Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č. 87 2.PŘÍCHOD JEŽÍŠE SE UŽ BLÍŽÍ

10. 3. 2019


 
           Č. 87   2.PŘÍCHOD  JEŽÍŠE  UŽ  SE  BLÍŽÍ...

         POVZBUZENÍ  KE  STATEČNÉMU  VYZNÁNÍ
  Matouš 10,26-27:"Nebojte se jich tedy; neboť není nic zahaleného,  CO  NEBUDE  JEDNOU  ODHALENO,  a nic skrytého, co nebude poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí,  HLÁSEJTE  SE  STŘECH!"

======================================================================================================
Milí čtenáři. Ježíšek za mnou zase po dlouhé době přišel a řekl mi Láskou, co mám zase napsat pro vás do blogu. Dlouho už jsem nic nepsala, měla jsem potíže s očima, musela jsem na operaci, ale už je vše zase v pořádku. Proto se vám za dlouhou odmlku omlouvám a s pomocí Ježíška pro vás míchám další nebeský koktejl. Vaše barmanka
======================================================================================================                                                                                 ROZKLAD SPOLEČNOSTI

   My všichni lidé, kteří žijeme na této zemi, jsme podle Božího plánu vyvoleni pro věčnou blaženost. Tam ovšem může vstoupit jen dokonalý, svatý člověk. Protože během pozemského života jednáme občas vědomě chybně, MUSÍME SE SNAŽIT TAKOVÁ POKUŠENÍ POTLAČOVAT. To, co nezvládneme během svého života, musíme dokončit v očistci.
   Abychom si nezvyšovali utrpení svými chybami v životě na zemi, pomáhá nám Bůh různými pokyny, jak nám je dal v Desateru a u proroků a dále upřesnil v Evangeliu skrze svého Syna Ježíše, který nám svým životem ukázal, JAK MÁME ŽÍT a svou smrtí nám otevřel cestu do nebe. Bůh nám pomáhá i varováním před pohromami skrze současná zjevení Panny Marie, andělů a poselstvím proroků.
   Znalost budoucnosti je pro nás důležitá, PROTOŽE  NÁM  POMÁHÁ  PŘIPRAVIT  SE  NA  ZKOUŠKY.  Jestliže jde o varování před pohromami, které jsou způsobeny naším špatným jednáním, je nutné za toto poznání poděkovat Bohu a snažit se o obrácení. Zlehčování těchto varování je snahou zlého ducha, který chce zničit lidstvo – dílo Boží. Ale Bůh nám dal svobodnou vůli a vše záleží na nás, na každém člověku, zda chce žít jen egoisticky, anebo se rozhodne polepšit, hledat a přijímat pravdu.
   Morálka světa stále rychleji a záměrně upadá. Ovšem vždy, když upadla morálka, došlo k pohromám: například potopa světa, vypálení Sodomy a Gomory Boží rukou, Říše římská, světové války...atd. Proto je potřeba použít všech prostředků, aby se zastavil úpadek morálky. NEJSILNĚJI  MŮŽE  TUTO  SITUACI  OVLIVNIT  OSOBNÍ  OBRÁCENÍ  LIDÍ!
   V době pohrom v Sodomě a Gomoře již mnozí lidé včetně Abraháma a Lota prohlašovali, že je jen jeden Bůh a byli varováni před HOMOSEXUALITOU. V dnešní době je plánovitě zavlačeno i  MNOHO  CÍRKEVNÍCH  HODNOSTÁŘŮ  DO  PEDOFÍLIE  A  HOMOSEXUALITY, takže propukají velké morální skandály – nemyslíme si, že to Bůh nechá po mnohých varováních bez těžkých trestů – v první řadě se lidstvo potrestá samo: války, pohromy, podvody, šíření nenávisti. A přírodní pohromy, na které se nechceme připravit? Vždy, když upadla morálka se společenský systém zničil!
   (Z knihy „Těžká léta před šťastnou dobou „ 5.díl – od Dr. Mráčka)


                            397. Poselství Ježíše ze dne 24. března 2018.
                                         Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
                    NEJSTE SCHOPNI SI UVĚDOMIT REALITU, V NÍŽ ŽIJETE !!!                                
    Milované děti mého srdce,
moji lidé jsou zorničky mých očí [Za 2, 8] (*) a Já jsem lampa, která vás osvětluje, aby temnota zla nepokryla ty, kdo stále chtějí být spaseni. V tomto čase varuji mé děti, aby se nedaly zmást.
   Modlitby nesmějí přestat…
   Osobní oběti nesmějí být dány stranou…
   Poslušnost je vzácná perla, která odlišuje stvoření jdoucí v mých stopách…
   A láska je pečetí těch, kdo jsou věrní Mně…
   Vlažná stvoření jsou vhodnou půdou pro Zlého, aby v ní pěstoval vše, co je ode Mne odvrací. Ti, kdo se nechtějí změnit, to činí nikoli proto, že nemohou, ale proto, že nechtějí vynaložit úsilí. Lidé bez svědomí nejsou poslušní a svou oddanost světským neřestem a potěšením v nichž žijí, skrývají a maskují vším, co najdou. Neberou Mě vážně, zapomínají na Mne, kdy se jim to hodí, aby potěšili lidské ego, které je ode Mne odděluje lidskou vůlí. Jak jen trpím kvůli urážkám, jichž SE  STVOŘENÍ  PONOŘENÁ  V  NEŘESTECH  DOPOUŠTĚJÍ  znovu a znovu proti svým vlastním životům! Ti, kdo najdou útočiště v nemorálnostech v této "Svaté vzpomínkové oslavě", jsou stvoření, která žijí jen v polovině cesty. V jednu chvíli se živí Mnou, ale tato potrava jim nestačí a neuspokojuje je, hledají, co je světské, a to je přivádí do stavů, v nichž jejich duch upadá, protože svou myslí, myšlenkami a srdcem se odevzdávají neposlušnosti.
  PROSTOPÁŠNOST  MĚ  VELMI  URÁŽÍ  A  ZRAŇUJE:  ti, kdo žijí v nevázanosti, žijí jednodenními sliby, pak je vše zapomenuto. Právě tak, jak berete na lehkou váhu má sdělení, abyste se probudili, činíte tak se vším, co se vztahuje na Mne, a odsunuli jste Mě na poslední místo.
   SVĚT  a jeho pletichaření  NABÍZÍ  ŽIVOT  POTĚŠENÍ  V  ROZKOŠÍCH,   ale   I  VĚČNOU  BOLEST,   pokud nezměníte své životy. Hřích je společníkem na cestách většiny lidí, přestupují-li řád věčného Zákona a způsobuje, že  UPADÁTE  NA  ÚROVEŇ  ZVÍŘAT.   Nevázanost člověka při vstupu do hříchu jej vede ke zbytečnému utrpení jako výsledek závažné a špatné volby.
   Dobro a zlo znáte zcela dobře: Volba je osobní, proto vás volám, abyste upevnili svou víru, posilovali sebe tím, že Mě  BUDETE  PŘIJÍMAT  NÁLEŽITĚ  PŘIPRAVENI!  Můj lid musí žít v Boží vůli, aby vaše svobodná vůle milovala žít ve Mně a nebránila se mé vůli. Mé přání všem je, aby všichni byli spaseni [Petr 3, 9], ale mé přání  VYŽADUJE  také  OD  ČLOVĚKA,  ABY  CHTĚL  BÝT  SPASEN!
   Připomínáte si památku mého utrpení, které je v každém okamžiku stále před vámi… Přesto je nevidíte, protože všichni žijí ve své lidské vůli natolik, že slavení této památky je záminkou k obnovení starých hříchů. Já vás miluji a v mém lidu nenacházím náležitou podobnost…
   MŮJ  BOK  ZŮSTÁVÁ  OTEVŘENÝ  KVŮLI  ČINŮM  NEÚCTY,  ÚCHYLEK,  NEPOSLUŠNOSTI  A  VZPOURY  PROTI  PŘIKÁZÁNÍ. Já se vám nevnucuji, nechávám svobodu svým dětem, aby Mě mohly hledat z lásky. Moji lidé však musí padnout tváří k zemi před naší Nejsvětější Trojicí.
   Lidský  ČAS  PLYNE  UPROSTŘED  ZÁBAVY,  kterou nepřítel duší klade před vás,  ABYSTE  SE  NEPROBUDILI  A  BYLI  ZTRACENI!  Musíte padnout na tvář, protože nejste schopni si uvědomit realitu, ve které žijete. Většina z vás je kořistí omylu a dává volnou ruku svým chybám.
   Velké mocnosti dodaly nebezpečné zbraně malým zemím, aby se staly částí chaosu. Arsenál nukleárních zbraní přesahuje to, co je třeba k zničení Země, a přesto  POKRAČUJETE  VE  VÝROBĚ  stále většího množství  NUKLEÁRNÍCH  A  BAKTERIOLOGICKÝCH  ZBRANÍ!
   Člověk, ve své šílené touze po moci, ztratil pojem o tom, že KDOKOLI  PŘINESE  UTRPENÍ  ZEMI  TAKOVÝM  ZLEM,  BUDE  SOUZEN  UTRPENÍM  POČTU  STVOŘENÍ,  KTERÉ  JSOU  JEHO  OBĚŤMI!!!  Člověk vytvořil zázraky a současně i své sebezničení, které bude tak bolestné, že později se lidská bytost bude kát, že jednala s takovým spěchem a nechala celé lidstvo tak či onak trpět, a celá Země bude muset být obnovena, aby člověk mohl mít nové plody a novou potravu.
   Někdy se zdá, že je všechno ztraceno, a že vaše úsilí bylo marné, ale není tomu tak, mé děti. Nepřítel duší vás chce odradit, abyste nepokračovaly v úsilí. Žijte s jistotou, že nejste samy, ale doprovázeny naší Trojicí.
Má bolest roste kvůli náhubku, který dáváte mým pravým nástrojům, aby předávaly mou vůli, a neobjasňovaly panování ďábla nad lidmi.
   MÁ  BOLEST  VZRŮSTÁ,  KDYŽ  VIDÍM  ZEDNÁŘSKOU  NADVLÁDU  V  MÉ  CÍRKVI,  A  TAKÉ  MOC  MEZINÁRODNÍCH  ORGANIZACÍ,  OCHOTNĚ  NAVYKLÝCH  JEDNAT  A  PRACOVAT  TAK,  JAK  JIM  NAVRHUJE  SÁM  ĎÁBEL.
   V tomto čase musíte rozpoznat moc Zlého nad lidstvem, která Mě odstraňuje jako Krále na Zemi. Zapomněli jste, že i když jste zrušili moji moc před lidmi, že nepřestane vítězit nade vším. "JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14]. V přesně určeném okamžiku se pozvednu s plnou mocí a celé Stvoření se bude třást před mým majestátem, nikoli ze strachu, ale před mou nekonečnou Láskou. Všechno bude otřeseno.
   Kacířství je na vzestupu…
   K urážkám proti Bohu dochází všude…
   ODPADLÍCI  VYCHÁZEJÍ  NA  SVĚTLO…
   OHAVNOSTI  JSOU  POVAŽOVÁNY  JAKO  NĚCO  NORMÁLNÍHO…
   IGNOROVÁNÍ  BOŽÍHO  ZÁKONA  je přijímáno většinou…
   Děti, toto je  PŘEDZVĚST  PŘÍCHODU  ANTIKRISTA  NA  ZEM, je to předzvěst zotročení mého lidu. Oznamoval jsem to mým lidem znovu a znovu. Dívali se na to z povzdálí, ale mé děti jsou pronásledovány a umlčovány, Pravda je nenáviděna a lži jsou vášnivě vítány. V některých mých posvěcených vidím odcizení modlitbě, odcizení svým povinnostem, vstupují do záliby v pohodlí, touží po světě a na svůj stav pohlížejí jako na něco, co se může brát s lehkým srdcem.
   U  MÝCH  POSVĚCENÝCH  POTŘEBUJI  ČISTÉ  SRDCE  ODDANÉ  LIDEM,  JEJICH  POVINNOSTEM,  A  PŘEDEVŠÍM,  ABY  BYLI  CTITELÉ  MÉ  MATKY,  A  PROTO  CHUDÝCH  A  BEZMOCNÝCH   a za každých okolností  BYLI  NEÚNAVNÍ  HLEDAČI  SPÁSY  DUŠÍ.
   Sledujte pozorně pokrok velkého národa Číny, a jak se rozšiřuje za své hranice...Má církev získává velkou rychlostí nepřátele a je příčinou velkých utrpení...Itálie těžce trpí...Rusko překvapí svět a Spojené státy jsou čím dál tím víc očišťovány...Argentina přetrhne nit zdravého rozumu...Střední Amerika trpí, země a duch člověka se chvěje.
   MOJI  LIDÉ  SE  MUSÍ  MODLIT  A  ZŮSTAT  BDĚLÍ,  PŘIPRAVOVAT  SE  NA  ÚTOKY,  KTERÉ  NEPŘÍTEL  DUŠÍ  ZDVOJNÁSOBÍ  PROTI  TĚM,  KDO  JSOU  MOJI.
   Proto se modlete, mé děti, modlete se svou prací a činy, modlete se a obětujte bez ochabnutí. Vezměte své palmové ratolesti a oznamujte, že Já jsem Král moci a majestátu, slávy a vítězství, že se obětuji pro lásku k mým dětem a že mé děti Mě znají.
Žehnám vám a volám vás k bratrství a k tichu. Miluji vás.
   Váš Ježíš


                                                            SVĚTLO SVĚTA
                                                    Tomáš Dominik, 13.9. 2018

   Osobní sekretář emeritního papeže Benedikta XVI. arcibiskup Gänswein se vyjádřil v pondělí na veřejnosti, že v těchto dnech velmi přemýšlí o varováních obsažených v Písmu svatém, že věřící uvidí „ohavnost zpustošení svatého místa“. Spolu s holandským kardinálem Eijkom nevylučuje, že  CÍRKEV  PROCHÁZÍ  KONEČNOU  ZKOUŠKOU,  PŘED  DRUHÝM  PŘÍCHODEM  KRISTA.
   Arcibiskup Gänswein se zůčastnil uvedení knihy konzervativního spisovatele Rod Drehera „Benediktova volba“, která pojednává o přežití křesťanství v moderní éře bez Boha, které se uskutečnilo v De Gasperiho nadaci v Římě 11.9. 2018. Arcibiskup Gänswein je považovaný za nejbližšího člověka emeritního papeže a jeho stanoviska jsou všeobecně přijímána jako názory „blízké“ samotnému Benediktu XVI. Arcibiskupovi komentáře zveřejnil na sociální síti samotný Rod Dreher.
   Arcibiskup na adresu knihy, která se hned stala v USA bestsellerem, přečetl slova, která řekl papež Benedikt XVI. vracejíc se z Fatimy 11. května 2010:“Pánnám řekl, že  CÍRKEV  BUDE  VŽDY  TRPĚT  různým způsobem a to až do konce světa....Nejen papež a církev jsou vystaveny útokům zvenčí, ale utrpení církve  VYCHÁZÍ  Z  JEJÍHO  NITRA.  JE  ZPŮSOBENO  HŘÍCHEM,  KTERÝ  EXISTUJE  V  SAMOTNÉ  CÍRKVI.  To bylo vždy známo, ale v současnosti to lze vypozorovat v obzvláště rozsáhlých rozměrech a to tak, že největší pronásledování nepochází zvenku,  ALE  Z  HŘÍCHŮ  UVNITŘ  CÍRKVE.“
   Sekretář Svatého otce se dotkl i situace věřících v rodném Německu. Připomenul lidem homilii Benedikta XVI., který v roce 2005 hovořil o 49 věřících křesťanech zmasakrovaných v severní Africe za císaře Diokleciána, který jim zakázal účast na nedělních bohoslužbách. Věřící dali přednost raději smrti před životem bez Eucharistie. Poukázal při tom na moderní společnost, kdy „JEN  ZLOMEK  VĚŘÍCÍCH  SE  ROZHODNE  VSTÁT  V  NEDĚLI  Z  POSTELE  A  JÍT  NA  BOHOSLUŽBU.“
   SEXUÁLNÍ  SKANDÁLY  V  CÍRKVI  a snahy zahlazovat stopy považuje arcibiskup Gänswein „ZA  SATANISTICKÝ  ÚTOK  NA  CÍRKEV“, který je odrazem širší KRIZE   DUCHOVENSTVA. Ujistil věřící, že Svatý otec Benedikt XVI. žije jako „starý mnich“, který se nepřestává modlit za církev a celý svět.
    (Regina č.1/2019)

                                                            CÍRKEV  V  TEMNOTĚ?

  Z Eričina zjevení: Dnes ráno mi řekl milý Bůh:"Chci si tě přivlastnit. Máš mi úplně patřit. Ty patříš mě." A já jsem ztratila veškerou sílu a byla jsem u něho.. Později byl u mne v modlitbě po celou dobu svatý Ignác. Řekl, že ho na mne upozornila Panna Maria. Chtěl být jakoby mým otcem,  MÁM  SE  MODLIT  ZA  JEZUITY.  Jsou mezi nimi takoví, kteří  UŽ  NEJSOU,  JACÍ  BY  MĚLI  BÝT; příliš vysoko hodnotí přirozený rozum a kvůli tomu  JSOU  DOMÝŠLIVÍ. Já jsem tady pro církev, ale jeho otcové by tady měli být také obvzlášť pro církev. Je tedy správné, když se budu především za ně modlit.
  (Regina 1/2018)

   Bl.A.Kateřina Emmerichová:"Potom jsem uviděla Matku Boží a ona mi řekla, že to soužení bude veliké...Musím se modlit především za to, aby  CÍRKEV  TEMNOTY  OPUSTILA."(25.SRPEN 1820)
   
   VAROVÁNÍ  PANNY  MARIE  V  AKITĚ:  "Moje drahá dcero, poslyš dobře, co ti chci říct. Budeš o tom informovat svého představeného." Po krátkém odmlčení Maria pokračovala: "Jak jsme ti řekla, jestliže lidé nebudou konat pokání a nepolepší se, Otec sešle na celé lidstvo strašný trest. Bude to trest větší než potopa, tak velký, že dosud nikdy podobný nebyl. Z  NEBE  BUDE  PADAT  OHEŇ  A  ZNIČÍ  VELKOU  ČÁST  LIDSTVA,   dobré stejně jako zlé, neušetří ani kněží ani věřících. Ti, kteří přežijí, budou tak ztrápení, že budou mrtvým závidět. Jediné zbraně, které vám zbývají, jsou růženec a znamení, které vám zanechal můj Syn. Modlete se každý den modlitbu růžence. MODLETE  SE  RŮŽENEC  ZA  PAPEŽE,  BISKUPY  A  KNĚZE.  Ďáblovo dílo pronikne také do Církve takovým způsobem, že kardinálové budou proti kardinálům, biskupové proti biskupům. Kněží, kteří mě uctívají, budou v opovržení a jejich spolubratři jim budou klást překážky, chrámy a oltáře budou pustošeny; Církev se zaplní těmi, kteří přijímají kompromisy, a   ĎÁBEL  PŘIMĚJE  MNOHO  KNĚŽÍ  A  ZASVĚCENÝCH  DUŠÍ,  ABY  OPUSTILI  SVOU  SLUŽBU  PÁNU.   Ďábel bude neúprosný zvláště vůči duším Bohu zasvěceným. Pomyšlení na ztrátu tolika duší je příčinou mého smutku. Jestliže se hříchy rozmnoží počtem i závažností,  NEBUDE  PRO  NĚ  ODPOUŠTĚNÍ!  Pověz to odvážně svému představenému. On bude vědět, jak dodat každé z vás odvahy, abyste se modlily a uskutečnily úkol dostiučinění. Biskup Ito vede vaše společenství."
       Pak se usmála a připojila: "Máš nějakou otázku? Dnes je to naposled, co s tebou mluvím živým hlasem. Od této chvíle budeš nadále poslouchat toho, který byl poslán, aby byl tvým představeným.
      MODLI  SE  MNOHO  MODLITBU  RŮŽENCE.  JEN  JÁ  VÁS  MOHU  JEŠTĚ  ZACHRÁNIT  OD  NEŠTĚSTÍ,  KE  KTERÉMU  SE  BLÍŽÍME!  Ti, kteří mají ve mně důvěru, budou zachráněni." (Japonsko, 13. října 1973 - třetí a poslední zjevení)

   O. Gabrielle Amorth:"Dnes vládne světu satan. Zástupy už v Boha nevěří. ANO,  SATAN  SE  DOSTAL  DO  VATIKÁNU!" (5.dubna 2016)

                                                        CÍRKEV  V  TEMNOTĚ!

   Otec Gabriele Amorth, známý exorcista římské diecéze zemřel 16.září 2016 ve věku 91 let. Po mnohaletém osobním boji s ďáblem a jeho následovníky si mohl dovolit  PODAT  DŮKAZ  důvěryhodné svědectví  O  OBSAZENÍ  ŘÍMA  SATANEM.
   V červnu 2001 v rozhovoru se Štefanem Maria Pacim z italského měsíčníku "30 dní" otec Amorth poprvé promluvil o "LEGIÍCH DÉMONŮ  KTERÉ  SE  USÍDLILY  VE VATIKÁNU." Nevěřící Paci se zeptal: "Vy žertujete?"
   Exorcista odpověděl: "Asi to vypadá jako vtip, ale vtip to není. Nepochybuji o skutečnosti, že démon především pokouší církevní autority, tak jako pokouší politické a hospodářské autority."
   Těm, kteří tvrdí, že zašel příliš daleko a kteří jeho obvinění odmítají jako nepodložené, otec Amorth uznává, že je těžké to dokázat. Navzdory tomu , výsledky ďábelského působení jsou evidentní, řekl Amorth, a uvedl několik příkladů - kardinálové, kteří nevěří v Ježíše a biskupové, kteří jsou spojeni s ďáblem.
   Za devět let se církev posunula od zlého ještě k horšímu. Otec Amorth rozpracoval toto obvinění ve svých italsky psaných pamětech "Memorie di un esorcista", Edizione Piemmi 2010 - sbírka rozhovorů s Markem Tossatim. Neváhal sdělit, že ve Vatikánu se konají černé mše a sexuální orgie,  KTERÝCH  SE  ÚČASTNÍ  I  KARDINÁLOVÉ.
   Homosexuální aktivity ve vatikánu, které se  ZA  TOHOTO  PONTIFIKÁTU  ÚPLNĚ  VYMKLY  Z  KONTROLY  jen dokazuje, že měl otec Amorth pravdu. "Nikdy to nebylo horší," sděluje vatikánský zdroj zaznamenaný novinářem Edwardem Penti. Mezi skandály, o kterých víme, a které Bergogliova kurie nedokázala ututlat, je nepřekonatelná eskapáda ze srpna 2017, která se udála přímo před dveřmi papeže. Během srpna, co by kamenem dohodil od Casa Santa Marta, v luxusním apartmánu v části paláce patriarchů Kongregace pro nauku víry, nikdo menší než monsignor Luigi Capozzi (přezdívaný "Kokain") uspořádal bouřlivé, drogami vyprovokované  HOMOSEXUÁLNÍ  ORGIE. Vysoký představitel a "pntif" komise pro legislativní texty a chráněnec kardinála Coccopalmeria(předsedy této komise a člena papežova úzkého kruhu) Capozzi a ostatní účastníci , byli vatikánskou policií  PŘISTIŽENI  "INFLAGRANTI".
   Nastoupilo tradiční zamlžování. Odmítnutí zveřejnit detaily o zásahu i nálezy. Bergogliův tým si vzal několik bezstarostných týdnů volna a potom odstranil Capozziho fotku z webové stránky pontifikální komise pro legislativní texty. Zůstal členem komise až do té doby, co byl potichu odvolán, i když byly zprávy o orgiích potvrzeny.
   Vatikán ale stále nespolupracuje. Neposkytl žádnou informaci o tom, co se té noci provalilo, zda na akci měli podíl také nějací biskupové, kardinálové nebo nějací nedospělí mladíci. Katoličtí věřící dodnes neví, proč Capozzi nebyl vydán italským úřadům k trestnímu stíhání, ani zda ho má Vatikán v plánu laicizovat za jeho zločiny a stíhat za distribuci kokainu, za kterou mu podle trestního zákoníku hrozí trest odnětí svobody na šest let.
   Znovu se tato mafie cítí "chráněna" a libuje si, že papežovo "vychvalování se otevřeností a přístupností skrze dialog" ,  JE  JEN  KRYCÍ  TRIK.  Odmítání uznat co bylo dokázáno, že Capozzi je aktivní sodomita, narkoman a dealer a že jeho orgie se konaly ve Vatikánu - je mimo jakoukoliv transparentnost a jen ukazuje,  JAK  OBROVSKÁ  JE  MOC  A  ROZSAH  HOMOSEXUÁLNÍ  SÍTĚ,  KTEROU  FRANTIŠEK  OTEVŘENĚ  CHRÁNÍ.  To se ukázalo již na počátku  pontifikátu, když osobně chránil a v kurii povýšil známého sodomitu monsignora Riccu, a to se od té doby opakovaně ukazuje v jeho skutcích i slovech.
   V časopise The Remnant z 30. září 2017, uveřejnila Elizabeth Yore téměř tři tucty vysoce kritických otázek o Capozziho skandálu, které poslala do Říma a které by položil typický policejní vyšetřovatel. Pracovala 30 let jako mezinárodní právní obhájkyně dětí a tedy ví, jak by tyto otázky měly být postaveny.
   "Zodpoví někdo otázky o Capozziho skandálu?" dotazuje se. "Najde se ve Vatikánu odvážný a statečný Kristův voják, ochotný promluvit a zdokumentovat  NARŮSTAJÍCÍ  ZAMOŘENÍ  KORUPCÍ  A  SEXUÁLNÍ  ZVRÁCENOSTÍ,  KTERÁ  ZACHVÁTILA  BERGOGLIOVU  ADMINISTRATIVU?"  Oprávněně mluví, že Katolíci jsou uraženi a zrazeni mlčením i kamufláží Capozziho skutků, které Bergoglio kryje.
   Následky mohou být sotva horší! "Jak v samém Srdci Vatikánu mezi klíčovými kněžími existuje taková úroveň nemorálnosti a nezákonnosti", vysvětluje Yore,  "na základě svých zkušeností s vyšetřováním sexuálních zneužívání spáchaných kněžími,   OHROŽUJE  TO  SVATÝ  STOLEC,  vystavuje ho vydírání, nátlaku, finančním podvodům a korupci."
   A František a jeho pomocníci nejen, že tolerují, ale i aktivně napomáhají tomuto nebezpečí. Jejich sebedestrukční hříchy, tolerance a zanedbávání sotva může něco překonat v podpoře tvrzení otce Amortha, že "ve Vatikánu se usídlily legie démonů". Nečistí duchové nejenže povzbuzují pedofily mezi klerikály a preláty, ale v některých případech jsou nepochybně s takovými muži spojené i  SATANSKÉ  PRAKTIKY.  Ano, důkazy zatím neexistují - ale otec Amorth řekl italskému novináři Paolovi Rodarimu, "že mnozí se účastní černých mší právě pro sexuální orgie, které potom následují" a mluví o "opravdovém nevěstinci."
   A když Capozziho případ je jen špička ledovce, bezpochyby dobře zdokumentované ve zprávě, kterou Benedikt předal Františkovi, Amorthovo obvinění se letos stalo ještě znepokojivější!
   Následující řádky jsou překlad z francouzské verze jeho pamětí:
"Říkáte, že některé sekty jsou nebezpečné, ale že jsou jiné ještě horší. Opravdu, některé je třeba brát velmi vážně. A bohužel, je jich všude hodně.  Dokonce i  VE  VATIKÁNU  SE  NACHÁZEJÍ  ČLENOVÉ  SATANSKÝCH  SEKT".
   "A o koho jde? Jsou to kněží nebo jenom laici?"
   O.Amorth:"Jde o kněze, biskupy i kardinály. Mám to od lidí, kteří to osobně viděli a z dobrého důvodu mi to oznámili. A je to pravda, kterou mi mnohokrát  "svěřil" sám ďábel, protože jsem ho k tomu v exorcismu donutil."
   "Papež o tom ví?"
   O.Amorth: "To si pište, že o tom ví! (papež Benedikt XVI.) Ale dělá jen to, co může...Je to strašná věc! A také nezapomínejte, že Benedikt je z Německa, ze země, která rozhodně odmítá takovým věcem uvěřit...V Německu, jak je vám známo, je sotva nějaký exorcista...Ale papež sám tomu věří. Měl jsem tři příležitosti mluvit s ním, když byl prefektem Kongregace pro nauku víry. Věří tomu! Veřejně o tom mluvil mnohokrát. Přijal nás, sdružení exorcistů v říjnu 2005. Krásně k nám promluvil, chválil, povzbuzoval nás v kněžství. A nezapomeňte, že i Jan Pavel II. mnoho hovořil o ďáblovi a exorcismu..."
   Otec Amorth také poukázal na jiné ďáblovy projevy, především aféry se sexuálním zneužíváním, které o tom svědčí asi nejvíc ze všeho. Protože tyto pekelné zločiny se projevily ve většině případů jako sodomské a  ŠLO  O  HOMOSEXUÁLNÍ  KNĚZE  A  ŘEHOLNÍKY,  KTEŘÍ  SEXUÁLNĚ  ZNEUŽÍVALI  MALÉ  CHLAPCE, satanův znak ulpěl na všech.
   Otec Amorth také připomněl známý případ, kdy homosexuální člen švýcarské gardy zavraždil svého milence a jeho manželku, což se ve Vatikánu stalo 4. května 1998.
   "Satanův dým" ale působí už dlouho předtím. "Toto konkrétní vyjádření o "satanském dýmu" pronesl Pavel VI. 29. června 1972! Vyvolalo to obrovský poprask, ale nepřineslo to žádné praktické důsledky. Já osobně, který nemám žádný význam, jsem nula, jsem bil na poplach, že je třeba podnikat praktické kroky..."
   Otec Amorth tvrdí, že školačka Emanuela Orlando, která se ztratila  v roce 1983, byla unesena pro sexuální orgie gangem, který se skládal z členů vatikánské policie a zahraničních diplomatů a že ji pravděpodobně zavraždili a jejího těla se zbavili. Kromě toho tvrdí, že ve Vatikánu byla verbována děvčata pro sexuální seance a že smrt Emanuely Orlandi "byl sexuálně motivovaný zločin".
   "Vzpomeňte na všechny ty kněze, kteří poskvrnili své roucho sexuálním zneužíváním mladistvých.  TO  JSOU  ĎÁBLOVY  ČINY. Může se ztratit dívka z místa tak blízkého Vatikánu? Bohužel ano!" Monsignor Simone Duca, bývalý šéf vatikánského archivu, je zajedno s tvrzením otce Amortha o zmizení Emanuely Orlando.
   Připomínám dialog Našeho Pána se svatou Kateřinou Sienskou, kde Pán hovoří, že  ZÁPACH  SODOMIE  JE  ODPORNÝ  I  SATANOVI.  A když satan dosáhne toho, že se sodomský hřích spáchá, znechuceně opouští místo činu. Čeho více dosáhne satan, když si přitáhne kněze Krista k tomu,  ABY  SPÁCHAL  TAK  NEVYSLOVITELNĚ  ODPORNÝ  ZLOČIN  NA  NEVINNÉ  DUŠI?
   (Regina č.8/2018)
 
  BENEDIKT XVI.:»NEOPOUŠTĚJTE  MĚ,  MODLETE  SE  ZA  MNE,  ABYCH  ZE  STRACHU  NEUTÍKAL  PŘED  VLKY.«   

   ITÁLIE: V jihoitalském městě Palermu proběhl seminář italských katolických exorcistů, kteří upozornili na alarmující skutečnost, že každoročně u nich hledá pomoc asi  PŮL  MILIONU  LIDÍ. Je jich ale málo, apelují proto na biskupy, aby povolili zvýšit jejich počet. Upozornili, že navzdory všeobecnému přesvědčení o neexistenci ďábla se mu stále  VÍCE  LIDÍ  OTEVÍRÁ  různými magickými praktikami a  PŘITAHUJE  tím  NA SEBE  PROKLETÍ  A  POSEDLOST.
  (Regina č.1/2019)

  USA 20. 8. 2018: Homosexuální subkultura v hierarchii. Abdikace na kardinálskou hodnost vzápětí suspendovaného arcibiskupa McCarrika a zveřejnění zprávy pensylvánského státního zastupitelství - Grand Jury - která podává souhrn trestních, již dávno denuncovaných i potrestaných případů sexuálních deliktů, kterých se od  ČTYŘICÁTÝCH  LET  MINULÉHO  STOLETÍ  do roku 2002 dopustilo 301 kněží šesti diecézí v Pensylvánii, odstartovala v anglických médiích kampaň zjevně načasovanou k nadcházejícímu Světovému setkání rodin, pořádanému Katolickou církví v irském Dublinu, kterého se účastnil i papež František.
   V této souvislosti byl osloven i 71 letý biskup diecéze Madison ve Spojených státech, monsignor Robert Charles Morlino, který od začátku svojí biskupské služby (r.2003) zaujímá v této věci velmi jasný a rozhodný postoj. Ten shrnul celou situaci stručně: "Nadešla chvíle, kdy je třeba připustit, že se v hierarchii katolické církve vyskytuje homosexuální subkultura,  která  PŮSOBÍ  OBROVSKOU  DEVASTACI  V  PÁNOVĚ  VINICI.  Církevní učení je jasné v tom, že homosexuální sklony samy o sobě  NEJSOU  HŘÍCHEM(pokud se neuskutečňují), avšak jsou "objektivně nezřízené"(KKC 2358), takže  KAŽDÝ  MUŽ,  KTERÝ  TÍMTO  SKLONEM  TRPÍ,  NENÍ  ZPŮSOBILÝ  STÁT  SE  KNĚZEM!"
   (Regina č.9/2018)

                                              NIKOLIV  KLERIKALISMUS,  ALE  SMILSTVO!
                                                           25.2. 2019

   Zkuste si představit sumit zemědělců. Svoláni hlavou všech agronomů přicházejí z celého světa a říkají, že mají nesmírné problémy. Některé velmi vzácné rostliny, nezbytné pro život na planetě, těžce onemocněly a v některých případech zahynuly. Je tu tedy otázka, jak vyléčit tyto rostliny a především jak zabránit nebezpečí, aby rostliny nebyly napadeny. Co udělat? Především hledat příčiny, ale právě zde začíná ten problém. Agronomové z 80% vědí přesně, že příčinou napadení rostlin je určitý patogenní činitel (vědí to, protože to uvádějí výzkumy, prováděné na různých kulturách, ale také na základě vlastní zkušenosti), ovšem na základě tichého souhlasu se pečlivě vystříhají nejen jakkoliv se zabývat tímto patogenním činitelem, ale dokonce nechtějí ho vůbec pojmenovat, vyslovit. Agronomové prohlašují, že jim leží na srdci osud rostlin, a je to pravděpodobně pravda. Je zřejmé, že v průběhu sumitu mají slova plná něžnosti, účasti a soucitu pro ubohé trpící rostliny. Nicméně během zasedání často opakují, že to, co se děje, je velké neštěstí a nesmí se to opakovat. Proto budou následovat daleko přísnější kontroly. Ovšem na základě tiché dohody jméno patogenního činitele zůstalo nevysloveno .
   K jakému závěru může tedy tento sumit dospět? Uzavře se s velmi přesnými a dobrými předsevzetími, ale bohužel ve znamení podstatné nemohoucnosti. Protože pokud hlavní činitel nemoci nesmí být ani jmenován, je jasné, že jakýkoliv prostředek proti nákaze je nedosažitelný.
   Nuže světový sumit o zneužívání, který se konal ve Vatikánu, se v mnoha ohledech podobá našemu imaginárnímu setkání agronomů. Na sumitu padala silná slova odsouzení zneužívání, o ochraně obětí a účinnější prevenci. A přece ten, který podle studií a přímé zkušenosti se jeví jako jeden z rozhodujících činitelů samotného zneužívání (a možná přímo rozhodující), nebyl ani jednou jmenován. A pokud byl vysloven, pak jen proto, aby se varovalo, že tento výraz zde nemá co dělat. Na lavici obžalovaných byla poslána nepolapitelná skutečnost: KLERIKALISMUS!  TEN  JE  VINEN  ZA  VŠECHNO  ZNEUŽÍVÁNÍ,  jak  ŘEKL  BERGOGLIO  v závěrečném projevu. Ale co to vůbec je, ten klerikalismus?
   V obecném pojetí klerikalismus je druh ideologie, která odmítá zásahy ze strany církve do politiky a státních záležitostí. Bergoglio ovšem používá tento termín v odlišném významu: ztotožňuje klerikalismus se zneužitím moci a tvrdí, že k takovému zneužití dochází, když se kněz z nějakého důvodu cítí nadřazen nad druhé a distancuje se od lidu.
   Když připustíme, že toto slovo se používá obecně v Bergogliových vystoupeních, není těžké postřehnout, že obviňování klerikalismu ze zneužívání zavádí celou diskuzi do sféry neurčitosti a dvojznačnosti. Je to něco podobného, jako bychom řekli, že je-li svět špatný, je to vina lidské společnosti; tvrdit, že v církvi je zneužívání a je to vina klerikalismu, ve skutečnosti mnoho nevysvětluje, ba nevysvětluje vůbec nic.
   Zneužití moci, které podle Bergogliova soudu je nejdůležitější prvek pro pochopení fenoménu sexuálního zneužívání, může být nepochybně jedna ze spolupříčin, jak se to děje vždy, když nadřízený využívá svého postavení, aby využíval, manipuloval a hanobil svého podřízeného, ale to samo o sobě nestačí. Abychom šli do hloubky, je třeba vstoupit do sféry sexuální. A když to uděláme, nevyhnutelně narážíme na otázku homosexuality.
   Není možné tvrdit, že takové uvažování je příznakem homofobie, protože zde nikdo netvrdí, že je zde vztah příčiny a účinu mezi homosexualitou a zneužíváním. Zde se tvrdí, že pokud jde o zneužívání ze strany církevních exponentů, nemůžeme ignorovat otázku homosexuálních kleriků. Obecně celý sumit z důvodu vylučování tohoto zorného úhlu zavedl jednání do nejasného směru.
  Poslyšte, co mi napsal jeden kněz velice zklamaný výsledkem tohoto setkání: »Tento meeting biskupů zplodil pouze vágní náznaky procedurálního typu o transparenci, obviňování a procesech, ale vůbec nic k tématu samotného fenoménu, tedy v prvé řadě homosexuality a nemravného jednání Bohu zasvěcených osob, ať už homosexuálního nebo heterosexuálního typu. Jedině když budeme vycházet těchto příčin, můžeme problém radikálně rozebrat a udělat preventivní opatření. Úroveň analýzy stejně jako návrh léčby zůstal v oblasti jurisdikční, kanonické a administrativní, aniž by zavadil o sféru morální. Jakoby šesté přikázání v celém případě nehrálo žádnou roli. Ale to je ryze pohanský přístup k řešení této otázky, nikoliv křesťanský a už vůbec ne katolický«.
   Plně s ním souhlasím. Dodal bych, že je to přístup sociologický, a skutečně během jednání (a také při četbě papežova závěru) se zdá, že se jednalo o analýzu sociologické dimenze celého problému a nikoli o oblast teologickou a spirituální.
   Zbývá tedy otázka: Proč věci probíhají právě takto? Kdo to způsobil, že slovo homosexualita bylo zcela vyloučeno? Kdo chtěl, aby z obsahu sumitu zmizel vztah k zranitelným dospělým a zůstal jen u ochrany nezletilých? Kdo to zařídil tak, aby určité záležitosti zůstaly zahalené do mlhy? (viz)
   Když vezmeme případ McCarricka (abych se omezil jen na ten nejvýznamnější), může to pomoci při hledání příčiny. V katolické církvi je určitý druh homosexuality schopný připravit,  zavést na scestí a zakrývat. To je síť, na kterou je třeba odvážně sáhnout. To je nádor, který je třeba vyoperovat.
   Skutečný klerikalismus, když už chceme použít tohoto termínu, je ten, který nechce přivodit jasno a nazvat věci pravým jménem. DRAMA  ZNEUŽÍVÁNÍ  SPOČÍVÁ  V  NEŘESTI  A  V  HŘÍCHU  SMILSTVA (navíc u osob Bohu zasvěcených). Otázka, kterou si musí církev položit, je nedostatek víry.
   Co naopak vzejde ze sociologického přístupu, který se světu tak líbí? Jen mediální operace, které se překládají do obecných odsuzování a sterilního soucitu. (Kromě zahrabávání do písku toho, co je podstatné.)
   Aldo Maria Valli (Lumen de Lumine)

                                                  FALEŠ  A  PŘETVÁŘKA  VATIKÁNU
                                                   Ex - kardinál McCarrick "odsouzen"
                                                                    16.2.2019
   Bývalý americký kardinál Theodore McCarrick byl vyloučen z duchovního stavu. Oznámila to Kongregace pro nauku víry.
11. ledna 2019
   Kongres Kongregace pro nauku víry vydal závěrečný dekret o soudním procesu s T. E. McCarrickem, bývalým arcibiskupem ve Washingtonu D .C., který byl obžalován a uznán vinným, že nabádal ve zpovědi k přestupování šestého přikázání; porušoval šesté přikázání s nezletilými a dospělými s přitěžující okolností, že těžce zneužíval svou moc. Proto mu byl uložen trest propuštění z duchovního stavu. Kongregace pro nauku víry schválila usnesení Kongresu a oznámila toto rozhodnutí odsouzenému 15. února 20219. Svatý otec uznal rozhodnutí za definitivní.
   Je známo, že to byla vůle Bergoglia, aby tento proces proběhl před biskupským sumitem a stal se  "VYNIKAJÍCÍM PŘÍKLADEM" postupu proti zneužívání.
   Jednání Vatikánu bylo extrémně rychlé a není známo, zda odsouzený měl možnost se bránit, zda mu bylo uloženo pokání, a v jaké formě.
   Propuštění do laického stavu nedává odpověď na otázku,  JAK  BYLO  MOŽNÉ,  ŽE  tento odsouzený  MOHL  UDĚLAT  TAK  VELKOU  KARIÉRU,  ačkoli jeho  NEPŘÍSTOJNÉ  JEDNÁNÍ  BYLO  OBECNĚ  ZNÁMÉ  a prohlášení arcibiskupa Vigano podalo svědectví, že bylo známo  I  NA  NEJVYŠŠÍCH  MÍSTECH  CÍRKVE!!!
   Corrispondenza Romana - Lumen de Lumine

                                                  VAROVÁNÍ  Z  ROKU  2002

   »Čistý, soucitný a zanícený pro radikální reformu«; »praporečník politiky „nulové tolerance“ vůči kněžím, kteří obtěžují nezletilé«; konečně »přitažlivá tvář pro veřejnost«, pro americkou církev; »nedotčený sexuálními skandály«. Těžko se ubránit úžasu, když se objeví tyto charakteristiky, které se mají vztahovat na Theodora E. McCarrika: Pramen? Washington Post 28. dubna 2002, dlouhý článek celý věnovaný »současnému muži Vatikánu«, jak hlásá titulek.
   Tehdy právě skončilo setkání mezi papežem Janem Pavlem II. a americkými kardinály o skandálu sexuálního zneužívání, které zranilo americkou církev. McCarrick, o rok dříve jmenovaný kardinálem, je skutečným leaderem této skupiny. Zůstáváme ohromeni exaltací jeho osobnosti v novinách, které se rozhodně nevyznačují sympatiemi ke katolické církvi, a pověstí, jaká obklopovala stejného McCarrika, dnes synonymu hříchu. A ještě větší úžas vyvolá skutečnost, že již o dva roky dříve obdržel Vatikán zprávu týkající se  NEPŘÍSTOJNÉHO  JEDNÁNÍ  KARDINÁLA  S  JEHO  SEMINARISTY.
   Tato skutečnost  JE  VÝSTRAHOU  PRO  SUMIT   o sexuálním zneužívání, který 21. února začíná ve Vatikánu. K ničemu nejsou řeči ani proklamace o „nulové toleranci“. Nezbytná je radikální „operace pravda“, která spočívá ve faktu, že vyjdou na světlo všechna fakta a všechna odpovědnost, ale současně je třeba jít až ke kořenům tohoto strašného skandálu a uznat jeho opravdový dopad. Dopis dvou kardinálů Burkeho a Brandmüllera je proto prozřetelnostní.
   Dva pozůstalí ze čtyř, kteří v roce 2016 podepsali „dubia“, se hlásí k trvající platnosti oné iniciativy, na kterou  PAPEŽ  DODNES  DLUŽÍ  ODPOVĚĎ!!!   A jdou hned ke kořenu otázky: »Za sexuální zneužívání je obviňován klerikalismus, ale první a hlavní odpovědnost se netýká zneužití moci, ale skutečnosti, že se klérus vzdálil od pravdy Evangelia. POPÍRÁNÍ  BOŽÍHO  I  PŘIROZENÉHO  ZÁKONA,   dokonce veřejné, ve slovech i skutcích, stojí u kořene všeho zla, které rozvrací určitá církevní prostředí.
   Právě z tohoto vzdalování se od Evangelia vyplývá skandální chování, „rána homosexuální agendy“ podporovaná a chráněná organizovanými sítěmi a klimatem spolupachatelství a omerty.
   Je to cesta, která je velmi vzdálená od té, jakou zastává papež František a přípravný komitét. V pondělí jsme slyšeli na tiskové konferenci, co řekl Blase Cupich: o homosexualitě se nehovoří, to není příčina zneužívání; jestliže celá diskuze zůstává zaměřena jen na zneužívání nezletilých, pak to, co se z převážné části týká McCarrika, by se na přetřes vůbec nedostalo. Jenomže právě to, co se stalo r. 2002, by nás mělo o něčem poučit:  EMINENCE  SE  MOHLA  CÍTIT  V  BEZPEČÍ,  protože se pozornost soustředila na pedofilii, zatímco  JEHO  VÁŠNÍ  BYLI  SEMINARISTÉ.
   V každém případě neřest, na kterou se chce omezit tento sumit, činí ještě naléhavějším apel kardinálů Burkeho a Brandmüllera, kteří se obracejí přímo k biskupům, aby nemlčeli a pozvedli svůj hlas za záchranu a vyhlášení nedotknutelnosti neměnné církevní nauky.
    Riccardo Casciolli . Nuova BUssola Quotidiana - Lumen de Lumine


                                      725. Poselství Matky Spásy ze dne 8. února 2019.                  
                                              Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
                      MOŽNÁ, ŽE JSTE V KÁZÁNÍ NESLYŠELI O TOM, ŽE MÁTE DUŠI
    Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Žehnám vám všem, miluji vás všechny, protože jste mé děti… Procházela jsem epochy, šla jsem od země k zemi, od města k městu a varovala jsem vás, protože vás miluji. Jen málo mi naslouchá, ostatní jsou naprosto skeptičtí a jiní sledují odhalení všech milovaných nástrojů Otcova Domu a jsou zmatení a nevědí, co dělat, nebo kam jít.
   Přišla jsem, abych vás jasně upozornila, že události se stanou, příroda uplatňuje svou sílu po celé zemi.  Je smutné, že člověk této generace, žijící v takové duchovní realitě, v každém okamžiku stále víc upadá, protože nebere v potaz zlo v přijímání velkých novinek, které jim nabízí Zlý. Nabízí vám osvobození od hříchu a svobodu ve všech oblastech života. Člověk, který ještě nepochopil, že k tomu, aby mohl následovat mého Syna, se musí zřeknout sám sebe, svých tužeb, svých rozmarů [Mt 16, 24], přijímá místo toho všechnu zhýralost, kterou Zlý maskoval jako svobodu.
   Dívám se, jak mé děti padají jedno po druhém do spárů Zlého a že lidé mého Syna nepřemýšlejí nad slovy, které vyslovil ďábel. Uvolnil svou sílu proti mým dětem, aby zranil mé Neposkvrněné Srdce, protože ví, že nakonec mé Neposkvrnění Srdce zvítězí, a proto si přeje rozdrtit mé děti, protože ví, že své děti miluji...
   KOLIK  JICH  V  NEDĚLI  PŘIJDE  NA  OSLAVU  SVATÉ  EUCHARISTIE  a po zbytek týdne ani na jediný okamžik nevzývá svaté Boží jméno mého Syna, a v neděli, aniž by si toho byli vědomi, co dělají,  PŘIDÁVAJÍ  KE  SVÉMU  VLASTNÍMU  ZATRACENÍ,  PROTOŽE  přistupují k eucharistickému stolu, k Boží Hostině, a  PŘIJÍMAJÍ  MÉHO  SYNA  OBTĚŽKÁNI  HŘÍCHY,  ZE  KTERÝCH  SE  NEKÁLI.  Jak můj Syn trpí! Oni neuvažují, necítí bolest mého Syna, protože Ho nechávají stále prožívat jeho bolest a celou cestu bolestného utrpení.   MUSÍTE  SE  ROZHODNOUT  PRO  ZMĚNU  ŽIVOTA!
   Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, Ach, jak velké je utrpení, které nesu ve svém srdci kvůli této generaci, která uniká z rukou mého Syna a z rukou této Matky jako voda mezi prsty!  Zvykli jste si nemyslet, nerozlišovat, nebýt bdělí, nepřemýšlet o následcích svých činů, protože jdete v davu. Tímto způsobem jste byli kolektivizováni, aby to byla většina, která vás ovládá a táhne vás dál, ale vy – NEMYSLÍTE  NA  VĚČNÝ  ŽIVOT – nebo na utrpení v plamenech pekla? – a já to říkám, dokonce proti těm, kdo říkají, že peklo neexistuje, že je prožíváme na zemi. Ale bolesti země nejsou srovnatelné s bolestmi pekla, a Trojičné milosrdenství je nekonečné, ale je spravedlivé a odpustí těm, kdo se budou kát. NEODPUSTÍ  TĚM,  KDO  VE  SVÝCH  ŽIVOTECH  OCHOTNĚ  SOUHLASILI  S  HŘÍCHEM  A  JEDNALI  PROTI  BOŽÍMU  ZÁKONU !  V tom vám musí být jasno.
   Ach, lidé této generace! Kolik vás se neustále bouří!  KOLIK  HŘÍCHŮ  MÝCH  DĚTÍ  VYJDE  NA  SVĚTLO  A  PŘINESOU  VELKOU  BOLEST  CÍRKVI  MÉHO  SYNA !!!
   KOLIK  HŘÍCHŮ  JE  V  CHODBÁCH  CHRÁMŮ   a já vím, že některé z mých dětí řeknou: "Odpusť jim, Pane!", ale vy jste chrámy Ducha Svatého a…Kolik hříchů neustále vidím v chodbách vašich životů, když nemilujete svého bratra, ale hlavně, když přestupujete Boží Zákon.
   Velká spojenectví existují ve světě a vy zapomínáte na Zjevení, které říká, že když velká spojenectví jsou vytvořena, nacházíte se nejblíže velkému soužení [1Thes 5, 3]. Děti, nemyslíte na  TŘETÍ  SVĚTOVOU  VÁLKU,  protože vidíte zdánlivý mír, ale třetí světová válka už před nějakým časem začala a postupuje nepozorovaně z jednoho místa na druhé, rozněcuje muže a vyvolává plameny války. Mé děti, se stejnou vytrvalostí, s jakou věnujete pozornost meteorologickým službám, když vás varují před velkými cyklóny, blížící se k vašim zemím,  PŘIPRAVUJTE  ZACHRÁNIT  SVÉ  DUŠE!!!  Kolik z těch, kteří zahynou, ztratí věčný život! Musíte se připravit materiálně, ale předtím… Buďte připraveny v duchu! Jděte k mému Synu a žijte s ním v pokoji!
   Přimlouvám se za vás, protože přikládáte tolik důležitosti věcem tohoto světa a zapomínáte na hlavní věc. Možná proto, že      V  KÁZÁNÍ  JSTE  NESLYŠELY  O  TOM,  ŽE  MÁTE  DUŠI,  A  CO  DUŠE  JE…Možná proto, že jste nebyly varovány o změnách, jimiž lidstvo bude trpět…Ale já, když jsem poslána Nejsvětější Trojicí, přicházím k vám, abych vás varovala Boží vůlí, abyste rozeznaly pravdivost svých životů, vaší každodenní práce a činů, abyste dokázaly zachránit své duše.
   Mé děti, jak jen člověk pohrdá životem! Jak se člověk stal katem? Jak to, že žena souhlasí s tím, že zabije dítě! Takové je Boží milosrdenství, že Nejsvětější Trojice čekala, aby na lidstvo nevylila úplně pohár [hněvu], a přesto člověk, cítící se být Bohem, zabíjí bezbranná stvoření. Kde je srdce člověka? Neptám se vás na váš názor, nebo myšlenky, ale na srdce z kamene, které degradovalo samo vůči sobě.
   Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, uvidíte znovuzrozené slunce, Slunce Boží vůle, znovuzrozené a umístěné do života každého z vás, abyste si byli podporou, když to bude třeba. Ne všechno je nouze. Můj Syn je svoboda, je láska, je svěžest, je vítr, který vane a osvěžuje, když horko je zdrcující, křišťálově čistá voda, která uhasí žízeň, je nekonečná sladkost, a to i uprostřed hořkosti.
   Můj Syn vás přikrývá, chová vás ve své náruči, můj Syn je nekonečná plnost, proto jděte, abyste se s ním setkaly. Miluji vás všechny a chtěla bych vás vidět oblečené v bílém, jdoucí spolu s mým Synem bez hříchu, a to je možné, pokud se rozhodnete žít pro Něho [Zj 3, 5].
   Žehnám vaše svátosti, požehnám cestu každého z vás a vašich rodin. Žehnám vaše srdce a srdce každého z vaší rodiny. Žehnám všechny, kdo jsou nemocní, aby v nemoci mohli vidět lásku, když se nabízí ke spáse duší. Žehnám těm, které jsou soužené, těm, které si zoufají, aby všechno mohli nabídnout Bohu pro spásu duší a viděly životní situace v jiném světle. Jako Matka vám žehnám a se svým Neposkvrněným srdcem vás prosím, abyste se modlily k mému Synu, aby seslal svého anděla pokoje.
   Matka Maria

                     ZAPÁCHAJÍCÍ CÍRKEV – RYBA SMRDÍ OD HLAVY!
   Ježíš: "Nic nebude skryto, aby to nebylo odhaleno a co se šeptá do ucha, bude se hlásat se střech!"

   V posledních letech, zejména v roce 2018  PROPUKLY  NA  VEŘEJNOST  MORÁLNÍ  SKANDÁLY  VYSOCE POSTAVENÝCH  CÍRKEVNÍCH  HODNOSTÁŘŮ,  které již začaly řešit civilní soudy. Ty předepisovaly, jako odškodnění vysoké pokuty za homosexuální aféry, takže některé církevní instituce byly nuceny vyhlásit bankrot. Běžní věřící jsou zmateni a šokováni a mají zájem být pravdivě informováni.
   Očekává se, že papež František udělá patřičné zásahy, aby se situace vyřešila. Bývalý nuncius v USA Carlo Maria Viganó vznesl obvinění, že  ŠPIČKY  CÍRKEVNÍ  HIERARCHIE  POSTIHLA  MRAVNÍ  ZVRÁCENOST.  Centrem jeho svědectví je kardinál a nyní  DŮVĚRNÝ  PAPEŽŮV  PORADCE  Theodor McCarric, kterého nuncius poznal během svého působení ve Washingtonu v letech 2011-2016. Vigano ho označuje  ZA  AKTIVNÍHO  HOMOSEXUÁLA,  KTERÝ  během svého 40ti letého působení biskupské činnosti  SOUSTAVNĚ  POHLAVNĚ  ZNEUŽÍVAL  SEMINARISTY  A  MLADÉ  KNĚZE.  O této skutečnosti informoval Viganó papeže Františka, který toto působení kardinála  KRYL  A  ZVOLIL  SI  HO  dokonce  ZA  SVÉHO  DŮVĚRNÉHO  PORADCE.  (Vrána k vráně sedá, rovný rovnýho si hledá! Napadá mě podezření, zda papež nepatří mezi homosexuály také.)
   Aktivní homosexuál McCarrik doporučil jako svého nástupce ve Washingtonu tehdejšího biskupa v Pittsburghu v Pensylvánii Donalda Wuerla, na němž též spočívají těžká provinění. Wuerl nahradil v roce 2013 v Kongregaci pro biskupy kardinála Burkeho, a  ZÍSKAL  TAK  VELKÝ  VLIV  NA  JMENOVÁNÍ  dalších  BISKUPŮ  V  USA.
   Podobně tomu bylo s nemravným italským knězem Mauro Inzolim, kterého  PAPEŽ  BENEDIKT  VYLOUČIL  Z  KNĚŽSKÉHO  STAVU. FRANTIŠEK  tohoto vlivného HOMOSEXUÁLA v roce 2014  REHABILITOVAL, a to i přes odpor Kongregace pro nauku víry.
   Dalším příkladem je homofilní kněz On Milano. Ten ještě před koncilem založil odbojnou „výchovnou skupinu“ podle Odenwaldské školy s pedokriminální praxí. František ho chválil jako progresivního a vzorného duchovního.
   Již jako arcibiskup v Buenos Aires objevil Bergoglio notorického zneuživatele mládeže, kněze Searu Grassima. V právnickém posudku označil svědectví jeho obětí za pomluvy a věřil pouze lžím nemravného kněze, miláčka levicových médií.
   Fatálním příkladem Bergogliova systému je „milosrdné“ retušování deliktů zneužívání, jaké praktikoval také arcibiskup Wuerl. To odhalil v Reportu nejvyšší soud v Pensilvánii. Podle hodnocení  BERGOGLIOVY  KURIE  BYL  HOMOFILNÍ  KNĚZ  George Zirwas  DUCHOVNÍM  VŮDCEM  TĚCH  NEJCHUDŠÍCH.  Ve skutečnosti se jednalo o partu čtyř nemravných kněží, kteří  V  SAKRISTIÍCH  A  NA  FARÁCH  ZNEUŽÍVALI  MLÁDEŽ.  Biskup Wuerl tohoto zločince překládal vždy po dvou letech do jiné farnosti. Nakonec mu umožnil přesídlení do Miami a pak do Havany, aby  UNIKL  POSTIHU  CIVILNÍCH  ÚŘADŮ.  ZVÝŠIL  MU  PLAT,  údajně na krytí jeho „pastoračních nákladů mezi chudými“. Ve skutečnosti vedl Zirwas zločinecký život! Jeho „chudými“  BYLI  SEXUÁLNÍ  TURISTÉ  OBOU  POHLAVÍ  Z  USA.  Jeden žárlivý callboy zavraždil Zirwase na lůžku, kde spal s jeho milencem. Wuerl ho nazval dobrým člověkem i knězem.
   Podle nedávno zveřejněného vyšetřování v Pensylvánii v posledních 70 letech 300 kněží zneužilo více než 1000 dětí a mladistvých. Největší podíl spadá do 70. a 80. let po koncilu. Po II. Vatikánském koncilu, kdy se do církve dostali zednáři, teologové a biskupové  PODKOPALI  SEXUÁLNÍ  NAUKU  CÍRKVE.  I oblast následků hříchů ve formě církevních trestů a BOŽÍHO  SOUDU  BYLA  POTLAČOVÁNA.
    Papež František dále šířil zpochybňování církevní sexuální morálky ve svém postsynodálním listě Amoris laetitia. NEVĚRA  A  SETRVÁNÍ  V  CIZOLOŽSTVÍ  NENÍ  PODLE  NĚHO  samo o sobě  TĚŽKÝM  HŘÍCHEM.  V jednotlivých případech je třeba situaci prostě rozlišovat. Otázky z dubií na kategoricky platné církevní normy,  KTERÉ  HŘÍŠNÉ  JEDNÁNÍ  BEZ  VYJÍMKY  ZAKAZUJÍ,  nechal František bez odpovědi a zahalené v pochybnosti. Avšak právě v souvislosti s pedokriminálním jednáním kléru  POTŘEBOVALA  CÍRKEV  JASNÉ  PAPEŽSKÉ  POTVRZENÍ  PLATNÝCH  MORÁLNÍCH  NOREM.  Zneužívání dětí i mladistvých je v každém případě nemravné  A  TĚŽCE  HŘÍŠNÉ  samo o sobě. Avšak tuto platnou normu František lehkomyslně vyřadil. Podle Amoris laetitia  STOJÍ  NAD  OBJEKTIVNÍ  MRAVNÍ  NORMOU,  která byla degradována na pouhý inspirační zdroj. Podle „konkrétních mnohostranností a omezení může Bůh schvalovat i hříšné jednání a zařadit je k růstu dobra“, píše František v Amore laetitia. K této nehorázné  MORÁLNÍ  SVÉVOLI  subjektivního svědomí, kdy se cizoložství proměňuje v nový sňatek, je možno podobný postup aplikovat také pro pedokriminální skutky, jak to bylo běžné v sexuální praxi osmdesátých let.
   Johna Jay – Krminální institut univerzity New York vyšetřoval v několika studiích případy zneužití v diecézích USA. Ve zprávách z r. 2004, 2011 a 2016 se zcela shodují výsledky, že 78-81% případů spáchali homosexuální kněží. Počet byl potvrzen i pokud jde o věk obětí: 90% byly osoby po pubertě a mladiství. Jen 4% pachatelů byli pedofilové. Skutku sexuálního zneužití v církvi se dopouštěli z více než 75%  HOMOSEXUÁLNĚ  ORIENTOVANÍ  KNĚŽÍ.
   Papež František  VÍ  O  PŮSOBENÍ  CÍRKEVNÍ  HOMOLOBBY  MEZI  SEMINARISTY,  KNĚŽÍMI,  BISKUPY  A  KARDINÁLY.  Od papeže Benedikta převzal obšírný materiál o homosexuálních sítích v církvi,  ALE  NEVYVODIL  Z  TOHO  ŽÁDNÉ  DŮSLEDKY!  Striktní Benediktovo nařízení – NEPŘIJÍMAT  DO  SEMINÁŘŮ  ŽÁDNÉ  HOMOSEXUÁLY  a účastníky gay-kultury pokládá Bergoglio „za pouhé doporučení“ pro italskou biskupskou konferenci. Současně velmi  PODPORUJE  A  PROSAZUJE  HOMOSEXUÁLNĚ  ORIENTOVANÉ  KARDINÁLY  jako je Kevin Ferrel.
   Na 30000 katolíků požadovalo vyjádření papežova stanoviska k pohlavnímu zneužívání ze strany jeho nejbližšího poradce. Základem nechť je Ježíšovo slovo: „Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny.“(Matouš 18, 6)
    (H.Hecker, Katholisches – Regina č.2/2019)

                                      Z PROROCTVÍ  SV. FRANTIŠKA  Z  ASSISI:

   Krátce před svou smrtí v r. 1226 upozornil sv. František, zakladatel žebravého řádu, mnich a mystik, shromážděné spolubratry na přicházející soužení:"Bratři, jednejte statečně! Buďte silní a důvěřujte v Pána. Přijdou doby velkých trápení a úzkostí, ve kterých vypuknou bouře a nebezpečí světského a duchovního charakteru, láska mnohých vychladne a  ZKAŽENOST  A  ZLO  PŘEKROČÍ  KAŽDOU  MÍRU.  Moc démonů se bude projevovat víc než obyčejně, nedotknutelná  ČISTOTA  našeho řádu, jakož i ostatních řádů se  ZDEFORMUJE  takovým způsobem, že jen málo křesťanů bude s čistým srdcem a dokonalou láskou poslouchat  PRAVÉHO  NEJVYŠŠÍHO  VELEKNĚZE  a římskokatolickou Církev.
   V tom čase někteří kazatelé  BUDOU  ZAKRÝVAT  PRAVDU  MLČENÍM,  jiní ji zašlápnou  POPÍRÁNÍM.  Svatost života, kterou slíbili jen ústy, se bude zdát jako směšná věc.  PROTO  PÁN  JEŽÍŠ  POŠLE  PASTÝŘE, JAKÉHO  SI  ZASLOUŽÍ: ZHOUBCE!
   Když nesnáze dosáhnou vrcholu,  BUDE  ZA  PAPEŽE  PROHLÁŠEN  MUŽ,  KTERÝ  NEBUDE  ZVOLEN  KANONICKOU(zákonnou) CESTOU.  Ten se bude  SNAŽIT,  ABY  LSTIVÝM  ZPŮSOBEM  ZAMOŘIL  MNOHÉ  SMRTONOSNÝM  JEDEM  BLUDU.  Potom se budou množit pohoršení, náš řád se rozloží, mnohé řády budou úplně rozbity,  PROTOŽE  SE  TOMU  BLUDU  NEPOSTAVÍ  NA  ODPOR,  ALE  BUDOU  S  NÍM  SOUHLASIT.
   V tom čase budou mnozí ostře útočit na naši řeholi a na náš způsob života. Přijdou nesmírné zkoušky! Ti, kdo v těchto zkouškách obstojí, obdrží korunu Života. Ti, kteří v horlivosti budou lnout ke zbožnosti díky lásce a Pravdě, budou muset snášet pronásledování. Jejich pronásledovatelé  opravdu poháněni zlými duchy si budou myslet, že prokazují velkou službu Bohu, jestliže takové lidi zabijí a vyhladí ze země.
   Pán tedy bude útočištěm trpících a zachrání ty, kteří v Něj budou doufat. Takový nebude mít strach ze smrti, protože nesouhlasil se lží a věrolomností.  AŤ  SE  ROZHODNE  POSLOUCHAT  SPÍŠE  BOHA  NEŽ  LIDI."
                                                                               

                  VAROVNÁ  PROROCTVÍ  MATKY  BOŽÍ  HOVOŘÍ  JEDNOZNAČNĚ:

  Quitto 21. ledna 1610:
 »Svátost manželství, která symbolizuje spojení Krista s jeho církví, bude napadena a hluboce zprofanována. Masonerie, která bude u moci, schválí hanebné zákony, aby se osvobodila od této svátosti. V těchto nešťastných dobách zavládne bezmezná rozmařilost...« »V tomto období krajní nouze církve, TEN,  KTERÝ  BY  MĚL  PROMLUVIT,  BUDE  MLČET.«

  Quitto 21. ledna 1610:
  »Během této doby se církev stane terčem útoků strašné mafie zednářů. Zavládnou neřesti nečistoty, nevěry a svatokrádeží, zpustošení nepravostmi,  A  TEN,  KTERÝ  BY  MĚL  PROMLUVIT,  BUDE  MLČET.«

   Quitto, 2. února 1610
   »Kněží, služebníci mého Syna, pro svůj hříšný život a neúctu a bezbožnost při slavení svatých tajemství, pro svou lásku k penězům, lásku k poctám a rozkoším stanou se stokami nečistoty. Ano, kněží vyžadují odplatu a odplata padne na jejich hlavy«
 
   Quitto 2. listopadu 1634:
   »Věz, že Boží spravedlnost sešle strašné tresty na všechny národy, nejen pro hříchy lidí, ale  PŘEDEVŠÍM  PRO  HŘÍCHY  KNĚŽÍ   a  řeholníků... Opustili své vznešené poslání a tak velice se degradovali, že v Božích očích jsou to právě oni, kdo umocní přísnost trestů.«
 
   3.fatimské tajemství:
  »Také pro církev nastane doba velkých zkoušek. Kardinálové vystoupí proti kardinálům, biskupové proti biskupům. Satan si bude vybírat v jejich řadách a v Římě nastanou velké změny …. Církev bude zaslepená. Co bude shnilé, padne, a to co padne, již nepovstane. Satanovi se podaří úspěšně pronikat až k vrcholům církve....

     La Salette:
   »Třeste se, vy, kteří předstíráte, že se klaníte Kristu, a vnitřně se klaníte jen sami sobě; třeste se před Bohem, který vás předá svému nepříteli, protože posvátná místa jsou znesvěcena. Řím ztratí svou víru a stane se sídlem Antikrista.«
   »Pohanský Řím zmizí.«
  »Běda církevním knížatům, která se budou zabývat tím, jak hromadit bohatství, jak uchovat svou autoritu a pyšně panovat.«
   
 Don Luigi Villa: V druhé polovině roku 1963 se Don Villa podruhé setkal s P. Piem. Sotva ho světec uviděl, řekl: „Už na tebe čekám hezkou dobu“, a stěžoval si na pomalost, s jakou don Luigi postupuje ve svém poslání, které mu svěřil. Na závěr setkání ho objal a řekl mu: „Odvahu, odvahu, odvahu! Protože církev je již napadená zednářstvím.“ A dodal:  „ZEDNÁŘSTVÍ  UŽ  DORAZILO  AŽ  DO  PAPEŽOVÝCH  PANTOFLÍ!“


                                       DOPIS  DVOU  KARDINÁLŮ

   Drazí spolubratři, předsedové biskupských konferencí!
Obracíme se k Vám hluboce  zármouceni! Katolický svět je dezorientován a klade si palčivou otázku: Kam kráčí církev?
   Bezprostředně před uskutečněním se zdá, že problém je redukován na zneužívání mladistvých, hrozný zločin, zvláště pokud se ho dopouští kněz, který se tak sám stává součástí mnohem širší krize. Rána homosexuální agendy, která propukla uvnitř církve, je podporovaná organizovanými sítěmi a chráněna klimatem spolupachatelství a omerty. Kořeny tohoto fenoménu evidentně spočívají v atmosféře materialismu, relativismu a hedonismu, ve které existence absolutního mravního zákona, tj. neuznávajícího výjimek, je otevřeně zpochybňována.
   Ze sexuálního zneužívání je obviňován klerikalismus, ale první a základní odpovědnost kléru nespočívání ve zneužití moci, ale  V  OPUŠTĚNÍ  PRAVDY  EVANGELIA.  U kořenů zla, které nakazilo určitá prostředí církve,  je přirozeně  POPÍRÁNÍ  BOŽÍHO  ZÁKONA,   a to i veřejně ve slovech a skutcích.
   Tváří v tvář této situaci  KARDINÁLOVÉ  A  BISKUPOVÉ  MLČÍ!  Budete mlčet také vy při příležitosti shromáždění svolaného do Vatikánu na nastávající 21. únor?
   Jsme z těch, kteří v roce 2016 interpelovali Svatého otce o pochybnostech, které rozdělovaly církev po závěrech synodu o rodině. Dodnes tato dubia neobdržela odpověď, ale jsou součástí ještě širší krize víry. Proto vás vyzýváme, abyste pozvedli svůj las za záchranu a prohlášení nedotknutelnosti církevní nauky.
Prosíme Ducha Svatého, aby stál při církvi a osvítil pastýře, kteří ji vedou. Nezbytný a naléhavý je jeden rozhodný krok. Důvěřujeme v Pána, který slíbil: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.
    Walter kardinál Brandmüller  a  Raymond Leo kardinál Burke


                                    POSELSTVÍ  KRÁLOVNY  MÍRU
                          ( Mirjaně v MEDJUGORJE 2.prosince 2012.)
   "Drahé děti!
  Mateřskou láskou a mateřskou trpělivostí vás opět zvu, abyste žili podle mého Syna, abyste žili jeho mír a jeho lásku.
  ABYSTE  jako moji apoštolové  PŘIJALI  CELÝM  SRDCEM  BOŽÍ  PRAVDU   a prosili Ducha Svatého, aby vás vedl. Tehdy budete moci věrně sloužit mému Synu a svým životem ukazovat druhým jeho lásku.
  Láskou mého Syna a svojí láskou já jako Matka se snažím dovést všechny zatoulané děti do svého mateřského náručí a ukázat jim cestu víry.  Děti moje, pomozte mi v mém mateřském boji a modlete se se mnou,   ABY  HŘÍŠNÍCI  POZNALI  SVOJE  HŘÍCHY  A  UPŘÍMNĚ  SE KÁLI!   Modlete se za ty, které můj Syn vyvolil a posvětil ve svém jménu - ZA  KNĚZE.
  Děkuji vám."

                                                                      
    POSELSTVÍ  JEŽÍŠE  ALICI  LENCZEWSKÉ: “NEPOSKVRNĚNÉ  SRDCE  MÉ  MATKY  ZVÍTĚZÍ“:
                                (Alice Lenczewská 1934 . 2012)
     Satan je bezmocný vůči těm, kteří mu nedají souhlas, kteří odmítají všechno, na čem spočinul stín zla a  NESHODY   S    EVANGELIEM.  V těch temnotách, které se souhlasem lidí stále více zatemňují svět, je jediným světlem hrdinská  VÍRA  a  VĚRNOST  MÉMU  UČENÍ  a svěření se do péče mé Matky, která zašlápne hlavu hada.
     Neposkvrněné Srdce mé Matky zvítězí. Ona je Matkou mé  CÍRKVE,  KTERÁ  JE  POVŽDY  SVATÁ,  NEZÁVISLÁ  NA  HŘÍŠÍCH  A  NA  ZRADĚ  mnoha dětí církve!  SVATOSTÍ  CÍRKVE  JSEM  JÁ,   moji apoštolové, moji oddaní služebníci, kteří jsou v obětí mučedictví základy a zdi, i klenbou mé svatyně. V ní jsem živý a pravdivý a v ní pomocí mých služebníků  ŽIVÍM  SVÉ  DĚTI,  navracím život a přivádím je do domu Otcova.
     Trpí moje Církev, jako Já jsem trpěl, je zraněná a krvácí, jak jsem Já byl zraněný a značil svou Krví cestu na Kalvárii. A  JE  POPLIVANÁ  A  ZNEUCTĚNÁ,  jako bylo poplivané a zneuctěné mé Tělo. A potácí se a padá, jako Já pod břemenem kříže, protože také nese kříž mých dětí po léta a po věky.
      A pozvedá se kráčí přes Golgotu a ukřižování ke zmrtvýchvstání jako mnozí svatí.  AVŠAK  BRÁNY  PEKELNÉ  JI  NEPŘEMOHOU, neboť moudrost a moc Ducha Svatého vede srdcem i myslí mého náměstka na zemi (Jana Pavla II.) a jeho věrné spolupracovníky.  A přichází úsvit a jaro Svaté Církve, ačkoli  EXISTUJE  ANTI-CÍRKEV  A  JEJÍ  ZAKLADATEL  ANTIKRIST!  I  KDYŽ  JSOU  LUCIFEROVI  PROROCI  I  KNĚŽÍ  A  DISCIPLINOVANÁ  ZEDNÁŘSKÁ  ARMÁDA  A  MNOHO  STŘEDISEK  ORGANIZACÍ  V  JEJÍCH  SLUŽBÁCH.  A třebaže existuje světový „sanhedrin“ řídící satanovu církev na zemi! Ačkoliv si podřídili státy i bohatství a vypadá to, že všechno otrávili a vedou svět k jeho zkáze!
      Antikrist není Bohem, nemůže nic stvořit a touží jenom ničit to, co stvořil Bůh. A ve snaze „napodobovat“ Boha mrzačí, zraňuje, znetvořuje, otravuje jedem strachu, bolesti i smrti. Anti-církev je opakem Církve pravdivé ve svých strukturách, cíli a působení.  NA  MÍSTĚ  ŽIVOTA  JE  SMRT,  NA  MÍSTĚ  PRAVDY  JE  LEŽ,  NA  MÍSTĚ  LÁSKY – NENÁVIST,  NA  MÍSTĚ  ODPUŠTĚNÍ  POMSTA,  NA  MÍSTĚ  SVOBODY – ZOTROČENÍ,  NA  MÍSTĚ  POKORY – PÝCHA,  NA  MÍSTĚ  MILOSRDENSTVÍ – KRUTOST. A tak je možné vyjmenovat všechna duchovní dobra obsažená v evangeliu a rozeznat jejich protiklady, které jsou základem učení a působení těch, kteří bojují s mou Církví, s mými milovanými, trpícími dětmi.
     Cesta ke spáse vede přes očištění od satanského jedu prvotního hříchu světa a každého dítěte této země. Bude dáno očištění, které na světlo Boží pravdy vyjeví lži synů temnoty  a  každý člověk podle vlastní vůle, tváří v tvář té pravdě, bude muset vybrat buď království mého Otce nebo odevzdání se na věčnost otci lži. A svět bude zbavený pavoučí sítě Velké Neřestnice – církve Antikrista  a  těch z mých dětí, kteří mu sloužili.
  Já, tak jako moje Matka zjevující se ve Fatimě i v Medžugorje, všechny  VYZÝVÁM  K  OBRÁCENÍ, K  MODLITBĚ  A  K  POKÁNÍ,  aby se zachránilo co nejvíc lidských bytostí  a  CO  NEJVÍC  OBLASTÍ  NA  ZEMI  OD  ÚPLNÉHO  ZNIČENÍ  SATANEM,  který do lidských srdcí seje nesoulad, nenávist a agresi!
      Čiňte pokání a modlete se za ty, kteří nenávisti podlehli a za jejich oběti a doufejte v Bohu ve Svaté Trojici Jedinému, aby ve vašich srdcích, ve slovech, která říkáte a ve vašich činech byl pokoj a byla láska. Pouze tímto způsobem se  POSTAVÍTE  TÉTO  NIČÍCÍ  VLNĚ  VZÁJEMNÉ  NENÁVISTI  A  SVÁRU,  KTERÁ  SE  PŘELÉVÁ  SVĚTEM  A  ČÍM  DÁL  VÍCE  HO  ZAPLAVUJE!  To je nové satanovo dílo po vlně fašistického a komunistického totalitarismu. Teď mu jde o to,  ABY  BOJOVALI  VŠICHNI  SE  VŠEMI  s využitím rozdílů náboženských, národnostních, etnických či jakýchkoliv jiných.
    (Z Milujcie sie 4/2017)  

                                         PROČ MILUJI KATOLICKOU CÍRKEV
                                                      Dr. Radomír Malý

   Ne, nebudu uvádět věroučné důvody, které by měl každý katolík znát: protože byla založena samotným Spasitelem a tuto svoji kontinuitu může prokázat, protože má svátosti ustanovené přímo Kristem, který se bytostně zpřítomňuje ve svátosti oltářní, protože má svatou a neměnnou nauku a prostředky spásy. To všechno by mělo být samozřejmostí, i když žel dnes existuje mnoho neomodernismem nahlodaných katolíků, kteří toto buď neznají, nebo přímo popírají.
   U mne ale přistupují ještě zcela osobní důvody, proč Církev miluji. Paradoxně právě proto, že se proti ní mediálně brojí a vystupuje. Právě proto, že se v ní vyskytly v poslední době ve větším počtu než dříve sexuální skandály a zneužívání. Právě proto, že je nahlodána neomodernistickou naukou prosazovanou často  DIREKTIVNÍM  ZPŮSOBEM,  A  ZASTÁVANOU  ŽEL  I  JEJÍ  NEJVYŠŠÍ  HIERARCHIÍ.  To je dokladem, že není ďáblu a jeho pomocníkům zde na zemi lhostejná, že v ní vidí trvalé nebezpečí – a proto ji usilují zničit.  JE  HRÁZÍ  PROTI  ZLU,  i když dnes více protrženou než kdy předtím v dějinách, ale pořád hrází, proto se jí držím a právě proto, že zůstává hrází  A  TÍM  I  MOJÍ  OCHRANOU,  ji miluji.
   Miluji ji, poněvadž jí za hodně vděčím. Každý z nás si jistě vzpomene na osoby Církve, jímž v duchu děkuje za víru, pevnou životní formaci a mnoho dalšího dobrého. Má věřící matka byla pro mne v útlém dětství první hlasatelkou Krista a jeho nauky, to bylo mé první setkání s Církví, konkrétně s domácí Církví, jíž je rodina. Potom kněží a katecheté, kteří mne formovali a dali mi pevnou životní orientaci, která mi pomohla překonávat všechny pozdější životní nesnáze.
   Mimochodem, nepoznal jsem mezi tou zhruba necelou desítkou duchovních, kteří mne formovali, žádného pedofila, efebofila nebo homosexuála, ani takového, který by porušoval celibát. Vím o čem mluvím, býval jsem ministrantem. Kněží, na něž vzpomínám, žili  PŘÍKLADNĚ  KŘESŤANSKY,  někteří prošli také komunistickými kriminály. I dnes mám mezi duchovenstvem přátele, kterých si vážím pro jejich příkladný kněžský život a jimž děkuji za vynikající duchovní vedení, které každý z nás potřebuje.
   Církev – to byla rovněž má manželka, vzorná katolička, jíž vzdávám, nyní už posmrtně, velké díky za její krásné svědectví autentické žité víry. Církev představovali i mnozí mí přátelé ze společenství z doby mého mládí, poznal jsem tam řadu skvělých postav s opravdovým křesťanským postojem.
   Jako historik vím něco o minulosti Církve. Ty spousty mučedníků a mučednic z dob prvotního pronásledování i z pozdějších epoch, svědkové krve prolité pro Krista za Francouzské revoluce, za komunistického a nacistického pronásledování, nebo nedávno oběti muslimského teroru jako francouzský páter Hamel nebo pákistánská manželka a matka Asia Bibi. Pak jsou tu oběti pronásledování za obranu nenarozeného života a rodinných hodnot ze strany liberálně-neomarxistických rádoby demokratických režimů, které chtějí  UZÁKONIT  POTRATY  a zamořit svět legálním vražděním nenarozených dětí, HOMOSEXUÁLNÍMI  SŇATKY, „SVOBODNOU“  VOLBOU  POHLAVÍ,  PORNOGRAFIÍ  vštěpovanou dětem už od nejútlejšího věku ve školách a dalšími ZHOVADILOSTMI:  statečné Kanaďanky Mary Wagnerová a Linda Gibbonsová, katoličtí cukráři a pekaři v řadě zemí, kteří přišli o licenci, protože  ODMÍTLI  UPÉCT  DORT  HOMOSEXUÁLNÍM „NOVOMANŽELŮM“, katoličtí rodiče, kteří riskovali raději pokutu nebo vězení, než by posílali své děti do hodin  NEMRAVNÉ  SEXUÁLNÍ  VÝCHOVY  atd. Toto je Katolická Církev, která žije.
   A nejsou to jen mučedníci. Historie zná obrovský zástup, který by nikdo nespočítal kanonizovaných i nekanonizovaných světců. Právě oni, svatí a plní Ducha Svatého, pokaždé zachránili Církev v nejtěžších chvílích úpadku: v 6. století sv. Benedikt se svou řeholí; v 11. století mniši z clunyjského hnutí, z něhož vzešel papež sv. Řehoř VII.; ve 13 století sv. František s Dominikem a jejich řeholní spiritualita; v 16. století protireformační světci tridentského koncilu – sv. Ignác z Loyoly, Karel Boromejský, papež Pius V., Petr Canisius, Filip Neri..atd. Ve 20.století papež Pius X., kardinál Billot a další bojovníci proti  ROZKLADNÉMU  MODERNISMU.  Ti všichni vyrostli z pramene víry „nepřetržitě kříšťálové“, jak se krásně vyjádřil básník Jan zahradníček. Ani v posledním století takoví světci nechybí: pater Pio, pater Ruotolo, u nás vizionářka Anička Bohuslava Tomanová a mnozí další.
   Toto je reálná a konkrétní Katolická církev,  PRAVÁ  CÍRKEV  KRISTOVA!  Tu miluji, té vděčím za všechno dobré, co ve mně je! Hlasatelé neomodernismu, popírači nerozlučitelnosti manželství, propagátoři falešného ekumenismu a  DIALOGU  SE ZJEVNÝMI  NEPŘÁTELI  JEŽÍŠE  KRISTA,  ZASTÁNCI  „LEGALITY“  HOMOSEXUALISMU  UVNITŘ  CÍRKVE  a příslušníci homosexuální lobby zodpovědné za zneužívání – TO  NENÍ  CÍRKEV!  To jsou její nepřátelé, kteří do jejích struktur pronikli, aby ji zničili.  TI  PRO  MNE  NEJSOU  ŽÁDNOU  AUTORITOU!
   Vím, že hřích, koukol z pánova podobenství, bude v Církvi existovat až do konce světa, ale ti pachatelé hanebných skutků a  JEJICH  OCHRÁNCI  BYLI  už mnohokrát  ODHALENI,  někteří to ani nezapírali, jako neortodoxně smýšlející, tudíž odpadlí. To není pro mne Církev, jíž vděčím za celý svůj život, to jsou naopak její odpůrci a pohůnci satanovi, před nimiž cítím povinnost pravou Církev Kristovu, jež je mojí matkou, hájit a bránit. A ona nezanikne, protože to má slíbeno od Pána. Nezmizí ani z naší společnosti, i když počet jejich věřících bude menší. Ta záplava mladých rodin a dětské drobotiny na mších svatých v tradičních farnostech a komunitách naplňuje opravdovou radostí a reálným křesťanským optimismem.
   V této autentické Boží Církvi chci až do smrti vytrvat a milovat ji, neboť toto je MYSTICKÉ TĚLO KRISTOVO. V ní chci též v milosti posvěcující zemřít a o to neustále Pána na přímluvu Matky Boží Panny Maria prosím.
    (Regina 11-12/2018)

                                                   
                                          ZFALŠOVÁNÍ  BIBLE
   Křesťanství na Západě se zhroutí vlastní slabostí, protože nahradilo vyznání víry přikázáním tolerance. Zachránit nás může jedině, jestliže dáme odvážně Ježíši šanci. Prohlásil to emeritní teolog Klaus Berger, profesor Nového zákona na univerzitě v Heidelbergu.
   Berger vysvětluje, proč studenti teologie během svého studia ztrácejí víru: Na univerzitách  SE  BIBLE  VYKLÁDÁ  ZPŮSOBEM,  KTERÝ  SE  ROVNÁ  JEJÍ  DEMOLICI,  takže z víry nic nezbude. Historicko-kritickou metodou je Bible zcela zfalšována a z křesťanství se stává vetchá a nezávazná nedělní morálka. Ve vědeckém rozboru Bible se vůbec nejedná o tom, o co vlastně v Bibli jde. Mnoho otázek a odpovědí historicko-kritické metody studia Bible přijímám s uznáním, ale celá záležitost nedorostla k jejímu obsahu. Hlavní pozornost se věnuje přírodovědní kausalitě. Zázraky, andělé, vidění a charizmata v Bibli působí prý trapně a nevhodně, a  PROTO  JSOU  VYLUČOVÁNA.  Zachází se tak daleko, že se mluví o katolickém a fundamentalistickém triumfalismu. Desetiletí tohoto výkladu zanechalo za sebou úplnou spoušť. Systematicky bylo zničeno vše od Ježíšova narození v Betlémě až po nanebevstoupení, od Panny Marie až po poslední soud a Kristův návrat. Profesor učinil zkušenost, že teologie vůbec není obrněna proti tomu nezneužívat své vlastní moci. Označuje totiž samu sebe za liberální.
   (kat-net, Lumen de Lumine)

                         033.   Poselství Ježíše ze dne 25. prosince 2010 v 10:30.
                                         FALEŠNÍ UČITELÉ A PROROCI.

  Ježíš: Já jsem začátek a konec. Skrze Mne můj milovaný Věčný Otec stvořil svět a také Mnou se svět zakončí. Já jsem Světlo a Spasitel, jenž přivede všechny ty, kteří věří ve Mě, do slíbeného ráje. Ti, kteří navzdory celému mému učení a úsilí mých proroků Mě stále ještě odmítají, do království mého Otce nevejdou.
  Ti z vás, kteří dostali dar pravdy prostřednictvím Písma, musí teď otevřít oči a přijmout mé učení a proroctví, která jsem dal svým prorokům. Konečně je už blízko čas, kdy se vrátím na zem, abych si vzal mé milované následovníky.
  V poselství mých moderních proroků budu však naneštěstí znovu odmítnut. Vy všichni musíte naslouchat a číst má poselství, jež jsou vám dávána mým milosrdenstvím a porozumět jejich významu.

                                          Mé učení se nikdy nezměnilo.
  Musíte mít na zřeteli, že mé učení je stejné, takové, jaké vždycky bylo. Ti, kteří přijdou v mém jménu, musí být pozorně sledováni. Jestliže budou hlásat mé Slovo, pak jsou ze Světla. Jestliže naleznete mé učení změněno, ať už jakýmkoliv způsobem, jenž se vám zdá podivný, tak odejděte. Neposlouchejte. Tito nešťastníci  BYLI  POKOUŠENI  ZLÝM,  ABY  ZÁMĚRNĚ  FALŠOVALI  MÁ  UČENÍ  A  SVEDLI  VÁS  Z  CESTY  A  UVEDLI  DO  ZMATKU.
  Každá doktrína, jež nemá původ v Písmu svatém, a která tvrdí, že hlásá pravdu, je lež. Je to hřích proti Mně a vážný útok na Mě a na mého Věčného Otce.
                                                  Falešný Mesiáš.
  Tito falešní učitelé se zakrátko nechají poznat všude na světě. Najdete je všude, jak křičí z plných plic. Buďte bdělí. Někteří z nich ovlivní mé děti do té míry, že dokonce moji praví následovníci budou věřit, že mají speciální božskou moc. Zvláště jeden z nich se roznítí tak, že lidé budou mylně věřit, že je to Mesiáš.
  Mé děti budou potřebovat hodně odvahy, rozhodnosti a síly, aby stály pevně při Mně a aby Mně dovolili je vést touto nebezpečnou džunglí plnou démonů. Tito démoni, uvolnění nyní Satanem, až se poslední dny začnou odvíjet, přijdou v masce mých následovníků a proroků.
  Shodnou se na tom, aby za svůj cíl si vzali mé opravdové vizionáře, lidi vidoucí a proroky. Pokusí se je svést falešnou doktrínou. BUDOU  DEFORMOVAT  PRAVDU,  ABY   USPOKOJILI   SVÉ  NEMORÁLNÍ   ZÁMĚRY – které, viděno z vnějšku, bude těžké poznat.
   Moji věrní následovníci, moji posvěcení služebníci a proroci budou ihned vědět, kdo jsou tito zlí lidé. Jejich prohlášení je budou bolet a zneklidňovat, ale co vyvolá hrůzu v jejich srdcích, bude skutečnost, že tolik křesťanů padne do léčky jejich klamnému šarmu.  BUDOU  TAK  PŘESVĚDČIVÍ,  ŽE  PŘITÁHNOU  DO  SVÝCH  zlovolných  LÉČEK  MÉ  POSVĚCENÉ  SLUŽEBNÍKY,  kteří zasvětili život Mně a mému Věčnému Otci.
  Váš Ježíš

                                     ZACHOVAT  VĚRNOST  EVANGELIU!
   Vpřípadě nepřijatelného výsledku synody o manželství zachovat věrnost!
   Kardinál Raymond Burke hovořil 13. září v Sant Luis v USA na téma: „Kristova pravda v manželství“.
Kardinál Burke zdůraznil, že v současném stále více sekularizovaném a Bohu nepřátelském světě roste odpovědnost rodičů, která spočívá na jejich bedrech, aby vychovávali své děti slovem i příkladem a formovali v nich vědomí o správném významu křesťanského manželství. Spolu s autentickou a trvale platnou naukou církve je formování dětí a mládeže hlavní zdroj orientace a ústřední prostředek, jak předat budoucím generacím křesťanskou pravdu.
   Kardinál doporučil knihu "Zůstat v Kristově pravdě", kterou vydalo pět kardinálů na podzim roku 2014.   ZDŮRAZNIL  znovu kategorickou  OPOZICI  PROTI  NÁVRHU  KARDINÁLA  KASPERA  PŘIPUSTIT  ROZVEDENÉ  A  ZNOVUSEZDANÉ  K  SVATÉMU  PŘIJÍMÁNÍ !
  Kardinál Burke jako vynikající znalec církevního práva dále zdůraznil, že nově upravené procesy anulování manželství, které František vyhlásil 8. září, mohou vést k problémům. Jejich aplikace bude vyžadovat mnohem více pozornosti při interpretaci ve světle kanonické a věroučné nauky církve.
 Jako negativní příklad uvedl zrušení dvojího rozsudku při zneplatnění manželství, které bylo praktikováno v USA v době 1971 – 1983. Americký „experiment racionalizace" při anulování manželství vedl v praxi k všeobecné laxnosti a byl chápán jako „katolický rozvod“. To byl důvod, proč v roce 1983 bylo v Kodexu církevního práva opět zavedeno závazné řízení v druhé instanci., tak jak to bylo zavedeno Benediktem XIV. v roce 1740.
  K rozšíření zmatku přispěla i skutečnost, že Boží zákon o manželství a čistotě je prezentován jako pouhý „ideál“ vyžadující heroickou svatost, která je nad síly normálních katolíků. Takový postoj vede dále k falešné představě o „milosrdenství“, které má umožnit  PŘÍSTUP  K  EUCHARISTII  I  TĚM,  KTEŘÍ  JSOU  VE  STAVU  TĚŽKÉHO  HŘÍCHU,  protože ideál je pro ně nedosažitelný.
  Kardinál Burke naopak zdůraznil, že nauka Písma svatého a církve zaručuje, že Boží milost je dostačující dar a pomoc k tomu, aby každý mohl obstát v pokušení a zachovávat Boží přikázání. Je k tomu nutná jen jedna podmínka: věřící se musí v pokoře a víře ustavičně obracet k Bohu ve své modlitbě.
  Na závěr svého vystoupení odpověděl kardinál Burke na otázku, co mají dělat katolíci v případě špatného výsledku synody o rodině: Kardinál odpověděl dvěma slovy: „Zůstat věrni!“
    ( katholisches.info)

                                   721. Poselství Ježíše ze dne 2. února 2019.                           
                                          Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
                      V KAŽDÉM TEPU MÉHO SRDCE MŮŽETE NAJÍT BOLEST
     Moji milovaní lidé:
   V každém tepu mého srdce můžete najít bolest, kterou trpím kvůli nevděčnosti, kterou mi lidstvo působí, stejně jako v mém srdci najdete útěchu těch, kdo Mě milují a činí nápravu za ty, kdo Mě urážejí.
   Po celé zemi jsem varoval mé děti,  ABY  SI  BYLY  VĚDOMÉ  svých skutků a jednání, a  NÁSLEDKŮ  NEŘESTÍ  A  SVÁDĚNÍ  PRO  LIDSKOU  DUŠI!  Varoval jsem vás před přítomností ďábla,  JENŽ  ČÍHÁ  NA  VÁS,  ABY  VÁS  PŘIMĚL  JÍT  PROTI  LIDSKÉ  PŘIROZENOSTI  a dopouštět se činů  NEPŘEDSTAVITELNÉ  NÍZKOSTI!
   Zapomněli jste, že všechna jednání a činy budou souzeny, protože máte povědomí o "Vědě dobra a zla" [Gn 2, 17] a máte svobodnou vůli, a proto jste před sebe postavili nepopsatelnou radost mého Domu, nebo   VĚČNOU  BOLEST  PEKLA!
   Volal jsem vás, abyste byli apoštolové mé Lásky. Apoštol ví, že jen s dobrými úmysly nebude schopen změnit sám sebe, nebo svého bližního. Musí být poslušní mého Zákona, a pak pomáhat svým bratrům mou vlastní láskou a dobročinností, odpuštěním, vírou, nadějí a důsledným odhodláním k naplňování záměrů, s nimiž se rozhodli překonat v duchu sebe. Slyšel jsem tak mnoho dobrých úmyslů, ale většina se u nich zastaví, u dobrých úmyslů, protože jsou tak nestálí. Proto jen málo z vás vlastní nutnou vnitřní sílu, aby uspěli být kvasem mé Lásky.
   Moji lidé, na rozdíl od mých učení se rozšiřují doktríny, které jsou v rozporu s vírou. Ať jste majáky, které mohou osvětlit časy, ve kterých žijete, a nepopírejte to, co popřít nemůžete. Zůstaňte pozorní k svému zušlechtění a  NEDOVOLTE  BÝT  ZASTRAŠENI  TĚMI,  KDO  tvrdí, že jsou velkými učenci a  VNUCUJÍ  VÁM  NORMY,  KTERÉ  JSOU  ZCELA  V  ROZPORU  S  MÝM  ZÁKONEM!
   Vyzývám vás, abyste  SETRVALI  V  MODLITBĚ  a se svými bratry ji uváděli v činy, ABY  SATAN  NEMĚL  NAD  MÝMI  DĚTMI  ŽÁDNOU  MOC  protože  PŘICHÁZÍM  SE  SVÝM  SOUDEM  A  NIKDO  NEUNIKNE  MÉ  RUCE,  jelikož  NAJDU  VŠECHNY,   kdo Mě neposlouchali a  KAZILI  MÉ  NEVINNÉ!  Proto se musíte změnit, musíte činit pokání a rozhodnout se k okamžitému obrácení.
   Každý měl příležitost, nabídl jsem ji všem, abyste se neztratili a dokázali se kát, ale vy jste jí pohrdli a přijali jste zlo jako berlu, o níž jste se opírali, abyste šli dál. NEOČEKÁVEJTE  UŽ  MNOHO  ČASU,   protože urážky proti naší Trojici jsou nejhorší, nejohavnější, nejvíc srdcervoucí, k nimž dal člověk souhlas, aby Nás zranil.  ĎÁBEL  MI  UKRADL  SRDCE  A  ZNEUŽIL  JE,   aby diktoval pravidla, která jdou proti Mně, ta, před nimiž jsem vás varoval, a která nyní máte před očima. Moji věrní je vidí, avšak ti, kdo Mě nemilují, nevidí zlo v ničem. Já ale přijdu, když to budou nejméně očekávat.
   Moji milovaní lidé, míříte k propasti, a přesto cítíte, že žijete v bezpečí. Zneužili jste mé milosrdenství a Já to už déle nedovolím. Vzpomeňte si, co se stalo v Sodomě a Gomoře: blesky, nesnesitelné hřmění, blýskání nikdy neviděné a nepřestávající silné vichry přinášející oheň [Gn 19, 23-29]. Tato generace bude trpět víc než Sodoma a Gomora, protože její zločiny překonaly všechny minulé. Můžete Mě vidět jako někoho, kdo na zemi nemá žádnou moc, a vy jste z lidského srdce vyprázdnili mou Lásku. Pocítíte neukojitelnou žízeň, a bude to žízeň po mém Slovu ve vašem nitru.
   Kajte se,  KAJTE  SE  Z  HRŮZ,  KTERÉ  SPÁCHALA VELKÁ  ČÁST  TÉTO  GENERACE,  Z  OHAVNOSTÍ,   které vyrůstají z vůle těch,  KDO  MAJÍ  ROZHODOVACÍ  PRAVOMOC  NA  ZEMI.  Město za městem padne do strašných hříchů a pro všechny bude velkým vítězstvím pozvednout svou ruku proti nevinnému.
   ĎÁBEL  ŠEPTÁ  ČLOVĚKU  DO  UCHA  A  VYBÍZÍ HO,  ABY  jednal tak, že pozvedne svou ruku, aby  ZABÍJEL!  To je kultura smrti, ďáblovo šílenství, které nenechá na sebe dlouho čekat, než přijde k lidstvu. Moji milovaní lidé, krev se řine přes různé země. Člověk neposlouchá má Přikázání, jde životem bez smyslu a působí si tím škodu. Volám vás, abyste obnovili lásku k naší Trojici a k mé Matce, je naléhavé, aby spiritualita byla charakteristickým znakem mého věrného a poctivého lidu.
   Moji lidé, jste zorničkami mých očí a vy na to zapomínáte. Jste zcela ponořeni do toho, co je světské a  SNADNO  PADÁTE  DO  MOČÁLU  NEJTEMNĚJŠÍCH  A  NEJSTRAŠNĚJŠÍCH  HŘÍCHŮ.  Kvůli tomu vás volám, abyste byli věrní Mně, poslouchali mou Matku a náležitě naplňovali můj Zákon. Dobrota mé lásky neotálí uprostřed velkých pohrom. Překvapím vás zázraky mé Lásky k mému věrnému lidu. Mé milosrdenství se vylévá v hojnosti na ty, kdo se odevzdali Mně, aniž by se obraceli zády k těm, kdo se kají a obracejí, kdo pracují ve prospěch svých bratrů, aby zachránili jejich duše. Já jsem Bůh a zaručuji věčný život těm, kdo si udržují víru.
   Nezastavujte se, nedívejte se na falešnost lidských slibů,  NEPŘEKRUCUJTE  BOŽÍ  ZÁKON,  MĚJTE  V  ÚCTĚ  DAR  ŽIVOTA  A  NEDOVOLTE,  ABY  RODINY  BYLY  PORAŽENY  Zlým. Mluvte se Mnou, Já jsem ve vás… Hledejte Mě ve svatostánku!…
Jste-li v soužení, hledejte Mě, volejte mou Matku. Je Královnou a Matkou, jděte ke svému andělu strážnému, k mým svatým, aby se za vás přimlouvali – nejste sami… Přijďte ke Mně! Žehnám vás svou láskou.
   Váš Ježíš.


                    VÝTAH  Z  VIDĚNÍ  BL.  KATEŘINY  EMMERICHOVÉ

    Zdá se, že na přelomu tisíciletí byl satan skutečně spuštěn z řetězu a dostal svobodu uskutečnit své nenávistné záměry proti pokolení Beránka. Potvrzují nám to mnohá soukromá zjevení. Již téměř před dvěma staletími předpověděla osvobození Satana blahoslavená Anna Kateřina Emmerichová:
    „Uprostřed pekla jsem viděla strašnou temnou propast, v ní byl svržený Lucifer a byl spoután pevně řetězy. ...Sám Bůh to nařídil; bylo mi řečeno, pokud si dobře vzpomínám, že bude uvolněn na určitou dobu, padesát nebo šedesát let před rokem 2000. Určitý počet ďáblů bude uvolněn ještě dříve než Lucifer...“
   „Viděla jsem falešnou církev, do města (Říma) přicházeli bludaři nejrůznějšího typu. ...Místní klérus byl vlažný, viděla jsem velkou temnotu... Zdálo se, že klam se šíří na všechny strany. Celé katolické skupiny byly utiskovány, vyháněny, zbaveny svobody, všude velké utrpení, války a prolévání krve. Divoká a nevzdělaná lůza páchala násilí. Ale to všechno netrvalo dlouho.“
   „Viděla jsem cizí církev, která byla zbudována proti všem pravidlům... Nebyli zde andělé, aby bděli nad její výstavbou. V této církvi nebylo nic, co by přicházelo shůry. ...Bylo zde jen rozdělení a chaos. Byla to zřejmě církev lidského původu podle poslední módy, podobně jako nová nepravověrná církev v Římě, která se zdála té církvi podobná. (12. září 1820)
   Bylo v tom něco pyšného, domýšlivého a násilného a zdá se, že budovatelé byli velmi úspěšní. Neviděla jsem ani jednoho anděla nebo světce, který by jim pomáhal. Ale v pozadí v dálce jsem viděla krutý národ vyzbrojený oštěpy.
   Viděla jsem snad všechny biskupy světa, ale jen málo z nich bylo takových, jak mají být. Viděla jsem také Svatého otce pohrouženého do modlitby a bohabojného. Jeho zjevu nechybělo nic, ale byl zesláblý pro vysoký věk (papež Benedikt XVI.)a mnoho utrpení. Hlava se klátila ze strany na stranu a padala na hruď, jako by usínal. Upadal často do mrákot a zdálo se, že umírá. Ale když se modlil, posilovala ho nebeská zjevení. V té chvíli byla jeho hlava vzpřímená, ale jakmile mu opět klesla na hruď, viděla jsem mnoho osob, jak se rychle ohlížely napravo i nalevo, tj. směrem k světu.
   Pak jsem viděla všechno, co se týkalo  PROTESTANTISMU,  KTERÝ  NABÝVAL  POSTUPNĚ  VRCHU  A  KATOLICKÉ  NÁBOŽENSTVÍ  SE  HROUTILO  DO  ÚPLNÉHO  ÚPADKU. Mnoho kněží bylo přitahováno svůdnými naukami, které hlásali mladí učitelé, a ti všichni přispívali k dílu zkázy.  V těch dnech víra upadne velmi hluboko a zachová se na málo místech a v nemnohých domech a rodinách, které Bůh uchrání od pohrom a válek.“ (1820)
   „Viděla jsem mnoho církevních hodnostářů, kteří byli exkomunikováni. „Viděla jsem jasně bludy, úchylky a nesčetné hříchy lidí. Viděla jsem jejich šílenství a zlobu jejich skutků proti pravdě a proti rozumu. Byli mezi nimi kněží a já jsem s velkou radostí snášela své utrpení, aby se obrátili a polepšili.“
   „Viděla jsem mnoho pastýřů zapletených do záležitostí nebezpečných pro Církev. Budovali velkou církev, velkou a extravagantní. Do té měli být připuštěni všichni se stejnými právy: evangelíci, katolíci a nejrůznější sekty. Tak měla vzniknout nová církev. ...Ale Bůh měl jiné plány. (22. dubna 1823)                  
   „Preláti vnitřní hierarchie se zdáli být neupřímní a zbavení horlivosti; nelíbili se mi. Mluvila jsem s papežem o biskupech, kteří mají být jmenováni. Řekla jsem mu, že nesmí opouštět Řím. Kdyby to udělal, vznikl by velký chaos. Myslel si, že zlo je nevyhnutelné a  ŽE  BY  MĚL  ODEJÍT,  ABY  ZACHRÁNIL  MNOHO  VĚCÍ.  Byl velmi nakloněn tomu opustiti Řím a povzbuzovali ho, aby to udělal.“
   „Viděla jsem žalostné věci. V chrámě se hrály hazardní hry, pilo se a mluvilo. Dvořili se zde ženám. Pronikly sem všechny druhy hanebnosti. Kněží všechno povolovali a panovala zde velká neúcta. Viděla jsem i židy, kteří se nacházeli pod podloubím chrámu. Všechno mě to naplňovalo velkým smutkem.“ (27. září 1820)
   „Církev se nacházela ve velkém nebezpečí. Musíme se modlit za papeže,(zřejmě Benedikt XVI.) aby neopouštěl Řím. Kdyby to udělal, vzniklo by tím nepředstavitelné zlo.  PROTESTANTSKÁ  NAUKA  SE  VŠUDE  ŠÍŘILA.  Vidím na tomto místě Církev ohroženou tak rafinovaným zlem, že už zbývá sotva stovka kněží, kteří nejsou pomýlení. Všichni pracují na zničení, dokonce i klérus. Blíží se velká spoušť.“ (1. října 1820)
   „Když jsem viděla chrám Svatého Petra v troskách a způsob, jak se na tomto díle zkázy podílí mnoho příslušníků kléru, – přitom nikdo to nechtěl dělat otevřeně před druhými – byla jsem z toho tak znechucená a volala jsem Ježíše ze všech sil a žádala jsem ho o milosrdenství. Pak jsem uviděla svého nebeského Ženicha a On ke mně dlouho promlouval...
   Řekl mi mezi jiným, že toto přemisťování Církve z místa na místo znamená, že se bude jevit jak v úplném úpadku. Ale znovu vstane. I kdyby zůstal je jeden jediný katolík, Církev zvítězí, protože se nezakládá na lidských úmyslech a lidském rozumu. Dal mi spatřit, že nezůstal takřka žádný křesťan v prapůvodním smyslu slova (4. října 1820).
   Pak jsem viděla zjevení Matky Boží, která řekla, že soužení bude velmi veliké. Řekla, že tyto osoby se musí velmi vroucně modlit. ...Mají se modlit především za to,  ABY  CÍRKEV  TEMNOT  OPUSTILA  ŘÍM.“ (25. října 1820)
   „Minulou noc jsem byla zavedena do Říma, kde byl Svatý otec ponořen do velkého smutku a byl ještě ukryt, aby se vyhnul nebezpečným nástrahám. Byl velmi slabý a vyčerpaný bolestmi, starostmi a modlitbami. Mohl důvěřovat jen malému počtu osob a právě z toho důvodu se musel skrývat. Ale má s sebou stařičkého kněze, velmi prostého a zbožného. Byl to jeho přítel a pro jeho prostotu si mysleli, že není třeba ho odstranit. Ale tento muž přijímal od Boha velké milosti. Viděl a chápal mnoho věcí, o kterých informoval Svatého otce. Měla jsem pokušení informovat ho o zrádcích a pachatelích nepravostí, kteří byli členy staré hierarchie, aby je identifikoval.“
   „Nevím, jakým způsobem jsem byla minulou noc přenesena do Říma a nacházela jsem se v blízkosti chrámu Santa Maria Maggiore. Když jsme procházeli se svatým Františkem a jinými světci Římem, viděli jsme velký palác zachvácený plameny odzdola až nahoru. Procházeli jsme velkým počtem velkolepých komnat a konečně jsme našli papeže. Seděl potmě a spal na velkém křesle. Byl velmi nemocný a slabý a neschopný chůze.“
   „Viděla jsem ještě jednou, že Petrova Církev byla ohrožována plánem, který zpracovala tajná sekta, a ničily ji blesky. Ale viděla jsem také, jak přišla pomoc právě, když utrpení vrcholilo. Viděla jsem blahoslavenou Pannu, jak sestupuje na Církev a rozprostírá nad ní svůj plášť. Viděla jsem papeže, který byl současně velice mírný a zároveň pevný... Viděla jsem velkou obnovu a Církev se vznášela vysoko k nebi.“
   „Vidím apoštoly, nikoliv ty z minulosti, ale apoštoly posledních časů a zdá se mi, že papež je mezi nimi.“
„Židé se vrátí do Palestiny a před koncem světa se stanou křesťany.“
   (Podle: www.entraevedi.org - Překlad -lš-)

                            703. Poselství Ježíše ze dne 4. prosince 2018.
                                 Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).
                  KAŽDOU SVOU MODLITBU OBĚTUJTE ZA HŘÍŠNÍKY                      
   Moje drahé děti:
   Teď k vám mluvím proto, abych vás varoval. Zanedlouho   PROPUKNE  V  CÍRKVI  VELKÉ  PRONÁSLEDOVÁNÍ  a moji nehodní služebníci se rozhodli vás zahubit. Všechno se to musí stát, protože  MUSÍM  OČISTIT  SVOU  CÍRKEV!   Neboť kdybych to neučinil, byli byste všichni ztracení. Už dávno zaměnili hodnoty: o dobru říkají, že je zlé a o zlu, že je dobré a  DO  MÝCH  KOSTELŮ,  DO  CÍRKVE,  ZAVEDLI  NEMORÁLNOST  A  HŘÍCH,  ZEJMÉNA  CHLÍPNOST,   i když tam nemají co hledat.
   Moje děti! NECHAL  JSEM  PŘIJÍT  ISLÁM  DO  EVROPY,   protože na Mne lidé zapomněli a obrátili se ke Mně zády. Zbožňování jediného pravdivého Boha vyměnili za své vášně, jim vzdávají hold, zbožňují sebe samé, avšak to není nic jiného než obyčejné modlářství. Teď jim ukážu, co si zaslouží. Dostanou, co hledali. Démoni je budou mučit osobně a trýznit tak, jak si to zasluhují, a to je jen začátek. Potom budou muset v pekle trpět stokrát, milionkrát víc, navěky věků.
   Mé děti, tak už to nemůže jít dál. Já nejsem slaboch, vetchý, starý děda. Já jsem Bůh, jenž všechno vidí a slyší. Zaplatím každému podle jeho skutků – dobré odměním, ale hříšníky potrestám. A kdybych tak nečinil, byl by zde někdo mimo Mne, kdo by bránil žalované, vykořisťované, zbavené práva na podíl, a před trýzniteli?
   Mé děti, PÍSMO  JE  SVATÉ,  z něho se nemůže ztratit ani jedno písmeno, jediná čárka, dokud se nenaplní. Jednáte dobře, když EVANGELIUM  POZNÁVÁTE  a obracíte je v činy. Písmo by se mělo všude vyučovat, neboť je nejvznešenější vědou, která vás vede k věčnému životu. Vše ostatní je marnost, která uplyne a zmizí. Duše je tím, co vás živí, tělo duši neprospívá. Svou  POZORNOST  BYSTE  MĚLY  SOUSTŘEDIT  NA  TO,  CO  SLOUŽÍ  SPÁSE  A  PROSPĚCHU  DUŠE.  Mé učení byste měly obracet v činy  A  tehdy  BUDETE  ŠŤASTNÉ  na zemi a  NAVĚKY  V  NEBI!   V každém okamžiku svého života se odevzdávejte Mně, znovu a znovu. Já jsem středem a podstatou vašeho života. Budu pro vás nejdůležitější ze všech, ať Já jsem na prvním místě ve vašem srdci, vaší mysli a ve vašem čase, protože Já jsem váš Vykupitel.
   Dívejte se na Mne na kříži, jak má krev pokrývá mé tělo. Pozorujte neustále, jaká byla cena za vaši duši. Volám k vám: "Moje děti, žízním!" ZACHRAŇUJTE  DUŠE!!!  Přineste je pod můj kříž, aby na ně kapala má Krev – tak zmírníte mou žízeň po spáse duší. Velmi jsem trpěl. Prosím vás, nechť je vaším hlavní úkolem záchrana duší! Čiňte drobná sebezapření, která sjednoťte s mou prolitou nejvzácnější Krví a mou smrtí na kříži, a obětujte je mému Otci skrze slzy a Neposkvrněné Srdce Panny Marie pro záchranu duší.Každou svou modlitbu obětujte za hříšníky, aby se z nich, pokud je to možné, nezatratil ani jeden. Poproste své anděly strážné, aby se modlili za mé úmysly i tehdy, kdy už splníte své každodenní povinnosti. Čas je konečný, rychle uplyne – zúročujte své talenty, které jste dostaly, neboť budete z nich brány v potaz.
   Moje děti, čas už nadešel, přišla ta hodina. Hříšníci budou deptat mou církev, dokud neuplyne jejich čas. PŘICHÁZEJTE  KE  MNĚ,  DOKUD  MOHU  ZŮSTAT  MEZI  VÁMI.   Už naplánovali způsob jak vás zničit a jak Mě ukrást z materiálu, který jsem posvětil a o němž jsem řekl: "Toto je mé Tělo, toto je má Krev." CHLÉB  už nebude víc mým Tělem  A  ani  VÍNO  mou Krví:  ZŮSTANOU  JEN  ZNESVĚCENÝM  MATERIÁLEM,   jakým jsem jej stvořil. To znamená, že  ZANIKNE  MŠE  SVATÁ  A  NEBUDE  NIC,  CO  BY  UDRŽOVALO  SVĚT.  UŽ  NEBUDU  VÍC  V  OPLATCE,  NEDOKÁŽETE  MĚ  K  SOBĚ  VZÍT  JAKO  OCHRANNÝ  ŠTÍT  PROTI  SATANOVI.   Jediným vaším útočištěm bude modlitba ke Mně, plná víry a orodování mé svaté Matky.
   Ale v úkrytu zůstanu s vámi. Já sám ukryji mé opravdové a věrné kněze, kteří i tam budou sloužit mši svatou, a nezáleží na tom, že ji kněz bude sloužit sám. I to je velká milost, neboť Mě zobrazí pod svatými barvami, a proto se úplně nezničí svět. Ukryji i společenství, která Mi důvěřují a modlí se ke Mně modlitbami plnými víry. Petrovi jsem slíbil: "Ty jsi Petr - Skála - a na této skále postavím svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou." Nyní se zdá, jakoby se můj slib nevyplnil, ale Já jsem v úkrytech přítomen, a až uvidím, že nadešel čas, odhalím Zlého a zničím ho dechem mých úst. Obnovím svou církev a celý tento stvořený svět. Vy, kteří patříte ke Mně, nebojte se! Důvěřujte Mi! Uvidíte mé zázraky. Přijměte ze srdce vycházející, láskyplné, posilňující požehnání ve jménu Otce i Syna I Ducha Svatého.
   Váš Ježíš
                                                                      

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář