Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.33 BOŽSKÁ PÍSEŇ LÁSKY !


  
                                        Č.33   BOŽSKÁ  PÍSEŇ  LÁSKY.

 

                      Z poselství Ježíše ze dne 24. července 2011 v 23:00.
                                         KAŽDODENNÍ MODLITBA
  M i l u j i   a   h ý č k á m   k a ž d é h o   z   v á s,   d ě t i.   Nikdy na to nezapomeňte. Když se budete modlit ke Mně každý den, modlete se tuto modlitbu:
  "Ó, můj drahý Ježíši,   o b e j m i   m ě   s v ý m i   p a ž e m i   a   d o v o l   m é   h l a v ě,   a b y   s i   o d p o č i n u l a   n a   T v ý c h   r a m e n o u,  abys mě mohl pozvednout do svého slavného království, až nastane čas.   Dovol tvé vzácné krvi, aby proudila na mé srdce,   a b y c h o m   b y l i   s p o j e n i   j a k o   j e d e n.  Amen."                                                       PÍSEŇ PÍSNÍ.

  PEČEŤ LÁSKY: Kdo je ta, jež vystupuje z pouště, opřená o svého Milého?
  Zburcovala jsem tě pod jabloní, kde tě počala tvá matka,
  kde tě počala ta, jež tě porodila.
  Polož si mě na srdce jako pečeť,
  jako pečeť na své rámě.
  Vždyť silná jako smrt je láska,
  neúprosná jako hrob žárlivost lásky.
  ŽÁR JEJÍ - ŽÁR OHNĚ, PLAMEN HOSPODINŮV!
  Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví.
  Kdyby za lásku chtěl někdo dávat všechno jmění svého domu,
  sklidil by jen pohrdání.

                                                 TVÝM MANŽELEM JE HOSPODIN.

  "Neboj se, už se nemusíš stydět, nebuď zahanbená, už se nemusíš rdít studem.
  Zapomeneš na hanbu, kdy jsi  b y l a   n e p r o v d a n á,  nevzpomeneš na potupu svého vdovství.
  T V Ý M   M A N Ž E L E M   J E   P Ř E C E   T E N,  J E N Ž   T Ě   U Č I N I L,
  J E H O   J M É N O   J E   H O S P O D I N   Z Á S T U P Ů.
  Tvým vykupitelem je Svatý Izraele, nazývá  se  B O H E M   C E L É   Z E M Ě.
  Jako ženu opuštěnou a na duchu ztrápenou tě  H O S P O D I N   P O V O L A L,
  ženu mladosti, jež  b y l a   z a v r ž e n a,  praví Bůh tvůj.
  Na maličký okamžik jsem tě opustil, avšak shromáždím tě v převelikém slitování.
  V návalu rozlícení skryl jsem před tebou na okamžik svoji tvář,
  avšak  v e   v e l k é m   m i l o r d e n s t v í   j s e m   s e   n a d   t e b o u   s l i t o v al,
  praví Hospodin, tvůj Vykupite." (Izajáš 54,4-8)                                          Z poselství Ježíše ze dne 14. března 2012 v 15:30.
                                                   MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 37
                                                       ZA SJEDNOCENÍ BOŽÍCH DĚTÍ
  "Ó, drahý Ježíši, sjednoť v lásce všechny tvé milované následovníky, abychom mohli rozšířit pravdu tvého zaslíbení věčné spásy po celém světě.   Modlíme   se,   A B Y   T Y   V L A Ž N É   D U Š E,   K T E R É   S E   B O J Í   O D D A T   S E   T I   M Y S L Í,   T Ě L E M   I   D U Š Í,   O D H O D I L Y  S V Ů J   K R U N Ý Ř   P Ý C H Y    A   O T E V Ř E L Y   S V Á     S R D C E      K E     T V É    L Á S C E   A   S T A L Y   Č Á S T Í   T V É   S V A T É   R O D I N Y   N A   Z E M I.  O B E J M I  všechny ty ztracené duše, drahý   Ježíši a dovol nám, jejich bratrům a sestrám, aby je naše láska pozvedla z divočiny a spolu s námi   J E   V Z A L A   D O   L Ů N A   L Á S K Y   A   S V Ě T L A   N E J S V Ě T Ě J Š Í   T R O J I C E.   Vkládáme všechnu naši naději, důvěru a lásku do tvých svatých rukou. Prosíme Tě snažně, abys umocnil naši oddanost, abychom tak mohli pomoci zachránit více duší. Amen."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             OTEVŘETE VŠICHNI SVÁ SRDCE BOŽÍ LÁSCE, NEBOŤ PROTO JSTE STVOŘENI.

  Drazí čtenáři, mám pro Vás všechny vzkaz od Boží Trojice. Bůh ke mě přišel, ponořil mě opět do hlubiny svého Srdce a dal mi pít ze všech rozkoší nebe. Přeje si, abych Vás všechny bez výjimky, jak je kdo vinen velkým hříchem, vybídla, aby jste mu nabídli svá srdce a nebáli se Ho, neboť proto jste Bohem stvořeni, aby Vás miloval, zahrnoval svou láskou a něhou, rozpaloval Vaše srdce a duše svým Božským ohněm, aby jste v něm roztáli jako vosk svíce. Všechny Vás miluje nezměrnou láskou, kterou mi dává každý den zakoušet a touží i po Vás všech, aby Vás mohl napojit a nasytit nebeskou manou, nebeským nektarem své, pro nás nepochopitelné a úchvatné, božské Lásky, která je neodolatelná a tak překrásná, že se to s ničím nedá srovnat. Pozemská láska těla je nic proti tomu, co Vám Bůh dá zakusit, když mu otevřete svá srdce. Touží po Vás, protože jste jeho miláčkové už od svého početí, a proto Vás nechal přijít na svět, protože touží  zahrnovat Vás svou péčí, láskou a něhou.
  Všechny duše, které ve svém nitru touží po lásce, neváhejte a své srdce otevřete Bohu, s touhou a pokorou mu je nabídněte a jakmile okusíte sladkosti Boží Lásky, už mu budete patřit navěky. Už nebudete toužit po ničem, jen po Bohu. Tak Vás vytrhne z vašich hříchů, očistí Vás svou Láskou, Ohněm touhy a svým Milosrdenstvím a zachrání Vaši duši před věčným trestem.
  Všechny Vás vyzývá, abyste už neváhali. Moc času už nezbývá. Litujte svých hříchů a otevřte svá srdce Boží Lásce, aby se Vám mohla dát poznat. barmanka
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    

                                    Poselství Ježíše Vassuli Ryden 25.září 1997
   

                       JÁ, JAHVE,  J S E M   S N O U B E N C E M   K A Ž D É H O   Z   V Á S
                                      AŤ BEROU NA VĚDOMÍ MOU PŘÍTOMNOST.

  Vassula: "Vzývám Tě, můj Jahve, můj Otče, neboť vím, že když to konám, Tvá Velebnost přichází v nádheře až z nebe, sestupujíc ve slávě  d o   m é h o   p ř í b y t k u (duše a těla), abych Tě viděla. Můj Bože, v této nedostupné slávě Tvého Božského a Nekonečného Světla je nepochopitelná záře.
  Ty, Božský Pane, mi zjevuješ sebe a chceš být  s e   m n o u   s p o j e n,  t o u ž í š   b ý t   p o z n á n.  Jen Ty, a Ty sám mne můžeš dosáhnout, neboť trhlina, tato ontologická propast mezi Tebou a mnou již nemůže existovat. Pane, Ty naplňuješ všechny věci, aniž bys byl obsažen v jejich omezenosti nebo v jejich samotném bytí."
  Zatímco jsem vzývala Jméno Jahveho, náhle se mi zjevila podivuhodná postava, která vypadala přesně jako Syn člověka při Jeho slavném Proměnění. TEN, který  n e m ě l   P o d o b u,  p ř i j a l   p o d o b u.  Čí mysl je schopná pochopit JEHO, nebo porozumět JEMU, který obsahuje   v š e c h n y   b y t o s t i ?  N E V I D I T E L N Ý   B Ů H   S E   N E C H A L   V I D Ě T,  A B Y   M L U V I L   A   N A S L O U C H A L   J A K O   P Ř Í T E L   P Ř Í T E L I:  Neviditelný a přece tváří v tvář.
  Jahve, Pán pánů, se mi zjevil, zahalený v plné záři. Jeho nebeský šat se třpytil, a přece byl bezbarvý, jiskřil, jako by byl posázen diamanty a jinými drahokamy. A zatímco jsem, zmatena a obklopena tajemstvím, zírala na tuto okouzlucící vizi milosti a nesrovnatelné krásy, když se Jahve jemně vynořil zpoza oblaků s tak půvabným pohledem, cítila jsem,    jak  m é   s r d c e   r o z k v é t á.  Jeho velebnost mi připomněla ženicha, jak vychází ze svého příbytku. Jeho Přítomnost vyzařovala půvab, že i kdybych se jej pokusila popsat, po celý svůj život bych to nedokázala. Jeho Přítomnost současně vyzařovala lásku a tolik líbeznosti a něhy, že má duše byla stržena až k zemi. Jeho krásná hlava se lehce nakláněla doprava jako sochy Božského Srdce.
  Vassula: "Jak jsi krásný, můj Bože, i když na Tebe mohu hledět jen skrz závoj, vidím Tvé vlasy v tmavých kadeřích, jak Ti sahají k ramenům, a Tvá krásná Tvář bledá jako ze slonoviny okouzluje zrak. Ó Jahve, Ty, který přesahuješ velikost a plnost, Ty, který jsi Božská Hlava, jsi nepochopitelným způsobem přijal podobu, aby ses ukázal mně nehodné. Proč? Kdo jsem já, abych byla mohla nazírat na Tvou podobu? Jak je možné, že Ty v takové slávě a takové nádheře jsi přitahován naší bídou?
  Zajal jsi mne svou čistou Krásou, svým půvabem mne zanecháváš omámenou a ve vytržení a jako jaro zdobíš mé srdce květy. Jeden z Tvých pohledů - má duše se cítí jako spojená sňatkem se svým Stvořitelem. Můj Stvořitel , který mě osvobodil jediným ze svých pohledů a dal mi volnost a svobodu, abych hlásala   J e h o   s v a t e b n í   P í s e ň.
  Střežíš mě, a zatímco chodím, rozséváš na mé cestě safíry, a mou duši střežíš jako zřítelnici svého Oka. Procházím ohněm, a když z něho vyjdu, jsem neporušená, a když mě zaplavují přívaly urážek od zlého jako bahno, Tvá Pravice  mě podpírá slovy sladšími než med a opojnějšími než víno, zatímco pokrýváš mou hlavu požehnáním a zdobíš mě jako královnu.
  A když moji utiskovatelé s radostí vydechují všude kolem mě nepřátelství a pomluvy, Tvá Velebnost mi jako zábles posílá cheruba, který pozvedá mou duši, aby na něho vsedla a vznesla se na křídlech větru. Pak ve Tvém Pokoji a Tvém úsměvu hledím z výše na ty, kteří mi stále přejí smrt, ale kteří mě nikdy nedosáhnou, zatímco se třesou vzteky a zlostí.
  Ne, ani jeden nepřítel nebude nikdy moci lstivě zvítězit nad mým Bohem. Proč? On  s á m   z d r t í   m é   u t i s k o v a t e l e.  A nyní k Tobě vztahuji své ruce. Ať každý pozná, že náš Třikrát Svatý Bůh je Dobrota a Laskavost."
 Jahve: "Jsem uprostřed tebe. Věz, má malá Vassulo, že chudí obdrží z Moudrosti více než bohatí, kteří se pyšní svou slávou, která není vůbec žádnou slávou. Pomazal jsem tě svým olejem (mé jméno), takže tímto křestním olejem v tobě mohu dosáhnout vítězství ke své slávě, ale i k tvému vlastnímu posvěcení. Ve své líbeznosti dej, aby se mi od tebe dostalo milosrdenství.
  Já, Král slávy  a  t a k é   t v ů j   S n o u b e n e c,  uspokojím chudé a dostane se ti milosrdenství a téže líbeznosti, kterou jsem dal svému Synu, a budeš slyšet, jak ti Svrchovanost šeptá do ucha.    Pojď,   z a p i š   M á   S l o v a   a   v a ž   s i   j i c h.    Já  jsem   S T R Á Ž C E   T V É   D U Š E  a  z Mých úst neuslyšíš žádné lichotky, ale jen spravedlivost.
  Pojď  a   o p ř i   s i   h l a v u   o   M é   S r d c e,  aby se  ti  v  takové blízkosti   dostalo  zjevení,   K T E R É   P O C H Á Z Í   Z   V Ý H N Ě   L Á S K Y (Bůh má na mysli své Srdce)  a když uslyšíš Mne, Volbu Mého Syna, tvá duše neodolá, aby se držela cesty spravedlivosti a dobroty. Pak na konci této cesty najdeš  r a d o s t.
  Neslyšela  jsi  ještě,  rozkošné  dítě,  Ž E   J Á,   J A H V E,   J S E M   Z A S N O U B E N   S E   S V Ý M   T V O R S T V E M   A   Ž E   J S E M   K A Ž D É M U   S N O U B E N C E M ? (Izajáš 54,5)  Ve dne v noci klopýtáš, tvorstvo, honíš stíny a ani jednou ses ještě  n e p o k u s i l o   p r o n i k n o u t   d o   t o h o t o   t a j e m s t v í.  Jestliže vás tolik jde do záhuby, je to proto, že spousty vás odmítly   M é   P o z n á n í   a  zapomněly na Mé učení.
  Díval jsem se na   s v á   s e m í n k a   a  ptal jsem se sebe: 'Co mám s nimi udělat? Jsou zabydlení ve své prolhanosti. Jak mám těmto lidem, kteří nedovedou rozezna pravou ruku od levé, dát pochopit,  Ž E   J S E M   J E J I C H   Ž E N I C H,  A   Ž E   V Š E C H N O,   C O   P O   N I C H   C H C I,   J E   L Á S K A,  a  ne  oběť,  P O Z N Á N Í   M É H O   S R D C E,  a ne celopaly ani slavnostní svátky.'    Ó Můj královský dome, vyměnil jsi svou slávu za hanbu!
  Neslyšelo jsi, že mohu snížit nebesa,  a b y c h   k   t o b ě   s e s t o u p i l ?  Nepozvedl jsem dost svůj hlas pro tvé uši, tvorstvo? Jak dlouho chcete honit vítr? Jak dlouho se mám dívat, jak se honíte za stíny?
                                       P O J Ď T E   K E   M N Ě !
  M É   S R D C E   J E   T V Ý M   N O H Á M   J A K O   L A M P A   A   Z   M Ý C H   R T Ů,  S V L A Ž E N Ý C H   M I L O S T Í   A   P O K R Y T Ý C H   R O S O U   B O Ž S T V Í,   S E   V Y L É V A J Í   Ř E K Y   M I L O S T I   A   B E Z M E Z N Á   V O L Á N Í   M I L O S R D E N S T V Í.
  Ve dne v noci, Moji milovaní, klopýtáte podél stínů.  P O J Ď T E   K E   M N Ě   A   J Á   S E   D O T K N U   V A Š E H O   S R D C E,  aby se vaše zvrácenost rozplynula.  P A K   V   N E Z M Ě R N O S T I   S V É   L Á S K Y,  kterou  k  vám  chovám,   B U D U   N A   V Á S   P A D A T   J A K O   R O S A   A   M É   B O Ž S T V Í   zaplaví vaši bídu, pohltí ji, abyste stále prodlévali v Mém jasu, když vás učiním nádobou světla  a   J E D N Í M   D U C H E M   S   M Ý M.
  Ach, Vassulo, (náhle se Jeho božský pohled obrátil a podíval se na mne) ty, kterou jsem požehnal pomazáním Mého Jména, Mé Srdce se rozněcuje žárlivostí pokaždé, když tvé srdce jedná jako zabedněné a těká pryč od Mého, honí se za parádou, a nehledá Mou božskou Moc. Říkám ti, Má milovaná, drž se zásd svého Ženicha a přivaž si je na srdce. Budou zahřívat tvé srdce a bránit ti, aby ses neodvracela od Přítomnosti svého Ženicha,  k t e r ý   j e n   č e k á,  a b y   p r o k a z o v a l   l a s k a v o s t   tobě, "Stále Mnou tak milovaná". A jestli jsem tě požádal, abys psaním vyzradila   M O U   S V A T E B N Í   P Í S E Ň (Opravdový život v Bohu), pak to bylo kvůli   M é   ž á r l i v é   l á s c e,  k t e r o u   c h o v á m   k e   k a ž d é   d u š i,  a  protože jsem chtěl, aby   M o j i   m i l o v a n í   měli dost potravy, zatímco procházejí touto pouští...
  Svěřil jsem ti jednu hřivnu, abys pro Nás (Nejsvětější Trojici) vyzískala stejné množství. Udělal jsem dobře, protože svou horlivostí zalíbit se Nám jsi Nám ukázala svou věrnost. Tak v Nás nyní měj své útočiště. Měj  své  útočiště  v  Mém  Srdci  a  o k o u š e j   jako dříve   d ů v ě r n é   R O Z K O Š E   M É H O   S R D C E.  Kéž se podstata Mé Lásky vylévá do tvého srdce jako řeka, aby byly obmyty všechny drobné nevěrnosti, které Mi nadzvedávaly obočí. Hle, nyní do tebe vtiskuji svá slova ke spáse tolika hříšníků:
  P Ř I Š E L   J S E M   K   T O B Ě   S   N Ě Ž N O S T Í,  M Á   N E V Ě S T O,   kvůli obnově tajemného Těla Mého Syna. Hle, nyní tě Já,  T V Ů J   S T V O Ř I T E L,   V O L Á M,   N E B O Ť   J S E M   T Ě   Z A S N O U B I L   S O B Ě,   A B Y C H   T Ě   V   N A Š E M   S P O J E N Í   S   P O T Ě Š E N Í M   O Z D O B I L   V Ě R N O S T Í   A   H O R L I V O S T Í.  Ano, do této křehké hlíny jsem přes tebe celou vtiskl své Jméno ode dne, kdy tvá duše ke Mně zvolala:'Abba!' A od té doby jsem urovnal tvoji cestu na zemi  a  naučil  jsem  tě,  a b y s   m ě l a   s v é   p o t ě š e n í   v e   M n ě,   k d y ž   s i   b u d e š   s t á l e   h r á t   v   M é   P ř í t o m n o s t i.
  Věz, Má Vassulo,  J A K   J S E M   T O U Ž I L,   A B Y S   M N E   M I L O V A L A   C E L Ý M   S V Ý M   S R D C E M,   A   J A K   J S E M   D Y C H T I L   obrátit celý tvůj život ve   S T Á L É   D Y C H T Ě N Í   A   Ž Í Z E Ň   P O   M N Ě,   T V É M   B O H U !  Chtěl jsem ti ukázat své Království a svou   s v a t e b n í   k o m n a t u,  kde bychom se mohli v  s o u k r o m í   t ě š i t   j e d e n   z   d r u h é h o.  Já, tvůj  Ž E N I C H,  P L A N O U C Í   L Á S K O U,   bych s tebou   d ů v ě r n ě   r o z m l o u v a l   a  učil bych tě znát svaté věci, a ty,  P E V N Ě   P Ř I M K N U T Á   K   M É M U   S R D C I,  B Y S   V D E C H O V A L A   M I L O S T   Z  D E C H U   V š e m o h o u c n o s t i,  abys nepřestala být.  Ne, Má vyvolená, naše důvěrné spojení není jako vzpomínka na jednodenního hosta. Nezpůsobím ti, aby ses v srdci trápila, že bych ti odňal své důvěrné spojení. Postarám se o tvou křehkost, Má Vassulo.  Hle,  Má  milovaná,  jak  j s e m   t o u ž i l   t ě   k   s o b ě   p ř i t á h n o u t,   j a k o   m i l e n e c   v   s o u k r o m í   p ř i t a h u j e   s v o u   m i l o v a n o u.  JÁ,  K T E R Ý   J S E M   M I L O V N Í K   L I D S T V A,  Snoubenec   svého  tvorstva,  tě chci nyní  k sobě přitáhnout...S K R Y J   S E   V E   M N Ě...(Tohle řekl jako pozvání, ale velmi slavnostně) Proč? Jistě jsi někdy slyšela,  J A K   Ž E N I C H   T O U Ž Í   B Ý T   S E   S V O U   N E V Ě S T O U   P O   S V A T B Ě   S Á M ? 
  Poskytuji ti tuto přízeň jako předehru našeho svátku. (Když jsem psala tato slova, bylo 21.února 1997. Dne 28.února je 12. výročí Opravdového života v Bohu.) Ano, toho dne, kdy jsi odpověděla Mé Božské Vůli... a otevřela jsi své  srdce   M é m u   v o l á n í,  jsem tě obohatil ze svého, abys později všude sklízela tyto poklady. Ty poklady jsou semena, která ode Mne získáváš, abys je zasévala v zemích, kam tě posílám.
  Toho dne, kdy ses podřídila Mé božské Vůli a dovolila jsi Mi,  a b y c h   o v l á d a l   t v ů j   ž i v o t,  j s e m   s   L á s k o u   s t á l   p ř e d   t e b o u  a  z v a l  jsem tě těmito slovy: 'Pro duši je nemožné, milovat Mne způsobem,  j a k ý m   c h c i,  kdyby  ode  Mne  udržovala  o d s t u p.  P Ř I J Ď   K E   M N Ě   A   O K O U Š E J   M É   R O Z K O Š E.  Chci, abys vstoupila   v   D Ů V Ě R N É   S P O J E N Í   S E   M N O U.  Jestliže budeš vzdálená Mému objetí,  nebudeš schopna   M Ě   P O Z N A T. (To je celé tajemství  p o z n á n í   B o h a: důvěrné spojení.) Já jsem tě v našem důvěrném spojení a pomazání Mou Láskou ozdobil poznáním: Poznáním, jak Mne najít a jak Mne poznat. Jelikož jsem tě vyvolil z tisíců, neměla bys už pochybovat. Jednej   v  p o k o ř e,  abych tě mohl dál  k  s o b ě   p o z v e d a t...Umyl jsem tvé ruce i tvá ústa, aby tvé očištěné ruce psaly Má Slova a uchovávaly Mé knihy a abych tvými ústy šířil vůni do každého národa. Působením své milosti zdobím tvou duši oděvem Mé síly, ale nade všechno, Má Vassulo, jsem tě ozdobil svým velkolepým Dílem Moudrosti, abychom My (Nejsvětější Trojice) ze rtů Mé milované, pomazané Mou Svrchovaností, slyšeli chvály a úctu Naší Trojičné Svatosti. (Bůh mi připomíná můj apoštolát.)
  Pokračuj v hlásání Zmrtvýchvstalého Krista a naplňuj celý svět ovocem. Řekni jim, že  Kristus  se  ve  své  božské   Lásce   S K L Á N Í    Z    N E B E,   A B Y     S V O U   P Ř Í T O M N O S T Í   O Ž I V I L   D Í L O   M Ý C H   R U K O U.  Díky této povzbudivé zvěsti Nás zástupy národů  p o z n a j í   v   d ů v ě r n é m   s p o j e n í.  Řekni  jim,  dcero,  jak  N á s   t ě š í,  když s Námi  j e d n á š  jako se svým Svatým   S p o l e č n í k e m   v   k a ž d o d e n n í m   ž i v o t ě...
  Hovoř jako Můj posel a připomeň Mému lidu, že Já, Jahve, jsem živý a činný! Pak jdi k oněm kněžím, kteří Mě už nevyhledávají, a zeptej se jich:'Proč se nikdy neptáte: Kde je Bůh?' Ve  s v ů j   DEN pronesu svůj  SOUD  proti těmto pastýřům, kteří o Mě nemají  ž á d n é   p o z n á n í  a  kteří nikdy   n i t e r n ě   n e o k u s i l i  M o u   l í b e z n o s t.  Dnes Mě tito pastýři vyměnili za něco, co v sobě nemá žádnou cenu ani moc. Měli dbát na to, aby měli na paměti Mou Přítomnost. Neberou Mne na vědomí...Jak mohu říci: 'Oni jsou kadidlovou vůní Mého Syna',  když  jedinou  jejich  vůní  j e   s m r t e l n ý   z á p a c h !
  Prokázal jsem ti, tvorstvo dvanáct let (od doby, kdy tvořil knihu: Opravdový život v Bohu) nevýslovné přízně a nechtěl jsem ve svém hněvu jednat rychle. Mluvil jsem v těchto letech přízně, abych tě utěšoval. Obvázal jsem zlomená srdce a vložil jsem do těchto srdcí Pokoj. Mé vlastní Srdce je Pramen Živé vody vyvěrající v těchto letech přízně na tuto suchou zemi, a dává vzrůst tam, kde měly být jen odpadky.
  Vždycky jsem tě chtěl zahrnout jako své vlastní, tvorstvo. V těchto dnech, říkám ti, že Já, který  J S E M   S N O U B E N C E M   S V É H O   T V O R S T V A,   V O L Á M   K A Ž D É H O   Z   V Á S:  Moje nevěsto, proč ty zamračené  pohledy a výhrůžky v líbeznosti Mých úst? (Bůh předvídá negativní reakci jistých duší.) Nešťastné stvořeníčko, daleko od poznání Mne,  p o j ď !   Z v u   tě,  a b y s   p a d l o   d o   n á r u č e   s v é h o   Ž e n i c h a   a   U K Á Ž U   T I,   J A K   J Á,   J A H V E,   M O H U   O Z D O B I T   T V É H O   D U C H A,   K D Y Ž   T I   Š T Ě D Ř E   P O S K Y T N U   P Ř Í L I V   S V É   B O Ž S K É   L Á S K Y,   A B Y S   M I   T Y   N A   O P L Á T K U    T E N T O   P Ř Í L I V   V R A C E L O.  Pak čekej, a uvidíš: Ten den tě vtáhnu  d o   s v a t e b n í   k o m n a t y   s v é h o   S r d c e,  v y k v e t e š   j a k o   r ů ž e,  která roste na břehu vodního toku, abys  h l á s a l o   v e l i k o s t   M é h o   J m é n a.  Bude Mne nazývat "Můj Otec". Ve svatební komnatě Mého Srdce  b u d e   t v é   s r d c e   o p l ý v a t   c h v á l a m i,  a  j a k o   s e   Ž E N I C H   R A D U J E   Z E   S V É   N E V Ě S T Y,   T A K   S E   J Á   B U D U   R A D O V A T   Z   T E B E   A   T Y   Z E   M N E.  Má mocná ruka tě bude podpírat a ty už nikdy nebudeš chtít ode Mne odejít.
  Skutečně, tvůj duch, obohacený Mou líbezností a plností Mého Ducha, bude volat ke všem národům:  "K R Á S U   A   S L Á V U   J E   T Ř E B A   H L E D A T   V   N A Š E M   S T V O Ř I T E L I !   V   N A Š Í   N A D Ě J I   A   V   N A Š E M   P Á N U !"
  Dcero Mé volby, poslouchej a napiš: Přeji si, abys vydávala svědectví Mé  S v a t o s t i   a  Mé   b o ž s k é   L í b e z n o s t i.  Buď jako hlasitá kniha, kniha psaná Trojjediným Bohem. Ale pro tuhle chvíli tě chci jen pro sebe, chci být se svou vyvolenou a vznášet se s tebou v nebesích, když tě vytáhnu z útrap těch, kteří denně volají po tvé smrti. Chci tě nyní vytáhnout z vřavy a nepokoje, protivenství, žárlivosti a nedostatku lásky. P A K   V   K O N T E M P L A C I,  z a t í m c o   b u d e š   s p o č í v a t   s v o u   h l a v o u   n a   M é m   S r d c i,  budu ve tvém srdci rozmnožovat své božské učení. Budeš se učit konat dobro po všechny dny svého života. Tak budeš růst v Mém srdci a vydávat líbeznou vůni lilií. A až tě pošlu do ciziny k různým národům, budeš na ně šířit vůni a bude přijata jako požehnání, protože ty porosteš v Mém Srdci. Hle, odívám tě tváří Mého Syna, Ježíše Krista (když tolik lidí vidí, že se Ježíš objevuje v mé tváři), aby pochopili, že jsi Mým Dílem, které jim poskytuje Má milost, aby bylo Mou Ozvěnou. Nechť Má Slova plynou z tvých rtů jako víno a opájejí srdce Mých synů a dcer."
  Vassula: "Pane, jsem a stále zůstávám plna úžasu z Tvé Krásy. Ukázal ses v noci mé duše, zázračná postava jako Syn člověka při svém Proměnění. Ó, Trojjediný Ženichu, plný milosti a svrchovanosti, krásnější než všichni andělé dohromady, co to všechno znamená? Jakým vnuknutím Tě Tvé Srdce přimělo, žes na mě pohlédl?  Ale odvážím se říci,  co jsem chtěla:  J a k ý m   b l á z n o v s t v í m   T v é   L á s k y   T ě   Tvé  Srdce přimělo shlédnout na mou ubohost?
  Ač jsem velmi nehodná, Ty jsi zde a připomínáš mi naše snoubenecké pouto, přitahuješ mne ještě hlouběji  do  svého Srdce,     A B Y C H   O K U S I L A   Z   R O Z K O Š Í,  K T E R É   J S O U   U V N I T Ř   N Ě H O,  aby se mi dostalo záplavy Tvé Božskosti a zachovala jsem se naživu."
  Jahve: "Dcero, jestli jsem na tebe vylil a stále vylévám svou milost, je to proto, že chci, aby tvá duše byla každým dnem krásnější a zářivější, až dosáhne dokonalosti, jakou si přeji. Pak budu moci říci: "Toto srdce Mi dalo nazpátek všechno, co jsem žádal, a získal jsem z něho veliká vítězství. Současně  se  Mi  z  něho  dostalo   v e l i k é h o   p o t ě š e n í   a   s v o u   m i l o s t í   b u d u   i   n a d á l e   v  tomto srdci množit svou přízeň a své dary, aby   m o h l o   i   d á l e   Z P Í V A T   K A Ž D É M U   N Á R O D U   M O U   P Í S E Ň   L Á S K Y !"
  Budu nadále vylévat do tvého srdce  M é   r o z k o š e   a   ú t ě c h y,  jako když někdo vylévá vodu ze džbánu do sklenice, tak  J á   n a p l n í m   t v é   s r d c e   s v o u   L Á S K O U. (Tento obraz džbánu a sklenice, která se naplňuje, byl jednou z prvních kreseb, které mi nakreslil anděl Daniel v roce 1985.)
  Modli se za ně a dobrořeč svým pronásledovatelům, aby se jim mohlo dostat Milosrdenství v den Soudu. Tělo a krev budou vždycky  plodit zlo a mít zálibu v konání zla.  Tytéž  duše  nemluví o Mé laskavosti ani o Mém Božství, protože jejich mysl neumí oddělit Mou božskou laskavost od žádostí jejich vlastního těla a krve.. Ne, nevidí, že tu je rozdíl. Když mluvím Já, Má holubičko, svými ústy, která jsou svlažena milostí, svatostí a líbezností, nerozumějí Mým výrokům a nemohou pochopit   M o u   č i s t o t u   v  Mé Velebnosti. Jejich srdce jsou tak tvrdá, že se jim stává nemožným, aby pochopili jasnost a Božskost Mého Srdce. Proto jsou tato srdce vyloučena z Mého Světla a ve svém pomíjivém těle a mysli Mě obviňují, že Má Slova jsou přehnaná a sentimentální. To jsou ti, o kterých pravím: 'Jsou to pro Mne cizinci a neznají Mne...'
  Ach, Má jemná duše, tys  o k u s i l a   M o u   l í b e z n o s t   v   M é m   B o ž s t v í   a  Já jsem tvou duši opatřil   c h u t í   M é   V e l e b n o s t i  a  nyní na tebe hledím, hledím na   n e s m í r n o s t   t v é   ž í z n ě   p o   M n ě.  Jako Novomanžel jsem ti ukázal, Má nevěsto,  j a k   m á š   b ý t   s e   M n o u   v   d ů v ě r n é m   v z t a h u   a  n e n u c e n ě,  neboť v Mé společnosti není nic temného. A tak se od tebe učí   m n o h o   l i d í   a  dosáhli velkých vítězství z milosti, kterou jsem dal tobě.  K D Y Ž   J E   T V É   S R D C E   S P O J E N O   S   M Ý M,  není tam žádná temnota,   A L E   R O Z K O Š   A   R A D O S T   P O   V Š E C H N Y   D N Y   T V É H O   Ž I V O T A !"
  Vassula: "Jahve, Ty, který jsi vystoupil z Nebe, jako Ženich vycházející ze svého příbytku, ukázal jsi mi svou Tvář, abych se těšila z Tvé laskavosti.(Žalm 27,4) Ať zlí pomlouvači slyší a poučí se z Davidových žalmů, že jejich nepřátelství vůči líbeznosti Tvé mluvy je bezdůvodné. Ať se poučí četbou Tvých žalmů, že Ty jsi Žalmem svých žalmů a že Tvá  Slova, Milovníku lidstva, jsou sladší než med, dokonce než med z plástve.(Žalm 19,10)
  Proto při pouhé vzpomínce na vidění, která jsi mi dal ve své nesmírné dobrotivosti, se má duše rozplývá a je znovu strhována k zemi. Co k tomu mám dodat? Co může člověk dodat k tak vznešenému vidění? Ale Tvá velkomyslnost se ráčila zjevit tak nehodnému člověku jako jsem já. To byl svobodný dar Tvé velké lásky. Nepotřeboval jsi k tomu dovolení od nikoho. Chtěl  jsi  s á m   u k á z a t   s e b e,   s v o u   b l ž e n o s t,   s v ů j   p ů v a b,   s v o u   z á ř i,   s v o u   d o k o n a l o u   k r á s u   a   s v o u   l í b e z n o s t.  Veliká je Tvá Velikost a já nikdy nezapomenu na toto rozkošné vidění, které se mi vrylo do paměti."
  Jahve:  "Mám  zalíbení  v  duších,  K T E R É   M I   D O V O L Í,   A B Y C H   J E   N A P L N I L   S E B O U...
  Ach, Vassulo,  C H C I   K A Ž D O U   D U Š I  uvést   d o   d ů v ě r n é   b l í z k o s t i   s v é m u   S r d c i,   a b y   b y l a   n a   M n e   n a r o u b o v á n a.  Tímtéž způsobem jsem dovedl Tebe, abys byla blízko Mému Srdci. Proto, Mé dítě, vždycky tak dobrotivě připravuji cestu,  a b y   j i   k a ž d ý  mohl následovat. Cestu  s p r a v e d l n o s t i,  která vede ke Mně.
  Proto Já, jako   z a m i l o v a n ý   Ž e n i c h,  j s e m   z a m i l o v á n   d o   s v é h o   t v o r s t v a - díla svých Rukou. A každému tvoru  o d h a l í m   p l a m e n   s v é h o   S r d c e,  příteli i nepříteli. Dnes mnozí z vás bedlivě zkoumáte Mou lásku a Mou něžnost, přičemž Mne upravujete podle vášní svého těla. Říkám vám: Ti, kdo Mne znají, svatě zachovávají   s v a t é   v ě c i.  Ti budou jednoho dne prohlášeni za svaté. Ale ti, kdo Mne neznají a nezachovávají svaté věci svatě (sex), budou odsouzeni, jak si zaslouží.
  Mé Srdce  T E P E   S V O L Á V Á N Í   L Á S K Y   K   L Á S C E,  a znovu říkám: Ať přítel nebo nepřítel,  všichni  jste  zváni,   a b y s t e   m ě l i   ú č a s t     n a    r a d o s t e c h   M é h o   S r d c e.  Když tak učiníte, zjistíte, že  j s t e   M n e   po  celý  svůj  život   s n i ž o v a l i,   jak  jste   u m e n š o v a l i   M o u   V e l e b n o s t   samotnou vaší slabou přirozeností a světskými náklonnostmi a svou vírou, že vaše vnější rozkoše a radosti,  p o   n i c h ž   t o u ž i l o   v a š e   t ě l o,  byly ušlechtilé a skvělé.
T Y T O   R A D O S T I   A   R O Z K O Š E   V A Š E H O   T Ě L A   S E   N I K D Y   N E M O H O U   P O M Ě Ř O V A T   S   M Ý M   B O Ž S T V Í M   A   L Í B E Z N O S T Í.  Vaše rozkoše k poměru k Mým  j s o u   j a k o   z r n k o   p í s k u   v e   v e s m í r u,  když ten přirovnám k blaženosti,  které se vám může dostat od  Mé  dobrotivosti,  která by vás dovedla  do   v ě č n é   r a d o s t i.
  A ty, Vassulo, která jsi vstoupila do radosti Naší Trojičné Svatosti a pochopila jsi Náš něžný cit a Naši nekonečnou Lásku, těšíme se, že jsi dobrovolně svolila, abychom na tebe vložili Naše Dílo, čímž ses stala živým oltářem, který zvyšuje Naši radost. Obrátili jsme tě a vedli, abys konteplovala Snoubeneckou kontemplací v důvěrné jednotě Naší Jednoty. Vyslali jsme tě z Našeho objetí, do pouště, abys hájila Pravdu. Ale nyní, po všech tvých tvrdých námahách, chceme abys spočinula na Našem Srdci a měla volno  p r o   n a z í r á n í   Naší Trojiční Svatosti. Při tomto úmyslném odpočinku,  b u d e š   k o j e n a   N a š i m   B o ž s t v í m.
  Dnes  ti  znovu   d á v á m   s v é   SRDCE  a  jako  ŽENICH,  který vychází   ze  svého  příbytku,  a b y   s e   p ř i p o j i l   k e   s v é   n e v ě s t ě,  jsem   vyšel,   abych   s p o j i l   s v é   S r d c e   s   t v ý m   a   m ě l   p o t ě š e n í   v   t o b ě,  abychom si svým objetím vyjádřili vzájemnou lásku. Nechť je to jako v nebi:

                          L Á S K A   Z A   L Á S K U,   S R D C E   Z A   S R D C E.

  Ano, tys Mne neodmítla uznat jako Otce v Mé Trojjediné Svatosti, a když Mne tvé srdce uznalo, bylo jako nádoba na vodu naplněno Mou živou Vodou, aby je přivedla k dokonalosti ctností, které mu poskytnu. Má díla by byla neplodná, kdybych tě neměl zdokonalit v lásce. K čemu by byla tvá díla pro Mne a jaká úcta by to pro Mne byla, kdybys Mi je obětovala,  a n i ž   b y s   M i   n a p ř e d   s v o b o d n ě   n e d a l a   s v é   s r d c e ?
  Ano, pojď a poznej význam slov: 'Chci  l á s k u,  ne oběť. Chci   p o z n á n í   M n e,  ne celopaly!'  K nikomu nebudu přísný, pokud v nich najdu  o c h o t u.  Neslyšela jsi, že: 'Člověk je vítaný  s   tím,   co  si  může  dovolit?'  Tak   V Y,    K D O   M N E   Č T E T E   A   J S T E   T A K É   M Ý M   D Í L E M,  P O J Ď T E   K E   M N Ě   T A K,   J A K   J S T E,   A   J Á   V Á S   V E   S V É   L Á S C E   Z D O K O N A L Í M.   U C H V Á T Í M   V A Š E   S R D C E,  abych z něho získal velmi vzácné a jemné vůně. Pak jako někdo, kdo vzpíná ruce se zlatou miskou plnou kadidla, aby provoněl Mou Svatost, vyzdvihnu vaše srdce a přidržím je nahoře, aby se všechny tyto vůně snesly ve vírech na zemi, šířily vaši líbeznou vůni kolem Mne a těšily Mne a všechny svaté a anděle v nebi. Má radost bude taková,  ž e   b u d e   p o v a ž o v á n a   z a   s v a t e b n í   t a n e c (Viděla jsem ve vidění Jahveho, jak prochází kolem a pohupuje se jako při tanci a ve svých vzepnutých rukou drží tuto "misku".), zatímco ústa andělů budou plná smíchu a jejich rty písní. A Já, rozjásaný radostí, ve vaší nicotnosti proměním vaše srdce  v  k l e n o t,  a  s  rukama stále vztyčenýma, vyzdvihnu vaše srdce a pomažu vás, Můj  k l e n o t e,  a požehnám vám.
  A  j a k o   j s e m  v á s   k d y s i   s   n ě ž n o s t í   v l o ž i l   d o   l ů n a   v a š í   m a t k y,  abyste byli živeni a rostli,  v l o ž í m   v á s   d o   M é h o   S r d c e,  abych živil vaši duši Mým Božstvím a umožnil vám růst Mou Svatostí. To bude důkaz Mé Lásky k vám.  A   P O Z N Á T E   J A H V E H O,   S V É H O   Ž E N I C H A  třikrát Svatého,  J A K O   N I K D Y   P Ř E D T Í M !  Pak se vaše duše tak naprosto přimkne k Mému Srdci a bude ve Mně, že na Mne nikdy nezapomenete,  protože   v a š e   d u š e   s e   d á   d o b r o v o l n ě   z a j m o u t   M ý m   p ů v a b e m.
  A Já, který jednám pouze z lásky, upnu vaše malé srdce k bezúhonnosti, poslušnosti a lásce  A   Z A P Á L Í M   J E   B O Ž S K Ý M   O H N Ě M.   D Á M   V Á M   O K U S I T   M O U   L Í B E Z N O S T,  když vám dám podíl se svým Synem Ježíšem, Tím, který je Mému Srdci nejblíže.
  Naše Blaženost vás zve, abyste vstoupili do opravdového a jedinečného poznání Našeho Trojjediného Božství. Toto POZNÁNÍ NÁS bude pro vás poučením, že vám můžeme dát zpět vaši božskost, když zbožštíme vaši duši, aby vstoupila do věčného života, a že Naše božské Světlo může zazářit také do vaší   d u š e     a   d o   v a š e h o   t ě l a,  a b y   ž i l y   v   N a š e m   s v ě t l e   a   v   N á s.  Pak, Má milovaná, obohatím vaši duši půvabem, a zatímco vás budu skrývat ve svém Srdci, sejmu vaše hříchy, abyste se pohybovali v Duchu a dýchali vdechy Mého Srdce, zatímco vás  budu   o z n a č o v a t   p e č e t í   z a s v ě c e n í   a   p o m a z á v a t   s v ý m   S v a t ý m   J m é n e m.  Pak už nebudete patřit sobě, ale TOMU, který vámi hýbe ve spojení s Naší Jednotou.
  J Á,  N E J V Y Š Š Í,   S N O U B E N E C   S V É H O   T V O R S T V A,   V Á M   U K Á Ž U   T A K O V O U   P L N O S T   L Á S K Y   A   N Ě Ž N O S T I,   Ž E   V A Š E   D U Š E   B U D E   Z A K O U Š E T,  J A K É   J E   T O   V   N E B I,  zatímco budete ještě na zemi. Moje líbeznost bude taková, že budete jako opojeni vínem, protože budete   o k o u š e t   L á s k u   V š e m o h o u c í h o,   která bude jako ráj požehnání a která vaši duši ozdobí více než slávou.

  Pociťuj velikost Mé lásky, Vassulo. Vyvolil jsem tě ze všech živých a učinil jsem z tebe lilii, přičemž jsem ti dovolil, abys slyšela Můj hlas. Svěřil jsem ti toto dílo, abych osvítil temnotu tohoto temného a odpadlého světa. Vyslal jsem tě, abys provoněla Mým dílem poušť Mého stvoření a vyzařovala na ně Má nařízení a Můj zákon, a svět v tobě jednou uvidí Mou svrchovanou moc a řekne: 'Vpravdě, Bůh je skrytý v tobě', ale budou to říkat tvému zemřelému duchu. Ano! (Toto "ano" zaznělo jako zvuk hromu; s takovou mocí a autoritou bylo vyřčeno.) Jsi skutečně pravým svědkem Nejvyššího, protože jsem z tvých úst učinil nabroušený meč."
  Vassula: "Můj Bože! Někdy cítím, že jsem obklíčena mými utiskovateli, dokonce i v noci vidím tesáky těch, kteří by mě chtěli sežrat a vymýšlejí lži, aby mě uviděli odsouzenu. Ó, pomoz mi, proti těmto nadutcům! Jak dlouho budeš držet jejich oči zavřené?"
  Jahve: "Dokud se nenaplní tvá služba Mně a dokud Obřad neskončí. -  Mé Oči vždy přitahoval člověk   p o k o r n ý   a   z k r o u š e n é h o   d u c h a,  a  Já, který je znám jako Ten, kdo dává zrod, přivedu své tvorstvo ke znovuzrození, požehnanému Mým Svatým Duchem, jako nikdy předtím v dějinách.
  M Ů J   P L A M E N   U V N I T Ř   M É H O   S R D C E  bude tvou   O Č I S T O U,  tvorstvo, a ta vykoná Můj  S O U D.(malý soud = Varování) O Č I S T A  bude vykonána, aby odstranila tvou roušku  a  a b y s   M ě   v i d ě l o   o d ě n é h o   v e   s l a v n é   k r á s e   a   s v a t o s t i.  Vykonám svůj úkon Lásky (Varování), abych tě získal pro sebe. Pak se ty obrátíš ke Mně. Také ty   s e   s t a n e š   s v ě d k e m   M é   L Á S K Y.  A až se tě lidé, překvapeni tvou změnou srdce, zeptají na důvod tvého pokorného jednání, odpovíš:'Učilo jsem se u mého Otce. Poslouchalo jsem svého Snoubence, a tak jsem se stalo synem světla. Můj Bůh  j e   m é   S v ě t l o,  a věčný život je to, že Ho budeme znát jako   J E D I N É H O   P R A V É H O   B O H A   A   S V R C H O V A N É H O   P Á N A   C E L É H O   T V O R S T V A.  Pak, moji přátelé, i vy budete  p a t ř i t   t o m u   S n o u b e n c i   n a   v ě k y   v ě k ů.'
  Ach, pokolení, neslyšelo jsi Mého Syna, Ježíše Krista, jak vám říká: 'Přichází hodina - ano, už je tady, kdy   m r t v í   uslyší hlas Božího Syna, a ti, kdo jej uslyší,  b u d o u   ž í t.  Neboť Otec, který je zdrojem života, učinil Syna zdrojem života.'(Jan 5,25-26) Tak proč se bojíte v těchto zlých časech, aby na vás nebyla vylita hojnost Našeho Bohatství z Našeho Srdce? Proč jste ohromeni Mými Divy dneška? Nejsme My Zdroj Života? Hory se chvějí smrtelným zápachem, který vystupuje z Mého tvorstva a vody burácejí a kypí v agónii, když slyší Mou agónii,  k d y ž   v i d í m   s v é   v l a s t n í   s e m e n o   u m í r a t   s p o l u   s   t í m t o   s v ě t e m,  který se rozkládá hříchem a zvráceností!
  Měli bychom si tedy zavázat Ústa? (Jak si to přejí někteří Jeho služebníci v církvi.) My jsme Zdroj Života a z tohoto Zdroje Naše Srdce   b u r c u j e   vaše  Naším vznešeným Tématem:  U r č í m e   N a š i   P í s e ň   l á s k y   tomuto umírajícímu pokolení a každý, kdo bude poslouchat, bude blahoslavený. Každý, kdo jí bude naslouchat, bude růst do výšky i do síly jako strom, protože jeho kořen poroste Mými přikázáními a Mými nařízeními.
  Před nedávnem jsem zasadil sazeničku (Jahve mluví o mně a o svém poselství), dnes vyrostla v strom, jeho vrchol dosáhl oblaka a tu a tam   o k o u š í   v ů n ě   a   v o ň a v ý   v á n e k   n e b e.  Nyní je znám v každém národě, protože je vidět od konců země a z každého směru. Jeho zelené listí je lék a jako léčivý balzám   n e m o c n ý m,   ale současně uklidňující vůně   c h u d ý m   a   u b o h ý m.
  Posílám mu polibky, abych rozmnožil jeho ovoce a zdokonalil ho. Jeho hojné ovoce je ve své kráse označeno pečetí Mého Svatého Ducha. Každý národ, nehledě na rasu nebo původ, ho může dosáhnout  a   n a s y t i t   s e   j í m.  Jeho výnos je dostatečný pro všechny. Dokonce nehodným může tento strom poskytovat stín a klid. Já jsem jeho Majitel. Viděl jsem už tolikrát, jak se lidé v noci vkrádají a plíží s ohněm v ruce, aby Můj strom zapálili a zničili. Ale jelikož jsem toto všechno předvídal, shromáždil jsem dlouho před tím, než se to stalo, vojska svých andělů, aby jej kropili nebeskou rosou.
  Smetl jsem své nepřátele, jak jsi vyděla. Tak neříkej, Má milovaná:'Ale nezlomí orel můj výhonek a nevvytrhne mé ovoce, takže všechny nové listy rázem uschnou, až budou rašit?' N E ! (Způsob, jakým řekl "ne", mi vehnal slzy do očí.) Ne, Má lásko. Říkám ti, že porosteš a budeš nadále přinášet ovoce s Pečetí a vůní Mého Svatého Ducha. Rozmnožím tvé listí a tvé ovoce, takže ho bude dost pro všechny a pro každé nové pokolení, které přijde..."
  Vassula: "Pane, mé srdce žije pro Tebe a můj duch Ti zpívá chvály po celý den. Ty jsi držel mou duši v úkrytu Tvého Srdce a Ty jsi mě chránil. Ačkoli je mezi Tebou a mnou ontologická propast, já jsem uvnitř Tebe a Tvé Velebnosti, a Ty, aniž bys ztratil něco ze své přesažnosti,  T y   j s i   u v n i t ř   m n e."
  Jahve: "Vassulo, mnoho stromů bude poraženo a některé úplně vykořením a jejich výhonek spálím.  T E N   D E N   S E   B U D O U   Z Á K L A D Y   Z E M Ě   O T Ř Á S A T   Z V U K E M   M É H O   H L A S U  a  Můj  Dům bude naplněn voláním:
                                               D O S T !!!      D O S T   U Ž !!!"
  Vassula: "Kéž nám projevíš laskavost a požehnáš nám a kéž se Tvoje Tvář na nás usměje! 'Neboť tehdy země uzná Tvé cesty a všechny národy poznají Tvou moc,  k t e r á   z a c h r a ň u j e.'"(Žalm 67,1-2)
  Jahve: "Květino Mého Srdce, taková slova jsou rozkoší tvého Ženicha. Pojď nyní  a   n a s l o u c h e j   t e p u   M é h o   S r d c e !"
  (Vassula:"Předcházející poselství, ačkoli je datováno 25.září, skončilo 25.října 1997. Bylo mi dáváno tu a tam, když jsem byla volána.")
  (Z knihy Vassuly Ryden: Opravdový život v Bohu, devátá kniha vydaná v Olomouci Maticí cyrilometodějskou s r.o. v r.1999)
               
                                                                                                                                                                                          MYSTICKÉ SPOJENÍ LIDSKÉHO A BOŽSKÉHO SRDCE.

                               Modlitba sestry Alžběty od Nejsvětější Trojice:
 "Ó můj Bože, Svatá TTrojice, pomoz mi zcela zapomenout na sebe, abych se  u b y t o v a l a   v   T o b ě,  nehybná  a klidná, jakoby má duše byla již na věčnosti. Kéž nic nemůže znepokojit můj vnitřní mír, aniž mě co pohne vyjít z Tebe, ó můj Nepohnutelný.  Nechť  každá  minuta   m n e   u n á š í   d á l e   d o   h l u b i n   T v é h o   T a j e m s t v í.
  Uklidni mou duši, učiň si v ní své nebe, své oblíbené obydlí  a   m í s t o   s v é h o   s p o č i n u t í.  Kéž Tě nikdy nenechám samotného, ale nechť jsem tam celým nitrem, veškerou svou bdělou vírou,   z c e l a   T ě   m i l u j í c í,   z c e l a   o d e v z d á n a   d o   T v é   t v ů r č í   č i n n o s t  i.
  Ó můj milovaný Kriste, z lásky k nám ukřižovaný, chtěla bych být snoubenkou Tvého Srdce. Chtěla bych Tě pokrýt slávou. Chtěla  bych   l á s k o u   k   T o b ě   z m í r a t.  Avšak cítím svou nemohoucnost a prosím Tě, přioděj mne sebou samým,  z t o t o ž n i   m o u   d u š i   s e   v š e m i   h n u t í m i   d u š e   s v é.   Nech   mě    p o n o ř i t   s e   v   T e b e,    z m o c n i   s e   m ě,  abych se s Tebou sjednotila a můj život byl jen vyzařováním života Tvého.   Přijď  ke  mně  j a k o   M i l u j í c í,  jako Zachránce!
  Ó Slovo věčné, Slovo Mého Boha, chci strávit svůj život   v   p o s l u š n o s t i   k   T o b ě.  Chci být velmi učenlivá, abych se od Tebe všechno naučila. A pak, i přes  v š e c h n y   n o c i   d u š e,  všechny   p r á z d n o t y   a  nemohoucnosti, chci na Tebe patřit a přebývat ve Tvém velikém světle. Ó milovaná Hvězdo, oslň mne tak, abych nikdy nemohla vyjít z Tvé Tváře!
  Ó  s t r a v u j í c í   O h n i,  D u c h u   S v a t ý,  s e s t u p   d o   m n e,  ať se v mé duši uskuteční nápodoba vtělení Slova. A Ty, Otče, skloň se ke svému malému tvoru. Kéž v něm vidíš  j e n   m i l á č k a,   v e   k t e r é m   s e   T i   z a l í b i l o !
  Ó  M Á   T R O J I C E,   M É   V Š E C H N O,   M Á   B L A Ž E N O S T I,  samoto nekonečná,  ve které se  Z T R Á C Í M,   V Z D Á V Á M   S E   T I   V   P L E N !  P O N O Ř   S E   D O   M N E,   J A K O   J Á   S E   P O N O Ř Í M   D O   T E B E   v  očekávání okamžiku, kdy odejdu, abych ve Tvém světle patřila  d o   h l u b i n   T v é   v e l i k o s t i.  Amen."
                                                                --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                 BOŽSKÝ  VARHANÍK.
  Když jsem Boha prosila, aby mi pomohl, vysvětlit Vám, co se ve Vás odehrává, když Vám Bůh dává zakoušet svou svatou Lásku, a při tom Ho ničím neurazila, dal mi tuto odpověď:
  Naše tělo jsou varhany, erotogenní zóny jsou píšťaly, na které Božský Mistr hraje nebeskou skladbu své Lásky od volného adagio, přes crescendo a ohnivé feroce, až k tichému pianissimu.
  Proto se zlobí, když Mu jeho nástroj lidé ničí neumělým zacházením. Všechno je stvořeno pro božského Mistra, a svůj nástroj propůjčuje zamilovaným, kteří ho chtějí používat pouze s Božím svolením po Bohem požehnaném sňatku, kdy jim na něj pomáhá hrát a učí je, jako jejich Mistr. Proto jsou smilstvo, homosexualita a pornografie ty nejhorší hříchy proti našemu tělu! A nelíbí se Mu ani, když si někdo chce   HRÁT  SÁM  na Jeho varhany bez Božího vedení. barmanka
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   


375.                                    Poselství Ježíše ze dne 14. března 2012 v 15:30.

                                                 LÁSKA JE MOCNĚJŠÍ NEŽ NENÁVIST.
                                                     
  Má drahá, milovaná dcero,
pevně tě objímám na mé hrudi, protože snášíš tuto bolest v jednotě se Mnou.
  Mé děti, a zvláště moji následovníci, pociťují jeden k druhému něhu, kterou si nedovedou vysvětlit.
  Mohou být cizinci žijící na opačných koncích světa, přesto láska, kterou cítí, je má láska.
  Milují jeden druhého, jako to v každé milující rodině dělají přirození bratři a sestry.
  Já jsem světlo, které vytváří tuto spontánní lásku, která přivádí duše jednu k druhé.
  Je to můj Duch Svatý, který sjednocuje všechny Boží děti, jako jednu rodinu.
  Vy, mé děti, jste moje rodina.
  Nejsvětější Trojice je v čele rodiny, a když vaše  l á s k a   j e   č i s t á   a   p o k o r n á,   jste automaticky částí této svaté rodiny.
  Láska Otce prochází Mnou.
  Když milujete Mě, vezmu vás do náruče mého Otce, JENŽ UMÍSTÍ  P E Č E Ť   O C H R A N Y   K O L E M   V A Š Í   R O D I N Y.
*(viz modlitbu 33 modlitební kampaně)
  Mé srdce je plné něhy, když se s radostí dívám na lásku, kterou zahrnujete jeden druhého.
  Přinášíte Mi takovou útěchu od muk, které musím snášet, když moje nebohé děti jsou pronásledovány v zemích rozpolcených válkou.
  Sjednoťte se nyní se Mnou tak, aby se moje rodina oddaných následovníků spojila jako jeden, a nezáleží, jaký je jejich původ, nebo z jaké země pocházejí, aby zvítězili nad nenávistí ve světě.
  L Á S K A   J E   M O C N Ě J Š Í   N E Ž   N E N Á V I S T !
  Nenávist slábne, když se na ni odpovídá s láskou.
  Jestliže se někdo k vám chová nespravedlivě, musíte odpovědět s láskou a Satan se schoulí v bolesti.
  Když cítíte pokušení pomstít se těm, kteří vás zranili, pak se místo toho musíte za ně modlit, odpustit jim a ukázat jim lásku.
  L Á S K A,   jež proniká mou rodinou na zemi,  J E   V E L M I   M O C N O U   S I L O U !
  Nikdy si ani na okamžik nesmíte myslet, že nenávist může porazit lásku.
  Moc, kterou třímá nenávist, i když je na pohled podlá a bolestivá, může být poražena mocí lásky.
  Jak může láska oslabit nenávist v dnešním světě? Odpovědí je modlitba.
  M I L U J T E   M Ě.
  Naslouchejte Mi.
  Odpovězte na prosby mé milované Matky a Mě, jejího Syna, prostřednictvím různých modliteb, které vám byly dány.
  Zde je mimořádná modlitba modlitební kampaně za sjednocení Božích dětí.
  Rozšíří lásku do každého koutu světa a rozptýlí nenávist, která vzrůstá každým dnem.
  Tato nenávist, způsobená Satanem slabostí lidí, a která vyvolává ukrutnosti jako mučení, vraždy, potraty a sebevraždy, může být odvrácena touto modlitbou modlitební kampaně (37):

                                             "Za sjednocení Božích dětí."
  "Ó, drahý Ježíši, sjednoť v lásce všechny tvé milované následovníky, abychom mohli rozšířit pravdu tvého zaslíbení věčné spásy po celém světě.
  Modlíme se, aby ty vlažné duše, které se bojí oddat se Ti myslí, tělem i duší, odhodily svůj krunýř pýchy a otevřely svá srdce ke tvé lásce a staly se částí tvé svaté rodiny na zemi.
  Obejmi všechny ty ztracené duše, drahý Ježíši a dovol nám, jejich bratrům a sestrám, aby je naše láska pozvedla z divočiny a spolu s námi je vzala do lůna lásky a světla Nejsvětější Trojice.
  Vkládáme všechnu naši naději, důvěru a lásku do tvých svatých rukou. Prosíme Tě snažně, abys umocnil naši oddanost, abychom tak mohli pomoci zachránit více duší. Amen.
  M I L U J I   V Á S,   D Ě T I !
  Nesmíte nikdy klesat na mysli, když vidíte zlobu kolem vás.
  Vaše modlitby mohou zlobu zmírnit.
  Vaše láska ji přemůže.
   V Á Š   M I L U J Í C Í   Spasitel  J E Ž Í Š  Kristus


147.                                 Poselství Ježíše ze dne 24. července 2011 v 23:00.

                                   BŮH OTEC ZNIČÍ TY, KTEŘÍ PLÁNUJÍ ROZVRÁCENÍ MĚN.

  Má drahá, milovaná dcero,
oddanost a věrnost mých následovníků ke Mně a k mému Věčnému Otci je již vskutku veliká. Vy, mé děti, musíte vědět, že vaše oddanost  H O Ř Í   V   M É M   S R D C I   P L A M E N Y   T A K O V É   S Í L Y,  že se zdá,  Ž E   M É   S R D C E   S E   R O Z T R H N E   P L A M E N Y   L Á S K O U   K   V Á M !  Moje milované děti, nebe se nyní raduje z toho, s jakou vášní a zbožností Mě uctíváte. Vy ve své duši víte, že jsem to Já, kdo zde mluví.
  J S E M   T O   J Á,   K D O   V Á M   P Ř I N Á Š Í   P O C I T   T A K O V É   L Á S K Y   A   N Ě H Y   V E   V A Š E M   S R D C I.
  Mám poselství pro všechny děti, jež sledují mé Nejsvětější Boží Slovo na této webové stránce. V moderním světě musím takovým způsobem komunikovat. Tento a jiné komunikační kanály budou použity, aby zajistily, že mé Slovo je slyšeno a cítěno všemi věřícími, nevěřícími a těmi, kteří Mě vůbec neznají.
  Prosím, vězte, že každé úsilí, které děláte z vaší lásky ke Mně, má svůj dopad. J Á  S L Y Š Í M  K A Ž D É H O   Z  V Á S. Vím o radosti, kterou jsem přinesl vaší duši. Vítám způsob, jakým rozšiřujete mé Slovo. O d m ě n í m   k a ž d é h o   z   v á s   z v l á š t n í   m i l o s t í   a   p ř í z n í.   Prosím, proste Mě, abych vyslyšel vaše modlitby. Přijďte ke Mně. Uslyším vaše volání.
  Dílo Nového světového řádu již začíná praskat ve švech. Díky modlitbám – vašim modlitbám. Bůh Věčný Otec zničí ty, kteří pokračují ve svém obludném spiknutí rozvrátit světové měny, stejně jako politické vůdce, jež se je pokoušejí znehodnotit.   Jeho ruka bude nyní pokračovat v úderech, aby ochránil vás, děti.
  Prosím, volám vás všechny,  a b y s t e   ř e k l i  tolika vlivným hlasům, jak je to jen možné,  v č e t n ě   m é d i í,   o   t ě c h t o   p o s e l s t v í c h.  Mnozí vás budou považovat za oklamané, když budete o těchto poselstvích mluvit.   Nemějte strach, neboť milosti, které obdržíte za tuto práci, daleko převyšují urážky, které budete muset snášet.
  Jděte vpřed, mé milované děti, s láskou a radostí ve vašich srdcích. Neboť mé Slovo musí být vítáno. Konečně víte, že Já kráčím s vámi, takže mohu posílit svazek lásky ke všem mým následovníkům, jež jsem si vybral, aby byli blízko mému srdci. Má vzácná krev, vylitá tak ochotně pro každého z vás, abyste mohli být zachráněni, vás pokrývá každý jednotlivý den.
  Vy jste má milovaná armáda a společně povstaneme, abychom přivedli všechny vaše bratry a sestry zpátky, znovu do jejich právoplatného, nádherného domova.
  M I L U J I   A   H Ý Č K Á M   K A Ž D É H O   Z   V Á S,   D Ě T I !  Nikdy na to nezapomeňte. Když se budete modlit ke Mně každý den, modlete se takto:
  "Ó, M Ů J   D R A H Ý   J E Ž Í Š I,   O B E J M I   M Ě   S V Ý M I   P A Ž E M I   A   D O V O L  M É   H L A V Ě,  A B Y   S I   O D P O Č I N U L A   N A   T V Ý C H   R A M E N O U,  abys mě mohl pozvednout do svého slavného království, až přijde čas. Dovol tvé vzácné krvi, aby proudila na mé srdce,  a b y c h o m   b y l i   s p o j e n i   j a k o   j e d e n."
   Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus
714.                             Poselství Ježíše ze dne 19. února 2013 v 02:30.

                           ŘEKNOU, ŽE JE VINEN ZLOČINEM, PŘESTOŽE JE ÚPLNĚ NEVINEN

  Má drahá, milovaná dcero,
prosím, informuj mé stoupence, že mé vladařství je blízko.
  Přestože trnová koruna sestoupila na mého vikáře, jehož jsem jmenoval Já, Ježíš Kristus, aby vládnul nad mou katolickou církví, nesmíte se trápit, že byl brutálně vypuzen – nyní konečně přicházím Já, abych vám přinesl mír.
  P Ř Í Š T Í   R O K   B U D E   V E L M I   K R U T Ý   A   V E L M I   S M U T N Ý   P R O   V Á S,  mé milované stoupence a  P R O   M É H O   P O S L E D N Í H O   P R A V É H O   P A P E Ž E.   Bylo proti němu záměrně a zlomyslně zosnováno spiknutí a zacházeno s ním stejně jako se Mnou, Ježíšem Kristem - byl bit a bičován.    N Y N Í   S E   H O   P O K U S Í   Z A B Í T,   právě tak, jako zabili Mě. Řeknou, že je vinen zločinem, přestože je úplně nevinen.
  Já, váš milovaný Spasitel vás všechny zachráním od zloby, kterou budou mnozí vnímat, že přichází ode Mne, na můj příkaz.
  Mé církvi dávám pokyny jako dříve, ale jenom mocí Ducha Svatého. O klíčích od Říma rozhoduje můj milovaný Otec. Já, Ježíš Kristus, jsem připraven znovu sestoupit za mého Druhého příchodu a přeji si, aby bylo známo, že vy, moji stoupenci, budete trpět stejně tak, jako moji vlastní učedníci během času mého pobytu na zemi. Vy, moji milovaní, jste se Mnou, zamčeni v mém Nejsvětějším Srdci, abyste mohli být v zármutku sjednoceni se Mnou. Prolévám slzy pro mého nevinného, milovaného posledního papeže na zemi, Benedikta XVI., vybraného Mnou, aby vedl moji církev během posledních dnů.
  Bude třeba obrovské odvahy pro ty ochotné oběti, které budou stále hlásat mé svaté Slovo, protože budou plni strašných pochybností. Ve svých srdcích vědí, že jsem to Já, kdo k nim mluví, a přesto se jich zmocní pochybnosti, jež vyvolají ti, kteří odmítají přijmout má poselství lidstvu a jsou Mi také oddáni.
  Nyní vám odkazuji tuto mimořádnou, krátkou modlitbu modlitební kampaně (101). Je to zázračná modlitba,  umožňující všem,  kteří se ji modlí,   A B Y   P O C Í T I L I   V E   S V Ý C H   D U Š Í C H   M O J I   P Ř Í T O M N O S T.   Pomůže vám také uvidět Pravdu, kterou jsem vám slíbil, a která vám bude vždy dávána během časů konce.

                                   Zázračná modlitba k pocítění přítomnosti Ježíše:
  "Ó, DRAHÝ VŠEMOHOUCÍ OTČE, STVOŘITELI VŠEHO CO JE A BUDE, POMÁHEJ NÁM VŠEM, KTEŘÍ MOHOU ROZPOZNAT PŘÍTOMNOST TVÉHO MILOVANÉHO SYNA V DNEŠNÍ CÍRKVI, STÁT SE VELMI SILNÝMI.
  POMÁHEJ MI PŘEKONAT MŮJ STRACH, MOJI SAMOTU A ODMÍTÁNÍ, KTERÉ SNÁŠÍM OD MÝCH MILOVANÝCH, KDYŽ NÁSLEDUJI TVÉHO SYNA, JEŽÍŠE KRISTA, MÉHO SPASITELE.
  PROSÍM, OCHRAŇUJ MÉ MILOVANÉ, ABY NEUPADLI DO PASTI TÍM, ŽE UVĚŘÍ LŽÍM, KTERÉ PŘIPRAVIL SATAN, ABY ZNIČIL, ROZDĚLIL A ZPŮSOBIL SPOUŠŤ MEZI VŠEMI BOŽÍMI DĚTMI.
  PROSÍM, POMÁHEJ VŠEM, KTEŘÍ NÁSLEDUJÍ OHAVNOST VE TVÉ CÍRKVI, ABY BYLI ZACHRÁNĚNI OD VĚČNÝCH PLAMENŮ PEKLA. AMEN."

  Moji milovaní následovníci, teď už Mě znáte. To, co nyní uvidíte ve skořápce, která byla kdysi mou církví na zemi, vám přivodí nevolnost. Budete plakat a plakat, dokud už nebudete nic cítit. A pak, když Mě zavoláte a řeknete: "Ježíši, zachraň mě od lží Satana, abych mohl rozpoznat Pravdu zbytku tvé církve" a Já vás uklidním takto: Naplním vás Duchem Svatým. Naplním vás slzami zármutku a pak tyto slzy nahradím mou silou. Pak už si nebudete dělat žádné starosti, neboť převezmu vedení a povedu vás na každém kroku cesty.
  Budete povzbuzováni, až si z vás budou tropit posměch.  B U D E T E   P L N I   M É H O   D U C H A   L Á S K Y,  až se vám budou smát, že věříte mému svatému učení. Pak vás opustí veškerý strach, jenž bude nahrazen  t a k   m o c n ý m   p o c i t e m   M é   L á s k y   k   v á m,   že teprve potom pocítíte naprostou úlevu a pokoj.
   Váš Ježíš715.                                 Poselství Ježíše ze dne 20. února 2013 v 19:30.

                        TOTO VELKÉ OSVÍCENÍ SVĚDOMÍ SE USKUTEČNÍ POTOM,

                                                   CO MŮJ SVATÝ VIKÁŘ OPUSTÍ ŘÍM

  Má drahá, milovaná dcero,
i když se může zdát nespravedlivé, že Boží děti musí trpět pod vládou falešného proroka a Antikrista, vězte však toto:   V Š E C H N Y   D U Š E    na světě   M U S Í  v jisté míře   S N Á Š E T   B O L E S T   odmítnutí a utrpení, které jsem snášel Já,  A B Y   B Y L Y   O Č I Š T Ě N Y.
  Já, skrze mé velké milosrdenství zajistím, že tato očista proběhne rychle. Pak vzroste počet mých následovníků, kteří jsou připraveni na můj Druhý příchod. Můj Otec  s   v e l k o u   n ě h o u  v  Srdci dohlédne na všechny zkoušky, které pocítí všechny jeho děti.  Z A S Á H N E,   K D Y Ž   Z L O V O L N É   Č I N Y   pronásledování, způsobené  křesťanům,   P Ř E S Á H N O U,   C O   J E   D O V O L E N O   a  zničí takové zlé lidi.
  Nyní musíte očekávat můj Boží čin milosrdenství, neboť oddělí dobré od zlých.   T O T O   V E L K É   O S V Í C E N Í   S V Ě D O M Í   S E   U S K U T E Č N Í   P O T O M,   C O   M Ů J   S V A T Ý   V I K Á Ř   O P U S T Í   Ř Í M !
  Připravte se zachránit vaše duše!
  Tvrdohlavým duším mezi vámi bude dán velmi krátký čas, aby v pokoře padly na kolena a prosily Mě o milosrdenství.
  A   P A K   S E   R O Z E Z N Í   P O L N I C E, (*) a proroctví vedoucí ke konci budou odhalena, jak bylo předpověděno.
    Váš Ježíš

   (*) Zj 8, 6-13; 9, 1-21; 11, 15-19; – poznámka překladatele.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář