Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.37 VAROVÁNÍ PRO LIDSTVO PŘICHÁZÍ SKRZE PROROKY I.ČÁST


  

              Kapitola 37.   VAROVÁNÍ  PRO  LIDSTVO  PŘICHÁZÍ  SKRZE  PROROKY   I.  ČÁST                                        Prorokyně Marie Božího Milosrdenství z Irska

002.                                   Poselství Ježíše ze dne 9. listopadu 2010 v 00:30.

                                  

  H L E,   Č A S   U Ž   J E   B L Í Z K O,   pro vás,   abyste oznámili světu,   Ž E   S P R A V E D L N O S T   P A D N E   N A   T Y,   J E Ž   M Ě   O D M Í T A J Í.   Avšak moje milosrdenství k těm, kteří následují pravdu mého utrpení na kříži, nezná hranic.
  Dávám radost těm z mých následovníků, kteří odolávají pokušením, jimž každodenně čelí. Všichni ostatní, jež se k mému učení obracejí zády, jsou slepí k mému příslibu, který jsem jim dal,   K D Y Ž   J S E M   Z A   J E J I C H   H Ř Í C H Y   U M Í R A L   N A    K Ř Í Ž I.
  Jsem v hlubokém žalu a cítím se bezútěšně v opuštěnosti, již zakouším od mých milovaných hříšníků, za něž jsem položil svůj pozemský život.
  Země je v tomto čase v hluboké duchovní temnotě. Moji následovníci velmi trpí spolu se Mnou, když hledí na zem plnou hříšníků, kteří se nejen obracejí zády k mému nebeskému Otci, ale i ke Mně, jenž jsem vytrpěl velikou oběť, abych je zachránil od věčného zatracení.
  Z O U F Á M   S I   A   P L Á Č U   H O Ř K É   S L Z Y   Z K L A M Á N Í   A   S M U T K U   N A D   Z P Ů S O B E M,   J A K Ý M   J S E M   B Y L   U Ž   P O D R U H É   O D M Í T N U T !   Vyzývám mé následovníky, aby se spojili v tomto čase smutku po celém světě. Musí ze sebe setřást svou lhostejnost k modlitbě a musí se se Mnou spojit v pomoci těm, jejichž duše byly ukradeny Zlým.
  J E Š T Ě   J E   Č A S   P R O   H Ř Í Š N Í K Y   K O N A T   P O K Á N Í !   Není to však žádná jednoduchá cesta. Toto pokání musí vyjít ze srdce každého. Nemějte strach jednohlasně pozdvihnout váš hlas, abyste vyhlásili lásku, již mám pro všechny z vás.
  Křesťané, muslimové, hinduisté, židé a všechny ostatních víry, odvozené selhávajícím duchem lidstva —  N A P O S L E D Y   V Á S   V Š E C H N Y   V Y Z Ý V Á M,   A B Y S T E   O T E V Ř E L I   O Č I   P R O   P R A V É   S L O V O   B O H A,   jenž vám poslal Boží Slovo prostřednictvím svých proroků. Pravda byla napsána a dokumentována ve svatém Slově Písma svatého, k němuž nikdo nemá právo nic přidávat, pozměňovat, anebo se pokoušet jej podle své vlastní interpretace překrucovat.
  E X I S T U J E   J E N   J E D E N   B Ů H !  Vyzývám vás všechny, abyste složili své zbraně, otevřeli oči a následovali Mě do věčného života.
  Všechny vás tak nesmírně miluji, že jsem pro vás obětoval svůj vlastní život. Už jste na to zapomněli? Pro mé Boží milosrdenství vás všechny naposledy žádám, abyste se ke Mně
navrátili. Skrze moje milosrdenství   S E   V R Á T Í M   N A   Z E M,   abych  se  pokusil   V Á M   P O M O C I   N A H L É D N O U T   D O   V A Š I C H   S R D C Í   A   H L E D A T    V    N I C H    P R A V D U. (osvícení svědomí)  Nedovolte mistru klamu a podvodníkovi, aby vás zničil. Hledejte pravdu. Láska – čistá láska – je tou pravou cestou do říše mého nebeského Otce.
  Prosím, prosím, nezapomeňte na mé Boží milosrdenství. Já miluji bez rozdílu každého jednoho z vás.
  P R O S T E   T E Ď   O   O D P U Š T Ě N Í !
  P O D E J T E   M I   S V É   R U C E   a nechte Mě, abych vás vedl do království mého nebeského Otce.
  V R Á T Í M   S E   U Ž   B R Z O   N A   Z E M,   jak to bylo předpověděno.
  Ten čas mého druhého příchodu přijde už tak brzo, že mnozí na to nebudou připraveni. Tak mnozí tím budou šokováni a zaskočeni, že nebudou chtít věřit, že se to děje.
 M Ý M   P R O R O K Ů M   J I Ž   N E Z B Ý V Á   M N O H O   Č A S U,  A B Y  S E    L I D S T V O   P Ř I P R A V I L O   N A   T U T O   V E L K O U   U D Á L O S T.
  V Ě Ř Í C Í,   A P E L U J I   N A   V Á S   V Š E C H N Y,  A B Y S T E   S I   V Z A L I   M O J E   V A R O V Á N Í   K   S R D C I   A   Š Í Ř I L I   V Š U D E   N A   S V Ě T Ě   T U T O   P R A V D U !
  N A P O M Í N E J T E   L I D I,   A B Y   P R O S I L I   O   M É   M I L O S R D E N S T V Í !  Budu se snažit zachránit každou jednotlivou duši, jež prokáže lítost, byť by to bylo i v jejím posledním výdechu.
  A V Š A K   N E M O H U   A   N I K D Y   N E B U D U   Z A S A H O V A T   D O   V A Š Í   S V O B O D N É   V Ů L E.     N A P O M Í N Á M   V Á S,     A B Y S T E     P O S L E C H L I   T A T O   M O J E   S L O V A   A   V Z A L I   S I   J E   K   S R D C I.
  V Š E C H N Y   V Á S   M I L U J I   A   P R O S Í M   V Á S,   A B Y S T E   S E   M O D L I L I   Z A   O B R Á C E N Í   P Ř E D   K O N C E M   Č A S U,   K T E R Ý   N Y N Í   P Ř I C H Á Z Í ! 
  Nepřeji si vylekat mé následovníky, ale vás všechny s naléhavostí úpěnlivě prosím, abyste teď zachraňovali duše. Musíte všem připomínat naléhavost odpoutat vašeho ducha od všech pozemských marnivostí. Místo nich hledejte ctnosti jednoduché pokory zbavené ega a uctívání model.
  Obyčejní lidé budou muset být těmi, kteří budou šířit pravdu o mém druhém příchodu. Pro rychle se rozmáhající duchovní temnotu, šířenou ateizmem, a pro masivní nárůst kultu satanizmu v dnešním smutném a nevděčném světě jsou to právě tyto jednoduché duše – praví věřící – kteří budou muset převzít tuto úlohu.
  M O D L E T E   S E   T E Ď   Z A   L I D S T V O,   P R O T O Ž E   S M Ě Ř U J E   D O   V E L K É H O   S O U D U,   jak to bylo předpověděno v Písmu svatém.
  J E   T O   V Ě C   S V O B O D N É   V Ů L E   L I D Í,   Z D A   B U D O U   P Ř I P R A V E N I   H L E D A T   O D P U Š T Ě N Í   S V Ý C H   H Ř Í C H Ů,   N E B O   N E. 
  Má láska je vždy milosrdná.
   Váš Spasitel Ježíš Kristus


                                PROROCTVÍ  MARIE  JULIE  JAHENNY.

  Privilegovaná mystička Marie Julie Jahenny je považována za mimořádně omilostněnou a stigmatizovanou mystičku v dějinách Církve. Obdržela pět ran Našeho Pána. Kvůli tomu byla nazývána "Bretaňská stigmatička". Měla úžasný dar rozeznávat obyčejný chléb od eucharistického, posvěcené předměty od neposvěcených, rozpoznat relikvie i to, odkud pocházejí, a rozumět liturgickým modlitbám a chvalozpěvům v několika jazycích.
  Pět let od 28.prosince 1875 žila bez potravy a nápojů jen ze Svátosti oltářní.. Během svých vytržení  naprosto nevnímala bolest ani ostré světlo. Některá z těchto vytržení byla provázena  l e v i t a c í (vznášením ve vzduchu) a při vytržení z ní   v y c h á z e l o   s v ě t l o.
  Narodila se 12.února 1850 v malé vesnici v Bretoňsku Blain jako nejstarší z pěti dětí. Byla vychovávána katolickými rodiči v živé víře, kterou jsou prostí lidé z Bretaně pověstní. Ježíš ji vyznamenával mnohými milostmi už od jejího prvního svatého přijímání, milostmi, na něž odpovídala rostoucí zbožností a úctou. Vstoupila k třetímu řádu svatého Františka již před dvacátým rokem života, aby se mohla účinně posvěcovat ve světě. Od svých 23 let až do roku 1933 měla na svém těle  stigmata mnohem viditelnější, než je známo u jiných stigmatiků. Kromě pěti ran na rukou, nohou a v boku, trpěla ještě ranami od trnové koruny, od nesení kříže na svém boku, ranami od bičování a provazu, kterým byl Ježíš spoután, jakož i dalšími znaky mystické povahy.
  Žila svůj život jako  oběť,   A B Y   V Y H O V Ě L A   P Ř Á N Í   K R I S T A   K O N A T   S M Í R   Z A   H Ř Í C H Y   F R A N C I E   A   S V Ě T A.  Měla hojná zjevení Ježíše a Svaté Panny, mnohá   p r o r o c k á   o s v í c e n í:  s neomylnou přesností předpověděla obě světové války, zvolení papeže Pia X., různá pronásledování Církve,  t r e s t y   z a   o d p a d   F r a n c i e   o d   v í r y   a  mnoho dalšího, co ještě nebylo publikováno.
  Byla příkladně poslušná svých duchovních vůdců, prostá a čestná.  J E J Í   V A R O V Á N Í     O   P O S L E D N Í C H    D O B Á C H    B Y   M Ě L I   S L Y Š E T   V Š I C H N I,     K D O   "M A J Í   U Š I"!
  Marie Jaheny byla neustále sledována vědci. Pro některé byla zázrakem, ale zažila i jízlivost nevěrců, obdiv svého dlouholetého přítele Msgr.Fouriera, biskupa z Nantes, a okruhu těch, kteří šířili její sdělení nevděčnému a mdlému světu. Odešla do nebes 4.března 1941. Střídavě slepá, hluchá, ochrnutá a němá, žila po mnoho let svého života pouze z nebeského chleba. Dále jsou uvedeny úryvky z jejích vizí:

  Ježíš promlouvá k Marii Julii Jaheny:
  "Dříve než nastane království zmrtvýchvstání a pokoje, je třeba, aby satan vládl jako svrchovaný vládce. Všechno opanuje. Až si všechno podrobí,  B U D E   V Y M A Z Á N A   K A Ž D Á   V Z P O M Í N K A   N A   P R A V O U   V Í R U,  zmizí plno svatých chrámů, bude zničen můj obraz a můj Kříž. Jeho království nebude mít dlouhé trvání, ale dosáhne svého úplného triumfu a dospěje toho nenávistným způsobem jednání...
                                                    NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ
  ..Vidím, že mnozí vstupují do tohoto nového  n á b o ž e n s t v í,   které otřásá zemí,...vstupují do něho také biskupové. Vidím, jak jdou s hrdě vztyčenou hlavou, ale v srdci nemají myšlenky pro mne a pro duše, které pláčou v opuštěnosti. Když vidím tyto biskupy, a je jich mnoho, velmi mnoho, a za nimi jde stádo, celé stádo a bez rozmyslu se vrhají do záhuby a do pekla. Moje Srdce je hluboce zraněno a umírá jako v době mého umučení. Moje bolest je ještě větší, protože jsem pro spásu těchto duší a pro všechny duše tolik vytrpěl, a nyní vidím, že více než polovina je ztracena. Zůstává jich tak málo, že kdybych vám řekl jejich počet, vaše srdce by nebyla k utišení.
  Toto   N O V É   N Á B O Ž E N S T V Í   se   V Š U D E   Š Í Ř Í   A   V Š E C H N Y   U C H V A C U J E.  Pro velkou část mého lidu se stane prestižní záležitostí. Dětem se nedostane té cti, aby zakusily rozkoše pravé víry Církve.  V Š E C H N A   M L Á D E Ž   B U D E   Z K A Ž E N A !  Ztratím mnoho kněží, ti věrní raději zemřou, než aby přijali toto   h a n e b n é   n á b o ž e n s t v í.   Církev zůstane po mnoho měsíců bez vedení...
                                                    TŘI DNY TMY
  N A S T A N O U   D N Y   T E M N O T Y !  Během této hrozné tmy budou hořet jen posvěcené svíce. Každá taková svíce vydrží svítit   p o   t ř i   d n y.  Ale v domech bezbožných svítit nebudou.
  Během těchto   T Ř Í   D N Ů   S E   O B J E V Í   D É M O N I   V E   S T R A Š N Ý C H   P O D O B Á C H   a  naplní prostor hrozným rouháním. B L E S K Y   A   J I S K R Y   P R O N I K N O U   D O   L I D S K Ý C H   O B Y D L Í, ale neuhasí požehnané svíce a nezhasí je ani vichry ani strašná zemětřesení..
                                                     DALŠÍ TRESTY
  M O Ř E   V Y V A L Í   S V É   Z P Ě N Ě N É   V L N Y   N A   P E V N I N U.   země se změní v obrovský hřbitov. Bude pokryta mrtvolami bezbožných i spravedlivých.  T Ř I   Č T V R T I N Y   L I D S K É H O   R O D U   Z A H Y N O U !  Krize dopadne náhle a na všechny. Tresty budou  všeobecné  a   B U D O U   N Á S L E D O V A T   B E Z   U S T Á N Í   J E D E N   Z A   D R U H Ý M.
  L I D É   N E U P O S L E C H L I   S L O V A   M É   M A T K Y   V E   F A T I M Ě.  Běda těm, kteří neuposlechnou nyní má slova! Lidé nepochopili, co jim měla říct válka.
  Častá zjevení mé Matky jsou dílem mého milosrdenství. Já ji posílám v síle Ducha Svatého, A B Y   V A R O V A L A   L I D I  a  zachránila, co se ještě zachránit dá. Musím nechat dopadnout trest na celý svět, aby bylo mnoho duší zachráněno, protože jinak by zahynuly v pekle!  N E S M Í T E   Z L O Ř E Č I T  mně ani mému nebeskému Otci  Z A   V Š E C H N O   U T R P E N Í   A   Z A   V Š E C H N O    T O,   C O   J E Š T Ě   S T R A Š N Ě J Š Í H O   B U D E   N Á S L E D O V A T !  Je to dílo mé lásky.   Pochopíte to až později.  M U S Í M   P Ř I J Í T   S E   S V O U   S P R A V E D L N O S T Í,   P R O T O Ž E   L I D É   N E P O Z N A L I   D O B U   M É   M I L O S T I.   M Í R A   H Ř Í C H Ů   J E   D O V R Š E N A !  Mým věrným se ale nestane nic zlého. (Kdo se modlí modlitbu "pečeť živého Boha")
                                                     TŘI DNY TMY POKRAČOVÁNÍ
  Přijdu na hříšný svět jako hrom se strašným hukotem za chladné zimní noci. Této bouři bude předcházet velmi horký vítr z jihu,  T Ě Ž K É   H R O U D Y   K R U P   P O K R Y J Í   Z E M I.  B L E S K Y   Z   O B R O V S K Ý C H   R U D Ý C H   O H N I V Ý C H   M R A K Ů   Z D E V A S T U J Í   Z E M I   A   P R O M Ě N Í   V Š E C N O   V   P O P E L.   V Z D U C H    S E   N A P L N Í   J E D O V A T Ý M I   P L Y N Y  a  smrtonosnými exhalacemi a cyklony od základu zničí dílo smělosti, šílenství a chtivosti po moci "Města noci".(Paříže)
  A N D Ě L   Z H O U B C E   J E D N O U   P R O V Ž D Y   Z N I Č Í   Ž I V O T Y   T Ě C H,   K T E Ř Í   Z P U S T O Š I L I   M É   K R Á L O V S T V Í...
  Když anděl zhoubce skosí špatné býlí mečem mé spravedlnosti, peklo se vrhne s hněvem na mé spravedlivé a především na zasvěcené duše a bude je chtít zničit svým strašným terorem. Chci vás chránit, moji věrní,  A   D Á T   V Á M   Z N A M E N Í,   která budou předcházet můj soud:  Když uslyšíte za studené zimní noci burácet hrom tak silně, že se budou hory otřásat,   Z A V Ř E T E   R Y C H L E   O K N A   A   D V E Ř E...Vaše oči nesmí využívat těchto strašných událostí k uspokojování své zvědavosti.   S P O J T E   S E   V   M O D L I T B Ě   P Ř E D   K Ř Í Ž E M   A   S V Ě Ř T E   S E   D O   O C H R A N Y   N E J S V Ě T Ě J Š Í   m A T K Y.  Nepřipouštějte si žádnou pochybnost o své spáse:  Č Í M   V Ě T Š Í   B U D E T E   M Í T   D Ů V Ě R U,   T Í M   N E P R O N I K N U T E L N Ě J Š Í   B U D E   O C H R A N A,   K T E R O U   V Á S    C H C I   O B K L O P I T.   Zapalte požehnané svíce a modlete se růženec. Tak přečkejte tři dny a dvě noci. třetí noc se hrůza utiší.
  Po hrůzách této dlouhé temnoty s rodícím se dnem se ukáže slunce se vším svým teplem. Bude po velkém zpustošení. Já, váš Bůh, všechno očistím. Ti, kdo přežijí, mají děkovat Svaté Trojici za její ochranu.
  Velkolepé bude království mého míru a moje Jméno bude velebeno a vzýváno od východu až do západu slunce.

  M O D L E T E   S E,   M O D L E T E   S E   A   Č I Ň T E   P O K Á N Í:  neusněte jako moji učedníci v Olivové zahradě,   P R O T O Ž E   J Á   J S E M   V E L M I   B L Í Z K O !  Otcův hněv vůči lidstvu je velmi velký:  K D Y B Y   M O D L I T B A   R Ů Ž E N C E   A   O B Ě Ť   N E J S V Ě T Ě J Š Í   K R V E   nebyly Otci tak drahé, byla by zde na zemi   J I Ž   N E V Ý S L O V N Á   B Í D A.
  Moje Matka se přimlouvá u Otce, u mne a u Ducha Svatého. Tím se Otec dá usmířit. D Ě K U J T E   T E D Y   M É   M A T C E,   Ž E   L I D S K Ý   R O D   J E Š T Ě   Ž I J E !  Chovejte k ní dětskou úctu, já sám jsem vám v tom dal příklad - Ona je Matkou Milosrdenství. Nezapomínejte ustavičně obnovovat oběť mé Nejdražší Krve. Moje Matka mě ustavičně prosí a s ní mnoho kajících  A   S M Í R N Ý C H   D U Š Í.  Jí nemohu nic odmítnout. Proto jen díky mé Matce a těmto mým vyvoleným tyto dny budou zkráceny.
  U T Ě Š U J T E   S E   A   C T Ě T E   M O U   N E J D R A Ž Š Í   K R E V   A   N I C   S E   V Á M   N E S T A N E.  Vnuknu svému Zástupci(papeži), aby ustavičně přinášel Oběť mé Nejdražší Krve a uctíval mou Matku.  Až uvidíte   p o l á r n í   z á ř,  vězte, že je  to  znamení   d a l š í   v á l k y.
  Když se znovu objeví světlo, má Matka se vydá na cestu před sluncem, které zapadá, aby   v a r o v a l a   d o b r é,   ž e   n a s t a l   č a s.  Zlí uvidí strašné zvíře a budou hrůzou a zoufalstvím křičet,  a l e   b u d e   p o z d ě.  
  Zachráním mnoho duší. Lidé se tomu vysmívali, protože mnoho z toho, co jsem poručil oznámit,  A B Y C H   V Y Z V A L   L I D I   K   O B R Á C E N Í,  se ještě nestalo. M Y S L Í   S I,   Ž E   M O H O U   U R Á Ž E T   V Y V O L E N É   D U Š E,   P R O T O Ž E   K V Ů L I   N I M   J S E M   O   N Ě C O   Z D R Ž E L   T U   S T R A Š N O U   U D Á L O S T.  Jestliže ve své dobrotě a pro smírné oběti, které se mi nabídly, zdržuji zkázu, neznamená to, že ji potlačuji. To nezávisí na úsudku těch,   k t e ř í   j s o u   j a k o   z a b e d n ě n í.   Mám   snad   já  brát  ohled  na  ty,  k t e ř í   n e c h t ě j í   n i c   v ě d ě t ?  Když si svět bude myslet, že je v naprostém bezpečí, přijdu v noci jako zloděj.
  J E Š T Ě   J E   Č A S   M É H O   N E S M Í R N É H O   M I L O S R D E N S T V Í (nezapomeňte, že je to psáno před sto lety, už ten čas končí),   K D Y   J E   M O Ž N O   D Á T   S E   N A   P O K Á N Í.
  B U Ď T E   P Ř I P R A V E N I   A   V E   S T A V U   M I L O S T I  (svatá zpověď a svaté přijímání),   P A K   B U D E T E   P O D   M O C N O U   O C H R A N O U   V A Š Í   A   M É   M A T K Y !
  Způsobím, aby se ve Francii narodila čistá a kající srdce, která budou milovat Církev, Svatého otce a Francii. Bude to nová generace. Porostou v milosti a budou žít v království zbožného krále, který svými ctnostmi bude nejkrásnější ozdobou Francie. Abych zachránil svůj národ a Francii, budu to já, kdo tak učiní skrze velký zázrak. Člověka, který ji má zachránit, nikdo z tvorů nezná...Ten, který má držet žezlo, je skryt v Božím tajemství...Bůh dá tomuto vladaři všechny potřebné milosti a nezbytné světlo, aby poznal prostředky pro obrodu lidstva tak, jak si to přeje Bůh. To bude bílý Král, nový svatý Ludvík, ještě větší a ještě svatější: Bude chráněn a bude svatý, protože Matka Boží ho chrání jako vlastního syna. Zachránila ho, aby byl dědicem zasloužené koruny, která mu byla odňata. Sestupuje z uťaté větve Lilií Francie, čelných představitelů francouzského trůnu. Vyjde z mého Svatého Srdce, ten, který je určen, aby přinesl mír. Jeho korunovací skončí všechno zlé."

  Poznámka autora knihy Františka Mráčka:
  "Dnes již můžeme říci, že se vize naplňují. Satan má velikou moc nad světem a pronikl i do Církve, jak to již naznačil papež Pavel VI. V této vizi je varování před novým náboženstvím (patrně vytvářeným antikristem), do něhož vstupují ke svému zatracení i mnozí kněží a biskupové. Zřejmě jde o dobu, kdy veřejně vystoupí antikrist a zatemní rozum mnohým věřícím, kteří si nevytvořili živý kontakt s Kristem.
  Svět čekají podle proroctví velké pohromy, které ale nejsou časově upřesněny. Nicméně Bůh ve svém Milosrdenství by je chtěl zmírnit nebo zrušit. Ale podmínkou je obrácení a pokání lidí."
  (Z knihy Františka Mráčka: Těžká léta před šťastnou dobou, vydaná v nakladatelství Vérité)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Pan František Mráček zřejmě nečte poselství "Varování  z Irska", podle toho, že neví o novém podstrčeném papeži Františkovi a stále si myslí, že je to dobrý papež, milující lidi a nehrozí od něho nebezpečí. Netuší, že chce Církev Ježíškovu zatáhnout satanovi do chřtánu a všechny zbloudilé kněze, biskupy, kardinály a prosté věřící, kteří vstoupí do nové satanovy církve, protože nevěří poselstvím z Irska, uvěřili arcibiskupovi Graubnerovi a už se nezajímají o poselství a jdou poslušně za svými zbloudilými pastýři jako ovce na porážku.
  Přináším další svědectví z Francie, kde Církev    N E P O S L O U C H A L A    V A R O V Á N Í    B O Ž Í C H   P R O R O K Ů,  proto ji Bůh nechal na pospas světu a z Francie, kterou Panna Maria milovala, vychází černý satanův dým nad Evropou v podobě výrobků francouzských vědců, kteří svými činy přitahují prokletí nad svým národem výrobky z potracených dětí na výrobu kosmetických krémů proti stárnutí pleti; výrobky z jedu na krysy, kterými se usmrcují plody v matčině lůně, jako tabletky RU-486, které nabízejí i u nás, o kterých se zrovna ve vládě a v zdravotnictví rozhoduje. Modlete se, aby neprošly.
  Pán Ježíš si přál, aby Církev ve Francii postavila obří kříž na určeném místě u města Dozulé. Církev přání Boží dosud nesplnila. Další negativní přístup Církve k poselstvím z nebe. barmanka
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                              K  POTRATOVÉ  PILULCE  RU-486
  Více než 65000 lidí již podepsalo petici žádající zastavení registračního procesu v ČR potratové pilulky RU-486(Mifegyne). Hnutí Pro život ČR i nadále vybízí, aby lidé,  kteří  T O T O   Z L O   N E C H T Ě J Í   L E G A L I Z O V A T,  napsali svůj názor panu ministru Hegrovi, řediteli Státního ústavu pro kontrolu léčiv, dále předsednictvu strany TOP 09, která se zavázala ve svém programu k ochraně života, případně i dalším subjektům, které mají vliv na zastavení schvalování registrace.
  Je třeba vyvinout i toto úsilí, aby váš hlas nezanikl, abyste napsali svůj názor, že nesouhlasíte s legalizací potratové pilulky vedoucí k nemorální a traumatizující  V R A Ž D Ě   B E Z B R A N N É H O   D Í T Ě T E !  I jen samotné oddálení registrace zachrání mnoho lidských životů, které by jinak nemohly přijít na tento svět.
  Více informací a návod, kam přesně se obrátit, naleznete na internetových stránkách Hnutí Pro život ČR www.prolife.cz.
  (Světlo 15/2013 - mírně zkráceno)696.                                  Poselství Boha Otce ze dne 1. února 2013 v 16:20.

                                           SMETU NÁRODY, KTERÉ MI PLIVAJÍ DO TVÁŘE                         


  Má nejdražší dcero,
mé srdce je zlomené nyní, kdy člověk, špatností svých hříchů nakonec zkoušel mou trpělivost. Zranění a bolest zesilují můj hněv, protože nemohu dovolit další šíření zamoření v míře, jaké padlo na lidstvo.    R U K A   M É   S P R A V E D L N O S T I   N Y N Í   D O P A D N E   N A   N Á R O D Y,   K T E R É   B E Z O S T Y Š N Ě   V Z D O R U J Í   M Ý M   Z Á K O N Ů M.  Nenávist člověka ke svým bratrům a sestrám je patrná po celé zemi a má mnoho podob. Mé poselství smrtelným lidem je následující:
  "P Ř E S T A Ň T E   S E   S V Ý M I   Ď Á B E L S K Ý M I   S K U T K Y,   N E B O   M Ů J   T R E S T   Z N I Č Í   V Š E,   C O   D Ě L Á T E   A   V Y   B U D E T E   T R P Ě T   V Ě Č N O U   B O L E S T Í!"
  N E M Á T E   P R Á V O   B R Á T   Ž I V O T,   neboť Já jsem Původce života.
  Jenom Já dávám život. Nepřichází z žádného jiného zdroje. Jenom Já jej mohu vzít.
  K D Y Ž   Z A S A H U J E T E   D O   M É H O   B O Ž Í H O   P L Á N U,   B U D E T E   Z A S T A V E N I !
  Tento plán byl znevážen vámi, stvořením, jemuž jsem dal tak mnoho. Byl napaden a roztrhán jako by na něm nezáleželo.
  Vaše války se vystupňují, neboť  P Ř I N E S U   S M R T   V A Š I M   Z L Ý M   V Ů D C Ů M.
  N A J D U   V Á S,   C H O P Í M   S E   V Á S   A   U V R H N U   V Á S   D O   P R O P A S T I,   kde bude vaším věčným společníkem šelma. V utrpení si budete rvát vaše oči kvůli ukrutnostem, které jste spáchali vůči mým dětem.
  Kvůli hříchům proti nevinným, jejichž životy jste zničili, bude na vás seslán můj trest. Žádný národ tomu trestu neunikne a míra mého trestu bude odpovídat hloubce hříchů, k nimž jste se snížili.
  Možná, že si myslíte, že můj trest je přísný, ale bez něj byste se navzájem zničili. Kdybych nezasáhnul, svět by přestal existovat; neboť vy, se svými ďábelskými technologiemi, které jste vytvořili, byste jej rozlomili ve dví.
  Nedovolím vám to udělat.
 M Á   M O C   J E   V Š E M O H O U C Í   A   N Y N Í   B U D E T E   S V Ě D K Y   M Ý C H   T R E S T Ů,   J A K   D O P A D N O U   N A   L I D S T V O !
  K A J T E   S E !!!
  M O D L E T E   S E  za vaše bližní hříšníky a   Z E J M É N A   Z A    T Y,   K T E Ř Í   B Y L I   Z A M O Ř E N I   T E M N O T O U   Z L É H O !
  Smetu národy, které Mi plivají do tváře a které se přestaly ovládat.
  Ty, které pronásledují ostatní, budou trpět bolestí, jakou způsobují jiným.
   Váš Otec Bůh Nejvyšší

745.                               Poselství Ježíše ze dne 25. března 2013 v 14:50.

            NEJVĚTŠÍ HRŮZU, KTEROU JSEM ZAKUSIL V MÉM ČASE V OLIVOVÉ ZAHRADĚ,
                                            BYLY DŮTKY HŘÍCHU V ČASU KONCE

  Má drahá, milovaná dcero,
  N E J V Ě T Š Í   H R Ů Z U,   K T E R O U   J S E M   Z A K U S I L   v mém čase v olivové zahradě,   B Y L Y   D Ů T K Y   H Ř Í C H U   V  Č A S U   K O N C E.   Během vize, ukázané Mi Satanem, jsem viděl odpadnutí smrtelného člověka od Božích zákonů. On, Zlý, Mi ukázal strašné obrazy, pokoušel Mě každým důvodem, proč bych se měl odvrátit od vůle mého Otce. Chtěl Mě mučit a tak ukazoval moc, kterou by stále ještě měl, navzdory mé smrti na kříži.
  B Y L O   M I   U K Á Z Á N O   K O N E Č N É   Z N I Č E N Í   M É   C Í R K V E   N A   Z E M I,    uchvácení moci v ní zednářskými sektami,   N E M R A V N O S T   Č L O V Ě K A,   N E D O S T A T E K   S T U D U   B O Ž Í C H   D Ě T Í,   když se oddávaly odporným hříchům  těla,   V R A Ž D Y   N E V I N N Ý C H    a  P O D L E H N U T Í   O M Y L U   T Ě M I,  kteří tvrdí, že   M L U V Í   V   M É M   J M É N U.
  Tak mocný je Satan, že zasadil pochybnosti do mé mysli o mém bytí jako Syna člověka. Já, v mém Božství, jsem nemohl podlehnout hříchu, ale říkám vám to, aby lidé mohli pochopit, jak je Zlý může pokoušet, aby se ode Mne odvrátili.
  Satan nepředvádí zlo jednoznačným způsobem. Místo toho maskuje zlo jako dobro.   J E   V Y C H Y T R A L Ý,   A   D O K Á Ž E   O B E L S T Í T   D O K O N C E   I   N E J S V Ě T Ě J Š Í H O  mezi vámi,   A B Y   U V Ě Ř I L,   Ž E   L E Ž   J E   P R A V D O U !
  Když lidé odpadnou od mého učení, přijmou ochotně hřích a s náruživostí ve svých srdcích. Bez vedení vždy odpadnou z milosti.
   A Ž   M É   J M É N O   B U D E   V Y H L A Z E N O   Z   P O V R C H U   Z E M S K É H O,    Č L O V Ě K   N E B U D E   S C H O P E N   N A J Í T   B O H A !
  Nezáleží na tom, jaké náboženství vyznáváte, protože vaše jediná cesta k Bohu vede skrze Mne, jeho jediného Syna. Svou smrtí na kříži jsem vás zachránil – včetně každého muže, ženy a dítěte žijících v dnešním světě – z plamenů pekla. Jestli to nepřijmete, pak nemůžete vejít do bran ráje. Pouze skrze Syna můžete být představeni Otci.    O D M Í T N Ě T E    M N E,    J E Ž Í Š E   K R I S T A,  A   O D M Í T N E T E   S V O U   S P Á S U !
  Jak málo jste se naučili o hříchu a způsobu, jak vás odděluje od Boha. Šíření hříchu nebylo nikdy tak bezuzdné od doby, kdy Bůh stvořil svět. Vy, hříšníci, jste dosáhli nových hloubek, což Mě znechucuje.
 Z N E U C T I L I   J S T E   D O K O N C E   I   T Y   M A L I Č K É,   K T E Ř Í   B Y L I   S V Ě Ř E N I   D O   V A Š Í   P É Č E,   Ž E   S E   C H O V A J Í   J A K O   D É M O N I.  Chybí vám milosrdenství, láska a soucit jednoho k druhému a přece mnozí ukazujete své činy víry, aby je svět viděl a obdivoval. Právě tak jako farizeové nařizovali Boží zákony, ale nepraktikovali je, ani   N E U K Á Z A L I   P O K O R U,   tak také ti z vás, kteří říkají, že přicházejí v mém jménu,   P R O P A D N O U   H Ř Í C H U   P Ý C H Y.
  Tak mnoho se ještě potřebujete učit o mém hlasu a o mých učeních,   K T E R É   J E Š T Ě   P A D A J Í   D O   H L U C H Ý C H   U Š Í. (V Dozulé i v naší Církvi)  P A K   J S O U   Z D E  ještě   T A K O V Í,   kteří tráví všechen svůj čas hlásáním svého poznání Boha   a   Ř Í K A J Í,   Ž E   Z N A J Í   P R O R O C T V Í,  která musí být ještě odhalena,  A L E   N E Z N A J Í   N I C !
  Kdyby nebylo mého velkého milosrdenství, nebyli byste způsobilí vstoupit do mého království.
  P Ř I Š L A   C H V Í L E   P R O   V Š E C H N Y,   kteří si dělají nároky na vedení Božích dětí po cestách Pána,  A B Y   U C T I V Ě   P R O S I L I   M Ě,   J E Ž Í Š E   K R I S T A,   O   D A R   P O K O R Y !
  Je čas, abyste naslouchali Pravdě, jak vám byla dána, neboť   U Ž   N E M Á T E   M N O H O   Č A S U,   A B Y S T E   S E   V Y K O U P I L I   V   M Ý C H   O Č Í C H.
   Váš Ježíš

                                                                DOZULÉ
                                          Zjevení Pána Ježíše Magdaleně.

    1.března 1974: "Radujte se, neboť na blízku je čas, kdy Syn člověka  o p ě t   p ř i j d e,   tentokrát ve SLÁVĚ."

  Na některých Bohem vyvolených místech promlouvá k vizionářům nejen Maria, ale i její božský Syn. Někdy se zjevují společně, jako například v Kérizinen, kde z jeho poselství vznikl celý cyklus. V Dozulé se vizionářce Magdaleně zjevoval v letech 1972-1978 pouze Kristus, neboť právě toto místo vyvolil Bůh k obnově světa a k vyvrcholení všech zjevení za posledních 150 let: právě sem přichází sám Kristus, aby svými poselstvími bezprostředně navázal na svou evangelickou zvěst, proslovenou před dvěma tisíci lety, a naprosto   N E K O M P R O M I S N Ě   V Y S L O V I L   prosté,  ale  R A D I K Á L N Í   P O Ž A D A V K Y   K   N Á P R A V Ě   L I D S T V A   N A   K O N C I   Č A S Ů.
  Zcela otevřeně a jednoznačně zde také ohlašuje   S V Ů J   D R U H Ý   P Ř Í C H O D,  kterým otevře novou epochu lidských dějin, a žádá   O   P O S T A V E N Í   O S L A V N É H O   K Ř Í Ž E,  který bude oním "ústředním bodem světa", oznamovaným už v Amsterodamu.  D Ů R A Z N Ě   T A K É   O S L O V U J E   P Ř E D S T A V I T E L E   C Í R K V E,   J E J I C H   P O V I N N O S T Í   M Á   B Ý T   Š Í Ř E N Í   J E H O   P O S E L S T V Í,  ale kteří jim často odmítají věřit;  N E S O U   T A K   O D P O V Ě D N O S T   Z A   T O,   Ž E   S V Ě T   Z Ů S T Á V Á   V   N E V Ě D O M O S T I   A   Ř Í T Í   S E   D O   P R O P A S T I   T R E S T Ů !
  Ty sice byly Bohem podmíněné, ale protože se lidstvo nenapravuje,   S T A L Y   S E   N E V Y H N U T E L N Ý M I !  Trest svět očistí a obnoví, a tak ho učiní schopným vkročit do závěrečné epochy lidstva, konečně sjednoceného v jediné víře.

  Dozulé je městečko v severní Normandii mezi Caen a Lisieux, rodištěm svaté Terezie Ježíškovy; ležící necelých deset kilometrů od pobřeží s proslulými lázeňskými městy a rozsáhlými plážemi.
  Vizionářka Magdalena (nechce, aby bylo zveřejněno celé její pravé jméno, i když mezi farníky je známa) se narodila jako druhé dítě ze tří dne 27.října 1924 v Putöt-en-Auge, vesničce nedaleko Dozulé, ve které si její rodiče koupily malý domek, když předtím 35 let sloužili u jednoho místního velkostatkáře. Magdalena se vyučila švadlenou a po smrti svého otce se v roce 1948 provdala. Má celkem pět dětí a v roce 1968 se s celou rodinou přestěhovala do pohodlnějšího domku v Dozulé.
  V roce 1970 se rozhodla, zčásti podnícena svou matkou, že po řadě let opět obnoví vnitřní prožitek velikonočního období. Důkladně se vyzpovídala a rozhodla se, že o velikonoční a následující neděli půjde k přijímání.
  A právě v onu první neděli po Velikonocích (kterou papež Jan Pavel II.o pár let později vyhlásil za neděli Božího Milosrdenství) pro ni vše začalo, a to ve chvíli, kdy se vracela po přijímání na své místo. Do svého deníku o tom napsala: "Něco se událo, co si nemohu vysvětlit...pocítila jsem jakoby ochablost...byla jsem jako opilá  r a d o s t í   a   š t ě s t í m.  Zdálo se mi, že se mi otevírá jiný svět." Tento stav trval až do jejího návratu domů. Celý den přemýšlela, co se jí vlastně přihodilo, ale svému stavu neporozuměla. Proto příští neděli spěchala opět k přijímání, spíš však ze zvědavosti než z víry.
  Nebyla zklamaná - hluboký vnitřní zážitek se opakoval: "Opět se mě zmocnila ona  v n i t ř n í   r a d o s t,  ale tentokrát jsem cítila přítomnost, která nebyla z tohoto světa, přítomnost Ježíše, Ducha Svatého, zmocnila se mě nadpřirozená síla,  s l a d k á   p ř í t o m n o s t...Svět už neexistoval, mé tělo už neexistovalo,  z b ý v a l   j e n   B ů h   v e  m n ě   a   j á   v   B o h u."
  Po návratu domů se cítila docela proměněna; její duch byl naplněn radostí, která ji neopustila ani na okamžik. Od té chvíle pro ni začal nový život. Příští neděli šla opět k přijímání a opět se jí zmocnila závratná radost, že se až rozplakala štěstím. "To už nejsem já, kdo žije, to ve mně žije Ježíš."
  V té době se se svými zážitky svěřila místnímu faráři. Probudila se v ní touha po přímo dětské čistotě, aby se tak   s t á l e   v í c e   l í b i l a   B o h u.  Její život se úplně změnil. Dříve na něm nenalézala nic zajímavého ani pozoruhodného, ba naopak jí připadal ponurý a tísnivý, dnes září radostí a nadšením: "Život se změní, nabídneme-li každé ráno Bohu.
  V mém duchu všechno zpívá Bohu na oslavu, květiny, jejich vůně, stromy, ranní rosa; všechno co existuje, všechno co žije, je Boží dech, neboť vše na této zemi zpívá Boží chválu...Pochybovala jsem o Boží existenci, můj život byl nezajímavý, tíživý, vychovávat pět dětí, trpět nedostatkem peněz..., ale onen 12.duben 1970 je vzkříšením mého ducha, mé duše, hmotné starosti se vytratily, vnitřní mír se pozvedá nade vším, co existuje na této zemi."
  V tomto stavu milosti Magdalena žila dva roky, aniž tušila, že je připravována na velké poslání.
  Konečně přišly Velikonoce roku 1972 a ono slavné velikonoční úterý 28.března, kdy došlo k prvnímu ze 49 zjevení, která pokračovala až do roku 1978.

  Když onoho 28.března 1972 o půl páté hodině ráno Magdalana vstala, její manžel jako obvykle odcházel do práce, spatřila pojednou na obloze oslepující záři. Polekala se jí a šla si ještě na chvíli lehnout s myšlenkou, že je to nejspíš onen pověstný "létající talíř". Asi za deset minut se šla opět podívat z okna: zprvu neviděla nic neobvyklého, až tu náhle na stejném místě se na nebi utvořil obrovský zářící kříž a osvětloval celý obzor; jeho záře neoslepovala, byla napohled naopak velmi příjemná. Po několika vteřinách zaslechla Magdalena mohutný a vážný hlas, rozléhající se jako v kostele:"Ecce Crucem Domini."(ejhle kříž Páně) Magdalena se pokřižovala. Hlas se ozval opět, tentokrát však po jejím boku, a s tichou vlídností jí řekl: "Uvedete tento kříž ve známost a ponesete ho." Po několika vteřinách vše rázem zmizelo. Magdalena si na kousek papíru napsala ona tři latinská slova, jejich významu neporozuměla, protože se latině nikdy neučila. Téhož dne po ranní mši poprosila o jejich překlad místního faráře, abbé L'Horseta; udivený kněz jí vysvětlil, že slova znamenají "Ejhle Pánův Kříž", a vyptával se jí, kde je slyšela, ale Magdalena ze svého vidění nic neprozradila. Pak na ni však dolehl podivný smutek a vyprahlost, spojené s pochybnostmi, zda zrovna ona je schopna "uvádět kříž ve známost". Po dvou dnech vnitřního zápasu se nakonec přece jen se vším svěřila abbé L'Horsetovi.

  Po určitou dobu až do 8.listopadu téhož roku se nic nedělo, až ten den se Magdaleně za stejných okolností ráno na nebi opět ojevil nádherný zářivý kříž a Magdalena opět zaslechla docela blízko velice něžný, ale smutný hlas:"Pokání, pokání, je čas k zachraňování všech těchto hříšníků,  n e m i l u j í c í c h   J e ž í š e."
  Hlas pak Magdaleně svěřil tajemství,  T Ý K A J Í C Í   S E   B L Í Z K É   H R O Z B Y   L I D S T V U,  Magdalena byla velice zarmoucena a neubránila se pláči. Po ranní mši za ní přišel kněz, ačkoliv to neměl ve zvyku, a ptal se jí po příčině smutku. Magdalena se mu svěřila.

  Třetí zjevení na stejném místě a za stejných okolností měla Magdalena časně ráno 7.prosince 1972, přičemž uslyšela hlas promlouvající k ní shora:"Slyšela jsem hlas z nebe, který mi řekl:'Řekněte knězi, aby dal na tomto místě vztyčit Oslavený kříž a u jeho paty svatyni. Všichni sem přijdou, aby se káli a nalezli zde mír a radost.'"
  V třech následujících dnech měla Magdalena za stejných okolností obdobná zjevení; hlas ji vyzval, aby si vybrala tři osoby a modlila se s nimi růženec za postavení Oslavného kříže na území Dozulé.

  Až konečně se 27.prosince po tomto přípravném období Magdaleně zjevil sám Ježíš. Tentokrát ke zjevení došlo v 7 hodin večer: Magdalena právě vyšla s knězem ze zákristie a tu náhle na obloze spatřila zářivý kříž, tentokrát však mnohem menší a jakoby výš. Po několika vteřinách se u paty kříže vytvořil oválný oblak, kříž zmizel a na oblaku stanula lidská postava - Ježíš. Skláněl hlavu k Magdaleně, oslněné krásou jeho zjevu, vztahoval k ní ruce jakoby na přivítanou a pak k ní promluvil:"Nemějte strach, jsem Ježíš Nazaretský, vzkříšený Syn člověka. Opakujte laskavě: Ó Magdaleno, jak šťastný osud nevěstin! Zvěstujte zázraky Toho, kdo vás vyvolal z temnot ke svému obdivuhodnému světlu." Magdalena o tom napsala do svého deníku:"Ještě několik okamžiků jsem mohla obdivovat tento zázrak, pak náhle všechno zmizelo...Jeho oči jsou plné lásky a něhy, ale zároveň i smutku a jeho hlas je nepředstavitelně něžný...A jednoho nepříliš vzdáleného dne ho uvidí celý svět, jak přichází na oblaku. V ten den bude celá tvář země dočista oslněna."

  K dalšímu Ježíšovu zjevení došlo 12.června 1973. Magdalena se v kostele modlila růženec s knězem a řádovými sestrami. Pocítila jakoby závan větru a pak se jí v místech svatostánku  zjevila záře oslnivé krásy a v ní Ježíš s rukama k ní vztaženýma jakoby na přivítanou. Řekl jí: "Přistupte laskavě až sem." Magdalena se přiblížila až těsně k Ježíšovi. "Řekněte nahlas: Jsem První a Poslední a Živý a Vše, co vám bylo dáno: jsem láska a pokoj, radost, vzkříšení a život. Polibte zde přítomné osoby z lásky a milosrdenství k bližnímu. Opakujte laskavě: Pozor, co ušima uslyšíte, rozhlašujte po střechách. Skrze tebe, Magdaleno, město Dozulé bude ozdobeno skrze Svatý Kříž a postaví Pánu svatyni na své hoře.  J A K   S T R A Š N É   J E   T O T O   M Í S T O !  Polibte třikrát zem jako pokání   Z A   B E Z B O Ž N O S T." 
  Ježíš byl velmi smutný. Dlouze pohlédl na tři další přítomné osoby - dvě řádové sestry a kněze - a řekl: "Rychle pospěště oznámit světu, co jste v mém jménu viděli a slyšeli. Odevzdejte na biskupství příkaz k oznámení mého zákona,  aby    B Y L   V Z T Y Č E N   O S L A V E N Ý   K Ř Í Ž   A   P O S T A V E N A   S V A T Y N Ě   P Ř E S N Ě   N A   M Í S T Ě,   K D E   J E J   M A G D A L E N A   Š E S T K R Á T   P O   S O B Ě   S P A T Ř I L A,  A   V Š I C H N I   K   N Ě M U   P Ř I C H Á Z E J T E   V   P R O C E S Í C H.
  A Ž   T E N T O   K Ř Í Ž   B U D E   V Z T Y Č E N   Z E   Z E M Ě,   V Š E C H N O   K   S O B Ě   P Ř I T Á H N U." (dodnes nic z toho nebylo splněno)  A po chvíli:"Buďte tak laskava a přicházejte sem každý první pátek v měsíci, budu vás navštěvovat až do vztyčení Oslavného kříže."
  Od té doby se Ježíš skutečně Magdaleně zjevoval většinou v první pátek v měsíci, pokud nenastaly nějaké zvláštní okolnosti.

   6.července 1973. V 7 hodin večer se v kapli, v místě svatostánku, Magdaleně opět zjevil Ježíš; dlouze se na ni zahleděl s velmi něžným úsměvem a nevýslovnou dobrotou. Pak k ní pozvedl pravou ruku, levou si položil na prsa a řekl: "Opakujte laskavě: Vztahuje Pán ruku a praví mi: Duch Páně vás naučí všemu, co vám řeknu. Běžte říct na biskupství všechna slova, které jsem vám nadiktoval, a Pánova služebnice pak promluví jazykem, který je jí neznámý."(Nadiktoval jí to v latině.) "Ale, Pane," namítla Magdalena,"už si na nic nevzpomínám."  "Vzpomeňte na má slova: budete svědčit v mém jménu a nebudete se muset připravovat na to, abyste věděli, co máte vypovídat, neboť Já budu s vámi." Pak Ježíš zmizel.
 
  Na první pátek v srpnu Ježíš nepřišel. Magdalena se z kaple vrátila v pláči a nemohla usnout, neboť musela neustále myslet na to, že nevykonala, co jí Ježíš uložil, že na biskupství nešla. Za několik dní se přece jen odhodlala a vypravila se tam, doprovázena knězem a jednou řeholnicí. Na místě jí Duch Svatý všechno připomněl a biskup řekl:"Přichází-li to od Boha, pak to přetrvá." Magdalena se vrátila domů se srdcem překypujícím radostí.

  7.září 1973 večer se v kapli na obvyklém místě u svatostánku objevilo světlo, pak Ježíš, něžně se na Magdalenu usmívající. "Poklekněte a pozdravte...Radujte se, Ježíš Nazaretský, vzkříšený Syn člověka, je zde přede mnou, obklopený světlem...Jeho ruce a jeho tvář září jako slunce. Jeho pohled je láska a dobrota...A poslyšte, co První a Poslední a Žijící říká vám všem, kdo jste toho svědky:
  Radujte se, radujte se v Pánu bez ustání. Nechť o vaší radosti vědí všichni lidé. Radujte se tak, jako zde přítomná služebnice Páně překypuje radostí ve Světle, jež odhaluje...Buďte pokorní, trpěliví, milosrdní." A pak s vážnějším pohledem:"Třikrát polibte zem jako pokání za bezbožnost." Ježíšův pohled zesmutněl, zarmouceně hleděl na lidi přítomné v kapli, jako by hleděl na celý svět. Magdalena se ho otázala, proč je tak smutný. Ježíš jí odpověděl: "Jsem smuten pro nedostatek víry ve světě, pro všechny, kdo   N E M I L U J Í   M É H O   O T C E."  A pak velmi pomalu řekl: "Řekněte nahlas: choďte všichni v procesích přesně na ono místo, kde služebnice Páně spatřila Oslavený kříž,  a   D E N N Ě   S E   M O D L E T E   T U T O   P O K O R N O U   M O D L I T B U   A   P O   N Í   D E S Á T E K   R Ů Ž E N C E:
  BOŽE,  SMILUJ  SE  NAD  VŠEMI,  KDO  SE  TI  ROUHAJÍ,  A  ODPUSŤ  JIM,  NEBOŤ  NEVĚDÍ,  CO ČINÍ.
  BOŽE,  SMILUJ  SE  NAD  POHORŠENÍM  SVĚTA  A  VYSVOBOĎ  LIDI  Z  DUCHA  SATANOVA.
  BOŽE,  SMILUJ  SE  NAD  VŠEMI,  KDO  PŘED  TEBOU  PRCHAJÍ  A  PROBUĎ  V  NICH  TOUHU  PO  SVATÉ  EUCHARISTII.
  BOŽE,  SMILUJ  SE,  ABY  PŘIŠLO  TVOJE  KRÁLOVSTVÍ,  ALE  SPAS  LIDI,  DOKUD  JE  K  TOMU  ČAS .. NEBOŤ  NA  BLÍZKU  JE   ČAS - A  HLE,  JÁ  UŽ  PŘICHÁZÍM.  AMEN.  PŘIJĎ,  PANE  JEŽÍŠI."

  Magdalena se v slzách modlila růženec. Ježíš na ni po celou modlitbu smutně hleděl. Pak jí řekl: Pane, rozlej na celý svět poklady svého nekonečného milosrdenství. Opakujte laskavě: Vos amici Mei estis, si feceritis quae Ego praecipio vobis.(Jste mými přáteli, činíte-li, co vám nařizuji.) Vždycky, když budete svědčit v mém jménu, toto laskavě opakujte."  "Pane, budu činit podle vaší vůle", odpověděla Magdalena.

  5.října 1973 v 7 hodin večer se v kapli Magdaleně opět zjevil Ježíš v celém svém zářivém majestátu a vyzval ji, aby se s přítomnými modlila modlitbu, jíž ji naučil. Po desátku růžence, který se Modlil spolu s Magdalenou, opět připojil tuto invokaci:"PANE, ROZLEJ NA CELÝ SVĚT POKLADY SVÉHO NEKONEČNÉHO MILOSRDENSTVÍ."
  A Ježíš pokračoval: "Řekněte nahlas: Oslavený kříž, vztyčený na návrší, je pro svou vertikalitu srovnatelný s městem Jeruzalémem. Nechť se jeho ramena rozpínají od východu na západ. Ať září... Takové je tedy znamení Syna člověka...Asi 100 metrů od místa s Oslaveným křížem ve směru jeho pravého ramene dejte kopat, vyprýští zde voda. Všichni se sem přijdete umývat na znamení čistoty." A nakloniv se k Magdaleně: "Bez ustání se radujte,  N E N A Ř Í K E J T E   N A D   V Š E O B E C N Ý M   K A T A K L Y S M A T E M   T É T O   G E N E R A C E,     N E B O Ť   T O T O    V Š E C H N O   M U S Í   N A S T A T.  Ale nyní se už na nebi ukazuje znamení Syna člověka. A teď se musí naplnit čas národů.   V Š I C H N I   S E   B U D O U   B Í T   V   P R S A.  Po evangelizaci celého světa opět přijdu, tentokrát ve slávě!"

  2.listopadu 1973 večer se Magdaleně v kapli zjevil Ježíš s pažemi rozpjatými do tvaru kříže a řekl: "Dozulé je od nynějška požehnané a posvátné město...Ž I J E T E   Č A S    N E J V Y S T U P Ň O V A N Ě J Š Í H O   U S I L O V Á N Í   Z L A   P R O T I   K R I S T O V I.   S A T A N   J E   V Y P R O Š T Ě N   Z E   S V É H O   V Ě Z E N Í.   O K U P U J E   P O V R C H   C E L É   Z E M Ě."
  Toho večera byl Ježíšův hlas velmi, velmi vážný. Magdalena byla velice zarmoucena, že ho viděla právě takto. Řekl jí pak:  "G O G   A   M A G O G,   J E H O   M N O Ž S T V Í   J E   N E D O Z Í R N É.  Neznepokojujte se, ať se stane cokoliv. Všichni budou uvrženi do ohně na věky věků... Šťasten  je  ten,   K D O   J E   S V E D E N   J E N   S V R C H O V A N Ý M   B O H E M."  Ježíš pak svěsil paže a zaujal své obvyklé postavení s rukama vztaženýma k vizionářce a řekl: "Toto poselství je pro vás:
  Šťasten je ten, kdo je sveden jen svrchovaným Bohem, neboť můj Otec je jen Dobro.  O D P U S T Í   I   N E J V Ě T Š Í M U   H Ř Í Š N Í K U   V   P O S L E D N Í M   O K A M Ž I K U   J E H O   Ž I V O T A... Říkejte umírajícím, kteří se kají, že čím větší je jejich hřích, tím větší je moje milosrdenství. Už v tom okamžiku,   K D Y   D U Š E   O P O U Š T Í   T Ě L O,   S E   O C I T Á   V   O N O M   N Á D H E R N É M   S V Ě T L E.  Povězte jim - slova Ježíšova."

  4.ledna 1974. Magdalena přišla odpoledne pomáhat s prací řádovým sestrám a zastavila se v kapli. Začala se modlit růženec; při posledním desátku ji pojednou zachvátil hrozný pocit, že padá do temnot, že oslepla. Přítomný kněz se ji snažil uklidnit vysvětlením, že se pravděpodobně jedná o počátek mystického stavu. A skutečně, večer kolem 7 hodiny ona hrozná úzkost zmizela a Magdalenu naplnila nesmírná vnitřní radost; na obvyklém místě opět spatřila Ježíše; usmíval se na ni a řekl jí: "Proč máte strach? Proč pochybujete? Jsem zde." Odpověděla mu: "Pane, měla jsem strach, myslela jsem, že jsem oslepla." Řekl jí na to: "Povězte jim, že v takových temnotách je každý člověk na této zemi. Polibte třikrát zem jako pokání za nedostatek víry." Magdalena tak učinila a Ježíš jí pokynul, aby přistoupila blíž. Magdalena tedy poklekla docela blízko před Ježíšem a pozdravila ho, jak ji tomu naučil. Ježíš jí řekl: Opakujte laskavě: Hle, náš Pán přijde s mocí a osvětlí oči svých služebníků. Radujte se, radujte se v Pánu, radujte se s Magdalenou. Její srdce je připraveno: doufala jsem v Pána, jak to vyjevuje laskavá prostota. Vždycky až se budete vracet na své místo po každé Eucharistii, položte levou ruku na srdce a pravou překřižte přes ni."

  1.března 1974 odpoledne v kapli se Magdaleně za přítomnosti kněze , řádových sester a několika žen zjevil Ježíš na obvyklém místě. Usmál se na ni, pak s vážným a vzdáleným pohledem pozvedl oči k nebi a řekl: "Jsem Světlo světa a Světlo září v temnotách a temnoty ho nepohltily. Pokání, pokání, pokání, polibte třikrát zem na znamení pokání pro nedostatek víry ve světě." Pak zaujal své obvyklé postavení. "Dnes mě Ježíš Nazaretský, vzkříšený Syn člověka, navštívil po osmé. Jeho ruce, jeho tvář září jako slunce, jeho oděv je skostné bělosti, jeho pohled je láska a dobrota. Milujte svého bližního, jako Já miluji vás, váš pohled buď láskou a dobrotou pro každého mezi vámi. Polibte jednu přítomnou osobu z lásky a milosrdenství." Magdalena políbila představenou řádu, sestru A. Pak Ježíš pokračoval: "To gesto je pro celý svět znamením lásky a smíření. Raduj se Marie, řekl archanděl Gabriel při početí Syna člověka." A velice vážným tónem: "Vpravdě vám říkám, dnes je tomu zrovna tak. Radujte se, neboť nablízku je čas, kdy Syn člověka opět přijde, tentokrát ve slávě. Radujte se, radujte se bez ustání v Pánu, neboť vaši radost poznají všichni lidé pro slova, která jste právě slyšeli, pro mé jméno.
  Nechť každý z vás v tichosti svého srdce prosí Boha o milost, po které touží; ještě dnes vám bude dána."
  Pak Ježíš Magdaleně sdělil velmi závažná slova, která se neodvažovala opakovat nahlas a která později sdělila pouze knězi. Načež pokračoval: "Sdělte Církvi, nechť obnoví svoje poselství MÍRU celému světu, neboť hodina je vážná.   S V Ě T   Ř Í D Í   S A T A N,   S V Á D Í   D U C H Y,    Č I N Í   J E   S C H O P N Ý M I   Z N I Č I T   L I D S T V O   V   N Ě K O L I K A   M I N U T Á C H.  Nevzepře-li se tomu lidstvo, dám všemu volný průchod a dojde ke katastrofě, jaké dosud nebylo od potopy - A  T O   P Ř E D   K O N C E M   S T O L E T Í.  Všichni, kdo se přijdou kát pod Oslavený kříž, budou spaseni. Satan bude poražen a zůstane už jen pokoj a radost."

  31.května 1974. Toho dne Magdalena neočekávala Ježíšovo zjevení, protože nebyl první pátek v měsíci. Když ráno zavedla děti do školy, zastavila se v kapli jako každý den; zde se jí zjevil archanděl Gabriel a dal jí postupně spatřit hlavní obrazy ze Spasitelových mystérií. Při posledním obraze - Vzkříšení - se jí zjevil Ježíš a mezi jiným Magdalenu vyzval: "Řekněte nahlas:  J E Ž Í Š   Ž Á D Á,   A B Y   M O D L I T B A,   které  vás  naučil,    B Y L A    O Z N Á M E N A   C E L É M U   S V Ě T U.  Žádám, aby Oslavený kříž a svatostánek byly postaveny do konce Milostivého roku, neboť bude posledním Milostivým rokem. Nechť je zde slaven každoročně svátek v den, kdy Magdalena spatřila Kříž poprvé. V š i c h n i,   k d o   s e   s e m   p ř i j d o u   s   d ů v ě r o u   k á t,   b u d o u   z a c h r á n ě n i   v   t o m t o    ž i v o t ě   i   p r o    v ě č n o s t.   S A T A N   U Ž   N A D   N I M I   N E B U D E   M Í T   M O C I." (A satan zařídil, aby se kříž nepostavil.)
  Pak se Magdaleně opět zjevil archanděl Gabriel a požádal ji: "Řekněte nahlas: B Ů H   V Y Č Í T Á   K N Ě Ž Í M   P O M A L O S T   V E   V Y P L Ň O V Á N Í   J E J I C H   Ů K O L U   A   N E V Ě Ř Í C N O S T.   B Ů H   J E   Ž Á D A L,   A B Y   O Z N Á M I L I   Z Á Z R A K Y   toho, kdo Magdalenu vyvolal z temnot ke svému obdivuhodnému Světlu, neboť Oslavený kříž okrášlí město Dozulé.  V Ů B E C   T A K   N E U Č I N I L I !  Toto je příčina, proč v nádrži není voda.  N A   C E L Ý   S V Ě T   D O L E H N E   V E L I K Á   K A L A M I T A   S U C H A.  Nechť kněží čtou pozorně  poselství,   a   svědomitě   R E S P E K T U J Í,   C O   P O   N I C H   B Y L O   Ž Á D Á N O.
  Máte celý den k tomu, abyste toto sdělila knězi a osobám, které si vás přejí vyslechnout, upamatujete se na všechno, budou překvapeni vaší pamětí. Nechť kněz zvolí nějakou osobu, třikrát jí přečte poselství a nechť ho ta osoba opakuje: nebude toho schopna. Až se vrátíte domů, napište, co vám říkám. Zápis dáte knězi, až vám řekne: 'Mám schůzku na biskupství v týdnu Nejsvětějšího Srdce.
  Vykonejte novénu, kterou začnete dnem Nejsvětějšího Srdce. Tato novéna je složena vždy z jednoho mystéria na den z mystérií, o nichž jste byla poučena. Pak půjdete navštívit biskupa. Řeknete mu, že vás posílá Bůh. Odevzdejte mu úplné poselství, nechť se s ním seznámí. Dveře se otevřou, biskupovo srdce roztaje."
  Magdalena si tedy všechno zapsala a čekala. Ve středu 12.června jí přišel kněz říct:"Příští týden mám schůzku na biskupství."  "To je týden Nejsvětějšího Srdce", odpověděla mu Magdalena. "O tom nevím nic."  "Jsem si tím jista", řekla a odevzdala mu svůj zápis.
  Novénu vykonali všichni společně. Pak chtěla Magdalena jít na biskupství, kněz jí však namítl, že na biskupství se musí schůzka domluvit předem, bez předchozího ohlášení tam nemůže. Magdalena byla velmi zklamaná.
  V první pátek měsíce června se Ježíš nezjevil.
  V první pátek měsíce července se sice zjevil, ale zůstal mlčenlivý.
  Magdalena si napsala do deníku: "Vždycky je třeba poslechnout, přesto jsem však měla chuť kněze neuposlechnout, neboť vím, že to sám Bůh mi dal toto nadšení. Právě toto nevysvětlitelné nadšení mi dalo sílu, abych tam šla. Mé zklamání bylo veliké. Jsem přesvědčena, že Bůh mi to vyčítá."
  Na biskupství šla až za tři měsíce; mezitím však nadšení bylo pryč, milost přešla.


  1.listopadu 1974 -svátek Všech svatých. Magdalena šla na mši na osmou hodinu a večer se zúčastnila adorace u svatostánku. V okamžiku, kdy kněz pozvedl monstranci k požehnání, v místě svatostánku se objevilo zářící kolo a hostie se rozzářila paprsky. Magdalena slyšela hlas: Řekněte nahlas: dicite in nationibus.  Ř E K N Ě T E   N Á R O D Ů M,   Ž E   B Ů H   P R O M L U V I L   ústy své služebnice.   O D H A L I L   jí,   Ž E   N A B L Í Z K U   J E   V E L I K É   P R O T I V E N S T V Í,   neboť spatřila znamení Syna člověka, vycházející od východu až na západ. Toto znamení Syna člověka je Pánův Kříž.
   V P R A V D Ě   V Á M   Ř Í K Á M,   Ž E   N A   S V Ě T   P Ř I Š E L   Č A S   P O K Á N Í,  neboť na blízku jsou všeobecné změny, a to takové, jakých nebalo od počátku světa až po tento den a jakých už nikdy nebude.. Až na celý svět dolehne předpovězená kalamita sucha, pouze nádrž, kterou dal Bůh vyhloubit, bude obsahovat vodu, ne pro spotřebu, ale abyste se v ní omývali na znamení očisty.  A všichni  se  přijdete  kát  pod  Oslavený  kříž,  J E H O Ž   V Z T Y Č E N Í   Ž Á D Á   B Ů H   N A   C Í R K V I.   N U Ž E,   V   T E N   O K A M Ž I K   B U D O U   V Š E C H N Y   N Á R O D Y   Z E M Ě   B Ě D O V A T,  ale právě u tohoto Kříže naleznou pokoj a radost.
  Po oněch dnech zoufalství se na nebi zjeví Syn člověka s velkým majestátem a velkou mocí, aby shromáždil vyvolené ze čtyř koutů země.    Š Ť A S T N Í,   K D O   S E   K A J Í,   N E B O Ť   B U D O U   M Í T   V Ě Č N Ý   Ž I V O T.  Vpravdě vám říkám, nebesa a země pominou, ale moje slova nikdy nepominou."
  Potom Magdaleně samotné, a to v okamžiku, kdy kněz v tiché modlitbě žádal o znamení: "Řekněte jim, že nebude jiných znamení, než znamení Boha samotného, jediné viditelné znamení je chování jeho služebnice a její slova, která jsou slovy Božími, a tato slova jsou nevývratná.
 N E P O S T A V Í-L I   K Ř Í Ž   Č L O V Ě K,   U Č I N Í M,   A B Y   S E   Z J E V I L,   A L E   P A K   U Ž   N E B U D E   Č A S !"
  Pak světlo zmizelo.

  14.března 1975.Odpoledne se v kapli objevilo světlo, pak Ježíš: "Magdaleno, vytrvejte v modlibě, v postu a v abstinenci. Vytrvejte a nebojte se výsměchu a pomluv, které se proti vám pozvednou, neboť málokdo má víru ve slova, která vyšla z vašich úst, ale kněz může dosvědčit, že ve vaší tváři se zračí neviditelná Přítomnost.. Po dnech postu budete mít na starosti těžký úkol." Magdalena měla z úkolu strach, proto se Ježíše zeptala: "Co když však nebudu moci úkol splnit?"  "Dám-li vám úkol ke splnění, je to proto, že ho budete moci splnit."

  28.března 1975 - Velký pátek. Večer v 8 hodin bylo v kostele asi 50 lidí. Magdalena spatřila vzadu světlo, přistoupila blíž, poklekla, Ježíš byl zde: "Řekněte nahlas: Proč pláčete nad smrtí ukřižovaného Ježíše, když dnes je přece mezi vámi živý? Modlete se spíš za všechny, kdo ho dnes pronásledují ještě více než kdysi. Ustupte a opakujte, co vám budu diktovat." (Následovala již známá modlitba ze 7.září 1973) Pak pod Ježíšovýma nohama zpozorovala Magdalena kouli. Ježíš rozevřel ruce směrem k přítomným a z jeho dlaní vytryskly bílé a červené paprsky. Pak k Magdalene: "Řekněte jim: vězte, že Ježíš Nazaretský triumfoval nad smrtí, že jeho vláda je věčná a že přichází zvítězit nad světem a časem." V té chvíli Magdalena pocítila velikou radost.
  "Cítila jsem, že Pán ovládl zemi. Připadalo mi, že přišel s mocí a slávou, neboť tato koule pod jeho nohama byla země."
  Pak po Ježíšovi opakovala silným hlasem:"Právě skrze Oslavený kříž, který Magdalena spatřila onoho dne před třemi roky,bude svět zachráněn."
  Pak Ježíš žádá Magdalenu: "Dejte opsat třistadvacetkrát modlitbu, jíž jsem vás naučil, a buďte mým apoštolem. Běžte povědět   K A Ž D É   R O D I N Ě   T O H O T O   M Ě S T A  až k jeho hranicím, že Ježíš Nazaretský triumfoval nad smrtí, že jeho vláda je věčná a že přijde zvítězit nad světem a časem. Řekněte nahlas: žijete čas, kdy každá událost je znamením psaného   slova.    P Ř E J I   S I,   A B Y   K A Ž D Ý   D E N   Ř Í K A L I   M O D L I T B U    A     K   N Í   P Ř I P O J I L I   D E S Á T E K   R Ů Ž E N C E.  V Š E C H N Y   R O D I N Y,   které se ji budou  modlit  s  úplnou  důvěrou,   B U D O U   O C H R Á N Ě N Y    O D    V Š E C H    P O H R O M,   pak vleji do srdcí svoje Milosrdenství.
  Budou-li se vás tázat, kdo vás posílá, řekněte, že to je Ježíš Nazaretský, vzkříšený Syn člověka. Rozpomeňte se, nebojte se pokořování, pomluv a výsměchu, které se proti vám pozvednou. Pro mé jméno budete nenáviděna, ale vytrvejte až do konce. Přejete-li si, můžete chodit v doprovodu nějaké osoby. K vykonání tohoto úkolu máte všechen svůj čas. Vaše rodina tím nebude trpět, neboť tento poslední Milostivý rok se neskončí, dokud nebude vztyčen Oslavený Kříž. Nechť si však ti, co mají na starosti jeho vztyčení, pospíší, neboť čas je nablízku.   D O   R O D I N,     K T E R É   P Ř E D   V Á M I   Z A V Ř O U     D V E Ř E,   S E   N E V R A C E J T E.
  Řekněte nahlas: hřích přišel na svět skrze člověka. Právě proto žádám člověka, aby dal postavit  Oslavený  kříž.   Řekněte jim,   že  potom se vrátím ve slávě  a   B U D E T E   M Ě   V I D Ě T,   J A K   M Ě   V I D Í   M O J E   S L U Ž E B N I C E."  Pak Ježíš zmizel.

  27.června 1975. Ježíš se Magdaleně zjevil ve chvíli, kdy se už chystala k odchodu z kaple. Usmál se na ni a řekl: "Řekněte řeholnici, která nebydlí v tomto městě, aby sem laskavě přišla v pátek. Nechť si vezme potřeby na psaní, prostřednictvím vašich úst jí sdělím poselství."
  4.července, když kněz začal třetí desátek růžence, objevilo se světlo, pak Ježíš. Pohlédl na Magdalenu, pak na sestru J., opatřenou psacími potřebami: "Řekněte nahlas: hle, co má napsat řeholice: tento dopis je adresován hlavě církve. Skrze ústa své služebnice vám to diktuje Ježíš Nazaretský. Praví:
  Blahoslavení povolaní mého Otce, kteří nalezli pokoj a radost na této zemi Dozulé, ale jak velký to bude počet,   až se sem přijde kát celý svět pod Oslavený kříž,  J E H O Ž   V Z T Y Č E N Í   P O   V Á S   Ž Á D Á M.
  Doba, kdy jsem oživoval těla, již minula, ale přišla chvíle, kdy musím oživovat duchy.
  Dobře rozumějte: ve dnech předcházející potopě lidé nic netušili až do jejího příchodu, a tak je všechny odnesla.
 A L E   D N E S   J S T E   P Ř E D E M   U P O Z O R N Ě N I,   Ž I J E T E   D O B U,  o níž jsem řekl:
  Na této zemi nastane rozruch všeho druhu: bezpráví, jež je příčinou   B Í D Y   A   H L A D U,   N Á R O D Y   V   Ú Z K O S T E C H,   Ú K A Z Y   A     Z N A M E N Í   N A   N E B I   A    N A    Z E M I.   B U Ď T E   T E D Y   P Ř I P R A V E N I,  neboť na blízku jsou veliká protivenství, jakých nebylo od počátku světa až do tohoto dne a jakých už nikdy nebude!
  Pravím vám, tato mladá generace nepomine,   D O K U D   S E   T O T O   V Š E C H N O   N E S T A N E !  Ale nebojte se ničeho, neboť hle, na nebi se již pozvedá znamení Syna člověka, které Magdalena spatřila zářit od východu až na západ. Vpravdě vám říkám,  V Á M,   H L A V Ě   C Í R K V I,     Ž E   P R Á V Ě   T Í M T O   K Ř Í Ž E M   V Z T Y Č E N Ý M   N A D   S V Ě T E M,     B U D O U   N Á R O D Y   Z A C H R Á N Ě N Y.
  Můj Otec mě poslal, abych zachraňoval, a teď přišel okamžik, kdy budu do lidských srdcí vlévat své milosrdenství." Pak dodal k Magdaleně samotné:    "N E C H Ť   M É   P O S E L S T V Í    N E S P Í    V E    S T Í N U   Z Á S U V K Y,    A L E    N E C H Ť    S E     S T A N E    P R A V D O U   A   S V Ě T L E M   P R O   C E L Ý   S V Ě T !"  A opět ke všem: "Nechť je tento Oslavený kříž vztyčen na konci Milostivého roku. Tento Milostivý rok bude prodloužen až do vztyčení Oslaveného kříže. Toto je konec mého poselství, nařizuji vám, abyste ho vy sama odevzdala hlavě církve v doprovodu své představené."
  Poselství bylo diktováno tak pomalu, že sestra J. měla k jeho zapsání dost času. Magdalena jeho obsah dočista zapomněla. Sestra J. pak už jen čekala na příkaz biskupův, aby s matkou představenou doručila poselství Svatému Otci.
 
  19.září 1975. Toho dne měla být sestra J. s matkou představenou přijata biskupem. Magdalena o tom věděla a v době schůzky se modlila v kapli růženec. Pojednou spatřila u svatostánku světlo a zaslechla hlas: "Vyřiďte knězi, řeholnici a dvěma osobám, znajícím poselství, aby sem přišli v 17.30."
  Ve stanovenou dobu se zjevil Ježíš: "Pokoj zůstávej s vámi. Učiňte znamení kříže." Ježíš zkřížil ruce na prsou, pohlédl se smutnou vážností k nebi a řekl:
 "O T Č E,   N E C H Ť   S E   N A   T É T O   Z E M I   S T A N E   P O D L E   T V É   V Ů L E."(Biskup opět zamítá splnit Boží vůli a tresty nás neminou!)
  Zůstal takto na chvíli s pohledem  V E L I C E   Z A R M O U C E N Ý M,  pak opět zaujal obvyklé postavení, pohlédl na přítomné a řekl Magdaleně: "Řekněte nahlas: kněží a řeholnice, kteří máte na starosti poselství,  N E N E C H Á V E J T E   P A D A T   L I D S T V O   D O   Z Á H U B Y !  Žádal jsem vás, abyste usilovali o vztyčení Oslavného kříže. Nevidíte prostřednictvím úkazů, které přicházejí jeden za druhým, že okamžik je zde?  N E B O Ť   Č A S   U T Í K Á,   P O Č E T   Z A C H R Á N Ě N Ý C H   B U D E   M A L Ý.  Zato trest vás všech, kdo neplníte slovo mého Otce, bude veliký!  N E B O Ť   B U D E T E   S O U Z E N I   P O D L E   P O Č T U   S P A S E N Ý C H !
  NEPOUŽÍVEJTE NÁSTROJŮ MOUDROSTI A UVAŽOVÁNÍ, ale vyslyšte bláznivost poselství. Neboť právě skrze toto poselství se Bohu zalíbilo spasit svět!
  Nebuďte jako Židé, kteří požadují znamení. Přišla chvíle, kdy do lidských srdcí mám vlít své milosrdenství, ale nechť ti, kdo mají na starosti poselství, jsou si plně vědomi, že právě oni mi v tom zabraňují,   P O N Ě V A D Ž   P O N E C H Á V A J Í   S V Ě T   V   N E V Ě D O M O S T I. (Také náš arcibiskup Graubner a všichni s ním, kteří odsuzují Irská poselství a brání jejich šíření v Církvi!) Rozpomeňte se,   díky vyvoleným budou dny zkráceny,  A L E   B Ě D A   T Ě M,   K D O   N E P L N Í   S L O V O   B O Ž Í !"
  Ježíš na sebe vzal opět výraz veliké dobroty a něhy. Usmál se na Magdalenu a řekl: "Jsem Bůh dobroty a lásky. Mé milosrdenství je nekonečné. Jsou-li moje slova dnes krutá, není to proto, abych vás odsoudil. Chci naopak skrze svoje poselství svět spasit." Po těchto slovech Ježíš zmizel.
  Později bylo zjištěno, že ve chvíli, kdy Ježíš upozorňoval, abychom "nepoužívali nástrojů moudrosti a uvažování" při šíření poselství, biskup žádal na obou řádových sestrách  m o u d r o s t   a   u v a ž o v á n í...

  25.prosince 1975 Magdalena uslyšela mocný hlas, který řekl: "Bůh mluvil k lidem. Nechť všichni, kdo mají na starosti poselství, naslouchají jeho hlasu.    P R O   N E D O S T A T E K   J E J I C H    V Í R Y    P Ř I J D O U   N A   C E L Ý   S V Ě T   V E L I K É   K A T A S T R O F Y,     K T E R É   R O Z R U Š Í   V Š E C H N Y   S V Ě T O V É   S T R A N Y   Z E M Ě.  Co prožíváte v této chvíli, je pouze počátkem bolestí.  Lidstvo nenalezne pokoj,    D O K U D   S E   N E S E Z N Á M Í   S   M Ý M   P O S E L S T V Í M   A   N E U V E D E   H O   D O   Ž I V O T A."

  V září 1976 přijel do Dozulé pan Gérard C., technik-specialista na optiku, který se od roku 1933 zajímal o mystické fenomény, zejména o současná zjevení. Magdalena v jeho příchodu viděla Boží řízení; složila v něho všechnu svou důvěru a svěřila mu svoje sešity s deníkovými záznamy. Gérard si několik měsíců přísně ověřoval všechny okolnosti zjevení i Magdalenino chování a jednání; velmi na něho zapůsobila její vzácná duševní rovnováha a prostá moudrost. Když dospěl k přesvědčení, že zjevení v Dozulé jsou autentická, pustil se sám do rozšiřování poselství,  které   S T Á L E   Z Ů S T Á V A L O   N E Z V E Ř E J N Ě N O,  Z A   C O Ž   S I   V Y S L O U Ž I L   O S T R O U   K R I T I K U  C Í R K E V N Í C H   A U T O R I T.  (Satan se postaral, aby zmizel.) Krátce nato však v červenci zemřel při autohavárii.
  Po vánoční novéně roku 1975 měla Magdalena už jen několik vizí a v říjnu 1978 se jí Ježíš zjevil naposledy.

  6.října 1978 - poslední zjevení - Magdalena o něm napsala: V 9.15 se objevilo světlo; chtěla jsem jít pro sestru B., ale neměla jsem k tomu čas. Zjevil se mi Ježíš s rukama ke mně vztaženýma a řekl mi: "Pokřižujte se." Stále se na mne usmívá. Pak sepne ruce a se smutným pohledem mi říká: "Neúnavně se modlete a čiňte pokání." Jeho pohled je vážný: "Potřetí vás, Magdaleno, žádám, abyste byla mým apoštolem a plnila úkol, o který jsem vás požádal. Nepodléhejte strachu, budete pro mě nenáviděna. Potom se však v tomto městě pozvednou synové světla."
  Po chvíli ticha: "Dnes mě vidíte naposledy, přesto vás však budu nadále navštěvovat skrze svoje Tělo a svou Krev."
  Po chvíli ticha: "Ale až bude tento kříž vztyčen ze země, opět mě uvidíte, neboť v té chvíli odhalím Církvi mystéria, která jsou napsána v Knize života, jež byla právě otevřena. Řekněte biskupovi, co jste právě viděla a slyšela." Pak se na mě Ježíš usmál a řekl mi:
  "Pro mé stížnosti se však neznepokojujte, vlastníte moudrost, kterou zde dole nevlastní nikdo; váš klid a vaše mlčení jsou neviditelnými znameními mého slova v tomto světě, kde dominuje aktivita a tvrdošíjnost. Nechť se ve vaší tváři neustále zračí neviditelná Přítomnost. A říkám vám, svého představeného poslouchejte. Právě on je na této zemi pověřen vyplňovat vůli mého Otce, ale běda ohroženému světu, neboť se omeškává."
  Pak se na mě Ježíš usmál a zmizel....

  O zjeveních byla v roce 1982 vydána brožura sestavená na podkladě Magdaleniných osobních deníků a protokolů, sepsaných knězem a řeholními sestrami, přítomnými během některých zjevení. Magdalena texty četla a potvrdila jejich správnost. Brožuru vydalo pařížské nakladatelství Nouvelles Editions Latines.
  Při zjeveních Ježíš upřesnil rozměry kříže tak, že každé rameno bude měřit 123 m a jeho výška má být šestinásobná, tj. 738 m. Bude se tedy jednat o nejvyšší stavbu světa, neboť dnešní nejvyšší objekt - televizní věž v Torontu - měří 540 m. Návrh Kříže je dnes rozpracován ve třech variantách, které experti považují za realizovatelné...(napsal autor knihy "Mariánská zjevení a poselství lidem 20.století", pan František Press v roce 1991. Už je rok 2013 a kříž dodnes nestojí...)

 


740.                                Poselství Ježíše ze dne 20. března 2013 v 19:15.

            PRÁVĚ TAK JAKO SLEPÝ NEMŮŽE VIDĚT, BUDOU V MÉ CÍRKVI V ŘÍMĚ TAKOVÍ,
                            KTEŘÍ VIDĚT MOHOU, ALE KTEŘÍ ODMÍTNOU UZNAT PRAVDU

  Má drahá, milovaná dcero,
mé ukřižování je znovu celé prožíváno a každá část souvisí s časem, který vede k mému Druhému příchodu.
  Potom co mé tělo – má církev – po tolik let snášela bičování kvůli duchu zla, je nyní na vedení uvnitř mé církve uloženo korunování trním.
  Když Mi třetí trn probodl pravé oko, už jsem jím nemohl vidět. Jenom mým druhým okem jsem mohl vidět strašnou bolest, jakou zakoušela má Matka. Nyní, kdy trnová koruna probodla hlavu mé církve v Římě, jenom jedna polovina přinese svědectví o Pravdě předpověděných proroctví. Druhá polovina bude zaslepena a nepostřehne škodu, která má být učiněna každé části mého těla – mé církve – ve všech zemích světa.
  Právě tak jako slepý nemůže vidět, budou v mé církvi v Římě takoví, kteří vidět mohou, ale  K T E Ř Í   O D M Í T A J Í   U Z N A T   P R A V D U.   Tak bolestná bude Pravda, že pro tyto mé posvěcené služebníky bude snazší jít lehčí cestou.  Z B A B Ě L C I,    O N I   Z V O L Í   R A D Ě J I   C E S T U   Z N E S V Ě C E N Í,   N E Ž   B Y   P R O   M N E   P Ř I J A L I   S V Ů J   K Ř Í Ž.
  Pak zde budou takoví, kteří Mě milují a toto rozdělení je neodradí v plánu Mi pomoci zachránit duše od jisté smrti. Tyto statečné duše plné milosti Ducha ohně, budou bojovat, aby zachovali mé nejsvětější svátosti.  T O  J S O U   D U C H O V N Í,   K T E Ř Í   B U D O U   Ž I V I T   M É   S T Á D O    B Ě H E M   P R O N Á S L E D O V Á N Í.  Takovým čistým duším bude udělena každá milost, a oni zase povedou moji armádu zbytku k branám nového nebe a nové země.
  J E   T Ř E B A   V E L K É   O D V A H Y   P Ř I J M O U T   S L O V O    B O Ž Í C H   P R O R O K Ů.   Nikdy není lehké poslouchat řeč proroků, jejichž slova řežou do srdce duší jako dvousečný meč. Jejich varování je bolestivé slyšet, ale je sladké kvůli ovoci, které přinesou, neboť když je Slovo Boží dáno jako dar, nabízí spásu. Chopte se mého Slova, protože je vaším záchranným lanem.  Vy,  moji milovaní následovníci,  J S T E   O C H R A Ň O V Á N I   P E Č E T Í   Ž I V É H O   B O H A   a  tak  nikdy  nesmíte  mít  strach!
  Vaši nepřátelé vám budou spílat, urážet vás, a mohou vás pronásledovat, ale budu to Já, Ježíš Kristus, kdo bude kráčet s vámi. Vy, mých málo vybraných, kteří odpovídáte na mé volání svým utrpením, vykoupíte v mých očích velkou část lidstva.
  Žehnám vám. Dám vám pokoj a sílu, abyste Mě dokázali následovat beze strachu ve svých srdcích.
   Váš Ježíš008.                                   Poselství Ježíše ze dne 14. listopadu 2010 v 23:00.

                                        ZNAMENÍ KONCE ČASŮ – SLÁVA SE VŠAK VRÁTÍ NA ZEM

  Má drahá dcero,                        Těm, kteří zaprodávají svou duši Satanovi
  nyní piš toto: Svět má co dělat s tíhou temnot a s ďábelským spiknutím Zlého, jenž pokračuje ve vábení a svádění mých milovaných dětí. Spadly do jeho osidel tak hluboko, že mnoho z nich se svíjí jako zvířata dokonce i před tváří lidí. Kolik ubohých duší, živených smyslností, chtivostí a marnivostí se objevuje v tomto zuboženém a politováníhodném stavu zrakům těch, kteří mají víru? Oni ve své marnivosti věří, že mají skutečnou moc. Moc, která jim byla slíbena Satanem. Mnoho z těchto dětí zaprodalo svou duši Satanovi a hrdě se tímto činem chlubí.
  Více mých dětí je přitahováno leskem a bohatstvím jeho slibů všeho, co můžete na světě vidět. Ne, ony nejsou zahanbeny tím, že se chlubí skutečností, že mu patří. Ty sliby, které jim dal, nejsou jenom lži. Byly jím dány z čiré nenávisti k lidem. Satan lidstvo nenávidí.
  Satan lže mým dětem a říká jim, že jim může dát cokoliv, avšak je to lež. Ti, kteří jej následují a jeho prázdné sliby, nebudou a ani nebudou moci být zachráněni.
  Modlete se, modlete se, modlete se za mé děti. Má dcero, já vím, že jsi unavená, ale dbej na to. Věřící, kteří jsou vlažní a nejsou přímým a výlučným spojencem Zlého – ti také musí být na pozoru. Ti, včetně mých následovníků a některých mých posvěcených služebníků, biskupů a kardinálů se posmívají víře mých dětí.   J E J I C H   S P I R I T U A L I T A   S E   Z T R A T I L A   Z A   C H A M T I V O S T Í   v jistých kruzích,   K D E   Z L A T O   A   B O H A T S T V Í   M A S K U J Í   B O Ž Í   D A R Y,   jež jim byly dány, jako učedníkům Boha.
  Církev ztratila svou cestu a pohroužila se do temnoty. Toto, mé dítě, bylo předpověděno a je to znamením konce časů. To přijde, až se objeví poslední papež a svět bude ztracen pod scestným vedením Falešného proroka.
  Odhalení o tom, co bude předcházet mému druhému příchodu, ti bude dáno, mé dítě, takovým způsobem, aby tvá slova mohla být slyšena, aby duše byly připraveny před Varováním. Netrap se. Život půjde dál. Sláva se vrátí na zem. Mé děti budou uvolněny ze spárů Zlého, jenž bude zničen. Je důležité, že nevezme svým podvodem mé děti s sebou do hlubin pekla.
  Mé slovo musí být silné. Mé děti musí naslouchat. Je to z čisté lásky, že jim dávám toto Varování. Protože přijdu ne jako Spasitel, ale jako soudce, tento čas pro VELKÝ SOUD  B Y L   V   M I N U L O S T I   O D D Á L E N   M O D L I T B A M I   M É   M A T K Y  a  mých následovníků na celém světě. (Nostradamus předpověděl, že v roce 1999 v létě přijde velká hrůza z nebe. Což odpovídá slovům Ježíše v Dozulé, že trest pošle ještě před koncem tisíciletí.) Tentokrát už oddálen nebude!

                                            Nikdo nebude znát datum druhého příchodu
  Mé děti, neřeknu vám teď ani příště datum [mého příchodu]. Nemůže být odhaleno. Je to důležité proto, aby všechny mé děti byly připraveny. Neboť ty, které připraveny nebudou, nebudou moci říct, že jim nebyla dána pravda. Až se Varování stane skutečností, uvědomí si pravdu. Ano,  J E S T L I Ž E   S E   V Y Z P O V Í D A J Í   A   P Ř I P U S T Í,   Ž E   Z H Ř E Š I L Y,   O B D R Ž Í   M É   P O Ž E H N Á N Í.
  J E S T L I Ž E   T O   N E U D Ě L A J Í,   B U D O U   H O Z E N Y   D O   P E K L A.   Mé milosrdenství se pak ukončí.
  Teď jdi, mé dítě. Připrav slovo, aby je svět uslyšel. Řekni mým dětem a všem věřícím, aby se nebáli.
  Ř E K N I   J I M,   A B Y   S E   M O D L I L I   Z A   N E V Ě Ř Í C Í.
  P O T O M   Ř E K N I   N E V Ě Ř Í C Í M,   A B Y   S E   V R Á T I L I   K E   M N Ě.
  Dělej všechno, co je možné, abys je nabádala k tomu, aby otevřeli svá srdce.


  Neciť se provinilá kvůli pochybnostem, které jsi dnes pocítila. Je to přirozené. Tvoje pochopení duchovních věcí není tak silné, jak by mělo být, ale to je v pořádku.
  Povedu tě a časem pochopíš účel tvé mise. Potřebuji, abys byla stále silná ve své práci a poslušná vůči Mně. Je to těžký úkol a bude pro tebe emocionálně vyčerpávající. Posílám ti duchovního vůdce, aby ti pomohl se vyrovnat s velikostí tohoto úkolu, jenž musí být dokončen. Bez tvé účasti na tomto úkolu by bylo mnoho duší ztraceno působením Zlého. Má dcero, ty jsi souhlasila s tímto úkolem ještě dříve, než jsem tě do této práce poslal.
  Povedu tvého duchovního vůdce. Pozná pravdu, až budeš hovořit. Mezitím už budeš moci rozpoznávat některé hříchy lidí způsobem, který dříve pro tebe nebyl možný. Vidíš ten rozdíl? Cítíš se divně, když pozoruješ mé děti? Vidíš je teď v jiném světle, že ano? To je síla mého Ducha Svatého, kterou jsem tě požehnal.
  Láska, kterou cítíš ve svém srdci k mým dětem a ke knězi, jehož jsi viděla dnes na mši, je také dar, jejž jsem ti dal mocí Ducha Svatého. Uvidíš, pocítíš a uslyšíš nyní hříchy lidí v takové šíři, že budeš cítit bolest, jakou cítím já. Uvidíš svýma očima také lásku, kterou mám ke svým dětem, jež zrcadlí mé srdce.
  Neměj strach z těchto darů, mé dítě. Neměj pocit, že nezvládneš svou úlohu kvůli síle, která ti byla dána mými milostmi a jež tě dělá tak pevnou a silnou, že už se nikdy nebudeš ohlížet zpátky. Ani to nebudeš chtít.
  Nyní se ale cítíš slabá. To je pocit vycházející z mé Boží síly, která proniká tvé tělo. To teplo je láska, kterou pro tebe chovám. Neplač, mé dítě. Dosud jsi byla mimořádně silná a přijala jsi moji přítomnost, přestože je tomu jen pár dnů, co jsem k tobě poprvé promluvil. Ne, mé dítě, není to jen tvá představa. Ptej se sama sebe a těch ve tvém okolí.
   Váš Spasitel Ježíš Kristus, který přichází, aby soudil živé a mrtvé.


760.                                         Poselství Ježíše ze dne 6. dubna 2013 v 17:00.

                                         BLÍZKO JE ČAS, KDY SE OBJEVÍ KOMETA, O KTERÉ JSEM MLUVIL,
                                              O NÍŽ LIDÉ BUDOU VĚŘIT, ŽE JSOU TO DVĚ SLUNCE

  Má drahá, milovaná dcero,
hvězdy se brzy změní a  B L Í Z K O   J E   Č A S,   K D Y   S E   O B J E V Í   K O M E T A,   o které jsem mluvil, a o níž lidé budou věřit, že jsou to dvě slunce. Lidstvo brzy uvidí úžasnou podívanou a uslyší zvuk hromu,   a    B U D E   T O   V Y P A D A T,   Ž E   S E   S R A Z Í   D V Ě   S L U N C E.
  Paprsky mého milosrdenství dopadnou na každou lidskou duši, včetně těch, které budou oslepeny Světlem – tak temné jsou jejich duše. Až odezní zvuk hromu, na zemi se rozhostí naprostý klid a ticho bude ohlušující.  Nebude slyšet žádný zvuk    –   J E N O M   Z V U K   M É H O   H L A S U   V T I Š T Ě N Ý   D O   D U Š Í   U B O H Ý C H.
  Budu jako paprsek slunce, který v očích hříšníků udělá jasně viditelným každičkou chybu, každý hřích a pláč beznaděje.
Nastane bědování a lidé ve svých srdcích zakusí hluboký pocit žalu,   A Ž   S T A N O U   T V Á Ř Í   V   T V Á Ř   S T A V U   S V Ý C H   D U Š Í.
  V Š E C H N O   P O T R V Á   P A T N Á C T   M I N U T   a  potom bude život pokračovat jako předtím, jakoby se zázrak nestal. V těch, jejichž duše byly zasaženy pravdou, život už nemůže být a nikdy už nebude stejný.   Budou pak následovat Mě,   má učení a   O B R Á T Í   S E   P O   M I L I A R D Á C H.
  Má poselství se stanou jejich denní potravou a spolu s mou nejsvětější eucharistií nebudou nic víc potřebovat. Stanou se tak silnými, že jim nic nebude stát v cestě, nic je neodradí nebo nezpomalí, jak budou kráčet v mé zbylé armádě k mému Novému ráji.
  Ostatním bude řečeno,  že   V A R O V Á N Í   B Y L O   Z P Ů S O B E N O   P O R U C H O U   V   P O Z E M S K É   A T M O S F É Ř E   a  bude to tak snadno vysvětleno. Ale bude to lež,   N E B O Ť   N E C H T Ě J Í   P Ř I J M O U T   B O Ž Í   E X I S T E N C I.   Kdyby to udělali, nebyli by schopni dokončit svůj plán k oklamání světa, aby přijal prázdné sliby Antikrista.
  A Ž   B U D O U   Boží   Z Á Z R A K Y   Z A K O U Š E N Y   V   tak   V E L K É M   M Ě Ř Í T K U   vězte,  Ž E   M Ů J   P L Á N   vzít lidstvo do království spásy   J E   V   K O N E Č N É M   S T Á D I U !
  Jděte, moji věrní následovníci a vždy důvěřujte v můj slib zachránit všechny duše. Mé milosrdenství je velké a má moc je všemocná.
   Váš Ježíš

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  A na závěr pár zajímavých názorů čtenářů a zastánců irských poselství, jak se jejich názory liší od zbloudilých představitelů naší bloudící Církve. barmanka
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dátum: 06.12.2012
Vložil:   František z Prahy
Titulok: Oddělovat lásku od pravdy není katolické

  Milí v Kristu, P. Vojtěch Kodet odsoudil poselství z Irska, ale zároveň říká tuto větu:
"Odradit by nás mělo i to, když dotyčný zastánce či vizionář své mimořádné zážitky prezentuje až s nutkavou potřebou.
 A naopak - jsou-li předkládány s nelíčenou skromností a prostotou, pomáhají-li k růstu víry a důvěry vůči Bohu, lásky k Bohu i lidem a prohlubují-li náš vztah ke Kristu a k církvi, je to dobré znamení."
  Vždyť toto je přesně to, k čemu nás Irská poselství vedou, jak může někdo tuto skutečnost popírat, každý z nás jednotlivé body této věty prožívá ve svém životě. Nutkavou potřebu šířit křesťanství měli přeci všichni misionáři od počátku církve, neboť byli naplněni Duchem Svatým.
                                       P. Vojtěch Kodet říká i tuto ohavnou větu:
  "Ve svém celku pak obsahuje mnoho   B L U D N Ý C H   N Á Z O R Ů   a podivných interpretací toho, co je zahaleno Božím tajemstvím, a vede věřící k některým iluzorním až  M A G I C K Ý M   P R A K T I K Á M,   jako je pořizování si   P E Č E T I   P R O T I   Ď Á B L U.  V důsledku nevede věřící k životu z víry v Boží slovo, ale k jednání podle tohoto poselství."

Zde můžeme říci, je snad iluzorní a  M A G I C K O U   P R A K T I K O U   N O Š E N Í   S K A P U L Í Ř E,   N E B O   Z Á Z R A Č N É   M E D A I L K Y   p A N N Y   M A R I E   Z   R U E   D U   B A C?    Toto mariánské zjevení bylo mimořádné tím, že Nebeská Matka při něm předala světu zázračnou medailku, obdařenou nesčetnými milostmi. 16. července 1251 se zjevila Nejblahoslavenější Panna Maria Šimonu Stockovi,   P Ř E D S T A V E N É M U   K A R M E L I T Á N Ů. Držela v ruce hnědý škapulíř, jak jej všichni karmelitáni odjakživa nosí (před tímto zjevením však pouze jako ochranu hábitu), a řekla přívětivě: "Pohlédni, můj milovaný synu, na škapulíř mého řádu. Jest to zvláštní znamení milosti, které jsem vyprosila pro tebe a dítka z hory Karmel (t.j. pro všechny nositele škapulíře). Ten, kdo s tímto oděvem zemře, nebude trpět ohněm pekelným. Podívej se jen, jest to znamení spásy, ochranná zbraň v nebezpečí, záruka míru a věčného svazku se mnou."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     A  mimochodem, není ten dotyčný kněz Kodet také karmelitán? Panna Maria musí ronit hořké slzy nad takovými kněžími, kteří se dokonce považují za exorcisty!!! barmanka

- tituly od tohoto autora: Kodet Vojtěch
- Tituly ke klíčovým slovům této knihy: Maria mariánské svátky modlitba
- Knihy od tohoto původce: Karmelitánské nakladatelství
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dátum: 06.12.2012
Vložil:   Iva Marie
Titulok: Re: vyjasnění

Milá sestro Eliško, otec Kodet opět sám sebe usvědčuje z neznalosti a neinformovanosti, zjevně se nenamáhal si poselství pročíst a opět odkazuje na arcibiskupa Graubnera, který po mailové konfrontaci mnohých z nás velice rychle ustupuje od původního unáhleného a okopírovaného vyjádření. Otec Kodet přisuzuje magickou moc papíru, na kterém je prosba o udělení pečeti živého Boha. Jde opět o naprosté neporozumění. Krásně o pečeti živého Boha píše admin Peter níže na této stránce. Pro přesnost kopíruji. Mária, ja to chápem tak, moja pečať je moj svaty krst, znak na duši ako u Izraelitov natreté veraje dverí, a ten ma bude chrániť od Božieho trestu. Verím.

ADMIN PETER:

Nie je to celkom tak, pretože čo sa týka prvej časti vety, citujem: "moja pečať je moj svaty krst, znak na duši" - to s krstom nemá predsa nič spoločné! Božia pečať ochrany nie je znak na duši, získaný krstom. Krst a pečať nie je to isté. Žiadne rovnítko tam nepatrí, žiadna totožnosť medzi pečaťou a krstom nie je! A prečo sa táto pečať volá "ochranná pečať"? Práve preto, lebo ona má ochraňovať. To je jej funkcia a účel, a preto ju Boh udelí tým svojim Božím deťom, ktoré si to aj zaslúžia. Božia pečať bude pre to, aby Boh ňou ochránil svoje verné Božie deti. A pred čím má ona ochrániť? Pred prenasledovaním antikristom a jeho mašinériou NWO (Nového svetového poriadku). Kresťania majú byť v nadchádzajúcom období Veľkého súženia prenasledovaní. A ako sa môže kresťan chrániť pred tým? Samozrejme, vernosťou Bohu, žitím vo sviatostiach, neustálym modlením sa a prosbami o Božiu ochranu, obetami za iných, ale aj cez prijatie neviditeľnej pečate ochrany podľa už citovaných Božích slov zo Zjavenia Jána. Papierová forma pečate je len vyjadrením, či prejavom našej vôle, odhodlaním a predsavzatím prijať takúto neviditeľnú duchovnú ochrannú pečať. Ale samozrejme tá skutočná duchovná pečať nám bude Božím anjelom vtlačená na čelo a dostanú ju najmä tí, ktorí sa budú modliť tú modlitbu za udelenie ochrannej Božej pečate, ale zrejme aj iní, lebo v konečnom dôsledku to rozhodne len sám Boh, komu ju udelí a komu ju neudelí. Treba čítať posolstvá a pozrieť si aj informácie na našej podstránke "Pečať živého Boha". A čo sa týka výroku "...ako u Izraelitov natreté veraje dverí (krvou baránka) ..." áno, to je správne chápanie, lebo takto boli označení tí Izraeliti, ktorých sa anjel smrti nemal dotknúť. Áno, takto podobne bude pečať živého Boha ochraňovať pred Božím trestom tých jeho verných a spravodlivých. Avšak bezbožných, neoznačených ochrannou pečaťou, sa Boží hnev priamo dotkne a to každému podľa jeho miery previnenia sa voči Bohu a svojim blížnym, zatiaľ čo tí, označení ochrannou pečaťou živého Boha, budú pod Božou ochranou a nebudú postihnutí Božími trestami v čase Veľkého Súženia. Takto treba chápať Božiu ochrannú pečať, sestra Tea. Nezamieňať ju s akousi pomyslenou pečaťou krstu alebo iných udelených milostí, lebo Božia ochranná pečať je úplne iná, samostatná Božia milosť a nemá súvislosť s našim krstom.

Otec Kodet dále cituje z dokumentu Svatého otce Benedikta XVI. Vždyť nám je naprosto jasné, že "úlohou soukromých zjevení není doplňovat Kristovo definitivní zjevení, nýbrž napomáhat tomu, aby se z tohoto zjevení v určitém historickém období plněji žilo. Kritériem pravdy soukromého zjevení je jeho orientace na Krista... Jde o to, aby v nás živilo víru, naději a lásku, které jsou pro všechny trvalou cestou spásy." Irská poselství zde uvedené věci naprosto splňují. Otec Kodet pochybuje nad "ovocem, které tato poselství přinášejí." Osobně mohu potvrdit nejen z vlastního příkladu, ale i ze svědectví lidí, která shromažďuji, že toto ovoce je nádherné: obrácení, prohloubení lásky k Bohu, k lidem, touha po modlitbě, oběti za spásu duší, co nejčastější přijímání svátostí. Mohu mu poslat tak krásná svědectví, nad kterými se srdce zachvěje.
Argument, že poselství vzbuzují strach, také neobstojí. My, kteří čteme poselství pravidelně, můžeme jen potvrdit, že jsou plná lásky a milosrdenství. I slova určená kněžím jsou naplněna obrovskou láskou ke svým služebníkům, i když občas vyznívají kriticky, tak jako milující otec kárá své děti. Obavy a strach může vzbuzovat četba sv. Matouše, Lukáše, Marka i Jana, případně Daniela, Ezechiela a knihy Zjevení svatého Jana. V poselstvích jsme neustále vybízeni k četbě Písma svatého a co se týká knihy Zjevení sv. Jana - je psána v takových obrazech, že její výklad nemůže nikdo z teologů dodnes přesně vysvětlit.
Jesliže se někdo obává následujícího období Velkého soužení, tato doba byla předpovězena již v Písmu svatém a dojde naplnění, ať chceme nebo ne. Co se týče toho, kdy to bude, můžeme tu dobu rozpoznat dle určitých znaků viz. ev. sv. Mt 24, 1-51. Nepomůže nám schovávat hlavu do písku. Samozřejmě datum Druhého příchodu Krista nezná nikdo, ani Pán Ježíš, Matka Boží, andělé v nebi, zná ho jen Bůh Otec. My však musíme být připraveni, abychom nesešli z cesty, ale zůstali věrní našemu Pánu. Jsme v poselstvích nabádáni k modlitbě a oběti, kterou můžeme následky trestu zmírnit. Odkazováni jsme také na dobu Noe, který rovněž plně důvěřoval Bohu a nenechal se odradit posměšky či urážkami.
Stejně nesmyslné je podsouvat poselstvím, že usilují o rozbití stáda. Vždyť sama Matka Boží nás v poselství z 29. listopadu upozorňuje, že nesmíme dovolit žádné rozdělení k vytvoření bariéry mezi těmi, kteří následují učení jejího Syna. Kde je rozdělení, tam je rozptýlení. To zastavuje proud modliteb a zdržuje nás v pomoci zachraňovat duše. Musíme milovat jeden druhého jako bratra a sestru.
A opět připomínám slova z poselství Pána Ježíše ze dne 6. srpna tohoto roku: " Když takové duše útočí na mé Svaté Slovo tak záštiplně, je to znamení, že satan potvrzuje pravost těchto poselství. Neboť když se dává najevo tak silný odpor a když svatí lidé jsou podněcováni, aby útočili na Boží poselství jako jsou tato, tak si můžete být jistí, že přicházejí od Boha."

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář