Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.52 MEMENTO MORI - PAMATUJ NA SMRT

                                           

                          Č.52  MEMENTO  MORI - PAMATUJ  NA  SMRT!

  Z Písma svatého víme, (2 Korintským 5,10) že v okamžiku smrti se všichni octneme před soudním tribunálem Kristovým, aby každý dostal odměnu nebo trest za "skutky vykonané v těle, buď dobré nebo zlé". Jediným kritériem, podle něhož nás Kristus bude soudit v okamžiku smrti, je láska. Život na zemi je tedy pro každého člověka dobou neopakovatelného a definitivního dozrávání k věčné lásce v nebi, nebo v tom horším případě degenerace a kráčení ve směru lidského života: ten první mu dal Trojjedinný Bůh, ten druhý si člověk určuje sám. My máme možnost volby, volme proto správně, tj. Boží lásku, nikoli její opak. (p.Mieczyslaw Piotrowski z Milujcie sie! 4/2013)

 


706.                      Poselství Ježíše ze dne 11. února 2013                                                  MNOZÍ VĚŘÍ, ŽE PEKLO JE POUZE MÍSTO Z POHÁDEK
  Má drahá, milovaná dcero,
touhou mého Srdce je zachránit lidi, kteří páchají strašné hříchy, od muk pekla.
  Pro každý spáchaný smrtelný hřích bolest ohně rozsápe duši, jako kdyby skutečně ještě měla maso.  
    V Ý K Ř I K Y   T R Ý Z N Ě   A   H R Ů Z Y   T A K O V Ý C H   D U Š Í,       K D Y Ž   J S O U   T A Ž E N Y   D O   H L U B I N   P E K L A,   L Á M O U     M É   N E J S V Ě T Ě J Š Í   S R D C E !
  Řeže Mi to Srdce a cítím strašnou bolest kvůli těmto ubohým duším. Mnoho lidí, žijících v tomto čase na zemi, je ve strašném nebezpečí. To proto, že tak mnozí věří, že smrtelný hřích je spíše málo významnou chybou a proto jej omlouvají. A potom pokračují v cestě sebezničení. Pokud by nemohli poznat, jak vážných omylů se dopouštějí, budou trpět zatracením, kde budou hořet v nesnesitelných mukách na věčnost.
  Tak málo lidí věří v existenci pekla. Mnozí věří, že peklo je pouze místem z pohádek. Mnozí nevěří, že Bůh by mohl dovolit, aby takové místo existovalo a že všechny hříchy, a nezáleží na tom jak těžké, jsou odpuštěny. Přičítám to omylům, jichž se dopustili ti posvěcení služebníci, kteří celá desetiletí podléhali tlaku laického světa. Tento klam způsobil ztrátu miliard a miliard duší. A i když pro tyto duše je už příliš pozdě, stále je ještě čas pro ty, které jsou dnes poznamenány skvrnou smrtelného hříchu, aby byly zachráněny.
  Musíte se modlit, aby tito lidé mohli být ochráněni před zlým vábením Satana, který se raduje z vyhlídky na jejich osud. Mé světlo může být a bude na ně vylito jen tehdy, když otevřou své oči k pravdě hříchu. I když Mě mučí svou zkažeností, není mezi nimi ani jeden, který necítí stísněnost nebo beznaděj kvůli svým hříchům. I když mnozí znají příčinu takového neklidu, neudělají proti tomu nic a pokračují v přehlížení a omlouvání svých hříchů. Někteří to dělají, protože jsou obklopeni temnotou lží, které jsou zakotveny v jejich kultuře. Takové lži podporují přijatelnost hříchu. Pomozte jim, moji následovníci, tím, že Mě každý den budete prosit, abych jim odpustil urážky, které Mi vrhli do tváře.
   Váš Ježíš
                                            
                           MEMENTO  MORI - PAMATUJ  NA  SMRT!!!

      Svatý Alfons Maria z Liguori rozjímá nad smrtí:
  Pamatuj, člověče, že jsi ze země a do země se vrátíš. Přijde den, kdy zemřeš a přijdeš do jámy, kde shniješ a pokryjí tě červi. "Máš ustláno na červech, přikrývku máš z larev".(Izaiáš 14,11) Všechny potká stejný osud. Vznešené i prosté, knížata i poddané. Jakmile  při onom posledním otevření úst se duše oddělí od těla, přejde duše do věčnosti a tělo se obrátí v prach! "Zadržíš jim dech, zanikají, navracejí se ve svůj prach."(Žalm 104, 29)
  Představ si, jako bys viděl nějakou osobu, která před nedávnem vypustila ducha. Pozoruj tělo mrtvoly, která je ještě v posteli, hlavu pokleslou na hruď, vlasy rozcuchané a smrtelným potem ještě slepené, oči vpadlé, líce uvadlé, obličej popelavý, rty a jazyk šedivé, tělo chladné a těžké. Kdo ji uvidí, zbledne a zatřese se. Mnoho lidí při pohledu na zemřelého příbuzného nebo přítele změnilo svůj život a opustilo svět.
  Ještě větší hrůzu vyvolá mrtvola, když se začíná rozkládat. Uplynulo sotva 24 hodin od chvíle, kdy tento mladík zemřel a už je cítit zápach. Musí se otevřít okna a spálit mnoho kadidla, musí se rychle poslat do kostela, aby ho pochovali do země, aby celý dům neonemocněl. A na tom, že tělo patřilo urozenému nezáleží, aby přesto nevydávalo nesnesitelný zápach.
  Podívej se, kde je tento pyšný, kam došel tento zpustlík! Dříve ve společenských kruzích tak žádaný, teď se stal pro každého, kdo na něho pohlédne, postrachem a hnusem! Proto pospíchají příbuzní, aby ho dostali z domu, a platí nosiče, aby ho zavřeli do rakve, odnesli a hodili do jámy.
  Abys lépe viděl, co jsi, milý křesťane, pak jdi, jak říká svatý Jan Zlatoústý, ke hrobu. Všimni si prachu, popela, červů a zavzlykej. Viz, jak ta mrtvola zežloutla a pak zčernala. Pak se ukázala na celém těle bílá a odporná plíseň, potom prýští slizovitý a smrdutý hnis, který odkapává na zem. Při tomto rozkladu se namnoží množství červů, kteří se z téhož masa živí. K nim se přidruží krysy, aby se na té mrtvole pásly. Zatímco jedni obíhají z venku, ti druzí pronikají do úst a do vnitřností. Tak se postupně rozpadají líce, rty a vlasy, nejdříve odpadnou žebra, potom paže a stehna. Potom, co červi strávili všechno maso, požírají sebe navzájem a nakonec nezůstane z toho těla nic než smrdutá kostra, která se začne rozpadat tím, že se kosti oddělí od sebe a hlava odpadne od trupu. "Rázem byly jako pleva na mlatu v létě; odnesl je vítr a nezůstala po nich ani stopa."(Daniel 2,35)
  Podívejte se na toho šlechtice, který byl nazýván rozkoší, duší společnost! Kde je? Běžte do jeho pokoje, už tam není. Všechno jeho dědictví už si rozebrali jiní. Jestliže ho chcete vidět, běžte k jeho hrobu, kde se změnil v nečistotu a masa zbavené kosti! Ó Bože, ten se živil tolika rozkošemi, odíval se tak velikou nádherou, a jeho tělo obsluhované tolika sloužícími je teď v takovém stavu!
  Vy světci, byli jste velmi moudří, když jste z lásky k tomu Bohu, kterého jste jedině na tomto světě milovali, uměli svá těla umrtvovat, a teď jsou vaše kosti uchovávané ve zlatě a ctěny jako svaté relikvie a vaše krásné duše zakoušejí Boha, kterému půjdou vstříc po posledním soudu, jehož se zůčastní také vaše těla, aby se stala účastníky slávy, tak jak se v tomto životě podílela na kříži. Toto je ta pravá láska k tělu, nezatěžovat je zde na zemi zneužíváním, aby se na věčnosti stalo šťastným,  a   O D P Í R A T   M U   T A K O V Á   P O T Ě Š E N Í,   K T E R Á   B Y   J E   M O H L A   U Č I N I T   V Ě Č N Ě   N E Š Ť A S T N Ý M.
  Všechno musí skončit. A jestli bude tvá duše ve smrti ztracena, budeš mít všechno ztraceno. Představ si, říká svatý Vavřinec Justinián, jako bys už byl mrtev, vždyť víš, že musíš zemřít. Když bys už zemřel, co by sis přál, abys neudělal? Teď, dokud jsi živý, pomysli, že jednou budeš mrtvý. Svatý Bonaventura říká:"ABY  KORMIDELNÍK  DAL  ČLUNU  SPRÁVNÝ  SMĚR,  SEDNE  SI  NA  KONEC  ČLUNU.  Stejně si má člověk, aby vedl dobrý život, vždycky představovat, jako by byl mrtvý.
  Odtud se nejdříve podívej a začervenej se:
  PŘEHLÉDNI  HŘÍCHY  MLÁDÍ  A  ZASTYĎ  SE  NAD  NIMI.
   POHLÉDNI  NA  HŘÍCHY  STŘEDNÍHO  VĚKU  A  ZAVZLYKEJ  NAD  NIMI.
  POHLÉDNI  NA  HŘÍCHY  MUŽNÉHO  VĚKU  A  ZAPLAČ.
   PODÍVEJ  SE  NA  HŘÍCHY  POKROČILÉHO  STÁŘÍ  A  TŘES  SE.
  PŘEHLÉDNI  SOUČASNÁ  POSLEDNÍ  PROVINĚNÍ  SVÉHO  ŽIVOTA,  TŘES  SE  A  POSPÍCHEJ  ZAŘÍDIT  POMOC  PROTI  TOMU!"
  Svatý Kamil de Lellis říkal sám sobě, když nahlížel do hrobů zemřelých:"Kdyby tito znovu ožili, co by udělali pro svůj věčný život? A já, který mám ještě čas, co dělám pro svoji duši?" To řekl světec z pokory. Ty ale, můj bratře, se možná můžeš doopravdy třást, jestliže jsi tím neplodným fíkovníkem, o němž Pán řekl:"Už po tři roky přicházím pro ovoce na tomto fíkovníku a nenalézám je.(Lukáš 13,7) Ty jsi na světě déle než tři roky - jaké plody jsi přinesl? Podívej se, Pán hledá nejenom květy, ale chce i plody. To znamená nejenom dobrá přání a předsevzetí, ale žádá také svatá díla!
  S N A Ž    S E    T E D Y   V Y U Ž Í T   T O H O T O   Č A S U,      K T E R Ý   T I    B Ů H    S K R Z E    S V O J E    M I L O   S R D E N S T V Í    D O P Ř E J E.  Nečekej tak dlouho, až přijde čas, kdy si budeš přát konat dobro, když už čas nebude a bude ti řečeno:"Už není čas, odejdi rychle! Teď je čas odejít z tohoto světa. Pospíchej! Co se stalo, stalo se!"

                                                  Chvály a prosby:

  Pohleď, můj Bože, já jsem ten strom, který by už po mnoho let zasloužil zaslechnout ta slova:"Vysekni ho, proč ještě zabírá místo?" Ano, vždyť tak dlouho už jsem na světě a nepřinesl jsem ti žádné jiné plody než bodláčí a trny - hříchy! Ale ty, Pane, nechceš abych zoufal. Ty jsi řekl:"Hledejte a naleznete." Kdo Tě hledá, nalezne Tě. Hledám Tě, můj Bože, a žádám tvoji milost. Tys čekal, abys mi odpustil! "Hospodin čeká na hodinu vašeho omilostnění, proto povstane, aby se nad vámi slitoval!"(Izaiáš 30,18) A Ty mi chceš odpustit, když budu litovat.
  Ano, z celého srdce toho lituji, že jsem Tebou, nekonečná Dobroto, opovrhoval. Ne, už nikdy nechci zneužívat Tvojí trpělivosti a tak dlouho otálet, abych Tě, moje ukřižovaná Lásko, obejmul, až mi budeš dán  v  mé  smrti  zpovědníkem.
  Moje duše byla tolik let na tomto světě a nemilovala Tě. Dej nadbytek milosti a své svaté lásky mojí duši, kde bylo hříchu v nadbytku. Dej mi světlo a sílu, abych Tě v ještě zbývajícím životě miloval! Nechci to přesouvat na hodinu smrti, abych Tě miloval. Vyslyš mě, můj Ježíši! Dej mi velkou lásku k Tobě, pevnou touhu, abych se Ti líbil, a dej mi tedy sílu, to skutečně činit! Od tohoto okamžiku Tě objímám a slibuji, že Tě už nikdy neopustím!
  Ó svatá Panno, spoj mě s Ježíšem Kristem a dosáhni toho, abych Ho už nikdy neztratil. Amen

 


                                          POSELSTVÍ  LÁSKY  MALIČKÝM  DUŠÍM:

  Ježíš Markétě při svatém přijímání: "Nikdo se přede mnou neobjeví bez zavazadel! Každá duše Mně předloží své dobro nebo své zlo a Já ji spravedlivě odměním podle jejích skutků.
  Peklo dostává jenom nejhorší odpadky lidstva.  Věř pevně,  že než mu ponechám nějakou duši,   V Y Z K O U Š Í M   V Š E C H N Y   P R O S T Ř E D K Y    S V É H O    M I L O S R D E N S T V Í,     A B Y C H    J I    Z A C H R Á N I L !
  Kdo chce být spasen? - Spravedlivý a kající hříšník.
  Kdo odmítá být spasen? - Zatvrzelý hříšník.
  A kdo bude spasen? - Ten, kdo po tom bude toužit s vírou a důvěrou.
  Mé Srdce se sklání s něhou nad tím, kdo se pokořuje. Co je svět? Poušť duší. Neobývá ho nic, než to, co musí navždycky zmizet. Prach a popel, jenž nevydá nikdy než to, co je!
   M É   D Ě T I !   M É   U B O H É   D Ě T I !
  Ti, kdo Mě přijímají nehodně, hřeší a těžce mě urážejí!
  Ti, kteří Mě přijímají do srdce čistého a kajícího, ty obohacuji drahokami mého království.
  N E C H C I   S M R T   H Ř Í Š N Í K A,   N Ý B R Ž   A B Y   S E   N A P R A V I L !
  Buď Mnou za všech okolností. Příjde den, jaký ještě nikdy nebyl a který se nebude podobat žádnému dni!"
 
                                 

                                        NA  CESTĚ  DO  VĚČNOSTI

  Alexander Eben je vynikající neurochirurg s více než dvacetiletou praxí v univerzitních nemocnicích, přednáší na Harwardu. Provedl řadu operací mozku. Během vlastní nemoci prožil klinickou smrt....

  Alexander Eben 10.listopadu 2008 náhle onemocněl akutním zápalem mozkových blan způsobeným bakterií tračníku. Nemoc zcela zablokovala fungování jeho mozkové kůry. Upadl do kómatu. Z lékařského hlediska se jeho uzdravení zdálo nemožné, bylo by považováno za zázrak. A právě tehdy, kdy upadl do kómatu a jeho mozková kůra přestala fungovat, se doktor Eben ocitl mimo svoje tělo. Dříve vždy usuzoval, že vědomí člověka a prožitky z hranice smrti mají svůj zdroj v mozku a že ve chvíli jeho smrti člověk přestane existovat. Ačkoliv věda není schopna objasnit, jak miliardy nervových buněk v mozku mohou vytvořit vědomí a další vyšší city, přece si byl Dr.Eben jist, že v nejbližší budoucnosti vědci rozluští také tuto záhadu.
  To, že sám prožil klinickou smrt, způsobilo, že vědec zcela změnil své názory. Když upadl do kómatu, ocitl se  v čistě duchovní skutečnosti a zažíval neuvěřitelnou jasnost mysli a zřetelnost vidění.

                                                Skutečnost pekla

  Eben se nejdříve ocitl v jakési strašlivé blátivé končině, kde uvízl jako v pasti. Slyšel hrozný mechanický, monotónní třeskot a viděl, jak se z bláta vynořovaly vřeštící a ječící zvířecké tváře, které budily strach a odpor. Cítil odporný pach krve, výkalů a zvratků. Otírala se o něj pichlavá těla přemísťujícího se davu, která připomínala červy a hady. To v něm vzbudilo nejvyšší stupeň ošklivosti a hrůzy.
  Je třeba si uvědomit, že naše řeč nepostačuje k tomu, aby se pokusila popsat skutečnost, která je smyslovému poznání nedostupná. Když Matka Boží ve Fatimě 13.července 1917 vyjevila dětem první fatimské tajemství, že posledním důsledkem odmítnutí Boha člověkem je peklo, a když děti uviděli vizi pekla, byly tak otřeseny, že nikomu nechtěly prozradit obsah tohoto tajemství. Teprve po důrazném biskupově vybídnutí Lucie popsala celou vizi. Předtím však těmito slovy uvedla biskupovi své výhrady:"Jak bych mohla popsat peklo? Nenašla bych odovídající slova na popsání té skutečnosti, protože to, co já říkám, je ničím, dává to jen slabou představu."
  O skutečnosti věčného zavržení píší velcí mystici. Například svatá Faustyna takto končí popis otřesné vize pekla: "Ať si je hříšník vědom, že jakým smyslem hřeší, takovým bude sužován po celou věčnost; píšu to z Božího rozkazu, aby se žádná duše nevymlouvala, že peklo není, anebo že tam nikdo nebyl a neví, jaké to tam je. Já, sestra Faustyna, jsem z Božího rozkazu byla v propastech pekla proto, abych duším říkala a dosvědčovala, že peklo je...To, co jsem napsala, je slabým stínem věcí, které jsem viděla. Všimla jsem si jednoho, že je tam nejvíce těch duší, které nevěřily, že peklo je. Když jsem přišla k sobě, nemohla jsem se vzpamatovat z úděsu, jak strašně tam duše trpí, proto se ještě horlivěji modlím za obrácení hříšníků, ustavičně na ně svolávám Boží milosrdenství. Můj Ježíši, raději bych do konce světa umírala v největších útrapách, než abych tě urazila sebemenším hříchem."(Deníček str.741)
  Když Kolumbijka Dr.Gloria Polo byla po úderu blesku ve stavu klinické smrti a nacházela se mimo tělo, zakusila také skutečnost pekla, očistce i nebe. V popisu pekla tvrdí, že se před ní otevřela děsivá propast, kterou není možné popsat lidskými slovy. Ta hlubina nenávisti ji do sebe vtahovala. Zachvátil ji smrtelný strach před nenávratným zatracením na věčnosti. Sotva svítící světélko lítosti nad hříchy, které ještě měla ve své duši, tak popudilo démony, kteří se nacházeli v té propasti zla, že se na ni všichni vztekle vrhli. Jejich nenávist pálila a způsobovala jí nesmíné utrpení. Nemá slov, kterými by mohla vyjádřit tu hrůzu, jejíž příčinou jsou smrtelné hříchy, a zvláště styl života, jako by Bůh neexistoval, chybějící modlitba, odmítnutí svátostí pokání a Eucharistie, potraty, praktikování různých forem okultismu, hříchy nečistoty, cizoložství, používání antikoncepce, pornografie atd.
  Gloria náhle pocítila, že ji svatý archanděl Michael pevně uchopil a zachránil před ponořením se do strašlivé propasti zla. Prostřednictvím vidění pekla se jí Pán Ježíš snažil poučit, že mnohaleté vědomé a dobrovolné vnořování se do nejrůznějších hříchů ji dostalo do takového zajetí silami zla, do zatvrzelosti srdce, které se zcela uzavíralo před darem Božího milosrdenství. Za takového stavu se egoismus mění až k nenávisti vůči Bohu, čili v peklo.
  LEKCE,  JAKOU  NÁM  DÁVÁ  JEŽÍŠ,  JE  JASNÁ: JESTLIŽE  V  ČLOVĚKU  HŘÍCHY  ÚPLNĚ  ZNIČÍ  VNÍMAVOST  PRO  BOŽÍ  LÁSKU,  ZAČNE  BOŽÍM  MILOSRDENSTVÍM  POHRDAT  A  OCTNE  SE  V  ZAJETÍ  SATANA.  Takový člověk ve chvíli smrti odmítne Boží milosrdenství, vybere si nenávist vůči Bohu a věčné zatracení v pekle!
  Písmo svaté hovoří o úplném vyloučení bezbožných z Božího království: "Nemylte se! Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast na Božím království."(1 Korintským 6, 9-10; Galatským 5,19; Efezkým 5,5)

  Vrátíme-li se k Ebenovým zážitkům, je třeba zdůraznit, že pouze díky Božímu milosrdenství zažil, jak "chutná" skutečnost pekla, aby se mohl obrátit a prostřednictvím vlastního svědectví vyzvat lidi, aby se navrátili k Bohu. Otřesen touto skutečností zatoužil ze všech sil dostat se odtud co nejrychleji. Po jisté době začalo temnoty, která ho obklopovala, ubývat a zazněly zvuky nejlíbeznější hudby, jakou kdy slyšel.

                                                   Nebe
  Na konci temného tunelu, v němž se nacházel, spatřil Eben točící se světlo, z kterého vyzařovalo laskavé teplo. Začal stoupat vzhůru a najednou se dostal do neobyčejného světa, plného okouzlujícího světla, kypícího životem, extatickou krásou, radostí a klidem. V Písmě svatém čteme:"V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila. ..Bůh je světlo, není v něm nejmenší tmy."(Jan 1,4-5) A Pán Ježíš o sobě říká:"Já jsem světlo světa; kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života."(Jan 8,12)
  V mnohých textech starých mystiků nacházíme motiv světla, když popisují svoje setkání s Bohem. Proslulý konvertita svatý Augustin takto líčí své první setkání s Bohem:"Spatřil jsem jakoby očima své duše, nad těma očima, nad svým rozumem, nesmírné Světlo. Nebylo to obyčejné světlo, které vidí všichni, nebylo ani stejné podoby, ale mnohem více svítící a všechno naplňující svým jasem. Ne, to nebylo stejné světlo, ale jiné, velmi se lišící od těch všech. Nebylo nad mým myšlením jako olej nad vodou nebo jako nebe nad zemí, ale bylo vyšší, poněvadž mě stvořilo, já zase nižší, protože jsem jím stvořený. Ten, kdo zná pravdu, zná to Světlo."
  Člen Francouzské akademie věd André Frossard ve chvíli svého obrácení, kdy ještě jako ateista poprvé v životě hleděl na Svátost oltářní, zakusil hmatatelně přítomnost Boha. Napsal:"To bylo světlo duchové, tzn.světlo poučující - jakoby žár pravdy. Zvrátilo definitivně řád věcí. Od té chvíle, kdy jsem je spatřil, bych mohl říci, že pro mne existuje jedině Bůh, a všechno ostatní je pouze hypotéza."
  Naproti tomu sestra Faustýna popisuje mystickou vizi nebe takto:"Dnes jsem byla duchem v nebi a hleděla na tu nesmírnou krásu a štěstí, které nás po smrti čekají. Viděla jsem, jak všechno stvoření neustále vzdává čest a chválu Bohu; viděla jsem, jak veliké je v Bohu štěstí, které se rozlévá na všechny tvory, činíc je šťastnými, a všechna chvála a čest z obšťastnění se vracejí do Zdroje a vcházejí do hlubin Boha, kontemplují vnitřní život Boha, Otce, Syna i Ducha Svatého, jehož nikdy neobsáhnou ani neproniknou."(Deníček 777)
  Alexander Eben napsal, že lidská řeč není schopna vyjádřit nádheru krásy a štěstí, které vládne v nebi. Vnímal tam něžnou lásku, blízkost a všemohoucnost Boha v Svaté Trojici Jediného, který miluje bez jakýchkoliv podmínek. Boha, který vyzařuje lásku, srdečné spolucítění, ale který je smutný, když lidé hřeší a jeho láskou pohrdají. Eben si tehdy uvědomil, že celý materiální vesmír je jako maličké smítko ve srovnání s duchovním rozměrem skutečnosti, a i když na zemi může budit hrůzu všudypřítomnost zla, přece jen v celém vesmíru vládne Boží láska a ta bude nakonec triumfovat.
  Nejdůležitějším odhalením byla pro Ebena během té zvláštní duchovní cesty Boží láska bez podmínek a to, že není třeba se obávat smrti. Naproti tomu musí naplňovat děsem postoj neochoty k obrácení, setrvávání a záliba v hříších a odmítnutí Božího milosrdenství.
  Vidění nebe a zážitek z přítomnosti Boha Ebenovi ujasnily, že jednou z největších chyb, jaké lidé dělají, je to, že setrvávají v přesvědčení, že Bůh je neosobní bytost. Eben tehdy zažil osobní vztah lásky s Bohem, který je láska, protože je absolutní jednota tří Božských osob. Bůh každého člověka miluje natolik a tak se o něho stará, že se sám stal skutečným člověkem, vzal na sebe  utrpení a hříchy všech lidí, aby skrze svou smrt a zmrtvýchvstání odpustil všechny hříchy, úplně zvítězil nad satanem a smrtí, aby dal každému možnost spásy.
  Když Eben pobýval mimo své tělo, byl spojen s Bohem - jako každý člověk při modlitbě.  
 P O C H O P I L,     Ž E     B E Z P R O S T Ř E D N Í,    O S O B N Í     K O N T A K T   S    B O H E M     V     K A Ž D O D E N N Í     M O D L I T B Ě    J E   N Á Š   N E J D Ů L E Ž I T Ě J Š Í   A   N E J P Ř I R O Z E N Ě J Š Í   Ú K O L !  Všemohoucí, vševědoucí, osobní Bůh nás miluje bez jakýchkoliv podmínek a v modlitbě nám dává to všechno, co potřebujeme ke štěstí, tedy i život a lásku. Proto je třeba se denně modlit. Kdo se nemodlí, ztrácí největší poklady: lásku a věčný život.

                                           Návrat k pozemskému životu
  Eben se s velikým zármutkem vracel do pozemského života, který vnímal jako výjimečně obtížné omezení. Poté, co se probral ze spánku, získal v krátké době kompletní vědomosti z neurobiologie, které se věnoval při studiu a dlouholeté praxi. Stejně tak se mu s neobvyklou ostrostí zapsaly do paměti všechny vzpomínky na dobu strávenou mimo tělo a vrátily mu víru v osobního Boha a v život po smrti. Tato víra je pro něj pramenem nehynoucí radosti.
  Alexander Eben velice touží po tom, aby se mohl s kolegy ze svého oboru sdílet s tím vším, co osobně zažil - tedy s tím, že existuje osobní Bůh, který je láska, že každý člověk má nesmrtelnou duši, duchovní mysl, která působí prostřednictvím materiálního mozku. Eben ujišťuje své kolegy, že lidský mozek nevytváří vědomí, ale funguje jako redukční ventil nebo filtr, který přizpůsobuje duchovní vědomí poznávacím schopnostem člověka. Podle Ebena je největším důkazem reálnosti existence duchovní skutečnosti tajemství lidského vědomí. Je více skutečné nežli hmotný svět a není vedlejším produktem fyzických procesů.
  Po uzdravení provedl Eben podrobnou analýzu své nashromážděné lékařské dokumentace z období spánku. Když si prohlížel výsledky zkoumání svého mozku pomocí magnetické rezonance, uvědomil si, jak velmi vážný byl stav jeho zdraví. Tračníkové bakterie ničily jeho mozkové buňky a on byl na pokraji smrti. Jeho mozek nefungoval, a proto zážitky z této doby nemohou být výplodem projekce mozku.
  Asi dva roky po uzdravení Eben navštívil svého dobrého přítele Johna, proslulého vědce, který byl vedoucím jednoho z nejlepších oddělení neurobiologie na světě. John s úžasem a pochopením naslouchal Ebenovu vyprávění o jeho zážitcích z rozhraní života a smrti. Později se Ebenovi svěřil, že před rokem ležel jeho nemocný otec na smrtelné posteli. Velice trpěl a chtěl už co nejdříve umřít. Jednoho dne naprosto neočekávaně ustoupila jeho stařecká demence a začal se svým synem hovořit na téma smyslu lidské existence. Jednu chvíli pootočil hlavu a začal vzrušeně a s radostí rozmlouvat s nějakou neviditelnou postavou. Ukázalo se, že to byla jeho matka, která zemřela před 65 lety. John pochopil, že přišla, aby jeho otce těsně před smrtí podepřela a potěšila. Ebenovo svědectví ho ještě více utvrdilo v přesvědčení o existenci nesmrtelné lidské duše a života věčného; o tom, že po smrti život člověka nekončí, pouze se mění, že jeho život na zemi se vpisuje do Božího plánu bytí na celou věčnost.
  Pamatujme, že klinická smrt není prožitím skutečné smrti. Je to jenom přiblížení se k jejím hranicím. Pán Bůh nás poučuje, že na zemi žijeme jenom jednou:"A jako každý člověk jednou umírá, a potom bude soud..."(Židům 9,27) Náš život na zemi je jediný a neopakovatelný, po smrti už není návratu:"Nezapomínej, že cesta nevede zpět.."(Sirachovec 38,21)
  Když člověk zemře, setká se s Kristem a proběhne soud, během něhož se člověk neodvolatelně rozhodne přijmout nebo odmítnout spásu.   N E E X I S T U J E   Ž Á D N Á   R E I N K A R N A C E !   Všichni ti, kteří na ni věří, Krista odmítají a jdou za "filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, ne za Kristem."(Koloským 2,8)
  Je třeba také pamatovat na to, že každý pokus o vylíčení zážitků ze stavu klinické smrti bude více méně nedokonalý, poněvadž nadpřirozenou skutečnost není možné adekvátně vyjádřit našimi lidskými pojmy. Existuje také velké nebezpečí zásahu zlého ducha, který se snaží nejrůznějšími prostředky zfalšovat pravdu o Bohu a životu věčném. Proto jediným kritériem, s jehož pomocí můžeme hodnotit pravdivost zážitků z pomezí smrti, je Písmo svaté a učení katolické církve. Jenom Kristus učící a působící v církvi dává v úplnosti věrohodnou odpověď na otázku o životě po smrti, o nesmrtelné duši, o soudu v okamžiku smrti, o nebi, pekle a očistci.
  Ježíš Kristus, jakožto pravý Bůh i člověk, jako první z lidí vítězně prošel zážitkem opravdové lidské smrti. Vpravdě vstal z mrtvých a žije ve svém skutečném, oslaveném těle. Jenom Ježíš je zárukou života věčného pro každého člověka. Proto říká:"Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít...Věříš tomu?"(Jan 11,25-26)
  "Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen."(Marek 16,16)
 "Amen, amen, pravím vám, kdo zachovává mé slovo, nezemře na věky."(Jan 8,51)
  "Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení.."(Římanům 10,9-10)
  Abychom mohli jít cestou do nebe, kterou Ježíš ukazuje a kterou nás vede, je zapotřebí mu odevzdat celý svůj život, podřizovat se přikázáním, evangeliu a učení katolické církve. Je třeba se radikálně odtrhnout od každého hříchu, vytrvale se modlit, číst Písmo svaté, okamžitě se zvednout z každého smrtelného hříchu ve svátosti pokání a co nejčastěji přijímat Ježíše v Eucharistii.
  (Z Milujcie sie! 4/2013 - P.Mieczyslaw Piotrowski TChr)
===========================================================================================================================
                                  


                 477. Poselství Panny Marie ze dne 29. června 2012 v 09:20.
           TAK MNOHO FALEŠNÝCH NÁBOŽENSTVÍ A FALEŠNÝCH UČENÍ,
                VZEŠLÝCH Z IMAGINACE LIDSTVA, NYNÍ ZAMOŘUJE ZEMI
  Pokoj duše může být dosažen jenom věrností a modlitbou k mému Synu.
Jenom ty duše, mající čisté a pokorné srdce, které vložily svou plnou důvěru v Něho, mohou mít věčný život.
  Tak mnoho falešných náboženství a falešných učení, vzniklých z imaginace lidstva, nyní zamořuje zemi.
Tak mnozí propadli nebezpečným falešným věroukám, které zavedou ztracené duše do pekla.
        D Ě T I,   P A D L Í   A N D Ě L É   J S O U   V Š U D E.  

      B U Ď T E   V E   S T Ř E H U,   neboť se budou zaměřovat zejména na všechny ty, kteří ctí mě, vaši milovanou Matku, aby vás zmátli.


                         513. Poselství Ježíše ze dne 3. srpna 2012 v 16:45.
        DISIDENTŮM V KATOLICKÉ CÍRKVI: KDYŽ ZHANOBÍTE ZÁKONY MÉ CÍRKVE, BUDETE POTRESTÁNI
  Má drahá, milovaná dcero,
země se bude brzy třást, až se hněv mého Otce vylije na ty národy, které vzdorují zákonům mého Otce. Nebude jim poskytnuto žádné milosrdenství, neboť jeho trpělivost je testována až do krajnosti.
  Jejich hříchy zahrnují interrupce, vraždy, zákony pokoušející se podkopat křesťanství, manželství párů stejného pohlaví a zbožňování falešných bohů.
  Pak jsou zde disidenti v mé církvi, kteří hrozí, že Mě zavrhnou. Když se pokoušejí vzdálit od mé církve a pokoušejí se zavádět nové zákony navzdory mé svaté vůli, zříkají se Mě. Vyženu je teď pro jejich nevěrnost. Jejich pokusy zavést zákony založené na hříchu pýchy, smyslnosti a světské ctižádosti, nebudou tolerovány.Oni nemilují Boha, milují sebe.
Chybí jim pokora. Jejich veřejné odmítání zákonů katolické církve Mě znechucuje.
  Jejich hanebné požadavky, když zkouší donutit moji církev přijmout zákony, které Mě urážejí, znamenají, že se sami uvrhli do temnoty.Jestliže se nebudou kát a nevrátí se zpátky do mého těla, mé církve na zemi, nemají právo nazývat sami sebe služebníky v mé církvi.
  Byli jste varováni. Vykážu vás do pustiny. Když zhanobíte zákony mé církve, budete potrestáni.

 

               712. Poselství Ježíše ze dne 17. února 2013 v 19:00.
                FALEŠNÝ PROROK PŘEVEZME ŘÍMSKÝ STOLEC
  Zednářská elita uchopila kontrolu nad mou církví a oklame katolíky tím nejpodlejším způsobem. Klíče Říma jsou nyní v mých rukou, poté, co Mi je předal můj Otec. Budu řídit všechny mé následovníky, aby Pravda mohla být zachována a mé svaté Slovo zůstalo nedotčeno.
  Falešný prorok nyní převezme Římský Stolec a s mým Slovem, takovým, jaké bylo v čase mého pobytu na zemi, bude zacházeno jako s herezí. Moji následovníci musí zůstat klidní a modlit se za spásu všech mých posvěcených služebníků, kteří budou polapeni touto ohavností. Volám k nim, aby odpověděli následovně:
  Řiďte se i nadále mým učením. Nikdy se nezřekněte Božího Slova. Zůstaňte věrní vašim svatým povinnostem  a   P O D Á V E J T E   S V A T É   S V Á T O S T I,   T A K   J A K   J S E M   V Á M   U L O Ž I L !
  Učení katolické církve, jejíž základy byly utvářeny mým apoštolem Petrem, zůstává neomylné. Nyní se to změní, až základy budou otřeseny přicházejícími změnami.
   

                       746. Poselství Ježíše ze dne 26. března 2013 v 19:17.
      MUSÍTE MÍT OČI STÁLE OTEVŘENÉ KE VŠEMU, CO URÁŽÍ MÉ BOŽSTVÍ
  Připravuji vás nyní jen proto, abych mohl zachránit celé lidstvo, a nejenom vyvolené, kteří Mi slouží s velkou pokorou. Chci vás všechny a nezáleží na tom, v co věříte. Můj Otec plánoval tuto misi, aby otevřel vaše srdce tak, aby vám Pravda mohla být ukázána včas, před velkým Dnem, kdy vás přijdu soudit.
  Dar Ducha Svatého je stále vyléván na tuto misi a pokrývá všechny duše – zejména ty, které se ke Mně tvrdohlavě obracejí zády. Bitva o duše se vede mezi mým královstvím a strašnou propastí, nad kterou vládne šelma.  M U S Í T E   M Í T   O Č I   S T Á L E   O T E V Ř E N É,   C O   U R Á Ž Í   M É   B O Ž S T V Í !  Je lhostejné, odkud tyto urážky pocházejí, ale nikdy je nesmíte přijmout v mém svatém jménu.
  Nyní je čas velkého podvodu a prosím vás naléhavě modlit se k Bohu o moudrost, abyste chápali, co skutečně přichází ode Mne a co ne.

 

                                   POZOR  NA  PŘIJÍMÁNÍ  NA  RUKU !!!

 Podle papeže Jana Pavla II. je to neúcta k Bohu. Jak se o tom vyjádřil v homílii ve farním kostele Nejsvětějšího Jména Mariina v Římě 1.března 1989:
  "V celém našem životě musí vládnout pořádek založený na Bohu...Člověk dnes žije tak, jako by Bůh neexistoval, jako by Bůh nebyl Stvořitelem světa a vládcem vesmíru, jakož i vlastníkem veškerého bohatství a pokladů v nebi i na zemi. Lidé si myslí, že všechno je jejich dílo a že na tyto věci mají nárok; dokonce jsou pyšní na schopnosti, které jim přece dal Bůh, jinak by je vůbec neměli.
  Když dá člověk přednost jiným bohům a modlám, pak bude Bohem opovrhovat, dokonce Ho nenávidět, a proto přijde do pekla! Co je tedy důvodem, že člověk tak snadno odbočí nesprávným směrem a ztratí se?  J E    T O    P O K L E S    Ú C T Y,   protože se tak stává opovážlivým  a   P Y Š N Ý M;  nebo staví všechno sám na sobě, anebo počítá, ale   O P O V Á Ž L I V Ě,  S   B O Ž Í M   M I L O S R D E N S T V Í M !   Ale cesta k milosrdenství vede jen skrze zkrocení vlastního "já", jen skrze   M I L O S T   P O K O R Y,  kterou Pán daruje svým jen tehdy, když o ni prosí.
  Ty své, které Pán miluje, ty napomíná. Kdo se bojí Boha, tedy ten,     K D O     K   N Ě M U   M Á   Ú C T U,   protože je Stvořitelem světa a vesmíru, ten mu bude prokazovat čest, kterou mu dlužíme, a rád přijme tresty a napomínání.  
VELMI  BRZY  TEDY  MUSÍME  POČÍTAT  S  NOVÝM  POKÁRÁNÍM,    J E Ž     P Ř E V Ý Š Í   V Š E C H N Y   B O Ž Í   T R E S T Y,  KTERÉ  DOSUD  EXISTOVALY!  Před tímto pokáráním nikdo neunikne; buď se mu rád podvolí a dá mu v sobě volný průchod, anebo se bude vzpírat a pak bude   N A V Ž D Y   Z A T R A C E N   jako onen druhý lotr, který se ve své uražené pýše rouhal.
  NEJHORŠÍ  JE  VŠAK  ROUHÁNÍ  SE  NAD  BOŽÍMI  MILUJÍCÍMI  SLOVY,  KTERÁ  I  DNES  USTAVIČNĚ  NA  TUTO  UBOHOU  ZEMI   P O S Í L Á   P R O S T Ř E D N I C T V Í M   S V É   M A T K Y   A   S V É H O   S Y N A!  (Viz papež František nás varuje před poselstvími Panny Marie, "že není poštovní úřad, aby nám nosila poselství z nebe".)
                                             
                                                  O přijímání
  Abychom nezapomínali, před kým se nacházíme, je nutné dbát rovněž na vnější formy úcty. V lidské oblasti poznáme určitě zdvořilostní formy - a vůči Bohu bychom je chtěli vynechat?  PROTO  JEŠTĚ  JEDNOU  VARUJI  PŘED  VEŠKERÝMI  FORMAMI  NEÚCTY, JAKO  JE  NAPŘÍKLAD  ZDE,  V  MÉ  DIECÉZI   Z A K Á Z A N É   P Ř I J Í M Á N Í   N A   R U K U,   JAKOŽ I  ONO  POVSTÁVÁNÍ  NA  MNOHÝCH  MÍSTECH  VE  MŠI  SVATÉ,  protože se už neví, co se zde společně slaví. Není to nic menšího než smrt našeho Pána a Spasitele, kterému máme za vše děkovat.
  Bereme ohled na lidský úsudek, bojíme se, že se nám vysmějí a obáváme se nevýhod ze strany lidí - Boha se však nebojíme? Já jsem neodvolal, co o tom říkal jeden z mých předchůdců!
  Děje se to   N A   V A Š I   Z O D P O V Ě D N O S T,  MILÍ  BISKUPOVÉ  ZAHRANIČNÍCH  DIECÉZÍ,  a já se za vás modlím, abyste ještě včas poznali,   JAK  NEPRAVÁ  VAŠE  CESTA  JE!
  A L E   T A D Y,  milí  bratři a sestry,   J E   D O V O L E N O   P Ř I J Í M A T   J E N   V K L E Č E   A   D O   Ú S T!
Všechno, co přinesou a rozšíří cizinci, je zakázáno! Toto vám říkám jako váš biskup."
  (Světlo č.25/2015)
=============================================================================================================================
  Dívám se na každou mši v televizi Noe a moc mě mrzí, že se u nás přijímání na ruku tak rozšířilo. Nejhorší je, že sdělovací prostředky ovlivňují diváky a kněží nic nedělají, aby to omezili. Myslí si všichni:"Když nám to biskupové povolili, tak je vše v pořádku" a podávají všem na ruku. Nikdo se nezajímá o poselství z nebe, naopak nám to ještě "nedoporučují poslouchat, nebo dokonce zakazují" na což nemají žádnou kompetenci, jako bychom byli Jehovisté, kterým je zakázáno studovat něco, co není schváleno jejich učiteli.
  Moc mi vadí, že dokonce řeholní sestra také upadla do světské módy přijímání na ruku. Cožpak ji nevede Duch Svatý, který by jí řekl, že je to neúcta k Bohu? Pročpak se kněžím vysvěcují prsty, aby se mohli Boha dotýkat?
  Když to biskupové povolili, náš bývalý pan farář nás upozornil, že je to "povoleno kvůli zahraničním hostům, kteří jsou z domova zvyklí na přijímání na ruku", a že si nepřeje, abychom to po něm vyžadovali, ba naopak bude rád, že si klekneme, abychom Bohu projevili víc úcty. A nikdo si nedovolil natáhnout ruku po Bohu.
  Viděla jsem i kněze v Itálii při mši z Vatikánu, že někteří odmítali podávat na ruku a lidé otevřeli ústa a dostali svaté přijímání do úst.
  Matka Tereza řekla:"Při mých návštěvách v jiných zemích je pro mě nejhorší zkušenost z přijímání na ruku. Když se vytratí úcta k Bohu, jak potom můžeme najít úctu k člověku." A sama svým řeholnicím nedovolila přijímat na ruku, i když to biskupové povolili.
  Ale stále jsou ještě v některých zemích svatí a moudří biskupové, kteří podávání na ruku nepovolili ani kvůli turistům, jako polští a slovenští. Škoda, že tak moudré biskupy nemáme i u nás.
  Našemu současnému panu faráři jsem dala přečíst vyjádření papeže Jana Pavla II. k přijímání na ruku. Přečetl si ho a jen konstatoval, že to ještě tenkrát nebylo povoleno. Takže tenkrát to byla neúcta a co se změnilo do dneška? Dnes je to asi úcta, že? To je logika dnešní církve!!! barmanka
=============================================================================================================================
 
                      751.  Poselství Ježíše ze dne 29. března 2013 v 19:00.
    NEPADNOU K MÝM NOHÁM. NEBUDOU TO MOJE NOHY, KTERÉ POLÍBÍ,
  ALE NOHY MÝCH SLUŽEBNÍKŮ, MÝCH NÁSLEDOVNÍKŮ, MÝCH HŘÍŠNÍKŮ.
                                                 
  Ukázat starost o potřeby vašich bližních je obdivuhodné. Ale   K D Y Ž   P R O S A Z U J E T E   P O T Ř E B Y   T Ě L E S N É H O   B L A H A   L I D Í   V Í C E,   N E Ž   J E J I C H   P O T Ř E B Y   D U C H O V N Í,   nejsem to Já, Ježíš Kristus, koho následujete.
  H U M A N I Z M U S   N E N Í   K Ř E S Ť A N S T V Í.

 

                       1163.   Poselství Ježíše ze dne 27. června 2014 v 22:11.           AŽ SE MÁ CÍRKEV ROZDĚLÍ A PADNE, PŘIJME S NADŠENÍM HUMANISMUS     Cílem ďábla je zmanipulovat lidi k přesvědčení, že svět a existence lidské rasy jsou samoúčelné. Jeho největším úspěchem bylo zavedení humanismu, a zvláště světského humanismu.
  Humanismus, tak zvaná touha postarat se o potřeby lidské rasy odstraněním sociální nespravedlnosti, má vadu. Ti, co ve svých životech humanismus přijímají, jím nahrazují víru v Boha a je pochopitelné, proč to dělají. Žel, mnoho náboženství vytvořilo rozkolníky, jejichž chování není ovlivněno Bohem. Jejich nenávist k druhým a jejich vražedné záměry jsou uplatňovány ve jménu Boha, ve skutečnosti je to ale Satan sám, kdo inspiruje každý jejich krok. Dělá to, aby odvedl lidi od Boha.  
  Světský humanismus, když tleská všem dobrým věcem ve jménu sociální spravedlnosti, je velmi přitažlivý pro duše, které mají citlivé srdce, neboť jejich úmysly jsou dobré. Žel, přijmou-li toto učení, říkají, že stvoření světa byla jen náhoda...  Odmítnout nadpřirozeno a božskou existenci Boha znamená, že odmítáte morální zásady, které mají původ v Bohu. To znamená, že morálka, smysl pro to, co se líbí, nebo nelíbí Bohu, nemůže být udržována, a to vede k temnotě.
  Místo toho se člověk soustředí jen na své fyzické potřeby a bude zanedbávat svou duši. Po smrti, jeho duše, kterou odmítl přijmout jako životadárný Boží dar, nepřijme ani Boží milosrdenství. V této fázi se mnoho těchto duší zcela odcizí Boží milosti.
(Evangelium - Ježíš říká:"Chudé budete mít vždycky mezi sebou...", aby jsme mohli dělat dobré skutky.) Až se má církev rozdělí a padne, přijme s nadšením humanismus. A následkem toho vtáhne všechny ty duše do chybného výkladu pravdy o jejich existenci. Svět pak přijme nový typ církve – církev starající se o sociální nespravedlnosti – aniž bude proneseno jediné slovo o důležitosti spásy vaší duše.
   Váš Ježíš

                 1191.  Poselství Matky Spásy ze dne 8. srpna 2014 v 21:15.
           NÁHRAŽKOU KŘESŤANSTVÍ SE STANE HUMANISMUS, KDE O BOHU UŽ NEBUDE ANI ZMÍNKA

  Humanismus poskytuje lstivou zástěrku pro zrádce v církvi mého Syna, kteří touží vypadat jako "láskyplní, starostliví a zastávající se potřeb druhých." Budou kázat humanismus a všechny jeho prázdné sliby z kazatelen křesťanských církví, až se nakonec prakticky vůbec nebude mluvit o důležitosti záchrany vašich duší. Hřích bude odmítnut jako způsob jak se vyhnout konfliktům ve světě, ale nebude uznán jako něco skutečného.

  1245. Nová církev, aby vzbuzovala dojem důstojnosti, bude podporovat humanitární díla a dobročinnost, a celý svět jí bude tleskat. Brzy potom už nebude žádný rozdíl mezi ní a celosvětovými politickými spojenectvími a obchodními organizacemi, které se věnují filantropii.

============================================================================================================================

       

               UKÁZKY  Z  VÝPOVĚDÍ  DÉMONŮ  BĚHEM  EXORCIZMU:

 

      Démoni sú nútení Z príkazu neba hovoriť, i keď sa tomu bránia, spôsobom, ktorý je užitočný pre Kristovo Kráľovstvo a škodí ríši satanovej. Vo svojej zlobe nepoužívajú pekelní duchovia meno Mária, Nepoškvrnené počatie či Božia Matka, ale ju menujú" Tá hore", alebo ONA a pod.

* * *

                                              Krátko zo života posadnutej

     "Narodila som sa v roľníckej rodine v roka 1937. Na jar 1944 som začala chodiť do školy. Bola som veľmi ostýchavá a pokojná. V tretej triede som pristúpila ku sv. prijímaniu. Brala som to veľmi vážne. Od prvého sv. prijímania som chodila takmer denne na sv. omšu. Cítila som však, že mi ubúdajú milosti, keď som v kostole nebola pozorná, alebo keď som sa menej modlila. V 13. rokoch som bola často napádaná spolužiakmi, nazývali ma "pobožná".
  V roku 1951 mi zomrela babička. Nastali pre mňa ťažké časy. V duši som začala pociťovať úzkosť. Moje utrpenie sa začalo zväčšovať. Môj vzťah k Bohu zostal, ale moje duchovné cítenie sa zatemňovalo. Cítila som sa prázdna. Tieto tažkosti sa stále zväčšovali. Zväčšovali sa aj bolesti. Moje myslenie neprinášalo žiadne svetlo a nemohla som svoje myslenie zastaviť. všetko bolo hluché a bezdlké. Jedného dňa, keď mi bolo 15 rokov, povedala som svojej matke: "Maminka, mám pocit, ako by mi niekto zviazal moje myšlienky". Moja úzkosť sa zväčšovala a mne sa zdalo, že nie som sama vo svojej spálni. Preto mi otec vymenil izbu a ja som sa presťahovala k matke. I keď som bola pri matke, pociťovala som strach a úzkosť, takže som nemohla ani hovoriť.
    Úzkosť a bolesti stále pokračovali, takže jedna hodina sa mi zdala večnostou. Mala som taký pocit, že Boh si želá, aby som toto utrpenie vzala na seba pre záchranu duší. Pokúsila som sa súhlasiť. Avšak v noci, keď som pojala toto rozhodnutie, stalo sa niečo naprosto nezvyčajné, čo ma odradilo, aby som toto utrpenie vzala na seba na záchranu duší. Neskôr som sa znova pokúšala podrobiť sa, modlila som sa, ale nebo na mňa zoslalo spánok. Želala som si, aby sa mi opäť vrátilo zdravie, ale márne, aspoň na dlhý čas.
  Z počiatku som trpela veľkou nespavosťou, neskôr som poznala, že mi nepomôže nič okrem modlitby. Nakoniec som sa odhodlala ísť k lekárovi. Ten u mňa zistil zápal ľadvín a žlčníka, ktorý pôsobí na celý nervový systém. Predpísal mi lieky, ale mne bolo čím ďalej tým horšie, a preto ma lekár dal previezť do nemocnice. . .
   Z nemocnice som sa vrátila, lebo musela som pomáhať v domácnosti.
   Na základe príkazu jedného lekára, ktorý si myslel, že príčinou bolestí sú zuby, dala som si vytrhať všetky svoje pekné zuby, no nakoniec ani to mi nepomohlo, ibaže som trpela ešte viac."
    Božia prozreteľnosť jej poslala do cesty chudobného, ale úprimného muža. Vydala sa zaňho v roku 1962 napriek odporu rod. príslušníkov. Mala 4 deti. Vzhľadom na trvajúcu slabosť a vyčerpanosť bola lekármi poslaná na kliniku a nakoniec na veľmi známu kliniku ako nevyliečiteľný prípad. Obstreky, elektrické šoky a iné procedúry jej spôsobili len ďalšie utrpenie. Až v roku 1972 nastalo malé zlepšenie. Píše o tom:
 "Bolo náhodou zistené, že trpím nedostatkom fosforu. Dostala som nejaké pilulky a môj stav sa naozaj zlepšil. Do akej miery mi pomohol fosfor a do akej miery išlo o prispenie Božie, neviem. Nemôžem spať v pravom slova zmysle, spánok nahradzujem akýmsi uvoľnením a podriemkávaním. Stavy úzkosti boli zriedkavejšie. Mohla som sa dokonca i smiať a upratovať byt. Muž bol šťastný, ale najväčšiu radosť som pociťovala sama, lebo som mohla mať opäť deti pri sebe. Ďakovala som Bohu. Cítila som, že tohto utrpenia sa mi dostalo ako milosti Božej a opakovala si, že Boh vie, prečo ho na mňa zoslal. Roku 1974 nastal veľký obrat. Moja sestra ma doviedla k jednému dobrému mužovi, ktorý už mnohým pomohol. Potriasol mi ruku a povedal: "Myslím, že ste posadnutá." Potom ma priviedol ku kňazovi, ktorý bol veľmi skeptický, ale nakoniec pristúpil k exorcizmu. Zistil presne, že všetky známky nasvedčujú posadnutosti.
   Vyháňanie diabla je veľmi namáhavé a vyžaduje dlhé modlitby. Démoni, či už ľudskí alebo anjelskí, sa musia hlásiť, aby sa ich vyháňanie mohlo uskutočniť, no často sa aj vracajú. K vykonávaniu vyháňania si treba žiadať súhlas biskupa, ktorý potom prijíma zaň zodpovednosť.
    8. decembra 1975 dostalo 5 exorcistov povolenie na veľký exorcizmus. Potom nasledoval menší exorcizmus v menšom kruhu 3 kňazov. Náš exorcizmus bol vykonaný 23. apríla 1977 za prítomnosti preláta Juraja Siegmunda z Fuldy. Ďalšie nasledovali 10.11. a 18. júla 1977 za prítomnosti a pod vedením p. Arnolda Renze SDS a ďalších kňazov, ako i vydavateľa tejto knihy.
  Jej rodičia nám povedali ďalšie podrobnosti z jej života. Napriek veľkému utrpeniu ich dcéry nemali do roku 1974 poňatie o vzniku utrpenia. Všetko skúšali, aby sa uzdravila zásahom lekárov, avšak márne. Nezostávalo nič iné ako nastúpiť cestu modlitby. Čo je u rodičov pozoruhodné, odmietali každý pokus o zázračné uzdravenie.
    Početné doklady, magnetofónové pásky a fotografie uskutočňované počas exorcizmu ako i početné listy, sú Cirkvi k dispozícii a môžu slúžiť ako podklady na preskúmanie celej veci. Každému je jasné, že v tejto knihe nie je možné uvádzať mená vyslobodených a nešťastných, aby ich rodinám nebola pripomínaná ich bolesť, zvlášť tam, kde ide o priateľov.
    Služieb Božích sa nemohla zúčastniť od roku 1973, pretože pri jednotlivých častiach sv. omše, zvlášť však pri požehnaní, sa démoni zúrivo hlásili. Podľa možnosti ju raz v týždni navštevoval kňaz, ktorý jej prinášal i Sviatosť Oltárnu. Odporúčam preto každému čitateľovi týchto riadkov, aby sa pomodlil za túto obetovanú dušu.   
                                                                               
* * *
                                     Nasledujú niektoré odpovede démonov

    Démon Akabor, anjelský démon z chórov Trónu, ktorý je donútený odpovedať exorcistom na kladené otázky v mene Najsvätejšej Trojice a v mene Panny Márie.

                                                  Peklo je hrozné

    Akabor: Áno, vo vašom mene a v mene Trónu odkiaľ hovorím, musím vám ešte niečo povedať. U Trónu som bol ja, Akabor. Musím povedať (dýcha vzrušene a kričí hrozným hlasom), aké hrozné je peklo. Je oveľa hroznejšie, ako si ho človek vie predstaviť. Spravodlivosť Božia! (kričí a vyje). Všetko musí byť brané po starom, nie je možné brať všetko po novom s ľahkou mysľou. Pravdu má pápež.(Pavel VI.)
 Akabor: Vlci sú teraz uprostred vás, medzi dobrými. Sú v podobe, ako bolo už povedané, biskupov a kardinálov. To nehovorím rád. Tiež mládež verí niečo, čo nemôže pochopiť. Musíte, hoci mi to robí bolesť, musím to povedať. Musíte prijímať správne, to znamená - najskôr správnu spoveď, nie iba ľútosť, a potom sa účastniť na sv. prijímaní. Pritom sa kňazi musia modliť 3x "Pane nie som hodný toho.." Teda nielen raz, ale trikrát! Je potrebné, aby bolo prijímané ústami a nie na ruku!
    Akabor: Radili sme sa dlho tam dole (ukazuje na zem), kým sme dohodli prijímanie na ruku. Áno, prijímanie na ruku je pre nás v pekle najlepšie, to mi verte! Akabor pokračuje na ďalší príkaz: ONA (ukazuje hore) by si želala, aby som povedal: Keď niekto prijíma ústami, aby kľačal a hlboko pritom rozjímal ... a musím povedať, že prijímanie na ruku nie je dobré a nemalo by byť vykonávané. Sám pápež dáva Hostiu do úst. Neželá si, aby Telo Pána sa dostalo do rúk kohokoľvek. A tak to ide ďalej k biskupom, ktorí poslúchajú kardinálov, potom ku kňazom, ktorí si myslia, že musia poslúchať, lebo poslušnosť je predpísaná. Zlé nie je treba poslúchať. Pápeža, Ježiša Krista a Matku Božiu treba vždy poslúchať. Prijímanie do ruky si Boh neželá.
 Akabor: Modernizmus je chybný. Treba sa od neho odvrátiť. Je to dielo nášho pekla. Kňazi, ktorí zdôrazňujú modernizmus, nie sú jednotní. Pápež bol mučený svojimi kardinálmi, svojimi vlastnými kardinálmi... bol obklopený vlkmi. Keby tomu tak nebolo, mohol by povedať viac, ale takto nemôže nič robiť, naozaj, mi ver, dnes nemôže mnoho robiť, musíte sa modliť k Duchu Svätému, neustále sa modlite k Duchu Svätému! Vnútorne azda necítite, čo treba robiť. Chcem povedať a musím povedať, že II. vatikánsky koncil nebol dobrý. Bol čiastočne naším dielom.
   Akabor: Bolo treba, aby sa zmenili niektoré maličkosti a nič iného. V liturgii sa nemuselo prakticky nič meniť. Pri Premenení sa používali slová: "Toto je moje Telo, ktoré bolo za vásobetované a toto je moja Krv, ktorá bola za vás a za mnohých preliata." Tak to povedal Ježiš' Kristus.
      Exorcista: Nie je teda správne, keď hovoríme "za všetkých?" Hovor pravdu a nesmieš klamať.
    Akabor: Preklad "za všetkých" nie je správny. Nesmie znieť "za všetkých", ale "za mnohých". Ak nie je správny tento text, potom nie je správna ani sv. omša a nebude mať plnosť milostí. Je potrebné hovoriť "za vás a za mnohých" ako to povedal Kristus. Omša svätá je síce takto platná, ale neposkytuje plnosť milostí.
     Exorcista: Či Ježiš Kristus neprelial svoju Krv za všetkých? Hovor pravdu v mene Najsvätejšej Trojice!
    Akabor: Nie, chcel vyliať Krv za všetkých, ale v skutočnosti za všetkých vyliata nebola. Krv, prirodzene, vylial za všetkých, nie však za peklo. Novým rítom Omše sv. biskupi zmenili omšu tridentskú. Nová Omša nie je taká, ako si želajú Tí hore.
  Akabor: Pri pravej omši tridentskej bolo urobených 33 krížov a dnes je ich veľmi málo. Niekedy dva, niekedy tri, ako sa to podarí, a na konci pri požehnaní je treba kľačať. (Reve plače, hrozne plače). Ani neviete, ako by sme radi kľačali, keby sme mohli dúfať (vyjde a plače).
     Exorcista: Je to správne, aby pri sv. omši bolo 33 krížov?
   Akabor: Prirodzene, je to správne. Je potrebné tak robiť. V týchto časoch sme vonku, musíme z kostolov utekať. Pri aspergas musíme unikať a vôbec pred svätenou vodou a vôňou kadidla. Nemôžeme počuť modlitbu k sv. Michalovi archanjelovi, 3x Zdravas Mária a Zdravas Kráľovná, ktoré sa ľud pri sv. omši modlil. Nariadila mi to, čo som musel povedať. Nepovedal som to rád (hrozne plače).
     Exorcista: Povedal si všetko, čo si mal povedať?
     Akabor: Áno.
   Po dokončení jeho výpovede ho exorcisti po mnohých modlitbách a pôste vyhnali z posadnutej ženy. Vyšiel z nej s veľkým revom a reval svoje meno A-K-A-B-O-R.
 Potom nasledovalo vyháňanie Judáša Iškariotského (ľudský démon). Tiež bol donútený odpovedať na mnohé otázky exorcistov.
    Judáš: Peklo je hroznejšie, ako si dokážeme predstaviť.

                            Judáš o stave katolíckej Cirkvi v dnešných časoch

    Bol som zradcom. Dnes je mnoho zradcov medzi biskupmi, ale s tým rozdielom, že ja som zradil otvorene, oni zrádzajú tajne. Medzi dnešnými biskupmi je mnoho takých zradcov, ako som bol ja. Všetci síce nie sú zradcovia, ale je ich mnoho. Musím povedať že mnoho dnešných biskupov nie je na správnej ceste a nie je nevyhnutné ich poslúchať, pretože dnes je obdobie vyjúcich vlkov.
     Arcibiskup Lefabre bude musieť ešte dlho trpieť, ale je dobrý. Liturgia, ktorú vykonáva, je jedine správna.
 Je to veľký pápež, ale ruky a nohy má zviazané. Je to veľký pápež. Na začiatku urobil veľa chýb, čo si uvedomil až neskôr a teraz sú jeho ruky a nohy spútané, ba i jazyk. Prosí nebesia, že by chcel starú liturgiu, tridentskú sv. omšu, chcel by ich opäť zaviesť, ale nemôže nič robiť. Ak niečo vidíte v televízii alebo čítate, nie je to od neho. Robia s ním čo chcú. Sú to vlci, ktorí vyjú podľa toho, ako fúka vietor a čo si želá moderný človek. V súčasnosti sú pápežove myšlienky upravované a pápež nemôže nič robiť. Teraz musí zasiahnuť Boh. V najbližšom čase to urobí.
     Exorcista: Čo znamená skoro, v rokoch, hovor v mene. . .
Judáš: To nemôžem. Je to bližšie, ako môžete pochopiť. Keby chcel pápež ľudu niečo povedať, bolo by mu v tom zabránené.
    Exorcista: Prečo neprehovorí pri audienciách a na verejnosti? Tam by mohol hovoriť slobodne. Povedz pravdu o pápežovi Pavlovi VI.!
    Judáš: On nemôže hovoriť, nemôže prehovoriť, pretože niekedy nevie, čo hovorí. To je príčinou týchto strašných omylov a nedopatrení. Matka Božia má s ním súcit a Kristus tiež. Je v pláne Božom, aby bol nastolený obozretný, dokonalý pápež pre dobu, ktorá prichádza. Písmo musí byť naplnené, a preto musel prísť Pavol VI. Oni by tomu neverili, pretože sú sami ovplyvňovaní. K čomu je ich doktorát a ich inteligencia, keď sú zaslepení a neveria. My vieme oveľa viac ako biskupi. Jeden sa bojí druhého a každý má strach zo svojho národa, ktorý by ho mohol zatvoriť. Všetci by chceli tancovať v rytme svojho národa, i keď hrajú falošne.
Tieto husle sú už tak rozladené, že skoro budú vydávať len falošné tóny. A taká má byť Cirkev! Rozumiete mi dobre? Takou sa má stať Cirkev! Zatratenou, pokazenou a pomätenou, takže zanedlho nastane čas, že ju vôbec nebude možno Cirkvou nazývať.
    Exorcista: Ale to Matka Božia nepovedala, čo si po nej opakoval, že Cirkev je zatratená?
    Judáš: To je od nás, táto veta je od nás! A predsa je to pravda. V istom zmysle si želá, aby som to povedal. Skutočnosť je taká, že sekty budú skoro lepšie, ako váš katolicizmus.
    Judáš: Báli sme sa vždy pápeža, teraz sa ho nemusíme báť, pretože jeho Vatikán riadia kardináli. Stane sa, že Boh zvrhne modernizmus. Nastane to tak, kde to prestalo, u dobrej starej Cirkvi a tradícii, čo sa musí stať, pretože si to ONA (ukazuje hore) želá a nestane sa to, čo si vymysleli ľudia.
  Keby pápež bol slobodný a nebol neustále pod dozorom sprava i zľava, mohol by vládnuť a jeho slová by sa dostali na verejnosť. V posledných niekoľkých mesiacoch to vyzeralo hrozne, čo nariadil, aby bolo oznámené, bolo ihneď dementované a prepracované... bolo to sfalšované.
 Kňazi budú musieť opäť chodiť v čiernych šatách. Keď kňaz nosí normálny oblek, košeľu bez kravaty, ktorá často chýba, potom človek nevie, či ide o reportéra, alebo to je (posmešne sa smeje) diplomat, či dokonca konferenciér (smeje sa Z plného hrdla).
  Keď nejaký kňaz v športovej košeli - pokiaľ možno elegantnej - sa objaví, potom si myslí, že každá hus si myslí, že si ju želá. Aký príklad dáva taký kňaz?
  Je hrozné, keď dáma sedí v mini sukni oproti kňazovi vo svetskom obleku a nevie, že to je kňaz. Vidí, že ide o váženú osobu a pociťuje k nemu istú sympatiu. To by sa nestalo, keby mal na sebe kňazský habit. Podobné udalosti priviedli mnohých kňazov k odpadu od ich povolania.
  Je pre nás veľké plus, že kňazi len zriedka hovoria o pekle. Peklo v celej svojej hrôze by malo byť namaľované na múroch. Vidíte ešte kňaza, ktorý by kázal o pekle, o smrti, očistci alebo podobných veciach? Len málo z nich hovorí o ceste do zatratenia. Peklo je oveľa odpornejšie, ako sa ľudia nazdávajú.

   Museli by nastúpiť statoční kňazi. Prirodzene by bolo lepšie, keby proti chybám v Cirkvi vystúpili biskupi. V kázňach by sa o tom museli zmieňovať, na kazateľnici by museli oznámiť všetko, čo Judáš teraz povedal. Myslím tu hlavne Aspergas (kropenie svätou vodou pred sv. omšou) a na požehnanie na konci omše, pri ktorom sa musí kľačať. Prirodzene sa musí kľačať, pretože ak prijíma požehnanie postojačky, prináša menej úžitku. To Boh nemiluje. "Je pre Boha veľmi urážajúce, keď sa pri požehnaní stojí so spustenými ramenami. Je to hrozné! My v pekle by sme boli pobúrení, keby sme mohli, ale my nemôžeme."

============================================================================================================================
  Papež Benedikt XVI. pozorně  sledoval  dění  v  Garabandalu a za svého pontifikátu   P R O P A G O V A L   P O D Á V Á N Í   E U C H A R I S T I E   V   K L E Č E   A   D O   Ú S T.  Na pokyn z nebe uvolnil místo papeži Františkovi, aby se mohlo naplnit proroctví o pádu církve. Papež František nikomu nepodává  svaté přijímání. Jen jim popřeje dobrou chuť k obědu a při vystoupení zdraví jak nevěřící:"Dobrý den". Připravuje církev na církev "humanitární" - neustále mluví o péči o chudé a odstrčené. A lidem se to líbí. barmanka
============================================================================================================================                      


         ZÁKLADNÍ  LIDSKÁ  PRÁVA  RODIČŮ  A  DĚTÍ  JSOU  V  OHROŽENÍ

  Mezinárodní konference týkající se odebírání dětí z rodin v cizině, která se konala 3.října 2014 v Praze, přinesla zcela jasné výsledky. Poslankyně z TOP 09 MUDr.Jitka Chalánková chce iniciovat změnu zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
  Odborné kruhy totiž v posledních letech zaznamenávají v některých členských státech Rady Evropy neobyčejně vzrůstající počet dětí, které   J S O U   O D E B R A N É   Z   P É Č E   S V Ý C H   R O D I Č Ů   A   S V Ě Ř E N Y   T Ř E T Í M   O S O B Á M.   Média už delší dobu upozorňují na případy odebírání dětí bez relevantních důvodů, jejichž oběťmi jsou čeští i slovenští občané žijící v zahraničí. Některé z nich otřásly i českou a slovenskou veřejností a vyvolaly širokou odbornou diskusi. Děti jsou často odebírány milujícím rodičům právě proto, aby systém fungoval a hodně lidí se z něj mělo finančně dobře.
  "Tuto konferenci o odebírání dětí z rodin považuji za mimořádně závažnou, až přelomovou. Slyšeli jsme osobní svědectví rodičů i právníků. Systém, který se postupně rozvinul v severských zemích, způsobil četné nevratné lidské tragédie. Svědectví o krádežích dětí rodičům v těchto zemích jsou strašlivá. Jsou stejná jako svědectví o postupech z nacistických koncentračních táborů. I toto všechno jsme dnes vyslechli. A proto je nejvyšší čas zasáhnout i v České republice, než bude pozdě.  J D E   O   O B C H O D   S   D Ě T M I.   Prachsprostý kšeft," uvedla poslankyně a expertka na sociální politiku MUDr.Jitka Chalánková.
  Například soudce Dieudonne vysvětlil možnosti a limity Evropského soudu pro lidská práva. Šokující svědectví přinesla také anglická psycholožka McNeillová. Celý zrůdný systém náhradní rodinné péče vede k rozbíjení rodin ve Velké Británii a nese známky    O R G A N I Z O V A N É    Z L O Č I N N É    Č I N N O S T I    I N S T I T U C Í   S T Á T U !  Často také dochází k umisťování dětí k pedofilům!!!
  "A kdo se třeba odváží zeptat na obchod s lidskými orgány v souvislosti s tímto systémem? Bohužel tyto anglické a severské vzory sociální péče se začínají pomalu, ale zato cíleně prosazovat i v České republice. Věřím, že se najde mezi politickou reprezentací taková shoda, která to dokáže zastavit, a my tak budeme schopni pomoci mnohým nevinným dětem a jejich původním rodinám. Nedokáži už ani vůbec uvažovat o tom, že by tento zrůdný systém snad mohl být někdy naším vzorem. Nedovolím, aby se v Evropě 21.století zacházelo s rodinami a dětmi takovým způsobem!" Dodala MUDr.Jitka Chalánková.
  (Z www.prolife.cz, 8.10.2014)
                       


             612. Poselství Ježíše ze dne 9. listopadu    2012                                              
              TOTO OČKOVÁNÍ BUDE JEDEM, KTERÝ BUDE PŘEDSTAVEN
                  V RÁMCI CELOSVĚTOVÉHO ZDRAVOTNICKÉHO PLÁNU
  Má drahá, milovaná dcero,
za pouhé dva roky trvání této mise byly obráceny a zachráněny miliony duší. Tvoje vlastní utrpení zachránilo deset miliónů duší, jak jsem ti slíbil. Přesto, že se soužení světa zdá narůstat, mnoho duší je zachraňováno vašimi modlitbami.
Utrpení v mém jménu je vždy obtížnější a stává se tak bolestivé, že je jen těžko snesitelné. Dosahuje nejvyšší intenzity, protože Satan běsní. Jeho zuřivost nyní roste, a proto jsou jeho útoky na vás tak mučivé. On a jeho démoni vás obklopují, ale nemohou vám fyzicky ublížit, neboť ruka mého Otce vás ochraňuje. To neumenšuje utrpení, které snášíte v tomto čase druhého výročí této mise. Ale vězte toto:
  Největší utrpení musíte snášet tehdy, když mise, tedy práce smírčích duší, je úspěšná. Jak roste počet zachraňovaných duší, tak narůstá brutalita útoků Zlého. Jeho působení ve světě je stále zřejmější. On, který usilovně skrývá svou existenci, působí na ducha těch nebohých lidí, kteří se mu sami otvírají svou žádostivostí světských rozkoší a láskou k moci.
Satanova moc spočívá v jeho schopnosti oklamat lidstvo přesvědčením, že je pouze symbolem používaným křesťany, aby vysvětlili rozdíl mezi dobrem a zlem.
  Satan zná nebezpečí odhalení své přítomnosti. Kdyby to udělal, pak by více lidí připustilo, že Bůh existuje.
Nechce to udělat, a tak vytváří povědomí o své existenci [jenom] mezi těmi, kteří mu vzdávají poctu. Tito lidé, kteří přijímají existenci Satana, ho uctívají stejně jako lidé při mších v katolických kostelech nebo v kostelech konají služby k Boží chvále.
  Tak mnoho duší bylo ukradeno. Bůh, můj Věčný Otec, zamýšlí získat je zpět jeho Varováním a tresty, které zasáhnou ty, kteří se shromažďují k uctívání šelmy.
Můj Otec odhalí Satanovy následovníky, kteří poskvrňují jeho církve.
Ti jsou terčem jeho trestů, a pokud dobrovolně nezastaví svoji činnost, budou sraženi rukou Boha.
Vzestup těchto satanských skupin, které se samy představují světu prostřednictvím obchodních a nadnárodních organizací, narůstá.
  Jsou všude; projektují, pořádají shromáždění, komplotují a vymýšlejí zlé plány ke zničení miliónů nevinných lidí.
Zavedou jistou formu genocidy prostřednictvím povinného očkování vašich dětí, ať už s vaším svolením, nebo bez něj.
Toto očkování bude jedem, který bude představen v rámci celosvětového zdravotnického programu.
Své plány nyní uvedly ve skutek a začaly je již zavádět. Některé z jejich plánů v jedné evropské zemi byly zastaveny mým Otcem pro modlitby smírčích duší.
  BUĎTE  NANEJVÝŠ  OBEZŘELÍ.  DÍVEJTE  SE  POZORNĚ  NA  ZDÁNLIVĚ  NEVINNÉ  ZÁKONY  ZAVÁDĚNÉ  VE  VAŠICH  ZEMÍCH  A  PŘIPRAVENÝCH  TAK,  ABYSTE  VĚŘILI,  ŽE  SLOUŽÍ   KE  ZLEPŠENÍ  VAŠICH  ŽIVOTŮ.  Mnohé z nich vás prostě zotročí tím, že vás nechají vzdát se vašich práv v rámci něčeho, co se bude zdát jako demokratické zákony.(loupež dětí=JUVENILNÍ JUSTICE-VIZ LUMEN DE LUMINE)
  Demokracie bude nahrazena diktaturami, přesto nebudou národům představeny jako takové. Až se milióny vzdají všech svých práv ve jménu nových, tolerantních zákonů, pak bude příliš pozdě. Stanete se zajatci.
Hlavní světoví vůdci spolupracují, aby uskutečnili tyto své nové plány. Jsou součástí elity, jejímž cílem je zisk, bohatství, vláda a moc. Nepřijímají moc Boha. Nevěří, že moje smrt na kříži je zachránila od plamenů pekla.
Musím jim ukázat, jak se mýlí. Nadešel pro Mne čas, abych jim dokázal mé milosrdenství a moji lásku k nim.
  Prosím, modlete se modlitbu modlitební kampaně (84), aby osvítila duše elit, které vládnou světu:
  "Ó, drahý Ježíši, prosím Tě, abys osvítil duše elit, které vládnou světu.
Ukaž jim důkaz tvého milosrdenství. Pomoz jim, aby otevřely svá srdce a prokázaly skutečnou pokoru v poctě tvé velké oběti smrti na kříži, kdy jsi zemřel za jejich hříchy.
Pomoz jim, aby poznaly, kdo je jejich skutečný Stvořitel a naplň je milostmi, aby uviděly Pravdu.
Prosím, zabraň jim v uskutečnění jejich plánů ublížit miliónům lidí skrze očkování, nedostatek potravy,  N U C E N É   A D O P C E   N E V I N N Ý C H   D Ě T Í    A   R O Z D Ě L E N Í M   R O D I N.
Uzdrav je. Pokryj je tvým světlem a přiviň je na tvé Srdce, abys je zachránil z osidel Zlého. Amen."
   Váš Ježíš

 

                      523. Poselství Ježíše ze dne 15. srpna 2012 v 01:00.
                          TO JE MOJE KNIHA. MOJE SLOVO. MŮJ SLIB.        
  Má drahá, milovaná dcero,
mluvím s tebou o tom nejdůležitějším dni, o dni, který jsem si vybral, abych uvedl moji Knihu do světa. Je to den Nanebevzetí mé milované Matky, Královny Nebe, Královny Země, Matky Spásy. Není to náhoda, že Kniha Pravdy je dostupná k tomuto datu, neboť má Matka je Matkou Spásy. Kniha má pomoci zachránit duše celého lidstva.
  M O J E   M A T K A   M Á   D Ů L E Ž I T O U   Ú L O H U   V E   S P Á S E   D U Š Í !
Ona je Spoluvykupitelkou, Prostřednicí všech milostí a Obhájkyní. To znamená, že moje Blahoslavená Matka byla vybrána Bohem, aby pomohla Mně, svému Synu, v konečném plánu spásy.
    J E J Í    Ú L O H A    V    T É T O    V Ý Z N A M N É    D O B Ě    N E N Í    P O C H O P E N A !

 

                 1252. Poselství Matky Spásy ze dne 27. října 2014 v 16:20.
                        MÁ ÚLOHA MATKY BOŽÍCH DĚTÍ JE PODRÝVÁNA   
  Má úloha Matky Božích dětí je podrývána a opouštěna, zejména jistými katolickými skupinami, které nepřicházejí od mého Syna.   Takové skupiny vzbuzují dojem, že jsou oddanými stoupenci církve mého Syna, ale nepraktikují to, co On učil. Pronásledují ty, kdo se drží Pravdy a vyvíjejí mimořádné úsilí, aby odmítali jako nesmysl každý druh soukromého zjevení, daného lidstvu od smrti mého Syna na kříži. Kdyby nebyla soukromá zjevení, daná světu mnou, Matkou Boží, jako poslem Krista, mnozí by se nikdy neobrátili k Pravdě. Naopak, mnozí by stále kráčeli v temnotě, odmítali Boží existenci a vyhýbali se modlitbám – dveřím, které, jsou-li otevřené, osvěcují duši.
  Na mou úlohu Matky Boží se útočí po celém světě kvůli moci, kterou jsem dostala k zničení zlého nepřítele. Rozdrtím hlavu hada, jak bylo předpověděno, ale ti, kdo projevují oddanost ke mně, budou opovrhováni a zesměšňováni podvodníky, kteří se opovažují prohlašovat za odborníky v učení církve. Nepřátelé mého Syna mají mnoho plánů, jak ji zničit, a většina z těchto plánů přijde zevnitř. Dbejte na má varování a na ty, které jsem světu odhalila ve Fatimě.   Nepřítel čeká a brzy zcela ovládne pozemskou církev mého Syna a milióny budou uvedeni v omyl.

 

                 450. Poselství Panny Marie ze dne 2. června 2012 v 11:00.
    ODHALILA JSEM TYTO UKRUTNOSTI MALÝM DĚTEM MELÁNII A MAXIMINU V LA SALETTĚ
  Děti, poznání, které je vám prostřednictvím těchto poselství odhalováno, má vám pomoci se připravit.Modlete se, modlete se, modlete se, aby každá duše byla natolik statečná, aby odmítla jeho jedovatou značku.
  Odhalila jsem tyto ukrutnosti malým dětem Melánii a Maximinovi v la Salettě už tak dávno. Čas, kdy se tato proroctví uskuteční, přijde brzy.
  Těmto dětem byly oznámeny ďábelské plány a ony přijaly, co jsem jim řekla. Nyní vy, děti, musíte přijmout skutečnost, že se tyto události musí stát.

 

     POSELSTVÍ  PANNY  MARIE  MILOVANÉ  DCEŘI  LUZ  DE  MARIA  DE  BONILLA 29.ZÁŘÍ 2014:

  V poslední době došlo k několika zjevením Panny Marie, v nichž nám odkrývá bolestnou  situaci  světa,   kterou  jsme  si způsobili.   D Ů S L E D K E M    T O H O   D O J D E   K   O Č I Š T Ě N Í   S V Ě T A !   Bůh tomuto očištění nemůže zabránit, protože nám dal svobodnou vůli a celou řadu varování před neblahými následky porušování Božího řádu. Kdo z nás má dobrou vůli,  M Ů Ž E   Z Í S K A T   Z V L Á Š T N Í   B O Ž Í   O C H R A N U   do nastávajících těžkých roků a to nejen pro sebe, ale i svou rodinu, město a stát. Využijme toho! Máme možnost se svobodně rozhodnout, zda půjdeme cestou    S O D O M Y   A   G O M O R Y - kdy se obyvatelé nechtěli kát a Bůh obě města spálil ohněm a sírou, nebo cestou města   N I N I V E - kdy se obyvatelé káli a litovali svých hříchů, a milosrdný Bůh se smiloval a zachránil je. Záleží na nás!!!

  "Milované děti mého Srdce, Můj Syn vás volá s věčnou láskou...A já jako Matka celého lidstva vás miluji nekonečně. Člověk musí znovu najít cestu pravdy, musí poznat Mého Syna; z toho důvodu je nutné poznání. Jak znovu naleznete cestu, pokud dříve nepoznáte  Mého Syna, jeho utrpení, jeho slova, zákony a přikázání Otce? Pokud člověk nezíská poznání,(nebude číst evangelium) bude pro něho těžké nalézt znovu pravdu.
  V tomto okamžiku nepřítel duší získal velký vliv nad dušemi a s autoritou, kterou získal vaší svobodnou vůlí vás vede k záhubě... Velmi proto trpím. Moje Srdce trpí pro bloudění a úchylky, které člověk způsobil. Kvůli tomu Můj Syn trpí velkou bolestí.
  Milované děti Mého Neposkvrněného Srdce: Toto jsou okamžiky, kdy ten, kdo říká, že miluje Mého Syna v Duchu a v pravdě, musí vydávat svědectví o této lásce, o víře, kterou vyznává. Církev, mystické Tělo Mého Syna, musí vydat svědectví s vírou o lásce, kterou vyznává pro Mého Syna.
  Nejen svědectví modlitbou, v tomto okamžiku svědectví musí být činem! Kromě horlivé modlitby, kromě nesmírné velké lásky, kterou máte k Mému Synovi a kromě snahy dodržovat přikázání(Desatera), musíte podávat veřejné svědectví o lásce k Mému Synu, neboť každý jste nositelem Dobré zprávy Mého Syna Ježíše. Každý z vás, jako mystické Tělo  Mého Syna, má beze strachu oznamovat milosrdnou lásku Mého Syna a ve stejném okamžiku milosrdnou Spravedlnost Mého Syna, ke které vede svobodná svévole člověka, v opačném případě by Boží Spravedlnost nezasahovala. Lidstvo svými činy a svým zlým jednáním   J E   Z O D P O V Ě D N É   Z A   P R O J E V   B O Ž Í   S P R A V E D L N O S T I,  které se člověk přibližuje stále více!
  Děti moje, s jakou lehkostí sledujete události, které se odehrávají v tomto okamživu!(Vraždění křesťanů v Sýrii a jinde islamisty) Neprožíváte je na vlastní kůži, sledujete je z povzdálí, ale ti, kteří jsou svědky lásky Mého Syna musí vyburcovat své spící bratry, aby  rozpoznali  Z N A M E N Í   T É T O   D O B Y !  Zmatek vládne všude, Satan se dokázal připravit dobře na tento okamžik, kdy lidstvo opustilo Mého Syna Ježíše a mnou opovrhuje...(Papež František prohlásil, že "Panna Maria není poštovní úřad, aby nám přinášela poselství z nebe"..) Kvůli tomuto duchovně slabému člověku vás zlovolný podvodník stáhl co možná nejníže, kam jen člověk může klesnout.
  V tomto okamžiku vám bude dáno slovo Mého Syna,  aby vám bylo vysvětleno to,  co jsem oznámila lidstvu v jiných zjeveních,  N A   K T E R É   V Š A K   L I D S T V O   Z A P O M N Ě L O !(Poselství dětem ve Fatimě: jestliže se lidstvo nepolepší, čeká nás třetí světová válka!) Válka je před vámi a nevidíte to! Mysl mých dětí je ovlivněna a formována prostřednictvím technologie, která je  V E   S L U Ž B Á C H   Z L A  -  V I D E O H R A M I !  Jsou považovány za vývoj, který však přijímá válku jako něco normálního v životě člověka. Jak moc už špatně využitá technologie bičovala lidstvo!(atomové bomby, chemické a biologické zbraně)
  Přes moje výzvy sleduji s velkou bolestí, že moje děti stále nechávají své děti a mládež, i sami dospělí se ponořují do her plných násilí. Pokud je lidstvo podrobeno násilí ze všech stran, svobodná vůle udržuje v paměti násilí běžné ve videohrách, vnímané prostřednictvím počítačové technologie, mysl člověka si navykne reagovat bez emocí.
  Jak je to možné, že národ Mého Syna nerozpoznává jednu z nástrah Antikrista? Nepoznává to, neboť se o těchto věcech neinformuje, protože se nezajímá o to, co mu přichází do rukou! Připravte se tím, že se budete zajímat o to, co se děje a za vším najdete Satana, podpis Antikrista.
  Moje děti:  A N T I K R I S T   N E N Í   V Ý M Y S L - J E   V T Ě L E N Í M   S A T A N A !  Vy čekáte, až tvrdě zasáhne až otevřeně bude bojovat proti církvi Mého Syna, abyste ho konečně rozpoznali, na to čekáte, protože nevíte o podvodu, který připravil on se svými následovníky: těmi, kteří mu společně chystají trůn, jedné vlády, jedné měny, jediného náboženství, jediného mandátu, vlády, která bude bičovat Mystické Tělo Mého Syna, které se zármutkem uvidím zmenšené na malý počet duší. To, co vám odhaluji nyní,   S E   S T A N E   V   T I C H O S T I,  aby ho lidstvo neobvinilo, ale dívalo se na něho jako na spasitele.
  Milované děti, čekáte útočníka na lid Mého Syna. Jak se mýlíte!!! Antikrist se představí falešnou láskou(jako papež František, který už nás připravuje) a lstivou vychytralostí, mírností, aniž by se vnucoval, proto bude velmi obtížné ho na začátku rozpoznat, až v okamžiku, kdy ovládne lidstvo, použije své ničemnosti k pronásledování všech, kteří zůstanou věrni Mému Synovi Ježíši.
  Děti moje, jak se trápím, že pokračujete ve své vlažnosti a pohodlí! Jak se trápím, že se nestaráte o svou nevědomost, popíráte horlivě a s jistotou to, na co vás upozorňuji! Jak se trápím, že popíráte existenci Satana(i mnoho kněží!), že popíráte současnou přítomnost Antikrista na zemi; to vše kvůli své nevědomosti!
  Milovaní, jak hluchý je národ Mého Syna, jak jste hluché, když mi v tomto rozhodném osudovém okamžiku pro celé lidstvo odmítáte naslouchat? Proč nechcete být upozorněni; je mnohem výhodnější pro zlo spoutat lid nevědomý, tak bude usnadněna celá jeho strategie.
  Moje milované děti: Jak si myslíte, že Antikrista rozpoznáte, toho, kdo si sedá na Petrův Stolec na zemi? Jak si myslíte, že ho poznáte? Antikrist má nesmírnou moc nad lidstvem, prostřednictvím všech svých svodů, lákadel, mezi které patří i světová ekonomika! Ta je ovládnuta skupinou ekonomicky silných osob(ilumináti a zednáři). A vy, kteří budete klamáni krok za krokem, nebudete chtít poslouchat moje varování.  E K O N O M I C K Á    S I T U A C E   S E    Z M Ě N Í   M R K N U T Í M   O K A,  chaos ovládne všechny moje děti,   A Ž   P E N Í Z E   Z M I Z Í,  od té chvíle budou vládci rozhodovat o podmínkách hospodaření a zásobování mých dětí. To všechno je součástí velkého plánu Antikrista a nyní nastává správný čas, aby tento úmysl byl uskutečněn v rychlosti, neboť semeno Lásky Mého Syna bylo zaseto do kamenité půdy, aby nevyklíčilo.
  Moji milovaní, zlato bude sebráno těm, kteří ho úzkostlivě schraňují, aby mohli vládnout lidstvu, to je součástí boje národů. Světová ekonomika padne a bude nastolena jiná měna!
  Moje děti: Moje nebeské legie   N A S Y T Í   M O J E   D Ě T I,  neopustím vás ani na okamžik, jděte s vírou, ale současně musíte vědět, kdo je nepřítel duší a jaké jsou jeho klamy a triky, abyste neupadli do jeho spárů. Všechno se naplní, mystické Tělo Mého Syna se bude chvět a bude hluboce zraněno, přesto všechno neztrácejte víru, pokračujte vytrvale v živém svědectví a v činnosti Mého Syna. Můj Syn nejen navracel zrak slepým a konal zázraky, ale shromažďoval i davy lidí, aby je učil, aby jim přinesl Slovo Boha Otce, a aby jim mluvil o Království. Stejným způsobem budete muset konat vy v tomto okamžiku.
  Moje milované děti musí rozněžnit mysl a srdce, musí si vzpomenout, že slíbili chránit stádo, které jim Můj Syn svěřil do rukou, a proto je musí varovat a upozornit na všechno, co by mohlo moje děti ohrozit, když jim budou chybět znalosti.
"Ne všichni, co mi říkají:' Pane, Pane!' vstoupí do Nebeského království", ale všichni ti, kteří žijí a jednají s vůlí mého Otce upozorní lid Mého Syna na všechny hrozby, které na ně všude dotírají.
  Neřekla jsem v žádném z mých zjevení, že toto bude konec světa,
   A L E   T A T O   G E N E R A C E   B U D E   O Č I Š T Ě N A;  tato generace si sama přivodila nutnost očištění...
  Pokud je člověk dobrý, dobro se člověku přiblíží...
   Pokud člověk jde v Duchu a v pravdě, Duch svatý na něho sešle své dary...
  Pokud člověk miluje své bratry, Boží láska na něho sestoupí;
 ale kdo jde v nelásce,  Z L O   A   N E L Á S K A   O V L Á D N E   J E H O   C I T Y   A   J E H O   S R D C E.
  T E N   K D O   V Z T Á H N E    R U K U    N A    S V É H O    B R A T R A,    P Ř I T Á H N E   N A   S E B E   N Á S I L Í !
Děti moje: Každý z vás přitahujete spravedlnost Mého Syna na sebe a celé lidstvo. Co se stalo s lidem Mého Syna? Vidím jich tak málo v této chvíli! A z těch, kteří jsou opravdu věrnými a nebojí se, že budou označeni? A počet se ještě zmenší, neboť ne všichni budou ochotni obětovat se pro Mého Syna!
  Děti moje: Vy, kteří jste součástí modlitebních skupin, společenství apoštolátu, vy, kteří sloužíte Mému Synovi, budete tvrdě očišťováni a počet se ještě zmenší.
  Můj milovaný lide, milované děti Mého Neposkvrněného Srdce, jste lidem Mého Syna, Můj Syn mě pověřil, abych Mu odevzdala pravou Církev, proto vás tak vytrvale vedu, naléhavě vás volám k věrnosti, abyste vydávali živá svědectví, abyste se nebáli vyznávat svou víru, a volám vás a zvu, abyste napodobovali tuto Matku až k úpatí kříže Slávy.
  Děti moje, modlete se za Spojené Státy, budou velmi trpět!
  Děti moje, modlete se za Čínu, její lid bude naříkat!
  Modlete se za Severní Koreu, moje děti budou trpět!
Udržte se v bdělosti, neztrácejte ani okamžik, nezapomínejte, že jsem vaše Matka, že vás v žádné chvíli neopustím.  
   M Ů J   P L Á Š Ť   J E   V A Š Í   O C H R A N O U   A   V A Š Í M   Š T Í T E M,   pamatujte, že věrné děti budou   O Z N A Č E N Y   P E Č E T Í,   aby se navzájem poznaly. Nesmírně vás miluji, přijďte ke mně, jsem vaše Matka, nebojte se!
  Uvidíte nová nebesa a novou zemi spojena s mými nebeskými kůry budete zpívat: Aleluja, aleluja, aleluja Bohu jedinému a ve třech osobách!
  Žehnám vám děti, vytrvejte, jsem tady, jsem vaše Matka. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. Amen.
              Matka Maria


                 MARIÁNSKÝ  SLOUP  V  PRAZE  A  JEHO  OBNOVENÍ

                 MODLITBA  ZA  OBNOVENÍ  MARIÁNSKÉHO  SLOUPU:
     Vítězslav Horyna "Sloup Míru":
  Na místě hanby naší slza spadá, květ bílý smáčí a ret okoralý
 horoucí prosbou země, která zchřadla bez lásky Tvé, jež v závoj mlh se halí,
  prosbu Ti věčnou zvedá nad staletí, Královno míru, Matko, matko lidu!
 Rozpomeň se zas o hodině třetí na milovanou zem a přej jí, přej jí klidu!
  Ty Sloupe země mé, Ty hvězdo Míru, pokání naše přijmi v srdce Matky;
 Vrať rodné zemi svatou, silnou víru a na svůj trůn přijď k nám zas slavně zpátky...!

  Mariánská pouť Prahou s Palladiem Panny Marie Rynecké za mír a pokoj ve světě a obnovu Mariánského sloupu v Praze dne   23.května 2015.

    P.ThDr.Jiří Koníček - duchovní průvodce poutníků:
  V roce 70.výročí ukončení hrůz II.světové války a při příležitosti svátku Dne vítězství a svátku Panny Marie Prostřednice všech milostí si připomínáme, že český národ byl od počátku utvářen duchovními hodnotami a mravními zásadami křesťanské víry.
 Díky těmto duchovním hodnotám náš národ přispíval k utváření míru a pokoje a naše zem dosáhla společenského vzepětí a stala se důležitou součástí společenství evropských států. Za dědictví víry a mravní zásady máme nejen děkovat, ale máme je zodpovědně uchovávat a rozvíjet.
                                     
                               Historie duchovního bohatství našeho národa

  Duchovní základ a počátek byl dán, když kníže Bořivoj a kněžna Ludmila po přijetí víry a svatého křtu z rukou arcibiskupa Metoděje na Velehradě zbudovali první kostel na Pražském hradě zasvěcený Matce Boží. Kněžna Ludmila projevila úctu k Matce Boží a nechala z kovových pohanských b§žků odlít reliéf Panny Marie, který vroucně uctívala a jenž jí byl posilou v utrpení až do konce života. Po mečednické smrti kněžny Ludmily převzal mariánský reliéf její vnuk kníže Václav, který jej s úctou nosil ustavičně u sebe. Reliéf jej provázel při pokojném spravování země, ale také při válečném tažení a díky jemu dosáhl smíru bez boje a krveprolití.
  Od dob největšího syna českého národa, který jako první z křesťanských vládců našich zemí stavěl s horoucím zanícením chrámy a kostely pro svůj lid, a sám padl posléze u dveří památného chrámu ve Staré Boleslavi(zavražděn svým bratrem), od těch dob po celých tisíc let patřil náš národ mezi přední křesťanské národy světa a naše země měla pověst vzácné klenotnice chrámů, kapliček i sloupů a prostých Božích muk. Mariánský reliéf představuje Matku Boží s Ježíškem je již po tisíc let vroucně uctíván zbožnou myslí a srdcem našeho lidu, který jej nazval ""Palladiem země české" a ctil jako milostný obraz ochraňující Českou zemi.
  Knížata i králové čeští byli vroucími ctiteli Panny Marie; z nichž nejvíce proslul Otec vlasti Karel IV. Rozhojňoval víru v Krista a úctu k Panně Marii, aby se pod její ochranou požehnaně rozvíjela Praha jako duchovní centrum a poutní místo celé říše.
  Po celé naší vlasti jsou rozesety pravé perly kulturní a duchovní hodnoty ve skvostných mariánských chrámech a bazilikách a ze všech těchto míst zaznívá slavné "Ave Maria"", a celá naše země je je jedinou písní úcty a lásky k Matce Boží.
  Ochraně Matky Boží svěřovali svou zemi nejen panovníci, ale s důvěrou se k Panně Marii utíkal o pomoc v nouzi i lid zvláště v době moru a válek. Mimořádnou a zázračnou pomoc Panny Marie si vyprosili Pražané ke konci třicetileté války, kdy v roce 1648 vpadla do Prahy švédská vojska. Vyplenili Malou Stranu, Pražský hrad, snažili se přejít Karlův most a zaútočit na Staré Město pražské. Tam narazili na spuštěnou železnou mříž a houževnatý odpor měšťanských sborů a studentské legie. Švédů byla značná přesila, přesto Pražané své město statečně bránili. Lidé se modlili k Panně Marii, konkrétně k jejímu obrazu, Panně Marii Rynecké. Tento gotický deskový obrázek, nošený v prosebných procesích, měl na svém domě na rohu Staroměstského rynku a Železné ulice umístěn brusič drahých kamenů Miseroni, který pověsil obraz Madony na svůj dům jako upomínku na ponížení a zneuctění staroboleslavského Palladia saskými vojáky v roce 1632. Tehdy velitel Sasů, protestant Vavřinec Hoffkirk, nechal vyrobit na Staroměstském rynku pranýř hned vedle šibenice a na něj přibil staroboleslavské Palladium, které uloupil. Za posměchu vojáků sekl Madonu mečem do tváře.
  Když později Pražané statečně bojovali se Švédy, měl Ryneckou Madonu na své hrudi sám purkmistr Mikuláš František Turek z Rožmitálu. Pražané slibovali Madoně, že když Prahu před Švédy ochrání, postaví jí na místě, kde byl zneuctěn staroboleslavský obraz, sloup s její sochou. Praha byla nakonec zachráněna podepsáním vestfálského míru 24.října 1648 v Münsteru a Švédové se museli stáhnout. Konec válečného běsnění byl považován za Boží zásah na přímluvu Panny Marie a Pražané dodrželi svůj slib. Psal se rok 1650 a na Staroměstském náměstí vyrostl Mariánský sloup, v jehož podstavci byl prostor, kde byl umístěn vzácný deskový obraz Panny Marie Rynecké, nazývaný také Druhým palladiem. Socha Panny Marie na sloupu představovala Pannu Neposkvrněnou - Immaculatu, nikoli vítěznou, ale díky vzdávající. Její hlava s gloriolou dvanácti pozlacených hvězd byla obrácena k nebi, ruce sepnuté k modlitbě a nohama drtila okřídleného draka - ďábla. Dvanáct hvězd kolem její hlavy je dnes symbolem Evropské unie.
  Mariánský sloup byl postaven záměrně na Staroměstském náměstí na místě, kde stál po staletí pranýř. Vzhledem k přítomnosti sochy Panny Marie byla zbořena šibenice a od té doby se zde nepopravovalo.  M A T K A   B O Ž Í   N A   T O M T O   M Ý S T Ě   P R A N Ý Ř O V Á N Í   A   P O P R A V   V Y P R O Š O V A L A   S M Í R   A   O D P U Š T Ě N Í   mezi znesvářenými stranami. Postavením sloupu se pražské popraviště proměnilo v místo kultu, úcty a modlitby.
  SLOUP  SE  STAL  A  BYL  POVAŽOVÁN  TAKÉ   Z A   D U C H O V N Í   S T Ř E D   C E L É   V Á L K O U   Z N I Č E N É   E V R O P Y   A  VYJADŘOVAL  NADĚJI  DO  BUDOUCNOSTI.
  Sloup Panny Marie se svatyňkou pro ochranný obraz Panny Marie Rynecké se stal místem modlitby a cílem poutníků, kteří u něho konali četné pobožnosti, loretánské litanie a průvody. V roce 1855 zde proběhla oslava vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném početí Panny Marie. Konaly se k němu pravidelné průvody a duchovní slavnosti. Lidí zde zapalovali svíce a kladli k němu květiny. Po celá staletí odpočívali na jeho schodech. Stal se součástí denního života Pražanů, ale i obyvatel celé České země.
  Na Staroměstském náměstí v blízkosti sloupu Panny Marie byl v roce 1915 zbudován pomník mistra Jana Husa, jehož pohled směřoval ke sloupu Panny Marie. Svým pohledem   V Y Z Ý V A L   K   Ú C T Ě   A   V Y P R O Š O V A L   P O M O C I   U   M A T K Y   B O Ž Í,   jak sám uvádí ve svém poučení:

  "Abychom mohli vybřednout z hříchu, vzývejme pomoc Panny Marie a pozdravujme ji. Já ubohý, jak budu schopen chválit slavnou Pannu, která je větší než všechna chvála? Nikdo nemůže dostatečně pozdravit tu, kterou pozdravil anděl, kterou Syn uctivě poslouchal, jíž se svěřil Duch Svatý, kterou obdivuje celý svět...Máme k ní tedy přistupovat s bázní a úctou a chválit ji. Jestliže spravedliví nejsou hodni, jak budou hodni hříšníci? A přece by ani spravedliví, ani hříšníci neměli ustávat v její chvále, neboť v ní je všechna milost Otce, Syna i Ducha Svatého. je v ní plnost milosti pro ni samu i milost, která se vylévá na nás."

  Po staletí přistupovali s bázní a úctou Pražané a lidé celé země ke sloupu Mariinu, aby se u jeho stupňů slévaly proudy modliteb ze všech koutů naší vlasti, aby zde lid prosil i děkoval a slavil na tomto místě svou  K R Á L O V N U   M Í R U   a nejlaskavější Matku - Pannu Marii, která svojí přímluvou rozlévala milosti a pomoc svou.
  Když pak nešťastného 3.listopadu 1918 místo milosti - sloup Matky Boží, tyčící se k nebesům na Staroměstském náměstí, padl, bylo ve svém nejhlubším cítění zasaženo nitro našeho věřícího lidu, jemuž byla Rodička Boží Orodovnicí a Přímluvkyní, ochranou i záštitou, Jitřenkou víry i naděje. Rukama bezbožníků byl tento mariánský sloup stržen a jedině milostný obraz Panny Marie Rynecké byl ze svatyňky ve sloupu vyňat a tak zachráněn. Tento čin, připravovaný ovšem jistými kruhy dávno předtím(že by zednáři a komunisté?), šokoval mnoho upřímných katolíků a v podstatě byl   P Ř E D Z V Ě S T Í   P R O T I K A T O L I C K Ý C H   R E Ž I M Ů   20.  S T O L E T Í.
  Záhy se rozvinulo velké úsilí o obnovení mariánského monumentu v srdci Evropy. Podporu a iniciativu projevil pražský arcibiskup kardinál Dr.Kašpar, když prohlásil:"Uražený Bůh pro potupu Panny Marie bude usmířen teprve tehdy, až bude znovu vystavěn barbarsky stržený sloup. A bojím se, že u nás nebude lépe, dokud ona hrozná pohana, učiněná Matce Vykupitele světa - Syna Božího - nebude tímto způsobem odčiněna!"
  V krizových třicátých letech 20. století prosadil biskup Antonín Podlaha záměr postavit na periferii Prahy 12 kostelů, jako je počet hvězd ve svatozáři Panny Marie. Tyto kostely a kaple byly postaveny z velké části ze sbírek na nový sloup na znamení odčinění zneuctění a smíru, aby Panna Maria poskytla tomuto městu i národu svou laskavou mateřskou ochranu.
  V době totalitních režimů nacismu a komunismu bylo znemožňováno obnovit mariánský sloup. Roku 1949 vyzvali čeští emigranti ke zhotovení sochy Panny Marie jako symbolu návratu do vlasti. Po pádu protináboženského komunistického režimu vyvstaly snahy o obnovu mariánského sloupu za podpory kardinála Františka Tomáška, který o významu a důležitosti této obnovy pronesl tento odkaz:
  "Dokud nebude sloup na svém místě, dokud lidé neuznají, že tehdy udělali chybu a nebudou toho litovat, nemůžeme doufat, že překonali naši nedávnou minulost a že nás tento starý hřích nestáhne zase dolů. Rozumíme tome tak, že   S L O U P   J E   N E J E N   S Y M B O L E M   N A Š E H O   N Á V R A T U   K E    S L U Š N O S T I    A   T R A D I C Í M   K Ř E S Ť A N S K É    E V R O P Y,   ale že především, že vyrovnání tohoto dluhu může naší zemi dát teprve naději,   ž e   O P Ě T   N E U P A D N E M E   D O   P O D R U Č Í,   A Ť   U Ž   T U P É H O   N Á S I L Í   A   B Í D Y   Z   V Ý C H O D U   nebo   K O N Z U M N Í H O   A T E I S M U   Z E   Z Á P A D U."

  Z iniciativy sdružení za obnovu mariánského sloupu byla v roce 1993 navrácena do vlasti socha Panny Marie v exilu a umístěna v zahradě strahovského kláštera v Praze. V roce 2003 byla zhotovena  replika sochy Panny Marie sochařem Petrem Váňou a dočasně umístěna na podstavci u bočního vchodu do chrámu Panny Marie před Týnem. Samotný sloup je již zhotoven a po instalaci bude obnovený mariánský sloup tímto sdružením předán městu Praze, aby Pražané dědictví předků opatrovali a Boží požehnání a pomoc Matky Boží městu i národu získávali.
  Po vzoru zakladatelů české státnosti sv.Ludmily a sv.Václava chceme přijmout a nést milostný obraz Panny Marie Rynecké jako odkaz duchovního dědictví našich předků, kteří se s důvěrou obraceli a vyprošovali Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro své rodiny a domovy. Procesím chceme vyprošovat pokoj všem lidem dobré vůle, aby v úctě a víře našich předků a v respektu k víře současníků přispěli k obnově Mariánského sloupu, aby se stal místem duchovního smíření a společenského setkávání. Procesím městem Prahou chceme vyprošovat požehnání městu a všem, kdo v něm přebývají, a přinášet víru, naději a lásku do všech měst a míst naší země. Poutí Prahou s Palladiem Panny Marie Rynecké chceme prosit za zachování duchovního dědictví našich svatých patronů České země a dát všechny své síly k mravní a duchovní obrodě českého národa.
 (Světlo 18/2015)
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář