Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.18 POSELSTVÍ PRO CELÝ SVĚT. CO BUDE?

 


           Č.18  POSELSTVÍ JEŽÍŠE, MARIE A BOHA OTCE SHROMÁŽDĚNÁ Z CELÉHO SVĚTA.

                                           NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE PRO VÁS:
                         --------------------------------------------------------------------------------------

  Dnes vám přináším poselství z různých států, aby jste viděli, že Bůh opravdu promlouvá k mnoha vizionářům, aby se všechny důležité informace rozšířili po celém světě a co nejvíce lidí bylo varováno a zachráněno! Pravděpodobně vše začne ještě letos před Vánočními svátky nebo začátkem nového roku. Když jsem o tom pochybovala, zda tyto informace jsou pravdivé, přišla Boží Láska a ujistila mě, ať Vám tam všechno napíši. Proto   č t ě t e   p o z o r n ě  až  do  konce  a  přemýšlejte, co   p r o   s e b e   ještě   m ů ž e t e   u d ě l a t.  Teď přijde zářící Kříž na obloze, za krátký čas  Osvícení svědomí - Varování, do  R O K U  Zázrak v Garabandalu a na jiných místech a do  R O K U  po zázraku Trest Božího Hněvu.(Likvidace všeho živého na zemi. Ti, co se obrátí a budou v posvěcující milosti, Bůh zachrání. Jak? To se dozvíte z těchto poselství.) Už nám moc času na nápravu životů nezbývá!!!  ŘEKNĚTE TO VŠEM ZNÁMÝM. Děkuji. Barmanka.
                         --------------------------------------------------------------------------------------------


                                   POSELSTVÍ PANNY MARIE ZE DNE 13.ČERVENCE 2012.

                                            Vizionář:Valentina Papagna - A U S T R Á L I E.

  "Velice tě litujeme, mé dítě. Lidé se tě ptají, co ti řekli náš Pán a jeho Matka? Lidé se tě ptají, co je nového - jaké poselství by chtěli dostat? Ty jim to povíš a zítra se tě zeptají znovu.  J A K   P O V R C H N Ě   P Ř I J Í M A J Í,   C O   J I M   Ř Í K Á Š !
  Tyto  osoby  žijí  jen  ve  zvědavosti,  m y s l í   s i,   ž e   j e   t o   j a k o   v   n ě j a k é   h ř e,  kterou   h r a j e m e !!!
  Řekni mým dětem, aby nežily ve zvědavosti! Stačí se přece podívat na svět a vidět,  kolik je v něm utrpení.  PRAVÍM  VÁM,  S V Ě T   K L E S Á   D O   H L U B O K É   P R O P A S T I   B L Á T A   A   Š P Í N Y,   KTEROU  PŘEDSTAVUJE  H Ř Í C H !"


                   

                                  POSELSTVÍ PANNY MARIE  Z   I R S K A   ze dne 7. října 2012.

                                   PLÁČU KVŮLI NIM KRVAVÉ SLZY A JE MI TĚŽKO U SRDCE.
   "Mé dítě, prosím, modli se za mé ztracené děti. Jejich počet vzrůstá každým dnem. Ony nevěří, nebo nemohou uvěřit v mého Syna a ubírají se jinými cestami.
  Pláču kvůli nim krvavé slzy a je mi těžko u Srdce. Jak jsou ztracené a jakou cítí prázdnotu.
Oroduji u Boha, aby ve svém milosrdenství brzy otevřel jejich zatvrzelá srdce.
  V A R O V Á N Í   J E   B L Í Z K O,  mé dítě.  M É   D Ě T I   S E   P O T Ř E B U J Í   P Ř I P R A V I T !  Ty, které se vyhýbají těmto svatým poselstvím mého Syna a mého Věčného Otce, se budou muset zodpovídat Bohu.
Mnohé z nich této misi uškodily a podněcovaly jiné duše, aby ji odmítly. Mnohé takové duše od té doby zemřely ve smrtelném hříchu. Kdyby bývaly přijaly modlitby, dané lidem modlitební kampaní, mohly být zachráněny.
Ty duše, které nepřijmou tato poselství, nesmí pracovat se Zlým, aby podrývaly Boží Slovo. Modlete se za ně o pomoc, kterou potřebují, a to celým srdcem, aby našly mír ve svém nitru.
Bylo předpověděno, že prorok posledních časů nebude přijat, i když bude dosaženo mnohých obrácení šířením Božího Slova.
Když odmítnete pomoc,  k t e r á   j e   v   t o m t o   č a s e   s e s í l á n a   z   n e b e,  aby  vám  pomohla   z a c h r á n i t   v a š e   d u š e,   vězte, že to bude na vaše vlastní nebezpečí!
  N E U R Á Ž E J T E   M É H O   S Y N A  tím, že nechcete naslouchat. Když jste tato poselství z nebe přečetli, můžete předstírat, že je neslyšíte, ale nejdříve jim bedlivě naslouchejte.
  Vaší   s v o b o d n o u   v ů l í   si můžete vybrat, jakou  c e s t o u   chcete jít.
Nezapomeňte však, že vaše svobodná vůle vás neopravňuje k tomu, abyste se úmyslně rouhali proti Duchu Svatému.
Až se  V A R O V Á N Í  uskuteční, budete naplněni světlem Pravdy.
  Vaše DUŠE BUDE OSVÍCENA a vy UVIDÍTE jak dobré, tak i špatné skutky, které JSTE VYKONALI v průběhu vašich životů. V tomto okamžiku mnozí přijmou Boží lásku. Žel, mnozí budou příliš tvrdohlaví, než aby uznali svá provinění. Budou zavrženi a budou strašně trpět.
Buďte vždy připraveni. Času je málo.
Vaše milovaná Matka, Matka Boží, Matka Spásy."
                                           POSELSTVÍ JEŽÍŠE ZE DNE 18.ÚNORA 2012.

                                              Vizionář: J.N.S.R.(nejsem nic)-B E L G I E

  "A hleďte, panství Satana: B A N K Y.  On je bohem peněz, idolem bohatých. Vládce všech bank celého světa!(Ilumináti) Může být zde i tam. Všude najednou! Ale nikdy si nemůže koupit Boha, ani nad Ním zvítězit. A tak dnes je to poslední boj.
  S A T A N   P Ř I C H Á Z Í !  Ta rána, kterou připravil pro celý svět, se obrátí proti němu. Již vidí Boha, jak znovu dobývá svou vládu. Je konec idolům,  P E N Í Z E   A   M O C   O D N E S O U   D V A   Ž I V L Y,  které měl přichystány pro církev a pro Boha. (Oheň a voda)
  VIDÍ, JAK JEHO KRÁSNÉ BANKOVKY SE STÁVAJÍ PAPÍREM,  K T E R Ý   S E   P Á L Í ..."(Máte nějaká konta v bankách? Dělejte si konta dobrých skutků v nebi. Tady o vše přijdete!)                                          POSELSTVÍ PANNY MARIE ZE DNE 3.SRPNA 2012.

                                                          Vizionář:Enoc - K O L U M B I E

  "Děti, nepřimlouvejte se už o prodloužení času milosrdenství, přimlouvejte se jen za záchranu duší.
          V  B O Ž Í   V Ů L I   J E   Č A S   M I L O S R D E N S T V Í   J I Ž   U Z A V Ř E N .
  Dítka, stvoření právě sténá až v hlubinách svého lůna. OHEŇ VYTRYSKNE ZE ZEMĚ NA MNOHA MÍSTECH, VODY MOŘE ZAPLAVÍ MĚSTA, ZEMĚ SE OTŘESE A OTEVŘE SE, aby nechala slyšet svůj nářek!
  Ó,  T V O R O V É,   V R A Ť T E   S E   K   B O H U   C O   N E J R Y C H L E J I,   N E B O Ť   Č A S   M I L O S R D E N S T V Í   J E   U   S V É H O   K O N C E !"


                                        POSELSTVÍ JEŽÍŠE ZE DNE 6.ČERVENCE 2011.

                                                          Vizionář:Maria - F R A N C I E

  "Poslouchej vždy svého Boha a přijímej mou vůli. Se Mnou jsi v pravdě, neboť na této zemi je všechno poskvrněno,  V Š E C H N O   M U S Í   B Ý T   O Č I Š T Ě N O !
  Už zde není nic opravdového. Všechno je zkažené, už nezbývá nic než   P E N Í Z E,   S E X,   Z Á B A V A,   ale na účet života těch druhých!"


                                 POSELSTVÍ PANNY MARIE ZE DNE 20.LISTOPADU 2011

                                              Vizionář:paní Luz de Maria - B O L Í V I E

  "Na obloze se objeví veliká znamení a lidé budou v údivu.
  Dítka mého Srdce,  L E Ž   D O S Á H L A   E V R O P Y,  unie zemí se ukázala být zradou. Dojde  k   v e l k ý m   b o j ů m   o   r o p u.  Národ, který bude vlastnit její největší zásobu,  BUDE  MÍT  KORUNU  MOCI."


                                           POSELSTVÍ PÁNA JEŽÍŠE ZE DNE 3.SRPNA 2012.

                                                       Vizionář: Enoc - C O L U M B I E

  "Srážka dvou asteroidů zformuje   M Ů J   S L A V N Ý   K Ř Í Ž - Můj Otec dovolí jejich srážku v prostoru pro dobro lidstva, aby vám ukázal   s v o u   v e l i k o s t   a   m i l o s r d e n s t v í !
  Místo katastrofy uvidí lidstvo můj slavný Kříž, který bude zářit na obloze sedm dní a sedm nocí,  A B Y   O Z N A M O V A L   B L Í Z K Ý   P Ř Í C H O D   V A R O V Á N Í !
  Mé děti,  P Ř I P R A V T E   S E   N A   T U T O   V E L K O U   U D Á L O S T   A   N E B O J T E   S E !  Nemějte strach, můj Kříž bude uzdravením a vykoupením pro mnoho z vás. Ale ostatní jej odmítnou a jiní řeknou, že se jedná jenom  o  n e d ů l e ž i t ý   n e b e s k ý   ú k a z.  Vědci řeknou, že je to   k o s m i c k ý   j e v,   j a k o   j e   S E Ř A Z E N Í   P L A N E T.   Ale vy, můj lide, už  budete   v ě d ě t,  ž e  j e   t o   v o l á n í   z   n e b e,   a b y   J S T E   S E   P Ř I P R A V I L I   N A   P R O B U Z E N Í   S V Ě D O M Í."(Osobní soud.)


                                            POSELSTVÍ JEŽÍŠE ZE DNE 21.BŘEZNA 2010.

                                                            Vizionář:John Leary - U S A

  "Všude na světě, ve stejnou chvíli,  K A Ž D Ý   U V I D Í,  mimo své tělo a mimo čas,  P Ř E H L Í D K U   V Š E C H   Č I N Ů   S V É H O   Ž I V O T A.
  Jistí lidé, kteří poznali smrt, nebo měli zkušenost bezprostředně hrozící smrti,  z a k u s i l i   r e v i z i   s v é h o   ž i v o t a   a   M A L Ý   S O U D,  a pak se vrátili do svého těla.   K A Ž D Ý   Z A Ž I J E  podobnou  zkušenost  ve   D N I   V A R O V Á N Í:  PŘIJDE  PŘEDE  MNE,  DO  MÉHO  SVĚTLA  A  BUDE  POŽÍVAT  DOBRODINÍ   O S V Í C E N Í   S V É H O   S V Ě D O M Í,   aby  tak  skutečně  rozlišil   p r a v é   od   f a l e š n é h o,  a  kdy  JÁ   b u d u   s o u d i t  každý jeho čin, ať už vykonaný právem, či neprávem. Málo záleží na tom,  Z D A   P R A K T I K U J E   ČI  NIKOLIV   N Ě J A K É   N Á B O Ž E N S T V Í !   KAŽDÝ BUDE VĚDĚT, ŽE  JEDINĚ  SKRZE  MNE  M Ů Ž E   V E J Í T   D O   N E B E.
  Varování je částí mého Božího milosrdenství, které   d á v á   k a ž d é   d u š i   p ř í l e ž i t o s t   b ý t   s p a s e n !   Po Varování,   u d á l o s t i   v y ú s t í   k   p ř í c h o d u   A N T I K R I S T A,  K T E R Ý   S P U S T Í   S O U D !"


                                                POSELSTVÍ JEŽÍŠE Z 8.ČERVNA 2011.

                                                     Vizionář: paní Pelianto - I T Á L I E

  "Řekněte lidem pravdu. Žádejte je, aby otevřeli svého ducha.  M U S Í   V Ě D Ě T,   Č E H O   B U D O U   S V Ě D K Y,  protože když uvidí můj Kříž na nebi, budou připraveni. To je všechno, aby pochopili.
  P O T O M   B U D O U   S C H O P N I   P Ř I J M O U T   B O L E S T,  kterou budou snášet, až se jejich minulost bude odvíjet před jejich očima. Řekněte jim, aby přehlédli svůj život a vzpomněli si na škody, jež způsobili svým bratrům a sestrám  a   l i t o v a l i   j i c h.   Po  Velkém  Varování   r o z š i ř u j t e   mé  Slovo."


                                          POSELSTVÍ BOHA OTCE ZE DNE 8.ČERVENCE 2012.

                                             Vizionář: Enoc - Kolumbie

  "Nebeský oheň,  k t e r ý   o č i s t í   m é   s t v o ř e n í   a   m é   t v o r y   SE UŽ BLÍŽÍ!  Má země bude sténat jako rodící žena, hvězdy budou v ohromení  a  P L A N E T Y   U T V O Ř Í   N E B E S K Ý   O B R A Z E C,   jaký ještě žádné oko nevidělo!
  Buďte připraveni na hodinu   M É   S P R A V E D L N O S T I,  která je už blízko, protože   O H E Ň   M É   S P R A V E D L N O S T I   J I Ž   N A B R A L   S M Ě R   K   Z E M I.
  A  tak  oblečte  pytlovinu  kajícníků   A   Č I Ň T E   P O K Á N Í !  Nechť Boží pokoj přebývá ve vašich srdcích, lidé dobré vůle."


                                          POSELSTVÍ PANNY MARIE ZE DNE 2.LEDNA 2012.

                                                Vizionář: Ned Dougherty - U S A

  "Země musí být očištěna od všeho zla a negativity, který jí vnutil Zlý. Země projde  n u t n ý m i   a   d r a s t i c k ý m i   z m ě n a m i,  aby se na ní obnovil ráj, nová nebesa a nová země tak, jak vám bylo předpovězeno proroctvími z dávné i moderní doby.
  Mnoho z těchto změn obsahuje stále větší   g e o f y z i k á l n í   z m ě n y,   v ě t š í   p r a s k l i n y   v   p l á š t i   samotné planety a ve zvýšení  počtu   z e m ě t ř e s e n í   a   v u l k a n i c k ý c h   e r u p c í   a   výsledných   p ř í l i v o v ý c h   v l n,  které mohou   z d e v a s t o v a t   mnoho  pobřežních  oblastí.
  Naneštěstí, kvůli   h ř í c h ů m   s v ě t a,   mnoho z těchto trestů nemůže už být odvráceno. Neboť   V E   V E L M I   B L Í Z K É   B U D O U C N O S T I   dojde k velké události, kdy všichni z vás tady na zemi pochopí,  že   J E Ž Í Š   K R I S T U S   J E   S Y N E M   N E B E S K É H O   O T C E   a  skutečný   S P A S I T E L   l i d s t v a.
  Až všichni z vás budete naplněni tímto poznáním (ve Velkém Varování), pak budete vyzváni, abyste vzdali čest Otci v nebesích skrze jeho Syna, Ježíše Krista  a  O D M Í T L I   D O S A V A D N Í   H Ř Í Š N Ý   Ž I V O T,  jímž vás pokoušel Zlý.
  N E J N A L É H A V Ě J I   V Á S   V A R U J I   A  PROSÍM VÁS, ABYSTE DBALI NA VOLÁNÍ OTCE,  neboť  ve  velmi  blízké  budoucnosti  b u d e   p r o   v á s   u ž   p ř í l i š  p o z d ě,  abyste odpověděli na Jeho výzvu - až události, které mají přijít,  b u d o u   n á h l e   z d e   a   v y   j s t e   S E   N E P Ř I P R A V I L I   na  to, co  se  má  stát!"                                     JEŽÍŠOVO ZVĚSTOVÁNÍ O KONCI ČASU Z EVANGELIA:

                             Ježíš promlouvá k apoštolům před dvěma tisíci lety (Matouš 24):

  Když seděli na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli:"Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení  T V É H O   P Ř Í C H O D U   A   S K O N Á N Í   V Ě K U !"(Konec času.)
  Ježíš jim odpověděl:"Mějte se na pozoru, aby  vás  n ě k d o   n e s v e d l !  Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat 'Já jsem mesiáš' a svedou mnohé.
  Bude  slyšet   v á l e č n ý   r y k   a  zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali -  m u s í   t o   b ý t,  ale to ještě nebude konec.  P o v s t a n e   n á r o d   p r o t i   n á r o d u   a  království proti království,   b u d e   h l a d   a   z e m ě t ř e s e n í   n a   m n o h a   m í s t e c h.   Ale  to  vše  bude   teprve   z a č á t e k   b o l e s t í !
  Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás (církev) budou nenávidět pro mé jméno. A tehdy   m n o z í   o d p a d n o u   a   navzájem se budou zrazovat (ve Vatikánu) a jedni druhé nenávidět!
  Povstanou lživí proroci a mnohé svedou (Jehovisti, New Age, východní církve) a protože   s e   r o z m ů ž e   n e p r a v o s t,  vychladne  l á s k a   mnohých!
  Ale   k d o   v y t r v á   až  do  konce,  bude  s p a s e n !
  A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví   v š e m   n á r o d ů m,  a teprve potom   p ř i j d e   k o n e c.
  Když pak uvidíte  "z n e s v ě c u j í c í   o h a v n o s t",  o níž je řeč u proroka Daniele, jak   s t o j í   n a   m í s t ě   s v a t é m,  tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor; kdo je na střeše, ať nesestupuje, aby si vzal něco z domu; a kdo je na poli, ať se nevrací, aby si vzal plášť.
  Běda těhotným a kojícím v oněch dnech!
  Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu.  N E B O Ť   T E H D Y   N A S T A N E   H R O Z N É   S O U Ž E N Í,  JAKÉ NEBYLO OD POČÁTKU SVĚTA AŽ DO NYNĚJŠKA a nikdy již nebude! A kdyby nebyly ty dny zkráceny,  n e b y l   b y   s p a s e n   ž á d n ý   č l o v ě k;  ale kvůli vyvoleným budou tyto dny zkráceny.
  Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář,  h v ě z d y   b u d o u   p a d a t   z   n e b e (srážka dvou asteroidů) a mocnosti nebeské se zachvějí.
  T E H D Y   S E   U K Á Ž E   Z N A M E N Í   S Y N A   Č L O V Ě K A   N A   N E B I (zářící kříž); a tu budou lomit rukama  všechny  čeledi  země  a   u z ř í   S y n a   č l o v ě k a   p ř i c h á z e t   n a   o b l a c í c h   n e b e s k ý c h   s  velkou  mocí  a  slávou.
  On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnic  a   ti   s h r o m á ž d í   j e h o   v y v o l e n é   od  čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým. Tehdy budou dva na poli,   J E D E N   B U D E   P Ř I J A T   A   D R U H Ý   Z A N E C H Á N. 
  Dvě budou mlít obilí,  J E D N A   B U D E   P Ř I J A T A   A   D R U H Á   Z A N E C H Á N A.

      B D Ě T E   T E D Y,   P R O T O Ž E   N E V Í T E,   V   K T E R Ý   D E N   V Á Š   P Á N   P Ř I J D E !!!

  Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni,  neboť   S Y N   Č L O V Ě K A   P Ř I J D E   V   H O D I N U,   K D Y   S E   N E N A D Ě J E T E !
  O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.
  Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé:  J A K O   T E H D Y   P Ř E D   P O T O P O U   H O D O V A L I   A   P I L I,   ŽENILI SE A VDÁVALI  A Ž   D O   D N E,  KDY NOÉ VEŠEL DO KORÁBU,  A  NIC  NEPOZNALI,   A Ž   P Ř I Š L A   P O T O P A   A   Z A C H V Á T I L A   V Š E C K Y - takový bude i příchod Syna člověka..."


 
614.                                POSELSTVÍ JEŽÍŠE Z IRSKA ze dne 11.listopadu 2012.

                                     SLAVNOSTNĚ VÁM SLIBUJI, ŽE PŘECHOD BUDE OKAMŽITÝ

   "Má drahá, milovaná dcero,
 je vždy důležité si připomínat, že když trpíte, není to jenom vaše bolest, kterou pociťujete. Je to také moje bolest, kterou snášíte. Bolest, o níž mluvím, není ta, kterou jsem snášel během svého ukřižování, ale ta, které čelím dnes, když se dívám na lidstvo a cítím jeho bolest.
  Lidé ve světě trpí kvůli temnotě své duše. Dokonce i ti, kteří žijí jednoduše a řídí se mým učením, také trpí. Cítí se bídně, když bojují, aby milovali druhé. Trpí také kvůli pochybnostem, které zakoušejí ve své víře.
  Tak mnoho jich nechápe význam věčného života, nebo skutečnost, že   n e k o n č í   s m r t í   na  této  zemi. To je důvod, proč se mnozí   n e p ř i p r a v u j í   na  další život. Hodně lidí se v minulosti náležitě nepřipravili a nyní jsou buď v pekle, nebo v očistci.
  Této  generaci  bude  dán   D A R,  z  něhož  se  nemohla  těšit  žádná  jiná  generace.   M N O Z Í   J E D N O D U Š E   P Ř E J D O U   Z   T O H O T O   Ž I V O T A   D O   J I N É H O   O K A M Ž I T Ě,   B E Z   T O H O,   Ž E   B Y   M O H L I   Z A K U S I T   S M R T,  jak ji znáte.
  Můj Druhý příchod sebou přinese tento mimořádný dar. A tak nemějte strach. Radujte se, neboť Já přicházím, abych vám přinesl šťastnou budoucnost. Přemýšlejte o tom takto: Když snášíte nějaké těžkosti a budete muset přihlížet způsobu, jakým bude popírána moje existence, vaše utrpení nebude trvat dlouho.
  Uvědomuji si, že mnozí z vás si dělají starosti, ale slavnostně vám slibuji, že přechod bude  O K A M Ž I T Ý.  Potom, co uvidíte Nový Jeruzalém, jak se snáší na novou zemi, Nový ráj,  B U D E T E   U N E Š E N I   V   E X T Á Z I. (Jako dívky v Garabandalu, kdy chodily v extázi po vesnici a nevěděly o tom.)
  Žádná slova nemohou popsat krásu tohoto Stvoření. Mé Srdce překypuje láskou, když myslím na to, jak vy a vaši milovaní budete udiveni. K tomu dojde, až tajemství poslední smlouvy se vám stane zcela jasným. Pravdivost mého zaslíbení, že přijdu znovu, bude skutečně pochopena.
  SVĚT SE STANE JEDINOU SVATOU RODINOU A BUDE ŽÍT V SOULADU A V JEDNOTĚ S BOŽÍ VŮLÍ MÉHO OTCE.
Bude to čas znovusjednocení, protože se uskuteční první vzkříšení z mrtvých. Ti, kteří byli očištěni očistou na této zemi, se připojí k těm, kteří již byli očištěni v očistci, aby žili v Novém ráji.
  Mnohé se změní, ale ti, kteří Mě následují a připojí se ke Mně v mé nové éře míru, ve které budu panovat prostřednictvím mého duchovního vedení, najdou mír v duši. Utrpení, zakoušené na této zemi pod vládou Satana, už konečně nebude existovat.
  Každá bolest, každé utrpení, každá modlitba, každé úsilí, které jste snášeli, abyste shromáždili duše, které zůstávají pozadu, klopýtají a bojují celou cestu, bude stát za to.
  N O V Ý   R Á J   J E   P Ř I P R A V E N.   Vše, co musíte udělat,  J E   P Ř I P R A V I T   V A Š E   D U Š E   a kráčet směrem k branám. Těm z vás, kteří  s e   v y k o u p í   v  mých  očích, budou dány klíče k otevření bran. Vytrvejte během tohoto přicházejícího soužení, neboť je to něco, co  se  m u s í   s t á t,   protože to bylo předpověděno v Knize mého Otce.
  Vaše   m o d l i t b y   z toho hodně  z m í r n í  a  můj Otec zasáhne na každém možném stupni, aby zabránil zlým skutkům způsobit škodu jeho vzácným dětem.
  Váš Ježíš".
615.                           JEŽÍŠOVO POSELSTVÍ Z IRSKA ze dne 11.listopadu 2012

   "Má drahá, milovaná dcero,
musíte se shromáždit  a   v y h l e d a t   t y   d u š e,  které   n i c   n e v ě d í   o   P r a v d ě.
Podejte jim ruce. Vybízejte je, aby naslouchali Pravdě. Jejich životy a jejich duše mohou být ztraceny, pokud jim nepomůžete přijít ke Mně. Křížové tažení modliteb – mise zbytku církve na zemi, bude právě tak náročná, jako ve středověku. Nebude však vyžadovat fyzický konflikt, kdy armáda vede boj v normální válce. Bude to válka duchovní, i když jisté války budou impulzem pro milióny modlitebních skupin, založených k oslabení moci Antikrista.
  T Y T O    M O D L I T B Y   B Y L Y   N A P S Á N Y   V   N E B I   A   S L I B U J Í   M I M O Ř Á D N É   M I L O S T I. Mají jenom jeden účel, a  tím  je   z á c h r a n a   v š e c h   d u š í – každého dítěte, každé víry, každého pohlaví, každého náboženství a ateistů. To je mé největší přání.
  Vy, moji stoupenci, jste pod mým vedením. Milosti, které na vás vylévám, již nesou plody. Brzy schopnosti, které [vám] dám prostřednictvím milostí modliteb   m o d l i t e b n í   k a m p a n ě,  přivedou tisíce nových duší.
  Můžete si myslet – jak může malá modlitební skupina dosáhnout takových obrácení? Odpověď je jednoduchá. Máte úspěch, protože jste ochraňováni mým Otcem a vedeni přímo Mnou. Nemůžete ztroskotat. I když zakusíte mnohé omyly a spory, stejně jako vnitřní boje, které se dají při této práci očekávat, budu vždy na vaší straně.
  Nezapomeňte, že se nyní připravujeme na důsledek krize mých nebohých posvěcených služebníků, která bude výsledkem přicházejícího   r o z k o l u,  jenž má vypuknout  v   k ř e s ť a n s k ý c h   c í r k v í ch. A tak zatímco armáda zbytku mé církve bude vedena kněžími a jinými křesťanskými duchovními, mnozí budou laičtí služebníci, protože to bude období, kdy bude nedostatek kněží.
Vy, moji stoupenci, se budete muset shromáždit a mít v zásobě hostie, neboť bude těžké si je opatřit. Ti z vás, kteří jsou římští katolíci, se budou muset účastnit mší v útulcích, nebo v bezpečných kostelech.
  Bude zřízena mise podobná německému pronásledování Židů nacisty, aby vykořenila tak zvané "zrádce nové světové církve", (Satanova církev) o které vám řeknou, že je pro všechna náboženství. Budete obviněni ze znesvěcení mše a jejich nově utvořené prezentace mše, kde   N E B U D U   P Ř Í T O M E N   v nejsvětější  E U C H A R I S T I I,   což bude   O H A V N O S T Í   v očích mého Otce.
Mé tělo a krev budou přítomny při mších, sloužených ve střediscích a útulcích, kde slíbíte věrnost transsubstanciaci, abyste učinili svátost nejsvětější oběti mše autentickou a uznanou mým Otcem.
  Budu vám stále dávat instrukce, zatímco vy budete pokračovat v organizování modlitebních skupin "Ježíš lidstvu" po celém světě. Mnohé z nich se již formují každým dnem. Děkuji těm, kteří jsou poslušní a řídí se mými pokyny.
  Buďte v pokoji. Musíte být více důvěřiví. Odložte strach, protože nepřichází ode Mne. My se teď rozrůstáme a rozšiřujeme do každého koutu země. Brzy budou všichni následovat, a když se to stane, modlitby prostřednictvím obrácení změní svět.
  Miluji vás všechny. Jsem vám vděčný a pohnut, že jste Mi okamžitě odpověděli skrze tuto důležitou misi, tu největší kdy organizovanou k tomu,  aby   p ř i v e d l a   v š e c h n y   h ř í š n í k y   d o m ů   k   O t c i,   d o   b e z p e č í   od vlivu a pokušení šelmy.
   Váš Ježíš."                           JEŽÍŠOVO POSELSTVÍ JOHNU LEARYMU - USA - 6.července 2008.

            BUDETE SKLÁDAT ÚČTY Z TOHO, JAK JSTE POUŽÍVALI VÁŠ TALENT A VAŠE DARY.
  "Můj lide,
tyto vize jsou ukázkou, jaké to bude během Varování, nebo ve chvíli vaší smrti, kdy přehlédnete každý den vašeho života mimo čas a mimo své tělo.
  Květiny byly ukázány proto, že každý den trvá jen okamžik a je pryč, stejně jako květiny tu jsou jenom krátký čas. Každý den, který je vám ve vašem životě dán, je příležitostí k milosti a k dobrým skutkům.
  Při vašem mini-soudu, nebo ve chvíli vaší smrti, budete skládat účty z toho, co jste dělali každý den vašeho života. Budete skládat účty z toho, jak jste každý den milovali Mě a vašeho bližního. Budete skládat účty z toho, jak jste používali váš talent a vaše dary. Vaše dobré skutky a laskavost vám utvoří poklad v nebi. Nejvíce budete skládat účty jak z hříchů vašich činů, tak z jejich zanedbání. Během zkušenosti Varování budete schopní si živě vzpomenout na všechny hříchy, které jste nevyznali u zpovědi a také hříchy zanedbání, které jste také nezmínili.
  Budete cítit hluboký žal kvůli vašim hříchům a silné přání hledat mé odpuštění, odpuštění těch, které jste zranili a potřebu odpustit jiným za urážky vůči vám. Mnoho duší, až se vrátí do svých těl, budou velmi otevřené k vaší evangelizaci a   O B R Á C E N Í   A   K   N Á V R A T U   K   M Ý M   S V Á T O S T E M,   Z E J M É N A   Z P O V Ě D I. (Křest, zpověď, svaté přijímání, mše svatá, požehnaná svadba, biřmování..)
Buďte připravení přivést ke Mně tolik duší, kolik je jen možné, protože Varování bude jedním z největších rozšíření mé milosti, kterou ještě budete zakoušet. Vzdejte Mi chválu a oslavujte Mě, že   u d ě l u j i  tuto  m i l o s t   m i l o s r d e n s t v í   dokonce  i  těm   n e j v ě t š í m   h ř í š n í k ů m !   Každý dostane stejnou příležitost v témže čase.
Konec poselství.

                               JEŽÍŠOVO POSELSTVÍ JOHNU LEARYMU - USA - 21.BŘEZNA 2010.           

                                            KAŽDÝ UVIDÍ PŘEHLÍDKU VŠECH ČINŮ SVÉHO ŽIVOTA

   "Můj lide, za dva týdny budete slavit Velikonoce a neděli Božího milosrdenství. Neděle Božího milosrdenství vám dává možnost   o b d r ž e t   mé   m i l o s r d e n s t v í,  podle požadavků této pobožnosti   a   u m o ž ň u j e   s m ý t   všechny následky minulých hříchů.
  Tato pobožnost je  D A R E M   B O H A   Č L O V Ě K U,  a  ne jako jiné pobožnosti, které Mně – nebo mým svatým – sloužíte a která jsou od člověka k Bohu. Toto mé milosrdenství bude rozšířeno na celé lidstvo v budoucí zkušenosti mého Varování.
  Všude na světě, ve stejnou chvíli, každý uvidí, mimo své tělo a mimo čas, přehlídku všech činů svého života. Jistí lidé, kteří poznali smrt, nebo měli zkušenost bezprostředně hrozící smrti, zakusili revizi svého života a malý soud a pak se vrátili do svého těla. Každý zažije podobnou zkušenost ve dni Varování: přijde přede Mne, do mého světla a bude požívat dobrodiní osvícení svého svědomí, aby tak skutečně rozlišil pravé od falešného, a kdy Já budu soudit každý jeho čin, ať už vykonaný právem, či neprávem. Málo záleží na tom, zda praktikuje nebo nikoliv nějaké náboženství, každý bude vědět, že jedině skrze Mne může vejít do nebe.
  Byla to má oběť na kříži, která vás osvobodila od vašich hříchů. Stačí vám jenom říct, že   Ž E   J E   L I T U J E T E   a požádat Mě  O   O D P U Š T Ě N Í  a  vaše  hříchy  B U D O U   S M Y T Y   U   Z P O V Ě D I.  Na zemi jsem vám nechal svou skutečnou Přítomnost v mé svátosti při mši. Já jsem skutečně přítomen v každé posvěcené hostii a v každém posvěceném vínu. Žádám pouze, abyste   M Ě   P Ř I J A L I   D Ů S T O J N Ě,  bez  žádného  S M R T E L N É H O   H Ř Í C H U,  a  takovým způsobem, že se vyhnete hříchu jakéhokoliv znesvěcení.
  Chtěl bych uvést na správnou míru výklad kněze-návštěvníka, který prohlásil, že nejsem přítomen v mém svatostánku. To hraničí s herezí, protože Já skutečně jsem přítomen v hostiích, jež jsou uchovávány v mém svatostánku. Vyzývám vás k návštěvě mého svatostánku a k adoraci, protože jsem svátostně přítomen mezi vámi. Bůh, Duch Svatý je ve vás, protože vy jste chrámy Ducha  Svatého,  ale   M Á   E U C H A R I S T I E   J E   T A J E M S T V Í M   M É   S K U T E Č N É   P Ř Í T O M N O S T I ! ! !
  Varování je částí mého Božího milosrdenství, která dává každé duši příležitost být spasena. Vaše pozornost bude soustředěna na soubor vašich hříchů, jež zůstaly bez odpuštění a na hříchy z nedbalosti. Po Varování se mnoho lidí bude chtít vyzpovídat a to bude příležitost pro mé nejlepší válečníky modlitby k evangelizaci duší, zejména těch, které patří k vaší rodině.
  Po Varování události vyústí k příchodu Antikrista, který   S P U S T Í   S O U D.   Modlete se za mou ochranu v mých útulcích, (O Božích útulcích se zmiňují vizionáři z USA) protože Já a moji andělé vás tam ochráníme od zlých.
  Amen."


                                         JEŽÍŠ A MYSTICI - FAUSTYNA KOWALSKÁ.
                                     Polská řeholnice - apoštolka Božího Milosrdenství.
                                           
   Poznámka:
  Neděle svátku milosrdenství, smíření s Bohem prostřednictvím svátosti, získává nezměřitelnou moc. Jinak řečeno, rovná se odpustkům, které udělují nejen odpuštění hříchů, ale současně osvobozují od následků toho, kdo je učinil. Zřízením tohoto svátku nám Ježíš umožnil každoroční přístup k této nesmírné milosti, jež byla dříve rezervována jubilejním rokům, každých padesát let, nebo k výjimečným příležitostem. Obnovuje tedy každý rok "Milostivé léto" prorokované Izaiášem v tomto textu čteném Ježíšem v synagoze v Nazaretu, podle sv. Lukáše:
"Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto Hospodinovy přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící…" (Iz 61, 1-2).
Připomeňme, co k tomu řekl Ježíš sestře Faustině v roce 1931:
"Dcero Má, říkej celému světu o mém milosrdenství. Toužím, aby svátek milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše a zvlášť pro ubohé hříšníky. V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství; celé moře milostí vylévám do duší, které se ke zdroji mého milosrdenství přiblíží.
  D U Š E,  K T E R Á   P Ř I J M E   S V Á T O S T   S M Í Ř E N Í   A   S V A T É   P Ř I J Í M Á N Í,   D O S Á H N E   Ú P L N É H O   O D P U Š T Ě N Í   V I N   A   T R E S T Ů !
  V tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti;
  A Ť   S E   Ž Á D N Á   D U Š E   N E B O J Í   K E   M N Ě   P Ř I B L Í Ž I T,  I   K D Y B Y   J E J Í   H Ř Í C H Y   B Y L Y   J A K   Š A R L A T !
  Mé milosrdenství je tak veliké, že jím nepronikne žádný rozum, ani lidský, ani andělský, za celou věčnost. Každá duše, která má ke Mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o Mé lásce a mém milosrdenství. Svátek milosrdenství vyplynul z mého nitra, toužím, aby byl slavnostně slaven první neděli po Velikonocích. Lidstvo nedojde pokoje, dokud se neobrátí ke zdroji mého milosrdenství". (Deníček, § 699).
Jan Pavel II. ustanovil tento svátek dne 30. dubna 2000, v den, kdy prohlásil blahoslavenou sestru Faustynu   z a   s v a t o u.
                                               

                      PRAVDA O EUCHARISTII Z ÚST JEŽÍŠE V EVANGELIU PŘED 2000 LETY:
                                                                (Jan 6,22-71)
                                                              O chlebu života.
  Zástup zůstal na protějším břehu moře. Druhého dne si uvědomil, že tam byl jen jeden člun a že Ježíš na něj nenastoupil, ale že učedníci odjeli sami. Jiné čluny z Tiberiady však přistály nedaleko místa,  k d e   j e d l i   c h l é b,  nad nímž Pán vzdal díky.(Ježíšův zázrak, kdy namnožil 5 chlebů a 2 ryby, aby nasytil 5000 lidí.)
  Když tedy zástup shledal, že Ježíš ani jeho učedníci tam nejsou, vstoupili na ty čluny a jeli ho do Kafarnaum hledat. Když jej na druhém břehu moře nalezli, řekli mu:"Mistře, kdy ses sem dostal?"
  Ježíš jim odpověděl:"Amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se.  N E U S I L U J T E   O   P O M Í J E J Í C Í   P O K R M,  ALE  O  P O K R M,   Z Ú S T Á V A J Í C Í   P R O   Ž I V O T   V Ě Č N Ý;  ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť."
  Řekli mu:"Jak máme jednat, abychom konali skutky Boží?"
  Ježíš jim odpověděl:"Toto je skutek, který žádá Bůh:  A B Y  J S T E   V Ě Ř I L I   V   T O H O,   K O H O   O N   P O S L A L."
  Řekli mu:"Jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti? Co dokážeš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno:'Dal jim jíst chléb z nebe'."
  Ježíš jim řekl:"Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš; pravý chléb z nebe vám dává můj Otec. Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe  a   d á v á   ž i v o t   s v ě t u."
  Řekli mu:"Pane, dávej nám ten chléb stále!"
  Ježíš jim řekl: "J Á   J S E M   C H L É B   Ž I V O T A !  Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Ale řekl jsem vám: Viděli jste mě,(udělat zázrak) a přece nevěříte. Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven, neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mne poslal; a jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch,  které mi dal,  a l e   v z k ř í s i l   j e   v   p o s l e d n í   d e n."
  Židé proti němu reptali, že řekl:'Já jsem chléb, který sestoupil z nebe.' A říkali:"Což tohle není Ježíš, Syn Josefův? Vždyť známe jeho otce i matku! Jak tedy může říkat:'Sestoupil jsem z nebe!'
  Ježíš jim odpověděl:"Nereptejte mezi sebou! Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal;  a   J Á   H O   V Z K Ř Í S Í M   V   P O S L E D N Í   D E N...Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne,  m á   ž i v o t   v ě č n ý.   J Á   J S E M   C H L É B   Ž I V O T A.  Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe:  K D O   Z   N Ě H O   J Í,   N E Z E M Ř E.  Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; a kdo jí z tohoto chleba, živ bude na věky.  A chléb, který já dám,  j e   m é   T Ě L O,  dané za život světa!"
  Židé se mezi sebou přeli:"Jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo?"
  Ježíš jim řekl:"Amen, amen, pravím vám,  N E B U D E T E - L I   J Í S T   T Ě L O   S Y N A   Č L O V Ě K A   A   P Í T   J E H O   K R E V,   N E B U D E T E   M Í T   V   S O B Ě   Ž I V O T !

  K D O   J Í   M É   T Ě L O (eucharistii)  A   P I J E   M O U   K R E V,  M Á   Ž I V O T   V Ě Č N Ý   A   J Á   H O   V Z K Ř Í S Í M   V   P O S L E D N Í   D E N.

  Neboť mé Tělo je pravý pokrm a má Krev je pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně  a   j á   v   n ě m.
  Jako mne poslal živý Otec  a  já   m á m   ž i v o t   z   O t c e,  tak i ten, kdo mne jí,   b u d e   m í t   ž i v o t   z e   m n e.
  To je ten chléb, který sestoupil z nebe - ne jako jedli vaši otcové, a zemřeli.  Kdo jí tento chléb,  ž i v   b u d e   n a v ě k y."  To řekl, když učil v synagóze v Kafarnaum.
  Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli:"To je hrozná řeč! Kdo to může poslouchat?" Ježíš poznal, že učedníci na to reptají, a řekl jim:"Nad tím se urážíte? Co až uvidíte vystupovat Syna člověka tam, kde byl dříve?  C O   D Á V Á   Ž I V O T   J E   D U C H,  tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil jsou Duch a jsou život. Ale někteří z vás nevěří." Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěří a kdo je ten, který ho zradí.
  A řekl:"Proto jsem vám pravil, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce."
  Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili. Ježíš řekl dvanácti:"I vy chcete odejít?"
  Šimon Petr mu odpověděl:"Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života.  A  M Y   J S M E   U V Ě Ř I L I   A   P O Z N A L I,  Ž E   T Y   J S I   T E N   K R I S T U S,   S Y N   B O H A   Ž I V É H O."
                                         "KDO JÍ TENTO CHLÉB, ŽIV BUDE NAVĚKY!"

 Barmanka: Znáte to rčení:"Já tě tak miluji, že bych tě láskou sněd! Tak to je to, co si Bůh hrozně přeje: Abychom ho tak milovali, že bychom Ho z lásky jedli! Jak o tom medituje moudrý bratr Amadeus je pro nás poučné:
                                  ---------------------------------------------------------
                                           Zamyšlení nad liturgickými texty 26.8.2012:
  Pán pokračuje ve své eucharistické řeči. Vyprošuj si od Ducha Svatého pravou usebranost a světlo, aby ti neunikl pravý smysl Ježíšových slov, která ti otevírají cestu   k   n e j v ě t š í m u   p o k l a d u   j e h o   l á s k y !
  Pán ti chce odhalit své veliké tajemství. Tak jako se v něm spojuje lidství a božství, připravuje ti dar, který ti umožní mít dokonalou účast na Jeho božské i lidské přirozenosti. Nesestoupil od Otce jen proto, aby ti zjevil své požadavky a vytyčil tvůj cíl, ale přichází především proto, aby se zázračným a skutečně božským způsobem stal   z d r o j e m   s í l y    na tvé životní a duchovní cestě: "J Á   J S E M   Ž I V Ý   C H L É B,   K T E R Ý   S E S T O U P I L   Z   N E B E."   Pán ti slibuje pokrm, který je úplným opakem toho, čím sytíš své tělo, aby se obnovily jeho síly. Všechno, co jíš, je již mrtvé. Zvíře musí být usmrceno, klas pokosen a jeho zrno rozdrceno, aby se jako pokrm dostalo na stůl. Tento pokrm už není živý, dokonce záhy podléhá zkáze.
  Pro božský život je potřebný božský pokrm. Pán dává své tělo za život světa. I on bude usmrcen a "rozdrcen", nikoliv však zbaven života, protože Ježíš  je  sám   Ž i v o t.  Dává se ti za pokrm nikoliv jako mrtvá část těla, ale jako živý Bůh a člověk. Ježíš není chléb,  který končí v tvých útrobách,  a l e   s k u t e č n á   ž i v o u c í   o s o b a,   k t e r á   s t a n e   p ř e d   t e b o u   t v á ř í   v   t v á ř.
  Mezi židovskými posluchači vyvolávají Jeho slova rozepře. Jeho veliké tajemství nachází různý ohlas. Jedni se domnívají, že to, co nechápou, musí odmítnout. Jiní nechápou, ale tuší, připouštějí, že jsou věci, které překračují všechno lidské pomyšlení. Není tomu tak dodnes? Nepotkáváš lidi, kteří se ochuzují o veliký dar Božího tajemství,  p r o t o ž e   s e   p ř e d   n í m   o d m í t a j í   v   p o k o ř e   s k l o n i t ?   Nepatříš také někdy mezi ně? Ježíš ti říká:"V těchto způsobách tak podobných tělesnému pokrmu se ti dávám za pokrm Já sám, jsem to Já, živý Bůh a člověk, Boží Syn a tvůj bratr."
  Pokus se domyslet, jak velice uráží Ježíšovu lásku a dobrotu, když pyšný člověk tato Jeho slova podrobuje kritice a odmítá přijmout tuto skutečnost, jako by se Bůh jen předváděl a uchyloval k nadsázkám, aby nás oslnil. Jestliže Ježíš říká:"Tento pokrm jsem   J Á   S Á M - kdo smí usuzovat, že to tak "nemyslel" a že se jedná jen o "tajemnou symboliku"?(Protestanti, Jehovisté, evangelíci..) Naopak! Pán své tajemství zjevuje, i když ví, že to dokonce vyvolá bouři nevole.
  Proč mu na tom tak záleží? Protože  na  tom   z á v i s í   c e l á   n a š e   současná i budoucí   e x i s t e n c e ! "Nebudeš-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudeš mít v sobě život." Bez Jeho živého pokrmu chodíš po světě jako živá mrtvola bez skutečného života. Není jiné cesty  k   n e s m r t e l n o s t i   než ta, kterou Ježíš nabízí.("Já jsem ta Cesta, Pravda a Život!") Různé jiné duchovní techniky, praktiky a cesty tě mohou naplňovat klamnými pocity povznesení a sebeuspokojení (Jóga a pod.), ale nemohou  ti  dát   s k u t e č n ý   ž i v o t !
  Zanechte dětinství, a budete žít! Vykroč na cestu poznání: Není rozhodující, zda se nyní umíš nějakým způsobem přivést  do  v y t r ž e n í,  ale zda tě Pán   v z k ř í s í   v   p o s l e d n í   d e n !
  V čem tedy spočívá tvůj skutečný život? Pán to vysvětluje zcela jednoznačně: v tom,  že   z ů s t á v á š   v   n ě m   a   O n   v   t o b ě.  Ježíš chce být tvým životem již zde na zemi, aby mohl být tvým životem po celou věčnost! "Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak   t e n,   k d o   m ě   j í,  bude mít život ze mne." Znáš nějaký způsob, jak  by  se   B ů h   m o h l   k   t o b ě   už na této zemi ještě   v í c   p ř i b l í ž i t ?  Můžeš být mnohem šťastnější než Lazar, v jehož době přebýval a kterého vzkřísil, protože pro tebe připravil daleko větší dar: chce přebývat v tobě, aby ti stále předával svůj život.
  Mít život z Božího Syna - co jiného to znamená, než žít svatě jako On. Dávej tedy   d o b r ý   p o z o r,   j a k   s e   m á š   c h o v a t:  ne jako nemoudrý, nýbrž  jako   m o u d r ý   a  dobře  využívat   t o h o t o   č a s u,   protože žijeme ve zlých dobách.  M Ě J   N A   M Y S L I,  J A K Á   J E   V Ů L E   P Á N Ě !
  Pán si chce již zde připravit své vyvolené. Zvolil si tajemný dar  E U C H A R I S T I E,  aby Jeho pozemský život mohl překročit hranice prostoru a času. Aby mohl splnit svůj slib, již  tolik  staletí   p ř e b ý v á   v   n a š i c h   c h r á m e c h   a  stále nám připravuje   s v o u   h o s t i n u   ž i v o t a.
  Není místa na světě, které by mělo více přitahovat tvé srdce. Musí tě však naplnit velkou starostí, že je tolik lidí, kteří nic nevědí, nebo dokonce  ani  n e c h t ě j í   v ě d ě t  o  J E D I N É   P O D M Í N C E   s k u t e č n é h o   ž i v o t a !   Ježíš   n e m l u v í   o své podmínce jako  jedné  z  mnoha  možností. "Kdo nejí Mé tělo, nemá v sobě život." To není nadsázka, to je realita. Není tedy divu že "mocní strádají a hynou hlady"(žalm 34). Pros svého Pána, aby ti bylo líto zástupů jako Jemu, a dej Mu k dispozici všechno, co jsi a co máš, aby se i těmto nekonečným zástupům hladových dostalo skutečného chleba života a okusili,  j a k   j e   P á n   d o b r ý.
                 Bratr Amadeus.


                                  JEŽÍŠOVO POSELSTVÍ DONU OTTAVIOVI MICHELINIMU.

                                               28.října 1975
                                         
                               P O Z O R !!!  Nástroj záhuby - svatokrádežné zpovědi.
  "Když jsem mluvil o zpovědi, řekl jsem ti, že způsob, jakým se nyní posluhuje touto svátostí,   n e o d p o v í d á   p l á n ů m   m é h o   m i l o s r d e n s t v í   a   m é   l á s k y,   nýbrž naopak   z v r á c e n ý m   z á m ě r ů m   Z l é h o !
  Zlý neopomenul nic, aby přetvořil   t u t o   S v á t o s t,  prostředek   z m r t v ý c h v s t á n í   a   ž i v o t a,  ve vražedný nástroj zkázy, a tak kníže temnot zatemnil tento drahocenný plod mého vykoupení.
  Řekl jsem ti v předchozích poselstvích, že jsem ustanovil své kněze za soudce svědomí. Jak to? Nejsem Já věčným Knězem? Když jsem vás povolal a posvětil, sdílím s vámi své kněžství, tak jako sdílím s dušemi v jiných svátostech (svaté přijímání) svůj nadpřirozený život.
  Já jsem však bytost nekonečně jednoduchá a nekonečně dokonalá, ve Mně jsou všechny dokonalosti jedno:
                                              Jsem věčný Velekněz.
                                               Jsem věčný Soudce.
                                              Jsem věčná Láska.
                                               Jsem věčná Spravedlnost.
                                              Jsem věčné Milosrdenství.
  Mně, Soudci, je vyhrazen zvláštní  s o u d   n a d   k a ž d ý m   č l o v ě k e m  -  s o u d   b e z   o d v o l á n í,  který bude mít svůj konečný závěr ve všeobecném soudu, jak to stojí v evangeliu. Já, nekonečně spravedlivý Soudce, soudím každého člověka podle spravedlnosti. Být soudcem znamená   d á t   r o z h ř e š e n í   nebo   o d s o u d i t   s p r a v e d l i v ě   z a   h ř í c h y   toho, kdo se jich dopustil.
  Každý  kněz  musí  být   s p r á v n ý,   s p r a v e d l i v ý   a   n e s t r a n n ý   s o u d c e.   Tuto moc nemá ze sebe, ale ode Mne, věčného Soudce. Mnozí používají tuto moc, jakoby ji měli ze sebe,  v y k o n á v a j í   s   l e h k o m y s l n o s t í   a   n e z o d p o v ě d n o s t í   tuto  nadpřirozenou  moc,  při které se třese každý, kdo má jen trochu duchovní citlivosti.  P O M Á H A J Í   K A J Í C N Í K Ů M   N A C H Á Z E T   V Š E C H N A   M O Ž N Á   O S P R A V E D L N Ě N Í   J E J I C H   H Ř Í C H Ů   a činí závěr,  že  B o ž í   m i l o s r d e n s t v í   j e   v e l i k é !

                                                Svatokrádežné zpovědi!
  Boží milosrdenství je nejen veliké, ale i nekonečné, ale to neopravňuje nikoho, A B Y   J E   T A K   H A N E B N Ě   Z N E U Ž Í V A L !
  Je důležité, můj synu, abych ti zopakoval tuto věc:
SPRÁVCOVÉ BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI, NESTÁVEJTE SE SPOLUPRACOVNÍKY ĎÁBLA, NEDĚLEJTE Z NÁSTROJE SPÁSY NÁSTROJ   Z A V R Ž E N Í ! ! !
  Bůh se nenechá beztrestně vysmívat! Slova, která jsem stanovil jako prostředek spásy, jsou   j a s n á   a   n e o d v o l a t e l n á:  odpouštět  nebo  zadržovat  hříchy !

  ZPOVĚĎ NENÍ PLATNÁ   B E Z   U P Ř Í M N É   L Í T O S T I;
  NENÍ UPŘÍMNÉ LÍTOSTI   B E Z   V Á Ž N É H O   A   U P Ř Í M N É H O   P Ř E D S E V Z E T Í   V Í C E   N E H Ř E Š I T !
                       M N O H O   Z P O V Ě D Í   J E   N E P L A T N Ý C H ! ! !
                       M N O H O   S V A T O K R Á D E Ž N Ý C H ! (SE SVATÝM PŘIJÍMÁNÍM)
  Kdo se zpovídá, a neplní požadované podmínky, a kdo dává rozhřešení, aniž by se přesvědčil, že požadované podmínky jsou splněny, profanuje tuto svátost a dopouští se   S V A T O K R Á D E Ž E ! (To je těžký smrtelný hřích.)
  Kdo znevažuje tento zázračný prostředek spásy a přeměňuje ho na prostředek   z á h u b y,  stává se tak komplicem ničemného záměru Satana. Nehledá Boha a dobro duše, ale hledá sám sebe, a je strašné stavět sám sebe před Boha.
  Nuže? Nikoliv hloupá tvrdost, nýbrž správnost a spravedlnost. Proč jsem řekl apoštolům: běžte, a všem, kterým odpustíte hříchy, budou odpuštěny, a kterým je zadržíte, budou zadrženy? Je zřejmé, že těmito slovy se  rozumí  nestranný  soud,  k t e r ý   n e p ř i p o u š t í   ž á d n é   k o m p r o m i s y   s   n i k ý m,  ani s vlastním svědomím, ani s kajícníkem a tím méně se Mnou.

                                                   Nic už není hříšné.
  Mnoho věcí záměrně opakuji, abych lépe vtiskl do duší svým kněžím tento ústřední bod dnešní pastorace. Pro mnoho kněží je lehké rozhřešovat,  p r o t o ž e   p r o   n ě   u ž   n e n í   n i c   h ř í š n é !  Rozhřešuje se všechno a všichni bez jakéhokoliv rozlišování.
  Č I S T O T A   už není ctnost, odpovědné otcovství, které správně pojaté je dobrá věc, se stalo  d ů v o d e m   p a r d o n ů   v  manželských vztazích.
  Pod záminkou, že jde o podporu kultury,  s c h v a l u j e   s e   č e t b a   a   p o d í v a n á,  která štědře rozsévá   z á r o d k y   n e z ř í z e n o s t i,  filosofických  a  teologických   b l u d ů.
  Dnes se všechno zakládá  na   p o d v o d u,  na   k r á d e ž i;  spravedlnost vyžaduje,  a b y   s e   z p o v ě d n í k   s e r i ó z n ě   p ř e s v ě d č i l   o   ú č i n n é m   p ř e d s e v z e t í   nahradit všechen neprávem získaný prospěch.
                  NEJČASTĚJI VŠAK KAJÍCNÍK NENÍ ANI UPOZORNĚN NA TUTO PŘÍSNOU POVINNOST!
  Ve jménu pokroku, aby kajícník získal dojem, že zpovědník  je  m o d e r n í   člověk  na výši doby, přivírá kněz nade vším obě oči.
  Na tyto věci nedbají ti, kteří mají odpovědnost za to, aby  p o t ř e l i   z l o   v   j e h o   k o ř e n e c h,  vždy a všude, aby nebyli zaskočeni v této temné a strašné době, ve které žijete. JAKO ŽE BUDETE ZASKOČENI!
  Žehnám ti, můj synu, a se Mnou moje Matka a svatý Josef."


                                             CO NÁM VZKAZUJE SVATÝ PAVEL?
                                                (I.Korintským 23-32)

  Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl:"Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku."
  Stejně vzal po večeři i kalich a řekl:"Tento kalich je  n o v á   s m l o u v a,   z p e č e t ě n á   m o u   k r v í;  to čiňte, kdykoli budete píti na mou památku."
  Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud On nepřijde.
 K D O   B Y   T E D Y   J E D L   T E N T O   C H L É B   A   P I L   K A L I C H   P Á N Ě   N E H O D N Ě,   P R O V I N Í   S E   P R O T I   T Ě L U   A   K R V I   P Á N Ě.  Nechť každý sám sebe zkoumá (zpytuje své svědomí), než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije.
  Kdo jí a pije nehodně a nerozpoznává,  že  jde  o  T Ě L O   P Á N Ě,  j í   a   p i j e   s á m   s o b ě   o d s o u z e n í !   Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají. Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě,  a b y c h o m   n e b y l i   o d s o u z e n i   s p o l u   s e   s v ě t e m !                                                   O PLATNÉ ZPOVĚDI.
                                                  Kardinál J.H.Newman

  Jedna z významných úvah kardinála J.H.Newmana o svátosti smíření, týkající se   l í t o s t i   n a d   h ř í c h y:
  "Snad ten hříšník byl katolík, ale ke své záhubě pohrdl velkým Božím milosrdenstvím. Přijímal vytrvale svátosti, aniž by se staral o to, zda  skutečně   m á   v š e c h n y   p o t ř e b n é   d i s p o z i c e  -  upřímnou lítost nad hříchy a opravdové rozhodnutí je dál nečinit.
  V minulosti žil tak, že opustil všechnu náboženskou praxi; ale přišel okamžik a on zatoužil uvést do pořádku svůj vztah k Stvořiteli; začal tedy pravidelně přistupovat  k e   s v á t o s t i   s m í ř e n í   a   k   E u c h a r i s t i i.
  Několikrát přišel za knězem a vyznal své hříchy; kněz je povinen vyslechnout jeho vyznání, jak je hříšník přednáší, i když jeho vyznání je rozhodně neúplné. Nenachází důvod, proč by mu měl rozhřešení odmítnout. Dostává tedy rozhřešení, pokud ho pouhá slova mohou zbavit hříchů.
  Přichází znovu a znovu a je nad ním vyslovována formule rozhřešení. Onemocní je zaopatřen, pohřben s církevními obřady a....j e   z t r a c e n   n a   v ě k y ! ! !
  Ztracen, protože se  n i k d y   n e o b r á t i l   u p ř í m n ě   k   B o h u.  Zvykl  si  chodit ke svátostem   b e z   u p ř í m n é   l í t o s t i,  a  tak klamal sám sebe, když zamlčel i své hlavní a nejdůležitější hříchy. Tak klamal sám sebe a myslel si, že  nejde  o  hříchy   a   t o   h ř í c h y   s m r t e l n é !
  Jeho   p o v r c h n í   náboženská  praxe mu stačila, aby uspala a znecitlivěla jeho svědomí. Tak plynula léta, aniž by přistoupil   k   p l a t n é   a   ú č i n n é   s v a t é   z p o v ě d i,  přistupoval   s v a t o k r á d e ž n ě   k  svatému přijímání a nakonec svátosti umírajícího byly jeho poslední   s v a t o k r á d e ž í....
  A  T A K   P Ř E D S T O U P I L   P Ř E D   B O H A..."
                                                   MOC JEDNÉ SLZY.

  V jedné zemi, kdesi a kdysi, žil starý potulný rytíř. Jednou si uvědomil, že už mu docházejí síly na to loupit a vraždit, a už ho takový život omrzel. Rozhodl se, že s tím skončí a odejde do ústraní a bude myslet na to, co bude potom...
  Odložil starou zbroj, meč, postroj na koně i koně, vzal na sebe oblek potulného mnicha do ruky poutnickou hůl a vydal se ke klášteru, aby si očistil svědomí a usmířil se s Bohem.
  Zaklepal na klášterní bránu a byl uveden k převorovi ke zpovědi. Slyšel, jak je ten převor dobrotivý, tak se nebál vyznat mu všechny zločiny.
  Převor se usadil proti němu, vysunul rázně bradu a řekl:"Poslouchám".
  Starý rytíř rázem nevěděl, odkud začít, zda vyznat nejdříve ty lehčí hříchy, nebo začít od těch nejtěžších? Pak se do toho pustil. Vyznával všechny přestupky Božího přikázání od smilstva a znásilňování, přes vraždění a loupení, ba ani nejedna chrámová pokladnička na milodary pro chudé nebyla pro jeho dlouhé prsty žádnou překážkou a hluboce je do ní ponořil.
  Převor poslouchal a v duchu si říkal:"No to je strašné, on se tím ještě chlubí, Satan s ním přišel až do našeho kláštera, ten člověk v sobě nemá ani kapku lítosti!"
  Když starý rytíř se vším skončil, převor se hluboce zamyslel a pak mu řekl:"Nemohu ti dát rozhřešení, synu, přijď až zítra. Budu se celou noc za tebe modlit, aby mi Svatá Panna poradila, co s tebou."
  Druhý den ráno starý rytíř opět zaklepal na bránu kláštera a převor mu řekl:"Tady máš dřevěné vědro, jestliže až to vědro naplníš vodou, udělím ti rozhřešení. Starý rytíř v duchu zajásal:"Tak lehké pokání, to bude maličkost." Vzal vědro a šel k fontáně na klášterním dvoře. Ponořil do ní vědro a nabral vodu. Ale ouha, všechna voda z něho ihned vytekla neviditelnými otvory.
  I řekl si:"I to nic, co se nepodařilo napoprvé, půjde po druhé." Vzal vědro a odešel k pumpě ve vesnici pod klášterem. Pumpoval a pumpoval, ale voda zase vytékala a ve vědru se neudržela. Ale starý mnich to nevzdával, odešel vědro naplnit k potoku, pak k jezeru, vnořil ho do řeky i do blízkého moře, ale vědro se nedalo naplnit.
  Tu se starý rytíř vrátil večer do kláštera, usadil se u brány a pomyslel si s lítostí:"To nikdy neuvidím Krista.." A jedna slza z oka mu skanula do vědra a vědro se ihned naplnilo až po okraj. Zanesl vědro převorovi a ten mu řekl:"Synu, odpouštím ti tvé hříchy, vrať se domů v pokoji a už nehřeš."
  (Převyprávěno podle povídky.)


586.                           JEŽÍŠOVO POSELSTVÍ V IRSKU DNE 16. října 2012.

                           TI, KTEŘÍ SE DOŽIJÍ KONCE ČASU, NEZEMŘOU TĚLESNOU SMRTÍ.
  "Má drahá, milovaná dcero,
je důležité porozumět tajemství vzkříšení mrtvých ze smrti.
  Když jsem zemřel jako člověk v těle, přemohl jsem vaši smrtelnost. Moje smrt vás nejenom osvobodila od smrti, ale také od hříchu po smrti. Moje smrt na kříži vám poskytla dar nesmrtelnosti v mém novém království.
Protože jsem zemřel jako člověk, zemřel jsem tělesnou smrtí. Všichni, kteří zemřou  a   j s o u   v e   s t a v u   m i l o s t i,  se stanou nesmrtelnými. (Stav milosti: čisté svědomí, spravedlivý život, spojení s Ježíšem v Eucharistii.)
  Když jsem vstal z mrtvých, udělil jsem tento dar těm, kteří jsou nyní v nebi, a kteří zemřeli ve stavu milosti.
V mém Novém ráji dostanou dokonalá,  n e s m r t e l n á   t ě l a.  Ti, kteří budou na zemi za mého Druhého příchodu, se stanou nesmrtelnými  v  j e d i n é m   o k a m ž i k u.
  Až zazní polnice mého posla, mrtví budou vzkříšeni, stejně jako ti, jejichž jména jsou zapsána v knize života, aby se těšili věčnému životu na tisíc let v mém novém království, zaslíbeném Mně mým Otcem. Je nazýváno Novým rájem, a cokoliv, co bude smrtelné v času konce,  p ř e s t a n e   e x i s t o v a t.Budete sjednoceni se Mnou, vaším Ježíšem.Na smrti už nebude záležet, neboť už nebude existovat.
  Nyní, když vám přináším dar mé konečné spásy, Mi musíte naslouchat.
Postarejte se, abyste vysvětlili těm, kteří dnes, stejně jako za dnů Noe, jsou v zajetí svých bezstarostných životů, jak neopatrné by bylo nevšímat si znamení. Právě v čase Noe byli v hrůze smeteni přívalem vln. Nedovolte, aby se to opět stalo.
Mým následovníkům byla dána vyčerpávající varování, ale nebylo to k ničemu. Problémem je, že ti, kteří Pravdu přijímají, se zaplétají s těmi, kteří ji nepřijímají, a to je ovlivňuje.
  Musíte se držet stranou od těch, kteří jsou pohané a modlit se za ně. Jestliže se jim nebudete vyhýbat, budete svedeni lží a nečistými duchy.
  Těm, kteří se stavějí proti Mně, bude odepřena má ochrana. Brzy shledají, že zkaženost v jejich životech je pozvolna přemůže. Pak Mě vypudí ze svých životů a stanou se otroky lží. Když zůstanete v jejich společnosti, tak i vy budete napadeni.
Potom se přistihnete, že se omlouváte, když budete mluvit o Pravdě, Slovu Božím. V této etapě budete jasně vidět rozdělení ve vašem světě. Dar, který jste dostali od Ducha Svatého, vám dá okamžitě poznat, v jakém jsou nebezpečí.Kdyby jenom znali Pravdu, přiběhli by k vám. Neboť kvůli všem  f a l e š n ý m   b o h ů m,   které zbožňují, a kteří jsou vyrobeni z hmotných věcí stvořených Bohem, dělají stále tutéž typickou chybu. Zbožňují zázrak hmotných věcí, ale   i g n o r u j í   svého   S t v o ř i t e l e.
  V nové éře míru budou mít mnohem více a v naprosté dokonalosti. A přesto se odvracejí.
Budu je vždy milovat, ale jejich nedostatek lásky ke Mně způsobí, že nevstoupí do nového života, který jsem pro ně stvořil.
  Tento nový život byl stvořen a umožněn ze dvou důvodů.Když jsem zemřel v těle, zničil jsem smrt. Když jsem vstal z mrtvých, dal jsem vám věčný život, kdy už tělo nemá nad vámi žádnou moc.
  To je mé zaslíbení všem Božím dětem. Ti, kteří se dožijí konce času, nezemřou tělesnou smrtí. Jsou požehnaní. Budou okamžitě proměněni do dokonalých fyzických těl, v mystickém spojení s mým slavným tělem.
  Potom se setkají s těmi, kteří zemřeli v mé milosti a byli vzkříšeni z mrtvých. Ti všichni budou žít v mém Novém ráji.
    Váš Ježíš."                                                        NOVÝ RÁJ-NOVÁ TĚLA
582.                                    JEŽÍŠOVO POSELSTVÍ Z IRSKA ze dne 12. října 2012.

  "Má drahá, milovaná dcero,
má láska je tak mocná, že je nyní pociťována těmi, kteří Boha neznají.
  I přes přítomnost zla ve světě pocítí lidé ve svých srdcích lásku k ostatním, která je v rozporu se zkažeností, přítomnou v duších, a která je překvapí.Tato láska se vzedme v jejich duších tak neočekávaně, že mnozí propuknou v pláč. Tyto slzy lásky, tak čisté v jejich srdcích, je vnitřně rozpoltí. Nebudou vědět, proč se takto cítí vůči svým bratrům a sestrám. Pocítí tuto pravou a výlučnou lásku také ke svému Stvořiteli, Bohu Otci. A přesto si nepřipustí, že On existuje. Místo toho mnozí budou bloudit a klást si otázky: Co je to za neuvěřitelnou, ale mocnou lásku, kterou pociťuji ve svém srdci? Jak to může vůbec být, když Bůh není? Jak mohu pociťovat tuto lásku, když jsem spíše jenom produktem evoluce, produktem vytvořeným z částic této země?
  Pravda, mé děti, je tato: Nejste částicí země, zbytkem času. Jste živou bytostí, živou duší, která má schopnost věčného života, života bez konce. Trpíte kvůli hříchům Adama a Evy, vašich původních rodičů. Můžete se smát, zesměšňovat, nebo žertovat o tom, co pokládáte za báji nebo fikci, ale pravda je taková, že žijete život nedokonalosti. Tento život utrpení je následkem hříchů vašich původních rodičů. Jste pošpinění jejich hříchem a oslepeni vůči Pravdě Boha týmž hadem, který je oklamal.
  Věříte, že žijete v opravdovém světě, ve světě hmoty, který  m á   o m e z e n é   t r v á n í.  Váš život na zemi je krátký. Vaše těla stárnou. Vaše zdraví se zhoršuje. Časem vaše tělo zemře. Když zanedbáte vašeho ducha, vaši duši, stanete se ničím.
  Připusťte, že jste Božím dítětem a váš život na zemi se stane důležitějším, když budete žít život v souladu s Božími zákony. Váš život bude prodloužen a obdržíte velký dar – V Ě Č N Ý   Ž I V O T.
  Kdyby vám byl ukázán jen letmý pohled do tohoto života, jenom na hodinu, nikdy byste neuráželi mého Otce. Měli byste vědět, že obdržíte tyto dary:
Budete žít s celou svou rodinou, s těmi,  k t e ř í   z e m ř e l i   v e   s t a v u   m i l o s t i   a s těmi, kteří budou formovat moji zbytkovou armádu na zemi.
  Vaše tělo bude očištěno a znovu vytvořeno ve stavu dokonalosti na základě věku, ve kterém jste přijali Lásku Boha.
Budete žít v lásce a míru se svými milovanými a vašimi sousedy. Nikomu z vás nebude nic chybět.
  V Novém ráji dvanácti národů budou různé úrovně. Na spodní úrovni budou města a vesnice, a všechny budou působit v jediném zdroji míru, lásky, štěstí a spokojenosti. V ničem nebudete mít nedostatek a nikdo z vás nebude nic postrádat. Já budu váš Král, váš Mistr, a budu mezi vámi panovat v mystickém spojení.
  Pak tam budou vyšší úrovně. Budou držet všechny národy pospolu, v jednotě s mým učením, a všichni lidé budou jednat v úplné harmonii jedni s druhými a se zvířaty na zemi, jak s velkými, tak s malými. Všichni budou dále žít a jíst ze  stromu  života. N i k d o   n e p o c í t í   n e d o s t a t e k   p o t r a v y.
  Pak tam budou vlády národů. Ty budou zajišťovat, že v všechno bude v souladu s mým učením. Mé vlády budou řízeny mými svatými a apoštoly.
  Tak to bude pokračovat až do samého konce, kdy se uskuteční druhé zmrtvýchvstání a dojde ke konečné konfrontaci.
Satan, spolu se svými démony, bude na krátkou dobu uvolněn. Pak bude všechno zlo zničeno. Moje milosrdenství bude konečně dáno světu, kdy nová země a nové nebe bude sjednoceno.
  Pak bude všechno odhaleno a Boží tajemství budou ukázána všem, ve své plné a konečné slávě.
Váš Ježíš." 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář