Jdi na obsah Jdi na menu
 


11. 2. 2013

Č.30 BOŽÍ PROROCTVÍ SE ZAČÍNAJÍ NAPLŇOVAT !!!

 
        Č.30  BOŽÍ PROROCTVÍ SE ZAČÍNAJÍ NAPLŇOVAT.

009.       Poselství Ježíše ze dne 15. listopadu 2010 v 03:00.
                MŮJ DRUHÝ PŘÍCHOD.

  Má dcero, velice ti děkuji, že i nadále pevně setrváváš v mé pravdě a chápeš, že má komunikace s tebou je skutečná. POCÍTÍŠ  PŘÍTOMNOST  MÉHO  DUCHA  VE  TVÉM  TĚLE  vždy, když k tobě budu přicházet, abych ti zjevil mé božské poselství, které lidstvo v této době potřebuje ke svému procitnutí. Přináším poselství čisté lásky, oddanosti, a věrnosti k dětem mého Otce. Tato poselství jsou zde, aby všem věřícím v Boha objasnila, že  J E   T Ř E B A   N E J D Ř Í V E   P A D N O U T   N A   K O L E N A   a  prosit o porozumění pravdy, zjevené v Knize Zjevení sv. Jana.
  Čas k mému druhému příchodu je zde  a   J E H O   Z N A M E N Í   SE  JIŽ  ODHALUJÍ  pro ty, kteří znají proroctví, předpověděno před mnohými věky. Jen se rozhlédněte kolem – co vidíte? Cožpak snad člověk nedokáže rozpoznat děsivý příchod  T O H O,  jemuž je vydán? On se lstivě ukrývá za zlověstnými klamy a lžemi, jež pod  pláštíkem   POMOCI  A  ZÁCHRANY   podsouvá nic netušícím vládám, které je přijímají.
  Slyšte Moje volání, děti Moje. Antikrist je připraven vystoupit na jeviště světa. Buďte ostražití, otevřete oči a vaše srdce pro pravdu, nebo  j i n a k   tuto dobu  n e p ř e ž i j e t e ! Nebojte se, moji věrní a oddaní, neboť vy povedete mé stádo ve svatém uctívání mého Věčného Otce. Potrava pro přežití bude během nadcházejících dnů temna v dostatku pro moje věrné děti. Držte se pohromadě a mějte se navzájem v lásce. Dodávejte si navzájem sílu a odvahu, abyste se všude ve světě sjednocovali a spojovali všechny věřící, všechny rasy a vyznání víry na společné cestě směřující do nebeského království mého Otce.
  Vaši úlohou bude naplňovat očekávání  lidstva   V  BOŽÍ  LÁSCE  KONÁNÍM  DOBRA,  ŠÍŘENÍM  NADĚJE,  PRAVDY  A  LÁSKY.  SPOLEČNOU   M O D L I T B O U   A   T Í M,  že  místo  fasády  pýchy  a nesmělosti, vám bude propůjčena veliká síla. Společně budete mít velkou sílu. Vaše víra ve Mě, vašeho nebeského Spasitele, vám bude nápomocná obracet nevěřící na víru. JE  MNOHO  TAKOVÝCH,  jež bez vlastního zavinění  O  MÉ  LÁSCE  NEVĚDÍ.  Sice znají pocit lásky k sobě navzájem, ale  NEVĚDÍ  NIC  O  TOM,  ODKUD  TENTO   P O C I T   POCHÁZÍ. Přiveďte je do Božího světla, moje věrné Boží děti.
  Já jsem chléb a Já jsem světlo. Moje světlo vás všechny uchová v bezpečí. Ale naléhavě vás prosím, abyste byli velkorysí, a mysleli na ty ubohé duše, které potřebují vaše vedení. Musíte jim být příkladem a ukázat jim, jak se mají ke Mně přiblížit.   Přivádějte je ke Mně umírněnou a na soucitu založenou argumentací. Je důležité, abyste probudili tyto nevědomé z duchovního spánku, dokud ještě není pozdě.
  Děti moje, nerozumíte snad učení v Knize mého Otce? Tato kniha, jež odhaluje znamení mého příchodu na zem, musí být studována a přijata za pravdu. Bůh, můj Otec, neklame ústy proroků, ani si neprotiřečí.
N Y N Í   M Ů Ž E T E   V I D Ě T   Z N A M E N Í   N E B E S,   JEŽ  BYLA  PŘEDPOVĚDĚNA,  A  proto se na ně musíte   T E Ď   P Ř I P R A V I T !
  Vy a vaše rodiny budete v jediném okamžiku vyzdvihnuti k nebesům
  Prosím, modlete se o duchovní vedení. Věřící, připravte se nyní v mém jménu k boji a vzepřete se Antikristovi. Lidé se vám budou posmívat, když je budete upozorňovat na biblická proroctví, napsaná v knize Zjevení sv. Jana. Budou vás ironicky zesměšňovat pro vaše názory a nadávat vám pro vaše napomínání. Ignorujte to, neboť máte teď vůči Mně závazky. Modlete se, a snažte se přesvědčit nevěřící, aby přijali moje učení. Nemějte strach. Protože jsou mezi vámi takoví, jež se strachují o budoucnost svých rodin, tak musíte vědět toto:
  A Ž   N A S T A N E   P R O   T O   Č A S,   BUDETE  V  JEDNOM  OKAMŽIKU  VYZDVIHNUTI  SPOLU  SE  MNOU  A  VAŠIMI  RODINAMI  SMĚREM  K  NEBESŮM.
  Potom obdržíte dar věčného života, když se spojí nebe se zemí. To je to, co je označováno jako Nový ráj. Nastane nový čas Boží slávy, lásky a naplnění zaslíbení pro všechny mé děti.
  Zůstaňte silní a vytrvejte! Nakrátko budete muset snášet soužení. Ale vaše víra vás bude posilovat. Nezapomeňte, že vás všechny miluji. Milujte i vy Mě a pomůžete Mi, abych zachránil co možná nejvíc duší.
  Vy jste mou mocnou armádou a nastal teď čas, abyste se připravili k boji. Všechny vás povedu do království mého Otce.
   Váš milující Spasitel Ježíš Kristus

       018.     Poselství Ježíše ze dne 23. listopadu 2010 v 03:00.
                 VAROVÁNÍ PŘED ATOMOVOU VÁLKOU

  Už jsem ti dříve pověděl, abys řekla mým dětem, že dříve, než začne tato hrůzu nahánějící globální válka, musí začít s plánováním. Válka, o které mluvím, je nyní organizována Rudým drakem. Drak, energie nového světa teď spřádá intriky a chce zničit města na Západě. Čas je blízko. Modlete se, modlete se za obrácení, protože toto zlo nemůže být zastaveno, jestliže nebude dost modliteb, aby jí zabránilo. Modli se za ty duše, jež v této válce zahynou.
  Z B Ý V A J Í   T Ř I   R O K Y,   NEŽ  SE  SPIKNUTÍ  USKUTEČNÍ ! (To je listopad 2013 - letos)
 Kolem Země proletí kometa, bude jasnější než Měsíc v úplňku.

 30. prosince 2012  7:00
  WASHINGTON - K   Z E M I   S E   B L Í Ž Í   K O M E T A,   která má být jasnější než měsíc. Nedávno objevená kometa ISON, která příští rok na podzim (2013) proletí kolem Země, bude podle odhadu vědců zářit jasněji než Měsíc v úplňku a na obloze bude viditelná i pouhým okem.
  Velkou podívanou si ale lidé užijí pouze za předpokladu, že se kometa během své pouti směrem  ke  Slunci   n e r o z p a d n e.   Agentuře Reuters to řekl astronom Donald Yeomans z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA)
  Kometa se má podle výpočtů přiblížit na 1,9 milionu kilometrů ke Slunci  a  T O H O T O   B O D U   D O S Á H N E   28. L I S T O P A D U  2013 !  Na obloze ale bude viditelná od října 2013 do ledna 2014. Kometa prý bude mít velmi dlouhý prachový ohon a díky její vysoké jasnosti ji zřejmě bude možné pozorovat i ve dne. Vědci však stále počítají i s tím, že se vesmírný objekt rozpadne, jako se stalo už mnohokrát v minulos

    Poselství Ježíš ze dne 27. prosince 2012.
              Vizionář: Anna Marie (USA)

     VAŠE SPOLEČNOST JE ZTRACENÁ, VAŠE PÝCHA, NENÁVIST
                  A  AROGANCE VÁS ODSOUDILY. (Pro USA)
  Ježíš: Moje drahá, přišel jsem s tebou mluvit o tom, v jakém stavu věcí se tvůj národ nachází.
  Anna Marie: Ano, můj Pane.
  Ježíš: Pro tak mnohé z vás hodnota života byla kategorizována jako bezcitné rozhodnutí o břemeni. Množství uskutečněných potratů, ničení oplodněných vajíček, hříšná touha po sexuální rozkoši – místo jejího pravého účelu zamýšleného jenom mezi mužem a ženou a posvěceného v Boží přítomnosti v kostele, to vše zpustošilo váš národ.
  Váš národ nečinně přihlížel, jak vše uskutečňují zlovolní zákonodárci, politici, kteří dali přednost svému [společenskému] uznání plného pýchy navzdory svým slibům, jež složili před Bohem a lidmi ve své ceremonii oficiální přísahy.
  Ti, o nichž mluvím, BUDOU  VRŽENI  DO  JÁMY  PEKLA, jakmile opustí zemi a budou čelit spravedlnosti mého Otce.
 V Á Š   N Á R O D   U Ž   N E B U D E   V Í C E   POVAŽOVÁN  ZA  MNOU  POŽEHNANÝ.  Hřešili jste více, než za dnů Sodomy a Gomory.
  Kam se nyní obrátíte? Ke komu budete nyní volat o milosrdenství?
  V Á Š   N Á R O D   D O S T A N E   S T R A Š N O U   R Á N U.  Nezastavím ji.  B U D E T E   T R P Ě T   R U K A M A   J I N Ý C H !  Nezasáhnu. Hleďte, N E P Ř Í T E L   J E   U   V A Š E H O   P O B Ř E Ž Í !
  Vám, moje oddané a milované děti, které se snaží dělat vše, aby Mě ctily a milovaly – vy, kteří sloužíte Mně, vašemu Pánu, Bohu a Spasiteli,  OCHRÁNÍM  VÁS  JEDNOTLIVĚ.  Připravte se.  Připravte vaše domovy.
  Připravte vaše srdce na pláč a zármutek, ale vězte, že vás povedu a budu ochraňovat během dnů a měsíců, které jsou před vámi. JÁ JSEM Pán, váš Bůh. JÁ JSEM Spasitel všeho lidstva. Obraťte se nyní ke Mně. Obraťte se ke Mně a kajte se.
  K A J T E   S E   Z A   V A Š E   H Ř Í C H Y,   kajte se za váš nedostatek poslušnosti, kajte se za všechny promarněné příležitosti, které jste nevyužili pro službu Mně a lidstvu.
  M Á   M A T K A,   Nejsvětější Marie,  P L Á Č E   NAD  VAŠÍM  NÁRODEM.  Pláče nad všemi, kteří odmítají Mne, jejího božského Pána. Pláče, protože ti, kteří Mě odmítají, odmítají věčný život se Mnou v nebi.
 Ó,  Z T R A C E N Á   S P O L E Č N O S T I,   TVÁ  PÝCHA,  NENÁVIST  A  AROGANCE   T Ě   O D S O U D I L A !
  Ježíš: Má drahá dcero.
  Anna Maria: Ano, můj svatý Pane.
  Ježíš: Prosím, zajisti, aby toto poselství bylo zveřejněno rychle.
  Anna Marie: Ano, můj Pane. Můj Spasiteli, můj svatý, drahý Spasiteli, mohu se na něco zeptat, prosím?
  Ježíš: Ano, drahá.
  Anna Marie: Pro nás, kteří se denně modlí, není nic, co by mohlo zmírnit tuto hroznou událost, která má přijít?
  Ježíš: Má dcero, i kdyby se celý svět začal modlit, nemůže tomu být zabráněno. Avšak modlitbami to může být zmírněno.
  Anna Marie: Ano, Pane. Pak se budeme modlit a modlit. Budeme úpěnlivě prosit Otcovo milosrdenství, aby zmírnil tuto událost. Prosím, můj Pane, snažně Tě nyní prosím, můj Ježíši milosrdenství, měj soucit s mým národem. Měj soucit, ó, Pane, prosím.
  Ježíš: Maličká, neplač. Vlož svou důvěru do Neposkvrněného  Srdce  mé  Matky.    O C H R Á N Í   S V É   D Ě T I.
  Anna Marie: Ano, můj Pane. Děkuji Ti za tuto útěchu.
  Ježíš: Nyní, drahá, čiň tak, jak jsem ti přikázal.
  Anna Marie: Ano, můj Pane. Děkuji Ti, božský Ježíši. Všichni Tě milujeme, drahý, sladký a svatý Spasiteli. Všichni apoštolové Zeleného škapulíře, služebníci Královny Zeleného škapulíře, Neposkvrněného Srdce Marie, Tě milujeme.
  Ježíš: Já vím. Také miluji každého z nich. Buďte v pokoji.
   Konec poselství.

    8. ÚNORA 2013  22:34
  - S I L N Á   B O U Ř E   O C H R O M I L A   SEVEROVÝCHOD  USA, úřady radí nevycházet.
    Severovýchodní pobřeží Spojených států zasáhla sněhové bouře. Očekává se, že v některých oblastech napadne do soboty až 90 centimetrů sněhu. Úřady vyzývají motoristy, aby nevyjížděli. Silničáři hlásí dopravní nehody, problém mají i letiště. Zrušeno už bylo přes čtyři tisíce letů, informovala agentura DPA.
   Silná sněhová bouře zasáhla severovýchod USA, úřady radí lidem, aby z domu vycházely co nejméně. Varování před sněhovou bouří vyhlásily úřady od New Jersey přes jih státu Maine po Boston, který by měla bouře zasáhnout nejvíc. Pátek začal lehkým sněžením, které však během odpoledne místního času (večer a v noci SEČ) postupně sílilo. Severně od Portlandu si také vyžádalo hromadnou nehodu 19 automobilů. Obešla se však bez vážnějších zranění.
   Guvernér Massachusetts Deval Patrick v pátek vyhlásil zákaz vyjíždět s automobily od 16:00 tamního času (22:00 SEČ). Přerušena by měla být také místní veřejná doprava. Guvernér lidem poradil, aby pokud možno pracovali z domova. Stát rovněž povolal na pomoc pět tisíc příslušníků národní gardy.
  Také jinde úřady vyzvaly obyvatele, aby zůstali doma. Motoristé, kteří ještě mají v živé paměti nedostatek paliva po loňském úderu hurikánu Sandy, přesto spěchali k čerpacím stanicím, takže v New Yorku už některým pohonné hmoty došly. Zde je připraveno 1 800 sněhových pluhů a také kolem 250 000 tun solného posypu.
  Podle newyorského starosty Michaela Bloomberga není důvod k panice. "Zůstaňte doma a přečtěte si nějakou dobrou knihu," poradil obyvatelům největšího města USA.

    Přívaly sněhu na Times Square
    Meteorologové varují  P Ř E D   H I S T O R I C K O U   B O U Ř Í !
V massachusettském Bostonu a v jeho okolí uzavřeli školy a někteří zaměstnanci dostali volno. Lidé se mají připravit na výpadky proudu a mají dohlédnout na starší nebo hendikepované sousedy. Ve státě New Jersey úřady kromě sněhu očekávají pobřežní záplavy i silný vítr.
   Americký meteorologický úřad varuje před "velkou, možná dokonce historickou sněhovou bouří". V Bostonu a velké části regionu Nové Anglie by mohlo napadnout 90 centimetrů sněhu. Vítr by mohl dosahovat až rychlosti kolem 110 kilometrů za hodinu.
   Bouře postupuje ze středozápadu Spojených států. Ve čtvrtek mělo největší problémy s počasím Chicago, kde z tamního letiště neodstartovalo 85 letů. Letecké společnosti zrušily přes čtyři tisíce letů, z toho víc než tři tisíce v pátek a dalších zhruba tisíc plánovaných na sobotu. Nejvíc jsou zasažena letiště v Newarku, New Yorku, Chicagu či Bostonu. Bostonské letiště varovalo, že jakmile bouře udeří, budou pravděpodobně zrušeny všechny lety po dobu 24 hodin. Postiženo je podle stránek Flight Aware dohromady více než šedesát letišť.


    Zdroj: http://zpravy.idnes.
  Není pochyb o tom, že Írán by začal střílet, kdyby Izrael/Amerika - v Íránu i v mnoha dalších zemích na Blízkém východě se  M E Z I   I Z R A E L E M   A   A M E R I K O U  nedělá žádný rozdíl - zaútočily na jeho jaderná zařízení. Avšak Izrael nemá žaludek na totální válku proti Íránu - prohrál by ji - a   S P O J E N É   S T Á T Y,   K T E R É   P R O H R Á L Y   UŽ  DVĚ  VÁLKY  na  Blízkém východě, nemají nadšení pro třetí prohru. Sankce - a to je skutečná hrozba pro Írán - působí daleko větší škody než izraelské stíhačky F-18.  A   P R O Č  vůbec  A M E R I K A   Í R Á N U   V Y H R O Ž U J E ?   Indii Amerika přece nevyhrožovala, když Indie získala jaderné zbraně. A když onen naprosto nestabilní a extremistický stát Pákistán si vyvinul jaderné zbraně, Amerika nehrozila, že bude bombardovat pákistánská jaderná zařízení.
                           = = = = = = = = =

       Poselství Nejsvětější Trojice ze dne 23. září 2012.
                     Vizionář: Pelianito (Itálie)/Letos 2023 krutě napadla izrael Palestina/
       ŽAL A NÁŘEK NAŠÍ PRVNÍ DCERY BUDE VSKUTKU VELIKÝ.
  Pláč 2, 5: Panovník byl jako nepřítel, pohltil Izraele; pohltil všechny její paláce, její pevnosti zničil, rozmnožil v dceři judské smutek a zármutek.

  "Ó, má milovaná, nebe pláče nad zničením, které padne na dceru Izrael. Ano, padne v plánu Boží prozřetelnosti, ale žal a nářek naší první dcery bude vskutku veliký.
  Nyní není nic, co by mohlo zastavit přicházející zničení, ale moji věrní mohou ještě do jisté míry zmírnit utrpení dětí mé dcery Izrael. Je to vaše starší sestra.  M o d l e t e   s e   z a   n i,   jako byste se modlili za členy vaší vlastní rodiny. Nářek bude veliký. Ó, mé děti, modlete se:
  "NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE LÁSKY, DÁVÁME NAŠI STARŠÍ SESTRU, TVOJI DCERU IZRAEL, DO RÁNY NA TVÉM BOKU. DEJ, AŤ ZŘÍDLO MILOSRDENSTVÍ SE HOJNĚ VYLÉVÁ NA NAŠI SESTRU IZRAEL A AŤ JEJÍ UTRPENÍ JE ZMÍRNĚNO V BOŽÍ VŮLI KVŮLI JEJÍM DĚTEM, KTERÉ TOLIK MILUJEŠ. V BOŽÍ VŮLI TĚ O TO PROSÍME TOUTO MODLITBOU, Ó, PANE, SKRZE NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE JEŽÍŠOVO A MATKY MARIE. AMEN."

694.      Poselství Ježíše ze dne 29. ledna 2013 v 23:10.

      INTERVENCE MÉHO OTCE JIŽ ZAČALA A JEHO HNĚV OTŘESE ZEMÍ.
  Má drahá, milovaná dcero,
ničení lidského života rukama těch, kteří neuznávají důležitost tohoto Božího daru, se stupňuje. Hrozný hněv mého Otce, vyvolaný tímto odporným hříchem, dosáhnul takového stupně, že jeho hřmot je slyšet po celých nebesích.
  Ruka jeho hněvu vyvrhne toto zlo, až uchopí tyto zlotřilce a zničí je. Za každého člověka zmasakrovaného jako zvíře, můj Otec uvrhne pachatele do pekelného ohně.
  Vězte prosím, že jak se budou války stupňovat, zlotřilým diktátorům bude kladen odpor. Budou vykořeněni jako plevel a dostane se jim takové spravedlnosti, jakou na sebe přivolají.
  Lidé nemohou vidět to, co vidím Já. Neznají rozsah zla, jež má za následek ničení života, ničení země a pronásledování lidí svými bratry a sestrami.
  Intervence mého Otce již začala a jeho hněv otřese zemí. To stačí. Neschopnost lidí přijmout pravdu Boží existence je kořenem všeho zla. Člověk si zahrává se životem, jako kdyby měl kontrolu nade vším na této zemi, k tomu ale nemá oprávnění.   Tomuto zlu nemůže být dovoleno pokračovat.
  B U D E   Z A S T A V E N O   A   S T R A C H   Z   B O H A   P O C Í T Í   T I,   K T E Ř Í   N E P Ř I J Í M A J Í   J E H O   Z Á K O N Y !
   Váš Ježíš

       Poselství Panny Marie ze dne 9. listopadu 2012 v 8:40.
                             Vizionář: Enoc (Kolumbie)

KRÁLOVÉ TOHOTO SVĚTA CHTĚJÍ DESTABILIZOVAT MÍR, ABY VYHLADILI VĚTŠINU LIDSTVA
  Mé dětičky, nechť je pokoj Boží s vámi.
  Dětičky, naprostá většina lidstva nechce přijmout Boží milosrdenství. Moje Srdce Matky lidstva pociťuje velký zármutek, když se dívám na pohrdání těchto nevděčných dětí! Můj Otec respektuje vaši svobodnou vůli a nic vám nevnucuje, ale přesto vám ukazuje, co je dobré a co je špatné. Jestli Mu dovolíte, aby vás vedl, přivede vás k věčnému životu, avšak když Ho opustíte a odvrátíte se od Něho, On vás také opustí.
  Naprostá většina lidí kráčí bez Boha a bez zákona, popírají existenci Všemohoucího  a   M Y S L Í   S I   O   S O B Ě,  ŽE  JSOU  BOHOVÉ !
  Politováníhodná stvoření, až se probudí ze sebeklamu, ve kterém je drží můj protivník, bude pro ně už příliš pozdě.
  R O Z K O Š E   T Ě L A   A   SVĚTSKÝ  MATERIALIZMUS  VEDOU  LIDSTVO  K  ZÁHUBĚ !  NEDODRŽOVÁNÍ  BOŽÍCH  PŘIKÁZÁNÍ, poživačnost a snadný život způsobí, že mnozí budou ztraceni. Začalo odpočítávání času, dny, měsíce a roky už nemají stejné trvání, všechno se zrychluje a lidstvo si ničeho nevšimlo. Můj Otec bude čekat do poslední vteřiny na toto lidstvo, dokud si to neuvědomí a nebude se kát. Jinak přijdou tresty se všemi svými neblahými následky.
 Dětičky, zdvojnásobte vaše modlitby  a   M O D L E T E   S E   Z A   M Í R,   N E B O Ť   S E   H R O U T Í.   Králové tohoto světa chtějí destabilizovat mír,  A B Y   V Y H L A D I L I   V Ě T Š I N U   L I D S T V A.   Existují plány na   H R O M A D N O U   D E S T R U K C I,  na použití technologie smrti, která by nechala zmizet velkou část lidské populace.
  P R O T O   P R O S Í M   M É   D Ě T I,   ABY  SE  MODLILY,  POSTILY  A  ČINILY  POKÁNÍ,  aby zastavily běh těchto pro lidstvo katastrofických událostí.
  Žízeň po moci a rozpínavost mocností přinášejí válku a s ní smrt a zkázu. Takže, má mariánská armádo, buďte bdělí a ostražití, nezapomeňte, že moc řetězových modliteb je jediným prostředkem, jenž může zastavit tyto události. Sjednoťte se v modlitbě  k   m é m u   Neposkvrněnému Srdci  a   M O D L E T E   S E   M Ů J   R Ů Ž E N E C   S E   M N O U,  abyste zastavili plány mého protivníka a jeho síly zla. Volám ke všem národům, aby organizovaly celosvětové dny modlitby mého svatého růžence a tím zastavily plány na hromadnou destrukci, kterou můj protivník se svým zástupem zlých chce uskutečnit, A B Y   V Y H L A D I L   VELKOU  ČÁST    S V Ě T O V É   P O P U L A C E.
  Moje mariánská armádo, připravte se, protože všechno právě začíná. Modlitba, půst a pokání, spolu s vírou a důvěrou v Boha, jsou zbraně, se kterými porazíte mého protivníka a jeho síly zla. Mocí řetězových modliteb oslabíte sílu mého protivníka. Spoléhám na vás, moji malí. Nezapomeňte – vítězství patří Božím dětem.
   Vaše Matka, která vás miluje. Marie Mystická Růže
 P R O S Í M   V Á S,   M É   D Ě T I Č K Y,   MODLETE  SE  ZA  OBRÁCENÍ  RUSKA !!!

 Č.631    VÝNATEK Z JEŽÍŠOVA IRSKÉHO POSELSTVÍ Z 30.11.2012
         Evropská unie potlačí všechny stopy Boha
  Š E L M A   S   D E S E T I   R O H Y,   K T E R O U   JE  EVROPSKÁ  UNIE,   P O T L A Č Í   V Š E C H N Y   S T O P Y   B O H A.  Nyní je čas připravit se na jejich krutost, která bude neslýchaná, až  DOJDE  K  ZÁKAZU  KŘESŤANSTVÍ.
  Jak budou pyšní, když   T E N   M A L Ý, (Snad ne malý stát, že by my?)  s c h o v a n ý   m e z i   n i m i,  p o v s t a n e   a   b u d e   s e   v y c h l o u b a t   s v o u   m o c í. Budou tleskat ustanovenému vůdci nové církve a jeho moc se rozšíří do celého světa.
  Bude se to vyvíjet rychle a vy, moji posvěcení služebníci, kteří nepřijímáte pravdu tohoto proroctví, musíte vědět následující:
  Pokud se přizpůsobíte novým zákonům Říma, městu, kterého se zmocní lhář a služebník Antikrista, stanete se zajatci nového režimu. Až uvidíte, jak je svátost nejsvětější eucharistie upravována a změněna k nepoznání, pak vězte, že to bude vaše příležitost odvrátit se od tohoto zkaženého režimu.
  Má církev je neomylná. Zůstane neomylná. Avšak když ostatní uvnitř mé církve se vzepřou mému učení a pozmění nejsvětější svátost, budou z mé církve vyvrženi. Nový režim, jenž nepochází z Boha, bude omylný, neboť nebude reprezentovat Pravdu. Křesťané se mohou držet pouze mého učení.
  Jestli budete následovat  u m ě l é   n á b o ž e n s t v í,  nebudete moci sami sebe nazývat křesťany. Každý, kdo říká, že má církev je neomylná, má pravdu.
  Každý, kdo prohlašuje, že patří k nové církvi, kde moje učení bylo změněno a mé svátosti zakázány, bude žít ve lži.
  Bude to velmi těžký čas pro mé posvěcené služebníky, neboť se musí řídit zákony ustanovenými mou církví. Říkám vám nyní, že v tom musíte pokračovat. Jakmile však mé svátosti budou znesvěceny, následujte jenom moji pravou církev. Potom už pouze služebníci, kteří následují Pravdu, mohou tvrdit, že vedou můj lid podle pokynů ustanovených Mnou během mého pobytu na zemi.
  Vzestup pohanství se rozšíří po celé zemi a bude vzbuzovat falešný pocit míru. Potom uvidíte vzrůst nekritického obdivu k celebritám a fanatickou zanícenost spiritualitě hnutí New Age a satanského kultu,  maskovaného  jako   m o d e r n í   p s y c h o l o g i c k á   t e r a p i e. Tehdy bude zbožňování sama sebe nejdůležitějším rysem hodným následován
  Potraty a vražda budou tak běžné, že mnozí se stanou neteční k jakémukoliv pocitu soucitu k těm, kteří jsou zranitelní.
  V této době bude moje armáda neochvějně pokračovat ve své misi za záchranu duší. Nic ji nemůže zastavit a každá hodina jejích modliteb zmírní mnoho utrpení ve světě.

                    Ď Á B E L S K Á   I D E O L O G I E !
 
  Část rozhovoru Dr.Meetschena s křesťanskou spisovatelkou a novinářkou Gabriele Kuby.
  Před genderovou teorií si nikdo není jistý. Všechny tyto "základní hodnoty lidské existence" - věci dané přírodou (Bohem), se zpochybňují! "Není to náhoda", říká publicistka Gabriele Kuby, "nýbrž výraz   g l o b á l n í   sexuální revoluce, která je v chodu a zasahuje zvláště jednu skupinu - rodinu."
  Dr.Meetschen:"Vaše nová kniha nese titul "Globální sexuální revoluce." Je možné se sexem dělat revoluci?"
  GK:"Možná tu nejhlouběji zasahující revoluci vůbec, vždyť tato revoluce  pracuje   s   p u d e m   s e b e z á c h o v y - přežití - r o d u   č l o v ě k a,  KTERÝ SE SEXUÁLNÍM PUDEM REPRODUKUJE. Sexualita patří takříkajíc k vnitřnímu hnacímu systému lidí. Jenom tak může společnost vůbec existovat. Ve své knize ukazuji, co se stane, když se   N Ě K D O   S N A Ž Í   M A N I P U L O V A T  s  tímto hnacím systémem, když začne   OTÁČET  šroubem SEXUÁLNÍCH  NOREM:  Nastane společenská revoluce!  T O T Á L N Í   Z H R O U C E N Í   H O D N O T !"
  Dr.M:"Jak se otáčí šrouby sexuálních norem?"
  GK:"To, co nyní prožíváme, je záměrné rušení křesťanského konceptu monogamie. Ať se to děje pornografií, propagací homosexuality, bisexuality, transsexuality s heterosexualitou, oddělením lásky a sexuality vůbec. Je to o to tragičtější, protože za tento koncept hodnot vděčíme evropské kultuře a  o b r a z u   r o d i n y.
  Křesťanský koncept MONOGAMIE byl přece označen dokonce Sigmundem Freudem  j a k o   ú s p ě š n ý   m o d e l ! Teď chtějí ten úspěšný model odbourat. Západní systém hodnot bude  ve   věci   sexuality  P O S T A V E N   N A   H L A V U.
  Pro svoji knihu jsem velmi  m n o h o   p á t r a l a.  Začala jsem u Francouzské revoluce, přes revoltu 68.roku, emancipační hnutí žen a po celém světě organizované homosexuální hnutí.  N A K O N E C   J S E M  SKONČILA   U   D O K U M E N T Ů   A   R E Z O L U C Í   UNO  A   EU! Přitom jsem došla k tomuto výsledku:
  Tyto instituce   P R A C U J Í   V E L M I   I N T E Z I V N Ě   POSLEDNÍCH   20 LET   N A   D E R E G U L A C I   S E X U A L I T Y !  Pohlavní polarita mezi   M U Ž E M   A   Ž E N O U   MAJÍ  BÝT  ZRUŠENY! !  Jako filosofický podklad slouží genderová  teorie americké filosofky Judith Butlerové. Převedeno do praxe z toho bude hlavní genderový proud, vývoj politických strategií  K  J E J I C H   P R O S A Z O V Á N Í   NA  VŠECH  ÚROVNÍCH  SPOLEČNOSTI.   Pod zástěrkou genderového hlavního proudu bude už v dětských školkách, školách a univerzitách vymýcen obraz klasické rodiny a děti a mládež budou konfrontováni se   VŠEMI  HŘÍČKAMI   P O H L A V N Í   Z V R Á C E N O S T I.  Děti  mají  co  nejdříve  vědět  o  M A S T U R B A C I,   A N Á L N Í M   A   O R Á L N Í M   S E X U,   P O U Ž Í V Á N Í   K O N D O M Ů   A   O S T A T N Í C H   ZPŮSOBECH  SEXUALITY.  Čím více   d e s t r u k č n ě,    tím lépe.  Sarkasticky formulováno, mohli bychom říci: k tomu  všemu budou vychovávány. Je mi to líto, že musím vůbec tyto věci vyjmenovávat, ale to dokládá,  s   j a k o u   z v r á c e n o u,  neštítím se říci   Ď Á B E L S K O U   I D E O L O G I Í  máme co do činění!!!
  Americký vědec Neil Postman se zasazoval ještě v osmdesátých letech za obranu dětství. Dětství jako ochranná zóna bez sexu. S tím je dnes konec! Když se dnes děti ve škole učí, že je možné mít rodiče 1 a 2, tedy eventuálně dvě lesbické matky nebo dva homosexuální otce, potom se v nich   z n i č í   o r i e n t a c e   k   m a n ž e l s t v í   a   k   r o d i n ě.
Jak bylo řečeno: Jde také o rozpuštění klasického obrazu rodiny."
  Dr.M:"Kdy tato revoluce začala?"
  GK:"Od Kissingerova memoranda v roce 1970 považovaly   SPOJENÉ  STÁTY  AMERICKÉ  za svůj nejvyšší zájem  ZASTAVIT  RŮST  POČTU  OBYVATELSTVA  A  REDUKOVAT   O B Y V A T E L S T V O   S V Ě T A.  Jako prostředek k tomu slouží především potraty, ale také rozbití rodiny. Chtějí na celém světě usnadnit cestu k potratu.
  Homosexuální vztahy jsou ovšem od přírody neplodné. Kromě toho ukazují výzkumy přesvědčivě, že homosexuální vztahy jsou zpravidla promiskuitní a vykazují velmi vysoké riziko fyzických a psychických nemocí. Jejich délka života je o deset až dvacet let kratší než u mužů s heterosexuálními vztahy. Tyto skutečnosti by měli mladí lidé znát!"
  Dr.M:"V předmluvě k vaší knize píše filosof Robert Spaemann, že v Evropě existují příznaky nové totality. Není to přehnané?"
  GK:"Je to přesně tato starost, která mě pohnula k tomu, abych napsala knihu "Globální sexuální revoluce". Nese podtitul "Zničení svobody ve jménu svobody."  Podle   mého  úsudku  M U S Í M E   B Ý T   BDĚLÍ  K  NOVÝM    F O R M Á M   T O T A L I T A R I S M U,  které si v současnosti razí cestu. Budou totiž vytvořeny zákony a stanoveny   ÚPLNĚ  NOVÉ  TRESTNÉ  ČINY,  které mají kriminalizovat každý odpor proti změkčování pohlavních norem: paragrafy  o   h o m o f o b i i,  zákaz nenávistných řečí, zákony o rovnoprávnosti, o diskriminaci.
  V ohrožení je   s v o b o d a   s m ý š l e n í,  hospodářská svoboda při personálních rozhodnutích,   s v o b o d a   l é č e n í   a   p ř e d e v š í m   NÁBOŽENSKÁ  SVOBODA ! "
  Dr.M:"Jak to vypadá s odporem mimo církev? V médiích se toto téma nevyskytuje."
  GK:  "Za prvé - většina o tom nic neví, protože tato revoluce je   P R O S A Z O V Á N A   S H O R A   Z A   Z Á D Y   L I D Í.  Za druhé - na Západě žije většina lidí v sexuálním nepořádku. Cizoložství, pornografie a potraty jsou masovými jevy. Proto nemají lidé na tomto tématu žádný zájem. Moderní lidé jsou dnes tak ponořeni do sexuálního šílenství, že   N E C H T Ě J Í   VIDĚT   P Ř Í Č I N Y   Z N I Č U J Í C Í H O   P Ů S O B E N Í   a  vyhýbají se debatě.    "HŘÍCH VYTVÁŘÍ SLEPOTU A SLEPOTA JEŠTĚ VÍCE HŘÍCHŮ A HŘÍCH JEŠTĚ VÍCE SLEPOTY", slova teologa Romana Guardiniho.
  Kdo si dá tu námahu knihu opravdu přečíst, tomu spadnou šupiny z očí. Že dosud je klid, spočívá v tom,  že  z a m l č o v á n í   je  pro ně  n e j l e p š í   s t r a t e g i í."
  Dr.M:"Máte naději, že tento totalitarismus jednoho dne zase zmizí"
  GK:"Dějiny ukazují, že kyvadlo se vždycky vrací. To nastane u tohoto tématu určitě také. Vždyť jednáme proti přírodě, proti řádu stvoření. Už jsme ale zašli příliš daleko! Bojím se, že budeme muset jako jednotlivci a ve společnosti   P R O J Í T     V E L K Ý M     U T R P E N Í M,    A B Y     D O Š L O     K    PROCITNUTÍ   -   K   O B R Á C E N Í !
  Jako křesťané žijeme v nezničitelné naději v Ježíše Krista. On říká:  "Když  mě  milujete,  B U D E T E   Z A C H O V Á V A T   M O J E   PŘIKÁZÁNÍ!" Tuto možnost má každý v každé době. Když budeme toto konat, můžeme hledět do budoucnosti bez starosti. Velký VÝVOJ  SVĚTOVÝCH  DĚJIN  LEŽÍ  V  BOŽÍCH  RUKOU."
  (  Zkráceno z "Die Tagespost 155/2012)

    Papež nabádal křesťany, aby se postavili homosexuálním sňatkům
    22. prosince 2012  7:17
    Papež Benedikt XVI. v pátek vyzval křesťany k boji proti homosexuálním sňatkům. Podle něj ohrožují samotnou podstatu člověka. Během svého každoročního projevu před svou kurií podotkl, že správnou rodinu nadále tvoří otec, matka a děti.
   Přestože podle agentury AFP ani jedinkrát nezmínil homosexuály a nijak tuto sexuální menšinu nehodnotil, jeho výroky jsou reakcí na šířící se legalizaci sňatků osob stejného pohlaví v západních zemích.
   Benedikt XVI. poprvé napsal článek do světských novin, který ve čtvrtek vyšel ve Financial Times a v němž vyzval křesťanské věřící, aby se místo stranění se světa zapojili do jeho chodu. Jako příklad uvedl věřící poslance v jednotlivých zemích, kteří hlasují o různých zákonech podle svého náboženského přesvědčení.
  Papež také nepřímo kritizoval záměr ve Francii umožnit sezdaným homosexuálním párům adoptovat děti.
  Není to poprvé, kdy Benedikt XVI. nepřímo kritizuje homosexuály. Tradičně při tom slovo homosexuál vůbec nepoužil.   Podobně se vyjádřil například už při vánočním projevu v roce 2009.
   
     580.      Poselství Ježíše ze dne 10. října 2012 v 21:5                          VŠEM BOŽÍM CÍRKVÍM BUDE VNUCOVÁNO POHANSTVÍ.

  Má drahá, milovaná dcero,
oznam světu, že je nezbytně nutné, aby se lidé probrali ze své dřímoty. Pokud se neprobudí, tak nebudou schopni uvidět, jak se uskutečňují zlovolné plány, které jsem předpověděl již před nějakým časem.
  Mluvím o světové vládě, která je utvářena s cílem zničit křesťanství.
  Má církev je ničena cihla po cihle. Moji posvěcení služebníci jsou cíleně utlačováni až za hranici své odolnosti.
  Moji církev znesvěcují také ti, kteří uctívají šelmu. Tito proradní podvodníci nejsou křesťané. Zabývají se okultismem a pronikli do všech organizací, včetně různých církví a náboženství. Cílem jejich útoků je především katolická církev.
Ta je onou církví, kterou obzvláště nenávidí. Jejich lži jsou příčinou, že katolíci jsou váhaví se vzchopit a bránit svou církev.
  Jejich lži vytvořily velké rozdíly u všech křesťanských církví v obraně Bohem ustanovené Nejsvětější Svátosti.
  Pohanství bude vynucováno ve všech Božích církvích a běda tomu, kdo se postaví na obranu Boží Pravdy.
  Nadešel čas k rozdělení lidstva. Přijdu a rozdělím zemi.
  Ti věrní mému učení, budou vzati do mé náruče. Ti, kteří vzdorují Bohu a rouhají se Pravdě, budou zavrženi.
  B I T V A   J I Ž   Z A Č A L A.   D Ů K A Z   J E   Z Ř E J M Ý.
  Avšak stále je ještě čas vybrat si buď lži satanských skupin, oděných do roucha beránčího, nebo Pravdu, o které vám řeknou, že je lží.
  Musíte být neustále bdělí. M Ě J T E   O Č I   O T E V Ř E N É !  Odvraťte se, když uslyšíte rouhání proti mému jménu, mému tělu a mému Slovu.
   Váš Ježíš


                  Poselství Ježíše ze dne 10. srpna 2012.
                           vizionář: Enoc (Kolumbie)

PŘIPRAVOVANÝ NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD, KTERÝ MÁ BÝT ZAVEDEN NA ZEMI,  BUDE VLÁDOU MÉHO ODPŮRCE
  Ovečky mého stáda, pokoj vám.
  Noc už se blíží, noc je časem spravedlnosti. Spěchejte, vzdorné ovce, protože čas běží, nenechávejte vaši spásu na poslední chvíli. Duchovní zhroucení je velmi blízko a mnozí vlažní ztratí svoji víru, milióny duší odpadnou od mé církve, aby následovali učení   z a k l a d a t e l ů   f a l e š n é   c í r k v e,   kde všechno bude dovoleno. Bude to církev zatracení, vedoucí duše k věčné smrti.
  Ó, jak můj vikář trpí, že zůstává na Petrově stolci. Intriky a rozdělení už začínají nést plody, rebelové hledají cesty, jak zbavit trůnu následníka Petrova a ustanovit falešného papeže a tak otevřít dveře domu mého Otce mým protivníkům.
  Jak jenom trpím, když se dívám na znesvěcení domu mého Otce. Moje svatostánky budou potupeny a mé tělo bude pošlapáno stoupenci mého soupeře. Všechny domy mého Otce budou zavřeny a denní bohoslužby budou zastaveny.
R E B E L O V É   B U D O U   O K U P O V A T   M É   D O M Y  A  PROVÁDĚT  REFORMY.  NAHRADÍ  MÉ  OBRAZY,  MÉ  MATKY  A  SVATÝCH  FALEŠNÝMI  BOHY,  ZMĚNÍ  UČENÍ  MÉ  CÍRKVE  A  MÉ  TĚLO  A  MOJI  KREV  ZAMĚNÍ  ZA  KUS  CHLEBA,  A  MÉ  DENNÍ  UCTÍVÁNÍ   Z A   S H R O M Á Ž D Ě N Í.
  Mé děti, Já už tam nadále nebudu, upusťte od účasti na takových kultech a nebojte se. Skrze mou Matku sešlu k vám kněze Mi věrné, kteří budou oslavovat moji svatou oběť a vy budete jíst a pít skutečné tělo a krev Beránka Božího.

                                       A PROROCTVÍ UŽ SE NAPLŇUJÍ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            
 http://kronika.ikatolici.cz/2013/01/03/promena-kostela-na-orlici-farnost-letohrad/
  Najděte si na netu a budete mít text i s fotografiemi, jak zprznit Boží dům i evangelijní učení.
  A pan farář -Mefisto- Vacek dovede všechno tak "krásně omluvit", že mu na to skočil i jeho nadřízený kardinál Dominik Duka. Nebo že by věděl, co se tam děje a měl zavřené oči, aby neviděl?
  A pan arcibiskup Graubner ve Zlíně s Rotariány jakbysmet. Nebo že bychom už měli škodnou i mezi pastýři?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Zpráva  O  USPOŘÁDÁNÍ  ORLICKÉHO  KOSTELA
                            (k jeho třístému výročí)

  NOVÉ UČENÍ PANA FARÁŘE VÁCLAVA VACKA:
 Dědictví otců Večeře Páně byla slavena během 2. tisíciletí různě, podle úrovně poznání, situace a možností.
První křesťané se scházeli po domech. Když se křesťanství stalo státním náboženstvím – společensky výhodným – a množství křesťanů vzrůstalo, začaly se k bohoslužbě v Římě používat baziliky. 
  Jinak vypadala bohoslužba později ve vesnických kostelících, jinak v katedrálách. Dnes se poněkud jinak slaví mše v kostelích, na stadiónech, v bytě nemocného, domácí mše v době pronásledování. Ve východních ritech se slaví jinak než v západním ritu. Jinak vypadá v Evropě, jinak v Africe …
  Tridentská mše byla značně vzdálená Ježíšovu slavení „Poslední Večeře“.
Ještě před padesáti léty kněz sloužil mši sám (ostatní v kostele byli jen přítomni), latinsky, u oltáře v presbytáři před svatostánkem a zády k lidem – ty ani neoslovil. Lidé v lodi kostela byli od presbytáře a slavení odděleni mřížkou (pravoslavní mají vysoký ikonostas). Katolíci měli povinnost v neděli a zasvěcené svátky mši „slyšeti“. Ale dolehla k nim nanejvýš tichá latinská slova kněze. Jen ministranti latinsky odpovídali (většinou latinu neznali). I čtení z Písma říkal kněz latinsky proti zdi – ani tehdy se k lidem neotočil. I „Otče náš“ přednášel sám a potichu. I slova nad chlebem a kalichem pronášel potichounku. Při „pozdvihování“ ministranti zazvonili, aby lidé přerušili svou lidovou modlitbu a alespoň se podívali na Tělo Páně a kalich s Krví Páně (opět se kněz k lidem ani neotočil). 
  Po staletí kněz přijímal sám.
  První část mše (dnes jí říkáme bohoslužba slova) nebyla pro lidi „povinná“. Kázání nebylo součástí mše.  
  Mnoho mužských stálo před kostelem, dovnitř vstoupili povinně až na obětování.
  Barokní chápání „umístilo“ Krista do svatostánku. Pro lidi se v kostele stal nejdůležitějším retabl (architektonický nástavec mensy – Stolu) se svatostánkem. Stůl vyzníval spíše jen jako podstavec vysokého obvykle bohatě vyzdobeného retablu.    Mše se někdy dokonce slavila před vystaveným Tělem Páně v monstranci.
  Zapomněli jsme, že Bůh je tam, kde je člověk. Boha jsme „umístili“ do kostela a Krista „uvěznili“ do svatostánku. Mělo to zlé následky, před kostelem se už vesele pomlouvalo. Ve válkách slušní důstojníci nenechali střílet na kostely (pokud v nich nebyli nepřátelští vojáci), ale do zákopů stříleli fest – tam Bůh „nebyl“. 
  Vojákům světových válek kosených smrtí na bojištích, naříkajícím v hrozných bolestech v poli a lazaretech, připadal Bůh daleko. V posledních chvílích života volali maminku ... Ponížení a ubíjení v koncentrácích měli ještě větší pocit vzdáleného Boha.
  Rakouský augustinián Pius Parsch (sloužil raněným a umírajícím v 1. světové válce) těžce nesl tuto vzdálenost liturgie člověku. Stal se velikým průkopníkem obnovené liturgie.
  Romano Guardini a další si později navíc uvědomovali vinu mnoha pokřtěných na krutostech 20. století. Připravili cestu liturgické obnovy.
  Nemálo kněží a několik biskupů prošlo zkušeností koncentráků …
Hrůzy 20. století už nedovolily církvi si dál zacpávat uši, 2. vatikánský koncil odpověděl na dlouhodobě palčivé otázky – i liturgickou   R E F O R M U. 

                     Východiska
Při překládání Bible vycházíme především z nejstarších textů. Při promýšlení současného slavení liturgie jednáme podobně, snažíme se objevovat Ježíšův záměr a nejstarší historii slavení. U pramene bývá nejčistší voda.
Církev je společenstvím naslouchajícím Bohu, spolupracujícím a slavícím s ním.
Bůh nás učí pracovat i slavit. Bohoslužba je službou Boha nám (rodiče slouží dětem).
Boží království roste službou.
Pan Prof. Cibulka nesnášel, když někdo o kostele mluvil jako o chrámu. Chrám je místem, kde „sídlí“ pohanské božstvo. Šalomoun říká: „Bůh nemůže bydlet v domě z kamení“. /4
Křesťanský kostel vyšel ze synagógy (ta byla původně školou) a z jídelny. (První část Večeře Páně je vyučovací – bohoslužba slova, druhá část je děkovnou hostinou.)
Jiné jazyky (na rozdíl od češtiny) používají jedno slovo pro církev a kostel. („Kostel nedělají zdi, ale lidská srdce“, říká ruské přísloví). „Jít do kostela“, znamená: „Jít do společenství“, mezi ty, kteří pracují,  V Z Á J E M N Ě   S I   N A S L O U C H A J Í   A   S L A V Í. /Není to tedy slavení oběti ukřižovaného Krista?/
Ježíš nás sice vede k Otci (řekl: „Jsem dveře, cesta, žebřík“), ale také nás zve ke svému stolu (hostí nás svou Moudrostí a láme nám chléb svého přátelství).
Na cestě jdou poutníci v jiném „tvaru“ než jaký zaujímají při jídle. Kostel je místem shromáždění a slavení (především Večeře Páně). Není průchozí halou nebo nádražím.
Večeře Páně je naší největší slavností. Jejím cílem a vrcholem je sjednocení s Ježíšem a lidmi. Ježíš  nás  objímá, prostupuje  a  proměňuje. N E T O U Ž Í   P Ř E B Ý V A T   V E   S V A T O S T Á N K U,  chce bydlet v nás a uprostřed nás.
                              Liturgická obnova
  My, pamětníci latinské liturgie, jsme liturgickou obnovu přivítali s vděčností a přijali ji za svou. Zatímco tridentskou mši kněz sloužil sám bez účasti lidí, dnes liturgii slaví celé shromáždění za vedení předsedajícího.  Nikdo už nemusí být pouhým návštěvníkem bohoslužeb. Každý je důležitý, s každým se počítá: všichni naslouchají, odpovídají, děkují, každý je zván („všichni jezte a pijte“).
  Středem liturgického prostoru je Stůl Páně,   N E   SVATOSTÁNEK  S  ŽIVÝM  BOHEM /
Nejdůležitější naší civilní slavností je společné jídlo. Ježíš geniálně ke své Hostině použil rodinnou náboženskou slavnost u stolu, povýšil ji a jako slavnost rodiny (božích dětí) nám ji daroval. To my se často snažíme bohoslužbu vyjmout ze života do „posvátného prostoru“.
  Kdo nepochopil podstatu stolování, neporozumí liturgii. Hostina i liturgie jsou setkáním přátel: „Jsem tu pro Tebe“. Slavit a stolovat lze jen s druhými.  
K tomu uvedu nedávnou zkušenost. V dobách komunismu se začaly stavět v bytech malé kuchyňky. Jenže rodina se odedávna shromažďuje okolo mámy, stolu a ohně – zvláště pokud se na něm něco peklo nebo vařilo. (Také jste obléhali sporák a maminku, která připravovala omelety nebo lívance?) Malá kuchyň se neosvědčila. Vracíme se k velké kuchyni s jídelnou a velkým stolem.
Nové kostely mají mít půdorys umožňující shromáždění okolo Stolu Páně.
                  Orlický kostel
  Letohradská farnost má celkem asi 9 tisíc obyvatel a 8 kostelů. V samotném Letohradě (přes 6.000 obyvatel) máme 5 kostelů (z toho 4 barokní).
  Ve farnosti se většinou známe, ledacos spolu podnikáme, vzděláváme se a slavíme.
Farní kostel sv. Václava na náměstí (s mimořádnou štukovou výzdobou) je celý den otevřený. Ale je pro nás malý, druhou nedělní bohoslužbu (nejvíce navštěvovanou) slavíme v orlickém kostele Nanebevzetí P. Marie. Kostel byl postaven v r. 1711 na samém konci obce. V dnešní době nemůže být mimo bohoslužby otevřen.
Po r. 1966 farnost prošla díky P. Františku Karlovi liturgickou reformou jako málokde.  
Laici uváděli bohoslužbu, celý kostel zpíval nové písně s klavírem a kytarami (varhany byly ve špatném stavu). Presbytář byl prodloužen do lodi pro nový Stůl Páně, protože v presbytáři překážela kazatelna. Kostel se stal nejvíce navštěvovaným v celém okrese a protikomunistickou baštou. Další kněží tu i přes veliký tlak režimu udrželi živou bohoslužbu.
                Oprava
  V r. 2005 jsme začali s generální opravou kostela. Za tři roky došlo na vnitřní úpravy.
Naši předkové ve 30. letech odstranili cihlovou dlažbu pod lavicemi a nahradili ji betonem – až ke zdi, stejně i presbytář, jenže podlaha nedýchala, vlhkost stoupala do zdí a opadávala omítka.
  Z úpravy 60. let jsme zdědili veliké jeviště a malé hlediště, nedostávalo se nám místa pro lidi.
Na stropě kostela byla vyobrazení z 30. let, která neodpovídala úrovni barokní architektury. 
  V kostele je cenný   S O U B O R   velikých   O B R A Z Ů   K Ř Í Ž O V É   C E S T Y   Johanna Wenzela Bergla,  KTERÝ  NÁS  ALE  PSYCHOLOGICKY  UTLAČUJE.
Nepoužívaná kazatelna ve špatném stavu bez sošek apoštolů a církevních otců. Staré lavice úplně dosloužily.
Odstranili jsme betony podlah, položili cihlové dlaždice a u zdi nechali odvětrávací spáru. Na podlaze zůstaly původní pískovcové dlaždice tvořící obrazec kříže.
Malby na stropě jsme zamalovali (kdykoliv se dají odkrýt). Novou výmalbou vynikla krása barokní architektury.
O B R A Z Y   K Ř Í Ž O V É   C E S T Y   J S M E   S V Ě S I L I.  
V presbytáři zůstal bývalý hlavní oltář se svatostánkem (svatostánek používáme).
K získání potřebného prostoru v hledišti jsme zmenšili presbytář na původní velikost (pod betonem jsme objevili náhrobek šlechtice). Abychom v presbytáři získali místo pro Stůl Páně, snesli jsme kazatelnu. Zrušili jsme také dva bývalé postranní oltáře (truhlářská práce z 19. stol. N E V A L N É  umělecké ceny).
Ale během opravy pan Arch. Aleš Brotánek řekl: „Václave, ty nás učíš, že máme stolovat okolo Stolu. Umístěme Stůl na bok kostela a lavice okolo“. Vypracoval několik variant uspořádání. /14
Celá Farní rada souhlasila s novým návrhem.
Po biřmování jsme v kostele   P Ř E D L O Ž I L I   P A N U   B I S K U P O V I   D U K O V I (dnes už kardinálovi) naše představy.  S O U H L A S I L. /!!!/
O uspořádání kostela jsme po několik nedělí po bohoslužbě s farníky mluvili.
                        Nové uspořádání
  Nové uspořádání jsme tři roky zkoušeli.
Jsme vděčni Bohu, že přišel mezi nás, že je pro něj každý člověk cenný a důležitý, oceňujeme, že se na každého z nás usmívá.
Učíme se to od něj, pomáhá nám,  VIDÍME-LI   P Ř I   L I T U R G I I   C O   N E J V Í C E   N A   S E B E   N A V Z Á J E M.
(I doma při hostině si sedáme tak, abychom na sebe vzájemně viděli, překáží-li nám ve výhledu na druhého třeba váza s květinami, dáme ji stranou.)
U nás v kostele se téměř se všemi lidmi známe, společně pracujeme pro druhé, společně slavíme. Je silným zážitkem prožít V E Č E Ř I   P Á N Ě  spolu co nejvíce okolo jeho Stolu.
Nepodařilo se nám prosadit židle. Pravdou je, že lavice jsou stabilnější pro staré lidi a jsou teplejší. Naše lavice lze také snadněji než židle uspořádat do rozličných pěkných tvarů.
S T Ů L   P Á N Ě   tvoří pískovcová deska (která   B Y L A   P Ř E D   B Ý V A L O U   K O S T N I C Í)/A kam jste vyhodili původní posvěcený oltář?/ a vyzděná noha. Na čelní stranu nohy jsme přidali kámen s reliéfem z 1. pol. 14. stol. Všimněte si, jak na něm mají dvě postavy propletené paže. Říkávám k tomu: „Buď se nám při bohoslužbě podaří se takto držet Boha a navzájem s lidmi mezi sebou nebo jsme tu zbytečně“.
Goblén akad. malířky paní Evy Brodské, umístěný na stěně za Stolem Páně vypovídá o Světle a osvícení./a kde je kříž s Kristem?/  
Pro nedostatek místa nemáme ambon. Čteme u Stolu (v rodině se také u rodinného stolu odedávna čte Bible a vypravujeme si).
Při svatbě ve většině kostelů vidí svatebčané jen záda snoubenců. U nás si rodiče, nevěsta, ženich a velká část svatebčanů vidí do tváře, jsme okolo Stolu Páně.
Křest slavíme při farní mši také u Stolu, uprostřed shromážděné obce. PRO   N Á S   J E   D Ů L E Ž I T É   V I D Ě T   a vítat nového křesťana. Společně děkovat za jeho a náš křest. (Bylo by nám líto, kdyby se křest odehrával někde stranou u křtitelnice.)
Při pohřbu je rakev s tělem zesnulého před Stolem uprostřed shromážděné obce (ne někde daleko vpředu od lidí, držících se vzadu v kostele).
Setkání farníků po bohoslužbě je pro život obce důležité, ale  P R O   P O H O Š T Ě N Í   N E M Á M E   V   K O S T E L E   Z V L Á Š T N Í   M Í S T O./sv.Pavel by ho napomenul,   ž e  V   K O S T E L E   S E   N E J Í,  každý se má najíst před mší doma./ Po skončení bohoslužby přinášíme čaj doprostřed kostela. V zimě hřeje dvojnásob, v kostele nemáme topení – z finančních důvodů, protože udržujeme mnohem víc kostelů   a   PAMÁTEK    N E Ž   P O T Ř E B U J E M E.
Ruinu bývalé kostnice jsme opravili a vybudovali v ní sociální zařízení.
   K O S T E L   Š I R O C E   V Y U Ž Í V Á M E, máme veřejnosti co nabídnout.
Při  V A R H A N Í M    K O N C E R T U   otáčíme lavice směrem k varhanám. Jestli naopak v bývalém presbytáři účinkuje veliký orchestr, sbor nebo se odehrává divadlo – otáčíme lavice k „jevišti“. Výhodou je, že nám ve výhledu nepřekáží Stůl Páně, s kterým se nemá v kostele (pokud možno) hýbat. 
V kostele   P O Ř Á D Á M E   V Ý S T A V Y   S O U Č A S N É H O   U M Ě N Í./dokonce i AKTY!/ Obrazy nebo fotografie nejsou jen kulisou nebo nahlíženým objektem, svou blízkostí na dosah vstupují do slavení liturgie./JE TO JISTĚ VESELEJŠÍ NEŽ KŘÍŽOVÁ CESTA!/  
Při bohoslužbě na Orlici byla už dříve dobrá atmosféra, ale nové uspořádání „do náruče“ k srdečným vztahům ještě více přispělo (psychologie má pravdu a Ježíš dobře věděl, co činí).
Ne každý starý kostel lze podobně upravit. (v ostatních kostelích farnosti máme uspořádání původní).
Víme, že naše úprava barokního orlického kostela nebude mít nikdy „pět P“, ale jen „čtyři P“. „Kabát“ kostela byl kdysi jinak „ušit“, ale kostel má sloužit lidem a našemu slavení, nikoliv naopak. I v bytech přerovnáme nábytek „okolo stolu“, když se k rodinné slavnosti sejde víc přátel.
Jsme vděční Kristu, že uspořádání svého lidu (církve) navrhl podle modelu rodiny a svou slavnost uspořádal „okolo stolu“. Díky liturgické obnově se církev ze slepé uličky staré liturgie dokázala vrátit k Ježíšovu záměru jeho Hostiny. Ježíšův záměr je nám přednější než záměr úctyhodného stavitele našeho kostela. Jsme rádi, že nás stará architektura kostela  U Ž   NNEŠKRTÍ   A   N E B R Á N Í   Ž I V O T U./To uvidíš teprve až po smrti!/
Nikomu nic nevnucujeme, ale za naší zkušeností stojí i naše životy a zkušenost víry z doby pronásledování.
Děkujeme řadě teologů, architektů a umělců, kteří nás svými znalostmi a citem podpořili.
Vážíme si památek zděděných po předcích a udržujme je. Nemám obavy, že mi jednou bude vytýkána malá péče o památky. Naopak někdy jsem se měl ještě víc věnovat lidem.
Vážím si památkářů a velice stojím o jejich péči a radu, ale také – při jednání o kostelech – si přeji být jejich rovnocenným partnerem.
Přijeďte k nám slavit liturgii. Jídlo je třeba ochutnat, atmosféru zažít. Nebo si alespoň P R O H L É D N Ě T E   F O T O G A L E R I I   možná něco z té atmosféry zahlédnete. /A Ježíšek se rozplakal.../
   Václav Vacek,  farář letohradský

         Z poselství Ježíše ze dne 30. července 2012 v 01:00.
                     MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 70
    č.7 / MODLITBA ZA DUCHOVENSTVO, ABY ZŮSTALO PEVNÉ A VĚRNÉ SVATÉMU SLOVU BOHA
  "Ó, drahý Ježíši, pomoz tvým posvěceným služebníkům poznat rozkol v tvé církvi, až se odhalí. Pomoz tvým posvěceným služebníkům, aby zůstali pevní a věrní tvému Svatému Slovu. Nikdy nedovol světským ctižádostem, aby zakalily jejich čistou lásku k Tobě. Dej jim milosti, aby zůstali čistí a pokorní před Tebou  a  C T I L I   T V O U   N E J S V Ě T Ě J Š Í   PŘÍTOMNOST   V   E U C H A R I S T I I.
  Pomáhej jim a veď všechny ty posvěcené služebníky, kteří mohou být vlažní ve své lásce k Tobě, a znovu zažehni oheň Ducha Svatého v jejich duších. Pomoz jim,   A B Y   R O Z P O Z N A L I   P O K U Š E N Í   kladené před ně,   A B Y   J E   R O Z P T Y L O V A L O.   Otevři jejich oči tak, aby vždy viděli Pravdu. Požehnej jim, drahý Ježíši v tomto čase a pokryj je tvou vzácnou krví, abys je ochránil od úhony. Dej jim sílu, aby odolali svodům Satana, kdyby je znepokojovala chuť k popírání existence hříchu. Amen."

           POSELSTVÍ PÁNA JEŽÍŠE V KÉRIZINEN 4.12.1964
 "Když jsem v předvečer své smrti ve svém Srdci jakož i ve své moci poznal tajemství být současně Bohem, který odchází, i Bohem,  k t e r ý   z ů s t á v á,  stvořil jsem Eucharistii. Stořil jsem kněžství a současně i všechny   v e ř e j n é   p o c t y:  projevy, které  v  průběhu  času  měly  být   E u c h a r i s t i i   č i n ě n y.  To ony napravují studenou   l h o s t e j n o s t,   s  níž   m ě   t a k   č a s t o   p o n e c h á v á t e   v e   s v á t o s t i   L á s k y.
  Pochopte překypující radost mého Božského Srdce večer, když jsem ustanovil tuto svátost: právě tehdy jsem myslel na všechny duše, které v průběhu časů  v  mém  eucharistickém   S R D C I   naleznou sílu, radost a lásku. (V zázračně proměněné hostii v Lancianu  vědci při zkoumání nalezli v krvavě proměněné hostii  BUŇKY   LIDSKÉHO   SRDCE  a  osrdečníku.)
  Když jsem stvořil papežství, vytvořil jsem svatou církev. Miluji ji jako svou choť.(Viz Janovo Zjevení:Svatba Beránkova)
  S jakou něhou nad ní bdím! Jako věrný manžel jí poskytuji pomoc a účast. To já jí dávám život, sílu, zůstávaje   s k r y t   v   E u c h a r i s t i i.   Právě prostřednictvím svého Srdce,   K A Ž D Ý   D E N   O B Ě T O V A N É H O   N A   E U C H A R I S T I C K É   K A L V Á R I I,   rozlévám v jejím klíně hojnost milostí a světla.
  Tak jako hmotné slunce oživuje ztuhlou zimní zem, tak mé eucharistické Srdce dává církvi sílu, světlo a teplo a oživuje ji láskou.
  Nechť duše přistupují k Eucharistii častěji a společnost   B U D E   Č I S T Š Í.  SVÝM   BOŽSKÝM  DOTEKEM  DUŠI   POSVĚCUJI    V   J E J Í M   B O J I   P R O T I   S V Ě T U   A   J E J Í M   V L A S T N Í M   V Á Š N Í M.
  Nezjišťujete u eucharistických duší udivující  duchovní vzestup? Stávají se z nich duše velkého rozletu.
  Pod vlivem mé  H O S T I E  rozkvétá katolická svatost na všech stupních.
  V Š U D E,   K D E   J E   C T Ě N A   E U C H A R I S T I E,   N A J D E T E   S V Ě T C E;  kde ji zneuznávají,   S V A T O S T   O C H A B U J E.
  Jakou hojnost milostí a požehnání rozlévám do duší tímto krásným eucharistickým kongresem!(Právě byl v té době, 2.12.1964, pořádán v Bombaji euchar. kongres.) Modlete se však a myslete na tento obrovský dav, který z větší části jen přihlíží, aniž této božské podívané porozuměl, myslete na nespočetné bratry světa - nevěřící, lhostejné, sektářské, kteří navzdory  T O L I K A   S V Ě D E C T V Í M   M Ě   S V É H L A V Ě   I G N O R U J Í,   Z N E U Z N Á V A J Í   A   R O U H A J Í   S E   M I,  místo aby se jako   M Í   V Ě R N Í   S L U Ž E B N Í C I   P O K O R N Ě   S K L O N I L I   před  mystériem  mé  lásky  a   N A   K O L E N O U   M Ě   U C T Í V A L I   z celé své duše jediným společným dechem mého Srdce a jejich srdcí."


663.    Poselství Ježíše ze dne 1. ledna 2013 v 19:20.

      BOŽÍ CHRÁM BUDE ZNESVĚCEN K NEPOZNÁNÍ.

  Má drahá, milovaná dcero,
vzešel nový úsvit a započaly změny v přípravě na můj Druhý příchod.
  Války na Středním východě se nyní vystupňují  a  m n o z í   z e m ř o u   rukama skupiny zla. Avšak rukou mého Otce, ti v této skupině zla, budou zastaveni. Každý z nich bude sražen, protože jsou tím největším nebezpečím pro Boží děti.
  Mé plány se již projevují a ti mezi vámi, vybraní Mnou k vedení zbytku mé církve, rychle vybudují základny po celém světě.    To budou místa, kam Mě budete chodit uctívat, v pokoji, až vaše kostely vás už nebudou vítat tak, jak by měly.
  V A Š E   K O S T E L Y   S E   S T A N O U   P O U H Ý M I   M Í S T Y   Z Á B A V Y,   kde pohanské rituály a hudba budou inscenovány do složitých obřadů. Budou vydávány za uctívání Boha. Ve skutečnosti však budou vytvářet idoly z hříšných skutků   a   p r o h l a š o v a t   j e   z a   o d p ov í d a j í c í   m é m u   u č e n í.
  Brzy se jich hodně představí   j a k o   n o v í   s l u ž e b n í c i   B o ž í.   Mnozí nebyli nikdy připravováni v křesťanské církvi a nebudou proto schopní předávat svátosti Božím dětem. Budou to podvodníci. Všem budou diktovat pravdu o tom, co je, jak říkají,  B o ž í   u č e n í   v   d n e š n í m   s v ě t ě.   Jejich lži dosáhnou sluchu lidí celého světa.
Mnozí budou přitahováni k tomu, co budou vnímat   J A K O   N O V Ý,   S V Ě Ž Í   P Ř Í S T U P   k  mému  učení a k Boží lásce. Všechno bude hrozná lež. Mnozí budou oklamáni k přijetí nového jediného světového náboženství.
  Tak jako   F A L E Š N Á   C Í R K E V   P O R O S T E   A   B U D E   P Ř I T A H O V A T   M N O H O   C E L E B R I T,   média a politické vůdce, moje zbylá církev bude vzrůstat. M N O H O  z  mých  posvěcených  služebníků   Mi   B U D O U   N E V Ě R N Í   a  připojí se k novému světovému náboženství, kde budou přivítáni s otevřenou náručí.
  Tito podvodníci způsobí křesťanům všude strašné strádání, pokud nepřijmou tuto novou, politicky podporovanou organizaci, jež   N A Z V E   S A M A   S E B E   "C Í R K V Í   B O Ž Í".
  Zatímco křesťané budou hlavním cílem nenávisti, Dům Izraele bude také v hledáčku a Židé budou učiněni obětními beránky v této válce o duše.
  Nic, co budete zpočátku pozorovat, V Á M  N E B U D E   P Ř I P A D A T   N A V E N E K   R O Z D Í L N É.  Brzy ale v Římě uvidíte honosnou a impozantní budovu, která se stane místem setkávání. Všechna náboženství zde budou vítána, dokud nebudou přinucena spolknout lži, předložené jim novým světovým řádem.
  Časem se stane nepřijatelným, aby některé křesťanské obyčeje byly konány na veřejnosti. To bude zahrnovat svátosti křtu a svatého přijímání. V moderním a laickém světě budou považovány za nepřijatelné a shledáte, že nebude možné je obdržet.   Svátost manželstvíbude změněna a manželství bude dostupné v jiné formě. Jedinou cestou k přijetí pravých svátosti v tom čase bude skrze zbylou církev.
  Moji posvěcení služebníci, kteří budete trpět v mém jménu, až budete bojovat za udržení svátostí a mše svaté, vězte toto:
Jste Mi zavázáni skrze vaše svaté sliby a nikdy nesmíte být v pokušení odchýlit se od Pravdy. Bude na vás vykonáván nátlak, abyste opustili cesty Pána. Váš hlas se stane jenom šepotem, až se nepřítel pokusí přehlušit Pravdu Božího Slova.
Shromážděte se. Sjednoťte se. Neboť již brzy bude Boží chrám znesvěcen k nepoznání. Vše, co máte udělat, je následovat Mě, poslouchat vaše srdce a vaše svědomí. Buďte vždy připraveni na tuto těžkou cestu ležící před vámi. Budete potřebovat všechnu svou odvahu, sílu a vytrvalost.
  Vězte, že na konci této cesty budu čekat Já, abych vás vzal do mé svaté náruče a do bezpečného přístavu mého Nového ráje.
   Váš Ježíš


513.         Poselství Ježíše ze dne 3. srpna 16:45.                                             
        DISIDENTŮM V KATOLICKÉ CÍRKVI:  KDYŽ ZHANOBÍTE ZÁKONY MÉ CÍRKVE, BUDETE POTRESTÁNI!

  Má drahá, milovaná dcero,
země se bude brzy třást, až se hněv mého Otce vylije na ty národy, které vzdorují zákonům mého Otce.
  Nebude jim poskytnuto žádné milosrdenství, neboť jeho trpělivost je testována až do krajnosti.
  Jejich hříchy zahrnují interrupce, vraždy, zákony pokoušející se podkopat křesťanství, manželství párů stejného pohlaví a zbožňování falešných bohů.
  Pak jsou zde disidenti v mé církvi, kteří hrozí, že Mě zavrhnou.
  Když se pokoušejí vzdálit od mé církve a pokoušejí se zavádět nové zákony navzdory mé svaté vůli, zříkají se Mě.
  Vyženu je teď pro jejich nevěrnost. Jejich pokusy zavést zákony založené na hříchu   P Ý C H Y,  S M Y S L N O S T I   A   S V Ě T S K É   C T I Ž Á D O S T I,   nebudou tolerovány.
  Mysleli si snad, že by jim bylo dovoleno vzdálit Boží děti od mé církve na zemi a vyhnout se ruce mého Otce?
Mysleli si snad, že jsou nad zákony mého Otce?  Oni nemilují Boha, milují sebe.
  C H Y B Í   J I M   P O K O R A !   Jejich   veřejné   odmítání   zákonů   katolické   církve   Mě   znechucuje!
Jejich hanebné požadavky, když zkouší donutit moji církev přijmout zákony, které Mě urážejí, znamenají, že se sami uvrhli do temnoty.
  Jejich církevní sliby jsou bezvýznamné.
  Jejich závazek ctít a poslouchat mou církev byl porušen.
  Jestliže se nebudou kát a nevrátí se zpátky do mého těla, mé církve na zemi, nemají právo nazývat sami sebe služebníky v mé církvi.
  Byli jste varováni. Vykážu vás do pustiny.
  Když zhanobíte zákony mé církve, budete potrestáni.
   Váš Ježíš                                                                                       

       VAROVÁNÍ PRO TY, KDO  Ř E D Í  BOŽÍ PŘÍKAZY.
  Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit!
  Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se  v š e c k o   n e s t a n e. 
  Kdo by tedy z r u š i l   j e d i n é   z   t ě c h t o   nejmenších   p ř i k á z á n í,  a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však  z a c h o v á v a l   a   u č i l,  ten bude v království nebeském vyhlášen velkým.
  Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat "spravedlnost" zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského!

      ZAKUKLENÝ NEPŘÍTEL V BERÁNČÍM ROUCHU!
          Václav Havel, dramatik, spisovatel a poslední český president se narodil 5.října 1926 v Praze. Vyrůstal ve známé intelektálsko - podnikatelské rodině. Jeho otec Václav M. Havel byl architekt, stavitel   a   R o t a r i á n.  Část svého prvního desetiletí trávil v domě, který postavil jeho dědeček ve Žďárci u Tišnova...

              KDO JSOU "ROTARIÁNI"? 

  Odznakem je zubaté kolo se šesti paprsky a nápisem „Rotary International“. Vykládají jej takto:
a) protože se mají shromažďovat členové každý týden u jednoho podle turnu;
b) protože má semknout v jedno jednotlivce, obce i národy;
c) je to vývoj zednářského trojúhelníku.
  Ale pravděpodobně naznačuje účel sdružení, jímž je utvoření jediné silné, rozsáhlé organizace, a tou povznést společnost lidskou.

  Italský vyslanec v Londýně, baron Chiaramonte Bordonaro, vystihl účel klubu v sezení Rotary klubu londýnského takto: „Je to druh Společnosti národů, větší než tato, ač nepracuje navenek; jejím účelem hlavním je, aby se národ s národem co nejúžeji spojil v každém oboru lidské působnosti, inteligence a vědy.“
   Podle italského advokáta Omero Ranelletti, sekretáře Rotary klubu v Římě, bylo za deset let po založení Rotary 15 tisíc členů, dnes pak,  t. j. v roce 1928, čítá se jich 132 tisíc, sdružených ve 2630 klubech, jež   n á l e ž e j í   42   c i v i l i z o v a n ý m   n á r o d ů m.
 „Náš plán,“ praví advokát Harris, „vylučuje skoro úplně Credo, oslavuje činnost, a je přístupný protestantům, katolíkům, židům, křesťanům i budhistům. Máme zůstat zpět, či postupovat s dobou? Velký účel, jejž jsme si vytkli, a jehož chceme s nadšením dosáhnout, je usilovat o dohodu a šířit ji,  snažit  s e   o   d o b r o u   v ů l i   v š e c h  a   o b e c n ý   m í r.“
  „Rotariánská morálka“ připojuje Herman Dons, „nemá národnosti,  ani   NÁBOŽENSTVÍ,   nepatří ke žádné straně politické, je podivuhodné a stoicky  n e u t r á l n í   v nejširším slova smyslu a nejvýš blahodárném;  kromě toho je   u n i v e r z á l n í   a  tím směřuje k mezinárodní propagaci a činnosti.“
  „Rotary“, tak advokát Ranelletti, „má úplnou a absolutní autonomii v programu, v myšlení i v činnosti, je prosta každého pouta, každého  p ř e d s u d k u   i   r á z u   n á b o ž e n s k é h o,   politického a jiného. Jsme a budeme žárlivě na stráži nad touto autonomií.“
  Podle této filozofie jsou   v š e c k a   n á b o ž e n s t v í   s t e j n á,  všecka náboženství stejná, a její morálka je zvláštní a   STOJÍ  NAD  MORÁLKOU  VŠECH  NÁBOŽENSTVÍ.

  „Osservatore Romano“ líčí, jak se konají schůze rotariánů v Americe (a i jinde): Přijímají se členové každého náboženství; obyčejně pozvou do schůze protestantského pastora i kněze katolického. Všichni členové jsou povinni účastnit se schůze jednou za týden, jež se koná obyčejně v poledne. Obědvají, každý za své. Zpívají se různé písně; jeden přednáší o nějakém předmětu, jenž zajímá všecky. Vládne mezi nimi duch bratrství a rovnosti. Jmenují se křestním jménem. Katolických laiků je při Rotary málo; spíše jen ti, kteří jsou závislí na protestantech nebo s nimi v obchodním spojení.  BOHUŽEL  I  KNĚŽÍ  SE  ÚČASTNÍ,  ač jen výjimkou.  A   B Ý V A J Í  velmi často   KOMPROMITOVÁNI,   ježto ráz zábavy, řeči a skutky při tom   JSOU  VELMI  KLUZKÉ  A  LEHKOMYSLNÉ.
  Proto nechápe „Osservatore“, jak mohou být kněží členy Rotary; jistě  O  TOM  DUCHOVNÍ  ÚŘADY  NEVĚDÍ. (?)   Význační členové Rotary nosí při schůzích odznaky na stuze, podobné odznakům zednářským.

  Jaké je katolické hledisko k této otázce rotariánské? Především je jisté, že zakladatel Rotary, advokát Harris, byl zednářem, zednáři byli i první členové, vrchní ředitelé Rotary nejsou-li sami zednáři, stoji pod jejich vlivem, ba mnozí jsou otevřenými zednáři.
  Celý program Rotary je velmi podobný programům jiných spolků, založených zednáři. Tyto se snaží sdružit a  p o d   p ř í m ý   v l i v   z e d n á ř s t v a   p ř i v é s t   různé stavy a třídy společnosti: jinochy, dívky, ženy i muže. „Wiener Freimauer Zeitung“ nazývá je „odnože amerického zednářství“ a praví, že mnohé už zapustily velmi dlouhé kořeny. Pro organizaci mužů byly utvořeny „kluby“ rozmanitých typů.
  Rotary Cluby jsou nejen svým původem, ale i svými projevy, svými vztahy i svou činností zednářské.  V   M e x i k u   sdružily se s vládou Callesovou  ke   k r u t é m u   p r o n á s l e d o v á n í   c í r k v e   k a t o l i c k é  a vyvinuly čilou propagandu protestantskou. Arcibiskup ze Santiaga vydal pro své věřící tuto instrukci: „Hle konkrétní přiklad metody Rotary Clubu: mexická Y. M. C. A. (YMCA) organizovala před rokem velikou sbírku půl milionu pessos na podporu protestantské propagandy. Sjezdu spisovatelů předsedal metodistický biskup Mojžíš Saenz, podtajemník ministerstva vyučování. Katoličtí poddaní byli donuceni vydržovat vlastními penězi protestantskou propagandu! A mezi hlavními činiteli, pověřenými sbírkou na tyto fondy protestantské Y. M. C. A (YMCA)., byli a veřejně vystupovali mexičtí rotariáni.“ (Ord. list. Arcib. Santiago z 31. března 1927.)

  „Wiener Freimauer Zeitung“, orgán Velké lože vídeňské (1928), tvrdí, že v Londýně je velmi kvetoucí zednářská lože, jejímiž členy mohou být jen rotariáni.
  V jiných krajích, kde by otevřené stanovisko zednářské Rotary Clubu bylo nepříznivě přijato,  POČÍNAJÍ  SI  VELMI  CHYTŘE !   Rádi přijímají za členy  i  DOBRÉ  KATOLÍKY,  KNĚZE, BA  I  BISKUPY,     kteří jistě neznají jejich  úmysly, a mluví o náboženství ve svých listech dosti uctivě. Tak se dělo hlavně ve Španělsku, kde chtěli odklidit prudkou polemiku tisku o povaze Rotary.
  Ano, jejich  bulletin uveřejnil,  ovšem   v y m y š l e n o u,   zprávu o audienci, kterou prý povolil Pius XI. skupině rotariánů po mezinárodním kongresu Rotary v Ostende 1927. Také proběhla zpráva španělskými novinami, že národní kongres rotariánů, jenž se konal v květnu  1928 v Barceloně, zahájen byl zpěvem: Veni Creator. Bylo to psáno pro oklamání veřejnosti.
  „E1 Siglo futuro“ dne  12. června přinesl pravdu: kongresisté po  banketu v Manserrato navštívili tamější slavnou svatyni, a jejich dámy, jež je provázely, zazpívaly tam mariánskou píseň! To bylo vše.


Z řečeného vysvítá:
1. Rotary jsou původu zednářského;
2. ve mnohých krajích jsou v nejtěsnějším styku se zednářstvím;
3. někde se projevují a projevili jako otevření nepřátelé katolicismu.
  Z toho vysvítá, že cílem vší činnosti posledním je vlastní prospěch jednotlivce. Týká se to vší činnosti, i intelektuální a náboženské. Prezident kongresu v Ostende přikládá rotariánství úkol, aby vychovával všecky lidi a všecky instituce, jakoby byl pověřen všeobecným posláním   H L Á S A T   N O V O U   D O K O N A L O S T,  dosud lidem neznámou.(od kterého boha asi?) Neuvádí jako pouto společného soužití lidstva autoritu a spravedlnost, nýbrž jistou rovnost práv, jejíž povahy a rozsahu neudává.
  V  TÉTO   FILOZOFII  MIZÍ  KAŽDÁ  STOPA  B O H A   T V Ů R C E,   který rozděluje tvorům své talenty, aby z nich těžili, ne jako absolutní jejich pánové, ale jako věrní sluhové, kteří z nich mají vydat počet nebeskému Hospodáři až do posledního penízku, jak jasně učil Spasitel ve svém podobenství o talentech.
  Také zednářství hlásá, že je třeba nahradit všecka pozitivní náboženství jediným pravým náboženstvím, totiž   NÁBOŽENSTVÍM  HUMANITY - LIDSKOSTI.   Není tu nápadná shoda?

  Anderson určuje v VI. hlavě prvních zednářských stanov poměr zednářů k náboženství takto: „Jako zednáři vyznáváme všichni „NÁBOŽENSTVÍ  UNIVERZÁLNÍ“,   to je takové,   K T E R É   J E   S P O L E Č N É  VŠEM  LIDEM:  aby byli dobří a upřímní a čestní, ať už se jmenují jakkoli a věří v cokoliv“.
  V teorii tedy hlásá zednářství náboženskou neutralitu. To jsou očividně zásady naturalistické, odsouzené papežem Lvem XIII. v encyklice: »Humanum genus.«
  Je tedy Credem zednářství (v teorii) i rotariánů: náboženský indiferentismus: Bůh vyloučen a zavádí se morálka, prostá každého náboženského pojmu. Jak je však chudá, nejistá a slabá, dokazuje ovoce, které přinesla krajům, kde se rozmohla:  počestnost a mravní neporušenost v nich rychle poklesla. Tak už napsal Lev XIII. roku 1884. Co by řekl dnes? Zakoušíme její „blahodárné“ účinky na vlastním těle.

   Zakladatel Rotary a Ježíš Kristus: jaký rozdíl! Onen vylučuje každé Credo, chce oslavovat jen činy, a otvírá své kluby protestantům, katolíkům, židům, křesťanům i budhistům!
  Ježíš Kristus ukládá jedinou morálku pro všecky, morálku, jež spočívajíc pevně na nezměnitelném Credu, zavazuje všecky své vyznavače v praxi k úctě a lásce a účinné pomoci každému bližnímu, i jinověrci i neznabohu a   s n a ž í   s e   NAHRADIT  VŠEMU  LIDSTVU  ZTRACENÝ  RÁJ !             V  R O T A R I Á N S K É   J E   C Í L E M   S L U Ž B Y,  společnosti prokazované,    O S O B N Í   P R O S P Ě C H.
  Zde - větší   Č E S T   A   S L Á V A   B O Ž Í,   SLUŽBA  SAMOTNÉMU  SPASITELI,  dle jeho slov: „Cokoli jste učinili jednomu z nejmenších mých bratří, mně jste učinili.“ (Mat. 25, 40.)     

        Může být katolík členem Rotary Clubu?
  Uvědomělý katolík, který je hrdý na svou pravou víru, váží si jí, děkuje Bohu za ni a je ochoten za ni i zemřít, nemůže být členem spolku, který svými stanovami jeho víru snižuje na roveň každé nepravé sekty, ba i pohanství, který pod záminkou náboženské   t o l e r a n c e   a  pod záminkou ideje sloužit společnosti bere mu úctu k jeho náboženství,  viklá    j e h o   p e v n ý m   p ř e s v ě d č e n í m   tak dlouho, až  OPUSTÍ  PŮDU  DOGMAT  A  AUTORITY  NEOMYLNÉ  CÍRKVE,   aby  NA  JEJÍ  MÍSTO  POSTAVIL  SVŮJ  LIDSKÝ  ROZUM  a  jeho kritiku.   PŘIPRAVIT  LIDSTVO  O  VÍRU: to je cílem rotariánství.(Tak jsem dopadla i já v pubertě, kdy mi škola za éry komunismu viklala mojí vírou učením, že žádný Bůh není, až jsem v něho přestala věřit. ale Bůh mě neopustil a ve 43 letech se mi dal znovu poznat, jak to popisuji v mém osobním příběhu:"Jak jsem se zamilovala do Boha".)

  Naše náboženská tolerance musí být jiná, nežli je ona zednářsko - rotariánská. To uznává i zednář Albert Lantoine, jenž v článku „La Morale maconique“ (Geneva 1023)  napsal: „Když tupíme katolicismus pro jeho náboženskou intoleranci, kterou projevoval po celá století a projevuje stále, pochází maše rozhorlení z pýchy a obmezenosti. Vždyť všichni ti, kteří mají určité přesvědčení a jsou jisti, že slouží pravému Bohu, nemohou nemít útrpnost s těmi, kdož mají jiné přesvědčení. To je  skutečnost, kterou možno pozorovat vždy, nejen u spolků laických, nýbrž i společností náboženských.“
  Ne tedy jistota, pocházející z jediné pravé víry v Boha, ale zoufalý skepticismus je filozofií a teologií zednářů. Proto tedy musí být každý zednář indiferentním ke každému náboženství, všecka musí pokládat za rovna, aby všecka překonal a zničil.

  J E   T O   Ď Á B E L S K Ý   P L Á N;  nevysvětlitelným zůstává,   JAK  MŮŽE  BÝT  KATOLÍK,  BA  I  KNĚZ,  VYZNAVAČEM  TAKOVÉHO  UČENÍ  A  SLUŽEBNÍKEM  PEKLA !  Tato filozofie je společná zednářům i rotariánům!
  Ještě jedna důležitá okolnost osvítí povahu rotariánství. PŘIŠEL,  JE  ŘÍZENN  A  FINANČNĚ  PODPOROVÁN  Z  AMERIKY. (Jako i letniční církev, jehovité a jiné církve, odmítající tu církev  JEDINOU  A  PRAVOU, jak  to dosvědčuje obrácený ateista Frossard ve svém  líčení setkání s Bohem v příběhu :"BŮH  JE,  JÁ  JSEM  HO  POTKAL.")   Proč?
  Je zajisté známo celému světu, jaký obrovský nápor provádí americký kapitalismus, aby rozšířil svůj politický a hospodářský vliv na celý svět. Má investováno mimo Spojené státy asi 14 miliard dolarů, z nich pak asi 3,5 miliardy v Evropě; jejich export značně převyšuje import. Proto se snaží upevnit mravním vlivem tuto hospodářskou hegemonii. K tomu cíli pracuji všecky ty spolky a sekty,(Svědkové Jehovovi také jsou z Ameriky i finančně podporováni, i svými "DOMY LÁSKY", které vlastní někteří jejich členové.) na pohled mravně výchovné a humánní, které Amerika udržuje ohromnými sumami. Za misiemi protestantskými a metodistickými, za YMCAmi a YVCAmi skrývají se často velmi vlivné a čilé skupiny industriální a finanční americké.
  Především se to týká Rotary klubů: mnozí v nich vidí nástroj angloamerické expanze. Angloamerické zednářstvo chce využít deprese, v níž vězí nyní zednářstvo evropské, aby přemohlo vliv zednářstva latinského. Seskupuje pod svým praporem   N E J L E P Š Í   PRACOVNÍKY  EVROPSKÝCH  STÁTŮ,  dosazuje je v klubech rotariánských   NA  VYSOKÁ  MÍSTA   a  činí je tak zastánci industrie, financí a politiky americké.
  Nelze popírat, že úředníci političtí a konsulární a zástupci  VELKÝCH  FIREM  ANGLICKÝCH   mají privilegovaná místa v klubech Rotary. Amerika a Anglie má ve vedení Rotary velikou převahu. Ze 2639 klubů Rotary, roztroušených po celém světě, patří 2088 Americe (Spojeným státům), 85 Kanadě, 254 Velké Británii; jen 212 klubů je rozseto po jiných 38 státech. Z toho patrno, kdo má v rukou řízení celého Rotary Clubu.
  Tato obrovská organizace  je  velikým  nebezpečím  pro  katolické  náboženství  i   P R O   M R A V N O S T   N Á R O D Ů !
Je dokázáno, že   V Š U D E   T A M,   K D E   Z A P U S T I L A   S V É   K O Ř E N Y   A   D O M O H L A   S E   V L I V U,   P O S T A V I L A   S E   N A   N E P Ř Á T E L S K É   S T A N O V I S K O   P R O T I   C Í R K V I !
  Doznáváme rádi, že jsou v Rotary klubech členy i takoví, kteří nejsou zednáři, ba ani s nimi nesympatizují, ani nepomýšlejí z daleka stavět se proti církvi; ale přece kdyby promysleli dobře program Rotary a jeho cíle, nemohli by s dobrým svědomím setrvat v nich. Kdyby se jednalo o nějakou společnost průmyslovou nebo obchodní, nebylo by tak zle. Ale Rotary mají cíl mravní, mají katechismus mravní, mají příkazy mravní. To však není morálka katolická, pravá; sice by ji nepřijali nekatolíci. Je to morálka nezávislá, laická, s níž by souhlasili všichni lidé, totožná s morálkou zednářů, kterou tak energicky zavrhl Lev XIII.  Pokládá všecka náboženství za rovné, chce moralizovat své členy  A   V   ZÁKLADĚ  SE  LIŠÍ  OD  JEDINÉ  PRAVÉ  MORÁLKY   J E Ž Í Š E   K R I S T A.  Proto ji zavrhlo tolik katolických časopisů, proto španělský episkopát zakázal věřícím členství v Rotary. „Kdo není se mnou,  proti mně je.“  (Mat. 12, 30.)    
 (Podle Civiltá Cattolica, 1928, 1929.), J. Bouzek, in Časopis katolického duchovenstva roč. 71 (96), 1930, sešit 9-10, s. 824-831. )   

                        POZOR, UŽ JSOU I U NÁS!
  V případě zlínských rotariánů stojí za úvahu jejich spolupráce právě  S  KATOLICKOU  MLÁDEŽÍ.
  Připomeňme si slova otce zakladatele Paula Harrise: „Na prahu zlatých časů, středověku,  který   s e   t o č i l   j e n   o k o l o   B o h a.
  Minulé století, které  s e   t o č i l o   j e n   o k o l o   p ř í r o d y,   to vše patří minulosti.
  V dnešní době   s e   u ž   v š e   t o č í   k o l e m   č l o v ě k a. 
  Náboženství včerejška nám mělo pomoci žít tak, ABY  SE  TO  LÍBILO  BOHU.
  Dnešní a hlavně zítřejší doba nám pomůže žít tak,  A B Y   T O   B Y L O   P R O S P Ě Š N É   P R O   Č L O V Ě K A !
  Středověk chtěl člověka, oběti, oběti a oběti.
  Dnešek chce jen jedno jediné:  DÁT  ČLOVĚKU  KUS  POZEMSKÉHO  ŠTĚSTÍ.“   (A PO SMRTI PEKLO NAVĚKY)

  Tento úryvek z Harrisových myšlenek je naprosto zřejmým signálem odvádění lidí od Boha, protože se neslučuje s křesťanskou, katolickou naukou. O to je varovnější fakt, že zlínští rotariáni spolupracují právě s klubem salesiánské mládeže dona Bosca.   Co duchovního mohou přinést katolíkům, kteří věří v naprosto jiné štěstí, nežli je to pozemské? Vždyť zednářství je od základu protikřesťanské. Zde jsou například slova již zesnulého arcibiskupa Marcela Lefebvra ze srpna roku 1976: „Dnešní moc v Církvi nachází se v rukou uzurpátorů, jejíž cílem je nová reformace. O to je tato reformace nebezpečnější, že nevystupuje odděleně, ale   p o n e c h á v á   s i   j m é n o   Církve katolické  a  p o d   j e j í m   p l á š t í k e m   naplňuje víru   m o d e r n i s t i c k ý m i    b l u d y.   Celý ten pokrok není nic jiného, než  ZEDNÁŘI  NAPLÁNOVANÝ  ROZVRAT  POD  ROUŠKOU  OBNOVY.“
  Zednáři jednali vždy proti křesťansky. Chtěli rozvrátit katolictví a jeho řád. Vždyť i nekriticky opěvovaný Winston Churchill mluvil tom, že   FRANCOUZSKÁ  REVOLUCE  BYLA  ŘÍZENA  A  INICIOVÁNA  ILUMINÁTY.   Ilumináti, to je téma na samostatný příspěvek, nicméně stojí za zmínku, že je to zednářská organizace  P O S T A V E N A   NA  SAMOTNÉ  ŠPICI  ZEDNÁŘSKÉ  PYRAMIDY !   Byla založena z popudu židovské bankéřské rodiny Rothschildů.
  Řekli jsme si, že rotariáni jsou na samém spodku zednářských organizací, a tak by se mohla zdát řeč o iluminátech neopodstatněná. Nicméně jsme si také řekli, že   R O T A R Y  klub je jakousi   P Ř Í P R A V K O U   P R O  skutečné   Z E D N Á Ř S T V Í. 
  Příklad iluminátů jako nejvýznamnější zednářská lóže měl posloužit jen k tomu, abychom si demonstrovali, že protikřesťanské je celé to tajemné hnutí zaštiťující se nejen kružidly a olovnicemi, ale také kabalistickými (židovskými) symboly.(Najdete zde: https://www.luzs.cz/2020/05/29/kabala/)
  Zlínský Rotary klub se podle zmiňovaného příspěvku z Magazínu Zlín jeví jako dobročinná a pozitivně jednající organizace. Nicméně bych byl velmi opatrný na sílu, jejíž skutečné pozadí nevidíme.

  DOMINIK DUKA:
  Narozen 26.dubna 1943 v Hradci Králové.
  Vysvěcen na kněze 22.června 1970.
  Jmenován biskupem královéhradeckým 6.června 1998.
  13. února 2010 byl Svatým otcem Benediktem XVI. jmenován 36. arcibiskupem pražským. Pražskou arcidiecézi slavnostně převzal při mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha dne 10. dubna 2010. Je velkým kancléřem KTF UK Praha.
  Dne 21. dubna 2010 byl zvolen předsedou ČBK.
  O slavnosti Zjevení Páně 6. ledna 2012 byl Svatým otcem Benediktem XVI. jmenován kardinálem Církve svaté.
  V lednu 2012 jej papež Benedikt XVI. jmenoval kardinálem. Duka tak získal možnost účastnit se budoucí volby papeže. Na tzv. konkláve se scházejí kardinálové mladší 80 let.
  V církevní hierarchii nicméně má mít Duka v mnoha ohledech nezanedbatelné slovo. Veřejnost zejména očekává, jak se bude vyvíjet vztah církve k národu, jehož na evropské poměry velká část je bez vyznání. Vztahy církve a státu dlouhodobě kalí především otázka vyrovnání ohledně zabaveného majetku bývalým komunistickým režimem, kterou se přes dvacetiletá vyjednávání nepodařilo vyřešit.
  Na majetkové vyrovnání bylo ale v době Dukova nástupu do funkce podle jeho vlastních slov příliš brzy a téma označil za svůj „životní evergreen“.
  Zásadní roli Duka sehrál již během prvních měsíců v úřadu, a to při vyjasňování otázky vlastnictví katedrály Svatého Víta. S Klausem podepsal smlouvu o společném postupu při správě chrámu a zrušení všech soudních sporů. Podle Klause tím skončil 18 let starý spor, který chtěl Vlk dotáhnout k Ústavnímu soudu.

  Papež Benedikt XVI. vydal prohlášení ohledně rytířských řádů které jsou uznány svatým stolcem a celou katolickou Církví svatou.
  Zde odkaz na článek z radiovaticana : http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=17271
  V tomto prohlášení papež uvádí pouze dva řády, které jsou katolické, avšak řád svatého Lazara Jeruzalémského mezi těmito uznanými řády není. Navíc papež Benedikt XVI. považuje za nepatřičné to chování katolických křesťanů, kteří se nechají dekorovat nekatolickými řády v  římskokatolických kostelech.
  Tudíž dle prohlášení papeže, bylo chování kardinála D. Duky nepatřičné, protože se nechal dekorovat velkokřížem nekatolického řádu sv. Lazara Jeruzalémského v Pražské římskokatolické katedrále.
  Konečně papež uvedl na pravou míru věci okolo různých rytířských řádů, které nemají s římskokatolickou Církví svatou nic společného. Nejen z tohoto příkladu je zjevné, že  S I   M O D E R N I S T I Č T Í   B I S K U P O V É   D Ě L A J Í   v naší Církvi svaté   C O   C H T Ě J Í,  ale i poslušnost vůči papeži evidentně předstírají. Těžko lze totiž připustit, že D. Duka neví, že je nepatřičné provádět nekatolické obřady  investitury v katolických kostelech, avšak jeho touha po odznáčku byla asi o hodně větší, než-li konání toho co se sluší a patří, že?  To nakonec dokázal i tím,   že  PŘIJAL   TAKTÉŽ  SATANISTICKÝ  ŘÁD   Čestné legie, který založil jeden z největších viditelných zloduchů naší planety Napoleon Bonaparte.
  A víte co je na tomto vůbec nejpodivnější? Nejpodivnější na tom je, že D. Duka se stal vrchním kaplanem, to je šéf duchovním v nekatolickém řádu !!!   To se jako beztrestně může, jo? A není to náhodou proti Bohu, Církvi sv. a církevnímu právu?
mpl.
  On i pohřeb svobodného zednáře V. Havla v římskokatolické katedrále byl velice, ale velice nepatřičný.
  (Martin Pavel Lorenc Redaktor portálu)

   1.
      Daniel Zouhae Daniel Zouhae napsal:
      17.10.2012 v 16:31
  "Prohlášení se především týká řádů, které sice nesou jméno řádů středověkých, ale nemají s nimi nic společného, tudíž ani tradici, která je u nich víceménně novodobá. Proto apoštolský stolec zakázal legitimitu těchto řádů, které po právní stránce nemají žádný kanonický status i přesto, že se dle názvu odvolávají na dřívější tradice vyznamenání."
      Jakub Albert Jakub Albert napsal:
      17.10.2012 v 18:26
   Na Řád sv. Lazara sedí váš popis celkem dobře. “Trvání původního řádu po roce 1830 a tedy i kontinuita stávající organisace nejsou bezvýhradně akceptovány. Současný řád je ekumenicky zaměřený a sdružuje křesťany všech vyznání, jeho novodobá historie je však poznamenána rozkolem a spory o velmistrovství.”
  “Až do té doby, kdy se papežem stal bl.Jan Pavel II., byl sv. Lazar explicitně jmenován mezi „údajnými řády“ jimž Svatý stolec   u p ř e l  ze svého hlediska uznání. Duchovním protektorem je Řehoř III., melchitský řecko-katolický patriarcha.
   2.
      mplorenc Martin Pavel Lorenc napsal:
      17.10.2012 v 17:32
   Svatý stolec uznává a zaručuje pouze dvě instituce rytířských řádů: Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě (neboli Suverénní řád maltézských rytířů) a Rytířský řád Svatého hrobu Jeruzalémského (Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani) a nechystá v této oblasti žádné změny.
     
             KARDINÁL DUKA "PŘÍTELEM" ZEDNÁŘŮ?
Ve slově kardinála D. Duky  k Noci kostelů v samotném závěru čteme, cituji: ..“to je jeden z důvodů, proč jsem velmi rád součástí společenství, které si staví chrámy nejen jako   s k a n z e n y   u m ě n í   a   u z a v ř e n é   l i t u r g i e,   ale jako duchovní prostory, do nichž   z v e   v š e c h n y   l i d i   d o b r é   a   u p ř í m n é   v ů l e."

  Když pomineme dost závažný fakt, že kardinál Duka neví, že kaple, kostel, či katedrála není jen jakýsi duchovní prostor, ale že je to právě a   POUZE  DŮM  BOŽÍ  s uzavřenou liturgii a že muzeum, divadlo, či restauraci z Božího domu dělají právě  POKONCILNÍ   P O H A N O-K Ř E S Ť A N É,   tak si můžeme povšimnout ještě jednoho vyjádření, které je posledních cca deset let v pokoncilní církvi velmi v módě. Je to termín: ” Lidé dobré vůle “. Co se za těmito slovy může skrývat? Takže D.Duka asi myslí lidi, kteří žijí dobrým životem, že? A co to je dobrý život? Pro někoho může být dobrý život třeba i to, že jde na potrat, nebo že bere drogy a nebo že pije velmi často alkohol, nebo že bije svou ženu. No… někdo možná zde řekne, tak prrrrr, takové lidi zcela jistě neměl pan kardinál na mysli. A já se tedy ptám? Tak jaké měl pan kardinál lidi na mysli? Proč to neřekne přesně. A víte proč to neřekne D. Duka přesně? Protože z pohledu koncilních modernismem potrefených křesťanů to přesně formulovat ani nejde. Je to tedy jen možná úlitba pro ty, kteří se akce Noc kostelů hodlají zúčastnit a nic neříkající prázdná fráze, kterou si může každý věříci, či nevěřící člověk vysvětlit po svém. Přesně jako II. vatikánským koncilem ovlivněné katolické křesťanství.

  Nebo, a to je mnohem závažnější, můžeme na termín” Lidé dobré vůle” nahlížet dle   S V O B O D N É H O   Z E D N Á Ř S T V Í.   Když si vezmeme na pomoc slovník svobodných zednářů a jejich šéfů, tak v překladu nám vyjde toto. Jsou to lidé, kteří se zasloužili, zasluhují, nebo ještě zaslouží o likvidaci všeho katolického. Pozor, zde je třeba rozlišovat.   Likvidace katolictví neznamená jen hrubou sílu, ale i to, že je všechno katolické dobro napodobováno. Vzpoměňte, že satan je Boží opice a svede přemnoho lidí právě tím, že bude jeho království  K O N A T   P O K R Y T E C K É   D O B R O.  Takže lidé dobré vůle jsou třeba lidé, kteří pracují ve světských nadacích a konají nějaké dobré skutky, ne ve jménu Pána Ježíše Krista, ne pro Jeho větší slávu, ale konají dobro ve jménu humanity a také proto, že se to již v 21 století sluší a patří.(viz Rotariáni!)

                A co na to říká tradice?
  Podle tradiční katolické nauky totiž  ”lidmi dobré vůle”  nejsou  lidé, kteří žijí sic dobře, ale jen podle vlastních nápadů, či podle demokraticko – zednářských měřítek. “Lidmi dobré vůle” formuloval svatý Augustin takto: “Vždyť   MÁ-LI  KDO  PŘEDSEVZETÍ  MILOVAT  BOHA  A  BLIŽNÍHO   NIKOLI  PODLE  ČLOVĚKA,  ALE  PODLE  BOHA:  ten je bezpochyby pro  T U T O   L Á S K U   N A Z Ý V Á N   ČLOVĚKEM  DOBRÉ  VŮLE,  která se ve svatých Písmech běžněji nazývá láska “caritas”; ale podle týchž Písem sluje také “amor”.
A já se opět ptám?Myslíte, že na novo-pohanskou akci Noc kostelů přijdou lidé o kterých mluví svatý Augustin?
  Odpověď nechám na vás.
  Pomodleme se prosím za našeho primase, aby opustil bludnou cestu pokoncilního pojetí křesťanství a aby si tak zachránil svou duši.
  (Martin Pavel Lorenc - Redaktor portálu)

                T A K   U Ž   N Á M   T O    Z A Č A L O:

        PAPEŽ BENEDIKT XVI. REZIGNUJE NA SVŮJ ÚŘAD !!!
                11. února 2013  11:56,  aktualizováno  14:15

   Papež Benedikt XVI. zaskočil svět a oznámil, že ze zdravotních důvodů rezignuje. Svatý stolec opustí 28. února. "Jsem už příliš stár", zdůvodnil své rozhodnutí. Oznámil to osobně, v latině. Rezignace papeže  J E   N E T R A D I Č N Í,  vatikánské zákony ji však umožňují. Naposledy papež dobrovolně rezignoval ve 13. století.
   Papež Benedikt XVI. oznámil rezignaci ze zdravotních důvodů.
   Stárnoucí papež své rozhodnutí zdůvodnil tím, že už nemá dostatek sil, aby své povinnosti i nadále zastával. Odstoupí dva měsíce před svými 86. narozeninami, v čele církve zůstane do 20:00 hodin 28. února.

    "Drazí bratři, svolal jsem Vás nejen kvůli třem blahořečením, ale zároveň i kvůli tomu, abych vám sdělil rozhodnutí velmi důležité pro život církve. Poté, co jsem opakovaně zpytoval své svědomí před Bohem, došel jsem k jistotě, že mé síly, kvůli pokročilému věku, již nejsou vyhovující pro adekvátní výkon úřadu," prohlásil před kardinály během konzistoře pro svatořečení mučedníků z Otranta.
   

    KARDINÁL VLK: "Vypadal jako vetchý stařeček"

    TAJEMNÍK KARDINÁLA DUKY: "Papež ukázal, že je třída"
    Benedikt XVI. musel v rámci svého úřadu absolvovat velký počet akcí i zahraničních cest. "V dnešním rychle se měnícím světě zmítaném záležitostmi velkého významu pro život víry je pro řízení Petrovy bárky a hlásání evangelia zapotřebí také tělesných i duševních sil, kterých mi v posledních měsících ubylo natolik, že musím uznat neschopnost spravovat úřad, který mi byl svěřen," dodal. 
   Svým rozhodnutím zjevně zaskočil i své nejbližší spolupracovníky. "Překvapil nás," uvedl mluvčí Vatikánu Federico Lombardi. Podle kardinála Angela Sodana, bývalého vatikánského státního sekretáře, "to přišlo jako blesk z čistého nebe". Papežův bratr, Georg Ratzinger, nicméně o plánech nejvyššího představitele Svatého stolce věděl už několik měsíců. "Chtěl již žít klidnějším životem vzhledem ke svému věku," uvedl pro německý list Der Spiegel.
   Po rezignaci se Benedikt XVI. na čas uchýlí do papežské letní rezidence Castel Gandolfo nedaleko Říma a poté se vrátí do Vatikánu, kde bude žít klášterním způsobem života. "Bude se oddávat modlitbám a přemýšlení a samozřejmě bude i nadále pomáhat církvi," přiblížil Lombardi.
   Nástupce by měl být znám v březnu, řeší se právní otázky
   A co nyní čeká římskokatolickou církev? Až papež odstoupí, začne období zvané "sede vacante" (uprázdněného papežského stolce). V březnu pak zasedne takzvané konkláve, tedy volební sbor, jenž zvolí příštího papeže. Jeho jméno bude jasné do Velikonoc. "Konkláve bude volit nového papeže zřejmě na počátku Velikonočního týdne, na Květnou neděli 24. března," uvedl Lombardi. Podle něj je potřeba vyřešit celou řadů právních i kanonických otázek.

  Papež, vlastním jménem Josef Ratzinger, byl vysvěcen na kněze v roce 1951. Působil na několika německých univerzitách a jako docent na arcibiskupském semináři. Arcibiskupem Mnichova a Freisingu se stal v březnu 1977. Do papežské funkce nastoupil v dubnu 2005. Ve svých 78 letech se tehdy stal nejstarším papežem, který byl kdy zvolen do čela římskokatolické církve.
  Benedikt XVI. je autorem několika encyklik (papežských listů určených biskupům) a nedávno pronikl dokonce na Twitter, kde rovněž v několika jazycích začal komunikovat s uživateli této sociální sítě.
  Na rozdíl od svého předchůdce Jana Pavla II., který v úřadě zbořil mnohá tabu, dostál papež Benedikt XVI. pověsti konzervativce a "strážce nehybnosti". .
  O rezignaci papeže Benedikta XVI. se spekulovalo už v roce 2011, kdy s touto informací přišel italský list Libero. Napsal tehdy, že nejvyšší představitel katolické církve chtěl rezignovat v dubnu 2012. A to ze zdravotních důvodů. Vatikán to tehdy vyvrátil s tím, že papež se těší výbornému zdraví.
   Rozhodnutí Benedikta XVI. je v moderní historii bezprecedentním krokem. Několik papežů v historii už rezignaci ze zdravotních důvodů zvažovalo, a to včetně populárního Jana Pavla II., nicméně nikdo z nich tak neučinil a všichni ve svém úřadě nakonec zemřeli.
  Posledním mužem, který Svatý stolec dobrovolně opustil ještě před smrtí, byl v roce 1294 papež Celestýn V., který krátce před tím vydal dekret, jenž rezignaci papeži umožňoval. Zbytek svých dní prožil jako poustevník a poté byl kanoninizován, připomněl list The Guardian s tím, že před Celestýnem V. rezignovali ještě dva nejvyšší představitelé římskokatolické církve - Benedikt IX. v roce 1045 a Řehoř VI. o rok dříve.
   Ne zcela dobrovolně pak svůj úřad opustil ještě papež Řehoř XII., abdikoval v roce 1415, aby tak ukončil takzvané "západní schizma", během kterého se za papeže prohlásili hned dva představitelé církve. Po Řehořově rezignaci pak byla církev na Kostnickém koncilu znovu sjednocena.
( Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/papez-oznamil-rezignaci-0wr-/zahranicni.aspx?c=A130211_115708_zahranicni_hro)

Satan se prý děsí nového papeže, tvrdí poslední exorcista

Vatikán - Šestaosmdesátiletý otec Gabriele Amorth i přes svůj pokročilý věk několikrát denně vymítá ďábla. Vidí ho ve všem včetně hudby Marilyna Mansona. Amorth je navíc přesvědčený, že Satan, který se obával Jana Pavla II., SE  PAPEŽE  BENEDIKTA  XVI. DĚSÍ  JEŠTĚ  VÍC. Napsal to italský list La Stampa.

A  TAK  HO  MUSÍ  VE  VATIKÁNU  VYMĚNIT  ZA  PAPEŽE,  KTERÝ  PŮJDE  SATANOVI  NA  RUKU. barmanka

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Proroctví

Pavel, 21. 4. 2016 20:06

Dobrý den,chtěl jsem sa zeptat s tou kometou je to pravda?A eště sem sa chtěl zeptat,ta atomová válka má být?Někde jsem na vašich stránkách už viděl,že sa o tom myslímže někdo zmiňoval.Jak to podle vás všecko bude?

Re: Proroctví

Pavel, 21. 4. 2016 21:06

Kdy se to všecko může už začít projevovat?

Re: Re: Proroctví

jituskarybicka@seznam.cz, 22. 4. 2016 22:12

Milý Pavle, zrovna dokončuji čerstvé zprávy pod názvem:Varování se uskutečňuje a brzy ho vložím do blogu. Uvidíte přehladně, ce se všechno semele podle proroctví z nebe. Během týdne už si to můžete přečíst. Zdraví Vás barmanka

Re: Re: Proroctví

jituskarybicka@seznam.cz, 22. 4. 2016 22:18

Podle irských proroctví na webu:Ježíš Kristus varování, má být nejdříve třetí světová válka, velké změny z Vatikánu v katolické církvi, a až odstraní papež mši, nejsvětější svátost z kostelů, mají přijít velké katastrofy od Boha jako trest. Ještě před koncem času má být seslán Duch Svatý do všech lidí, ať už jsou věřící nebo ateisti, a všichni budou stát před Ježíškem jako soudcem a všichni uvidí své hříchy. Proto se máme na to připravit. V mém blogu se táhne nit, která to všechno spojuje. Pokud jste pokřtěný, chodíte na mši, ke zpovědi, ka svatému přijímání a denně se modlíte, rozmlouváte s Bohem nebo s Ježíškem, nemáte se čeho bát. barmanka

Re: Re: Re: Proroctví

Pavel, 23. 4. 2016 13:29

Tak to jste mě uklidnila,protože jsem hodně věřící.Za jak dlouho to může podle vás všechno přijít?

Re: Re: Re: Re: Proroctví

Pavel, 23. 4. 2016 14:14

Mám otázku na DAR od Ježíše pro naši generaci,,že nás přenese z tohoto světa do Nebe?Toho se my všichni dožijeme?

Re: Re: Re: Re: Re: Proroctví

Pavel, 23. 4. 2016 16:10

Můžeme takto zůstat v kontaktu?Když se to začne projevovat rád bych se s Vámi sešel.Chtěl bych se Vás zeptat jak to bude s Křížem,který se má vyobrazit na nebi?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proroctví

jituskarybicka@seznam.cz, 23. 4. 2016 23:01

Něco mi o sobě napište na můj mejl jituskarybicka@seznam.cz. Já si rozmyslím, ten osobní kontakt. Jsem už stará a nemocná. Moc si neslibujte. Vím toho tolik, co je na mém blogu. Mám tam i můj osobní příběh mé pozdní konverze, pod názvem:"Jak jsem se zamilovala do Boha." O Kříži se dozvíte v kapitole o Garabandalu, nebo teď v poslední kapitole, kterou jsem tam dnes umístila:Varování se naplňuje.barmanka

Re: Re: Re: Re: Re: Proroctví

jituskarybicka@seznam.cz, 23. 4. 2016 23:04

V irských poselstvích i v evangeliu to slibuje, že na konci času si pro nás přijde a vezme nás k sobě do Božího království. Tak když do té doby neumřete, tak se toho dožijete. Musíte být ale připravený. Je to v mém blogu také, jak se dostat do nebe. barmanka

Re: Re: Re: Re: Re: Proroctví

jituskarybicka@seznam.cz, 23. 4. 2016 23:04

V irských poselstvích i v evangeliu to slibuje, že na konci času si pro nás přijde a vezme nás k sobě do Božího království. Tak když do té doby neumřete, tak se toho dožijete. Musíte být ale připravený. Je to v mém blogu také, jak se dostat do nebe. barmanka

Re: Re: Re: Re: Re: Proroctví

Pavel, 24. 4. 2016 9:53

Je to zajímavé.Víte vždy mě zajímalo jak budeme Boha milovat.Celou svou silou,myslí,duší a srdcem.Vám Bůh toto všechno zjevuje?Tedy dobu konce časů?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proroctví

Pavel, 24. 4. 2016 10:42

Až se tohle začne dít,mohli bysme se sejít a modlit s Vaší rodinou i mojí.Kdybyste nebyla proti?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proroctví

jituskarybicka@seznam.cz, 24. 4. 2016 20:14

A kde vlastně bydlíte, nejste z Kyjova a okolí? S mojí rodinou se asi těžko budeme modlit. Jsem rozvedená, musela jsem s dětmi prchnout před manželem, proto jsem tu dlouho nesehnala práci, až mi taťka nabídl, ať se jdu o rodiče starat. Tam jsem po třech letech onemocněla chřipkou a ta mi zničila levou komoru srdeční. Od té doby jsem v invalidním důchodě a mám tak plno času na modlitby, blog i Boha. Za to se mi sladce odměňuje. barmanka

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proroctví

jituskarybicka@seznam.cz, 24. 4. 2016 20:09

Jak píši v mém příběhu, že mě občas navštíví Bůh-Láska a dává mi zakoušet, co nás čeká v nebi, tak teď zase přichází. Ráno, když papež Benedikt oznamoval svůj odchod z funkce papeže, Láska přišla a odpoledne mi volala sestra, že v televizi hlásí papežův odchod. Hrozně se vždy polekám, když je špatná zpráva, tak mě Ježíšek uklidňuje, abych neumřela, kvůli srdci - funguje mi jen na 30%. Aspoň si to myslím. Ještě potřebuje, abych pro Jeho dušičky psala všechno do blogu, aby byli na všechno připraveni, protože církev neuznává osobní poselství a všechno tají. Myslím si, že i naši biskupové jsou pod vlivem zednářské lóže. Alespoň mi to tak přijde, když nechtěl arcibiskup Graubner, aby se irská poselství rozšiřovala a dokonce i zakázal svěcení modlitby Boží pečetě. Naštěstí už mi jich sestra pár sehnala i posvěcených, než to zakázal. Píši o tom v kapitole "Co Duch Svatý vzkazuje těm, kdo se proti němu protiví", nebo nějak tak se to jmenuje.
Ten blog je vlastně vnuknutí od Boha. Zařídil mi vyučení práce na počítači v Hodoníně, když jsem byla 6 let bez práce. Pak mi poslal dceru, která u nás bydlela půl roku a ta mi sehnala malý noťásek a pak mi jedna paní v nemocnici řekla, že bych měla ty příběhy ze života psát i dalším lidem. Vyprávěla jsem jí příběhy, co jsem někde přečetla, o Boží lásce, jak nám pomáhá. A tím jsem začala. To jsou pravdivé příběhy, asi 10, o obrácení hříšníků a nevěřících, včetně příběhu mého. A pak mi Bůh začal vnukat, o čem tam mám psát a už se to rozjelo. Píši to už asi 4 nebo 5 let, kdy jsem ještě nevěděla, že se blíží konec času. A taky přišel za mnou, když mne sestra upozornila na irská poselství, která jsou na webu Ježíš Kristus varování, a později mě nutila, abych jim nevěřila, ale Ježíšek mi přišel na pomoc a dal mi najevo, že je to všechno pravda, co se v nich píše, že jsou od Něho. Proto jich tam mám tolik napsaných. Ještě mi posílá teď krásná poselství od Vassuly Ryden- která je taky pozdně obrácená - V knihách "Opravdový život v Bohu". Teď mi Bůh dává pro vás poselství o Jeho horoucí Lásce k lidem, a že o ni nemá nikdo zájem. Jen málo duší Ho upřímně miluje, protože Ho nepoznali blíž a intimněji, jak o tom píše v poselství Vassule. Já taky nevěděla, že ho můžeme milovat celou duší, srdcem i tělem. Opravdu, dá vám tolik rozkoší, že si to člověk ani neumí představit. Teď zrovna píšu další kapitolu Najděte cestu k pravdě, kde píši o opravdové Lásce Boží. Já nic nevěděla, církev všechno tají, až se mi dostala do ruky kniha "ŽIVOT" svaté Terezie z Avilli a už z toho dělám výtah pro lidi, kteří chtějí Bohu sloužit láskou a oddaností. Ale to už jsem se moc rozpovídala. barmanka

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proroctví

Pavel, 24. 4. 2016 23:37

Věřím Vám,bydlím nedaleko Zlína.Někde jsem četl o sedmiletém súžení,to by pak znamenalo od roku 2014 do roku nějak 2020.Leč zase jde o to,že mi nevíme den ani hodinu.Ještě k tomu roku 2014-to se objevilo 2x po sobě úplné zatmění měsíce a roku 2015 to samé.Jaký máte názor na papeže?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proroctví

Pavel, 24. 4. 2016 23:40

Zastávám více názory Benedikta.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proroctví

jituskarybicka@seznam.cz, 25. 4. 2016 4:11

Papeže Benedikta XVI. miluji a stále ho uznávám za papeže. Podle irských proroctví je papež František "falešný prorok", který upsal církev ďáblu a podle posledních zpráv o NWO, jak píšu v poslední kapitole "Varování už se uskutečňuje", je to pravda, protože církev katolická a církev pravoslavná podepsala dohodu - memorandum, kde předá vládu nad všemi církvemi OSN, která je poskokem zednářů a iluminátů, kteří chtějí zničit křesťanství, zaplavit Evropu islámem a vládnout v NWO =nový světový řád. V irských poselstvích nás Bůh varuje, ať se nenecháme čipovat, protože v tom čipu bude morový bacil, kterým nás můžou kdykoliv zabít. Někde o tom píšu i vědecké důkazy od nějakého vědce - křesťana, který nás varuje. Benedikta mám moc ráda, pro jeho zjevnou pokoru. Ten jistě sloužil Bohu a ne své slávě, jak František. A nemodlím se nikdy za "jeho úmysly", řeknu vždy: na úmysly papeže Benedikta.barmanka

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proroctví

Pavel, 25. 4. 2016 11:00

Je pravda,když ho zvolili,že hodně pršelo a blesk sjel do kopule?Někde jsem to Paní slyšel.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proroctví

jituskarybicka@seznam.cz, 25. 4. 2016 11:22

Bez čipu se pak prý nedostanete na účet k penězům, takže si máme konta zrušit a udělat s penězi něco rozumného. Nakoupit zlato nebo šperky, něco, co se pak dá prodat a nakupovat za to. Já teda nikde nic nemám, tak jsem bez starostí. V čipech má být nákaza a kdyby si ho chtěl někdo později nechat odstranit, dostane mor. Proto se nemáme za žádnou cenu nechat čipovat. Peníze nejsou tak důležité, Bůh slíbil, že nám potraviny namnoží, ale musíte je doma mít. Takže syn už nakoupil sardinky, čočku a takové věci, co se nekazí. Jestliže vypukne válka, už se bude těžko něco shánět. barmanka

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proroctví

Pavel, 9. 5. 2016 18:37

Někde jsem četl,že Antikrist bude ve všem podobný našemu Pánu Ježíškovi.Ve skutečnosti to bude ten největší podvod uvalený satanem na tuto Zemi.Tak uvidíme.Jak píšete Vy bude mírotvůrce a bude činit zázraky.Co se může stát,když se mu nepokloníme?Mohl bych být v tu dobu i s mojí rodinkou při Vás a modlit se?
Chceme se s Vámi také zachránit a žít na věky v Nebi.Tady nás už nic hezkého nečeká.Svět spěje čímdál více do záhuby.