     Můj milovaný lide, je naléhavé, abyste vzali mé výzvy a výzvy mé Matky velmi vážně.  Čas už není časem... Všechno, co se má stát, vám bylo odhaleno a právě se naplňuje. Probuďte se! Nebuďte těmi, kdo jdou kupředu, jako kdyby zlo nepřispívalo k utrpení této trpící generace, která trpí a bude trpět nemyslitelné.  V této době jsou zájmy vůdců mocných národů soustředěny na jejich vlastní osobní zájmy. Takže utrpení lidí bude pokračovat, dokud antikrist nebude poražen.
     Můj lid se musí duchovně připravit, povznést se a zůstat sjednocen s mým Duchem Svatým, aby nebloudil.  DĚTI,  NOVÉ  IDEOLOGICKÉ  PROUDY  VÁS  CHTĚJÍ  OMEZIT  S  CÍLEM  VÁS  UDRŽET  V  PASTI,   kterou Satan před vás položil, aby vám zabránil nesprávnými definicemi falešné zbožnosti stát se více duchovními a méně světskými.Dostanete více pokynů z našeho domu kvůli blízkosti velkých událostí, ale nevěřte těm, které vám nepotvrzují Písmo svaté, protože na zemi není člověka, který by vlastnil pravdu o naší Trojici.
    Můj lide, povídají vám tolik nepravd! Moc světa spočívá na ramenou velkých soupeřů naší Pravdy.   TATO  MOC  SKRÝVÁ,  CO  PŘICHÁZÍ  NA  LIDSTVO,  CO  JE  VE  VESMÍRU  A  PŘIJDE,  ABY  DOPADLO  NA  ZEM!    Velká část vědy je dobrovolně umlčena a oddala se této moci. Tato moc nad lidmi je pro ty, kteří ovládají velké mocnosti, důležitější než samotné bezpečí lidského života na celé planetě.  Oni odmítají láskyplné dědictví mé Matky a má varování, aby lidstvo nezachvátila panika, a proto před člověkem skrývají spásu duší a brání mu, aby se stal především duchovním.      Nasycují člověka pokřivenou a zneužitou vědou vytvářející technologii, (ČIPY  V  TĚLE) která dělá z člověka hračku pod diktaturou Satana, aby vytvořili u lidí falešnou duchovní obnovu a růst zla se záměrem, aby takoví lidé byli těmi, kdo   ZNIČÍ  JEDNOTU  S  MÝM  DOMEM    a  se svými bratry a na každého, kdo je v jejich okolí, budou pohlížet jako na nepřítele...Moji milovaní lidé, probuďte se, dokud není příliš pozdě!...
    Modlete se, mé děti, modlete se za   SPOJENÉ  STÁTY:   zneužitá technologie vpadla do domovů a přivedla Spojené státy k   POCITU  NADŘAZENOSTI  NAD  LIDSTVEM.   V této chvíli Mě bolí srdce nad tímto národem, jenž bude trpět kvůli otřesům země. Urážky naší Trojice jsou nespočetné,   ĎÁBEL  PŘEBÍRÁ  KONTROLU  NAD  TÍMTO  NÁRODEM.    TEROR  se zformoval  NA  JEHO  VLASTNÍ  PŮDĚ   a mé děti budou trpět za bílého dne.   PŘÍRODA  JEJ  BUDE  BIČOVAT!   Modlete se, mé děti, modlete se,  KOMUNISMUS  POSTUPUJE  KUPŘEDU   podvodně ve své falešnosti. Co se zdálo dobré, takové není – naopak,  OBLÉKL  SE  JAKO  BERÁNEK,  ABY  OBSADIL  DALŠÍ  ÚZEMÍ  A  ZÍSKAL  MOC.
     Modlete se, děti, za  NĚMECKO  BUDE  PLAKAT  KVŮLI  TERORISMU... Modlete se za  RUSKO,  PŘÍRODA  JE  BUDE  BIČOVAT...  Modlete se, děti, ve velkém světovém shromáždění  (OSN)panuje hřích ve všech svých podobách. Bolest se ukáže s velkou silou.
     Modlete se, mé děti,   VÍTR  UDEŘÍ  NEOČEKÁVANĚ,  VODY  ČLOVĚKA  PŘEKVAPÍ. Moře nejsou stejná jako v minulosti,  ZNETVOŘENÁ  MOŘSKÁ  STVOŘENÍ  SE  VYNOŘÍ.... Modlete se, zem se třese.... Modlete se  ZA  CHILE,  JAPONSKO,  modlete se za západní  POBŘEŽÍ  SPOJENÝCH  STÁTŮ,   modlete se  ZA  INDII.
     Můj milovaný lide,  Z  NEBE  VYSTOUPÍ  NĚCO,  CO  VÁMI  OTŘESE.  OHEŇ  SE  BLÍŽÍ,   aniž by si toho lidstvo bylo vědomo. Sobectví to dovolí.
   Buďte poslové pokoje, buďte jednotni.  Ochráním svůj lid – vás, mé děti.

                          26. Poselství Ježíše ze dne 5. června 2016.
     JÁ  PŘICHÁZÍM,  ABYCH   rozbil tuto strukturu a odstranil ji  a  VOLAL  VÁS  SKRZE  MÉ  APOŠTOLY  KONCE  ČASŮ,  ABYSTE  ŠLI  ZNOVU  BOŽÍ  CESTOU  POKÁNÍ  A  TOUHY   PO  SPÁSE  DUŠÍ.
    Vy  víte, že Země změní své uspořádání a svou geografii – a jaká je odpověď člověka? Vy  víte skrze volání, v nichž vysvětlujeme   MIMOŘÁDNOU  TVRDOST,    S  JAKOU  SE  K  VÁM  BUDE  CHOVAT  POČASÍ,   A  CO  JE  VAŠÍ  ODPOVĚDÍ?   VĚČNÁ  LETARGIE,  PROŽÍVÁNÍ  OKAMŽIKU  BEZ  MYŠLENKY  NA  BUDOUCNOST,    ignorování duše a trápení a smutku, jemuž bude duše vystavena pro svou neposlušnost.
   Milovaný lide,   ZEMĚ  BUDE  ZACHVÁCENA  KŘEČÍ  a člověk bude tak silně otřesen, že  NĚKTEŘÍ  ZMIZÍ  UVNITŘ  ZEMĚ.
   Toto vám dávám na vědomí, ale v některých případech vědění není osvíceno mým Duchem Svatým, protože si člověk myslí, že má-li lidské poznání, má pak vládu nade vším. Myslí si, že skrze rozum dosáhl vědění, přesto je to velký omyl. Poznání musí být osvíceno mým Duchem, aby bylo správné – a i pak nebude vždy absolutní pravdou, protože během let člověk formuloval své vlastní koncepce – ale ten, kdo vložil všechnu svou práci a činnost do mého Ducha Svatého, bude Pravdě blíž. Milované děti,   ZEMĚ  PODLÉHÁ  NADMĚRNÉMU  OHŘÍVÁNÍ  KLIMATU,  VYCHÁZEJÍCÍMU  ZE  SLUNCE,  KTERÉ  VEDE  K  VZESTUPU  VNITŘNÍ  TEPLOTY  ZEMĚ.   A protože stvoření vás nepoznává, vulkány, které v minulosti způsobily velkou destrukci,  VYBUCHUJÍ.   VULKÁNY,  KTERÉ  SPALY,   se probouzejí. Horké vody se rychle vypařují a velmi rychle padají na zemský povrch a způsobují nenapravitelné škody napříč Zemí.
   ČLOVĚK  SE  NALÉZÁ  PŘED  VELKOU  OČISTOU,  NEJVĚTŠÍ  OČISTOU  LIDSTVA!!!  
   Ale to u vás nevyvolává strach a vy se nebouříte proti tomu, co vás k této očistě přivádí... BOUŘÍTE  SE  PROTI  VYSVĚTLENÍ  MÉHO  milujícího  SLOVA,  KTERÉ  VÁS  UPOZORŇUJE  A  VARUJE!...Odmítáte myslet na zásadní změny, kterými lidstvo projde v důsledku  TŘETÍ  SVĚTOVÉ  VÁLKY...Popíráte mé Slovo a vítáte myšlenky modernismu, které jdou proti Desateru přikázání, svátostem, dílům milosrdenství a  dalšímu...     URÁŽÍTE  MĚ   až k zhnusení  A  ZAPÍRÁTE,  PROTOŽE  VÁS  VOLÁM,  ABYSTE  SE  NAPRAVILI! ...Jste sami vůči sobě pokrytci, když bez lítosti, svědomí, bez toho, že byste jednali podle mých Přikázání, zabíjíte bratra, urážíte ho nelítostně, soudíte ho s velkou lehkovážností, a pak přistupujete, abyste Mne přijali v eucharistii...  BĚDA  TĚM,  KTEŘÍ  SI  UKOVAJÍ  SVÉ  VLASTNÍ  ODSOUZENÍ!
    Moji posvěcení služebníci se musejí věnovat spáse duší ještě dřív, než hlasy těch, kteří Mi slouží, budou zcela umlčeny pronásledováním lidmi, kteří Mnou pohrdají, a na příkaz antikrista.
    Modlete se, mé děti, modlete se,   NOVÁ  EPIDEMIE   spěchá otřást lidstvem a člověk bude umírat během několika okamžiků. Modlete se, mé děti, modlete se,   JIŽNÍ  AMERIKA  SE  ZACHVĚJE!   CHILE  BUDE  ZASAŽENO  MOŘEM   kvůli otřesům země a Peru, Bolívie a Argentina budou sdílet zemětřesení.
    Modlete se, mé děti, modlete se   ZA  ŠPANĚLSKO  -  TERORISMUS  JE  PŘEKVAPÍ!   Modlete se, mé děti, modlete se,  KOMUNISMUS  UKÁŽE  SVOU  PRAVOU  TVÁŘ!  Modlete se, mé děti, modlete se,   TERORISMUS   související s falešným náboženstvím   PRONIKÁ  DO  FRANCIE    a obnoví a zvýší bolest lidí.
      DÍVEJTE SE NAHORU, ZNAMENÍ SHŮRY NENECHAJÍ NA SEBE DLOUHO ČEKAT.
    Moji lidé,  služte Mi mou Pravdou...Buďte jedno...Připravte se čelit tvrdosti očisty, která se přibližuje s velkou silou...Připravte se tím, že budete v souladu s naší Boží vůlí...Dodržujte, modlete se a praktikujete to, o co se modlíte, buďte neustálým cvičením Desatera přikázání...Zbožňujte Mě, navštěvujte Mě, buďte dobročinnou láskou a nadějí pro své bratry...Nebuďte obílené hroby, nebuďte farizeové nebo dravci...
    Milovaní,  HŘÍCH  JE   nejen činem, je to také zvyk  a   NEGATIVNÍ  ENERGIE,   která vás přiměje milovat zlo, a tato energie naplňuje ty, kteří jsou slabí ve víře.   VĚŘTE  TOMU,  CO  VÁM  OZNAMUJI!   MUSÍTE  SE  OBRÁTIT!
    Pošlu vám  VAROVÁNÍ,   abych probudil vaše svědomí a moji lidé se mohli sjednotit a pomáhat jeden druhému. Jsem ve vás, nehledejte Mě venku, venku je zmatek. Stojím nad smysly, vzpomínkami, nad tím, co je konečné, nad lidmi...Jsem, který jsem [Exodus 3,14]. Sešlu svému lidu mého anděla, který osvítí cestu v nejobtížnějších okamžicích. Můj anděl vás obejme a temnota vás nebude mučit. Již se na vás s láskou dívá.
   Mé požehnání je s těmi, kteří se snaží zůstat na mé cestě,  S  TĚMI,  KTEŘÍ  SE  KAJÍ  A  S  TĚMI,  KTEŘÍ  MĚ  HLEDAJÍ.  "Já jsem Cesta, Pravda a Život" [Jan 14, 6].
       Váš Ježíš

             16. Poselství Matky Spásy ze dne 26. března 2016.                                            
     Děti mého Neposkvrněného Srdce,
vyzývám vás, abyste uctívaly mého božského Syna tím, že v každém okamžiku budete žít v jeho vůli. Probuďte se, děti! Probuďte se, abyste mohly prožívat opravdový pokoj v duchu. Probuďte se! Žijete v nevědomosti a pokleslé spiritualitě kvůli materialismu, do něhož jste se sami pohroužili a kvůli věčnému a neúnavnému hledání něčeho, o čem nevíte, co je, ale co se ve vás hýbe.
    Vy, moji milovaní,  MODLETE  SE,  VYTRVEJTE,  POZNEJTE  MÉHO  SYNA,  MILUJTE  HO.   Ten, kdo Ho nezná, nemůže žít z víry svých bratrů,  KAŽDÝ  HO  MUSÍ  ZNÁT  OSOBNĚ!  Poznejte Ho,  OBRAŤE  SE  NA  NĚHO  S  DŮVĚROU. Můj Syn je láska ke všem, je milosrdenství pro všechny. Děti,  nepřitahujte na sebe Boží spravedlnost, nevzpírejte se, buďte poslušné a dbejte Božích zákonů. Můj Syn je věčná přítomnost. Netolerujte nenávist ve vás, nenávist plodí další nenávist a nenávist používá Zlý, aby rozděloval a přinášel smrt.
    Děti mého srdce, Nejsvětější Trojice vás vybízí k vědění, k Pravdě, k realizaci Slova mého Syna, aby žilo ve všem a v plnosti. Milované děti, přítomná chvíle je (jen) okamžik. Zůstaňte pozorné, jděte přímou cestou, neodchylujte se od ní, pochopte, že děti mého Syna nevyvolávají spory, ale jsou povolány být bratry v poslušnosti a souznění s Božím zákonem.
    Milované děti,  BLÍŽÍ  SE  ZHROUCENÍ  DVOU  NEBESKÝCH  TĚLES.  VŠICHNI  UVIDÍ  TUTO  UDÁLOST  NA  OBLOZE. (VAROVÁNÍ)  Pak KAŽDÝ  ČLOVĚK   ve své duši, svědomí a podstatě  UVIDÍ  VŠECHNO  ZLO,  KTERÉHO  SE  DOPUSTIL   a dobro, které neučinil.
    Boží milosrdenství nekončí, protože je-li člověk před útesem, dá mu milost očisty. Někteří ji přijmou jako požehnání;  JINÍ   až projdou soudem,  SE  POSTAVÍ  NA  ODPOR  A  PŘIPOJÍ  SE  K   tomu, kdo bude vládnout zemi,   ANTIKRISTU.
     Věnujte pozornost mým varováním!  UDEŘÍ  S  VELKOU  SILOU  V průběhu  OKAMŽIKU!   DĚTI,  ZACHRAŇTE  SVOU  DUŠI!  Žehnám ty, co čtou a cení si tohoto Slova pramenícího z mého Neposkvrněného Srdce. Můj mateřský plášť vás pokrývá; jste můj největší poklad, mé milované děti. Zůstávám s vámi.   Matka Maria
                                                      
                        66. Poselství Matky Spásy ze dne 15. srpna 2016.
   Mé děti, milujte mého Syna a můj Syn vám ukáže Cestu, Pravdu a Život. Volejte ke Mně a já vám pomohu milovat tak, jako můj Syn miluje každého z vás.  Modlete se, mé děti, modlete se  ZA  NĚMECKO,  TERORISMUS  BUDE  VELKOU  POHROMOU  PRO  TENTO  NÁROD,   bude neustále otřásán terorismem.  PŘÍRODA  PŘIJDE  S  VELKOU  SILOU  OTŘÁST  SRDCEM  TOHOTO  NÁRODA... Modlete se, mé děti, modlete se za ŠVÝCARSKO,   slzy mých dětí se budou řinout bez zábran,   ZTRÁTY  BUDOU  NESPOČETNÉ...Modlete se, mé děti, modlete se   ZA  ITÁLII,  SOPKY  SE  STANOU  AKTIVNÍ,   zem se třese   A  LIDÉ  BUDOU  TRPĚT  TEROREM... Modlete se, mé děti, modlete se   ZA  FRANCII   A  ŠPANĚLSKO.   Tyto národy budou neúprosně trpět hanebnými činy, které budou spáchány proti nim. Tyto národy budou trpět bolestí.
   Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, lidstvo spěchalo ke zlu a zlo nemá žádný soucit s člověkem. Zůstaňte ve střehu:   VELKÁ  PANDEMIE  SE  CHYSTÁ  ROZŠÍŘIT  MEZI  LIDMI,   je to výsledek zneužité vědy,   JE  POSLÁNA  NA  LIDSTVO  VELKOU  MOCNOSTÍ.   Člověk je nadán inteligencí, používá ji ve velkých technologických společnostech a stále soutěží, aby tlačil tuto lidskou inteligenci k jejím hranicím, a tím vytváří odlidštělé bytosti s potřebou násilí.
   Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, jste na okraji propasti. Světové mocnosti vytvářejí tajná spojenectví. Válka se blíží pomalu, ale postupuje bez zastavení.  PŘIPRAVTE  SE!  TŘETÍ  SVĚTOVÁ  VÁLKA   po velkých bojích,   POVEDE   světové mocnosti   K  POUŽITÍ  NUKLEÁRNÍ  ENERGIE! Kvůli tomu velmi trpím.
   Děti, všímejte si pozorně uzavřených mírových smluv. Budou porušeny, aniž by ti, kdo je podepsali, proti tomu zasáhli. Děti, vy věříte astronomům, ale ne voláním z nebes... ASTEROID  SE  POTULUJE  KOLEM  ZEMĚ,  OBJEVÍ  SE  NEČEKANĚ!   Vulkány vstupují do nové fáze aktivity.
   Nezanedbávejte Znamení času.   OHEŇ  BUDE  PRŠET  Z  NEBE,   země bude znovu očištěna.
   Vybízím vás, abyste důvěrně poznali opravdovou lásku mého Syna. Vybízím vás,  ABYSTE  VZÝVALI  DUCHA  SVATÉHO,  ABY  VÁM  STÁLE  POMÁHAL.
    Vybízím vás, abyste mě nazývali Matkou.  Milujte jeden druhého, láska je nejsilnější ochranou proti Satanovi. V této chvíli byste měli objevit velkou moc, která porazí zlo a s jejíž pomocí musí mé děti bojovat – je to Láska zrozená v mém Synu a plně žita podle Božích přikázání.  Jsem s vámi, jsem vaše Matka. Nechť je s vámi můj pokoj. Žehnám vám svým srdcem.
       Matka Maria
                                    
                   08. Poselství Ježíše ze dne 18. února 2016.                                                                                                     
    Mé děti, modlete se, Země jde dál po své dráze a odpuzuje ty, kteří jí škodí   ZAMOŘENÍM  NUKLEÁRNÍ  ENERGIÍ.
    Modlete se   ZA  TURECKO,  SÝRII  A  RUSKO!
    Mé děti, modlete se   ZA  SPOJENÉ  STÁTY;  urychlují tragédii pro své obyvatele. Modlete se;  ZEM  SE  TŘESE  A  VODY  NEPŘISTOUPÍ  NA PŘÍMĚŘÍ.     Modlete se, mé děti, za Rusko, bude trpět rukou přírody. Modlete se, mé děti,  PROBUZENÍ  VULKÁNŮ  BUDE   pro vás  OHROMUJÍCÍ!
    Evropa je napadena. Stejně jako mořská voda podemílá písek, aniž by si toho písek všiml, EVROPA  BYLA  NAPADENA;  ÚTOČNÍK  ZŮSTÁVÁ  UVNITŘ. (Islamisté, komunisté, zednáři)
   Vy, můj lide,  NEODVRACEJTE  SE  OD  MÉHO  ZÁKONA;  MILUJTE  MOU  MATKU  způsobem, jakým den uctívá slunce a noc uctívá měsíc.
    VLK  V  ROUCHU  BERÁNČÍM  ZANECHÁVÁ  STOPY  SVÝCH  ČINŮ.   Buďte předvídaví a pozorní k obrácení před tím, než budete souzeni.
   JÁ  MILUJI  VŠECHNY  SVÉ  DĚTI.  ALE  NE  VŠECHNA  NÁBOŽENSTVÍ,  KTERÁ  ČLOVĚK  UVEDL  DO  PRAXE,  JSOU MI VĚRNÁ,  NE  VŠECHNA  SE  ŘÍDÍ  PŘIKÁZÁNÍMI,  KTERÁ  JSOU  ZJEVENÍM  PRAVDY  O  MILOSRDENSTVÍ  MÉHO  OTCE  KE  SVÝM  DĚTEM.
    Modlete se, děti, za Střední Ameriku.
     JÁ  JSEM  VÁŠ  BŮH. Nebojte se, nikdy vás neopustím. Tváří v tvář nespravedlnosti  POŠLU  SVÉ  ANDĚLY,  ABY  VÁM  POMOHLI   stejným způsobem, jakým pomohli a pomáhají mým věrným.

    09. Poselství Ježíše ze dne 24. února 2016                                                                                 
    Projevy zla se dají cítit po celé zemi a budou den za dnem stále silnější. Moje děti už nebudou žít v míru jako v minulosti, příroda již člověku ukazuje svou moc a svou nespokojenost s dílem a činy, které ji bičovaly.  OBLASTI  ZEMĚ,  KDE  SE  NALÉZAJÍ  NUKLEÁRNÍ  ZAŘÍZENÍ, (I v naší republice) BUDOU  OTŘESENY  A  TYTO  POHYBY  ROZBOUŘÍ  VODY.  Člověk si neuvědomuje rozsah destrukce, kterou vytvořil, dokud neuvidí své bratry a sám sebe v nejžalostnějším stavu, jaký si kdy mohl představit.
    Modlete se, mé děti, modlete se,   SPOJENÉ  STÁTY  BUDOU  trpět, až budou   NEOČEKÁVANĚ  NAPADENY  A  BUDOU  NEPŘIPRAVENÉ!   Modlete se, příroda bude stále neúprosná, INDIE  bude ve zprávách, země  SE  BUDE  S  VELKOU  SILOU  TŘÁST   blízko Nového Zélandu. Modlete se, mé děti, modlete se,  TURECKO   bude ve světových zprávách,  POLAPÍ  JE  RUKA  VÁLKY .  
    Modlete se, mé děti, modlete se, má církev je v rukou těch, kteří ji nemilují, nerespektují ji a Já kvůli tomu trpím.  ŘÍM  SHOŘÍ  A  PRAVDA  VYJDE  NAJEVO.  Milovaní, tento okamžik je okamžikem očisty a v této očistě moji praví synové budou zkoušeni jako zlato v ohni. Má církev Mi není zcela věrná; pokrývá ji závoj prostřednosti, která mate můj lid.
    Můj lide,   NA  NEBI  SE  UKÁŽOU  PODIVNÉ  OBRAZCE  A  BARVY;  některé budou výsledkem škod způsobených člověkem, až bude testovat bomby v moři,   JINÉ  VÁM  BUDOU  DÁNY  JAKO  ZNAMENÍ   pro mé děti. Jděte poctivě a zpříma, aby se vás nedotkla hniloba lidské moci; jste můj lid a Já vás miluji. Má láska vás osvobozuje od většího zla. Rozlišujte!... Žehnám vám svou láskou, žehnám vám svým pokojem, žehnám vám.  Ježíš
                
                         75. Poselství Ježíše ze dne 25. srpna 2016.
 Dívám se s bolestí na nemocné lidstvo, kde zlé činy zůstávají nepotrestány a kde ti, kteří jednají v dobrotě, jsou obviňováni. Žijete v beztrestnosti, ceníte si hříchu, a tímto způsobem jednání Mě těžce urážíte.
   Přivolali jste očistu na zem, ruka mého Otce dopadne na lidstvo...A živly reagují v křeči proti člověku, který je vůči nim zcela lhostejný.
MOJI  LIDÉ,  VELKÉ  KUSY  ZEMĚ  SE  POTOPÍ  A  VODA,  KTERÁ  VYSTOUPÍ,  ZPŮSOBÍ  VÁŽNÉ  ZÁPLAVY .  SOPKY  BUDOU  DUNĚT,  OZNAMUJÍCE  ČLOVĚKU  BLÍZKOST  JEJICH  ČINNOSTI.  Najdete podivná stvoření v moři, vytvořená člověkem,  která vznikla působením radioaktivity vod oceánů.
   Modlete se, milované děti, modlete se za  JAPONSKO  BUDE  SILNĚ  OTŘESENO.... Modlete se, milované děti, modlete se  ZA  CHILE,   uslyšíte nářek spolu s otřesy země, a  VODA  ZAPLAVÍ  ZEMI... Modlete se, mé děti, modlete se  ZA  FRANCII,   bolest se vrátí. Modlete se, mé děti, modlete se  ZA  ANGLII,   její srdce se stane hořkou žlučí.
   Modlete se, mé děti,  SOPKY  JSOU  PŘIPRAVENÝ  VYBUCHNOUT   v jedné a další zemi,   A  TO  RYCHLE!
   Moji lidé, odvraťte se od zla a vraťte se okamžitě k naší Trojici...Opusťte tvrdohlavost lidského ega, abyste dosáhli dobrých věcí, které jsou pro vás...
Pokračujte beze strachu a připravené, i když říkají, že nevíte, co děláte.  UDRŽUJTE  ZÁSOBY  POTRAVIN  (BŮH  VÁM  JE  NAMNOŽÍ)  v místech speciálně připravených jako má útočiště. Budu vás doprovázet z místa na místo a budu vás chránit.

                   17. Poselství Ježíše  zbytku  ze dne 2. dubna 2016.
    Moji milovaní lidé,  ZEMĚ  ZMĚNILA  SVŮJ  STÁLÝ  POHYB  A  TO  PŮSOBÍ  POSUN  VELKÝCH  TEKTONICKÝCH  DEFORMACÍ   kolem zemského globu.  KVŮLI  HŘÍCHŮM  LIDÍ  SE  STVOŘENÍ  BUDE  SILNĚ  TŘÁST...
     Modlete se, mé děti, proste za Indonésii, bude se třást...Modlete se, mé děti, proste   ZA  SPOJENÉ  STÁTY,  ČLOVĚK  JE  BUDE  BIČOVAT  A  PŘÍRODA  JE  OČISTÍ...Modlete se, děti, za   RUSKO   modlete se,  PŘINESE  BOLEST  MÝM  DĚTEM...Modlete se, děti, proste  ZA  CHILE  A  BRAZÍLII,   člověk a příroda k nim tvrdě promluví.
    Moji milovaní lidé, bůh lidstva přestane být bohem před udiveným pohledem mých dětí. Propadnou panice a nejistotě, protože Mi nesvěřili své bezpečí.
    UNIVERZÁLNÍ  MĚNA  PŘIJDE  RYCHLE   ve spojení  S  VLÁDAMI,  KTERÉ  DO  TĚL  SVÝCH  OBČANŮ  ZAVEDOU  ČIP.   Mé děti budou kvůli tomu trpět. Neměli byste zapomenout, že  POSKYTUJI  POTRAVU  PTÁKŮM a že jídlo pro můj lid pochází z téže ruky. (Nesmíme si nechat zavést čip - satanovo znamení. Máme si udělat zásobu potravin, které nám Bůh namnoží v případě potřeby, až nebudeme mít peníze.)
    Děti, člověk se vydal cestou urážek a provokací. Brzy nezůstane jen u urážek nebo provokací a lidstvo všeobecně pozná, co člověk vlastníma rukama dokáže způsobit svým bratrům.
    Jste radostí mých očí a Já vás neopustím. V každé eucharistii vás oději vírou, v každé modlitbě vám dá má Matka útěchu své lásky a vaši souputníci vám v případě potřeby pomůžou při ochraně mého Domu.
   Vy, moji milovaní lidé, vy, kdo se obracíte a světské necháváte stranou, vy, kdo činíte rozhodnutí patřit spíše Mně než světu, vy, kteří neúnavně hledáte stát se více lidmi mého Domu a být lepšími dětmi, vy, kteří Mnou pohrdáte a ignorujete mé volání, vy kdo nevěříte, vy, kdo jste naplněni nenávistí, vy, kdo Mě nepřijímáte a pohrdáte mou Matkou, vy... vy, kteří čtete tato má slova,   JÁ, VÁŠ BŮH, VÁM ŽEHNÁM A NABÍZÍM SVÉ MILOSRDENSTVÍ.
                                                                                                                                          
                    31. Poselství Matky Spásy ze dne 3. června 2016.                  
                                      Nástroj: Luz de Maria (Argentina).                               ČLOVĚK  NENÍ  SÁM  SCHOPEN  POCHOPIT 

                        NALÉHAVOST  BOŽÍHO  VOLÁNÍ
    Milované děti mého Neposkvrněného Srdce!
Žehnám vám. Hodiny tikají a lidé se podrobují času, lidé neustále myslí na čas a na to, jak jej rozdělí, aby jejich denní povinnosti zapadly do programu, který si člověk naplánoval pro svůj každodenní život. Nyní  ČAS  UŽ  NENÍ  ČASEM,   ale lidská stvoření si toho nevšimla.
    Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, žijete ve svém vlastním čase, v čase, kdy každý připravuje plány a projekty pro svůj život.  V Božím čase prostor, zvaný čas, přestal být časem. Čas dospěl do okamžiku,  kdy lidský čas ubíhá mezi dnem a nocí; ale v okamžiku vesmíru je krátkým a prchavým zábleskem světla – a odtud důležitost bdělosti ke každému Slovu, které vám dává Duch Svatý.
    Člověk není sám schopen pochopit naléhavost Božího volání. Proto vám říkám, že musíte zaměřit vaše smysly na Pravdu a řídit své myšlenky tak, aby se soustředily na Boha, a vy tak konečně mohli směřovat ke spáse duše. Duše zůstává v neustálém kontaktu s Nejsvětější Trojicí a Duch Svatý jí sděluje Boží vůli skrze lidského ducha. Proto volám lid mého Syna, aby na ni odpověděl.
     Děti, většina vládců nechce opustit místa výsadních postavení, protože jsou si vědomi všeho, co postihne lidstvo, a tak si chtějí udržet svou moc.
ZEMĚ  JE  NÁDHERNÉ  MÍSTO,  ALE  ČLOVĚK  JI  PROMĚNIL  V  HANBU  VESMÍRU!   Člověk vyšel sám ze sebe, ze svého zdravého rozumu, aniž by si byl vědom svého chování. Člověk zapomněl na hodnotu své duše a nedbá našeho volání, aby jednal a pracoval v Božích cestách.  
     Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,   ZKÁZA  PŘICHÁZÍ  NA  MALÉ  ZEMĚ,  STEJNĚ  JAKO  NA  VELKÉ  NÁRODY.   Lidé tomu vůbec nechtějí věnovat pozornost.  Vše, co mohu říci je, že   MODLITBA,  POKÁNÍ  A  OBĚŤ  JSOU  NEPOSTRADATALNÉ   pro jednání a práci v tomto okamžiku, tak rozhodujícího pro spásu duší. Hřích udržuje člověka ve velké temnotě, která ho oslepuje, zatemňuje jeho myšlení, nedává mu úlevu, a proto se dopouští nepředstavitelných činů. S velkým zármutkem ve svém srdci znovu opakuji, že neposlušnost Božích nařízení chce uvěznit Spravedlnost.
     Modlete se, mé děti, modlete se,  ASTEROID  BUDE  ROZDĚLEN  ČLOVĚKEM,  ALE  JEHO  VELKÁ  ČÁST  SPADNE  DO  MOŘE  A  ZPŮSOBÍ  LIDSTVU  HRŮZU  A  STRACH,   zatímco některé jeho úlomky proniknou zemí.
     Podlost Zlého zmate mé děti, které nemohou uniknout chapadlům plných lží a omylů. Můj Syn to již oznámil:   "PŮJDOU  DÁL  A  ZLO  UVIDÍ  JAKO  DOBRO." (*) Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, ďábel tíhne ke každému z vás, abyste selhali a tuto realitu odmítli. Takto jste snadnou kořistí zla a jednáte ve prospěch Zlého zavrženíhodnými činy; zabíjením těch, kteří jsou nevinní a bezbranní, hledíte s podezřením na každého bratra a jako barbaři bojujete jeden s druhým.
   Varování je velkou pravdou, která je vám odhalena, abyste se připravili... Všichni se cítí připraveni, ale není to pravda, dokud nepřestanete znečišťovat duši a duchovní smysly každodenním hříchem. Tento okamžik má pro vás být povznesením se v Duchu, abyste se začali zabývat hlouběji Písmem svatým a plnit Boží vůli v Přikázáních, svátostech a v dalším... Ale především v zákonu lásky.
   Modlete se, mé děti, hříšnost této generace je pohromou pro vaše bratry, zbavuje lidstvo krve tolikým rouháním, smilstvím, bezbožností a jinými hříchy. Je poskvrněno lidskou krví. Tato krev přitahuje k Zemi očistu, proto bude lidstvo trpět nemocemi, s nimiž jste se nikdy dříve nesetkali a jen ty léky, které jsem uvedla ve svých voláních, vám opět mohou přinést zdraví.
   Děti mého Neposkvrněného Srdce,   UVIDÍTE  VELKÁ  ZNAMENÍ  NA  NEBI,   která dříve nikdy nebyla viděna a jež budou následovat jedno za druhým.
    ZJISTÍTE,  ŽE  ZEMĚ  NEJEN  PŘEVRACÍ  SVÉ  PÓLY,  ALE  VRHÁ  SE  PROTI  SAMOTNÉMU  ČLOVĚKU,   a že zvířata a rostliny se mění v důsledku klimatických změn.
    Vy, jako lidstvo, nebudete v souladu, a jako děti Boží, mnozí z vás budou bojovat, aby zůstali věrni.  ZAPOMENUTÍ  NA  SAMOTNÉHO  BOHA  SE  ROZŠÍŘILO  V  CÍRKVI  MÉHO  SYNA!   To, co je duchovní, bylo odsunuto stranou  PENĚZI,  POLITIKOU  A  SOCIÁLNÍMI  VZTAHY.... Následkem toho bude církev trpět největší bolestí.
     Modlete se, mé děti,  ITÁLIE  bude trpět,   BUDE  OBSAZENA  V  OKAMŽIKU  A  ŘÍM  BUDE  BIČOVÁN   uprostřed porodních bolestí.  RUSKO  TAM  VPADNE  A  VEZME  SI,  CO  PATŘÍ  MÉMU  SYNU – Baziliku.   Milované děti, církev bude zoufalá a bude vědět, že   SPOJENÍ  S  JINÝMI  CÍRKVEMI   se nestalo opravdovým, že   SLOUŽILO  JEN  K  TOMU,  ABY  UVEDLO  MÉ  DĚTI  DO  ZMATKU.   Kvůli tomu se mé děti staly vlažnější, než byly dříve a ďábel je uchopil a pil jejich krev, aby je oslabil... Mé děti, ďábel obchází kolem, je blízko.
   Varování není daleko, v okamžiku vám objasní vaši neposlušnost a škodu, kterou jste způsobili, dobro, které jste neučinili a neposlušnost, kterou jste zranili mé Nejsvětější Srdce. Děti, každý duchovně vyrůstal ve své svobodné vůli – mnozí zavřeli dveře, jiní svůj život nenaplnili, jiní nechtějí vidět mého Syna a další se zcela obětovali. Musím vám potvrdit, že ti, kdo žijí nenaplněni, se musí obrátit, jinak budou trpět velkou bolestí.
   Modlete se, děti, modlete se,  VÁLKA,   která již začala, se  ZINTENZIVNÍ,  až se přiblíží politická rozhodnutí ve  SPOJENÝCH  STÁTECH... Tento  STÁT  BUDE  OHROŽEN  METEORITEM,  JENŽ  SE  BLÍŽÍ.   Politika se zastaví. Tento stát bude nekonečně trpět,   SOPKA  SV.  HELENA   VYBUCHNE;  VULKÁN  V  YELLOWSTONU  JE  VĚTŠÍ,  NEŽ  SI  VĚDCI  MYSLÍ!
    Lide mého Syna, země se bude dále silně třást, velké sopky vybuchnou a spící se probudí.  SVÝMI  ZLÝMI  ČINY  ČLOVĚK  VRHÁ  DO  VESMÍRU  ZLO  A  VESMÍR  JE  ZEMI  VRACÍ  JEŠTĚ  VĚTŠÍ  SILOU   a probouzí Stvoření, na které se člověk dívá jako na velkou neznámou. Děti mého Neposkvrněného Srdce, s žalem ve svém mateřském srdci vám říkám v tomto okamžiku, že ten nepomine, dokud se lidstvo neočistí od všech hříchů.
   Můj Syn vás varoval – když   LIDSTVO  IGNORUJE  BOŽÍ  ZÁKON  A  MUŽ  S  MUŽEM  A  ŽENA  S  ŽENOU  SPOLU  ŽIJÍ,  KDYŽ  VLÁDY  PŘIJÍMAJÍ  TOTO  CHOVÁNÍ,  KTERÉ  JE  ČÁSTÍ  CÍRKVE  MÉHO  SYNA  ZASTÍRÁNO  – vzpomeňte si – je to velké znamení blízkosti toho, co bylo předpověděno. Nenechejte se uvést v omyl o tom, co bude očista.   PŘÍRODA  VYBURCUJE  ČLOVĚKA,  náhlými změnami a velkými událostmi nikdy neviděnými.  PAK  PŘIJDE  VELKÝ  PODVODNÍKak přijde velký podvodník, aniž to lidstvo pochopí, a pozná ho.   SVOBODNÍ  ZEDNÁŘI,  ILUMINÁTI,  KOMUNISMUS   a ti, kdo jsou   EKONOMICKY  MOCNÍ,  VYHLÁSÍ  TO  MONSTRUM  ZA  KRÁLE.   Pomoc přijde z Otcova domu a bude pro vás odleskem lásky mého Syna. Udrží vás ve víře, naději a lásce k bližnímu, dokud můj Syn nepřijde ve svém Druhém příchodu na zem.
   Můj Syn a já vás nenecháme samotné. Až soužení skončí, bude člověk volat s novým pohledem, novým sluchem a obnovenou vůlí: "ABBA, Otče!"
Milovaní, vyčkejte. Můj Syn ve svém Druhém příchodu otřese celým stvořením a přijde pro své věrné. Proto vytrvejte a nevzdávejte se. Milovaný lide mého Syna, vzhledem k nečekané válce se má mateřská láska vylévá na každé lidské stvoření, které chce zcela patřit mému Synu. Sešlu vám mé nebeské legie, shromáždím vás, abyste netrpěli. Žehnám vám, miluji vás.
     Matka Maria
(*) Poznámka překladatele: Poselství Marie Božího milosrdenství č. 507 a


                     79. Poselství Matky Spásy ze dne 1. září 2016.                          
    Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, modlete se  ZA  EVROPU,   BUDE  TRPĚT  mučivou  POHROMOU  TERORISMU.   Milované děti, modlete se za  TURECKO,   tuto zemi  POKRYJE  KREV   a zlá vůle zanechá svou stopu.
    Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, modlete se,  HROZBA  ZEMI  SE  VYNOŘÍ  Z  KOSMICKÉHO  PROSTORU!  
    Milované děti, modlete se,   SVOBODNÉ  ZEDNÁŘSTVÍ  NEOČEKÁVANĚ  UDEŘÍ  V  CÍRKVI  mého Syna a já se tím trápím kvůli vám, mé děti.    Milované děti, modlete se za VENEZUELU,  bolest visí jako mrak nad tímto lidem, který nenechám opuštěný. Bude otřesena.   POBŘEŽÍ  SE  BUDE  TŘÁST,  VODY  MOŘE  PRONIKNOU  DO  ZEMĚ.  
   LIDSTVO  BUDE  PŘEKVAPENO  SILOU  PŘÍRODY,  AŽ  JÍM  ZATŘESE!   S okamžikem probuzení příroda nebude otálet. Jakmile člověk hřeší, příroda ho volá, aby se vrátil k přátelství s Bohem. Člověk trpí skrze  ŽIVLY,  OČIŠŤUJÍ  HO!   SOPKY  SE  PROJEVÍ  NEOČEKÁVANÝMI  ERUPCEMI!  POVRCH  ZEMĚ  ZMĚNÍ  SVOU  BARVU   a  člověk bude stále usilovat, aby ji předal ďáblu. Mé děti, vědecký objev přivede církev a vědu do velkého konfliktu, který zneklidní lidstvo.
   VYZÝVÁM  VÁS,  ABYSTE  PŘIJÍMALY  MÉHO  SYNA  V  EUCHARISTII  ŘÁDNĚ  PŘIPRAVENI!
   VYZÝVÁM  VÁS,  ABYSTE  SE  MODLILY  RŮŽENEC  A  ROZJÍMALY  NAD  KAŽDÝM  SLOVEM,  KTERÉ  SE  VZTAHUJE  K  ŽIVOTU  MÉHO  SYNA.    Odevzdejte každý okamžik Boží vůli a   SVĚŘTE  SE  SVATÉMU  MICHAELOVI  ARCHANDĚLU  A  JEHO  LEGIÍM! (Modlitba)

                 34. Poselství Ježíše  zbytku  ze dne 18. června 2016.    
    Modlete se, mé děti, modlete se,  SPOJENÉ  STÁTY  UŽ  NEBUDOU  SILNOU  VELMOCÍ,   která přijímá rozhodnutí, budou jen další mocností z mnoha, která existuje beze Mne. Kvůli tomu budou vystaveny neočekávaným útokům těch, kteří se sami označují jako jejich nepřátelé. A tak tento národ bude trpět v okamžicích, kdy jeho osud bude muset být vymezen.  PŘÍRODA  JEJ  BUDE  TVRDĚ  BIČOVAT,  protože se odsoudil setrvat ve stálém rouhání, hanobení a znesvěcování mého Slova. Země se bude třást  a   MĚSTA  NA  POBŘEŽÍ  budou trpět jako nikdy dříve.  ZEMĚ  UŽ  NEBUDE  ZEMÍ,  ALE  STANE  SE  MOŘEM!
     Modlete se, mé děti, modlete se   ZA  ANGLII,   trpí kvůli pošetilosti.  VODA  JI  BUDE  BIČOVAT  SKRZE  NEOBVYKLÝ   METEOROLOGICKÝ  JEV.   Pohrdali Mnou a byli oporou tomu, co není naší vůlí, prohřešujíce se proti mému Zákonu. Utrpení přichází, spojeno s chorobou, která postihla tento národ již před mnoha roky. (nemoc šílených krav?)
   Modlete se, mé děti, modlete se,  RUSKO  SE  ZVEDÁ,   zdálo se spící, vrhá se proti lidstvu a v dočasném spojenectví bude všemi obáváno. To, co jste nechali stranou, ukáže svou moc a se stovkami lidí  PŘIJDE  DO  ITÁLIE,  KDE  UVOLNÍ  SVOU  ZLOBU.   Itálie, jak budeš plakat dříve, než se probudíš a  PŘED  VAROVÁNÍM,  abys nepila elixír smrti. Obdiv světa bude pro tebe nářkem, ach, Itálie.
   Modlete se, mé děti, modlete se   ZA  FRANCII,   s její muzikou, bohémskými nocemi, která je také mým lidem, a Já přijdu pro tento lid, jakkoli tam najdu jen málo přijetí.  Potom, co  SE  VYSOKÁ  VĚŽ  ZŘÍTÍ,  (Eifelova věž?) se bude tato země třást.
    Vítám vás v   MODLITBĚ  SVATÉHO  RŮŽENCE,  STÁLE  SE  MODLETE .
    KOMETA  SE  VYNOŘÍ,   přijde čas, kdy oznámím mým dětem zlo, které jim hrozí.
    Modlete se, mé děti, modlete ZA  VENEZUELU  A  ARGENTINU,   mír v těchto zemích bude otřesen,   LIDÉ,  poblázněné a fanatické mysli,  ROZDAJÍ  ZBRANĚ  LIDU,   který, aniž by věděl proč a k čemu, nakonec dostane to, čeho pak bude litovat   A  VYVOLÁ  NÁSILÍ,   které probudí národy světa.

                   32. Poselství  Ježíše z června r.2016                                                                                   
    Můj lide, věda se natolik dostala mimo kontrolu, že v určitých případech už nedokáže ovládnout své vlastní objevy ani výzkumy, ty pak mají zlé následky pro zdraví lidí a počasí.   VZHLEDEM  K  TOMU  JE  LIDSTVO  NEJVÍC  OVLIVNĚNO,  KDYŽ  POZMĚŇUJE  VZDUCH  A  VODU.  VYZVAL  JSEM  VÁS,  ABYSTE  ZŮSTALI  BDĚLÍ  VŮČI  TĚM,  KTEŘÍ  PŘEVZALI  MOC  NAD  LIDSTVEM!  TI  PODNIKAJÍ  SILNÝ  ÚTOK  PROTI  ČLOVĚKU  ZNIČENÍM  VŠEHO,  CO  SOUVISÍ S  MOU  LÁSKOU  A  MOU  PŘÍTOMNOSTÍ  VE  VÁS.   Rozhodli o pronásledování mého lidu a   SCHVÁLILI  VĚTŠÍ  INTENZITU  SVĚTOVÉ  VÁLKY.  Dohodli se s některými vládci velkých národů, aby po celé zemi  VYTVOŘILI   v malých národech, satelitech,   POLITICKOU,  SOCIÁLNÍ,  MORÁLNÍ,  VZDĚLANOSTNÍ  A  NÁBOŽENSKOU  DESTABILITU  A  VYVOLALI  URYCHLENÍ  CHAOSU  NA  GLOBÁLNÍ  ÚROVNI.
     VODNÍ  SRÁŽKY  NA  CELÉ  ZEMI  BUDOU  OBROVSKÉ!  JSOU  VYVOLÁNY  NA  PŘÍKAZ  TÉTO  ELITY  VE  SLUŽBĚ  ZEDNÁŘŮ  A  ILUMINÁTŮ,  KTEŘÍ  JSOU  ZASE  SLUHOVÉ  ZLÉHO  V  OČEKÁVÁNÍ  ANTIKRISTA.
    MŮJ  LIDE,  PŘIJDE  INVAZE  HMYZU,   bude hledat potravu a obdělaná pole   A  MŮJ  LID  BUDE  TRPĚT  HLADEM!  
    Modlete se, mé děti, modlete se  ZA  EKVÁDOR,   bude znovu trpět a jeho sopky se probudí... Mé děti, modlete se  ZA  ARGENTINU,  země pokoje se stane zemí bolesti, související s přírodou... Modlete se, mé děti, modlete se,  AUSTRÁLIE  BUDE  BIČOVÁNA...  Modlete se,   SLUNCE  ZPŮSOBÍ  LIDSTVU  SOUŽENÍ... Modlete se, mé děti,  EVROPA  BUDE  RONIT  KRVAVÉ  SLZY,  POHROMA  TERORISMU  SE  NEZASTAVÍ!
    Můj lide, bydlím v srdci každého jednoho z vás. Nevzpírejte se, když vás napravuji, nevzdalujte se ode Mne, když vás vedu ke své Pravdě.
Nezapomeňte, že co vytvořil člověk, je pomíjející...Pojďte ke Mně: "Já jsem, který jsem" [Ex 3, 14].
    Učený je blázen. ..NA  JEDNODUCHÉM  A  POKORNÉHO  SRDCEM  SPOČINENE  MŮJ  ZRAK  A  MÁ  LÁSKA.   Miluji Pravdu ve způsobu života. Slovo může být chvilkové a povrchní. Vy, moji lidé, jste jen mé děti, není důvod, abyste Mě vlastnily. Nezapomeňte, že se dívám s obzvláštním zalíbením, s velkou milostí, na neúnavné hledače mé lásky, kterou přivádí k životu. Mé děti nejsou klidné samy v sobě, ale jsou dychtivé získat své bližní, aby s nimi sdílely spásu. Moji lidé, miluji vás. Žehnám vám.  Váš Ježíš                                                                        

                               81. Poselství Ježíše ze dne 5. září 2016      
     Čas míjí a mé děti se ztrácejí...A kde je řád, který jsem dal mé církvi, aby zachraňovala duše?
    Modlete se, děti, modlete se za  EKVÁDOR,  bude trpět na svém území a  JEHO  SOPKY  SE  PROBUDÍ... Modlete se, děti, modlete se  ZA  ŘECKO,   zem se třese a půda  JE  ZAPLAVENA  VODOU.
   MODLETE  SE,  MÉ  DĚTI,  HROZBA  LIDSTVU  Z  VESMÍRU  SE  BLÍŽÍ,  UVIDÍTE  JI,  JAK  SE  PŘIBLIŽUJE!   Mé děti budou mít strach.
  Modlete se, děti, modlete se, provokace na moři už nebude provokací a omyl rozpoutá hrůzu. Modlete se za Spojené státy, země se bude silně třást.
   Modlete se za  JAPONSKO,  BUDE  stále  ZNEČIŠŤOVAT  LIDSTVO. (RADIACÍ)
   Můj milovaný lide, ďábel útočí na mé děti, chrlí pokušení, aby oběhlo Zemi jako vítr a mé děti se staly kořistí hříchu. Země bude nasycena napadením zla,  LIDÉ  POSEDLÍ  ĎÁBLEM  SE  BUDOU  POTULOVAT  PO  ULICÍCH  A  USILOVAT  O  ZABITÍ  VELKÉHO  POČTU  LIDSKÝCH  BYTOSTÍ!   Zlý má v hledáčku rodiny, aby je rozdělil a rozbil. Jednota činí Zlého zuřivým. Proto nesvornost je vítězstvím pro Zlého a postupně lidi rozptýlí, aby nežili v bratrství. Můj lid, sjednocený a shromážděný v mém Těle, Krvi, duši a božství je osvícen mým Duchem Svatým. Z toho plyne vědomí, že   BÝT  MÝM  DÍTĚTEM  NENÍ  FRÁZE,   ale naplněním mých Přikázání a neotřesitelné víry, že můj lid je zřítelnicí mého oka.

            21. Poselství Matky Spásy ze dne 13. března 2016.                    
                                Nástroj: Edson Glauber (Brazílie).
       DNY SPOKOJENOSTI SE ZMĚNÍ NA DNY KRVE, PLÁČE A SMRTI
              Pokoj s tebou, můj milovaný syne,
hle, tvá Neposkvrněná Matka, která přichází z nebe, aby ti řekla, že přišla hodina pro okamžité obrácení lidstva, jež bude otřeseno velkými a bolestnými událostmi. Mé mateřské srdce je naplněno úzkostí a roztrpčeno meči bolesti. Mé děti, mnohé z vás dělají málo a vysmívají se mým poselstvím, pohrdají jimi a neberou je v úvahu. Co se stane s vámi, až z nebe přijde velký trest a postihne vás? Kdo bude schopen vás chránit, až se Boží spravedlnost dotkne lidstva s takovou silou?
   Trpím kvůli těm, kdo odmítají příležitost se obrátit a změnit svůj život. Mnohé z mých dětí jsou slepé, nechaly se svést Satanem a jejich srdce hledá a touží po lžích a požitcích světa.  KOLIK  JEN  DUŠÍ  JE  ZTRACENO  KVŮLI  HŘÍCHU!  KOLIK  JICH  JDE  K  VĚČNÉ  PROPASTI  BEZ  TOHO,  ŽE  BY   i jen trochu  PŘEMÝŠLELI  O  VĚČNOSTI,  ABY  MOHLI  LITOVAT   svých provinění.
   Toto je čas, kdy ďábel dostal hodně příležitostí uvádět mnoho mých dětí v omyl a do duchovní smrti. Modli se, můj synu, modli se a pros o dobro lidstva. Věčný Otec je rozhořčen, kvůli neustálým urážkám páchaným proti jeho božskému Synu – tak mnoho znesvěcení, rouhání a urážek je pácháno ve světě.
     VELKÉ  SVĚTLO,   jako oheň,  BUDE  VIDĚNO  NA  OBLOZE  NAD  ITÁLIÍ.  VELMI  BRZY  ITÁLIE  A  USA  BUDOU  POTRESTÁNY  NIKDY  NEVÍDANÝM  ZPŮSOBEM!  Bolest a smutek budou velké, a až se to stane,  JEN  RŮŽENEC  A  MÉ  MATEŘSKÉ  SRDCE  POSKYTNE  NADĚJI,  ÚTOČIŠTĚ  A  OCHRANU  pro mnohé. (Modlitba MARIA,  POMOZ!)
   ITÁLIE   bude otřesena, protože  LIDÉ  si neváží toho, co dluží Bohu, neuctívají jeho svaté jméno,  NEJSOU  POSLUŠNI  JEHO  SVATÝCH  ZÁKONŮ!
   NESMÍRNÉ  HOŘE  PŘIJDE  TAKÉ  RYCHLE  VE  SPOJENÝCH  STÁTECH  A  ZPŮSOBÍ,  ŽE  JEDNA  OBLAST  BUDE   prakticky   ZNIČENA!
   Mé děti, chci vám pomoci, chci vás ochránit. Ukryjte se v mém Neposkvrněném Srdci,  PROSTE  O  MOU  MATEŘSKOU  POMOC  a já vám ihned přijdu na pomoc.
   A co se dá říct o  BRAZILSKÉM  LIDU   lidu,   KTERÝ  SE  NEMODLÍ  A  NEBERE  OHLEDY  NA  BOŽÍ  PŘIKÁZÁNÍ,   ani na sváteční dny, ale plní stadiony, přímořská letoviska a mnohá jiná místa, jen aby se mohl bavit a urážet Pána?   DNY  SPOKOJENOSTI  SE  ZMĚNÍ  NA  DNY  KRVE,  PLÁČE  A  SMRTI!   Jen ti, kteří přijali s povděkem mé výzvy a modlili se, jak jsem je žádala, jsou těmi, kteří z Božího příkazu budou zachráněni v těchto zlých dnech.
   TAM,  KDE  ÚCTA  K  BOŽÍMU  JMÉNU  A  K  POSVÁTNÉMU  NEEXISTUJE,  POTEČE  KREV !
   TAM,  KDE  BŮH  BYL  VYHNÁN,  PŘIJDE  SMRT !  
   KDE  BŮH  UŽ  NENÍ  VZPOMÍNÁN,  NEBO  VZÝVÁN,  TAM  BUDE  UTRPENÍ  STRAŠNÉ!!  Modlete se hodně, mé brazilské děti, protože čas se krátí!... Probuďte se a vraťte se k Pánu! To je má výzva, můj syne, to je poselství, které ti sděluji se srdcem plným bolesti a smutku, protože jsem nebyla vítána, nebyla pochopena, nebyla milována, nebo vzývána jak vás prosil můj Syn, a ještě hůř, byla jsem terčem posměchu a neúcty u mnohých, kteří strašně zraňují mé srdce a přitahují spravedlnost mého božského Syna.  OBRAŤTE  SE,  PROSTE  PÁNA  O  ODPUŠTĚNÍ!   ODPUSTÍ  VÁM,  BUDETE-LI  SE  UPŘÍMNĚ  KÁT  A  ZMĚNÍTE-LI  SVŮJ  ŽIVOT.
   Žehnám vám, stejně tak jako celému světu ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen!
                        Matka Spásy

                     20. Poselství Ježíše ze dne 17. dubna 2016.
                              Nástroj: Luz de Maria (Argentina).                            
          NEČEKEJTE  A   HLEDEJTE MĚ;  RYCHLE  KE  MNĚ  PŘIJĎTE.
    Můj milovaný lide,
DRŽÍM  VÁS  VE  SVÝCH  DLANÍCH … Tak jako obilné klasy rostou přijímáním barvy ze slunce, tak i vy, mé děti, musíte vzhlížet k mému Domu a zvažovat v hlubinách srdce: Jak blízko Mi budete?
   Až se vítr náhle a neočekávatelně zvedne...
   Až roční období nebudou probíhat normálně...AŽ  OVOCE  A  POTRAVINY  BUDOU  ŠKODIT  LIDSKÉMU  TĚLU...
   Až zamořená voda infikuje člověka závažnými chorobami...Až člověk už nepohlédne svému bratru do očí...Až se muž a žena nezahledí vzájemně do očí, ale do jiných očí  STEJNÉHO  POHLAVÍ...
   Až  MALÉ  DĚTI  ZTRTÍ  SVOJI  NEVINNOST...
   Až Země zestárne z chorobné vůle člověka...
   Až se vědy zmocní ti, kteří nemají svědomí, ale z chtivosti sloužit zlu nechají stranou věčný život a zakážou mým dětem hlásit se ke Mně jako ke svému Pánu a Bohu…
   PODVODNÍK  bude lidstvu stát ve dveřích.  JAKO  MLADÝ  ZAČAL  ÚTOK  PROTI  MNĚ  A  PROTI  VŠEM,  KTEŘÍ  VYZNÁVAJÍ  SVOU  VÍRU  VE  MNE,   Mé mystické Tělo bude nevýslovně trpět. Čím blíže bude lidstvo vystoupení podvodníka, antikrista, tím větší bude pronásledování mých věřících dětí. Moji proroci budou zesměšňováni, zvláště ty, moje dcero. Nepřestávej! Pokračuj! Nenechám tě odejít ze své ruky.
   ZEMĚ  BUDE  ZAMOŘENA  ČLOVĚKEM,  VRHAJÍCÍM   jeden na druhého   SMRTÍCÍ  ZBRANĚ,  BUDE  POKRYTA  OHNIVÝMI  MRAČNY .
   K hrůze mých dětí,  BUDOU  VIDĚT  HOŘÍCÍ  OBLOHU  i vzdor nevěřících, kteří si budou dělat žerty z této události do té doby, než ponořeni do  BOLESTI  VLASTNÍCH  TĚL,  budou bědovat, vinit Mě za   SMRTÍCÍ  ÚČINEK  ZBRANÍ,  NA  JEJICH  TĚLA.
   V onu chvíli budou narůstající přírodní katastrofy oznamovat, že člověk musí jít zcela jinou cestou, odlišnou od té současné. Už není víc času... Já jsem Věčné Bytí! Člověk pojmenoval měsíce, dal datum rokům a dal jména dnům týdne. Já dávám lidem svá zjevení, a dělají si ze Mne žerty...
   Má Matka vám předává své slovo a nemáte ji rádi… Velký odpad od víry je blízko; můj lid bude redukován, aby umlkl, a bude Mě uctívat vskrytu. Moje církev ztratí část mých nejmilejších (kněží) kvůli odpadu od víry. Potom si nepřítel mých dětí vychutná vstup do lidstva k ovládnutí moci této generace, aby se tím, že Mě odmítnou, otevřely dveře nepříteli duší.
   Tyto chvíle mají své hodiny a měsíce; nevyčkávejte jako pošetilci, neposlušní mého slova,  DBEJTE  NA  MÁ  VOLÁNÍ  A  ROZHODNĚTE  SE  PRO  OBRÁCENÍ !!!
   Čekají vás těžké chvíle:   VODA  SE  NEZASTAVÍ  A  SLUNCE  ZCELA  ZNIČÍ  NĚKTERÉ  ZĚMĚ;   ze zoufalství budou lidé záměrně pít zamořenou vodu. K lidskému údivu bude sněžit mimo svůj čas. Mé děti se octnou v moři – dosud neškodném – a před jejich očima, k jejich úžasu, ustoupením moře se vytvoří z pláže poušť. Příroda v mých dětech vyvolá strach a též odmítání těmi, kteří Mi budou lidské utrpení dávat za vinu.
   Společnost najde uspokojení v prchavých potěšeních. Ti, kteří žijí vírou v okamžiky a hnutí citů, budou mylně vyhledávat mé volání, protože nechápou, že vysvětlení mého Slova předchází těmto událostem.
     Vládce bude jednat impulsivně a zažehne požár, a konflikty se zhorší natolik, že se stanou neudržitelnými. Raz, dva, tři! Co lidé vybudovali, padne v okamžiku do rukou těch, které považují za své nepřátele. Tím, že poskytnou zbraně i malým zemím, je mocní zapojí s cílem zmocnit se tak území k umístění strategických zbraní. Kovový bůh je symbol moci a stability člověka; podlehne, padne a už nepovstane.
    LIDSTVO  PŘIJME,   co mu bude nabídnuto,  SVÉ  OZNAČKOVÁNÍ (ČIPY),   napohled prostou věc,   BEZ  ZAVÁHÁNÍ  SE  VYDAJÍ  DO  SPÁRŮ  OZNÁMENÉHO  NEPŘÍTELE  TÉTO  GENERACE!
     Vyzývám vás, nenechejte má slova zapadnout. "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [Exodus 3:14].
Z lásky ke svým dětem  SEŠLU  SVÉHO  ANDĚLSKÉHO  POSLA   přinášejícího můj pokoj. PŘIJDE  A  UKRYJE  TY,  KTEŘÍ  MĚ  BUDOU  V  OSAMĚNÍ  UCTÍVAT,   bude Láskou těm, kteří se rozhodli nezříci se Mě navzdory pronásledování antikristem. Můj anděl bude hlasem těch, co jsou předmětem pronásledování, žijících pod troskami, v horách. On pozvedne slabé, aby vzpřímeni očekávali můj Druhý příchod. Dám a pošlu legie andělů na pomoc mým dětem.
   Moji lidé, příroda zvětšuje svoji váhu nad člověkem. Nečekejte a hledejte mě;   RYCHLE  KE  MNĚ  PŘIJĎTE!!!
      ŽHOUCÍ  OHEŇ  BUDE  PADAT  Z  VÝŠE  NA  ZEM  A  ZPŮSOBÍ  OBROVSKOU  SPOUŠŤ  A  ZKÁZU!
   Obraťte se rychle; usilovně a neúnavně Mě hledejte; milujte mou Matku a modlete se, aby se za vás přimlouvala. Modlete se, moje děti, modlete se za    SPOJENÉ  STÁTY;   STANOU  SE  OBĚTÍ  TERORU  A  PŘÍRODA  JE  UDOLÁ,   ZEMĚ  SE  BUDE  OTŘÁSAT,  DÝM  VULKÁNŮ   vystraší lidstvo.     Modlete se, moje děti, modlete se  ZA  ITÁLII;   bolest přijde do této země,  DOPADNE  NA  NI  LIDSKÁ  RUKA!  PŘÍRODA  JÍ  OTŘESE.
   Modlete se, moje děti, z jednoho konce na druhý  SE  ZEMĚ  SILNĚ  POHNE!  Japonsko, Chile a Řecko budou trpět.
 Můj lide,  JADERNÁ  ENERGIE  BUDE  NADÁLE  METLOU  LIDSTVA !  Neztrácejte víru. Vysvětluji vám, co leží před vámi, aby vás přicházející události nezastihly spící.  PROBUĎTE  SE   z netečnosti! Nespěte! Vstávejte!  UŽ  NENÍ  VÍCE  ČASUU   a okamžik přestal existovat.
   Já jsem s těmi, kteří Mne hledají; má láska po nich touží.   MOJE  MATKA ,  ÚKRYT  MÝCH  DĚTÍ,  VÁS  PLNÍ  DOBREM  S  KAŽDÝM  RŮŽENCEM,  KTERÝ  SE  POMODLÍTE.
   "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM". Žehnám vám, zvláště těm, kteří přijímáte toto mé Slovo a činíte je živým a životem oplývajícím. Miluji vás.
                      Váš Ježíš

                 63. Poselství Ježíše zbytku  ze dne 6. srpna 2016.           
    Přichází okamžik utrpení, okamžik, který jsem odkládal... Přichází nezadržitelně k této generaci, které bylo tolik odhaleno ve všech zjeveních mé Matky, a lidé je dobrovolně neuznávají. Základy země budou znovu a znovu otřeseny, voda moří vystoupí na zem, vyjde na povrch a zaplaví města.
Kolikrát jsem se musel o tom zmiňovat, znovu a znovu! Můj lid si musí osvojit zjevení mé Matky, které se udály v různých milovaných zemích, kde odhalila předem, co žijete a co budete prožívat v této době. Uprostřed zmatku se ukáže nemoc a násilí a národy budou reagovat bez svědomí.
     Moře byla zabrána mocnými jako jejich vlastnictví a   VODY  JSOU  ZNEČIŠŤOVÁNY  NEUSTÁLÝM  BOMBARDOVÁNÍ  NÁRODY,   které chtějí zastrašit jiné národy.  LIDÉ  ZAPOMNĚLI,  ŽE  VODY  MOŘÍ  PROSAKUJÍ  DO  HLUBIN  ZEMĚ  A  ZNEČIŠTĚNÍ  JE  DEFINITIVNÍ.  Země, daná člověku k obživě a obývání, je v tomto čase bez rozdílu znečišťována lidmi bez svědomí, kteří chtějí dosáhnout jediného cíle: být mocní, aby ovládli svět. Nepokračujte v znečišťování vod moří...
   TYTO  VODY  ZAPLAVÍ  ZEMI   A   MÉ  DĚTI  ONEMOCNÍ.
     Mé děti, v tomto okamžiku se nacházíte v neustálém ohrožení. Někteří jsou si toho vědomi, jiní, hluší a slepí k těmto varováním, je ignorují a vytvořili svou vlastní babylonskou věž, aby Mě neslyšeli, ale ti brzy padnou.
    Mé děti se pustily do zavádění novinek, které je ode Mne odvádějí. Mé děti ovládl zmatek, a mé děti se vzdalují od naplnění mé vůle. Zlý omámil tuto prostopášnou generaci, aby se nacpal hříchy, které nejvíc urážejí mé Nejsvětější Srdce a Neposkvrněné Srdce mé Matky. Satan splnil svůj úkol, zmátl můj lid, který jde mezi pochybnostmi a temnotou.
     Hledáte Pravdu?   OBRAŤTE  SE  K  MÉMU  SLOVU  V  PÍSMU  SVATÉM,  V  PŘIKÁZÁNÍCH,  VE  SVÁTOSTECHO,    neodvracejte    se    od  MODLITBY  A  ROZJÍMÁNÍM  NAD  TAJEMSTVÍMI  SVATÉHO  RŮŽENCE!    
    V těžkých chvílích vzroste zmatek, kdy farizeové se budou chlubit   FALEŠNÝM  POJETÍM  BOŽÍHO  SLOVA,   aby svedli více duší na scestí.
Nediskutujte o falešné zbožnosti,   POZNEJTE  DOBŘE  PŘÍKAZY  DOMU  MÉHO  OTCE!   Mé milosrdenství je jedno, a zahrnuje v sobě podmínky, bez jejichž splnění je mému milosrdenství zabráněno svobodnou vůlí člověka přijít na pomoc mým dětem. Nejsou-li tyto podmínky brány v úvahu, nedojde mé milosrdenství tam, kde je každodenně páchán hřích, kde život je neustálou setbou urážek a na Boží zákon je pohlíženo, jak se komu hodí.
     MILUJTE  MĚ,  ŽIVTE  SE  MÝM  TĚLEM  A  KRVÍ,   přijímejte Mě v eucharistii. PŘIJÍMEJTE  MĚ  ÚSTY,   tím zabráníte, že Mě vezmou a budu urážen těmi, kdo Mě skryjí ve svých rukou, aby na Mě plivali a hanobili Mě v ceremoniích, zasvěcených Satanovi.
   Děti, můj lide, nemyslete si, že   VAROVÁNÍ   nepřijde,   JE  TAK  BLÍZKO,   jak vy zůstáváte blízko hříchu. Každý z vás prožije okamžiky duchovní samoty. Dovolím, abyste se důkladně viděli. V této samotě   SE  KAŽDÝ  UVIDÍ,  JAKÝ  VE  SKUTEČNOSTI  JE!   Zachvátí vás hrůza, bezútěšnost bude žita, ne cítěna, ale prožívána každým z vás. Mé děti se potřebují spatřit uvnitř, aby viděly svou práci a činy, aby tak hledaly naplnění Božích příkazů.
   Uvidíte, jak   SE  OHEŇ  BLÍŽÍ  K  ZEMI   a  Země bude na chvíli otřesena. Ticho bude důtkami pro mnohé duše.
   Moji lidé, připravte se!  EPIDEMIE  SE  BUDOU  ŠÍŘITE   a bude stále těžší je poznat. Má Matka vám dala  OCHRANU  PROTI  EPIDEMIÍM:   olej dobrého Samaritána a jiné prostředky proti tomu, s čím se vědě nepodaří bojovat.
     Můj lide,  S  NARŮSTÁNÍM  TERORU  BUDE  POSTUPOVAT  HLAD,   a s hladem se bude blížit hrozba pro lidi, kteří soustředili svůj život na to, co je materiální.
Budu pomáhat svému lidu, má Matka vás vezme za ruku. Co je nemožné, je nemožné pro člověka, ale ne pro Mne.(Rozmnožení potravin, jako v evangeliu)
     VÁLKA   je ve své první fázi,   BRZY  BUDE  ROZPOUTÁNA   bez slitování a člověk bude trpět v důsledku zneužité vědy.  Můj milovaný lide, modlete se   ZA  RUSKO,  SPÍCÍ  OBR  SE  PROBOUZÍ  A  UKAZUJE  SVOU  MOC!
    Můj milovaný lide,  ZEM  SE  TŘESE,   POTÁPÍ  SE  A  JE  GEOGRAFICKY  PŘETVÁŘENA!   
   PŘÍRODA  UDEŘÍ  LIDSTVO  VŠÍ  SVOU  SILOU!   Tato generace bude žít události nikdy dříve nevídané.
     Můj milovaný lide,   ČLOVĚK,  nechtějící se stát mým dítětem,  PŘITAHUJE  NA  SEBE  KATASTROFU!
    Modlete se, děti, modlete se, lidstvo žije v neustálém teroru, mír bude neznámý a bude to strach, jenž ovládne svět.
Moji milovaní lidé, modlete se,  LIDSTVO  UVIDÍ,  KAM  AŽ  ZAJDE  ZLO!   Nebude se znát k lásce, bratrství, solidaritě, popře samotného člověka a přinese oběti, aby  ZABÍJELO  BEZ  SLITOVÁNÍ!  

                             POSELSTVÍ JEŽÍŠE Z 8.ČERVNA 2011.
                                    Vizionář: paní Pelianto - ItálieI
  "Řekněte lidem pravdu. Žádejte je, aby otevřeli svého ducha.  MUSÍ  VĚDĚT,  ČEHO  BUDOU  SVĚDKY,  protože když uvidí můj Kříž na nebi, budou připraveni. To je všechno, aby pochopili.  POTOM  BUDOU  SCHOPNI  PŘIJMOUT  BOLEST,    kterou budou snášet, až se jejich minulost bude odvíjet před jejich očima. Řekněte jim, aby přehlédli svůj život a vzpomněli si na škody, jež způsobili svým bratrům a sestrám  a   LITOVALI!"

                   POSELSTVÍ PANNY MARIE ZE DNE 2.LEDNA 2012.
                                    Vizionář: Ned Dougherty - U S A
     "ZEMĚ  MUSÍ  BÝT  OČIŠTĚNA  OD  VŠEHO  ZLA   a negativity, který jí vnutil Zlý.  ZEMĚ  PROJDE  NUTNÝMI  A  DRASTICKÝMI  ZMĚNAMI,  aby se na ní obnovil ráj, nová nebesa a nová země tak, jak vám bylo předpovězeno proroctvími z dávné i moderní doby.
  Mnoho z těchto změn obsahuje stále větší  GEOFYZIKÁLNÍ  ZMĚNY,  VĚTŠÍ  PRASKLINY  V  PLÁŠTI   samotné planety a ve zvýšení  počtu  ZEMĚTŘESENÍ  A  VULKANICKÝCH  ERUPCÍ   a   výsledných   PŘÍLIVOVÝCH  VLN,  které mohou   ZDEVASTOVAT  MNOHO  POBŘEŽNÍCH  OBLASTÍ.
  Naneštěstí, kvůli   HŘÍCHŮM  SVĚTA,   mnoho z těchto trestů nemůže už být odvráceno. Neboť  VE  VELMI  BLÍZKÉ  BUDOUCNOSTI   dojde k velké události, kdy všichni z vás tady na zemi pochopí,  že   JEŽÍŠ  KRISTUS  JE  SYNEM  NEBESKÉHO  OTCE  A  SKUTEČNÝ  SPASITEL LIDSTVA.   
  Až všichni z vás budete naplněni tímto poznáním (ve Velkém Varování), pak budete vyzváni, abyste vzdali čest Otci v nebesích skrze jeho Syna, Ježíše Krista  a  ODMÍTLI  DOSAVADNÍ  HŘÍŠNÝ  ŽIVOT,   jímž vás pokoušel Zlý.
  NEJNALÉHAVĚJI  VÁS  VARUJI   A  PROSÍM  VÁS,  ABYSTE  DBALI  NA  VOLÁNÍ  OTCE,  neboť  ve  velmi  blízké  budoucnosti  BUDE  PRO  VÁS  UŽ  PŘÍLIŠ  POZDĚ!    Až události, které mají přijít,  BUDOU  NÁHLE  ZDE  A  VY  JSTE  SE  NEPŘIPRAVILI   na  to, co  se  má  stát!"

                        84. Poselství Matky Spásy ze dne 15. září 2016.  
    Děti,   ZDÁNLIVÍ  KŘESŤANÉ  JSOU  V  TOMTO  OKAMŽIKU  VE  VELKÉM  NEBEZPEČÍ,  pokud se neprobudí a nepřevezmou kontrolu své svobodné vůle, aby ji vedli k věčné spáse. Lidé se stali zvrácenými, jejich stav je dramatický, nejvážnější v historii lidstva. Proto vám neustále oznamuji očistu, které čelíte.  OHEŇ  JE  OČISTNÝ,   a posílá signály lidem, že   OČISTÍ  VŠECHNY -  SOPKY ,   které se zdály spící,   SE  PROBOUZEJÍ.  OHEŇ  VYJDE  ZE  ZEMĚ,  BUDE  ÚMORNÉ  HORKO,   až se země  otevře na několika místech a vyvrhne ven horko, které držela uvnitř.
     SLUNCE  VYŠLE  SVÉ  ERUPCE  K  ZEMI,   některé   OVLIVNÍ  VĚDECKÝ  POKROK (NIC NEBUDE FUNGOVAT: ELEKTŘINA, POČÍTAČE, MOBILY, VŠE, CO JE ŘÍZENO POČÍTAČI - PLYN, TEPELNÉ A VODNÍ ELEKTRÁRNY, ZDRAVOTNICTVÍ...)  a jiné Zemi, zaplaví planetu horkem   A  ČLOVĚK  SE  BUDE  MUSET  VRÁTIT  KE  STAROBYLÝM  A  NEMYSLITELNÝM  NÁSTROJŮM  A  PROSTŘEDKŮM  PŘEŽITÍ.  (Vařit na ohništi, svítit svíčkami a loučemi, ohřívat se v kožešinách...atd. Nezapomeňte si včas udělat zásoby!) Země se bude intenzivně otřásat...
    Modlete se, děti, modlete se za Chile, bude trpět velkým zemětřesením. Modlete se, děti, modlete se za Ekvádor, země se bude třást. Modlete se, děti, modlete se za Japonsko, znovu rozšíří znečištění, bude se třást.
    Modlete se za Itálii, bude znovu trpět....Modlete se za Spojené státy, přijetí zla je jejich vlastní pohromou, budou otřeseny....
    MODLETE  SE  ZA  SEVERNÍ  KOREU,  BUDE  RUKOU,  KTERÁ  UDEŘÍ...

                        POSELSTVÍ JEŽÍŠE ZE DNE 21.BŘEZNA 2010.   
                                       Vizionář:John Leary - U S A
  "Všude na světě, ve stejnou chvíli,  KAŽDÝ  UVIDÍ,  mimo své tělo a mimo čas,  PŘEHLÍDKU  VŠECH  ČINŮ  SVÉHO  ŽIVOTA.
  Jistí lidé, kteří poznali smrt, nebo měli zkušenost bezprostředně hrozící smrti,   ZAKUSILI  REVIZI  SVÉHO  ŽIVOTA  A  MALÝ  SOUD   a pak se vrátili do svého těla.   KAŽDÝ  ZAŽIJE  PODOBNOU  ZKUŠENOST  VE  DNI  VAROVÁNÍ:  PŘIJDE  PŘEDE  MNE,  DO  MÉHO  SVĚTLA  A  BUDE  POŽÍVAT  DOBRODINÍ   OSVÍCENÍ  SVÉHO  SVĚDOMÍ,   aby  tak  skutečně  rozlišil  pravé od falešného ,  a  kdy  JÁ  BUDU  SOUDIT  KAŽDÝ  JEHO  ČIN,  ať už vykonaný právem, či neprávem. Málo záleží na tom,  ZDA  PRAKTIKUJE   ČI  NIKOLIV  NĚJAKÉ  NÁBOŽENSTVÍ!   KAŽDÝ BUDE VĚDĚT, ŽE  JEDINĚ  SKRZE  MNE  MŮŽE  VEJÍT  DO  NEBE.
  VAROVÁNÍ  je částí mého Božího milosrdenství, které   DÁVÁ  KAŽDÉ  DUŠI  PŘÍLEŽITOST  BÝT  SPASEN!  Po Varování,  UDÁLOSTI  VYÚSTÍ  K  PŘÍCHODU  ANTIKRISTA,  KTERÝ  SPUSTÍ  SOUD!"                                                                                    
                                                                                   
                 37. Poselství Boha Otce ze dne 11. července 2016.                         
                                   Nástroj: Julie Whedbee (USA).               
                 ZAVŘEL JSEM DVEŘE – TEĎ UŽ NENÍ CESTA ZPĚT
    V časných ranních hodinách
 dne 11. července 2016, když jsem se modlila a snažila se usnout, jsem náhle uslyšela mimořádně silný zvuk, jako kdyby někdo prásknutím zavřel dveře. Bylo to tak hlasité, že jsem si myslela, že to někdo v domě udělal a posadila jsem se, abych viděla, co se děje. Ale dům byl tichý. Potom, co jsem se zeptala Otce, co se stalo, řekl mi, že v duchovní sféře zavřel dveře, energicky, s velkou silou, už natrvalo. Bylo to tak silné, že to se mnou cuklo a přirozeně jsem z toho byla rozrušená. Řekla jsem Otci, že přes velmi časnou hodinu zůstanu vzhůru, dokud mi nedá další odhalení. Toto je, co mi řekl:
    "Teď už není cesta zpět. Jak jsem ti řekl, konec je tu od počátku, stejně jako počátek tu byl na konci. Znát mé cesty v minulosti znamená vědět, kde jste nyní, protože Já se neměním. Jsem stejný včera, dnes i zítra. Právě tak, jak jsem prokazoval milosrdenství a snášel vše, pokud jde o hřích a nespravedlnost v mém Slovu v dávných dnech, učinil jsem totéž vůči zlu a zkaženému pokolení, které zde prodlévá teď. Stejně jako jsem měl stanovený čas pro soud nad neposlušností tehdy, mám stanovený čas pro [vaši] odměnu i nyní. Říkám vám, že nyní se nacházíte v tomto čase. Soud právě započal a bude vyléván s větší a větší intenzitou, jak události budou exponenciálně narůstat.
    Co bylo, už nebude.  VŠE,  NA  ČEM  JSTE  BYLI  V  TOMTO  SVĚTĚ  ZÁVISLÍ,  VÁM  BUDE  VZATO!    Dny pohodlí a planého života jsou pryč. Zavřel jsem tyto dveře. Jedinou útěchu máte najít ve Mně.  JÁ  JSEM  ZDROJ  VŠEHO,   CO  POTŘEBUJETE,   a jen to, že budete ve společenství a vztahu se Mnou,  VÁS  OCHRÁNÍ  PŘED  VŠÍM,  CO  JE  PŘED  VÁMI!   Dovoluji extrémní a monumentální změnu, aby obyvatelé každé země věděli, že   VELKÝ,   KTERÝ   JSEM,   ŽIJE!
    Už se nebudu držet zpátky, protože ve Stvoření se vše ozývá, že není v harmonii se svým Stvořitelem. Nic nebude znovu stejné. Moji lidé, nedívejte se zpět. Neoplakávejte, co je minulostí a to, co musím učinit. Modlete se neustále, každý den, za ty, kteří Mě neznají. Nebojte se zítřků, protože já vás nikdy neopustím a nevzdám se vás. Důvěřujte Mi, svému Otci. Dělám něco nového a chci, abyste svou důvěru vložili ve Mne a v můj plán. Jste vybráni, abyste se podíleli na největším čase, který kdy bude,   JSTE  POKOLENÍ,  JEŽ  UVIDÍ  MŮJ  NÁVRAT!
    V každém okamžiku se soustřeďte jen na Mne a na mou vůli. Zůstaňte ostražití a rozvážní, vždy naslouchejte mé radě a mým pokynům. Buďte odvážní a vykročte vpřed každé výzvě s velkou důvěrou. Neunavujte mé svaté, neboť se rychle blížíte do cíle. Končete přesvědčivě a slyšte má slova k vám: "Dobře, dobrý a věrný služebníku!"
     DÁM  VÁM  SÍLU,  KTEROU  POTŘEBUJETE.   Tolik slávy očekává všechny, kdo mají uši k slyšení a poslechnou tato slova.  
    DÍVEJTE  SE...
     ČEKEJTE...
    NASLOUCHEJTE...
      MODLETE  SE...
    BUĎTE  KLIDNÍ   a vězte, že   JÁ   JSEM   BŮH   a   VZHLÍŽEJTE  KE  MNĚ... neboť zcela jistě   VÁŠ  KRÁL  PŘICHÁZÍ!!!
                        YAHUSHUA (JEŽÍŠ)


                    POSELSTVÍ PANNY MARIE ZE DNE 3.SRPNA 2012.
                                      Vizionář:Enoc - K O L U M B I E
     "Děti, nepřimlouvejte se už o prodloužení času milosrdenství, přimlouvejte se jen za záchranu duší.
          V  BOŽÍ  VŮLI  JE  ČAS  MILOSRDENSTVÍ  JIŽ  UZAVŘEN.  Dítka, stvoření právě sténá až v hlubinách svého lůna.
      OHEŇ  VYTRYSKNE  ZE  ZEMĚ  NA  MNOHA  MÍSTECH,  VODY  MOŘE  ZAPLAVÍ  MĚSTA,  ZEMĚ  SE  OTŘESE  A  OTEVŘE   SE,  aby nechala slyšet svůj nářek!
      Ó,  TVOROVÉ,  VRAŤTE  SE  K  BOHU  CO  NEJRYCHLEJI,  NEBOŤ  ČAS  MILOSRDENSTVÍ  JE  U  SVÉHO  KONCE!"


          614.          POSELSTVÍ JEŽÍŠE Z IRSKA ze dne 11.listopadu 2012.
  NOVÝ  RÁJ  JE  PŘIPRAVEN.   Vše, co musíte udělat,  JE  PŘIPRAVIT  VAŠE  DUŠE   a kráčet směrem k branám. Těm z vás, kteří  se   vykoupí  v  mých  očích, budou dány klíče k otevření bran. Vytrvejte během tohoto přicházejícího soužení, neboť je to něco, co  se  musí  stát,   protože to bylo předpověděno v Knize mého Otce.
  VAŠE  MODLITBY  Z  TOHO  HODNĚ  ZMÍRNÍ   a  můj Otec zasáhne na každém možném stupni, aby zabránil zlým skutkům způsobit škodu jeho vzácným dětem.
  Váš Ježíš".

                              85. Poselství Ježíše ze dne 25. března 2016.
     Moje drahé děti, vyvolení mého srdce! Už nadejde hodina, kdy vás budou kvůli Mně zabíjet. Přichystejte se! Zanedlouho nastane velké krvavé pronásledování křesťanů, které uvidíte všude. Nebojte se. Přichystejte se, přichystejte si své duše.  Moji maličcí, nadejde čas spravedlnosti. To znamená, že   KAŽDÝ  HŘÍCH  DOSTANE  SVŮJ  TREST!   TENTO  SVĚT  JE  UŽ  V  SOUDU!  Proto je všude tolik zla, neboť lidé se nechtějí obrátit, nemodlí se, nedrží se mého pláště milosrdenství, i nadále hromadí hřích na hřích. Důvěřují svým penězům a zbraním, i když Já stojím nade vším a stát se může jen to, co dovolím.  MODLITBOU  A  PŮSTEM  MŮŽETE  PŘEMOCI  SATANA  A  I  VÁLKY  SE  JIMI  DAJÍ  ZASTAVIT!
    Moje děti, věřte Mi. Držte se mého pláště milosrdenství,  PROSTE  ZA  SEBE,  ZA  SVOU  VLAST  A  ZA  CELÝ  SVĚT  O  MOJI  OCHRANU  MOU  SVATOU  KRVÍ,   kterou jsem prolil za vás. Má svatá Krev vás ochrání od všeho zlého a každé nemoci. Kde je moje svatá Krev, odtamtud uteče Zlý. Když na vás můj Otec uvidí moji svatou Krev, jeho srdce se naplní hlubokým soucitem a láskou ke Mně a zmírní se jeho oprávněný hněv, jejž jste u Něj vyvolali.
   MODLETE   SE,   modlete se, modlete se   PRÁVĚ  TEĎ,  DOKUD  NENÍ  POZDĚ!!!

                      Z poselství Panny Marie ze dne 10. července 2013
                                           MODLITBA 113
                              ZA PORÁŽKU ZLA VE VAŠÍ ZEMI
    Ó, Matko Spásy, přijď mezi nás a pokryj naši zemi svou ochranou. Rozdrť hlavu šelmy a znič její zlobu šířící se mezi námi. Pomoz svým ubohým ztraceným dětem povstat a mluvit Pravdu, když jsme obklopeni lžemi. Prosím, ó Matko Boží, ochraňuj naši zemi a udržuj nás silné, abychom dokázali zůstat věrni tvému Synu, v čase našeho pronásledování. Amen.

                     Z poselství Ježíše ze dne 30. listopadu 2012
                                          MODLITBA 87
                        OCHRAŇUJ NÁŠ NÁROD PŘED ZLEM
    Ó, Otče, ve jménu tvého Syna, zachraň nás před komunizmem. Zachraň nás před diktaturou. Ochraňuj náš národ před pohanstvím. Nedej ublížit našim dětem. Pomoz nám vidět Boží Světlo. Otevři naše srdce k učení tvého Syna. Pomoz všem církvím, aby zůstaly věrné Božímu Slovu. Snažně Tě prosíme, uchraň naše národy od pronásledování. Nejdražší Pane, pohlédni na nás s milosrdenstvím, nehleď na to, jak jsme Tě urazili. Ježíši, Synu člověka, pokryj nás tvou vzácnou Krví. Vysvoboď nás z nástrah Zlého. Úpěnlivě Tě prosíme, drahý Bože, zasáhni a zastav zlo, které se nyní chystá pohltit svět. Amen.

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář