Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.4 Nebeský koktejl

                                     Č.4   NEBESKÝ  KOKTEJL

Tak jsem se rozhodla pokračovat v psaní. "Nebeský koktejl"

se to nazývá proto, že to budou vesměs informace z nebe, o nebi a duchovních věcech, poselství od nebeských bytostí a hlavně informace pro nás, jak se po smrti do nebe dostat.
Začnu tím důležitým, totiž že na těch strašidelných zvěstech o konci světa je něco pravdy. Nebude to doslova konec světa, jen konec jedné etapy lidstva, kdy mají všichni zlí lidé a nepřátelé katolické církve, tzn. nepřátelé Ježíše Krista, který tuto církev založil před dvěma tisíci lety, být zahubeni! Všichni, kdo jí odporují, haní ji, urážejí a ničí.

Z nebe nám Bůh dává četná poselsví, znamení na obloze i katastrofické znamení na zemi, ale lidé jsou hluší a slepí, nechtějí nic slyšet ani vidět ani vědět.  Vidím to i ve vlastní rodině. A když mě nechtějí poslouchat doma, tak se snad někdo obrátí a zachrání z vás, mně neznámých přátel.                                                 

Boží důkazy a znamení pro nás.

Bůh je odjakživa. Aby mu nebylo smutno, stvořil vesmír a v něm naši krásnou planetu Zemi. Pak na ní rostliny, zvířata a lidi. V Bibli se píše, že Adam a Eva Boha zklamali, protože neposlechli Boží varování a svévolně porušili Boží příkaz na pokyn hada. Bůh byl moc zarmoucený, ale nevzdal to s námi, a vymyslel další náhradní plán. Protože je spravedlivý, ale milosrdný,tak poslal svého Syna Ježíše, aby se nechal potrestat za nás, a všechny, kdo v něho uvěří, spasil svou smrtí a zmrtvýchvstáním.

Aby se někdo nemohl vymlouvat, že co je psáno v Bibli, nemusí být pravda, nechal nám o svém ukřižování, smrti a zmrtvýchvstání důkaz hmatatelný a oku viditelný v Turýnském plátně. A tak v naší době, před koncem času vědci prozkoumali Turýnské plátno a zjistili, že se nějakou silnou energií, nebo zářením, otiskla na plátně podoba zmučeného asi třicetiletého muže. Jeho obraz se vypálil do nití plátna. Všechny krvavé stopy, co na plátně zůstaly, odpovídají krutému mučení odsouzence římským právem, ke zbičování až do krve a následnému ukřižování. Podstatné také je, že zkoumali krev na plátně a zjistili, že je to krev mužská a skupiny AB. Což se shoduje s jinými znameními, které nám Bůh zanechává, aby nás utvrdil ve víře. O tom budu psát později.

Kromě Turýnského plátna tu máme další artefakt z Guadelupe v Mexiku, z doby Kryštofa Columba a objevení Mexika a jeho obyvatel Indiánů. Je to obraz Panny Marie, také zkoumaný vědci. Zjistili, že plátno, na kterém je obraz dívky natištěný nám neznámou technikou, už mělo být dávno rozpadené. Je totiž utkáno z kaktusových vláken v té době používaných, které mají životnost pouhých padesát let. A plátno se zázračně dochovalo z šestnáctého století až do dnešní doby.
 
Co se dnes děje mezi lidmi a také v přírodě je znamením času. Pán Ježíš odpovídá svým učedníkům na otázku,kdy se to stane, jak to poznáme? Slunce bude rudé, Měsíc ztratí svou zář, budou války, zmizí láska mezi lidmi, lidé budou prchat před rozvodněným mořem. Prorok Izaiáš už několik století před naším letopočtem předpovídá:

Hle, přichází den Hospodinův,s prchlivostí a planoucím hněvem, aby zemi změnil v spoušť a vymýtil z ní všechny hříchy. Nebeské hvězdy a souhvězdí se nezatřpytí svým světlem, slunce se při svém východu zatmí, měsíc svým světlem nezazáří. A budu stíhat zlobu světa a nepravost svévolníků.(Izaiáš 13/9-11) Zhanobena je země svými obyvateli, neboť přestoupili zákony, změnili nařízení, porušili věčnou smlouvu. Proto pozře zemi prokletí, kdo v ní přebývají budou pykat; proto obyvatelé země zajdou v žáru a zůstane lidí maličko.(Izaiáš 24,5-6)..Země se rozlomí, země se rozkymácí, země se rozpadne. Země se rozvrávorá, bude jak opilec, bude se zmítat jako budka. Dolehne na ni její nevěrnost, i padne a už nepovstane.(Iz 24,19-20)A teď něco důležitého: NUŽE,LIDE MŮJ, VEJDI DO SVÝCH KOMNAT A ZAVŘI ZA SEBOU DVEŘE. SKRYJ SE NA CHVILIČKU, DOKUD HROZNÝ  HNĚV SE NEPŘEŽENE.Hospodin vychází ze svého místa, aby ztrestal nepravost obyvatel země.(Izaiáš 26,20-21)
 
A co jsem se dnes dočetla na netu v oddělení obřích slunečních erupcí? Píše se tam, že nás v brzké době čekají velmi silné sluneční erupce, které můžou být pro naši planetu nebezpečné. Při velmi silném plazmatickém toku se může narušit naše magnetická stabilita a země se může rozkolísat až k přepólování.

To, že nás Panna Maria i Ježíš varují před Božím trestem celé století i déle je pravda. A teď si představte, že v říjnu 1917, před vypuknutím I.světové války ve Fatymě v Portugalsku při domluvené návštěvě Panny Marie s třemi malými fatimskými pasáčky, během zjevení, kdy dětem ukazovala peklo, viděli statisíce shromážděných lidí výjev na slunci. Slunce se roztančilo, divoce se otáčelo a vrhalo barevná světla do všech stran, pak začalo prudce padat a přibližovat se k zemi. Lidé hrůzou křičeli a padali na kolena a vyděsili se k smrti. Pak se slunce opět vrátilo zpět na své místo.

Co myslíte, proč nám to Bůh předvedl? A další znamení na obloze. Sluneční erupce tak silné, že je viditelná polární záře  i v místech světa, kde to není normální. Zemětřesení a obří tsunami, viz v poslední době v Japonsku. A teď si přečtěte modlitbu, kterou nám Panna Maria zanechala už před třiceti lety v Medjugorji, kde se už víc jak třicet let zjevuje šesti vizionářům:

"Bože náš, Otče náš, věříme, že nás zachráníš před věčnou záhubou. Prosíme, zachraň zemi, na kterou jsi poslal svého jediného Syna, Pána našeho - Ježíše Krista.
  Bože, Otče náš všemohoucí, pohleď na hříšníky jako na zbloudilé syny a dcery. Jsi naše naděje, Lásko věčná! Smiluj se, prosím vroucně, neboť nevidíme žádné jiné východisko ze zmatku našeho času a nebezpečí, která hrozí NAŠÍ PLANETĚ A CELÉMU LIDSTVU. Pomoz laskavou všemohoucností! Otevři svou milující náruč, zažeň stín satanův. Amen.
  Bože, Otče, buď milosrdný k nevěře tohoto století. Bože, smiluj se nad maličkými, kteří za nic nemohou a kteří přišli do světa lží a klamů. Svou pravdou jim zasviť  do srdce a do duše.
.  Žehnám všem, kteří uposlechnou a budou se modlit tuto modlitbu: Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého. Amen. vaše Matka Maria."

  Že nám Panna Maria nelže, jsme se mohli už víckrát přesvědčit na mnoha místech jejích zjevení. Vždy nás varovala, ale moc málo lidí ji poslechlo a tak Bůh nás ztrestal válkami.
 Ve Fatimě nás varovala před hroznou  II.světovou válkou, která se uskutečnila. Před rozšířením bludného učení komunistů do celého světa, které se uskutečnilo. Ve Rwandě se zjevila ve vesničce Kibeho školačkám ve škole a prosila za mír a obrácení, jinak že tam potečou potoky krve. Také bratrovražedná válka ve Rwandě se stala skutečností asi za osm let po varování. V bývalé Jugoslávii se ještě za komunismu zjevila šesti dětem u vesnice Medjugorje a prosila za obrácení a mír mezi lidmi a Bohem, aby se lidé modlili a neuráželi Boha svým nezájmem a neláskou a hříchy. A co víme dnes? Zase nikdo nechtěl slyšet a tak vypukla vražedná válka mezi Srby a Chorvaty. V Japonsku plakaly dřevěné sošky Panny Marie krvavé slzy v Městečku Akkita, ale nic nepomohlo. Zase Bůh musel sáhnout k potrestání i nevinných. Když se kácí les, lítají třísky, jak praví lidová moudrost.
 A tak nečekejme, až dojde na nejhorší trest zvaný TŘI DNY TMY.

Toto varování bylo napsáno už někdy v roce 1920. Bylo složeno z vidění trestu několika stygmatizovanými a svatými lidmi, jako byla Kateřina Neumannová, které se bál i Hitler a nedovolil si jí ublížit, Anna Marie Taigi, matka několika dětí a jiné  dnes už svaté osoby.

V tom varování se psalo, že tu dobu, kdy trest přijde, poznáme z těchto událostí: velká zemětřesení ve světě, časté povodně,  časté tsunami, katastrofy ve světě, časté pády letadel, pády vlád, časté demonstrace a protivenství lidí proti vládám, neláska mezi lidmi, mezi dětmi a rodiči, velký odpad lidí od církve a od víry v Boha.

Před příchodem tmy má být větrná noc a neklid v přírodě. Pak se má rychle setmít, nebude svítit ani slunce ani měsíc a hvězdy ani žádné světlo, jen posvěcené svíčky. Jak to nastane, máme se zavřít doma, zatemnit okna, abychom neviděli nic z toho, co se venku bude dít. Kdo bude zvědavý, bude potrestaný. Kdo otevře někomu dveře, zemře. Budou nám bušit na dveře a volat hlasy našich známých, ale nesmíme nikomu otevřít, neboť to budou démoni, kteří se na nás budou chtít dostat, aby nás zničili.  Máme mít připraveny posvěcené svíčky, předměty, ratolesti a svěcenou vodu na ochranu před zlými duchy, kteří se budou venku rojit a zjevovat se v různých podobách.

Máme mít jídlo a pití v konzervách a v lahvích na tři dny, neboť všechno bude otrávené z ovzduší, proto nemáme chodit ven.
V té době mají zemřít všichni Boží nepřátelé a nepřátelé Ježíšovy církve.

Po třech dnech hrůzy a tmy má zase Bůh všechno pomocí andělů na zemi dát do pořádku. Příroda se obnoví, vzduch se vyčistí a vše bude zase normální, kromě výdobytků civilizace.Všechno bude zničeno! Lidé se zase mají vrátit k přírodě, k Bohu a k víře a modlitbě. Všude zavládne mír. Na zemi zůstanou žít jen ti dobří a všichni zlí zmizí nenávratně pryč. Pravděpodobně do pekla, nebo do očistce, podle jejich skutků a chování.

JEŠTĚ ŠANCE PRO NÁS.

A pozor! Ať si nemyslí ti věřící, kteří se jen tak tváří, že jsou věřící, ale nejsou hodní! Bůh slyší všechny naše myšlenky a vidí do hlubiny našich srdcí i duší. Každý to uvidí na vlastní oči. Před trestem nám Bůh má dát  ještě dvě šance a to VAROVÁNÍ a  ZÁZRAK.

Varování má proběhnout tak, že všichni, včetně malých dětí asi od tří let, mají vidět průběh svého celého života v trojrozměrném vidění, jako by se dívali na film očima Boha. Panna Maria nás varuje, že mnoho lidí zemře hrůzou z toho, co uvidí, že jejich srdce to nevydrží. Do roka po varování, když se lidé neobrátí, učiní Bůh zázrak na obloze. Bude viditelný v Garabandalu ve Španělsku u devíti borovic, na místě, kde se zjevila v sedmdesátých letech Panna Maria čtyřem malým holčičkám. Ty už jsou dospělé a vdané, mají rodiny a jedna z nich, Conchita, zná datum zázraku. Osm dní před jeho zjevením to má nahlásit svému knězi, ten biskupovi a církvi ve vatikánu. Ti to mají vyhlásit světu. Zázrak bude viditelný i pro kamery a bude se moci vysílat i v televizi a bude tam až do trestu, pokud se zase lidé nezmění.

BOŽÍ SLOVA PRO NÁS.

Jak to bude s lidmi, kteří si myslí, že budou zachráněni, protože jsou v jiných církvích nebo sektách, jako Starokatolíci, Evangelíci, Luteráni, Jehoviti a jiné sdružení věřících? Pro ty mám k zamyšlení slova Ježíše Krista, která nám odkázal v evangeliu a slova Panny Marie z jednoho varování. Tak čtěte a pak vy všichni přemýšlejte:

"Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu a zemřeli.Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa...Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne.Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj.

Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den."(Evang.Jan,6,48-57)

Potom, než Ježíše ukřižovali, ustanovil pro nás všechny obřad poslední večeře Páně, kdy kněz má moc proměnit obyčejný chléb-oplatek-hostii v tělo Ježíše a víno v jeho krev. My to sice nevidíme, ale Bůh nám dal několikrát zázračný důkaz, že to tak je, když kněz, který říkal slova proměňování:"Toto jest tělo Kristovo a toto jest jeho krev", sám tomu nevěřil, Bůh oplatek promněnil v tělo, aby kněz a všichni věřící, co to viděli, uvěřili a už nepochybovali. Nejvýrazněji to dokázal v Itálii v Lancianu, kde už několik století uchovávají takto zázračně proměněnou hostii.
Zase ji zkoumali vědci a zjistili, že hostii prorůstá srdeční sval a krev z ní je skupiny AB.

  Ale mnoho církví, které zbloudily, tento obřad dodržuje jen povrchně, bez proměnění, takže lidem nabízejí pouze obyčejný chleba a víno, takže ti chudáci nemají v sobě život od Boha, jak by ho správně měli mít. A co na to říká Pana Maria ve svých varováních?

"Protože neprosí za odpuštění svých hříchů a nenapravují se, trest přijde velmi brzy! Země se zachvěje, slunce se za velkých explozí bude otáčet kolem své osy, měsíc se zatemní a všechny úkazy budou vidět po celé zemi...Toto všechno je velmi na blízku, má dcero. Řekni všem, kdo rozšiřují nepravé doktríny, že do Božího království nevstoupí! Nechť se napraví a přestanou je rozšiřovat. Nechť se podřídí zákonu Evangelia, jež dal svaté, katolické a apoštolské církvi můj Syn;   M I M O   K R I S T O V U   C Í R K E V   N E N Í   S P Á S Y."

A co říká Pán Ježíš o své matce? "Maria je sladká Holubice Ducha Svatého. Snaž se ji stále více milovat a věrně jí sloužit. Odpouštím mnoho chyb, ale ti, kteří urážejí moji svatou Matku, jsou už odsouzeni. Je třeba posílit úctu k Marii, jediné schopné zadržet můj hněv."

Ve  městě Grubu žije žena Marie Myrtha, která již patnáct let nepřijímá potravu a žije z Eucharistie. Při mši svaté prožívá Ježíšovo ukřižování. Poselství, která při tom přijímá od Bolestné Matky Boží, předává ihned svým biskupům, kteří dosud nevyslovili proti nim žádnou pochybnost ani námitku. Toto poselství je zkrácená verze z posledních let 2011 a z 31.ledna 2012.

"Moje milované děti, modlete se, ano, modlete se.ČAS MÝCH PŘÍCHODŮ SE RYCHLE CHÝLÍ KE KONCI! Dnes k vám mám ještě několik málo slov: Moje milované děti: nyní začne být zle, protože Bůh bude oddělovat plevy od pšenice. A TO BUDE BOLET!
 Kdo nemá víru, ten si bude zoufat! Kdo nemá světlo v duši, utone v temnotách. Ano, moje milované děti: Bůh je milosrdný, ale také spravedlivý! Bůh dává milost obrácení. Ta je ještě k dispozici, ale  UŽ JEN KRÁTKÝ ČAS!   Nyní se stanou věci, které přivedou mnoho lidí a mnoho duší k zoufalství. Stůjte při těchto lidech! Buďte světlem, které je povede v temnotách.
  Protože jsem vám řekla: Stane se teď mnoho věcí, které přivedou k zoufálství ty, kteří nemají víru.

Modlete se za své rodiny.
Modlete se za všechny lidi, aby mnozí našli ještě cestu k obrácení.
Modlete se za věrné kněze a pomáhejte jim, protože to nyní mají těžké.
I náměstek Kristův je stále více pronásledován, a to i od svých spolubratří v kněžské službě. Vy víte, že zrádci pocházeli z řad velekněží. A jediný zrádce, který mého Syna políbil, pocházel z řad apoštolů! Moje milované děti!
Dnes vás prosím, modlete se zvláště za Petrova nástupce.
Je obklopen mnoha zrádci v purpuru a ti mu brání ve vykonávání úřadu. Ano, zrádci, kteří obklopují Petrova nástupce, pocházejí z vlastních řad! A mnoho biskupů dělá totéž. I oni brání Petrovu nástupci v jeho službě. I oni jsou zrádci.
Proto vás prosím, moje milované děti, modlete se mnoho za Petrova nástupce! Modlete se mnoho za kněžské syny, aby ještě přijali nabízenou milost!
Čas se schyluje ke konci. A Pán se bude ptát: Kde jsou duše. které jsem vám svěřil? Kolik kněží strhne s sebou duše do záhuby?! Bůh chce, aby žádná duše nebyla ztracena. Vždyť proto umřel na kříži, aby je zachránil!
Běda biskupům a kněžím, kteří hlásají jiné evangelium, kteří překrucují slova a učí jinak! Běda těm, kteří následují výzvu Satana:"Nechci sloužit Bohu!", a tak svádí mnoho biskupů a kněží k nesprávnému jednání:"Nemusíte poslouchat Boha, máte svou vlastní nauku. Ta odpovídá dnešnímu světu!"
Modlete se, aby byly ještě zachráněny duše, které byly svedeny bez vlastní viny nevěrnými kněžími a biskupy. Běda jim! Zrušili smlouvu s Bohem, když nehlásají jeho nauku, tak jak On ji stanovil, ale mluví jen tak, jak to chce svět.
Modlete se za všechny duše!
Modlete se za celý svět, který padá do propasti!
Modlete se! Modlete se! Modlete se! Nebojte se, já jsem rozdrtila hlavu Hada.
Ještě jednou vám říkám: Dávejte pozor na znamení doby. Nebojte se, já jsem s vámi vždy, když mě prosíte." 

A to jsou růžence, které se máme modlit, protože tam říkáme: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné i nyní v hodinu smrti naší. Amen             
 
A ještě tu mám vzkaz pro geje a lesbičky:
Jestli si myslíte, že máte právo na lásku muž s mužem nebo žena se ženou, tak se na to podívejte očima Boha, co si o vás myslí:
Muži se zvedli a zamířili k Sodomě. Hospodin řekl Abrahamovi:"Křik ze Sodomy a Gomory je tak silný a jejich hřích tak těžký, že už musím sestoupit a podívat se..Jestliže si počínají tak, jak je patrno z křiku, který ke mně přichází, pak je po nich veta."(Boží poslové navštívili Lota, příbuzného Abrahama, který žil v Sodomě. Lot je pozval do svého domu, ale sodomští muži začali obléhat jeho dům.)Lot jim připravil hostinu a pojedli nekvašených chlebů. Dříve než ulehli, mužové toho města, muži sodomští, lid z celého města, mladí i staří, obklíčili dům a volali na Lota:"Kde máš ty muže, kteří této noci k tobě přišli? Vyveď nám je, abychom je POZNALI."(měli s nimi sex)Lot vyšel ven a řekl jim:"Bratři moji, nedělejte nic zlého. Hleďte, mám dvě dcery, které muže ještě nepoznaly(byly panny).Jsem ochoten vám je vyvést a dělejte si s nimi, co chcete. Jen nedělejte nic těmto mužům." Oni však vzkřikli:"Kliďse! Že s tebou naložíme ještě hůře než s nimi!" A chystali se vyrazit dveře. Andělé Lota vtáhli do domu a muže venku ranili slepotou, takže nenašli vchod...Tu řekli ti muži Lotovi:"Vezmi všechny své příbuzné a opusť rychle toto místo, neboť mu přinášíme zkázu. Křik z tohoto města je před Hospodinem tak velký, že nás Hospodin poslal, abychom je zničili."...Slunce vycházelo nad zemí, když Lot vešel do Soáru. Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru oheň a síru...Tak podvrátil ta města a celý okrsek a zničil všechny obyvatele těch měst, i co rostlo na rolích.(I.Mojžíšova,18,20-21; 19,1-25)
 

A pro všechny, kdo to zapoměli, nebo ještě neznají, DESATERO PŘIKÁZÁnÍ BOŽÍCH:
1. V jednoho Boha věřiti budeš.
2. Nevezmeš jméno Boží nadarmo.
3. Pomni, abys neděli a den sváteční světil.
4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.
5. Nezabiješ!(potraty, eutanázie)
6. Nesesmilníš.
7. Nepokradeš.(i nezaplacené dluhy jsou krádež!)
8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.(i pomluvy)
9. Nepožádáš manželky bližního svého.
10. Aniž požádáš statku jeho.(podvodem nabytý majetek)

Co se píše o hříších v evangeliu?

"Vy jste, bratři, byli povoláni ke svobodě. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni k druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovat budeš svého bližního jako sebe samého! Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkol, závist, OPILSTVÍ, nestřídmost, bezuzdnost, nečistota, modlářství, čarodějnictví a podobné věci.Řekl jsem vám, že kdo takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, VĚRNOST, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací."(Galatským 5,13-23)

Pán Ježíš řekl:"Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit nýbrž naplnit! Amen, amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.

Slyšeli jste, že bylo řečeno Otcům: Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však vám pravím, kdo už se hněvá nebo snižuje svého bratra, bude vydán soudu; a kdo svého bratra zatracuje, bude vydán ohnivému peklu.

Slyšeli jste, že bylo řečeno: Nezcizoložíš! Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.(pornofilmy!) Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.

Také bylo řečeno, kdo propustí svou manželku,(rozvod) ať jí dá rozlukový lístek! Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží!

Slyšeli jste, že bylo řečeno: Oko za oko, zub za zub. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou, a tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť. Kdo tě prosí, tomu dej, kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej.

Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, aby jste byli syny nebeského Otce.

Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí nebeský Otec. Jestliže jim neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.

Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději kradou. Ukládejte si poklady v nebi,(dobré skutky a modlitby) kde je mol a rez neničí a zloději nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce."(Matouš 6-7)

Varování z evangelia pro ty, kdo zbloudili a nechali se podvést sektami(New Age, Jehoviti, východní víry).
"A tak, bratři, svou sílu hledejme u Pána Ježíše Krista, v jeho velké moci. Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Stůjte tedy opásáni kolem beder PRAVDOU, obrněni pancířem SPRAVEDLNOSTI, obuti k pohotové službě evangeliu POKOJE a vždycky se štítem VÍRY, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také přílbu SPASENÍ a meč Ducha, jímž je SLOVO BOŽÍ.

Dobře si pamatujte, že žádný smilník ani prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím.(Efezkým 5-6)
Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na LIDSKÝCH BÁJÍCH, na VESMÍRNÝCH MOCNOSTECH, a ne na Kristu!(mimozemští "zachránci", reinkarnace a pod.) On je hlavou všech mocností a sil.(Koloským 2,8-10)
On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo všechno stvořeno na nebi i na zemi
-svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva vlády i mocnosti - všechno je stvořeno skze něho a pro něho.
On předchází všechno, všechno v něm spočívá, on jest hlavou těla - totiž CÍRKVE.On je počátek, prvorozený z mrtvých - takže je to on, kdo má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno co jest, jak na zemi, tak v nebesích - protože smíření přinesla jeho oběť na kříži."

Varování pro všechny narkomany, alkoholiky, prostitutky a prostituty a všechny, kdo si neváží sebe a těla.
"Nevíte, že jste Boží chrám a Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh! Neboť chrám Boží je svatý, a ten chrám jste vy."(I.Korintským 3,16-17)
"Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Hle, stojím před dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou...(Zjevení 3,19-20)

A na závěr o Božím milosrdenství a lásce k nám všem hříšným.
Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a ulehl ke stolu. V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala je a mazala vzácným olejem. Když to spatřil farizeus, řekl si v duchu:"Kdyby to byl prorok, musel by poznat, co to je za ženu, která se ho dotýká, že to je hříšnice." Ježíš mu na to řekl:"Šimone, chci ti něco povědět." On řekl: "Pověz, mistře!" "Jeden věřitel měl dva dlužníky. První byl dlužen pět set denárů, druhý padesát. Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Řekni mi, který z nich ho bude mít raději?" Šimon mu odpověděl:"Mám za to , že ten, kterému odpustil víc." Řekl mu:"Správně jsi usoudil!" Pak se obrátil k ženě a řekl Šimonovi:"Pohleď na tu ženu! Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy jsi mi nepodal, ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil jsi mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal jsi mne olejem, ona však vzácným olejem pomazala mé nohy.
Proto ti pravím: Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje."
 A řekl té ženě:"Tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Jsou ti odpuštěny hříchy." (Lukáš 7,36-50)

Ježíš nám:
 "Teologie není přístupná všem maličkým (pokorným), ale láska se od nich dá uchopit. Nikdo nemůže zabránit tomuto zjednodušení lásky, které žádám a které je naprosto nutné v současné době. Když ta žena rozlila na mé nohy mast, kterou přinesla, svědkové té scény tím byli pohoršeni. A ještě horší to bylo, když ji viděli utírat tytéž nohy jejími dlouhými vlasy. Jaký nesouhlas! A přece, jaká láska v této ženě! Jak málo se starala o to, co o tom lidé řeknou!
Ty, tak jako ona, ničeho se neboj. Nech mluvit své srdce. Řekni mi všechno, naslouchám ti s takovou něžností. Kdo by se odvážil vytrhnout tě z mé náruče? Já určuji podíl každého tak, jak se mi zlíbí."
 

                                           
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář