Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.49 A LIDÉ PROKLÍNALI BOHA...


                                             

         Č.49  A  LIDÉ  PROKLÍNALI  BOHA,  ALE  NEOBRÁTILI SE,  ABY  MU  VZDALI  ČEST...

  JANOVO ZJEVENÍ 16,8-9: Čtvrtý anděl vylil svou nádobu na slunce: a byla mu dána moc spalovat lidi svou výhní. Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami; ale neobrátili se, aby mu vzdali čest...
  16,17-21: Sedmý anděl vylil svou nádobu do ovzduší a z chrámu od trůnu zazněl mocný hlas:"Stalo se!" A rozpoutaly se blesky, hřmění a burácení, a nastalo hrozné zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi; tak silné bylo to zemětřesení. A to veliké město se roztrhlo na tři části a města národů se zřítila. Bůh se rozpomenul na veliký Babylón a dal mu pít z poháru vína svého trestajícího hněvu. Všechny ostrovy zmizely, po horách nezůstalo stopy, na lidi padaly z nebe kroupy těžké jako cent; a lidé proklínali Boha za pohromu krupobití, protože ta pohroma byla strašná...


970.                             Poselství Ježíše ze dne 12. listopadu 2013 v 20:30.

                       PRVNÍM ZNAMENÍM BUDE RYCHLEJŠÍ OTÁČENÍ ZEMĚ. DRUHÉ ZNAMENÍ SE TÝKÁ SLUNCE,
                                 BUDE NARŮSTAJÍCÍ HROZBOU, JASNĚJŠÍ A ZAČNE ROTOVAT.

  Má vroucně milovaná dcero,
jak se můj čas blíží, mnozí budou spát, ale ti, kdo jsou požehnáni, s očima otevřenýma mému světlu, poznají znamení. Dostanou také požehnání, aby se připravili a jenom ti, kteří se Mě budou držet, dokážou přestát změny.
  Čím více se blíží den mého slavného příchodu, tím více lidí, kteří říkají, že Boha milují, se bude ode Mne vzdalovat. Dokonce i ti, kteří říkají, že jsou svatí a vyvyšují se v hierarchii mé církve na zemi, nebudou schopní poznat Pravdu. Neuvidí ji, protože budou příliš zaměstnáni vyřizováním různých záležitostí a účastí na obřadech, které Mě budou urážet.
  Prvním znamením bude rychlejší otáčení Země. DRUHÉ  ZNAMENÍ  SE  TÝKÁ  SLUNCE,  BUDE  ROSTOUCÍ  HROZBOU,  JASNĚJŠÍ  A  ZAČNE  ROTOVAT.  Vedle něj uvidíte druhé slunce. POTOM  POČASÍ  PŘIVODÍ  CHVĚNÍ  SVĚTA  A  ZMĚNY  SE  PROJEVÍ  ZNIČENÍM  MNOHA  ČÁSTÍ  ZEMĚ. Tyto tresty – a bude jich mnoho – zbaví lidstvo jeho arogance tak, že duše budou úpěnlivě prosit o Boží milosrdenství. Nic jiného nepohne kamennými srdci těch, kteří vyloučili Boží lásku ze svých životů.
  Hřích lidstva bude rychle narůstat a hřích modlářství natřikrát ovine Zemi. Pohanství, oděné jako královská monarchie, pronikne do mé církve na zemi. Když bezvěrci přijmou mou církev, nebude to k uctívání Boha. Když pohané, ateisté a jiní nevěřící, kteří navenek odmítají Boží existenci, přijmou mou církev, nebude to přede Mnou, Ježíšem Kristem, před nímž pokleknou. Až má církev prohlásí, že vítá všechny, nenechejte se napálit. Nebude to znamenat, že vítají pohany v mé církvi, aby se mohli klanět před mým svatostánkem. Ne, bude to přehlídka modlářství, podnícená hříchem pýchy přede Mnou ke znesvěcení posvátnosti a nejsvětějších svatostánků. Na mé oltáře budou staveny pohanské symboly a od nic netušících shromážděných bude vyžadováno, aby se jim klaněli a přijali své spolubratry a sestry slušně a šlechetně. Všichni budou žádáni, aby zapřeli Pravdu a tak uvítali falešné věřící, kteří pošlapou mé oltáře. Pak dopadne Boží Ruka.
  Války se rozšíří, zemětřesení otřesou čtyřmi kouty světa a hladomor sevře lidstvo a každé ohavné gesto a urážka vůči Bohu vyústí v strašný trest. Když ti, kdo přijmou moje milosrdenství, povedou moji církev – každý démon bude proklínat tyto Boží děti. Na jejich ochranu Bůh zasáhne a běda těm, kteří plivnou do tváře svého Stvořitele.
  Čas nadešel. Ti, kdo Mě proklínají, budou trpět. Ti kdo Mě budou následovat, přežijí toto pronásledování až do dne, kdy přijdu a vezmu je do své milosrdné náruče. A potom jenom ti, kdo zbudou, protože odmítli moji ruku milosrdenství, budou ponecháni šelmě, kterou zbožňovali a u níž hledali potěšení.
  Tak mnoho lidí Mě bude odmítat až do samého konce. Dvě třetiny na mě budou plivat, bojovat s mým zásahem a křičet na Mne všechny možné sprostoty. Jak se ten den více a více blíží, nenávist ke Mně bude viditelná všem. Dokonce i Ti, kteří dělají na svět dojem, že Boha ctí, budou Mě v tichosti proklínat.
  Den, kdy bude podvod šelmy odhalen, aby jej všichni viděli, bude dnem, na který nikdo nezapomene. Protože v ten den, kdy svět spatří podvodníka, antikrista, povstat s mou korunou na hlavě – oděn do červeného roucha – bude dnem, kdy se oheň bude řinout z jeho úst. A jak ta hrůza konečně vyjde najevo, obklopí jej oheň a všichni, kdo mu přísahali věrnost, budou vrženi do propasti. A pak přijdu, jak jsem vám řekl. Pozvednu svou církev a přivedu svět do jednoty se svatou vůlí mého Otce a konečně zavládne pokoj.
  Vše, co jsem vám pověděl, je pravda. Vše, co se stane, se stane jak jsem vám řekl. Stane se to rychle, neboť i přes můj hněv, vyvolaný pokrytectvím a nevděčností člověka, přicházím jenom ukončit toto utrpení. Přicházím, abych zachránil všechny hříšníky, ale mnozí nebudou chtít být zachráněni.
  Buďte silní, moji milovaní následovníci, protože ochráním všechny hříšníky, kteří přijmou moji ruku milosrdenství během Varování. A tak všechny Boží děti, věřící i nevěřící budou zahrnuti do tohoto velkého zásahu z nebes. Ale po tomto čase Boží anděl oddělí dobré od zlých.
  Č A S U   J E   M Á L O !
   Váš Ježíš
===========================================================================================================================
   
    Zprávy TN CZ:  červen 2014
  Úplněk a silné erupce na Slunci: Je tu nejhorší pátek 13. V DĚJINÁCH!
Vypadá to jako hrozivá kombinace. Pátek třináctého, navíc úplněk a to rozhodně není všechno. Server ABC News upozornil, že v pátek by mohla narušit činnost satelitů, pozemních komunikací a elektrických sítí neobyčejná sluneční erupce.
  Za poslední dva dny totiž byly na povrchu Slunce tři mohutné erupce, které uvolnily množství proudem nabitých částic. Efekt exploze bychom měli pocítit i na Zemi právě dnes, v pátek třináctého.
  Obrovský mrak by mohl způsobit takzvanou šokovou vlnu. Geomagnetické bouře s množstvím vysokoenergetických protonů by mohla narušit elektrické sítě a satelity GPS.
  Nad polárními oblastmi může dojít ke změně leteckých tras. Odborníci tvrdí, že bouře může poškodit družice a satelity. Klidně se může stát, že se nikam ani nedovoláte.
  Úplněk v pátek 13. Strach z pátku 13. a navíc je zítra úplněk! Tato kombinace tu bude zase až v roce 2049
  Před necelými dvěma lety těsně minula naši Zemi ničivá sluneční bouře. Možné dopady erupce přirovnávali k dosud největší geomagnetické bouři na naší planetě z roku 1859. Částice z erupce mohly těžko poškodit elektrickou síť či zničit družice na oběžné dráze.
  "Kdyby zasáhla Zemi, asi by se vyrovnala té z roku 1859, ale dnešní účinek by byl vzhledem k našim moderním technologiím hrozivý," uvedla v březnu tohoto roku jedna z autorek studie Janet Luhmannová z kalifornské univerzity Berkeley. Slunce podle astronomů v současnosti prochází jedenáctiletým cyklem silné aktivity, pokud k erupcím dochází i několikrát denně, podobná intenzita je však zcela výjimečná.

===========================================================================================================================
 
  http://www.energytalisman.eu/cz/prepolovani-slunce-2014.html:

 Někdo by řekl zase náhoda, ale právě na Nový rok 1.1.2014 vznikla obrovská sluneční skvrna. Má označení 1944 a začíná být poměrně aktivní. Rozprostírá se na více než 200.000 kilometrech solárního terénu a obsahuje desítky tmavých jader. Jedno z nich je tak velké, že by spolklo tři naše zeměkoule. Vytváří sluneční erupce vysokých tříd a posílá směrem k Zemi velké množství plazmatu. Připočteme-li k tomu vliv samotného "převtěleného" Isonu, jenž touto trnasformací přežil setkání se samotným Sluncem, dostaneme kombinaci zcela zásadní pro další vývoj. Těm, kteří by namítli, že více či méně podobně jako Ison byly i jiné komety, je třeba říci ANO, je to samozřejmě fakt a právě Ison měl své poslání... Všechny vlasatice tedy nějak působí, jen jsme to většinou nepozorovali. Ale doba se mění a my s ní... Dříve by jen minimum lidí bylo schopno naslouchat těmto věcem. Jako malý příklad lze uvést Hale-Bobbovu kometu, jež kolem nás profičela koncem devadesátých let. Už před sto léty vysoký zasvěcenec Rudolf Steiner upozorňoval, že rokem 1998 započnou změny ve vesmíru i na Zemi. A dnes si dovolím tvrdit, že to byla obrovská, okem viditelná kometa Hale-Bobb, která začátek změn oznamovala průletem roku 1997.

  Takže nyní, když kolem nás jako "Tři králové" prosvištěly komety Ison, Encke a Lovejoy, nelze než očekávat další průběh proměny. Budeme-li myslet i trochu logicky naskýtá se tento scénář:

1. První část Velké očisty, jak ji nazývali Indiáni, směřující ke konečné proměně a transformaci lze položit do konce devadesátých let a příletu komety Hale-Bobb.

2. Následuje bod zlomu rokem 2012

3. Přichází druhá část příletem komet včele s Isonem a přepólováním Slunce. Očekávaná je nová - ta hlavní Vlasatice...

  Jestli bude druhá část stejně dlouhá jako první nelze pevně stanovit už jen proto, že těžko budeme detailně vnímat následujících více jak 10 let. Stejně tak nevíme "kdo a kdy" bude třetí kometou z posledního sdělení. Můžeme si však uvědomit, že jsme stále blízko bodu zlomu 2012 a tedy nadále očekávat podstatnější a viditelné změny. Pak už nám to ke konci druhé poloviny tak nepřijde nebo zde už bude zcela něco nového... A že jsme stále kolem zmíněného zlomu je vidět na mnoha vnitřních osudech jednotlivců a všeobecných jevů společenských i vnějších, přicházejících z makrokosmu. Ještě nedávno se třeba tvrdilo, že i dříve bývaly výkyvy v počasí - jen jsme to prý tak nesledovali... Ano, výkyvy samozřejmě vždy existovaly, nikoliv ovšem v tomto rozsahu a četnosti. Nyní už to je mnoha lidem jasné a každé odvětví o tom po svém otevřeně mluví. Mezi tím je nám podsouváno globální oteplování či ochlazování bez toho, aby se hovořilo o příčinách a podstatách těchto jevů. Těmi jsou běžné cykly makrokosmu i činnost člověka. Jeho souvislost je nejen v průmyslovém činnosti, ale hlavně v jeho ostatním jednání z hlediska duchovně-mravního. Stejně jako není hlavní příčinnou to, co je podsouváno sdělovacími prostředky mainstreamu, není tím ani  to, co předkládají extrémní hledači konspiračních teorií i někteří esoterici. Vše má široké souvislosti a jedině dlouhodobým pokorným bádáním nalezneme spojovací nitky.
  Nyní je třeba vyčkat co přinese činnost Slunce při jeho přepólování. Ohledně "druhého příchodu" zde nemáme totiž jen "nebeská znamení", v podobě komet, asteroidů a meteorů, ale už i znamení na Slunci, jehož "novoroční skvrna" je teď při západu s pomocí filtru lehce viditelná pouhým okem víc, než kdy jindy v minulosti. Navíc je obrácena přímo k Zemi a následující období ukáže, zdali jde o běžný jev, kdy stejně jako komety i erupce přicházejí a zase odcházejí nebo něco zásadnějšího. Každopádně nás nic nesmí krmit strachem, nečekejme konce světa. Naopak je třeba v tomto složitém období v motlitbách a meditacích směřovat vše tak, aby případné dopady byly snesitelné a vedly k pozitivním a jemnějším změnám. Nový rok začal totiž poměrně divoce, kdy vznikla nejen nová sluneční aktivita, ale 1. ledna vybuchl asi pětimetrový meteorit, udeřily extrémní výkyvy počasí od těžkých mrazů v Severní Americe, sníh kde dlouho či nikdy nebyl, až po nezvyklá lednová tepla a velké vichry s vodou u nás v Evropě. To vše je další předzvěstí toho, co zde již bylo v jiných článcích o proměně a transformaci popsáno.   
  Tento rok "sedmičky" značící změnu už možná naznačí, jaké poměry v budoucnu nastanou. Aktuality snad někdy v dalších článcích,  pokud nám tedy sluneční erupce v budoucnu nevypnou satelity. A i kdyby, až tolik by se nestalo, naopak, lidé by si mnohé uvědomili... 
=============================================================================================================================

NASA zachytila další obrovskou erupci na Slunci - září 2014:

  Observatoři Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA) se podařilo zachytit mohutnou erupci koronální hmoty. Jejím výsledkem je sluneční bouře. Ta sice zuří ve vzdálenosti miliónů kilometrů od Země, ale podle odborníků může ohrozit vysokofrekvenční radiovou komunikaci na Zemi.
  Sluneční erupci vědci přirovnávají k nečekanému a prudkému výbuchu ve sluneční atmosféře, kdy energie překonává explozi všech atomových hlavic a jaderných reaktorů na Zemi současně.
  Krátkodobé erupce na Slunci představují určité riziko i pro elektronická zařízení na Zemi, přímé ohrožení života však neznamenají.
  NASA tvrdí, že nynější sluneční bouře je jedna z nejsilnějších za poslední roky.
Dvě velmi silné byly zaznamenané 16. srpna 1989 a 2. dubna 2001. Ještě silnější nastala 4. listopadu 2003.
  Největší erupce za posledních 500 let se měla odehrát v srpnu 1859, měla zanechat stopy v grónském ledu ve formě nitrátu a berylia-10.
  Sluneční erupce ze 4. listopadu 2003 ohromila vědce svou intenzitou, která překonala všechny do té doby platné rekordy. Podobně silná série explozí možná v minulosti připravila Mars o atmosféru i o vodu. Naše planeta stejnému osudu unikla díky svému magnetickému poli. 8. července 2004 to oznámili vědci z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (National Aeronautics and Space Administration, NASA).
  Vědci z novozélandské univerzity Otago v březnu 2004 na základě studia dopadu rentgenových paprsků na Zemi dospěli k závěru, že listopadová erupce dosáhla intenzity X45. Jiné vědecké týmy se přiklánějí ke zhruba poloviční hodnotě - X28.
  Astronomové nyní přišli s teorií, že podobně velké erupce mohly v minulosti připravit Mars o atmosféru i o životadárnou tekutinu. "Tyto radiační události (na Slunci) mohly ovlivnit povrch Marsu, protože planeta má na rozdíl od Země jen velmi malou ochranu," uvedl Ed Stone z pasadenské Laboratoře tryskového pohonu (Jet Propulsion Laboratory, JPL), která je součástí NASA. "Kam (voda) zmizela?" položil si otázku Thomas Zurbuchen z Michiganské univerzity. "Jedna z klíčových myšlenek, o nichž lidé mluví, se týká právě spojení s těmito vesmírnými bouřemi."
  Podle provedených počítačových simulací mohla dobře mířená sluneční bouře většinu vody z rudé planety doslova "odfouknout". Inspiraci pro svoji úvahu experti získali na základě pozorování účinků rázové vlny z loňské erupce. Sluneční vichr byl natolik silný, že odtrhl části horních vrstev atmosféry Marsu a odfoukl je do vesmíru.
  Zemi podobný osud zatím nehrozí. Zemské magnetické pole je dostatečně silným štítem na to, aby odrazilo bombardování částicemi s vysokou energií. Mars takovým magnetickým štítem nedisponuje, má jen izolované ochranné zóny. Pokud by však zemská magnetosféra výrazným způsobem zeslábla, hrozilo by nám stejné nebezpečí. A není k tomu zase tak daleko. Za posledních 150 let magnetické pole Země zesláblo o 10 až 15 procent. Podle četných indicií se zdá téměř jisté, že se blíží přepólování. Severní magnetický pól se stane jižním a naopak. Při tomto procesu, který může trvat i tisíce let, geomagnetické pole výrazně zeslábne a může se dokonce ztratit úplně. To by pro život na Zemi znamenalo katastrofu. Kosmické záření by zcela zničilo ozónovou vrstvu a organismy na povrchu by byly vystaveny zhoubné radiaci. Jakákoli erupce vyslaná ze Slunce směrem k Zemi by představovala smrtelné ohrožení.
============================================================================================================================


1158.                              Poselství Matky Spásy ze dne 19. června 2014 v 13:48.

                                       TYTO ZÁZRAKY SE USKUTEČNÍ V OBDOBÍ TŘÍ LET

  Mé dítě,
zázraky nařízené mým Věčným Otcem budou brzy oznámeny ve všech částech země. Tyto zázraky budou odporovat všemu lidskému uvažování, vědeckému poznání a zkušenosti. Země, slunce a měsíc budou reagovat tak, že vyvolají velmi neobvyklou podívanou, a mnozí poznají, že mohly být provedeny jen Boží rukou. Tyto zázraky se uskuteční v období tří let a stanou se z dobrého důvodu. Mají pomoci zažehnout víru lidí, aby si uvědomili, že všechno je řízeno Boží rukou.
  Až se člověk dopustí ohavných jednání a skutků, Bůh je může zastavit. Bitva mezi Zlým a Bohem je pro lidi těžce pochopitelná. Stanou-li se křivdy, budou dovoleny z různých důvodů, ale ten hlavní má příčinu v potřebě očisty. To se může zdát nespravedlivé, ale není na lidech, aby to pochopili, dokud jim nebude dán dar poznání, jenž pochází z Ducha Svatého. Jen až budou duše očištěny, začnou chápat, jakým způsobem Bůh pracuje, aby uvedl své děti do stavu, kdy Ho můžou poznat.
  K zázrakům, o nichž mluvím, budou patřit velké Boží činy, mající za následek pohromy, jimž bude zabráněno, což se bude zdát z vědeckého hlediska nemožné. Zahrnou také velká znamení na obloze, pohyb země a barvy související s přírodou.
  Mé spolupůsobení při těchto zázracích uvidíte prostřednictvím znamení, která vložím na místa mých zjevení po celém světě. Nebojte se těchto zázraků, protože jsou darem Boha. Buďte vděční za jeho milost, neboť není tak velkého úkolu, kterého by se nechopil, aby zajistil, že lidská rasa může být probuzena, aby Ho přijala. To je Boží vůle, protože On miluje každého z vás.
   Vaše milovaná Matka Matka Spásy                                                   
                                            POSELSTVÍ  JEŽÍŠE  VASSULI  14.1. 2014

Ježíš Vassuli Ryden:"Pokud nebudou naslouchat a věnovat pozornost slovům Mých proroků, které k vám neúnavně posílám, budu s nimi jednat přísně a jak si zaslouží! Má Slova, Vassulo, musí být brána vážně těmi, kdo strojí úklady. Jejich zuby jsou kopí a šípy, jejich jazyk ostrý meč! Má Vassulo, viděl jsem, jak hrubě s tebou někteří z nich jednají a zapomínají, že Já, Bůh, jsem ti zpíval v přítomnosti Mých andělů, pomazal jsem tě a formoval tě. Ozdobil jsem tvou duši Moudrostí a Poučením, aby ses starala o Mé Zájmy. Požehnán je ten, kdo Mi naslouchá."(TLIG.CZ)

       
   
                                     Promluv k Mému lidu a připomeň mu ...

                                                5. května 2011

  "Vassulo, promluv k Mému lidu a připomeň mu, že láska přikrývá mnohé hříchy. Ať se prokáže vaše vzájemná láska jako pravdivá ...
  Dovolte mi vám připomenout, že je pro vás požehnáním, když vás kvůli Mně urážejí a pronásledují, neboť to dokazuje, že Já, Bůh, ve vás přebývám. Kdybyste se měli líbit pouze lidem, nepovolal bych vás. Kdybyste měli usilovně pracovat pro své zájmy a svoji slávu, a ne pro Mne, odvrátil bych od vás své oči.
  Otevřete doširoka svá srdce a přijměte Mě. Buďte sjednoceni, vzájemně si pomáhejte a snažte se utěšovat Můj lid v této době. Láska k bližnímu by měla být na prvním místě.
  Pamatujte, abyste hlásali Má Poselství po celém světě, neboť zápach smrti dosáhl nebe a trest, který čeká tuto generaci, dopadne na zemi pro její nevěru a odpadlictví. Nenasloucháte vyslancům, které vám posílám, a rouháte se Mému Duchu. Mnozí nezodpovědně zraňují Mou Církev tím, že kamenují Mé proroky. Mnozí hynou a  NYNĚJŠÍ  VIDITELNÁ  ZNAMENÍ  JSOU  DÁVÁNA  V  MÍŘE  A  ZÁVAŽNOSTI  úměrné jejich odpadlictví a hříchům.
  Této generaci bez víry hrozí útrapy a strádání.
  T A T O   Z N A M E N Í   J S O U   J I M   D Á V Á N A   P R Á V Ě   P R O T O,   Ž E   S E   S E   M N O U   O D M Í T A J Í   S M Í Ř I T !
  Mnohé z vás jsem ospravedlnil před svým Otcem, nicméně si přeji návrat k lásce, návrat k věrnosti. Zjevil jsem vám, jak pracuji, a po čem toužím. Slyšeli jste Mé poselství jednoty a uvěrili jste mu. Dal jsem vám poznat smysl mého volání. Vtiskli jste svou pečeť vzdávajíc mi tak velkomyslně chválu. Může někdo opustit to, v co věří? Uchovejte živé ve svých srdcích, co jste se naučili na začátku a odmítejte prodávat Mou Krev. Dávám vám svůj pokoj a říkám vám, nebojte se, protože Já jsem s vámi. Neste Mé Jméno a vzdávejte Mi chválu."
(Vassula:"Pochopila jsem, že “nést Kristovo jméno” znamená, nést Jeho Kříž. Ale též řekl, že Jeho Kříž nepřináší jen utrpení, ale i radost...")                                       PŘICHÁZÍ  DEN  PÁNĚ - VAROVÁNÍ !
   
                                             Zdroj: www.tlig.cz

 
                                                 Den Páně

  Následující text je převzat ze dvou internetových přenosů Hlasu Ameriky, ve kterých Vassula mluvila o 'Dnu Páně'
 První přenos se uskutečnil 15.února 2005
  Reportérka: Toto nás zavádí k tématu, o kterém budeme mluvit příští týden: "Den Páně". Někteří lidé to nazývají Varování nebo Očista. Ve tvých spisech nacházíme toto téma na začátku 5.dílu. Tři až čtyři strany nám zde vykreslují neuvěřitelně přesný obrázek toho, jaké to bude.
  Vassula: Ano, je důležité, že ti, kteří dosud neprošli "Dnem Páně", by na něj měli být připraveni. Vysvětlíme to příště, nakolik to bude možné podle spisů Opravdového Života v Bohu. Těšíme se na to a já se domnívám, že je to velmi naléhavé. Nevíme, kdy to přijde, ale musíme být připraveni.
  Víš, Betsy, jednou jsem se ptala Boha: "Proč nejdeš ke každému na tomto světě a neřekneš mu jednu prostou větu". Myslela jsem si, že když už jen člověk uslyší Jeho hlas, může změnit svůj život, protože, když Bůh mluví, je to veliká síla, a jen pouhým slyšením několika Jeho slov můžeš změnit srdce, svůj styl života a vůbec všechno.
  Reportérka: Požehnaní ti, kteří neviděli a uvěřili, je to tak?
  Vassula:Přesně tak! Jsem si jistá, že k tomu má Bůh svůj důvod, ale v Den Páně to prožije každá jednotlivá osoba…
  …bude navštívena.
  Reportérka: Bude navštívena…?
  Vassula: Ano, navštíví ji náš Pán.
  Reportérka: Takže udělá právě to, o co jsi Ho žádala, Vassulo. On nás také varuje: "Buďte na ten den připraveni".
  Vassula: Správně. Přesně tak. Domnívám se, že dnes je ta nejvíce vzrušující doba, v jaké kdy kdo žil. Dostalo se nám nesmírného požehnání, že žijeme právě v této době.
  Jsou zvláštní období a také období milosti, jak je On sám nazývá. Poselství vždy končí nadějným tónem, podobně jak to ukončil tenkrát…pokud ještě máme čas, přečtu vám kousek…
  "Na Jaře okrášlím tuto zemi. Co je to Jaro Hospodinovo? Mé Jaro, Mí milovaní, nastane až celé Moje stvoření zazáří oslnivým světlem. Ve křtu Očisty budete přetvořeni do své původní podoby. V této Očistě bude každý usilovat o bližší jednotu lásky se Mnou a vaše srdce budou horlivě hledat Pravdu, Cestu a Život. V Pravdě budete okoušet opojné chutě. Vaše duše, obdařena Mým Duchem Milosti, bude zdokonalena a vaší temné podoby už víc nebude, protože Já, váš Ženich a nejněžnější z otců vás budu osvěcovat." (25.února 1998)
  Reportérka: To je překrásné…

                                  Téma pokračovalo při vysílání 22.února 2005

   Reportérka: Takže Vassulo, dnes toho musíme hodně obsáhnout.
  Vassula: Ano, dobrá, budeme mluvit o "Dnu Páně" a jak jsi řekla, Jeho království je na zemi, protože Jeho království je Církev. Takže již jsme probrali Církev a nyní budeme mluvit o "Dnu Páně", který je…Vysvětlím to, protože mnoho lidí by rádo vědělo, co to je, o čem čtou v Písmu. Nejdříve mi dovolte říct něco krátce vlastními slovy:
  "Den Páně" je den očisty. Je to, když Ježíš říká: "Můj návrat vás obnoví a mnohé z vás osvobodí z vašich přestupků". "Můj návrat" či "Mé Navštívení" nebo když říká "Moje Navštívení vás", znamená: "Jeho přítomnost ve vašem srdci". Nyní je to milost, udělená v těchto časech Milosti a je to velmi mocné. Někdy říkám, že si přeji, aby každý obdržel toto Navštívení nebo Návrat Pána do srdce. Jde o "Den Páně", když Pán sestoupí k nám, do našeho srdce jako nečekané Navštívení. Jde o jistý druh uvědomění si svých hříchů, vědomí Jeho přítomnosti a konfrontace sebe s Boží svatostí a ryzostí. Je to, jako když váš vnitřní zrak na vás nalézá a vidí vaši vlastní ubohost a kolik máte stále hříchů, jako čiré sklo plné skvrn před Pánem. A to bolí. Bolí to a jsem si jistá, že mnozí, kteří nás poslouchají, poznávají, že prožili toto Navštívení, protože i já znám lidi, kteří mi řekli, že prošli takovýmto očišťováním. Ono "uvědomování si"…bylo velmi bolestivé. Jde o poznávání vlastního já, uvědomování si svého svědomí a vy přitom naříkáte, protože to, jak jsme plni hříchu a jak moc urážíme Boha, to bolí. Je to jako oheň. Je to jako oheň, ovšem ne jako ten skutečný, ale pálí to ve vás jako plameny. Takto bych to vysvětlila vlastními slovy. Ale také bych ráda, Betsy, uvedla několik úryvků z Poselství Opravdového Života v Bohu. Mohu?
  Reportérka: Určitě!
  Vassula: Našla jsem tři vhodné části z roku 2002. Pán říká (1.června 2002):
  "Co je to Den Páně? Ti, kteří Mi vytrvale odporují, zakusí ten Den se vším, co obnáší. Sestoupí na ony provinilce náhle jako blesk."
  Takže tady vidíte, že Pán říká, že přijde zcela nečekaně. Je to milost, která sestoupí na člověka náhle, jako náhlé překvapení. A pokračuji dál:
  "..a jako strašlivým ohněm budou proměněni v lidské pochodně.."
  Tady se jedná o druh "metaforického" vyjádření. Neznamená to, že se octneme v žáru přirozeného ohně, ale bude nás spalovat zevnitř.
  Ano, země, jak jsi řekla, bude v plamenech a jejich svědomí jim bude ukázáno jako zjevení.
  Když zde Pán říká "země", znamená to, že toto prodělají lidé.
  Můj božský oheň promění nepoddajná srdce v srdce mírná a poddajná, až přijde Můj Den.
To je dobrá zpráva! Víte, že mnohá srdce jsou příliš tvrdá na to, aby se obrátila, obrátila k Bohu. A některé rodiny, které mají takového člena, říkají: "Ach, co se stane s tímto člověkem?" Nevzdávejte se, protože zde je vidět, že i nepoddajná srdce se promění v srdce mírná, jak říká Pán.
Země v agónii si začne plně uvědomovat..
Tady, například, zkuste nahradit slovo "země" slovem "lidé" a bude to srozumitelnější.
Země v agónii si začne plně uvědomovat vědomí a duši
Budete si vědomi toho, co děláte špatně a čím urážíte Boha.
svoje provinění a nedostatky, své zkaženosti a bezuzdnosti a v neposlední řádě hanebné odmítnutí Mého Vzkříšení a Mé Všudypřítomnosti ve vašem každodenním životě.
  Když lidé říkají: "Já nevěřím ve Vzkříšení, nevěřím v Boha", bude to bolet ještě více, protože oheň bude ještě silnější.
  V Můj Den se nebe otevře a ti, kteří Mne odmítli a prohlásili sami sebe za bohy, budou krutě souzeni.
  Může někdo říct, že jsem vás celé tyto roky nevaroval? Cožpak jsem všechna tato léta nepotvrzoval Svoji moc zázraky?
Tady chce Pán říct, že dal každému šance a příležitosti, aby otevřel uši a více se dověděl o Našem Pánu, ale stále je na světě mnoho lhostejnosti a lidé se cítí tak spokojeni. Nechtějí, aby jejich pohodlný život byl něčím narušován a tak nechtějí nic slyšet, aby se nemuseli změnit. Souhlasíte?

 Reportérka: S tím souhlasím. Co mě zde také zaujalo, je to, že všechny rasy a všechna náboženství 'Mě uvidí v jejich vnitřní temnotě'. To není jenom pro křesťany!

  Pro každého! Každý je Jeho tvor.
  Říkám vám: běda každému, kdo bude v Můj Den bez Mého Světla…
Proto je tak velice důležité chodit ke zpovědi. Protože, když jdete ke zpovědi, očistíte se. Když pak nadejde Den Páně, bude to jen lehký, slabý oheň. Nebude to tak bolet. To je pravda! Mluvím o tom právě proto, že jsem si tím prošla! A bylo to opravdu hrozné. Někdy jsem říkávala, když jsem tím procházela - nebyla to jen chvíle nebo hodina, trvalo to dny - že procházím peklem! Bylo to tak ošklivé, tak strašné být si všeho vědom. Pokud jste tím neprošli, nemůžete pochopit, o co se jedná. Ale pokud ano, už víte, že to bolí. Poznání vlastního skutečného já bolí. Proto říkám, že by bylo lepší jít ke zpovědi a začít se zpovídat. Já jsem předtím nikdy u zpovědi nebyla a proto, když pro mě 'Den Páně' nadešel, byl to veliký nápor na moji hlavu.

 Reportérka: Jistě, mnoho lidí se nezpovídá ve svých církvích, nemají akt zpovědi.

  Ano, ale víte, že v mé církvi existuje, v Pravoslavné, stejně jako v Katolické církvi. Řeknu jen tolik, že mě to prostě nikdy nezajímalo. Vlastně mě nezajímalo vůbec nic, co se týkalo církevních věcí. A jednoho dne mi Pán řekl, abych šla a přistoupila ke zpovědi a uposlechla tak jedno z jeho ustanovení, které je také v Písmu. Písmo říká: "jděte a vyznávejte hříchy jeden druhému". Nyní nám Církev dává kněze, ale já jsem si řekla, že když mám dar mluvit přímo s Bohem, proč bych měla chodit ke zpovědi a jít za někým, když mohu být přímo s Bohem. A věřte mi, pocítila jsem na sobě Boží hněv a to mě vyděsilo. Víte, dokonce pero mi vypadlo z ruky a úplně uskočilo.

[po přestávce reportérka pokračovala]

 Reportérka: Vassulo, právě ti, myslím, vypadlo pero z ruky…

Ano, to bylo tehdy, když jsem odmítla poslouchat Pána, když požadoval, abych šla ke zpovědi. Víte, vybavuje se mi, že později řekl, že zpověď, ačkoliv to mnozí lidé nedělají rádi, je skutek pokory, svrchovaný skutek pokory. Když se někdo nechce zpovídat, znamená to, že postrádá pokoru. Takže já věřím tomu, co Pán říká.

[vysílání dále pokračovalo]
 
*********************************************************

Srovnejme další důležitá poselství z 15.září 1991 a 19.září 1991

Poselství, které se mnohokrát odvolává na "Den Páně":

  Když na vás přijde tento den, den, který Já nazývám Den Páně, spadnou šupiny z vašich očí a vy se budete dívat na své skutečné já. Můj Oheň vás k vašemu zděšení promění v nicotu, ale nezajíkejte se strachem, buďte dobré mysli, protože jak jinak byste se mohli spatřit po Mém boku? Všechny přetrvávající zlé náklonnosti budou zneškodněny. Tato očista má obrátit vaši duši ke Mně, který jsem váš výhradní božský Ženich a nikoliv nechat ji jen bezcílně riskovat tu a onde.
  Myslím, že mnoho z vás ještě nepochopilo, co Den Páně znamená. Až utichnou hlasy ptáků a ustanou melodie písní, vězte, že já v tomto tichu povolám všechny vaše skryté skutky, dobré nebo špatné, k soudu. Den Páně je možné přirovnat k mini tribunálu, Očistě Mým Ohněm, který přivede vaši duši do Mé Slávy a k dokonalé jednotě se Mnou.
  Když je duše strašlivě poskvrněna hříchem, neslučitelná se Mnou a s Mými anděly, svatými a spravedlivými, Mé navštívení ji uvrhne do agonizující bolesti a ona neunikne Mému Dni. Jak jinak mám vašim duším navrátit poctivost a osvobodit je od hříchu? Jak jinak mám přivést ony duše k pokání? Jen když je do naha obnažím Svým Ohněm a ony uvidí v jakém stavu se nacházejí. Jen tehdy poznají, že byly vlastnictvím Satana. Ti, ve kterých zaplane Můj Božský Oheň, budou očištěni těmito nehmotnými Plameny, strávím je a probudím je a nakonec způsobím, že si uvědomí jak jsou proměněni. Proměněni bolestí stejně jako radostí, Láskou Mého přetvářejícího Ohně.
  Kdokoliv Mne již vlastní v těle či v duši a Já vlastním ho, toho Den Páně nezastihne ani ho neokusí. Proč? Protože oni již pocítili, že jimi pronikl Duch Svatý. Oni již prožili Den Páně. Tomu Dni můžete říkat také Den Mého Navštívení. Po tomto Dni bude pokání a poslušnost Mému Zákonu Lásky hlavním motivem těch, kteří budou obnoveni Mým Ohněm. Obměkčím duše, které jsou jako skála a rozehřeji srdce, která jsou jako led a náhle Moje Přítomnost bude patrná v jejich vzkříšení.

Více zde: http://ostatniproroci.webnode.cz/udalost-varovani/vassula-ryden/

============================================================================================================================

                                                MEZI  ŽIVOTEM  A  SMRTÍ.
                                              P.Mieczyslav Piotrowski TChr

  EXISTUJÍ  DŮKAZY, ŽE  KDYŽ  LIDSKÝ  MOZEK  PŘESTANE  FUNGOVAT, JEHO  MYŠLENÍ  PROBÍHÁ  DÁLE  A  PŘETRVÁVÁ  UVĚDOMOVÁNÍ  SI  SEBE, VLASTNÍ  EXISTENCE..

  Existují doložená fakta zážitků mystických, duchovních i náboženských ze stavu, kdy lidský mozek nefungoval a tělo bylo ve stavu klinické smrti. Svědectví lidí, kteří přežili klinickou smrt, potvrzují jako mylné tvrzení ateistů, že lidská mysl, svědomí a uvědomění si vlastní existence jsou pouhým výplodem elektrochemických procesů, které probíhají v mozku ve chvíli smrti přestávají existovat. Materialisté považují lidi za biologické automaty nebo za "loutky z masa", které jsou kontrolovány prostřednictvím neuronů a genů.
  Naprosté odmítnutí existence duchovní skutečnosti ateisty nestojí na doložených faktech, ale na naivní víře v materialistické dogma, ŽE  EXISTUJE  POUZE  SVĚT  MATERIÁLNÍ! Pokud by měli ateisté pravdu a nebyla by žádná lidská duše žijící po smrti těla, prožitky lidí z rozhraní života a smrti by prostě nebyly možné!
  Kniha "Immortality, the Other Side of Death" uvádí zdokumentované případy těch osob, které zažily klinickou smrt. Mezi nimi je burcující  S V Ě D E C T V Í   S L E P É H O   Č L O V Ě K A,   kterého postihla tragická nehoda; poté, co se znovu vrátil k životu, popsal  v nejmenších detaijlech svoje prožitky - jak opustil  tělo  a    V I D Ě L    J E    O Č I M A    S V É    D U Š E    B Ě H E M   O Ž I V O V Á N Í.  Pravdivost jeho informací potvrdil zdravotnický personál a další očití svědkové. Pokud by celé fungování mozku bylo pouhým produktem materiálních elektrochemických signálů, slepý člověk by nebyl schopen nic vidět.
  Existují i další zprávy od osob slepých od narození, které ve stavu mimo vlastní tělo pozorovaly a poté vylíčily průběh oživování s takovými detaily, jako je barva oblečení nebo podoba bižuterie nemocničního personálu. Od narození slepá 45ti letá Vicki Umipegová velmi podrobně vyprávěla o tom, co viděla, když se nacházela mimo své tělo.
  O čem vypovídají případy lidí, u nichž došlo k úplnému zániku signálů(což znamená, že jejich mozek přestal fungovat), a přesto ti lidé viděli a pamatovali si sebemenší detaily oživování vlastních těl?  Tato fakta ukazují, že osobní "já" spolu s vědomím člověka nezávisí na mozku  a   P O   S M R T I   I   D Á L E   E X I S T U J E !
  Gary R.Habermas a J.P.Moreland popisují případ ženy, kterou lékaři prohlásili za mrtvou. Když ji za tři a půl hodiny po vystavení úmrtního listu odváželi do márnice, žena náhle obživla, zvedla se a shodila prostěradlo, které jí zahalovalo tělo. Jak se ukázalo později, pamatovala si všechno z té doby, kdy její tělo i mozek byly ve stavu klinické smrti. Vyprávěla, že se během pokusů o oživení nacházela nad svým tělem a všechno jasně viděla a slyšela. Detailně popsala průběh reanimace. Tento případ byl důkladně prověřen lékaři i nemocničním personálem. S velikým údivem potvrdili, že zpráva pacientky naprosto odpovídá pravdě.
  V roce 1991 pětatřicetileté americké zpěvačce Pam Reynoldsové diagnostikovali veliký nádor na mozku. Byla nutná operace, kterou prováděl neurochirurg R.Spetzler v Barrowově neurologickém institutu v Phoenixu. Před operací použil hypotermického zastavení oběhu krve schlazením těla zpěvačky na 15,5 stupně Celsia. Když se její srdce zastavilo a elektroencefalografický záznam mozkových impulsů ukazoval úplné zastavení aktivity mozku, začal chirurg otevírat její lebku chirurgickou pilkou. Tehdy, jak později zpěvačka oznámila, vyšla z těla a jasně viděla a slyšela, co se během operace dálo. Její líčení bylo natolik podrobné a tak se shodovalo s tím, co se skutečně stalo, že tím udivila neurochirurga i zdravotnický personál.
  Paní Reynoldsová zažila přemisťování se směrem k tajemnému světlu skrze něco, co připomínalo temný tunel. Když ho překonala, ocitla se v lahodném světle a teple Boží milosti, čekali tam na ni zemřelí příbuzní a přátelé. Ten neuvěřitelný zážitek skončil, když ji její zemřelý strýček doprovodil, aby se znovu spojila se svým tělem, které leželo na operačním stole.
  To všechno se stalo ve stavu klinické smrti, kdy byla paní Reynoldsová pod trvalým lékařským dohledem. Ustaly všechny životní funkce jejího těla, skončila činnost mozku a mozková kůra nevykazovala žádnou aktivitu.
  Případ zpěvačky Reynoldsové a mnoho dalších zpráv lidí, kteří zažili klinickou smrt, poukazuje na fakt, že i když mozkové funkce vyhasínají, přesto   N A D Á L E   F U N G U J E   L I D S K Á   M Y S L  -  D U Š E.  Po opuštění těla má lidská duše, čili osobní lidské "já", vědomí a je z jiné perspektivy svědkem událostí na zemi, zažívá pravdu o životě po smrti, o tajemství nebe, očistce a pekla.
  Americký lékař internista van Lommel začal v 80tých letech shromažďovat od svých pacientů informace, které se týkaly zážitků z pomezí života a smrti. Vedl rozmluvy s 344 lidmi, kteří po infarktu zažili klinickou smrt. Tyto hovory se uskutečnily do jednoho týdne po tomto zážitku.
  Z materialistického pohledu nemá osoba ve stavu klinické smrti nic zažívat. Jenomže 18% zkoumaných si takové zážitky zapamatovalo a vypovídalo o nich. Je pochopitelné, že tito lidé měli obrovské těžkosti s vylíčením svých zážitků z rozhraní života a smrti, poněvadž pobývali ve skutečnosti, kterou lidský jazyk nedokáže adekvátně vystihnout.
  Van Lommel tvrdí, že tyto zážitky mají 4 společné znaky:
  1. Bytí mimo tělo a jasné vědomí svého vlastního "já".
  2. Přehled událostí z celého života, během něhož je jasně vidět, jak dobré skutky a myšlení prohlubují a budují láskyplné vztahy s Bohem a s jinými lidmi. Naopak zlé skutky a myšlenky mají vliv destruktivní, ničí pouta lásky k Bohu a k jiným lidem a jsou zdrojem utrpení. Tehdy člověk začíná plně spatřovat důsledky svého dobrého nebo špatného postupování ve vztahu k sobě, k jiným lidem a k Bohu. Každá křivda a bolest způsobená druhému je zároveň křivdou způsobenou jeho tvůrci.
  3. Setkání se zemřelými příbuznými a přáteli, kteří jsou okamžitě poznáváni. Komunikace mezi nimi se děje bezprostředně pomocí myšlenek.
  4. U   V Ě T Š I N Y   L I D Í,  kteří prošli takovými zážitky,   T Ě L E S N Á   S M R T   P Ř E S T A L A   V Z B U Z O V A T   H R Ů Z U,  a jejich návrat do těla, ke kterému dostali příkaz buď od tajemné POSTAVY  ZE  SVĚTLA,  nebo od svých příbuzných, probíhal s neochotou.
  Výpovědi pacientů, kteří prožili klinickou smrt a zapamatovali si zážitky z pomezí smrti, poukazují na fakt, že naprostá většina z nich prošla rozhodující trvalou vnitřní proměnou.
            E X I S T E N C E   B O H A   S E   P R O   N Ě   S T A L A   N E J Z Á V A Ž N Ě J Š Í   P R A V D O U.
    J S O U   P Ř E S V Ě D Č E N I,   Ž E   E X I S T U J E   N E B E,   P E K L O   A   O Č I S T E C.
   U V Ě D O M U J Í   S I,   Ž E   Ž I V O T   N A   Z E M I   J E   J E N   J E D E N   A   N E O P A K O V A T E L N Ý !
(Tedy žádná reinkarnace - převtělování, jak mylně učí východní náboženství!) Přestali se obávat smrti a svůj život podřídili požadavkům, jaké ukládá Bůh.
  Poslední kritérium, s jehož pomocí je možné rozeznat věrohodnost zážitků z pomezí života a smrti, je Kristovo učení. Kdyby se jakákoliv hlediska v těchto zprávách neshodovala s evangeliem, znamenalo by to, že zde něco podsouvá zlý duch. Je třeba pamatovat na to, že satan má schopnost se přetvařovat a ukazovat se jako "anděl světla" s tím cílem, že lidi svede a odtrhne je od Ježíše Krista, který v plnosti zjevil pravdu o BBohu, o poslední cestě člověka, o tajemství soudu ve chvíli smrti, o nebi, o očistci a pekle. Pravdivý Bůh, který se stal pravdivým Bohem v Ježíši Kristu, vzal na sebe důsledky hříchů všech lidí, prožil lidskou smrt; vstal z mrtvých, překonal smrt a vykoupil všechny hříchy. Tímto způsobem dal každému člověku možnost spásy, podíl na svém posledním vítězství nad satanem, hříchem a smrtí. Jenom v Ježíši Kristu je možné najít odpověď na všechny otázky týkající se posledních věcí člověka.

                                                 Soud ve chvíli smrti.
  "Připadalo mi, že mně byl předveden celý můj dosavadní život v podobě panoramatického trojrozměrného přehlédnutí, každá událost byla spojena s vědomím dobra nebo zla, s pochopením příčiny a následku. Nejenom že jsem vše vnímal z vlastní perspektivy, znal jsem také myšlenky všech osob angažovaných v té události,, jako by jejich myšlenky byly ve mně. To znamená, že jsem pozoroval nejenom to, co jsem udělal sám, ale porozuměl jsem rovněž, jaký to mělo vliv na ostatní." - To je úryvek z výpovědi muže, který po infarktu přežil klinickou smrt.(Vše se zhoduje s výpověďmi jiných lidí z knihy Dr.Moodyho "Život po životě", viz v předešlé kapitole blogu.)
  Je třeba pamatovat na to, že lidé, kteří prožili klinickou smrt, nezažili smrt skutečnou, oni se jen přiblížili k její hranici, a proto v jejich výpovědích můžeme najít jenom jakési záblesky pravdy o té skutečnosti. Celá teologická pravda o smrti a životě věčném se nachází pouze v Písmu svatém a v nauce katolické církve.
  Z Písma svatého víme, že ve chvíli smrti všichni "se musíme ukázat před soudem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě dobrého či zlého".(2 Korintským 5,10) Tehdy přijde soud:"...každý člověk   J E N   J E D N O U   U M Í R Á,  a  potom bude soud."(Židům 9,27) Ježíš Kristus ukazuje, v čem bude spočívat:"Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu,"(Jan 3,19-21)
  Jediným kritériem, podle něhož nás bude Kristus v hodině smrti soudit, je láska! Ježíš důrazně potvrzuje, že lidé, kteří se v době pozemského života dopouštěli nepravostí, "zamilovali si temnotu", "nenávidí světlo". To znamená, že nenávidí Boha - čili odmítnou dar spásy, který jim Ježíš nabízí. Zatímco ti, kteří šli pozemským životem cestou Božích přikázání a "plnili požadavky pravdy", "přiblíží se ke světlu", čili přijmou dar spasení, který jim Bůh daroval. Tak tedy během soudu Stvořitel nechává rozhodnutí na člověku:"Před člověkem je život i smrt i bude mu dáno, co si vybere."(Sirachovec 15,17) Na toto nejzávažnější životní rozhodnutí ve chvíli smrti má vliv průběh celého pozemského žití:"Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný."(Galatským 6,7-8)
  Ve chvíli smrti v každém člověku končí proces, který celý život probíhal - vytváření jeho lidství, dozrávání ke svobodě a lásce. Každé vědomé a dobrovolné usilování o pravdu, těžkosti víry a modlitby, zápas s vlastním egoismem a vlastními hříchy - to všechno člověka otevírá pro působení Božího Ducha, jenž v něm utváří a rozvíjí svobodu, která je schopností k heroické lásce. Na druhé straně každý hřích, každé zanedbání dobra a řízení se logikou egoismu člověka zotročuje a uzavírá před Božím působením, deformuje jeho lidství a ničí jeho schopnost lásky. Neochota k obrácení a zatvrzelost v hříchu mohou člověka natolik zničit, že někdo takový se stane absolutním egoistou, který začne světlo milosti a pravdy nenávidět a který bude "milovat" sebe láskou přeměněnou až k nenávisti vůči Bohu.
  Život na zemi je tedy pro každého člověka dobou neopakovatelného a definitivního dozrávání k věčné lásce v nebi, nebo časem  degenerace a směřování k absolutnímu egoismu a k věčné záhubě! Když ve chvíli smrti, během osobního soudu člověk stane před Kristem tváří v tvář, tehdy - až spatří celé své pozemské žití - bude muset přijmout své poslední rozhodnutí pro Krista, nebo proti Němu. Toto rozhodnutí bude realizací pravdy o člověku - čili o tom, jak se formovala jeho svoboda v době pozemského života. Ve chvíli soudu, kdy člověk pozná veškerou plnost Kristovy lásky, přijme každý člověk poslední rozhodnutí, zda ji přijme nebo odmítne. "ANO" řečené Kristu se stane nebem nebo očistcem, zatímco odmínutí jeho lásky bude peklem.
  Po smrti už není žádná jiná možnost návratu k pozemskému životu. Člověk žije na zemi jen jednou. Bůh nás varuje:"Nezapomeň, že cesta nevede zpět..."(Sirachovec 38,21a) Myšlenka   R E I N K A R N A C E   J E   S A T A N O V O U   P O D V R Ž E N O U   L Ž Í !
  Pokud ve chvíli smrti bude mít umírající alespoň minimální žal nad svými hříchy a otevře se Kristově lásce, tehdy takový člověk bude spasen. Písmo svaté říká, že bude sice sám zachráněn, ale projde ohněm(1 Korintským 3,15) Ten oheň ukazuje na utrpení, které ho čeká v očistci pro hříchy spáchané v době pozemského života, jejichž důsledky způsobují trápení lidem žijícím na zemi. Člověk prostě musí dozrát ke sjednocení v lásce s Trojjediným Bohem, a proto sám touží po tom často bolestném procesu očištění a dozrávání v očistci.
  Ve chvíli soudu v okamžiku smrti dostane každý to, po čem toužil; a člověk bude toužit podle toho, kým se stal v průběhu pozemského života:"Za tajemnou bránou smrti se rýsuje věčnost svatby ve společenství s Bohem nebo trestu ve vzdálení od NNěho."(sv.Jan Pavel II., Reconciliatio et paenitentia, 26)
  "Proč nebudeme všichni spaseni? Proto, že to všichni nebudou chtít. Milost, která je zdarma, spasí pouze ty, kteří budou po spáse toužit, a ty, kteří to nechtějí, nespasí."(sv.Jan Chryzostom)
  (Z časopisu Světlo 29/2014)
============================================================================================================================

  Další osoba z dnešní doby, Vassula Ryden, řeckého původu, provdaná ve Švýcarsku ještě žije. I ona se svým andělem navštívila peklo a nedokázala se s tím vyrovnat. Proto prosila za ty odsouzence Ježíše. A co jí na to řekl?

Vassula:"Pane, je mi líto duší, které jsou v pekle; nakonec to byli lidé jako my, byli jedněmi z nás na této zemi. Kdyby bylo možné je nějakým způsobem vyvést z pekla a změnit je."
Ježíš:"Dal jsem jim svobodu vybrat si mezi dobrem a zlem, ale oni dali přednost zlu, přes všechno mé volání a žadonění lásky."
Vassula:"Ale Pane, proč by nemohla být ještě nějaká možnost?"
Ježíš:"Dítě, nechápeš, že mě plně odmítli? Miloval jsem je až do poslední chvíle jejich života. Vedeni Satanem dali přednost jeho následování. Dokonce i po jejich smrti jsem byl před nimi, ale oni dobrovolně bez nejmenšího zaváhání šli za Satanem. Je to výlučně JEJICH rozhodnutí - navždy si zvolili PEKLO!
  Vassulo, nikdy se nepouštěj mé ruky. My - nás, po celou věčnost. Každá kapka lásky je k něčemu dobrá. Potřebuji lásku, abych zachránil duše od cesty zkázy!"( Z knihy OPRAVDOVÝ ŽIVOT V BOHU od Vassuly Ryden.)

============================================================================================================================

  Poselství Panny Marie z roku 1968 paní Rose Quatrini:
"Nechť jsou vaše duše čisté a bílé jako sníh. A posvěcujte se !(zpovědi a svaté přijímání)! Toto jsou léta pro všechny, kdo se chtějí posvětit. Ve chvíli, kdy kněz obětuje, proste nebeského Otce, aby prostřednictvím svého Syna očistil a posvětil vaši duši a připravil ji pro nebe, neboť časy jsou bolestné!
  Modlete se za všechny!
COPAK NETUŠÍTE, ŽE HODINA SMRTI JE STRAŠNÁ!? ŽE DÉMON DĚLÁ VŠECHNO MOŽNÉ, JEN ABY DUŠI UCHVÁTIL!?
  Odchází-li duše ve hříchu a rozrušena, když předstoupí před Boží tribunál, zbývá už jen oheň, zbývá už jen strašlivá úzkost a duše pláče v beznaději, protože rozsudek je tvrdý, je spravedlivý, je pravda sama!"
 
============================================================================================================================


                                         BENEDIKT XVI. V ROCE 2005 řekl:
  "Tam, kde se vytrácí Bůh, člověk nezískává na velikosti. Právě naopak: Přichází o svou božskou důstojnost, ztrácí se mu z tváře božský jas. Nakonec je ponížen na pouhý výsledek evoluce, a jako takový může být používán a zneužíván. Přesně to potvrdila zkušenost naší doby."
============================================================================================================================

                                            VÍRA  CHRÁNÍ  PSYCHIKU

  Byly vyvráceny dřívější teorie psychiatrů, jež podezírali náboženství, že je příčinou psychóz - od té doby vznikl velký počet studií, že věřící lidé mají mimořádně silnou psychiku.
  Víra chrání psychiku. Věřící lidé jsou například méně náchylní k depresím, a to i když jsou jimi dědičně zatíženi. Vyplývá to z nejnovějších lékařských studií, provedených například na newyorské Kolumbijské univerzitě. Jak oznámil list Frankfurter Allgemeine Zeitung, vyvracejí se tím dřívější teze psychiatrů, kteří - pod vlivem psychoanalýzy - po dlouhou dobu podezřívali náboženství, že je příčinou neuróz.
  Od té doby ale vzniklo velké množství studií, které dosvědčují, že věřící lidé mají obzvláště silnou psychiku. Mají například více vyvinutou   s e b e ú c t u,  zatímco se běžně mělo za to, že víra spíše podněcuje silné pocity viny, které seběvědomí člověka ničí. Asi 70% těchto studií se týká duševního zdraví. Ale i po tělesné stránce dopadli věřící lidé dobře. Přičítá se to tomu, že díky víře získávají   p o c i t    s m y s l u p l n o s t i   a   s o c i á l n í   v a z b y.
  Výzkumný tým psychiatrů a neurologů na Kolumbijské univerzitě po několik desítek let zkoumal více než 100 lidí, z nichž určitá část byla kvůli rodinné anamnéze náchylná k depresi. Přitom bylo velmi nápadné, že osoby, pro které byla jejich víra důležitá, mnohem méně depresí trpěly. U potomků depresemi trpících rodičů se riziko, že v průběhu následujících deseti let také onemocní depresí, snížilo dokonce o 90%.
  Přitom byl důležitější   v ý z n a m,  j a k ý   d o t y č n í   l i d é   v í ř e   p ř i k l á d a j í,   n e ž   j a k   č a s t o   n a v š t ě v u j í   b o h o s l u ž b y.   Při tomografických vyšetřeních bylo zjištěno, že věřící lidé měli v určitých oblastech mozku vytvořenou   s i l n ě j š í   v r s t v u   m o z k o v é   k ů r y,  než účastníci výzkumu, pro které náboženství mic neznamenalo.
  (Z kath.net, 21.2.2014)
============================================================================================================================

                         Z HOMÍLIE MONS.JANA GRAUBNERA 12.2.2014 V BAZILICE SV.JANA V LATERÁNU V ŘÍMĚ:
  "Sami jsme svědky politických rozhodování v Evropském parlamentu i některých českých zákonů, které nejen  S C H V A L U J Í   SKUTKY  PROHLÁŠENÉ  BIBLÍ  A  NAUKOU  CÍRKVE   Z A    T Ě Ž C E   H Ř Í Š N É,   jako  například  POTRATY,  ROZVODY,  HOMOSEXUÁLNÍ  PRAXI,  či  dokonce  ZÁKLADNÍ  ROZBITÍ  POJMU  RODINY,  kterou tvoří   O T E C,   M A T K A   A   D Ě T I,   nebo  PROPAGACI  MANŽELSKÉ  NEVĚRY  A  VOLNÉHO  SEXU  V  televizní kultuře. Takové představy se vnucují i našim dětem ve školách a hlásání   K Ř E S Ť A N S K Ý C H    H O D N O T   se  označuje  za   N E T O L E R A N C I !
  Církev je soucitná a milosrdná k slabým a hříšným, kteří touží po nápravě, ale to neznamená,  ŽE  MŮŽE  MĚNIT  BOŽÍ  PŘIKÁZÁNÍ!
 Křesťané jsou dnes ve skutečnosti ojedinělými hlasateli hodnot, na nichž stojí naše kultura a také   B U D O C N O S T   N A Š I C H   N Á R O D Ů,  proto bývají nespravedlivě napadáni jako nemravní, ať už jde o napadání církve v Česku jako hamižné, která hledá jen majetek, nebo v posledních dnech ze strany OSN očerňovaný Svatý stolec, jako by kryl pedofílii a jiné zločiny kněží, a to jen kvůli tomu, že neschvaluje potraty a homosexualitu!
  TI,  KTEŘÍ  DUCHOVNĚ  OSLEPLI,  HLÁSAJÍ  A  ŠÍŘÍ  KULTURU  SMRTI,  BY  MĚLI  BÝT  VEŘEJNĚ  OZNAČOVÁNI   Z A   V E L E Z R Á D C E   S V Ý C H   N Á R O D Ů !"


                                 CHRISTA  MEVES:  JAK  OBDIVUHODNĚ  SE  DOPLŇUJÍ
                                (Nové výsledky výzkumů hormonů o zvláštnostech pohlaví)

  Politika nastavuje všechny výhybky v tom směru, že  POHLAVÍ  MUŽE  A  ŽENY  JSOU  SI  ZCELA  ROVNÁ  A  TOTOŽNÁ.  Jenže vědecky je to zcela neudržitelné, jak ukazují ideologicky nezatížené průzkumy z nejnovější doby.
  Louann Brizendine říká:"Jednopohlavní mozek neexistuje. Dívky jsou strukturovány jakožto dívky a chlapci od počátku jako chlapci. Jejich mozek je již u narození rozdílný a z tohoto mozku vycházejí impulsy, představy a celé vnímání reality."
  Proto není možno dosahovat výchovných úspěchů ideologicky vymyšlenými koncepty, vydupanými ze země.
  Jak je vůbec možno zastavit vlaky společnosti, které po špatném nastavení výhybek již 30 let jedou nesprávným směrem? Nebo jinak řečeno: Jak odstraníme negativní následky, které v důsledku ideologie o rovnosti pohlaví mezitím vznikly?
  Jedno je nesporné. Ať jsou falešné nauky, které se už celé generace učí ve škole, jakkoliv tvrdošíjné, bude nemožné natrvalo potlačovat to, že hormonální výzkum proti všemu tomuto ideologickému rámusu postavil jasnou hráz. Od 90.let vědci na celém světě zkoumají a denně zjišťují fundamentální rozdíly mezi mužským a ženským mozkem!
  Již ve struktuře jsou enormní rozdíly, ale ještě větší jsou v reakcích a způsobu chování, která z toho vyplývají. A tyto rozdíly se dají zjistit nejen až v dospělém věku.
  Již v prenatálním stavu se vyvíjejí pod vlivem pohlavních hormonů testosteronu a estrogenu výrazné rozdíly mezi mozkem muže a ženy, které vyvolávají již několik hodin po porodu rozdílné chování u nemluvňat mužského a ženského pohlaví, jak to prokázaly četné studie.
  Dokonce vzájemnost, souhru rodičů při výchově dětí je možno doložit na základě pohlavních hormonů, testosteronu u mužů a estrogenu u žen. Pubertální hormonální impuls posiluje ještě jednou typické, v mozku zakotvené pohlavní rozdíly u muže a ženy.
  Kromě plození se uplatňuje rozdílnost mezi mužem a ženou velice významně při společném rodičovství. Je tomu tak, jako by rozdílné vlastnosti u otce a matky, jimiž jsou tak specificky vybaveni,  BYLY  PŘESNĚ  NASTAVENY,  ABY  SE  PŘI  VÝCHOVĚ  DĚTÍ  SMYSLUPLNĚ  DOPLŇOVALY!
  Výzkumnice hormonů Louann Brizendine přiřadila rozdílné vlastnosti u muže a ženy rozdílným mozkovým areálům jednotlivých pohlaví: Tak cortex cingularis - nazývá ho centrum starostlivosti - je u žen větší než u mužů, stejně jako insula, areál plnosti citů. U mužů je větší amygdala. Hypofýza se podle statistických údajů jeví větší u žen. To všechno pak působí smysluplnou souhru rodičovských činností při výchově dětí. Testosteronem podmíněná silnější svalová výbava mužů je činí schopnějšími i pro obranu rodiny.
  Ženy pak naopak jasněji slyší, jsou pozornější, často také trpělivější, vnímavější skrze kůži, a tím něžnější, vnímavější pro pohyb a rovněž vnímání rychlosti je u nich výraznější. Ženy jsou hovornější než muži. Wernickeova oblast, která má vliv na výmluvnost, je právě u žen větší než u mužů. Má to nějaký zvláštní význam? Jejich výmluvnost je důležitá proto, protože především matce připadá úloha zprostředkovat již kojenci mnoha osloveními mateřskou řeč.
  Muži mají kromě fantazijně-technického nadání také větší schopnost k přímému cílevědomému myšlení. Jím přísluší spíše role vedení, takže často výrazněji vyznačují a prosazují meze a hranice. Souhra mezi amygdalou a cortexem to podle výzkumníků umožňuje.
  Již samotný fakt jasnějšího hlasu u ženy a temnějšího hlasu u muže dává poznat, jak smysluplná je pohlavní rozdílnost při výchově dětí. Tichý hlas může lépe těšit, temný hlas může varovat před nebezpečnými situacemi a chránit rodinu před nepřítelem.
  Zcela synchronní a naprosto stejný způsob zacházení otce a matky s dětmi - tzv. výměna rolí - není vůbec přiměřená přirozenosti. Je to spíše vymyšlená ideologie,  KTERÁ  MÁ  DECIMOVAT  MATEŘSKOU  ROLI,  a proto také je více méně neúčinná. Naopak hormony a skrze ně podmíněné založení mozku muže a ženy ukazují, že rodiče mají vzájemně se doplňující vliv, který je pak u dětí velmi úspěšný. A protože je to tak důležité, jsou mozky mužů a žen již v prenatáln době jinak utvářeny pro pozdější souhru v rodičovství. A to by mělo být gender-amainstreaming- ideologiemi bláznivě lidem "vytlučeno z hlavy"!
  Proto není možno dosahovat výchovných úspěchů ideologicky vymyšlenými koncepty, vydupanými ze země. V rodinné situaci je existence otce stejně významná, ba požadovaná, jako estrogenem podněcovaná funkce pro krmení dítěte. Muž pudí hormony k jiným aktivitám: otci jde o zajištění chleba a ubytování.
  Přirozeně i muž může dítě převinout a vzít je do náruče, ale nemá tuto schopnost zcela spontánně. Může se jí naučit, nikoliv však se stejnou senzibilitou jako matka. Při náhražkách, když se dítě krmí z láhve, je to zřejmé. Ale dětští lékaři na celém světě jsou přesvědčeni, že pro kojence je mateřské mléko optimální formou stravy, která bezpečněji předchází různým nemocem.
  Komu je to asné, ten by měl vědět, že obrovské moderní úsilí uvalit na muže větší časový prostor z rodinného všedního dne musí krachovat a také krachuje. Muži to pokládají za nudu a dlouhodobě to nevydrží nikoliv proto, že by byli líní a nechtěli se namáhat, jak jim to manželky předhazují, ale prostě proto, že k tomu nejsou od přirozenosti nadáni. Mají také menší ochotu k přizpůsobení než ženy, a jsou proto méně schopní projevit bez zvláštní potřeby mimořádnou trpělivost.
  Když si takto představíme celou paletu podstatných rozdílů mezi mužem a ženou, které mají za následek rozdílné dominance při výchově, bude nám jasné, jak potřebné je vzájemné porozumění a jak nezbytné je zanechat konečně ideologií požadujících rovnost pohlaví! Chceme-li rodině pomoci, je třeba jí umožnit, aby uplatnila rozdílná nadání rodičů, která mají daleko větší úspěch než uměle nasazené a prosazované požadavky stejné délky času věnovaného dětem.
  Rodičovská úloha vyžaduje dnes vysoký stupeň bdělosti, proto je třeba, aby se rodičovský pár dlouhodobě nezatěžoval takovými formami chování, které si nemůže dovolit, protože k tomu není hormonálně přiměřeně vybaven. To pak vede ke stavu nespokojenosti, vzájemných výčitek a obtíží.
  Příliš daleko zajely vlaky po špatném nastavení výhybek a namnoze vykolejily nebo skončily na nebezpečných slepých kolejích. Ideologie rovnosti rozbíjí manželství. Cesta k novému začátku bude trnitá a namáhavá. Musíme k němu přistoupit s realistickým konstruktivním postojem opírajícím se o stvořitelskou různost, která umožňuje muži a ženě vzájemné doplnění a uplatnění rozdílného nadání také ve školách, které respektují toto rozdílné nadání chlapců a dívek. To odpovídá křesťanskému obrazu člověka a může přinést požehnání všem, mužům i ženám, protože jejich vzájemné doplňování je základem jejich šťastného soužití.
  (Regína 8/2014)
============================================================================================================================


1180.                                Poselství Matky Spásy ze dne 22. července 2014 v 16:50.

                                       JEŽÍŠ KRISTUS NENÍ LIDMI MILOVÁN, JAKO BYL KDYSI


  Mé drahé dítě,
můj Syn, Ježíš Kristus, není lidmi milován, jako byl kdysi. Lhostejnost k jeho existenci se proměnila v nechuť ke všemu, čím je, ke všemu, co představuje a ke všemu, co slíbil. To mi přináší hodně bolesti a zármutku.
  Protože odpadlictví vzrůstá a šíří se, On, Ježíš Kristus, bude odsouzen každým národem, až nakonec ti, kdo Ho milují a následují jeho učení, nebudou Mu moci vyhlásit věrnost, bez toho, že by museli trpět posměšky, výsměchem a pomluvami. Ti, kdo jsou Mu věrní, nebudou moci hlásat Pravdu, aniž by trávili čas v modlitbě, prosíce Ho, aby jim pomohl snášet protivenství, jemuž budou muset každý den čelit.
  Abyste zůstali věrni Ježíši Kristu, musíte Ho bezpodmínečně milovat. Milovat Ho opravdově je velké požehnání a je to také Boží dar. Ty, jejichž láska k mému Synu zeslábla, prosím, aby přijali tuto modlitbu. Modlitba modlitební kampaně (160):

                           Pomoz mi Tě více milovat
  "Ó, můj Ježíši, Spasiteli světa, pomoz mi Tě více milovat. Pomoz mi růst v mé lásce k Tobě. Naplň mé srdce svou láskou a soucitem, abych mohl dosáhnout milosti Tě milovat, tak jako Ty miluješ mě.
  Naplň mou nevděčnou duši hlubokou a trvalou láskou k Tobě a ke všemu, co představuješ. Mocí tvých milostí mi pomoz milovat mého bližního, jako Ty miluješ každé Boží dítě a projevit soucit k těm, kdo potřebují tvou lásku a kdo jsou bez víry.
  Spoj mě do svazku s Tebou, abych mohl vést křesťanský život, jaký jsi nás učil svým příkladem během tvého času na zemi. Amen."
  Milujte mého Syna, děti, a On bude šířit svou lásku, aby každé Boží dítě bylo přitaženo do jeho velkého milosrdenství.
   Vaše milovaná Matka Matka Spásy399.                                       Poselství Ježíše ze dne 12. dubna 2012 v 11:27.

                                     PŘÍŠTÍ PAPEŽ MŮŽE BÝT ZVOLEN PŘÍSLUŠNÍKY KATOLICKÉ CÍRKVE,
                                                       ALE BUDE TO FALEŠNÝ PROROK

  Pravda mého Písma, obsažená v Knize Zjevení, byla vysvětlena mnoha mými církvemi. S tak mnoha modifikacemi, a všechny z nich založenými na lidském výkladu.
  Můj milovaný papež Benedikt XVI. je posledním pravým papežem na zemi.
Má dcero, oni byli posláni, aby připravili Boží děti přijmout příštího papeže, jenž přijde po mém milovaném vikáři papeži Benediktu. Tento papež může být zvolen členy katolické církve, ale bude to falešný prorok.
  Jeho voliči jsou vlci v rouchu beránčím a jsou členy tajné zlovolné zednářské skupiny, vedené Satanem.
  Tímto způsobem se Satan pokusí mou církev zničit.


                                       PAPEŽ  FRANTIŠEK  A  MEDŽUGORJE:

  Dne 25.června 2014 se provinciál Františkánů v Hercegovině P.Miljenko Steko zúčastnil neoficiálního setkání s papežem Františkem po mši u sv.Marty. V jídelně s ním byli také charismatici (Obnova v Duchu Svatém). Když se otec Steko představil a uvedl, že je provinciálem v oblasti do které spadá Medžugorje, papež hned řekl:  "Modlete se, abych učinil správné rozhodnutí."
  K samotné Medžugorji papež řekl:   "Vedení,  které  je  v  Medžugorji se mi vůbec nelíbí,   J E   T A M   M N O H O   B L Á B O L Ů   A   T O   M N E   N E Z A J Í M Á !"  K přítomným charismatikům řekl:"Jestli mě ujistíte, že si vezmete k srdci vedení, přijdete tam sloužit mše, zpovídat a dělat mnoho dobra, pak to odsouhlasím."
  Papeže nezajímá pravost zjevení, zná sice plody Medžugorje, ale ke zjevením a nadpřirozeným jevům je kritický.(Připomeňme jeho výrok o Panně Marii, že není žádný poštovní doručovatel, aby nám nosila poselství z nebe!) Nicméně nás vyzval:"Modlete se, abych brzy učinil správné rozhodnutí."
 (Regína 8/2014)                                             JOSEF RATZINGER: O  PROROCÍCH.
                                                    (bývalý papež Benedikt XVI.)

  RATZINGER: Je rovněž důležité podtrhnout, že prorok není apokalyptik, i když se tak může jevit; nepopisuje ve své podstatě poslední skutečnosti, ale pomáhá chápat a žít víru jako naději. I když má prorok hlásat v čase Slovo Boží jako by to byl nabroušený meč, není to nutně někdo, kdo kritizuje církevní obřady a instituce. Proti nedorozuměním a zneužívání Slova a institucí je jejich úlohou vždy zpřítomňovat živoucí Boží záměry; přesto by byla chyba chápat Starý zákon jako čistě protichůdnou dialektiku mezi proroky a Zákonem. Vzhledem k tomu, že obojí pochází od Boha, obojí má prorockou funkci. Podle mě je tato skutečnost velmi důležitá, protože nás přivádí k Novému zákonu. Na konci Deuteronomia je Mojžíš představován jako prorok a sám se tak představuje. A sděluje Izraeli: «Bůh ti pošle proroka, jako jsem já». Co znamená «proroka, jako jsem já»? Podle Deuteronomia - tento bod považuji za rozhodující- byla zvláštnost Mojžíše v tom, že mluvil s Bohem jako s přítelem. Vidím jádro nebo kořen prorocké skutečnosti v tomto "tváří v tvář" s Bohem, v "mluvení s Ním jako s přítelem". Jenom díky tomuto přímému setkání s Bohem může prorok mluvit v čase.

  REPORTÉR:V tomto smyslu ztělesňuje Jan posledního proroka minulosti a tudíž specifickou ekonomii naděje staré smlouvy. To, co přijde potom, je jiný druh prorokování. Proto můžeme nazývat Křitele posledním prorokem staré smlouvy. TO  VŠAK  NEZNAMENÁ,  ŽE  PO  NĚM  NEBUDE  PROROCTVÍ  EXISTOVAT.  Odporovali bychom tak učení svatého Pavla, který ve svém prvním dopise Tesalonickým říká: «Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte».

  RATZINGER: Myslím, že -aniž bych dával nějaké povolení k apokalyptickým záchvatům - toto podstatně patří k prorocké přirozenosti. Proroci jsou ti, kteří potvrzují rozměr křesťanské naděje. Jsou nástroji, skrze které přistupujeme k tomu, co se teprve má stát, a překonáváme dobu za účelem dosažení toho podstatného a definitivního. Tento eschatologický charakter, tento impulz překonávat čas je součástí prorocké spirituality.
  Svatý Tomáš Akvinský říká, protože nejdokonalejší způsob života je ten smíšený, čili, mystika a mise ve službě evangelia. Terezie z Ávily jasně vysvětluje toto pojetí. Spojuje mystiku s christologií a dává jí tak hlasatelskou strukturu. Tímto nechci vyloučit to, že Pán může inspirovat křesťanské mystiky, kteří nemají žádné typické poslání uvnitř Církve; chtěl bych však vyjasnit, že christologie jako základ a měřítko vší křesťanské mystiky (Kristus a Duch svatý jsou neoddělitelní) napovídá jinou strukturu. To "tváří v tvář" Ježíše Krista s Otcem zahrnuje jeho "být pro druhé", nese s sebou "být pro všechny". Pokud je mystika ve své podstatě vstoupení do kontaktu s Kristem, to "být pro" ji konotuje zevnitř.
 
  REPORTÉR: Mnozí křesťanští proroci, jako Kateřina Sienská, Brigita Švédská a Faustina Kowalská staví své prorocké projevy na Kristových zjeveních. Teologie často definuje tato zjevení jako zjevení soukromá. Přesto se toto pojetí zdá velmi redukující, protože proroctví jsou vždy pro celou Církev a nikdy nejsou čistě soukromá.
 
  RATZINGER: V teologii pojetí "soukromý" neznamená, že přísluší jen implikované osobě a nikomu dalšímu. Je to spíš výraz, který se odvolává na stupeň důležitosti, stejně jak je to například s konceptem "soukromé mše". Chce se tím říci, že "zjevení" křesťanských mystiků a proroků nemohou nikdy dosáhnout samotné kategorie biblického zjevení; mohou k němu jen přivádět a musí se jím poměřovat. Což na druhou stranu neznamená, že tento druh zjevení není důležitý pro Církev v její celkovosti. Lurdy a Fátima dokazují opak. Nakonec nejsou nic jiného než odkaz na biblické zjevení, ale právě proto jsou důležitá.
  REPORTÉR: Dějiny Církve ukazují, že to všechno se neděje bez toho, aniž by docházelo ke zraněním na jedné a druhé straně. Jak vysvětlujete toto dilema?
 
  RATZINGER: Vždy to tak bylo; prorocký účinek se nemůže projevit bez vzájemného utrpení. Prorok je specifickým způsobem volán k napodobování utrpení: být připraven trpět a dělit se o kříž s Kristem je jejich skutečným prubířským kamenem. Prorok se nesnaží prosadit sám sebe. Jeho poselství je potvrzováno a zúrodňováno na kříži.
 
  REPORTÉR: Je smutné konstatovat, že většina prorockých osobností Církve byla během jejich života odmítaná. Zdá se skoro nevyhnutelné, že se k nim Církev staví kriticky nebo odmítavě. Můžeme to pozorovat u většiny křesťanských proroků a prorokyň.
 
  RATZINGER: Ano, je to tak. Ignác z Loyoly byl ve vězení, stejně tak Jan od Kříže. Brigita Švédská byla málem odsouzena na Basilejském koncilu. Jinak je pro Kongragaci pro nauku víry tradicí postupovat na začátku velmi obezřetně v případech s mystickými ambicemi. Tento postoj je více než oprávněný, protože je spousta falešné mystiky, mnoho patologických případů. Proto je nutné zaujmout kritický postoj, abychom se nevystavili nebezpečí, že upadneme do senzace, fantazie, pověry. Mystik se ukazuje v utrpení, v poslušnosti a schopnosti vytrvat, a tak jeho hlas přetrvává v čase. Co se týče Církve, musí dávat pozor, aby si nezasloužila výtku, že «zabíjí proroky».
 
/Více zde: http://ostatniproroci.webnode.cz/ratzinger-o-prorocich/
============================================================================================================================

  Bl. Anna Maria Taigi:
"Náboženství bude pronásledováno a kněží hromadně zabíjeni, kostely budou uzavřeny, ale jen na krátko. Svatý Otec bude nucen opustit Řím.“
 
  Citace ze zjevení bl. Anny Kateřiny Emmerichové (řeholnice, přelom 18. a 19. stol.):
"Naše Paní odhaluje, že bude existovat falešná církev temnoty, zatímco bude dále existovat pravá Církev. Tato falešná církev bude církví ekumenickou. Sjednotí dohromady všechny církevní komunity a sekty. A BUDE  ZÁROVEŇ  EXISTOVAT  FALEŠNÝ  A  PRAVÝ  PAPEŽ!  Dokonce i nekřesťanská náboženství budou mít určitý svazek s touto velkou, celosvětovou, univerzální tzv.církví."
13. května 1820: "Viděla jsem silnou opozici mezi dvěma papeži, a viděla jsem, jak tragické budou důsledky falešné církve, viděla jsem, že Petrova Církev bude podkopána plánem jedné sekty. Když se přiblíží Antikristovo království, objeví se falešné náboženství, které bude proti spojení Boha a jeho Církve. To způsobí největší schizma, jaké nikdy na světě nebylo."
 ==========================================================================================================================
 
   Proroctví svatého Františka z Assisi:
  Před svou smrtí: „Bratři, jednejte mužně, buďte silní a vytrvalí. Nastanou velké útrapy a svízele, kdy nastane mnoho tělesných i duchovních bouří a rozbrojů, kdy ochladne láska mnohých a nabude převahy hřích a neřest. Moc zlých duchů se netušeně rozpoutá, naše neposkvrněná čistota i jiných řádů bude znečištěna a jen málo křesťanů zůstane věrná papeži a římské Církvi.
  Papež bude zvolen nekanonickou volbou a v tom bouřlivém čase bude podávat mnohým falešné a smrtonosné své učení. Rozmnoží se pohoršení a náš řád bude rozdvojen, mnozí budou ztraceni, protože nebudou odporovat bludu, ale s ním souhlasit. Bude tolik mínění a bludných rozkolů v lidu, u řeholníků a duchovních, že kdyby tyto dny nebyly zkráceny, dle slov evangelia, byli by do bludu strženi i vyvolení, kdyby je neřídilo v tom zmatku nesmírné Boží milosrdenství.
Na naši řeholi a náš život budou mnozí krutě útočit a přijdou nesmírná pokušení. Kdo však tehdy obstojí, ten obdrží korunu života. Běda těm kdo ztratí důvěru ve svůj řád a nebudou pevně stát proti pokušením, která jsou seslána na zkoušku vyvolených. Ti pak co zůstanou věrní zbožnosti a zachovají si plamen lásky, budou pronásledováni a tupeni jakožto neposlušní a rozkolníci. Jejich pronásledovatelé, oklamáni zlým duchem, se budou domnívat, že slouží Bohu, když je zabijí a vyhubí ze země.
  A tehdy bude Pán útočištěm trpících a spasí je, budou-li v něj doufat. Aby se stali podobnými Pánu, dá jim sílu, že zůstanou věrní a získají za život časný život věčný, poslechnou-li více Boha než lidi. Než souhlas s klamem a lží, raději podstoupí smrt. V tom čase bude od některých kazatelů pravda zahalena mlčením, od jiných zase zapřena a zavržena.
  SVATOST  ŽIVOTA  BUDE  MNOHÝM  PRO  SMÍCH,  PRÁVĚ  PROTO  JIM  PÁN  JEŽÍŠ  KRISTUS   N E S E Š L E   H O D N É H O   P A S T Ý Ř E,   A L E   V E L I K É H O   Š K Ů D C E !"
(Spisy a myšlenky sv. Františka z Assisi, 1915)
 
 Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on printMore Sharing Services2

Více zde: http://ostatniproroci.webnode.cz/udalost-varovani/druhy-prichod-jezise-krista/benedikt-xvi-/jine-zdroje/
=============================================================================================================================
                       
                                               PROROCTVÍ  SE  OPĚT  NAPLŇUJÍ!


1211.                                  Poselství Ježíše ze dne 4. září 2014 v 23:03.
      SATAN DYCHTÍ PO DUŠÍCH, JEHO CHUŤ JE NENASYTNÁ A JEHO VŮLE NEÚPROSNÁ

  Má vroucně milovaná dcero,
všechna poselství, předpověděná už před tak dlouhým časem a dávaná Božím prorokům, lidem vidoucím a vizionářům, prostřednictvím veřejných i soukromých odhalení, se nyní naplní.
  Nedůvěřivý člověk bude zpochybňovat pravost Božího Slova, ale až uvidí vše, co bylo předpověděno v Knize Zjevení, ztichne, protože až tyto události sevřou lidstvo, jedinou útěchu, kterou bude mít, je jít Mě hledat. Když vaše srdce bude plné smutku kvůli zlým činům, které jsou páchány zlými lidmi proti Božím dětem, budete prolévat slzy muk. Tehdy uvidíte, jak daleko se může rozšířit zlo v duších těch, jejichž srdce jsou z kamene. Až spatříte, jak málo ohledu a úcty mají tito nepřátelé Boha k lidskému životu, pochopíte konečně, jak velkou mocí působí Zlý na lidstvo. Ve svých posledních hodinách, Satan, jenž se projevuje v duších, které plní svými prohnilými způsoby, ukáže světu, jak prudká je jeho nenávist k lidské rase.
  ZA  KAŽDOU  OMLUVU,  KTEROU  ČLOVĚK  VYSLOVÍ,  ABY  OSPRAVEDLNIL  ZLO, (zákon šária muslimů) PACHATEL  HROZNÝCH ČINŮ ODHALÍ  NENÁVIST,  KTEROU  MAJÍ  VE  SVÉM  SRDCI  K  BOŽÍM  DĚTEM.    B U D O U    P R O V Á D Ě T   Ď Á B E L S K É    U K R U T N O S T I    V E    J M É N U    B O H A   a  nebudou mít lásku ve své duši. Rozdmychávají nenávist a většina z nich nechápe, proč je jejich nenávist k druhým tak silná. I když mnoho lidí nevěří v existenci Zlého, musíte nyní vědět, že nedokáže odolat odhalit se skrze ty, které zamoří. JEHO  VÝPARY  SE  ŠÍŘÍ,  DOKUD  NEPOHLTÍ  KAŽDÝ  NÁROD,  KAŽDOU  SLABOU  DUŠI   A  MOCNÉ  VŮDCE,  JEJICHŽ  SKLON  KE CTIŽÁDOSTI  JE  OTEVŘEN  JEHO  VLIVU!
  Brzy uvidíte, jak se zlé činy uskutečňují v každé části vaší společnosti, v mnoha národech a různými způsoby.(Ukrajina, Egypt, Sýrie, další africké státy, Irák - muslimové) Satan dychtí po duších, jeho chuť je nenasytná a jeho vůle neúprosná. Jakmile se jeho nenávist skutečně projeví v duších, tito lidé nedokážou skrývat své činy. Jen v těchto situacích mohou mnozí z vás skutečně vidět Zlého, jakým doopravdy je, a to skrze činy takových ubohých duší, které se podrobily jeho vůli.
  Nesmíte být nikdy samolibě nevšímaví, když taková jednání a skutky, včetně válek a nepokojů, propukají ve světě. Tehdy jsou vaše modlitby zapotřebí nejvíce.
   Váš Ježíš


             Arcibiskup Tomasi: "NESLÝCHANÉ  NÁSILÍ  ISLAMISTŮ  BY  NÁS  MĚLO  DĚSIT!"
                                                
  Na setkání za přátelství mezi národy v Rimini vystoupil stálý pozorovatel Svatého stolce v OSN arcibiskup Silvano Maria Tomasi. Důrazně se obrátil k mezinárodnímu společenství s výzvou, aby zastavilo násilí islamistů v Iráku a dalších oblastech, kde příslušníci náboženských menšin trpí pronásledováním. Korespondentku Vatikánského rozhlasu zajímalo, jaká je role církve v takových oblastech.
"V kontextu násilností a tragédií církev pracuje obtížně, avšak vytrvale. Svědectví Svatého otce je jasné. Pokračuje ve svých výzvách k mezinárodnímu společenství, vybízí k vyjednávání a prostřednictvím OSN naléhá na zastavení agresora.   Nás věřící  zve  opakovaně k modlitbě a k hledání cest míru. Před několika dny se shromáždili biskupové a patriarchové, aby zformulovali své návrhy. Za prvé požadují mezinárodní pomoc, která by zamezila vraždění křesťanů, jezídů a dalších skupin. Fotografie ukazují, jak se hlavy popravených křesťanů naražené na háky užívají jako ozdoba na zídky a branky. To je skutečně neslýchané a nepřijatelné!
  Za druhé místní biskupové žádají přítomnost mezinárodních sil, aby zaručily křesťanům  návrat do jejich domovů. Není správné, že mezinárodní společenství křesťany automaticky odsuzuje k exilu.   Mají právo žít ve svém domově,   kde   p ř e b ý v a l i    u ž   p ř e d   p ř í c h o d e m   i s l á m u   a  kde jsou už 17 století. Přítomnost křesťanů navíc prospívá islámské komunitě, protože napomáhá mnohotvárnosti sociálního kontextu, čímž se pomalu vyvíjí demokracie, respektující každého člověka a skupinu.

                                               ZNEPOKOJUJÍCÍ  ZPRÁVY  Z  NIGÉRIE.

  Skupina Boko Haram vyhlásila islámský chalifát ve městě Gwoza. Má nás tato zpráva vyděsit?
  "Děsit by nás mělo násilí, kterého se Boko Haram dopouští! Skutečnost, že nástrojem k získání moci je systematické násilí vůči civilistům, zejména křesťanům, klade mezinárodnímu společenství otázku, jak reagovat? Nigérie dělá, co může, aby se vyrovnala s touto fundamentalistickou sektou. Boko Haram skrývá svou touhu po moci za náboženským slovníkem, avšak v základech tohoto hnutí nacházíme snahu po ovládnutí území a jeho kontrole. Mezinárodní společenství by tedy mělo zřetelně odsoudit metody zmíněného hnutí a vhodným způsobempodporovat nigerijskou vládu, aby je dokázala vymýtit!"


                                         OSN  O  PORUŠOVÁNÍ  LIDSKÝCH  PRÁV  V  SÝRII

  Komise OSN pro Sýrii v Ženevě uveřejnila 26.srpna 2014 šokující zprávu, která referuje o porušování lidských práv v této zemi během tří let trvající občanské války. Veřejné popravy stětím hlavy, sekání končetin a bičování jsou tresty, které jsou vykonávány každý pátek v syrských oblastech, které kontrolují teroristé z tzv. Islámského státu. Obyvatelé, včetně dětí, jsou vyzýváni, aby se účastnili jako diváci. Těla popravených bývají po několik dní vystavována jako odstrašující prostředek. Zpráva přináší informace o popravách patnáctiletých chlapců, o bičování mužů, kteří kouřili nebo doprovázeli příbuznou, která byla "nevhodně" oblečena, i o ženách, odsouzených k mrskání za to, že neměly na veřejnosti zahalený obličej. Extremisté zároveň verbují a vyzbrojují desetileté děti a cvičí je k boji a k sebevražedným útokům.
  OSN také kritizuje syrské vládní orgány za použití chemických zbraní v dubnu tohoto roku. Osmkrát byly vesnice na severu země bombardovány barelovými bombami s chlórem. Zpráva OSN apeluje na mezinárodní společenství, aby uvalila embargo na dodávky zbraní jak vládním silám, tak povstalcům.
  V této dramatické situaci církev nadále pomáhá civilnímu obyvatelstvu Sýrie. Jezuita P.Zihad Hilal, který koordinuje dětská střediska Jezuitské služby pro uprchlíky v Homsu, řekl na setkáni v Rimini:"Myslím, že mezinárodní společenství zapomíná na Sýrii. Je velmi nebezpečné nechat syrské obyvatelstvo prožívat tuto válku jedněch proti druhým.Jak je známo, v Sýrii je přítomno mnoho různých náboženských směrů a žije v ní mnoho národností, proto je důležité podporovat vzájemný dialog, protože naším cílem je dospět k mírovému soužití všech obyvatel.  J I N A K   T A T O   V Á L K A   V Š E C H N O   Z N I Č Í !"
 (Zprávy z Radia Vatikán)


                                     Poselství Matky Spásy ze dne 24. července 2014 v 16:48.
                                        KDO NEMÁ ÚCTU K LIDSKÉMU ŽIVOTU, NEUZNÁVÁ BOHA

  Mé drahé Boží děti,
nesmíte nikdy zapomenout, jak výjimeční jste v Božích očích, neboť On vás všechny bezvýhradně miluje. Jeho láska k vám přesahuje vaše chápání. Usmívá se, když se usmíváte. Zasměje se, když se smějete. Pláče, když jste sklíčení bolestí a žalem a rozlítí se, trpíte-li pronásledováním rukama ostatních.
  V této chvíli historie, kdy nenávist všude zamořuje národy a kdy nevinní jsou týráni, utiskováni a zabíjeni, jeho ruka zasáhne a potrestá bezbožné. Když lidstvo Bohu vzdoruje tím, že neprokazuje žádnou úctu k Božím zákonům, a zvláště úctu k životu jiné lidské bytosti, jeho trest postihne svět. Kdo nemá úctu k lidskému životu, neuznává Boha, nebo jeho božství.
  Bůh je Stvořitelem a tvůrcem života – On jej dává, a jen On má právo jej odejmout. Ach, kolik je jen zármutku v tomto čase v jeho nebeském království kvůli útokům, podněcovaných Zlým proti jeho stvoření.
  Musíte prosit Boha, aby zmírnil utrpení, které je ve světě způsobeno lidmi se studeným srdcem, zlostným a plným nenávisti. Ti, kdo uvalují hrůzu na jiné, potřebují vaše modlitby. Prosím, modlete se tuto modlitbu za ochranu slabých a nevinných a za zmírnění hrůz, které člověk v tomto čase musí snášet. Modlitba modlitební kampaně (162):

                   Za ochranu slabých a nevinných
  "Ó, Bože, Všemohoucí Otče, prosím, ochraňuj slabé a nevinné, trpící rukama těch, kdo mají v srdci nenávist. Zmírni utrpení snášené tvými ubohými, bezmocnými dětmi. Dej jim všechny milosti, které potřebují k ochraně před tvými nepřáteli. Naplň je odvahou, nadějí a vlídností, aby dokázali najít v srdci odpuštění těm, kdo je trýzní. Prosím Tě, drahý Pane, můj Věčný Otče, odpusť těm, kdo vzdorují zákonu života a pomoz jim vidět, jak Tě jejich činy urážejí, aby se mohli napravit a hledat útěchu ve tvé náruči. Amen."

  Děti, modlete se, modlete se, modlete se za ochranu těch, kdo trpí kvůli své věrnosti Bohu, Věčnému Otci a za oběti krutých a nesmyslných válek.
  Vaše milovaná Matka, Matka Spásy

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář