Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.39 VAROVÁNÍ PRO LIDSTVO PŘICHÁZÍ SKRZE PROROKY III.ČÁST. PĚT ANDĚLŮ SAMUELA DOKTORIANA - EVROPA  

                   Kapitola 39.   VAROVÁNÍ  PRO  LIDSTVO  PŘICHÁZÍ  SKRZE  PROROKY  III. ČÁST054.                                     Poselství Ježíše ze dne 18. března 2011 v 00:00.

                                              ZEMĚTŘESENÍ V EVROPĚ A SVĚTOVÁ VÁLKA
  Má drahá, milovaná dcero,
přicházím tento večer, abych s tebou mluvil s velikou láskou, protože znám tvá muka, která prožíváš. Utrpení, jež jsi nabídla za duše, znamená, že by jinak musely čelit zatracení, kdybys to neudělala s radostí.
  Má dcero, tato poselství jsou pravá, ale musíš se Mnou komunikovat během modlitby, nebo po ní. Je to důležité, protože mistr klamu se někdy může pokusit komunikaci zachytit, pokud nejsi se Mnou v tiché modlitbě.

                                                         Světová válka
  Má dcero, proroctví, o kterých jsem mluvil, se brzy naplní. Mému milovanému vikáři ve Vatikánu už nezbývá mnoho času, vzhledem k událostem, které se staly v březnu. Jiné události, jichž lidstvo bude svědkem, včetně zemětřesení v Evropě, bude mnohé šokovat. Ale tato očista pomůže lidi sjednotit a bude pro dobro všech. Jiné globální události, včetně vulkanických erupcí, se přihodí nyní (detaily byly proroku sděleny) – zatímco do války na Středním východě se zapojí jiné národy. Tyto jiné národy ze Západu vyvolají reakci Ruska a Číny. Všechno vyústí do světové války.

                                             Modlitby mohou zmírnit tvrdost těchto událostí
  Varování se uskuteční už brzy. To vyvolá obrácení ke Mně. Obrácení zmírní pomocí modliteb rozsah a tvrdost těchto událostí.
  U T R P E N Í   P Ř I N E S E   P O K O R U - P O K O R A   Z A C H R Á N Í   D U Š E.
  Má dcero, až svět bude zakoušet tyto znepokojivé události, pak ti, kdo trpí, budou poníženi. Pokorou mohou být zachráněni. To vše je nutné, abych připravil svět na můj druhý příchod. Tento čas už není příliš daleko. Tento den, má dcero, bude pro věřící dnem veliké slávy.
  Udržuj si myšlenku na tento den v popředí ve své mysli, protože jakékoliv předešlé utrpení, jež jsi zakusila pro mé jméno, bude pak zapomenuto.
  Všechna proroctví, předpověděná v Knize Zjevení, se nyní odhalují světu. Těm, kteří skutečně rozumí významu těchto událostí: Prosím, prosím, vysvětlete jejich důležitost ostatním, o potřebě žádat Boha o slitování, nutného k očistě jejich duší.
                                                      Zpochybňování mých poselství
  Má dcero, vždy, vždy naslouchej mým poselstvím svým srdcem. Ty víš, že pocházejí ode Mne, Božského Spasitele, i když ostatní tě někdy budou přesvědčovat, že tomu tak není. To Mě velice zraňuje. Rozumím mnoha tvým vlastním pochybnostem, jež vychází ze starosti, že bys nerada svedla lidi na scestí. Musíš se nyní konečně zbavit všech takových myšlenek
  Ty, mé dítě, bys byla silnější, kdyby se ti dostalo potřebné duchovní podpory od kněze. Žel, ani jeden nechce přijmout můj kalich náležitým způsobem – a to je skutečnost, kterou považuji za hluboce urážlivou. Takže teď Mi musíš úplně důvěřovat.   Úplně Mi odevzdej svoji vůli a všechno se bude zdát mnohem jasnější. Každý den se modli můj růženec Božího Milosrdenství tak, jak jsem to žádal dříve a stejně tak i svatý růženec. Také alespoň jednou týdně se účastni adorace v kostele. Všechny tyto malé dary pro Mě tě přivedou blíže ke Mně. Čím blíže budeš, o to lehčí a jednodušší se stanou tvoje úlohy.
  Obhajuj tato poselství. Měj v úctě toto Nejsvětější Písmo. Akceptuj, že bude napadáno a trháno ve dví hlavně těmi, jež tvrdí, že jsou experty a kteří v něm budou vyhledávat ty pasáže, jež podle nich, odporují mému učení. Jediný protiklad bude v jejich vlastní chybné interpretaci mého učení. Tedy tam, kde překroutili a nesprávně interpretovali moje Svaté Slovo, protože jim vyhovuje, aby to tak dělali.
                                                  Důležitost zůstávat ve stavu milosti
  Má dcero, ze srdce jsi Mi chyběla, a také tvá blízká komunikace se Mnou. Pros Mě o milosti, abys zůstala silná, a budou ti dány. Mám s tebou plány, má dcero. Jsou velmi důležité. To je i důvod, proč je nevyhnutelné, aby byla tvoje duše očištěná a abys v každém čase setrvávala ve stavu milosti. Budeš trpět, má dcero, dokud se nezavrší tvoje transformace ke konečné duchovní dokonalosti. Já tě však na ni připravím. Názory jiných by se tě neměly dotýkat. Ti, kteří nejsou ve světle a způsobují ti rozrušení, těch si nevšímej. Modli se za ně. Buď si však vědomá toho, že tě mohou ode Mne vzdálit až natolik – bez toho, že by sis to uvědomovala – že časem zavřeš pro Mne své srdce.
  Svatý Augustin a svatý Benedikt s tebou oba spolupracují. Přivolej si je na pomoc a shledáš, že všechno bude pro tebe lehčí. Je těžké konat mou práci a plnit ty úlohy, o které tě žádám. Každý úsek této cesty bude provázen pokusem vyvést tě z míry. Hněv, rozčarování a hádky vyvstanou kolem tebe a stanou se intenzivnějšími. Všechny jsou určeny k tomu, aby oslabily tvoji vůli, když to dovolíš.
  MUSÍŠ  VYSVĚTIT  SVŮJ  DOMOV  A  STÁLE  SEBOU  NOSIT  RŮŽENEC,  BENEDIKTINSKÝ  KŘÍŽ  A  TAKÉ  SVĚCENOU  VODU. Buď statečná. Úplně Mi důvěřuj. Tak už pojď a daruj Mi teď svou svobodnou vůli a Já ti udělím všechny milosti, jež jsou zapotřebí, abys přivedla mé dílo k dokonalosti.
  Miluji tě, moje vyvolená dcero. I nadále tě budu dělat silnější, než jsi. Budu tě vést. K tomu, aby to bylo skutečně účinné, musíš Mi přenechat své tělo, mysl a duši. Ale tato oběť musí vyjít od tebe a musí Mi být dána jako vzácný dar. Já si ji nemůžu od tebe jen tak vzít, protože tvoje svobodná vůle je výjimečným darem Boha, mého Věčného Otce.
  Jdi teď v pokoji, má dcero. Přenechej Mi svoje starosti a obavy. Osvoboď svou mysl, tělo i duši. Tehdy, kdy Mi odevzdáš svoji svobodnou vůli, se konečně se Mnou sjednotíš. Tento dar pro mě zajistí, že moje Slovo bude ještě účinněji slyšeno po celém světě.
   Váš milovaný Spasitel lidstva Ježíš Kristus, spravedlivý Soudce
============================================================================================================================

                                            PĚT  ANDĚLŮ  SAMUELA  DOKTORIANA:

                                                 TŘETÍ  ANDĚL  EVROPY.           

  Pak mi třetí anděl ukázal Evropu od jednoho konce k druhému, od severu až ke Španělsku a Portugalsku. V ruce měl měřítko. Viděl jsem ho, jak letí nad Evropou a slyšel slova: "Jsem velice zarmoucen, naplněn bolestí.  NESPRAVEDLNOST,  NEČISTOTA  A  BEZBOŽNOST  JE  NAD  CELOU  EVROPOU.  Hřích dosáhl až k nebi. Duch Svatý je zarmoucen."
  Viděl jsem, jak řeky v Evropě vystupují z břehů a zaplavují milióny domů.    V   Č E S K U   D O C H Á Z Í   K   N E J H O R Š Í M   Z Á P L A V Á M,   J A K É   T A M   K D Y   B Y L Y.  Slyšel jsem, že velká řeka v Číně hrozí zničit tisíce domů záplavami.
  Náhle jsem zaslech  Z E M Ě T Ř E S E N Í   V   C E L É   E V R O P Ě.   "Země, kde nikdy nebylo žádné zemětřesení, budou otřeseny," řekl anděl. A najednou jsem v duchu viděl, jak se láme a řítí Eiffelova věž v Paříži. Velká část Německa je zničena. Velké město Londýn - všude zkáza. Viděl jsem povodně v celé Skandinávii. Hleděl jsem k jihu a viděl, jak Španělsko prochází velkým hladomorem a zpustošením. Mnoho lidí ve Španělsku a Portugalsku zemře hlady.
  Byl jsem všemi těmito poselstvími zneklidněn a řekl jsem: "Pane, co bude s tvými dětmi?" Anděl řekl: "Připravím je. Mají vyhlížet zjevení Páně. Mnozí budou v těchto  dnech  volat  ke  mně  A   J Á   J E   Z A C H R Á N Í M.   U Č I N Í M    P R O    N Ě   V E L I K É    Z Á Z R A K Y   A   U K Á Ž U   J I M   S V O U   M O C."  Byl jsem šťastný, že Bůh své děti ochrání. Uprostřed velkého zničení bude v těchto zemích   B O Ž Í   M I L O S T.
725.                                 Poselství Ježíše ze dne 5. března 2013 v 15:30.

                                   VŠEM VÁM BUDOU DÁNA ZNAMENÍ A BUDOU SE DÍT ZÁZRAKY
  Má drahá, milovaná dcero,
nikomu neujdou změny, které propuknou po celém světě, neboť vše předpověděné v knize Zjevení se stane. Mnohé z těchto událostí se budou lišit od běžné lidské interpretace tajemství, odhalených Janu Evangelistovi. Přesto budou dávat smysl, když je uvidíte taková, jaká jsou.
  Složitý, ale pečlivě promyšlený plán Antikrista byl tak chytře formulován mnoha lidmi, včetně světu známých politiků, kteří až dosud nepostřehli, jak je tento plán zhoubný.
  V různých národech byla zřízena mnohá centra,   K D E   P L Á N U J Í   O V L Á D N U T Í   M N O H A   Z E M Í.   Avšak jejich aktivity byly omezeny díky modlitbám vybraných duší a těch, kteří se modlí modlitby mé modlitební kampaně.
  Vaše modlitby budou v nebi vždy vyslyšeny a tak se musíte dál vroucně modlit za zmírnění zlých skutků šelmy, která nikdy nezvítězí v této bitvě o duše, protože její dny jsou sečteny.
  Nepřeji si ve vás vyvolat strach, ale připravit vás.
  Odkazuji nyní   M I M O Ř Á D N É   M O C I   A   M I L O S T I   V Š E M   z   vás,  K T E Ř Í   S E   P Ř I D A J Í   k mým přáním   M O D L I T   S E   M O D L I T B Y   M O D L I T E B N Í   K A M P A N Ě. (Modlitby jsou přichystány k vytištění na webu:"Ježíš Kristus - Varování.")  
  V Š E M   V Á M   B U D O U   D Á N A   Z N A M E N Í   A   U S K U T E Č N Í   S E   Z Á Z R A K Y !
  Má moc se bude dmout vašimi žilami, až vás ponesu na mé cestě k záchraně lidstva.
   Váš Ježíš

                                                 VAROVÁNÍ  PRO  ČESKOSLOVENSKO.
                                               ==================================
          ZJEVENÍ  PANNY  MARIE  NA  TURZOVCE  MATUŠI  LAŠUTOVI r.1958 (psáno dříve)                                                 VAROVÁNÍ  PRO  NĚMECKO.
                                               ==========================
  Počátkem 80. let 20. století se rozšířil ve světě kontroverzní fenomén - plačící Madona. Pláčou obrazy, sochy i ikony. Pláčou vodu i krev. V mnoha případech po podrobném prošetření a počítačové tomografii neexistuje reálné vysvětlení.
Zde jsou některé nevysvětlené případy:
  Noviny The Guardian a L' Impartial informovaly o případu, který se stal v prosinci 1992: 15 cm vysoká porcelánová soška v Santiagu začala ronit krvavé slzy. Rozborem bylo zjištěno, že se jedná o lidskou krev typu 0-4. Soška pláče pravidelně, zvláště v přítomnosti dětí.
  Německé noviny Morgenpost, Die Welt a BZ uvedly, že nejméně 14 krát od r.1995 měla plakat socha Madony v Civitavecchia krvavé slzy. Počítačová tomografie zjistila, že uvnitř sochy pocházející z Medjugorje není žádná technika. Po dvouletém zkoumání uznal v roce 1997 Vatikán tuto Madonu za zázrak.
  Případů je daleko víc.  K   N E J N O V Ě J Š Í M    B Y C H O M   M O H L I   P O Č Í T A T   V E Č E R    12.února 2007  V   H E R O L D S B A C H U.  Věřící jsou si jisti, že Madona pláče proti všem špatnostem světa. (lze nalézt na webu Gloria)                                                 VAROVÁNÍ  PRO  HOLANDSKO.
                                               ============================
  Zjevení Panny Marie a Ježíše v Amsterodamu: vizionář Ida Peedermanová - r.1945 (napsáno dříve)                                                 VAROVÁNÍ  PRO  PORTUGALSKO.
                                               ===============================
  Zjevení Panny Marie ve Fatimě: vizionáři tři malé děti Lucie, Jacinta a František des Santosovi - r.1917(napsáno dříve)                                                  VAROVÁNÍ  PRO  FRANCII.
                                                ============================

  Zjevení Panny Marie a Ježíše: Paříž: ulice Ruy du Bac, vizionářka Kateřina Labouré - r.1830
                                La Saletta, vizionáři Melánie calvatová a Maximin Giraud - r.1846
                                Lurdy, Bernadeta Soubirous - 1858
                                Fraudais u města Blain, Marie Julie Jahenyová - r.1873
                                Kérizinen, Jana Luisa Romanetová -r.1938
                                Dozulé, Magdalena - r.1972 (vše napsáno dříve)
                               


                                                 VAROVÁNÍ  PRO  ITÁLII.
                                               =========================
  Zjevení Panny Marie a Ježíše: San Damino, vizionářka Rosa Quatrini - r.1964(budu psát příště)

     Sestra Elena Aiello (20. století, Itálie)
  Byla zakladatelkou náboženského řádu, svatou jeptiškou, obětovanou duší a stigmatičkou.
  22. srpna 1960 se jí zjevila Blahoslavená Panna Maria a řekla jí: „...jestliže se lidé...nevrátí k Bohu se skutečně křesťanským životem, přijde od východu na západ další strašná válka. Rusko se svými tajnými armádami bude bojovat s Amerikou, obsadí Evropu. Rýn bude přeplněn mrtvými těly a krví. Itálii bude také trápit veliká revoluce a papež bude strašně trpět.“     Matka Elena Leonardi (20. století, Itálie)
  Od svých devíti let měla zvláštní vedení od známého stigmatika Padre Pia z Pietrelciny (Itálie). Byla obětovanou duší, vyvolenou Bohem na usmíření za kněze a hříšníky. Věčný Otec, Náš Pán, Panna Maria a Padre Pio se jí zjevovali ve viděních a v letech 1973 až 1983 jí předali mnoho důležitých poselství:
  „Nenadálý oheň sestoupí na celou zemi a bude zničena velká část lidstva. Bude to čas beznaděje pro bezbožné – budou s řevem a satanským rouháním úpěnlivě prosit, aby je skryly hory, a budou se snažit nalézt útočiště v jeskyních, ale marně. Ti, kteří přežijí, naleznou Boží slitování v mé moci a ochraně, zatímco ti, kteří se odmítnout kát za své hříchy, zahynou v ohnivém moři!“
  „Požehnaní jsou ti, o nichž se v této době dá říci, že jsou upřímně oddáni Marii! Mé jméno je uzavřeno ve tvém srdci, má dcero...Rusko bude takřka úplně spáleno.“

                            

                                    PLAČÍCÍ SOCHA PANNY MARIE V CIVITAVECCHIA, ITÁLIE
                                          2. února 1995 – 15. března 1995.

  Nejznámější plačící sochy jsou v japonském městě Akita, italském přístavním městě Civitavecchia a německé obci Heroldsbach,  kde plakala soška Panny Marie 12. února 2007.

  Civitavecchia je důležité, padesátitisícové přístavní město na pobřeží Tyrhénského moře. Je vzdáleno asi 80 km severozápadně od Říma a turisté, kteří cestují do Říma námořní cestou, jsou odtud pohodlně dopravováni do Říma autobusy.
Místní kněz don Pablo Martín daroval rodině Gregoriových z Civitavecchia asi 43 cm vysokou sošku Panny Marie jako dárek z pouti do Medjugorje, kterou vykonal v září 1994. Soška byla umístěna v jejich zahradě v malé jeskyňce. Na svátek Obětování Páně 2. února 1995 viděla dcerka pana Gregori Jessica, vytékat z očí sochy Panny Marie krvavé slzy. Vystrašená zavolala svého otce, který se rovněž stal svědkem toho, jak po tvářích sochy Panny Marie stékají krvavé slzy. Vylekaný otec ihned informoval místního faráře dona Pablo Martíniho. Další den se událost opakovala kolem půl sedmé večer. Kromě kněze bylo přítomno i mnoho jiných rodinných přátel. Během dalších dní až do 6. února se fenomén opakoval ještě jedenáctkrát v přítomnosti různých očitých svědků, kteří později pod přísahou potvrdili, co viděli.
  Don Pablo Martín informoval o události místního biskupa Girolama Grilla. Ten však reagoval velmi skepticky. Zpráva o události se rychle rozšířila a novináři o tom informovali ve sdělovacích prostředcích. Kromě hluboce věřících lidí se našli samozřejmě i takoví, kteří hledali senzaci, ba dokonce i takoví, kteří sošku chtěli zničit.
  První otázka, kterou si všichni kladli, byla, zda červená tekutina vytékající z očí je opravdu krev. Biskup mons. Grillo pověřil dona Pabla Martíniho, aby si vybral důvěryhodného lékaře, který tekutinu prozkoumá. Analýzy začaly 5. února na univerzitní klinice Sapienza. Výsledek nepřipouštěl žádné pochybnosti: červená tekutina je opravdu krev. Když vědci chtěli potřetí vyšetřit krvavé slzy, testy nasvědčovali, že se jedná o krev muže nikoli ženy. Protože se nedalo udělat nesčetné množství pokusů, rozhodli se, že zůstanou při výsledku „krev muže“, protože výsledek „krev ženy“ se objevil jen jednou.   Vyvstala otázka, proč pláče Panna Maria mužské krvavé slzy. Další zkoumání potvrdilo, že se v soše nenacházejí žádná dutá místa a nebyly do ní vloženy žádné přístroje. Všechno nasvědčovalo, že jde o skutečný zázrak. Ale biskup měl stále vážné pochybnosti. Kolem půlnoci 11. února 1995 jej v telefonickém rozhovoru státní sekretář kardinál Sodano, po papeži nejdůležitější muž ve Vatikáně, povzbudil, aby nebyl přehnaně důvěřivý, ale aby přijal možnost nadpřirozeného působení. Mons. Grillo pochopil, že tento telefonát v tak pozdní noční hodinu musel být z iniciativy Svatého Otce Jana Pavla II. Jeho domněnku potvrdil i další telefonát 23. února 1995. Mezi tím byla socha z bezpečnostních důvodů vzata na biskupskou kurii.   Dne 13. února zavolal biskupovi Grillovi světoznámý exorcista Gabriele Amort z Říma a také on jej prosil, aby nebyl příliš skeptický, protože už před osmi měsíci mu jistá mystička z Florencie, které je P. Amorth duchovním vůdcem, sdělila, že socha Panny Marie v Civitavecchia bude plakat krvavé slzy. O tomto telefonátu biskup Grillo vyprávěl své sestře. Ta byla hluboce dojata vážností Mariina poselství a ráno 15. března po mši svaté požádala bratra, aby sochu přinesl a aby se před ní společně pomodlili, což biskup udělal. Když v modlitbě Zdrávas Královno vyslovili slova: „obrať k nám své milosrdné oči“, do očí sochy, kterou biskup držel v rukou, vstoupily krvavé slzy. Bylo to po čtrnácté a naposledy. Biskup zbledl jako stěna a byl v šoku. Bylo nutné zavolat lékaře, který jej ošetřil. Tento lékař rovněž potvrdil, že v očích sochy Panny Marie byly čerstvé stopy krve.

  Když se papež Jan Pavel II. doslechl o soše Panny Marie plačící krvavými slzami, dal celkem jednoduchou odpověď: „Když Panna Maria pláče, musíme ji potěšit. Co ji může více potěšit než naše obrácení k jejímu Synu, než naše láska k Bohu a bližnímu“.
  Mons. Stanislav Dziwisz, sekretář Svatého Otce, pozval biskupa Grilla 5. června 1995 na večeři a na výslovné přání papeže měl přinést sochu Panny Marie s sebou. Biskup Grillo měl dojem, jakoby Svatý Otec všechno věděl. Citoval názor kardinála Hanse Urs von Balthasara, který zastával názor, že Panna Maria je v této době svým dětem v jejich starostech obzvláště blízko. Její slzy znamenají výzvu k obrácení. Papež sošku políbil, požehnal a korunoval ji zlatou korunkou. Na její nataženou ruku zavěsil růženec. Na konci setkání papež řekl: „Jednoho dne oznámíte světu, co se stalo dnes večer. Vložme všechno do rukou kardinála Ratzingera“. Následujícího dne ujistil kardinál Sodano biskupa Grilla o papežově přízni a povzbudil ho k odvaze a vytrvalosti.
  Dne 2. října 2000 odevzdala Jessica Gregori biskupovi Grillovi poselství, které dostala od Panny Marie. Panna Maria v něm prosila biskupa, aby zasvětil všechny kněze své diecéze jejímu Neposkvrněnému Srdci a dodala, že o tom má promluvit se Svatým Otcem, aby zasvětil jejímu Neposkvrněnému Srdci kněze celé Církve. Zasvěcení papež vykonal 8. října 2000 na náměstí Svatého Petra, když se spolu s 80 kardinály a 1500 biskupy modlil úkon zasvěcení. Biskup Grillo za to papeži písemně poděkoval.
  Papež Jan Pavel II. svým podpisem potvrdil písemné prohlášení biskupa Grilla, které vydal pod přísahou, že 15. března 1995 v 8 hodin 15 minut viděl, jak socha v jeho rukou ronila krvavé slzy.
  Proč pláče Panna Maria krev svého Syna? Vysvětlují nám to slova, která řekl papež Jan Pavel II. nemocným při generální audienci již 8. září 1982. Papež řekl:
 “PANNA  MARIA,  KTERÁ  BYLA  POČATA  BEZ  JAKÉKOLIV  POSKVRNY  HŘÍCHU,  MĚLA  ZVLÁŠTNÍM  ZPŮSOBEM  ÚČAST  NA  UTRPENÍ  SVÉHO  BOŽSKÉHO  SYNA,  ABY  SE  TAK  STALA  SPOLUVYKUPITELKOU  CELÉHO  LIDSTSVA.  KRVAVÉ  SLZY,  KTERÉ  BYLY  NEJDŘÍVE  JEJÍ  VLASTNÍ,  TEDY  ŽENSKÉ,  A  POTOM  BYLY  SLZAMI  JEJÍHO  SYNA,  TEDY  MUŽSKÉ,  DOSVĚDČUJÍ  NEROZDÍLNOU  JEDNOTU   SPOLUVYKUPUJÍCÍ  MATKY  SE  SVÝM  SYNEM,  BOŽSKÝM  VYKUPITELEM."
  Panna Maria obrací pozornost na hlubokou pravdu naší víry, že krev, která proudila z Ježíšova probodeného Srdce, je pro nás vždy účinná,  když   S E    P R O S T Ř E D N I C T V Í M    S V Á T O S T Í     N E C H Á M E    T O U T O    K R V Í    O Č I S T I T,     U Z D R A V I T    A    P O S V Ě T I T.
  Denně přicházejí poutníci, kteří chtějí přistoupit ke svátosti smíření, mezi nimi často osoby, které se nezpovídaly celá desetiletí. Mimořádné milosti uděluje Panna Maria rodinám, které prožívají krizové období. Stovky snubních prstenů darovaly Panně Marii manželské páry, které se na její přímluvu opět smířily.
  Po dvouletém zkoumání uznal roku 1997 Vatikán sochu Madony z Civitavecchia za zázračnou.


                                                 VAROVÁNÍ  PRO  ANGLII.
                                               ==========================
  Londýn: vizionář Nora Arthursová - 1986
  Hrabství Surrey: vizionář Patricie - 1984
 
  Patricie, žena v domácnosti a matka tří dětí, toužící zůstat v anonymitě.
  V květnu 1984 se Patricii Maria zjevila přímo v obývacím pokoji jejího domku, sklonila se k ní, vzala její hlavu do svých dlaní a políbila ji jako malé dítě. Patricie se skutečně takovým malým a nevinným dítětem stala. Tento návrat k dětské nevinnosti a novému věku nevinnosti se stal základním tématem téměř všech četných zjevení.  SLABÝ  A  UTLAČOVANÝ  NA  SVĚTĚ  ZVÍTĚZÍ  A  ZAHANBÍ  SILNÉ  AGRESORY!
  Maria s Ježíšem zde dále  V Y B Í Z E J Í   K   Z A K L Á D Á N Í   A   R O Z Š I Ř O V Á N Í   M O D L I T E B N Í C H   S K U P I N,  VELKÝ  DŮRAZ  JE  KLADEN  I  NA  KŘESŤANSKÝ  ŽIVOT  V  RODINĚ  A  NA  ÚCTU  K  NENAROZENÉMU  ŽIVOTU!
  Základním krédem má být láska. Opět je zde odhalována ona stará pravda, že Ježíš nás nepotřebuje proto, co bychom mu mohli dát my, ale pro to,  CO  ON  MŮŽE  DÁT  NÁM  -  A  TO  LÁSKU.
  Zjevení upozorňují na zdrcující skutečnost nesčetných perzekucí nevinných po celém světě a uvádějí v život nový kult - ukřižované nevinnosti - zpodobňované neobvyklým symbolem  BOŽSKÉHO  DÍTĚTE  NA  KŘÍŽI. Dítě má být chápáno jako zástupný symbol všech nevinně pronásledovaných, mučených a zabíjených obětí dnešního světa.
  Jednu z vizí na toto téma Patricie popisuje takto:
  28. srpna 1985: "Bylo mi ukázáno místo, kde jsou lidé utlačováni a nevinné oběti denně ztrácejí své životy. Tam, kde tyto oběti padly nebo trpěly, byl do země zasazen kříž, byly obětovány modlitby a růžence a slouženy mše. Ve všech těchto věcech byla taková tichá síla, že tímto mlčenlivým svědectvím byli agresoři rozkolísáni a postrašeni. Ze strany obětí nedocházelo k žádným násilnostem, byla to revoluce lásky a modlitby. Bylo to přímé volání o Boží pomoc."


                                                VAROVÁNÍ  PRO  ŠVÝCARSKO.
                                              =============================

  Brusel: vizionář André, mladý otec rodiny se třemi dětmi, žijící na předměstí Bruselu.
  Do doby své konverze v roce 1982 by nábožensky indiferentní(lhostejný). Od června 1984 se mu téměř denně zjevoval Ježíš a do června 1985 mu sdělil řadu poselství, která byla vzápětí vydána knižně. Ježíš v nich jakoby dovršoval svá poselství z Dozulé. Podle svých slov poskytuje poslední milosti před tresty.
  Opět a opět připomíná, že chce svět zachránit a vybízí nás, abychom si pospíšili, "neboť  ČAS  JE  NABLÍZKU,  VELICE  NABLÍZKU"  a že všechno, co bylo jeho Matkou oznámeno, se brzo uskuteční. Nám, současníkům, neúprosně připomíná, že  "TATO  GENERACE  NEPOMINE,  DOKUD  ZEMĚ  NEBUDE  OČISTĚNA".  A konečně říká: "Kříž bude brzo oslaven. Brzo se na zemi ujme vlády mé triufující Srdce. K nápravě potřebuji  MODLITBY,  LÁSKU,  OBĚTI!  Nemějte strach! Nemějte strach! Miluji vás! Jsem s vámi neustále!"

                                                  VAROVÁNÍ  PRO  POLSKO.
                                                ==========================

  Olawa: vizionář Kazimier Domanski - 1985.
 
  V Olawě ke zjevení začalo docházet v roce 1985 na pozemku Domanského a do roku 1989 se zde Maria zjevila přes šedesátkrát. Tato zjevení se stala okamžitě velmi populární, takže 8.prosince 1985 se sem sjelo přes padesát tisíc poutníků z celého Polska. V únoru následujícího roku však začala brutálně zakročovat policie. Sám Domanski byl zajištěn a vyslýchán, byl však opět propuštěn na svobodu.
  Svatá Panna si Olawu zvolila proto, že leží ve středu Evropy (blízko našich hranic) a je jednou z nábožensky nejprobuzenějších zemí celého světa. Poselství z Olawy jsou důležitá pro celý svět, protože právě na tato místa přijde lidstvo prosit o Boží mír, neboť paprsek Božího míru vyjde právě z Polska. Svatá Panna proto žádá, aby se učinilo vše potřebné k církevnímu uznání zjevení v Olawě a aby na tomto místě byla vybudována rozlehlá kaple Božího míru, která má být největší svatyní světa. Znamení míru pro celý svět má vyjít právě z ní.


                                                 VAROVÁNÍ  PRO  ŠPANĚLSKO.
                                               ============================
 
  Zjevení Panny Marie a Ježíše: Garabandal:vizionářky čtyři malé dívky Conchita, Jacinta, Loli a Mari-Cruz - r.1961(psáno dříve)
      Escorial: Amparo Bardenasová - r.1980


                                         ZJEVENÍ  PANNY  MARIE  A  JEŽÍŠE  V  ESCORIALU.
                                                 Vizionář: Amparo Bardenasová

   4.prosince 1982: "Chci, abyste vyšli a nesli světlo, světlo víry, do všech částí země jako apoštolové  p o s l e d n í c h   č a s ů !"

  Escorial je bývalou rezidencí španělského krále Filipa II. Obrovský komplex budov, ležících 45 km od Madridu, seskupuje kolem šestnácti dvorů královský palác, hrobku, klášter sv.Augustina s mohutným kostelem St.Lorenzo del Escorial, kasárna, vězení; patří k němu i několik okolních vesnic. Je jednou z nejproslulejších staveb světa, proto je dnes vyhledávaným střediskem turistického ruchu.
  Právě zde, v těsné blízkosti hlavního vstupu, v přilehlém koutku obecní zahrady na pozemku nazývaném "Nová louka" se v roce 1980 začala zjevovat Svatá Panna. I zde si vybrala duši zcela prostou a téměř negramotnou, padesátiletou matku sedmi dětí, uklizečku Amparo Bardenasovou; její manžel byl zaměstnán v Escorialu jako výpomocný vrátný.
  Amparo Bardenasová byla od dětství sirotkem, probíjela se životem dosti těžce a dle vlastních slov nevedla zrovna zbožný život; dokonce ani nebyla praktikující katoličkou, ale již od dětství zbožňovala Pannu Marii.
  V době před zjevením trpěla těžkou srdeční chorobou. Neočekávaný obrat k lepšímu u ní nastal v roce 1977 po cestě do Lurd, během níž byla, z lékařského hlediska nevysvětlitelně, uzdravena.
  Po prvních zjeveních se u ní projevily příznaky stigmatizace a stavy extáze. Tyto fenomény byly mnohokrát zdokumentovány obrazovými a zvukovými záznamy; obšírnou relaci jí věnovala v roce 1982 i španělská televize.
  Z četných svědectví k nejvýmluvnějším patří písemná výpověď jejího osobního zpovědníka otce Alfonsa Maria:
  Dne 7.dubna 1982: Podobně jako mnozí jiní i já jsem si ověřil, že kolem sebe rozšiřuje tajemnou vůni, dosud jsem však nebyl přítomen při žádné z jejích četných stigmatizací. Až konečně ve čtvrtek 11.března, když přišla, jak měla ve zvyku, vždy jednou za čtrnáct dní, ke zpovědi. Odebrali jsme se do zákristie, abychom opravili rukopis poselství, natočeného na magnetofon během její jedné extáze. Doprovázel ji její zaměstnavatel, dojíždějící denně do Madridu za obchodem. Rozšířila se velmi silná, příjemná vůně. Otázal jsem se Amparo:"Je tato vůně závislá na vaší vůli? Můžete ji vyvolat nebo zastavit?" Jako obvykle mi odpověděla prostě a přirozeně: "Ne, otče, nemohu ji ani vyvolat, ani se jí zbavit." Pokračovali jsme tedy v četbě, v korekturách, v doplňování teček a čárek atd...
  Krátce poté však náhle Amparo bolestně úzkostným hlasem vykřikla: "Ach můj Bože, ach můj Ježíši!" Pohlédl jsem na ni a spatřil jsem, že její hlava je poněkud pozdvižena, oči zpola zavřeny, paže bez vlády...Její zaměstnavatel Michal prohlásil: "Ach, otče, už je to tu!" Zmateně jsem se ho otázal: "Co se děje?"  "To takhle začíná extáze," odpověděl mi Michal. A vskutku, Amparo překřižuje ruce na prsou. Pozoruji, jak na četných místech na čele se objevuje krev, vidím, že krev jí prýští z rukou, silněji z dlaní. Krev jí stírám kapesníkem. Naříká a prosí o vodu. Žádám tedy přítomnou sestřičku, aby přinesla nádobu a ručník. Amparo pevně uchopí ručník druhou rukou. Obával jsem se, aby nespadla ze židle, a tak jsme ji usadili do křesla. Vzdychání a nářek ustaly a Amparo se rozhovořila něžným, přesvědčivým hlasem: "Má dcero, nezmění-li se lidé a nepřestanou-li urážet Boha, nastanou události, jež naplní obyvatele země děsem. V ovzduší bude slyšet strašný hřmot. Dojde k nejrůznějším otřesům. Domy se rozletí do vzduchu. Bude létat mnoho těl a kůže se od nich bude oddělovat. Všechny oči to uvidí, a přesto mnoho z nich ještě neuvěří - tak jsou lidská srdce zatvrzelá!
  K A J T E   S E   A   M O D L E T E   S E !  P Ř I J Í M E J T E   E U C H A R I S T I I !   Z P O V Í D E J T E   S E   Z E   S V Ý C H   C H Y B !   P R O S T E   V Ě Č N É H O   O T C E !   N A S L O U C H E J T E   K O N E Č N Ě   M Ý M   S L O V Ů M,   N E B O Ť   Č A S   S E   P Ř I B L I Ž U J E.  M O D L E T E   S E   Z A   V Š E C H N Y,     K D O   S E   N E M O D L Í,     A   Č I Ň T E   P O K Á N Í   Z A   V Š E C H N Y,   K D O   T A K   N E Č I N Í."
  Toto všechno se událo kolem jedenácté hodiny dopoledne. Neměl jsem mnoho času, a proto jsem řekl: "Amparo, řekni Ježíši, nechť tě opět uvede do normálního stavu, abychom mohli pokračovat v naší práci." Nato jsem zcela jasně zaslechl: "Má dcero, za odčinění hříchů světa polib zem." Následovala obdivuhodná věc, Amparo, aniž by její tělo pozbylo tuhosti, se lehounce sklonila kupředu, až se svými rty dotkla země. Ale přitom se jí rukama ani nedotkla, ty zůstaly tuhé. Stejně zvláštním způsobem, ale přesto přirozeně, se posadila, aniž ohnula tělo, paže a nohy.
  Jakmile se posadila, začala opět hořce naříkat: "Jaká zima, můj Bože, jaká zima! Och mé kosti." Prosila o vodu. Začalo se jí dělat nevolno. Žádal jsem sestřičku o umyvadlo. Michal mi však řekl: "Nebojte se, otče, nebude zvracet, to jsou jen následky mrazení." A opravdu tomu tak bylo. Tuhost se ztratila, ustalo i skřípání zubů a záchvěvy mrazení. Amparo otevřela oči, jež zprvu hleděly nepřítomným pohledem a postupně přišla k sobě. Zvedla se z křesla a opět se posadila na židli, na níž předtím seděla. Krev z jejího čela a rukou zmizela, zůstala jen na kapesníku a na ručníku. Cítila se unavena, a tak po chvíli odešla do kostela ke zpovědnici, zanechávajíc a šíříc v zákristii vůni, již jsme všichni vnímali, podobně jako při jiných příležitostech v kostele...

  První zjevení: 22.listopadu 1980 večer, Amparo po práci navrhla, aby se před návratem domů pomodlili růženec na "Nové louce", jejíž část jim obec darovala. Během modlitby Amparo se svými třemi dětmi spatřila nad jasanem u napajedla pro dobytek velikou záři a v ní Bolestnou Pannu Marii.
  Tato vize nezůstala dlouho utajena, a tak se na jejím místě začaly konat společné modlitby za účasti stále většího počtu lidí; v roce 1982 shromáždění dosahovala počtu až šesti tisíc osob. Do dubna 1983 bylo písemně zaznamenáno přes sedmdesát Mariiných a Ježíšových poselství, vydaných téhož roku.
  Tato poselství mají převážně výstražný ráz, a tak bezprostředně navazují na obdobná výstražná poselství pronesená v La Salettě, Fatimě, Amsterodamu, Kérizinen nebo San Damianu: jejím hlavním, neustále se opakujícím motivem   J E   B U R C O V Á N Í   L I D S T V A   Z   L H O S T E J N O S T I !  Z jejich naléhavého tónu lze oprávněně soudit, že nás volají k odpovědnosti v hodině dvanácté, upozorňují nás  na   T Ě Ž K É   T R E S T Y,   K T E R É   N Á S    O Č E K Á V A J Í,    N E V Z P A M A T U J E M E - L I    S E    V    T É T O     P O S L E D N Í    C H V Í L I.  Výbor z Mariiných a Ježíšových poselstvých je většinou citován ve zkráceném znění:
  Amparo píše: 18.června 1981 jsme ztrávili na zahradě. V pslední chvíli malí odešli a zůstal se mnou můj muž, syn Petr a jeden přítel jménem Marek. Bylo kolem 11.hodiny večerní a ten den jsme se dosud nemodlili růženec. Začali jsme s tím tedy.
  Při prvním mystériu manžel se upřeně zahleděl na louku, která tvoří větší část zahrady, neboť se tam objevilo zářivé světlo. Pohlédli jsme tam všichni a spatřili jsme, že měsíc byl na zemi a všechno ozařoval žlutě oranžovou barvou, ale pojednou se uprostřed záře objevil obrovský kříž. V místě, kde byl kříž, se vytvořilo seskupení mnoha svící tyčících se nad sebou. Ta nejdůležitější, velice zářivá, byla nahoře. Po levé straně svíce jsme postřehli osobu v bílé tunice, ale bez tváře; toto všechno trvalo, pokud jsme se modlili růženec, pak to zmizelo.

  19.června Amparo: "Chystala jsem se pracovat, když vtom jsem se ocitla v přítomnosti archanděla Gabriela, který mi vysvětlil smysl onoho předešlého vidění: kříž znamená, že všichni křesťané mají zůstat sjednoceni a nemají naslouchat doktrínám, jež nejsou   k a t o l i c k o u   doktrínou.
  Světla znamenají  V Ý S T R A H U,  jež se odehraje na nebi před trestem, který sešle Pán a který připravil   P R O   V Š E C H N Y,  K D O   N E C H T Ě J Í   B R Á T   N A   V Ě D O M Í   N E B E S K É   V Ý S T R A H Y !
  Měsíc na zemi chce říci, že o zem se roztříští hvězdy.
  Jásná zář nad loukou znamená, že země a celý svět budou ozářeny. T I,   K D O   N E J S O U   S   P Á N E M,   nebudou  moci  vzdorovat  tomuto  nesmírnému  zářivému  světlu  a   Z E M Ř O U.
  Svíce a bílá tunika chtějí říci, že v té chvíli se zaskví Ježíš se všemi, kdo jsou plni Boha a jeho Nejsvětější Matky. To bude   D R U H Ý   P Ř Í C H O D   J E Ž Í Š E   K R I S T A   N A   Z E M I."

  25.září 1981. Ježíš promlouvá: "Pověz jim, má dcero, že jsem jakoby Otcem onoho marnotratného syna. Kdokoli se ke Mně vrátí, bude zachráněn, očekávám ho s otevřenou náručí. Jsem velmi zarmoucen. Řekni jim, že trubky jsou již připraveny, jen se rozeznít. Běda tomu, kdo není připraven na okamžik, až se rozlehne jejich zatroubení!"
  Maria promlouvá: "Zápas je nablízku. Se zdrceným srdcem budu přihlížet,  J A K   M N O Ž S T V Í   M Ý C H   D Ě T Í   B U D E   O D V Á D Ě N O   D O   H L U B I N   P R O P A S T I.  Více však už učinit nemohu, paži svého Syna už neudržím. Mnozí zemřou v rukou nepřítele; jeho vláda však dlouho nepotrvá.
  Děti budou bojovat s rodiči. Zemře mnoho nevinných. Já je však budu očekávat ve svém příbytku. Příbytky pro vyvolené jsou připraveny. Věznice pekel jsou rovněž připraveny. Boj vám bude připadat velmi dlouhý; tehdy v něm nepřítel  z v í t ě z í.
  Nastanou tři dny temnoty a měsíc bude zářit jen velmi slabě. Opravdoví synové Boží setrvají na modlitbách, nezapomínajíce na Boha.  B U D O U   T O   S T A Š L I V É   T Ř I   D N Y.  Netaste však svoje meče, pomyslete na Boží slova: Kdo zabije mečem, mečem zemře. Já požaduji modlitbu:  M O D L I T B O U   S E   Z A C H R Á N Í T E !"

  7.října 1981. Maria promlouvá:   "R Ů Ž E N E C,  M É   D Ě T I,  B U D E   O B R O V S K O U   S I L O U.  Nevšímejte si těch, kdo si myslí opak. Poslouchejte mě, jsem přece vaší Matkou.   R Ů Ž E N E C   J E   M O D L I T B A,     P O K Á N Í   A   M E D I T A C E.   J Í M   O S L A V U J E T E    N E J S V Ě T Ě J Š Í    T R O J I C I.     N E N Í    D O K O N A L E J Š Í    M O D L I T B Y      N A D   R Ů Ž E N E C.  Právě proto ho po vás tolik žádám. Kdybyste věděli, kolik duší jste vysvobodili prostřednictvím růžence! Mnoho vaších bratří prohlédlo právě tímto prostředkem. Pomohli jste nejenom těm, kteří jsou mimo zem(duše v očistci), ale i těm, kdo vás obklopují. Démon však usiluje o zničení tohoto velikého díla, jež mé děti konají Bohu,  neboť  ví,  Ž E   R Ů Ž E N C E M   L Z E   O D   N A Š E H O   B O H A   O T C E   D O S Á H N O U T   N E K O N E Č N Ý C H   M I L O S T Í.  Modlte se a rozšiřujte růženec pro spásu mnohých.  Dávejte světu,   b y ť   t o   i   n e c h t ě l,  modlitbu a lásku. Právě tak ho pomůžete spasit."
  "Kněz má být oděn jako Kristův služebník. Bez tohoto oděvu  NEMAJÍ  KNĚŽÍ  RESPEKT  PŘED  BOŽÍMI  VĚCMI  A  PÁCHAJÍ  MNOHO  HŘÍCHŮ  NEČISTOTY!  ŘEKNI  PAPEŽI,  ŽE  TĚLO  KRISTOVO  MÁ  BÝT  ROZDÍLENO  VÝHRADNĚ  KONSEKROVANÝMA  RUKAMA,(a kolik lidí bere přijímání na ruku, DĚS!)  PROTOŽE  KNĚZ,  TO  JE  JAKOBY  KRISTUS  NA  ZEMI!  MNOZÍ  KNĚŽÍ  BEZ  KLERIKY  JSOU  ČÍHAJÍCÍMI  DRAVÝMI  PTÁKY.  PRÁVĚ  ONI  ROZBÍJEJÍ  CÍRKEV,  PROTOŽE  ONI  SAMI  KRÁČEJÍ  CESTOU  NIČENÍ!  POVĚZ  JIM,  ŽE  PRÁVĚ  KVŮLI  NIM  NESE  MŮJ  SYN  STÁLE   TĚŽŠÍ   A   TĚŽŠÍ   KŘÍŽ.   N E C H Ť   S E   V Í C E   Z A B Ý V A J Í   V Ě C M I   B O Ž Í M I,     N E C H Ť   N E M A J Í   T O L I K   L Á S K Y   K   V Ě C E M    P O Z E M S K Ý M,   N E C H Ť   K O N A J Í   V Í C E   O B Ě T Í   A   V Í C E   S E   M O D L Í ! Vždyť  se  nemodlí!"

  23.října 1981. Maria promlouvá: "Trest bude strašlivý a nikdo mu neuteče! Všichni spatří  V Ý S T R A H U   a  budou  vědět,  co znamená.  B U Ď T E   P Ř I P R A V E N I,  A B Y   T R E S T   N E D O P A D L   I   N A   V Á S !
  B Ý T   S   B O H E M   J E   N E S M Í R N Ě   D Ů L E Ž I T É !  V den, kdy spatříte Výstrahu mnozí zemřou zděšením, hrozným strachem!  Snažte se, abyste se modlili před svatostánkem, nebo doma. Modlete se stále růženec. Dle možností se modlete všech patnáct mystérií. (Teď už jich je dvacet, sv. Jan Pavel II. přidal ještě růženec Světla.) Jednejte rychle, abyste zachránili co nejvíce duší, protože každý růženec jich zachrání mnoho.  S V Ý M I   M O D L I T B A M I   Z A D R Ž U J E T E   P A Ž I   B O Ž Í H O   H N Ě V U !(PODLE PROROCTVÍ NOSTRADAMA UŽ TREST Z NEBE MĚL PŘIJÍT V LÉTĚ 1999!) Říkejte růženec se zbožností. Je  v e l i c e   d ů l e ž i t é,   a b y s t e   s e   h o   m o d l i l i   k a ž d ý   d e n !  Nabízejte své bolesti za konverzi Ruska.   R U S K O   Z N I Č Í   V Š E C H N O !   Modlete se, aby se obrátilo!"

  30.listopadu. Maria promlouvá: "Má dcero, kněží, služebníci mého Syna, svým špatným životem, svými omyly, svou nevěrností, svou nedostatečnou připraveností k celebrování svatých mystérií,  svou láskou k penězům,  poctám a požitkům  P O S T R Á D A J Í   P O T Ř E B N O U   Č I S T O T U !  Den ode dne jsou lidé horší, kněží a biskupové zanedbali modlitbu a pokání, a tak se jich zmocnil démon. Změnili se v bludné hvězdy, jež starý drak povleče svým ocasem, aby je zničil  ! H Ř Í C H Y   K O N S E K R O V A N Ý C H   O S O B   V O L A J Í   D O   N E B E S   A   V O L A J Í   O   P O M S T U !  Nuže, teď už je pomsta před jejich dveřmi. Bůh bude trestat způsobem, který ještě neměl obdoby! Přibližuje se doba hrozných strastí. Bůh dovolí Satanovi, aby rozséval rozkol mezi vlády, společnosti, rodiny. Nastane mnoho fyzických i morálních útrap. Bůh je nechá jim samotným a sešle na ně mnoho trestů.
  Ach, má dcero, běda ubohým obyvatelům země a služebníkům církve!  B Ů H   S V R H N E   S V Ů J   T R E S T   A   N I K D O   S E   N E B U D E   M O C I   V Y H N O U T   T O L I K A   S O U S T Ř E D Ě N Ý M   Z L Ů M !
  Na ně na všechny přijde veliký trest, neboť jsou daleko více   o d p o v ě d n i   než ostatní, protože svádějí do záhuby  m n o h o   d u š í !
  Ano,  má dcero,  vůdcové Božího lidu   o p o v r h l i   m o d l i t b o u   a   p o k á n í m   a   d é m o n   z a t e m n i l    j e j i c h   i n t e l i g e n c i !  Na zemi se rozhojňují špatné knihy. Duchové temnot všude způsobují všeobecné uvolnění všech závazků vůči Bohu. Náměstek mého Syna bude velice trpět, protože po určitou dobu bude církev vydána velikým perzekucím;  T O   B U D E   Č A S   T E M N O T - C Í R K E V   P R O J D E   S T R A Š L I V O U   K R I Z Í !
  A N O,   M Á   D C E R O,   B U D E   Z R U Š E N A   C I V I L N Í   A   C Í R K E V N Í   M O C !
  Každé individuum se bude chtít řídit samo sebou a vnucovat se svým bližním. Všechna spravedlnost bude pošlapána, brzy na všech stranách bude vidět jen vraždění, nenávist, hádky, lidstvo a rodiny budou bez lásky.(To už vidíme dnes ve zprávách v televizi NOVA.) Buď pokorná, má dcero, vždyť pokora je podstatným základem všeho a právě   P Ý C H A   O D S U Z U J E   L I D I.  Peklo je naplněno pyšnými a s pomocí pýchy si Satan sestavil svou armádu. Buď pokorná, poslouchej svého duchovního otce, dbej na jeho rady.  ROZŠIŘUJTE  MÁ  POSELSTVÍ  PO  CELÉM  SVĚTĚ !"

  18.prosince 1981.Ježíš promlouvá: "Trest je velmi nablízku. Jak se svět a moje církev očistí? Nabízím k tomu plno příležitostí;  U Ž   B R Z O   V Š A K   V Y T R H Á M   V Š E C H E N   P L E V E L,  zatímco budu připravovat nádherné znovuzrození svého vítězného milosrdenství.
  Bůh Otec se chystá seslat dvojí trest:  J E D E N   B U D E   V E   F O R M Ě   V Á L E K,  REVOLUCÍ  A  REVOLUCIONÁŘSKÝCH  NEBEZPEČÍ.   D R U H Ý   B U D E   S E S L Á N   N E B E S Y:  NA  ZEM  PADNE  HUSTÁ  TEMNOTA,  KTERÁ  POTRVÁ  TŘI  DNY  A  TŘI  NOCI.  Nic nebude vidět. Morově zkažené ovzduší  bude  trápit  především  n e p ř á t e l e   n á b o ž e n s t v í.  Za těchto tří dnů temnot zhasne i všechno umělé osvětlení,   budou svítit  jen  p o s v ě c e n é   s v í c e.  Věřící nechť zůstanou doma, modlí se růženec a prosí Boha o slitování.
  V Š I C H N I   N E P Ř Á T E L É   C Í R K V E,  viditelní i neviditelní, za této všeobecné temnoty   Z A H Y N O U,  M I M O   T Y,  K T E Ř Í   S E   O B R Á T Í.
  Až se toto přihodí, svatý Petr a Pavel zasáhnou, aby byl zvolen nový papež.
  Země bude zahalena do plamenů, mnoho budov bude zničeno, obloha bude jako v agónii.  MILIÓNY  LIDÍ  ZAHYNOU  ŽELEZEM;  MILIÓNY  JINÝCH  ZAHYNOU  NEPŘEDVÍDANOU  SMRTÍ.  Toto se přihodí, až se bude zdát, že církev ztratila lidské prostředky, aby mohla čelit perzekucím.
  Má dcero, hněv Boha Otce se rozpoutá velmi brzy, neboť   V Ě Č N Ý   O T E C   J E   U Ž   V E L I C E   R O Z H N Ě V Á N.  L I D É   S I   Z   V Ý S T R A H   N I C   N E D Ě L A J Í   A   P O H Á R   U Ž   U Ž   P Ř E T É K Á,  je plný až po okraj! V církvi kněží a biskupové zanedbávají modlitbu; služebníci Kristovi nemají víru. Proto přijdu poslán nebeským Otcem a vykonám akt spravedlnosti a milosrdenství pro spravedlivé.
  P O R U Č Í M    S V Ý M    A N D Ě L Ů M,     A B Y    B Y L I    V Š I C H N I    N E P Ř Á T E L É    U S M R C E N I. 
 V  J E D I N É M   O K A Ž I K U   T A K   V Š I C H N I   P R O N Á S L E D O V A T E L É   C Í R K V E   A   V Š I C H N I   L I D É   O D D A N Í   H Ř Í C H U   Z A H Y N O U   A   Z E M Ě   S E   S T A N E   J A K O B Y   P O U Š T Í !
  Pak nastane smír a Bůh se smíří s lidmi. Budou mi opět sloužit, budu uctíván a oslavován. Všude rozkvete milosrdenství, noví králové budou pravou rukou církve. VVšude bude šířeno Evangelium a lidé budou žít v bázni Boží. Má svatá církev bude silná, pokorná, zbožná,chudobná, přičinlivá, bude napodobitelkou ctností Ježíše Krista.
  J E   V Š A K   T Ř E B A   P R O S I T,    J E   T Ř E B A   S E   M N O H O   M O D L I T,    A B Y   C O    N E J V Í C E    D U Š Í   M Ě L O   P Ř Í L E Ž I T O S T    K    O B R Á C E N Í,     J E   T Ř E B A   P R O S I T   O   O D P U Š T Ě N Í,    J E   T Ř E B A   Č I N I T   P O K Á N Í !"

  22.ledna 1982. Ježíš promlouvá: "Žijete poslední vteřiny před katastrofou. Pro mne to jsou pouhé vteřiny. Právě proto vám vaše Matka přináší poselství, vy ho však neberete na vědomí!!  T R E S T   Z A S Á H N E   A   Z N I Č Í   D V Ě   T Ř E T I N Y   L I D S T V A !  A přesto, přes všechny výstrahy to neberete na vědomí!

  11.února 1982. Maria promlouvá: "Mé děti, modlete se svatý růženec, má velkou moc. Chci, abyste se modlili za všechny biskupy, kardinály, arcibiskupy; mnozí z nich dělají politiku destrukce (Ve Vatikánu?) Ničí Boží věci, neznají však trest, který jim hrozí!
  TREST  JE  JIŽ  NABLÍZKU.  BUDE  VYKONÁN  HVĚZDAMI,  JEŽ  NARAZÍ  NA  ZEM.  HVĚZDA  EROS  ZAZÁŘÍ  NAD  CELÝM  LIDSTVEM.  CELÁ  ZEMĚ  SE  BUDE  ZACHVÍVAT.  BUDE  TO  STRAŠLIVÉ,  MÁ  DCERO,  SVĚT  BUDE  JAKOBY  V  PLAMENECH.  VŠECHNO  POTRVÁ  CHVÍLI,  MNOZÍ  LIDÉ  SI  BUDOU  PŘÁT  V  TU  CHVÍLI,  ABY  BYLI  MRTVÍ.  TO  VŠECHNO  SPATŘÍ  I  SPRAVEDLIVÍ,  NIJAK  SE  JICH  TO  VŠAK  NEDOTKNE.  MNOHO  LIDÍ  ZEMŘE  NA  NÁSLEDKY  VZRUŠENÍ.  BUDE  TO  STRAŠLIVÉ, BUDE  TO  JAKOBY  OHNIVÝ  DÉŠŤ."

  26.ůnora 1982. Maria promlouvá: "Protože neprosí za odpuštění svých hříchů a nenapravují se, trest přijde velmi brzy. V onu chvíli se země zachvěje,  SLUNCE  SE  ZA  VELKÝCH  EXPLOZÍ  BUDE  OTÁČET  KOLEM  SVÉ  OSY.  MĚSÍC  SE  ZATEMNÍ  A  ÚKAZY  BUDOU  VIDĚT  PO  CELÉ  PLANETĚ  ZEMI. Ozáří ji jedna hvězda. Země bude jakoby zahalená do plamenů. Toto všechno potrvá dvacet minut. (varování) Všude se rozšíří panika. Všichni, kdo věří v Boha a nejsvětější Pannu, zůstanou během těchto dvaceti minut jakoby v extázi.
  Toto všechno je velmi nablízku, má dcero. Řekni všem, kdo rozšiřují nepravé doktríny, že do Božího království nevstoupí. Nechť se napraví a přestanou je rozšiřovat. Nechť se podřídí zákonu Evangelia, jež dal svaté, katolické a apoštolské církvi můj Syn;    M I M O     K R I S T O V U   C Í R K E V   N E N Í   S P Á S Y !"

  19.března 1982. Ježíš promlouvá: "Žádám pokání, pokání. Den Stvořitelův, den Yahvův, je nablízku! Dělejte všechno proto, abyste byli po pravici mezi mými vyvolenými a vstoupili do zaslíbené země. Pohleď, má dcero, na ty drobné zářící body. Nuže, to jsou planety, na nichž se nalézá věčný život. To je ona zaslíbená země. Nikdy člověk nebude moci odhalit velkolepost tohoto pokladu obklopeného tolika tajemstvími."

  16.září 1982. Maria promlouvá: "Modlete se za mé konsekrované duše. Kristova církev se vnitřně rozbíjí. Do církve vstoupil Satan. Modlitba je opuštěna. Mnoho konsekrovaných duší zanechalo pro svůj špatný život a bezbožnost modliteb a obětí, a tak se jich zmocnil nepřítel. Mnozí jsou vlky převlečenými do kůže beránčí. Jakou mi to činí bolest!
  Modlete se mystéria růžence: právě tak se může zachránit největší část lidstva; je to má nejsilnější modlitba. Antikrist se brzo odhalí, už je v lidstvu.
  Mysli na to,  co jsem ti řekla onehdy:   tělo je dobré právě tak k omašlení země.    J E N   D U Š E   M Á   H O D N O T U !    Nechť je však vaše tělo odíváno s cudností,    N E B O Ť   J E   P Á C H Á N O  T O L I K   H Ř Í C H Ů   N E Č I S T O T Y !"

  4.prosince 19982. Maria promlouvá: "Posílám zemi velice naléhavou výzvu. Tato výzva je určena všem Božím učedníkům. Vyzývám všechny Kristovi následovatele na zemi, všechny, kdo žili v chudobě, pokoře, sebeobětování a cudnosti, všechny, kdo byli zapomenuti sami sebou a světem. Vyzývám i své opravdové děti a ctitele mého Neposkvrněného Srdce, všechny, kdo se na mě spoléhají.
  MÉ  DĚTI,  CHCI,  ABYSTE  VYŠLY  A  DO  VŠECH  ČÁSTÍ  SVĚTA  NESLY  SVĚTLO,  SVĚTLO  VÍRY,  JAKO  APOŠTOLOVÉ  POSLEDNÍCH  ČASŮ.  MÉ  DĚTI,  NESTYĎTE  SE  ZVEŘEJŇOVAT  BOŽÍ  SLOVO  PO  VŠECH  KOUTECH  ZEMĚ.  KDO  NA  ZEMI  ZAPÍRÁ  KRISTOVU  EXISTENCI,  BUDE  SÁM  PŘED  NEBESKÝM  OTCEM  ZAPŘEN  ANDĚLY.  JDĚTE,  MÉ  DĚTI,  JDĚTE  A  OZNAMUJTE  SVĚTLO  A  MODLITBU  SVATÉHO  RŮŽENCE.  POSPĚŠTE  SI,  MÉ  DĚTI,  NEMĚJTE  STRACH!  KUPŘEDU!  BŮH JE S VÁMI,  Z  KOHO  BYSTE  MĚLY  STRACH?
  KONEC  ČASŮ,  KONEC  ČASŮ  NASTÁVÁ.  POSPĚŠTE  SI  ZACHRAŇOVAT  DUŠE,  MODLETE  SE  ZA  KONSEKROVANÉ  DUŠE!
  Má dcero, brzy přijde VÝSTRAHA;  V Ý S T R A H A   C E L É M U   L I D S T V U !  Mnozí se smějí mým poselstvím. Ubožáci! Lépe by jim bylo, kdyby se nikdy nenarodili!"

  20.ledna 1983. Maria promlouvá: "Čiňte oběti za Kristova náměstka. Je ve velikém nebezpečí. Ubohý náměstek! Mnoho vytrpí. Budu s ním až do posledního okamžiku. Na lidstvo se valí  O B R O V S K É   K A L A M I T Y,    V E L I K Á   Z E M Ě T Ř E S E N Í  -  C E L Á   M Ě S T A   B U D O U   P O H L C E N A !
  Přijdou veliké tresty. Nepřítel vyvolá válku  S   A T O M O V Ý M I   Z B R A N Ě M I.  Mnoho těl bude létat vzduchem a jejich kůže se bude oddělovat od těla.  Tisíce očí to budou vidět, a přesto dosud neuvěří!   P L A N E T A   Z E M Ě   J E   N A   P O K R A J I   S E B E Z N I Č E N Í !  Četné duše se zatracují, protože se za ně nikdo nemodlí. Modlitbami a obětmi můžete zachránit tolik duší! Hovořte o Bohu, rozšiřujte poselství vaší Matky po celém světě.
  R U S K O   J E   P O H R O M O U   P R O   C E L É   L I D S T V O !  Modlete se za to, aby se obrátilo. Bude chtít zničit  lidstvo atomovými raketami. Může se však obrátit prostřednictvím vašich modliteb a obětí. Připomínejte si, že Bůh řekl:
  'K D O   Z A C H R Á N Í   D U Š E,   Z A C H R Á N Í   I   S V O U   D U Š I !'  Nesmíte mít strach: jděte pokorně stále vpřed:  B U Ď T E  A P O Š T O L Y   P O S L E D N Í C H   Č A S Ů !"                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                 VAROVÁNÍ  PRO  RUSKO:
                                              ==========================


                                        ZJEVENÍ  MATKY  BOŽÍ  V  HRUŠIVI  NA  UKRAJINĚ:

  Dne 26.dubna 1987, v den prvého výročí černobylské katastrofy, se Svatá Panna zjevila poprvé na území Sovětského svazu, a to ve vesnici Hrušiv ležící nedaleko města Lvova na Ukrajině. Zároveň je to prozatím největší hromadné zjevení, k němuž kdy došlo: Marii v průběhu krátké doby spatřily na vlastní oči obrovské davy poutníků.
  Zpráva o zjevení prošla i sovětskou televizí; státní orgány byly událostí a obrovským přílivem poutníků doslova vyvedeny z míry a nevěděly, jak reagovat. Svatou Pannu viděli totiž  i přítomní důstojníci KGB. Po zjevení dne 14.května začala milice stavět barikády a zabraňovat poutníkům v příchodu. Po kratší době se Svatá Panna přestala zjevovat.
  Jako první Svatou Pannu spatřila jedenáctiletá Marina Kizynová ve zvonici místního, původně katolického kostela, toho času  o p u š t ě n é h o   a   z n a č n ě   z c h á t r a l é h o.  Marina zavolala svou matku, s ní přišlo několik dalších osob - a všichni zcela zřetelně spatřili Svatou Pannu. Téhož dne večer se Maria zjevila ještě několikrát ve zvonici a nad kopulí kostela. Zpráva se bleskurychle rozšířila, a tak už hned v dalších dnech začaly do Hrušivi putovat obrovské zástupy poutníků. Denně přicházelo 40-50 tisíc lidí a všichni Svatou Pannu viděli.
  V Hrušivi Maria vyslovila i několik poselství; v nichž především oslovila Ukrajinu, první národ na světě, který se jí již roku 1058 zasvětil: "Ukrajino, má dcero, přicházím k tobě v nejtěžších chvílích tvého života; ty sis mě jako první vyvolila za svou královnu."
  A jindy: "Modlete se a obraťte se - a  T Ř E T Í   S V Ě T O V Á   V Á L K A   N E V Y P U K N E.  Brzy budete svobodni."  Podle dalšího poselství třetí světová válka bude nevyhnutelná, jestliže  R U S K O   N E P Ř I J M E   K R I S T A   A   N E O B R Á T Í   S E.
350.                                     Poselství Ježíše ze dne 19. února 2012 v 03:00.

                                              ŠELMA S DESETI ROHY JE EVROPSKÁ UNIE.

  Má drahá, milovaná dcero,
nesmíš být vyděšená těmito poselstvími.   Neboť  jsou  dávána  světu  z  lásky,   kterou chovám k celému lidstvu.
  Znalost událostí, které mají přijít, pomůže připravit mé děti, aby mohly bránit pravdu. Má varování mohou pomoci rozšířit obrácení a umožní mým dětem, ještě jednou, potvrdit pravdu mého zaslíbení, že se znovu vrátím.
  Děti, můj Druhý příchod se uskuteční  J E Š T Ě   Z A   V A Š E H O   Ž I V O T A.  Vy, z této vyvolené generace, budete sklízet zázraky mého oslaveného panování na zemi.
  Mezi vás, moje vybrané děti, zahrnu i ty, které se ke Mně obrátili zády a popírají existenci mého milovaného Otce, Boha Nejvyššího.
  Má láska zahalí ty, kteří Mnou opovrhují. Časem se obrátí.
  Uznání mých poselství, která jsem dal tobě, mému  p r o r o k u   p o s l e d n í h o   č a s u,  ti dávají odpovědnost k otevření sedmi pečetí, nebude to však všechno.
  Na čem skutečně záleží, je spása všech tvých bratrů a sester na světě.
  Dva spojenci, Rusko a Čína, spojí své síly. To se stane, až vystoupí šelma s deseti rohy, aby ovládla svůj dlouho trpící nevinný lid.
  Šelma s deseti rohy je   E V R O P S K Á   U N I E,   má dcero, označovaná  v  Knize  zjevení  jako   B A B Y L O N.
  B A B Y L O N   P A D N E   A   B U D E   O V L Á D N U T   velkým rudým drakem, Čínou a jeho spojencem medvědem, Ruskem.
  Až se to stane,  Z A V L Á D N E   K O M U N I S M U S   A   B Ě D A   komukoliv, kdo  B U D E   V I D Ě N   P R A K T I K O V A T   S V É   N Á B O Ž E N S T V Í   v  jejich  přítomnosti.
  Všechna náboženství budou zakázána, ale  největším  pronásledováním  budou  trpět   k ř e s ť a n é.
  Římští katolíci nebudou vůbec tolerováni a budou muset se účastnit mší v tajnosti.
  Děti, všichni moji následovníci, přišel čas, abyste začali plánovat svou budoucnost.
  Stále vás budu vést.
  Začněte se připravovat teď, protože vám bude dán čas, abyste to udělali.
  Znovu vám říkám, modlitby – a hodně modliteb, oslabí sílu šelmy, medvěda a rudého draka.
  B U D O U   V L Á D N O U T   J E N O M   K R Á T K Ý   Č A S.  Protože potom budou zničeni.
   Váš milovaný Spasitel  Vykupitel lidstva  Ježíš Kristu552.                                Poselství Ježíše ze dne 15. září 2012 v 18:55.                                  

                                   KOMUNIZMUS, TAK DLOUHO OBÁVANÝ V ZÁPADNÍM SVĚTĚ,
                                      JE NYNÍ TAJNĚ ORGANIZOVÁN GLOBÁLNÍ ALIANCÍ
  Má drahá, milovaná dcero,
mám v úmyslu vzít utlačované křesťanské země do mé svaté náruče, abych jim dal sílu. Ony trpí kvůli útlaku, jenž je na ně vyvíjen, aby Mě zapřely.
  Jejich křesťanská víra bude prudce napadena způsobem, který žádné jiné náboženství nebude muset snášet.
Jiná náboženství nebudou pronásledovaná takovým způsobem, jakým budou muset trpět moji následovníci.
  Pravda křesťanství může být zpochybňována. Může být na ni útočeno a bude cenzurována, ale jedna věc se nikdy nezmění:
Je jenom jedna cesta do domu mého Otce. Touto cestou jsem Já, Ježíš Kristus, Spasitel lidstva. Nemůžete jít k mému Otci bez toho, že byste přijali moji existenci.
  Pravda nemůže být změněna, bez ohledu na to, jak silně se ji pokusíte popírat. Velmi brzy budou lži viděny jako takové, čím jsou. Všechna náboženství se sjednotí, až uvidí Pravdu.
  Smlouva mého Otce poslat Mě, svého jediného Syna, abych ještě jednou přivedl celé lidstvo do království mého Otce, bude nyní naplněna.
  Právě když se Pravda bude stávat zjevnou, všichni ti, kteří jsou ještě na pochybách, budou v pokušení se od ní odvrátit.
A tak, moji stoupenci, prosím vás, řekněte jim nyní pravdu. Možná, že nebudou poslouchat, ale po Varování poslouchat budou.
  Právě nyní začne zuřit proti křesťanství nesmlouvavá bitva.
  Volám proto všechny křesťany, aby bránili své právo ukázat věrnost Mně, jejich Ježíši. Když to neuděláte, budete potlačeni a donuceni spolknout lež komunizmu.
  K O M U N I Z M U S,    TAK  DLOUHO  OBÁVANÝ  V   ZÁPADNÍM  SVĚTĚ,    J E   N Y N Í   T A J N Ě   O R G A N I Z O V Á N    G L O B Á L N Í    A L I A N C Í    M E Z I   V L Á D A M I   V Š U D E   N A   S V Ě T Ě! (Ministr Nečas z ODS má pravdu, že se ČSSD spolčuje s komunisty! Dejte si pozor, koho budete volit!)
  Ti, kteří ve vašich národech vykřikovali svůj odpor k tomu, co nazývali režimem zla, nyní komunizmus přijmou s otevřenou náručí.(Naši voliči také!!! Už jich plno volí komunisty.)
  Tehdy budou kontrolovat všechno, co děláte, co jíte, kolik vyděláváte, zda máte, nebo nemáte kde bydlet, a zda praktikujete, nebo ne, vaše náboženství.
  Nikdy se nepoddávejte. Nikdy se nevzdávejte naděje. Během tohoto útlaku bude důležitá vaše odolnost. Vaší zbraní bude modlitba a pomůže vám vytrvat.
  Všichni vy, kteří jste mými následovníky, Mi musíte důvěřovat. Nenechám vás trpět dlouho. Budu vás podporovat, a toto těžké období rychle skončí.
   Váš Ježíš


776.                                    Poselství Panny Marie ze dne 24. dubna 2013 v 14:15.

                                              TENTOKRÁT NEPŘIJDE JAKO ČLOVĚK V TĚLE

  Mé milované dítě,
ze své velké lásky k lidstvu, vás nyní můj Syn připravuje na svůj Druhý příchod. Protože vás miluje, mluví k vám skrze své proroky, aby zajistil, že nikdo neunikne jeho milosrdenství. Právě tak, jak jako Bůh poslal Jana Evangelistu připravit svět na mého Syna – jednorozeného Syna Božího, Mesiáše – můj Syn vám nyní odhaluje poslední plán. Tento konečný plán spásy bude podobný jeho prvnímu příchodu, ale s jedním rozdílem. Tentokrát nepřijde jako člověk v těle.
  Nyní, když je vám Pravda znovu odhalována, můj Syn vám připomíná vše, co přichází z Boha skrze jeho svaté Slovo, když připravuje poslední etapy. Dětem Božím byla dána Pravda, když můj Syn kráčel po zemi.
  N Y N Í    V Á M    B U D E    D Á N A    C E L Á    P R A V D A,   V Č E T N Ě   O D H A L E N Í   O   P R Á C I   B O Ž Í C H   N E P Ř Á T E L,   pro vaše dobro, abyste nebyli oklamáni. (Když nám to Církev tají: část třetího fatimského tajemství) Musíte být šlechetní srdcem, když můj Syn vám přináší tyto dary, které budou živit vaše duše.
 K D Y Ž   J S E M   S E   Z J E V I L A,   B Ě H E M   L E T,   V Y B R A N Ý M    B O Ž Í M    V I Z I O N Á Ř Ů M,   B Y L O   T O   P R O T O,   A B Y C H   P Ř I P R A V I L A   D U Š E   N A   T Y T O   Č A S Y.   Nyní,  když se připravujete na pronásledování, kterým budou postiženi křesťané, bude to mimořádně těžké, protože to bude znesvěcení ducha a způsobí největší bolest. Když znáte Pravdu Božího Slova a když víte, jak poznat práci podvodníka, stanete se silnější. Je daleko důležitější zůstat věrní Božímu Slovu, než přijmout lži, které vám budou předloženy těmi, kteří nepřicházejí od Boha.
  Můj Syn vás pozvedne k velké slávě,    K D Y Ž   B U D E T E   P O S L U Š N Í   J E H O   S V A T É H O   S L O V A   A   B U D E T E   Z A C H O V Á V A T   J E H O   U Č E N Í !   Prosím vás, abyste prokazovali mému Synu úctu, jakou si zasluhuje. Ti, kteří Ho odmítli, když kráčel po zemi, nakonec přijali pravdu toho, Kdo byl, když zemřel na kříži. Ti, kteří odmítají jeho Slovo dnes, si nakonec uvědomí Pravdu ve dni, kdy  P Ř I J D E   J A K O   S O U D C E.   P R O   M N O H É   B U D E   P Ř Í L I Š   P O Z D Ě !
  Modlete se, aby všechny duše zůstaly věrné odkazu mého milovaného Syna, Ježíše Krista, neboť jenom ty, které Ho přijmou, mohou být vzaty do jeho království.
   Vaše milovaná Matka Matka Spásy020.                                  Poselství Ježíše ze dne 26. listopadu 2010 v 03:00.
                                                                                                                                                                 GLOBÁLNÍ  PLÁN  K  REDUKCI  SVĚTOVÉ  POPULACE  A  SVRŽENÍ  SVĚTOVÝCH  VŮDCŮ..                   

  Moje milovaná dcero,
brzy dostaneš vedení od svého duchovního rádce. Pamatuj si ale, že jsem povolal mnoho mých následovníků, ale ne všichni to přijali. Jak sama víš, nemohu zasahovat do svobodné vůle člověka, do daru lidstvu. Bez ohledu na to je teď důležité pokračovat v této naléhavé práci, aby moje děti naslouchaly a byly spaseny.

                                                              Znamení
  Nemyl se, změna se chystá a brzy bude tolik znamení, že jen málo lidí na této planetě nebude schopno je rozpoznat. Znamení, o nichž hovořím, jsou ta, jež byla dána mými vizionáři prostřednictvím   Z J E V E N Í   M É   M I L O V A N É   Blahoslavené   M A T K Y   V   E V R O P Ě.   Mnoho lidí, kteří otevřou svou mysl a osvobodí své uvězněné duše, pochopí, že tato oznámení pocházejí z nebe. Když moje děti uvidí   Z Á Z R A Č N Á   Z N A M E N Í,  J E Ž   B U D O U   V I D I T E L N Á   P Ř E S   S L U N C E,  pochopí pak pravdu.
  Nevšímej si opovržení, výsměchu a nenávisti, kterou zakusíš, až lidé budou číst obsah tohoto rukopisu. Totéž se stalo mým apoštolům, kteří darem Ducha Svatého tvořili své dílo. I tobě,
má dcero, byl dán tento dar. Nikdy jej neodmítej, ani o něm nepochybuj. Je skutečný, a to teď víš. Konečně tvé pochybnosti začaly ochabovat.
  Jak jsem ti řekl, pošlu ti pomoc. Zřejmost tohoto slibu se již začíná ukazovat. Stejně tak ti dám informace, týkající se budoucnosti, jež musíš oznámit všem, i nevěřícím. Vždyť co na tom záleží, když ti nebudou hned věřit. Protože, až se události začnou odvíjet, nebudou mít jinou možnost než uznat pravdu.

                                                       Plán k vyvolání války
  Zlomyslný plán k vyvolání války, konspirovaný světovými velmocemi, je na cestě – jeho záměrem je redukce světové populace. Modlete se, modlete se, abyste pomohli odvrátit velikost škody, kterou tito zlí lidé chtějí způsobit na zemi. Jejich hloupá oddanost mistru klamu znamená, že s pomocí satanských sil, jež dostávají jeho vlivem, jsou rozhodnutí uskutečnit tento cíl za každou cenu.
                                                  Plán ke svržení papeže Benedikta
  Stejně tak plánují převzetí vlády nad církvemi a různými vyznáními, včetně Vatikánu. Můj papež, můj milovaný Benedikt, je obklopen těmi, jež tajně osnují jeho pád. Jiní světoví vůdci, kteří již nevědí nic o spodních silách, skrývajících se v jejich vlastních řadách, budou také jejich cílem, kromě několika, kteří je svrhnou.
  Mé děti, probuďte se a bojujte. Toto je velmi skutečná válka, nepodobná žádné jiné na zemi. Toto je válka proti vám, proti každému jednotlivému mému dítěti. Cílem jste vy. Problémem je, že nemůžete vidět nepřítele. V srdci jsou zbabělí, nemají odvahu se sami odhalit.
                                                             Tajná setkání
  Posedlí sami sebou, setkávají se v tajnosti v rámci vaší vlastní obce a jsou infiltrováni do každé životní oblasti. Najdete je nejen v kuloárech vaší vlády, ale i v justičním systému, u policie, v obchodních společnostech, ve vzdělávacím systému a v armádě.
  Nikdy nedovolte, aby vám tito lidé diktovali, jak se máte modlit. Dávejte pozor na to, jak se budou snažit řídit váš život a začněte se už teď připravovat na to, co vás čeká.

                                                  Varování před globálním očkováním
  Především se modlete ve skupinách. Modlete se za ty lidi, kteří jsou horlivými stoupenci Satana. Modlitbou pomůžete odvrátit některé z těchto katastrof. Dejte si pozor na krutosti, jež se vám pokusí zasadit prostřednictvím očkování.   Nedůvěřujte náhlé globální iniciativě zaměřené na očkování, jež se ve svém záměru může zdát soucitná. Mějte se na pozoru. Země za zemí se tajně dohodly ovládat co nejvíce lidí.
  Nebojte se, protože budu chránit ty mé následovníky, kteří se ke Mně modlí. Modlete se i za ty odvážné duše, mezi vámi, jež se rozhodly šířit pravdu. Mnoha takovým lidem se vysmívají, ale oni ve většině případů mluví pravdu.

                                                  Začněte si dělat zásoby potravin
  Nespoléhejte se na dodavatele potravin. Připravte se na budoucnost teď. Začněte shromažďovat potraviny a pěstovat vlastní. Dělejte si takové zásoby, jako by měla vypuknout válka. Ti, kteří to dělají, dělají dobře. Modlitby a oddanost posilní vaše duše a zachrání vás od zlovolných způsobů těchto lidí. Nikdy jim nedovolte, aby ovládli vaši mysl nebo víru, a to zavedením zákonů, jejichž cílem je zničení rodin. Budou se pokoušet rozbít rodiny, protože budou podporovat rozluku, včetně prosazování rozvodu, sexuální a náboženské svobody.
                                                       Vražda světových vůdců
  Budou podporovat nenávist mezi národy, zavraždí světové politiky a lidem odejmou svobodu tím, že je budou nutit spoléhat se na jejich diktaturu.
  Boží hněv se však brzy ukáže, protože On už nebude déle tolerovat jejich hanebnost, pokud se tito lidé, jež se rozhodli následovat své satansky ovlivňované organizace, neodvrátí od této ďábelské ukrutnosti. Modlete se za ně.
  Buďte opatrní, pro jaké lidi ve vaší zemi hlasujete. Sledujte, jakými slovy se prezentují. Naslouchejte těm, kteří se vás snaží varovat. Důrazně vás prosím, abyste se modlili za ty, jež tak nejednají, aby se mohli obrátit a mohli být také zachráněni.
  Tyto události, o nichž mluvím, se začnou brzy odehrávat. Držte pohromadě, mějte své zásoby připraveny, snažte se pěstovat vaši vlastní zeleninu a všechno ostatní, potřebné k přežití. Tato válka je proti vám, i když se to nebude tak zdát. Mějte se na pozoru.
                                                       Církve budou zakázány
  Ti z vás, kteří najdou odvahu vrátit se ke své církvi, nikdy nemějte strach, když se modlíte, nebo veřejně ukazujete svou víru. Ti, kteří považují moji církev za samozřejmost, to však nedělají. Až potom, co vám tento velký dar, jenž reprezentuje vaši víru navenek, vám bude odňat, až tehdy vám začne svítat pravda. A to vás rozzlobí.
  Má dcero, pověz lidem, aby nepodléhali panice. Moji následovníci budou zachráněni a pozdviženi se Mnou do oblak, kde budou čekat na Nový ráj na zemi. Budou si užívat mého Nového ráje a v tomto novém věčném životě budou sjednoceni se zesnulými členy svých rodin. Musíte zůstat silní, musíte se modlit a projevovat si vzájemnou lásku. Modlete se, modlete se, modlete se, hlavně za ztracené a podvedené duše, které nemají zdání o tom, jaký význam bude mít jejich jednání pro jejich budoucnost v následujícím životě.
                                                     Ti, kteří mají vlažnou duši
  Stejně tak se modlete za mé další děti, ty, jež mají vlažnou duši. Musí se navrátit ke Mně – a to brzy. Děti, pro vaši vzájemnou lásku, neváhejte varovat tyto lidi o pravdě. Svým příkladem jim ukažte důležitost modlitby, aby ani oni nebyli ztraceni.
  Zůstaňte silní. Nikdy nepodléhejte armádě mistra klamu. Nikdy. Stůjte si za tím, v co věříte. Ochraňujte teď svoji rodinu.  V R A Ť T E   S E   K E   M N Ě !  K A Ž D Ý   D E N   S E   M O D L E T E   k mému Božímu milosrdenství – všude se křesťané modlí růženec. Dovolte mé Matce, aby vás prostřednictvím její přímluvy přivedla zpátky ke Mně.
  Moje děti, pláču za vás, za všechny, a potřebuji teď mé následovníky, aby se v síle se Mnou shromáždili proti Zlému. 
  M O D L I T B A   J E   O D P O V Ě D Í.
   Váš milující Spasitel Ježíš Kristus


736.                                   Poselství Ježíše ze dne 16. března 2013 v 15:25.

                    TŘETÍ  PEČEŤ  BUDE  ODHALENA,  AŽ  LIDÉ  BUDOU  SHÁNĚT  JÍDLO,
                                                KDY  HLADOMOR  SEVŘE  LIDSTVO

  Má drahá, milovaná dcero,
příliv bude zbaven pout a začne ničení, způsobené mnoha válkami, jak bylo předpověděno.
  Načasování příchodu falešného proroka se bude překrývat s vyhlášením válek po celém světě. Tyto války budou rozpoutány okamžitě a lidé se budou krčit ve strachu, až se jejich následky stanou zřejmé. Války zapustí kořeny a rozvinou se jako bouře v poušti, kde naberou rychlost a jako zloděj v noci zastihnou všechny, kteří mají pocit, že jejich mír je zaručen.
  Bude se na nich podílet tak mnoho zemí, že budou všichni překvapeni. Brzy, uprostřed krveprolití, se Antikrist nechá poznat. Zmatek, strach a ztráta úrody problém zhorší. Nedlouho potom  bude  Třetí  pečeť  odhalena,   až lidé budou shánět jídlo,   kdy   H L A D O M O R   S E V Ř E   L I D S T V O.  V nedostatku jídla, v nedostatku odvahy, bez pomoci, lidstvo se bude chytat čehokoliv a kohokoliv, kdo nabídne chvíli oddechu.
  Jeviště bude připraveno pro Antikrista, pro jeho příchod a jeho ohlášení světu. V té době se lidem tak uleví díky tomuto muži míru, nabízejícímu tolik naděje, že se stanou jeho ochotnými otroky. Chytí se na komplikovaný plán rekonstrukce světa a sloučení všech národů. Plán, jak jim bude řečeno, pro dobro všech a zbavení světa terorismu. Nepřáteli, s nimiž prý bojuje a které přemůže a ovládne, jsou nevinné oběti zneužité jím pro podvod, který navrhne světu.
  Když mír, nebo to, co bude vypadat jako příměří, bude obnoven, pak přijde další etapa, jednota všech národů, všech náboženství, všech zemí do jednoho celku.
  TEHDY  SPOJENECTVÍ  MEZI  FALEŠNÝM  PROROKEM  A  ANTIKRISTEM  SE  STANE  ZCELA  ZŘEJMÉ.
  Ti, jimž byla dána Pravda, a jejichž jména jsou v Knize Živých, budou vědět, co se děje. Ostatní, slepí k Pravdě mého učení, nebudou mít takové štěstí. Pak to bude záležitost vyčkávání. Má trpělivost bude znamenat, že se budu snažit zachránit a ochránit ty, kteří nebudou schopni rozeznat Pravdu.
  Má trpělivost a mé milosrdenství vyústí do Božího zásahu ve velkém rozsahu, abych zachránil všechny Boží děti ze sevření šelmy, jejímž jediným cílem bude svádět k hříchu. Neboť je jedna věc, kterou musíte vědět: za přitažlivým kouzlem Antikrista bude ležet plán podněcovat k hříchu, čímž lidé učiní konečnou volbu – být na straně šelmy, ve vzdoru proti Bohu. Až ten čas přijde,   A   P O T O M,  co bude Mnou učiněno všechno k záchraně duší,  B U D E   K O N E C.
  Jenom vyvolení budou vzati do mého království.
   Váš Ježíš


779.                                         Poselství Ježíše ze dne 26. dubna 2013 v 12:30.

                                                   ANTIKRIST BUDE Z VÝCHODU, NE ZE ZÁPADU


  Má drahá, milovaná dcero,
svět je připraven na příchod Antikrista. Byl podporován řadou mocných politických sil, aby udělal svůj velký vstup.
  Antikrist přijde z východu, ne ze západu, ale bude milován, uctíván a veleben oběma [oblastmi] a ve všech koutech světa. Začne takto:
  S pomocí nepřátel Boha Antikrist rychle vyvolá válku mezi dvěma národy vedenými dvěma umíněnými a mocnými vůdci. Tyto války se vystupňují a pak se rozšíří do jiných zemí. Když se hrozba stane tak vážnou, že se začne dotýkat nejmocnějších národů, potom začnou jednání o míru.
  Přicházející odnikud, vystoupí šelma. A s dovedností, která na svět udělá dojem, přivede války ke konci. Bude mít mocný hlas. Bude vysoce inteligentní a podá působivý charizmatický obraz. Jeho příjemný, dobře vypadající zevnějšek, šarm a smysl pro humor, bude jako mocná, hypnotická magnetická síla. Přitáhne velkou chválu od dobře známých světových vůdců a sdělovacích prostředků a stane se celebritou. Jeho způsoby okouzlí šéfy obchodních společností, kteří na něho budou pohlížet jako na pomocníka k vytváření bohatství, když ekonomika začne růst.
  Antikrist bude vystupovat tak zvláštně, že národy se budou halasně dožadovat, jeden přes druhého, aby ho pohnuly k návštěvě svých zemí. Bude milován a do posledního detailu bude kopírovat každý okamžik mé mise, když jsem chodil po zemi. Bude kázat o důležitosti lásky, míru a jednoty mezi národy a bude viděn, jak dělá velké zázraky všude, kamkoliv půjde. Není to člověk jako ostatní. Není to člověk jako jiná charizmatická postava. Jeho hvězda bude zářit a třpytit se, jako žádná jiná před ním. Bude považován za přední postavu jediného světového, na člověka orientovaného náboženství. Tento takzvaný úspěch ohavnosti bude připsán jemu. Každý bude padat k jeho nohám. Jeho portrét bude zobrazován všude. Bude viděn s představiteli mnoha náboženských věrouk. Brzy se bude říkat, že lidé v jeho přítomnosti budou spontánně uzdraveni. Skrze moc Satana bude schopen činit skutky, které otřesou mnohé a které budou považovány za zázračné.
  V té době bude nevědomým připadat jako Mesiáš. Tehdy naznačí, že byl poslán Bohem, aby zachránil svět. Mnozí, včetně těch ve světě, kteří nepřijímají moji existenci, budou přesvědčeni, že tento muž je Syn člověka, Ježíš Kristus. Ti, kteří ho budou uctívat, poslouchat v tom, co od nich bude vyžadovat, a zbožňovat ho, budou zamořeni takovým zlem, že jejich duše budou vsáty do prázdnoty, ze které, jak shledají, bude nemožné se vymanit.
  Ti, kteří znají Pravdu mého učení, rozpoznají podvod, který je předložen lidské rase a této ohavnosti odolají. Ti, kteří říkají, že znají Boha a že jsou praktikující křesťané, nechápou můj slib návratu. Až se vrátím, bude to, abych soudil. Už nikdy nebudu podruhé kráčet po zemi. Přes všechnu jejich znalost mých učení nerozumějí tomu, co jsem řekl. Nyní jim to připomínám. Nikdy nebudu chodit v těle. Kdokoliv, kdo říká, že jsem Já, je lhář.
   Váš Ježíš


757.                                    Poselství Ježíše ze dne 4. dubna 2013 v 19:45.

           JENOM TI S PEČETÍ ŽIVÉHO BOHA UNIKNOU TÉTO FORMĚ GENOCIDY DUŠÍ

  Má drahá, milovaná dcero,
nesmíš naslouchat těm, kteří zpochybňují, popírají a vysmívají se mým poselstvím. Není nutné bránit mé nejsvětější Slovo. Mé Slovo je konečné a nikdo nemá právo je zpochybňovat. Buď Mě přijmete, nebo ne.
  Když se křesťané mezi sebou hádají kvůli těmto poselstvím, která byla předpověděna už před tak dlouhým časem, chovají se jeden k druhému jako nepřátelé. Nemůžete být nepřátelé k vlastnímu bratru nebo sestře a nazývat se mými stoupenci. Zatímco jste tak zaměstnáni křikem, Satanovy armády plánují nejohavnější ukrutnosti, lidstvem kdy viděné, od doby stvoření Adama a Evy.
  V Á L K Y,   O   K T E R Ý C H   J S E M   M L U V I L,   M A J Í   Z A Č Í T   A   V   J E J I C H   P L Á N U   J E   S M É S T   O B Y V A T E L S T V O !   Možná, že si myslíte, že tyto války jsou mezi jedním a jiným národem, ale mýlili byste se.    Z B R A N Ě   P Ř I C H Á Z E J Í   J E N O M   Z   J E D N O H O   Z D R O J E !
  Mé ubohé Boží děti,   jak málo víte  o   S T R A Š N Ý C H   Č I N E C H,    K T E R É   J S O U   T A J N Ě    P Ř I P R A V O V Á N Y    N A    N E J V Y Š Š Í C H    Ú R O V N Í C H    Z E D N Á Ř S K Ý M I   S E K T A M I   P R O T I    B O Ž Í M   D Ě T E M !   Bylo by pro vás nemožné si představit jejich krutost, ale rozpoznejte tato znamení: Když vaše banky vám odeberou vaši svobodu, vaše domovy a vaši schopnost uživit vaše rodiny, bude to pouze jedna část jejich plánu proti lidstvu. Stanete se otroky, ale ti, kteří jste oddáni Mně a mému učení a kteří Mi zůstanete věrní, nesmíte nikdy zapomenout na mé milosrdenství.
  I když tato odhalení mohou vyvolávat úzkost, jsou pravdivá. Tím, že budete připraveni na tyto činy proti Božímu stvoření, pomůžete skrze vaše modlitby zmírnit mnoho z toho utrpení, které na vás uvalí tyto zlovolné sekty. Vaše modlitby zmenší rozsah takových ukrutností a také mohou být použity – jestli Mi je předáte s láskou ve svých srdcích – k záchraně těch, kteří jsou vinni tak hroznými skutky. A zatímco tyto v omyl uvedené a bezcitné duše neustávají ve svém vzdoru vůči Mně tím,    že   S E   P O K O U Š E J Í    V Y H L A D I T    S V Ě T O V É    P O P U L A C E, pokusím se osvítit jejich srdce, aby mohly odejít z tohoto strašného svazku se Satanem. Mnozí jsou úplně posedlí Zlým a pro některé je jenom málo naděje. Jenom zázrak udělený mým milosrdenstvím ve spojení s těmi, kteří Mi nabízí dar utrpení, je může zachránit.
  Vy, kteří Mě vaším krutým odmítáním proklínáte, Mě budete úpěnlivě prosit o milosrdenství, až se tyto události stanou.
A Ž    B U D E T E    P Ř I N U C E N I    T R P Ě T   A   P Ř I J M O U T   Z N A Č K U   Š E L M Y,   N E B O   Z E M Ř Í T,    budete ke Mně křičet. Pak se budete shánět, abyste našli Pečeť živého Boha, kterou jsem dal světu skrze mého Otce v těchto poselstvích – ale tehdy   B U D E   P Ř Í L I Š   P O Z D Ě !  Jenom ti, kteří přijmou Pečeť, mají ji ve svých domovech, nebo ji nosí u sebe, budou ochráněni.
  J E N O M   T I   S   P E Č E T Í   Ž I V É H O   B O H A   U N I K N O U   T É T O   F O R M Ě   V Y H L A Z O V Á N Í   D U Š Í. (Živé pečetě jsou připraveny na webu "Ježíš kristus Varování. Každý si je může vytisknout a nechat na poutích požehnat knězem při žehnání zakoupených devocionálií. Dokud pan arcibiskup Graubner neodvolá zákaz kněžím žehnat tyto pečetě.)
  Nepochybujte ani na minutu o mých poselstvích, které vám nyní dávám. Přijměte můj Boží zásah, neboť Já vás chci jenom zachránit. Bitva o duše dosáhla tak velkého rozsahu, že kdybych nezasáhnul skrze proroky, mnozí z vás by byli na straně šelmy a všech jejích následovníků, kteří vystupují před vámi jako vlci v rouchu beránčím.
  Satan je mimořádně vychytralý a nikdy by nepředvedl své zlé skutky jako takové, čím jsou.  Ne,   místo  toho   J E   P Ř E D V E D E   J A K O    D O B R É,    I N S P I R U J Í C Í    A    Z C E L A   V E   V A Š E M   Z Á J M U. (Jako dělení majetku Církve s chudými a potřebnými. Přitom Církevní charity, sbírky, jako Petrův halíř, na misie, už to dávno dělají. Jak řekl pan arcibiskup Graubner v televizi NOE při besedě na Velehradě 16.4.2013)   T O   J E   P A S T,   K T E R O U   L Í Č Í.   Je to cesta, jakou přivábí   D O B Ř E   S M Ý Š L E J Í C Í,   N E V I N N É   D U Š E   do svého brlohu. Způsob, jakým se Satan odhalí skrze tyto ubohé duše, které si získal, bude hříchem pýchy. Tento hřích ve své nejodpornější formě bude zřejmý u lidí na vysokých místech, kteří budou ničit jiné pro svůj vlastní sobecký prospěch. Hřích pýchy na spodním konci svého měřítka uvidíte, když budete soudit jiné, očerňovat je, a pak se pokoušet ničit jejich charakter, stejně tak jako v mém jménu škodit jejich pověsti.
  Říkám vám tato smutná fakta, abych vás mohl připravit, vyzbrojit vás mou milující ochranou, a mohl tak pomoci zachránit dokonce i ty, kteří kráčí napříč zemí, aby ji pohltili.
   Váš Ježíš782.                                      Poselství Ježíše ze dne 30. dubna 2013 v 15:40.

                                                  BUDE ZAVEDENA NOVÁ FORMA KŘÍŽE

  Má drahá, milovaná dcero,
moje autorita se nikdy nezmenší, a jako světlo, zeslábne v husté mlze, bude však vždy viditelná, i když může být oslabena jen na mihotavé žhnutí.
  Až se svět opět změní, jak duch zla vyvolá rozdělení za rozdělením, bude to Boží Světlo, které vám bude dávat sílu. Moje přítomnost pocítí ti, kteří ke Mně přijdou o pomoc,   NEBOŤ  VÁS  NIKDY  NEOPUSTÍM,  zejména ne, když si budete myslet, že je všechno beznadějné. Bude to jen Pravda, která vám pomůže se s tím vyrovnat, až nedostatek soucitu, který je zřejmý v dnešním světě, se prohloubí, kdy srdce lidí se změní v kámen.
  Pravda je obsažena v Bibli svaté. Je to potrava, kterou se lidé mohou živit teď i v budoucnosti. Velmi brzy se stane nemožným koupit Bibli, až mnoho národů, zejména v Evropě, budou dodržovat nové zákony, které   ZAKÁŽOU  VŠECHNY  KNIHY,  ŠÍŘÍCÍ  BOŽÍ  SLOVO.
  Právě je psán dopis s pokyny všem, kteří jsou ve službě v katolické církvi. Všichni moji posvěcení služebníci budou informováni o změnách, o nichž jim řeknou, že jsou pro dobro církve.
  Nová pravidla, která  stanoví  DODATKY  K  MODLITBÁM  BĚHEM  MŠE  SVATÉ,  BUDOU  VYPADAT  NEŠKODNĚ.  Mnozí si nevšimnou jejich významu, ale budou se vztahovat k nejsvětější eucharistii a mé přítomnosti v ní. Bude použito slovo "připomínat si" (slavit památku) a všechny církve budou brzy zbaveny svých pokladů.  ODEBRÁNÍ  POKLADŮ,  VČETNĚ  ZLATÝCH  SVATOSTÁNKŮ – které budou nahrazeny dřevem a kamenem – bude jedno ze znamení, že jsou nyní shromažďovány pro nové světové náboženství.
  Kostely budou změněny uvnitř svých zdí a to bude spojeno se   Z N E S V Ě C E N Í   O L T Á Ř Ů.  M O N S T R A N C E,   nesoucí nejsvětější eucharistii,  Z A Č N O U   M I Z E T  a dny, kdy má svatá hostie je vystavena, půjdou ke konci.
  Posmívejte se mému Slovu a budete ronit slzy, až tyto skutky budou páchány před vámi. Brzy, ne dlouho potom, oděvy nošené mými posvěcenými služebníky budou pozměněny  a   BUDE  ZAVEDENA  NOVÁ  FORMA  KŘÍŽE.  Tato nová ukrutnost nebude založena na jednoduchém kříži.  MÍSTO  TOHO  UKÁŽE  NENÁPADNĚ  HLAVU  ŠELMY.
  Prosím vás, abyste nyní shromáždili mé svaté kříže a uložili je ve svých domovech, spolu se svěcenou vodou. Vybízím vás všechny, abyste se pevně drželi Pravdy, o níž jsem vám řekl. Pak chci, abyste Mi zcela důvěřovali. Nikdy si nemyslete, že vás nechávám na pospas Zlému. Vždy zůstanu blízko vás. Budu vylévat mimořádná požehnání na hlavy mých milovaných, věrných, posvěcených služebníků, abych je udržel svázané s mým Nejsvětějším Srdcem.
  Držte vaše srdce blízko mému a k sobě navzájem. Utěšujte a posilujte se vzájemně, neboť musíte jeden druhého milovat víc než kdy jindy, před a během přicházejících časů. Já jsem vaše rodina. Vy patříte Mně. Zůstaneme jednotní až do doby, kdy zaznějí polnice, a bude oznámeno, že se odhalím, konečně, v mém Druhém příchodu. Potom pocítíte radost a mír, který jsem vám slíbil. Pak skončí všechno utrpení.
   Váš Ježíš


                                           
                 POSELSTVÍ  PANNY  MARIE  ROSE  QUATTRINI  V  SAN  DAMIANU
                                                   V  ROCE  1967:

  "Jednoho dne spatříte na nebi velikou záři, která se rozšíří všude  a  C E L Ý   S V Ě T   J I   U V I D Í !
  P Ř I J D U   M E Z I   V Á S   S   T O U T O   H V Ě Z D O U.  S touto hvězdou dám světlo celému světu. Všichni, kteří uvěří, najdou ve svém srdci mnoho radosti a útěchy  a   M N O H O   D U Š Í   S E   O B R Á T Í.  Zachrání se a dosáhnou spásy a míru. Hvězda přinese světlo všude a její paprsky pošlu  D O   S R D C Í   K N Ě Ž Í   I   V Š E C H   D U Š Í !
  V   O N Ě C H   D N E C H   před svým příchodem  U Č I N Í M   M N O H O   Z N A M E N Í   N A   O B L O Z E,  M Ě S Í C I,   S L U N C I,   H V Ě Z D Á C H   A   M N O H Ý C H   M Í S T E C H !
  Přijdu brzy, abych vám dala veliké světlo. Mnoho vás se obrátí, mnoho.
  A L E   Z Á R O V E Ň   P Ř I J D O U   I   T V R D É   Z K O U Š K Y !
  Nechť jsou vaše duše čisté a bílé jako sníh!
  Některé dny se postěte. A posvěcujte se, posvěcujte se. (Zpověď a svaté přijímání) Toto jsou léta   M I L O S T I    P R O   V Š E C H N Y,  K D O   S E   C H T Ě J Í   P O S V Ě T I T !
  Ve chvíli, kdy kněz obětuje, proste nebeského Otce, aby prostřednictvím svého Syna očistil a posvětil vaši duši  a   P Ř I P R A V I L   J I   P R O   N E B E,  neboť časy jsou bolestné!
  Modlete se za všechny.  C O P A K   N E T U Š Í T E,   Ž E   H O D I N A   S M R T I   J E   S T R A Š N Á ?
  Že démon dělá všechno možné, jen aby uchvátil duši?
  O D C H Á Z Í - L I   D U Š E   R O Z R U Š E N A   A   V E   H Ř Í C H U,  když předstoupí před Boží tribunál,   Z B Ý V Á   U Ž   J E N   O H E Ň,   Z B Ý V Á   U Ž    J E N    S T R A Š L I V Á    Ú Z K O S T    A    D U Š E    P L Á Č E    V     B E Z N A D Ě J I,     P R O T O Ž E    R O Z S U D E K    J E    T V R D Ý,   J E   S P R A V E D L I V Ý  -  J E   P R A V D A   S A M A!"


057.                                    Poselství Ježíše ze dne 4. dubna 2011 v 19:00.

                         RUKA MÉHO OTCE TEĎ DOPADNE NA TENTO NEVDĚČNÝ, SLEPÝ SVĚT
  Má drahá, milovaná dcero,
čas už nepracuje pro nás. Protlač, protlač tato poselství do světa tak daleko, jak jen můžeš. Čas Varování je už velmi blízko. Řekni mým následovníkům, aby z víry ke Mně  P O M O H L I   O B R Á T I T   N E V Ě Ř Í C Í   A   P Ř I P R A V I L I   J E   N A   V A R O V Á N Í.
  Má dcero, pokud se ještě zabýváš myšlenkami o pravosti těchto poselství, tak ztrácíš drahocenný čas. Mé milované duše, jež touží po spáse, už nemají čas. Hřích, má dcero, bují a šíří se jako virus do každého koutu světa. Satan uvádí lidstvo do zmatku. On je všude. Trápí dobré duše, stejně jako ty, jež jsou pro Mě ztraceny. Musí být zastaven. Při tom pomůže modlitba a šíření mého slova. Pověz mým následovníkům, jak Satan zamořil lidstvo. Nejenom, že je přítomen v globálním neklidu, ale zamořuje ty, jež se domnívají, že jednají v zájmu spravedlnosti. Je dokonce přítomen v mladé, bezstarostné společnosti, v její hudbě a v kultu celebrit.
  Zachraňujte teď tyto duše modlitbou   R Ů Ž E N C E    B O Ž Í H O    M I L O S R D E N S T V Í  -  R O Z Š Í Ř E N Í   T É T O    M O D L I T B Y   J E   V Ě C Í   M I M O Ř Á D N É   D Ů L E Ž I T O S T I !
  Pocit paniky, hrůzy, neklidu a hořké nenávisti, jenž je nyní rozšířen po celém světě, je hluboce prociťován Mnou, Božským Spasitelem, jenž prolévá nekonečný proud slz pro tyto ztracené duše.
  Cožpak může lidstvo nevidět tuto nenávist vůči nim, přítomnou úplně všude? Cožpak nevíte, že je to Satan, mistr klamu, kdo je u díla? Jak se tato ďábelská nenávist a odporné krutosti rozšiřují jako požár, tak také ruka mého Věčného Otce nyní dopadne na tento nevděčný, slepý svět.
  T A K   J A K O   B U D O U   P O K R A Č O V A T   Z V Ě R S T V A   L I D Í,     K D Y   S E   V Z Á J E M N Ě   T E R O R I Z U J Í   A   V R A Ž D Í,   T A K   T A K É   B U D E   P Ř I B Ý V A T   P Ř Í R O D N Í C H     K A T A S T R O F    J A K O   T R E S T   Z A   H Ř Í C H   Č L O V Ě K A    P R O T I   S V É M U   B L I Ž N Í M U !  Tento trest teď dopadne na svět.
  Bitva za záchranu duší začala. Modlete se usilovně za sebe a za vaše rodiny. Neboť mnoho nevinných duší bude zastiženo tímto neštěstím. Nemějte strach, protože ti, kteří zůstanou věrní Mně a mému Věčnému Otci, budou zachráněni. Kdyby můj Věčný Otec nyní nezasáhnul, tak by člověk způsobil genocidu takového rozsahu, že by lidská populace byla zmenšena v obrovských proporcích.
                                                           Boží milosrdenství
  Všichni se pevně držte vaší víry, protože bez vaší víry by bylo těžké snášet vaše utrpení. Pochválen buď můj Otec, že Mi poskytnul dar Božího milosrdenství. Mé milosrdenství nezná hranic, a to vám bude, všem z vás, nyní dokázáno. Tento oceán čisté, nezředěné lásky bude vylit na všechny z vás, mé děti, aby vás pomohl zachránit od nenávisti a zla, jež rozšiřuje Zlý.    U M Y J T E   S I   T E Ď   V A Š E   D U Š E   V   M É   L Á S C E, (zpověď a svaté přijímání) protože čas se již krátí.
  Nezapomeňte, že vás všechny miluji. Můj dar milosrdenství je pro všechny, dokonce i pro hříšníky ve smrtelném hříchu. Těm bude dána příležitost k pokání. K porážce Satana. K tomu, aby se sjednotili se Mnou a vešli do mého vždy milosrdného království. Dívejte se k nebi. Nechte Mě vás vzít a všechny obejmout v mém náručí.
   Váš milující Spasitel Vždy milosrdný Soudce Ježíš Kristus.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář