Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.7 Vyber si život nebo smrt-Země plná zla.
              Č.7   ZEMĚ  PLNÁ  ZLA  A  BOŽÍ  TRESTY.                   .

  Ježíšovo poselství 11.září 1991 Vasuli Ryden:
  Vassula:"Pane vzhlížím k nebi a hledám nebeské věci. Hledám Tvou svatou Tvář, abych pocítila mír a mohla se radovat. Hledám Tvou svatou tvář, abych mohla rozjímat."
  Ježíš:"A Já se zase dívám dolů na dnešní svět, hledám jeden národ za druhým, zkoumám jednu duši po druhé, hledám trochu tepla, trochu štědrosti a trochu lásky, ale jen velice málo se jich těší Mé přízni.Velmi málo se jich snaží žít svatě: a dny letí a hodiny jsou už spočítané  d o   c h v í l e   v e l k é   o d p l a t y ! Má města se stala domy nevěstek.(Města jsou naše duše.) Bez lítosti! Stala se pevnostmi démona! Všechno zevnitř prohnilé, vyžrané červy! Útočiště zmijí a štírů! Jak bych mohl nevrhnout na tyto odpadlíky  S v ů j   o č i s t n ý   O h e ň ?!"
  (Vassula): Ježíš najednou změnil tón a po odmlce několika vteřin velice vážně, až mě obešla hrůza, řekl:"Země se bude třást a chvět a každé zlo zabudované  d o   v ě ž í   s e   z ř í t í   d o   h r o m a d y   s u t i n   a   b u d e   p o h ř b e n o   v   p r a c h u   v i n !   Nahoře se budou chvět nebesa a základy země se budou viklat!
  Modlete se, aby na vás Otcova ruka neudeřila v zimě. Ostrovy, moře a kontinenty nečekaně navštívím hromem a ohněm.  N a s l o u c h e j t e   p o z o r n ě   M ý m   p o s l e d n í m   s l o v ů m   v a r o v á n í,  naslouchejte teď,   d o k u d   j e   j e š t ě   č a s !  Čtěte naše poselství! (Ježíš myslí Jeho a Jeho Matky Marie) Přestaňte být ironičtí nebo hluší,   k d y ž   m l u v í   n e b e !  Ztište svůj hlas a budete slyšet  N á s !
  Rozmyslete si dvakrát, než začnete soudit, rozmyslete si víc než dvakrát než odsoudíte díla svatého Ducha.  N e u š e t ř í m   n i k o h o,   k d o   s e   p o s m í v á   s v a t é m u   D u c h u!  K d o   s e   M u   p ř í m o   r o u h á !   Spravedlnost je pošle dolů, do podsvětí! Všichni pozvedněte svou tvář a hledejte nebe, Mou Svatou Tvář k rozjímání. Zvedněte své oči k nebi a nezahynete. Litujte a proste Otce o slitování. Brzy, teď už velice brzy se otevře nebe a uvidíte   S S O U D !"


  Martin Buber:"Největší vinou člověka je, že se každý okamžik života může obrátit, ale neudělá to!"


  Udo Jürgens, zpěvák:"Showbusiness je prvotřídní mašinérie na ničení lidí. Prodává ti něžný zánik v třpytivém oděvu s leskem                         a třpytem, abys to ani nepozoroval.."

                                       
                                         KULTURA SMRTI OHROŽUJE KULTURU ŽIVOTA.

                                       Gabriela Kubyová z "die Tagespost 18.10.2

  Teroristické činy z 11. září 2001 nás naplňují rozhořčením a odporem nad lidmi, kteří jsou schopni léta připravovat a pak provést takový zločin a bez soucitu spolu se svými oběťmi skončit v tomto pekle smrti. Den nato řekl německý kancléř Schröder:"Teroristické údery..jsou útokem proti naší  v l a s t n í   s v o b o d ě,   p r o t i    n a š i m   v l a s t n í m   h o d n o t á m,  které sdílíme s tímto americkým národem. Proto stojíme s nimi! Zde se jedná o obranu   v š e h o   t o h o,  co v jádru zakládá naši svobodu a oevřenou společnost, a toho se v našem vlastním zájmu   n e s m í m e   n i k d y   v z d á t!"
  O jaké hodnoty se tu jedná? Jakou odpověď má náš spolkový kancléř a naši ministři, kteří při své obraně pokládají  z a   z b y t e č n é   p r o s i t   B o h a   o   p o m o c ? Tato odpověď může být: svoboda, tolerance, potěšení!
  Když to domyslíme do důsledku, nelze přehlížet že jádro naší "svobodné a otevřené společnosti"  j e   p r o h n i l é !
                  Rodiny se rozpadají; každý rok přibude 200 000 rozvodových sirotků!
                  Statisíce žen vraždí své nenarozené děti!
                  Křivka porodnosti směřuje do oblasti vymírání!
                  Homosexuální společenství je státem uznáno za rovnocenné manželství!
                  Média pumpují do lidí nemravnost a násilí!
                  Pornografie a zneužívání sexuality jsou všudypřítomné!
                  Stále více a stále mladších lidí se dopouští kriminality!
                  Mnozí se utíkají k drogám!
                  Církve jsou uvnitř rozpolcené a ochrnuté spory o pravou nebo špatnou míru přizpůsobivosti duchu doby!
Jsou neschopné zastavit úpadek společnosti do pohanství.
  Dlouho před 11.zářím upozorňoval papež Jan Pavel II.: "Ž i j e m e   k u l t u r u   s m r t i !"
  Neptali jsme se často, jak dlouho, jak dlouho ještě to bude Bůh připouštět? Morální úpadek společnosti, která si říká křesťanská, je pro islámské národy zjevným důkazem nadřazenosti jejich vlastního náboženství. Oni jsou těmi národy, které se modlí a postí.
  Bin Ládin řekl na počátku války proti Afghánistánu:"Tyto události rozdělily celý svět na dva tábory: na tábor věřících a tábor nevěřících...Každý muslim musí usilovat o to, aby dopomohl svému náboženství k vítězství.  N a d e š e l   ú t o k   v í r y !"
  Co můžeme postavit proti tomu? Toleranci? - Naše kostely se vyprazdňují a my stavíme mešity a odstraňujeme kříže ze škol, staráme se o výuku islámského náboženství. Populace západních zemí vymírá a muslimská silně stoupá!
  Nemůže se stát, že poznáme, jak obdivuhodná je svoboda, kterou nám dává Boží synovství, teprve až ji ztratíme?
  Ďábelský útok na americká mocenská centra  j e   m e n e t e k e l   o b r á c e n í .  Nemůžeme říkat, že Bůh se zahalil do mlčení. Od počátku útoků na Afghánistán se mluví o Ninive, kterému Bůh skrze Jonáše pohrozil soudem a trestem:"Ať hlasitě volají k Bohu; každý se musí obrátit  a odvrátit se od zlých skutků a od nepravostí, které lpí na jeho rukou. Obyvatelé Ninive to udělali. Tehdy Bůh litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil, ale neučinil tak.(Jonáš 3)
  Kéž bychom jako ninivští měli ve svých šatnících kající roucho. I když se cítíme bezmocní k tomu, abychom odvrátili obrovský proud dějinných sil,  k a ž d ý   j e d n o t l i v e c   s e   m ů ž e   o b r á t i t.  Obrátit se znamená:  U P R A V I T   S V Ů J   Ž I V O T   P O D L E   D E S A T E R A   B O Ž Í C H   P Ř I K Á Z Á N Í,  odhalit ve svém vlastním srdci překážky lásky, hledat ve svých vztazích cestu k míru,  M O D L I T  S E !
  "MODLETE SE, MODLETE SE MODLETE SE!" vOLÁ MATKA BOŽÍ už několik desetiletí se stále větší naléhavostí na tuto zemi. Blaze těm, kteří ji následují, protože v modlitbě nám může Kristus darovat   d a r   v í r y,  že věrný Bůh  u c h r á n í   s v é   t v o ry,  s v é   s t v o ř e n í   a   s v o u   C í r k e v !"

                           S.O.S.                        
  President Bush řekl ve svém projevu:"Dnes žádáme všechny o modlitbu za všechny, kteří truchlí, za děti jejichž svět byl roztříštěn, za všechny, jejichž smysl pro jistotu a bezpečnost byl otřesen. A modlíme se, že budou utěšeni silou mocnější, tak jak se praví v žalmu 23: I když půjdu přes údolí stínu smrti, nebudu se bát zlého, neboť Ty se mnou jsi.."
  Jako jeden z prvních se ozval Svatý otec Jan Pavel II. svou modlitbou a výzvou k modlitbě.Připojíme se jistě všichni! Jeden z vás mi do telefonu řekl:"Ďábelské na tom útoku v New Yorku bylo, že kromě ztráty časného života u mnohých to byla i ztráta šťastné  v ě č n o s t i !   V   j a k é m   s t a v u   b y l y   j e j i c h   d u š e,  k d y ž   s t a n u l y   p ř e d    B o h e m?!
  Vyhlašují se bezpečnostní opatření...Co uděláme my? Co udělám já pro to, aby byl zabezpečen i můj  šťastný   v ě č n ý   ž i v o t ?

                      ZLO  PŘITAHUJE  ZLO!                    

  Vassula Ryden komentuje poselství od Ježíše Krista dané k 11.září 1991 ve vztahu k strašným událostem dne 11.září 2001:
 "Chtěla bych říct, aby lidé byli při interpretaci tohoto poselství obezřetní. Výklad poselství je obtížný, není-li na něj nazíráno ve světle Svatého Ducha. Toto apokalyptické poselství by mělo být vykládáno následujícím způsobem: Naše generace se stala chladnou ve své lásce k Bohu a dnešní svět žije ve velkém odpadlictví. Bůh nás varuje tím, že nám dává   z n a m e n í,  například sochy plačící krvavé slzy, plačící ikony se slzami krve nebo oleje.
  Poselství v knize "Opravdový život v Bohu", byla také znamením, stejně jako některá další zjevení, jež k nám přicházela jako varování, a měla nás všechny zase   p ř i t á h n o u t   k   B o h u   a   k   m o d l i t b ě ! Mnohá z těchto znamení byla odmítána, bylo a je jimi opovrhováno a byla perzekuována. Připomíná nám to Písmo svaté (Zjevení 11), s ohledem na dva svědky, jimiž jsou Ježíš a Maria, s apoštolskou misí Eliáše - reprezentující proroctví - a Mojžíše - připomínka Zákona...
  Apostaze-odpadlictví, znamená odmítnutí božské Pravdy, jež nás přivedlo k životu bez Boha. Odpadlictví vyvolává zlo na zemi. Naše Paní nám dala toto poselství 1.5.1990:"Více modliteb znamená   v í c e   o b r á c e n í - vaše modlitby mohou změnit svět! Prostřednictvím vašich modliteb můžete získat Boží milost pro odvrácení se od hříchu. Vaše modlitby mají velkou moc, a proto na vás naléhám, abyste cestu modlitby a oběti neopouštěli.
  Svět se stal chladným, ledově chladným; rodiče se obrátili proti sobě. Dítě se obrací proti svým rodičům, protože se mu nedostalo lásky. Matka odmítá žadonění dítěte o lásku. Svět odumřel lásce! Spočívá v hluboké temnotě, protože nenávist, chamtivost a sobectví ovládly celou zemi skrz naskrz.
  Jsem otřesena tím strašným pohledem, zkažeností temného světa a odpadem, který pronikl až do svatyně!  P o h r o m y,   n e š t ě s t í,   v á l k y,   s o u ž e n í,  to všechno na sebe  p ř i t a h u j e t e !"                                    


  Ježíš Vassuli:"JÁ JSEM. Maličká, dcero Moje, pokoj s tebou, Já Pán ti žehnám a žehnám. Evangelizuj s láskou pro Lásku. Řekni jim, že každého z nich miluji zvláštním způsobem. Řekni jim také, že nejsem komlikovaný Bůh, nejsem daleko,  j s e m   p ř í t o m e n   p r á v ě   v   t é t o   c h v í l i !  Řekni jim, že toužím po jejich lásce, ukaž jim, co je Srdce Páně. Řekni jim, že Srdce Páně není nic jiného než  L á s k a   a   M i l o s r d e n s t v í !  A jestli na vás doléhá  s s p r a v e d l n o s t,  je to pro tíhu   v a š i c h   h ř í c h ů   a   z l o č i n ů !
  Kolikrát jsem přehlížel všechno, co neděláte v Můj prospěch a kolikrát jsem zadržel Otcovu ruku, aby na vás nedopadla!
  Ježíš je mé jméno a Ježíš znamená  S P A S I T E L;  Jsem Spasitel všeho lidstva!"


                        Žalm č.14:                        
  Bloud si v srdci říká:"Bůh tu není." Všichni kazí, zohavují na co sáhnou, nikdo nic dobrého neudělá. Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vědět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli.
  Zpronevěřili se všichni, zvrhli do jednoho, nikdo nic dobrého neudělá, naprosto nikdo.
  Což nevědí všichni ti, kdo páchají ničemnosti,  k d o   j e d í   m ů j   l i d,  j a k o   b y   j e d l i   c h l e b a,  ti, kdo Hospodina nevzývají, že se jednou třást budou strachem?
  S pokolením spravedlivého je Bůh. Radu poníženého ostouzíte, ale Hospodin je jeho útočiště!


                                        BARBARSTVÍ 21.STOLETÍ!

    Zpochybňování morálních zásad vede k vyjímečné   d e g e n e r a c i   č l o v ě k a   a  způsobuje, že si dovoluje chování, s jakým se nesetkáváme ani u zvířat!
  Jak čteme v anglické listu "Expres Extra", který vychází v Honkongu, lékaři v provincii Schenzen v Číně jedí a podávají k požívání dětská tělíčka z potratů jako velmi zdravou stravu.(News 24.4.1995)
  Čtveřice novinářů listu Eastweek - sesterský list "Expres Extra" - se vydávala za lékaře a požádala v několika nemocnicích města Schenzen o možnost koupit lidské plody. V "Centru zdraví žen a dětí" dal jeden lékař novinářům skleněnou nádobu se slovy:"Tady je deset čerstvých plodů z dnes provedených potratů. Obyčejně je nosím domů a tam je konzumujeme, ale protože manželka není právě v nejlepší formě, můžete si je ponechat."
  Čínská lékařka z kliniky Luo Hu tvrdila, že plody jsou velmi výživné a je po nich velká poptávka:"Nejvíce vyhledávané jsou plody z prvních potratů mladých žen a nejlépe je, je-li dítě mužského rodu. Svěřila se že ona sama snědla za posledního půl roku více než 100 plodů a dodala:"J s o u   t o   o d p a d k y  z aborcí, a jestliže je nepožijeme, budou vyhozeny. Když je jíme, jsou tak jako tak mrtvé.."
  Lékař Don Mong Lao novinářům sdělil, že cena jednoho plodu závisí na jeho váze a pohybuje se od 10 do 40 dolarů. Je to cena mnohem nižší, než v soukromých klinikách, kde požadují až 300 dolarů za plod.
                                       

    W.Bergengruen: "Z každého novorozeného dítěte, s nímž zde začíná kus nového světa, vyzařuje něco, co přivádí mysl každého neotupělého člověka k dojetí a dává mu v radosti tušit budoucí plnost lidských možností. Dítě přináší na svět závan  j e š t ě   č i s t é h o,  n e p o s k v r n ě n é h o   s t v o ř e n í,  tušení původní čistoty, která byla na počátku."

                                             NĚMÝ VÝKŘIK!

  KÁZÁNÍ K NENAROZENÝM:"Milé děti, stala se vám křivda! Vlastní krev se na vás provinila tak, jako Herodes na betlémských mláďátkách. Nevpustili vás do světa narozených a žijete v tom svém "limbu" díky Boží spravedlnosti a Jeho milosrdenství.
  skutečně se podobáte betlémským nemluvňátkům, které krutý Herodes nechal utratit, protože "prý ohrožovaly jeho trůn". Vás potratily vaše  v l a s t n í   m a t k y ,  ptotože si myslely, že je také ohrožujete.
  Některé se domnívaly, že ohrožujete jejich zdraví. V této doměnce byly utvrzovány   n e z o d p o v ě d n ý m i   l é k a ř i,  a tak jste na to doplatily životem. Jak se mnohdy ukázalo, gynekolog jejich obavy nevyřešil, jen je přenesl na jinou úroveň. Doplatily jste na to vy a vaše matky. Komu to prospělo?
  Jiné si myslely že ohrožujete jejich kariéru. Začaly jste se hlásit v nevhodný čas, kdy vaše matky měly na starosti   d ů l e ž i t ě j š í   v ě c i!  Nezdá se vám nepochopitelné, že pro vaši matku mohlo být něco důležitějšího než vy - j e j í   d í t ě ?!
  Chci vás upozornit, že tyto otázky jsou v dnešním světě velmi nepopulární. Lidé si je většinou takto nekladou, a právě proto rozhodují, tak jak rozhodují.
  Další matky si myslely, že ohrožujete jejich pohodlí a životní standard. Tyto ženy jsou často etiky a moralisty nejvíce odsuzovány, ale já je rád pochválím za upřímnost a odvahu, s níž světu sdělují svůj ortel smrti vynesený nad vlastním dítětem. Nebo je to jen sobecká bezohlednost?
  Je-li to upřímnost a jestliže  s t e j n ě   u p ř í m n ě   v y z n a j í   s v o u   v i n u   p ř e d   B o h e m,  mají naději na odpuštění a vy můžete doufat, že vaše matka, kterou jste milovaly, protože pro vás byla vším, nebude  z a v r ž e n a   z a   z l o č i n,  kterého se dopustila na vlastním dítěti.
  A jsou ženy, které příliš neuvažují nad svým životem a  n e c h a l y   v á s   z a b í t,  aniž by nad tím příliš hloubaly. Své těhotenství považovaly za nemoc, kterou je třeba léčit. Nejte pro ně ničím víc, než ulomeným zubem. Je ho škoda, říkají si, ale dá se nahradit protézou. A tak mnohá prázdná místa po vás nahradily rúznými "protézami".
  Takových žen se bojím, takové mne děsí. Doufám, že jich není moc. Doufám, že se dají vyléčit ze své bezcitné ubohosti, která nedokáže odlišit vlastní dítě od nemocného orgánu a transplantuje ho do světa nenarozených dětí.
  Proto vás prosím, milé děti,  v s t u p u j t e   do svých bratříčků a sestřiček, které měly zodpovědnější a morálně vyspělejší rodiče a narodily se do našeho světa. Skrze ně dávejte pocítit svou přítomnost těmto ženám. Vstupujte do jejich vědomí a svědomí, mají-li jaké, a tam   s e   o z ý v e j t e   s v ý m   n ě m ý m   v ý k ř i k e m,  abyste je zbavily jejich sobecké lhostejnost. Snad zachráníte vlastní matky z nekající otupělosti. K tomu ať vám dopomáhá Bůh. Amen.(P.Vojtěch Divácký, OPraem)


                                                   
                                 TĚŽKÉ HŘÍCHY SVĚTA PROTI DESATERU BOŽÍHO PŘIKÁZÁNÍ:

   EUTANÁZIE: Vraždění starých a nemocných, i když "někdy s jejich souhlasem".
  Dr.Gunners zdůrazňuje, že v Holandsku proti eutanázii protestují již pouze katolíci a pravověrní evangelíci, zatímco tisk, rádio a televize zahalily velkým mlčením toto bezohledné vraždění nejvíce bezbranných lidí, kteří právě nejvíc potřebují naši péči a lásku. Někteří lékaři tvrdí, že se vraždí staří lidé bez jejich souhlasu, a radí, aby se kontrolovali lékařské postupy, jenže možnosti takové kontroly jsou minimální.
  Když člověk odhodí desatero a mravní normy a přijme etický relativismus, následují za takovým postojem bez Boha  o t ř e s n é   p r a k t i c k é   d ů s l e d k y ! Neboť pak dochází  k  l e g a l i z o v a n é    z l o č i n n o s t i   a   r a d i k á l n í m u   z n á s i l n ě n í   l i d s k é   s v o b o d y !
  Jan Pavel II. píše:"Tímto způsobem se demokracie zpronevěřuje svým vlastním zásadám a přetváří se zcela na totalitní systém. Stát již není "společným domem".., ale mění se na tyranský stát,  k t e r ý   s i   o s o b u j e   p r á v o   d i s p o n o v a t   s e   ž i v o t e m   slabších a bezbranných, s dětmi ještě nenarozenými i se starci ve jménu   s p o l e č e n s k é h o   p r o s p ě c h u,  který ve skutečnosti představuje pouze zájmy  u r č i t é   s k u p i n y !"(EV 20)
  Je si třeba   d o b ř e   z a p a m a t o v a t,   k t e ř í   p o s l a n c i,  odborníci a novináři chtějí zavést společnost k takovým žalostným koncům!

  POTRATY: Svatý Otec Jan Pavel II. 14.6.1999 v Lowizích řekl:"Lidský život  j e   p o s v á t n ý !  Mám na mysli především vás, drazí rodičové. Bůh vás obdařil zvláštním povolání. Aby byl zachován lidský život na zemi, povolal k existenci   r o d i n n é   s p o l e č e n s t v í. (Žádné homosexuální společenství nepovolává Bůh, ale ta druhá strana!) To vy jste prvními strážci a opatrovníky   ž i v o t a   j e š t ě   n e n a r o z e n é h o,  ale již počatého. Přijímáte dar života jako největší   m i l o s t   o d   B o h a,  jako jeho  p o ž e h n á n í   pro rodinu, pro národ a pro Církev. Z tohoto místa   v o l á m   k e   v š e m   o t c ů m   a   m a t k á m   mé vlasti a celého světa, ke všem lidem bez vyjímky:
  K A Ž D Ý   Č L O V Ě K   P O Č A T Ý   V   L Ů N Ě   M A T K Y   M Á   P R Á V O   N A   Ž I V O T !
  Ještě jednou opakuji, to co jsem už mnohokrát říkal: l i d s k ý   ž i v o t   j e   p o s v á t n ý !  Nikdo, za žádných okolností si nemůže osobovat právo způsobit přímo smrt nevinnému lidskému stvoření.
  B Ů H   P R O H L A Š U J E,  Ž E   J E   P Á N E M   N A D   Ž I V O T E M   Č L O V Ě K A ,  ktrého utvořil ke svému obrazu a podobě.(Genesis 1,26)
  Lidský život sám o sobě má proto   p o s v á t n ý   a   n e d o t k n u t e l n ý   charakter, v němž se jakoby ozvěnou odráží   n e d o t k n u t e l n o s t   s a m o t n é h o   T v ů r c e."

  HOMOSEXUALITA  A  JINÉ DEVIACE: V Bibli se píše, že Bůh nás  s t v o ř i l   j a k o   m u ž e   a   ž e n u,  požehnal nám a řekl: "M i l u j t e   s e  a   m n o ž t e   s e." A dále se píše: Trest smrti za toto: Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, dopustili se ohavnosti; musejí zemřít..Kdyby muž obcoval s dobytčetem, musejí zemřít..Kdyby se žena přiblížila k nějakému dobytčeti, aby se s ní pářilo, zabijte ženu i dobytče..Kdo se dopustí cizoložství se ženou jiného, musí zemřít cizoložník i cizoložnice..Kdo odkryje nahotu některého příbuzného(aby s ním měl sex), dopustil se ohavnosti a musí být vyobcován ze společnosti..Nebudete se zabývat zvyklostmi pronároda, kterého před vámi vyháním. Zprotivil jsem si je, protože se toho dopouštěli. (Bůh všechny zničil potopou.)(Třetí Mojžíšova 2O,10-16,23)

  OBCOVÁNÍ S DUCHY A VĚŠTĚNÍ: Muž či žena, v nichž bude duch zemřelého nebo věštecký duch, musejí zemřít. Ukamenují je. Jejich krev padni na ně.
  Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte vědmy a neposkvrňujte se jimi. Nebudete jíst maso s krví, nebudete se obírat hadačstvím ani věštěním...Nebudete svá těla zjizvovat pro mrtvého ani si dělat nějaké   t e t o v á n í..(Třetí Mojžíšova 19)
  Proč si asi Bůh nepřeje tetování? Rozhlédněte se kolem, nebo se podívejte do zrcadla, kolik tetování představuje ďábla, draka, hada a jiné satanské obrázky a znamení. Ti všichni si zahrávají s ohněm, ale pekelným...                                           VĚŘÍŠ, ŽE EXISTUJE ĎÁBEL?

  Satan je padlý anděl. Jeho biblické jméno je Lucifer, což znamená Světlonoš. V dřívějších dobách byl v křesťanském umění zobrazován jako mladý, krásný, okřídlený mládenec se zdůrazněním jeho oslňující andělské krásy a z něho vyzařujícího jasu.
  Někteří lidé, by rádi pokládali ďábla za "nějaký symbol zlých vlastností". Pro mnoho křesťanů ďábel jakoby skutečně "ani neexistoval". Zvykli jsme si brát na lehkou váhu historky ze života světců, ve kterých se ďábel  p r o j e v u j e   j a k o   o s o b a. Otázka však nadále trvá: Byl Boží Syn pokoušen na poušti přímo a osobně na začátku svého veřejného působení andělem smrti - Satanem?
  Křesťanství ve svém jádru věří, že Satan je  m o c n ý   a   z l ý.  Je nám nablízku a pokouší se  n á s   z n i č i t. Neudivuje nás, že nás Ježíš učil modlit se:"...a neuveď nás v pokušení,  ale   z z b a v   n á s   o d   z l é h o."
  Někteří mají sklony popisovat hřích jako "asociální chování", které je "vrozené", nebo je získané "špatnou výchovou". Ježíš však nestál na poušti tváří v tvář nějakým "sociálním přestupkům". Byl vystaven třem nejnebezpečnějším pokušením, která ďábel může uvrhnout na každou lidskou bytost
    t o u z e   p o   t ě l e s n ý c h   r o z k o š í c h,
    c h a m t i v o s t i   a
    c t i ž á d o s t i v o s t i.
  Tyto pohnutky pramenící z naší padlé přirozenosti, působí však pouze jako  p r o s t ř e d k y  sloužící  k   t r a n s p o r t u   z l a   z   p e k e l   na naši zemi. Otevřme jen oči a podívejme se kolem sebe!
  Celý svět je nemocen a znetvořen   t e m n ý m i   s i l a m i   a   m o c n o s t m i   z l a,  které vytvářejí, mučírny, plynové komory a koncentrační tábory...
  Miliony nevinných dětí jsou zabíjeny v lůně svých matek, a to s jejich souhlasem, i když by právě   m a t k y   m ě l y   n e j v í c e   c h r á n i t   s v é   p o t o m s t v o!
  Skupina jedněch lidí vraždí a vyhání ze svých domovů jinou skupinu lidí jen proto,  ž e   m a j í   o d l i š n o u   ř e č ,  b a r v u   k ů ž e   nebo   k u l t u r u   p ř e s v ě d č e n í !
  Pohleďme na zlobu, krutost a sílu zla, které jsou příčinou smrti mnoha milionů lidí. Mnoho    n e m o c í   a   h l a d u   stále přetrvává, a to jen pro lidskou neschopnost shromáždit světový mozkový kapitál a hmotné zdroje k odstranění takového hrozného utrpení.
  Honosné stavby, které by mohly člověku sloužit, jsou ničeny těmi nejmodernějšími zbraněmi.
  To vše působí člověk, který se nechal  o b e l s t í t   satanovou lží natolik, že v tom zlu, které páchá,  s á m   v i d í   d o b r o   a  navíc si své počínání dovede i "logicky" zdůvodnit. Udivuje nás, že Ježíš měl rád kolem sebe děti? Takovým přece patří nebeské království. Jejich  n e v i n n o s t   a   b e z e l s t n o s t  je v ostrém kontrastu k tomu, co Satan působí na povrchu země  p r o s t ř e d n i c t v í m   d o s p ě l ý c h .
  Všechno zlo má  s a t a n s k ý  původ. Ježíš se setkal na poušti tváří v tvář s původcem zla. Mohutný duchovní boj se odehrál mimo možnosti našeho chápání. Definitivně byla Satanova moc zlomena na kříži. 
  N Y N Í   S A T A N   P Ů S O B Í   Z L O   J E D I N Ě   T E H D Y,  K D Y Ž   S V Ý M I   H Ř Í C H Y   B R Á N Í M E   J E Ž Í Š O V I,  A B Y   N Á S   O C H R Á N I L !
  Uprostřed temnot zla volejme k našemu Pánu, jak to učinil svatý Petr uprostřed prudké bouře:"Pane, zachraň mne!" Ježíš uchopil mocně Petrovu ruku a zachránil ho před utonutím v mořských vlnách. Ve chvílích strachu, když cítíme blízkost ďáblova pokušení a nebezpečí, máme se obracet  s  v e l k o u   d ů v ě r o u   k   J e ž í š o v i   a   n a š í  N e p o s k v r n ě n é   P a n í.  Žádný hřích, ani žádné zlo se jí nikdy nedotklo. Proto se satan nemůže k Marii ani přiblížit. Boží mocná síla a spasitelná láska k tvorům může ďábla zstavit v jeho ničitelském díle. V modlitbě růžence vzýváme Boha i Přesvatou Pannu, aby nám přišli na pomoc. Proto má modlitba růžence takovou sílu a Panna Maria nás všude po světě žádá, abychom se ji modlili za svět.
  (Podle Crusadera zpracoval BS)


                                     POSELSTVÍ  VASSULY  RYDEN  LIDEM  z  24.4.2010:

  V návaznosti na nedávné  o b ř í   e r u p c e   s o p k y   na Islandu a  b o l i d, který nedávno   m i n u l   Z e m i,  píše Vassula toto vysvětlení:
  Jedním z mnoha příkladů toho, jak Bůh jedná v dobách rebelie a odpadlictví, je v Písmu u Jeremiáše 4,23-28. Jeremiáš říká:"Viděl jsem zemi, a hle, je pustá a prázdná, nebesa jsou beze světla. Viděl jsem hory a třesou se, pahorky se otřásají. Viděl jsem, nikde žádný člověk, i všechno nebeské ptactvo odletělo. Viděl jsem, sad je pouští, všechna města jsou v něm podvrácena Hospodinem, jeho planoucím hněvem. Toto praví Hospodin:'Celá země bude zpustošena, ale neskončím s ní docela...Neželím toho a od toho neupustím.'"
  Bůh nás neustále varuje, abychom se k Němu vrátili a smířili se s Ním i mezi sebou navzájem. Kristus prosí svou Církev, aby se smířila a sjednotila. Žádá pastýře již po více jak 25 let v poselstvích "Opravdový život v Bohu", aby činili pokání a smířili se, aby pokročili  v cestě k jednotě s tím, že sjednotí data Velikonoc. Celý svět se kazí tím, že nejen přestupuje Boží Zákon, ale i všechno, co je svaté, a bez  u s t á n í   u r á ž í   B o h a.  Proč se tedy někdo diví, když v našich časech temnoty zesiluje milost Ducha Svatého, aby nám pomohla? Ale Temnota ještě jednou pronásleduje Světlo. Překážky, pronásledování, obvinění, výsměch, pomluvy, zákazy a urážky byly po všechny tyto roky vylity některými lidmi, když jsem se snažila   s v ě d č i t   a   p ř e d a t   s v ě t u   B o ž í   S l o v o,  z  čehož se stala extrémě těžká služba. Mnozí z těchto lidí si mysleli, že Bohu prokazují "svatou povinnost"...
  V Písmu se píše: Na počátku bylo Slovo: to Slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh...Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, (Pán Ježíš k Židům.) ale jeho vlastní ho nepřijali.(Ukřižovali ho.)
  Po všechny tyto roky se v nás Pán snaží probudit pravé chápání tím, že nám  o p a k o v a n ě   d á v á   p ř i p o m í n k y: připomíná, co bylo v minulosti řečeno svatými proroky a  p ř i p o m í n á   s v á   v l a s t n í   p ř i k á z á n í. Jeho volání, stejně jako volání Panny Marie, byla voláními  k   p o k á n í,  m í r u,  l á s c e,  j e d n o t ě   a   ž i v o t u   v   m o d l i t b ě.
  Náš Pán přišel a stále tímto způsobem přichází do světa,  a b y   o s v í t i l   v š e c h n y   t y,   k t e ř í   s e š l i  z  c e s t y ! Ale do dnešního dne jen velmi málo lidí rozpoznalo Jeho milostiplnou přítomnost a ještě méně lidí Jeho volání přijalo. Nejenže zmenšovali Jeho milosrdenství, ale nedovolili Mu vládnout ve svých srdcích.
  Dnešní svět se chová stejně jako faraón, ve své tvrdohlavosti a nevěře odmítá vše,  c o   j e   s s v a t é.  O ostatních náš Pán říká, že jejich chování je horší  n e ž   v  S o d o m ě   a   G o m o ř e !
  V roce 1991, 11.září,  p ř e s n ě   10  l e t  před tou velkou katastrofou dvou věží v USA, náš Pán, když se díval s nelibostí na zem, nás varoval těmito slovy:"A Já se dívám dolů, hledám jeden národ za druhým, zkoumám jednu duši po druhé, hledám trochu tepla, trochu štědrosti  a   t r o c h u   l á s k y,  ale jen velmi málo se jich těší Mé přízni.  V e l m i   m á l o   s e   j i c h    s n a ž í   ž í t   s v a t ě   a  dny letí a hodiny už jsou spočítané do chvíle  v e l k é h o   t r e s t u..."(Ježíš najednou změnil tón a po odmlce několika vteřin řekl velice vážně, až mě obešla hrůza):"Země se bude třást a chvět  a   k a ž d é   z l o   z a b u d o v a n é   d o   v ě ž í (jako babylónské věže) s e   z ř í t í   d o   h r o m a d y   s u t i n   a   b u d e    p o h ř b e n o   v   p r a c h u   v i n !  Nahoře se budou chvět Nebesa a základy země se budou viklat! Ostrovy, moře a kontinenty nečekaně navštívím hromem a Svým Ohněm. Naslouchejte pozorně  M ý m   p o s l e d n ím   s l o v ů m   v a r o v á n í,   naslouchejte teď,  d o k u d   j e   j e š t ě   č a s. Čtěte Naše Poselství a přestaňte být ironičtí nebo hluší, když   m l u v í   N e b e.. Brzy, teď už  v e l i c e   b r z y,  se otevře Nebe a  u v i d í t e   S o u d c e."
  11.září 2OO1 byl svět vyděšen při pádu těch dvou věží, přičemž bylo zmařeno tolik životů, mezi nimi mnoho nevinných lidí. Světu byly ukázány hrůzné apokalyptické záběry, ale přes hrůzu, která z toho na nás šla, místo abychom se skutečně  o b r á t i l i   k   B o h u   a   č i n i l i   p o k á n í,  se svět stal ještě horším než dřív a vyrazil do války! Místo pochopení toho, že se to stalo kvůli našim hříchům, vině a odpadlictví, kvůli tomu,   ž e   s v ě t   o d m í t l   B o h a,  jsme dál poslouchali satana a šli raději po jeho cestě zmaru, než abychom šli po cestě lásky, kterou nám ukazuje Bůh.

  Pak nás Bůh varoval   p ř e d   t s u n a m i. První varování bylo již 10.září 1987. Do sešitu jsem si napsala: Najednou mi Ježíš připoměl sen, který se mi zdál minulou noc. Odpovídal vizi, kterou jsem měla před tím. Viděla jsem přicházet obrovskou vlnu. Pokoušela jsem se před ní utéci a schovat se, i když jsem věděla, že je to nemožné. Pán pak řekl:"Poslouchej: ukázal jsem ti ve snu tuto vizi, abych ti dal pocíti  u d á l o s t i.  Ne, není východiska!" Pak jsem se Pána zeptala:"Ale proč se nám to má stát, když nás miluješ?" Odpověděl:"Jsem znám jako Bůh Lásky a stejně tak jako Bůh Spravedlnosti." Zeptala jsem se:"Co můžeme dělat, abychom to zastavili?" Bůh odpověděl:"Ode všech od vás se teď žádá  h o r l i v é   p o k á n í.  Spojte se a buďte zajedno.  M i l u j t e   se   n a v z á j e m,   v ě ř t e   v e   M n e,   v ě ř t e   v   M á   B o ž s k á   D í l a,  neboť Já jsem mezi vámi  stále."
  Zpráva o tsunami šokovala a vyděsila nás všechny, ale nikdo nemůže říct, že nás Bůh nevaroval.
  24.prosince 1991 na štědrý večer, v předvečer Kristova narození, nám Kristus, který byl velmi urážen, dal další poselství:"Přicházím dnes a nabízím celému lidstvu svůj Pokoj, ale jen velmi málo jich naslouchá. Dnes přicházím s podmínkami míru a Poselstvím Lásky, ale země   s e   r o u h á   P o k o j i,  který nabízím,  a   L á s c e,  kterou dávám. Vysmívají se a pošklebují v tento předvečer Mého Narození.  L i d s t v o   s l a v í  tyto dny   b e z   M é h o   S v a t é h o   J m é n a.  Mé Svaté Jméno zrušili; berou den Mého Narození jako velké prázdniny a klaní se modlám. Satan vstoupil do srdcí Mých dětí, našel je slabé a spící.Varoval jsem svět."
  Kristus nám ukazuje, že je velice urážen, když slavíme Vánoce jako pouhé "prázdniny" bez toho, abychom pamatovali na jejich  p r a v o u   p ř í č i n u: KRISTOVO NAROZENÍ. Na Vánoce se žádá od každého křesťana, aby slavil Kristovo Narození tak, že se bude radovat  a   p ů j d e   n a   m š i   d o   k o s t e l a   a  bude slavit svaté Jméno našeho Spasitele a Vykupitele. Mnozí ve svém odpadlictví  o s l a v u j í  v á n o č n í   s t r o m e k,  navzájem si dávají dárky a jedí, až je jim z toho špatně, baví se k zbláznění!

  Další varování nám bylo dáno 18.února 1993:"Hleďte, přicházejí dny, kdy  k   v á m   p ř i j d u   s   r a c h o t e m   h r o m u   a   O h n ě m,  ale najdu ke svému žalu mnohé z vás nevědomé a v hlubokém spánku! Tvorstvo,  p o s í l á m   v á m   p o s l a   z a   p o s l e m,  aby   p r o l o m i l i   vaši   h l u c h o t u,  ale už Mě unavuje vaše odmítání a vaše lhostejnost. Stejně tak Mě unavuje váš  c h l a d,   v a š e   a r o g a n c e   a   v a š e    n e p o d d a j n o s t,  když se máte shromáždit kvůli jednotě - naplnili jste Pohár Tuposti, až přetéká. Opojeni svým vlastním hlasem jste oponovali Mému Hlasu, ale to nebude trvat na věky - už brzy padnete, protože jste oponovali Mému Hlasu svým hlasem, uvádějícím v omyl! Přirozeně  j e   M á   C í r k e v   v   t r o s k á c h   kvůli vašemu   r o z d ě l e n í !
  Země se bude třást a  j a k o   p a d a j í c í   h v ě z d a  se pohne ze svého místa, vytrhne hory a ostrovy,  c e l é   n á r o d y   b u d o u   z n i č e n y,  nebesa zmizí jak srolovaný svitek, jak jsi to viděla ve své vizi, dcero. Velká úzkost padne na všechny obyvatele  

A   B Ě D A   N E V Ě Ř Í C Í M !
  Slyš Mě: kdyby ti lidé dnes říkali:'Ach Živý bude mít s námi soucit, tvé  Proroctví   n e n í   o d   B o h a,  a l e   z   t v é h o   v l a s t n í h o   d u c h a',  řekni jim:"I když jste považováni za živé,  j s t e   m r t v í.  Vaše nevěřícnost vás odsuzuje, protože  jste  o d m í t l i   v ě ř i t   v   M é m   Č A S E   M I L O S T I  a  bránili Mému Hlasu, aby se rozléhal z úst Mých mluvčích,  v a r o v a l   a   z a c h r a ň o v a l   Mé tvory.."
  Když se stalo to zemětřesení pod mořem, tak se podle vědců celá země zatřásla, na setinu sekundy se zastavila a vychýlila ze své osy. Ostrov Sumatry a další ostrovy se pohnuly o několik metrů ze svého původního místa. O jednom se myslelo, že úplně zmizel, ale objevil se na úplně jiném místě.

  7.2.2002 přišlo znovu  od Boha varování, zde je úryvek:"Má neomezená vláda už už přichází. Ale  j s t e   p ř i p r a v e n i   M N E   p ř i j m o u t ?  Se štědrostí a královskou marnotratností jsem vám předložil Kytici duchovní potravy, abych oživil vašeho ducha. Když jsem tam byl, čekal jsem na vás, abych vás svou vlastní rukou nakrmil  a   z a c h r á n i l   v á s   p ř e d   s m r t í.  Protože nyní vidím, že  o d m í t á t e   o p r a v d o v é   o b r á c e n í,  a  místo, abyste se obrátili, chováte se k Mým varováním nepřátelsky, jsou předchozí  o b r a z y  nářku, které se odehrály, (11.září 2001 v USA) ničím ve srovnání s bolestnými dny,  k t e r é   v á s   č e k a j í !

  T A T O   J I T R A,  P L N Á   U T R P E N Í,  B U D O U   P Ř I V O L Á N A   V A Š Í   V L A S T N Í   R U K O U...O H R O Ž U J E T E   N E J E N   Z E M I,   A L E   I   S T A B I L I T U   C E L É H O   V E S M Í R U !!!

  Dnes s lítostí shlížím, jak se vaše plány obracejí proti vám samotným. Svět již zakouší ovoce tohoto směru (ničení přírody, nukleární zbraně), který vyvolává v přírodě křeče odporu.  P ř i v o l á v á t e   n a   s e b e   p ř í r o d n í   k a t a s t r o f y,  vlastními machinacemi sami sebou otřásáte!"

  Náš Pán nás varuje, že kvůli našemu odpadlictví, vedeni satanem, ohrožujeme celý vesmír - nejen zemi, ale celý vesmír, provokujeme přírodu, aby se stavěla proti nám.
  To ale není všechno, náš Pán nás varuje před ještě daleko  h o r š í m i   u d á l o s t m i,  k t e r é   m a j í   p ř i j í t,  pokud neproměníme svá srdce a nevrátíme se k Bohu. Pán říká:"Vidíš, dcero, už brzy odhalím i   S V O U   S P R A V E D L N O S T.  Můj plán má určený čas. I Mé soucitné volání má svůj vymezený čas. Jakmile skončí  t e n t o   č a s   M i l o s t i,  ukáži všem, dobrým i zlým, že  Má   p ř í s n o s t   je stejně velká, jako Mé Slitování, že Můj  h n ě v   je stejně   m o c n ý   jako   M é   o d p u š t ě n í .  Všechny věci,  k t e r é   j s e m   p ř e d p o v ě d ě l,  se teď rychle stanou, nic z nich nemůže  b ý t   v y n e c h á n o."

  7.ledna mě Panna Maria probudila asi ve 3.10 ráno a dala mi porozumět, že v toto čase byl Kristus velice urážen. Poselství Panny Marie bylo o tom, že stojíme velice blízko událostem, které byly předpovězeny, kterým lidstvo čelí, a že  j s o u   z a   d v e ř m i.  Události, které svět přivodil  s v o u   z k a ž e n o s t í,  s o b e c t v í m,  n e d o s t a t k e m   l á s k y,  události, které jsou výsledkem toho, že  s v ě t   o d m í t l   B o ž í   S l o v o,  jeho záští, pokrytectvím  a  b e z b o ž n o s t í.

  PANNA MARIA ŘEKLA, ŽE ZEMĚ JE V NEBEZPEČÍ  A   Z A K U S Í   O H E Ň.  Boží hněv nemůže být už déle zadržován a dopadne na ně,  P R O T O Ž E   L I D É   O D M Í T A J Í   S K O N C O V A T   S   H Ř Í C H E M.  Že Boží Milosrdenství přivedlo během těch let co nejvíce lidí k Němu,  k d y ž   n a t a h o v a l   S v o u   R u k u,  a b y  j e   s p a s i l,  ale jen velmi málo jich porozumělo a naslouchalo. Doba Božího Milosrdenství  n e b u d e   j i ž   d l o u h o   t r v a t  a  přichází čas, kdy každý bude vyzkoušen a země  z e   s e b e   v y p l i v n e   ř e k y   o h n ě (sopky?)  a lidé na zemi pochopí  s v o u   n i c o t n o s t   a   s v o u   b e z m o c,   k d y ž   n e b u d o u   m í t   B o h a   v e   s v ý c h   s r d c í c h ! 
  Bůh je nezlomný  a  p r a v d i v ý   v e   S v é m   S l o v ě.  Přišel čas, kdy dům Boží bude zkoušen a ti, kdo odmítali Jeho Milosrdenství,   o k u s í   B o ž í   O h e ň. (Zde jsem se zeptala na lidi z Církve, kteří nás pronásledují a jsou slepí k Jeho Dílům Milosrdenství.) Maria řekla, že i tito podstoupí, co si zaslouží.
  Potom Panna Maria pokračovala  o  o b ě t i.  Požádala mě, abych každému připomněla, že Bůh, náš Stvořitel, nás žádá, abychom se více odevzdali Jemu, a že být obrácený nemůže  b ý t   b e z   o b ě t i   a   s t á l é   m o d l i t b y.  Je několik způsobů, jak ukázat Bohu svou lásku a štědrost. Že ti, kdo skutečně Boha milují,  j s o u   p o ž e h n á n i   a   n e m u s í   s e   v   t ě c h   d n e c h   b á t. Naše Matka řekla, že ji těší všichni ti kněží, kdo propagují tato Boží Díla, všechna poselství, která jsou otevřená Duchu a všichni, kdo vytrvají v těžkostech jsou požehnáni. Měli by důvěřovat, protože obdrželi zvláštní milost od Ducha Božího a že skrze Ducha rostli silněji v Pánu a v Jeho Plánu spásy a daruje jim pokoj.
  Pokud někdo slouží a koná dostiučinění jako oběť, soud který  m á   p ř i j í t   v   o h n i,  pro něj nebude tak přísný, protože se ve svém duchu radují  z   B o ž í h o   v o l á n í,  které je přivedlo  k   ž i v o t u.
  28.listopadu 2009 mě Pán zavolal a dal mi   m o d l i t b u,  kterou jsem měla rozšířit dál,  a   ž á d á   n á s,  abychom se ji  m o d l i l i   a   p r o s i l i   o   J e h o   M i l o s r d e n s t v í. Toto Pán řekl:"Vassulo, modli se ke Mně takto:'Něžný Otče, nenech dopadnout Svůj hněv na tuto generaci, aby zcela   n e z a n i k l a.  Neponech Své stádo napospas strachu a úzkosti, když vody vyschnou a příroda zpustne, vše zhyne ve tvém hněvu a zmizí beze stopy. Žár Tvého Dechu sežehne zemi a obrátí  ji  v   p u s t i n u !  Na obzoru se  o b j e v í   h v ě z d a.. Noc bude ničivá a popel bude padat jako sníh v zimě, přikrývaje tvůj lid jako přízraky. Smiluj se nad námi, Bože a neposuzuj nás  p ř í s n ě.  Rozpomeň se na srdce,  k t e r á   s e   r a d u j í   v   T o b ě   a   T y   v   n i c h.  Rozpomeň se na Své věrné a nenech na nás dopadnout Svou mocnou ruku, ale raději nás ve Svém Milosrdenství  p o z v e d n i   a   v e p i š   S v á   n a ř í z e n í   d o   k a ž d é h o   s r d c e. Amen.'"
 
  Jak jsme všichni slyšeli sopka na Novém Zélandu vybuchla 14.dubna 2010 a vychrlila velká mračna sopečného popela. Oblast v okolí sopky byla evakuována a na videu natočeném nedaleko jste viděli kvůli mračnům popela sotva na pár metrů. Vše bylo pokryté popelem. Cestující uvázli na letištích po celém světě - zůstali bezmocní.
  Nicméně pohromy budou dopadat na tuto zemi, pokud lidé budou Boha ignorovat, stejně jako faraón, nevšimnou si  "z n a m e n í   č a s u", až bude příliš pozdě.

 14.dubna 2010 byla na obloze viděna na Středozápadě USA jasná  h v ě z d a. Na stránkách youtube můžete shlédnou naprosto jasné videozáznamy. Bůh věděl o  m e t e o r u,   k t e r ý   s e   ř í t i l   n a   Z e m i. Člověk by se mohl ptát, proč nám Pán dal v poselství z 28.listopadu 2009 modlitbu, která zmiňovala "hvězdu na obzoru"? Myslím, že abychom se tuto modlitbu  modlili, a to jsme udělali, a mohli být uchráněni od zkázy. Bůh je Bohem, který má v ruce "měřičskou hůl", vše zvažuje a naslouchá našim prosbám. Abrahám také smlouval s Bohem o města Sodomu a Gomoru. Bůh mu řekl, že je ochoten ušetřit tato hříšná města, pokud tam najde aspoň 10 spravedlivých. Ale kromě Lota a jeho rodiny tam žádní nebyli. Bůh vše poměřuje svojí mírou:  m ě ř í   n a š i   l á s k u,  v í r u,  m o d l i t b y,  u p ř í m n o s t,  c h o v á n í,  n á š   s o u c i t   s   b l i ž n í m,  n a š e   d o b r é    s k u t k y.  Měří i čas milosrdenství k nám, náš čas k obrácení apod. Ví, že nejsme jako Abrahám, neumíme s Ním smlouvat, to je pravda. Jsme jako zmoklí a skleslí troubové, kteří s Ním ve své   z a t e m n ě l é   m y s l i   smlouvat ani nezkusili. Dokonce nám ta slova dal do úst, abychom je aspoň vyslovili! Kdo říká, že nás meteor neměl zasáhnout a pokrýt naši zemi popelem, kdyby se to stalo? Vložil nám do úst slova: "nenech dopadnout Svůj hněv", a to dvakrát, neboť kdyby na nás dopadl Jeho Hněv, pak by "vody vyschly a příroda zpustla",  jak to bylo v modlitbě řečeno, tu noc plameny sežehnou zemi a obrátí ji v pustinu..a popel by mohl padat jako sníh v zimě přikrývaje Tvůj lid jako přízraky."
  Jak jsem řekla: to, co se událo, byl možná jen příliš malý "aperitiv", předehra tomu, co přijde, když se nezměníme. "Hlavní chod" přijde později. Jistě, mnoho lidí po celém světě žije v apatii a v duchu letargie bez Boha. Dali Boha do šuplíku a pojistli se, že ho zamkli a spolkli klíč; žádná šance otevřít!
  Mnoho duchovních  z a k a z u j e   Bohu mluvit s Jeho lidem, jak to On dnes činí, radí věřícím nás neposlouchat a zakazují jim účast na setkáních Opravdového života v Bohu, a tím jim brání znát Boží vůli. Pán jim bude vyčítat jejich ztvrdlá srdce a nevíru, jak to učinil svým učedníkům, kteří nevěřili těm, co první viděli vzkříšeného Krista.

  18.února 1993 nás Bůh varoval těmito slovy:"Už velice brzy bude rozlomena šestá pečeť a všichni budete   p o n o ř e n i   d o   t e m n o t y (Tři dny tmy?) a nebude žádného světla pro dým vycházející z obrovské výhně, takže slunce a nebesa jím ztmavnou, a ze Svého Kalichu Spravedlnosti vás připodobním hadům, zmijím. Dám vám lézt po břiše a jíst prach v těchto dnech temnoty. Srazím vás až na zem, abych vám připomenul, že nejste lepší než zmije...Budete lapat po dechu   a   d u s i t   s e   v e   s v ý c h   v i n á c h. Ve Svém hněvu vás srazím na zem a budu po vás šlapat!
  Vidíte? Moji čtyři andělé teď s úzkostí stojí kolem Mého Trůnu, čekají na Mé rozkazy. Až uslyšíte dunění hromu a uvidíte záblesky světla, vězte, že   p ř i š l a   h o d i n a   M é   S p r a v e d l n o s t i !
  Až přijde Hodina Temnoty, ukážu vám   v a š e   n i t r o!  Obrátím vaše nitro naruby a  až  u v i d í t e   s v o u   d u š i (varování před trestem?),  černou jako uhel, nejen že pocítíte zármutek jako nikdy předtím, ale budete se s bolestí bít v prsa a říkat, že  v a š e   v l a s t n í   t e m n o t a   je mnohem horší než tma, která je kolem vás. A pokud jde o tebe, ukážu všem národům Svou Spravedlnost a všechny národy pocítí Můj Ortel, až přijde tato Hodina - učiním   l i d s k ý   ž i v o t   v z á c n ě j š í   n e ž   k d y   p ř e d t í m !
  Pak, až se utiší  M Ů J   H N Ě V,  v  každém z vás zřídím Svůj Trůn a společně jedním hlasem, jedním srdcem a jedním hlasem   b u d e t e   v e l e b i t   M n e,  B e r á n k a..."

  Je nám dán ještě jednou čas,  a b y c h o m  č i n i l i   p o k á n í,  než Boží hněv padne na nás. Panna Maria nás  ve Fatimském poselství a v poselství z Akity varuje   p ř e d   t r e s t e m   o h n ě, (Také dívky v Garabandalu viděly díky milosti Panny Marie trest, který nás čeká a hrůzou křičely. Lidem pak řekli, že viděli všude oheň a zoufalí lidé prchali, ale neměli se kam před ním schovat, že byl všude...), který přijde na nás, pokud   n e z m ě n í m e   s v á   s r d c e   a  nebudeme opravdově následovat Boha. Boží hněv se ukáže s ohněm. To bude očista předpovídaná v Poselstvích Opravdového života v Bohu. Někteří lidé nevěří a říkají:"Proč by nám to Bůh, tak milující dělal?" Pán Ježíš odpověděl, když jsem se podobně ptala:"Jestli zemřeš, je to kvůli tvému  o d p a d l i c t v í!!"
  Ano, odpadlictví provokuje Boží spravedlnost, ačkoliv nám dává čas, "jednoho dne", Ježíš řekl:"A Otec zvolá:'D O S T'!"
  TOTO PROROCTVÍ O OČISTĚ OHNĚM UŽ NEMŮŽE BÝT ODVRÁCENO. Otec řekl:"Nic z toho už nemůže být odečteno." Je příliš pozdě zrušit to úplně, ale to, co můžeme udělat,  j e   z m e n š i t   d o p a d   t é t o   h r o z b y   m o d l i t b a m i,  p o k á n í m   a   Z M Ě N O U   Ž I V O T A   K E   S V A T O S T I !  Jsme povoláni vést opravdový život v Bohu. Bůh se může obměkčit jako v Ninive.

  Poselství Opravdového života v Bohu  n e j s o u   proroctvím   z k á z y   a   k o n c e   s v ě t a.  Bůh nám je v tomto   č a s e   m i l o s r d e n s t v í  dal, aby  nás   p r o b r a l.  Jsou voláním vznešené  B o ž í   L á s k y.  Bůh nám nedovolí věčně   u r á ž e t   Jeho Svaté Jméno  a   ž í t   b e z b o ž n ě.  To je důvod, proč ve Svém milosrdenství přichází, aby nám dal mnohá varování.


                                 POSELSTVÍ  MILOSRDNÉ  LÁSKY  MALIČKÝM  DUŠÍM:

  JEŽÍŠ:"Vztáhl jsem k nim ruku....n a d a r m o !   Volám je z celé Své Lásky....n a d a r m o ! 
  Z jedné strany Mé pokorné děti, z druhé ti pyšní, kteří se   L á s c e   n e c h t ě j í   v z d á t. 
  A   L Á S K A   Ú P Ě N L I V Ě   P R O S Í !   A  L Á S K A   N A Ř Í K Á !   Milosrdenství čeká....nadarmo!
  A SVATÁ SPRAVEDLNOST SE PŘIPRAVUJE  K   Ú D E R U !  Budou citliví jen na její hlas? Neboť jejich srdce je zavřené pravé  L á s c e.  B L Á Z N I !
  Ano, jak jsou pošetilí. Slepé a nešťastné děti! A Bůh čeká, až se jim zachce....
  Proč je musím  t o l i k   m i l o v a t ?  Ať však jistota Mé Lásky a ujištění Mého Milosrdenství upokojí úzkostlivou duši Mých maličkých ubohých duší.  N e b o ť   j e   z a c h r á n í m   a  žádná z nich se neztratí,  p r o t o ž e   o d p o v ě d ě l y   n a   M é   v o l á n í   a  v nich nachází Bůh  ú t ě c h u.
  A Moje něžnost k nim je taková, že nedokáži vždycky odolat jejich slzám. Mé ubohé děti! Co si s vámi počnu?  P ř i n á š í m   v á m   l á s k u   a   p o k o j.  Vy mi dáváte svou  l h o s t e j n o s t   a   v ý s m ě c h!
 
      H L E,   T A D Y   K   V Á M   P Ř I C H Á Z Í   S V Ě T L O !  Přijmete Ho, jak se sluší?
 
  A řekni Mi, kdo jim může vzít svatou radost, kterou vlévám do jejich srdce?
  Na tomto dřevě, kde ležím ve stavu  n e v ý s l o v n ý c h   m u k,  byla Moje duše zaplavena temnotou. Pocítil jsem ve Svém Srdci  k r u t ě   Otcovo odpuštění. A v tváří v tvář rozběsněné nenávisti jsem  b y l   p o h r o u ž e n   d o   p r o p a s t i   b e z e j m e n n ý c h   b o l e s t í !  
  P R O Č ?
  P R O   K O H O ?
  Pro vás všechny, kteří Mne znovu zrazujete a obnovujete čas  M é h o   u t r p e n í.  A váš Bůh trpí a prosí vás  o   l á s k u !
  A L E   T E N T O   Č A S,  V E   K T E R É M   S E   B Ů H   Z E   S V É   V E L I K É   L Á S K Y   P P O N I Ž U J E,   B U D E   M Í T   S V Ů J   K O N E C...!"


                                              POSELSTVÍ PANNY MARIE Z MEDJUGORJE.

  Drahé děti,  p r o b u ď t e   s e   z e   s p á n k u   n e v ě r y   a   h ř í c h u,   neboť  t o t o   j e   č a s   M i l o s t i, který vám Bůh dává. Využijte tohoto času a žádejte od Boha uzdravení svého srdce, abyste hleděli na Boha i na člověka.
  Modlete se zvláštním způsobem za ty, kdo ještě nepoznali Boží Lásku; dávejte svědectví svým životem, aby i oni poznali Boha a jeho  n e z m ě r n o u   L á s k u !
  Drahé děti, zvu vás i dnes k obrácení. Příliš se staráte  o   h m o t n é   v ě c i, a  málo  o  ty   d u c h o v n í.  Otevřete svá srdce a znovu víc pracujte na  o s o b n í m   o b r á c e n í.  Rozhodněte se každý den věnovat  č a s   B o h u  a   m o d l i t b ě,  až se vám modlitba stane  r a d o s t n ý m   s e t k á n í m   s   B o h e m.  Jen tak váš život bude mít smysl a s radostí budete přemýšlet  o  v ě č n é m   ž i v o t ě...
  Děťátka, nezapomeňte, že zde na zemi  j s t e   n a   c e s t ě   k   v ě č n o s t i,  a že váš příbytek  j e   v   n e b i !
  Proto, děti moje, buďte otevřeni pro Boží Lásku a  z a n e c h t e   s o b e c t v í   a   h ř í c h u !  Vaše radost a ť je jedině v poznávání Boha a v  každodenní  m o d l i t b ě.  Proto využijte tento čas  a  M O D L E T E   S E,   M O D L E T E   S E,   M O D L E T E   S E !   BŮH JE VÁM BLÍZKO V MODLITBĚ A SKRZE MODLITBU...
  Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu."


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář