Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.43 PŘICHÁZÍ DEN HOSPODINŮV.


 

               


                                         Kapitola 43.   PŘICHÁZÍ  DEN  HOSPODINŮV...

                                    (Nové informace z Dechtic, další obracení Muslimů)


  JOEL 2,1-2:
  "Trubte na polnici na Sijónu, křičte na poplach na mé svaté hoře,
  ať se třesou všichni obyvatelé země, neboť přichází den Hospodinův!
  Je blízko den tmy a temnot, den oblaků a mlhy (mrákoty) !928.                                  Poselství Boha Otce ze dne 26. září 2013 v 17:55.

                               MUSÍM-LI ZNIČIT MĚSTA, ABYCH ZASTAVIL ŠÍŘENÍ ZLA, PAK TAK UČINÍM

  Má nejdražší dcero,
ruka mé spravedlnosti dopadne na svět a Já potrestám všechny, kdo ubližují mým dětem na těle i na duchu. Musíte se bát mého hněvu, stejně jako přijmout mé milosrdenství.
  Zasáhnu ve vašich zemích, abych zastavil vystupňování válek, a musím-li zničit města, abych zastavil šíření zla, pak tak učiním. Protože se lidská zkaženost šíří jako virus, rozseknu tyto duše napůl a srazím je k zemi. Jak Mě hříchy potratů, válek, vražd a podvodů těch, kteří pomáhají v šíření hříchu, znechucují. Za to teď zaplatí.
  Ti, v politických pozicích, kteří kontrolují dostupnost potratů, budou první, kdo budou potrestáni. Teď očekávejte, že uvidíte, jak budou trpět za zvěrstva, která tolerovali před mýma očima. Tyto skupiny, které tajně plánují zánik lidské populace prováděním potratů, zemřou v agónii mojí rukou. Spravedlnosti na nich bude konečně učiněno zadost, protože jim více
nedovolím působit takové zlo mým dětem. Jejich arogantní tvrzení, že jednají v lidském zájmu, budou umlčena, protože se ode Mne odřízli a mají teď málo času k vykoupení svých duší.
  Vy, kteří jste dostali za úkol učit mé děti Pravdu evangelia, musíte dbát tohoto slibu. Pozvednu vás, říkáte-li Pravdu, ale hodím vás do propasti, jestli a když znesvětíte svatou eucharistii. A i když vás lháři budou přesvědčovat o nutnosti Pravdu  změnit  a  pronásledovat  vás,   N E B U D E  T O   N I C   P R O T I   T E M N O T Ě,   K T E R O U   R O Z P R O S T Ř U   P O C E L É   Z E M I !
  Pak bude pláč a skřípění zubů, ale nikdo vás neuslyší. Neuvidíte ani neuslyšíte nic, ale pocítíte bolest těch duší, které jste zničili kvůli odpadlictví, které jste pomáhali podněcovat, dokud nezahalilo duše těch posvěcených služebníků, kterým jste dávali pokyny.
  Bojte se mého hněvu, neboť sestoupí na vás náhle a pak bude pro vás příliš pozdě. Nikdy neuvidíte moji tvář. Dávám vůdcům všech, kteří ovládají mé církve na zemi, toto poslední varování.
  Vaše selhání při obraně Božího Slova, nebo obhajobě svaté eucharistie, způsobí smrt a zoufalství. Neposkytnu vám čas zničit duše, které byly označeny mými nepřáteli.
   Váš Otec Bůh Nejvyšší932.                                   Poselství Ježíše ze dne 3. října 2013 v 22:35.

    PROTOŽE ZAČÍNÁ KŘIŽOVÁNÍ MÉ CÍRKVE NA ZEMI, MUSÍTE DÁVAT POZOR NA ZNAMENÍ,
                                                  KTERÁ BYLA PŘEDPOVĚDĚNA

  Má drahá, milovaná dcero,
protože začíná křižování mé církve na zemi, musíte dávat pozor na znamení, která byla předpověděna.
  Nepřátelé Boha napodobí každý aspekt mého vlastního ukřižování, počínaje znesvěcením mého těla. Když jsem byl vláčen před mé katy, svlékli Mě do naha, aby se Mi posmívali a aby Mě zostudili. Pak Mě oblékli do červené – barvy spojené se šelmou. Pak soupeřili o to, kdo první vrazí hřeb do mého těla. Potom, jako barbaři, rvali za mé údy a roztáhli moje ruce tak daleko, že Mi je vytrhli z kloubních jamek, aby mi způsobili další bolest. Abych trpěl ještě více, vrazili hřeby skrz mé dlaně pod úhlem tak, aby vyšly mým zápěstím. Obě mé paže byly roztaženy do dvou nepřirozených úhlů a Já jsem visel v bolestivém, nezvyklém úhlu, vymyšleném tak, aby mi způsobil tu největší bolest a ponížení.
  Metali losy, aby posledních osm mužů mohlo dohlížet na krvavé mučení, které způsobovali mému tělu. Skandovali nadávky, fackovali a bili mě, kopali mě do břicha a řvali jako divoši. Znesvětili Mě všemožným způsobem, aby ukázali všem, kteří viděli moji smrt na kříži, že jsem trestán za mé takzvané hříšné lži. Byl jsem zavražděn, abych byl umlčen a aby bylo zabráněno Slovu Božímu dostat se k duším.
  Totéž se brzy stane. Mým nepřátelům nebude stačit, aby změnili podávání mé eucharistie - znovu znesvětí mé tělo. Znesvětí Mě podobným způsobem. Bude použita červená barva, budou dělat gesta před mým křížem, aby mě urazili novými rituály. Jenom ti, kteří znají tyto symboly, budou schopni rozlišit, jak tato znesvěcení budou s nadšením předváděna světu uprostřed velké okázalosti a nádhery.
  Nová kázání budou nesmysly a mnoho z nové liturgie nebude dávat smysl. Vy, kdo znáte má učení, buďte si vědomi matoucích, nelogických a složitých výroků, které budou doprovázet nová, přepracovaná učení a dávná vyznání. Nejen že vás zmatou a vytvoří ve vašich duších velké znepokojení, budou plné protikladů a lží, které by nikdy nemohly pocházet ode Mne, Ježíše Krista.
  Pravda vám byla dána od doby, co jsem kráčel po zemi. Teď vám budou dávány lži, vytvořené, abyste se odvrátili od Boha. Ujistěte se, že jste ve střehu, jinak budete spolknuti a přivedeni do falešného učení.
  B R Z Y   N A   V Á S   S E S T O U P Í   U Č E N Í   T E M N O T Y,   pečlivě plánované po mnoho let. Nesmíte nikdy přijmout sliby, které jsou v rozporu s mým Slovem. Když uvidíte, jak se tyto věci stanou, budete vědět, že vám byly přineseny duchem zla, aby zničil vaši naději na věčnou spásu.
   Váš Ježíš


517.                                Poselství Ježíše ze dne 7. srpna 2012 v 15:50.
                                         TOTO JE MOJE POSLEDNÍ MISE NA ZEMI,
                                 KDY DÁVÁM SVĚTU SVATÁ POSELSTVÍ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
  Má drahá, milovaná dcero,
má láska k tobě je stejně tak silná, jako vřelá, i když se ti to v této chvíli nemusí tak jevit.
  Potřebuješ strávit více času v mé společnosti, neboť už jenom to, že budeš se Mnou, ti přinese pokoj v této misi.
Mé milosti nyní naplňují tvou duši, takže můžeš sdělovat má poselství světu v nejkratším možném čase.
  Jak se cítím unaven a osamocen v mém Srdci právě teď, má dcero.
  Jak se trápím pro ty nevinné duše, které nic nevědí o mé existenci. Jsou dobré ve svých srdcích a křesťanské v tom, jak se chovají ke svým bližním, a přesto nevěří v moji existenci.
  Každý den se dívám, jak žijí své všední životy bez víry v existenci Boha, nebo v jejich budoucí život v Novém ráji.
Prosím, pomoz Mi jim říct, že je miluji. Rozšiřuj mé Slovo a já zažehnu vědomí poznání v jejich duších. Má dcero, není důležité, jestli odmítnou tebe, nebo mé milované následovníky, všechno, na čem záleží je, aby mohli číst má poselství.
  Sešlu Ducha Svatého, aby jiskrou, i když nepatrnou, roznítil plamen mé lásky v jejich duších.
  Toto je má poslední mise na zemi, ve které jsou světu dávaná svatá poselství Nejsvětější Trojice.
  V těchto slovech božského původu je přítomen Duch Svatý. Jsou vaší potravou, kterou živíte vaše duše, abyste se připravili k boji.
  Naslouchejte Svatému Slovu Boha. Berte je, dávejte je dál a sjednocujte všechny Boží děti, které jsou připravené k bitvě.
  Přiveďte všechny vaše bratry a sestry, zejména ty, kteří jsou nejistí ve víře v Boha, k mému velkému milosrdenství.
Moje Srdce se dme láskou k nim. Oni jsou, všichni z nich, Boží děti. Potřebuji jejich duše, abych se mohl postarat o jejich budoucnost tak, aby měli věčný život a štěstí.
  Nemohu snést myšlenku na to, co se jim stane, když je nebudu moci zachránit. Má dcero, i když mé Boží milosrdenství zachrání velkou část lidstva, potřebuji tebe a mé následovníky, mé posvěcené služebníky a obyčejné lidi, aby rozhodili sítě a našli všechny ty nebohé, nešťastné a zmatené lidi, kteří potřebují Boží lásku.
  Rozhoďte sítě mé lásky jako rybář, široko a daleko, a na místa, kde Bůh je úplně odmítán, kde je jím opovrhováno a zejména tam, kde je nenáviděn.
  Pak jděte najít vzácné mladé Boží děti, které nevědí nic o křesťanství, přesto že žijí v tak zvaných křesťanských zemích.
Jděte daleko, až do Ruska, Číny a zemí, kde Bůh není uctíván, jděte a získávejte duše. Krmte je mými poselstvími. Nezáleží na tom, jak jim je sdělíte, ale udělejte to tak, aby to nevypadalo, že kážete.
  Lákejte je tím, co je může zajímat. Použijte k tomu každý druh moderní komunikace. Potřebuji je rychle. Spoléhám na rozšíření mého Slova všemi mými následovníky.
  Povedu vás.
  Ve svých srdcích budete vědět, co máte dělat. Proste Mě, abych vám pomohl touto mimořádnou modlitbou modlitební kampaně (72) a udělal vás silnými:
                               Modlitba mého stoupence
  "Drahý Ježíši, jsem připraven šířit tvé Svaté Slovo.
  Dej mi odvahu, sílu a znalost sdělovat Pravdu tak, abych přivedl k Tobě co nejvíce duší.
  Vezmi mě do tvého Nejsvětějšího srdce a pokryj mě tvou vzácnou krví, abych byl naplněn milostmi šířit obrácení k záchraně  všech Božích dětí v každé části světa, a nezávisle na tom, jaké víry jsou.
  Vždy důvěřuji v Tebe.
  Tvůj milovaný učedník. Amen."
    Váš Ježíš459.                                Poselství Ježíše ze dne 10. června 2012 v 15:30.

                                 FALEŠNÝ PROROK PŘEVEZME NEJEN VEDENÍ KATOLICKÉ CÍRKVE,
                                      ALE BUDE DIKTOVAT VŠEM KŘESŤANSKÝM CÍRKVÍM

  Má drahá, milovaná dcero,
volám ke všem mým následovníkům, aby v tomto čase prokázali odvahu.
  Toto není čas, abyste klesli a plakali. Je to čas k boji za vaši spásu.
  Volám ke všem mým křesťanským církvím, k mému duchovenstvu a ke všem, kteří zasvětili své životy Mně, svému Ježíši, aby vyslechli mé prosby.
  Nikdy se nevzdejte pravdy mého učení.
  Nikdy Mě neopusťte.
  Nikdy neopusťte mou církev. Neboť Já jsem církev.
  Nikdy neopusťte mé Tělo, neboť Já jsem Chléb života.
  Nikdy nepřijímejte lži, které budou brzy zasety mezi vás, aby jejich nositelé odstranili moji církev na zemi.
  Teď je čas, abyste se připravili.
  Brzy vás nechají spolknout nové, lidmi vytvořené náboženství. Brzy budete přinuceni se živit tím, co se bude zdát jako svatá eucharistie, ale nebude to mé Tělo. Stane se prázdnou, pustou a neposkytne vám skutečný život.
  J E D I N Á    S V A T Á    E U C H A R I S T I E,  která existuje,   J E   T A K O V Á,  V   N Í Ž   M O J E   P Ř Í T O M N O S T    J E    O Z N Á M E N A    V E    S V A T É    O B Ě T I    M Š E    T A K,    J A K   J E   T O M U   D N E S !
  Nikdy se od toho neodchylte, dokonce ani tehdy ne, když vás pohané, kteří převezmou vedení mých křesťanských církví, budou nutit to udělat. Oni znesvětí mé církve a promění je v nic víc, než v místa zábavy a sociálních aktivit.
  Musíte se vždy držet postupu, kterému jsem učil mé apoštoly u Poslední večeře.
  Nyní se musíte postarat, aby vše bylo připraveno dříve, než začne útok.
  Neboť brzy shledáte, že bude nemožné vyznávat falešné učení, které vám bude vnuceno skandálem, který leží před vámi.
  Falešný prorok převezme nejenom vedení katolické církve, ale bude diktovat všem křesťanským církvím, které sloučí do jediné.
  Nebudu to ale Já, Ježíš Kristus, na němž bude budován Nový chrám. Bude to chrám, který má nahradit Svatý stolec k oslavě šelmy.
  Dbejte mých slov, neboť brzy uvidíte pravdu.
  Těm, kteří jsou dost stateční, aby se postavili proti perzekuci vaší víry, pravím: Musíte teď plánovat.
  Těm, kteří nemají dost síly, aby bojovali proti vládě Antikrista a falešného proroka, říkám: Padněte na kolena a proste Mě, abych vám pomohl.
  Povedu vás prostřednictvím mých nových vůdců, kteří mezi vámi vyvstanou, vedeni mými Dvěma svědky (*).
Enoch a Elijáš, přítomní v mých křesťanských církvích na zemi a v Domu Izraele, brzy ovlivní kázání evangelií po celém světě.
Nic nezastaví učení Pravdy.
  Tento čas bude těžký, ale povstaňte a následujte mou armádu na zemi, a bude zachráněno více duší. Neopouštějte stádo, které jsem vám předal, abyste je vedli.
  Nemějte strach, protože jenom následováním mé cesty k věčnému životu můžete být zachráněni.
  Když půjdete cestou falešného proroka, pak nejenom že budete pro Mě ztraceni, ale povedete nevinné duše po cestě směrem do pekla.
  Buďte stateční, moji posvěcení služebníci.
  Připusťte, že čas k mému návratu se blíží. Už nemáte čas, abyste jej promarnili.
   Váš Ježíš

(*) Kniha Zjevení [11, 1-13], poselství 401512.                                 Poselství Boha Otce ze dne 2. srpna 2012 v 20:06.

                       TAK JAKO MŮJ SYN BYL UKŘIŽOVÁN, TAK TAKÉ JEHO CÍRKEV NA ZEMI BUDE UKŘIŽOVÁNA
                
  Má nejdražší dcero,
zkouška církve mého Syna na zemi právě začala. Bičování, pronásledování, se brzy ukážou.
  Tak, jako můj Syn byl ukřižován, tak také jeho církev na zemi bude ukřižována.
  Zkouška nyní probíhá.
  Můj Syn byl poslán, aby zachránil lidstvo od plamenů pekla. Jeho smrt na kříži, strašná a bezcitná krutost, byla Mnou dovolena jako prostředek nabídnout budoucnost mým dětem.
  Tělo mého Syna se stalo jeho církví na zemi. Jeho kněží a posvěcení služebníci zaujali místo jeho apoštolů.
Nyní, kdy se vrací znovu, aby vykoupil lidstvo a vznesl nárok na mé vzácné děti, aby mohly vejít do mého ráje, se historie bude opakovat.
  Můj Syn kázal Pravdu a shromáždil hodně lidí, kteří se řídili jeho učením a kteří o jeho Slovu nepochybovali. Pak byl zrazen těmi, kteří Mu byli blízko a kteří, v řadách jeho stoupenců, Mu byli oddaní.
  Jeho církev, katolická církev, byla také zrazena zevnitř, ze svých vlastních řad. To způsobilo Satanovo pokušení a za smrt mého Syna bylo odpovědné velké zlo.
  Umírání jeho dnešní církve začalo už před nějakým časem. Jako tomu bylo u mého Syna, mnoho následovníků věrných Svatému Slovu, ustanoveného Mnou, Ho nyní také opustilo.
  Potom začal soud, ve kterém byl můj Syn obviněn z kacířství. A tak také církev mého Syna bude trpět stejným osudem.
Kvůli zkaženým mezi těmi, kteří spáchali těžké zločiny proti lidstvu, mnozí věrní následovníci opustili církev. Jeden po druhém opustili mého Syna a odmítli jeho učení.
  Soud nad církví mého Syna na zemi přiměl jeho kněze k mlčení, když měli bránit učení mého Syna. Mají strach, že pohorší ty, kteří odmítají mého Syna kvůli hříchům těch, kteří jsou mezi nimi.
  Církev mého Syna čelí největší zkoušce ze všech, dosud nikdy neviděné od ukřižování mého milovaného Syna.
  Jeho církev je nemilosrdně zesměšňována, nejenom jejími vnějšími nepřáteli, ale jejími nepřáteli zevnitř.
  Trnová koruna bude nyní naražena na hlavu církve mého Syna a jen málo jeho stoupenců bude stát při Něm.
  Tak jako apoštolové mého Syna, s výjimkou Jana, Ho opustili během jeho soudu a popravy, tak také ti, kteří zaujímají vysoká místa ve Vatikánu, opustí mého svatého vikáře.(papeže Benedikta XVI.)
  Jako hlava katolické církve bude nucen kráčet strašlivou cestou nemilosti, přestože na něm neleží žádná vina.
  Když bude mrskán, zesměšňován a opovrhován, nebude to proti němu, na něhož zaměří svoji zlost. Bude to proti Pravdě církve, křesťanské církve, zformované díky oběti mého Syna, na kterou budou vylévat svoji nenávist.
  Křesťanství bude bičováno po celém svém těle, v každé zemi, na každém místě bohoslužeb, dokud nepadne vyčerpáním.
  Když bude vedeno cestou na Kalvárii, právě tak, jako byl veden můj Syn, bude spoutáno a zajištěno provazy, aby se mu znemožnilo uniknout mukám.
  Potom, až bude stoupat na pahorek, bude po něm házeno kameny, pliváno a posměšně pokřikováno po celou cestu na vrchol.
Pak bude přibito na kříž. Ti, kteří obviňují církev za její hříchy proti nevinným, projeví jenom málo soucitu, až odsoudí hlavu církve, mého Syna.
  Obviní jej za hříchy jiných, způsobené pokušením Satana.(homosexuální zvrácenosti některých kněží)
  Až přibijí církev mého Syna na kříž, pošlou stovky stráží, podobně jako šest set vojáků, kteří stáli na Kalvárii, aby zajistili, že ani kousek masa neunikne trestu.
  Ani jeden služebník jeho církve, který k ní veřejně vyzná věrnost, nebude moci uniknout.
  Až církev bude ukřižována, postarají se, aby byla zbavena potravy a vody až do jejího posledního výdechu.
  Všichni její stoupenci, stejně tak, jako to bylo s apoštoly mého Syna, nebudou nikde vidět. Budou se schovávat ze strachu z odvety.
  V tom, co se bude zdát jako její poslední výdech, všechno zmlkne, dokud jásot těch, kteří církev ukřižovali, neohluší celý svět svou falešnou doktrínou.
  Hlas nové hlavy církve, podvodníka, falešného proroka, se bude rozléhat.
  Všichni s úlevou padnou na tvář v díkůvzdání ke Mně, Bohu Nejvyššímu. Neboť se to bude podobat novému začátku.
  To bude čas, kdy oltáře v této církvi už nebudou ozdobeny přítomností mého Syna, protože tomu tak být nemůže.
  To bude čas, kdy dopadne má ruka, aby přinesla trest.
  To bude čas, kdy začne bitva u Armageddonu.
  To bude čas, kdy prostřednictvím mého Syna přijdu Já, abych zachránil duše.
  Neodmítejte toto proroctví.
  Neukrývejte se za falešné jistoty, neboť ten den musí přijít.
  K ukřižování církve mého Syna musí dojít kvůli Poslední smlouvě.
  Ale potom slavné vzkříšení mé církve, nového Jeruzaléma, osuší všechny slzy a nechá zapomenout na všechno utrpení a tehdy,  přijde nová éra.
  Z A   V Š E C H   Č A S Ů   D Ů V Ě Ř U J T E   M É M U   S Y N U.
  N I K D Y   S E   N E B O J T E,   neboť Já jsem váš Otec a přijdu, abych obnovil zemi a shromáždil všechny mé děti v tomto posledním zázraku, předpověděnému v knize Daniel.
  Děti, Kniha Pravdy je vám nyní zjevena, jak bylo slíbeno. Neodmítejte můj Boží zásah, neboť Já říkám Pravdu.
   Bůh Nejvyšší


976.                              Poselství Ježíše ze dne 19. listopadu 2013 v 20:00.

                                                V TEN DEN SHROMÁŽDÍM ŽIVÉ

  Má vroucně milovaná dcero,
v mnoha křesťanských životech jsem se stal podobný obtížnému příbuznému, jenž musí být čas od času pohoštěn, ale vždy musí být držen z dohledu. Takto Mě nyní vidí mnozí, kteří se narodili jako křesťané a kteří ode Mne odpadli. Jsem pro ně málo důležitý, a přesto, když jsou v nesnázích, volají bezděčně ke Mně, protože je to jejich druhá přirozenost.
  Proč, ach, proč Mě nejsou schopni přijmout? Co oddělilo člověka ode Mne? Proč se mým posvěceným služebníkům nepodařilo je ke Mně přivést? Mé utrpení je stejné dnes, jako bylo při mém ukřižování, a nyní ti, kteří mi zůstali věrní, Mě zakrátko opustí. Udělají to, protože začnou znovu přehodnocovat své pochopení toho, kdo přesně jsem, a co má smlouva skutečně znamená – všechno kvůli kacířství, která přijdou.
  Veškerá pocta, prokazovaná Mně v mých církvích, bude brzy omezena na pouhou úklonu hlavy mým směrem. Už více nepokleknou před mými svatostánky. Nepokloní se, nebo nepokleknou přede Mnou, ani se nebudou modlit před mým Božím Tělem na kříži, neboť to nebude můj obraz, k jehož uctívání budou vyzváni. Budu bičován a zesměšňován. Mé Slovo bude proměněno do těch nejpodivnějších planých řečí a pravda o mé smrti na kříži bude odhozena.
  Má přítomnost na zemi stále ještě trvá. Nesmíte Mě opustit, protože když to uděláte, mé světlo vyhasne a vy budete pohlceni temnotou. Pouze ti, kdo Mi zůstanou věrní, mohou uchovat můj plamen, a když bude světlo mé církve na zemi oslabeno, až na jen slabý třpyt – pak uslyšíte poslední výzvu z nebes. V ten den shromáždím živé. Zlí budou ponecháni s nepřáteli Boha, jimž se zavázali věrností. Potom už žádnou radost nezažijí.
   Váš Ježíš


461.                                    Poselství Ježíše ze dne 11. června 2012 v 16:30.

         NEZAPOMEŇTE, ŽE TO JE VÁLKA, VE KTERÉ ZVÍTĚZÍ ZBYTEK MÉ CÍRKVE NA ZEMI

  Má drahá, milovaná dcero,
už velmi brzy se duše, které roznítila moc Ducha Svatého působením těchto poselství, propojí do jednoty ve všech národech.
  Sjednotí se do jednomyslnosti, aby hlásaly mé Slovo tak, aby každá ztracená duše mohla být vytržena ze spárů šelmy.
Zbytky mé církve se rychle spojí a budou růst po celém světě, a modlitbou srostou do jediné svaté církve.
  Sešlu pomoc každé z mých dvou církví, mých dvou svědků na zemi. Potom povstanou a s odvahou budou hlásat Pravdu v každém koutu světa.
  Můj hlas bude dunět jako hrom a ti, kteří Mě skutečně milují, nebudou moci Mě nepoznat.
  Milosti Ducha Svatého zanítí duše mých vojáků, kteří se dají na pochod a pomůžou Mi zachránit lidstvo.
  Raduj se, má armádo, neboť jsi požehnaná, že jsi byla vyvolená pro tento slavný úkol.
  Skrze lásku ke Mně, vašemu Božskému Spasiteli, pomůžete zachránit své nebohé bratry a sestry od cesty zatracení k Zlému.
  Pojďte nyní, moji následovníci, a dovolte Mi, abych vás provedl hustou a trnitou džunglí do světla mého nového království na zemi.
  Nikdy se nebojte mé ruky, když vás nyní neohroženě povedu do bitvy proti Antikristovi. Nezapomeňte, že to je válka, ve které zvítězí můj zbytek církve na zemi.
  Také nezapomeňte, že počet duší, které mohou být zachráněny, bude záviset na síle vaší víry, vaší šlechetnosti ducha a vaší ochoty trpět v mém svatém jménu.
  Miluji vás.
  Žehnám vám.
  Dám vám milosti, které teď potřebujete, abyste zdvihli svoji zbroj a kráčeli k věčnému životu.
   Váš milovaný Ježíš972.                                       Poselství Ježíše ze dne 15. listopadu 2013 v 20:00.

                                             BUDETE STÁT PŘEDE MNOU SAMI – A NIKDO VEDLE VÁS


  Má vroucně milovaná dcero,
z pověření mého Otce, Nejvyššího Boha,   chci říci vám všem, trpícím v mém jménu,   že   J E   B L Í Z K O   Č A S   K   U S K U T E Č N Ě N Í   V A R O V Á N Í !
  Vy, s povědomím o tomto mém velkém dni milosti, spatříte brzy znamení. Musíte přede Mnou vyznat své prohřešky a být tak patřičně připraveni na tuto událost, která šokuje svět.
  Udělám to brzy, abych mohl zachránit ty, kdo odstřihli pupeční šňůru, která je pojí se Mnou, než bude příliš pozdě. Musíte mi důvěřovat a shromáždit se k modlitbě, aby duše v temnotě nezahynuly dříve, než jim daruji imunitu pro jejich hříchy.   Podívejte se teď do svých srdcí a duší a hleďte na ně, jako Já hledím na vás. Co vidíte? Budete schopni stát přede mnou a
říct: "Ježíši, dělám vše, co si ode Mne přeješ, abych žil takový život, jaký ode mě očekáváš?"
  Řeknete: "Ježíši, urážím Tě, protože si nemůžu pomoci, tak měj prosím slitování s mou duší?"
  Nebo řeknete: "Ježíši, zhřešil jsem, ale pouze proto, že se potřebuji bránit?"
  Budete stát přede Mnou sami – nikdo nebude stát vedle vás.  U K Á Ž U   V Á M   V A Š I   D U Š I U.  Uvidíte na ní každou skvrnku. Znovu prožijete hřích, a pak vám dám čas prosit Mě, abych vám projevil své milosrdenství. Ne proto, že na mé milosrdenství máte nárok – ale jenom proto, že se rozhodnu udělit vám tento dar.
 M Ů J   D E N   N A S T A N E   N E Č E K A N Ě,   S K R Z E   Z N A M E N Í,   K T E R Á   V Á M   B U D O U   P Ř E D E M   U K Á Z Á N A.
  Tři roky jsem se snažil otevřít vaše oči Pravdě. Někteří z vás ji přijali. Jiní Mi ji hodili zpět do tváře. Nyní je čas mého Božího milosrdenství a jenom ti, kteří Mi otevřou svá srdce a přijmou Mě, dostanou příležitost se vykoupit.
  Buďte vděční za moji bezpodmínečnou lásku.
   Váš Ježíš

973.                             Poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2013 v 22:17.

                          MILIARDY LIDÍ SE OBRÁTÍ A POPRVÉ UZNAJÍ BOHA, TROJJEDINÉHO BOHA

  Má vroucně milovaná dcero,
až přijdu do světa ve svém božském milosrdenství, lidé dostanou příležitost vyhledat mé milosrdenství, neboť to bude první opravdová zpověď, které se mnozí zúčastní.
  Všichni, bez ohledu na to kdo jsou, zakusí mé mimořádné odhalení, požehnané pověřením mého Otce. Osvícení svědomí přinese sebou mnoho bolesti, protože žal, který pocítí ztracené duše, bude takový, že nebudou schopny snést šok. Mnozí omdlí a zhroutí se, přemoženi zármutkem. Ale uvědomí si, nakolik se jejich duše potřebují nejdříve očistit, než budou připraveni vstoupit do mého věčného ráje. Tito lidé pak budou vědět, co se od nich očekává, a po nějaký čas po této velké události budou trpět pokáním. Mnozí si budou myslet, že sní. Někteří si budou myslet, že se nastal konec světa, ale nebude tomu tak. Bude to ale poslední varování, které bude dáno lidstvu, aby mu pomohlo vykoupit se před Bohem.
  Miliardy lidí se obrátí a poprvé uznají Boha, Trojjediného Boha a budou vděční za důkaz, který dostanou o existenci svého Stvořitele. Někteří se budou jenom choulit před mým světlem a to jim přinese neuvěřitelnou bolest a schovají se a otočí se zády bez špetky lítosti ve svých duších. Popřou můj zásah. Zbytek se pak zaraduje, když zakusí paprsky mého milosrdenství,
protože tyto duše budou tak vděčné, že jsou svědky mé přítomnosti, že budou s lehkostí přitahovány k mému světlu a s touhou po mé přítomnosti, která bude mimo jejich chápání, protože to ještě nebude čas, kdy brány do mého Nového ráje budou otevřeny.
   A tak budou potom muset činit pokání jako moji stoupenci za ty duše, které odmítnou moji ruku milosrdenství.
  Po velkém zásahu Boha, aby dal lidstvu příležitost připravit se na můj Druhý příchod, si svět bude klást mnoho otázek.
   Někteří se natolik změní ve svých duších, že zasvětí mnoho času pomáháním k obrácení těm, kdo chtějí pomoci zachránit se od podvodu. Ostatní budou plní výčitek svědomí a bude jim trvat nějaký čas, než plně pochopí význam svého uvedení přede Mne a vynaloží mnoho pozornosti, aby se se Mnou usmířili.
  P A K   N E P Ř Á T E L É   B O H A   P O P Ř O U,   Ž E   S E   V A R O V Á N Í   V Ů B E C   S T A L O   A   O K L A M O U   M I L I Ó N Y,   aby uvěřily,   Ž E   T O   B Y L A   V E S M Í R N Á   U D Á L O S T,  kdy sluneční světlo předstihlo celou planetu v jednorázové události, způsobené pohybem Země kolem své osy.
  N I C   B Y   N E M O H L O   B Ý T   D Á L   O D   P R A V D Y !!!
  A zatímco přijdou se všemi těmito příčinami,   P O P Ř O U,   Ž E   B Ů H   E X I S T U J E   a  mnohé  ode  Mne  odvedou.
   Žel, mnozí se ke Mně nevrátí a jenom zásahy Boha, kdy bude nucen potrestat své nepřátele, aby je přivedl k rozumu, mohou být duše očištěny.
  Buďte vděční za tyto milosti, protože bez tohoto daru od Boha, by velmi málo lidí mohlo vstoupit do bran ráje.
   Váš Ježíš


974.                                     Poselství Ježíše ze dne 17. listopadu 2013 v 14:00.

                     PŘICHÁZÍM, ABYCH OBNOVIL ZEMI, VYSVOBODIL ČLOVĚKA Z JEHO TRÁPENÍ, ŽALU A HŘÍCHU

  Má vroucně milovaná dcero,
chci, aby celý svět viděl Mě, svého milovaného Spasitele, Syna člověka, v celé mé slávě, aby byli vtaženi do mého milosrdenství.
  Chci, aby všichni, a zvláště ti, kdo nevěří v Boha, Mě viděli a běželi ke Mně jako první. Jsou mým přednostním zájmem, a říkám jim toto: Neznáte Mě. Nevidíte Mě. Nechcete ve Mne věřit, ale já vás miluji. Chci, abyste byli součástí mého království, abych vás mohl zahrnout všemi dary mého Nového ráje, mého nového světa, mého nového začátku. Chci, abyste vy, vaše rodiny, vaši příbuzní a přátelé, byli jako jeden se Mnou a s celým lidstvem. Musíte čekat až do velké události,    D N E,  K D Y   S V Ě T   B U D E   O Z Á Ř E N   M Ý M I   P A P R S K Y   A   U T I C H N E   N A   P A T N Á C T   M I N U T. 
   Až to spatříte a budete toho svědky, nesmíte se bát. Vězte, že má láska je božská a že se svět od toho dne změní k nepoznání.
  Nesnažte se ode Mne utéct, protože přicházím s dobrými zprávami. Přicházím, abych obnovil zemi, vysvobodil člověka z jeho trápení, žalu a hříchu. Přicházím zničit veškeré zlo ve světě tím, že každému podám důkaz o své existenci. Až vám bude dán, musíte mi umožnit připravit vás na věčný život, který jsem slíbil. Věčný život je životem, kde budete žít v těle i duši se Mnou, navždy. Vyvedu vás z vašeho trápení a odstraním bolest, kterou musíte snášet kvůli existenci Satana, a ten bude vypovězen navěky.
  Neodmítejte Mě, protože vás nechci ztratit. Jsem vaše spása. Jsem Pravda. Jsem váš milovaný Ježíš Kristus a konečně se už brzy dám poznat světu a zvláště těm, kteří ve Mne nevěří.
   Váš Ježíš
462.                                   Poselství Ježíše ze dne 12. června 2012 v 17:58.

                           TEST PRAVOSTI PROROKŮ SPOČÍVÁ V MODLITBÁCH, KTERÉ JSOU JIM DÁVÁNY PRO LIDSTVO

  Má drahá, milovaná dcero,
věz, že bych nikdy neodsoudil ty, kteří říkají, že přicházejí v mém jménu, ale přitom tomu tak není.
  Miluji všechny Boží děti, včetně falešných proroků, kteří jsou posláni, aby v tomto čase zmátli lidstvo.
Mnoho takových duší je plných lásky ke Mně a pociťují potřebu přijít ke Mně blíže. Bez jejich vlastního zavinění si pak mohou představovat, že dostávají Boží poselství. Musíte se modlit za takové duše. Nikdy je nesmíte soudit.
  Pak jsou zde ti, kteří říkají, že přicházejí v mém jménu, ale kteří nosí znaky šelmy. Vlci v rouše beránčím, kteří kladou pasti čistým duším a poskvrňují je hříchem klamu. Ti jsou nebezpečnými falešnými proroky, jejichž cílem je pokřivit pravdu mého učení tak, aby při tom nebyli nápadní. Pod rouškou vnější pokory chtějí, abyste uvěřili v lež, a to v mém jménu. Ponesou masku klamné tolerance a budete přesvědčení, že rozšiřují Pravdu.
    T E S T   P R A V O S T I   P R O R O K A   S P O Č Í V Á   V   M O D L I T B Á C H, 
             K T E R É   J S O U   M U   D Á V Á N Y   P R O   L I D S T V O.
  Obrácení se rychle šíří skrze moc Ducha Svatého, když poselství přicházejí z nebe a když zahrnují všechna náboženství, všechny víry a sjednocují je v jedno.
  Naléhám v tomto čase na vás, abyste se modlili za takové duše, které byly oklamány a věří, že mluví hlasem z nebe. Modlete se za ně, aby jim byla dána síla hledat pokoru, která by jim dovolila vidět Pravdu.
  Modlete se, aby nedovolili mistru klamu použít jejich duše k působení zmatku mezi Božími dětmi.
  Modlete se také za ty, kteří nemluví ve jménu Boha, ale kteří vědomě mluví jazykem Satana. Oni také potřebují vaše modlitby, protože jsou nemilosrdně používáni Satanem jako prostředky k šíření lží.
   Váš milovaný Ježíš471.                            Poselství Panny Marie ze dne 23. června 2012 v 10:50.

                                        POHANSTVÍ POSTAVILO SVĚT NA HLAVU

  Mé děti, volám vás všechny, abyste se sjednotily v modlitbě za obrácení hříšníků a pokračovaly ve svých denních modlitbách.
Váš půst může zachránit tak mnoho duší a je velkým darem mému milovanému Synu. Tolik lidí na světě se odvrátilo od mého Syna.
  Jak jen pláče v tomto čase! Tolik je miluje a je srdcervoucí pozorovat, jak se Mu zpronevěřují zejména ti, kteří uznávají, že je skutečným Synem Nejvyššího Boha.
  Pohanství postavilo svět na hlavu. Stal se místem zmatení, nenávisti, rozruchu a neklidu. Je to stav podobající se peklu, i když nic není tak děsivé a mučivé jako tam. Přesto moc Zlého způsobila toto nenávistné napětí, které obklopuje všechny Boží děti.
  Jenom málo z nich zůstalo nedotčeno jedem, který je temnotou šířen v každém národu. Mnozí jsou touto temnotou oslepeni a nevidí žádnou naději.
  Je mnoho takových, kteří se neobrátili k Bohu a pokračují v cestě, jež jim přináší hodně neštěstí.
  Ti, kteří Boha milují, ale věnují Mu málo pozornosti modlitbou, jsou jako bezbranní. Jenom modlitba, oddanost a oběť vás mohou přivést blíže k Bohu. Nic jiného vám pokoj nepřinese.
  Modlete se, modlete se, modlete se za duše, které uctívají falešné bohy. Mají v tomto čase vaše modlitby velmi zapotřebí.
Modlete se za ty, kteří jsou pokoušeni Zlým a způsobují soužení těm, jimž vládnou. Mají už málo času před Velkým vyznáním hříchů, před Varováním. Když tento den přijde, musí ukázat pokoru, až jim bude odhalena pravda.
  Velký plán mého Syna k záchraně velké části lidstva   B U D E   J I Ž   V E L M I   B R Z Y   O D H A L E N   S V Ě T U !
  Mnozí nebudou zachráněni.
  Proto mají nyní všichni jeho milující stoupenci takovou odpovědnost modlit se za obrácení, aby zachránili tolik duší, kolik je jen možné.
  Jděte v pokoji, mé děti a s útěchou že víte, že můj Syn je vždy milosrdný.
  Chce zachránit všechny a Velké vyznání hříchů je darem, který nabízí světu, aby jej využil.
  V A R O V Á N Í   je největším darem lidstvu od jeho smrti na kříži.
  Radujte se, neboť mnoho duší, které by jinak byly mučeny v pekle na věky, mohou být zachráněny a obdržet dar věčného života.
  Děkuji, že jste odpověděli na toto volání z nebes.
   Vaše milovaná Matka Boží Matka Spásy855.                               Poselství Panny Marie ze dne 22. července 2013 v 20:17.

             POSLEDNÍ TAJEMSTVÍ Z FATIMY BYLO TAK STRAŠNÉ, ŽE NEBYLO ODHALENO

  Mé dítě,
klam, kterému bude čelit svět, bude tak těžké rozpoznat, že jenom ti, kteří se odevzdají Bohu a vloží veškerou svou důvěru v mého Syna, budou schopni snést zkoušky, které přicházejí.
  Světu jsem dala proroctví v roce 1917, ale poslední tajemství z Fatimy nebylo odhaleno, tak bylo hrozné pro ty v katolické církvi.
  Poslední fatimské tajemství ještě zůstává Božím dětem neznámé, ačkoliv část z něj vám byla odhalena 26. ledna 2012. (*)
   Velmi málo lidí v katolické církvi je o tom informováno. Nyní musí být odhalena další část posledního fatimského tajemství, abych mohla varovat lidstvo před důsledky přehlížení mého zásahu na pomoc k záchraně duší.
  Církev byla v nitru zamořena nepřáteli Boha. Oni – je jich dvacet, kteří ji ovládají zevnitř – vytvořili ten největší klam.  Zvolili muže nikoliv z Boha, zatímco Svatý otec, hodný údělu Petrovy koruny, byl pečlivě odstraněn.
  Zjevila jsem podrobnosti, že v konci časů budou Petrovu korunu nosit dva muži. Jeden bude trpět v důsledků lží, smyšlených k jeho znevážení a které z něho učiní faktického vězně. Druhý zvolený přivodí zničení nejen katolické církve, ale všech církví, které uctívají mého Otce a přijímají učení mého Syna, Ježíše Krista, Spasitele světa.
  M Ů Ž E   E X I S T O V A T   P O U Z E   J E D N A   H L A V A   C Í R K V E   N A   Z E M I,   zmocněná   mým   Synem,  K T E R Á    M U S Í   Z Ů S T A T   P A P E Ž E M   A Ž   D O   S V É   S M R T I.   Kdokoliv jiný, kdo prohlašuje, že sedí na Petrově stolci, je podvodník. Tento podvod má jediný smysl – převést duše k Luciferovi a pro takové duše bude málo času k jejich záchraně,   N E B U D O U-L I   M O U D Ř E J Š Í.
  Děti, nyní musíte dbát jediného varování. Neodchylujte se od učení mého Syna. Zpochybňujte každou novou doktrínu, která vám může být předložena a která hlásá, že pochází z pozemské církve mého Syna. Pravda je prostá. Nikdy se nezmění. Odkaz mého Syna je velmi jasný. Nedovolte nikomu zastřít vaši soudnost.
  Fatimská proroctví budou brzy dávat smysl. Vše se nyní uskutečňuje před nevěřícím světem, žel, jen nemnozí porozumí, než bude příliš pozdě. Modlete se, modlete se, modlete se můj nejsvětější růženec tak často, jak je to jen možné, každičký den, aby se zmírnil vliv zla, které vás obklopuje.
   Vaše milovaná Matka Matka Spásy

(*) Viz poselství č. 324 – poznámka překladatele.324.                                  Poselství Ježíše ze dne 26. ledna 2012 v 21:40.

            POSLEDNÍ TAJEMSTVÍ Z FATIMY ODHALUJE PRAVDU O ZLÉ SATANOVĚ SEKTĚ,
                                             KTERÁ PRONIKLA DO VATIKÁNU           
  Má drahá, milovaná dcero,
nadešel čas, aby celá pravda o tajemstvích z Boží Říše byla odhalena světu.
  Po určitý čas byla pravda skrytá. Uznání Mé Boží intervence na světě prostřednictvím zázraků, zjevení a Boží komunikace s vyvoleným dušemi, byla Mou církví po mnoho let odsouvána stranou.
  Proč Má církev pociťovala potřebu utlumit pravdu, která byla zapotřebí k posílení víry Mých dětí všude na světě, je známo pouze jí.
  Každý pravý vizionář, náležící Mně a Mé Blahoslavené Matce, byl od počátku ignorován a Má církev s ním zacházela s pohrdáním.
  Má dcero,  dokonce  i   P O S L E D N Í   T A J E M S T V Í   Z   F A T I M Y   N E B Y L O   D Á N O   S V Ě T U,   P R O T O Ž E   B Y   O D H A L I L O   P R A V D U   O   S A T A N O V Ě   Z L É   S E K T Ě,   K T E R Á   S E   V E T Ř E L A   D O   V A T I K Á N U.
  Poslední část tajemství nebyla odhalena, aby byla ochráněna zlovolná sekta, která od doby zjevení Mé Matky na svatém místě ve Fatimě pronikla ve velkém počtu do Vatikánu.
  Má dcera Lucia byla umlčena silami, které kontrolují část Vatikánu a nad níž Moji ubozí milovaní papeži mají jen málo moci.
  Pohleďte, jak nejenom pokřivili pravdu Mého učení, ale [také] zavedli nové metody katolické bohoslužby,(podávání na ruku?) které uráží Mě a Mého Věčného Otce.
  Katolická církev je tou pravou církví a jako taková je prvořadým cílem Satana a jeho zlovolné sekty.
  Pravda přichází ode Mě.
  Pravdu pociťuje lidstvo nepříjemně, protože může být spojena s osobní obětí.
  Pravda v některých případech budí pohoršení a mnohdy je považována za kacířství.
  Přesto jenom pravda vás může osvobodit od lží. Lží, které přicházejí od Satana a které zatěžují vaši duši jako těžké břemeno.
  Nadešel čas, aby ve světě, který je plný lží, byla pravda odhalena.
  Má dcero, tak mnoho lží bylo podáno Mým dětem falešnými náboženstvími, falešnými bohy, falešnými církevními vůdci, falešnými politickými vůdci a organizacemi, stejně jako falešnými sdělovacími prostředky.
  Tak mnoho pravdy je skryto. A přesto, kdyby pravda o tom, co se ve světě děje byla dnes odhalena, velmi málo lidí by ji přijalo.
  Totéž platí o Desateru přikázání Mého Otce. Ta jsou pravidly, která ustanovil Můj Věčný Otec a odevzdal Svému proroku Mojžíšovi.
  Pravda se nikdy nemění a jedno, jak dalece se lidstvo snaží ji pozměnit.
  Přikázání Mého Otce už nejsou více akceptována, dokonce ani mezi křesťanskými církvemi.
  "Nezabiješ!" - znamená, že nemůžete zabít jinou lidskou bytost. Nevztahuje se na sebeobranu, ale platí za každých jiných okolností.                
  Nikdo nemůže ospravedlnit vraždu – potrat, popravu nebo eutanazii. Nikdo. Je to smrtelný hřích a trestem je věčný život v pekle.
  Má dcero, akceptují to Mé děti? Nikoliv. Ony dokonce přijímají zákony, které vraždu dělají nejenom přijatelnou, ale i omluvitelnou v Božích očích. Ale tak tomu není.
  K A Ž D É   Z   D E S A T E R A   P Ř I K Á Z Á N Í   J E   D E N N O D E N N Ě   P O R U Š O V Á N O !!!
  Přesto Má církev nikdy nekáže o závažnosti hříchu.
  N I K D Y   L I D E M   N E Ř E K N E,   Ž E   P Ř I J D O U   D O   P E K L A,   P O K U D   B Y   S P Á C H A L I   S M R T E L N Ý   H Ř Í C H   A   N E P O C Í T I L I   V Ý Č I T K Y   S V Ě D O M Í !!!               
  Mé Srdce je hluboce zraněno.
  Mé církve všude na světě, nekážou pravdu.
  Mnoho z Mých posvěcených služebníků už více nevěří ve skutečnost pekla a očistce.
  Neakceptují Přikázání Mého Otce. Omlouvají každý hřích.
  Hovoří o milosrdenství Mého Otce, ale už nedokážou vysvětlit následky smrti ve stavu smrtelného hříchu. Když neplní své povinnosti, pro které byli určeni, tak Mě velice urážejí.
   V   M N O H A   P Ř Í P A D E C H   J S O U   P R O T O   O D P O V Ě D N Í   Z A   Z T R Á T U   T A K   M N O H A   D U Š Í !
  Probuďte se k pravdě, všichni z vás, kteří tvrdí, že jsou věřící v Boha, Všemohoucího Otce, Stvořitele všech věcí a vězte následující:
  Je jenom jedna pravda.
Nemůže být více, než jedna pravda.
Cokoliv jiného než pravda je lež a nepochází od Mého Nebeského Otce, Boha Stvořitele všech věcí.
Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus

=============================================================================================================================
                     DALŠÍ  INFORMACE  O  BUDOUCÍM  DĚNÍ  Z  DECHTIC  NA  SLOVENSKU:

    Dechtice, Medžugorje

    Tři z dechtických vizionářů dostali devět tajemství a čekají na desáté. Ostatní mají dostat pět tajemství. I když vizionáři nemohou prozradit tajemství, některé průvodní jevy mohou zveřejnit.

    Čeho se týkají tajemství - na to jsem se zeptala Martina Gavendy (na obr.), který odpověděl: "Tajemství vám nemůžu prozradit, ale to, co vám mohu říci, jsou některé doprovodné události.
  U S K U T E Č N Ě N Í   P R V N Í H O   T A J E M S T V Í   P Ř E D C H Á Z E J Í   P O V O D N Ě.
  Události, které jsou obsaženy v prvním tajemství, se odehrají tři dny před druhým tajemstvím.
  Nevyzradím   D R U H É    T A J E M S T V Í,  když    řeknu,  že zahrnuje   V E L K É   V A R O V Á N Í.
  Třetí tajemství se týká   V E L K É H O   Z Á Z R A K U,   který Panna Maria přislíbila.
  Obsahem dalších tajemství je   S E D M   T R E S T Ů,  které přijdou v tom případě,   P O K U D   S E   L I D S T V O   na základě velkého varování   N E Z M Ě N Í.
  O Velkém Varování mohu říci jen tolik, že lidé jakoby ho nejdříve viděli a pak ho prožijí každý ve svém nitru. Člověk nabude poznání o svém nitru, o tom, co udělal špatně, co dobře, co neudělal, a měl udělat ... Bude to velké Boží milosrdenství - člověk pozná své nitro a pozná pravdu.
  Předtím přijde pronásledování křesťanů ... Nebude to konec světa, ale bude to konec časů.
  A právě proto Panna Maria přichází, aby nás na tyto události připravila. Proto tak naléhavě žádá, abychom žili její poselství. Učí nás žít v přítomnosti Boží, ve stálé posvěcující milosti prostřednictvím Svátosti oltářní. Učí nás milovat všechny, i ty, kteří nám nepřejí a nepřátele.
  Ti, kteří budou žít podle jejich pokynů, nemají se čeho obávat. Těžší to bude pro ty, kteří nezachovávají Boží příkazy. Od nás závisí hodně ...
  Desáté tajemství jsem ještě nedostal. "
 
  12.3.1996 promluvila Panna Maria k vizionáři Martinovi Gavendovi nejprve chorvatsky a pak slovensky:
  "Dragoj angeli, vaše gospa iz Medzugoria čeka na vas a moli za vas u Izusu Christa."

  "Drazí andělé, vaše PANNA MARIE Z MEDŽUGORJE, čeká na vás a modlí se za vás u Ježíše Krista.
  Děti, chci vám tímto říci, že ZDA SE ZJEVÍM TU V DECHTICÍCH, NEBO V MEDŽUGORJI, JSEM TA SAMÁ MATKA. Proto buďte spojení s nebem, s Ježíšem Kristem na každém místě..."970.                             Poselství Ježíše ze dne 12. listopadu 2013 v 20:30.

  PRVNÍM ZNAMENÍM BUDE RYCHLEJŠÍ OTÁČENÍ ZEMĚ. DRUHÉ ZNAMENÍ SE TÝKÁ SLUNCE,  BUDE NARŮSTAJÍCÍ HROZBOU, JASNĚJŠÍ A ZAČNE ROTOVAT.

  Má vroucně milovaná dcero,
jak se můj čas blíží, mnozí budou spát, ale ti, kdo jsou požehnáni, s očima otevřenýma mému světlu, poznají znamení. Dostanou také požehnání, aby se připravili a jenom ti, kteří se Mě budou držet, dokážou přestát změny.
  Čím více se blíží den mého slavného příchodu, tím více lidí, kteří říkají, že Boha milují, se bude ode Mne vzdalovat.
   Dokonce i ti, kteří říkají, že jsou svatí a vyvyšují se v hierarchii mé církve na zemi, nebudou schopní poznat Pravdu. Neuvidí ji, protože budou příliš zaměstnáni vyřizováním různých záležitostí a účastí na obřadech, které Mě budou urážet.
  Prvním znamením bude rychlejší otáčení Země. Druhé znamení se týká Slunce, bude rostoucí hrozbou, jasnější a začne rotovat.
   Vedle něj uvidíte druhé slunce. Potom počasí přivodí chvění světa a změny se projeví zničením mnoha částí země. Tyto tresty – a bude jich mnoho – zbaví lidstvo jeho arogance tak, že duše budou úpěnlivě prosit o Boží milosrdenství. Nic jiného nepohne kamennými srdci těch, kteří vyloučili Boží lásku ze svých životů.
  Hřích lidstva bude rychle narůstat a hřích modlářství natřikrát ovine Zemi. Pohanství, oděné jako královská monarchie, pronikne do mé církve na zemi. Když bezvěrci přijmou mou církev, nebude to k uctívání Boha. Když pohané, ateisté a jiní nevěřící, kteří navenek odmítají Boží existenci, přijmou mou církev, nebude to přede Mnou, Ježíšem Kristem, před nímž pokleknou. Až má církev prohlásí, že vítá všechny, nenechejte se napálit. Nebude to znamenat, že vítají pohany v mé církvi, aby se mohli klanět před mým svatostánkem. Ne, bude to přehlídka modlářství, podnícená hříchem pýchy přede Mnou ke znesvěcení posvátnosti a nejsvětějších svatostánků. Na mé oltáře budou staveny pohanské symboly a od nic netušících shromážděných bude vyžadováno, aby se jim klaněli a přijali své spolubratry a sestry slušně a šlechetně. Všichni budou žádáni, aby zapřeli Pravdu a tak uvítali falešné věřící, kteří pošlapou mé oltáře. Pak dopadne Boží Ruka.
  V Á L K Y   S E   R O Z Š Í Ř Í,   Z E M Ě T Ř E S E N Í   otřesou čtyřmi kouty světa  a   H L A D O M O R   sevře lidstvo a každé ohavné gesto a urážka vůči Bohu  V Y Ú S T Í   V   S T R A Š N Ý   T R E S T.
  Když ti, kdo přijmou moje milosrdenství, povedou moji církev – každý démon bude proklínat tyto Boží děti. Na jejich ochranu
  Bůh zasáhne a běda těm, kteří plivnou do tváře svého Stvořitele.
  Čas nadešel. Ti, kdo Mě proklínají, budou trpět. Ti kdo Mě budou následovat, přežijí toto pronásledování až do dne, kdy přijdu a vezmu je do své milosrdné náruče. A potom jenom ti, kdo zbudou, protože odmítli moji ruku milosrdenství, budou ponecháni šelmě, kterou zbožňovali a u níž hledali potěšení.
  Tak mnoho lidí Mě bude odmítat až do samého konce. Dvě třetiny na mě budou plivat, bojovat s mým zásahem a křičet na Mne všechny možné sprostoty. Jak se ten den více a více blíží, nenávist ke Mně bude viditelná všem. Dokonce i Ti, kteří dělají na svět dojem, že Boha ctí, budou Mě v tichosti proklínat.
  Den, kdy bude podvod šelmy odhalen, aby jej všichni viděli, bude dnem, na který nikdo nezapomene. Protože v ten den, kdy svět spatří podvodníka, antikrista, povstat s mou korunou na hlavě – oděn do červeného roucha – bude dnem, kdy se oheň bude řinout z jeho úst. A jak ta hrůza konečně vyjde najevo, obklopí jej oheň a všichni, kdo mu přísahali věrnost, budou vrženi do propasti. A pak přijdu, jak jsem vám řekl. Pozvednu svou církev a přivedu svět do jednoty se svatou vůlí mého Otce a konečně zavládne pokoj.
  Vše, co jsem vám pověděl, je pravda. Vše, co se stane, se stane jak jsem vám řekl. Stane se to rychle, neboť i přes můj hněv, vyvolaný pokrytectvím a nevděčností člověka, přicházím jenom ukončit toto utrpení. Přicházím, abych zachránil všechny hříšníky, ale mnozí nebudou chtít být zachráněni.
  Buďte silní, moji milovaní následovníci, protože ochráním všechny hříšníky, kteří přijmou moji ruku milosrdenství během Varování. A tak všechny Boží děti, věřící i nevěřící budou zahrnuti do tohoto velkého zásahu z nebes. Ale po tomto čase Boží anděl oddělí dobré od zlých. Času je málo.
   Váš Ježíš967.                                 Poselství Boha Otce ze dne 10. listopadu 2013 v 15:00.

        AŽ UVIDÍTE DVĚ SLUNCE, ŽÁDNÉ VĚDECKÉ POSOUZENÍ NEBUDE DÁVAT SMYSL

  Má nejdražší dcero,
mou touhou je velmi brzy shromáždit všechny mé děti, aby byly svědky mého slibu. Můj velký dar přijde uprostřed velkého duchovního pronásledování, kdy všechno, co představuji, bude popřeno. Noví bohové, z nichž žádný neexistuje, budou představeni světu. Pokryti třpytícím se zevnějškem, budou vymyšleni tak, aby zabránili vší víře v mou existenci. Všechno to kacířství udusí Boží světlo.
  Brzy dvě hvězdy už nebudou zářit svým velkým jasem. Brzy ukážu nevěřícímu světu nová, nepředvídaná znamení, která budou odporovat všemu lidskému vědeckému chápání, až odhalím začátek mého zásahu. Až uvidíte dvě slunce, žádné vědecké posouzení nebude dávat smysl. Žádná definice podle omezeného lidského vědění neobstojí. Přesto vezmou každé znamení, dané světu z nebes a řeknou, že tento jiný lidský život existuje ve vesmíru.
  Já jsem Stvořitel všeho života. Stvořil jsem člověka. Stvořil jsem svět. Nikdy to nepopírejte, neboť když to uděláte, budete následovat falešné učení. Každý zásah z nebe – a bude jich mnoho – bude bagatelizován. Až uvidíte tato znamení, vězte, že den Druhého příchodu je blízko.
  Prosím vás, drahé děti, abyste nikdy nezapírali Mě, nebo odmítali můj slib přinést světu definitivní pokoj a smíření, které jsou vaše, přijmete-li je za mých podmínek a ne těch svých. Má vůle se konečně brzy naplní. Abych vás připravil, dám světu mnoho zázraků na obloze, ve vesmíru a v planetárním systému. Až tyto události uvidíte, chtěl bych, abyste se radovali, neboť
budete vědět, že oznamuji návrat mého Syna, aby splnil svůj slib věčné spásy.
  Utřete si slzy ze svých očí. Vím, jak těžké budou vaše zkoušky. Obracím se ke všem svým dětem, věřících i nevěřících, stejně jako k těm, které jsou vinny strašným hříchem – nikdo z vás není vyloučen. Až se usmíříte s mým Synem, stanete se jeho
částí a budete s ním panovat v ráji navěky.
   Váš milovaný Otec Bůh Nejvyšší

469.                                        Poselství Ježíše ze dne 21. června 2012 v 12:05.
                      POJĎTE KE MNĚ VŠICHNI, KTEŘÍ SE CÍTÍTE NEHODNÍ. ČEKÁM NA VÁS.
  Má drahá, milovaná dcero,
moji následovníci musí pochopit, že jako kterýkoliv dobrý rodič, budu pro ně chtít vždy to, co je pro ně nejlepší. Nikdy jim nedám všechno, oč prosí, pokud to nebude v souladu s mou nejsvětější vůlí. Nikdy je nenechám sejít z cesty Pravdy, bez toho, že bych je přemlouval, aby se vrátili ke Mně. Vždy se budu pokoušet je uchránit od všech škod. Budu je také trestat za
všechna provinění.
  Mohu být rozzloben, a také se hněvat budu, jestli budou působit zlo jiným.
  Odpustím jim, když se proviní, jestli budou opravdu litovat svých chyb. Jsem trpělivý. Nepohorším se snadno a nikdy nebudu – ani bych nemohl – k nikomu chovat zášť. Z toho důvodu dokonce i ti, kteří zabloudili a cítí se uvnitř prázdní, by Mě měli poprosit, abych je držel v náručí, miloval je a přinesl jim Boží lásku, která jim dá opravdový pokoj.
  Tak mnoho lidí zbloudilo a zapomněli na Mě.
  Mnozí kvůli svým hříšným životům, které vedli, se zdráhají vrátit se ke Mně. Cítí se v rozpacích, nevědí, jak se mají modlit a myslí si, chybně, že je pro ně příliš pozdě. Jak se mýlí. Nesmí nikdy zapomenout, že jsem obětoval svůj život na zemi pro každého jednotlivého z vás.
  Nevzdávám se duší tak snadno. Miluji všechny ty, kteří svou činností, skutky a myšlenkami, překračují Boží zákony.
Jste Mně drazí. Miluji vás, stejně jako miluji všechny Boží děti.
  N I K D Y   S I   N E M Y S L E T E,   Ž E   J S T E   M I L O V Á N I   M É N Ě,   P R O T O Ž E   H Ř E Š Í T E !!!
  Hřích, i když se mi hnusí, je skvrnou, se kterou jste se narodili.
  Je téměř nemožné pro jakoukoliv duši na zemi nehřešit.
  Nikdy si nemyslete, že bych vám nikdy nemohl pomoci, nebo přivítat vás v mé náruči.
  Když se obrátíte ke Mně, budete stát v první řadě, abyste vešli do mého Nového ráje na zemi, který potrvá 1000 let.
  Všechno, o co vás prosím je, abyste mluvili ke Mně těmito slovy: Modlitba modlitební kampaně (62):

                                   Za ztracené a bezmocné hříšníky.
  "Ó, Ježíši, pomoz mi, neboť jsem hříšník, ztracený a bezmocný a v temnotě. Jsem slabý a chybí mi odvaha, abych Tě hledal.  

 Dej mi sílu, abych Tě nyní zavolal, abych se mohl zbavit temnoty v mé duši.
  Přiveď mě do tvého světla, drahý Ježíši a odpusť mi. Pomoz mi, abych se znovu uzdravil a veď mě ke tvé lásce, pokoji a věčnému životu.
  Plně Ti důvěřuji a prosím Tě, abys mě přijal, když se odevzdávám tvému Božímu milosrdenství myslí, tělem a duší. Amen."
  Pojďte ke Mně všichni, kteří se cítíte nehodní. Čekám na vás. Všechno, co musíte udělat, je natáhnout vaši ruku a podat mi ji.
  Poslouchám.
   Vidím.
  Pláču.
   Miluji vás.
  Nikdy se nevzdám, dokud nespočinete v mé náruči a mé Boží milosrdenství nezaplaví vaši duši.
  Brzy konečně uvidíte Pravdu mého Božího milosrdenství. Vaše pochybnosti, jako vnější slupka odplynou a odhalí se vaše duše naplněná světlem a vy poběžíte ke Mně.
  Čekám na tento den s velkou nadějí a radostí.
  Jenom kdyby každá nebohá zbloudilá duše věděla, že jenom Já, Ježíš Kristus, je může zachránit, bylo by mé srdce uzdraveno.
  Nezapomeňte, Já můžu odsoudit hřích, ale miluji každého hříšníka a nezáleží na tom, co udělal.
  N I K D Y   S E   N E B O J T E   P Ř I J Í T   K E   M N Ě,   M L U V I T   K E   M N Ě,   neboť Já vás příliš miluji, než abych vás odmítnul,   K D Y Ž   U K Á Ž E T E   O P R A V D O V É   V Ý Č I T K Y   S V Ě D O M Í.
   Váš milovaný Ježíš


                                              DALŠÍ  PŘÍPADY  OBRACENÍ  MUSLIMŮ.

             
                                    POSELSTVÍ  PANNY  MARIE  Z  MEDŽUGORJE  25.ŘÍJNA  2013:
  "Drahé děti!
  Dnes vás zvu, abyste se otevřely modlitbě.  M O D L I T B A   Č I N Í   D I V Y   V E   V Á S   I   S K R Z E   V Á S.
  Proto, děti moje, v prostotě srdce proste Nejvyššího, aby vám dal sílu být Božími dětmi, a ne aby Satan vámi zmítal, jako vítr větvemi. Děti moje, rozhodněte se znovu pro Boha a hledejte jen Jeho vůli a pak v Něm najdete radost a mír. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu."                                     PŘEKONAT  NENÁVIST - příběh obrácení Arafatova šoféra.

  "Ó Bože, zabíjel jsem lidi, které jsi stvořil!" vzlykal jsem. "Vlastně nemám žít už ani o chvíli déle! Otevři hlubiny země, ať mě pohltí! Za to, co jsem udělal, zasluhuji smrt."
  Ohromná tíže mého hříchu mi svírala hruď. A tehdy mi v uších zazněl hlas: "Odpustil jsem ti i toto."
  Do mého srdce se začal navracet pokoj. Bůh nekladl mé hříchy na misku vah a nezjišťoval,  Z D A   M O J E   D O B R É   S K U T K Y   P Ř E V A Ž U J Í,   J A K   T O   U Č Í   I S L Á M.  ON  MI  ÚPLNĚ,  ABSOLUTNĚ  ODPUSTIL!  Pomyšlení na tak obrovské Boží milosrdenství mě zcela a bezezbytku ovládlo.." Těmito slovy líčil Tajsir Saada zázračný okamžik svého života -
setkání s živým Bohem, s Kristem, který jediný mohl nést jeho hříchy.

                                           Vychován k nenávisti.
  Tajsir, zvaný také Tass, byl vychován v palestinské muslimské rodině. Narodil se roku 1951 v táboře pro uprchlíky v Gaze, kde po vzniku izraelského státu nějakou dobu žili jeho příbuzní, kteří měli dříve pozemky v Jafě.
  Když byly Tassovi dva měsíce, jeho nejbližší i vzdálená rodina se s ním vydala na cestu do Saudské Arábie. Jako palestinští uprchlíci doufali, že v té veskrze muslimské zemi najdou své vytoužené místo. Chlapcův otec tam založil dílnu, opravnu automobilů, a jeho služeb využíval dokonce i samotný král Saúd.
  Saudští Arabové ale Palestince přijímali s despektem. Dávali jim často najevo, že v Arábii nejsou vítanými hosty. Navíc se jim pokoušeli vnutit svoji verzi islámu - radikální vahabismus. Speciální oddíly náboženské policie někdy používaly dost brutální metody, dohlížely na to, aby všichni zdejší muslimové přesně plnili předpisy islámu. Tass vzpomíná, že nějací funkcionáři zbili jeho otce jen kvůli tomu, že v době modlitby nebyl v mešitě.
  Ze všeho toho utrpení Tass obviňoval Židy. To odpovídalo i vyjadřování imámů, kteří nešetřili obviněními vůči vyznavačům judaismu nebo "sionistům" a zjevně   V Y B Í Z E L I   K   J E J I C H   Z A B Í J E N Í.  V mladém Palestinci narůstala nenávist. Jeho touhou bylo vrátit se do Palestiny a bojovat proti Izraelcům.
  V 60.letech minulého století se Tassův otec na rozkaz krále Saúda přestěhoval do Kataru, kde byl zaměstnán jako mechanik knížete Abdula Rahmana. Od té doby se malá země ležící nad Perským zálivem stala pro Tajsirovu rodinu druhým domovem. On sám se ale nevzdal svých plánů na boj proti Izraeli. Po šestidenní válce v roce 1967 přes otcův zákaz spolu s několika kamarády utekl z domu a připojil se k palestinským bojovníkům. Začala nová etapa jeho života.

                                            Bezohledný zabiják.
  Po vojenském výcviku se Tass stal ostřelovačem. Cílem jeho života se tedy stalo zabíjení. Neměl žádné výčitky svědomí a nepamtuje si, kolik lidských bytostí zbavil života. Jeho partyzánská přezdívka byla Džazzar - Řezník.
  Mladistvého bojovníka si povšiml Jásir Arafat a vybral si ho za svého řidiče. Jistou dobu byl Tass úzce spojený s touto ikonou palestinského osvobozeneckého hnutí. Později však dostal nový úkol: školit palestinské chlapce. Kromě učení bojové technice a střelbě v nich podněcoval nenávist k Izraelcům. Jak později přiznal, bez sebemenšího zaváhání způsobil strašlivou spoušť v duších těch dětí tím, jak je učil zabíjet a motivovat k sebevražedným útokům.
  V roce 1970 odjel Tass do Kataru navštívit rodiče. Otec mu vzal jeho pas, aby se nemohl vrátit do Jordánska, a přikázal mu pokračovat ve studiu. Tak mu pravděpodobně zachránil život, poněvadž krátce nato bylo palestinské hnutí odporu zdecimováno a Jásir Arafat musel opustit Jordánsko.
  Nenávist, kterou byl Tass nakažený, ho téměř zcela ovládla. Protože už nemohl bojovat proti Židům, obrátil svoji nenávist proti svým učitelům. Neměl žádné moralní zábrany a docela chladnokrevně se pokusil zavraždit učitele muslimského náboženství.
   Problémy, které s ním byly, přivedly jeho otce k tomu, že ho poslal do Ameriky.
 Život za oceánem se Tassovi líbil. Oženil se a podařilo se mu získat právo pobytu. Ukončil studium a začal pracovat v oboru gastronomie, kde od umývače nádobí postoupil až k funci správce exluzivní restaurace. Jenomže ani rodina, ani úspěchy v oboru ho nevyléčily z nenávisti k Izraeli. Dokonce právě tam, v Americe, rozmýšlel nad tím, zda by se nedalo v restauracích, které mu podléhaly, trávit Židy. Teprve po setkání   s   j e d n í m   z   n i c h   se v něm odehrála radikální změna...

                                              "Musíš si zamilovat jednoho Žida"
  Během pobytu v USA se Tass spřátelil s Charliem Sharpem. Jednoho dne během rozmluvy s ním se vynořila otázka náboženství a obavy ze smrti. Charlie tvrdil, že to pochází  z   n e d o s t a t k u   v í r y   v   B o h a   a slabé víry v něho. Potom ukázal prstem na nebe a tvrdil s úsměvem, že tam má "známé". Od té doby Tassa trápila zvědavost. Chtěl se za každou cenu
dozvědět, o jakých "konexích" jeho přítel mluvil. Tass tehdy uslyšel slova, která jím otřásla: "Jestli chceš prožívat takový klid, jaký já zažívám, musíš si zamilovat jednoho Žida." Pro něho, bývalého palestinského bojovníka, to bylo něco, co by absolutně nemohl udělat.  Charlie  samozřejmě  m y s l e l   K r i s t a.  Vzal Bibli, nazdařbůh ji otevřel a začal číst.
Byla to předmluva k evangeliu sv. Jana: "Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. Když Tass uslyšel slovo Boží,   S P A T Ř I L   N Á H L E   O S L Ň U J Í C Í   S V Ě T L O,   Z   N Ě H O Ž   K   N Ě M U   Z A Z N Í V A L   H L A S: "JÁ  JSEM  TA  CESTA,  PRAVDA  I  ŽIVOT.  NIKDO  NEPŘICHÁZÍ  K  OTCI  NEŽ  SKRZE  MNE."  Teprve později se dozvěděl,
že to jsou Kristova slova.(Jan 14,6) Posléze se u světla objevily dvě ruce sepjaté k modlitbě. Na jedné z nich byl vytetovaný malý křížek. Tass si uvědomil, že ho viděl na ruce své chůvy v Saudské Arábii. Pocházela z Filipín a byla to osoba, která ho
zahrnovala vším dobrem a láskou. Bezpochyby se musela modlit za jeho obrácení.
  Během tohoto vidění Tass porozuměl, že Bůh je v Trojici jediný a je dárcem života plným lásky. Začal Ho prosit o odpuštění zla, jehož se dopustil zabíjením lidí. Teprve v tu chvíli pocítil veliký pokoj, jaký nikdy dřív nezažil! Chárlie, který byl při tom, byl zcela zaskočen. Poznal ale působení Boží milosti a nabídl společnou modlitbu: "Pane Ježíši, jsem hříšník a  lituji svých hříchů. Prosím Tě, abys mi odpustil a smyl moje hříchy svou drahocennou krví. Pane, nedokážu se sám spasit.  Nemohu se osvobodit od svých hříchů, ale Ty mě z nich můžeš vysvobodit. Jsi jediným Zachráncem světa a já chci, abys byl i mým Zachráncem. Prosím Tě, abys mi odpustil   a   V S T O U P I L   D O   M É H O   Ž I V O T A.  Proměň mě a dej mi nové
srdce. Budu Tě stále milovat a půjdu za Tebou. Děkuji Ti, že slyšíš mé modlitby a osvobozuješ mou duši. Vím, že to děláš, protože jsi to slíbil. Od této chvíle   P A T Ř Í M   T O B Ě   a  Ty  mně. Zbytek svého života zasvětím službě Tobě."
  A Tassův život se od chvíle, kdy se svěřil Ježíšovi, úplně proměnil.

                                              Kristus léčí každý hřích.
  "Slyšeli jste, že bylo řečeno:: MILOVAT  BUDEŠ  BLIŽNÍHO  SVÉHO  A  NENÁVIDĚT  NEPŘÍTELE SVÉHO. Já však vám pravím:   M I L U J T E   S V É   N E P Ř Á T E L E   A   M O D L E T E   S E   Z A   T Y,   K D O   V Á S   P R O N Á S L E D U J Í,    A B Y S T E   B Y L I   S Y N Y   N E B E S K É H O   O T C E;  neboť on dává svítit svému slunci na zlé i dobré a déšť posílá na
spravedlivé i nespravedlivé."(Matouš 5,43-45)
  Setkání s Kristem, který je živou láskou Boha k člověku, nemohlo zůstat bez vlivu na Tassa. Už druhého dne z rána, když zatoužil pomodlit se, linula se z jeho úst spontánní modlitba velebící Izrael. Zpočátku ho ta touha přát Židům vše dobré zarazila. Copak on, Palestinec, se může chovat tímto způsobem? Což se tím nezříká svého národa a jeho hodnot? Pochybnosti
rozptylovala pravidelná a uvážlivá četba Písma svatého a stále bližší poznávání Krista. Později připustil:"Charlie Sharpe mi řekl, že najdu vnitřní klid, jestliže si zamiluji jednoho Žida. Ten Žid, Ježíš Kristus, odstranil z mého nitra ve mně zakořeněnou nenávist vůči jiným Židům. Ti lidé přestali být mými nepřáteli! Místo toho se stali prostřednictvím Abraháma mými pokrevními příbuznými. Poznal jsem, že   Č Í M   V Í C E   S E   B L Í Ž Í M E   K   J E Ž Í Š O V I,   T Í M   V Í C E   J S M E   S C H O P N I   S M Í Ř E N Í   M E Z I   S E B O U.  Mé srdce bylo očištěno od nenávisti."
  V Tassově novém životě se nezměnil jenom vztah k dávným nepřátelům. To, že odevzdal svůj život Kristu, způsobilo, že se zlepšil i jeho vztah k manželce Karen. Tass se s ní oženil jenom kvůli tomu, aby dostal zelenou kartu, která ho opravňovala k pobytu v USA, a chystal se ji opustit. Karen se cítila využívaná a obelhávaná, zvláště poté, co se dozvěděla o manželových
zradách a jeho plánech na ukončení manželství. Proces uzdravování a hojení starých ran probíhal pozvolna, ale účinně. Díky vytrvalé modlitbě a četbě Písma svatého, ale i upřímnosti a opravdovosti víry se Tass učil získávat důvěru své ženy, která mu nakonec odpustila jeho viny, které se týkaly jí.

                                                 Kristus nadějí pro Izmaela
  Po obrácení Tass poznal, že jeho posláním je přinášet pravdu o zmrtvýchvstalém Kristu. Navštěvoval mešity a synagogy a vyprávěl tam svůj příběh. Ačkoliv se převážně setkával s nevraživostí a odmítáním, přece jen nacházel hodně sobě podobných bývalých muslimů, kteří uvěřili v Krista. Měl velkou radost i z obrácení svých dětí. Mladistvý Ben se stal křesťanem o tři
měsíce dříve, než jeho otec zažil setkání s Kristem. Svou víru ale skrýval, protože se bál otcovi násilnické reakce a dalších následků. Zároveň podle rady jednoho křesťanského duchovního dával otci najevo větší lásku, modlil se za něho a ostatní nechával na Bohu. Následně i Tassova dcera Farah přijala víru v Krista, rok po svém otci.
  Přelomem v Tassově životě byla cesta na Blízký východ. vrátil se tam jako zakladatel organizace "Naděje pro Izmaela", která se odvolává na prvorozeného syna Abraháma, jenž je považován za "předka" Arabů. Cílem organizace se stalo úsilí o mír a smíření mezi znepřátelenými národy židovským a arabským namísto nenávisti, v níž jsou vychovávána pokolení Palestinců, nenávisti, kterou Tass kdysi sám zaséval do palestinské mládeže.
  Tass bydlel spolu se ženou v Gaze, kde evangelizační dílo neopustil. Ukazovalo se, že v této podle statistik téměř stoprocentně muslimské oblasti bydlí také křesťané, kteří se podobně jako Tass  o b r á t i l i   p o d   v l i v e m   n a d p ř i r o z e n é h o   o s o b n í h o   s e t k á n í   s   K r i s t e m.
  Hodně z nich začalo věřit v Ježíše Krista po zvláštním zážitku ve snu. Jeden dvaadvacetiletý chlapec patřil předtím do Hamásu a hlásil se jako dobrovolník, že se stane sebevražedným teroristou. Jedné noci spatřil ve snu Ježíše. Připomnělo mi to Boží slova, která pronesl Izaiáš: "Dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Řekl jsem: HLE,  TADY  JSEM,  JSEM  TADY! 
pronárodu, který nevzýval mé jméno."(Iz 65,1)
  "Politické předáky, kteří toužili ovládat obyvatelstvo, takové události přiváděly přímo k šílenství. Mohli zakázat všechny evangelizační akce i možnosti přijímání křesťanských programů, mohli omezit příjezd i výjezd kazatelů, dokonce mohli zničit všechny exempláře Bible v pásmě Gazy. Ale co mohli dělat v situaci, kdy se Ježíš někomu objevil ve snu v jeho vlastním domě a
pravil: 'Vstaň a pojď za mnou' ? Boží poselství o lásce a odpuštění se prodíralo skrze nejpevnější lidské blokády", tvrdí Tajsir Saada.
  Taková neobvyklá obrácení vysvětluje následujícím způsobem: "Velká část muslimů přichází k víře v Ježíše skrze vidění, sny nebo jiné nadpřirozené zážitky. Jsem přesvědčen, že se to děje ne proto, že jsme nějak obzvlášť vnímaví, ale naopak: protože jsme zatvrzelí. Další, kteří se obracejí hned po uslyšení dobré zvěsti, jsou asi nejvíce blahoslavení. Jejich obrácení může
být rozumovým rozhodnutím, když ve své mysli akceptují nejdůležitější fakta evangelia a poté to prožívají emocionálně srdcem."

                                               Zabít odpadlíka.
  Pro Tassa bylo jednou z nejobtížnějších věcí navázání vztahů s jeho palestinskou rodinou. Brzy po svém obrácení napsal příbuzným dopis, ve kterém objasňoval příčiny tohoto rozhodnutí. Jako odpověď dostal stejně obšírný dopis, který by bylo možno shrnout do slov:"Zbláznil ses? Pokud se okamžitě nevrátíš k islámu, zabijeme tě při první příležitosti."
  Odtržení od lidí sobě blízkých bylo pro Tassa zvláště bolestné a těžké. Pominul nebezpečí a rozhodl se, že se vypraví na setkání se starým otcem. Počítal s možností, že bude zavražděn, proto prosil své známé křesťany o horoucí modlitby za tento úmysl. Na letišti v hlavním městě Kataru už ho čekali bratři. Když Tass spatřil za pasem staršího bratra pistoli, ještě víc
si uvědomil závažnost situace.: "Najednou mi došlo, že přítomnost tří mužů znamenala, že tady a teď bude vykonáno čestné usmrcení. Měli být svědky podle muslimského práva šaría. Za chvíli mě bratr políbí na hlavu a položí mi předepsanou otázku:'Vrátíš se k islámu?' Když odpovím záporně, bude otázka zopakována ještě dvakrát. Jakmile uslyší i třetí odmítnutí,
zastřelí mě na místě, u vchodu na letiště."
  Přece však došlo k setkání Tassa s rodiči a k rozmluvě s nimi, po níž kupodivu otec slavnostně prohlásil, že prokleje každého, kdo by chtěl ublížit jeho synovi.
  S přesvědčením, že každý muslim potřebuje slyšet pravdu o Ježíši Kristu, Synu Božím a Spasiteli světa, se Tass odvážil evangelizovat i Jásira Arafata, kterého jako mladík obdivoval a zbožňoval a na jehož rozkazy zabíjel Židy.

                                               Důvěřuj Pánu.
  Příběh Tajsira Saady ukazuje, že jedině Kristus může lidstvo vyléčit z hříchů šířících mezi lidmi nesoulad a nenávist a z jejich tragických důsledků. Jak praví Přísloví 3,5-6: "Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky." Tato slova obzvláště zasáhla Tassa, když po svém setkání s Kristem četl Bibli. Stala se mottem jeho života. To je klíč k pravému životu: "D Ů V Ě Ř U J   H O S P O D I N U".
  "Pokaždé, když se ocitnu v kritické situaci, jako bych slyšel Boží hlas: 'Důvěřuj mi.' Řešení každého konfliktu, do kterého jsme byli vtaženi, nezávisí na našich dovednostech, ale na spoléhání na Boha, na důvěře v něho. Tak se křivé ztesky stanou přímými - v našich rodinách, společenstvích i společnosti na celém světě."
  Proč tomu tak je? Proto, že:"Ježíš, který přišel na svět a přinesl pokoj a smíření, působí dnes úplně stejně jako před dvěma tisíci lety. Promlouvá k otevřeným srdcím slovy Písma svatého, když se jen někomu podaří sehnat jeho exemlář nebo najít text na internetu. Přichází ve snách a viděních, obzvláště k muslimům. Nabízí svůj dar odpuštění lidem všech zemí a kultur.
 P Ř I J Í M Á   S   R A D O S T Í   K A Ž D É H O   Č L O V Ě K A,   K T E R Ý   Z A T O U Ž Í   P Ř I P O J I T   S E   K   J E H O   R O D I N Ě.  A když nás On přijme, dostáváme výsadu ohlašovat dobrou zvěst těm, kteří se musí zamyslet nad tím,  c o   ž e   t o   m á m e   s   t í m   J e ž í š e m ?"

(Podle knihy T. Saady:Byl jsem Arafatovým člověkem-otištěno v čas. Světlo 23/2013)002.                                   Poselství Ježíše ze dne 9. listopadu 2010 v 00:30.
                                

  H L E,   Č A S   U Ž   J E   B L Í Z K O,   pro vás,  abyste oznámili světu,   Ž E   S P R A V E D L N O S T   P A D N E   N A   T Y,   J E Ž   M Ě   O D M Í T A J Í.   Avšak moje milosrdenství k těm, kteří následují pravdu mého utrpení na kříži, nezná hranic.
  Dávám radost těm z mých následovníků, kteří odolávají pokušením, jimž každodenně čelí. Všichni ostatní, jež se k mému učení obracejí zády, jsou slepí k mému příslibu, který jsem jim dal,   K D Y Ž   J S E M   Z A   J E J I C H   H Ř Í C H Y   U M Í R A L   N A    K Ř Í Ž I.
  Jsem v hlubokém žalu a cítím se bezútěšně v opuštěnosti, již zakouším od mých milovaných hříšníků, za něž jsem položil svůj pozemský život.
  Země je v tomto čase v hluboké duchovní temnotě. Moji následovníci velmi trpí spolu se Mnou, když hledí na zem plnou hříšníků, kteří se nejen obracejí zády k mému nebeskému Otci, ale i ke Mně, jenž jsem vytrpěl velikou oběť, abych je zachránil od věčného zatracení.
   Z O U F Á M   S I   A   P L Á Č U   H O Ř K É   S L Z Y   Z K L A M Á N Í   A   S M U T K U   N A D   Z P Ů S O B E M,    J A K Ý M   J S E M   B Y L   U Ž   P O D R U H É   O D M Í T N U T !   Vyzývám mé následovníky, aby se spojili v tomto čase smutku po celém světě. Musí ze sebe setřást svou lhostejnost k modlitbě a musí se se Mnou spojit v pomoci těm, jejichž duše byly ukradeny Zlým.
  J E Š T Ě   J E   Č A S   P R O   H Ř Í Š N Í K Y   K O N A T   P O K Á N Í !   Není to však žádná jednoduchá cesta. Toto pokání musí vyjít ze srdce každého. Nemějte strach jednohlasně pozdvihnout váš hlas, abyste vyhlásili lásku, již mám pro všechny z vás.
  K Ř E S Ť A N É,   M U S L I M O V É,   H I N D U I S T É,   Ž I D É   a  všechny  ostatních  víry, odvozené selhávajícím duchem lidstva —  N A P O S L E D Y   V Á S   V Š E C H N Y   V Y Z Ý V Á M,   A B Y S T E   O T E V Ř E L I   O Č I   P R O   P R A V É   S L O V O   B O H A,   jenž vám poslal Boží Slovo prostřednictvím svých proroků. Pravda byla napsána a dokumentována ve svatém Slově Písma svatého, k němuž nikdo nemá právo nic přidávat, pozměňovat, anebo se pokoušet jej podle své vlastní interpretace překrucovat.
  E X I S T U J E   J E N   J E D E N   B Ů H !  Vyzývám vás všechny, abyste složili své zbraně, otevřeli oči a následovali Mě do věčného života.
  Všechny vás tak nesmírně miluji, že jsem pro vás obětoval svůj vlastní život. Už jste na to zapomněli? Pro mé Boží milosrdenství vás všechny naposledy žádám, abyste se ke Mně navrátili.  Skrze moje milosrdenství   S E   V R Á T Í M   N A   Z E M,    abych se pokusil   V Á M   P O M O C I   N A H L É D N O U T   D O   V A Š I C H   S R D C Í    A   H L E D A T   V    N I C H    P R A V D U.(osvícení svědomí)  Nedovolte mistru klamu a podvodníkovi, aby vás zničil. Hledejte pravdu. Láska – čistá láska – je tou pravou cestou do říše mého nebeského Otce.
  Prosím, prosím, nezapomeňte na mé Boží milosrdenství. Já miluji bez rozdílu každého jednoho z vás.
  P R O S T E   T E Ď   O   O D P U Š T Ě N Í !
  P O D E J T E   M I   S V É   R U C E   a nechte Mě, abych vás vedl do království mého nebeského Otce.
  V R Á T Í M   S E   U Ž   B R Z O   N A   Z E M,   jak to bylo předpověděno.
  Ten čas mého druhého příchodu přijde už tak brzo, že mnozí na to nebudou připraveni. Tak mnozí tím budou šokováni a zaskočeni, že nebudou chtít věřit, že se to děje.
  M Ý M   P R O R O K Ů M   J I Ž   N E Z B Ý V Á   M N O H O   Č A S U,   A B Y   L I D S T V O   P Ř I P R A V I L O   N A   T U T O   V E L K O U   U D Á L O S T.
  V Ě Ř Í C Í,   A P E L U J I   N A   V Á S   V Š E C H N Y,  A B Y S T E   S I   V Z A L I   M O J E   V A R O V Á N Í   K   S R D C I   A   Š Í Ř I L I   V Š U D E   N A   S V Ě T Ě   T U T O   P R A V D U !
  N A P O M Í N E J T E   L I D I,   A B Y   P R O S I L I   O   M É   M I L O S R D E N S T V Í !  Budu se snažit zachránit každou jednotlivou duši, jež prokáže lítost, byť by to bylo i v jejím posledním výdechu.
  A V Š A K   N E M O H U   A   N I K D Y   N E B U D U   Z A S A H O V A T   D O   V A Š Í   S V O B O D N É   V Ů L E.
  N A P O M Í N Á M   V Á S,   A B Y S T E   P O S L E C H L I   T A T O   M O J E   S L O V A   A   V Z A L I   S I   J E   K   S R D C I.
  V Š E C H N Y   V Á S   M I L U J I   A   P R O S Í M   V Á S,   A B Y S T E   S E   M O D L I L I   Z A   O B R Á C E N Í    P Ř E D   K O N C E M   Č A S U,   K T E R Ý   N Y N Í   P Ř I C H Á Z Í ! 
  Nepřeji si vylekat mé následovníky, ale vás všechny s naléhavostí úpěnlivě prosím, abyste teď zachraňovali duše. Musíte všem připomínat naléhavost odpoutat vašeho ducha od všech pozemských marnivostí. Místo nich hledejte ctnosti jednoduché pokory zbavené ega a uctívání model.
  Obyčejní lidé budou muset být těmi, kteří budou šířit pravdu o mém druhém příchodu. Pro rychle se rozmáhající duchovní temnotu, šířenou ateizmem, a pro masivní nárůst kultu satanizmu v dnešním smutném a nevděčném světě jsou to právě tyto jednoduché duše – praví věřící – kteří budou muset převzít tuto úlohu.
  M O D L E T E   S E   T E Ď   Z A   L I D S T V O,   P R O T O Ž E   S M Ě Ř U J E   D O   V E L K É H O   S O U D U,   jak to bylo předpověděno v Písmu svatém.
  J E   T O   V Ě C   S V O B O D N É   V Ů L E   L I D Í,   Z D A   B U D O U   P Ř I P R A V E N I   H L E D A T   O D P U Š T Ě N Í   S V Ý C H   H Ř Í C H Ů,   N E B O   N E. 
  Má láska je vždy milosrdná.
   Váš Spasitel Ježíš Kristus

                                        NĚKOLIK  DALŠÍCH  INFORMACÍ  O  STŘEDNÍM  VÝCHODĚ

                                            blog.iDNES.cz - Pátek, 15. listopadu 2013.
                                        Izrael a Palestina - oběť britských lží a intrik

  Území, nacházející se na západ od řeky Jordán, vymezené ze severu hranicí Libanonu, severovýchodu Sýrií a z jihozápadu hranicí Egypta, bylo, je a nejspíše i bude jedním z míst, kde se „tvoří dějiny“ Země. Místo plné emocí a vášní, kde na jedné straně stojí Izraelci a na druhé straně Arabové a kde sehrála fatální roli především Velká Británie. Spor, který zaměstnává ty nejmocnější lidi na této Zemi již po desetiletí a jehož souvislosti bych si rád v tomto článku dovolil definovat a pomohl tak k hlubšímu pochopení problému na Blízkém Východě.
  Na začátku je potřeba uvést několik důležitých faktů k bližšímu seznámení s historií tohoto území a lidmi zde žijícími.  Tento rozbor je důležitý k pochopení toho, proč dnešní Izrael vlastně vzniknul a k vysvětlení některých běžně vžitých omylů.
   Po výčtu historických fakt s vysvětlením jednotlivých událostí bude následovat samotné gró článku, tj. vysvětlení fatální role především Velké Británie ve sporu Arabů a Izraelců.

                                    Historický vývoj oblasti dnešního státu Izrael:
  Území dnešního státu Izrael historicky patřilo do Mezopotámie - oblasti mezi středním tokem Eufratu a Tigrisu, v širším slova smyslu pak území oklopující větší část toků těchto řek, tzv. úrodný půlměsíc. Pro jižní Mezopotámii  se vžilo označení Kanaán (tento termín je odvozen ze slova "kinachu" pocházejícím z akkadšitny - nejstaršího jazyka semitských kmenů které
pronikly na území dnešního Izraele na konci  3 tisíciletí př.n.l.). Názav Kanaán je spojen s purpurovým barvivem - hlavním zdrojem příjmů fénické oblasti (území rozkládající se na jihovýchodním pobřeží Středozemního moře - dnešního severní části Izraele a Libanonu). Dnes se název Kanaán užívá spíše pro oblast zahrnující Palestinu a Izrael.
  V oblasti dnešního Izraele se vystřídalo několik pánů - od roku 539 př.n.l. vládli peršané (dnešní Íránci), dále pak Alexandr Veliký, kolem roku 115 n.l. připojil Mezopotámii k římské říši císař Traianus. V roce 637 byla Mezopotámie dobyta a připojena k arabské říši, až následně vpadly v 15. století na území Izarele turecké kmeny, které přijaly islám a území se stalo součástí Osmanské říše, která se rozpadla na konci 1. Světové války.

                               Izraelský národ - osídlování oblasti dnešního státu Izrael:
  Cca 7-8tis. př.n.l. nejstarší osídlení v oblasti Jericha, kolem 3-4 tis. př.n.l. průnik semitských kmenů, tito lidé byli nazýváni Kanaánci, Židé - polokočovní Hebrejové, kteří obývali oblast Kanaánu a kteří založili svoji zem na jihu Kanaánu.
  Nejrozšířenější zůstává teorie příchodu a infiltrace různých semitských kmenů z různých stran na konci doby bronzové, které se později spojily a získaly společné národní vědomí.
  1200-1000 př.n.l. izraelské kmeny byly usídleny. 12 kmenů pojmenovaných podle synů Jákoba, jehož druhé jméno bylo Izrael, proto se nazývají izraelité (židé) - spíše se však jmenovali podle místa
  1000-586 př.n.l. - doba královská, jednotné království, poté dvě království - severní (izraelské) a jižní (Judské)
  586 př.n.l. - 167 př.n.l. - Persie a Babylón
  167 př.n.l. - 63 př.n.l. - makabejské války, svoboda pro židy
  63 př.n.l. - 135 n.l. - římská říše v Judsku, severní části má ve správě Herodský král,  první židovská válka - v roce 73 dobyt Jeruzalém a zlomen poslední odpor židů v pevnosti Massada, v roce 132-135 druhá židovská válka, židé vyhnáni z Jeruzaléma a provincie Judsko byla přejmenována na Syrskou Palestinu, aby byla vymazána vzpomínka na bouřící se židy.
  V této souvislosti je nutné upozornit na národ Pelištejců, což byl  nesemitský národ, který přišel pravděpodobně z Kréty na území Izraele a kolem roku 1200 př.n.l. dobyl jižní pobřeží Palestiny a spojil kanaánské městské státy v jeden svazek. V biblických písmech jsou označováni jako nepřátelé Izraelitů (židů). Poraženi byli králem Davidem, vydobyli si zpět vlastní státnost a poté bojovali s oběma izraelskými královstvími. Po perské invazi kolem 4 stol. př.n.l.  tento národ vymizel. Tento národ nemá nic společného s dnešními Palestinci, jak se mylně uvádí. Název Palestina vznikl odvozením právě od Pelištejců, od nichž pochází název Pelištejská Sýrie, neboli Palestinská Sýrie, tento název přetrval dodnes v podobě slova Palestina. Židovský život se po vyhnání z Jeruzaléma přesunul do Galileje. 
  V 15. století bylo připojeno dnešní území Izraele k Osmanské říši, říše tolerovala i jiné náboženství, proto se do svaté země přemístili Židé po vyhoštění ze Španělska v 15 stol. dále pak přicházeli židé po pogromech koncem v 19.století  židé z Evropy a Ruska. Další vlna imigrace pokračovala ve 20.století.

        Britský mandát Palestina - zásadní vliv na budoucí spor v oblasti Blízkého Východu:
  Sykes-Pickotova dohoda rozdělení vlivu na Blízkém VýchoděPo rozpadu Osmanské říše na konci 1. Světové války bylo toto území předáno do správy Velké Británie. Hranici tvořily dnešní hranice Izraele a Jordánska. Oblast měla být použita pro vznik "židovské národní domoviny", což je termín užitý v Balfourově deklaraci z roku 1917, ve kterém Velká Británie formálně
přislíbila podporu vytvoření židovské samosprávy na území Palestiny (jednalo se o dopis, který odeslal Balfour předsedovi britské sionistické společnosti Lionelu Walteru Rothschildovi).
  V roce 1916 vzniknul se souhlasem Ruska tajný plán Francie a Velké Británie (tzv. Sykes-Picotova dohoda) na rozdělení sfér vlivu v osmanské říši po ukončení 1. Světové války. Na správě Palestiny se měly podílet obě mocnosti a mezi sférami vlivu  A a B,  měl vzniknout blíže nedefinovaný„arabský stát". Následně byla podpisem dohody ze St. Jean de Maurienne z dubna 1917 přislíbena Itálii možná anexe jihozápadní části Malé Asie, tedy jižní části Anatolie až po Sivas a Diyarbakir. Tak se Sykes-Picotova dohoda zkompletovala o "zelenou" italskou zónu. Fakticky byla dohoda v protikladu s britskými sliby Arabům, které se spojenci snažili získat k účasti na protitureckém povstání. Po vyzrazení plánu Lvem Trockijem se Arabové dožadovali vysvětlení od Britů. Arthur Balfour označil dohodu za falešnou a v následující deklaraci z roku 1918 se Anglie zavázala poskytnout svobodu všem oblastem, které vymaní z područí Osmanské říše hidžázská armáda (Hidžáz je region dnešní Saudské Arábie, dříve podporovaný Brity) a že bude respektovat zásady souhlasu obyvatelstva a formu vlády, tak jak to definovalo Čtrnáct Wiilsonových bodů z roku 1918 (12. bod: nezávislost Turecka, autonomie pro neturecké národnosti Osmanské říše).
  Mandát byl poté rozdělen na dvě části - západní a východní (Zajordánsko). Území, se kterým mohli sionisté počítat pro vznik

                                                      Vznik státu Izrael:
  Sionistické hnutí požaduje už od konce 19.století vznik Izraelského státu s odkazem na biblickou myšlenku země izraelské.  Konference v San Remu v roce 1920 potvrdila více méně rozdělení vlivu na Blízkém Východě do zájmových skupin mezi Francii a Velkou Británii, tak jak bylo dohodnuto v Sykes-Picotově dohodě. Vznikl Britský mandát Palestina, který skončil s vytvořením nové instituce - OSN. V roce 1947 doporučila OSN rozdělení mandátu na dva státy, židovský a arabský. Liga arabských států plán odmítla a započalo násilí mezi jednotkami Židů a Arabů. Přes nepřijetí plánu arabskou stranou stát Izrael vyhlásil nezávislost 14.5.1948. Plán rozdělení OSN z roku 1947. Následovala válka o nezávislost, kterou zahájily okolní arabské státy, které napadly Izrael. Jejich akce dopadla fiaskem a v roce 1949 uzavřel Izrael příměří postupně s Egyptem, Libanonem, Jordánskem a nakonec i se Sýrií. Izrael získal cca o 21% více území než navrhovala OSN, mimo jiné západní část Jeruzaléma. Arabské státy jednohlasně přijaly "doktrínu tří ne" - ne uznání Izraele, ne míru s Izraelem a ne jednání s Izraelem.
  V dalších letech následoval příliv Židů do Izraele. V roce 1956 došlo k tzv. Suezské krizi, ve které opět sehrála negativní roli Velká Británie, která když nezískala ke spolupráci USA, souhlasila s plánem Izraele na izraelský vpád do Egypta, posléze Anglie zaútočila na Suezský průplav. Na nátlak OSN, USA a SSSR ukončily vojenské jednotky obléhaní a stáhly se.
  V roce 1967 proběhla tzv. "šestidenní válka". Obecně se má za to, že se Izrael v té době nacházel v beznadějné situaci. Z Golanských výšin mohla Sýrie ostřelovat izraelské osady, zároveň měla Sýrie problém s odvodem vody z Galilejského jezera, neboť Izrael dokončil národní distribuční systém. Jeruzalém byl demilitarizovanou zónou, přesto v něm byly jednotky Izraele i Jordánska. Na egyptské straně hranice s Izraelem byly jednotky UNEF. Egypt uzavřel se Sýrií obrannou dohodu (oba státy byly podporovány SSSR) Jordánsko, byť v té době mělo relativně normální vztahy s Izraelem, např. netrpělo útoky Palestinců na Izrael ze svého území, podepsala 30.5.1967 obrannou dohodu s Egyptem. Egypt zablokoval Tiranskou úžinu pro izraelské lodě, Izrael tak byl odříznut od obchodních cest a tento akt byl vnímán ze strany Izraele jako akt agrese. Po podpisu egyptsko-jordánské dohody byl 5.6.1967 zahájen útok na Egypt. K útoku se přidaly Sýrie i Jordánsko. Izrael všechny útoky odrazil a výsledkem bylo totální vítězství Izraele, které vyústilo v izraelské obsazení Golanských výšin, celého Jeruzalému, Západního břehu Jordánu, Sinaje a východního břehu Suezu.
  Poté konflikty pokračovaly, například útokem na izraelský torpédoborec Ejlat, následován Jomkippurskou válkou, což byl konflikt, kdy v roce 1973 napadl Egypt a Sýrie Izrael. Válka skončila vítězstvím Izraele.
  Po vítězství pravicové strany Likud v roce 1977 podepsal Egypt a Izrael v roce 1979 mírovou dohodu, podle níž se Izrael stáhl ze Sinaje. V roce 1978 došlo k obsazení jižního Libanonu a vytlačení OOP z těchto pozic jako odveta na palestinský teroristický útok. Izrael taktéž zasáhl do Libanonské občanské války v roce 1982, aby zničil pozice OOP, ze kterých byl ostřelován severní Izrael. Izrael se stáhnul z většiny Libanonu v roce 1986, v nárazníkové zóně zůstal až do roku 2000. OOP se pokládá za jedinou legitimní reprezentaci palestinského lidu. Byla vytvořena z několika organizací a elit žijících na Západním břehu Jordánu. Mezi organizace patřící do OOP se řadí například Fatah. Představitelem OOP je především Jasir Arafat
a nyní Mahmúd Abbas. Původní cíl bylo zničení státu Izrael a osvobození celé Palestiny a zřízení palestinského státu na území celého Izraele, později však od těchto cílů ustupuje a přechází k požadavku, aby stát vznikl na územích okupovaných Izraelem od roku 1967, tj. Západní břeh Jordánu, východní Jeruzalém a pásmo Gazy. Zlom nastal v roce 1993, kdy Jasir Arafat poslal izraelskému premiéru Rabinovi dopis, ve kterém uznává právo Státu Izrael na existenci v míru a bezpečí. Izrael následně OOP uznává za legitimního představitele palestinského lidu.
  V roce 1993 byla ve Washingtonu podepsána tzv. Mírová dohoda z Osla, která ustanovila Západní břeh Jordánu a pásmo Gazy jako území pro vznik Palestinské samosprávy. V roce 1994 byla podepsána izraelsko-jordánská mírová dohoda.
  Podepsání dohody z Osla narazilo na odpor radikálů z obou stran. Na palestinské straně začala sílit opozice, především hnutí Hamas a Palestinský Islámský džihád, které se začaly vymezovat proti OOP. V Izraeli se proti smlouvě vymezila strana Likud a další pravicové strany, v roce 1995 byl zavražděn Jicchak Rabin. Za vlády Benjamina Netanjahua v roce 1997 byl předán Hebron do Palestinské samosprávy, v roce 1998 bylo postoupeno Palestinské samosprávě 13% území Západního břehu. Za vlády Ehuda Baraka v roce 2000 došlo ke stažení izraelské armády z Libanonu, v témže roce se uskutečnil summit v Camp Davidu, kde
Barak nabídnul plán na vznik Palestinského státu, avšak ten byl představitelem Palestinské samosprávy Jásirem Arafatem odmítnut.
  Další premiér Ariel Šaron prosadil jednostranné stažení Izraelců z pásma Gazy, v roce 2006 utrpěl mozkovou mrtvici a na jeho místo nastoupil Ehud Olmert. V červenci 2006 začala druhá Libanonská válka, kdy Izrael začal bombardovat cíle v Libanonu ze kterých ostřelovalo sever Izraele šiítskou milicí Hizballáh (politická strana v Libanonu, západním světem vnímaná jako
teroristická organizace, sponzorována a podporována Iránem). V roce 2007 začal Izrael jednat za přispění Turecka se Sýrií o mírové dohodě. V prosinci 2008 vypršelo příměří z roku 2006 mezi Hamasem a Izraelem, Hamas obnovil ostřelování jižního Izraele z prostoru Gazy, což vedlo Izrael k obranné akci, tzv. „Lité olovo", které měla být původně pouze leteckou akcí, to
se však změnilo 3. ledna 2009, kdy do pásma Gazy vstoupila izraelská vojska. Izrael vyhlásil jednostranné příměří a 17.ledna se stáhnul z pásma Gazy. Hamas vyhlásil vlastní podmínky, křehké příměří trvá dodnes.
  Hamas byl založen v roce 1987, jedná se o zkratku pro hnutí islámského odporu, jedná se o odnož egyptských muslimských bratrů. Hamas je uznán jako teroristické hnutí Palestinců. Hamas je nezávislý na oficiálním palestinském vedení a na jeho úkor získává příznivce hlavně v sociálně odloučených a chudých oblastech Pásma Gazy a Západního břehu Jordánu. Cílem Hamasu zůstalo zničení státu Izrael. Hamas se vymezil jako opozice vůči OOP a Fatahu.

                                                          Závěr:
  Vzhledem k výše uvedným informacím je jednoznačné, že Židé jako národ mají právo na sebeurčení a vznik svého státu.
   Historicky je prokázáno, že oblasti dnešního státu Izrael, byly a jsou nepřetržitě osídleny židovským obyvatelstvem již od 12. století př.n.l. Po pádu Osmanské říše byla deklarována vítěznou mocností, tj. Velkou Británií, podpora vzniku židovské národní domoviny v místě dnešního Izraele. Území, mezi řekou Jordán a Středozemním mořem - jako oblast pro vznik židovské domoviny, bylo posléze v roce 1922 posvěceno i Společností národů a stvrzeno tzv. Bílou knihou. Toto bylo v souladu s americkým plánem, tzv 14.body, kde 12.bod určoval právo na autonomii pro neturecké národnosti v Osmanské říši. V oblasti poté získaly samostatnost a vznikly státy Sýrie, Libanon a Jordánsko. Není proto divu, když se o svůj stát přihlásili taktéž Židé.
  Spory, které vyplynuly ze slibů Britů Arabům na vznik arabského státu na území Palestiny a především následné vydání Macdonaldovi Bílé knihy v roce 1939, která stanovila v podstatě nutnost souhlasu Arabů  se vznikem židovskému státu a která byla přímým následkem arabských nepokojů, tudíž snahou Velké Británie udržet pořádek a redukovat imigraci v mandátu, zároveň znamenalo výrazný negativní zásah do vývoje na Blízkém východě. Dokument odmítli jak Židé, tak Arabové. Židé se navíc cítili britským přístupem rozhořčeni a zrazeni, neboť Britové tímto porušili všechny své dosavadní závazky.
  Následné doporučení OSN na rozdělení území na dva státy (židovský a arabský) a jeho odmítnutí Arabskou ligou nedalo, pokud tedy nechtěl jako jediný národ v oblasti rezignovat na vznik vlastního stáu, Izraeli jinou šanci než vyhlásit jednostrannou samostatnost. Domnívám se, že důvod, které vedl Araby k odmítnutí plánu OSN pramenilo jednak z pocitu ohrožení vlastní existence, jednak z ekonomické a národnostní frustrace (Arabové, byť tvořili naprostou většinu obyvatelstva, představovali z ekonomického pohledu pouze levnou námezdní sílu; podobně i v případě politické organizace Arabové nebyli s to překlenout klanové rozpory a ustavit fungující zastřešující orgán, který by je byl schopen reprezentovat a jasně formulovat jejich požadavky.
  Je jasné, že jediným řešením blízkovýchodní otázky je vznik Palestinského (arabského) státu. Nedílnou součástí musí být uznání státu Izrael ostatními arabskými státy, neboť Izraelci mají stejné právo na svůj stát jako mají Syřané, Jordánci nebo Libanonci. Největším problémem se zdá nyní být nárůst extrémismu, který charakterizuje výhra Hamasu ve volbách, nicméně
partnerem pro jednání je stále předseda OOP Mahmúd Abbas. Dalším, a naprosto zásadním problémem jsou izraelští osadníci na Západním břehu Jordánu a především vymezení hranic a s tím související výstavba bariéry částečně kopírující hranice z roku 1967, tzv. zelená linie. Jediným řešením je vymyslet způsob jak stáhnout osadníky ze západního břehu Jordánu, toto ovšem bude vyžadovat velkou míru tolerance z obou stran. Vyřešením tohoto zásadního problému a následného navrácení Golanských výšin Sýrii se otevře cesta ke vzniku samostatného státu Palestinců a uznání státu Izrael.
 
  Petr Čunderlík - pátek 26. červen 2009

============================================================================================================================
514.                                       Poselství Ježíše ze dne 4. srpna 2012 v 10:35.

    KDYŽ  FARIZEOVÉ  ÚMYSLNĚ  PODPLATILI  LHÁŘE,  ABY  POPÍRALI  MÉ  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ,  ODEPŘELI  GENERACÍM  ŽIDŮ  PRÁVO  NA  PRAVDU
  Má drahá, milovaná dcero,
před tím, než se lidstvo bude moci opravdově svěřit do náruče Boha, musí pochopit slabost lidské přirozenosti.
  Těm mezi vámi, jež jsou Mi věrní – vaše víra a láska ke Mně, vašemu Spasiteli, Mi přináší velkou radost. Ale když říkáte, že Mě milujete, to v sobě nese velkou odpovědnost.
Nikdy nezapomeňte, že slabost vaší přirozenosti, ačkoliv vámi nezaviněné, protože jste se narodili s dědičným hříchem, může způsobit, že zhřešíte ve chvíli, kdy to očekáváte nejméně.
  Když duše těch, kteří říkají, že Mě milují, dosáhne takového stupně, že jsou stravováni láskou ke Mně, tehdy musí být opatrní. Někdy to v nich vyvolá pocit, že jsou pozvednutí v mých očích, což je pravda, protože jsou. Ale potom přichází pokušení vidět ostatní v méně lichotivém světle. Mohou být v pokušení nejenom pociťovat soucit k těm nebohým duším, které jsou v temnotě, nebo jsou zmatené, ale dívat se na ně svrchu.
  Někdy jim jejich silná víra a znalost Písma dává falešný pocit jistoty. Myslí si, že znají všechno, pokud jde o učení církve, mé církve, mého těla na zemi.
  Toto se stalo farizeům. Mysleli si, že znají všechno o Božích zákonech. O lásce Boží. Nepochopili, co proroctví tak jasně předpověděla o příchodu Mesiáše. To způsobilo, že odmítli Krista, Syna živého Boha, když přišel, jak slíbil. Jejich krutost vůči Mně, Ježíši Kristu, Synu člověka, byla v naprostém rozporu s láskou, o které prohlašovali, že ji chovají k Bohu. Kdyby Boha skutečně milovali, nikdy by nezacházeli se žádným Božím dítětem tak, jak to udělali. Jejich mysl byla uzavřená proroctvím, které světu dávali proroci, kteří hlásali Pravdu.
  Pravda je taková, že všechna proroctví budou naplněna, jak slíbil Bůh.
  Oni odmítli Mesiáše, zaslíbeného, aby přinesl budoucí spásu celému lidstvu.
  Následovně, skrze jejich lži, když úmyslně podplatili lháře, aby popírali mé zmrtvýchvstání, farizeové odepřeli generacím židů právo na Pravdu.
  Moje smrt na kříži jim nestačila. Chtěli se ujistit, aby později o Mně, Vykupiteli lidstva, nezůstala žádná stopa.
Pak se vrátili zpět a uvedli Boží děti do falešné víry, ve které se Pravda stala lží.
  Nezapomeňte, že Boží proroctví se vždy vyplní.
  Můj Druhý příchod se teď naplňuje. Tentokrát vůdci křesťanských církví Mě zapřou, tak jako to udělali farizeové.
  Budou mučit Mě, mé proroky, mé lidi a kohokoliv, kdo se odváží šířit pravdu o mém Druhém příchodu.
  Nezapírejte Mě tentokrát. Otevřete svá srdce. Naslouchejte Mi pozorně, neboť vás připravuji na poslední kapitolu spásy světa.
   Váš Ježíš
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář