Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.38 VAROVÁNÍ PRO LIDSTVO PŘICHÁZÍ SKRZE PROROKY II. ČÁST. PĚT ANDĚLŮ SAMUELA DOKTORIANA - ASIE A AUSTRÁLIE


                                                                                         

                Kapitola 38.   VAROVÁNÍ PRO LIDSTVO PŘICHÁZÍ SKRZE PROROKY II.ČÁST      

                                  PĚT ANDĚLŮ SAMUELA DOKTORIANA - PROROCTVÍ


037.                                  Poselství Ježíše ze dne 2. ledna 2011 v 21:45.

                                             VAROVÁNÍ JE DAREM LIDSTVU

  Proč tato poselství ve vás vyvolávají strach?
Má milovaná dcero, až lidé uslyší tato poselství, tak je budou zpochybňovat, protestovat proti nim a odmítat je. Navíc budou jimi i opovrhovat a ptát se, proč tato poselství nemluví více o radosti a o štěstí? Proč jsou tak děsivá? Takový způsob komunikace se světem určitě nepochází od Ježíše Krista. Ježíš Kristus určitě hlásá lásku a ne teror. Moje odpověď na tyto otázky je jednoduchá. Je to proto, že vás všechny miluji a těmito poselstvími vám prokazuji mé milosrdenství. Nejdříve jsem pro všechny přišel jako Spasitel, abych vás osvobodil, aby tak každý mohl získat podíl na spáse. Má smrt na kříži vám poskytla druhou příležitost, abyste mohli vstoupit do království mého Otce. Tentokrát se vrátím jako spravedlivý Soudce.   Nejdříve však, kvůli mé lásce k vám, ukážu vám všem moje milosrdenství.
  Toto milosrdenství dostanete formou předchozího   V A R O V Á N Í,   A B Y S T E   S I   D A L I   S V O J E   Ž I V O T Y   D O   P O Ř Á D K U   J E Š T Ě   D Ř Í V E,   N E Ž   P Ř I J D U   Z N O V U   V   D E N   S O U D U.
  Je to z mého soucitu vůči každému jednomu z vás, že vám teď dávám ještě poslední příležitost otevřít svoje srdce a žít svůj život tak, jak bylo zamýšleno.
  Radost na zemi nemůže být porovnávána s radostí v nebi
  O D V R A Ť T E   S E   O D   H Ř Í C H U,   K O N E J T E   P O K Á N Í   A   D E J T E   M O D L I T B Ě   O P Ě T   M Í S T O   V E   V A Š E M   Ž I V O T Ě.
  Je to z milosti, že vás teď musím varovat o pravdě. Když se vám zdá, že v mých poselstvích chybí radost, tak je to proto, neboť se lidstvo odvrátilo od pravé radosti. Radost, prožívaná v nebi, je nesrovnatelná s tzv. radostí, jakou zakoušíte tady na zemi. Pozemská radost, jež vychází ze skutečné lásky, bude čistá. Radost, jež pochází z pozemských věcí, je bezvýznamná.
  Moje děti, radost, kterou bych měl pociťovat, když se na vás dívám, trvá, naneštěstí, jen krátce, vzhledem k tomu, čeho jsem dnes na zemi svědkem. Všechno, co je pro vás drahé, pochází ze světských věcí, nebo z uznání ostatních, kteří vás chválí. Jen málo času obětujete k přípravě na budoucí život.

                                                      Varování je dar
  Mé milosrdenství je vám dáváno jako dar. Přijměte jej. Vychutnejte si jej. Sáhněte po Mně, vy všichni. Jsem váš záchranný člun v ohnivém moři, plném neočekávaných proudů a erupcí. Zachraňte se teď, nebo budete čelit tomu, že budete vtaženi do mohutného proudu a rozhodnete-li se dostat do člunu až v poslední chvíli, nebudete mít dostatek sil, abyste se do něj vyšplhali.
                                                 Očista ve světě pokračuje
  Děti, jsem unaven.  Bez ohledu na to,  jak velice se snažím s vámi navázat kontakt,  S T Á L E   Z Ů S T Á V Á T E   H L U C H É.   Dokonce ani moji kněží nedbají na mé volání, když chci zjevit mé milosrdenství. Vzhledem k tomu, že očista ve světě nadále pokračuje a nabírá na rychlosti, je teď čas, děti, abyste Mě volaly.

                                           Zemětřesení a jiné globální katastrofy
  Nikdy nemějte strach z bouří, zemětřesení, tsunami, povodní, sopek a vlny veder, jež přijdou na svět, aby pomohly zastavit Antikrista a jeho ruku. Moji následovníci budou v bezpečí ve vědomí toho, co je očekává v Novém ráji, když se nebe a zem spojí v jedno. Tyto věci se musí stát. Nemohou být zastaveny, protože byly předpověděny. Ale tyto události, děti moje, budou mít jen krátké trvání.
  Vy, moji věřící, budete za svou víru a vytrvalost, čelíce tváří v tvář obrovské opozici, odměněni. Ta radost – potom – bude pro mé děti těžko pochopitelná. Ti, kteří jsou ze světla, budou obklopeni slávou a láskou, jež je očekává. Ti, kteří se nacházejí v temnotě, nebudou schopni snést světlo. Možná, že si jej budete přát, ale to světlo vám bude způsobovat takovou bolest, že se před ním budete muset schovat. Ale mimo temné hlubiny, jež spravuje sám král temnoty – Satan, nebudete mít kam jít. To je to, co chcete?
                                           Jak Satan působí prostřednictvím lidí
  Chápete teror, který mistr klamu představuje? Neuvědomujete si, že se skrývá za každým jednotlivým skutkem sobectví, chamtivosti a sebelásky? Zatím, co si žijete své životy, domnívajíce se, že jsou plné vzrušení a zábavy, vynakládajíce prostředky na jídlo, marnivé oblečení a neustále se honíce za dalšími atrakcemi, jste v blažené nevědomosti o tom, co se za vaším jednáním všechno skrývá.
  Tajemný hlas, který nemůžete slyšet, ale jen cítit jako nutkání, jenž vás nabádá, abyste znovu a znovu – neustále – hledali stále více zábavy, napětí a vzrušení – ten hlas pochází od Zlého. Nezáleží na tom, zda vaše činy vám přinášejí úsměv, smích, nebo nadšený potlesk. To není podstatné. Tyto silné touhy jsou vymyšleny jen k tomu, abyste neustále hledali sebeuspokojení.   K čemu je to dobré? Cítíte se snad lépe, když to už přešlo? Samozřejmě, že ne. Když se zastavíte a zeptáte se sami sebe, co bude, až všechny tyto věci nebudete moci dělat – co pak? Je to důležité? Zpočátku ano – možná, že to bude frustrující. Avšak teprve až budete zbaveni všeho, jenom pak se budete muset zaměřit na to, abyste se udrželi naživu.
  Potrava se stane důležitější než zábava naplněná materiálními věcmi. Až tehdy, jenom když spotřebujete všechny potraviny a budete hladoví, si uvědomíte, že na žádné z bývalých atrakcí už nebude záležet. Toto je očišťování, jež teď rychle postihne celý svět. Prostřednictvím této očisty, jež je formou očišťování – se opět uzdravíte. A až potom, a jen tehdy, budete ochotni akceptovat pravdu.
                                         Jak Satan ve vás zanechává pocit prázdnoty
  Moje děti, vy nevidíte, jak Satan pracuje. Nemůžete ho vidět, jak celý svůj čas tráví snahou, aby Mě o vás připravil. Způsobuje vám obrovské bolesti. Staví vám do cesty všechna pokušení, využívající světskou přitažlivost peněz, krásy, vlastnictví a talentu, které doslova hltáte, nucení vlastní chtivostí a touhou. Myslíte si, že když jste nashromáždily všechny tyto věci, potom jste plnohodnotní. Žel, není to pravda. Je to lež, jež Satan používá, aby vás polapil. Když ti z vás, kteří dosáhnou vysoký stupeň bohatství, náhle zjistí, že o všechno přišli – a je jedno, jakým způsobem – potom buďte za to vděční. Protože jen tehdy, až budete zbaveni všeho pozemského majetku, Mně skutečně dovolíte, abych vešel do vašeho srdce.

                                                       Poselství bohatým
  Ti, kteří máte bohatství, neodsuzuji vás. I když máte materiální pohodlí, to ještě neznamená, že nejste na správné cestě. Avšak   M Á T E   Z O D P O V Ě D N O S T   D Ě L I T   S E   a postarat se o ty, jimž se dostalo méně štěstí, než vám. Je to vaše povinnost. Bohatství a materiální pohodlí jako takové není odsouzeníhodné. Také to neznamená, že radost a smích, jež prožíváte, když se těšíte ze života, by byly špatné.  K D Y Ž  se vám ale stanou posedlostí a   V A Š E   T O U H A   P O   Ž I V O T Ě   V   P Ř E P Y C H U   D O S T A N E   P Ř E D N O S T   před vaší vlastní vírou   a    P Ř E D   B L A H E M   O S T A T N Í C H,   pak tím   Z P Ů S O B Í T E   P O H O R Š E N Í   V   O Č Í C H   M É H O   O T C E.
  Vaše bohatství, domy, oděvy a majetky, jsou jako mračna plynoucí po obloze. V jednu chvíli jsou zde a v další už ne. Nemůžete si je vzít sebou na onen svět. Je to duše, která půjde s vámi.   S T A R E J T E   S E   O   S V O J I   D U Š I,   prokazujte jeden druhému lásku, a i těm, kteří vám v tomto světě způsobují utrpení. Následujte moje učení. Proste o moje milosrdenství. Jen tak se připojíte ke Mně, v nové zemi, která bude rájem. Nepromarněte vaše dědictví a vaše místo v království mého Otce.
  Váš milovaný Ježíš Kristus


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Všude po světě, na všech světadílech, se zjevuje Matka Boží, Panna Maria, aby varovala celý svět, všechny své milované děti, před katastrofami na Konci času, který už je zde.
  Všude, kde se zjevila a varovala, nabádala lidi, aby změnili své životy, vrátili se k Bohu a Desateru Božích přikázání, tam se zakrátko objevily Boží tresty.
  V Africe ve Rwandě došlo k bratrovražednému vyhlazovacímu boji mezi kmeny Hutuů a Tutsiů.
  V Jugoslávii, ještě bývalé, došlo k válce mezi Srby a Chorvaty.
  V Japonsku k velké katastrofě atomové elektrárny po vlně tsunamy po zemětřesení.
  Na Ukrajině došlo k velké havárii atomové elektrárny, ze které mrak atomového spadu obešel celou zeměkouli...Atd., atd.
  K D Y   U Ž   L I D É   K O N E Č N Ě   Z A Č N O U   V A R O V Á N Í   Z   N E B E   B R Á T   V Á Ž N Ě   A   O B R Á T Í   S E   Z P Ě T   K   B O H U ?    N E B O   Č E K A J Í,  A Ž   S E   V Š E C H N O   Z A Č N E   P L N I T   A   B U D E   P R O   N Ě   P O Z D Ě ?      barmanka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

270.                                Poselství Panny Marie ze dne 1. prosince 2011 v 23.00.

                                                       PŘIJDE TREST(*)
  Mé dítě, můj zármutek nad tak viditelnou zkažeností ve světě láme mé srdce, když vidím ty ztracené duše, nořící se hlouběji do propasti temnot, ze které není návratu.
  Satan si tropí posměch z mých dětí, když teď rychle krade ty duše, které nemají lásku k Bohu ve svých srdcích. Je to hrozné, mé dítě, že právě tyto duše nemají ani ponětí, čemu budou čelit po smrti.
  M É   S L Z Y   S M U T K U   S E   Ř I N O U   do nekončící řeky zármutku, když se dívám na hotová muka a utrpení, která právě teď můj Syn musí snášet.
  Ruka Mého Nebeského Otce je nyní připravena dopadnout v trestu v jistých částech světa. Ty národy, které plánují strašlivé ukrutnosti, aby zničily jiné národy, budou přísně potrestány. Už nemohu udržet ruku Mého Otce, tak veliká je síla Jeho hněvu.
  Modlete se za ty, kteří budou čelit přísnému trestu. Modlete se za jejich duše. Jejich jednání musí být zastaveno, jinak smete životy miliónů mých nebohých dětí. Jejich ďábelské akce nemohou být dovoleny, protože mají za cíl strašlivé zpustošení těch národů, které považují za své nepřátele.
  Modlete se, modlete se, modlete se ještě před trestem, abyste zmírnili utrpení nevinných.
   Vaše milovaná Matka Královna zármutku

* Poznámka: toto poselství bylo přijato po zjevení, které trvalo 30 minut, během něhož Blahoslavená Panna Maria nepřetržitě plakala, k velkému rozrušení vizionářky Marie Božího milosrdenství, která pravila, že bylo srdce zničující tomu přihlížet.600.                                 Poselství Ježíše ze dne 27. října 2012 v 21:35.

                    KVŮLI JEJICH ČINŮM UDEŘÍ NA ZEMI BLESKY, ZEMĚTŘESENÍ A TSUNAMI
          
  Má drahá, milovaná dcero,
existuje plán k přípravě vlny   C E L O S V Ě T O V É H O   K Á Z Á N Í. Toto kázání však nebude od Boha. Místo toho přinese lež, která bude tvrdit,   Ž E   B Ů H   N E E X I S T U J E   A    A N I   E X I S T O V A T   N E M Ů Ž E.
  Za  použití  lidského  uvažování  a  vědeckého  vyhodnocení   Ř E K N O U,    Ž E   B Ů H   J E   J E N   V Ý P L O D   L I D S K É   F A N T A Z I E.
  Toto kázání není náhoda, ale velmi dobře plánovaná a koordinovaná kampaň, zosnovaná ateisty, kteří se dali do služby Zlému.
Jejich srdce, mysl a duše byly ukradeny Satanem, jenž používá pýchu lidského intelektu ke zpupnému hlásání lží, aby zastavil Pravdu.
  Jejich plán míří k proměnění a obrácení srdcí lidí všude na světě v kámen, tak aby se podobala jejich vlastním chladným a nemilujících srdcím. Potom oznámí, že toto nové náhražkové náboženství bude uzákoněno.
  Toto jediné světové náboženství bude uctívat šelmu. Jeho nesmírnou ukrutnost přinesou totiž ruce otroků krále temnoty.
Ateisté, kteří organizují tento plán, jsou oddanými následovníky Satana.
  Nemylte se, oni zbožňují šelmu a nemyslí na bolest a muka, která jejich činnost světu přinese.
  J E J I C H   M I S Í   J E   Z R U Š I T   V Ě R N O S T   V Ů Č I   J E D I N É M U   P R A V É M U   B O H U.    K Bohu,   K T E R Ý   M I L U J E   K A Ž D É   Z E   S V Ý C H   D Ě T Í,   J E Ž   S T V O Ř I L.   Odmítnou úsilí, přicházející nyní z nebe o záchranu lidstva před konečným zničením.
  K V Ů L I   J E J I C H   Č I N Ů M   U D E Ř Í   N A   Z E M I   B L E S K Y,   Z E M Ě T Ř E S E N Í   A   T S U N A M I.
  Budou zastaveni.
  Budou strašlivě trpět a jejich mučivý konec byl předpověděn.
  Bitva u Armagedonu bude urputná, neboť Bůh se už nebude držet zpátky, aby dovolil takové zamoření.
  S T R A Š N É   T R E S T Y   O B R O V S K Ý C H   R O Z M Ě R Ů   S M E T O U   T Y   P O H A N Y,   K T E Ř Í   O D M Í T A J Í   S L O V O   B O Ž Í !
  M O D L I T B A   K   B O H U,   prosící o milosrdenství,   B U D E   jedinou   C E S T O U   K E   Z M Í R N Ě N Í   T A K O V Ý C H   T R E S T Ů.
  Vaše modlitby, prosby o odpuštění pro tyto duše, budou jediným způsobem, jak je zachránit.
  Má dcero,   V Ý S L E D K E M   B U D E   H O D N Ě   D E S T R U K C E   kvůli tomuto ďábelskému dílu, které tyto ateistické skupiny zamýšlejí vnutit zemi.
  Mnozí si neuvědomují závažnost svých činů.
  Avšak mnozí vědí velmi dobře, co dělají, neboť jsou to lháři.
  Ve skutečnosti v Boha věří, protože si dobrovolně vybrali jeho zapřisáhlého nepřítele, ďábla, jako svého boha.
  V Š E C H N O   C O   C H T Ě J Í,   J E   K R Á S T   D U Š E !
  B Ů H,   M Ů J   O T E C,   Z A S Á H N E   S V O U   M O C Í,   ani  ne  tak, aby je potrestal,  ale   A B Y   Z A C H R Á N I L   D U Š E   D Ř Í V E,   N E Ž   M U   B U D O U   U K R A D E N Y.
   Váš Ježíš
============================================================================================================================

                                             DALŠÍ VELKÉ VAROVÁNÍ PRO LIDSTVO

                                     PROROCTVÍ  PĚTI  ANDĚLŮ  Dr.SAMUELA  DOKTORIANA

  Vizionář, Dr.Samuel Doctorian, narozený v roce 1930 v Bejrůtu, židovsko-arménský duchovní, misionář napříč křesťanskými denominacemi) má zřejmě dar vnímání nadpřirozena a kontaktuje se s anděly. Není známo, o jak duchovně vysoko postavené anděly jde, ale zdá se, že vize je pravdivá. Nicméně u tohoto typu vize může dojít ke změnám při jejich naplňování. (Poznámka autora knihy "Těžká léta před šťastnou dobou" pana Dr.Františka Mráčka)

                                           Zápis Dr.Samuela doktoriana:
  Dne 20.června 1998, ve 3:50 hod. ráno, byl zde na Patmosu můj pokoj náhle plný světla, ač zde nejsou žádné světelné zdroje. Je to zcela odlehlý dům, na konci ulice, poblíž kláštera. VViděl jsem nádherné tváře - dokonalé a jako tváře lidí, avšak zářily. Viděl jsem jejich oči, vlasy a ruce.
  Po mé pravici byli dva andělé, a když jsem se podíval nalevo, viděl jsem tři další anděly se světelnými křídly. Měli nádherná dlouhá bílá roucha, že to lidskými slovy ani nelze popsat. Ptal jsem se, proč přišlo pět andělů, a třásl jsem se. Chtěl jsem křičet, nemohl jsem však. Potom jsem viděl, jak stojím před shromážděním a prorokuji následující poselství:
  "Moje Církvi, ty kážeš lásku, ale máš lásku žít, lásku ukazovat. V mém těle ja zapotřebí jednoty. Mezi vámi jsou mnohá rozdělení. A tam, kde není jednoty, nebude se můj Duch pohybovat a působit. V mé Církvi vládne tělo. Příliš mnoho nečistoty je v mé Církvi. Toužím po národě a přeji si národ, který bude žít svatým životem. Zemřel jsem, abych vás učinil svatými."
  Zatímco jsem v duchu prorokoval, třásl jsem se. Moje oči se otevřely a já jsem hleděl na veliký zástup. A tu se náhle uprostřed proroctví zjevili tito mocní andělé. Sestoupil jsem z kazatelny a myslel jsem si, že teď padnu. Jsem naprosto bdělý, to vše se událo v duchu. Jakási síla mi pomohla, abych nepadl, a já jsem se ptal, co se teď bude dít. Potom najednou řekl první anděl:"My jsme andělé pěti kontinentů. Jsme zde, abychom vám přinesli poselství z pěti kontinentů."
  Ve chvíli, kdy jsem to zaslechl, slyšel jsem také zástup, jak zvolal:"Óch, óch, óch!" Myslím, že zástup také viděl anděly. Pán mi nějak dal najevo, že ve dnech, které přijdou, se Bůh bude zjevovat služebnými anděly. Bude se tak dít na veřejnosti, v kostelech, tisíce lidí uvidí ve stejnou dobu anděly. Budou v posledních dnech sloužit jeho lidu.
  Pak přišlo toto poselství o andělech: "Co vidíš a slyšíš, řekni národům!" Není to tedy nic, co bych si měl nechat pro sebe. Buď to přijmou, nebo to nepřijmou. Musím to sdělit národům.

============================================================================================================================

                                               PRVNÍ  ANDĚL  ASIE  A  AUSTRÁLIE.

  První anděl mi řekl:"Mám poselství pro celou Asii." Když to řekl, spatřil jsem v několika vteřinách celou Čínu, Indii, asijské země jako Vietnam, Laos, Severní a Jižní Koreu. Viděl jsem Filipíny, Singapur, Malajsii a Indonésii. A potom mi anděl ukázal Papuu-Novou Guineu, Irian Jayu až k Austrálii a Novému Zélandu.
  "Jsem anděl Asie," řekl. Spatřil jsem v jeho ruce velkou polnici, kterou bude troubit nad celou Asií. Cokoli anděl řekne, bude se tak dít prostřednictvím polnice nad celou Asií. Milióny uslyší mohutný hlas Páně.
  Potom anděl řekl: "Nastanou katastrofy a hladomory. Mnozí zemřou hlady. Po celé Asii budou zemětřesení a zemi pokryje moře."  Viděl jsem to 20.června 1998. Jasně jsem slyšel, jak anděl řekl: "Velké oblasti země se zřítí do moře. Části Austrálie budou otřeseny,   A U S T R Á L I E   S E   R O Z D Ě L Í   A   V E L K É   O B L A S T I   S E   Z Ř Í T Í   D O   O C E Á N U."   Bylo to děsivé, ptal jsem se, zda správně rozumím. Ale anděl řekl: "V Číně a Indii zemřou milióny lidí. Národ povstane proti národu, bratr proti bratru.  A S I A T É   B U D O U   P R O T I   S O B Ě   B O J O V A T.   B U D O U   P O U Ž I T Y   A T O M O V É   Z B R A N Ě,   K T E R É   Z A H U B Í   M I L I Ó N Y."  Dvakrát jsem slyšel slovo "katastrofa, katastrofa". Potom anděl řekl: "Finanční krize budou sužovat Asii. Zatřesu světem!"
  Třásl jsem se, když anděl mluvil. Potom se na mne podíval, usmál se a řekl: "Nastanou největší duchovní probuzení, pouta budou rozlámána, hradby odstraněny. A v celé Asii, v Číně a Indii přijdou lidé ke Kristu. V Austrálii bude mohutné probuzení." Slyšel jsem, jak anděl Asie řekl: "Bude to poslední žeň."
  Potom jako by mluvil Pán, řekl: "P Ř I P R A V Í M   S V O U   C Í R K E V    N A   S V Ů J    P Ř Í C H O D." 
  Po poselství soudu jsem byl šťastný z tak dobrých zpráv. Po celou tu dobu bylo pět andělů v mé místnosti. Mohl jsem cítit jejich přítomnost, bylo to ohromné.


                                                             VAROVÁNÍ  PRO  AUSTRÁLII:
                                                      =============================

                                              ZJEVENÍ  MATKY  BOŽÍ   V  AUSTRALSKÉ  NOWŘE:

  Od roku 1982 dochází k zjevením Matky Boží v australské Nowře, ležící v diecézi Wollongongu jižně od Sydny. Vizionář je William Kamm, narozen v r.1950 v Kolíně nad Rýnem. V roce 1954 jeho rodina emigrovala do Austrálie. Kamínek se v 17 letech začal zčastňovat nábženského života farnosti, chodil denně na mši a zažil první mystickou zkušenost.
  V Nowře se Svatá Panna zjevuje pod neobvyklým titulem jako NAŠE  PANÍ  ARCHY,  NAŠE  MATKA,  OCHRANA  KŘESŤANŮ. Jejím symbolem je Archa, kam podle vlastních slov ukryje svoje věrné děti v nastávajících těžkých dobách Církve.
  Maria především vyzývá lidi tohoto světa   K   O K A M Ž I T É   N Á P R A V Ě !  Upozorňuje, že už nežijeme poslední vteřiny před světovým kataklyzmatem, jak na počátku osmdesátých let v escorialu, ale že Boží hodiny   U Ž   U K A Z U J Í    R O V N Ý C H    D V A N Á C T   H O D I N !   A Maria s Ježíšem rozvádějí velmi podrobně vize o pohromách a protivenstvích,  J E Ž   L I D S T V O   O Č E K Á V A J Í,   N E P O L E P Š Í - L I   S E   O K A M Ž I T Ě !  Všechny události   z   k o n c e   č a s ů   p ř e d   K r i s t o v ý m   d r u h ý m   p ř í c h o d e m   jsou ovšem souhrnně obsaženy v onom proslulém lasalettském tajemství.
  Maria nejen upozorňuje na katastrofy, ale připomíná nám i  p r o s t ř e d k y   k   b e z p r o s t ř e d n í   o c h r a n ě !  Jimi jsou především   s v á t o s t i n y,  které lidstvu během věků dala: Z Á Z R A Č N Á   M E D A I L E   z  ulice du Bac,  H N Ě D Ý   Š K A P U L Í Ř  (karmelský),   Š K A P U L Í Ř   S V A T É H O   C H A R B E L A,(Charbel Machlůf) a zázračný význam   M E D A I L E   S V.  B E N E D I K T A - ponořením do vody vodu očistí od všeho zlého, i od radioaktivity. Podobný význam má i svěcená voda.
  Maria v Nowře vychovává - upozorňuje na nemorálnost dnešního života. Mluví především k ženám: "Žádám vás všechny, abyste se obzvláště modlily za své manžely, bratry a otce. Musíte dávat světu příklad. Jaká je žena, takový je národ. Odívejte se mariánsky, nejen na svatých místech buďte ustrojeny mariánsky, ale i doma, na ulici, v kostele, neboť nechováte-li se tak,  Z A T R A C U J E   S E   M N O H O   D U Š Í,  M N O H O   M U Ž Ů   H Ř E Š Í !  Vždyť ženy se spíše svlékají než oblékají. Proto ženy, které mě milují, budou řádně oděny, a tak budou zachraňovat svět."
  A jindy: "Pláže jsou plny hříchů způsobených  nahotou...Oblékněte  svoje  nahá  těla.  P R O   T Y T O   H Ř Í C H Y   N E Č I S T O T Y   S E   N A   P O B Ř E Ž Í   P Ř I V A L Í   V E L K É   V L N Y !"
  Na svátek Neviňátek, 28.prosince 1985, upozorňuje Maria   N A   Z L O   P O T R A T O V O S T I:  "Uvědomte si dobře, drahé děti, význam tohoto svátku. Zamyslete se důkladně nad velkým počtem dětí, které jsou, ač ještě v klínu svých matek, potraceny lidstvem - Luciferem. To je před Bohem   v e l k ý   h ř í c h !  Proč nadejdou tresty, které já a můj Božský Syn už tolik let prorokujeme? Je to zejména  P R O   H Ř Í C H   P O T R A T U.  Tato ohavnost  M U S Í   O K A M Ž I T Ě   P Ř E S T A T!   Brzo sklidíte, co jste zaseli! Před Bohem musíte být čistější, musíte žít život obětí a zaslíbit se čistotě. Nebyli jste na zem posláni, abyste hřešili, ale abyste vedli boj s Luciferem.  M U S Í T E   N A D   L U C I F E R E M,   N A D   H Ř Í C H E M   A   N A D   T Ě L E M   Z V Í T Ě Z I T !"
  Ve svátek sv.Anny a sv.Jáchyma se Maria zjevila se svými rodiči, aby zdůraznila potřebu   r o d i n n é   s o u d r ž n o s t i:  "Dnes jsem s sebou přivedla svoje rodiče, abych světu ukázala, že my na nebi, stejně jako mnozí z vás na zemi, tvoříme rodinu. Chtěli bychom, aby k této Rodině Božího království patřili všechny naše děti. Mí rodiče pro mě také podstoupili veliké pronásledování, ale vytrvali, obdrželi proto velké milosti a dnes jsou s nebeským Otcem v nebi, v rajském království.
  Podobně i vy, drahé děti, a to především rodiče,  N A U Č T E   S V É   D Ě T I   V Ě Ř I T !  Vyprávějte jim, jak velice je nebeský Otec miluje a jak je miluji i já, jejich sladká maminka. Říkejte  jim,  ať  nemají  strach,  ale  ať   V E   V Š E C H   S V Ý C H   P O T Ř E B Á C H   P Ř I C H Á Z E J Í   Z A   N Á M I   A   M Y   J I M   P O M Ů Ž E M E." (Nebudou páchat sebevraždy!)
  A jindy: "Drahé maminky světa, přijďte ke mně, k vaší nebeské Matce, neboť vím, že mnohé pláčete kvůli svým dětem. Nebojte se. Modlete se růženec a já vám slibuji jejich spásu!"
  Maria neustále zdůrazňuje, že být křesťanem znamená   m i l o v a t,  a upozorňuje nás na základní normy křesťanského soužití: "Děti světla si nikdy nesmí říkat zraňující slova, ale mají spolu hovořit s láskou a porozuměním. Dojde-li k takové situaci, měly by zapálit svíci. Tak do jejich srdcí opět vstoupí pokoj Ježíše Krista, mého Syna. Křesťané se nikdy nesmějí hašteřit, neboť   K A Ž D Á   H Á D K A   J E   P O D N Í C E N A   Ď Á B L E M."
  Před vstupemdo nejzávažnějších událostí lidstvo celého světa bude varováno  V E L K O U   V Ý S T R A H O U,   oznámenou již v Garabandalu a v Escorialu. "V této chvíli nesmíte hledat slávu, ale spásu své duše. Budoucnost vaší planety nepochybně směřuje ke zkáze. Je jisté, že se přibližujete světové katastrofě. Kdo má uši, ať naslouchá, kdo má oči, ať se dívá. Ale kdo z vás naslouchá a kdo z vás se vůbec dívá?"(28.6.1990)
053.                                     Poselství Ježíše ze dne 11. března v 15:30.

                                ČLOVĚK  BUDE  TRESTÁN  V  TOMTO  ROCE  OČISTY

  Moje milovaná dcero, očista, jež na lidstvo přichází válkami, zemětřesením, výbuchy sopek, tsunami, vedrem a sesuvy půdy, jimiž lidstvo trpí následky hříchů, bude pokračovat.
  Jenom ti, kteří se obrátí ke Mně, svému Božskému Spasiteli a svému Stvořiteli, mému a vašemu Otci, mohou být spaseni. Nikdy se nedívejte na mého Otce se strachem, protože On miluje všechny svoje děti. Přesto dopustí trest na ty, jež odmítají přijmout jeho existenci. Jeho trpělivost se teď chýlí ke konci, protože zlo, nedostatek víry a obscénní sebeláska člověka i nadále přetrvávají.
  Můj Věčný Otec, Bůh – Tvůrce a Stvořitel všeho, miluje všechny své děti s něžností, kterou pociťují rodiče vůči svým dětem. Ale jak už to rodiče dělají –  Z O D P O V Ě D N Í   R O D I Č E  -  S V O J E   D Ě T I   T R E S T A J Í,  K D Y Ž   S E   D O P U S T Í  agresivních   Č I N Ů,   nebo takových,  J E Ž   U Ž   N E N Í   M O Ž N É   A K C E P T O V A T.   Stejně tak v tomto čase i hněv mého Otce dopadne teď na svět. Tento rok, má dcero, jak už jsem řekl, je rokem očisty.
  Všude lidé pochopí, že tyto události nejsou přirozené. Jsou způsobeny Božím zásahem, aby člověk konečně pochopil pravdu Písma.
  Modli se, modli se za obrácení.
   Váš milovaný Ježíš Kristus


705.                                      Poselství Ježíše ze dne 10. února 2013 v 02:18.

                                 MÉ SLOVO SE ROZŠÍŘÍ V AUSTRÁLII A NA NOVÉM ZÉLANDU


  Moji drazí stoupenci, kolik slz úlevy Mi přinášíte do mých svatých očí.
  V A Š E   K R Á S N É   N Á R O D Y,    překypující přírodními zdroji,  J S O U   D U C H O V N Ě   P R Á Z D N É !  Národy Austrálie a Nového Zélandu jsou na jedné straně bohaté dary, které vám můj Otec odkázal, na druhé straně jsou pusté.
  Volám nyní ke všem vašim národům, aby Mi pomohly roznítit vaši víru a rozšířit mé svaté Slovo, aby živilo duše všech Božích dětí ve vašich zemích.
  Mé Slovo bude šířeno v Austrálii pomocí této mé poslední mise k záchraně duší na zemi.
  Tobě, má dcero, bude dán dar Ducha Svatého, abys Mi přinesla duše, po kterých prahnu. Vy, moji následovníci, ponesete těžké břímě, protože Boží Slovo není známé miliónům ve vašich národech. Velmi málo církví uvnitř křesťanského společenství je užíváno způsobem, jakým by být měly.   J S O U   T O   P R Á Z D N É   U L I T Y,   A   N E L Í B Í   S E   M I   S L A B Á   V Í R A,   která mezi vámi existuje. Musíte se toho hodně učit a hodně získat, až Mě budete následovat – ze své vlastní vůle – na cestě Pravdy.
  Můj plán připravit vaše duše a vyžádat si vaši pomoc k záchraně těch duší, které v Boha nevěří, je velmi důležitý. Mou misí je volat ateisty a pokrýt je mým Duchem Svatým tak,   A B Y   M Ů J   H L A S   B Y L   R Y C H L E   S L Y Š E N !  Zde je mimořádná modlitba modlitební kampaně (99) za záchranu Austrálie a Nového Zélandu.

                                        ZA  ZÁCHRANU  AUSTRÁLIE  A  NOVÉHO  ZÉLANDU.
  "Ó, Bože, Všemohoucí Otče, ve jménu tvého milovaného Syna, Ježíše Krista, smiluj se nad všemi tvými dětmi v Austrálii a na Novém Zélandu. ODPUSŤ  NÁM, ŽE  JSME  ODMÍTLI  TVÉ  SVATÉ  SLOVO.  ODPUSŤ  NÁM  HŘÍCH  LHOSTEJNOSTI.
  ZBAV  NÁS  NAŠÍ  POHANSKÉ  KULTURY  a pokryj nás milostmi, které potřebujeme, aby probudily naději, víru a soucit mezi našimi bratry a sestrami. Prosíme Tě snažně o dar rozlišení a uděl nám všem požehnání, které potřebujeme, aby zajistilo, že jenom Pravda tvého svatého Slova bude slyšena a že všem duším budou darovány klíče k věčnému životu. Amen."

  Velmi brzy můj Duch Svatý pohltí vaše duše a budete s klidnou důvěrou kráčet vpřed, až budete hlásat Pravdu všem, s nimiž se setkáte.
  Buďte vděční za toto požehnání, které nyní pokryje vaše národy. Miluji vás a věřím vám, že odpovíte na mé volání.
    Váš Ježíš

                                                       VAROVÁNÍ  PRO  JAPONSKO:
                                                     ===========================

                                           POSELSTVÍ  PANNY  MARIE  DONU  GOBIMU  V  JAPONSKU:
  TOKIO 15.září 1993:
  "Příčinou mé bolesti je moje Církev, která ve všech částech světa  kráčí   v s t ř í c    b o l e s t n ý m   a   k r v a v ý m   Getsemanům   s v é h o   v e l k é h o   s o u ž e n í.
  Viděl jsi, můj synáčku,  jak Církev i zde v Japonsku je ohrožována ztrátou víry,  stále širším a podlejším   r o z š i ř o v á n í m   b l u d ů;  je  zraňována  ve  své  jednotě  vzpourou  a  opozocí   p r o t i   p a p e ž i   a  všeobecnému   u č i t e l s k é m u   ú ř a d u;  její svatost  je  z a t e m n ě n a   množstvím   h ř í c h ů   a   s v a t o k r á d e ž í...
  Právě v tomto národě jsem vám dala  M I M O Ř Á D N É   Z N A M E N Í  tím, že jsem nechala   V Y S T U P O V A T   více než stokrát  H O J N É   S L Z Y   Z   O Č Í   jedné   M É   S O C H Y,  která mě zobrazuje jako bolestnou Matku pod křížem Ježíše, mého Syna.
  Dala jsem vám také tři  poselství,  abych   V Á S   V A R O V A L A   P Ř E D   V E L K Ý M   N E B E Z P E Č Í M,   K T E R É M U    J D E T E   V S T Ř Í C.
  Nyní vám oznamuji, že nastal čas velké zkoušky, neboť v těchto letech se uskuteční všechno to, co jsem vám předpověděla...
  Odpadlictví a velký rozkol Církve se začíná naplňovat a velký trest, který jsem předpověděla na tomto místě, je již za dveřmi:  Z  N E B E   S E S T O U P Í   O H E Ň   A   Z N I Č Í   V E L K O U   Č Á S T   L I D S T V A !  Ti, kteří přežijí, budou závidět mrtvým,   P R O T O Ž E   V Š U D E   B U D E   Z P U S T O Š E N Í,   S M R T   A   Z K Á Z A..."
 

                                             
                                          
            PANNA  MARIA  PLÁČE  V  AKITĚ,  ZNAMENÍ,  O  KTERÉM  MLUVÍ  PANNA  MARIA:

                                                    Začátek událostí v Akitě.

  V 60.letech daroval jeden německý kněz obrázek "Paní všech národů" z Amsterodamu s japonskou verzí modlitby malému klášteru sester služebnic Eucharistie v japonské Akitě. Novicmistrová se díky této modlitbě uzdravila z těžké nemoci. Představená kláštera požádala z vděčnosti budhistického sochaře, aby podle obrázku zhotovil dřevěnou sochu Paní všech národů. Tato socha se pak stala součástí mimořádných událostí.
  Krvácela z rány, která se otevřela na její pravé ruce. Socha též dlouhou dobu prolévala slzy. Skrze tuto sochu byla obdržena tři závažná poselství.
  Nadpřirozený charakter těchto událostí uznala Církev oficiálně ještě dříve než biskup Punt uznal autentičnost zjevení v Amsterodamu.
  Protagonistkou zjevení v Akitě byla sestra Agnes Katsujo Sasagawa z řádu služebnic Eucharistie. Narodila se v roce 1931, konvertovala ke katolické víře ve věku 25 let. Mimořádné jevy začala prožívat v roce 1969.
  Ačkoliv sestra Agnes byla zcela hluchá, uslyšela 12.června 1973 zřetelný hlas. Spatřila jasné světlo, které vycházelo ze svatostánku. Tento jev se opakoval po několik dnů. Poté se setře Agnes 28.června vytvořila na její levé ruce rána v podobě kříže, která byla velice bolestivá a silně krvácela.

                                                         První poselství:
  Byl první pátek v měsíci dne 6.července 1973. Ve tři ráno se jí zjevil anděl a řekl: "Neboj se. Jsem ten, který stojí po tvém boku, aby tě chránil. Nemodli se jen za své hříchy, ale za odčinění hříchů celého světa. Svět velmi zraňuje   S V O U   N E V D Ě Č N O S T Í   A   S V Ý M I   Z L O Č I N Y   Nejsvětější Srdce Ježíšovo. rána na ruce Nejsvětější Panny je mnohem hlubší, než tvoje. Pojďme do kaple!"
  Když vstoupili do kaple, anděl zmizel. Sestra poklekla před svatostánkem v hluboké adoraci. Pak se přiblížila k soše Panny Marie a uslyšela hlas, který z ní vycházel. Ačkoli byla hluchá, uslyšela toto poselství Panny Marie: "Moje dcero, moje novicko, dobře jsi mne uposlechla, když jsi všechno opustila a následovala mě. Je pro tebe bolestná choroba tvého sluchu? Tvůj sluch se uzdraví, buď si tím jistá. Bolí tě rána na tvé ruce?  M O D L I   S E   Z A   O D P U Š T Ě N Í   H Ř Í C H Ů   V Š E C H   L I D Í...Modlíte se dobře modlitbu služebnic Eucharistie? Pomodleme se ji spolu: NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE JEŽÍŠOVO, SKUTEČNĚ PŘÍTOMNÉ V EUCHARISTII, ZASVĚCUJI TI SVÉ TĚLO A SVOU DUŠI, ABYCH BYLA ZCELA SPOJENA S T VÝM SRDCEM, KTERÉ SE OBĚTUJE KAŽDÝ OKAMŽIK NA VŠECH OLTÁŘÍCH SVĚTA, ABY VZDÁVALO CHVÁLU OTCI A VZÝVALO PŘÍCHOD JEHO KRÁLOVSTVÍ. PROSÍM TĚ, PŘIJMI MOJI POKORNOU OBĚŤ. POUŽIJ MĚ TAK, JAK CHCEŠ, PRO SLÁVU OTCE A KE SPÁSE DUŠÍ.
  NEJSVĚTĚJŠÍ MATKO BOŽÍ, NEDOVOL, ABYCH BYLA ODLOUČENA OD TVÉHO BOŽSKÉHO SYNA. PROSÍM TĚ, BRAŇ MĚ A CHRAŇ JAKO SVOU ZVLÁŠTNÍ DCERU. AMEN." Po modlitbě uslyšela hlas:"Modli se za papeže, biskupy a kněze..Pokračuj v této modlitbě velmi intenzivně! Vyprávěj svému představenému všechno, co se dnes stalo, a poslechni ho ve všem, co ti řekne. Bude tě žádat, aby ses modlila s velkou horlivostí."

                                                         Druhé poselství:
  První pátek 3.srpna 1973: výzva k modlitbě, pokání a obětem na usmíření Otce.
  "Moje dcero, moje novicko, miluješ Pána? Miluješ-li Pána, poslouchej, co ti řeknu. Je to velmi důležité. Oznámíš to svému představenému.   M N O H O   L I D Í   na tomto světě   P Ů S O B Í   P Á N U   B O L E S T.  Toužím po duších,  K T E R É   B Y   H O   T Ě Š I L Y   A   U S M I Ř O V A L Y   O T C Ů V   H N Ě V.  Toužím po duších, moje dcero, které mají odčiňovat svým utrpením, svou chudobou hříchy nevděčných.
  Aby svět mohl poznat Boží hněv, nebeský Otec   C H Y S T Á   V E L K Ý   T R E S T   N A   C E L É   L I D S T V O.  Spolu se svým Synem jsem mnohokrát zasahovala, abych utišila Otcův hněv. Zabránila jsem seslání trestu tím, že jsem mu nabídla utrpení Syna na kříži, jeho nejdražší krev a duše, které vytvářejí řetěz duší - O B Ě T Í.  Modlitby, pokání a odvážné oběti mohou zmírnit Otcův hněv. Toužím, aby tak jednala i vaše komunita..., aby milovala chudobu, aby se obětovala a modlila za odčinění nevděčností a urážek tolika lidí. Modlete se modlitby služebnic Eucharistie s vědomím jejich významu. Obětujte za usmíření hříchů všechno to, co Bůh sešle. Snažte se, abyste se všechny usilovaly podle svých možností zcela obětovat Pánu. Je potřebná i modlitba v sekulárním institutu. Duše, které se chtějí modlit, ať se spojí. Není důležitá forma, ale buďte   v ě r n í   a   h o r l i v í,  a b y s t e   t ě š i l i   M i s t r a.
  Moje novicko, ty, která toužíš náležet bezvýhradně Pánu a stát se hodnou nevěstou svého Ženicha, vykonej své sliby s vědomím, že musíš být přibita na kříž třemi hřeby: Tyto tři hřeby jsou chudoba, čistota a poslušnost. Z nich je nejdůležitější poslušnost. Dej se vést v úplné odevzdanosti svým představeným. On bude vědět, jak tě pochopit a jak tě vést."

                                                        Třetí poselství:
  13.října 1973 - výročí zjevení ve Fatimě: "Moje drahá dcero, poslouchej dobře, co ti chci říci. Budeš o tom informovat svého představeného.
  Jak jsem ti řekla, lidé nečiní pokání  A   N E C H T Ě J Í   S E   P O L E P Š I T.  O T E C   U D E Ř Í   S T R A Š N Ý M   T R E S T E M   N A   C E L É   L I D S T V O.  Bude to větší trest než potopa, takový, jakého nikdy ještě nebylo.  Z   NEBE   S P A D N E   O H E Ň   A   Z N I Č Í   V Ě T Š I N U   L I D S T V A,   D O B R É   S T E J N Ě   J A K O   Z L É,   N E U Š E T Ř Í   A N I   K N Ě Z E   A N I   V Ě Ř Í C Í.  Ti, kteří přežijí, budou závidět mrtvým. Jediná zbraň, co vám zbývá je růženec a Znamení kříže, které vám zanechal můj Syn.    M O D L E T E   S E   D E N N Ě   R Ů Ž E N E C,  H L A V N Ě   Z A   P A P E Ž E,   Z A   B I S K U P Y,   Z A   K N Ě Z E.
  Ďáblovo dílo proknikne také do Církve takovým způsobem, že se kardinálové postaví proti kardinálům, biskupové proti biskupům. Kněží, kteří mě uctívají, budou předmětem pohrdání, a jiní kněží jim budou klást překážky. (protestanti a evangelíci) Chrámy a oltáře budou pustošeny. (komunisti a zednáři)
  Církev se naplní těmi,  k t e ř í   d ě l a j í   k o m p r o m i s y,  a   ďábel svede mnoho kněží a Bohu zasvěcených duší,   A B Y   O P U S T I L I   P Á N A.  Démon bude neúprosný, zvláště vůči duším Bohu zasvěceným. Pomyšlení na ztrátu tolika duší je pro mě příčinou velikého smutku. Jestliže se hříchy ještě rozmnoží co do počtu i závažnosti, nebude pro ně odpuštění.
  Směle to pověz svému představenému. Vaši komunitu řídí biskup Ito. On bude umět povzbudit každou z vás, abyste se modlily a plnily svůj smírný úkol. Dnes je to naposled, co mluvím živým hlasem. Od této chvíle poslouchej toho, kdo je tvým představeným.
   M O D L I   S E   M N O H O   R Ů Ž E N C Ů.   J E N   J Á   V Á S   M O H U   Z A C H R Á N I T   Z   N E Š T Ě S T Í,   K T E R Á   S E   B L Í Ž Í.   T I,   K T E Ř Í   M I   B U D O U   D Ů V Ě Ř O V A T,   B U D O U   Z A C H R Á N Ě N I."

  (Nyní po zemětřesení a nukleární pohromě v Japonsku můžeme říci, že slzy a prosby Matky Boží měly pohnout lidi k jejich obrácení. A právě v Akitě, která náleží  do  kritické oblasti, došlo díky malé skupině obětujících se sester  K   M E N Š Í M   P O H R O M Á M.)

  13.října 1974, když se sestra Agnes modlila před Nejsvětější svátostí, byla náhle uzdravena ze své hluchoty. Sama telefonovala jako slyšící biskupovi Itovi. Den nato potvrdil lékař, že má normální sluch. Po šesti měsících však znovu ohluchla. Bůh po ní žádal, aby přinesla tuto oběť. O Letnicích roku 1982 byla konečně definitivně ze své hluchoty uzdravena.
  Ode dne 4.ledna 1975 začala socha Panny Marie slzet. Opakovalo se to 101x až do 15.září 1981. Monsignor Ito byl také svědkem tohoto jevu. Proto biskup John Shojiro Ito prohlásil 22.dubna 1984 zjevení v Akitě za autentické a nadpřirozené a povolil v celé diecézi uctívat Pannu Marii z Akity. V červnu 1988 potvrdil prefekt Kongregace pro nauku víry kardinál Josef Ratzinger rozhodnutí biskupa o autentičnosti zjevení. Prohlásil také: "Poselství z Akity je poselství z Fatimy."

  V den, kdy socha začala prolévat slzy, zjevil se sestře Agnes anděl a řekl jí:"Nediv se, že Madona pláče. Každá jedna duše, která se obrátí, je drahá jejímu srdci. Projevuje svou bolest,  A B Y   O Ž I V I L A   V A Š I   V Í R U,  která je tak nakloněná k vlažnosti. Nyní, když jste viděli její drahocenné slzy, k její útěše šiřte tuto úctu pro její slávu a pro slávu jejího Syna."                                               VAROVÁNÍ  PRO  JIŽNÍ  A  SEVERNÍ  KOREU
                                        ===========================================                  

                                                        NAJU - MÍSTO MILOSTI
                                                (Naleznete na web.catolik-Julie Kim)                        


      V Naju v Jižní Koreji se nachází v plnosti velké množství mimořádných fenoménů, které provázejí tamní stigmatizovanou vizionářku Julii Kim. Jde o vdanou ženu, která žila a žije v podmínkách velmi tvrdých. Pán ji vyvolil skrze její nemoc, přestože vůbec nebyla křesťankou. Když se stala katoličkou, začala chápat utrpení Krista v plnosti a nabídla se mu jako živá oběť. Místo, kde jí byla darována soška Panny Marie, bylo přeměněno na poutní místo "Mariiny hory" s léčivou a uzdravující vodou.

   V Naju došlo k eucharistickým zázrakům, kdy se Hostie v ústech Julie Kim proměnila na skutečné Tělo a skutečnou Krev Pána Ježíše Krista. Došlo zde ke snášení se Hostií shůry. Pláče zde socha Panny Marie, a to i slzy krve, jindy naopak potila vonný olej, který byl určen k uzdravování. Bylo zde množství slunečních zázraků.
   Celé dění je pod kontrolou místního biskupa, místo často navštěvují i filipínský a australský biskup, podivuhodnou zkušenost získal i kanadský biskup, jehož svědectví je vloženo na konci této části.
   Julia Kim byla také u Svatého Otce, který měl možnost osobně zažít eucharistický zázrak.
   Fotky někoho pohoršují, že tam je Krev a Tělo. Toto zjevování pravé podoby eucharistických Způsob má za účel, abychom si realitu skutečně uvědomovali a nepřijímali jen ze zvyku anebo dokonce v domnění, že jde o nějakou posvěcenou oplatku. Eucharistie je pravým, skutečným a fyzickým Tělem a Krví Ježíše Krista.
   Širší popis je zde proto, že u nás se o tomto místě téměř nic neví.
 
  "Zjevil jsem podoby Svaté Eucharistie různými způsoby, aby všechny mé děti mohly porozumět významu Svaté Eucharistie.
   Staňte se spěšně žhavými plameny lásky, odčiňování a klanění se Pánu přítomnému v Nejsvětější Svátosti!"                               NAJU - MILOSTIPLNÉ  MÍSTO  NA  DRUHÉ  STRANĚ  SVĚTA

    Podivuhodné divy a zázraky, které tu Bůh konal a koná dosud, je možné rozdělit podle jejich typu na:

  1/ socha Panny Marie plačící čiré slzy a slzy krve

   700 dnů pláče. Panna Maria plakala čiré slzy a slzy krve v součtu přesně 700 dnů (od 30. června 1985 až do 14. ledna 1992) svou sochou vlastněnou Julií Kimovou a její rodinou v Naju. Vzorky slz krve byly testovány v lékařské laboratoři Národní univerzity v Soulu a bylo ověřeno, že jde o lidskou krev.

  2/ socha Panny Marie vypocuje vonný růžový olej

   700 dnů vonného oleje. Vonný olej byl vypocován čelem sochy Panny Marie z Naju 700 po sobě jdoucích dnů (24. listopadu 1992 až 23. října 1994). Zatímco byl sochou vypocován olej, mnoho lidí z celého světa přijalo od Julie malé kousky látky nasáklé olejem. Kromě vonného oleje je kaple v Naju často naplněna mocnou vůní růží. Panna Maria řekla, že tato vůně reprezentuje její přítomnost a její lásku a přátelství k nám.

  3/ vizionářka Julia Kim
   (zázračně uzdravená a uzdravovaná, stigmatizovaná)

   Mystické utrpení a Juliina stigmata. Dříve než začala Panna Maria ronit slzy svou sochou v roce 1985, slíbila Julie Ki Panně Marii svůj život jako náhradu za vidění zjevení Ježíšova utrpení a hojného krvácení na kříži pro vykoupení všech hříšníků. Od té doby častokrát snášela extrémní obtíže jako náhradu za hříchy světa. Také přijala několikrát stigmata, přičemž trpí bolesti ukřižování. Rány se za nějaký čas samy zahojí.

  4/ eucharistické zázraky
   (proměna duchovních způsob na fyzické Tělo (Maso) a Krev, proměny Hostie, svaté přijímání z nebe, snášení se Hostií)

   Podstatou víry naší novozákonní éry je, že se Bůh stal člověkem a přebýval mezi námi - Vtělením Druhé božské Osoby. Zatímco byl skrytý očím světa, Kristus, skutečný Bůh a skutečný člověk, zjevil nám Sebe Sama, a učí nás, odpouští naše hříchy a živí nás duchovně svou Církví. Kristus je přítomný a v činný v celém našem světě v tom samém momentu skrze svátosti a údy své církve.
   Kristova přítomnost v Nejsvětější Svátosti (Svaté Eucharistii) je podstatná a úplná jako celek živoucí Osoby Krista současně s jeho Tělem, Krví, Duší a Božstvím. V Eucharistii Ježíš skrývá svou Slávu a Moc za pokornými způsobami chleba a vína, protože nás chce přiblížit k Sobě naší vírou v Něho a naší láskou k Němu, ne z nějakých povrchních a marných důvodů. Jako pastýři a tři králové přišli a složili hold Dítěti spočívajícímu v jeslích v Betlémě, chce být Ježíš pro nás chudým v duchu a v lásce v našem srdci, když se k Němu přiblížíme.
   Mraky omylů a pochybností víry pokryly mysli mnoha, avšak děsivá realita Kristovy skutečné přítomnosti v Eucharistii není pro ně spolehlivá a zaručená ani trochu. Praxe častých zpovědí při přípravě na svaté přijímání také v mnoha farnostech zmizela. Tak není žádné překvapení, že se toto oslabení víry v Boží vtělení objevilo současně se zanedbáváním úcty k Blahoslavené Matce jako řečišti, přes které se Vtělení stalo realitou. Kdykoli zanedbáváme Blahoslavenou Matku, také ztrácíme vnímavý pohled na Boží Vtělení mezi námi.
   Nyní - není to žádné překvapení - nám znovu Blahoslavená Matka přináší a dává nejmocnější znamení, abychom si uvědomovali reálnou přítomnost jejího Syna v Nejsvětější Svátosti. Kromě toho nám Panna Maria dala svá poselství prostřednictvím Julie Kim při 19 eucharistických zázracích.


   Navíc, při sedmi příležitostech Eucharistie zázračně sestoupila dolů v kapli v Naju:


   Arcibiskup Giovanni Bulaitis, apoštolský pronuncius v Koreji do 1997, udělal podrobnou zprávu pro Svatého Otce a další vysoké církevní hodnostáře Svatého Stolce.
                                               
   Panna Maria uskutečňuje nejdůležitější plán pro lidskou konverzi v celosvětovém měřítku. Protože její úsilí zesiluje, zvláště skrze Naju, stává se víc a více zřetelné, že Nejsvětější Svátost oltářní je ústředním bodem v poselstvích Panny Marie a   Ú S T Ř E D N Í M   K L Í Č E M   V   B O Ž Í M   P L Á N U   L I D S K É   S P Á S Y.   Ve svých poselstvích v Naju Panna Maria naříká, zarmoucená nad ubohým stavem naší vlažné oddanosti jejímu Synu ve Svaté Eucharistii a nad rozšířenou ztrátou víry v jeho skutečnou přítomnost v Eucharistii stejně jako nad zanedbáváním svátosti smíření, která je tak nezbytná, aby se zabránilo děsným hříchům svatokrádežného přijímání, a abychom se připravovali, aby naše srdce byla pro přijetí našeho Pána více důstojná. Chtěla by povolat každého člověka k praktikování a otevření se jejím poselstvím, aby více lidí mohlo napravit své životy, a mohlo tak být zachráněno.

                                            NAJU - PANNA  MARIA  A  JULIA:

  Byla téměř půlnoc na 30. června 1985, když Blahoslavená Matka plakala poprvé přes svou sochu v Naju; v tu dobu Julie Kimová, majitelka sochy, zajišťovala provoz ve svém vlastním salónu krásy v Naju.
   Slzy Blahoslavené Matky a slzy krve pokračovaly přerušovaně po dobu dalších 7 let (celkem přesně 700 dnů) do 14. ledna 1992. Současně s pláčem se Naše Paní také často potila a krvácela nosem.
   Jiné znamení, které nám v Naju Blahoslavená Matka dala, byl vonný olej přes stejnou sochu. Řekla, že tento vonný olej a vůně růží představují její přítomnost, lásku a přátelství k nám. - Panna Maria nám dala tato znamení pro obrácení hříšníků. - Nahromadila na vrcholu své hlavy vonný olej, který sama vylisovala pro všechny za 400 dnů, a začala vypocovat olej sochou od 24. ledna 1992 do 23. října 1994 po 700 následujících dnů.
   Během staletí se Blahoslavená Matka zjevovala na různých místech a dávala nám zprávy o Ježíšovi, například v Guadalupe, Lurdech, Fatimě, Medjugorje, Akitě, Banneux atd.
   V posledních letech plakala nad mnohotvárným zajišťováním se lidí ve světě. Zvláště v Naju v Koreji prolévala čiré slzy a slzy krve. V Naju prolévala slzy poprvé 30. června 1985 s použitím malé plastové sochy, která je vysoká 55 cm (22 palců). Tato socha byla dána Julii bývalým katechetou z misijní stanice v Rufinově parku, když byla zázračně vyléčena z bronchitidy po třech dnech modlitby u sochy.
  Socha je vysoká 55 cm (22 palců) a materiál je zevnitř i zvenku plast. V červnu 1984 přinesl tuto sochu do farnosti Naju obchodník s dárkovými předměty a dal ji Julii po tom, co byla vyléčena z bronchitidy pomocí třídenní modlitby.

  PROČ BLAHOSLAVENÁ MATKA PLÁČE?

  Říká, že odpověď naleznete, když budete číst její poselství.
  Říká, že poselství jsou důležitější než pláč.

  Následuje souhrn podstaty poselství Panny Marie v Naju:

   - Modlete se horlivě růženec za světový mír a za obrácení hříšníků.
 - Modlete se a konejte pokání za děti, které byly potraceny, a za jejich rodiče.
   - Modlit se neustále za kněze
 - Rodiny postrádají vzájemnou lásku, když neusilují o posvěcení rodin.
   - Je všude příliš mnoho těch, kdo přijímají svaté přijímání svatokrádežně. Učte je významu svatého přijímání a zpovědi.

   Konejte časté návštěvy u Nejsvětější Svátosti a těšte Ji.
  - Plňte první soboty zasvěcené Neposkvrněnému Srdci a konejte Svatou hodinu
 ­ každý čtvrtek se zasvěcením se Nejsvětějšímu   Srdci Ježíšovu jako náhradu za hříchy světa.
  - Pěstujte neustále zbožné návyky. Žijte svatý život s oběťmi, odčiňováním, sebezápory, v chudobě a sebeodříkání. Držte se mých rukou, jsem šňůrou spojující nebe a zemi. Naloďte se na Mariinu archu spásy a plujte do nebe.
 - Vystavějte baziliku Mariiny archy spásy, aby mohli být všichni zachráněni.
  - Duše, které přijmou má slova, budou změněny a znovuzrozeny mými poselstvími.

   ­) "Svatá hodina" je pobožností, vycházející ze Zeleného čtvrtku, kdy Církev adoruje trpícího Krista (nebo s trpícím Kristem Boha Otce) v Getsemanské zahradě (s "Hodinkami", tedy Denní modlitbou Církve (breviářem) nemá nic společného). S tím souvisí i zasvěcení se Nejsvětějšímu Srdci každý čtvrtek (proto ne pátek).304.                                     Poselství Ježíše ze dne 4. ledna 2012 v 19:20.

                                               SNAHA O ATOMOVOU VÁLKU NA VÝCHODĚ

   (Výňatek z přijatého poselství, jehož větší část tvořilo osobní poselství Marii Božího Milosrdenství)
  Má drahá, milovaná dcero,
slyš Mě pozorně teď, kdy informuji svět, že  N Á R O D Y   N A   V Ý C H O D Ě   S E   Z A Č N O U   P O K O U Š E T   N A V Z Á J E M   Z N I Č I T !
  Je zapotřebí mnoho modliteb,  aby  se  zajistilo,  že   T A T O   A T O M O V Á   V Á L K A   A   J I N É   U K R U T N O S T I   budou odvráceny. Nikdy nezapomeň, že   M O D L I T B A   J E   M O C N Á   a že může zmírnit mnoho zlých událostí.
  Musím vám připomenout Mé přání, abyste se modlili za záchranu duší.
  Má dcero, Já potřebuji více duší, zvláště těch, jejichž údělem bude smrt během Varování.
  Teď už musíte vědět, že to je Moje největší přání a že to budou modlitby Mých následovníků, které mohou přinést spásu těmto duším.
  Naléhavě prosím modlitební skupiny po celém světě, aby se nyní vytrvale modlily za takové duše.
  Bůh, Můj Věčný Otec, odpoví přiměřeně vašim prosbám a nabídne těmto ubohým duším záchranné lano.
  Jsi nyní unavená, Má dcero. Jdi v pokoji. Odpočiň si.
   Váš Ježíš
609.                                Poselství Boha Otce ze dne 6. listopadu 2012 v 22:45.

           VŠICHNI ANDĚLÉ NEBESKÉ HIERARCHIE SE V TOMTO ČASE SHROMAŽĎUJÍ
                                                 VE VŠECH KOUTECH ZEMĚ.

  Má drahá, milovaná dcero,
všichni andělé nebeské hierarchie se v tomto čase shromažďují ve všech koutech země. Připravují se nyní na příval trestů, které budou dopuštěny na lidstvo.
  Všechny tyto události se musí stát – b o u ř e,   v á l k y,   h l a d o m o r   a   d i k t a t u r y    postihnou zemi, když bitva začíná, jak bylo předpověděno.
  Země se bude otřásat na všech čtyřech světových stranách a mnozí budou šokováni, neboť uvidí dosud nevídaný zmatek a vřavu odvíjející se před nimi.
  Vy, mé děti,  ž i j e t e   v   p o s l e d n í c h   č a s e c h   a  doba, která leží před vámi, bude těžká.  Ty z vás,  které jsou Mi věrné a které  vkládají veškerou svou důvěru  ve Mě,   o d o l a j í   t ě m t o   o t ř e s ů m.
  Ve světě nyní vypuknou mnohé změny a vy, kteří znáte Pravdu, buďte vděční. Poznáte, že i když to bude znamenat konec časů tak, jak jste je dosud znali, bude to také čas, jak bylo předpověděno, který bude znamením   n o v é h o   p o č á t k u.
  Nového startu.
  Nového ráje na zemi.
  Bude to znamenat svobodu, děti. Budete uchváceny do mé náruče v očekávání nových příbytků, které jsem pro vás všechny s péčí vytvořil.
  Pro mnohé z vás bude těžké tyto časy snést, ale jenom ti, kteří přijmou Pravdu, vytrvají a bude se jim dařit, neboť budou ochraňováni.
  M O J I   P E Č E Ť   M U S Í T E   S D Í L E T.  Má láska musí být oznámena každému mému dítěti všech náboženství a vyznání, zejména však těm, které Mě neznají, stejně jako těm, které odmítají moji existenci.
  Já připravuji  mou   a r m á d u   v   n e b i,  stejně tak jako připravuji  mou  a r m á d u   n a   z e m i.
  Spolu   p o r a z í m e   z l o,   které se vkrádá do všech národů na bezmocný lid.
 P O K U D   P O V S T A N E T E   A   O D M Í T N E T E   P Ř I J M O U T   Z N A M E N Í   Š E L M Y,   O C H R Á N Í M    V Á S !
  Náhle se objeví střediska, organizovaná mými  proroky  už   c e l é   r o k y.   Každé z nich bude jako oáza na poušti. Zde se budete moci zavázat slibem věrnosti ke Mně, vašemu Otci. Zde se budete moci shromáždit k modlitbě za duše těch, kteří budou ztraceni pod vládou Antikrista.
  Modlete se, modlete se, modlete se. Váš čas byl vyměřen a Druhý příchod mého Syna se uskuteční brzy.
Jenom Já, váš milovaný Otec, znám toto datum. Dokonce ani můj drahý Syn, Ježíš Kristus, je nezná. Ale vězte toto:
Zatímco vy jste připravováni touto a jinými misemi, které budou náhle oznámeny, pro mnohé však už bude příliš pozdě, aby se obrátili. Místo toho utečou.
  Buďte silné, mé děti.  M ý m   p l á n e m   j e   z n i č i t   š e l m u   a   z a c h r á n i t   k a ž d é   z   v á s. Vaše modlitby Mi pomáhají zachránit každou vzácnou duši.
   Bůh Nejvyššíní hříšníků.


==========================================================================================================================
                       

                                                  PĚT  ANDĚLŮ  SAMUELA  DOKTORIANA:
                                              
                                                  DRUHÝ  ANDĚL  STŘEDNÍHO  VÝCHODU.    

  Potom jsem viděl druhého anděla, který měl v ruce srp, jaký se používá při žni. Druhý anděl řekl: "V Izraeli a v zemích až po Írán přišla doba žně." A na pár okamžiků jsem viděl tyto země. Slyšel jsem: "Célé Turecko a ty země, které mne odmítly a zavrhly poselství lásky, se budou nenávidět  A   NAVZÁJEM  SE  POVRAŽDÍ."
  Viděl jsem, jak anděl zvedl srp a zasáhl všechny zeme Blízkého východu. Viděl jsem ÍRÁN,  ARMÉNII,  ÁZERBAJDŽÁN,  GRUZII,  IRÁK,  SÝRII,  LIBANON,  JORDÁNSKO,  IZRAEL,  a celou  MALOU  ASII  PLNOU  KRVE,  P O K R Y T O U   K R V Í.  Ve všech těchto zemích jsem viděl krev. A viděl jsem oheň,  V   M N O H Ý C H   T Ě C H T O   Z E M Í C H   B Y L Y   P O U Ž I T Y   A T O M O V É   Z B R A N Ě,  všude vystupoval kouř. Neočekávané zničení - lidé se hubí navzájem!
  Slyšel jsem tato slova: "Izraeli, Izraeli, velký soud nastal."
  Anděl řekl: "Vyvolení, Církev, zbytek budou očištěni. Duch připraví Boží děti." Viděl jsem stoupat ohnivé plameny k nebi.  Anděl řekl: "To je poslední soud. Moje Církev bude očištěna, ochráněna a připravena pro poslední den. L I D É   B U D O U   U M Í R A T   Ž Í Z N Í.  Na celém Blízkém východě bude nouze o vodu. Řeky vyschnou a lidé budou bojovat o vodu."
  Anděl mi ukázal, že Spojené národy se kvůli krizi na Blízkém východě rozpadnou.  U Ž   N E B U D E   Ž Á D N É   OSN.  Anděl se srpem shromáždí žeň.


                                                      VAROVÁNÍ  PRO  SÝRII:
                                                ==========================

    Panna Maria se nezjevila v Damašku bez příčiny:
  Myrna Nazzour Milí přátelé, máme tu další zprávy od paní Marie Adwanové z Bejrútu, která na Slovensku tlumočila přednášky paní Myrny Nazzour. Prosíme vás o modlitby za Sýrii, i za Myrnu Nazzour a její rodinu. Poslouchali jsme ji tu na Slovensku několikrát, a teď, když se události plní, nenechme ani my ji bez duchovní pomoci, protože potíže a trápení ve válce neobcházejí nikoho.
 (Myrna Nazzour je stigmatizovaná žena, ke které promlouvá Panna Maria a nějaké poselství už jsem od ní zveřejňovala dříve.)
                                                                                                            barmanka                                                       VAROVÁNÍ  PRO  EGYPT:
                                                 =========================


                                                PANNA MARIA SE ZJEVUJE V KÁHIŘE
  Káhira, 28. 12. 2009 (kath. net)
  Světelná zjevení Matky Boží Panny Marie na střeše kostela v egyptském hlavním městě Káhiře vzrušují tisíce obyvatel i některá média. Podle místních zpráv je toto zjevení viditelné na střeše koptského kostela zasvěceného Panně Marii každý večer už od 11. prosince – a to skutečně každému, kdo toto místo navštíví.(Najdete na Youtube)

  První zjevení Panny Marie, trvající dobré tři hodiny, bylo nafilmováno a fotografováno mnoha přítomnými. Zdá se absurdní, že média celého světa zaznamenala tak výjimečnou událost, strhující tisíce lidí a trvající celé tři hodiny, že dokonce mohla být nafilmována a fotografována – pouze sporadickým krátkým článkem. Na západě se o této události vůbec nemluvilo.
  To, že se nejedná o nějakou organizovanou oslavu (světelné efekty) koptské ortodoxní církve při kostelu sv. archanděla Michaela v káhirské chudinské čtvrti Al Warraq, věnovaném Panně Marii, nám sděluje oficiální prohlášení biskupa Anba Theodosia z Gizy:
  "Gizská diecéze sděluje, že Panna Maria se zjevila v kostele jí zasvěceném ve Warraq al--Hadar v Gize v pátek 11. prosince 2009 kolem 1 hodiny ráno. Objevila se celá postava Panny Marie v zářícím bílém šatu, přepásaném modrým pásem, nad centrální kupolí kostela. I kříže na kupolích a věži kostela zářily. Svatá Panna se pohybovala mezi kupolemi a nad bránou kostela. Místní obyvatelé měli možnost vše pozorovat. Zjevení trvalo od 1.00 do 4.00 hodin pátečního rána a bylo zachyceno fotografickými aparáty a mobilními telefony. Na cestě před kostelem se shromáždilo přibližně 3000 lidí z místní čtvrti a blízkého okolí a další návštěvníci, aby vše viděli. Od pátku početný dav lidí shromážděných v blízkosti kostela mohl sledovat, jak létají zářivé holubice kolem kostela, a vícekrát v průběhu noci i objevující se hvězdy, které potom znovu zase mizely. Lidé stojící okolo kostela nepřestávali zpívat chvály a prosby k Neposkvrněné Panně.
  Je to velké požehnání pro Církev a pro všechny obyvatele Egypta. Kéž požehnání a přímluvy Panny Marie nám všem pomáhají."
   generální biskup z Gizy Anba Theodosius          VAROVÁNÍ  NA  MALTĚ  PRO:  Modlete se za Írán, Rusko, USA, Čínu a Austrálii!
                ============================================================================

  Z poselství Panny Marie na hoře Borg In Nadur 1. února 2012:
  Je docela obyčejný den. Ve městě Birzebbugia na ostrově Malta (prosinec 2005), pláče socha Neposkvrněného Početí krvavé slzy. Jev popsal místní obyvatel Angelik CARUANO. Za několik měsíců, dne 21. dubna 2006 se Angelikovi CARUANOVI doma zjevuje Panna Maria.
  První zjevení na místě - hoře - Borg in - Nadur v Birzebbugii má (datum) 1. prosince 2006. Zjevení stále trvají. Z poselství a různých úkazů se dozvídáme, že Bůh posílá Pannu Marii na Maltu, protože její Neposkvrněné srdce a srdce Pána Ježíše jsou neustále zráňovaná hříchy.
  Panna Maria nám dává najevo tuto bolest skrze krvavé slzy, které jí tečou z očí na soše během zjevení a skrze malé, trnem probodené srdce, které se zjevilo na pravé ruce sochy Neposkvrněné.
  Panna Maria prosí o obrácení nejen na Maltě, ale i na celém světě. Panna Maria také říká, že přes obrácení je možné snížit množství přírodních katastrof a válek. Zvlášť prosí o modlitby za obrácení těchto pěti zemí. Jsou to: Írán, Rusko, USA, Čína a Austrálie.
  Panna Maria požaduje obnovení křesťanství a zvlášť tak, jak bylo obnoveno za časů sv. Františka z Assisi.
  Zjevení a poselství pro obyvatele Malty jsou každou středu na hoře Borg in-Nadur, přičemž jednou do měsíce je zjevení na ostrově Gozo, s poselstvím pro celý svět. Jednou do měsíce se koná setkání modlitební skupiny "Theotokos", kde se Matka Boží také někdy zjevuje.
  Angelik mívá zjevení také u sebe doma.

                                               Centrum zjevení je eucharistie
  Hlavní poselství, které dala Panna Maria Angelikovi na hoře Borg in-Nadur říká, že na cestě obrácení nás Panna Maria provází každého zvlášť svou mateřskou láskou a prosí nás, abychom ji stejně milovali i my, jak ji miloval její Syn Ježíš Kristus.
  Panna Maria se představila jako Královna míru pro rodinu a požádala o naléhavé obrácení v rodinách.
Z mateřské lásky, v sérii zjevení, které stále trvají (každou středu), Maria dává pro svět poselství, ve kterých doporučuje: Modlitbu srdcem, půst, smíření s Bohem a s bližními, obrácení a mír. A to doporučuje zejména prostřednictvím modlitby růžence, zejména pro rodiny s dětmi - aby   T O U T O   M O D L I T B O U   P Ř E K O N A L Y   S Í L Y   Z L A.
  Hlavním prvkem zjevení je eucharistie, a to se odráží v modlitbě, kterou předala Angelikovi: "Bože můj v Nejsvětější Trojici, miluji tě v Nejsvětější svátosti! "- Echo podobné modlitby dostaly děti z Fatimy.
  Zjevení na Borg-in-Nadur jsou pověřeni sledovat kněží, P. Hayden Williams OFM (kap.) a Fr. David Cefai SJ. Na vyšetřování tohoto případu se podílí i mezinárodní tým psychologů a lékařů.

                                   Z poselství Panny Marie na hoře Borg In Nadur 1. února 2012:
  "Moje drahé děti a moje děti mého srdce!
Vraťte se k modlitbě, děti moje. Vraťte se znovu zpět k modlitbě a berte modlitbu vážně .... Můj Syn mě sem posílá, protože vás miluje. Obraťte se k němu ... "

  "Moje drahé děti a moje děti - mému srdci nejmilejší!
Na začátku počet těch, kteří sem přicházeli - na tento kopec - byl větší. Chodívali jste sem plní víry. Ale tyto dny se počet příchozích na tento kopec zmenšuje. Lidé by neměli přicházet jen ze zvědavosti. Takoví nemají zájem o moje poselství. Jen málokdo byl k nim vnímavý."

  "Vraťte se k modlitbě, děti moje. Vraťte se znovu k modlitbě a berte modlitbu vážně - nespěchejte při ní. A nezkracujte modlitbu podle vašich rozmarů, obzvlášť modlitbu sv. růžence. Modlete se ho pouze tím způsobem, jak jsem vám ho dala, moje děti - ani nepřidávejte, ani neubírejte. Je to vzácná modlitba. Je to jednoduchá modlitba malých dětí. Pojďte opět k mému Synu Ježíši. Žádám to od vás jako Matka. To, že mě můj Syn Ježíš posílá, je proto, že vás miluje. Obraťte se k němu!
Pamatujte, že jsem Neposkvrněné Početí. Děkuji, že jste poslouchaly můj hlas."
333.                                   Poselství Ježíše ze dne 4. února 2012 v 10.55.

                       DOJDE  K  VZÁJEMNĚ  PROPOJENÝM  VÁLEČNÝM  KONFLIKTŮM,
                        DO  NICHŽ  BUDE  VTAŽEN  ÍRÁN,  IZRAEL, SÝRIE  A  EGYPT.                  
  Má drahá, milovaná dcero,
tvoje oddanost ke Mně je vystavena zkouškám každý den. Tak mnozí se tě pokoušejí zastavit ve tvé práci pro Mě, a přesto se jim to nepodaří, protože ti byla poskytnuta svatá ochrana z nebe. Ti, kteří se pokouší ti způsobit bolest, utrpení a špatně s tebou zacházejí, budou potrestáni. Takové jednání nebudu tolerovat.
  Nezapomeň, že bylo předpověděno, že nikdo nemůže zastavit plamen Ducha Svatého, jenž se bude z mých nejsvětějších poselství vylévat na celé lidstvo.
  Proto tě prosím, aby sis nadále nevšímala překážek, kladených ti do cesty a ignorovala nenávist, která přichází od Satana.
Když se zapleteš s nenávistí, rozšíří se.
  Když si jí nebudeš všímat, tak ustane, protože nebude moci najít potravu, kterou potřebuje, aby rostla a rozmáhala se.
  Nyní vám chci říct, mé děti, že události předpověděné v Knize zjevení se ve světě začínají odvíjet.
  Mé děti se nesmí polekat, protože jejich víra a jejich modlitby pomohou zmírnit následky války, genocidy, hladu a odpadlictví od víry.
  Vyvstanou války, které zasáhnou Irán, Izrael, Egypt a Sýrii. Všechny se stanou vzájemně provázané.
  Také Itálie bude postižena negativním dopadem, ve spojitosti s příchodem falešného proroka a jeho společníka Antikrista.
  Modlete se usilovně, aby nebyly všechny země vtaženy do globální struktury moci, která bude kontrolovat vaše peníze. Neboť kdyby se tak stalo, bylo by to [pro vás] velmi těžké.
  Modlete se k Bohu Otci, aby mohl odvrátit takové ukrutnosti.
  Modlitby za duše ostatních, zachrání vaše vlastní duše. To je vše, o co vás prosím – o modlitby.
  Modlete se také za obrácení ostatních.
  Má dcero, už nebude dlouho trvat a všechny věci začnou dávat smysl. Všechno se zlepší, jakmile po Varování dojde k obrácení.
  Teď jdi a řekni mým dětem, aby se nikdy nebály hlásat mé Slovo. Budu stát při nich.
  Jestliže se jim budou vysmívat, pak si mohou být jisté pravdou mého Nejsvětějšího Slova.
   Váš milovaný Ježíš018.                              Poselství Ježíše ze dne 23. listopadu 2010 v 03:00.                  

                                             VAROVÁNÍ  PŘED  ATOMOVOU  VÁLKOU

  Moje dcero, trpíš, protože pracuješ v mém jménu. Tma, kterou pociťuješ, pochází od mistra klamu, jenž každou hodinu bije jiné lidi, které znáš, aby ti pak na tebe, skrze jeho temnotu, zaútočili. Přes tvé pocity zoufalství jsi ochraňována. Jak jsem ti řekl, mistr klamu neublíží tvé duši. Musíš i nadále pokračovat v modlitbě svatého růžence, abys měla neustálou ochranu proti mučení. Když se budeš modlit touto formou úcty k mé Blahoslavené Matce, uvidíš rozdíl.
  Dílo, které se snažíš v mém jménu dokončit, není lehké, avšak ty, má dcero, musíš zůstat silná. Toto dílo, až bude zjeveno světu, přinese pokoj a spokojenost mým dětem.
  Když  M O J E   D Ě T I   P O C H O P Í   pravdu, budou vědět,   Ž E   N E J S O U   ani odhozeny, ani  Z A P O M E N U T Y   S V Ý M   S T V O Ř I T E L E M.   Útěchu, kterou zakusí poznáním, které jim chci darovat touto knihou, je přitáhne blíže ke Mně.
                                                     Plán pro válku
  Neboj se, má dcero, jsi v bezpečí, i když máš pocit bezmoci a nejistoty. Svět, včetně tvé vlastní země, zakusí více bolesti v důsledku globální vlády, jež udělá lidi bezmocnými. Proto je důležité se teď připravit.
  Už jsem ti dříve pověděl, abys řekla mým dětem, že dříve, než začne tato hrůzu nahánějící   G L O B Á L N Í   V Á L K A,   musí začít s plánováním.   Válka, o které mluvím,   J E   N Y N Í   O R G A N I Z O V Á N A   R U D Ý M   D R A K E M.(komunisti)  Drak, energie nového světa teď spřádá intriky a chce zničit města na Západě. Čas je blízko. Modlete se, modlete se za obrácení, protože toto zlo nemůže být zastaveno, jestliže nebude dost modliteb, aby jí zabránilo. Modli se za ty duše, jež v této válce zahynou.
                                         Zbývají tři roky, než se spiknutí uskuteční
  Modli se za tyto duše teď. Až globální moc převezme vládu – jemně a se zrádným soucitem, potom, má dcero, bude jejich cílem ovládnout vaši svobodu žít, jíst a modlit se. Proto můj lid se musí snažit, aby se stal soběstačným. Vypěstujte si vaše potraviny. Najděte si včas útulky, kde se můžete setkávat, abyste vzdali čest vašemu Božskému Vykupiteli. Buďte silní.   Neříkejte mnoha lidem, proč to děláte. Bude to trvat jen tři roky, než se toto spiknutí odhalí před vašimi zraky. Do té doby se vaše plány rozvinou do jisté formy pomoci, o které snad budete pochybovat a čas od času si myslet, že je podivná.   Pěstujte si vlastní potraviny. Pořiďte si teď semena, která v budoucnu už nebude možné koupit. Takto budete živit vaše rodiny, až nastane globální hlad.
  Teď jděte a připravte se.
   Váš milující Spasitel Ježíš Kristus


029.                                    Poselství Ježíše ze dne 20. prosince 2010 v 10:00.

                                                           VELKÝ  SOUD
  Má dcero, dbej na toto:
těmito poselstvími je lidstvo varováno před sekerou, jež dopadne na ty, kteří vytrvale odmítají mého Věčného Otce.
  Č A S   S E   J I Ž   T Ě S N Ě   P Ř I B L I Ž U J E   K   P Ř Í C H O D U   V E L K É H O   S O U D U.
  Tato událost   Z A Č N E   K O N C E M   R O K U  2012  a nesmí být směšována s časem, nebo s datem mého Druhého příchodu na zem.
  V těchto poselstvích není můj Druhý příchod předpověděn. Kdokoliv, kdo se pokouší dát mým dětem datum mého Druhého příchodu je lhář a ne skutečný prorok.
  Nicméně, Já, prostřednictvím tohoto proroka odhaluji roky, ve kterých se stanou specifické události, vedoucí k mému Druhému příchodu.
  Bůh nedovolí, aby se uskutečnil   P L Á N   K E   Z M E N Š E N Í   L I D S K É   P O P U L A C E    ve světě. (Třetí světová válka v roce 2013)
  Velký soud, jak již bylo předpověděno už dávno, se nyní odvine před zraky nevěřícího světa. A bude to tehdy, až meč spravedlnosti udeří všude. Můj Věčný Otec není připraven nedělat nic a dovolit, aby se realizoval ďábelský plán, zamýšlející zmenšit světovou populaci, jež se právě teď připravuje za zavřenými dveřmi.
  Tato ďábelská skupina oddaných následovníků Satana se v minulosti už pokusila způsobit genocidu dětí Mého Otce. Neuspěli. Zkouší to znovu. Zase nebudou úspěšní, ale ještě před tím způsobí strašnou destrukci.

                                                     Věřící se nemusí bát
  Můj Věčný Otec ve svém milosrdenství bude muset zasáhnout, aby je zastavil, přesto, že Ho bolí, že bude muset uvolnit globální neštěstí, jež leží před námi. Věřící ať se nebojí o sebe a o své rodiny.   Jste ochraňováni.   Ale prosím, prosím,   M O D L E T E   S E   S T Á L E   R Ů Ž E N E C (Panny Marie)  A   R Ů Ž E N E C   B O Ž Í H O   M I L O S R D E N S T V Í,   abyste pomohli zmírnit  a   O D V R Á T I T   N Ě K T E R É   Z   T Ě C H T O    K A T A S T R O F !
  Začněte už teď plánovat. Lidé, jež se pokoušejí ovládnout vaše peníze, vaše zdraví, vaši potravu a dokonce vaši víru, musí být poraženi. Postavte se jim a použijte modlitby, abyste ochránili sebe a vaše rodiny. Vzývejte všechny svaté, jež uctíváte, aby vám pomohli jako přímluvci u mého Věčného Otce.

                                                   Udeří globální katastrofy
  Tato globální neštěstí začnou  D R A M A T I C K Ý M I   Z M Ě N A M I   V   C H A R A K T E R U   P O Č A S Í  – jež už v mírné formě začaly – a bude na ně nahlíženo jako na výsledek globálního oteplování. Vskutku, lidstvo poškodilo zemi velmi nebezpečným způsobem, ale tyto katastrofy nebudou mít co dělat se změnami klimatu.
  Můj Věčný Otec by mohl, kdyby se tak rozhodnul, složit ruce v klín a neudělat nic. Jenže potom tyto zlé, po moci bažící skupiny mocných a vlivných lidí, by zvítězily. Stáhly by pak mé nevinné děti do léčky hypnotické poslušnosti k Satanovi, tomu Zlému, a kradly by duše. Toto nebude dovoleno.
                                                Výzva ke sjednocení všech náboženství
  Nyní nastal čas pro děti mého Otce a následovníky, stejně jako pro všechny, jež věří ve vyšší bytost, kterou je Bůh, tvůrce a Stvořitel všech věcí, aby spojili své síly. Bez ohledu na to, jakou cestou jdete k Bohu, nebo zda věříte ve Mě, jeho jediného milovaného Syna, stůjte spolu, jako jeden muž. Bojujte se skupinou, jež reprezentuje Zlého. On je váš nepřítel, jestliže věříte v Boha, Věčného Otce.
  Pokouší se vás zastavit na vaší cestě do ráje a lže svým následovníkům, že on také je vezme do stejně krásného božského ráje. Tito nebozí oklamaní a hodnověrní následovníci nemohou prohlédnout tento podvod, protože jsou oslepeni leskem materialistické nádhery.
                                               Proroctví v Knize Janově se odhalují
  Modlete se, modlete se, modlete se všichni z vás, každý jednotlivý den. Velmi brzy porozumíte pravdě Písma svatého. Konečně všichni porozumíte, že  U Č E N Í,   O B S A Ž E N É   V   K N I Z E   M É H O   O T C E   J S O U   P Ř E S N Á.  Ona nelžou.
  Proroctví, předpověděná v minulosti se   O D H A L U J Í.
  Proroctví, obsažená v Knize Janově se    N A P L Ň U J Í.
  Proroctví daná této vizionářce   M A J Í   P Ř I P R A V I T   M É   D Ě T I,   aby vstoupily do království mého Otce.
  Jděte nyní rozšiřovat mou pravdu. Pomozte zachránit jeden Druhého ze spárů mistra klamu, než bude příliš pozdě.
   Váš milující Spasitel Ježíš Kristus

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář