Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.27 INFORMACE, RADY A POSELSTVÍ Z NEBE LIDEM NA ZEMI.Č.8.


                                      

         Č.27  INFORMACE, RADY A POSELSTVÍ Z NEBE LIDEM NA ZEMI Č.8                                           

                             ANTIKRIST A FALEŠNÝ PROROK SE UJÍMAJÍ VLÁDY NAD CÍRKVÍ.476.                             Poselství Ježíše ze dne 28. června 2012 v 15:00.                                   

    MÁ CÍRKEV MI MUSÍ DŮVĚŘOVAT. MUSÍ SEJMOUT SVÉ OKOVY STRACHU  A POCHYBNOSTÍ A DOVOLIT MI NECHAT SE POZNAT.

  Má drahá, milovaná dcero,
musí vejít ve známost, že narůstá počet těch, kteří tvrdí, že přicházejí v mém jménu, ale nemluví jazyky z nebe.
  Tak   m n o h o   t ě c h t o   d u š í   b y l o   i n f i k o v á n o   p a d l ý m i   a n d ě l y  a  hovoří opatrně připravenou řečí s laskavým tónem, připomínající to, o čem byste předpokládali, že je to můj svatý hlas.
  Ó, jak jsou moji nebozí oddaní následovníci nyní klamáni a jaký zmatek to v nich způsobí. Komu důvěřovat? Koho následovat? Komu věřit?
  Cožpak jsem neřekl, že mnozí přijdou v mém jménu, ale jen málo z nich bude hovořit mým hlasem?
  Je méně než dvacet těch, kteří mají svolení sdělovat světu Boží Slovo, a v tom už jsou zahrnuti i ti, kterým dává Boží poselství z nebe moje milovaná Matka.(6 v Medjugorje)
  Ve světě je přítomno také mnoho jiných vizionářů, ale jejich mise je jiná.
  Jejich úlohou může být každodenní modlitba k pomoci zachránit lidstvo, nebo určité osobní utrpení, (Marie v Grubu) nabídnuté Mi jako dar k záchraně duší od Satana. Takovéto dobrovolné utrpení drtí moc Satana, kterou má nad mnoha lidskými dušemi.
  Mých proroků je málo a poznáte je podle mého pravého hlasu, který zasáhne vaše srdce a vaše duše takovým způsobem, že není možné to nepoznat.
  Má poselství pro tyto časy budou podrobná a odhalí pravdy dříve nezjevené.
  Mnoho z toho, co vám dávám nyní,  M Á   V Á M   J E N O M   P Ř I P O M Í N A T   M O J E   U Č E N Í.
  Mnoho z toho, co vám nyní předkládám,  J E   P O T R A V O U   Ž I V O T A,   kterou vám   D Á V Á M   P R O S T Ř E D N I C T V Í M    M O D L I T E B   modlitební kampaně, abych pomohl  Z A C H R Á N I T   V A Š E   D U Š E  a  duše ostatních při mém Druhém příchodu.
  Mnohá jiná poselství dávaná jiným, budou podobná, ale nebudou zacházet do takových podrobností.
  Jejich mise jsou stejně tak důležité, protože  b u d o u   o b r a c e t   d u š e.
  Nikdy nezapomeňte následující: Pokouším se vám ukázat, jak velice vás miluji a jak rád bych vám vyjevil pravdu o mé existenci.
  Důkaz toho už bude brzy konečně odhalen všem Božím dětem.
  Prosím, nebojujte mezi sebou, abyste se pokoušeli předčit jeden druhého ve smyslu vašeho duchovního poznání.
  Pravda je taková:
   N I K D O   N E Z N Á   P R A V D U,   O B S A Ž E N O U   V   P E Č E T Í C H,  skrytých v Knize Zjevení.
  Jak už jsem vám řekl dříve, byly zapečetěny v Knize Pravdy až do dneška, do konce časů.
  Já, Ježíš Kristus,   B E R Á N E K   B O Ž Í,   J E   N Y N Í   O T V Í R Á M,   abych vás připravil na moje nové království.
  Bylo vám dáno Písmo svaté, aby vás připravilo, a nyní musíte dovolit Mně, králi všeho lidstva,  a b y c h   v á m   ř e k l   p r a v d u,   c o   m á   p ř i j í t.
  T í m,   že  t o   u d ě l á m,   budu moci vás provést něčím, co bude jako  m i n o v é   p o l e   k l a m u,   p r o n á s l e d o v á n í   a   n e n á v i s t i.
  Dovolte Mi, všichni z vás, včetně všech členů mé církve na zemi, abych vás převedl přes tyto poslední překážky k věčnému životu.
  Má církev Mi musí důvěřovat. Musí sejmout   s v á   p o u t a   s t r a c h u   a   p o c h y b n o s t í   a  dovolit Mi, abych se těmito poselstvími nechal poznat.
  Poznejte moji lásku v její čisté a jednoduché formě.
  Moje láska není náročná a zahalená do mystických slov.
  Je na pohled jednoduchá,  a l e   p l n á   t a k o v é h o   s o u c i t u,   že vámi pronikne jako plamen poznání, když   o d h o d í t e   s v ů j   k r u n ý ř   p ý c h y   a   s t r a c h u.
  Když to uděláte, bude pro vás lehčí, abyste následovali Mě, vašeho Ježíše.
  Poprvé jsem přišel jako  S p a s i t e l.
  V tomto posledním čase přicházím ještě jednou jako Spasitel. Jenom tentokrát je můj úkol ještě těžší.
   L Á S K A   K   B O H U   V E   S V Ě T Ě   U M Í R Á.  Je jenom skomírající jiskrou.
  Kdyby se můj Druhý příchod uskutečnil teď, tak jenom málo z vás by vešlo do ráje. Velké Varování, můj dar Božího milosrdenství, pomůže obrátit většinu lidstva.
  Pomozte Mi připravit mé stádo. Potřebuji mou církev na zemi,  J A K   D U C H O V N Í,   T A K   L A I K Y,  aby Mi pomohli zachránit všechny Boží děti.
  Prosím,   P Ř I J M Ě T E   M O J I   R U K U,   když vám ji podávám  A   R O Z Š I Ř U J T E   M O J I   V Ý Z V U   K E   V Š E M   N Á R O D Ů M.
  Pojďte se Mnou, s vaším milovaným Ježíšem.
  Následujte Mě tentokrát.
  N E O D M Í T E J T E   M Ě,   J A K O   T O   U D Ě L A L I   F A R I Z E O V É.
  Tentokrát byste už měli poznat můj hlas.
  Touto dobou už byste měli vědět, jak hovořím, neboť  V Á M   B Y L O   D Á N O   P Í S M O   S V A T É.
   Váš Ježíš


                           Antikrist a šelma uchvacují vládu nad Boží církví.

  ZJEVENÍ 13, 1-18:
  Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmě a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby  P O S T A V I L I   S O C H U  té šelmě, která byla  smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala na živu.
  Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz,  ž e   z e m ř o u   v š i c h n i,  k d o   p ř e d   n í   n e p o k l e k n o u.  A nutí všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby   M Ě L I   N A   P R A V É   R U C E   N E B O   N A   Č E L E   C E J C H,   aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo   č í s l i c í   j e j í h o   j m é n a.
  To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo  666.

  ZJEVENÍ 14, 9-12:
  Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem:"Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem. A  J E H O   M U K A   N E U H A S N O U   N A   V Ě K Y   V Ě K Ů   a  dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno.
  Z D E   S E   U K Á Ž E   V Y T R V A L O S T   S V A T Ý C H,  kteří  Z A C H O V Á V A J Í   B O Ž Í   P Ř I K Á Z Á N Í   A   V Ě R N O S T   J E Ž Í Š I.                                              SATAN KRADE BOŽÍ CÍRKEV.
                                                           Odpadlictví.

  ZJEVENÍ JANOVO 6,1-2: Tu jsem viděl, jak Beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí hromovým  hlasem řekla:"Pojď!" A hle, bílý kůň, a na něm jezdec s lukem; byl mu dán věnec  d o b y v a t e l e,  aby vyjel a dobýval.477.                            Poselství Panny Marie ze dne 29. června 2012 v 09:20.                                     
                    TAK MNOHO FALEŠNÝCH NÁBOŽENSTVÍ A FALEŠNÝCH UČENÍ,

                       VZEŠLÝCH Z IMAGINACE LIDSTVA, NYNÍ ZAMOŘUJE ZEMI.

  Mé dítě, strašná temnota sestupuje na svět, když se teď prohlubuje odpadlictví, které jej svírá.
  L Á S K A   K   B O H U   B Y L A   O D V R Ž E N A.
  Láska k mému Synu mizí a na jejím místě je láska k sobě samému.
  Chtivost a touha po moci zamořuje duše všude a úsilí o realizaci  s e b e l á s k y  je obdivované a přijímané jako správný způsob jak žít vaše životy.
  Děti, v tomto čase se musíte modlit, abyste pomohly osvítit ty duše, které jsou v temnotě.
  Neznají pravdu o oběti mého Syna,  a  co  jeho   s t r a š n é   u k ř i ž o v á n í   z n a m e n a l o !
  J E H O   D A R   S P Á S Y   B Y L   Z A P O M E N U T,  jakoby se nikdy nestal. Potom ti, kteří jsou si vědomi toho, co jeho smrt na kříži znamená, se rozhodli vyhledávat různé falešné bohy, aby jim přinesli pokoj a mír. Nikdy takového pokoje nedosáhnou!
  Pokoj duše může být dosažen jenom věrností a modlitbou k mému Synu.
  Jenom ty duše, mající  Č I S T É   A   P O K O R N É   S R D C E,   které vložily svou plnou důvěru v Něho, mohou mít věčný život.
  Tak mnoho falešných náboženství a falešných učení, vzniklých z imaginace lidstva, nyní zamořuje zemi!
  Tak  mnozí  propadli  n e b e z p e č n ý m   f a l e š n ý m   v ě r o u k á m,   k t e r é   z a v e d o u   z t r a c e n é   d u š e   d o   p e k l a !
  Děti, padlí andělé jsou všude. Buďte ve střehu, neboť se budou zaměřovat zejména na všechny ty, kteří ctí mě, vaši milovanou Matku, aby vás zmátli.(Jehovisté a ostatní, kteří nemají Pannu Marii v úctě.)
  Chtějí vám zabránit se modlit. Budou do vašich myslí zasazovat neustálé pochybnosti o Boží lásce. Budou vás rozptylovat pokušením smyslů. Budete potřebovat hodně modliteb, abyste je udrželi daleko od sebe.  M Ů J   R Ů Ž E N E C  je vaše nejdůležitější ochrana.
  V současné době můj Syn uděluje mnoho milostí těm, kteří poslouchají, slyší a přijímají jeho svatá poselství světu.
  Dělá to proto, aby vám dal sílu a vytrvalost v této misi k záchraně lidstva před věčným zatracením.
  Děti, přijměte tyto milosti s láskou, protože jste velmi výjimečné, že jste byly vybrány, abyste Ho v tomto čase následovaly.
  Jako zbytek jeho církve na zemi budete stále potřebovat  C H L É B   Ž I V O T A,  protože tato cesta nebude pro vás lehká.
  Zde je mimořádná modlitba modlitební kampaně, aby vás udržela silnými ve vaší misi. Modlitba modlitební kampaně (63):

                                        UDRŽUJ MĚ SILNÝM NA TÉTO CESTĚ.
  "MÁ MILOVANÁ MATKO SPÁSY, PROSÍM TĚ, ORODUJ ZA MĚ, ABY SE MI DOSTÁVALO CHLEBA ŽIVOTA, KTERÝ MĚ UDRŽÍ SILNÝM NA TÉTO CESTĚ, ABYCH MOHL POMOCI ZACHRÁNIT VŠECHNY BOŽÍ DĚTI.
  PROSÍM, POMOZ VŠEM TĚM, KTEŘÍ JSOU KLAMÁNI FALEŠNÝMI IDOLY A FALEŠNÝMI BOHY, ABY OTEVŘELI SVÉ OČI K PRAVDĚ SMRTI TVÉHO SYNA NA KŘÍŽI. ZACHRAŇ KAŽDÉ BOŽÍ DÍTĚ A KAŽDÉMU PŘINES VĚČNÝ ŽIVOT. AMEN."

   Vaše milovaná Matka Matka Spásy508.                    Poselství Ježíše ze dne 30. července 2012 v 01:00.

      MOJE KATOLICKÁ CÍRKEV BYLA ROZTRHÁNA NA KUSY,                              PŘESTO DUŠE MÉ CÍRKVE NEBUDE NIKDY UCHVÁCENA, NEBO POZŘENA SATANEM.

  Má drahá, milovaná dcero,
když jsem v zahradě Getsemanské prožíval agonii, největší hrůzou, kterou mi ukázal Satan, byla  n e v ě r n o s t  katolické a apoštolské   c í r k v e   v   p o s l e d n í c h   č a s e c h !
  Tehdy Satan, který Mě mučil vizemi budoucnosti, Mi ukázal   v l a ž n é   služebníky církve v těchto vašich časech.
  Ovládnutí svou   t o l e r a n c í   k   h ř í c h u   dovolili pýše a zdánlivým pravdám, aby  J E   O S L E P I L Y   V Ů Č I   P R A V D Ě   B O H A. ("naředěné učení" z evangelia)
  Jejich oddanost   s v ě t s k ý m   a k t i v i t á m   způsobila, že mnozí z mých posvěcených služebníků už nemají ve svých duších   s o u c i t   a   p o k o r u   nutnou k tomu, aby vedli mé následovníky ke svatosti, která je vyžadována, aby jejich duše byly zachráněny. Tak mnozí se obrátili proti Mně, i když říkají, že milují děti Boží.
  Tím, že ve jménu Božím podporují toleranci, předkládají  f a l e š n o u  d o k t r í n u,   která maskuje Pravdu.
  Tito rozkolníci v mé církvi na zemi, kteří tvrdí, že vytvářejí nový typ stoupenců ve jménu katolické církve, ale kteří popírají mé učení, jsou pokoušeni Satanem, který chce mou církev zničit.
  On, Zlý, již způsobil strašný hřích zkaženosti mé církve a teď, když přibíjí moji církev na kříž, chce zatlouct poslední hřeb a hodit do pekla ty mé posvěcené služebníky, jednoho po druhém, kteří  Z N E S V Ě C U J Í   S L O V O   T Í M,   Ž E   U S N A D Ň U J Í   P Ř I J E T Í   H Ř Í C H U   M E Z I   B O Ž Í M I   D Ě T M I !
  Jejich hřích - že Mě bijí do tváře tím, že přede Mnou vystavují na odiv necudnosti, o kterých tvrdí, že jsou Bohem přijímané a tolerované, bude přísně potrestán.
  Opovažují se, skrze hřích pýchy a klamu, svádět duše z cesty a vést je do jámy temnoty, bez toho, že by pochopili, že je tím odsuzují do ohnivého jezera.
  Hodně z mých posvěcených služebníků bylo svedeno a nevědí o tom. Přesto mnoho takových služebníků, pokud jsou sami k sobě čestní, je zmateno.
  Pak jsou zde ti,  K T E Ř Í   P Ř E D S T Í R A J Í,  že jsou moji posvěcení služebníci, ale přicházejí z jiné strany.  O T R O C I   Š E L M Y,  kteří se záměrně sami vydávají za moje pomazané kněze.
  Způsobují Mi strašné útrapy. Nejenom tím, že kazí duše, ale také proto, že  V Ě D O M Ě   U Z A V Ř E L I   P A K T   S E   S A T A N E M,   který je pohltí.
  Na mých oltářích, před nejsvětější svátostí,  p r o v á d ě j í   o d p o r n é   č i n y,   ale jen málo z nich ví, co dělají.  Přesto,   j a k   J á   j e n   t o u ž í m   p o   j e j i c h   d u š í c h !
  Moje katolická   c í r k e v   b y l a   r o z t r h á n a   n a   k u s y, (evangelíci, protestanti, pravoslavní...) přesto duše mé církve nebude nikdy uchvácena nebo pozřena Satanem. Ale služebníci mé církve mohou být svedeni a zničeni šelmou.
  Je čas, abych zasáhnul a pomohl jim překonat tato strašná muka. Potřebuji vás, mé následovníky a ty posvěcené služebníky mezi vámi, kteří chápou, co se děje, aby se modlili tuto modlitbu modlitební kampaně (70):

     Modlitba za duchovenstvo, aby zůstalo pevné a věrné svatému slovu Boha.
  "Ó, DRAHÝ JEŽÍŠI, POMOZ TVÝM POSVĚCENÝM SLUŽEBNÍKŮM POZNAT ROZKOL V TVÉ CÍRKVI, AŽ SE ODHALÍ.
  POMOZ TVÝM POSVĚCENÝM SLUŽEBNÍKŮM, ABY ZŮSTALI PEVNÍ VE VÍŘE A VĚRNÍ TVÉMU SVATÉMU SLOVU. NIKDY NEDOVOL SVĚTSKÝM CTIŽÁDOSTEM, ABY ZAKALILY JEJICH ČISTOU LÁSKU K TOBĚ.
  DEJ JIM MILOSTI, ABY ZŮSTALI ČISTÍ A POKORNÍ PŘED TEBOU A CTILI TVOU NEJSVĚTĚJŠÍ PŘÍTOMNOST V EUCHARISTII. POMÁHEJ JIM A VEĎ VŠECHNY TY POSVĚCENÉ SLUŽEBNÍKY, KTEŘÍ MOHOU BÝT VLAŽNÍ VE SVÉ LÁSCE K TOBĚ, A ZNOVU ZAŽEHNI OHEŇ DUCHA SVATÉHO V JEJICH DUŠÍCH.
  POMOZ JIM, ABY ROZPOZNALI POKUŠENÍ KLADENÉ PŘED NĚ, ABY JE ROZPTYLOVALO. OTEVŘI JEJICH OČI TAK,  A B Y   V Ž D Y   V I D Ě L I   P R A V D U.
  POŽEHNEJ JIM, DRAHÝ JEŽÍŠI V TOMTO ČASE A POKRYJ JE TVOU VZÁCNOU KRVÍ, ABYS JE OCHRÁNIL OD ÚHONY.
  DEJ JIM SÍLU, ABY ODOLALI SVODŮM SATANA, KDYBY JE ZNEPOKOJOVALA CHUŤ  K  P O P Í R Á N Í  EXISTENCE  H Ř Í C H U. AMEN."   

  Moji posvěcení služebníci jsou páteří mé církve. Jsou první linií, která v tomto čase čelí strašnému náporu a útoku ze strany Satana.
  Pomozte Mi je uvést na cestu záchrany zbytku mé církve, která směřuje k rozkolu, jenž bude už brzy vyvolán falešným prorokem.
  Shromážděte se a modlete se za jednotu mých posvěcených služebníků, kteří musí udržet mou církev silnou ve dnech, které leží před vámi.
   Váš Ježíš.


379.                    Poselství Ježíše ze dne 20. března 2012 v 21:20.

       ČAS K ROZKOLU V CÍRKVI JE JIŽ TÉMĚŘ ZDE A VY MUSÍTE BÝT TEĎ PŘIPRAVENI.

  Má drahá, milovaná dcero,
rád bych v této chvíli sevřel všechny mé stoupence a následovníky v mém náručí, ať už jsou kdekoliv.
  Děti, potřebuji vaši útěchu. Potřebuji, abyste Mě utěšili v mém utrpení, když prolévám slzy za moji církev na zemi.
  Někteří z mých posvěcených služebníků se dostali až tak daleko, že  m n o z í   n e v ě ř í   v   m ů j   d r u h ý   p ř í c h o d.
  Ti kněží, biskupové a kardinálové,   k t e ř í   v ě ř í,   jsou odsouváni stranou   a   p ř i n u c e n i   m l č e t.
  Jak Já pláču pro tyto moje nebohé vzácné stoupence, kteří zaslíbili své životy Mně a k šíření mého učení lidstvu.
  Brzy se budou muset dívat na to, co říkají o mém Svatém Slově, neboť budou nuceni hlásat učení lháře, jehož duše nepřichází ze světla.
  Sjednoťte se, mé děti, moji milovaní kněží a všichni, kteří Mě teď milujete, a pomozte Mi zachraňovat duše.
  Abyste to udělali, nesmíte promarnit ani okamžik. Musíte ostatním říct o velké slávě, která leží před každým jedním z vás při  M É M   D R U H É M   P Ř Í C H O D U.
  Tato veliká a slavná událost bude tím okamžikem, kdy se konečně sjednotíte se Mnou, vaším drahým Ježíšem, který vás všechny tolik miluje.
  Vy, moji milovaní následovníci, musíte zůstat stále ve střehu.   B U D E T E   P O K O U Š E N I,   abyste  Mě  opustili, odsoudili mé pravé učení  a   b u d e t e   n u c e n i   u c t í v a t   a   p o s l o u c h a t   v l k a   v rouchu beránčím.
  Tak mnoho ubohých duší nejen že padne  D O   U H R A N U T Í (bude mít fluidum jako Hitler)  falešným papežem – falešným prorokem, předpověděného před tak dlouhým časem – ale  on  vás  nechá  uvěřit, že   m á   B O Ž S K O U   M O C.
  Děti, čas k rozkolu v církvi je již téměř zde a vy musíte být teď připraveni. Sjednoťte se jako jeden. Držte se jeden druhého. Ochraňujte jeden druhého   a   m o d l e t e   se   z a   t y,  k t e ř í   se vydají na špatnou cestu a   B U D O U   U C T Í V A T   F A L E Š N É H O   P R O R O K A.
  Bude třeba hodně modliteb, ale když uděláte, co vám říkám, můžete zachránit duše.
  Vy, moji vzácní následovníci, vytvoříte zbytek církve na zemi a budete vedeni těmi statečnými posvěcenými služebníky, kteří rozpoznají falešného proroka jako takového, čím je.
  Neobávejte se, protože Já uděluji milosti moudrosti, klidu a rozlišení každému z vás, kteří mě o to poprosíte, touto modlitbou:

  "Ó, JEŽÍŠI, POMOZ MI, ABYCH VŽDY ROZPOZNAL PRAVDU TVÉHO SVATÉHO SLOVA A ZŮSTAL VĚRNÝ TVÉMU SVATÉMU UČENÍ, BEZ OHLEDU NA TO, JAK VELICE BUDU NUCEN TĚ ODMÍTAT. AMEN."

  Povstaňte teď a buďte stateční, všichni z vás, protože Já vás nikdy neopustím.
  Já budu kráčet touto trnitou cestou s vámi a bezpečně vás povedu k branám Nového ráje.
  Všechno co musíte udělat, je   Z C E L A   M I   D Ů V Ě Ř O V A T !
   Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus049.                    Poselství Ježíše ze dne 19. února 2011 v 15:00.

                  POSLEDNÍ POSELSTVÍ DO SVAZKU (KNIHY) "VAROVÁNÍ".

  Má drahá, milovaná dcero,
velice se snažíš dodržovat mé pokyny, abys posvětila svoji duši, což Mě velice těší. Prosím, dej Mi celou jednu hodinu svého dne, kterou strávíš se mnou v tichosti a nechej Mě přitáhnout tě blíže k mému Nejsvětějšímu Srdci.
  Budeš se cítit mnohem silnější, když to uděláš. Začni od dnešního dne trávit tento čas v mé přítomnosti a Já osvítím tvé srdce a odlehčím tvoje břemeno.
  Dnes ti chci odhalit moje přání, aby   l i d é    z a č a l i   v y h o d n o c o v a t   s v o j e   ž i v o t y   v přípravě na Varování. Moje dcero, ti z vás, kteří selhali v této přípravě, potřebují více modliteb.
  Varování, tento velký dar, bude teď poskytnut světu. Všem bude dána příležitost, aby procítili radost, až konečně poznají pravdu.   P R A V D U   O   M É   E X I S T E N C I !   Modli se za každého, mé dítě, aby měli odvahu  h l e d a t   u   M ě   o d p u š t ě n í.
  Konečně, moje dcero, začínají moje děti otvírat svoje oči. Teď si uvědomují, že se svět mění. Svět, jaký znali, se posouvá do nové fáze. Tato nová fáze projde mnoha stupni dříve, než moje děti budou konečně připraveny na Nový ráj.
  Paraziti mistra klamu budou naneštěstí tvrdě bojovat až do trpkého konce. Modli se teď za ty ubohé zmatené duše, aby jiskra světla zaplavila jejich srdce, až přijdou do kontaktu s mými zbožnými následovníky. Vám, moji oddaní následovníci, jsou dávány milosti na pomoc obracet   v š e c h n y   d u š e   ztracené v divočině,  a   v e  s t a v u   z m a t e n o s t i,   j i ž   j i m   z p ů s o b i l   S a t a n.

                  Proroctví z La Saletty, Fatimy a Garabandalu se teď odvíjejí.
  Všechna  P R O R O C T V Í,  daná požehnaným vizionářům v La Salettě, ve Fatimě a v Garabandalu   S E   T E Ď   B U D O U  pro  všechny   V I D I T E L N Ě   O D V Í J E T.   Pro ty tisíce věřících, jež znají a přijímají tato poselství – vězte, že Já, váš Spasitel, vás teď všechny vyzývám, abyste se modlili za duše celého lidstva. Ještě jednou si otevřete svá srdce pro tato nová poselství – poslední poselství tohoto druhu, dávané všem mým dětem ještě před tím,  N E Ž   P Ř I J D U   Z P Ě T   J A K O   S O U D C E.

                                  Výzva ke všem služebníkům církví.
  Stejně tak vyzývám moje posvěcené služebníky všech vyznání, jež ctí mého Věčného Otce, aby teď poslouchali. Nedovolte mistru klamu, aby vás, prostřednictvím falešného proroka podvedl tím, že uvěříte lži, kterou v jeho jménu brzy spáchá. Tento čas bude velmi těžký pro ty z vás, kteří Mě milujete, protože budete velmi zmatení.

                                        Falešný prorok a Antikrist.
  Jen sledujte s jasnýma očima falešného proroka, jenž se pokusí vést moji církev, protože ten nepochází z Domu mého Věčného Otce. Bude vzbuzovat dojem, že pochází. Ale to bude jen lež. Stejně tak si všímejte přátelství, které bude navenek projevovat k Antikristovi, neboť T I T O   D V A   B U D O U   N E J Z R Á D N Ě J Š Í   P Ř Í V R Ž E N C I   S A T A N A,  odění do beránčího roucha.  B U D O U   M Í T   M O C,  J E Ž   S E   P R O J E V Í   Z Á Z R A K Y,  podobným těm z dávné doby, avšak  T A T O   M O C   B U D E   S A T A N S K Á.    Musíte neustále setrvávat   v e   s t a v u   m i l o s t i,  abyste bránili svoji víru. Modlete se za mé posvěcené služebníky, kteří  j s o u   v l a ž n í  ve své víře, neboť oni budou vtahováni do náruče mistra klamu.
  On je bude přitahovat, protože jim bude nabízet vzrušení, vášeň a takzvanou lásku, jež bude egoistická, přičemž  b u d e   t ě ž k é   o d o l á v a t   j e h o   c h a r i z m a t i c k é m u   z j e v u.  Když se vy, moji posvěcení služebníci vydáte touto cestou, tak budete pro Mne ztraceni navždy.
  Možná se ptáte, proč by měly tyto události přinášet takové těžkosti. Budete se divit, proč dopustím, aby se tyto události staly. Určitě by Ježíš ve svém milosrdenství nedopustil takové překážky? Ale Já je musím dopustit, neboť jen skrze tyto výzvy   s e   m ů ž e   o d e h r á t   k o n e č n á   b i t v a    m e z i   V ě č n ý m   O t c e m   a   Z l ý m.   Bez této konečné konfrontace nemůže být on, Satan, uvržen konečně do propasti věčného pekla.
  Mějte se na pozoru před tímto podvodem. Nedovolte, aby tímto způsobem   B Y L Y   Z T R A C E N Y   V A Š E   D U Š E. Modlete se, modlete se, modlete se za milost schopnosti rozpoznat a vidět falešného proroka takového, jakým je.
 
     J E   T O   D É M O N   V Y S L A N Ý   Z   H L U B I N   P E K L A,   A B Y   V Á S   Z M Á T L !

  Buďte vděčni, že jste jeho cílem.  Kvůli  vaší  oddanosti  ke  Mně   b u d e t e   p o d r o b e n i   ultimativní zkoušce – Z K O U Š C E   V Í R Y !   Nikdy více nebudete muset čelit takové zkoušce.  T A K   B U Ď T E   P Ř I P R A V E N I !  Vy všichni, moji posvěcení služebníci, obraťte se ke Mně dřív, než bude příliš pozdě.
   Váš milovaný Spasitel                                              CO BYLO ZAMLČENO?
                                 
                                      (Regina č.1/2013 - Antonio Socci)

           NOVÉ OFICIELNÍ POZNATKY O TŘETÍM FATIMSKÉM TAJEMSTVÍ:
  Je to neuvěřitelné, jak noviny "zatloukly" dvě významné zprávy, které přišly z Portugalska  v   d o b ě   n á v š t ě v y   Benedikta XVI.  v e   F a t i m ě   v  roce 2010!
  Jedna z nich je obsažena ve slovech papeže:"P r o r o c t v í   o   z a b i t é m   p a p e ž i   a   k r v e p r o l i t í   k a r d i n á l ů   s e   n e t ý k á   m i n u l o s t i,   a l e   N E J B L I Ž Š Š Í   B U D O U C N O S T I."
  Naopak, další věc stojí černé na bílém: existuje   d o s u d   n e z v e ř e j n ě n á   č á s t   t ř e t í h o   f a t i m s k é h o   t a j e m s t v í   a  podle papežových slov důkazem jsou   s k a n d á l y   p e d o f i l i e.
  Je úkolem papeže ukázat  P R A V D U   také o Fatimě, i za cenu,  ž e   b u d e   t ř e b a   o d v o l a t   v ý r o k y   s t á t n í c h   s e k r e t á ř ů !
  Dne 13.května 2000 při slavnostním "oznámení" třetího tajemství světu řekl kardinál S O D A N O,  že tajemství se týká atentátu na papeže v roce 1981 a pronásledování církve ve dvacátém století:"N y n í   s e   z d á,  že události z části třetího tajemství se   t ý k a j í   m i n u l o s t i."
  Jeho nástupce kardinál  B E R T O N E  vyloučil i slova "se zdá", aby zdůraznil,  ž e   a t e n t á t   n a   p a p e ž e  se už uskutečnil v roce 1981, a napsal ve své knize na str.79:"Mediální rozčilování vyplývá z neochoty přijmout, že proroctví se netýká budoucnosti, ale známé události.(atentátu na papeže Jana Pavla II.) Není ochota přiznat, co je evidentní."(Tak tady je zakopaný pes: Copak nás církev neučí že LEŽ JE TĚŽKÝ HŘÍCH?)
  Benedikt XVI. však nyní vysvětluje úplný opak - T Ř E T Í   T A J E M S T V Í   S E   T Ý K Á   U D Á L O S T Í,  které následují po atentátu  v  roce  1981,  j a k o   např.  s k a n d á l   p e d o f i l i e   a   d a l š í   U D Á L O S T I,    K T E R É   S T O J Í   P Ř E D   N Á M I   J A K O   B U D O U C Í !
  Ratzinger totiž řekl:"Kromě velké vize   u t r p e n í   p a p e ž e (vidění malé Jacinty z Fatimy), které můžeme v první instanci připisovat Janu Pavlu II., jsou zde oznámeny skutečnosti  o   b u d o u c n o s t i   C í r k v e,  které se postupně odvíjejí a projevují...
  Jako nové věci, které můžeme nyní odhalit, jsou zde také skutečnosti,  ž e   p ř i c h á z e j í   ú t o k y   n a   p a p e ž e (papež padá mrtev k zemi) n e j e n   z v e n č í,  ale utrpení Církve přichází také   z e v n i t ř,  Z  H Ř Í C H U,  k t e r ý   e x i s t u j e   v   C í r k v i."
  O atentátu z roku 1981 není ve slovech Benedikta XVI. řeč, a není tedy označen jako "uskutečnění třetího tajemství".
  Je zde řeč pouze o utrpení papeže Jana Pavla II., které je spojeno s utrpením jiných papežů, o kterém mluví druhá část tajemství. Benedikt XVI. spojuje   n a p l n ě n í   t ř e t í h o   t a j e m s t v í   s  událostmi   p o   a t e n t á t u   1981   a  se  samotnou   n a š í   b u d o u c n o s t í: jsou to  "b u d o u c í   s k u t e č n o s t i,  k t e r é   s e   v y v ý j e j í   a   p r o j e v u j í",  a  "u t r p e n í   C í r k v e,   k t e r á   s e   o h l a š u j í".
  Jak může každý konstatovat, je to   o p a k   toho, co oznámil Sodano a ještě dogmatičtější Bertone.
  Ostatně, byla to sama sestra Lucie, která popřela, že proroctví se uskutečnilo atentátem v roce 1981. Napsala to v dopise zásadního významu v roce 1982. Ukázala, že první část proroctví se týká ruské revoluce, druhá světové války a pronásledování Církve; když mluvila o třetí části tajemství napsala doslova:"JESTLIŽE KONSTATUJEME TAKÉ NAPLŇOVÁNÍ  K O N E Č N É   Č Á S T I   TOHOTO PROROCTVÍ, VIDÍME, ŽE  D O   N Ě H O   V S T U P U J E M E   P O S T U P N Ě   DLOUHÝMI KROKY."
  V tomto zásadním dopise, který byl známý ve Vatikánu   r o k   p o   a t e n t á t u   Ali Agci v roce 1981, sestra Lucie nejenže nemluví o naplnění třetího tajemství(neřekla to ani tady, ani někde jinde), ale vysvětluje nepochybnými slovy, že třetí tajemství se má teprve uskutečnit.  A TO PÍŠE V ROCE 1982!!
  Svatý  otec  navíc  říká:"Ž E   S E   N I K D Y   N E M U S Í M E   B Á T   P R A V D Y,   I   K D Y Ž   J E   B O L E S T N Á."  LŽÍ TOTIŽ  N I K D Y   N E S L O U Ž Í M E   B O H U !  Lépe je říci mea culpa,(má vina), protože Bůh je větší a mocnější než všechny naše hříchy!
 Papež ví více než my všichni a   m l u v í   o   s k a n d á l e c h  jako  o   p o u h é m   v r c h o l u   l e d o v c e.
 (Jen si vzpomeňme na jeho slova při křížové cestě v roce 2005)  a  myslí na velký hřích   a p o s t a z e - o d p a d u   v   Církvi. A proto, jestliže   "j e   c e l é   m ě s t o   v   t r o s k á c h   a   p l n é   m r t v o l",  jak to popisuje třetí tajemství, nemůže se jednat pouze o zraněného papeže,  ale   o   v e l k é m   m u č e d n i c t v í   p a p e ž e   a   c e l é   C í r k v e,   které stojí   p ř e d   n á m i !  A   T O   V   N E J B L I Ž Š Í   B U D O U C N O S T I !
  Papež to snad nemůže oznámit výslovně, ale jedná se o přípravu Církve  n a   v e l k o u   z k o u š k u   a on vše svěřuje do rukou Panny Marie Fatimské.

 

          Niels Christian Hvidt, Christian Prophecy – the Post-Biblical Tradition,

                    Předmluva kardinála Ratzingera (německý originál)

  V tom interview jasně říká (kromě mnoha jiného) kardinál Ratzinger, že tzv. soukromá zjevení vůbec nejsou soukromá a uvádí jako příklad Lurdy a Fatimu. Biskupové, kněží i laikové nesplnili to, co Bůh žádal ústy Panny Marie, ani tak výborný papež Pius XI. nevykonal, co měl (měl zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie) a tak se ještě dožil krátce před svou smrtí začátku 2. světové války se všemi hrůzami koncentračních táborů, jak to Bůh ústy Panny Marie předpověděl. Bylo rovněž předpovězeno, že Rusko rozšíří své bludy...(viz přesný text tajemství).
  Protože tak mnoho kněží i laiků nezná tajemství a předpovědi, které Bůh ve své lásce dal ústy Panny Marie ve Fatimě ne jen třem malým dětem, ale nám všem, dovoluji si uvést několik výborných webových adres, kde je kromě mnoha jiného přesný text všech tří částí Fatimských tajemství i s fotokopiemi originálu!
Ing. Rudolf Minář, Pavel Záchvěj:
http://web.katolik.cz/feeling/
POSELSTVÍ Z FATIMY
web.katolik.cz/feeling/6_2.htm#2ret
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ

  Už v druhém dopise(Lucie) jsem předložila pochybnost, která mě trápila od 13. června do 13. července a která v tomto zjevení zmizela.
Tedy: tajemství spočívá ve třech odlišných věcech, dvě z nich chci nyní odhalit."

                                      První bylo tedy vidění pekla.
  Madona nám ukázala velké moře ohně, které bylo jakoby pod zemí. Do tohoto ohně byli ponořeni démoni a duše jako průhledné černé nebo bronzové řeřavé uhlíky s lidským tvarem, které se míhaly v požáru a byly nesené plameny, které z nich vycházely spolu s mraky kouře a padaly na všechny strany tak, jako padají jiskry při velkých požárech, bez tíže, či rovnováhy, uprostřed bolestných výkřiků a vzdechů plných zoufalství, které vyvolávaly děs a naháněly strach. Démony bylo možné rozpoznat podle hrozných a odporných zvířecích tvarů - úděsných a neznámých, ale průhledných a černých. Toto vidění trvalo chvilku. Děkujeme naší dobré nebeské Matce, která nám na začátku (v prvním zjevení) slíbila, že nás přivede do nebe; myslím, že jinak bychom byli zemřeli děsem a hrůzou.

    Pak jsem pozvedli oči k Madoně, která nám dobrotivě a smutně řekla:
  "Viděli jste peklo, kam upadají duše ubohých hříšníků. Aby byly zachráněny, chce Bůh zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Jestliže lidé udělají to, co vám řeknu, mnohé duše se zachrání a navrátí se jim pokoj. Válka se schyluje ke konci; nepřestanou-li však urážet Boha, začne během pontifikátu Pia XI. jiná, ještě horší. Až uvidíte noc ozářenou neznámým světlem, vězte, že je to velké znamení, které vám Bůh dává, že se chystá potrestat svět za jeho zločiny skrze válku, hlad a pronásledování církve i Svatého otce. Aby se jí zabránilo, budu žádat o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a o smírné přijímání o prvních sobotách. Budou-li přijaty moje požadavky, Rusko se obrátí a bude mír; když se tak nestane, rozšíří své bludy po světě a bude podněcovat války a pronásledování církve. Dobří lidé budou mučeni, Svatý otec bude muset hodně trpět, mnohé národy budou zničeny. Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý otec mi zasvětí Rusko, které se obrátí, a světu bude dopřáno údobí míru.

      Třetí část tajemství zjeveného 13. července 1917 na Cova di Iria-Fatima.

  Píši z poslušnosti vůči tobě, můj Bože, který mi to přikazuješ skrze nejdůstojnějšího pana biskupa z Leiria a skrze tvou a mou nejsvětější Matku.
  Po dvou částech, které jsem již vyložila, jsme uviděli po levici Naší Paní, trochu výše, anděla s ohnivým mečem v levé ruce; jiskřil a vyšlehovaly z něho plameny, které, jako by měly zapálit svět; avšak vyhasínaly jakmile se dotkly záře, která vycházela z pravé ruky Naší Paní směrem k němu: anděl ukázal pravou rukou na zem a silným hlasem řekl: "Pokání! Pokání! Pokání!" V oslnivém světle, kterým je Bůh, jsme viděli podobně - jako když se lidé vidí v zrcadle, kolem kterého procházejí- bíle oblečeného biskupa, vytušili jsme, že je to Svatý otec. Další různí biskupové, kněží, řeholníci a řeholnice vystupovali na strmou horu, na jejímž vrcholku byl velký kříž z hrubých kmenů jako z korkového dubu s kůrou; dříve než sem Svatý otec dospěl, procházel velkým   p o l o z b o ř e n ý m   m ě s t e m,  rozechvělý, s kolísavým krokem, zkroušený bolestí a trýzní se modlil za duše   m r t v o l,  které na cestě potkával; když došel na vrchol hory a padl na kolena u paty velkého kříže, byl   Z A B I T   S K U P I N O U   V O J Á K Ů,   kteří na něho vystřelili několik ran z pušek, několik šípů;  stejně  tak  z e m ř e l i  jeden za druhým ostatní biskupové i kněží, řeholníci, řeholnice a různé světské osoby, muži i ženy různých tříd a postavení. Pod dvěma rameny kříže stáli dva andělé, každý s křišťálovou nádobou v ruce, zachycovali krev mučedníků a zalévali jí duše, které se přibližovaly k Bohu.
(Z dopisu sestry Lucie v roce 1982.)324.                  Poselství Ježíše ze dne 26. ledna 2012 v 21:40.

   POSLEDNÍ TAJEMSTVÍ Z FATIMY ODHALUJE PRAVDU O ZLÉ SATANOVĚ SEKTĚ,   KTERÁ PRONIKLA DO VATIKÁNU.

     Má drahá, milovaná dcero,
nadešel čas, aby celá pravda o tajemstvích z Boží Říše byla odhalena světu.
  Po určitý čas byla pravda skrytá. Uznání Mé Boží intervence na světě prostřednictvím zázraků, zjevení a Boží komunikace s vyvolenými dušemi, byla Mou církví po mnoho let odsouvána stranou.
  Proč Má církev pociťovala potřebu utlumit pravdu, která byla zapotřebí k posílení víry Mých dětí všude na světě, je známo pouze jí.
 K a ž d ý   p r a v ý   v i z i o n á ř,  n á l e ž e j í c í   M n ě   a   M é   B l a h o s l a v e n é   M a t c e,   b y l   o d   p o č á t k u   i g n o r o v á n   a   M á   c í r k e v   s   n í m   z a c h á z e l e   s   p o h r d á n í m.
  Má dcero, dokonce   i  p o s l e d n í (třetí)  t a j e m s t v í   z   F a t i m y   n e b y l o   d á n o   s v ě t u, protože by odhalilo pravdu o Satanově zlé sektě, která se vetřela do Vatikánu.
  P O S L E D N Í   Č Á S T   T A J E M S T V Í   N E B Y L A   O D H A L E N A,   A B Y   B Y L A   O C H R Á N Ě N A   Z L O V O L N Á   S E K T A,   K T E R Á   O D   D O B Y   Z J E V E N Í   M É   M A T K Y   N A   S V A T É M   M Í S T Ě   V E   F A T I M Ě   P R O N I K L A   V E   V E L K É M   P O Č T U   D O   V A T I K Á N U.  
  Má dcera Lucia byla umlčena silami, které kontrolují část Vatikánu a nad níž Moji ubozí milovaní papeži mají jen málo moci.
  Pohleďte, jak nejenom pokřivili pravdu Mého učení, ale také zavedli nové metody katolické bohoslužby, které uráží Mě a Mého Věčného Otce.(obrácení oltářů zády ke svatostánku, odstranění klekátek a přijímání na ruku ve stoje...)
  Katolická církev je tou pravou církví a jako taková je prvořadým cílem Satana a jeho zlovolné sekty.
  Pravda přichází ode Mě.                                                                                 
  Pravdu pociťuje lidstvo nepříjemně, protože může být spojena s osobní obětí.
  Pravda v některých případech budí pohoršení a mnohdy je považována za kacířství.
  Přesto jenom pravda vás může osvobodit od lží. Lží, které přicházejí od Satana a které zatěžují vaši duši jako těžké břemeno.
  Nadešel čas, aby ve světě, který je plný lží, byla pravda odhalena.
  Má dcero, tak mnoho lží bylo podáno Mým dětem falešnými náboženstvími, falešnými bohy, falešnými církevními vůdci, falešnými politickými vůdci a organizacemi, stejně jako falešnými sdělovacími prostředky.
  Tak mnoho pravdy je skryto. A přesto, kdyby pravda o tom, co se ve světě děje byla dnes odhalena, velmi málo lidí by ji přijalo.
  Totéž platí o Desateru přikázání Mého Otce. Ta jsou pravidly, která ustanovil Můj Věčný Otec a odevzdal Svému proroku Mojžíšovi.
  Pravda se nikdy nemění a je jedno, jak dalece se lidstvo snaží ji pozměnit.
  Přikázání Mého Otce už nejsou více akceptována, dokonce ani mezi křesťanskými církvemi.
  "Nezabiješ!" - znamená, že nemůžete zabít jinou lidskou bytost. Nevztahuje se na sebeobranu, ale platí za každých jiných okolností.
 N I K D O   N E M Ů Ž E   O S P R A V E D L N I T  V R A Ž D U - P O T R A T,   P O P R A V U   N E B O   E U T A N A Z I I.   N I K D O !!!
  Je to smrtelný hřích a trestem je věčný život v pekle.
  Má dcero, akceptují to Mé děti? Nikoliv. Ony dokonce přijímají zákony, které vraždu dělají nejenom přijatelnou, ale i omluvitelnou v Božích očích. Ale tak tomu není!
  K A Ž D É   Z   D E S A T E R A   P Ř I K Á Z Á N Í   J E   D E N O D E N N Ě   P O R U Š O V Á N O.
  P Ř E S T O   M Á   C Í R K E V   N I K D Y   N E K Á Ž E   O   Z Á V A Ž N O S T I   H Ř Í C H U !
  Nikdy lidem neřekne,  Ž E   P Ř I J D O U   D O   P E K L A,   pokud by spáchali smrtelný hřích a nepocítili výčitky svědomí.
  Mé Srdce je hluboce zraněno.
  Mé církve všude na světě, nekážou pravdu.
  Mnoho z Mých posvěcených služebníků  už  více  n e v ě ř í   v e   s k u t e č n o s t   p e k l a   a   o č i s t c e.
  Neakceptují Přikázání Mého Otce.   O m l o u v a j í   každý   h ř í c h.(viz poselství donu Ottaviovi Michelinimu)
  Hovoří o milosrdenství Mého Otce, ale už nedokážou vysvětlit následky smrti ve stavu smrtelného hříchu. Když neplní své povinnosti, pro které byli určeni, tak Mě velice urážejí.
  V mnoha případech   J S O U   P R O T O   O D P O V Ě D N Í   za ztrátu tak mnoha duší.
  Probuďte se k pravdě, všichni z vás, kteří tvrdí, že jsou věřící v Boha, Všemohoucího Otce, Stvořitele všech věcí a vězte následující:
  J E   J E N O M   J E D N A   P R A V D A !
  Nemůže být více, než jedna pravda.
  Cokoliv jiného než pravda je lež a nepochází od Mého Nebeského Otce, Boha Stvořitele všech věcí.
   Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus


317.               Poselství Panny Marie ze dne 18. ledna 2012 v 09:50.
                  
              ZLÉ PLÁNY VE VATIKÁNU KE ZNIČENÍ KATOLICKÉ CÍRKVE.

  Mé dítě,
to, co v tomto čase odpadlictví ve světě všechny Boží děti potřebují nejvíce, je vytrvalost.
  Tak málo jich věří ve svého Božského Stvořitele, Mého Otce, Nejvyššího Boha.
  Už brzy uvidí pravdu, ale přesto budou mnozí ještě potom tvrdit, že žádný Bůh není.  Děti,   J E   T Ř E B A   J E Š T Ě   M N O H O   M O D L I T E B !
  Zlá sekta spřádá úklady proti papeži Benediktu XVI. v jeho vlastních kuloárech.
O této sektě je známo, že existuje mezi posvěcenými služebníky ve Vatikánu, přesto jsou tam bezmocní proti této zlovolné skupině, která infiltruje katolickou církev už po staletí.
  To oni jsou odpovědní za překroucení pravdy učení mého Syna. Tak málo se ví o nich, nebo o jejich hanebné práci.
To oni vypudili  p r a v d i v é   u č e n í   z katolické církve   a   n a h r a d i l i   j e   v l a ž n o u,   r o z ř e d ě n o u   v e r z í,   K T E R O U   B Y L I   K A T O L Í C I   N Á S I L N Ě   K R M E N I   V   P O S L E D N Í C H     Č T Y Ř I C E T I   L E T E C H.
  Tolik zmatku bylo rozšířeno touto zkaženou, nicméně skrytou sektou,(Jezabel) že mnohé mé děti z pravé církve odešly.
  Modlete se, aby se papeže nezbavili.
  Modlete se, aby   F A L E Š N Ý   P R O R O K   N E O B S A D I L   S T O L I C I   s V A T É H O   O T C E   a  mohl  tak rozšiřovat lži.
  Modlete se, aby posvěcení služebníci ve Vatikánu byli dost silní, aby odolali tomuto zlému spiknutí, které je plánováno tak, aby zničilo katolickou církev.
  P L Á N U J Í   N A H R A D I T   S V A T É H O   V I K Á Ř E  papeže Benedikta XVI.,  D I K T Á T O R E M   L Ž Í,   jenž ve spolupráci  S   A N T I K R I S T E M   a  jeho skupinou   V Y T V O Ř Í   N O V O U   C Í R K E V,   aby  oklamali  svět.
  Naneštěstí, mnoho z mých dětí budou ve své věrnosti ke katolické víře slepě následovat tuto falešnou doktrínu, jako beránci jdoucí na jatka.
  Děti, probuďte se k pravdě. Tento ohavný plán  j i ž   v   b ě h u   l e t   z m ě n i l   z á k l a d n í   p r a v o s t   k a t o l i c k é   d o k t r í n y.
  U R Á Ž Í T E   M É H O   S Y N A,   K D Y Ž   P Ř I J Í M Á T E   S V A T O U   E U C H A R I S T I I   D O   R U K O U !
  T o   b y l o   j e j i c h   d í l o !!!
  U R Á Ž Í T E   M É H O   S Y N A,   K D Y Ž   N E V Y H L E D Á V Á T E   S V Á T O S T I   P R A V I D E L N Ě. (Církev povolila přijímání minimálně jednou za rok o Velikonocích!!!)  Přesto ti, na které jste v tomto ohledu odkázáni, nezajišťují vaše duchovní blaho, protože   n e p o n e c h á v a j í   s v á t o s t i   d o s t u p n é   v š e m.
  Mé děti, velké zlo, po staletí skryté v kuloárech Svatého stolce se brzy vynoří, aby je uviděl celý svět. Ty z mých dětí, na kterých spočívá Duch Svatý, uvidí pravdu, až tato odporná lež bude představena světu.
  Jiní půjdou slepě do temné uličky.
  V řadách kněží, biskupů, arcibiskupů a kardinálů dojde k velkému rozdělení. Jedna strana bude stát proti druhé.
  Praví stoupenci se budou muset skrývat a kázat soukromě,  J I N A K   B U D O U   Z A B I T I !
  Pravá církev bude tak skrytá, že opravdoví věrní budou muset pobývat pospolu, aby mohli praktikovat svou věrnost mému Věčnému Otci.
  Z e m ě   s e   b u d e   t ř á s t   v  každém koutu hněvem mého Nebeského Otce kvůli této pohaně. Mé dítě, oni nemohou vyhrát. Víra a odvaha zbytků křesťanství způsobí, že ve výsledku budou tito zkažení podvodníci zničeni navždy.
  Čekejte teď a připravte se na to, že katolická církev ohlásí tyto změny. Tehdy poznáte pravdu, o které mluvím.
  M o d l e t e   s e,   M O D L E T E   S E,   m o d l e t e   s e   za papeže Benedikta a jeho opravdové stoupence.
   Vaše milovaná Matka Matka Spásy.


                                           ZJEVENÍ 2,18-29:
  "Toto praví Syn Boží, jenž má oči jako planoucí oheň a nohy jako zářivý kov: Vím o tvých skutcích, lásce a víře, službě a vytrvalosti; vím, že tvých skutků je čím dál více. Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel(sekta zednářů), která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smislstvu a k účasti na modlářských hostinách.
  D A L   J S E M   J Í   Č A S   K   P O K Á N Í,  ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva. Hle, sešlu na ni nemoc a do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestli se od jejích činů neodvrátí; a její děti zahubím.
  Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka, a každému z vás  o d p l a t í m   p o d l e   v a š i c h   č i n ů.
  Vám ostatním, kteří nepřijímáte toto učení, kteří jste nepoznali to, čemu říkají "hlubiny satanovi", pravím: Nevkládám na vás jiné břemeno. Jenom se pevně držte toho, co máte,  D O K U D   N E P Ř I J D U.
  Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy; bude je pást železnou berlou, jako hliněné nádoby je bude rozbíjet - tak, jako já jsem tu moc přijal od svého Otce.
  Tomu, kdo zvítězí, dám Hvězdu Jitřní. Kdo má uši slyš, co Duch praví církvím."421.                       Poselství Ježíše ze dne 6. května 2012 v 19:30

         HROZNOU BOLEST A PRONÁSLEDOVÁNÍ MI ZPŮSOBUJÍ TY SEKTY,

                KTERÉ PRACUJÍ V TAJNOSTI NA SVRŽENÍ SVATÉHO STOLCE. 

         
  Má drahá, milovaná dcero,
přicházím s prosbou k mým následovníkům, aby zmírnili mé utrpení.
  H R O Z N Á   J E   B O L E S T   A   U T R P E N Í,  které Mi způsobují ty sekty, které   P R A C U J Í   V   T A J N O S T I   N A   S V R Ž E N Í   S V A T É H O   S T O L C E !
  Jak Mě tím zraňují. Je těžké nést klam a krutost jejich úkladů proti Mně.
  C h v ě j i   s e,   k d y ž   v i d í m   a b s o l u t n í   n e n á v i s t,   k t e r o u   v ů č i   M n ě   c h o v a j í   v e   s v ý c h   s r d c í c h.
  Satan ukradnul jejich duše, jejich mysl, jejich ducha i jejich těla.   S t á l e   j s o u   t o   j e š t ě   B o ž í     d ě t i,   ale už nechtějí mít cokoliv společného s mým Otcem.
  Jejich plány se nyní uskutečňují před vašima očima, včetně očí mých posvěcených služebníků, kteří to přesto nemohou vidět.   Podlé způsoby, ve kterých se ukrývají, (vražda papeže Jana I.)  a přesto uskutečňují kontrolu mé církve, lámou mé srdce.
Udělám cokoliv, abych je přiměl se zastavit, ale jejich duše jsou tak černé!
  Tvé utrpení, má dcero, bude použito, aby pomohlo zachránit duše těch, v nichž může být ještě jiskra lásky a které odpoví na mé volání.
  Žádám vás naléhavě, abyste se modlili za tyto duše, pracující jako horlivá armáda s malou láskou k Bohu ve svých srdcích.
  V jejich duších  j e   j e š t ě   p ř í t o m n é   s v ě t l o,  božské Světlo mého Otce.  Jenom   m o d l i t b a   a   u t r p e n í   j i m   m o h o u   p o m o c i.
  Oni neporazí, a ani nemohou porazit moji církev, neboť  J Á   J S E M  C Í R K E V !
  Vy, moji následovníci jste církví. Nemohou bojovat proti těm, kteří jsou ve Světle, neboť by je oslepilo. Časem pochopí, že mají jen vteřiny, aby udělali konečné rozhodnutí.
  Modlete se, aby přijali ruku mého milosrdenství místo toho, aby se nechali  N A   V Ě K Y   S T Á H N O U T   D O   J E Z E R A   O H N Ě !
  Je to kvůli těmto duším, které znesvěcují moji církev, že každou vteřinu dne   p r o ž í v á m   z n o v u   m é   b i č o v á n í   u   s l o u p u !
  Nikdy neustanu, dokud je nebudu moci zachránit.
  Pomozte Mi.  N A L É H A V Ě   P R O S Í M   všechny mé následovníky, aby  S E   M O D L I L I   Z A   T A K O V É   H Ř Í Š N Í K Y !
   Váš milovaný Ježíš


443.               Poselství Ježíše ze dne 26. května 2012 v 16:00.

              MAJÍ V ÚMYSLU VYPUDIT PAPEŽE BENEDIKTA XVI.

                 Z PETROVA STOLCE ZÁKEŘNÝMI PROSTŘEDKY.

  Jsem potěšen, že jsi zase zpátky se Mnou. Je důležité, má dcero, aby ses držela v mé blízkosti. Času je málo a máš ještě hodně práce.
  Má nejdražší dcero, dnes prosím všechny mé následovníky, aby  s e   v r o u c n ě   m o d l i l i   za  mého  milovaného vikáře papeže Benedikta XVI. On, můj svatý služebník, je za zavřenými dveřmi ve Svatém stolci   V Y S T A V E N   S T R A Š N É M U   P R O N Á S L E D O V Á N Í !
  Už jsem ti řekl dříve, že zednářské skupiny, které uvnitř Vatikánu vykonávají železný stisk, chtějí mého milovaného papeže dostat pryč.
  A zamýšlejí vypudit jej z Petrova stolce použitím   z á k e ř n ý c h   p r o s t ř e d k ů !
  Jak už jsem ti řekl v minulosti, bude muset uprchnout, neboť nebude mít jinou volbu.
  Času je málo. Musíte se vroucně modlit, aby mohl setrvat tak dlouho, jak je to jen možné, protože jakmile odejde, tak podvodník, falešný prorok, zaujme jeho místo.
  Jak se řinou mé slzy v tomto čase pro moji milovanou církev na zemi. Všichni moji posvěcení služebníci, kteří přijímají mé Svaté Slovo, tak jak ti je dáváno v tomto čase, slyšte Mě teď:
  M U S Í T E   Z Ů S T A T   V Ě R N I   M Š I   S V A T É   A   P E V N Ě   O B H A J O V A T   V A Š E   K A Ž D O D E N N Í   S V Á T O S T I !  Neboť velmi brzy budete nuceni spolknout lež.
  Každodenní svátosti na počest mého ukřižování  a   P R O M Ě N Y   V Í N A   N A   M O U   K R E V   A   C H L E B A   N A   M É   T Ě L O   budou změněny, pokrouceny, a Já budu zhanoben novými zákony, které zavede falešný prorok.
  Nesmíte nikdy přijmout cokoliv, co není Pravdou.
  Nikdy nesmíte přijmout herezi vyšlou ze zdí mého Svatého stolce. Jestliže to uděláte, vzdálíte sami sebe ode Mne.
Mnozí z vás   b u d e t e   m u s e t   s l o u ž i t   m š i   s v a t o u   t a j n ě   a  budete k tomu potřebovat všechnu vaši odvahu, kterou můžete získat tím, že se budete ke Mně modlit a prosit Mě, abych vás udělal silnými.
  Změny začnou v samotné eucharistii. Bude vám brzy řečeno, že svaté přijímání, moje opravdová přítomnost, je ve skutečnosti něco jiného.
  Bude vám řečeno, že znamená jiné věci. Ale to je strašná lež.
  S V A T Á   EUCHARISTIE   J E   M É   T Ě L O   A   K R E V,  dávané  vám,  abyste  Mi  dovolili   N A P L N I T   V Á S   M Ý M   D U C H E M   S V A T Ý M,   D Á T   V Á M   P O T R A V U,  kterou  potřebujete   P R O   V A Š E   D U Š E !
  Až přijde čas, a vám, mým posvěceným služebníkům bude prezentována nová moderní interpretace, pak budete vědět, že nákaza mé církve již začala.
  Tehdy se musíte připravit. Shromážděte se a braňte Pravdu mého ukřižování. N e p ř i j í m e j t e   l ž i - změny v mé mši svaté a v nejsvětější eucharistii. Neboť když to uděláte, pak má přítomnost v eucharistii bude pro všechny Boží děti ztracena.
  Následujte Mě. To je ta největší výzva, které kdy budete muset čelit, ale Já vám dám milosti, abyste rozlišili pravdu od svatokrádežného bludu, který bude od vás vyžadován, aby byl přijat v mém svatém jménu.
  Musíte Mě teď prosit o moji pomoc touto modlitbou modlitební kampaně (56).
 
   JE URČENA KNĚŽÍM, HLEDAJÍCÍM OCHRANU PRO SVATOU EUCHARISTII.
  "Ó, DRAHÝ OTČE, VE JMÉNU TVÉHO DRAHÉHO SYNA, KTERÝ OBĚTOVAL SEBE NA KŘÍŽI ZA CELÉ LIDSTVO, POMOZ MI ZŮSTAT VĚRNÝ PRAVDĚ.
  POKRYJ MĚ VZÁCNOU KRVÍ TVÉHO SYNA A DEJ MI MILOSTI, ABYCH TI MOHL DÁLE SLOUŽIT VE VÍŘE, DŮVĚŘE A CTIL TĚ PO ZBYTEK MÉHO PŮSOBENÍ V ÚŘADU.
  NIKDY MI NEDOVOL ODCHÝLIT SE OD PRAVÉHO VÝZNAMU OBĚTI MŠE SVATÉ, NEBO OD PODÁVÁNÍ SVATÉ EUCHARISTIE TVÝM DĚTEM.
  DEJ MI SÍLU, ABYCH TĚ ZASTUPOVAL A ŽIVIL TVÉ STÁDO TAK, JAK MUSÍ BÝT ŽIVENO: TĚLEM A KRVÍ, DUŠÍ A BOŽSTVÍM TVÉHO SYNA, JEŽÍŠE KRISTA, SPASITELE SVĚTA. AMEN."

  Prosím, vězte, moji milovaní, posvěcení služebníci, že Já každý den kráčím s každým z vás.
  Podpírám vás. Opírejte se o Mě a Já vás budu držet blízko mého Nejsvětějšího Srdce v tomto čase strašného soužení v katolické církvi.
   Váš milovaný Ježíš


378.                Poselství Panny Marie ze dne 20. března 2012 v 20:30.
                                          
     MODLETE SE ZA PAPEŽE BENEDIKTA XVI., KTERÝ JE V NEBEZPEČÍ,

                                  ŽE BUDE VYHNÁN Z ŘÍMA.

  Mé dítě, teď je klid a mír, podobný tichu před bouří, přesto katolická církev bude brzy uvržena do krize.
  Prosím všechny z mých dětí, ať už jsou kdekoliv, aby se modlily za papeže Benedikta XVI., který je v nebezpečí, že bude vyhnán z Říma.
  On, nejvyšší vysvěcený správce katolické církve, je nenáviděn v mnoha kruzích uvnitř Vatikánu. Ďábelské spiknutí,  p l á n o v a n é   u ž   v í c e   n e ž   r o k,  se brzy zviditelní na celém světě.
  Modlete se, modlete se, modlete se za všechny Boží posvěcené služebníky v katolické církvi, kteří budou pronásledováni v důsledku velkého rozdělení uvnitř církve, ke kterému brzy dojde.
  Celý svět bude svědkem   v e l k é h o   s c h i z m a t u,   které se ale jako takové neprojeví okamžitě.
  Falešný papež čeká, aby se sám zviditelnil světu.
  Děti, nenechejte se oklamat, protože on nebude od Boha.
  Klíče Říma byly vráceny mému Otci, Bohu Nejvyššímu, který bude vládnout z nebe.
  Všichni ti svatí kněží, biskupové a kardinálové, kteří vroucně milují mého Syna, budou mít velkou odpovědnost. Budou potřebovat hodně odvahy a božské síly,  a b y   v e d l i   d u š e   k   N o v é m u   r á j i.
  Každé úsilí těchto svatých stoupenců k přípravě duší na Druhý příchod mého vroucně milovaného Syna bude potíráno tou druhou temnou stranou.
  Naléhavě prosím všechny mé děti, aby se modlily za sílu, kterou budou potřebovat, až teď Antikrist a jeho společník, falešný prorok, vystoupí do popředí.
  Musíte prosit mě, Matku Spásy, o modlitby, abyste zajistili, že katolická církev bude zachráněna a že pravé Slovo mého Syna bude zachováno.
  Pravda zaslíbení mého Syna  O  J E H O   N Á V R A T U  ve velké slávě  B U D E   P O Z M Ě N Ě N A !
  Vám, mým drahým dětem, bude dána řada nepravd, a bude od vás očekáváno, že je přijmete a budete je ctít ve svatém jménu mého Syna.
  V rámci modlitební kampaně (38) se musíte během celého příštího měsíce každý den modlit moji modlitbu "Za záchranu katolické církve", abyste zajistili, že Bohu zasvěcení kněží neupadnou do zlovolného klamu, který je plánován falešným prorokem a jeho následovníky:

  "Ó, BLAHOSLAVENÁ MATKO SPÁSY, PROSÍM, ORODUJ ZA KATOLICKOU CÍRKEV V TĚCHTO TĚŽKÝCH ČASECH A ZA NAŠEHO MILOVANÉHO PAPEŽE BENEDIKTA XVI., ABYS ZMÍRNILA JEHO UTRPENÍ.
  PROSÍME TĚ, MATKO SPÁSY, POKRYJ POSVĚCENÉ SLUŽEBNÍKY TVÝM SVATÝM PLÁŠTĚM, ABY JIM BYLY DÁNY MILOSTI ZŮSTAT SILNÝMI, VĚRNÝMI A STATEČNÝMI BĚHEM ZKOUŠEK, KTERÝM BUDOU ČELIT.
  ORODUJ TAKÉ, ABY SE STARALI O SVÉ STÁDO V SOULADU S PRAVÝM UČENÍM KATOLICKÉ CÍRKVE.
  Ó, SVATÁ MATKO BOŽÍ, DEJ NÁM, TVÉMU ZBYTKU CÍRKVE NA ZEMI, DAR VŮDCOVSTVÍ, ABYCHOM TAK MOHLI POMOCI VÉST DUŠE KE KRÁLOVSTVÍ TVÉHO SYNA.
  PROSÍME TĚ, MATKO SPÁSY, UDRŽUJ ZLÉHO DALEKO OD NÁSLEDOVNÍKŮ TVÉHO SYNA V JEJICH ÚSILÍ UCHRÁNIT SVÉ DUŠE TAK, ABY BYLI HODNI VSTOUPIT DO BRAN NOVÉHO RÁJE NA ZEMI. AMEN."

  Jděte, děti, a modlete se za obnovu církve a za bezpečí těch posvěcených služebníků, kteří budou trpět za svou víru pod vládou falešného proroka.
   Marie, Matka Spásy


494.               Poselství Ježíše ze dne 16. července 2012 v 15:15.

    BLÍŽÍ SE ČAS, KDY PRONÁSLEDOVÁNÍ MÉHO MILOVANÉHO VIKÁŘE,

               PAPEŽE BENEDIKTA XVI., DOSÁHNE SVÉHO VRCHOLU.
      
  Má drahá, milovaná dcero,
nadešel čas, aby se připravili všichni Boží kněží, biskupové a všichni, kteří spravují moji svatou katolickou a apoštolskou církev na zemi.
  Neboť se blíží chvíle, kdy pronásledování mého milovaného vikáře, papeže Benedikta XVI., dosáhne svého vrcholu.
  Velmi brzy bude nucen  U T É C T   Z   V A T I K Á N U.  Pak přijde čas, kdy se moje církev rozštěpí, jedna strana, proti druhé.
  Volám ke všem mým posvěceným služebníkům, aby si připomněli své nejsvětější sliby.
  N I K D Y   N E O P U S Ť T E  V A Š E   P O S L Á N Í !
  N I K D Y   N E O P U S Ť T E   M Ě !
  N I K D Y   N E P Ř I J Í M E J T E   L Ž I   M Í S T O   P R A V D Y !
  Musíte Mě prosit, abych vám pomohl v těžkých časech, které jsou před vámi. Musíte se vzchopit, sjednotit se a následovat Mě.
  Modlete se za sílu, kterou budete potřebovat, pomocí této mimořádné modlitby modlitební kampaně (66) pro duchovenstvo:

            POMOZ MI ZŮSTAT VĚRNÝ TVÉMU NEJSVĚTĚJŠÍMU SLOVU.
  "Ó, DRAHÝ JEŽÍŠI, POMOZ MI ZŮSTAT VŽDY VĚRNÝ TVÉMU NEJSVĚTĚJŠÍMU SLOVU. DEJ MI SÍLU, ABYCH OBHÁJIL PRAVDU TVÉ CÍRKVE VE CHVÍLÍCH PROTIVENSTVÍ. NAPLŇ MĚ MILOSTMI, ABYCH UDĚLOVAL NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI TAK, JAK JSI NÁS UČIL.(v kleče do úst s vínem)
  POMOZ MI ŽIVIT TVOU CÍRKEV CHLEBEM ŽIVOTA A ZŮSTAT VĚRNÝ, I KDYŽ MI ZAKÁŽOU TAK JEDNAT. OSVOBOĎ MĚ Z POUT KLAMU, KTERÉMU MOHU ČELIT, ABYCH HLÁSAL PRAVÉ BOŽÍ SLOVO.
  POKRYJ NYNÍ VŠECHNY TVÉ POSVĚCENÉ SLUŽEBNÍKY TVOU VZÁCNOU KRVÍ, ABYCHOM ZŮSTALI ODVÁŽNÍ, VĚRNÍ A PEVNÍ V NAŠÍ POSLUŠNOSTI K TOBĚ, NÁŠ MILOVANÝ SPASITELI JEŽÍŠI KRISTE. AMEN."

  Neklesejte na mysli, moji milovaní posvěcení služebníci, neboť svár byl předpověděn a musí k němu dojít v konečném boji o duše.
  Miluji vás a budu teď s vámi, když kráčíte se Mnou trnitou cestou na Kalvárii, aby mohlo být ještě jednou dosaženo spásy pro všechny duše.
   Váš milovaný Ježíš


629.              Poselství Panny Marie ze dne 29. listopadu 2012 v 15:20.
                                                                                

  MILUJÍCÍ BŮH BY NEVYVOLAL KONFLIKT, NEBO BYL PŘÍČINOU ROZDĚLENÍ.

  Mé drahé děti,
musíte se nyní modlit za všechny Boží vizionáře ve světě. Hodně trpí a uvnitř i vně jejich misí byla vyvolána nesvornost.
  Mnozí lidé je odmítají. Ještě víc jich odmítá ty vizionáře a proroky, kteří své mise oznámili světu.
  Jestli opravdu milujete mého Syna, musíte se spojit do jednoty. Nesmí být ponechán žádný prostor pro žárlivost, pomluvu, nebo nenávist mezi vámi. Když se to stane, pak Zlý vás pokoušel, abyste odmítli nikoliv proroka, ale Svaté Slovo mého Syna.
  Toto je čas, kdy nesmíte dovolit žádnému rozdělení, aby vytvořilo přehrady mezi těmi, kteří následují učení mého Syna.
Tam, kde je rozdělení, tam je i rozptýlení. To zastavuje proud modliteb a zdržuje vás v pomoci zachraňovat duše.
  Milující Bůh by nevyvolal konflikt, nebo byl příčinou rozdělení. Pomlouvat jiné ve jménu Boha je hřích v očích mého Otce.
Když tak jednáte, urážíte mého Syna, který vždy říkal, že musíte milovat jeden druhého jako bratra a sestru. Když používáte jméno mého Syna k pošpinění pověsti ostatních, musíte prosit mého Syna o odpuštění.
  Děti, nadešel čas, abyste byli silní a uctívali mého Syna tím, že si vzpomenete na všechno, co vás učil.
  Ve světě nyní uvidíte mnoho předpověděných událostí.
  Už není čas k rozdělení mezi těmi, kteří uctívají mého Syna.
  Rozdělení bude křesťanům brzy vnuceno. To je důvod, abyste se sjednotili a stali se silnou armádou, hodnou k hlásání Božího Slova.
  Rozděleni budete vtaženi do prázdnoty, kde   V A Š Í   C Í R K V I    B U D O U   V N U C E N Y    P O H A N S K É    Z Á K O N Y.
  Když vyvoláte rozdělení, pak už nemůže být jednota.
  Jenom silní ve víře a sjednocení se Srdcem mého Syna půjdou kupředu v armádě mého Syna.
   Vaše milovaná Matka617.                 Poselství Ježíše ze dne 14. listopadu 2012 v 20:30.

        ŘADA UDÁLOSTÍ VZTAHUJÍCÍCH SE K CÍRKVÍM, JEŽ MĚ VE SVĚTĚ UCTÍVAJÍ,   ZAČNE VYCHÁZET NA POVRCH.

  Má drahá, mystická choti,
tvé zkoušky ti daly novou sílu a nadšení, kterého je třeba, aby ses dotkla srdcí mnoha lidí.
  Je to jeden ze způsobů, jakým se dotknu duší těch, kteří potřebují mé milosti. Učiním to skrze tvou práci pro Mne, aby se obrácení mohla rychle šířit.
  Během této doby řada událostí vztahujících se k církvím, jež Mě ve světě uctívají, začne vycházet na povrch. Rozkol v mé katolické církvi bude brzy zveřejněn. Stane se to  z a   n a d š e n é h o   p o t l e s k u   TĚCH,  K T E Ř Í   O D D Ě L I L I   P R A V D U   M É H O   U Č E N Í   O D   P Ř I K Á Z Á N Í,   U S T A N O V E N Ý C H   M Ý M   O T C E M.
  Plánování a koordinace tohoto velkého projektu zabralo nějaký čas, ale brzy bude rozkol oznámen  S V Ě T O V Ý M   M É D I Í M.
  Mnozí, kteří budou zplna hrdla křičet, předloží lži, stavějící se nejenom proti zákonům ustanovených mým Otcem. Co ve skutečnosti chtějí, je vytvořit nového boha. Nová loutka mé církve bude propagována podobným způsobem jako v důležitých volbách politických vůdců.
  Budou chtít vám nechat uvěřit, že Slova starých časů jsou klamná. Pak vám řeknou, abyste jim nevěřili. Změní zvyky, v jakých žili mé učení a způsob, jakým Mě uctívají.
  Odstraní mé zákony a budou vzdávat hold zákonům, které si sami vytvořili.
  Změní své slavnostní sliby, aby ospravedlnili svou účast   N A   S T A V B Ě   N O V É H O   C H R Á M U – nového chrámu, zasvěcenému vládě falešného proroka. Pak už více nebudou moji služebníci, neboť přenesou svou věrnost na falešného proroka a budou ho uctívat.
  Potom budou zbožňovat falešného boha, zbrusu nový pojem, který dovolí, aby některé Boží zákony byly zrušeny  a  n a h r a z e n y   n e c u d n o s t m i   v  mých  očích.
  TOTO JE MÉ VAROVÁNÍ TĚM KNĚŽÍM, KTEŘÍ SE ODDĚLÍ OD KATOLICKÉ CÍRKVE:  Když Mi přestanete zcela důvěřovat, vaše mysl bude náchylná k víře ve lži. Když uvěříte zrádným vládcům,  P O D L E H N E T E   S T R A Š N É M U   H Ř Í C H U.  Budete uctívat   š e l m u,   která znesvětí moji církev naražením trnové koruny na hlavu mé církve, na hlavu mého pravého svatého vikáře, papeže Benedikta.
  Budete strašně trpět, když budete sloužit šelmě, neboť připravíte Boha o jeho děti. Vraťte se ke svým pravým kořenům. Nedovolte, aby má církev byla znesvěcěna hříchy, jež jsou plánovány lidmi, kteří   C H T Ě J Í   Z N I Č I T   K Ř E S Ť A N S T V Í   A   O S T A T N Í   N Á B O Ž E N S T V Í,  K T E R É   U C T Í V A J Í   M É H O   O T C E !
  Vy, moji posvěcení služebníci, kteří se neřídíte vašimi svatými řády, odtrhnete svá srdce ode Mne, zatímco tito podvodníci ukradnou vaše duše.
  Ten největší hřích, kterého se chystáte dopustit, je uctívání falešného boha. Oblečen v drahokamech, bude okouzlující, duchaplný a bude se zdát, že dobře ovládá učení Knihy mého Otce.  P O D L E H N E T E   J E H O   K O U Z L U.  Pokroutí mé učení tak, že se stane  R O U H A Č S T V Í M.
  Toto náboženství, alternativa k Boží Pravdě, je bezcenná. Přesto bude mít zevnějšek z šarmu, lásky a zázraku, a oblečeno do nového zlata a drahých kamenů,  představí  se  J A K O   N O V É   S V Ě T O V É   N Á B O Ž E N S T V Í   N A   V Š E C H   O L T Á Ř Í C H.
  Mým věrným kněžím, pravím toto: Požehnám vám milostmi, abyste vždy pochopili Pravdu.
  Takové modly, předkládané vám jako Pravda, nejsou nic než prach. Jsou vyrobeny z dřevěných objektů. Nejsou nic. Nemají žádný smysl.  N E V Y Z A Ř U J Í   Ž Á D N É   M I L O S T I !  Bůh, jediný pravý Bůh nebude prostě přítomen v jejich kostelech. Jedině živý Bůh bude přítomen.
  Až Bůh Otec uvidí tuto poslední urážku, zapudí ty, kteří oživují tyto pohanské praktiky. Pak bude požadovat vysvětlení od těch, kteří vyvolávají rozkol v jeho svaté církvi na zemi – od těch stejných služebníků,  kteří  a r o g a n t n ě   a  tak  s  lehkým  srdcem   o d m í t a j í   S l o v o   B o h a.
  Až Mi během Varování budou čelit, poznají, jak urazili mého Otce. Nikdo, ani posvěcený služebník nemá moc, protože je jenom jeden Mistr. Jenom jeden Bůh. Oni zavádějí boha, udělaného rukou člověka. On neexistuje a přesto Mi kradou mé stádo. Bude jim dána každá milost a prokázána velká trpělivost.  P O K U D   S E   N E B U D O U   K Á T,   B U D O U   Z N I Č E N I !
  Každý z vás zaplatí za každou duši, kterou jste Mi ztratili.
   Váš Ježíš


663.                  Poselství Ježíše ze dne 1. ledna 2013 v 19:20.

                   BOŽÍ CHRÁM BUDE ZNESVĚCEN K NEPOZNÁNÍ.

  Má drahá, milovaná dcero,
vzešel nový úsvit a započaly změny v přípravě na můj Druhý příchod.
  V á l k y   na Středním východě   s e   n y n í  v y s t u p ň u j í   a   m n o z í   z e m ř o u   r u k a m a   s k u p i n y   z l a.  Avšak rukou mého Otce, ti v této skupině zla, budou zastaveni. Každý z nich bude sražen, protože jsou tím největším nebezpečím pro Boží děti.
  Mé plány se již projevují a ti mezi vámi, vybraní Mnou k vedení zbytku mé církve, rychle vybudují základny po celém světě. To budou místa, kam Mě budete chodit uctívat, v pokoji, až vaše kostely vás už nebudou vítat tak, jak by měly.
  Vaše  k o s t e l y   s e   s t a n o u   pouhými  m í s t y   z á b a v y,   kde pohanské rituály a hudba budou inscenovány do složitých obřadů. Budou vydávány za uctívání Boha. Ve skutečnosti však budou vytvářet idoly z hříšných skutků a prohlašovat je za odpovídající mému učení.
  Brzy se jich hodně představí jako noví služebníci Boží. Mnozí nebyli nikdy připravováni v křesťanské církvi a nebudou proto schopní předávat svátosti Božím dětem.  B U D O U   T O   P O D V O D N Í C I.  Všem budou diktovat pravdu o tom, co je, jak říkají, Boží učení v dnešním světě. Jejich lži dosáhnou sluchu lidí celého světa.
  Mnozí budou přitahováni k tomu, co budou vnímat jako nový, "svěží" přístup k mému učení a k Boží lásce. Všechno bude hrozná lež. Mnozí budou oklamáni k přijetí  N O V É H O   J E D I N É H O   S V Ě T O V É H O   N Á B O Ž E N S T V Í.
  Tak jako falešná církev poroste a bude přitahovat mnoho celebrit, média a politické vůdce, moje zbylá církev bude vzrůstat. Mnoho z mých posvěcených služebníků Mi budou nevěrní a připojí se k novému světovému náboženství, kde budou přivítáni s otevřenou náručí.
  Tito podvodníci způsobí křesťanům všude strašné strádání, pokud nepřijmou tuto novou, politicky podporovanou organizaci, jež nazve sama sebe církví Boží.
  Zatímco   k ř e s ť a n é   b u d o u   h l a v n í m   c í l e m   n e n á v i s t i,  Dům Izraele bude také v hledáčku a Ž i d é   b u d o u   u č i n ě n i   o b ě t n í m i   b e r á n k y    v této válce o duše.
  Nic, co budete zpočátku pozorovat, vám nebude připadat navenek rozdílné. Brzy ale V  Ř Í M Ě   U V I D Í T E   H O N O S N O U   A   I M P O Z A N T N Í   B U D O V U,    která se stane místem setkávání. Všechna náboženství zde budou vítána, dokud nebudou přinucena spolknout lži, předložené jim novým světovým řádem.
  Časem se stane nepřijatelným, aby některé   k ř e s ť a n s k é   o b y č e j e   b y l y   k o n á n y   n a   v e ř e j n o s t i.
  To bude zahrnovat   S V Á T O S T   K Ř T U   A  S V A T É H O   P Ř I J Í M Á N Í. (využijte té možnosti dokud ještě můžete) V moderním a laickém světě budou považovány za nepřijatelné a shledáte, že nebude možné je obdržet. Svátost manželství bude změněna a manželství bude dostupné v jiné formě. Jedinou cestou k přijetí pravých svátosti v tom čase bude skrze  z b y l o u   c í r k e v.
  Moji posvěcení služebníci, kteří budete trpět v mém jménu, až budete bojovat za udržení svátostí a mše svaté, vězte toto:
  Jste Mi zavázáni skrze vaše svaté sliby a nikdy nesmíte být v pokušení odchýlit se od Pravdy. Bude na vás vykonáván nátlak, abyste opustili cesty Pána. Váš hlas se stane jenom šepotem, až se nepřítel pokusí přehlušit Pravdu Božího Slova.
  Shromážděte se. Sjednoťte se. Neboť již brzy bude Boží chrám znesvěcen k nepoznání. Vše, co máte udělat, je následovat Mě,   P O S L O U C H A T   V A Š E   S R D C E   A   V A Š E   S V Ě D O M Í.  Buďte vždy připraveni na tuto těžkou cestu ležící před vámi. Budete potřebovat všechnu svou odvahu, sílu a vytrvalost.
  Vězte, že na konci této cesty budu čekat Já,  a b y c h   v á s   v z a l   d o   s v é   n á r u č e   a  d o   bezpečného přístavu mého  N o v é h o   r á j e.
   Váš Ježíš


403.             Poselství Ježíše ze dne 18. dubna 2012 v 13:36.

     MŮJ ZBYTEK CÍRKVE, DVA SVĚDCI, NA KTERÉ SE ODKAZUJE KNIHA ZJEVENÍ.

  Má drahá, milovaná dcero,
uvědomuji si, že některá z těchto poselství ti nedávají smysl, ale musíš Mi důvěřovat a vědět, že musím odhalit obsah Knihy Zjevení,  a b y   d u š e   v ě d ě l y,   c o   m a j í   v   t ě c h t o   č a s e c h   o č e k á v a t.
  Těm, kteří jsou malé víry, ale kteří akceptují mé Slovo, jež dostáváte prostřednictvím tohoto proroka, vězte, že vaše pokora a touha, zrozená z čisté lásky ke Mně, vás přivedla blíže k mému Nejsvětějšímu Srdci.
  Vy jste zbytek mé církve. Vy jste církev, o které se mluví v Knize Zjevení.
  Vy jste plod ženy, která porodila mužského potomka a která byla zapuzena do pouště (Zj 2,1-6), kde budete izolovaní, a přesto sjednocení jako jeden, abyste veřejně hlásali mé Svaté Slovo a kázali pravá evangelia.
  Ta žena (Panna Maria) dala zrod mé pravé církvi, mému věrnému stádu, které nebude svedeno falešným prorokem.
Vy, má církev, budete vyhnáni do pouště na 1 260 dní, kde najdete útulek. [Zj 12.14]. Ale darem Ducha Svatého budete živeni plody mé lásky.
  Budou to věrní členové mých křesťanských církví, včetně mých posvěcených služebníků a těch z mých následovníků, kteří odmítnou falešného proroka, kteří budou muset držet mou církev pohromadě.
  B U D E T E   M Ě   M U S E T   U C T Í V A T   P O T A J Í,  P R O T O Ž E   M Š E   S V A T Á   S E   P O D   V L Á D O U   F A L E Š N É H O   P R O R O K A   Z M Ě N Í   K   N E P O Z N Á N Í.
  Vy jste moji opravdoví následovníci a všechny milosti z nebe jsou vylévány na vaše vzácné duše.
  Jak Já vás, děti, miluji a jak zmírňujete mé utrpení! Ale kolik bolesti je v mém srdci kvůli těm mým následovníkům, kteří Mi odmítnou naslouchat.
  Budou vtaženi Falešným prorokem do sítě, do temnoty a Já je nebudu moci zachránit. Z vlastní vůle Mě udeří do tváře.
Zbytek mé církev bude muset šířit Slovo mým ostatním dětem, včetně těch,  k t e ř í   M ě   v ů b e c   n e z n a j í.
  Vy, zbytek mé církve, budete muset hlásat moje proroctví a mé Svaté Slovo těm, kteří nejsou křesťané, nebo kteří neznají Desatero přikázání.
  Vaší prací bude postarat se o to,  A B Y   B I B L E   S V A T Á   B Y L A   Č T E N A   A   B Y L A   P O C H O P E N A.
  Bude vaší povinností, abyste  i n f o r m o v a l i   s v ě t   o   p l n é m   v ý z n a m u   p e č e t í   obsažených v Knize Zjevení, které odhalím Marii Božího milosrdenství.
  Dva svědci z Knihy Zjevení:
  V Y,  moji následovníci,  J S T E   J E D N Í M   Z   D V O U   S V Ě D K Ů, na něž odkazuje Kniha Zjevení, a kteří budete ochraňováni z nebe. (Zj 11, 3)
  Mé Slovo, dávané vám, zbytku mé církve, může být odhozeno jako mrtvola, ale mé Slovo nikdy nezemře.
  T Í M   D R U H Ý M  z dvou svědků  B U D O U   Ž I D É.
  Dvě lampy jsou mé křesťanské církve, tradiční pravá církev a ti moji následovníci, kteří budou zahnaní do ústraní falešným prorokem.
  Dva olivové stromy jsou starý Jerusalem – Izrael a Nový Izrael. (Zj 11, 4)
  Oni, židé, konečně poznají, že Já jsem Mesiáš a jejich hlásání pravdy bude také falešným prorokem a Antikristem zavrženo, aby se rozložilo jako mrtvola. Znovu, tato vyvolená rasa nezanikne.
  Oba se budou cítit poraženi, ale ve skutečnosti tomu tak nebude, neboť spolu se všemi ostatními náboženstvími vytvoříte jedinou pravou církev – Nový Jeruzalém, který povstane z popela.
  Přežijete strašlivou, zlou monarchii, která vyvstane pod dvojitým vůdcovstvím   f a l e š n é h o   p r o r o k a (nový papež zvolený po Benediktu XVI.)   a   A n t i k r i s t a,   z nichž oba budou nakonec vrženi do jezera ohně, kterým je peklo.
  Toto pronásledování nebude trvat dlouho a bude vám dána velká síla a ochrana. Obdržíte pomoc a mezi vámi povstanou mnozí vůdci, aby vás provedli tímto obdobím.
  Mnozí z vás se stanou svatými v mém Novém ráji a potom, co Mi pomůžete vybudovat moji zbytkovou církev na zemi, B U D E T E   P A N O V A T   S E   M N O U   V   N O V É M   N E B I   A   Z E M I,  které vyvstane při mém Druhém příchodu.
  Těm z vás, kteří nejsou se Mnou, bude dán velmi krátký čas k rozhodnutí. Buď budete pro falešného proroka a proti Mně, nebo budete pro Mě.
  Vyberte si to první a vaše duše bude ukradena mistrem klamu. Zní to tvrdě, ale je to pravda.
  Během Varování bude dán všem Božím dětem důkaz mé přítomnosti.
  M O D L E T E   S E,  abyste přijali pravdu,   N E B O Ť   J S E M   T O   J Á,  váš milovaný   J E Ž Í Š,  kdo k vám volá z nebe, abyste otevřeli své oči tak, abyste mohli vidět a naslouchat, abyste mohli slyšet dříve,   N E Ž   B U D E   P Ř Í L I Š   P O Z D Ě !
   Váš milovaný Ježíš


142.                Poselství Ježíše ze dne 17. července 2011 v 15:40.

               KDOKOLIV SE BUDE PROHLAŠOVAT ZA MNE, JE LHÁŘ.

  Má drahá, milovaná dcero,
brzy vyvstane jedno z nejvíce matoucích období, kdy nejenom ti, jež hlásají, že přicházejí v mém jménu, budou falešní, ale přijdou také ti, kteří budou prohlašovat, že jsem to Já. Mé děti musí chápat toto:  P O P R V É   J S E M   P Ř I Š E L   J A K O   Č L O V Ě K, (Narozen v Betlémě v jesličkách.) abych zachránil lidstvo od hříchu. Teď, podruhé, přijdu jako SOUDCE.   Zatímco mnozí Mě uvidí během Velkého Varování tváří v tvář, podruhé nepřijdu dříve, než v den Posledního soudu.
  K D O K O L I V   B U D E   P R O H L A Š O V A T,   Ž E   J S E M   T O   J Á,   J E   L H Á Ř !  Takové duše, a je jich mnoho, má dcero, nezamýšlejí škodit. Podlehly natolik falešným představám, že mistr klamu je přesvědčil, že mají nejen božskou moc, ale že jsou i syny vtěleného Boha. Ale to není pravda. Neboť  J Á   S E   N A   T É T O   Z E M I   U Ž   N I K D Y   N E Z J E V Í M   V   J I N É   L I D S K É   B Y T O S T I !  To by se nikdy nemohlo stát. Žádný člověk není hoden takové cti, neboť to nebylo předpověděno.
  Mnozí nyní vystoupí a budou hlásat, že jsou to Já, Ježíš Kristus, Syn Boží. Těmto ubohým duším pravím toto: Padněte teď na kolena a proste Boha Otce, aby vás uchránil od mistra klamu. On vás chce zmást, a tak vy, na druhé straně, nejenom že nebudete uvádět ve zmatek mé děti, jež očekávají můj návrat na zem, ale také nebudete zhoršovat posměch, vyvolaný ateisty.   Nejenom že přinášíte hanbu mému jménu, ale také nechtěně stavíte lidi proti jejich víře v Boha, Všemohoucího Otce.
  Také bych chtěl varovat všechny, kdo  t v r d í,   že   k o n a j í   z á z r a k y.   Kdokoli, jenž tvrdí, že je nositelem takové moci,  N E B U D E   O D   B O H A,   neboť je jenom jeden Bůh a jenom On, nebo Jeho milovaný Syn Ježíš Kristus, mohou vyvolat takové věci. Na druhé straně také   S a t a n   m á   m o c.   M ů ž e   v y t v á ř e t   i l u z e.    V případě  "z á z r a č n ý c h"   v y l é č e n í,   která může Satan vyvolat prostřednictvím takzvaných "l é č i t e l ů",   kteří svou moc hledají v magii, je výsledek pouze   d o č a s n ý, i když se může zdát, že byl vykonán zázrak. Ale ty nebudou trvat dlouho.   S a t a n   t a k é   v y v o l á   t a k z v a n é   z á z r a k y,   v č e t n ě   v i z í,   v i d ě n ý c h   m n o h ý m i   n a   n e b i.   Zase to budou jenom přeludy a nebudou přicházet od Boha.
  Děti, i když se snažíte ukázat Mi věrnost, budete pokoušeni silami Zlého každý jednotlivý den. Musíte se soustředit jenom na Mě a na mého Věčného Otce. Nezapomeňte,  J Á   N E B U D U   K R Á Č E T   P O   T É T O   Z E M I   J A K O   L I D S K Á   B Y T O S T.  (Přijde až v den soudu v oblacích  s anděly.)  Já mohu být na zemi  p ř í t o m e n   v   d u c h u,   ale nikdy se už nezjevím jako člověk.
  M o d l e t e   s e   k a ž d ý   d e n  za vedení a za schopnost rozlišení, abyste   u m ě l i   r o z e z n a t   l ž i   o d   p r a v d y.
   Váš milující Spasitel Ježíš Kristus399.                   Poselství Ježíše ze dne 12. dubna 2012 v 11:27.

      PŘÍŠTÍ PAPEŽ MŮŽE BÝT ZVOLEN PŘÍSLUŠNÍKY KATOLICKÉ CÍRKVE,

                              ALE BUDE TO FALEŠNÝ PROROK.

  Má drahá, milovaná dcero,
mnoho lidí na světě Mě stále ještě odmítá a souvisí to s veřejným míněním.
  Tak mnoho temnoty sestoupilo na všechny Boží děti, že jen velmi málo z nich má odvahu veřejně hlásat mé Slovo.
  Věřící se obávají slovních útoků a jízlivého výsměchu, který by museli snášet, kdyby otevřeně mluvili o mém Svatém Slovu.
Dokonce i věrní následovníci ztrácejí odvahu postavit se a bojovat proti zlovolným zákonům zavedených v jejich zemích, které vzdorují Slovu mého Otce.
  Kněží se ostýchají postavit se otevřeně za pravdu mého učení ze strachu, že budou     o s t r a k i z o v á n i.
Nyní, více než kdy dříve, kvůli studu, který musí snášet kvůli ohavným hříchům některých z jejich vlastních řad, shledávají, že není možné, aby jejich hlasy byly slyšeny.
  Když se některý statečný posvěcený služebník rozhodne povstat a bránit pravdu mého učení, pak strašně trpí. Je obviněn z nedostatku tolerance, nedostatku soucitu, nedostatku lásky a úcty k lidským právům.
  Vidíte, mé děti, že s pravdou mého učení, vyslovenou mými posvěcenými služebníky, je zacházeno jako se lží.
Místo toho jsou za pravdu předkládány lži – překroucené verze pravdy, obsažené v Písmu svatém.
  Satan získal tak mnoho duší, včetně představitelů mé vlastní církve, což vede k tomu, že mnoho nevinných lidí shledává těžkým zavázat se věrností mé svaté vůli.
  Byl jsem opuštěn a odsunut stranou a to pak dovolilo lžím, zasazených do myslí mých posvěcených služebníků, aby byly přijaty většinou.
  Tyto ohavné lži se rozšiřují daleko nad tento rámec.
  Pravda mého Písma, obsažená v Knize Zjevení, byla vysvětlena mnoha mými církvemi. S tak mnoha modifikacemi, a všechny z nich založenými na lidském výkladu.
  Můj milovaný papež Benedikt XVI.  j e   p o s l e d n í m   p r a v ý m   p a p e ž e m   n a   z e m i.
  Petr Říman je můj Petr, původní apoštol, který bude vládnout mé církvi z nebe pod velením mého Věčného Otce. Potom, až přijdu panovat za mého Druhého příchodu, bude vládnout všem Božím dětem,  a ž   s e   v š e c h n a   n á b o ž e n s t v í   s j e d n o t í   d o   j e d i n é   s v a t é   a p o š t o l s k é  c í r k v e.
  Já říkám pouze pravdu, má dcero.
  Musím vás varovat, že nyní vystoupí mnoho nových samozvaných proroků, kteří budou protiřečit mému Svatému Slovu, které dostáváš ty, pravý prorok konce časů.
  Nejdříve přesvědčí věřící, že jejich slova přicházejí ode Mne.
  Jejich slova budou pozorně vybrána a jejich význam bude nejasný a trochu matoucí. Mnozí si nebudou všímat těchto nedostatků a přijmou jejich poselství, protože se budou zdát v souladu s Písmem svatým.
  Až bude svedeno mnoho duší, pak začne útok.
  Má dcero, oni byli posláni, aby připravili Boží děti přijmout příštího papeže, jenž přijde po mém milovaném vikáři papeži Benediktu. Tento papež může být zvolen členy katolické církve, ale bude to falešný prorok.
  Jeho voliči jsou vlci v rouchu beránčím a  j s o u   č l e n y   tajné  zlovolné   z e d n á ř s k é   s k u p i n y,   vedené Satanem.
  Tímto způsobem se Satan pokusí mou církev zničit.
  Žel, tento falešný prorok přiláká mnoho přívrženců. Ti, kteří mu budou odporovat, budou pronásledováni.
  Jednejte, děti, dokud můžete. Odsuďte tyto lži, které budou předkládány těmi, kteří se vás pokusí přesvědčit o pravosti falešného proroka.
  Buďte pevní. Stůjte věrně při Mně, vašem Ježíši. Nikdy nepochybujte o mém Svatém Slovu.
  Kniha Zjevení je pravdivé Boží Slovo. Nelže vám.
  Ne všechna tajemství v ní obsažená jsou vám známa. Všechny je odhalím prostřednictvím Marie Božího milosrdenství, i když pravda bude vášnivě  N A P A D Á N A   A   P O V A Ž O V Á N A   Z A   K A C Í Ř S T V Í.
  Nezapomeňte jednu důležitou lekci:  Mé Slovo, bylo také  považováno  Z A   K A C Í Ř S T V Í,  když  J S E M   P Ř I Š E L   P O P R V É   N A   Z E M !
  Věřící, včetně mých posvěcených služebníků, kteří představují mou církev na zemi, budou mé Slovo, které dostáváte teď, za mého Druhého příchodu také považovat za kacířství.
  Satan obětuje mnoho duší, aby uspokojil svoji konečnou touhu způsobit co největší hoře.
  Buďte ujištěni, že to bude   k a t o l i c k á   c í r k e v,   založená Mnou a dána pod velení mého milovaného apoštola Petra, která v tomto konci časů  b u d e   n e j v í c e   t r p ě t.
  Mějte se stále na pozoru.
  Prosím, modlete se modlitbu (43) z modlitební kampaně:

          ZA SÍLU K OBRANĚ MÉ VÍRY PROTI FALEŠNÉMU PROROKOVI.
  "DRAHÝ JEŽÍŠI, DEJ MI SÍLU, ABYCH SE ZAMĚŘIL NA TVOJE UČENÍ A VŽDY HLÁSAL TVÉ SVATÉ SLOVO.
  NIKDY NEDOVOL, ABYCH BYL POKOUŠEN UCTÍVAT FALEŠNÉHO PROROKA, KTERÝ SE POKUSÍ VYDÁVAT ZA TEBE.
  UDRŽUJ MOU LÁSKU K TOBĚ SILNOU.
  DEJ MI MILOST DARU ROZLIŠENÍ TAK, ABYCH NIKDY NEZAPŘEL PRAVDU, OBSAŽENOU V BIBLI SVATÉ, BEZ OHLEDU NA LŽI, KTERÉ MI BUDOU PŘEDKLÁDÁNY, ABYCH SE ODVRÁTIL OD TVÉHO PRAVÉHO SLOVA. AMEN."

  Pravda je zapsána v Písmu svatém.
  Kniha Zjevení neodhaluje všechno, protože Já, Beránek Boží, přicházím teprve teď, abych  P Ř E D   Z R A K Y   C E L É H O   S V Ě T A   O T E V Ř E L   K N I H U   Z J E V E N Í.
  Jakýkoliv lidský výklad ohledně 1000 let není důvěryhodný.
  Musíte věřit jenom Božímu Slovu.
   Váš milovaný Ježíš

                                             
459.                 Poselství Ježíše ze dne 10. června 2012 v 15:30.

       FALEŠNÝ PROROK PŘEVEZME NEJEN VEDENÍ KATOLICKÉ CÍRKVE,

                   ALE BUDE DIKTOVAT VŠEM KŘESŤANSKÝM CÍRKVÍM.

  Má drahá, milovaná dcero,
volám ke všem mým následovníkům, aby v tomto čase prokázali odvahu.
  Toto není čas, abyste klesli a plakali. Je to čas k boji za vaši spásu.
  Volám ke všem mým křesťanským církvím, k mému duchovenstvu a ke všem, kteří zasvětili své životy Mně, svému Ježíši, aby vyslechli mé prosby.
  Nikdy se nevzdejte pravdy mého učení.
  Nikdy Mě neopusťte.
  Nikdy neopusťte mou církev. Neboť Já jsem církev.
  Nikdy neopusťte mé Tělo, neboť Já jsem Chléb života.
  Nikdy nepřijímejte lži, které budou brzy zasety mezi vás, aby jejich nositelé odstranili moji církev na zemi.
  Teď je čas, abyste se připravili.
  Brzy vás nechají spolknout nové, lidmi vytvořené náboženství.
  Brzy budete přinuceni se živit tím, co se bude zdát jako svatá eucharistie, ale nebude to mé Tělo.
  Stane se prázdnou, pustou a neposkytne vám skutečný život.
  Jediná svatá eucharistie, která existuje, je taková, v níž moje přítomnost je oznámena ve svaté oběti mše, tak jako je tomu dnes.("TOTO JE MÉ TĚLO..,TOTO JE MÁ KREV...")
  Nikdy se od toho neodchylte, dokonce ani tehdy ne, když vás pohané, kteří převezmou vedení mých křesťanských církví, budou nutit to udělat.
  Oni znesvětí mé církve a promění je v nic víc, než v místa zábavy a sociálních aktivit.
  Musíte se vždy držet postupu, kterému jsem učil mé apoštoly u Poslední večeře.
  Nyní se musíte postarat, aby vše bylo připraveno dříve, než začne útok.
  Neboť brzy shledáte, že bude nemožné vyznávat falešné učení, které vám bude vnuceno skandálem, který leží před vámi.
  Falešný prorok převezme nejenom vedení katolické církve, ale bude diktovat všem křesťanským církvím, které sloučí do jediné.
  Nebudu to ale Já, Ježíš Kristus, na němž bude budován Nový chrám. Bude to chrám, který má nahradit Svatý stolec k oslavě šelmy.
  Dbejte mých slov, neboť brzy uvidíte pravdu.
  Těm, kteří jsou dost stateční, aby se postavili proti perzekuci vaší víry, pravím: Musíte teď plánovat.
  Těm, kteří nemají dost síly, aby bojovali proti vládě Antikrista a falešného proroka, říkám: Padněte na kolena a proste Mě, abych vám pomohl.
  Povedu vás prostřednictvím mých nových vůdců, kteří mezi vámi vyvstanou, vedeni mými Dvěma svědky (*).
  Enoch a Elijáš, přítomní v mých křesťanských církvích na zemi a v Domu Izraele, brzy ovlivní kázání evangelií po celém světě.
  Nic nezastaví učení Pravdy.
  Tento čas bude těžký, ale povstaňte a následujte mou armádu na zemi, a bude zachráněno více duší. Neopouštějte stádo, které jsem vám předal, abyste je vedli.
  Nemějte strach, protože jenom následováním mé cesty k věčnému životu můžete být zachráněni.
  Když půjdete cestou falešného proroka, pak nejenom že budete pro Mě ztraceni, ale povedete nevinné duše po cestě směrem do pekla.
  Buďte stateční, moji posvěcení služebníci.
  Připusťte, že čas k mému návratu se blíží. Už nemáte čas, abyste jej promarnili.
   Váš Ježíš
(*) Kniha Zjevení [11, 1-13], poselství 401320.                   Poselství Ježíše ze dne 21. ledna 2012 v 13:15.

        K FALEŠNÉMU PROROKU SE BUDOU CHOVAT JAKO K ŽIVOUCÍMU SVĚTCI.

  Má drahá, milovaná dcero,
každému z Mých poslů na světě, které jsem určil, aby šířili Mé svaté slovo, byla dána jiná úloha. Všechny se od sebe liší.
  Z toho důvodu Moji poslové nikdy nesmí ubírat na vážnosti jednomu poselství tím, že je budou porovnávat s jiným.
  Ty, Má dcero, byla jsi vybrána jako sedmý posel, abys Mé děti informovala o pravdě. Už ti bylo dáno hodně Mé pravdy, ale mnohem více nyní musí přijít.
  Až tajemství v nich obsažená budou odhalena, budeš kvůli nim zesměšňována, zakusíš jízlivosti a budou se na tebe dívat jako na blázna.
  Tato poselství mají pomoci očistit Můj lid, včetně těch, kteří přijali volání, aby Mě následovali, stejně tak jako duše chladného srdce a těch, v nichž není láska.
  Bez této očisty, nemůže být země očištěna. Potřebuje, aby byla očištěna, aby byla učiněna hodnou, abych po ní mohl znovu kráčet.
  Mé děti, musíte se radovat. Strach není něco, co přichází ode Mne. Strach přichází od Zlého. Přesto vám bude prominuto a budete ospravedlněni, když se budete obávat o ty duše, které kráčí v temnotě. Ne proto, že nevidí, ale proto, že se rozhodly, že vidět nebudou.
  Moje milovaná armádo následovníků, vaší povinností ke Mně je pomoci Mi připravit cestu k Mé nadcházející Božské vládě na zemi.
  Potřebuji vaši pomoc. Potřebuji vaše modlitby. Vaše modlitby oslabí práci Antikrista, stejně tak Falešného proroka, který zaujme místo na Svatém stolci v Římě.
  Všechny Mé děti musí vědět, že Já odpustím všem. Dokonce i ti, kteří se zapletli se satanskými skupinami, o kterých mluvím, mohou být zachráněni od dalšího sestupu dolů k branám pekla.
  Pomocí modlitby může být hřích rozředěn. Nemusíte jít do bitvy a bojovat se zdviženými pěstmi, všechno, co musíte udělat, je modlit se.
  Děti, Můj Nový ráj je velkolepý. Tak mnoho příprav již bylo ukončeno se stejnými zázraky, které byly nabídnuty Adamovi a Evě, kteří je svým hříchem odmítli. Vše je hotovo.
  Vy, Moji následovníci, budete mít užitek z překrásného Nového ráje na zemi, nad kterým budu vládnout.
  Protože vy, z této generace, jste byli vybráni, abyste se těšili z tohoto ráje, nesmíte se zastavit ve vaši práci a pomáhat Mi vzít všechny Mé děti se Mnou do Mého nádherného království.
  Mé děti, buďte si ale vědomé, že Falešný prorok vás nechá uvěřit, že on také pro vás připravuje podobné místo v ráji.
 J E H O   L Ž I   B U D O U   F A S C I N O V A T   N A I V N Í   S K U P I N U   K A T O L I C K Ý C H   V Ě Ř Í C Í C H. Bude mít okouzlující a milující vnější charisma a všechny Mé děti v katolické církvi budou zmateny.
Jeden jeho povahový rys, na který byste měli dávat pozor, je jeho pýcha a arogance skrytá za vnějškem falešné pokory. Mé děti budou tak poblouzněné, že si budou myslet, že je mimořádnou a čistou duší.
Budou se k němu chovat jako k žijícímu světci. Ani jediné slovo z jeho úst nebude zpochybněno.
  Bude se také zdát, že má nadpřirozené schopnosti a lidé budou okamžitě věřit, že může dělat zázraky.
Kdokoliv se postaví proti němu, bude kritizován a považován za kacíře.
Všechny takové duše obviněné z kacířství budou odstraněny a zbaveny práv.
  Všechna pravda vztahující se k Mému učení bude pokroucena. Všechno bude považováno za lež. Pomalu a zprvu skrytě se rozvine pronásledování.
  Moji praví posvěcení služebníci budou muset sloužit mše potají a v mnoha případech nikoliv v katolické církvi. Budou muset sloužit mše v útulcích. Děti, až se to stane, nesmíte ztrácet naději. Bude to trvat jen krátký čas.
  Jenom se modlete za ty duše, které ve svém závazku k Falešnému proroku, zapomenou na Svatou Trojici, která je tím opravdovým základem, na kterém je katolická církev postavena.
  Má dcero, mnohá náboženství uctívají jen jednu entitu Svaté Trojice. Některá ctí Otce, jiná Syna, ale všechny jsou jedno.
J E   P O U Z E   J E D E N   P R A V Ý   B Ů H !    T o   j e   O t e c,   S y n   a   D u c h   S v a t ý,  T Ř I   R O Z  D Í L N É   O S O B Y,   V Š E C H N Y   V   J E D I N É   B O Ž S K É   P O D S T A T Ě.  Všem náboženstvím bude brzy dána pravda a mnohá přijmou toto svaté tajemství.
  Následujte Mě na cestu spásy, protože vy, Moji následovníci, máte před sebou nádhernou budoucnost, ale musíte zůstat silní.
  T O T O   J E   T A   V Y V O L E N Á   G E N E R A C E   P R O   M Ů J   N O V Ý   R Á J   N A   Z E M I !
 Neodmítejte tento nádherný dar života v jeho vší velkoleposti. Ani jediné duši nebude nic chybět. Můj Nový ráj na zemi bude érou míru a štěstí bez hříchu.
  To je božská vůle Mého Otce a byla jeho zaslíbením lidstvu již od samého začátku.
  Děti, buďte plní radosti a šťastní, neboť se máte na mnoho těšit.
  Zkoušky, které jsou před vámi, vyblednou do bezvýznamnosti, až uvidíte nádherné království, které vás očekává.
  Miluji vás, děti. Já vím, že Mě milujete. Proto vás prosím, abyste ukázaly lásku těm, kteří jsou slepí k Mému Duchu Svatému.
  Modlete se za ně při každé příležitosti, aby znovu uviděli pravdu Mého zaslíbení, které jsem dal lidstvu, když jsem zemřel, abych vám zajistil věčnou spásu.
  Váš milovaný Ježíš Spasitel Lidstva435.                      Poselství Ježíše ze dne 18. května 2012 v 10:48.

                     JEDINÁ ZBYTKOVÁ CÍRKEV BUDE STÁT NEPORAŽENÁ,

                                DOKUD NEVYVSTANE NOVÝ JERUZALÉM.

  Má drahá, milovaná dcero,
věz, že můj Duch Svatý se bude nyní ve světě nezadržitelně šířit.
  Plamen pravdy uchvátí svět a naplní duše prostým údivem nad mým velkým milosrdenstvím. Uskuteční se mnoho obrácení a potom dojde k tomu, že moje zbytková armáda povstane, aby se stala mocnou silou v bitvě proti Antikristovi.
  Moje zbytková křesťanská církev rozšíří svatá evangelia do každého koutu země.
  Plameny se vylijí na ty, kteří se pokusí uškodit mé zbytkové církvi. Neboť jenom málokteří budou moci odolat, když jim bude ukázána Pravda mého Svatého Slova.
  Bude jich tolik, že jejich počet převýší dvacet miliónů.
  Mezi vámi vyvstanou vůdcové a budete muset praktikovat vaši víru v tajnosti na určitých místech.
  Povedete kampaň mého učení a kampaň mých modliteb bude vaší zbraní k porážce nepřítele.
  Cizinci získají důvěru, lidé z různých zemí se setkají a náboženství v minulosti roztržená svými rozdíly se všechno spojí v jednotě.
  Jediná zbytková církev bude stát neporažená, dokud nevyvstane Nový Jeruzalém.
  Tehdy se uskuteční můj Druhý příchod.
  Můj Nový Jeruzalém povstane z popela, kam moje církev na zemi byla spálena do základu – jak si mysleli všichni ti, kteří se stavěli proti Mně.
  A pak nastane toto:
  N O V Ý   Z A Č Á T E K !
  N O V Á   É R A !
  N O V É   N E B E   A   N O V Á   Z E M Ě !
  Čas, kdy se Boží vůle mého Otce konečně uskuteční.
  Povstaň nyní, má armádo. Rozšiř svou činnost a roztáhni svá křídla.
        N I K D Y   S E   N E O D C H Y L U J   O D   P R A V D Y   O B S A Ž E N É   V   B I B L I   S V A T É !!!
  Nikdy nepochybuj o slovech obsažených v Písmu svatém.
  Neboť ti mezi vámi, včetně příslušníků mé církve na zemi, kteří to udělají, pak musí otevřít svá srdce Pravdě.
  B I B L E   O B S A H U J E   S V A T É   S L O V O   B O H A ! B I B L E   O B S A H U J E   C E L O U   P R A V D U !
  O N A   N E L Ž E !
  Jestliže popíráte Pravdu v ní obsaženou, popíráte Slovo Boha.
   Váš Spasitel Ježíš Kristus


                                     NEŘEDĚNÉ UČENÍ Z EVANGELIA.


                                              POČÁTKY MŠE SVATÉ.

  1.KORINTSKÝM 11,2O-31: Když vy se shromažďujete, není to už společenství   v e č e ř e   P á n ě.  Každý se dá hned do své večeře, a jeden má hlad, druhý se opije. Což nemáte své domácnosti, kde byste jedli a pili? Či snad pohrdáte církví Boží? (v kostele se nejí a nepije) Chcete zahanbit ty, kteří nic nemají? Co vám mám na to říci?...
  Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky,   L Á M A L   J E J   a  řekl:"Vezměte a jezte. T O T O   J E S T   M É   T Ě L O,  K T E R É   S E   Z A   V Á S   V Y D Á V Á. (LÁME) To čiňte na mou památku."
  Stejně tak vzal po večeři i kalich a řekl:"T E N T O   K A L I C H   J E   N O V Á   S M L O U V A,   Z P E Č E T Ě N Á   M O U   K R V Í;  T O   Č I Ň T E,   K D Y K O L I   B U D E T E   P Í T I,  na mou památku."
  K D Y K O L I   T E D Y   J Í T E   T E N T O   C H L É B   A   P I J E T E   T E N T O   K A L I C H,   Z V Ě S T U J E T E   S M R T   P Á N Ě,   D O K U D   O N   N E P Ř I J D E.
  Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně  N E H O D N Ě,  P R O V I N Í   S E   P R O T I   T Ě L U   A   K R V I   P Á N Ě!
  Nechť každý sám sebe zkoumá(zpytuje svědomí), než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije   n e h o d n ě (ve hříchu)  a   nerozpoznává, že   J D E   O   T Ě L O   P Á N Ě,  jí a pije   s á m   s o b ě   k   o d s o u z e n í.


            BŮH ROZDÁVÁ DARY DUCHA SVATÉHO, JAK SE MU ZACHCE
                                 A NIKDO MU V TOM NEMŮŽE BRÁNIT!

  1.KORINTSKÝM 12,27-29: Vy jste tělo Kristovo,(celá církev) a každý z vás je jedním z jeho údů.
  A  V  CÍRKVI   U S T A N O V I L   BŮH  jedny  za   A P O Š T O L Y,  druhé   za  P R O R O K Y,(VIZIONÁŘKA Z IRSKA!!!)  třetí  za  U Č I T E L E;  potom jsou mocné činy, pak  D A R Y   U Z D R A V O V Á N Í,  služba potřebným,  Ř Í Z E N Í   C Í R K V E,  řeč ve vytržení.
  Jsou snad všichni apoštoly? Jsou všichni proroky? Jsou všichni učiteli? Mají všichni moc uzdravovat?
  (Jsme snad všichni arcibiskupy ?)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář